SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

QUẢNG TRỊ
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHON HỌC SINH GIỎI
LỚP 11 THPT CẤP TRƯỜNG
Khóa ngày 13 tháng 4 năm 2010
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 ( 4,0 điểm)
Giải phương trình : x − 3 + 5 − x ≥ x 2 − 8 x + 18 .
Câu 2 (4,0 điểm)
Tìm m để hàm số sau liên tục tại điểm x = 1;
 3 x − 2 + 2x −1
Khi x ≠ 1

y = f ( x) = 
x −1
m
Khi x = 1

Câu 3 (3,0 điểm)
Một hộp đựng chín thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi phải rút ra ít nhất bao
nhiêu thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 phải lớn hơn

5
?
6

Câu 4 (3,0 điểm)
Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn x + y + z = 1
Chứng minh rằng

1 4 9
+ + ≥ 36 .
x y z

Câu 5 ( 6,0 điểm)
¶ = 1210 ; xSz
¶ = 590 . Trên tia Sx
1. Cho góc tam diện Sxyz thỏa mãn góc xSy
¶ lấy điểm B
lấy điểm A sao cho SA= a cho trước. Trên tia phân giác của góc xSy
thỏa mãn SB = a 3 .
Tính các góc của tam giác SAB.
2. Tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O).
D là trung điểm của AB, E là trọng tâm của tam giác ADC.
Chứng minh rằng OE vuông góc với CD.

--------------------------------------HẾT---------------------------------