P. 1
de cuong tin hoc + chung chi excel

de cuong tin hoc + chung chi excel

|Views: 64|Likes:
Được xuất bản bởinguyenhatk6_cdn

More info:

Published by: nguyenhatk6_cdn on Mar 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2011

pdf

text

original

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

Ch¬ng 5: b¶ng tÝnh excel
Bµi 1: Lµm quen víi Microsoft Excel
I/. Khëi ®éng Excell - C¸ch 1: NhÊn ®óp (2 lÇn liªn tiÕp) chuét vµo biÓu tîng Excell trªn mµn h×nh nÒn. - C¸ch 2: Vµo Start -> Program ->Microsoft office -> Microsoft Excell 2003. II/. Mµn h×nh Excell

- Thanh tiªu ®Ò (Title bar): Lµ thanh chøa tªn tÖp tin hiÖn t¹i vµ tªn ch¬ng tr×nh lµ Microsoft Excell. - Thanh thùc ®¬n (Menu bar): Chøa c¸c tuú chän mµ khi nhÊn vµo tuú chän nµo th× xuÊt hiÖn mét menu däc cho phÐp ngêi sö dông tuú chän lÖnh. - Thanh c«ng cô chuÈn (Standard toolbar): Chøa mét sè lÖnh th«ng dông díi d¹ng c¸c biÓu tîng vµ sö dông trùc tiÕp b»ng chuét. VÝ dô: Muèn lu v¨n b¶n nhÊn vµo biÓu tîng - Thanh ®Þnh d¹ng (Formatting bar) Chøa c¸c lÖnh díi d¹ng biÓu tîng ®Ó ®Þnh d¹ng d÷ liÖu cña b¶ng tÝnh nh: ph«ng, cì ph«ng, c¨n lÒ… - Thanh c«ng thøc (Formula bar) HiÓn thÞ c«ng thøc, to¹ ®é « hiÖn hµnh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

116

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NhÊn chuét vµo nót tam gi¸c ®Ó chän hµm Huû bá lÖnh thùc hiÖn lÖnh hoÆc nhÊn Enter Chän hµm Chó ý: Cã thÓ hiÓn thÞ c¸c thanh c«ng cô kh¸c b»ng c¸ch vµo Tools -> Customize -> XuÊt hiÖn hép tho¹i (XUÊT HIÖN HÉP THO¹I) chän thÎ Toolbars -> ®¸nh dÊu tÝch vµo thanh c«ng cô nµo mµ muèn sö dông, ngîc l¹i muèn t¾t thanh c«ng cô nµo ®ã th× ta bá tÝch trong « vu«ng. - Vïng lµm viÖc: Lµ n¬i chøa néi dung tÖp tin. + Cét (Columns): §îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i A, B,...,Y, Z, AA, BB,...,IV. Cét lµ tËp hîp c¸c « theo chiÒu däc, ®é réng ngÇm ®Þnh lµ 9 kÝ tù vµ cã tæng sè lµ 256 cét. + Dßng (Rows): §îc kÝ hiÖu tõ 1 ®Õn 65536 dßng, lµ tËp hîp nh÷ng « theo chiÒu ngang vµ cã chiÒu cao mÆc ®Þnh lµ 12.75 chÊm ®iÓm. + « (Cell): Lµ giao cña c¸c dßng vµ c¸c cét, ®Þa chØ cña mét « ®îc x¸c ®Þnh bëi dßng tríc cét sau: VÝ dô: A5 (lµ ®Þa chØ cña mét « trªn cét A dßng 5). T¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét « hiÖn hµnh, sè « trong mét b¶ng lµ 256 x 65536 = 16.777.216 «. + B¶ng tÝnh (Sheet): Mét tÖp tin ®îc ngÇm ®Þnh cã 16 Sheet, tèi ®a lµ 255 Sheet.

III. Thao t¸c ®Þnh d¹ng b¶ng tÝnh
1/. C¸c kiÓu d÷ liÖu chÝnh trong b¶ng tÝnh a/.D÷ liÖu kiÓu sè (Number): - KiÓu sè th× kÝ tù ®Çu tiªn ®îc nhËp vµo trong « ph¶i lµ + C¸c sè: tõ 0 ®Õn 9 + C¸c dÊu: +, - , $ vµ lu«n c¨n theo lÒ ph¶i trong « chøa - Khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông c¸c dÊu sau:

. : ng¨n c¸ch gi÷a phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n
, : ng¨n c¸ch gi÷a nhãm hµng ngh×n, hµng triÖu
- D÷ liÖu nhËp vµo « dµi h¬n chiÒu dµi « th× nã sÏ tù ®éng chuyÓn thµnh d¹ng sè khoa häc hoÆc hiÓn thÞ dÊu #. - PhÐp to¸n dµnh cho d÷ liÖu kiÓu sè: + - * / % ^ … - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu sè

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

117

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

+ Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu kiÓu sè + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Number. + Bíc 3: NhÊn OK Chó ý: Trong khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông kÝ tù tr¾ng (space). NÕu nhËp sai vÞ trÝ c¸c kÝ tù dÊu chÊm (.) dÊu phÈy (,) d÷ liÖu sÏ tù ®éng chuyÓn sang kiÓu kÝ tù (text). b/. D÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Text): - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ c¸c kÝ tù tõ A ®Õn Z, c¸c kÝ tù ®Æc biÖt nh &, !, %, NÕu chiÒu dµi cña d÷ liÖu vît qua « th× nã sÏ trµn sang « bªn ph¶i. - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu kÝ tù. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu v¨n b¶n. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Text. + Bíc 3: NhÊn OK c/. D÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng (Date) - D÷ liÖu kiÓu ngµy ®îc nhËp theo quy ®Þnh ®· ®îc thiÕt lËp trong tham sè quèc tÕ (trong Control panel). Cã thÓ nhËp theo d¹ng ngµy/ th¸ng/n¨m(dd/mm/yyyy) hoÆc th¸ng/ngµy/n¨m (mm/dd/yyyy). MÆc ®Þnh d÷ liÖu ®îc c¨n thao lÒ ph¶i cña «. - Khi nhËp d÷ liÖu sai quy ®Þnh th× nã tù ®éng chuyÓn sang d¹ng kÝ tù - PhÐp to¸n víi kiÓu d÷ liÖu ngµy th¸ng lµ: +, - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu ngµy th¸ng. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc date. + Bíc 3: NhÊn OK d/. D÷ liÖu kiÓu c«ng thøc (Formula). - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ kÝ tù = hoÆc +. KÕt qu¶ tr×nh bÇy trong « kh«ng ph¶i lµ kÝ tù ®îc gâ vµo mµ lµ gi¸ trÞ cña c«ng thøc ®ã. VÝ dô: trong « A1 ta ®a vµo gi¸ trÞ: =3*4+2. Th× gi¸ trÞ 14 chÝnh lµ kÕt qu¶ cña c«ng thøc trªn ®îc tr×nh bÇy trong « - Thµnh phÇn cña mét c«ng thøc bao gåm: + C¸c sè + Tªn vïng + C¸c hµm + C¸c chuçi (®îc ®Æt trong cÆp nh¸y kÐp) + To¹ ®é « (khi nµy sÏ lÊy gi¸ trÞ cña « ®ã) + C¸c to¸n tö + (céng) - (trõ) * (nh©n)

To¸n tö tÝnh to¸n:

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

118

Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 119 .Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Alignment .Khung Horizontal: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu ngang cña «.Bíc 3: XHHT Format Cells -> chän thÎ Number Chän môc Number trong khung Category + §¸nh dÊu tÝch vµo môc Use 1000 separator ®Ó x¸c ®Þnh viÖc chän dÊu chÊm ng¨n c¸ch hµng ngh×n. §Þnh d¹ng d÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Alignment) .Bíc 2: Vµo Format -> Cells . hµng triÖu … + Trong khung Negative numbers ta cã thÓ hiÓn thÞ c¸c sè cã gi¸ trÞ ©m víi dÊu trõ (-) ë ®Çu hoÆc c¸c gi¸ trÞ nµy ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc ®¬n Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó hoµn tÊt b. + General: Gi÷ nguyªn d÷ liÖu khi nhËp tõ bµn phÝm + Left: C¨n d÷ liÖu theo mÐp tr¸i + Center: C¨n d÷ liÖu vµo gi÷a + Right: C¨n d÷ liÖu theo mÐp ph¶i Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §Þnh d¹ng d÷ liÖu a. KiÓu sè (Number) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel / (chia) tr¨m) To¸n tö chuçi: ^ (luü thõa) % (phÇn & (dïng ®Ó nèi chuçi) <> (kh«ng b»ng hoÆc kh¸c) < (nhá h¬n) <= (nhá h¬n b»ng) > (lín h¬n) >= (lín h¬n b»ng) To¸n tö so s¸nh: = (b»ng) 2/.Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn ®Þnh d¹ng .Bíc 1: Chän vïng cÇn ®Þnh d¹ng d÷ liÖu .

Thao t¸c chän.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Fill: §iÒn toµn bé « bëi c¸c kÝ tù cã trong « ®ã + Justify: C¨n ®Òu hai mÐp + Center across selection: C¨n gi÷a nhiÒu « + Distributed: Ph©n phèi theo mét kiÓu nµo ®ã .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 120 .Shrink to fit: Co ®o¹n d÷ liÖu l¹i .Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl trong khi chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc .Bíc 1: NhÊn chuét chän vµo tªn cét ®Çu tiªn . Chän mét « §Ó chän mét « ta chØ cÇn nhÊn chuét chän vµo « ®ã b/.Khung Vertical: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu däc cña « + Top: C¨n theo lÒ trªn trong « + Center: C¨n gi÷a « + Bottom: C¨n theo lÒ díi + Justify: C¨n ®Òu theo hai lÒ trªn díi .Bíc 3: Nh¶ phÝm SHIFT ®Ó kªt thóc viÖc chän c/. Chän d·y cét rêi r¹c . Chän nhiÒu khèi « trªn mét b¶ng tÝnh . Chän d·y cét liÒn kÒ nhau .Bíc 2: NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi chän c¸c cét kh¸c g/.Merge cells: Gép nhiÒu « thµnh mét « hoÆc nhÊn chuét chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô. huû « dßng cét a/. Bíc 4: NhÊn OK sau khi ®· lùa chän xong 3/.Bíc 2: NhÊn phÝm SHIFT vµ nhÊn chuét vµo tªn cét cuèi cïng f/.Bíc 1: Chän 1 cét ®Çu tiªn cña d·y .Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc d/. Chän mét cét Ta chØ viÖc nhÊn chuét chän vµo tªn cét e/.Bíc 2: NhÊn SHIFT vµ nhÊn chuét chän « díi cïng bªn ph¶i . Chän mét dßng §Ó chän mét dßng ta chØ cÊn ®a chuét vÒ ®Çu dßng vµ chän thø tù dßng t¬ng øng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 1: NhÊn chuét chän « trªn cïng bªn tr¸i . Chän mét khèi « .Bíc 1: Chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc .Wrap text: Khi d÷ liÖu trµn trong mét « th× nã sÏ c¾t c¸c kÝ tù trµn ®ã xuèng dßng .

Bíc 2: NhÊn gi÷ SHIFT chän c¸c dßng tiÕp theo i/. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. rª chuét ®Õn hÕt ph¹m vi th× nh¶ chuét. Chän d·y dßng liÒn kÒ nhau .Bíc 1: NhÊn chuét chän thø tù dßng ®Çu tiªn . d÷ liÖu nµy thêng ®Æt t¹i « ®Çu tiªn cña vïng.Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl vµ nhÊn chuét chän c¸c dßng kh¸c nhau .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 121 .C¸ch 1: NhÊn chuét vµo « giao nhau cña tiªu ®Ò cét vµ dßng . Chän c¸c dßng rêi r¹c . con trá sÏ chuyÓn thµnh dÊu c«ng (+) nhÊn.Bíc 1: NhËp vµo 2 « ®Çu cña ph¹m vi c¸c gi¸ trÞ khëi ®Çu cña chuçi sè kÝ tù .C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl +A * Huû chän: ChØ cÇn nhÊn chuét vµo « bÊt ký trªn b¶ng tÝnh lµ huû chän 4 /. kÐo. . Sö dông ®iÒn néi dung tù ®éng Excel cho phÐp b¹n sao chÐp néi dung trong mét vïng b¶ng tÝnh.Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc j/. Chän toµn bé b¶ng tÝnh . ®a con trá vµo gãc cuèi cña « thø 2.Bíc 1: Chän dßng hoÆc d·y dßng liÒn nhau . Vïng nµy n»m trªn mét cét hoÆc mét hµng cña b¶ng tÝnh vµ ph¶i cã tèi thiÓu lµ mét d÷ liÖu ®· ®îc ®iÒn s½n.Bíc 2: Lùa chän c¶ 2 « võa nhËn gi¸ trÞ khëi ®Çu.

Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste c/. Thao t¸c sao chÐp. Di chuyÓn c¸c « .Bíc 1: Chän c¸c « chøa néi dung cÇn xo¸ .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 122 . 5/. Xo¸ néi dung trong c¸c « .Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng Cut + C¸ch 3: vao Edit -> Cut . Dïng AutoFill ta cã thÓ sao chÐp c«ng thøc hoÆc d÷ liÖu kÝ tù. NÕu d÷ liÖu lµ chuçi sè c¸ch nhau bíc nh¶y nµo ®ã ta nhËp hai sè c¸ch nhau vµ còng thùc hiÖn sao chÐp AutoFill.Bíc 2: NhÊn phÝm Delete hoÆc vµo Edit -> Clear -> Contents trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + X trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + C Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ di chuyÓn tíi .Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng copy + C¸ch 3: vao Edit -> Copy . di chuyÓn.Bíc 1: Chän « cÇn di chuyÓn . xo¸ c¸c « a/. b.Bíc 1: Chän « cÇn sao chÐp .Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste b/. Sao chÐp c¸c « . Sao chÐp d÷ liÖu liªn tiÕp NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp.Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ sao chÐp tíi . Sao chÐp d÷ liÖu cã bíc nhÈy NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp (vÝ dô: nhËp hai gi¸ trÞ 1 vµ 3) sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp.Ch¬ng 5: Microsoft Excel a.

+ Shift cells up: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « kÕ tiÕp lªn . Thªm.Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells left: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « sang bªn tr¸i. Thªm «: . gép vµ t¸ch « a/. + Shift cells down: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i xuèng díi + Entire row: ChÌn dßng trèng + Entire column: ChÌn cét trèng .Bíc 2: vµo Insert -> Row b/. c¸ch thùc hiÖn nh sau: .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 6/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> 123 . Thªm hoÆc xo¸ dßng a/.Bíc 1: §a con trá tíi vÞ trÝ cÇn thªm « .Bíc 4: NhÊn Ok b/.Bíc 1: Chän « cÇn t¸ch .Bíc 1: Chän dßng 2 .Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells right: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i sang ph¶i. + Entire row: Xo¸ dßng chøa vïng « ®· lùa chän + Entire column: Xo¸ cét chøa vïng « ®· lùa chän Bíc 4: NhÊn OK c/. Xo¸ dßng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 1: Chän vïng « cÇn xo¸ .Bíc 2: Vµo Insert -> Cell . Xo¸ vïng «: Xo¸ vïng « kh¸c víi xo¸ néi dung trong «. xo¸. T¸ch « ®· gép thµnh nhiÒu « .Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng Bá dÊu tÝch trong « Merge cells) 7/.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete . Thªm dßng: §Ó thªm dßng gi÷a dßng 1 vµ dßng 2 trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn . Gép nhiÒu « liªn tôc thµnh mét « §Ó gép hai hay nhiÒu « thµnh mét « ta thùc hÞªn Bíc 1: Chän c¸c « cÇn gép Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng §¸nh dÊu tÝch vµo « Merge cells) d/.

Thªm hoÆc xo¸ cét a/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 124 . Xo¸ trang b¶ng tÝnh .Bíc 1: Chän cét B .Bíc 2: vµo Insert -> Column b/.C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn b¶ng tÝnh chän Delete Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Thªm cét §Ó thªm cét gi÷a A vµ B trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn . §Þnh d¹ng trang b¶ng tÝnh a.Bíc 1: Chän dßng cÇn xo¸ .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . §æi tªn trang b¶ng tÝnh . Xo¸ cét .Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 9/.C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ chän Rename c/.Bíc 1: Chän cét cÇn xo¸ .Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 8/. ChÌn thªm b¶ng tÝnh C¸ch 1: Vµo Insert -> Worksheet .C¸ch 1: NhÊp ®óp vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ nhËp tªn míi .C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh bÊt kú chän Insert b/.C¸ch 1: Vµo Edit -> Delete Sheet .

xem ®îc chø kh«ng thÓ söa ®îc. Bá chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 1: Më trang v¨n b¶n bÞ b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Unprotect sheet Bíc : XHHT Unprotect sheet ta nhËp mËt khÈu ®· ®Æt vµo môc Password vµ nhÊn OK Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 2: Vµo Format -> Sheet -> Hide e/. g/. Password NhËp to l¹i Chó ý: Khi ®· ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ th× v¨n b¶n chØ ®äc.Ch¬ng 5: Microsoft Excel d/. HiÖn trang b¶ng tÝnh ®· Èn Bíc 1: Vµo Format -> Sheet -> Unhide Bíc 2: T¹i hép tho¹i Unhide chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn hiÖn vµ nhÊn OK f/. B¶o vÖ b¶ng tÝnh Bíc 1: Më b¶ng tÝnh cÇn ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Protect sheet Bíc 3: XHHT . Èn trang b¶ng tÝnh . vµo Chän môc OK.Bíc 1: Më trang b¶ng tÝnh cÇn Èn .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 125 .NhËp mËt khÈu unprotect sheet -> Password vµ OK.

Sao chÐp trang b¶ng tÝnh Bíc 1: Chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn sao chÐp Bíc 2: Gi÷ phÝm Ctrl råi kÐo th¶ tªn b¶ng tÝnh ®ã sang vÞ trÝ míi i/.Khung Font style: Thay ®æi kiÓu ch÷ + Regular: Ch÷ thêng + Italic: Ch÷ nghiªng + Bold: Ch÷ ®Ëm + Bold italic: Ch÷ ®Ëm.Creat a copy: NÕu lùa chän th× thùc hiÖn sao chÐp.Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Khung Color: Lùa chän mÇu ch÷ . ngîc l¹i di chuyÓn c¸c trang b¶ng tÝnh 10/.To book: Chän tªn tÖp tin chøa c¸c sheet cÇn sao chÐp . §Þnh d¹ng ph«ng ch÷ (Font) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/. Sao chÐp nhiÒu trang b¶ng tÝnh tõ tÖp tin nµy sang tÖp tin kh¸c Bíc 1: Më tÖp tin cã chøa c¸c trang cÇn sao chÐp Bíc 2: Vµo Edit -> chän Move or Copy sheet Bíc 3: XHHT . nghiªng .Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Font .Khung Size: Chän kÝch thíc ch÷ .Khung Effects: hiÖu øng ®Æc biÖt cña ch÷ + Strikethough: G¹ch ngang ch÷ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khung Underline: Chän kiÓu ®êng g¹ch ch©n cho ch÷ .Before sheet: Lùa chän vÞ trÝ ®Æt c¸c trang b¶ng tÝnh ®· sao chÐp .Khung Font: Chän c¸c kiÓu font ch÷ .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 126 .Bíc 1: Lùa chän d÷ liÖu cÇn thay ®æi ph«ng .

Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn thay ®æi mÇu nÒn . Thay ®æi mÇu nÒn (Patterns) .Khung Border: KÎ tõng phÇn cña vïng d÷ liÖu ®· chän KÎ ®êng bªn trªn KÎ ®êng gi÷a KÓ ®êng bªn díi KÎ ®êng chÐo « bªn ph¶i KÎ ®êng bªn tr¸i KÎ ®êng gi÷a KÎ ®êng bªn ph¶i KÎ ®êng chÐo « bªn tr¸i. KÎ khung cho b¶ng tÝnh (Border) . gi÷a) 11/.Khung Presets: §Þnh vÞ tríc + None: Kh«ng t¹o khung + Outline: ChØ kÎ ®êng bao ngoµi cña vïng d÷ liÖu ®· chän + Inside: ChØ kÎ ®êng líi bªn trong cña vïng d÷ liÖu ®· chän .Bíc 3: XHHT Patterns Format cells -> Chän thÎ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ph¶i.Bíc 2: Vµo Format -> cells .Bíc 2: Vµo Format -> Cells . Bíc 4: NhÊn OK ®Ó hoµn tÊt 5/.Bíc 1: Chän vïng cÇn t¹o khung .Bíc 3: XHHT Format Cells -> Chän thÎ Border .Ch¬ng 5: Microsoft Excel + SuperScript: T¹o chØ sè trªn (X2) + SubScript: T¹o chØ sè díi (H2O) Chó ý: Ta cã thÓ ®Þnh d¹ng font ch÷ b»ng thanh c«ng cô Chän ph«ng ch÷ Chän kÝch thíc ch÷ Chän kiÓu ch÷ C¨n lÒ ch÷ (tr¸i.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 127 .

Color: Chän mÇu nÒn cÇn t« .Kh¸i niÖm: §Þa chØ tuyÖt ®èi lµ ®i¹ chØ kh«ng thay ®æi khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn tíi vÞ trÝ míi . §Þa chØ tuyÖt ®èi . NghÜa lµ c«ng thøc sau khi sao chÐp ®· bÞ thay ®æi. cét hiÖn thêi vµ sÏ lµ: A2+B2 vµ -> KQ=4.Có ph¸p: <cét dßng> VÝ dô: A1: cét A dßng 1 VÝ dô: Cho b¶ng sau: NÕu c«ng thøc ®a vµo « C1 lµ: A1+B1 -> kÕt qu¶ sÏ =2 (nh h×nh bªn) Nhng khi sao chÐp c«ng thøc nµy sang « C2 th× c«ng thøc sÏ thay ®æi theo dßng. b/. . §Þa chØ t¬ng ®èi .Có ph¸p: <$cét $ dßng> Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Kh¸i niÖm: §Þa chØ t¬ng ®èi lµ ®Þa chØ sÏ thay ®æi ph¬ng. chiÒu.Pattern: Chän mÇu vµ kiÓu nÒn . C¸c lo¹i ®Þa chØ a/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 128 . kho¶ng c¸ch khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn c«ng thøc tíi vÞ trÝ míi.Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn bµi 2: C¸c lo¹i ®Þa chØ vµ hµm c¬ b¶n 1/.Sample: HiÖn thÞ vÝ dô khi ®· tuú chän .

c/. §Þa chØ hçn hîp Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §Ó cho b¶ng l¬ng ®óng ta ph¶i ¸p dông ®Þa chØ tuyÖt ®èi vµ sÏ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Nh vËy ta thÊy kÕt qu¶ ®· ®óng. V× ë ®©y cét l¬ng lµ D vµ cét L¬ng c¬ b¶n còng lµ D. D7 b¸o lçi (#VALUE!) vµ « D6 sai kÕt qu¶. Nh « D5 c«ng thøc lµ (D3*C5) hay « D6 c«ng thøc lµ (D4*C6) vµ nh vËy th× sÏ bÞ sai.Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô: $A$1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 129 . $B$1 VÝ dô: Cho b¶ng sau §Ó tÝnh l¬ng ta ph¶i lÊy l¬ng c¬ b¶n nh©n víi hÖ sè l¬ng tøc lµ D2*C4 sau ®ã sÏ sao chÐp c«ng thøc xuèng c¸c « tiÕp theo vµ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Quan s¸t vµo b¶ng l¬ng th× ta thÊy « D5. Nguyªn nh©n ë ®©y lµ sau khi sao chÐp c«ng thøc th× c«ng thøc bÞ thay ®æi. v× thÕ ta kh«ng cè ®Þnh cét mµ chØ cè ®Þnh dßng 2($2) Chó ý: NÕu muèn lÊy nhanh ®Þa chØ tuyÖt ®èi th× ta ®a vµo ®Þa chØ t¬ng ®èi vµ nhÊn phÝm F4.

C¸c c«ng thøc .C¸c gi¸ trÞ sè. B$1 + TuyÖt ®èi cét t¬ng ®èi dßng: <$ cét dßng> VÝ dô: $A1.§Þa chØ c¸c « . cã hµm kh«ng ®èi sè.Kh¸i niÖm: §Þa chØ khèi « gåm ®Þa chØ cña « ®Çu khèi vµ ®Þa chØ « cuèi khèi .Kh¸i niÖm: Lµ ®Þa chØ bao gåm c¶ hai lo¹i ®Þa chØ trªn. v¨n b¶n . Khi sao chÐp hay thay ®æi th× phÇn t¬ng ®èi bÞ thay ®æi cßn phÇn tuyÖt ®èi gi÷ nguyªn .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 130 .§èi sè ph¶i n»m trong dÊu ngoÆc ®¬n (). TÊt c¶ c¸c hµm ®îc viÕt theo có ph¸p sau: = <tªn hµm> (danh s¸ch c¸c ®èi sè) Trong ®ã: <tªn hµm> lµ tªn c¸c hµm do Excel quy ®Þnh (danh s¸ch ®èi sè) cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ sau . Mét sè ®iÒu cÇn lu ý khi sö dông hµm .Tªn c¸c vïng . logic.Tªn hµm kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng . Có ph¸p Microsoft Excel cung cÊp mét sè hµm mÉu ®îc dïng rÊt thuËn lîi trong tÝnh to¸n xö lý c¸c gi¸ trÞ cña b¶ng tÝnh.Tªn hµm kh«ng ®îc viÕt t¾t . .C¸ch viÕt: <§Þa chØ « ®Çu khèi : §Þa chØ « cuèi khèi> VÝ dô: A1:B5.Hµm ph¶i ®îc b¾t ®Çu b»ng dÊu b»ng (=) . Mét hµm tèi ®a lµ 30 ®èi sè.Danh s¸ch c¸c « .Có ph¸p: + T¬ng ®èi cét tuyÖt ®èi dßng: <cét $ dßng > VÝ du: A$1.C¸c hµm b/. c¸c ®èi sè ®îc c¸ch nhau bëi dÊu phÈy.§èi sè lµ gi¸ trÞ kÝ tù hoÆc ngµy th¸ng th× ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp " " Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. $A$2:$C$6 2.Trong hµm kh«ng ®îc chøa kÝ tù tr¾ng . C¸c hµm c¬ b¶n trong Excel a/. §Þa chØ khèi « . $B1 d/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .

Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi .Chän ®èi sè 1 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) .XuÊt hiÖn hép tho¹i .Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 131 .NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn ®Ó ®Ó hiÖn hép tho¹i Function 4/.Chøc n¨ng: Hµm Sum cho kÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong danh s¸ch ®îc liÖt kª . ®Þa chØ «. mét khèi « chøa gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.Bíc 1: ChuyÓn con trá vÒ « kÕt qu¶ (nghÜa lµ « mµ nhËp c«ng thøc) . ®èi sè 2. C¸c hµm sè a/.Chän hµm cÇn sö dông -> nhÊn OK . C¸ch nhËp hµm .Bíc 2: Cã hai c¸ch + C¸ch 1: NhËp c«ng thøc tõ bµn phÝm + C¸ch 2: NhËp c«ng thøc tõ menu Insert -> Function (hoÆc nhÊp Shift+F3) XuÊt Wizard .VÝ dô: =Sum(A1:A3) -> KÕt qu¶ sÏ =9 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ®èi sè n) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 3/. ….Chän ®èi sè 2 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) .Có ph¸p: =Sum(®èi sè 1. Hµm tÝnh tæng (SUM) .

Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi. ®Þa chØ «. mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.8.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 132 .C1) VÝ dô 3: =Max(4. mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (MAX) -> kÕt qu¶ =6 -> KÕt qu¶=4 .B1. ®èi sè 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel KÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong c¸c « tõ A1 ®Õn A3 b/.Chøc n¨ng: Hµm dïng ®Ó tÝnh trung b×nh c¸c gi¸ trÞ d¹ng sè trong danh s¸ch .VÝ dô: =Max(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1.Có ph¸p: =Max(®èi sè 1. Hµm tÝnh trung b×nh (AVERAGE()) .3. ®Þa chØ «.B1. ®èi sè 2. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi. Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (Min) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.VÝ dô1: = AVERAGE(A1:C1) -> kÕt qu¶ =6 VÝ dô 2: = AVERAGE(A1. ®èi sè n) . .4) c/.Chøc n¨ng: Hµm Max cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª . …. ®èi sè n) .Có ph¸p: = Average(®èi sè 1. …. .3) -> kÕt qu¶ =8 -> kÕt qu¶ =8 d/.C1) VÝ dô 3: = AVERAGE(5.

5.3) -> kÕt qu¶ =3 -> kÕt qu¶ =3 e/.1) = Round(2. ®Þa chØ «.n) .Có ph¸p: =Round(Sè thùc cÇn lµm trßn.2) = Round(-1.VÝ dô: =Min(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1.675. .149.VÝ dô: =ABS(-25) = ABS(14-56) -> KÕt qu¶ lµ =25 -> KÕt qu¶ lµ =42 -> KÕt qu¶ lµ =230 -> KÕt qu¶ lµ =200 -> KÕt qu¶ lµ =79 + NÕu n = 0 th× sau khi lµm trßn hµm sÏ c¾t phÇn thËp ph©n. NÕu gi¸ trÞ cÇn lµm trßn < 5 th× lµm trßn lµ 0.Chøc n¨ng: Hµm round dïng ®Ó lµm trßn c¸c biÓu thøc sè.Trong ®ã: + NÕu n > 0 sau khi lµm trßn th×"Sè thùc cÇn lµm trßn" sÏ dµnh ra n ch÷ sè sau phÇn thËp ph©n. …. ®èi sè 2. VÝ dô: =Round(2.Có ph¸p: =ABS(<biÓu thøc sè>) .C1) VÝ dô 3: =Max(4. Hµm lµm trßn sè thùc (ROUND) . mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.0) gi÷ l¹i phÇn nguyªn VÝ dô: =Round(231.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.Có ph¸p: =Min(®èi sè 1.Chøc n¨ng: Hµm Min cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª . Hµm lÊy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi (ABS) . Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi.0) -> KÕt qu¶ lµ =123 = Round(78.475.-1) =Round(231.Chøc n¨ng: Hµm ABS cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña biÓu thøc sè .8.2) f/.2 -> KÕt qu¶ lµ =2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . -> KÕt qu¶ lµ =2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 133 .15. ®èi sè n) .1542. NÕu gi¸ trÞ > 5 th× lµm trßn lµ 10 .48 + NÕu n < 0 Hµm lµm trßn ®Õn n ch÷ sè ë phÇn nguyªn tÝnh tõ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.5.B1.2) hµng ®¬n vÞ cña sè thùc cÇn lµm trßn VÝ dô: =Round(123.1 -> KÕt qu¶ lµ =-1.

Có ph¸p: =INT (®èi sè) . ®Þa chØ « hoÆc khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè .42.Có ph¸p: = Counta(®èi sè) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.36 vµ 1 kÝ tù Nhµi) -> KÕt qu¶ =4 (v× cã 3 sè lµ: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Hµm lÊy phÇn nguyªn cña phÐp chia(INT) .9) = INT(13/2) 5/.C2.VÝ dô: =INT(8.B2. C¸c hµm thèng kª a/.Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ c¶ sè vµ kÝ tù .Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè.42.Chøc n¨ng: Hµm INT tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ phÇn nguyªn cña biÓu thøc sè . Hµm lÊy phÇn d cña phÐp chia (MOD) .21) b/.Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ .Có ph¸p: =Mod(tö sè.D2) VÝ dô 3: =Cuont(5.VÝ dô: =Mod(18. ®Þa chØ « hoÆc khèi « .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 134 .18. Hµm ®Õm c¸c gi¸ trÞ s«(COUNT) .7) =Mod(20.5) -> KÕt qu¶ lµ =4 -> KÕt qu¶ lµ =0 i/.Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ sè (kh«ng ®Õm c¸c gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè) .Có ph¸p: = Count(®èi sè) .mÉu sè) .Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ sè d cña biÓu thøc sè chia cho sè n .VÝ dô: =Count(A2:D2) 10.VÝ dô: =Counta(A2:D2) 10.36) -> KÕt qu¶ =3 (v× cã 3 sè lµ: -> KÕt qu¶ lµ =8 -> KÕt qu¶ lµ =6 VÝ dô 2: =Count(A2."B". Hµm ®Õm tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ (COUNTA) ->KÕt qu¶ =3 ->KÕt qu¶ =3 .Trong ®ã: §èi sè lµ gi¸ trÞ sè thùc hoÆc biÓu thøc tr¶ l¹i kÕt qu¶ lµ sè thùc .

Trong ®ã: + Sè cÇn xÕp h¹ng: lµ sè cÇn t×m thø h¹ng + Ph¹m vi so s¸nh: lµ tªn mét vïng.Có ph¸p: =Rank(Sè cÇn xÕp h¹ng. kiÓu xÕp h¹ng) . Hµm xÕp h¹ng gi¸ trÞ sè (RANK) ->KÕt qu¶ =4 ->KÕt qu¶ =4 .<Cét2>) . ph¹m vi so s¸nh.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 135 . Hµm tÝnh tæng ®iÒu kiÖn (SUMIF) . kÝ tù hoÆc biÓu thøc nhng ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp vµ cïng kiÓu d÷ liÖu víi d÷ liÖu trong <cét1>.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ tæng khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn .<®iÒu kiÖn>.D2) VÝ dô 3: =Cuonta(5.21) c/.18.B2. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi so s¸nh th× kh«ng ®îc xÐt tíi + KiÓu xÕp h¹ng: nhËn mét trong hai gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ =0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng nhá Gi¸ trÞ ≠0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng lín . + §iÒu kiÖn cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ lµ sè.Trong ®ã: (cïng mét logic + Hµm tÝnh tæng nh÷ng « trong <cét 2> cã « t¬ng øng dßng) trong <cét 1> ®îc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.VÝ dô: XÕp lo¹i thø tù theo ®iÓm häc kú d/. ®Þa chØ khèi «.Có ph¸p: =Sumif(<cét1>."B".Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô 2: =Counta(A2.Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ thø h¹ng cña sè cÇn xÕp h¹ng so víi c¸c gi¸ trÞ trong ph¹m vi so s¸nh .C2.

VÝ dô 1: TÝnh sè tiÒn thëng cña ®¬n vÞ A t¹i « C8 vµ ®¬n vÞ B t¹i « C9 VÝ dô 2: TÝnh tæng sè tiÒn thëng cña c¸c ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ A ta lµm nh sau: VÝ dô 3: TÝnh tæng tiÒn thëng cña nh÷ng ngêi cã ngµy c«ng lín h¬n 27.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 136 . . Hµm ®iÒu kiÖn (IF) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Th«ng thêng <cét1> vµ <cét2> lµ mét vïng cã thÓ lµ mét phÇn cña mét cét trong b¶ng tÝnh mµ kh«ng nhÊt thiÕt lµ c¶ mét cét. 6/. C¸c hµm logic a/.

cßn l¹i lµ 30% L¬ng chÝnh.Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Trong ®ã: Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ1> nÕu biÓu thøc logic ®óng Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ2> nÕu biÓu thøc logic sai ..VÝ dô: =AND(3<6. b/... ."H"="A") c/.Có ph¸p: =AND(®èi sè1. ."A"<>"B". Hµm vµ (AND) . Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai.Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic. Hµm hoÆc (OR) . ®èi sè2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . Cßn l¹i lµ 35% l¬ng chÝnh ta thùc hiÖn nh sau: Chó ý: Trong hµm IF còng cã thÓ cã nhiÒu hµm IF kh¸c bªn trong nhng tèi ®a mét c«ng thøc chØ cã 7 hµm IF lång nhau. NÕu PP th× phô cÊp lµ 40% l¬ng chÝnh. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE).Có ph¸p: =If(<biÓu thøc logic>.Chøc n¨ng: Hµm IF lµ hµm ®iÒu kiÖn mµ kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ gi¸ trÞ 1 nÕu biÓu thøc logic ®óng ngîc l¹i nÕu biÓu thøc logic sai.<gi¸ trÞ 2>) .2<>"H") =AND(2<8. ®èi sè n) . VÝ dô: VÉn víi b¶ng trªn ë cét Phô cÊp nÕu TP th× phô cÊp lµ 50% l¬ng chÝnh. .<gi¸ trÞ 1>.VÝ dô 1: Cho b¶ng l¬ng sau vµ cét phô cÊp ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c: TP phô cÊp b»ng 40% L¬ng chÝnh.10>5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 137 .Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) .

n) .VÝ dô: =AND(3>6.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn ph¶i cña chuçi kÝ tù .VÝ dô: C¾t kÝ tù cuèi cña cét "Hä tªn" c/.Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t ."H"="A") 7/. C¸c hµm vÒ chuçi kÝ tù a/.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn tr¸i cña chuçi kÝ tù . Hµm c¾t kÝ tù bªn ph¶i chuçi kÝ tù (RIGHT) ...Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Có ph¸p: =OR(®èi sè1. Hµm c¾t kÝ tù bªn tr¸i chuçi kÝ tù (LEFT) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 138 . ®èi sè n) ..10<5. .Có ph¸p: =Right(chuçi kÝ tù.n) .Có ph¸p: =Left(chuçi kÝ tù.2<>"H") =AND(2>8."A"<>"B".Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t . Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai.Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic. ®èi sè2. .VÝ dô: C¾t kÝ tù ®Çu cña cét "Hä tªn" -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE b/. Hµm c¾t kÝ tù gi÷a (MID) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE).

bt1.Có ph¸p: =MID(chuçi kÝ tù. Hµm chuyÓn chuçi kÝ tù thµnh ch÷ hoa (Upper) . bt2) .Có ph¸p: Lower(bt kÝ tù) . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh ch÷ thêng (Lower) .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ hoa vÒ ch÷ thêng .VÝ dô: C¾t chuçi kÝ tù trong cét "Hä Tªn" b¾t ®Çu tõ kÝ tù 3 vµ 6 kÝ tù ®îc c¾t d/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .VÝ dô: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 139 .VÝ dô: e/.Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ thêng vÒ ch÷ hoa .Có ph¸p: Upper(bt kÝ tù) .Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: lµ mét d·y kÝ tù hoÆc mét biÓu thøc kÝ tù + bt1: kÝ tù b¾t ®Çu c¾t + bt2: Sè kÝ tù ®îc c¾t .Chøc n¨ng: hµm sÏ tr¶ vÒ chuçi kÝ tù gi÷a khi nhËp kÝ tù b¾t ®Çu vµ kÝ tù kÕt thóc .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel f/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 140 .VÝ dô: =Trim(bt kÝ tù) 8/.Có ph¸p: .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ kÝ tù hoa . Hµm c¾t kÝ tù trèng (TRIM) .Có ph¸p: =Month(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 12 .VÝ dô: =Proper(bt kÝ tù) g/. Hµm th¸ng (MONTH) .Có ph¸p: =Day(d÷ liÖu kiÓu ngµy) .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ mét chuçi kÝ tù sau khi ®· bá kÝ tù trèng . Hµm ngµy (DAY) .VÝ du: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 -> kÕt qu¶ lµ 25 b/.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ th¸ng cña d÷ liÖu kiÓu ngµy .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ ngµy cña d÷ liÖu kiÓu ngµy . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ ch÷ hoa . C¸c hµm vÒ ngµy thµng n¨m a/.Có ph¸p: .VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

c/. Hµm n¨m (YEAR) - Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ n¨m cña d÷ liÖu kiÓu ngµy - Có ph¸p: =Year(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 1990 - VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990

9/. C¸c hµm t×m kiÕm a/. Hµm t×m kiÕm theo cét (VLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo cét t¬ng øng - Có ph¸p: Vlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë cét ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña cét trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè cét hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

141

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô: TÝnh tiÒn thëng cho c¸n bé, tiÒn thëng ®îc chia lµm ba møc vµ mçi møc cã gi¸ trÞ nh ë b¶ng phô díi ®©y. §Ó tÝnh tiÒn thëng cho tõng c¸n bé ta thùc hiÖn:

b/. Hµm t×m kiÕm theo hµng (HLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo hµng t¬ng øng - Có ph¸p: Hlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë dßng ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña dßng trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè dßng hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng bµo #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

142

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô:

---------------------------------------------------------------

bµi 3: C¬ së d÷ liÖu (Data base) 1. Giíi thiÖu vÒ c¬ së d÷ liÖu
C¬ së d÷ liÖu lµ tËp hîp th«ng tin, d÷ liÖu ®îc tæ chøc theo cÊu tróc dßng vµ cét ®Ó cã thÓ liÖt kª, truy t×m, xo¸, nh÷ng dßng d÷ liÖu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ®ã mét c¸ch thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. §Ó thùc hiÖn thao t¸c nµy ta ph¶i t¹o ra c¸c vïng d÷ liÖu Database, Criteria vµ Extract 1.1. Vïng Database Lµ vïng c¬ së d÷ liÖu gåm Ýt nhÊt hai dßng. Dßng ®Çu tiªn chøa c¸c tiªu ®Ò cét, gäi lµ tªn vïng hay tªn trêng (Field Name) cña c¬ së d÷ liÖu. Tªn c¸c vïng tin ph¶i lµ d÷ liÖu kiÓu chuçi vµ kh«ng ®îc trïng lÆp. C¸c dßng cßn l¹i chøa d÷ iÖu, mçi dßng gäi lµ b¶n ghi CSDL (Record) 1.2. Vïng Criteria Lµ vïng tiªu chuÈn chøa ®iÒu kiÖn ®Ó t×m kiÕm, xo¸, läc d÷ liÖu. Vïng nµy gåm Ýt nhÊt hai dßng, dßng ®Çu chøa tiªu ®Ò mµ mçi tiªu ®Ò nµy ph¶i trïng víi tiªu ®Ò cña vïng d÷ liÖu, c¸c dßng cßn l¹i chøa ®iÒu kiÖn. Khi thùc hiÖn t×m kiÕm, läc th«ng tin, Excel so s¸nh gi¸ trÞ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu víi gi¸ trÞ cña c¸c cét t¬ng øng trong vïng tiªu chuÈn ®Ó lÊy ra

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

143

Tªn cña WorrkSheet xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò cña hép tho¹i . NhÊn Close T×m b¶n ghi 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 144 . Excel thªm c¸c b¶n ghi míi vµ cuèi danh s¸ch. §Ó hiÖn thÞ b¶n ghi trèng.§Æt con trá trong vïng Database . nhÊn phÝm Tab di chuyÓn ®Õn c¸c trêng kh¸c. Dïng Data Form ta chØ cã thÓ mçi lÇn xem mét b¶n ghi. NhÊn phÝm Enter khi d÷ liÖu d· nhËp. Xo¸ b¶n ghi 2. xo¸ va t×m kiÕm c¸c b¶n ghi bµng c¸ch sö dông Form trong lÖnh ®¬n Data. Trong ®ã hiÖn néi dïng CSDL theo tõng mÉu tin. Excel cho phÐp b¹n thªm. - NhÊn Enter ®Ó nhËp b¶n ghi ®ã vµ l¹i xuÊt hiÖn bµn ghi trèng. b¹n cã thÓ cuén ®Õn cuèi danh s¸ch råi chän nót nhÊn New 2. Vïng Extract còng cã dßng ®Çu tiªn chøa tiªu ®Ò. .1. NÕu tªn c¸c cét kh«ng trïng khíp víi nhau th× ta kh«ng thÓ läc. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó t×m c¸c b¶n ghi. hép New Blank Form xuÊt hiÖn nhËp d÷ liÖu vµo c¸c trêng. Vïng Extract Lµ vïng läc d÷ liÖu chøa c¸c mÉu tin cña vïng Database tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. 2. Trong vïng d÷ liÖu cã thÓ chän mét sè cét ®Ó trÝch d÷ liÖu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i trÝch tÊt c¶ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu.Ch¬ng 5: Microsoft Excel c¸c b¶n ghi tho¶ m·n tiªu chuÈn. Theo ngÇm ®Þnh b¶n ghi ®Çu tiªn trong danh s¸ch sÏ xuÊt hiÖn vµ b¹n cã thÓ cuén ®Õn c¸c b¶n ghi kh¸c b»ng c¸ch sö dông thanh cuén däc. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Khi chän Form. NhÊn phÝm Shift_Tab ®Ó vÒ trêng tríc ®ã. t×m kiÕm ®îc d÷ liÖu tõ vïng d÷ liÖu. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn cã chøa c¸c trêng trong danh s¸ch vµ mét nót nhÊn lÖnh qu¶n lý danh s¸ch.3. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó xo¸ c¸c b¶n ghi trong danh s¸ch. Sö dông hép tho¹i Data Form §Ó dÔ dµng cho viÖc qu¶n lý d÷ liÖu trong danh s¸ch. data Form Thªm c¸c b¶n ghi víi . Chän OK. 1.3.2. nhng mçi lÇn xãa chØ xo¸ ®îc mét b¶n ghi.Thùc hiÖn Menu Data\Form. Chän New.Trong hép tho¹i Data Form nhÊn nót Find Next hoÆc Find Preview ®Ó lùa chän b¶n ghi cÇn xo¸ Chän nót lÖnh Delete. - Trong hép thäai Data Form NhÊn nót Criteria Chän trêng vµ nhËp vµo ®iÒu kiÖn hoÆc mÉu muèn t×m.

lóc ®ã hép tho¹i Sort xuÊt hiÖn. T×m kiÕm d÷ liÖu §Ó t×m kiÕm c¸c d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. B¹n cã thÓ s¾p xÕp danh s¸ch ®Ó tr×nh bµy d÷ liÖu trong mét trËt tù nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ s¾p xÕp b¶ng d÷ liÖu t¨ng hoÆc gi¶m. Ghi chó. b¹n muèn s¾p xÕp theo tªn lµ kho¸ mét. vÝ dô b¹n cã mét b¶ng danh s¸ch häc sinh gåm Hä ®Öm.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - NhÊn nót Find Next ho¨ch Find Prev 3.Hép Then By cho phÐp chän thªm mét trêng thø hai hoÆc thø ba (kho¸ hai hoÆc ba) . S¾p xÕp d÷ liÖu Excel cung cÊp cho b¹n tÝnh n¨ng dÔ dµng thay ®æi ®Ó b¹n cã thÓ tæ chøc d÷ liÖu ®óng theo ý b¹n muèn. 4. B¹n cã thÓ s¾p xÕp d÷ liÖu trong mét ph¹m vi ®îc chän mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c « bªn ngoµi ph¹m vi ®îc lùa chän. vµ s¾p xÕp theo ®iÓm lµ kho¸ 3. Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 1 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 2 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 3 - Chän Option Sort top to bottom: s¾p xÕp theo hµng Sort left to right: s¾p xÕp theo cét - Chän OK. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã hai vïng Database vµ Criteria. Thùc hiÖn Data Short. trïng tªn th× s¾p xÕp theo hä lµ kho¸ 2. Ngµy sinh.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 145 . Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Trong hép Sort By chän tªn trêng cÇn s¾p xÕp (kho¸ mét) - . §iÓm.. Tªn. Excel cho phÐp b¹n s¾p xÕp d÷ liÖu tèi ®a theo ba kho¸. §Ó s¾p xÕp d÷ liÖu b¹n tiÕn hµnh nh sau: Chän con trá vµo vïng d÷ liÖu cÇn s¾p xÕp.Chän môc Ascending lµ s¾p xÕp t¨ng dÇn hoÆc Descending lµ s¾p xÕp gi¶m dÇn.

Läc d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn cho tríc (Advanced ) §Ó läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. Chó ý:  Muèn liÖt kª l¹i toµn bé néi dung cña c¸c b¶n ghi ta dïng lÖnh Data\Filter\Show All. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã ba vïng Database. Thùc hiÖn lÖnh Data\Filter\Advanced Filter. - 5. hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn. KÕt qu¶ sao chÐp tíi « A12.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 146 . c¸c b¶n ghi kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ë vïng Criteria sÏ bÞ dÊu ®i. Chän con trá trong vïng Database. Hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn - Trong môc Action. thùc hiÖn + Bíc 1: Vµo Data -> Filter -> Advanced Filter + Bíc 2: Chän môc Copy to another location Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Criteria vµ Extract. chØ hiÓn thÞ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - Chän con trá n»m trong vïng Database Thùc hiÖn menu Data\Filter\Advanced Filter.VÝ dô: Cho b¶ng d÷ liÖu sau: H·y läc nh÷ng häc sinh ®¹t lo¹i Kh¸ vµ Giái. chän Copy to Another Location X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Extract vµo hép Copy to . X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range Chän OK.

Chän All th× tÊt c¶ c¸c b¶n ghi ®îc hiÓn thÞ. - . Chän Data\Filter\AutoFilter. Chän mét « trong vïng Database. NÕu kh«ng chän th× läc ®Çy ®ñ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.Bíc 7: XHHT kÕt qu¶ nh sau: Chó ý:  NÕu chän Unique Records Only: c¸c b¶n ghi gièng nhau chØ tån t¹i mét b¶n ghi.  Chän Custom sÏ läc d÷ liÖu theo ý b¹n.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Bíc 3: Chän vïng d÷ liÖu cÇn läc + Bíc 4: Khai b¸o ph¹m vi chøa ®iÒu kiÖn läc + Bíc 5: Khai b¸o ®Þa chØ sao chÐp DL ®Õn + Bíc 6: NhÊn OK .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 147 . 6. X¸c ®Þnh tiªu chuÈn t×m kiÕm Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. . Läc d÷ liÖu b¶ng AutoFilter Cã thÓ sö dông chøc n¨ng AutoFilter ®Ó ®a vµo c¸c tiªu chiÈn so s¸nh.Chän mòi tªn trong c¸c trêng sÏ cã chøa d÷ liÖu ®îc tr×nh bµy. Excel sÏ chÌn c¸c mòi tªn híng xuèng cho mçi trêng trong danh s¸ch.

..Ch¬ng 5: Microsoft Excel Sau khi khi b¹n ®· sö dông AutoFillter. vïng tiªu chuÈn) B»ng Kh«ng b»ng Lín h¬n Lín h¬n hoÆc b»ng VÝ dô: Cho b¶ng tÝnh sau: H·y thùc hiÖn tÝnh tæng l¬ng cña nh÷ng c¸n bé cã "Chøc vô" lµ PP (phã phßng) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ tæng d÷ liÖu sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn...... NÕu b¹n muèn läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã th× sö dông lùa chän Custom trªn trêng t×m kiÕm.... 7..... ...Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 148 ....Có ph¸p: DSum(vïng CSDL. Hµm tæng d÷ liÖu sè (DSUM) .... Mét sè hµm c¬ së d÷ liÖu a/. cét n.. chän gi¸ trÞ t¹i « bªn C¸c gi¸ trÞ: Equals Does not equals Is greater than Is greater than or equal to ...Trong hép tho¹i Custom AutoFillter cho phÐp b¹n thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp t×m kiÕm kh¸c nhau ph¶i Chän ®iÒu kiÖn t¹i « cã tªn trêng cÇn läc d÷ liÖu...

VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn. h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng nhá nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP c/.Trong ®ã: + Vïng CSDL: A4:D10 + Cét n: 4 + Vïng tiªu chuÈn: F5:F6 b/.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. cét n. vïng tiªu chuÈn) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. vïng tiªu chuÈn) .Có ph¸p: =Dmax(vïng CSDL.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (DMAX) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 149 . . Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (DMIN) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Có ph¸p: =Dmin(vïng CSDL. . cét n.

VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé". h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP e/.VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé".Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn . Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ sè (DCOUNT) . vïng tiªu Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. cét n.Có ph¸p: =DCount(vïng CSDL.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa d÷ liÖu trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL. vïng tiªu chuÈn) .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa gi¸ trÞ sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL. cét n. Hµm cho kÕt qu¶ lµ trung b×nh (DAVERAGE) .Có ph¸p: =DCounta(vïng CSDL. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn. h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng lín nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP d/. chuÈn) . h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP f/. Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ « chøa d÷ liÖu (DCOUNTA) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 150 .

Khi tªn cña b¶ng tÝnh ®îc ®æi th× c«ng thøc còng ®æi theo. Trong tÖp nµy cã c¸c b¶ng tÝnh THANG1.VÝ dô: VÉn " B¶ng danh s¸ch c¸n bé h·y thùc hiÖn tÝnh tiÒn l¬ng trung b×nh cña nh÷ng ngêi cã "Chøc vô" lµ PP.Có ph¸p: =DAverage(vïng CSDL. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong cïng mét tÖp §Ó tham chiÕu tíi b¶ng tÝnh kh¸c trong cïng mét tÖp b¶ng tÝnh... XLS}THANG1’!$A$3 NÕu c¸c tÖp b¶ng tÝnh ®ang n»m trong th môc hiÖn thêi b¹n kh«ng cÇn ph¶i chØ thÞ ®êng dÉn vµ c¸c dÊu nh¸y trªn. Cè ®Þnh dßng vµ cét.XLS trong th môc My Document cña æ C.1. THANG2. b¹n ph¶i nhËp c«ng thø sau =’C:\MY DOCUMENT\[LUONG.b¹n cÇn lÊy d÷ liÖu trong « A3 cña b¶ng tÝnh THANG1. cét n.1. Mét sè phÐp kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh 8. [Tªn tÖp]<Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö cã mét tÖp b¶ng tÝnh lµ LUONG. Ta ph¶i tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ trong mét b¶ng tÝnh cña mét tÖp b¶ng tÝnh kh¸c.2. vïng tiªu chuÈn) . KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp kh¸c nhau B¹n cã thÓ kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp b¶ng tÝnh kh¸c nhau ®Ó lÊy ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. NÕu mét b¶ng tÝnh cã qu¸ nhiÒu b¶n ghi hoÆc nhiÒu cét d÷ liÖu th× tiªu ®Ò hoÆc cét sÏ bÞ cuén che khuÊt vÝ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 8. t¸ch mµn h×nh 9. 8. c¸c b¹n ghi ®Þa chØ cña « nµy theo có ph¸p sau: <Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö b¹n ®ang ë b¶ng tÝnh DMTK b¹n muèn lÊy gi¸ trÞ cña « A3 trong b¶ng tÝnh KT b¹n ®a con trá vÒ vÞ trÝ cÇn nhËp d÷ liÖu vµ nhËp c«ng thøc = KT!A3. XLS}THANG1’!$A$3 9. Cè ®Þnh dßng vµ cét Trong mét b¶ng d÷ liÖu thêng thÊy c¸c ph©n tªn cña cét d÷ liÖu cÇn ®îc thêng xuyªn xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 151 . =[LUONG..

T¸ch theo hµng däc: ®Æt con trá ®Õn mét « trªn dßng sè 1.2 ®îc cè ®Þnh.Ch¬ng 5: Microsoft Excel dô nh hµng tiªu ®Ò Hä tªn. quª qu¸n. Cè ®Þnh c¶ dßng vµ cét th× ®Æt con trá t¹i « kh«ng ph¶i lµ cét A vµ dßng 1.. . - - Khi cÇn bá chÕ ®é t¸ch mµn h×nh. VÝ dô t¹i « C3 th× dßng 1.2. B ®îc cè ®Þnh.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 152 . nghÜa lµ c¸c cét cña hai mµn h×nh lµ th¼ng hµng nhau. ngµy sinh. T¸ch mµn h×nh thµnh c¸c b¶ng nhá Gi¶ sö mét b¶ng tÝnh víi kÝch thíc lín. cét A th× Excel sÏ t¸ch mµn h×nh ra lµm 4 cöa sæ. 2 vµ cét A. 9. Excel sÏ t¸ch thµnh hai cöa sæ. VÝ dô t¹i « A3 th× dßng 1. .. Më menu Window\Split. C¸c b¶n ghi trong hai cöa sæ vÉn ®ång nhÊt nghÜa lµ cöa sæ bªn nµy dÞch chuyÓn ®Õn b¶n ghi nµo th× cöa sæ bªn kia còng dÞch chuyÓn theo vËy mét b¶n ghi lu«ng n»m trªn mét hµng.. Trªn mét trang mµn h×nh. ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy. chän môc Remove Split Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §Ó cè ®Þnh mét dßng ®Æt con trá lªn dßng ®ã ë cét A.. T¸ch theo hµng ngang: ®Æt con trá lªn mét « cña cét A th× khi ®ã khi dÞch chuyÓn con trá ë mµn h×nh nµy ®Õn cét nµo th× mµn h×nh kia còng dÞch chuyÓn theo. NÕu muèn bá chÕ ®é cè ®Þnh b¹n thùc hiÖn lÖnh UnFreeze Panes. nªn cè ®Þnh dßng tiªu ®Ò vµ c¸c cét quan träng.NÕu chän mét « kh«ng n»mm trªn hµng 1. - §Ó cè ®Þnh theo cét th× ®Æt con trá lªn cét nµo ®ã t¹i dßng sè 1. §­êng cè ®Þnh dßng Sau khi ®· x¸c ®Þnh xong « chän më menu Window thùc hiÖn lÖnh Freeze Panes. b¹n cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p t¸ch mµn h×nh. b¹n kh«ng thÓ cïng xem d÷ liÖu ë hai cét c¸ch xa nhau hoÆc dßng c¸ch xa nhau.

COLUMN: BiÓu ®å h×nh cét. c/. C¸c bíc t¹o mét biÓu ®å Cho b¶ng d÷ liÖu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.BAR: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc. 6 nhãm biÓu ®å d¹ng 3 chiÒu. Giíi thiÖu Excell cã tÊt c¶ 15 nhãm biÓu ®å kh¸c nhau. BiÓu ®å trong Excel vµ in Ên a/. biÓu ®å nµy thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn theo thêi gian .C¸c chó thÝch (Legends): lµ nh÷ng lêi ghi chó cho c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau . . biÓu ®å nµy ®îc sö dông t¬ng tù nh biÓu ®å gÊp khóc b/. biÓu ®å ®îc ph©n cÊp møc ®é theo cét . biÓu ®å nµy so s¸nh c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau . + Z (trôc xiªn): t¹o chiÒu s©u (cã trong biÓu ®å 3 chiÒu) .C¸c ®êng kÎ líi (Gridlines): C¸c ®êng kÎ líi ngang däc trªn vïng biÓu ®å ®Ó dÔ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ trªn c¸c ®êng biÓu diÔn. Y . biÓu ®å thÓ hiÖn mèi t¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn so víi toµn thÓ .AREA: BiÓu ®å miÒn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 153 . C¸c thµnh phÇn cña mét biÓu ®å .Tiªu ®Ò cña biÓu ®å (Chart title): lµ c¸c tiªu ®Ò ngay trªn biÓu ®å vµ ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung chÝnh cña biÓu ®å.Chuçi d÷ liÖu (Data series): lµ tËp hîp tÊt c¶ d÷ liÖu cã liªn quan ®Ó vÏ biÓu ®å . . 9 nhãm biÓu ®å d¹ng 2 chiÒu.C¸c trôc (Axis) + X (trôc hoµnh): thêng ®îc minh ho¹ cho d÷ liÖu d¹ng nh·n + Y (trôc tung): lµ trôc th¼ng ®øng vµ vu«ng gãc víi trôc X.C¸c nh·n cho trôc (Axis labels): lµ c¸c tiªu ®Ò ®i liÒn víi c¸c trôc ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung cña c¸c truc X.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10.PIE: BiÓu ®å h×nh b¸nh trßn.LINE: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc. ®îc Excell t¹o ra c¨n cø vµo sè liÖu cao vµ thÊp nhÊt trong ph¹m vi d÷ liÖu khai b¸o.

Bíc 5: XHHT Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. h·y t¹o biÓu ®å d¹ng Column .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn minh ho¹ trªn biÓu ®å .Bíc 4: NhÊn Next XHHT Khai b¸o ph¹m vi chøa d÷ liÖu cÇn t¹o biÓu ®å t¹i môc Data range (nÕu bíc 1 ®· thùc hiÖn viÖc chän th× cã thÓ bá qua ) + NÕu chän Row th× mçi nhãm cét lµ mét quý (ë ®©y mçi cét lµ 1 mÆt hµng) + NÕu chän Column th× mçi mét nhãm cét lµ 1 mÆt hµng (ë ®©y mçi nhãm cét lµ mét quý) Chän xong nhÊn Next .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 154 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo b¶ng doanh thu b¸n hµng trªn.Bíc 3: XHHT trªn thanh c«ng cô (hoÆc Trong thÎ Standard type cã môc: + Chart type: chän nhãm biÓu ®å + Chart sub-type: chän kiÓu biÓu ®å t¬ng øng .Bíc 2: NhÊp chuét vµo nót Chart Winzard vµo Insert -> Chart) .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel NÕu nhÊn Finish th× mäi th«ng sè cha ®Æt sÏ ®îc ngÇm ®Þnh + Chart title: §Æt tªn tiªu ®Ò cho biÓu ®å + Category (X) axis: §Æt tªn trôc ngang cho biÓu ®å + Value (Y) axis: §Æt tªn cho trôc däc cho biÓu ®å §iÒn mäi th«ng tin xong nhÊn Next .Bíc 2: XuÊt hiÖn hép tho¹i Page Setup víi c¸c thÎ sau: */. In b¶ng tÝnh a/.Bíc 1: Vµo File -> Page Setup .Khung Orientation: Chän híng in + Portrait: In däc Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §Þnh d¹ng trang in .Bíc 6: XHHT + As object in: Lu biÓu ®å vµo Sheet hiÖn hµnh + As new sheet: Lu biÓu ®å vµo mét sheet míi kh¸c Cuèi cïng nhÇn Finish ®Ó kÕt thóc ta ®îc biÓu ®å sau: 11. ThÎ Page: .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 155 .

. NhÊn chuét vµo vïng t¬ng øng ®Ó so¹n th¶o néi dung cña tiªu ®Ò.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 156 . .Bottom: Thay ®æi lÒ díi .Paper size: chän khæ giÊy */.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Lanscape: In ngang .Left: Thay ®æi lÒ tr¸i .Custom header: T¹o tiªu ®Ò ®Çu trang.Center on page: C¨n chØnh d÷ liÖu vµo gi÷a theo hai chiÒu + Horizontally: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu ngang khæ giÊy + Vertically: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu däc khæ giÊy */. ThÎ Mergin .Khung Scaling + Adjust to …: HiÖu chØnh tû lÖ b¶ng tÝnh sao víi kÝch thíc khi in ra giÊy + Fit to X page(s) wide by Y tall: §iÒu chØnh d÷ liÖu cho võa víi kÝch thíc mét trang theo chiÒu réng vµ chiÒu cao. ThÎ Header/Footer: T¹o hoÆc gì bá tiªu ®Ò ®Çu trang hoÆc cuèi trang .Top: Thay ®æi lª trªn .Custom Footer: T¹o tiªu ®Ò cuèi trang Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Right: Thay ®æi lÒ ph¶i .

Bíc 1: Vµo File -> Print (Ctrl+P) .Rows to repeat at top: Khai b¸o ph¹m vi chøa dßng d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau.Columns to repeat at left: Khai b¸o ph¹m vi chøa cét d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau.Ch¬ng 5: Microsoft Excel */.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 157 . .Bíc 2: XHHT Print Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. In b¶ng tÝnh . b/. ThÎ Sheet: .Print area: Khai b¸o ph¹m vi d÷ liÖu ®îc in .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel . .Number of copies: Khai b¸o sè b¶n in ®îc sao chÐp ra . Mét sè bµi tËp c¬ b¶n a 1 B C D E LËp c«ng thøc to¸n häc F G Bµi 1: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Name: Tªn m¸y in .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 158 .Bíc 3: NhÊn OK ®Ó thùc hiÖn in bµi tËp thùc hµnh I.Print range: X¸c ®Þnh ph¹m vi in + All: In tÊt c¶ c¸c trang + Page(s) From X to Y: In tõ trang X ®Õn trang Y.Print what: X¸c ®Þnh ®èi tîng cÇn in + Selection: In ph¹m vi ®· lùa chän + Selected Sheet(s): In toµn bé b¶ng tÝnh ®ang lµm viÖc + Entire workbook: In toµn bé c¸c b¶ng tÝnh cã trong tÖp tin .

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 159 .KeyBoa rd b c d b¸o gi¸ linh kiÖn §¬n Sè l¬ng gi¸(USD) 6 65 5 72 3 29 2 59 4 24 5 13 3 10 Tû gi¸ USD e Thµnh tiÒn 1764000 1. Lu b¶ng tÝnh cã tªn Baitap2 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TÝnh thµnh tiÒn cho c¸c linh kiÖn = sè lîng * ®¬n gi¸ * tû gi¸ 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 hs a 5 3 6 6 4 9 8 2 5 6 b 2 6 5 3 4 9 8 2 4 3 a+b 3 a-b a/b a*b (a+b)*hs 1. LËp c«ng thøc to¸n häc cho b¶ng tÝnh trªn 2. Lu b¶ng tÝnh cã tªn: Baitap1 Bµi 2: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 stt 1 2 3 4 5 6 7 Tªn linh kiÖn Main CPU DDR HDD Case CDROM Mouse.

19 Tæng l¬ng Bµi 4: a 1 2 3 4 5 6 7 hÖ sè chøng tõ ? ? ? b 0. TÝnh L¬ng = L¬ng NC* Ngµy c«ng 2. Phô cÊp = 20% L17 ¬ng 3. Tæng l¬ng = L¬ng + Phô 18 cÊp 4.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 160 . Phô cÊp.7 DiÔn gi¶i c d e f g b¶ng kª nhËp hµng sè lîng ®¬n gi¸ trÞ gi¸ THUÕ Tæng tiÒn B1 B2 B3 B4 Bµn gç Bµn nhùa GhÕ gç GhÕ nhùa 32 21 21 24 365 120 65 23 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 3: a 1 stt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Tæng Hä vµ tªn b c d e f g b¶ng l¬ng nh©n viªn L¬ng Ngµy ngµy L¬ng c«ng c«ng 50000 55000 60000 50000 45000 60000 65000 60000 50000 45000 21 23 22 24 21 23 25 21 22 24 Phô cÊp Tæng l¬ng 13 11 55000 24 14 15 16 1. TÝnh tæng cho c¸c cét L¬ng.

0 5.0 6.0 8.0 6.0 6. Tæng tiÒn = TrÞ gi¸ + thuÕ Bµi 5: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 b c Líp: C§KTK02A stt hä Vµ T£N §iÓm Thi XÕp h¹ng xÕp lo¹i d e f g b¶ng ®iÓm kiÓm tra TB TK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Häc sinh ®iÓm cao nhÊt Häc sinh ®iÓm thÊp nhÊt 5.0 5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 161 .5 6.0 6 6 8 5 6 6 6 5 8 5 7 1. thÊp nhÊt 4.0 7.5 5. XÕp lo¹i cho tõng häc sinh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TÝnh ®iÓm TK = (TB+Thi*3)/4 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B5 B6 B7 B8 B9 B10 GhÕ xÕp GhÕ xoay B¶ng Fox B¶ng gç Bµn m¸y tÝnh Bót viÕt b¶ng 25 26 24 32 35 50 67 89 230 240 200 10 1. ThuÕ = trÞ gi¸ * hÖ sè 3. TÝnh trÞ gi¸ = sè lîng * ®¬n gi¸ 2. T×m h/s cã ®iÓm cao nhÊt. XÕp h¹ng cho tõng häc sinh 3.8 8.

5 3 6 5 2.5 §iÓm céng DiÖn §iÓm Tæn KÕt UT UT g qña céng Th«ng tin vÒ kú thi: §iÓm v¨n cao nhÊt §iÓm to¸n cao nhÊt Tæng sè thÝ sinh Tæng sè thÝ sinh ®Ëu Tæng sè thÝ sinh rít B¶ng phô DiÖn UT §iÓm UT DiÖn 2 DiÖn 1 DiÖn 3 1.5 To¸n 8 6 7.5 3 4.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 25 26 27 28 10>=TK>=8 th× "Giái" 8>TK>=7 th× "Kh¸" 7>TK>=5 th× "TB" cßn l¹i xÕp lo¹i "YÕu" II.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 162 . Bµi 1: Mét sè bµi tËp c¬ së d÷ liÖu KÕt Qña Kú Thi TuyÓn Líp 10 M· sè B12 A11 C22 A11 B12 Tªn QuÕ GÊm Lôa Nhung T¬ XLC2 TB Kh¸ Giái Kh¸ TB V¨n 4.5 2 1 Ký tù ®Çu B A C NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 163 . ngµy ®i. tÒn ph¶i tr¶. §iÒn vµo b¶ng th«ng tin 6.25 th× " §Ëu" ngîc l¹i th× "Rít" 5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. TÝnh tiÒn gi¶m . TiÒn ph¶i tr¶: TiÒn thuª . TÝnh tiÒn thuª = Sè ngµy ë*Gi¸ thuª 1 ngµy KÝ tù ®Çu cña sè phßng cho biÕt lo¹i phßng 2. kh¸ th× céng 1 2. KÕt qu¶: Tæng>= 13.tiÒn gi¶m 4. sè phßng. §iÓm céng: NÕu XLC2 lµ giái th× céng 2. TrÝch ra danh s¸ch c¸c thÝ sinh ®Ëu Bµi 2: NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. ngµy ®Õn. Tæng:= v¨n + to¸n + §céng + §iÓm ¦T 4. NÕu kh¸ch hµng nµo ë ngµy 15/10/99 th× ®îc gi¶m 10% tiÒn thuª cña ngêi ®ã 3. TÝnh ra nh÷ng ngêi ë trong ngµy 30 gåm c¸c cét kh¸ch. Qu¶n lý kh¸ch s¹n ABC: B¶ng Theo Dâi Kh¸ch Hµng STT Kh¸ch Sè Ngµy phßng ®Õn 1 2 3 4 5 6 Nam Hïng Nam Minh Thanh Dòng A01 B01 A01 C02 B02 A02 01-01-98 15-01-98 20-01-98 15-01-98 25-01-98 01-01-98 Ngµy ®i 10-01-98 15-01-98 25-01-98 20-01-98 30-01-98 30-01-98 TiÒn thuª TiÒn gi¶m TiÒn ph¶i tr¶ B¶ng gi¸ thuª phßng (VN§) Lo¹i Gi¸/ng µy A 500000 B 300000 C 200000 Bµi 3: B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn (Th¸ng 1/1999) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. DiÖn u tiªn vµ ®iÓm u tiªn tra trong b¶ng phô theo kÝ tù ®Çu cña m· sè 3.

TÝnh cét hÖ sè theo yªu cÇu sau: NÕu laäi DS vµ KD th× hÖ sè =3. TrÝch c¸c dßng cã lo¹i DS vµ KD Bµi 4: Cöa Hµng S¸ch B¸o Tæng Hîp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· Hµng TNNS01 TNNB05 CANB03 PNNB04 TTNS02 CANS01 PNNB03 TTNB02 Tªn Hµng Ngµy Giao 05/01/98 07/01/98 07/01/98 08/01/98 12/01/98 12/01/98 15/01/98 17/01/98 §¬n Gi¸ Sè Lîng Thµnh TiÒn B¶ng phô 2 KÝ tù Tªn B¸o Gi¸ B¸o ®Çu cña NhËt B¸o NguyÖt M· hµng San TT Tuæi trÎ 1000 2500 TN Thanh niªn 1500 3500 PN Phô n÷ 2000 5000 CA C«ng an 1300 2800 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.TT th× =2.CN th× = 2.Phu tréi : =0 nÕu chØ sè cuèi . TÝnh cét céng : = Phô tréi + Thµnh tiÒn 5.chØ sè ®Çu)* hÖ sè 3.lµ NN th× =5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Lo¹i DS KD NN TT CN KD NN ChØ sè ®Çu 34 58 90 150 400 50 ChØ sè cuèi 87 400 150 700 1500 90 HÖ sè Thµnh tiÒn Phô tréi Céng NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.chØ sè ®Çu<=50 = Thµnh tiÒn *35% nÕu hiÖu sè >50.<=100 = Thµnh tiÒn *100% nÕu hiÖu sè >100 4. 2.5. S¾p xÕp b¶ng tÝnh theo thø tù t¨ng dÇn cña cét céng 6. Thµnh tiÒn:=(chØ sè cuèi .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 164 .

VÝ dô: TTNS tøc tuæi trÎ NguyÖt san. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Rót trÝch c¸c mÉu tin cã liªn quan ®Õn b¸o tuæi trÎ. 5. 2. NB tøc NhËt b¸o. §¬n gi¸: Dùa vµo 2 ký tù ®Çu vµ ký tù 3-4 ®Ó tra trong b¶ng phô. lµm trßn ®Õn hµng ngµn. nÕu ký tù 3-4 lµ NS tøc NguyÖt san.Ch¬ng 5: Microsoft Excel NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Sè lîng: NÕu 2 ký tù cuèi tõ 01 ®Õn 03 th× 100. tra trong b¶ng phô. Tªn hµng : Dùa vµo hai ký tù ®µu cña m· hµng.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 165 . Thµnh tiÒn: NÕu sè = 100 th× gi¶m 5% gi¸. 04 ®Õn 05 th× 50 4. 3.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 5: Cöa Hµng M¸y TÝnh Th¸ng 4/1998 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· hµng Tªn hµng PC586 PC486 FD120 HD420 HD850 PC586 FD120 FD144 §¬n vÞ Sè lîng Ngµy §¬n gi¸ b¸n 14 02-04 10 12-04 12 09-04 4 22-04 10 18-04 4 27-04 10 11-04 10 06-04 Thµnh tiÒn B¶ng tån kho th¸ng 3 M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸ Sè lîng PC486 M¸y tÝnh 700 20 486 PC586 M¸y tÝnh 1000 30 586 HD420 §Üa cøng 80 20 420 HD850 §Üa cøng 120 14 850 FD120 §Üa mÒm 4 0 1. nÕu lµ PC hoÆc HD th× ®¬n vÞ tÝnh lµ ”c¸i” cßn FD th× lµ ®¬n vÞ tÝnh lµ ” hép ” 3. sau ®ã th× gi¶m 4% 4.2 FD144 §Þa mÒm 6 20 1. §¬n vÞ tÝnh Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng. 2.4 Tæng kÕt th¸ng 4 MÆt Sè lîng Thµnh hµng tiÒn PC HD FD NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §¬n gi¸ NÕu b¸n tõ ngay 20 trë lªn vÒ tríc th× ®¬n gi¸ nh trong b¶ng tån kho.Thµnh tiÒn:=sè l¬ng*®¬n gi¸ 6. Dùa vµo b¶ng tån kho ®Ó ®×ªn vµo cét tªn mÆt hµng.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 166 . Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TÝnh b¶ng tæng kÕt th¸ng 4.

3. Thi ngµnh nµo th× m«n ®ã ®îc tÝnh hÖ sè 2.NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =C th× lµ ho¸. .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 6: KÕt Qña TuyÓn Sinh M· sè Hä vµ tªn Ngµnh A001 B102 C111 C102 Lª Anh TrÇn B× Lª TuÊn TrÇn NghÜa B007 Lý H¬ng B205 Hoµng Lan A102 Vò Träng §iÓm chuÈn To¸n 29 Lý 28 Hãa 27 Sè thÝ sinh ®Ëu: Tæng sè thÝ sinh: Thèng kª tuyÓn sinh Ngµn TS §Ëu TS Rít h To¸n Lý Hãa NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.nÕu bá thi m«n nµo thi coi nh ®iÎm m«n ®ã =0.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin To¸n 10 8 9 9 7 8 7 §iÓm Lý 9 9 5 7 9 8 Hãa 7 6 9 7 8 Tæng céng KÕt qña Ghi chó 167 .NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =A th× lµ to¸n .NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =B th× lµ lý.§iÒn vµo cét ngµnh theo yªu cÇu sau: . KÕt qu¶: Häc sinh nµo cã ®iÎm tæng céng b»ng ®iÓm chuÈn trë lªn th× “®Ëu” . 2.ngîc l¹i “rít”. Tæng céng. sau ®ã céng víi ®iÓm c¸c m«n cßn l¹i .

TÝnh tæng sè häc sinh "®Ëu" vµ tæng sè häc sinh "rít" . Ghi chó: häc sinh nµo ®Ëu víi sè ®iÓm lín h¬n ®iÓm chuÈn + 3 sÏ ®îc ghi chó “cã H B”. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 6. TÝnh b¶ng thèng kª tuyÓn sinh.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 168 . 7.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4. S¾p xÕp theo thø tù ®iÓm tæng céng gi¶m dÇn. 5.

-3% ®èi víi mÆt hµng lo¹i B. 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 169 . -1% ®èi víi mÆt hµng lo¹i C. 4. Gi¸ trÞ xuÊt =(®¬n gi¸ nhËp * sè lîng xuÊt) + thuÕ. LËp b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 3.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 7: MÆt hµng T001 T002 F001 A001 P002 A001 T003 Tªn hµng B¶ng Theo Dâi Hµng Hãa Hµng nhËp Sè lîng §¬n gi¸ TrÞ gi¸ 100 10 200 15 50 20 500 10 1000 100 100 20 50 10 Hµng xuÊt Sè lîng TrÞ gi¸ 50 150 50 300 500 0 100 MÆt hµng A001 P002 T001 T002 T003 F001 Danh Môc Hµng Hãa Tªn hµng §VT Vi tÝnh Photocopy Ti vi Tñ l¹nh §iÖn tho¹i Fax C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Lo¹i A B C C C A Lo¹i A B C B¶ng thèng kª Hµng nhËp Hµng xuÊt Tæng SL Tæng G Tæng Tæng G TrÞ SL TrÞ NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Gi¸ trÞ nhËp = ®¬n gi¸ nhËp * sè lîng nhËp. Tªn hµng: Dùa vµo b¶ng danh môc hµng ho¸. ThuÕ tÝnh trªn trÞ gi¸ nhËp vµ tû suÊt: -2% ®èi víi mÆt hµng lo¹i A.

TiÒn phÝ vËn chuyÓn: TÝnh trªn gi¸ trÞ thµnh tiÒn víi tû xuÊt tra trong b¶ng phô theo ký tù ®Çu cña b¶ng m· hµng. §iÒn cét tªn hµng dùa theo ký tù thø 2 vµ 3 cña m· hµng víi tiªu chuÈn sau: .50 % M· 2% 0. víi nh÷ng m· hµng cã ký tù cuèi lµ C(CKD) sÏ ®îc gi¶m 5% so víi thµnh tiÒn. 3. 5.CA > Cassettes .MI > Micro 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 170 . Thµnh tiÒn: =sè lîng * ®¬n gi¸. §¬n vÞ b¸n trªn tõng c¸i: =(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)*(1+0.2)/sè lîng 7.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 8 : B¶ng ChiÕt TÝnh Gi¸ Thµnh §¬n Sè lîng Thµn ThuÕ PhÝ gi¸ h nhËp VC tiÒn 400 300 200 200 350 300 450 100 180 500 10 200 STT 1 2 3 4 5 6 M· hµng TTVC CCAK DDMC TTVK CCAC MMIC Tªn hµng Gi¸ vèn Gi¸ b¸n B¶ng phô M· ThuÕ PhÝ VC T 29% 4% C 10% 3% D 8% 2.TV > Ti vi . 4.50 % NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. TiÒn thuÕ nhËp khÈu: Dùa vµo ký tù cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô. §¬n gi¸ vèn trªn tõng c¸i:=(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)/ sè lîng 6.CM > §Çu m¸y . Rót tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ tivi Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Tªn hµng: dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ tra trong b¶ng danh môc 2. Thµnh tiÒn: = sè lîng* ®¬n gi¸.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 . §Õm xem cã bao nhiªu ho¸ ®¬n ®îc gi¶m gi¸ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Trong b¶ng ®¬n gi¸.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 9 : B¶ng NhËp XuÊt Hµng Hãa Tªn hµng NhËp-XuÊt Sè lîng §¬n gi¸ N 9 X 1 X 14 N 5 X 2 X 4 N 3 X 15 X 4 N 3 B¶ng ®¬n gi¸ M· NhËp XuÊt KB 15 MO 200 CP 1165 STT M· hµng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MO240 CP100 KB101 CP105 MO220 CP090 KB103 MO110 KB104 CP116 Thµnh tiÒn Danh môc hµng M· Tªn hµng CP CPU MO Monitor KB Keyboard B¶ng thèng kª M· hµng Tæng tiÒn Tæng tiÒn nhËp xuÊt CP MO KB NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. nÕu sè lîng > 10 gi¶m 2% trªn trÞ gi¸ thµnh tiÒn cho phiÕu xuÊt 6. §¬n gi¸ xuÊt cao h¬n ®¬n gi¸ nhËp 20% 3. §¬n gi¸: Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ ®iÒu kiÖn nhËp hay suÊt ®Ó tra trong b¶ng gi¸ 4.

6. Tªn vËt t: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô 2. TÝnh b¶ng thèng kª Bài 10 B¸o C¸o XuÊt Kho Tªn vËt t Sè lîng §¬n gi¸ 50 3150 100 2500 600 250 1500 300 30 800 B¶ng phô Tªn vËt t X¨ng A92 DÇu Diesel Nhít STT Chøng tõ 1 X01C 2 D02K 3 N03C 4 X04C 5 D05K 6 N06C 7 X07C 8 D08K 9 N09C 10 X10K Thµnh tiÒn MVT X D N §¬n gi¸ 3800 3300 15000 B¶ng thèng kª Tæng thu tiÒn nhít Tæng thu tiÒn dÇu NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. 4.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 7.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 . 5. nÕu kÝ tù cuèi cña chøng tõ lµ "C" th× ®¬n gi¸ ®îc gi¶m 10% 3. §¬n gi¸: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô. Thµnh tiÒn:= sè lîng*®¬n gi¸ S¾p xÕp t¨ng dÇn theo cét chøng tõ TrÝch ra danh s¸ch c¸c vËt t cã kÝ tù ®Çu lµ "X" vµ kÝ tù cuèi lµ "C" TÝnh b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 11: B¶ng TÝnh C«ng Tªn nh©n Khèi viªn lưîng 35 25 15 40 70 55 80 47 60 68 Tæng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· NV V01AD V02AD V01AD V02AD V03AD V04AD V01AD V04AD V01AD V02AD TÇng 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 Thu nhËp B¶ng 1 M· NV 01 02 03 04 Tªn NV NghÜa B×nh Tïng B¶o TÇng 1 2 3 B¶ng ®¬n gi¸ c«ng <=30 >30-60 Kg kg >60 kg 2000 3000 5000 3000 4000 7000 4000 5000 9000 Tæng thu nhËp cña tõng nh©n viªn Tæng thu Tªn NV nhËp NghÜa B×nh Tïng B¶o NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 . Thu nhËp: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.3 cña m· nh©n viªn vµ tra trong b¶ng 1 2. Tªn NV: dùa vµo kÝ tù 2.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo sè tÇng lÇu vµ khèi lîng khu©n v¸c ®Ó tra trong b¶ng ®¬n gi¸ c«ng 3. S¾p xÕp mÉu tin theo thø tù gi¶m dÇn cña cét tæng thu nhËp Bài 12: B¶ng Kª Khai B¸n Hµng Qói I Th¸ng Tªn §¬n S-lîng hµng gi¸ 1 20 2 30 3 11 2 200 2 50 1 200 2 150 3 90 2 120 1 300 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· hµng G01 B02 D01 M01 S02 B01 G03 D03 D02 S02 D-thu L·i M· S M B D G B¶ng phô Tªn hµng §¬n gi¸ S÷a 5000 Muèi 3000 B¸nh 5000 §êng 10000 G¹o 4000 B¶ng l·i suÊt D G 10% 5% Lo¹i L·i suÊt B 7% M 4% S 5% Th¸ng Sè lîng b¸n Tæng doanh thu B¶ng thèng kª Th¸ng 1 Th¸ng 2 th¸ng 3 NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 . TÝnh b¶ng thu nhËp cña tõng nh©n viªn 4.

6. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 3. L¬ng = L¬ng chÝnh + Phô cÊp. Phô cÊp = (Møc phô cÊp * hÖ sè l¬ng ) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh / Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). 3% doanh nghiÖp gi÷ l¹i ®Ó chi trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn vÒ c¸c kho¶n trî cÊp. L¬ng chÝnh = (BËc l¬ng * hÖ sè l¬ng) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh/ Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). l·i = Doanh Thu*L·i XuÊt 5. 4. tiÒn thëng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. 9.Thëng cña tÊt c¶ nh©n viªn cßn l¹i. 7. B¶o hiÓm x· héi = 5% l¬ng kh«ng kÓ thëng do nh©n viªn chÞu. Sè tiÒn l¬ng øng c¨n cø vµo sè ngµy c«ng ®· lµm. 2. b¶o hiÓm x· héi H·y tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý l¬ng cña doanh nghiÖp ForestXP. Hµng th¸ng nh©n viªn ®îc øng l¬ng vµo thêi ®iÓm gi÷a th¸ng.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 . 1. Thëng cña ngêi cuèi danh s¸ch = Tæng thëng . TÝnh b¶ng thèng kª bµi 4: Mét sè bµi mÉu vÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp Bµi tËp 1: kÕ to¸n l¬ng §Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh tiÒn l¬ng. nÕu ngµy c«ng thùc lµm <= sè ngµy lµm viÖc chuÈn trong th¸ng. Mçi ngµy c«ng thùc lµm vît qu¸ sè ngµy lµm viÖc chuÈn sÏ ®îc tÝnh gÊp ®«i. møc phô cÊp c¨n cø vµo chøc vô nh©n viªn ®ã ®¶m nhiÖm.Tæng l¬ng toµn nh©n viªn. Doanh thu := sè lîng*§¬n gi¸ 4. PhÇn l¬ng øng ®îc lËp riªng trong mét b¶ng sau ®ã sÏ liªn kÕt víi b¶ng l¬ng chÝnh. Tæng thëng = Quü l¬ng . Tæng l¬ng mçi ngêi = L¬ng + Thëng 8. Doanh nghiÖp tù ph©n bæ quü l¬ng dùa vµo t×nh h×nh kinh doanh trong th¸ng. Ngµy c«ng thùc tÝnh = ngµy c«ng thùc lµm. Doanh nghiÖp chÞu thªm 15%. ngêi lµm l¬ng kh«ng ph¶i cËp nhËp l¹i sè tiÒn t¹m øng vµo cuèi th¸ng. Hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i nép 17% cho c¬ quan BHXH. Thu nhËp cña nh©n viªn trong c«ng ty hµng th¸ng dùa trªn hai kho¶n chÝnh: tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng. 5. §¬n gi¸: §îc tra trong b¶ng phô nh÷ng nÕu sè lîng >100 th× ®îc gi¶m ®¬n gi¸ 10% 3. Tªn hµng: Dùa vµo ký tù bªn trt¸i cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô 2. Thëng mçi ngêi = (Tæng thëng / Tæng sè ngµy c«ng thùc tÝnh) * Ngµy c«ng thùc tÝnh cña mçi ngêi.

2.000.000 12. 11.001 4.BHYT .-1) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. doanh nghiÖp chÞu thªm 2%.000.0)*$C$30 [2] = VLOOKUP(F8.Danh_muc!chucvu.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .000.Danh_muc!bacluong. Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoanluong Bíc 1: Sheet1: ®æi tªn thµnh Danh_muc cã néi dung sau: (nhÊn chuét ph¶i lªn tªn Sheet1. chän Insert/name/define) §Æt tªn cho b¶ng bËc l¬ng: Bacluong a b c d e f 4.BHXH .2. B¶o hiÓm y tÕ = 1% l¬ng kh«ng kÓ thëng.Danh_muc!chucvu.000 3.2.ThuÕ thu nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 B¶ng danh môc l¬ng cña c«ng ty ForestSP Danh môc chøc vô Møc phô vô Chøc vô cÊp Gi¸m ®èc 400 Kü thuËt 100 Nh©n viªn 0 Phã gi¸m ®èc 300 Phã phßng 150 Trëng phßng 200 BËc l¬ng M· bËc lBËc l¬ng ¬ng 1 1000 2 1100 3 1200 4 5 6 1300 1400 1500 M· chøc GD KT NV PGD PP TP Bíc 2: Sheet 2: ®æi tªn thµnh Tamung01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = VLOOKUP(D8.000 6. ThuÕ thu nhËp dùa trªn tæng l¬ng (c¶ thëng) ®îc tÝnh theo b¶ng sau: Tõ <=3.000.0) * $C$30 [4] = ROUND(((E8+H8)/$C$29)*18.000.001 >6.0) [3] = VLOOKUP(F8.000 §Õn Møc thuÕ 0% 5% 10% 15% Cßn l¹i = Tæng l¬ng . chän Rename vµ nhËp tªn Danh_muc) §Æt tªn cho b¶ng danh môc chøc vô: Chucvu (B«i ®en vïng d÷ liÖu.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10.T¹m øng .000.

ng©n hµng LËp b¸o c¸o sæ chi tiÕt tiÒn mÆt theo dâi t×nh h×nh thu chi trong th¸ng 01/2001 cña doanh nghiÖp SPRING.000 ®ång. ngµy 2/1 3. [5] = AVERAGE(E8:E22) [6] = VLOOKUP(F8. Rót 30 triÖu ®ång tõ ng©n hµng VCB vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ngµy 1/1 2.6.0)*$C$30)*J8/$C$31 [2] = SUM(E8:E22). [7''].$C$31+(I8-$C$31)*2).05. Danh_muc!bacluong.15*(M86000000)+2000000*0. [j].18.[7] = MIN(E8:E22).000 ®ång.IF(M8>3000000.-3) [17] = (C29-K23)-SUM(L8:L21) (quü l¬ng . [9] = E8 + H8.0)*$C$30)*J8/$C$31 [8] = IF(I8<=$C$31. [i].8 chØ thay ®Þa chØ vïng d÷ liÖu t¬ng øng víi c¸c cét. [5'']. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng VCB lµ 20.2 triÖu ®ång.000 ®ång.0. [h]. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî b»ng tiÒn mÆt 14 triÖu ®ång ngµy 3/1 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. [3] = MAX(E8:E22). C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 liªn quan ®Õn vèn b»ng tiÒn nh sau: 1. Bíc 3: Sheet3: ®æi tªn thµnh Luong01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = (VLOOKUP(D8.0. [4] = MIN(E8:E22). Mua v¨n phßng phÈm tr¶ tiÒn mÆt hÕt 1. e] = SUM(L8:L22) T¬ng tù [f]. [6'']. [8'].05. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng EXIMB lµ 150.1*(M84000000)+1000000*0. [k] = tæng cña c¸c vïng d÷ liÖu t¹i cét t¬ng øng Bµi tËp 2: kÕ to¸n tiÒn mÆt .7.000.0))) [16] = M8-N8-8-P8-Q8.[6] = MAX(E8:E22).(M8-3000000)*0.2.IF(M8>4000000. BiÕt r»ng doanh nghiÖp kh«ng sö dông ngo¹i tÖ hay vµng b¹c ®¸ quý. [8''] cã c«ng thøc gièng c¸c c«ng thøc5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 .000. [c].Danh_muc!chucvu.000. [14] = 1%*K8 [15] = IF(M8>6000000. [12] = Tamung01!J8.tæng thëng cña mäi ngêi ë trªn) [11] = K8 + L8. [g].Ch¬ng 5: Microsoft Excel [5] = SUM(E8:E22).0) [7] = (VLOOKUP(F8. [6'].Danh_muc!chucvu.2. BiÕt r»ng sè d quü tiÒn mÆt ®Çu th¸ng 1 cña doanh nghiÖp lµ 50. [d] [10] = ROUND((($C$29-$K$23)/$J$23)*J8.05. [13] = 5%*K8.3. [8] = AVERAGE(E8:E22) C¸c c«ng thøc: [5']. [7'].tæng l¬ng . [a] = SUM(H8:H22) T¬ng tù [b].1+1000000*0.

thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4. Thu tiÒn b¸n hµng. trong ®ã cã 1. Thanh to¸n l¬ng vµ thëng cho nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt hÕt 25 triÖu ®ång ngµy 30/1 Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoantienmat_nganhang Bíc 1: T¹o sæ quü tiÒn mÆt th¸ng 01/2008 Sheet1: ®æi tªn thµng Soquytienmat C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [2] = I8+G9-H9 [3] = SUM(G8:G17) [4] = SUM(H9:H17) [5] = I7+G18-H18 [1] = I7+G8-H8 (Tån + tiÒn thu . Mua m¸y mãc thiÕt bÞ trÞ gi¸ 10 triÖu vµ mét xe vËn t¶i trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång. tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt. B¸n 1 Monitor cho kh¸ch lÎ thu tiÒn mÆt ®îc 1. XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng VCB 50 triÖu ngµy 9/1 8.8 triÖu ngµy 6/1 6. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî ®îc 95 triÖu ngµy 8/1 7. tæng céng hÕt 8.2 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt vµ 800 ngµn ®ång b»ng chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 11/1 10. Mua 5 Monitor m¸y tÝnh vÒ nhËp kho.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 . mét nöa chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 10/1 9.5 triÖu ngµy 5/1 5.tiÒn chi) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i j Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 01/2008 Tµi kho¶n: 111 Ngµy ghi sæ 1/1 1/1 1/2 1/3 1/5 1/6 1/8 1/9 1/10 1/11 1/30 T05 C05 T03 T04 C03 C04 T02 C02 T01 C01 Chøng tõ Thu Chi TK ®èi øng 111 112 6423 131 156 511 131 112 211 511 334 [3] 1200000 25000 000 [4] [5] 1800000 9500000 0 50000 000 20000 000 1400000 0 85000 00 3000000 0 12000 00 Sè tiÒn Chi Ghi chó stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DiÔn gi¶i Sè d ®Çu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Tr¶ tiÒn mua v¨n phßng phÈm Thu tiÒn nî kh¸ch hµng Mua 5 Monitor nhËp kho B¸n lÎ 1 Monitor Thu tiÒn c«ng nî kh¸ch Göi tiÒn vµo vµo VCB Mua m¸y mãc thiÕt bÞ + xe t¶i Thu tiÒn b¸n hµng Tr¶ l¬ng vµ thëng nh©n viªn Céng sè ph¸t sinh th¸ng 01 Sè d cuèi th¸ng 01 Thu Tån 50000 00 [1] [2] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bíc 2: LËp sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng VCB Sheet2: ®æi tªn thµnh tienguiVCB C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [1] = H8+F9-G9 (tån + tiÒn göi .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 .tiÒn rót) [2] = SUM(F9:F11) [3] = SUM(G9:G11) [4] = H8+F13-G13 1 2 3 4 5 6 7 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng n¨m 2001 _Lo¹i tiÒn göi: VND _Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i ng©n hµng: 1411201-5000050 Chøng tõ Ng Sè µy _Ng©n hµng: VCB Sè tiÒn Göi Rót Cßn Ghi chó TK ®èi øng DiÔn gi¶i stt Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 T0 2 1 C0 3 3 C0 4 4 1/1 1/9 1/1 0 Sè d dÇu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Göi tiÒn mÆt vµo VCB ChuyÓn kho¶n thanh to¸n tiÒn mua thiÕt bÞ + xe t¶i 112 111 111 211 500000 00 20000 000 30000 000 50000 000 [1] Céng ph¸t sinh th¸ng 1 Sè d cuèi th¸ng 1 [2] [3] [4] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 . 10.000 ®ång 5. B¸n 200 kg s¬n cho Vâ Anh S¬n. ®¬n gi¸ b¸n 50. t¬ng ®¬ng 2. sè cßn l¹i tr¶ sau.000 0 Cã C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 cña doanh nghiÖp Tó Quyªn (phÇn c«ng nî) nh sau: 1. sau ®ã lËp b¸o c¸o c«ng nî tæng hîp c¸c kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp cña doanh nghiÖp Tó Quyªn. 3. tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt 1 triÖu ®ång.000 × 2% = 54. Mua 5 triÖu ®ång hµng ho¸ tõ C«ng ty R¹ng §«ng vÒ nhËp kho.000. tr¶ 2 triÖu ®ång b»ng chuyÓn kho¶n. phÇn cßn l¹i sÏ thanh to¸n sau khi sö dông ®îc 1 th¸ng. Mua hµng ho¸ vÒ b¸n tõ c«ng ty Hoµng H«n trÞ gi¸ 3 triÖu ®ång.000.000 0 Cã Nî 20.000 15. B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai trÞ gi¸ 25 triÖu ®ång. 4. Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh vÒ nhËp kho. sè tiÒn cßn l¹i tr¶ chËm.000/kg. 2. 9.000 6. NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng chuyÓn kho¶n cña Vâ Anh S¬n 22 triÖu ®ång Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. trÞ gi¸ 5 triÖu ®ång. ChuyÓn kho¶n thanh to¸n hÕt kho¶n tiÒn doanh nghiÖp ®ang nî c«ng ty B×nh Minh. tr¶ chËm. Thanh to¸n cho c«ng ty B×nh Minh sè tiÒn cßn thiÕu øng víi nghiÖp vô 3 vµ ®îc hëng chiÕt khÊu 2% trªn sè tiÒn thiÕu. nhng hµng ho¸ cha vÒ tíi kho. Kh¸ch hµng NguyÔn Phîng T©n thanh to¸n 12 triÖu ®ång nî b»ng chuyÓn kho¶n. thanh to¸n b»ng chuyÓn chuyÓn kho¶n 50%. 8.000.000.000 15. trÞ gi¸ 300. 7. C«ng ty tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh mét lîng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®ñ tiªu chuÈn.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi tËp 3: kÕ to¸n c«ng nî LËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp. biÕt r»ng c«ng nî dÇu kú cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ®èi víi doanh nghiÖp Nhãm kh¸ch hµng Tªn kh¸ch Vâ Anh S¬n NguyÔn Phîng T©n C«ng Ty Sao Mai Nhãm nhµ cung cÊp Tªn nhµ cung cÊp C«ng Ty R¹ng §«ng C«ng Ty Hoµng H«n C«ng Ty B×nh Minh Nî 20.700. Doanh nghiÖp ®· nhËn ho¸ ®¬n.

000.646.500.000.0 00 300.0 00 3.C«ng ty R¹ng §«ng 331b .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 11. Híng dÉn Bíc 1: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi chi tiÕt c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ta më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt nh sau: 131a .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 .0 00 2.Vâ Anh S¬n 131b .000.000 2.000.000.0 00 12. 000 12.000.000 54.000.C«ng ty B×nh Minh Bíc 2: LËp chøng tõ ghi sæ tæng hîp vµ c¸c b¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp a b 1 C«ng ty Tó Quyªn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f g h i B¸n tr¶ chËm cho Vâ Anh S¬n Thu nî NguyÔn Ph¬ng T©n b»ng chuyÓn kho¶n Thanh to¸n nî cho c«ng ty B×nh Minh B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai ck 50% d e Tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¹t Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty B×nh Minh b c Mua hµng tõ c«ng ty Hoµng H«n. 000 d e f stt TrÝch yÕu Sè tiÒn Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.C«ng Ty Hoµng H«n 331c . hµng cha vÒ kho Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh a Mua hµng tõ c«ng ty R¹ng §«ng c Chøng tõ ghi sæ Sè ct Tµi kho¶n Nî 156 156 151 152 152 331c 331c 331c 131a 112 331c 131c Cã 111 331 a 331 b 112 331 c 152 152 111 156 131 b 112 156 1. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng sè tiÒn 5 triÖu ®ång.0 00 3.000.0 00 10.C«ng ty Sao Mai 331a . 000 5.NguyÔn Phîng T©n 131c .0 00 4.

9 131b 000 kh¸ch 131 kú Tªn kh¸ch Cã [6] Vâ Anh S¬n NguyÔn Ph¬ng T©n C«ng ty Sao Mai 10 131c 11 Céng [2] * * * * * 12 13 14 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch 331 15 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú Nhµ cung cÊp Tµi kho¶n 16 Nî Cã Nî Cã Nî Cã 20000 [10 [11 C«ng ty R¹ng 17 331a 00 [8] [9] ] ] §«ng 15000 C«ng ty Hoµng 18 331b 00 H«n 19 331c 50000 C«ng ty B×nh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.0 00 [1] h 1 i j k l m n o 2 3 4 5 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña 6 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi Tµi 7 kho¶n Nî Cã Nî Cã Nî 20. 8 131a 000 [3] [4] [5] 15.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 . 000 22.000.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 18 19 20 21 13 14 15 j k NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng CK cña Vâ Anh S¬n Thanh to¸n tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng Tæng céng 112 112 331a 156 131 a 111 12.500.000.000.000. 000 5.

3. tõ ®ã x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ lËp c¸c b¶ng tæng hîp doanh sè b¸n theo ngµy.H8.I17-J17+K17-L17.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .-J8-K8+L8+M8) [7] = SUM(I17:I19) [8] = SUMIF($D$6:$F$20. doanh thu b¸n hµng thµnh phÈm vµ doanh thu do cung cÊp dÞch vô C«ng ty Anh Tóc kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n (g¹o.H17.2.0) [4] = H6*I6 [5] = SUM(J6:J15) [6] = SUMIF($B$6:$B$15.$E$29:$G$31. ®Ëu) trong 5 ngµy ®Çu th¸ng 01/2008 ®· lËp ®îc 7 chøng tõ xuÊt b¸n tr¶ chËm cho 3 kh¸ch hµng H·y lËp sæ nhËt ký chøng tõ. C«ng thøc [1] = VLOOKUP(D6.$F$6:$F$20) [5] = IF(I8-J8+K8-L8>0.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 20 Céng [7] 00 ** Minh ** ** ** ** Bíc 3: C«ng thøc [1] = SUM(F6:F20) [2] = SUM(I8:I9) [3] = SUMIF($D$6:$F$20. [11] xuèng c¸c « bªn díi Bµi 4: kÕ to¸n doanh thu Bµi mÉu 1: Doanh thu bao gåm: doanh thu b¸n hµng ho¸.$A$29:$C$31. theo kh¸ch hµng vµ theo tõng mÆt hµng Híng dÉn 1. b¾o.A21. [9].J17-K17+L17-M17.0) [6] = IF(J8-K8+L8-M8>0.0) [3] = VLOOKUP(F6.$F$6:$F$20) [9] = SUMIF($E$6:$F$20.0.0) [11] = IF(J17-K17+L17-M17>0.2. [10].H8.$E$29:$G$31.$F$6:$F$20) [10] = IF(I17-J17+K17-L17>0.$F$6:$F$20) [4] = SUMIF($E$6:$F$20.0) [2] = VLOOKUP(F6.0) Sao chÐp c«ng thøc [2] sang c¸c « * Sao chÐp c«ng thøc [7] sang c¸c « ** Sao chÐp c«ng thøc [8].$J$6:$J$15) [7] = SUM(B21:B25) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. t¹o b¶ng 2.H17.I8-J8+K8-L8.

e.D21.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 . Chi phÝ ®iÖn. h.Ch¬ng 5: Microsoft Excel [8] = B21/$B$26 [9] = SUM(C21:C25) [10] = B29 [11] = SUMIF($E$6:$E$15. Chi phÝ c«ng t¸c phÝ cho ban gi¸m ®èc 1 triÖu ®ång. trong ®ã 60% cña bé phËn b¸n hµng vµ 40% cña bé phËn qu¶n lý.$J$6:$J$15) [12] = SUM(E21:E23) [13] = E21/$E$26 [14] = SUM(F21:F23) [15] = F29 [16] = COUNTIF($G$6:$G$15. TiÒn vay vèn dïng trong s¶n xuÊt kinh daonh ®· tr¶ trong kú lµ 1 triÖu ®ång. TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 0. Chi phÝ kh«ng cã gi¸ trÞ lín nªn ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ b¸n hµng. dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: 2 triÖu ®ång. d.G21.5 triÖu ®ång.$J$6:$J$15) [19] = SUM(I21:I23) [20] = I21/$I$26 [21] = SUM(J21:J23) Bµi 5: kÕ to¸n chi phÝ H·y lËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp ghi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong kú cña doanh nghiÖp CÇu tre nh sau: a.5 triÖu ®ång. TrÝch khÊu hao cña TSC§ b¸n hµng 1 triÖu ®ång. TiÒn l¬ng vµ nh÷ng kho¶n phô cÊp l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng lµ 2 triÖu ®ång vµ nh©n viªn v¨n phßng lµ 3 triÖu ®ång. f. c. cña TSC§ v¨n phßng 1. Chi phÝ söa ch÷a TSC§ cña bé phËn b¸n hµng lµ 300. b. níc mua ngoµi. g.G21) [17] = SUM(H21:H23) [18] = SUMIF($G$6:$G$15. chi phÝ ®iÖn tho¹i: 5 triÖu ®ång. Do nh©n viªn ghi ®iÖn kÕ nhÇm nªn ®· thu qu¸ tiÒn ®iÖn ph¶i nép cña kh©u b¸n hµng lµ 400000 ® Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.000 ®ång.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 .H7. ®Ó nhanh chãng theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån tõng mÆt hµng.$F$6:$F$18) [9] = SUMIF($E$6:$F$18. Tõ ®ã lËp bót to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy Híng dÉn Bíc 1: T¹o b¶ng Bíc 2: LËp c«ng thøc [1] = SUM(F6:F18) [2] = SUMIF($D$6:$F$18.tªn hµng hãa vµ ®¬n vÞ tÝnh ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa theo m· sè hµng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. còng nh chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt c¸c mÆt hµng ®ã trong th¸ng.$F$6:$F$18) [10] = I14-J14 [11] = SUM(I14:I18) [12] = SUM(J14:J18) [13] = SUM(K14:K18) Bµi 6: kÕ to¸n hµng hãa Doanh nghiÖp Sao s¸ng muèn tæ chøc c¸c mÉu kÕ to¸n trªn Excel.Ch¬ng 5: Microsoft Excel i.H7. doanh thu b¸n hµng. BiÕt r»ng doanh nghiÖp tÝnh ®¬n gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n.$F$6:$F$18) [3] = SUMIF($E$6:$F$18.H14. Cuèi kú x¸c ®Þnh sè ph¶i nép cÊp trªn vÒ chi phÝ qu¶n lý lµ 600000® j. X¸c ®Þnh sè d cuèi kú cña tµi kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. B¹n h·y lËp b¶ng kª xuÊt nhËp vµ b¸o c¸o tån kho hµng hãa sao cho cã thÓ phôc vô ®îc yªu cÇu trªn víi c«ng nhËp liÖu vµo lµ Ýt nhÊt.$F$6:$F$18) [4] = I7-J7 [5] = SUM(I7:I9) [6] = SUM(J7:J9) [7] = SUM(K7:K9) [8] = SUMIF($D$6:$F$18. Híng dÉn Bíc 1: LËp b¶ng Trong ®ã: .H14.

Sè tiÒn chi = ®¬n gi¸ * sè lîng vµ sè tiÒn thu = 0 nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N .Hµng tæng céng cho biÕt tæng gi¸ trÞ hµng nhËp.B26.I5*G5. Bíc 2: LËp c«ng thøc B¶ng Danh môc hµng hãa [14] = SUMIF($D$5:$H$16.H5*I5. .Gi¸ vèn = ®¬n gi¸ vèn b×nh qu©n * sè lîng xuÊt b¸n.0) [6] = IF(RIGHT(C5.$B$26:$G$32.4). [9] = SUM(L5:L16) [10] = J17.$B$26:$C$32.VLOOKUP(D5.1)="N".1)="N". còng nh tæng gi¸ trÞ vèn hµng ®· xuÊt b¸n.0)*H5 [7] = SUM(J5:J16).VLOOKUP(D5.0) [5] = IF(RIGHT(C5. [8] = SUM(K5:K16). §¬n gi¸ b×nh qu©n ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.§¬n gi¸ lµ ®¬n gi¸ nhËp nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N vµ ®¬n gi¸ b¸n nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ X. ChØ tÝnh gi¸ vèn víi hµng xuÊt b¸n.1)="X".$B$26:$F$32.$B$26:$D$32. doanh thu b¸n hµng.VLOOKUP(D5. §¬n gi¸ nhËp vµ ®¬n gi¸ b¸n lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.1)="X". [11] = K17. [12] = L17 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.B26.0) [18] = J26*G26 [19] = L26+M26-N26 B¶ng Kª nhËp xuÊt hµng hãa [1] = VLOOKUP(D5.5)) [4] = IF(RIGHT(C5. . [17] = I26*E26 [13] = IF(H26+I26>0.2) [2] = VLOOKUP(D5.6).Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Sè tiÒn chi = 0 vµ sè tiÒn thu = ®¬n gi¸ * sè lîng nÕu ký tù cuèi cña hîp ®ång lµ X .$H$5:$H$16) [16] = H26+I26-J26.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 179 .3) [3] = IF(RIGHT(C5.(L26+M26)/(H26+I26).$B$26:$F $32.$G$5:$G$16) [15] = SUMIF($D$5:$H$16.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->