P. 1
de cuong tin hoc + chung chi excel

de cuong tin hoc + chung chi excel

|Views: 65|Likes:
Được xuất bản bởinguyenhatk6_cdn

More info:

Published by: nguyenhatk6_cdn on Mar 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2011

pdf

text

original

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

Ch¬ng 5: b¶ng tÝnh excel
Bµi 1: Lµm quen víi Microsoft Excel
I/. Khëi ®éng Excell - C¸ch 1: NhÊn ®óp (2 lÇn liªn tiÕp) chuét vµo biÓu tîng Excell trªn mµn h×nh nÒn. - C¸ch 2: Vµo Start -> Program ->Microsoft office -> Microsoft Excell 2003. II/. Mµn h×nh Excell

- Thanh tiªu ®Ò (Title bar): Lµ thanh chøa tªn tÖp tin hiÖn t¹i vµ tªn ch¬ng tr×nh lµ Microsoft Excell. - Thanh thùc ®¬n (Menu bar): Chøa c¸c tuú chän mµ khi nhÊn vµo tuú chän nµo th× xuÊt hiÖn mét menu däc cho phÐp ngêi sö dông tuú chän lÖnh. - Thanh c«ng cô chuÈn (Standard toolbar): Chøa mét sè lÖnh th«ng dông díi d¹ng c¸c biÓu tîng vµ sö dông trùc tiÕp b»ng chuét. VÝ dô: Muèn lu v¨n b¶n nhÊn vµo biÓu tîng - Thanh ®Þnh d¹ng (Formatting bar) Chøa c¸c lÖnh díi d¹ng biÓu tîng ®Ó ®Þnh d¹ng d÷ liÖu cña b¶ng tÝnh nh: ph«ng, cì ph«ng, c¨n lÒ… - Thanh c«ng thøc (Formula bar) HiÓn thÞ c«ng thøc, to¹ ®é « hiÖn hµnh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

116

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NhÊn chuét vµo nót tam gi¸c ®Ó chän hµm Huû bá lÖnh thùc hiÖn lÖnh hoÆc nhÊn Enter Chän hµm Chó ý: Cã thÓ hiÓn thÞ c¸c thanh c«ng cô kh¸c b»ng c¸ch vµo Tools -> Customize -> XuÊt hiÖn hép tho¹i (XUÊT HIÖN HÉP THO¹I) chän thÎ Toolbars -> ®¸nh dÊu tÝch vµo thanh c«ng cô nµo mµ muèn sö dông, ngîc l¹i muèn t¾t thanh c«ng cô nµo ®ã th× ta bá tÝch trong « vu«ng. - Vïng lµm viÖc: Lµ n¬i chøa néi dung tÖp tin. + Cét (Columns): §îc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i A, B,...,Y, Z, AA, BB,...,IV. Cét lµ tËp hîp c¸c « theo chiÒu däc, ®é réng ngÇm ®Þnh lµ 9 kÝ tù vµ cã tæng sè lµ 256 cét. + Dßng (Rows): §îc kÝ hiÖu tõ 1 ®Õn 65536 dßng, lµ tËp hîp nh÷ng « theo chiÒu ngang vµ cã chiÒu cao mÆc ®Þnh lµ 12.75 chÊm ®iÓm. + « (Cell): Lµ giao cña c¸c dßng vµ c¸c cét, ®Þa chØ cña mét « ®îc x¸c ®Þnh bëi dßng tríc cét sau: VÝ dô: A5 (lµ ®Þa chØ cña mét « trªn cét A dßng 5). T¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét « hiÖn hµnh, sè « trong mét b¶ng lµ 256 x 65536 = 16.777.216 «. + B¶ng tÝnh (Sheet): Mét tÖp tin ®îc ngÇm ®Þnh cã 16 Sheet, tèi ®a lµ 255 Sheet.

III. Thao t¸c ®Þnh d¹ng b¶ng tÝnh
1/. C¸c kiÓu d÷ liÖu chÝnh trong b¶ng tÝnh a/.D÷ liÖu kiÓu sè (Number): - KiÓu sè th× kÝ tù ®Çu tiªn ®îc nhËp vµo trong « ph¶i lµ + C¸c sè: tõ 0 ®Õn 9 + C¸c dÊu: +, - , $ vµ lu«n c¨n theo lÒ ph¶i trong « chøa - Khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông c¸c dÊu sau:

. : ng¨n c¸ch gi÷a phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n
, : ng¨n c¸ch gi÷a nhãm hµng ngh×n, hµng triÖu
- D÷ liÖu nhËp vµo « dµi h¬n chiÒu dµi « th× nã sÏ tù ®éng chuyÓn thµnh d¹ng sè khoa häc hoÆc hiÓn thÞ dÊu #. - PhÐp to¸n dµnh cho d÷ liÖu kiÓu sè: + - * / % ^ … - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu sè

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

117

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

+ Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu kiÓu sè + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Number. + Bíc 3: NhÊn OK Chó ý: Trong khi nhËp d÷ liÖu kiÓu sè ta cã thÓ sö dông kÝ tù tr¾ng (space). NÕu nhËp sai vÞ trÝ c¸c kÝ tù dÊu chÊm (.) dÊu phÈy (,) d÷ liÖu sÏ tù ®éng chuyÓn sang kiÓu kÝ tù (text). b/. D÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Text): - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ c¸c kÝ tù tõ A ®Õn Z, c¸c kÝ tù ®Æc biÖt nh &, !, %, NÕu chiÒu dµi cña d÷ liÖu vît qua « th× nã sÏ trµn sang « bªn ph¶i. - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu kÝ tù. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu v¨n b¶n. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc Text. + Bíc 3: NhÊn OK c/. D÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng (Date) - D÷ liÖu kiÓu ngµy ®îc nhËp theo quy ®Þnh ®· ®îc thiÕt lËp trong tham sè quèc tÕ (trong Control panel). Cã thÓ nhËp theo d¹ng ngµy/ th¸ng/n¨m(dd/mm/yyyy) hoÆc th¸ng/ngµy/n¨m (mm/dd/yyyy). MÆc ®Þnh d÷ liÖu ®îc c¨n thao lÒ ph¶i cña «. - Khi nhËp d÷ liÖu sai quy ®Þnh th× nã tù ®éng chuyÓn sang d¹ng kÝ tù - PhÐp to¸n víi kiÓu d÷ liÖu ngµy th¸ng lµ: +, - C¸ch chän vïng cÇn thiÕt cho d÷ liÖu kiÓu ngµy th¸ng. + Bíc 1: Chän vïng cÇn nhËp lµ d÷ liÖu ngµy th¸ng. + Bíc 2: Vµo Format -> Cell -> Chän thÎ Number vµ chän môc date. + Bíc 3: NhÊn OK d/. D÷ liÖu kiÓu c«ng thøc (Formula). - KÝ tù ®Çu tiªn nhËp vµo ph¶i lµ kÝ tù = hoÆc +. KÕt qu¶ tr×nh bÇy trong « kh«ng ph¶i lµ kÝ tù ®îc gâ vµo mµ lµ gi¸ trÞ cña c«ng thøc ®ã. VÝ dô: trong « A1 ta ®a vµo gi¸ trÞ: =3*4+2. Th× gi¸ trÞ 14 chÝnh lµ kÕt qu¶ cña c«ng thøc trªn ®îc tr×nh bÇy trong « - Thµnh phÇn cña mét c«ng thøc bao gåm: + C¸c sè + Tªn vïng + C¸c hµm + C¸c chuçi (®îc ®Æt trong cÆp nh¸y kÐp) + To¹ ®é « (khi nµy sÏ lÊy gi¸ trÞ cña « ®ã) + C¸c to¸n tö + (céng) - (trõ) * (nh©n)

To¸n tö tÝnh to¸n:

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

118

Bíc 1: Chän vïng cÇn ®Þnh d¹ng d÷ liÖu . hµng triÖu … + Trong khung Negative numbers ta cã thÓ hiÓn thÞ c¸c sè cã gi¸ trÞ ©m víi dÊu trõ (-) ë ®Çu hoÆc c¸c gi¸ trÞ nµy ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc ®¬n Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó hoµn tÊt b.Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Alignment .Khung Horizontal: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu ngang cña «. §Þnh d¹ng d÷ liÖu kiÓu kÝ tù (Alignment) . KiÓu sè (Number) .Bíc 2: Vµo Format -> Cells . §Þnh d¹ng d÷ liÖu a.Bíc 3: XHHT Format Cells -> chän thÎ Number Chän môc Number trong khung Category + §¸nh dÊu tÝch vµo môc Use 1000 separator ®Ó x¸c ®Þnh viÖc chän dÊu chÊm ng¨n c¸ch hµng ngh×n.Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn ®Þnh d¹ng .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 119 . + General: Gi÷ nguyªn d÷ liÖu khi nhËp tõ bµn phÝm + Left: C¨n d÷ liÖu theo mÐp tr¸i + Center: C¨n d÷ liÖu vµo gi÷a + Right: C¨n d÷ liÖu theo mÐp ph¶i Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel / (chia) tr¨m) To¸n tö chuçi: ^ (luü thõa) % (phÇn & (dïng ®Ó nèi chuçi) <> (kh«ng b»ng hoÆc kh¸c) < (nhá h¬n) <= (nhá h¬n b»ng) > (lín h¬n) >= (lín h¬n b»ng) To¸n tö so s¸nh: = (b»ng) 2/.

Bíc 1: NhÊn chuét chän « trªn cïng bªn tr¸i .Bíc 1: NhÊn chuét chän vµo tªn cét ®Çu tiªn .Bíc 2: NhÊn phÝm SHIFT vµ nhÊn chuét vµo tªn cét cuèi cïng f/. Chän d·y cét rêi r¹c . Bíc 4: NhÊn OK sau khi ®· lùa chän xong 3/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Fill: §iÒn toµn bé « bëi c¸c kÝ tù cã trong « ®ã + Justify: C¨n ®Òu hai mÐp + Center across selection: C¨n gi÷a nhiÒu « + Distributed: Ph©n phèi theo mét kiÓu nµo ®ã .Wrap text: Khi d÷ liÖu trµn trong mét « th× nã sÏ c¾t c¸c kÝ tù trµn ®ã xuèng dßng .Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl trong khi chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc . Chän mét cét Ta chØ viÖc nhÊn chuét chän vµo tªn cét e/.Merge cells: Gép nhiÒu « thµnh mét « hoÆc nhÊn chuét chän biÓu tîng trªn thanh c«ng cô. Chän mét khèi « .Bíc 2: NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi chän c¸c cét kh¸c g/. Thao t¸c chän.Bíc 1: Chän 1 cét ®Çu tiªn cña d·y .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 120 .Shrink to fit: Co ®o¹n d÷ liÖu l¹i .Bíc 3: Nh¶ phÝm SHIFT ®Ó kªt thóc viÖc chän c/. Chän mét dßng §Ó chän mét dßng ta chØ cÊn ®a chuét vÒ ®Çu dßng vµ chän thø tù dßng t¬ng øng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Chän mét « §Ó chän mét « ta chØ cÇn nhÊn chuét chän vµo « ®ã b/.Bíc 1: Chän mét « hoÆc mét khèi « liªn tôc .Khung Vertical: C¨n lÒ d÷ liÖu theo chiÒu däc cña « + Top: C¨n theo lÒ trªn trong « + Center: C¨n gi÷a « + Bottom: C¨n theo lÒ díi + Justify: C¨n ®Òu theo hai lÒ trªn díi .Bíc 2: NhÊn SHIFT vµ nhÊn chuét chän « díi cïng bªn ph¶i . Chän nhiÒu khèi « trªn mét b¶ng tÝnh . Chän d·y cét liÒn kÒ nhau . huû « dßng cét a/.Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc d/.

Bíc 2: Lùa chän c¶ 2 « võa nhËn gi¸ trÞ khëi ®Çu.C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl +A * Huû chän: ChØ cÇn nhÊn chuét vµo « bÊt ký trªn b¶ng tÝnh lµ huû chän 4 /. Chän c¸c dßng rêi r¹c . con trá sÏ chuyÓn thµnh dÊu c«ng (+) nhÊn. Sö dông ®iÒn néi dung tù ®éng Excel cho phÐp b¹n sao chÐp néi dung trong mét vïng b¶ng tÝnh.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 121 . d÷ liÖu nµy thêng ®Æt t¹i « ®Çu tiªn cña vïng. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/. Chän toµn bé b¶ng tÝnh .Bíc 1: Chän dßng hoÆc d·y dßng liÒn nhau .C¸ch 1: NhÊn chuét vµo « giao nhau cña tiªu ®Ò cét vµ dßng . ®a con trá vµo gãc cuèi cña « thø 2.Bíc 2: NhÊn phÝm Ctrl vµ nhÊn chuét chän c¸c dßng kh¸c nhau . Vïng nµy n»m trªn mét cét hoÆc mét hµng cña b¶ng tÝnh vµ ph¶i cã tèi thiÓu lµ mét d÷ liÖu ®· ®îc ®iÒn s½n. . Chän d·y dßng liÒn kÒ nhau . kÐo.Bíc 1: NhÊn chuét chän thø tù dßng ®Çu tiªn .Bíc 3: Nh¶ phÝm Ctrl ®Ó kÕt thóc j/. rª chuét ®Õn hÕt ph¹m vi th× nh¶ chuét.Bíc 1: NhËp vµo 2 « ®Çu cña ph¹m vi c¸c gi¸ trÞ khëi ®Çu cña chuçi sè kÝ tù .Bíc 2: NhÊn gi÷ SHIFT chän c¸c dßng tiÕp theo i/.

Dïng AutoFill ta cã thÓ sao chÐp c«ng thøc hoÆc d÷ liÖu kÝ tù. Di chuyÓn c¸c « .Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ di chuyÓn tíi .Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste b/. b.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 122 . Sao chÐp c¸c « . di chuyÓn. Sao chÐp d÷ liÖu cã bíc nhÈy NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp (vÝ dô: nhËp hai gi¸ trÞ 1 vµ 3) sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp.Bíc 4: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn vµo biÓu tîng Paste + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V + C¸ch 3: Vµo Edit -> Paste c/. xo¸ c¸c « a/. 5/.Bíc 1: Chän « cÇn sao chÐp .Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng copy + C¸ch 3: vao Edit -> Copy .Ch¬ng 5: Microsoft Excel a. NÕu d÷ liÖu lµ chuçi sè c¸ch nhau bíc nh¶y nµo ®ã ta nhËp hai sè c¸ch nhau vµ còng thùc hiÖn sao chÐp AutoFill. Xo¸ néi dung trong c¸c « .Bíc 3: §a con trá tíi vÞ trÝ sao chÐp tíi .Bíc 1: Chän « cÇn di chuyÓn .Bíc 2: NhÊn phÝm Delete hoÆc vµo Edit -> Clear -> Contents trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + X trªn thanh c«ng cô trªn thanh c«ng cô + C¸ch 2: NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + C Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Thao t¸c sao chÐp.Bíc 1: Chän c¸c « chøa néi dung cÇn xo¸ . Sao chÐp d÷ liÖu liªn tiÕp NhËp d÷ liÖu trong 2 « liªn tiÕp sau ®ã ®a trá chuét ®Õn gãc díi bªn ph¶i cña « chän xuÊt hiÖn dÊu + vµ rª chuét ®Õn c¸c hµng hoÆc cét kÕ tiÕp cÇn sao chÐp.Bíc 2: Chän 1 trong 3 c¸ch + C¸ch 1: NhÊn biÓu tîng Cut + C¸ch 3: vao Edit -> Cut .

c¸ch thùc hiÖn nh sau: .Bíc 1: Chän « cÇn t¸ch . Thªm hoÆc xo¸ dßng a/.Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng Bá dÊu tÝch trong « Merge cells) 7/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> (hoÆc vµo Format -> Cells -> Alignment -> 123 . Xo¸ vïng «: Xo¸ vïng « kh¸c víi xo¸ néi dung trong «.Bíc 2: vµo Insert -> Row b/.Bíc 4: NhÊn Ok b/. + Shift cells up: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « kÕ tiÕp lªn .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 6/.Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells left: Xo¸ vïng « ®· lùa chän vµ ®Èy c¸c « sang bªn tr¸i. Gép nhiÒu « liªn tôc thµnh mét « §Ó gép hai hay nhiÒu « thµnh mét « ta thùc hÞªn Bíc 1: Chän c¸c « cÇn gép Bíc 2: NhÊn vµo biÓu tîng §¸nh dÊu tÝch vµo « Merge cells) d/.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete . + Shift cells down: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i xuèng díi + Entire row: ChÌn dßng trèng + Entire column: ChÌn cét trèng . + Entire row: Xo¸ dßng chøa vïng « ®· lùa chän + Entire column: Xo¸ cét chøa vïng « ®· lùa chän Bíc 4: NhÊn OK c/. Thªm. T¸ch « ®· gép thµnh nhiÒu « .Bíc 1: §a con trá tíi vÞ trÝ cÇn thªm « . Thªm dßng: §Ó thªm dßng gi÷a dßng 1 vµ dßng 2 trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn .Bíc 1: Chän dßng 2 .Bíc 3: XuÊt hiÖn hép tho¹i + Shift cells right: ChÌn vµ ®Èy « hiÖn t¹i sang ph¶i. Thªm «: . Xo¸ dßng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. xo¸.Bíc 2: Vµo Insert -> Cell . gép vµ t¸ch « a/.Bíc 1: Chän vïng « cÇn xo¸ .

ChÌn thªm b¶ng tÝnh C¸ch 1: Vµo Insert -> Worksheet .C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh bÊt kú chän Insert b/.C¸ch 1: NhÊp ®óp vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ nhËp tªn míi . Thªm cét §Ó thªm cét gi÷a A vµ B trong b¶ng tÝnh ta thùc hiÖn . Xo¸ cét . §Þnh d¹ng trang b¶ng tÝnh a.C¸ch 1: Vµo Edit -> Delete Sheet .Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 8/.C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn trang b¶ng tÝnh cÇn ®æi vµ chän Rename c/.Bíc 2: Vµo Edit -> Delete 9/.Bíc 1: Chän dßng cÇn xo¸ .Bíc 2: vµo Insert -> Column b/.Bíc 1: Chän cét B . Xo¸ trang b¶ng tÝnh .Bíc 1: Chän cét cÇn xo¸ . Thªm hoÆc xo¸ cét a/.C¸ch 2: NhÊn chuét ph¶i vµo tªn b¶ng tÝnh chän Delete Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 124 . §æi tªn trang b¶ng tÝnh .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .

B¶o vÖ b¶ng tÝnh Bíc 1: Më b¶ng tÝnh cÇn ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Protect sheet Bíc 3: XHHT . xem ®îc chø kh«ng thÓ söa ®îc. Password NhËp to l¹i Chó ý: Khi ®· ®Æt chÕ ®é b¶o vÖ th× v¨n b¶n chØ ®äc. vµo Chän môc OK.Bíc 2: Vµo Format -> Sheet -> Hide e/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 125 .Bíc 1: Më trang b¶ng tÝnh cÇn Èn .NhËp mËt khÈu unprotect sheet -> Password vµ OK. Èn trang b¶ng tÝnh . g/. Bá chÕ ®é b¶o vÖ Bíc 1: Më trang v¨n b¶n bÞ b¶o vÖ Bíc 2: Vµo Tools -> Protection -> Unprotect sheet Bíc : XHHT Unprotect sheet ta nhËp mËt khÈu ®· ®Æt vµo môc Password vµ nhÊn OK Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. HiÖn trang b¶ng tÝnh ®· Èn Bíc 1: Vµo Format -> Sheet -> Unhide Bíc 2: T¹i hép tho¹i Unhide chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn hiÖn vµ nhÊn OK f/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel d/.

Khung Size: Chän kÝch thíc ch÷ .Bíc 3: XHHT Format cells -> chän thÎ Font . nghiªng .Bíc 2: Vµo Format -> Cells .Khung Underline: Chän kiÓu ®êng g¹ch ch©n cho ch÷ .Creat a copy: NÕu lùa chän th× thùc hiÖn sao chÐp.To book: Chän tªn tÖp tin chøa c¸c sheet cÇn sao chÐp . Sao chÐp trang b¶ng tÝnh Bíc 1: Chän tªn trang b¶ng tÝnh cÇn sao chÐp Bíc 2: Gi÷ phÝm Ctrl råi kÐo th¶ tªn b¶ng tÝnh ®ã sang vÞ trÝ míi i/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 126 . Sao chÐp nhiÒu trang b¶ng tÝnh tõ tÖp tin nµy sang tÖp tin kh¸c Bíc 1: Më tÖp tin cã chøa c¸c trang cÇn sao chÐp Bíc 2: Vµo Edit -> chän Move or Copy sheet Bíc 3: XHHT . ngîc l¹i di chuyÓn c¸c trang b¶ng tÝnh 10/.Khung Font style: Thay ®æi kiÓu ch÷ + Regular: Ch÷ thêng + Italic: Ch÷ nghiªng + Bold: Ch÷ ®Ëm + Bold italic: Ch÷ ®Ëm. §Þnh d¹ng ph«ng ch÷ (Font) .Khung Effects: hiÖu øng ®Æc biÖt cña ch÷ + Strikethough: G¹ch ngang ch÷ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Before sheet: Lùa chän vÞ trÝ ®Æt c¸c trang b¶ng tÝnh ®· sao chÐp .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/.Khung Font: Chän c¸c kiÓu font ch÷ .Bíc 1: Lùa chän d÷ liÖu cÇn thay ®æi ph«ng .Khung Color: Lùa chän mÇu ch÷ .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel + SuperScript: T¹o chØ sè trªn (X2) + SubScript: T¹o chØ sè díi (H2O) Chó ý: Ta cã thÓ ®Þnh d¹ng font ch÷ b»ng thanh c«ng cô Chän ph«ng ch÷ Chän kÝch thíc ch÷ Chän kiÓu ch÷ C¨n lÒ ch÷ (tr¸i.Bíc 3: XHHT Format Cells -> Chän thÎ Border .Bíc 3: XHHT Patterns Format cells -> Chän thÎ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. KÎ khung cho b¶ng tÝnh (Border) .Bíc 1: Chän vïng cÇn t¹o khung . Bíc 4: NhÊn OK ®Ó hoµn tÊt 5/. ph¶i.Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn thay ®æi mÇu nÒn . gi÷a) 11/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 127 .Khung Presets: §Þnh vÞ tríc + None: Kh«ng t¹o khung + Outline: ChØ kÎ ®êng bao ngoµi cña vïng d÷ liÖu ®· chän + Inside: ChØ kÎ ®êng líi bªn trong cña vïng d÷ liÖu ®· chän .Bíc 2: Vµo Format -> cells .Bíc 2: Vµo Format -> Cells . Thay ®æi mÇu nÒn (Patterns) .Khung Border: KÎ tõng phÇn cña vïng d÷ liÖu ®· chän KÎ ®êng bªn trªn KÎ ®êng gi÷a KÓ ®êng bªn díi KÎ ®êng chÐo « bªn ph¶i KÎ ®êng bªn tr¸i KÎ ®êng gi÷a KÎ ®êng bªn ph¶i KÎ ®êng chÐo « bªn tr¸i.

. NghÜa lµ c«ng thøc sau khi sao chÐp ®· bÞ thay ®æi.Pattern: Chän mÇu vµ kiÓu nÒn . C¸c lo¹i ®Þa chØ a/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 128 .Sample: HiÖn thÞ vÝ dô khi ®· tuú chän .Kh¸i niÖm: §Þa chØ t¬ng ®èi lµ ®Þa chØ sÏ thay ®æi ph¬ng. chiÒu. §Þa chØ tuyÖt ®èi .Kh¸i niÖm: §Þa chØ tuyÖt ®èi lµ ®i¹ chØ kh«ng thay ®æi khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn tíi vÞ trÝ míi . b/. §Þa chØ t¬ng ®èi .Có ph¸p: <$cét $ dßng> Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Color: Chän mÇu nÒn cÇn t« . kho¶ng c¸ch khi sao chÐp hoÆc di chuyÓn c«ng thøc tíi vÞ trÝ míi.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Bíc 4: NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn bµi 2: C¸c lo¹i ®Þa chØ vµ hµm c¬ b¶n 1/.Có ph¸p: <cét dßng> VÝ dô: A1: cét A dßng 1 VÝ dô: Cho b¶ng sau: NÕu c«ng thøc ®a vµo « C1 lµ: A1+B1 -> kÕt qu¶ sÏ =2 (nh h×nh bªn) Nhng khi sao chÐp c«ng thøc nµy sang « C2 th× c«ng thøc sÏ thay ®æi theo dßng. cét hiÖn thêi vµ sÏ lµ: A2+B2 vµ -> KQ=4.

v× thÕ ta kh«ng cè ®Þnh cét mµ chØ cè ®Þnh dßng 2($2) Chó ý: NÕu muèn lÊy nhanh ®Þa chØ tuyÖt ®èi th× ta ®a vµo ®Þa chØ t¬ng ®èi vµ nhÊn phÝm F4. V× ë ®©y cét l¬ng lµ D vµ cét L¬ng c¬ b¶n còng lµ D. D7 b¸o lçi (#VALUE!) vµ « D6 sai kÕt qu¶. §Ó cho b¶ng l¬ng ®óng ta ph¶i ¸p dông ®Þa chØ tuyÖt ®èi vµ sÏ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Nh vËy ta thÊy kÕt qu¶ ®· ®óng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô: $A$1. Nguyªn nh©n ë ®©y lµ sau khi sao chÐp c«ng thøc th× c«ng thøc bÞ thay ®æi. §Þa chØ hçn hîp Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Nh « D5 c«ng thøc lµ (D3*C5) hay « D6 c«ng thøc lµ (D4*C6) vµ nh vËy th× sÏ bÞ sai. $B$1 VÝ dô: Cho b¶ng sau §Ó tÝnh l¬ng ta ph¶i lÊy l¬ng c¬ b¶n nh©n víi hÖ sè l¬ng tøc lµ D2*C4 sau ®ã sÏ sao chÐp c«ng thøc xuèng c¸c « tiÕp theo vµ ®îc b¶ng l¬ng nh sau: Quan s¸t vµo b¶ng l¬ng th× ta thÊy « D5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 129 . c/.

Hµm ph¶i ®îc b¾t ®Çu b»ng dÊu b»ng (=) . B$1 + TuyÖt ®èi cét t¬ng ®èi dßng: <$ cét dßng> VÝ dô: $A1. Mét hµm tèi ®a lµ 30 ®èi sè.Có ph¸p: + T¬ng ®èi cét tuyÖt ®èi dßng: <cét $ dßng > VÝ du: A$1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 130 . c¸c ®èi sè ®îc c¸ch nhau bëi dÊu phÈy.§Þa chØ c¸c « .§èi sè ph¶i n»m trong dÊu ngoÆc ®¬n ().C¸c gi¸ trÞ sè.C¸ch viÕt: <§Þa chØ « ®Çu khèi : §Þa chØ « cuèi khèi> VÝ dô: A1:B5. Có ph¸p Microsoft Excel cung cÊp mét sè hµm mÉu ®îc dïng rÊt thuËn lîi trong tÝnh to¸n xö lý c¸c gi¸ trÞ cña b¶ng tÝnh.Ch¬ng 5: Microsoft Excel .§èi sè lµ gi¸ trÞ kÝ tù hoÆc ngµy th¸ng th× ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp " " Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. logic.C¸c c«ng thøc . $B1 d/.Tªn c¸c vïng .C¸c hµm b/. Khi sao chÐp hay thay ®æi th× phÇn t¬ng ®èi bÞ thay ®æi cßn phÇn tuyÖt ®èi gi÷ nguyªn . v¨n b¶n .Kh¸i niÖm: §Þa chØ khèi « gåm ®Þa chØ cña « ®Çu khèi vµ ®Þa chØ « cuèi khèi .Tªn hµm kh«ng ®îc viÕt t¾t . Mét sè ®iÒu cÇn lu ý khi sö dông hµm .Tªn hµm kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ thêng . cã hµm kh«ng ®èi sè. §Þa chØ khèi « .Trong hµm kh«ng ®îc chøa kÝ tù tr¾ng .Danh s¸ch c¸c « . TÊt c¶ c¸c hµm ®îc viÕt theo có ph¸p sau: = <tªn hµm> (danh s¸ch c¸c ®èi sè) Trong ®ã: <tªn hµm> lµ tªn c¸c hµm do Excel quy ®Þnh (danh s¸ch ®èi sè) cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ sau . .Kh¸i niÖm: Lµ ®Þa chØ bao gåm c¶ hai lo¹i ®Þa chØ trªn. C¸c hµm c¬ b¶n trong Excel a/. $A$2:$C$6 2.

Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè. mét khèi « chøa gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.Có ph¸p: =Sum(®èi sè 1. C¸c hµm sè a/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 131 .NhÊn Ok ®Ó thùc hiÖn ®Ó ®Ó hiÖn hép tho¹i Function 4/. Hµm tÝnh tæng (SUM) .VÝ dô: =Sum(A1:A3) -> KÕt qu¶ sÏ =9 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Chøc n¨ng: Hµm Sum cho kÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong danh s¸ch ®îc liÖt kª .Chän ®èi sè 1 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) .Bíc 1: ChuyÓn con trá vÒ « kÕt qu¶ (nghÜa lµ « mµ nhËp c«ng thøc) .Bíc 2: Cã hai c¸ch + C¸ch 1: NhËp c«ng thøc tõ bµn phÝm + C¸ch 2: NhËp c«ng thøc tõ menu Insert -> Function (hoÆc nhÊp Shift+F3) XuÊt Wizard .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 3/. ®Þa chØ «. ®èi sè n) . ….XuÊt hiÖn hép tho¹i . Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi .Chän ®èi sè 2 (cã thÓ nhËp ®Þa chØ hoÆc nhÊn chuét vµo nót chän ®Þa chØ) .Chän hµm cÇn sö dông -> nhÊn OK . C¸ch nhËp hµm . ®èi sè 2.

B1. ®èi sè 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel KÕt qu¶ lµ tæng c¸c gi¸ trÞ trong c¸c « tõ A1 ®Õn A3 b/.VÝ dô1: = AVERAGE(A1:C1) -> kÕt qu¶ =6 VÝ dô 2: = AVERAGE(A1. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi. ….Chøc n¨ng: Hµm dïng ®Ó tÝnh trung b×nh c¸c gi¸ trÞ d¹ng sè trong danh s¸ch .Có ph¸p: = Average(®èi sè 1.B1.Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè. ®èi sè n) .C1) VÝ dô 3: = AVERAGE(5. ®èi sè 2.8. ®Þa chØ «. Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (MAX) -> kÕt qu¶ =6 -> KÕt qu¶=4 . mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. Hµm tÝnh trung b×nh (AVERAGE()) .Có ph¸p: =Max(®èi sè 1.4) c/.VÝ dô: =Max(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi. mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c. .3) -> kÕt qu¶ =8 -> kÕt qu¶ =8 d/.C1) VÝ dô 3: =Max(4. .Chøc n¨ng: Hµm Max cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª . ®èi sè n) .3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 132 . ….Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè. Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (Min) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ®Þa chØ «.

1 -> KÕt qu¶ lµ =-1.VÝ dô: =ABS(-25) = ABS(14-56) -> KÕt qu¶ lµ =25 -> KÕt qu¶ lµ =42 -> KÕt qu¶ lµ =230 -> KÕt qu¶ lµ =200 -> KÕt qu¶ lµ =79 + NÕu n = 0 th× sau khi lµm trßn hµm sÏ c¾t phÇn thËp ph©n. mét khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè hoÆc hµm kh¸c.Chøc n¨ng: Hµm ABS cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña biÓu thøc sè .C1) VÝ dô 3: =Max(4.n) .15.149.2) = Round(-1. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi sÏ bÞ bá qua kh«ng xÐt tíi.1) = Round(2. ….Trong ®ã: C¸c ®èi sè cã thÓ lµ gi¸ trÞ sè.3) -> kÕt qu¶ =3 -> kÕt qu¶ =3 e/.Có ph¸p: =ABS(<biÓu thøc sè>) .2) f/.1542.-1) =Round(231. NÕu gi¸ trÞ > 5 th× lµm trßn lµ 10 .Có ph¸p: =Round(Sè thùc cÇn lµm trßn.675. Hµm lµm trßn sè thùc (ROUND) . ®èi sè n) .0) -> KÕt qu¶ lµ =123 = Round(78.2) hµng ®¬n vÞ cña sè thùc cÇn lµm trßn VÝ dô: =Round(123.Có ph¸p: =Min(®èi sè 1.8.VÝ dô: =Min(A1:C1) -> kÕt qu¶ =8 VÝ dô 2: =Max(A1. . ®èi sè 2.2 -> KÕt qu¶ lµ =2.48 + NÕu n < 0 Hµm lµm trßn ®Õn n ch÷ sè ë phÇn nguyªn tÝnh tõ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.5.5.Chøc n¨ng: Hµm round dïng ®Ó lµm trßn c¸c biÓu thøc sè.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . NÕu gi¸ trÞ cÇn lµm trßn < 5 th× lµm trßn lµ 0.B1.0) gi÷ l¹i phÇn nguyªn VÝ dô: =Round(231.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 133 .Trong ®ã: + NÕu n > 0 sau khi lµm trßn th×"Sè thùc cÇn lµm trßn" sÏ dµnh ra n ch÷ sè sau phÇn thËp ph©n.Chøc n¨ng: Hµm Min cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trong danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ ®îc liÖt kª . ®Þa chØ «. -> KÕt qu¶ lµ =2.475. VÝ dô: =Round(2. Hµm lÊy gi¸ trÞ tuyÖt ®èi (ABS) .

42.B2.18.7) =Mod(20.VÝ dô: =Count(A2:D2) 10.Có ph¸p: =Mod(tö sè.42.D2) VÝ dô 3: =Cuont(5.Chøc n¨ng: Hµm INT tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ phÇn nguyªn cña biÓu thøc sè . Hµm lÊy phÇn nguyªn cña phÐp chia(INT) .Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ sè (kh«ng ®Õm c¸c gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 134 .VÝ dô: =Mod(18.Có ph¸p: =INT (®èi sè) .C2.Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ .5) -> KÕt qu¶ lµ =4 -> KÕt qu¶ lµ =0 i/.Có ph¸p: = Count(®èi sè) .Có ph¸p: = Counta(®èi sè) . ®Þa chØ « hoÆc khèi « . C¸c hµm thèng kª a/.Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ sè d cña biÓu thøc sè chia cho sè n .VÝ dô: =Counta(A2:D2) 10.VÝ dô: =INT(8. Hµm ®Õm tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ (COUNTA) ->KÕt qu¶ =3 ->KÕt qu¶ =3 .21) b/.9) = INT(13/2) 5/.mÉu sè) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel h/. ®Þa chØ « hoÆc khèi « chøa c¸c gi¸ trÞ sè . Hµm lÊy phÇn d cña phÐp chia (MOD) .36 vµ 1 kÝ tù Nhµi) -> KÕt qu¶ =4 (v× cã 3 sè lµ: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.36) -> KÕt qu¶ =3 (v× cã 3 sè lµ: -> KÕt qu¶ lµ =8 -> KÕt qu¶ lµ =6 VÝ dô 2: =Count(A2."B". Hµm ®Õm c¸c gi¸ trÞ s«(COUNT) .Chøc n¨ng: Hµm count() cho kÕt qu¶ lµ sè lîng c¸c gi¸ trÞ c¶ sè vµ kÝ tù .Trong ®ã: §èi sè cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ sè.Trong ®ã: §èi sè lµ gi¸ trÞ sè thùc hoÆc biÓu thøc tr¶ l¹i kÕt qu¶ lµ sè thùc .

B2.VÝ dô: XÕp lo¹i thø tù theo ®iÓm häc kú d/.Có ph¸p: =Sumif(<cét1>.Chøc n¨ng: Hµm tr¶ vÒ thø h¹ng cña sè cÇn xÕp h¹ng so víi c¸c gi¸ trÞ trong ph¹m vi so s¸nh .Ch¬ng 5: Microsoft Excel VÝ dô 2: =Counta(A2.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ tæng khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn .18. ph¹m vi so s¸nh. kiÓu xÕp h¹ng) ."B".C2.<®iÒu kiÖn>. Hµm tÝnh tæng ®iÒu kiÖn (SUMIF) . + §iÒu kiÖn cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ lµ sè. kÝ tù hoÆc biÓu thøc nhng ph¶i ®Æt trong dÊu nh¸y kÐp vµ cïng kiÓu d÷ liÖu víi d÷ liÖu trong <cét1>.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 135 . ®Þa chØ khèi «.D2) VÝ dô 3: =Cuonta(5.Trong ®ã: (cïng mét logic + Hµm tÝnh tæng nh÷ng « trong <cét 2> cã « t¬ng øng dßng) trong <cét 1> ®îc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.Có ph¸p: =Rank(Sè cÇn xÕp h¹ng. Hµm xÕp h¹ng gi¸ trÞ sè (RANK) ->KÕt qu¶ =4 ->KÕt qu¶ =4 . Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Gi¸ trÞ kh«ng ph¶i lµ sè trong ph¹m vi so s¸nh th× kh«ng ®îc xÐt tíi + KiÓu xÕp h¹ng: nhËn mét trong hai gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ =0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng nhá Gi¸ trÞ ≠0: Sè cÇn xÕp h¹ng cµng lín th× thø h¹ng cµng lín .21) c/.<Cét2>) .Trong ®ã: + Sè cÇn xÕp h¹ng: lµ sè cÇn t×m thø h¹ng + Ph¹m vi so s¸nh: lµ tªn mét vïng.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 136 . Hµm ®iÒu kiÖn (IF) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 6/.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Th«ng thêng <cét1> vµ <cét2> lµ mét vïng cã thÓ lµ mét phÇn cña mét cét trong b¶ng tÝnh mµ kh«ng nhÊt thiÕt lµ c¶ mét cét. C¸c hµm logic a/.VÝ dô 1: TÝnh sè tiÒn thëng cña ®¬n vÞ A t¹i « C8 vµ ®¬n vÞ B t¹i « C9 VÝ dô 2: TÝnh tæng sè tiÒn thëng cña c¸c ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ A ta lµm nh sau: VÝ dô 3: TÝnh tæng tiÒn thëng cña nh÷ng ngêi cã ngµy c«ng lín h¬n 27. .

"H"="A") c/. b/. Cßn l¹i lµ 35% l¬ng chÝnh ta thùc hiÖn nh sau: Chó ý: Trong hµm IF còng cã thÓ cã nhiÒu hµm IF kh¸c bªn trong nhng tèi ®a mét c«ng thøc chØ cã 7 hµm IF lång nhau. . ®èi sè n) . Hµm hoÆc (OR) . .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . .Có ph¸p: =AND(®èi sè1.VÝ dô: =AND(3<6.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 137 .Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic.<gi¸ trÞ 2>) ."A"<>"B". Hµm vµ (AND) .. VÝ dô: VÉn víi b¶ng trªn ë cét Phô cÊp nÕu TP th× phô cÊp lµ 50% l¬ng chÝnh.Có ph¸p: =If(<biÓu thøc logic>. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai.<gi¸ trÞ 1>. NÕu PP th× phô cÊp lµ 40% l¬ng chÝnh. ®èi sè2.10>5.Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) .Chøc n¨ng: Hµm chØ tr¶ vÒ mét trong hai gi¸ trÞ ®óng (True) hoÆc sai (False) -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE).2<>"H") =AND(2<8.Chøc n¨ng: Hµm IF lµ hµm ®iÒu kiÖn mµ kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ gi¸ trÞ 1 nÕu biÓu thøc logic ®óng ngîc l¹i nÕu biÓu thøc logic sai.VÝ dô 1: Cho b¶ng l¬ng sau vµ cét phô cÊp ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c: TP phô cÊp b»ng 40% L¬ng chÝnh. cßn l¹i lµ 30% L¬ng chÝnh..Trong ®ã: Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ1> nÕu biÓu thøc logic ®óng Hµm tr¶ vÒ <gi¸ trÞ2> nÕu biÓu thøc logic sai ..

2<>"H") =AND(2>8. ."H"="A") 7/.Có ph¸p: =Left(chuçi kÝ tù.Có ph¸p: =OR(®èi sè1. ®èi sè2.Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn tr¸i cña chuçi kÝ tù .VÝ dô: C¾t kÝ tù cuèi cña cét "Hä tªn" c/. C¸c hµm vÒ chuçi kÝ tù a/."A"<>"B".Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 138 .n) . Hµm c¾t kÝ tù bªn ph¶i chuçi kÝ tù (RIGHT) .VÝ dô: C¾t kÝ tù ®Çu cña cét "Hä tªn" -> KÕt qu¶ lµ =TRUE -> KÕt qu¶ lµ =FALSE b/. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ sai (FALSE) khi tÊt c¶ c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ sai. Hµm c¾t kÝ tù gi÷a (MID) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Trong ®ã: C¸c ®èi sè lµ c¸c biÓu thøc logic. Hµm tr¶ vÒ gi¸ trÞ ®óng (TRUE) khi mét trong c¸c ®èi sè nhËn gi¸ trÞ ®óng (TRUE).Chøc n¨ng: Hµm sÏ tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ chuçi kÝ tù gåm n kÝ tù bªn ph¶i cña chuçi kÝ tù .Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t . .Ch¬ng 5: Microsoft Excel ...10<5.VÝ dô: =AND(3>6.Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: Lµ chuçi chøa c¸c kÝ tù cÇn c¾t + n: lµ sè kÝ tù ®îc c¾t . Hµm c¾t kÝ tù bªn tr¸i chuçi kÝ tù (LEFT) . ®èi sè n) ..n) .Có ph¸p: =Right(chuçi kÝ tù.

Có ph¸p: Upper(bt kÝ tù) . bt2) .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ thêng vÒ ch÷ hoa .Chøc n¨ng: hµm sÏ tr¶ vÒ chuçi kÝ tù gi÷a khi nhËp kÝ tù b¾t ®Çu vµ kÝ tù kÕt thóc .VÝ dô: C¾t chuçi kÝ tù trong cét "Hä Tªn" b¾t ®Çu tõ kÝ tù 3 vµ 6 kÝ tù ®îc c¾t d/.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 139 .Có ph¸p: Lower(bt kÝ tù) .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù tõ ch÷ hoa vÒ ch÷ thêng . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh ch÷ thêng (Lower) .Trong ®ã: + Chuçi kÝ tù: lµ mét d·y kÝ tù hoÆc mét biÓu thøc kÝ tù + bt1: kÝ tù b¾t ®Çu c¾t + bt2: Sè kÝ tù ®îc c¾t .Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Có ph¸p: =MID(chuçi kÝ tù. Hµm chuyÓn chuçi kÝ tù thµnh ch÷ hoa (Upper) .VÝ dô: e/.VÝ dô: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. bt1.

VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Có ph¸p: =Day(d÷ liÖu kiÓu ngµy) .Chøc n¨ng: ChuyÓn ®æi chuçi kÝ tù hay biÓu thøc kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ kÝ tù hoa .Ch¬ng 5: Microsoft Excel f/. Hµm ngµy (DAY) .Có ph¸p: . C¸c hµm vÒ ngµy thµng n¨m a/.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ mét chuçi kÝ tù sau khi ®· bá kÝ tù trèng .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 140 . Hµm chuyÓn ®æi chuçi kÝ tù thµnh kÝ tù ®Çu cña mçi tõ lµ ch÷ hoa . Hµm th¸ng (MONTH) .VÝ dô: =Proper(bt kÝ tù) g/.Có ph¸p: .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ ngµy cña d÷ liÖu kiÓu ngµy .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ th¸ng cña d÷ liÖu kiÓu ngµy .VÝ dô: =Trim(bt kÝ tù) 8/.Có ph¸p: =Month(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 12 . Hµm c¾t kÝ tù trèng (TRIM) .VÝ du: NÕu « C2 chøa 12/25/1990 -> kÕt qu¶ lµ 25 b/.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

c/. Hµm n¨m (YEAR) - Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ n¨m cña d÷ liÖu kiÓu ngµy - Có ph¸p: =Year(d÷ liÖu kiÓu ngµy) -> kÕt qu¶ lµ 1990 - VÝ dô: NÕu « C2 chøa 12/25/1990

9/. C¸c hµm t×m kiÕm a/. Hµm t×m kiÕm theo cét (VLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo cét t¬ng øng - Có ph¸p: Vlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë cét ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña cét trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè cét hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

141

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô: TÝnh tiÒn thëng cho c¸n bé, tiÒn thëng ®îc chia lµm ba møc vµ mçi møc cã gi¸ trÞ nh ë b¶ng phô díi ®©y. §Ó tÝnh tiÒn thëng cho tõng c¸n bé ta thùc hiÖn:

b/. Hµm t×m kiÕm theo hµng (HLOOKUP) - Chøc n¨ng: Hµm sÏ t×m kiÕm vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ theo hµng t¬ng øng - Có ph¸p: Hlookup(gi¸ trÞ t×m kiÕm, ph¹m vÞ t×m kiÕm, n, kiÓu t×m kiÕm) - Trong ®ã: + Gi¸ trÞ t×m kiÕm: lµ gi¸ trÞ ®îc t×m ë dßng ®Çu tiªn cña "ph¹m vi t×m kiÕm". Gi¸ trÞ t×m kiÕm cã thÓ lµ mét gi¸ trÞ cô thÓ, mét ®Þa chØ « hoÆc kÕt qu¶ tr¶ vÒ mét hµm kh¸c. + Ph¹m vÞ t×m kiÕm: lµ ®Þa chØ cña khèi « chøa d÷ liÖu cÇn ®îc lÊy ra lµm gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña hµm. + n: lµ sè thø tù cña dßng trong "ph¹m vi t×m kiÕm" vµ chøa kÕt qu¶ cña hµm nÕu hµm t×m kiÕm thµnh c«ng. NÕu n=1 hµm tr¶ vÒ kÕt qu¶ t¬ng øng trªn dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm NÕu n<1 hoÆc lín h¬n sè dßng hiÖn cã cña ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng bµo #REF! + KiÓu t×m kiÕm: NhËn 1 trong 2 gi¸ trÞ ®Ó chØ ®Þnh t×m kiÕm chÝnh x¸c hay kh«ng

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

142

Ch¬ng 5: Microsoft Excel

NÕu kiÓu t×m kiÕm = 0, c¸c gi¸ trÞ trong dßng ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm kh«ng cÇn s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm chÝnh x¸c. NÕu "gi¸ trÞ t×m kiÕm" kh«ng cã trong ph¹m vi t×m kiÕm hµm sÏ tr¶ vÒ th«ng b¸o #N/A NÕu kiÓu t×m kiÕm ≠ 0 c¸c gi¸ trÞ trong cét ®Çu tiªn cña ph¹m vi t×m kiÕm ph¶i ®îc s¾p xÕp t¨ng dÇn, hµm sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm kh«ng chÝnh x¸c - VÝ dô:

---------------------------------------------------------------

bµi 3: C¬ së d÷ liÖu (Data base) 1. Giíi thiÖu vÒ c¬ së d÷ liÖu
C¬ së d÷ liÖu lµ tËp hîp th«ng tin, d÷ liÖu ®îc tæ chøc theo cÊu tróc dßng vµ cét ®Ó cã thÓ liÖt kª, truy t×m, xo¸, nh÷ng dßng d÷ liÖu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ®ã mét c¸ch thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. §Ó thùc hiÖn thao t¸c nµy ta ph¶i t¹o ra c¸c vïng d÷ liÖu Database, Criteria vµ Extract 1.1. Vïng Database Lµ vïng c¬ së d÷ liÖu gåm Ýt nhÊt hai dßng. Dßng ®Çu tiªn chøa c¸c tiªu ®Ò cét, gäi lµ tªn vïng hay tªn trêng (Field Name) cña c¬ së d÷ liÖu. Tªn c¸c vïng tin ph¶i lµ d÷ liÖu kiÓu chuçi vµ kh«ng ®îc trïng lÆp. C¸c dßng cßn l¹i chøa d÷ iÖu, mçi dßng gäi lµ b¶n ghi CSDL (Record) 1.2. Vïng Criteria Lµ vïng tiªu chuÈn chøa ®iÒu kiÖn ®Ó t×m kiÕm, xo¸, läc d÷ liÖu. Vïng nµy gåm Ýt nhÊt hai dßng, dßng ®Çu chøa tiªu ®Ò mµ mçi tiªu ®Ò nµy ph¶i trïng víi tiªu ®Ò cña vïng d÷ liÖu, c¸c dßng cßn l¹i chøa ®iÒu kiÖn. Khi thùc hiÖn t×m kiÕm, läc th«ng tin, Excel so s¸nh gi¸ trÞ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu víi gi¸ trÞ cña c¸c cét t¬ng øng trong vïng tiªu chuÈn ®Ó lÊy ra

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP- Khoa c«ng nghÖ th«ng tin

143

xo¸ va t×m kiÕm c¸c b¶n ghi bµng c¸ch sö dông Form trong lÖnh ®¬n Data. Khi chän Form.2. - NhÊn Enter ®Ó nhËp b¶n ghi ®ã vµ l¹i xuÊt hiÖn bµn ghi trèng. nhng mçi lÇn xãa chØ xo¸ ®îc mét b¶n ghi. Excel thªm c¸c b¶n ghi míi vµ cuèi danh s¸ch. §Ó hiÖn thÞ b¶n ghi trèng. . NhÊn phÝm Enter khi d÷ liÖu d· nhËp.Trong hép tho¹i Data Form nhÊn nót Find Next hoÆc Find Preview ®Ó lùa chän b¶n ghi cÇn xo¸ Chän nót lÖnh Delete. NhÊn phÝm Shift_Tab ®Ó vÒ trêng tríc ®ã. 1. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó t×m c¸c b¶n ghi. 2.1. Vïng Extract Lµ vïng läc d÷ liÖu chøa c¸c mÉu tin cña vïng Database tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn. Theo ngÇm ®Þnh b¶n ghi ®Çu tiªn trong danh s¸ch sÏ xuÊt hiÖn vµ b¹n cã thÓ cuén ®Õn c¸c b¶n ghi kh¸c b»ng c¸ch sö dông thanh cuén däc. b¹n cã thÓ cuén ®Õn cuèi danh s¸ch råi chän nót nhÊn New 2. Xo¸ b¶n ghi 2. hép New Blank Form xuÊt hiÖn nhËp d÷ liÖu vµo c¸c trêng.3. Vïng Extract còng cã dßng ®Çu tiªn chøa tiªu ®Ò. t×m kiÕm ®îc d÷ liÖu tõ vïng d÷ liÖu. nhÊn phÝm Tab di chuyÓn ®Õn c¸c trêng kh¸c.§Æt con trá trong vïng Database .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 144 . Trong ®ã hiÖn néi dïng CSDL theo tõng mÉu tin. Excel cho phÐp b¹n thªm. mét hép tho¹i xuÊt hiÖn cã chøa c¸c trêng trong danh s¸ch vµ mét nót nhÊn lÖnh qu¶n lý danh s¸ch. Chän New. NÕu tªn c¸c cét kh«ng trïng khíp víi nhau th× ta kh«ng thÓ läc. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.3.Thùc hiÖn Menu Data\Form. Tªn cña WorrkSheet xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò cña hép tho¹i . data Form Thªm c¸c b¶n ghi víi . - Trong hép thäai Data Form NhÊn nót Criteria Chän trêng vµ nhËp vµo ®iÒu kiÖn hoÆc mÉu muèn t×m. NhÊn Close T×m b¶n ghi 2. Sö dông hép tho¹i Data Form §Ó dÔ dµng cho viÖc qu¶n lý d÷ liÖu trong danh s¸ch.Ch¬ng 5: Microsoft Excel c¸c b¶n ghi tho¶ m·n tiªu chuÈn. Trong vïng d÷ liÖu cã thÓ chän mét sè cét ®Ó trÝch d÷ liÖu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i trÝch tÊt c¶ c¸c cét trong vïng d÷ liÖu. B¹n cã thÓ dïng Data Form ®Ó xo¸ c¸c b¶n ghi trong danh s¸ch. Dïng Data Form ta chØ cã thÓ mçi lÇn xem mét b¶n ghi. Chän OK.

lóc ®ã hép tho¹i Sort xuÊt hiÖn. b¹n muèn s¾p xÕp theo tªn lµ kho¸ mét.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 145 . B¹n cã thÓ s¾p xÕp danh s¸ch ®Ó tr×nh bµy d÷ liÖu trong mét trËt tù nhÊt ®Þnh vµ cã thÓ s¾p xÕp b¶ng d÷ liÖu t¨ng hoÆc gi¶m. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 4. trïng tªn th× s¾p xÕp theo hä lµ kho¸ 2.. Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 1 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 2 Tr­êng s¾p xÕp ­u tiªn 3 - Chän Option Sort top to bottom: s¾p xÕp theo hµng Sort left to right: s¾p xÕp theo cét - Chän OK.Hép Then By cho phÐp chän thªm mét trêng thø hai hoÆc thø ba (kho¸ hai hoÆc ba) . vµ s¾p xÕp theo ®iÓm lµ kho¸ 3. B¹n cã thÓ s¾p xÕp d÷ liÖu trong mét ph¹m vi ®îc chän mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c « bªn ngoµi ph¹m vi ®îc lùa chän. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã hai vïng Database vµ Criteria. Excel cho phÐp b¹n s¾p xÕp d÷ liÖu tèi ®a theo ba kho¸.Chän môc Ascending lµ s¾p xÕp t¨ng dÇn hoÆc Descending lµ s¾p xÕp gi¶m dÇn.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - NhÊn nót Find Next ho¨ch Find Prev 3. Trong hép Sort By chän tªn trêng cÇn s¾p xÕp (kho¸ mét) - . Ngµy sinh. §Ó s¾p xÕp d÷ liÖu b¹n tiÕn hµnh nh sau: Chän con trá vµo vïng d÷ liÖu cÇn s¾p xÕp. Tªn. S¾p xÕp d÷ liÖu Excel cung cÊp cho b¹n tÝnh n¨ng dÔ dµng thay ®æi ®Ó b¹n cã thÓ tæ chøc d÷ liÖu ®óng theo ý b¹n muèn. Thùc hiÖn Data Short. vÝ dô b¹n cã mét b¶ng danh s¸ch häc sinh gåm Hä ®Öm. T×m kiÕm d÷ liÖu §Ó t×m kiÕm c¸c d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. Ghi chó. §iÓm.

- 5. thùc hiÖn + Bíc 1: Vµo Data -> Filter -> Advanced Filter + Bíc 2: Chän môc Copy to another location Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Criteria vµ Extract.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 146 . chän Copy to Another Location X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Extract vµo hép Copy to . Läc d÷ liÖu cã ®iÒu kiÖn cho tríc (Advanced ) §Ó läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã. Thùc hiÖn lÖnh Data\Filter\Advanced Filter. Chó ý:  Muèn liÖt kª l¹i toµn bé néi dung cña c¸c b¶n ghi ta dïng lÖnh Data\Filter\Show All.Ch¬ng 5: Microsoft Excel - Chän con trá n»m trong vïng Database Thùc hiÖn menu Data\Filter\Advanced Filter. Chän con trá trong vïng Database. hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn. X¸c ®inh ®Þa chØ vïng Database vµo hép List Range X¸c ®Þnh ®Þa chØ vïng Criteria vµo hép Criteria Range Chän OK. Thao t¸c nµy chØ thùc hiÖn khi cã ba vïng Database.VÝ dô: Cho b¶ng d÷ liÖu sau: H·y läc nh÷ng häc sinh ®¹t lo¹i Kh¸ vµ Giái. chØ hiÓn thÞ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. KÕt qu¶ sao chÐp tíi « A12. Hép tho¹i Advanced Filter xuÊt hiÖn - Trong môc Action. c¸c b¶n ghi kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ë vïng Criteria sÏ bÞ dÊu ®i.

Excel sÏ chÌn c¸c mòi tªn híng xuèng cho mçi trêng trong danh s¸ch. 6.Chän All th× tÊt c¶ c¸c b¶n ghi ®îc hiÓn thÞ.Bíc 7: XHHT kÕt qu¶ nh sau: Chó ý:  NÕu chän Unique Records Only: c¸c b¶n ghi gièng nhau chØ tån t¹i mét b¶n ghi.Chän mòi tªn trong c¸c trêng sÏ cã chøa d÷ liÖu ®îc tr×nh bµy. - . .  Chän Custom sÏ läc d÷ liÖu theo ý b¹n. Chän Data\Filter\AutoFilter. Läc d÷ liÖu b¶ng AutoFilter Cã thÓ sö dông chøc n¨ng AutoFilter ®Ó ®a vµo c¸c tiªu chiÈn so s¸nh. Chän mét « trong vïng Database.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Bíc 3: Chän vïng d÷ liÖu cÇn läc + Bíc 4: Khai b¸o ph¹m vi chøa ®iÒu kiÖn läc + Bíc 5: Khai b¸o ®Þa chØ sao chÐp DL ®Õn + Bíc 6: NhÊn OK . X¸c ®Þnh tiªu chuÈn t×m kiÕm Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 147 . NÕu kh«ng chän th× läc ®Çy ®ñ c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.

..Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 148 . vïng tiªu chuÈn) B»ng Kh«ng b»ng Lín h¬n Lín h¬n hoÆc b»ng VÝ dô: Cho b¶ng tÝnh sau: H·y thùc hiÖn tÝnh tæng l¬ng cña nh÷ng c¸n bé cã "Chøc vô" lµ PP (phã phßng) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.. chän gi¸ trÞ t¹i « bªn C¸c gi¸ trÞ: Equals Does not equals Is greater than Is greater than or equal to .....Có ph¸p: DSum(vïng CSDL. Mét sè hµm c¬ së d÷ liÖu a/...... . NÕu b¹n muèn läc d÷ liÖu theo mét tiªu chuÈn nµo ®ã th× sö dông lùa chän Custom trªn trêng t×m kiÕm.... 7.... cét n..Trong hép tho¹i Custom AutoFillter cho phÐp b¹n thùc hiÖn ®îc c¸c phÐp t×m kiÕm kh¸c nhau ph¶i Chän ®iÒu kiÖn t¹i « cã tªn trêng cÇn läc d÷ liÖu.....Ch¬ng 5: Microsoft Excel Sau khi khi b¹n ®· sö dông AutoFillter. . Hµm tæng d÷ liÖu sè (DSUM) .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ tæng d÷ liÖu sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn....

Có ph¸p: =Dmax(vïng CSDL. vïng tiªu chuÈn) .Có ph¸p: =Dmin(vïng CSDL.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . vïng tiªu chuÈn) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. cét n. Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt (DMAX) . cét n. Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt (DMIN) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 149 .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. . h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng nhá nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP c/.Trong ®ã: + Vïng CSDL: A4:D10 + Cét n: 4 + Vïng tiªu chuÈn: F5:F6 b/.VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn. .

Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ « chøa d÷ liÖu (DCOUNTA) . h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP e/. cét n. vïng tiªu chuÈn) . vïng tiªu Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. cét n.VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé".Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa d÷ liÖu trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL.VÝ dô: VÉn "b¶ng danh s¸ch c¸n bé" trªn.Có ph¸p: =DCount(vïng CSDL. tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn .VÝ dô: VÉn lµ "B¶ng danh s¸ch c¸n bé". Hµm cho kÕt qu¶ lµ trung b×nh (DAVERAGE) .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn. h·y thùc hiÖn t×m møc l¬ng lín nhÊt cña nh÷ng c¸n bé cã " Chøc vô" lµ PP d/. chuÈn) .Ch¬ng 5: Microsoft Excel . tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cña vïng tiªu chuÈn .Chøc n¨ng: Hµm cho kÕt qu¶ lµ sè « chøa gi¸ trÞ sè trªn cét n cña nh÷ng b¶n ghi trong vïng CSDL.Có ph¸p: =DCounta(vïng CSDL. Hµm ®Õm gi¸ trÞ lµ sè (DCOUNT) .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 150 . h·y ®Õm sè ngêi cã chøc vô lµ PP f/.

t¸ch mµn h×nh 9. cét n.VÝ dô: VÉn " B¶ng danh s¸ch c¸n bé h·y thùc hiÖn tÝnh tiÒn l¬ng trung b×nh cña nh÷ng ngêi cã "Chøc vô" lµ PP.. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong cïng mét tÖp §Ó tham chiÕu tíi b¶ng tÝnh kh¸c trong cïng mét tÖp b¶ng tÝnh.1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 151 . c¸c b¹n ghi ®Þa chØ cña « nµy theo có ph¸p sau: <Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö b¹n ®ang ë b¶ng tÝnh DMTK b¹n muèn lÊy gi¸ trÞ cña « A3 trong b¶ng tÝnh KT b¹n ®a con trá vÒ vÞ trÝ cÇn nhËp d÷ liÖu vµ nhËp c«ng thøc = KT!A3. Trong tÖp nµy cã c¸c b¶ng tÝnh THANG1. 8.Có ph¸p: =DAverage(vïng CSDL.. vïng tiªu chuÈn) . [Tªn tÖp]<Tªn b¶ng tÝnh>!<®Þa chØ «> VÝ dô: gi¶ sö cã mét tÖp b¶ng tÝnh lµ LUONG.1. KÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp kh¸c nhau B¹n cã thÓ kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh trong c¸c tÖp b¶ng tÝnh kh¸c nhau ®Ó lÊy ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. Ta ph¶i tham chiÕu ®Õn mét ®Þa chØ trong mét b¶ng tÝnh cña mét tÖp b¶ng tÝnh kh¸c.XLS trong th môc My Document cña æ C.. Cè ®Þnh dßng vµ cét. Cè ®Þnh dßng vµ cét Trong mét b¶ng d÷ liÖu thêng thÊy c¸c ph©n tªn cña cét d÷ liÖu cÇn ®îc thêng xuyªn xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. Khi tªn cña b¶ng tÝnh ®îc ®æi th× c«ng thøc còng ®æi theo.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . 8.2. THANG2. b¹n ph¶i nhËp c«ng thø sau =’C:\MY DOCUMENT\[LUONG. Mét sè phÐp kÕt nèi c¸c b¶ng tÝnh 8. =[LUONG.b¹n cÇn lÊy d÷ liÖu trong « A3 cña b¶ng tÝnh THANG1. NÕu mét b¶ng tÝnh cã qu¸ nhiÒu b¶n ghi hoÆc nhiÒu cét d÷ liÖu th× tiªu ®Ò hoÆc cét sÏ bÞ cuén che khuÊt vÝ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. XLS}THANG1’!$A$3 NÕu c¸c tÖp b¶ng tÝnh ®ang n»m trong th môc hiÖn thêi b¹n kh«ng cÇn ph¶i chØ thÞ ®êng dÉn vµ c¸c dÊu nh¸y trªn. XLS}THANG1’!$A$3 9.

chän môc Remove Split Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy. Excel sÏ t¸ch thµnh hai cöa sæ. VÝ dô t¹i « C3 th× dßng 1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 152 . Më menu Window\Split.2 ®îc cè ®Þnh. T¸ch theo hµng ngang: ®Æt con trá lªn mét « cña cét A th× khi ®ã khi dÞch chuyÓn con trá ë mµn h×nh nµy ®Õn cét nµo th× mµn h×nh kia còng dÞch chuyÓn theo. C¸c b¶n ghi trong hai cöa sæ vÉn ®ång nhÊt nghÜa lµ cöa sæ bªn nµy dÞch chuyÓn ®Õn b¶n ghi nµo th× cöa sæ bªn kia còng dÞch chuyÓn theo vËy mét b¶n ghi lu«ng n»m trªn mét hµng. - - Khi cÇn bá chÕ ®é t¸ch mµn h×nh. NÕu muèn bá chÕ ®é cè ®Þnh b¹n thùc hiÖn lÖnh UnFreeze Panes. Cè ®Þnh c¶ dßng vµ cét th× ®Æt con trá t¹i « kh«ng ph¶i lµ cét A vµ dßng 1. T¸ch mµn h×nh thµnh c¸c b¶ng nhá Gi¶ sö mét b¶ng tÝnh víi kÝch thíc lín. §Ó cè ®Þnh mét dßng ®Æt con trá lªn dßng ®ã ë cét A. nªn cè ®Þnh dßng tiªu ®Ò vµ c¸c cét quan träng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel dô nh hµng tiªu ®Ò Hä tªn. VÝ dô t¹i « A3 th× dßng 1. Trªn mét trang mµn h×nh.2. b¹n kh«ng thÓ cïng xem d÷ liÖu ë hai cét c¸ch xa nhau hoÆc dßng c¸ch xa nhau. nghÜa lµ c¸c cét cña hai mµn h×nh lµ th¼ng hµng nhau. 9.NÕu chän mét « kh«ng n»mm trªn hµng 1. quª qu¸n..T¸ch theo hµng däc: ®Æt con trá ®Õn mét « trªn dßng sè 1. 2 vµ cét A... b¹n cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p t¸ch mµn h×nh. §­êng cè ®Þnh dßng Sau khi ®· x¸c ®Þnh xong « chän më menu Window thùc hiÖn lÖnh Freeze Panes.. . cét A th× Excel sÏ t¸ch mµn h×nh ra lµm 4 cöa sæ. . ngµy sinh. - §Ó cè ®Þnh theo cét th× ®Æt con trá lªn cét nµo ®ã t¹i dßng sè 1. B ®îc cè ®Þnh.

9 nhãm biÓu ®å d¹ng 2 chiÒu. biÓu ®å ®îc ph©n cÊp møc ®é theo cét . + Z (trôc xiªn): t¹o chiÒu s©u (cã trong biÓu ®å 3 chiÒu) .AREA: BiÓu ®å miÒn.Chuçi d÷ liÖu (Data series): lµ tËp hîp tÊt c¶ d÷ liÖu cã liªn quan ®Ó vÏ biÓu ®å . biÓu ®å nµy ®îc sö dông t¬ng tù nh biÓu ®å gÊp khóc b/.PIE: BiÓu ®å h×nh b¸nh trßn. Y .C¸c ®êng kÎ líi (Gridlines): C¸c ®êng kÎ líi ngang däc trªn vïng biÓu ®å ®Ó dÔ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ trªn c¸c ®êng biÓu diÔn.C¸c chó thÝch (Legends): lµ nh÷ng lêi ghi chó cho c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau . C¸c thµnh phÇn cña mét biÓu ®å .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10.BAR: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc.C¸c nh·n cho trôc (Axis labels): lµ c¸c tiªu ®Ò ®i liÒn víi c¸c trôc ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung cña c¸c truc X.Tiªu ®Ò cña biÓu ®å (Chart title): lµ c¸c tiªu ®Ò ngay trªn biÓu ®å vµ ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu néi dung chÝnh cña biÓu ®å. biÓu ®å nµy thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn theo thêi gian . BiÓu ®å trong Excel vµ in Ên a/. 6 nhãm biÓu ®å d¹ng 3 chiÒu.LINE: BiÓu ®å ®êng gÊp khóc. . biÓu ®å thÓ hiÖn mèi t¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn so víi toµn thÓ . C¸c bíc t¹o mét biÓu ®å Cho b¶ng d÷ liÖu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. biÓu ®å nµy so s¸nh c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau . ®îc Excell t¹o ra c¨n cø vµo sè liÖu cao vµ thÊp nhÊt trong ph¹m vi d÷ liÖu khai b¸o.COLUMN: BiÓu ®å h×nh cét.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 153 . Giíi thiÖu Excell cã tÊt c¶ 15 nhãm biÓu ®å kh¸c nhau. . c/.C¸c trôc (Axis) + X (trôc hoµnh): thêng ®îc minh ho¹ cho d÷ liÖu d¹ng nh·n + Y (trôc tung): lµ trôc th¼ng ®øng vµ vu«ng gãc víi trôc X.

h·y t¹o biÓu ®å d¹ng Column .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 154 .Bíc 4: NhÊn Next XHHT Khai b¸o ph¹m vi chøa d÷ liÖu cÇn t¹o biÓu ®å t¹i môc Data range (nÕu bíc 1 ®· thùc hiÖn viÖc chän th× cã thÓ bá qua ) + NÕu chän Row th× mçi nhãm cét lµ mét quý (ë ®©y mçi cét lµ 1 mÆt hµng) + NÕu chän Column th× mçi mét nhãm cét lµ 1 mÆt hµng (ë ®©y mçi nhãm cét lµ mét quý) Chän xong nhÊn Next .Bíc 1: Chän vïng d÷ liÖu cÇn minh ho¹ trªn biÓu ®å .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo b¶ng doanh thu b¸n hµng trªn.Bíc 3: XHHT trªn thanh c«ng cô (hoÆc Trong thÎ Standard type cã môc: + Chart type: chän nhãm biÓu ®å + Chart sub-type: chän kiÓu biÓu ®å t¬ng øng .Bíc 2: NhÊp chuét vµo nót Chart Winzard vµo Insert -> Chart) .Bíc 5: XHHT Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

§Þnh d¹ng trang in .Khung Orientation: Chän híng in + Portrait: In däc Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Bíc 1: Vµo File -> Page Setup .Bíc 6: XHHT + As object in: Lu biÓu ®å vµo Sheet hiÖn hµnh + As new sheet: Lu biÓu ®å vµo mét sheet míi kh¸c Cuèi cïng nhÇn Finish ®Ó kÕt thóc ta ®îc biÓu ®å sau: 11.Ch¬ng 5: Microsoft Excel NÕu nhÊn Finish th× mäi th«ng sè cha ®Æt sÏ ®îc ngÇm ®Þnh + Chart title: §Æt tªn tiªu ®Ò cho biÓu ®å + Category (X) axis: §Æt tªn trôc ngang cho biÓu ®å + Value (Y) axis: §Æt tªn cho trôc däc cho biÓu ®å §iÒn mäi th«ng tin xong nhÊn Next .Bíc 2: XuÊt hiÖn hép tho¹i Page Setup víi c¸c thÎ sau: */.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 155 . ThÎ Page: . In b¶ng tÝnh a/.

Custom header: T¹o tiªu ®Ò ®Çu trang.Khung Scaling + Adjust to …: HiÖu chØnh tû lÖ b¶ng tÝnh sao víi kÝch thíc khi in ra giÊy + Fit to X page(s) wide by Y tall: §iÒu chØnh d÷ liÖu cho võa víi kÝch thíc mét trang theo chiÒu réng vµ chiÒu cao. ThÎ Header/Footer: T¹o hoÆc gì bá tiªu ®Ò ®Çu trang hoÆc cuèi trang .Top: Thay ®æi lª trªn .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 156 .Paper size: chän khæ giÊy */. NhÊn chuét vµo vïng t¬ng øng ®Ó so¹n th¶o néi dung cña tiªu ®Ò.Custom Footer: T¹o tiªu ®Ò cuèi trang Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. . .Left: Thay ®æi lÒ tr¸i .Bottom: Thay ®æi lÒ díi . ThÎ Mergin .Right: Thay ®æi lÒ ph¶i .Center on page: C¨n chØnh d÷ liÖu vµo gi÷a theo hai chiÒu + Horizontally: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu ngang khæ giÊy + Vertically: C¨n gi÷a b¶ng tÝnh theo chiÒu däc khæ giÊy */.Ch¬ng 5: Microsoft Excel + Lanscape: In ngang .

Columns to repeat at left: Khai b¸o ph¹m vi chøa cét d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau.Bíc 2: XHHT Print Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. .Ch¬ng 5: Microsoft Excel */.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 157 .Rows to repeat at top: Khai b¸o ph¹m vi chøa dßng d÷ liÖu cÇn in lÆp l¹i ë trang sau. b/.Bíc 1: Vµo File -> Print (Ctrl+P) . In b¶ng tÝnh .Print area: Khai b¸o ph¹m vi d÷ liÖu ®îc in . ThÎ Sheet: .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel .Number of copies: Khai b¸o sè b¶n in ®îc sao chÐp ra . .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 158 . Mét sè bµi tËp c¬ b¶n a 1 B C D E LËp c«ng thøc to¸n häc F G Bµi 1: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Name: Tªn m¸y in .Print what: X¸c ®Þnh ®èi tîng cÇn in + Selection: In ph¹m vi ®· lùa chän + Selected Sheet(s): In toµn bé b¶ng tÝnh ®ang lµm viÖc + Entire workbook: In toµn bé c¸c b¶ng tÝnh cã trong tÖp tin .Print range: X¸c ®Þnh ph¹m vi in + All: In tÊt c¶ c¸c trang + Page(s) From X to Y: In tõ trang X ®Õn trang Y.Bíc 3: NhÊn OK ®Ó thùc hiÖn in bµi tËp thùc hµnh I.

Lu b¶ng tÝnh cã tªn: Baitap1 Bµi 2: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 stt 1 2 3 4 5 6 7 Tªn linh kiÖn Main CPU DDR HDD Case CDROM Mouse. Lu b¶ng tÝnh cã tªn Baitap2 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TÝnh thµnh tiÒn cho c¸c linh kiÖn = sè lîng * ®¬n gi¸ * tû gi¸ 2. LËp c«ng thøc to¸n häc cho b¶ng tÝnh trªn 2.KeyBoa rd b c d b¸o gi¸ linh kiÖn §¬n Sè l¬ng gi¸(USD) 6 65 5 72 3 29 2 59 4 24 5 13 3 10 Tû gi¸ USD e Thµnh tiÒn 1764000 1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 159 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 hs a 5 3 6 6 4 9 8 2 5 6 b 2 6 5 3 4 9 8 2 4 3 a+b 3 a-b a/b a*b (a+b)*hs 1.

TÝnh L¬ng = L¬ng NC* Ngµy c«ng 2. Tæng l¬ng = L¬ng + Phô 18 cÊp 4.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 3: a 1 stt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Tæng Hä vµ tªn b c d e f g b¶ng l¬ng nh©n viªn L¬ng Ngµy ngµy L¬ng c«ng c«ng 50000 55000 60000 50000 45000 60000 65000 60000 50000 45000 21 23 22 24 21 23 25 21 22 24 Phô cÊp Tæng l¬ng 13 11 55000 24 14 15 16 1.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 160 . TÝnh tæng cho c¸c cét L¬ng. 19 Tæng l¬ng Bµi 4: a 1 2 3 4 5 6 7 hÖ sè chøng tõ ? ? ? b 0. Phô cÊp = 20% L17 ¬ng 3.7 DiÔn gi¶i c d e f g b¶ng kª nhËp hµng sè lîng ®¬n gi¸ trÞ gi¸ THUÕ Tæng tiÒn B1 B2 B3 B4 Bµn gç Bµn nhùa GhÕ gç GhÕ nhùa 32 21 21 24 365 120 65 23 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Phô cÊp.

0 6.0 6 6 8 5 6 6 6 5 8 5 7 1. thÊp nhÊt 4.0 7.5 6.0 8. TÝnh ®iÓm TK = (TB+Thi*3)/4 2.0 6. TÝnh trÞ gi¸ = sè lîng * ®¬n gi¸ 2. T×m h/s cã ®iÓm cao nhÊt.0 5.0 6. XÕp lo¹i cho tõng häc sinh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Tæng tiÒn = TrÞ gi¸ + thuÕ Bµi 5: a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 b c Líp: C§KTK02A stt hä Vµ T£N §iÓm Thi XÕp h¹ng xÕp lo¹i d e f g b¶ng ®iÓm kiÓm tra TB TK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NguyÔn ThÞ Anh Chu Thanh Mai NguyÔn H¶i YÕn TrÇn Thanh Ph¬ng Vò V¨n ViÖt §Æng Minh Th Ng« Quang Hoµn NguyÔn Minh Hoa Mai Thanh TuyÒn TrÇn Thu H¬ng TrÇn Quang Huy Häc sinh ®iÓm cao nhÊt Häc sinh ®iÓm thÊp nhÊt 5. XÕp h¹ng cho tõng häc sinh 3.8 8.5 5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 161 . ThuÕ = trÞ gi¸ * hÖ sè 3.0 5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B5 B6 B7 B8 B9 B10 GhÕ xÕp GhÕ xoay B¶ng Fox B¶ng gç Bµn m¸y tÝnh Bót viÕt b¶ng 25 26 24 32 35 50 67 89 230 240 200 10 1.

5 §iÓm céng DiÖn §iÓm Tæn KÕt UT UT g qña céng Th«ng tin vÒ kú thi: §iÓm v¨n cao nhÊt §iÓm to¸n cao nhÊt Tæng sè thÝ sinh Tæng sè thÝ sinh ®Ëu Tæng sè thÝ sinh rít B¶ng phô DiÖn UT §iÓm UT DiÖn 2 DiÖn 1 DiÖn 3 1.5 To¸n 8 6 7.5 3 4.5 2 1 Ký tù ®Çu B A C NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 25 26 27 28 10>=TK>=8 th× "Giái" 8>TK>=7 th× "Kh¸" 7>TK>=5 th× "TB" cßn l¹i xÕp lo¹i "YÕu" II.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 162 .5 3 6 5 2. Bµi 1: Mét sè bµi tËp c¬ së d÷ liÖu KÕt Qña Kú Thi TuyÓn Líp 10 M· sè B12 A11 C22 A11 B12 Tªn QuÕ GÊm Lôa Nhung T¬ XLC2 TB Kh¸ Giái Kh¸ TB V¨n 4.

§iÒn vµo b¶ng th«ng tin 6. tÒn ph¶i tr¶.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. Tæng:= v¨n + to¸n + §céng + §iÓm ¦T 4. TiÒn ph¶i tr¶: TiÒn thuª . ngµy ®Õn. kh¸ th× céng 1 2. NÕu kh¸ch hµng nµo ë ngµy 15/10/99 th× ®îc gi¶m 10% tiÒn thuª cña ngêi ®ã 3. Qu¶n lý kh¸ch s¹n ABC: B¶ng Theo Dâi Kh¸ch Hµng STT Kh¸ch Sè Ngµy phßng ®Õn 1 2 3 4 5 6 Nam Hïng Nam Minh Thanh Dòng A01 B01 A01 C02 B02 A02 01-01-98 15-01-98 20-01-98 15-01-98 25-01-98 01-01-98 Ngµy ®i 10-01-98 15-01-98 25-01-98 20-01-98 30-01-98 30-01-98 TiÒn thuª TiÒn gi¶m TiÒn ph¶i tr¶ B¶ng gi¸ thuª phßng (VN§) Lo¹i Gi¸/ng µy A 500000 B 300000 C 200000 Bµi 3: B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn (Th¸ng 1/1999) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. §iÓm céng: NÕu XLC2 lµ giái th× céng 2. TÝnh tiÒn gi¶m . DiÖn u tiªn vµ ®iÓm u tiªn tra trong b¶ng phô theo kÝ tù ®Çu cña m· sè 3. TrÝch ra danh s¸ch c¸c thÝ sinh ®Ëu Bµi 2: NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.25 th× " §Ëu" ngîc l¹i th× "Rít" 5. ngµy ®i.tiÒn gi¶m 4. TÝnh tiÒn thuª = Sè ngµy ë*Gi¸ thuª 1 ngµy KÝ tù ®Çu cña sè phßng cho biÕt lo¹i phßng 2. sè phßng. KÕt qu¶: Tæng>= 13.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 163 . TÝnh ra nh÷ng ngêi ë trong ngµy 30 gåm c¸c cét kh¸ch.

<=100 = Thµnh tiÒn *100% nÕu hiÖu sè >100 4. TÝnh cét hÖ sè theo yªu cÇu sau: NÕu laäi DS vµ KD th× hÖ sè =3.chØ sè ®Çu<=50 = Thµnh tiÒn *35% nÕu hiÖu sè >50.TT th× =2.5.Phu tréi : =0 nÕu chØ sè cuèi . S¾p xÕp b¶ng tÝnh theo thø tù t¨ng dÇn cña cét céng 6.chØ sè ®Çu)* hÖ sè 3. TÝnh cét céng : = Phô tréi + Thµnh tiÒn 5.lµ NN th× =5. TrÝch c¸c dßng cã lo¹i DS vµ KD Bµi 4: Cöa Hµng S¸ch B¸o Tæng Hîp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· Hµng TNNS01 TNNB05 CANB03 PNNB04 TTNS02 CANS01 PNNB03 TTNB02 Tªn Hµng Ngµy Giao 05/01/98 07/01/98 07/01/98 08/01/98 12/01/98 12/01/98 15/01/98 17/01/98 §¬n Gi¸ Sè Lîng Thµnh TiÒn B¶ng phô 2 KÝ tù Tªn B¸o Gi¸ B¸o ®Çu cña NhËt B¸o NguyÖt M· hµng San TT Tuæi trÎ 1000 2500 TN Thanh niªn 1500 3500 PN Phô n÷ 2000 5000 CA C«ng an 1300 2800 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 164 .CN th× = 2. 2. Thµnh tiÒn:=(chØ sè cuèi .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Lo¹i DS KD NN TT CN KD NN ChØ sè ®Çu 34 58 90 150 400 50 ChØ sè cuèi 87 400 150 700 1500 90 HÖ sè Thµnh tiÒn Phô tréi Céng NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.

nÕu ký tù 3-4 lµ NS tøc NguyÖt san. 5. tra trong b¶ng phô.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 165 . 3. 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Sè lîng: NÕu 2 ký tù cuèi tõ 01 ®Õn 03 th× 100. VÝ dô: TTNS tøc tuæi trÎ NguyÖt san. 04 ®Õn 05 th× 50 4. Tªn hµng : Dùa vµo hai ký tù ®µu cña m· hµng. Thµnh tiÒn: NÕu sè = 100 th× gi¶m 5% gi¸. Rót trÝch c¸c mÉu tin cã liªn quan ®Õn b¸o tuæi trÎ. §¬n gi¸: Dùa vµo 2 ký tù ®Çu vµ ký tù 3-4 ®Ó tra trong b¶ng phô. NB tøc NhËt b¸o. lµm trßn ®Õn hµng ngµn.

Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Dùa vµo b¶ng tån kho ®Ó ®×ªn vµo cét tªn mÆt hµng.Thµnh tiÒn:=sè l¬ng*®¬n gi¸ 6.4 Tæng kÕt th¸ng 4 MÆt Sè lîng Thµnh hµng tiÒn PC HD FD NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §¬n vÞ tÝnh Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 166 .2 FD144 §Þa mÒm 6 20 1. sau ®ã th× gi¶m 4% 4. nÕu lµ PC hoÆc HD th× ®¬n vÞ tÝnh lµ ”c¸i” cßn FD th× lµ ®¬n vÞ tÝnh lµ ” hép ” 3. §¬n gi¸ NÕu b¸n tõ ngay 20 trë lªn vÒ tríc th× ®¬n gi¸ nh trong b¶ng tån kho. TÝnh b¶ng tæng kÕt th¸ng 4. 2.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 5: Cöa Hµng M¸y TÝnh Th¸ng 4/1998 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 M· hµng Tªn hµng PC586 PC486 FD120 HD420 HD850 PC586 FD120 FD144 §¬n vÞ Sè lîng Ngµy §¬n gi¸ b¸n 14 02-04 10 12-04 12 09-04 4 22-04 10 18-04 4 27-04 10 11-04 10 06-04 Thµnh tiÒn B¶ng tån kho th¸ng 3 M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸ Sè lîng PC486 M¸y tÝnh 700 20 486 PC586 M¸y tÝnh 1000 30 586 HD420 §Üa cøng 80 20 420 HD850 §Üa cøng 120 14 850 FD120 §Üa mÒm 4 0 1.

§iÒn vµo cét ngµnh theo yªu cÇu sau: . .Khoa c«ng nghÖ th«ng tin To¸n 10 8 9 9 7 8 7 §iÓm Lý 9 9 5 7 9 8 Hãa 7 6 9 7 8 Tæng céng KÕt qña Ghi chó 167 .NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =C th× lµ ho¸.nÕu bá thi m«n nµo thi coi nh ®iÎm m«n ®ã =0. 2.NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =A th× lµ to¸n . sau ®ã céng víi ®iÓm c¸c m«n cßn l¹i . 3.NÕu kÝ tù ®Çu cña m· sè =B th× lµ lý. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. KÕt qu¶: Häc sinh nµo cã ®iÎm tæng céng b»ng ®iÓm chuÈn trë lªn th× “®Ëu” . Thi ngµnh nµo th× m«n ®ã ®îc tÝnh hÖ sè 2. Tæng céng.ngîc l¹i “rít”.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi 6: KÕt Qña TuyÓn Sinh M· sè Hä vµ tªn Ngµnh A001 B102 C111 C102 Lª Anh TrÇn B× Lª TuÊn TrÇn NghÜa B007 Lý H¬ng B205 Hoµng Lan A102 Vò Träng §iÓm chuÈn To¸n 29 Lý 28 Hãa 27 Sè thÝ sinh ®Ëu: Tæng sè thÝ sinh: Thèng kª tuyÓn sinh Ngµn TS §Ëu TS Rít h To¸n Lý Hãa NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1.

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 168 . TÝnh tæng sè häc sinh "®Ëu" vµ tæng sè häc sinh "rít" . 6. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 7. S¾p xÕp theo thø tù ®iÓm tæng céng gi¶m dÇn. 5.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4. TÝnh b¶ng thèng kª tuyÓn sinh. Ghi chó: häc sinh nµo ®Ëu víi sè ®iÓm lín h¬n ®iÓm chuÈn + 3 sÏ ®îc ghi chó “cã H B”.

-3% ®èi víi mÆt hµng lo¹i B. 4. Tªn hµng: Dùa vµo b¶ng danh môc hµng ho¸. 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 169 . -1% ®èi víi mÆt hµng lo¹i C. Gi¸ trÞ nhËp = ®¬n gi¸ nhËp * sè lîng nhËp. 3. LËp b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Gi¸ trÞ xuÊt =(®¬n gi¸ nhËp * sè lîng xuÊt) + thuÕ.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 7: MÆt hµng T001 T002 F001 A001 P002 A001 T003 Tªn hµng B¶ng Theo Dâi Hµng Hãa Hµng nhËp Sè lîng §¬n gi¸ TrÞ gi¸ 100 10 200 15 50 20 500 10 1000 100 100 20 50 10 Hµng xuÊt Sè lîng TrÞ gi¸ 50 150 50 300 500 0 100 MÆt hµng A001 P002 T001 T002 T003 F001 Danh Môc Hµng Hãa Tªn hµng §VT Vi tÝnh Photocopy Ti vi Tñ l¹nh §iÖn tho¹i Fax C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Lo¹i A B C C C A Lo¹i A B C B¶ng thèng kª Hµng nhËp Hµng xuÊt Tæng SL Tæng G Tæng Tæng G TrÞ SL TrÞ NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. ThuÕ tÝnh trªn trÞ gi¸ nhËp vµ tû suÊt: -2% ®èi víi mÆt hµng lo¹i A.

4. 5.50 % M· 2% 0.50 % NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. 3.CA > Cassettes .TV > Ti vi . Rót tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ tivi Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 170 . §iÒn cét tªn hµng dùa theo ký tù thø 2 vµ 3 cña m· hµng víi tiªu chuÈn sau: . §¬n vÞ b¸n trªn tõng c¸i: =(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)*(1+0. TiÒn thuÕ nhËp khÈu: Dùa vµo ký tù cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô. §¬n gi¸ vèn trªn tõng c¸i:=(thµnh tiÒn+ tiÒn thuÕ NK+ tiÒn phÝ vËn chuyÓn)/ sè lîng 6. víi nh÷ng m· hµng cã ký tù cuèi lµ C(CKD) sÏ ®îc gi¶m 5% so víi thµnh tiÒn. Thµnh tiÒn: =sè lîng * ®¬n gi¸.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 8 : B¶ng ChiÕt TÝnh Gi¸ Thµnh §¬n Sè lîng Thµn ThuÕ PhÝ gi¸ h nhËp VC tiÒn 400 300 200 200 350 300 450 100 180 500 10 200 STT 1 2 3 4 5 6 M· hµng TTVC CCAK DDMC TTVK CCAC MMIC Tªn hµng Gi¸ vèn Gi¸ b¸n B¶ng phô M· ThuÕ PhÝ VC T 29% 4% C 10% 3% D 8% 2. TiÒn phÝ vËn chuyÓn: TÝnh trªn gi¸ trÞ thµnh tiÒn víi tû xuÊt tra trong b¶ng phô theo ký tù ®Çu cña b¶ng m· hµng.2)/sè lîng 7.MI > Micro 2.CM > §Çu m¸y .

§¬n gi¸ xuÊt cao h¬n ®¬n gi¸ nhËp 20% 3.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 9 : B¶ng NhËp XuÊt Hµng Hãa Tªn hµng NhËp-XuÊt Sè lîng §¬n gi¸ N 9 X 1 X 14 N 5 X 2 X 4 N 3 X 15 X 4 N 3 B¶ng ®¬n gi¸ M· NhËp XuÊt KB 15 MO 200 CP 1165 STT M· hµng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MO240 CP100 KB101 CP105 MO220 CP090 KB103 MO110 KB104 CP116 Thµnh tiÒn Danh môc hµng M· Tªn hµng CP CPU MO Monitor KB Keyboard B¶ng thèng kª M· hµng Tæng tiÒn Tæng tiÒn nhËp xuÊt CP MO KB NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. §Õm xem cã bao nhiªu ho¸ ®¬n ®îc gi¶m gi¸ Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Thµnh tiÒn: = sè lîng* ®¬n gi¸. Trong b¶ng ®¬n gi¸. §¬n gi¸: Dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ ®iÒu kiÖn nhËp hay suÊt ®Ó tra trong b¶ng gi¸ 4. Tªn hµng: dùa vµo hai kÝ tù ®Çu cña m· hµng vµ tra trong b¶ng danh môc 2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 . nÕu sè lîng > 10 gi¶m 2% trªn trÞ gi¸ thµnh tiÒn cho phiÕu xuÊt 6.

§¬n gi¸: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 . TÝnh b¶ng thèng kª Bài 10 B¸o C¸o XuÊt Kho Tªn vËt t Sè lîng §¬n gi¸ 50 3150 100 2500 600 250 1500 300 30 800 B¶ng phô Tªn vËt t X¨ng A92 DÇu Diesel Nhít STT Chøng tõ 1 X01C 2 D02K 3 N03C 4 X04C 5 D05K 6 N06C 7 X07C 8 D08K 9 N09C 10 X10K Thµnh tiÒn MVT X D N §¬n gi¸ 3800 3300 15000 B¶ng thèng kª Tæng thu tiÒn nhít Tæng thu tiÒn dÇu NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. nÕu kÝ tù cuèi cña chøng tõ lµ "C" th× ®¬n gi¸ ®îc gi¶m 10% 3.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 7. 4. 6. 5. Tªn vËt t: dùa vµo kÝ tù ®Çu cña cét chøng tõ vµ tra trong b¶ng phô 2. Thµnh tiÒn:= sè lîng*®¬n gi¸ S¾p xÕp t¨ng dÇn theo cét chøng tõ TrÝch ra danh s¸ch c¸c vËt t cã kÝ tù ®Çu lµ "X" vµ kÝ tù cuèi lµ "C" TÝnh b¶ng thèng kª Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bài 11: B¶ng TÝnh C«ng Tªn nh©n Khèi viªn lưîng 35 25 15 40 70 55 80 47 60 68 Tæng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· NV V01AD V02AD V01AD V02AD V03AD V04AD V01AD V04AD V01AD V02AD TÇng 1 2 3 2 1 1 2 3 2 2 Thu nhËp B¶ng 1 M· NV 01 02 03 04 Tªn NV NghÜa B×nh Tïng B¶o TÇng 1 2 3 B¶ng ®¬n gi¸ c«ng <=30 >30-60 Kg kg >60 kg 2000 3000 5000 3000 4000 7000 4000 5000 9000 Tæng thu nhËp cña tõng nh©n viªn Tæng thu Tªn NV nhËp NghÜa B×nh Tïng B¶o NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: 1. Tªn NV: dùa vµo kÝ tù 2. Thu nhËp: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .3 cña m· nh©n viªn vµ tra trong b¶ng 1 2.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel Dùa vµo sè tÇng lÇu vµ khèi lîng khu©n v¸c ®Ó tra trong b¶ng ®¬n gi¸ c«ng 3. S¾p xÕp mÉu tin theo thø tù gi¶m dÇn cña cét tæng thu nhËp Bài 12: B¶ng Kª Khai B¸n Hµng Qói I Th¸ng Tªn §¬n S-lîng hµng gi¸ 1 20 2 30 3 11 2 200 2 50 1 200 2 150 3 90 2 120 1 300 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M· hµng G01 B02 D01 M01 S02 B01 G03 D03 D02 S02 D-thu L·i M· S M B D G B¶ng phô Tªn hµng §¬n gi¸ S÷a 5000 Muèi 3000 B¸nh 5000 §êng 10000 G¹o 4000 B¶ng l·i suÊt D G 10% 5% Lo¹i L·i suÊt B 7% M 4% S 5% Th¸ng Sè lîng b¸n Tæng doanh thu B¶ng thèng kª Th¸ng 1 Th¸ng 2 th¸ng 3 NhËp vµ tr×nh bµy b¶ng tÝnh sau ®ã thùc hµnh c¸c yªu cÇu sau: Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 . TÝnh b¶ng thu nhËp cña tõng nh©n viªn 4.

9. Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. Phô cÊp = (Møc phô cÊp * hÖ sè l¬ng ) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh / Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). Doanh thu := sè lîng*§¬n gi¸ 4. b¶o hiÓm x· héi H·y tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý l¬ng cña doanh nghiÖp ForestXP. Doanh nghiÖp tù ph©n bæ quü l¬ng dùa vµo t×nh h×nh kinh doanh trong th¸ng. Hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i nép 17% cho c¬ quan BHXH. L¬ng chÝnh = (BËc l¬ng * hÖ sè l¬ng) * (Ngµy c«ng thùc tÝnh/ Sè ngµy lµm viÖc chuÈn). ngêi lµm l¬ng kh«ng ph¶i cËp nhËp l¹i sè tiÒn t¹m øng vµo cuèi th¸ng. L¬ng = L¬ng chÝnh + Phô cÊp. Hµng th¸ng nh©n viªn ®îc øng l¬ng vµo thêi ®iÓm gi÷a th¸ng. 5. tiÒn thëng. nÕu ngµy c«ng thùc lµm <= sè ngµy lµm viÖc chuÈn trong th¸ng. møc phô cÊp c¨n cø vµo chøc vô nh©n viªn ®ã ®¶m nhiÖm. 2.Tæng l¬ng toµn nh©n viªn. 3% doanh nghiÖp gi÷ l¹i ®Ó chi trùc tiÕp cho c«ng nh©n viªn vÒ c¸c kho¶n trî cÊp. Sè tiÒn l¬ng øng c¨n cø vµo sè ngµy c«ng ®· lµm. Mçi ngµy c«ng thùc lµm vît qu¸ sè ngµy lµm viÖc chuÈn sÏ ®îc tÝnh gÊp ®«i. §¬n gi¸: §îc tra trong b¶ng phô nh÷ng nÕu sè lîng >100 th× ®îc gi¶m ®¬n gi¸ 10% 3. Thëng mçi ngêi = (Tæng thëng / Tæng sè ngµy c«ng thùc tÝnh) * Ngµy c«ng thùc tÝnh cña mçi ngêi.Thëng cña tÊt c¶ nh©n viªn cßn l¹i. 1. 7. Thëng cña ngêi cuèi danh s¸ch = Tæng thëng . PhÇn l¬ng øng ®îc lËp riªng trong mét b¶ng sau ®ã sÏ liªn kÕt víi b¶ng l¬ng chÝnh. 3. Tæng l¬ng mçi ngêi = L¬ng + Thëng 8. B¶o hiÓm x· héi = 5% l¬ng kh«ng kÓ thëng do nh©n viªn chÞu. Thu nhËp cña nh©n viªn trong c«ng ty hµng th¸ng dùa trªn hai kho¶n chÝnh: tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1. TÝnh b¶ng thèng kª bµi 4: Mét sè bµi mÉu vÒ kÕ to¸n doanh nghiÖp Bµi tËp 1: kÕ to¸n l¬ng §Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh tiÒn l¬ng. l·i = Doanh Thu*L·i XuÊt 5.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 . Doanh nghiÖp chÞu thªm 15%. Tæng thëng = Quü l¬ng . Tªn hµng: Dùa vµo ký tù bªn trt¸i cña m· hµng vµ tra trong b¶ng phô 2. Ngµy c«ng thùc tÝnh = ngµy c«ng thùc lµm. 4. 6.

0) [3] = VLOOKUP(F8.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 10. chän Rename vµ nhËp tªn Danh_muc) §Æt tªn cho b¶ng danh môc chøc vô: Chucvu (B«i ®en vïng d÷ liÖu.000 3.001 4.000.000. chän Insert/name/define) §Æt tªn cho b¶ng bËc l¬ng: Bacluong a b c d e f 4. Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoanluong Bíc 1: Sheet1: ®æi tªn thµnh Danh_muc cã néi dung sau: (nhÊn chuét ph¶i lªn tªn Sheet1.ThuÕ thu nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 B¶ng danh môc l¬ng cña c«ng ty ForestSP Danh môc chøc vô Møc phô vô Chøc vô cÊp Gi¸m ®èc 400 Kü thuËt 100 Nh©n viªn 0 Phã gi¸m ®èc 300 Phã phßng 150 Trëng phßng 200 BËc l¬ng M· bËc lBËc l¬ng ¬ng 1 1000 2 1100 3 1200 4 5 6 1300 1400 1500 M· chøc GD KT NV PGD PP TP Bíc 2: Sheet 2: ®æi tªn thµnh Tamung01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = VLOOKUP(D8.000 6.2.Danh_muc!bacluong.0) * $C$30 [4] = ROUND(((E8+H8)/$C$29)*18.2.000 §Õn Møc thuÕ 0% 5% 10% 15% Cßn l¹i = Tæng l¬ng .000 12.Danh_muc!chucvu.Danh_muc!chucvu.000.000.000. doanh nghiÖp chÞu thªm 2%.T¹m øng .BHYT . ThuÕ thu nhËp dùa trªn tæng l¬ng (c¶ thëng) ®îc tÝnh theo b¶ng sau: Tõ <=3.-1) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .000.2.BHXH .001 >6.0)*$C$30 [2] = VLOOKUP(F8. 11. B¶o hiÓm y tÕ = 1% l¬ng kh«ng kÓ thëng.

[6']. [8] = AVERAGE(E8:E22) C¸c c«ng thøc: [5'].(M8-3000000)*0.3.18.Danh_muc!chucvu.000 ®ång. [5''].[7] = MIN(E8:E22).0.0.-3) [17] = (C29-K23)-SUM(L8:L21) (quü l¬ng .Danh_muc!chucvu.IF(M8>3000000.$C$31+(I8-$C$31)*2).2 triÖu ®ång.tæng l¬ng . [8''] cã c«ng thøc gièng c¸c c«ng thøc5. [c]. [12] = Tamung01!J8.8 chØ thay ®Þa chØ vïng d÷ liÖu t¬ng øng víi c¸c cét. Rót 30 triÖu ®ång tõ ng©n hµng VCB vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ngµy 1/1 2.0) [7] = (VLOOKUP(F8.Ch¬ng 5: Microsoft Excel [5] = SUM(E8:E22). [k] = tæng cña c¸c vïng d÷ liÖu t¹i cét t¬ng øng Bµi tËp 2: kÕ to¸n tiÒn mÆt . [5] = AVERAGE(E8:E22) [6] = VLOOKUP(F8. Danh_muc!bacluong.1*(M84000000)+1000000*0. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng EXIMB lµ 150.000 ®ång.000. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî b»ng tiÒn mÆt 14 triÖu ®ång ngµy 3/1 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.IF(M8>4000000. e] = SUM(L8:L22) T¬ng tù [f]. [14] = 1%*K8 [15] = IF(M8>6000000.2.[6] = MAX(E8:E22).0)*$C$30)*J8/$C$31 [2] = SUM(E8:E22). Bíc 3: Sheet3: ®æi tªn thµnh Luong01 cã néi dung sau: C«ng thøc ®Æt cho c¸c «: [1] = (VLOOKUP(D8. [i].6.000 ®ång. Mua v¨n phßng phÈm tr¶ tiÒn mÆt hÕt 1.05. BiÕt r»ng sè d quü tiÒn mÆt ®Çu th¸ng 1 cña doanh nghiÖp lµ 50. [g]. ngµy 2/1 3. [7']. BiÕt r»ng doanh nghiÖp kh«ng sö dông ngo¹i tÖ hay vµng b¹c ®¸ quý.15*(M86000000)+2000000*0. [4] = MIN(E8:E22).Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 .2. [8']. [6''].000.1+1000000*0.7. [h]. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 liªn quan ®Õn vèn b»ng tiÒn nh sau: 1.0))) [16] = M8-N8-8-P8-Q8. [7''].0)*$C$30)*J8/$C$31 [8] = IF(I8<=$C$31. [13] = 5%*K8. [9] = E8 + H8. [3] = MAX(E8:E22). [d] [10] = ROUND((($C$29-$K$23)/$J$23)*J8. sè tiÒn VND göi trong ng©n hµng VCB lµ 20.05. [j].000. [a] = SUM(H8:H22) T¬ng tù [b].tæng thëng cña mäi ngêi ë trªn) [11] = K8 + L8.05.ng©n hµng LËp b¸o c¸o sæ chi tiÕt tiÒn mÆt theo dâi t×nh h×nh thu chi trong th¸ng 01/2001 cña doanh nghiÖp SPRING.

5 triÖu ngµy 5/1 5. trong ®ã cã 1. tæng céng hÕt 8.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 . Mua 5 Monitor m¸y tÝnh vÒ nhËp kho. Mua m¸y mãc thiÕt bÞ trÞ gi¸ 10 triÖu vµ mét xe vËn t¶i trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång. XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng VCB 50 triÖu ngµy 9/1 8.tiÒn chi) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. B¸n 1 Monitor cho kh¸ch lÎ thu tiÒn mÆt ®îc 1.2 triÖu ®ång b»ng tiÒn mÆt vµ 800 ngµn ®ång b»ng chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 11/1 10. mét nöa chuyÓn kho¶n vµo VCB ngµy 10/1 9. Kh¸ch hµng thanh to¸n c«ng nî ®îc 95 triÖu ngµy 8/1 7. Thu tiÒn b¸n hµng. Thanh to¸n l¬ng vµ thëng cho nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt hÕt 25 triÖu ®ång ngµy 30/1 Híng dÉn T¹o mét tÖp tin ®Æt tªn lµ: Ketoantienmat_nganhang Bíc 1: T¹o sæ quü tiÒn mÆt th¸ng 01/2008 Sheet1: ®æi tªn thµng Soquytienmat C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [2] = I8+G9-H9 [3] = SUM(G8:G17) [4] = SUM(H9:H17) [5] = I7+G18-H18 [1] = I7+G8-H8 (Tån + tiÒn thu . tr¶ mét nöa b»ng tiÒn mÆt.8 triÖu ngµy 6/1 6.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 4.

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i j Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 01/2008 Tµi kho¶n: 111 Ngµy ghi sæ 1/1 1/1 1/2 1/3 1/5 1/6 1/8 1/9 1/10 1/11 1/30 T05 C05 T03 T04 C03 C04 T02 C02 T01 C01 Chøng tõ Thu Chi TK ®èi øng 111 112 6423 131 156 511 131 112 211 511 334 [3] 1200000 25000 000 [4] [5] 1800000 9500000 0 50000 000 20000 000 1400000 0 85000 00 3000000 0 12000 00 Sè tiÒn Chi Ghi chó stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DiÔn gi¶i Sè d ®Çu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Tr¶ tiÒn mua v¨n phßng phÈm Thu tiÒn nî kh¸ch hµng Mua 5 Monitor nhËp kho B¸n lÎ 1 Monitor Thu tiÒn c«ng nî kh¸ch Göi tiÒn vµo vµo VCB Mua m¸y mãc thiÕt bÞ + xe t¶i Thu tiÒn b¸n hµng Tr¶ l¬ng vµ thëng nh©n viªn Céng sè ph¸t sinh th¸ng 01 Sè d cuèi th¸ng 01 Thu Tån 50000 00 [1] [2] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 171 .

tiÒn rót) [2] = SUM(F9:F11) [3] = SUM(G9:G11) [4] = H8+F13-G13 1 2 3 4 5 6 7 a b c Doanh nghiÖp SPRING d e f g h i Sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng n¨m 2001 _Lo¹i tiÒn göi: VND _Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i ng©n hµng: 1411201-5000050 Chøng tõ Ng Sè µy _Ng©n hµng: VCB Sè tiÒn Göi Rót Cßn Ghi chó TK ®èi øng DiÔn gi¶i stt Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 172 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bíc 2: LËp sæ theo dâi tiÒn göi ng©n hµng VCB Sheet2: ®æi tªn thµnh tienguiVCB C«ng thøc ®Æt cho c¸c « [1] = H8+F9-G9 (tån + tiÒn göi .

Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 T0 2 1 C0 3 3 C0 4 4 1/1 1/9 1/1 0 Sè d dÇu n¨m Rót tiÒn nhËp quü tiÒn mÆt Göi tiÒn mÆt vµo VCB ChuyÓn kho¶n thanh to¸n tiÒn mua thiÕt bÞ + xe t¶i 112 111 111 211 500000 00 20000 000 30000 000 50000 000 [1] Céng ph¸t sinh th¸ng 1 Sè d cuèi th¸ng 1 [2] [3] [4] Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.

000 0 Cã Nî 20. 4. ChuyÓn kho¶n thanh to¸n hÕt kho¶n tiÒn doanh nghiÖp ®ang nî c«ng ty B×nh Minh. thanh to¸n b»ng chuyÓn chuyÓn kho¶n 50%.000. sau ®ã lËp b¸o c¸o c«ng nî tæng hîp c¸c kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp cña doanh nghiÖp Tó Quyªn.000 15.000. 2. 3.000. Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh vÒ nhËp kho. Kh¸ch hµng NguyÔn Phîng T©n thanh to¸n 12 triÖu ®ång nî b»ng chuyÓn kho¶n.000 6. tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt 1 triÖu ®ång. Thanh to¸n cho c«ng ty B×nh Minh sè tiÒn cßn thiÕu øng víi nghiÖp vô 3 vµ ®îc hëng chiÕt khÊu 2% trªn sè tiÒn thiÕu. NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng chuyÓn kho¶n cña Vâ Anh S¬n 22 triÖu ®ång Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. biÕt r»ng c«ng nî dÇu kú cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ®èi víi doanh nghiÖp Nhãm kh¸ch hµng Tªn kh¸ch Vâ Anh S¬n NguyÔn Phîng T©n C«ng Ty Sao Mai Nhãm nhµ cung cÊp Tªn nhµ cung cÊp C«ng Ty R¹ng §«ng C«ng Ty Hoµng H«n C«ng Ty B×nh Minh Nî 20. ®¬n gi¸ b¸n 50. B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai trÞ gi¸ 25 triÖu ®ång. Mua 5 triÖu ®ång hµng ho¸ tõ C«ng ty R¹ng §«ng vÒ nhËp kho. C«ng ty tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh mét lîng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®ñ tiªu chuÈn. trÞ gi¸ 5 triÖu ®ång.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 173 . tr¶ 2 triÖu ®ång b»ng chuyÓn kho¶n. trÞ gi¸ 300. tr¶ chËm. 8.000 × 2% = 54.000 15.Ch¬ng 5: Microsoft Excel Bµi tËp 3: kÕ to¸n c«ng nî LËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp. 9. sè tiÒn cßn l¹i tr¶ chËm. Mua hµng ho¸ vÒ b¸n tõ c«ng ty Hoµng H«n trÞ gi¸ 3 triÖu ®ång.700. 10. phÇn cßn l¹i sÏ thanh to¸n sau khi sö dông ®îc 1 th¸ng.000 ®ång 5. t¬ng ®¬ng 2. 7. sè cßn l¹i tr¶ sau. nhng hµng ho¸ cha vÒ tíi kho.000.000 0 Cã C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong th¸ng 01/2008 cña doanh nghiÖp Tó Quyªn (phÇn c«ng nî) nh sau: 1. Doanh nghiÖp ®· nhËn ho¸ ®¬n.000/kg. B¸n 200 kg s¬n cho Vâ Anh S¬n.

0 00 2.0 00 12.0 00 10.000.0 00 300.500.Vâ Anh S¬n 131b . Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng sè tiÒn 5 triÖu ®ång. 000 d e f stt TrÝch yÕu Sè tiÒn Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.000 54.0 00 3.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 174 .C«ng ty B×nh Minh Bíc 2: LËp chøng tõ ghi sæ tæng hîp vµ c¸c b¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp a b 1 C«ng ty Tó Quyªn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f g h i B¸n tr¶ chËm cho Vâ Anh S¬n Thu nî NguyÔn Ph¬ng T©n b»ng chuyÓn kho¶n Thanh to¸n nî cho c«ng ty B×nh Minh B¸n mét xe g¾n m¸y cho c«ng ty Sao Mai ck 50% d e Tr¶ l¹i c«ng ty B×nh Minh nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¹t Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty B×nh Minh b c Mua hµng tõ c«ng ty Hoµng H«n. Híng dÉn Bíc 1: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi chi tiÕt c«ng nî cña tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp ta më c¸c tµi kho¶n chi tiÕt nh sau: 131a . 000 5.000.000. hµng cha vÒ kho Mua nguyªn vËt liÖu tõ c«ng ty B×nh Minh a Mua hµng tõ c«ng ty R¹ng §«ng c Chøng tõ ghi sæ Sè ct Tµi kho¶n Nî 156 156 151 152 152 331c 331c 331c 131a 112 331c 131c Cã 111 331 a 331 b 112 331 c 152 152 111 156 131 b 112 156 1.000.C«ng Ty Hoµng H«n 331c .000 2.000.000.0 00 3.0 00 4.000.646. 000 12.Ch¬ng 5: Microsoft Excel 11.000.C«ng ty Sao Mai 331a .C«ng ty R¹ng §«ng 331b .NguyÔn Phîng T©n 131c .

Ch¬ng 5: Microsoft Excel 18 19 20 21 13 14 15 j k NhËn thanh to¸n tiÒn hµng b»ng CK cña Vâ Anh S¬n Thanh to¸n tiÒn mÆt cho c«ng ty R¹ng §«ng Tæng céng 112 112 331a 156 131 a 111 12.000.000. 9 131b 000 kh¸ch 131 kú Tªn kh¸ch Cã [6] Vâ Anh S¬n NguyÔn Ph¬ng T©n C«ng ty Sao Mai 10 131c 11 Céng [2] * * * * * 12 13 14 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch 331 15 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi kú Nhµ cung cÊp Tµi kho¶n 16 Nî Cã Nî Cã Nî Cã 20000 [10 [11 C«ng ty R¹ng 17 331a 00 [8] [9] ] ] §«ng 15000 C«ng ty Hoµng 18 331b 00 H«n 19 331c 50000 C«ng ty B×nh Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. 000 22.000.0 00 [1] h 1 i j k l m n o 2 3 4 5 B¶ng tæng hîp sè d tµi kho¶n ph¶i thu cña 6 §Çu kú Ph¸t sinh Cuèi Tµi 7 kho¶n Nî Cã Nî Cã Nî 20. 000 5. 8 131a 000 [3] [4] [5] 15.000.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 175 .500.

$F$6:$F$20) [10] = IF(I17-J17+K17-L17>0.0) [4] = H6*I6 [5] = SUM(J6:J15) [6] = SUMIF($B$6:$B$15.0) [3] = VLOOKUP(F6.0) [2] = VLOOKUP(F6. tõ ®ã x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ lËp c¸c b¶ng tæng hîp doanh sè b¸n theo ngµy.H8.$J$6:$J$15) [7] = SUM(B21:B25) Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.0) [6] = IF(J8-K8+L8-M8>0.I8-J8+K8-L8. ®Ëu) trong 5 ngµy ®Çu th¸ng 01/2008 ®· lËp ®îc 7 chøng tõ xuÊt b¸n tr¶ chËm cho 3 kh¸ch hµng H·y lËp sæ nhËt ký chøng tõ.0) [11] = IF(J17-K17+L17-M17>0.0.$F$6:$F$20) [5] = IF(I8-J8+K8-L8>0.$E$29:$G$31.2.J17-K17+L17-M17. [10]. C«ng thøc [1] = VLOOKUP(D6.2.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 176 .Ch¬ng 5: Microsoft Excel 20 Céng [7] 00 ** Minh ** ** ** ** Bíc 3: C«ng thøc [1] = SUM(F6:F20) [2] = SUM(I8:I9) [3] = SUMIF($D$6:$F$20.-J8-K8+L8+M8) [7] = SUM(I17:I19) [8] = SUMIF($D$6:$F$20. [11] xuèng c¸c « bªn díi Bµi 4: kÕ to¸n doanh thu Bµi mÉu 1: Doanh thu bao gåm: doanh thu b¸n hµng ho¸. b¾o.$F$6:$F$20) [4] = SUMIF($E$6:$F$20.3.$E$29:$G$31.H8.$A$29:$C$31. [9].I17-J17+K17-L17. theo kh¸ch hµng vµ theo tõng mÆt hµng Híng dÉn 1.$F$6:$F$20) [9] = SUMIF($E$6:$F$20.A21. doanh thu b¸n hµng thµnh phÈm vµ doanh thu do cung cÊp dÞch vô C«ng ty Anh Tóc kinh doanh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n (g¹o.H17. t¹o b¶ng 2.H17.0) Sao chÐp c«ng thøc [2] sang c¸c « * Sao chÐp c«ng thøc [7] sang c¸c « ** Sao chÐp c«ng thøc [8].

Ch¬ng 5: Microsoft Excel [8] = B21/$B$26 [9] = SUM(C21:C25) [10] = B29 [11] = SUMIF($E$6:$E$15. chi phÝ ®iÖn tho¹i: 5 triÖu ®ång.$J$6:$J$15) [12] = SUM(E21:E23) [13] = E21/$E$26 [14] = SUM(F21:F23) [15] = F29 [16] = COUNTIF($G$6:$G$15. trong ®ã 60% cña bé phËn b¸n hµng vµ 40% cña bé phËn qu¶n lý. g.5 triÖu ®ång. d. Do nh©n viªn ghi ®iÖn kÕ nhÇm nªn ®· thu qu¸ tiÒn ®iÖn ph¶i nép cña kh©u b¸n hµng lµ 400000 ® Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP. TiÒn l¬ng vµ nh÷ng kho¶n phô cÊp l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng lµ 2 triÖu ®ång vµ nh©n viªn v¨n phßng lµ 3 triÖu ®ång.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 177 . h. TrÝch khÊu hao cña TSC§ b¸n hµng 1 triÖu ®ång. Chi phÝ söa ch÷a TSC§ cña bé phËn b¸n hµng lµ 300. cña TSC§ v¨n phßng 1.$J$6:$J$15) [19] = SUM(I21:I23) [20] = I21/$I$26 [21] = SUM(J21:J23) Bµi 5: kÕ to¸n chi phÝ H·y lËp sæ chøng tõ ghi sæ tæng hîp ghi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong kú cña doanh nghiÖp CÇu tre nh sau: a. b. c. TiÒn vay vèn dïng trong s¶n xuÊt kinh daonh ®· tr¶ trong kú lµ 1 triÖu ®ång. Chi phÝ kh«ng cã gi¸ trÞ lín nªn ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ b¸n hµng.D21. TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 0.5 triÖu ®ång.G21.G21) [17] = SUM(H21:H23) [18] = SUMIF($G$6:$G$15. dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: 2 triÖu ®ång. Chi phÝ ®iÖn. níc mua ngoµi. f.000 ®ång. Chi phÝ c«ng t¸c phÝ cho ban gi¸m ®èc 1 triÖu ®ång. e.

còng nh chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt c¸c mÆt hµng ®ã trong th¸ng.H7. B¹n h·y lËp b¶ng kª xuÊt nhËp vµ b¸o c¸o tån kho hµng hãa sao cho cã thÓ phôc vô ®îc yªu cÇu trªn víi c«ng nhËp liÖu vµo lµ Ýt nhÊt. ®Ó nhanh chãng theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån tõng mÆt hµng.Ch¬ng 5: Microsoft Excel i. doanh thu b¸n hµng.Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 178 .H14.$F$6:$F$18) [3] = SUMIF($E$6:$F$18. BiÕt r»ng doanh nghiÖp tÝnh ®¬n gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n.$F$6:$F$18) [10] = I14-J14 [11] = SUM(I14:I18) [12] = SUM(J14:J18) [13] = SUM(K14:K18) Bµi 6: kÕ to¸n hµng hãa Doanh nghiÖp Sao s¸ng muèn tæ chøc c¸c mÉu kÕ to¸n trªn Excel. Cuèi kú x¸c ®Þnh sè ph¶i nép cÊp trªn vÒ chi phÝ qu¶n lý lµ 600000® j.tªn hµng hãa vµ ®¬n vÞ tÝnh ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa theo m· sè hµng Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.$F$6:$F$18) [9] = SUMIF($E$6:$F$18.$F$6:$F$18) [4] = I7-J7 [5] = SUM(I7:I9) [6] = SUM(J7:J9) [7] = SUM(K7:K9) [8] = SUMIF($D$6:$F$18.H7. Híng dÉn Bíc 1: LËp b¶ng Trong ®ã: .H14. X¸c ®Þnh sè d cuèi kú cña tµi kho¶n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Tõ ®ã lËp bót to¸n kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy Híng dÉn Bíc 1: T¹o b¶ng Bíc 2: LËp c«ng thøc [1] = SUM(F6:F18) [2] = SUMIF($D$6:$F$18.

0)*H5 [7] = SUM(J5:J16).6).1)="X". còng nh tæng gi¸ trÞ vèn hµng ®· xuÊt b¸n.1)="X".$H$5:$H$16) [16] = H26+I26-J26.Hµng tæng céng cho biÕt tæng gi¸ trÞ hµng nhËp.$B$26:$G$32.VLOOKUP(D5.§¬n gi¸ lµ ®¬n gi¸ nhËp nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N vµ ®¬n gi¸ b¸n nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ X.VLOOKUP(D5. ChØ tÝnh gi¸ vèn víi hµng xuÊt b¸n.0) [5] = IF(RIGHT(C5.1)="N".B26. §¬n gi¸ b×nh qu©n ®îc lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.$G$5:$G$16) [15] = SUMIF($D$5:$H$16. §¬n gi¸ nhËp vµ ®¬n gi¸ b¸n lÊy tõ b¶ng danh môc hµng hãa.$B$26:$C$32.$B$26:$F$32.Ch¬ng 5: Microsoft Excel . [11] = K17.4).Khoa c«ng nghÖ th«ng tin 179 .(L26+M26)/(H26+I26).H5*I5. [8] = SUM(K5:K16).Sè tiÒn chi = 0 vµ sè tiÒn thu = ®¬n gi¸ * sè lîng nÕu ký tù cuèi cña hîp ®ång lµ X .3) [3] = IF(RIGHT(C5.$B$26:$F $32. Bíc 2: LËp c«ng thøc B¶ng Danh môc hµng hãa [14] = SUMIF($D$5:$H$16.5)) [4] = IF(RIGHT(C5. [12] = L17 Trêng cao ®¼ng nghÒ c«ng nghiÖp HP.I5*G5. [9] = SUM(L5:L16) [10] = J17. .2) [2] = VLOOKUP(D5.B26.Gi¸ vèn = ®¬n gi¸ vèn b×nh qu©n * sè lîng xuÊt b¸n.0) [18] = J26*G26 [19] = L26+M26-N26 B¶ng Kª nhËp xuÊt hµng hãa [1] = VLOOKUP(D5.$B$26:$D$32. doanh thu b¸n hµng. .Sè tiÒn chi = ®¬n gi¸ * sè lîng vµ sè tiÒn thu = 0 nÕu ký tù cuèi cña sè hîp ®ång lµ N .VLOOKUP(D5.1)="N".0) [6] = IF(RIGHT(C5. [17] = I26*E26 [13] = IF(H26+I26>0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->