Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :1 : 1,2 - Đọc văn : 20/8/2009 :

Năm học 2009 - 2010

KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT8/1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT Tám năm 1945 đến hết TK XX. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, tóm tắt những ý chính → Lên lớp, GV dùng phương pháp phát vấn, đàm thoại, diễn giảng, cho hs thảo luận → nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung bài học . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu Phần I TT1 : GV đưa ra những câu hỏi, gọi HS trả lời → hệ thống kiến thức TT2 : GV kiểm tra việc đọc văn bản ở nhà của HS bằng cách phát vấn ( theo câu hỏi phần HDHB) - Nêu những nét chính về tình hình ls, xh, văn hoá có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của VHVN từ sau năm 45 → 75. - VHVN từ sau 45 → 75 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng. Yêu cầu cần đạt
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCS . - Nền văn học thời chiến (trải qua 2 cuộc chiến) → thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan niệm kiểu nhà văn mới : Nhà văn - chiến sĩ. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, thời gian này đk giao lưu bị hạn chế, chỉ giới hạn trong một số nước ( các nước XHCN : Liên Xô, TQ…)  Nền văn học chịu nhiều tác động . 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
1

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống TDP, TP tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng - Trần Đăng; Đôi mắt, Nhật kí ở rừng – NC, Làng – Kim Lân…Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện, kí dài hơn: Vùng mỏ VHT, Xung kích – NĐT, ĐNĐL – N. Ngọc… - Thơ ca đạt thành tựu xuất sắc. TP: Cảnh khuya, Cảnh rừng VB, Rằm tháng giêng, Lên núi – HCM, BKSĐ – HC, TT – QD, Nhớ - Hồng Nguyên… - Xuất hiện một số vở kịch : Bắc Sơn, Những người ở lại – NHT, Chị Hoà - Học Phi. - Lí luận, nghiên cứu, phê bình : Nhận đường, Mấy vấn đề nghệ thuật – NĐT, Giảng văn Chinh phụ ngâm - Đặng Thai Mai… - Nội dung : Tập trung phản ánh cuộc k/ chiến chống TDP,hướng tới đại chúng, khám phá sức mạnh và những phẩm chất đẹp của nhân dân ( lòng yêu nước, căm thù giặc…), thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến. b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi hiện thực của đời sống . TP : Sống mãi với thủ đô- NHT, Cao điểm cuối cùng – HM, Trước giờ nổ súng – Lê Khâm → khai thác về đề tài k/chiến chống Pháp . TP: Tranh tối tranh sáng – NCH, Mười năm – Tô Hoài, Vỡ bờ - NĐT, Cửa biển – NH → khai thác đề tài hiện thực đời sống trước CMT 8. TP: Sông Đà – NT, Cái sân gạch – ĐV, Mùa lạc – NK → viết về công cuộc xd CNXH. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, TP : Gió lộng – TH, Ánh sáng và phù sa – CLV, Riêng chung – XD… - Kịch nói cũng phát triển. TP: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn, Nổi gió – Đào Hồng Cẩm… - Nội dung : Tập trung ca ngợi cuộc sống mới, con người mới với cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan tin tưởng. c. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) - Văn xuôi phát triển, TP ( miền Nam): Người mẹ cầm súng – NT, Rừng xà nu – NTT, Hòn đất – Anh

- GV yêu cầu HS kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỗi chặng đường văn học.

- GV nói sơ qua nội dung một số tác phẩm tiêu biểu → HS thấy được nội dung cơ bản của từng chặng.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
2

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
Đức, Mẫn và tôi – Phan Tứ…Ở MB : Vùng trời Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính – NMC, Chiến sĩ – NK, Bão biển – Chu Văn… - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại . TP : Ra trận, Máu và hoa – TH, Hoa ngày thường – Chim báo bão – CLV, Mặt đường khát vọng – NKĐ, Gió Lào cát trắng – XQ, Góc sân và khoảng trời – TĐK…→ mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - Kịch : đạt thành tựu đáng ghi nhận, TP… - Nghiên cứu, lí luận, phê bình : có nhiều công trình có giá trị, t/g: Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. - Nội dung: Phản ánh c/ sống chiến đấu và lao động, khám phá sức mạnh con người VN. Ca ngợi đất nước, ca ngợi chủ nghĩa ành hùng c/m * Văn học vùng địch tạm chiếm ( 1945 → 1975) + Chủ yếu là ở đô thị miền Nam + Tuy có nhiều xu hướng văn học tiêu cực, phản động, song vẫn có xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và yêu cách mạng, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước, kêu gọi cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh… + Thể loại: thơ, truyện ngắn, phóng sự, bút kí . Tác giả t/ biểu : Sơn Nam, Vũ Bằng, Viễn Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường…. 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975 a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn . Hết tiết 1 II.VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ SAU 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá - Đại thắng mùa xuân năm 75, ls dân tộc bước sang trang mới : độc lập, tự do, thống nhất. - Thời gian từ 75 – 85 đất nước chịu nhiều khó khăn,

GV noùi theâm veà moät soá taùc phaåm cuûa vaên hoïc vuøng ñòch taïm chieám

TT3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945 – 1975 . GV đặt câu hỏi, cho HS thảo luận vấn đề (dựa theo câu hỏi trong phần HDHB) . GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm + Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giai ñoaïn VH 1945 - 1975. + Vì sao noùi VH 45-75 chuû yeáu vaän ñoäng theo höôùng c/ m hoaù, gaén boù saâu saéc vôùi vaän meänh chung cuûa ñaát nöôùc ? (phuïc vuï CM, coå vuõ chieán ñaáu, …) Haõy chöùng minh baèng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS. + Taïi sao noùi neàn VH 45-75 laø neàn vh höôùng veà ñaïi chuùng ? Coù gì gioáng vaø khaùc giai ñoaïn VH Trung ñaïi? + Taïi sao noùi neàn vh naøy chuû yeáu mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn ? Haõy ñöa ra nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn (Tieåu ñoäi xe khoâng kính – Phaïm Tieán Duaät,

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
3

Töôøng

Nguyễn Duy. Hoàng Nhuận Cầm….Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ñoàng chí – Chính Höõu. Nhöõng ñöùa con trong gia ñình… GV goïi HS ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân trình baøy GV nhaán maïnh laïi nhöõng yù quan troïng vaø ñöa ra minh hoaï baèng caùch taùc phaåm ñaõ vaø seõ hoïc Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn II TT1 : GV yeâu caàu HS trình baøy veà hoaøn caûnh lòch söû. Bến quê – NMC… → Chặng đường văn học chuyển tiếp. nhà văn và chú ý đến vai trò. + GV ñöa ra theâm moät soá taùc phaåm seõ hoïc: Röøng xaø nu. đất nước chuyển mình do công cuộc đổi mới của ĐCS đề xướng và lãnh đạo ( KT phát triển. Các nhà văn bộc lộ ý thức đổi mới về cách viết : viết về chiến tranh. cách tiếp cận hiện thực đời sống.Năm 86. Ngöôøi meï caàm suùng…). thoáng nhaát. với thị hiếu người đọc . TT2: GV hoûi : + Sau khi ñaát nöôùc ñaõ hoaø bình. Cha và con. TP : Đứng trước biển. Söï kieän naøo ñaùnh daáu söï *1986. Hai người trở lại trung đoàn – Thái Bá Lợi… + Từ đầu thập kỉ 80. Đường tới thành phố . Hữu Thỉnh. Chiều chiều của Tô Hoài… + Coâng cuoäc ñoåi môùi VH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 4 Töôøng . Tác giả tiêu biểu : Xuân Quỳnh. + Vì sao VH phaûi ñoåi môùi ? tìm kiếm con đường đổi mới. và…. báo chí phát triển mạnh…) → thúc đẩy nền văn học phát triển để phù hợp với cơ chế mới. Ý Nhi. đổi mới cách nhìn nhận. 2.Hữu Thỉnh. ñeà taøi chieán tranh coù tieáp tuïc ñöôïc ñeà caäp ñeán khoâng vaø ñaõ daãn ñeán hieän töôïng gì trong 10 naêm ñaàu gñ VH naøy? Năm học 2009 . Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu…. đề cao cá tính sáng tạo của GV nói thêm về quá trình đổi mới. bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông – HPNT. Taây Tieán. Chế Lan Viên âm thầm dổi mới thơ ca : Di cảo thơ + Trường ca nở rộ : Những người đi tới biển – Thanh Thảo. Mùa lá rụng trọng vườn – MVK. Văn học gắn bó hơn.Nguyễn Trọng oánh. + Tác phẩm t/ biểu : Đất trắng . . trăn trở. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu * Từ năm 75 đến năm 85 . tiếp cận ñoãi môùi naøy. thị hiếu của bạn đọc. Bến không chồng – DH. Gặp gỡ cuối năm – NK.Về thơ : +Tuy ko hấp dẫn như gđ trước. có tính chất hướng höôùng naøo? Neâu nhöõng nội. Vieät Baéc. tiểu “người mở đường tinh anh và tài năng” thuyết : Mảnh đất lắm người nhiều ma– NKT. cập nhật hơn những + VH ñaõ ñoåi môùi theo vấn đề của đời sống hàng ngày. vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc töø sau 75 ñeán heát TK XX.Về văn xuôi : + Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. hồi kí Cát bụi chân ai. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành.→ viết theo tư duy cũ. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào ñoåi môùi cuûa VH gñ naøy? gđ đổi mới.2010 thử thách . NHT. quan tâm đến số phận cá nhân. chủ đề. văn học dịch. song vẫn có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý . văn hoá có đk tiếp xúc giao lưu với nhiều nước. Cù lao tràm – NMT. trong đó phải kể đến vai trò của NMC TP : một số truyện ngắn của NMC. xaõ hoäi. NBCT – BN. tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn. con người và hiện thực. phát triển đa dạng taùc phaåm theå hieän söï về đề tài.

văn hoá ………………………… ………………………. Đặc điểm cơ bản ( khác nhau …………………………… …………………………. III.GV cho HS so sánh giai đoạn văn học 1945 – 1975 và giai đoạn sau 1975 đến hết TK XX. hai đoạn văn ngắn để trình bày ý kiến cho đề bài trong phần Luyện tập SGK /19 ( chú ý về luận điểm. Yêu cầu HS viết một. tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhà văn và công chúng. tác giả LQV.  Văn học từ sau 75. Văn học vận động theo hướng dân chủ hoá. Nếu không còn thời gian thì về nhà làm ) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 5 Töôøng .Gđ vh từ 45 – 75 thể hiện rõ mqh giữa lịch sử xh và văn học.Lí luận.Kịch nói : phát triển mạnh mẽ. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. xh.2010 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh . Củng cố . KẾT LUẬN Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS toång . Văn học kế thừa và phát huy những keát baøi hoïc truyền thống tư tưởng lớn của vh dân tộc . Tuy nhiên. mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc. sâu GV nhaän xeùt. Xuân Trình … töïu nhö theá naøo? . nghiên cứu. đổi mới → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. V. vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết.Tuy coøn moät soá haïn cheá khoâng traùnh khoûi. ít nhiều có khuynh hướng bạo lực). quan niệm về nhà văn. Sự khác nhau Văn học 45.. .luyện tập 1. đem lại diện mạo mới cho vh nước nhà . hiện thực). phê bình văn học cũng có sự GV cho HS choát laïi vaán ñeà. cơ bản) Quan niệm nghệ thuật (về con …………………………… …………………………… người. nhöng VH giai ñoaïn naøy đã đem lại nhöõng thaønh töïu về nghệ thuật ở nhiều thể loại. bạn đọc 2. biểu hiện quá đà.Văn học sau 75 đã bứt ra khỏi quán tính cũ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . thiếu lành mạnh ( vh có xu hướng nói nhiều tới mặt trái của xh.75 Văn học sau 75 đến hết TK XX Tình hình ls. boå sung. sắc và toàn diện. nhất là từ sau 86 đã từng bước chuyển sang gđ mới. bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh những khuynh hướng tiêu cực.

GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng. đạo lí.SGK.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . ĐẠO LÍ A.Em hãy giải thích vì sao văn học sau 1975 phải đổi mới ? Những thành tựu văn học giai đoạn này đạt được ( so sánh với giai đoạn trước 1975).Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầmvề tưởng. Làm văn : 21/08/2009 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG. trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý . đạo lí. . tóm tắt những ý chính .HỌC I.Về nhà học bài. .Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT Tám đến năm 1975 ? Lấy dẫn chứng minh hoạ. Tài liệu tham khảo . thảo luận nhóm để giúp HS giải quyết yêu cầu của đề bài trong SGK. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010 D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Tiết học này chủ yếu dùng phương pháp đàm thoại. B. SGV. Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 01 : 3.Giới thiệu bài mới Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 6 Töôøng .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . C. đạo lí.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : .Chuẩn bị bài mới : Nghị luận về một tư tưởng. III. làm bài tập .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Với đề bài trên. mỗi người cần xác định : + Lí tưởng ( mục đích sống) đúng đắn. bình luận (nêu dẫn chứng. đạo lí TT1: GV gọi HS đọc đề trong SGK tr 20 1. có thể sử dụng các thao tác lập luận như : Giải thích ( thế nào là sống đẹp). → HS. thanh niên phải rèn luyện nhân cách.Với thanh niên. Luyện tập Hoạt động 2 BT1. + Tâm hồn.Có thể lấy dẫn chứng trong văn học. chủ yếu dùng tư liệu thực tế. “thế nào là con người có văn hoá”. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. cao đẹp. Nê ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trg nhân cách của mỗi con TT1 : GV cho HS trao đổi và trả lời các yêu người. bổ sung. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài : Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau TT2 :GV chia lớp thành 4 nhóm. nhân hậu + Trí tuệ ( kiến thức) : ngày càng nâng cao. Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng. học tập nâng cao kiến thức. Lập dàn ý GV cho HS làm trên giấy.Câu thơ trên của TH nêu lên vấn đề gì? . hỡi bạn? . cho HS của nhà thơ Tố Hữu : thảo luận theo câu hỏi trong SGK Ôi! Sống đẹp là thế nào. Phân tích ( các biểu hiện của sống đẹp). sau đó gọi 2 – 4 ( SGK) hs đọc phần lập dàn ý của mình. sống thế nào được coi là sống đẹp? để sống đẹp con người cần rèn luyện những phẩm chất nào? . Có thể đặt tên cho văn bản đó là : cầu của mỗi câu hỏi. 2. mở rộng + Hành động : tích cực. Chứng minh. tình cảm lành mạnh. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS phần I Năm học 2009 . cần vận dụng những thao tác lập luận nào? . “Một trí tuệ có văn hoá”… b.Bài viết cần sử dụng các tư liệu thuộc lĩnh vực nào trg c/ sống để làm d/c ? Có thể nêu các d/ c trg văn học được ko? Vì sao? GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày → GV cho HS nhận xét.Bài văn này.Câu thơ viết dưới dạng câu hỏi. Tuy TT4 : GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo gợi nhiên.Để nghị luận tác giả đã sử dụng các thao Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 7 Töôøng . bàn luận phê phán…) . GV cho HS nhận xét..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn IV. học sinh ngày nay. đạo lí TT5 : GV hướng dẫn HS sơ kết để rút ra vấn ( Ghi nhớ SGK trang 21) đề ( chú ý hướng quy nạp) II. ý trong SGK) b.Vấn đề mà Gi. . Tìm hiểu đề . bổ sung a. lương thiện. nêu lên vấn đề “sống đẹp” trong đ/ sống của mỗi người.2010 Yêu cầu cần đạt I. GV hướng dẫn HS luyện tập a.để sống đẹp. .

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . 03 Tiết thứ : 4. tóm tắt những ý chính .Đọc văn Ngày soạn : 22/08/2009 Tên bài mới : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học.Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản TNĐL.luyện tập Em hãy nêu những hiểu biết về nghị luận xã hội nói chung. cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. Văn hoá nghĩa là…) . liệu chúng ta có thể…)→ tạo q hệ gần giũ. Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động BT2.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . tôi sẽ kể…) c. GV hướng dẫn HS BT2 ( bài làm ở nhà) Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . C. . GV sử dụng phươpng pháp nêu vấn đề. vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng.Soạn bài : Tuyên ngôn độc lập . gợi mở. Trong phần giải thích. quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM. đạo lí nói riêng.Đoạn 2: Phân tích ( Một trí tuệ có vaă hoá…) . Trg phần phân tích và bình luận.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .2010 tác lập luận : .8 .Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản TNĐL.Lên lớp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV phân tích câu c.SGK. phát vấn.Đoạn 1: Giải thích ( Văn hoá – đó có phải là…. thân mật. D. Củng cố . . tg trực tiếp đối thoại với người đọc ( tôi sẽ để các bạn qđ lấy…Chúng ta tiến bộ nhờ…Chúng ta bị tràn ngập…Trg tương lai sắp tới.Đoạn 3 : Bình luận (Đến đây. nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình. HS làm ở nhà V. tg đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . .Hồ Chí Minh ( tiết 1 phần tác gia) Tuần thứ : 02. đàm thoại kết hợp với diễn giảng. tg viễn dẫn đoạn thơ của nhà thơ Hi Lạp. vừa tóm lược các luận điểm nói trên.Về nhà làm bài tập .HỌC I. thẳng thắn giữa người viết ( Thủ tướng 1 quốc gia) với người đọc ( nhất là thanh nhiên). B. SGV.7. câu nọ nối câu kia. dễ nhớ và hấp dẫn.. Tài liệu tham khảo . TT2. Ở phần cuối.Ổn đinh lớp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 8 Töôøng .

Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. Ko có gì quý hơn độc lập tự do (66)… . Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết sung vÊn ®Ò) cho ai?.Mục đích : Các tp này được viết với mục đích đấu tranh chính trị.2010 II. Ho¹t ®éng 2 nhà thơ lớn của dân tộc. TÁC GIẢ 1. ®ã ? Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. thức tỉnh quần chúng. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ . Lời kêu gọi toàn quốc k/ chiến (46).Phong phú về thể loại .Đa dạng về phong cách nghệ thuật a.Giới thiệu bài mới IV.Lớn lao về tầm vóc . Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 Yêu cầu cần đạt Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ di s¶n v¨n häc cña B¸c Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 9 Töôøng .Người luôn chú trọng tính chân thật và tính t¸c v¨n häc cña B¸c. HCM còn để lại một di sản văn học quý giá.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi TT1: GV gäi HS ®äc SGK hại phụng sự cho sự nghiệp c/m.H·y tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng ngoài mặt trận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tính chân thật được coi là l¹i ®a ra nh÷ng quan ®iÓm một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. thể hiện những nhiệm vụ c/m. tiến công trực diện kẻ thù. TNĐL (45). . Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển TT2: GV hái : xh. HCM là nhà văn. Viết cái gì?. Quan điểm sáng tác . GV HD HS t×m hiÓu quan ®iÓm s¸ng 2. Viết để làm gì?. T¹i sao B¸c dân tộc của văn học. 2. Di sản văn học .GV gọi HS lên làm bài tập số 2 ( bài làm ở nhà ). đề cao sự sáng tạo. vì điều này quyết định nội dung và TT3: GV gi¶i thÝch vµ chøng minh ( bæ hình thức của tác phẩm. Sự nghiệp văn học t¸c cña NAQ – HCM a. đạo lí ? . . Vài nét về tiểu sử GV cho HS nªu tiÓu sö cña B¸c Hå ( SGK) Bên cạnh sự nghiệp c/m vĩ đại. Tìm hiểu bài I. III. Văn chính luận .Cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : .TP tiêu biểu : Bản án chế độ TDP (1925).

Nội dung : + Vạch trần bộ mặt tàn ác. hấp dẫn… . có nhiều bài được viết với mục đích tuyên truyền ( Ca sợi chỉ. bị áp bức liên hiệp lại.1943).Thơ ca: Hình thức cổ thi hàm súc. Con người biết mùi hun khói ( 1922). Nhật kí chìm tàu( 1931).Nội dung : Lên án tội ác của TDP. TT1:GV gäi HS ®äc SGK TT2: GV chia líp thµnh 4 nhãm. Lời than vãn của bà Trưng Trắc. Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. tính hiện đại c. xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai. thâm thuý của phương Đông. súc tích. kêu gọi những người nô lệ.2010 . đoàn kết đấu tranh. giọng điệu lời văn linh hoạt.TP: NKTT ( 1942.3 . bæ sung . Ghi lại những sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. . 3. Truyện và kí .Nội dung : Bức chân dung tinh thần tự hoạ của người c/sĩ c/m ( yêu nước. th¬ ca vµ cho biÕt néi dung.Truyện và kí : nhìn chung rất hiện đại. Vừa đi đường vừa kể chuyện ( 1963) … . mỗi thể loại có những nét phong cách riêng . giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. b. hóm hỉnh của phương Tây. Phong cách nghệ thuật : độc đáo. yêu thiên nhiên. gäi nhãm 4 nhËn xÐt. Thơ HCM (1967).2. kết hợp hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại.Văn chính luận : thường ngắn gọn. đồng cảm với nỗi khổ của con người…). phản ánh bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng. vừa hài hước. cho HS th¶o luËn . nghÖ thuËt cña nã ( mçi nhãm mét thÓ lo¹i) TT3: GV cho ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy. giàu chất trí tuệ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Thơ ca . sau ®ã GV nhËn xÐt. trí tuệ sắc sảo. + Bộc lộ lòng yêu nước tha thiết và tinh thần tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc VN. GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c.TP: Pari. thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén. lí lẽ đanh thép.Nghệ thuật : Hàm súc. Những trò lố…( 1925). Thơ chữ Hán HCM (1990) . giữa chất trữ tình và tính chiến đấu.Nghệ thuật:TP đều ngắn gọn. sắc sảo.Em h·y nªu tªn mét vµi t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn. bæ sung Ho¹t ®éng 5 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 10 Töôøng . Công nhân. Vi hành ( 1923).Nghệ thuật : Các TP vcl có đặc điểm của tp văn chương. C©u hái th¶o luËn cña N1. đa dạng linh hoạt về bút pháp. cổ điển mà hiện đại. ca binh lính…) . đa dạng. truyÖn vµ kÝ. bằng chứng đầy sức thuyết phục. . . lập luận chặt chẽ.

. lËp nªn Vieät Nam. nªu 2. Hà Nội. GV nãi thªm vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña b¶n TN§L : - §o¹n 1 : Tõ ®Çu . . Bè côc : 3 ®o¹n ý nghÜa sù ra ®êi cña b¶n TN§L.  Nªu nguyªn lÝ chung cña b¶n TN§L ( nªu nguyªn lÝ chung) . T¸C PHÈM : TUY£N NG¤N §éc lËp trÝ. Anh. §èi tîng cña b¶n TN§L Tuyeân boá khai sinh Kh«ng chØ lµ quèc d©n ®ång bµo.§o¹n 3 : cßn l¹i : Lêi tuyªn ng«n Trung Quoác…) vµ nh÷ng tuyªn bè vÒ ý chÝ b¶o THÑL vieát nhaèm muïc ñích gì ? vÖ nÒn ®éc lËp. níc VNDCCH ( chøng minh cho Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nguyªn lÝ) nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. TT2: GV hái HÕt tiÕt 1 Ho¹t ®éng 1 . GV nãi thªm : ph¶i ®îc ®éc lËp  Tè c¸o téi ¸c cña TDP vµ kh¼ng ®Þnh thùc tÕ lÞch sö lµ nh©n d©n ta TNÑL vieát cho ai ? ®· kiªn tr× ®Êu tranh vµ næi Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo dËy giµnh chÝnh quyÒn. chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. đọc bản Tuyên ngôn dÉn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c . ®èi tîng cña b¶n TN§L. Dö luaän theá giôùi... Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới GV híng dÉn HS t×m hiÓu Hà Nội. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 11 Töôøng . Mó.2010 GV cho HS nªu nhËn xÐt chung vÒ vÞ II.. T×m hiÓu chung ch¬ng 1. Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày 26-8-1945.Hoµn c¶nh ra ®êi cña TN§. nöôùc VNDCCH. Ngày phÇn TiÓu dÉn 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình.. ko ai chèi c·i ®îc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .§o¹n 2 : ThÕ mµ . TT1: GV gäi HS ®äc phÇn TiÓu Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.Ngày 19-8-1945. 3. tù do cña d©n Tuyeân boá chaám döùt téc VN ( phÇn tuyªn ng«n) cheá ñoä thöïc daân-phong kieán. d©n téc ®ã H·y cho biÕt bè côc. vai trß cña B¸c trong lÜnh vùc v¨n I..

→ Nªu nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng. Nªu nguyªn lÝ chung cña TN§L .2010 mµ cßn nh»m vµo bän ®Õ quèc Anh. Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n b¶n TT1: GV ®Æt c©u hái vµ gäi HS tr¶ lêi T¹i sao më ®Çu b¶n TN§L t¸c gi¶ l¹i ®a 2 b¶n TN cña MÜ vµ Ph¸p ? TT2 :GV diÔn gi¶ng: ®©y lµ luËn ®iÓm t¹o tiÒn ®Ò cho lËp luËn sÏ nªu ë mÖnh ®Ò tiÕp theo. ®Æt 3 cuéc c/m cña nh©n lo¹i ngang b»ng nhau - Năm học 2009 . II. ñoàng thôøi baùc boû döùt khoaùt nhöõng luaän ñieäu cuûa giaëc ngoaïi xaâm muoán quay trôû laïi ñaát nöôùc ta. lêi bÊt hñ . mu cÇu hp..B¶n TN§L cña Mü 1776 : Mäi ngêi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng . phaùt-xít.§äc – hiÓu 1. ®b lµ TDP → mét cuéc tranh luËn ngÇm víi nh÷ng ®èi tîng Êy. tù do. ViÖc trÝch dÉn trªn cã ý nghÜa : + Tinh thÇn tr©n träng thµnh qu¶ v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i . Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ vµ còng lµ cña d©n téc ta vµo mét trong nh÷ng trµo lu t tëng cao ®Ñp võa mang tÇm vãc quèc tÕ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Cho theá giôùi thaáy roõ boä maët xaûo traù cuûa thöïc daân. võa mang ý nghÜa nh©n ®¹o cña TT3 : GV hái : ý nghÜa cña viÖc trÝch dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trªn ? ( GV cã thÓ cho HS th¶o luËn nhanh vÊn ®Ò nµy. b×nh ®¼ng lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña t tëng nh©n lo¹i. B¶n TNNQ vµ DQ cña Ph¸p 1791 : Mäi ngêi tù do vµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi . sau ®ã cho HS tr×nh bµy) TT4 : GV nãi thªm vÒ 2 b¶n TN : B¶n TN§L cña Mü nãi lªn nguyÖn väng cña c¸c d©n téc thuéc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 12 Töôøng . MÜ. quyÒn tù do vµ quyÒn mu cÇu h¹nh phóc…→ ®©y lµ luËn ®iÓm nÒn t¶ng. tù do. nguyªn lÝ mang tÝnh phæ qu¸t: TÊt c¶ mäi ngêi vµ c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng. quyÒn ®îc sèng. coi ®éc lËp.

Chøng minh cho nguyªn lÝ a. ®iÖp tõ “chóng” nèi tiÕp nhau liªn tôc . tÝnh ( GV gîi ý c¸c néi dung c¬ b¶n chiÕn ®Êu vµ t¹o ®îc søc thuyÕt phôc . ý ®Ñp >< thùc tÕ xÊu xa ( tªn x©m lîc) TT6: GV hái Trong phÇn hai. ktÕ . tù do cña níc VN ta ? • ThÕ giíi ®· c«ng nhËn 2 b¶n TNH cña MÜ vµ Ph¸p  t«n träng chñ quyÒn VN . xh  d©n ta ko cã tù do d©n chñ . • Néi dung trong TN  lêi hay. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét cho HS tr¶ lêi) ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ 2. l¸ cê nh©n ®¹o cña tæ tiªn.  Giäng v¨n ®anh thÐp. b×nh ®¼ng b¸c ¸i .Sù hÌn nh¸t d· man cña TDP + Mïa thu 1940 P më cöa cho NhËt TT7 : GV cho HS liªn hÖ víi bµi vµo §ång D¬ng  d©n ta sèng c¶nh 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 13 Töôøng . Năm học 2009 . gd.2010 B¶n TNDQ vµ NQ cña Ph¸p : + ý thøc chiÕn ®Êu ngay trªn v¨n b¶n thµnh qu¶ cña CMDCTS ®iÓn : h×nh cña thÕ giíi .Cíp níc ta >< khai ho¸. sóc tÝch nhng thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o . ®b lµ vÒ chÝnh trÞ . c¨m thï . ngu d©n. nhÊn m¹nh téi ¸c chång chÊt . C©u v¨n ®ång d¹ng vÒ cÊu tróc. khñng bè c/m.LiÖt kª nhiÒu téi ¸c. thuÕ m¸ …→ bän chóng ®· chµ ®¹p lªn nguyªn lÝ. nh©n lo¹i. . Chóng chia 3 miÒn ®Ó trÞ.  §o¹n v¨n më ®Çu tuy ng¾n gän. l¸ cê tù do. bãc lét. b¶o hé. Tè c¸o téi ¸c cña TDP . ®Çu ®éc . t¸c gi¶ ®· lËp luËn ntn ®Ó kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ®Þa B¾c Mü . • Sö dông chiÕn thuËt lÊy gËy «ng ®Ëp lng «ng  kho¸ miÖng 2 tªn ®Õ quèc vµ chÆn ®øng ©m mu TT5: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò ®en tèi cña chóng .

gîi c¶m.Thùc d©n Ph¸p : + tho¸t li h¼n quan hÖ + xo¸ bá hÕt c¸c hiÖp íc ®· kÝ vÒ VN Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 14 Töôøng . .  Sù ra ®êi cña níc VN lµ mét tÊt yÕu cña ls.Søc m¹nh cña tinh thÇn nh©n ®¹o : gióp ngêi P. vua B¶o §¹i TT9: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò tho¸i vÞ  lËp nªn chÕ ®é d©n chñ céng hoµ . TT10. lÝ lÏ x¸c ®¸ng. ®é lîng. b.Ph¸p b¸n níc ta cho NhËt  níc ta thµnh thuéc ®Þa cña NhËt . c.  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc thêi víi TDP vµ víi thÕ giíi ntn ? VN .Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp Em cã nhËn xÐt g× vÒ luËn quyÒn ®éc lËp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . tù do cña d©n téc ®iÓm kÕt luËn cña b¶n TN§L? VN Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m thêi víi : .  Ng«n ng÷ s¾c s¶o.C¸ch dïng tõ ng÷ xng TT8. Søc m¹nh cña nh©n d©n ta . lËp nªn níc VNDCCH . b»ng chøng x¸c thùc kh«ng thÓ chèi c·i  t¸c gi¶ ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt v« nh©n ®¹o cña TDP . ko liªn minh víi ViÖt minh mµ cßn truyÒn thèng nh©n ®¹o .Ph¸p ch¹y. th¼ng tay khñng bè VM .Søc m¹nh cña tinh thÇn ®oµn kÕt . giÕt nèt sè ®«ng tï chÝnh trÞ + Trong 5 n¨m chóng b¸n níc ta 2 lÇn cho NhËt . GV hái: h« : gäi ngêi P lµ “hä”  ko cßn xem lµ kÎ thï  sù sö dông tinh tÕ cña t¸c Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m gi¶ . bao dung .2010 BN§C . giÕt h¹i …hoµ hiÕu thùc lßng”  + 9/3/45 P quú gèi ®Çu hµng NhËt . NhËt hµng .. hïng hån.Nh©n d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn tõ tay NhËt.NT : “ThÇn Vò ch¼ng tÇng xiÒng xÝch . GV hái: d. qua ®ã thÓ hiÖn tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng . Sù ra ®êi cña níc VNDCCH . h¬n 2tr ®ång bµo chÕt ®ãi . b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña ngêi P  khoan hång.

cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. . + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN.vÒ nghÖ thuËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 15 Töôøng .TN§L lµ mét v¨n kiÖn ls v« gi¸. ®ång thêi thuyÕt phôc m¹nh mÏ thÕ giíi . .Víi nh©n d©n VN: kªu gäi toµn d©n VN ®oµn kÕt chèng l¹i ©m mu cña TDP.Tuyªn bè vÒ ý chÝ kiªn quyÕt b¶o vÖ quyÒn tù do. + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . ®éc lËp cña d©n téc VN.vÒ néi dung .Tuyªn bè vÒ quyÒn ®îc hëng tù do. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. ®éc lËp cña toµn d©n téc VN. chèng ph¸t xÝt  d©n téc ta (®ã) ph¶i ®îc tù do.ThÕ giíi : + C¸c níc ®ång minh võa c«ng nhËn nguyªn t¾c d©n téc b×nh ®¼ng  ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp tù do cña d©n téc VN ( ph¸p lÝ) . ®îc ®éc lËp ( thùc tÕ) . kh¼ng ®Þnh søc m¹nh vµ ý chÝ cña d©n téc ta .  C¸ch luËn téi ( c¸ch triÓn khai luËn ®iÓm) mang søc thuyÕt phôc lín 3. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. → C¸ch hµnh v¨n vµ biÖn luËn s¾c bÐn cña ngßi bót chÝnh luËn HCM ®· thÓ hiÖn tÝnh chiÕn ®Êu cao. Tæng kÕt . kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. III. . + D©n téc ta ®· ®Êu tranh gan gãc chèng thùc d©n. nh mét thøc vò khÝ tiÕn c«ng kÎ thï . gîi c¶m Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hïng hån.TN§L Lµ mét t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn mÉu mùc .  Lêi lÏ ®anh thÐp. PhÇn tuyªn ng«n .2010 + xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng ®Æc quyÒn .

+ §CBN ra ®êi trong thêi k× v¨n häc “v¨n sö bÊt ph©n” nªn bªn c¹nh yÕu tè chÝnh luËn cßn s¸ng t¹o h×nh tîng cã søc truyÒn c¶m m¹nh mÏ. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Chì kh¸c nhau : + TN§L vît h¬n ë tÇm vãc híng ra thÕ giíi. ë tinh thÇn d©n chñ.VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV cho HS so s¸nh b¶n TN§L cña HCM víi §¹i c¸o b×nh Ng« . tù do . Củng cố . cho vÒ nhµ lµm) . chÝnh nghÜa vµ lßng yªu níc cña cha «ng ta . TN§L thuéc thêi hiÖn ®¹i nªn thÓ hiÖn ®óng v¨n phong v¨n chÝnh luËn D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK . LÝ gi¶i v× sao b¶n TN§L tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn cã søc lay ®éng s©u s¾c hµng chôc triÖu tr¸i tim ngêi VN .2010  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn V.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp 1.Sù kÕ thõa : kÕ thõa truyÒn thèng nh©n ®¹o .TiÕt sau lµm bµi viÕt sè 1 ( NLXH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 16 Töôøng . Gîi ý 2.NT ( nÕu kh«ng cßn thêi gian.luyện tập .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 17 Töôøng . lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLXH như giải thích.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . C. . lưu loát. Trình bày gãy gọn.Yêu cầu chung . cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện.Nâng cao nhận thức về lí tưởng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giới thiệu bài mới IV. lập dàn ý. Đề 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện pháp học tập.HỌC I. hỡi bạn?” * Yêu cầu về kiến thức : bài viết cần đảm bảo các nd sau : .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02 : 6 . B. phân tích. bài học liên quan đến bài viết.SGK. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 GV ra đề cho HS Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.Giải thích thế nào là sống đẹp. Tài liệu tham khảo .HS xem lại các kiến thức.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLXH bàn về một vấn đề tư tưởng. hợp lí. bình luận… .Ổn đinh lớp II.Làm văn : 22/08/2009 : BÀI VIẾT SỐ 1 ( NLXH) A. SGV. Bố cục cân đối. so sánh.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. I.Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề. đạo lí. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLXH…). bác bỏ. .Kiểm tra bài cũ III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .

Bài viết không đi sống. phương pháp học tập. Song còn mắc một .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém.Xác định phương hướng.2010 .Điểm 5-6 : Nắm được yêu cầu đề.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Biểu điểm . hướng rèn luyện … * Yêu cầu về kiến thức: bài viết cần đảm II. học để chung sống.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. song khả năng khai thác còn hạn chế. Đồng thời xác định rõ động cơ.Các biểu hiện của sống đẹp . Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh V. thấy rõ giá trị của năm học cuối cấp. mắc trên 10 từng bước hoàn thiện nhân cách. . học để làm. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Về kiến thức : Bài viết cần đảm bảo các nội dung sau : + Mục đích của của năm học cuối cấp + Biện pháp học tập. học để chung sống. Ý trình bày phải rõ ràng.Phê phán lối sống không đẹp . để chung hạn chế.Điểm 3-4 : Khả năng làm bài còn nhiều tập của mình để biết.Điểm 7-8 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. để làm. để tự khẳng định mình. Củng cố . nắm kĩ năng làm bài. vào trọng tâm hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu.Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 18 Töôøng . học để tự khẳng định mình”.“học để làm. rèn luyện của bản thân trong năm học này.Điểm 9-10 : Bài làm đáp ứng được các bảo các nd sau : yêu cầu trên.luyện tập D. thức. . Diễn đạt mắc nhiều lỗi .“học để biết”: là yêu cầu tiếp thu kiến . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng : “Học để biết. Năm học 2009 . . yêu cầu thực hành. vận dụng kiến thức.…”: là vài lỗi nhỏ. lỗi . biện pháp học .

MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . C. SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 19 Töôøng .Ổn đinh lớp II. Hãy chứng minh phong cách nghệ thuật của HCM qua bản TNĐL. B.Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt. nhận xét.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02. 03 : 5.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Hãy cho biết giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản TNĐL . hướng dẫn để HS rút ra nội dung .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SGV. Lên lớp. GV phát vấn.Nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt. III.9 .HỌC I. Tài liệu tham khảo . GV cho HS thảo luận. quý trọng di sản của cha ông. Tiếng Việt : 25/08/2009 : GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A. đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt. là kết quả phấn đấu lâu dài của cha ông ta.Giới thiệu bài mới IV.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. .SGK. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Yêu cầu cần đạt I. . có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau.

Dòng sông luận trong 7 phút. Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu. vừa phải tiếp nhận . lai căng. . từ chối những gì mà thời đại đem lại ( CLV) TT3: GV gọi 1 HS đại diện của mỗi * Lưu ý : có thể nhóm lên trình bày. không cho phép pha tạp. . không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác. N4: nhận xét.Thay cho 2 dấu gạch ngang ở câu 2 là hai dấu xét + cùng với GV hoàn chỉnh phần ngoặc đơn. dùng từ. 2 HS trả lời → HS VD : SGK nhận xét. câu cần thiết vào các vị trí thích hợp. N3: thể viết lại như sau: BT3.một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc. Trước hết bộ lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực TT1. Tiết 2 II. quy tắc của TV để đảm bảo sự trong sáng) TT2 : GV gọi 1. chữ viết.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nội dung bài tập. Dòng ngôn ngữ cũng vậy . Sự trong sáng của TV còn được biểu hiện ở tính văn hoá. gọi nhóm 4 nhận .Từ cocoruder :có thể giữ nguyên. vừa trôi chảy. ở sự tuân thủ các chuẩn mực và Sự trong sáng của TV được biểu hiện quy tắc đó (chuẩn về phát âm.dọc đường đi của mình . GV cho HS thảo Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông.Từ file : nên chuyển dịch bằng từ tệp tin → dễ hiểu. GV hỏi : và quy tắc chung. Đoạn văn có Nhóm 1 làm BT1.Thay cho dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm.Từ hacket : nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính → dễ hiểu. . . phẩm chất GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu dung Sự trong sáng của tiếng Việt như 1. BT3. cần khôi phục lại những dấu TT2 : GV chia lớp thành 4 nhóm . vì đây là danh từ tự xưng. GV gọi HS đọc đề. N2 : BT2. lịch sự của lời nói. VD : SGK 3.2010 Hoạt động 1 Sự trong sáng là một phẩm chất của TV. 34 Vân cô em gái ngoan. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. 2. đặt ở những phương diện chủ yếu nào? câu → yêu cầu : nói và viết đúng chuẩn mực.3 SGK trang 33. Muốn đạt yêu cầu của đề. ý ko được sáng rõ. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 20 Töôøng . bổ sung. nhưng nó ko được phép gạt bỏ.những dòng nước khác.2. Thuý BT1. do đó TT1. LUYỆN TẬP Hoạt động 2 BT1. .Từ Microsoft : cần dùng. Tính chuẩn xác được thể hiện qua cách dùng GV hướng dẫn HS luyện tập từ của HT : Kim Trọng rất mực chung tình. được sự trong sáng. vì đây là tên một công ty. xác định lời văn ko gãy gọn. sử dụng tuỳ tiện. … BT2.

Củng cố .Giải thích : câu a có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ “đòi hỏi”. . + ngày Valentine: tiếng nước ngoài . . c. lai căng. D.luyện tập .Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: + ngày lễ tình nhân: tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người. Các yêu cầu của việc giữ gìn sự trong sáng của TV .xki Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 21 Töôøng .Soạn bài mới : Nguyễn Đình Chiểu. Nói. gọi HS nêu VD về các yêu cầu như : phát âm ở các vùng miền. xác định yêu cầu của đề.Không cho phép pha tạp.c.ép. V. tạo lập văn bản…) . chữ viết.Câu a ko trong sáng.GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK . Giữ gìn sự trong sáng của TV là trách nhiệm của mỗi người VN 2. d là những câu trong sáng. ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích). Năm học 2009 . GV cho HS dưới lớp nhận xét. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Cần tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung : Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của TV TT1. đặt câu. phân tích sự trong sáng của văn bản đó. ko có văn hoá.Sử dụng lời hay. TT2.2010 SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 1. “ngày Valentine”.Đòi hỏi mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về TV ( hiểu biết về chuẩn mực và qui tắc của TV ở các phương diện phát âm. TT2.d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu. GV hướng dẫn. câu b. BT2. dễ cảm nhận và lĩnh hội đối với người VN. có sắc thái biểu cảm ý nhị. dùng từ… Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập BT!. đảm bảo sự trong sáng. chữ viết chính tả.Trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV . dùng từ. .GV cho HS sưu tầm một văn bản. bổ sung hoàn thiện yêu cầu bài tập.viết đúng chuẩn mực. LUYỆN TẬP BT1. GV gọi HS đọc ngữ liệu trong SGK và rút ra các nội dung cơ bản → trình bày nội dung. BT2 SGK trang 44. song cần tiếp nhận những yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài . Tránh lối nói thô tục.Từ cần dùng : ngày tình yêu → rất thuần Việt. “ngày Tình yêu” . GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập TT3. Các từ “lễ tình nhân”. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Câu b. Đô – xtôi. ý đẹp. gợi ý cho HS. 45 TT1: GV gọi HS đọc đề.Về nhà làm bài tập. GV nhắc lại các yêu cầu của đề.

biết kết hợp hài hoà giữa sự trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời đại của mình.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 04 : 10. lôi cuốn của bài văn ko chỉ bằng các lĩ lẽ xác đáng.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Đọc văn : 29/08/2008 : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 22 Töôøng . B.Tiếp thu được cách nhìn nhận. SGV 12.lập luận chặt chẽ. từ đó thấy rõ rằng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc VN. mà còn bằng nhiệt huyết của một con người gắn bó với TQ.SGK 12.11 . NĐC đúng là một vì sao “càng nhìn càng thấy sáng”. Tài liệu tham khảo . . đánh giá đúng đắn. NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG A.Nhận thấy sức thuyết phục.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ngôn từ trong sáng. giàu hình ảnh. nhân dân.

môùi meû. taàm nhìn vaø nhaân caùch → coù theå ñöa ra nhöõng yù kieán ñuùng ñaén. GV chủ yếu sử dụng các phương pháp phát vấn. vai troø quan troïng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø caû trong lónh vöïc vaên hoïc ngheä thuaät.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Ổn đinh lớp II. söï nghieäp saùng taùc cuûa taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng theo Tieåu daãn 1 SGK. PVÑ vaãn coù nhöõng taùc phaåm quan troïng veà vaên hoïc vaø ngheä thuaät. Yeâu caàu caàn ñaït Tìm hieåu chung : 2. Tuy nhieân. TT2: GV cho HS nhaän xeùt chung veà taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng.Giới thiệu bài mới IV. hcrñ cuûa vaên baûn GV noùi theâm veà hoaøn caûnh ra ñôøi ñeå HS hieåu roõ hôn - Mó – Dieäm khuûng boá taøn baïo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 23 Töôøng . 3.HỌC I.Trình bày văn bản sưu tầm và phân tích sự trong sáng của văn bản đó? III. Taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng (1906. am hieåu vaø yeâu thích. OÂng ko phaûi laø ngöôøi chuyeân laøm lí luaän hay pheâ bình vaên hoïc. Söï nghieäp chính maø oâng theo ñuoåi suoát ñôøi mình laø söï nghieäp laøm c/m trong caùc lónh vöïc chính trò. thảo luận.Tại sao phải giữ gìn sự trong sáng của TV? . Lí do vieát : + Ñoù cuõng laø moät caùch thöùc ñeå phuïc vuï c/m + Vaên hoïc ngh thuaät laø ñòa haït ñöôïc oâng quan taâm.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . • Hoaøn caûnh ra ñôøi: I. Vaên baûn • Theå loaïi: Nghò luaän veà taùc gia vaên hoïc. Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu khaùi quaùt veà vaên baûn TT1: GV hoûi:Haõy cho bieát theå loaïi. gợi tìm và thuyết giảng những nội dung mới đối với học sinh . ngoaïi giao. thaám thía veà hieän töôïng vaên hoïc maø oâng ñeà caäp.2010 .2000): Queâ : huyeän Moä Ñöùc. Tìm hiểu bài Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn Tieåu daãn TT1: GV cho HS neâu vaén taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi.  Laø ngöôøi coù vò trí. + Laø ngöôøi coù voán soáng.Kiểm tra bài cũ . tænh Quaûng Ngaõi. C.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tóm tắt những ý chính → Lên lớp.

Thích Thanh Hueä ôû Hueá. quan nieäm caàm buùt) . PVÑ neâu vaán thieäu ngoâi sao NÑC ñeà gì ? Lí do ngoâi sao NÑC chöa saùng toû: . - 1965: Mó leo thang ñaùnh phaù mieàn Baéc…  Phaïm Vaên Ñoàng vieát vaên baûn naøy ñeå coå vuõ hôn nöõa phong traøo ñaáu tranh chính trò aùc lieät cuûa nhaân daân caû nöôùc luùc baáy giôø TT3. HCM. vaø hieåu LVT caàn phaûi saùng toû hôn khaù thieân leäch veà noäi dung. Nhöõng naêm 60. Thích Quaûng Ñöùc ôû Tp. Boá cuïc: goàm 3 phaàn: taêng cöôøng lính Mó ôû mieàn Môû baøi: Nam (55 vaïn). Ñoïc . Phaàn môû baøi : Giôùi môû baøi. + LÑ3: “baây giôø xin noùi veà LVT…coøn vì vaên hay cuûa LVT” → Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm Luïc Vaân Tieân. GV cho HS choát laïi + Ít bieát thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC.Hieåu TT1: GV hoûi :Trong phaàn 1. c. Keát luaän: phaàn coøn laïi “Toùm laïi…cuûa daân toäc!” Khaúng ñònh NÑC laø ngoâi sao saùng. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 24 Töôøng . nhaát laø “trong luùc naøy”  ca ngôïi thô vaên NÑC goùp phaàn TT3: GV cho HS thaûo luaän coã vuõ chieán ñaáu  yù nghóa thôøi söï “Ngoâi sao NÑC …caùch ñaây moät traêm naêm !”→ Giôùi thieäu ngoâi sao NÑC Thaân baøi: + LÑ1: “NÑC laø 1 nhaø thô yeâu nöôùc….T/giaû ñöa ra maáy lí do Coù 2 lí do khieán ngoâi sao NÑC chöa sau: saùng toû trong baàu trôøi + Chæ bieát NÑC laø taùc giaû taùc vaên ngheä daân toäc? Vì sao phaåm Luïc Vaân Tieân. TT2. nöõ sinh Ngoïc Tuyeàn ôû Ñaø Laït töï thieâu. + LÑ2: “ Thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC … Nuùi soâng coøn gaùnh hai vai naëng neà” → Ca ngôïi thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC.2010 nhaân daân mieàn Nam baèng Nhaân kæ nieäm 75 naêm ngaøy maát nhaø Luaät 10/59: truy saùt ñaãm thô Nguyeãn Ñình Chieåu (3/7/1888 – maùu nhöõng ngöôøi khaùng 3/7/1963).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . HS-SV xuoáng ñöôøng bieåu tình.Voùc deâ da coïp khoân löôøng thöïc hö” → Con ngöôøi vaø quan nieäm vaên chöông cuûa NÑC ( NÑC nhaø thô yeâu nöôùc. veà “nhaát laø trong luùc naøy” ? vaên. - Phong traøo ñaáu tranh chính trò dieãn ra döõ doäi: coâng nhaân ñình coâng. Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn II. noäi dung Taùc giaû nhaán maïnh ngoâi sao NÑC ñaùng leõ phaûi saùng toû. chieán cuõ. GV hỏi:Boá cuïc cuûa vaên baûn ?Luaän ñieåm cuûa vaên baûn? GV yeâu caàu HS duøng vieát chì gaïch döôùi nhöõng caâu ñoù trong SGK ñeå ghi nhôù.

PVÑ laïi caùc taùc phaåm cuûa NÑC treân caùi neàn nhaán maïnh ñeán baøi cuûa hoaøn caûnh ls luùc baáy giôø ( cuoäc VTNSVG ? k/ chieán choáng Phaùp). Phaàn thaân baøi: dung.GV dieãn giaûng cho HS nhöõng saùng taùc cuûa NÑC laø taám ñeå thaáy ñöôïc söï ñaùnh göông phaûn chieáu moät thôøi ñaïi giaù cao yù nghóa cuûa Vaên khoå nhuïc nhöng vó ñaïi. quan nieäm saùng taùc thô  Vaên thô NÑC – nhöõng vì sao coù aùnh vaên cuûa NÑC ( 5 phuùt). . nhöõng yeáu toá gì laø quan -Vaên chöông ñoùng goùp cho c/ ñôøi baèng troïng nhaát trong vieäc laøm nhöõng caùi ñoäc ñaùo.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sức mạnh của văn chương chân cuûa PVÑ. saùng khaùc thöôøng. nöôùc ta trong “suoát 20  Veû ñeïp cuûa taùc giaû. leân aùn phi nghóa → thoáng nhaát . phaàn naøy baèng vieäc taùi “vaên töùc laø ngöôøi. .Vì sao trong phaàn lôùn PVÑ ñaõ ñaët saùng taùc ñoù. naêm trôøi” sau thôøi ñieåm b. khí tieát cao vaên cuûa NÑC? Daãn ñeïp. thöïc hö!” nhaän xeùt.GV hoûi: nghóa. LÑ1: Con ngöôøi vaø quan Caâu hoûi: nieäm saùng taùc thô vaên cuûa . con maét chuùng ta GV chia hs thaønh 4 nhoùm phaûi chaêm chuù nhìn thì môùi thaáy! ( 2 nhoùm theå hieän noäi 2.Con ngöôøi NÑC? Daãn NÑC: chöùng. Chuù yù caùc cuïm töø: “Kieán nghóa baát vi voâ doõng daõ!”.Vì sao PVÑ laïi baét ñaàu vôùi quan nieäm veà leõ laøm ngöôøi. phaán ñaáu hi sinh vì nghóa lôùn. Nguyễn Đính Chiểu tham gia tích cực vào cuộc đấu GV nhaán maïnh yù caâu tranh thời đại.Theo quan ñieåm cuûa PVÑ. Quan ñieåm thô vaên: duøng ngoøi buùt ca ngôïi chính TT4. Cuoäc ñôøi. cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống vaên theå hieän loøng tri aân TDP → giá trị.Quan nieäm saùng taùc thô con ngöôøi: coù nghóa khí. vaên thô phaûi laø hieän laïi hoaøn caûnh ls vuõ khí chieán ñaáu. vöôït leân caûnh ngoä rieâng coå vuõ nhaân daân Nam Boä chieán ñaáu. chính. nhaát laø ñoaïn so saùnh vôùi Bình Ngoâ ñaïi Tác phẩm của caùo. “Voùc deâ da coïp khoân löôøng GV cho HS thảo luận. Taùc giaû goïi TT5 . 2 nhoùm nhaän xeùt) a. LÑ2: Ca ngôïi thô vaên yeâu 1860? nöôùc NÑC . chöùng. nhöõng caùi chöa neân moät nhaø vaên lôùn? töøng coù trong tp tröôùc ñoù”: Hình töôïng trung taâm trong baøi Vaên teá NSCG : ngöôøi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 25 Töôøng . trình bày.2010 noäi dung Con ngöôøi vaø cuûa vaên baûn. teá NSCG.

giàu tình cảm của NĐC) . nhöõng ñaïo ñöùc ñnaùg quyù troïng ôû ñôøi. GV cho HS tìm hieåu naâng leân) vaø nhaän xeùt phaàn Keát  Khaúng ñònh ñaây laø baûn tröôøng ca baøi haáp daãn maø nhaân daân mieàn Nam say söa caû noäi dung vaø ngheä thuaät. deã nhôù. NĐC. GV cho HS nhaän xeùt veà caùch toå chöùc saép xeáp luaän ñieåm trong phaàn Thaân baøi.ø ngoâi saùng trong Hoaït ñoäng 3 vaên ngheä daân toäc. traân troïng ngöôøi xöa. noâm na. ca ngôïi nhöõng con ngöôøi trung nghóa. deã hieåu. Tuy ko phuû nhaän nhöõng giaù trò luaân lí maø NÑC ca ngôïi. Maëc duø caùch saép xeáp chung veà vaên baûn caùc luaän ñieåm khoâng theo traät töï Giaù trò cô baûn cuûa baøi thôøi gian nhöng caùch nghò luaän vöøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 26 Töôøng . caùch söû duïng töø ngöõ. laïi theâm chöa tìm ra nguyeân baûn. caùch laäp luaän thöôøng ñöôïc goïi laø ñoøn baåy. truyeän noùi.Anh (chò) hoïc taäp ñöôïc gì veà quan ñieåm ñaùnh giaù taùc phaåm vaø veà caùch laäp luaän cuûa taùc giaû baøi vaên? .2010 nghóa só xuaát thaân töø noâng daân → trong vaên chöông tröôùc ñoù chöa coù → nhaán maïnh giaù trò baøi VTNSCG → bản GV cho HS nhaän xeùt. lieân quan ñeán GV cho HS ñaùnh giaù nhan ñeà. Taùc giaû luoân nhìn ngöôøi xöa töø hoâm nay ( nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX)→ thoâng caûm. c.  PVÑ ñaõ giuùp ngöôøi ñoïc thaáu hieåu nhöõng giaù trò khieán cho NÑC trôû thaønh ngoâi sao caøng nhìn caøng thaáy saùng.  Caùc luaän ñieåm xoay quanh vaán ñeà chuû choát : NÑ.Văn thơ của NĐC chứng minh cho một tâm hồn lớn. Ngöôøi laäp luaän baét ñaàu baèng söï haï xuoáng nhöng laø ñeå TT8. hình aûnh? → GV choát laïi noäi dung. - TT7. ñieàu kieän muø loaø khoâng theå söûa baûn thaûo. TT6: GV hoûi . LÑ3: Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm LVT Phaân tích caùi hay veà noäi dung: Ca ngôïi neùt ñeïp cuûa nhöõng nhaân vaät chính nghóa. ( laäp luaän baùc boû. ôû thôøi ñaïi chuùng ta coù phaàn loãi thôøi.Taùc giaû ñaõ baøn luaän ntn veà nhöõng ñieàu maø nhieàu ngöôøi cho laø haïn cheá cuûa tp naøy? .PVÑ ñaõ ko vieát veà NÑC vôùi noãi tieác thöông cuûa moät ngöôøi hoaøi coå.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . choát chất của văn chương là sáng tạo → đóng góp của laïi noäi dung. ñaâu laø nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho truyeän LVT coù theå trôû thaønh tp lôùn nhaát cuûa NÑC vaø raát ñöôïc phoå bieán ôû daân gian? . Baùc boû quan ñieåm thieân leäch veà ngheä thuaät: laø truyeän keå. một tâm hồn nhiệt huyết ( ngòi bút thể hiện cho tấm lòng trung nghĩa.Theo PVÑ.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giuùp ngöôøi ñoïc theâm hieåu. coù söùc thuyeát phuïc cao. thieát tha.GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK . 3. vôùi nhieàu hình aûnh. Phaàn keát baøi: Khaúng ñònh moät laàn nöõa NÑC laø nhaø thô lôùn. ngoân töø ñaëc saéc → caùch trình baøy luaän ñieåm coù söùc loâi cuoán maïnh meõ.Cho HS phaùt bieåu caûm töôûng. Taïo söùc coå vuõ maïnh meõ cuoäc ñaáu tranh chính trò luùc baáy giôø ôû mieàn Nam vaø treân caû nöôùc. vöøa xuùc ñoäng. laø ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä daân toäc. cuûng coá: . 4. traân troïng. Boá cuïc chaët cheõ. neâu cao söù maïng cuûa ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa tö töôûng. tình caûm chaân thaønh. veà “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” veà “Luïc Vaân Tieân” vaø veà caùch xaây döïng vaên baûn nghò luaän cuûa Phaïm Vaên Ñoàng. III. Daën doø chuaån bò baøi hoïc sau: Hoïc baøi theo daøn yù ñaõ ghi vaø ñöa ra nhöõng ví duï minh hoïa cuï theå. Luyeän taäp. caùch laäp luaän saùng suûa. nhaän thöùc cuûa mình veà cuï Ñoà Chieåu. Nhaán maïnh ñôøi soáng vaø söï nghieäp NÑC laø taám göông saùng neâu cao ñòa vò vaø taùc duïng cuûa vaên hoïc ngheä thuaät.2010 vaên nghò luaän naøy laø gì ? xaùc ñaùng. chaët cheõ. Toång keát ( Ñaùnh giaù chung veà vaên baûn) Noäi dung saâu saéc. kính phuïc vaø töï haøo veà cuï Ñoà Chieåu. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 27 Töôøng . luaän ñieåm roõ raøng. 3.

B. hình ảnh .. phiếu thảo luận . Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 28 Töôøng . . để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra.2010 Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ Nguyễn Đình Thi A.Sách giáo khoa. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành: . sách giáo viên bản thiết kế. sử dụng từ ngữ..Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận.Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ. đưa dẫn chứng.

GV bổ sung. .Việc nêu lên những vấn đề đặc trưng bản chất TT1: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi 5 (SGK) của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc TT2: Củng cố. Những đặc điểm của ngôn ngữ . Xvai . Những luận: nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu . 2. quá trình ra đời của 1 bài thơ .hình ảnh + Phải gắn với tư tưởng . C. + Làm thơ: là thể hiện những rung động của tâm hồn con người bằng lời nói (hoặc chữ viết ) Hoạt động 2: II.Những thơ: Gồm đặc điểm của ngôn ngữ . + Rung động thơ: là khi tâm hồn ra khỏi trạng TT2: Thế nào là “rung động thơ” và thái bình thường do có sự va chạm với thế giới “làm thơ”? bên ngoài và bật lên những tình ý mới mẻ.Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là thể hiện tâm Đặc trưng cơ bản nhất của thơ và hồn con người. Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động của GV Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 I . Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh . GV tổng hợp các + Phải có nhịp điệu ( bên ngoài và bên phiếu thảo luận. tính chất khoa học đúng đắn. lí luận gắn với thực tiễn. hoàn thiện Hoạt động 4: IV. Tiến trình lên lớp. trả lời câu hỏi. GV đưa dẫn chứng ) Hoạt động 3 III.Thấy được tài năng vẽ chân dung bằng ngôn ngữ rất tài hoa của X. (Nếu có thời gian. kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận nhóm ( 6 nhóm). cảm xúc thành thực) TT2: Sau 7 phút. hợp với yếu tố tùy bút.Phong cách: Chính luận . Đặc trưng cơ bản nhất của thơ: GV hướng dẫn hS tìm hiểu phần I. các yếu tố ngôn ngữ và tâm hồn) tốt nhất trình bày trước lớp. TT1: Phát phiếu thảo luận.Thấy được những nét chính về tính cách và số phận của Đôtx .hình ảnh GV hướng dẫn HS phần II . yêu cầu các sống động. gợi tìm .gơ.( Vừa là hình ảnh thực. Nếu thiếu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .trữ tình. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 29 Töôøng .2010 Tổ chức tiết dạy theo hướng kết hợp các phương pháp đọc hiểu. chọn nhóm thảo luận trong. TT1: Đặt câu hỏi TT2:Củng cố. mới lạ về sự vật vừa chứa đựng nhóm thảo luận.Quá trình ra đời của một bài thơ: Rung động TT1: Yêu cầu hs chú ý 3 đoạn đầu của thơ -> Làm thơ bài trích để trả lời câu hỏi 1 (SGK). gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thi ca ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI X. 1. Giá trị của bài tiểu luận: GV cho HS nhận xét về giá trị bài TL . Giới thiệu bài mới. nghị luận kết luận. hoàn thiện bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự.tình cảm thơ + Phải có hình ảnh. Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu GV hướng dẫn HS phần III. Xvai -gơ A.

ép-xki có những nét gì đặc biệt ? + Là người khách chuyên cần của hiệu cầm đồ -Nét chung của chân dung + Làm việc suốt đêm trong cơn đau đẻ của vợ -Nét cụ thể + Sống giữa giống người chấy rận + Bệnh tật . phân tích số phận + Phải tìm đến những cơ hội“thấp hèn” để cho tròn nghiệt ngã . Kiểm tra bài cũ : 2.2010 B. thảo luận. dân tộc mình (sứ giả của xứ sở .  Những yếu tố biểu hiện đẩy nhân vật vào chỗ tận cùng của nghiệt ngã đầy bi kịch ... hình ảnh so sánh ẩn dụ có tính hệ thống . trong văn xuôi chứng tỏ tấm lòng kính trọng của Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 30 Töôøng . . ông đứng chờ ngày .Cho biết chân dung của Đô-xtôi. thiết kế bài dạy .. mang lại cho đất nước sự hòa giải . khái quát vấn đề động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông ) + Chịu hàng thế kỉ dằn vặt để chắt lọc nên những vinh quang cho Tổ quốc . Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành . Hướng dẫn đọc thêm . ẩn dụ : cấu trúc câu ..Nghệ thuật viết chân dung văn học : gợi ý của Gv. Đọc.Đối lập : cấu trúc câu . Hoạt động của GV v à HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs I. N2 tìm hiểu. tính cách . Đôtx đã tỏa sáng cho vinh quang của Tổ quốc và dân tộc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sách giáo viên.hiểu văn bản : tóm tắt văn bản 1.Sách giáo khoa.Chân dung Đô-xtôi-ép-xki : một tinh cách mâu thuẫn và một số phận ngang trái . phân tích tính cách + Số phận vùi dập thiên tài nhưng thiên tài tự cứu vãn mâu thuẫn bằng lao động và tự đốt cháy trong lao động ( Lao Hs thảo luận. Số phận nghiệt ngã : TT2. Gv hỏi: + Trước cửa tò vò của ngân hàng . hoàn cảnh . Tính cách mâu thuẫn : + Tình cảm mãnh liệt trong cơ thể yếu đuối của con TT3: GV chia nhóm. khát vọng cao cả .lại ngày. TT1 : GV gọi 1 hs tóm tắt a. một số tài liệu liên quan đến Đôtx. b.So sánh.Sử dụng phương pháp phát vấn. . kiềm chế lần cuối sự cuồng nhiệt của các mâu thuẫn thời đại )  Nơi tận cùng của bế tắc. Tiến trình tổ chức dạy học : 1. thảo luận bệnh thần kinh N1 tìm hiểu. Giới thiệu bài mới : 3. gợi mở cho HS D.. ..… chủ yếu là hướng dẫn.Bút pháp vẽ chân dung văn học : Gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn  Thể loại đứng ở ngã ba : Tiểu sử -tiểu thuyết -chân dung văn học GV cho HS nhận xét chung về bút Ngòi bút viết chân dung rất tài hoa giàu chất thơ pháp của nhà văn . HS đọc và phát hiện vấn đề theo 2.

Trong VB yếu tố nghệ thuật nào có tính chất chủ đạo .luyện tập . Hướng dẫn học sinh đọc vài đoạn và phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . mệnh thiêng liêng của sự hòa giải nước Nga. +.2010 X.Nhận xét về tài năng viết chân dung văn học của Xvaigơ D...CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Về nhà học bài . + Sự hứng khởi thật không giới hạn .một vòng hào quang chói lọi bao quanh cái của người bị hành khổ này .. Củng cố .Soạn bài : Nghị luận về một hiên tượng đời sống Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 31 Töôøng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu các câu 2. V.3.Giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang của ông : sự đoàn kết của tất cả những người Nga .4.yếu tố nghệ thuật nào có tính hỗ trợ đắc lực ? Chân dung con người hiện ra trên cái nền như thế nào ? II.Giá trị của bài tiểu luận: .ông báo trước sứ hiện luyện tập . Luyện tập : Tìm những câu văn chứng tỏ sức hút của nhân vật với Hoạt động 3 GV hướng dẫn hs về nhà thực tác giả và với cả nước Nga + Với sự thành kính xuất thần..Xvai-gơ dành cho Đô-xtôi-ép-xkithật lớn lao biết chừng nào.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 04 : 12 - Làm văn : 15/09/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống. Có ý thức, biết nêu ý kiến đúng đắn trước những hiện tượng đời sống. Rèn kĩ năng làm văn nghị luận . B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: SGK, SGV, bài soạn, phiếu học tập, bảng phụ. - Gợi mở, hướng dẫn học sinh trả lởi câu hỏi, thảo luận, từ đó rút ra cách làm một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Ổn định: II.Kiểm tra bài cũ - Nêu các luận điểm chính của bài NĐC ngôi sao sáng…………. - Nêu giá trị của bài Tiểu luận : Mấy ý nghĩ về thơ - Nghệ thuật viết chân dung văn học của Xvaigơ ? III.Giới thiệu bài mới IV.Tìm hiểu bài: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Khái niệm: GV hướng dẫnHS tìm hiểu khái 1. Thế nào là hiện tượng đời sống? niệm - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao GV : lấy ví dụ SGK phân tích để HS chuyện xảy ra. Có hiện tượng tốt, có hiện tượng hiểu khái niệm xấu.  Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con người đều là hiện tượng đời sống. GV : Có phải mọi hiện tượng xảy ra đều đáng bàn luận? - Chỉ những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh HS : Xác định: - không hưởng đến phần lớn mọi người trong xã hội mới là GV : Hãy nêu lên một số hiện tượng, vấn đề nghị luận. sự kiện đời sống nổi bật ở địa A. -

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
32

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
phương? HS : Nêu và đưa ra nhận xét khái quát. GV : Thế nào là nghị luận? HS : Dựa vào hiểu biết và những bài đã học trình bày. GV : bổ sung, khái quát. GV : So sánh sự giống và khác nhau giữa nghị luận về một hiện tượng đời sống với những kiểu nghị luận đã học? Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài. GV : Đưa ra một hiện tượng đời sống và yêu cầu HS bàn luận. VD :Cách xưng hô của học sinh hiện nay. Gọi một số HS trình bày. GV: nhận xét , dánh giá. Từ đó nêu những yêu cầu khi làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. SH: Dựa vào ví dụ ở phần 2 dể rút ra các bước cơ bản khi làm bài.

Năm học 2009 - 2010

2.Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống? - Là sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội. II.Yêu cầu: 1. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tượng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. 2. Qua hiện tượng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ . . . Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. 3. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng. 4. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. III.Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. 1.Tìm hiểu đề: *Nội dung tìm hiểu đề. Trước khi tìm hiểu đề cần: + Đọc kỹ đề bài. + Gạch chân các từ quan trọng + Ngăn vế (nếu có) *Tìm hiểu đề: - Thể loại, các thao tác làm văn - Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào) -. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài 2.Lập dàn ý: * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận. * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. * Kết bài : Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống. 3.Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập BT1. Câu a. - Hiện tượng: Nhiều thanh niên, hs VN du học nước

GV : Nêu những bước cơ bản khi làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống? HS : Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập TT1. Làm BT1

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
33

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
GV cho HS thảo luận BT1 GV chia lớp thành 4 nhóm - Nhóm 1 câu a - Nhóm 2 câu b - Nhóm 3 câu c - Nhóm 4 câu d và nhận xét. Sau 5 phút, GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày . GV cho Hs nhóm 4 nhận xét, bổ sung

Năm học 2009 - 2010
ngoài lười nhác, dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xd đất nước → Nêu và phê phán hiện tượng - Hiện tượng ấy xảy ra từ những năm đầu ( khoảng năm 1925) thế kỉ XX. - Mở rộng : Trong xã hội ta ngày nay hiện tượng ấy vẫn tồn tại. Chúng ta không thể sống dựa vào đồng tiền của người khác mà phải tự vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Lời của Bác gần một thế kỉ vẫn có nhiều ý nghĩa. Câu b. - Thao tác lập luận phân tích : thanh niên du học mải chơi bời, thanh niên trong nước ko làm gì cả, họ sống già cỗi, thiếu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai của đất nước… - Thao tác lập luận so sánh: nêu lên hiện tượng thanh niên, sinh viên Trung Hoa du học chăm chỉ, cần cù… - Thao tác lập luận bác bỏ: Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ ko làm gì cả. Câu c. Nghệ thuật diễn đạt văn bản: dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu trần thuật, câu hỏi “Thế thì thanh niên của ta đang làm gì?”, câu cảm thán ( trực tiếp bày tỏ nỗi lo âu chính đáng “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” Câu d. Rút ra bài học cho bản thân: xác định lý tưởng, cách sống; mục đích, thái độ học tập đúng đắn. BT2. Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Karaoke và Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay? Lập dàn ý * Lưu ý : Tích hợp bảo vệ môi trường - Ô nhiễm âm thanh, mất trật tự công cộng, tình trạng nhiễu loạn thông tin, ô nhiễm thông tin,…

Câu d. HS tự trả lời TT2. Làm BT2. GV gợi ý, HS tự làm GV gọi 2 em HS đọc bài làm, cho HS trong lớp nhận xét. TT3. GV giáo dục bảo vệ môi trường cho HS . GV cho HS liên hệ với thực tế. Cụ thể trên địa bàn quận Liên Chiểu ( đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, Ngô Văn Sở,…)

V. Củng cố - luyện tập Bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
34

Töôøng

Ổn định lớp II. . D.Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.Về nhà học bài và làm bài tập .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .hiểu văn bản và làm văn B. làm việc theo nhóm.2010 D. Tiến trình lên lớp I. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 35 Töôøng . trao đổi thảo luận. Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc. 14 . trả lời các câu hỏi.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Mục tiêu bài học Giúp học sinh . Phương tiện thực hiện +Sách GK. Giới thiệu bài mới IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Soạn bài : Phong cách ngôn ngữ khoa học Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 13.Kiểm tra bài cũ: .Tiếng Việt : 17/09/2009 : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC A.Biết vận dụng các kiến thức về phong cách ngôn ngữ khoa học vào đọc . sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C.Hãy cho biết cách thức và yêu cầu làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống? III.

GV yêu cầu học sinh cho các ví dụ thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học . tiêu biểu là trong các văn bản khoa học. hạn chế sử dụng thường xuyên khi đánh giá.Thường dùng các kiểu câu có chủ ngữ không 3. .. chặt chẽ. trừu tượng *Về ngữ âm.2010 I. ở kết cấu của văn bản . Tính khái quát.. . ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG TT1. Từ ngữ. TT3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần I TT1.Ngôn ngữ khoa học tồn tại ở 2 dạng : Nói và viết . GV hỏi : phong cách nnkh có mấy đặc CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC trưng cơ bản ? TT2. GV cho HS làm việc với văn bản TT2. văn bản phải liên *Về kiểu câu kết chặt chẽ và mạch lạc. lôgic chính tả tiếng Việt nói chung.Văn bản khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung. nhận xét. văn bản khoa học Thể hiện trong từ ngữ.Mỗi ngành khoa học có hệ thống thuật ngữ nghĩa. tạo nên sức thu hút người nghe khoa học. VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1.Ngôn ngữ khoa học ( dù ở dạng nào) Hoạt động 2 cũng đều có đặc trưng cơ bản của GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần II phong cách ngôn ngữ khoa học II. không sử dụng các từ ngữ địa phương. ko dùng xã hội phép tu từ cú pháp. . Tính khách quan. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính : + Các văn bản khoa học chuyên sâu + Các văn bản khoa học giáo khoa + Các văn bản khoa học phổ cập 2. kg. . câu văn có màu sắc trung hoà.Từ ngữ được dùng phần lớn là từ ngữ *Về từ ngữ: thông thường. Câu văn yêu cầu chính xác. Ngôn ngữ khoa học . ( khác với PCNNSH.Về ngữ âm: tuân theo những yêu cầu phổ biến phương tiện ngôn ngữ. câu văn. GV hỏi : Thế nào là ngôn ngữ khoa học? Năm học 2009 . H2O . ko dùng câu đặc biệt.Câu văn trong văn bản này là một đơn dùng được vị thông tin. định dụng những biểu đạt mang tính cá nhân nghĩa. cấu tạo còn sử dụng những hệ thống ký hiệu khoa học đoạn văn và văn bản 3 VD: m .Về chữ viết: Ngoài những đặc điểm của chuẩn 2. chỉ được dùng với một .Dùng các kiểu câu phức có đầy đủ các cặp quan hệ hô ứng III. chữ viết: Biểu hiện ở nội dung khoa học. .Cấu tạo đoạn văn. GHI NHỚ *Về biện pháp tu từ: ( sgk trang 76) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 36 Töôøng . GV giải thích về 3 loại văn bản khoa học TT4. biệt ngữ lôgic. phi cá thể xác định hoặc khuyết chủ ngữ. PCNNNT) . các thuật ngữ về phát âm. .Câu có nghĩa bị động và câu có từ “là” được sử ít bộc lộ sắc thái cảm xúc.Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học. các . riêng buộc người dùng phải hiểu chính xác mới .Từ ngữ mang sắc thái biểu cảm trung hòa . đơn vị phán đoán lôgic. GV giảng thêm cho HS về các nội dung sau: 1. Tính lí trí.

.. rìu tay. . 2. lô gích .. LUYỆN TẬP BT1. gãy khúc. công cụ đá. lí trí.. với những quy định chặt chẽ. hạch đá. không khí và đất). sau đó cử đại diện trình bày → GV cho các thành viên nhóm 4 nhận xét. VD: Từ “đoạn thẳng” trong ngôn ngữ thông thường được hiểu là đoạn không cong queo. Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường sống ( nước. Khoa học văn học bao gồm các chuyên ngành : Văn học đại cương ( LLVH).3 SGK trang 76 TT1. một chuyên ngành trong Khoa học văn học. kết cấu phục vụ cho các luận điểm lớn. trình bày: .. bổ sung Năm học 2009 . Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS chỉ ra các thuật ngữ khoa học trong đoạn văn và phân tích tính lí trí. . và tưhờng xuất hiện những chú thích.Nhóm 1: câu a.. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS luyện tập : BT1. lôgic GV nhận xét TT4. Phê bình văn học.. tác phẩm. TT2.Ngoài cách trình bày thông thường còn có các bảng biểu. .Nhóm 3: câu c .→ có phần trừu tượng. bố cục phải chặt chẽ. GV gợi ý cho HS tự làm IV.Thuật ngữ khoa học : chủ đề.Nhóm 4: nhận xét Nhóm thảo luận 5 phút. b. Văn bản trình bày những nội dung khoa học: Khoa học văn học – chính xác hơn là khoa học lịch sử văn học ( Văn học sử). Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 37 Töôøng .2010 TT3. Lịch sử văn học.Văn bản khoa học phổ cập có sử dụng các biện pháp tu từ như: ẩn dụ. c. Trong toán học được hiểu là đoạn ngắn nhất nối 2 điểm AB Các thuật ngữ còn lại HS tự làm BT3. sơ đồ. Luận cứ đều là các cứ liệu thực tế. Làm bài tập 1 GV chia lớp thành 4 nhóm .Cách trình bày. nhân hóa. mô hình .. Văn bản đó thuộc ngành Khoa học văn học. phản ánh hiện thực. câu sau nêu luận cứ.. so sánh *Về bố cục. người vượn. di chỉ.Nhóm 2: câu b . a. BT2.Các thuật ngữ khoa học: Khảo cổ. Đặc điểm dễ nhận thấy : . ko lệch về bên nào . Thi pháp học. hình ảnh.Văn bản khoa học chuyên sâu và giáo khoa không sử dụng các biện pháp tu từ . lôgic của đoạn văn thể hiện rõ nhất ở lập luận : câu đầu nêu luận điểm khái quát.Tính lí trí. Đoạn văn có lập luận và kết cấu diễn dịch.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . bổ sung cho hoàn chỉnh. BT4. Làm bài tập 2 GV gọi HS đọc đề và gọi HS trả lời GV nhận xét.Hệ thống đề mục : từ khái quát đến cụ thể ( diễn dịch) . mảnh tước.

. Làm văn : 24/09/2009 : TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1 A. đạo lý. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một tư tưởng.Tiết sau trả bài số 1 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 15. .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 38 Töôøng .2010 * Lưu ý : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ( các thuật ngữ khoa học môi trường và các văn bản phổ biến khoa học môi trường. V.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn - Năm học 2009 . từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau. Củng cố .Làm bài tập : Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về giá trị của việc Hiến máu nhân đạo.GV gọi HS đọc lại phần ghi nhớ .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Về nhà học bài . Kết hợp trong các bài tập rèn luyện kĩ năng.Tiếp tục luyện tập ( nếu còn thời gian) D.

Giới thiệu bài mới IV. lập ý.HỌC I.GV : Đề + đáp án. lập dàn ý.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Kiểm tra bài cũ III.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một tư tưởng. đạo lí.2010 B. C. cho hs phân tích. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 39 Töôøng . nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . cảm nghĩ của bản thân.Ổn đinh lớp II. sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .

Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận . bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận. học để tự khẳng định mình”.GV gợi ý cho hs về yêu cầu . PT. Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đề của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào. học để chung sống. các bài phóng sự … II. học để làm.KB : mỗi học sinh phải xác định phương hướng.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trong các tác phẩm văn học.Kiến thức còn hạn chế .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Thể loại : NLXH (GT.LẬP DÀN Ý Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ( cách làm bài nghị 1. hỡi bạn?” GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại.Giải thích vấn đề cần bàn luận . HS thảo luận. bổ sung cho hoàn chỉnh . “học để + Giải thích k/n “học” làm”… + Mục đích của việc học : Học để + Chứng minh. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ trình bày GV cho hs nhận xét. biện pháp học tập cho riêng mình. luận về một tư tưởng. Nhận xét chung a.Nội dung : Theo yêu cầu từng đề 3. rút ra bài học nhận thức (đề 2) Đề 2: . BL…) hoàn chỉnh . sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn b. đạo lí) 2. bình luận. Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập tư liệu của đề ? do UNESCO đề xướng : “Học để biết.HS nắm được yêu cầu của đề Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học . . NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT 1. Về nội dung : . . Kết bài : TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý Nêu ý nghĩa. III.Thân bài : . bổ sung cho 1. 3.… biết.… . nội dung. Về hành văn Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 40 . 2.Phân tích những mặt đúng. CM.GV cho hs dưới lớp nhận xét.MB : Giới thiệu mục đích học tập do UNESCO trong phần lập dàn ý đề xướng TB: . sau 5 phút GV gọi hs I.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích pháp học tập.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích các khái niệm “học để biết”.

C. tư liệu về tác phẩm và đại dịch HIV/AIDS. thiết kế bài học. tranh ảnh.Bản thông điệp nói về một vấn đề cụ thể. rộng lớn hơn. . tìm kiếm tư liệu về đại dịch HIV/AIDS. cô đúc.nan A..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm. bởi mối quan tâm. gợi mở.2010 D.. . Ổn định lớp. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . lo lắng cho vận mệnh của loài người và bởi cách diễn đạt vừa trang trọng. II.Phương tiện: GV: Sgk.Cách thức: Nêu vấn đề. đang đặt ra trước mắt mỗi chính phủ và mỗi người dân trên thế giới.Tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm hoạ HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi quốc gia và mỗi con người. thảo luận.Khi đại dịch ấy còn hoành hành trên thế giới. nhưng có sức gợi suy nghĩ đến nhiều điều sâu xa. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . vở soạn. B.CHUẨN BỊ BÀI MỚI RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :6 : 16. 1-12-2003 Cô-phi An .Đọc văn ( văn bản nhật dụng) : 25/9/2009 : THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS. không ai có thể giữ thái độ im lặng cũng như sự phân biệt đối xử với những người đang sống chung cùng HIV/AIDS.. sgv. . 17 .luyện tập Năm học 2009 . TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC I.. . HS: sgk. MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs thấy rõ: . Củng cố . tầm suy nghĩ sâu rộng. Kiểm tra bài cũ: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 41 Töôøng .Sức thuyết phục mạnh mẽ của bài văn được tạo nên bởi tầm quan sát.

Bố cục:3 phần. kì thị. .phi An. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Cô phi an nan viết gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS.hiểu văn bản TT1:GV chia lớp thành bốn nhóm thảo luận các vấn đề. đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông nêu ra sau đó. Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi. một nước cộng hòa thuộc châu Phi. nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia.Ngân sách dành cho phòng chống HIV tăng lên đáng kể. .Theo mục tiêu đề ra cho năm 2005. .Theo em văn bản này được chia thành mấy phần? Nội dung? 2. không phải là một . Đọc . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn III. II.2010 Hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. IV. cảnh ra đời. 1. . Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài. lao và sốt rét đã được thông qua.Được trao giải thưởng Nô. nhiều nước vào cuộc với tinh thần cao. a.hiểu 1.ben Hoà bình năm TT3: Hs đọc văn bản và tìm hiểu hoàn 2001. có ý nghĩa nhiệm chức vụ này 2 nhiệm kì (1/1997 đến thời sự.1938 tại Gan TT2: GV giói thiệu cho hs đây là một na. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: I.Tình hình. là hiểm hoạ cho đời sống của dân tộc và nhân loại? Tình hình phòng chống đại dịch này ở địa phương em? Nhóm 2: Tác giả đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực.Tiêu chí nội dung đề bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc và đảm tài là những vấn đề lớn lao. Song những hành động ấy vẫn quá ít Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 42 Töôøng . văn bản nhật dụng.Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS. bố cục. cho ví dụ. lẽ ra…. công ty. liên quan đến cả cộng đồng để 1/2007) hướng hs vào phần đọc-hiểu văn bản. và lẽ ra…)  Nhiều tổ chức.Các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS. . Năm học 2009 .Ông là người châu Phi da đen đầu tiên được thể loại văn học. chúng ta đã bị chậm ( Lẽ ra….Tìm hiểu chung GV hướng dẫn hs tìm hiểu Tiểu dẫn. Phần 1: Từ đầu → năm 2005: Thực trạng đại dịch AIDS (đại dịch nguy hiểm) Phần 2: Tiếp theo → cái chết: Phê phán thái độ phân biệt đối xử. nhiều nhóm từ thiện đã chung tay vào ứng phó với đại dịch này .Các tổ chức. Nhóm 1: Bản thông điệp nêu lên vấn đề g? Trình bày những hiểu biết của em về HIV/AIDS? Vì sao HIV/AIDS được gọi là đại dịch.nan sinh ngày 8. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .AIDS là đại dịch nguy hiểm.4. 1-12-2003 3. Tác giả: TT1:GV cho hs tóm tắt về tác giả .Cô.

từ dãy núi U.Cùng tôi đánh đổ các thành luỹ của sự im lạng.Dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành.Cách lập luận chặt chẽ.Hãy sát cánh cùng tôi. Phê phán thái độ kì thị. . vừa giàu hình ảnh và gợi cảm → có sức lôi cuốn cao. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 43 Töôøng . gây tỉ lệ tử vong cao và không có dấu hiệu suy giảm. . im lặng là đồng  AIDS là đại dịch là hiểm hoạ cho đời sống nghĩa với cái chết? của dân tộc và nhân loại. . tốc độ lây lan nhanh và chưa tìm ra thuốc đặc hiệu điều trị. kì thị. luận cứ hợp lí. .Mỗi phút đồng hồ có 10 người bị nhiễm HIV. trình bày.Tuổi thọ người dân bị giảm sút. xứng đáng với cương vị của một người đang gánh vác trọng trách Tổng thư kí LHQ.2010 so với yêu cầu thực tế. tưởng đứng ngoài.Nội dung của thông điệp : . Tổng kết.Luyện tập 1. Không nên phân biệt. không ảo Thái Bình Dương. Châu Á. Em nhận xét gì về những câu văn ở cuối văn bản? TT2 :Các nhóm cử đại diện nhóm lên 3. im lặng là đồng nghĩa cuối cùng C. rõ ràng. . 2. tốc độ lây lan đáng báo động ở phụ nữ. phân biệt đối xử.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .ran đến Không nên phân biệt kì thị. . . trở thành hiểm hoạ cho đời sống nhân loại. cách diễn đạt vừa trang trọng. cách sắp xếp luận điểm.AIDS đại dịch.An – nan đã đưa ra điều? với cái chết.HIV/ AIDS là nạn đại dịch gây tỉ lệ tử vong cao. rành mạch. không ảo tưởng đứng ngoài cuộc ( dựng lên bức rào ngăn cách Nhóm 4:Trước hiểm hoạ của AIDS. lại: . Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết bài học III. giữa “chúng ta” và “họ”). Củng cố .  Kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS.Tác giả đã thể hiện được một tầm nhìn rộng lớn. cuộc chiến đấu chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính bạn.Bệnh dịch đang lan rộng nhanh đặc biệt là khu Nhóm 3:Vì sao tác giả khẳng định vực Đông Âu. GV nhận xé.t bổ sung và chốt Tác giả kêu gọi chúng ta cần đoàn kết chống vấn đề.Lời kêu gọi. b. kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này. V.

Soạn bài mới “ Nghị luận về một bài thơ.2010 .Phương tiện thực hiện: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 44 Töôøng . chứng minh.BT về nhà : Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị). .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . so sánh để làm bài nghị luận văn học.Nhận thức như thế nào về đại dịch? .Làm văn : 25/09/2008 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ. đoạn thơ” RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 06 : 18 . Luyện tập Em sẽ làm gì để hưởng ứng bản thông điệp? Gợi ý viết theo định hướng: .nan kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn.Là người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất. đẩy lùi hiểm hoạ. 2.Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích. ĐOẠN THƠ A. bình luận. Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Ước mơ về một tương lai cuộc sống của em và mọi người sẽ tránh được hiểm hoạ D.Việc làm thiết thực.phi An. đoạn thơ. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . có ý nghĩa? . B. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành .Về nhà học bài . Cô.

Ổn định lớp II.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn +Sách GK. làm việc theo nhóm. Đề 1: Phân tích bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12 tập I .Tiến trình lên lớp I. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động1: Hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. + Vẻ đẹp của thiên nhiên một đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc + Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ nặng lòng đối với đất nước. lập dàn ý cho các đề văn cụ thể ( đề 1. trả lời các câu hỏi.Tìm hiểu đề và lập dàn ý 1.Cách thức tiến hành: Năm học 2009 .Vấn đề được nêu trong bản thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS Nêu nhận xét về bài văn nghị luận này III. lúc này Bác đang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta b. tác phẩm ( xuất xứ. dân tộc + Sự hài hòa giữa tâm hồn người nghệ sỹ và chiến sĩ trong bài thơ + Tính cổ điển và hiện đại trong phong cách thơ Hồ Chí Minh. C.2010 Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.Kiểm tra bài cũ: .Đánh giá chung. trao đổi thảo luận. đề 2 SGK) TT1 GV chia lớp thành 4 nhóm để làm bài: Nhóm 1.Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. hoàn cảnh ra đời…) Hcrđ: Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. c. 2 đề 1 Nhóm 3.Thân bài .trang 84) Định hướng đề 1: a. 4 đề 2 TT2 Nhóm 1. Giới thiệu bài mới IV. khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 45 Töôøng . sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân . GV nêu các câu hỏi hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. lập dàn ý theo gợi ý trong sách GK Nội dung cần đạt I.Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả.Kết bài .2 trình bày đề 1 theo gợi ý trong SGK.

Những đặc trưng về từ ngữ. Mở bài . Khi nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương. trình bày phương án trả lời. Nhóm 3. . .Đóng góp của tác phẩm. đoạn thơ ? vị trí của đoạn trích? thể loại thơ. một phần thân thể bị huỷ hoại → thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương  Với giọng thơ trầm buồn. nhớ tiếc. hình ảnh thơ . TT5 GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý Hoạt động 2: hướng dẫn HS rút ra lý thuyết về cách làm bài.Đây là kiểu bài phân tích đoạn thơ. b. TT4 GV gợi ý cho HS tìm hiểu đề. biêng biếc → Sắc màu xanh tươi. biện pháp tu từ: Em.Tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào trong việc thể hiện nội dung ? HS dựa vào các câu hỏi trả lời. vị trí đoạn trích. Đề 2:( tham khảo SGK) 3. tác giả ở bài thơ này. Hoàng Cầm xúc động và sáng tác bài thơ này) b. Đề 3 Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi Anh đưa em về sông Đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông Đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì Xanh xanh bãi mía bờ dâu Ngô khoai biêng biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc Sao xót xa như rụng bàn tay a.Thân bài: . trù phú của một làng quê yên ả thanh bình . a. lấp lánh. II .Tình cảm của tác giả : tập trung vào các từ ngữ. xanh xanh.Cảnh bên kia sông Đuống : tập trung phân tích các từ ngữ .Đối tượng về một bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ hoặc 1 đoạn thơ hoặc 1 hình tượng thơ…) với kiểu bài này cần tìm hiểu : Tác giả. Kết bài: . GV đưa thêm đề 3 ( chọn bài Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm → tích hợp giáo dục môi trường) TT3 GV cho h/s đọc biểu cảm đoạn thơ và nêu cảm nhận chung về đoạn thơ. trôi. phẳng lì.Nội dung chủ yếu của đoạn thơ là gì? c. Nhận xét và rút ra phương pháp chung? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 46 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hình ảnh thơ. tác giả thể hiện nỗi đau tột cùng khi quê hương bị rơi vào tay giặc c.Cách viết bài nghị luận về một bài thơ. nằm nghiêng nghiêng.Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. biện pháp tu từ : sông Đuống. xót xa như rụng bàn tay → nỗi đau đớn xót xa về thể xác. hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ Nội dung cơ bản : Cảnh bên kia sông Đuống qua cái nhìn bao quát từ bên này .Nêu xuất xứ bài thơ.2010 2. đoạn thơ 1.4 đề 2 thảo luận. hoàn cảnh ra đời: ( Bài thơ được sáng tác vào một đêm tháng Tư năm 1948.Tóm tắt ý chính đã nêu .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ…của bài thơ, đoạn thơ. 2. Nhìn chung bài viết thường có các nội dung sau: + Giới thiệu khái quát về một bài thơ, đoạn thơ. Nêu nội dung chính cần sáng tỏ. + Phân tích các giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. + Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS III.Luyện tập SGK trang 86 .Gợi ý: luyện tập bài tập trang 86. - Chú ý đoạn thơ trong chỉnh thể toàn bài thơ. - Từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật trong đoạn thơ. - So sánh liên tưởng với thơ đời Đường có gì mới và kế thừa như thế nào? Hoàn cảnh, tâm trạng của tác giả ?

V. Củng cố - Dặn dò: Mỗi bài thơ có thể phân tích trên nhiều phương diện nhưng cũng cần lựa chọn những phưong diện thật đặc sắc, nổi bật, có giá trị nhất mà mình hứng thú để phân tích. D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà học bài, soạn bài mới : Tây Tiến – Quang Dũng RÚT KINH NGHIỆM

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 19, 20 Văn : 4/10/2009 :

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs :

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
47

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

- Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền Tây và nét hào hoa, dũng cảm, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính TT trong bài thơ. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, trả lời những câu hỏi trong SGK → Lên lớp, GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . GV dùng phương pháp thuyết giảng, phát vấn, đàm thoại để chuyển tải nội dung bài học đến hs. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Quang Dòng vµ bµi th¬ T©y TiÕn . TT1.GV hái : - Quang Dòng ®Æc ®iÓm ®¸ng lu ý ? cã g× Yêu cầu cần đạt I.Tìm hiểu chung : 1. Tác giả Quang Dũng ( 1921- 1988) - Quê : tỉnh Hà Tây - QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc . - TP chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng 2. Tác phẩm a. Xuất xứ : in trong tập Mây đầu ô b. Hoàn cảnh ra đời : - TT là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, địa bàn đóng quân và hoạt động bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào). - Chiến sĩ TT phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có học sinh, sinh viên. QD là đại đội trưởng. - Đơn vị TT chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ : thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. - Cuối năm 1948, QD chuyển sang đơn vị khác, QD nhớ về đồng đội → tại làng Phù Lưu Chanh, QD viết “Nhớ Tây Tiến” → sau đó t/g đổi tên thành “Tây Tiến” → cảm giác về hành khúc mạnh mẽ hơn. c.Cảm hứng chủ đạo Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ da diết về miền Tây (địa bàn đóng quân và hoạt động của đơn vị TT) và người lính Tây Tiến.

-

H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña bµi th¬ ?

Nhan ®Ò “T©y TiÕn” cã ý nghÜa ntn ? T¹i sao lóc ®Çu t¸c gi¶ ®Æt “Nhí TT” sau ®ã ®æi l¹i thµnh “T©y TiÕn” .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
48

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
d. Bố cục: 4 đoạn - Đoạn 1: Nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân TT và k/ cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. - Đoạn 2: Nhớ những kỉ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. - Đoạn 3: Chân dung của người lính TT - Đoạn 4: Lời thề của người lính TT ( Lời thề gắn bó với miền Tây và Tây Tiến) II. Đọc - Hiểu văn bản 1. Đoạn 1 - Mở đầu đoạn thơ là nỗi nhớ. Tất cả đã xa rồi nhg QD vẫn gọi “TT ơi!”. Nỗi nhớ trào dâng, ko kìm nén nổi → thốt lên thành lời. - Trạng thái của nỗi nhớ : nhớ chơi vơi : nỗi nhớ vừa quen, vừa lạ, vừa cụ thể, vừa hình tượng hoá → trạng thái đặc biệt, bao nhiêu kí ức ùa về sống động lung linh trong lòng nhà thơ. - Đối tượng của nỗi nhớ : + Nhớ rừng núi, nhớ những miền đất lạ : Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông…→ gợi sự hùng vĩ, hoang dã, xa lạ. + Nhớ cuộc hành quân của bình đoàn TT: * Con đường hành quân : Điệp từ “dốc”, các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm”, “heo hút” với nét vẽ bạo, khoẻ, gân guốc, đồng thời ở câu 5 có 5T/7, câu 7 như bẻ ra làm đôi→ nghệ thuật tạo hình, phối thanh độc đáo đã diễn tả đắc địa sự hiểm trở trùng điệp và độ cao ngất trời của dốc đèo miền Tây→ con đường đèo dốc quanh co, gậnh ghềnh, khúc khuỷu, cao lên mãi. * Cuộc hành quân gian khổ, khắc nghiệt ấy còn được tái hiện qua cảnh người lính đối mặt với cơn mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ …bao trùm cả k/g và t/g→ mối đe doạ khủng khiếp, ko ít người kiệt sức và đã ngã xuống + Thế nhưng hình ảnh người lính TT hiện lên thật hào hùng, vượt qua mọi thử thách: * Hoa về trg đêm hơi : thiên nhiên đẹp lãng mạn và mang vẻ huyền thoại . * Súng ngửi trời: nhân hoá, hình tuợng đẹp, hào hùng, nên thơ, tư thế hiên ngang bất khuất * Câu 8 : toàn bộ thanh B → cái nhẹ nhõm của thơ cũng là cái nhẹ nhõm của người lính. Trong màn mưa phủ khắp đất trời, thấp thoáng hiện lên một vài đốm nhà, như bồng bềnh trên một biển mưa giăng khắp núi rừng → đẹp mơ màng. * Gục … quên đời : chết trg tư thế đang hành quân → hạ gam về cái chết, bình thường hoá sự hi sinh, sự hi

-

H·y cho biÕt bè côc cña bµi th¬ .

TT2. GV nhận xét , bổ sung

Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ph©n tÝch bµi th¬ TT1. GV gäi HS ®äc bµi th¬

TT2. GV hái :

- NÐt ®Æc s¾c cña

bøc tranh thiªn nhiªn ®îc vÏ ra ë ®o¹n thø nhÊt?

GV ®a thªm d/c : “H×nh khe thÕ nói gÇn xa §øt th«i l¹i nèi, thÊp ®µ l¹i cao” ( Chinh phô ng©m) “ §êng Thôc khã, khã h¬n lªn trêi xanh – Thôc ®¹o

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
49

Töôøng

 Nhớ những kỉ niệm đẹp 3.2010 sinh vô cùng bi tráng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chi nan. đẹp mơ màng. khiến ai đã một lần qua TB sẽ ko thể H×nh ¶nh ®oµn nào quên được. GV hái: H·y cho biÕt vÎ ®Ñp cña con ngêi vµ thiªn nhiªn ë khæ hai ( so s¸nh víi khæ thø nhÊt) TT7. Cảnh tượng thật đầm ấm. người lính ko chỉ nhận ra hình ảnh hàng lau phơ phất mà còn cảm nhận được cả hồn lau → ko chỉ nói về vẻ đẹp của t/ nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật. mềm mại. qu©n TT hiÖn ra  Đoạn thơ gợi lại những cuộc hành quân vô cùng gian khổ trªn c¸i nÒn thiªn nhg đồng thời cũng thấy được tâm hồn lạc quan của người lính TT.Ngoại hình: đầu ko mọc tóc. Đoạn 3 . vừa tình tứ trong một vũ điệu đậm sắc xứ lạ “man điệu” * Đêm hội ko chỉ bừng lên với ánh sáng. đa tình đã gởi lại nơi này → ấm áp tình dân quân. nan vu thíng thanh thiªn” ( §êng Thôc khã – Thôc ®¹o nan – Lý B¹ch) - Năm học 2009 . sắc màu mà còn có cả âm thanh → vui. khoẻ khoắn cho bức tranh thơ mộng. GV cho HS tiÓu kÕt TT5. nhiªn Êy ntn? 2. oai phong ( mượn sự so sánh để nhận ra tư thế hiên ngang và hào hùng) TT3. khác thường mà còn vô cùng dữ dội. GV nhËn xÐt vµ ph©n tÝch Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 50 Töôøng . bịn rịn + Hình ảnh dòng nước lũ nổi bật với những bông hoa rừng đong đưa → tình tứ. vừa say mê. + Nổi lên trên nền cảnh t/n thơ mộng là hình ảnh một dáng người vững chãi trên con thuyền độc mộc. ngỡ ngàng.Cảnh sông nước miền Tây: + Từ “có thấy”. vui sướng * Ngời lên trg ánh sáng của đêm hội là hình ảnh của những cô gái trẻ nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trg những bộ xiêm y lộng lẫy vừa e thẹn. Tâm hồn lãng mạn. * “Kìa em”: biểu hiện sự ngạc nhiên. Đoạn 2 . Chính cái đẹp lãng mạn trữ tình của miền quê Tây Bắc đã níu kéo chân người. . “thơm nếp xôi” → âm hưởng êm dịu. nhộn nhịp → thu hút cả hồn vía những chàng trai TT. duyên dáng + Giữa mịt mù sương trắng. bæ sung TT4. Dường như vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ TT tạm lắng xuống. GV nhËn xÐt.Kỉ niệm về đêm liên hoan: + Nhớ đêm hội đuốc hoa. GV ®äc ®o¹n 2 TT6.Cuối đoạn thơ là hình ảnh “ cơm lên khói”. . “có nhớ” : lưu luyến. giữa dòng nước lũ → tạo thêm nét đẹp rắn rỏi. da xanh màu lá → người lính ko chỉ hiện lên với hình ảnh tiều tuy. đêm liên hoan giữa bộ đội và dân bản * Động từ “bừng”: giàu sắc thái biểu cảm * Hội đuốc hoa : ánh sáng tràn ngập.

Ý chí : + Dù cái chết diễn ra trước mắt “rải rác…mồ viễn xứ” TT8. + Mượn âm vang của dòng sông Mã để tiễn biệt các anh → luËn 2 c©u hái nµy) tính bi hùng trong sự hi sinh  Hình ảnh người lính TT hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất bi tráng.Họ gửi tất cả ở lại với núi rừng miền Tây : sống thì chiến đấu anh dũng.2010 GV bình từ “đong đưa” # từ .Quyết tâm ra đi. Lí tưởng cao đẹp đã lấn át cái bi thương → tinh thần bi tráng. là nỗi nhớ da diết. III. Trải qua bao năm tháng nhg bài thơ vẫn sống mãi với thời gian. TT9.Cuối đoạn thơ nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hi sinh TT10.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . QD đã chạm khắc được tượng đài người liệt sĩ vô danh. chết thì hồn các anh vẫn đi cùng đồng đội  Giọng thơ buồn. hiến dâng cả tuổi xanh cho đất nước với tinh thần Quyết tử cho TQ quyết sinh “ ®o¹n 2 chẳng tiếc đời xanh” → lời thơ vang lên như một lời thề. bản lĩnh của người chiến sĩ TT. sống vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. . đa tình → tăng thêm ý chí chiến đấu . ko hẹn ngày về. là cõi đi về trong mộng → những trái tim rạo rực. GV ®äc ®o¹n 3 . tinh thần cảnh giác cao độ → mạnh mẽ. Đoạn 4 . Tổng kết Bài thơ ghi lại hào khí của tuổi trẻ VN trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ. thể hiện mộng giết giặc. áo bào gợi nét cổ kính. Có thể nói qua chân dung người lính TT. quyết liệt. tình cảm của các chiến sĩ TT (gắn bó máu thịt với đồng đội và những nơ mà các anh dã hành quân qua) . Ghi nhớ ( SGK) ®o¹n 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 51 Töôøng .H·y lµm râ vÎ ®Ñp l·ng liệm bằng chính quần áo đơn sơ của những chiến sĩ ấy (có m¹n vµ chÊt bi tr¸ng cña người cho rằng chiếu thay áo bào bọc thây → ko phù hợp h×nh ¶nh ngêi lÝnh TT lắm với hiện thực của đoàn quân TT). GV cho HS tiÓu kÕt nhưng các anh quyết hi sinh tuổi trẻ.Tâm hồn : “đung đưa” + Mắt trừng : mắt quắc lên dữ tợn. 4. trg lòng TQ. chói ngời vẻ đẹp lí tưởng. khao khát yêu đương → tâm hồn lãng mạn. GV cho HS tiÓu kÕt IV. trong ®o¹n th¬ nµy + Về đất → cách nói giảm. Người lính ngã xuống nơi chiến trường thiếu thốn. chậm thể hiện rõ nét tâm hồn.H·y cho biÕt ch©n dung + Áo bào thay chiếu: hiện thực của đoàn quân TT. GV hái: . toả sáng vẻ đẹp tâm hồn. được hiểu như sự trở về với đất ( GV cã thÓ cho HS th¶o mẹ. đồng đội khâm ngêi lÝnh TT . TT11. . + Mơ dáng kiều thơm : HN với những dáng kiều thơm vẫn hiện về trong giấc mộng. trang trọng. Qua đó.

GV ®äc ®o¹n 4 TT15.So¹n bµi míi : NghÞ luËn vÒ mét ý kiÕn bµn vÒ v¨n häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 52 Töôøng .luyện tập GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK ( trang 90): GV cho HS so s¸nh bµi th¬ nµy víi bµi th¬ “§ång chÝ” . ®ång chÝ thiªn vÒ c¶m høng hiÖn thùc D. Ho¹t ®éng 3 GV cho HS híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí Năm học 2009 .VÒ nhµ häc bµi . t¸c gi¶ viÕt :Hån vÒ SÇm Nøa ch¼ng vÒ xu«i? TT16. Củng cố . GV nhÊn m¹nh :lêi thÒ cña nh÷ng ngêi lÝnh TT chÝnh lµ lêi thÒ cña t¸c gi¶ .2010 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc V.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . GV hái : V× sao ë khæ cuèi. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT14.ChÝnh H÷u ch©n dung anh bé ®éi cô Hå trong 2 bµi th¬ : T©y TiÕn thiªn vÒ c¶m høng l·ng m¹n.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 21, Làm văn : 7/10/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY - Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh,..để làm bài nghị luận văn học - Biết cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lên lớp, GV kết hợp các phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, tổng hợp.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
53

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : - Cảm nhận của em về hình ảnh người lính Tây Tiến ? - Hãy khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ( Về hình ảnh, về ngôn ngữ, về giọng điệu,…?) III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề và *Đề 1:Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn lập dàn ý học Việt Nam phong phú, đa dạng;nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán, quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước” Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên? TT 1: GV hướng dẫn hs tìm hiểu 1. Tìm hiểu đề: đề 1 VD1. GV gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm GV hỏi: Để hiểu đúng đề, em hãy làm rõ nghĩa của các từ, cum từ: phong phú, đa dạng, chủ lưu, quán thông kim cổ? GV cho hs cử đại diện nhóm lên trình bày → nhận xét, bổ sung GV hỏi:Vậy thì bài viết cần làm rõ nhận định của Đặng Thai Mai như thế nào? GV chốt lại vấn đề cần suy luận TT 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề 2 -GV hướng dẫn hs thảo luận, lớp chia thành 4 nhóm lập dàn ý của đề nghị luận trên trên cơ sở của việc tìm hiểu đề -Các nhóm sẽ lần lượt trả lời, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và bổ sung để hoàn thiện -GV định hướng để hs tìm hiểu và Nghĩa của các từ, cụm từ trong đề bài : +Phong phú, đa dạng: có nhiều tác phẩm với nhiều hình thức, thể loại khác nhau +Chủ lưu: dòng chính (bộ phận chính ), khác với phụ lưu và chi lưu +Quán thông kim cổ:Từ xưa đến nay trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt nam, Dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt → Yêu cầu trọng tâm: Từ xưa đến nay, trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam, dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt 2.Lập dàn ý: ( SGK) VD2. Cần hiểu cách nói ẩn dụ: - Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ: chỉ thấy được trg phạm vi nhỏ hẹp. - Lớn tuổi đọc sách như ngắm trang ngoài sân: theo t/g, kinh nghiệm, vốn sống nhiều hơn thì tầm nhìn được mở rộng hơn khi đọc sách. - Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài: càng nhiều vốn sống, vốn văn hoá, kinh nghiệm thì đọc sách càng hiệu quả.  Càng lớn tuổi, có vốn sống, vốn văn hoá, k/nghiệm, …nhiều thì đọc sách càng hiệu quả. Song cần chú ý

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
54

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
nắm bắt các bước làm một bài văn nghị về một ý kiến bàn về văn học GV: để hs tự về nhà làm dựa vào hướng dẫn SGK TT 3. GV cho HS rút ra cách làm bài… GV hỏi: Sau khi tìm hiểu đề và lập dàn ý của đề văn trên, em hày nêu các bước nghị luận về một ý kiến bàn về văn hoc? HS trả lời, bổ sung GV nhận xét và hoàn thiện GV mời hs đọc ghi nhớ

Năm học 2009 - 2010
ko phải ai từng trải cũng hiểu sâu sắc tác phẩm ( tpvh). nếu người trẻ tuổi biết tự nâng cao trình độ văn hoá, trình độ lí luận, chú ý quan sát thì cũng sẽ hiểu sâu sắc tác phẩm. II. Các bước làm một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: -Đọc kĩ đề, giải thích nghĩa của các từ, cụm từ, câu khó hiểu trong đề -Dùng các thao tác làm văn (thích hợp) để suy luận, đánh giá ý kiến bàn về văn học đó đúng hay sai, đúng hoàn toàn hay chỉ đúng một phần -Nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống *Lưu ý:Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm, tác giả văn học… III. Luyện tập: 1. BT1. Trình bày suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Thạch Lam a. Tìm hiểu đề Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực : văn học là thứ vũ khí đb, thứ vũ khí tinh thần, lấy sức mạnh tinh thần làm chính, được tạo nên bởi một thứ chất liệu thanh cao là nghệ thuật. Vh tham gia đắc lực cho công cuộc đấu tranh và cải tạo xh.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luyện tập BT tr 93 TT1. GV hướng dẫn cho HS làm BT1 GV gợi ý về nội dung ý kiến của Thạch Lam, có thể nói sơ qua nội dung của một vài tác phẩm ( Gió lạnh đầu mùa, Nhà mẹ Lê, Hai đứa trẻ,…)

GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn b. Lập dàn ý ý. - MB : Giới thiệu ý kiến của TL - TB: + Giải thích hàm ý của câu nói + Bình luận và chứng minh để làm rõ mục đích viết GV cho HS trình bày → nhận xét, văn của TL + Yêu cầu văn chương ko thoát li thực tế. bổ sung - KB: nhận định về ý kiên của TL và giá trị hiện nay của ý kiến đó. 2. Bài tập 2/SGK/tr 93: TT2. GV hướng dẫn HS làm BT2 a. Tìm hiểu đề: GV nói về xuất xứ của ý kiến trong đề: được trích từ bài “Thơ Tố Hữu” -Nguyên nhân chính: theo Hoài Thanh, còn có viết tháng 5/1976 in lại trong tuyển những nguyên nhân khác góp phần làm nên sự thành tập Hoài Thanh, NXB văn học, Hà công của thơ Tố Hữu như: Năng khiếu, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng nghệ thuật..

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
55

Töôøng

Ý kiến ấy đúng về lí luận -KB: . Nhu cầu tinh thần.2010 -Dựa vào cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tác thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu để bày tỏ ý GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn kiến ý b.10. 1982 Năm học 2009 .). Máu và hoa.)với những nguyên nhân thành công khác +Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình chính trị. Lập dàn ý: -MB: Giới thiệu ý kiến của Hoài Thanh -TB: GV cho HS trình bày → nhận xét.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác giả) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết Ngày soạn Tên bài mới : 08 : 22 : 8. +Giái thích hàm ý của từ “chính” bổ sung +Hoài Thanh nói cụ thể vào trường hợp thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Nội. chứ không nói đến lí do thành công của mọi nhà thơ.luyện tập GV gọi HS nhắc lại cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học D.. thơ điền viên.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .. Gió lộng. Củng cố . tình cảm của con người phong phú đa dạng nên có nhiều loại thơ trữ tình khác nhau (thơ về tình yêu.2009 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A..Nhận định về ý kiến của Hoài Thanh V. thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật (phân tích và chứng minh ở các tập: Từ ấy. +Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu và gợi ý cho chúng ta khi tìm hiểu những bài thơ thành công trong thời kì chống Pháp.Về nhà học bài . Việt Bắc. chống Mĩ của Tố Hữu. MỤC TI ÊU BÀI HỌC: Giúp HS: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 56 Töôøng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .

. TT2. dân ca và rất thương con → Cả cha và mẹ đã truyền cho con tính yêu tha thiết với văn học dân gian. B. tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản . nêu vấn đề. em hãy tóm tắt tiểu sử Tố Hữu. Cùng với hoạt động c/m.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . D. yêu thích ca dao. Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ. trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi gợi mở. Hoàn cảnh xuất thân: -Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu Vài nét về tiểu sử của Tố Hữu. 3. thiết kế bài giảng. tôi làm thơ cuũn vì sự nghiệp c/m .HỌC 1. Mẹ : con một nhà nho . Quê: Thừa Thiên .2002 tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội -Ông thân sinh là một nhà nho nghèo..Sự giác ngộ lí tưởng và quá trình hoạt động Cách mạng: -Năm 1938. TT1 . SGV. Ổn định lớp 2. chúng ta đã được học bài tiểu sử tóm tắt Vậy dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết muốn tóm tắt tiểu sử một tác giả chúng ta cần tóm tắt những yếu tố nào ? Căn cứ vào các nd đó.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: .Nắm được những nét chính trong đường đời. 3. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 57 Töôøng .và từ đó hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng. đậm bản sắc dân tộc. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Vài nét về tiểu sử: 1. -Cách mạng tháng Tám 1945.. ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. Giới thiệu bài mới 4.thuộc rất nhiều ca dao. Nội dung cần đạt PHẦN MỘT : TÁC GIẢ I. đường thơ của Tố Hữu. -Năm 1939. đường cách mạng. TH liên tục giữ những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn nghệ và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.Huế . là Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Huế.GV nhắc lại kiến thức cũ ở chương trình 11.Quê hương : xứ Huế -Thiên nhiên thơ mộng. Kiểm tra Bài cũ Hãy cho biết cách làm bài văn nghị luận bàn về một ý kiến văn học . độc đáo.Năm 1996. bị bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên nhiều nhà tù ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cho đến năm 1986. -Một vùng văn hóa phong phú. mất vào lúc 9h24’ ngày 09.Hướng dẫn học sinh đọc.SGK. 2. sinh 1920. GV nói thêm : Lời tự bạch của TH : “ Suốt đời.12. Trái tim tôi chia ba phần tươi đỏ Tôi dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ.2010 .Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của phong cách thơ Tố Hữu. được kết nạp Đảng. .nhà thơ hoạt động cách mạng ưu tú một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ CMVN.

10 năm hoạt động c/m sôi nổi .2010  Quê hương. Bầm ơi. Theo chân Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 58 Töôøng . + GP: Ca ngời thắng lợi của c/m. Xiềng xích 30 bài ( 39 -42). Hoan hô chiến sĩ Điện Biên . Quê mẹ. khao khát tự do và ý chí kiên cường. khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới.. tâm hồn sôi nổi. củ nền độc lập. thể hiện tình cảm thiết tha. giữa người c/sĩ – thi sĩ . Đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ . .Từ ấy : Sự kết hợp đẹp đẽ giữa nghệ thuật và c/m. âm hưởng anh hùng ca ( Bác ơi. Lên Tây Bắc. đường thơ .Chặng đường thơ trong những năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc -Nội dung :Ghi sâu ân tình của c/m. Giải phóng 14 bài ( 42-46) . Là một thành công mở đầu cho thơ ca hiện thực XHCN ( Từ ấy. Phá đường.Con đường thơ của TH gắn liền với lí tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh c/m . 4-Hai tập thơ Ra trận (1962-1971) và Việt Nam máu và hoa (1972-1977): .Nội dung :Giá trị đặc sắc của Từ ấy là ở chất men say lí tưởng. các chặng đường thơ ( 5 nhóm – 5 chặng. Thù muôn đời muôn kiếp không tan ) . nhạy cảm.Các chặng đường thơ gắn bó song hành với các chặng đường c/m .Ra trận. ca ngợi Bác Hồ 3-Tập thơ Gió lộng (1955-1961): . Bà bủ.Gió lộng : Cảm hứng lãng mạn phơi phới . gia đình. Bà mẹ Việt Bắc. sâu nặng với miền Nam ruột thịt. Nội dung : +Việt Bắc là bản anh hùng ca của cuộc kháng chiến. đã tạo nên một hồn thơ Tố Hữu Hoạt động 2 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đường cách mạng. tự do của TQ. Lượm. .Chặng đường thơ trong thời kì chống Mỹ Phần này GV cho HS thảo luận GV chia lớp thành 6 nhóm để thảo luận về các chặng đường c/m. . ca ngợi cuộc sống mới. + Ca ngợi Đảng.Đường cách mạng.Gồm có 3 phần : Máu lửa 27 bài ( 37-39). 1 nhóm nhận xét. Việt Bắc.. 1-Tập thơ Từ ấy (1937-1946) : 10 năm thơ. +Thể hiện thành công hình ảnh và tâm tư của quần chúng nhân dân kháng chiến. phản ánh những chặng đường gian lao anh dũng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.Chặng đường thơ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp . Khuynh hướng sử thi đậm nét (Bài ca mùa xuân 61. Hai đứa bé. + ML: phản ánh cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trg xh → cảm thông + XX: Thể hiện tâm tư của người tù trẻ tuổi tha thiết yêu đời. trẻ trung của một cái tôi trữ tình mới. 2-Tập thơ Việt Bắc (1947-1954): .) . bổ sung ) GV cùng HS hoàn thiện phần này GV nói thêm về nghệ thuật của các tập thơ. GV cho HS rút ra nhận xét cho nội đấu tranh c/m ở Huế) và cuộc đời hoạt động c/m dung trên. thời đại ( có nhiều cuộc TT3.Việt Bắc :Giàu tính dân tộc và đại chúng (Cá nước. Máu và hoa : Chất sử thi. đường thơ của TH II. Chị vú em. chất lãng mạn trong trẻo. Tiếng hát sông Hương…) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

chiêm nghiệm Năm học 2009 . chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) -Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang đậm tính dân tộc + Về thể thơ : Sử dụng nhiều thể thơ nhưng đb thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc: lục bát. GV :Em hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của p/c thơ TH HS : Tìm hiểu SGK .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Bác…) . 5. trả lời TT2.  Bảy tập thơ của TH ( nhất là 5 tập đầu) có thể coi là những cuốn biên niên sử bằng thơ ghi lại đời sống dân tộc.Ca ngợi dũng khí kiên cường của dân tộc.Củng cố . tâm hồn dân tộc trong sự vận đọng của tiến trình lịch sử đất nước.Hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu. hi sinh.Luyện tập Phong cách nghệ thuật thơ TH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 59 Töôøng . tình cảm lớn niềm vui lớn của con người cách mạng. của cả dân tộc + Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tư nhiên. Phong cách thơ Tố Hữu ( có thể chia thành 4 ý như cũ) -Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc ( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. tính phổ quát về cuộc đời và con người.Mang tính chiêm nghiệm.Thơ Tố Hữu là một thành công xuất sắc của thơ cách mạng. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn. .2010 . đằm thắm. III. -Thơ Tố Hữu kết hợp hai yếu tố cách mạng và dân tộc -Thơ Tố Hữu sức thu hút là niềm say mê lí tưởng và tính dân tộc đậm đà GV cho HS nhận xét về con đường c/m. kế tục truyền thống lớn của thơ ca dân tộc.Một tiếng đờn và Ta với ta : mang tính triết lí. Một tiếng đờn ( 1992) và Ta với ta ( 1999) . các thanh điệu. thơ trữ tình chính trị. phản ánh chặng đường c/m gian khổ. các vần thơ) IV. GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể từng đặc điểm + GV giải thích thế nào là trữ tình chính trị + GV cho HS tìm các biểu hiện cụ thể của tính trữ tình chính trị trong thơ TH (SGK) + GV giải thích thế nào là tính dân tộc + GV cho HS tìm các biểu hiện của tính dân tộc trong thơ TH ( SGK) Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét chung về tác giả và đọc phần ghi nhớ SGK IV. thất ngôn + Về ngôn ngữ : thường sử dụng những từ ngữ và cách quen thuộc với dân tộc. Kết luận . đb phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt ( sử dụng tài tình các từ láy. con đường thơ TH Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phong cách thơ của Tố Hữu TT1.

hô hào.Về nhà học bài . đồng chí.2010 . tác đoọng mạnh mẽ tới cảm nghĩ của người đọc. rất dễ biến thành lời kêu gọi.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác phẩm ) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 60 Töôøng . D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Nhưng những vấn đề ấy lại được TH viết như lời tâm sự chan chứa niềm tin yêu với đồng bào. người nghe. Thơ chính trị thường khô khan. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Làm BT 2 ( nếu còn thời gian) * Gợi ý BT2: Lời nhận xét của XD là sự đánh giá rất cao tâm hồn và tài năng của TH.

ngôn ngữ. SGV. 26 Đọc văn : 10/10/2009 Năm học 2009 .Thấy được nghệ thuật giàu tính dân tộc của bài thơ thể hiện trong kết cấu .hình ảnh. . Tìm hiểu bài Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 61 Töôøng . gợi mở.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH SGK. Tố Hữu đã nâng lên thành một tình cảm mới in đậm nét thời đại đó là ân tình cách mạng. đất nước.Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên các tập thơ và nêu phong cách thơ của Tố Hữu.Thấy được tình cảm thủy chung truyền thống của dân tộc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 25. cội nguồn sức mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng và kháng chiến. thể thơ. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.Giới thiệu bài mới V.Cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng. thảo luận. với nhân dân. thuyết giảng.HỌC I. C.Ổn đinh lớp II.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp học sinh: . III. . nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc. Tài liệu tham khảo . dựa vào câu hỏi SGK GV cho HS cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .2010 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. GV phối kết hợp các phương pháp : Phát vấn. . giọng điệu. B.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Từ đó làm nổi bật sự kết hợp hai yếu tố dân tộc và cách mạng trong thơ Tố Hữu.

Vị trí của đoạn trích : Trích đoạn mở đầu phần I. Đọc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Các hoạt động Hoạt động1. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về đoạn trích. Cảm nhận chung học ? TT2. Tìm hiểu chung 1. đâu là khách thể  tình cảm tha thiết. .hiểu 1. sự quấn quýt. vì nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay nên nhắc người ra đi phải luôn nhớ đến Hoạt động 2 cội nguồn GV hướng dẫn học sinh Đọc hiểu • Nhớ 15 năm  thời gian cán bộ c/m hoạt động đoạn trích ở VB . cảm thấy bâng khuâng. dân ca. Cuộc chia tay giữa người ở lại và người ra đi sung . 3. thống nhất. tình cảm mộc mạc của người .Hoàn cảnh sáng tác của bài thắng ĐBP các cán bộ kháng chiến ( cơ quan TW của Đảng và chính phủ) rời chiến khu VB trở về Hầ Nội . bồn chồn .Vị trí của đoạn trích 2. mặn nồng giữa người đi. người về) Hữu và trong nền văn 4. cách gọi đầy tha thiết ( mình : người ở lại. Hoàn cảnh sáng tác TT1.Giọng điệu trữ tình • Người đi nghe lời tâm tình của người ở lại  ngọt ngào tha thiết. . . Mình . GV hỏi : chàm  hoán dụ. TT1. hoà hợp nhau  khó phân biệt đâu là chủ thể. + Người ở lại lên tiếng trước. Nội dung bài giảng Năm học 2009 . Đây là một đỉnh cao của thơ TH và cũng là một tác phẩm xuất sắc của VHVN thời kì kháng chiến chống Pháp . nồng nàn . bổ II. • Tình cảm của người ở lại được thể hiện qua : áo TT2. nhìn sông  nhớ nguồn đoạn trích theo kết cấu đối đáp (đọc * 4 câu tiếp theo là lời đồng vọng giữa người đi và kẻ theo phân vai ) gần gũi với ca dao tạo sự ở : hô ứng đồng vọng. ta có sự chuyển hoá.Còn lại : Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra nghiệp sáng tác của Tố đi. kẻ ở . Bố cục : 2 phần . thơ ? Đây là một sự kiện thời sự có tính lịch sử .2010 PHẦN HAI : TÁC PHẨM I. 1954 .Hãy nhận xét về cách dùng từ xưng hô Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 62 Töôøng . GV định hướng cho HS nêu cảm nhận chung về bài thơ . GV nhận xét.20 câu đầu: Tái hiện cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người ở lại và người ra đi .Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc • Nhìn cây  nhớ núi. GV yêu cầu HS trả lời các nd sau : Bài thơ được sáng tác vào tháng 10.Giá trị của bài thơ trong sự .Bố cục của đoạn trích của bài VB ( gồm 150 câu ). ta : người về ) . Sau chiến .Lời chia biệt : ( 8 câu) *4 câu đầu + Mình – ta : đại từ xưng hô quen thuộc của ca dao.

trám bùi .. GV hướng dẫn HS tìm hiểu về nd Hình ảnh VB….Hãy phân tích sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ( cử chỉ. bổ sung sau mỗi câu trả lời của hs Năm học 2009 .. Điệp từ ta – mình đảo quanh từ với  thể hiện quan hệ sóng đôi ..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn trong văn bản ? .?.Câu 25 42 : Nhắc lại những sinh hoạt thời kháng chiến + Nhớ VB : như nhớ người yêu  nỗi nhớ da diết..Phần còn lại: Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra đi. → thấy được sự kế thừa pha trộn yếu tố dân tộc và yếu tố cách mạng trong thơ Tố Hữu . cầm tay : nghẹn ngào. người ở lại gợi lại những kỉ niệm gì? GV nhận xét. mình về có nhớ . bồi hồi + Nhớ cụ thể ở hai điểm : đêm. . trám rụng ko ai hái. đinh ninh : nhớ mãi lời thề  bộc lộ nỗi lòng . sâu nặng . lũ.Câu 9  20 : Người ở gợi lại những kỉ niệm về một thời đã qua . Cảnh hắt hiu lau xám nhưng tình thì vẫn đậm đà sắt son .2010 dân VB . . bổi hổi. gian khổ nhg mặn nồng tình cảm  phảng phất âm hưởng ca dao • Nhớ mối thù nặng vai : cụ thể hoá . mây. + Đưa ra câu hỏi : Mình đi có nhớ . măng già ko ai bẻ  tô đậm cảm giác trống vắng và nỗi nhớ không nguôi trong lòng người ở lại • Nỗi nhớ đầy ắp.. + Nhớ VB là nhớ đến nghĩa tình đồng bào • Mình về rừng núi . + Nhớ những ngày tiền khởi nghĩa ( trước 1945) • Nhớ chiến khu • Miếng cơm chấm muối : cuộc thiếu thốn. không tách rời . VB là cái nôi của c/m  VB là vùng đất thiêng liêng. Hồng Thái . mù : những gian khổ trong những ngày kháng chiến . tại sao? .. ko nói lên lời  ngôn ngữ của bàn tay đã nói lên được tình cảm gắn bó tha thiết của 2 đối tượng .Trong cuộc chia tay. sắt son thuỷ chung với cách mạng . tràn ngập cả ko gian. luôn mặn mà.. hành động) Giáo viên đưa thêm d/c : Ví dụ : Chàng về để áo lại đây Phòng khi thiếp nhớ cầm tay đỡ buồn Hay : Chàng về thiếp chẳng cho về Thiếp níu cái áo thiếp đề câu thơ hoặc :cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thuý Kiều : Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. người về) . + Nhớ VB là nhớ căn cứ cách mạng : Nhắc đến các di tích lịch sử Tân Trào. + Nhớ bếp lửa : ngọn lửa ấm áp tình người VB TT3. mình với ta . khó khăn.Qua việc gợi nhớ đến thời gian 15 năm và không gian cây núi sông nguồn. người ở lại muốn nhắc nhở người ra đi về vấn đề gì ? . nhìn đâu cũng thấy buồn .Khi chia tay. mênh mang . 2. trước sau như một. chiều  t/g gợi nhiều nỗi nhớ .Người về khẳng định tình cảm : Ta với mình.. quây quắt. Nhớ VB là nhớ đến c/m .? + Nhắc đến : mưa. dẫu nghèo cực những vẫn chân tình rộng mở. GV hỏi: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 63 Töôøng . ai là người lên tiếng trước.

. yên ả . cơ quan. Mùa hè : âm thanh có tiếng ve . + Cảnh : Mùa đông : mùa đông rất đẹp.. • Nhớ tiếng hát . Mùa xuân : mơ nở trắng rừng  vui Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô tươi . săn thú .. láy phụ âm. • Người đan nón . tham gia và trở thành vũ khí chiến đấu + Không khí của cuộc kháng chiến : Đêm đêm rầm rập như là đất rung : điệp từ. chiều kích của quân đội VN là chiều kích của núi sông .. Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu • Bộ đội : điệp điệp.: giai điệu bày tỏ những cung bậc tình cảm  vẻ đẹp về tâm hồn . có nhiều Tố Hữu khi phác hoạ bức tranh tứ bình? sắc màu và sắc độ của ánh sáng . tiếng chày .: vẻ đẹp của sự cần cù trong lao động . nhận vẻ đẹp 2 câu thơ gây cảm xúc . kháng chiến ntn? + Nhớ con người VB gian khổ: nhớ người mẹ… + Nhớ cảnh sinh hoạt : lớp học. GV: Thuyết giảng cho học sinh cảm tiếng mõ. trùng trùng  lực lượng lớn về khung cảnh VB trong kháng chiến mạnh . bất khuất của con người VB . hào hùng . nắng rực rỡ . • Nhớ người mẹ nắng cháy lưng đỏ. Chày đêm nện cối đều đều suối xa.mũ nan : chất lãng mạn  vẻ đẹp lãng mạn.. Hình ảnh ánh sao . rừng trở thành hồn thiêng của sông núi đã gắn bó . GV thuyết giảng: Thành công của TH là + Người : phác hoạ được bức tranh tứ bình về nỗi • Dao gài thắt lưng : đi làm rẫy. Mùa thu : ánh trăng thanh • Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều bình. con người bầu bạn với núi rừng .Không khí cuộc k/c + Kết quả : Quân ta chiến thắng với những chiến công Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 64 Töôøng .. đánh giặc anh hùng + Rừng núi cùng con người đánh giặc  nhân hoá .Câu 43. GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo hiểm nguy để đi tiếp tế lương thực → nghệ luận ( t/g 5 phút) thuật cường điệu hoá.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . màu sắc vàng tràn trề cả rừng phách . liên hoan. khó khăn nhg giàu tình . bước chân nát đá → những bước chân khoẻ khoắn vượt lên mọi TT5. sôi nổi + Lực lượng của cuộc kháng chiến : TT4. Câu hỏi : → Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến . . -Vẻ đẹp. màu sắc xanh. • Dân công: đỏ đuốc từng đoàn.Tác giả nhắc lại những sinh hoạt thời cảm  tình gắn bó như ruột thịt . • Hái măng một mình : một vẻ đẹp gắn bó với môi trường tự nhiên. nhịp thơ 2/2 như là nhịp bước quân hành  ko khí khẩn trương.52 : Bức tranh tứ bình về cảnh và người VB mạnh về vẻ đẹp con người và cuộc sống ( vẻ đẹp của cảnh và người VB) Việt Bắc trong những năm kháng chiến. sẵn sàng chống chọi hiểm nguy  vẻ đẹp phi thường. tư thế nhớ và nỗi nhớ được thị giác hóa. thành công về nghệ thuật của  Cảnh mang vẻ đẹp của bút pháp hội hoạ .Các câu còn lại : Khung cảnh VB trong kháng chiến .2010 + Nhớ cuộc sống thiếu thốn..

… . niềm tin và hi vọng của mọi người VN yêu nước (Vì VB là nơi có cụ Hồ sáng soi. có TW. nhịp điệu. của nhân dân → Tác gia ca ngợi và nhắn nhủ với người đọc về truyền thống quý báu anh hùng bất khuất.Tổng kết 1. kiểu kết cấu đối đáp trong ca dao. ca ngợi khối đại đoàn kết xét) toàn dân. là đầu não của cuộc k/c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . V.Kết quả cuộc k/c? → Đoạn thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca. GV cho HS nhận xét về giọng điệu . 2. mộc mạc. là căn cứ địa vững chắc. đậm sắc thái dân gian nhưng giàu hình ảnh. chính phủ luận bàn việc công). chân thành. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập . mang ( mỗi nhóm một câu.Soạn bài tiếng Việt : Luật thơ RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 65 Töôøng .GV cho HS làm BT2 trong SGK D. Tây Bắc. nơi hội tụ bao tình cảm. ngôn ngữ (có gì và lời đồng vọng của kẻ ở.4 câu thơ cuối nhắc lại cả một quá trình gắn bó thơ. Hướng dẫn học sinh đúc kết lại nội  VB tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách thơ Tố dung và nghệ thuật đoạn trích Hữu. Điện Biên. hình ảnh. người đi → nhấn khác so với những đoạn thơ đầu ) mạnh tình cảm  Vẻ đẹp của cảnh. GV cho HS nhận xét về phần 2 Thể thơ lục bát. + Khẳng định VB là quê hương của c/m. đằm thắm.Về nhà học bài . TT6. III.2010 . Củng cố . nhóm còn lại nhận âm hưởng sử thi hiện đại. Giọng thơ tâm Hoạt động 3 tình ngọt ngào. là khúc hát tâm tình chung của con người kháng chiến. của con người VN. của người VB và khung cảnh hùng tráng của VB trong kháng chiến.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . suy nghĩ . giàu nhạc điệu . ân nghĩa thuỷ chung của c/m. Nội dung VB là khúc hùng ca. Nghệ thuật : TT7. ngôn ngữ giản dị.GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK .Lực lượng cuộc k/c vang dội: Hoà Bình.

3.Em h·y ®äc mét ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña c¶nh vµ ngêi ViÖt B¾c. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t * Häat ®éng 1: Híng dÉn I. sè tiÕng. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng. ph©n tÝch. Kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬. Kü n¨ng: N¾m ch¾c ®îc luËt th¬ cña c¸c thÓ th¬ ®Ó vËn dông ph©n tÝch. tiÕng. SGV. tÝch hîp . Th¸i ®é: Gi¸o dôc . nhÞp. thanh…cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng: lôc b¸t.c¸ch hiÖp vÇn.C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch ®· häc. Kh¸i niÖm: LuËt th¬ lµ tßan bé nh÷ng quy t¾c vÒ Hs ®äc sgk phÇn 1 . Môc tiªu BµI D¹Y : Gióp HS: 1. KiÓm tra bµi cò : . ®èi thäai.VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. B¶ng phô . phÐp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 66 Töôøng . ho¹t ®éng nhãm ph¸t vÊn.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 23. B. Ph¦¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh . häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬ 1. båi dìng t×nh yªu tiÕng mÑ ®Î th«ng qua c¸c thÓ th¬ truyÒn thèng. C.trang sè c©u. ngò ng«n vµ thÊt ng«n §êng luËt. song thÊt lôc b¸t.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 3.SGK. Giíi thiÖu bµi míi 4. 2. . TiÕn tr×nh giê d¹y: 1. vÇn. KiÕn thøc: N¾m ®îc mét sè quy t¾c vÒ sè c©u. 30 Tiếng Việt : 17/10/2009 : LuËt th¬ A. æn ®Þnh tæ chøc: 2.

4/4 . c.vai trß cña tiÕng: sè tiÕng quy ®Þnh thÓ th¬.Sè tiÕng: 6 – 8 (2 cÆp) . 4/4. liÔu hên kÐm xanh (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) liÖu ë c¸c mÆt: + TiÕng + VÇn + NhÞp + Hµi thanh.lµ phÇn ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt dßng tríc víi dßng sau.®Æc ®iÓm cña tiÕng: phÇn: phô ©m ®Çu.VÇn: mµ . Ng÷ liÖu( B¶ng phô) b. NhËn xÐt: * TiÕng: . . C¸c nh©n tè cÊu thµnh luËt th¬.s¬n – hên . 3/3. ng¾t nhÞp… trong c¸c thÓ th¬ ®îc kh¸i qu¸t theo nh÷ng kiÓu 2. . . ? ThÕ nµo lµ luËt th¬? phô) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n Lµn thu thñy nÐt xu©n s¬n Hoa ghen thua th¾m. h¬n . Ph©n tÝch ng÷ liÖu.VÞ trÝ hiÖp vÇn: lµ yÕu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 67 Töôøng .NhÞp: 2/2/2.Hµi thanh: 4 T T 5 6 B B B 7 8 Gv ®a ng÷ liÖu ( Dïng b¶ng mÉu nhÊt ®Þnh. thanh ®iÖu.ThÓ th¬: lôc b¸t .lµ . a.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn 101 vµ tr¶ lêi c©u hái. gåm 3 Lôc Híng dÉn hs ph©n tÝch ng÷ B¸t 1 2 B B 3 Năm học 2009 .2010 hµi thanh. * VÇn: . vÇn.

2 vµ tr¶ lêi c©u hái. * Ng÷ liÖu: II. . Tõ ®ã ®i tíi nhËn xÐt kh¸i luËt th¬. ThÓ th¬ song thÊt lôc b¸t. ThÓ th¬ lôc b¸t (Ng÷ liÖu) * Ph©n tÝch ng÷ liÖu * NhËn xÐt.Hµi thanh: ®èi xøng. häc sinh t×m hiÓu: mét sè th¬. . lu©n phiªn B* Sè dßng th¬: c¨n cø ®Ó x¸c th¬. * Ng÷ liÖu: Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Ch÷ tµi.Sè tiÕng: ch½n .2010 x¸c ®Þnh luËt th¬. * NhÞp: c¨n cø vµo sè tiÕng ch½n. C¸c thÓ th¬ d©n téc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn tè ®Ó Năm học 2009 . qu¸t c¸c nh©n tè cÊu thµnh ®Þnh luËt * Häat ®éng 2: Híng dÉn => C¸c yÕu tè trªn cÊu thµnh luËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 68 Töôøng . thÓ th¬ truyÒn thèng Gv yªu cÇu hs theo dâi vµo ng÷ liÖu môc I. ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau Tr¶i qua mét cuéc bÓ d©u Nh÷ng ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng T.NhÞp: ch½n. . a. b. thanh ®iÖu. lÎ. 1. * Hµi thanh (phèi thanh): lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thanh ®iÖu t¹o nªn ®Æc thï cho thÓ th¬. Mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng. ch©n lu©n phiªn nhau.VÇn: lng.

.T th¬ cña thÓ th¬ song thÊt tuyÖt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 69 Töôøng . 8 dßng).7. a. Chinh phô ng©m) Häat ®éng nhãm: Nhãm 1: ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng.Sè tiÕng: 7. hµi b. vÇn: ®éc vËn. * Ph©n tÝch ng÷ liÖu: SGK T103 * NhËn xÐt: Sè tiÕng: 5 tiÕng .2. ChÝn lÇn g¬m b¸u trao tay Nöa ®ªm truyÒn hÞch ®Þnh ngµy xuÊt chinh… ( §oµn ThÞ §iÓm (?). * NhËn xÐt. + c©u 6.8.6. 4 dßng .2.thÊt ng«n tø ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. nhÞp. ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.4.8: nh thÓ lôc b¸t. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt thanh T.2010 * Ph©n tÝch ng÷ liÖu.VÇn: + cÆp 7. + cÆp 7. nhÞp. ThÓ th¬ ngò ng«n: . hµi thanh cña ng÷ liÖu. .ngò ng«n tø tuyÖt (5 tiÕng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. C¸c thÓ th¬ §êng luËt. hµi thanh cña ng÷ liÖu. + cÆp 6. thanh: lu©n phiªn B . gieo vÇn c¸ch.ngò ng«n b¸t có ( 5 tiÕng.7: nhÞp 3. Khãi Cam TuyÒn mê mÞt thøc m©y.7: vÇn T + cÆp 6. vÇn.8: vÇn B + gi÷a 2 cÆp: vÇn liÒn. ThÓ th¬ thÊt ng«n: .NhÞp:+ c©u 7. 4-4 . nhÞp: lÎ.Hµi thanh: Năm học 2009 .7:thanh B hoÆc 2. .8: nhÞp 2. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt th¬ cña thÓ th¬ lôc b¸t? * Ng÷ liÖu Trèng Trµng thµnh lung lay bãng nguyÖt. vÇn.

hµi thanh: .2010 (7 tiÕng.4 . C¶nh khuya nh vÏ.ThÊt ng«n tø tuyÖt: + niªm dßng 1 vµ 4 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . thanh cña ng÷ liÖu1 HS t×m hiÓu ng÷ liÖu 2: SGK 105 có dßng). ng¾t nhÞp vµ hµi dßng). Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa. 4 . ngêi cha ngñ.T106 * NhËn xÐt: tiÕng: 7 tiÕng vÇn: ch©n. Năm học 2009 . 8 T×m hiÓu ng÷ liÖu 1: C¶nh khuya TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa.4 hoÆc 4-3. ®éc vËn nhÞp: 3. Sau Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 70 Töôøng . (H HS tiÕp tôc nhËn xÐt ®Æc å ChÝ Minh) ®iÓm cña thÓ th¬ ®ã gv chèt l¹i. gv chèt l¹i. Häat ®éng nhãm: Nhãm 2: Ph©n tÝch c¸ch gieo vÇn. Gv ®a ng÷ liÖu (b¶ng phô). HuyÖn Thanh Quan) SGK T105 .6 dßng 1 vµ 2 -ThÊt ng«n b¸t có: trong T×m hiÓu ng÷ liÖu 2: Qua ®Ìo ngang (Bµ ng÷ liÖu mµ gv ®a ra.thÊt ng«n b¸t (7 tiÕng. Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn lôc b¸t? Hs nhËn xÐt.

4 -6 dßng 3 vµ 4. 4 vµ 5. sè c©u trong bµi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong ®o¹n th¬ trÝch dÉn trong bµI th¬ Sãng → so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thÓ ngò ng«n §êng luËt vµ thÓ 5 tiÕng hiÖn ®¹i ¤i con sãng ngµy xa Vµ ngµy sau vÉn thÕ Nçi kh¸t väng t×nh yªu Båi håi trong ngùc trÎ HS t×m hiÓu c¸c thÓ th¬ vÒ khæ th¬. C¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i 1. 1 vµ 8 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 71 Töôøng . 6 vµ 7. T×m hiÓu ng÷ liÖu: ( chän mét vµi ®o¹n th¬ thuéc c¸c bµi th¬ trong phong trµo Th¬ míi) * NhËn xÐt: * Häat ®éng 3: Híng dÉn hiÖn ®¹i HS ph©n tÝch ng÷ liÖu: thÓ th¬ → Tõ nh÷ng ng÷ liÖu trªn em thÊy luËt th¬ trong th¬ hiÖn ®¹i cã g× kh¸c víi luËt th¬ trong th¬ truyÒn thèng? HS tr¶ lêi GV chèt l¹i HS ®äc SGK phÇn ghi nhí * Häat ®éng 4: Híng dÉn HS luyÖn tËp BT1 V»ng quyªn vÆc bãng thuyÒn => Th¬ hiÖn ®¹i kh«ng h¹n ®Þnh tiÕng ë mçi dßng nhng vÇn vµ nhÞp ë nhiÒu trêng hîp vÉn ®ãng vai trß nhÊt * Ghi nhí: SGK T107 IV.2010 + niªm dßng 2 vµ 3. LuyÖn tËp. 5 vµ 6 III. sè HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ®Þnh. NhËn xÐt vÒ vÇn vµ c¸ch gieo vÇn. BT1.

BT2. GV cho HS tù lµm BT3. em Em nghÜ vÒ biÓn lín Tõ n¬i nµo sãng lªn • Gièng : ®Òu 5 tiÕng BT2. gieo vÇn c¸ch ( bªn.T hoÆc niªm B. C¸ch lµm gièng nh bµi trªn BT3. gi¸n c¸ch. hÌn • Kh¸c : + VÇn : bµi MÆt tr¨ng 1 vÇn ( ®éc vËn). lªn . hÌn) + NhÞp: ng¾t nhÞp kh¸c nhau + Hµi thanh: cã sù lu©n phiªn B. c©u 4) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 72 Töôøng . TT ë tiÕng thø hai vµ thø t. ®en.2010 Tríc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh.B. M« h×nh ©m luËt TiÕ 1 2 3 4 5 6 7 T B B T B T T B «i «i «i 4 ( vÇn liªn tiÕp. GV híng dÉn cho HS lËp m« h×nh ng N vµ § D 1 D 2 D 3 D B T T B Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn M©y quang giã bèn bªn NÒ cho trêi ®Êt tr¾ng QuÐt s¹ch nói s«ng ®en Cã khuyÕt nhng trßn m·i Tuy giµ vÉn trÎ lªn M¶nh g¬ng chung thÕ giíi Soi râ : mÆt hay. ¶nh hëng cña thÓ th¬ thÊt Niªm ( c©u 1. ng¾t nhÞp 4/3) Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá/ miÕng trÇu h«i Nµy cña Xu©n H¬ng/ míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn nhau/ th× th¾m l¹i §õng xanh nh l¸/ b¹c nh v«i BT4.

Tiết sau học Làm văn : Phát biểu theo chủ đề RÚT KINH NGHIỆM ¶nh hëng cña th¬ §êng luËt trong .Về nhà xem bài .2010 Sãng gînT trµng giangB/buån ®iÖpT ®iÖp. sÇu tr¨mB ng¶. hiÖp vÇn c¸ch .Ng¾t nhÞp 4/3 BT4.Hµi thanh c¸c tiÕng 2. c©u 4.4. vÇn.VÇn ch©n gieo ë c©u thø 2. hµi thanh → 4 c©u th¬ V. Cñi métT cµnh kh«B/ l¹c mÊyT dßng. GV híng dÉn cho HS lµm BT 4 GV gîi ý vÒ c¸ch ng¾t nhÞp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ng«n §êng luËt Năm học 2009 . hµi thanh. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập : GV cho HS tự phân tích mô hình âm luật qua một số bài thơ cụ thể của thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thể thất ngôn bát cú ( nếu còn thời gian) D.6. . niªm vµ ®èi. Củng cố .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . GV cho HS nhËn xÐt vÒ m« h×nh ©m luËt ( tiÕng. ®èi xøng vµ lu©n phiªn B-T Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 73 Töôøng . gieo vÇn. ThuyÒn vÒB níc l¹iT/. ng¾t nhÞp) Con thuyÒnB xu«i m¸iT/ níc songB song.

Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SGV. cách thức phát biểu theo chủ đề. . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 74 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Hiểu được yêu cầu. Làm văn : 22/10/2009 : PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A. Tài liệu tham khảo .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 27. B.SGK.

GV hướng dẫn HS lựa chọn nội dung. + Đi ẩu là một trong những nguyên nhân gây ra TNGT. vượt đèn đỏ.Các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT TT3. Dự kiến đề cương phát biểu .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Lời phát biểu gồm những nội dung nào? .Ổn đinh lớp II. . .Xác định các nội dung cụ thể của chủ đề. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS xây dựng đề cương phát biểu GV cho HS triển khai nd phát biểu. . chấn thương nhẹ.Mở đầu : + TNGT đã và đang xảy ra trầm trọng.HỌC I. sắp xếp các nd thành đề cương gồm 3 phần : Mở đầu. Tây Tiến thuộc thể thơ gì? Hãy phân tích các đặc trưng cơ bản.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS xác định nd phát biểu TT1. chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến. GV gợi ý cho HS xác định nội dung cụ thể xoay quanh chủ đề .GV cho HS đọc chủ đề trong SGK : “Thanh niên. chấn thương nặng. 2. nội dung và kết luận TT1. T/g thảo luận 5 phút. Xác định nội dung cần phát biểu . bổ sung.… + Những TNGT do đi ẩu: va quệt.GV cho HS lựa chọn trước một chủ đề. GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày.Giới thiệu bài mới IV. GV cho HS tự lựa chọn nd để phát biểu. học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?” TT2. Yêu cầu cần đạt I. Giải thích vì sao lựa chọn nội dung ấy.Nguyên nhân của TNGT . lạng lách. . C.Nội dung: + Những biểu hiện của đi ẩu : đánh võng.Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết bài thơ Việt Bắc. chết. TT2.Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta. GV cho HS thảo luận vấn đề → rút ra nội dung bài học. lên lớp GV cho HS nêu ra một vài chủ đề. thảo luận để lập đề cương theo nội dung “Khắc phục tình trạng đi ẩu. đe doạ đến tính mạng tài sản và sự phát triển của đất nước ta. Các bước chuẩn bị phát biểu 1. Các cơ quan chức năng phải xử phạt đối với các Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 75 Töôøng . + Những biện pháp chống hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT: phải tuân thủ luật lệ ATGT.2010 .Sắp xếp các nội dung ấy cho lôgic và hợp lí. (người điều khiển phải chấp hành luật giao thông).TNGT gây ra nhiều hậu quả tai hại. GV chia lớp thành 4 nhóm. nguyên nhân chủ yếu của TNGT”. GV cho HS nhận xét. * Gợi ý về đề cương .Lựa chọn nội dung để phát biểu? ( nội dung phải phù hợp với chủ đề). chạy quá tốc độ.

Phát biểu ý kiến TT1. bấm lỗ bằng lái.Về nhà chọn một nội dung xoay quanh chủ đề Tình bạn để viết bài phát biểu . tạm giữ phương tiện. GV căn cứ vào gợi ý trong SGK để hướng dẫn HS thực hiện BT V. giọng nói cho hợp lí và thuyết phục.luyện tập : GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ của bài học D. GV cho HS phát biểu ý kiến II. truy cứu trách nhiệm hình sự) . Củng cố . sau đó trình phát biểu.Nội dung: Trình bày nội dung theo đề cương TT3. BT2. thành phần và trình độ người tham gia. Luyện tập Hoạt động 4 Gợi ý giải bài tập GV hướng dẫn HS luyện tập BT1.Phát biểu quan niệm riêng của mình về hạnh phúc.Kết luận : + Trách nhiệm của thanh niên. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong dự kiến SGK .Kết luận : Nói lời kết thúc và cảm ơn * Lưu ý : Trong quá trình phát biểu.GV gọi 2 → 3 học sinh lên phát biểu ý . . học sinh trong việc khắc phục tình trạng đi ẩu. chấm dứt hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT. góp phần giảm thiểu TNGT: Gương mẫu. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV hướng dẫn cho HS xác định nội dung GV gợi ý cho HS tự thảo luận. Ngoài ra. . Ghi nhớ IV. Hoạt động 3 + Nói lời cảm ơn. phát biểu ý kiến. lập đề cương theo hướng sau: bày.Tán đồng và phân tích sâu sắc một ý kiến. III. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . cử chỉ.Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát kiến ( trên cơ sở của đề cương) biểu TT2.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .2010 trường hợp vi phạm ( tuỳ theo mức độ: phạt hành chính.Nêu ý kiến phản bác các quan niệm sai lầm về hạnh phúc. GV cho HS rút ra phần lý thuyết . cần lưu ý điều chỉnh thái độ.Tiết sau Trả bài viết số 2 RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 76 Töôøng . trước khi phát biểu cần chuẩn bị: + Phương tiện trực quan ( nếu có) + Sự phân bố về thời gian + Tìm hiểu hoàn cảnh.

Làm văn : 25/10/2009 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 77 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :8 : 24.

cảm nghĩ của bản thân. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .GV : Đề + đáp án. lập dàn ý. .Kiểm tra bài cũ III.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một hiện tượng đời sống .HỌC I.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một hiện tượng đời sống. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 78 Töôøng .Giới thiệu bài mới IV.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . cho hs phân tích.2010 TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 A. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau. B. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . C.Ổn đinh lớp II.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . lập ý. sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .

Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trình bày trong các tác phẩm văn học. sau 5 phút GV gọi hs 3. bác bỏ.2010 Đề Hiện nay. tốt đẹp. số phận bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến trong xã hội hiện nay + nguyên nhân. hậu quả. giúp các em học tập. * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận : Mái ấm tình thương * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán.… . đặt câu ở một số em chưa chuẩn → chưa đạt đến sự trong sáng của TV.GV cho hs dưới lớp nhận xét. 1. tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ. Về hành văn .Đề xuất quan điểm và biện pháp để nhân rộng hiện TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý tượng ấy * Kết bài : Nêu ra phương hướng. Về nội dung : . .Hoàn cảnh. các bài phóng sự … GV cho hs nhận xét. 1. PT.Thể loại : NLXH (GT. gia đình. nội dung.Phê phán thái độ kì thị. bổ sung cho hoàn chỉnh . Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó. rèn luyện. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Em hãy cho biết thể loại. phần dẫn chứng còn quá ít b. xua đuổi hoặc trục lợi đối với trẻ em thuộc đối tượng trên.HS nắm được yêu cầu của đề . . đạo lí) ái .Còn sai nhiều lỗi chính tả .Kiến thức còn hạn chế.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích k/n “học” + Mục đích của việc học : Học để biết. BL…) tư liệu của đề ? 2. ở nước ta có nhiều cá nhân. thức đã học ( cách làm bài nghị .LẬP DÀN Ý hoàn chỉnh . Nhận xét cụ thể ( có nhận xét đính kèm) Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn Töôøng 79 THPT soá 2 Moä Ñöùc .GV gợi ý cho hs về yêu cầu thân trước hiện tượng này trong phần lập dàn ý III. Nhận xét chung a. CM. . hành động nhân luận về một tư tưởng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đề vươn lên sống lành mạnh. thị trấn về nhưng mái ấm tình GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích thương để nuôi dạy.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. GV hỏi : I. 2. bổ sung cho II. . một suy nghĩ (đề 2) mới trước hiện tượng đời sống: Cảm nghĩ của bản . lang thang kiếm sống Hoạt động 1 trong thành phố.Cách dùng từ .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề HS thảo luận.Ý nghĩa của việc việc xuất hiện mái ám tình thương→ Ca ngợi những tấm lòng. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT .

Củng cố . Tìm hiểu bài Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 80 Töôøng .Nguyễn Khoa Điềm và bài ĐT : Đất nước .Nguyễn Đình Thi RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 10 : 28.luyện tập Năm học 2009 .Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về ĐN qua cách cảm nhận của nhà thơ NKĐ: ĐN là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Ổn đinh lớp II.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Nắm được một số nét đặc sắc về nghệ thuật: giọng thơ trữ tình – chính luận. .Giới thiệu bài mới IV. Tài liệu tham khảo . vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hoá và văn học dân gian làm sáng tỏ thêm tư tưởng “ĐN của ND” B.Văn : 29/10/2009 : ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm A.SGK. kết hợp diễn giảng C.Nêu vấn đề.Kiểm tra bài cũ III. phát vấn. ND là người làm ra ĐN. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.2010 D.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . SGV.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đất Nước .HỌC I. 29 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .

GV cho HS tãm t¾t nh÷ng .Sinh n¨m 1943 t¸c phÈm . gi¸ 2. ®Ëm ®µ cña HuÕ. Bè côc : 2 phÇn híng ®Ó tiÕp nhËn v¨n b¶n II. Gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch Lµ mét trong nh÷ng ®o¹n th¬ hay vÒ Ho¹t ®éng 2 ®Ò tµi §N trong th¬ VN hiÖn ®¹i GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n (§©y lµ mét ®Ò tµi quen thuéc ®· cã b¶n nhiÒu t¸c gi¶. bæ sung t¸c phÈm in lÇn ®Çu n¨m 1974) b. QH – Giang Nam …) c. lÝ gi¶i vÒ §N cïng víi nh÷ng suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 81 Töôøng . GV gäi HS ®äc ®o¹n trÝch TrÝch phÇn ®Çu. NguyÔn MÜ. c¶m xóc dån nÐn. XuÊt xø ®o¹n trÝch TT4. GV nãi thªm vÒ t/g: NK§ lµ . T×m hiÓu chung GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn trong 1.Quª : HuÕ TT1.HC. ch¬ng V cña trêng ®Ó chia bè côc ca “MÆt ®êng kh¸t väng” n¨m 1971 ( GV nhËn xÐt.Sinh ra trong mét g® trÝ thøc ý c¬ b¶n vÒ tiÓu sö. BKS§ .C¸c t¸c phÈm chÝnh : …) +TËp th¬ “§Êt ngo¹i «” (1972) + Trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” (1974) . võa giµu chÊt suy t ) TT3.Phong c¸ch th¬ cña NK§ : giµu chÊt suy t. THCT – chung vÒ ®o¹n trÝch → ®Þnh CLV.2010 Ho¹t ®éng 1 I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .GV cho HS nªu c¶m nhËn c«ng ( §N – N§T. t¸c phÈm viÕt thµnh TT1. Nam. tham gia chiÕn ®Êu vµ trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ho¹t ®éng v¨n nghÖ ë miÒn ( Lª Anh Xu©n. Ph¹m TiÕn DuËt . mang mµu s¾c chÝnh luËn (võa cã chÊt ngät ngµo. Xu©n Quúnh. phong c¸c cã truyÒn thèng yªu níc vµ tinh th¬ cña t¸c gi¶ NK§ thÇn c/m TT2.Häc tËp vµ trëng thµnh trªn mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªu ®Êt B¾c trong nh÷ng n¨m xd biÓu cho thÕ hÖ nhµ th¬ trÎ CNXH. GV gäi HS nªu xuÊt xø. T¸c gi¶ SGK ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶. T¸c phÈm ( §o¹n trÝch) trÞ cña ®o¹n trÝch a. §äc – hiÓu * C¶m nhËn chung : PhÇn I : Tõ ®Çu …lµm nªn ®Êt níc mu«n ®êi : Nh÷ng c¶m nhËn. .

giç Tæ → trêng tån trong t©m hån con ngêi) TT3. biÓu tîng t×nh yªu h«n nh©n vµ lßng chung thuû ) b.§N tån t¹i trong cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n : Khi ta lín lªn . ruét rµ. TT2.13 c©u cuèi : Suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n nhñ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 82 Töôøng . §N ®îc gîi ra tõ nh÷ng chÊt liÖu v¨n ho¸.Chia t¸ch kh¸i niÖm §Êt Níc thµnh 2 yÕu tè § vµ N ®Ó c¶m nhËn vµ suy t.”. 9 c©u ®Çu: §Êt Níc cã tõ bao giê? . «ng bµ. phong tôc ( ý thøc híng vÒ céi GV cho HS nhËn xÐt. 20 c©u gi÷a: §Êt níc lµ g× ? . tõ cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ ®Ó lµm nªn chç ë vµ c¸i ¨n trong ®êi thêng “c¸i kÌo …ngµy ®ã”  §N thùc ra rÊt th©n thuéc.2010 nhñ . lín lªn → con ngêi . ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh then chèt trong c¸c c©u th¬ ( miÕng trÇu : phong tôc. quen thuéc. a. d©n m×nh → quan hÖ th©n thuéc. v¨n häc d©n gian. ko gian vµ t/g. GV hái . ? GV khai th¸c.§N cã tõ. bæ sung nguån LLQ. GV gi¶i thÝch : §Êt Níc bao gåm  §N ®îc c¶m nhËn ë ph¬ng diÖn ®Þa hai yÕu tè : §Êt vµ Níc  sù lÝ vµ ls.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .T/g ®Æt c©u hái : §N cã tõ bao giê? – rÊt l©u . b¾t ®Çu. truyÒn thuyÕt ( truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ níc anh hïng). §N võa lµ nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ. t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn §N ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? C¸ch c¶m nhËn cña t/g cã g× kh¸c víi c¸c nhµ th¬ cïng viÕt vÒ ®Ò tµi nµy? (NK§ kh¸c víi nhiÒu t/g ®i tríc khi viÕt vÒ §N: c¸c nhµ th¬ kh¸c thêng dïng nh÷ng h×nh ¶nh k× vÜ. lµ nh¾c ®Õn sù k× diÖu cña thÕ giíi cæ tÝch (nghÜa t×nh gia ®×nh son s¾t).¢u C¬. + §N ko chØ lµ ko/g sinh tån ( d©n m×nh ®oµn tô) mµ cßn lµ ko/g tuyÖt diÖu cña t×nh yªu ( hß hÑn. tõ nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp cã tõ ngµn xa “tãc mÑ …. cßn NK§ chän c¸ch thÓ hiÖn tù nhiªn vµ b×nh dÞ) . mang tÝnh biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn c¶m nhËn cña m×nh vÒ §N. mÜ lÖ.Em h·y tr×nh bµy sù c¶m nhËn vµ lÝ gi¶i cña t¸c gi¶ vÒ §N . nghi thøc giao tiÕp.Theo NK§ th× §N cã tõ khi nµo §N ®îc c¶m nhËn ë chiÒu s©u v¨n ho¸. tõ nh÷ng nghÜa t×nh chung thuû cña mÑ cha trong ca dao “ cha mÑ … mÆn”. nhí thÇm) mµ cßn lµ chiÒu s©u cña v¨n ho¸.Nh¾c ®Õn ®n lµ nh¾c ®Õn cha mÑ. s¸ng t¹o khÐo lÐo trong viÖc c. lÞch sö.Trong phÇn ®Çu. cã trong. gÇn gòi.

tr¸i TT7. GV hái: . v× thÕ ph¶i g¾n bã. truyÒn thuyÕt Hïng V.“T«i cïng x¬ng thÞt víi nh©n d©n t«i” (XD) . c¶nh.§N lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng.2010 .T tëng §N cña ND trong phÇn mÎ danh lam th¾ng c¶nh g¾n liÒn sau ®· ®a ®Õn nh÷ng ph¸t víi t©m hån d©n téc . GV thuyÕt gi¶ng: Nh÷ng ®Ñp cña danh th¾ng mµ chØ tËp cuéc chiÕn tranh triÒn miªn. §ã lµ non” ( ca dao) sù ®ãng gãp.. §Êt ®¸ vèn v« tri.T¸c gi¶ ko hÒ miªu t¶ vÎ TT6.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn dïng tõng yÕu tè cña t¸c gi¶ Năm học 2009 . tõ trªn rõng ®Êt níc ta ntn? xuèng biÓn . lµ m¸u thÞt. trung vµo viÖc gi¶i thÝch céi nguån ®µn «ng ra trËn. gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång.§N lµ m¸u x¬ng cña m×nh. v« gi¸c chØ trë thÝch trang 120 thµnh nh÷ng danh th¾ng khi chøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 83 Töôøng .B×nh diÖn ®Þa lÝ : Nh÷ng c¶nh thó tùa …” ( TH) thiªn nhiªn cña ®n ®îc c¶m nhËn . ®Þa lÝ cña §N b»ng mét c¸i nh×n cã chiÒu s©u vµ c¶m xóc míi TT5. ChØ trong mét hiÖn s©u vµ míi cña t¸c gi¶ vÒ ®o¹n th¬ ng¾n.“NÕu TQ chän t«i lµm ®iÓm . TT4 GV hái : §N ®îc c¶m nhËn . mét ¢u C¬ .“Mét c©y lµm ch¼ng nªn g¾n liÒn víi t©m hån d©n téc.thÕ hÖ tù ý thøc vÒ bæn phËn cña chÝnh m×nh víi §N ¬ng ( tãm t¾t s¬ lîc) GV lÊy dÉn chøng . GV cho HS rót ra néi dung dùng nªn §N ( T¸c gi¶ nh×n th¾ng qua 13 c©u cuèi. lµ sù ho¸ th©n cña nh©n d©n → ND ®· t¹o TT5. NK§ ph¸t hiÖn ra ®îi … ho¸ nói väng phu mét ®iÒu k× diÖu : Nh÷ng c¶nh quan cña §N chÝnh lµ h×nh s«ng. san sÎ. ngêi vî chê cña nã. v¨n ho¸. .…cña danh lam th¾ng c¶nh ®iÓn h×nh cña §N tõ B¾c vµo Nam. ho¸ th©n ®Ó §N ko ngõng ph¸t triÓn. Tõ sù lÝ gi¶i céi nguån cña c¸c danh th¾ng. t¸c gi¶ ®· nªu ®îc 7 ®Þa lÝ. lÞch sö.NiÒm tin trong t¬ng lai con ch¸u sÏ qua kh«ng gian vµ thêi gian ntn mang §N ®i xa ( theo nghÜa réng )  M¹ch th¬ híng vµo nh÷ng suy ngÉm ? GV nãi vÒ huyÒn tho¹i LLQ vµ vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ m×nh.“ ¤i TQ nÕu cÇn ta chÕt PhÇn II : §Êt Níc cña nh©n d©n Cho mçi ng«i nhµ ngän nói ( Ai lµm ra §N?) con s«ng” * Ph¸t hiÖn cña t¸c gi¶ vÒ §Êt N( CLV) íc : . GV cho HS ®äc c¸c chó nói .

TT10.  C¶m høng chñ ®¹o §N cña ND ®îc t« ®Ëm qua ®o¹n th¬ giµu chÊt suy t. tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §N ( h¹t gièng. rót ra tiÓu  B×nh diÖn ®Þa lÝ. nhµ th¬ ko ®iÓm l¹i c¸c triÒu ®¹i.2010 ®ùng trong nã víi mét c¸ch c¶m. c¸c anh hïng mµ nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng con ngêi b×nh thêng. GV cho HS gi¶i thÝch 2 mÖnh ®Ò ®Ó kÕt luËn §Êt Níc nµy lµ §N cña Nh©n d©n . .T¸c gi¶ ®ång nhÊt 2 mÖnh ®Ò “§N cña nh©n d©n”. c¸ch nghÜ hay t©m hån nh©n d©n  Nh©n d©n ®· lµm nªn §Êt Níc  hån thiªng s«ng nói. b×nh dÞ vµ v« danh. lµ céi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 84 Töôøng . lÞch sö. v¨n ho¸.B×nh diÖn lÞch sö : Khi nghÜ vÒ lÞch sö cña §Êt Níc. Vèn xng nÒn v¨n hiÕn ®· l©u  chiÒu s©u lÞch sö vµ ®é dµy cña v¨n hiÕn VN GV cho HS nhËn xÐt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .ChÝnh nh©n d©n ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ( qua cuéc sèng lao ®éng) còng võa gi÷ g×n truyÒn thèng cho §N .B×nh diÖn v¨n ho¸ :Hä lµ nh÷ng con ngêi gi÷ g×n vµ truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸. ®Ó : + Kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ : Nh©n d©n lµm ra lÞch sö + Kh¼ng ®Þnh chÝnh nh©n d©n hay ngêi anh hïng v« danh ®· lµm ra §Êt Níc . GV thuyÕt gi¶ng T¸c gi¶ ®· chän ra 3 c©u ca dao ®Ò cËp ®Õn 3 ph¬ng diÖn tinh thÇn cña ngêi VN: Yªu em tõ thuë trong n«I → T©m hån VN ®¾m say trong t×nh yªu..→ T©m hån VN quyÕt tiªu diÖt kÎ thï Ho¹t ®éng 3 * Kh¼ng ®Þnh ®Êt níc nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n : T tëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch . §N víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Êu tranh. §inh. GV hái : t¹i sao nãi t tëng cña ®o¹n th¬ nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n ? GV lÊy dÉn chøng trong bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o – NguyÔn Tr·i : Tõ TriÖu. BiÕt trång tre. ngän löa. v¨n minh. BiÕt quÝ c«ng cÇm vµng…→ T©m hån VN biÕt quý träng t×nh nghÜa. ®Êt níc chÝnh lµ hån thiªng cña nh©n d©n mu«n ®êi) . TT8. III.… → nh÷ng ph¸t hiÖn s©u vµ míi vµ ®éc kÕt TT9. “§N cña ca dao thÇn tho¹i” . TrÇn…. tiÕng nãi  ko mÊt ®i céi nguån ) ®¸o cña t¸c gi¶. LÝ. Tæng kÕt §©y lµ mét bµi th¬ vèn cã ®Ò tµi quen thuéc : §Êt níc .

âm hưởng. Ghi nhí HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : ĐẤT NƯỚC Nguyễn Đình Thi 1. + Hình ảnh đất nước đau thương.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . những câu thơ dài ngắn khác nhau + giàu chất chính luận ( ở những khổ cuối) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 85 Töôøng .Đây là bài thơ được hình thành trên 3 mảng khác nhau → dù lắp ghép nhưng ko rời rạc mà rất liền mạch nhờ vào sự thống nhất của nd tư tưởng và cảm xúc. cách gieo vần. giọng điệu. sôi nổi.Nội dung cơ bản : + Mùa thu thứ nhất : Mùa thu Hà Nội ( hoài niệm về mùa thu xưa của Hà Nội): đẹp một cách hiu hắt. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng . vắng lặng.Về nghệ thuật: + biện pháp tu từ. tâm trạng của người ra đi: cái tôi trữ tình chuyển thành cái ta.Đây là một tác phẩm lớn. vất vả. tiêu biểu nhất cho sự nghiệp thơ ca của NĐT. → cảnh thu. lặp kết cấu cú pháp + Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm + chi tiết. §N lµ cña nh©n d©n . IV.2010 GV híng dÉn HS tæng kÕt nguån d©n téc. trong SGK trang 123 V× thÕ chóng ta ph¶i gãp tay lµm nªn §N mu«n ®êi . nỗi niềm. Tác giả ( SGK) 2. nhịp điệu. phảng phất buồn + Hình ảnh người ra đi tham gia kháng chiến : ý chí quyết tâm nhưng chất chứa tâm trạng. lµ cña mçi ngêi vµ bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí cña mäi ngêi . . khoẻ khoắn và tươi sáng + Sự chuyển biến trong nhận thức. nhất là phép lặp từ ngữ. tràn ngập niềm vui trước khung cảnh mùa thu ở chiến khu VB. rộn rã. Từ tâm trạng phảng phất nỗi buồn → tâm trạng hào hứng. tình thu + Mùa thu thứ hai : Mùa thu Việt Bắc ( mùa thu nay. Tác phẩm . . mùa thu hiện tại): không buồn mà vui. đồng thời cũng là một trong số ko nhiều những bài thơ xuất sắc nhất viết về đề tài ĐN của nền thơ hiện đại VN.

C. GV tổng kết.Về nhà học bài .Biết phân tích các phép tu từ trong văn bản. . SGV + Máy chiếu (Nếu có) II. điệp nhanh): đặc điểm và tác dụng của chúng.Mục tiêu bài dạy : Giúp HS .Đất Nước – NKĐ : Bài thơ thể hiện lòng tự hào về đn. bộc lộ rõ nhất vẻ đẹp trong đau khổ. gợi ý dưới đây.học : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 86 Töôøng . bước đầu biết sử dụng chúng khi cần thiết B.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . + Thi giải bài tập giữa các nhóm.luyện tập . tổ. Bài thơ tiêu biểu cho cái nhìn nghệ thuật của ông về đất nước. • Sau mỗi bài tập.2010  Đây là bài thơ hay nhất của đời thơ NĐT. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . chốt lại những kiến thức là kĩ năng cơ bản theo hướng dẫn. sau đó GV yêu cầu trình bày trước lớp. gian nan. V. nhọc nhằn. qua giọng thơ trữ tình chính trị.Phương tiện + Sử dụng SGK. D. Tiến trình tổ chức dạy. vất vả. Ông là nhà thơ của đất nước trong đau thương. là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật. thiết tha. điệp vần. điệp âm. Củng cố . Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành : I. sâu lắng. + Thảo luận ở tổ. Cách thức tiến hành + Cá nhân HS làm bài tập. Đóng góp riêng của bài thơ: hình thức biểu đạt giàu chất suy tư.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo hình điệu. nhóm.Xem bài TV : Thực hành một số phép tu từ ngữ âm RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 31 – TV : 30/10/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM A.Đất nước – NĐT :Đất nước là một bài thơ kháng chiến có giá trị lâu bền.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . về truyền thống dân tộc và cũng là tiếng nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ cống hiến cho đn. sau đó cử đại diện trình bày trước lớp. . âm hưởng. Đất nước soi bóng vào tâm hồn ông.

+ Câu thứ hai điệp vần. trong ví dụ sau: . VD: + Câu đầu có vần giữa tiếng: bà và tiếng: già. cho một lời tuyên ngôn + Vế sau và câu cuối: như các kết luận. Tìm hiểu bài Hoạt động Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn I. .Về mặt lập luận : hưởng hùng hồn. nay.Phối hợp với nhịp điệu và âm thanh. mà còn có cả sự đối cứu nước (trích) sau đây xứng về nhịp điệu và kết cấu ngữ pháp.Vế sau ngắn.Câu văn xuôi nhưng có vần (phối hợp với nhịp) ở một số vị trí. .Ổn định tổ chức. vế sau và câu cuối ngắn.Phép điệp phối hợp (lặp) từ ngữ mà cả lặp kết cấu ngữ pháp và hợp với phép lặp từ ngữ và nhịp điệu.Sự thay đổi thanh bằng. thích hợp nhịp dài. hùng hồn về quyền ĐLTD của dân tộc. đanh thép + Hai vế đầu: có vai trò như các luận cứ. thiêng liêng của lời kêu gọi VD: Nhịp ở câu đầu lặp lại là 4/2/4/2 + Không phải chỉ có sự đối xứng về từ ngữ.3/2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . (nay. IV. II.Tính chất mở hay đóng của điệp từ ngữ (một dân tộc đã gan góc.Giới thiệu bài mới. VD: Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm. khẳng định. câu 3) Với những nhịp dàn trải (vế cuối câu 1. Để tạo nền sắc thái hùng hồn. sự phối hợp âm thanh (cùng . (chú ý vần.Sự phối hợp nhịp ngắn và âm tiết đóng => có âm hưởng mạnh mẽ. dứt khoát. dân tộc đó phải được…) và điệp cú pháp (hai vế đâu dài có kết cấu cú pháp giống nhau. do). kết cấu cú pháp) trong việc tạo nên sắc thái hùng hồn. câu 2. mạnh mẽ => phù hợp với sự với các phép lặp cú pháp.Câu tiếp theo kết thúc bằng âm tiết mang thanh trắc (lập) => . . thứ hai và thứ ba của câu => kết thúc bằng các âm tiết mang thanh bằng. với kết cấu ngữ pháp đều là C-V-P (phụ ngữ). kết cấu cú pháp cũng giống nhau. đoạn văn đã có sự phối hợp của nhiều yếu tố sau đây : .Vế thứ nhất. nhịp điệu (có sự phối nước. nhịp điệu dàn trải => phù hợp với các biểu TT1: Nhận xét về nhịp điệu. cũng giữa các tiếng: súng (Ai có súng dùng súng).2010 I. Do => âm tiết mở  Chú ý đến: . => nhịp: 3/2.Hai vế đầu bài. với lời khẳng định quyền độc lập của dân tộc. .Sự phối hợp giữa những nhịp ngắn (đầu câu 1. .Kiểm tra bài cũ. âm tiết kết thúc mỗi nhịp. hiện cuộc đấu tranh trường kì của dân tộc. Bài tập 2: TT2: Bài tập 2. câu 4) => tạo nên âm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 87 Töôøng . thiêng liêng của lời kêu gọi cứu Phân tích tác dụng của âm thanh. đoạn văn có dùng phép thanh trắc cuối mỗi nhịp. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu giải bài tập: Tạo nhịp điệu Bài tập 1: và âm hưởng cho câu . lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm . Những cảm nhận về ĐN và tư tưởng ĐN của ND của NKĐ trong đoạn trích Đất Nước trích trường ca Mặt đường khát vọng? III. sự ngắt nhịp và đối xứng). nhịp điệu dồn dập.

ngợi ca sức mạnh ý chí kiên cường của cây tre. Đoạn thơ trên đã gợi ra được khung cảnh hiểm trở Bài tập 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao. TT1: Bài tập 1 Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong các câu sau: b) Ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu L (4 lần) trong một câu thơ => diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: Ánh trăng như phát tán rộng hơn. hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. vậy mà đã có những lời mời gọi của mùa xuân. dứt khoát của một lời tuyên dương công trạng.lúc lóe lên.Hai câu văn cuối. Bài tập 3: Về từ ngữ. vần nào . vất vả của cuộc hành quân là nhờ có sự đóng góp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 88 Töôøng . tiếp diễn kéo dài. .Sự ngắt nhịp (dấu phẩy ở ba câu đầu) khi cần liệt kê. điệp thanh. được lặp lại nhiều nhất là vần: Ăng (7 tiếng) được lặp lại nhiều nhất? Nêu => tạo nên âm hưởng rộng mở. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó. đoạn văn có đặc điểm là dùng phép nhân hóa đồng thời dùng nhiều động từ.Câu văn thứ 3. Những biện pháp đó phối hợp với các yếu tố ngữ âm sau: . câu được ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ (không dùng từ: là) => tạo nên âm hưởng mạnh mẽ. điệp vần.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TT2: Bài tập 2: Bài tập 2: Trong đoạn thơ sau. . TT3: Bài tập 3 Nhịp điều và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định. Khi dồn dập mạnh mẽ.Trong đoạn thơ. thích hợp với một lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng.Với nhiều dấu nghĩa của phép điệp vần đó. Điệp âm. Bài tập 1: a) Sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu (L) trong các tiếng : “Lửa lựu lập lòe” miêu tả được trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu (đỏ như lửa và lấp ló trên những cành như những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. điệp vần. hiệu đặc trưng (lá bàng đang đỏ. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm các bài tập: Điệp âm. phù hợp với tác dụng biểu hiện sắc thái ý cảm xúc chung: mùa đông đang còn tiếp diễn. Nhịp ngắn trước nhịp dài sau tạo nên âm hưởng du dương của lời ngợi ca. II. điệp thanh.2010 hưởng khi khoan thai). ngắt nhịp liên tiếp như lời kể về từng chiến công của tre. khẳng định ý chí kiên cường và chiến công của tre. loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao. sếu giang đang bay về phương nam để tránh rét). lúc lại ẩn trong tán lá).

không gian hiểm trở và mang sắc thái hùng tráng mạnh Hãy phân tích: mẽ. V.Chuẩn bị bài làm số 3: Nghị luận văn học ( làm ở lớp) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 32. góp của nhiều yếu tố (có cả trong đó câu thơ đầu thiên về thanh trắc. heo hút .Làm văn : 5/11/2008 : BÀI VIẾT SỐ 3 ( NLVH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 89 Töôøng . Hướng dẫn học sinh tự học . cần cảm nhận và phân tích sự phối hợp của các yếu tố và luôn nhằm vào mục đích cho nội dung biểu đạt. rộng lớn trải ra trước mắt khi đã vượt qua và bằng ở 3 dòng thơ đầu và con đường gian lao vất vả.Các yếu tố từ ngữ: từ láy. Dốc lên khúc khuỷu/Dốc thăm thẳm phép đối. • Phép nhân hóa: súng ngửi trời. những yếu tố không thuộc • Câu thơ 4: lại toàn vần bằng → tất cả dều gợi tả một ngữ âm). điệp thanh: + Âm. 33 . (điệp thanh ở dòng cuối).Sự phối hợp các thanh trắc thoáng đãng.Điệp âm. sự phối hợp ngữ âm của từ ngữ…). D.Sự phối hợp các thanh trắc và thanh bằng ở 3 câu thơ đầu.2010 của vùng rừng núi và sự của nhiều yếu tố: gian lao vất vả của cuộc . phép lặp từ ngữ. ngàn thước .Nhịp điệu của dòng thơ. vần và thanh điệu là các bộ phận của âm tiết được lặp lại một cách chú ý và phối hợp với nhau để phục vụ cho việc biểu đạt nội dung và thường được sử dung trong thơ.Về nhà xem lại bài . hành quân là nhờ có sự đóng .Dùng các từ láy gợi hình: khúc khuỷu.Nhịp điệu 4-3 ở ba câu thơ đấu. . cách dùng toàn thanh bằng . • Phép lặp cú pháp ở câu 1 và câu 3. . • Câu cuối khổ thơ toàn vần bằng gợi tả một không khí . thăm thẳm.Phép lặp cú pháp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Củng cố .chuẩn bị bài mới . • Phép lặp từ ngữ: dốc. điệp vần. Ngàn thước lên cao/Ngàn thước xuống phép nhân hóa. sư phối hợp âm thanh. • Dùng phép đối từ ngữ: .Tạo nhip điệu và âm hưởng cho câu + Nhịp điệu và âm hưởng được tạo ra do nhiều yếu tố (sự ngắt nhịp.

…) dung sau: . hi sinh → ( lời bày tỏ.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn cảnh ra Câu 1. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình bài thơ TT – QD và lấy dẫn chứng minh tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ hoạ ( 3đ) Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Câu 2.Giúp hs nâng cao năng lực tư duy tổng hơp.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Giới thiệu bài mới IV. …Vẻ đẹp của người lính + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệt không tách rời với hiện thực chiến tranh huật của bài thơ: thơ lục bát. (7đ) Cảm nhận của anh (chị) về …………………………. hình tượng trung tâm.Những biểu hiện cụ thể :Vẻ đẹp bi bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls tráng của người lính TT ( vẻ đẹp hào dân tộc → d/c hùng.HỌC I. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc GV ra đề cho HS của Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn Đề 2 phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn Câu 1. giọng điệu trữ tình ác liệt. cảm hứng chủ đạo của .Ổn đinh lớp II. bi tráng của hình tượng người lính trong Câu 2. Tài liệu tham khảo . có hệ thống để làm rõ đặc điểm bản chất. Bài làm phải đáp ứng các nội dung sau: * Yêu cầu chung : . lẫm liệt. đề tài. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp chứng minh hoạ. * Câu 2.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: .2010 A. Bài làm phải đáp ứng các nội đời. bình luận văn học.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLVH bàn về một bài thơ. . . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 90 Töôøng . song bi thương chứ không bi luỵ) (2đ) từ ngữ → d/c. đối đáp…).SGK.Tố Hữu) *Câu 1.Yêu cầu chung ( Việt Bắc . đề tài. đối chiếu một cách có cơ sở.Kiểm tra bài cũ III.…) (1đ) tài.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . B. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Đề 1 Hoạt động1 Câu 1. hình tượng thiên nhiên và con người Sông Mã gầm lên khúc độc hành Việt Bắc trong đoạn thơ sau : ( Tây Tiến – Quang Dũng) Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung I.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề cảnh ra đời. chết chóc.Rèn luyện. tương đồng hoặc khác biệt của một số tác phẩm đã được tìm hiểu. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLVH như thao tác phân tích. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . SGV. so sánh. củng cố kĩ năng tìm hiểu đề. đoạn thơ.. cách sử dụng hình ảnh . gian khổ.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .

Bài viết không đi vào trọng tâm. .Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. nắm kĩ năng làm bài. .2010 .Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. ý 1 (1đ). Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh Năm học 2009 . Biểu điểm Câu 1 ( 2đ) Mỗi ý 1 điểm Câu 2 ( 8 đ) -Điểm 7-8 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên ( tuỳ theo bài viết cụ thể) . lập dàn ý. Củng cố . vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…).Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề.Về kiến thức : Bài viết phải làm rõ chân dung người lính Tây Tiến: + Về ngoại hình + Về tâm hồn + Về ý chí  Vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…).Về kiến thức : Yêu cầu bài viết phải làm rõ vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc * Biểu điểm : .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. . mắc trên 10 lỗi . hợp lí.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. . II. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. lập dàn ý. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Diễn đạt mắc nhiều lỗi .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. Tiếng hát con tàu. lưu loát. nắm kĩ năng làm bài. 35 . song khả năng khai thác còn hạn chế.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn * Câu 2. mắc trên 10 lỗi .Câu 1.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. V. hợp lí. song khả năng khai thác còn hạn chế. Trình bày gãy gọn. Bố cục cân đối.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém.luyện tập D. Bài viết không đi vào trọng tâm.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đọc thêm: Dọn về làng. Đò Lèn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 12 : 34.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. .Đọc văn : 9/11/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 91 Töôøng . Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . . ý 2 (2đ) .Câu 2 : 7đ -Điểm 7 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên. lưu loát. Trình bày gãy gọn. Bố cục cân đối.

Kiểm tra bài cũ Cảm nhận và lí giải về ĐN của NKĐ được thể hiện ở những phương diện cụ thể nào ?Tư tưởng chủ đạo trong đoạn trích? III.Ổn đinh lớp II.Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? *Hoạt động 2: Đọc .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) . Đọc . . Tài liệu tham khảo .HỌC I.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . SGV. 1.hiểu: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 92 Töôøng .Bài Tiếng hát con tàu : + Nắm được những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng + Qua bài thơ → phong cách thơ của tác giả. Tác giả (SGK) 2. .hiểu: . 1950).Giới thiệu bài mới IV. tóm tắt những ý chính → cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . Tìm hiểu bài Bài 1 : DỌN VỀ LÀNG ( Nông Quốc Chấn ) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. C. đậm chất dân tộc.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Bài Dọn về làng : + Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ : tình yêu tha thiết đối với quê hương của một người con vùng cao trong những năm kháng chiến chống Pháp nhiều đau thương mà anh dũng.SGK.2010 DỌN VỀ LÀNG (Nông Quốc Chấn) TIẾNG HÁT CON TÀU (Chế Lan Viên) ĐÒ LÈN (Nguyễn Duy) A. Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung : I.Thao tác 1: HS đọc bài thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ĐỌC THÊM : Năm học 2009 . . Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới (mùa đông.Bài Đò Lèn: + Nắm được nét đặc sắc trong bài thơ + Tình cảm của tác giả đối với quê hương B. + Nghệ thuật đặc sắc với nhiều hình ảnh tự nhiên. . II.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.

quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn quê hương.Thao tác 6: HS thảo luận về nghệ thuật của bài thơ: + Giọng điệu ? + Ngôn ngữ và hình ảnh? . .Lạng và tội ác của thực dân Pháp. thể hiện tình yêu thiết tha của nhà thơ đối với gia đình. nhiều dự định cho ngày mai.Bắc . hình ảnh thơ giản dị. HÁT CON TÀU ( Chế Lan Viên) Nội dung cần đạt I. Nội dung cơ bản: a. Cảm xúc mừng vui ngày quê hương được giải phóng: .Ngôn ngữ. *Hoạt động 3: Tổng kết. . Đặc sắc nghệ thuật: .Thao tác 5: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể) GV nhận xét. đậm đà bản sắc dân tộc miền núi.Lạng dưới ách giặc Pháp: .Lạng và tội ác của giặc Pháp đã được diễn tả qua những từ ngữ.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ.Phần 3 ( còn lại): Trở lại với niềm vui ngày quê hương giải phóng.Niềm lạc quan. III. . hình ảnh nào? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? +Niềm vui ngày quê hương giải phóng được thể hiện qua phần đầu và phần cuối của bài thơ như thế nào ? Sự phát triển của cảm xúc ấy ở đoạn thơ cuối ? .2010 1. Kết luận: “Dọn về làng” là bài thơ in đậm dấu ấn dân tộc miền núi.Đan xen tự sự và trữ tình lời tâm tình tha thiết của người con với mẹ.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ.Phần 1( 6 câu đầu): Niềm vui ngày quê hương được giải phóng. .Cuộc sống gian khổ do giặc Pháp tàn phá. 2. . người bà) + Cái chết của người cha  nỗi đau thương của một gia đình  gợi lên nỗi niềm xót xa gan ruột nhất.Phần 2 ( câu 7 đến câu 37): Dòng hồi tưởng của người con về cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao. Bố cục: 3 phần: .Bắc . bổ sung. con người trở lại cuộc sống thanh bình  rộn rã tiếng cười vui. quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp đau thương mà anh dũng.Lòng căm giận kẻ thù. gieo rắc tội ác lên quê hương: + Chạy giặc chốn rừng sâu ( hình ảnh người mẹ. . . bổ sung. 3. Bài 2 : TIẾNG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Tìm hiểu chung : 1. Tác giả ( SGK) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 93 Töôøng . Năm học 2009 .Thao tác 4: HS thảo luận về nội dung ( hệ thống cảm xúc) của bài thơ : + Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc.Thiên nhiên. Tình cảnh của nhân dân Cao .Thao tác 7: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể ) GV nhận xét. với quê hương. . b.

3. Hoàn cảnh sáng tác .Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. Đọc . Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng . tâm hồn của nhà thơ 3. hăm hở làm cuộc hành trình đến với TB.hiểu: . Tác phẩm : a. 3. +Biểu tượng của c/sống rộng lớn của nhân dân và đất nước.…. HS tìm hiểu lời đề từ TT7. ân nghĩa. con đường đi đến chân lí. TT5: HS giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ TT6. .2. Tìm hiểu 2 khổ đầu TT8. . con tàu . Hai khổ thơ đầu: Sự trăn trở giục giã lên đường→Tác giả khao khát đến với Tây bắc vì Tây Bắc là nơi đem lại ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật . vượt ra khỏi cuộc sống chật hẹp để đến với c/sống rộng lớn.Gợi ý về những nội dung cơ bản : 3.4. của cảm hứng sáng tạo thơ ca.Con tàu : là hiện thân của phương tiện. cũng là sự tìm về nơi ngọn nguồn của hồn thơ. hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu nặng đầy tình nghĩa với nhân dân trong kháng chiến *Hoạt động 2: Đọc . một nơi ân tình. +Xứ thiêng liêng:nơi thấm mấu và nước mắt của nhân dân chôn vùi bao xác quân thù.Ý nghĩa nhan đề : Tiếng hát con tàu Nhan đề ko mang ý nghĩa tả thực mà có ý nghĩa tượng trưng + Tiếng hát biểu tượng cho giai điệu tâm hồn.hiểu 3. Bố cục : 3 phần II. những tình cảm thiết tha của nhà thơ. bổ sung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 94 Töôøng . đến với c/s rộng lớn.Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Năm học 2009 .Tình cảm. của hồn thơ và sáng tạo thơ ca. .3 Lời đề từ .Tây Bắc: một địa danh. trong đó có thơ ca) III.5 Chín khổ giữa: Niềm hạnh phúc và khát vọng về với nhân dân. một vùng đất xa xôi của TQ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . TT4: GV cho HS tìm những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng → phân tích.TT 1: HS đọc bài thơ. + Con tàu : → THCT : tiếng hát của tâm hồn.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) .TB. GV cho HS trình bày nd phần này → GV nhận xét. b.2010 2. là cội nguồn của nghệ thuật.1.Đó còn là nguyên cớ để nhà thơ thể hiện khát vọng về với nhân dân.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ. khát vọng được ra đi (Tâm hồn hoá thân thành con tàu.Vào những năm 1958 – 1960 có phong trào vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc → bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ sự kiện kinh tế xã hội nói trên . nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. là biểu tượng cho tâm hồn nhà thơ đang khao khát lên đường.

6.Day dứt bởi khát khao được ra đi. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 95 Töôøng .sâu sắc. -Giọng thơ mang tính đối thoại. . cảm xúc chân thành ( triết lí mà vẫn ko khô khan.Tác giả mang ơn sâu nặng của nhân dân. của cuộc k/ chiến. Tiểu dẫn: 1. Triết lí được rút ra từ tình cảm. . tin tưởng và say mê 4.2010 . . Bốn khổ cuối: Khúc hát lên đường sôi nổi. vầng trăng.Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh mới. được trở về với cội nguồn của tâm hồn mình..Tâm hồn :-tấm lòng. Nhan đề và hoàn cảnh sáng tác: . Đây là một bài thơ hay và rất tiêu biểu của Chế Lan Viên trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội TT9. Tác giả (SGK) 2. dung dị). Nghệ thuật của bài thơ : . so sánh được sử dụng phổ biến.Sự gắn bó yêu thương đối với một vùng đất →tạo nên những tình cảm quê hương: Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương → Từ cảm xúc của nỗi nhớ đã nâng lên những suy ngẫm triết lí.Thao tác 2: GV giải thích ( Nguyễn Duy) Nội dung cần đạt I. hỏi đáp→cuốn hút người đọc -Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng III.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. Tổng kết Bài thơ “tiếng hát con tàu” nằm trong truyền thống ca ngợi quê hương đất nước sâu sắc ân tình. . đa dạng và linh hoạt .Từ những tình cảm cao quý ấy. Đó là thành công của đoạn thơ này 3. nỗi nhớ.Nhan đề: Đò Lèn → địa danh ( Thanh Hoá ) ở quê ngoại của ND → nơi chất chứa nhiều kỉ niệm trong dòng hồi ức của nhà thơ. áo nâu. vẫn tự nhiên.Tây Bắc. Tìm hiểu bốn khổ cuối *Hoạt động 3: Tổng kết.tác giả đã khái quát lên một chân lí sâu sắc ( chân lí được rút ra từ sự trải nghiệm của chính mình) Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Câu thơ mang tính suy tưởng triết lí. BÀI 3 : ĐÒ LÈN Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. ..) -Phép tu từ ẩn dụ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đa dạng ( con tàu. tình cảm của người ra đi .

. Đọc . giọng điệu ? đi “thập thững”. Bài thơ gợi nhắc về quê nhà và cảm xúc ngậm ngùi. Nội dung cơ bản: . có cốt truyện. thì bài thơ này có giá trị khơi nguồn cho thân phận con người ( cùng với các tác phẩm văn xuôi NBCT. Đặc sắc nghệ thuật: . II.Khổ cuối : Nỗi xót xa. chiến tranh → hiện thực dữ dội. có *Hoạt động 3: Tổng kết nhân vật.Tổng kết: Bài thơ như một câu chuyện kể. trong dịp nhà thơ trở về quê hương Thanh Hoá. .…) 2.Ngôn ngữ thơ giản dị. bổ sung.3 khổ giữa :Kí ức về người bà Người bà cơ cực. day dứt. Nếu so với mạch cảm hứng của thơ ca chống Mỹ nhận xét. khước từ sự thi vị hoá dĩ vãng → cách nhìn mới về quá khứ.2 khổ đầu : Kí ức về tuổi thơ: hồn nhiên. day dứt về thân phận con người. III.Thao tác 1: HS đọc bài thơ . trong sáng nhưng giàu sức đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: biểu cảm “bay mất”. một ăn năn…khi tác giả trở về thì bà đã mất → Một bếp lửa chờn vờn sương sớm nỗi buồn sâu. bắt chim sẻ. “tôi đâu biết”. NĐBTCTTH. Một bếp lửa ấp iu nồng đượm → Sự kết nối giữa hồi ức riêng tư với lịch sử dân tộc. một xa xót.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) + Kí ức thời tuổi nhỏ của nhà thơ hiện lên như thế nào ? nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? + Hình ảnh người bà hiện về trong kí ức nhà thơ như thế nào? Tình cảm của tác giả đối với bà? +So sánh với hình ảnh người Năm học 2009 . lâu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. hiếu động ( câu cá. chút cay đắng. “nhà…bay mất”.Thao tác 5: HS trình bày . Văn học chuyển từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư thế sự. đâu hết”. “năm đói”. “rủ nhau từ ngữ. trộm nhãn…) → cái nhìn thẳng thắn về quá khứ.Giàu tính suy tưởng. Từ việc phản ánh số phận cộng đồng nay chú ý tập trung đào sâu về thân phận con Thao tác 3: HS trình bàyGV người .Giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng buồn thấm thía và xen lẫn GV nhận xét. ) nhưng giàu tình yêu thương. Cỏ lau. . khi hoàn cảnh ls thay đổi → quan niệm về văn nhắc đến trong bài thơ ntn? chương thay đổi . ăn năn + Hiện thực chiến tranh “Tôi đi lính…lâu…” → con bà tảo tần cùng bếp lửa sưởi người bị cuốn theo dòng chảy lịch sử ấm tuổi thơ của Bằng Việt: + Hình ảnh người bà là một ám ảnh. . một niềm vui. “bay tuốt”. khủng khiếp “mò cua xúc tép”. tinh nghịch. hình ảnh. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa * Lưu ý : Bài thơ được viết sau khi đất nước đã im tiếng + Hiện thực chiến tranh được súng.2010 . xa lạ với cái nhìn thi vị lý tưởng hoá. BKC. được viết năm 1983.Thao tác 4: HS thảo luận về .. đức hi sinh âm thầm → Đó là người bà của đời thường. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 96 Töôøng .Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ ( rút trong tập Ánh Trăng ). “bán trứng”.hiểu: 1. . *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . chiêm nghiệm. vất vả ( vì nghèo đói. có không gian và thời gian. Câu chuyện như dòng suy tư của nhà thơ về quá khứ với tuổi thơ trong sáng và người bà kính yêu. bổ sung.

Câu có hiện tượng lặp cú pháp ( kết cấu ngữ pháp) : TT1.SGK.câu Sự thật là….MỤC TIÊU BÀI DẠY . GV gọi 3 HS lên bảng . PHÉP LẶP CÚ PHÁP BT1 a. đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc CMT8 là đánh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 97 Töôøng .GV cho HS xem bài tập trước ở nhà . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . C.Tiết sau học Tiếng Việt : Thực hành một số phép tu từ cú pháp Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới RÚT KINH NGHIỆM : 12 : 36. Phép lặp cú pháp Yêu cầu cần đạt I.→ P ( thành phần phụ tình thái) – C (chủ ngữ) – V1 – V2 ( 2 VN) .Sự thật là… BT1→ GV nhấn mạnh yêu .HỌC I. Lên lớp.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . “mà”) * Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn có âm hưởng đnah thép. Củng cố .Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp. hùng hồn.Ổn đinh lớp II. GV gọi hs lên bảng trình bày → sửa chữa chung . Tài liệu tham khảo . .2010 Quả là một bài thơ có sức ám ảnh lớn.Dân ta … cầu của đề * Phân tích : .Câu : Dân ta …→ C.Kiểm tra bài cũ III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . B. phép liệt kê. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Làm bài tập phần I. phép chêm xen): đặc điểm và tác dụng của chúng.V ( + phụ ngữ chỉ đối tượng) – TN làm BT ( TN chỉ mục đích “để”.Về nhà học bài . SGV. Tiếng Việt : 10/11/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản của các bài ĐT Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . GV gọi HS đọc đề . TT2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.Giới thiệu bài mới IV. D. .Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết. thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của VN.

bổ sung . trong mỗi vế còn dùng từ đồng nghĩa. TT4.…) BT3. Cụ thể. HS sửa chữa.Ba câu thơ sau * Tác dụng : khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Ở mỗi câu TN. động từ.c. HS tự làm Hoạt động 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 98 Töôøng . sau đó GV cùng b. ko cố định về số tiếng)  Giống :đều thể hiện hiện tượng lặp kết cấu cú pháp Khác : ở BT2. sau đó GV cùng nghĩa với bé. trái nghĩa với già.b. phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp với phép đối. c. đối . GV gọi 4 HS lên bảng về nghĩa. d) tương ứng). về loại từ ( bán. bổ sung c. “ấu” vừa chỉ loài cây.Hai câu thơ đầu . đen. các tiếng đối nhau về từ loại và nghĩa ( đb là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thất ngôn bát cú) d. tự hào. GV gọi HS đọc đề BT2. tính từ). Hơn nữa. Lặp từ ngữ “Nhớ sao”. Ở câu đối : phép lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở 2 câu bằng nhau. mua → từ đơn. TT5.Ở thơ ĐL phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: Kết cấu ngữ pháp giống nhau. vừa có nghĩa là non ( “non” đồng nghĩa với “ấu”). “đại” vừa chỉ loài TT6. về kết cấu ngữ pháp của từng vế. rạng → từ đơn. hai vế lặp cú pháp nhờ phép đối chặt chẽ cầu của đề về số lượng tiếng. BT1→ GV nhấn mạnh yêu a. Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp ở: HS sửa chữa. trái nghĩa làm BT ( câu a. phép lặp còn phối hợp với phép đối (đối ứng từng tiếng trong 2 vế về từ loại. mỗi vế đều có 6 tiếng theo kết cấu ngữ pháp giống nhau ở mô hình Chủ ngữ (danh từ) Vế 1 Vế 2 Cụ già Chú bé Vị ngữ (động từ) ăn Trèo Thành tố phụ của VN ( danh từ tính từ) củ ấu non Cây đại lớn Trong đó.2010 TT3. Điều đó thường tồn tại trong một cặp câu ( câu trong văn biền ngẫu có thể dài. lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán * Tác dụng : biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở VB. b.Ở văn biền ngẫu. GV cho HS dưới lớp cây. số lượng tiếng bằng nhau. nhận xét. GV cho HS dưới lớp đổ chế độ thực dân và chế độ pk. hiện tượng lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao → như đã phân tích ( số tiếng. sảng khoái của chủ thể trữ tình . vừa có nghĩa là lớn ( “lớn” đồng nghĩa với “đại”) và trái nhận xét.

Soạn bài : Sóng ( Xuân Quỳnh) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 99 Töôøng . GV hướng dẫn.2010 Làm bài tập phần II.Về nhà làm BT . bổ sung Cũng cùng mục đích ấy là cách tách dòng liên tiếp.Vị trí và vai trò ngữ pháp trong câu : Tất cả các bộ phận in Làm bài tập phần III. gợi ý BT2. TT4. câu b. GV cho HS dưới lớp hành [ + những luật pháp dã man] . TT2. sau Phép chêm xen bộ phận được chú thích. dồn dập. . câu d của . phép liệt kê đã phối hợp với phép lặp cú pháp.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . GV cho HS dưới lớp quan trọng trong bình diện nghĩa tình thái của câu ( thể hiện nhận xét. V. câu b→ GV nhấn mạnh Kết cấu hoàn cảnh thì giải pháp yêu cầu của đề VD: không có mặc thì ta cho áo không có ăn thì ta cho cơm TT2. * Lưu ý : sau mỗi phần bài tập. khi đọc các bộ phận này cầu của đề đều được tách ra bằng ngữ điệu .b.d) xúc của người viết. GV gọi 2 HS lên bảng b. GV cho điểm học sinh ( các hs lên bảng giải BT) . sau đó GV cùng để vạch tội ác của TDP.Phép lặp cú pháp ( các câu có kết cấu ngữ pháp giống làm BT ( câu a. người viết đối với sự HS sửa chữa. cảm làm BT ( câu a. dấu ngoặc đơn ( hoặc còn có BT1→ GV nhấn mạnh yêu dấu gạch ngang) . Hoạt động 3 . TT3. Chúng xen vào trong câu để ghi chú TT1. HS sửa chữa. chỉ mặt vạch tên kủ thù dân tộc. phép liệt kê và phép chêm xen. GV gọi 4 HS lên bảng Hơn nữa chúng còn bổ sung thêm sắc thái về tình cảm. PHÉP LIỆT KÊ liệt kê a. sau đó GV cùng sự nhìn nhận. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . III. Phép II. câu c. Nhiều đoạn câu ( vế câu) liên tiếp theo TT1.b) nhau : C – V [ + phụ ngữ chỉ đối tượng] : VD : Chúng – thi TT4. hiện tượng mà các thành phâầnkhác biểu hiện). GV gọi HS đọc đề câu cùng một kết cấu gồm 2 vế như mô hình khái quát sau : a. đánh giá của người nói.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại tác dụng của phép lặp cú pháp.Dấu câu tách biệt : dấu phẩy. c. Chú ý : khi nói. Củng cố . D. phối hợp với phép liệt kê nhận xét. GV cho HS thảo luận theo Phép liệt kê phối hợp với phép lặp cú pháp → có tác dụng bàn nhấn mạnh và khẳng định sự đối đãi chu đáo đầy tình nghĩa của TQT đối với tướng sĩ trong hoàn cảnh khó khăn. đậm trong các câu đều ở vị trí giữa câu hoặc cuối câu. GV gọi HS đọc đề câu thêm một thông tin nào đó a. HS về nhà làm cho HS tự làm BT2 ở nhà. PHÉP CHÊM XEN BT1. Trong đoạn trích bài HTS. Những phần chêm xen đó có vai trò TT3. bổ sung việc.Tác dụng : Ghi chú hoặc giải thích cho từ ngữ đi trước.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . …………… thì …….

Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu. . Tìm hiểu bài Hoạt động của thầy và trò.HỌC I.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . phát vấn. C. Tài liệu tham khảo . đàm thoại.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . bất diệt.Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giới thiệu bài mới IV.Kiểm tra bài cũ Gọi HS làm BT cho về nhà trong bài thực hành tiếng Việt Thực hành một số phép tu từ cú pháp III. nêu vấn đề. 38 Đọc văn : 11/11/2008 : SÓNG (Xuân Quỳnh) A.GV cho HS tìm hiểu. SGV.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 37. Lên lớp GV triển khai bài dạy theo cách kết hợp đọc diễn cảm.SGK. Nội dung cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 100 Töôøng .Ổn đinh lớp II. nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ. B. xây dựng hình ảnh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . soạn bài theo câu hỏi huớng dẫn học bài ở nhà .

không hiểu mình . nghệ thuật của 2 khổ thơ đầu. . . .Tác giả đặt mqh anh –em tương ứng với sóng biển.Khát vọng tình yêu .Sông . hồn nhiên. GV gọi HS nêu cảm nhận → Miêu tả những trạng thái đối lập.dịu êm.Sóng: ngày xưa. TT1. và + 5 khổ giữa: Sóng . → Liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu. TT3. thơ XQ? * Đề tài: tình yêu → XQ có cách thể hiện riêng.Những đặc điểm nổi bật trong hồn * Xuất xứ: sáng tác 1967. tự nhận thức.Tóm tắt những nét chính trong cuộc . Sóng-suy nghĩ.2010 HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I. . đa dạng của những chung về bài thơ con sóng.Dữ dôi .tìm ra bể → Ẩn dụ: sóng không bằng lòng với khuôn khổ nhỏ hẹp mà khao khát vươn ra biển cả TT2: Hãy nêu những nhận xét của → khát vọng tự khám phá. * Cảm nhận chung HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 1. đạt một quan niệm mới mẻ và khát vọng mãnh liệt trong TT4: Ở khổ thơ 2.Sóng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sau * Bố cục: 3 phần đó đặt câu hỏi + 2 khổ đầu: Sóng biển và tình yêu -Em hãy cho biết xuất xứ.Tác giả: SGK TT1: Đọc tiểu dẫn SGK? * P/c thơ : tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn. Tìm hiểu chung phần tiểu dẫn. em có cảm nhận gì về . Nguyễn a.Câu hỏi tu từ: Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau? → XQ dựa vào quy luật tự nhiên để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 101 Töôøng . đồng điệu trong tình yêu.hiểu: cục?. Sóng biển và tình yêu: thơ. chân thành đằm thắm và luôn da TT2:GV yêu tóm tắt những ý cơ bản diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. trăn trở. . nhu cầu tìm hiểu. tác giả thể hiện tình yêu.bồi hồi trong ngực trẻ: tình yêu là sử dụng những biện pháp nghệ thuật khát vọng lớn lao. khám phá → tình yêu chín chắn đầy suy nghĩ. XQ đã biểu biểu cảm của bptt đó. vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại. gì để biểu đạt ý thơ? Phân tích giá trị * Giọng thơ chân thực. Hết tiết 37.tình yêu? sóng trước thời gian. mối quan hệ giữa sóng – tình yêu ntn? 2. ngày sau: vẫn thế → sự trường tồn của sóng . in trong tập Hoa dọc chiến hào. TT3: Theo em ở 2 câu thơ này XQ đã . ồn ào . tự nhiên đầy suy tưởng. + 2 khổ cuối: Sóng .lặng lẽ → mở đầu bằng 4 tính từ.Tác phẩm chính: SGK đời Xuân Quỳnh? 2.Điệp từ: em nghĩ: quay về lòng mình. đề tài. tươi tắn. TT5:Nhận xét chung về nội dung và phân tích.Củng cố . 1.suy nghĩ. Sự băn khoăn Bính. khát khao sự em về cách mở đầu bài thơ của nữ sĩ đồng cảm. Đọc .khát vọng vĩnh cửu của tình yêu xuyên suốt bài thơ và tạm chia bố B. Tác phẩm .. trăn trở ( những nỗi niềm nhận xét âm điệu bài thơ? tâm sự của tình yêu) -Hãy xác định hình tượng bao trùm. XQ? Qua đó. trăn trở: Liên hệ: Thơ Xuân Diệu. GV gọi HS đọc bài thơ .

Ngôn từ.phương nam + Em hướng về anh một phương → tình yêu hết mình.. tâm trạng. thức”? TT9: XQ đã gửi gắm điều gì qua khổ 6. Nỗi nhớ .LH: TY trên dòng sông quan họ.  Qua hình tượng thơ song hành: sóng và em.Khổ 5: tăng số lượng câu thơ → cảm xúc dạt dào. .Em → nhớ anh đắm say hơn bội phần. Kết luận: 1. tha thiết mà mạnh dạn. dứt khoát.. được khẳng định một cách rạch ròi. Nỗi nhớ choáng ngợp cõi lòng không chỉ trong ý thức mà thấm sâu vào trong tiềm thức. vừa sinh động những trạng thái. Sóng .Kết cấu tương đồng. Ở khổ thơ 8 nỗi niềm của XQ gửi gắm có điểm giống với ý kiến này không? Hãy lí giải. XQ thể hiện một cái tôi sôi nổi. hòa hợp giữa sóng và em. chân thành bộc lộ mình. mãnh liệt. một trạng thái bất an bàng bạc trong cách cảm nhận hạnh phúc của XQ”. Kết cấu này có tác dụng như thế nào khi thể hiện cảm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 102 Töôøng . không thể lí giải. → Bày tỏ tình yêu một cách chân thành.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Niềm tin và sự chung thuỷ Khổ 6 + 7: + dẫu xuôi . + Sóng nhớ bờ mãnh liệt. giản dị → hội tụ nhiều nét tiêu biểu trong phong cách thơ XQ 2. thử thách để đạt đến hạnh phúc. 3. Nghệ thuật: . TT11: Suy nghĩ của em về khổ thơ kết? HĐ4: Hướng dẫn HS tổng kết bài học TT1: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kết cấu của bài thơ.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu .7? TT10: “Có một nỗi lo âu.Muốn hoá thân thành sóng để giữ gìn tình yêu muôn đời → một tình yêu vĩnh hằng → Khát vọng cao cả. Nội dung: Qua hình tượng sóng. phấp phỏng về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc (cảm giác thường trực trong thơ XQ ở giai đoạn sau ). mang tính nhân văn C. b. TT6: Phát hiện những đặc sắc nghệ thuật được XQ sử dụng để diễn tả những nỗi niềm của tình yêu? Nhận xét giọng điệu thơ? . → Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. + Sóng tới bờ dù cách trở: Tình yêu là sức mạnh để em và anh vượt qua gian lao. tuyệt đối.Nhịp điệu tự nhiên. dẫu ngược .phương bắc. XQ đã diễn tả vừa cụ thể. hình ảnh trong sáng. . đầy bí ẩn. c.2010 truy tìm khởi nguồn của tình yêu nhưng nguồn gốc của sóng cũng như tình yêu đều bất ngờ. những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim người phụ nữ đang rạo rực yêu đương.Cuộc đời con người là ngắn ngủi → nhạy cảm được sự chảy trôi của thời gian → Âu lo. TT7: Khổ thứ 5 có gì khác so với các khổ thơ còn lại trong bài? Giữa sóng và em có quan hệ như thế nào? Hãy phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của XQ ở khổ thơ này? TT8: Em hiểu như thế nào về ý thơ “lòng em . tha thiết . thủy chung. linh hoạt .

.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn xúc của nhân vật trữ tình? TT2: Bài thơ là lời tự bạch của 1 tâm hồn phụ nữ đang yêu. nồng hậu. luyện tập: GV nhấn mạnh lại nd bài học :bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: . SGV. thuyết minh trong bài văn nghị luận. . mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. miêu tả. chân thành..Cần thấy được khi vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghi luận phải xuất phát từ mục đích và nội dung nghị luận.SGK. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Bài thơ Sóng gợi cho em những suy nghĩ gì về tình yêu? Hình tượng sóng và em được nhà thơ XD với dụng ý nghệ thuật như thế nào? D. B.So sánh cảm xúc về tình yêu của XQ qua Sóng và XD qua Vội vàng.Làm văn : 19/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A.Học thuộc bài thơ và nắm kĩ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Chuẩn bị bài:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 39 .Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự.2010 V. . Năm học 2009 .Bước đầu nắm được cách vận dụng kết hợp các phương thức đó trong một đoạn. tâm hồn người phụ nữ đó có những điểm gì?. Theo cảm nhận của em. biểu cảm. . Củng cố. Tài liệu tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 103 Töôøng . một bài văn nghị luận.Hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK .

2.Yêu cầu đối với việc vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự.2010 . TÌM HIỂU BÀI: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt: tự sự. chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng. . tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. và do đó. miêu tả. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: Em hãy cho biết những hình tượng xuyên suốt trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh? Mối quan hệ của những hình tượng đó như thế nào? Bài thơ đó đã nói lên tâm trạng gì của nữ sĩ Xuân Quỳnh. nội dung nghị luận biểu đạt đó thực sự có tác dụng nâng cao + Khi đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận thì hiệu quả nghị luận. ỔN ĐỊNH LỚP II. Luyện tập vận dụng các phương thức tự sự. miêu tả. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: I. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) I. + Các yếu tố miêu tả. chân thực. có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. Phải diễn tả cảm xúc (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) đó bằng những từ ngữ. Trọng tâm là tổ chức luyện tập cho học sinh. Lên lớp GV cho hs luyện tập ( Vừa kết hợp ôn lại kiến thức lí thuyết vừa làm bài tập vận dụng) . miêu tả trong văn nghị luận: TT1: Ôn tập lí thuyết (?) Thế nào là phương thức biểu đạt tự sự.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. biểu cảm trong văn nghị luận: (?)Để việc vận dụng các phương thức + Phải xuất phát từ mục đích. chúng ta cầ chú ý người viết (nói) phải thực sự có cảm xúc trước những điều gì? những điều mà mình nói (viết).Yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng. miêu tả. C. biểu cảm trong văn nghị luận 1. Ôn tập lí thuyết: .GV cho HS tìm hiểu. tự sự được đưa vào bài văn nghị luận để làm những luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. soạn bài ở nhà . cụ thể. bổ sung hướng học sinh đi đến kết luận về sự cần thiết. đồng ruộng mênh mông. GIỚI THIỆU BÀI MỚI: IV. rừng núi bao la: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 104 Töôøng . sinh động hơn. làm cho bài văn có hiệu quả thuyết phục cao hơn. biểu cảm. miêu tả. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) (?) Vì sao trong bài hoặc đoạn văn nghị luận cần vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. câu văn có sức truyền cảm.Khi vận dụng phương thức biểu đạt biểu cảm trong văn nghị luận sẽ tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người đọc người nghe. trên cơ sở đó GV nhận xét. Bài tập: TT2: Thực hành: “Ở Đông Dương. III. hầm mỏ. .

Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà. giới thiệu... “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” “Người”.Từ những từ ngữ..Những từ ngữ biểu cảm. tính chất. vận mệnh tương lai của dân tộc. “Gửi thanh niên An Nam”) . buồn lắm: Họ đoạn văn trên? không làm gì cả. Đó là một tình cảm đau xót và lo lắng cho kinh tế. “Thế thì.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . câu cảm thán trong đoạn văn: “nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!”. tình cảm của người viết.. Ôn tập lí thuyết: . buồn lắm: Họ không làm gì cả”.là một con số không”. “. còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất. “Thanh niên già cỗi”.. của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày.. II. Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận 1.. những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác. .Thuyết minh là lối văn thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm. giải thích. những câu cảm thán trên bằng những từ ngữ tương đương câu bình thường thì chúng ta thấy đoạn văn là một sự phản ánh khách quan đơn thuần mà không thấy bóng dáng. Thế thì thanh niên thán biểu lộ tình cảm của tác giả trong của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn. “Những thanh niên. Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ + Học sinh thảo luận các câu hỏi sau: chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của (?) Hãy tìm những từ ngữ. nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh. “ Nói ra thì buồn. những câu cảm thán vào đoạn văn trên có tác dụng gì? Nếu sử dụng những từ ngữ khác tương đương hay những câu văn bình thường sẽ có sự khác biệt ra sao so với việc đưa những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán vào như trên? Nêu ví dụ? HĐ2: Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận TT1: Ôn tập lí thuyết: (?) Thế nào là văn thuyết minh? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 105 Töôøng . những câu cảm chúng ta là một con số không. .mà thôi!”. .. Nếu thay thế những từ ngữ.Trong một bài văn nghị luận cần có sự kết hợp với (?) Việc đưa những từ ngữ biểu cảm.2010 chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù. khó thu hút và gây được sự đồng tình của người đọc. “Chìm ngập”. nguyên nhân. là thái độ phê phán đối với những thanh niên trên..làm gì?”.. những câu cảm thán trên ta thấy rõ được tình cảm chân thành và thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước những thanh niên thiếu ý thức lao động..” (Nguyễn Ái Quốc..

2.Tác dụng: Nó giúp cho người đọc hiểu rõ vấn đề vào văn bản có tác dụng như thế nào? tác giả đang nghị luận. SGK/ 158-159 . thuyết phục? TT3: Gv gọi 1. Bài tập: Tìm hiểu văn bản mục I.Văn bản trên nghị luận về vấn đề: Không nên chỉ dựa vào chỉ số GDP để đánh giá thu nhập hàng năm của người Việt Nam mà cần phải dựa cả vào chỉ số GNP nữa.. . Dẫn chứng: Tác giả cung cấp cho người đọc hiểu thế nào là GDP. GNP. người viết đã sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt nào? Hãy chỉ ra chi tiết dẫn chứng? Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong một văn bản nghị luận có cần có sự kết hợp với yếu tố thuyết minh không? Vì sao? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) TT2: Thực hành bài tập: Bài tập SGK/ 158.) là tổng giá trị hàng hoá và dịc vụ do những người mang quốc tịch Việt Nam sản xuất ra trong một năm. IV.. ở cả trong và ngoài lãnh thổ nước mình..” (?) Việc đưa các yếu tố thuyết minh trên . đồng tình với ý kiến của tác giả đưa ra. khoa học và mới mẻ. viết bài văn theo yêu cầu của GV III. Luyện tập: TT1: Gv nêu đề bài -> Đề bài: Viết một bài văn nghị luận ngắn để phát biểu TT2: Gv gợi ý cho Hs làm bài: ý kiến trong buổi trao đổi về chủ đề “Nhà văn mà tôi ( Học sinh làm việc cá nhân) hâm mộ” trong CLB Văn học của nhà trường tổ (?) Chủ đề phát biểu của bài tập là gì? chức.159 mục I. từ đó làm cơ sở để kết luận: “Việc dùng chỉ tiêu GNP bên cạnh GDP vẫn còn hết sức cần thiết” + “GDP (.2 + Gọi 1 học sinh đọc văn bản trong SGK (Gv chiếu văn bản lên màn hình) + Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau: (?) văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận. (?) Em muốn phát biểu về nhà văn nào? về những điểm gì của nhà văn đó? (?)Để làm sáng rõ những điểm đó cần phải trình bày những luận điểm nào? Sắp xếp những luận điểm đó ra sao? (?) Xét xem cần vận dụng các phương thức biểu đạt nào và vận dụng thế nào để bài viết hấp dẫn.Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận là chính. giúp người đọc (nghe) hiểu rõ ràng. tác giả còn sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt thuyết minh.. Kết luận: (Ghi nhớ SGK/ 161) HĐ4: Kết luận: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 106 Töôøng . bổ sung.2010 yếu tố thuyết minh vì nó đưa lại những tri thức khách quan. chính xác các vấn đề đang nghị luận.) là giá trị tính bằng tiền của tổng hàng hoá và dịch vụ sán xuất ra trên lãnh thổ nước ta trong một năm” + “GNP (. 2 học sinh đọc bài viết của mình và nhận xét. Nói cách khác nó làm tăng sức thuyết phục cho văn bản rất nhiều so với việc không có HĐ3: Tổ chức cho học sinh luyện tập những lời giải thích đó. 2.

CỦNG CỐ: (?) Vì sao trong bài văn nghị luận thường kết hợp với cac phương thức biểu đạt khác như tự sự. ngoài việc sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận là chủ yếu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong văn bản nghị luận. biểu cảm. có nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác như trên ko? Khi vận dụng cần phải xuất phát từ đâu? (?) Tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt đó như thế nào? Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Làm bài tập phàn II.ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 40.2010 V.Văn : 24/11/2008 : ĐÀN GHITA CỦA LOR-CA Thanh Thảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 107 Töôøng . sgk/61 .HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Soạn bài: “Đàn ghi. 41 . Luyện tập ở nhà. thuyết minh? D. miêu tả.

Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu tiểu dẫn TT1.GV cho HS soạn bài ở nhà. siêu thực. Thơ ca mang diện mạo độc đáo khi viết về chiến tranh và thời hậu chiến.GV gọi HS đọc phần tiểu dẫn GV hỏi: .SGK. trăn trở về xã hội.Giới thiệu bài mới IV. cách gieo vần…→ Đóng vị trí quan trọng trong cách tân thơ Việt trên con đường hiện đại. . xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu. Cảm nhận vẻ đẹp mang hình thức biểu đạt với phong cách hiện đại của Thanh Thảo. cảm nhận cuộc sống ở bề sâu.Tư duy thơ : giàu suy tư. vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp để hướng dẫn HS tiếp cận văn bản. C. B. Lên lớp.Ổn đinh lớp II. biểu cảm.Thơ Thanh Thảo đào sâu cái tôi nội cảm.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . 2. chủ nghĩa siêu thực (Trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX với các tác Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 108 Töôøng .MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS 1. 3. Bồi dưỡng cho các em sự đồng cảm. thuyết minh ( bài viết ở nhà.Tài năng đa dạng: làm thơ. SGV.Kiểm tra bài cũ Gọi HS đọc đoạn văn nghị luận có sự vận dụng các phương thức biểu đạt : Tự sự. nhuốm màu sắc tượng trưng. 2/Bài thơ: a/ Xuất xứ: TT2.Nêu những nét chính về tác giả? Nội dung cần đạt I/ Tìm thiệu chung: 1/ Tác giả: (Sgk) . tiểu luận phê bình… nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc là thơ ca .Thơ ông là tiếng nói của người tri thức suy tư. GV sử dụng hình thức qui nạp. viết báo.HỌC I. . cách biểu đạt mới với câu thơ tự do. GV giải thích cho HS về chủ nghĩa tượng trưng. thương tiếc trước tài năng của Lorca và nghệ thuật thơ đặc sắc của Thanh Thảo. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . thời đại. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . đề tài tự chọn theo yêu cầu BT 2 trang 161) III. Tài liệu tham khảo .2010 A. miêu tả. Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả.

của cái đẹp. GV hướng dẫn HS tìm hiểu lời đề từ TT3. một con người tự do. Tạo sự khác biệt bởi cái tôi cá nhân nỗ lực tìm kiếm.Hình ảnh: + Hát nghêu ngao → (hoán dụ: chỉ cho Lorca) tiếng hát vô tư. cuối cùng tìm ra được cơ chế vận hành thống nhất của chúng).Theo em.nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lorca. tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào gợi liên tưởng Lorca? . Tìm hiểu hình tượng Lorca GV hỏi : .hiểu văn bản: 1. (GV nói thêm : Trong trò chơi ru bích. của chủ nghĩa nhân văn. vầng trăng chếnh choáng.Âm thanh tiếng đàn được miêu tả ntn? tượng trưng cho điều gì? GV cho HS nhận xét 6 câu đầu GV hỏi : - Cái chết của L được khắc hoạ qua những Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 109 Töôøng . trước nghệ thuật TBN già cỗi. Âm thanh thoát lên từ những bọt nước.22: Niềm tiếc thương Lor-ca và thông điệp nghệ thuật * Câu 23. b/ Lor-ca và cái chết oan khuất. + H/ả Lor-ca như một đấu sĩ với khát vọng tự do. Nêu xuất xứ của bài thơ? Chia bố cục. Lời đề từ : “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” → câu thơ trong bài Ghi nhớ của Lorca → câu thơ ám ảnh. + Tiếng đàn bọt nước: Tượng trưng cho cái giản dị mát lành. bi phẫn * Câu 19. II/ Đọc .31: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca. nghệ sĩ cô đơn * Câu 7. có thể gợi liên tưởng đến loài hoa li la ( đinh tử hương). bi phẫn ( câu 7 → câu 18) . + Áo choàng bê bết đỏ / bị điệu về bãi bắn/ đi như TT3. nghệ sĩ cô đơn ( câu 1 → câu 6) * Hình ảnh: . người chơi tự do xoay chuyển các ô màu để thử nghiệm những phương án mà mình chọn. gợi cảm hứng sáng tác và chi phối âm điệu bài thơ.Ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam) Năm học 2009 . dân chủ trước nền chính trị TBN độc tài lúc bấy giờ. vô hại.Áo choàng đỏ: gợi đến + Cái nền đặc trưng của văn hoá TBN. 2/ Hình tượng nghệ sĩ Lor-ca: a/ Lor-ca. hiện thân cho lòng yêu sự sống. + Sự cô đơn của Lor-ca trước thời cuộc chính trị.18: Lor-ca với cái chết oan khuất. khám phá cái tôi chưa biết.hiểu văn bản TT1. . yên ngựa mỏi mòn + Phong cách nghệ sĩ dân gian tự do.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn giả tiêu biểu Bodơle. một con người tự do. GV gọi HS đọc bài thơ TT2. nghệ sĩ cô đơn. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .Đi lang thang về miền đơn độc. Pon-Eluya. bay lên không trung → nở hoa → Tài năng nghệ thuật của Lor-ca với khát vọng cách tân nghệ thuật → Lor-ca. * Âm thanh tiếng đàn: + Li –la li-la li-la : âm thanh mô phỏng nốt nhạc li la . người nghệ sĩ cách tân.2010 Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích” năm 1985 b/ Bố cục: Gồm 4 phần: * Câu 1 – 6: Lor-ca – con người tự do.

Hình ảnh nào trong những câu thơ cuối giàu sắc thái tượng trưng? Những d.Âm thanh tiếng đàn chuyển đổi cảm giác.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn hình ảnh nào ? Thủ pháp nghệ thuật? Năm học 2009 . c/ Niềm xót thương Lor-ca và thông điệp nghê thuật ( câu 19 1 22) GV cho HS nhận xét phần này. về nỗi đau. tròn. nghệ thuật ?  Với các biện pháp nghệ thuật: đối lập. ẩn dụ.Đường chỉ tay: ẩn dụ về định mệnh nghiệt ngã cắt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 110 Töôøng . thành thứ cỏ mọc hoang. lá xanh. Nỗi tiếc thương trở thành thông điệp về tình yêu nghệ thuật. + Cùng với câu đề từ : ẩn chứa thông điệp nghệ thuật về sự cách tân hãy vượt qua cái cũ. Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca ( câu 23 → hết) hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? . về cái đẹp. hoang” + Tiếng đàn trở thành linh hồn. hoán dụ. Song dù bọn phatxit đã giết Lorca nhưng ko thể giết được tiếng thơ. một thân phận của trái tim tử thương.… thành hình khối. nỗi đau.Thông qua hình ảnh tiếng đàn cùng giả. Nỗi đau xót và tiếc thế nào về tâm sự của Lorca? thương về cái chết Lorca → Mang ấn tượng nỗi đau và vẻ đẹp  Thái độ ngưỡng mộ. thành dòng máu chảy → ẩn dụ về theo tượng trưng cho tình yêu. về cái chết. cuộc sống của tác .Ý nghĩa của câu thơ “Không … những cách tân nghệ thuật ko ai tiếp tục .“Không ai chôn cất… cỏ mọc hoang” gợi nhiều nét nghĩa GV hỏi : +Nỗi đau đớn về sự ra đi của Lorca và niềm tiếc nuối . cảm xúc tinh tế. nỗi ám ảnh của dân tộc TBN ( lúc này cũng là lúc dân tộc TBN đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu 1936 1939) .2010 người mộng du ( hoán dụ : chỉ cái chết) Hậu quả tàn khốc: cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của Lorca → nỗi xót xa ngàn đời. Nó sẽ sống giản dị mà kiên cường như cỏ dại. Tiếng đàn có sức sống như “cỏ mọc hoang” → tượng trưng cho sự bất khuất. so sánh. âm thanh vỡ ra thành màu sắc. . . Cái đẹp ko thể bị huỷ diệt. tiếng đàn của ông ( cái đẹp) . mãnh liệt tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi tráng của Lorca. tròn bọt nước vỡ tan. lá xanh. em hiểu như .…Cảm nhận đầy dư ba và gợi sức liên tưởng: Cái đẹp bị bạo điều gì? Thủ pháp lực tàn ác huỷ diệt. thần tượng cũ để làm nên cái mới.Âm thanh tiếng ghi ta: nâu. với lời đề từ của bài thơ. trân trọng của tác giả đối với Lorca. câu thơ mang màu sắc của CNST. trường tồn. sinh thể. giàu nhạc điệu. ròng ròng máu chảy: sự . Nghệ thuật thiếu vắng kẻ dẫn đường. nâu.Giọt nước mắt …trong đáy giếng: Thấp thoáng gợi lại cái chết oan khuất của Lorca. cô gái ấy.

. Đồng thời thể hiện niềm ngưỡng mộ và xót thương và nói lời đồng điệu của mình với bậc tiền nhân Lorca xứ sở TBN. TT4. kết thúc. các thủ pháp láy từ. gợi cõi chết. .. Bố cục : 3 đoạn .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV cho HS nhận xét GV hỏi : . *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . III/ Tổng kết: 1/ Nghệ thuật: . ghi ta màu bạc.li la.siêu thực có sức chứa lớn về nội dung.Các hành động: ném lá bùa.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Em có suy nghĩ gì về sự ra đi của Lorca? Năm học 2009 . biểu tượng .Kết hợp hài hoà hai yếu tố thơ và nhạc.Ba khổ cuối II.Hoàn cảnh sáng tác : Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời → TH sáng tác bài thơ này “điếu văn bi hùng”.Mô phỏng âm thanh các nốt đàn ghi ta và mang dáng dấp ca khúc: Chuỗi âm thanh “Li la. . một sự lựa chọn. tìm một sự bình yên. Hướng dẫn Đọc .  Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ.. -.Thể thơ tự do.. siêu thoát. Tìm hiểu chung 1.Hiểu 1. GV cho HS nêu yếu tố âm nhạc trong bài thơ. thiên tài Lor-ca. 2/ Nội dung: Tác giả khắc hoạ cuộc đời nghệ sĩ Lor-ca với lý tưởng cách tân nghệ thuật và cái chết oan khuất. điệp từ . 3/Yếu tố âm nhạc trong bài thơ: .Thao tác 1: HS đọc bài thơ Nội dung cần đạt I. b. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM BÁC ƠI ( Tố Hữu) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.. Tác giả 2.2010 ngang sự sống của Lorca.Vần và nhịp. Bốn khổ đầu : Nỗi tiếc thương người đã mất Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 111 Töôøng . không dấu hiệu mở đầu.Sử dụng h/ả.Bốn khổ đầu .li la” luyến láy ở đầu và cuối như khúc dạo đầu và kết thúc bản nhạc.Sáu khổ giữa .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. . dòng sông. không dấu câu. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết . . . ném trái tim: có ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ.

Hướng dẫn Đọc .Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . . bổ sung. Bài thơ được dịch và in ra 10 thứ tiếng. Nội dung cần đạt I. Năm học 2009 .Bao trùm tác phẩm là tiếng nói ca ngợi Tự do. II. chiến đấu vì tự do. khiêm tốn. .Thao tác 1: HS đọc bài thơ .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. Tìm hiểu chung 1. vĩ đại 3. .Tự do hiện diện khắp nơi.Một con người bình dị. Đây cũng là bài thơ tiêu biểu cho chất trữ tình chính trị của ngòi bút TH *Hoạt động 3: Tổng kết TỰ DO Ê. 2. Ba khổ cuối : Bày tỏ tình cảm của người dân VN với Bác và lời ước nguyện: bộc lộ niềm thương tiếc bằng niềm tin và lời ước nguyện đi theo con đường của Bác. đau đớn khi nghe tin . III. .Niềm tiếc thương trào dâng mãnh liệt khi Người vắng bóng  Nỗi đau đớn khôn nguôi trước sự ra đi của Bác 2. gần gũi. bằng nhiều hình thức khác nhau.Điệp từ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 112 Töôøng . hi sinh quên mình  con người cao cả. rồi được máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thả xuống các vùng bị quân đức chiếm đóng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Sáu khổ giữa : Tái hiện chân dung Bác ( kể công đức người đã mất) . Tác giả 2.Tự do trở thành khúc đồng ca thiêng liêng của tất cả mọi người yêu tự do.Tâm trạng bàng hoàng. → Tâm hồn tha thiết với Tự do của tác giả. Nội dung . . Tổng kết : Bài thơ tập trung khắc hoạ nỗi đau đớn của ngưwif dân VN khi Bác qua đời. Hoàn cảnh sáng tác : bài thơ được viết giữa những ngày nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng ( 1941) .2010 .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. Nghệ thuật .LUY-A Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Hiểu 1. bổ sung.Một người giàu tình thương.Thiên nhiên và con người chung nỗi đau .

sách tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 113 Töôøng .Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một bài văn nghị luận. . sự đan xen.Giàu nhạc điệu.Sách giáo khoa . thính giác. Tổng kết : Bài thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tự do đồng thời thể hiện rõ đặc điểm thơ độc đáo và sâu sắc của Ê luy a *Hoạt động 3: Tổng kết V.Hình ảnh thơ trừu tượng . so sánh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: .sách giáo viên. tiếng đàn.In đậm dấu ấn của CNST : dòng cảm xúc ngẫu hứng. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Qua bài thơ có thể thấy tài thơ Thanh Thảo .Bài thơ mượn cây đàn.Về nhà học bài .Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận. . Phương tiện: .luyện tập .Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kỹ năng về các thao tác lập luận chứng minh. D. trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là hai trong sáu thao tác lập luận nói trên.Soạn bài : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 42 . thoải mái tuôn trào không cần đến trật tự lôgic thông thường.2010 . . tính chất mơ hồ. III. đa nghĩa. hoà quyện của những hình ảnh thị giác. Củng cố . trừu tượng của ngôn từ. để diễn tả nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến ông ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . đúng hơn. bác bỏ và bình luận. phân tích. B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: I. giải thích.Làm văn : 26/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN A.

HS soạn bài ở nhà Lên lớp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Đồ dùng dạy học II.Thiết kế bài dạy . Ôn định lớp.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I. GV kết hợp các phwong pháp nêu vấn đề. gợi mở.2010 .Bài mới: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 114 Töôøng .Kiểm tra bài cũ Cảm nhận của em về hình tượng Lorca III. Cách thức tiến hành: . thảo luận nhóm C. II.

phải có thái độ nghiêm túc và biết xây dựng 115 cách đọc sách phù hợp) -B2:Trình bày ý: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc Töôøng .TT1: Hãy nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác? HS: nhắc lại các thao tác lập luận: phân tích.sách mở rộng những chân trời mới và có một tầm quan trọng trong đời sống con người nên việc đọc sách là hoạt động không thể thiếu và đem lại lợi ích vô cùng to lớn) .dựng dàn bài +B2:trình bày ý +B3:Diễn đạt các ý đã chuẩn bị thành một đoạn văn hoặc một bài văn sử dụng các thao tác lập luận kết hợp -TT5: Các nhóm viết trên bảng phụ và cử đại diện nhóm lên trình bày .các nhóm khác góp ý bổ sung sau đó GV chốt lại kiến thức bài tập -TT4: GV nêu vấn đề và chia nhóm hướng dẫn HS viết BT3 trang 175 theo 3 bước ở phần gợi ý SGK trang 175 +B1:xác định chủ đề và x.Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.Đọc sách như thế nào?(Từ ích lợi của việc đọc sách.. . Bài tập3/175 Đề bài:Hãy triển khai một luận điểm thành một đoạn văn trong bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ về việc đọc sách *Các bước tiến hành: -B1: +Chủ đề:những suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách +Xây dựng dàn ý: .ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội .giải thích. .) .TT3:Gọi đại diện nhóm lên trình bày.TT2: Giáo viên chốt lại kiến thức và chuyển sang phần luyện tập. Luyện tập 1.sửa chữa để hoàn chỉnh đoạn văn và nhấn mạnh lại nguyên tắc cũng như tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận .so sánh.TT6:GV đánh giá.. .. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập các bài tập.bình luận .các nhóm khác nhận xét.. .TT2: GV chia nhóm học sinh để thảo luận bài tập trên với những câu hỏi gợi ý: +Đoạn trích viết về vấn đề gì? +Trong ĐT tác giả đã vận dụng kết hợp những thao tác lập luận nào?Chỉ ra cụ thể .HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại kiến thức lý Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn thuyết về các thao tác lập luận. chứng minh.TT1: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2/174.TT7:Gọi HS đọc đoạn văn tham khảo SGK/176 để khắc sâu thêm cách viết một đoạn văn có sự kết hợp các thao tác lập luận NỘI DUNG CẦN ĐẠT I.Bài tập 2/174 a) Vấn đề đoạn trích nêu: Tác giả tố cáo một cách toàn diện những tội ác tày trời của thực dân Pháp b) Các thao tác lập luận được vận dụng: -Thao tác phân tích -Thao tác chứng minh -Thao tác bình luận 2.Đọc sách là gì?(Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.2010 *Các thao tác lập luận đã học: -Thao tác lập luận phân tích -Thao tác lập luận so sánh -Thao tác lập luận chứng minh -Thao tác lập luận giải thích -Thao tác lập luận bình luận -Thao tác lập luận bác bỏ II.bác bỏ cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác . Ôn tập kiến thức: Năm học 2009 .Vì sao phải đọc sách? (.góp ý.

khúc chiết. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 116 Töôøng . Củng cố bài học: .Phải thường xuyên luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận. D.Soạn bài : “Quá trình văn học và phong cách văn học”.2010 IV. . .Phải nắm vững đặc trưng của từng thao tác lập luận cụ thể và có khả năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để viết một đoạn văn.hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ 2.Hướng dẫn HS làm bài tập 2b trong phần Luyện tập ở nhà SGK/176 Viết một bài văn nghị luận trong đóvận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến về một tác phẩm mới ra đời và đang được mọi người quan tâm bàn luận Gợi ý:Các ý chính + Giới thiệu tên tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm +Tóm tắt nội dung tác phẩm đó(TP viết vvề đề tài nào?Chủ đề?Đặc sắc nghệ thuật?) +Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm?Các loại ý kiến khác nhau? +Nêu ý kiến của anh chị(đồng tình hay phản đối?Vì sao) +Kết luận:Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề.Dặn dò -Làm các BT còn lại .Các thao tác lập luận giúp người làm văn có cách triển khai ý được mạch lạc.HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC-CHUẨN BỊ BÀI MỚI: 1.bài văn nghị luận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

ph¸t huy chñ thÓ H. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: GV híng HS n¾m ®îc I. Kh¸i niÖm QTVH a.Văn ( Lý luận văn học) : 26/11/2008 : QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh: .KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng hÖ thèng c©u hái nªu vÊn ®Ò.HiÓu ®îc kh¸i niÖm Phong c¸ch v¨n häc. æn ®Þnh tæ chøc II.N¾m ®îc kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh v¨n häc.44 .Cã kiÕn thøc phong phó. Ph©n biÖt lÞch sö v¨n häc (LSVH) Thao t¸c 1: HiÓu kh¸i niÖm víi QTVH QTVH lµ g×? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 117 Töôøng . . . bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu.KiÓm diÖn. Qu¸ tr×nh v¨n häc (QTVH) kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh VH. SGV. KiÓm tra bµi cò .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 43. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu VH tiªu biÓu 1. s©u s¾c khi viÕt nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc cã tÝnh lý luËn cao. thuyÕt tr×nh…. gîi më.Quan s¸t vÞ trÝ häc sinh theo s¬ ®å líp. .SGK. biÕt nhËn diÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña nã. C/ TiÕn tr×nh giê d¹y I. th¶o luËn nhãm. B¶ng phô… . Bµi "LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn" (?) §äc v¨n b¶n nghÞ luËn ng¾n theo chñ ®Ò tù chän mµ trong ®ã ®· vËn dông kÕt hîp Ýt nhÊt 3 thao t¸c lËp luËn ®· häc (Yªu cÇu cña bµi häc tríc) III. B/ Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh d¹y häc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giíi thiÖu bµi míi IV.

sö dông c¸c yÕu tè truyÒn thèng ®Ó + V¨n häc lu«n b¶o lu vµ tiÕp biÕn lµm ra c¸i míi cha tõng cã (Phong trµo th¬ míi 19321945) DÉn gi¶ng: nghÜa lµ bªn c¹nh nh÷ng tinh hoa cña v¨n 3. em cho biÕt thÕ nµo lµ QTVH Thao t¸c 2: QTVH lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt chung nµo? *Gièng: §Òu nghiªn cøu vÒ sô vËn ®éng cña nÒn v¨n häc *Kh¸c: . GV tæng kÕt) (?) VËy tõ sù ph©n biÖt trªn. Nã x¸c nhËn vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn cña v¨n häc ë tõng thêi kú lÞch sö 2. em h·y chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a LSVH víi QTVH (Chia nhãm. hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc thï lu«n g¾n bã víi ®êi sèng -> ®êi sèng vµ v¨n häc lu«n t¸c + V¨n häc lu«n kÕ thõa vµ c¸ch t©n ®éng lªn nhau DÉn gi¶ng: nghÜa lµ v¨n häc lu«n dùa trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng .2010 (?) Nh×n vµo s¬ ®å. GV hái.QTVH nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc kh«ng chØ trong qu¸ khø mµ cßn c¶ hiÖn t¹i lÉn dù b¸o vÒ t¬ng lai cña v¨n häc b/ QTVH lµ g×? Lµ sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ ë qu¸ khø. Quy luËt vËn ®éng cña QTVH -> 3 quy luËt: + V¨n häc g¾n bã víi ®êi sèng DÉn gi¶ng: VH lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .LSVH chØ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc trong qu¸ khø . HS tr¶ lêi. NhËn diÖn ho¹t ®éng cña häc d©n téc tiÕp thu cã QTVH ë c¸c trµo lu v¨n häc tiªu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 118 Töôøng .

§©y mïa thu tíi .TruyÖn KiÒu .ChÝ PhÌo DÉn gi¶ng: Trµo lu kh«ng . VËy qu¸ ntr×nh Êy cã ph¶i chØ lµ nh÷ng tr¸o lu 1. Kh¸i niÖm v¨n häc trªn kh«ng? T¹i sao a. NhËn diÖn vÒ PCVH . chØ ®Õn thÕ kû XVII míi cã trµo lu… ->Theo thø tù t¸c phÈm: Chñ nghÜa cæ ®iÓn.2010 a.Lµ mét hiÖn tîng cã tÝnh chÊt lÞch sö. khuynh híng. Huy CËn. Chñ nghÜa hiÖn thùc XHCN (?) VËy tõ nh÷ng t¸c phÈm trªn. t¸c (?) ViÖc t×m ra c¸c trµo lu phÈm. Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n. mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung b. phª b×nh…) v¨n häc trªn chÝnh lµ ®Ó II/ Phong c¸ch v¨n häc (PCVH) hiÓu sù vËn ®éng cña QTVH. C¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu * L©ý v¨n häc ViÖt Nam. x¸c ®Þnh c¸c trµo lu v¨n häc thÕ giíi nãi chung ë mét sè t¸c phÈm: .Mïa l¹c cã ngay tõ ®Çu khi VH míi ph¸t sinh. em h·y x¸c ®Þnh trªn nÒn v¨n häc thÕ giíi ®· tån -> C¸c trµo lu v¨n häc chØ lµ ho¹t t¹i nh÷ng trµo lu v¨n häc ®éng næi bËt cña QTVH. Kh¸i niÖm Trµo lu v¨n häc . c¶i biÕn nh÷ng tinh hoa cña v¨n häc thÕ giíi mµ kh«ng lµm mÊt ®i mµu s¾c d©n téc Thao t¸c 3: Bíc ®Çu ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu ®Ó hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña QTVH (?) ThÕ nµo lµ trµo lu v¨n häc biÓu Năm học 2009 . xuÊt hiÖn trong mét thêi ®iÓm nµo ®ã råi sau ®ã mÊt ®i -> ChØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cïng víi nh÷ng t¸c phÈm ®îc s¸ng t¸c theo mét c¬ng lÜnh chung. QTVH cßn nµo nghiªn cøu sù vËn ®éng trong tæng thÓ cña nÒn v¨n häc (t¸c gi¶. NguyÔn Tu©n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 119 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chän läc .Xu©n DiÖu. Chñ nghÜa l·ng m¹n.

Thèng nhÊt tõ cèt lâi nhng sù triÓn khai ph¶i ®a d¹ng. III/ LuyÖn tËp Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ PCNT cña NguyÔn Tu©n vµ Tè H÷u.Cã phÈm chÊt. ®æi míi . Nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?) VËy ngoµi nh÷ng t¸c gi¶ trªn. cã t¸c gi¶ nµo kh¸c ®îc kh¼ng ®Þnh phong c¸ch nh nh÷ng nhËn ®Þnh trªn kh«ng (?) NÕu kh«ng. c¸ch c¶m thô cã tÝnh chÊt kh¸m ph¸ . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 120 Töôøng . nghÜa lµ chØ duy nhÊt vµ ngêi ta gäi ®ã chÝnh lµ PCVH. GV chèt l¹i 5 biÓu hiÖn: . thÈm mü cao. ¶o n·o bËc nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Huy CËn).Giäng ®iÖu riªng biÖt. c¸ch nh×n. ®éc ®¸o cña mét t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh cuéc sèng -> ThÓ hiÖn tµi nghÖ cña ngêi s¸ng t¹o b»ng nghÖ thuËt ng«n tõ 2. giµu tÝnh nghÖ thuËt. Trong v¨n häc nã chÝnh lµ nh÷ng nÐt riªng biÖt.HÖ thèng ph¬ng thøc biÓu hiÖn c¸c thñ ph¸p kü thuËt mang dÊu Ên riªng .Sù s¸ng t¹o c¸c yÕu tè thuéc néi dung t¸c phÈm .2010 -> Míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Xu©n DiÖu).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ho¹t ®éng 2: Gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm PCVH vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã Thao t¸c 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH Năm học 2009 . VËy em hiÓu thÕ nµo vÒ PCVH Thao t¸c 2: T×m ra nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?)Thµnh tùu chÝnh cña QTVH kÕt tinh ë c¸c PCVH ®éc ®¸o. “Ng«ng” (NguyÔn Tu©n) -> Kh«ng (?) Em h·y cho biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch thêng nghe vÒ nh÷ng t¸c b. VËy PCVH ®îc biÓu hiÖn trªn nhng yÕu tè c¬ b¶n nµo -> Sau khi cho HS xÐt mét lo¹t vÝ dô cô thÓ ®Ó nhËn biÕt biÓu hiÖn PCVH. H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH gi¶ trªn Phong c¸ch chÝnh lµ ngêi.

E/ Rót kinh nghiÖm bµi d¹y Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 45. phãng tóng. . khuynh híng sö thi kÕt hîp c¶m høng l·ng m¹n. Làm văn : 5/12/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 121 Töôøng .N¾m ch¾c kiÕn thøc bµi häc. GV cho HS luyÖn tËp bµi tËp 2 (SGK trang 183) -> HS tr¶ lêi. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ QTVH vµ PCVH.NguyÔn Tu©n:Tµi hoa. uyªn b¸c (Ng«ng).Tè H÷u: Tr÷ t×nh.Giê sau häc lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3. GV tæng kÕt V/ Cñng cè (?) Ph©n biÖt chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa l·ng m¹n qua 2 t¸c phÈm: "Hai ®øa trÎ" (Th¹ch Lam) vµ "ChÝ PhÌo" (Nam Cao) D/ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ . giäng ®iÖu t©m t×nh ngät Ho¹t ®éng 3: Trªn c¬ së ngµo.Lµm bµi tËp cñng cè. .ChÝnh trÞ.2010 .

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Giới thiệu bài mới IV. lập dàn ý.2010 A..Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận văn học . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 122 Töôøng .GV : +Đề + Đáp án + Phần nhận xét bài làm của học sinh + phần lỗi → sửa chữa .Ổn đinh lớp II.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . sửa chữa lỗi bài viết. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài thi học kì I B..Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.Kiểm tra bài cũ III. HS : Kiến thức về một bài làm văn NLVH ( cụ thể: Cách làm bài nghị luận văn học về một bài thơ. đoạn thơ).HỌC I.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . C.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .LẬP DÀN Ý ( ĐÁP ÁN) (đề 2) . đối đáp…). đề Câu 2. giọng điệu trữ tình ( lời bày Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn tỏ.Tố Hữu) I.Câu 1: Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc .2010 Đề 1 Hoạt động 1 Câu 1. con người VN anh dũng. đoạn thơ) 2. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. 3. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến 1.GV cho hs dưới lớp nhận xét. hình tượng trung tâm. dẫn chứng minh hoạ ( 3đ) Câu 2.GV gợi ý cho hs về yêu cầu *Đề 1 1. đằm thắm. hình tượng đất nước. kháng chiến chống Pháp.Tư liệu Dẫn chứng trong 2 tác phẩm trên và các tác phẩm văn học khác cùng đề tài TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý II. từ ngữ → Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 123 . quật cường. sau 5 phút GV gọi hs Đề 2: trình bày GV cho hs nhận xét. đề tài của bài thơ . tư liệu của đề ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành ( Tây Tiến – Quang Dũng) HS thảo luận. nội dung.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. cảm hứng yêu nước. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc …………………………. bổ sung cho Câu 1.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài.Thể loại : NLVH thức đã học ( cách làm bài nghị luận về một bài thơ.Câu 2: Chân dung người lính Tây Tiến.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý . ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh hoạ.. Câu 1: trong phần lập dàn ý . tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng.Nội dung : . cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc bổ sung cho hoàn chỉnh . Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau : Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ( Việt Bắc . Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ TT – QD và lấy hoàn chỉnh . . cách sử dụng hình ảnh .

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.luyện tập Năm học 2009 .2010 D. Củng cố .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Soạn bài: Người lái đò Sông Đà RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 124 Töôøng .

SGK.Nắm một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN và VHNN đã học trong sách Ngữ văn lớp 12 tập 1. C. tác giả. nhận xét. Sau đó. ngôn ngữ văn học.Kiểm tra bài cũ III.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) c.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 125 Töôøng .HỌC I. bổ sung → GV hoàn thiện nội dung bài học cho HS.Từ 1945 → 1975 +Vài nét về hoàn cảnh lịch sử. Ôn tập : 5/12/2008 : ÔN TẬP VĂN HỌC A. văn hoá +Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu a. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) 1. B. 52. SGV. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK Yêu cầu cần đạt Câu 1. GV cho hs thảo luận. Lên lớp GV cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Định hướng chung : Phần ôn tập. Tài liệu tham khảo .Hoàn cảnh lịch sử.Ổn đinh lớp II.Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ : sự kiện.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 17. Từ sau 1975 đến hết TK XX . GV cho HS trong lớp nhận xét → đáp ứng nội dung phần ôn tập.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . . xã hội và văn hoá . . GV gọi HS đọc nội dung ôn tập ( từng câu 1).. 18 : 51.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Giới thiệu bài mới IV. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Lên lớp. GV cho HS trả lời tại chỗ hoặc cho HS thảo luận hoặc cho HS lên bảng trình bày. tác phẩm. Hoạt động 1 TT1. hình tượng.GV cho HS soạn bài ôn tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong . Vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thứ đó. xã hội. GV cho HS soạn bài trước ở nhà. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) 2. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 1.

GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. *Mục đích : .Quan điểm sáng tác . tìm kiếm con đường đổi mới. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? ( 3 đặc điểm) a. *Đối tượng: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 126 Töôøng .Tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về quyền độc lập. đồng thời còn là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lí lẽ của bọ TDP xâm lược. Hoạt động 2 TT1. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. Thơ ca Câu 4. Nền văn học hướng về đại chúng c. Năm học 2009 .Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. đề cao sự sáng tạo. mang tính nhân văn. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. sâu sắc và toàn diện. Hoạt động 3 TT1. → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) TT2. TT2. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL. GV cho HS trả lời TT3. Truyện và kí.2010 * Từ năm 75 đến năm 85 → Chặng đường văn học chuyển tiếp. vì điều này quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL? phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ TNĐL vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn.Mqh nhất quán : thể hiện rõ trong tất cả các thể loại : Văn chính luận. Viết để làm gì?. tự do của dtộc VN. độc lập của dtộc VN trong hoàn cảnh ls lúc bấy giờ. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá. Viết cái gì?. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 4) Câu 4. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ ngoài mặt trận. Câu 2. *1986. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xh. . GV cho HS nhận xét và bổ . gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Khẳng định quyền tự do. TT2.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. phân tích nội dung và hình thức → áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người.  Một quan niệm tiến bộ. GV cho HS trả lời TT3. Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc.… . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 3) Câu 3. Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. . . nhân loại cao cả Hoạt động 4 TT1. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? TT2. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 2) Câu 2. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào gđ đổi mới. GV cho HS trả lời TT3. GV cho HS trả lời TT3. b. trăn trở. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết cho ai?.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Câu 3. của đế quốc Mĩ.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn sung cho hoàn chỉnh. cho những nhiệm vụ c/m. . Mó. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) * Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn : đây cũng là đặc điểm cơ bản của VHVN thời kì 45. Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. đồng thời thể hiện rõ tâm huyết.Khuynh hướng sử thi: +Thơ TH tập trung thể hiện những vấn đề trọng đại. trước hết phục vụ cho cuộc đấu tranh. GV cho HS đại diện trình bày . có ý nghĩa sống còn của cả cộng đồng. của c/m và dtộc. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 127 Töôøng . Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. Câu 5.75. Cảm hứng chủ đạo trong thơ TH là cảm hứng lịch sửdân tộc chứ ko phải cảm hứng thế sự đời tư + Con người trg thơ TH chủ yếu được nhìn nhận từ nghĩa vụ. Ông dã đem đến cho dòng thơ c/m một tiếng nói trữ tình mới với bao cảm xúc. tình cảm lớn. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn. Nhân vật trữ tình trong thơ TH là những con người đại diện cho những Hoạt động 5 TT1. TT2. tình cảm của tác giả. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 5) Câu 5. Thơ ông. gîi c¶m  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. GV cho HS thảo luận TT3. + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tự nhiên. + Thơ TH chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống chính trị của đất nước. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. Dö luaän theá giôùi. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. niềm vui lớn của con người c/m và cuộc sống c/m. *TH là nhà thơ trữ tình chính trị:( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. đằm thắm. Trung Quoác…) * Áng văn chính luận mẫu mực + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . - Năm học 2009 . hïng hån.chiến sĩ. Anh. tình cảm. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + TH một thi sĩ .2010 Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo Vieät Nam. trách nhiệm công dân.

từ ngữ → d/c. lôgic. Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ TH mang tầm vóc của lịch sử và thời đại như hình tượng anh giải phóng quân. GV cho HS trả lời TT3. cách sử dụng hình ảnh . sau đó là cái tôi – công dân mang hình thức cái tôi trữ tình nhập vai..chiến sĩ. Đô tôi ép xki TT2.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. Câu 6. rõ ràng. rành mạch. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH TT2. ngôi sao….Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. hình tượng đất nước. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH . quật cường.. Câu 7. Thơ ông tập trung thể hiện vẻ đẹp lí tưởng của con người và cuộc sống mới. Mấy ý nghĩ về thơ. hi sinh.Cảm hứng lãng mạn : Đó là cảm hứng lãng mạn cách mạng. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. cảm hứng yêu nước. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD . chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. ngôi sao…. dẫu hiện tại còn nhiều khó klhăn.Vẻ đẹp tâm hồn hào hoa. giọng điệu trữ tình ( lời bày tỏ. chị Trần Thị Lí. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng : Các tác giả đã trình bày nội dung khá thuyết phục. Hoạt động 7 TT1. đối đáp…). cho khí phách của cả cộng đồng. → tài lập luận và khả năng lí luận của các tác giả ( tuỳ theo từng bài cụ thể mà có nhận xét chính xác) Câu 8. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 7) Câu 7.cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng cụ thể. hình tượng trung tâm. mẹ Suốt. Đô tôi ép xki . Hoạt động 8 TT1.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. Luận điểm được triển khai chặt chẽ. cái tôi trữ tình trong thơ TH chủ yếu là cái tôi nhân danh dân tộc và cách mạng.Hệ thống luận điểm. Mấy ý nghĩ về thơ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 6) Câu 6. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc kháng chiến chống Pháp. đề tài của bài thơ . xác thực. đằm thắm. gian khổ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. của dân tộc.2010 phẩm chất tốt đẹp. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. con người VN anh dũng. Từ cuối tập thơ Việt Bắc đến Gió lộng. của đất nước. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 8) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 128 Töôøng .Vấn đề đặt ra : tuỳ theo nội dung của từng bài . cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của cách mạng. lãng mạn Hoạt động 6 TT1. .… + Cái tôi trữ tình trong thơ TH từ buổi đầu đến với cách mạng là cái tôi . GV cho HS trả lời TT3. Máu và hoa. Ra trận.

qua đó khẳng định tư tưởng ĐN của ND. chân thành mãnh liệt. GV cho HS thảo luận TT3. vẻ đẹp của đời sống nội tâm: tình yêu quê hương. vất vả. . Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ Hoạt động 11 thuật của các bài thơ Dọn về làng. Hoạt động 9 TT1. sẵn sàng xả thân cho độc lập. mùa thu mới và quá trình nhận thức về đất nước ( Sự chuyển biến trong nhận thức. phương diện : bình diện địa lí. Năm học 2009 .Giống :Hình tượng người lính mang một vẻ đẹp lý tưởng về tình cảm. Hoạt động 10 TT1. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Câu 8.Vẻ đẹp bi tráng * So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí ( CH) : . độc đáo và có chiều sâu.Ẩn dụ cho trạng thái tâm lí của người con gái đang yêu. TT1. ĐC → hiện thực). Câu 11. GV cho HS đại diện trình bày .Hình tượng xuyên suốt bài thơ . Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? TT2. Câu 9. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng. thần thoại → cảm nhận mới mẻ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.ĐN của NKĐ: ĐN được cảm nhận một cách toàn vẹn tổng hợp trên nhiều bình diện. tự do của TQ. Ở họ kết tinh sức mạnh tinh thần của thời đại. Họ mang vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp và thể hiện cảm hứng ngợi ca của văn học kháng chiến.Bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. . GV cho HS trả lời TT3. ( TT → bút pháp lãng mạn. nồng hậu. Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước ( NĐT) và đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng ( NKĐ)? TT2. . tâm trạng của người ra đi). + ĐC: người lính mang vẻ đẹp bình dị. thuỷ chung và mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. Đó còn là hình ảnh một đất nước đau thương. tình giai cấp. Hình tượng sóng . ĐN của ca dao. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.2010 .ĐN – NĐT :ĐN được cảm nhận qua bức tranh thu : mùa thu cũ . Bác ơi! Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 129 Töôøng . bình diện lịch sử. GV cho HS trả lời TT3. . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 10) Câu 10. yêu nước thiết tha. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu) TT2. Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 9) Câu 9. bình diện văn hoá. Câu 10. . Tiếng hát con tàu. tình đồng chí.Khác : + Hoàn cảnh xuất thân + ĐC mang hình ảnh của người dân cày lam lũ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong Đò Lèn. TT phảng phất hình mẫu lí tưởng của người tráng sĩ thời xưa.

uyên bác. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Nội dung của văn bản Thông điệp Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 130 Töôøng . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 13. tiếp cận con người thiên về phương diện tài hoa nghệ sĩ. + Trong CNTT. Còn trong NLĐSĐ. GV cho HS trả lời TT3. . * Lưu ý : Khi ôn tập. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Đò Lèn. Cái đập mạnh vào giác quan của ông giờ đây là những thành tích của nhân dân trong lao động. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? TT2. + Tiếp cận thế giới thiên về phương diện thẩm mĩ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Bác ơi! TT2. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn SGK ( câu 11) Câu 11. . học sinh phải nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm hay những vấn đề cơ bản của bài học . lúc này NT đi tìm cái đẹp trong quá khứ “VBMT” thì trong NLĐSĐ. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà .Điểm thống nhất : + NT có cảm hứng mãnh liệt trước những cảnh tượng độc đáo. Năm học 2009 . Câu 13. Hoạt động 12 GV bổ sung thêm một số câu hỏi và cho HS trả lời. . TT2. ông đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong đại chúng nhân dân.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Hoạt động 13 TT1. + Ngòi bút tài hoa. NT đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ ở tầng lớp những con người đặc tuyển. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? Hoạt động 14 TT1. tác động mạnh vào giác quan của người nghệ sĩ. Tiếng hát con tàu. nhà văn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống hiện tại.2010 Câu 12. GV cho HS trả lời TT3. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 12) Câu 12.Những điểm khác biệt : + CNTT viết trước CMT8. GV cho HS trả lời TT3. HS dựa vào Hướng dẫn học bài và hướng dẫn đọc thêm để ôn tập.

trả lời những câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK→ Lên lớp: GV vận dụng phương pháp thuyết giảng.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Ổn đinh lớp II.Về nhà ôn bài chuẩn bị làm bài kiểm tra HKI ( bài viết số 4) . GV cho HS thảo luận ở một số nội dung trong bài học.Giới thiệu bài mới IV. tài hoa đã dùng văn chương để khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của nhân dân và TQ. B. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 131 Töôøng . yêu mến tài năng sáng tạo của NT. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . SGV. Tiếng Việt RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 46. phân tích một văn bản. tóm tắt những ý chính của văn bản.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . C. Củng cố .Cảm phục. GV hướng dẫn hs khám phá cách viết của NT ( điều quan trọng ở đây ko chỉ là cho hs thấy NT Viết cái gì mà còn là Viết như thế nào). .luyện tập D. người nghệ sĩ uyên bác. Tài liệu tham khảo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 47 .2010 V.Chú ý các bài Làm văn.HỌC I.Nhận rõ và yêu quý hơn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và của con người lao động Việt Nam.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .SGK. .Kiểm tra bài cũ III.Văn : 19/12/2008 : NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Trích) Nguyễn Tuân A.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.

NLĐSĐ ra đời năm 1960.thể hiện tÊm lßng g¾n bã tha thiÕt ®èi víi c¶nh s¾c vµ phong vÞ ®Êt níc cña NT + VÎ ®Ñp “Vang bãng mét thêi” : ®i t×m vÎ ®Ñp cña qu¸ khø + §êi sèng truþ l¹c : “ChiÕc l ®ång m¾t cua” .2010 I. 2. s©n khÊu ) .Tìm hiểu chung 1. + Kiến thức uyên bác: vận dụng tri thức nhiều ngành để quan sát hiện thực. ñaäm chaát .Tõ sau CMT8. đã học ở lớp 11) TT1. hát trên dòng sông Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc hiÓu ( Broniewki) . Nhìn con người ở phương diện tài hoa. in . xa xôi để tìm kiếm thứ vàng mười của thiên nhiên và con người nơi đây (đb là TT3.NT lµ mét tri thøc giµu lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc . Lời đề từ caùi toâi nhaø vaên. Ông để lại một sự nghiệp văn học phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa. . * Quá trình sáng tác và các đề tài chính . haàu nhö khoâng coù luaät leä. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 132 Töôøng . TT2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả NT ( ôn lại.Đẹp vậy thay tiếng tröõ tình. qui II. NT xứng đáng được coi là một nghệ sĩ lớn. Lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc ®îc ph¸t huy trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ Năm học 2009 . Ngôn từ sáng tạo.Hiểu văn bản phaïm chaët cheõ.GV cho HS nêu những nét cơ bản về tác giả. nghệ sĩ và sáng tạo những nhân vật tài hoa nghệ sĩ) + Cảm hứng đb với những gì gây ấn tượng mãnh liệt.NT lµ mét con ngêi rÊt mùc tµi hoa ( am hiÓu nhiÒu m«n nghÖ thuËt kh¸c : héi ho¹. cái tài hoa (Tiếp cận mọi sự vật ở phương diện văn hoá. thích cái dữ dội. + Thể tài sáng tác rất NT ( thể tuỳ bút phóng túng nhưng pha chất kí sự rất NT)  NT là một nhà văn nổi tiếng của nền văn xuôi VN hiện đại. sáng tạo hình tượng . thẩm mĩ. Đọc .Phong cách nghệ thuật độc đáo: tài hoa và uyên bác + Thích cái đẹp. Tác giả Nguyễn Tuân * Tiểu sử * Con người * Sự nghiệp văn chương . trí tưởng tượng phong phú.Lµ mét nhµ v¨n biÕt quÝ träng thËt sù nghÒ nghiÖp cña m×nh .T¸c phÈm cña NT tríc CMT8 chñ yÕu xoay quanh 3 ®Ò tµi : + Chñ nghÜa “xª dÞch” : “Mét chuyÕn ®i”.Thuoäc theå kí. «ng ch©n thµnh ®em ngßi bót phôc vô cuéc chiÕn ®Êu cña d©n téc. ®iªu kh¾c. .Chúng thuỷ giai đông tẩu – đà giang độc bắc lưu ( NQB) → mọi con sông đều chảy về hướng đông. theo s¸t tõng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Êt níc .Quá trình sáng tác và các đề tài chính . Hoàn cảnh ra đời Là kết quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền TB rộng lớn. Thể loại : Tuỳ bút b.Mang tính chuû quan cao cuûa 1. cái độc đáo. tác động mạnh mẽ vào giác quan của người nghệ sĩ. khoâng hö caáu nhöng caàn trí töôûng töôïng trong tập Sông Đà (1960). phong phuù. GV giới thuyết : * Con người : . GV giới thiệu thể tuỳ bút chuyến đi năm 1958). . phoùng tuùng.ë NT ý thøc c¸ nh©n ph¸t triÓn rÊt cao ( khao kh¸t ®îc kh¼ng ®Þnh m×nh) . “ThiÕu quª h¬ng”→ V× t©m tr¹ng bÊt m·n vµ bÊt lùc tríc thêi cuéc.Caùch vieát töï do. Tác phẩm Người lái đò Sông Đà a.

GV hái : + Sù hïng vÜ cña S§ ®îc miªu t¶ ntn? +TÝnh c¸ch d÷ d»n cña con S§? t×m dÉn chøng. . . Hung bạo Tõ trong xa xa con s«ng §µ næi tiÕng lµ dßng s«ng d÷ d»n víi tÝnh khÝ ®áng ®¶nh. dµi hµng c©y sè níc x« ®¸ . ko giống ai. khiªu khÝch. qua c¶m quan nghÖ thuËt hiÖn ®¹i cña NT) * Sù hïng vÜ ( ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn) . mçi th¸c ®¸ nh thÓ lµ mét “b¸t qu¸i trËn ®å”. ®¸ x« sãng.§¸ gi÷a lßng s«ng. t¹o v¸ch thµnh b»ng ®¸ . 2.Qu·ng cha ®Õn th¸c ( cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c díi ): ®· nghe tiÕng níc rÐo.Qu·ng mÆt ghÒnh H¸t Loãng. trªn mÆt s«ng ®ét ngét hiÖn ra nh÷ng c¸i hót níc gièng nh c¸i giÕng bªt«ng .2010 v¨n b¶n duy nhất sông Đà là ngược bắc → thâu tóm cái thần TT1. GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaø ñoïc maãu 1 ñoaïn thaät aán töôïng. Con Sông Đà Con SĐ gắn liền với 2 đặc điểm : Hung bạo và trữ tình a.Cã chç v¸ch ®¸ thµnh chÑt. giäng g»n mµ chÕ nh¹o. tëng tîng ®éc ®¸o . . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 133 Töôøng . sãng x« giã…c¸ch cÊu tróc c©u trïng ®iÖp  nghÖ thuËt miªu t¶ t¹o Ên tîng → t¹o c¶m gi¸c níc xÐ ®¸ t¹o nªn dßng ch¶y . ko lặp lại → có giá trị) → Hai lời đề từ khái quát sự độc đáo của hai đối tượng: thiên nhiên và con người nơi đây. * TÝnh c¸ch d÷ d»n .Qu·ng Tµ Mêng V¸t. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. liªn tëng. cũng vừa là thâu tóm cái thần chữ của chính bản thân nhà văn (con sông độc lạ. GV cho HS t×m hiÓu lêi của SĐ. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . kh¸m ph¸ vÒ con S§ (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) -GV goïi 1 HS ñoïc phaàn theå hieän tính caùch hung baïo cuûa soâng Ñaø.DiÖn m¹o chung cña dßng s«ng lµ ®¸ vµ níc ( dµi 883Km) . ngòi bút ®Ò tõ độc lạ: cách viết độc đáo. nh÷ng c¸i giÕng s©u nuíc Æc Æc lªn nh võa rãt dÇu s«i vµo…  nghÖ thuËt so s¸nh. TT2. t¹o thµnh nh÷ng c¸i yÕt hÇu. ®¸ dùng ven hå. thÊt thêng (qua c©u chuyÖn S¬n Tinh – Thuû Tinh. níc thë vµ kªu nh cöa cèng c¸i bÞ sÆc.Cã 73 c¸i th¸c . hai mám ®¸ gÇn nhau tíi møc con thó cã thÓ nh¶y qua .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .GV hái : VÎ ®Ñp cña son b.  Víi nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ.  NT gäi ®©y lµ : “Th¹ch trËn s«ng §µ” → Th¹ch thuû trËn S§ ( ®¸ næi.Dßng ch¶y : VÝ dßng ch¶y cña S§ nh ¸ng tãc tr÷ t×nh Èn hiÖn trong . ªm ¶ → vÎ ®Ñp duyªn d¸ng. m¹nh mÏ.S¾c mµu :Mïa xu©n dßng xanh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 134 Töôøng . .2010 TiÕng th¸c “rèng lªn nh tiÕng mét ngµn con tr©u méng…” ( nh©n ho¸. t©m ®Þa cña thø kÎ thï sè 1) . hiÓm ¸c ( tõ hai yÕu tè ®¸ vµ níc) ®ång thêi nh mét biÓu tîng vÒ søc m¹nh d÷ déi vµ vÎ ®Ñp hïng vÜ cña thiªn nhiªn TB . phôc kÝch.GV gäi HS ®äc phÇn miªu t¶ vÎ ®Ñp tr÷ t×nh cña con S§ . vå lÊy thuyÒn * Cã hßn giÊu m×nh ®Ó s½n sµng ®¸nh du kÝch * Cã hßn lïi vÒ ®»ng sau chê ®¸nh vu håi ( ®¸nh quËt trë l¹i) + Níc hß reo lµm thanh viÖn cho ®¸ “mÆt níc hß la vang dËy ” + Dßng th¸c hïm beo ®ang hång héc tÕ m¹nh trªn s«ng ®¸ + §¸ vµ níc hiÖp søc dµn thÕ trËn. Con s«ng §µ tr÷ t×nh (khi ch¶y qua s«ng §µ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ Chî Bê. cêng ®iÖu) . kh¶ n¨ng quan s¸t tinh têng cïng víi trÝ tëng tîng phong phó → t¸c gi¶ ®· t¸i hiÖn mét dßng s«ng hung b¹o. giäng ®iÖu hïng hån. cöa sinh lËp lê .Em cã nhËn xÐt g× vÒ m©y ( Èn dô) → ©m ®iÖu c©u nghÖ thuËt ®îc sö dông ë v¨n còng mang d¸ng dÊp mÒm ®©y ? m¹i. n÷ tÝnh. vµ ®· ®Ó l¹i nh÷ng hßn th¸c ®¸ ntn ? xa x«i trªn thîng nguån T©y B¾c) . ®¸ ch×m vµ th¸c d÷) * T©m ®Þa nham hiÓm (nham hiÓm nh mét loµi thuû qu¸i kh«n ngoan ®Çy mu trÝ. c¸ch sö dông ng«n tõ. dµn tËp ®oµn cöa tö.Khi ®Õn th¸c : + §¸ s«ng §µ nh nhæm dËy khi cã chiÕc thuyÒn nµo xuÊt hiÖn * Cã hßn liÒu m¹ng x«ng tíi. + Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå khaéc hoaï moät caùch aán töôïng hình aûnh cuûa moät con soâng Ñaø d÷ d»n? + T©m ®Þa cña con S§? GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt cña NT .

cÇn cï. hai bê s«ng cá gianh ®ang nân bóp. ®Êt níc . Díi s«ng ®µn c¸ dÇm xanh quÉy vät… → cã thÓ gäi ®Êy lµ nh÷ng “dßng th¬. . tÞch mÞch.v¨n xu«i cña nhµ tuú bót” (N§M) → kh«ng khÝ m¬ mµng. th¬ méng. GÆp l¹i nã vui nh thÊy n¾ng gißn tan…. vui nh nèi l¹i chiªm bao ®øt qu·ng → so s¸nh + DÞu dµng. kiªn nhÉn cña t/g .T¸c gi¶ t¸i hiÖn mét cuéc vît th¸c nh lµ mét cuéc chiÕn ®Êu mét mÊt mét cßn cña «ng l¸i ®ß víi th¹ch trËn s«ng §µ . th¬ méng vµ quyÕn rò.  S§ hiÖn lªn víi hai mÆt. ®»m ®»m Êm Êm. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. . Con ngêi anh hïng: . Ngêi l¸i ®ß anh hïng vµ nghÖ sÜ ( ngêi l¸i ®ß ®îc vÝ víi khèi vµng mêi) a.2010 nh ngäc bÝch. → Víi giäng v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt. nã nh mét cè nh©n. kh¸m ph¸ vÒ ngêi l¸i ®ß (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) GV hái: . §ång thêi gióp ngêi ®äc thÊy ®îc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hai cùc ®èi lËp : hung b¹o vµ tr÷ t×nh  sù tµi hoa. bÊt ngê. mïa thu níc s«ng chÝn ®á → kho¸t s¾c mµu ®Ñp ( nghÖ thuËt t©m lÝ ho¸ s¾c mµu) → so s¸nh . ®éc ®¸o cïng víi c¶m xóc vµ trÝ tëng tîng phong phó cña NT khiÕn S§ hiÖn lªn víi bao vÎ ®Ñp dÞu dµng.Mang nÐt gîi c¶m : + Con s«ng §µ mang vÎ ®Ñp cæ kÝnh §êng thi + Víi t¸c gi¶. ®»m th¾m.Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm anh hïng cña ngêi l¸i ®ß ? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 135 Töôøng . n¬ng ng« nhó l¸ ng« non ®Çu mïa. ph¶ng phÊt nçi niÒm cæ tÝch.Tr¹ng th¸i kh«ng gian: C¶nh ven s«ng lÆng tê.§Êy lµ 1 cuéc chiÕn ko c©n søc : GV cho HS nhËn xÐt TT3. Bê s«ng hoang d¹i vµ hån nhiªn nh mét bê tiÒn sö. ko gian tr÷ t×nh. th¸i ®é lao ®éng nghiªm tóc. nhiÒu h×nh ¶nh so s¸nh nªn th¬. NT lµ ngêi hÕt søc nÆng t×nh víi non s«ng. 3.

chÆt ®«i më ®êng lu«n tr©n träng nh÷ng ®Êng tiÕn vµo cöa sinh.2010 GV gäi HS ®äc SGK ( mét sè Thiªn nhiªn lín lao. tËp GV cho HS ph©n tÝch vÎ ®Ñp ®oµn cöa tö. mÆt mÐo bÖch. lµ c¸nh khÐp. ®ßn ngÇm nhg «ng vÉn kÑp chÆt cuèng l¸i. con ngêi chiÕn khø. . phãng nhanh. chØ cã «ng l¸i ®ß qua 3 ¶i trïng vi th¹ch trËn míi thÊu hiÓu hÕt vÎ ®Ñp cña + LÇn 1: cã 5 cöa ( 4 cöa tö. 189. gh× c¬ng. Mçi nh©n luång chÕt c¶. NT ®êng chÐo. + LÇn 3: Ýt cöa h¬n nhng 2 bªn ®Òu lµ chiªm ngìng hä . Sãng tÝnh nÕt ®áng ®¶nh thÊt th. . t/g ca ngîi con ngêi trong c/sèng chóng . ChiÕn thuËt: ®Çy tÝnh nghÖ thuËt . Con ngêi tµi hoa. b. trong nuèi tiÕc mµ ®Ñp th¾ng søc m¹nh thÇn th¸nh cña tù nhiªn. th¸ch ®è. Cöa tö ë gi÷a nhg l¹i ë vËt sµnh ë mét ngãn nghÒ ngay gi÷a bän ®¸ hËu vÖ.Cuéc vît th¸c gièng nh cuéc tr×nh diÔn Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 136 Töôøng . l¸i miÕt mét GV : ë c¶ 2 g® s¸ng t¸c . ¤ng cìi lªn th¸c s«ng §µ nh cìi hæ.Mçi lÇn chÌo thuyÒn vît th¸c ph¶i tr¶i  Theo NT. nghÖ sÜ : Vît th¸c b»ng c¶ t©m hån vµ tµi n¨ng cña 1 nghÖ sÜ. êng cña dßng s«ng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Vît th¸c lµ 1 viÖc nguy hiÓm thÕ nhg víi «ng l¹i nh mét thø nghÖ thuËt bay bæng vµ ®Çy niÒm say mª. ®Ì sÊn. cao nh· cña cöa tö cuèi cïng. ®éng míi . NT ko cßn xd h×nh quyÕt t©m cao → mét chiÕn sÜ trªn ¶nh nh©n vËt ®Ñp trong qu¸ mÆt trËn lao ®éng. ko phÐp mµu. 190) søc m¹nh ®îc n©ng lªn hµng thÇn th¸nh>< con ngêi bÐ nhá. xuyªn nhanh ®Ó tho¸t khái nÐt ch÷ ®Ñp. khñng bè «ng l¸i ®ß Lai Ch©u tinh thÇn con ngêi nhg «ng l¸i ®ß ®· lµm GV gi¶i thÝch t¹i sao sau chñ tríc mäi t×nh thÕ. . §¸ «ng míi chiÒu chuéng ®îc mai phôc. HuÊn Cao …vµ sau CMT8 lµ → Th¸c níc S§ nh mét trËn ®å thiªn la ®Þa vâng. cã trong ®¹i Qua ®ã.®¸nh dån dËp. ®¸nh ®ßn tØa. + LÇn 2: T¨ng thªm nhiÒu cöa tö. vò khÝ lµ chiÕc sµo dµi. vót qua c¸c cæng ®¸ c¸nh më ngät trong “B÷a rîu m¸u” . chÝ CMT8. ®e do¹. dßng s«ng vµ còng chØ cã cöa sinh n»m lËp lê phÝa t¶ ng¹n) . trong hiÖn t¹i. ngoan cêng. níc thanh viÖn cho ®¸. b×nh tÜnh chØ huy cho 6 tay chÌo vît qua. tµi hoa vµ say mª miªu t¶. 1 cöa sinh. d÷ déi. nghÖ sÜ cña ngêi l¸i bê h÷u ng¹n. b¾m ch¾c. hiÓm ®éc víi ®o¹n ë trang 188. chäc thñng c¸ch chÐm treo ngµnh rÊt cöa gi÷a. trong cuéc sèng lao lao ®éng míi → thÕ m¹nh ng«n tõ cña NT. cöa sinh n»m lÖch ë phÝa tµi hoa. ¤ng thay ®æi chiÕn thuËt ( so víi ®ß lÇn 1) : n¾m chÆt bêm sãng. §ã lµ cho thuyÒn phãng th¼ng.

3. Vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt . giµu kinh nghiÖm : thuéc lßng nh÷ng biÓu hiÖn ®¸ níc cña S§. Ho¹t ®éng 4 Híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 137 Töôøng . .2010 nghÖ thuËt  vò ®iÖu lao ®éng . Tri thøc qu©n sù vµ vâ thuËt .NghÖ thuËt ng«n tõ : ®¹o qu©n ng«n ng÷ ®· ®îc NT huy ®éng .Tri thøc uyªn b¸c : tËp hîp tri thøc nhiÒu ngµnh : §iÖn ¶nh vµ phim ¶nh. lít ®Ñp trªn ®¸ níc S§ ®· gãp phÇn thÓ hiÖn c¸i tµii hoa cña «ng l¸i ®ß → tay l¸i tuyÖt vêi. thÇn ®¸. sù tù do tuyÖt vêi khi lµm chñ con thuyÒn. binh ph¸p cña thÇn s«ng.Kh¾c ho¹ ch©n dung ®Æc s¾c. . cêng ®iÖu. .Ng«n ng÷ s¾c s¶o.ThÊu hiÓu tinh têng vÒ nghÒ.ThÓ hiÖn tinh thÇn lµm chñ cao ®é. III. tay l¸i ra hoa  Nh©n vËt mang d¸ng vÎ riªng.…) . ®éc ®¸o vµ rÊt ®Ñp – vÎ ®Ñp cña tµi hoa vµ nh©n c¸ch.  Víi c¶m høng nghÖ sÜ vµ c¶m quan nghÖ thuËt ®éc ®¸o . Tri thøc lÞch sö. kim . KiÕn thøc ®Þa lÝ.H×nh ¶nh con thuyÒn phãng nhanh. yªu vµ tr©n träng tiÕng mÑ ®Î. Èn dô. . trong cuéc sèng lao ®éng ( chø kh«ng ph¶i c¸i ®Ñp trong qu¸ khø) → chÊt vµng mêi cña nh©n d©n T©y B¾c. cìi sãng. con ngêi tµI hoa nghÖ sÜ. t¸c gi¶ ®· x©y dùng nªn mét h×nh tîng nh©n vËt ®Æc s¾c .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . n¾m v÷ng quy luËt phôc kÝch cña lò ®¸. cæ . . kiÕn thøc §«ng. T©y. lµm râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NT .TrÝ tëng tîng v« cïng phong phó . Tæng kÕt ( Ghi nhí) Ho¹t ®éng 3 GV cho HS tæng hîp vµ rót ra vµi nÐt nghÖ thuËt trong t¸c phÈm ®Ó nhÊn m¹nh. . T¸c gi¶ ngîi ca vµ tá râ th¸i ®é ngìng mé mét con ngêi k× vÜ b»ng x¬ng. nh©n ho¸.Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ ( so s¸nh. b»ng thÞt gi÷a ®êi.Giäng ®iÖu ®a thanh.

Làm văn : 23/12/2008 : CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A.Soạn bài : Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 48.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập So sánh CNTT với NLĐSĐ. D.Về nhà học bài . Củng cố .2010 V.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 138 Töôøng .

.Dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp: câu văn. sơ lược). luận cứ nêu ra ko tương ứng với toàn bộ luận điểm đã trình bày ( quá nghèo nàn. “ ngưng đọng. . Nêu quá nhiều luận điểm trong đoạn văn nhưng ko luận điểm nào được triển khai đầy đủ. Luận cứ mơ hồ thiếu chính xác : Nắng xuống trời lên Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 139 Töôøng . phân tích.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . TT1. sửa chữa.Tự phát hiện. Luận điểm nêu chưa rõ. yêu cầu HS tự tìm những lỗi mắc phải trong bài viết của chính mình để nhận xét. nghĩa. phân tích lỗi Hướng dẫn HS phát hiện và a.GV cho hs thảo luận. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ Hướng dẫn HS phát hiện và 1.GV cho HS soạn bài ở nhà. diễn đặt trùng lặp. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. . LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM Hoạt động 1 1. phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài nghị luận của chính mình.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . phải theer hiện được HS nêu các yêu cầu khi trình khía cạnh bản chất của đối tượng cần bàn ( giá trị ý bày luận điểm. Nhận xét. . Tài liệu tham khảo .Khi trình bày phải chú ý đến tính lôgic. nd chủ yếu của vấn đề đang bàn đến).Xác định rõ luận điểm cần trình bày: Luận điểm phải TT4. Không nêu được luận điểm khái quát ( ý nghĩa thực sự TT2. vẻ”. Sửa lỗi TT3. . Nhận xét. nhất quán của các luận điểm.SGK. luận cứ Hoạt động 1 II. B.2010 . GV cho phù hợp với đối tượng nghị luận. . GV gọi 3 HS lên bảng làm của 2 câu thơ trong bài Thuật hoài). GV gọi HS đọc ngữ liệu b. im lìm”. từ ngữ phải rõ ràng chính xác để diễn đạt đúng nd cần trình bày.Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết. phân tích.Trình bày ngắn gọn về phong cách của Nguyễn Tuân được thể hiện qua bài Người lái đò Sông Đà.HỌC I.Giới thiệu bài mới IV. GV cho HS sửa lỗi ( viết Yêu cầu: lại cho hoàn chỉnh) . 2. sửa chữa.Kiểm tra bài cũ . C. Đồng thời trong đoạn văn này. bài tập ( chỉ ra lỗi ) luẩn quẩn mà không trình bày đúng bản chất của vấn đề ( không làm rõ được luận điểm quan trọng cần nêu: Ý nghĩa của nợ công danh theo quan niệm riêng của PNL là gì? c. SGV. nội dung trùng lặp mà không sửa lỗi liên quan đến việc nêu có sự nhấn mạnh hay phát triển ý ( “cảnh vật… vắng luận điểm. phân tích lỗi sửa lỗi liên quan đến việc nêu a. “ cẳnh sắc im ắng”).Hãy nhận xét về phong cách NT trước và sau CMT8 ( so sánh với tác phẩm Chữ người tử tù) III. Sau khi sửa xong.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Ổn đinh lớp II.

Luận cứ đưa ra phải phù hợp với luận điểm và có tác dụng chứng minh cho luận điểm. Luận điểm không rõ ràng. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn luận cứ TT1. Luận cứ dùng để mở rộng. Các địa danh này không phải là tên tuổi. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. lộn xộn. . Trình bày luận cứ thiếu lôgic. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính. chính xác. LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 1. chặt chẽ.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ : 17 Tiết thứ : 49. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. Nhận xét. phân tích lỗi a.Luận cứ ko phù hợp với luận điểm : “Ải Chi Lăng… cửa biển BĐ…”. . Luận điểm không rõ ràng: phần gợi mở.Luận cứ thiếu tính hệ thống.Luận điểm đưa ra phải rõ ràng.luyện tập GV đưa ra một số lỗi thường mắc phải trong bài viết của HS để HS sửa chữa và biết cách khắc phục. Củng cố . IV. GV cho HS nêu các yêu cầu khi trình bày luận cứ Năm học 2009 . Sau khi sửa xong. Luận cứ thiếu toàn diện ( chỉ mới tập trung vào cái đói trong tác phẩm viết về đề tài nông thôn và nông dân của NC). GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3.Sửa lỗi Yêu cầu : Luận cứ đưa ra phải rõ ràng.Khi trình bày luận cứ phải lôgic.Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu d/c về 2 bà Trưng nhg kết luận “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” c. tiếp tục phát triển đề tài không phù hợp với phạm vi đề tài được nêu trong những câu trước: “tinh tế và sâu lắng…Đỗ Phủ ( Thu hứng)”. V. 2. MỘT SỐ LỖI CẦN TRÁNH KHI VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN ( ghi nhớ SGK trang 196) Hoạt động 1 Hướng dẫn HS phát hiện và sửa lỗi về cách thức lập luận TT1. Sau khi sửa xong. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . . dẫn dắt không giúp cho việc nêu bật luận điểm chính.Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hơn 2 thế kỉ…thắng lợi hoàn toàn”.2010 sâu chót vót. D. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. . lôgic → sắp xếp lại . Sửa lỗi Yêu cầu: . GV cho HS nêu các yêu cầu khi lập luận vấn đề. 50 Làm văn Ngày soạn : 23/12/2008 Tên bài mới : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 140 Töôøng . . GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. phù hợp III. b. 2. b.

… đoạn trích . từ bề dày lịch sử.HỌC I. Phương pháp: phát vấn.Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của a. Cao Bá Quát. 1.Ông chuyên về thể loại bút kí.Hiểu được những phong cách nghệ thuật của HPNT . niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hương. đây là phần thứ nhất. 1981. TT2. 2. chất thơ từ cảnh sắc thiên nhiên của sông Hương. Bố cục đoạn trích : 2 phần -Phần 1 : “từ đầu…quê hương xứ sở” : Sông Hương Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 141 Töôøng . GV hỏi 2. Huế Tiểu dẫn ( tìm hiểu chung về tác .… TT1. cho xứ Huế thân yêu và cũng cho đất nước.2010 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ? (Trích) HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG A. Thu Bồn. văn hoá.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . tư liệu có liên quan đến HPNT. dòng sông đã đi vào thơ ca của nhiều thế hệ nhà thơ Việt nam . thảo luận C. Hiểu được tình yêu.Tác giả viết ở Huế vào ngày 4.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tác phẩm) nhiều lĩnh vực : Triết học. Bà Huyện Thanh Quan. lịch sử. nêu vấn đề.Sông Hương là dòng sông đặc trưng cho Huế.Là một trí thức yêu nước. TT3. Giúp hs: . có vốn hiểu biết sâu rộng trên giả. c. Tác phẩm .Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu chung GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần 1. Vị trí đoạn trích Bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có 3 phần.Kiểm tra bài cũ Khi viết một bài văn nghị luận cần tránh một số lỗi lập luận nào? III.Cho biết vị trí của như Tản Đà.Nét đặc sắc trong sáng tác của HPNT là sự kết hợp những nét cơ bản về tác giả HPNT nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. in trong tập sách cùng tên. mê đắm và tài hoa. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I. giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng. địa lí. Hoàn cảnh sáng tác bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? . HS: sgk và bài soạn ( trả lời các câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK) 3. GV: sgk.Tố Hữu. văn hóa của Huế và tâm hồn con người vùng đất cố đô. B. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH.Nhận biết được đặc trưng thể loại bút kí trong bài. 1. GV gọi HS đọc phần TD . GV yêu cầu HS trình bày .Ổn đinh lớp II.Hãy chia bố cục của .Cảm nhận được vẻ đẹp. đoạn trích b. sgv. Tác giả (SGK) 1937. Hành văn hướng nội súc tích.

Sông Hương trong vẻ đẹp của thiên nhiên: a. chi tiết. . những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết của tác giả? GV cho HS rút ra nhận xét. lịch sử.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . b. GV cho HS rút ra nhận xét Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 142 Töôøng . . khi ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế” rồi “vượt qua”. Sông Hương mang vẻ đẹp vóc dáng mới.Sông Hương như một “cô gái Di. thật mềm khi đi qua điện Hòn Chén vấp Ngọc Trảm. Tam Thai. mạnh mẽ. .hiểu văn bản TT1. văn hoá sâu rộng. Tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên của Sông Hương GV gọi HS đọc đoạn tả SH trong mqh với dãy Trường Sơn ( đoạn 1) GV hỏi : .Sông Hương tựa như "một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng.Hiểu 1. táo bạo cùng với trí tưởng tưởng phong phú của t/g→ SH ở vùng thượng lưu toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt. . trưa vàng. so sánh liên tưởng độc đáo. "Uốn những đường cong thật tròn". “đi giữa âm vang”. bừng lên sức trẻ và niềm khát khao của tuổi thanh xuân. lung linh . như triết lí như cổ thi” → nét thần thái riêng của Huế. hoang dại. trẻ trung đầy cá tính → gợi lên ở người đọc những liên tưởng kì thú. dữ dội : khi “ rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn” lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác” khi “cuộn xoáy như cơn lốc” lúc “dịu dàng và say đắm … hoa đỗ quyên rừng” . Tìm hiểu về vẻ đẹp của sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 2 trong SGK GV hỏi : .Gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ. văn hoá II. hài hoà đậm chất thơ.Ra khỏi rừng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ.Những hình ảnh. Đọc .Khi đến giữa cánh đồng Châu Hoá…như một cô gái đẹp ngủ mơ màng → vẻ đẹp quyến rũ.Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó? Năm học 2009 .2010 trong vẻ đẹp của thiên nhiên . Lựu Bảo thì dòng sông mềm như tấm lụa .Vẻ đẹp biến ảo nhiều màu sắc “Sớm xanh. TT2. Sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố Dòng chảy sống động với những thay đổi cụ thể: . Sự phong phú về ngôn ngữ hình tượng cùng với những kiến thức địa lí. HPNT đã miêu tả dòng Hương khá tỉ mỉ và làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng. chiều tím"→ vẻ đẹp nhẹ nhàng. -Phần 2 : từ “Hiển nhiên…đến hết” : Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. một tâm hồn tự do và trong sáng”  Với việc sử dụng nghệ thuật nhân hoá. sông Hương chuyển dòng liên tục .  Nghệ thuật so sánh cân đối. Ở phía thượng nguồn (trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn). trở thành người mẹ phù sa.Khi qua Vọng Cảnh.Khi ra khỏi vùng núi.… → Vẻ đẹp rất gợi cảm.Khi trôi qua những lăng tẩm :sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc.Sông Hương ở vùng thượng lưu được tác giả diễn tả ntn? .Sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố được miêu tả ntn? .

bịn rịn không muốn chia tay . SH như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế  Sông Hương mang vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và kì thú. của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. GV cho HS tiểu kết về vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương.Dòng sông như mềm hẳn đi. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử .Thời chống pháp: + Sống hết ls bi tráng với máu của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương +Đi vào thời đại CMT8 với những chiến công rung chuyển .Mang một vẻ đẹp mơ màng như sương khói . → SH đến với TP như đến với điểm hẹn của t/y. Sự gặp gỡ giữa SH và Huế được cảm nhận như cuộc hội ngộ của t/y. cách cảm nhận âm nhạc.  Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương bằng con mắt của hội hoạ. lung linh sắc màu. văn hoá a. Là một dòng sông có linh hồn. Sông Hương khi rời thành phố thân yêu của mình để về với biển cả. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong lịch sử và văn hoá GV hỏi : . . rất Huế của sông Hương và tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông.2010 mơ mộng. độc đáo của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của t/g với xứ Huế và dòng sông? Năm học 2009 .Thời trung đại: + Chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam tổ quốc Đại Việt + Vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ . sâu lắng. là niềm tự hào kiêu hãnh của Huế. dòng sông mang theo bao nỗi vấn vương nên đã trở lại tìm để nói lời thề trước khi về với biển cả ( gợi liên tưởng đến mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng)→ ngập ngừng lưu luyến. Sông Hương khi đến với thành phố Huế: . trữ tình. .Sông Hương trở nên vui hẳn lên “giữa những…” . khi nghe lời gọi. để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 143 Töôøng . kín đáo.Phát hiện của tác giả về nét riêng.Thời xa xưa: là một dòng sông biên thuỳ xa xôi của đất nước của các vua Hùng . c.Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có những nét khác biệt nào? . cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình → nổi bật vẻ đẹp riêng dịu dàng sâu lắng rất riêng. Tìm hiểu vẻ đẹp của SH khi đến với kinh thành Huế GV yêu cầu HS tìm những chi tiết. như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu → một người tình dịu dàng. trôi đi chậm. SH hiện lên với vẻ đẹp nào? TT5. d.Dòng sông chảy lặng lờ. hình ảnh tiêu biểu nói về vẻ đẹp SH khi chảy vào thành phố ( đoạn 3. 2.Thời chống Mĩ : góp mình vào chiến dịch Mậu Thân mùa xuân 1968  SH mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu những TT4.Khi chia tay kinh thành. Đó là điệu nhảy slow dành riêng cho Huế (tác giả so sánh với sông Nê va)→ chậm rãi. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương khi rời thành phố… GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 5 GV hỏi: Khi chia tay kinh thành.Sông hương mang vẻ đẹp trong lịch sử ntn? Sông Hương là dòng sông của những chiến công hùng tráng. TT6.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT3. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. huyền ảo. có tâm trạng và như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế. đoạn 4) GV hỏi : . thực chậm. "SH là dòng sông của thời gian ngân vang.

Sự vương vấn.Là cảm hứng để Nguyễn Du viết lên khúc đàn của nàng Kiều .Vẻ đẹp của sông Hương chính là vẻ đẹp của Huế. Sông Hương là biểu tượng của Huế. vẻ đẹp tâm hồn áo cưới của người dân Huế . b.Mang tính chất biểu cảm: Sông Hương là sự hoá thân từ một huyền thoại. tài hoa cảm xúc thiết tha cùng với vốn hiểu biết sâu rộng. Tổng kết: Hoạt động 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 144 Töôøng . SH là dòng sông có bề dày ls. Sông Hương trong vẻ đẹp văn hoá * Sông Hương là dòng sông của âm nhạc -Sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm . TT7. như một người con gái anh hùng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn rồi nó trở về với cuộc sống bình thường. Cao Bá Quát. Với mỗi nhà thơ sông Hương là một tuyệt tác riêng.Vẻ trầm mặc và sâu lắng của SH cũng như một nét riêng trong vẻ đẹp tâm hồn của người xứ Huế “rất dịu dàng pha lẫn trầm tư”  Văn phong lịch lãm. + Dòng sông của thi ca ( Chứng minh qua thơ Tản Đà. .Lời thề sông Hương khi chia tay với Huế vang vọng khắp lưu vực trở thành giọng hò dân gian xứ Huế. lịch sử GV cho HS rút ra nhận xét 3. làm một người con gái dịu dàng của đất nước". vẻ đẹp tâm hồn của người dân Huế + Sông Hương là dòng sông gắn với . Tố Hữu) → Sông Hương khơi nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. III. GV cho HS rút ra ý nghĩa biểu b. ca ngợi vẻ đẹp của SH + Thể hiện tình cảm của tác giả với dòng Hương và thành phố Huế . + Cái cớ để nhà văn miêu tả.Vẻ đẹp văn hoá của sông Hương? khuya. bà Huyện Thanh Quan. Năm học 2009 .Mang nghĩa hỏi ( chính nội dung bài kí là câu trả lời) . lưu luyến trước vẻ đẹp như không bao giờ khám phá hết được của sông Hương. Nhan đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" tượng của sông Hương và nhan đề .2010 thế kỉ vinh quang với nhiệm vụ lịch sử của nó .Màu sương khói trên SH như màu áo điều lục → sắc những phong tục. Ý nghĩa biểu tượng của sông Hương và nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? a. là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. * Sông Hương là dòng sông thi ca: " Dòng sông không lặp lại mình". GV cho HS nhận xét -Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành + Dòng sông của âm nhạc trên mặt nước sông Hương. tao nhã. * Sông Hương là dòng sông gắn với những phong tục. HPNT đã khắc hoạ sâu đậm vẻ đẹp của SH ở phương diện văn hoá.

Thấy được một nghệ sĩ tài hoa với tình yêu. IV. Qua đó thấy được vẻ đẹp của sôngHương. niềm tự hào về xứ sở. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? D.2010 Tác phẩm đã giúp người đọc thấy được nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đặc trưng của thể loại bút kí. của Huế mở rộng ra là vẻ đẹp của quê hương đất nước. Ghi nhớ V. Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV hướng dẫn HS tổng kết bài học Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ôn tập văn học RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 145 Töôøng .

Tìm hiểu chung Hoạt động 1 1.Ổn đinh lớp II. cảm nhận được những nỗ lực to lớn của Đảng.Kiểm tra bài cũ III. bổ sung để hoàn thiện nội dung bài học . Chính phủ. Tác giả Võ Nguyên Giáp ( SGK) GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2.Qua hồi ức của một vị tướng tài ba mà khiêm nhường. Tài liệu tham khảo .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . khẳng định vị thế của nước VN mới. .Giới thiệu bài mới IV. Văn ( Đọc thêm) : 26/12/2008 : NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI ( Trích Những năm tháng không thể nào quên) Võ Nguyên Giáp A.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 55.SGK. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.GV yêu cầu HS nêu tóm lịch sử của dân tộc. Bác Hồ và nhân dân ta trong những ngày đầu sau CMT8 để giữ vững nền độc lập. B.HỌC I. . SGV. Tác phẩm phần Tiểu dẫn a. những sự kiện lịch sử quan trọng ở vào một thời điểm trọng đại.Thấy được tác giả hồi kí đã có những dòng viết vừa khách quan vừa dạt dào cảm xúc.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Hoàn cảnh sáng tác : Tái hiện lại những chặng đường TT1. một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. GV cho hs nhận xét. đem lại hạnh phúc cho nhân dân. C. tái hiện chân thực những người thực việc thực. Phần trích trên (tên bài do người biên tắt về tác giả Võ Nguyên Giáp soạn đặt) thuộc chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên viết năm 1970 ( do nhà văn Hữu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 146 Töôøng .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .

chế độ mới. quyên góp để bổ sung nguồn lực tài chính. gây ấn tượng sâu sắc nhất. của nước. GV cho HS trình bày nội dung thảo luận ( đại diện bàn hoặc có thể cho trình bày cá nhân ) TT4. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ. GV yêu cầu học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ( đoạn trích) TT3. GV cho HS nhận xét chung TT5. tài chính khó khăn. . Thể loại hồi kí : Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng. Tác phẩm hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. xoá nợ. GV giới thiệu thể loại hồi kí ( lấy dẫn chứng) Năm học 2009 .2010 Mai ghi lại) b.Đoạn 3: “tt…ba trăm bảy mươi kilôgam vàng” : Hồi tưởng lại những quyết sách ( biện pháp tích cực) của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.Các nội dung cơ bản trong đoạn trích .Đoạn 2: “tt…thêm trầm trọng” : Hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản TT1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT2.hiểu 1. các nhà hoạt động xã hội. thử thách của toàn Đảng. GV cho HS tìm hiểu về bố cục TT2. + Kinh tế. bồi dưỡng sức dân để chống kẻ thù. + Cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta chưa có sự hậu thuẫn của bạn bè năm châu.  Đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới nói về giai đoạn ls khó khăn. của chính quyền mới. + Về chính trị: giải tán chính quyền cũ. chưa được công nhận. + Chính quyền mới vừa ra đời. nhớ lại. GV lấy ví dụ về một vài tác phẩm hồi kí của một số tác giả khác ( viết về cuộc đời) để học sinh so sánh với tác phẩm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 147 Töôøng . Đây là hình tượng tiêu biểu. II. giảm giờ làm. + TDP tái xâm lược rất sớm tại Nam Bộ . giảm các thứ thuế vô lí. thù trong giặc ngoài luôn đe doạ nền độc lập. + Về kinh tế: giảm tô. GV cho HS thảo luận theo bàn để nắm được nội dung của từng đoạn TT3. Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí trong đoạn trích Thông thường hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. Hướng dẫn Đọc .. xây dựng chính quyền mới của nhân dân. khích lệ tinh thần nhân dân + Củng cố chính quyền để tạo lòng tin cho nhân dân.Đoạn 4: còn lại : Hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân. Dựa trên bố cục.Đoạn 1: “Từ đầu …ập vào miền Bắc” : Từ thế đứng vững mạnh... các tác giả sáng tạo văn học nghệ thuật.… + Về văn hoá: mở rộng dạy học quốc ngữ để nâng cao dân trí.. . toàn dân ta. tác giả hồi tưởng về “giờ phút hiểm nghèo” của đất nước VN mới. hiên ngang của dân tộc thời chống Mỹ. đầy thử thách với toàn Đảng. Đặc điểm quan trọng nhất của hồi kí là tính xác thực cao độ. của cách mạng. toàn dân ta khi chính quyền đang còn non trẻ 2. + Củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân.

Thể hồi kí đã có một diện mạo mới. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : -Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận.Nội dung cơ bản .Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí D.HỌC I. Nêu luận cứ không đầy đủ.Về nhà học bài . Phát hiện và phân tích lỗi a.Ổn đinh lớp II.Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV cho HS phát hiện lỗi và phân tích lỗi Yêu cầu cần đạt 1. Làm văn : 28/12/2008 : THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A.2010 này → để tìm ra nét đặc biệt Còn ở đây.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .luyện tập .Soạn bài : Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 56. một tầm vóc mới Hoạt động 3 III. Luận điểm chính đưa ra “giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”. tác giả đã hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước như thế nào? III. C. sáng tạo . Trong khi đó.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .GV cho HS làm bài tập ở nhà. sắc sảo. Tổng kết GV hướng dẫn HS tổng kết bài học V. Tài liệu tham khảo . tác giả trần thuật lại từ điểm nhìn của người đại về nghệ thuật thể hiện hồi kí ở diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ → gần đây như là cuốn biên niên sử của cả một dân tộc. B. Lên lớp GV cho từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả năng tư duy độc lập. Củng cố . GV cho HS nhận xét về lỗi và cách chữa lỗi cụ thể. .Kiểm tra bài cũ Trong đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới.luận cứ đưa ra trong đoạn văn chỉ tập trung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 148 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .SGK. SGV.Giới thiệu bài mới IV.

Sửa lại các luận cứ “Nếu ai…về đâu?” → phục vụ HS cho luận điểm ( câu cuối) e. cảm thông với nỗi đau của phận hồng nhan. thiếu tính hệ thống 2. Bổ sung luận cứ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND”.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Củng cố . người” sau đó gọi 1 vài hs trình bày . GV hướng dẫn HS sửa lỗi. Chưa xác lập được luận điểm cần trình bày ( luận cứ lan man. nhận thức về tự nhiên “chuồn chuồn…” b. h. Nêu lại luận điểm cho rõ “ Người thanh niên …không viết lại đoạn văn chỉ say mê công việc mà còn tha thiết yêu đời. Nêu lại luận điểm và bổ sung luận cứ. không toàn diện. Sửa lỗi Hoạt động 2 a. Nếu sửa chưa rõ ràng. Luận điểm nêu không rõ ràng. luận điểm chưa được rõ → kết luận giá trị nhân đạo ( vội) d.2010 GV cho HS phát hiện và phân vào tục ngữ. Luận cứ đưa ra quá rườm rà.…) g. Luận cứ không đầy đủ.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà ôn bài thi HKI RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 149 Töôøng . bổ sung luận cứ ( tình huống → GV bổ sung nhặt vợ.Sửa “thèm người” → khao khát được gặp gỡ. Sửa lại luận điểm cho rõ. với con người. Luận cứ không chặt GV cho HS nhận xét. b. thiếu lôgic : thèm người…→ kết luận đó là biểu nếu các HS trước trả lời chưa hiện rõ nét nhất của của tinh thần lạc quan. chính xác c. V. Chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ luận điểm :cây xà nu là một biểu tượng nghệ thuật để khắc họa phẩm chất của người dân Xôman. ca dao ( còn nhiều thể loại khác) và chỉ mới tích lỗi từng câu 1 đề cập đến một khía cạnh nhỏ: hiểu biết. Lỗi về cách tổ chức lập luận. xa rời vấn đề) e. yêu GV cho HS trình bày trên giấy. bổ sung chẽ. Luận cứ không đầy đủ → bổ sung luận cứ. Sắp xếp luận cứ theo trình tự. không phù hợp với kết luận. chia sẻ GV cho HS trong lớp nhận xét. lôgic ( trân trọng phẩm giá con người.luyện tập GV cho HS sưu tầm lỗi trong bài viết của chính HS để sửa D. không có các dẫn chứng đầy đủ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND” g. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Luận cứ còn sơ lược. Luận điểm không rõ ràng. thái độ và tâm trạng của bà cụ Tứ) GV chỉ cách khắc phục lỗi cho d. c. lan man chưa làm nổi bật luận điểm h. chính xác. Luận cứ chưa toàn diện.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful