Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :1 : 1,2 - Đọc văn : 20/8/2009 :

Năm học 2009 - 2010

KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT8/1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT Tám năm 1945 đến hết TK XX. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, tóm tắt những ý chính → Lên lớp, GV dùng phương pháp phát vấn, đàm thoại, diễn giảng, cho hs thảo luận → nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung bài học . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu Phần I TT1 : GV đưa ra những câu hỏi, gọi HS trả lời → hệ thống kiến thức TT2 : GV kiểm tra việc đọc văn bản ở nhà của HS bằng cách phát vấn ( theo câu hỏi phần HDHB) - Nêu những nét chính về tình hình ls, xh, văn hoá có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của VHVN từ sau năm 45 → 75. - VHVN từ sau 45 → 75 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng. Yêu cầu cần đạt
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCS . - Nền văn học thời chiến (trải qua 2 cuộc chiến) → thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan niệm kiểu nhà văn mới : Nhà văn - chiến sĩ. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, thời gian này đk giao lưu bị hạn chế, chỉ giới hạn trong một số nước ( các nước XHCN : Liên Xô, TQ…)  Nền văn học chịu nhiều tác động . 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
1

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống TDP, TP tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng - Trần Đăng; Đôi mắt, Nhật kí ở rừng – NC, Làng – Kim Lân…Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện, kí dài hơn: Vùng mỏ VHT, Xung kích – NĐT, ĐNĐL – N. Ngọc… - Thơ ca đạt thành tựu xuất sắc. TP: Cảnh khuya, Cảnh rừng VB, Rằm tháng giêng, Lên núi – HCM, BKSĐ – HC, TT – QD, Nhớ - Hồng Nguyên… - Xuất hiện một số vở kịch : Bắc Sơn, Những người ở lại – NHT, Chị Hoà - Học Phi. - Lí luận, nghiên cứu, phê bình : Nhận đường, Mấy vấn đề nghệ thuật – NĐT, Giảng văn Chinh phụ ngâm - Đặng Thai Mai… - Nội dung : Tập trung phản ánh cuộc k/ chiến chống TDP,hướng tới đại chúng, khám phá sức mạnh và những phẩm chất đẹp của nhân dân ( lòng yêu nước, căm thù giặc…), thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến. b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi hiện thực của đời sống . TP : Sống mãi với thủ đô- NHT, Cao điểm cuối cùng – HM, Trước giờ nổ súng – Lê Khâm → khai thác về đề tài k/chiến chống Pháp . TP: Tranh tối tranh sáng – NCH, Mười năm – Tô Hoài, Vỡ bờ - NĐT, Cửa biển – NH → khai thác đề tài hiện thực đời sống trước CMT 8. TP: Sông Đà – NT, Cái sân gạch – ĐV, Mùa lạc – NK → viết về công cuộc xd CNXH. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, TP : Gió lộng – TH, Ánh sáng và phù sa – CLV, Riêng chung – XD… - Kịch nói cũng phát triển. TP: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn, Nổi gió – Đào Hồng Cẩm… - Nội dung : Tập trung ca ngợi cuộc sống mới, con người mới với cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan tin tưởng. c. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) - Văn xuôi phát triển, TP ( miền Nam): Người mẹ cầm súng – NT, Rừng xà nu – NTT, Hòn đất – Anh

- GV yêu cầu HS kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỗi chặng đường văn học.

- GV nói sơ qua nội dung một số tác phẩm tiêu biểu → HS thấy được nội dung cơ bản của từng chặng.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
2

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
Đức, Mẫn và tôi – Phan Tứ…Ở MB : Vùng trời Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính – NMC, Chiến sĩ – NK, Bão biển – Chu Văn… - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại . TP : Ra trận, Máu và hoa – TH, Hoa ngày thường – Chim báo bão – CLV, Mặt đường khát vọng – NKĐ, Gió Lào cát trắng – XQ, Góc sân và khoảng trời – TĐK…→ mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - Kịch : đạt thành tựu đáng ghi nhận, TP… - Nghiên cứu, lí luận, phê bình : có nhiều công trình có giá trị, t/g: Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. - Nội dung: Phản ánh c/ sống chiến đấu và lao động, khám phá sức mạnh con người VN. Ca ngợi đất nước, ca ngợi chủ nghĩa ành hùng c/m * Văn học vùng địch tạm chiếm ( 1945 → 1975) + Chủ yếu là ở đô thị miền Nam + Tuy có nhiều xu hướng văn học tiêu cực, phản động, song vẫn có xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và yêu cách mạng, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước, kêu gọi cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh… + Thể loại: thơ, truyện ngắn, phóng sự, bút kí . Tác giả t/ biểu : Sơn Nam, Vũ Bằng, Viễn Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường…. 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975 a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn . Hết tiết 1 II.VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ SAU 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá - Đại thắng mùa xuân năm 75, ls dân tộc bước sang trang mới : độc lập, tự do, thống nhất. - Thời gian từ 75 – 85 đất nước chịu nhiều khó khăn,

GV noùi theâm veà moät soá taùc phaåm cuûa vaên hoïc vuøng ñòch taïm chieám

TT3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945 – 1975 . GV đặt câu hỏi, cho HS thảo luận vấn đề (dựa theo câu hỏi trong phần HDHB) . GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm + Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giai ñoaïn VH 1945 - 1975. + Vì sao noùi VH 45-75 chuû yeáu vaän ñoäng theo höôùng c/ m hoaù, gaén boù saâu saéc vôùi vaän meänh chung cuûa ñaát nöôùc ? (phuïc vuï CM, coå vuõ chieán ñaáu, …) Haõy chöùng minh baèng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS. + Taïi sao noùi neàn VH 45-75 laø neàn vh höôùng veà ñaïi chuùng ? Coù gì gioáng vaø khaùc giai ñoaïn VH Trung ñaïi? + Taïi sao noùi neàn vh naøy chuû yeáu mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn ? Haõy ñöa ra nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn (Tieåu ñoäi xe khoâng kính – Phaïm Tieán Duaät,

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
3

Töôøng

Nhöõng ñöùa con trong gia ñình… GV goïi HS ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân trình baøy GV nhaán maïnh laïi nhöõng yù quan troïng vaø ñöa ra minh hoaï baèng caùch taùc phaåm ñaõ vaø seõ hoïc Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn II TT1 : GV yeâu caàu HS trình baøy veà hoaøn caûnh lòch söû. song vẫn có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý . Vieät Baéc. văn hoá có đk tiếp xúc giao lưu với nhiều nước.Về thơ : +Tuy ko hấp dẫn như gđ trước. . tiếp cận ñoãi môùi naøy. Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu…. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Các nhà văn bộc lộ ý thức đổi mới về cách viết : viết về chiến tranh. Ngöôøi meï caàm suùng…). TT2: GV hoûi : + Sau khi ñaát nöôùc ñaõ hoaø bình. với thị hiếu người đọc . NBCT – BN. chủ đề. con người và hiện thực. Ý Nhi. phát triển đa dạng taùc phaåm theå hieän söï về đề tài. thoáng nhaát. Hoàng Nhuận Cầm…. Tác giả tiêu biểu : Xuân Quỳnh. thị hiếu của bạn đọc. + Vì sao VH phaûi ñoåi môùi ? tìm kiếm con đường đổi mới. văn học dịch. Cù lao tràm – NMT. có tính chất hướng höôùng naøo? Neâu nhöõng nội. Chiều chiều của Tô Hoài… + Coâng cuoäc ñoåi môùi VH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 4 Töôøng . nhà văn và chú ý đến vai trò. hồi kí Cát bụi chân ai. tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu * Từ năm 75 đến năm 85 .→ viết theo tư duy cũ. Hai người trở lại trung đoàn – Thái Bá Lợi… + Từ đầu thập kỉ 80. Chế Lan Viên âm thầm dổi mới thơ ca : Di cảo thơ + Trường ca nở rộ : Những người đi tới biển – Thanh Thảo.2010 thử thách . Cha và con.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ñoàng chí – Chính Höõu. trăn trở. đề cao cá tính sáng tạo của GV nói thêm về quá trình đổi mới. trong đó phải kể đến vai trò của NMC TP : một số truyện ngắn của NMC.Về văn xuôi : + Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. Söï kieän naøo ñaùnh daáu söï *1986. và…. tiểu “người mở đường tinh anh và tài năng” thuyết : Mảnh đất lắm người nhiều ma– NKT. Bến quê – NMC… → Chặng đường văn học chuyển tiếp. quan tâm đến số phận cá nhân. cập nhật hơn những + VH ñaõ ñoåi môùi theo vấn đề của đời sống hàng ngày. Nguyễn Duy. Taây Tieán. Đường tới thành phố . Mùa lá rụng trọng vườn – MVK. bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông – HPNT. TP : Đứng trước biển.Năm 86. NHT. đất nước chuyển mình do công cuộc đổi mới của ĐCS đề xướng và lãnh đạo ( KT phát triển. + Tác phẩm t/ biểu : Đất trắng . Hữu Thỉnh. báo chí phát triển mạnh…) → thúc đẩy nền văn học phát triển để phù hợp với cơ chế mới.Nguyễn Trọng oánh. Văn học gắn bó hơn. xaõ hoäi. + GV ñöa ra theâm moät soá taùc phaåm seõ hoïc: Röøng xaø nu. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào ñoåi môùi cuûa VH gñ naøy? gđ đổi mới. vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc töø sau 75 ñeán heát TK XX.Hữu Thỉnh. Bến không chồng – DH. Gặp gỡ cuối năm – NK. ñeà taøi chieán tranh coù tieáp tuïc ñöôïc ñeà caäp ñeán khoâng vaø ñaõ daãn ñeán hieän töôïng gì trong 10 naêm ñaàu gñ VH naøy? Năm học 2009 . đổi mới cách nhìn nhận. 2. cách tiếp cận hiện thực đời sống.

. nhất là từ sau 86 đã từng bước chuyển sang gđ mới. V. bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh những khuynh hướng tiêu cực. sắc và toàn diện. mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc. hiện thực).Kịch nói : phát triển mạnh mẽ.Văn học sau 75 đã bứt ra khỏi quán tính cũ.Lí luận.2010 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh . Văn học kế thừa và phát huy những keát baøi hoïc truyền thống tư tưởng lớn của vh dân tộc . Nếu không còn thời gian thì về nhà làm ) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 5 Töôøng . Văn học vận động theo hướng dân chủ hoá. nhöng VH giai ñoaïn naøy đã đem lại nhöõng thaønh töïu về nghệ thuật ở nhiều thể loại. III. thiếu lành mạnh ( vh có xu hướng nói nhiều tới mặt trái của xh. vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết. biểu hiện quá đà. Sự khác nhau Văn học 45. KẾT LUẬN Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS toång . văn hoá ………………………… ………………………. . đổi mới → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. phê bình văn học cũng có sự GV cho HS choát laïi vaán ñeà. ít nhiều có khuynh hướng bạo lực). Đặc điểm cơ bản ( khác nhau …………………………… …………………………. cơ bản) Quan niệm nghệ thuật (về con …………………………… …………………………… người. bạn đọc 2. boå sung. đem lại diện mạo mới cho vh nước nhà . hai đoạn văn ngắn để trình bày ý kiến cho đề bài trong phần Luyện tập SGK /19 ( chú ý về luận điểm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nghiên cứu. tác giả LQV.luyện tập 1. Xuân Trình … töïu nhö theá naøo? .  Văn học từ sau 75. Củng cố . GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. Tuy nhiên.75 Văn học sau 75 đến hết TK XX Tình hình ls.Tuy coøn moät soá haïn cheá khoâng traùnh khoûi.Gđ vh từ 45 – 75 thể hiện rõ mqh giữa lịch sử xh và văn học. Yêu cầu HS viết một. xh.GV cho HS so sánh giai đoạn văn học 1945 – 1975 và giai đoạn sau 1975 đến hết TK XX. tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhà văn và công chúng. quan niệm về nhà văn. sâu GV nhaän xeùt.

đạo lí. thảo luận nhóm để giúp HS giải quyết yêu cầu của đề bài trong SGK. tóm tắt những ý chính . C. Tiết học này chủ yếu dùng phương pháp đàm thoại.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .SGK.HỌC I. Làm văn : 21/08/2009 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG. đạo lí. Tài liệu tham khảo .Giới thiệu bài mới Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 6 Töôøng .2010 D. . đạo lí.Chuẩn bị bài mới : Nghị luận về một tư tưởng.Ổn đinh lớp II. làm bài tập .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . ĐẠO LÍ A.Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT Tám đến năm 1975 ? Lấy dẫn chứng minh hoạ.Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng.Về nhà học bài.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . . B.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . SGV. trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý .Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầmvề tưởng. Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 01 : 3. III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Em hãy giải thích vì sao văn học sau 1975 phải đổi mới ? Những thành tựu văn học giai đoạn này đạt được ( so sánh với giai đoạn trước 1975). .

Bài viết cần sử dụng các tư liệu thuộc lĩnh vực nào trg c/ sống để làm d/c ? Có thể nêu các d/ c trg văn học được ko? Vì sao? GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày → GV cho HS nhận xét. lương thiện. → HS. Luyện tập Hoạt động 2 BT1. Chứng minh.2010 Yêu cầu cần đạt I. sau đó gọi 2 – 4 ( SGK) hs đọc phần lập dàn ý của mình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn IV. cao đẹp. Phân tích ( các biểu hiện của sống đẹp).Với thanh niên. học sinh ngày nay. tình cảm lành mạnh. Lập dàn ý GV cho HS làm trên giấy. bổ sung a. GV cho HS nhận xét. có thể sử dụng các thao tác lập luận như : Giải thích ( thế nào là sống đẹp). + Tâm hồn. Có thể đặt tên cho văn bản đó là : cầu của mỗi câu hỏi.Có thể lấy dẫn chứng trong văn học. thanh niên phải rèn luyện nhân cách.Để nghị luận tác giả đã sử dụng các thao Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 7 Töôøng . Tìm hiểu đề . Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng.Câu thơ viết dưới dạng câu hỏi. Tuy TT4 : GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo gợi nhiên. nêu lên vấn đề “sống đẹp” trong đ/ sống của mỗi người. “thế nào là con người có văn hoá”. học tập nâng cao kiến thức. . . mỗi người cần xác định : + Lí tưởng ( mục đích sống) đúng đắn. GV hướng dẫn HS luyện tập a.Câu thơ trên của TH nêu lên vấn đề gì? . Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. bổ sung.Vấn đề mà Gi. chủ yếu dùng tư liệu thực tế. hỡi bạn? . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS phần I Năm học 2009 . đạo lí TT1: GV gọi HS đọc đề trong SGK tr 20 1.Với đề bài trên. cho HS của nhà thơ Tố Hữu : thảo luận theo câu hỏi trong SGK Ôi! Sống đẹp là thế nào. “Một trí tuệ có văn hoá”… b. nhân hậu + Trí tuệ ( kiến thức) : ngày càng nâng cao. bình luận (nêu dẫn chứng. bàn luận phê phán…) . 2. ý trong SGK) b.để sống đẹp. đạo lí TT5 : GV hướng dẫn HS sơ kết để rút ra vấn ( Ghi nhớ SGK trang 21) đề ( chú ý hướng quy nạp) II. sống thế nào được coi là sống đẹp? để sống đẹp con người cần rèn luyện những phẩm chất nào? . cần vận dụng những thao tác lập luận nào? .. Nê ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trg nhân cách của mỗi con TT1 : GV cho HS trao đổi và trả lời các yêu người. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài : Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau TT2 :GV chia lớp thành 4 nhóm.Bài văn này. mở rộng + Hành động : tích cực.

thân mật.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học.Lên lớp. Ở phần cuối. SGV.Về nhà làm bài tập . tg trực tiếp đối thoại với người đọc ( tôi sẽ để các bạn qđ lấy…Chúng ta tiến bộ nhờ…Chúng ta bị tràn ngập…Trg tương lai sắp tới.2010 tác lập luận : . vừa tóm lược các luận điểm nói trên. đàm thoại kết hợp với diễn giảng. dễ nhớ và hấp dẫn.Đoạn 2: Phân tích ( Một trí tuệ có vaă hoá…) . Trg phần phân tích và bình luận. Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động BT2. .Đọc văn Ngày soạn : 22/08/2009 Tên bài mới : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A. phát vấn. câu nọ nối câu kia. cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM.Đoạn 1: Giải thích ( Văn hoá – đó có phải là….PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . TT2. tg đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời. B. D. Củng cố . nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình. GV hướng dẫn HS BT2 ( bài làm ở nhà) Năm học 2009 . . 03 Tiết thứ : 4.luyện tập Em hãy nêu những hiểu biết về nghị luận xã hội nói chung.Hồ Chí Minh ( tiết 1 phần tác gia) Tuần thứ : 02. vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng.HỌC I.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Trong phần giải thích.Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản TNĐL. thẳng thắn giữa người viết ( Thủ tướng 1 quốc gia) với người đọc ( nhất là thanh nhiên).Soạn bài : Tuyên ngôn độc lập . tg viễn dẫn đoạn thơ của nhà thơ Hi Lạp. liệu chúng ta có thể…)→ tạo q hệ gần giũ.SGK. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . C. HS làm ở nhà V.Đoạn 3 : Bình luận (Đến đây. gợi mở. GV sử dụng phươpng pháp nêu vấn đề.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV phân tích câu c.8 . tôi sẽ kể…) c. Tài liệu tham khảo . Văn hoá nghĩa là…) . đạo lí nói riêng. tóm tắt những ý chính .Ổn đinh lớp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 8 Töôøng .Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản TNĐL. ..7.

Vài nét về tiểu sử GV cho HS nªu tiÓu sö cña B¸c Hå ( SGK) Bên cạnh sự nghiệp c/m vĩ đại. Sự nghiệp văn học t¸c cña NAQ – HCM a. HCM còn để lại một di sản văn học quý giá. .TP tiêu biểu : Bản án chế độ TDP (1925). TNĐL (45). Quan điểm sáng tác . thể hiện những nhiệm vụ c/m. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển TT2: GV hái : xh. T¹i sao B¸c dân tộc của văn học.Mục đích : Các tp này được viết với mục đích đấu tranh chính trị.Phong phú về thể loại . III. đạo lí ? .Lớn lao về tầm vóc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .H·y tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng ngoài mặt trận. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ . HCM là nhà văn. Di sản văn học . đề cao sự sáng tạo.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính t¸c v¨n häc cña B¸c. Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 Yêu cầu cần đạt Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ di s¶n v¨n häc cña B¸c Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 9 Töôøng . tiến công trực diện kẻ thù.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : . TÁC GIẢ 1. Lời kêu gọi toàn quốc k/ chiến (46). Tính chân thật được coi là l¹i ®a ra nh÷ng quan ®iÓm một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. Viết cái gì?. Ho¹t ®éng 2 nhà thơ lớn của dân tộc.GV gọi HS lên làm bài tập số 2 ( bài làm ở nhà ). Ko có gì quý hơn độc lập tự do (66)… . Viết để làm gì?. Văn chính luận . Tìm hiểu bài I. vì điều này quyết định nội dung và TT3: GV gi¶i thÝch vµ chøng minh ( bæ hình thức của tác phẩm. ®ã ? Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc.Đa dạng về phong cách nghệ thuật a.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi TT1: GV gäi HS ®äc SGK hại phụng sự cho sự nghiệp c/m.Cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng.Giới thiệu bài mới IV. thức tỉnh quần chúng. . Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết sung vÊn ®Ò) cho ai?.2010 II.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. GV HD HS t×m hiÓu quan ®iÓm s¸ng 2. 2. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp.

C©u hái th¶o luËn cña N1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Con người biết mùi hun khói ( 1922).Nội dung : Lên án tội ác của TDP. đa dạng linh hoạt về bút pháp. sau ®ã GV nhËn xÐt. hấp dẫn… . gäi nhãm 4 nhËn xÐt.2.Nghệ thuật : Các TP vcl có đặc điểm của tp văn chương.Nghệ thuật : Hàm súc. Vi hành ( 1923). ca binh lính…) . Những trò lố…( 1925). yêu thiên nhiên. bị áp bức liên hiệp lại. phản ánh bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng. Nhật kí chìm tàu( 1931).Văn chính luận : thường ngắn gọn. sắc sảo.Nội dung : + Vạch trần bộ mặt tàn ác. cho HS th¶o luËn .Thơ ca: Hình thức cổ thi hàm súc. vừa hài hước. kêu gọi những người nô lệ. Vừa đi đường vừa kể chuyện ( 1963) … .Nghệ thuật:TP đều ngắn gọn. bæ sung Ho¹t ®éng 5 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 10 Töôøng . Lời than vãn của bà Trưng Trắc. Phong cách nghệ thuật : độc đáo. trí tuệ sắc sảo. b.Nội dung : Bức chân dung tinh thần tự hoạ của người c/sĩ c/m ( yêu nước. súc tích.Truyện và kí : nhìn chung rất hiện đại. Truyện và kí . bằng chứng đầy sức thuyết phục. Ghi lại những sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai. thâm thuý của phương Đông. lí lẽ đanh thép. giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. hóm hỉnh của phương Tây. Thơ HCM (1967). . 3. . tính hiện đại c. giọng điệu lời văn linh hoạt. giữa chất trữ tình và tính chiến đấu. Công nhân. truyÖn vµ kÝ.1943). đa dạng. Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. đồng cảm với nỗi khổ của con người…). lập luận chặt chẽ. thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén. kết hợp hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. mỗi thể loại có những nét phong cách riêng . Thơ chữ Hán HCM (1990) .3 . . GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c. th¬ ca vµ cho biÕt néi dung. giàu chất trí tuệ.TP: NKTT ( 1942. nghÖ thuËt cña nã ( mçi nhãm mét thÓ lo¹i) TT3: GV cho ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy. cổ điển mà hiện đại. TT1:GV gäi HS ®äc SGK TT2: GV chia líp thµnh 4 nhãm.Em h·y nªu tªn mét vµi t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn. bæ sung .TP: Pari. Thơ ca . đoàn kết đấu tranh. có nhiều bài được viết với mục đích tuyên truyền ( Ca sợi chỉ.2010 . + Bộc lộ lòng yêu nước tha thiết và tinh thần tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc VN.

Hoµn c¶nh ra ®êi cña TN§. Anh. vai trß cña B¸c trong lÜnh vùc v¨n I.. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới GV híng dÉn HS t×m hiÓu Hà Nội. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c . nªu 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . §èi tîng cña b¶n TN§L Tuyeân boá khai sinh Kh«ng chØ lµ quèc d©n ®ång bµo. lËp nªn Vieät Nam.. Ngày 26-8-1945. T¸C PHÈM : TUY£N NG¤N §éc lËp trÝ. Ngày phÇn TiÓu dÉn 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình. nöôùc VNDCCH. Hà Nội. ®èi tîng cña b¶n TN§L.  Nªu nguyªn lÝ chung cña b¶n TN§L ( nªu nguyªn lÝ chung) . Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Bè côc : 3 ®o¹n ý nghÜa sù ra ®êi cña b¶n TN§L.§o¹n 2 : ThÕ mµ . ko ai chèi c·i ®îc . Dö luaän theá giôùi. d©n téc ®ã H·y cho biÕt bè côc. TT2: GV hái HÕt tiÕt 1 Ho¹t ®éng 1 .2010 GV cho HS nªu nhËn xÐt chung vÒ vÞ II. tù do cña d©n Tuyeân boá chaám döùt téc VN ( phÇn tuyªn ng«n) cheá ñoä thöïc daân-phong kieán. níc VNDCCH ( chøng minh cho Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nguyªn lÝ) nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân.. . T×m hiÓu chung ch¬ng 1. GV nãi thªm : ph¶i ®îc ®éc lËp  Tè c¸o téi ¸c cña TDP vµ kh¼ng ®Þnh thùc tÕ lÞch sö lµ nh©n d©n ta TNÑL vieát cho ai ? ®· kiªn tr× ®Êu tranh vµ næi Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo dËy giµnh chÝnh quyÒn.§o¹n 3 : cßn l¹i : Lêi tuyªn ng«n Trung Quoác…) vµ nh÷ng tuyªn bè vÒ ý chÝ b¶o THÑL vieát nhaèm muïc ñích gì ? vÖ nÒn ®éc lËp.Ngày 19-8-1945. 3. TT1: GV gäi HS ®äc phÇn TiÓu Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. đọc bản Tuyên ngôn dÉn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào.... Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 11 Töôøng . Mó. GV nãi thªm vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña b¶n TN§L : - §o¹n 1 : Tõ ®Çu .

ViÖc trÝch dÉn trªn cã ý nghÜa : + Tinh thÇn tr©n träng thµnh qu¶ v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i . MÜ. II.B¶n TN§L cña Mü 1776 : Mäi ngêi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng .2010 mµ cßn nh»m vµo bän ®Õ quèc Anh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Cho theá giôùi thaáy roõ boä maët xaûo traù cuûa thöïc daân. B¶n TNNQ vµ DQ cña Ph¸p 1791 : Mäi ngêi tù do vµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi . võa mang ý nghÜa nh©n ®¹o cña TT3 : GV hái : ý nghÜa cña viÖc trÝch dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trªn ? ( GV cã thÓ cho HS th¶o luËn nhanh vÊn ®Ò nµy.. tù do. lêi bÊt hñ . phaùt-xít. → Nªu nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng. ®b lµ TDP → mét cuéc tranh luËn ngÇm víi nh÷ng ®èi tîng Êy. sau ®ã cho HS tr×nh bµy) TT4 : GV nãi thªm vÒ 2 b¶n TN : B¶n TN§L cña Mü nãi lªn nguyÖn väng cña c¸c d©n téc thuéc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 12 Töôøng . coi ®éc lËp. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ vµ còng lµ cña d©n téc ta vµo mét trong nh÷ng trµo lu t tëng cao ®Ñp võa mang tÇm vãc quèc tÕ. quyÒn ®îc sèng. quyÒn tù do vµ quyÒn mu cÇu h¹nh phóc…→ ®©y lµ luËn ®iÓm nÒn t¶ng. mu cÇu hp. ®Æt 3 cuéc c/m cña nh©n lo¹i ngang b»ng nhau - Năm học 2009 . b×nh ®¼ng lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña t tëng nh©n lo¹i. nguyªn lÝ mang tÝnh phæ qu¸t: TÊt c¶ mäi ngêi vµ c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng. Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n b¶n TT1: GV ®Æt c©u hái vµ gäi HS tr¶ lêi T¹i sao më ®Çu b¶n TN§L t¸c gi¶ l¹i ®a 2 b¶n TN cña MÜ vµ Ph¸p ? TT2 :GV diÔn gi¶ng: ®©y lµ luËn ®iÓm t¹o tiÒn ®Ò cho lËp luËn sÏ nªu ë mÖnh ®Ò tiÕp theo. ñoàng thôøi baùc boû döùt khoaùt nhöõng luaän ñieäu cuûa giaëc ngoaïi xaâm muoán quay trôû laïi ñaát nöôùc ta.§äc – hiÓu 1. tù do. Nªu nguyªn lÝ chung cña TN§L .

gd. • Sö dông chiÕn thuËt lÊy gËy «ng ®Ëp lng «ng  kho¸ miÖng 2 tªn ®Õ quèc vµ chÆn ®øng ©m mu TT5: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò ®en tèi cña chóng .LiÖt kª nhiÒu téi ¸c. nh©n lo¹i. • Néi dung trong TN  lêi hay.Sù hÌn nh¸t d· man cña TDP + Mïa thu 1940 P më cöa cho NhËt TT7 : GV cho HS liªn hÖ víi bµi vµo §ång D¬ng  d©n ta sèng c¶nh 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 13 Töôøng . c¨m thï . tù do cña níc VN ta ? • ThÕ giíi ®· c«ng nhËn 2 b¶n TNH cña MÜ vµ Ph¸p  t«n träng chñ quyÒn VN . Chóng chia 3 miÒn ®Ó trÞ. ý ®Ñp >< thùc tÕ xÊu xa ( tªn x©m lîc) TT6: GV hái Trong phÇn hai. ngu d©n. b¶o hé. tÝnh ( GV gîi ý c¸c néi dung c¬ b¶n chiÕn ®Êu vµ t¹o ®îc søc thuyÕt phôc . ®Çu ®éc . ®iÖp tõ “chóng” nèi tiÕp nhau liªn tôc . sóc tÝch nhng thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o . b×nh ®¼ng b¸c ¸i . khñng bè c/m.2010 B¶n TNDQ vµ NQ cña Ph¸p : + ý thøc chiÕn ®Êu ngay trªn v¨n b¶n thµnh qu¶ cña CMDCTS ®iÓn : h×nh cña thÕ giíi . Năm học 2009 .Cíp níc ta >< khai ho¸. . ktÕ . Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét cho HS tr¶ lêi) ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ 2. Chøng minh cho nguyªn lÝ a. l¸ cê nh©n ®¹o cña tæ tiªn. Tè c¸o téi ¸c cña TDP . t¸c gi¶ ®· lËp luËn ntn ®Ó kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp. xh  d©n ta ko cã tù do d©n chñ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ®Þa B¾c Mü . C©u v¨n ®ång d¹ng vÒ cÊu tróc.  §o¹n v¨n më ®Çu tuy ng¾n gän. thuÕ m¸ …→ bän chóng ®· chµ ®¹p lªn nguyªn lÝ. ®b lµ vÒ chÝnh trÞ . nhÊn m¹nh téi ¸c chång chÊt . l¸ cê tù do.  Giäng v¨n ®anh thÐp. bãc lét.

C¸ch dïng tõ ng÷ xng TT8.. th¼ng tay khñng bè VM . Sù ra ®êi cña níc VNDCCH .Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp Em cã nhËn xÐt g× vÒ luËn quyÒn ®éc lËp. NhËt hµng .NT : “ThÇn Vò ch¼ng tÇng xiÒng xÝch . TT10.Nh©n d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn tõ tay NhËt. b»ng chøng x¸c thùc kh«ng thÓ chèi c·i  t¸c gi¶ ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt v« nh©n ®¹o cña TDP . Søc m¹nh cña nh©n d©n ta . ko liªn minh víi ViÖt minh mµ cßn truyÒn thèng nh©n ®¹o . lËp nªn níc VNDCCH . gîi c¶m. . c.Thùc d©n Ph¸p : + tho¸t li h¼n quan hÖ + xo¸ bá hÕt c¸c hiÖp íc ®· kÝ vÒ VN Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 14 Töôøng . .Ph¸p ch¹y.  Sù ra ®êi cña níc VN lµ mét tÊt yÕu cña ls. bao dung .Ph¸p b¸n níc ta cho NhËt  níc ta thµnh thuéc ®Þa cña NhËt .2010 BN§C .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV hái: h« : gäi ngêi P lµ “hä”  ko cßn xem lµ kÎ thï  sù sö dông tinh tÕ cña t¸c Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m gi¶ . GV hái: d.Søc m¹nh cña tinh thÇn nh©n ®¹o : gióp ngêi P. tù do cña d©n téc ®iÓm kÕt luËn cña b¶n TN§L? VN Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m thêi víi : . vua B¶o §¹i TT9: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò tho¸i vÞ  lËp nªn chÕ ®é d©n chñ céng hoµ . giÕt nèt sè ®«ng tï chÝnh trÞ + Trong 5 n¨m chóng b¸n níc ta 2 lÇn cho NhËt . giÕt h¹i …hoµ hiÕu thùc lßng”  + 9/3/45 P quú gèi ®Çu hµng NhËt . hïng hån. lÝ lÏ x¸c ®¸ng.Søc m¹nh cña tinh thÇn ®oµn kÕt . h¬n 2tr ®ång bµo chÕt ®ãi . ®é lîng. b. qua ®ã thÓ hiÖn tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng .  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc thêi víi TDP vµ víi thÕ giíi ntn ? VN .  Ng«n ng÷ s¾c s¶o. b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña ngêi P  khoan hång.

III. . cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c.Víi nh©n d©n VN: kªu gäi toµn d©n VN ®oµn kÕt chèng l¹i ©m mu cña TDP. → C¸ch hµnh v¨n vµ biÖn luËn s¾c bÐn cña ngßi bót chÝnh luËn HCM ®· thÓ hiÖn tÝnh chiÕn ®Êu cao. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. .TN§L lµ mét v¨n kiÖn ls v« gi¸. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. ®îc ®éc lËp ( thùc tÕ) .  Lêi lÏ ®anh thÐp. hïng hån. nh mét thøc vò khÝ tiÕn c«ng kÎ thï . Tæng kÕt . PhÇn tuyªn ng«n . + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi .vÒ néi dung . ®ång thêi thuyÕt phôc m¹nh mÏ thÕ giíi . chèng ph¸t xÝt  d©n téc ta (®ã) ph¶i ®îc tù do.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ®éc lËp cña toµn d©n téc VN.2010 + xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng ®Æc quyÒn .TN§L Lµ mét t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn mÉu mùc . ®éc lËp cña d©n téc VN. . + D©n téc ta ®· ®Êu tranh gan gãc chèng thùc d©n.Tuyªn bè vÒ quyÒn ®îc hëng tù do.ThÕ giíi : + C¸c níc ®ång minh võa c«ng nhËn nguyªn t¾c d©n téc b×nh ®¼ng  ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp tù do cña d©n téc VN ( ph¸p lÝ) .vÒ nghÖ thuËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 15 Töôøng . kh¼ng ®Þnh søc m¹nh vµ ý chÝ cña d©n téc ta . gîi c¶m Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc .Tuyªn bè vÒ ý chÝ kiªn quyÕt b¶o vÖ quyÒn tù do. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn.  C¸ch luËn téi ( c¸ch triÓn khai luËn ®iÓm) mang søc thuyÕt phôc lín 3. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Chì kh¸c nhau : + TN§L vît h¬n ë tÇm vãc híng ra thÕ giíi.NT ( nÕu kh«ng cßn thêi gian. LÝ gi¶i v× sao b¶n TN§L tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn cã søc lay ®éng s©u s¾c hµng chôc triÖu tr¸i tim ngêi VN . cho vÒ nhµ lµm) .Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK .TiÕt sau lµm bµi viÕt sè 1 ( NLXH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 16 Töôøng .luyện tập . ë tinh thÇn d©n chñ.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp 1. GV cho HS so s¸nh b¶n TN§L cña HCM víi §¹i c¸o b×nh Ng« . Gîi ý 2.2010  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn V. Củng cố . TN§L thuéc thêi hiÖn ®¹i nªn thÓ hiÖn ®óng v¨n phong v¨n chÝnh luËn D.VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp . + §CBN ra ®êi trong thêi k× v¨n häc “v¨n sö bÊt ph©n” nªn bªn c¹nh yÕu tè chÝnh luËn cßn s¸ng t¹o h×nh tîng cã søc truyÒn c¶m m¹nh mÏ. tù do .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . chÝnh nghÜa vµ lßng yªu níc cña cha «ng ta .Sù kÕ thõa : kÕ thõa truyÒn thèng nh©n ®¹o .

bình luận… . đạo lí. .Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. B. I. Tài liệu tham khảo . phân tích.Kiểm tra bài cũ III. C. Bố cục cân đối.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . bài học liên quan đến bài viết.Giới thiệu bài mới IV. lưu loát.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLXH bàn về một vấn đề tư tưởng. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLXH…). lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLXH như giải thích. bác bỏ. cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề. SGV.Làm văn : 22/08/2009 : BÀI VIẾT SỐ 1 ( NLXH) A. . so sánh. Trình bày gãy gọn.HỌC I. Đề 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện pháp học tập.Yêu cầu chung .Nâng cao nhận thức về lí tưởng. hỡi bạn?” * Yêu cầu về kiến thức : bài viết cần đảm bảo các nd sau : .HS xem lại các kiến thức. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 17 Töôøng .Ổn đinh lớp II.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 GV ra đề cho HS Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02 : 6 .Giải thích thế nào là sống đẹp. lập dàn ý.SGK.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . hợp lí.

luyện tập D. để tự khẳng định mình.Điểm 9-10 : Bài làm đáp ứng được các bảo các nd sau : yêu cầu trên.Điểm 5-6 : Nắm được yêu cầu đề. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 18 Töôøng . Diễn đạt mắc nhiều lỗi . để chung hạn chế. nắm kĩ năng làm bài.Điểm 7-8 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.Phê phán lối sống không đẹp . Biểu điểm .Về kiến thức : Bài viết cần đảm bảo các nội dung sau : + Mục đích của của năm học cuối cấp + Biện pháp học tập. Bài viết không đi sống. Củng cố .Các biểu hiện của sống đẹp .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .“học để biết”: là yêu cầu tiếp thu kiến . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng : “Học để biết.2010 . để làm. Đồng thời xác định rõ động cơ.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. . học để chung sống. phương pháp học tập. học để tự khẳng định mình”. song khả năng khai thác còn hạn chế. học để làm.Xác định phương hướng. học để chung sống. vận dụng kiến thức.“học để làm. thấy rõ giá trị của năm học cuối cấp. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . thức.…”: là vài lỗi nhỏ.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng.Điểm 3-4 : Khả năng làm bài còn nhiều tập của mình để biết. hướng rèn luyện … * Yêu cầu về kiến thức: bài viết cần đảm II. rèn luyện của bản thân trong năm học này. biện pháp học . Song còn mắc một . mắc trên 10 từng bước hoàn thiện nhân cách. yêu cầu thực hành. vào trọng tâm hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu. lỗi . Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh V. Năm học 2009 . . Ý trình bày phải rõ ràng.Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp.

đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt. B.Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Hãy cho biết giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản TNĐL .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . SGV. III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Yêu cầu cần đạt I. SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 19 Töôøng .9 . Tiếng Việt : 25/08/2009 : GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02. GV phát vấn. . là kết quả phấn đấu lâu dài của cha ông ta. C. Hãy chứng minh phong cách nghệ thuật của HCM qua bản TNĐL. quý trọng di sản của cha ông.HỌC I. hướng dẫn để HS rút ra nội dung .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Lên lớp. nhận xét. GV cho HS thảo luận.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Ổn đinh lớp II. Tài liệu tham khảo . 03 : 5. .Nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt. có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Giới thiệu bài mới IV.SGK. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau.

Trước hết bộ lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực TT1. câu cần thiết vào các vị trí thích hợp.dọc đường đi của mình .Từ hacket : nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính → dễ hiểu.Từ cocoruder :có thể giữ nguyên. lịch sự của lời nói. sử dụng tuỳ tiện.Từ file : nên chuyển dịch bằng từ tệp tin → dễ hiểu. N3: thể viết lại như sau: BT3. đặt ở những phương diện chủ yếu nào? câu → yêu cầu : nói và viết đúng chuẩn mực. cần khôi phục lại những dấu TT2 : GV chia lớp thành 4 nhóm . nhưng nó ko được phép gạt bỏ. GV hỏi : và quy tắc chung. Muốn đạt yêu cầu của đề.3 SGK trang 33. xác định lời văn ko gãy gọn. chữ viết. Dòng sông luận trong 7 phút. … BT2. N4: nhận xét. .một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc. không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác. được sự trong sáng. 2 HS trả lời → HS VD : SGK nhận xét. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. bổ sung. gọi nhóm 4 nhận . Tiết 2 II. . GV gọi HS đọc đề.Thay cho 2 dấu gạch ngang ở câu 2 là hai dấu xét + cùng với GV hoàn chỉnh phần ngoặc đơn.Thay cho dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm. vì đây là tên một công ty.2010 Hoạt động 1 Sự trong sáng là một phẩm chất của TV. Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu. không cho phép pha tạp. dùng từ. VD : SGK 3. ý ko được sáng rõ.2. GV cho HS thảo Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông.Từ Microsoft : cần dùng. vì đây là danh từ tự xưng. nội dung bài tập. Tính chuẩn xác được thể hiện qua cách dùng GV hướng dẫn HS luyện tập từ của HT : Kim Trọng rất mực chung tình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 2. . vừa trôi chảy. do đó TT1. Đoạn văn có Nhóm 1 làm BT1. lai căng. 34 Vân cô em gái ngoan. . Thuý BT1. ở sự tuân thủ các chuẩn mực và Sự trong sáng của TV được biểu hiện quy tắc đó (chuẩn về phát âm. quy tắc của TV để đảm bảo sự trong sáng) TT2 : GV gọi 1. . Dòng ngôn ngữ cũng vậy . N2 : BT2. phẩm chất GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu dung Sự trong sáng của tiếng Việt như 1. từ chối những gì mà thời đại đem lại ( CLV) TT3: GV gọi 1 HS đại diện của mỗi * Lưu ý : có thể nhóm lên trình bày. vừa phải tiếp nhận . BT3.những dòng nước khác. Sự trong sáng của TV còn được biểu hiện ở tính văn hoá. LUYỆN TẬP Hoạt động 2 BT1. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 20 Töôøng .

Giữ gìn sự trong sáng của TV là trách nhiệm của mỗi người VN 2. câu b. LUYỆN TẬP BT1. GV gọi HS đọc ngữ liệu trong SGK và rút ra các nội dung cơ bản → trình bày nội dung. V. d là những câu trong sáng. TT2. Tránh lối nói thô tục. bổ sung hoàn thiện yêu cầu bài tập. BT2 SGK trang 44. . BT2.ép. “ngày Valentine”. ý đẹp. c.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Các yêu cầu của việc giữ gìn sự trong sáng của TV .d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu.Cần tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ .GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK . có sắc thái biểu cảm ý nhị.xki Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 21 Töôøng . dùng từ.Sử dụng lời hay. ko có văn hoá. . song cần tiếp nhận những yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung : Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của TV TT1. Các từ “lễ tình nhân”. .GV cho HS sưu tầm một văn bản. đảm bảo sự trong sáng.Trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV . gọi HS nêu VD về các yêu cầu như : phát âm ở các vùng miền. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . phân tích sự trong sáng của văn bản đó. lai căng. Đô – xtôi.2010 SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 1.Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: + ngày lễ tình nhân: tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người. + ngày Valentine: tiếng nước ngoài . GV cho HS dưới lớp nhận xét. D. xác định yêu cầu của đề. TT2. 45 TT1: GV gọi HS đọc đề. tạo lập văn bản…) .Giải thích : câu a có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ “đòi hỏi”.Về nhà làm bài tập.c. Năm học 2009 . Nói. GV nhắc lại các yêu cầu của đề.Từ cần dùng : ngày tình yêu → rất thuần Việt. chữ viết chính tả.luyện tập . GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập TT3. đặt câu.Câu a ko trong sáng. gợi ý cho HS. ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích). dễ cảm nhận và lĩnh hội đối với người VN. Củng cố . “ngày Tình yêu” . dùng từ… Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập BT!. Câu b.Đòi hỏi mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về TV ( hiểu biết về chuẩn mực và qui tắc của TV ở các phương diện phát âm. chữ viết.Soạn bài mới : Nguyễn Đình Chiểu.viết đúng chuẩn mực.Không cho phép pha tạp. GV hướng dẫn. .

lập luận chặt chẽ. từ đó thấy rõ rằng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc VN. nhân dân. Tài liệu tham khảo . NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG A. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 22 Töôøng . ngôn từ trong sáng.Nhận thấy sức thuyết phục. giàu hình ảnh. đánh giá đúng đắn.Tiếp thu được cách nhìn nhận. mà còn bằng nhiệt huyết của một con người gắn bó với TQ. NĐC đúng là một vì sao “càng nhìn càng thấy sáng”. biết kết hợp hài hoà giữa sự trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời đại của mình. sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SGV 12.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . B.SGK 12.11 . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lôi cuốn của bài văn ko chỉ bằng các lĩ lẽ xác đáng.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 04 : 10.Đọc văn : 29/08/2008 : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.

Kiểm tra bài cũ . thaám thía veà hieän töôïng vaên hoïc maø oâng ñeà caäp.2010 . thảo luận. am hieåu vaø yeâu thích.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . söï nghieäp saùng taùc cuûa taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng theo Tieåu daãn 1 SGK. Lí do vieát : + Ñoù cuõng laø moät caùch thöùc ñeå phuïc vuï c/m + Vaên hoïc ngh thuaät laø ñòa haït ñöôïc oâng quan taâm. tænh Quaûng Ngaõi. Taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng (1906.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.HỌC I. ngoaïi giao. • Hoaøn caûnh ra ñôøi: I. taàm nhìn vaø nhaân caùch → coù theå ñöa ra nhöõng yù kieán ñuùng ñaén. TT2: GV cho HS nhaän xeùt chung veà taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng.Giới thiệu bài mới IV.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . gợi tìm và thuyết giảng những nội dung mới đối với học sinh . hcrñ cuûa vaên baûn GV noùi theâm veà hoaøn caûnh ra ñôøi ñeå HS hieåu roõ hôn - Mó – Dieäm khuûng boá taøn baïo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 23 Töôøng . OÂng ko phaûi laø ngöôøi chuyeân laøm lí luaän hay pheâ bình vaên hoïc. C.  Laø ngöôøi coù vò trí.2000): Queâ : huyeän Moä Ñöùc. vai troø quan troïng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø caû trong lónh vöïc vaên hoïc ngheä thuaät.Trình bày văn bản sưu tầm và phân tích sự trong sáng của văn bản đó? III. Söï nghieäp chính maø oâng theo ñuoåi suoát ñôøi mình laø söï nghieäp laøm c/m trong caùc lónh vöïc chính trò. GV chủ yếu sử dụng các phương pháp phát vấn. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. Yeâu caàu caàn ñaït Tìm hieåu chung : 2. môùi meû. Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu khaùi quaùt veà vaên baûn TT1: GV hoûi:Haõy cho bieát theå loaïi. Vaên baûn • Theå loaïi: Nghò luaän veà taùc gia vaên hoïc.Ổn đinh lớp II.Tại sao phải giữ gìn sự trong sáng của TV? . PVÑ vaãn coù nhöõng taùc phaåm quan troïng veà vaên hoïc vaø ngheä thuaät. + Laø ngöôøi coù voán soáng. 3. Tuy nhieân. Tìm hiểu bài Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn Tieåu daãn TT1: GV cho HS neâu vaén taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi.

GV cho HS choát laïi + Ít bieát thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. + LÑ2: “ Thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC … Nuùi soâng coøn gaùnh hai vai naëng neà” → Ca ngôïi thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn II. vaø hieåu LVT caàn phaûi saùng toû hôn khaù thieân leäch veà noäi dung. chieán cuõ. HS-SV xuoáng ñöôøng bieåu tình. noäi dung Taùc giaû nhaán maïnh ngoâi sao NÑC ñaùng leõ phaûi saùng toû. nhaát laø “trong luùc naøy”  ca ngôïi thô vaên NÑC goùp phaàn TT3: GV cho HS thaûo luaän coã vuõ chieán ñaáu  yù nghóa thôøi söï “Ngoâi sao NÑC …caùch ñaây moät traêm naêm !”→ Giôùi thieäu ngoâi sao NÑC Thaân baøi: + LÑ1: “NÑC laø 1 nhaø thô yeâu nöôùc…. quan nieäm caàm buùt) . + LÑ3: “baây giôø xin noùi veà LVT…coøn vì vaên hay cuûa LVT” → Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm Luïc Vaân Tieân. TT2. - 1965: Mó leo thang ñaùnh phaù mieàn Baéc…  Phaïm Vaên Ñoàng vieát vaên baûn naøy ñeå coå vuõ hôn nöõa phong traøo ñaáu tranh chính trò aùc lieät cuûa nhaân daân caû nöôùc luùc baáy giôø TT3. HCM.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 24 Töôøng . Keát luaän: phaàn coøn laïi “Toùm laïi…cuûa daân toäc!” Khaúng ñònh NÑC laø ngoâi sao saùng. Thích Quaûng Ñöùc ôû Tp.Voùc deâ da coïp khoân löôøng thöïc hö” → Con ngöôøi vaø quan nieäm vaên chöông cuûa NÑC ( NÑC nhaø thô yeâu nöôùc. Thích Thanh Hueä ôû Hueá. PVÑ neâu vaán thieäu ngoâi sao NÑC ñeà gì ? Lí do ngoâi sao NÑC chöa saùng toû: . - Phong traøo ñaáu tranh chính trò dieãn ra döõ doäi: coâng nhaân ñình coâng. c. Nhöõng naêm 60.Hieåu TT1: GV hoûi :Trong phaàn 1.T/giaû ñöa ra maáy lí do Coù 2 lí do khieán ngoâi sao NÑC chöa sau: saùng toû trong baàu trôøi + Chæ bieát NÑC laø taùc giaû taùc vaên ngheä daân toäc? Vì sao phaåm Luïc Vaân Tieân. Ñoïc . GV hỏi:Boá cuïc cuûa vaên baûn ?Luaän ñieåm cuûa vaên baûn? GV yeâu caàu HS duøng vieát chì gaïch döôùi nhöõng caâu ñoù trong SGK ñeå ghi nhôù. Boá cuïc: goàm 3 phaàn: taêng cöôøng lính Mó ôû mieàn Môû baøi: Nam (55 vaïn). nöõ sinh Ngoïc Tuyeàn ôû Ñaø Laït töï thieâu. Phaàn môû baøi : Giôùi môû baøi.2010 nhaân daân mieàn Nam baèng Nhaân kæ nieäm 75 naêm ngaøy maát nhaø Luaät 10/59: truy saùt ñaãm thô Nguyeãn Ñình Chieåu (3/7/1888 – maùu nhöõng ngöôøi khaùng 3/7/1963). veà “nhaát laø trong luùc naøy” ? vaên.

Taùc giaû goïi TT5 . PVÑ laïi caùc taùc phaåm cuûa NÑC treân caùi neàn nhaán maïnh ñeán baøi cuûa hoaøn caûnh ls luùc baáy giôø ( cuoäc VTNSVG ? k/ chieán choáng Phaùp). phaàn naøy baèng vieäc taùi “vaên töùc laø ngöôøi. Nguyễn Đính Chiểu tham gia tích cực vào cuộc đấu GV nhaán maïnh yù caâu tranh thời đại. “Voùc deâ da coïp khoân löôøng GV cho HS thảo luận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . LÑ2: Ca ngôïi thô vaên yeâu 1860? nöôùc NÑC .Vì sao trong phaàn lôùn PVÑ ñaõ ñaët saùng taùc ñoù. chöùng.2010 noäi dung Con ngöôøi vaø cuûa vaên baûn. naêm trôøi” sau thôøi ñieåm b. saùng khaùc thöôøng. vaên thô phaûi laø hieän laïi hoaøn caûnh ls vuõ khí chieán ñaáu. . sức mạnh của văn chương chân cuûa PVÑ. chính.Theo quan ñieåm cuûa PVÑ. cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống vaên theå hieän loøng tri aân TDP → giá trị. Chuù yù caùc cuïm töø: “Kieán nghóa baát vi voâ doõng daõ!”.Vì sao PVÑ laïi baét ñaàu vôùi quan nieäm veà leõ laøm ngöôøi. . nhöõng yeáu toá gì laø quan -Vaên chöông ñoùng goùp cho c/ ñôøi baèng troïng nhaát trong vieäc laøm nhöõng caùi ñoäc ñaùo. Quan ñieåm thô vaên: duøng ngoøi buùt ca ngôïi chính TT4. thöïc hö!” nhaän xeùt. vöôït leân caûnh ngoä rieâng coå vuõ nhaân daân Nam Boä chieán ñaáu. con maét chuùng ta GV chia hs thaønh 4 nhoùm phaûi chaêm chuù nhìn thì môùi thaáy! ( 2 nhoùm theå hieän noäi 2.GV dieãn giaûng cho HS nhöõng saùng taùc cuûa NÑC laø taám ñeå thaáy ñöôïc söï ñaùnh göông phaûn chieáu moät thôøi ñaïi giaù cao yù nghóa cuûa Vaên khoå nhuïc nhöng vó ñaïi. LÑ1: Con ngöôøi vaø quan Caâu hoûi: nieäm saùng taùc thô vaên cuûa . trình bày. quan nieäm saùng taùc thô  Vaên thô NÑC – nhöõng vì sao coù aùnh vaên cuûa NÑC ( 5 phuùt). phaán ñaáu hi sinh vì nghóa lôùn.Con ngöôøi NÑC? Daãn NÑC: chöùng. leân aùn phi nghóa → thoáng nhaát . nöôùc ta trong “suoát 20  Veû ñeïp cuûa taùc giaû. Cuoäc ñôøi. Phaàn thaân baøi: dung.Quan nieäm saùng taùc thô con ngöôøi: coù nghóa khí. nhaát laø ñoaïn so saùnh vôùi Bình Ngoâ ñaïi Tác phẩm của caùo.GV hoûi: nghóa. teá NSCG. nhöõng caùi chöa neân moät nhaø vaên lôùn? töøng coù trong tp tröôùc ñoù”: Hình töôïng trung taâm trong baøi Vaên teá NSCG : ngöôøi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 25 Töôøng . khí tieát cao vaên cuûa NÑC? Daãn ñeïp. 2 nhoùm nhaän xeùt) a.

caùch laäp luaän thöôøng ñöôïc goïi laø ñoøn baåy. lieân quan ñeán GV cho HS ñaùnh giaù nhan ñeà. truyeän noùi.  PVÑ ñaõ giuùp ngöôøi ñoïc thaáu hieåu nhöõng giaù trò khieán cho NÑC trôû thaønh ngoâi sao caøng nhìn caøng thaáy saùng. ôû thôøi ñaïi chuùng ta coù phaàn loãi thôøi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . deã nhôù. TT6: GV hoûi . LÑ3: Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm LVT Phaân tích caùi hay veà noäi dung: Ca ngôïi neùt ñeïp cuûa nhöõng nhaân vaät chính nghóa. GV cho HS nhaän xeùt veà caùch toå chöùc saép xeáp luaän ñieåm trong phaàn Thaân baøi. nhöõng ñaïo ñöùc ñnaùg quyù troïng ôû ñôøi. hình aûnh? → GV choát laïi noäi dung.PVÑ ñaõ ko vieát veà NÑC vôùi noãi tieác thöông cuûa moät ngöôøi hoaøi coå. laïi theâm chöa tìm ra nguyeân baûn. caùch söû duïng töø ngöõ.Văn thơ của NĐC chứng minh cho một tâm hồn lớn.Anh (chò) hoïc taäp ñöôïc gì veà quan ñieåm ñaùnh giaù taùc phaåm vaø veà caùch laäp luaän cuûa taùc giaû baøi vaên? . Baùc boû quan ñieåm thieân leäch veà ngheä thuaät: laø truyeän keå.ø ngoâi saùng trong Hoaït ñoäng 3 vaên ngheä daân toäc. ( laäp luaän baùc boû. ñieàu kieän muø loaø khoâng theå söûa baûn thaûo. Taùc giaû luoân nhìn ngöôøi xöa töø hoâm nay ( nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX)→ thoâng caûm. Ngöôøi laäp luaän baét ñaàu baèng söï haï xuoáng nhöng laø ñeå TT8.Theo PVÑ. Tuy ko phuû nhaän nhöõng giaù trò luaân lí maø NÑC ca ngôïi. - TT7. c.  Caùc luaän ñieåm xoay quanh vaán ñeà chuû choát : NÑ.2010 nghóa só xuaát thaân töø noâng daân → trong vaên chöông tröôùc ñoù chöa coù → nhaán maïnh giaù trò baøi VTNSCG → bản GV cho HS nhaän xeùt. ca ngôïi nhöõng con ngöôøi trung nghóa.Taùc giaû ñaõ baøn luaän ntn veà nhöõng ñieàu maø nhieàu ngöôøi cho laø haïn cheá cuûa tp naøy? . GV cho HS tìm hieåu naâng leân) vaø nhaän xeùt phaàn Keát  Khaúng ñònh ñaây laø baûn tröôøng ca baøi haáp daãn maø nhaân daân mieàn Nam say söa caû noäi dung vaø ngheä thuaät. ñaâu laø nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho truyeän LVT coù theå trôû thaønh tp lôùn nhaát cuûa NÑC vaø raát ñöôïc phoå bieán ôû daân gian? . choát chất của văn chương là sáng tạo → đóng góp của laïi noäi dung. traân troïng ngöôøi xöa. giàu tình cảm của NĐC) . noâm na. một tâm hồn nhiệt huyết ( ngòi bút thể hiện cho tấm lòng trung nghĩa. Maëc duø caùch saép xeáp chung veà vaên baûn caùc luaän ñieåm khoâng theo traät töï Giaù trò cô baûn cuûa baøi thôøi gian nhöng caùch nghò luaän vöøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 26 Töôøng . NĐC. deã hieåu.

Toång keát ( Ñaùnh giaù chung veà vaên baûn) Noäi dung saâu saéc. 3. Phaàn keát baøi: Khaúng ñònh moät laàn nöõa NÑC laø nhaø thô lôùn. 4. tình caûm chaân thaønh.Cho HS phaùt bieåu caûm töôûng. cuûng coá: . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 27 Töôøng . Daën doø chuaån bò baøi hoïc sau: Hoïc baøi theo daøn yù ñaõ ghi vaø ñöa ra nhöõng ví duï minh hoïa cuï theå. Taïo söùc coå vuõ maïnh meõ cuoäc ñaáu tranh chính trò luùc baáy giôø ôû mieàn Nam vaø treân caû nöôùc. veà “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” veà “Luïc Vaân Tieân” vaø veà caùch xaây döïng vaên baûn nghò luaän cuûa Phaïm Vaên Ñoàng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 vaên nghò luaän naøy laø gì ? xaùc ñaùng. kính phuïc vaø töï haøo veà cuï Ñoà Chieåu. chaët cheõ.GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK . Nhaán maïnh ñôøi soáng vaø söï nghieäp NÑC laø taám göông saùng neâu cao ñòa vò vaø taùc duïng cuûa vaên hoïc ngheä thuaät. luaän ñieåm roõ raøng. thieát tha. traân troïng. ngoân töø ñaëc saéc → caùch trình baøy luaän ñieåm coù söùc loâi cuoán maïnh meõ. 3. III. coù söùc thuyeát phuïc cao. Boá cuïc chaët cheõ. Luyeän taäp. vöøa xuùc ñoäng. caùch laäp luaän saùng suûa. neâu cao söù maïng cuûa ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa tö töôûng. nhaän thöùc cuûa mình veà cuï Ñoà Chieåu. Giuùp ngöôøi ñoïc theâm hieåu. vôùi nhieàu hình aûnh. laø ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä daân toäc.

. B.2010 Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ Nguyễn Đình Thi A. đưa dẫn chứng. sử dụng từ ngữ.. sách giáo viên bản thiết kế. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: .Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ.Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận. hình ảnh .Sách giáo khoa. để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra. phiếu thảo luận .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 28 Töôøng . . Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành: .

+ Rung động thơ: là khi tâm hồn ra khỏi trạng TT2: Thế nào là “rung động thơ” và thái bình thường do có sự va chạm với thế giới “làm thơ”? bên ngoài và bật lên những tình ý mới mẻ.hình ảnh + Phải gắn với tư tưởng . GV tổng hợp các + Phải có nhịp điệu ( bên ngoài và bên phiếu thảo luận. lí luận gắn với thực tiễn. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh . Xvai .tình cảm thơ + Phải có hình ảnh. Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu GV hướng dẫn HS phần III.Những thơ: Gồm đặc điểm của ngôn ngữ .2010 Tổ chức tiết dạy theo hướng kết hợp các phương pháp đọc hiểu. GV bổ sung. các yếu tố ngôn ngữ và tâm hồn) tốt nhất trình bày trước lớp. tính chất khoa học đúng đắn. hoàn thiện bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự.Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là thể hiện tâm Đặc trưng cơ bản nhất của thơ và hồn con người. nghị luận kết luận.Phong cách: Chính luận .Thấy được tài năng vẽ chân dung bằng ngôn ngữ rất tài hoa của X. Giới thiệu bài mới. gợi tìm . gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thi ca ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI X. hoàn thiện Hoạt động 4: IV. yêu cầu các sống động.trữ tình. cảm xúc thành thực) TT2: Sau 7 phút. mới lạ về sự vật vừa chứa đựng nhóm thảo luận.Việc nêu lên những vấn đề đặc trưng bản chất TT1: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi 5 (SGK) của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc TT2: Củng cố. TT1: Phát phiếu thảo luận. Những luận: nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu . chọn nhóm thảo luận trong. quá trình ra đời của 1 bài thơ . Đặc trưng cơ bản nhất của thơ: GV hướng dẫn hS tìm hiểu phần I. Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động của GV Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 I . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 29 Töôøng .( Vừa là hình ảnh thực. trả lời câu hỏi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hợp với yếu tố tùy bút.hình ảnh GV hướng dẫn HS phần II . Tiến trình lên lớp. GV đưa dẫn chứng ) Hoạt động 3 III. kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận nhóm ( 6 nhóm). (Nếu có thời gian. TT1: Đặt câu hỏi TT2:Củng cố. . 2. Xvai -gơ A. Nếu thiếu. Giá trị của bài tiểu luận: GV cho HS nhận xét về giá trị bài TL . Những đặc điểm của ngôn ngữ . 1.Quá trình ra đời của một bài thơ: Rung động TT1: Yêu cầu hs chú ý 3 đoạn đầu của thơ -> Làm thơ bài trích để trả lời câu hỏi 1 (SGK). C.Thấy được những nét chính về tính cách và số phận của Đôtx . + Làm thơ: là thể hiện những rung động của tâm hồn con người bằng lời nói (hoặc chữ viết ) Hoạt động 2: II.gơ.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Sử dụng phương pháp phát vấn.. . HS đọc và phát hiện vấn đề theo 2. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành . tính cách . . Hướng dẫn đọc thêm . Kiểm tra bài cũ : 2. sách giáo viên. trong văn xuôi chứng tỏ tấm lòng kính trọng của Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 30 Töôøng . thảo luận. N2 tìm hiểu.. Đọc.2010 B. Giới thiệu bài mới : 3.Cho biết chân dung của Đô-xtôi. Hoạt động của GV v à HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs I.Nghệ thuật viết chân dung văn học : gợi ý của Gv. .Sách giáo khoa. gợi mở cho HS D.… chủ yếu là hướng dẫn.Chân dung Đô-xtôi-ép-xki : một tinh cách mâu thuẫn và một số phận ngang trái . ép-xki có những nét gì đặc biệt ? + Là người khách chuyên cần của hiệu cầm đồ -Nét chung của chân dung + Làm việc suốt đêm trong cơn đau đẻ của vợ -Nét cụ thể + Sống giữa giống người chấy rận + Bệnh tật .So sánh. phân tích tính cách + Số phận vùi dập thiên tài nhưng thiên tài tự cứu vãn mâu thuẫn bằng lao động và tự đốt cháy trong lao động ( Lao Hs thảo luận..Đối lập : cấu trúc câu . Gv hỏi: + Trước cửa tò vò của ngân hàng . ẩn dụ : cấu trúc câu . dân tộc mình (sứ giả của xứ sở . khát vọng cao cả . hoàn cảnh . hình ảnh so sánh ẩn dụ có tính hệ thống .hiểu văn bản : tóm tắt văn bản 1. Tính cách mâu thuẫn : + Tình cảm mãnh liệt trong cơ thể yếu đuối của con TT3: GV chia nhóm. Đôtx đã tỏa sáng cho vinh quang của Tổ quốc và dân tộc. TT1 : GV gọi 1 hs tóm tắt a.. kiềm chế lần cuối sự cuồng nhiệt của các mâu thuẫn thời đại )  Nơi tận cùng của bế tắc. Tiến trình tổ chức dạy học : 1. thảo luận bệnh thần kinh N1 tìm hiểu. khái quát vấn đề động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông ) + Chịu hàng thế kỉ dằn vặt để chắt lọc nên những vinh quang cho Tổ quốc ..lại ngày..  Những yếu tố biểu hiện đẩy nhân vật vào chỗ tận cùng của nghiệt ngã đầy bi kịch . một số tài liệu liên quan đến Đôtx. ông đứng chờ ngày . Số phận nghiệt ngã : TT2. b. phân tích số phận + Phải tìm đến những cơ hội“thấp hèn” để cho tròn nghiệt ngã . thiết kế bài dạy . mang lại cho đất nước sự hòa giải .Bút pháp vẽ chân dung văn học : Gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn  Thể loại đứng ở ngã ba : Tiểu sử -tiểu thuyết -chân dung văn học GV cho HS nhận xét chung về bút Ngòi bút viết chân dung rất tài hoa giàu chất thơ pháp của nhà văn .

Trong VB yếu tố nghệ thuật nào có tính chất chủ đạo ..3.ông báo trước sứ hiện luyện tập . V.. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ..4.Về nhà học bài .Soạn bài : Nghị luận về một hiên tượng đời sống Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 31 Töôøng .2010 X.Nhận xét về tài năng viết chân dung văn học của Xvaigơ D.Xvai-gơ dành cho Đô-xtôi-ép-xkithật lớn lao biết chừng nào. Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu các câu 2.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . mệnh thiêng liêng của sự hòa giải nước Nga. Luyện tập : Tìm những câu văn chứng tỏ sức hút của nhân vật với Hoạt động 3 GV hướng dẫn hs về nhà thực tác giả và với cả nước Nga + Với sự thành kính xuất thần. Hướng dẫn học sinh đọc vài đoạn và phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc . + Sự hứng khởi thật không giới hạn .yếu tố nghệ thuật nào có tính hỗ trợ đắc lực ? Chân dung con người hiện ra trên cái nền như thế nào ? II..luyện tập .Giá trị của bài tiểu luận: .Giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang của ông : sự đoàn kết của tất cả những người Nga .một vòng hào quang chói lọi bao quanh cái của người bị hành khổ này . +. Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 04 : 12 - Làm văn : 15/09/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống. Có ý thức, biết nêu ý kiến đúng đắn trước những hiện tượng đời sống. Rèn kĩ năng làm văn nghị luận . B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: SGK, SGV, bài soạn, phiếu học tập, bảng phụ. - Gợi mở, hướng dẫn học sinh trả lởi câu hỏi, thảo luận, từ đó rút ra cách làm một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Ổn định: II.Kiểm tra bài cũ - Nêu các luận điểm chính của bài NĐC ngôi sao sáng…………. - Nêu giá trị của bài Tiểu luận : Mấy ý nghĩ về thơ - Nghệ thuật viết chân dung văn học của Xvaigơ ? III.Giới thiệu bài mới IV.Tìm hiểu bài: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Khái niệm: GV hướng dẫnHS tìm hiểu khái 1. Thế nào là hiện tượng đời sống? niệm - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao GV : lấy ví dụ SGK phân tích để HS chuyện xảy ra. Có hiện tượng tốt, có hiện tượng hiểu khái niệm xấu.  Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con người đều là hiện tượng đời sống. GV : Có phải mọi hiện tượng xảy ra đều đáng bàn luận? - Chỉ những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh HS : Xác định: - không hưởng đến phần lớn mọi người trong xã hội mới là GV : Hãy nêu lên một số hiện tượng, vấn đề nghị luận. sự kiện đời sống nổi bật ở địa A. -

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
32

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
phương? HS : Nêu và đưa ra nhận xét khái quát. GV : Thế nào là nghị luận? HS : Dựa vào hiểu biết và những bài đã học trình bày. GV : bổ sung, khái quát. GV : So sánh sự giống và khác nhau giữa nghị luận về một hiện tượng đời sống với những kiểu nghị luận đã học? Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài. GV : Đưa ra một hiện tượng đời sống và yêu cầu HS bàn luận. VD :Cách xưng hô của học sinh hiện nay. Gọi một số HS trình bày. GV: nhận xét , dánh giá. Từ đó nêu những yêu cầu khi làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. SH: Dựa vào ví dụ ở phần 2 dể rút ra các bước cơ bản khi làm bài.

Năm học 2009 - 2010

2.Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống? - Là sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội. II.Yêu cầu: 1. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tượng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. 2. Qua hiện tượng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ . . . Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. 3. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng. 4. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. III.Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. 1.Tìm hiểu đề: *Nội dung tìm hiểu đề. Trước khi tìm hiểu đề cần: + Đọc kỹ đề bài. + Gạch chân các từ quan trọng + Ngăn vế (nếu có) *Tìm hiểu đề: - Thể loại, các thao tác làm văn - Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào) -. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài 2.Lập dàn ý: * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận. * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. * Kết bài : Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống. 3.Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập BT1. Câu a. - Hiện tượng: Nhiều thanh niên, hs VN du học nước

GV : Nêu những bước cơ bản khi làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống? HS : Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập TT1. Làm BT1

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
33

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
GV cho HS thảo luận BT1 GV chia lớp thành 4 nhóm - Nhóm 1 câu a - Nhóm 2 câu b - Nhóm 3 câu c - Nhóm 4 câu d và nhận xét. Sau 5 phút, GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày . GV cho Hs nhóm 4 nhận xét, bổ sung

Năm học 2009 - 2010
ngoài lười nhác, dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xd đất nước → Nêu và phê phán hiện tượng - Hiện tượng ấy xảy ra từ những năm đầu ( khoảng năm 1925) thế kỉ XX. - Mở rộng : Trong xã hội ta ngày nay hiện tượng ấy vẫn tồn tại. Chúng ta không thể sống dựa vào đồng tiền của người khác mà phải tự vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Lời của Bác gần một thế kỉ vẫn có nhiều ý nghĩa. Câu b. - Thao tác lập luận phân tích : thanh niên du học mải chơi bời, thanh niên trong nước ko làm gì cả, họ sống già cỗi, thiếu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai của đất nước… - Thao tác lập luận so sánh: nêu lên hiện tượng thanh niên, sinh viên Trung Hoa du học chăm chỉ, cần cù… - Thao tác lập luận bác bỏ: Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ ko làm gì cả. Câu c. Nghệ thuật diễn đạt văn bản: dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu trần thuật, câu hỏi “Thế thì thanh niên của ta đang làm gì?”, câu cảm thán ( trực tiếp bày tỏ nỗi lo âu chính đáng “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” Câu d. Rút ra bài học cho bản thân: xác định lý tưởng, cách sống; mục đích, thái độ học tập đúng đắn. BT2. Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Karaoke và Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay? Lập dàn ý * Lưu ý : Tích hợp bảo vệ môi trường - Ô nhiễm âm thanh, mất trật tự công cộng, tình trạng nhiễu loạn thông tin, ô nhiễm thông tin,…

Câu d. HS tự trả lời TT2. Làm BT2. GV gợi ý, HS tự làm GV gọi 2 em HS đọc bài làm, cho HS trong lớp nhận xét. TT3. GV giáo dục bảo vệ môi trường cho HS . GV cho HS liên hệ với thực tế. Cụ thể trên địa bàn quận Liên Chiểu ( đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, Ngô Văn Sở,…)

V. Củng cố - luyện tập Bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
34

Töôøng

trao đổi thảo luận. Giới thiệu bài mới IV.hiểu văn bản và làm văn B.Tiếng Việt : 17/09/2009 : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC A. trả lời các câu hỏi. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 35 Töôøng . Mục tiêu bài học Giúp học sinh .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Hãy cho biết cách thức và yêu cầu làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống? III. 14 . D.Soạn bài : Phong cách ngôn ngữ khoa học Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 13.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Ổn định lớp II. làm việc theo nhóm. .Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.Kiểm tra bài cũ: . sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C.Về nhà học bài và làm bài tập . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Phương tiện thực hiện +Sách GK.2010 D. Tiến trình lên lớp I.Biết vận dụng các kiến thức về phong cách ngôn ngữ khoa học vào đọc . Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.

chữ viết: Biểu hiện ở nội dung khoa học. ko dùng xã hội phép tu từ cú pháp. ko dùng câu đặc biệt. Câu văn yêu cầu chính xác. riêng buộc người dùng phải hiểu chính xác mới . . GV hỏi : phong cách nnkh có mấy đặc CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC trưng cơ bản ? TT2.Về chữ viết: Ngoài những đặc điểm của chuẩn 2. văn bản khoa học Thể hiện trong từ ngữ. ở kết cấu của văn bản .Ngôn ngữ khoa học tồn tại ở 2 dạng : Nói và viết . TT3.Về ngữ âm: tuân theo những yêu cầu phổ biến phương tiện ngôn ngữ. Từ ngữ. đơn vị phán đoán lôgic.. GV cho HS làm việc với văn bản TT2. . phi cá thể xác định hoặc khuyết chủ ngữ. hạn chế sử dụng thường xuyên khi đánh giá. GV giảng thêm cho HS về các nội dung sau: 1. không sử dụng các từ ngữ địa phương. lôgic chính tả tiếng Việt nói chung. văn bản phải liên *Về kiểu câu kết chặt chẽ và mạch lạc. nhận xét. Ngôn ngữ khoa học .Cấu tạo đoạn văn.Văn bản khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung.Câu có nghĩa bị động và câu có từ “là” được sử ít bộc lộ sắc thái cảm xúc. ( khác với PCNNSH. cấu tạo còn sử dụng những hệ thống ký hiệu khoa học đoạn văn và văn bản 3 VD: m .Từ ngữ mang sắc thái biểu cảm trung hòa . chỉ được dùng với một . tạo nên sức thu hút người nghe khoa học. GV giải thích về 3 loại văn bản khoa học TT4. PCNNNT) . GV yêu cầu học sinh cho các ví dụ thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học . VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1. ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG TT1. Tính lí trí.Mỗi ngành khoa học có hệ thống thuật ngữ nghĩa.Thường dùng các kiểu câu có chủ ngữ không 3.Câu văn trong văn bản này là một đơn dùng được vị thông tin. câu văn. các .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần I TT1. chặt chẽ. GV hỏi : Thế nào là ngôn ngữ khoa học? Năm học 2009 . . định dụng những biểu đạt mang tính cá nhân nghĩa. trừu tượng *Về ngữ âm.Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học. Tính khái quát. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính : + Các văn bản khoa học chuyên sâu + Các văn bản khoa học giáo khoa + Các văn bản khoa học phổ cập 2.. các thuật ngữ về phát âm. câu văn có màu sắc trung hoà.Ngôn ngữ khoa học ( dù ở dạng nào) Hoạt động 2 cũng đều có đặc trưng cơ bản của GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần II phong cách ngôn ngữ khoa học II. .2010 I. . Tính khách quan.Từ ngữ được dùng phần lớn là từ ngữ *Về từ ngữ: thông thường. . biệt ngữ lôgic. kg.Dùng các kiểu câu phức có đầy đủ các cặp quan hệ hô ứng III. tiêu biểu là trong các văn bản khoa học. GHI NHỚ *Về biện pháp tu từ: ( sgk trang 76) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 36 Töôøng . H2O .

Phê bình văn học. mảnh tước.Cách trình bày. . a.Nhóm 1: câu a. .Nhóm 4: nhận xét Nhóm thảo luận 5 phút. LUYỆN TẬP BT1. và tưhờng xuất hiện những chú thích. gãy khúc. lô gích . kết cấu phục vụ cho các luận điểm lớn. sơ đồ. Luận cứ đều là các cứ liệu thực tế.. Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường sống ( nước. bổ sung cho hoàn chỉnh.Văn bản khoa học chuyên sâu và giáo khoa không sử dụng các biện pháp tu từ .. so sánh *Về bố cục.Ngoài cách trình bày thông thường còn có các bảng biểu.. Thi pháp học.Các thuật ngữ khoa học: Khảo cổ.Nhóm 2: câu b . người vượn.Tính lí trí. không khí và đất). BT4. bố cục phải chặt chẽ. bổ sung Năm học 2009 . TT2. rìu tay.. BT2. ko lệch về bên nào .Văn bản khoa học phổ cập có sử dụng các biện pháp tu từ như: ẩn dụ. Khoa học văn học bao gồm các chuyên ngành : Văn học đại cương ( LLVH). 2. sau đó cử đại diện trình bày → GV cho các thành viên nhóm 4 nhận xét. tác phẩm. Văn bản trình bày những nội dung khoa học: Khoa học văn học – chính xác hơn là khoa học lịch sử văn học ( Văn học sử). câu sau nêu luận cứ. Làm bài tập 2 GV gọi HS đọc đề và gọi HS trả lời GV nhận xét.3 SGK trang 76 TT1. nhân hóa. Đoạn văn có lập luận và kết cấu diễn dịch.2010 TT3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . lôgic GV nhận xét TT4. hình ảnh.. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 37 Töôøng .Thuật ngữ khoa học : chủ đề. với những quy định chặt chẽ. VD: Từ “đoạn thẳng” trong ngôn ngữ thông thường được hiểu là đoạn không cong queo. Lịch sử văn học.. trình bày: . . Làm bài tập 1 GV chia lớp thành 4 nhóm . lôgic của đoạn văn thể hiện rõ nhất ở lập luận : câu đầu nêu luận điểm khái quát.→ có phần trừu tượng. Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS chỉ ra các thuật ngữ khoa học trong đoạn văn và phân tích tính lí trí. Văn bản đó thuộc ngành Khoa học văn học. phản ánh hiện thực. Trong toán học được hiểu là đoạn ngắn nhất nối 2 điểm AB Các thuật ngữ còn lại HS tự làm BT3. lí trí. b. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS luyện tập : BT1... di chỉ.Nhóm 3: câu c . c.Hệ thống đề mục : từ khái quát đến cụ thể ( diễn dịch) . Đặc điểm dễ nhận thấy : . GV gợi ý cho HS tự làm IV. . hạch đá. một chuyên ngành trong Khoa học văn học. mô hình . công cụ đá.

Về nhà học bài .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một tư tưởng. đạo lý. Làm văn : 24/09/2009 : TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1 A. .Tiếp tục luyện tập ( nếu còn thời gian) D. Củng cố . Kết hợp trong các bài tập rèn luyện kĩ năng. V. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 38 Töôøng . .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Tiết sau trả bài số 1 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 15.2010 * Lưu ý : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ( các thuật ngữ khoa học môi trường và các văn bản phổ biến khoa học môi trường.GV gọi HS đọc lại phần ghi nhớ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn - Năm học 2009 .luyện tập .Làm bài tập : Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về giá trị của việc Hiến máu nhân đạo. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau.

2010 B.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một tư tưởng. lập ý. C. lập dàn ý. cho hs phân tích.HỌC I. cảm nghĩ của bản thân. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .GV : Đề + đáp án.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III. đạo lí.Giới thiệu bài mới IV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 39 Töôøng . biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . .

sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn b. .Thân bài : . học để tự khẳng định mình”. PT.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trong các tác phẩm văn học. BL…) hoàn chỉnh . bình luận. nội dung. học để làm. Về nội dung : . đạo lí) 2. Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận . NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT 1.LẬP DÀN Ý Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ( cách làm bài nghị 1.HS nắm được yêu cầu của đề Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học . Kết bài : TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý Nêu ý nghĩa.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích các khái niệm “học để biết”. học để chung sống.Thể loại : NLXH (GT.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích pháp học tập. . Về hành văn Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 40 .KB : mỗi học sinh phải xác định phương hướng. sau 5 phút GV gọi hs I. luận về một tư tưởng.Phân tích những mặt đúng.GV gợi ý cho hs về yêu cầu . 2. Nhận xét chung a. HS thảo luận. III.Giải thích vấn đề cần bàn luận . bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận. bổ sung cho hoàn chỉnh . biện pháp học tập cho riêng mình. các bài phóng sự … II.Kiến thức còn hạn chế . “học để + Giải thích k/n “học” làm”… + Mục đích của việc học : Học để + Chứng minh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 3.… biết. rút ra bài học nhận thức (đề 2) Đề 2: . TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ trình bày GV cho hs nhận xét.GV cho hs dưới lớp nhận xét. CM.Nội dung : Theo yêu cầu từng đề 3. hỡi bạn?” GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại.… . Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đề của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. bổ sung cho 1. Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập tư liệu của đề ? do UNESCO đề xướng : “Học để biết.MB : Giới thiệu mục đích học tập do UNESCO trong phần lập dàn ý đề xướng TB: .

MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs thấy rõ: .Tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm hoạ HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi quốc gia và mỗi con người. II.Đọc văn ( văn bản nhật dụng) : 25/9/2009 : THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS. lo lắng cho vận mệnh của loài người và bởi cách diễn đạt vừa trang trọng.. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . vừa giàu hình ảnh và gợi cảm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. vở soạn. tranh ảnh. tìm kiếm tư liệu về đại dịch HIV/AIDS. B. . .CHUẨN BỊ BÀI MỚI RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :6 : 16. gợi mở. 17 . Ổn định lớp. bởi mối quan tâm.. . HS: sgk.. thảo luận. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC I. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Khi đại dịch ấy còn hoành hành trên thế giới.Phương tiện: GV: Sgk. tầm suy nghĩ sâu rộng. .luyện tập Năm học 2009 .Sức thuyết phục mạnh mẽ của bài văn được tạo nên bởi tầm quan sát. Kiểm tra bài cũ: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 41 Töôøng .Cách thức: Nêu vấn đề..nan A. Củng cố . nhưng có sức gợi suy nghĩ đến nhiều điều sâu xa. tư liệu về tác phẩm và đại dịch HIV/AIDS. thiết kế bài học. C.Bản thông điệp nói về một vấn đề cụ thể.2010 D. sgv. rộng lớn hơn. đang đặt ra trước mắt mỗi chính phủ và mỗi người dân trên thế giới. không ai có thể giữ thái độ im lặng cũng như sự phân biệt đối xử với những người đang sống chung cùng HIV/AIDS. cô đúc. 1-12-2003 Cô-phi An .

Cô. nhiều nhóm từ thiện đã chung tay vào ứng phó với đại dịch này . là hiểm hoạ cho đời sống của dân tộc và nhân loại? Tình hình phòng chống đại dịch này ở địa phương em? Nhóm 2: Tác giả đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực. II.4.phi An. bố cục.Tìm hiểu chung GV hướng dẫn hs tìm hiểu Tiểu dẫn. a. .AIDS là đại dịch nguy hiểm. Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài. Đọc . 1-12-2003 3.Theo mục tiêu đề ra cho năm 2005. cảnh ra đời.Các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS. không phải là một . đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông nêu ra sau đó. Bố cục:3 phần.1938 tại Gan TT2: GV giói thiệu cho hs đây là một na. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS.Các tổ chức. Năm học 2009 . . công ty. IV. lao và sốt rét đã được thông qua.Theo em văn bản này được chia thành mấy phần? Nội dung? 2. có ý nghĩa nhiệm chức vụ này 2 nhiệm kì (1/1997 đến thời sự. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: I. Song những hành động ấy vẫn quá ít Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 42 Töôøng . kì thị. liên quan đến cả cộng đồng để 1/2007) hướng hs vào phần đọc-hiểu văn bản. lẽ ra….Tiêu chí nội dung đề bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc và đảm tài là những vấn đề lớn lao.hiểu 1.Ông là người châu Phi da đen đầu tiên được thể loại văn học. một nước cộng hòa thuộc châu Phi. Tác giả: TT1:GV cho hs tóm tắt về tác giả . và lẽ ra…)  Nhiều tổ chức.nan sinh ngày 8. nhiều nước vào cuộc với tinh thần cao.hiểu văn bản TT1:GV chia lớp thành bốn nhóm thảo luận các vấn đề. Nhóm 1: Bản thông điệp nêu lên vấn đề g? Trình bày những hiểu biết của em về HIV/AIDS? Vì sao HIV/AIDS được gọi là đại dịch.Được trao giải thưởng Nô.Ngân sách dành cho phòng chống HIV tăng lên đáng kể. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Cô phi an nan viết gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS.Tình hình. chúng ta đã bị chậm ( Lẽ ra…. nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia. .ben Hoà bình năm TT3: Hs đọc văn bản và tìm hiểu hoàn 2001. 1. văn bản nhật dụng. . Phần 1: Từ đầu → năm 2005: Thực trạng đại dịch AIDS (đại dịch nguy hiểm) Phần 2: Tiếp theo → cái chết: Phê phán thái độ phân biệt đối xử.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn III. cho ví dụ. .2010 Hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. . Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi.

Mỗi phút đồng hồ có 10 người bị nhiễm HIV.ran đến Không nên phân biệt kì thị. lại: .AIDS đại dịch.Cùng tôi đánh đổ các thành luỹ của sự im lạng. Phê phán thái độ kì thị. GV nhận xé. im lặng là đồng  AIDS là đại dịch là hiểm hoạ cho đời sống nghĩa với cái chết? của dân tộc và nhân loại. Củng cố . gây tỉ lệ tử vong cao và không có dấu hiệu suy giảm. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm → có sức lôi cuốn cao. Tổng kết. . từ dãy núi U. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết bài học III.Tuổi thọ người dân bị giảm sút. luận cứ hợp lí. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 43 Töôøng . Không nên phân biệt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .  Kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS. b.Nội dung của thông điệp : . cách sắp xếp luận điểm. kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này.An – nan đã đưa ra điều? với cái chết.2010 so với yêu cầu thực tế. .Luyện tập 1. im lặng là đồng nghĩa cuối cùng C. .t bổ sung và chốt Tác giả kêu gọi chúng ta cần đoàn kết chống vấn đề. giữa “chúng ta” và “họ”). . V. không ảo tưởng đứng ngoài cuộc ( dựng lên bức rào ngăn cách Nhóm 4:Trước hiểm hoạ của AIDS.HIV/ AIDS là nạn đại dịch gây tỉ lệ tử vong cao. xứng đáng với cương vị của một người đang gánh vác trọng trách Tổng thư kí LHQ.Dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành. Châu Á. .Bệnh dịch đang lan rộng nhanh đặc biệt là khu Nhóm 3:Vì sao tác giả khẳng định vực Đông Âu. tốc độ lây lan đáng báo động ở phụ nữ.Lời kêu gọi.Hãy sát cánh cùng tôi. tốc độ lây lan nhanh và chưa tìm ra thuốc đặc hiệu điều trị. không ảo Thái Bình Dương. phân biệt đối xử. rõ ràng. cuộc chiến đấu chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính bạn. Em nhận xét gì về những câu văn ở cuối văn bản? TT2 :Các nhóm cử đại diện nhóm lên 3. . cách diễn đạt vừa trang trọng.Cách lập luận chặt chẽ. trình bày. rành mạch. kì thị. tưởng đứng ngoài. .Tác giả đã thể hiện được một tầm nhìn rộng lớn. 2. trở thành hiểm hoạ cho đời sống nhân loại.

Phương tiện thực hiện: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 44 Töôøng .BT về nhà : Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị).nan kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn. 2. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành . Luyện tập Em sẽ làm gì để hưởng ứng bản thông điệp? Gợi ý viết theo định hướng: . so sánh để làm bài nghị luận văn học. Cô. đoạn thơ” RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 06 : 18 . B. . đẩy lùi hiểm hoạ. ĐOẠN THƠ A.Làm văn : 25/09/2008 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ.Về nhà học bài .Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Việc làm thiết thực.Soạn bài mới “ Nghị luận về một bài thơ.2010 .phi An. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . đoạn thơ. bình luận.Là người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất. chứng minh. Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ.Ước mơ về một tương lai cuộc sống của em và mọi người sẽ tránh được hiểm hoạ D. có ý nghĩa? .Nhận thức như thế nào về đại dịch? .

hoàn cảnh ra đời…) Hcrđ: Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. Ổn định lớp II.Cách thức tiến hành: Năm học 2009 .2010 Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc. C. + Vẻ đẹp của thiên nhiên một đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc + Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ nặng lòng đối với đất nước. Đề 1: Phân tích bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12 tập I . lập dàn ý cho các đề văn cụ thể ( đề 1.trang 84) Định hướng đề 1: a. khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 45 Töôøng . dân tộc + Sự hài hòa giữa tâm hồn người nghệ sỹ và chiến sĩ trong bài thơ + Tính cổ điển và hiện đại trong phong cách thơ Hồ Chí Minh. lập dàn ý theo gợi ý trong sách GK Nội dung cần đạt I.Tiến trình lên lớp I.Đánh giá chung.Kết bài . lúc này Bác đang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta b. 2 đề 1 Nhóm 3. c. trao đổi thảo luận. Giới thiệu bài mới IV. làm việc theo nhóm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn +Sách GK.Tìm hiểu đề và lập dàn ý 1. GV nêu các câu hỏi hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. đề 2 SGK) TT1 GV chia lớp thành 4 nhóm để làm bài: Nhóm 1.Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả. trả lời các câu hỏi. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động1: Hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. tác phẩm ( xuất xứ.2 trình bày đề 1 theo gợi ý trong SGK.Kiểm tra bài cũ: .Vấn đề được nêu trong bản thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS Nêu nhận xét về bài văn nghị luận này III.Thân bài . 4 đề 2 TT2 Nhóm 1. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân .

Khi nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương. phẳng lì. Kết bài: . biện pháp tu từ: Em. trình bày phương án trả lời.Cách viết bài nghị luận về một bài thơ. Mở bài . II . hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Thân bài: . Hoàng Cầm xúc động và sáng tác bài thơ này) b.Đóng góp của tác phẩm. TT5 GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý Hoạt động 2: hướng dẫn HS rút ra lý thuyết về cách làm bài. đoạn thơ 1. xót xa như rụng bàn tay → nỗi đau đớn xót xa về thể xác. TT4 GV gợi ý cho HS tìm hiểu đề. lấp lánh.Nêu xuất xứ bài thơ. đoạn thơ ? vị trí của đoạn trích? thể loại thơ.Tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào trong việc thể hiện nội dung ? HS dựa vào các câu hỏi trả lời. a. . tác giả ở bài thơ này. biện pháp tu từ : sông Đuống. trôi.Cảnh bên kia sông Đuống : tập trung phân tích các từ ngữ . Đề 3 Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi Anh đưa em về sông Đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông Đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì Xanh xanh bãi mía bờ dâu Ngô khoai biêng biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc Sao xót xa như rụng bàn tay a.Đây là kiểu bài phân tích đoạn thơ. Nhận xét và rút ra phương pháp chung? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 46 Töôøng . Những đặc trưng về từ ngữ. Đề 2:( tham khảo SGK) 3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . biêng biếc → Sắc màu xanh tươi. vị trí đoạn trích. trù phú của một làng quê yên ả thanh bình .Tình cảm của tác giả : tập trung vào các từ ngữ. nằm nghiêng nghiêng. GV đưa thêm đề 3 ( chọn bài Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm → tích hợp giáo dục môi trường) TT3 GV cho h/s đọc biểu cảm đoạn thơ và nêu cảm nhận chung về đoạn thơ.Tóm tắt ý chính đã nêu . xanh xanh. một phần thân thể bị huỷ hoại → thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương  Với giọng thơ trầm buồn.Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ Nội dung cơ bản : Cảnh bên kia sông Đuống qua cái nhìn bao quát từ bên này . . hoàn cảnh ra đời: ( Bài thơ được sáng tác vào một đêm tháng Tư năm 1948. nhớ tiếc. Nhóm 3. b.Đối tượng về một bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ hoặc 1 đoạn thơ hoặc 1 hình tượng thơ…) với kiểu bài này cần tìm hiểu : Tác giả.2010 2.4 đề 2 thảo luận.Nội dung chủ yếu của đoạn thơ là gì? c. hình ảnh thơ. tác giả thể hiện nỗi đau tột cùng khi quê hương bị rơi vào tay giặc c. hình ảnh thơ .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ…của bài thơ, đoạn thơ. 2. Nhìn chung bài viết thường có các nội dung sau: + Giới thiệu khái quát về một bài thơ, đoạn thơ. Nêu nội dung chính cần sáng tỏ. + Phân tích các giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. + Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS III.Luyện tập SGK trang 86 .Gợi ý: luyện tập bài tập trang 86. - Chú ý đoạn thơ trong chỉnh thể toàn bài thơ. - Từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật trong đoạn thơ. - So sánh liên tưởng với thơ đời Đường có gì mới và kế thừa như thế nào? Hoàn cảnh, tâm trạng của tác giả ?

V. Củng cố - Dặn dò: Mỗi bài thơ có thể phân tích trên nhiều phương diện nhưng cũng cần lựa chọn những phưong diện thật đặc sắc, nổi bật, có giá trị nhất mà mình hứng thú để phân tích. D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà học bài, soạn bài mới : Tây Tiến – Quang Dũng RÚT KINH NGHIỆM

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 19, 20 Văn : 4/10/2009 :

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs :

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
47

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

- Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền Tây và nét hào hoa, dũng cảm, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính TT trong bài thơ. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, trả lời những câu hỏi trong SGK → Lên lớp, GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . GV dùng phương pháp thuyết giảng, phát vấn, đàm thoại để chuyển tải nội dung bài học đến hs. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Quang Dòng vµ bµi th¬ T©y TiÕn . TT1.GV hái : - Quang Dòng ®Æc ®iÓm ®¸ng lu ý ? cã g× Yêu cầu cần đạt I.Tìm hiểu chung : 1. Tác giả Quang Dũng ( 1921- 1988) - Quê : tỉnh Hà Tây - QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc . - TP chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng 2. Tác phẩm a. Xuất xứ : in trong tập Mây đầu ô b. Hoàn cảnh ra đời : - TT là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, địa bàn đóng quân và hoạt động bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào). - Chiến sĩ TT phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có học sinh, sinh viên. QD là đại đội trưởng. - Đơn vị TT chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ : thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. - Cuối năm 1948, QD chuyển sang đơn vị khác, QD nhớ về đồng đội → tại làng Phù Lưu Chanh, QD viết “Nhớ Tây Tiến” → sau đó t/g đổi tên thành “Tây Tiến” → cảm giác về hành khúc mạnh mẽ hơn. c.Cảm hứng chủ đạo Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ da diết về miền Tây (địa bàn đóng quân và hoạt động của đơn vị TT) và người lính Tây Tiến.

-

H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña bµi th¬ ?

Nhan ®Ò “T©y TiÕn” cã ý nghÜa ntn ? T¹i sao lóc ®Çu t¸c gi¶ ®Æt “Nhí TT” sau ®ã ®æi l¹i thµnh “T©y TiÕn” .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
48

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
d. Bố cục: 4 đoạn - Đoạn 1: Nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân TT và k/ cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. - Đoạn 2: Nhớ những kỉ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. - Đoạn 3: Chân dung của người lính TT - Đoạn 4: Lời thề của người lính TT ( Lời thề gắn bó với miền Tây và Tây Tiến) II. Đọc - Hiểu văn bản 1. Đoạn 1 - Mở đầu đoạn thơ là nỗi nhớ. Tất cả đã xa rồi nhg QD vẫn gọi “TT ơi!”. Nỗi nhớ trào dâng, ko kìm nén nổi → thốt lên thành lời. - Trạng thái của nỗi nhớ : nhớ chơi vơi : nỗi nhớ vừa quen, vừa lạ, vừa cụ thể, vừa hình tượng hoá → trạng thái đặc biệt, bao nhiêu kí ức ùa về sống động lung linh trong lòng nhà thơ. - Đối tượng của nỗi nhớ : + Nhớ rừng núi, nhớ những miền đất lạ : Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông…→ gợi sự hùng vĩ, hoang dã, xa lạ. + Nhớ cuộc hành quân của bình đoàn TT: * Con đường hành quân : Điệp từ “dốc”, các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm”, “heo hút” với nét vẽ bạo, khoẻ, gân guốc, đồng thời ở câu 5 có 5T/7, câu 7 như bẻ ra làm đôi→ nghệ thuật tạo hình, phối thanh độc đáo đã diễn tả đắc địa sự hiểm trở trùng điệp và độ cao ngất trời của dốc đèo miền Tây→ con đường đèo dốc quanh co, gậnh ghềnh, khúc khuỷu, cao lên mãi. * Cuộc hành quân gian khổ, khắc nghiệt ấy còn được tái hiện qua cảnh người lính đối mặt với cơn mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ …bao trùm cả k/g và t/g→ mối đe doạ khủng khiếp, ko ít người kiệt sức và đã ngã xuống + Thế nhưng hình ảnh người lính TT hiện lên thật hào hùng, vượt qua mọi thử thách: * Hoa về trg đêm hơi : thiên nhiên đẹp lãng mạn và mang vẻ huyền thoại . * Súng ngửi trời: nhân hoá, hình tuợng đẹp, hào hùng, nên thơ, tư thế hiên ngang bất khuất * Câu 8 : toàn bộ thanh B → cái nhẹ nhõm của thơ cũng là cái nhẹ nhõm của người lính. Trong màn mưa phủ khắp đất trời, thấp thoáng hiện lên một vài đốm nhà, như bồng bềnh trên một biển mưa giăng khắp núi rừng → đẹp mơ màng. * Gục … quên đời : chết trg tư thế đang hành quân → hạ gam về cái chết, bình thường hoá sự hi sinh, sự hi

-

H·y cho biÕt bè côc cña bµi th¬ .

TT2. GV nhận xét , bổ sung

Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ph©n tÝch bµi th¬ TT1. GV gäi HS ®äc bµi th¬

TT2. GV hái :

- NÐt ®Æc s¾c cña

bøc tranh thiªn nhiªn ®îc vÏ ra ë ®o¹n thø nhÊt?

GV ®a thªm d/c : “H×nh khe thÕ nói gÇn xa §øt th«i l¹i nèi, thÊp ®µ l¹i cao” ( Chinh phô ng©m) “ §êng Thôc khã, khã h¬n lªn trêi xanh – Thôc ®¹o

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
49

Töôøng

 Nhớ những kỉ niệm đẹp 3. * “Kìa em”: biểu hiện sự ngạc nhiên.Cuối đoạn thơ là hình ảnh “ cơm lên khói”. Dường như vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ TT tạm lắng xuống. .Cảnh sông nước miền Tây: + Từ “có thấy”. người lính ko chỉ nhận ra hình ảnh hàng lau phơ phất mà còn cảm nhận được cả hồn lau → ko chỉ nói về vẻ đẹp của t/ nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật. đẹp mơ màng. Đoạn 2 .Kỉ niệm về đêm liên hoan: + Nhớ đêm hội đuốc hoa. GV nhËn xÐt. khiến ai đã một lần qua TB sẽ ko thể H×nh ¶nh ®oµn nào quên được. “có nhớ” : lưu luyến.Ngoại hình: đầu ko mọc tóc. Đoạn 3 . giữa dòng nước lũ → tạo thêm nét đẹp rắn rỏi. . vui sướng * Ngời lên trg ánh sáng của đêm hội là hình ảnh của những cô gái trẻ nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trg những bộ xiêm y lộng lẫy vừa e thẹn. khác thường mà còn vô cùng dữ dội. mềm mại. bịn rịn + Hình ảnh dòng nước lũ nổi bật với những bông hoa rừng đong đưa → tình tứ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chi nan. oai phong ( mượn sự so sánh để nhận ra tư thế hiên ngang và hào hùng) TT3. vừa say mê. Cảnh tượng thật đầm ấm. GV cho HS tiÓu kÕt TT5. “thơm nếp xôi” → âm hưởng êm dịu. + Nổi lên trên nền cảnh t/n thơ mộng là hình ảnh một dáng người vững chãi trên con thuyền độc mộc.2010 sinh vô cùng bi tráng. bæ sung TT4. ngỡ ngàng. nhiªn Êy ntn? 2. Chính cái đẹp lãng mạn trữ tình của miền quê Tây Bắc đã níu kéo chân người. đa tình đã gởi lại nơi này → ấm áp tình dân quân. đêm liên hoan giữa bộ đội và dân bản * Động từ “bừng”: giàu sắc thái biểu cảm * Hội đuốc hoa : ánh sáng tràn ngập. GV nhËn xÐt vµ ph©n tÝch Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 50 Töôøng . nan vu thíng thanh thiªn” ( §êng Thôc khã – Thôc ®¹o nan – Lý B¹ch) - Năm học 2009 . khoẻ khoắn cho bức tranh thơ mộng. vừa tình tứ trong một vũ điệu đậm sắc xứ lạ “man điệu” * Đêm hội ko chỉ bừng lên với ánh sáng. Tâm hồn lãng mạn. duyên dáng + Giữa mịt mù sương trắng. qu©n TT hiÖn ra  Đoạn thơ gợi lại những cuộc hành quân vô cùng gian khổ trªn c¸i nÒn thiªn nhg đồng thời cũng thấy được tâm hồn lạc quan của người lính TT. GV hái: H·y cho biÕt vÎ ®Ñp cña con ngêi vµ thiªn nhiªn ë khæ hai ( so s¸nh víi khæ thø nhÊt) TT7. nhộn nhịp → thu hút cả hồn vía những chàng trai TT. da xanh màu lá → người lính ko chỉ hiện lên với hình ảnh tiều tuy. GV ®äc ®o¹n 2 TT6. sắc màu mà còn có cả âm thanh → vui.

trg lòng TQ. GV cho HS tiÓu kÕt nhưng các anh quyết hi sinh tuổi trẻ. III.H·y lµm râ vÎ ®Ñp l·ng liệm bằng chính quần áo đơn sơ của những chiến sĩ ấy (có m¹n vµ chÊt bi tr¸ng cña người cho rằng chiếu thay áo bào bọc thây → ko phù hợp h×nh ¶nh ngêi lÝnh TT lắm với hiện thực của đoàn quân TT).Quyết tâm ra đi. áo bào gợi nét cổ kính. + Mơ dáng kiều thơm : HN với những dáng kiều thơm vẫn hiện về trong giấc mộng. Ghi nhớ ( SGK) ®o¹n 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 51 Töôøng . bản lĩnh của người chiến sĩ TT. tình cảm của các chiến sĩ TT (gắn bó máu thịt với đồng đội và những nơ mà các anh dã hành quân qua) . GV hái: . sống vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. ko hẹn ngày về. . 4. Đoạn 4 . Người lính ngã xuống nơi chiến trường thiếu thốn. tinh thần cảnh giác cao độ → mạnh mẽ. QD đã chạm khắc được tượng đài người liệt sĩ vô danh. là nỗi nhớ da diết.H·y cho biÕt ch©n dung + Áo bào thay chiếu: hiện thực của đoàn quân TT. hiến dâng cả tuổi xanh cho đất nước với tinh thần Quyết tử cho TQ quyết sinh “ ®o¹n 2 chẳng tiếc đời xanh” → lời thơ vang lên như một lời thề. + Mượn âm vang của dòng sông Mã để tiễn biệt các anh → luËn 2 c©u hái nµy) tính bi hùng trong sự hi sinh  Hình ảnh người lính TT hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất bi tráng. GV ®äc ®o¹n 3 . quyết liệt. TT11. đồng đội khâm ngêi lÝnh TT .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Qua đó. thể hiện mộng giết giặc. chói ngời vẻ đẹp lí tưởng. trang trọng. toả sáng vẻ đẹp tâm hồn. . Trải qua bao năm tháng nhg bài thơ vẫn sống mãi với thời gian.Tâm hồn : “đung đưa” + Mắt trừng : mắt quắc lên dữ tợn.Cuối đoạn thơ nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hi sinh TT10. chậm thể hiện rõ nét tâm hồn. Có thể nói qua chân dung người lính TT. GV cho HS tiÓu kÕt IV. được hiểu như sự trở về với đất ( GV cã thÓ cho HS th¶o mẹ. Lí tưởng cao đẹp đã lấn át cái bi thương → tinh thần bi tráng. trong ®o¹n th¬ nµy + Về đất → cách nói giảm.Ý chí : + Dù cái chết diễn ra trước mắt “rải rác…mồ viễn xứ” TT8. đa tình → tăng thêm ý chí chiến đấu . Tổng kết Bài thơ ghi lại hào khí của tuổi trẻ VN trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ.Họ gửi tất cả ở lại với núi rừng miền Tây : sống thì chiến đấu anh dũng.2010 GV bình từ “đong đưa” # từ . TT9. chết thì hồn các anh vẫn đi cùng đồng đội  Giọng thơ buồn. khao khát yêu đương → tâm hồn lãng mạn. là cõi đi về trong mộng → những trái tim rạo rực.

GV nhÊn m¹nh :lêi thÒ cña nh÷ng ngêi lÝnh TT chÝnh lµ lêi thÒ cña t¸c gi¶ .ChÝnh H÷u ch©n dung anh bé ®éi cô Hå trong 2 bµi th¬ : T©y TiÕn thiªn vÒ c¶m høng l·ng m¹n. Củng cố .So¹n bµi míi : NghÞ luËn vÒ mét ý kiÕn bµn vÒ v¨n häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 52 Töôøng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . ®ång chÝ thiªn vÒ c¶m høng hiÖn thùc D.2010 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc V.VÒ nhµ häc bµi . t¸c gi¶ viÕt :Hån vÒ SÇm Nøa ch¼ng vÒ xu«i? TT16.luyện tập GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK ( trang 90): GV cho HS so s¸nh bµi th¬ nµy víi bµi th¬ “§ång chÝ” . GV ®äc ®o¹n 4 TT15. Ho¹t ®éng 3 GV cho HS híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT14. GV hái : V× sao ë khæ cuèi.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 21, Làm văn : 7/10/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY - Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh,..để làm bài nghị luận văn học - Biết cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lên lớp, GV kết hợp các phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, tổng hợp.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
53

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : - Cảm nhận của em về hình ảnh người lính Tây Tiến ? - Hãy khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ( Về hình ảnh, về ngôn ngữ, về giọng điệu,…?) III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề và *Đề 1:Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn lập dàn ý học Việt Nam phong phú, đa dạng;nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán, quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước” Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên? TT 1: GV hướng dẫn hs tìm hiểu 1. Tìm hiểu đề: đề 1 VD1. GV gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm GV hỏi: Để hiểu đúng đề, em hãy làm rõ nghĩa của các từ, cum từ: phong phú, đa dạng, chủ lưu, quán thông kim cổ? GV cho hs cử đại diện nhóm lên trình bày → nhận xét, bổ sung GV hỏi:Vậy thì bài viết cần làm rõ nhận định của Đặng Thai Mai như thế nào? GV chốt lại vấn đề cần suy luận TT 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề 2 -GV hướng dẫn hs thảo luận, lớp chia thành 4 nhóm lập dàn ý của đề nghị luận trên trên cơ sở của việc tìm hiểu đề -Các nhóm sẽ lần lượt trả lời, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và bổ sung để hoàn thiện -GV định hướng để hs tìm hiểu và Nghĩa của các từ, cụm từ trong đề bài : +Phong phú, đa dạng: có nhiều tác phẩm với nhiều hình thức, thể loại khác nhau +Chủ lưu: dòng chính (bộ phận chính ), khác với phụ lưu và chi lưu +Quán thông kim cổ:Từ xưa đến nay trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt nam, Dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt → Yêu cầu trọng tâm: Từ xưa đến nay, trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam, dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt 2.Lập dàn ý: ( SGK) VD2. Cần hiểu cách nói ẩn dụ: - Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ: chỉ thấy được trg phạm vi nhỏ hẹp. - Lớn tuổi đọc sách như ngắm trang ngoài sân: theo t/g, kinh nghiệm, vốn sống nhiều hơn thì tầm nhìn được mở rộng hơn khi đọc sách. - Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài: càng nhiều vốn sống, vốn văn hoá, kinh nghiệm thì đọc sách càng hiệu quả.  Càng lớn tuổi, có vốn sống, vốn văn hoá, k/nghiệm, …nhiều thì đọc sách càng hiệu quả. Song cần chú ý

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
54

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
nắm bắt các bước làm một bài văn nghị về một ý kiến bàn về văn học GV: để hs tự về nhà làm dựa vào hướng dẫn SGK TT 3. GV cho HS rút ra cách làm bài… GV hỏi: Sau khi tìm hiểu đề và lập dàn ý của đề văn trên, em hày nêu các bước nghị luận về một ý kiến bàn về văn hoc? HS trả lời, bổ sung GV nhận xét và hoàn thiện GV mời hs đọc ghi nhớ

Năm học 2009 - 2010
ko phải ai từng trải cũng hiểu sâu sắc tác phẩm ( tpvh). nếu người trẻ tuổi biết tự nâng cao trình độ văn hoá, trình độ lí luận, chú ý quan sát thì cũng sẽ hiểu sâu sắc tác phẩm. II. Các bước làm một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: -Đọc kĩ đề, giải thích nghĩa của các từ, cụm từ, câu khó hiểu trong đề -Dùng các thao tác làm văn (thích hợp) để suy luận, đánh giá ý kiến bàn về văn học đó đúng hay sai, đúng hoàn toàn hay chỉ đúng một phần -Nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống *Lưu ý:Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm, tác giả văn học… III. Luyện tập: 1. BT1. Trình bày suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Thạch Lam a. Tìm hiểu đề Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực : văn học là thứ vũ khí đb, thứ vũ khí tinh thần, lấy sức mạnh tinh thần làm chính, được tạo nên bởi một thứ chất liệu thanh cao là nghệ thuật. Vh tham gia đắc lực cho công cuộc đấu tranh và cải tạo xh.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luyện tập BT tr 93 TT1. GV hướng dẫn cho HS làm BT1 GV gợi ý về nội dung ý kiến của Thạch Lam, có thể nói sơ qua nội dung của một vài tác phẩm ( Gió lạnh đầu mùa, Nhà mẹ Lê, Hai đứa trẻ,…)

GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn b. Lập dàn ý ý. - MB : Giới thiệu ý kiến của TL - TB: + Giải thích hàm ý của câu nói + Bình luận và chứng minh để làm rõ mục đích viết GV cho HS trình bày → nhận xét, văn của TL + Yêu cầu văn chương ko thoát li thực tế. bổ sung - KB: nhận định về ý kiên của TL và giá trị hiện nay của ý kiến đó. 2. Bài tập 2/SGK/tr 93: TT2. GV hướng dẫn HS làm BT2 a. Tìm hiểu đề: GV nói về xuất xứ của ý kiến trong đề: được trích từ bài “Thơ Tố Hữu” -Nguyên nhân chính: theo Hoài Thanh, còn có viết tháng 5/1976 in lại trong tuyển những nguyên nhân khác góp phần làm nên sự thành tập Hoài Thanh, NXB văn học, Hà công của thơ Tố Hữu như: Năng khiếu, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng nghệ thuật..

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
55

Töôøng

tình cảm của con người phong phú đa dạng nên có nhiều loại thơ trữ tình khác nhau (thơ về tình yêu. 1982 Năm học 2009 . Việt Bắc. +Giái thích hàm ý của từ “chính” bổ sung +Hoài Thanh nói cụ thể vào trường hợp thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .. Lập dàn ý: -MB: Giới thiệu ý kiến của Hoài Thanh -TB: GV cho HS trình bày → nhận xét.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác giả) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết Ngày soạn Tên bài mới : 08 : 22 : 8. Nhu cầu tinh thần.)với những nguyên nhân thành công khác +Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình chính trị.Về nhà học bài .). thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật (phân tích và chứng minh ở các tập: Từ ấy.. +Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu và gợi ý cho chúng ta khi tìm hiểu những bài thơ thành công trong thời kì chống Pháp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Nội.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . MỤC TI ÊU BÀI HỌC: Giúp HS: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 56 Töôøng .2010 -Dựa vào cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tác thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu để bày tỏ ý GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn kiến ý b.luyện tập GV gọi HS nhắc lại cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học D.10. Củng cố . chống Mĩ của Tố Hữu. chứ không nói đến lí do thành công của mọi nhà thơ. thơ điền viên. Máu và hoa. Ý kiến ấy đúng về lí luận -KB: .Nhận định về ý kiến của Hoài Thanh V.2009 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A.. Gió lộng.

và từ đó hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng. yêu thích ca dao.Hướng dẫn học sinh đọc. tôi làm thơ cuũn vì sự nghiệp c/m . -Một vùng văn hóa phong phú. đường cách mạng. chúng ta đã được học bài tiểu sử tóm tắt Vậy dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết muốn tóm tắt tiểu sử một tác giả chúng ta cần tóm tắt những yếu tố nào ? Căn cứ vào các nd đó. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 57 Töôøng . sinh 1920.Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của phong cách thơ Tố Hữu.SGK. . D. -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cho đến năm 1986. Giới thiệu bài mới 4. Trái tim tôi chia ba phần tươi đỏ Tôi dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ. đậm bản sắc dân tộc. là Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Huế. em hãy tóm tắt tiểu sử Tố Hữu. SGV.thuộc rất nhiều ca dao. Kiểm tra Bài cũ Hãy cho biết cách làm bài văn nghị luận bàn về một ý kiến văn học . nêu vấn đề.Quê hương : xứ Huế -Thiên nhiên thơ mộng... bị bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên nhiều nhà tù ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ổn định lớp 2. ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật.Nắm được những nét chính trong đường đời.nhà thơ hoạt động cách mạng ưu tú một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ CMVN. Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ. Cùng với hoạt động c/m.HỌC 1. -Năm 1939.Vài nét về tiểu sử: 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Sự giác ngộ lí tưởng và quá trình hoạt động Cách mạng: -Năm 1938. . TH liên tục giữ những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn nghệ và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 2. . thiết kế bài giảng. Nội dung cần đạt PHẦN MỘT : TÁC GIẢ I.Năm 1996. -Cách mạng tháng Tám 1945. Mẹ : con một nhà nho . 3. GV nói thêm : Lời tự bạch của TH : “ Suốt đời.Huế . dân ca và rất thương con → Cả cha và mẹ đã truyền cho con tính yêu tha thiết với văn học dân gian. 3.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . TT2. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu Vài nét về tiểu sử của Tố Hữu.2002 tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội -Ông thân sinh là một nhà nho nghèo. đường thơ của Tố Hữu.2010 .PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: . trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi gợi mở. B.12. TT1 .GV nhắc lại kiến thức cũ ở chương trình 11. Hoàn cảnh xuất thân: -Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành. tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản . Quê: Thừa Thiên . độc đáo. được kết nạp Đảng. mất vào lúc 9h24’ ngày 09.

Máu và hoa : Chất sử thi. đường thơ . Chị vú em. + GP: Ca ngời thắng lợi của c/m. phản ánh những chặng đường gian lao anh dũng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Quê mẹ. Là một thành công mở đầu cho thơ ca hiện thực XHCN ( Từ ấy.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Chặng đường thơ trong những năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc -Nội dung :Ghi sâu ân tình của c/m. sâu nặng với miền Nam ruột thịt. khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới. đã tạo nên một hồn thơ Tố Hữu Hoạt động 2 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đường cách mạng. chất lãng mạn trong trẻo. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên . Khuynh hướng sử thi đậm nét (Bài ca mùa xuân 61. + ML: phản ánh cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trg xh → cảm thông + XX: Thể hiện tâm tư của người tù trẻ tuổi tha thiết yêu đời. . Lên Tây Bắc. GV cho HS rút ra nhận xét cho nội đấu tranh c/m ở Huế) và cuộc đời hoạt động c/m dung trên. + Ca ngợi Đảng.Đường cách mạng. tâm hồn sôi nổi. Bà bủ. 10 năm hoạt động c/m sôi nổi . 1-Tập thơ Từ ấy (1937-1946) : 10 năm thơ. các chặng đường thơ ( 5 nhóm – 5 chặng. Tiếng hát sông Hương…) . trẻ trung của một cái tôi trữ tình mới. Bà mẹ Việt Bắc. Nội dung : +Việt Bắc là bản anh hùng ca của cuộc kháng chiến.Việt Bắc :Giàu tính dân tộc và đại chúng (Cá nước. . Giải phóng 14 bài ( 42-46) . Việt Bắc.) . ca ngợi Bác Hồ 3-Tập thơ Gió lộng (1955-1961): . ca ngợi cuộc sống mới. bổ sung ) GV cùng HS hoàn thiện phần này GV nói thêm về nghệ thuật của các tập thơ.Chặng đường thơ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp . củ nền độc lập. +Thể hiện thành công hình ảnh và tâm tư của quần chúng nhân dân kháng chiến. Xiềng xích 30 bài ( 39 -42)..Chặng đường thơ trong thời kì chống Mỹ Phần này GV cho HS thảo luận GV chia lớp thành 6 nhóm để thảo luận về các chặng đường c/m. giữa người c/sĩ – thi sĩ . Đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ . âm hưởng anh hùng ca ( Bác ơi. 4-Hai tập thơ Ra trận (1962-1971) và Việt Nam máu và hoa (1972-1977): .Các chặng đường thơ gắn bó song hành với các chặng đường c/m . 1 nhóm nhận xét..Con đường thơ của TH gắn liền với lí tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh c/m . Theo chân Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 58 Töôøng . tự do của TQ. Thù muôn đời muôn kiếp không tan ) .Gió lộng : Cảm hứng lãng mạn phơi phới . Lượm. 2-Tập thơ Việt Bắc (1947-1954): . Hai đứa bé.2010  Quê hương. nhạy cảm. Bầm ơi.Gồm có 3 phần : Máu lửa 27 bài ( 37-39). gia đình. Phá đường. thời đại ( có nhiều cuộc TT3.Nội dung :Giá trị đặc sắc của Từ ấy là ở chất men say lí tưởng. . khao khát tự do và ý chí kiên cường. thể hiện tình cảm thiết tha.Ra trận.Từ ấy : Sự kết hợp đẹp đẽ giữa nghệ thuật và c/m. đường thơ của TH II.

các vần thơ) IV.  Bảy tập thơ của TH ( nhất là 5 tập đầu) có thể coi là những cuốn biên niên sử bằng thơ ghi lại đời sống dân tộc. của cả dân tộc + Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tư nhiên. GV :Em hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của p/c thơ TH HS : Tìm hiểu SGK . trả lời TT2. Phong cách thơ Tố Hữu ( có thể chia thành 4 ý như cũ) -Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc ( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. các thanh điệu.Thơ Tố Hữu là một thành công xuất sắc của thơ cách mạng. tính phổ quát về cuộc đời và con người. tâm hồn dân tộc trong sự vận đọng của tiến trình lịch sử đất nước. đb phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt ( sử dụng tài tình các từ láy. Kết luận . 5.Ca ngợi dũng khí kiên cường của dân tộc. hi sinh.Một tiếng đờn và Ta với ta : mang tính triết lí. con đường thơ TH Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phong cách thơ của Tố Hữu TT1.Hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Bác…) . GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể từng đặc điểm + GV giải thích thế nào là trữ tình chính trị + GV cho HS tìm các biểu hiện cụ thể của tính trữ tình chính trị trong thơ TH (SGK) + GV giải thích thế nào là tính dân tộc + GV cho HS tìm các biểu hiện của tính dân tộc trong thơ TH ( SGK) Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét chung về tác giả và đọc phần ghi nhớ SGK IV.Củng cố . -Thơ Tố Hữu kết hợp hai yếu tố cách mạng và dân tộc -Thơ Tố Hữu sức thu hút là niềm say mê lí tưởng và tính dân tộc đậm đà GV cho HS nhận xét về con đường c/m. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) -Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang đậm tính dân tộc + Về thể thơ : Sử dụng nhiều thể thơ nhưng đb thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc: lục bát.2010 .Luyện tập Phong cách nghệ thuật thơ TH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 59 Töôøng . kế tục truyền thống lớn của thơ ca dân tộc. chiêm nghiệm Năm học 2009 . Một tiếng đờn ( 1992) và Ta với ta ( 1999) . thất ngôn + Về ngôn ngữ : thường sử dụng những từ ngữ và cách quen thuộc với dân tộc. III. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn.Mang tính chiêm nghiệm. đằm thắm. phản ánh chặng đường c/m gian khổ. tình cảm lớn niềm vui lớn của con người cách mạng. . thơ trữ tình chính trị.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . rất dễ biến thành lời kêu gọi.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Thơ chính trị thường khô khan. hô hào. người nghe.2010 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Làm BT 2 ( nếu còn thời gian) * Gợi ý BT2: Lời nhận xét của XD là sự đánh giá rất cao tâm hồn và tài năng của TH. đồng chí.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác phẩm ) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 60 Töôøng . Nhưng những vấn đề ấy lại được TH viết như lời tâm sự chan chứa niềm tin yêu với đồng bào.Về nhà học bài . D. tác đoọng mạnh mẽ tới cảm nghĩ của người đọc.

. GV phối kết hợp các phương pháp : Phát vấn.Cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng. Tài liệu tham khảo . III.Thấy được tình cảm thủy chung truyền thống của dân tộc. giọng điệu. cội nguồn sức mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng và kháng chiến. SGV. Tố Hữu đã nâng lên thành một tình cảm mới in đậm nét thời đại đó là ân tình cách mạng.Ổn đinh lớp II. thuyết giảng.HỌC I. thể thơ. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. . đất nước. với nhân dân.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 25. nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc. gợi mở.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH SGK.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. .2010 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. ngôn ngữ. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Giới thiệu bài mới V.Từ đó làm nổi bật sự kết hợp hai yếu tố dân tộc và cách mạng trong thơ Tố Hữu.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp học sinh: .Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên các tập thơ và nêu phong cách thơ của Tố Hữu.Thấy được nghệ thuật giàu tính dân tộc của bài thơ thể hiện trong kết cấu . Tìm hiểu bài Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 61 Töôøng . B. dựa vào câu hỏi SGK GV cho HS cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .hình ảnh. thảo luận. 26 Đọc văn : 10/10/2009 Năm học 2009 .

GV định hướng cho HS nêu cảm nhận chung về bài thơ .Hoàn cảnh sáng tác của bài thắng ĐBP các cán bộ kháng chiến ( cơ quan TW của Đảng và chính phủ) rời chiến khu VB trở về Hầ Nội . Cảm nhận chung học ? TT2. sự quấn quýt.Giá trị của bài thơ trong sự . tình cảm mộc mạc của người . ta : người về ) .Lời chia biệt : ( 8 câu) *4 câu đầu + Mình – ta : đại từ xưng hô quen thuộc của ca dao. cảm thấy bâng khuâng. Mình . bồn chồn . Đọc . GV nhận xét. + Người ở lại lên tiếng trước. nồng nàn . Hoàn cảnh sáng tác TT1. đâu là khách thể  tình cảm tha thiết. người về) Hữu và trong nền văn 4. Đây là một đỉnh cao của thơ TH và cũng là một tác phẩm xuất sắc của VHVN thời kì kháng chiến chống Pháp .Hãy nhận xét về cách dùng từ xưng hô Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 62 Töôøng . cách gọi đầy tha thiết ( mình : người ở lại. • Tình cảm của người ở lại được thể hiện qua : áo TT2.Giọng điệu trữ tình • Người đi nghe lời tâm tình của người ở lại  ngọt ngào tha thiết. hoà hợp nhau  khó phân biệt đâu là chủ thể. Cuộc chia tay giữa người ở lại và người ra đi sung . GV hỏi : chàm  hoán dụ. thơ ? Đây là một sự kiện thời sự có tính lịch sử .2010 PHẦN HAI : TÁC PHẨM I. .Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc • Nhìn cây  nhớ núi.hiểu 1.Vị trí của đoạn trích 2. 1954 . Bố cục : 2 phần . 3. nhìn sông  nhớ nguồn đoạn trích theo kết cấu đối đáp (đọc * 4 câu tiếp theo là lời đồng vọng giữa người đi và kẻ theo phân vai ) gần gũi với ca dao tạo sự ở : hô ứng đồng vọng. bổ II. mặn nồng giữa người đi. . thống nhất.20 câu đầu: Tái hiện cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người ở lại và người ra đi .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Các hoạt động Hoạt động1. . dân ca.Bố cục của đoạn trích của bài VB ( gồm 150 câu ). Nội dung bài giảng Năm học 2009 . Sau chiến . ta có sự chuyển hoá.Còn lại : Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra nghiệp sáng tác của Tố đi.Vị trí của đoạn trích : Trích đoạn mở đầu phần I. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về đoạn trích. kẻ ở . GV yêu cầu HS trả lời các nd sau : Bài thơ được sáng tác vào tháng 10. Tìm hiểu chung 1. vì nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay nên nhắc người ra đi phải luôn nhớ đến Hoạt động 2 cội nguồn GV hướng dẫn học sinh Đọc hiểu • Nhớ 15 năm  thời gian cán bộ c/m hoạt động đoạn trích ở VB . TT1.

. mình về có nhớ ..Câu 25 42 : Nhắc lại những sinh hoạt thời kháng chiến + Nhớ VB : như nhớ người yêu  nỗi nhớ da diết.Hãy phân tích sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ( cử chỉ. người ở lại gợi lại những kỉ niệm gì? GV nhận xét. VB là cái nôi của c/m  VB là vùng đất thiêng liêng. → thấy được sự kế thừa pha trộn yếu tố dân tộc và yếu tố cách mạng trong thơ Tố Hữu . + Đưa ra câu hỏi : Mình đi có nhớ . . + Nhớ những ngày tiền khởi nghĩa ( trước 1945) • Nhớ chiến khu • Miếng cơm chấm muối : cuộc thiếu thốn.. lũ. mình với ta . quây quắt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn trong văn bản ? . luôn mặn mà.trám bùi ..Trong cuộc chia tay.. ko nói lên lời  ngôn ngữ của bàn tay đã nói lên được tình cảm gắn bó tha thiết của 2 đối tượng .. khó khăn. bồi hồi + Nhớ cụ thể ở hai điểm : đêm. hành động) Giáo viên đưa thêm d/c : Ví dụ : Chàng về để áo lại đây Phòng khi thiếp nhớ cầm tay đỡ buồn Hay : Chàng về thiếp chẳng cho về Thiếp níu cái áo thiếp đề câu thơ hoặc :cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thuý Kiều : Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. măng già ko ai bẻ  tô đậm cảm giác trống vắng và nỗi nhớ không nguôi trong lòng người ở lại • Nỗi nhớ đầy ắp. người ở lại muốn nhắc nhở người ra đi về vấn đề gì ? . sắt son thuỷ chung với cách mạng .? + Nhắc đến : mưa. gian khổ nhg mặn nồng tình cảm  phảng phất âm hưởng ca dao • Nhớ mối thù nặng vai : cụ thể hoá .Qua việc gợi nhớ đến thời gian 15 năm và không gian cây núi sông nguồn. đinh ninh : nhớ mãi lời thề  bộc lộ nỗi lòng .. bổ sung sau mỗi câu trả lời của hs Năm học 2009 . + Nhớ bếp lửa : ngọn lửa ấm áp tình người VB TT3. tại sao? . . Điệp từ ta – mình đảo quanh từ với  thể hiện quan hệ sóng đôi .2010 dân VB .Người về khẳng định tình cảm : Ta với mình. trám rụng ko ai hái.Phần còn lại: Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra đi. không tách rời . GV hướng dẫn HS tìm hiểu về nd Hình ảnh VB….Câu 9  20 : Người ở gợi lại những kỉ niệm về một thời đã qua . người về) . GV hỏi: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 63 Töôøng .?. mù : những gian khổ trong những ngày kháng chiến . + Nhớ VB là nhớ căn cứ cách mạng : Nhắc đến các di tích lịch sử Tân Trào. + Nhớ VB là nhớ đến nghĩa tình đồng bào • Mình về rừng núi . Nhớ VB là nhớ đến c/m . nhìn đâu cũng thấy buồn . Cảnh hắt hiu lau xám nhưng tình thì vẫn đậm đà sắt son . sâu nặng .. 2. tràn ngập cả ko gian. mây. ai là người lên tiếng trước. cầm tay : nghẹn ngào. mênh mang . chiều  t/g gợi nhiều nỗi nhớ . Hồng Thái . dẫu nghèo cực những vẫn chân tình rộng mở. bổi hổi.Khi chia tay. trước sau như một.

khó khăn nhg giàu tình . Hình ảnh ánh sao . con người bầu bạn với núi rừng . -Vẻ đẹp. nắng rực rỡ . • Người đan nón . bất khuất của con người VB . cơ quan.. tư thế nhớ và nỗi nhớ được thị giác hóa. Mùa hè : âm thanh có tiếng ve . liên hoan. Câu hỏi : → Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến .Câu 43. săn thú .. Mùa thu : ánh trăng thanh • Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều bình.. • Nhớ tiếng hát . GV thuyết giảng: Thành công của TH là + Người : phác hoạ được bức tranh tứ bình về nỗi • Dao gài thắt lưng : đi làm rẫy.. sôi nổi + Lực lượng của cuộc kháng chiến : TT4.: vẻ đẹp của sự cần cù trong lao động . hào hùng . • Dân công: đỏ đuốc từng đoàn. đánh giặc anh hùng + Rừng núi cùng con người đánh giặc  nhân hoá ...Các câu còn lại : Khung cảnh VB trong kháng chiến . yên ả . . nhịp thơ 2/2 như là nhịp bước quân hành  ko khí khẩn trương.. • Nhớ người mẹ nắng cháy lưng đỏ. rừng trở thành hồn thiêng của sông núi đã gắn bó . tiếng chày . láy phụ âm. màu sắc xanh. sẵn sàng chống chọi hiểm nguy  vẻ đẹp phi thường.Tác giả nhắc lại những sinh hoạt thời cảm  tình gắn bó như ruột thịt . GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo hiểm nguy để đi tiếp tế lương thực → nghệ luận ( t/g 5 phút) thuật cường điệu hoá. kháng chiến ntn? + Nhớ con người VB gian khổ: nhớ người mẹ… + Nhớ cảnh sinh hoạt : lớp học. • Hái măng một mình : một vẻ đẹp gắn bó với môi trường tự nhiên. thành công về nghệ thuật của  Cảnh mang vẻ đẹp của bút pháp hội hoạ .2010 + Nhớ cuộc sống thiếu thốn.mũ nan : chất lãng mạn  vẻ đẹp lãng mạn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .: giai điệu bày tỏ những cung bậc tình cảm  vẻ đẹp về tâm hồn . Chày đêm nện cối đều đều suối xa. GV: Thuyết giảng cho học sinh cảm tiếng mõ. có nhiều Tố Hữu khi phác hoạ bức tranh tứ bình? sắc màu và sắc độ của ánh sáng .Không khí cuộc k/c + Kết quả : Quân ta chiến thắng với những chiến công Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 64 Töôøng . trùng trùng  lực lượng lớn về khung cảnh VB trong kháng chiến mạnh . chiều kích của quân đội VN là chiều kích của núi sông . Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu • Bộ đội : điệp điệp. + Cảnh : Mùa đông : mùa đông rất đẹp. Mùa xuân : mơ nở trắng rừng  vui Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô tươi . bước chân nát đá → những bước chân khoẻ khoắn vượt lên mọi TT5. màu sắc vàng tràn trề cả rừng phách . nhận vẻ đẹp 2 câu thơ gây cảm xúc . tham gia và trở thành vũ khí chiến đấu + Không khí của cuộc kháng chiến : Đêm đêm rầm rập như là đất rung : điệp từ.52 : Bức tranh tứ bình về cảnh và người VB mạnh về vẻ đẹp con người và cuộc sống ( vẻ đẹp của cảnh và người VB) Việt Bắc trong những năm kháng chiến.

Giọng thơ tâm Hoạt động 3 tình ngọt ngào. niềm tin và hi vọng của mọi người VN yêu nước (Vì VB là nơi có cụ Hồ sáng soi. nhóm còn lại nhận âm hưởng sử thi hiện đại.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ca ngợi khối đại đoàn kết xét) toàn dân. Tây Bắc. III. nơi hội tụ bao tình cảm. V. có TW. ân nghĩa thuỷ chung của c/m. ngôn ngữ giản dị. của nhân dân → Tác gia ca ngợi và nhắn nhủ với người đọc về truyền thống quý báu anh hùng bất khuất. chính phủ luận bàn việc công). là khúc hát tâm tình chung của con người kháng chiến.Kết quả cuộc k/c? → Đoạn thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca.GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK . là đầu não của cuộc k/c. ngôn ngữ (có gì và lời đồng vọng của kẻ ở. Nội dung VB là khúc hùng ca. Điện Biên.2010 . kiểu kết cấu đối đáp trong ca dao.Lực lượng cuộc k/c vang dội: Hoà Bình. chân thành. suy nghĩ . hình ảnh. TT6.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Củng cố .Soạn bài tiếng Việt : Luật thơ RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 65 Töôøng . đậm sắc thái dân gian nhưng giàu hình ảnh. Hướng dẫn học sinh đúc kết lại nội  VB tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách thơ Tố dung và nghệ thuật đoạn trích Hữu. nhịp điệu. GV cho HS nhận xét về giọng điệu .Tổng kết 1.luyện tập . mộc mạc. + Khẳng định VB là quê hương của c/m. 2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Nghệ thuật : TT7. GV cho HS nhận xét về phần 2 Thể thơ lục bát. đằm thắm. người đi → nhấn khác so với những đoạn thơ đầu ) mạnh tình cảm  Vẻ đẹp của cảnh.… .Về nhà học bài . của con người VN.4 câu thơ cuối nhắc lại cả một quá trình gắn bó thơ. giàu nhạc điệu .GV cho HS làm BT2 trong SGK D. mang ( mỗi nhóm một câu. của người VB và khung cảnh hùng tráng của VB trong kháng chiến. là căn cứ địa vững chắc.

song thÊt lôc b¸t. æn ®Þnh tæ chøc: 2. 2. nhÞp.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 23.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . B¶ng phô . Th¸i ®é: Gi¸o dôc . häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬ 1. Giíi thiÖu bµi míi 4. Môc tiªu BµI D¹Y : Gióp HS: 1. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t * Häat ®éng 1: Híng dÉn I. phÐp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 66 Töôøng .C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch ®· häc.trang sè c©u. KiÓm tra bµi cò : . sè tiÕng. SGV. .Em h·y ®äc mét ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña c¶nh vµ ngêi ViÖt B¾c. Ph¦¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh . ho¹t ®éng nhãm ph¸t vÊn. ®èi thäai. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng. thanh…cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng: lôc b¸t. B.VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. båi dìng t×nh yªu tiÕng mÑ ®Î th«ng qua c¸c thÓ th¬ truyÒn thèng. TiÕn tr×nh giê d¹y: 1. ph©n tÝch. Kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬. 3. Kh¸i niÖm: LuËt th¬ lµ tßan bé nh÷ng quy t¾c vÒ Hs ®äc sgk phÇn 1 . ngò ng«n vµ thÊt ng«n §êng luËt. tiÕng. Kü n¨ng: N¾m ch¾c ®îc luËt th¬ cña c¸c thÓ th¬ ®Ó vËn dông ph©n tÝch. 3.c¸ch hiÖp vÇn. C.SGK. vÇn. KiÕn thøc: N¾m ®îc mét sè quy t¾c vÒ sè c©u. 30 Tiếng Việt : 17/10/2009 : LuËt th¬ A. tÝch hîp .

®Æc ®iÓm cña tiÕng: phÇn: phô ©m ®Çu. . .ThÓ th¬: lôc b¸t . h¬n . C¸c nh©n tè cÊu thµnh luËt th¬.2010 hµi thanh.NhÞp: 2/2/2. * VÇn: . 3/3. NhËn xÐt: * TiÕng: . Ph©n tÝch ng÷ liÖu.VÇn: mµ .lµ phÇn ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt dßng tríc víi dßng sau. gåm 3 Lôc Híng dÉn hs ph©n tÝch ng÷ B¸t 1 2 B B 3 Năm học 2009 .lµ .s¬n – hên . 4/4 .Hµi thanh: 4 T T 5 6 B B B 7 8 Gv ®a ng÷ liÖu ( Dïng b¶ng mÉu nhÊt ®Þnh.vai trß cña tiÕng: sè tiÕng quy ®Þnh thÓ th¬. c.VÞ trÝ hiÖp vÇn: lµ yÕu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 67 Töôøng . . 4/4. ? ThÕ nµo lµ luËt th¬? phô) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n Lµn thu thñy nÐt xu©n s¬n Hoa ghen thua th¾m.Sè tiÕng: 6 – 8 (2 cÆp) . liÔu hên kÐm xanh (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) liÖu ë c¸c mÆt: + TiÕng + VÇn + NhÞp + Hµi thanh. vÇn. a. thanh ®iÖu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn 101 vµ tr¶ lêi c©u hái. ng¾t nhÞp… trong c¸c thÓ th¬ ®îc kh¸i qu¸t theo nh÷ng kiÓu 2. Ng÷ liÖu( B¶ng phô) b.

lu©n phiªn B* Sè dßng th¬: c¨n cø ®Ó x¸c th¬. Tõ ®ã ®i tíi nhËn xÐt kh¸i luËt th¬. 1. b. thÓ th¬ truyÒn thèng Gv yªu cÇu hs theo dâi vµo ng÷ liÖu môc I.Sè tiÕng: ch½n . * Hµi thanh (phèi thanh): lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thanh ®iÖu t¹o nªn ®Æc thï cho thÓ th¬. . lÎ. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn tè ®Ó Năm học 2009 . ThÓ th¬ lôc b¸t (Ng÷ liÖu) * Ph©n tÝch ng÷ liÖu * NhËn xÐt.2 vµ tr¶ lêi c©u hái. ch©n lu©n phiªn nhau. C¸c thÓ th¬ d©n téc. a. ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau Tr¶i qua mét cuéc bÓ d©u Nh÷ng ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng T.NhÞp: ch½n. thanh ®iÖu. . qu¸t c¸c nh©n tè cÊu thµnh ®Þnh luËt * Häat ®éng 2: Híng dÉn => C¸c yÕu tè trªn cÊu thµnh luËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 68 Töôøng . * Ng÷ liÖu: Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Ch÷ tµi.VÇn: lng. * Ng÷ liÖu: II. ThÓ th¬ song thÊt lôc b¸t. häc sinh t×m hiÓu: mét sè th¬. Mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng.Hµi thanh: ®èi xøng. * NhÞp: c¨n cø vµo sè tiÕng ch½n.2010 x¸c ®Þnh luËt th¬.

* Ph©n tÝch ng÷ liÖu: SGK T103 * NhËn xÐt: Sè tiÕng: 5 tiÕng . vÇn: ®éc vËn. .ngò ng«n tø tuyÖt (5 tiÕng. thanh: lu©n phiªn B .2.2. nhÞp. + cÆp 7. 4-4 . * NhËn xÐt. nhÞp: lÎ. C¸c thÓ th¬ §êng luËt.Sè tiÕng: 7.NhÞp:+ c©u 7.7: nhÞp 3.8: vÇn B + gi÷a 2 cÆp: vÇn liÒn. + c©u 6.8: nh thÓ lôc b¸t.2010 * Ph©n tÝch ng÷ liÖu. vÇn. a. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt th¬ cña thÓ th¬ lôc b¸t? * Ng÷ liÖu Trèng Trµng thµnh lung lay bãng nguyÖt. + cÆp 6.thÊt ng«n tø ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. Khãi Cam TuyÒn mê mÞt thøc m©y.7. 4 dßng .VÇn: + cÆp 7.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng.7:thanh B hoÆc 2. Chinh phô ng©m) Häat ®éng nhãm: Nhãm 1: ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. hµi b. ThÓ th¬ thÊt ng«n: . vÇn. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt thanh T. .Hµi thanh: Năm học 2009 .T th¬ cña thÓ th¬ song thÊt tuyÖt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 69 Töôøng . hµi thanh cña ng÷ liÖu.7: vÇn T + cÆp 6. ThÓ th¬ ngò ng«n: .8: nhÞp 2. 8 dßng).4. hµi thanh cña ng÷ liÖu. . nhÞp.ngò ng«n b¸t có ( 5 tiÕng. ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. gieo vÇn c¸ch. ChÝn lÇn g¬m b¸u trao tay Nöa ®ªm truyÒn hÞch ®Þnh ngµy xuÊt chinh… ( §oµn ThÞ §iÓm (?).6.8.

4 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn lôc b¸t? Hs nhËn xÐt. thanh cña ng÷ liÖu1 HS t×m hiÓu ng÷ liÖu 2: SGK 105 có dßng).4 hoÆc 4-3.thÊt ng«n b¸t (7 tiÕng.ThÊt ng«n tø tuyÖt: + niªm dßng 1 vµ 4 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . Gv ®a ng÷ liÖu (b¶ng phô). HuyÖn Thanh Quan) SGK T105 . Sau Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 70 Töôøng . Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ. Năm học 2009 . gv chèt l¹i. C¶nh khuya nh vÏ.2010 (7 tiÕng. Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa.6 dßng 1 vµ 2 -ThÊt ng«n b¸t có: trong T×m hiÓu ng÷ liÖu 2: Qua ®Ìo ngang (Bµ ng÷ liÖu mµ gv ®a ra.T106 * NhËn xÐt: tiÕng: 7 tiÕng vÇn: ch©n. ®éc vËn nhÞp: 3. (H HS tiÕp tôc nhËn xÐt ®Æc å ChÝ Minh) ®iÓm cña thÓ th¬ ®ã gv chèt l¹i. hµi thanh: .4 . Häat ®éng nhãm: Nhãm 2: Ph©n tÝch c¸ch gieo vÇn. ng¾t nhÞp vµ hµi dßng). 8 T×m hiÓu ng÷ liÖu 1: C¶nh khuya TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa. ngêi cha ngñ.

sè c©u trong bµi. C¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i 1. 4 vµ 5. BT1. 5 vµ 6 III. sè HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ®Þnh.2010 + niªm dßng 2 vµ 3. 6 vµ 7. ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong ®o¹n th¬ trÝch dÉn trong bµI th¬ Sãng → so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thÓ ngò ng«n §êng luËt vµ thÓ 5 tiÕng hiÖn ®¹i ¤i con sãng ngµy xa Vµ ngµy sau vÉn thÕ Nçi kh¸t väng t×nh yªu Båi håi trong ngùc trÎ HS t×m hiÓu c¸c thÓ th¬ vÒ khæ th¬. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 71 Töôøng . T×m hiÓu ng÷ liÖu: ( chän mét vµi ®o¹n th¬ thuéc c¸c bµi th¬ trong phong trµo Th¬ míi) * NhËn xÐt: * Häat ®éng 3: Híng dÉn hiÖn ®¹i HS ph©n tÝch ng÷ liÖu: thÓ th¬ → Tõ nh÷ng ng÷ liÖu trªn em thÊy luËt th¬ trong th¬ hiÖn ®¹i cã g× kh¸c víi luËt th¬ trong th¬ truyÒn thèng? HS tr¶ lêi GV chèt l¹i HS ®äc SGK phÇn ghi nhí * Häat ®éng 4: Híng dÉn HS luyÖn tËp BT1 V»ng quyªn vÆc bãng thuyÒn => Th¬ hiÖn ®¹i kh«ng h¹n ®Þnh tiÕng ë mçi dßng nhng vÇn vµ nhÞp ë nhiÒu trêng hîp vÉn ®ãng vai trß nhÊt * Ghi nhí: SGK T107 IV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . LuyÖn tËp. NhËn xÐt vÒ vÇn vµ c¸ch gieo vÇn. 1 vµ 8 + ®èi: c¸c tiÕng 2 .4 -6 dßng 3 vµ 4.

BT2. TT ë tiÕng thø hai vµ thø t. ®en. gieo vÇn c¸ch ( bªn. em Em nghÜ vÒ biÓn lín Tõ n¬i nµo sãng lªn • Gièng : ®Òu 5 tiÕng BT2.B. GV cho HS tù lµm BT3. hÌn) + NhÞp: ng¾t nhÞp kh¸c nhau + Hµi thanh: cã sù lu©n phiªn B.T hoÆc niªm B. lªn . M« h×nh ©m luËt TiÕ 1 2 3 4 5 6 7 T B B T B T T B «i «i «i 4 ( vÇn liªn tiÕp. gi¸n c¸ch. ng¾t nhÞp 4/3) Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá/ miÕng trÇu h«i Nµy cña Xu©n H¬ng/ míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn nhau/ th× th¾m l¹i §õng xanh nh l¸/ b¹c nh v«i BT4.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn M©y quang giã bèn bªn NÒ cho trêi ®Êt tr¾ng QuÐt s¹ch nói s«ng ®en Cã khuyÕt nhng trßn m·i Tuy giµ vÉn trÎ lªn M¶nh g¬ng chung thÕ giíi Soi râ : mÆt hay. c©u 4) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 72 Töôøng . hÌn • Kh¸c : + VÇn : bµi MÆt tr¨ng 1 vÇn ( ®éc vËn).2010 Tríc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh. C¸ch lµm gièng nh bµi trªn BT3. GV híng dÉn cho HS lËp m« h×nh ng N vµ § D 1 D 2 D 3 D B T T B Năm học 2009 . ¶nh hëng cña thÓ th¬ thÊt Niªm ( c©u 1.

hµi thanh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ng«n §êng luËt Năm học 2009 . GV cho HS nhËn xÐt vÒ m« h×nh ©m luËt ( tiÕng.Hµi thanh c¸c tiÕng 2. c©u 4. Cñi métT cµnh kh«B/ l¹c mÊyT dßng. Củng cố . GV híng dÉn cho HS lµm BT 4 GV gîi ý vÒ c¸ch ng¾t nhÞp. sÇu tr¨mB ng¶. gieo vÇn. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Về nhà xem bài . ng¾t nhÞp) Con thuyÒnB xu«i m¸iT/ níc songB song.2010 Sãng gînT trµng giangB/buån ®iÖpT ®iÖp.Tiết sau học Làm văn : Phát biểu theo chủ đề RÚT KINH NGHIỆM ¶nh hëng cña th¬ §êng luËt trong .Ng¾t nhÞp 4/3 BT4. hµi thanh → 4 c©u th¬ V. ThuyÒn vÒB níc l¹iT/.4. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . vÇn. ®èi xøng vµ lu©n phiªn B-T Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 73 Töôøng . niªm vµ ®èi.VÇn ch©n gieo ë c©u thø 2.6.luyện tập : GV cho HS tự phân tích mô hình âm luật qua một số bài thơ cụ thể của thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thể thất ngôn bát cú ( nếu còn thời gian) D. hiÖp vÇn c¸ch .

.SGK.Hiểu được yêu cầu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 27.Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp. SGV. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 74 Töôøng . cách thức phát biểu theo chủ đề. Làm văn : 22/10/2009 : PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A. B.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Tài liệu tham khảo .

Yêu cầu cần đạt I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sắp xếp các nd thành đề cương gồm 3 phần : Mở đầu.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Tây Tiến thuộc thể thơ gì? Hãy phân tích các đặc trưng cơ bản. học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?” TT2.Lời phát biểu gồm những nội dung nào? . GV cho HS nhận xét. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS xây dựng đề cương phát biểu GV cho HS triển khai nd phát biểu. vượt đèn đỏ. GV cho HS tự lựa chọn nd để phát biểu. đe doạ đến tính mạng tài sản và sự phát triển của đất nước ta. .Các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT TT3. + Những biện pháp chống hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT: phải tuân thủ luật lệ ATGT.2010 . nguyên nhân chủ yếu của TNGT”.TNGT gây ra nhiều hậu quả tai hại. chết. chấn thương nhẹ. TT2. GV gợi ý cho HS xác định nội dung cụ thể xoay quanh chủ đề .Nguyên nhân của TNGT . .Xác định các nội dung cụ thể của chủ đề. chạy quá tốc độ.Sắp xếp các nội dung ấy cho lôgic và hợp lí. (người điều khiển phải chấp hành luật giao thông). lên lớp GV cho HS nêu ra một vài chủ đề. nội dung và kết luận TT1.Lựa chọn nội dung để phát biểu? ( nội dung phải phù hợp với chủ đề). Xác định nội dung cần phát biểu .GV cho HS đọc chủ đề trong SGK : “Thanh niên. GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày. chấn thương nặng. . 2. Dự kiến đề cương phát biểu . T/g thảo luận 5 phút.Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta. bổ sung.HỌC I.GV cho HS lựa chọn trước một chủ đề.Ổn đinh lớp II. Các bước chuẩn bị phát biểu 1. GV cho HS thảo luận vấn đề → rút ra nội dung bài học.Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết bài thơ Việt Bắc. .… + Những TNGT do đi ẩu: va quệt. * Gợi ý về đề cương . thảo luận để lập đề cương theo nội dung “Khắc phục tình trạng đi ẩu. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS xác định nd phát biểu TT1. Giải thích vì sao lựa chọn nội dung ấy. III. C.Nội dung: + Những biểu hiện của đi ẩu : đánh võng.Mở đầu : + TNGT đã và đang xảy ra trầm trọng. + Đi ẩu là một trong những nguyên nhân gây ra TNGT. Các cơ quan chức năng phải xử phạt đối với các Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 75 Töôøng . GV hướng dẫn HS lựa chọn nội dung.Giới thiệu bài mới IV. chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến. lạng lách. GV chia lớp thành 4 nhóm.

. góp phần giảm thiểu TNGT: Gương mẫu.Tán đồng và phân tích sâu sắc một ý kiến. .Nội dung: Trình bày nội dung theo đề cương TT3. thành phần và trình độ người tham gia. Củng cố . Ngoài ra. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Về nhà chọn một nội dung xoay quanh chủ đề Tình bạn để viết bài phát biểu . Luyện tập Hoạt động 4 Gợi ý giải bài tập GV hướng dẫn HS luyện tập BT1. lập đề cương theo hướng sau: bày. Hoạt động 3 + Nói lời cảm ơn. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . sau đó trình phát biểu. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong dự kiến SGK . Phát biểu ý kiến TT1. giọng nói cho hợp lí và thuyết phục. GV căn cứ vào gợi ý trong SGK để hướng dẫn HS thực hiện BT V.Tiết sau Trả bài viết số 2 RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 76 Töôøng . Ghi nhớ IV. III. GV cho HS phát biểu ý kiến II.luyện tập : GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ của bài học D. GV cho HS rút ra phần lý thuyết .Kết luận : Nói lời kết thúc và cảm ơn * Lưu ý : Trong quá trình phát biểu.2010 trường hợp vi phạm ( tuỳ theo mức độ: phạt hành chính. học sinh trong việc khắc phục tình trạng đi ẩu. chấm dứt hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT. truy cứu trách nhiệm hình sự) . phát biểu ý kiến. trước khi phát biểu cần chuẩn bị: + Phương tiện trực quan ( nếu có) + Sự phân bố về thời gian + Tìm hiểu hoàn cảnh.Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát kiến ( trên cơ sở của đề cương) biểu TT2.Kết luận : + Trách nhiệm của thanh niên.GV gọi 2 → 3 học sinh lên phát biểu ý .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . cử chỉ. bấm lỗ bằng lái.Phát biểu quan niệm riêng của mình về hạnh phúc. cần lưu ý điều chỉnh thái độ. tạm giữ phương tiện. BT2.Nêu ý kiến phản bác các quan niệm sai lầm về hạnh phúc. GV hướng dẫn cho HS xác định nội dung GV gợi ý cho HS tự thảo luận.

2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :8 : 24. Làm văn : 25/10/2009 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 77 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . lập ý.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Ổn đinh lớp II.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 78 Töôøng .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.GV : Đề + đáp án. lập dàn ý. . C. cảm nghĩ của bản thân. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . cho hs phân tích.HỌC I.Kiểm tra bài cũ III.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một hiện tượng đời sống. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một hiện tượng đời sống . sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .2010 TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 A. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau. B.

tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ. hành động nhân luận về một tư tưởng. xua đuổi hoặc trục lợi đối với trẻ em thuộc đối tượng trên. giúp các em học tập.Cách dùng từ . bác bỏ. Về hành văn .… .Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. Nhận xét chung a. các bài phóng sự … GV cho hs nhận xét. tốt đẹp. hậu quả. thức đã học ( cách làm bài nghị .Còn sai nhiều lỗi chính tả .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề HS thảo luận. phần dẫn chứng còn quá ít b. 2. bổ sung cho II. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT . một suy nghĩ (đề 2) mới trước hiện tượng đời sống: Cảm nghĩ của bản . . BL…) tư liệu của đề ? 2. Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó.Kiến thức còn hạn chế. ở nước ta có nhiều cá nhân.HS nắm được yêu cầu của đề . * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận : Mái ấm tình thương * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán. đặt câu ở một số em chưa chuẩn → chưa đạt đến sự trong sáng của TV. gia đình. thị trấn về nhưng mái ấm tình GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích thương để nuôi dạy.Thể loại : NLXH (GT. 1. sau 5 phút GV gọi hs 3. CM.GV gợi ý cho hs về yêu cầu thân trước hiện tượng này trong phần lập dàn ý III. số phận bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến trong xã hội hiện nay + nguyên nhân. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Em hãy cho biết thể loại. PT. bổ sung cho hoàn chỉnh . Nhận xét cụ thể ( có nhận xét đính kèm) Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn Töôøng 79 THPT soá 2 Moä Ñöùc .GV cho hs dưới lớp nhận xét. .Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trình bày trong các tác phẩm văn học. Về nội dung : .GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích k/n “học” + Mục đích của việc học : Học để biết.LẬP DÀN Ý hoàn chỉnh . rèn luyện.Hoàn cảnh.Đề xuất quan điểm và biện pháp để nhân rộng hiện TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý tượng ấy * Kết bài : Nêu ra phương hướng.Ý nghĩa của việc việc xuất hiện mái ám tình thương→ Ca ngợi những tấm lòng. 1. nội dung.Phê phán thái độ kì thị. . đạo lí) ái .2010 Đề Hiện nay. đề vươn lên sống lành mạnh. lang thang kiếm sống Hoạt động 1 trong thành phố. GV hỏi : I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .

Giới thiệu bài mới IV.Nêu vấn đề.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .luyện tập Năm học 2009 . .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Kiểm tra bài cũ III.Ổn đinh lớp II. ND là người làm ra ĐN. Tìm hiểu bài Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 80 Töôøng .HỌC I. .Nguyễn Đình Thi RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 10 : 28.2010 D. kết hợp diễn giảng C.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đất Nước . SGV. vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hoá và văn học dân gian làm sáng tỏ thêm tư tưởng “ĐN của ND” B.Văn : 29/10/2009 : ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm A. Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. phát vấn. Tài liệu tham khảo .Nguyễn Khoa Điềm và bài ĐT : Đất nước . 29 .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về ĐN qua cách cảm nhận của nhà thơ NKĐ: ĐN là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân.Nắm được một số nét đặc sắc về nghệ thuật: giọng thơ trữ tình – chính luận.SGK.

GV gäi HS ®äc ®o¹n trÝch TrÝch phÇn ®Çu. QH – Giang Nam …) c.2010 Ho¹t ®éng 1 I.C¸c t¸c phÈm chÝnh : …) +TËp th¬ “§Êt ngo¹i «” (1972) + Trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” (1974) . ®Ëm ®µ cña HuÕ. Gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch Lµ mét trong nh÷ng ®o¹n th¬ hay vÒ Ho¹t ®éng 2 ®Ò tµi §N trong th¬ VN hiÖn ®¹i GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n (§©y lµ mét ®Ò tµi quen thuéc ®· cã b¶n nhiÒu t¸c gi¶. NguyÔn MÜ. gi¸ 2. XuÊt xø ®o¹n trÝch TT4. T¸c gi¶ SGK ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶. GV nãi thªm vÒ t/g: NK§ lµ . Nam. ch¬ng V cña trêng ®Ó chia bè côc ca “MÆt ®êng kh¸t väng” n¨m 1971 ( GV nhËn xÐt. §äc – hiÓu * C¶m nhËn chung : PhÇn I : Tõ ®Çu …lµm nªn ®Êt níc mu«n ®êi : Nh÷ng c¶m nhËn. phong c¸c cã truyÒn thèng yªu níc vµ tinh th¬ cña t¸c gi¶ NK§ thÇn c/m TT2. . THCT – chung vÒ ®o¹n trÝch → ®Þnh CLV. lÝ gi¶i vÒ §N cïng víi nh÷ng suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 81 Töôøng .Sinh ra trong mét g® trÝ thøc ý c¬ b¶n vÒ tiÓu sö. T×m hiÓu chung GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn trong 1. c¶m xóc dån nÐn.GV cho HS nªu c¶m nhËn c«ng ( §N – N§T. GV gäi HS nªu xuÊt xø.Häc tËp vµ trëng thµnh trªn mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªu ®Êt B¾c trong nh÷ng n¨m xd biÓu cho thÕ hÖ nhµ th¬ trÎ CNXH. Bè côc : 2 phÇn híng ®Ó tiÕp nhËn v¨n b¶n II. bæ sung t¸c phÈm in lÇn ®Çu n¨m 1974) b. võa giµu chÊt suy t ) TT3. T¸c phÈm ( §o¹n trÝch) trÞ cña ®o¹n trÝch a. BKS§ .HC. mang mµu s¾c chÝnh luËn (võa cã chÊt ngät ngµo. tham gia chiÕn ®Êu vµ trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ho¹t ®éng v¨n nghÖ ë miÒn ( Lª Anh Xu©n.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Sinh n¨m 1943 t¸c phÈm . Ph¹m TiÕn DuËt . GV cho HS tãm t¾t nh÷ng .Quª : HuÕ TT1. t¸c phÈm viÕt thµnh TT1. Xu©n Quúnh.Phong c¸ch th¬ cña NK§ : giµu chÊt suy t.

§N võa lµ nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ. 20 c©u gi÷a: §Êt níc lµ g× ? . d©n m×nh → quan hÖ th©n thuéc. cßn NK§ chän c¸ch thÓ hiÖn tù nhiªn vµ b×nh dÞ) .§N cã tõ.2010 nhñ .¢u C¬. s¸ng t¹o khÐo lÐo trong viÖc c. a. t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn §N ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? C¸ch c¶m nhËn cña t/g cã g× kh¸c víi c¸c nhµ th¬ cïng viÕt vÒ ®Ò tµi nµy? (NK§ kh¸c víi nhiÒu t/g ®i tríc khi viÕt vÒ §N: c¸c nhµ th¬ kh¸c thêng dïng nh÷ng h×nh ¶nh k× vÜ. nghi thøc giao tiÕp. nhí thÇm) mµ cßn lµ chiÒu s©u cña v¨n ho¸.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . giç Tæ → trêng tån trong t©m hån con ngêi) TT3. tõ nh÷ng nghÜa t×nh chung thuû cña mÑ cha trong ca dao “ cha mÑ … mÆn”. mÜ lÖ. ruét rµ. gÇn gòi. truyÒn thuyÕt ( truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ níc anh hïng). GV hái .”. bæ sung nguån LLQ. v¨n häc d©n gian. + §N ko chØ lµ ko/g sinh tån ( d©n m×nh ®oµn tô) mµ cßn lµ ko/g tuyÖt diÖu cña t×nh yªu ( hß hÑn. lín lªn → con ngêi . ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh then chèt trong c¸c c©u th¬ ( miÕng trÇu : phong tôc.Trong phÇn ®Çu. quen thuéc. 9 c©u ®Çu: §Êt Níc cã tõ bao giê? . §N ®îc gîi ra tõ nh÷ng chÊt liÖu v¨n ho¸. biÓu tîng t×nh yªu h«n nh©n vµ lßng chung thuû ) b.13 c©u cuèi : Suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n nhñ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 82 Töôøng .Chia t¸ch kh¸i niÖm §Êt Níc thµnh 2 yÕu tè § vµ N ®Ó c¶m nhËn vµ suy t. «ng bµ. ? GV khai th¸c. phong tôc ( ý thøc híng vÒ céi GV cho HS nhËn xÐt. tõ cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ ®Ó lµm nªn chç ë vµ c¸i ¨n trong ®êi thêng “c¸i kÌo …ngµy ®ã”  §N thùc ra rÊt th©n thuéc.Theo NK§ th× §N cã tõ khi nµo §N ®îc c¶m nhËn ë chiÒu s©u v¨n ho¸. cã trong. lµ nh¾c ®Õn sù k× diÖu cña thÕ giíi cæ tÝch (nghÜa t×nh gia ®×nh son s¾t). TT2. mang tÝnh biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn c¶m nhËn cña m×nh vÒ §N. lÞch sö. GV gi¶i thÝch : §Êt Níc bao gåm  §N ®îc c¶m nhËn ë ph¬ng diÖn ®Þa hai yÕu tè : §Êt vµ Níc  sù lÝ vµ ls. tõ nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp cã tõ ngµn xa “tãc mÑ ….Em h·y tr×nh bµy sù c¶m nhËn vµ lÝ gi¶i cña t¸c gi¶ vÒ §N .T/g ®Æt c©u hái : §N cã tõ bao giê? – rÊt l©u . b¾t ®Çu. ko gian vµ t/g.Nh¾c ®Õn ®n lµ nh¾c ®Õn cha mÑ.§N tån t¹i trong cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n : Khi ta lín lªn .

v« gi¸c chØ trë thÝch trang 120 thµnh nh÷ng danh th¾ng khi chøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 83 Töôøng . v¨n ho¸. truyÒn thuyÕt Hïng V. .B×nh diÖn ®Þa lÝ : Nh÷ng c¶nh thó tùa …” ( TH) thiªn nhiªn cña ®n ®îc c¶m nhËn . mét ¢u C¬ .T tëng §N cña ND trong phÇn mÎ danh lam th¾ng c¶nh g¾n liÒn sau ®· ®a ®Õn nh÷ng ph¸t víi t©m hån d©n téc . ®Þa lÝ cña §N b»ng mét c¸i nh×n cã chiÒu s©u vµ c¶m xóc míi TT5.…cña danh lam th¾ng c¶nh ®iÓn h×nh cña §N tõ B¾c vµo Nam.thÕ hÖ tù ý thøc vÒ bæn phËn cña chÝnh m×nh víi §N ¬ng ( tãm t¾t s¬ lîc) GV lÊy dÉn chøng .“NÕu TQ chän t«i lµm ®iÓm . lµ m¸u thÞt. GV cho HS ®äc c¸c chó nói .NiÒm tin trong t¬ng lai con ch¸u sÏ qua kh«ng gian vµ thêi gian ntn mang §N ®i xa ( theo nghÜa réng )  M¹ch th¬ híng vµo nh÷ng suy ngÉm ? GV nãi vÒ huyÒn tho¹i LLQ vµ vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ m×nh. §ã lµ non” ( ca dao) sù ®ãng gãp..T¸c gi¶ ko hÒ miªu t¶ vÎ TT6.“Mét c©y lµm ch¼ng nªn g¾n liÒn víi t©m hån d©n téc. ChØ trong mét hiÖn s©u vµ míi cña t¸c gi¶ vÒ ®o¹n th¬ ng¾n. §Êt ®¸ vèn v« tri.“T«i cïng x¬ng thÞt víi nh©n d©n t«i” (XD) . v× thÕ ph¶i g¾n bã. c¶nh. lÞch sö. GV thuyÕt gi¶ng: Nh÷ng ®Ñp cña danh th¾ng mµ chØ tËp cuéc chiÕn tranh triÒn miªn. trung vµo viÖc gi¶i thÝch céi nguån ®µn «ng ra trËn. san sÎ.§N lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. TT4 GV hái : §N ®îc c¶m nhËn . ngêi vî chê cña nã. tõ trªn rõng ®Êt níc ta ntn? xuèng biÓn .§N lµ m¸u x¬ng cña m×nh. t¸c gi¶ ®· nªu ®îc 7 ®Þa lÝ. ho¸ th©n ®Ó §N ko ngõng ph¸t triÓn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn dïng tõng yÕu tè cña t¸c gi¶ Năm học 2009 . gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång. Tõ sù lÝ gi¶i céi nguån cña c¸c danh th¾ng. lµ sù ho¸ th©n cña nh©n d©n → ND ®· t¹o TT5.2010 .“ ¤i TQ nÕu cÇn ta chÕt PhÇn II : §Êt Níc cña nh©n d©n Cho mçi ng«i nhµ ngän nói ( Ai lµm ra §N?) con s«ng” * Ph¸t hiÖn cña t¸c gi¶ vÒ §Êt N( CLV) íc : . GV cho HS rót ra néi dung dùng nªn §N ( T¸c gi¶ nh×n th¾ng qua 13 c©u cuèi. NK§ ph¸t hiÖn ra ®îi … ho¸ nói väng phu mét ®iÒu k× diÖu : Nh÷ng c¶nh quan cña §N chÝnh lµ h×nh s«ng. tr¸i TT7. GV hái: .

B×nh diÖn v¨n ho¸ :Hä lµ nh÷ng con ngêi gi÷ g×n vµ truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸. ®Êt níc chÝnh lµ hån thiªng cña nh©n d©n mu«n ®êi) .… → nh÷ng ph¸t hiÖn s©u vµ míi vµ ®éc kÕt TT9. GV cho HS gi¶i thÝch 2 mÖnh ®Ò ®Ó kÕt luËn §Êt Níc nµy lµ §N cña Nh©n d©n . . LÝ.  C¶m høng chñ ®¹o §N cña ND ®îc t« ®Ëm qua ®o¹n th¬ giµu chÊt suy t.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV hái : t¹i sao nãi t tëng cña ®o¹n th¬ nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n ? GV lÊy dÉn chøng trong bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o – NguyÔn Tr·i : Tõ TriÖu.. “§N cña ca dao thÇn tho¹i” .2010 ®ùng trong nã víi mét c¸ch c¶m. TrÇn….ChÝnh nh©n d©n ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ( qua cuéc sèng lao ®éng) còng võa gi÷ g×n truyÒn thèng cho §N . §N víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Êu tranh. c¸ch nghÜ hay t©m hån nh©n d©n  Nh©n d©n ®· lµm nªn §Êt Níc  hån thiªng s«ng nói. rót ra tiÓu  B×nh diÖn ®Þa lÝ. Vèn xng nÒn v¨n hiÕn ®· l©u  chiÒu s©u lÞch sö vµ ®é dµy cña v¨n hiÕn VN GV cho HS nhËn xÐt. BiÕt trång tre. c¸c anh hïng mµ nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng con ngêi b×nh thêng.T¸c gi¶ ®ång nhÊt 2 mÖnh ®Ò “§N cña nh©n d©n”. ngän löa. nhµ th¬ ko ®iÓm l¹i c¸c triÒu ®¹i. ®Ó : + Kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ : Nh©n d©n lµm ra lÞch sö + Kh¼ng ®Þnh chÝnh nh©n d©n hay ngêi anh hïng v« danh ®· lµm ra §Êt Níc . lµ céi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 84 Töôøng . b×nh dÞ vµ v« danh. BiÕt quÝ c«ng cÇm vµng…→ T©m hån VN biÕt quý träng t×nh nghÜa. v¨n ho¸. TT10.→ T©m hån VN quyÕt tiªu diÖt kÎ thï Ho¹t ®éng 3 * Kh¼ng ®Þnh ®Êt níc nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n : T tëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch . Tæng kÕt §©y lµ mét bµi th¬ vèn cã ®Ò tµi quen thuéc : §Êt níc .B×nh diÖn lÞch sö : Khi nghÜ vÒ lÞch sö cña §Êt Níc. lÞch sö. GV thuyÕt gi¶ng T¸c gi¶ ®· chän ra 3 c©u ca dao ®Ò cËp ®Õn 3 ph¬ng diÖn tinh thÇn cña ngêi VN: Yªu em tõ thuë trong n«I → T©m hån VN ®¾m say trong t×nh yªu. tiÕng nãi  ko mÊt ®i céi nguån ) ®¸o cña t¸c gi¶. §inh. tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §N ( h¹t gièng. III. v¨n minh. TT8.

Tác giả ( SGK) 2. + Hình ảnh đất nước đau thương. tình thu + Mùa thu thứ hai : Mùa thu Việt Bắc ( mùa thu nay.2010 GV híng dÉn HS tæng kÕt nguån d©n téc. vắng lặng. âm hưởng. mùa thu hiện tại): không buồn mà vui. tâm trạng của người ra đi: cái tôi trữ tình chuyển thành cái ta. sôi nổi. Từ tâm trạng phảng phất nỗi buồn → tâm trạng hào hứng.Đây là bài thơ được hình thành trên 3 mảng khác nhau → dù lắp ghép nhưng ko rời rạc mà rất liền mạch nhờ vào sự thống nhất của nd tư tưởng và cảm xúc. lµ cña mçi ngêi vµ bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí cña mäi ngêi .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nỗi niềm. cách gieo vần. lặp kết cấu cú pháp + Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm + chi tiết. trong SGK trang 123 V× thÕ chóng ta ph¶i gãp tay lµm nªn §N mu«n ®êi . nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng . . tràn ngập niềm vui trước khung cảnh mùa thu ở chiến khu VB.Về nghệ thuật: + biện pháp tu từ. IV.Đây là một tác phẩm lớn. tiêu biểu nhất cho sự nghiệp thơ ca của NĐT. khoẻ khoắn và tươi sáng + Sự chuyển biến trong nhận thức. nhất là phép lặp từ ngữ. → cảnh thu. §N lµ cña nh©n d©n . giọng điệu. phảng phất buồn + Hình ảnh người ra đi tham gia kháng chiến : ý chí quyết tâm nhưng chất chứa tâm trạng. những câu thơ dài ngắn khác nhau + giàu chất chính luận ( ở những khổ cuối) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 85 Töôøng . đồng thời cũng là một trong số ko nhiều những bài thơ xuất sắc nhất viết về đề tài ĐN của nền thơ hiện đại VN. . Ghi nhí HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : ĐẤT NƯỚC Nguyễn Đình Thi 1. rộn rã. vất vả. Tác phẩm .Nội dung cơ bản : + Mùa thu thứ nhất : Mùa thu Hà Nội ( hoài niệm về mùa thu xưa của Hà Nội): đẹp một cách hiu hắt. nhịp điệu.

Xem bài TV : Thực hành một số phép tu từ ngữ âm RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 31 – TV : 30/10/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM A. âm hưởng. thiết tha. Đất nước soi bóng vào tâm hồn ông. Đóng góp riêng của bài thơ: hình thức biểu đạt giàu chất suy tư. vất vả.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . . điệp âm. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Về nhà học bài . nhọc nhằn. + Thi giải bài tập giữa các nhóm. sau đó cử đại diện trình bày trước lớp. C.luyện tập .2010  Đây là bài thơ hay nhất của đời thơ NĐT.Phương tiện + Sử dụng SGK. là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo hình điệu. . GV tổng kết. tổ. về truyền thống dân tộc và cũng là tiếng nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ cống hiến cho đn. • Sau mỗi bài tập. chốt lại những kiến thức là kĩ năng cơ bản theo hướng dẫn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Củng cố . V.Đất nước – NĐT :Đất nước là một bài thơ kháng chiến có giá trị lâu bền. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành : I. + Thảo luận ở tổ.Đất Nước – NKĐ : Bài thơ thể hiện lòng tự hào về đn. gian nan. Bài thơ tiêu biểu cho cái nhìn nghệ thuật của ông về đất nước. Tiến trình tổ chức dạy. bước đầu biết sử dụng chúng khi cần thiết B. điệp vần. nhóm.học : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 86 Töôøng . Cách thức tiến hành + Cá nhân HS làm bài tập. qua giọng thơ trữ tình chính trị. sau đó GV yêu cầu trình bày trước lớp. gợi ý dưới đây. SGV + Máy chiếu (Nếu có) II. bộc lộ rõ nhất vẻ đẹp trong đau khổ. sâu lắng. điệp nhanh): đặc điểm và tác dụng của chúng.Mục tiêu bài dạy : Giúp HS . Ông là nhà thơ của đất nước trong đau thương. D.Biết phân tích các phép tu từ trong văn bản.

kết cấu cú pháp cũng giống nhau. (nay. mà còn có cả sự đối cứu nước (trích) sau đây xứng về nhịp điệu và kết cấu ngữ pháp. sự ngắt nhịp và đối xứng). do). nhịp điệu dồn dập. nay. vế sau và câu cuối ngắn. câu 4) => tạo nên âm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 87 Töôøng . mạnh mẽ => phù hợp với sự với các phép lặp cú pháp.Ổn định tổ chức. với kết cấu ngữ pháp đều là C-V-P (phụ ngữ). VD: Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm.Kiểm tra bài cũ. Bài tập 2: TT2: Bài tập 2. . thiêng liêng của lời kêu gọi cứu Phân tích tác dụng của âm thanh.3/2.Phép điệp phối hợp (lặp) từ ngữ mà cả lặp kết cấu ngữ pháp và hợp với phép lặp từ ngữ và nhịp điệu.Về mặt lập luận : hưởng hùng hồn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nhịp điệu (có sự phối nước. Những cảm nhận về ĐN và tư tưởng ĐN của ND của NKĐ trong đoạn trích Đất Nước trích trường ca Mặt đường khát vọng? III.Phối hợp với nhịp điệu và âm thanh. sự phối hợp âm thanh (cùng . hiện cuộc đấu tranh trường kì của dân tộc. thứ hai và thứ ba của câu => kết thúc bằng các âm tiết mang thanh bằng. kết cấu cú pháp) trong việc tạo nên sắc thái hùng hồn.Câu văn xuôi nhưng có vần (phối hợp với nhịp) ở một số vị trí. đoạn văn đã có sự phối hợp của nhiều yếu tố sau đây : . Để tạo nền sắc thái hùng hồn. thích hợp nhịp dài. .Hai vế đầu bài.Giới thiệu bài mới. => nhịp: 3/2. trong ví dụ sau: . . . âm tiết kết thúc mỗi nhịp. cho một lời tuyên ngôn + Vế sau và câu cuối: như các kết luận. nhịp điệu dàn trải => phù hợp với các biểu TT1: Nhận xét về nhịp điệu.Vế sau ngắn.Sự thay đổi thanh bằng. đanh thép + Hai vế đầu: có vai trò như các luận cứ. dứt khoát. câu 2. dân tộc đó phải được…) và điệp cú pháp (hai vế đâu dài có kết cấu cú pháp giống nhau. thiêng liêng của lời kêu gọi VD: Nhịp ở câu đầu lặp lại là 4/2/4/2 + Không phải chỉ có sự đối xứng về từ ngữ.Vế thứ nhất. + Câu thứ hai điệp vần. Do => âm tiết mở  Chú ý đến: .Sự phối hợp nhịp ngắn và âm tiết đóng => có âm hưởng mạnh mẽ.Sự phối hợp giữa những nhịp ngắn (đầu câu 1. VD: + Câu đầu có vần giữa tiếng: bà và tiếng: già. lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm . đoạn văn có dùng phép thanh trắc cuối mỗi nhịp. cũng giữa các tiếng: súng (Ai có súng dùng súng). . IV. II.2010 I.Câu tiếp theo kết thúc bằng âm tiết mang thanh trắc (lập) => . hùng hồn về quyền ĐLTD của dân tộc. khẳng định. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu giải bài tập: Tạo nhịp điệu Bài tập 1: và âm hưởng cho câu . (chú ý vần.Tính chất mở hay đóng của điệp từ ngữ (một dân tộc đã gan góc. câu 3) Với những nhịp dàn trải (vế cuối câu 1. Tìm hiểu bài Hoạt động Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn I. với lời khẳng định quyền độc lập của dân tộc.

vậy mà đã có những lời mời gọi của mùa xuân.Với nhiều dấu nghĩa của phép điệp vần đó. TT3: Bài tập 3 Nhịp điều và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó. lúc lại ẩn trong tán lá). được lặp lại nhiều nhất là vần: Ăng (7 tiếng) được lặp lại nhiều nhất? Nêu => tạo nên âm hưởng rộng mở.Câu văn thứ 3. Nhịp ngắn trước nhịp dài sau tạo nên âm hưởng du dương của lời ngợi ca. Điệp âm.2010 hưởng khi khoan thai). Hoạt động 2: Hướng dẫn làm các bài tập: Điệp âm. Bài tập 3: Về từ ngữ. vất vả của cuộc hành quân là nhờ có sự đóng góp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 88 Töôøng . điệp vần. Những biện pháp đó phối hợp với các yếu tố ngữ âm sau: . loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao. tiếp diễn kéo dài. Bài tập 1: a) Sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu (L) trong các tiếng : “Lửa lựu lập lòe” miêu tả được trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu (đỏ như lửa và lấp ló trên những cành như những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. điệp vần. dứt khoát của một lời tuyên dương công trạng. ngắt nhịp liên tiếp như lời kể về từng chiến công của tre.Sự ngắt nhịp (dấu phẩy ở ba câu đầu) khi cần liệt kê. điệp thanh. đoạn văn có đặc điểm là dùng phép nhân hóa đồng thời dùng nhiều động từ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .lúc lóe lên. câu được ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ (không dùng từ: là) => tạo nên âm hưởng mạnh mẽ.Hai câu văn cuối. Khi dồn dập mạnh mẽ. sếu giang đang bay về phương nam để tránh rét). điệp thanh. .Trong đoạn thơ. ngợi ca sức mạnh ý chí kiên cường của cây tre. Đoạn thơ trên đã gợi ra được khung cảnh hiểm trở Bài tập 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao. hiệu đặc trưng (lá bàng đang đỏ. thích hợp với một lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng. hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. II. vần nào . TT1: Bài tập 1 Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong các câu sau: b) Ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu L (4 lần) trong một câu thơ => diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: Ánh trăng như phát tán rộng hơn. TT2: Bài tập 2: Bài tập 2: Trong đoạn thơ sau. khẳng định ý chí kiên cường và chiến công của tre. phù hợp với tác dụng biểu hiện sắc thái ý cảm xúc chung: mùa đông đang còn tiếp diễn. .

hành quân là nhờ có sự đóng .Làm văn : 5/11/2008 : BÀI VIẾT SỐ 3 ( NLVH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 89 Töôøng . heo hút .Sự phối hợp các thanh trắc thoáng đãng.Tạo nhip điệu và âm hưởng cho câu + Nhịp điệu và âm hưởng được tạo ra do nhiều yếu tố (sự ngắt nhịp. • Phép nhân hóa: súng ngửi trời.Nhịp điệu 4-3 ở ba câu thơ đấu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . điệp thanh: + Âm.Phép lặp cú pháp. góp của nhiều yếu tố (có cả trong đó câu thơ đầu thiên về thanh trắc. • Câu cuối khổ thơ toàn vần bằng gợi tả một không khí . vần và thanh điệu là các bộ phận của âm tiết được lặp lại một cách chú ý và phối hợp với nhau để phục vụ cho việc biểu đạt nội dung và thường được sử dung trong thơ. Hướng dẫn học sinh tự học .chuẩn bị bài mới . ngàn thước . không gian hiểm trở và mang sắc thái hùng tráng mạnh Hãy phân tích: mẽ. Dốc lên khúc khuỷu/Dốc thăm thẳm phép đối.Các yếu tố từ ngữ: từ láy. • Dùng phép đối từ ngữ: . Ngàn thước lên cao/Ngàn thước xuống phép nhân hóa. . . điệp vần. sự phối hợp ngữ âm của từ ngữ…).2010 của vùng rừng núi và sự của nhiều yếu tố: gian lao vất vả của cuộc . cách dùng toàn thanh bằng . • Phép lặp từ ngữ: dốc.Điệp âm.Dùng các từ láy gợi hình: khúc khuỷu.Nhịp điệu của dòng thơ. rộng lớn trải ra trước mắt khi đã vượt qua và bằng ở 3 dòng thơ đầu và con đường gian lao vất vả. (điệp thanh ở dòng cuối).Chuẩn bị bài làm số 3: Nghị luận văn học ( làm ở lớp) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 32. D. những yếu tố không thuộc • Câu thơ 4: lại toàn vần bằng → tất cả dều gợi tả một ngữ âm). phép lặp từ ngữ. Củng cố . thăm thẳm. • Phép lặp cú pháp ở câu 1 và câu 3. cần cảm nhận và phân tích sự phối hợp của các yếu tố và luôn nhằm vào mục đích cho nội dung biểu đạt. V.Về nhà xem lại bài .Sự phối hợp các thanh trắc và thanh bằng ở 3 câu thơ đầu. sư phối hợp âm thanh. 33 .

Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Đề 1 Hoạt động1 Câu 1. …Vẻ đẹp của người lính + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệt không tách rời với hiện thực chiến tranh huật của bài thơ: thơ lục bát.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề cảnh ra đời. củng cố kĩ năng tìm hiểu đề. hi sinh → ( lời bày tỏ. lẫm liệt. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp chứng minh hoạ. đề tài.Ổn đinh lớp II. tương đồng hoặc khác biệt của một số tác phẩm đã được tìm hiểu. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình bài thơ TT – QD và lấy dẫn chứng minh tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ hoạ ( 3đ) Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Câu 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .2010 A.. gian khổ. hình tượng thiên nhiên và con người Sông Mã gầm lên khúc độc hành Việt Bắc trong đoạn thơ sau : ( Tây Tiến – Quang Dũng) Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung I. Bài làm phải đáp ứng các nội dung sau: * Yêu cầu chung : .Những biểu hiện cụ thể :Vẻ đẹp bi bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls tráng của người lính TT ( vẻ đẹp hào dân tộc → d/c hùng. (7đ) Cảm nhận của anh (chị) về ………………………….PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . đề tài.…) (1đ) tài. Tài liệu tham khảo .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . có hệ thống để làm rõ đặc điểm bản chất.Tố Hữu) *Câu 1.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLVH bàn về một bài thơ. đối chiếu một cách có cơ sở. bình luận văn học. cảm hứng chủ đạo của .Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: .Yêu cầu chung ( Việt Bắc . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 90 Töôøng . Bài làm phải đáp ứng các nội đời. bi tráng của hình tượng người lính trong Câu 2. C.Rèn luyện. chết chóc. đối đáp…). SGV. B. đoạn thơ. giọng điệu trữ tình ác liệt.…) dung sau: . lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLVH như thao tác phân tích. * Câu 2.Giới thiệu bài mới IV. .Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn cảnh ra Câu 1. so sánh. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc GV ra đề cho HS của Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn Đề 2 phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn Câu 1. song bi thương chứ không bi luỵ) (2đ) từ ngữ → d/c.Kiểm tra bài cũ III.HỌC I.Giúp hs nâng cao năng lực tư duy tổng hơp. hình tượng trung tâm. cách sử dụng hình ảnh .SGK.

lập dàn ý. Diễn đạt mắc nhiều lỗi .Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. Tiếng hát con tàu. lưu loát. song khả năng khai thác còn hạn chế. . Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. lưu loát. mắc trên 10 lỗi . . 35 . Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh Năm học 2009 . .Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. II. Bố cục cân đối.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn * Câu 2. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. Bài viết không đi vào trọng tâm.luyện tập D.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. Đò Lèn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 12 : 34.Đọc văn : 9/11/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 91 Töôøng . Bố cục cân đối.2010 . nắm kĩ năng làm bài.Câu 1.Về kiến thức : Yêu cầu bài viết phải làm rõ vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc * Biểu điểm : . Bài viết không đi vào trọng tâm. . vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…).Về kiến thức : Bài viết phải làm rõ chân dung người lính Tây Tiến: + Về ngoại hình + Về tâm hồn + Về ý chí  Vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. Biểu điểm Câu 1 ( 2đ) Mỗi ý 1 điểm Câu 2 ( 8 đ) -Điểm 7-8 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên ( tuỳ theo bài viết cụ thể) . song khả năng khai thác còn hạn chế. Trình bày gãy gọn. lập dàn ý.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đọc thêm: Dọn về làng.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…).Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . hợp lí.Câu 2 : 7đ -Điểm 7 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên. Củng cố . . Trình bày gãy gọn.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. ý 1 (1đ). nắm kĩ năng làm bài. . mắc trên 10 lỗi . V.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. ý 2 (2đ) . hợp lí.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.

Giới thiệu bài mới IV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . II. 1. SGV. . + Nghệ thuật đặc sắc với nhiều hình ảnh tự nhiên. .hiểu: .Bài Đò Lèn: + Nắm được nét đặc sắc trong bài thơ + Tình cảm của tác giả đối với quê hương B.HỌC I.Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? *Hoạt động 2: Đọc . . Đọc .SGK.Kiểm tra bài cũ Cảm nhận và lí giải về ĐN của NKĐ được thể hiện ở những phương diện cụ thể nào ?Tư tưởng chủ đạo trong đoạn trích? III. 1950). Tài liệu tham khảo . Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới (mùa đông. Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung : I.Bài Tiếng hát con tàu : + Nắm được những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng + Qua bài thơ → phong cách thơ của tác giả.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ĐỌC THÊM : Năm học 2009 . Tác giả (SGK) 2.Thao tác 1: HS đọc bài thơ.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . C.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.hiểu: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 92 Töôøng . đậm chất dân tộc. . Tìm hiểu bài Bài 1 : DỌN VỀ LÀNG ( Nông Quốc Chấn ) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) . tóm tắt những ý chính → cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Bài Dọn về làng : + Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ : tình yêu tha thiết đối với quê hương của một người con vùng cao trong những năm kháng chiến chống Pháp nhiều đau thương mà anh dũng.Ổn đinh lớp II.2010 DỌN VỀ LÀNG (Nông Quốc Chấn) TIẾNG HÁT CON TÀU (Chế Lan Viên) ĐÒ LÈN (Nguyễn Duy) A.

2010 1. HÁT CON TÀU ( Chế Lan Viên) Nội dung cần đạt I.Ngôn ngữ.Niềm lạc quan. bổ sung. Tình cảnh của nhân dân Cao .Lạng và tội ác của thực dân Pháp.Bắc . Tác giả ( SGK) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 93 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . III.Phần 3 ( còn lại): Trở lại với niềm vui ngày quê hương giải phóng.Thiên nhiên. .Thao tác 5: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể) GV nhận xét. người bà) + Cái chết của người cha  nỗi đau thương của một gia đình  gợi lên nỗi niềm xót xa gan ruột nhất.Bắc . 3. . bổ sung. con người trở lại cuộc sống thanh bình  rộn rã tiếng cười vui. hình ảnh nào? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? +Niềm vui ngày quê hương giải phóng được thể hiện qua phần đầu và phần cuối của bài thơ như thế nào ? Sự phát triển của cảm xúc ấy ở đoạn thơ cuối ? . đậm đà bản sắc dân tộc miền núi. . Kết luận: “Dọn về làng” là bài thơ in đậm dấu ấn dân tộc miền núi.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. Tìm hiểu chung : 1.Lạng và tội ác của giặc Pháp đã được diễn tả qua những từ ngữ. .Thao tác 4: HS thảo luận về nội dung ( hệ thống cảm xúc) của bài thơ : + Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc.Lòng căm giận kẻ thù. nhiều dự định cho ngày mai. *Hoạt động 3: Tổng kết. b. . . Cảm xúc mừng vui ngày quê hương được giải phóng: . quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn quê hương.Phần 1( 6 câu đầu): Niềm vui ngày quê hương được giải phóng. Đặc sắc nghệ thuật: .Thao tác 7: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể ) GV nhận xét. Bố cục: 3 phần: . .Lạng dưới ách giặc Pháp: . Năm học 2009 .Đan xen tự sự và trữ tình lời tâm tình tha thiết của người con với mẹ.Thao tác 6: HS thảo luận về nghệ thuật của bài thơ: + Giọng điệu ? + Ngôn ngữ và hình ảnh? .Cuộc sống gian khổ do giặc Pháp tàn phá. Bài 2 : TIẾNG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. thể hiện tình yêu thiết tha của nhà thơ đối với gia đình. với quê hương.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ. Nội dung cơ bản: a. quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp đau thương mà anh dũng. hình ảnh thơ giản dị. gieo rắc tội ác lên quê hương: + Chạy giặc chốn rừng sâu ( hình ảnh người mẹ.Phần 2 ( câu 7 đến câu 37): Dòng hồi tưởng của người con về cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao. . 2.

Tác phẩm : a. +Biểu tượng của c/sống rộng lớn của nhân dân và đất nước.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ.TB. 3.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) .2. con đường đi đến chân lí. những tình cảm thiết tha của nhà thơ. HS tìm hiểu lời đề từ TT7.Con tàu : là hiện thân của phương tiện.2010 2. một nơi ân tình.hiểu 3. 3.Tây Bắc: một địa danh. Đọc . . b. con tàu .3 Lời đề từ . một vùng đất xa xôi của TQ. TT4: GV cho HS tìm những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng → phân tích. .5 Chín khổ giữa: Niềm hạnh phúc và khát vọng về với nhân dân. cũng là sự tìm về nơi ngọn nguồn của hồn thơ. Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng .Ý nghĩa nhan đề : Tiếng hát con tàu Nhan đề ko mang ý nghĩa tả thực mà có ý nghĩa tượng trưng + Tiếng hát biểu tượng cho giai điệu tâm hồn.TT 1: HS đọc bài thơ. của cảm hứng sáng tạo thơ ca. Hai khổ thơ đầu: Sự trăn trở giục giã lên đường→Tác giả khao khát đến với Tây bắc vì Tây Bắc là nơi đem lại ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật . hăm hở làm cuộc hành trình đến với TB.Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Năm học 2009 . Tìm hiểu 2 khổ đầu TT8. ân nghĩa.Tình cảm.hiểu: . khát vọng được ra đi (Tâm hồn hoá thân thành con tàu.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ.Đó còn là nguyên cớ để nhà thơ thể hiện khát vọng về với nhân dân.4. .Gợi ý về những nội dung cơ bản : 3. tâm hồn của nhà thơ 3. + Con tàu : → THCT : tiếng hát của tâm hồn. là cội nguồn của nghệ thuật. đến với c/s rộng lớn. bổ sung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 94 Töôøng . là biểu tượng cho tâm hồn nhà thơ đang khao khát lên đường.1. vượt ra khỏi cuộc sống chật hẹp để đến với c/sống rộng lớn.Vào những năm 1958 – 1960 có phong trào vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc → bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ sự kiện kinh tế xã hội nói trên . +Xứ thiêng liêng:nơi thấm mấu và nước mắt của nhân dân chôn vùi bao xác quân thù. TT5: HS giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ TT6. của hồn thơ và sáng tạo thơ ca. Hoàn cảnh sáng tác . trong đó có thơ ca) III. nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.…. Bố cục : 3 phần II. GV cho HS trình bày nd phần này → GV nhận xét.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu nặng đầy tình nghĩa với nhân dân trong kháng chiến *Hoạt động 2: Đọc .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đa dạng và linh hoạt . áo nâu. Triết lí được rút ra từ tình cảm.2010 . so sánh được sử dụng phổ biến. tình cảm của người ra đi . Bốn khổ cuối: Khúc hát lên đường sôi nổi. vẫn tự nhiên. .6.Tâm hồn :-tấm lòng. dung dị).) -Phép tu từ ẩn dụ. BÀI 3 : ĐÒ LÈN Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. tin tưởng và say mê 4.. nỗi nhớ.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. vầng trăng.Sự gắn bó yêu thương đối với một vùng đất →tạo nên những tình cảm quê hương: Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương → Từ cảm xúc của nỗi nhớ đã nâng lên những suy ngẫm triết lí. Tiểu dẫn: 1. của cuộc k/ chiến.Thao tác 2: GV giải thích ( Nguyễn Duy) Nội dung cần đạt I. Nhan đề và hoàn cảnh sáng tác: . . Tìm hiểu bốn khổ cuối *Hoạt động 3: Tổng kết. . Đó là thành công của đoạn thơ này 3. Tổng kết Bài thơ “tiếng hát con tàu” nằm trong truyền thống ca ngợi quê hương đất nước sâu sắc ân tình. . Đây là một bài thơ hay và rất tiêu biểu của Chế Lan Viên trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội TT9. được trở về với cội nguồn của tâm hồn mình. đa dạng ( con tàu.Nhan đề: Đò Lèn → địa danh ( Thanh Hoá ) ở quê ngoại của ND → nơi chất chứa nhiều kỉ niệm trong dòng hồi ức của nhà thơ.Từ những tình cảm cao quý ấy. hỏi đáp→cuốn hút người đọc -Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng III.Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh mới. -Giọng thơ mang tính đối thoại.Day dứt bởi khát khao được ra đi. Nghệ thuật của bài thơ : . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 95 Töôøng . .Tây Bắc..sâu sắc. cảm xúc chân thành ( triết lí mà vẫn ko khô khan.tác giả đã khái quát lên một chân lí sâu sắc ( chân lí được rút ra từ sự trải nghiệm của chính mình) Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Câu thơ mang tính suy tưởng triết lí.Tác giả mang ơn sâu nặng của nhân dân. Tác giả (SGK) 2.

“năm đói”.Tổng kết: Bài thơ như một câu chuyện kể. chút cay đắng. . *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . Một bếp lửa ấp iu nồng đượm → Sự kết nối giữa hồi ức riêng tư với lịch sử dân tộc. BKC. Cỏ lau. xa lạ với cái nhìn thi vị lý tưởng hoá. Đặc sắc nghệ thuật: . “rủ nhau từ ngữ. có *Hoạt động 3: Tổng kết nhân vật. bổ sung. ) nhưng giàu tình yêu thương. trong sáng nhưng giàu sức đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: biểu cảm “bay mất”.Giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng buồn thấm thía và xen lẫn GV nhận xét. chiến tranh → hiện thực dữ dội. giọng điệu ? đi “thập thững”. khủng khiếp “mò cua xúc tép”.Thao tác 4: HS thảo luận về .. . “bay tuốt”. đâu hết”. chiêm nghiệm. một ăn năn…khi tác giả trở về thì bà đã mất → Một bếp lửa chờn vờn sương sớm nỗi buồn sâu. NĐBTCTTH.Giàu tính suy tưởng. II. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa * Lưu ý : Bài thơ được viết sau khi đất nước đã im tiếng + Hiện thực chiến tranh được súng. Nội dung cơ bản: . hiếu động ( câu cá.2 khổ đầu : Kí ức về tuổi thơ: hồn nhiên. “bán trứng”.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. bắt chim sẻ.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) + Kí ức thời tuổi nhỏ của nhà thơ hiện lên như thế nào ? nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? + Hình ảnh người bà hiện về trong kí ức nhà thơ như thế nào? Tình cảm của tác giả đối với bà? +So sánh với hình ảnh người Năm học 2009 . day dứt về thân phận con người. . thì bài thơ này có giá trị khơi nguồn cho thân phận con người ( cùng với các tác phẩm văn xuôi NBCT. . vất vả ( vì nghèo đói. được viết năm 1983.…) 2.3 khổ giữa :Kí ức về người bà Người bà cơ cực. Câu chuyện như dòng suy tư của nhà thơ về quá khứ với tuổi thơ trong sáng và người bà kính yêu.Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ ( rút trong tập Ánh Trăng ). hình ảnh. ăn năn + Hiện thực chiến tranh “Tôi đi lính…lâu…” → con bà tảo tần cùng bếp lửa sưởi người bị cuốn theo dòng chảy lịch sử ấm tuổi thơ của Bằng Việt: + Hình ảnh người bà là một ám ảnh. trộm nhãn…) → cái nhìn thẳng thắn về quá khứ. tinh nghịch.2010 . Nếu so với mạch cảm hứng của thơ ca chống Mỹ nhận xét. một niềm vui. có cốt truyện. Đọc . day dứt. III.Thao tác 5: HS trình bày . khước từ sự thi vị hoá dĩ vãng → cách nhìn mới về quá khứ.hiểu: 1. Văn học chuyển từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư thế sự. đức hi sinh âm thầm → Đó là người bà của đời thường. lâu. “tôi đâu biết”. trong dịp nhà thơ trở về quê hương Thanh Hoá.Khổ cuối : Nỗi xót xa. Từ việc phản ánh số phận cộng đồng nay chú ý tập trung đào sâu về thân phận con Thao tác 3: HS trình bàyGV người . một xa xót. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 96 Töôøng .. “nhà…bay mất”. khi hoàn cảnh ls thay đổi → quan niệm về văn nhắc đến trong bài thơ ntn? chương thay đổi .Thao tác 1: HS đọc bài thơ .Ngôn ngữ thơ giản dị. có không gian và thời gian. Bài thơ gợi nhắc về quê nhà và cảm xúc ngậm ngùi. bổ sung.

câu Sự thật là….MỤC TIÊU BÀI DẠY . Tiếng Việt : 10/11/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Làm bài tập phần I.→ P ( thành phần phụ tình thái) – C (chủ ngữ) – V1 – V2 ( 2 VN) .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Lên lớp.Kiểm tra bài cũ III.Về nhà học bài . Củng cố . .Câu : Dân ta …→ C. phép liệt kê. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . .Ổn đinh lớp II.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản của các bài ĐT Năm học 2009 . D.HỌC I. C.2010 Quả là một bài thơ có sức ám ảnh lớn.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp. “mà”) * Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn có âm hưởng đnah thép.Giới thiệu bài mới IV. hùng hồn. thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của VN. TT2.Sự thật là… BT1→ GV nhấn mạnh yêu . Phép lặp cú pháp Yêu cầu cần đạt I. Tài liệu tham khảo . GV gọi HS đọc đề .Dân ta … cầu của đề * Phân tích : .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc CMT8 là đánh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 97 Töôøng . PHÉP LẶP CÚ PHÁP BT1 a.V ( + phụ ngữ chỉ đối tượng) – TN làm BT ( TN chỉ mục đích “để”. GV gọi hs lên bảng trình bày → sửa chữa chung . GV gọi 3 HS lên bảng . Câu có hiện tượng lặp cú pháp ( kết cấu ngữ pháp) : TT1.SGK. SGV.GV cho HS xem bài tập trước ở nhà . B.Tiết sau học Tiếng Việt : Thực hành một số phép tu từ cú pháp Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới RÚT KINH NGHIỆM : 12 : 36. phép chêm xen): đặc điểm và tác dụng của chúng.

Cụ thể. d) tương ứng). c.Ở thơ ĐL phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: Kết cấu ngữ pháp giống nhau.Hai câu thơ đầu .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . “ấu” vừa chỉ loài cây. tự hào. sau đó GV cùng nghĩa với bé. trong mỗi vế còn dùng từ đồng nghĩa. sau đó GV cùng b. TT5. Điều đó thường tồn tại trong một cặp câu ( câu trong văn biền ngẫu có thể dài.…) BT3. HS tự làm Hoạt động 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 98 Töôøng . các tiếng đối nhau về từ loại và nghĩa ( đb là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thất ngôn bát cú) d. đen. về loại từ ( bán. phép lặp còn phối hợp với phép đối (đối ứng từng tiếng trong 2 vế về từ loại. bổ sung . ko cố định về số tiếng)  Giống :đều thể hiện hiện tượng lặp kết cấu cú pháp Khác : ở BT2. lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán * Tác dụng : biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở VB.b. trái nghĩa với già. GV cho HS dưới lớp cây. vừa có nghĩa là non ( “non” đồng nghĩa với “ấu”). đối . nhận xét. mỗi vế đều có 6 tiếng theo kết cấu ngữ pháp giống nhau ở mô hình Chủ ngữ (danh từ) Vế 1 Vế 2 Cụ già Chú bé Vị ngữ (động từ) ăn Trèo Thành tố phụ của VN ( danh từ tính từ) củ ấu non Cây đại lớn Trong đó. động từ. “đại” vừa chỉ loài TT6. GV cho HS dưới lớp đổ chế độ thực dân và chế độ pk.c. mua → từ đơn. số lượng tiếng bằng nhau. rạng → từ đơn.Ở văn biền ngẫu. hiện tượng lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao → như đã phân tích ( số tiếng. về kết cấu ngữ pháp của từng vế. GV gọi HS đọc đề BT2. vừa có nghĩa là lớn ( “lớn” đồng nghĩa với “đại”) và trái nhận xét. hai vế lặp cú pháp nhờ phép đối chặt chẽ cầu của đề về số lượng tiếng. Lặp từ ngữ “Nhớ sao”. Ở câu đối : phép lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở 2 câu bằng nhau. tính từ). phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp với phép đối. GV gọi 4 HS lên bảng về nghĩa.2010 TT3. trái nghĩa làm BT ( câu a. HS sửa chữa. Ở mỗi câu TN. b. Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp ở: HS sửa chữa. TT4. BT1→ GV nhấn mạnh yêu a. bổ sung c.Ba câu thơ sau * Tác dụng : khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng. sảng khoái của chủ thể trữ tình . Hơn nữa.

Về nhà làm BT . GV cho HS thảo luận theo Phép liệt kê phối hợp với phép lặp cú pháp → có tác dụng bàn nhấn mạnh và khẳng định sự đối đãi chu đáo đầy tình nghĩa của TQT đối với tướng sĩ trong hoàn cảnh khó khăn. V.2010 Làm bài tập phần II.Phép lặp cú pháp ( các câu có kết cấu ngữ pháp giống làm BT ( câu a. sau đó GV cùng để vạch tội ác của TDP. gợi ý BT2. người viết đối với sự HS sửa chữa. Hoạt động 3 . GV cho HS dưới lớp quan trọng trong bình diện nghĩa tình thái của câu ( thể hiện nhận xét. TT4. khi đọc các bộ phận này cầu của đề đều được tách ra bằng ngữ điệu . Củng cố . Chúng xen vào trong câu để ghi chú TT1. chỉ mặt vạch tên kủ thù dân tộc. dấu ngoặc đơn ( hoặc còn có BT1→ GV nhấn mạnh yêu dấu gạch ngang) . đậm trong các câu đều ở vị trí giữa câu hoặc cuối câu. bổ sung việc. phối hợp với phép liệt kê nhận xét. GV cho điểm học sinh ( các hs lên bảng giải BT) .Soạn bài : Sóng ( Xuân Quỳnh) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 99 Töôøng . III. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .b) nhau : C – V [ + phụ ngữ chỉ đối tượng] : VD : Chúng – thi TT4. Những phần chêm xen đó có vai trò TT3. Nhiều đoạn câu ( vế câu) liên tiếp theo TT1. TT3. HS sửa chữa. đánh giá của người nói. Trong đoạn trích bài HTS. sau Phép chêm xen bộ phận được chú thích. HS về nhà làm cho HS tự làm BT2 ở nhà. GV hướng dẫn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . cảm làm BT ( câu a. GV cho HS dưới lớp hành [ + những luật pháp dã man] . hiện tượng mà các thành phâầnkhác biểu hiện). phép liệt kê và phép chêm xen.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại tác dụng của phép lặp cú pháp. câu b. c. * Lưu ý : sau mỗi phần bài tập. Chú ý : khi nói.Dấu câu tách biệt : dấu phẩy. PHÉP CHÊM XEN BT1. . Phép II. câu b→ GV nhấn mạnh Kết cấu hoàn cảnh thì giải pháp yêu cầu của đề VD: không có mặc thì ta cho áo không có ăn thì ta cho cơm TT2. …………… thì …….Vị trí và vai trò ngữ pháp trong câu : Tất cả các bộ phận in Làm bài tập phần III. D. GV gọi 2 HS lên bảng b. GV gọi HS đọc đề câu thêm một thông tin nào đó a. GV gọi 4 HS lên bảng Hơn nữa chúng còn bổ sung thêm sắc thái về tình cảm.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .d) xúc của người viết.b.Tác dụng : Ghi chú hoặc giải thích cho từ ngữ đi trước. GV gọi HS đọc đề câu cùng một kết cấu gồm 2 vế như mô hình khái quát sau : a. TT2. sau đó GV cùng sự nhìn nhận. câu d của . phép liệt kê đã phối hợp với phép lặp cú pháp. bổ sung Cũng cùng mục đích ấy là cách tách dòng liên tiếp. PHÉP LIỆT KÊ liệt kê a. câu c. dồn dập.

SGK. .Ổn đinh lớp II. Nội dung cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 100 Töôøng .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . xây dựng hình ảnh. nêu vấn đề.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 37. bất diệt. C. SGV. Lên lớp GV triển khai bài dạy theo cách kết hợp đọc diễn cảm. Tài liệu tham khảo . đàm thoại.GV cho HS tìm hiểu. soạn bài theo câu hỏi huớng dẫn học bài ở nhà .HỌC I. 38 Đọc văn : 11/11/2008 : SÓNG (Xuân Quỳnh) A. phát vấn.Kiểm tra bài cũ Gọi HS làm BT cho về nhà trong bài thực hành tiếng Việt Thực hành một số phép tu từ cú pháp III.Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu. Tìm hiểu bài Hoạt động của thầy và trò.Giới thiệu bài mới IV. B.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung. nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ.

mối quan hệ giữa sóng – tình yêu ntn? 2. . . hồn nhiên. khát khao sự em về cách mở đầu bài thơ của nữ sĩ đồng cảm.không hiểu mình .Khát vọng tình yêu .Củng cố .Sông . tự nhận thức. Tìm hiểu chung phần tiểu dẫn. tác giả thể hiện tình yêu. đồng điệu trong tình yêu. Hết tiết 37. Sự băn khoăn Bính..bồi hồi trong ngực trẻ: tình yêu là sử dụng những biện pháp nghệ thuật khát vọng lớn lao. TT3. thơ XQ? * Đề tài: tình yêu → XQ có cách thể hiện riêng.Tác giả đặt mqh anh –em tương ứng với sóng biển.Sóng: ngày xưa. và + 5 khổ giữa: Sóng .tình yêu? sóng trước thời gian. trăn trở ( những nỗi niềm nhận xét âm điệu bài thơ? tâm sự của tình yêu) -Hãy xác định hình tượng bao trùm. đề tài.dịu êm. XQ? Qua đó. GV gọi HS đọc bài thơ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại.Điệp từ: em nghĩ: quay về lòng mình.Tác phẩm chính: SGK đời Xuân Quỳnh? 2. . TT1. tự nhiên đầy suy tưởng. sau * Bố cục: 3 phần đó đặt câu hỏi + 2 khổ đầu: Sóng biển và tình yêu -Em hãy cho biết xuất xứ. nhu cầu tìm hiểu. Sóng biển và tình yêu: thơ. Tác phẩm . TT3: Theo em ở 2 câu thơ này XQ đã . Sóng-suy nghĩ. Nguyễn a. nghệ thuật của 2 khổ thơ đầu.Những đặc điểm nổi bật trong hồn * Xuất xứ: sáng tác 1967.Tác giả: SGK TT1: Đọc tiểu dẫn SGK? * P/c thơ : tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn. → Liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu. đạt một quan niệm mới mẻ và khát vọng mãnh liệt trong TT4: Ở khổ thơ 2. 1.Sóng . khám phá → tình yêu chín chắn đầy suy nghĩ. Đọc . chân thành đằm thắm và luôn da TT2:GV yêu tóm tắt những ý cơ bản diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. tươi tắn.hiểu: cục?. GV gọi HS nêu cảm nhận → Miêu tả những trạng thái đối lập.2010 HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I.Tóm tắt những nét chính trong cuộc . * Cảm nhận chung HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 1. trăn trở: Liên hệ: Thơ Xuân Diệu. TT5:Nhận xét chung về nội dung và phân tích. em có cảm nhận gì về . . ồn ào . trăn trở.lặng lẽ → mở đầu bằng 4 tính từ. + 2 khổ cuối: Sóng . . gì để biểu đạt ý thơ? Phân tích giá trị * Giọng thơ chân thực.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu xuyên suốt bài thơ và tạm chia bố B. in trong tập Hoa dọc chiến hào. đa dạng của những chung về bài thơ con sóng.Câu hỏi tu từ: Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau? → XQ dựa vào quy luật tự nhiên để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 101 Töôøng .Dữ dôi . XQ đã biểu biểu cảm của bptt đó.suy nghĩ.tìm ra bể → Ẩn dụ: sóng không bằng lòng với khuôn khổ nhỏ hẹp mà khao khát vươn ra biển cả TT2: Hãy nêu những nhận xét của → khát vọng tự khám phá. ngày sau: vẫn thế → sự trường tồn của sóng .

thức”? TT9: XQ đã gửi gắm điều gì qua khổ 6. chân thành bộc lộ mình. .Em → nhớ anh đắm say hơn bội phần. XQ thể hiện một cái tôi sôi nổi. tha thiết mà mạnh dạn.2010 truy tìm khởi nguồn của tình yêu nhưng nguồn gốc của sóng cũng như tình yêu đều bất ngờ. dứt khoát.7? TT10: “Có một nỗi lo âu.phương nam + Em hướng về anh một phương → tình yêu hết mình. Nội dung: Qua hình tượng sóng. Kết cấu này có tác dụng như thế nào khi thể hiện cảm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 102 Töôøng . tuyệt đối.phương bắc. Nghệ thuật: . TT11: Suy nghĩ của em về khổ thơ kết? HĐ4: Hướng dẫn HS tổng kết bài học TT1: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kết cấu của bài thơ. mang tính nhân văn C. mãnh liệt. + Sóng tới bờ dù cách trở: Tình yêu là sức mạnh để em và anh vượt qua gian lao.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu . TT7: Khổ thứ 5 có gì khác so với các khổ thơ còn lại trong bài? Giữa sóng và em có quan hệ như thế nào? Hãy phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của XQ ở khổ thơ này? TT8: Em hiểu như thế nào về ý thơ “lòng em . → Bày tỏ tình yêu một cách chân thành. thử thách để đạt đến hạnh phúc. b. Sóng ..Cuộc đời con người là ngắn ngủi → nhạy cảm được sự chảy trôi của thời gian → Âu lo. Kết luận: 1.Khổ 5: tăng số lượng câu thơ → cảm xúc dạt dào. + Sóng nhớ bờ mãnh liệt. dẫu ngược . được khẳng định một cách rạch ròi. đầy bí ẩn. 3..Ngôn từ. Ở khổ thơ 8 nỗi niềm của XQ gửi gắm có điểm giống với ý kiến này không? Hãy lí giải. c. Nỗi nhớ choáng ngợp cõi lòng không chỉ trong ý thức mà thấm sâu vào trong tiềm thức.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .  Qua hình tượng thơ song hành: sóng và em. những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim người phụ nữ đang rạo rực yêu đương. hòa hợp giữa sóng và em. phấp phỏng về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc (cảm giác thường trực trong thơ XQ ở giai đoạn sau ).Kết cấu tương đồng. không thể lí giải. . hình ảnh trong sáng. một trạng thái bất an bàng bạc trong cách cảm nhận hạnh phúc của XQ”. TT6: Phát hiện những đặc sắc nghệ thuật được XQ sử dụng để diễn tả những nỗi niềm của tình yêu? Nhận xét giọng điệu thơ? . tâm trạng.Nhịp điệu tự nhiên. Nỗi nhớ . XQ đã diễn tả vừa cụ thể.LH: TY trên dòng sông quan họ. Niềm tin và sự chung thuỷ Khổ 6 + 7: + dẫu xuôi .Muốn hoá thân thành sóng để giữ gìn tình yêu muôn đời → một tình yêu vĩnh hằng → Khát vọng cao cả. thủy chung. tha thiết . giản dị → hội tụ nhiều nét tiêu biểu trong phong cách thơ XQ 2. vừa sinh động những trạng thái. linh hoạt . → Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn xúc của nhân vật trữ tình? TT2: Bài thơ là lời tự bạch của 1 tâm hồn phụ nữ đang yêu. tâm hồn người phụ nữ đó có những điểm gì?. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: . B. Củng cố. SGV. . PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: . biểu cảm.SGK.Làm văn : 19/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A. miêu tả. luyện tập: GV nhấn mạnh lại nd bài học :bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. .Chuẩn bị bài:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 39 . thuyết minh trong bài văn nghị luận.So sánh cảm xúc về tình yêu của XQ qua Sóng và XD qua Vội vàng.Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự. .Bước đầu nắm được cách vận dụng kết hợp các phương thức đó trong một đoạn. . .2010 V.Học thuộc bài thơ và nắm kĩ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Tài liệu tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 103 Töôøng . Năm học 2009 . một bài văn nghị luận.Bài thơ Sóng gợi cho em những suy nghĩ gì về tình yêu? Hình tượng sóng và em được nhà thơ XD với dụng ý nghệ thuật như thế nào? D. nồng hậu. mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. chân thành..CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Theo cảm nhận của em.Hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Cần thấy được khi vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghi luận phải xuất phát từ mục đích và nội dung nghị luận.

Khi vận dụng phương thức biểu đạt biểu cảm trong văn nghị luận sẽ tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người đọc người nghe. nội dung nghị luận biểu đạt đó thực sự có tác dụng nâng cao + Khi đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận thì hiệu quả nghị luận. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) (?) Vì sao trong bài hoặc đoạn văn nghị luận cần vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . miêu tả. rừng núi bao la: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 104 Töôøng . có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. Luyện tập vận dụng các phương thức tự sự. bổ sung hướng học sinh đi đến kết luận về sự cần thiết. . biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) I. làm cho bài văn có hiệu quả thuyết phục cao hơn. TÌM HIỂU BÀI: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt: tự sự. đồng ruộng mênh mông.2010 .Yêu cầu đối với việc vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. Trọng tâm là tổ chức luyện tập cho học sinh. + Các yếu tố miêu tả. Ôn tập lí thuyết: . và do đó. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: I. Bài tập: TT2: Thực hành: “Ở Đông Dương. chúng ta cầ chú ý người viết (nói) phải thực sự có cảm xúc trước những điều gì? những điều mà mình nói (viết). Lên lớp GV cho hs luyện tập ( Vừa kết hợp ôn lại kiến thức lí thuyết vừa làm bài tập vận dụng) . tự sự được đưa vào bài văn nghị luận để làm những luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. cụ thể. chân thực. C.GV cho HS tìm hiểu. miêu tả. GIỚI THIỆU BÀI MỚI: IV. Phải diễn tả cảm xúc (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) đó bằng những từ ngữ. III. biểu cảm trong văn nghị luận 1. miêu tả. chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng. ỔN ĐỊNH LỚP II. 2. soạn bài ở nhà . biểu cảm. . tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. miêu tả trong văn nghị luận: TT1: Ôn tập lí thuyết (?) Thế nào là phương thức biểu đạt tự sự. hầm mỏ. biểu cảm trong văn nghị luận: (?)Để việc vận dụng các phương thức + Phải xuất phát từ mục đích.Yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng. sinh động hơn. miêu tả. trên cơ sở đó GV nhận xét. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: Em hãy cho biết những hình tượng xuyên suốt trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh? Mối quan hệ của những hình tượng đó như thế nào? Bài thơ đó đã nói lên tâm trạng gì của nữ sĩ Xuân Quỳnh. câu văn có sức truyền cảm.

những câu cảm thán trên ta thấy rõ được tình cảm chân thành và thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước những thanh niên thiếu ý thức lao động.làm gì?”... Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà. “Những thanh niên. nguyên nhân. là thái độ phê phán đối với những thanh niên trên. tính chất. những câu cảm thán trên bằng những từ ngữ tương đương câu bình thường thì chúng ta thấy đoạn văn là một sự phản ánh khách quan đơn thuần mà không thấy bóng dáng. những câu cảm chúng ta là một con số không. những câu cảm thán vào đoạn văn trên có tác dụng gì? Nếu sử dụng những từ ngữ khác tương đương hay những câu văn bình thường sẽ có sự khác biệt ra sao so với việc đưa những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán vào như trên? Nêu ví dụ? HĐ2: Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận TT1: Ôn tập lí thuyết: (?) Thế nào là văn thuyết minh? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 105 Töôøng .. tình cảm của người viết. Nếu thay thế những từ ngữ. nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh. “ Nói ra thì buồn. của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày.. . giới thiệu. “Thế thì. Thế thì thanh niên thán biểu lộ tình cảm của tác giả trong của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn.. “Thanh niên già cỗi”.. “.mà thôi!”. giải thích. câu cảm thán trong đoạn văn: “nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!”. Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ + Học sinh thảo luận các câu hỏi sau: chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của (?) Hãy tìm những từ ngữ. buồn lắm: Họ không làm gì cả”.2010 chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù.là một con số không”. “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” “Người”.. .. còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất.Từ những từ ngữ. . khó thu hút và gây được sự đồng tình của người đọc... buồn lắm: Họ đoạn văn trên? không làm gì cả.. những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác.Những từ ngữ biểu cảm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . vận mệnh tương lai của dân tộc.Thuyết minh là lối văn thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm. “Chìm ngập”. II. Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận 1. Ôn tập lí thuyết: . Đó là một tình cảm đau xót và lo lắng cho kinh tế.Trong một bài văn nghị luận cần có sự kết hợp với (?) Việc đưa những từ ngữ biểu cảm. “Gửi thanh niên An Nam”) ..” (Nguyễn Ái Quốc.

ở cả trong và ngoài lãnh thổ nước mình. đồng tình với ý kiến của tác giả đưa ra. giúp người đọc (nghe) hiểu rõ ràng. IV. Dẫn chứng: Tác giả cung cấp cho người đọc hiểu thế nào là GDP. thuyết phục? TT3: Gv gọi 1.2010 yếu tố thuyết minh vì nó đưa lại những tri thức khách quan... Luyện tập: TT1: Gv nêu đề bài -> Đề bài: Viết một bài văn nghị luận ngắn để phát biểu TT2: Gv gợi ý cho Hs làm bài: ý kiến trong buổi trao đổi về chủ đề “Nhà văn mà tôi ( Học sinh làm việc cá nhân) hâm mộ” trong CLB Văn học của nhà trường tổ (?) Chủ đề phát biểu của bài tập là gì? chức.Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận là chính. viết bài văn theo yêu cầu của GV III.) là giá trị tính bằng tiền của tổng hàng hoá và dịch vụ sán xuất ra trên lãnh thổ nước ta trong một năm” + “GNP (. GNP. bổ sung.Tác dụng: Nó giúp cho người đọc hiểu rõ vấn đề vào văn bản có tác dụng như thế nào? tác giả đang nghị luận.. người viết đã sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt nào? Hãy chỉ ra chi tiết dẫn chứng? Năm học 2009 .2. Bài tập: Tìm hiểu văn bản mục I. Kết luận: (Ghi nhớ SGK/ 161) HĐ4: Kết luận: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 106 Töôøng . tác giả còn sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt thuyết minh. .. khoa học và mới mẻ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong một văn bản nghị luận có cần có sự kết hợp với yếu tố thuyết minh không? Vì sao? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) TT2: Thực hành bài tập: Bài tập SGK/ 158.) là tổng giá trị hàng hoá và dịc vụ do những người mang quốc tịch Việt Nam sản xuất ra trong một năm. từ đó làm cơ sở để kết luận: “Việc dùng chỉ tiêu GNP bên cạnh GDP vẫn còn hết sức cần thiết” + “GDP (.” (?) Việc đưa các yếu tố thuyết minh trên . 2. Nói cách khác nó làm tăng sức thuyết phục cho văn bản rất nhiều so với việc không có HĐ3: Tổ chức cho học sinh luyện tập những lời giải thích đó. SGK/ 158-159 .2 + Gọi 1 học sinh đọc văn bản trong SGK (Gv chiếu văn bản lên màn hình) + Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau: (?) văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận. (?) Em muốn phát biểu về nhà văn nào? về những điểm gì của nhà văn đó? (?)Để làm sáng rõ những điểm đó cần phải trình bày những luận điểm nào? Sắp xếp những luận điểm đó ra sao? (?) Xét xem cần vận dụng các phương thức biểu đạt nào và vận dụng thế nào để bài viết hấp dẫn. 2 học sinh đọc bài viết của mình và nhận xét.Văn bản trên nghị luận về vấn đề: Không nên chỉ dựa vào chỉ số GDP để đánh giá thu nhập hàng năm của người Việt Nam mà cần phải dựa cả vào chỉ số GNP nữa.159 mục I. chính xác các vấn đề đang nghị luận.

CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Làm bài tập phàn II.Văn : 24/11/2008 : ĐÀN GHITA CỦA LOR-CA Thanh Thảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 107 Töôøng .ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 40.2010 V. Luyện tập ở nhà. 41 . có nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác như trên ko? Khi vận dụng cần phải xuất phát từ đâu? (?) Tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt đó như thế nào? Năm học 2009 . ngoài việc sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận là chủ yếu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong văn bản nghị luận. miêu tả.Soạn bài: “Đàn ghi. CỦNG CỐ: (?) Vì sao trong bài văn nghị luận thường kết hợp với cac phương thức biểu đạt khác như tự sự.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . sgk/61 . biểu cảm. thuyết minh? D.

Lên lớp. .Tư duy thơ : giàu suy tư. siêu thực. tiểu luận phê bình… nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc là thơ ca . GV sử dụng hình thức qui nạp. cảm nhận cuộc sống ở bề sâu.Nêu những nét chính về tác giả? Nội dung cần đạt I/ Tìm thiệu chung: 1/ Tác giả: (Sgk) . C. Cảm nhận vẻ đẹp mang hình thức biểu đạt với phong cách hiện đại của Thanh Thảo. trăn trở về xã hội. B.MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS 1. Thơ ca mang diện mạo độc đáo khi viết về chiến tranh và thời hậu chiến.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Ổn đinh lớp II. SGV. Tài liệu tham khảo . viết báo. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu tiểu dẫn TT1.Thơ Thanh Thảo đào sâu cái tôi nội cảm. cách gieo vần…→ Đóng vị trí quan trọng trong cách tân thơ Việt trên con đường hiện đại. .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . 3.Tài năng đa dạng: làm thơ.2010 A. 2/Bài thơ: a/ Xuất xứ: TT2.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Bồi dưỡng cho các em sự đồng cảm. biểu cảm.GV gọi HS đọc phần tiểu dẫn GV hỏi: .Giới thiệu bài mới IV. . thời đại.SGK. GV giải thích cho HS về chủ nghĩa tượng trưng. vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp để hướng dẫn HS tiếp cận văn bản. chủ nghĩa siêu thực (Trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX với các tác Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 108 Töôøng .HỌC I. xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu. thuyết minh ( bài viết ở nhà.Thơ ông là tiếng nói của người tri thức suy tư. cách biểu đạt mới với câu thơ tự do.GV cho HS soạn bài ở nhà. đề tài tự chọn theo yêu cầu BT 2 trang 161) III. Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả.Kiểm tra bài cũ Gọi HS đọc đoạn văn nghị luận có sự vận dụng các phương thức biểu đạt : Tự sự. miêu tả. . nhuốm màu sắc tượng trưng. 2. thương tiếc trước tài năng của Lorca và nghệ thuật thơ đặc sắc của Thanh Thảo.

+ Áo choàng bê bết đỏ / bị điệu về bãi bắn/ đi như TT3. tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào gợi liên tưởng Lorca? .2010 Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích” năm 1985 b/ Bố cục: Gồm 4 phần: * Câu 1 – 6: Lor-ca – con người tự do. Lời đề từ : “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” → câu thơ trong bài Ghi nhớ của Lorca → câu thơ ám ảnh. II/ Đọc . gợi cảm hứng sáng tác và chi phối âm điệu bài thơ. nghệ sĩ cô đơn ( câu 1 → câu 6) * Hình ảnh: . yên ngựa mỏi mòn + Phong cách nghệ sĩ dân gian tự do. nghệ sĩ cô đơn * Câu 7.22: Niềm tiếc thương Lor-ca và thông điệp nghệ thuật * Câu 23. vô hại. bi phẫn ( câu 7 → câu 18) . + H/ả Lor-ca như một đấu sĩ với khát vọng tự do. bi phẫn * Câu 19. dân chủ trước nền chính trị TBN độc tài lúc bấy giờ. người chơi tự do xoay chuyển các ô màu để thử nghiệm những phương án mà mình chọn. Pon-Eluya. của chủ nghĩa nhân văn. hiện thân cho lòng yêu sự sống. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . b/ Lor-ca và cái chết oan khuất. khám phá cái tôi chưa biết. cuối cùng tìm ra được cơ chế vận hành thống nhất của chúng).Âm thanh tiếng đàn được miêu tả ntn? tượng trưng cho điều gì? GV cho HS nhận xét 6 câu đầu GV hỏi : - Cái chết của L được khắc hoạ qua những Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 109 Töôøng . một con người tự do. của cái đẹp.hiểu văn bản TT1. (GV nói thêm : Trong trò chơi ru bích. + Tiếng đàn bọt nước: Tượng trưng cho cái giản dị mát lành.Hình ảnh: + Hát nghêu ngao → (hoán dụ: chỉ cho Lorca) tiếng hát vô tư. * Âm thanh tiếng đàn: + Li –la li-la li-la : âm thanh mô phỏng nốt nhạc li la . có thể gợi liên tưởng đến loài hoa li la ( đinh tử hương).Áo choàng đỏ: gợi đến + Cái nền đặc trưng của văn hoá TBN.nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lorca. một con người tự do. trước nghệ thuật TBN già cỗi. GV gọi HS đọc bài thơ TT2.31: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca. + Sự cô đơn của Lor-ca trước thời cuộc chính trị.18: Lor-ca với cái chết oan khuất. Âm thanh thoát lên từ những bọt nước. GV hướng dẫn HS tìm hiểu lời đề từ TT3. Tạo sự khác biệt bởi cái tôi cá nhân nỗ lực tìm kiếm. . Nêu xuất xứ của bài thơ? Chia bố cục. người nghệ sĩ cách tân.Ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam) Năm học 2009 . 2/ Hình tượng nghệ sĩ Lor-ca: a/ Lor-ca.Theo em. bay lên không trung → nở hoa → Tài năng nghệ thuật của Lor-ca với khát vọng cách tân nghệ thuật → Lor-ca.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn giả tiêu biểu Bodơle. vầng trăng chếnh choáng. nghệ sĩ cô đơn.Đi lang thang về miền đơn độc. Tìm hiểu hình tượng Lorca GV hỏi : .hiểu văn bản: 1.

trường tồn. c/ Niềm xót thương Lor-ca và thông điệp nghê thuật ( câu 19 1 22) GV cho HS nhận xét phần này. sinh thể. thành thứ cỏ mọc hoang. giàu nhạc điệu. lá xanh. với lời đề từ của bài thơ. tròn. nỗi đau. ẩn dụ. cảm xúc tinh tế.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn hình ảnh nào ? Thủ pháp nghệ thuật? Năm học 2009 . . tròn bọt nước vỡ tan.2010 người mộng du ( hoán dụ : chỉ cái chết) Hậu quả tàn khốc: cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của Lorca → nỗi xót xa ngàn đời. lá xanh. Cái đẹp ko thể bị huỷ diệt. trân trọng của tác giả đối với Lorca. Nghệ thuật thiếu vắng kẻ dẫn đường. Nỗi tiếc thương trở thành thông điệp về tình yêu nghệ thuật. mãnh liệt tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi tráng của Lorca. nghệ thuật ?  Với các biện pháp nghệ thuật: đối lập.…Cảm nhận đầy dư ba và gợi sức liên tưởng: Cái đẹp bị bạo điều gì? Thủ pháp lực tàn ác huỷ diệt. Nỗi đau xót và tiếc thế nào về tâm sự của Lorca? thương về cái chết Lorca → Mang ấn tượng nỗi đau và vẻ đẹp  Thái độ ngưỡng mộ. nỗi ám ảnh của dân tộc TBN ( lúc này cũng là lúc dân tộc TBN đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu 1936 1939) .“Không ai chôn cất… cỏ mọc hoang” gợi nhiều nét nghĩa GV hỏi : +Nỗi đau đớn về sự ra đi của Lorca và niềm tiếc nuối . nâu. . em hiểu như .Âm thanh tiếng đàn chuyển đổi cảm giác.Đường chỉ tay: ẩn dụ về định mệnh nghiệt ngã cắt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 110 Töôøng . Song dù bọn phatxit đã giết Lorca nhưng ko thể giết được tiếng thơ. ròng ròng máu chảy: sự . cuộc sống của tác .Thông qua hình ảnh tiếng đàn cùng giả. tiếng đàn của ông ( cái đẹp) . thần tượng cũ để làm nên cái mới.Hình ảnh nào trong những câu thơ cuối giàu sắc thái tượng trưng? Những d. cô gái ấy. về cái đẹp. câu thơ mang màu sắc của CNST. thành dòng máu chảy → ẩn dụ về theo tượng trưng cho tình yêu. hoang” + Tiếng đàn trở thành linh hồn.Âm thanh tiếng ghi ta: nâu. + Cùng với câu đề từ : ẩn chứa thông điệp nghệ thuật về sự cách tân hãy vượt qua cái cũ.… thành hình khối. so sánh.Ý nghĩa của câu thơ “Không … những cách tân nghệ thuật ko ai tiếp tục . về nỗi đau. âm thanh vỡ ra thành màu sắc. Nó sẽ sống giản dị mà kiên cường như cỏ dại. một thân phận của trái tim tử thương. Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca ( câu 23 → hết) hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? . hoán dụ.Giọt nước mắt …trong đáy giếng: Thấp thoáng gợi lại cái chết oan khuất của Lorca. về cái chết. Tiếng đàn có sức sống như “cỏ mọc hoang” → tượng trưng cho sự bất khuất.

. 2/ Nội dung: Tác giả khắc hoạ cuộc đời nghệ sĩ Lor-ca với lý tưởng cách tân nghệ thuật và cái chết oan khuất. .Hoàn cảnh sáng tác : Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời → TH sáng tác bài thơ này “điếu văn bi hùng”.Sáu khổ giữa ..li la.li la” luyến láy ở đầu và cuối như khúc dạo đầu và kết thúc bản nhạc. dòng sông. Hướng dẫn Đọc .Vần và nhịp. không dấu hiệu mở đầu. siêu thoát. Đồng thời thể hiện niềm ngưỡng mộ và xót thương và nói lời đồng điệu của mình với bậc tiền nhân Lorca xứ sở TBN.Ba khổ cuối II.. ném trái tim: có ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ. một sự lựa chọn. GV cho HS nêu yếu tố âm nhạc trong bài thơ. thiên tài Lor-ca. Bốn khổ đầu : Nỗi tiếc thương người đã mất Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 111 Töôøng .Thể thơ tự do.Bốn khổ đầu .. III/ Tổng kết: 1/ Nghệ thuật: . TT4. -. b. . *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . không dấu câu.2010 ngang sự sống của Lorca. tìm một sự bình yên.Thao tác 1: HS đọc bài thơ Nội dung cần đạt I..Em có suy nghĩ gì về sự ra đi của Lorca? Năm học 2009 .  Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ. biểu tượng .Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết .siêu thực có sức chứa lớn về nội dung. Bố cục : 3 đoạn . kết thúc. 3/Yếu tố âm nhạc trong bài thơ: .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả.Sử dụng h/ả.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV cho HS nhận xét GV hỏi : . . Tìm hiểu chung 1.Hiểu 1. .Các hành động: ném lá bùa. ghi ta màu bạc. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM BÁC ƠI ( Tố Hữu) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Mô phỏng âm thanh các nốt đàn ghi ta và mang dáng dấp ca khúc: Chuỗi âm thanh “Li la. gợi cõi chết. các thủ pháp láy từ.Kết hợp hài hoà hai yếu tố thơ và nhạc. Tác giả 2. điệp từ . .

Năm học 2009 .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. III.Thao tác 1: HS đọc bài thơ .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Tổng kết : Bài thơ tập trung khắc hoạ nỗi đau đớn của ngưwif dân VN khi Bác qua đời.Một con người bình dị. bổ sung. Đây cũng là bài thơ tiêu biểu cho chất trữ tình chính trị của ngòi bút TH *Hoạt động 3: Tổng kết TỰ DO Ê. Hoàn cảnh sáng tác : bài thơ được viết giữa những ngày nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng ( 1941) . vĩ đại 3.Tự do hiện diện khắp nơi. đau đớn khi nghe tin .Một người giàu tình thương.2010 . Hướng dẫn Đọc .Tâm trạng bàng hoàng.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. .Thiên nhiên và con người chung nỗi đau . bằng nhiều hình thức khác nhau. . Tìm hiểu chung 1. Bài thơ được dịch và in ra 10 thứ tiếng. Sáu khổ giữa : Tái hiện chân dung Bác ( kể công đức người đã mất) . 2.Tự do trở thành khúc đồng ca thiêng liêng của tất cả mọi người yêu tự do. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu .Điệp từ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 112 Töôøng . . Nội dung cần đạt I. Nghệ thuật . . rồi được máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thả xuống các vùng bị quân đức chiếm đóng. → Tâm hồn tha thiết với Tự do của tác giả. Ba khổ cuối : Bày tỏ tình cảm của người dân VN với Bác và lời ước nguyện: bộc lộ niềm thương tiếc bằng niềm tin và lời ước nguyện đi theo con đường của Bác.LUY-A Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Hiểu 1. hi sinh quên mình  con người cao cả. . Tác giả 2. chiến đấu vì tự do. II.Bao trùm tác phẩm là tiếng nói ca ngợi Tự do. gần gũi. Nội dung . khiêm tốn. bổ sung.Niềm tiếc thương trào dâng mãnh liệt khi Người vắng bóng  Nỗi đau đớn khôn nguôi trước sự ra đi của Bác 2.

trừu tượng của ngôn từ. sách tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 113 Töôøng .Về nhà học bài . tính chất mơ hồ.Sách giáo khoa . trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là hai trong sáu thao tác lập luận nói trên. thính giác. đa nghĩa. bác bỏ và bình luận. .2010 . thoải mái tuôn trào không cần đến trật tự lôgic thông thường. D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . sự đan xen.Bài thơ mượn cây đàn. so sánh.Soạn bài : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 42 . . tiếng đàn. phân tích. III. hoà quyện của những hình ảnh thị giác. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Phương tiện: . PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: . . B.sách giáo viên.Qua bài thơ có thể thấy tài thơ Thanh Thảo .Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận. Tổng kết : Bài thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tự do đồng thời thể hiện rõ đặc điểm thơ độc đáo và sâu sắc của Ê luy a *Hoạt động 3: Tổng kết V. giải thích.luyện tập .Giàu nhạc điệu. .Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một bài văn nghị luận.Hình ảnh thơ trừu tượng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .In đậm dấu ấn của CNST : dòng cảm xúc ngẫu hứng. đúng hơn. để diễn tả nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến ông ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc.Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kỹ năng về các thao tác lập luận chứng minh. Củng cố .Làm văn : 26/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN A.

Ôn định lớp.Thiết kế bài dạy .Bài mới: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 114 Töôøng . thảo luận nhóm C.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.2010 .Đồ dùng dạy học II.Kiểm tra bài cũ Cảm nhận của em về hình tượng Lorca III. gợi mở. GV kết hợp các phwong pháp nêu vấn đề. II. Cách thức tiến hành: .HS soạn bài ở nhà Lên lớp.

các nhóm khác nhận xét..bác bỏ cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác .TT7:Gọi HS đọc đoạn văn tham khảo SGK/176 để khắc sâu thêm cách viết một đoạn văn có sự kết hợp các thao tác lập luận NỘI DUNG CẦN ĐẠT I. .TT1: Hãy nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác? HS: nhắc lại các thao tác lập luận: phân tích.giải thích.TT2: GV chia nhóm học sinh để thảo luận bài tập trên với những câu hỏi gợi ý: +Đoạn trích viết về vấn đề gì? +Trong ĐT tác giả đã vận dụng kết hợp những thao tác lập luận nào?Chỉ ra cụ thể . . chứng minh.dựng dàn bài +B2:trình bày ý +B3:Diễn đạt các ý đã chuẩn bị thành một đoạn văn hoặc một bài văn sử dụng các thao tác lập luận kết hợp -TT5: Các nhóm viết trên bảng phụ và cử đại diện nhóm lên trình bày .TT1: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2/174.) .bình luận .sách mở rộng những chân trời mới và có một tầm quan trọng trong đời sống con người nên việc đọc sách là hoạt động không thể thiếu và đem lại lợi ích vô cùng to lớn) .các nhóm khác góp ý bổ sung sau đó GV chốt lại kiến thức bài tập -TT4: GV nêu vấn đề và chia nhóm hướng dẫn HS viết BT3 trang 175 theo 3 bước ở phần gợi ý SGK trang 175 +B1:xác định chủ đề và x.. Bài tập3/175 Đề bài:Hãy triển khai một luận điểm thành một đoạn văn trong bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ về việc đọc sách *Các bước tiến hành: -B1: +Chủ đề:những suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách +Xây dựng dàn ý: .sửa chữa để hoàn chỉnh đoạn văn và nhấn mạnh lại nguyên tắc cũng như tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận ..phải có thái độ nghiêm túc và biết xây dựng 115 cách đọc sách phù hợp) -B2:Trình bày ý: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc Töôøng .Vì sao phải đọc sách? (. Ôn tập kiến thức: Năm học 2009 .HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại kiến thức lý Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn thuyết về các thao tác lập luận.2010 *Các thao tác lập luận đã học: -Thao tác lập luận phân tích -Thao tác lập luận so sánh -Thao tác lập luận chứng minh -Thao tác lập luận giải thích -Thao tác lập luận bình luận -Thao tác lập luận bác bỏ II.Đọc sách là gì?(Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.Đọc sách như thế nào?(Từ ích lợi của việc đọc sách.ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội .so sánh. .góp ý.. Luyện tập 1.Bài tập 2/174 a) Vấn đề đoạn trích nêu: Tác giả tố cáo một cách toàn diện những tội ác tày trời của thực dân Pháp b) Các thao tác lập luận được vận dụng: -Thao tác phân tích -Thao tác chứng minh -Thao tác bình luận 2.TT6:GV đánh giá. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập các bài tập.TT3:Gọi đại diện nhóm lên trình bày.Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.TT2: Giáo viên chốt lại kiến thức và chuyển sang phần luyện tập. .

Phải thường xuyên luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận.2010 IV. D.Hướng dẫn HS làm bài tập 2b trong phần Luyện tập ở nhà SGK/176 Viết một bài văn nghị luận trong đóvận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến về một tác phẩm mới ra đời và đang được mọi người quan tâm bàn luận Gợi ý:Các ý chính + Giới thiệu tên tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm +Tóm tắt nội dung tác phẩm đó(TP viết vvề đề tài nào?Chủ đề?Đặc sắc nghệ thuật?) +Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm?Các loại ý kiến khác nhau? +Nêu ý kiến của anh chị(đồng tình hay phản đối?Vì sao) +Kết luận:Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề.hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ 2. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 116 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .Soạn bài : “Quá trình văn học và phong cách văn học”. Củng cố bài học: .Dặn dò -Làm các BT còn lại . khúc chiết.HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC-CHUẨN BỊ BÀI MỚI: 1.bài văn nghị luận. .Các thao tác lập luận giúp người làm văn có cách triển khai ý được mạch lạc.Phải nắm vững đặc trưng của từng thao tác lập luận cụ thể và có khả năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để viết một đoạn văn.

B/ Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh d¹y häc .HiÓu ®îc kh¸i niÖm Phong c¸ch v¨n häc.Cã kiÕn thøc phong phó.KiÓm diÖn. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu VH tiªu biÓu 1. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu. Giíi thiÖu bµi míi IV. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: GV híng HS n¾m ®îc I. biÕt nhËn diÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña nã. th¶o luËn nhãm.44 . .SGK. B¶ng phô… .Quan s¸t vÞ trÝ häc sinh theo s¬ ®å líp. SGV. ph¸t huy chñ thÓ H.Văn ( Lý luận văn học) : 26/11/2008 : QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh: .KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng hÖ thèng c©u hái nªu vÊn ®Ò. C/ TiÕn tr×nh giê d¹y I. Ph©n biÖt lÞch sö v¨n häc (LSVH) Thao t¸c 1: HiÓu kh¸i niÖm víi QTVH QTVH lµ g×? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 117 Töôøng . thuyÕt tr×nh…. . s©u s¾c khi viÕt nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc cã tÝnh lý luËn cao. . æn ®Þnh tæ chøc II.N¾m ®îc kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh v¨n häc. KiÓm tra bµi cò .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 43. Bµi "LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn" (?) §äc v¨n b¶n nghÞ luËn ng¾n theo chñ ®Ò tù chän mµ trong ®ã ®· vËn dông kÕt hîp Ýt nhÊt 3 thao t¸c lËp luËn ®· häc (Yªu cÇu cña bµi häc tríc) III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . gîi më. Kh¸i niÖm QTVH a. Qu¸ tr×nh v¨n häc (QTVH) kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh VH.

hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. sö dông c¸c yÕu tè truyÒn thèng ®Ó + V¨n häc lu«n b¶o lu vµ tiÕp biÕn lµm ra c¸i míi cha tõng cã (Phong trµo th¬ míi 19321945) DÉn gi¶ng: nghÜa lµ bªn c¹nh nh÷ng tinh hoa cña v¨n 3. em h·y chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a LSVH víi QTVH (Chia nhãm. NhËn diÖn ho¹t ®éng cña häc d©n téc tiÕp thu cã QTVH ë c¸c trµo lu v¨n häc tiªu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 118 Töôøng . Nã x¸c nhËn vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn cña v¨n häc ë tõng thêi kú lÞch sö 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV hái. mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc thï lu«n g¾n bã víi ®êi sèng -> ®êi sèng vµ v¨n häc lu«n t¸c + V¨n häc lu«n kÕ thõa vµ c¸ch t©n ®éng lªn nhau DÉn gi¶ng: nghÜa lµ v¨n häc lu«n dùa trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng . HS tr¶ lêi.QTVH nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc kh«ng chØ trong qu¸ khø mµ cßn c¶ hiÖn t¹i lÉn dù b¸o vÒ t¬ng lai cña v¨n häc b/ QTVH lµ g×? Lµ sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ ë qu¸ khø.2010 (?) Nh×n vµo s¬ ®å. Quy luËt vËn ®éng cña QTVH -> 3 quy luËt: + V¨n häc g¾n bã víi ®êi sèng DÉn gi¶ng: VH lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt.LSVH chØ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc trong qu¸ khø . em cho biÕt thÕ nµo lµ QTVH Thao t¸c 2: QTVH lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt chung nµo? *Gièng: §Òu nghiªn cøu vÒ sô vËn ®éng cña nÒn v¨n häc *Kh¸c: . GV tæng kÕt) (?) VËy tõ sù ph©n biÖt trªn.

khuynh híng.§©y mïa thu tíi . Chñ nghÜa hiÖn thùc XHCN (?) VËy tõ nh÷ng t¸c phÈm trªn.ChÝ PhÌo DÉn gi¶ng: Trµo lu kh«ng . C¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu * L©ý v¨n häc ViÖt Nam.Mïa l¹c cã ngay tõ ®Çu khi VH míi ph¸t sinh. em h·y x¸c ®Þnh trªn nÒn v¨n häc thÕ giíi ®· tån -> C¸c trµo lu v¨n häc chØ lµ ho¹t t¹i nh÷ng trµo lu v¨n häc ®éng næi bËt cña QTVH.Lµ mét hiÖn tîng cã tÝnh chÊt lÞch sö. Huy CËn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chän läc . Kh¸i niÖm Trµo lu v¨n häc . phª b×nh…) v¨n häc trªn chÝnh lµ ®Ó II/ Phong c¸ch v¨n häc (PCVH) hiÓu sù vËn ®éng cña QTVH. c¶i biÕn nh÷ng tinh hoa cña v¨n häc thÕ giíi mµ kh«ng lµm mÊt ®i mµu s¾c d©n téc Thao t¸c 3: Bíc ®Çu ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu ®Ó hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña QTVH (?) ThÕ nµo lµ trµo lu v¨n häc biÓu Năm học 2009 . Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n. Kh¸i niÖm v¨n häc trªn kh«ng? T¹i sao a. mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung b. Chñ nghÜa l·ng m¹n. NguyÔn Tu©n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 119 Töôøng . NhËn diÖn vÒ PCVH . xuÊt hiÖn trong mét thêi ®iÓm nµo ®ã råi sau ®ã mÊt ®i -> ChØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cïng víi nh÷ng t¸c phÈm ®îc s¸ng t¸c theo mét c¬ng lÜnh chung. chØ ®Õn thÕ kû XVII míi cã trµo lu… ->Theo thø tù t¸c phÈm: Chñ nghÜa cæ ®iÓn. t¸c (?) ViÖc t×m ra c¸c trµo lu phÈm. VËy qu¸ ntr×nh Êy cã ph¶i chØ lµ nh÷ng tr¸o lu 1.Xu©n DiÖu.2010 a. QTVH cßn nµo nghiªn cøu sù vËn ®éng trong tæng thÓ cña nÒn v¨n häc (t¸c gi¶. x¸c ®Þnh c¸c trµo lu v¨n häc thÕ giíi nãi chung ë mét sè t¸c phÈm: .TruyÖn KiÒu .

thÈm mü cao. VËy em hiÓu thÕ nµo vÒ PCVH Thao t¸c 2: T×m ra nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?)Thµnh tùu chÝnh cña QTVH kÕt tinh ë c¸c PCVH ®éc ®¸o. ¶o n·o bËc nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Huy CËn).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ho¹t ®éng 2: Gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm PCVH vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã Thao t¸c 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH Năm học 2009 . Trong v¨n häc nã chÝnh lµ nh÷ng nÐt riªng biÖt. giµu tÝnh nghÖ thuËt. cã t¸c gi¶ nµo kh¸c ®îc kh¼ng ®Þnh phong c¸ch nh nh÷ng nhËn ®Þnh trªn kh«ng (?) NÕu kh«ng. III/ LuyÖn tËp Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ PCNT cña NguyÔn Tu©n vµ Tè H÷u. c¸ch c¶m thô cã tÝnh chÊt kh¸m ph¸ .Giäng ®iÖu riªng biÖt. “Ng«ng” (NguyÔn Tu©n) -> Kh«ng (?) Em h·y cho biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch thêng nghe vÒ nh÷ng t¸c b.Sù s¸ng t¹o c¸c yÕu tè thuéc néi dung t¸c phÈm . c¸ch nh×n. GV chèt l¹i 5 biÓu hiÖn: . VËy PCVH ®îc biÓu hiÖn trªn nhng yÕu tè c¬ b¶n nµo -> Sau khi cho HS xÐt mét lo¹t vÝ dô cô thÓ ®Ó nhËn biÕt biÓu hiÖn PCVH.2010 -> Míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Xu©n DiÖu). Nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?) VËy ngoµi nh÷ng t¸c gi¶ trªn.HÖ thèng ph¬ng thøc biÓu hiÖn c¸c thñ ph¸p kü thuËt mang dÊu Ên riªng .Thèng nhÊt tõ cèt lâi nhng sù triÓn khai ph¶i ®a d¹ng. ®éc ®¸o cña mét t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh cuéc sèng -> ThÓ hiÖn tµi nghÖ cña ngêi s¸ng t¹o b»ng nghÖ thuËt ng«n tõ 2. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 120 Töôøng . ®æi míi . nghÜa lµ chØ duy nhÊt vµ ngêi ta gäi ®ã chÝnh lµ PCVH. H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH gi¶ trªn Phong c¸ch chÝnh lµ ngêi.Cã phÈm chÊt.

Làm văn : 5/12/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 121 Töôøng . ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ QTVH vµ PCVH. .NguyÔn Tu©n:Tµi hoa.N¾m ch¾c kiÕn thøc bµi häc. . uyªn b¸c (Ng«ng). giäng ®iÖu t©m t×nh ngät Ho¹t ®éng 3: Trªn c¬ së ngµo. khuynh híng sö thi kÕt hîp c¶m høng l·ng m¹n. phãng tóng. E/ Rót kinh nghiÖm bµi d¹y Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 45. . GV tæng kÕt V/ Cñng cè (?) Ph©n biÖt chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa l·ng m¹n qua 2 t¸c phÈm: "Hai ®øa trÎ" (Th¹ch Lam) vµ "ChÝ PhÌo" (Nam Cao) D/ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tè H÷u: Tr÷ t×nh. GV cho HS luyÖn tËp bµi tËp 2 (SGK trang 183) -> HS tr¶ lêi.Lµm bµi tËp cñng cè.ChÝnh trÞ.2010 .Giê sau häc lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3.

.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 122 Töôøng . đoạn thơ). C.GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . sửa chữa lỗi bài viết. HS : Kiến thức về một bài làm văn NLVH ( cụ thể: Cách làm bài nghị luận văn học về một bài thơ.2010 A. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài thi học kì I B.Kiểm tra bài cũ III.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Ổn đinh lớp II.HỌC I.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY ..PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận văn học .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.GV : +Đề + Đáp án + Phần nhận xét bài làm của học sinh + phần lỗi → sửa chữa . lập dàn ý.

hình tượng đất nước. quật cường. đề Câu 2. bổ sung cho Câu 1. từ ngữ → Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 123 . chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát.GV cho hs dưới lớp nhận xét.LẬP DÀN Ý ( ĐÁP ÁN) (đề 2) . ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. cách sử dụng hình ảnh .Tố Hữu) I. hình tượng trung tâm. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến 1. Câu 1: trong phần lập dàn ý . 3. đối đáp…).Câu 2: Chân dung người lính Tây Tiến. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau : Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ( Việt Bắc . sau 5 phút GV gọi hs Đề 2: trình bày GV cho hs nhận xét. . tư liệu của đề ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành ( Tây Tiến – Quang Dũng) HS thảo luận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. giọng điệu trữ tình ( lời bày Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn tỏ. đằm thắm. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh hoạ.GV gợi ý cho hs về yêu cầu *Đề 1 1. nội dung. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc bổ sung cho hoàn chỉnh . đoạn thơ) 2.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời.. dẫn chứng minh hoạ ( 3đ) Câu 2.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý .2010 Đề 1 Hoạt động 1 Câu 1.Tư liệu Dẫn chứng trong 2 tác phẩm trên và các tác phẩm văn học khác cùng đề tài TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý II. con người VN anh dũng. kháng chiến chống Pháp. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ TT – QD và lấy hoàn chỉnh . Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc …………………………. đề tài của bài thơ . cảm hứng yêu nước.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài.Câu 1: Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc .Thể loại : NLVH thức đã học ( cách làm bài nghị luận về một bài thơ.Nội dung : .

Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Soạn bài: Người lái đò Sông Đà RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 124 Töôøng .luyện tập Năm học 2009 .2010 D.

Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) 1. Sau đó. SGV.Từ 1945 → 1975 +Vài nét về hoàn cảnh lịch sử. B. GV cho HS soạn bài trước ở nhà. Hoạt động 1 TT1.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) c. bổ sung → GV hoàn thiện nội dung bài học cho HS. GV cho HS trả lời tại chỗ hoặc cho HS thảo luận hoặc cho HS lên bảng trình bày.SGK. xã hội. GV gọi HS đọc nội dung ôn tập ( từng câu 1). Từ sau 1975 đến hết TK XX .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 17. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK Yêu cầu cần đạt Câu 1. . . ngôn ngữ văn học.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .HỌC I. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Định hướng chung : Phần ôn tập.Kiểm tra bài cũ III. Tài liệu tham khảo . 18 : 51. GV cho hs thảo luận. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . văn hoá +Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu a. 52.Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 125 Töôøng .Hoàn cảnh lịch sử.Giới thiệu bài mới IV. hình tượng. GV cho HS trong lớp nhận xét → đáp ứng nội dung phần ôn tập. C.GV cho HS soạn bài ôn tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong . Lên lớp.Ổn đinh lớp II. tác giả. Lên lớp GV cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . xã hội và văn hoá . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 1.Nắm một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN và VHNN đã học trong sách Ngữ văn lớp 12 tập 1.Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ : sự kiện.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .. tác phẩm. Ôn tập : 5/12/2008 : ÔN TẬP VĂN HỌC A. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thứ đó. nhận xét.

Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. của đế quốc Mĩ. đồng thời còn là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lí lẽ của bọ TDP xâm lược. Hoạt động 2 TT1. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Câu 3. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. Nền văn học hướng về đại chúng c. GV cho HS trả lời TT3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? ( 3 đặc điểm) a. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? TT2. tự do của dtộc VN. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá. đề cao sự sáng tạo.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. Năm học 2009 . phân tích nội dung và hình thức → áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 2) Câu 2. Truyện và kí. GV cho HS trả lời TT3. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 4) Câu 4. Câu 2. . Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 3) Câu 3. Viết để làm gì?.2010 * Từ năm 75 đến năm 85 → Chặng đường văn học chuyển tiếp. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào gđ đổi mới. GV cho HS nhận xét và bổ .Mqh nhất quán : thể hiện rõ trong tất cả các thể loại : Văn chính luận. sâu sắc và toàn diện.Quan điểm sáng tác . . Mục đích và đối tượng của bản TNĐL? phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ TNĐL vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. TT2. mang tính nhân văn. GV cho HS trả lời TT3. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ ngoài mặt trận. độc lập của dtộc VN trong hoàn cảnh ls lúc bấy giờ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) TT2. Viết cái gì?. *1986. *Mục đích : . GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL. gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước.Tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về quyền độc lập. Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xh. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. tìm kiếm con đường đổi mới. Hoạt động 3 TT1. Thơ ca Câu 4.Khẳng định quyền tự do. . TT2.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. b.… . Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. nhân loại cao cả Hoạt động 4 TT1. GV cho HS trả lời TT3.  Một quan niệm tiến bộ. *Đối tượng: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 126 Töôøng . Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết cho ai?. vì điều này quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. trăn trở.

Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. trách nhiệm công dân.chiến sĩ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn sung cho hoàn chỉnh. có ý nghĩa sống còn của cả cộng đồng. Câu 5. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. đằm thắm. Anh. đồng thời thể hiện rõ tâm huyết. Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn. cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. gîi c¶m  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn. GV cho HS thảo luận TT3. hïng hån. Thơ ông. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 127 Töôøng . niềm vui lớn của con người c/m và cuộc sống c/m. cho những nhiệm vụ c/m. + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tự nhiên. - Năm học 2009 . Nhân vật trữ tình trong thơ TH là những con người đại diện cho những Hoạt động 5 TT1. Cảm hứng chủ đạo trong thơ TH là cảm hứng lịch sửdân tộc chứ ko phải cảm hứng thế sự đời tư + Con người trg thơ TH chủ yếu được nhìn nhận từ nghĩa vụ. tình cảm lớn. Trung Quoác…) * Áng văn chính luận mẫu mực + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . GV cho HS đại diện trình bày . Dö luaän theá giôùi. Mó. TT2. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ.2010 Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo Vieät Nam. *TH là nhà thơ trữ tình chính trị:( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn.75. Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 5) Câu 5. Ông dã đem đến cho dòng thơ c/m một tiếng nói trữ tình mới với bao cảm xúc. + Thơ TH chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống chính trị của đất nước. trước hết phục vụ cho cuộc đấu tranh. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) * Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn : đây cũng là đặc điểm cơ bản của VHVN thời kì 45. . làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + TH một thi sĩ . tình cảm của tác giả. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. tình cảm. của c/m và dtộc.Khuynh hướng sử thi: +Thơ TH tập trung thể hiện những vấn đề trọng đại.

cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc kháng chiến chống Pháp. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV cho HS trả lời TT3.… + Cái tôi trữ tình trong thơ TH từ buổi đầu đến với cách mạng là cái tôi . cái tôi trữ tình trong thơ TH chủ yếu là cái tôi nhân danh dân tộc và cách mạng. chị Trần Thị Lí. cho khí phách của cả cộng đồng. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. đối đáp…). Máu và hoa. Câu 6. Ra trận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lãng mạn Hoạt động 6 TT1. Từ cuối tập thơ Việt Bắc đến Gió lộng. của đất nước. ngôi sao…. giọng điệu trữ tình ( lời bày tỏ. hình tượng đất nước.Vẻ đẹp tâm hồn hào hoa.cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng cụ thể. lôgic. ngôi sao….2010 phẩm chất tốt đẹp. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH .Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. → tài lập luận và khả năng lí luận của các tác giả ( tuỳ theo từng bài cụ thể mà có nhận xét chính xác) Câu 8. Hoạt động 8 TT1. Mấy ý nghĩ về thơ. rõ ràng.. Đô tôi ép xki TT2. cảm hứng yêu nước. quật cường.Hệ thống luận điểm. GV cho HS trả lời TT3. hình tượng trung tâm.Cảm hứng lãng mạn : Đó là cảm hứng lãng mạn cách mạng. Hoạt động 7 TT1. Mấy ý nghĩ về thơ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 7) Câu 7.. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. xác thực. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng : Các tác giả đã trình bày nội dung khá thuyết phục. rành mạch. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 8) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 128 Töôøng .Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. đề tài của bài thơ .Vấn đề đặt ra : tuỳ theo nội dung của từng bài . Luận điểm được triển khai chặt chẽ. con người VN anh dũng. cách sử dụng hình ảnh . Thơ ông tập trung thể hiện vẻ đẹp lí tưởng của con người và cuộc sống mới. của dân tộc. dẫu hiện tại còn nhiều khó klhăn. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD .chiến sĩ. Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ TH mang tầm vóc của lịch sử và thời đại như hình tượng anh giải phóng quân. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Câu 7. hi sinh. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 6) Câu 6. Đô tôi ép xki . thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của cách mạng. sau đó là cái tôi – công dân mang hình thức cái tôi trữ tình nhập vai. mẹ Suốt. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH TT2. gian khổ. đằm thắm. từ ngữ → d/c.

Họ mang vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp và thể hiện cảm hứng ngợi ca của văn học kháng chiến.Bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. nồng hậu. vất vả. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ Hoạt động 11 thuật của các bài thơ Dọn về làng. Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. GV gọi HS đọc câu hỏi trong Đò Lèn. GV cho HS thảo luận TT3. GV cho HS trả lời TT3.2010 .Vẻ đẹp bi tráng * So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí ( CH) : . Hình tượng sóng . GV cho HS đại diện trình bày . thần thoại → cảm nhận mới mẻ. thuỷ chung và mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. yêu nước thiết tha. . Ở họ kết tinh sức mạnh tinh thần của thời đại. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 9) Câu 9. Hoạt động 9 TT1. Đó còn là hình ảnh một đất nước đau thương. tự do của TQ.Hình tượng xuyên suốt bài thơ . Tiếng hát con tàu. TT1. qua đó khẳng định tư tưởng ĐN của ND. Câu 10. ( TT → bút pháp lãng mạn. + ĐC: người lính mang vẻ đẹp bình dị.ĐN của NKĐ: ĐN được cảm nhận một cách toàn vẹn tổng hợp trên nhiều bình diện. . sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 10) Câu 10.Ẩn dụ cho trạng thái tâm lí của người con gái đang yêu. GV cho HS trả lời TT3. . bình diện văn hoá. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. độc đáo và có chiều sâu. TT phảng phất hình mẫu lí tưởng của người tráng sĩ thời xưa. Câu 9. sẵn sàng xả thân cho độc lập. phương diện : bình diện địa lí.Khác : + Hoàn cảnh xuất thân + ĐC mang hình ảnh của người dân cày lam lũ. tâm trạng của người ra đi).Giống :Hình tượng người lính mang một vẻ đẹp lý tưởng về tình cảm. Bác ơi! Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 129 Töôøng .ĐN – NĐT :ĐN được cảm nhận qua bức tranh thu : mùa thu cũ . tình đồng chí. . bình diện lịch sử. mùa thu mới và quá trình nhận thức về đất nước ( Sự chuyển biến trong nhận thức. Năm học 2009 . . chân thành mãnh liệt. Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước ( NĐT) và đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng ( NKĐ)? TT2. ĐN của ca dao. vẻ đẹp của đời sống nội tâm: tình yêu quê hương. tình giai cấp. Hoạt động 10 TT1. Câu 11. ĐC → hiện thực). Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu) TT2. Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? TT2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Câu 8.

GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 12) Câu 12.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn SGK ( câu 11) Câu 11. Đò Lèn. NT đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ ở tầng lớp những con người đặc tuyển. GV cho HS trả lời TT3. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 130 Töôøng . TT2. lúc này NT đi tìm cái đẹp trong quá khứ “VBMT” thì trong NLĐSĐ. tiếp cận con người thiên về phương diện tài hoa nghệ sĩ. + Tiếp cận thế giới thiên về phương diện thẩm mĩ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.2010 Câu 12.Nội dung của văn bản Thông điệp Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS . tác động mạnh vào giác quan của người nghệ sĩ.Những điểm khác biệt : + CNTT viết trước CMT8. HS dựa vào Hướng dẫn học bài và hướng dẫn đọc thêm để ôn tập. Tiếng hát con tàu. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? TT2. . nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Điểm thống nhất : + NT có cảm hứng mãnh liệt trước những cảnh tượng độc đáo. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. uyên bác. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng. GV cho HS trả lời TT3. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? Hoạt động 14 TT1. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 13. nhà văn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống hiện tại. Cái đập mạnh vào giác quan của ông giờ đây là những thành tích của nhân dân trong lao động. Câu 13. Hoạt động 12 GV bổ sung thêm một số câu hỏi và cho HS trả lời. .Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Hoạt động 13 TT1. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà . học sinh phải nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm hay những vấn đề cơ bản của bài học . . + Trong CNTT. Còn trong NLĐSĐ. * Lưu ý : Khi ôn tập. ông đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong đại chúng nhân dân. + Ngòi bút tài hoa. Bác ơi! TT2. Năm học 2009 . GV cho HS trả lời TT3.

Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 131 Töôøng . GV cho HS thảo luận ở một số nội dung trong bài học. yêu mến tài năng sáng tạo của NT.Giới thiệu bài mới IV. Tài liệu tham khảo .2010 V.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Nhận rõ và yêu quý hơn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và của con người lao động Việt Nam. . người nghệ sĩ uyên bác. tài hoa đã dùng văn chương để khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của nhân dân và TQ.SGK.Ổn đinh lớp II. 47 . B. C.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .luyện tập D. SGV. phân tích một văn bản.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . trả lời những câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK→ Lên lớp: GV vận dụng phương pháp thuyết giảng.Về nhà ôn bài chuẩn bị làm bài kiểm tra HKI ( bài viết số 4) .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. tóm tắt những ý chính của văn bản.Cảm phục.Kiểm tra bài cũ III. GV hướng dẫn hs khám phá cách viết của NT ( điều quan trọng ở đây ko chỉ là cho hs thấy NT Viết cái gì mà còn là Viết như thế nào).Chú ý các bài Làm văn. Tiếng Việt RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 46.Văn : 19/12/2008 : NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Trích) Nguyễn Tuân A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .HỌC I. . Củng cố .

xa xôi để tìm kiếm thứ vàng mười của thiên nhiên và con người nơi đây (đb là TT3. in . + Thể tài sáng tác rất NT ( thể tuỳ bút phóng túng nhưng pha chất kí sự rất NT)  NT là một nhà văn nổi tiếng của nền văn xuôi VN hiện đại. Tác phẩm Người lái đò Sông Đà a. cái tài hoa (Tiếp cận mọi sự vật ở phương diện văn hoá. tác động mạnh mẽ vào giác quan của người nghệ sĩ.Phong cách nghệ thuật độc đáo: tài hoa và uyên bác + Thích cái đẹp. Nhìn con người ở phương diện tài hoa. khoâng hö caáu nhöng caàn trí töôûng töôïng trong tập Sông Đà (1960). Tác giả Nguyễn Tuân * Tiểu sử * Con người * Sự nghiệp văn chương . thẩm mĩ. Lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc ®îc ph¸t huy trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ Năm học 2009 . Thể loại : Tuỳ bút b. ®iªu kh¾c.Caùch vieát töï do.GV cho HS nêu những nét cơ bản về tác giả.NT lµ mét tri thøc giµu lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc . Ông để lại một sự nghiệp văn học phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa. sáng tạo hình tượng . theo s¸t tõng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Êt níc . đã học ở lớp 11) TT1. phoùng tuùng.thể hiện tÊm lßng g¾n bã tha thiÕt ®èi víi c¶nh s¾c vµ phong vÞ ®Êt níc cña NT + VÎ ®Ñp “Vang bãng mét thêi” : ®i t×m vÎ ®Ñp cña qu¸ khø + §êi sèng truþ l¹c : “ChiÕc l ®ång m¾t cua” . .T¸c phÈm cña NT tríc CMT8 chñ yÕu xoay quanh 3 ®Ò tµi : + Chñ nghÜa “xª dÞch” : “Mét chuyÕn ®i”. . Đọc .Mang tính chuû quan cao cuûa 1. haàu nhö khoâng coù luaät leä.Chúng thuỷ giai đông tẩu – đà giang độc bắc lưu ( NQB) → mọi con sông đều chảy về hướng đông. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 132 Töôøng . nghệ sĩ và sáng tạo những nhân vật tài hoa nghệ sĩ) + Cảm hứng đb với những gì gây ấn tượng mãnh liệt.Thuoäc theå kí.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả NT ( ôn lại. Lời đề từ caùi toâi nhaø vaên. ñaäm chaát .Quá trình sáng tác và các đề tài chính . NT xứng đáng được coi là một nghệ sĩ lớn. * Quá trình sáng tác và các đề tài chính .Tõ sau CMT8. hát trên dòng sông Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc hiÓu ( Broniewki) . “ThiÕu quª h¬ng”→ V× t©m tr¹ng bÊt m·n vµ bÊt lùc tríc thêi cuéc. trí tưởng tượng phong phú.Lµ mét nhµ v¨n biÕt quÝ träng thËt sù nghÒ nghiÖp cña m×nh .Tìm hiểu chung 1.Đẹp vậy thay tiếng tröõ tình. GV giới thiệu thể tuỳ bút chuyến đi năm 1958).ë NT ý thøc c¸ nh©n ph¸t triÓn rÊt cao ( khao kh¸t ®îc kh¼ng ®Þnh m×nh) .Hiểu văn bản phaïm chaët cheõ. Ngôn từ sáng tạo. qui II. «ng ch©n thµnh ®em ngßi bót phôc vô cuéc chiÕn ®Êu cña d©n téc. thích cái dữ dội. s©n khÊu ) . TT2. cái độc đáo. . + Kiến thức uyên bác: vận dụng tri thức nhiều ngành để quan sát hiện thực.2010 I. 2.NT lµ mét con ngêi rÊt mùc tµi hoa ( am hiÓu nhiÒu m«n nghÖ thuËt kh¸c : héi ho¹. Hoàn cảnh ra đời Là kết quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền TB rộng lớn. GV giới thuyết : * Con người : . NLĐSĐ ra đời năm 1960. phong phuù.

ngòi bút ®Ò tõ độc lạ: cách viết độc đáo. mçi th¸c ®¸ nh thÓ lµ mét “b¸t qu¸i trËn ®å”. nh÷ng c¸i giÕng s©u nuíc Æc Æc lªn nh võa rãt dÇu s«i vµo…  nghÖ thuËt so s¸nh. qua c¶m quan nghÖ thuËt hiÖn ®¹i cña NT) * Sù hïng vÜ ( ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn) . ko giống ai. dµi hµng c©y sè níc x« ®¸ . tëng tîng ®éc ®¸o . kh¸m ph¸ vÒ con S§ (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) -GV goïi 1 HS ñoïc phaàn theå hieän tính caùch hung baïo cuûa soâng Ñaø. . GV cho HS t×m hiÓu lêi của SĐ.Qu·ng Tµ Mêng V¸t.DiÖn m¹o chung cña dßng s«ng lµ ®¸ vµ níc ( dµi 883Km) .§¸ gi÷a lßng s«ng. * TÝnh c¸ch d÷ d»n . liªn tëng. t¹o v¸ch thµnh b»ng ®¸ . cũng vừa là thâu tóm cái thần chữ của chính bản thân nhà văn (con sông độc lạ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .GV hái : + Sù hïng vÜ cña S§ ®îc miªu t¶ ntn? +TÝnh c¸ch d÷ d»n cña con S§? t×m dÉn chøng. ko lặp lại → có giá trị) → Hai lời đề từ khái quát sự độc đáo của hai đối tượng: thiên nhiên và con người nơi đây. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. . sãng x« giã…c¸ch cÊu tróc c©u trïng ®iÖp  nghÖ thuËt miªu t¶ t¹o Ên tîng → t¹o c¶m gi¸c níc xÐ ®¸ t¹o nªn dßng ch¶y .2010 v¨n b¶n duy nhất sông Đà là ngược bắc → thâu tóm cái thần TT1. t¹o thµnh nh÷ng c¸i yÕt hÇu. níc thë vµ kªu nh cöa cèng c¸i bÞ sÆc. khiªu khÝch. . 2. giäng g»n mµ chÕ nh¹o. trªn mÆt s«ng ®ét ngét hiÖn ra nh÷ng c¸i hót níc gièng nh c¸i giÕng bªt«ng . ®¸ dùng ven hå.Qu·ng cha ®Õn th¸c ( cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c díi ): ®· nghe tiÕng níc rÐo. Hung bạo Tõ trong xa xa con s«ng §µ næi tiÕng lµ dßng s«ng d÷ d»n víi tÝnh khÝ ®áng ®¶nh.Cã chç v¸ch ®¸ thµnh chÑt. ®¸ x« sãng.Cã 73 c¸i th¸c . Con Sông Đà Con SĐ gắn liền với 2 đặc điểm : Hung bạo và trữ tình a. TT2. GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaø ñoïc maãu 1 ñoaïn thaät aán töôïng.Qu·ng mÆt ghÒnh H¸t Loãng. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 133 Töôøng . hai mám ®¸ gÇn nhau tíi møc con thó cã thÓ nh¶y qua . . thÊt thêng (qua c©u chuyÖn S¬n Tinh – Thuû Tinh.

 Víi nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ. c¸ch sö dông ng«n tõ.Dßng ch¶y : VÝ dßng ch¶y cña S§ nh ¸ng tãc tr÷ t×nh Èn hiÖn trong . Con s«ng §µ tr÷ t×nh (khi ch¶y qua s«ng §µ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ Chî Bê.Em cã nhËn xÐt g× vÒ m©y ( Èn dô) → ©m ®iÖu c©u nghÖ thuËt ®îc sö dông ë v¨n còng mang d¸ng dÊp mÒm ®©y ? m¹i.2010 TiÕng th¸c “rèng lªn nh tiÕng mét ngµn con tr©u méng…” ( nh©n ho¸. dµn tËp ®oµn cöa tö. hiÓm ¸c ( tõ hai yÕu tè ®¸ vµ níc) ®ång thêi nh mét biÓu tîng vÒ søc m¹nh d÷ déi vµ vÎ ®Ñp hïng vÜ cña thiªn nhiªn TB . giäng ®iÖu hïng hån. ®¸ ch×m vµ th¸c d÷) * T©m ®Þa nham hiÓm (nham hiÓm nh mét loµi thuû qu¸i kh«n ngoan ®Çy mu trÝ. vµ ®· ®Ó l¹i nh÷ng hßn th¸c ®¸ ntn ? xa x«i trªn thîng nguån T©y B¾c) .GV gäi HS ®äc phÇn miªu t¶ vÎ ®Ñp tr÷ t×nh cña con S§ . m¹nh mÏ. cêng ®iÖu) . .Khi ®Õn th¸c : + §¸ s«ng §µ nh nhæm dËy khi cã chiÕc thuyÒn nµo xuÊt hiÖn * Cã hßn liÒu m¹ng x«ng tíi. t©m ®Þa cña thø kÎ thï sè 1) .  NT gäi ®©y lµ : “Th¹ch trËn s«ng §µ” → Th¹ch thuû trËn S§ ( ®¸ næi. phôc kÝch. vå lÊy thuyÒn * Cã hßn giÊu m×nh ®Ó s½n sµng ®¸nh du kÝch * Cã hßn lïi vÒ ®»ng sau chê ®¸nh vu håi ( ®¸nh quËt trë l¹i) + Níc hß reo lµm thanh viÖn cho ®¸ “mÆt níc hß la vang dËy ” + Dßng th¸c hïm beo ®ang hång héc tÕ m¹nh trªn s«ng ®¸ + §¸ vµ níc hiÖp søc dµn thÕ trËn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .S¾c mµu :Mïa xu©n dßng xanh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 134 Töôøng .GV hái : VÎ ®Ñp cña son b. kh¶ n¨ng quan s¸t tinh têng cïng víi trÝ tëng tîng phong phó → t¸c gi¶ ®· t¸i hiÖn mét dßng s«ng hung b¹o. + Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå khaéc hoaï moät caùch aán töôïng hình aûnh cuûa moät con soâng Ñaø d÷ d»n? + T©m ®Þa cña con S§? GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt cña NT . n÷ tÝnh. cöa sinh lËp lê . ªm ¶ → vÎ ®Ñp duyªn d¸ng.

nhiÒu h×nh ¶nh so s¸nh nªn th¬. th¬ méng. kiªn nhÉn cña t/g . NT lµ ngêi hÕt søc nÆng t×nh víi non s«ng. kh¸m ph¸ vÒ ngêi l¸i ®ß (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) GV hái: . ko gian tr÷ t×nh.Tr¹ng th¸i kh«ng gian: C¶nh ven s«ng lÆng tê. Ngêi l¸i ®ß anh hïng vµ nghÖ sÜ ( ngêi l¸i ®ß ®îc vÝ víi khèi vµng mêi) a. 3. ®Êt níc . hai bê s«ng cá gianh ®ang nân bóp. th¬ méng vµ quyÕn rò. §ång thêi gióp ngêi ®äc thÊy ®îc. bÊt ngê. th¸i ®é lao ®éng nghiªm tóc. n¬ng ng« nhó l¸ ng« non ®Çu mïa.Mang nÐt gîi c¶m : + Con s«ng §µ mang vÎ ®Ñp cæ kÝnh §êng thi + Víi t¸c gi¶. vui nh nèi l¹i chiªm bao ®øt qu·ng → so s¸nh + DÞu dµng. tÞch mÞch. nã nh mét cè nh©n.T¸c gi¶ t¸i hiÖn mét cuéc vît th¸c nh lµ mét cuéc chiÕn ®Êu mét mÊt mét cßn cña «ng l¸i ®ß víi th¹ch trËn s«ng §µ . Bê s«ng hoang d¹i vµ hån nhiªn nh mét bê tiÒn sö.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm anh hïng cña ngêi l¸i ®ß ? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 135 Töôøng . . Con ngêi anh hïng: . hai cùc ®èi lËp : hung b¹o vµ tr÷ t×nh  sù tµi hoa. ®éc ®¸o cïng víi c¶m xóc vµ trÝ tëng tîng phong phó cña NT khiÕn S§ hiÖn lªn víi bao vÎ ®Ñp dÞu dµng.2010 nh ngäc bÝch. ®»m th¾m. → Víi giäng v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt. mïa thu níc s«ng chÝn ®á → kho¸t s¾c mµu ®Ñp ( nghÖ thuËt t©m lÝ ho¸ s¾c mµu) → so s¸nh .§Êy lµ 1 cuéc chiÕn ko c©n søc : GV cho HS nhËn xÐt TT3.v¨n xu«i cña nhµ tuú bót” (N§M) → kh«ng khÝ m¬ mµng. Díi s«ng ®µn c¸ dÇm xanh quÉy vät… → cã thÓ gäi ®Êy lµ nh÷ng “dßng th¬. GÆp l¹i nã vui nh thÊy n¾ng gißn tan…. ®»m ®»m Êm Êm. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. .  S§ hiÖn lªn víi hai mÆt. ph¶ng phÊt nçi niÒm cæ tÝch. cÇn cï.

. êng cña dßng s«ng . cã trong ®¹i Qua ®ã. t/g ca ngîi con ngêi trong c/sèng chóng . Cöa tö ë gi÷a nhg l¹i ë vËt sµnh ë mét ngãn nghÒ ngay gi÷a bän ®¸ hËu vÖ. ¤ng cìi lªn th¸c s«ng §µ nh cìi hæ. lµ c¸nh khÐp. phãng nhanh.®¸nh dån dËp. chäc thñng c¸ch chÐm treo ngµnh rÊt cöa gi÷a. NT ko cßn xd h×nh quyÕt t©m cao → mét chiÕn sÜ trªn ¶nh nh©n vËt ®Ñp trong qu¸ mÆt trËn lao ®éng. ¤ng thay ®æi chiÕn thuËt ( so víi ®ß lÇn 1) : n¾m chÆt bêm sãng. níc thanh viÖn cho ®¸.2010 GV gäi HS ®äc SGK ( mét sè Thiªn nhiªn lín lao. §¸ «ng míi chiÒu chuéng ®îc mai phôc. con ngêi chiÕn khø. dßng s«ng vµ còng chØ cã cöa sinh n»m lËp lê phÝa t¶ ng¹n) . NT ®êng chÐo. nghÖ sÜ : Vît th¸c b»ng c¶ t©m hån vµ tµi n¨ng cña 1 nghÖ sÜ. b. nghÖ sÜ cña ngêi l¸i bê h÷u ng¹n.Mçi lÇn chÌo thuyÒn vît th¸c ph¶i tr¶i  Theo NT. ®ßn ngÇm nhg «ng vÉn kÑp chÆt cuèng l¸i. 190) søc m¹nh ®îc n©ng lªn hµng thÇn th¸nh>< con ngêi bÐ nhá. cöa sinh n»m lÖch ë phÝa tµi hoa. chÆt ®«i më ®êng lu«n tr©n träng nh÷ng ®Êng tiÕn vµo cöa sinh. cao nh· cña cöa tö cuèi cïng. vót qua c¸c cæng ®¸ c¸nh më ngät trong “B÷a rîu m¸u” . + LÇn 3: Ýt cöa h¬n nhng 2 bªn ®Òu lµ chiªm ngìng hä . ChiÕn thuËt: ®Çy tÝnh nghÖ thuËt . khñng bè «ng l¸i ®ß Lai Ch©u tinh thÇn con ngêi nhg «ng l¸i ®ß ®· lµm GV gi¶i thÝch t¹i sao sau chñ tríc mäi t×nh thÕ. mÆt mÐo bÖch. HuÊn Cao …vµ sau CMT8 lµ → Th¸c níc S§ nh mét trËn ®å thiªn la ®Þa vâng. b¾m ch¾c. tËp GV cho HS ph©n tÝch vÎ ®Ñp ®oµn cöa tö. Sãng tÝnh nÕt ®áng ®¶nh thÊt th. d÷ déi. ®Ì sÊn. + LÇn 2: T¨ng thªm nhiÒu cöa tö. ko phÐp mµu. th¸ch ®è. ®e do¹. ®¸nh ®ßn tØa. vò khÝ lµ chiÕc sµo dµi.Cuéc vît th¸c gièng nh cuéc tr×nh diÔn Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 136 Töôøng . gh× c¬ng. xuyªn nhanh ®Ó tho¸t khái nÐt ch÷ ®Ñp. . . 189. b×nh tÜnh chØ huy cho 6 tay chÌo vît qua. trong nuèi tiÕc mµ ®Ñp th¾ng søc m¹nh thÇn th¸nh cña tù nhiªn. chÝ CMT8. tµi hoa vµ say mª miªu t¶. l¸i miÕt mét GV : ë c¶ 2 g® s¸ng t¸c . chØ cã «ng l¸i ®ß qua 3 ¶i trïng vi th¹ch trËn míi thÊu hiÓu hÕt vÎ ®Ñp cña + LÇn 1: cã 5 cöa ( 4 cöa tö. ngoan cêng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ®éng míi . Con ngêi tµi hoa. Mçi nh©n luång chÕt c¶. trong hiÖn t¹i. 1 cöa sinh. §ã lµ cho thuyÒn phãng th¼ng. hiÓm ®éc víi ®o¹n ë trang 188. trong cuéc sèng lao lao ®éng míi → thÕ m¹nh ng«n tõ cña NT.Vît th¸c lµ 1 viÖc nguy hiÓm thÕ nhg víi «ng l¹i nh mét thø nghÖ thuËt bay bæng vµ ®Çy niÒm say mª.

cìi sãng. b»ng thÞt gi÷a ®êi. lít ®Ñp trªn ®¸ níc S§ ®· gãp phÇn thÓ hiÖn c¸i tµii hoa cña «ng l¸i ®ß → tay l¸i tuyÖt vêi. t¸c gi¶ ®· x©y dùng nªn mét h×nh tîng nh©n vËt ®Æc s¾c .…) . thÇn ®¸. 3.Kh¾c ho¹ ch©n dung ®Æc s¾c.  Víi c¶m høng nghÖ sÜ vµ c¶m quan nghÖ thuËt ®éc ®¸o . n¾m v÷ng quy luËt phôc kÝch cña lò ®¸. con ngêi tµI hoa nghÖ sÜ.ThÓ hiÖn tinh thÇn lµm chñ cao ®é. ®éc ®¸o vµ rÊt ®Ñp – vÎ ®Ñp cña tµi hoa vµ nh©n c¸ch.Giäng ®iÖu ®a thanh. kiÕn thøc §«ng. Ho¹t ®éng 4 Híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 137 Töôøng . yªu vµ tr©n träng tiÕng mÑ ®Î.Ng«n ng÷ s¾c s¶o. Èn dô.NghÖ thuËt ng«n tõ : ®¹o qu©n ng«n ng÷ ®· ®îc NT huy ®éng . T¸c gi¶ ngîi ca vµ tá râ th¸i ®é ngìng mé mét con ngêi k× vÜ b»ng x¬ng. nh©n ho¸. trong cuéc sèng lao ®éng ( chø kh«ng ph¶i c¸i ®Ñp trong qu¸ khø) → chÊt vµng mêi cña nh©n d©n T©y B¾c. . cæ . Tæng kÕt ( Ghi nhí) Ho¹t ®éng 3 GV cho HS tæng hîp vµ rót ra vµi nÐt nghÖ thuËt trong t¸c phÈm ®Ó nhÊn m¹nh.2010 nghÖ thuËt  vò ®iÖu lao ®éng .TrÝ tëng tîng v« cïng phong phó . giµu kinh nghiÖm : thuéc lßng nh÷ng biÓu hiÖn ®¸ níc cña S§. tay l¸i ra hoa  Nh©n vËt mang d¸ng vÎ riªng. .H×nh ¶nh con thuyÒn phãng nhanh. lµm râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NT .Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ ( so s¸nh. kim .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tri thøc lÞch sö. Vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt . T©y. binh ph¸p cña thÇn s«ng. cêng ®iÖu. . III.Tri thøc uyªn b¸c : tËp hîp tri thøc nhiÒu ngµnh : §iÖn ¶nh vµ phim ¶nh.ThÊu hiÓu tinh têng vÒ nghÒ. . sù tù do tuyÖt vêi khi lµm chñ con thuyÒn. Tri thøc qu©n sù vµ vâ thuËt . . . KiÕn thøc ®Þa lÝ.

luyện tập So sánh CNTT với NLĐSĐ. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Củng cố .Về nhà học bài . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 138 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận.Soạn bài : Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945.2010 V.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Làm văn : 23/12/2008 : CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 48.

luận cứ nêu ra ko tương ứng với toàn bộ luận điểm đã trình bày ( quá nghèo nàn. .GV cho hs thảo luận.SGK.2010 . LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM Hoạt động 1 1.Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết. vẻ”. SGV.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . TT1. Tài liệu tham khảo . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I.Dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp: câu văn. Luận cứ mơ hồ thiếu chính xác : Nắng xuống trời lên Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 139 Töôøng . phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài nghị luận của chính mình.GV cho HS soạn bài ở nhà. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . luận cứ Hoạt động 1 II.Giới thiệu bài mới IV. nd chủ yếu của vấn đề đang bàn đến). Sửa lỗi TT3. phân tích lỗi Hướng dẫn HS phát hiện và a. từ ngữ phải rõ ràng chính xác để diễn đạt đúng nd cần trình bày. sơ lược). nhất quán của các luận điểm. Nhận xét. phân tích. Nêu quá nhiều luận điểm trong đoạn văn nhưng ko luận điểm nào được triển khai đầy đủ. GV cho HS sửa lỗi ( viết Yêu cầu: lại cho hoàn chỉnh) . phân tích. “ cẳnh sắc im ắng”). GV gọi HS đọc ngữ liệu b. nội dung trùng lặp mà không sửa lỗi liên quan đến việc nêu có sự nhấn mạnh hay phát triển ý ( “cảnh vật… vắng luận điểm. C. Nhận xét. . nghĩa. phải theer hiện được HS nêu các yêu cầu khi trình khía cạnh bản chất của đối tượng cần bàn ( giá trị ý bày luận điểm.Khi trình bày phải chú ý đến tính lôgic. B.Trình bày ngắn gọn về phong cách của Nguyễn Tuân được thể hiện qua bài Người lái đò Sông Đà. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ Hướng dẫn HS phát hiện và 1. .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Kiểm tra bài cũ . GV cho phù hợp với đối tượng nghị luận. yêu cầu HS tự tìm những lỗi mắc phải trong bài viết của chính mình để nhận xét. 2.Hãy nhận xét về phong cách NT trước và sau CMT8 ( so sánh với tác phẩm Chữ người tử tù) III. . diễn đặt trùng lặp.HỌC I. sửa chữa. bài tập ( chỉ ra lỗi ) luẩn quẩn mà không trình bày đúng bản chất của vấn đề ( không làm rõ được luận điểm quan trọng cần nêu: Ý nghĩa của nợ công danh theo quan niệm riêng của PNL là gì? c. Đồng thời trong đoạn văn này. Không nêu được luận điểm khái quát ( ý nghĩa thực sự TT2. Luận điểm nêu chưa rõ. . sửa chữa. phân tích lỗi sửa lỗi liên quan đến việc nêu a.Tự phát hiện. GV gọi 3 HS lên bảng làm của 2 câu thơ trong bài Thuật hoài). im lìm”.Xác định rõ luận điểm cần trình bày: Luận điểm phải TT4. “ ngưng đọng.Ổn đinh lớp II. Sau khi sửa xong.

GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. lộn xộn.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ : 17 Tiết thứ : 49. 2. Luận điểm không rõ ràng. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính. GV cho HS nêu các yêu cầu khi lập luận vấn đề. chính xác.Luận cứ ko phù hợp với luận điểm : “Ải Chi Lăng… cửa biển BĐ…”.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn luận cứ TT1. GV cho HS nêu các yêu cầu khi trình bày luận cứ Năm học 2009 . Trình bày luận cứ thiếu lôgic.Luận cứ thiếu tính hệ thống. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. MỘT SỐ LỖI CẦN TRÁNH KHI VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN ( ghi nhớ SGK trang 196) Hoạt động 1 Hướng dẫn HS phát hiện và sửa lỗi về cách thức lập luận TT1. Luận điểm không rõ ràng: phần gợi mở. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. V. Sau khi sửa xong. Sau khi sửa xong. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. Củng cố . . Nhận xét.2010 sâu chót vót.Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu d/c về 2 bà Trưng nhg kết luận “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” c. 50 Làm văn Ngày soạn : 23/12/2008 Tên bài mới : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 140 Töôøng . Luận cứ dùng để mở rộng.Luận cứ đưa ra phải phù hợp với luận điểm và có tác dụng chứng minh cho luận điểm.Khi trình bày luận cứ phải lôgic. . . dẫn dắt không giúp cho việc nêu bật luận điểm chính. 2. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. IV. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. . chặt chẽ. phân tích lỗi a. tiếp tục phát triển đề tài không phù hợp với phạm vi đề tài được nêu trong những câu trước: “tinh tế và sâu lắng…Đỗ Phủ ( Thu hứng)”. Sửa lỗi Yêu cầu: .luyện tập GV đưa ra một số lỗi thường mắc phải trong bài viết của HS để HS sửa chữa và biết cách khắc phục. . Luận cứ thiếu toàn diện ( chỉ mới tập trung vào cái đói trong tác phẩm viết về đề tài nông thôn và nông dân của NC). c. Các địa danh này không phải là tên tuổi. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . D. LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 1.Luận điểm đưa ra phải rõ ràng. b. lôgic → sắp xếp lại .Sửa lỗi Yêu cầu : Luận cứ đưa ra phải rõ ràng.Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hơn 2 thế kỉ…thắng lợi hoàn toàn”. b. phù hợp III.

niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hương. TT3. văn hóa của Huế và tâm hồn con người vùng đất cố đô.Tác giả viết ở Huế vào ngày 4. Bà Huyện Thanh Quan. đoạn trích b. TT2. dòng sông đã đi vào thơ ca của nhiều thế hệ nhà thơ Việt nam . GV hỏi 2.Nhận biết được đặc trưng thể loại bút kí trong bài. mê đắm và tài hoa. nêu vấn đề. Hành văn hướng nội súc tích. Hiểu được tình yêu. lịch sử. Tìm hiểu chung GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần 1.Hiểu được những phong cách nghệ thuật của HPNT . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I.Sông Hương là dòng sông đặc trưng cho Huế. Thu Bồn. đây là phần thứ nhất.… TT1.Là một trí thức yêu nước. Giúp hs: . thảo luận C. văn hoá. 1. c.Hãy chia bố cục của .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Kiểm tra bài cũ Khi viết một bài văn nghị luận cần tránh một số lỗi lập luận nào? III. GV: sgk. GV gọi HS đọc phần TD .2010 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ? (Trích) HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG A. cho xứ Huế thân yêu và cũng cho đất nước. Cao Bá Quát. tác phẩm) nhiều lĩnh vực : Triết học. 1981. Tác phẩm . Hoàn cảnh sáng tác bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? . in trong tập sách cùng tên. 1. . Phương pháp: phát vấn.Ông chuyên về thể loại bút kí. giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng. chất thơ từ cảnh sắc thiên nhiên của sông Hương.Cho biết vị trí của như Tản Đà. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. GV yêu cầu HS trình bày . Tác giả (SGK) 1937.HỌC I. có vốn hiểu biết sâu rộng trên giả.Nét đặc sắc trong sáng tác của HPNT là sự kết hợp những nét cơ bản về tác giả HPNT nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. HS: sgk và bài soạn ( trả lời các câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK) 3. địa lí. Bố cục đoạn trích : 2 phần -Phần 1 : “từ đầu…quê hương xứ sở” : Sông Hương Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 141 Töôøng .Ổn đinh lớp II. sgv. từ bề dày lịch sử.Giới thiệu bài mới IV.Cảm nhận được vẻ đẹp.… đoạn trích . Vị trí đoạn trích Bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có 3 phần. tư liệu có liên quan đến HPNT.Tố Hữu. Huế Tiểu dẫn ( tìm hiểu chung về tác . B.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH.Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của a. 2.

văn hoá sâu rộng. “đi giữa âm vang”. một tâm hồn tự do và trong sáng”  Với việc sử dụng nghệ thuật nhân hoá.Ra khỏi rừng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ. như triết lí như cổ thi” → nét thần thái riêng của Huế. hoang dại.Sông Hương như một “cô gái Di.Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó? Năm học 2009 .… → Vẻ đẹp rất gợi cảm. TT2. chi tiết. những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết của tác giả? GV cho HS rút ra nhận xét. táo bạo cùng với trí tưởng tưởng phong phú của t/g→ SH ở vùng thượng lưu toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt. mạnh mẽ.Khi ra khỏi vùng núi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . HPNT đã miêu tả dòng Hương khá tỉ mỉ và làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng.hiểu văn bản TT1. khi ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế” rồi “vượt qua”. bừng lên sức trẻ và niềm khát khao của tuổi thanh xuân.Sông Hương ở vùng thượng lưu được tác giả diễn tả ntn? . thật mềm khi đi qua điện Hòn Chén vấp Ngọc Trảm.Khi qua Vọng Cảnh.Vẻ đẹp biến ảo nhiều màu sắc “Sớm xanh.  Nghệ thuật so sánh cân đối. Lựu Bảo thì dòng sông mềm như tấm lụa . . "Uốn những đường cong thật tròn". dữ dội : khi “ rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn” lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác” khi “cuộn xoáy như cơn lốc” lúc “dịu dàng và say đắm … hoa đỗ quyên rừng” . -Phần 2 : từ “Hiển nhiên…đến hết” : Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. Ở phía thượng nguồn (trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn).Sông Hương trong vẻ đẹp của thiên nhiên: a.Sông Hương tựa như "một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng.Khi trôi qua những lăng tẩm :sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc.Sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố được miêu tả ntn? . . lịch sử. b.Hiểu 1. văn hoá II. . trẻ trung đầy cá tính → gợi lên ở người đọc những liên tưởng kì thú. Sự phong phú về ngôn ngữ hình tượng cùng với những kiến thức địa lí. hài hoà đậm chất thơ. Tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên của Sông Hương GV gọi HS đọc đoạn tả SH trong mqh với dãy Trường Sơn ( đoạn 1) GV hỏi : . Đọc .Khi đến giữa cánh đồng Châu Hoá…như một cô gái đẹp ngủ mơ màng → vẻ đẹp quyến rũ. chiều tím"→ vẻ đẹp nhẹ nhàng. so sánh liên tưởng độc đáo. Tìm hiểu về vẻ đẹp của sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 2 trong SGK GV hỏi : . lung linh . GV cho HS rút ra nhận xét Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 142 Töôøng . Sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố Dòng chảy sống động với những thay đổi cụ thể: . Tam Thai. . trưa vàng.2010 trong vẻ đẹp của thiên nhiên .Những hình ảnh. Sông Hương mang vẻ đẹp vóc dáng mới. trở thành người mẹ phù sa.Gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ. sông Hương chuyển dòng liên tục .

nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. cách cảm nhận âm nhạc. là niềm tự hào kiêu hãnh của Huế. TT6.Dòng sông chảy lặng lờ. Sự gặp gỡ giữa SH và Huế được cảm nhận như cuộc hội ngộ của t/y. sâu lắng. đoạn 4) GV hỏi : . cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình → nổi bật vẻ đẹp riêng dịu dàng sâu lắng rất riêng. Sông Hương khi rời thành phố thân yêu của mình để về với biển cả. có tâm trạng và như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế. thực chậm. trữ tình.Thời xa xưa: là một dòng sông biên thuỳ xa xôi của đất nước của các vua Hùng . hình ảnh tiêu biểu nói về vẻ đẹp SH khi chảy vào thành phố ( đoạn 3. 2. SH như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế  Sông Hương mang vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và kì thú. của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc.Thời chống Mĩ : góp mình vào chiến dịch Mậu Thân mùa xuân 1968  SH mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu những TT4. trôi đi chậm. . . Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong lịch sử và văn hoá GV hỏi : . kín đáo. dòng sông mang theo bao nỗi vấn vương nên đã trở lại tìm để nói lời thề trước khi về với biển cả ( gợi liên tưởng đến mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng)→ ngập ngừng lưu luyến. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương khi rời thành phố… GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 5 GV hỏi: Khi chia tay kinh thành.2010 mơ mộng. để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 143 Töôøng .Sông Hương trở nên vui hẳn lên “giữa những…” . khi nghe lời gọi.Thời trung đại: + Chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam tổ quốc Đại Việt + Vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ . lung linh sắc màu. rất Huế của sông Hương và tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông.Thời chống pháp: + Sống hết ls bi tráng với máu của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương +Đi vào thời đại CMT8 với những chiến công rung chuyển . Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử .  Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương bằng con mắt của hội hoạ. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. huyền ảo. văn hoá a. "SH là dòng sông của thời gian ngân vang. d. SH hiện lên với vẻ đẹp nào? TT5. GV cho HS tiểu kết về vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương. Là một dòng sông có linh hồn.Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có những nét khác biệt nào? . như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu → một người tình dịu dàng.Phát hiện của tác giả về nét riêng.Dòng sông như mềm hẳn đi. Đó là điệu nhảy slow dành riêng cho Huế (tác giả so sánh với sông Nê va)→ chậm rãi. độc đáo của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của t/g với xứ Huế và dòng sông? Năm học 2009 . Tìm hiểu vẻ đẹp của SH khi đến với kinh thành Huế GV yêu cầu HS tìm những chi tiết.Sông hương mang vẻ đẹp trong lịch sử ntn? Sông Hương là dòng sông của những chiến công hùng tráng. c.Mang một vẻ đẹp mơ màng như sương khói .Khi chia tay kinh thành. Sông Hương khi đến với thành phố Huế: . bịn rịn không muốn chia tay .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT3. → SH đến với TP như đến với điểm hẹn của t/y.

b. III. vẻ đẹp tâm hồn của người dân Huế + Sông Hương là dòng sông gắn với . Ý nghĩa biểu tượng của sông Hương và nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? a. .Vẻ đẹp văn hoá của sông Hương? khuya. ca ngợi vẻ đẹp của SH + Thể hiện tình cảm của tác giả với dòng Hương và thành phố Huế .Mang nghĩa hỏi ( chính nội dung bài kí là câu trả lời) . * Sông Hương là dòng sông thi ca: " Dòng sông không lặp lại mình". Sông Hương trong vẻ đẹp văn hoá * Sông Hương là dòng sông của âm nhạc -Sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm . Cao Bá Quát. * Sông Hương là dòng sông gắn với những phong tục. Với mỗi nhà thơ sông Hương là một tuyệt tác riêng. là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. tao nhã.Màu sương khói trên SH như màu áo điều lục → sắc những phong tục. + Cái cớ để nhà văn miêu tả.Vẻ trầm mặc và sâu lắng của SH cũng như một nét riêng trong vẻ đẹp tâm hồn của người xứ Huế “rất dịu dàng pha lẫn trầm tư”  Văn phong lịch lãm. GV cho HS nhận xét -Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành + Dòng sông của âm nhạc trên mặt nước sông Hương. lịch sử GV cho HS rút ra nhận xét 3. lưu luyến trước vẻ đẹp như không bao giờ khám phá hết được của sông Hương.Là cảm hứng để Nguyễn Du viết lên khúc đàn của nàng Kiều . HPNT đã khắc hoạ sâu đậm vẻ đẹp của SH ở phương diện văn hoá. Sông Hương là biểu tượng của Huế. làm một người con gái dịu dàng của đất nước".Lời thề sông Hương khi chia tay với Huế vang vọng khắp lưu vực trở thành giọng hò dân gian xứ Huế.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn rồi nó trở về với cuộc sống bình thường. bà Huyện Thanh Quan. như một người con gái anh hùng. + Dòng sông của thi ca ( Chứng minh qua thơ Tản Đà. Tố Hữu) → Sông Hương khơi nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca.Vẻ đẹp của sông Hương chính là vẻ đẹp của Huế. GV cho HS rút ra ý nghĩa biểu b. SH là dòng sông có bề dày ls.2010 thế kỉ vinh quang với nhiệm vụ lịch sử của nó . TT7. Sự vương vấn. Nhan đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" tượng của sông Hương và nhan đề . Năm học 2009 . vẻ đẹp tâm hồn áo cưới của người dân Huế . tài hoa cảm xúc thiết tha cùng với vốn hiểu biết sâu rộng.Mang tính chất biểu cảm: Sông Hương là sự hoá thân từ một huyền thoại. Tổng kết: Hoạt động 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 144 Töôøng .

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ôn tập văn học RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 145 Töôøng . Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV hướng dẫn HS tổng kết bài học Năm học 2009 .2010 Tác phẩm đã giúp người đọc thấy được nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đặc trưng của thể loại bút kí. của Huế mở rộng ra là vẻ đẹp của quê hương đất nước.luyện tập Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? D. IV. Ghi nhớ V. niềm tự hào về xứ sở. Thấy được một nghệ sĩ tài hoa với tình yêu. Qua đó thấy được vẻ đẹp của sôngHương.

Kiểm tra bài cũ III.Ổn đinh lớp II. Tìm hiểu chung Hoạt động 1 1.GV yêu cầu HS nêu tóm lịch sử của dân tộc. bổ sung để hoàn thiện nội dung bài học . Hoàn cảnh sáng tác : Tái hiện lại những chặng đường TT1. Chính phủ.HỌC I. C.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Văn ( Đọc thêm) : 26/12/2008 : NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI ( Trích Những năm tháng không thể nào quên) Võ Nguyên Giáp A. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Tác giả Võ Nguyên Giáp ( SGK) GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .SGK.Qua hồi ức của một vị tướng tài ba mà khiêm nhường.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 55. đem lại hạnh phúc cho nhân dân. một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước. khẳng định vị thế của nước VN mới. tái hiện chân thực những người thực việc thực. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I.Giới thiệu bài mới IV. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . GV cho hs nhận xét. Tài liệu tham khảo . Tác phẩm phần Tiểu dẫn a. cảm nhận được những nỗ lực to lớn của Đảng. Phần trích trên (tên bài do người biên tắt về tác giả Võ Nguyên Giáp soạn đặt) thuộc chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên viết năm 1970 ( do nhà văn Hữu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 146 Töôøng . Bác Hồ và nhân dân ta trong những ngày đầu sau CMT8 để giữ vững nền độc lập. SGV.Thấy được tác giả hồi kí đã có những dòng viết vừa khách quan vừa dạt dào cảm xúc. những sự kiện lịch sử quan trọng ở vào một thời điểm trọng đại.

… + Về văn hoá: mở rộng dạy học quốc ngữ để nâng cao dân trí. nhớ lại. toàn dân ta. II. Đây là hình tượng tiêu biểu. Đặc điểm quan trọng nhất của hồi kí là tính xác thực cao độ. GV cho HS trình bày nội dung thảo luận ( đại diện bàn hoặc có thể cho trình bày cá nhân ) TT4. gây ấn tượng sâu sắc nhất.. + Về kinh tế: giảm tô. + Cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta chưa có sự hậu thuẫn của bạn bè năm châu. GV yêu cầu học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ( đoạn trích) TT3.Đoạn 4: còn lại : Hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân.hiểu 1. của nước. + Chính quyền mới vừa ra đời. GV giới thiệu thể loại hồi kí ( lấy dẫn chứng) Năm học 2009 . thù trong giặc ngoài luôn đe doạ nền độc lập. + TDP tái xâm lược rất sớm tại Nam Bộ . Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản TT1. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ. các tác giả sáng tạo văn học nghệ thuật. của cách mạng. hiên ngang của dân tộc thời chống Mỹ. chưa được công nhận. các nhà hoạt động xã hội..Các nội dung cơ bản trong đoạn trích . bồi dưỡng sức dân để chống kẻ thù.2010 Mai ghi lại) b. Hướng dẫn Đọc ..Đoạn 2: “tt…thêm trầm trọng” : Hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước. chế độ mới. xoá nợ. thử thách của toàn Đảng. + Về chính trị: giải tán chính quyền cũ. GV lấy ví dụ về một vài tác phẩm hồi kí của một số tác giả khác ( viết về cuộc đời) để học sinh so sánh với tác phẩm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 147 Töôøng . xây dựng chính quyền mới của nhân dân.Đoạn 3: “tt…ba trăm bảy mươi kilôgam vàng” : Hồi tưởng lại những quyết sách ( biện pháp tích cực) của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. GV cho HS tìm hiểu về bố cục TT2.. quyên góp để bổ sung nguồn lực tài chính. giảm các thứ thuế vô lí. Dựa trên bố cục. + Củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. .  Đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới nói về giai đoạn ls khó khăn.Đoạn 1: “Từ đầu …ập vào miền Bắc” : Từ thế đứng vững mạnh. khích lệ tinh thần nhân dân + Củng cố chính quyền để tạo lòng tin cho nhân dân. Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí trong đoạn trích Thông thường hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. của chính quyền mới. tác giả hồi tưởng về “giờ phút hiểm nghèo” của đất nước VN mới.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT2. Thể loại hồi kí : Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng. giảm giờ làm. Tác phẩm hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. GV cho HS nhận xét chung TT5. . + Kinh tế. tài chính khó khăn. toàn dân ta khi chính quyền đang còn non trẻ 2. GV cho HS thảo luận theo bàn để nắm được nội dung của từng đoạn TT3. đầy thử thách với toàn Đảng.

SGK. C.Về nhà học bài .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Luận điểm chính đưa ra “giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”. một tầm vóc mới Hoạt động 3 III.luận cứ đưa ra trong đoạn văn chỉ tập trung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 148 Töôøng . . tác giả đã hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước như thế nào? III. sắc sảo. Nêu luận cứ không đầy đủ. Củng cố . sáng tạo .Giới thiệu bài mới IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Soạn bài : Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 56. Làm văn : 28/12/2008 : THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. .HỌC I. tác giả trần thuật lại từ điểm nhìn của người đại về nghệ thuật thể hiện hồi kí ở diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ → gần đây như là cuốn biên niên sử của cả một dân tộc.Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí D.Kiểm tra bài cũ Trong đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới.2010 này → để tìm ra nét đặc biệt Còn ở đây. Phát hiện và phân tích lỗi a.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Trong khi đó.Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ. GV cho HS nhận xét về lỗi và cách chữa lỗi cụ thể.Nội dung cơ bản .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : -Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . B. Tài liệu tham khảo . Thể hồi kí đã có một diện mạo mới.GV cho HS làm bài tập ở nhà.Ổn đinh lớp II. Lên lớp GV cho từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả năng tư duy độc lập. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV cho HS phát hiện lỗi và phân tích lỗi Yêu cầu cần đạt 1.luyện tập . SGV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Tổng kết GV hướng dẫn HS tổng kết bài học V.

Luận cứ không chặt GV cho HS nhận xét. Nêu lại luận điểm và bổ sung luận cứ. Luận điểm không rõ ràng. không toàn diện. thiếu lôgic : thèm người…→ kết luận đó là biểu nếu các HS trước trả lời chưa hiện rõ nét nhất của của tinh thần lạc quan. b. Bổ sung luận cứ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND”. Luận cứ chưa toàn diện. bổ sung chẽ. thái độ và tâm trạng của bà cụ Tứ) GV chỉ cách khắc phục lỗi cho d.luyện tập GV cho HS sưu tầm lỗi trong bài viết của chính HS để sửa D. cảm thông với nỗi đau của phận hồng nhan. c. Luận cứ không đầy đủ. Luận cứ không đầy đủ → bổ sung luận cứ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . thiếu tính hệ thống 2. Chưa xác lập được luận điểm cần trình bày ( luận cứ lan man. ca dao ( còn nhiều thể loại khác) và chỉ mới tích lỗi từng câu 1 đề cập đến một khía cạnh nhỏ: hiểu biết. luận điểm chưa được rõ → kết luận giá trị nhân đạo ( vội) d. lôgic ( trân trọng phẩm giá con người.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà ôn bài thi HKI RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 149 Töôøng . Chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ luận điểm :cây xà nu là một biểu tượng nghệ thuật để khắc họa phẩm chất của người dân Xôman. GV hướng dẫn HS sửa lỗi. Củng cố . Sửa lỗi Hoạt động 2 a. Luận cứ đưa ra quá rườm rà. chia sẻ GV cho HS trong lớp nhận xét. Sắp xếp luận cứ theo trình tự. yêu GV cho HS trình bày trên giấy. Sửa lại các luận cứ “Nếu ai…về đâu?” → phục vụ HS cho luận điểm ( câu cuối) e. lan man chưa làm nổi bật luận điểm h. với con người. chính xác. bổ sung luận cứ ( tình huống → GV bổ sung nhặt vợ. nhận thức về tự nhiên “chuồn chuồn…” b. Nêu lại luận điểm cho rõ “ Người thanh niên …không viết lại đoạn văn chỉ say mê công việc mà còn tha thiết yêu đời. chính xác c. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Luận cứ còn sơ lược. h. Luận điểm nêu không rõ ràng. Lỗi về cách tổ chức lập luận. V. không phù hợp với kết luận. Nếu sửa chưa rõ ràng. xa rời vấn đề) e.Sửa “thèm người” → khao khát được gặp gỡ.2010 GV cho HS phát hiện và phân vào tục ngữ.…) g. Sửa lại luận điểm cho rõ. người” sau đó gọi 1 vài hs trình bày . không có các dẫn chứng đầy đủ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND” g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful