Ch¬ng 5: Microsoft Excel

Ch¬ng 5: b¶ng tÝnh excel
Bµi 1: Lµm quen víi Microsoft Excel
I/. Khëi ®éng Excell - C¸ch 1: NhÊn ®óp (2 lÇn liªn tiÕp) chuét vµo biÓu tîng Excell trªn mµn h×nh nÒn. - C¸ch 2: Vµo Start -> Program ->Microsoft office -> Microsoft Excell 2003. II/. Mµn h×nh Excell

- Thanh tiªu ®Ò (Title bar): Lµ thanh chøa tªn tÖp tin hiÖn t¹i vµ tªn ch¬ng tr×nh lµ Microsoft Excell. - Thanh thùc ®¬n (Menu bar): Chøa c¸c tuú chän mµ khi nhÊn vµo tuú chän nµo th× xuÊt hiÖn mét menu däc cho phÐp ngêi sö dông tuú chän lÖnh. - Thanh c«ng cô chuÈn (Standard toolbar): Chøa mét sè lÖnh th«ng dông díi d¹ng c¸c biÓu tîng vµ sö dông trùc tiÕp b»ng chuét. VÝ dô: Muèn lu v¨n b¶n nhÊn vµo biÓu tîng - Thanh ®Þnh d¹ng (Formatting bar) Chøa c¸c lÖnh díi d¹ng biÓu tîng ®Ó ®Þnh d¹ng d÷ liÖu cña b¶ng tÝnh nh: ph«ng, cì ph«ng, c¨n lÒ… - Thanh c«ng thøc (Formula bar) HiÓn thÞ c«ng thøc, to¹ ®é « hiÖn hµnh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

116

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NhÊn chuét vµo nót tam gi¸c ®Ó chän hµm Huû bá lÖnh thùc hiÖn lÖnh hoÆc nhÊn Enter Chän hµm Chó ý: Cã thÓ hiÓn thÞ c¸c thanh c«ng cô kh¸c b»ng c¸ch vµo Tools -> Customize -> XuÊt hiÖn hép tho¹i (XUÊT HIÖN HÉP THO¹I) chän thÎ Toolbars -> ®¸nh dÊu tÝch vµo thanh c«ng cô nµo mµ muèn sö dông, ngîc l¹i muèn t¾t thanh c«ng cô nµo ®ã th× ta bá tÝch trong « vu«ng. - Vïng lµm viÖc: Lµ n¬i chøa néi dung tÖp tin. + Cét (Columns): §îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i A, B,...,Y, Z, AA, BB,...,IV. Cét lµ tËp hîp c¸c « theo chiÒu däc, ®é réng ngÇm ®Þnh lµ 9 kÝ tù vµ cã tæng sè lµ 256 cét. + Dßng (Rows): §îc kÝ hiÖu tõ 1 ®Õn 65536 dßng, lµ tËp hîp nh÷ng « theo chiÒu ngang vµ cã chiÒu cao mÆc ®Þnh lµ 12.75 chÊm ®iÓm. + « (Cell): Lµ giao cña c¸c dßng vµ c¸c cét, ®Þa chØ cña mét « ®îc x¸c ®Þnh bëi dßng tríc cét sau: VÝ dô: A5 (lµ ®Þa chØ cña mét « trªn cét A dßng 5). T¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét « hiÖn hµnh, sè « trong mét b¶ng lµ 256 x 65536 = 16.777.216 «. + B¶ng tÝnh (Sheet): Mét tÖp tin ®îc ngÇm ®Þnh cã 16 Sheet, tèi ®a lµ 255 Sheet.

III. Thao t¸c ®Þnh d¹ng b¶ng tÝnh
1/. C¸c kiÓu d÷ liÖu chÝnh trong b¶ng tÝnh a/.D÷ liÖu kiÓu sè (Number): - KiÓu sè th× kÝ tù ®Çu tiªn ®îc nhËp vµo trong « ph¶i lµ + C¸c sè: tõ 0 ®Õn 9 + C¸c dÊu: +, - , $ vµ lu«n c¨n theo lÒ ph¶i trong « chøa - Khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông c¸c dÊu sau:

. : ng¨n c¸ch gi÷a phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n
, : ng¨n c¸ch gi÷a nhãm hµng ngh×n, hµng triÖu
- D÷ liÖu nhËp vµo « dµi h¬n chiÒu dµi « th× nã sÏ tù ®éng chuyÓn thµnh d¹ng sè khoa häc hoÆc hiÓn thÞ dÊu #. - PhÐp to¸n dµnh cho d÷ liÖu kiÓu sè: + - * / % ^ … - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu sè

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

117

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

+ Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu kiÓu sè + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Number. + Bíc 3: NhÊn OK Chó ý: Trong khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông kÝ tù tr¾ng (space). NÕu nhËp sai vÞ trÝ c¸c kÝ tù dÊu chÊm (.) dÊu phÈy (,) d÷ liÖu sÏ tù ®éng chuyÓn sang kiÓu kÝ tù (text). b/. D÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Text): - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ c¸c kÝ tù tõ A ®Õn Z, c¸c kÝ tù ®Æc biÖt nh &, !, %, NÕu chiÒu dµi cña d÷ liÖu vît qua « th× nã sÏ trµn sang « bªn ph¶i. - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu kÝ tù. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu v¨n b¶n. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Text. + Bíc 3: NhÊn OK c/. D÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng (Date) - D÷ liÖu kiÓu ngµy ®îc nhËp theo quy ®Þnh ®· ®îc thiÕt lËp trong tham sè quèc tÕ (trong Control panel). Cã thÓ nhËp theo d¹ng ngµy/ th¸ng/n¨m(dd/mm/yyyy) hoÆc th¸ng/ngµy/n¨m (mm/dd/yyyy). MÆc ®Þnh d÷ liÖu ®îc c¨n thao lÒ ph¶i cña «. - Khi nhËp d÷ liÖu sai quy ®Þnh th× nã tù ®éng chuyÓn sang d¹ng kÝ tù - PhÐp to¸n víi kiÓu d÷ liÖu ngµy th¸ng lµ: +, - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu ngµy th¸ng. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc date. + Bíc 3: NhÊn OK d/. D÷ liÖu kiÓu c«ng thøc (Formula). - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ kÝ tù = hoÆc +. KÕt qu¶ tr×nh bÇy trong « kh«ng ph¶i lµ kÝ tù ®îc gâ vµo mµ lµ gi¸ trÞ cña c«ng thøc ®ã. VÝ dô: trong « A1 ta ®a vµo gi¸ trÞ: =3*4+2. Th× gi¸ trÞ 14 chÝnh lµ kÕt qu¶ cña c«ng thøc trªn ®îc tr×nh bÇy trong « - Thµnh phÇn cña mét c«ng thøc bao gåm: + C¸c sè + Tªn vïng + C¸c hµm + C¸c chuçi (®îc ®Æt trong cÆp nh¸y kÐp) + To¹ ®é « (khi nµy sÏ lÊy gi¸ trÞ cña « ®ã) + C¸c to¸n tö + (céng) - (trõ) * (nh©n)

To¸n tö tÝnh to¸n:

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

118

Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Ch¬ng 5: Microsoft Excel / (chia) tr¨m) To¸n tö chuçi: ^ (luü thõa) % (phÇn & (dïng ®Ó nèi chuçi) <> (kh«ng b»ng hoÆc kh¸c) < (nhá h¬n) <= (nhá h¬n b»ng) > (lín h¬n) >= (lín h¬n b»ng) To¸n tö so s¸nh: = (b»ng) 2/. §Þnh d¹ng d÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Alignment) .Khung Horizontal: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu ngang cña «. §Þnh d¹ng d÷ liÖu a.Bíc 1: Chän vïng cÇn ®Þnh d¹ng d÷ liÖu .Bíc 3: XHHT Format Cells -> chän thÎ Number Chän môc Number trong khung Category + §¸nh dÊu tÝch vµo môc Use 1000 separator ®Ó x¸c ®Þnh viÖc chän dÊu chÊm ng¨n c¸ch hµng ngh×n.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 119 .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn ®Þnh d¹ng . + General: Gi÷ nguyªn d÷ liÖu khi nhËp tõ bµn phÝm + Left: C¨n d÷ liÖu theo mÐp tr¸i + Center: C¨n d÷ liÖu vµo gi÷a + Right: C¨n d÷ liÖu theo mÐp ph¶i Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. hµng triÖu … + Trong khung Negative numbers ta cã thÓ hiÓn thÞ c¸c sè cã gi¸ trÞ ©m víi dÊu trõ (-) ë ®Çu hoÆc c¸c gi¸ trÞ nµy ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc ®¬n Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó hoµn tÊt b.Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Alignment . KiÓu sè (Number) .Bíc 2: Vµo Format -> Cells .

Chän mét « §Ó chän mét « ta chØ cÇn nhÊn chuét chän vµo « ®ã b/.Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc d/. Chän d·y cét rêi r¹c . Thao t¸c chän.Bíc 1: Chän 1 cét ®Çu tiªn cña d·y .Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl trong khi chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc . Chän mét cét Ta chØ viÖc nhÊn chuét chän vµo tªn cét e/. Chän mét dßng §Ó chän mét dßng ta chØ cÊn ®a chuét vÒ ®Çu dßng vµ chän thø tù dßng t¬ng øng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Merge cells: Gép nhiÒu « thµnh mét « hoÆc nhÊn chuét chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô.Khung Vertical: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu däc cña « + Top: C¨n theo lÒ trªn trong « + Center: C¨n gi÷a « + Bottom: C¨n theo lÒ díi + Justify: C¨n ®Òu theo hai lÒ trªn díi .Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Fill: §iÒn toµn bé « bëi c¸c kÝ tù cã trong « ®ã + Justify: C¨n ®Òu hai mÐp + Center across selection: C¨n gi÷a nhiÒu « + Distributed: Ph©n phèi theo mét kiÓu nµo ®ã .Bíc 1: Chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc . Chän nhiÒu khèi « trªn mét b¶ng tÝnh .Bíc 2: NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi chän c¸c cét kh¸c g/.Bíc 3: Nh¶ phÝm SHIFT ®Ó kªt thóc viÖc chän c/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 120 .Bíc 2: NhÊn phÝm SHIFT vµ nhÊn chuét vµo tªn cét cuèi cïng f/. Bíc 4: NhÊn OK sau khi ®· lùa chän xong 3/. huû « dßng cét a/.Bíc 1: NhÊn chuét chän « trªn cïng bªn tr¸i .Bíc 1: NhÊn chuét chän vµo tªn cét ®Çu tiªn . Chän d·y cét liÒn kÒ nhau . Chän mét khèi « .Wrap text: Khi d÷ liÖu trµn trong mét « th× nã sÏ c¾t c¸c kÝ tù trµn ®ã xuèng dßng .Shrink to fit: Co ®o¹n d÷ liÖu l¹i .Bíc 2: NhÊn SHIFT vµ nhÊn chuét chän « díi cïng bªn ph¶i .

Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc j/. Sö dông ®iÒn néi dung tù ®éng Excel cho phÐp b¹n sao chÐp néi dung trong mét vïng b¶ng tÝnh.C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl +A * Huû chän: ChØ cÇn nhÊn chuét vµo « bÊt ký trªn b¶ng tÝnh lµ huû chän 4 /. ®a con trá vµo gãc cuèi cña « thø 2. Chän c¸c dßng rêi r¹c . Chän toµn bé b¶ng tÝnh .Bíc 1: NhËp vµo 2 « ®Çu cña ph¹m vi c¸c gi¸ trÞ khëi ®Çu cña chuçi sè kÝ tù . Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 1: Chän dßng hoÆc d·y dßng liÒn nhau . kÐo.Bíc 1: NhÊn chuét chän thø tù dßng ®Çu tiªn .Bíc 2: NhÊn gi÷ SHIFT chän c¸c dßng tiÕp theo i/. . con trá sÏ chuyÓn thµnh dÊu c«ng (+) nhÊn. rª chuét ®Õn hÕt ph¹m vi th× nh¶ chuét.C¸ch 1: NhÊn chuét vµo « giao nhau cña tiªu ®Ò cét vµ dßng .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 121 . Vïng nµy n»m trªn mét cét hoÆc mét hµng cña b¶ng tÝnh vµ ph¶i cã tèi thiÓu lµ mét d÷ liÖu ®· ®îc ®iÒn s½n. d÷ liÖu nµy thêng ®Æt t¹i « ®Çu tiªn cña vïng.Bíc 2: Lùa chän c¶ 2 « võa nhËn gi¸ trÞ khëi ®Çu.Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl vµ nhÊn chuét chän c¸c dßng kh¸c nhau . Chän d·y dßng liÒn kÒ nhau .

Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng copy + C¸ch 3: vao Edit -> Copy . b. 5/. NÕu d÷ liÖu lµ chuçi sè c¸ch nhau bíc nh¶y nµo ®ã ta nhËp hai sè c¸ch nhau vµ còng thùc hiÖn sao chÐp AutoFill.Bíc 1: Chän c¸c « chøa néi dung cÇn xo¸ . Dïng AutoFill ta cã thÓ sao chÐp c«ng thøc hoÆc d÷ liÖu kÝ tù. Di chuyÓn c¸c « . di chuyÓn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 122 .Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste b/.Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste c/.Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ sao chÐp tíi . Sao chÐp c¸c « . Xo¸ néi dung trong c¸c « .Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng Cut + C¸ch 3: vao Edit -> Cut .Bíc 1: Chän « cÇn di chuyÓn .Ch¬ng 5: Microsoft Excel a.Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ di chuyÓn tíi .Bíc 1: Chän « cÇn sao chÐp . Thao t¸c sao chÐp.Bíc 2: NhÊn phÝm Delete hoÆc vµo Edit -> Clear -> Contents trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + X trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + C Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. xo¸ c¸c « a/. Sao chÐp d÷ liÖu liªn tiÕp NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp. Sao chÐp d÷ liÖu cã bíc nhÈy NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp (vÝ dô: nhËp hai gi¸ trÞ 1 vµ 3) sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp.

xo¸. T¸ch « ®· gép thµnh nhiÒu « . + Shift cells up: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « kÕ tiÕp lªn .Bíc 2: vµo Insert -> Row b/.Bíc 4: NhÊn Ok b/.Bíc 2: Vµo Insert -> Cell . Xo¸ dßng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. c¸ch thùc hiÖn nh sau: . Thªm hoÆc xo¸ dßng a/.Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells left: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « sang bªn tr¸i. + Entire row: Xo¸ dßng chøa vïng « ®· lùa chän + Entire column: Xo¸ cét chøa vïng « ®· lùa chän Bíc 4: NhÊn OK c/. Gép nhiÒu « liªn tôc thµnh mét « §Ó gép hai hay nhiÒu « thµnh mét « ta thùc hÞªn Bíc 1: Chän c¸c « cÇn gép Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng §¸nh dÊu tÝch vµo « Merge cells) d/. gép vµ t¸ch « a/.Bíc 1: Chän dßng 2 .Bíc 1: §a con trá tíi vÞ trÝ cÇn thªm « . Xo¸ vïng «: Xo¸ vïng « kh¸c víi xo¸ néi dung trong «.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> 123 . Thªm dßng: §Ó thªm dßng gi÷a dßng 1 vµ dßng 2 trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn .Bíc 1: Chän vïng « cÇn xo¸ . + Shift cells down: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i xuèng díi + Entire row: ChÌn dßng trèng + Entire column: ChÌn cét trèng .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 6/. Thªm.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete .Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells right: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i sang ph¶i.Bíc 1: Chän « cÇn t¸ch .Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng Bá dÊu tÝch trong « Merge cells) 7/. Thªm «: .

Bíc 2: vµo Insert -> Column b/.C¸ch 1: NhÊp ®óp vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ nhËp tªn míi . §æi tªn trang b¶ng tÝnh .C¸ch 1: Vµo Edit -> Delete Sheet .Bíc 1: Chän cét B .C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ chän Rename c/.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 9/.C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn b¶ng tÝnh chän Delete Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 8/. ChÌn thªm b¶ng tÝnh C¸ch 1: Vµo Insert -> Worksheet . Xo¸ cét .C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh bÊt kú chän Insert b/. Xo¸ trang b¶ng tÝnh . §Þnh d¹ng trang b¶ng tÝnh a. Thªm hoÆc xo¸ cét a/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 124 .Bíc 1: Chän dßng cÇn xo¸ .Bíc 1: Chän cét cÇn xo¸ .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . Thªm cét §Ó thªm cét gi÷a A vµ B trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn .

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 125 .Bíc 1: Më trang b¶ng tÝnh cÇn Èn . xem ®îc chø kh«ng thÓ söa ®îc. B¶o vÖ b¶ng tÝnh Bíc 1: Më b¶ng tÝnh cÇn ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Protect sheet Bíc 3: XHHT .NhËp mËt khÈu unprotect sheet -> Password vµ OK. Password NhËp to l¹i Chó ý: Khi ®· ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ th× v¨n b¶n chØ ®äc. Èn trang b¶ng tÝnh . Bá chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 1: Më trang v¨n b¶n bÞ b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Unprotect sheet Bíc : XHHT Unprotect sheet ta nhËp mËt khÈu ®· ®Æt vµo môc Password vµ nhÊn OK Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 2: Vµo Format -> Sheet -> Hide e/. HiÖn trang b¶ng tÝnh ®· Èn Bíc 1: Vµo Format -> Sheet -> Unhide Bíc 2: T¹i hép tho¹i Unhide chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn hiÖn vµ nhÊn OK f/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel d/. g/. vµo Chän môc OK.

ngîc l¹i di chuyÓn c¸c trang b¶ng tÝnh 10/.Khung Font style: Thay ®æi kiÓu ch÷ + Regular: Ch÷ thêng + Italic: Ch÷ nghiªng + Bold: Ch÷ ®Ëm + Bold italic: Ch÷ ®Ëm.Khung Underline: Chän kiÓu ®êng g¹ch ch©n cho ch÷ .Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Bíc 1: Lùa chän d÷ liÖu cÇn thay ®æi ph«ng .Creat a copy: NÕu lùa chän th× thùc hiÖn sao chÐp. Sao chÐp trang b¶ng tÝnh Bíc 1: Chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn sao chÐp Bíc 2: Gi÷ phÝm Ctrl råi kÐo th¶ tªn b¶ng tÝnh ®ã sang vÞ trÝ míi i/. §Þnh d¹ng ph«ng ch÷ (Font) .Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Font .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 126 .Before sheet: Lùa chän vÞ trÝ ®Æt c¸c trang b¶ng tÝnh ®· sao chÐp . nghiªng .Khung Effects: hiÖu øng ®Æc biÖt cña ch÷ + Strikethough: G¹ch ngang ch÷ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khung Color: Lùa chän mÇu ch÷ .Khung Font: Chän c¸c kiÓu font ch÷ .Khung Size: Chän kÝch thíc ch÷ .To book: Chän tªn tÖp tin chøa c¸c sheet cÇn sao chÐp .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/. Sao chÐp nhiÒu trang b¶ng tÝnh tõ tÖp tin nµy sang tÖp tin kh¸c Bíc 1: Më tÖp tin cã chøa c¸c trang cÇn sao chÐp Bíc 2: Vµo Edit -> chän Move or Copy sheet Bíc 3: XHHT .

gi÷a) 11/. Bíc 4: NhÊn OK ®Ó hoµn tÊt 5/.Bíc 1: Chän vïng cÇn t¹o khung .Khung Border: KÎ tõng phÇn cña vïng d÷ liÖu ®· chän KÎ ®êng bªn trªn KÎ ®êng gi÷a KÓ ®êng bªn díi KÎ ®êng chÐo « bªn ph¶i KÎ ®êng bªn tr¸i KÎ ®êng gi÷a KÎ ®êng bªn ph¶i KÎ ®êng chÐo « bªn tr¸i. KÎ khung cho b¶ng tÝnh (Border) .Bíc 3: XHHT Patterns Format cells -> Chän thÎ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 3: XHHT Format Cells -> Chän thÎ Border .Ch¬ng 5: Microsoft Excel + SuperScript: T¹o chØ sè trªn (X2) + SubScript: T¹o chØ sè díi (H2O) Chó ý: Ta cã thÓ ®Þnh d¹ng font ch÷ b»ng thanh c«ng cô Chän ph«ng ch÷ Chän kÝch thíc ch÷ Chän kiÓu ch÷ C¨n lÒ ch÷ (tr¸i.Bíc 2: Vµo Format -> cells . Thay ®æi mÇu nÒn (Patterns) .Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn thay ®æi mÇu nÒn .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 127 .Khung Presets: §Þnh vÞ tríc + None: Kh«ng t¹o khung + Outline: ChØ kÎ ®êng bao ngoµi cña vïng d÷ liÖu ®· chän + Inside: ChØ kÎ ®êng líi bªn trong cña vïng d÷ liÖu ®· chän . ph¶i.

Pattern: Chän mÇu vµ kiÓu nÒn . §Þa chØ t¬ng ®èi .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 128 . chiÒu.Color: Chän mÇu nÒn cÇn t« . . C¸c lo¹i ®Þa chØ a/. §Þa chØ tuyÖt ®èi . NghÜa lµ c«ng thøc sau khi sao chÐp ®· bÞ thay ®æi. cét hiÖn thêi vµ sÏ lµ: A2+B2 vµ -> KQ=4.Sample: HiÖn thÞ vÝ dô khi ®· tuú chän .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . kho¶ng c¸ch khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn c«ng thøc tíi vÞ trÝ míi.Có ph¸p: <cét dßng> VÝ dô: A1: cét A dßng 1 VÝ dô: Cho b¶ng sau: NÕu c«ng thøc ®a vµo « C1 lµ: A1+B1 -> kÕt qu¶ sÏ =2 (nh h×nh bªn) Nhng khi sao chÐp c«ng thøc nµy sang « C2 th× c«ng thøc sÏ thay ®æi theo dßng.Có ph¸p: <$cét $ dßng> Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn bµi 2: C¸c lo¹i ®Þa chØ vµ hµm c¬ b¶n 1/.Kh¸i niÖm: §Þa chØ t¬ng ®èi lµ ®Þa chØ sÏ thay ®æi ph¬ng.Kh¸i niÖm: §Þa chØ tuyÖt ®èi lµ ®i¹ chØ kh«ng thay ®æi khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn tíi vÞ trÝ míi . b/.

$B$1 VÝ dô: Cho b¶ng sau §Ó tÝnh l¬ng ta ph¶i lÊy l¬ng c¬ b¶n nh©n víi hÖ sè l¬ng tøc lµ D2*C4 sau ®ã sÏ sao chÐp c«ng thøc xuèng c¸c « tiÕp theo vµ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Quan s¸t vµo b¶ng l¬ng th× ta thÊy « D5. c/. §Ó cho b¶ng l¬ng ®óng ta ph¶i ¸p dông ®Þa chØ tuyÖt ®èi vµ sÏ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Nh vËy ta thÊy kÕt qu¶ ®· ®óng.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 129 . D7 b¸o lçi (#VALUE!) vµ « D6 sai kÕt qu¶. §Þa chØ hçn hîp Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô: $A$1. v× thÕ ta kh«ng cè ®Þnh cét mµ chØ cè ®Þnh dßng 2($2) Chó ý: NÕu muèn lÊy nhanh ®Þa chØ tuyÖt ®èi th× ta ®a vµo ®Þa chØ t¬ng ®èi vµ nhÊn phÝm F4. V× ë ®©y cét l¬ng lµ D vµ cét L¬ng c¬ b¶n còng lµ D. Nguyªn nh©n ë ®©y lµ sau khi sao chÐp c«ng thøc th× c«ng thøc bÞ thay ®æi. Nh « D5 c«ng thøc lµ (D3*C5) hay « D6 c«ng thøc lµ (D4*C6) vµ nh vËy th× sÏ bÞ sai.

$A$2:$C$6 2.Trong hµm kh«ng ®îc chøa kÝ tù tr¾ng .Kh¸i niÖm: §Þa chØ khèi « gåm ®Þa chØ cña « ®Çu khèi vµ ®Þa chØ « cuèi khèi . B$1 + TuyÖt ®èi cét t¬ng ®èi dßng: <$ cét dßng> VÝ dô: $A1.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .§èi sè ph¶i n»m trong dÊu ngoÆc ®¬n ().Kh¸i niÖm: Lµ ®Þa chØ bao gåm c¶ hai lo¹i ®Þa chØ trªn.Tªn hµm kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng . $B1 d/. Khi sao chÐp hay thay ®æi th× phÇn t¬ng ®èi bÞ thay ®æi cßn phÇn tuyÖt ®èi gi÷ nguyªn .§Þa chØ c¸c « . . TÊt c¶ c¸c hµm ®îc viÕt theo có ph¸p sau: = <tªn hµm> (danh s¸ch c¸c ®èi sè) Trong ®ã: <tªn hµm> lµ tªn c¸c hµm do Excel quy ®Þnh (danh s¸ch ®èi sè) cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ sau . cã hµm kh«ng ®èi sè.§èi sè lµ gi¸ trÞ kÝ tù hoÆc ngµy th¸ng th× ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp " " Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. logic. v¨n b¶n .C¸c hµm b/.Có ph¸p: + T¬ng ®èi cét tuyÖt ®èi dßng: <cét $ dßng > VÝ du: A$1. §Þa chØ khèi « . Có ph¸p Microsoft Excel cung cÊp mét sè hµm mÉu ®îc dïng rÊt thuËn lîi trong tÝnh to¸n xö lý c¸c gi¸ trÞ cña b¶ng tÝnh. C¸c hµm c¬ b¶n trong Excel a/. Mét sè ®iÒu cÇn lu ý khi sö dông hµm .C¸c gi¸ trÞ sè.C¸ch viÕt: <§Þa chØ « ®Çu khèi : §Þa chØ « cuèi khèi> VÝ dô: A1:B5.Tªn hµm kh«ng ®îc viÕt t¾t .C¸c c«ng thøc . c¸c ®èi sè ®îc c¸ch nhau bëi dÊu phÈy.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 130 .Tªn c¸c vïng . Mét hµm tèi ®a lµ 30 ®èi sè.Hµm ph¶i ®îc b¾t ®Çu b»ng dÊu b»ng (=) .Danh s¸ch c¸c « .

Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè.Chøc n¨ng: Hµm Sum cho kÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong danh s¸ch ®îc liÖt kª . C¸ch nhËp hµm .NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn ®Ó ®Ó hiÖn hép tho¹i Function 4/.XuÊt hiÖn hép tho¹i . Hµm tÝnh tæng (SUM) . …. C¸c hµm sè a/. mét khèi « chøa gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi .Chän hµm cÇn sö dông -> nhÊn OK . ®èi sè n) .Bíc 1: ChuyÓn con trá vÒ « kÕt qu¶ (nghÜa lµ « mµ nhËp c«ng thøc) .VÝ dô: =Sum(A1:A3) -> KÕt qu¶ sÏ =9 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Chän ®èi sè 2 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) .Chän ®èi sè 1 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) . ®Þa chØ «. ®èi sè 2.Bíc 2: Cã hai c¸ch + C¸ch 1: NhËp c«ng thøc tõ bµn phÝm + C¸ch 2: NhËp c«ng thøc tõ menu Insert -> Function (hoÆc nhÊp Shift+F3) XuÊt Wizard .Có ph¸p: =Sum(®èi sè 1.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 3/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 131 .

mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.C1) VÝ dô 3: = AVERAGE(5. ….Ch¬ng 5: Microsoft Excel KÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong c¸c « tõ A1 ®Õn A3 b/.B1.Chøc n¨ng: Hµm dïng ®Ó tÝnh trung b×nh c¸c gi¸ trÞ d¹ng sè trong danh s¸ch . ®èi sè n) . mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. ®èi sè 2. ®èi sè n) . Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (MAX) -> kÕt qu¶ =6 -> KÕt qu¶=4 .3) -> kÕt qu¶ =8 -> kÕt qu¶ =8 d/.VÝ dô1: = AVERAGE(A1:C1) -> kÕt qu¶ =6 VÝ dô 2: = AVERAGE(A1.Có ph¸p: = Average(®èi sè 1. ®Þa chØ «.VÝ dô: =Max(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.B1. .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 132 . …. ®Þa chØ «. .C1) VÝ dô 3: =Max(4. Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (Min) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.3.Chøc n¨ng: Hµm Max cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª . ®èi sè 2.4) c/.8. Hµm tÝnh trung b×nh (AVERAGE()) .Có ph¸p: =Max(®èi sè 1. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi.

Chøc n¨ng: Hµm ABS cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña biÓu thøc sè .1 -> KÕt qu¶ lµ =-1.C1) VÝ dô 3: =Max(4. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi. ….0) gi÷ l¹i phÇn nguyªn VÝ dô: =Round(231. NÕu gi¸ trÞ cÇn lµm trßn < 5 th× lµm trßn lµ 0. ®èi sè 2.0) -> KÕt qu¶ lµ =123 = Round(78.475. ®èi sè n) .Có ph¸p: =Round(Sè thùc cÇn lµm trßn.675.VÝ dô: =Min(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .VÝ dô: =ABS(-25) = ABS(14-56) -> KÕt qu¶ lµ =25 -> KÕt qu¶ lµ =42 -> KÕt qu¶ lµ =230 -> KÕt qu¶ lµ =200 -> KÕt qu¶ lµ =79 + NÕu n = 0 th× sau khi lµm trßn hµm sÏ c¾t phÇn thËp ph©n.5. mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. NÕu gi¸ trÞ > 5 th× lµm trßn lµ 10 .2 -> KÕt qu¶ lµ =2. .n) .48 + NÕu n < 0 Hµm lµm trßn ®Õn n ch÷ sè ë phÇn nguyªn tÝnh tõ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Hµm lÊy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi (ABS) .15.1) = Round(2.2) = Round(-1.1542. -> KÕt qu¶ lµ =2.2) f/.Chøc n¨ng: Hµm Min cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª .Có ph¸p: =Min(®èi sè 1.Có ph¸p: =ABS(<biÓu thøc sè>) .Trong ®ã: + NÕu n > 0 sau khi lµm trßn th×"Sè thùc cÇn lµm trßn" sÏ dµnh ra n ch÷ sè sau phÇn thËp ph©n.B1.Chøc n¨ng: Hµm round dïng ®Ó lµm trßn c¸c biÓu thøc sè.-1) =Round(231.2) hµng ®¬n vÞ cña sè thùc cÇn lµm trßn VÝ dô: =Round(123. VÝ dô: =Round(2. ®Þa chØ «.3) -> kÕt qu¶ =3 -> kÕt qu¶ =3 e/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 133 .149. Hµm lµm trßn sè thùc (ROUND) .5.8.

Có ph¸p: =INT (®èi sè) .Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ sè d cña biÓu thøc sè chia cho sè n .Chøc n¨ng: Hµm INT tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ phÇn nguyªn cña biÓu thøc sè .Trong ®ã: §èi sè lµ gi¸ trÞ sè thùc hoÆc biÓu thøc tr¶ l¹i kÕt qu¶ lµ sè thùc .36 vµ 1 kÝ tù Nhµi) -> KÕt qu¶ =4 (v× cã 3 sè lµ: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 134 .42.VÝ dô: =Count(A2:D2) 10. Hµm lÊy phÇn d cña phÐp chia (MOD) .18. Hµm lÊy phÇn nguyªn cña phÐp chia(INT) .9) = INT(13/2) 5/.VÝ dô: =Counta(A2:D2) 10. ®Þa chØ « hoÆc khèi « . Hµm ®Õm c¸c gi¸ trÞ s«(COUNT) .D2) VÝ dô 3: =Cuont(5.mÉu sè) .C2.Có ph¸p: =Mod(tö sè.Có ph¸p: = Counta(®èi sè) .21) b/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.7) =Mod(20.B2. C¸c hµm thèng kª a/.Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè.36) -> KÕt qu¶ =3 (v× cã 3 sè lµ: -> KÕt qu¶ lµ =8 -> KÕt qu¶ lµ =6 VÝ dô 2: =Count(A2."B".VÝ dô: =INT(8.VÝ dô: =Mod(18.Có ph¸p: = Count(®èi sè) .Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ sè (kh«ng ®Õm c¸c gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè) . ®Þa chØ « hoÆc khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè .Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ .Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ c¶ sè vµ kÝ tù . Hµm ®Õm tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ (COUNTA) ->KÕt qu¶ =3 ->KÕt qu¶ =3 .42.5) -> KÕt qu¶ lµ =4 -> KÕt qu¶ lµ =0 i/.

Có ph¸p: =Sumif(<cét1>. Hµm tÝnh tæng ®iÒu kiÖn (SUMIF) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô 2: =Counta(A2. Hµm xÕp h¹ng gi¸ trÞ sè (RANK) ->KÕt qu¶ =4 ->KÕt qu¶ =4 . kÝ tù hoÆc biÓu thøc nhng ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp vµ cïng kiÓu d÷ liÖu víi d÷ liÖu trong <cét1>.Có ph¸p: =Rank(Sè cÇn xÕp h¹ng. ®Þa chØ khèi «.18.C2. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.<®iÒu kiÖn>.Trong ®ã: + Sè cÇn xÕp h¹ng: lµ sè cÇn t×m thø h¹ng + Ph¹m vi so s¸nh: lµ tªn mét vïng.Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ thø h¹ng cña sè cÇn xÕp h¹ng so víi c¸c gi¸ trÞ trong ph¹m vi so s¸nh .B2.D2) VÝ dô 3: =Cuonta(5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 135 .21) c/.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ tæng khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ."B".VÝ dô: XÕp lo¹i thø tù theo ®iÓm häc kú d/. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi so s¸nh th× kh«ng ®îc xÐt tíi + KiÓu xÕp h¹ng: nhËn mét trong hai gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ =0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng nhá Gi¸ trÞ ≠0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng lín . ph¹m vi so s¸nh.<Cét2>) . + §iÒu kiÖn cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ lµ sè.Trong ®ã: (cïng mét logic + Hµm tÝnh tæng nh÷ng « trong <cét 2> cã « t¬ng øng dßng) trong <cét 1> ®îc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. kiÓu xÕp h¹ng) .

C¸c hµm logic a/. Hµm ®iÒu kiÖn (IF) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 136 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Th«ng thêng <cét1> vµ <cét2> lµ mét vïng cã thÓ lµ mét phÇn cña mét cét trong b¶ng tÝnh mµ kh«ng nhÊt thiÕt lµ c¶ mét cét. 6/. .VÝ dô 1: TÝnh sè tiÒn thëng cña ®¬n vÞ A t¹i « C8 vµ ®¬n vÞ B t¹i « C9 VÝ dô 2: TÝnh tæng sè tiÒn thëng cña c¸c ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ A ta lµm nh sau: VÝ dô 3: TÝnh tæng tiÒn thëng cña nh÷ng ngêi cã ngµy c«ng lín h¬n 27.

VÝ dô: VÉn víi b¶ng trªn ë cét Phô cÊp nÕu TP th× phô cÊp lµ 50% l¬ng chÝnh.Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) ."H"="A") c/.VÝ dô 1: Cho b¶ng l¬ng sau vµ cét phô cÊp ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c: TP phô cÊp b»ng 40% L¬ng chÝnh.Trong ®ã: Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ1> nÕu biÓu thøc logic ®óng Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ2> nÕu biÓu thøc logic sai .Có ph¸p: =If(<biÓu thøc logic>.Có ph¸p: =AND(®èi sè1. .Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic..<gi¸ trÞ 1>. cßn l¹i lµ 30% L¬ng chÝnh. ®èi sè2.VÝ dô: =AND(3<6. ®èi sè n) . NÕu PP th× phô cÊp lµ 40% l¬ng chÝnh. Hµm vµ (AND) .. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai. Hµm hoÆc (OR) . b/.2<>"H") =AND(2<8."A"<>"B". . .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 137 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Chøc n¨ng: Hµm IF lµ hµm ®iÒu kiÖn mµ kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ gi¸ trÞ 1 nÕu biÓu thøc logic ®óng ngîc l¹i nÕu biÓu thøc logic sai.10>5. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE).Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Cßn l¹i lµ 35% l¬ng chÝnh ta thùc hiÖn nh sau: Chó ý: Trong hµm IF còng cã thÓ cã nhiÒu hµm IF kh¸c bªn trong nhng tèi ®a mét c«ng thøc chØ cã 7 hµm IF lång nhau..<gi¸ trÞ 2>) .

Hµm c¾t kÝ tù bªn ph¶i chuçi kÝ tù (RIGHT) ..Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t .2<>"H") =AND(2>8."H"="A") 7/. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai.10<5."A"<>"B".VÝ dô: =AND(3>6..Có ph¸p: =Left(chuçi kÝ tù. C¸c hµm vÒ chuçi kÝ tù a/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . Hµm c¾t kÝ tù bªn tr¸i chuçi kÝ tù (LEFT) ..Có ph¸p: =OR(®èi sè1.Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic.VÝ dô: C¾t kÝ tù cuèi cña cét "Hä tªn" c/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 138 . Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE).n) .Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t .VÝ dô: C¾t kÝ tù ®Çu cña cét "Hä tªn" -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE b/.n) . Hµm c¾t kÝ tù gi÷a (MID) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ®èi sè2.Có ph¸p: =Right(chuçi kÝ tù. . ®èi sè n) .Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn ph¶i cña chuçi kÝ tù . .Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn tr¸i cña chuçi kÝ tù .

Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh ch÷ thêng (Lower) .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ thêng vÒ ch÷ hoa .Chøc n¨ng: hµm sÏ tr¶ vÒ chuçi kÝ tù gi÷a khi nhËp kÝ tù b¾t ®Çu vµ kÝ tù kÕt thóc .Có ph¸p: Lower(bt kÝ tù) . bt2) .Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: lµ mét d·y kÝ tù hoÆc mét biÓu thøc kÝ tù + bt1: kÝ tù b¾t ®Çu c¾t + bt2: Sè kÝ tù ®îc c¾t . Hµm chuyÓn chuçi kÝ tù thµnh ch÷ hoa (Upper) .VÝ dô: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.VÝ dô: e/.Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ hoa vÒ ch÷ thêng .Có ph¸p: Upper(bt kÝ tù) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 139 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . bt1.Có ph¸p: =MID(chuçi kÝ tù.VÝ dô: C¾t chuçi kÝ tù trong cét "Hä Tªn" b¾t ®Çu tõ kÝ tù 3 vµ 6 kÝ tù ®îc c¾t d/.

C¸c hµm vÒ ngµy thµng n¨m a/.Có ph¸p: .Có ph¸p: =Day(d÷ liÖu kiÓu ngµy) .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ kÝ tù hoa .VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.VÝ du: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 -> kÕt qu¶ lµ 25 b/.Có ph¸p: . Hµm th¸ng (MONTH) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel f/.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ ngµy cña d÷ liÖu kiÓu ngµy . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ ch÷ hoa .VÝ dô: =Trim(bt kÝ tù) 8/.VÝ dô: =Proper(bt kÝ tù) g/.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ mét chuçi kÝ tù sau khi ®· bá kÝ tù trèng . Hµm c¾t kÝ tù trèng (TRIM) . Hµm ngµy (DAY) .Có ph¸p: =Month(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 12 .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 140 .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ th¸ng cña d÷ liÖu kiÓu ngµy .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

c/. Hµm n¨m (YEAR) - Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ n¨m cña d÷ liÖu kiÓu ngµy - Có ph¸p: =Year(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 1990 - VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990

9/. C¸c hµm t×m kiÕm a/. Hµm t×m kiÕm theo cét (VLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo cét t¬ng øng - Có ph¸p: Vlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë cét ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña cét trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè cét hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

141

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô: TÝnh tiÒn thëng cho c¸n bé, tiÒn thëng ®îc chia lµm ba møc vµ mçi møc cã gi¸ trÞ nh ë b¶ng phô díi ®©y. §Ó tÝnh tiÒn thëng cho tõng c¸n bé ta thùc hiÖn:

b/. Hµm t×m kiÕm theo hµng (HLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo hµng t¬ng øng - Có ph¸p: Hlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë dßng ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña dßng trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè dßng hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng bµo #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

142

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô:

---------------------------------------------------------------

bµi 3: C¬ së d÷ liÖu (Data base) 1. Giíi thiÖu vÒ c¬ së d÷ liÖu
C¬ së d÷ liÖu lµ tËp hîp th«ng tin, d÷ liÖu ®îc tæ chøc theo cÊu tróc dßng vµ cét ®Ó cã thÓ liÖt kª, truy t×m, xo¸, nh÷ng dßng d÷ liÖu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ®ã mét c¸ch thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. §Ó thùc hiÖn thao t¸c nµy ta ph¶i t¹o ra c¸c vïng d÷ liÖu Database, Criteria vµ Extract 1.1. Vïng Database Lµ vïng c¬ së d÷ liÖu gåm Ýt nhÊt hai dßng. Dßng ®Çu tiªn chøa c¸c tiªu ®Ò cét, gäi lµ tªn vïng hay tªn trêng (Field Name) cña c¬ së d÷ liÖu. Tªn c¸c vïng tin ph¶i lµ d÷ liÖu kiÓu chuçi vµ kh«ng ®îc trïng lÆp. C¸c dßng cßn l¹i chøa d÷ iÖu, mçi dßng gäi lµ b¶n ghi CSDL (Record) 1.2. Vïng Criteria Lµ vïng tiªu chuÈn chøa ®iÒu kiÖn ®Ó t×m kiÕm, xo¸, läc d÷ liÖu. Vïng nµy gåm Ýt nhÊt hai dßng, dßng ®Çu chøa tiªu ®Ò mµ mçi tiªu ®Ò nµy ph¶i trïng víi tiªu ®Ò cña vïng d÷ liÖu, c¸c dßng cßn l¹i chøa ®iÒu kiÖn. Khi thùc hiÖn t×m kiÕm, läc th«ng tin, Excel so s¸nh gi¸ trÞ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu víi gi¸ trÞ cña c¸c cét t¬ng øng trong vïng tiªu chuÈn ®Ó lÊy ra

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

143

Khi chän Form.1. - Trong hép thäai Data Form NhÊn nót Criteria Chän trêng vµ nhËp vµo ®iÒu kiÖn hoÆc mÉu muèn t×m. nhng mçi lÇn xãa chØ xo¸ ®îc mét b¶n ghi. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn. NhÊn phÝm Enter khi d÷ liÖu d· nhËp. data Form Thªm c¸c b¶n ghi víi . hép New Blank Form xuÊt hiÖn nhËp d÷ liÖu vµo c¸c trêng.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 144 . 2. b¹n cã thÓ cuén ®Õn cuèi danh s¸ch råi chän nót nhÊn New 2. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó t×m c¸c b¶n ghi. Vïng Extract còng cã dßng ®Çu tiªn chøa tiªu ®Ò. Trong ®ã hiÖn néi dïng CSDL theo tõng mÉu tin. Excel thªm c¸c b¶n ghi míi vµ cuèi danh s¸ch.2. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 1. Tªn cña WorrkSheet xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò cña hép tho¹i .3. Sö dông hép tho¹i Data Form §Ó dÔ dµng cho viÖc qu¶n lý d÷ liÖu trong danh s¸ch. NhÊn Close T×m b¶n ghi 2. Theo ngÇm ®Þnh b¶n ghi ®Çu tiªn trong danh s¸ch sÏ xuÊt hiÖn vµ b¹n cã thÓ cuén ®Õn c¸c b¶n ghi kh¸c b»ng c¸ch sö dông thanh cuén däc.§Æt con trá trong vïng Database . B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó xo¸ c¸c b¶n ghi trong danh s¸ch. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn cã chøa c¸c trêng trong danh s¸ch vµ mét nót nhÊn lÖnh qu¶n lý danh s¸ch. xo¸ va t×m kiÕm c¸c b¶n ghi bµng c¸ch sö dông Form trong lÖnh ®¬n Data. . Chän New. Vïng Extract Lµ vïng läc d÷ liÖu chøa c¸c mÉu tin cña vïng Database tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn.3. Excel cho phÐp b¹n thªm. - NhÊn Enter ®Ó nhËp b¶n ghi ®ã vµ l¹i xuÊt hiÖn bµn ghi trèng. Dïng Data Form ta chØ cã thÓ mçi lÇn xem mét b¶n ghi. §Ó hiÖn thÞ b¶n ghi trèng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel c¸c b¶n ghi tho¶ m·n tiªu chuÈn.Trong hép tho¹i Data Form nhÊn nót Find Next hoÆc Find Preview ®Ó lùa chän b¶n ghi cÇn xo¸ Chän nót lÖnh Delete.Thùc hiÖn Menu Data\Form. NhÊn phÝm Shift_Tab ®Ó vÒ trêng tríc ®ã. nhÊn phÝm Tab di chuyÓn ®Õn c¸c trêng kh¸c. NÕu tªn c¸c cét kh«ng trïng khíp víi nhau th× ta kh«ng thÓ läc. Chän OK. t×m kiÕm ®îc d÷ liÖu tõ vïng d÷ liÖu. Trong vïng d÷ liÖu cã thÓ chän mét sè cét ®Ó trÝch d÷ liÖu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i trÝch tÊt c¶ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu. Xo¸ b¶n ghi 2.

B¹n cã thÓ s¾p xÕp d÷ liÖu trong mét ph¹m vi ®îc chän mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c « bªn ngoµi ph¹m vi ®îc lùa chän. b¹n muèn s¾p xÕp theo tªn lµ kho¸ mét. Excel cho phÐp b¹n s¾p xÕp d÷ liÖu tèi ®a theo ba kho¸. §iÓm. §Ó s¾p xÕp d÷ liÖu b¹n tiÕn hµnh nh sau: Chän con trá vµo vïng d÷ liÖu cÇn s¾p xÕp.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - NhÊn nót Find Next ho¨ch Find Prev 3. Ngµy sinh. T×m kiÕm d÷ liÖu §Ó t×m kiÕm c¸c d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. lóc ®ã hép tho¹i Sort xuÊt hiÖn. Trong hép Sort By chän tªn trêng cÇn s¾p xÕp (kho¸ mét) - .Hép Then By cho phÐp chän thªm mét trêng thø hai hoÆc thø ba (kho¸ hai hoÆc ba) . Ghi chó. Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 1 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 2 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 3 - Chän Option Sort top to bottom: s¾p xÕp theo hµng Sort left to right: s¾p xÕp theo cét - Chän OK. B¹n cã thÓ s¾p xÕp danh s¸ch ®Ó tr×nh bµy d÷ liÖu trong mét trËt tù nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ s¾p xÕp b¶ng d÷ liÖu t¨ng hoÆc gi¶m. vµ s¾p xÕp theo ®iÓm lµ kho¸ 3. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã hai vïng Database vµ Criteria..Chän môc Ascending lµ s¾p xÕp t¨ng dÇn hoÆc Descending lµ s¾p xÕp gi¶m dÇn. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Tªn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 145 . trïng tªn th× s¾p xÕp theo hä lµ kho¸ 2. 4. S¾p xÕp d÷ liÖu Excel cung cÊp cho b¹n tÝnh n¨ng dÔ dµng thay ®æi ®Ó b¹n cã thÓ tæ chøc d÷ liÖu ®óng theo ý b¹n muèn. vÝ dô b¹n cã mét b¶ng danh s¸ch häc sinh gåm Hä ®Öm. Thùc hiÖn Data Short.

Thùc hiÖn lÖnh Data\Filter\Advanced Filter. X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range Chän OK. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã ba vïng Database. chØ hiÓn thÞ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 146 . Chó ý:  Muèn liÖt kª l¹i toµn bé néi dung cña c¸c b¶n ghi ta dïng lÖnh Data\Filter\Show All.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - Chän con trá n»m trong vïng Database Thùc hiÖn menu Data\Filter\Advanced Filter. Läc d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn cho tríc (Advanced ) §Ó läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. - 5. KÕt qu¶ sao chÐp tíi « A12. c¸c b¶n ghi kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ë vïng Criteria sÏ bÞ dÊu ®i. thùc hiÖn + Bíc 1: Vµo Data -> Filter -> Advanced Filter + Bíc 2: Chän môc Copy to another location Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. chän Copy to Another Location X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Extract vµo hép Copy to . Hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn - Trong môc Action.VÝ dô: Cho b¶ng d÷ liÖu sau: H·y läc nh÷ng häc sinh ®¹t lo¹i Kh¸ vµ Giái. Criteria vµ Extract. Chän con trá trong vïng Database. hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn.

Excel sÏ chÌn c¸c mòi tªn híng xuèng cho mçi trêng trong danh s¸ch. X¸c ®Þnh tiªu chuÈn t×m kiÕm Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. . Chän Data\Filter\AutoFilter. 6.Chän All th× tÊt c¶ c¸c b¶n ghi ®îc hiÓn thÞ. NÕu kh«ng chän th× läc ®Çy ®ñ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 147 . Chän mét « trong vïng Database.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Bíc 3: Chän vïng d÷ liÖu cÇn läc + Bíc 4: Khai b¸o ph¹m vi chøa ®iÒu kiÖn läc + Bíc 5: Khai b¸o ®Þa chØ sao chÐp DL ®Õn + Bíc 6: NhÊn OK . - . Läc d÷ liÖu b¶ng AutoFilter Cã thÓ sö dông chøc n¨ng AutoFilter ®Ó ®a vµo c¸c tiªu chiÈn so s¸nh.Chän mòi tªn trong c¸c trêng sÏ cã chøa d÷ liÖu ®îc tr×nh bµy.Bíc 7: XHHT kÕt qu¶ nh sau: Chó ý:  NÕu chän Unique Records Only: c¸c b¶n ghi gièng nhau chØ tån t¹i mét b¶n ghi.  Chän Custom sÏ läc d÷ liÖu theo ý b¹n.

.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Sau khi khi b¹n ®· sö dông AutoFillter..Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ tæng d÷ liÖu sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. Hµm tæng d÷ liÖu sè (DSUM) .. vïng tiªu chuÈn) B»ng Kh«ng b»ng Lín h¬n Lín h¬n hoÆc b»ng VÝ dô: Cho b¶ng tÝnh sau: H·y thùc hiÖn tÝnh tæng l¬ng cña nh÷ng c¸n bé cã "Chøc vô" lµ PP (phã phßng) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. chän gi¸ trÞ t¹i « bªn C¸c gi¸ trÞ: Equals Does not equals Is greater than Is greater than or equal to ....Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 148 .Có ph¸p: DSum(vïng CSDL. .Trong hép tho¹i Custom AutoFillter cho phÐp b¹n thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp t×m kiÕm kh¸c nhau ph¶i Chän ®iÒu kiÖn t¹i « cã tªn trêng cÇn läc d÷ liÖu.. NÕu b¹n muèn läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã th× sö dông lùa chän Custom trªn trêng t×m kiÕm..... Mét sè hµm c¬ së d÷ liÖu a/....... ... 7...... cét n...

. vïng tiªu chuÈn) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Có ph¸p: =Dmax(vïng CSDL. Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (DMAX) .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. cét n. Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (DMIN) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 149 .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn.Có ph¸p: =Dmin(vïng CSDL. cét n.VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn. vïng tiªu chuÈn) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng nhá nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP c/.Trong ®ã: + Vïng CSDL: A4:D10 + Cét n: 4 + Vïng tiªu chuÈn: F5:F6 b/. .

Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ sè (DCOUNT) . cét n. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn.VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa gi¸ trÞ sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL. chuÈn) . h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng lín nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP d/. h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP f/. vïng tiªu chuÈn) .Có ph¸p: =DCounta(vïng CSDL.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa d÷ liÖu trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL.VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé". vïng tiªu Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé".Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 150 . h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP e/. cét n. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn . Hµm cho kÕt qu¶ lµ trung b×nh (DAVERAGE) .Có ph¸p: =DCount(vïng CSDL. Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ « chøa d÷ liÖu (DCOUNTA) .

[Tªn tÖp]<Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö cã mét tÖp b¶ng tÝnh lµ LUONG.VÝ dô: VÉn " B¶ng danh s¸ch c¸n bé h·y thùc hiÖn tÝnh tiÒn l¬ng trung b×nh cña nh÷ng ngêi cã "Chøc vô" lµ PP.. THANG2. XLS}THANG1’!$A$3 NÕu c¸c tÖp b¶ng tÝnh ®ang n»m trong th môc hiÖn thêi b¹n kh«ng cÇn ph¶i chØ thÞ ®êng dÉn vµ c¸c dÊu nh¸y trªn.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . b¹n ph¶i nhËp c«ng thø sau =’C:\MY DOCUMENT\[LUONG. Khi tªn cña b¶ng tÝnh ®îc ®æi th× c«ng thøc còng ®æi theo. Mét sè phÐp kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh 8.XLS trong th môc My Document cña æ C.1.. XLS}THANG1’!$A$3 9. 8.b¹n cÇn lÊy d÷ liÖu trong « A3 cña b¶ng tÝnh THANG1. Cè ®Þnh dßng vµ cét. Cè ®Þnh dßng vµ cét Trong mét b¶ng d÷ liÖu thêng thÊy c¸c ph©n tªn cña cét d÷ liÖu cÇn ®îc thêng xuyªn xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. Trong tÖp nµy cã c¸c b¶ng tÝnh THANG1. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp kh¸c nhau B¹n cã thÓ kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp b¶ng tÝnh kh¸c nhau ®Ó lÊy ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. t¸ch mµn h×nh 9.Có ph¸p: =DAverage(vïng CSDL. cét n.2. =[LUONG. Ta ph¶i tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ trong mét b¶ng tÝnh cña mét tÖp b¶ng tÝnh kh¸c.. c¸c b¹n ghi ®Þa chØ cña « nµy theo có ph¸p sau: <Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö b¹n ®ang ë b¶ng tÝnh DMTK b¹n muèn lÊy gi¸ trÞ cña « A3 trong b¶ng tÝnh KT b¹n ®a con trá vÒ vÞ trÝ cÇn nhËp d÷ liÖu vµ nhËp c«ng thøc = KT!A3. vïng tiªu chuÈn) . NÕu mét b¶ng tÝnh cã qu¸ nhiÒu b¶n ghi hoÆc nhiÒu cét d÷ liÖu th× tiªu ®Ò hoÆc cét sÏ bÞ cuén che khuÊt vÝ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.1. 8. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong cïng mét tÖp §Ó tham chiÕu tíi b¶ng tÝnh kh¸c trong cïng mét tÖp b¶ng tÝnh.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 151 .

. §Ó cè ®Þnh mét dßng ®Æt con trá lªn dßng ®ã ë cét A. C¸c b¶n ghi trong hai cöa sæ vÉn ®ång nhÊt nghÜa lµ cöa sæ bªn nµy dÞch chuyÓn ®Õn b¶n ghi nµo th× cöa sæ bªn kia còng dÞch chuyÓn theo vËy mét b¶n ghi lu«ng n»m trªn mét hµng. B ®îc cè ®Þnh. Më menu Window\Split.T¸ch theo hµng däc: ®Æt con trá ®Õn mét « trªn dßng sè 1.NÕu chän mét « kh«ng n»mm trªn hµng 1. - §Ó cè ®Þnh theo cét th× ®Æt con trá lªn cét nµo ®ã t¹i dßng sè 1. 2 vµ cét A. b¹n cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p t¸ch mµn h×nh. Cè ®Þnh c¶ dßng vµ cét th× ®Æt con trá t¹i « kh«ng ph¶i lµ cét A vµ dßng 1. ngµy sinh.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 152 . cét A th× Excel sÏ t¸ch mµn h×nh ra lµm 4 cöa sæ.2. .. b¹n kh«ng thÓ cïng xem d÷ liÖu ë hai cét c¸ch xa nhau hoÆc dßng c¸ch xa nhau.. Excel sÏ t¸ch thµnh hai cöa sæ. nªn cè ®Þnh dßng tiªu ®Ò vµ c¸c cét quan träng.2 ®îc cè ®Þnh. VÝ dô t¹i « C3 th× dßng 1. T¸ch theo hµng ngang: ®Æt con trá lªn mét « cña cét A th× khi ®ã khi dÞch chuyÓn con trá ë mµn h×nh nµy ®Õn cét nµo th× mµn h×nh kia còng dÞch chuyÓn theo. VÝ dô t¹i « A3 th× dßng 1.. chän môc Remove Split Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy. 9. - - Khi cÇn bá chÕ ®é t¸ch mµn h×nh. Trªn mét trang mµn h×nh. §­êng cè ®Þnh dßng Sau khi ®· x¸c ®Þnh xong « chän më menu Window thùc hiÖn lÖnh Freeze Panes. NÕu muèn bá chÕ ®é cè ®Þnh b¹n thùc hiÖn lÖnh UnFreeze Panes. T¸ch mµn h×nh thµnh c¸c b¶ng nhá Gi¶ sö mét b¶ng tÝnh víi kÝch thíc lín. quª qu¸n..Ch¬ng 5: Microsoft Excel dô nh hµng tiªu ®Ò Hä tªn. nghÜa lµ c¸c cét cña hai mµn h×nh lµ th¼ng hµng nhau.

Giíi thiÖu Excell cã tÊt c¶ 15 nhãm biÓu ®å kh¸c nhau.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 153 . Y .C¸c chó thÝch (Legends): lµ nh÷ng lêi ghi chó cho c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau . + Z (trôc xiªn): t¹o chiÒu s©u (cã trong biÓu ®å 3 chiÒu) . c/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10.C¸c ®êng kÎ líi (Gridlines): C¸c ®êng kÎ líi ngang däc trªn vïng biÓu ®å ®Ó dÔ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ trªn c¸c ®êng biÓu diÔn.C¸c nh·n cho trôc (Axis labels): lµ c¸c tiªu ®Ò ®i liÒn víi c¸c trôc ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung cña c¸c truc X. biÓu ®å nµy so s¸nh c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau . biÓu ®å ®îc ph©n cÊp møc ®é theo cét . 6 nhãm biÓu ®å d¹ng 3 chiÒu. C¸c thµnh phÇn cña mét biÓu ®å . .Tiªu ®Ò cña biÓu ®å (Chart title): lµ c¸c tiªu ®Ò ngay trªn biÓu ®å vµ ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung chÝnh cña biÓu ®å.C¸c trôc (Axis) + X (trôc hoµnh): thêng ®îc minh ho¹ cho d÷ liÖu d¹ng nh·n + Y (trôc tung): lµ trôc th¼ng ®øng vµ vu«ng gãc víi trôc X. BiÓu ®å trong Excel vµ in Ên a/.BAR: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc.LINE: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc.PIE: BiÓu ®å h×nh b¸nh trßn.Chuçi d÷ liÖu (Data series): lµ tËp hîp tÊt c¶ d÷ liÖu cã liªn quan ®Ó vÏ biÓu ®å . biÓu ®å nµy ®îc sö dông t¬ng tù nh biÓu ®å gÊp khóc b/. biÓu ®å nµy thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn theo thêi gian . biÓu ®å thÓ hiÖn mèi t¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn so víi toµn thÓ . .AREA: BiÓu ®å miÒn. C¸c bíc t¹o mét biÓu ®å Cho b¶ng d÷ liÖu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.COLUMN: BiÓu ®å h×nh cét. 9 nhãm biÓu ®å d¹ng 2 chiÒu. ®îc Excell t¹o ra c¨n cø vµo sè liÖu cao vµ thÊp nhÊt trong ph¹m vi d÷ liÖu khai b¸o.

h·y t¹o biÓu ®å d¹ng Column .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo b¶ng doanh thu b¸n hµng trªn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 154 .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn minh ho¹ trªn biÓu ®å .Bíc 4: NhÊn Next XHHT Khai b¸o ph¹m vi chøa d÷ liÖu cÇn t¹o biÓu ®å t¹i môc Data range (nÕu bíc 1 ®· thùc hiÖn viÖc chän th× cã thÓ bá qua ) + NÕu chän Row th× mçi nhãm cét lµ mét quý (ë ®©y mçi cét lµ 1 mÆt hµng) + NÕu chän Column th× mçi mét nhãm cét lµ 1 mÆt hµng (ë ®©y mçi nhãm cét lµ mét quý) Chän xong nhÊn Next .Bíc 2: NhÊp chuét vµo nót Chart Winzard vµo Insert -> Chart) .Bíc 3: XHHT trªn thanh c«ng cô (hoÆc Trong thÎ Standard type cã môc: + Chart type: chän nhãm biÓu ®å + Chart sub-type: chän kiÓu biÓu ®å t¬ng øng .Bíc 5: XHHT Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Khung Orientation: Chän híng in + Portrait: In däc Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. In b¶ng tÝnh a/. ThÎ Page: .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 155 . §Þnh d¹ng trang in .Bíc 1: Vµo File -> Page Setup .Bíc 2: XuÊt hiÖn hép tho¹i Page Setup víi c¸c thÎ sau: */.Ch¬ng 5: Microsoft Excel NÕu nhÊn Finish th× mäi th«ng sè cha ®Æt sÏ ®îc ngÇm ®Þnh + Chart title: §Æt tªn tiªu ®Ò cho biÓu ®å + Category (X) axis: §Æt tªn trôc ngang cho biÓu ®å + Value (Y) axis: §Æt tªn cho trôc däc cho biÓu ®å §iÒn mäi th«ng tin xong nhÊn Next .Bíc 6: XHHT + As object in: Lu biÓu ®å vµo Sheet hiÖn hµnh + As new sheet: Lu biÓu ®å vµo mét sheet míi kh¸c Cuèi cïng nhÇn Finish ®Ó kÕt thóc ta ®îc biÓu ®å sau: 11.

Custom header: T¹o tiªu ®Ò ®Çu trang. ThÎ Mergin .Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Lanscape: In ngang .Custom Footer: T¹o tiªu ®Ò cuèi trang Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. NhÊn chuét vµo vïng t¬ng øng ®Ó so¹n th¶o néi dung cña tiªu ®Ò. . .Center on page: C¨n chØnh d÷ liÖu vµo gi÷a theo hai chiÒu + Horizontally: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu ngang khæ giÊy + Vertically: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu däc khæ giÊy */. ThÎ Header/Footer: T¹o hoÆc gì bá tiªu ®Ò ®Çu trang hoÆc cuèi trang .Right: Thay ®æi lÒ ph¶i .Top: Thay ®æi lª trªn .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 156 .Paper size: chän khæ giÊy */.Left: Thay ®æi lÒ tr¸i .Bottom: Thay ®æi lÒ díi .Khung Scaling + Adjust to …: HiÖu chØnh tû lÖ b¶ng tÝnh sao víi kÝch thíc khi in ra giÊy + Fit to X page(s) wide by Y tall: §iÒu chØnh d÷ liÖu cho võa víi kÝch thíc mét trang theo chiÒu réng vµ chiÒu cao.

Bíc 2: XHHT Print Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. In b¶ng tÝnh .Columns to repeat at left: Khai b¸o ph¹m vi chøa cét d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 157 . b/.Print area: Khai b¸o ph¹m vi d÷ liÖu ®îc in .Bíc 1: Vµo File -> Print (Ctrl+P) . .Ch¬ng 5: Microsoft Excel */. ThÎ Sheet: .Rows to repeat at top: Khai b¸o ph¹m vi chøa dßng d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau.

Bíc 3: NhÊn OK ®Ó thùc hiÖn in bµi tËp thùc hµnh I.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 158 .Name: Tªn m¸y in . .Print range: X¸c ®Þnh ph¹m vi in + All: In tÊt c¶ c¸c trang + Page(s) From X to Y: In tõ trang X ®Õn trang Y.Print what: X¸c ®Þnh ®èi tîng cÇn in + Selection: In ph¹m vi ®· lùa chän + Selected Sheet(s): In toµn bé b¶ng tÝnh ®ang lµm viÖc + Entire workbook: In toµn bé c¸c b¶ng tÝnh cã trong tÖp tin .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . Mét sè bµi tËp c¬ b¶n a 1 B C D E LËp c«ng thøc to¸n häc F G Bµi 1: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Number of copies: Khai b¸o sè b¶n in ®îc sao chÐp ra .

Lu b¶ng tÝnh cã tªn Baitap2 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. LËp c«ng thøc to¸n häc cho b¶ng tÝnh trªn 2. Lu b¶ng tÝnh cã tªn: Baitap1 Bµi 2: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 stt 1 2 3 4 5 6 7 Tªn linh kiÖn Main CPU DDR HDD Case CDROM Mouse.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 159 .KeyBoa rd b c d b¸o gi¸ linh kiÖn §¬n Sè l¬ng gi¸(USD) 6 65 5 72 3 29 2 59 4 24 5 13 3 10 Tû gi¸ USD e Thµnh tiÒn 1764000 1. TÝnh thµnh tiÒn cho c¸c linh kiÖn = sè lîng * ®¬n gi¸ * tû gi¸ 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 hs a 5 3 6 6 4 9 8 2 5 6 b 2 6 5 3 4 9 8 2 4 3 a+b 3 a-b a/b a*b (a+b)*hs 1.

19 Tæng l¬ng Bµi 4: a 1 2 3 4 5 6 7 hÖ sè chøng tõ ? ? ? b 0. Tæng l¬ng = L¬ng + Phô 18 cÊp 4.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 3: a 1 stt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Tæng Hä vµ tªn b c d e f g b¶ng l¬ng nh©n viªn L¬ng Ngµy ngµy L¬ng c«ng c«ng 50000 55000 60000 50000 45000 60000 65000 60000 50000 45000 21 23 22 24 21 23 25 21 22 24 Phô cÊp Tæng l¬ng 13 11 55000 24 14 15 16 1. TÝnh L¬ng = L¬ng NC* Ngµy c«ng 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 160 . TÝnh tæng cho c¸c cét L¬ng. Phô cÊp.7 DiÔn gi¶i c d e f g b¶ng kª nhËp hµng sè lîng ®¬n gi¸ trÞ gi¸ THUÕ Tæng tiÒn B1 B2 B3 B4 Bµn gç Bµn nhùa GhÕ gç GhÕ nhùa 32 21 21 24 365 120 65 23 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Phô cÊp = 20% L17 ¬ng 3.

0 6 6 8 5 6 6 6 5 8 5 7 1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 161 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B5 B6 B7 B8 B9 B10 GhÕ xÕp GhÕ xoay B¶ng Fox B¶ng gç Bµn m¸y tÝnh Bót viÕt b¶ng 25 26 24 32 35 50 67 89 230 240 200 10 1.0 7.5 6. T×m h/s cã ®iÓm cao nhÊt.0 5.0 6.0 8.8 8. TÝnh ®iÓm TK = (TB+Thi*3)/4 2. TÝnh trÞ gi¸ = sè lîng * ®¬n gi¸ 2. Tæng tiÒn = TrÞ gi¸ + thuÕ Bµi 5: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 b c Líp: C§KTK02A stt hä Vµ T£N §iÓm Thi XÕp h¹ng xÕp lo¹i d e f g b¶ng ®iÓm kiÓm tra TB TK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Häc sinh ®iÓm cao nhÊt Häc sinh ®iÓm thÊp nhÊt 5. thÊp nhÊt 4. XÕp h¹ng cho tõng häc sinh 3.0 5. ThuÕ = trÞ gi¸ * hÖ sè 3.5 5. XÕp lo¹i cho tõng häc sinh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.0 6.0 6.

5 §iÓm céng DiÖn §iÓm Tæn KÕt UT UT g qña céng Th«ng tin vÒ kú thi: §iÓm v¨n cao nhÊt §iÓm to¸n cao nhÊt Tæng sè thÝ sinh Tæng sè thÝ sinh ®Ëu Tæng sè thÝ sinh rít B¶ng phô DiÖn UT §iÓm UT DiÖn 2 DiÖn 1 DiÖn 3 1.5 2 1 Ký tù ®Çu B A C NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 25 26 27 28 10>=TK>=8 th× "Giái" 8>TK>=7 th× "Kh¸" 7>TK>=5 th× "TB" cßn l¹i xÕp lo¹i "YÕu" II.5 3 6 5 2. Bµi 1: Mét sè bµi tËp c¬ së d÷ liÖu KÕt Qña Kú Thi TuyÓn Líp 10 M· sè B12 A11 C22 A11 B12 Tªn QuÕ GÊm Lôa Nhung T¬ XLC2 TB Kh¸ Giái Kh¸ TB V¨n 4.5 To¸n 8 6 7.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 162 .5 3 4.

kh¸ th× céng 1 2. tÒn ph¶i tr¶. ngµy ®Õn. NÕu kh¸ch hµng nµo ë ngµy 15/10/99 th× ®îc gi¶m 10% tiÒn thuª cña ngêi ®ã 3. DiÖn u tiªn vµ ®iÓm u tiªn tra trong b¶ng phô theo kÝ tù ®Çu cña m· sè 3. TÝnh tiÒn gi¶m . TÝnh tiÒn thuª = Sè ngµy ë*Gi¸ thuª 1 ngµy KÝ tù ®Çu cña sè phßng cho biÕt lo¹i phßng 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 163 .tiÒn gi¶m 4. KÕt qu¶: Tæng>= 13.25 th× " §Ëu" ngîc l¹i th× "Rít" 5. sè phßng. TrÝch ra danh s¸ch c¸c thÝ sinh ®Ëu Bµi 2: NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. TÝnh ra nh÷ng ngêi ë trong ngµy 30 gåm c¸c cét kh¸ch. TiÒn ph¶i tr¶: TiÒn thuª . Qu¶n lý kh¸ch s¹n ABC: B¶ng Theo Dâi Kh¸ch Hµng STT Kh¸ch Sè Ngµy phßng ®Õn 1 2 3 4 5 6 Nam Hïng Nam Minh Thanh Dòng A01 B01 A01 C02 B02 A02 01-01-98 15-01-98 20-01-98 15-01-98 25-01-98 01-01-98 Ngµy ®i 10-01-98 15-01-98 25-01-98 20-01-98 30-01-98 30-01-98 TiÒn thuª TiÒn gi¶m TiÒn ph¶i tr¶ B¶ng gi¸ thuª phßng (VN§) Lo¹i Gi¸/ng µy A 500000 B 300000 C 200000 Bµi 3: B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn (Th¸ng 1/1999) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §iÒn vµo b¶ng th«ng tin 6. Tæng:= v¨n + to¸n + §céng + §iÓm ¦T 4. ngµy ®i. §iÓm céng: NÕu XLC2 lµ giái th× céng 2.

TT th× =2. TÝnh cét céng : = Phô tréi + Thµnh tiÒn 5. TrÝch c¸c dßng cã lo¹i DS vµ KD Bµi 4: Cöa Hµng S¸ch B¸o Tæng Hîp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· Hµng TNNS01 TNNB05 CANB03 PNNB04 TTNS02 CANS01 PNNB03 TTNB02 Tªn Hµng Ngµy Giao 05/01/98 07/01/98 07/01/98 08/01/98 12/01/98 12/01/98 15/01/98 17/01/98 §¬n Gi¸ Sè Lîng Thµnh TiÒn B¶ng phô 2 KÝ tù Tªn B¸o Gi¸ B¸o ®Çu cña NhËt B¸o NguyÖt M· hµng San TT Tuæi trÎ 1000 2500 TN Thanh niªn 1500 3500 PN Phô n÷ 2000 5000 CA C«ng an 1300 2800 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.chØ sè ®Çu)* hÖ sè 3. 2.Phu tréi : =0 nÕu chØ sè cuèi . S¾p xÕp b¶ng tÝnh theo thø tù t¨ng dÇn cña cét céng 6.<=100 = Thµnh tiÒn *100% nÕu hiÖu sè >100 4. Thµnh tiÒn:=(chØ sè cuèi . TÝnh cét hÖ sè theo yªu cÇu sau: NÕu laäi DS vµ KD th× hÖ sè =3.chØ sè ®Çu<=50 = Thµnh tiÒn *35% nÕu hiÖu sè >50.CN th× = 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 164 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Lo¹i DS KD NN TT CN KD NN ChØ sè ®Çu 34 58 90 150 400 50 ChØ sè cuèi 87 400 150 700 1500 90 HÖ sè Thµnh tiÒn Phô tréi Céng NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.5.lµ NN th× =5.

5. NB tøc NhËt b¸o. Tªn hµng : Dùa vµo hai ký tù ®µu cña m· hµng. Sè lîng: NÕu 2 ký tù cuèi tõ 01 ®Õn 03 th× 100. VÝ dô: TTNS tøc tuæi trÎ NguyÖt san.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 165 . 3. lµm trßn ®Õn hµng ngµn. Thµnh tiÒn: NÕu sè = 100 th× gi¶m 5% gi¸. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. tra trong b¶ng phô. 2. Rót trÝch c¸c mÉu tin cã liªn quan ®Õn b¸o tuæi trÎ. nÕu ký tù 3-4 lµ NS tøc NguyÖt san.Ch¬ng 5: Microsoft Excel NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §¬n gi¸: Dùa vµo 2 ký tù ®Çu vµ ký tù 3-4 ®Ó tra trong b¶ng phô. 04 ®Õn 05 th× 50 4.

Dùa vµo b¶ng tån kho ®Ó ®×ªn vµo cét tªn mÆt hµng. 2.4 Tæng kÕt th¸ng 4 MÆt Sè lîng Thµnh hµng tiÒn PC HD FD NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 5: Cöa Hµng M¸y TÝnh Th¸ng 4/1998 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· hµng Tªn hµng PC586 PC486 FD120 HD420 HD850 PC586 FD120 FD144 §¬n vÞ Sè lîng Ngµy §¬n gi¸ b¸n 14 02-04 10 12-04 12 09-04 4 22-04 10 18-04 4 27-04 10 11-04 10 06-04 Thµnh tiÒn B¶ng tån kho th¸ng 3 M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸ Sè lîng PC486 M¸y tÝnh 700 20 486 PC586 M¸y tÝnh 1000 30 586 HD420 §Üa cøng 80 20 420 HD850 §Üa cøng 120 14 850 FD120 §Üa mÒm 4 0 1. sau ®ã th× gi¶m 4% 4. nÕu lµ PC hoÆc HD th× ®¬n vÞ tÝnh lµ ”c¸i” cßn FD th× lµ ®¬n vÞ tÝnh lµ ” hép ” 3. §¬n gi¸ NÕu b¸n tõ ngay 20 trë lªn vÒ tríc th× ®¬n gi¸ nh trong b¶ng tån kho.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 166 .2 FD144 §Þa mÒm 6 20 1.Thµnh tiÒn:=sè l¬ng*®¬n gi¸ 6. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §¬n vÞ tÝnh Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng. TÝnh b¶ng tæng kÕt th¸ng 4.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 6: KÕt Qña TuyÓn Sinh M· sè Hä vµ tªn Ngµnh A001 B102 C111 C102 Lª Anh TrÇn B× Lª TuÊn TrÇn NghÜa B007 Lý H¬ng B205 Hoµng Lan A102 Vò Träng §iÓm chuÈn To¸n 29 Lý 28 Hãa 27 Sè thÝ sinh ®Ëu: Tæng sè thÝ sinh: Thèng kª tuyÓn sinh Ngµn TS §Ëu TS Rít h To¸n Lý Hãa NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. .NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =B th× lµ lý.NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =C th× lµ ho¸. sau ®ã céng víi ®iÓm c¸c m«n cßn l¹i . Tæng céng. KÕt qu¶: Häc sinh nµo cã ®iÎm tæng céng b»ng ®iÓm chuÈn trë lªn th× “®Ëu” . 2. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 3.nÕu bá thi m«n nµo thi coi nh ®iÎm m«n ®ã =0.ngîc l¹i “rít”.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin To¸n 10 8 9 9 7 8 7 §iÓm Lý 9 9 5 7 9 8 Hãa 7 6 9 7 8 Tæng céng KÕt qña Ghi chó 167 . Thi ngµnh nµo th× m«n ®ã ®îc tÝnh hÖ sè 2.§iÒn vµo cét ngµnh theo yªu cÇu sau: .NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =A th× lµ to¸n .

5. TÝnh tæng sè häc sinh "®Ëu" vµ tæng sè häc sinh "rít" . TÝnh b¶ng thèng kª tuyÓn sinh. 6. S¾p xÕp theo thø tù ®iÓm tæng céng gi¶m dÇn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 168 . Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Ghi chó: häc sinh nµo ®Ëu víi sè ®iÓm lín h¬n ®iÓm chuÈn + 3 sÏ ®îc ghi chó “cã H B”.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4. 7.

ThuÕ tÝnh trªn trÞ gi¸ nhËp vµ tû suÊt: -2% ®èi víi mÆt hµng lo¹i A. -1% ®èi víi mÆt hµng lo¹i C. LËp b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Tªn hµng: Dùa vµo b¶ng danh môc hµng ho¸. 3. -3% ®èi víi mÆt hµng lo¹i B. Gi¸ trÞ xuÊt =(®¬n gi¸ nhËp * sè lîng xuÊt) + thuÕ. 4. 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 169 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 7: MÆt hµng T001 T002 F001 A001 P002 A001 T003 Tªn hµng B¶ng Theo Dâi Hµng Hãa Hµng nhËp Sè lîng §¬n gi¸ TrÞ gi¸ 100 10 200 15 50 20 500 10 1000 100 100 20 50 10 Hµng xuÊt Sè lîng TrÞ gi¸ 50 150 50 300 500 0 100 MÆt hµng A001 P002 T001 T002 T003 F001 Danh Môc Hµng Hãa Tªn hµng §VT Vi tÝnh Photocopy Ti vi Tñ l¹nh §iÖn tho¹i Fax C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Lo¹i A B C C C A Lo¹i A B C B¶ng thèng kª Hµng nhËp Hµng xuÊt Tæng SL Tæng G Tæng Tæng G TrÞ SL TrÞ NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Gi¸ trÞ nhËp = ®¬n gi¸ nhËp * sè lîng nhËp.

MI > Micro 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 170 .50 % NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §iÒn cét tªn hµng dùa theo ký tù thø 2 vµ 3 cña m· hµng víi tiªu chuÈn sau: .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 8 : B¶ng ChiÕt TÝnh Gi¸ Thµnh §¬n Sè lîng Thµn ThuÕ PhÝ gi¸ h nhËp VC tiÒn 400 300 200 200 350 300 450 100 180 500 10 200 STT 1 2 3 4 5 6 M· hµng TTVC CCAK DDMC TTVK CCAC MMIC Tªn hµng Gi¸ vèn Gi¸ b¸n B¶ng phô M· ThuÕ PhÝ VC T 29% 4% C 10% 3% D 8% 2. víi nh÷ng m· hµng cã ký tù cuèi lµ C(CKD) sÏ ®îc gi¶m 5% so víi thµnh tiÒn. 3. 4. §¬n vÞ b¸n trªn tõng c¸i: =(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)*(1+0.2)/sè lîng 7. TiÒn phÝ vËn chuyÓn: TÝnh trªn gi¸ trÞ thµnh tiÒn víi tû xuÊt tra trong b¶ng phô theo ký tù ®Çu cña b¶ng m· hµng.CA > Cassettes .50 % M· 2% 0. Thµnh tiÒn: =sè lîng * ®¬n gi¸. 5. §¬n gi¸ vèn trªn tõng c¸i:=(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)/ sè lîng 6. Rót tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ tivi Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.TV > Ti vi .CM > §Çu m¸y . TiÒn thuÕ nhËp khÈu: Dùa vµo ký tù cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô.

§¬n gi¸ xuÊt cao h¬n ®¬n gi¸ nhËp 20% 3. §Õm xem cã bao nhiªu ho¸ ®¬n ®îc gi¶m gi¸ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 9 : B¶ng NhËp XuÊt Hµng Hãa Tªn hµng NhËp-XuÊt Sè lîng §¬n gi¸ N 9 X 1 X 14 N 5 X 2 X 4 N 3 X 15 X 4 N 3 B¶ng ®¬n gi¸ M· NhËp XuÊt KB 15 MO 200 CP 1165 STT M· hµng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MO240 CP100 KB101 CP105 MO220 CP090 KB103 MO110 KB104 CP116 Thµnh tiÒn Danh môc hµng M· Tªn hµng CP CPU MO Monitor KB Keyboard B¶ng thèng kª M· hµng Tæng tiÒn Tæng tiÒn nhËp xuÊt CP MO KB NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Tªn hµng: dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ tra trong b¶ng danh môc 2. Trong b¶ng ®¬n gi¸.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 . Thµnh tiÒn: = sè lîng* ®¬n gi¸. §¬n gi¸: Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ ®iÒu kiÖn nhËp hay suÊt ®Ó tra trong b¶ng gi¸ 4. nÕu sè lîng > 10 gi¶m 2% trªn trÞ gi¸ thµnh tiÒn cho phiÕu xuÊt 6.

6. 5. Thµnh tiÒn:= sè lîng*®¬n gi¸ S¾p xÕp t¨ng dÇn theo cét chøng tõ TrÝch ra danh s¸ch c¸c vËt t cã kÝ tù ®Çu lµ "X" vµ kÝ tù cuèi lµ "C" TÝnh b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 4. TÝnh b¶ng thèng kª Bài 10 B¸o C¸o XuÊt Kho Tªn vËt t Sè lîng §¬n gi¸ 50 3150 100 2500 600 250 1500 300 30 800 B¶ng phô Tªn vËt t X¨ng A92 DÇu Diesel Nhít STT Chøng tõ 1 X01C 2 D02K 3 N03C 4 X04C 5 D05K 6 N06C 7 X07C 8 D08K 9 N09C 10 X10K Thµnh tiÒn MVT X D N §¬n gi¸ 3800 3300 15000 B¶ng thèng kª Tæng thu tiÒn nhít Tæng thu tiÒn dÇu NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 7. Tªn vËt t: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô 2. nÕu kÝ tù cuèi cña chøng tõ lµ "C" th× ®¬n gi¸ ®îc gi¶m 10% 3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 . §¬n gi¸: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 11: B¶ng TÝnh C«ng Tªn nh©n Khèi viªn lưîng 35 25 15 40 70 55 80 47 60 68 Tæng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· NV V01AD V02AD V01AD V02AD V03AD V04AD V01AD V04AD V01AD V02AD TÇng 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 Thu nhËp B¶ng 1 M· NV 01 02 03 04 Tªn NV NghÜa B×nh Tïng B¶o TÇng 1 2 3 B¶ng ®¬n gi¸ c«ng <=30 >30-60 Kg kg >60 kg 2000 3000 5000 3000 4000 7000 4000 5000 9000 Tæng thu nhËp cña tõng nh©n viªn Tæng thu Tªn NV nhËp NghÜa B×nh Tïng B¶o NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Tªn NV: dùa vµo kÝ tù 2. Thu nhËp: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.3 cña m· nh©n viªn vµ tra trong b¶ng 1 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo sè tÇng lÇu vµ khèi lîng khu©n v¸c ®Ó tra trong b¶ng ®¬n gi¸ c«ng 3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 . TÝnh b¶ng thu nhËp cña tõng nh©n viªn 4. S¾p xÕp mÉu tin theo thø tù gi¶m dÇn cña cét tæng thu nhËp Bài 12: B¶ng Kª Khai B¸n Hµng Qói I Th¸ng Tªn §¬n S-lîng hµng gi¸ 1 20 2 30 3 11 2 200 2 50 1 200 2 150 3 90 2 120 1 300 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· hµng G01 B02 D01 M01 S02 B01 G03 D03 D02 S02 D-thu L·i M· S M B D G B¶ng phô Tªn hµng §¬n gi¸ S÷a 5000 Muèi 3000 B¸nh 5000 §êng 10000 G¹o 4000 B¶ng l·i suÊt D G 10% 5% Lo¹i L·i suÊt B 7% M 4% S 5% Th¸ng Sè lîng b¸n Tæng doanh thu B¶ng thèng kª Th¸ng 1 Th¸ng 2 th¸ng 3 NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

2. Doanh nghiÖp tù ph©n bæ quü l¬ng dùa vµo t×nh h×nh kinh doanh trong th¸ng. l·i = Doanh Thu*L·i XuÊt 5. Thu nhËp cña nh©n viªn trong c«ng ty hµng th¸ng dùa trªn hai kho¶n chÝnh: tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng. Hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i nép 17% cho c¬ quan BHXH. Tªn hµng: Dùa vµo ký tù bªn trt¸i cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô 2. 4. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 3% doanh nghiÖp gi÷ l¹i ®Ó chi trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn vÒ c¸c kho¶n trî cÊp. 1. L¬ng chÝnh = (BËc l¬ng * hÖ sè l¬ng) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh/ Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). b¶o hiÓm x· héi H·y tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý l¬ng cña doanh nghiÖp ForestXP. Doanh thu := sè lîng*§¬n gi¸ 4. møc phô cÊp c¨n cø vµo chøc vô nh©n viªn ®ã ®¶m nhiÖm. Mçi ngµy c«ng thùc lµm vît qu¸ sè ngµy lµm viÖc chuÈn sÏ ®îc tÝnh gÊp ®«i. 6. tiÒn thëng. PhÇn l¬ng øng ®îc lËp riªng trong mét b¶ng sau ®ã sÏ liªn kÕt víi b¶ng l¬ng chÝnh. nÕu ngµy c«ng thùc lµm <= sè ngµy lµm viÖc chuÈn trong th¸ng. 3. Doanh nghiÖp chÞu thªm 15%. Sè tiÒn l¬ng øng c¨n cø vµo sè ngµy c«ng ®· lµm. Thëng mçi ngêi = (Tæng thëng / Tæng sè ngµy c«ng thùc tÝnh) * Ngµy c«ng thùc tÝnh cña mçi ngêi. B¶o hiÓm x· héi = 5% l¬ng kh«ng kÓ thëng do nh©n viªn chÞu. TÝnh b¶ng thèng kª bµi 4: Mét sè bµi mÉu vÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp Bµi tËp 1: kÕ to¸n l¬ng §Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh tiÒn l¬ng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. Phô cÊp = (Møc phô cÊp * hÖ sè l¬ng ) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh / Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). §¬n gi¸: §îc tra trong b¶ng phô nh÷ng nÕu sè lîng >100 th× ®îc gi¶m ®¬n gi¸ 10% 3. Ngµy c«ng thùc tÝnh = ngµy c«ng thùc lµm. ngêi lµm l¬ng kh«ng ph¶i cËp nhËp l¹i sè tiÒn t¹m øng vµo cuèi th¸ng.Tæng l¬ng toµn nh©n viªn. Thëng cña ngêi cuèi danh s¸ch = Tæng thëng . 7. Hµng th¸ng nh©n viªn ®îc øng l¬ng vµo thêi ®iÓm gi÷a th¸ng.Thëng cña tÊt c¶ nh©n viªn cßn l¹i. L¬ng = L¬ng chÝnh + Phô cÊp. 5. 9. Tæng l¬ng mçi ngêi = L¬ng + Thëng 8.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 . Tæng thëng = Quü l¬ng .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10.000.2.000.T¹m øng .001 >6.0)*$C$30 [2] = VLOOKUP(F8. ThuÕ thu nhËp dùa trªn tæng l¬ng (c¶ thëng) ®îc tÝnh theo b¶ng sau: Tõ <=3. B¶o hiÓm y tÕ = 1% l¬ng kh«ng kÓ thëng.000. chän Rename vµ nhËp tªn Danh_muc) §Æt tªn cho b¶ng danh môc chøc vô: Chucvu (B«i ®en vïng d÷ liÖu.000 3.-1) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.BHXH .2.000.000 12.000.000 6. 11.2.0) [3] = VLOOKUP(F8.Danh_muc!chucvu. chän Insert/name/define) §Æt tªn cho b¶ng bËc l¬ng: Bacluong a b c d e f 4.Danh_muc!chucvu.000 §Õn Møc thuÕ 0% 5% 10% 15% Cßn l¹i = Tæng l¬ng .ThuÕ thu nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 B¶ng danh môc l¬ng cña c«ng ty ForestSP Danh môc chøc vô Møc phô vô Chøc vô cÊp Gi¸m ®èc 400 Kü thuËt 100 Nh©n viªn 0 Phã gi¸m ®èc 300 Phã phßng 150 Trëng phßng 200 BËc l¬ng M· bËc lBËc l¬ng ¬ng 1 1000 2 1100 3 1200 4 5 6 1300 1400 1500 M· chøc GD KT NV PGD PP TP Bíc 2: Sheet 2: ®æi tªn thµnh Tamung01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = VLOOKUP(D8.0) * $C$30 [4] = ROUND(((E8+H8)/$C$29)*18.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .Danh_muc!bacluong.BHYT .001 4. doanh nghiÖp chÞu thªm 2%. Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoanluong Bíc 1: Sheet1: ®æi tªn thµnh Danh_muc cã néi dung sau: (nhÊn chuét ph¶i lªn tªn Sheet1.000.

IF(M8>4000000.05. BiÕt r»ng sè d quü tiÒn mÆt ®Çu th¸ng 1 cña doanh nghiÖp lµ 50.ng©n hµng LËp b¸o c¸o sæ chi tiÕt tiÒn mÆt theo dâi t×nh h×nh thu chi trong th¸ng 01/2001 cña doanh nghiÖp SPRING.Danh_muc!chucvu. [8] = AVERAGE(E8:E22) C¸c c«ng thøc: [5'].05. [i].IF(M8>3000000. [4] = MIN(E8:E22).8 chØ thay ®Þa chØ vïng d÷ liÖu t¬ng øng víi c¸c cét. [13] = 5%*K8.000 ®ång.7.18.0))) [16] = M8-N8-8-P8-Q8.(M8-3000000)*0.000 ®ång. [6'']. [14] = 1%*K8 [15] = IF(M8>6000000. Mua v¨n phßng phÈm tr¶ tiÒn mÆt hÕt 1. [6'].000. [g].0)*$C$30)*J8/$C$31 [2] = SUM(E8:E22).2.0.Danh_muc!chucvu.000. [c]. [3] = MAX(E8:E22). [7'].1+1000000*0. BiÕt r»ng doanh nghiÖp kh«ng sö dông ngo¹i tÖ hay vµng b¹c ®¸ quý. [12] = Tamung01!J8.2.-3) [17] = (C29-K23)-SUM(L8:L21) (quü l¬ng .15*(M86000000)+2000000*0. [7'']. [j]. [8''] cã c«ng thøc gièng c¸c c«ng thøc5.000. [9] = E8 + H8.[7] = MIN(E8:E22).tæng thëng cña mäi ngêi ë trªn) [11] = K8 + L8. Rót 30 triÖu ®ång tõ ng©n hµng VCB vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ngµy 1/1 2. [h]. Bíc 3: Sheet3: ®æi tªn thµnh Luong01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = (VLOOKUP(D8. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî b»ng tiÒn mÆt 14 triÖu ®ång ngµy 3/1 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.000 ®ång.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 .tæng l¬ng .0)*$C$30)*J8/$C$31 [8] = IF(I8<=$C$31. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng VCB lµ 20.1*(M84000000)+1000000*0. [5'']. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 liªn quan ®Õn vèn b»ng tiÒn nh sau: 1. [d] [10] = ROUND((($C$29-$K$23)/$J$23)*J8. [k] = tæng cña c¸c vïng d÷ liÖu t¹i cét t¬ng øng Bµi tËp 2: kÕ to¸n tiÒn mÆt . [a] = SUM(H8:H22) T¬ng tù [b].05.Ch¬ng 5: Microsoft Excel [5] = SUM(E8:E22). [5] = AVERAGE(E8:E22) [6] = VLOOKUP(F8.$C$31+(I8-$C$31)*2). ngµy 2/1 3.3.2 triÖu ®ång.0. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng EXIMB lµ 150.6. e] = SUM(L8:L22) T¬ng tù [f]. Danh_muc!bacluong.[6] = MAX(E8:E22). [8'].0) [7] = (VLOOKUP(F8.

5 triÖu ngµy 5/1 5. Mua m¸y mãc thiÕt bÞ trÞ gi¸ 10 triÖu vµ mét xe vËn t¶i trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång.8 triÖu ngµy 6/1 6.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4. Mua 5 Monitor m¸y tÝnh vÒ nhËp kho. Thu tiÒn b¸n hµng.tiÒn chi) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt.2 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt vµ 800 ngµn ®ång b»ng chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 11/1 10. Thanh to¸n l¬ng vµ thëng cho nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt hÕt 25 triÖu ®ång ngµy 30/1 Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoantienmat_nganhang Bíc 1: T¹o sæ quü tiÒn mÆt th¸ng 01/2008 Sheet1: ®æi tªn thµng Soquytienmat C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [2] = I8+G9-H9 [3] = SUM(G8:G17) [4] = SUM(H9:H17) [5] = I7+G18-H18 [1] = I7+G8-H8 (Tån + tiÒn thu .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 . XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng VCB 50 triÖu ngµy 9/1 8. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî ®îc 95 triÖu ngµy 8/1 7. mét nöa chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 10/1 9. B¸n 1 Monitor cho kh¸ch lÎ thu tiÒn mÆt ®îc 1. thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. trong ®ã cã 1. tæng céng hÕt 8.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i j Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 01/2008 Tµi kho¶n: 111 Ngµy ghi sæ 1/1 1/1 1/2 1/3 1/5 1/6 1/8 1/9 1/10 1/11 1/30 T05 C05 T03 T04 C03 C04 T02 C02 T01 C01 Chøng tõ Thu Chi TK ®èi øng 111 112 6423 131 156 511 131 112 211 511 334 [3] 1200000 25000 000 [4] [5] 1800000 9500000 0 50000 000 20000 000 1400000 0 85000 00 3000000 0 12000 00 Sè tiÒn Chi Ghi chó stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DiÔn gi¶i Sè d ®Çu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Tr¶ tiÒn mua v¨n phßng phÈm Thu tiÒn nî kh¸ch hµng Mua 5 Monitor nhËp kho B¸n lÎ 1 Monitor Thu tiÒn c«ng nî kh¸ch Göi tiÒn vµo vµo VCB Mua m¸y mãc thiÕt bÞ + xe t¶i Thu tiÒn b¸n hµng Tr¶ l¬ng vµ thëng nh©n viªn Céng sè ph¸t sinh th¸ng 01 Sè d cuèi th¸ng 01 Thu Tån 50000 00 [1] [2] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bíc 2: LËp sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng VCB Sheet2: ®æi tªn thµnh tienguiVCB C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [1] = H8+F9-G9 (tån + tiÒn göi .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 .tiÒn rót) [2] = SUM(F9:F11) [3] = SUM(G9:G11) [4] = H8+F13-G13 1 2 3 4 5 6 7 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng n¨m 2001 _Lo¹i tiÒn göi: VND _Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i ng©n hµng: 1411201-5000050 Chøng tõ Ng Sè µy _Ng©n hµng: VCB Sè tiÒn Göi Rót Cßn Ghi chó TK ®èi øng DiÔn gi¶i stt Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 T0 2 1 C0 3 3 C0 4 4 1/1 1/9 1/1 0 Sè d dÇu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Göi tiÒn mÆt vµo VCB ChuyÓn kho¶n thanh to¸n tiÒn mua thiÕt bÞ + xe t¶i 112 111 111 211 500000 00 20000 000 30000 000 50000 000 [1] Céng ph¸t sinh th¸ng 1 Sè d cuèi th¸ng 1 [2] [3] [4] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .

t¬ng ®¬ng 2. nhng hµng ho¸ cha vÒ tíi kho. sè cßn l¹i tr¶ sau. phÇn cßn l¹i sÏ thanh to¸n sau khi sö dông ®îc 1 th¸ng.700. tr¶ 2 triÖu ®ång b»ng chuyÓn kho¶n.000. 4. thanh to¸n b»ng chuyÓn chuyÓn kho¶n 50%.000/kg. 10. B¸n 200 kg s¬n cho Vâ Anh S¬n. tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt 1 triÖu ®ång. biÕt r»ng c«ng nî dÇu kú cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ®èi víi doanh nghiÖp Nhãm kh¸ch hµng Tªn kh¸ch Vâ Anh S¬n NguyÔn Phîng T©n C«ng Ty Sao Mai Nhãm nhµ cung cÊp Tªn nhµ cung cÊp C«ng Ty R¹ng §«ng C«ng Ty Hoµng H«n C«ng Ty B×nh Minh Nî 20. 8. 2.000 15.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 . sè tiÒn cßn l¹i tr¶ chËm. 3. NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng chuyÓn kho¶n cña Vâ Anh S¬n 22 triÖu ®ång Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. trÞ gi¸ 300. 7. sau ®ã lËp b¸o c¸o c«ng nî tæng hîp c¸c kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp cña doanh nghiÖp Tó Quyªn. Kh¸ch hµng NguyÔn Phîng T©n thanh to¸n 12 triÖu ®ång nî b»ng chuyÓn kho¶n. tr¶ chËm. ®¬n gi¸ b¸n 50. B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai trÞ gi¸ 25 triÖu ®ång. ChuyÓn kho¶n thanh to¸n hÕt kho¶n tiÒn doanh nghiÖp ®ang nî c«ng ty B×nh Minh. Thanh to¸n cho c«ng ty B×nh Minh sè tiÒn cßn thiÕu øng víi nghiÖp vô 3 vµ ®îc hëng chiÕt khÊu 2% trªn sè tiÒn thiÕu.000 × 2% = 54. trÞ gi¸ 5 triÖu ®ång.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi tËp 3: kÕ to¸n c«ng nî LËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp. C«ng ty tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh mét lîng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®ñ tiªu chuÈn. Doanh nghiÖp ®· nhËn ho¸ ®¬n.000 ®ång 5.000 6.000 0 Cã C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 cña doanh nghiÖp Tó Quyªn (phÇn c«ng nî) nh sau: 1.000.000 15.000.000.000 0 Cã Nî 20. 9. Mua hµng ho¸ vÒ b¸n tõ c«ng ty Hoµng H«n trÞ gi¸ 3 triÖu ®ång. Mua 5 triÖu ®ång hµng ho¸ tõ C«ng ty R¹ng §«ng vÒ nhËp kho. Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh vÒ nhËp kho.

C«ng ty R¹ng §«ng 331b .C«ng Ty Hoµng H«n 331c .0 00 300.0 00 10.0 00 3. hµng cha vÒ kho Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh a Mua hµng tõ c«ng ty R¹ng §«ng c Chøng tõ ghi sæ Sè ct Tµi kho¶n Nî 156 156 151 152 152 331c 331c 331c 131a 112 331c 131c Cã 111 331 a 331 b 112 331 c 152 152 111 156 131 b 112 156 1. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng sè tiÒn 5 triÖu ®ång.000.000 54. 000 5.NguyÔn Phîng T©n 131c .0 00 12.C«ng ty Sao Mai 331a .000.500.000.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 11.000.0 00 4.Vâ Anh S¬n 131b .000.000.000.000 2. Híng dÉn Bíc 1: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi chi tiÕt c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ta më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt nh sau: 131a .0 00 3.0 00 2. 000 d e f stt TrÝch yÕu Sè tiÒn Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 000 12.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 .C«ng ty B×nh Minh Bíc 2: LËp chøng tõ ghi sæ tæng hîp vµ c¸c b¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp a b 1 C«ng ty Tó Quyªn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f g h i B¸n tr¶ chËm cho Vâ Anh S¬n Thu nî NguyÔn Ph¬ng T©n b»ng chuyÓn kho¶n Thanh to¸n nî cho c«ng ty B×nh Minh B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai ck 50% d e Tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¹t Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty B×nh Minh b c Mua hµng tõ c«ng ty Hoµng H«n.646.000.

000.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 18 19 20 21 13 14 15 j k NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng CK cña Vâ Anh S¬n Thanh to¸n tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng Tæng céng 112 112 331a 156 131 a 111 12. 000 5. 000 22.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 . 9 131b 000 kh¸ch 131 kú Tªn kh¸ch Cã [6] Vâ Anh S¬n NguyÔn Ph¬ng T©n C«ng ty Sao Mai 10 131c 11 Céng [2] * * * * * 12 13 14 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch 331 15 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú Nhµ cung cÊp Tµi kho¶n 16 Nî Cã Nî Cã Nî Cã 20000 [10 [11 C«ng ty R¹ng 17 331a 00 [8] [9] ] ] §«ng 15000 C«ng ty Hoµng 18 331b 00 H«n 19 331c 50000 C«ng ty B×nh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.0 00 [1] h 1 i j k l m n o 2 3 4 5 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña 6 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi Tµi 7 kho¶n Nî Cã Nî Cã Nî 20. 8 131a 000 [3] [4] [5] 15.500.000.000.000.

-J8-K8+L8+M8) [7] = SUM(I17:I19) [8] = SUMIF($D$6:$F$20. doanh thu b¸n hµng thµnh phÈm vµ doanh thu do cung cÊp dÞch vô C«ng ty Anh Tóc kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n (g¹o.2.$E$29:$G$31.H17.A21.I17-J17+K17-L17. tõ ®ã x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ lËp c¸c b¶ng tæng hîp doanh sè b¸n theo ngµy.$F$6:$F$20) [5] = IF(I8-J8+K8-L8>0. b¾o.$A$29:$C$31.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 20 Céng [7] 00 ** Minh ** ** ** ** Bíc 3: C«ng thøc [1] = SUM(F6:F20) [2] = SUM(I8:I9) [3] = SUMIF($D$6:$F$20. [11] xuèng c¸c « bªn díi Bµi 4: kÕ to¸n doanh thu Bµi mÉu 1: Doanh thu bao gåm: doanh thu b¸n hµng ho¸.0) Sao chÐp c«ng thøc [2] sang c¸c « * Sao chÐp c«ng thøc [7] sang c¸c « ** Sao chÐp c«ng thøc [8].$F$6:$F$20) [4] = SUMIF($E$6:$F$20. C«ng thøc [1] = VLOOKUP(D6. theo kh¸ch hµng vµ theo tõng mÆt hµng Híng dÉn 1. t¹o b¶ng 2.$F$6:$F$20) [9] = SUMIF($E$6:$F$20.H8.$E$29:$G$31.0.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .0) [6] = IF(J8-K8+L8-M8>0.2.0) [2] = VLOOKUP(F6.0) [3] = VLOOKUP(F6.0) [4] = H6*I6 [5] = SUM(J6:J15) [6] = SUMIF($B$6:$B$15. [9]. [10].H17.$J$6:$J$15) [7] = SUM(B21:B25) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.$F$6:$F$20) [10] = IF(I17-J17+K17-L17>0.H8. ®Ëu) trong 5 ngµy ®Çu th¸ng 01/2008 ®· lËp ®îc 7 chøng tõ xuÊt b¸n tr¶ chËm cho 3 kh¸ch hµng H·y lËp sæ nhËt ký chøng tõ.J17-K17+L17-M17.I8-J8+K8-L8.3.0) [11] = IF(J17-K17+L17-M17>0.

c. Chi phÝ ®iÖn. Chi phÝ söa ch÷a TSC§ cña bé phËn b¸n hµng lµ 300. Chi phÝ kh«ng cã gi¸ trÞ lín nªn ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ b¸n hµng.D21. f. níc mua ngoµi.Ch¬ng 5: Microsoft Excel [8] = B21/$B$26 [9] = SUM(C21:C25) [10] = B29 [11] = SUMIF($E$6:$E$15.000 ®ång. d. TiÒn vay vèn dïng trong s¶n xuÊt kinh daonh ®· tr¶ trong kú lµ 1 triÖu ®ång.5 triÖu ®ång. trong ®ã 60% cña bé phËn b¸n hµng vµ 40% cña bé phËn qu¶n lý. cña TSC§ v¨n phßng 1. h. chi phÝ ®iÖn tho¹i: 5 triÖu ®ång. dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: 2 triÖu ®ång. e.$J$6:$J$15) [12] = SUM(E21:E23) [13] = E21/$E$26 [14] = SUM(F21:F23) [15] = F29 [16] = COUNTIF($G$6:$G$15. Chi phÝ c«ng t¸c phÝ cho ban gi¸m ®èc 1 triÖu ®ång. b.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 . TiÒn l¬ng vµ nh÷ng kho¶n phô cÊp l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng lµ 2 triÖu ®ång vµ nh©n viªn v¨n phßng lµ 3 triÖu ®ång. TrÝch khÊu hao cña TSC§ b¸n hµng 1 triÖu ®ång.$J$6:$J$15) [19] = SUM(I21:I23) [20] = I21/$I$26 [21] = SUM(J21:J23) Bµi 5: kÕ to¸n chi phÝ H·y lËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp ghi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong kú cña doanh nghiÖp CÇu tre nh sau: a.5 triÖu ®ång. g.G21) [17] = SUM(H21:H23) [18] = SUMIF($G$6:$G$15. Do nh©n viªn ghi ®iÖn kÕ nhÇm nªn ®· thu qu¸ tiÒn ®iÖn ph¶i nép cña kh©u b¸n hµng lµ 400000 ® Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 0.G21.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 . X¸c ®Þnh sè d cuèi kú cña tµi kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.$F$6:$F$18) [4] = I7-J7 [5] = SUM(I7:I9) [6] = SUM(J7:J9) [7] = SUM(K7:K9) [8] = SUMIF($D$6:$F$18. Cuèi kú x¸c ®Þnh sè ph¶i nép cÊp trªn vÒ chi phÝ qu¶n lý lµ 600000® j.Ch¬ng 5: Microsoft Excel i. còng nh chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt c¸c mÆt hµng ®ã trong th¸ng. ®Ó nhanh chãng theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån tõng mÆt hµng. B¹n h·y lËp b¶ng kª xuÊt nhËp vµ b¸o c¸o tån kho hµng hãa sao cho cã thÓ phôc vô ®îc yªu cÇu trªn víi c«ng nhËp liÖu vµo lµ Ýt nhÊt.H7. BiÕt r»ng doanh nghiÖp tÝnh ®¬n gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n.$F$6:$F$18) [9] = SUMIF($E$6:$F$18.tªn hµng hãa vµ ®¬n vÞ tÝnh ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa theo m· sè hµng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.$F$6:$F$18) [10] = I14-J14 [11] = SUM(I14:I18) [12] = SUM(J14:J18) [13] = SUM(K14:K18) Bµi 6: kÕ to¸n hµng hãa Doanh nghiÖp Sao s¸ng muèn tæ chøc c¸c mÉu kÕ to¸n trªn Excel.H14.H14. Híng dÉn Bíc 1: LËp b¶ng Trong ®ã: . doanh thu b¸n hµng. Tõ ®ã lËp bót to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy Híng dÉn Bíc 1: T¹o b¶ng Bíc 2: LËp c«ng thøc [1] = SUM(F6:F18) [2] = SUMIF($D$6:$F$18.H7.$F$6:$F$18) [3] = SUMIF($E$6:$F$18.

.0)*H5 [7] = SUM(J5:J16).$B$26:$D$32.VLOOKUP(D5.Sè tiÒn chi = 0 vµ sè tiÒn thu = ®¬n gi¸ * sè lîng nÕu ký tù cuèi cña hîp ®ång lµ X .B26.$G$5:$G$16) [15] = SUMIF($D$5:$H$16.I5*G5. §¬n gi¸ b×nh qu©n ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa. . ChØ tÝnh gi¸ vèn víi hµng xuÊt b¸n.$B$26:$F $32. [11] = K17.Gi¸ vèn = ®¬n gi¸ vèn b×nh qu©n * sè lîng xuÊt b¸n.$B$26:$F$32.VLOOKUP(D5.B26. [9] = SUM(L5:L16) [10] = J17. §¬n gi¸ nhËp vµ ®¬n gi¸ b¸n lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.0) [6] = IF(RIGHT(C5.1)="X". [17] = I26*E26 [13] = IF(H26+I26>0.4).Hµng tæng céng cho biÕt tæng gi¸ trÞ hµng nhËp. [12] = L17 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.1)="N".$B$26:$G$32. doanh thu b¸n hµng. [8] = SUM(K5:K16).0) [5] = IF(RIGHT(C5.§¬n gi¸ lµ ®¬n gi¸ nhËp nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N vµ ®¬n gi¸ b¸n nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ X.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 179 .VLOOKUP(D5.0) [18] = J26*G26 [19] = L26+M26-N26 B¶ng Kª nhËp xuÊt hµng hãa [1] = VLOOKUP(D5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Sè tiÒn chi = ®¬n gi¸ * sè lîng vµ sè tiÒn thu = 0 nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N .(L26+M26)/(H26+I26).1)="N".5)) [4] = IF(RIGHT(C5. còng nh tæng gi¸ trÞ vèn hµng ®· xuÊt b¸n.$B$26:$C$32. Bíc 2: LËp c«ng thøc B¶ng Danh môc hµng hãa [14] = SUMIF($D$5:$H$16.1)="X".2) [2] = VLOOKUP(D5.H5*I5.$H$5:$H$16) [16] = H26+I26-J26.3) [3] = IF(RIGHT(C5.6).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful