Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :1 : 1,2 - Đọc văn : 20/8/2009 :

Năm học 2009 - 2010

KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT8/1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT Tám năm 1945 đến hết TK XX. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, tóm tắt những ý chính → Lên lớp, GV dùng phương pháp phát vấn, đàm thoại, diễn giảng, cho hs thảo luận → nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung bài học . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu Phần I TT1 : GV đưa ra những câu hỏi, gọi HS trả lời → hệ thống kiến thức TT2 : GV kiểm tra việc đọc văn bản ở nhà của HS bằng cách phát vấn ( theo câu hỏi phần HDHB) - Nêu những nét chính về tình hình ls, xh, văn hoá có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của VHVN từ sau năm 45 → 75. - VHVN từ sau 45 → 75 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng. Yêu cầu cần đạt
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCS . - Nền văn học thời chiến (trải qua 2 cuộc chiến) → thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan niệm kiểu nhà văn mới : Nhà văn - chiến sĩ. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, thời gian này đk giao lưu bị hạn chế, chỉ giới hạn trong một số nước ( các nước XHCN : Liên Xô, TQ…)  Nền văn học chịu nhiều tác động . 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
1

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống TDP, TP tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng - Trần Đăng; Đôi mắt, Nhật kí ở rừng – NC, Làng – Kim Lân…Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện, kí dài hơn: Vùng mỏ VHT, Xung kích – NĐT, ĐNĐL – N. Ngọc… - Thơ ca đạt thành tựu xuất sắc. TP: Cảnh khuya, Cảnh rừng VB, Rằm tháng giêng, Lên núi – HCM, BKSĐ – HC, TT – QD, Nhớ - Hồng Nguyên… - Xuất hiện một số vở kịch : Bắc Sơn, Những người ở lại – NHT, Chị Hoà - Học Phi. - Lí luận, nghiên cứu, phê bình : Nhận đường, Mấy vấn đề nghệ thuật – NĐT, Giảng văn Chinh phụ ngâm - Đặng Thai Mai… - Nội dung : Tập trung phản ánh cuộc k/ chiến chống TDP,hướng tới đại chúng, khám phá sức mạnh và những phẩm chất đẹp của nhân dân ( lòng yêu nước, căm thù giặc…), thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến. b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi hiện thực của đời sống . TP : Sống mãi với thủ đô- NHT, Cao điểm cuối cùng – HM, Trước giờ nổ súng – Lê Khâm → khai thác về đề tài k/chiến chống Pháp . TP: Tranh tối tranh sáng – NCH, Mười năm – Tô Hoài, Vỡ bờ - NĐT, Cửa biển – NH → khai thác đề tài hiện thực đời sống trước CMT 8. TP: Sông Đà – NT, Cái sân gạch – ĐV, Mùa lạc – NK → viết về công cuộc xd CNXH. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, TP : Gió lộng – TH, Ánh sáng và phù sa – CLV, Riêng chung – XD… - Kịch nói cũng phát triển. TP: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn, Nổi gió – Đào Hồng Cẩm… - Nội dung : Tập trung ca ngợi cuộc sống mới, con người mới với cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan tin tưởng. c. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) - Văn xuôi phát triển, TP ( miền Nam): Người mẹ cầm súng – NT, Rừng xà nu – NTT, Hòn đất – Anh

- GV yêu cầu HS kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỗi chặng đường văn học.

- GV nói sơ qua nội dung một số tác phẩm tiêu biểu → HS thấy được nội dung cơ bản của từng chặng.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
2

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
Đức, Mẫn và tôi – Phan Tứ…Ở MB : Vùng trời Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính – NMC, Chiến sĩ – NK, Bão biển – Chu Văn… - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại . TP : Ra trận, Máu và hoa – TH, Hoa ngày thường – Chim báo bão – CLV, Mặt đường khát vọng – NKĐ, Gió Lào cát trắng – XQ, Góc sân và khoảng trời – TĐK…→ mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - Kịch : đạt thành tựu đáng ghi nhận, TP… - Nghiên cứu, lí luận, phê bình : có nhiều công trình có giá trị, t/g: Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. - Nội dung: Phản ánh c/ sống chiến đấu và lao động, khám phá sức mạnh con người VN. Ca ngợi đất nước, ca ngợi chủ nghĩa ành hùng c/m * Văn học vùng địch tạm chiếm ( 1945 → 1975) + Chủ yếu là ở đô thị miền Nam + Tuy có nhiều xu hướng văn học tiêu cực, phản động, song vẫn có xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và yêu cách mạng, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước, kêu gọi cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh… + Thể loại: thơ, truyện ngắn, phóng sự, bút kí . Tác giả t/ biểu : Sơn Nam, Vũ Bằng, Viễn Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường…. 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975 a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn . Hết tiết 1 II.VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ SAU 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá - Đại thắng mùa xuân năm 75, ls dân tộc bước sang trang mới : độc lập, tự do, thống nhất. - Thời gian từ 75 – 85 đất nước chịu nhiều khó khăn,

GV noùi theâm veà moät soá taùc phaåm cuûa vaên hoïc vuøng ñòch taïm chieám

TT3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945 – 1975 . GV đặt câu hỏi, cho HS thảo luận vấn đề (dựa theo câu hỏi trong phần HDHB) . GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm + Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giai ñoaïn VH 1945 - 1975. + Vì sao noùi VH 45-75 chuû yeáu vaän ñoäng theo höôùng c/ m hoaù, gaén boù saâu saéc vôùi vaän meänh chung cuûa ñaát nöôùc ? (phuïc vuï CM, coå vuõ chieán ñaáu, …) Haõy chöùng minh baèng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS. + Taïi sao noùi neàn VH 45-75 laø neàn vh höôùng veà ñaïi chuùng ? Coù gì gioáng vaø khaùc giai ñoaïn VH Trung ñaïi? + Taïi sao noùi neàn vh naøy chuû yeáu mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn ? Haõy ñöa ra nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn (Tieåu ñoäi xe khoâng kính – Phaïm Tieán Duaät,

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
3

Töôøng

Cha và con. Các nhà văn bộc lộ ý thức đổi mới về cách viết : viết về chiến tranh. Nhöõng ñöùa con trong gia ñình… GV goïi HS ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân trình baøy GV nhaán maïnh laïi nhöõng yù quan troïng vaø ñöa ra minh hoaï baèng caùch taùc phaåm ñaõ vaø seõ hoïc Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn II TT1 : GV yeâu caàu HS trình baøy veà hoaøn caûnh lòch söû.Về văn xuôi : + Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca.2010 thử thách . cách tiếp cận hiện thực đời sống. tiểu “người mở đường tinh anh và tài năng” thuyết : Mảnh đất lắm người nhiều ma– NKT. Chế Lan Viên âm thầm dổi mới thơ ca : Di cảo thơ + Trường ca nở rộ : Những người đi tới biển – Thanh Thảo. bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông – HPNT. Cù lao tràm – NMT. NHT. Tác giả tiêu biểu : Xuân Quỳnh. Đường tới thành phố . ñeà taøi chieán tranh coù tieáp tuïc ñöôïc ñeà caäp ñeán khoâng vaø ñaõ daãn ñeán hieän töôïng gì trong 10 naêm ñaàu gñ VH naøy? Năm học 2009 . từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào ñoåi môùi cuûa VH gñ naøy? gđ đổi mới. báo chí phát triển mạnh…) → thúc đẩy nền văn học phát triển để phù hợp với cơ chế mới. + Tác phẩm t/ biểu : Đất trắng . 2. + GV ñöa ra theâm moät soá taùc phaåm seõ hoïc: Röøng xaø nu. Chiều chiều của Tô Hoài… + Coâng cuoäc ñoåi môùi VH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 4 Töôøng . con người và hiện thực. tiếp cận ñoãi môùi naøy. và….Nguyễn Trọng oánh. thoáng nhaát. Ngöôøi meï caàm suùng…). đề cao cá tính sáng tạo của GV nói thêm về quá trình đổi mới. Ý Nhi. thị hiếu của bạn đọc. Söï kieän naøo ñaùnh daáu söï *1986. TT2: GV hoûi : + Sau khi ñaát nöôùc ñaõ hoaø bình. + Vì sao VH phaûi ñoåi môùi ? tìm kiếm con đường đổi mới. NBCT – BN. tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn.Về thơ : +Tuy ko hấp dẫn như gđ trước. Taây Tieán. hồi kí Cát bụi chân ai. nhà văn và chú ý đến vai trò. trong đó phải kể đến vai trò của NMC TP : một số truyện ngắn của NMC. Gặp gỡ cuối năm – NK. với thị hiếu người đọc . văn học dịch. TP : Đứng trước biển. phát triển đa dạng taùc phaåm theå hieän söï về đề tài.Hữu Thỉnh. Hoàng Nhuận Cầm…. Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu…. đất nước chuyển mình do công cuộc đổi mới của ĐCS đề xướng và lãnh đạo ( KT phát triển.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ñoàng chí – Chính Höõu.Năm 86. Hữu Thỉnh. Văn học gắn bó hơn. văn hoá có đk tiếp xúc giao lưu với nhiều nước. . trăn trở. Bến không chồng – DH. chủ đề. xaõ hoäi. song vẫn có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý . Nguyễn Duy. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. có tính chất hướng höôùng naøo? Neâu nhöõng nội. Hai người trở lại trung đoàn – Thái Bá Lợi… + Từ đầu thập kỉ 80. cập nhật hơn những + VH ñaõ ñoåi môùi theo vấn đề của đời sống hàng ngày. Vieät Baéc. đổi mới cách nhìn nhận. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu * Từ năm 75 đến năm 85 .→ viết theo tư duy cũ. vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc töø sau 75 ñeán heát TK XX. Bến quê – NMC… → Chặng đường văn học chuyển tiếp. Mùa lá rụng trọng vườn – MVK. quan tâm đến số phận cá nhân.

III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tuy nhiên. biểu hiện quá đà. Yêu cầu HS viết một. Văn học vận động theo hướng dân chủ hoá. phê bình văn học cũng có sự GV cho HS choát laïi vaán ñeà. sâu GV nhaän xeùt.Tuy coøn moät soá haïn cheá khoâng traùnh khoûi. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. .  Văn học từ sau 75. bạn đọc 2.GV cho HS so sánh giai đoạn văn học 1945 – 1975 và giai đoạn sau 1975 đến hết TK XX.. ít nhiều có khuynh hướng bạo lực).75 Văn học sau 75 đến hết TK XX Tình hình ls.Văn học sau 75 đã bứt ra khỏi quán tính cũ. Sự khác nhau Văn học 45. văn hoá ………………………… ………………………. đem lại diện mạo mới cho vh nước nhà . vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết. Củng cố . hai đoạn văn ngắn để trình bày ý kiến cho đề bài trong phần Luyện tập SGK /19 ( chú ý về luận điểm. thiếu lành mạnh ( vh có xu hướng nói nhiều tới mặt trái của xh. boå sung.luyện tập 1. tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhà văn và công chúng.2010 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh . tác giả LQV. xh. đổi mới → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. KẾT LUẬN Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS toång . Đặc điểm cơ bản ( khác nhau …………………………… …………………………. nhất là từ sau 86 đã từng bước chuyển sang gđ mới. Xuân Trình … töïu nhö theá naøo? . quan niệm về nhà văn.Gđ vh từ 45 – 75 thể hiện rõ mqh giữa lịch sử xh và văn học. hiện thực).Kịch nói : phát triển mạnh mẽ. nghiên cứu. Nếu không còn thời gian thì về nhà làm ) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 5 Töôøng . nhöng VH giai ñoaïn naøy đã đem lại nhöõng thaønh töïu về nghệ thuật ở nhiều thể loại. Văn học kế thừa và phát huy những keát baøi hoïc truyền thống tư tưởng lớn của vh dân tộc . sắc và toàn diện. bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh những khuynh hướng tiêu cực. mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc. V. cơ bản) Quan niệm nghệ thuật (về con …………………………… …………………………… người.Lí luận.

đạo lí.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . ĐẠO LÍ A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . . B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . tóm tắt những ý chính .Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầmvề tưởng. Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 01 : 3.Ổn đinh lớp II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Em hãy giải thích vì sao văn học sau 1975 phải đổi mới ? Những thành tựu văn học giai đoạn này đạt được ( so sánh với giai đoạn trước 1975). SGV.Chuẩn bị bài mới : Nghị luận về một tư tưởng. Tài liệu tham khảo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Làm văn : 21/08/2009 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG.Về nhà học bài.Giới thiệu bài mới Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 6 Töôøng . làm bài tập .HỌC I. Tiết học này chủ yếu dùng phương pháp đàm thoại. đạo lí. III. . thảo luận nhóm để giúp HS giải quyết yêu cầu của đề bài trong SGK.Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý . đạo lí. C. .2010 D.SGK.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : .Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT Tám đến năm 1975 ? Lấy dẫn chứng minh hoạ.

Để nghị luận tác giả đã sử dụng các thao Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 7 Töôøng . Chứng minh. có thể sử dụng các thao tác lập luận như : Giải thích ( thế nào là sống đẹp). Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng. “Một trí tuệ có văn hoá”… b.Câu thơ viết dưới dạng câu hỏi. tình cảm lành mạnh. lương thiện. bổ sung.. Luyện tập Hoạt động 2 BT1. cho HS của nhà thơ Tố Hữu : thảo luận theo câu hỏi trong SGK Ôi! Sống đẹp là thế nào. Nê ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trg nhân cách của mỗi con TT1 : GV cho HS trao đổi và trả lời các yêu người. sống thế nào được coi là sống đẹp? để sống đẹp con người cần rèn luyện những phẩm chất nào? . Phân tích ( các biểu hiện của sống đẹp). Lập dàn ý GV cho HS làm trên giấy. đạo lí TT5 : GV hướng dẫn HS sơ kết để rút ra vấn ( Ghi nhớ SGK trang 21) đề ( chú ý hướng quy nạp) II. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. GV cho HS nhận xét.Bài văn này. Có thể đặt tên cho văn bản đó là : cầu của mỗi câu hỏi. → HS. mỗi người cần xác định : + Lí tưởng ( mục đích sống) đúng đắn. mở rộng + Hành động : tích cực.2010 Yêu cầu cần đạt I. hỡi bạn? . 2. bình luận (nêu dẫn chứng. học sinh ngày nay. cần vận dụng những thao tác lập luận nào? . nhân hậu + Trí tuệ ( kiến thức) : ngày càng nâng cao. học tập nâng cao kiến thức. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS phần I Năm học 2009 . sau đó gọi 2 – 4 ( SGK) hs đọc phần lập dàn ý của mình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn IV. + Tâm hồn. . bàn luận phê phán…) .Với thanh niên. .Có thể lấy dẫn chứng trong văn học.Bài viết cần sử dụng các tư liệu thuộc lĩnh vực nào trg c/ sống để làm d/c ? Có thể nêu các d/ c trg văn học được ko? Vì sao? GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày → GV cho HS nhận xét. ý trong SGK) b.Câu thơ trên của TH nêu lên vấn đề gì? . đạo lí TT1: GV gọi HS đọc đề trong SGK tr 20 1. thanh niên phải rèn luyện nhân cách. chủ yếu dùng tư liệu thực tế. nêu lên vấn đề “sống đẹp” trong đ/ sống của mỗi người. cao đẹp.Với đề bài trên. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài : Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau TT2 :GV chia lớp thành 4 nhóm. Tìm hiểu đề . GV hướng dẫn HS luyện tập a. “thế nào là con người có văn hoá”.Vấn đề mà Gi.để sống đẹp. bổ sung a. Tuy TT4 : GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo gợi nhiên.

8 . đàm thoại kết hợp với diễn giảng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV phân tích câu c. thẳng thắn giữa người viết ( Thủ tướng 1 quốc gia) với người đọc ( nhất là thanh nhiên). Trong phần giải thích. Văn hoá nghĩa là…) . Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động BT2. phát vấn.Về nhà làm bài tập . cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. tg trực tiếp đối thoại với người đọc ( tôi sẽ để các bạn qđ lấy…Chúng ta tiến bộ nhờ…Chúng ta bị tràn ngập…Trg tương lai sắp tới. Trg phần phân tích và bình luận. Củng cố . nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . đạo lí nói riêng.Ổn đinh lớp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 8 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . thân mật. GV sử dụng phươpng pháp nêu vấn đề.Đoạn 2: Phân tích ( Một trí tuệ có vaă hoá…) .Hồ Chí Minh ( tiết 1 phần tác gia) Tuần thứ : 02.Đọc văn Ngày soạn : 22/08/2009 Tên bài mới : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . .7.luyện tập Em hãy nêu những hiểu biết về nghị luận xã hội nói chung.Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học. Tài liệu tham khảo . quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM. tôi sẽ kể…) c. TT2. C. liệu chúng ta có thể…)→ tạo q hệ gần giũ.2010 tác lập luận : . dễ nhớ và hấp dẫn. gợi mở. HS làm ở nhà V. tg viễn dẫn đoạn thơ của nhà thơ Hi Lạp.Đoạn 1: Giải thích ( Văn hoá – đó có phải là…. GV hướng dẫn HS BT2 ( bài làm ở nhà) Năm học 2009 . câu nọ nối câu kia. . vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng. tg đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời.Đoạn 3 : Bình luận (Đến đây.. SGV. D.Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản TNĐL.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản TNĐL.HỌC I.Soạn bài : Tuyên ngôn độc lập .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . tóm tắt những ý chính . 03 Tiết thứ : 4.SGK. vừa tóm lược các luận điểm nói trên. B. Ở phần cuối.Lên lớp.

Cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng.Lớn lao về tầm vóc .Phong phú về thể loại .Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp.Giới thiệu bài mới IV. HCM là nhà văn. Ho¹t ®éng 2 nhà thơ lớn của dân tộc. vì điều này quyết định nội dung và TT3: GV gi¶i thÝch vµ chøng minh ( bæ hình thức của tác phẩm. T¹i sao B¸c dân tộc của văn học. Tính chân thật được coi là l¹i ®a ra nh÷ng quan ®iÓm một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết sung vÊn ®Ò) cho ai?. Vài nét về tiểu sử GV cho HS nªu tiÓu sö cña B¸c Hå ( SGK) Bên cạnh sự nghiệp c/m vĩ đại. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ . Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 Yêu cầu cần đạt Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ di s¶n v¨n häc cña B¸c Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 9 Töôøng . tiến công trực diện kẻ thù. III.Đa dạng về phong cách nghệ thuật a. . thức tỉnh quần chúng. Tìm hiểu bài I. Lời kêu gọi toàn quốc k/ chiến (46).TP tiêu biểu : Bản án chế độ TDP (1925). TNĐL (45). đạo lí ? . Văn chính luận . HCM còn để lại một di sản văn học quý giá. GV HD HS t×m hiÓu quan ®iÓm s¸ng 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Viết cái gì?.Mục đích : Các tp này được viết với mục đích đấu tranh chính trị.GV gọi HS lên làm bài tập số 2 ( bài làm ở nhà ). đề cao sự sáng tạo.H·y tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng ngoài mặt trận. 2.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi TT1: GV gäi HS ®äc SGK hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. thể hiện những nhiệm vụ c/m. . Di sản văn học .Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : . TÁC GIẢ 1. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển TT2: GV hái : xh. Quan điểm sáng tác .Người luôn chú trọng tính chân thật và tính t¸c v¨n häc cña B¸c.2010 II. Sự nghiệp văn học t¸c cña NAQ – HCM a. Ko có gì quý hơn độc lập tự do (66)… . ®ã ? Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Viết để làm gì?.

sắc sảo. GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c. bằng chứng đầy sức thuyết phục. Phong cách nghệ thuật : độc đáo. C©u hái th¶o luËn cña N1. Thơ HCM (1967). . đa dạng linh hoạt về bút pháp.Nghệ thuật:TP đều ngắn gọn. trí tuệ sắc sảo. Thơ chữ Hán HCM (1990) . 3. hấp dẫn… . Vừa đi đường vừa kể chuyện ( 1963) … . Vi hành ( 1923). Công nhân. truyÖn vµ kÝ. Nhật kí chìm tàu( 1931).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .TP: Pari. cho HS th¶o luËn . . bị áp bức liên hiệp lại. xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai. đa dạng. thâm thuý của phương Đông. sau ®ã GV nhËn xÐt. ca binh lính…) . yêu thiên nhiên. hóm hỉnh của phương Tây. TT1:GV gäi HS ®äc SGK TT2: GV chia líp thµnh 4 nhãm. súc tích. kết hợp hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. Ghi lại những sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước.Văn chính luận : thường ngắn gọn. Truyện và kí . đồng cảm với nỗi khổ của con người…).Thơ ca: Hình thức cổ thi hàm súc. Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. Thơ ca . mỗi thể loại có những nét phong cách riêng . Con người biết mùi hun khói ( 1922).Nội dung : Bức chân dung tinh thần tự hoạ của người c/sĩ c/m ( yêu nước. . th¬ ca vµ cho biÕt néi dung. phản ánh bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng. lí lẽ đanh thép. vừa hài hước. bæ sung .TP: NKTT ( 1942.2.Em h·y nªu tªn mét vµi t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn.Nội dung : + Vạch trần bộ mặt tàn ác.3 . có nhiều bài được viết với mục đích tuyên truyền ( Ca sợi chỉ. giàu chất trí tuệ. thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén.Nghệ thuật : Hàm súc.Nội dung : Lên án tội ác của TDP. giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp.2010 . giọng điệu lời văn linh hoạt. cổ điển mà hiện đại. b. tính hiện đại c. + Bộc lộ lòng yêu nước tha thiết và tinh thần tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc VN. Lời than vãn của bà Trưng Trắc. gäi nhãm 4 nhËn xÐt. bæ sung Ho¹t ®éng 5 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 10 Töôøng . kêu gọi những người nô lệ.Nghệ thuật : Các TP vcl có đặc điểm của tp văn chương. Những trò lố…( 1925). đoàn kết đấu tranh. lập luận chặt chẽ. nghÖ thuËt cña nã ( mçi nhãm mét thÓ lo¹i) TT3: GV cho ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy.Truyện và kí : nhìn chung rất hiện đại. giữa chất trữ tình và tính chiến đấu.1943).

.2010 GV cho HS nªu nhËn xÐt chung vÒ vÞ II.. GV nãi thªm vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña b¶n TN§L : - §o¹n 1 : Tõ ®Çu . vai trß cña B¸c trong lÜnh vùc v¨n I. §èi tîng cña b¶n TN§L Tuyeân boá khai sinh Kh«ng chØ lµ quèc d©n ®ång bµo. Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. nöôùc VNDCCH. Ngày 26-8-1945.... d©n téc ®ã H·y cho biÕt bè côc. T×m hiÓu chung ch¬ng 1. chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. Anh. T¸C PHÈM : TUY£N NG¤N §éc lËp trÝ. TT2: GV hái HÕt tiÕt 1 Ho¹t ®éng 1 . ®èi tîng cña b¶n TN§L. lËp nªn Vieät Nam. nªu 2. Hà Nội.§o¹n 2 : ThÕ mµ . Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới GV híng dÉn HS t×m hiÓu Hà Nội. Mó. Dö luaän theá giôùi. đọc bản Tuyên ngôn dÉn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. tù do cña d©n Tuyeân boá chaám döùt téc VN ( phÇn tuyªn ng«n) cheá ñoä thöïc daân-phong kieán.  Nªu nguyªn lÝ chung cña b¶n TN§L ( nªu nguyªn lÝ chung) .§o¹n 3 : cßn l¹i : Lêi tuyªn ng«n Trung Quoác…) vµ nh÷ng tuyªn bè vÒ ý chÝ b¶o THÑL vieát nhaèm muïc ñích gì ? vÖ nÒn ®éc lËp.Ngày 19-8-1945. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c .. Ngày phÇn TiÓu dÉn 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .Hoµn c¶nh ra ®êi cña TN§. GV nãi thªm : ph¶i ®îc ®éc lËp  Tè c¸o téi ¸c cña TDP vµ kh¼ng ®Þnh thùc tÕ lÞch sö lµ nh©n d©n ta TNÑL vieát cho ai ? ®· kiªn tr× ®Êu tranh vµ næi Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo dËy giµnh chÝnh quyÒn. TT1: GV gäi HS ®äc phÇn TiÓu Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. níc VNDCCH ( chøng minh cho Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nguyªn lÝ) nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 11 Töôøng . ko ai chèi c·i ®îc . 3. Bè côc : 3 ®o¹n ý nghÜa sù ra ®êi cña b¶n TN§L.

quyÒn ®îc sèng.2010 mµ cßn nh»m vµo bän ®Õ quèc Anh. tù do. ñoàng thôøi baùc boû döùt khoaùt nhöõng luaän ñieäu cuûa giaëc ngoaïi xaâm muoán quay trôû laïi ñaát nöôùc ta..B¶n TN§L cña Mü 1776 : Mäi ngêi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng . coi ®éc lËp. → Nªu nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng. II. quyÒn tù do vµ quyÒn mu cÇu h¹nh phóc…→ ®©y lµ luËn ®iÓm nÒn t¶ng. ®b lµ TDP → mét cuéc tranh luËn ngÇm víi nh÷ng ®èi tîng Êy. MÜ. Nªu nguyªn lÝ chung cña TN§L . ®Æt 3 cuéc c/m cña nh©n lo¹i ngang b»ng nhau - Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Cho theá giôùi thaáy roõ boä maët xaûo traù cuûa thöïc daân. tù do. nguyªn lÝ mang tÝnh phæ qu¸t: TÊt c¶ mäi ngêi vµ c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng. Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n b¶n TT1: GV ®Æt c©u hái vµ gäi HS tr¶ lêi T¹i sao më ®Çu b¶n TN§L t¸c gi¶ l¹i ®a 2 b¶n TN cña MÜ vµ Ph¸p ? TT2 :GV diÔn gi¶ng: ®©y lµ luËn ®iÓm t¹o tiÒn ®Ò cho lËp luËn sÏ nªu ë mÖnh ®Ò tiÕp theo. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ vµ còng lµ cña d©n téc ta vµo mét trong nh÷ng trµo lu t tëng cao ®Ñp võa mang tÇm vãc quèc tÕ. B¶n TNNQ vµ DQ cña Ph¸p 1791 : Mäi ngêi tù do vµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi . b×nh ®¼ng lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña t tëng nh©n lo¹i. võa mang ý nghÜa nh©n ®¹o cña TT3 : GV hái : ý nghÜa cña viÖc trÝch dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trªn ? ( GV cã thÓ cho HS th¶o luËn nhanh vÊn ®Ò nµy. ViÖc trÝch dÉn trªn cã ý nghÜa : + Tinh thÇn tr©n träng thµnh qu¶ v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i . phaùt-xít. lêi bÊt hñ . sau ®ã cho HS tr×nh bµy) TT4 : GV nãi thªm vÒ 2 b¶n TN : B¶n TN§L cña Mü nãi lªn nguyÖn väng cña c¸c d©n téc thuéc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 12 Töôøng .§äc – hiÓu 1. mu cÇu hp.

c¨m thï . ®Çu ®éc . thuÕ m¸ …→ bän chóng ®· chµ ®¹p lªn nguyªn lÝ. nh©n lo¹i. ý ®Ñp >< thùc tÕ xÊu xa ( tªn x©m lîc) TT6: GV hái Trong phÇn hai. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét cho HS tr¶ lêi) ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ 2. khñng bè c/m. ®iÖp tõ “chóng” nèi tiÕp nhau liªn tôc . ngu d©n. ®b lµ vÒ chÝnh trÞ . bãc lét. b×nh ®¼ng b¸c ¸i .2010 B¶n TNDQ vµ NQ cña Ph¸p : + ý thøc chiÕn ®Êu ngay trªn v¨n b¶n thµnh qu¶ cña CMDCTS ®iÓn : h×nh cña thÕ giíi . l¸ cê tù do. b¶o hé. Chøng minh cho nguyªn lÝ a.Sù hÌn nh¸t d· man cña TDP + Mïa thu 1940 P më cöa cho NhËt TT7 : GV cho HS liªn hÖ víi bµi vµo §ång D¬ng  d©n ta sèng c¶nh 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 13 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ®Þa B¾c Mü . nhÊn m¹nh téi ¸c chång chÊt . gd. • Néi dung trong TN  lêi hay. Năm học 2009 . ktÕ . xh  d©n ta ko cã tù do d©n chñ . l¸ cê nh©n ®¹o cña tæ tiªn. Tè c¸o téi ¸c cña TDP .  Giäng v¨n ®anh thÐp. Chóng chia 3 miÒn ®Ó trÞ. tÝnh ( GV gîi ý c¸c néi dung c¬ b¶n chiÕn ®Êu vµ t¹o ®îc søc thuyÕt phôc .LiÖt kª nhiÒu téi ¸c.Cíp níc ta >< khai ho¸.  §o¹n v¨n më ®Çu tuy ng¾n gän. . tù do cña níc VN ta ? • ThÕ giíi ®· c«ng nhËn 2 b¶n TNH cña MÜ vµ Ph¸p  t«n träng chñ quyÒn VN . C©u v¨n ®ång d¹ng vÒ cÊu tróc. t¸c gi¶ ®· lËp luËn ntn ®Ó kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp. • Sö dông chiÕn thuËt lÊy gËy «ng ®Ëp lng «ng  kho¸ miÖng 2 tªn ®Õ quèc vµ chÆn ®øng ©m mu TT5: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò ®en tèi cña chóng . sóc tÝch nhng thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o .

th¼ng tay khñng bè VM . b.Ph¸p b¸n níc ta cho NhËt  níc ta thµnh thuéc ®Þa cña NhËt .Søc m¹nh cña tinh thÇn ®oµn kÕt . gîi c¶m.Søc m¹nh cña tinh thÇn nh©n ®¹o : gióp ngêi P. vua B¶o §¹i TT9: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò tho¸i vÞ  lËp nªn chÕ ®é d©n chñ céng hoµ . .Ph¸p ch¹y. GV hái: h« : gäi ngêi P lµ “hä”  ko cßn xem lµ kÎ thï  sù sö dông tinh tÕ cña t¸c Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m gi¶ . Sù ra ®êi cña níc VNDCCH . giÕt h¹i …hoµ hiÕu thùc lßng”  + 9/3/45 P quú gèi ®Çu hµng NhËt .NT : “ThÇn Vò ch¼ng tÇng xiÒng xÝch . tù do cña d©n téc ®iÓm kÕt luËn cña b¶n TN§L? VN Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m thêi víi : .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lËp nªn níc VNDCCH . hïng hån. . b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña ngêi P  khoan hång.Nh©n d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn tõ tay NhËt.2010 BN§C . giÕt nèt sè ®«ng tï chÝnh trÞ + Trong 5 n¨m chóng b¸n níc ta 2 lÇn cho NhËt . bao dung .  Ng«n ng÷ s¾c s¶o. lÝ lÏ x¸c ®¸ng.  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc thêi víi TDP vµ víi thÕ giíi ntn ? VN .Thùc d©n Ph¸p : + tho¸t li h¼n quan hÖ + xo¸ bá hÕt c¸c hiÖp íc ®· kÝ vÒ VN Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 14 Töôøng . qua ®ã thÓ hiÖn tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng .C¸ch dïng tõ ng÷ xng TT8. ®é lîng. c. h¬n 2tr ®ång bµo chÕt ®ãi . TT10. b»ng chøng x¸c thùc kh«ng thÓ chèi c·i  t¸c gi¶ ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt v« nh©n ®¹o cña TDP .. Søc m¹nh cña nh©n d©n ta . NhËt hµng . ko liªn minh víi ViÖt minh mµ cßn truyÒn thèng nh©n ®¹o . GV hái: d.  Sù ra ®êi cña níc VN lµ mét tÊt yÕu cña ls.Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp Em cã nhËn xÐt g× vÒ luËn quyÒn ®éc lËp.

. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. Tæng kÕt . chèng ph¸t xÝt  d©n téc ta (®ã) ph¶i ®îc tù do. ®éc lËp cña d©n téc VN.ThÕ giíi : + C¸c níc ®ång minh võa c«ng nhËn nguyªn t¾c d©n téc b×nh ®¼ng  ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp tù do cña d©n téc VN ( ph¸p lÝ) .  Lêi lÏ ®anh thÐp. hïng hån.2010 + xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng ®Æc quyÒn .  C¸ch luËn téi ( c¸ch triÓn khai luËn ®iÓm) mang søc thuyÕt phôc lín 3.Tuyªn bè vÒ quyÒn ®îc hëng tù do.Tuyªn bè vÒ ý chÝ kiªn quyÕt b¶o vÖ quyÒn tù do. ®ång thêi thuyÕt phôc m¹nh mÏ thÕ giíi . nh mét thøc vò khÝ tiÕn c«ng kÎ thï .TN§L lµ mét v¨n kiÖn ls v« gi¸. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c.Víi nh©n d©n VN: kªu gäi toµn d©n VN ®oµn kÕt chèng l¹i ©m mu cña TDP. + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . III. . PhÇn tuyªn ng«n . → C¸ch hµnh v¨n vµ biÖn luËn s¾c bÐn cña ngßi bót chÝnh luËn HCM ®· thÓ hiÖn tÝnh chiÕn ®Êu cao. + D©n téc ta ®· ®Êu tranh gan gãc chèng thùc d©n.vÒ nghÖ thuËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 15 Töôøng . ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . kh¼ng ®Þnh søc m¹nh vµ ý chÝ cña d©n téc ta . gîi c¶m Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc . ®îc ®éc lËp ( thùc tÕ) . ®éc lËp cña toµn d©n téc VN.vÒ néi dung .TN§L Lµ mét t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn mÉu mùc . . kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Chì kh¸c nhau : + TN§L vît h¬n ë tÇm vãc híng ra thÕ giíi.TiÕt sau lµm bµi viÕt sè 1 ( NLXH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 16 Töôøng . LÝ gi¶i v× sao b¶n TN§L tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn cã søc lay ®éng s©u s¾c hµng chôc triÖu tr¸i tim ngêi VN .Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp 1. TN§L thuéc thêi hiÖn ®¹i nªn thÓ hiÖn ®óng v¨n phong v¨n chÝnh luËn D. Củng cố . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp . + §CBN ra ®êi trong thêi k× v¨n häc “v¨n sö bÊt ph©n” nªn bªn c¹nh yÕu tè chÝnh luËn cßn s¸ng t¹o h×nh tîng cã søc truyÒn c¶m m¹nh mÏ.luyện tập .Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK . chÝnh nghÜa vµ lßng yªu níc cña cha «ng ta . GV cho HS so s¸nh b¶n TN§L cña HCM víi §¹i c¸o b×nh Ng« .2010  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn V.NT ( nÕu kh«ng cßn thêi gian. Gîi ý 2. ë tinh thÇn d©n chñ. tù do .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Sù kÕ thõa : kÕ thõa truyÒn thèng nh©n ®¹o . cho vÒ nhµ lµm) .

HS xem lại các kiến thức. lập dàn ý. phân tích. B. bình luận… .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . lưu loát. .Ổn đinh lớp II.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02 : 6 .Làm văn : 22/08/2009 : BÀI VIẾT SỐ 1 ( NLXH) A. Trình bày gãy gọn.Giới thiệu bài mới IV.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLXH bàn về một vấn đề tư tưởng.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. bài học liên quan đến bài viết. đạo lí. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hỡi bạn?” * Yêu cầu về kiến thức : bài viết cần đảm bảo các nd sau : .Nâng cao nhận thức về lí tưởng.Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề. C. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 17 Töôøng .SGK.HỌC I. Tài liệu tham khảo . vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLXH…).Yêu cầu chung .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 GV ra đề cho HS Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào. cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện.Giải thích thế nào là sống đẹp. hợp lí. bác bỏ.Kiểm tra bài cũ III. so sánh. I. SGV. Bố cục cân đối.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLXH như giải thích. Đề 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện pháp học tập.

Phê phán lối sống không đẹp . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh V.Về kiến thức : Bài viết cần đảm bảo các nội dung sau : + Mục đích của của năm học cuối cấp + Biện pháp học tập. thức.Xác định phương hướng.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng.“học để làm. phương pháp học tập.2010 . mắc trên 10 từng bước hoàn thiện nhân cách. rèn luyện của bản thân trong năm học này. để làm.Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp. hướng rèn luyện … * Yêu cầu về kiến thức: bài viết cần đảm II. để tự khẳng định mình. học để làm. Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng : “Học để biết.…”: là vài lỗi nhỏ.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 18 Töôøng . vào trọng tâm hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu. nắm kĩ năng làm bài.“học để biết”: là yêu cầu tiếp thu kiến . song khả năng khai thác còn hạn chế.Các biểu hiện của sống đẹp .Điểm 9-10 : Bài làm đáp ứng được các bảo các nd sau : yêu cầu trên. Biểu điểm . yêu cầu thực hành. Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Diễn đạt mắc nhiều lỗi . Bài viết không đi sống. lỗi . Năm học 2009 . để chung hạn chế. thấy rõ giá trị của năm học cuối cấp. Song còn mắc một .Điểm 7-8 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. .Điểm 5-6 : Nắm được yêu cầu đề. học để tự khẳng định mình”. học để chung sống.Điểm 3-4 : Khả năng làm bài còn nhiều tập của mình để biết. học để chung sống. Đồng thời xác định rõ động cơ. biện pháp học .luyện tập D. . . vận dụng kiến thức. Ý trình bày phải rõ ràng.

2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02. Tài liệu tham khảo . III. GV cho HS thảo luận.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Ổn đinh lớp II. SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 19 Töôøng .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt. nhận xét. 03 : 5.SGK. Tiếng Việt : 25/08/2009 : GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A.9 . SGV.Nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt. . .Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . C.HỌC I. Lên lớp. B. có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Yêu cầu cần đạt I. là kết quả phấn đấu lâu dài của cha ông ta. quý trọng di sản của cha ông. Hãy chứng minh phong cách nghệ thuật của HCM qua bản TNĐL. hướng dẫn để HS rút ra nội dung . GV phát vấn.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Hãy cho biết giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản TNĐL .Giới thiệu bài mới IV.

sử dụng tuỳ tiện. . . N2 : BT2. BT3.Từ Microsoft : cần dùng.2. ý ko được sáng rõ. 34 Vân cô em gái ngoan. do đó TT1. GV cho HS thảo Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông.Thay cho dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm.một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. phẩm chất GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu dung Sự trong sáng của tiếng Việt như 1. không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác. vừa trôi chảy. Trước hết bộ lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực TT1. N3: thể viết lại như sau: BT3. chữ viết. nội dung bài tập. vừa phải tiếp nhận .2010 Hoạt động 1 Sự trong sáng là một phẩm chất của TV.Thay cho 2 dấu gạch ngang ở câu 2 là hai dấu xét + cùng với GV hoàn chỉnh phần ngoặc đơn. lai căng. 2 HS trả lời → HS VD : SGK nhận xét. đặt ở những phương diện chủ yếu nào? câu → yêu cầu : nói và viết đúng chuẩn mực.Từ hacket : nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính → dễ hiểu. … BT2. cần khôi phục lại những dấu TT2 : GV chia lớp thành 4 nhóm . VD : SGK 3. vì đây là tên một công ty. lịch sự của lời nói. N4: nhận xét. Dòng sông luận trong 7 phút.3 SGK trang 33. dùng từ.Từ file : nên chuyển dịch bằng từ tệp tin → dễ hiểu. nhưng nó ko được phép gạt bỏ. . gọi nhóm 4 nhận . Tính chuẩn xác được thể hiện qua cách dùng GV hướng dẫn HS luyện tập từ của HT : Kim Trọng rất mực chung tình.Từ cocoruder :có thể giữ nguyên.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Thuý BT1.dọc đường đi của mình . Đoạn văn có Nhóm 1 làm BT1. Sự trong sáng của TV còn được biểu hiện ở tính văn hoá. vì đây là danh từ tự xưng. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 20 Töôøng . . xác định lời văn ko gãy gọn. Muốn đạt yêu cầu của đề. 2. GV hỏi : và quy tắc chung. không cho phép pha tạp. quy tắc của TV để đảm bảo sự trong sáng) TT2 : GV gọi 1. được sự trong sáng. ở sự tuân thủ các chuẩn mực và Sự trong sáng của TV được biểu hiện quy tắc đó (chuẩn về phát âm. Dòng ngôn ngữ cũng vậy . câu cần thiết vào các vị trí thích hợp. từ chối những gì mà thời đại đem lại ( CLV) TT3: GV gọi 1 HS đại diện của mỗi * Lưu ý : có thể nhóm lên trình bày. Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu. Tiết 2 II. bổ sung. GV gọi HS đọc đề.những dòng nước khác. . LUYỆN TẬP Hoạt động 2 BT1.

ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích).Đòi hỏi mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về TV ( hiểu biết về chuẩn mực và qui tắc của TV ở các phương diện phát âm.Không cho phép pha tạp. “ngày Tình yêu” . GV nhắc lại các yêu cầu của đề. Nói.xki Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 21 Töôøng . ý đẹp. GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập TT3. đảm bảo sự trong sáng. “ngày Valentine”.GV cho HS sưu tầm một văn bản. . chữ viết. TT2.Sử dụng lời hay. TT2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . câu b.d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu.Về nhà làm bài tập. BT2 SGK trang 44. chữ viết chính tả.Soạn bài mới : Nguyễn Đình Chiểu. GV hướng dẫn. Giữ gìn sự trong sáng của TV là trách nhiệm của mỗi người VN 2. . . gọi HS nêu VD về các yêu cầu như : phát âm ở các vùng miền. song cần tiếp nhận những yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài . V.Từ cần dùng : ngày tình yêu → rất thuần Việt.Trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV . đặt câu. .Câu a ko trong sáng. BT2. D. d là những câu trong sáng. Câu b. dùng từ. lai căng. bổ sung hoàn thiện yêu cầu bài tập.viết đúng chuẩn mực. phân tích sự trong sáng của văn bản đó. có sắc thái biểu cảm ý nhị. gợi ý cho HS. tạo lập văn bản…) .luyện tập .2010 SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 1. dễ cảm nhận và lĩnh hội đối với người VN. Các yêu cầu của việc giữ gìn sự trong sáng của TV .ép. GV gọi HS đọc ngữ liệu trong SGK và rút ra các nội dung cơ bản → trình bày nội dung.Cần tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ . xác định yêu cầu của đề. Đô – xtôi. GV cho HS dưới lớp nhận xét. Năm học 2009 .Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: + ngày lễ tình nhân: tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người.c. + ngày Valentine: tiếng nước ngoài . dùng từ… Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập BT!. Tránh lối nói thô tục.GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung : Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của TV TT1.Giải thích : câu a có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ “đòi hỏi”.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . 45 TT1: GV gọi HS đọc đề. LUYỆN TẬP BT1. c. Củng cố . Các từ “lễ tình nhân”. ko có văn hoá.

biết kết hợp hài hoà giữa sự trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời đại của mình. mà còn bằng nhiệt huyết của một con người gắn bó với TQ. từ đó thấy rõ rằng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc VN.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tiếp thu được cách nhìn nhận. SGV 12. NĐC đúng là một vì sao “càng nhìn càng thấy sáng”. ngôn từ trong sáng.lập luận chặt chẽ.Đọc văn : 29/08/2008 : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 04 : 10. nhân dân.SGK 12. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 22 Töôøng . B. đánh giá đúng đắn.11 . Tài liệu tham khảo . lôi cuốn của bài văn ko chỉ bằng các lĩ lẽ xác đáng.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . .Nhận thấy sức thuyết phục. NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG A. giàu hình ảnh.

PVÑ vaãn coù nhöõng taùc phaåm quan troïng veà vaên hoïc vaø ngheä thuaät. 3. am hieåu vaø yeâu thích.2000): Queâ : huyeän Moä Ñöùc. gợi tìm và thuyết giảng những nội dung mới đối với học sinh .Ổn đinh lớp II. Tìm hiểu bài Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn Tieåu daãn TT1: GV cho HS neâu vaén taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . vai troø quan troïng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø caû trong lónh vöïc vaên hoïc ngheä thuaät. OÂng ko phaûi laø ngöôøi chuyeân laøm lí luaän hay pheâ bình vaên hoïc.2010 .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lí do vieát : + Ñoù cuõng laø moät caùch thöùc ñeå phuïc vuï c/m + Vaên hoïc ngh thuaät laø ñòa haït ñöôïc oâng quan taâm. tænh Quaûng Ngaõi. Yeâu caàu caàn ñaït Tìm hieåu chung : 2.Kiểm tra bài cũ .HỌC I. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. thaám thía veà hieän töôïng vaên hoïc maø oâng ñeà caäp. thảo luận. hcrñ cuûa vaên baûn GV noùi theâm veà hoaøn caûnh ra ñôøi ñeå HS hieåu roõ hôn - Mó – Dieäm khuûng boá taøn baïo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 23 Töôøng .  Laø ngöôøi coù vò trí. ngoaïi giao. TT2: GV cho HS nhaän xeùt chung veà taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng. + Laø ngöôøi coù voán soáng.Tại sao phải giữ gìn sự trong sáng của TV? .Trình bày văn bản sưu tầm và phân tích sự trong sáng của văn bản đó? III. taàm nhìn vaø nhaân caùch → coù theå ñöa ra nhöõng yù kieán ñuùng ñaén. GV chủ yếu sử dụng các phương pháp phát vấn. Taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng (1906. • Hoaøn caûnh ra ñôøi: I.Giới thiệu bài mới IV. môùi meû. Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu khaùi quaùt veà vaên baûn TT1: GV hoûi:Haõy cho bieát theå loaïi. söï nghieäp saùng taùc cuûa taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng theo Tieåu daãn 1 SGK. Söï nghieäp chính maø oâng theo ñuoåi suoát ñôøi mình laø söï nghieäp laøm c/m trong caùc lónh vöïc chính trò.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Vaên baûn • Theå loaïi: Nghò luaän veà taùc gia vaên hoïc. Tuy nhieân. C.

- Phong traøo ñaáu tranh chính trò dieãn ra döõ doäi: coâng nhaân ñình coâng. PVÑ neâu vaán thieäu ngoâi sao NÑC ñeà gì ? Lí do ngoâi sao NÑC chöa saùng toû: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . - 1965: Mó leo thang ñaùnh phaù mieàn Baéc…  Phaïm Vaên Ñoàng vieát vaên baûn naøy ñeå coå vuõ hôn nöõa phong traøo ñaáu tranh chính trò aùc lieät cuûa nhaân daân caû nöôùc luùc baáy giôø TT3. Nhöõng naêm 60.T/giaû ñöa ra maáy lí do Coù 2 lí do khieán ngoâi sao NÑC chöa sau: saùng toû trong baàu trôøi + Chæ bieát NÑC laø taùc giaû taùc vaên ngheä daân toäc? Vì sao phaåm Luïc Vaân Tieân. nöõ sinh Ngoïc Tuyeàn ôû Ñaø Laït töï thieâu. Thích Thanh Hueä ôû Hueá.2010 nhaân daân mieàn Nam baèng Nhaân kæ nieäm 75 naêm ngaøy maát nhaø Luaät 10/59: truy saùt ñaãm thô Nguyeãn Ñình Chieåu (3/7/1888 – maùu nhöõng ngöôøi khaùng 3/7/1963). Phaàn môû baøi : Giôùi môû baøi. Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn II. noäi dung Taùc giaû nhaán maïnh ngoâi sao NÑC ñaùng leõ phaûi saùng toû. Keát luaän: phaàn coøn laïi “Toùm laïi…cuûa daân toäc!” Khaúng ñònh NÑC laø ngoâi sao saùng. Boá cuïc: goàm 3 phaàn: taêng cöôøng lính Mó ôû mieàn Môû baøi: Nam (55 vaïn). HCM. chieán cuõ.Voùc deâ da coïp khoân löôøng thöïc hö” → Con ngöôøi vaø quan nieäm vaên chöông cuûa NÑC ( NÑC nhaø thô yeâu nöôùc. TT2. veà “nhaát laø trong luùc naøy” ? vaên. Thích Quaûng Ñöùc ôû Tp. + LÑ3: “baây giôø xin noùi veà LVT…coøn vì vaên hay cuûa LVT” → Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm Luïc Vaân Tieân. GV cho HS choát laïi + Ít bieát thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. GV hỏi:Boá cuïc cuûa vaên baûn ?Luaän ñieåm cuûa vaên baûn? GV yeâu caàu HS duøng vieát chì gaïch döôùi nhöõng caâu ñoù trong SGK ñeå ghi nhôù.Hieåu TT1: GV hoûi :Trong phaàn 1. quan nieäm caàm buùt) . Ñoïc . vaø hieåu LVT caàn phaûi saùng toû hôn khaù thieân leäch veà noäi dung. HS-SV xuoáng ñöôøng bieåu tình. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 24 Töôøng . c. + LÑ2: “ Thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC … Nuùi soâng coøn gaùnh hai vai naëng neà” → Ca ngôïi thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. nhaát laø “trong luùc naøy”  ca ngôïi thô vaên NÑC goùp phaàn TT3: GV cho HS thaûo luaän coã vuõ chieán ñaáu  yù nghóa thôøi söï “Ngoâi sao NÑC …caùch ñaây moät traêm naêm !”→ Giôùi thieäu ngoâi sao NÑC Thaân baøi: + LÑ1: “NÑC laø 1 nhaø thô yeâu nöôùc….

Quan nieäm saùng taùc thô con ngöôøi: coù nghóa khí. quan nieäm saùng taùc thô  Vaên thô NÑC – nhöõng vì sao coù aùnh vaên cuûa NÑC ( 5 phuùt). 2 nhoùm nhaän xeùt) a. cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống vaên theå hieän loøng tri aân TDP → giá trị. nhöõng yeáu toá gì laø quan -Vaên chöông ñoùng goùp cho c/ ñôøi baèng troïng nhaát trong vieäc laøm nhöõng caùi ñoäc ñaùo.Con ngöôøi NÑC? Daãn NÑC: chöùng. vöôït leân caûnh ngoä rieâng coå vuõ nhaân daân Nam Boä chieán ñaáu. thöïc hö!” nhaän xeùt. LÑ1: Con ngöôøi vaø quan Caâu hoûi: nieäm saùng taùc thô vaên cuûa .Vì sao trong phaàn lôùn PVÑ ñaõ ñaët saùng taùc ñoù. PVÑ laïi caùc taùc phaåm cuûa NÑC treân caùi neàn nhaán maïnh ñeán baøi cuûa hoaøn caûnh ls luùc baáy giôø ( cuoäc VTNSVG ? k/ chieán choáng Phaùp).2010 noäi dung Con ngöôøi vaø cuûa vaên baûn.GV hoûi: nghóa.Vì sao PVÑ laïi baét ñaàu vôùi quan nieäm veà leõ laøm ngöôøi. phaán ñaáu hi sinh vì nghóa lôùn. Phaàn thaân baøi: dung. “Voùc deâ da coïp khoân löôøng GV cho HS thảo luận. Quan ñieåm thô vaên: duøng ngoøi buùt ca ngôïi chính TT4. saùng khaùc thöôøng. nhaát laø ñoaïn so saùnh vôùi Bình Ngoâ ñaïi Tác phẩm của caùo. Chuù yù caùc cuïm töø: “Kieán nghóa baát vi voâ doõng daõ!”. naêm trôøi” sau thôøi ñieåm b. LÑ2: Ca ngôïi thô vaên yeâu 1860? nöôùc NÑC .GV dieãn giaûng cho HS nhöõng saùng taùc cuûa NÑC laø taám ñeå thaáy ñöôïc söï ñaùnh göông phaûn chieáu moät thôøi ñaïi giaù cao yù nghóa cuûa Vaên khoå nhuïc nhöng vó ñaïi. leân aùn phi nghóa → thoáng nhaát . nöôùc ta trong “suoát 20  Veû ñeïp cuûa taùc giaû. khí tieát cao vaên cuûa NÑC? Daãn ñeïp. chöùng. teá NSCG. . nhöõng caùi chöa neân moät nhaø vaên lôùn? töøng coù trong tp tröôùc ñoù”: Hình töôïng trung taâm trong baøi Vaên teá NSCG : ngöôøi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 25 Töôøng . Nguyễn Đính Chiểu tham gia tích cực vào cuộc đấu GV nhaán maïnh yù caâu tranh thời đại. . Taùc giaû goïi TT5 . trình bày. phaàn naøy baèng vieäc taùi “vaên töùc laø ngöôøi. Cuoäc ñôøi. con maét chuùng ta GV chia hs thaønh 4 nhoùm phaûi chaêm chuù nhìn thì môùi thaáy! ( 2 nhoùm theå hieän noäi 2. sức mạnh của văn chương chân cuûa PVÑ. vaên thô phaûi laø hieän laïi hoaøn caûnh ls vuõ khí chieán ñaáu.Theo quan ñieåm cuûa PVÑ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . chính.

NĐC. TT6: GV hoûi .ø ngoâi saùng trong Hoaït ñoäng 3 vaên ngheä daân toäc. noâm na.2010 nghóa só xuaát thaân töø noâng daân → trong vaên chöông tröôùc ñoù chöa coù → nhaán maïnh giaù trò baøi VTNSCG → bản GV cho HS nhaän xeùt. ñaâu laø nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho truyeän LVT coù theå trôû thaønh tp lôùn nhaát cuûa NÑC vaø raát ñöôïc phoå bieán ôû daân gian? .PVÑ ñaõ ko vieát veà NÑC vôùi noãi tieác thöông cuûa moät ngöôøi hoaøi coå. caùch söû duïng töø ngöõ. hình aûnh? → GV choát laïi noäi dung. ca ngôïi nhöõng con ngöôøi trung nghóa. LÑ3: Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm LVT Phaân tích caùi hay veà noäi dung: Ca ngôïi neùt ñeïp cuûa nhöõng nhaân vaät chính nghóa. ôû thôøi ñaïi chuùng ta coù phaàn loãi thôøi. laïi theâm chöa tìm ra nguyeân baûn. nhöõng ñaïo ñöùc ñnaùg quyù troïng ôû ñôøi. c.  Caùc luaän ñieåm xoay quanh vaán ñeà chuû choát : NÑ. truyeän noùi. giàu tình cảm của NĐC) . ñieàu kieän muø loaø khoâng theå söûa baûn thaûo. Baùc boû quan ñieåm thieân leäch veà ngheä thuaät: laø truyeän keå. một tâm hồn nhiệt huyết ( ngòi bút thể hiện cho tấm lòng trung nghĩa. GV cho HS nhaän xeùt veà caùch toå chöùc saép xeáp luaän ñieåm trong phaàn Thaân baøi. Tuy ko phuû nhaän nhöõng giaù trò luaân lí maø NÑC ca ngôïi. - TT7. caùch laäp luaän thöôøng ñöôïc goïi laø ñoøn baåy. ( laäp luaän baùc boû.Taùc giaû ñaõ baøn luaän ntn veà nhöõng ñieàu maø nhieàu ngöôøi cho laø haïn cheá cuûa tp naøy? . traân troïng ngöôøi xöa. Maëc duø caùch saép xeáp chung veà vaên baûn caùc luaän ñieåm khoâng theo traät töï Giaù trò cô baûn cuûa baøi thôøi gian nhöng caùch nghò luaän vöøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 26 Töôøng .Anh (chò) hoïc taäp ñöôïc gì veà quan ñieåm ñaùnh giaù taùc phaåm vaø veà caùch laäp luaän cuûa taùc giaû baøi vaên? . GV cho HS tìm hieåu naâng leân) vaø nhaän xeùt phaàn Keát  Khaúng ñònh ñaây laø baûn tröôøng ca baøi haáp daãn maø nhaân daân mieàn Nam say söa caû noäi dung vaø ngheä thuaät. Taùc giaû luoân nhìn ngöôøi xöa töø hoâm nay ( nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX)→ thoâng caûm. Ngöôøi laäp luaän baét ñaàu baèng söï haï xuoáng nhöng laø ñeå TT8. deã nhôù.Theo PVÑ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . deã hieåu. choát chất của văn chương là sáng tạo → đóng góp của laïi noäi dung. lieân quan ñeán GV cho HS ñaùnh giaù nhan ñeà.Văn thơ của NĐC chứng minh cho một tâm hồn lớn.  PVÑ ñaõ giuùp ngöôøi ñoïc thaáu hieåu nhöõng giaù trò khieán cho NÑC trôû thaønh ngoâi sao caøng nhìn caøng thaáy saùng.

3. Luyeän taäp. Daën doø chuaån bò baøi hoïc sau: Hoïc baøi theo daøn yù ñaõ ghi vaø ñöa ra nhöõng ví duï minh hoïa cuï theå. III. veà “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” veà “Luïc Vaân Tieân” vaø veà caùch xaây döïng vaên baûn nghò luaän cuûa Phaïm Vaên Ñoàng. Toång keát ( Ñaùnh giaù chung veà vaên baûn) Noäi dung saâu saéc. 4. neâu cao söù maïng cuûa ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa tö töôûng. vôùi nhieàu hình aûnh. Nhaán maïnh ñôøi soáng vaø söï nghieäp NÑC laø taám göông saùng neâu cao ñòa vò vaø taùc duïng cuûa vaên hoïc ngheä thuaät. caùch laäp luaän saùng suûa. Phaàn keát baøi: Khaúng ñònh moät laàn nöõa NÑC laø nhaø thô lôùn.GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK . ngoân töø ñaëc saéc → caùch trình baøy luaän ñieåm coù söùc loâi cuoán maïnh meõ. luaän ñieåm roõ raøng. kính phuïc vaø töï haøo veà cuï Ñoà Chieåu. tình caûm chaân thaønh. thieát tha. chaët cheõ. Taïo söùc coå vuõ maïnh meõ cuoäc ñaáu tranh chính trò luùc baáy giôø ôû mieàn Nam vaø treân caû nöôùc.2010 vaên nghò luaän naøy laø gì ? xaùc ñaùng. laø ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä daân toäc. traân troïng. coù söùc thuyeát phuïc cao.Cho HS phaùt bieåu caûm töôûng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . cuûng coá: . Boá cuïc chaët cheõ. 3. Giuùp ngöôøi ñoïc theâm hieåu. nhaän thöùc cuûa mình veà cuï Ñoà Chieåu. vöøa xuùc ñoäng. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 27 Töôøng .

phiếu thảo luận . sách giáo viên bản thiết kế. . sử dụng từ ngữ. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: .2010 Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ Nguyễn Đình Thi A.Sách giáo khoa.. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hình ảnh . đưa dẫn chứng. B. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 28 Töôøng . để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra..Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận.Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ.

lí luận gắn với thực tiễn. mới lạ về sự vật vừa chứa đựng nhóm thảo luận.Phong cách: Chính luận . .Quá trình ra đời của một bài thơ: Rung động TT1: Yêu cầu hs chú ý 3 đoạn đầu của thơ -> Làm thơ bài trích để trả lời câu hỏi 1 (SGK). Giới thiệu bài mới. Xvai -gơ A. 2.tình cảm thơ + Phải có hình ảnh. tính chất khoa học đúng đắn. các yếu tố ngôn ngữ và tâm hồn) tốt nhất trình bày trước lớp. Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu GV hướng dẫn HS phần III.Những thơ: Gồm đặc điểm của ngôn ngữ . GV tổng hợp các + Phải có nhịp điệu ( bên ngoài và bên phiếu thảo luận. Xvai . Nếu thiếu. + Rung động thơ: là khi tâm hồn ra khỏi trạng TT2: Thế nào là “rung động thơ” và thái bình thường do có sự va chạm với thế giới “làm thơ”? bên ngoài và bật lên những tình ý mới mẻ. Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động của GV Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 I .hình ảnh GV hướng dẫn HS phần II .trữ tình. GV bổ sung.2010 Tổ chức tiết dạy theo hướng kết hợp các phương pháp đọc hiểu. quá trình ra đời của 1 bài thơ . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 29 Töôøng . TT1: Phát phiếu thảo luận.Thấy được tài năng vẽ chân dung bằng ngôn ngữ rất tài hoa của X. C.hình ảnh + Phải gắn với tư tưởng . kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận nhóm ( 6 nhóm). Đặc trưng cơ bản nhất của thơ: GV hướng dẫn hS tìm hiểu phần I. Giá trị của bài tiểu luận: GV cho HS nhận xét về giá trị bài TL . Tiến trình lên lớp. GV đưa dẫn chứng ) Hoạt động 3 III. Những luận: nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu . chọn nhóm thảo luận trong. + Làm thơ: là thể hiện những rung động của tâm hồn con người bằng lời nói (hoặc chữ viết ) Hoạt động 2: II. 1. nghị luận kết luận. cảm xúc thành thực) TT2: Sau 7 phút. hợp với yếu tố tùy bút.( Vừa là hình ảnh thực. gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thi ca ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI X.gơ. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh . (Nếu có thời gian. trả lời câu hỏi.Thấy được những nét chính về tính cách và số phận của Đôtx . yêu cầu các sống động.Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là thể hiện tâm Đặc trưng cơ bản nhất của thơ và hồn con người.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hoàn thiện bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự. Những đặc điểm của ngôn ngữ . hoàn thiện Hoạt động 4: IV.Việc nêu lên những vấn đề đặc trưng bản chất TT1: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi 5 (SGK) của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc TT2: Củng cố. gợi tìm . TT1: Đặt câu hỏi TT2:Củng cố.

Gv hỏi: + Trước cửa tò vò của ngân hàng .Nghệ thuật viết chân dung văn học : gợi ý của Gv. kiềm chế lần cuối sự cuồng nhiệt của các mâu thuẫn thời đại )  Nơi tận cùng của bế tắc. Kiểm tra bài cũ : 2.Sách giáo khoa. thảo luận bệnh thần kinh N1 tìm hiểu. Giới thiệu bài mới : 3. Số phận nghiệt ngã : TT2.. ẩn dụ : cấu trúc câu .Chân dung Đô-xtôi-ép-xki : một tinh cách mâu thuẫn và một số phận ngang trái . . Đôtx đã tỏa sáng cho vinh quang của Tổ quốc và dân tộc. ông đứng chờ ngày . Đọc. hình ảnh so sánh ẩn dụ có tính hệ thống . khái quát vấn đề động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông ) + Chịu hàng thế kỉ dằn vặt để chắt lọc nên những vinh quang cho Tổ quốc . b. Tính cách mâu thuẫn : + Tình cảm mãnh liệt trong cơ thể yếu đuối của con TT3: GV chia nhóm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hoàn cảnh .2010 B. Hướng dẫn đọc thêm ..hiểu văn bản : tóm tắt văn bản 1. thảo luận. TT1 : GV gọi 1 hs tóm tắt a. tính cách .So sánh. gợi mở cho HS D.Sử dụng phương pháp phát vấn. phân tích số phận + Phải tìm đến những cơ hội“thấp hèn” để cho tròn nghiệt ngã . HS đọc và phát hiện vấn đề theo 2. một số tài liệu liên quan đến Đôtx. Tiến trình tổ chức dạy học : 1. ép-xki có những nét gì đặc biệt ? + Là người khách chuyên cần của hiệu cầm đồ -Nét chung của chân dung + Làm việc suốt đêm trong cơn đau đẻ của vợ -Nét cụ thể + Sống giữa giống người chấy rận + Bệnh tật .lại ngày.… chủ yếu là hướng dẫn. khát vọng cao cả . mang lại cho đất nước sự hòa giải . trong văn xuôi chứng tỏ tấm lòng kính trọng của Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 30 Töôøng . Hoạt động của GV v à HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs I. thiết kế bài dạy . dân tộc mình (sứ giả của xứ sở . sách giáo viên. . . phân tích tính cách + Số phận vùi dập thiên tài nhưng thiên tài tự cứu vãn mâu thuẫn bằng lao động và tự đốt cháy trong lao động ( Lao Hs thảo luận.Đối lập : cấu trúc câu . Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành ..Cho biết chân dung của Đô-xtôi...  Những yếu tố biểu hiện đẩy nhân vật vào chỗ tận cùng của nghiệt ngã đầy bi kịch .Bút pháp vẽ chân dung văn học : Gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn  Thể loại đứng ở ngã ba : Tiểu sử -tiểu thuyết -chân dung văn học GV cho HS nhận xét chung về bút Ngòi bút viết chân dung rất tài hoa giàu chất thơ pháp của nhà văn .. N2 tìm hiểu.

Xvai-gơ dành cho Đô-xtôi-ép-xkithật lớn lao biết chừng nào.Giá trị của bài tiểu luận: . V.. +. Hướng dẫn học sinh đọc vài đoạn và phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc .. Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu các câu 2.Giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang của ông : sự đoàn kết của tất cả những người Nga . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . mệnh thiêng liêng của sự hòa giải nước Nga.Soạn bài : Nghị luận về một hiên tượng đời sống Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 31 Töôøng . Củng cố . Luyện tập : Tìm những câu văn chứng tỏ sức hút của nhân vật với Hoạt động 3 GV hướng dẫn hs về nhà thực tác giả và với cả nước Nga + Với sự thành kính xuất thần.luyện tập .3.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Về nhà học bài .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .yếu tố nghệ thuật nào có tính hỗ trợ đắc lực ? Chân dung con người hiện ra trên cái nền như thế nào ? II. + Sự hứng khởi thật không giới hạn ..4.một vòng hào quang chói lọi bao quanh cái của người bị hành khổ này .2010 X.ông báo trước sứ hiện luyện tập .Nhận xét về tài năng viết chân dung văn học của Xvaigơ D.. Trong VB yếu tố nghệ thuật nào có tính chất chủ đạo .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 04 : 12 - Làm văn : 15/09/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống. Có ý thức, biết nêu ý kiến đúng đắn trước những hiện tượng đời sống. Rèn kĩ năng làm văn nghị luận . B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: SGK, SGV, bài soạn, phiếu học tập, bảng phụ. - Gợi mở, hướng dẫn học sinh trả lởi câu hỏi, thảo luận, từ đó rút ra cách làm một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Ổn định: II.Kiểm tra bài cũ - Nêu các luận điểm chính của bài NĐC ngôi sao sáng…………. - Nêu giá trị của bài Tiểu luận : Mấy ý nghĩ về thơ - Nghệ thuật viết chân dung văn học của Xvaigơ ? III.Giới thiệu bài mới IV.Tìm hiểu bài: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Khái niệm: GV hướng dẫnHS tìm hiểu khái 1. Thế nào là hiện tượng đời sống? niệm - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao GV : lấy ví dụ SGK phân tích để HS chuyện xảy ra. Có hiện tượng tốt, có hiện tượng hiểu khái niệm xấu.  Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con người đều là hiện tượng đời sống. GV : Có phải mọi hiện tượng xảy ra đều đáng bàn luận? - Chỉ những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh HS : Xác định: - không hưởng đến phần lớn mọi người trong xã hội mới là GV : Hãy nêu lên một số hiện tượng, vấn đề nghị luận. sự kiện đời sống nổi bật ở địa A. -

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
32

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
phương? HS : Nêu và đưa ra nhận xét khái quát. GV : Thế nào là nghị luận? HS : Dựa vào hiểu biết và những bài đã học trình bày. GV : bổ sung, khái quát. GV : So sánh sự giống và khác nhau giữa nghị luận về một hiện tượng đời sống với những kiểu nghị luận đã học? Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài. GV : Đưa ra một hiện tượng đời sống và yêu cầu HS bàn luận. VD :Cách xưng hô của học sinh hiện nay. Gọi một số HS trình bày. GV: nhận xét , dánh giá. Từ đó nêu những yêu cầu khi làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. SH: Dựa vào ví dụ ở phần 2 dể rút ra các bước cơ bản khi làm bài.

Năm học 2009 - 2010

2.Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống? - Là sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội. II.Yêu cầu: 1. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tượng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. 2. Qua hiện tượng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ . . . Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. 3. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng. 4. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. III.Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. 1.Tìm hiểu đề: *Nội dung tìm hiểu đề. Trước khi tìm hiểu đề cần: + Đọc kỹ đề bài. + Gạch chân các từ quan trọng + Ngăn vế (nếu có) *Tìm hiểu đề: - Thể loại, các thao tác làm văn - Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào) -. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài 2.Lập dàn ý: * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận. * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. * Kết bài : Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống. 3.Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập BT1. Câu a. - Hiện tượng: Nhiều thanh niên, hs VN du học nước

GV : Nêu những bước cơ bản khi làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống? HS : Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập TT1. Làm BT1

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
33

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
GV cho HS thảo luận BT1 GV chia lớp thành 4 nhóm - Nhóm 1 câu a - Nhóm 2 câu b - Nhóm 3 câu c - Nhóm 4 câu d và nhận xét. Sau 5 phút, GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày . GV cho Hs nhóm 4 nhận xét, bổ sung

Năm học 2009 - 2010
ngoài lười nhác, dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xd đất nước → Nêu và phê phán hiện tượng - Hiện tượng ấy xảy ra từ những năm đầu ( khoảng năm 1925) thế kỉ XX. - Mở rộng : Trong xã hội ta ngày nay hiện tượng ấy vẫn tồn tại. Chúng ta không thể sống dựa vào đồng tiền của người khác mà phải tự vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Lời của Bác gần một thế kỉ vẫn có nhiều ý nghĩa. Câu b. - Thao tác lập luận phân tích : thanh niên du học mải chơi bời, thanh niên trong nước ko làm gì cả, họ sống già cỗi, thiếu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai của đất nước… - Thao tác lập luận so sánh: nêu lên hiện tượng thanh niên, sinh viên Trung Hoa du học chăm chỉ, cần cù… - Thao tác lập luận bác bỏ: Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ ko làm gì cả. Câu c. Nghệ thuật diễn đạt văn bản: dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu trần thuật, câu hỏi “Thế thì thanh niên của ta đang làm gì?”, câu cảm thán ( trực tiếp bày tỏ nỗi lo âu chính đáng “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” Câu d. Rút ra bài học cho bản thân: xác định lý tưởng, cách sống; mục đích, thái độ học tập đúng đắn. BT2. Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Karaoke và Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay? Lập dàn ý * Lưu ý : Tích hợp bảo vệ môi trường - Ô nhiễm âm thanh, mất trật tự công cộng, tình trạng nhiễu loạn thông tin, ô nhiễm thông tin,…

Câu d. HS tự trả lời TT2. Làm BT2. GV gợi ý, HS tự làm GV gọi 2 em HS đọc bài làm, cho HS trong lớp nhận xét. TT3. GV giáo dục bảo vệ môi trường cho HS . GV cho HS liên hệ với thực tế. Cụ thể trên địa bàn quận Liên Chiểu ( đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, Ngô Văn Sở,…)

V. Củng cố - luyện tập Bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
34

Töôøng

14 . làm việc theo nhóm.2010 D.Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.hiểu văn bản và làm văn B. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Tiếng Việt : 17/09/2009 : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC A.Kiểm tra bài cũ: . Mục tiêu bài học Giúp học sinh .Soạn bài : Phong cách ngôn ngữ khoa học Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 13. Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.Hãy cho biết cách thức và yêu cầu làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống? III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . D. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 35 Töôøng . . Phương tiện thực hiện +Sách GK.Biết vận dụng các kiến thức về phong cách ngôn ngữ khoa học vào đọc . Giới thiệu bài mới IV. trao đổi thảo luận.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Tiến trình lên lớp I. Ổn định lớp II.Về nhà học bài và làm bài tập . trả lời các câu hỏi. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C.

Cấu tạo đoạn văn.2010 I.Mỗi ngành khoa học có hệ thống thuật ngữ nghĩa. . Ngôn ngữ khoa học . GV hỏi : Thế nào là ngôn ngữ khoa học? Năm học 2009 . ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG TT1. chỉ được dùng với một . chặt chẽ.Câu có nghĩa bị động và câu có từ “là” được sử ít bộc lộ sắc thái cảm xúc. riêng buộc người dùng phải hiểu chính xác mới .Thường dùng các kiểu câu có chủ ngữ không 3. GV giải thích về 3 loại văn bản khoa học TT4. phi cá thể xác định hoặc khuyết chủ ngữ.Câu văn trong văn bản này là một đơn dùng được vị thông tin.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần I TT1. GV hỏi : phong cách nnkh có mấy đặc CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC trưng cơ bản ? TT2. không sử dụng các từ ngữ địa phương. VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1. câu văn. .Ngôn ngữ khoa học ( dù ở dạng nào) Hoạt động 2 cũng đều có đặc trưng cơ bản của GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần II phong cách ngôn ngữ khoa học II. Từ ngữ.. PCNNNT) . GV giảng thêm cho HS về các nội dung sau: 1. Tính khái quát. tiêu biểu là trong các văn bản khoa học. các thuật ngữ về phát âm. văn bản khoa học Thể hiện trong từ ngữ. cấu tạo còn sử dụng những hệ thống ký hiệu khoa học đoạn văn và văn bản 3 VD: m . ko dùng câu đặc biệt. văn bản phải liên *Về kiểu câu kết chặt chẽ và mạch lạc.Về chữ viết: Ngoài những đặc điểm của chuẩn 2. biệt ngữ lôgic.. GHI NHỚ *Về biện pháp tu từ: ( sgk trang 76) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 36 Töôøng . .Về ngữ âm: tuân theo những yêu cầu phổ biến phương tiện ngôn ngữ. GV cho HS làm việc với văn bản TT2.Từ ngữ được dùng phần lớn là từ ngữ *Về từ ngữ: thông thường.Ngôn ngữ khoa học tồn tại ở 2 dạng : Nói và viết . . lôgic chính tả tiếng Việt nói chung. . hạn chế sử dụng thường xuyên khi đánh giá.Văn bản khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung. ( khác với PCNNSH. các . tạo nên sức thu hút người nghe khoa học. định dụng những biểu đạt mang tính cá nhân nghĩa. kg. nhận xét. Tính lí trí. TT3. . câu văn có màu sắc trung hoà. đơn vị phán đoán lôgic. H2O .Dùng các kiểu câu phức có đầy đủ các cặp quan hệ hô ứng III. chữ viết: Biểu hiện ở nội dung khoa học.Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học. Tính khách quan. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính : + Các văn bản khoa học chuyên sâu + Các văn bản khoa học giáo khoa + Các văn bản khoa học phổ cập 2.Từ ngữ mang sắc thái biểu cảm trung hòa . Câu văn yêu cầu chính xác. ở kết cấu của văn bản . ko dùng xã hội phép tu từ cú pháp. GV yêu cầu học sinh cho các ví dụ thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học . trừu tượng *Về ngữ âm.

Ngoài cách trình bày thông thường còn có các bảng biểu.Các thuật ngữ khoa học: Khảo cổ..Nhóm 2: câu b . nhân hóa. b. lí trí.Văn bản khoa học phổ cập có sử dụng các biện pháp tu từ như: ẩn dụ. 2. . LUYỆN TẬP BT1. câu sau nêu luận cứ. không khí và đất). bổ sung cho hoàn chỉnh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Đặc điểm dễ nhận thấy : .Nhóm 3: câu c .3 SGK trang 76 TT1. bố cục phải chặt chẽ. Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường sống ( nước. . Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS luyện tập : BT1. với những quy định chặt chẽ. trình bày: . sau đó cử đại diện trình bày → GV cho các thành viên nhóm 4 nhận xét. và tưhờng xuất hiện những chú thích. công cụ đá. Luận cứ đều là các cứ liệu thực tế. a. Văn bản đó thuộc ngành Khoa học văn học. người vượn.Nhóm 4: nhận xét Nhóm thảo luận 5 phút... BT4. gãy khúc. sơ đồ. Văn bản trình bày những nội dung khoa học: Khoa học văn học – chính xác hơn là khoa học lịch sử văn học ( Văn học sử).. một chuyên ngành trong Khoa học văn học.→ có phần trừu tượng. lôgic của đoạn văn thể hiện rõ nhất ở lập luận : câu đầu nêu luận điểm khái quát. TT2.2010 TT3.Nhóm 1: câu a. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 37 Töôøng . Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS chỉ ra các thuật ngữ khoa học trong đoạn văn và phân tích tính lí trí. lôgic GV nhận xét TT4. c.Văn bản khoa học chuyên sâu và giáo khoa không sử dụng các biện pháp tu từ . GV gợi ý cho HS tự làm IV. .. BT2. rìu tay. Làm bài tập 2 GV gọi HS đọc đề và gọi HS trả lời GV nhận xét.. bổ sung Năm học 2009 .Hệ thống đề mục : từ khái quát đến cụ thể ( diễn dịch) . Làm bài tập 1 GV chia lớp thành 4 nhóm . hình ảnh. di chỉ. mô hình . tác phẩm. Khoa học văn học bao gồm các chuyên ngành : Văn học đại cương ( LLVH). lô gích .Tính lí trí. so sánh *Về bố cục. . Phê bình văn học.. Đoạn văn có lập luận và kết cấu diễn dịch. ko lệch về bên nào . VD: Từ “đoạn thẳng” trong ngôn ngữ thông thường được hiểu là đoạn không cong queo. Trong toán học được hiểu là đoạn ngắn nhất nối 2 điểm AB Các thuật ngữ còn lại HS tự làm BT3.Cách trình bày.. kết cấu phục vụ cho các luận điểm lớn. mảnh tước. hạch đá. Lịch sử văn học. Thi pháp học.Thuật ngữ khoa học : chủ đề. phản ánh hiện thực.

luyện tập .Làm bài tập : Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về giá trị của việc Hiến máu nhân đạo.Tiếp tục luyện tập ( nếu còn thời gian) D.GV gọi HS đọc lại phần ghi nhớ .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . V.2010 * Lưu ý : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ( các thuật ngữ khoa học môi trường và các văn bản phổ biến khoa học môi trường.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . . đạo lý.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 38 Töôøng .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một tư tưởng. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn - Năm học 2009 . Củng cố . . từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau.Tiết sau trả bài số 1 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 15. Làm văn : 24/09/2009 : TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1 A.Về nhà học bài . Kết hợp trong các bài tập rèn luyện kĩ năng.

HỌC I.Ổn đinh lớp II. lập dàn ý. đạo lí. . cảm nghĩ của bản thân.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một tư tưởng. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . lập ý.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .GV : Đề + đáp án. sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài . C.Giới thiệu bài mới IV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 39 Töôøng . cho hs phân tích.Kiểm tra bài cũ III.2010 B. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa .

2.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích pháp học tập.Phân tích những mặt đúng. học để làm.LẬP DÀN Ý Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ( cách làm bài nghị 1. bình luận.Thể loại : NLXH (GT. sau 5 phút GV gọi hs I. Kết bài : TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý Nêu ý nghĩa. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT 1. học để chung sống.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích các khái niệm “học để biết”.Thân bài : .GV cho hs dưới lớp nhận xét. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ trình bày GV cho hs nhận xét.GV gợi ý cho hs về yêu cầu . đạo lí) 2.MB : Giới thiệu mục đích học tập do UNESCO trong phần lập dàn ý đề xướng TB: . bổ sung cho 1.Giải thích vấn đề cần bàn luận . “học để + Giải thích k/n “học” làm”… + Mục đích của việc học : Học để + Chứng minh. Về hành văn Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 40 . 3. HS thảo luận.HS nắm được yêu cầu của đề Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập tư liệu của đề ? do UNESCO đề xướng : “Học để biết.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. Nhận xét chung a.KB : mỗi học sinh phải xác định phương hướng. . BL…) hoàn chỉnh . sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn b. Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đề của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào. bổ sung cho hoàn chỉnh . Về nội dung : . bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận. hỡi bạn?” GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. CM.… biết. Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận .Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trong các tác phẩm văn học. nội dung. học để tự khẳng định mình”. các bài phóng sự … II. rút ra bài học nhận thức (đề 2) Đề 2: .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề 3. biện pháp học tập cho riêng mình.… . luận về một tư tưởng. III. PT.Kiến thức còn hạn chế . .

Tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm hoạ HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi quốc gia và mỗi con người. gợi mở.nan A.Khi đại dịch ấy còn hoành hành trên thế giới. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm. HS: sgk. B. MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs thấy rõ: . rộng lớn hơn. đang đặt ra trước mắt mỗi chính phủ và mỗi người dân trên thế giới... . .Đọc văn ( văn bản nhật dụng) : 25/9/2009 : THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS.2010 D. lo lắng cho vận mệnh của loài người và bởi cách diễn đạt vừa trang trọng. II.Sức thuyết phục mạnh mẽ của bài văn được tạo nên bởi tầm quan sát. nhưng có sức gợi suy nghĩ đến nhiều điều sâu xa. Ổn định lớp. thiết kế bài học.luyện tập Năm học 2009 . . 1-12-2003 Cô-phi An . không ai có thể giữ thái độ im lặng cũng như sự phân biệt đối xử với những người đang sống chung cùng HIV/AIDS. ..Phương tiện: GV: Sgk. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . tư liệu về tác phẩm và đại dịch HIV/AIDS.Bản thông điệp nói về một vấn đề cụ thể. tầm suy nghĩ sâu rộng. sgv.CHUẨN BỊ BÀI MỚI RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :6 : 16. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . tìm kiếm tư liệu về đại dịch HIV/AIDS. bởi mối quan tâm. vở soạn. tranh ảnh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. Kiểm tra bài cũ: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 41 Töôøng . C.. 17 . Củng cố . cô đúc. thảo luận. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC I.Cách thức: Nêu vấn đề.

Theo em văn bản này được chia thành mấy phần? Nội dung? 2.Ông là người châu Phi da đen đầu tiên được thể loại văn học. và lẽ ra…)  Nhiều tổ chức. cảnh ra đời.Tiêu chí nội dung đề bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc và đảm tài là những vấn đề lớn lao. một nước cộng hòa thuộc châu Phi. . nhiều nước vào cuộc với tinh thần cao. Năm học 2009 . là hiểm hoạ cho đời sống của dân tộc và nhân loại? Tình hình phòng chống đại dịch này ở địa phương em? Nhóm 2: Tác giả đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực. 1-12-2003 3. lẽ ra…. a. Song những hành động ấy vẫn quá ít Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 42 Töôøng .Theo mục tiêu đề ra cho năm 2005.Ngân sách dành cho phòng chống HIV tăng lên đáng kể. văn bản nhật dụng.hiểu 1.Được trao giải thưởng Nô. kì thị. Phần 1: Từ đầu → năm 2005: Thực trạng đại dịch AIDS (đại dịch nguy hiểm) Phần 2: Tiếp theo → cái chết: Phê phán thái độ phân biệt đối xử.ben Hoà bình năm TT3: Hs đọc văn bản và tìm hiểu hoàn 2001. . Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài.4. bố cục. không phải là một .phi An. liên quan đến cả cộng đồng để 1/2007) hướng hs vào phần đọc-hiểu văn bản. Tác giả: TT1:GV cho hs tóm tắt về tác giả .2010 Hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . . Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Cô phi an nan viết gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS.Các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS.1938 tại Gan TT2: GV giói thiệu cho hs đây là một na. chúng ta đã bị chậm ( Lẽ ra…. đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông nêu ra sau đó.Các tổ chức. Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi. . Nhóm 1: Bản thông điệp nêu lên vấn đề g? Trình bày những hiểu biết của em về HIV/AIDS? Vì sao HIV/AIDS được gọi là đại dịch.Tìm hiểu chung GV hướng dẫn hs tìm hiểu Tiểu dẫn.hiểu văn bản TT1:GV chia lớp thành bốn nhóm thảo luận các vấn đề. lao và sốt rét đã được thông qua.Tình hình. Đọc . có ý nghĩa nhiệm chức vụ này 2 nhiệm kì (1/1997 đến thời sự.nan sinh ngày 8. 1. IV. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: I.AIDS là đại dịch nguy hiểm. Bố cục:3 phần. II.Cô. nhiều nhóm từ thiện đã chung tay vào ứng phó với đại dịch này .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn III.Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS. . . cho ví dụ. công ty.

Cách lập luận chặt chẽ.ran đến Không nên phân biệt kì thị. xứng đáng với cương vị của một người đang gánh vác trọng trách Tổng thư kí LHQ. Em nhận xét gì về những câu văn ở cuối văn bản? TT2 :Các nhóm cử đại diện nhóm lên 3.Lời kêu gọi.  Kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS. không ảo tưởng đứng ngoài cuộc ( dựng lên bức rào ngăn cách Nhóm 4:Trước hiểm hoạ của AIDS.2010 so với yêu cầu thực tế. .Tuổi thọ người dân bị giảm sút. Không nên phân biệt. b.t bổ sung và chốt Tác giả kêu gọi chúng ta cần đoàn kết chống vấn đề.Tác giả đã thể hiện được một tầm nhìn rộng lớn. giữa “chúng ta” và “họ”). Củng cố . cách diễn đạt vừa trang trọng. gây tỉ lệ tử vong cao và không có dấu hiệu suy giảm. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 43 Töôøng . từ dãy núi U. luận cứ hợp lí. tưởng đứng ngoài. không ảo Thái Bình Dương. kì thị. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết bài học III. im lặng là đồng nghĩa cuối cùng C. tốc độ lây lan nhanh và chưa tìm ra thuốc đặc hiệu điều trị. im lặng là đồng  AIDS là đại dịch là hiểm hoạ cho đời sống nghĩa với cái chết? của dân tộc và nhân loại. . trở thành hiểm hoạ cho đời sống nhân loại. kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này. rõ ràng.Bệnh dịch đang lan rộng nhanh đặc biệt là khu Nhóm 3:Vì sao tác giả khẳng định vực Đông Âu.An – nan đã đưa ra điều? với cái chết. tốc độ lây lan đáng báo động ở phụ nữ. . rành mạch.Hãy sát cánh cùng tôi. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .HIV/ AIDS là nạn đại dịch gây tỉ lệ tử vong cao.AIDS đại dịch. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm → có sức lôi cuốn cao. trình bày. Châu Á. phân biệt đối xử. . V.Nội dung của thông điệp : . cách sắp xếp luận điểm. Tổng kết. Phê phán thái độ kì thị. 2. .Mỗi phút đồng hồ có 10 người bị nhiễm HIV. cuộc chiến đấu chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính bạn. .Luyện tập 1. GV nhận xé.Dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành. lại: .Cùng tôi đánh đổ các thành luỹ của sự im lạng.

bình luận.Phương tiện thực hiện: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 44 Töôøng . đẩy lùi hiểm hoạ. có ý nghĩa? . ĐOẠN THƠ A. . đoạn thơ” RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 06 : 18 .nan kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn.2010 . so sánh để làm bài nghị luận văn học. Cô.Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích. 2.Làm văn : 25/09/2008 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành . B.Việc làm thiết thực. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Luyện tập Em sẽ làm gì để hưởng ứng bản thông điệp? Gợi ý viết theo định hướng: .BT về nhà : Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị).Soạn bài mới “ Nghị luận về một bài thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Về nhà học bài .Ước mơ về một tương lai cuộc sống của em và mọi người sẽ tránh được hiểm hoạ D. đoạn thơ. chứng minh.Nhận thức như thế nào về đại dịch? .phi An. Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ.Là người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất.

Kết bài . đề 2 SGK) TT1 GV chia lớp thành 4 nhóm để làm bài: Nhóm 1. trả lời các câu hỏi. 4 đề 2 TT2 Nhóm 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn +Sách GK. Đề 1: Phân tích bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12 tập I .2 trình bày đề 1 theo gợi ý trong SGK.Cách thức tiến hành: Năm học 2009 . sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân . GV nêu các câu hỏi hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. dân tộc + Sự hài hòa giữa tâm hồn người nghệ sỹ và chiến sĩ trong bài thơ + Tính cổ điển và hiện đại trong phong cách thơ Hồ Chí Minh.Thân bài . khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 45 Töôøng . lập dàn ý cho các đề văn cụ thể ( đề 1. Ổn định lớp II.Đánh giá chung.Vấn đề được nêu trong bản thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS Nêu nhận xét về bài văn nghị luận này III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động1: Hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. c.Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả. C.Tìm hiểu đề và lập dàn ý 1. lúc này Bác đang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta b.Tiến trình lên lớp I. tác phẩm ( xuất xứ. Giới thiệu bài mới IV. hoàn cảnh ra đời…) Hcrđ: Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. trao đổi thảo luận. làm việc theo nhóm.trang 84) Định hướng đề 1: a. + Vẻ đẹp của thiên nhiên một đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc + Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ nặng lòng đối với đất nước.2010 Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.Kiểm tra bài cũ: . 2 đề 1 Nhóm 3. lập dàn ý theo gợi ý trong sách GK Nội dung cần đạt I.Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

Đối tượng về một bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ hoặc 1 đoạn thơ hoặc 1 hình tượng thơ…) với kiểu bài này cần tìm hiểu : Tác giả. Nhóm 3. nằm nghiêng nghiêng. hoàn cảnh ra đời: ( Bài thơ được sáng tác vào một đêm tháng Tư năm 1948. tác giả thể hiện nỗi đau tột cùng khi quê hương bị rơi vào tay giặc c. trù phú của một làng quê yên ả thanh bình . nhớ tiếc.4 đề 2 thảo luận. Khi nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương.Tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào trong việc thể hiện nội dung ? HS dựa vào các câu hỏi trả lời. phẳng lì. đoạn thơ ? vị trí của đoạn trích? thể loại thơ.Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ Nội dung cơ bản : Cảnh bên kia sông Đuống qua cái nhìn bao quát từ bên này .Cách viết bài nghị luận về một bài thơ. biện pháp tu từ : sông Đuống.Cảnh bên kia sông Đuống : tập trung phân tích các từ ngữ . . hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Đây là kiểu bài phân tích đoạn thơ. Đề 3 Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi Anh đưa em về sông Đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông Đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì Xanh xanh bãi mía bờ dâu Ngô khoai biêng biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc Sao xót xa như rụng bàn tay a.Nêu xuất xứ bài thơ. một phần thân thể bị huỷ hoại → thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương  Với giọng thơ trầm buồn. Những đặc trưng về từ ngữ. biện pháp tu từ: Em. a.Tình cảm của tác giả : tập trung vào các từ ngữ.Thân bài: . GV đưa thêm đề 3 ( chọn bài Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm → tích hợp giáo dục môi trường) TT3 GV cho h/s đọc biểu cảm đoạn thơ và nêu cảm nhận chung về đoạn thơ. hình ảnh thơ.2010 2. hình ảnh thơ .Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. vị trí đoạn trích. xót xa như rụng bàn tay → nỗi đau đớn xót xa về thể xác.Đóng góp của tác phẩm. xanh xanh. Hoàng Cầm xúc động và sáng tác bài thơ này) b. II . trình bày phương án trả lời. biêng biếc → Sắc màu xanh tươi. Mở bài .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Nhận xét và rút ra phương pháp chung? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 46 Töôøng . đoạn thơ 1. . TT5 GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý Hoạt động 2: hướng dẫn HS rút ra lý thuyết về cách làm bài. b.Nội dung chủ yếu của đoạn thơ là gì? c. trôi. Đề 2:( tham khảo SGK) 3.Tóm tắt ý chính đã nêu . Kết bài: . lấp lánh. TT4 GV gợi ý cho HS tìm hiểu đề. tác giả ở bài thơ này.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ…của bài thơ, đoạn thơ. 2. Nhìn chung bài viết thường có các nội dung sau: + Giới thiệu khái quát về một bài thơ, đoạn thơ. Nêu nội dung chính cần sáng tỏ. + Phân tích các giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. + Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS III.Luyện tập SGK trang 86 .Gợi ý: luyện tập bài tập trang 86. - Chú ý đoạn thơ trong chỉnh thể toàn bài thơ. - Từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật trong đoạn thơ. - So sánh liên tưởng với thơ đời Đường có gì mới và kế thừa như thế nào? Hoàn cảnh, tâm trạng của tác giả ?

V. Củng cố - Dặn dò: Mỗi bài thơ có thể phân tích trên nhiều phương diện nhưng cũng cần lựa chọn những phưong diện thật đặc sắc, nổi bật, có giá trị nhất mà mình hứng thú để phân tích. D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà học bài, soạn bài mới : Tây Tiến – Quang Dũng RÚT KINH NGHIỆM

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 19, 20 Văn : 4/10/2009 :

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs :

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
47

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

- Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền Tây và nét hào hoa, dũng cảm, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính TT trong bài thơ. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, trả lời những câu hỏi trong SGK → Lên lớp, GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . GV dùng phương pháp thuyết giảng, phát vấn, đàm thoại để chuyển tải nội dung bài học đến hs. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Quang Dòng vµ bµi th¬ T©y TiÕn . TT1.GV hái : - Quang Dòng ®Æc ®iÓm ®¸ng lu ý ? cã g× Yêu cầu cần đạt I.Tìm hiểu chung : 1. Tác giả Quang Dũng ( 1921- 1988) - Quê : tỉnh Hà Tây - QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc . - TP chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng 2. Tác phẩm a. Xuất xứ : in trong tập Mây đầu ô b. Hoàn cảnh ra đời : - TT là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, địa bàn đóng quân và hoạt động bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào). - Chiến sĩ TT phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có học sinh, sinh viên. QD là đại đội trưởng. - Đơn vị TT chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ : thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. - Cuối năm 1948, QD chuyển sang đơn vị khác, QD nhớ về đồng đội → tại làng Phù Lưu Chanh, QD viết “Nhớ Tây Tiến” → sau đó t/g đổi tên thành “Tây Tiến” → cảm giác về hành khúc mạnh mẽ hơn. c.Cảm hứng chủ đạo Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ da diết về miền Tây (địa bàn đóng quân và hoạt động của đơn vị TT) và người lính Tây Tiến.

-

H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña bµi th¬ ?

Nhan ®Ò “T©y TiÕn” cã ý nghÜa ntn ? T¹i sao lóc ®Çu t¸c gi¶ ®Æt “Nhí TT” sau ®ã ®æi l¹i thµnh “T©y TiÕn” .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
48

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
d. Bố cục: 4 đoạn - Đoạn 1: Nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân TT và k/ cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. - Đoạn 2: Nhớ những kỉ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. - Đoạn 3: Chân dung của người lính TT - Đoạn 4: Lời thề của người lính TT ( Lời thề gắn bó với miền Tây và Tây Tiến) II. Đọc - Hiểu văn bản 1. Đoạn 1 - Mở đầu đoạn thơ là nỗi nhớ. Tất cả đã xa rồi nhg QD vẫn gọi “TT ơi!”. Nỗi nhớ trào dâng, ko kìm nén nổi → thốt lên thành lời. - Trạng thái của nỗi nhớ : nhớ chơi vơi : nỗi nhớ vừa quen, vừa lạ, vừa cụ thể, vừa hình tượng hoá → trạng thái đặc biệt, bao nhiêu kí ức ùa về sống động lung linh trong lòng nhà thơ. - Đối tượng của nỗi nhớ : + Nhớ rừng núi, nhớ những miền đất lạ : Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông…→ gợi sự hùng vĩ, hoang dã, xa lạ. + Nhớ cuộc hành quân của bình đoàn TT: * Con đường hành quân : Điệp từ “dốc”, các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm”, “heo hút” với nét vẽ bạo, khoẻ, gân guốc, đồng thời ở câu 5 có 5T/7, câu 7 như bẻ ra làm đôi→ nghệ thuật tạo hình, phối thanh độc đáo đã diễn tả đắc địa sự hiểm trở trùng điệp và độ cao ngất trời của dốc đèo miền Tây→ con đường đèo dốc quanh co, gậnh ghềnh, khúc khuỷu, cao lên mãi. * Cuộc hành quân gian khổ, khắc nghiệt ấy còn được tái hiện qua cảnh người lính đối mặt với cơn mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ …bao trùm cả k/g và t/g→ mối đe doạ khủng khiếp, ko ít người kiệt sức và đã ngã xuống + Thế nhưng hình ảnh người lính TT hiện lên thật hào hùng, vượt qua mọi thử thách: * Hoa về trg đêm hơi : thiên nhiên đẹp lãng mạn và mang vẻ huyền thoại . * Súng ngửi trời: nhân hoá, hình tuợng đẹp, hào hùng, nên thơ, tư thế hiên ngang bất khuất * Câu 8 : toàn bộ thanh B → cái nhẹ nhõm của thơ cũng là cái nhẹ nhõm của người lính. Trong màn mưa phủ khắp đất trời, thấp thoáng hiện lên một vài đốm nhà, như bồng bềnh trên một biển mưa giăng khắp núi rừng → đẹp mơ màng. * Gục … quên đời : chết trg tư thế đang hành quân → hạ gam về cái chết, bình thường hoá sự hi sinh, sự hi

-

H·y cho biÕt bè côc cña bµi th¬ .

TT2. GV nhận xét , bổ sung

Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ph©n tÝch bµi th¬ TT1. GV gäi HS ®äc bµi th¬

TT2. GV hái :

- NÐt ®Æc s¾c cña

bøc tranh thiªn nhiªn ®îc vÏ ra ë ®o¹n thø nhÊt?

GV ®a thªm d/c : “H×nh khe thÕ nói gÇn xa §øt th«i l¹i nèi, thÊp ®µ l¹i cao” ( Chinh phô ng©m) “ §êng Thôc khã, khã h¬n lªn trêi xanh – Thôc ®¹o

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
49

Töôøng

ngỡ ngàng. da xanh màu lá → người lính ko chỉ hiện lên với hình ảnh tiều tuy.Cảnh sông nước miền Tây: + Từ “có thấy”. khiến ai đã một lần qua TB sẽ ko thể H×nh ¶nh ®oµn nào quên được. nhiªn Êy ntn? 2. mềm mại. oai phong ( mượn sự so sánh để nhận ra tư thế hiên ngang và hào hùng) TT3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chi nan. GV nhËn xÐt. duyên dáng + Giữa mịt mù sương trắng. qu©n TT hiÖn ra  Đoạn thơ gợi lại những cuộc hành quân vô cùng gian khổ trªn c¸i nÒn thiªn nhg đồng thời cũng thấy được tâm hồn lạc quan của người lính TT. “có nhớ” : lưu luyến. nan vu thíng thanh thiªn” ( §êng Thôc khã – Thôc ®¹o nan – Lý B¹ch) - Năm học 2009 . Dường như vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ TT tạm lắng xuống. vừa say mê. giữa dòng nước lũ → tạo thêm nét đẹp rắn rỏi.Ngoại hình: đầu ko mọc tóc. GV hái: H·y cho biÕt vÎ ®Ñp cña con ngêi vµ thiªn nhiªn ë khæ hai ( so s¸nh víi khæ thø nhÊt) TT7. Cảnh tượng thật đầm ấm. vừa tình tứ trong một vũ điệu đậm sắc xứ lạ “man điệu” * Đêm hội ko chỉ bừng lên với ánh sáng. nhộn nhịp → thu hút cả hồn vía những chàng trai TT.  Nhớ những kỉ niệm đẹp 3. + Nổi lên trên nền cảnh t/n thơ mộng là hình ảnh một dáng người vững chãi trên con thuyền độc mộc. khoẻ khoắn cho bức tranh thơ mộng. GV cho HS tiÓu kÕt TT5. đẹp mơ màng. Chính cái đẹp lãng mạn trữ tình của miền quê Tây Bắc đã níu kéo chân người.2010 sinh vô cùng bi tráng. . Đoạn 3 . GV nhËn xÐt vµ ph©n tÝch Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 50 Töôøng . Tâm hồn lãng mạn. bịn rịn + Hình ảnh dòng nước lũ nổi bật với những bông hoa rừng đong đưa → tình tứ. đêm liên hoan giữa bộ đội và dân bản * Động từ “bừng”: giàu sắc thái biểu cảm * Hội đuốc hoa : ánh sáng tràn ngập. khác thường mà còn vô cùng dữ dội. đa tình đã gởi lại nơi này → ấm áp tình dân quân. Đoạn 2 . sắc màu mà còn có cả âm thanh → vui. bæ sung TT4. * “Kìa em”: biểu hiện sự ngạc nhiên.Kỉ niệm về đêm liên hoan: + Nhớ đêm hội đuốc hoa. người lính ko chỉ nhận ra hình ảnh hàng lau phơ phất mà còn cảm nhận được cả hồn lau → ko chỉ nói về vẻ đẹp của t/ nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật. GV ®äc ®o¹n 2 TT6.Cuối đoạn thơ là hình ảnh “ cơm lên khói”. vui sướng * Ngời lên trg ánh sáng của đêm hội là hình ảnh của những cô gái trẻ nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trg những bộ xiêm y lộng lẫy vừa e thẹn. “thơm nếp xôi” → âm hưởng êm dịu. .

III. 4. trong ®o¹n th¬ nµy + Về đất → cách nói giảm. . Ghi nhớ ( SGK) ®o¹n 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 51 Töôøng . đồng đội khâm ngêi lÝnh TT .Họ gửi tất cả ở lại với núi rừng miền Tây : sống thì chiến đấu anh dũng.Ý chí : + Dù cái chết diễn ra trước mắt “rải rác…mồ viễn xứ” TT8. quyết liệt. tinh thần cảnh giác cao độ → mạnh mẽ. Người lính ngã xuống nơi chiến trường thiếu thốn. đa tình → tăng thêm ý chí chiến đấu . sống vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. khao khát yêu đương → tâm hồn lãng mạn.Tâm hồn : “đung đưa” + Mắt trừng : mắt quắc lên dữ tợn. bản lĩnh của người chiến sĩ TT. QD đã chạm khắc được tượng đài người liệt sĩ vô danh. Qua đó. hiến dâng cả tuổi xanh cho đất nước với tinh thần Quyết tử cho TQ quyết sinh “ ®o¹n 2 chẳng tiếc đời xanh” → lời thơ vang lên như một lời thề. TT11.H·y cho biÕt ch©n dung + Áo bào thay chiếu: hiện thực của đoàn quân TT. GV cho HS tiÓu kÕt nhưng các anh quyết hi sinh tuổi trẻ. GV cho HS tiÓu kÕt IV. Tổng kết Bài thơ ghi lại hào khí của tuổi trẻ VN trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ. Đoạn 4 . chói ngời vẻ đẹp lí tưởng. chậm thể hiện rõ nét tâm hồn. tình cảm của các chiến sĩ TT (gắn bó máu thịt với đồng đội và những nơ mà các anh dã hành quân qua) . Có thể nói qua chân dung người lính TT. trg lòng TQ. Trải qua bao năm tháng nhg bài thơ vẫn sống mãi với thời gian. được hiểu như sự trở về với đất ( GV cã thÓ cho HS th¶o mẹ. thể hiện mộng giết giặc. là nỗi nhớ da diết.Quyết tâm ra đi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV hái: .2010 GV bình từ “đong đưa” # từ . ko hẹn ngày về. TT9. toả sáng vẻ đẹp tâm hồn.H·y lµm râ vÎ ®Ñp l·ng liệm bằng chính quần áo đơn sơ của những chiến sĩ ấy (có m¹n vµ chÊt bi tr¸ng cña người cho rằng chiếu thay áo bào bọc thây → ko phù hợp h×nh ¶nh ngêi lÝnh TT lắm với hiện thực của đoàn quân TT). là cõi đi về trong mộng → những trái tim rạo rực.Cuối đoạn thơ nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hi sinh TT10. GV ®äc ®o¹n 3 . Lí tưởng cao đẹp đã lấn át cái bi thương → tinh thần bi tráng. trang trọng. + Mơ dáng kiều thơm : HN với những dáng kiều thơm vẫn hiện về trong giấc mộng. . chết thì hồn các anh vẫn đi cùng đồng đội  Giọng thơ buồn. áo bào gợi nét cổ kính. + Mượn âm vang của dòng sông Mã để tiễn biệt các anh → luËn 2 c©u hái nµy) tính bi hùng trong sự hi sinh  Hình ảnh người lính TT hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất bi tráng.

Củng cố . GV nhÊn m¹nh :lêi thÒ cña nh÷ng ngêi lÝnh TT chÝnh lµ lêi thÒ cña t¸c gi¶ .luyện tập GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK ( trang 90): GV cho HS so s¸nh bµi th¬ nµy víi bµi th¬ “§ång chÝ” .VÒ nhµ häc bµi .ChÝnh H÷u ch©n dung anh bé ®éi cô Hå trong 2 bµi th¬ : T©y TiÕn thiªn vÒ c¶m høng l·ng m¹n.2010 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc V. GV ®äc ®o¹n 4 TT15. GV hái : V× sao ë khæ cuèi. t¸c gi¶ viÕt :Hån vÒ SÇm Nøa ch¼ng vÒ xu«i? TT16. ®ång chÝ thiªn vÒ c¶m høng hiÖn thùc D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Ho¹t ®éng 3 GV cho HS híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT14.So¹n bµi míi : NghÞ luËn vÒ mét ý kiÕn bµn vÒ v¨n häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 52 Töôøng .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 21, Làm văn : 7/10/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY - Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh,..để làm bài nghị luận văn học - Biết cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lên lớp, GV kết hợp các phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, tổng hợp.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
53

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : - Cảm nhận của em về hình ảnh người lính Tây Tiến ? - Hãy khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ( Về hình ảnh, về ngôn ngữ, về giọng điệu,…?) III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề và *Đề 1:Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn lập dàn ý học Việt Nam phong phú, đa dạng;nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán, quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước” Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên? TT 1: GV hướng dẫn hs tìm hiểu 1. Tìm hiểu đề: đề 1 VD1. GV gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm GV hỏi: Để hiểu đúng đề, em hãy làm rõ nghĩa của các từ, cum từ: phong phú, đa dạng, chủ lưu, quán thông kim cổ? GV cho hs cử đại diện nhóm lên trình bày → nhận xét, bổ sung GV hỏi:Vậy thì bài viết cần làm rõ nhận định của Đặng Thai Mai như thế nào? GV chốt lại vấn đề cần suy luận TT 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề 2 -GV hướng dẫn hs thảo luận, lớp chia thành 4 nhóm lập dàn ý của đề nghị luận trên trên cơ sở của việc tìm hiểu đề -Các nhóm sẽ lần lượt trả lời, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và bổ sung để hoàn thiện -GV định hướng để hs tìm hiểu và Nghĩa của các từ, cụm từ trong đề bài : +Phong phú, đa dạng: có nhiều tác phẩm với nhiều hình thức, thể loại khác nhau +Chủ lưu: dòng chính (bộ phận chính ), khác với phụ lưu và chi lưu +Quán thông kim cổ:Từ xưa đến nay trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt nam, Dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt → Yêu cầu trọng tâm: Từ xưa đến nay, trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam, dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt 2.Lập dàn ý: ( SGK) VD2. Cần hiểu cách nói ẩn dụ: - Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ: chỉ thấy được trg phạm vi nhỏ hẹp. - Lớn tuổi đọc sách như ngắm trang ngoài sân: theo t/g, kinh nghiệm, vốn sống nhiều hơn thì tầm nhìn được mở rộng hơn khi đọc sách. - Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài: càng nhiều vốn sống, vốn văn hoá, kinh nghiệm thì đọc sách càng hiệu quả.  Càng lớn tuổi, có vốn sống, vốn văn hoá, k/nghiệm, …nhiều thì đọc sách càng hiệu quả. Song cần chú ý

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
54

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
nắm bắt các bước làm một bài văn nghị về một ý kiến bàn về văn học GV: để hs tự về nhà làm dựa vào hướng dẫn SGK TT 3. GV cho HS rút ra cách làm bài… GV hỏi: Sau khi tìm hiểu đề và lập dàn ý của đề văn trên, em hày nêu các bước nghị luận về một ý kiến bàn về văn hoc? HS trả lời, bổ sung GV nhận xét và hoàn thiện GV mời hs đọc ghi nhớ

Năm học 2009 - 2010
ko phải ai từng trải cũng hiểu sâu sắc tác phẩm ( tpvh). nếu người trẻ tuổi biết tự nâng cao trình độ văn hoá, trình độ lí luận, chú ý quan sát thì cũng sẽ hiểu sâu sắc tác phẩm. II. Các bước làm một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: -Đọc kĩ đề, giải thích nghĩa của các từ, cụm từ, câu khó hiểu trong đề -Dùng các thao tác làm văn (thích hợp) để suy luận, đánh giá ý kiến bàn về văn học đó đúng hay sai, đúng hoàn toàn hay chỉ đúng một phần -Nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống *Lưu ý:Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm, tác giả văn học… III. Luyện tập: 1. BT1. Trình bày suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Thạch Lam a. Tìm hiểu đề Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực : văn học là thứ vũ khí đb, thứ vũ khí tinh thần, lấy sức mạnh tinh thần làm chính, được tạo nên bởi một thứ chất liệu thanh cao là nghệ thuật. Vh tham gia đắc lực cho công cuộc đấu tranh và cải tạo xh.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luyện tập BT tr 93 TT1. GV hướng dẫn cho HS làm BT1 GV gợi ý về nội dung ý kiến của Thạch Lam, có thể nói sơ qua nội dung của một vài tác phẩm ( Gió lạnh đầu mùa, Nhà mẹ Lê, Hai đứa trẻ,…)

GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn b. Lập dàn ý ý. - MB : Giới thiệu ý kiến của TL - TB: + Giải thích hàm ý của câu nói + Bình luận và chứng minh để làm rõ mục đích viết GV cho HS trình bày → nhận xét, văn của TL + Yêu cầu văn chương ko thoát li thực tế. bổ sung - KB: nhận định về ý kiên của TL và giá trị hiện nay của ý kiến đó. 2. Bài tập 2/SGK/tr 93: TT2. GV hướng dẫn HS làm BT2 a. Tìm hiểu đề: GV nói về xuất xứ của ý kiến trong đề: được trích từ bài “Thơ Tố Hữu” -Nguyên nhân chính: theo Hoài Thanh, còn có viết tháng 5/1976 in lại trong tuyển những nguyên nhân khác góp phần làm nên sự thành tập Hoài Thanh, NXB văn học, Hà công của thơ Tố Hữu như: Năng khiếu, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng nghệ thuật..

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
55

Töôøng

Củng cố .Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác giả) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết Ngày soạn Tên bài mới : 08 : 22 : 8..). thơ điền viên.Về nhà học bài . tình cảm của con người phong phú đa dạng nên có nhiều loại thơ trữ tình khác nhau (thơ về tình yêu. +Giái thích hàm ý của từ “chính” bổ sung +Hoài Thanh nói cụ thể vào trường hợp thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu.)với những nguyên nhân thành công khác +Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình chính trị. Nhu cầu tinh thần.10. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Ý kiến ấy đúng về lí luận -KB: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Nội. Máu và hoa.2010 -Dựa vào cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tác thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu để bày tỏ ý GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn kiến ý b. +Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu và gợi ý cho chúng ta khi tìm hiểu những bài thơ thành công trong thời kì chống Pháp. Việt Bắc. Lập dàn ý: -MB: Giới thiệu ý kiến của Hoài Thanh -TB: GV cho HS trình bày → nhận xét..Nhận định về ý kiến của Hoài Thanh V.2009 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. chứ không nói đến lí do thành công của mọi nhà thơ. Gió lộng.. thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật (phân tích và chứng minh ở các tập: Từ ấy.luyện tập GV gọi HS nhắc lại cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học D. MỤC TI ÊU BÀI HỌC: Giúp HS: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 56 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . chống Mĩ của Tố Hữu. 1982 Năm học 2009 .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Sự giác ngộ lí tưởng và quá trình hoạt động Cách mạng: -Năm 1938. sinh 1920. Nội dung cần đạt PHẦN MỘT : TÁC GIẢ I. SGV. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 57 Töôøng ..GV nhắc lại kiến thức cũ ở chương trình 11.Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của phong cách thơ Tố Hữu. thiết kế bài giảng.12. D.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Ổn định lớp 2. TT2.2002 tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội -Ông thân sinh là một nhà nho nghèo. mất vào lúc 9h24’ ngày 09. -Cách mạng tháng Tám 1945.và từ đó hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng. .Huế .2010 . em hãy tóm tắt tiểu sử Tố Hữu.Nắm được những nét chính trong đường đời. Quê: Thừa Thiên . 3. chúng ta đã được học bài tiểu sử tóm tắt Vậy dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết muốn tóm tắt tiểu sử một tác giả chúng ta cần tóm tắt những yếu tố nào ? Căn cứ vào các nd đó. TH liên tục giữ những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn nghệ và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. -Năm 1939.nhà thơ hoạt động cách mạng ưu tú một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ CMVN.Vài nét về tiểu sử: 1. 2. là Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Huế. ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. B. Cùng với hoạt động c/m. Trái tim tôi chia ba phần tươi đỏ Tôi dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ.. trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi gợi mở.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu Vài nét về tiểu sử của Tố Hữu.thuộc rất nhiều ca dao.Quê hương : xứ Huế -Thiên nhiên thơ mộng. 3. -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cho đến năm 1986. tôi làm thơ cuũn vì sự nghiệp c/m . được kết nạp Đảng. GV nói thêm : Lời tự bạch của TH : “ Suốt đời. Mẹ : con một nhà nho .Hướng dẫn học sinh đọc. dân ca và rất thương con → Cả cha và mẹ đã truyền cho con tính yêu tha thiết với văn học dân gian. TT1 .HỌC 1. Giới thiệu bài mới 4. nêu vấn đề. . tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản . bị bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên nhiều nhà tù ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. đường cách mạng. Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ. độc đáo. đậm bản sắc dân tộc. yêu thích ca dao. Hoàn cảnh xuất thân: -Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành. Kiểm tra Bài cũ Hãy cho biết cách làm bài văn nghị luận bàn về một ý kiến văn học . đường thơ của Tố Hữu. .SGK.Năm 1996. -Một vùng văn hóa phong phú.

. Máu và hoa : Chất sử thi.Việt Bắc :Giàu tính dân tộc và đại chúng (Cá nước. +Thể hiện thành công hình ảnh và tâm tư của quần chúng nhân dân kháng chiến.Đường cách mạng.Ra trận.Con đường thơ của TH gắn liền với lí tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh c/m . tâm hồn sôi nổi.Gió lộng : Cảm hứng lãng mạn phơi phới .Từ ấy : Sự kết hợp đẹp đẽ giữa nghệ thuật và c/m. đã tạo nên một hồn thơ Tố Hữu Hoạt động 2 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đường cách mạng.Các chặng đường thơ gắn bó song hành với các chặng đường c/m . Lượm. + GP: Ca ngời thắng lợi của c/m. khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới. bổ sung ) GV cùng HS hoàn thiện phần này GV nói thêm về nghệ thuật của các tập thơ. Thù muôn đời muôn kiếp không tan ) . Giải phóng 14 bài ( 42-46) . Khuynh hướng sử thi đậm nét (Bài ca mùa xuân 61.Chặng đường thơ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp . tự do của TQ. phản ánh những chặng đường gian lao anh dũng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Là một thành công mở đầu cho thơ ca hiện thực XHCN ( Từ ấy. sâu nặng với miền Nam ruột thịt.. các chặng đường thơ ( 5 nhóm – 5 chặng. + Ca ngợi Đảng. âm hưởng anh hùng ca ( Bác ơi. Hai đứa bé. Bầm ơi. củ nền độc lập.Nội dung :Giá trị đặc sắc của Từ ấy là ở chất men say lí tưởng.2010  Quê hương. + ML: phản ánh cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trg xh → cảm thông + XX: Thể hiện tâm tư của người tù trẻ tuổi tha thiết yêu đời. GV cho HS rút ra nhận xét cho nội đấu tranh c/m ở Huế) và cuộc đời hoạt động c/m dung trên.) .Gồm có 3 phần : Máu lửa 27 bài ( 37-39). thể hiện tình cảm thiết tha.Chặng đường thơ trong thời kì chống Mỹ Phần này GV cho HS thảo luận GV chia lớp thành 6 nhóm để thảo luận về các chặng đường c/m.Chặng đường thơ trong những năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc -Nội dung :Ghi sâu ân tình của c/m. Chị vú em. giữa người c/sĩ – thi sĩ . ca ngợi Bác Hồ 3-Tập thơ Gió lộng (1955-1961): . Quê mẹ. Theo chân Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 58 Töôøng . khao khát tự do và ý chí kiên cường. Bà mẹ Việt Bắc. ca ngợi cuộc sống mới. gia đình. nhạy cảm. Đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ . 10 năm hoạt động c/m sôi nổi . Xiềng xích 30 bài ( 39 -42). chất lãng mạn trong trẻo. 2-Tập thơ Việt Bắc (1947-1954): . . Bà bủ. Việt Bắc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Lên Tây Bắc. trẻ trung của một cái tôi trữ tình mới. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên . . . Phá đường. đường thơ của TH II. 1-Tập thơ Từ ấy (1937-1946) : 10 năm thơ. 4-Hai tập thơ Ra trận (1962-1971) và Việt Nam máu và hoa (1972-1977): . Nội dung : +Việt Bắc là bản anh hùng ca của cuộc kháng chiến. thời đại ( có nhiều cuộc TT3. đường thơ . Tiếng hát sông Hương…) . 1 nhóm nhận xét.

Hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu. đb phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt ( sử dụng tài tình các từ láy. -Thơ Tố Hữu kết hợp hai yếu tố cách mạng và dân tộc -Thơ Tố Hữu sức thu hút là niềm say mê lí tưởng và tính dân tộc đậm đà GV cho HS nhận xét về con đường c/m. của cả dân tộc + Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tư nhiên.2010 . thất ngôn + Về ngôn ngữ : thường sử dụng những từ ngữ và cách quen thuộc với dân tộc. các vần thơ) IV. GV :Em hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của p/c thơ TH HS : Tìm hiểu SGK . các thanh điệu.Một tiếng đờn và Ta với ta : mang tính triết lí. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn. kế tục truyền thống lớn của thơ ca dân tộc. tình cảm lớn niềm vui lớn của con người cách mạng. hi sinh. thơ trữ tình chính trị.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Bác…) . . GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể từng đặc điểm + GV giải thích thế nào là trữ tình chính trị + GV cho HS tìm các biểu hiện cụ thể của tính trữ tình chính trị trong thơ TH (SGK) + GV giải thích thế nào là tính dân tộc + GV cho HS tìm các biểu hiện của tính dân tộc trong thơ TH ( SGK) Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét chung về tác giả và đọc phần ghi nhớ SGK IV.Củng cố . phản ánh chặng đường c/m gian khổ. Một tiếng đờn ( 1992) và Ta với ta ( 1999) . tâm hồn dân tộc trong sự vận đọng của tiến trình lịch sử đất nước.  Bảy tập thơ của TH ( nhất là 5 tập đầu) có thể coi là những cuốn biên niên sử bằng thơ ghi lại đời sống dân tộc. tính phổ quát về cuộc đời và con người. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) -Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang đậm tính dân tộc + Về thể thơ : Sử dụng nhiều thể thơ nhưng đb thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc: lục bát.Mang tính chiêm nghiệm. III. Phong cách thơ Tố Hữu ( có thể chia thành 4 ý như cũ) -Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc ( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. đằm thắm.Thơ Tố Hữu là một thành công xuất sắc của thơ cách mạng. trả lời TT2. Kết luận . con đường thơ TH Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phong cách thơ của Tố Hữu TT1. 5.Luyện tập Phong cách nghệ thuật thơ TH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 59 Töôøng .Ca ngợi dũng khí kiên cường của dân tộc. chiêm nghiệm Năm học 2009 .

Làm BT 2 ( nếu còn thời gian) * Gợi ý BT2: Lời nhận xét của XD là sự đánh giá rất cao tâm hồn và tài năng của TH. rất dễ biến thành lời kêu gọi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Nhưng những vấn đề ấy lại được TH viết như lời tâm sự chan chứa niềm tin yêu với đồng bào. đồng chí. tác đoọng mạnh mẽ tới cảm nghĩ của người đọc. Thơ chính trị thường khô khan. hô hào. người nghe.Về nhà học bài .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác phẩm ) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 60 Töôøng .2010 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . D.

thảo luận. SGV. B.Giới thiệu bài mới V. . giọng điệu. .hình ảnh.HỌC I. cội nguồn sức mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng và kháng chiến.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 25. GV phối kết hợp các phương pháp : Phát vấn. Tìm hiểu bài Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 61 Töôøng .Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên các tập thơ và nêu phong cách thơ của Tố Hữu.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . tóm tắt những ý chính → Lên lớp.Ổn đinh lớp II.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. đất nước. dựa vào câu hỏi SGK GV cho HS cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc.2010 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp học sinh: . với nhân dân. Tài liệu tham khảo . C. thuyết giảng.Cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng. 26 Đọc văn : 10/10/2009 Năm học 2009 . Tố Hữu đã nâng lên thành một tình cảm mới in đậm nét thời đại đó là ân tình cách mạng. thể thơ. .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH SGK. ngôn ngữ.Từ đó làm nổi bật sự kết hợp hai yếu tố dân tộc và cách mạng trong thơ Tố Hữu.Thấy được nghệ thuật giàu tính dân tộc của bài thơ thể hiện trong kết cấu . III.Thấy được tình cảm thủy chung truyền thống của dân tộc. gợi mở.

GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về đoạn trích. Cuộc chia tay giữa người ở lại và người ra đi sung . hoà hợp nhau  khó phân biệt đâu là chủ thể. tình cảm mộc mạc của người .Vị trí của đoạn trích 2.Bố cục của đoạn trích của bài VB ( gồm 150 câu ). bồn chồn . GV hỏi : chàm  hoán dụ. người về) Hữu và trong nền văn 4. đâu là khách thể  tình cảm tha thiết. Cảm nhận chung học ? TT2. Đây là một đỉnh cao của thơ TH và cũng là một tác phẩm xuất sắc của VHVN thời kì kháng chiến chống Pháp .20 câu đầu: Tái hiện cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người ở lại và người ra đi . dân ca. TT1. mặn nồng giữa người đi.Hoàn cảnh sáng tác của bài thắng ĐBP các cán bộ kháng chiến ( cơ quan TW của Đảng và chính phủ) rời chiến khu VB trở về Hầ Nội . . nồng nàn . Mình . Đọc . Tìm hiểu chung 1. thống nhất.hiểu 1.Giá trị của bài thơ trong sự . Bố cục : 2 phần .Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc • Nhìn cây  nhớ núi. kẻ ở . • Tình cảm của người ở lại được thể hiện qua : áo TT2.Còn lại : Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra nghiệp sáng tác của Tố đi. bổ II. thơ ? Đây là một sự kiện thời sự có tính lịch sử . cách gọi đầy tha thiết ( mình : người ở lại. cảm thấy bâng khuâng. vì nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay nên nhắc người ra đi phải luôn nhớ đến Hoạt động 2 cội nguồn GV hướng dẫn học sinh Đọc hiểu • Nhớ 15 năm  thời gian cán bộ c/m hoạt động đoạn trích ở VB . 3. + Người ở lại lên tiếng trước.Vị trí của đoạn trích : Trích đoạn mở đầu phần I.Giọng điệu trữ tình • Người đi nghe lời tâm tình của người ở lại  ngọt ngào tha thiết. ta : người về ) . . GV nhận xét.Lời chia biệt : ( 8 câu) *4 câu đầu + Mình – ta : đại từ xưng hô quen thuộc của ca dao. nhìn sông  nhớ nguồn đoạn trích theo kết cấu đối đáp (đọc * 4 câu tiếp theo là lời đồng vọng giữa người đi và kẻ theo phân vai ) gần gũi với ca dao tạo sự ở : hô ứng đồng vọng.Hãy nhận xét về cách dùng từ xưng hô Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 62 Töôøng . ta có sự chuyển hoá. GV định hướng cho HS nêu cảm nhận chung về bài thơ . . Sau chiến . Hoàn cảnh sáng tác TT1. 1954 . Nội dung bài giảng Năm học 2009 . GV yêu cầu HS trả lời các nd sau : Bài thơ được sáng tác vào tháng 10.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Các hoạt động Hoạt động1. sự quấn quýt.2010 PHẦN HAI : TÁC PHẨM I.

Phần còn lại: Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra đi. người ở lại gợi lại những kỉ niệm gì? GV nhận xét. Điệp từ ta – mình đảo quanh từ với  thể hiện quan hệ sóng đôi . người về) .Câu 9  20 : Người ở gợi lại những kỉ niệm về một thời đã qua . luôn mặn mà. quây quắt.? + Nhắc đến : mưa. trám rụng ko ai hái. sắt son thuỷ chung với cách mạng .Hãy phân tích sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ( cử chỉ.?.Người về khẳng định tình cảm : Ta với mình. GV hướng dẫn HS tìm hiểu về nd Hình ảnh VB…. mênh mang . lũ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn trong văn bản ? . Nhớ VB là nhớ đến c/m .. mù : những gian khổ trong những ngày kháng chiến . VB là cái nôi của c/m  VB là vùng đất thiêng liêng. ko nói lên lời  ngôn ngữ của bàn tay đã nói lên được tình cảm gắn bó tha thiết của 2 đối tượng .. cầm tay : nghẹn ngào. Hồng Thái . Cảnh hắt hiu lau xám nhưng tình thì vẫn đậm đà sắt son . + Nhớ VB là nhớ căn cứ cách mạng : Nhắc đến các di tích lịch sử Tân Trào.. chiều  t/g gợi nhiều nỗi nhớ . + Đưa ra câu hỏi : Mình đi có nhớ . tràn ngập cả ko gian. người ở lại muốn nhắc nhở người ra đi về vấn đề gì ? . . mình về có nhớ . + Nhớ VB là nhớ đến nghĩa tình đồng bào • Mình về rừng núi . không tách rời . nhìn đâu cũng thấy buồn . GV hỏi: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 63 Töôøng .Qua việc gợi nhớ đến thời gian 15 năm và không gian cây núi sông nguồn. 2. tại sao? . ai là người lên tiếng trước. khó khăn. gian khổ nhg mặn nồng tình cảm  phảng phất âm hưởng ca dao • Nhớ mối thù nặng vai : cụ thể hoá .2010 dân VB . mây. đinh ninh : nhớ mãi lời thề  bộc lộ nỗi lòng . hành động) Giáo viên đưa thêm d/c : Ví dụ : Chàng về để áo lại đây Phòng khi thiếp nhớ cầm tay đỡ buồn Hay : Chàng về thiếp chẳng cho về Thiếp níu cái áo thiếp đề câu thơ hoặc :cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thuý Kiều : Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.trám bùi .. trước sau như một... măng già ko ai bẻ  tô đậm cảm giác trống vắng và nỗi nhớ không nguôi trong lòng người ở lại • Nỗi nhớ đầy ắp. bổi hổi. dẫu nghèo cực những vẫn chân tình rộng mở. + Nhớ bếp lửa : ngọn lửa ấm áp tình người VB TT3.Khi chia tay.Trong cuộc chia tay. .Câu 25 42 : Nhắc lại những sinh hoạt thời kháng chiến + Nhớ VB : như nhớ người yêu  nỗi nhớ da diết. sâu nặng .. → thấy được sự kế thừa pha trộn yếu tố dân tộc và yếu tố cách mạng trong thơ Tố Hữu . bồi hồi + Nhớ cụ thể ở hai điểm : đêm. bổ sung sau mỗi câu trả lời của hs Năm học 2009 . + Nhớ những ngày tiền khởi nghĩa ( trước 1945) • Nhớ chiến khu • Miếng cơm chấm muối : cuộc thiếu thốn. mình với ta ..

chiều kích của quân đội VN là chiều kích của núi sông . Mùa hè : âm thanh có tiếng ve .. láy phụ âm. . con người bầu bạn với núi rừng . khó khăn nhg giàu tình .. đánh giặc anh hùng + Rừng núi cùng con người đánh giặc  nhân hoá . Chày đêm nện cối đều đều suối xa. cơ quan. kháng chiến ntn? + Nhớ con người VB gian khổ: nhớ người mẹ… + Nhớ cảnh sinh hoạt : lớp học. màu sắc xanh. bất khuất của con người VB . sẵn sàng chống chọi hiểm nguy  vẻ đẹp phi thường. Mùa xuân : mơ nở trắng rừng  vui Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô tươi . săn thú .: vẻ đẹp của sự cần cù trong lao động . • Hái măng một mình : một vẻ đẹp gắn bó với môi trường tự nhiên. Câu hỏi : → Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến . • Người đan nón . sôi nổi + Lực lượng của cuộc kháng chiến : TT4. liên hoan.Các câu còn lại : Khung cảnh VB trong kháng chiến . trùng trùng  lực lượng lớn về khung cảnh VB trong kháng chiến mạnh .: giai điệu bày tỏ những cung bậc tình cảm  vẻ đẹp về tâm hồn . -Vẻ đẹp. màu sắc vàng tràn trề cả rừng phách .. thành công về nghệ thuật của  Cảnh mang vẻ đẹp của bút pháp hội hoạ . GV: Thuyết giảng cho học sinh cảm tiếng mõ. nhận vẻ đẹp 2 câu thơ gây cảm xúc . có nhiều Tố Hữu khi phác hoạ bức tranh tứ bình? sắc màu và sắc độ của ánh sáng .2010 + Nhớ cuộc sống thiếu thốn. hào hùng . GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo hiểm nguy để đi tiếp tế lương thực → nghệ luận ( t/g 5 phút) thuật cường điệu hoá.Không khí cuộc k/c + Kết quả : Quân ta chiến thắng với những chiến công Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 64 Töôøng .. nắng rực rỡ .Câu 43.. yên ả . rừng trở thành hồn thiêng của sông núi đã gắn bó .. nhịp thơ 2/2 như là nhịp bước quân hành  ko khí khẩn trương. • Dân công: đỏ đuốc từng đoàn. + Cảnh : Mùa đông : mùa đông rất đẹp. • Nhớ tiếng hát . Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu • Bộ đội : điệp điệp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .. Mùa thu : ánh trăng thanh • Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều bình. tiếng chày .Tác giả nhắc lại những sinh hoạt thời cảm  tình gắn bó như ruột thịt . GV thuyết giảng: Thành công của TH là + Người : phác hoạ được bức tranh tứ bình về nỗi • Dao gài thắt lưng : đi làm rẫy. tham gia và trở thành vũ khí chiến đấu + Không khí của cuộc kháng chiến : Đêm đêm rầm rập như là đất rung : điệp từ.52 : Bức tranh tứ bình về cảnh và người VB mạnh về vẻ đẹp con người và cuộc sống ( vẻ đẹp của cảnh và người VB) Việt Bắc trong những năm kháng chiến. Hình ảnh ánh sao . bước chân nát đá → những bước chân khoẻ khoắn vượt lên mọi TT5.mũ nan : chất lãng mạn  vẻ đẹp lãng mạn. • Nhớ người mẹ nắng cháy lưng đỏ. tư thế nhớ và nỗi nhớ được thị giác hóa.

niềm tin và hi vọng của mọi người VN yêu nước (Vì VB là nơi có cụ Hồ sáng soi.Về nhà học bài . 2. kiểu kết cấu đối đáp trong ca dao. nhóm còn lại nhận âm hưởng sử thi hiện đại. Củng cố . TT6.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV cho HS nhận xét về phần 2 Thể thơ lục bát. Hướng dẫn học sinh đúc kết lại nội  VB tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách thơ Tố dung và nghệ thuật đoạn trích Hữu.luyện tập . mang ( mỗi nhóm một câu. người đi → nhấn khác so với những đoạn thơ đầu ) mạnh tình cảm  Vẻ đẹp của cảnh. là khúc hát tâm tình chung của con người kháng chiến. giàu nhạc điệu .GV cho HS làm BT2 trong SGK D.2010 . suy nghĩ . nơi hội tụ bao tình cảm. có TW. ca ngợi khối đại đoàn kết xét) toàn dân. đậm sắc thái dân gian nhưng giàu hình ảnh. + Khẳng định VB là quê hương của c/m. III. là đầu não của cuộc k/c.Lực lượng cuộc k/c vang dội: Hoà Bình. của nhân dân → Tác gia ca ngợi và nhắn nhủ với người đọc về truyền thống quý báu anh hùng bất khuất. Nghệ thuật : TT7.4 câu thơ cuối nhắc lại cả một quá trình gắn bó thơ. ngôn ngữ giản dị. Tây Bắc. Giọng thơ tâm Hoạt động 3 tình ngọt ngào. GV cho HS nhận xét về giọng điệu .Kết quả cuộc k/c? → Đoạn thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca. Nội dung VB là khúc hùng ca. là căn cứ địa vững chắc. chính phủ luận bàn việc công). ngôn ngữ (có gì và lời đồng vọng của kẻ ở. ân nghĩa thuỷ chung của c/m. V.GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK . nhịp điệu. chân thành. hình ảnh. đằm thắm. Điện Biên. của con người VN. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Soạn bài tiếng Việt : Luật thơ RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 65 Töôøng . của người VB và khung cảnh hùng tráng của VB trong kháng chiến. mộc mạc.Tổng kết 1.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .… .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . æn ®Þnh tæ chøc: 2. .SGK. phÐp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 66 Töôøng . B. Kü n¨ng: N¾m ch¾c ®îc luËt th¬ cña c¸c thÓ th¬ ®Ó vËn dông ph©n tÝch. ngò ng«n vµ thÊt ng«n §êng luËt. Kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬. ho¹t ®éng nhãm ph¸t vÊn. KiÓm tra bµi cò : . 3. 2. 30 Tiếng Việt : 17/10/2009 : LuËt th¬ A. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t * Häat ®éng 1: Híng dÉn I. KiÕn thøc: N¾m ®îc mét sè quy t¾c vÒ sè c©u. Kh¸i niÖm: LuËt th¬ lµ tßan bé nh÷ng quy t¾c vÒ Hs ®äc sgk phÇn 1 .c¸ch hiÖp vÇn. båi dìng t×nh yªu tiÕng mÑ ®Î th«ng qua c¸c thÓ th¬ truyÒn thèng.Em h·y ®äc mét ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña c¶nh vµ ngêi ViÖt B¾c. Th¸i ®é: Gi¸o dôc .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 23. nhÞp.trang sè c©u. song thÊt lôc b¸t. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng. sè tiÕng. ®èi thäai. 3. tiÕng.C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch ®· häc. Môc tiªu BµI D¹Y : Gióp HS: 1. C. thanh…cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng: lôc b¸t. häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬ 1. B¶ng phô . ph©n tÝch. TiÕn tr×nh giê d¹y: 1. Giíi thiÖu bµi míi 4.VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. SGV. tÝch hîp . vÇn. Ph¦¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh .

a.NhÞp: 2/2/2.s¬n – hên . 3/3. c. . vÇn.VÇn: mµ .lµ . .Sè tiÕng: 6 – 8 (2 cÆp) . liÔu hên kÐm xanh (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) liÖu ë c¸c mÆt: + TiÕng + VÇn + NhÞp + Hµi thanh. * VÇn: .ThÓ th¬: lôc b¸t .lµ phÇn ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt dßng tríc víi dßng sau.vai trß cña tiÕng: sè tiÕng quy ®Þnh thÓ th¬.VÞ trÝ hiÖp vÇn: lµ yÕu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 67 Töôøng . NhËn xÐt: * TiÕng: . 4/4 . Ph©n tÝch ng÷ liÖu. ? ThÕ nµo lµ luËt th¬? phô) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n Lµn thu thñy nÐt xu©n s¬n Hoa ghen thua th¾m.2010 hµi thanh. thanh ®iÖu. Ng÷ liÖu( B¶ng phô) b. C¸c nh©n tè cÊu thµnh luËt th¬.Hµi thanh: 4 T T 5 6 B B B 7 8 Gv ®a ng÷ liÖu ( Dïng b¶ng mÉu nhÊt ®Þnh. 4/4. gåm 3 Lôc Híng dÉn hs ph©n tÝch ng÷ B¸t 1 2 B B 3 Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn 101 vµ tr¶ lêi c©u hái. ng¾t nhÞp… trong c¸c thÓ th¬ ®îc kh¸i qu¸t theo nh÷ng kiÓu 2.®Æc ®iÓm cña tiÕng: phÇn: phô ©m ®Çu. h¬n . .

ThÓ th¬ lôc b¸t (Ng÷ liÖu) * Ph©n tÝch ng÷ liÖu * NhËn xÐt. thÓ th¬ truyÒn thèng Gv yªu cÇu hs theo dâi vµo ng÷ liÖu môc I. Mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng.NhÞp: ch½n.2010 x¸c ®Þnh luËt th¬. C¸c thÓ th¬ d©n téc. * Ng÷ liÖu: Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Ch÷ tµi.2 vµ tr¶ lêi c©u hái.Sè tiÕng: ch½n . a. ThÓ th¬ song thÊt lôc b¸t. 1. .VÇn: lng. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn tè ®Ó Năm học 2009 . thanh ®iÖu. ch©n lu©n phiªn nhau. qu¸t c¸c nh©n tè cÊu thµnh ®Þnh luËt * Häat ®éng 2: Híng dÉn => C¸c yÕu tè trªn cÊu thµnh luËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 68 Töôøng . * Hµi thanh (phèi thanh): lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thanh ®iÖu t¹o nªn ®Æc thï cho thÓ th¬. * NhÞp: c¨n cø vµo sè tiÕng ch½n.Hµi thanh: ®èi xøng. lÎ. * Ng÷ liÖu: II. Tõ ®ã ®i tíi nhËn xÐt kh¸i luËt th¬. b. häc sinh t×m hiÓu: mét sè th¬. ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau Tr¶i qua mét cuéc bÓ d©u Nh÷ng ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng T. lu©n phiªn B* Sè dßng th¬: c¨n cø ®Ó x¸c th¬. .

ngò ng«n b¸t có ( 5 tiÕng. vÇn.8: nh thÓ lôc b¸t.NhÞp:+ c©u 7. vÇn: ®éc vËn. * Ph©n tÝch ng÷ liÖu: SGK T103 * NhËn xÐt: Sè tiÕng: 5 tiÕng .8.6.2010 * Ph©n tÝch ng÷ liÖu.T th¬ cña thÓ th¬ song thÊt tuyÖt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 69 Töôøng . ThÓ th¬ thÊt ng«n: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. * NhËn xÐt. 4-4 .7:thanh B hoÆc 2. Khãi Cam TuyÒn mê mÞt thøc m©y. 8 dßng). gieo vÇn c¸ch. .8: nhÞp 2. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt th¬ cña thÓ th¬ lôc b¸t? * Ng÷ liÖu Trèng Trµng thµnh lung lay bãng nguyÖt.4. nhÞp: lÎ. a. ChÝn lÇn g¬m b¸u trao tay Nöa ®ªm truyÒn hÞch ®Þnh ngµy xuÊt chinh… ( §oµn ThÞ §iÓm (?). ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. hµi thanh cña ng÷ liÖu.7: nhÞp 3.thÊt ng«n tø ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.7: vÇn T + cÆp 6. C¸c thÓ th¬ §êng luËt. . vÇn. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt thanh T.Hµi thanh: Năm học 2009 . Chinh phô ng©m) Häat ®éng nhãm: Nhãm 1: ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. + cÆp 7.Sè tiÕng: 7. + cÆp 6. ThÓ th¬ ngò ng«n: . nhÞp. 4 dßng . hµi thanh cña ng÷ liÖu.8: vÇn B + gi÷a 2 cÆp: vÇn liÒn. nhÞp.VÇn: + cÆp 7.7. + c©u 6. . thanh: lu©n phiªn B .2. hµi b.ngò ng«n tø tuyÖt (5 tiÕng.2.

6 dßng 1 vµ 2 -ThÊt ng«n b¸t có: trong T×m hiÓu ng÷ liÖu 2: Qua ®Ìo ngang (Bµ ng÷ liÖu mµ gv ®a ra. HuyÖn Thanh Quan) SGK T105 . thanh cña ng÷ liÖu1 HS t×m hiÓu ng÷ liÖu 2: SGK 105 có dßng). Häat ®éng nhãm: Nhãm 2: Ph©n tÝch c¸ch gieo vÇn. gv chèt l¹i. 4 . (H HS tiÕp tôc nhËn xÐt ®Æc å ChÝ Minh) ®iÓm cña thÓ th¬ ®ã gv chèt l¹i. C¶nh khuya nh vÏ.2010 (7 tiÕng. Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ.T106 * NhËn xÐt: tiÕng: 7 tiÕng vÇn: ch©n. ngêi cha ngñ. 8 T×m hiÓu ng÷ liÖu 1: C¶nh khuya TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa.ThÊt ng«n tø tuyÖt: + niªm dßng 1 vµ 4 + ®èi: c¸c tiÕng 2 .thÊt ng«n b¸t (7 tiÕng. ®éc vËn nhÞp: 3.4 . Năm học 2009 . ng¾t nhÞp vµ hµi dßng).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn lôc b¸t? Hs nhËn xÐt. hµi thanh: . Gv ®a ng÷ liÖu (b¶ng phô). Sau Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 70 Töôøng . Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa.4 hoÆc 4-3.

ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong ®o¹n th¬ trÝch dÉn trong bµI th¬ Sãng → so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thÓ ngò ng«n §êng luËt vµ thÓ 5 tiÕng hiÖn ®¹i ¤i con sãng ngµy xa Vµ ngµy sau vÉn thÕ Nçi kh¸t väng t×nh yªu Båi håi trong ngùc trÎ HS t×m hiÓu c¸c thÓ th¬ vÒ khæ th¬. sè HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ®Þnh. NhËn xÐt vÒ vÇn vµ c¸ch gieo vÇn. C¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i 1.2010 + niªm dßng 2 vµ 3. T×m hiÓu ng÷ liÖu: ( chän mét vµi ®o¹n th¬ thuéc c¸c bµi th¬ trong phong trµo Th¬ míi) * NhËn xÐt: * Häat ®éng 3: Híng dÉn hiÖn ®¹i HS ph©n tÝch ng÷ liÖu: thÓ th¬ → Tõ nh÷ng ng÷ liÖu trªn em thÊy luËt th¬ trong th¬ hiÖn ®¹i cã g× kh¸c víi luËt th¬ trong th¬ truyÒn thèng? HS tr¶ lêi GV chèt l¹i HS ®äc SGK phÇn ghi nhí * Häat ®éng 4: Híng dÉn HS luyÖn tËp BT1 V»ng quyªn vÆc bãng thuyÒn => Th¬ hiÖn ®¹i kh«ng h¹n ®Þnh tiÕng ë mçi dßng nhng vÇn vµ nhÞp ë nhiÒu trêng hîp vÉn ®ãng vai trß nhÊt * Ghi nhí: SGK T107 IV. 6 vµ 7. 5 vµ 6 III. sè c©u trong bµi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . BT1.4 -6 dßng 3 vµ 4. LuyÖn tËp. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 71 Töôøng . 1 vµ 8 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . 4 vµ 5.

®en. hÌn • Kh¸c : + VÇn : bµi MÆt tr¨ng 1 vÇn ( ®éc vËn). gi¸n c¸ch. c©u 4) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 72 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn M©y quang giã bèn bªn NÒ cho trêi ®Êt tr¾ng QuÐt s¹ch nói s«ng ®en Cã khuyÕt nhng trßn m·i Tuy giµ vÉn trÎ lªn M¶nh g¬ng chung thÕ giíi Soi râ : mÆt hay. TT ë tiÕng thø hai vµ thø t. BT2.T hoÆc niªm B.2010 Tríc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh. lªn . em Em nghÜ vÒ biÓn lín Tõ n¬i nµo sãng lªn • Gièng : ®Òu 5 tiÕng BT2.B. C¸ch lµm gièng nh bµi trªn BT3. GV híng dÉn cho HS lËp m« h×nh ng N vµ § D 1 D 2 D 3 D B T T B Năm học 2009 . hÌn) + NhÞp: ng¾t nhÞp kh¸c nhau + Hµi thanh: cã sù lu©n phiªn B. ¶nh hëng cña thÓ th¬ thÊt Niªm ( c©u 1. GV cho HS tù lµm BT3. ng¾t nhÞp 4/3) Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá/ miÕng trÇu h«i Nµy cña Xu©n H¬ng/ míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn nhau/ th× th¾m l¹i §õng xanh nh l¸/ b¹c nh v«i BT4. M« h×nh ©m luËt TiÕ 1 2 3 4 5 6 7 T B B T B T T B «i «i «i 4 ( vÇn liªn tiÕp. gieo vÇn c¸ch ( bªn.

ThuyÒn vÒB níc l¹iT/.luyện tập : GV cho HS tự phân tích mô hình âm luật qua một số bài thơ cụ thể của thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thể thất ngôn bát cú ( nếu còn thời gian) D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . gieo vÇn. GV híng dÉn cho HS lµm BT 4 GV gîi ý vÒ c¸ch ng¾t nhÞp. vÇn. ng¾t nhÞp) Con thuyÒnB xu«i m¸iT/ níc songB song.4. c©u 4.Hµi thanh c¸c tiÕng 2. hµi thanh → 4 c©u th¬ V.6. hµi thanh. sÇu tr¨mB ng¶. Củng cố . ®èi xøng vµ lu©n phiªn B-T Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 73 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ng«n §êng luËt Năm học 2009 . . niªm vµ ®èi.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . GV cho HS nhËn xÐt vÒ m« h×nh ©m luËt ( tiÕng.VÇn ch©n gieo ë c©u thø 2. hiÖp vÇn c¸ch .Ng¾t nhÞp 4/3 BT4.Tiết sau học Làm văn : Phát biểu theo chủ đề RÚT KINH NGHIỆM ¶nh hëng cña th¬ §êng luËt trong .2010 Sãng gînT trµng giangB/buån ®iÖpT ®iÖp.Về nhà xem bài . Cñi métT cµnh kh«B/ l¹c mÊyT dßng.

Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Tài liệu tham khảo . Làm văn : 22/10/2009 : PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A.Hiểu được yêu cầu. SGV.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 27.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 74 Töôøng . . cách thức phát biểu theo chủ đề.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . B.SGK.

bổ sung. C. Các bước chuẩn bị phát biểu 1. . chết. vượt đèn đỏ.GV cho HS lựa chọn trước một chủ đề. Yêu cầu cần đạt I.… + Những TNGT do đi ẩu: va quệt. . TT2. * Gợi ý về đề cương . GV gợi ý cho HS xác định nội dung cụ thể xoay quanh chủ đề .Mở đầu : + TNGT đã và đang xảy ra trầm trọng. đe doạ đến tính mạng tài sản và sự phát triển của đất nước ta. 2. GV cho HS nhận xét. nguyên nhân chủ yếu của TNGT”. sắp xếp các nd thành đề cương gồm 3 phần : Mở đầu.2010 .HỌC I.Các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT TT3. GV cho HS thảo luận vấn đề → rút ra nội dung bài học. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS xây dựng đề cương phát biểu GV cho HS triển khai nd phát biểu. thảo luận để lập đề cương theo nội dung “Khắc phục tình trạng đi ẩu. nội dung và kết luận TT1. Tây Tiến thuộc thể thơ gì? Hãy phân tích các đặc trưng cơ bản. chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến.Nội dung: + Những biểu hiện của đi ẩu : đánh võng. học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?” TT2. GV cho HS tự lựa chọn nd để phát biểu. Các cơ quan chức năng phải xử phạt đối với các Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 75 Töôøng . chạy quá tốc độ.Ổn đinh lớp II. GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày. Xác định nội dung cần phát biểu . Giải thích vì sao lựa chọn nội dung ấy. chấn thương nhẹ. .Nguyên nhân của TNGT . + Những biện pháp chống hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT: phải tuân thủ luật lệ ATGT. T/g thảo luận 5 phút. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS xác định nd phát biểu TT1.Giới thiệu bài mới IV. chấn thương nặng.Xác định các nội dung cụ thể của chủ đề.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Dự kiến đề cương phát biểu . lạng lách. GV hướng dẫn HS lựa chọn nội dung.Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta. (người điều khiển phải chấp hành luật giao thông).Lời phát biểu gồm những nội dung nào? .GV cho HS đọc chủ đề trong SGK : “Thanh niên.Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết bài thơ Việt Bắc. GV chia lớp thành 4 nhóm. lên lớp GV cho HS nêu ra một vài chủ đề.TNGT gây ra nhiều hậu quả tai hại. III. .Sắp xếp các nội dung ấy cho lôgic và hợp lí.Lựa chọn nội dung để phát biểu? ( nội dung phải phù hợp với chủ đề). + Đi ẩu là một trong những nguyên nhân gây ra TNGT.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

luyện tập : GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ của bài học D.GV gọi 2 → 3 học sinh lên phát biểu ý . Củng cố .Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát kiến ( trên cơ sở của đề cương) biểu TT2. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong dự kiến SGK . . Ngoài ra.Nêu ý kiến phản bác các quan niệm sai lầm về hạnh phúc. cử chỉ. BT2. GV cho HS phát biểu ý kiến II. góp phần giảm thiểu TNGT: Gương mẫu. GV hướng dẫn cho HS xác định nội dung GV gợi ý cho HS tự thảo luận. bấm lỗ bằng lái. phát biểu ý kiến. .Tán đồng và phân tích sâu sắc một ý kiến. chấm dứt hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . truy cứu trách nhiệm hình sự) .Phát biểu quan niệm riêng của mình về hạnh phúc. học sinh trong việc khắc phục tình trạng đi ẩu.Về nhà chọn một nội dung xoay quanh chủ đề Tình bạn để viết bài phát biểu . trước khi phát biểu cần chuẩn bị: + Phương tiện trực quan ( nếu có) + Sự phân bố về thời gian + Tìm hiểu hoàn cảnh.Tiết sau Trả bài viết số 2 RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 76 Töôøng . Ghi nhớ IV. III. giọng nói cho hợp lí và thuyết phục. cần lưu ý điều chỉnh thái độ. lập đề cương theo hướng sau: bày. .Kết luận : Nói lời kết thúc và cảm ơn * Lưu ý : Trong quá trình phát biểu.Kết luận : + Trách nhiệm của thanh niên. thành phần và trình độ người tham gia. tạm giữ phương tiện.2010 trường hợp vi phạm ( tuỳ theo mức độ: phạt hành chính. Hoạt động 3 + Nói lời cảm ơn.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Phát biểu ý kiến TT1. GV cho HS rút ra phần lý thuyết . Luyện tập Hoạt động 4 Gợi ý giải bài tập GV hướng dẫn HS luyện tập BT1.Nội dung: Trình bày nội dung theo đề cương TT3. GV căn cứ vào gợi ý trong SGK để hướng dẫn HS thực hiện BT V.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sau đó trình phát biểu.

2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :8 : 24.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Làm văn : 25/10/2009 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 77 Töôøng .

Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một hiện tượng đời sống .GV : Đề + đáp án. sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Kiểm tra bài cũ III. B. cho hs phân tích.HỌC I. cảm nghĩ của bản thân. .Giới thiệu bài mới IV. C.Ổn đinh lớp II. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 78 Töôøng . biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . lập ý. lập dàn ý.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.2010 TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 A.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một hiện tượng đời sống.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . .

đặt câu ở một số em chưa chuẩn → chưa đạt đến sự trong sáng của TV.Cách dùng từ .GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích k/n “học” + Mục đích của việc học : Học để biết. * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận : Mái ấm tình thương * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Em hãy cho biết thể loại. bác bỏ. tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ.Ý nghĩa của việc việc xuất hiện mái ám tình thương→ Ca ngợi những tấm lòng. phần dẫn chứng còn quá ít b.LẬP DÀN Ý hoàn chỉnh . đạo lí) ái . Về hành văn .Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trình bày trong các tác phẩm văn học. Nhận xét cụ thể ( có nhận xét đính kèm) Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn Töôøng 79 THPT soá 2 Moä Ñöùc . tốt đẹp. . . PT.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt.2010 Đề Hiện nay. lang thang kiếm sống Hoạt động 1 trong thành phố. GV hỏi : I. số phận bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến trong xã hội hiện nay + nguyên nhân. sau 5 phút GV gọi hs 3.Thể loại : NLXH (GT. ở nước ta có nhiều cá nhân. 1. . hành động nhân luận về một tư tưởng.Còn sai nhiều lỗi chính tả . gia đình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .GV cho hs dưới lớp nhận xét.Kiến thức còn hạn chế. thị trấn về nhưng mái ấm tình GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích thương để nuôi dạy. một suy nghĩ (đề 2) mới trước hiện tượng đời sống: Cảm nghĩ của bản . CM. xua đuổi hoặc trục lợi đối với trẻ em thuộc đối tượng trên.Đề xuất quan điểm và biện pháp để nhân rộng hiện TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý tượng ấy * Kết bài : Nêu ra phương hướng. bổ sung cho hoàn chỉnh .Hoàn cảnh. hậu quả. rèn luyện.… .Phê phán thái độ kì thị. nội dung. 1. Nhận xét chung a. Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó. các bài phóng sự … GV cho hs nhận xét. đề vươn lên sống lành mạnh. Về nội dung : . NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề HS thảo luận. thức đã học ( cách làm bài nghị .HS nắm được yêu cầu của đề . BL…) tư liệu của đề ? 2. 2. bổ sung cho II.GV gợi ý cho hs về yêu cầu thân trước hiện tượng này trong phần lập dàn ý III. . giúp các em học tập.

Giới thiệu bài mới IV.Ổn đinh lớp II. Tìm hiểu bài Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 80 Töôøng .2010 D. . phát vấn. .Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về ĐN qua cách cảm nhận của nhà thơ NKĐ: ĐN là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân. SGV.Kiểm tra bài cũ III.Nguyễn Khoa Điềm và bài ĐT : Đất nước .SGK. kết hợp diễn giảng C.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Nguyễn Đình Thi RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 10 : 28.HỌC I. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập Năm học 2009 .Nêu vấn đề. Củng cố .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đất Nước .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . 29 . Tài liệu tham khảo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.Nắm được một số nét đặc sắc về nghệ thuật: giọng thơ trữ tình – chính luận. ND là người làm ra ĐN. vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hoá và văn học dân gian làm sáng tỏ thêm tư tưởng “ĐN của ND” B.Văn : 29/10/2009 : ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm A.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .

Bè côc : 2 phÇn híng ®Ó tiÕp nhËn v¨n b¶n II. Gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch Lµ mét trong nh÷ng ®o¹n th¬ hay vÒ Ho¹t ®éng 2 ®Ò tµi §N trong th¬ VN hiÖn ®¹i GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n (§©y lµ mét ®Ò tµi quen thuéc ®· cã b¶n nhiÒu t¸c gi¶.Quª : HuÕ TT1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ch¬ng V cña trêng ®Ó chia bè côc ca “MÆt ®êng kh¸t väng” n¨m 1971 ( GV nhËn xÐt.Sinh n¨m 1943 t¸c phÈm . mang mµu s¾c chÝnh luËn (võa cã chÊt ngät ngµo. XuÊt xø ®o¹n trÝch TT4. tham gia chiÕn ®Êu vµ trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ho¹t ®éng v¨n nghÖ ë miÒn ( Lª Anh Xu©n. NguyÔn MÜ. bæ sung t¸c phÈm in lÇn ®Çu n¨m 1974) b. BKS§ . Ph¹m TiÕn DuËt . t¸c phÈm viÕt thµnh TT1. c¶m xóc dån nÐn. phong c¸c cã truyÒn thèng yªu níc vµ tinh th¬ cña t¸c gi¶ NK§ thÇn c/m TT2. T×m hiÓu chung GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn trong 1.Sinh ra trong mét g® trÝ thøc ý c¬ b¶n vÒ tiÓu sö. Xu©n Quúnh. GV gäi HS nªu xuÊt xø. QH – Giang Nam …) c.Häc tËp vµ trëng thµnh trªn mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªu ®Êt B¾c trong nh÷ng n¨m xd biÓu cho thÕ hÖ nhµ th¬ trÎ CNXH. GV nãi thªm vÒ t/g: NK§ lµ .C¸c t¸c phÈm chÝnh : …) +TËp th¬ “§Êt ngo¹i «” (1972) + Trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” (1974) . Nam.2010 Ho¹t ®éng 1 I. ®Ëm ®µ cña HuÕ.GV cho HS nªu c¶m nhËn c«ng ( §N – N§T. gi¸ 2. T¸c gi¶ SGK ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶. §äc – hiÓu * C¶m nhËn chung : PhÇn I : Tõ ®Çu …lµm nªn ®Êt níc mu«n ®êi : Nh÷ng c¶m nhËn. lÝ gi¶i vÒ §N cïng víi nh÷ng suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 81 Töôøng . . T¸c phÈm ( §o¹n trÝch) trÞ cña ®o¹n trÝch a.Phong c¸ch th¬ cña NK§ : giµu chÊt suy t.HC. võa giµu chÊt suy t ) TT3. GV gäi HS ®äc ®o¹n trÝch TrÝch phÇn ®Çu. THCT – chung vÒ ®o¹n trÝch → ®Þnh CLV. GV cho HS tãm t¾t nh÷ng .

mÜ lÖ. lµ nh¾c ®Õn sù k× diÖu cña thÕ giíi cæ tÝch (nghÜa t×nh gia ®×nh son s¾t). ? GV khai th¸c. b¾t ®Çu. TT2. cßn NK§ chän c¸ch thÓ hiÖn tù nhiªn vµ b×nh dÞ) . GV gi¶i thÝch : §Êt Níc bao gåm  §N ®îc c¶m nhËn ë ph¬ng diÖn ®Þa hai yÕu tè : §Êt vµ Níc  sù lÝ vµ ls.§N tån t¹i trong cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n : Khi ta lín lªn . §N ®îc gîi ra tõ nh÷ng chÊt liÖu v¨n ho¸. a. mang tÝnh biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn c¶m nhËn cña m×nh vÒ §N.Em h·y tr×nh bµy sù c¶m nhËn vµ lÝ gi¶i cña t¸c gi¶ vÒ §N . cã trong. ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh then chèt trong c¸c c©u th¬ ( miÕng trÇu : phong tôc. bæ sung nguån LLQ.2010 nhñ . lín lªn → con ngêi . tõ nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp cã tõ ngµn xa “tãc mÑ ….§N cã tõ. t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn §N ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? C¸ch c¶m nhËn cña t/g cã g× kh¸c víi c¸c nhµ th¬ cïng viÕt vÒ ®Ò tµi nµy? (NK§ kh¸c víi nhiÒu t/g ®i tríc khi viÕt vÒ §N: c¸c nhµ th¬ kh¸c thêng dïng nh÷ng h×nh ¶nh k× vÜ.Trong phÇn ®Çu. gÇn gòi. truyÒn thuyÕt ( truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ níc anh hïng). 9 c©u ®Çu: §Êt Níc cã tõ bao giê? . d©n m×nh → quan hÖ th©n thuéc. giç Tæ → trêng tån trong t©m hån con ngêi) TT3. v¨n häc d©n gian. nhí thÇm) mµ cßn lµ chiÒu s©u cña v¨n ho¸.”.¢u C¬. §N võa lµ nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ.Theo NK§ th× §N cã tõ khi nµo §N ®îc c¶m nhËn ë chiÒu s©u v¨n ho¸. lÞch sö.Chia t¸ch kh¸i niÖm §Êt Níc thµnh 2 yÕu tè § vµ N ®Ó c¶m nhËn vµ suy t. ko gian vµ t/g. GV hái .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . «ng bµ. nghi thøc giao tiÕp.Nh¾c ®Õn ®n lµ nh¾c ®Õn cha mÑ. + §N ko chØ lµ ko/g sinh tån ( d©n m×nh ®oµn tô) mµ cßn lµ ko/g tuyÖt diÖu cña t×nh yªu ( hß hÑn. ruét rµ.13 c©u cuèi : Suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n nhñ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 82 Töôøng . biÓu tîng t×nh yªu h«n nh©n vµ lßng chung thuû ) b. phong tôc ( ý thøc híng vÒ céi GV cho HS nhËn xÐt. tõ nh÷ng nghÜa t×nh chung thuû cña mÑ cha trong ca dao “ cha mÑ … mÆn”.T/g ®Æt c©u hái : §N cã tõ bao giê? – rÊt l©u . tõ cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ ®Ó lµm nªn chç ë vµ c¸i ¨n trong ®êi thêng “c¸i kÌo …ngµy ®ã”  §N thùc ra rÊt th©n thuéc. 20 c©u gi÷a: §Êt níc lµ g× ? . s¸ng t¹o khÐo lÐo trong viÖc c. quen thuéc.

. Tõ sù lÝ gi¶i céi nguån cña c¸c danh th¾ng.B×nh diÖn ®Þa lÝ : Nh÷ng c¶nh thó tùa …” ( TH) thiªn nhiªn cña ®n ®îc c¶m nhËn . truyÒn thuyÕt Hïng V. san sÎ. GV cho HS rót ra néi dung dùng nªn §N ( T¸c gi¶ nh×n th¾ng qua 13 c©u cuèi.…cña danh lam th¾ng c¶nh ®iÓn h×nh cña §N tõ B¾c vµo Nam. tr¸i TT7. c¶nh. GV cho HS ®äc c¸c chó nói .NiÒm tin trong t¬ng lai con ch¸u sÏ qua kh«ng gian vµ thêi gian ntn mang §N ®i xa ( theo nghÜa réng )  M¹ch th¬ híng vµo nh÷ng suy ngÉm ? GV nãi vÒ huyÒn tho¹i LLQ vµ vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ m×nh.“T«i cïng x¬ng thÞt víi nh©n d©n t«i” (XD) . §ã lµ non” ( ca dao) sù ®ãng gãp. gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång.T tëng §N cña ND trong phÇn mÎ danh lam th¾ng c¶nh g¾n liÒn sau ®· ®a ®Õn nh÷ng ph¸t víi t©m hån d©n téc . ngêi vî chê cña nã.. mét ¢u C¬ .2010 .“ ¤i TQ nÕu cÇn ta chÕt PhÇn II : §Êt Níc cña nh©n d©n Cho mçi ng«i nhµ ngän nói ( Ai lµm ra §N?) con s«ng” * Ph¸t hiÖn cña t¸c gi¶ vÒ §Êt N( CLV) íc : . trung vµo viÖc gi¶i thÝch céi nguån ®µn «ng ra trËn. ChØ trong mét hiÖn s©u vµ míi cña t¸c gi¶ vÒ ®o¹n th¬ ng¾n.§N lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng.T¸c gi¶ ko hÒ miªu t¶ vÎ TT6. GV thuyÕt gi¶ng: Nh÷ng ®Ñp cña danh th¾ng mµ chØ tËp cuéc chiÕn tranh triÒn miªn. v× thÕ ph¶i g¾n bã. t¸c gi¶ ®· nªu ®îc 7 ®Þa lÝ. lµ m¸u thÞt. v¨n ho¸. v« gi¸c chØ trë thÝch trang 120 thµnh nh÷ng danh th¾ng khi chøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 83 Töôøng .“Mét c©y lµm ch¼ng nªn g¾n liÒn víi t©m hån d©n téc.thÕ hÖ tù ý thøc vÒ bæn phËn cña chÝnh m×nh víi §N ¬ng ( tãm t¾t s¬ lîc) GV lÊy dÉn chøng . lµ sù ho¸ th©n cña nh©n d©n → ND ®· t¹o TT5.“NÕu TQ chän t«i lµm ®iÓm . tõ trªn rõng ®Êt níc ta ntn? xuèng biÓn . NK§ ph¸t hiÖn ra ®îi … ho¸ nói väng phu mét ®iÒu k× diÖu : Nh÷ng c¶nh quan cña §N chÝnh lµ h×nh s«ng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn dïng tõng yÕu tè cña t¸c gi¶ Năm học 2009 . §Êt ®¸ vèn v« tri.§N lµ m¸u x¬ng cña m×nh. TT4 GV hái : §N ®îc c¶m nhËn . ho¸ th©n ®Ó §N ko ngõng ph¸t triÓn. ®Þa lÝ cña §N b»ng mét c¸i nh×n cã chiÒu s©u vµ c¶m xóc míi TT5. GV hái: . lÞch sö.

III. §N víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Êu tranh. v¨n minh. §inh.  C¶m høng chñ ®¹o §N cña ND ®îc t« ®Ëm qua ®o¹n th¬ giµu chÊt suy t. lµ céi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 84 Töôøng . ngän löa. TT10. “§N cña ca dao thÇn tho¹i” .→ T©m hån VN quyÕt tiªu diÖt kÎ thï Ho¹t ®éng 3 * Kh¼ng ®Þnh ®Êt níc nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n : T tëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch . GV hái : t¹i sao nãi t tëng cña ®o¹n th¬ nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n ? GV lÊy dÉn chøng trong bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o – NguyÔn Tr·i : Tõ TriÖu. TT8. tiÕng nãi  ko mÊt ®i céi nguån ) ®¸o cña t¸c gi¶. nhµ th¬ ko ®iÓm l¹i c¸c triÒu ®¹i. ®Ó : + Kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ : Nh©n d©n lµm ra lÞch sö + Kh¼ng ®Þnh chÝnh nh©n d©n hay ngêi anh hïng v« danh ®· lµm ra §Êt Níc .ChÝnh nh©n d©n ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ( qua cuéc sèng lao ®éng) còng võa gi÷ g×n truyÒn thèng cho §N . ®Êt níc chÝnh lµ hån thiªng cña nh©n d©n mu«n ®êi) . c¸ch nghÜ hay t©m hån nh©n d©n  Nh©n d©n ®· lµm nªn §Êt Níc  hån thiªng s«ng nói. lÞch sö. BiÕt quÝ c«ng cÇm vµng…→ T©m hån VN biÕt quý träng t×nh nghÜa. TrÇn…. GV thuyÕt gi¶ng T¸c gi¶ ®· chän ra 3 c©u ca dao ®Ò cËp ®Õn 3 ph¬ng diÖn tinh thÇn cña ngêi VN: Yªu em tõ thuë trong n«I → T©m hån VN ®¾m say trong t×nh yªu.T¸c gi¶ ®ång nhÊt 2 mÖnh ®Ò “§N cña nh©n d©n”. Tæng kÕt §©y lµ mét bµi th¬ vèn cã ®Ò tµi quen thuéc : §Êt níc . tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §N ( h¹t gièng. BiÕt trång tre. v¨n ho¸..2010 ®ùng trong nã víi mét c¸ch c¶m. .… → nh÷ng ph¸t hiÖn s©u vµ míi vµ ®éc kÕt TT9. c¸c anh hïng mµ nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng con ngêi b×nh thêng. LÝ. rót ra tiÓu  B×nh diÖn ®Þa lÝ.B×nh diÖn lÞch sö : Khi nghÜ vÒ lÞch sö cña §Êt Níc. Vèn xng nÒn v¨n hiÕn ®· l©u  chiÒu s©u lÞch sö vµ ®é dµy cña v¨n hiÕn VN GV cho HS nhËn xÐt. b×nh dÞ vµ v« danh. GV cho HS gi¶i thÝch 2 mÖnh ®Ò ®Ó kÕt luËn §Êt Níc nµy lµ §N cña Nh©n d©n .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .B×nh diÖn v¨n ho¸ :Hä lµ nh÷ng con ngêi gi÷ g×n vµ truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸.

tâm trạng của người ra đi: cái tôi trữ tình chuyển thành cái ta. đồng thời cũng là một trong số ko nhiều những bài thơ xuất sắc nhất viết về đề tài ĐN của nền thơ hiện đại VN. những câu thơ dài ngắn khác nhau + giàu chất chính luận ( ở những khổ cuối) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 85 Töôøng . tình thu + Mùa thu thứ hai : Mùa thu Việt Bắc ( mùa thu nay. vất vả. → cảnh thu. cách gieo vần. âm hưởng. nhịp điệu. . Tác phẩm . sôi nổi. Ghi nhí HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : ĐẤT NƯỚC Nguyễn Đình Thi 1. IV. mùa thu hiện tại): không buồn mà vui. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng .Về nghệ thuật: + biện pháp tu từ. nhất là phép lặp từ ngữ. Từ tâm trạng phảng phất nỗi buồn → tâm trạng hào hứng. giọng điệu. Tác giả ( SGK) 2. rộn rã. lµ cña mçi ngêi vµ bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí cña mäi ngêi .Đây là một tác phẩm lớn. lặp kết cấu cú pháp + Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm + chi tiết.Nội dung cơ bản : + Mùa thu thứ nhất : Mùa thu Hà Nội ( hoài niệm về mùa thu xưa của Hà Nội): đẹp một cách hiu hắt.Đây là bài thơ được hình thành trên 3 mảng khác nhau → dù lắp ghép nhưng ko rời rạc mà rất liền mạch nhờ vào sự thống nhất của nd tư tưởng và cảm xúc. . khoẻ khoắn và tươi sáng + Sự chuyển biến trong nhận thức. §N lµ cña nh©n d©n . vắng lặng. tràn ngập niềm vui trước khung cảnh mùa thu ở chiến khu VB.2010 GV híng dÉn HS tæng kÕt nguån d©n téc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tiêu biểu nhất cho sự nghiệp thơ ca của NĐT. phảng phất buồn + Hình ảnh người ra đi tham gia kháng chiến : ý chí quyết tâm nhưng chất chứa tâm trạng. nỗi niềm. + Hình ảnh đất nước đau thương. trong SGK trang 123 V× thÕ chóng ta ph¶i gãp tay lµm nªn §N mu«n ®êi .

GV tổng kết. Ông là nhà thơ của đất nước trong đau thương. Tiến trình tổ chức dạy. + Thi giải bài tập giữa các nhóm. bước đầu biết sử dụng chúng khi cần thiết B.Đất Nước – NKĐ : Bài thơ thể hiện lòng tự hào về đn.Biết phân tích các phép tu từ trong văn bản. điệp nhanh): đặc điểm và tác dụng của chúng. Bài thơ tiêu biểu cho cái nhìn nghệ thuật của ông về đất nước. sâu lắng. Củng cố . gợi ý dưới đây.Mục tiêu bài dạy : Giúp HS .2010  Đây là bài thơ hay nhất của đời thơ NĐT. nhọc nhằn. âm hưởng.Về nhà học bài .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . V. chốt lại những kiến thức là kĩ năng cơ bản theo hướng dẫn. là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật. thiết tha. điệp vần. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Đất nước – NĐT :Đất nước là một bài thơ kháng chiến có giá trị lâu bền.Phương tiện + Sử dụng SGK. SGV + Máy chiếu (Nếu có) II. . Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành : I. qua giọng thơ trữ tình chính trị.học : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 86 Töôøng . C. bộc lộ rõ nhất vẻ đẹp trong đau khổ.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Đóng góp riêng của bài thơ: hình thức biểu đạt giàu chất suy tư.Xem bài TV : Thực hành một số phép tu từ ngữ âm RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 31 – TV : 30/10/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM A. nhóm. tổ. + Thảo luận ở tổ.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo hình điệu. . gian nan. sau đó cử đại diện trình bày trước lớp. • Sau mỗi bài tập. về truyền thống dân tộc và cũng là tiếng nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ cống hiến cho đn. D. sau đó GV yêu cầu trình bày trước lớp. Đất nước soi bóng vào tâm hồn ông. vất vả. Cách thức tiến hành + Cá nhân HS làm bài tập. điệp âm.luyện tập .

Kiểm tra bài cũ. với kết cấu ngữ pháp đều là C-V-P (phụ ngữ). . dân tộc đó phải được…) và điệp cú pháp (hai vế đâu dài có kết cấu cú pháp giống nhau.Về mặt lập luận : hưởng hùng hồn. với lời khẳng định quyền độc lập của dân tộc.2010 I. thích hợp nhịp dài. hùng hồn về quyền ĐLTD của dân tộc.Hai vế đầu bài.Câu văn xuôi nhưng có vần (phối hợp với nhịp) ở một số vị trí. thứ hai và thứ ba của câu => kết thúc bằng các âm tiết mang thanh bằng. âm tiết kết thúc mỗi nhịp. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu giải bài tập: Tạo nhịp điệu Bài tập 1: và âm hưởng cho câu .Phép điệp phối hợp (lặp) từ ngữ mà cả lặp kết cấu ngữ pháp và hợp với phép lặp từ ngữ và nhịp điệu. . Để tạo nền sắc thái hùng hồn. . nhịp điệu (có sự phối nước.Giới thiệu bài mới. đoạn văn có dùng phép thanh trắc cuối mỗi nhịp.Vế thứ nhất. câu 4) => tạo nên âm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 87 Töôøng .Sự phối hợp nhịp ngắn và âm tiết đóng => có âm hưởng mạnh mẽ. sự ngắt nhịp và đối xứng). kết cấu cú pháp) trong việc tạo nên sắc thái hùng hồn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . câu 2. dứt khoát. lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm . mà còn có cả sự đối cứu nước (trích) sau đây xứng về nhịp điệu và kết cấu ngữ pháp. sự phối hợp âm thanh (cùng . cho một lời tuyên ngôn + Vế sau và câu cuối: như các kết luận. VD: Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm.3/2. .Ổn định tổ chức. kết cấu cú pháp cũng giống nhau. vế sau và câu cuối ngắn.Sự thay đổi thanh bằng. đoạn văn đã có sự phối hợp của nhiều yếu tố sau đây : . nhịp điệu dàn trải => phù hợp với các biểu TT1: Nhận xét về nhịp điệu. khẳng định. hiện cuộc đấu tranh trường kì của dân tộc. nhịp điệu dồn dập. Bài tập 2: TT2: Bài tập 2.Vế sau ngắn. Do => âm tiết mở  Chú ý đến: .Tính chất mở hay đóng của điệp từ ngữ (một dân tộc đã gan góc. IV. câu 3) Với những nhịp dàn trải (vế cuối câu 1. thiêng liêng của lời kêu gọi VD: Nhịp ở câu đầu lặp lại là 4/2/4/2 + Không phải chỉ có sự đối xứng về từ ngữ. trong ví dụ sau: . => nhịp: 3/2.Sự phối hợp giữa những nhịp ngắn (đầu câu 1.Câu tiếp theo kết thúc bằng âm tiết mang thanh trắc (lập) => . mạnh mẽ => phù hợp với sự với các phép lặp cú pháp. + Câu thứ hai điệp vần. II. cũng giữa các tiếng: súng (Ai có súng dùng súng). đanh thép + Hai vế đầu: có vai trò như các luận cứ. VD: + Câu đầu có vần giữa tiếng: bà và tiếng: già. . (chú ý vần. (nay. Tìm hiểu bài Hoạt động Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn I. nay. thiêng liêng của lời kêu gọi cứu Phân tích tác dụng của âm thanh. Những cảm nhận về ĐN và tư tưởng ĐN của ND của NKĐ trong đoạn trích Đất Nước trích trường ca Mặt đường khát vọng? III.Phối hợp với nhịp điệu và âm thanh. do).

Bài tập 3: Về từ ngữ. tiếp diễn kéo dài.Câu văn thứ 3. vần nào . TT3: Bài tập 3 Nhịp điều và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định. Khi dồn dập mạnh mẽ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đoạn văn có đặc điểm là dùng phép nhân hóa đồng thời dùng nhiều động từ. ngợi ca sức mạnh ý chí kiên cường của cây tre. loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao. vậy mà đã có những lời mời gọi của mùa xuân. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó. TT1: Bài tập 1 Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong các câu sau: b) Ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu L (4 lần) trong một câu thơ => diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: Ánh trăng như phát tán rộng hơn. . Những biện pháp đó phối hợp với các yếu tố ngữ âm sau: .Hai câu văn cuối. Bài tập 1: a) Sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu (L) trong các tiếng : “Lửa lựu lập lòe” miêu tả được trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu (đỏ như lửa và lấp ló trên những cành như những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. điệp vần.Sự ngắt nhịp (dấu phẩy ở ba câu đầu) khi cần liệt kê. TT2: Bài tập 2: Bài tập 2: Trong đoạn thơ sau. ngắt nhịp liên tiếp như lời kể về từng chiến công của tre. hiệu đặc trưng (lá bàng đang đỏ.lúc lóe lên. điệp vần. câu được ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ (không dùng từ: là) => tạo nên âm hưởng mạnh mẽ. vất vả của cuộc hành quân là nhờ có sự đóng góp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 88 Töôøng . điệp thanh. II. lúc lại ẩn trong tán lá). khẳng định ý chí kiên cường và chiến công của tre. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm các bài tập: Điệp âm. Điệp âm. được lặp lại nhiều nhất là vần: Ăng (7 tiếng) được lặp lại nhiều nhất? Nêu => tạo nên âm hưởng rộng mở. sếu giang đang bay về phương nam để tránh rét).Với nhiều dấu nghĩa của phép điệp vần đó. phù hợp với tác dụng biểu hiện sắc thái ý cảm xúc chung: mùa đông đang còn tiếp diễn. thích hợp với một lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng.2010 hưởng khi khoan thai). . Đoạn thơ trên đã gợi ra được khung cảnh hiểm trở Bài tập 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao. dứt khoát của một lời tuyên dương công trạng.Trong đoạn thơ. điệp thanh. Nhịp ngắn trước nhịp dài sau tạo nên âm hưởng du dương của lời ngợi ca.

Làm văn : 5/11/2008 : BÀI VIẾT SỐ 3 ( NLVH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 89 Töôøng . góp của nhiều yếu tố (có cả trong đó câu thơ đầu thiên về thanh trắc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hành quân là nhờ có sự đóng . • Phép lặp từ ngữ: dốc.Về nhà xem lại bài . điệp thanh: + Âm. ngàn thước . phép lặp từ ngữ. Ngàn thước lên cao/Ngàn thước xuống phép nhân hóa. Dốc lên khúc khuỷu/Dốc thăm thẳm phép đối.Sự phối hợp các thanh trắc và thanh bằng ở 3 câu thơ đầu. .Các yếu tố từ ngữ: từ láy. sự phối hợp ngữ âm của từ ngữ…).Sự phối hợp các thanh trắc thoáng đãng.Nhịp điệu của dòng thơ. Củng cố . D. 33 .Chuẩn bị bài làm số 3: Nghị luận văn học ( làm ở lớp) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 32. • Phép lặp cú pháp ở câu 1 và câu 3.Điệp âm.Dùng các từ láy gợi hình: khúc khuỷu. cần cảm nhận và phân tích sự phối hợp của các yếu tố và luôn nhằm vào mục đích cho nội dung biểu đạt.Phép lặp cú pháp. .Tạo nhip điệu và âm hưởng cho câu + Nhịp điệu và âm hưởng được tạo ra do nhiều yếu tố (sự ngắt nhịp. heo hút .Nhịp điệu 4-3 ở ba câu thơ đấu. thăm thẳm. sư phối hợp âm thanh. V. cách dùng toàn thanh bằng . không gian hiểm trở và mang sắc thái hùng tráng mạnh Hãy phân tích: mẽ. (điệp thanh ở dòng cuối).2010 của vùng rừng núi và sự của nhiều yếu tố: gian lao vất vả của cuộc . • Câu cuối khổ thơ toàn vần bằng gợi tả một không khí . điệp vần. rộng lớn trải ra trước mắt khi đã vượt qua và bằng ở 3 dòng thơ đầu và con đường gian lao vất vả.chuẩn bị bài mới . vần và thanh điệu là các bộ phận của âm tiết được lặp lại một cách chú ý và phối hợp với nhau để phục vụ cho việc biểu đạt nội dung và thường được sử dung trong thơ. • Dùng phép đối từ ngữ: . • Phép nhân hóa: súng ngửi trời. Hướng dẫn học sinh tự học . những yếu tố không thuộc • Câu thơ 4: lại toàn vần bằng → tất cả dều gợi tả một ngữ âm).

Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn cảnh ra Câu 1. hình tượng trung tâm.Giới thiệu bài mới IV. tương đồng hoặc khác biệt của một số tác phẩm đã được tìm hiểu. lẫm liệt.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLVH bàn về một bài thơ.…) dung sau: . song bi thương chứ không bi luỵ) (2đ) từ ngữ → d/c. . hi sinh → ( lời bày tỏ. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Đề 1 Hoạt động1 Câu 1.Rèn luyện. chết chóc. * Câu 2.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: .Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề cảnh ra đời.Yêu cầu chung ( Việt Bắc .SGK.Những biểu hiện cụ thể :Vẻ đẹp bi bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls tráng của người lính TT ( vẻ đẹp hào dân tộc → d/c hùng. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . đoạn thơ.Giúp hs nâng cao năng lực tư duy tổng hơp. đề tài. Tài liệu tham khảo . so sánh.. Bài làm phải đáp ứng các nội dung sau: * Yêu cầu chung : .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLVH như thao tác phân tích. Bài làm phải đáp ứng các nội đời. bình luận văn học. hình tượng thiên nhiên và con người Sông Mã gầm lên khúc độc hành Việt Bắc trong đoạn thơ sau : ( Tây Tiến – Quang Dũng) Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung I. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp chứng minh hoạ. cách sử dụng hình ảnh . đối đáp…). cảm hứng chủ đạo của . SGV.…) (1đ) tài.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . có hệ thống để làm rõ đặc điểm bản chất. đối chiếu một cách có cơ sở. …Vẻ đẹp của người lính + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệt không tách rời với hiện thực chiến tranh huật của bài thơ: thơ lục bát. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 90 Töôøng . gian khổ. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc GV ra đề cho HS của Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn Đề 2 phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn Câu 1.HỌC I.2010 A. củng cố kĩ năng tìm hiểu đề. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình bài thơ TT – QD và lấy dẫn chứng minh tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ hoạ ( 3đ) Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Câu 2. (7đ) Cảm nhận của anh (chị) về ………………………….Tố Hữu) *Câu 1.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . đề tài.Ổn đinh lớp II. bi tráng của hình tượng người lính trong Câu 2. giọng điệu trữ tình ác liệt. C.Kiểm tra bài cũ III. B.

nắm kĩ năng làm bài.Về kiến thức : Bài viết phải làm rõ chân dung người lính Tây Tiến: + Về ngoại hình + Về tâm hồn + Về ý chí  Vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến. lưu loát. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. Diễn đạt mắc nhiều lỗi .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. Trình bày gãy gọn. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. Bài viết không đi vào trọng tâm. V.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. Bố cục cân đối.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. . . Trình bày gãy gọn.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . hợp lí. lưu loát. . Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. hợp lí.Câu 1. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…).Câu 2 : 7đ -Điểm 7 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. Bố cục cân đối.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. II. mắc trên 10 lỗi .Đọc văn : 9/11/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 91 Töôøng . .Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. Biểu điểm Câu 1 ( 2đ) Mỗi ý 1 điểm Câu 2 ( 8 đ) -Điểm 7-8 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên ( tuỳ theo bài viết cụ thể) .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đọc thêm: Dọn về làng. Đò Lèn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 12 : 34. ý 2 (2đ) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn * Câu 2.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. song khả năng khai thác còn hạn chế. lập dàn ý. 35 . mắc trên 10 lỗi . song khả năng khai thác còn hạn chế. . Bài viết không đi vào trọng tâm.luyện tập D.Về kiến thức : Yêu cầu bài viết phải làm rõ vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc * Biểu điểm : . vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…). . nắm kĩ năng làm bài. lập dàn ý. ý 1 (1đ). Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh Năm học 2009 .2010 . Củng cố . Tiếng hát con tàu.

+ Nghệ thuật đặc sắc với nhiều hình ảnh tự nhiên.hiểu: .SGK.HỌC I.Ổn đinh lớp II. C. .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) . . II.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Bài 1 : DỌN VỀ LÀNG ( Nông Quốc Chấn ) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. Đọc .Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? *Hoạt động 2: Đọc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ĐỌC THÊM : Năm học 2009 . đậm chất dân tộc. tóm tắt những ý chính → cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .2010 DỌN VỀ LÀNG (Nông Quốc Chấn) TIẾNG HÁT CON TÀU (Chế Lan Viên) ĐÒ LÈN (Nguyễn Duy) A. 1950). 1. Tác giả (SGK) 2.Bài Đò Lèn: + Nắm được nét đặc sắc trong bài thơ + Tình cảm của tác giả đối với quê hương B. Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung : I.hiểu: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 92 Töôøng . .Bài Tiếng hát con tàu : + Nắm được những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng + Qua bài thơ → phong cách thơ của tác giả.Bài Dọn về làng : + Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ : tình yêu tha thiết đối với quê hương của một người con vùng cao trong những năm kháng chiến chống Pháp nhiều đau thương mà anh dũng.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . . Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới (mùa đông. SGV.Kiểm tra bài cũ Cảm nhận và lí giải về ĐN của NKĐ được thể hiện ở những phương diện cụ thể nào ?Tư tưởng chủ đạo trong đoạn trích? III.Thao tác 1: HS đọc bài thơ. Tài liệu tham khảo .

b.Thao tác 4: HS thảo luận về nội dung ( hệ thống cảm xúc) của bài thơ : + Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc.Thao tác 7: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể ) GV nhận xét.Thao tác 6: HS thảo luận về nghệ thuật của bài thơ: + Giọng điệu ? + Ngôn ngữ và hình ảnh? . . người bà) + Cái chết của người cha  nỗi đau thương của một gia đình  gợi lên nỗi niềm xót xa gan ruột nhất. . Tác giả ( SGK) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 93 Töôøng . .Bắc . hình ảnh thơ giản dị. quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn quê hương.Lạng và tội ác của giặc Pháp đã được diễn tả qua những từ ngữ. đậm đà bản sắc dân tộc miền núi. HÁT CON TÀU ( Chế Lan Viên) Nội dung cần đạt I. 2. quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp đau thương mà anh dũng. thể hiện tình yêu thiết tha của nhà thơ đối với gia đình. Bố cục: 3 phần: .Phần 1( 6 câu đầu): Niềm vui ngày quê hương được giải phóng.Phần 2 ( câu 7 đến câu 37): Dòng hồi tưởng của người con về cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao.Lạng và tội ác của thực dân Pháp. . Cảm xúc mừng vui ngày quê hương được giải phóng: . Tìm hiểu chung : 1. hình ảnh nào? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? +Niềm vui ngày quê hương giải phóng được thể hiện qua phần đầu và phần cuối của bài thơ như thế nào ? Sự phát triển của cảm xúc ấy ở đoạn thơ cuối ? .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Kết luận: “Dọn về làng” là bài thơ in đậm dấu ấn dân tộc miền núi.Đan xen tự sự và trữ tình lời tâm tình tha thiết của người con với mẹ.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ.Phần 3 ( còn lại): Trở lại với niềm vui ngày quê hương giải phóng. .Cuộc sống gian khổ do giặc Pháp tàn phá. *Hoạt động 3: Tổng kết.Lòng căm giận kẻ thù. Nội dung cơ bản: a. với quê hương. III. . Tình cảnh của nhân dân Cao .Ngôn ngữ. .2010 1.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ.Niềm lạc quan.Lạng dưới ách giặc Pháp: . gieo rắc tội ác lên quê hương: + Chạy giặc chốn rừng sâu ( hình ảnh người mẹ. .Thiên nhiên. Bài 2 : TIẾNG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. nhiều dự định cho ngày mai. bổ sung. bổ sung.Bắc . Năm học 2009 . Đặc sắc nghệ thuật: .Thao tác 5: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể) GV nhận xét. 3. con người trở lại cuộc sống thanh bình  rộn rã tiếng cười vui.

3 Lời đề từ .4. một vùng đất xa xôi của TQ. Tìm hiểu 2 khổ đầu TT8. là biểu tượng cho tâm hồn nhà thơ đang khao khát lên đường. vượt ra khỏi cuộc sống chật hẹp để đến với c/sống rộng lớn. khát vọng được ra đi (Tâm hồn hoá thân thành con tàu. TT4: GV cho HS tìm những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng → phân tích.Tình cảm.TB. Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng . của cảm hứng sáng tạo thơ ca. +Xứ thiêng liêng:nơi thấm mấu và nước mắt của nhân dân chôn vùi bao xác quân thù. là cội nguồn của nghệ thuật. + Con tàu : → THCT : tiếng hát của tâm hồn.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ.2.Ý nghĩa nhan đề : Tiếng hát con tàu Nhan đề ko mang ý nghĩa tả thực mà có ý nghĩa tượng trưng + Tiếng hát biểu tượng cho giai điệu tâm hồn. .Vào những năm 1958 – 1960 có phong trào vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc → bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ sự kiện kinh tế xã hội nói trên . 3. Hai khổ thơ đầu: Sự trăn trở giục giã lên đường→Tác giả khao khát đến với Tây bắc vì Tây Bắc là nơi đem lại ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật . nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.hiểu: . những tình cảm thiết tha của nhà thơ. Hoàn cảnh sáng tác .5 Chín khổ giữa: Niềm hạnh phúc và khát vọng về với nhân dân.Đó còn là nguyên cớ để nhà thơ thể hiện khát vọng về với nhân dân. đến với c/s rộng lớn.2010 2. 3. hăm hở làm cuộc hành trình đến với TB. HS tìm hiểu lời đề từ TT7.Con tàu : là hiện thân của phương tiện.TT 1: HS đọc bài thơ. tâm hồn của nhà thơ 3. Bố cục : 3 phần II. con đường đi đến chân lí.hiểu 3. hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu nặng đầy tình nghĩa với nhân dân trong kháng chiến *Hoạt động 2: Đọc .Gợi ý về những nội dung cơ bản : 3. Đọc .1. GV cho HS trình bày nd phần này → GV nhận xét. +Biểu tượng của c/sống rộng lớn của nhân dân và đất nước.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . cũng là sự tìm về nơi ngọn nguồn của hồn thơ. . b. TT5: HS giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ TT6. con tàu . . trong đó có thơ ca) III. Tác phẩm : a.Tây Bắc: một địa danh.….Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Năm học 2009 . bổ sung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 94 Töôøng .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) . của hồn thơ và sáng tạo thơ ca. một nơi ân tình. ân nghĩa.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ.

được trở về với cội nguồn của tâm hồn mình. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Đây là một bài thơ hay và rất tiêu biểu của Chế Lan Viên trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội TT9. Đó là thành công của đoạn thơ này 3. Tiểu dẫn: 1. Nhan đề và hoàn cảnh sáng tác: .Nhan đề: Đò Lèn → địa danh ( Thanh Hoá ) ở quê ngoại của ND → nơi chất chứa nhiều kỉ niệm trong dòng hồi ức của nhà thơ.Thao tác 2: GV giải thích ( Nguyễn Duy) Nội dung cần đạt I. Bốn khổ cuối: Khúc hát lên đường sôi nổi. nỗi nhớ. vầng trăng.Tây Bắc. áo nâu. Tác giả (SGK) 2.Day dứt bởi khát khao được ra đi.6.. Tổng kết Bài thơ “tiếng hát con tàu” nằm trong truyền thống ca ngợi quê hương đất nước sâu sắc ân tình. dung dị).) -Phép tu từ ẩn dụ. Nghệ thuật của bài thơ : .Từ những tình cảm cao quý ấy. vẫn tự nhiên. Tìm hiểu bốn khổ cuối *Hoạt động 3: Tổng kết. . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 95 Töôøng .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. -Giọng thơ mang tính đối thoại. của cuộc k/ chiến. .tác giả đã khái quát lên một chân lí sâu sắc ( chân lí được rút ra từ sự trải nghiệm của chính mình) Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Câu thơ mang tính suy tưởng triết lí. hỏi đáp→cuốn hút người đọc -Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng III. tình cảm của người ra đi . cảm xúc chân thành ( triết lí mà vẫn ko khô khan.sâu sắc. đa dạng và linh hoạt . .2010 . BÀI 3 : ĐÒ LÈN Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.. so sánh được sử dụng phổ biến.Tâm hồn :-tấm lòng. tin tưởng và say mê 4. .Sự gắn bó yêu thương đối với một vùng đất →tạo nên những tình cảm quê hương: Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương → Từ cảm xúc của nỗi nhớ đã nâng lên những suy ngẫm triết lí.Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh mới. Triết lí được rút ra từ tình cảm. đa dạng ( con tàu.Tác giả mang ơn sâu nặng của nhân dân.

khước từ sự thi vị hoá dĩ vãng → cách nhìn mới về quá khứ. Nội dung cơ bản: . Cháu thương bà biết mấy nắng mưa * Lưu ý : Bài thơ được viết sau khi đất nước đã im tiếng + Hiện thực chiến tranh được súng. bổ sung. . trộm nhãn…) → cái nhìn thẳng thắn về quá khứ. được viết năm 1983. day dứt về thân phận con người. Cỏ lau.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) + Kí ức thời tuổi nhỏ của nhà thơ hiện lên như thế nào ? nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? + Hình ảnh người bà hiện về trong kí ức nhà thơ như thế nào? Tình cảm của tác giả đối với bà? +So sánh với hình ảnh người Năm học 2009 . vất vả ( vì nghèo đói. đức hi sinh âm thầm → Đó là người bà của đời thường. một ăn năn…khi tác giả trở về thì bà đã mất → Một bếp lửa chờn vờn sương sớm nỗi buồn sâu. . trong dịp nhà thơ trở về quê hương Thanh Hoá. khi hoàn cảnh ls thay đổi → quan niệm về văn nhắc đến trong bài thơ ntn? chương thay đổi .hiểu: 1.Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ ( rút trong tập Ánh Trăng ). day dứt. hiếu động ( câu cá. đâu hết”. “bay tuốt”.Thao tác 1: HS đọc bài thơ . xa lạ với cái nhìn thi vị lý tưởng hoá. một xa xót.Ngôn ngữ thơ giản dị. bổ sung. tinh nghịch. hình ảnh. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 96 Töôøng .2010 . một niềm vui.Thao tác 5: HS trình bày . Từ việc phản ánh số phận cộng đồng nay chú ý tập trung đào sâu về thân phận con Thao tác 3: HS trình bàyGV người .Giàu tính suy tưởng. trong sáng nhưng giàu sức đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: biểu cảm “bay mất”. III. có cốt truyện. . . ) nhưng giàu tình yêu thương. ăn năn + Hiện thực chiến tranh “Tôi đi lính…lâu…” → con bà tảo tần cùng bếp lửa sưởi người bị cuốn theo dòng chảy lịch sử ấm tuổi thơ của Bằng Việt: + Hình ảnh người bà là một ám ảnh. có *Hoạt động 3: Tổng kết nhân vật. chiêm nghiệm. Đặc sắc nghệ thuật: . bắt chim sẻ.. chiến tranh → hiện thực dữ dội. thì bài thơ này có giá trị khơi nguồn cho thân phận con người ( cùng với các tác phẩm văn xuôi NBCT. chút cay đắng. có không gian và thời gian. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . Nếu so với mạch cảm hứng của thơ ca chống Mỹ nhận xét. Bài thơ gợi nhắc về quê nhà và cảm xúc ngậm ngùi. Câu chuyện như dòng suy tư của nhà thơ về quá khứ với tuổi thơ trong sáng và người bà kính yêu. “nhà…bay mất”.. “rủ nhau từ ngữ. Đọc .3 khổ giữa :Kí ức về người bà Người bà cơ cực.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Thao tác 4: HS thảo luận về .2 khổ đầu : Kí ức về tuổi thơ: hồn nhiên. “tôi đâu biết”. II. BKC. “bán trứng”.Tổng kết: Bài thơ như một câu chuyện kể. “năm đói”.Giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng buồn thấm thía và xen lẫn GV nhận xét. NĐBTCTTH. khủng khiếp “mò cua xúc tép”. lâu.Khổ cuối : Nỗi xót xa. Văn học chuyển từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư thế sự. giọng điệu ? đi “thập thững”.…) 2. Một bếp lửa ấp iu nồng đượm → Sự kết nối giữa hồi ức riêng tư với lịch sử dân tộc.

→ P ( thành phần phụ tình thái) – C (chủ ngữ) – V1 – V2 ( 2 VN) .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Phép lặp cú pháp Yêu cầu cần đạt I. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Làm bài tập phần I. Củng cố .Ổn đinh lớp II.V ( + phụ ngữ chỉ đối tượng) – TN làm BT ( TN chỉ mục đích “để”.HỌC I. Tài liệu tham khảo . . thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của VN. Lên lớp. TT2. B. D.2010 Quả là một bài thơ có sức ám ảnh lớn.Về nhà học bài . C.Kiểm tra bài cũ III. .Giới thiệu bài mới IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản của các bài ĐT Năm học 2009 .Tiết sau học Tiếng Việt : Thực hành một số phép tu từ cú pháp Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới RÚT KINH NGHIỆM : 12 : 36. GV gọi HS đọc đề . Câu có hiện tượng lặp cú pháp ( kết cấu ngữ pháp) : TT1.SGK. Tiếng Việt : 10/11/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A.Dân ta … cầu của đề * Phân tích : . phép chêm xen): đặc điểm và tác dụng của chúng.GV cho HS xem bài tập trước ở nhà . GV gọi hs lên bảng trình bày → sửa chữa chung . đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc CMT8 là đánh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 97 Töôøng .Câu : Dân ta …→ C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . “mà”) * Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn có âm hưởng đnah thép.Sự thật là… BT1→ GV nhấn mạnh yêu . hùng hồn. GV gọi 3 HS lên bảng . SGV. PHÉP LẶP CÚ PHÁP BT1 a.câu Sự thật là….MỤC TIÊU BÀI DẠY . phép liệt kê.

“ấu” vừa chỉ loài cây. tính từ). trong mỗi vế còn dùng từ đồng nghĩa. TT4. động từ. c. Lặp từ ngữ “Nhớ sao”. phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp với phép đối. mua → từ đơn. sau đó GV cùng nghĩa với bé. BT1→ GV nhấn mạnh yêu a.2010 TT3. về kết cấu ngữ pháp của từng vế. Ở câu đối : phép lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở 2 câu bằng nhau.Ở văn biền ngẫu. “đại” vừa chỉ loài TT6. sảng khoái của chủ thể trữ tình . lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán * Tác dụng : biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở VB. nhận xét. số lượng tiếng bằng nhau. TT5. đen. b. Ở mỗi câu TN. bổ sung c. vừa có nghĩa là non ( “non” đồng nghĩa với “ấu”).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . trái nghĩa với già. d) tương ứng). GV cho HS dưới lớp cây. Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp ở: HS sửa chữa. Điều đó thường tồn tại trong một cặp câu ( câu trong văn biền ngẫu có thể dài. vừa có nghĩa là lớn ( “lớn” đồng nghĩa với “đại”) và trái nhận xét.…) BT3. ko cố định về số tiếng)  Giống :đều thể hiện hiện tượng lặp kết cấu cú pháp Khác : ở BT2. Cụ thể. tự hào. rạng → từ đơn. HS tự làm Hoạt động 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 98 Töôøng .Ba câu thơ sau * Tác dụng : khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng. mỗi vế đều có 6 tiếng theo kết cấu ngữ pháp giống nhau ở mô hình Chủ ngữ (danh từ) Vế 1 Vế 2 Cụ già Chú bé Vị ngữ (động từ) ăn Trèo Thành tố phụ của VN ( danh từ tính từ) củ ấu non Cây đại lớn Trong đó. trái nghĩa làm BT ( câu a. các tiếng đối nhau về từ loại và nghĩa ( đb là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thất ngôn bát cú) d. đối . bổ sung . GV cho HS dưới lớp đổ chế độ thực dân và chế độ pk. HS sửa chữa.b. GV gọi HS đọc đề BT2.Ở thơ ĐL phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: Kết cấu ngữ pháp giống nhau. sau đó GV cùng b. Hơn nữa. về loại từ ( bán.Hai câu thơ đầu .c. hiện tượng lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao → như đã phân tích ( số tiếng. GV gọi 4 HS lên bảng về nghĩa. hai vế lặp cú pháp nhờ phép đối chặt chẽ cầu của đề về số lượng tiếng. phép lặp còn phối hợp với phép đối (đối ứng từng tiếng trong 2 vế về từ loại.

đánh giá của người nói.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Phép lặp cú pháp ( các câu có kết cấu ngữ pháp giống làm BT ( câu a. câu d của . cảm làm BT ( câu a. Trong đoạn trích bài HTS. Những phần chêm xen đó có vai trò TT3. GV gọi HS đọc đề câu thêm một thông tin nào đó a. Chú ý : khi nói.2010 Làm bài tập phần II. TT3. dồn dập. Chúng xen vào trong câu để ghi chú TT1. GV hướng dẫn. Hoạt động 3 . phép liệt kê đã phối hợp với phép lặp cú pháp.Soạn bài : Sóng ( Xuân Quỳnh) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 99 Töôøng .Về nhà làm BT . Phép II. GV cho HS thảo luận theo Phép liệt kê phối hợp với phép lặp cú pháp → có tác dụng bàn nhấn mạnh và khẳng định sự đối đãi chu đáo đầy tình nghĩa của TQT đối với tướng sĩ trong hoàn cảnh khó khăn. PHÉP LIỆT KÊ liệt kê a. câu b. HS về nhà làm cho HS tự làm BT2 ở nhà. sau đó GV cùng để vạch tội ác của TDP. câu b→ GV nhấn mạnh Kết cấu hoàn cảnh thì giải pháp yêu cầu của đề VD: không có mặc thì ta cho áo không có ăn thì ta cho cơm TT2. bổ sung việc.Vị trí và vai trò ngữ pháp trong câu : Tất cả các bộ phận in Làm bài tập phần III. Củng cố .b. phép liệt kê và phép chêm xen. GV gọi 2 HS lên bảng b. . PHÉP CHÊM XEN BT1.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại tác dụng của phép lặp cú pháp. hiện tượng mà các thành phâầnkhác biểu hiện). phối hợp với phép liệt kê nhận xét. * Lưu ý : sau mỗi phần bài tập.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . …………… thì ……. c. chỉ mặt vạch tên kủ thù dân tộc.b) nhau : C – V [ + phụ ngữ chỉ đối tượng] : VD : Chúng – thi TT4.Dấu câu tách biệt : dấu phẩy.d) xúc của người viết. GV cho điểm học sinh ( các hs lên bảng giải BT) . Nhiều đoạn câu ( vế câu) liên tiếp theo TT1. bổ sung Cũng cùng mục đích ấy là cách tách dòng liên tiếp. sau đó GV cùng sự nhìn nhận. TT4. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . GV cho HS dưới lớp hành [ + những luật pháp dã man] . câu c. TT2. V. III. khi đọc các bộ phận này cầu của đề đều được tách ra bằng ngữ điệu . HS sửa chữa.Tác dụng : Ghi chú hoặc giải thích cho từ ngữ đi trước. GV gọi HS đọc đề câu cùng một kết cấu gồm 2 vế như mô hình khái quát sau : a. sau Phép chêm xen bộ phận được chú thích. GV gọi 4 HS lên bảng Hơn nữa chúng còn bổ sung thêm sắc thái về tình cảm. D. người viết đối với sự HS sửa chữa. GV cho HS dưới lớp quan trọng trong bình diện nghĩa tình thái của câu ( thể hiện nhận xét. dấu ngoặc đơn ( hoặc còn có BT1→ GV nhấn mạnh yêu dấu gạch ngang) . đậm trong các câu đều ở vị trí giữa câu hoặc cuối câu. gợi ý BT2.

xây dựng hình ảnh. nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ. đàm thoại.Kiểm tra bài cũ Gọi HS làm BT cho về nhà trong bài thực hành tiếng Việt Thực hành một số phép tu từ cú pháp III.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Nội dung cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 100 Töôøng .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 37. phát vấn. 38 Đọc văn : 11/11/2008 : SÓNG (Xuân Quỳnh) A.SGK. Tài liệu tham khảo . nêu vấn đề. B. soạn bài theo câu hỏi huớng dẫn học bài ở nhà .Giới thiệu bài mới IV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .GV cho HS tìm hiểu.Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung. bất diệt. C.Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu. Tìm hiểu bài Hoạt động của thầy và trò. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Lên lớp GV triển khai bài dạy theo cách kết hợp đọc diễn cảm. SGV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .HỌC I.Ổn đinh lớp II.

và + 5 khổ giữa: Sóng . 1.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu xuyên suốt bài thơ và tạm chia bố B.dịu êm.bồi hồi trong ngực trẻ: tình yêu là sử dụng những biện pháp nghệ thuật khát vọng lớn lao. thơ XQ? * Đề tài: tình yêu → XQ có cách thể hiện riêng.Câu hỏi tu từ: Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau? → XQ dựa vào quy luật tự nhiên để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 101 Töôøng . → Liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hồn nhiên.Tác giả đặt mqh anh –em tương ứng với sóng biển. nghệ thuật của 2 khổ thơ đầu. . in trong tập Hoa dọc chiến hào.Tác phẩm chính: SGK đời Xuân Quỳnh? 2. sau * Bố cục: 3 phần đó đặt câu hỏi + 2 khổ đầu: Sóng biển và tình yêu -Em hãy cho biết xuất xứ. Đọc . TT3: Theo em ở 2 câu thơ này XQ đã . + 2 khổ cuối: Sóng . chân thành đằm thắm và luôn da TT2:GV yêu tóm tắt những ý cơ bản diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. trăn trở.tìm ra bể → Ẩn dụ: sóng không bằng lòng với khuôn khổ nhỏ hẹp mà khao khát vươn ra biển cả TT2: Hãy nêu những nhận xét của → khát vọng tự khám phá. trăn trở ( những nỗi niềm nhận xét âm điệu bài thơ? tâm sự của tình yêu) -Hãy xác định hình tượng bao trùm.Những đặc điểm nổi bật trong hồn * Xuất xứ: sáng tác 1967. tự nhận thức. . nhu cầu tìm hiểu. .2010 HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I. đề tài. . * Cảm nhận chung HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 1. tự nhiên đầy suy tưởng. gì để biểu đạt ý thơ? Phân tích giá trị * Giọng thơ chân thực. XQ đã biểu biểu cảm của bptt đó. khám phá → tình yêu chín chắn đầy suy nghĩ.Dữ dôi . XQ? Qua đó.. đồng điệu trong tình yêu. tươi tắn. GV gọi HS nêu cảm nhận → Miêu tả những trạng thái đối lập. Sự băn khoăn Bính.Tóm tắt những nét chính trong cuộc . Sóng-suy nghĩ. Tìm hiểu chung phần tiểu dẫn. GV gọi HS đọc bài thơ .tình yêu? sóng trước thời gian. trăn trở: Liên hệ: Thơ Xuân Diệu.Điệp từ: em nghĩ: quay về lòng mình. . tác giả thể hiện tình yêu.Sóng . ngày sau: vẫn thế → sự trường tồn của sóng . ồn ào . Nguyễn a. khát khao sự em về cách mở đầu bài thơ của nữ sĩ đồng cảm.Sóng: ngày xưa.không hiểu mình . Hết tiết 37. vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại. đa dạng của những chung về bài thơ con sóng. Sóng biển và tình yêu: thơ.lặng lẽ → mở đầu bằng 4 tính từ. TT1.suy nghĩ.Sông . đạt một quan niệm mới mẻ và khát vọng mãnh liệt trong TT4: Ở khổ thơ 2. TT5:Nhận xét chung về nội dung và phân tích. em có cảm nhận gì về .hiểu: cục?.Củng cố . mối quan hệ giữa sóng – tình yêu ntn? 2. TT3.Khát vọng tình yêu . Tác phẩm .Tác giả: SGK TT1: Đọc tiểu dẫn SGK? * P/c thơ : tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn.

Sóng . b. hòa hợp giữa sóng và em. Nỗi nhớ ..Nhịp điệu tự nhiên. TT7: Khổ thứ 5 có gì khác so với các khổ thơ còn lại trong bài? Giữa sóng và em có quan hệ như thế nào? Hãy phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của XQ ở khổ thơ này? TT8: Em hiểu như thế nào về ý thơ “lòng em . Kết cấu này có tác dụng như thế nào khi thể hiện cảm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 102 Töôøng . Nghệ thuật: . Ở khổ thơ 8 nỗi niềm của XQ gửi gắm có điểm giống với ý kiến này không? Hãy lí giải. thủy chung. TT11: Suy nghĩ của em về khổ thơ kết? HĐ4: Hướng dẫn HS tổng kết bài học TT1: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kết cấu của bài thơ.7? TT10: “Có một nỗi lo âu. phấp phỏng về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc (cảm giác thường trực trong thơ XQ ở giai đoạn sau ). đầy bí ẩn. XQ đã diễn tả vừa cụ thể. dứt khoát. thử thách để đạt đến hạnh phúc.Kết cấu tương đồng.Muốn hoá thân thành sóng để giữ gìn tình yêu muôn đời → một tình yêu vĩnh hằng → Khát vọng cao cả. . mãnh liệt. một trạng thái bất an bàng bạc trong cách cảm nhận hạnh phúc của XQ”. mang tính nhân văn C. 3.Khổ 5: tăng số lượng câu thơ → cảm xúc dạt dào. + Sóng nhớ bờ mãnh liệt. Nỗi nhớ choáng ngợp cõi lòng không chỉ trong ý thức mà thấm sâu vào trong tiềm thức.. . hình ảnh trong sáng. → Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.phương bắc. linh hoạt .2010 truy tìm khởi nguồn của tình yêu nhưng nguồn gốc của sóng cũng như tình yêu đều bất ngờ. TT6: Phát hiện những đặc sắc nghệ thuật được XQ sử dụng để diễn tả những nỗi niềm của tình yêu? Nhận xét giọng điệu thơ? . tuyệt đối.Em → nhớ anh đắm say hơn bội phần.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu . tha thiết mà mạnh dạn. được khẳng định một cách rạch ròi. c. những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim người phụ nữ đang rạo rực yêu đương.LH: TY trên dòng sông quan họ. vừa sinh động những trạng thái. chân thành bộc lộ mình.  Qua hình tượng thơ song hành: sóng và em. XQ thể hiện một cái tôi sôi nổi.Ngôn từ. + Sóng tới bờ dù cách trở: Tình yêu là sức mạnh để em và anh vượt qua gian lao. tha thiết . không thể lí giải. Niềm tin và sự chung thuỷ Khổ 6 + 7: + dẫu xuôi .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . → Bày tỏ tình yêu một cách chân thành. dẫu ngược . tâm trạng. Nội dung: Qua hình tượng sóng.phương nam + Em hướng về anh một phương → tình yêu hết mình. Kết luận: 1. thức”? TT9: XQ đã gửi gắm điều gì qua khổ 6. giản dị → hội tụ nhiều nét tiêu biểu trong phong cách thơ XQ 2.Cuộc đời con người là ngắn ngủi → nhạy cảm được sự chảy trôi của thời gian → Âu lo.

. Theo cảm nhận của em. . thuyết minh trong bài văn nghị luận. Tài liệu tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 103 Töôøng .So sánh cảm xúc về tình yêu của XQ qua Sóng và XD qua Vội vàng.Bước đầu nắm được cách vận dụng kết hợp các phương thức đó trong một đoạn. .Làm văn : 19/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A.Hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: .Cần thấy được khi vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghi luận phải xuất phát từ mục đích và nội dung nghị luận. SGV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn xúc của nhân vật trữ tình? TT2: Bài thơ là lời tự bạch của 1 tâm hồn phụ nữ đang yêu. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: . chân thành. Năm học 2009 . Củng cố.SGK. mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu.Bài thơ Sóng gợi cho em những suy nghĩ gì về tình yêu? Hình tượng sóng và em được nhà thơ XD với dụng ý nghệ thuật như thế nào? D. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Học thuộc bài thơ và nắm kĩ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . . biểu cảm.Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự. B. một bài văn nghị luận.Chuẩn bị bài:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 39 .2010 V. . miêu tả. tâm hồn người phụ nữ đó có những điểm gì?. luyện tập: GV nhấn mạnh lại nd bài học :bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. nồng hậu.

Ôn tập lí thuyết: . chúng ta cầ chú ý người viết (nói) phải thực sự có cảm xúc trước những điều gì? những điều mà mình nói (viết). biểu cảm trong văn nghị luận: (?)Để việc vận dụng các phương thức + Phải xuất phát từ mục đích. biểu cảm trong văn nghị luận 1.2010 . miêu tả trong văn nghị luận: TT1: Ôn tập lí thuyết (?) Thế nào là phương thức biểu đạt tự sự. làm cho bài văn có hiệu quả thuyết phục cao hơn. không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. miêu tả.GV cho HS tìm hiểu. . biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) I. cụ thể.Yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng. Lên lớp GV cho hs luyện tập ( Vừa kết hợp ôn lại kiến thức lí thuyết vừa làm bài tập vận dụng) . chân thực. TÌM HIỂU BÀI: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt: tự sự. GIỚI THIỆU BÀI MỚI: IV. miêu tả.Yêu cầu đối với việc vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. nội dung nghị luận biểu đạt đó thực sự có tác dụng nâng cao + Khi đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận thì hiệu quả nghị luận. biểu cảm. Bài tập: TT2: Thực hành: “Ở Đông Dương. III. sinh động hơn.Khi vận dụng phương thức biểu đạt biểu cảm trong văn nghị luận sẽ tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người đọc người nghe. trên cơ sở đó GV nhận xét.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: I. tự sự được đưa vào bài văn nghị luận để làm những luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. câu văn có sức truyền cảm. soạn bài ở nhà . Trọng tâm là tổ chức luyện tập cho học sinh. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: Em hãy cho biết những hình tượng xuyên suốt trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh? Mối quan hệ của những hình tượng đó như thế nào? Bài thơ đó đã nói lên tâm trạng gì của nữ sĩ Xuân Quỳnh. miêu tả. Phải diễn tả cảm xúc (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) đó bằng những từ ngữ. . C. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) (?) Vì sao trong bài hoặc đoạn văn nghị luận cần vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. hầm mỏ. chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng. rừng núi bao la: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 104 Töôøng . đồng ruộng mênh mông. có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. 2. tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. Luyện tập vận dụng các phương thức tự sự. bổ sung hướng học sinh đi đến kết luận về sự cần thiết. và do đó. + Các yếu tố miêu tả. ỔN ĐỊNH LỚP II. miêu tả.

. giải thích.. Nếu thay thế những từ ngữ... Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận 1. “Những thanh niên.là một con số không”.. “ Nói ra thì buồn. “Gửi thanh niên An Nam”) . Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ + Học sinh thảo luận các câu hỏi sau: chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của (?) Hãy tìm những từ ngữ. những câu cảm thán trên ta thấy rõ được tình cảm chân thành và thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước những thanh niên thiếu ý thức lao động. “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” “Người”. nguyên nhân. khó thu hút và gây được sự đồng tình của người đọc. “Thanh niên già cỗi”.. “Thế thì. những câu cảm thán vào đoạn văn trên có tác dụng gì? Nếu sử dụng những từ ngữ khác tương đương hay những câu văn bình thường sẽ có sự khác biệt ra sao so với việc đưa những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán vào như trên? Nêu ví dụ? HĐ2: Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận TT1: Ôn tập lí thuyết: (?) Thế nào là văn thuyết minh? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 105 Töôøng . những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác.làm gì?”. vận mệnh tương lai của dân tộc. buồn lắm: Họ đoạn văn trên? không làm gì cả. tình cảm của người viết... . . Đó là một tình cảm đau xót và lo lắng cho kinh tế. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà.Thuyết minh là lối văn thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm. Ôn tập lí thuyết: ...2010 chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù. câu cảm thán trong đoạn văn: “nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!”.Trong một bài văn nghị luận cần có sự kết hợp với (?) Việc đưa những từ ngữ biểu cảm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất.mà thôi!”.. giới thiệu.Từ những từ ngữ. “Chìm ngập”. tính chất.” (Nguyễn Ái Quốc. Thế thì thanh niên thán biểu lộ tình cảm của tác giả trong của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn. buồn lắm: Họ không làm gì cả”. là thái độ phê phán đối với những thanh niên trên.. II.Những từ ngữ biểu cảm. “.. những câu cảm thán trên bằng những từ ngữ tương đương câu bình thường thì chúng ta thấy đoạn văn là một sự phản ánh khách quan đơn thuần mà không thấy bóng dáng. những câu cảm chúng ta là một con số không. nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh. của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày.

GNP.. khoa học và mới mẻ.Văn bản trên nghị luận về vấn đề: Không nên chỉ dựa vào chỉ số GDP để đánh giá thu nhập hàng năm của người Việt Nam mà cần phải dựa cả vào chỉ số GNP nữa. IV.) là giá trị tính bằng tiền của tổng hàng hoá và dịch vụ sán xuất ra trên lãnh thổ nước ta trong một năm” + “GNP (. bổ sung.) là tổng giá trị hàng hoá và dịc vụ do những người mang quốc tịch Việt Nam sản xuất ra trong một năm.Tác dụng: Nó giúp cho người đọc hiểu rõ vấn đề vào văn bản có tác dụng như thế nào? tác giả đang nghị luận.2. thuyết phục? TT3: Gv gọi 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong một văn bản nghị luận có cần có sự kết hợp với yếu tố thuyết minh không? Vì sao? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) TT2: Thực hành bài tập: Bài tập SGK/ 158. Luyện tập: TT1: Gv nêu đề bài -> Đề bài: Viết một bài văn nghị luận ngắn để phát biểu TT2: Gv gợi ý cho Hs làm bài: ý kiến trong buổi trao đổi về chủ đề “Nhà văn mà tôi ( Học sinh làm việc cá nhân) hâm mộ” trong CLB Văn học của nhà trường tổ (?) Chủ đề phát biểu của bài tập là gì? chức. Dẫn chứng: Tác giả cung cấp cho người đọc hiểu thế nào là GDP.. . Nói cách khác nó làm tăng sức thuyết phục cho văn bản rất nhiều so với việc không có HĐ3: Tổ chức cho học sinh luyện tập những lời giải thích đó.159 mục I. giúp người đọc (nghe) hiểu rõ ràng. 2 học sinh đọc bài viết của mình và nhận xét. Kết luận: (Ghi nhớ SGK/ 161) HĐ4: Kết luận: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 106 Töôøng .2010 yếu tố thuyết minh vì nó đưa lại những tri thức khách quan. từ đó làm cơ sở để kết luận: “Việc dùng chỉ tiêu GNP bên cạnh GDP vẫn còn hết sức cần thiết” + “GDP (. viết bài văn theo yêu cầu của GV III. Bài tập: Tìm hiểu văn bản mục I. người viết đã sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt nào? Hãy chỉ ra chi tiết dẫn chứng? Năm học 2009 . SGK/ 158-159 ... ở cả trong và ngoài lãnh thổ nước mình.” (?) Việc đưa các yếu tố thuyết minh trên . (?) Em muốn phát biểu về nhà văn nào? về những điểm gì của nhà văn đó? (?)Để làm sáng rõ những điểm đó cần phải trình bày những luận điểm nào? Sắp xếp những luận điểm đó ra sao? (?) Xét xem cần vận dụng các phương thức biểu đạt nào và vận dụng thế nào để bài viết hấp dẫn. 2.2 + Gọi 1 học sinh đọc văn bản trong SGK (Gv chiếu văn bản lên màn hình) + Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau: (?) văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận. tác giả còn sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt thuyết minh. đồng tình với ý kiến của tác giả đưa ra. chính xác các vấn đề đang nghị luận.Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận là chính.

Làm bài tập phàn II. sgk/61 .ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 40. thuyết minh? D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . ngoài việc sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận là chủ yếu. 41 .2010 V.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . có nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác như trên ko? Khi vận dụng cần phải xuất phát từ đâu? (?) Tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt đó như thế nào? Năm học 2009 . biểu cảm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong văn bản nghị luận. miêu tả. Luyện tập ở nhà.Văn : 24/11/2008 : ĐÀN GHITA CỦA LOR-CA Thanh Thảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 107 Töôøng .Soạn bài: “Đàn ghi. CỦNG CỐ: (?) Vì sao trong bài văn nghị luận thường kết hợp với cac phương thức biểu đạt khác như tự sự.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tài năng đa dạng: làm thơ. biểu cảm. B. chủ nghĩa siêu thực (Trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX với các tác Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 108 Töôøng .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . cách gieo vần…→ Đóng vị trí quan trọng trong cách tân thơ Việt trên con đường hiện đại. siêu thực. GV sử dụng hình thức qui nạp. vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp để hướng dẫn HS tiếp cận văn bản.SGK.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . thương tiếc trước tài năng của Lorca và nghệ thuật thơ đặc sắc của Thanh Thảo. Thơ ca mang diện mạo độc đáo khi viết về chiến tranh và thời hậu chiến. Cảm nhận vẻ đẹp mang hình thức biểu đạt với phong cách hiện đại của Thanh Thảo. đề tài tự chọn theo yêu cầu BT 2 trang 161) III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu tiểu dẫn TT1. . nhuốm màu sắc tượng trưng. GV giải thích cho HS về chủ nghĩa tượng trưng.Giới thiệu bài mới IV. tiểu luận phê bình… nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc là thơ ca . xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu.HỌC I.GV gọi HS đọc phần tiểu dẫn GV hỏi: . . . 2/Bài thơ: a/ Xuất xứ: TT2.MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS 1. SGV. Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả.GV cho HS soạn bài ở nhà. cảm nhận cuộc sống ở bề sâu. Bồi dưỡng cho các em sự đồng cảm. C. 2. trăn trở về xã hội. 3. cách biểu đạt mới với câu thơ tự do. thời đại. miêu tả.Nêu những nét chính về tác giả? Nội dung cần đạt I/ Tìm thiệu chung: 1/ Tác giả: (Sgk) .Tư duy thơ : giàu suy tư.Ổn đinh lớp II. thuyết minh ( bài viết ở nhà. .Kiểm tra bài cũ Gọi HS đọc đoạn văn nghị luận có sự vận dụng các phương thức biểu đạt : Tự sự. viết báo. Lên lớp. Tài liệu tham khảo .Thơ ông là tiếng nói của người tri thức suy tư.2010 A.Thơ Thanh Thảo đào sâu cái tôi nội cảm.

Áo choàng đỏ: gợi đến + Cái nền đặc trưng của văn hoá TBN. của cái đẹp.18: Lor-ca với cái chết oan khuất. * Âm thanh tiếng đàn: + Li –la li-la li-la : âm thanh mô phỏng nốt nhạc li la . người nghệ sĩ cách tân. Lời đề từ : “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” → câu thơ trong bài Ghi nhớ của Lorca → câu thơ ám ảnh. Pon-Eluya.hiểu văn bản TT1. (GV nói thêm : Trong trò chơi ru bích.hiểu văn bản: 1.nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lorca. + Tiếng đàn bọt nước: Tượng trưng cho cái giản dị mát lành. Tìm hiểu hình tượng Lorca GV hỏi : .Ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam) Năm học 2009 . bi phẫn * Câu 19. một con người tự do. nghệ sĩ cô đơn. tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào gợi liên tưởng Lorca? . vầng trăng chếnh choáng. nghệ sĩ cô đơn * Câu 7. GV gọi HS đọc bài thơ TT2. hiện thân cho lòng yêu sự sống. dân chủ trước nền chính trị TBN độc tài lúc bấy giờ. vô hại. người chơi tự do xoay chuyển các ô màu để thử nghiệm những phương án mà mình chọn. Âm thanh thoát lên từ những bọt nước. Nêu xuất xứ của bài thơ? Chia bố cục. Tạo sự khác biệt bởi cái tôi cá nhân nỗ lực tìm kiếm. 2/ Hình tượng nghệ sĩ Lor-ca: a/ Lor-ca. GV hướng dẫn HS tìm hiểu lời đề từ TT3. bi phẫn ( câu 7 → câu 18) . + Áo choàng bê bết đỏ / bị điệu về bãi bắn/ đi như TT3.31: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca. của chủ nghĩa nhân văn. + Sự cô đơn của Lor-ca trước thời cuộc chính trị. cuối cùng tìm ra được cơ chế vận hành thống nhất của chúng).Theo em. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . bay lên không trung → nở hoa → Tài năng nghệ thuật của Lor-ca với khát vọng cách tân nghệ thuật → Lor-ca. khám phá cái tôi chưa biết. nghệ sĩ cô đơn ( câu 1 → câu 6) * Hình ảnh: . . yên ngựa mỏi mòn + Phong cách nghệ sĩ dân gian tự do. + H/ả Lor-ca như một đấu sĩ với khát vọng tự do. trước nghệ thuật TBN già cỗi.2010 Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích” năm 1985 b/ Bố cục: Gồm 4 phần: * Câu 1 – 6: Lor-ca – con người tự do.Đi lang thang về miền đơn độc. gợi cảm hứng sáng tác và chi phối âm điệu bài thơ. b/ Lor-ca và cái chết oan khuất.Âm thanh tiếng đàn được miêu tả ntn? tượng trưng cho điều gì? GV cho HS nhận xét 6 câu đầu GV hỏi : - Cái chết của L được khắc hoạ qua những Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 109 Töôøng . II/ Đọc .Hình ảnh: + Hát nghêu ngao → (hoán dụ: chỉ cho Lorca) tiếng hát vô tư.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn giả tiêu biểu Bodơle.22: Niềm tiếc thương Lor-ca và thông điệp nghệ thuật * Câu 23. một con người tự do. có thể gợi liên tưởng đến loài hoa li la ( đinh tử hương).

. âm thanh vỡ ra thành màu sắc.Giọt nước mắt …trong đáy giếng: Thấp thoáng gợi lại cái chết oan khuất của Lorca. với lời đề từ của bài thơ. so sánh. về cái chết. sinh thể. cô gái ấy. Cái đẹp ko thể bị huỷ diệt. nghệ thuật ?  Với các biện pháp nghệ thuật: đối lập.Âm thanh tiếng đàn chuyển đổi cảm giác. ròng ròng máu chảy: sự . tiếng đàn của ông ( cái đẹp) . cảm xúc tinh tế. Nghệ thuật thiếu vắng kẻ dẫn đường. Tiếng đàn có sức sống như “cỏ mọc hoang” → tượng trưng cho sự bất khuất. c/ Niềm xót thương Lor-ca và thông điệp nghê thuật ( câu 19 1 22) GV cho HS nhận xét phần này.2010 người mộng du ( hoán dụ : chỉ cái chết) Hậu quả tàn khốc: cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của Lorca → nỗi xót xa ngàn đời.Ý nghĩa của câu thơ “Không … những cách tân nghệ thuật ko ai tiếp tục . một thân phận của trái tim tử thương. Song dù bọn phatxit đã giết Lorca nhưng ko thể giết được tiếng thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn hình ảnh nào ? Thủ pháp nghệ thuật? Năm học 2009 . lá xanh. em hiểu như . về cái đẹp. lá xanh. trường tồn.Âm thanh tiếng ghi ta: nâu. nỗi ám ảnh của dân tộc TBN ( lúc này cũng là lúc dân tộc TBN đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu 1936 1939) . câu thơ mang màu sắc của CNST. giàu nhạc điệu.Thông qua hình ảnh tiếng đàn cùng giả.… thành hình khối.Hình ảnh nào trong những câu thơ cuối giàu sắc thái tượng trưng? Những d. nâu. . Nỗi tiếc thương trở thành thông điệp về tình yêu nghệ thuật. cuộc sống của tác . ẩn dụ. thành thứ cỏ mọc hoang. nỗi đau. + Cùng với câu đề từ : ẩn chứa thông điệp nghệ thuật về sự cách tân hãy vượt qua cái cũ. thần tượng cũ để làm nên cái mới.Đường chỉ tay: ẩn dụ về định mệnh nghiệt ngã cắt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 110 Töôøng . hoán dụ. Nó sẽ sống giản dị mà kiên cường như cỏ dại. trân trọng của tác giả đối với Lorca. tròn bọt nước vỡ tan. tròn. thành dòng máu chảy → ẩn dụ về theo tượng trưng cho tình yêu. mãnh liệt tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi tráng của Lorca.…Cảm nhận đầy dư ba và gợi sức liên tưởng: Cái đẹp bị bạo điều gì? Thủ pháp lực tàn ác huỷ diệt. Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca ( câu 23 → hết) hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? .“Không ai chôn cất… cỏ mọc hoang” gợi nhiều nét nghĩa GV hỏi : +Nỗi đau đớn về sự ra đi của Lorca và niềm tiếc nuối . hoang” + Tiếng đàn trở thành linh hồn. về nỗi đau. Nỗi đau xót và tiếc thế nào về tâm sự của Lorca? thương về cái chết Lorca → Mang ấn tượng nỗi đau và vẻ đẹp  Thái độ ngưỡng mộ.

không dấu câu. Bố cục : 3 đoạn . Bốn khổ đầu : Nỗi tiếc thương người đã mất Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 111 Töôøng .Các hành động: ném lá bùa. một sự lựa chọn.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. không dấu hiệu mở đầu. biểu tượng ..Sáu khổ giữa . tìm một sự bình yên. .Ba khổ cuối II. .2010 ngang sự sống của Lorca.Hiểu 1. Tìm hiểu chung 1. . Tác giả 2.li la” luyến láy ở đầu và cuối như khúc dạo đầu và kết thúc bản nhạc. GV cho HS nêu yếu tố âm nhạc trong bài thơ.Em có suy nghĩ gì về sự ra đi của Lorca? Năm học 2009 . các thủ pháp láy từ. thiên tài Lor-ca.Mô phỏng âm thanh các nốt đàn ghi ta và mang dáng dấp ca khúc: Chuỗi âm thanh “Li la.. điệp từ .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả..Thao tác 1: HS đọc bài thơ Nội dung cần đạt I. gợi cõi chết. Hướng dẫn Đọc . . kết thúc.Kết hợp hài hoà hai yếu tố thơ và nhạc.siêu thực có sức chứa lớn về nội dung. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM BÁC ƠI ( Tố Hữu) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. TT4.Bốn khổ đầu . -.  Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ. 3/Yếu tố âm nhạc trong bài thơ: .li la. ghi ta màu bạc. 2/ Nội dung: Tác giả khắc hoạ cuộc đời nghệ sĩ Lor-ca với lý tưởng cách tân nghệ thuật và cái chết oan khuất. siêu thoát.Vần và nhịp..Hoàn cảnh sáng tác : Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời → TH sáng tác bài thơ này “điếu văn bi hùng”. . . b. ném trái tim: có ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ. dòng sông. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết . III/ Tổng kết: 1/ Nghệ thuật: .Thể thơ tự do. Đồng thời thể hiện niềm ngưỡng mộ và xót thương và nói lời đồng điệu của mình với bậc tiền nhân Lorca xứ sở TBN.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV cho HS nhận xét GV hỏi : .Sử dụng h/ả. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu .

2. rồi được máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thả xuống các vùng bị quân đức chiếm đóng. bổ sung.Một con người bình dị. Đây cũng là bài thơ tiêu biểu cho chất trữ tình chính trị của ngòi bút TH *Hoạt động 3: Tổng kết TỰ DO Ê.Tâm trạng bàng hoàng.Bao trùm tác phẩm là tiếng nói ca ngợi Tự do. . bằng nhiều hình thức khác nhau. . III. Bài thơ được dịch và in ra 10 thứ tiếng. Ba khổ cuối : Bày tỏ tình cảm của người dân VN với Bác và lời ước nguyện: bộc lộ niềm thương tiếc bằng niềm tin và lời ước nguyện đi theo con đường của Bác. khiêm tốn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . gần gũi. Hoàn cảnh sáng tác : bài thơ được viết giữa những ngày nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng ( 1941) . bổ sung. → Tâm hồn tha thiết với Tự do của tác giả. Hướng dẫn Đọc .Hiểu 1. .Thiên nhiên và con người chung nỗi đau . vĩ đại 3.Tự do trở thành khúc đồng ca thiêng liêng của tất cả mọi người yêu tự do. Nghệ thuật . II. Tác giả 2. . Tìm hiểu chung 1. đau đớn khi nghe tin . Tổng kết : Bài thơ tập trung khắc hoạ nỗi đau đớn của ngưwif dân VN khi Bác qua đời.Thao tác 1: HS đọc bài thơ . Năm học 2009 .LUY-A Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Một người giàu tình thương.Điệp từ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 112 Töôøng .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét.2010 .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu .Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. Sáu khổ giữa : Tái hiện chân dung Bác ( kể công đức người đã mất) .Tự do hiện diện khắp nơi. . Nội dung cần đạt I. hi sinh quên mình  con người cao cả.Niềm tiếc thương trào dâng mãnh liệt khi Người vắng bóng  Nỗi đau đớn khôn nguôi trước sự ra đi của Bác 2. chiến đấu vì tự do. Nội dung .

Về nhà học bài .Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một bài văn nghị luận. tiếng đàn.Bài thơ mượn cây đàn. thính giác.luyện tập . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . đa nghĩa.2010 . . D. Củng cố . thoải mái tuôn trào không cần đến trật tự lôgic thông thường. đúng hơn. III.Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kỹ năng về các thao tác lập luận chứng minh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Sách giáo khoa .Soạn bài : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 42 . phân tích. B.Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận. . trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là hai trong sáu thao tác lập luận nói trên. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: I.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . giải thích.sách giáo viên. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: .Qua bài thơ có thể thấy tài thơ Thanh Thảo . trừu tượng của ngôn từ.Giàu nhạc điệu. . . tính chất mơ hồ. hoà quyện của những hình ảnh thị giác. sự đan xen. để diễn tả nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến ông ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc. Tổng kết : Bài thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tự do đồng thời thể hiện rõ đặc điểm thơ độc đáo và sâu sắc của Ê luy a *Hoạt động 3: Tổng kết V.Làm văn : 26/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN A.Hình ảnh thơ trừu tượng .In đậm dấu ấn của CNST : dòng cảm xúc ngẫu hứng. bác bỏ và bình luận. sách tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 113 Töôøng . so sánh. Phương tiện: .

II.Bài mới: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 114 Töôøng .Đồ dùng dạy học II. GV kết hợp các phwong pháp nêu vấn đề.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . gợi mở.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Thiết kế bài dạy .HS soạn bài ở nhà Lên lớp.2010 . Cách thức tiến hành: . Ôn định lớp. thảo luận nhóm C.Kiểm tra bài cũ Cảm nhận của em về hình tượng Lorca III.

.TT6:GV đánh giá.phải có thái độ nghiêm túc và biết xây dựng 115 cách đọc sách phù hợp) -B2:Trình bày ý: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc Töôøng .2010 *Các thao tác lập luận đã học: -Thao tác lập luận phân tích -Thao tác lập luận so sánh -Thao tác lập luận chứng minh -Thao tác lập luận giải thích -Thao tác lập luận bình luận -Thao tác lập luận bác bỏ II..Vì sao phải đọc sách? (.ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội .giải thích.Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.TT7:Gọi HS đọc đoạn văn tham khảo SGK/176 để khắc sâu thêm cách viết một đoạn văn có sự kết hợp các thao tác lập luận NỘI DUNG CẦN ĐẠT I..so sánh.Bài tập 2/174 a) Vấn đề đoạn trích nêu: Tác giả tố cáo một cách toàn diện những tội ác tày trời của thực dân Pháp b) Các thao tác lập luận được vận dụng: -Thao tác phân tích -Thao tác chứng minh -Thao tác bình luận 2.TT2: Giáo viên chốt lại kiến thức và chuyển sang phần luyện tập.) . Bài tập3/175 Đề bài:Hãy triển khai một luận điểm thành một đoạn văn trong bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ về việc đọc sách *Các bước tiến hành: -B1: +Chủ đề:những suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách +Xây dựng dàn ý: . .Đọc sách là gì?(Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Luyện tập 1. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập các bài tập.TT1: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2/174.TT2: GV chia nhóm học sinh để thảo luận bài tập trên với những câu hỏi gợi ý: +Đoạn trích viết về vấn đề gì? +Trong ĐT tác giả đã vận dụng kết hợp những thao tác lập luận nào?Chỉ ra cụ thể .dựng dàn bài +B2:trình bày ý +B3:Diễn đạt các ý đã chuẩn bị thành một đoạn văn hoặc một bài văn sử dụng các thao tác lập luận kết hợp -TT5: Các nhóm viết trên bảng phụ và cử đại diện nhóm lên trình bày . chứng minh.TT1: Hãy nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác? HS: nhắc lại các thao tác lập luận: phân tích. Ôn tập kiến thức: Năm học 2009 .Đọc sách như thế nào?(Từ ích lợi của việc đọc sách.sách mở rộng những chân trời mới và có một tầm quan trọng trong đời sống con người nên việc đọc sách là hoạt động không thể thiếu và đem lại lợi ích vô cùng to lớn) .. .HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại kiến thức lý Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn thuyết về các thao tác lập luận.các nhóm khác góp ý bổ sung sau đó GV chốt lại kiến thức bài tập -TT4: GV nêu vấn đề và chia nhóm hướng dẫn HS viết BT3 trang 175 theo 3 bước ở phần gợi ý SGK trang 175 +B1:xác định chủ đề và x.góp ý.TT3:Gọi đại diện nhóm lên trình bày.các nhóm khác nhận xét. .bình luận .sửa chữa để hoàn chỉnh đoạn văn và nhấn mạnh lại nguyên tắc cũng như tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận .bác bỏ cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác ..

Soạn bài : “Quá trình văn học và phong cách văn học”. . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 116 Töôøng . .hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ 2.Phải nắm vững đặc trưng của từng thao tác lập luận cụ thể và có khả năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để viết một đoạn văn.Hướng dẫn HS làm bài tập 2b trong phần Luyện tập ở nhà SGK/176 Viết một bài văn nghị luận trong đóvận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến về một tác phẩm mới ra đời và đang được mọi người quan tâm bàn luận Gợi ý:Các ý chính + Giới thiệu tên tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm +Tóm tắt nội dung tác phẩm đó(TP viết vvề đề tài nào?Chủ đề?Đặc sắc nghệ thuật?) +Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm?Các loại ý kiến khác nhau? +Nêu ý kiến của anh chị(đồng tình hay phản đối?Vì sao) +Kết luận:Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề. D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Dặn dò -Làm các BT còn lại .bài văn nghị luận.Các thao tác lập luận giúp người làm văn có cách triển khai ý được mạch lạc. khúc chiết.2010 IV. Củng cố bài học: .Phải thường xuyên luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận.HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC-CHUẨN BỊ BÀI MỚI: 1.

bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: GV híng HS n¾m ®îc I. gîi më.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 43.KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng hÖ thèng c©u hái nªu vÊn ®Ò. .44 . B/ Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh d¹y häc .Cã kiÕn thøc phong phó. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu VH tiªu biÓu 1. B¶ng phô… . Kh¸i niÖm QTVH a. Bµi "LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn" (?) §äc v¨n b¶n nghÞ luËn ng¾n theo chñ ®Ò tù chän mµ trong ®ã ®· vËn dông kÕt hîp Ýt nhÊt 3 thao t¸c lËp luËn ®· häc (Yªu cÇu cña bµi häc tríc) III. SGV. Ph©n biÖt lÞch sö v¨n häc (LSVH) Thao t¸c 1: HiÓu kh¸i niÖm víi QTVH QTVH lµ g×? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 117 Töôøng .HiÓu ®îc kh¸i niÖm Phong c¸ch v¨n häc. Giíi thiÖu bµi míi IV. C/ TiÕn tr×nh giê d¹y I. Qu¸ tr×nh v¨n häc (QTVH) kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh VH.Quan s¸t vÞ trÝ häc sinh theo s¬ ®å líp. . thuyÕt tr×nh…. . th¶o luËn nhãm. æn ®Þnh tæ chøc II. ph¸t huy chñ thÓ H. KiÓm tra bµi cò .SGK.Văn ( Lý luận văn học) : 26/11/2008 : QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh: .KiÓm diÖn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .N¾m ®îc kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh v¨n häc. biÕt nhËn diÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña nã. s©u s¾c khi viÕt nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc cã tÝnh lý luËn cao.

2010 (?) Nh×n vµo s¬ ®å. sö dông c¸c yÕu tè truyÒn thèng ®Ó + V¨n häc lu«n b¶o lu vµ tiÕp biÕn lµm ra c¸i míi cha tõng cã (Phong trµo th¬ míi 19321945) DÉn gi¶ng: nghÜa lµ bªn c¹nh nh÷ng tinh hoa cña v¨n 3. GV hái. hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. GV tæng kÕt) (?) VËy tõ sù ph©n biÖt trªn. Nã x¸c nhËn vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn cña v¨n häc ë tõng thêi kú lÞch sö 2. mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc thï lu«n g¾n bã víi ®êi sèng -> ®êi sèng vµ v¨n häc lu«n t¸c + V¨n häc lu«n kÕ thõa vµ c¸ch t©n ®éng lªn nhau DÉn gi¶ng: nghÜa lµ v¨n häc lu«n dùa trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng .LSVH chØ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc trong qu¸ khø .QTVH nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc kh«ng chØ trong qu¸ khø mµ cßn c¶ hiÖn t¹i lÉn dù b¸o vÒ t¬ng lai cña v¨n häc b/ QTVH lµ g×? Lµ sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ ë qu¸ khø. NhËn diÖn ho¹t ®éng cña häc d©n téc tiÕp thu cã QTVH ë c¸c trµo lu v¨n häc tiªu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 118 Töôøng . Quy luËt vËn ®éng cña QTVH -> 3 quy luËt: + V¨n häc g¾n bã víi ®êi sèng DÉn gi¶ng: VH lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . em h·y chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a LSVH víi QTVH (Chia nhãm. HS tr¶ lêi. em cho biÕt thÕ nµo lµ QTVH Thao t¸c 2: QTVH lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt chung nµo? *Gièng: §Òu nghiªn cøu vÒ sô vËn ®éng cña nÒn v¨n häc *Kh¸c: .

khuynh híng.2010 a.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chän läc . mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung b.TruyÖn KiÒu . Kh¸i niÖm Trµo lu v¨n häc . C¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu * L©ý v¨n häc ViÖt Nam. Chñ nghÜa l·ng m¹n. em h·y x¸c ®Þnh trªn nÒn v¨n häc thÕ giíi ®· tån -> C¸c trµo lu v¨n häc chØ lµ ho¹t t¹i nh÷ng trµo lu v¨n häc ®éng næi bËt cña QTVH. VËy qu¸ ntr×nh Êy cã ph¶i chØ lµ nh÷ng tr¸o lu 1. chØ ®Õn thÕ kû XVII míi cã trµo lu… ->Theo thø tù t¸c phÈm: Chñ nghÜa cæ ®iÓn.Mïa l¹c cã ngay tõ ®Çu khi VH míi ph¸t sinh. x¸c ®Þnh c¸c trµo lu v¨n häc thÕ giíi nãi chung ë mét sè t¸c phÈm: . Chñ nghÜa hiÖn thùc XHCN (?) VËy tõ nh÷ng t¸c phÈm trªn. xuÊt hiÖn trong mét thêi ®iÓm nµo ®ã råi sau ®ã mÊt ®i -> ChØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cïng víi nh÷ng t¸c phÈm ®îc s¸ng t¸c theo mét c¬ng lÜnh chung.§©y mïa thu tíi . Huy CËn. NhËn diÖn vÒ PCVH . t¸c (?) ViÖc t×m ra c¸c trµo lu phÈm.Lµ mét hiÖn tîng cã tÝnh chÊt lÞch sö.Xu©n DiÖu. c¶i biÕn nh÷ng tinh hoa cña v¨n häc thÕ giíi mµ kh«ng lµm mÊt ®i mµu s¾c d©n téc Thao t¸c 3: Bíc ®Çu ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu ®Ó hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña QTVH (?) ThÕ nµo lµ trµo lu v¨n häc biÓu Năm học 2009 . phª b×nh…) v¨n häc trªn chÝnh lµ ®Ó II/ Phong c¸ch v¨n häc (PCVH) hiÓu sù vËn ®éng cña QTVH. Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n.ChÝ PhÌo DÉn gi¶ng: Trµo lu kh«ng . NguyÔn Tu©n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 119 Töôøng . QTVH cßn nµo nghiªn cøu sù vËn ®éng trong tæng thÓ cña nÒn v¨n häc (t¸c gi¶. Kh¸i niÖm v¨n häc trªn kh«ng? T¹i sao a.

2010 -> Míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Xu©n DiÖu). H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH gi¶ trªn Phong c¸ch chÝnh lµ ngêi. VËy em hiÓu thÕ nµo vÒ PCVH Thao t¸c 2: T×m ra nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?)Thµnh tùu chÝnh cña QTVH kÕt tinh ë c¸c PCVH ®éc ®¸o.Giäng ®iÖu riªng biÖt.Sù s¸ng t¹o c¸c yÕu tè thuéc néi dung t¸c phÈm . ®æi míi . “Ng«ng” (NguyÔn Tu©n) -> Kh«ng (?) Em h·y cho biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch thêng nghe vÒ nh÷ng t¸c b. VËy PCVH ®îc biÓu hiÖn trªn nhng yÕu tè c¬ b¶n nµo -> Sau khi cho HS xÐt mét lo¹t vÝ dô cô thÓ ®Ó nhËn biÕt biÓu hiÖn PCVH. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 120 Töôøng . III/ LuyÖn tËp Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ PCNT cña NguyÔn Tu©n vµ Tè H÷u. thÈm mü cao. c¸ch c¶m thô cã tÝnh chÊt kh¸m ph¸ . c¸ch nh×n.Cã phÈm chÊt.HÖ thèng ph¬ng thøc biÓu hiÖn c¸c thñ ph¸p kü thuËt mang dÊu Ên riªng .Thèng nhÊt tõ cèt lâi nhng sù triÓn khai ph¶i ®a d¹ng. ®éc ®¸o cña mét t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh cuéc sèng -> ThÓ hiÖn tµi nghÖ cña ngêi s¸ng t¹o b»ng nghÖ thuËt ng«n tõ 2. Nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?) VËy ngoµi nh÷ng t¸c gi¶ trªn. ¶o n·o bËc nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Huy CËn). cã t¸c gi¶ nµo kh¸c ®îc kh¼ng ®Þnh phong c¸ch nh nh÷ng nhËn ®Þnh trªn kh«ng (?) NÕu kh«ng. Trong v¨n häc nã chÝnh lµ nh÷ng nÐt riªng biÖt. GV chèt l¹i 5 biÓu hiÖn: . nghÜa lµ chØ duy nhÊt vµ ngêi ta gäi ®ã chÝnh lµ PCVH.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ho¹t ®éng 2: Gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm PCVH vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã Thao t¸c 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH Năm học 2009 . giµu tÝnh nghÖ thuËt.

Giê sau häc lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3. E/ Rót kinh nghiÖm bµi d¹y Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 45. giäng ®iÖu t©m t×nh ngät Ho¹t ®éng 3: Trªn c¬ së ngµo.ChÝnh trÞ.2010 . . GV tæng kÕt V/ Cñng cè (?) Ph©n biÖt chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa l·ng m¹n qua 2 t¸c phÈm: "Hai ®øa trÎ" (Th¹ch Lam) vµ "ChÝ PhÌo" (Nam Cao) D/ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ . uyªn b¸c (Ng«ng). GV cho HS luyÖn tËp bµi tËp 2 (SGK trang 183) -> HS tr¶ lêi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .N¾m ch¾c kiÕn thøc bµi häc. .Tè H÷u: Tr÷ t×nh. Làm văn : 5/12/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 121 Töôøng . khuynh híng sö thi kÕt hîp c¶m høng l·ng m¹n.NguyÔn Tu©n:Tµi hoa. phãng tóng. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ QTVH vµ PCVH.Lµm bµi tËp cñng cè. .

GV : +Đề + Đáp án + Phần nhận xét bài làm của học sinh + phần lỗi → sửa chữa .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giới thiệu bài mới IV. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài thi học kì I B.. lập dàn ý. HS : Kiến thức về một bài làm văn NLVH ( cụ thể: Cách làm bài nghị luận văn học về một bài thơ.HỌC I. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 122 Töôøng . C. sửa chữa lỗi bài viết..Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận văn học .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . đoạn thơ).Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. .2010 A.GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Kiểm tra bài cũ III.Ổn đinh lớp II.

.GV gợi ý cho hs về yêu cầu *Đề 1 1. cách sử dụng hình ảnh . TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến 1. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ TT – QD và lấy hoàn chỉnh .Tư liệu Dẫn chứng trong 2 tác phẩm trên và các tác phẩm văn học khác cùng đề tài TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý II.LẬP DÀN Ý ( ĐÁP ÁN) (đề 2) .Câu 1: Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc . . hình tượng trung tâm. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc ………………………….Nội dung : . đề tài của bài thơ . dẫn chứng minh hoạ ( 3đ) Câu 2.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Câu 1. kháng chiến chống Pháp. đề Câu 2.Thể loại : NLVH thức đã học ( cách làm bài nghị luận về một bài thơ.Câu 2: Chân dung người lính Tây Tiến.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. 3. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. con người VN anh dũng. đối đáp…). tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. hình tượng đất nước. sau 5 phút GV gọi hs Đề 2: trình bày GV cho hs nhận xét.GV cho hs dưới lớp nhận xét. đằm thắm. nội dung. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. tư liệu của đề ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành ( Tây Tiến – Quang Dũng) HS thảo luận.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài.Tố Hữu) I. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh hoạ.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý . Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau : Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ( Việt Bắc . Câu 1: trong phần lập dàn ý . bổ sung cho Câu 1. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc bổ sung cho hoàn chỉnh . giọng điệu trữ tình ( lời bày Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn tỏ. từ ngữ → Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 123 . cảm hứng yêu nước. đoạn thơ) 2. quật cường.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Soạn bài: Người lái đò Sông Đà RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 124 Töôøng .2010 D. Củng cố .luyện tập Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .

C.GV cho HS soạn bài ôn tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong . Lên lớp. GV cho HS soạn bài trước ở nhà.Ổn đinh lớp II.SGK. xã hội và văn hoá . tác phẩm.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . ngôn ngữ văn học. 18 : 51. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 1. SGV.HỌC I. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Định hướng chung : Phần ôn tập. . . nhận xét.Giới thiệu bài mới IV. GV cho HS trong lớp nhận xét → đáp ứng nội dung phần ôn tập. Từ sau 1975 đến hết TK XX . bổ sung → GV hoàn thiện nội dung bài học cho HS. Hoạt động 1 TT1. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) 2. B. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thứ đó. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) 1.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . văn hoá +Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu a. tác giả.Kiểm tra bài cũ III.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) c.. 52.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 17. GV cho hs thảo luận. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Nắm một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN và VHNN đã học trong sách Ngữ văn lớp 12 tập 1. GV cho HS trả lời tại chỗ hoặc cho HS thảo luận hoặc cho HS lên bảng trình bày. Lên lớp GV cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Hoàn cảnh lịch sử. Tài liệu tham khảo .Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 125 Töôøng .Từ 1945 → 1975 +Vài nét về hoàn cảnh lịch sử. Ôn tập : 5/12/2008 : ÔN TẬP VĂN HỌC A.Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ : sự kiện. xã hội. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK Yêu cầu cần đạt Câu 1. Sau đó. hình tượng. GV gọi HS đọc nội dung ôn tập ( từng câu 1).

GV cho HS nhận xét và bổ . → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. Hoạt động 3 TT1. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá. Câu 2. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. độc lập của dtộc VN trong hoàn cảnh ls lúc bấy giờ.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. .Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học.Mqh nhất quán : thể hiện rõ trong tất cả các thể loại : Văn chính luận. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Câu 3. mang tính nhân văn. tìm kiếm con đường đổi mới. GV cho HS trả lời TT3. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 2) Câu 2. *Mục đích : .Quan điểm sáng tác . từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào gđ đổi mới. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL? phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ TNĐL vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 3) Câu 3.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. TT2. nhân loại cao cả Hoạt động 4 TT1. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết cho ai?. Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. *1986. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xh.2010 * Từ năm 75 đến năm 85 → Chặng đường văn học chuyển tiếp. sâu sắc và toàn diện. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? ( 3 đặc điểm) a. . Hoạt động 2 TT1. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL. tự do của dtộc VN. Viết cái gì?. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ ngoài mặt trận. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Thơ ca Câu 4. GV cho HS trả lời TT3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? TT2.  Một quan niệm tiến bộ. Truyện và kí. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. GV cho HS trả lời TT3.Khẳng định quyền tự do. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 4) Câu 4. GV cho HS trả lời TT3. gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. đề cao sự sáng tạo. TT2. .Tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về quyền độc lập. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. vì điều này quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. của đế quốc Mĩ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) TT2. trăn trở. *Đối tượng: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 126 Töôøng . Năm học 2009 . phân tích nội dung và hình thức → áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. Viết để làm gì?. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.… . đồng thời còn là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lí lẽ của bọ TDP xâm lược.

cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 127 Töôøng . TT2. niềm vui lớn của con người c/m và cuộc sống c/m. tình cảm. có ý nghĩa sống còn của cả cộng đồng. hïng hån. Trung Quoác…) * Áng văn chính luận mẫu mực + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. tình cảm của tác giả. Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. *TH là nhà thơ trữ tình chính trị:( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. của c/m và dtộc. tình cảm lớn. Mó. . Cảm hứng chủ đạo trong thơ TH là cảm hứng lịch sửdân tộc chứ ko phải cảm hứng thế sự đời tư + Con người trg thơ TH chủ yếu được nhìn nhận từ nghĩa vụ. trước hết phục vụ cho cuộc đấu tranh. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. Anh. Nhân vật trữ tình trong thơ TH là những con người đại diện cho những Hoạt động 5 TT1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn sung cho hoàn chỉnh. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. GV cho HS đại diện trình bày . gîi c¶m  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn. + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tự nhiên. - Năm học 2009 . Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + TH một thi sĩ .2010 Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo Vieät Nam.Khuynh hướng sử thi: +Thơ TH tập trung thể hiện những vấn đề trọng đại. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. Câu 5. Ông dã đem đến cho dòng thơ c/m một tiếng nói trữ tình mới với bao cảm xúc.chiến sĩ. + Thơ TH chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống chính trị của đất nước. cho những nhiệm vụ c/m. đồng thời thể hiện rõ tâm huyết. Dö luaän theá giôùi. đằm thắm.75. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. trách nhiệm công dân. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 5) Câu 5. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV cho HS thảo luận TT3. Thơ ông. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) * Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn : đây cũng là đặc điểm cơ bản của VHVN thời kì 45.

GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 6) Câu 6.Hệ thống luận điểm.… + Cái tôi trữ tình trong thơ TH từ buổi đầu đến với cách mạng là cái tôi . của đất nước. từ ngữ → d/c. cho khí phách của cả cộng đồng.chiến sĩ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 8) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 128 Töôøng . rõ ràng. rành mạch. giọng điệu trữ tình ( lời bày tỏ. Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ TH mang tầm vóc của lịch sử và thời đại như hình tượng anh giải phóng quân. Câu 6.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. Luận điểm được triển khai chặt chẽ. Mấy ý nghĩ về thơ. cách sử dụng hình ảnh . cái tôi trữ tình trong thơ TH chủ yếu là cái tôi nhân danh dân tộc và cách mạng.. mẹ Suốt. GV cho HS trả lời TT3. thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của cách mạng. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Máu và hoa.Vẻ đẹp tâm hồn hào hoa. chị Trần Thị Lí. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH . đối đáp…). hi sinh. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc kháng chiến chống Pháp. quật cường. Đô tôi ép xki . gian khổ. hình tượng trung tâm. lãng mạn Hoạt động 6 TT1.cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng cụ thể. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. con người VN anh dũng. sau đó là cái tôi – công dân mang hình thức cái tôi trữ tình nhập vai.2010 phẩm chất tốt đẹp. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH TT2. xác thực. hình tượng đất nước. Thơ ông tập trung thể hiện vẻ đẹp lí tưởng của con người và cuộc sống mới. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. đằm thắm.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. dẫu hiện tại còn nhiều khó klhăn. Từ cuối tập thơ Việt Bắc đến Gió lộng.Cảm hứng lãng mạn : Đó là cảm hứng lãng mạn cách mạng. Hoạt động 8 TT1.Vấn đề đặt ra : tuỳ theo nội dung của từng bài . cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng : Các tác giả đã trình bày nội dung khá thuyết phục. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. GV cho HS trả lời TT3. của dân tộc. lôgic.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đề tài của bài thơ . Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD . Câu 7. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 7) Câu 7. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. ngôi sao…. Đô tôi ép xki TT2. Mấy ý nghĩ về thơ. ngôi sao…. cảm hứng yêu nước. Hoạt động 7 TT1. .. → tài lập luận và khả năng lí luận của các tác giả ( tuỳ theo từng bài cụ thể mà có nhận xét chính xác) Câu 8. Ra trận. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng.

Bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. tình đồng chí.2010 . thần thoại → cảm nhận mới mẻ. GV cho HS trả lời TT3. Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh.Vẻ đẹp bi tráng * So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí ( CH) : . Câu 11. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu) TT2. Câu 10. vẻ đẹp của đời sống nội tâm: tình yêu quê hương. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ Hoạt động 11 thuật của các bài thơ Dọn về làng. . Tiếng hát con tàu. GV cho HS trả lời TT3. phương diện : bình diện địa lí. bình diện văn hoá. Họ mang vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp và thể hiện cảm hứng ngợi ca của văn học kháng chiến. Năm học 2009 . GV cho HS đại diện trình bày .Khác : + Hoàn cảnh xuất thân + ĐC mang hình ảnh của người dân cày lam lũ. Câu 9. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng. . vất vả. . GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Bác ơi! Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 129 Töôøng . độc đáo và có chiều sâu. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Hình tượng sóng . tự do của TQ. sẵn sàng xả thân cho độc lập. ĐC → hiện thực).Hình tượng xuyên suốt bài thơ .ĐN của NKĐ: ĐN được cảm nhận một cách toàn vẹn tổng hợp trên nhiều bình diện.ĐN – NĐT :ĐN được cảm nhận qua bức tranh thu : mùa thu cũ . Hoạt động 9 TT1. . GV cho HS thảo luận TT3. yêu nước thiết tha. GV gọi HS đọc câu hỏi trong Đò Lèn. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Hoạt động 10 TT1.Ẩn dụ cho trạng thái tâm lí của người con gái đang yêu. TT phảng phất hình mẫu lí tưởng của người tráng sĩ thời xưa. chân thành mãnh liệt.Giống :Hình tượng người lính mang một vẻ đẹp lý tưởng về tình cảm. mùa thu mới và quá trình nhận thức về đất nước ( Sự chuyển biến trong nhận thức. tình giai cấp. . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 10) Câu 10. nồng hậu. ( TT → bút pháp lãng mạn. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 9) Câu 9. qua đó khẳng định tư tưởng ĐN của ND. Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước ( NĐT) và đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng ( NKĐ)? TT2. TT1. Đó còn là hình ảnh một đất nước đau thương. ĐN của ca dao. tâm trạng của người ra đi). bình diện lịch sử. Ở họ kết tinh sức mạnh tinh thần của thời đại.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Câu 8. Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? TT2. + ĐC: người lính mang vẻ đẹp bình dị. thuỷ chung và mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu.

Điểm thống nhất : + NT có cảm hứng mãnh liệt trước những cảnh tượng độc đáo. + Ngòi bút tài hoa. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 130 Töôøng . uyên bác. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? TT2. * Lưu ý : Khi ôn tập. HS dựa vào Hướng dẫn học bài và hướng dẫn đọc thêm để ôn tập. Đò Lèn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn SGK ( câu 11) Câu 11. . Tiếng hát con tàu.Những điểm khác biệt : + CNTT viết trước CMT8. GV cho HS trả lời TT3. Năm học 2009 . Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng.Nội dung của văn bản Thông điệp Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS . Cái đập mạnh vào giác quan của ông giờ đây là những thành tích của nhân dân trong lao động. nhà văn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống hiện tại. ông đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong đại chúng nhân dân. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà . GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Câu 13.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Hoạt động 13 TT1. NT đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ ở tầng lớp những con người đặc tuyển. GV cho HS trả lời TT3. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 13. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. + Trong CNTT. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. . tác động mạnh vào giác quan của người nghệ sĩ. Còn trong NLĐSĐ. lúc này NT đi tìm cái đẹp trong quá khứ “VBMT” thì trong NLĐSĐ. Hoạt động 12 GV bổ sung thêm một số câu hỏi và cho HS trả lời. + Tiếp cận thế giới thiên về phương diện thẩm mĩ. tiếp cận con người thiên về phương diện tài hoa nghệ sĩ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 12) Câu 12. GV cho HS trả lời TT3. Bác ơi! TT2.2010 Câu 12. . TT2. học sinh phải nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm hay những vấn đề cơ bản của bài học . Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? Hoạt động 14 TT1. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.

Văn : 19/12/2008 : NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Trích) Nguyễn Tuân A. GV cho HS thảo luận ở một số nội dung trong bài học. người nghệ sĩ uyên bác.Kiểm tra bài cũ III. phân tích một văn bản. 47 . SGV. C. tài hoa đã dùng văn chương để khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của nhân dân và TQ. Tài liệu tham khảo .HỌC I.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Nhận rõ và yêu quý hơn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và của con người lao động Việt Nam. .Về nhà ôn bài chuẩn bị làm bài kiểm tra HKI ( bài viết số 4) .Giới thiệu bài mới IV.Chú ý các bài Làm văn.2010 V.luyện tập D. yêu mến tài năng sáng tạo của NT.SGK. Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 131 Töôøng . B. tóm tắt những ý chính của văn bản.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . GV hướng dẫn hs khám phá cách viết của NT ( điều quan trọng ở đây ko chỉ là cho hs thấy NT Viết cái gì mà còn là Viết như thế nào). HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Ổn đinh lớp II.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Tiếng Việt RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 46. trả lời những câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK→ Lên lớp: GV vận dụng phương pháp thuyết giảng.Cảm phục.

trí tưởng tượng phong phú. xa xôi để tìm kiếm thứ vàng mười của thiên nhiên và con người nơi đây (đb là TT3.NT lµ mét con ngêi rÊt mùc tµi hoa ( am hiÓu nhiÒu m«n nghÖ thuËt kh¸c : héi ho¹. Hoàn cảnh ra đời Là kết quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền TB rộng lớn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả NT ( ôn lại. ®iªu kh¾c.NT lµ mét tri thøc giµu lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc . Ông để lại một sự nghiệp văn học phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa.Thuoäc theå kí.Hiểu văn bản phaïm chaët cheõ.Tõ sau CMT8. thẩm mĩ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 132 Töôøng . + Thể tài sáng tác rất NT ( thể tuỳ bút phóng túng nhưng pha chất kí sự rất NT)  NT là một nhà văn nổi tiếng của nền văn xuôi VN hiện đại. TT2. phoùng tuùng.Tìm hiểu chung 1. GV giới thiệu thể tuỳ bút chuyến đi năm 1958). . Thể loại : Tuỳ bút b. . NT xứng đáng được coi là một nghệ sĩ lớn. Lời đề từ caùi toâi nhaø vaên. Nhìn con người ở phương diện tài hoa.T¸c phÈm cña NT tríc CMT8 chñ yÕu xoay quanh 3 ®Ò tµi : + Chñ nghÜa “xª dÞch” : “Mét chuyÕn ®i”. haàu nhö khoâng coù luaät leä.ë NT ý thøc c¸ nh©n ph¸t triÓn rÊt cao ( khao kh¸t ®îc kh¼ng ®Þnh m×nh) . . ñaäm chaát . phong phuù. Tác phẩm Người lái đò Sông Đà a. s©n khÊu ) . Lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc ®îc ph¸t huy trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ Năm học 2009 . Ngôn từ sáng tạo. khoâng hö caáu nhöng caàn trí töôûng töôïng trong tập Sông Đà (1960).Mang tính chuû quan cao cuûa 1. + Kiến thức uyên bác: vận dụng tri thức nhiều ngành để quan sát hiện thực. * Quá trình sáng tác và các đề tài chính . theo s¸t tõng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Êt níc . hát trên dòng sông Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc hiÓu ( Broniewki) .Quá trình sáng tác và các đề tài chính . Tác giả Nguyễn Tuân * Tiểu sử * Con người * Sự nghiệp văn chương . tác động mạnh mẽ vào giác quan của người nghệ sĩ. «ng ch©n thµnh ®em ngßi bót phôc vô cuéc chiÕn ®Êu cña d©n téc. NLĐSĐ ra đời năm 1960. Đọc .Chúng thuỷ giai đông tẩu – đà giang độc bắc lưu ( NQB) → mọi con sông đều chảy về hướng đông.thể hiện tÊm lßng g¾n bã tha thiÕt ®èi víi c¶nh s¾c vµ phong vÞ ®Êt níc cña NT + VÎ ®Ñp “Vang bãng mét thêi” : ®i t×m vÎ ®Ñp cña qu¸ khø + §êi sèng truþ l¹c : “ChiÕc l ®ång m¾t cua” . nghệ sĩ và sáng tạo những nhân vật tài hoa nghệ sĩ) + Cảm hứng đb với những gì gây ấn tượng mãnh liệt. cái tài hoa (Tiếp cận mọi sự vật ở phương diện văn hoá. đã học ở lớp 11) TT1.2010 I.Đẹp vậy thay tiếng tröõ tình.Lµ mét nhµ v¨n biÕt quÝ träng thËt sù nghÒ nghiÖp cña m×nh . “ThiÕu quª h¬ng”→ V× t©m tr¹ng bÊt m·n vµ bÊt lùc tríc thêi cuéc. sáng tạo hình tượng . cái độc đáo.Caùch vieát töï do.Phong cách nghệ thuật độc đáo: tài hoa và uyên bác + Thích cái đẹp. qui II. 2. GV giới thuyết : * Con người : . thích cái dữ dội.GV cho HS nêu những nét cơ bản về tác giả. in .

DiÖn m¹o chung cña dßng s«ng lµ ®¸ vµ níc ( dµi 883Km) .Cã chç v¸ch ®¸ thµnh chÑt.2010 v¨n b¶n duy nhất sông Đà là ngược bắc → thâu tóm cái thần TT1.Qu·ng Tµ Mêng V¸t. GV cho HS t×m hiÓu lêi của SĐ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 133 Töôøng . GV híng dÉn HS t×m hiÓu. tëng tîng ®éc ®¸o . Hung bạo Tõ trong xa xa con s«ng §µ næi tiÕng lµ dßng s«ng d÷ d»n víi tÝnh khÝ ®áng ®¶nh. giäng g»n mµ chÕ nh¹o. dµi hµng c©y sè níc x« ®¸ . 2. ko giống ai. sãng x« giã…c¸ch cÊu tróc c©u trïng ®iÖp  nghÖ thuËt miªu t¶ t¹o Ên tîng → t¹o c¶m gi¸c níc xÐ ®¸ t¹o nªn dßng ch¶y . . nh÷ng c¸i giÕng s©u nuíc Æc Æc lªn nh võa rãt dÇu s«i vµo…  nghÖ thuËt so s¸nh. Con Sông Đà Con SĐ gắn liền với 2 đặc điểm : Hung bạo và trữ tình a. thÊt thêng (qua c©u chuyÖn S¬n Tinh – Thuû Tinh. t¹o v¸ch thµnh b»ng ®¸ . * TÝnh c¸ch d÷ d»n . TT2. níc thë vµ kªu nh cöa cèng c¸i bÞ sÆc. .Qu·ng cha ®Õn th¸c ( cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c díi ): ®· nghe tiÕng níc rÐo. kh¸m ph¸ vÒ con S§ (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) -GV goïi 1 HS ñoïc phaàn theå hieän tính caùch hung baïo cuûa soâng Ñaø. t¹o thµnh nh÷ng c¸i yÕt hÇu. ko lặp lại → có giá trị) → Hai lời đề từ khái quát sự độc đáo của hai đối tượng: thiên nhiên và con người nơi đây. . hai mám ®¸ gÇn nhau tíi møc con thó cã thÓ nh¶y qua . .§¸ gi÷a lßng s«ng. khiªu khÝch.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ngòi bút ®Ò tõ độc lạ: cách viết độc đáo. ®¸ dùng ven hå. . liªn tëng.Qu·ng mÆt ghÒnh H¸t Loãng.Cã 73 c¸i th¸c . GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaø ñoïc maãu 1 ñoaïn thaät aán töôïng. trªn mÆt s«ng ®ét ngét hiÖn ra nh÷ng c¸i hót níc gièng nh c¸i giÕng bªt«ng . ®¸ x« sãng. qua c¶m quan nghÖ thuËt hiÖn ®¹i cña NT) * Sù hïng vÜ ( ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn) . mçi th¸c ®¸ nh thÓ lµ mét “b¸t qu¸i trËn ®å”. cũng vừa là thâu tóm cái thần chữ của chính bản thân nhà văn (con sông độc lạ.GV hái : + Sù hïng vÜ cña S§ ®îc miªu t¶ ntn? +TÝnh c¸ch d÷ d»n cña con S§? t×m dÉn chøng.

Con s«ng §µ tr÷ t×nh (khi ch¶y qua s«ng §µ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ Chî Bê. vµ ®· ®Ó l¹i nh÷ng hßn th¸c ®¸ ntn ? xa x«i trªn thîng nguån T©y B¾c) . m¹nh mÏ. + Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå khaéc hoaï moät caùch aán töôïng hình aûnh cuûa moät con soâng Ñaø d÷ d»n? + T©m ®Þa cña con S§? GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt cña NT .  NT gäi ®©y lµ : “Th¹ch trËn s«ng §µ” → Th¹ch thuû trËn S§ ( ®¸ næi.Khi ®Õn th¸c : + §¸ s«ng §µ nh nhæm dËy khi cã chiÕc thuyÒn nµo xuÊt hiÖn * Cã hßn liÒu m¹ng x«ng tíi.2010 TiÕng th¸c “rèng lªn nh tiÕng mét ngµn con tr©u méng…” ( nh©n ho¸. . n÷ tÝnh. hiÓm ¸c ( tõ hai yÕu tè ®¸ vµ níc) ®ång thêi nh mét biÓu tîng vÒ søc m¹nh d÷ déi vµ vÎ ®Ñp hïng vÜ cña thiªn nhiªn TB . dµn tËp ®oµn cöa tö. c¸ch sö dông ng«n tõ. ªm ¶ → vÎ ®Ñp duyªn d¸ng. cêng ®iÖu) .S¾c mµu :Mïa xu©n dßng xanh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 134 Töôøng . t©m ®Þa cña thø kÎ thï sè 1) .GV gäi HS ®äc phÇn miªu t¶ vÎ ®Ñp tr÷ t×nh cña con S§ .Dßng ch¶y : VÝ dßng ch¶y cña S§ nh ¸ng tãc tr÷ t×nh Èn hiÖn trong . ®¸ ch×m vµ th¸c d÷) * T©m ®Þa nham hiÓm (nham hiÓm nh mét loµi thuû qu¸i kh«n ngoan ®Çy mu trÝ.  Víi nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ. cöa sinh lËp lê . kh¶ n¨ng quan s¸t tinh têng cïng víi trÝ tëng tîng phong phó → t¸c gi¶ ®· t¸i hiÖn mét dßng s«ng hung b¹o. giäng ®iÖu hïng hån.Em cã nhËn xÐt g× vÒ m©y ( Èn dô) → ©m ®iÖu c©u nghÖ thuËt ®îc sö dông ë v¨n còng mang d¸ng dÊp mÒm ®©y ? m¹i. vå lÊy thuyÒn * Cã hßn giÊu m×nh ®Ó s½n sµng ®¸nh du kÝch * Cã hßn lïi vÒ ®»ng sau chê ®¸nh vu håi ( ®¸nh quËt trë l¹i) + Níc hß reo lµm thanh viÖn cho ®¸ “mÆt níc hß la vang dËy ” + Dßng th¸c hïm beo ®ang hång héc tÕ m¹nh trªn s«ng ®¸ + §¸ vµ níc hiÖp søc dµn thÕ trËn. phôc kÝch.GV hái : VÎ ®Ñp cña son b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Ngêi l¸i ®ß anh hïng vµ nghÖ sÜ ( ngêi l¸i ®ß ®îc vÝ víi khèi vµng mêi) a. ®»m ®»m Êm Êm. tÞch mÞch. ko gian tr÷ t×nh. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. Díi s«ng ®µn c¸ dÇm xanh quÉy vät… → cã thÓ gäi ®Êy lµ nh÷ng “dßng th¬. mïa thu níc s«ng chÝn ®á → kho¸t s¾c mµu ®Ñp ( nghÖ thuËt t©m lÝ ho¸ s¾c mµu) → so s¸nh . . hai bê s«ng cá gianh ®ang nân bóp. n¬ng ng« nhó l¸ ng« non ®Çu mïa. NT lµ ngêi hÕt søc nÆng t×nh víi non s«ng.Mang nÐt gîi c¶m : + Con s«ng §µ mang vÎ ®Ñp cæ kÝnh §êng thi + Víi t¸c gi¶. ph¶ng phÊt nçi niÒm cæ tÝch.2010 nh ngäc bÝch. nã nh mét cè nh©n. ®éc ®¸o cïng víi c¶m xóc vµ trÝ tëng tîng phong phó cña NT khiÕn S§ hiÖn lªn víi bao vÎ ®Ñp dÞu dµng. Bê s«ng hoang d¹i vµ hån nhiªn nh mét bê tiÒn sö. Con ngêi anh hïng: . §ång thêi gióp ngêi ®äc thÊy ®îc. 3. nhiÒu h×nh ¶nh so s¸nh nªn th¬.Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm anh hïng cña ngêi l¸i ®ß ? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 135 Töôøng .v¨n xu«i cña nhµ tuú bót” (N§M) → kh«ng khÝ m¬ mµng. th¸i ®é lao ®éng nghiªm tóc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . kiªn nhÉn cña t/g . ®»m th¾m. vui nh nèi l¹i chiªm bao ®øt qu·ng → so s¸nh + DÞu dµng. kh¸m ph¸ vÒ ngêi l¸i ®ß (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) GV hái: .T¸c gi¶ t¸i hiÖn mét cuéc vît th¸c nh lµ mét cuéc chiÕn ®Êu mét mÊt mét cßn cña «ng l¸i ®ß víi th¹ch trËn s«ng §µ .  S§ hiÖn lªn víi hai mÆt. . th¬ méng. → Víi giäng v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt. cÇn cï.Tr¹ng th¸i kh«ng gian: C¶nh ven s«ng lÆng tê. th¬ méng vµ quyÕn rò.§Êy lµ 1 cuéc chiÕn ko c©n søc : GV cho HS nhËn xÐt TT3. bÊt ngê. GÆp l¹i nã vui nh thÊy n¾ng gißn tan…. hai cùc ®èi lËp : hung b¹o vµ tr÷ t×nh  sù tµi hoa. ®Êt níc .

®éng míi . NT ko cßn xd h×nh quyÕt t©m cao → mét chiÕn sÜ trªn ¶nh nh©n vËt ®Ñp trong qu¸ mÆt trËn lao ®éng. trong nuèi tiÕc mµ ®Ñp th¾ng søc m¹nh thÇn th¸nh cña tù nhiªn. vò khÝ lµ chiÕc sµo dµi. xuyªn nhanh ®Ó tho¸t khái nÐt ch÷ ®Ñp. cöa sinh n»m lÖch ë phÝa tµi hoa. cã trong ®¹i Qua ®ã. b¾m ch¾c. hiÓm ®éc víi ®o¹n ë trang 188. phãng nhanh. §¸ «ng míi chiÒu chuéng ®îc mai phôc. chÆt ®«i më ®êng lu«n tr©n träng nh÷ng ®Êng tiÕn vµo cöa sinh. 1 cöa sinh. .Vît th¸c lµ 1 viÖc nguy hiÓm thÕ nhg víi «ng l¹i nh mét thø nghÖ thuËt bay bæng vµ ®Çy niÒm say mª. 189. b×nh tÜnh chØ huy cho 6 tay chÌo vît qua. + LÇn 2: T¨ng thªm nhiÒu cöa tö. trong hiÖn t¹i. ®ßn ngÇm nhg «ng vÉn kÑp chÆt cuèng l¸i. ngoan cêng. dßng s«ng vµ còng chØ cã cöa sinh n»m lËp lê phÝa t¶ ng¹n) . ¤ng cìi lªn th¸c s«ng §µ nh cìi hæ. chäc thñng c¸ch chÐm treo ngµnh rÊt cöa gi÷a. níc thanh viÖn cho ®¸. nghÖ sÜ : Vît th¸c b»ng c¶ t©m hån vµ tµi n¨ng cña 1 nghÖ sÜ. Cöa tö ë gi÷a nhg l¹i ë vËt sµnh ë mét ngãn nghÒ ngay gi÷a bän ®¸ hËu vÖ. ko phÐp mµu. ®¸nh ®ßn tØa. HuÊn Cao …vµ sau CMT8 lµ → Th¸c níc S§ nh mét trËn ®å thiªn la ®Þa vâng. Con ngêi tµi hoa. Sãng tÝnh nÕt ®áng ®¶nh thÊt th. §ã lµ cho thuyÒn phãng th¼ng. mÆt mÐo bÖch. Mçi nh©n luång chÕt c¶. b. th¸ch ®è.2010 GV gäi HS ®äc SGK ( mét sè Thiªn nhiªn lín lao. trong cuéc sèng lao lao ®éng míi → thÕ m¹nh ng«n tõ cña NT. ®Ì sÊn. êng cña dßng s«ng . chÝ CMT8. ChiÕn thuËt: ®Çy tÝnh nghÖ thuËt . khñng bè «ng l¸i ®ß Lai Ch©u tinh thÇn con ngêi nhg «ng l¸i ®ß ®· lµm GV gi¶i thÝch t¹i sao sau chñ tríc mäi t×nh thÕ. chØ cã «ng l¸i ®ß qua 3 ¶i trïng vi th¹ch trËn míi thÊu hiÓu hÕt vÎ ®Ñp cña + LÇn 1: cã 5 cöa ( 4 cöa tö. t/g ca ngîi con ngêi trong c/sèng chóng . NT ®êng chÐo. lµ c¸nh khÐp. . 190) søc m¹nh ®îc n©ng lªn hµng thÇn th¸nh>< con ngêi bÐ nhá. con ngêi chiÕn khø. + LÇn 3: Ýt cöa h¬n nhng 2 bªn ®Òu lµ chiªm ngìng hä . ®e do¹.Mçi lÇn chÌo thuyÒn vît th¸c ph¶i tr¶i  Theo NT.Cuéc vît th¸c gièng nh cuéc tr×nh diÔn Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 136 Töôøng . gh× c¬ng.®¸nh dån dËp. ¤ng thay ®æi chiÕn thuËt ( so víi ®ß lÇn 1) : n¾m chÆt bêm sãng. cao nh· cña cöa tö cuèi cïng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . vót qua c¸c cæng ®¸ c¸nh më ngät trong “B÷a rîu m¸u” . tËp GV cho HS ph©n tÝch vÎ ®Ñp ®oµn cöa tö. . nghÖ sÜ cña ngêi l¸i bê h÷u ng¹n. tµi hoa vµ say mª miªu t¶. d÷ déi. l¸i miÕt mét GV : ë c¶ 2 g® s¸ng t¸c .

Èn dô. cêng ®iÖu. Ho¹t ®éng 4 Híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 137 Töôøng . Tæng kÕt ( Ghi nhí) Ho¹t ®éng 3 GV cho HS tæng hîp vµ rót ra vµi nÐt nghÖ thuËt trong t¸c phÈm ®Ó nhÊn m¹nh. sù tù do tuyÖt vêi khi lµm chñ con thuyÒn. kiÕn thøc §«ng. cæ . III. thÇn ®¸.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nh©n ho¸. con ngêi tµI hoa nghÖ sÜ.Ng«n ng÷ s¾c s¶o.Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ ( so s¸nh. lít ®Ñp trªn ®¸ níc S§ ®· gãp phÇn thÓ hiÖn c¸i tµii hoa cña «ng l¸i ®ß → tay l¸i tuyÖt vêi.ThÊu hiÓu tinh têng vÒ nghÒ. .H×nh ¶nh con thuyÒn phãng nhanh. . Vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt . t¸c gi¶ ®· x©y dùng nªn mét h×nh tîng nh©n vËt ®Æc s¾c . 3. trong cuéc sèng lao ®éng ( chø kh«ng ph¶i c¸i ®Ñp trong qu¸ khø) → chÊt vµng mêi cña nh©n d©n T©y B¾c. . .TrÝ tëng tîng v« cïng phong phó .Tri thøc uyªn b¸c : tËp hîp tri thøc nhiÒu ngµnh : §iÖn ¶nh vµ phim ¶nh.…) . giµu kinh nghiÖm : thuéc lßng nh÷ng biÓu hiÖn ®¸ níc cña S§. ®éc ®¸o vµ rÊt ®Ñp – vÎ ®Ñp cña tµi hoa vµ nh©n c¸ch. KiÕn thøc ®Þa lÝ. T©y. lµm râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NT .Kh¾c ho¹ ch©n dung ®Æc s¾c. tay l¸i ra hoa  Nh©n vËt mang d¸ng vÎ riªng.ThÓ hiÖn tinh thÇn lµm chñ cao ®é. Tri thøc lÞch sö. b»ng thÞt gi÷a ®êi. Tri thøc qu©n sù vµ vâ thuËt . . kim .NghÖ thuËt ng«n tõ : ®¹o qu©n ng«n ng÷ ®· ®îc NT huy ®éng . yªu vµ tr©n träng tiÕng mÑ ®Î.  Víi c¶m høng nghÖ sÜ vµ c¶m quan nghÖ thuËt ®éc ®¸o . n¾m v÷ng quy luËt phôc kÝch cña lò ®¸.Giäng ®iÖu ®a thanh.2010 nghÖ thuËt  vò ®iÖu lao ®éng . T¸c gi¶ ngîi ca vµ tá râ th¸i ®é ngìng mé mét con ngêi k× vÜ b»ng x¬ng. binh ph¸p cña thÇn s«ng. . cìi sãng.

Về nhà học bài . Làm văn : 23/12/2008 : CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. Củng cố .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận.Soạn bài : Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 138 Töôøng . D. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .luyện tập So sánh CNTT với NLĐSĐ.2010 V. RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 48.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . sửa chữa. Luận điểm nêu chưa rõ. yêu cầu HS tự tìm những lỗi mắc phải trong bài viết của chính mình để nhận xét. Sửa lỗi TT3. . “ cẳnh sắc im ắng”). TT1.HỌC I. từ ngữ phải rõ ràng chính xác để diễn đạt đúng nd cần trình bày. Sau khi sửa xong.Kiểm tra bài cũ . “ ngưng đọng. phải theer hiện được HS nêu các yêu cầu khi trình khía cạnh bản chất của đối tượng cần bàn ( giá trị ý bày luận điểm. .SGK. phân tích lỗi Hướng dẫn HS phát hiện và a. Luận cứ mơ hồ thiếu chính xác : Nắng xuống trời lên Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 139 Töôøng . sơ lược). Đồng thời trong đoạn văn này.GV cho hs thảo luận. im lìm”. nghĩa. GV cho phù hợp với đối tượng nghị luận. nội dung trùng lặp mà không sửa lỗi liên quan đến việc nêu có sự nhấn mạnh hay phát triển ý ( “cảnh vật… vắng luận điểm. nhất quán của các luận điểm. . . GV cho HS sửa lỗi ( viết Yêu cầu: lại cho hoàn chỉnh) . GV gọi 3 HS lên bảng làm của 2 câu thơ trong bài Thuật hoài). Tài liệu tham khảo . GV gọi HS đọc ngữ liệu b.Tự phát hiện. C.Dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp: câu văn.Trình bày ngắn gọn về phong cách của Nguyễn Tuân được thể hiện qua bài Người lái đò Sông Đà. . phân tích. phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài nghị luận của chính mình. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM Hoạt động 1 1.Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết. Nhận xét. 2. diễn đặt trùng lặp. luận cứ Hoạt động 1 II. SGV. phân tích.Xác định rõ luận điểm cần trình bày: Luận điểm phải TT4. Không nêu được luận điểm khái quát ( ý nghĩa thực sự TT2.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . bài tập ( chỉ ra lỗi ) luẩn quẩn mà không trình bày đúng bản chất của vấn đề ( không làm rõ được luận điểm quan trọng cần nêu: Ý nghĩa của nợ công danh theo quan niệm riêng của PNL là gì? c. luận cứ nêu ra ko tương ứng với toàn bộ luận điểm đã trình bày ( quá nghèo nàn.Giới thiệu bài mới IV. nd chủ yếu của vấn đề đang bàn đến).2010 . Nhận xét.Hãy nhận xét về phong cách NT trước và sau CMT8 ( so sánh với tác phẩm Chữ người tử tù) III.GV cho HS soạn bài ở nhà.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . sửa chữa.Ổn đinh lớp II. phân tích lỗi sửa lỗi liên quan đến việc nêu a. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ Hướng dẫn HS phát hiện và 1. B. vẻ”.Khi trình bày phải chú ý đến tính lôgic. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Nêu quá nhiều luận điểm trong đoạn văn nhưng ko luận điểm nào được triển khai đầy đủ.

. chặt chẽ. GV cho HS nêu các yêu cầu khi lập luận vấn đề. . IV.Sửa lỗi Yêu cầu : Luận cứ đưa ra phải rõ ràng. c. tiếp tục phát triển đề tài không phù hợp với phạm vi đề tài được nêu trong những câu trước: “tinh tế và sâu lắng…Đỗ Phủ ( Thu hứng)”. Sau khi sửa xong. Nhận xét. dẫn dắt không giúp cho việc nêu bật luận điểm chính. chính xác. b.2010 sâu chót vót. D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ : 17 Tiết thứ : 49. . Luận cứ dùng để mở rộng. LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 1. lôgic → sắp xếp lại . GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. . phân tích lỗi a. 2. Các địa danh này không phải là tên tuổi. Sửa lỗi Yêu cầu: . Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính. lộn xộn. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. Sau khi sửa xong. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4.Luận cứ thiếu tính hệ thống. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn luận cứ TT1.Luận điểm đưa ra phải rõ ràng.Luận cứ đưa ra phải phù hợp với luận điểm và có tác dụng chứng minh cho luận điểm. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. Củng cố . Luận cứ thiếu toàn diện ( chỉ mới tập trung vào cái đói trong tác phẩm viết về đề tài nông thôn và nông dân của NC). 50 Làm văn Ngày soạn : 23/12/2008 Tên bài mới : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 140 Töôøng . b.luyện tập GV đưa ra một số lỗi thường mắc phải trong bài viết của HS để HS sửa chữa và biết cách khắc phục.Luận cứ ko phù hợp với luận điểm : “Ải Chi Lăng… cửa biển BĐ…”.Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hơn 2 thế kỉ…thắng lợi hoàn toàn”. MỘT SỐ LỖI CẦN TRÁNH KHI VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN ( ghi nhớ SGK trang 196) Hoạt động 1 Hướng dẫn HS phát hiện và sửa lỗi về cách thức lập luận TT1.Khi trình bày luận cứ phải lôgic. Luận điểm không rõ ràng. Luận điểm không rõ ràng: phần gợi mở. Trình bày luận cứ thiếu lôgic. GV cho HS nêu các yêu cầu khi trình bày luận cứ Năm học 2009 . .Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu d/c về 2 bà Trưng nhg kết luận “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” c. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . phù hợp III. 2. V.

TT3.Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của a.Hãy chia bố cục của .HỌC I. Giúp hs: . B. niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hương. 1981. Bố cục đoạn trích : 2 phần -Phần 1 : “từ đầu…quê hương xứ sở” : Sông Hương Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 141 Töôøng .… đoạn trích . lịch sử. văn hóa của Huế và tâm hồn con người vùng đất cố đô. dòng sông đã đi vào thơ ca của nhiều thế hệ nhà thơ Việt nam .Sông Hương là dòng sông đặc trưng cho Huế. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I.Nét đặc sắc trong sáng tác của HPNT là sự kết hợp những nét cơ bản về tác giả HPNT nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. có vốn hiểu biết sâu rộng trên giả.Nhận biết được đặc trưng thể loại bút kí trong bài. . Cao Bá Quát. Huế Tiểu dẫn ( tìm hiểu chung về tác .Ông chuyên về thể loại bút kí. mê đắm và tài hoa. tư liệu có liên quan đến HPNT.Tố Hữu.Kiểm tra bài cũ Khi viết một bài văn nghị luận cần tránh một số lỗi lập luận nào? III. Hoàn cảnh sáng tác bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? .2010 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ? (Trích) HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG A.Hiểu được những phong cách nghệ thuật của HPNT .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Cảm nhận được vẻ đẹp. thảo luận C.Giới thiệu bài mới IV. 2. HS: sgk và bài soạn ( trả lời các câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK) 3.Ổn đinh lớp II. Hiểu được tình yêu. 1. nêu vấn đề. từ bề dày lịch sử. in trong tập sách cùng tên. Vị trí đoạn trích Bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có 3 phần. Bà Huyện Thanh Quan. cho xứ Huế thân yêu và cũng cho đất nước. đây là phần thứ nhất. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. Phương pháp: phát vấn. địa lí.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tác phẩm) nhiều lĩnh vực : Triết học. TT2.Tác giả viết ở Huế vào ngày 4. đoạn trích b. sgv. Tác giả (SGK) 1937. 1.… TT1. GV yêu cầu HS trình bày . GV hỏi 2. GV: sgk.Cho biết vị trí của như Tản Đà. Hành văn hướng nội súc tích.Là một trí thức yêu nước.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH. Tìm hiểu chung GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần 1. Thu Bồn. giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng. c. văn hoá. chất thơ từ cảnh sắc thiên nhiên của sông Hương. Tác phẩm . GV gọi HS đọc phần TD .

lịch sử. TT2. Sự phong phú về ngôn ngữ hình tượng cùng với những kiến thức địa lí. -Phần 2 : từ “Hiển nhiên…đến hết” : Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. “đi giữa âm vang”.Sông Hương ở vùng thượng lưu được tác giả diễn tả ntn? . văn hoá II. Tam Thai.2010 trong vẻ đẹp của thiên nhiên . so sánh liên tưởng độc đáo. táo bạo cùng với trí tưởng tưởng phong phú của t/g→ SH ở vùng thượng lưu toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt.Gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ. . Tìm hiểu về vẻ đẹp của sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 2 trong SGK GV hỏi : . trưa vàng. lung linh . Tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên của Sông Hương GV gọi HS đọc đoạn tả SH trong mqh với dãy Trường Sơn ( đoạn 1) GV hỏi : .Khi qua Vọng Cảnh. trở thành người mẹ phù sa. . Sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố Dòng chảy sống động với những thay đổi cụ thể: . Đọc . GV cho HS rút ra nhận xét Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 142 Töôøng .Sông Hương như một “cô gái Di.… → Vẻ đẹp rất gợi cảm. mạnh mẽ. bừng lên sức trẻ và niềm khát khao của tuổi thanh xuân.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .Sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố được miêu tả ntn? . HPNT đã miêu tả dòng Hương khá tỉ mỉ và làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng.hiểu văn bản TT1. khi ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế” rồi “vượt qua”. chi tiết.Sông Hương trong vẻ đẹp của thiên nhiên: a.Khi đến giữa cánh đồng Châu Hoá…như một cô gái đẹp ngủ mơ màng → vẻ đẹp quyến rũ. một tâm hồn tự do và trong sáng”  Với việc sử dụng nghệ thuật nhân hoá. Sông Hương mang vẻ đẹp vóc dáng mới.Những hình ảnh.Vẻ đẹp biến ảo nhiều màu sắc “Sớm xanh.Ra khỏi rừng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ. trẻ trung đầy cá tính → gợi lên ở người đọc những liên tưởng kì thú. những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết của tác giả? GV cho HS rút ra nhận xét. dữ dội : khi “ rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn” lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác” khi “cuộn xoáy như cơn lốc” lúc “dịu dàng và say đắm … hoa đỗ quyên rừng” .Khi ra khỏi vùng núi. Ở phía thượng nguồn (trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn). thật mềm khi đi qua điện Hòn Chén vấp Ngọc Trảm.Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó? Năm học 2009 . hài hoà đậm chất thơ.Hiểu 1. như triết lí như cổ thi” → nét thần thái riêng của Huế. . hoang dại.Khi trôi qua những lăng tẩm :sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc.  Nghệ thuật so sánh cân đối. . Lựu Bảo thì dòng sông mềm như tấm lụa .Sông Hương tựa như "một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng. văn hoá sâu rộng. b. "Uốn những đường cong thật tròn". sông Hương chuyển dòng liên tục . chiều tím"→ vẻ đẹp nhẹ nhàng.

Thời trung đại: + Chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam tổ quốc Đại Việt + Vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ . trữ tình. độc đáo của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của t/g với xứ Huế và dòng sông? Năm học 2009 . rất Huế của sông Hương và tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông. sâu lắng.Khi chia tay kinh thành. lung linh sắc màu. là niềm tự hào kiêu hãnh của Huế. có tâm trạng và như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế. khi nghe lời gọi.Phát hiện của tác giả về nét riêng. SH hiện lên với vẻ đẹp nào? TT5. c. văn hoá a. đoạn 4) GV hỏi : . bịn rịn không muốn chia tay . nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công.Thời xa xưa: là một dòng sông biên thuỳ xa xôi của đất nước của các vua Hùng . như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu → một người tình dịu dàng. để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 143 Töôøng .Dòng sông chảy lặng lờ. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương khi rời thành phố… GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 5 GV hỏi: Khi chia tay kinh thành. SH như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế  Sông Hương mang vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và kì thú. Tìm hiểu vẻ đẹp của SH khi đến với kinh thành Huế GV yêu cầu HS tìm những chi tiết. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong lịch sử và văn hoá GV hỏi : . . của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT3. cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình → nổi bật vẻ đẹp riêng dịu dàng sâu lắng rất riêng.2010 mơ mộng. 2. Là một dòng sông có linh hồn. GV cho HS tiểu kết về vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương. kín đáo. trôi đi chậm.Dòng sông như mềm hẳn đi. TT6.Sông hương mang vẻ đẹp trong lịch sử ntn? Sông Hương là dòng sông của những chiến công hùng tráng. hình ảnh tiêu biểu nói về vẻ đẹp SH khi chảy vào thành phố ( đoạn 3. huyền ảo. .Mang một vẻ đẹp mơ màng như sương khói . Sự gặp gỡ giữa SH và Huế được cảm nhận như cuộc hội ngộ của t/y.Sông Hương trở nên vui hẳn lên “giữa những…” . Sông Hương khi đến với thành phố Huế: . → SH đến với TP như đến với điểm hẹn của t/y. "SH là dòng sông của thời gian ngân vang. Sông Hương khi rời thành phố thân yêu của mình để về với biển cả. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. d. dòng sông mang theo bao nỗi vấn vương nên đã trở lại tìm để nói lời thề trước khi về với biển cả ( gợi liên tưởng đến mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng)→ ngập ngừng lưu luyến. thực chậm. Đó là điệu nhảy slow dành riêng cho Huế (tác giả so sánh với sông Nê va)→ chậm rãi.Thời chống Mĩ : góp mình vào chiến dịch Mậu Thân mùa xuân 1968  SH mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu những TT4.  Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương bằng con mắt của hội hoạ.Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có những nét khác biệt nào? .Thời chống pháp: + Sống hết ls bi tráng với máu của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương +Đi vào thời đại CMT8 với những chiến công rung chuyển . cách cảm nhận âm nhạc.

tài hoa cảm xúc thiết tha cùng với vốn hiểu biết sâu rộng. Năm học 2009 . bà Huyện Thanh Quan.Vẻ trầm mặc và sâu lắng của SH cũng như một nét riêng trong vẻ đẹp tâm hồn của người xứ Huế “rất dịu dàng pha lẫn trầm tư”  Văn phong lịch lãm.Mang nghĩa hỏi ( chính nội dung bài kí là câu trả lời) .Màu sương khói trên SH như màu áo điều lục → sắc những phong tục. GV cho HS rút ra ý nghĩa biểu b. ca ngợi vẻ đẹp của SH + Thể hiện tình cảm của tác giả với dòng Hương và thành phố Huế . + Dòng sông của thi ca ( Chứng minh qua thơ Tản Đà. TT7. như một người con gái anh hùng.Mang tính chất biểu cảm: Sông Hương là sự hoá thân từ một huyền thoại. . làm một người con gái dịu dàng của đất nước". Tố Hữu) → Sông Hương khơi nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca.Là cảm hứng để Nguyễn Du viết lên khúc đàn của nàng Kiều . tao nhã. Nhan đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" tượng của sông Hương và nhan đề . Tổng kết: Hoạt động 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 144 Töôøng . Sông Hương là biểu tượng của Huế. vẻ đẹp tâm hồn áo cưới của người dân Huế . Sông Hương trong vẻ đẹp văn hoá * Sông Hương là dòng sông của âm nhạc -Sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm . SH là dòng sông có bề dày ls. Sự vương vấn. Cao Bá Quát. + Cái cớ để nhà văn miêu tả.2010 thế kỉ vinh quang với nhiệm vụ lịch sử của nó . GV cho HS nhận xét -Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành + Dòng sông của âm nhạc trên mặt nước sông Hương. III. là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. * Sông Hương là dòng sông thi ca: " Dòng sông không lặp lại mình". lịch sử GV cho HS rút ra nhận xét 3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn rồi nó trở về với cuộc sống bình thường. HPNT đã khắc hoạ sâu đậm vẻ đẹp của SH ở phương diện văn hoá. lưu luyến trước vẻ đẹp như không bao giờ khám phá hết được của sông Hương. * Sông Hương là dòng sông gắn với những phong tục. Ý nghĩa biểu tượng của sông Hương và nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? a.Vẻ đẹp của sông Hương chính là vẻ đẹp của Huế. Với mỗi nhà thơ sông Hương là một tuyệt tác riêng. vẻ đẹp tâm hồn của người dân Huế + Sông Hương là dòng sông gắn với .Lời thề sông Hương khi chia tay với Huế vang vọng khắp lưu vực trở thành giọng hò dân gian xứ Huế. b.Vẻ đẹp văn hoá của sông Hương? khuya.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV hướng dẫn HS tổng kết bài học Năm học 2009 . Thấy được một nghệ sĩ tài hoa với tình yêu. Ghi nhớ V.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ôn tập văn học RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 145 Töôøng .luyện tập Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? D. niềm tự hào về xứ sở. Củng cố . của Huế mở rộng ra là vẻ đẹp của quê hương đất nước. Qua đó thấy được vẻ đẹp của sôngHương. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . IV.2010 Tác phẩm đã giúp người đọc thấy được nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đặc trưng của thể loại bút kí.

Chính phủ.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Bác Hồ và nhân dân ta trong những ngày đầu sau CMT8 để giữ vững nền độc lập. Tài liệu tham khảo . khẳng định vị thế của nước VN mới.HỌC I. những sự kiện lịch sử quan trọng ở vào một thời điểm trọng đại.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. đem lại hạnh phúc cho nhân dân. B.Giới thiệu bài mới IV. Hoàn cảnh sáng tác : Tái hiện lại những chặng đường TT1. Văn ( Đọc thêm) : 26/12/2008 : NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI ( Trích Những năm tháng không thể nào quên) Võ Nguyên Giáp A. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Tác giả Võ Nguyên Giáp ( SGK) GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2. Phần trích trên (tên bài do người biên tắt về tác giả Võ Nguyên Giáp soạn đặt) thuộc chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên viết năm 1970 ( do nhà văn Hữu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 146 Töôøng .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 55.SGK. Tác phẩm phần Tiểu dẫn a.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Thấy được tác giả hồi kí đã có những dòng viết vừa khách quan vừa dạt dào cảm xúc.Ổn đinh lớp II. Tìm hiểu chung Hoạt động 1 1. một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước. tái hiện chân thực những người thực việc thực. GV cho hs nhận xét. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. SGV. GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . bổ sung để hoàn thiện nội dung bài học . . C.Kiểm tra bài cũ III.Qua hồi ức của một vị tướng tài ba mà khiêm nhường.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .GV yêu cầu HS nêu tóm lịch sử của dân tộc. cảm nhận được những nỗ lực to lớn của Đảng.

+ Cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta chưa có sự hậu thuẫn của bạn bè năm châu. GV lấy ví dụ về một vài tác phẩm hồi kí của một số tác giả khác ( viết về cuộc đời) để học sinh so sánh với tác phẩm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 147 Töôøng . giảm giờ làm. giảm các thứ thuế vô lí. Đây là hình tượng tiêu biểu. II. Dựa trên bố cục. . GV yêu cầu học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ( đoạn trích) TT3. hiên ngang của dân tộc thời chống Mỹ. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản TT1.Đoạn 4: còn lại : Hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân. của chính quyền mới. quyên góp để bổ sung nguồn lực tài chính. toàn dân ta. khích lệ tinh thần nhân dân + Củng cố chính quyền để tạo lòng tin cho nhân dân. Hướng dẫn Đọc . của cách mạng. GV cho HS nhận xét chung TT5.Đoạn 3: “tt…ba trăm bảy mươi kilôgam vàng” : Hồi tưởng lại những quyết sách ( biện pháp tích cực) của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.. nhớ lại.hiểu 1. Tác phẩm hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. + Chính quyền mới vừa ra đời. các nhà hoạt động xã hội. tài chính khó khăn. các tác giả sáng tạo văn học nghệ thuật. xây dựng chính quyền mới của nhân dân. thù trong giặc ngoài luôn đe doạ nền độc lập.. + Kinh tế. Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí trong đoạn trích Thông thường hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. + Về kinh tế: giảm tô. tác giả hồi tưởng về “giờ phút hiểm nghèo” của đất nước VN mới. Thể loại hồi kí : Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng. GV cho HS thảo luận theo bàn để nắm được nội dung của từng đoạn TT3. + TDP tái xâm lược rất sớm tại Nam Bộ . GV cho HS trình bày nội dung thảo luận ( đại diện bàn hoặc có thể cho trình bày cá nhân ) TT4..  Đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới nói về giai đoạn ls khó khăn. . GV cho HS tìm hiểu về bố cục TT2.Các nội dung cơ bản trong đoạn trích . của nước.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT2.Đoạn 1: “Từ đầu …ập vào miền Bắc” : Từ thế đứng vững mạnh. xoá nợ. + Củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. GV giới thiệu thể loại hồi kí ( lấy dẫn chứng) Năm học 2009 . đầy thử thách với toàn Đảng.… + Về văn hoá: mở rộng dạy học quốc ngữ để nâng cao dân trí. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ.. thử thách của toàn Đảng. + Về chính trị: giải tán chính quyền cũ. chế độ mới. toàn dân ta khi chính quyền đang còn non trẻ 2. bồi dưỡng sức dân để chống kẻ thù.2010 Mai ghi lại) b. Đặc điểm quan trọng nhất của hồi kí là tính xác thực cao độ. chưa được công nhận. gây ấn tượng sâu sắc nhất.Đoạn 2: “tt…thêm trầm trọng” : Hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước.

PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . tác giả đã hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước như thế nào? III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV cho HS phát hiện lỗi và phân tích lỗi Yêu cầu cần đạt 1. một tầm vóc mới Hoạt động 3 III. sáng tạo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .luận cứ đưa ra trong đoạn văn chỉ tập trung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 148 Töôøng .HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Trong đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Soạn bài : Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 56.luyện tập . Phát hiện và phân tích lỗi a.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : -Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận. SGV. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .SGK. Thể hồi kí đã có một diện mạo mới. Trong khi đó. tác giả trần thuật lại từ điểm nhìn của người đại về nghệ thuật thể hiện hồi kí ở diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ → gần đây như là cuốn biên niên sử của cả một dân tộc.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Nêu luận cứ không đầy đủ. sắc sảo. B. Luận điểm chính đưa ra “giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”. . Làm văn : 28/12/2008 : THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A.Về nhà học bài . Củng cố . GV cho HS nhận xét về lỗi và cách chữa lỗi cụ thể.GV cho HS làm bài tập ở nhà.2010 này → để tìm ra nét đặc biệt Còn ở đây.Nội dung cơ bản . Tài liệu tham khảo .Giới thiệu bài mới IV. Lên lớp GV cho từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả năng tư duy độc lập. .Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí D. Tổng kết GV hướng dẫn HS tổng kết bài học V.Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ.

bổ sung chẽ. Nếu sửa chưa rõ ràng. Luận cứ chưa toàn diện. Luận cứ không chặt GV cho HS nhận xét. chính xác c. Sửa lỗi Hoạt động 2 a. không toàn diện. không có các dẫn chứng đầy đủ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND” g. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . thiếu lôgic : thèm người…→ kết luận đó là biểu nếu các HS trước trả lời chưa hiện rõ nét nhất của của tinh thần lạc quan. Luận điểm không rõ ràng. Củng cố . h.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Sắp xếp luận cứ theo trình tự. Sửa lại các luận cứ “Nếu ai…về đâu?” → phục vụ HS cho luận điểm ( câu cuối) e. xa rời vấn đề) e. Luận cứ còn sơ lược. không phù hợp với kết luận. yêu GV cho HS trình bày trên giấy. lôgic ( trân trọng phẩm giá con người. chính xác. nhận thức về tự nhiên “chuồn chuồn…” b. Luận cứ không đầy đủ → bổ sung luận cứ. Bổ sung luận cứ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND”.…) g. Luận điểm nêu không rõ ràng. thái độ và tâm trạng của bà cụ Tứ) GV chỉ cách khắc phục lỗi cho d. b.luyện tập GV cho HS sưu tầm lỗi trong bài viết của chính HS để sửa D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà ôn bài thi HKI RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 149 Töôøng . thiếu tính hệ thống 2. luận điểm chưa được rõ → kết luận giá trị nhân đạo ( vội) d. Luận cứ không đầy đủ. c. ca dao ( còn nhiều thể loại khác) và chỉ mới tích lỗi từng câu 1 đề cập đến một khía cạnh nhỏ: hiểu biết.2010 GV cho HS phát hiện và phân vào tục ngữ. Sửa lại luận điểm cho rõ. người” sau đó gọi 1 vài hs trình bày . chia sẻ GV cho HS trong lớp nhận xét. với con người. Lỗi về cách tổ chức lập luận. GV hướng dẫn HS sửa lỗi. Luận cứ đưa ra quá rườm rà. Nêu lại luận điểm cho rõ “ Người thanh niên …không viết lại đoạn văn chỉ say mê công việc mà còn tha thiết yêu đời. lan man chưa làm nổi bật luận điểm h.Sửa “thèm người” → khao khát được gặp gỡ. cảm thông với nỗi đau của phận hồng nhan. V. bổ sung luận cứ ( tình huống → GV bổ sung nhặt vợ. Chưa xác lập được luận điểm cần trình bày ( luận cứ lan man. Chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ luận điểm :cây xà nu là một biểu tượng nghệ thuật để khắc họa phẩm chất của người dân Xôman. Nêu lại luận điểm và bổ sung luận cứ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful