Ch¬ng 5: Microsoft Excel

Ch¬ng 5: b¶ng tÝnh excel
Bµi 1: Lµm quen víi Microsoft Excel
I/. Khëi ®éng Excell - C¸ch 1: NhÊn ®óp (2 lÇn liªn tiÕp) chuét vµo biÓu tîng Excell trªn mµn h×nh nÒn. - C¸ch 2: Vµo Start -> Program ->Microsoft office -> Microsoft Excell 2003. II/. Mµn h×nh Excell

- Thanh tiªu ®Ò (Title bar): Lµ thanh chøa tªn tÖp tin hiÖn t¹i vµ tªn ch¬ng tr×nh lµ Microsoft Excell. - Thanh thùc ®¬n (Menu bar): Chøa c¸c tuú chän mµ khi nhÊn vµo tuú chän nµo th× xuÊt hiÖn mét menu däc cho phÐp ngêi sö dông tuú chän lÖnh. - Thanh c«ng cô chuÈn (Standard toolbar): Chøa mét sè lÖnh th«ng dông díi d¹ng c¸c biÓu tîng vµ sö dông trùc tiÕp b»ng chuét. VÝ dô: Muèn lu v¨n b¶n nhÊn vµo biÓu tîng - Thanh ®Þnh d¹ng (Formatting bar) Chøa c¸c lÖnh díi d¹ng biÓu tîng ®Ó ®Þnh d¹ng d÷ liÖu cña b¶ng tÝnh nh: ph«ng, cì ph«ng, c¨n lÒ… - Thanh c«ng thøc (Formula bar) HiÓn thÞ c«ng thøc, to¹ ®é « hiÖn hµnh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

116

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NhÊn chuét vµo nót tam gi¸c ®Ó chän hµm Huû bá lÖnh thùc hiÖn lÖnh hoÆc nhÊn Enter Chän hµm Chó ý: Cã thÓ hiÓn thÞ c¸c thanh c«ng cô kh¸c b»ng c¸ch vµo Tools -> Customize -> XuÊt hiÖn hép tho¹i (XUÊT HIÖN HÉP THO¹I) chän thÎ Toolbars -> ®¸nh dÊu tÝch vµo thanh c«ng cô nµo mµ muèn sö dông, ngîc l¹i muèn t¾t thanh c«ng cô nµo ®ã th× ta bá tÝch trong « vu«ng. - Vïng lµm viÖc: Lµ n¬i chøa néi dung tÖp tin. + Cét (Columns): §îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i A, B,...,Y, Z, AA, BB,...,IV. Cét lµ tËp hîp c¸c « theo chiÒu däc, ®é réng ngÇm ®Þnh lµ 9 kÝ tù vµ cã tæng sè lµ 256 cét. + Dßng (Rows): §îc kÝ hiÖu tõ 1 ®Õn 65536 dßng, lµ tËp hîp nh÷ng « theo chiÒu ngang vµ cã chiÒu cao mÆc ®Þnh lµ 12.75 chÊm ®iÓm. + « (Cell): Lµ giao cña c¸c dßng vµ c¸c cét, ®Þa chØ cña mét « ®îc x¸c ®Þnh bëi dßng tríc cét sau: VÝ dô: A5 (lµ ®Þa chØ cña mét « trªn cét A dßng 5). T¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét « hiÖn hµnh, sè « trong mét b¶ng lµ 256 x 65536 = 16.777.216 «. + B¶ng tÝnh (Sheet): Mét tÖp tin ®îc ngÇm ®Þnh cã 16 Sheet, tèi ®a lµ 255 Sheet.

III. Thao t¸c ®Þnh d¹ng b¶ng tÝnh
1/. C¸c kiÓu d÷ liÖu chÝnh trong b¶ng tÝnh a/.D÷ liÖu kiÓu sè (Number): - KiÓu sè th× kÝ tù ®Çu tiªn ®îc nhËp vµo trong « ph¶i lµ + C¸c sè: tõ 0 ®Õn 9 + C¸c dÊu: +, - , $ vµ lu«n c¨n theo lÒ ph¶i trong « chøa - Khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông c¸c dÊu sau:

. : ng¨n c¸ch gi÷a phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n
, : ng¨n c¸ch gi÷a nhãm hµng ngh×n, hµng triÖu
- D÷ liÖu nhËp vµo « dµi h¬n chiÒu dµi « th× nã sÏ tù ®éng chuyÓn thµnh d¹ng sè khoa häc hoÆc hiÓn thÞ dÊu #. - PhÐp to¸n dµnh cho d÷ liÖu kiÓu sè: + - * / % ^ … - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu sè

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

117

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

+ Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu kiÓu sè + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Number. + Bíc 3: NhÊn OK Chó ý: Trong khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông kÝ tù tr¾ng (space). NÕu nhËp sai vÞ trÝ c¸c kÝ tù dÊu chÊm (.) dÊu phÈy (,) d÷ liÖu sÏ tù ®éng chuyÓn sang kiÓu kÝ tù (text). b/. D÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Text): - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ c¸c kÝ tù tõ A ®Õn Z, c¸c kÝ tù ®Æc biÖt nh &, !, %, NÕu chiÒu dµi cña d÷ liÖu vît qua « th× nã sÏ trµn sang « bªn ph¶i. - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu kÝ tù. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu v¨n b¶n. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Text. + Bíc 3: NhÊn OK c/. D÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng (Date) - D÷ liÖu kiÓu ngµy ®îc nhËp theo quy ®Þnh ®· ®îc thiÕt lËp trong tham sè quèc tÕ (trong Control panel). Cã thÓ nhËp theo d¹ng ngµy/ th¸ng/n¨m(dd/mm/yyyy) hoÆc th¸ng/ngµy/n¨m (mm/dd/yyyy). MÆc ®Þnh d÷ liÖu ®îc c¨n thao lÒ ph¶i cña «. - Khi nhËp d÷ liÖu sai quy ®Þnh th× nã tù ®éng chuyÓn sang d¹ng kÝ tù - PhÐp to¸n víi kiÓu d÷ liÖu ngµy th¸ng lµ: +, - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu ngµy th¸ng. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc date. + Bíc 3: NhÊn OK d/. D÷ liÖu kiÓu c«ng thøc (Formula). - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ kÝ tù = hoÆc +. KÕt qu¶ tr×nh bÇy trong « kh«ng ph¶i lµ kÝ tù ®îc gâ vµo mµ lµ gi¸ trÞ cña c«ng thøc ®ã. VÝ dô: trong « A1 ta ®a vµo gi¸ trÞ: =3*4+2. Th× gi¸ trÞ 14 chÝnh lµ kÕt qu¶ cña c«ng thøc trªn ®îc tr×nh bÇy trong « - Thµnh phÇn cña mét c«ng thøc bao gåm: + C¸c sè + Tªn vïng + C¸c hµm + C¸c chuçi (®îc ®Æt trong cÆp nh¸y kÐp) + To¹ ®é « (khi nµy sÏ lÊy gi¸ trÞ cña « ®ã) + C¸c to¸n tö + (céng) - (trõ) * (nh©n)

To¸n tö tÝnh to¸n:

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

118

Khung Horizontal: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu ngang cña «.Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Alignment . §Þnh d¹ng d÷ liÖu a.Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn ®Þnh d¹ng .Bíc 1: Chän vïng cÇn ®Þnh d¹ng d÷ liÖu .Bíc 3: XHHT Format Cells -> chän thÎ Number Chän môc Number trong khung Category + §¸nh dÊu tÝch vµo môc Use 1000 separator ®Ó x¸c ®Þnh viÖc chän dÊu chÊm ng¨n c¸ch hµng ngh×n. KiÓu sè (Number) . + General: Gi÷ nguyªn d÷ liÖu khi nhËp tõ bµn phÝm + Left: C¨n d÷ liÖu theo mÐp tr¸i + Center: C¨n d÷ liÖu vµo gi÷a + Right: C¨n d÷ liÖu theo mÐp ph¶i Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 119 . hµng triÖu … + Trong khung Negative numbers ta cã thÓ hiÓn thÞ c¸c sè cã gi¸ trÞ ©m víi dÊu trõ (-) ë ®Çu hoÆc c¸c gi¸ trÞ nµy ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc ®¬n Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó hoµn tÊt b. §Þnh d¹ng d÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Alignment) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel / (chia) tr¨m) To¸n tö chuçi: ^ (luü thõa) % (phÇn & (dïng ®Ó nèi chuçi) <> (kh«ng b»ng hoÆc kh¸c) < (nhá h¬n) <= (nhá h¬n b»ng) > (lín h¬n) >= (lín h¬n b»ng) To¸n tö so s¸nh: = (b»ng) 2/.Bíc 2: Vµo Format -> Cells .

Chän mét khèi « .Bíc 2: NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi chän c¸c cét kh¸c g/.Bíc 1: NhÊn chuét chän « trªn cïng bªn tr¸i . Chän d·y cét rêi r¹c .Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl trong khi chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc .Bíc 1: Chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc . Bíc 4: NhÊn OK sau khi ®· lùa chän xong 3/.Bíc 2: NhÊn phÝm SHIFT vµ nhÊn chuét vµo tªn cét cuèi cïng f/. Chän d·y cét liÒn kÒ nhau .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 120 . Chän nhiÒu khèi « trªn mét b¶ng tÝnh .Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc d/.Bíc 3: Nh¶ phÝm SHIFT ®Ó kªt thóc viÖc chän c/. huû « dßng cét a/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Fill: §iÒn toµn bé « bëi c¸c kÝ tù cã trong « ®ã + Justify: C¨n ®Òu hai mÐp + Center across selection: C¨n gi÷a nhiÒu « + Distributed: Ph©n phèi theo mét kiÓu nµo ®ã .Bíc 1: Chän 1 cét ®Çu tiªn cña d·y .Shrink to fit: Co ®o¹n d÷ liÖu l¹i . Chän mét cét Ta chØ viÖc nhÊn chuét chän vµo tªn cét e/.Bíc 1: NhÊn chuét chän vµo tªn cét ®Çu tiªn . Thao t¸c chän.Wrap text: Khi d÷ liÖu trµn trong mét « th× nã sÏ c¾t c¸c kÝ tù trµn ®ã xuèng dßng .Bíc 2: NhÊn SHIFT vµ nhÊn chuét chän « díi cïng bªn ph¶i . Chän mét « §Ó chän mét « ta chØ cÇn nhÊn chuét chän vµo « ®ã b/. Chän mét dßng §Ó chän mét dßng ta chØ cÊn ®a chuét vÒ ®Çu dßng vµ chän thø tù dßng t¬ng øng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khung Vertical: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu däc cña « + Top: C¨n theo lÒ trªn trong « + Center: C¨n gi÷a « + Bottom: C¨n theo lÒ díi + Justify: C¨n ®Òu theo hai lÒ trªn díi .Merge cells: Gép nhiÒu « thµnh mét « hoÆc nhÊn chuét chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô.

.C¸ch 1: NhÊn chuét vµo « giao nhau cña tiªu ®Ò cét vµ dßng . ®a con trá vµo gãc cuèi cña « thø 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 121 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.Bíc 2: NhÊn gi÷ SHIFT chän c¸c dßng tiÕp theo i/.Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc j/.Bíc 1: NhÊn chuét chän thø tù dßng ®Çu tiªn . Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. rª chuét ®Õn hÕt ph¹m vi th× nh¶ chuét. Vïng nµy n»m trªn mét cét hoÆc mét hµng cña b¶ng tÝnh vµ ph¶i cã tèi thiÓu lµ mét d÷ liÖu ®· ®îc ®iÒn s½n.Bíc 1: NhËp vµo 2 « ®Çu cña ph¹m vi c¸c gi¸ trÞ khëi ®Çu cña chuçi sè kÝ tù . Chän c¸c dßng rêi r¹c . Chän toµn bé b¶ng tÝnh . kÐo. Sö dông ®iÒn néi dung tù ®éng Excel cho phÐp b¹n sao chÐp néi dung trong mét vïng b¶ng tÝnh.C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl +A * Huû chän: ChØ cÇn nhÊn chuét vµo « bÊt ký trªn b¶ng tÝnh lµ huû chän 4 /. con trá sÏ chuyÓn thµnh dÊu c«ng (+) nhÊn. d÷ liÖu nµy thêng ®Æt t¹i « ®Çu tiªn cña vïng.Bíc 2: Lùa chän c¶ 2 « võa nhËn gi¸ trÞ khëi ®Çu. Chän d·y dßng liÒn kÒ nhau .Bíc 1: Chän dßng hoÆc d·y dßng liÒn nhau .Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl vµ nhÊn chuét chän c¸c dßng kh¸c nhau .

Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng copy + C¸ch 3: vao Edit -> Copy . Thao t¸c sao chÐp.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 122 .Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ sao chÐp tíi . NÕu d÷ liÖu lµ chuçi sè c¸ch nhau bíc nh¶y nµo ®ã ta nhËp hai sè c¸ch nhau vµ còng thùc hiÖn sao chÐp AutoFill. Dïng AutoFill ta cã thÓ sao chÐp c«ng thøc hoÆc d÷ liÖu kÝ tù.Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ di chuyÓn tíi .Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste c/.Bíc 1: Chän « cÇn sao chÐp . Sao chÐp d÷ liÖu liªn tiÕp NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp.Bíc 1: Chän c¸c « chøa néi dung cÇn xo¸ .Ch¬ng 5: Microsoft Excel a. Di chuyÓn c¸c « . Sao chÐp c¸c « .Bíc 2: NhÊn phÝm Delete hoÆc vµo Edit -> Clear -> Contents trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + X trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + C Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. xo¸ c¸c « a/.Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste b/. Sao chÐp d÷ liÖu cã bíc nhÈy NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp (vÝ dô: nhËp hai gi¸ trÞ 1 vµ 3) sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp. b.Bíc 1: Chän « cÇn di chuyÓn . di chuyÓn. 5/.Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng Cut + C¸ch 3: vao Edit -> Cut . Xo¸ néi dung trong c¸c « .

Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng Bá dÊu tÝch trong « Merge cells) 7/. + Entire row: Xo¸ dßng chøa vïng « ®· lùa chän + Entire column: Xo¸ cét chøa vïng « ®· lùa chän Bíc 4: NhÊn OK c/. Gép nhiÒu « liªn tôc thµnh mét « §Ó gép hai hay nhiÒu « thµnh mét « ta thùc hÞªn Bíc 1: Chän c¸c « cÇn gép Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng §¸nh dÊu tÝch vµo « Merge cells) d/.Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells left: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « sang bªn tr¸i.Bíc 2: vµo Insert -> Row b/. Xo¸ dßng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Xo¸ vïng «: Xo¸ vïng « kh¸c víi xo¸ néi dung trong «. Thªm.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 6/. Thªm «: . c¸ch thùc hiÖn nh sau: . Thªm hoÆc xo¸ dßng a/. xo¸.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete .Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells right: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i sang ph¶i.Bíc 1: Chän « cÇn t¸ch .Bíc 4: NhÊn Ok b/. + Shift cells up: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « kÕ tiÕp lªn . + Shift cells down: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i xuèng díi + Entire row: ChÌn dßng trèng + Entire column: ChÌn cét trèng .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> 123 . T¸ch « ®· gép thµnh nhiÒu « .Bíc 1: Chän dßng 2 .Bíc 2: Vµo Insert -> Cell . gép vµ t¸ch « a/.Bíc 1: Chän vïng « cÇn xo¸ . Thªm dßng: §Ó thªm dßng gi÷a dßng 1 vµ dßng 2 trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn .Bíc 1: §a con trá tíi vÞ trÝ cÇn thªm « .

C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh bÊt kú chän Insert b/.Bíc 1: Chän cét B . Xo¸ trang b¶ng tÝnh . ChÌn thªm b¶ng tÝnh C¸ch 1: Vµo Insert -> Worksheet .C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ chän Rename c/.C¸ch 1: NhÊp ®óp vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ nhËp tªn míi . Xo¸ cét . §Þnh d¹ng trang b¶ng tÝnh a.Bíc 2: vµo Insert -> Column b/.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 8/.C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn b¶ng tÝnh chän Delete Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 9/. §æi tªn trang b¶ng tÝnh . Thªm cét §Ó thªm cét gi÷a A vµ B trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn .Bíc 1: Chän dßng cÇn xo¸ .Bíc 1: Chän cét cÇn xo¸ .C¸ch 1: Vµo Edit -> Delete Sheet . Thªm hoÆc xo¸ cét a/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 124 .

Bíc 2: Vµo Format -> Sheet -> Hide e/. B¶o vÖ b¶ng tÝnh Bíc 1: Më b¶ng tÝnh cÇn ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Protect sheet Bíc 3: XHHT .NhËp mËt khÈu unprotect sheet -> Password vµ OK.Bíc 1: Më trang b¶ng tÝnh cÇn Èn .Ch¬ng 5: Microsoft Excel d/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 125 . xem ®îc chø kh«ng thÓ söa ®îc. vµo Chän môc OK. Password NhËp to l¹i Chó ý: Khi ®· ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ th× v¨n b¶n chØ ®äc. Bá chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 1: Më trang v¨n b¶n bÞ b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Unprotect sheet Bíc : XHHT Unprotect sheet ta nhËp mËt khÈu ®· ®Æt vµo môc Password vµ nhÊn OK Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Èn trang b¶ng tÝnh . HiÖn trang b¶ng tÝnh ®· Èn Bíc 1: Vµo Format -> Sheet -> Unhide Bíc 2: T¹i hép tho¹i Unhide chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn hiÖn vµ nhÊn OK f/. g/.

Khung Color: Lùa chän mÇu ch÷ .Bíc 1: Lùa chän d÷ liÖu cÇn thay ®æi ph«ng . nghiªng .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.Khung Size: Chän kÝch thíc ch÷ . Sao chÐp trang b¶ng tÝnh Bíc 1: Chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn sao chÐp Bíc 2: Gi÷ phÝm Ctrl råi kÐo th¶ tªn b¶ng tÝnh ®ã sang vÞ trÝ míi i/.Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Before sheet: Lùa chän vÞ trÝ ®Æt c¸c trang b¶ng tÝnh ®· sao chÐp .Khung Font: Chän c¸c kiÓu font ch÷ . Sao chÐp nhiÒu trang b¶ng tÝnh tõ tÖp tin nµy sang tÖp tin kh¸c Bíc 1: Më tÖp tin cã chøa c¸c trang cÇn sao chÐp Bíc 2: Vµo Edit -> chän Move or Copy sheet Bíc 3: XHHT . §Þnh d¹ng ph«ng ch÷ (Font) . ngîc l¹i di chuyÓn c¸c trang b¶ng tÝnh 10/.Khung Font style: Thay ®æi kiÓu ch÷ + Regular: Ch÷ thêng + Italic: Ch÷ nghiªng + Bold: Ch÷ ®Ëm + Bold italic: Ch÷ ®Ëm.Creat a copy: NÕu lùa chän th× thùc hiÖn sao chÐp.Khung Underline: Chän kiÓu ®êng g¹ch ch©n cho ch÷ .To book: Chän tªn tÖp tin chøa c¸c sheet cÇn sao chÐp .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 126 .Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Font .Khung Effects: hiÖu øng ®Æc biÖt cña ch÷ + Strikethough: G¹ch ngang ch÷ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Bíc 3: XHHT Format Cells -> Chän thÎ Border . KÎ khung cho b¶ng tÝnh (Border) . gi÷a) 11/.Khung Presets: §Þnh vÞ tríc + None: Kh«ng t¹o khung + Outline: ChØ kÎ ®êng bao ngoµi cña vïng d÷ liÖu ®· chän + Inside: ChØ kÎ ®êng líi bªn trong cña vïng d÷ liÖu ®· chän .Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn thay ®æi mÇu nÒn .Bíc 2: Vµo Format -> cells .Khung Border: KÎ tõng phÇn cña vïng d÷ liÖu ®· chän KÎ ®êng bªn trªn KÎ ®êng gi÷a KÓ ®êng bªn díi KÎ ®êng chÐo « bªn ph¶i KÎ ®êng bªn tr¸i KÎ ®êng gi÷a KÎ ®êng bªn ph¶i KÎ ®êng chÐo « bªn tr¸i.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + SuperScript: T¹o chØ sè trªn (X2) + SubScript: T¹o chØ sè díi (H2O) Chó ý: Ta cã thÓ ®Þnh d¹ng font ch÷ b»ng thanh c«ng cô Chän ph«ng ch÷ Chän kÝch thíc ch÷ Chän kiÓu ch÷ C¨n lÒ ch÷ (tr¸i. ph¶i.Bíc 3: XHHT Patterns Format cells -> Chän thÎ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 127 .Bíc 1: Chän vïng cÇn t¹o khung . Bíc 4: NhÊn OK ®Ó hoµn tÊt 5/. Thay ®æi mÇu nÒn (Patterns) .

Có ph¸p: <$cét $ dßng> Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. kho¶ng c¸ch khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn c«ng thøc tíi vÞ trÝ míi. chiÒu.Sample: HiÖn thÞ vÝ dô khi ®· tuú chän . cét hiÖn thêi vµ sÏ lµ: A2+B2 vµ -> KQ=4.Color: Chän mÇu nÒn cÇn t« . NghÜa lµ c«ng thøc sau khi sao chÐp ®· bÞ thay ®æi.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 128 .Có ph¸p: <cét dßng> VÝ dô: A1: cét A dßng 1 VÝ dô: Cho b¶ng sau: NÕu c«ng thøc ®a vµo « C1 lµ: A1+B1 -> kÕt qu¶ sÏ =2 (nh h×nh bªn) Nhng khi sao chÐp c«ng thøc nµy sang « C2 th× c«ng thøc sÏ thay ®æi theo dßng.Kh¸i niÖm: §Þa chØ t¬ng ®èi lµ ®Þa chØ sÏ thay ®æi ph¬ng. b/. . §Þa chØ t¬ng ®èi .Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn bµi 2: C¸c lo¹i ®Þa chØ vµ hµm c¬ b¶n 1/. §Þa chØ tuyÖt ®èi . C¸c lo¹i ®Þa chØ a/.Kh¸i niÖm: §Þa chØ tuyÖt ®èi lµ ®i¹ chØ kh«ng thay ®æi khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn tíi vÞ trÝ míi .Pattern: Chän mÇu vµ kiÓu nÒn .

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 129 . D7 b¸o lçi (#VALUE!) vµ « D6 sai kÕt qu¶.Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô: $A$1. c/. $B$1 VÝ dô: Cho b¶ng sau §Ó tÝnh l¬ng ta ph¶i lÊy l¬ng c¬ b¶n nh©n víi hÖ sè l¬ng tøc lµ D2*C4 sau ®ã sÏ sao chÐp c«ng thøc xuèng c¸c « tiÕp theo vµ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Quan s¸t vµo b¶ng l¬ng th× ta thÊy « D5. v× thÕ ta kh«ng cè ®Þnh cét mµ chØ cè ®Þnh dßng 2($2) Chó ý: NÕu muèn lÊy nhanh ®Þa chØ tuyÖt ®èi th× ta ®a vµo ®Þa chØ t¬ng ®èi vµ nhÊn phÝm F4. §Þa chØ hçn hîp Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. V× ë ®©y cét l¬ng lµ D vµ cét L¬ng c¬ b¶n còng lµ D. Nh « D5 c«ng thøc lµ (D3*C5) hay « D6 c«ng thøc lµ (D4*C6) vµ nh vËy th× sÏ bÞ sai. §Ó cho b¶ng l¬ng ®óng ta ph¶i ¸p dông ®Þa chØ tuyÖt ®èi vµ sÏ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Nh vËy ta thÊy kÕt qu¶ ®· ®óng. Nguyªn nh©n ë ®©y lµ sau khi sao chÐp c«ng thøc th× c«ng thøc bÞ thay ®æi.

C¸c hµm c¬ b¶n trong Excel a/. $A$2:$C$6 2. cã hµm kh«ng ®èi sè.§Þa chØ c¸c « .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . $B1 d/.Kh¸i niÖm: Lµ ®Þa chØ bao gåm c¶ hai lo¹i ®Þa chØ trªn. Có ph¸p Microsoft Excel cung cÊp mét sè hµm mÉu ®îc dïng rÊt thuËn lîi trong tÝnh to¸n xö lý c¸c gi¸ trÞ cña b¶ng tÝnh. Khi sao chÐp hay thay ®æi th× phÇn t¬ng ®èi bÞ thay ®æi cßn phÇn tuyÖt ®èi gi÷ nguyªn . TÊt c¶ c¸c hµm ®îc viÕt theo có ph¸p sau: = <tªn hµm> (danh s¸ch c¸c ®èi sè) Trong ®ã: <tªn hµm> lµ tªn c¸c hµm do Excel quy ®Þnh (danh s¸ch ®èi sè) cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ sau .§èi sè lµ gi¸ trÞ kÝ tù hoÆc ngµy th¸ng th× ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp " " Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Kh¸i niÖm: §Þa chØ khèi « gåm ®Þa chØ cña « ®Çu khèi vµ ®Þa chØ « cuèi khèi .Tªn hµm kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng .Tªn hµm kh«ng ®îc viÕt t¾t . c¸c ®èi sè ®îc c¸ch nhau bëi dÊu phÈy.C¸c hµm b/. §Þa chØ khèi « . Mét sè ®iÒu cÇn lu ý khi sö dông hµm . B$1 + TuyÖt ®èi cét t¬ng ®èi dßng: <$ cét dßng> VÝ dô: $A1.Hµm ph¶i ®îc b¾t ®Çu b»ng dÊu b»ng (=) .§èi sè ph¶i n»m trong dÊu ngoÆc ®¬n (). Mét hµm tèi ®a lµ 30 ®èi sè.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 130 .Danh s¸ch c¸c « . v¨n b¶n .Có ph¸p: + T¬ng ®èi cét tuyÖt ®èi dßng: <cét $ dßng > VÝ du: A$1.Trong hµm kh«ng ®îc chøa kÝ tù tr¾ng . .Tªn c¸c vïng .C¸c c«ng thøc .C¸c gi¸ trÞ sè.C¸ch viÕt: <§Þa chØ « ®Çu khèi : §Þa chØ « cuèi khèi> VÝ dô: A1:B5. logic.

Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè.Bíc 2: Cã hai c¸ch + C¸ch 1: NhËp c«ng thøc tõ bµn phÝm + C¸ch 2: NhËp c«ng thøc tõ menu Insert -> Function (hoÆc nhÊp Shift+F3) XuÊt Wizard .XuÊt hiÖn hép tho¹i . ….VÝ dô: =Sum(A1:A3) -> KÕt qu¶ sÏ =9 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi . ®èi sè 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 131 . Hµm tÝnh tæng (SUM) .Chän hµm cÇn sö dông -> nhÊn OK .Có ph¸p: =Sum(®èi sè 1.NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn ®Ó ®Ó hiÖn hép tho¹i Function 4/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 3/.Chøc n¨ng: Hµm Sum cho kÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong danh s¸ch ®îc liÖt kª . mét khèi « chøa gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.Chän ®èi sè 2 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) .Bíc 1: ChuyÓn con trá vÒ « kÕt qu¶ (nghÜa lµ « mµ nhËp c«ng thøc) . ®Þa chØ «.Chän ®èi sè 1 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) . ®èi sè n) . C¸c hµm sè a/. C¸ch nhËp hµm .

Có ph¸p: =Max(®èi sè 1. mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.C1) VÝ dô 3: = AVERAGE(5. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi.B1. .Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.Có ph¸p: = Average(®èi sè 1. ®Þa chØ «.3.8.B1.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè. ®èi sè 2.3) -> kÕt qu¶ =8 -> kÕt qu¶ =8 d/. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi. ®èi sè n) . Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (Min) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. …. . Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (MAX) -> kÕt qu¶ =6 -> KÕt qu¶=4 . ®èi sè 2.4) c/. ….Chøc n¨ng: Hµm Max cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª .VÝ dô1: = AVERAGE(A1:C1) -> kÕt qu¶ =6 VÝ dô 2: = AVERAGE(A1.C1) VÝ dô 3: =Max(4. Hµm tÝnh trung b×nh (AVERAGE()) . ®Þa chØ «.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 132 . mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. ®èi sè n) .Chøc n¨ng: Hµm dïng ®Ó tÝnh trung b×nh c¸c gi¸ trÞ d¹ng sè trong danh s¸ch .VÝ dô: =Max(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1.Ch¬ng 5: Microsoft Excel KÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong c¸c « tõ A1 ®Õn A3 b/.

®èi sè 2. VÝ dô: =Round(2.Chøc n¨ng: Hµm Min cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª .n) . mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. Hµm lµm trßn sè thùc (ROUND) .3) -> kÕt qu¶ =3 -> kÕt qu¶ =3 e/. . Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi.1) = Round(2. Hµm lÊy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi (ABS) .675.1 -> KÕt qu¶ lµ =-1.-1) =Round(231.Chøc n¨ng: Hµm round dïng ®Ó lµm trßn c¸c biÓu thøc sè.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.8. ….2) hµng ®¬n vÞ cña sè thùc cÇn lµm trßn VÝ dô: =Round(123.C1) VÝ dô 3: =Max(4.48 + NÕu n < 0 Hµm lµm trßn ®Õn n ch÷ sè ë phÇn nguyªn tÝnh tõ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Chøc n¨ng: Hµm ABS cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña biÓu thøc sè .2) = Round(-1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 133 .2) f/.Trong ®ã: + NÕu n > 0 sau khi lµm trßn th×"Sè thùc cÇn lµm trßn" sÏ dµnh ra n ch÷ sè sau phÇn thËp ph©n.5.VÝ dô: =ABS(-25) = ABS(14-56) -> KÕt qu¶ lµ =25 -> KÕt qu¶ lµ =42 -> KÕt qu¶ lµ =230 -> KÕt qu¶ lµ =200 -> KÕt qu¶ lµ =79 + NÕu n = 0 th× sau khi lµm trßn hµm sÏ c¾t phÇn thËp ph©n.1542. ®èi sè n) . -> KÕt qu¶ lµ =2.Có ph¸p: =Min(®èi sè 1.15.475.Có ph¸p: =ABS(<biÓu thøc sè>) .VÝ dô: =Min(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1. ®Þa chØ «.B1.0) gi÷ l¹i phÇn nguyªn VÝ dô: =Round(231. NÕu gi¸ trÞ cÇn lµm trßn < 5 th× lµm trßn lµ 0.0) -> KÕt qu¶ lµ =123 = Round(78.149.Có ph¸p: =Round(Sè thùc cÇn lµm trßn. NÕu gi¸ trÞ > 5 th× lµm trßn lµ 10 .2 -> KÕt qu¶ lµ =2.5.

VÝ dô: =Count(A2:D2) 10.Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/."B".Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ sè d cña biÓu thøc sè chia cho sè n .Có ph¸p: = Count(®èi sè) .Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ sè (kh«ng ®Õm c¸c gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè) .9) = INT(13/2) 5/.36) -> KÕt qu¶ =3 (v× cã 3 sè lµ: -> KÕt qu¶ lµ =8 -> KÕt qu¶ lµ =6 VÝ dô 2: =Count(A2.5) -> KÕt qu¶ lµ =4 -> KÕt qu¶ lµ =0 i/.VÝ dô: =INT(8. ®Þa chØ « hoÆc khèi « .36 vµ 1 kÝ tù Nhµi) -> KÕt qu¶ =4 (v× cã 3 sè lµ: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.42.VÝ dô: =Mod(18.mÉu sè) .Chøc n¨ng: Hµm INT tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ phÇn nguyªn cña biÓu thøc sè .Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ . Hµm ®Õm tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ (COUNTA) ->KÕt qu¶ =3 ->KÕt qu¶ =3 . C¸c hµm thèng kª a/. Hµm lÊy phÇn d cña phÐp chia (MOD) . Hµm lÊy phÇn nguyªn cña phÐp chia(INT) .Có ph¸p: = Counta(®èi sè) .C2.D2) VÝ dô 3: =Cuont(5.VÝ dô: =Counta(A2:D2) 10.B2.21) b/.7) =Mod(20.Có ph¸p: =INT (®èi sè) .Trong ®ã: §èi sè lµ gi¸ trÞ sè thùc hoÆc biÓu thøc tr¶ l¹i kÕt qu¶ lµ sè thùc .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 134 .Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ c¶ sè vµ kÝ tù .Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè. ®Þa chØ « hoÆc khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè .42.Có ph¸p: =Mod(tö sè.18. Hµm ®Õm c¸c gi¸ trÞ s«(COUNT) .

®Þa chØ khèi «.Có ph¸p: =Rank(Sè cÇn xÕp h¹ng. + §iÒu kiÖn cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ lµ sè.<Cét2>) .Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ tæng khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ."B". kÝ tù hoÆc biÓu thøc nhng ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp vµ cïng kiÓu d÷ liÖu víi d÷ liÖu trong <cét1>.<®iÒu kiÖn>.D2) VÝ dô 3: =Cuonta(5. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Hµm xÕp h¹ng gi¸ trÞ sè (RANK) ->KÕt qu¶ =4 ->KÕt qu¶ =4 .Có ph¸p: =Sumif(<cét1>.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 135 .Trong ®ã: (cïng mét logic + Hµm tÝnh tæng nh÷ng « trong <cét 2> cã « t¬ng øng dßng) trong <cét 1> ®îc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. ph¹m vi so s¸nh.21) c/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô 2: =Counta(A2.VÝ dô: XÕp lo¹i thø tù theo ®iÓm häc kú d/.18.Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ thø h¹ng cña sè cÇn xÕp h¹ng so víi c¸c gi¸ trÞ trong ph¹m vi so s¸nh . kiÓu xÕp h¹ng) . Hµm tÝnh tæng ®iÒu kiÖn (SUMIF) .Trong ®ã: + Sè cÇn xÕp h¹ng: lµ sè cÇn t×m thø h¹ng + Ph¹m vi so s¸nh: lµ tªn mét vïng.C2. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi so s¸nh th× kh«ng ®îc xÐt tíi + KiÓu xÕp h¹ng: nhËn mét trong hai gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ =0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng nhá Gi¸ trÞ ≠0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng lín .B2.

Hµm ®iÒu kiÖn (IF) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Th«ng thêng <cét1> vµ <cét2> lµ mét vïng cã thÓ lµ mét phÇn cña mét cét trong b¶ng tÝnh mµ kh«ng nhÊt thiÕt lµ c¶ mét cét. 6/.VÝ dô 1: TÝnh sè tiÒn thëng cña ®¬n vÞ A t¹i « C8 vµ ®¬n vÞ B t¹i « C9 VÝ dô 2: TÝnh tæng sè tiÒn thëng cña c¸c ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ A ta lµm nh sau: VÝ dô 3: TÝnh tæng tiÒn thëng cña nh÷ng ngêi cã ngµy c«ng lín h¬n 27. C¸c hµm logic a/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 136 . .

Cßn l¹i lµ 35% l¬ng chÝnh ta thùc hiÖn nh sau: Chó ý: Trong hµm IF còng cã thÓ cã nhiÒu hµm IF kh¸c bªn trong nhng tèi ®a mét c«ng thøc chØ cã 7 hµm IF lång nhau.VÝ dô 1: Cho b¶ng l¬ng sau vµ cét phô cÊp ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c: TP phô cÊp b»ng 40% L¬ng chÝnh."H"="A") c/. cßn l¹i lµ 30% L¬ng chÝnh. . NÕu PP th× phô cÊp lµ 40% l¬ng chÝnh.Có ph¸p: =AND(®èi sè1.VÝ dô: =AND(3<6. b/. ®èi sè2.Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Trong ®ã: Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ1> nÕu biÓu thøc logic ®óng Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ2> nÕu biÓu thøc logic sai .Có ph¸p: =If(<biÓu thøc logic>. .. . ®èi sè n) . Hµm vµ (AND) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .<gi¸ trÞ 2>) ..Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic.Chøc n¨ng: Hµm IF lµ hµm ®iÒu kiÖn mµ kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ gi¸ trÞ 1 nÕu biÓu thøc logic ®óng ngîc l¹i nÕu biÓu thøc logic sai.Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) . VÝ dô: VÉn víi b¶ng trªn ë cét Phô cÊp nÕu TP th× phô cÊp lµ 50% l¬ng chÝnh.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 137 ."A"<>"B".. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE). Hµm hoÆc (OR) . Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai.<gi¸ trÞ 1>.10>5.2<>"H") =AND(2<8.

Có ph¸p: =Left(chuçi kÝ tù.VÝ dô: =AND(3>6.. ..n) . ."A"<>"B". ®èi sè2.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn tr¸i cña chuçi kÝ tù . C¸c hµm vÒ chuçi kÝ tù a/.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn ph¶i cña chuçi kÝ tù .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 138 ..10<5. ®èi sè n) .2<>"H") =AND(2>8.Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic. Hµm c¾t kÝ tù bªn tr¸i chuçi kÝ tù (LEFT) . Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE).VÝ dô: C¾t kÝ tù ®Çu cña cét "Hä tªn" -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE b/.Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t .Có ph¸p: =OR(®èi sè1.n) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . Hµm c¾t kÝ tù bªn ph¶i chuçi kÝ tù (RIGHT) .Có ph¸p: =Right(chuçi kÝ tù.VÝ dô: C¾t kÝ tù cuèi cña cét "Hä tªn" c/. Hµm c¾t kÝ tù gi÷a (MID) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP."H"="A") 7/.Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t .

Có ph¸p: Upper(bt kÝ tù) .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ hoa vÒ ch÷ thêng .VÝ dô: C¾t chuçi kÝ tù trong cét "Hä Tªn" b¾t ®Çu tõ kÝ tù 3 vµ 6 kÝ tù ®îc c¾t d/.Có ph¸p: =MID(chuçi kÝ tù.Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ thêng vÒ ch÷ hoa .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh ch÷ thêng (Lower) .Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: lµ mét d·y kÝ tù hoÆc mét biÓu thøc kÝ tù + bt1: kÝ tù b¾t ®Çu c¾t + bt2: Sè kÝ tù ®îc c¾t .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 139 .VÝ dô: e/.Chøc n¨ng: hµm sÏ tr¶ vÒ chuçi kÝ tù gi÷a khi nhËp kÝ tù b¾t ®Çu vµ kÝ tù kÕt thóc .VÝ dô: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Có ph¸p: Lower(bt kÝ tù) . bt2) . Hµm chuyÓn chuçi kÝ tù thµnh ch÷ hoa (Upper) . bt1.

Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ kÝ tù hoa .VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel f/. Hµm th¸ng (MONTH) .VÝ dô: =Proper(bt kÝ tù) g/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 140 .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ mét chuçi kÝ tù sau khi ®· bá kÝ tù trèng . Hµm c¾t kÝ tù trèng (TRIM) .VÝ dô: =Trim(bt kÝ tù) 8/.Có ph¸p: =Day(d÷ liÖu kiÓu ngµy) .VÝ du: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 -> kÕt qu¶ lµ 25 b/. C¸c hµm vÒ ngµy thµng n¨m a/.Có ph¸p: .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ th¸ng cña d÷ liÖu kiÓu ngµy . Hµm ngµy (DAY) .Có ph¸p: =Month(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 12 .Có ph¸p: .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ ngµy cña d÷ liÖu kiÓu ngµy . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ ch÷ hoa .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

c/. Hµm n¨m (YEAR) - Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ n¨m cña d÷ liÖu kiÓu ngµy - Có ph¸p: =Year(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 1990 - VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990

9/. C¸c hµm t×m kiÕm a/. Hµm t×m kiÕm theo cét (VLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo cét t¬ng øng - Có ph¸p: Vlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë cét ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña cét trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè cét hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

141

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô: TÝnh tiÒn thëng cho c¸n bé, tiÒn thëng ®îc chia lµm ba møc vµ mçi møc cã gi¸ trÞ nh ë b¶ng phô díi ®©y. §Ó tÝnh tiÒn thëng cho tõng c¸n bé ta thùc hiÖn:

b/. Hµm t×m kiÕm theo hµng (HLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo hµng t¬ng øng - Có ph¸p: Hlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë dßng ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña dßng trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè dßng hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng bµo #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

142

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô:

---------------------------------------------------------------

bµi 3: C¬ së d÷ liÖu (Data base) 1. Giíi thiÖu vÒ c¬ së d÷ liÖu
C¬ së d÷ liÖu lµ tËp hîp th«ng tin, d÷ liÖu ®îc tæ chøc theo cÊu tróc dßng vµ cét ®Ó cã thÓ liÖt kª, truy t×m, xo¸, nh÷ng dßng d÷ liÖu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ®ã mét c¸ch thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. §Ó thùc hiÖn thao t¸c nµy ta ph¶i t¹o ra c¸c vïng d÷ liÖu Database, Criteria vµ Extract 1.1. Vïng Database Lµ vïng c¬ së d÷ liÖu gåm Ýt nhÊt hai dßng. Dßng ®Çu tiªn chøa c¸c tiªu ®Ò cét, gäi lµ tªn vïng hay tªn trêng (Field Name) cña c¬ së d÷ liÖu. Tªn c¸c vïng tin ph¶i lµ d÷ liÖu kiÓu chuçi vµ kh«ng ®îc trïng lÆp. C¸c dßng cßn l¹i chøa d÷ iÖu, mçi dßng gäi lµ b¶n ghi CSDL (Record) 1.2. Vïng Criteria Lµ vïng tiªu chuÈn chøa ®iÒu kiÖn ®Ó t×m kiÕm, xo¸, läc d÷ liÖu. Vïng nµy gåm Ýt nhÊt hai dßng, dßng ®Çu chøa tiªu ®Ò mµ mçi tiªu ®Ò nµy ph¶i trïng víi tiªu ®Ò cña vïng d÷ liÖu, c¸c dßng cßn l¹i chøa ®iÒu kiÖn. Khi thùc hiÖn t×m kiÕm, läc th«ng tin, Excel so s¸nh gi¸ trÞ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu víi gi¸ trÞ cña c¸c cét t¬ng øng trong vïng tiªu chuÈn ®Ó lÊy ra

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

143

Tªn cña WorrkSheet xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò cña hép tho¹i . Xo¸ b¶n ghi 2. hép New Blank Form xuÊt hiÖn nhËp d÷ liÖu vµo c¸c trêng.3. .Trong hép tho¹i Data Form nhÊn nót Find Next hoÆc Find Preview ®Ó lùa chän b¶n ghi cÇn xo¸ Chän nót lÖnh Delete. Excel cho phÐp b¹n thªm. NhÊn phÝm Enter khi d÷ liÖu d· nhËp. xo¸ va t×m kiÕm c¸c b¶n ghi bµng c¸ch sö dông Form trong lÖnh ®¬n Data. Dïng Data Form ta chØ cã thÓ mçi lÇn xem mét b¶n ghi. Trong vïng d÷ liÖu cã thÓ chän mét sè cét ®Ó trÝch d÷ liÖu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i trÝch tÊt c¶ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu. Vïng Extract còng cã dßng ®Çu tiªn chøa tiªu ®Ò. Khi chän Form. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn cã chøa c¸c trêng trong danh s¸ch vµ mét nót nhÊn lÖnh qu¶n lý danh s¸ch. Chän New. §Ó hiÖn thÞ b¶n ghi trèng. NÕu tªn c¸c cét kh«ng trïng khíp víi nhau th× ta kh«ng thÓ läc. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Sö dông hép tho¹i Data Form §Ó dÔ dµng cho viÖc qu¶n lý d÷ liÖu trong danh s¸ch. 2. - NhÊn Enter ®Ó nhËp b¶n ghi ®ã vµ l¹i xuÊt hiÖn bµn ghi trèng.1. nhng mçi lÇn xãa chØ xo¸ ®îc mét b¶n ghi. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn. Excel thªm c¸c b¶n ghi míi vµ cuèi danh s¸ch.3. 1. - Trong hép thäai Data Form NhÊn nót Criteria Chän trêng vµ nhËp vµo ®iÒu kiÖn hoÆc mÉu muèn t×m. NhÊn phÝm Shift_Tab ®Ó vÒ trêng tríc ®ã. data Form Thªm c¸c b¶n ghi víi .§Æt con trá trong vïng Database . Chän OK. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó xo¸ c¸c b¶n ghi trong danh s¸ch.Thùc hiÖn Menu Data\Form. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó t×m c¸c b¶n ghi. Trong ®ã hiÖn néi dïng CSDL theo tõng mÉu tin. Theo ngÇm ®Þnh b¶n ghi ®Çu tiªn trong danh s¸ch sÏ xuÊt hiÖn vµ b¹n cã thÓ cuén ®Õn c¸c b¶n ghi kh¸c b»ng c¸ch sö dông thanh cuén däc.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 144 . nhÊn phÝm Tab di chuyÓn ®Õn c¸c trêng kh¸c. Vïng Extract Lµ vïng läc d÷ liÖu chøa c¸c mÉu tin cña vïng Database tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn.2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel c¸c b¶n ghi tho¶ m·n tiªu chuÈn. b¹n cã thÓ cuén ®Õn cuèi danh s¸ch råi chän nót nhÊn New 2. NhÊn Close T×m b¶n ghi 2. t×m kiÕm ®îc d÷ liÖu tõ vïng d÷ liÖu.

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. lóc ®ã hép tho¹i Sort xuÊt hiÖn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 145 . 4. §Ó s¾p xÕp d÷ liÖu b¹n tiÕn hµnh nh sau: Chän con trá vµo vïng d÷ liÖu cÇn s¾p xÕp. Tªn. Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 1 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 2 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 3 - Chän Option Sort top to bottom: s¾p xÕp theo hµng Sort left to right: s¾p xÕp theo cét - Chän OK. T×m kiÕm d÷ liÖu §Ó t×m kiÕm c¸c d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã hai vïng Database vµ Criteria. Excel cho phÐp b¹n s¾p xÕp d÷ liÖu tèi ®a theo ba kho¸. vµ s¾p xÕp theo ®iÓm lµ kho¸ 3.Hép Then By cho phÐp chän thªm mét trêng thø hai hoÆc thø ba (kho¸ hai hoÆc ba) . b¹n muèn s¾p xÕp theo tªn lµ kho¸ mét. S¾p xÕp d÷ liÖu Excel cung cÊp cho b¹n tÝnh n¨ng dÔ dµng thay ®æi ®Ó b¹n cã thÓ tæ chøc d÷ liÖu ®óng theo ý b¹n muèn. Ghi chó.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - NhÊn nót Find Next ho¨ch Find Prev 3. Trong hép Sort By chän tªn trêng cÇn s¾p xÕp (kho¸ mét) - ..Chän môc Ascending lµ s¾p xÕp t¨ng dÇn hoÆc Descending lµ s¾p xÕp gi¶m dÇn. B¹n cã thÓ s¾p xÕp danh s¸ch ®Ó tr×nh bµy d÷ liÖu trong mét trËt tù nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ s¾p xÕp b¶ng d÷ liÖu t¨ng hoÆc gi¶m. trïng tªn th× s¾p xÕp theo hä lµ kho¸ 2. §iÓm. Thùc hiÖn Data Short. vÝ dô b¹n cã mét b¶ng danh s¸ch häc sinh gåm Hä ®Öm. B¹n cã thÓ s¾p xÕp d÷ liÖu trong mét ph¹m vi ®îc chän mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c « bªn ngoµi ph¹m vi ®îc lùa chän. Ngµy sinh.

VÝ dô: Cho b¶ng d÷ liÖu sau: H·y läc nh÷ng häc sinh ®¹t lo¹i Kh¸ vµ Giái. Chó ý:  Muèn liÖt kª l¹i toµn bé néi dung cña c¸c b¶n ghi ta dïng lÖnh Data\Filter\Show All. KÕt qu¶ sao chÐp tíi « A12. chØ hiÓn thÞ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. Criteria vµ Extract. Chän con trá trong vïng Database. chän Copy to Another Location X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Extract vµo hép Copy to . Thùc hiÖn lÖnh Data\Filter\Advanced Filter. Hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn - Trong môc Action.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 146 . c¸c b¶n ghi kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ë vïng Criteria sÏ bÞ dÊu ®i. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã ba vïng Database. Läc d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn cho tríc (Advanced ) §Ó läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range Chän OK.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - Chän con trá n»m trong vïng Database Thùc hiÖn menu Data\Filter\Advanced Filter. hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn. - 5. thùc hiÖn + Bíc 1: Vµo Data -> Filter -> Advanced Filter + Bíc 2: Chän môc Copy to another location Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Excel sÏ chÌn c¸c mòi tªn híng xuèng cho mçi trêng trong danh s¸ch. Chän mét « trong vïng Database. Läc d÷ liÖu b¶ng AutoFilter Cã thÓ sö dông chøc n¨ng AutoFilter ®Ó ®a vµo c¸c tiªu chiÈn so s¸nh.  Chän Custom sÏ läc d÷ liÖu theo ý b¹n. Chän Data\Filter\AutoFilter.Chän All th× tÊt c¶ c¸c b¶n ghi ®îc hiÓn thÞ. .Bíc 7: XHHT kÕt qu¶ nh sau: Chó ý:  NÕu chän Unique Records Only: c¸c b¶n ghi gièng nhau chØ tån t¹i mét b¶n ghi. NÕu kh«ng chän th× läc ®Çy ®ñ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 147 . - .Chän mòi tªn trong c¸c trêng sÏ cã chøa d÷ liÖu ®îc tr×nh bµy.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Bíc 3: Chän vïng d÷ liÖu cÇn läc + Bíc 4: Khai b¸o ph¹m vi chøa ®iÒu kiÖn läc + Bíc 5: Khai b¸o ®Þa chØ sao chÐp DL ®Õn + Bíc 6: NhÊn OK . 6. X¸c ®Þnh tiªu chuÈn t×m kiÕm Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

.. chän gi¸ trÞ t¹i « bªn C¸c gi¸ trÞ: Equals Does not equals Is greater than Is greater than or equal to .. Hµm tæng d÷ liÖu sè (DSUM) . Mét sè hµm c¬ së d÷ liÖu a/. vïng tiªu chuÈn) B»ng Kh«ng b»ng Lín h¬n Lín h¬n hoÆc b»ng VÝ dô: Cho b¶ng tÝnh sau: H·y thùc hiÖn tÝnh tæng l¬ng cña nh÷ng c¸n bé cã "Chøc vô" lµ PP (phã phßng) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.. cét n...Trong hép tho¹i Custom AutoFillter cho phÐp b¹n thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp t×m kiÕm kh¸c nhau ph¶i Chän ®iÒu kiÖn t¹i « cã tªn trêng cÇn läc d÷ liÖu..... 7..Có ph¸p: DSum(vïng CSDL.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Sau khi khi b¹n ®· sö dông AutoFillter... .......Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 148 .. NÕu b¹n muèn läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã th× sö dông lùa chän Custom trªn trêng t×m kiÕm.....Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ tæng d÷ liÖu sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn... .

cét n.Trong ®ã: + Vïng CSDL: A4:D10 + Cét n: 4 + Vïng tiªu chuÈn: F5:F6 b/. .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. vïng tiªu chuÈn) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. vïng tiªu chuÈn) .Có ph¸p: =Dmin(vïng CSDL.Có ph¸p: =Dmax(vïng CSDL. .VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn. h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng nhá nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP c/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 149 . Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (DMAX) . Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (DMIN) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . cét n.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn.

VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé".Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa d÷ liÖu trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL.VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé". cét n. h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP f/.VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn . Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ « chøa d÷ liÖu (DCOUNTA) . vïng tiªu chuÈn) .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. vïng tiªu Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Có ph¸p: =DCounta(vïng CSDL. chuÈn) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 150 .Có ph¸p: =DCount(vïng CSDL. Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ sè (DCOUNT) .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa gi¸ trÞ sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn . h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng lín nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP d/. Hµm cho kÕt qu¶ lµ trung b×nh (DAVERAGE) . h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP e/. cét n.

Khi tªn cña b¶ng tÝnh ®îc ®æi th× c«ng thøc còng ®æi theo. b¹n ph¶i nhËp c«ng thø sau =’C:\MY DOCUMENT\[LUONG. =[LUONG. c¸c b¹n ghi ®Þa chØ cña « nµy theo có ph¸p sau: <Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö b¹n ®ang ë b¶ng tÝnh DMTK b¹n muèn lÊy gi¸ trÞ cña « A3 trong b¶ng tÝnh KT b¹n ®a con trá vÒ vÞ trÝ cÇn nhËp d÷ liÖu vµ nhËp c«ng thøc = KT!A3. cét n.VÝ dô: VÉn " B¶ng danh s¸ch c¸n bé h·y thùc hiÖn tÝnh tiÒn l¬ng trung b×nh cña nh÷ng ngêi cã "Chøc vô" lµ PP. THANG2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 151 . Cè ®Þnh dßng vµ cét Trong mét b¶ng d÷ liÖu thêng thÊy c¸c ph©n tªn cña cét d÷ liÖu cÇn ®îc thêng xuyªn xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh.Có ph¸p: =DAverage(vïng CSDL. 8. t¸ch mµn h×nh 9. vïng tiªu chuÈn) . Trong tÖp nµy cã c¸c b¶ng tÝnh THANG1.1. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp kh¸c nhau B¹n cã thÓ kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp b¶ng tÝnh kh¸c nhau ®Ó lÊy ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt.1. Ta ph¶i tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ trong mét b¶ng tÝnh cña mét tÖp b¶ng tÝnh kh¸c. XLS}THANG1’!$A$3 9. Cè ®Þnh dßng vµ cét.2.b¹n cÇn lÊy d÷ liÖu trong « A3 cña b¶ng tÝnh THANG1.. 8..Ch¬ng 5: Microsoft Excel . NÕu mét b¶ng tÝnh cã qu¸ nhiÒu b¶n ghi hoÆc nhiÒu cét d÷ liÖu th× tiªu ®Ò hoÆc cét sÏ bÞ cuén che khuÊt vÝ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong cïng mét tÖp §Ó tham chiÕu tíi b¶ng tÝnh kh¸c trong cïng mét tÖp b¶ng tÝnh. [Tªn tÖp]<Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö cã mét tÖp b¶ng tÝnh lµ LUONG..XLS trong th môc My Document cña æ C. Mét sè phÐp kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh 8. XLS}THANG1’!$A$3 NÕu c¸c tÖp b¶ng tÝnh ®ang n»m trong th môc hiÖn thêi b¹n kh«ng cÇn ph¶i chØ thÞ ®êng dÉn vµ c¸c dÊu nh¸y trªn.

Më menu Window\Split.2. . VÝ dô t¹i « A3 th× dßng 1. NÕu muèn bá chÕ ®é cè ®Þnh b¹n thùc hiÖn lÖnh UnFreeze Panes. VÝ dô t¹i « C3 th× dßng 1. §­êng cè ®Þnh dßng Sau khi ®· x¸c ®Þnh xong « chän më menu Window thùc hiÖn lÖnh Freeze Panes...NÕu chän mét « kh«ng n»mm trªn hµng 1. B ®îc cè ®Þnh. Trªn mét trang mµn h×nh. Excel sÏ t¸ch thµnh hai cöa sæ. chän môc Remove Split Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. - §Ó cè ®Þnh theo cét th× ®Æt con trá lªn cét nµo ®ã t¹i dßng sè 1. ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy..2 ®îc cè ®Þnh. b¹n cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p t¸ch mµn h×nh. nghÜa lµ c¸c cét cña hai mµn h×nh lµ th¼ng hµng nhau. ngµy sinh.T¸ch theo hµng däc: ®Æt con trá ®Õn mét « trªn dßng sè 1. cét A th× Excel sÏ t¸ch mµn h×nh ra lµm 4 cöa sæ. b¹n kh«ng thÓ cïng xem d÷ liÖu ë hai cét c¸ch xa nhau hoÆc dßng c¸ch xa nhau. quª qu¸n. nªn cè ®Þnh dßng tiªu ®Ò vµ c¸c cét quan träng. . T¸ch theo hµng ngang: ®Æt con trá lªn mét « cña cét A th× khi ®ã khi dÞch chuyÓn con trá ë mµn h×nh nµy ®Õn cét nµo th× mµn h×nh kia còng dÞch chuyÓn theo. C¸c b¶n ghi trong hai cöa sæ vÉn ®ång nhÊt nghÜa lµ cöa sæ bªn nµy dÞch chuyÓn ®Õn b¶n ghi nµo th× cöa sæ bªn kia còng dÞch chuyÓn theo vËy mét b¶n ghi lu«ng n»m trªn mét hµng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel dô nh hµng tiªu ®Ò Hä tªn. 9.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 152 . - - Khi cÇn bá chÕ ®é t¸ch mµn h×nh.. Cè ®Þnh c¶ dßng vµ cét th× ®Æt con trá t¹i « kh«ng ph¶i lµ cét A vµ dßng 1. 2 vµ cét A. T¸ch mµn h×nh thµnh c¸c b¶ng nhá Gi¶ sö mét b¶ng tÝnh víi kÝch thíc lín. §Ó cè ®Þnh mét dßng ®Æt con trá lªn dßng ®ã ë cét A.

9 nhãm biÓu ®å d¹ng 2 chiÒu.LINE: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc. BiÓu ®å trong Excel vµ in Ên a/. ®îc Excell t¹o ra c¨n cø vµo sè liÖu cao vµ thÊp nhÊt trong ph¹m vi d÷ liÖu khai b¸o.C¸c ®êng kÎ líi (Gridlines): C¸c ®êng kÎ líi ngang däc trªn vïng biÓu ®å ®Ó dÔ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ trªn c¸c ®êng biÓu diÔn. 6 nhãm biÓu ®å d¹ng 3 chiÒu. biÓu ®å nµy thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn theo thêi gian . c/. .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 153 . Giíi thiÖu Excell cã tÊt c¶ 15 nhãm biÓu ®å kh¸c nhau. biÓu ®å ®îc ph©n cÊp møc ®é theo cét .C¸c trôc (Axis) + X (trôc hoµnh): thêng ®îc minh ho¹ cho d÷ liÖu d¹ng nh·n + Y (trôc tung): lµ trôc th¼ng ®øng vµ vu«ng gãc víi trôc X. Y .C¸c nh·n cho trôc (Axis labels): lµ c¸c tiªu ®Ò ®i liÒn víi c¸c trôc ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung cña c¸c truc X. biÓu ®å thÓ hiÖn mèi t¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn so víi toµn thÓ .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10. + Z (trôc xiªn): t¹o chiÒu s©u (cã trong biÓu ®å 3 chiÒu) . biÓu ®å nµy ®îc sö dông t¬ng tù nh biÓu ®å gÊp khóc b/. biÓu ®å nµy so s¸nh c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau .COLUMN: BiÓu ®å h×nh cét. C¸c bíc t¹o mét biÓu ®å Cho b¶ng d÷ liÖu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.AREA: BiÓu ®å miÒn. C¸c thµnh phÇn cña mét biÓu ®å .PIE: BiÓu ®å h×nh b¸nh trßn. .C¸c chó thÝch (Legends): lµ nh÷ng lêi ghi chó cho c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau .Tiªu ®Ò cña biÓu ®å (Chart title): lµ c¸c tiªu ®Ò ngay trªn biÓu ®å vµ ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung chÝnh cña biÓu ®å.Chuçi d÷ liÖu (Data series): lµ tËp hîp tÊt c¶ d÷ liÖu cã liªn quan ®Ó vÏ biÓu ®å .BAR: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 154 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo b¶ng doanh thu b¸n hµng trªn.Bíc 2: NhÊp chuét vµo nót Chart Winzard vµo Insert -> Chart) . h·y t¹o biÓu ®å d¹ng Column .Bíc 5: XHHT Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn minh ho¹ trªn biÓu ®å .Bíc 4: NhÊn Next XHHT Khai b¸o ph¹m vi chøa d÷ liÖu cÇn t¹o biÓu ®å t¹i môc Data range (nÕu bíc 1 ®· thùc hiÖn viÖc chän th× cã thÓ bá qua ) + NÕu chän Row th× mçi nhãm cét lµ mét quý (ë ®©y mçi cét lµ 1 mÆt hµng) + NÕu chän Column th× mçi mét nhãm cét lµ 1 mÆt hµng (ë ®©y mçi nhãm cét lµ mét quý) Chän xong nhÊn Next .Bíc 3: XHHT trªn thanh c«ng cô (hoÆc Trong thÎ Standard type cã môc: + Chart type: chän nhãm biÓu ®å + Chart sub-type: chän kiÓu biÓu ®å t¬ng øng .

Khung Orientation: Chän híng in + Portrait: In däc Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §Þnh d¹ng trang in .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 155 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel NÕu nhÊn Finish th× mäi th«ng sè cha ®Æt sÏ ®îc ngÇm ®Þnh + Chart title: §Æt tªn tiªu ®Ò cho biÓu ®å + Category (X) axis: §Æt tªn trôc ngang cho biÓu ®å + Value (Y) axis: §Æt tªn cho trôc däc cho biÓu ®å §iÒn mäi th«ng tin xong nhÊn Next .Bíc 2: XuÊt hiÖn hép tho¹i Page Setup víi c¸c thÎ sau: */.Bíc 1: Vµo File -> Page Setup .Bíc 6: XHHT + As object in: Lu biÓu ®å vµo Sheet hiÖn hµnh + As new sheet: Lu biÓu ®å vµo mét sheet míi kh¸c Cuèi cïng nhÇn Finish ®Ó kÕt thóc ta ®îc biÓu ®å sau: 11. In b¶ng tÝnh a/. ThÎ Page: .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Lanscape: In ngang . ThÎ Mergin . . ThÎ Header/Footer: T¹o hoÆc gì bá tiªu ®Ò ®Çu trang hoÆc cuèi trang .Right: Thay ®æi lÒ ph¶i .Bottom: Thay ®æi lÒ díi . NhÊn chuét vµo vïng t¬ng øng ®Ó so¹n th¶o néi dung cña tiªu ®Ò.Custom header: T¹o tiªu ®Ò ®Çu trang.Paper size: chän khæ giÊy */. .Custom Footer: T¹o tiªu ®Ò cuèi trang Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khung Scaling + Adjust to …: HiÖu chØnh tû lÖ b¶ng tÝnh sao víi kÝch thíc khi in ra giÊy + Fit to X page(s) wide by Y tall: §iÒu chØnh d÷ liÖu cho võa víi kÝch thíc mét trang theo chiÒu réng vµ chiÒu cao.Center on page: C¨n chØnh d÷ liÖu vµo gi÷a theo hai chiÒu + Horizontally: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu ngang khæ giÊy + Vertically: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu däc khæ giÊy */.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 156 .Left: Thay ®æi lÒ tr¸i .Top: Thay ®æi lª trªn .

Bíc 1: Vµo File -> Print (Ctrl+P) . b/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 157 .Bíc 2: XHHT Print Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. . In b¶ng tÝnh .Print area: Khai b¸o ph¹m vi d÷ liÖu ®îc in . ThÎ Sheet: .Columns to repeat at left: Khai b¸o ph¹m vi chøa cét d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau.Ch¬ng 5: Microsoft Excel */.Rows to repeat at top: Khai b¸o ph¹m vi chøa dßng d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau.

Number of copies: Khai b¸o sè b¶n in ®îc sao chÐp ra . .Print what: X¸c ®Þnh ®èi tîng cÇn in + Selection: In ph¹m vi ®· lùa chän + Selected Sheet(s): In toµn bé b¶ng tÝnh ®ang lµm viÖc + Entire workbook: In toµn bé c¸c b¶ng tÝnh cã trong tÖp tin .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Print range: X¸c ®Þnh ph¹m vi in + All: In tÊt c¶ c¸c trang + Page(s) From X to Y: In tõ trang X ®Õn trang Y.Name: Tªn m¸y in .Bíc 3: NhÊn OK ®Ó thùc hiÖn in bµi tËp thùc hµnh I.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 158 . Mét sè bµi tËp c¬ b¶n a 1 B C D E LËp c«ng thøc to¸n häc F G Bµi 1: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 hs a 5 3 6 6 4 9 8 2 5 6 b 2 6 5 3 4 9 8 2 4 3 a+b 3 a-b a/b a*b (a+b)*hs 1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 159 .KeyBoa rd b c d b¸o gi¸ linh kiÖn §¬n Sè l¬ng gi¸(USD) 6 65 5 72 3 29 2 59 4 24 5 13 3 10 Tû gi¸ USD e Thµnh tiÒn 1764000 1. TÝnh thµnh tiÒn cho c¸c linh kiÖn = sè lîng * ®¬n gi¸ * tû gi¸ 2. LËp c«ng thøc to¸n häc cho b¶ng tÝnh trªn 2. Lu b¶ng tÝnh cã tªn Baitap2 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Lu b¶ng tÝnh cã tªn: Baitap1 Bµi 2: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 stt 1 2 3 4 5 6 7 Tªn linh kiÖn Main CPU DDR HDD Case CDROM Mouse.

Tæng l¬ng = L¬ng + Phô 18 cÊp 4.7 DiÔn gi¶i c d e f g b¶ng kª nhËp hµng sè lîng ®¬n gi¸ trÞ gi¸ THUÕ Tæng tiÒn B1 B2 B3 B4 Bµn gç Bµn nhùa GhÕ gç GhÕ nhùa 32 21 21 24 365 120 65 23 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Phô cÊp = 20% L17 ¬ng 3.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 3: a 1 stt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Tæng Hä vµ tªn b c d e f g b¶ng l¬ng nh©n viªn L¬ng Ngµy ngµy L¬ng c«ng c«ng 50000 55000 60000 50000 45000 60000 65000 60000 50000 45000 21 23 22 24 21 23 25 21 22 24 Phô cÊp Tæng l¬ng 13 11 55000 24 14 15 16 1. Phô cÊp. TÝnh L¬ng = L¬ng NC* Ngµy c«ng 2. 19 Tæng l¬ng Bµi 4: a 1 2 3 4 5 6 7 hÖ sè chøng tõ ? ? ? b 0.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 160 . TÝnh tæng cho c¸c cét L¬ng.

0 6. T×m h/s cã ®iÓm cao nhÊt. XÕp h¹ng cho tõng häc sinh 3.0 5.0 6. XÕp lo¹i cho tõng häc sinh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.0 6 6 8 5 6 6 6 5 8 5 7 1.8 8. Tæng tiÒn = TrÞ gi¸ + thuÕ Bµi 5: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 b c Líp: C§KTK02A stt hä Vµ T£N §iÓm Thi XÕp h¹ng xÕp lo¹i d e f g b¶ng ®iÓm kiÓm tra TB TK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Häc sinh ®iÓm cao nhÊt Häc sinh ®iÓm thÊp nhÊt 5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 161 .5 6. TÝnh trÞ gi¸ = sè lîng * ®¬n gi¸ 2. TÝnh ®iÓm TK = (TB+Thi*3)/4 2.5 5.0 6.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B5 B6 B7 B8 B9 B10 GhÕ xÕp GhÕ xoay B¶ng Fox B¶ng gç Bµn m¸y tÝnh Bót viÕt b¶ng 25 26 24 32 35 50 67 89 230 240 200 10 1.0 7. thÊp nhÊt 4.0 5. ThuÕ = trÞ gi¸ * hÖ sè 3.0 8.

5 2 1 Ký tù ®Çu B A C NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Bµi 1: Mét sè bµi tËp c¬ së d÷ liÖu KÕt Qña Kú Thi TuyÓn Líp 10 M· sè B12 A11 C22 A11 B12 Tªn QuÕ GÊm Lôa Nhung T¬ XLC2 TB Kh¸ Giái Kh¸ TB V¨n 4.5 To¸n 8 6 7.5 §iÓm céng DiÖn §iÓm Tæn KÕt UT UT g qña céng Th«ng tin vÒ kú thi: §iÓm v¨n cao nhÊt §iÓm to¸n cao nhÊt Tæng sè thÝ sinh Tæng sè thÝ sinh ®Ëu Tæng sè thÝ sinh rít B¶ng phô DiÖn UT §iÓm UT DiÖn 2 DiÖn 1 DiÖn 3 1.5 3 6 5 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 25 26 27 28 10>=TK>=8 th× "Giái" 8>TK>=7 th× "Kh¸" 7>TK>=5 th× "TB" cßn l¹i xÕp lo¹i "YÕu" II.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 162 .5 3 4.

§iÒn vµo b¶ng th«ng tin 6. TrÝch ra danh s¸ch c¸c thÝ sinh ®Ëu Bµi 2: NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. ngµy ®i. TÝnh tiÒn gi¶m .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 163 . sè phßng. KÕt qu¶: Tæng>= 13. DiÖn u tiªn vµ ®iÓm u tiªn tra trong b¶ng phô theo kÝ tù ®Çu cña m· sè 3. kh¸ th× céng 1 2. §iÓm céng: NÕu XLC2 lµ giái th× céng 2. TÝnh tiÒn thuª = Sè ngµy ë*Gi¸ thuª 1 ngµy KÝ tù ®Çu cña sè phßng cho biÕt lo¹i phßng 2. TiÒn ph¶i tr¶: TiÒn thuª .tiÒn gi¶m 4.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. TÝnh ra nh÷ng ngêi ë trong ngµy 30 gåm c¸c cét kh¸ch. tÒn ph¶i tr¶.25 th× " §Ëu" ngîc l¹i th× "Rít" 5. Tæng:= v¨n + to¸n + §céng + §iÓm ¦T 4. NÕu kh¸ch hµng nµo ë ngµy 15/10/99 th× ®îc gi¶m 10% tiÒn thuª cña ngêi ®ã 3. ngµy ®Õn. Qu¶n lý kh¸ch s¹n ABC: B¶ng Theo Dâi Kh¸ch Hµng STT Kh¸ch Sè Ngµy phßng ®Õn 1 2 3 4 5 6 Nam Hïng Nam Minh Thanh Dòng A01 B01 A01 C02 B02 A02 01-01-98 15-01-98 20-01-98 15-01-98 25-01-98 01-01-98 Ngµy ®i 10-01-98 15-01-98 25-01-98 20-01-98 30-01-98 30-01-98 TiÒn thuª TiÒn gi¶m TiÒn ph¶i tr¶ B¶ng gi¸ thuª phßng (VN§) Lo¹i Gi¸/ng µy A 500000 B 300000 C 200000 Bµi 3: B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn (Th¸ng 1/1999) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

TÝnh cét céng : = Phô tréi + Thµnh tiÒn 5. Thµnh tiÒn:=(chØ sè cuèi .5.lµ NN th× =5.<=100 = Thµnh tiÒn *100% nÕu hiÖu sè >100 4.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 164 .chØ sè ®Çu<=50 = Thµnh tiÒn *35% nÕu hiÖu sè >50.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Lo¹i DS KD NN TT CN KD NN ChØ sè ®Çu 34 58 90 150 400 50 ChØ sè cuèi 87 400 150 700 1500 90 HÖ sè Thµnh tiÒn Phô tréi Céng NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. TÝnh cét hÖ sè theo yªu cÇu sau: NÕu laäi DS vµ KD th× hÖ sè =3. TrÝch c¸c dßng cã lo¹i DS vµ KD Bµi 4: Cöa Hµng S¸ch B¸o Tæng Hîp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· Hµng TNNS01 TNNB05 CANB03 PNNB04 TTNS02 CANS01 PNNB03 TTNB02 Tªn Hµng Ngµy Giao 05/01/98 07/01/98 07/01/98 08/01/98 12/01/98 12/01/98 15/01/98 17/01/98 §¬n Gi¸ Sè Lîng Thµnh TiÒn B¶ng phô 2 KÝ tù Tªn B¸o Gi¸ B¸o ®Çu cña NhËt B¸o NguyÖt M· hµng San TT Tuæi trÎ 1000 2500 TN Thanh niªn 1500 3500 PN Phô n÷ 2000 5000 CA C«ng an 1300 2800 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.CN th× = 2. 2.TT th× =2.chØ sè ®Çu)* hÖ sè 3. S¾p xÕp b¶ng tÝnh theo thø tù t¨ng dÇn cña cét céng 6.Phu tréi : =0 nÕu chØ sè cuèi .

VÝ dô: TTNS tøc tuæi trÎ NguyÖt san.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 165 . 2. nÕu ký tù 3-4 lµ NS tøc NguyÖt san.Ch¬ng 5: Microsoft Excel NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. 04 ®Õn 05 th× 50 4. tra trong b¶ng phô. Thµnh tiÒn: NÕu sè = 100 th× gi¶m 5% gi¸. lµm trßn ®Õn hµng ngµn. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 3. Tªn hµng : Dùa vµo hai ký tù ®µu cña m· hµng. NB tøc NhËt b¸o. 5. Rót trÝch c¸c mÉu tin cã liªn quan ®Õn b¸o tuæi trÎ. §¬n gi¸: Dùa vµo 2 ký tù ®Çu vµ ký tù 3-4 ®Ó tra trong b¶ng phô. Sè lîng: NÕu 2 ký tù cuèi tõ 01 ®Õn 03 th× 100.

TÝnh b¶ng tæng kÕt th¸ng 4. nÕu lµ PC hoÆc HD th× ®¬n vÞ tÝnh lµ ”c¸i” cßn FD th× lµ ®¬n vÞ tÝnh lµ ” hép ” 3. §¬n vÞ tÝnh Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng.Thµnh tiÒn:=sè l¬ng*®¬n gi¸ 6. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 5: Cöa Hµng M¸y TÝnh Th¸ng 4/1998 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· hµng Tªn hµng PC586 PC486 FD120 HD420 HD850 PC586 FD120 FD144 §¬n vÞ Sè lîng Ngµy §¬n gi¸ b¸n 14 02-04 10 12-04 12 09-04 4 22-04 10 18-04 4 27-04 10 11-04 10 06-04 Thµnh tiÒn B¶ng tån kho th¸ng 3 M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸ Sè lîng PC486 M¸y tÝnh 700 20 486 PC586 M¸y tÝnh 1000 30 586 HD420 §Üa cøng 80 20 420 HD850 §Üa cøng 120 14 850 FD120 §Üa mÒm 4 0 1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 166 .2 FD144 §Þa mÒm 6 20 1. 2. §¬n gi¸ NÕu b¸n tõ ngay 20 trë lªn vÒ tríc th× ®¬n gi¸ nh trong b¶ng tån kho.4 Tæng kÕt th¸ng 4 MÆt Sè lîng Thµnh hµng tiÒn PC HD FD NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. sau ®ã th× gi¶m 4% 4. Dùa vµo b¶ng tån kho ®Ó ®×ªn vµo cét tªn mÆt hµng.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 6: KÕt Qña TuyÓn Sinh M· sè Hä vµ tªn Ngµnh A001 B102 C111 C102 Lª Anh TrÇn B× Lª TuÊn TrÇn NghÜa B007 Lý H¬ng B205 Hoµng Lan A102 Vò Träng §iÓm chuÈn To¸n 29 Lý 28 Hãa 27 Sè thÝ sinh ®Ëu: Tæng sè thÝ sinh: Thèng kª tuyÓn sinh Ngµn TS §Ëu TS Rít h To¸n Lý Hãa NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.§iÒn vµo cét ngµnh theo yªu cÇu sau: . KÕt qu¶: Häc sinh nµo cã ®iÎm tæng céng b»ng ®iÓm chuÈn trë lªn th× “®Ëu” . Tæng céng.NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =C th× lµ ho¸. sau ®ã céng víi ®iÓm c¸c m«n cßn l¹i . 3. .nÕu bá thi m«n nµo thi coi nh ®iÎm m«n ®ã =0.NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =A th× lµ to¸n .ngîc l¹i “rít”. Thi ngµnh nµo th× m«n ®ã ®îc tÝnh hÖ sè 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin To¸n 10 8 9 9 7 8 7 §iÓm Lý 9 9 5 7 9 8 Hãa 7 6 9 7 8 Tæng céng KÕt qña Ghi chó 167 .NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =B th× lµ lý. 2.

S¾p xÕp theo thø tù ®iÓm tæng céng gi¶m dÇn. TÝnh tæng sè häc sinh "®Ëu" vµ tæng sè häc sinh "rít" . 5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 168 . 7. 6. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Ghi chó: häc sinh nµo ®Ëu víi sè ®iÓm lín h¬n ®iÓm chuÈn + 3 sÏ ®îc ghi chó “cã H B”.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4. TÝnh b¶ng thèng kª tuyÓn sinh.

4. -1% ®èi víi mÆt hµng lo¹i C. LËp b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ThuÕ tÝnh trªn trÞ gi¸ nhËp vµ tû suÊt: -2% ®èi víi mÆt hµng lo¹i A. Gi¸ trÞ xuÊt =(®¬n gi¸ nhËp * sè lîng xuÊt) + thuÕ. Tªn hµng: Dùa vµo b¶ng danh môc hµng ho¸. -3% ®èi víi mÆt hµng lo¹i B. 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 7: MÆt hµng T001 T002 F001 A001 P002 A001 T003 Tªn hµng B¶ng Theo Dâi Hµng Hãa Hµng nhËp Sè lîng §¬n gi¸ TrÞ gi¸ 100 10 200 15 50 20 500 10 1000 100 100 20 50 10 Hµng xuÊt Sè lîng TrÞ gi¸ 50 150 50 300 500 0 100 MÆt hµng A001 P002 T001 T002 T003 F001 Danh Môc Hµng Hãa Tªn hµng §VT Vi tÝnh Photocopy Ti vi Tñ l¹nh §iÖn tho¹i Fax C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Lo¹i A B C C C A Lo¹i A B C B¶ng thèng kª Hµng nhËp Hµng xuÊt Tæng SL Tæng G Tæng Tæng G TrÞ SL TrÞ NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. 3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 169 . Gi¸ trÞ nhËp = ®¬n gi¸ nhËp * sè lîng nhËp.

§¬n gi¸ vèn trªn tõng c¸i:=(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)/ sè lîng 6.CM > §Çu m¸y .MI > Micro 2. §¬n vÞ b¸n trªn tõng c¸i: =(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)*(1+0.CA > Cassettes . Thµnh tiÒn: =sè lîng * ®¬n gi¸.50 % NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. TiÒn phÝ vËn chuyÓn: TÝnh trªn gi¸ trÞ thµnh tiÒn víi tû xuÊt tra trong b¶ng phô theo ký tù ®Çu cña b¶ng m· hµng. §iÒn cét tªn hµng dùa theo ký tù thø 2 vµ 3 cña m· hµng víi tiªu chuÈn sau: .2)/sè lîng 7. víi nh÷ng m· hµng cã ký tù cuèi lµ C(CKD) sÏ ®îc gi¶m 5% so víi thµnh tiÒn. 4.TV > Ti vi .50 % M· 2% 0. 5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 170 . Rót tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ tivi Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TiÒn thuÕ nhËp khÈu: Dùa vµo ký tù cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô. 3.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 8 : B¶ng ChiÕt TÝnh Gi¸ Thµnh §¬n Sè lîng Thµn ThuÕ PhÝ gi¸ h nhËp VC tiÒn 400 300 200 200 350 300 450 100 180 500 10 200 STT 1 2 3 4 5 6 M· hµng TTVC CCAK DDMC TTVK CCAC MMIC Tªn hµng Gi¸ vèn Gi¸ b¸n B¶ng phô M· ThuÕ PhÝ VC T 29% 4% C 10% 3% D 8% 2.

Thµnh tiÒn: = sè lîng* ®¬n gi¸. nÕu sè lîng > 10 gi¶m 2% trªn trÞ gi¸ thµnh tiÒn cho phiÕu xuÊt 6.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 9 : B¶ng NhËp XuÊt Hµng Hãa Tªn hµng NhËp-XuÊt Sè lîng §¬n gi¸ N 9 X 1 X 14 N 5 X 2 X 4 N 3 X 15 X 4 N 3 B¶ng ®¬n gi¸ M· NhËp XuÊt KB 15 MO 200 CP 1165 STT M· hµng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MO240 CP100 KB101 CP105 MO220 CP090 KB103 MO110 KB104 CP116 Thµnh tiÒn Danh môc hµng M· Tªn hµng CP CPU MO Monitor KB Keyboard B¶ng thèng kª M· hµng Tæng tiÒn Tæng tiÒn nhËp xuÊt CP MO KB NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §¬n gi¸: Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ ®iÒu kiÖn nhËp hay suÊt ®Ó tra trong b¶ng gi¸ 4. §¬n gi¸ xuÊt cao h¬n ®¬n gi¸ nhËp 20% 3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 . Tªn hµng: dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ tra trong b¶ng danh môc 2. §Õm xem cã bao nhiªu ho¸ ®¬n ®îc gi¶m gi¸ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Trong b¶ng ®¬n gi¸.

5. TÝnh b¶ng thèng kª Bài 10 B¸o C¸o XuÊt Kho Tªn vËt t Sè lîng §¬n gi¸ 50 3150 100 2500 600 250 1500 300 30 800 B¶ng phô Tªn vËt t X¨ng A92 DÇu Diesel Nhít STT Chøng tõ 1 X01C 2 D02K 3 N03C 4 X04C 5 D05K 6 N06C 7 X07C 8 D08K 9 N09C 10 X10K Thµnh tiÒn MVT X D N §¬n gi¸ 3800 3300 15000 B¶ng thèng kª Tæng thu tiÒn nhít Tæng thu tiÒn dÇu NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §¬n gi¸: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 . Thµnh tiÒn:= sè lîng*®¬n gi¸ S¾p xÕp t¨ng dÇn theo cét chøng tõ TrÝch ra danh s¸ch c¸c vËt t cã kÝ tù ®Çu lµ "X" vµ kÝ tù cuèi lµ "C" TÝnh b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 4. Tªn vËt t: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô 2. 6.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 7. nÕu kÝ tù cuèi cña chøng tõ lµ "C" th× ®¬n gi¸ ®îc gi¶m 10% 3.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 11: B¶ng TÝnh C«ng Tªn nh©n Khèi viªn lưîng 35 25 15 40 70 55 80 47 60 68 Tæng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· NV V01AD V02AD V01AD V02AD V03AD V04AD V01AD V04AD V01AD V02AD TÇng 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 Thu nhËp B¶ng 1 M· NV 01 02 03 04 Tªn NV NghÜa B×nh Tïng B¶o TÇng 1 2 3 B¶ng ®¬n gi¸ c«ng <=30 >30-60 Kg kg >60 kg 2000 3000 5000 3000 4000 7000 4000 5000 9000 Tæng thu nhËp cña tõng nh©n viªn Tæng thu Tªn NV nhËp NghÜa B×nh Tïng B¶o NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.3 cña m· nh©n viªn vµ tra trong b¶ng 1 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 . Thu nhËp: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Tªn NV: dùa vµo kÝ tù 2.

TÝnh b¶ng thu nhËp cña tõng nh©n viªn 4.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo sè tÇng lÇu vµ khèi lîng khu©n v¸c ®Ó tra trong b¶ng ®¬n gi¸ c«ng 3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 . S¾p xÕp mÉu tin theo thø tù gi¶m dÇn cña cét tæng thu nhËp Bài 12: B¶ng Kª Khai B¸n Hµng Qói I Th¸ng Tªn §¬n S-lîng hµng gi¸ 1 20 2 30 3 11 2 200 2 50 1 200 2 150 3 90 2 120 1 300 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· hµng G01 B02 D01 M01 S02 B01 G03 D03 D02 S02 D-thu L·i M· S M B D G B¶ng phô Tªn hµng §¬n gi¸ S÷a 5000 Muèi 3000 B¸nh 5000 §êng 10000 G¹o 4000 B¶ng l·i suÊt D G 10% 5% Lo¹i L·i suÊt B 7% M 4% S 5% Th¸ng Sè lîng b¸n Tæng doanh thu B¶ng thèng kª Th¸ng 1 Th¸ng 2 th¸ng 3 NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i nép 17% cho c¬ quan BHXH. B¶o hiÓm x· héi = 5% l¬ng kh«ng kÓ thëng do nh©n viªn chÞu. 3. Mçi ngµy c«ng thùc lµm vît qu¸ sè ngµy lµm viÖc chuÈn sÏ ®îc tÝnh gÊp ®«i. tiÒn thëng. L¬ng = L¬ng chÝnh + Phô cÊp. 5. Phô cÊp = (Møc phô cÊp * hÖ sè l¬ng ) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh / Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). 3% doanh nghiÖp gi÷ l¹i ®Ó chi trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn vÒ c¸c kho¶n trî cÊp. Tªn hµng: Dùa vµo ký tù bªn trt¸i cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 . Tæng thëng = Quü l¬ng . b¶o hiÓm x· héi H·y tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý l¬ng cña doanh nghiÖp ForestXP.Thëng cña tÊt c¶ nh©n viªn cßn l¹i. ngêi lµm l¬ng kh«ng ph¶i cËp nhËp l¹i sè tiÒn t¹m øng vµo cuèi th¸ng. Tæng l¬ng mçi ngêi = L¬ng + Thëng 8. PhÇn l¬ng øng ®îc lËp riªng trong mét b¶ng sau ®ã sÏ liªn kÕt víi b¶ng l¬ng chÝnh. 4. 1.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. Ngµy c«ng thùc tÝnh = ngµy c«ng thùc lµm. Thëng cña ngêi cuèi danh s¸ch = Tæng thëng .Tæng l¬ng toµn nh©n viªn. Doanh nghiÖp tù ph©n bæ quü l¬ng dùa vµo t×nh h×nh kinh doanh trong th¸ng. 9. Doanh nghiÖp chÞu thªm 15%. 7. L¬ng chÝnh = (BËc l¬ng * hÖ sè l¬ng) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh/ Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. møc phô cÊp c¨n cø vµo chøc vô nh©n viªn ®ã ®¶m nhiÖm. l·i = Doanh Thu*L·i XuÊt 5. Doanh thu := sè lîng*§¬n gi¸ 4. TÝnh b¶ng thèng kª bµi 4: Mét sè bµi mÉu vÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp Bµi tËp 1: kÕ to¸n l¬ng §Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh tiÒn l¬ng. §¬n gi¸: §îc tra trong b¶ng phô nh÷ng nÕu sè lîng >100 th× ®îc gi¶m ®¬n gi¸ 10% 3. 6. Thu nhËp cña nh©n viªn trong c«ng ty hµng th¸ng dùa trªn hai kho¶n chÝnh: tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng. Thëng mçi ngêi = (Tæng thëng / Tæng sè ngµy c«ng thùc tÝnh) * Ngµy c«ng thùc tÝnh cña mçi ngêi. nÕu ngµy c«ng thùc lµm <= sè ngµy lµm viÖc chuÈn trong th¸ng. Sè tiÒn l¬ng øng c¨n cø vµo sè ngµy c«ng ®· lµm. 2. Hµng th¸ng nh©n viªn ®îc øng l¬ng vµo thêi ®iÓm gi÷a th¸ng.

001 >6.0)*$C$30 [2] = VLOOKUP(F8.000 3. chän Rename vµ nhËp tªn Danh_muc) §Æt tªn cho b¶ng danh môc chøc vô: Chucvu (B«i ®en vïng d÷ liÖu. doanh nghiÖp chÞu thªm 2%.2. B¶o hiÓm y tÕ = 1% l¬ng kh«ng kÓ thëng.-1) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.000. Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoanluong Bíc 1: Sheet1: ®æi tªn thµnh Danh_muc cã néi dung sau: (nhÊn chuét ph¶i lªn tªn Sheet1.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .0) [3] = VLOOKUP(F8. chän Insert/name/define) §Æt tªn cho b¶ng bËc l¬ng: Bacluong a b c d e f 4.000.001 4.Danh_muc!chucvu.BHXH .2. 11.000.000 12.ThuÕ thu nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 B¶ng danh môc l¬ng cña c«ng ty ForestSP Danh môc chøc vô Møc phô vô Chøc vô cÊp Gi¸m ®èc 400 Kü thuËt 100 Nh©n viªn 0 Phã gi¸m ®èc 300 Phã phßng 150 Trëng phßng 200 BËc l¬ng M· bËc lBËc l¬ng ¬ng 1 1000 2 1100 3 1200 4 5 6 1300 1400 1500 M· chøc GD KT NV PGD PP TP Bíc 2: Sheet 2: ®æi tªn thµnh Tamung01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = VLOOKUP(D8.000. ThuÕ thu nhËp dùa trªn tæng l¬ng (c¶ thëng) ®îc tÝnh theo b¶ng sau: Tõ <=3.T¹m øng .Danh_muc!bacluong.0) * $C$30 [4] = ROUND(((E8+H8)/$C$29)*18.Danh_muc!chucvu.000.2.000 §Õn Møc thuÕ 0% 5% 10% 15% Cßn l¹i = Tæng l¬ng .000.BHYT .000 6.

BiÕt r»ng sè d quü tiÒn mÆt ®Çu th¸ng 1 cña doanh nghiÖp lµ 50.0. [12] = Tamung01!J8.2 triÖu ®ång.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 .1+1000000*0. [g].0))) [16] = M8-N8-8-P8-Q8. [k] = tæng cña c¸c vïng d÷ liÖu t¹i cét t¬ng øng Bµi tËp 2: kÕ to¸n tiÒn mÆt . Mua v¨n phßng phÈm tr¶ tiÒn mÆt hÕt 1. [7''].Ch¬ng 5: Microsoft Excel [5] = SUM(E8:E22).15*(M86000000)+2000000*0.IF(M8>3000000. [j].2.000. BiÕt r»ng doanh nghiÖp kh«ng sö dông ngo¹i tÖ hay vµng b¹c ®¸ quý.8 chØ thay ®Þa chØ vïng d÷ liÖu t¬ng øng víi c¸c cét.tæng thëng cña mäi ngêi ë trªn) [11] = K8 + L8. [6'].0)*$C$30)*J8/$C$31 [8] = IF(I8<=$C$31. [8']. Danh_muc!bacluong. Bíc 3: Sheet3: ®æi tªn thµnh Luong01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = (VLOOKUP(D8.6.$C$31+(I8-$C$31)*2). ngµy 2/1 3. [i]. [13] = 5%*K8.0)*$C$30)*J8/$C$31 [2] = SUM(E8:E22).3.(M8-3000000)*0.Danh_muc!chucvu. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng VCB lµ 20. [6''].[7] = MIN(E8:E22). [9] = E8 + H8. [7']. [c]. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 liªn quan ®Õn vèn b»ng tiÒn nh sau: 1. [5'']. [a] = SUM(H8:H22) T¬ng tù [b].05.0) [7] = (VLOOKUP(F8.000 ®ång.-3) [17] = (C29-K23)-SUM(L8:L21) (quü l¬ng . Rót 30 triÖu ®ång tõ ng©n hµng VCB vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ngµy 1/1 2.7.tæng l¬ng . [h]. [4] = MIN(E8:E22).05. [d] [10] = ROUND((($C$29-$K$23)/$J$23)*J8. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng EXIMB lµ 150.2. [8] = AVERAGE(E8:E22) C¸c c«ng thøc: [5']. e] = SUM(L8:L22) T¬ng tù [f]. [14] = 1%*K8 [15] = IF(M8>6000000.000.000 ®ång.[6] = MAX(E8:E22).1*(M84000000)+1000000*0.0.05.000. [5] = AVERAGE(E8:E22) [6] = VLOOKUP(F8.IF(M8>4000000. [3] = MAX(E8:E22).000 ®ång.ng©n hµng LËp b¸o c¸o sæ chi tiÕt tiÒn mÆt theo dâi t×nh h×nh thu chi trong th¸ng 01/2001 cña doanh nghiÖp SPRING.Danh_muc!chucvu. [8''] cã c«ng thøc gièng c¸c c«ng thøc5.18. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî b»ng tiÒn mÆt 14 triÖu ®ång ngµy 3/1 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Mua m¸y mãc thiÕt bÞ trÞ gi¸ 10 triÖu vµ mét xe vËn t¶i trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång. thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng VCB 50 triÖu ngµy 9/1 8. Thu tiÒn b¸n hµng.tiÒn chi) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. B¸n 1 Monitor cho kh¸ch lÎ thu tiÒn mÆt ®îc 1. Thanh to¸n l¬ng vµ thëng cho nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt hÕt 25 triÖu ®ång ngµy 30/1 Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoantienmat_nganhang Bíc 1: T¹o sæ quü tiÒn mÆt th¸ng 01/2008 Sheet1: ®æi tªn thµng Soquytienmat C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [2] = I8+G9-H9 [3] = SUM(G8:G17) [4] = SUM(H9:H17) [5] = I7+G18-H18 [1] = I7+G8-H8 (Tån + tiÒn thu . Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî ®îc 95 triÖu ngµy 8/1 7. mét nöa chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 10/1 9.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4.5 triÖu ngµy 5/1 5.2 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt vµ 800 ngµn ®ång b»ng chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 11/1 10.8 triÖu ngµy 6/1 6. Mua 5 Monitor m¸y tÝnh vÒ nhËp kho. tæng céng hÕt 8. tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt. trong ®ã cã 1.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i j Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 01/2008 Tµi kho¶n: 111 Ngµy ghi sæ 1/1 1/1 1/2 1/3 1/5 1/6 1/8 1/9 1/10 1/11 1/30 T05 C05 T03 T04 C03 C04 T02 C02 T01 C01 Chøng tõ Thu Chi TK ®èi øng 111 112 6423 131 156 511 131 112 211 511 334 [3] 1200000 25000 000 [4] [5] 1800000 9500000 0 50000 000 20000 000 1400000 0 85000 00 3000000 0 12000 00 Sè tiÒn Chi Ghi chó stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DiÔn gi¶i Sè d ®Çu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Tr¶ tiÒn mua v¨n phßng phÈm Thu tiÒn nî kh¸ch hµng Mua 5 Monitor nhËp kho B¸n lÎ 1 Monitor Thu tiÒn c«ng nî kh¸ch Göi tiÒn vµo vµo VCB Mua m¸y mãc thiÕt bÞ + xe t¶i Thu tiÒn b¸n hµng Tr¶ l¬ng vµ thëng nh©n viªn Céng sè ph¸t sinh th¸ng 01 Sè d cuèi th¸ng 01 Thu Tån 50000 00 [1] [2] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bíc 2: LËp sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng VCB Sheet2: ®æi tªn thµnh tienguiVCB C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [1] = H8+F9-G9 (tån + tiÒn göi .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 .tiÒn rót) [2] = SUM(F9:F11) [3] = SUM(G9:G11) [4] = H8+F13-G13 1 2 3 4 5 6 7 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng n¨m 2001 _Lo¹i tiÒn göi: VND _Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i ng©n hµng: 1411201-5000050 Chøng tõ Ng Sè µy _Ng©n hµng: VCB Sè tiÒn Göi Rót Cßn Ghi chó TK ®èi øng DiÔn gi¶i stt Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 T0 2 1 C0 3 3 C0 4 4 1/1 1/9 1/1 0 Sè d dÇu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Göi tiÒn mÆt vµo VCB ChuyÓn kho¶n thanh to¸n tiÒn mua thiÕt bÞ + xe t¶i 112 111 111 211 500000 00 20000 000 30000 000 50000 000 [1] Céng ph¸t sinh th¸ng 1 Sè d cuèi th¸ng 1 [2] [3] [4] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

ChuyÓn kho¶n thanh to¸n hÕt kho¶n tiÒn doanh nghiÖp ®ang nî c«ng ty B×nh Minh. Doanh nghiÖp ®· nhËn ho¸ ®¬n. nhng hµng ho¸ cha vÒ tíi kho. 7. thanh to¸n b»ng chuyÓn chuyÓn kho¶n 50%. C«ng ty tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh mét lîng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®ñ tiªu chuÈn. tr¶ 2 triÖu ®ång b»ng chuyÓn kho¶n. 3.700. t¬ng ®¬ng 2.000 15. Thanh to¸n cho c«ng ty B×nh Minh sè tiÒn cßn thiÕu øng víi nghiÖp vô 3 vµ ®îc hëng chiÕt khÊu 2% trªn sè tiÒn thiÕu. sè cßn l¹i tr¶ sau.000 0 Cã C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 cña doanh nghiÖp Tó Quyªn (phÇn c«ng nî) nh sau: 1. NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng chuyÓn kho¶n cña Vâ Anh S¬n 22 triÖu ®ång Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. B¸n 200 kg s¬n cho Vâ Anh S¬n.000 15. trÞ gi¸ 5 triÖu ®ång. tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt 1 triÖu ®ång. Kh¸ch hµng NguyÔn Phîng T©n thanh to¸n 12 triÖu ®ång nî b»ng chuyÓn kho¶n. ®¬n gi¸ b¸n 50. trÞ gi¸ 300.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .000.000/kg. Mua 5 triÖu ®ång hµng ho¸ tõ C«ng ty R¹ng §«ng vÒ nhËp kho. tr¶ chËm. 10.000.000 0 Cã Nî 20. sau ®ã lËp b¸o c¸o c«ng nî tæng hîp c¸c kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp cña doanh nghiÖp Tó Quyªn.000 × 2% = 54. Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh vÒ nhËp kho. sè tiÒn cßn l¹i tr¶ chËm. 4.000.000.000 ®ång 5. 2. 9.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi tËp 3: kÕ to¸n c«ng nî LËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp. Mua hµng ho¸ vÒ b¸n tõ c«ng ty Hoµng H«n trÞ gi¸ 3 triÖu ®ång. biÕt r»ng c«ng nî dÇu kú cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ®èi víi doanh nghiÖp Nhãm kh¸ch hµng Tªn kh¸ch Vâ Anh S¬n NguyÔn Phîng T©n C«ng Ty Sao Mai Nhãm nhµ cung cÊp Tªn nhµ cung cÊp C«ng Ty R¹ng §«ng C«ng Ty Hoµng H«n C«ng Ty B×nh Minh Nî 20. B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai trÞ gi¸ 25 triÖu ®ång. 8. phÇn cßn l¹i sÏ thanh to¸n sau khi sö dông ®îc 1 th¸ng.000 6.

C«ng ty B×nh Minh Bíc 2: LËp chøng tõ ghi sæ tæng hîp vµ c¸c b¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp a b 1 C«ng ty Tó Quyªn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f g h i B¸n tr¶ chËm cho Vâ Anh S¬n Thu nî NguyÔn Ph¬ng T©n b»ng chuyÓn kho¶n Thanh to¸n nî cho c«ng ty B×nh Minh B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai ck 50% d e Tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¹t Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty B×nh Minh b c Mua hµng tõ c«ng ty Hoµng H«n.000. 000 5. 000 d e f stt TrÝch yÕu Sè tiÒn Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.0 00 3.000.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 11.NguyÔn Phîng T©n 131c .000.Vâ Anh S¬n 131b .646.0 00 10.0 00 3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 .000.500.C«ng ty Sao Mai 331a .0 00 300.C«ng Ty Hoµng H«n 331c .0 00 4.000 54. Híng dÉn Bíc 1: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi chi tiÕt c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ta më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt nh sau: 131a .000.0 00 2.000.000.C«ng ty R¹ng §«ng 331b .0 00 12. 000 12. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng sè tiÒn 5 triÖu ®ång.000. hµng cha vÒ kho Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh a Mua hµng tõ c«ng ty R¹ng §«ng c Chøng tõ ghi sæ Sè ct Tµi kho¶n Nî 156 156 151 152 152 331c 331c 331c 131a 112 331c 131c Cã 111 331 a 331 b 112 331 c 152 152 111 156 131 b 112 156 1.000 2.

000. 000 22.0 00 [1] h 1 i j k l m n o 2 3 4 5 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña 6 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi Tµi 7 kho¶n Nî Cã Nî Cã Nî 20. 8 131a 000 [3] [4] [5] 15.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 . 000 5. 9 131b 000 kh¸ch 131 kú Tªn kh¸ch Cã [6] Vâ Anh S¬n NguyÔn Ph¬ng T©n C«ng ty Sao Mai 10 131c 11 Céng [2] * * * * * 12 13 14 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch 331 15 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú Nhµ cung cÊp Tµi kho¶n 16 Nî Cã Nî Cã Nî Cã 20000 [10 [11 C«ng ty R¹ng 17 331a 00 [8] [9] ] ] §«ng 15000 C«ng ty Hoµng 18 331b 00 H«n 19 331c 50000 C«ng ty B×nh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.500.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 18 19 20 21 13 14 15 j k NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng CK cña Vâ Anh S¬n Thanh to¸n tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng Tæng céng 112 112 331a 156 131 a 111 12.000.000.000.

2. [11] xuèng c¸c « bªn díi Bµi 4: kÕ to¸n doanh thu Bµi mÉu 1: Doanh thu bao gåm: doanh thu b¸n hµng ho¸.I8-J8+K8-L8.H8.$F$6:$F$20) [10] = IF(I17-J17+K17-L17>0. b¾o. doanh thu b¸n hµng thµnh phÈm vµ doanh thu do cung cÊp dÞch vô C«ng ty Anh Tóc kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n (g¹o.$E$29:$G$31.0) [6] = IF(J8-K8+L8-M8>0.$A$29:$C$31.$J$6:$J$15) [7] = SUM(B21:B25) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.$E$29:$G$31.0) [3] = VLOOKUP(F6.3.H17. [9].$F$6:$F$20) [5] = IF(I8-J8+K8-L8>0.H17.$F$6:$F$20) [4] = SUMIF($E$6:$F$20. C«ng thøc [1] = VLOOKUP(D6.0) [4] = H6*I6 [5] = SUM(J6:J15) [6] = SUMIF($B$6:$B$15.2. tõ ®ã x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ lËp c¸c b¶ng tæng hîp doanh sè b¸n theo ngµy.J17-K17+L17-M17.A21.0. [10].Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 . ®Ëu) trong 5 ngµy ®Çu th¸ng 01/2008 ®· lËp ®îc 7 chøng tõ xuÊt b¸n tr¶ chËm cho 3 kh¸ch hµng H·y lËp sæ nhËt ký chøng tõ. theo kh¸ch hµng vµ theo tõng mÆt hµng Híng dÉn 1.0) [2] = VLOOKUP(F6.$F$6:$F$20) [9] = SUMIF($E$6:$F$20.H8.0) Sao chÐp c«ng thøc [2] sang c¸c « * Sao chÐp c«ng thøc [7] sang c¸c « ** Sao chÐp c«ng thøc [8]. t¹o b¶ng 2.0) [11] = IF(J17-K17+L17-M17>0.I17-J17+K17-L17.-J8-K8+L8+M8) [7] = SUM(I17:I19) [8] = SUMIF($D$6:$F$20.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 20 Céng [7] 00 ** Minh ** ** ** ** Bíc 3: C«ng thøc [1] = SUM(F6:F20) [2] = SUM(I8:I9) [3] = SUMIF($D$6:$F$20.

TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 0. chi phÝ ®iÖn tho¹i: 5 triÖu ®ång. g.5 triÖu ®ång. Chi phÝ söa ch÷a TSC§ cña bé phËn b¸n hµng lµ 300. b. f. níc mua ngoµi. Chi phÝ c«ng t¸c phÝ cho ban gi¸m ®èc 1 triÖu ®ång. Do nh©n viªn ghi ®iÖn kÕ nhÇm nªn ®· thu qu¸ tiÒn ®iÖn ph¶i nép cña kh©u b¸n hµng lµ 400000 ® Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. trong ®ã 60% cña bé phËn b¸n hµng vµ 40% cña bé phËn qu¶n lý.Ch¬ng 5: Microsoft Excel [8] = B21/$B$26 [9] = SUM(C21:C25) [10] = B29 [11] = SUMIF($E$6:$E$15. TiÒn vay vèn dïng trong s¶n xuÊt kinh daonh ®· tr¶ trong kú lµ 1 triÖu ®ång. Chi phÝ kh«ng cã gi¸ trÞ lín nªn ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ b¸n hµng. c. e.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 .5 triÖu ®ång. TiÒn l¬ng vµ nh÷ng kho¶n phô cÊp l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng lµ 2 triÖu ®ång vµ nh©n viªn v¨n phßng lµ 3 triÖu ®ång. d. dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: 2 triÖu ®ång.$J$6:$J$15) [19] = SUM(I21:I23) [20] = I21/$I$26 [21] = SUM(J21:J23) Bµi 5: kÕ to¸n chi phÝ H·y lËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp ghi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong kú cña doanh nghiÖp CÇu tre nh sau: a.$J$6:$J$15) [12] = SUM(E21:E23) [13] = E21/$E$26 [14] = SUM(F21:F23) [15] = F29 [16] = COUNTIF($G$6:$G$15.G21. cña TSC§ v¨n phßng 1.D21.G21) [17] = SUM(H21:H23) [18] = SUMIF($G$6:$G$15. h.000 ®ång. TrÝch khÊu hao cña TSC§ b¸n hµng 1 triÖu ®ång. Chi phÝ ®iÖn.

còng nh chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt c¸c mÆt hµng ®ã trong th¸ng.$F$6:$F$18) [4] = I7-J7 [5] = SUM(I7:I9) [6] = SUM(J7:J9) [7] = SUM(K7:K9) [8] = SUMIF($D$6:$F$18.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 .H7.H7.H14. Tõ ®ã lËp bót to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy Híng dÉn Bíc 1: T¹o b¶ng Bíc 2: LËp c«ng thøc [1] = SUM(F6:F18) [2] = SUMIF($D$6:$F$18.$F$6:$F$18) [3] = SUMIF($E$6:$F$18.$F$6:$F$18) [9] = SUMIF($E$6:$F$18. BiÕt r»ng doanh nghiÖp tÝnh ®¬n gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n. doanh thu b¸n hµng. ®Ó nhanh chãng theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån tõng mÆt hµng.H14. B¹n h·y lËp b¶ng kª xuÊt nhËp vµ b¸o c¸o tån kho hµng hãa sao cho cã thÓ phôc vô ®îc yªu cÇu trªn víi c«ng nhËp liÖu vµo lµ Ýt nhÊt.Ch¬ng 5: Microsoft Excel i.tªn hµng hãa vµ ®¬n vÞ tÝnh ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa theo m· sè hµng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. X¸c ®Þnh sè d cuèi kú cña tµi kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Híng dÉn Bíc 1: LËp b¶ng Trong ®ã: . Cuèi kú x¸c ®Þnh sè ph¶i nép cÊp trªn vÒ chi phÝ qu¶n lý lµ 600000® j.$F$6:$F$18) [10] = I14-J14 [11] = SUM(I14:I18) [12] = SUM(J14:J18) [13] = SUM(K14:K18) Bµi 6: kÕ to¸n hµng hãa Doanh nghiÖp Sao s¸ng muèn tæ chøc c¸c mÉu kÕ to¸n trªn Excel.

$B$26:$C$32. .§¬n gi¸ lµ ®¬n gi¸ nhËp nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N vµ ®¬n gi¸ b¸n nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ X.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . còng nh tæng gi¸ trÞ vèn hµng ®· xuÊt b¸n. [11] = K17. [17] = I26*E26 [13] = IF(H26+I26>0.0) [5] = IF(RIGHT(C5. [8] = SUM(K5:K16).0) [6] = IF(RIGHT(C5.I5*G5.5)) [4] = IF(RIGHT(C5.6).$H$5:$H$16) [16] = H26+I26-J26.1)="X".1)="N".Sè tiÒn chi = 0 vµ sè tiÒn thu = ®¬n gi¸ * sè lîng nÕu ký tù cuèi cña hîp ®ång lµ X .VLOOKUP(D5.H5*I5. Bíc 2: LËp c«ng thøc B¶ng Danh môc hµng hãa [14] = SUMIF($D$5:$H$16.B26.(L26+M26)/(H26+I26).3) [3] = IF(RIGHT(C5.0) [18] = J26*G26 [19] = L26+M26-N26 B¶ng Kª nhËp xuÊt hµng hãa [1] = VLOOKUP(D5. [12] = L17 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.$G$5:$G$16) [15] = SUMIF($D$5:$H$16. . doanh thu b¸n hµng.1)="X".Sè tiÒn chi = ®¬n gi¸ * sè lîng vµ sè tiÒn thu = 0 nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N .1)="N".2) [2] = VLOOKUP(D5. §¬n gi¸ b×nh qu©n ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.VLOOKUP(D5.B26.VLOOKUP(D5. §¬n gi¸ nhËp vµ ®¬n gi¸ b¸n lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 179 .$B$26:$G$32.4).$B$26:$F $32. [9] = SUM(L5:L16) [10] = J17. ChØ tÝnh gi¸ vèn víi hµng xuÊt b¸n.Gi¸ vèn = ®¬n gi¸ vèn b×nh qu©n * sè lîng xuÊt b¸n.0)*H5 [7] = SUM(J5:J16).$B$26:$F$32.Hµng tæng céng cho biÕt tæng gi¸ trÞ hµng nhËp.$B$26:$D$32.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful