P. 1
Hop dong mua ban nha dat

Hop dong mua ban nha dat

|Views: 113|Likes:
Được xuất bản bởiBang Vu

More info:

Published by: Bang Vu on Feb 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2011

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phc
!!!!!o"o!!!!!
H#$ Đ%NG
H#$ Đ%NG M&A '(N CH&)*N NH+#NG ,&)-N ./ 01NG Đ2T VÀ .3 H4& NHÀ
H5 Nộ67 n859 :h;n8 < n=> ?""@
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ! Tự do ! Hạnh phc
H#$ Đ%NG M&A '(N CH&)*N NH+#NG ,&)-N ./ 01NG Đ2T VÀ .3 H4& NHÀ
HA> nB97 n859 :h;n8 < n=> ?""@
Tạ6C
Chn8 :A6 8D>C
IE 'FN '(NECH&)*N NH+#NG GHBI JK9 8L6 :M: 'Nn AOC
ChDn8C Pn8QQQQ .6nh n=> QQQ
CM., HR do cSp n859 Q
Đ=n8 TU :ạ> :V :ạ6C
V5 WXC '5QQQQ .6nh n=> QQQ
.R Hộ ch6YIC do
Đ=n8 TU :ạ> :V :ạ6C
IIE 'FN M&AENHZN CH&)*N NH+#NG GHBI JK9 8L6 :M: 'Nn 'OC
ChDn8C Pn8QQQQ .6nh n=>C QQQ
CMN0 HRC N859 cSpC :ạ6C
Đ=n8 TU hộ Th[I :h\]n8 :V :ạ6C
V5 WXC '5QQQQQ .6nh n=>C QQQQ
CMN0 HRC N859 cSp :ạ6
Đ=n8 TU hộ Th[I :h\]n8 :V :ạ6C
HB6 ^Nn :ho_ :hIận7 :ự n8I9`n can8 nhBI lập W5 TU ^_n hXp JDn8 n59 Jb :hực h6`n W6`c >IB ^;n
chI9bn nh\Xn8 cI9dn He dfn8 JS: W5 Hg hhI nh5 g Wi6 nhhn8 J6dI Tho_n HBIC
ĐI-& <C ĐjC ĐI*M Đ2T7 NHÀ 3 Đ+#C M&A '(N CH&)*N NH+#NG
<Q Nh5 JS: Hk J\Xc chI9bn nh\Xn8 l5 nh5 HRQQQQQQQQQQQ H5 nộ67 nh5 JS: n59 :hIộc cI9dn Hg hhI W5 He dfn8
hXp ph;p clB Kn8 QQQQQQQQQQQG.6nh n=> <mnm co HR QQQQQQQQQQQ do QQQQQQQQQQQQ cSp n859 QQQQQQQQQO W5 WX l5 '5 QQQQQ
G.6nh n=> <mnm co HR QQQQQQQQQQ do QQQQQQQQcSp :ạ6 QQQQQQQQQQQ n859 QQQQQQQQQQO nh\ :VNn G6S9 chpn8 nhận cI9dn He
dfn8 JS: W5 Hg hhI nh5 gQ
?Q N8A6 nh5 HR QQQQQQQQQQQQQQQQQQH5 nộ6 Jq J\Xc cSp GI2) CHrNG NHZN ,&)-N ./ 01NG NHÀ 3
VÀ ,&)-N ./ 01NG Đ2T 3 HR QQQQQQQQQQ7 hD Hs 8Rc HR QQQQQQQQQQQQ do &'N0 cIận QQQQQQQQQQQ cSp
n859 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
tQ Tun8 d6`n :vch JS: g :hwo Hu l5 QQQQQQQQQQQQ >? W5 d6`n :vch >x: ^yn8 zK9 dựn8 nh5 ^N :An8 QQQQQQQQQQQQ :{n8
l5 QQQQQQQQQQQQ >?Q
|Q 'yn8 hXp JDn8 n597 'Nn ^;n JDn8 U ^;n Jp:7 'Nn >IB JDn8 U >IB Jp: :o5n ^ộ d6`n :vch JS: g W5
h6`n :Vạn8 nh5 g nh\ Jq no6 :VNn W5 ph_6 :IKn :hl :hwo c;c 9NI c{I E cI9 J}nh h6`n h5nh Wd chI9bn
nh\Xn8 Nh5 ĐS: g clB Nh5 n\ic W5 $h;p lIậ:Q
ĐI-& ?C GI( C~7 $H+•NG THrC THANH TO(N VÀ TH€I H•N TH‚C HIỆN
<Q G6; >IB ^;n :o5n ^ộ d6`n :vch nh5 JS: g no6 :VNn Jq J\Xc hB6 ^Nn :ho_ :hIận l5C QQQQQQQQQQQJQ GGh6 ^yn8
chhCQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ JDn8 V6`: nB> chƒnO W5 ThAn8 :hB9 Ju6 W„ ^S: cp lU do 8„Q
?Q $h\sn8 :hpc :hBnh :o;nC
HB6 ^Nn G'Nn A W5 'Nn 'O Jq can8 :hRn8 nhS: Hk :hực h6`n W6`c :hBnh :o;n :un8 86; :V} >IB ^;n Nh5
JS: g :hwo "< JX:7 cf :hb nh\ HBIC
… ĐX: <C G6Bo :o5n ^ộ HR :6dn l5 QQQQQQQQQQQQQQQJ cho ^Nn ';nQ
… †h6 :V_ :6dn Hk 8h6 86S9 ^6Nn nhận do c;c ^Nn can8 TU z;c nhậnQ
tQ Th]6 hạn :hực h6`n hXp JDn8
… ThBnh :o;n < JX: C :hực h6`n W5o n859 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
… N8B9 HBI Th6 nhận :6dn7 ^Nn A ph_6 86Bo lạ6 n8B9 hXp JDn8 >IB ^;n cAn8 chpn8 GJl HR l\Xn8 ^_n
8Rc clB ^Nn 'O W5 ^5n 86Bo nh5 JS: g cho ^Nn ' Wi6 Hự chpn8 T6Yn clB c;c nhKn chpn8Q
ĐI-& tC T‡(CH NHIỆM C(C 'FNC
<Q TV;ch nh6`> 'Nn ^;nC
BE †h6 >IB ^;n :hwo ^_n hXp JDn8 n59 :h„ d6`n :vch nh5 JS: g no6 :VNnC
… ThIộc cI9dn Hg hhI W5 He dfn8 hXp ph;p clB ^Nn ^;nˆ
… †hAn8 ^} :VBnh chSp Wd cI9dn :h‰B TY7 cI9dn Hg hhI nh5 W5 cI9dn He dfn8 JS:ˆ
… †hAn8 ^} V5n8 ^Iộc d\i6 ^S: TŠ h„nh :hpc n5oC :hY chSp7 >IB ^;n7 Ju67 :xn8 cho7 cho :hIN7 cho >\Xn
hoxc TN ThB6 l5> WRn clB doBnh n8h6`pˆ
… †hAn8 ^} V5n8 ^Iộc ^g6 ^S: cp >ộ: cI9Y: J}nh n5o clB cs cIBn nh5 n\ic co :h[> cI9dn Jb hạn chY
cI9dn J}nh Joạ: clB chl Hg hhI7 He dfn8 nh5 JS:Q
… 'Nn ^;n co n8h‹B Wf ^_o J_> cI9dn Hg hhI JR6 Wi6 :56 H_n Jo ^;n cho ^Nn >IB ThAn8 ^} n8\]6 :hp
^B :VBnh chSpQ TVon8 :V\]n8 hXp :56 H_n ^} n8\]6 :hp ^B :VBnh chSp :h„ ^Nn ^;n ph_6 Jpn8 Wd phvB ^Nn
>IB Jb ^_o W` cI9dn lX6 clB ^Nn >IBQ NYI c{n :h6Y: :h„ ^Nn ^;n ph_6 ch}I :V;ch nh6`> ^D6 :h\]n8 :h6`:
hạ6 cho ^Nn >IBQ
^E †hAn8 cŒn J\Xc 86h ^S: TŠ loạ6 86S9 :] n5o Wd cI9dn Hg hhI W5 He dfn8 clB d6`n :vch nh5 JS: g no6
:VNnˆ
cE 'Nn ^;n ph_6 86Bo :o5n ^ộ d6`n :vch nh5 JS: Jn8 nh\ h6`n :Vạn8 no6 :VNn can8 :o5n ^ộ ^_n chvnh 86S9
:] Wd cI9dn Hg hhI W5 He dfn8 clB d6`n :vch Nh5 JS: g n59 cho 'Nn >IBQ
dE 'Nn ^;n ph_6 ph_6 co :V;ch nh6`> :hBnh :o;n c\ic phv clB c;c loạ6 d}ch Wf He dfn8 :Von8 nh5 cho
JYn :h]6 J6b> 86Bo nh5 W5 ^5n 86Bo lạ6 cho ^Nn >IB c;c loạ6 hD Hs 86S9 :] co l6Nn cIBn JYn n8A6 nh5 JS:
g J\Xc >IB ^;n GnYI coO7 Wv df nh\C Th6Y: TY nh57 86S9 ph•p zK9 dựn87 c;c Hs JD ho5n cAn8 clB c;c
J\]n8 J6`n7 cSp n\ic7 n\ic :h_67 cAn8 :V„nh n8{> W5 c;c hXp JDn8 He dfn8 d}ch Wf Th;c nh\C Đ6`n7
n\ic7 J6`n :hoạ6QQQ
JE TVon8 :h]6 86Bn l5> :hl :fc chI9bn cI9dn Hg hhI – He dfn8 cho ^Nn '7 :h„ ^Nn A co :V;ch nh6`> l5>
c;c :hl :fc chI9bn nh\Xn87 HBn8 :Nn G6S9 chpn8 nhận cI9dn He dfn8 JS: g W5 Hg hhI nh5 g cho ^Nn
>IBˆ Ch6 phv 86Bo d}ch l5> :hl HBn8 :Nn do ^Nn A ch}IQ
wE †hAn8 86Bo 86S9 :] Hg hhI nh5 JS: g Jpn8 :Nn ^Nn >IB Th6 ch\B nhận Jl HR :6dn cŒn lạ6 GJX: tOQ
ŽE Tạ6 :h]6 J6b> ^;n JS: W5 nh5 g :h„ :„nh :Vạn8 Hpc Tho• W5 :h{n T6nh clB c;c :h5nh W6Nn ^Nn A l5 ho5n
:o5n Tho• >ạnh ^„nh :h\]n8Q
<Q TV;ch nh6`> 'Nn >IBC
… Ho5n :h5nh J{9 Jl :V;ch nh6`> Wd :56 chvnh cho ^Nn A Jn8 :h]6 hạn W5 Jn8 :hwo ph\sn8 :hpc Jq
Jạ: J\Xc :ho_ :hIận nhS: :Vv clB c_ hB6 ^NnQ
… Co :V;ch nh6`> ch6 :V_ ch6 phv7 ThIY HBn8 :Nn 86S9 :] nh5 JS: g :hwo Jn8 cI9 J}nh h6`n h5nh clB nh5
n\ic W5 ph;p lIậ:Q
… 'Nn >IB nh5 J\Xc nhận nh5 T•> :hwo hD Hs Wd nh5 :hwo Jn8 :‘nh :Vạn8 Jo :h’B :hIậnˆ J\Xc 9NI
c{I ^Nn ^;n ho5n :h5nh c;c :hl :fc >IB ^;n nh5 g :Von8 :h]6 hạn Jo :h’B :hIậnˆ J\Xc 9NI c{I ^Nn ^;n
86Bo nh5 Jn8 :h]6 hạnˆ nYI ThAn8 86Bo hoxc chậ> 86Bo nh5 :h‘ ph_6 ^D6 :h\]n8 :h6`: hạ6“O
… TVon8 :V\]n8 hXp nYI n8\]6 :hp ^B co cI9dn Hg hhI >ộ: ph{n hoxc :o5n ^ộ :56 H_n >IB ^;n :h‘ ^]n
>IB c cI9dn hl9 ^’ hXp JDn8 W5 9NI c{I ^Nn ^;n ^D6 :h\]n8 :h6`: hạ6 :\sn8 zpn8Q
ĐI-& |C †” †•T H#$ Đ%NG
… HB6 ^Nn Jq :ự JLc lạ6 n8I9Nn W=n ^_n hXp JDn8 n597 JdI h6bI7 chSp nhận :o5n ^ộ c;c J6dI Tho_n clB
hXp JDn8 W5 cB> TY: :hực h6`nQ
… NYI co :VBnh chSp :V\ic :6Nn Hk ho5 86_6 :h\sn8 l\Xn87 nYI ThAn8 :ự 86_6 cI9Y: J\Xc Hk chI9bn cs
cIBn co :h[> cI9dn 86_6 cI9Y:Q
… NYI >ộ: :Von8 hB6 ^Nn Jsn ph\sn8 chS> dp: hXp JDn8 Wi6 ^S: TŠ lU do 8„ :h„ Hk ph_6 :hực h6`n ^D6
:h\]n87 phạ: cLc cho ^Nn cŒn lạ6 :hwo cI9 J}nh clB ph;p lIậ: h6`n h5nhQ
HXp JDn8 8D> "– :VBn87 "t ^_n co 86; :V} ph;p lU nh\ nhBI7 >—6 ^Nn 86h "< ^_n7 ^Nn l5> chpn8 86h "<
^_nQ
'FN '(NQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ'FN M&A
X(C NHZN CỦA NH˜N CHrNGC
N859QQQQQ:h;n8QQQQQn=>QQQQQ
Tạ6C QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Chn8 :A6 8D>C
<Q QQQQQQQQQ .6nh n=>CQQQQQQQ
CMN0 HRC QQQQQQQQ CAn8 BnQQQQQQcSp n859QQQQQQQQ
Đ}B ch™C QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
?Q QQQQQQQQQ .6nh n=>CQQQQQQQ
CMN0 HRC QQQQQQQQ CAn8 BnQQQQQQQcSp n859QQQQQQQ
Đ}B ch™C QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
C_ hB6 cAn8 :;c :ạ6 V=n phŒn8 šIậ: H\ ĐAn8 NB> ( W5 J\Xc ^5 QQQQQQQQQQQQQG^Nn 'O W5 An8 QQQQQQQQQQQQQQG^Nn
AO >]6 l5> chpn8 W6`c hB6 ^Nn TU TY: hXp JDn8Q
CH›NG TPI X(C NHZN
IE 'FN '(NECH&)*N NH+#NGC
Pn8 QQQQQQQQQQQQQQQQQQ .6nh n=>CQQQQQQQQQQ
CMN0 HRC QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ N859 cSpCQQQQQQQQQQQ :ạ6CQQQQQQQQ
Đ=n8 TU hộ Th[I :h\]n8 :V :ạ6 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
IIE 'FN M&AENHZN CH&)*N NH+#NGC
'5 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ .6nh n=>CQQQQQQQQQ
CMN0 HRC QQQQQQQQQQN859 cSpC QQQQQQQQQQQ:ạ6C QQQQQQQQQQQQQ
Đ=n8 TU hộ Th[I :h\]n8 :V :ạ6 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
! HB6 ^Nn :ho_ :hIận W5 TU TY: hXp JDn8 ho5n :o5n :ự n8I9`n7 ThAn8 ^} B6 l‰B dR67 Jw doạ hB9 c\‘n8
•pQ
! Tạ6 :h]6 J6b> TU TY: hXp JDn8 z;c nhận Kn8 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ W5 '5QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ho5n :o5n >6nh >œn7
H;n8 HIR: W5 co n=n8 lực h5nh W6 dKn Hự pha hXp :hwo cI6 J}nh clB $h;p lIậ:Q
! Chn8 :A6 Jq 8h6 nhận co Hự :ho_ :hIận clB Kn8 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ7 '5 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ VD6 J;nh >;97 6n :h5nh
W=n ^_nQ
! TV\ic Th6 Kn8 QQQQQQQQQQQQQQQQ W5 '5 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ TU TY: hXp JDn8 n597 chn8 :A6 Jq JLc lạ6 nộ6 dIn8
cho hB6 An87 ^5 n8hw W5 ho5n :o5n nhS: :Vv cAn8 nhận nộ6 dIn8 n59 Jn8 nh\ hB6 ^Nn Jq :ho_ :hIậnQ
! Pn8 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ W5 '5 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ TU W5o ^_n hXp JDn8 n59 :V\ic Hự chpn8 T6Yn clB chn8
:A6Q Chn8 :A6 z;c nhận chh TU :Von8 ^_n hXp JDn8 n59 l5 clB Kn8 QQQQQQQQQQQQQQQQ W5 '5 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
! Chn8 :A6 Jq 86_6 :hvch ph;p lIậ:7 JDn8 :h]6 Jd n8h} hB6 ^Nn :6Yp :fc ho5n :S: c;c :hl :fc :hwo lIậ:
J}nhQ
'_n hXp JDn8 8D> "• :VBn8 "t ^_n7 >—6 ^Nn l\I 86h >ộ: ^_n Jb :hực h6`n7 "< ^_n n8\]6 l5> chpn8
l\I 86hQ
N8\]6 l5> chpn8 :hp < QQQQQQQQQQQQQQQQQQN8\]6 l5> chpn8 :hp ?

........... Bằng hợp đồng này......................... * Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận...đ.. 3........Hà nội đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số ........ .... PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN 1... 2.. 2....... NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG 1................. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số..... Phương thức thanh toán: Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt..... cấp ngày .......... nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của âng ... Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là: .. 3... Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu / quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật................... tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau: ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT............ do ...) và vợ là Bà ............... tầng là .............đ cho bên Bán............. Ngôi nhà số ..) như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở........ CMND số: Ngày cấp tại Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Hai bên thoả thuận............ (Ghi bằng chữ:...... m2... ĐIỀU 2: GIÁ CẢ. 4............ Sinh năm: . m2 và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông ........ do .CMND số: Ngày cấp: tại: Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Và vợ: Bà........ ngày ...... do UBND quận .... Tổng diện tích đất ở theo sổ là . Bên bán đồng ý bán đứt.... Thời hạn thực hiện hợp đồng * Thanh toán 1 đợt : thực hiện vào ngày ..... cụ thể như sau: * Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là .....(Sinh năm 1969 có số . (Sinh năm 1969 có số ..... hồ sơ gốc số ........ Hà nội.. đồng Việt nam chẵn) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.cấp tại .... cấp ngày .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->