Ch¬ng 5: Microsoft Excel

Ch¬ng 5: b¶ng tÝnh excel
Bµi 1: Lµm quen víi Microsoft Excel
I/. Khëi ®éng Excell - C¸ch 1: NhÊn ®óp (2 lÇn liªn tiÕp) chuét vµo biÓu tîng Excell trªn mµn h×nh nÒn. - C¸ch 2: Vµo Start -> Program ->Microsoft office -> Microsoft Excell 2003. II/. Mµn h×nh Excell

- Thanh tiªu ®Ò (Title bar): Lµ thanh chøa tªn tÖp tin hiÖn t¹i vµ tªn ch¬ng tr×nh lµ Microsoft Excell. - Thanh thùc ®¬n (Menu bar): Chøa c¸c tuú chän mµ khi nhÊn vµo tuú chän nµo th× xuÊt hiÖn mét menu däc cho phÐp ngêi sö dông tuú chän lÖnh. - Thanh c«ng cô chuÈn (Standard toolbar): Chøa mét sè lÖnh th«ng dông díi d¹ng c¸c biÓu tîng vµ sö dông trùc tiÕp b»ng chuét. VÝ dô: Muèn lu v¨n b¶n nhÊn vµo biÓu tîng - Thanh ®Þnh d¹ng (Formatting bar) Chøa c¸c lÖnh díi d¹ng biÓu tîng ®Ó ®Þnh d¹ng d÷ liÖu cña b¶ng tÝnh nh: ph«ng, cì ph«ng, c¨n lÒ… - Thanh c«ng thøc (Formula bar) HiÓn thÞ c«ng thøc, to¹ ®é « hiÖn hµnh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

116

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NhÊn chuét vµo nót tam gi¸c ®Ó chän hµm Huû bá lÖnh thùc hiÖn lÖnh hoÆc nhÊn Enter Chän hµm Chó ý: Cã thÓ hiÓn thÞ c¸c thanh c«ng cô kh¸c b»ng c¸ch vµo Tools -> Customize -> XuÊt hiÖn hép tho¹i (XUÊT HIÖN HÉP THO¹I) chän thÎ Toolbars -> ®¸nh dÊu tÝch vµo thanh c«ng cô nµo mµ muèn sö dông, ngîc l¹i muèn t¾t thanh c«ng cô nµo ®ã th× ta bá tÝch trong « vu«ng. - Vïng lµm viÖc: Lµ n¬i chøa néi dung tÖp tin. + Cét (Columns): §îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i A, B,...,Y, Z, AA, BB,...,IV. Cét lµ tËp hîp c¸c « theo chiÒu däc, ®é réng ngÇm ®Þnh lµ 9 kÝ tù vµ cã tæng sè lµ 256 cét. + Dßng (Rows): §îc kÝ hiÖu tõ 1 ®Õn 65536 dßng, lµ tËp hîp nh÷ng « theo chiÒu ngang vµ cã chiÒu cao mÆc ®Þnh lµ 12.75 chÊm ®iÓm. + « (Cell): Lµ giao cña c¸c dßng vµ c¸c cét, ®Þa chØ cña mét « ®îc x¸c ®Þnh bëi dßng tríc cét sau: VÝ dô: A5 (lµ ®Þa chØ cña mét « trªn cét A dßng 5). T¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét « hiÖn hµnh, sè « trong mét b¶ng lµ 256 x 65536 = 16.777.216 «. + B¶ng tÝnh (Sheet): Mét tÖp tin ®îc ngÇm ®Þnh cã 16 Sheet, tèi ®a lµ 255 Sheet.

III. Thao t¸c ®Þnh d¹ng b¶ng tÝnh
1/. C¸c kiÓu d÷ liÖu chÝnh trong b¶ng tÝnh a/.D÷ liÖu kiÓu sè (Number): - KiÓu sè th× kÝ tù ®Çu tiªn ®îc nhËp vµo trong « ph¶i lµ + C¸c sè: tõ 0 ®Õn 9 + C¸c dÊu: +, - , $ vµ lu«n c¨n theo lÒ ph¶i trong « chøa - Khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông c¸c dÊu sau:

. : ng¨n c¸ch gi÷a phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n
, : ng¨n c¸ch gi÷a nhãm hµng ngh×n, hµng triÖu
- D÷ liÖu nhËp vµo « dµi h¬n chiÒu dµi « th× nã sÏ tù ®éng chuyÓn thµnh d¹ng sè khoa häc hoÆc hiÓn thÞ dÊu #. - PhÐp to¸n dµnh cho d÷ liÖu kiÓu sè: + - * / % ^ … - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu sè

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

117

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

+ Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu kiÓu sè + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Number. + Bíc 3: NhÊn OK Chó ý: Trong khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông kÝ tù tr¾ng (space). NÕu nhËp sai vÞ trÝ c¸c kÝ tù dÊu chÊm (.) dÊu phÈy (,) d÷ liÖu sÏ tù ®éng chuyÓn sang kiÓu kÝ tù (text). b/. D÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Text): - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ c¸c kÝ tù tõ A ®Õn Z, c¸c kÝ tù ®Æc biÖt nh &, !, %, NÕu chiÒu dµi cña d÷ liÖu vît qua « th× nã sÏ trµn sang « bªn ph¶i. - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu kÝ tù. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu v¨n b¶n. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Text. + Bíc 3: NhÊn OK c/. D÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng (Date) - D÷ liÖu kiÓu ngµy ®îc nhËp theo quy ®Þnh ®· ®îc thiÕt lËp trong tham sè quèc tÕ (trong Control panel). Cã thÓ nhËp theo d¹ng ngµy/ th¸ng/n¨m(dd/mm/yyyy) hoÆc th¸ng/ngµy/n¨m (mm/dd/yyyy). MÆc ®Þnh d÷ liÖu ®îc c¨n thao lÒ ph¶i cña «. - Khi nhËp d÷ liÖu sai quy ®Þnh th× nã tù ®éng chuyÓn sang d¹ng kÝ tù - PhÐp to¸n víi kiÓu d÷ liÖu ngµy th¸ng lµ: +, - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu ngµy th¸ng. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc date. + Bíc 3: NhÊn OK d/. D÷ liÖu kiÓu c«ng thøc (Formula). - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ kÝ tù = hoÆc +. KÕt qu¶ tr×nh bÇy trong « kh«ng ph¶i lµ kÝ tù ®îc gâ vµo mµ lµ gi¸ trÞ cña c«ng thøc ®ã. VÝ dô: trong « A1 ta ®a vµo gi¸ trÞ: =3*4+2. Th× gi¸ trÞ 14 chÝnh lµ kÕt qu¶ cña c«ng thøc trªn ®îc tr×nh bÇy trong « - Thµnh phÇn cña mét c«ng thøc bao gåm: + C¸c sè + Tªn vïng + C¸c hµm + C¸c chuçi (®îc ®Æt trong cÆp nh¸y kÐp) + To¹ ®é « (khi nµy sÏ lÊy gi¸ trÞ cña « ®ã) + C¸c to¸n tö + (céng) - (trõ) * (nh©n)

To¸n tö tÝnh to¸n:

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

118

Bíc 3: XHHT Format Cells -> chän thÎ Number Chän môc Number trong khung Category + §¸nh dÊu tÝch vµo môc Use 1000 separator ®Ó x¸c ®Þnh viÖc chän dÊu chÊm ng¨n c¸ch hµng ngh×n. hµng triÖu … + Trong khung Negative numbers ta cã thÓ hiÓn thÞ c¸c sè cã gi¸ trÞ ©m víi dÊu trõ (-) ë ®Çu hoÆc c¸c gi¸ trÞ nµy ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc ®¬n Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó hoµn tÊt b.Bíc 1: Chän vïng cÇn ®Þnh d¹ng d÷ liÖu . KiÓu sè (Number) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 119 .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn ®Þnh d¹ng . + General: Gi÷ nguyªn d÷ liÖu khi nhËp tõ bµn phÝm + Left: C¨n d÷ liÖu theo mÐp tr¸i + Center: C¨n d÷ liÖu vµo gi÷a + Right: C¨n d÷ liÖu theo mÐp ph¶i Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Khung Horizontal: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu ngang cña «. §Þnh d¹ng d÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Alignment) .Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Alignment .Ch¬ng 5: Microsoft Excel / (chia) tr¨m) To¸n tö chuçi: ^ (luü thõa) % (phÇn & (dïng ®Ó nèi chuçi) <> (kh«ng b»ng hoÆc kh¸c) < (nhá h¬n) <= (nhá h¬n b»ng) > (lín h¬n) >= (lín h¬n b»ng) To¸n tö so s¸nh: = (b»ng) 2/. §Þnh d¹ng d÷ liÖu a.

Chän d·y cét liÒn kÒ nhau .Khung Vertical: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu däc cña « + Top: C¨n theo lÒ trªn trong « + Center: C¨n gi÷a « + Bottom: C¨n theo lÒ díi + Justify: C¨n ®Òu theo hai lÒ trªn díi . Thao t¸c chän.Bíc 1: Chän 1 cét ®Çu tiªn cña d·y .Bíc 3: Nh¶ phÝm SHIFT ®Ó kªt thóc viÖc chän c/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 120 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Fill: §iÒn toµn bé « bëi c¸c kÝ tù cã trong « ®ã + Justify: C¨n ®Òu hai mÐp + Center across selection: C¨n gi÷a nhiÒu « + Distributed: Ph©n phèi theo mét kiÓu nµo ®ã .Bíc 1: NhÊn chuét chän vµo tªn cét ®Çu tiªn . Chän mét cét Ta chØ viÖc nhÊn chuét chän vµo tªn cét e/.Bíc 2: NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi chän c¸c cét kh¸c g/. Chän nhiÒu khèi « trªn mét b¶ng tÝnh .Bíc 2: NhÊn SHIFT vµ nhÊn chuét chän « díi cïng bªn ph¶i .Shrink to fit: Co ®o¹n d÷ liÖu l¹i .Bíc 1: Chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc . Bíc 4: NhÊn OK sau khi ®· lùa chän xong 3/.Bíc 1: NhÊn chuét chän « trªn cïng bªn tr¸i . Chän mét dßng §Ó chän mét dßng ta chØ cÊn ®a chuét vÒ ®Çu dßng vµ chän thø tù dßng t¬ng øng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Chän mét khèi « .Merge cells: Gép nhiÒu « thµnh mét « hoÆc nhÊn chuét chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô. Chän mét « §Ó chän mét « ta chØ cÇn nhÊn chuét chän vµo « ®ã b/. huû « dßng cét a/.Bíc 2: NhÊn phÝm SHIFT vµ nhÊn chuét vµo tªn cét cuèi cïng f/.Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc d/. Chän d·y cét rêi r¹c .Wrap text: Khi d÷ liÖu trµn trong mét « th× nã sÏ c¾t c¸c kÝ tù trµn ®ã xuèng dßng .Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl trong khi chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc .

con trá sÏ chuyÓn thµnh dÊu c«ng (+) nhÊn. Chän c¸c dßng rêi r¹c . kÐo.Bíc 1: NhÊn chuét chän thø tù dßng ®Çu tiªn .C¸ch 1: NhÊn chuét vµo « giao nhau cña tiªu ®Ò cét vµ dßng .Bíc 2: NhÊn gi÷ SHIFT chän c¸c dßng tiÕp theo i/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 121 .C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl +A * Huû chän: ChØ cÇn nhÊn chuét vµo « bÊt ký trªn b¶ng tÝnh lµ huû chän 4 /. Vïng nµy n»m trªn mét cét hoÆc mét hµng cña b¶ng tÝnh vµ ph¶i cã tèi thiÓu lµ mét d÷ liÖu ®· ®îc ®iÒn s½n. d÷ liÖu nµy thêng ®Æt t¹i « ®Çu tiªn cña vïng. Chän d·y dßng liÒn kÒ nhau .Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl vµ nhÊn chuét chän c¸c dßng kh¸c nhau .Bíc 1: NhËp vµo 2 « ®Çu cña ph¹m vi c¸c gi¸ trÞ khëi ®Çu cña chuçi sè kÝ tù .Bíc 1: Chän dßng hoÆc d·y dßng liÒn nhau . ®a con trá vµo gãc cuèi cña « thø 2. Chän toµn bé b¶ng tÝnh . Sö dông ®iÒn néi dung tù ®éng Excel cho phÐp b¹n sao chÐp néi dung trong mét vïng b¶ng tÝnh.Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc j/. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. . rª chuét ®Õn hÕt ph¹m vi th× nh¶ chuét.Bíc 2: Lùa chän c¶ 2 « võa nhËn gi¸ trÞ khëi ®Çu.

Bíc 1: Chän c¸c « chøa néi dung cÇn xo¸ . Di chuyÓn c¸c « . Sao chÐp d÷ liÖu liªn tiÕp NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp.Ch¬ng 5: Microsoft Excel a.Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng Cut + C¸ch 3: vao Edit -> Cut .Bíc 1: Chän « cÇn di chuyÓn . Thao t¸c sao chÐp.Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ sao chÐp tíi .Bíc 2: NhÊn phÝm Delete hoÆc vµo Edit -> Clear -> Contents trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + X trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + C Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng copy + C¸ch 3: vao Edit -> Copy .Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste c/. Sao chÐp c¸c « . 5/. NÕu d÷ liÖu lµ chuçi sè c¸ch nhau bíc nh¶y nµo ®ã ta nhËp hai sè c¸ch nhau vµ còng thùc hiÖn sao chÐp AutoFill. b. Xo¸ néi dung trong c¸c « .Bíc 1: Chän « cÇn sao chÐp . xo¸ c¸c « a/. Sao chÐp d÷ liÖu cã bíc nhÈy NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp (vÝ dô: nhËp hai gi¸ trÞ 1 vµ 3) sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp.Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ di chuyÓn tíi . di chuyÓn.Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste b/. Dïng AutoFill ta cã thÓ sao chÐp c«ng thøc hoÆc d÷ liÖu kÝ tù.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 122 .

xo¸.Bíc 2: Vµo Insert -> Cell .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> 123 . Xo¸ vïng «: Xo¸ vïng « kh¸c víi xo¸ néi dung trong «. c¸ch thùc hiÖn nh sau: . Thªm hoÆc xo¸ dßng a/.Bíc 1: §a con trá tíi vÞ trÝ cÇn thªm « .Bíc 1: Chän « cÇn t¸ch . gép vµ t¸ch « a/.Bíc 1: Chän vïng « cÇn xo¸ .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 6/. Thªm. Thªm dßng: §Ó thªm dßng gi÷a dßng 1 vµ dßng 2 trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn .Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells right: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i sang ph¶i. + Shift cells up: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « kÕ tiÕp lªn . Gép nhiÒu « liªn tôc thµnh mét « §Ó gép hai hay nhiÒu « thµnh mét « ta thùc hÞªn Bíc 1: Chän c¸c « cÇn gép Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng §¸nh dÊu tÝch vµo « Merge cells) d/. T¸ch « ®· gép thµnh nhiÒu « .Bíc 2: Vµo Edit -> Delete .Bíc 2: vµo Insert -> Row b/. Xo¸ dßng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells left: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « sang bªn tr¸i. Thªm «: . + Entire row: Xo¸ dßng chøa vïng « ®· lùa chän + Entire column: Xo¸ cét chøa vïng « ®· lùa chän Bíc 4: NhÊn OK c/.Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng Bá dÊu tÝch trong « Merge cells) 7/.Bíc 1: Chän dßng 2 . + Shift cells down: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i xuèng díi + Entire row: ChÌn dßng trèng + Entire column: ChÌn cét trèng .Bíc 4: NhÊn Ok b/.

C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn b¶ng tÝnh chän Delete Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Xo¸ cét .Bíc 2: vµo Insert -> Column b/. §æi tªn trang b¶ng tÝnh .Bíc 1: Chän cét cÇn xo¸ . §Þnh d¹ng trang b¶ng tÝnh a.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .C¸ch 1: Vµo Edit -> Delete Sheet . Xo¸ trang b¶ng tÝnh .C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ chän Rename c/.Bíc 1: Chän cét B .C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh bÊt kú chän Insert b/.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 9/. ChÌn thªm b¶ng tÝnh C¸ch 1: Vµo Insert -> Worksheet .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 124 . Thªm cét §Ó thªm cét gi÷a A vµ B trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn .Bíc 1: Chän dßng cÇn xo¸ .C¸ch 1: NhÊp ®óp vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ nhËp tªn míi .Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 8/. Thªm hoÆc xo¸ cét a/.

B¶o vÖ b¶ng tÝnh Bíc 1: Më b¶ng tÝnh cÇn ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Protect sheet Bíc 3: XHHT .Ch¬ng 5: Microsoft Excel d/. g/. vµo Chän môc OK. Bá chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 1: Më trang v¨n b¶n bÞ b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Unprotect sheet Bíc : XHHT Unprotect sheet ta nhËp mËt khÈu ®· ®Æt vµo môc Password vµ nhÊn OK Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 1: Më trang b¶ng tÝnh cÇn Èn .NhËp mËt khÈu unprotect sheet -> Password vµ OK. HiÖn trang b¶ng tÝnh ®· Èn Bíc 1: Vµo Format -> Sheet -> Unhide Bíc 2: T¹i hép tho¹i Unhide chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn hiÖn vµ nhÊn OK f/. xem ®îc chø kh«ng thÓ söa ®îc. Password NhËp to l¹i Chó ý: Khi ®· ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ th× v¨n b¶n chØ ®äc. Èn trang b¶ng tÝnh .Bíc 2: Vµo Format -> Sheet -> Hide e/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 125 .

Sao chÐp trang b¶ng tÝnh Bíc 1: Chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn sao chÐp Bíc 2: Gi÷ phÝm Ctrl råi kÐo th¶ tªn b¶ng tÝnh ®ã sang vÞ trÝ míi i/.Khung Font style: Thay ®æi kiÓu ch÷ + Regular: Ch÷ thêng + Italic: Ch÷ nghiªng + Bold: Ch÷ ®Ëm + Bold italic: Ch÷ ®Ëm.Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.Bíc 1: Lùa chän d÷ liÖu cÇn thay ®æi ph«ng .Creat a copy: NÕu lùa chän th× thùc hiÖn sao chÐp.Khung Size: Chän kÝch thíc ch÷ . nghiªng .To book: Chän tªn tÖp tin chøa c¸c sheet cÇn sao chÐp .Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Font . §Þnh d¹ng ph«ng ch÷ (Font) . Sao chÐp nhiÒu trang b¶ng tÝnh tõ tÖp tin nµy sang tÖp tin kh¸c Bíc 1: Më tÖp tin cã chøa c¸c trang cÇn sao chÐp Bíc 2: Vµo Edit -> chän Move or Copy sheet Bíc 3: XHHT .Khung Underline: Chän kiÓu ®êng g¹ch ch©n cho ch÷ . ngîc l¹i di chuyÓn c¸c trang b¶ng tÝnh 10/.Khung Effects: hiÖu øng ®Æc biÖt cña ch÷ + Strikethough: G¹ch ngang ch÷ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khung Color: Lùa chän mÇu ch÷ .Khung Font: Chän c¸c kiÓu font ch÷ .Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Before sheet: Lùa chän vÞ trÝ ®Æt c¸c trang b¶ng tÝnh ®· sao chÐp .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 126 .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel + SuperScript: T¹o chØ sè trªn (X2) + SubScript: T¹o chØ sè díi (H2O) Chó ý: Ta cã thÓ ®Þnh d¹ng font ch÷ b»ng thanh c«ng cô Chän ph«ng ch÷ Chän kÝch thíc ch÷ Chän kiÓu ch÷ C¨n lÒ ch÷ (tr¸i. gi÷a) 11/.Khung Border: KÎ tõng phÇn cña vïng d÷ liÖu ®· chän KÎ ®êng bªn trªn KÎ ®êng gi÷a KÓ ®êng bªn díi KÎ ®êng chÐo « bªn ph¶i KÎ ®êng bªn tr¸i KÎ ®êng gi÷a KÎ ®êng bªn ph¶i KÎ ®êng chÐo « bªn tr¸i.Bíc 3: XHHT Format Cells -> Chän thÎ Border .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 127 .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn thay ®æi mÇu nÒn .Khung Presets: §Þnh vÞ tríc + None: Kh«ng t¹o khung + Outline: ChØ kÎ ®êng bao ngoµi cña vïng d÷ liÖu ®· chän + Inside: ChØ kÎ ®êng líi bªn trong cña vïng d÷ liÖu ®· chän .Bíc 2: Vµo Format -> cells .Bíc 1: Chän vïng cÇn t¹o khung .Bíc 2: Vµo Format -> Cells . KÎ khung cho b¶ng tÝnh (Border) .Bíc 3: XHHT Patterns Format cells -> Chän thÎ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Thay ®æi mÇu nÒn (Patterns) . ph¶i. Bíc 4: NhÊn OK ®Ó hoµn tÊt 5/.

§Þa chØ tuyÖt ®èi .Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn bµi 2: C¸c lo¹i ®Þa chØ vµ hµm c¬ b¶n 1/. b/. §Þa chØ t¬ng ®èi . chiÒu.Sample: HiÖn thÞ vÝ dô khi ®· tuú chän . kho¶ng c¸ch khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn c«ng thøc tíi vÞ trÝ míi. cét hiÖn thêi vµ sÏ lµ: A2+B2 vµ -> KQ=4.Kh¸i niÖm: §Þa chØ t¬ng ®èi lµ ®Þa chØ sÏ thay ®æi ph¬ng. .Kh¸i niÖm: §Þa chØ tuyÖt ®èi lµ ®i¹ chØ kh«ng thay ®æi khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn tíi vÞ trÝ míi .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 128 . NghÜa lµ c«ng thøc sau khi sao chÐp ®· bÞ thay ®æi.Có ph¸p: <$cét $ dßng> Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Có ph¸p: <cét dßng> VÝ dô: A1: cét A dßng 1 VÝ dô: Cho b¶ng sau: NÕu c«ng thøc ®a vµo « C1 lµ: A1+B1 -> kÕt qu¶ sÏ =2 (nh h×nh bªn) Nhng khi sao chÐp c«ng thøc nµy sang « C2 th× c«ng thøc sÏ thay ®æi theo dßng.Color: Chän mÇu nÒn cÇn t« .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . C¸c lo¹i ®Þa chØ a/.Pattern: Chän mÇu vµ kiÓu nÒn .

Nguyªn nh©n ë ®©y lµ sau khi sao chÐp c«ng thøc th× c«ng thøc bÞ thay ®æi. c/. §Ó cho b¶ng l¬ng ®óng ta ph¶i ¸p dông ®Þa chØ tuyÖt ®èi vµ sÏ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Nh vËy ta thÊy kÕt qu¶ ®· ®óng. $B$1 VÝ dô: Cho b¶ng sau §Ó tÝnh l¬ng ta ph¶i lÊy l¬ng c¬ b¶n nh©n víi hÖ sè l¬ng tøc lµ D2*C4 sau ®ã sÏ sao chÐp c«ng thøc xuèng c¸c « tiÕp theo vµ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Quan s¸t vµo b¶ng l¬ng th× ta thÊy « D5. D7 b¸o lçi (#VALUE!) vµ « D6 sai kÕt qu¶. §Þa chØ hçn hîp Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. v× thÕ ta kh«ng cè ®Þnh cét mµ chØ cè ®Þnh dßng 2($2) Chó ý: NÕu muèn lÊy nhanh ®Þa chØ tuyÖt ®èi th× ta ®a vµo ®Þa chØ t¬ng ®èi vµ nhÊn phÝm F4.Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô: $A$1. Nh « D5 c«ng thøc lµ (D3*C5) hay « D6 c«ng thøc lµ (D4*C6) vµ nh vËy th× sÏ bÞ sai.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 129 . V× ë ®©y cét l¬ng lµ D vµ cét L¬ng c¬ b¶n còng lµ D.

C¸c c«ng thøc .Tªn hµm kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . v¨n b¶n .Kh¸i niÖm: §Þa chØ khèi « gåm ®Þa chØ cña « ®Çu khèi vµ ®Þa chØ « cuèi khèi . .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 130 .Hµm ph¶i ®îc b¾t ®Çu b»ng dÊu b»ng (=) . logic.Có ph¸p: + T¬ng ®èi cét tuyÖt ®èi dßng: <cét $ dßng > VÝ du: A$1. §Þa chØ khèi « .Trong hµm kh«ng ®îc chøa kÝ tù tr¾ng . $B1 d/. Khi sao chÐp hay thay ®æi th× phÇn t¬ng ®èi bÞ thay ®æi cßn phÇn tuyÖt ®èi gi÷ nguyªn .Tªn hµm kh«ng ®îc viÕt t¾t . Có ph¸p Microsoft Excel cung cÊp mét sè hµm mÉu ®îc dïng rÊt thuËn lîi trong tÝnh to¸n xö lý c¸c gi¸ trÞ cña b¶ng tÝnh. TÊt c¶ c¸c hµm ®îc viÕt theo có ph¸p sau: = <tªn hµm> (danh s¸ch c¸c ®èi sè) Trong ®ã: <tªn hµm> lµ tªn c¸c hµm do Excel quy ®Þnh (danh s¸ch ®èi sè) cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ sau .Kh¸i niÖm: Lµ ®Þa chØ bao gåm c¶ hai lo¹i ®Þa chØ trªn. c¸c ®èi sè ®îc c¸ch nhau bëi dÊu phÈy. Mét hµm tèi ®a lµ 30 ®èi sè. C¸c hµm c¬ b¶n trong Excel a/.Danh s¸ch c¸c « .Tªn c¸c vïng .§Þa chØ c¸c « .§èi sè lµ gi¸ trÞ kÝ tù hoÆc ngµy th¸ng th× ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp " " Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. B$1 + TuyÖt ®èi cét t¬ng ®èi dßng: <$ cét dßng> VÝ dô: $A1.§èi sè ph¶i n»m trong dÊu ngoÆc ®¬n ().C¸ch viÕt: <§Þa chØ « ®Çu khèi : §Þa chØ « cuèi khèi> VÝ dô: A1:B5. Mét sè ®iÒu cÇn lu ý khi sö dông hµm . $A$2:$C$6 2. cã hµm kh«ng ®èi sè.C¸c hµm b/.C¸c gi¸ trÞ sè.

Chän hµm cÇn sö dông -> nhÊn OK .Chøc n¨ng: Hµm Sum cho kÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong danh s¸ch ®îc liÖt kª . ….Có ph¸p: =Sum(®èi sè 1. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi .Chän ®èi sè 2 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 3/. Hµm tÝnh tæng (SUM) . C¸ch nhËp hµm .VÝ dô: =Sum(A1:A3) -> KÕt qu¶ sÏ =9 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 131 . mét khèi « chøa gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn ®Ó ®Ó hiÖn hép tho¹i Function 4/. ®èi sè 2.Chän ®èi sè 1 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) .Bíc 1: ChuyÓn con trá vÒ « kÕt qu¶ (nghÜa lµ « mµ nhËp c«ng thøc) . ®èi sè n) .Bíc 2: Cã hai c¸ch + C¸ch 1: NhËp c«ng thøc tõ bµn phÝm + C¸ch 2: NhËp c«ng thøc tõ menu Insert -> Function (hoÆc nhÊp Shift+F3) XuÊt Wizard .Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè. C¸c hµm sè a/. ®Þa chØ «.XuÊt hiÖn hép tho¹i .

®Þa chØ «.3. ®èi sè n) . .Ch¬ng 5: Microsoft Excel KÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong c¸c « tõ A1 ®Õn A3 b/.4) c/. . ®Þa chØ «. Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (Min) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi. mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.B1. mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 132 . Hµm tÝnh trung b×nh (AVERAGE()) . Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (MAX) -> kÕt qu¶ =6 -> KÕt qu¶=4 .C1) VÝ dô 3: =Max(4.Có ph¸p: =Max(®èi sè 1. ®èi sè n) . Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi.VÝ dô1: = AVERAGE(A1:C1) -> kÕt qu¶ =6 VÝ dô 2: = AVERAGE(A1.Có ph¸p: = Average(®èi sè 1.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè. …. ….Chøc n¨ng: Hµm Max cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª .Chøc n¨ng: Hµm dïng ®Ó tÝnh trung b×nh c¸c gi¸ trÞ d¹ng sè trong danh s¸ch .VÝ dô: =Max(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè. ®èi sè 2. ®èi sè 2.3) -> kÕt qu¶ =8 -> kÕt qu¶ =8 d/.B1.C1) VÝ dô 3: = AVERAGE(5.8.

.-1) =Round(231.Chøc n¨ng: Hµm ABS cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña biÓu thøc sè .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 133 .5.Chøc n¨ng: Hµm round dïng ®Ó lµm trßn c¸c biÓu thøc sè.B1. Hµm lµm trßn sè thùc (ROUND) . -> KÕt qu¶ lµ =2.Trong ®ã: + NÕu n > 0 sau khi lµm trßn th×"Sè thùc cÇn lµm trßn" sÏ dµnh ra n ch÷ sè sau phÇn thËp ph©n.Có ph¸p: =ABS(<biÓu thøc sè>) .Có ph¸p: =Round(Sè thùc cÇn lµm trßn.Chøc n¨ng: Hµm Min cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª .VÝ dô: =Min(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1.Có ph¸p: =Min(®èi sè 1. Hµm lÊy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi (ABS) .8.0) gi÷ l¹i phÇn nguyªn VÝ dô: =Round(231. NÕu gi¸ trÞ cÇn lµm trßn < 5 th× lµm trßn lµ 0.1542.0) -> KÕt qu¶ lµ =123 = Round(78. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .1) = Round(2. ®èi sè n) .1 -> KÕt qu¶ lµ =-1. ….15.2 -> KÕt qu¶ lµ =2.3) -> kÕt qu¶ =3 -> kÕt qu¶ =3 e/.5.2) hµng ®¬n vÞ cña sè thùc cÇn lµm trßn VÝ dô: =Round(123.VÝ dô: =ABS(-25) = ABS(14-56) -> KÕt qu¶ lµ =25 -> KÕt qu¶ lµ =42 -> KÕt qu¶ lµ =230 -> KÕt qu¶ lµ =200 -> KÕt qu¶ lµ =79 + NÕu n = 0 th× sau khi lµm trßn hµm sÏ c¾t phÇn thËp ph©n. ®Þa chØ «.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè. VÝ dô: =Round(2.675.n) . mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.2) f/.C1) VÝ dô 3: =Max(4.48 + NÕu n < 0 Hµm lµm trßn ®Õn n ch÷ sè ë phÇn nguyªn tÝnh tõ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ®èi sè 2. NÕu gi¸ trÞ > 5 th× lµm trßn lµ 10 .149.2) = Round(-1.475.

36) -> KÕt qu¶ =3 (v× cã 3 sè lµ: -> KÕt qu¶ lµ =8 -> KÕt qu¶ lµ =6 VÝ dô 2: =Count(A2.7) =Mod(20.9) = INT(13/2) 5/."B". C¸c hµm thèng kª a/.Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ .Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ sè (kh«ng ®Õm c¸c gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè) .Chøc n¨ng: Hµm INT tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ phÇn nguyªn cña biÓu thøc sè .5) -> KÕt qu¶ lµ =4 -> KÕt qu¶ lµ =0 i/.Có ph¸p: = Count(®èi sè) . Hµm ®Õm c¸c gi¸ trÞ s«(COUNT) .Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè.VÝ dô: =Counta(A2:D2) 10.36 vµ 1 kÝ tù Nhµi) -> KÕt qu¶ =4 (v× cã 3 sè lµ: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ sè d cña biÓu thøc sè chia cho sè n .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.mÉu sè) . ®Þa chØ « hoÆc khèi « .VÝ dô: =Mod(18.B2.18.42.C2.D2) VÝ dô 3: =Cuont(5.Trong ®ã: §èi sè lµ gi¸ trÞ sè thùc hoÆc biÓu thøc tr¶ l¹i kÕt qu¶ lµ sè thùc .Có ph¸p: =Mod(tö sè.VÝ dô: =INT(8.Có ph¸p: = Counta(®èi sè) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 134 .Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ c¶ sè vµ kÝ tù .VÝ dô: =Count(A2:D2) 10. Hµm lÊy phÇn d cña phÐp chia (MOD) . Hµm lÊy phÇn nguyªn cña phÐp chia(INT) .21) b/. Hµm ®Õm tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ (COUNTA) ->KÕt qu¶ =3 ->KÕt qu¶ =3 . ®Þa chØ « hoÆc khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè .Có ph¸p: =INT (®èi sè) .42.

kiÓu xÕp h¹ng) .Trong ®ã: + Sè cÇn xÕp h¹ng: lµ sè cÇn t×m thø h¹ng + Ph¹m vi so s¸nh: lµ tªn mét vïng.<®iÒu kiÖn>.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 135 .Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ tæng khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn . Hµm xÕp h¹ng gi¸ trÞ sè (RANK) ->KÕt qu¶ =4 ->KÕt qu¶ =4 .D2) VÝ dô 3: =Cuonta(5.Có ph¸p: =Rank(Sè cÇn xÕp h¹ng."B".B2. kÝ tù hoÆc biÓu thøc nhng ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp vµ cïng kiÓu d÷ liÖu víi d÷ liÖu trong <cét1>. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi so s¸nh th× kh«ng ®îc xÐt tíi + KiÓu xÕp h¹ng: nhËn mét trong hai gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ =0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng nhá Gi¸ trÞ ≠0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng lín .18.Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ thø h¹ng cña sè cÇn xÕp h¹ng so víi c¸c gi¸ trÞ trong ph¹m vi so s¸nh .Có ph¸p: =Sumif(<cét1>.C2.<Cét2>) .VÝ dô: XÕp lo¹i thø tù theo ®iÓm häc kú d/. ®Þa chØ khèi «. Hµm tÝnh tæng ®iÒu kiÖn (SUMIF) . + §iÒu kiÖn cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ lµ sè. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.21) c/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô 2: =Counta(A2.Trong ®ã: (cïng mét logic + Hµm tÝnh tæng nh÷ng « trong <cét 2> cã « t¬ng øng dßng) trong <cét 1> ®îc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. ph¹m vi so s¸nh.

6/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 136 . C¸c hµm logic a/.VÝ dô 1: TÝnh sè tiÒn thëng cña ®¬n vÞ A t¹i « C8 vµ ®¬n vÞ B t¹i « C9 VÝ dô 2: TÝnh tæng sè tiÒn thëng cña c¸c ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ A ta lµm nh sau: VÝ dô 3: TÝnh tæng tiÒn thëng cña nh÷ng ngêi cã ngµy c«ng lín h¬n 27.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Th«ng thêng <cét1> vµ <cét2> lµ mét vïng cã thÓ lµ mét phÇn cña mét cét trong b¶ng tÝnh mµ kh«ng nhÊt thiÕt lµ c¶ mét cét. . Hµm ®iÒu kiÖn (IF) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

<gi¸ trÞ 1>.VÝ dô: =AND(3<6."A"<>"B".Ch¬ng 5: Microsoft Excel . cßn l¹i lµ 30% L¬ng chÝnh.Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) ..Trong ®ã: Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ1> nÕu biÓu thøc logic ®óng Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ2> nÕu biÓu thøc logic sai . . b/. ®èi sè2..<gi¸ trÞ 2>) .Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic.Có ph¸p: =If(<biÓu thøc logic>. Cßn l¹i lµ 35% l¬ng chÝnh ta thùc hiÖn nh sau: Chó ý: Trong hµm IF còng cã thÓ cã nhiÒu hµm IF kh¸c bªn trong nhng tèi ®a mét c«ng thøc chØ cã 7 hµm IF lång nhau. Hµm vµ (AND) . ®èi sè n) .10>5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 137 . .. Hµm hoÆc (OR) . VÝ dô: VÉn víi b¶ng trªn ë cét Phô cÊp nÕu TP th× phô cÊp lµ 50% l¬ng chÝnh. NÕu PP th× phô cÊp lµ 40% l¬ng chÝnh.VÝ dô 1: Cho b¶ng l¬ng sau vµ cét phô cÊp ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c: TP phô cÊp b»ng 40% L¬ng chÝnh. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai."H"="A") c/.2<>"H") =AND(2<8.Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Chøc n¨ng: Hµm IF lµ hµm ®iÒu kiÖn mµ kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ gi¸ trÞ 1 nÕu biÓu thøc logic ®óng ngîc l¹i nÕu biÓu thøc logic sai. .Có ph¸p: =AND(®èi sè1. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE).

n) .VÝ dô: C¾t kÝ tù cuèi cña cét "Hä tªn" c/. Hµm c¾t kÝ tù bªn ph¶i chuçi kÝ tù (RIGHT) .Có ph¸p: =Left(chuçi kÝ tù.10<5.VÝ dô: C¾t kÝ tù ®Çu cña cét "Hä tªn" -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE b/. . ®èi sè2. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai."A"<>"B". Hµm c¾t kÝ tù gi÷a (MID) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Hµm c¾t kÝ tù bªn tr¸i chuçi kÝ tù (LEFT) .n) . ®èi sè n) .Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t .VÝ dô: =AND(3>6.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn tr¸i cña chuçi kÝ tù .Có ph¸p: =OR(®èi sè1....Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 138 .2<>"H") =AND(2>8. . Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE)."H"="A") 7/.Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic. C¸c hµm vÒ chuçi kÝ tù a/.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn ph¶i cña chuçi kÝ tù .Có ph¸p: =Right(chuçi kÝ tù.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .

Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: lµ mét d·y kÝ tù hoÆc mét biÓu thøc kÝ tù + bt1: kÝ tù b¾t ®Çu c¾t + bt2: Sè kÝ tù ®îc c¾t .VÝ dô: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Có ph¸p: Lower(bt kÝ tù) . bt2) . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh ch÷ thêng (Lower) .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ hoa vÒ ch÷ thêng .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .VÝ dô: e/.Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ thêng vÒ ch÷ hoa .VÝ dô: C¾t chuçi kÝ tù trong cét "Hä Tªn" b¾t ®Çu tõ kÝ tù 3 vµ 6 kÝ tù ®îc c¾t d/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 139 . bt1.Có ph¸p: =MID(chuçi kÝ tù. Hµm chuyÓn chuçi kÝ tù thµnh ch÷ hoa (Upper) .Có ph¸p: Upper(bt kÝ tù) .Chøc n¨ng: hµm sÏ tr¶ vÒ chuçi kÝ tù gi÷a khi nhËp kÝ tù b¾t ®Çu vµ kÝ tù kÕt thóc .

VÝ du: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 -> kÕt qu¶ lµ 25 b/.Có ph¸p: =Month(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 12 .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ kÝ tù hoa .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ ngµy cña d÷ liÖu kiÓu ngµy .VÝ dô: =Proper(bt kÝ tù) g/.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ th¸ng cña d÷ liÖu kiÓu ngµy . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ ch÷ hoa .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 140 . Hµm c¾t kÝ tù trèng (TRIM) .VÝ dô: =Trim(bt kÝ tù) 8/. Hµm ngµy (DAY) .Có ph¸p: =Day(d÷ liÖu kiÓu ngµy) .Có ph¸p: . C¸c hµm vÒ ngµy thµng n¨m a/. Hµm th¸ng (MONTH) .VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel f/.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ mét chuçi kÝ tù sau khi ®· bá kÝ tù trèng .Có ph¸p: .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

c/. Hµm n¨m (YEAR) - Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ n¨m cña d÷ liÖu kiÓu ngµy - Có ph¸p: =Year(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 1990 - VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990

9/. C¸c hµm t×m kiÕm a/. Hµm t×m kiÕm theo cét (VLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo cét t¬ng øng - Có ph¸p: Vlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë cét ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña cét trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè cét hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

141

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô: TÝnh tiÒn thëng cho c¸n bé, tiÒn thëng ®îc chia lµm ba møc vµ mçi møc cã gi¸ trÞ nh ë b¶ng phô díi ®©y. §Ó tÝnh tiÒn thëng cho tõng c¸n bé ta thùc hiÖn:

b/. Hµm t×m kiÕm theo hµng (HLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo hµng t¬ng øng - Có ph¸p: Hlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë dßng ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña dßng trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè dßng hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng bµo #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

142

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô:

---------------------------------------------------------------

bµi 3: C¬ së d÷ liÖu (Data base) 1. Giíi thiÖu vÒ c¬ së d÷ liÖu
C¬ së d÷ liÖu lµ tËp hîp th«ng tin, d÷ liÖu ®îc tæ chøc theo cÊu tróc dßng vµ cét ®Ó cã thÓ liÖt kª, truy t×m, xo¸, nh÷ng dßng d÷ liÖu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ®ã mét c¸ch thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. §Ó thùc hiÖn thao t¸c nµy ta ph¶i t¹o ra c¸c vïng d÷ liÖu Database, Criteria vµ Extract 1.1. Vïng Database Lµ vïng c¬ së d÷ liÖu gåm Ýt nhÊt hai dßng. Dßng ®Çu tiªn chøa c¸c tiªu ®Ò cét, gäi lµ tªn vïng hay tªn trêng (Field Name) cña c¬ së d÷ liÖu. Tªn c¸c vïng tin ph¶i lµ d÷ liÖu kiÓu chuçi vµ kh«ng ®îc trïng lÆp. C¸c dßng cßn l¹i chøa d÷ iÖu, mçi dßng gäi lµ b¶n ghi CSDL (Record) 1.2. Vïng Criteria Lµ vïng tiªu chuÈn chøa ®iÒu kiÖn ®Ó t×m kiÕm, xo¸, läc d÷ liÖu. Vïng nµy gåm Ýt nhÊt hai dßng, dßng ®Çu chøa tiªu ®Ò mµ mçi tiªu ®Ò nµy ph¶i trïng víi tiªu ®Ò cña vïng d÷ liÖu, c¸c dßng cßn l¹i chøa ®iÒu kiÖn. Khi thùc hiÖn t×m kiÕm, läc th«ng tin, Excel so s¸nh gi¸ trÞ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu víi gi¸ trÞ cña c¸c cét t¬ng øng trong vïng tiªu chuÈn ®Ó lÊy ra

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

143

Excel cho phÐp b¹n thªm. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó t×m c¸c b¶n ghi. Vïng Extract còng cã dßng ®Çu tiªn chøa tiªu ®Ò. Trong ®ã hiÖn néi dïng CSDL theo tõng mÉu tin. nhÊn phÝm Tab di chuyÓn ®Õn c¸c trêng kh¸c.3. NhÊn phÝm Enter khi d÷ liÖu d· nhËp.Ch¬ng 5: Microsoft Excel c¸c b¶n ghi tho¶ m·n tiªu chuÈn. data Form Thªm c¸c b¶n ghi víi .2. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn cã chøa c¸c trêng trong danh s¸ch vµ mét nót nhÊn lÖnh qu¶n lý danh s¸ch. Tªn cña WorrkSheet xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò cña hép tho¹i . Excel thªm c¸c b¶n ghi míi vµ cuèi danh s¸ch.1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 144 . Vïng Extract Lµ vïng läc d÷ liÖu chøa c¸c mÉu tin cña vïng Database tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. NhÊn phÝm Shift_Tab ®Ó vÒ trêng tríc ®ã. Trong vïng d÷ liÖu cã thÓ chän mét sè cét ®Ó trÝch d÷ liÖu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i trÝch tÊt c¶ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu.3. nhng mçi lÇn xãa chØ xo¸ ®îc mét b¶n ghi. Theo ngÇm ®Þnh b¶n ghi ®Çu tiªn trong danh s¸ch sÏ xuÊt hiÖn vµ b¹n cã thÓ cuén ®Õn c¸c b¶n ghi kh¸c b»ng c¸ch sö dông thanh cuén däc. t×m kiÕm ®îc d÷ liÖu tõ vïng d÷ liÖu. - Trong hép thäai Data Form NhÊn nót Criteria Chän trêng vµ nhËp vµo ®iÒu kiÖn hoÆc mÉu muèn t×m. xo¸ va t×m kiÕm c¸c b¶n ghi bµng c¸ch sö dông Form trong lÖnh ®¬n Data. 2. hép New Blank Form xuÊt hiÖn nhËp d÷ liÖu vµo c¸c trêng. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó xo¸ c¸c b¶n ghi trong danh s¸ch. Dïng Data Form ta chØ cã thÓ mçi lÇn xem mét b¶n ghi. Xo¸ b¶n ghi 2. 1. Chän New. §Ó hiÖn thÞ b¶n ghi trèng. Sö dông hép tho¹i Data Form §Ó dÔ dµng cho viÖc qu¶n lý d÷ liÖu trong danh s¸ch.§Æt con trá trong vïng Database . Chän OK. b¹n cã thÓ cuén ®Õn cuèi danh s¸ch råi chän nót nhÊn New 2. Khi chän Form. .Thùc hiÖn Menu Data\Form.Trong hép tho¹i Data Form nhÊn nót Find Next hoÆc Find Preview ®Ó lùa chän b¶n ghi cÇn xo¸ Chän nót lÖnh Delete. NÕu tªn c¸c cét kh«ng trïng khíp víi nhau th× ta kh«ng thÓ läc. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn. NhÊn Close T×m b¶n ghi 2. - NhÊn Enter ®Ó nhËp b¶n ghi ®ã vµ l¹i xuÊt hiÖn bµn ghi trèng.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 145 . B¹n cã thÓ s¾p xÕp d÷ liÖu trong mét ph¹m vi ®îc chän mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c « bªn ngoµi ph¹m vi ®îc lùa chän.. vÝ dô b¹n cã mét b¶ng danh s¸ch häc sinh gåm Hä ®Öm. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §iÓm. Thùc hiÖn Data Short. Tªn.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - NhÊn nót Find Next ho¨ch Find Prev 3. b¹n muèn s¾p xÕp theo tªn lµ kho¸ mét.Chän môc Ascending lµ s¾p xÕp t¨ng dÇn hoÆc Descending lµ s¾p xÕp gi¶m dÇn. lóc ®ã hép tho¹i Sort xuÊt hiÖn. Trong hép Sort By chän tªn trêng cÇn s¾p xÕp (kho¸ mét) - . S¾p xÕp d÷ liÖu Excel cung cÊp cho b¹n tÝnh n¨ng dÔ dµng thay ®æi ®Ó b¹n cã thÓ tæ chøc d÷ liÖu ®óng theo ý b¹n muèn. Ngµy sinh. B¹n cã thÓ s¾p xÕp danh s¸ch ®Ó tr×nh bµy d÷ liÖu trong mét trËt tù nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ s¾p xÕp b¶ng d÷ liÖu t¨ng hoÆc gi¶m. trïng tªn th× s¾p xÕp theo hä lµ kho¸ 2. §Ó s¾p xÕp d÷ liÖu b¹n tiÕn hµnh nh sau: Chän con trá vµo vïng d÷ liÖu cÇn s¾p xÕp. Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 1 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 2 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 3 - Chän Option Sort top to bottom: s¾p xÕp theo hµng Sort left to right: s¾p xÕp theo cét - Chän OK. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã hai vïng Database vµ Criteria. T×m kiÕm d÷ liÖu §Ó t×m kiÕm c¸c d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. Ghi chó. vµ s¾p xÕp theo ®iÓm lµ kho¸ 3. Excel cho phÐp b¹n s¾p xÕp d÷ liÖu tèi ®a theo ba kho¸.Hép Then By cho phÐp chän thªm mét trêng thø hai hoÆc thø ba (kho¸ hai hoÆc ba) . 4.

Thùc hiÖn lÖnh Data\Filter\Advanced Filter. c¸c b¶n ghi kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ë vïng Criteria sÏ bÞ dÊu ®i.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 146 . Hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn - Trong môc Action. hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn. Criteria vµ Extract. - 5. KÕt qu¶ sao chÐp tíi « A12. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã ba vïng Database.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - Chän con trá n»m trong vïng Database Thùc hiÖn menu Data\Filter\Advanced Filter. X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range Chän OK. thùc hiÖn + Bíc 1: Vµo Data -> Filter -> Advanced Filter + Bíc 2: Chän môc Copy to another location Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.VÝ dô: Cho b¶ng d÷ liÖu sau: H·y läc nh÷ng häc sinh ®¹t lo¹i Kh¸ vµ Giái. Läc d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn cho tríc (Advanced ) §Ó läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. chän Copy to Another Location X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Extract vµo hép Copy to . Chän con trá trong vïng Database. Chó ý:  Muèn liÖt kª l¹i toµn bé néi dung cña c¸c b¶n ghi ta dïng lÖnh Data\Filter\Show All. chØ hiÓn thÞ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.

X¸c ®Þnh tiªu chuÈn t×m kiÕm Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 6. Chän Data\Filter\AutoFilter. - . Läc d÷ liÖu b¶ng AutoFilter Cã thÓ sö dông chøc n¨ng AutoFilter ®Ó ®a vµo c¸c tiªu chiÈn so s¸nh.  Chän Custom sÏ läc d÷ liÖu theo ý b¹n. Excel sÏ chÌn c¸c mòi tªn híng xuèng cho mçi trêng trong danh s¸ch.Chän All th× tÊt c¶ c¸c b¶n ghi ®îc hiÓn thÞ. Chän mét « trong vïng Database.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 147 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Bíc 3: Chän vïng d÷ liÖu cÇn läc + Bíc 4: Khai b¸o ph¹m vi chøa ®iÒu kiÖn läc + Bíc 5: Khai b¸o ®Þa chØ sao chÐp DL ®Õn + Bíc 6: NhÊn OK . .Bíc 7: XHHT kÕt qu¶ nh sau: Chó ý:  NÕu chän Unique Records Only: c¸c b¶n ghi gièng nhau chØ tån t¹i mét b¶n ghi.Chän mòi tªn trong c¸c trêng sÏ cã chøa d÷ liÖu ®îc tr×nh bµy. NÕu kh«ng chän th× läc ®Çy ®ñ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.

....... vïng tiªu chuÈn) B»ng Kh«ng b»ng Lín h¬n Lín h¬n hoÆc b»ng VÝ dô: Cho b¶ng tÝnh sau: H·y thùc hiÖn tÝnh tæng l¬ng cña nh÷ng c¸n bé cã "Chøc vô" lµ PP (phã phßng) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 148 . ... ....... Hµm tæng d÷ liÖu sè (DSUM) .Có ph¸p: DSum(vïng CSDL.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ tæng d÷ liÖu sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. Mét sè hµm c¬ së d÷ liÖu a/.Trong hép tho¹i Custom AutoFillter cho phÐp b¹n thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp t×m kiÕm kh¸c nhau ph¶i Chän ®iÒu kiÖn t¹i « cã tªn trêng cÇn läc d÷ liÖu.... chän gi¸ trÞ t¹i « bªn C¸c gi¸ trÞ: Equals Does not equals Is greater than Is greater than or equal to ...... 7.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Sau khi khi b¹n ®· sö dông AutoFillter.... NÕu b¹n muèn läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã th× sö dông lùa chän Custom trªn trêng t×m kiÕm. cét n.

Trong ®ã: + Vïng CSDL: A4:D10 + Cét n: 4 + Vïng tiªu chuÈn: F5:F6 b/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . . cét n.Có ph¸p: =Dmax(vïng CSDL.Có ph¸p: =Dmin(vïng CSDL. vïng tiªu chuÈn) . .VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn. h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng nhá nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP c/. Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (DMAX) . vïng tiªu chuÈn) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. cét n. Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (DMIN) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 149 .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn.

tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn . cét n.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 150 .VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé". vïng tiªu Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP f/. vïng tiªu chuÈn) .VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn. cét n. h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng lín nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP d/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa d÷ liÖu trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL.Có ph¸p: =DCount(vïng CSDL. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn . Hµm cho kÕt qu¶ lµ trung b×nh (DAVERAGE) . h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP e/. Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ sè (DCOUNT) .VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé".Có ph¸p: =DCounta(vïng CSDL.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa gi¸ trÞ sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL. chuÈn) . Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ « chøa d÷ liÖu (DCOUNTA) .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn.

Mét sè phÐp kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh 8.b¹n cÇn lÊy d÷ liÖu trong « A3 cña b¶ng tÝnh THANG1. THANG2.. =[LUONG. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp kh¸c nhau B¹n cã thÓ kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp b¶ng tÝnh kh¸c nhau ®Ó lÊy ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. t¸ch mµn h×nh 9. vïng tiªu chuÈn) . Ta ph¶i tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ trong mét b¶ng tÝnh cña mét tÖp b¶ng tÝnh kh¸c. Cè ®Þnh dßng vµ cét Trong mét b¶ng d÷ liÖu thêng thÊy c¸c ph©n tªn cña cét d÷ liÖu cÇn ®îc thêng xuyªn xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. Cè ®Þnh dßng vµ cét. NÕu mét b¶ng tÝnh cã qu¸ nhiÒu b¶n ghi hoÆc nhiÒu cét d÷ liÖu th× tiªu ®Ò hoÆc cét sÏ bÞ cuén che khuÊt vÝ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Có ph¸p: =DAverage(vïng CSDL. Khi tªn cña b¶ng tÝnh ®îc ®æi th× c«ng thøc còng ®æi theo. c¸c b¹n ghi ®Þa chØ cña « nµy theo có ph¸p sau: <Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö b¹n ®ang ë b¶ng tÝnh DMTK b¹n muèn lÊy gi¸ trÞ cña « A3 trong b¶ng tÝnh KT b¹n ®a con trá vÒ vÞ trÝ cÇn nhËp d÷ liÖu vµ nhËp c«ng thøc = KT!A3. Trong tÖp nµy cã c¸c b¶ng tÝnh THANG1.1..XLS trong th môc My Document cña æ C. b¹n ph¶i nhËp c«ng thø sau =’C:\MY DOCUMENT\[LUONG.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .2.VÝ dô: VÉn " B¶ng danh s¸ch c¸n bé h·y thùc hiÖn tÝnh tiÒn l¬ng trung b×nh cña nh÷ng ngêi cã "Chøc vô" lµ PP. XLS}THANG1’!$A$3 NÕu c¸c tÖp b¶ng tÝnh ®ang n»m trong th môc hiÖn thêi b¹n kh«ng cÇn ph¶i chØ thÞ ®êng dÉn vµ c¸c dÊu nh¸y trªn. cét n.1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 151 . [Tªn tÖp]<Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö cã mét tÖp b¶ng tÝnh lµ LUONG. 8.. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong cïng mét tÖp §Ó tham chiÕu tíi b¶ng tÝnh kh¸c trong cïng mét tÖp b¶ng tÝnh. XLS}THANG1’!$A$3 9. 8.

VÝ dô t¹i « A3 th× dßng 1. quª qu¸n.. Më menu Window\Split.. VÝ dô t¹i « C3 th× dßng 1. - §Ó cè ®Þnh theo cét th× ®Æt con trá lªn cét nµo ®ã t¹i dßng sè 1. ngµy sinh. Cè ®Þnh c¶ dßng vµ cét th× ®Æt con trá t¹i « kh«ng ph¶i lµ cét A vµ dßng 1.T¸ch theo hµng däc: ®Æt con trá ®Õn mét « trªn dßng sè 1. cét A th× Excel sÏ t¸ch mµn h×nh ra lµm 4 cöa sæ. Trªn mét trang mµn h×nh. T¸ch mµn h×nh thµnh c¸c b¶ng nhá Gi¶ sö mét b¶ng tÝnh víi kÝch thíc lín. B ®îc cè ®Þnh. C¸c b¶n ghi trong hai cöa sæ vÉn ®ång nhÊt nghÜa lµ cöa sæ bªn nµy dÞch chuyÓn ®Õn b¶n ghi nµo th× cöa sæ bªn kia còng dÞch chuyÓn theo vËy mét b¶n ghi lu«ng n»m trªn mét hµng. nghÜa lµ c¸c cét cña hai mµn h×nh lµ th¼ng hµng nhau. Excel sÏ t¸ch thµnh hai cöa sæ. chän môc Remove Split Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. . 2 vµ cét A. NÕu muèn bá chÕ ®é cè ®Þnh b¹n thùc hiÖn lÖnh UnFreeze Panes.2 ®îc cè ®Þnh. 9. T¸ch theo hµng ngang: ®Æt con trá lªn mét « cña cét A th× khi ®ã khi dÞch chuyÓn con trá ë mµn h×nh nµy ®Õn cét nµo th× mµn h×nh kia còng dÞch chuyÓn theo. b¹n kh«ng thÓ cïng xem d÷ liÖu ë hai cét c¸ch xa nhau hoÆc dßng c¸ch xa nhau. nªn cè ®Þnh dßng tiªu ®Ò vµ c¸c cét quan träng.NÕu chän mét « kh«ng n»mm trªn hµng 1. ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy. - - Khi cÇn bá chÕ ®é t¸ch mµn h×nh. b¹n cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p t¸ch mµn h×nh..2. ..Ch¬ng 5: Microsoft Excel dô nh hµng tiªu ®Ò Hä tªn. §Ó cè ®Þnh mét dßng ®Æt con trá lªn dßng ®ã ë cét A.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 152 . §­êng cè ®Þnh dßng Sau khi ®· x¸c ®Þnh xong « chän më menu Window thùc hiÖn lÖnh Freeze Panes.

C¸c nh·n cho trôc (Axis labels): lµ c¸c tiªu ®Ò ®i liÒn víi c¸c trôc ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung cña c¸c truc X. + Z (trôc xiªn): t¹o chiÒu s©u (cã trong biÓu ®å 3 chiÒu) .COLUMN: BiÓu ®å h×nh cét.BAR: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc. biÓu ®å thÓ hiÖn mèi t¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn so víi toµn thÓ .Chuçi d÷ liÖu (Data series): lµ tËp hîp tÊt c¶ d÷ liÖu cã liªn quan ®Ó vÏ biÓu ®å . Y .Tiªu ®Ò cña biÓu ®å (Chart title): lµ c¸c tiªu ®Ò ngay trªn biÓu ®å vµ ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung chÝnh cña biÓu ®å. C¸c thµnh phÇn cña mét biÓu ®å .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10. biÓu ®å nµy ®îc sö dông t¬ng tù nh biÓu ®å gÊp khóc b/.C¸c chó thÝch (Legends): lµ nh÷ng lêi ghi chó cho c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau . BiÓu ®å trong Excel vµ in Ên a/. biÓu ®å nµy so s¸nh c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau .AREA: BiÓu ®å miÒn. . . c/.C¸c ®êng kÎ líi (Gridlines): C¸c ®êng kÎ líi ngang däc trªn vïng biÓu ®å ®Ó dÔ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ trªn c¸c ®êng biÓu diÔn. 6 nhãm biÓu ®å d¹ng 3 chiÒu.PIE: BiÓu ®å h×nh b¸nh trßn. biÓu ®å ®îc ph©n cÊp møc ®é theo cét . C¸c bíc t¹o mét biÓu ®å Cho b¶ng d÷ liÖu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 153 . Giíi thiÖu Excell cã tÊt c¶ 15 nhãm biÓu ®å kh¸c nhau. ®îc Excell t¹o ra c¨n cø vµo sè liÖu cao vµ thÊp nhÊt trong ph¹m vi d÷ liÖu khai b¸o.C¸c trôc (Axis) + X (trôc hoµnh): thêng ®îc minh ho¹ cho d÷ liÖu d¹ng nh·n + Y (trôc tung): lµ trôc th¼ng ®øng vµ vu«ng gãc víi trôc X.LINE: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc. biÓu ®å nµy thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn theo thêi gian . 9 nhãm biÓu ®å d¹ng 2 chiÒu.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 154 .Bíc 5: XHHT Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo b¶ng doanh thu b¸n hµng trªn.Bíc 2: NhÊp chuét vµo nót Chart Winzard vµo Insert -> Chart) .Bíc 4: NhÊn Next XHHT Khai b¸o ph¹m vi chøa d÷ liÖu cÇn t¹o biÓu ®å t¹i môc Data range (nÕu bíc 1 ®· thùc hiÖn viÖc chän th× cã thÓ bá qua ) + NÕu chän Row th× mçi nhãm cét lµ mét quý (ë ®©y mçi cét lµ 1 mÆt hµng) + NÕu chän Column th× mçi mét nhãm cét lµ 1 mÆt hµng (ë ®©y mçi nhãm cét lµ mét quý) Chän xong nhÊn Next . h·y t¹o biÓu ®å d¹ng Column .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn minh ho¹ trªn biÓu ®å .Bíc 3: XHHT trªn thanh c«ng cô (hoÆc Trong thÎ Standard type cã môc: + Chart type: chän nhãm biÓu ®å + Chart sub-type: chän kiÓu biÓu ®å t¬ng øng .

Bíc 1: Vµo File -> Page Setup .Bíc 2: XuÊt hiÖn hép tho¹i Page Setup víi c¸c thÎ sau: */. In b¶ng tÝnh a/. ThÎ Page: .Ch¬ng 5: Microsoft Excel NÕu nhÊn Finish th× mäi th«ng sè cha ®Æt sÏ ®îc ngÇm ®Þnh + Chart title: §Æt tªn tiªu ®Ò cho biÓu ®å + Category (X) axis: §Æt tªn trôc ngang cho biÓu ®å + Value (Y) axis: §Æt tªn cho trôc däc cho biÓu ®å §iÒn mäi th«ng tin xong nhÊn Next .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 155 . §Þnh d¹ng trang in .Bíc 6: XHHT + As object in: Lu biÓu ®å vµo Sheet hiÖn hµnh + As new sheet: Lu biÓu ®å vµo mét sheet míi kh¸c Cuèi cïng nhÇn Finish ®Ó kÕt thóc ta ®îc biÓu ®å sau: 11.Khung Orientation: Chän híng in + Portrait: In däc Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Khung Scaling + Adjust to …: HiÖu chØnh tû lÖ b¶ng tÝnh sao víi kÝch thíc khi in ra giÊy + Fit to X page(s) wide by Y tall: §iÒu chØnh d÷ liÖu cho võa víi kÝch thíc mét trang theo chiÒu réng vµ chiÒu cao.Left: Thay ®æi lÒ tr¸i . ThÎ Header/Footer: T¹o hoÆc gì bá tiªu ®Ò ®Çu trang hoÆc cuèi trang .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 156 .Custom Footer: T¹o tiªu ®Ò cuèi trang Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. NhÊn chuét vµo vïng t¬ng øng ®Ó so¹n th¶o néi dung cña tiªu ®Ò.Paper size: chän khæ giÊy */.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Lanscape: In ngang .Top: Thay ®æi lª trªn .Bottom: Thay ®æi lÒ díi .Right: Thay ®æi lÒ ph¶i . .Center on page: C¨n chØnh d÷ liÖu vµo gi÷a theo hai chiÒu + Horizontally: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu ngang khæ giÊy + Vertically: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu däc khæ giÊy */. ThÎ Mergin . .Custom header: T¹o tiªu ®Ò ®Çu trang.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel */.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 157 .Rows to repeat at top: Khai b¸o ph¹m vi chøa dßng d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau.Columns to repeat at left: Khai b¸o ph¹m vi chøa cét d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau. .Bíc 2: XHHT Print Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. b/. ThÎ Sheet: .Bíc 1: Vµo File -> Print (Ctrl+P) .Print area: Khai b¸o ph¹m vi d÷ liÖu ®îc in . In b¶ng tÝnh .

Print what: X¸c ®Þnh ®èi tîng cÇn in + Selection: In ph¹m vi ®· lùa chän + Selected Sheet(s): In toµn bé b¶ng tÝnh ®ang lµm viÖc + Entire workbook: In toµn bé c¸c b¶ng tÝnh cã trong tÖp tin .Bíc 3: NhÊn OK ®Ó thùc hiÖn in bµi tËp thùc hµnh I. Mét sè bµi tËp c¬ b¶n a 1 B C D E LËp c«ng thøc to¸n häc F G Bµi 1: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 158 .Number of copies: Khai b¸o sè b¶n in ®îc sao chÐp ra .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Name: Tªn m¸y in . .Print range: X¸c ®Þnh ph¹m vi in + All: In tÊt c¶ c¸c trang + Page(s) From X to Y: In tõ trang X ®Õn trang Y.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 159 . LËp c«ng thøc to¸n häc cho b¶ng tÝnh trªn 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 hs a 5 3 6 6 4 9 8 2 5 6 b 2 6 5 3 4 9 8 2 4 3 a+b 3 a-b a/b a*b (a+b)*hs 1.KeyBoa rd b c d b¸o gi¸ linh kiÖn §¬n Sè l¬ng gi¸(USD) 6 65 5 72 3 29 2 59 4 24 5 13 3 10 Tû gi¸ USD e Thµnh tiÒn 1764000 1. TÝnh thµnh tiÒn cho c¸c linh kiÖn = sè lîng * ®¬n gi¸ * tû gi¸ 2. Lu b¶ng tÝnh cã tªn: Baitap1 Bµi 2: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 stt 1 2 3 4 5 6 7 Tªn linh kiÖn Main CPU DDR HDD Case CDROM Mouse. Lu b¶ng tÝnh cã tªn Baitap2 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

19 Tæng l¬ng Bµi 4: a 1 2 3 4 5 6 7 hÖ sè chøng tõ ? ? ? b 0. Tæng l¬ng = L¬ng + Phô 18 cÊp 4. TÝnh L¬ng = L¬ng NC* Ngµy c«ng 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 160 . TÝnh tæng cho c¸c cét L¬ng. Phô cÊp. Phô cÊp = 20% L17 ¬ng 3.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 3: a 1 stt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Tæng Hä vµ tªn b c d e f g b¶ng l¬ng nh©n viªn L¬ng Ngµy ngµy L¬ng c«ng c«ng 50000 55000 60000 50000 45000 60000 65000 60000 50000 45000 21 23 22 24 21 23 25 21 22 24 Phô cÊp Tæng l¬ng 13 11 55000 24 14 15 16 1.7 DiÔn gi¶i c d e f g b¶ng kª nhËp hµng sè lîng ®¬n gi¸ trÞ gi¸ THUÕ Tæng tiÒn B1 B2 B3 B4 Bµn gç Bµn nhùa GhÕ gç GhÕ nhùa 32 21 21 24 365 120 65 23 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B5 B6 B7 B8 B9 B10 GhÕ xÕp GhÕ xoay B¶ng Fox B¶ng gç Bµn m¸y tÝnh Bót viÕt b¶ng 25 26 24 32 35 50 67 89 230 240 200 10 1.5 5. Tæng tiÒn = TrÞ gi¸ + thuÕ Bµi 5: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 b c Líp: C§KTK02A stt hä Vµ T£N §iÓm Thi XÕp h¹ng xÕp lo¹i d e f g b¶ng ®iÓm kiÓm tra TB TK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Häc sinh ®iÓm cao nhÊt Häc sinh ®iÓm thÊp nhÊt 5. XÕp h¹ng cho tõng häc sinh 3.0 6. thÊp nhÊt 4.0 5.5 6. XÕp lo¹i cho tõng häc sinh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.0 7.0 5.0 6 6 8 5 6 6 6 5 8 5 7 1.0 6.0 8.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 161 . ThuÕ = trÞ gi¸ * hÖ sè 3. TÝnh trÞ gi¸ = sè lîng * ®¬n gi¸ 2. TÝnh ®iÓm TK = (TB+Thi*3)/4 2.8 8.0 6. T×m h/s cã ®iÓm cao nhÊt.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 162 .5 To¸n 8 6 7. Bµi 1: Mét sè bµi tËp c¬ së d÷ liÖu KÕt Qña Kú Thi TuyÓn Líp 10 M· sè B12 A11 C22 A11 B12 Tªn QuÕ GÊm Lôa Nhung T¬ XLC2 TB Kh¸ Giái Kh¸ TB V¨n 4.5 3 4.5 3 6 5 2.5 2 1 Ký tù ®Çu B A C NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 25 26 27 28 10>=TK>=8 th× "Giái" 8>TK>=7 th× "Kh¸" 7>TK>=5 th× "TB" cßn l¹i xÕp lo¹i "YÕu" II.5 §iÓm céng DiÖn §iÓm Tæn KÕt UT UT g qña céng Th«ng tin vÒ kú thi: §iÓm v¨n cao nhÊt §iÓm to¸n cao nhÊt Tæng sè thÝ sinh Tæng sè thÝ sinh ®Ëu Tæng sè thÝ sinh rít B¶ng phô DiÖn UT §iÓm UT DiÖn 2 DiÖn 1 DiÖn 3 1.

TÝnh tiÒn thuª = Sè ngµy ë*Gi¸ thuª 1 ngµy KÝ tù ®Çu cña sè phßng cho biÕt lo¹i phßng 2. §iÓm céng: NÕu XLC2 lµ giái th× céng 2.tiÒn gi¶m 4. §iÒn vµo b¶ng th«ng tin 6. Qu¶n lý kh¸ch s¹n ABC: B¶ng Theo Dâi Kh¸ch Hµng STT Kh¸ch Sè Ngµy phßng ®Õn 1 2 3 4 5 6 Nam Hïng Nam Minh Thanh Dòng A01 B01 A01 C02 B02 A02 01-01-98 15-01-98 20-01-98 15-01-98 25-01-98 01-01-98 Ngµy ®i 10-01-98 15-01-98 25-01-98 20-01-98 30-01-98 30-01-98 TiÒn thuª TiÒn gi¶m TiÒn ph¶i tr¶ B¶ng gi¸ thuª phßng (VN§) Lo¹i Gi¸/ng µy A 500000 B 300000 C 200000 Bµi 3: B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn (Th¸ng 1/1999) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ngµy ®Õn. tÒn ph¶i tr¶. KÕt qu¶: Tæng>= 13. sè phßng. TÝnh tiÒn gi¶m . TÝnh ra nh÷ng ngêi ë trong ngµy 30 gåm c¸c cét kh¸ch. DiÖn u tiªn vµ ®iÓm u tiªn tra trong b¶ng phô theo kÝ tù ®Çu cña m· sè 3. TiÒn ph¶i tr¶: TiÒn thuª . NÕu kh¸ch hµng nµo ë ngµy 15/10/99 th× ®îc gi¶m 10% tiÒn thuª cña ngêi ®ã 3.25 th× " §Ëu" ngîc l¹i th× "Rít" 5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 163 . kh¸ th× céng 1 2. TrÝch ra danh s¸ch c¸c thÝ sinh ®Ëu Bµi 2: NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. ngµy ®i. Tæng:= v¨n + to¸n + §céng + §iÓm ¦T 4.

<=100 = Thµnh tiÒn *100% nÕu hiÖu sè >100 4. Thµnh tiÒn:=(chØ sè cuèi . TÝnh cét céng : = Phô tréi + Thµnh tiÒn 5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Lo¹i DS KD NN TT CN KD NN ChØ sè ®Çu 34 58 90 150 400 50 ChØ sè cuèi 87 400 150 700 1500 90 HÖ sè Thµnh tiÒn Phô tréi Céng NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.chØ sè ®Çu)* hÖ sè 3.lµ NN th× =5.TT th× =2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 164 .chØ sè ®Çu<=50 = Thµnh tiÒn *35% nÕu hiÖu sè >50. S¾p xÕp b¶ng tÝnh theo thø tù t¨ng dÇn cña cét céng 6.Phu tréi : =0 nÕu chØ sè cuèi .5.CN th× = 2. 2. TÝnh cét hÖ sè theo yªu cÇu sau: NÕu laäi DS vµ KD th× hÖ sè =3. TrÝch c¸c dßng cã lo¹i DS vµ KD Bµi 4: Cöa Hµng S¸ch B¸o Tæng Hîp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· Hµng TNNS01 TNNB05 CANB03 PNNB04 TTNS02 CANS01 PNNB03 TTNB02 Tªn Hµng Ngµy Giao 05/01/98 07/01/98 07/01/98 08/01/98 12/01/98 12/01/98 15/01/98 17/01/98 §¬n Gi¸ Sè Lîng Thµnh TiÒn B¶ng phô 2 KÝ tù Tªn B¸o Gi¸ B¸o ®Çu cña NhËt B¸o NguyÖt M· hµng San TT Tuæi trÎ 1000 2500 TN Thanh niªn 1500 3500 PN Phô n÷ 2000 5000 CA C«ng an 1300 2800 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Rót trÝch c¸c mÉu tin cã liªn quan ®Õn b¸o tuæi trÎ. Sè lîng: NÕu 2 ký tù cuèi tõ 01 ®Õn 03 th× 100. §¬n gi¸: Dùa vµo 2 ký tù ®Çu vµ ký tù 3-4 ®Ó tra trong b¶ng phô.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 165 . 3. NB tøc NhËt b¸o. 04 ®Õn 05 th× 50 4. 5. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 2. Tªn hµng : Dùa vµo hai ký tù ®µu cña m· hµng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. tra trong b¶ng phô. lµm trßn ®Õn hµng ngµn. VÝ dô: TTNS tøc tuæi trÎ NguyÖt san. Thµnh tiÒn: NÕu sè = 100 th× gi¶m 5% gi¸. nÕu ký tù 3-4 lµ NS tøc NguyÖt san.

Dùa vµo b¶ng tån kho ®Ó ®×ªn vµo cét tªn mÆt hµng. sau ®ã th× gi¶m 4% 4.4 Tæng kÕt th¸ng 4 MÆt Sè lîng Thµnh hµng tiÒn PC HD FD NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.2 FD144 §Þa mÒm 6 20 1. §¬n vÞ tÝnh Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng.Thµnh tiÒn:=sè l¬ng*®¬n gi¸ 6. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TÝnh b¶ng tæng kÕt th¸ng 4.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 166 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 5: Cöa Hµng M¸y TÝnh Th¸ng 4/1998 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· hµng Tªn hµng PC586 PC486 FD120 HD420 HD850 PC586 FD120 FD144 §¬n vÞ Sè lîng Ngµy §¬n gi¸ b¸n 14 02-04 10 12-04 12 09-04 4 22-04 10 18-04 4 27-04 10 11-04 10 06-04 Thµnh tiÒn B¶ng tån kho th¸ng 3 M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸ Sè lîng PC486 M¸y tÝnh 700 20 486 PC586 M¸y tÝnh 1000 30 586 HD420 §Üa cøng 80 20 420 HD850 §Üa cøng 120 14 850 FD120 §Üa mÒm 4 0 1. §¬n gi¸ NÕu b¸n tõ ngay 20 trë lªn vÒ tríc th× ®¬n gi¸ nh trong b¶ng tån kho. nÕu lµ PC hoÆc HD th× ®¬n vÞ tÝnh lµ ”c¸i” cßn FD th× lµ ®¬n vÞ tÝnh lµ ” hép ” 3. 2.

2. . Thi ngµnh nµo th× m«n ®ã ®îc tÝnh hÖ sè 2. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. sau ®ã céng víi ®iÓm c¸c m«n cßn l¹i .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 6: KÕt Qña TuyÓn Sinh M· sè Hä vµ tªn Ngµnh A001 B102 C111 C102 Lª Anh TrÇn B× Lª TuÊn TrÇn NghÜa B007 Lý H¬ng B205 Hoµng Lan A102 Vò Träng §iÓm chuÈn To¸n 29 Lý 28 Hãa 27 Sè thÝ sinh ®Ëu: Tæng sè thÝ sinh: Thèng kª tuyÓn sinh Ngµn TS §Ëu TS Rít h To¸n Lý Hãa NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =B th× lµ lý.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin To¸n 10 8 9 9 7 8 7 §iÓm Lý 9 9 5 7 9 8 Hãa 7 6 9 7 8 Tæng céng KÕt qña Ghi chó 167 .nÕu bá thi m«n nµo thi coi nh ®iÎm m«n ®ã =0. KÕt qu¶: Häc sinh nµo cã ®iÎm tæng céng b»ng ®iÓm chuÈn trë lªn th× “®Ëu” . Tæng céng.§iÒn vµo cét ngµnh theo yªu cÇu sau: .NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =C th× lµ ho¸.NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =A th× lµ to¸n .ngîc l¹i “rít”. 3.

S¾p xÕp theo thø tù ®iÓm tæng céng gi¶m dÇn.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 168 . 6. TÝnh b¶ng thèng kª tuyÓn sinh.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4. Ghi chó: häc sinh nµo ®Ëu víi sè ®iÓm lín h¬n ®iÓm chuÈn + 3 sÏ ®îc ghi chó “cã H B”. 7. 5. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TÝnh tæng sè häc sinh "®Ëu" vµ tæng sè häc sinh "rít" .

LËp b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 2. Gi¸ trÞ nhËp = ®¬n gi¸ nhËp * sè lîng nhËp. -1% ®èi víi mÆt hµng lo¹i C. Gi¸ trÞ xuÊt =(®¬n gi¸ nhËp * sè lîng xuÊt) + thuÕ. 3. 4. Tªn hµng: Dùa vµo b¶ng danh môc hµng ho¸. ThuÕ tÝnh trªn trÞ gi¸ nhËp vµ tû suÊt: -2% ®èi víi mÆt hµng lo¹i A. -3% ®èi víi mÆt hµng lo¹i B.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 169 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 7: MÆt hµng T001 T002 F001 A001 P002 A001 T003 Tªn hµng B¶ng Theo Dâi Hµng Hãa Hµng nhËp Sè lîng §¬n gi¸ TrÞ gi¸ 100 10 200 15 50 20 500 10 1000 100 100 20 50 10 Hµng xuÊt Sè lîng TrÞ gi¸ 50 150 50 300 500 0 100 MÆt hµng A001 P002 T001 T002 T003 F001 Danh Môc Hµng Hãa Tªn hµng §VT Vi tÝnh Photocopy Ti vi Tñ l¹nh §iÖn tho¹i Fax C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Lo¹i A B C C C A Lo¹i A B C B¶ng thèng kª Hµng nhËp Hµng xuÊt Tæng SL Tæng G Tæng Tæng G TrÞ SL TrÞ NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.

CM > §Çu m¸y .TV > Ti vi . Rót tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ tivi Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §¬n vÞ b¸n trªn tõng c¸i: =(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)*(1+0. §¬n gi¸ vèn trªn tõng c¸i:=(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)/ sè lîng 6. Thµnh tiÒn: =sè lîng * ®¬n gi¸.50 % M· 2% 0. 3. 5.CA > Cassettes . 4.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 170 .MI > Micro 2. víi nh÷ng m· hµng cã ký tù cuèi lµ C(CKD) sÏ ®îc gi¶m 5% so víi thµnh tiÒn.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 8 : B¶ng ChiÕt TÝnh Gi¸ Thµnh §¬n Sè lîng Thµn ThuÕ PhÝ gi¸ h nhËp VC tiÒn 400 300 200 200 350 300 450 100 180 500 10 200 STT 1 2 3 4 5 6 M· hµng TTVC CCAK DDMC TTVK CCAC MMIC Tªn hµng Gi¸ vèn Gi¸ b¸n B¶ng phô M· ThuÕ PhÝ VC T 29% 4% C 10% 3% D 8% 2. TiÒn thuÕ nhËp khÈu: Dùa vµo ký tù cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô.50 % NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §iÒn cét tªn hµng dùa theo ký tù thø 2 vµ 3 cña m· hµng víi tiªu chuÈn sau: .2)/sè lîng 7. TiÒn phÝ vËn chuyÓn: TÝnh trªn gi¸ trÞ thµnh tiÒn víi tû xuÊt tra trong b¶ng phô theo ký tù ®Çu cña b¶ng m· hµng.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 9 : B¶ng NhËp XuÊt Hµng Hãa Tªn hµng NhËp-XuÊt Sè lîng §¬n gi¸ N 9 X 1 X 14 N 5 X 2 X 4 N 3 X 15 X 4 N 3 B¶ng ®¬n gi¸ M· NhËp XuÊt KB 15 MO 200 CP 1165 STT M· hµng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MO240 CP100 KB101 CP105 MO220 CP090 KB103 MO110 KB104 CP116 Thµnh tiÒn Danh môc hµng M· Tªn hµng CP CPU MO Monitor KB Keyboard B¶ng thèng kª M· hµng Tæng tiÒn Tæng tiÒn nhËp xuÊt CP MO KB NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §¬n gi¸: Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ ®iÒu kiÖn nhËp hay suÊt ®Ó tra trong b¶ng gi¸ 4. §Õm xem cã bao nhiªu ho¸ ®¬n ®îc gi¶m gi¸ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Trong b¶ng ®¬n gi¸. §¬n gi¸ xuÊt cao h¬n ®¬n gi¸ nhËp 20% 3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 . nÕu sè lîng > 10 gi¶m 2% trªn trÞ gi¸ thµnh tiÒn cho phiÕu xuÊt 6. Thµnh tiÒn: = sè lîng* ®¬n gi¸. Tªn hµng: dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ tra trong b¶ng danh môc 2.

§¬n gi¸: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 . Thµnh tiÒn:= sè lîng*®¬n gi¸ S¾p xÕp t¨ng dÇn theo cét chøng tõ TrÝch ra danh s¸ch c¸c vËt t cã kÝ tù ®Çu lµ "X" vµ kÝ tù cuèi lµ "C" TÝnh b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 7. 4. 6. TÝnh b¶ng thèng kª Bài 10 B¸o C¸o XuÊt Kho Tªn vËt t Sè lîng §¬n gi¸ 50 3150 100 2500 600 250 1500 300 30 800 B¶ng phô Tªn vËt t X¨ng A92 DÇu Diesel Nhít STT Chøng tõ 1 X01C 2 D02K 3 N03C 4 X04C 5 D05K 6 N06C 7 X07C 8 D08K 9 N09C 10 X10K Thµnh tiÒn MVT X D N §¬n gi¸ 3800 3300 15000 B¶ng thèng kª Tæng thu tiÒn nhít Tæng thu tiÒn dÇu NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. nÕu kÝ tù cuèi cña chøng tõ lµ "C" th× ®¬n gi¸ ®îc gi¶m 10% 3. Tªn vËt t: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô 2.

Thu nhËp: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.3 cña m· nh©n viªn vµ tra trong b¶ng 1 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 . Tªn NV: dùa vµo kÝ tù 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 11: B¶ng TÝnh C«ng Tªn nh©n Khèi viªn lưîng 35 25 15 40 70 55 80 47 60 68 Tæng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· NV V01AD V02AD V01AD V02AD V03AD V04AD V01AD V04AD V01AD V02AD TÇng 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 Thu nhËp B¶ng 1 M· NV 01 02 03 04 Tªn NV NghÜa B×nh Tïng B¶o TÇng 1 2 3 B¶ng ®¬n gi¸ c«ng <=30 >30-60 Kg kg >60 kg 2000 3000 5000 3000 4000 7000 4000 5000 9000 Tæng thu nhËp cña tõng nh©n viªn Tæng thu Tªn NV nhËp NghÜa B×nh Tïng B¶o NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 . S¾p xÕp mÉu tin theo thø tù gi¶m dÇn cña cét tæng thu nhËp Bài 12: B¶ng Kª Khai B¸n Hµng Qói I Th¸ng Tªn §¬n S-lîng hµng gi¸ 1 20 2 30 3 11 2 200 2 50 1 200 2 150 3 90 2 120 1 300 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· hµng G01 B02 D01 M01 S02 B01 G03 D03 D02 S02 D-thu L·i M· S M B D G B¶ng phô Tªn hµng §¬n gi¸ S÷a 5000 Muèi 3000 B¸nh 5000 §êng 10000 G¹o 4000 B¶ng l·i suÊt D G 10% 5% Lo¹i L·i suÊt B 7% M 4% S 5% Th¸ng Sè lîng b¸n Tæng doanh thu B¶ng thèng kª Th¸ng 1 Th¸ng 2 th¸ng 3 NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TÝnh b¶ng thu nhËp cña tõng nh©n viªn 4.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo sè tÇng lÇu vµ khèi lîng khu©n v¸c ®Ó tra trong b¶ng ®¬n gi¸ c«ng 3.

1. Ngµy c«ng thùc tÝnh = ngµy c«ng thùc lµm. l·i = Doanh Thu*L·i XuÊt 5. 2. Tæng l¬ng mçi ngêi = L¬ng + Thëng 8. Phô cÊp = (Møc phô cÊp * hÖ sè l¬ng ) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh / Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). Doanh thu := sè lîng*§¬n gi¸ 4. 6.Tæng l¬ng toµn nh©n viªn.Thëng cña tÊt c¶ nh©n viªn cßn l¹i. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 3% doanh nghiÖp gi÷ l¹i ®Ó chi trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn vÒ c¸c kho¶n trî cÊp. B¶o hiÓm x· héi = 5% l¬ng kh«ng kÓ thëng do nh©n viªn chÞu. ngêi lµm l¬ng kh«ng ph¶i cËp nhËp l¹i sè tiÒn t¹m øng vµo cuèi th¸ng. TÝnh b¶ng thèng kª bµi 4: Mét sè bµi mÉu vÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp Bµi tËp 1: kÕ to¸n l¬ng §Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh tiÒn l¬ng. Tªn hµng: Dùa vµo ký tù bªn trt¸i cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô 2. nÕu ngµy c«ng thùc lµm <= sè ngµy lµm viÖc chuÈn trong th¸ng. b¶o hiÓm x· héi H·y tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý l¬ng cña doanh nghiÖp ForestXP. L¬ng chÝnh = (BËc l¬ng * hÖ sè l¬ng) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh/ Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). Thu nhËp cña nh©n viªn trong c«ng ty hµng th¸ng dùa trªn hai kho¶n chÝnh: tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng. møc phô cÊp c¨n cø vµo chøc vô nh©n viªn ®ã ®¶m nhiÖm. 3. 4. 7. Hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i nép 17% cho c¬ quan BHXH.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. PhÇn l¬ng øng ®îc lËp riªng trong mét b¶ng sau ®ã sÏ liªn kÕt víi b¶ng l¬ng chÝnh. Doanh nghiÖp tù ph©n bæ quü l¬ng dùa vµo t×nh h×nh kinh doanh trong th¸ng. tiÒn thëng. 5. L¬ng = L¬ng chÝnh + Phô cÊp. Thëng mçi ngêi = (Tæng thëng / Tæng sè ngµy c«ng thùc tÝnh) * Ngµy c«ng thùc tÝnh cña mçi ngêi. 9. Thëng cña ngêi cuèi danh s¸ch = Tæng thëng . Hµng th¸ng nh©n viªn ®îc øng l¬ng vµo thêi ®iÓm gi÷a th¸ng. §¬n gi¸: §îc tra trong b¶ng phô nh÷ng nÕu sè lîng >100 th× ®îc gi¶m ®¬n gi¸ 10% 3. Mçi ngµy c«ng thùc lµm vît qu¸ sè ngµy lµm viÖc chuÈn sÏ ®îc tÝnh gÊp ®«i.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 . Sè tiÒn l¬ng øng c¨n cø vµo sè ngµy c«ng ®· lµm. Doanh nghiÖp chÞu thªm 15%. Tæng thëng = Quü l¬ng .

11.0) * $C$30 [4] = ROUND(((E8+H8)/$C$29)*18.000. Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoanluong Bíc 1: Sheet1: ®æi tªn thµnh Danh_muc cã néi dung sau: (nhÊn chuét ph¶i lªn tªn Sheet1.ThuÕ thu nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 B¶ng danh môc l¬ng cña c«ng ty ForestSP Danh môc chøc vô Møc phô vô Chøc vô cÊp Gi¸m ®èc 400 Kü thuËt 100 Nh©n viªn 0 Phã gi¸m ®èc 300 Phã phßng 150 Trëng phßng 200 BËc l¬ng M· bËc lBËc l¬ng ¬ng 1 1000 2 1100 3 1200 4 5 6 1300 1400 1500 M· chøc GD KT NV PGD PP TP Bíc 2: Sheet 2: ®æi tªn thµnh Tamung01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = VLOOKUP(D8. B¶o hiÓm y tÕ = 1% l¬ng kh«ng kÓ thëng.000 3.0) [3] = VLOOKUP(F8. chän Insert/name/define) §Æt tªn cho b¶ng bËc l¬ng: Bacluong a b c d e f 4. chän Rename vµ nhËp tªn Danh_muc) §Æt tªn cho b¶ng danh môc chøc vô: Chucvu (B«i ®en vïng d÷ liÖu.Danh_muc!bacluong.Danh_muc!chucvu.2.2.001 >6.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10.001 4.000.000.000. doanh nghiÖp chÞu thªm 2%.2.T¹m øng .BHXH .0)*$C$30 [2] = VLOOKUP(F8.BHYT .000 6.-1) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.000.000 12.000. ThuÕ thu nhËp dùa trªn tæng l¬ng (c¶ thëng) ®îc tÝnh theo b¶ng sau: Tõ <=3.000 §Õn Møc thuÕ 0% 5% 10% 15% Cßn l¹i = Tæng l¬ng .Danh_muc!chucvu.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .

[7] = MIN(E8:E22). ngµy 2/1 3. [8] = AVERAGE(E8:E22) C¸c c«ng thøc: [5']. Mua v¨n phßng phÈm tr¶ tiÒn mÆt hÕt 1. [j]. e] = SUM(L8:L22) T¬ng tù [f].IF(M8>4000000.(M8-3000000)*0. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng VCB lµ 20. [8''] cã c«ng thøc gièng c¸c c«ng thøc5.0.0) [7] = (VLOOKUP(F8.-3) [17] = (C29-K23)-SUM(L8:L21) (quü l¬ng .05.2 triÖu ®ång.000.2. [8'].7. [14] = 1%*K8 [15] = IF(M8>6000000.18.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 . C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 liªn quan ®Õn vèn b»ng tiÒn nh sau: 1.Danh_muc!chucvu.tæng thëng cña mäi ngêi ë trªn) [11] = K8 + L8. [6']. [13] = 5%*K8.IF(M8>3000000. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî b»ng tiÒn mÆt 14 triÖu ®ång ngµy 3/1 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Danh_muc!bacluong.000.1+1000000*0. [5''].tæng l¬ng .1*(M84000000)+1000000*0. [d] [10] = ROUND((($C$29-$K$23)/$J$23)*J8.000 ®ång. [i].0)*$C$30)*J8/$C$31 [8] = IF(I8<=$C$31. [5] = AVERAGE(E8:E22) [6] = VLOOKUP(F8. [k] = tæng cña c¸c vïng d÷ liÖu t¹i cét t¬ng øng Bµi tËp 2: kÕ to¸n tiÒn mÆt .3.000 ®ång. [12] = Tamung01!J8. [4] = MIN(E8:E22).05. [a] = SUM(H8:H22) T¬ng tù [b]. Rót 30 triÖu ®ång tõ ng©n hµng VCB vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ngµy 1/1 2.ng©n hµng LËp b¸o c¸o sæ chi tiÕt tiÒn mÆt theo dâi t×nh h×nh thu chi trong th¸ng 01/2001 cña doanh nghiÖp SPRING.000.6.0.15*(M86000000)+2000000*0. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng EXIMB lµ 150.05.0)*$C$30)*J8/$C$31 [2] = SUM(E8:E22). [g]. BiÕt r»ng sè d quü tiÒn mÆt ®Çu th¸ng 1 cña doanh nghiÖp lµ 50. BiÕt r»ng doanh nghiÖp kh«ng sö dông ngo¹i tÖ hay vµng b¹c ®¸ quý.8 chØ thay ®Þa chØ vïng d÷ liÖu t¬ng øng víi c¸c cét. [7'].Danh_muc!chucvu.Ch¬ng 5: Microsoft Excel [5] = SUM(E8:E22). [6''].2.$C$31+(I8-$C$31)*2). [h]. [7''].000 ®ång. Bíc 3: Sheet3: ®æi tªn thµnh Luong01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = (VLOOKUP(D8. [3] = MAX(E8:E22).[6] = MAX(E8:E22).0))) [16] = M8-N8-8-P8-Q8. [c]. [9] = E8 + H8.

2 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt vµ 800 ngµn ®ång b»ng chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 11/1 10.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4. tæng céng hÕt 8. trong ®ã cã 1. B¸n 1 Monitor cho kh¸ch lÎ thu tiÒn mÆt ®îc 1. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî ®îc 95 triÖu ngµy 8/1 7. thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt.tiÒn chi) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.5 triÖu ngµy 5/1 5. tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt. Thu tiÒn b¸n hµng.8 triÖu ngµy 6/1 6. mét nöa chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 10/1 9. XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng VCB 50 triÖu ngµy 9/1 8. Thanh to¸n l¬ng vµ thëng cho nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt hÕt 25 triÖu ®ång ngµy 30/1 Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoantienmat_nganhang Bíc 1: T¹o sæ quü tiÒn mÆt th¸ng 01/2008 Sheet1: ®æi tªn thµng Soquytienmat C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [2] = I8+G9-H9 [3] = SUM(G8:G17) [4] = SUM(H9:H17) [5] = I7+G18-H18 [1] = I7+G8-H8 (Tån + tiÒn thu . Mua m¸y mãc thiÕt bÞ trÞ gi¸ 10 triÖu vµ mét xe vËn t¶i trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång. Mua 5 Monitor m¸y tÝnh vÒ nhËp kho.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i j Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 01/2008 Tµi kho¶n: 111 Ngµy ghi sæ 1/1 1/1 1/2 1/3 1/5 1/6 1/8 1/9 1/10 1/11 1/30 T05 C05 T03 T04 C03 C04 T02 C02 T01 C01 Chøng tõ Thu Chi TK ®èi øng 111 112 6423 131 156 511 131 112 211 511 334 [3] 1200000 25000 000 [4] [5] 1800000 9500000 0 50000 000 20000 000 1400000 0 85000 00 3000000 0 12000 00 Sè tiÒn Chi Ghi chó stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DiÔn gi¶i Sè d ®Çu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Tr¶ tiÒn mua v¨n phßng phÈm Thu tiÒn nî kh¸ch hµng Mua 5 Monitor nhËp kho B¸n lÎ 1 Monitor Thu tiÒn c«ng nî kh¸ch Göi tiÒn vµo vµo VCB Mua m¸y mãc thiÕt bÞ + xe t¶i Thu tiÒn b¸n hµng Tr¶ l¬ng vµ thëng nh©n viªn Céng sè ph¸t sinh th¸ng 01 Sè d cuèi th¸ng 01 Thu Tån 50000 00 [1] [2] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bíc 2: LËp sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng VCB Sheet2: ®æi tªn thµnh tienguiVCB C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [1] = H8+F9-G9 (tån + tiÒn göi .tiÒn rót) [2] = SUM(F9:F11) [3] = SUM(G9:G11) [4] = H8+F13-G13 1 2 3 4 5 6 7 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng n¨m 2001 _Lo¹i tiÒn göi: VND _Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i ng©n hµng: 1411201-5000050 Chøng tõ Ng Sè µy _Ng©n hµng: VCB Sè tiÒn Göi Rót Cßn Ghi chó TK ®èi øng DiÔn gi¶i stt Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 T0 2 1 C0 3 3 C0 4 4 1/1 1/9 1/1 0 Sè d dÇu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Göi tiÒn mÆt vµo VCB ChuyÓn kho¶n thanh to¸n tiÒn mua thiÕt bÞ + xe t¶i 112 111 111 211 500000 00 20000 000 30000 000 50000 000 [1] Céng ph¸t sinh th¸ng 1 Sè d cuèi th¸ng 1 [2] [3] [4] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .

000 6. 10.000 15. biÕt r»ng c«ng nî dÇu kú cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ®èi víi doanh nghiÖp Nhãm kh¸ch hµng Tªn kh¸ch Vâ Anh S¬n NguyÔn Phîng T©n C«ng Ty Sao Mai Nhãm nhµ cung cÊp Tªn nhµ cung cÊp C«ng Ty R¹ng §«ng C«ng Ty Hoµng H«n C«ng Ty B×nh Minh Nî 20. ChuyÓn kho¶n thanh to¸n hÕt kho¶n tiÒn doanh nghiÖp ®ang nî c«ng ty B×nh Minh. 2. tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt 1 triÖu ®ång. tr¶ chËm. ®¬n gi¸ b¸n 50.000 15. sè tiÒn cßn l¹i tr¶ chËm.000/kg. sè cßn l¹i tr¶ sau.000. NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng chuyÓn kho¶n cña Vâ Anh S¬n 22 triÖu ®ång Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Doanh nghiÖp ®· nhËn ho¸ ®¬n. phÇn cßn l¹i sÏ thanh to¸n sau khi sö dông ®îc 1 th¸ng. Mua hµng ho¸ vÒ b¸n tõ c«ng ty Hoµng H«n trÞ gi¸ 3 triÖu ®ång. Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh vÒ nhËp kho. 7.000 0 Cã Nî 20. C«ng ty tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh mét lîng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®ñ tiªu chuÈn. Mua 5 triÖu ®ång hµng ho¸ tõ C«ng ty R¹ng §«ng vÒ nhËp kho. trÞ gi¸ 300. t¬ng ®¬ng 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .000. 8. 9. sau ®ã lËp b¸o c¸o c«ng nî tæng hîp c¸c kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp cña doanh nghiÖp Tó Quyªn. 3. Thanh to¸n cho c«ng ty B×nh Minh sè tiÒn cßn thiÕu øng víi nghiÖp vô 3 vµ ®îc hëng chiÕt khÊu 2% trªn sè tiÒn thiÕu. nhng hµng ho¸ cha vÒ tíi kho. Kh¸ch hµng NguyÔn Phîng T©n thanh to¸n 12 triÖu ®ång nî b»ng chuyÓn kho¶n.700. B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai trÞ gi¸ 25 triÖu ®ång.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi tËp 3: kÕ to¸n c«ng nî LËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp.000. tr¶ 2 triÖu ®ång b»ng chuyÓn kho¶n. thanh to¸n b»ng chuyÓn chuyÓn kho¶n 50%. 4. trÞ gi¸ 5 triÖu ®ång.000 × 2% = 54.000 ®ång 5.000.000 0 Cã C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 cña doanh nghiÖp Tó Quyªn (phÇn c«ng nî) nh sau: 1. B¸n 200 kg s¬n cho Vâ Anh S¬n.

C«ng ty Sao Mai 331a .0 00 3.C«ng ty B×nh Minh Bíc 2: LËp chøng tõ ghi sæ tæng hîp vµ c¸c b¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp a b 1 C«ng ty Tó Quyªn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f g h i B¸n tr¶ chËm cho Vâ Anh S¬n Thu nî NguyÔn Ph¬ng T©n b»ng chuyÓn kho¶n Thanh to¸n nî cho c«ng ty B×nh Minh B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai ck 50% d e Tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¹t Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty B×nh Minh b c Mua hµng tõ c«ng ty Hoµng H«n. 000 12. 000 5.000. hµng cha vÒ kho Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh a Mua hµng tõ c«ng ty R¹ng §«ng c Chøng tõ ghi sæ Sè ct Tµi kho¶n Nî 156 156 151 152 152 331c 331c 331c 131a 112 331c 131c Cã 111 331 a 331 b 112 331 c 152 152 111 156 131 b 112 156 1.000.000.0 00 10.0 00 2.0 00 12.000.0 00 4.Vâ Anh S¬n 131b .500.000 54.000 2.646. Híng dÉn Bíc 1: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi chi tiÕt c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ta më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt nh sau: 131a .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 .000.0 00 300.000.C«ng Ty Hoµng H«n 331c .NguyÔn Phîng T©n 131c . 000 d e f stt TrÝch yÕu Sè tiÒn Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.000.0 00 3. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng sè tiÒn 5 triÖu ®ång.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 11.000.C«ng ty R¹ng §«ng 331b .

000 22.000. 000 5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 18 19 20 21 13 14 15 j k NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng CK cña Vâ Anh S¬n Thanh to¸n tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng Tæng céng 112 112 331a 156 131 a 111 12. 9 131b 000 kh¸ch 131 kú Tªn kh¸ch Cã [6] Vâ Anh S¬n NguyÔn Ph¬ng T©n C«ng ty Sao Mai 10 131c 11 Céng [2] * * * * * 12 13 14 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch 331 15 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú Nhµ cung cÊp Tµi kho¶n 16 Nî Cã Nî Cã Nî Cã 20000 [10 [11 C«ng ty R¹ng 17 331a 00 [8] [9] ] ] §«ng 15000 C«ng ty Hoµng 18 331b 00 H«n 19 331c 50000 C«ng ty B×nh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 8 131a 000 [3] [4] [5] 15.000.000.0 00 [1] h 1 i j k l m n o 2 3 4 5 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña 6 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi Tµi 7 kho¶n Nî Cã Nî Cã Nî 20.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 .500.000.

-J8-K8+L8+M8) [7] = SUM(I17:I19) [8] = SUMIF($D$6:$F$20.H17.$E$29:$G$31.$F$6:$F$20) [5] = IF(I8-J8+K8-L8>0. b¾o. ®Ëu) trong 5 ngµy ®Çu th¸ng 01/2008 ®· lËp ®îc 7 chøng tõ xuÊt b¸n tr¶ chËm cho 3 kh¸ch hµng H·y lËp sæ nhËt ký chøng tõ.0) Sao chÐp c«ng thøc [2] sang c¸c « * Sao chÐp c«ng thøc [7] sang c¸c « ** Sao chÐp c«ng thøc [8].H8.$A$29:$C$31.0) [11] = IF(J17-K17+L17-M17>0.$F$6:$F$20) [9] = SUMIF($E$6:$F$20. tõ ®ã x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ lËp c¸c b¶ng tæng hîp doanh sè b¸n theo ngµy.0) [2] = VLOOKUP(F6.$J$6:$J$15) [7] = SUM(B21:B25) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. t¹o b¶ng 2.$F$6:$F$20) [4] = SUMIF($E$6:$F$20.J17-K17+L17-M17.0.0) [3] = VLOOKUP(F6.0) [6] = IF(J8-K8+L8-M8>0.2.H17. doanh thu b¸n hµng thµnh phÈm vµ doanh thu do cung cÊp dÞch vô C«ng ty Anh Tóc kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n (g¹o.A21. theo kh¸ch hµng vµ theo tõng mÆt hµng Híng dÉn 1.I8-J8+K8-L8. [10].3. [11] xuèng c¸c « bªn díi Bµi 4: kÕ to¸n doanh thu Bµi mÉu 1: Doanh thu bao gåm: doanh thu b¸n hµng ho¸.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .H8.0) [4] = H6*I6 [5] = SUM(J6:J15) [6] = SUMIF($B$6:$B$15.I17-J17+K17-L17. [9].Ch¬ng 5: Microsoft Excel 20 Céng [7] 00 ** Minh ** ** ** ** Bíc 3: C«ng thøc [1] = SUM(F6:F20) [2] = SUM(I8:I9) [3] = SUMIF($D$6:$F$20.$E$29:$G$31.$F$6:$F$20) [10] = IF(I17-J17+K17-L17>0.2. C«ng thøc [1] = VLOOKUP(D6.

Chi phÝ söa ch÷a TSC§ cña bé phËn b¸n hµng lµ 300. d.G21) [17] = SUM(H21:H23) [18] = SUMIF($G$6:$G$15. chi phÝ ®iÖn tho¹i: 5 triÖu ®ång. TrÝch khÊu hao cña TSC§ b¸n hµng 1 triÖu ®ång. Do nh©n viªn ghi ®iÖn kÕ nhÇm nªn ®· thu qu¸ tiÒn ®iÖn ph¶i nép cña kh©u b¸n hµng lµ 400000 ® Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. e. Chi phÝ c«ng t¸c phÝ cho ban gi¸m ®èc 1 triÖu ®ång. dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: 2 triÖu ®ång.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 .D21. níc mua ngoµi.5 triÖu ®ång.Ch¬ng 5: Microsoft Excel [8] = B21/$B$26 [9] = SUM(C21:C25) [10] = B29 [11] = SUMIF($E$6:$E$15. TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 0. g.$J$6:$J$15) [19] = SUM(I21:I23) [20] = I21/$I$26 [21] = SUM(J21:J23) Bµi 5: kÕ to¸n chi phÝ H·y lËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp ghi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong kú cña doanh nghiÖp CÇu tre nh sau: a. TiÒn l¬ng vµ nh÷ng kho¶n phô cÊp l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng lµ 2 triÖu ®ång vµ nh©n viªn v¨n phßng lµ 3 triÖu ®ång. f. Chi phÝ ®iÖn. c. b. h. trong ®ã 60% cña bé phËn b¸n hµng vµ 40% cña bé phËn qu¶n lý.5 triÖu ®ång. cña TSC§ v¨n phßng 1.G21. Chi phÝ kh«ng cã gi¸ trÞ lín nªn ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ b¸n hµng.$J$6:$J$15) [12] = SUM(E21:E23) [13] = E21/$E$26 [14] = SUM(F21:F23) [15] = F29 [16] = COUNTIF($G$6:$G$15.000 ®ång. TiÒn vay vèn dïng trong s¶n xuÊt kinh daonh ®· tr¶ trong kú lµ 1 triÖu ®ång.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel i.$F$6:$F$18) [4] = I7-J7 [5] = SUM(I7:I9) [6] = SUM(J7:J9) [7] = SUM(K7:K9) [8] = SUMIF($D$6:$F$18.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 . Híng dÉn Bíc 1: LËp b¶ng Trong ®ã: .H14.H14. còng nh chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt c¸c mÆt hµng ®ã trong th¸ng. BiÕt r»ng doanh nghiÖp tÝnh ®¬n gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n. B¹n h·y lËp b¶ng kª xuÊt nhËp vµ b¸o c¸o tån kho hµng hãa sao cho cã thÓ phôc vô ®îc yªu cÇu trªn víi c«ng nhËp liÖu vµo lµ Ýt nhÊt.$F$6:$F$18) [3] = SUMIF($E$6:$F$18. X¸c ®Þnh sè d cuèi kú cña tµi kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.$F$6:$F$18) [10] = I14-J14 [11] = SUM(I14:I18) [12] = SUM(J14:J18) [13] = SUM(K14:K18) Bµi 6: kÕ to¸n hµng hãa Doanh nghiÖp Sao s¸ng muèn tæ chøc c¸c mÉu kÕ to¸n trªn Excel. doanh thu b¸n hµng. ®Ó nhanh chãng theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån tõng mÆt hµng.$F$6:$F$18) [9] = SUMIF($E$6:$F$18. Tõ ®ã lËp bót to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy Híng dÉn Bíc 1: T¹o b¶ng Bíc 2: LËp c«ng thøc [1] = SUM(F6:F18) [2] = SUMIF($D$6:$F$18.H7. Cuèi kú x¸c ®Þnh sè ph¶i nép cÊp trªn vÒ chi phÝ qu¶n lý lµ 600000® j.H7.tªn hµng hãa vµ ®¬n vÞ tÝnh ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa theo m· sè hµng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

ChØ tÝnh gi¸ vèn víi hµng xuÊt b¸n. .1)="X".0)*H5 [7] = SUM(J5:J16).B26.VLOOKUP(D5. .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 179 . còng nh tæng gi¸ trÞ vèn hµng ®· xuÊt b¸n.6).Hµng tæng céng cho biÕt tæng gi¸ trÞ hµng nhËp.$B$26:$D$32.2) [2] = VLOOKUP(D5.B26.0) [18] = J26*G26 [19] = L26+M26-N26 B¶ng Kª nhËp xuÊt hµng hãa [1] = VLOOKUP(D5.§¬n gi¸ lµ ®¬n gi¸ nhËp nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N vµ ®¬n gi¸ b¸n nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ X.$H$5:$H$16) [16] = H26+I26-J26. Bíc 2: LËp c«ng thøc B¶ng Danh môc hµng hãa [14] = SUMIF($D$5:$H$16. [17] = I26*E26 [13] = IF(H26+I26>0.3) [3] = IF(RIGHT(C5.I5*G5.VLOOKUP(D5.(L26+M26)/(H26+I26).Sè tiÒn chi = 0 vµ sè tiÒn thu = ®¬n gi¸ * sè lîng nÕu ký tù cuèi cña hîp ®ång lµ X .$G$5:$G$16) [15] = SUMIF($D$5:$H$16.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . [12] = L17 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §¬n gi¸ b×nh qu©n ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.$B$26:$F $32. doanh thu b¸n hµng. [8] = SUM(K5:K16).Sè tiÒn chi = ®¬n gi¸ * sè lîng vµ sè tiÒn thu = 0 nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N .1)="N". [11] = K17.0) [5] = IF(RIGHT(C5. [9] = SUM(L5:L16) [10] = J17. §¬n gi¸ nhËp vµ ®¬n gi¸ b¸n lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.0) [6] = IF(RIGHT(C5.$B$26:$G$32.$B$26:$C$32.VLOOKUP(D5.1)="X".1)="N".5)) [4] = IF(RIGHT(C5.H5*I5.Gi¸ vèn = ®¬n gi¸ vèn b×nh qu©n * sè lîng xuÊt b¸n.$B$26:$F$32.4).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful