Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :1 : 1,2 - Đọc văn : 20/8/2009 :

Năm học 2009 - 2010

KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT8/1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT Tám năm 1945 đến hết TK XX. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, tóm tắt những ý chính → Lên lớp, GV dùng phương pháp phát vấn, đàm thoại, diễn giảng, cho hs thảo luận → nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung bài học . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu Phần I TT1 : GV đưa ra những câu hỏi, gọi HS trả lời → hệ thống kiến thức TT2 : GV kiểm tra việc đọc văn bản ở nhà của HS bằng cách phát vấn ( theo câu hỏi phần HDHB) - Nêu những nét chính về tình hình ls, xh, văn hoá có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của VHVN từ sau năm 45 → 75. - VHVN từ sau 45 → 75 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng. Yêu cầu cần đạt
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCS . - Nền văn học thời chiến (trải qua 2 cuộc chiến) → thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan niệm kiểu nhà văn mới : Nhà văn - chiến sĩ. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, thời gian này đk giao lưu bị hạn chế, chỉ giới hạn trong một số nước ( các nước XHCN : Liên Xô, TQ…)  Nền văn học chịu nhiều tác động . 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
1

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống TDP, TP tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng - Trần Đăng; Đôi mắt, Nhật kí ở rừng – NC, Làng – Kim Lân…Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện, kí dài hơn: Vùng mỏ VHT, Xung kích – NĐT, ĐNĐL – N. Ngọc… - Thơ ca đạt thành tựu xuất sắc. TP: Cảnh khuya, Cảnh rừng VB, Rằm tháng giêng, Lên núi – HCM, BKSĐ – HC, TT – QD, Nhớ - Hồng Nguyên… - Xuất hiện một số vở kịch : Bắc Sơn, Những người ở lại – NHT, Chị Hoà - Học Phi. - Lí luận, nghiên cứu, phê bình : Nhận đường, Mấy vấn đề nghệ thuật – NĐT, Giảng văn Chinh phụ ngâm - Đặng Thai Mai… - Nội dung : Tập trung phản ánh cuộc k/ chiến chống TDP,hướng tới đại chúng, khám phá sức mạnh và những phẩm chất đẹp của nhân dân ( lòng yêu nước, căm thù giặc…), thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến. b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi hiện thực của đời sống . TP : Sống mãi với thủ đô- NHT, Cao điểm cuối cùng – HM, Trước giờ nổ súng – Lê Khâm → khai thác về đề tài k/chiến chống Pháp . TP: Tranh tối tranh sáng – NCH, Mười năm – Tô Hoài, Vỡ bờ - NĐT, Cửa biển – NH → khai thác đề tài hiện thực đời sống trước CMT 8. TP: Sông Đà – NT, Cái sân gạch – ĐV, Mùa lạc – NK → viết về công cuộc xd CNXH. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, TP : Gió lộng – TH, Ánh sáng và phù sa – CLV, Riêng chung – XD… - Kịch nói cũng phát triển. TP: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn, Nổi gió – Đào Hồng Cẩm… - Nội dung : Tập trung ca ngợi cuộc sống mới, con người mới với cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan tin tưởng. c. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) - Văn xuôi phát triển, TP ( miền Nam): Người mẹ cầm súng – NT, Rừng xà nu – NTT, Hòn đất – Anh

- GV yêu cầu HS kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỗi chặng đường văn học.

- GV nói sơ qua nội dung một số tác phẩm tiêu biểu → HS thấy được nội dung cơ bản của từng chặng.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
2

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
Đức, Mẫn và tôi – Phan Tứ…Ở MB : Vùng trời Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính – NMC, Chiến sĩ – NK, Bão biển – Chu Văn… - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại . TP : Ra trận, Máu và hoa – TH, Hoa ngày thường – Chim báo bão – CLV, Mặt đường khát vọng – NKĐ, Gió Lào cát trắng – XQ, Góc sân và khoảng trời – TĐK…→ mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - Kịch : đạt thành tựu đáng ghi nhận, TP… - Nghiên cứu, lí luận, phê bình : có nhiều công trình có giá trị, t/g: Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. - Nội dung: Phản ánh c/ sống chiến đấu và lao động, khám phá sức mạnh con người VN. Ca ngợi đất nước, ca ngợi chủ nghĩa ành hùng c/m * Văn học vùng địch tạm chiếm ( 1945 → 1975) + Chủ yếu là ở đô thị miền Nam + Tuy có nhiều xu hướng văn học tiêu cực, phản động, song vẫn có xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và yêu cách mạng, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước, kêu gọi cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh… + Thể loại: thơ, truyện ngắn, phóng sự, bút kí . Tác giả t/ biểu : Sơn Nam, Vũ Bằng, Viễn Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường…. 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975 a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn . Hết tiết 1 II.VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ SAU 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá - Đại thắng mùa xuân năm 75, ls dân tộc bước sang trang mới : độc lập, tự do, thống nhất. - Thời gian từ 75 – 85 đất nước chịu nhiều khó khăn,

GV noùi theâm veà moät soá taùc phaåm cuûa vaên hoïc vuøng ñòch taïm chieám

TT3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945 – 1975 . GV đặt câu hỏi, cho HS thảo luận vấn đề (dựa theo câu hỏi trong phần HDHB) . GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm + Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giai ñoaïn VH 1945 - 1975. + Vì sao noùi VH 45-75 chuû yeáu vaän ñoäng theo höôùng c/ m hoaù, gaén boù saâu saéc vôùi vaän meänh chung cuûa ñaát nöôùc ? (phuïc vuï CM, coå vuõ chieán ñaáu, …) Haõy chöùng minh baèng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS. + Taïi sao noùi neàn VH 45-75 laø neàn vh höôùng veà ñaïi chuùng ? Coù gì gioáng vaø khaùc giai ñoaïn VH Trung ñaïi? + Taïi sao noùi neàn vh naøy chuû yeáu mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn ? Haõy ñöa ra nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn (Tieåu ñoäi xe khoâng kính – Phaïm Tieán Duaät,

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
3

Töôøng

thoáng nhaát. báo chí phát triển mạnh…) → thúc đẩy nền văn học phát triển để phù hợp với cơ chế mới. . Chế Lan Viên âm thầm dổi mới thơ ca : Di cảo thơ + Trường ca nở rộ : Những người đi tới biển – Thanh Thảo. con người và hiện thực.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ñoàng chí – Chính Höõu. trăn trở. Nguyễn Duy. Taây Tieán.Về văn xuôi : + Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. xaõ hoäi. Hai người trở lại trung đoàn – Thái Bá Lợi… + Từ đầu thập kỉ 80. + Tác phẩm t/ biểu : Đất trắng . Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu * Từ năm 75 đến năm 85 . Các nhà văn bộc lộ ý thức đổi mới về cách viết : viết về chiến tranh. NHT. NBCT – BN. Söï kieän naøo ñaùnh daáu söï *1986. cập nhật hơn những + VH ñaõ ñoåi môùi theo vấn đề của đời sống hàng ngày. Hoàng Nhuận Cầm….Năm 86. Tác giả tiêu biểu : Xuân Quỳnh. văn học dịch. tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn. ñeà taøi chieán tranh coù tieáp tuïc ñöôïc ñeà caäp ñeán khoâng vaø ñaõ daãn ñeán hieän töôïng gì trong 10 naêm ñaàu gñ VH naøy? Năm học 2009 . phát triển đa dạng taùc phaåm theå hieän söï về đề tài. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào ñoåi môùi cuûa VH gñ naøy? gđ đổi mới.Về thơ : +Tuy ko hấp dẫn như gđ trước. Nhöõng ñöùa con trong gia ñình… GV goïi HS ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân trình baøy GV nhaán maïnh laïi nhöõng yù quan troïng vaø ñöa ra minh hoaï baèng caùch taùc phaåm ñaõ vaø seõ hoïc Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn II TT1 : GV yeâu caàu HS trình baøy veà hoaøn caûnh lòch söû. TP : Đứng trước biển. song vẫn có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý . đổi mới cách nhìn nhận.2010 thử thách . Bến không chồng – DH. Hữu Thỉnh. đất nước chuyển mình do công cuộc đổi mới của ĐCS đề xướng và lãnh đạo ( KT phát triển. 2. quan tâm đến số phận cá nhân. Mùa lá rụng trọng vườn – MVK. Cù lao tràm – NMT. tiểu “người mở đường tinh anh và tài năng” thuyết : Mảnh đất lắm người nhiều ma– NKT. chủ đề. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. văn hoá có đk tiếp xúc giao lưu với nhiều nước. có tính chất hướng höôùng naøo? Neâu nhöõng nội. tiếp cận ñoãi môùi naøy. vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc töø sau 75 ñeán heát TK XX. trong đó phải kể đến vai trò của NMC TP : một số truyện ngắn của NMC. Văn học gắn bó hơn. hồi kí Cát bụi chân ai. Gặp gỡ cuối năm – NK. Đường tới thành phố .→ viết theo tư duy cũ.Hữu Thỉnh. thị hiếu của bạn đọc. đề cao cá tính sáng tạo của GV nói thêm về quá trình đổi mới. nhà văn và chú ý đến vai trò. cách tiếp cận hiện thực đời sống. Bến quê – NMC… → Chặng đường văn học chuyển tiếp. Cha và con. + GV ñöa ra theâm moät soá taùc phaåm seõ hoïc: Röøng xaø nu.Nguyễn Trọng oánh. và…. Ngöôøi meï caàm suùng…). Vieät Baéc. Ý Nhi. Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu…. bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông – HPNT. TT2: GV hoûi : + Sau khi ñaát nöôùc ñaõ hoaø bình. Chiều chiều của Tô Hoài… + Coâng cuoäc ñoåi môùi VH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 4 Töôøng . với thị hiếu người đọc . + Vì sao VH phaûi ñoåi môùi ? tìm kiếm con đường đổi mới.

sắc và toàn diện.Gđ vh từ 45 – 75 thể hiện rõ mqh giữa lịch sử xh và văn học.Văn học sau 75 đã bứt ra khỏi quán tính cũ. nhất là từ sau 86 đã từng bước chuyển sang gđ mới. cơ bản) Quan niệm nghệ thuật (về con …………………………… …………………………… người. bạn đọc 2. nhöng VH giai ñoaïn naøy đã đem lại nhöõng thaønh töïu về nghệ thuật ở nhiều thể loại. tác giả LQV.  Văn học từ sau 75. xh. Củng cố .. Văn học kế thừa và phát huy những keát baøi hoïc truyền thống tư tưởng lớn của vh dân tộc . nghiên cứu.2010 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh . sâu GV nhaän xeùt. hiện thực).Tuy coøn moät soá haïn cheá khoâng traùnh khoûi. văn hoá ………………………… ………………………. phê bình văn học cũng có sự GV cho HS choát laïi vaán ñeà. Sự khác nhau Văn học 45. đổi mới → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ.GV cho HS so sánh giai đoạn văn học 1945 – 1975 và giai đoạn sau 1975 đến hết TK XX. quan niệm về nhà văn. bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh những khuynh hướng tiêu cực. ít nhiều có khuynh hướng bạo lực). tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhà văn và công chúng. Đặc điểm cơ bản ( khác nhau …………………………… …………………………. Tuy nhiên. KẾT LUẬN Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS toång .luyện tập 1. đem lại diện mạo mới cho vh nước nhà . Văn học vận động theo hướng dân chủ hoá. III. Xuân Trình … töïu nhö theá naøo? . boå sung. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. hai đoạn văn ngắn để trình bày ý kiến cho đề bài trong phần Luyện tập SGK /19 ( chú ý về luận điểm. Yêu cầu HS viết một. Nếu không còn thời gian thì về nhà làm ) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 5 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Kịch nói : phát triển mạnh mẽ. . biểu hiện quá đà. mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc. thiếu lành mạnh ( vh có xu hướng nói nhiều tới mặt trái của xh. V.Lí luận.75 Văn học sau 75 đến hết TK XX Tình hình ls. vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết.

Chuẩn bị bài mới : Nghị luận về một tư tưởng.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Làm văn : 21/08/2009 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG. đạo lí.Ổn đinh lớp II.SGK. SGV. thảo luận nhóm để giúp HS giải quyết yêu cầu của đề bài trong SGK. tóm tắt những ý chính .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . B.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đạo lí. Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 01 : 3. ĐẠO LÍ A. C. Tài liệu tham khảo . .Em hãy giải thích vì sao văn học sau 1975 phải đổi mới ? Những thành tựu văn học giai đoạn này đạt được ( so sánh với giai đoạn trước 1975). Tiết học này chủ yếu dùng phương pháp đàm thoại.Về nhà học bài. . đạo lí.Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng.Giới thiệu bài mới Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 6 Töôøng . III.Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầmvề tưởng.HỌC I.Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT Tám đến năm 1975 ? Lấy dẫn chứng minh hoạ. làm bài tập .Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .2010 D. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .

cần vận dụng những thao tác lập luận nào? . Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài : Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau TT2 :GV chia lớp thành 4 nhóm. GV hướng dẫn HS luyện tập a. bình luận (nêu dẫn chứng. Phân tích ( các biểu hiện của sống đẹp).Với thanh niên. học tập nâng cao kiến thức. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn IV. đạo lí TT1: GV gọi HS đọc đề trong SGK tr 20 1.2010 Yêu cầu cần đạt I. nêu lên vấn đề “sống đẹp” trong đ/ sống của mỗi người. “thế nào là con người có văn hoá”. Tuy TT4 : GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo gợi nhiên. Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng.Vấn đề mà Gi.Với đề bài trên..để sống đẹp.Bài văn này. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. hỡi bạn? . cao đẹp. có thể sử dụng các thao tác lập luận như : Giải thích ( thế nào là sống đẹp). bổ sung.Câu thơ trên của TH nêu lên vấn đề gì? . 2. Có thể đặt tên cho văn bản đó là : cầu của mỗi câu hỏi.Để nghị luận tác giả đã sử dụng các thao Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 7 Töôøng . → HS. tình cảm lành mạnh. lương thiện. ý trong SGK) b. Chứng minh. Luyện tập Hoạt động 2 BT1. chủ yếu dùng tư liệu thực tế. GV cho HS nhận xét. bổ sung a. học sinh ngày nay. thanh niên phải rèn luyện nhân cách. nhân hậu + Trí tuệ ( kiến thức) : ngày càng nâng cao. sống thế nào được coi là sống đẹp? để sống đẹp con người cần rèn luyện những phẩm chất nào? .Câu thơ viết dưới dạng câu hỏi. mỗi người cần xác định : + Lí tưởng ( mục đích sống) đúng đắn. đạo lí TT5 : GV hướng dẫn HS sơ kết để rút ra vấn ( Ghi nhớ SGK trang 21) đề ( chú ý hướng quy nạp) II. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS phần I Năm học 2009 . cho HS của nhà thơ Tố Hữu : thảo luận theo câu hỏi trong SGK Ôi! Sống đẹp là thế nào.Bài viết cần sử dụng các tư liệu thuộc lĩnh vực nào trg c/ sống để làm d/c ? Có thể nêu các d/ c trg văn học được ko? Vì sao? GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày → GV cho HS nhận xét. bàn luận phê phán…) .Có thể lấy dẫn chứng trong văn học. mở rộng + Hành động : tích cực. Lập dàn ý GV cho HS làm trên giấy. . Tìm hiểu đề . sau đó gọi 2 – 4 ( SGK) hs đọc phần lập dàn ý của mình. Nê ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trg nhân cách của mỗi con TT1 : GV cho HS trao đổi và trả lời các yêu người. + Tâm hồn. “Một trí tuệ có văn hoá”… b.

Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học.Đoạn 2: Phân tích ( Một trí tuệ có vaă hoá…) . thân mật. GV sử dụng phươpng pháp nêu vấn đề. thẳng thắn giữa người viết ( Thủ tướng 1 quốc gia) với người đọc ( nhất là thanh nhiên).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV phân tích câu c. Trg phần phân tích và bình luận. câu nọ nối câu kia. Tài liệu tham khảo .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . TT2.luyện tập Em hãy nêu những hiểu biết về nghị luận xã hội nói chung. quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM.2010 tác lập luận : . tg trực tiếp đối thoại với người đọc ( tôi sẽ để các bạn qđ lấy…Chúng ta tiến bộ nhờ…Chúng ta bị tràn ngập…Trg tương lai sắp tới.Đoạn 3 : Bình luận (Đến đây. phát vấn. liệu chúng ta có thể…)→ tạo q hệ gần giũ. đàm thoại kết hợp với diễn giảng. tg đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời.Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản TNĐL. D.Hồ Chí Minh ( tiết 1 phần tác gia) Tuần thứ : 02. SGV.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . B. vừa tóm lược các luận điểm nói trên. HS làm ở nhà V. đạo lí nói riêng. nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình.Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản TNĐL. .Đoạn 1: Giải thích ( Văn hoá – đó có phải là…. tóm tắt những ý chính . Củng cố .HỌC I.Ổn đinh lớp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 8 Töôøng .8 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Trong phần giải thích. vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng. tôi sẽ kể…) c.Soạn bài : Tuyên ngôn độc lập . cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. 03 Tiết thứ : 4.7. . Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động BT2. gợi mở. Ở phần cuối.Đọc văn Ngày soạn : 22/08/2009 Tên bài mới : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A. Văn hoá nghĩa là…) . GV hướng dẫn HS BT2 ( bài làm ở nhà) Năm học 2009 .SGK.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . . tg viễn dẫn đoạn thơ của nhà thơ Hi Lạp.Lên lớp. C..TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . dễ nhớ và hấp dẫn.Về nhà làm bài tập .

Lời kêu gọi toàn quốc k/ chiến (46). Văn chính luận .Lớn lao về tầm vóc . tiến công trực diện kẻ thù.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . HCM là nhà văn.H·y tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng ngoài mặt trận. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển TT2: GV hái : xh. Di sản văn học .HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi TT1: GV gäi HS ®äc SGK hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. Ko có gì quý hơn độc lập tự do (66)… .Giới thiệu bài mới IV. TNĐL (45).Mục đích : Các tp này được viết với mục đích đấu tranh chính trị. Ho¹t ®éng 2 nhà thơ lớn của dân tộc. Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 Yêu cầu cần đạt Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ di s¶n v¨n häc cña B¸c Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 9 Töôøng . HCM còn để lại một di sản văn học quý giá. Tính chân thật được coi là l¹i ®a ra nh÷ng quan ®iÓm một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật.Đa dạng về phong cách nghệ thuật a.2010 II. TÁC GIẢ 1. Tìm hiểu bài I.Phong phú về thể loại . Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết sung vÊn ®Ò) cho ai?. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. vì điều này quyết định nội dung và TT3: GV gi¶i thÝch vµ chøng minh ( bæ hình thức của tác phẩm.Cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng. ®ã ? Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính t¸c v¨n häc cña B¸c. .GV gọi HS lên làm bài tập số 2 ( bài làm ở nhà ). T¹i sao B¸c dân tộc của văn học. 2. Vài nét về tiểu sử GV cho HS nªu tiÓu sö cña B¸c Hå ( SGK) Bên cạnh sự nghiệp c/m vĩ đại.TP tiêu biểu : Bản án chế độ TDP (1925). có tinh thần xung phong như người c/ sĩ . . III. GV HD HS t×m hiÓu quan ®iÓm s¸ng 2. Viết để làm gì?. Sự nghiệp văn học t¸c cña NAQ – HCM a. Quan điểm sáng tác . thể hiện những nhiệm vụ c/m. đề cao sự sáng tạo. Viết cái gì?.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. đạo lí ? . thức tỉnh quần chúng.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : .

3. Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. gäi nhãm 4 nhËn xÐt. cổ điển mà hiện đại. hấp dẫn… . xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai. giữa chất trữ tình và tính chiến đấu. Thơ HCM (1967). bằng chứng đầy sức thuyết phục.2010 . thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén. Thơ chữ Hán HCM (1990) . đồng cảm với nỗi khổ của con người…). trí tuệ sắc sảo. Vừa đi đường vừa kể chuyện ( 1963) … . đa dạng. Truyện và kí . truyÖn vµ kÝ. đoàn kết đấu tranh. Con người biết mùi hun khói ( 1922). C©u hái th¶o luËn cña N1. thâm thuý của phương Đông.Nghệ thuật : Hàm súc.2.TP: Pari. kêu gọi những người nô lệ. bị áp bức liên hiệp lại.Nội dung : Lên án tội ác của TDP. kết hợp hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. lí lẽ đanh thép. giàu chất trí tuệ. súc tích.Văn chính luận : thường ngắn gọn. có nhiều bài được viết với mục đích tuyên truyền ( Ca sợi chỉ.1943). mỗi thể loại có những nét phong cách riêng . cho HS th¶o luËn .Truyện và kí : nhìn chung rất hiện đại. giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. giọng điệu lời văn linh hoạt. Vi hành ( 1923).Nghệ thuật:TP đều ngắn gọn. hóm hỉnh của phương Tây.3 .Nội dung : Bức chân dung tinh thần tự hoạ của người c/sĩ c/m ( yêu nước. . bæ sung Ho¹t ®éng 5 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 10 Töôøng . Những trò lố…( 1925). th¬ ca vµ cho biÕt néi dung. ca binh lính…) . sau ®ã GV nhËn xÐt.Nghệ thuật : Các TP vcl có đặc điểm của tp văn chương. TT1:GV gäi HS ®äc SGK TT2: GV chia líp thµnh 4 nhãm. Lời than vãn của bà Trưng Trắc. đa dạng linh hoạt về bút pháp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . phản ánh bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng.Em h·y nªu tªn mét vµi t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn. b. Công nhân. vừa hài hước. bæ sung . yêu thiên nhiên. Ghi lại những sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. + Bộc lộ lòng yêu nước tha thiết và tinh thần tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc VN. Thơ ca .TP: NKTT ( 1942. sắc sảo. GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c. tính hiện đại c. . . lập luận chặt chẽ. Nhật kí chìm tàu( 1931).Thơ ca: Hình thức cổ thi hàm súc.Nội dung : + Vạch trần bộ mặt tàn ác. Phong cách nghệ thuật : độc đáo. nghÖ thuËt cña nã ( mçi nhãm mét thÓ lo¹i) TT3: GV cho ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy.

.. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 11 Töôøng . Anh.. Hà Nội. ®èi tîng cña b¶n TN§L.§o¹n 3 : cßn l¹i : Lêi tuyªn ng«n Trung Quoác…) vµ nh÷ng tuyªn bè vÒ ý chÝ b¶o THÑL vieát nhaèm muïc ñích gì ? vÖ nÒn ®éc lËp. đọc bản Tuyên ngôn dÉn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. §èi tîng cña b¶n TN§L Tuyeân boá khai sinh Kh«ng chØ lµ quèc d©n ®ång bµo.  Nªu nguyªn lÝ chung cña b¶n TN§L ( nªu nguyªn lÝ chung) . Dö luaän theá giôùi. d©n téc ®ã H·y cho biÕt bè côc. Ngày 26-8-1945. ..§o¹n 2 : ThÕ mµ . Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. GV nãi thªm : ph¶i ®îc ®éc lËp  Tè c¸o téi ¸c cña TDP vµ kh¼ng ®Þnh thùc tÕ lÞch sö lµ nh©n d©n ta TNÑL vieát cho ai ? ®· kiªn tr× ®Êu tranh vµ næi Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo dËy giµnh chÝnh quyÒn.Ngày 19-8-1945. T×m hiÓu chung ch¬ng 1. vai trß cña B¸c trong lÜnh vùc v¨n I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TT1: GV gäi HS ®äc phÇn TiÓu Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới GV híng dÉn HS t×m hiÓu Hà Nội.. Ngày phÇn TiÓu dÉn 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình. nªu 2. tù do cña d©n Tuyeân boá chaám döùt téc VN ( phÇn tuyªn ng«n) cheá ñoä thöïc daân-phong kieán. 3. GV nãi thªm vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña b¶n TN§L : - §o¹n 1 : Tõ ®Çu .. nöôùc VNDCCH.Hoµn c¶nh ra ®êi cña TN§. TT2: GV hái HÕt tiÕt 1 Ho¹t ®éng 1 .2010 GV cho HS nªu nhËn xÐt chung vÒ vÞ II. lËp nªn Vieät Nam. Mó. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c . Bè côc : 3 ®o¹n ý nghÜa sù ra ®êi cña b¶n TN§L. ko ai chèi c·i ®îc . chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. T¸C PHÈM : TUY£N NG¤N §éc lËp trÝ. níc VNDCCH ( chøng minh cho Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nguyªn lÝ) nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập.

§äc – hiÓu 1. coi ®éc lËp. ñoàng thôøi baùc boû döùt khoaùt nhöõng luaän ñieäu cuûa giaëc ngoaïi xaâm muoán quay trôû laïi ñaát nöôùc ta.2010 mµ cßn nh»m vµo bän ®Õ quèc Anh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Cho theá giôùi thaáy roõ boä maët xaûo traù cuûa thöïc daân. MÜ. ®Æt 3 cuéc c/m cña nh©n lo¹i ngang b»ng nhau - Năm học 2009 . ViÖc trÝch dÉn trªn cã ý nghÜa : + Tinh thÇn tr©n träng thµnh qu¶ v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i .. tù do. Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n b¶n TT1: GV ®Æt c©u hái vµ gäi HS tr¶ lêi T¹i sao më ®Çu b¶n TN§L t¸c gi¶ l¹i ®a 2 b¶n TN cña MÜ vµ Ph¸p ? TT2 :GV diÔn gi¶ng: ®©y lµ luËn ®iÓm t¹o tiÒn ®Ò cho lËp luËn sÏ nªu ë mÖnh ®Ò tiÕp theo. phaùt-xít. võa mang ý nghÜa nh©n ®¹o cña TT3 : GV hái : ý nghÜa cña viÖc trÝch dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trªn ? ( GV cã thÓ cho HS th¶o luËn nhanh vÊn ®Ò nµy. nguyªn lÝ mang tÝnh phæ qu¸t: TÊt c¶ mäi ngêi vµ c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng. mu cÇu hp. lêi bÊt hñ . II. tù do. ®b lµ TDP → mét cuéc tranh luËn ngÇm víi nh÷ng ®èi tîng Êy. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ vµ còng lµ cña d©n téc ta vµo mét trong nh÷ng trµo lu t tëng cao ®Ñp võa mang tÇm vãc quèc tÕ.B¶n TN§L cña Mü 1776 : Mäi ngêi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng . Nªu nguyªn lÝ chung cña TN§L . B¶n TNNQ vµ DQ cña Ph¸p 1791 : Mäi ngêi tù do vµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi . quyÒn tù do vµ quyÒn mu cÇu h¹nh phóc…→ ®©y lµ luËn ®iÓm nÒn t¶ng. → Nªu nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng. b×nh ®¼ng lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña t tëng nh©n lo¹i. sau ®ã cho HS tr×nh bµy) TT4 : GV nãi thªm vÒ 2 b¶n TN : B¶n TN§L cña Mü nãi lªn nguyÖn väng cña c¸c d©n téc thuéc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 12 Töôøng . quyÒn ®îc sèng.

. xh  d©n ta ko cã tù do d©n chñ .2010 B¶n TNDQ vµ NQ cña Ph¸p : + ý thøc chiÕn ®Êu ngay trªn v¨n b¶n thµnh qu¶ cña CMDCTS ®iÓn : h×nh cña thÕ giíi .Cíp níc ta >< khai ho¸. C©u v¨n ®ång d¹ng vÒ cÊu tróc. tÝnh ( GV gîi ý c¸c néi dung c¬ b¶n chiÕn ®Êu vµ t¹o ®îc søc thuyÕt phôc . bãc lét. t¸c gi¶ ®· lËp luËn ntn ®Ó kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp.Sù hÌn nh¸t d· man cña TDP + Mïa thu 1940 P më cöa cho NhËt TT7 : GV cho HS liªn hÖ víi bµi vµo §ång D¬ng  d©n ta sèng c¶nh 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 13 Töôøng . b¶o hé.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ®Þa B¾c Mü . Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét cho HS tr¶ lêi) ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ 2. b×nh ®¼ng b¸c ¸i . Tè c¸o téi ¸c cña TDP . ®b lµ vÒ chÝnh trÞ . Chóng chia 3 miÒn ®Ó trÞ. • Sö dông chiÕn thuËt lÊy gËy «ng ®Ëp lng «ng  kho¸ miÖng 2 tªn ®Õ quèc vµ chÆn ®øng ©m mu TT5: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò ®en tèi cña chóng . nh©n lo¹i. Chøng minh cho nguyªn lÝ a. c¨m thï . sóc tÝch nhng thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o . ®Çu ®éc . ®iÖp tõ “chóng” nèi tiÕp nhau liªn tôc . thuÕ m¸ …→ bän chóng ®· chµ ®¹p lªn nguyªn lÝ.  Giäng v¨n ®anh thÐp. ý ®Ñp >< thùc tÕ xÊu xa ( tªn x©m lîc) TT6: GV hái Trong phÇn hai. ngu d©n. l¸ cê tù do. • Néi dung trong TN  lêi hay.LiÖt kª nhiÒu téi ¸c. ktÕ . gd. nhÊn m¹nh téi ¸c chång chÊt . Năm học 2009 .  §o¹n v¨n më ®Çu tuy ng¾n gän. tù do cña níc VN ta ? • ThÕ giíi ®· c«ng nhËn 2 b¶n TNH cña MÜ vµ Ph¸p  t«n träng chñ quyÒn VN . l¸ cê nh©n ®¹o cña tæ tiªn. khñng bè c/m.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 BN§C . TT10..  Ng«n ng÷ s¾c s¶o.  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc thêi víi TDP vµ víi thÕ giíi ntn ? VN . giÕt nèt sè ®«ng tï chÝnh trÞ + Trong 5 n¨m chóng b¸n níc ta 2 lÇn cho NhËt . bao dung . ®é lîng.NT : “ThÇn Vò ch¼ng tÇng xiÒng xÝch . b»ng chøng x¸c thùc kh«ng thÓ chèi c·i  t¸c gi¶ ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt v« nh©n ®¹o cña TDP .Thùc d©n Ph¸p : + tho¸t li h¼n quan hÖ + xo¸ bá hÕt c¸c hiÖp íc ®· kÝ vÒ VN Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 14 Töôøng . . c. th¼ng tay khñng bè VM . qua ®ã thÓ hiÖn tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng .C¸ch dïng tõ ng÷ xng TT8. GV hái: h« : gäi ngêi P lµ “hä”  ko cßn xem lµ kÎ thï  sù sö dông tinh tÕ cña t¸c Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m gi¶ . giÕt h¹i …hoµ hiÕu thùc lßng”  + 9/3/45 P quú gèi ®Çu hµng NhËt . hïng hån.Ph¸p b¸n níc ta cho NhËt  níc ta thµnh thuéc ®Þa cña NhËt .Ph¸p ch¹y. vua B¶o §¹i TT9: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò tho¸i vÞ  lËp nªn chÕ ®é d©n chñ céng hoµ . ko liªn minh víi ViÖt minh mµ cßn truyÒn thèng nh©n ®¹o . tù do cña d©n téc ®iÓm kÕt luËn cña b¶n TN§L? VN Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m thêi víi : . b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña ngêi P  khoan hång. . lÝ lÏ x¸c ®¸ng. h¬n 2tr ®ång bµo chÕt ®ãi .  Sù ra ®êi cña níc VN lµ mét tÊt yÕu cña ls. GV hái: d. gîi c¶m. b.Søc m¹nh cña tinh thÇn nh©n ®¹o : gióp ngêi P. Sù ra ®êi cña níc VNDCCH . lËp nªn níc VNDCCH . Søc m¹nh cña nh©n d©n ta .Søc m¹nh cña tinh thÇn ®oµn kÕt .Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp Em cã nhËn xÐt g× vÒ luËn quyÒn ®éc lËp. NhËt hµng .Nh©n d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn tõ tay NhËt.

+ D©n téc ta ®· ®Êu tranh gan gãc chèng thùc d©n.  Lêi lÏ ®anh thÐp.ThÕ giíi : + C¸c níc ®ång minh võa c«ng nhËn nguyªn t¾c d©n téc b×nh ®¼ng  ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp tù do cña d©n téc VN ( ph¸p lÝ) . PhÇn tuyªn ng«n . kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. chèng ph¸t xÝt  d©n téc ta (®ã) ph¶i ®îc tù do.vÒ nghÖ thuËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 15 Töôøng . ®ång thêi thuyÕt phôc m¹nh mÏ thÕ giíi . ®éc lËp cña toµn d©n téc VN.Tuyªn bè vÒ quyÒn ®îc hëng tù do. III.Víi nh©n d©n VN: kªu gäi toµn d©n VN ®oµn kÕt chèng l¹i ©m mu cña TDP.  C¸ch luËn téi ( c¸ch triÓn khai luËn ®iÓm) mang søc thuyÕt phôc lín 3. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . ®îc ®éc lËp ( thùc tÕ) . ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ.Tuyªn bè vÒ ý chÝ kiªn quyÕt b¶o vÖ quyÒn tù do. Tæng kÕt .2010 + xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng ®Æc quyÒn . cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. → C¸ch hµnh v¨n vµ biÖn luËn s¾c bÐn cña ngßi bót chÝnh luËn HCM ®· thÓ hiÖn tÝnh chiÕn ®Êu cao.vÒ néi dung . + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. gîi c¶m Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc .TN§L Lµ mét t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn mÉu mùc . + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. ®éc lËp cña d©n téc VN. . kh¼ng ®Þnh søc m¹nh vµ ý chÝ cña d©n téc ta . hïng hån. nh mét thøc vò khÝ tiÕn c«ng kÎ thï . + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi .TN§L lµ mét v¨n kiÖn ls v« gi¸.

LÝ gi¶i v× sao b¶n TN§L tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn cã søc lay ®éng s©u s¾c hµng chôc triÖu tr¸i tim ngêi VN . ë tinh thÇn d©n chñ. + §CBN ra ®êi trong thêi k× v¨n häc “v¨n sö bÊt ph©n” nªn bªn c¹nh yÕu tè chÝnh luËn cßn s¸ng t¹o h×nh tîng cã søc truyÒn c¶m m¹nh mÏ.Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp . chÝnh nghÜa vµ lßng yªu níc cña cha «ng ta . TN§L thuéc thêi hiÖn ®¹i nªn thÓ hiÖn ®óng v¨n phong v¨n chÝnh luËn D.Sù kÕ thõa : kÕ thõa truyÒn thèng nh©n ®¹o . Gîi ý 2. GV cho HS so s¸nh b¶n TN§L cña HCM víi §¹i c¸o b×nh Ng« .luyện tập .2010  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn V.Chì kh¸c nhau : + TN§L vît h¬n ë tÇm vãc híng ra thÕ giíi.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp 1.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .TiÕt sau lµm bµi viÕt sè 1 ( NLXH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 16 Töôøng .NT ( nÕu kh«ng cßn thêi gian. tù do . Củng cố . cho vÒ nhµ lµm) . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .

hợp lí. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLXH như giải thích.Giải thích thế nào là sống đẹp.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Làm văn : 22/08/2009 : BÀI VIẾT SỐ 1 ( NLXH) A. cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện. bình luận… . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 17 Töôøng . . phân tích. .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . bài học liên quan đến bài viết. đạo lí. lập dàn ý. Trình bày gãy gọn. bác bỏ.HỌC I. SGV. Tài liệu tham khảo . lưu loát.Yêu cầu chung .SGK. C. B. I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Kiểm tra bài cũ III.Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề.Giới thiệu bài mới IV. so sánh. Bố cục cân đối. hỡi bạn?” * Yêu cầu về kiến thức : bài viết cần đảm bảo các nd sau : .Ổn đinh lớp II. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLXH…). Đề 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện pháp học tập.HS xem lại các kiến thức. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 GV ra đề cho HS Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02 : 6 .Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLXH bàn về một vấn đề tư tưởng.Nâng cao nhận thức về lí tưởng.

học để chung sống.Điểm 5-6 : Nắm được yêu cầu đề. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . vận dụng kiến thức. Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng : “Học để biết. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . rèn luyện của bản thân trong năm học này. để tự khẳng định mình.Các biểu hiện của sống đẹp .Điểm 9-10 : Bài làm đáp ứng được các bảo các nd sau : yêu cầu trên.luyện tập D.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. học để làm. mắc trên 10 từng bước hoàn thiện nhân cách. yêu cầu thực hành. thấy rõ giá trị của năm học cuối cấp.Xác định phương hướng.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 18 Töôøng .“học để làm. thức. phương pháp học tập. Ý trình bày phải rõ ràng. song khả năng khai thác còn hạn chế. biện pháp học .Phê phán lối sống không đẹp . nắm kĩ năng làm bài.2010 . . học để tự khẳng định mình”. . Biểu điểm . Năm học 2009 . để chung hạn chế.…”: là vài lỗi nhỏ. Song còn mắc một . Củng cố .Điểm 7-8 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp.“học để biết”: là yêu cầu tiếp thu kiến .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .Về kiến thức : Bài viết cần đảm bảo các nội dung sau : + Mục đích của của năm học cuối cấp + Biện pháp học tập. Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh V. hướng rèn luyện … * Yêu cầu về kiến thức: bài viết cần đảm II. lỗi . học để chung sống. vào trọng tâm hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu.Điểm 3-4 : Khả năng làm bài còn nhiều tập của mình để biết. để làm. . Bài viết không đi sống. Đồng thời xác định rõ động cơ.

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Hãy cho biết giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản TNĐL . 03 : 5.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02.Nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . B. Hãy chứng minh phong cách nghệ thuật của HCM qua bản TNĐL.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .HỌC I. SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 19 Töôøng . . Tài liệu tham khảo . là kết quả phấn đấu lâu dài của cha ông ta.Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Yêu cầu cần đạt I. nhận xét.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .SGK. đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt. III. .Ổn đinh lớp II. Tiếng Việt : 25/08/2009 : GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. quý trọng di sản của cha ông. hướng dẫn để HS rút ra nội dung . GV phát vấn. Lên lớp. SGV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giới thiệu bài mới IV. GV cho HS thảo luận.9 . C. có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng.

câu cần thiết vào các vị trí thích hợp. dùng từ. đặt ở những phương diện chủ yếu nào? câu → yêu cầu : nói và viết đúng chuẩn mực. Trước hết bộ lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực TT1. nội dung bài tập. 2.2. phẩm chất GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu dung Sự trong sáng của tiếng Việt như 1. N3: thể viết lại như sau: BT3. Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu. quy tắc của TV để đảm bảo sự trong sáng) TT2 : GV gọi 1. VD : SGK 3. Dòng ngôn ngữ cũng vậy . nhưng nó ko được phép gạt bỏ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc. LUYỆN TẬP Hoạt động 2 BT1.3 SGK trang 33. N4: nhận xét.Từ file : nên chuyển dịch bằng từ tệp tin → dễ hiểu. 34 Vân cô em gái ngoan. ở sự tuân thủ các chuẩn mực và Sự trong sáng của TV được biểu hiện quy tắc đó (chuẩn về phát âm. lịch sự của lời nói.Từ hacket : nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính → dễ hiểu.Thay cho 2 dấu gạch ngang ở câu 2 là hai dấu xét + cùng với GV hoàn chỉnh phần ngoặc đơn.những dòng nước khác. vì đây là tên một công ty. được sự trong sáng. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 20 Töôøng . . Sự trong sáng của TV còn được biểu hiện ở tính văn hoá. xác định lời văn ko gãy gọn. chữ viết. BT3.Từ cocoruder :có thể giữ nguyên. vừa phải tiếp nhận . không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác. Tính chuẩn xác được thể hiện qua cách dùng GV hướng dẫn HS luyện tập từ của HT : Kim Trọng rất mực chung tình. GV hỏi : và quy tắc chung. . N2 : BT2. Thuý BT1.dọc đường đi của mình . sử dụng tuỳ tiện. Muốn đạt yêu cầu của đề.Thay cho dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm. gọi nhóm 4 nhận . Đoạn văn có Nhóm 1 làm BT1. 2 HS trả lời → HS VD : SGK nhận xét. Dòng sông luận trong 7 phút. do đó TT1. Tiết 2 II.2010 Hoạt động 1 Sự trong sáng là một phẩm chất của TV. vừa trôi chảy. bổ sung. lai căng. GV cho HS thảo Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông.Từ Microsoft : cần dùng. … BT2. . không cho phép pha tạp. . GV gọi HS đọc đề. . ý ko được sáng rõ. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. cần khôi phục lại những dấu TT2 : GV chia lớp thành 4 nhóm . từ chối những gì mà thời đại đem lại ( CLV) TT3: GV gọi 1 HS đại diện của mỗi * Lưu ý : có thể nhóm lên trình bày. vì đây là danh từ tự xưng.

.Câu a ko trong sáng.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . bổ sung hoàn thiện yêu cầu bài tập.Từ cần dùng : ngày tình yêu → rất thuần Việt. dùng từ… Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập BT!. tạo lập văn bản…) . dùng từ.c.Sử dụng lời hay. Các từ “lễ tình nhân”.luyện tập . ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích).Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: + ngày lễ tình nhân: tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người. LUYỆN TẬP BT1. . Củng cố . Tránh lối nói thô tục. c. Nói.Giải thích : câu a có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ “đòi hỏi”.xki Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 21 Töôøng . BT2 SGK trang 44. ko có văn hoá. + ngày Valentine: tiếng nước ngoài . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .viết đúng chuẩn mực. Các yêu cầu của việc giữ gìn sự trong sáng của TV .2010 SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 1. GV hướng dẫn. “ngày Tình yêu” . . V. gợi ý cho HS. phân tích sự trong sáng của văn bản đó. đặt câu. GV cho HS dưới lớp nhận xét.ép.GV cho HS sưu tầm một văn bản. có sắc thái biểu cảm ý nhị.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung : Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của TV TT1. D. .d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu.Không cho phép pha tạp. Đô – xtôi. TT2. đảm bảo sự trong sáng. d là những câu trong sáng.Cần tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ . “ngày Valentine”. lai căng. Năm học 2009 .Đòi hỏi mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về TV ( hiểu biết về chuẩn mực và qui tắc của TV ở các phương diện phát âm. GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập TT3. Câu b. TT2.Soạn bài mới : Nguyễn Đình Chiểu.GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK .Về nhà làm bài tập. gọi HS nêu VD về các yêu cầu như : phát âm ở các vùng miền. GV gọi HS đọc ngữ liệu trong SGK và rút ra các nội dung cơ bản → trình bày nội dung. ý đẹp.Trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV . chữ viết. Giữ gìn sự trong sáng của TV là trách nhiệm của mỗi người VN 2. câu b. song cần tiếp nhận những yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài . chữ viết chính tả. xác định yêu cầu của đề. 45 TT1: GV gọi HS đọc đề. GV nhắc lại các yêu cầu của đề. dễ cảm nhận và lĩnh hội đối với người VN. BT2.

sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 04 : 10. đánh giá đúng đắn. Tài liệu tham khảo . mà còn bằng nhiệt huyết của một con người gắn bó với TQ. B.Tiếp thu được cách nhìn nhận.11 .Đọc văn : 29/08/2008 : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. giàu hình ảnh.lập luận chặt chẽ. từ đó thấy rõ rằng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc VN. biết kết hợp hài hoà giữa sự trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời đại của mình. ngôn từ trong sáng.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . lôi cuốn của bài văn ko chỉ bằng các lĩ lẽ xác đáng. NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG A. NĐC đúng là một vì sao “càng nhìn càng thấy sáng”. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 22 Töôøng .Nhận thấy sức thuyết phục.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . SGV 12.SGK 12.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . nhân dân. .

 Laø ngöôøi coù vò trí. Tìm hiểu bài Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn Tieåu daãn TT1: GV cho HS neâu vaén taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi. am hieåu vaø yeâu thích. Vaên baûn • Theå loaïi: Nghò luaän veà taùc gia vaên hoïc. Söï nghieäp chính maø oâng theo ñuoåi suoát ñôøi mình laø söï nghieäp laøm c/m trong caùc lónh vöïc chính trò.Trình bày văn bản sưu tầm và phân tích sự trong sáng của văn bản đó? III. Tuy nhieân.Kiểm tra bài cũ . Taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng (1906. taàm nhìn vaø nhaân caùch → coù theå ñöa ra nhöõng yù kieán ñuùng ñaén. C.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. ngoaïi giao. thảo luận. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . OÂng ko phaûi laø ngöôøi chuyeân laøm lí luaän hay pheâ bình vaên hoïc. Yeâu caàu caàn ñaït Tìm hieåu chung : 2.2000): Queâ : huyeän Moä Ñöùc. môùi meû. tænh Quaûng Ngaõi.Giới thiệu bài mới IV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . + Laø ngöôøi coù voán soáng. Lí do vieát : + Ñoù cuõng laø moät caùch thöùc ñeå phuïc vuï c/m + Vaên hoïc ngh thuaät laø ñòa haït ñöôïc oâng quan taâm. Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu khaùi quaùt veà vaên baûn TT1: GV hoûi:Haõy cho bieát theå loaïi.Ổn đinh lớp II.Tại sao phải giữ gìn sự trong sáng của TV? . thaám thía veà hieän töôïng vaên hoïc maø oâng ñeà caäp. söï nghieäp saùng taùc cuûa taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng theo Tieåu daãn 1 SGK. PVÑ vaãn coù nhöõng taùc phaåm quan troïng veà vaên hoïc vaø ngheä thuaät. TT2: GV cho HS nhaän xeùt chung veà taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng. 3. vai troø quan troïng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø caû trong lónh vöïc vaên hoïc ngheä thuaät. hcrñ cuûa vaên baûn GV noùi theâm veà hoaøn caûnh ra ñôøi ñeå HS hieåu roõ hôn - Mó – Dieäm khuûng boá taøn baïo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 23 Töôøng . GV chủ yếu sử dụng các phương pháp phát vấn.HỌC I. gợi tìm và thuyết giảng những nội dung mới đối với học sinh . • Hoaøn caûnh ra ñôøi: I.2010 .

Boá cuïc: goàm 3 phaàn: taêng cöôøng lính Mó ôû mieàn Môû baøi: Nam (55 vaïn).Hieåu TT1: GV hoûi :Trong phaàn 1. PVÑ neâu vaán thieäu ngoâi sao NÑC ñeà gì ? Lí do ngoâi sao NÑC chöa saùng toû: .T/giaû ñöa ra maáy lí do Coù 2 lí do khieán ngoâi sao NÑC chöa sau: saùng toû trong baàu trôøi + Chæ bieát NÑC laø taùc giaû taùc vaên ngheä daân toäc? Vì sao phaåm Luïc Vaân Tieân. Ñoïc . chieán cuõ. noäi dung Taùc giaû nhaán maïnh ngoâi sao NÑC ñaùng leõ phaûi saùng toû. GV hỏi:Boá cuïc cuûa vaên baûn ?Luaän ñieåm cuûa vaên baûn? GV yeâu caàu HS duøng vieát chì gaïch döôùi nhöõng caâu ñoù trong SGK ñeå ghi nhôù. Thích Quaûng Ñöùc ôû Tp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . + LÑ2: “ Thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC … Nuùi soâng coøn gaùnh hai vai naëng neà” → Ca ngôïi thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. GV cho HS choát laïi + Ít bieát thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. c. quan nieäm caàm buùt) . HS-SV xuoáng ñöôøng bieåu tình. Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn II. TT2. vaø hieåu LVT caàn phaûi saùng toû hôn khaù thieân leäch veà noäi dung. Nhöõng naêm 60. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 24 Töôøng . nhaát laø “trong luùc naøy”  ca ngôïi thô vaên NÑC goùp phaàn TT3: GV cho HS thaûo luaän coã vuõ chieán ñaáu  yù nghóa thôøi söï “Ngoâi sao NÑC …caùch ñaây moät traêm naêm !”→ Giôùi thieäu ngoâi sao NÑC Thaân baøi: + LÑ1: “NÑC laø 1 nhaø thô yeâu nöôùc….Voùc deâ da coïp khoân löôøng thöïc hö” → Con ngöôøi vaø quan nieäm vaên chöông cuûa NÑC ( NÑC nhaø thô yeâu nöôùc. + LÑ3: “baây giôø xin noùi veà LVT…coøn vì vaên hay cuûa LVT” → Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm Luïc Vaân Tieân. Keát luaän: phaàn coøn laïi “Toùm laïi…cuûa daân toäc!” Khaúng ñònh NÑC laø ngoâi sao saùng. - Phong traøo ñaáu tranh chính trò dieãn ra döõ doäi: coâng nhaân ñình coâng. Phaàn môû baøi : Giôùi môû baøi. - 1965: Mó leo thang ñaùnh phaù mieàn Baéc…  Phaïm Vaên Ñoàng vieát vaên baûn naøy ñeå coå vuõ hôn nöõa phong traøo ñaáu tranh chính trò aùc lieät cuûa nhaân daân caû nöôùc luùc baáy giôø TT3.2010 nhaân daân mieàn Nam baèng Nhaân kæ nieäm 75 naêm ngaøy maát nhaø Luaät 10/59: truy saùt ñaãm thô Nguyeãn Ñình Chieåu (3/7/1888 – maùu nhöõng ngöôøi khaùng 3/7/1963). HCM. veà “nhaát laø trong luùc naøy” ? vaên. nöõ sinh Ngoïc Tuyeàn ôû Ñaø Laït töï thieâu. Thích Thanh Hueä ôû Hueá.

vöôït leân caûnh ngoä rieâng coå vuõ nhaân daân Nam Boä chieán ñaáu. Quan ñieåm thô vaên: duøng ngoøi buùt ca ngôïi chính TT4. trình bày.Con ngöôøi NÑC? Daãn NÑC: chöùng. PVÑ laïi caùc taùc phaåm cuûa NÑC treân caùi neàn nhaán maïnh ñeán baøi cuûa hoaøn caûnh ls luùc baáy giôø ( cuoäc VTNSVG ? k/ chieán choáng Phaùp). naêm trôøi” sau thôøi ñieåm b. nhöõng caùi chöa neân moät nhaø vaên lôùn? töøng coù trong tp tröôùc ñoù”: Hình töôïng trung taâm trong baøi Vaên teá NSCG : ngöôøi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 25 Töôøng . thöïc hö!” nhaän xeùt. “Voùc deâ da coïp khoân löôøng GV cho HS thảo luận.Theo quan ñieåm cuûa PVÑ. nhöõng yeáu toá gì laø quan -Vaên chöông ñoùng goùp cho c/ ñôøi baèng troïng nhaát trong vieäc laøm nhöõng caùi ñoäc ñaùo.GV hoûi: nghóa. Phaàn thaân baøi: dung.2010 noäi dung Con ngöôøi vaø cuûa vaên baûn. nöôùc ta trong “suoát 20  Veû ñeïp cuûa taùc giaû. . Chuù yù caùc cuïm töø: “Kieán nghóa baát vi voâ doõng daõ!”.Vì sao trong phaàn lôùn PVÑ ñaõ ñaët saùng taùc ñoù. nhaát laø ñoaïn so saùnh vôùi Bình Ngoâ ñaïi Tác phẩm của caùo. Taùc giaû goïi TT5 .Quan nieäm saùng taùc thô con ngöôøi: coù nghóa khí. sức mạnh của văn chương chân cuûa PVÑ.Vì sao PVÑ laïi baét ñaàu vôùi quan nieäm veà leõ laøm ngöôøi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . leân aùn phi nghóa → thoáng nhaát . . cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống vaên theå hieän loøng tri aân TDP → giá trị. quan nieäm saùng taùc thô  Vaên thô NÑC – nhöõng vì sao coù aùnh vaên cuûa NÑC ( 5 phuùt). 2 nhoùm nhaän xeùt) a. khí tieát cao vaên cuûa NÑC? Daãn ñeïp. chính. saùng khaùc thöôøng. con maét chuùng ta GV chia hs thaønh 4 nhoùm phaûi chaêm chuù nhìn thì môùi thaáy! ( 2 nhoùm theå hieän noäi 2. Cuoäc ñôøi. phaán ñaáu hi sinh vì nghóa lôùn. LÑ1: Con ngöôøi vaø quan Caâu hoûi: nieäm saùng taùc thô vaên cuûa .GV dieãn giaûng cho HS nhöõng saùng taùc cuûa NÑC laø taám ñeå thaáy ñöôïc söï ñaùnh göông phaûn chieáu moät thôøi ñaïi giaù cao yù nghóa cuûa Vaên khoå nhuïc nhöng vó ñaïi. LÑ2: Ca ngôïi thô vaên yeâu 1860? nöôùc NÑC . phaàn naøy baèng vieäc taùi “vaên töùc laø ngöôøi. chöùng. teá NSCG. vaên thô phaûi laø hieän laïi hoaøn caûnh ls vuõ khí chieán ñaáu. Nguyễn Đính Chiểu tham gia tích cực vào cuộc đấu GV nhaán maïnh yù caâu tranh thời đại.

TT6: GV hoûi . ôû thôøi ñaïi chuùng ta coù phaàn loãi thôøi. ( laäp luaän baùc boû. ñieàu kieän muø loaø khoâng theå söûa baûn thaûo. Taùc giaû luoân nhìn ngöôøi xöa töø hoâm nay ( nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX)→ thoâng caûm.  PVÑ ñaõ giuùp ngöôøi ñoïc thaáu hieåu nhöõng giaù trò khieán cho NÑC trôû thaønh ngoâi sao caøng nhìn caøng thaáy saùng. giàu tình cảm của NĐC) . c.PVÑ ñaõ ko vieát veà NÑC vôùi noãi tieác thöông cuûa moät ngöôøi hoaøi coå. Tuy ko phuû nhaän nhöõng giaù trò luaân lí maø NÑC ca ngôïi. hình aûnh? → GV choát laïi noäi dung. nhöõng ñaïo ñöùc ñnaùg quyù troïng ôû ñôøi.  Caùc luaän ñieåm xoay quanh vaán ñeà chuû choát : NÑ. choát chất của văn chương là sáng tạo → đóng góp của laïi noäi dung.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV cho HS nhaän xeùt veà caùch toå chöùc saép xeáp luaän ñieåm trong phaàn Thaân baøi. Maëc duø caùch saép xeáp chung veà vaên baûn caùc luaän ñieåm khoâng theo traät töï Giaù trò cô baûn cuûa baøi thôøi gian nhöng caùch nghò luaän vöøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 26 Töôøng . Ngöôøi laäp luaän baét ñaàu baèng söï haï xuoáng nhöng laø ñeå TT8. - TT7. laïi theâm chöa tìm ra nguyeân baûn. noâm na. caùch söû duïng töø ngöõ. caùch laäp luaän thöôøng ñöôïc goïi laø ñoøn baåy.Taùc giaû ñaõ baøn luaän ntn veà nhöõng ñieàu maø nhieàu ngöôøi cho laø haïn cheá cuûa tp naøy? . ñaâu laø nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho truyeän LVT coù theå trôû thaønh tp lôùn nhaát cuûa NÑC vaø raát ñöôïc phoå bieán ôû daân gian? . ca ngôïi nhöõng con ngöôøi trung nghóa.Anh (chò) hoïc taäp ñöôïc gì veà quan ñieåm ñaùnh giaù taùc phaåm vaø veà caùch laäp luaän cuûa taùc giaû baøi vaên? .2010 nghóa só xuaát thaân töø noâng daân → trong vaên chöông tröôùc ñoù chöa coù → nhaán maïnh giaù trò baøi VTNSCG → bản GV cho HS nhaän xeùt. truyeän noùi. deã nhôù.Văn thơ của NĐC chứng minh cho một tâm hồn lớn. NĐC. lieân quan ñeán GV cho HS ñaùnh giaù nhan ñeà. Baùc boû quan ñieåm thieân leäch veà ngheä thuaät: laø truyeän keå. GV cho HS tìm hieåu naâng leân) vaø nhaän xeùt phaàn Keát  Khaúng ñònh ñaây laø baûn tröôøng ca baøi haáp daãn maø nhaân daân mieàn Nam say söa caû noäi dung vaø ngheä thuaät. deã hieåu.ø ngoâi saùng trong Hoaït ñoäng 3 vaên ngheä daân toäc. traân troïng ngöôøi xöa. LÑ3: Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm LVT Phaân tích caùi hay veà noäi dung: Ca ngôïi neùt ñeïp cuûa nhöõng nhaân vaät chính nghóa. một tâm hồn nhiệt huyết ( ngòi bút thể hiện cho tấm lòng trung nghĩa.Theo PVÑ.

coù söùc thuyeát phuïc cao. caùch laäp luaän saùng suûa. chaët cheõ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . neâu cao söù maïng cuûa ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa tö töôûng. 3. traân troïng. 4. veà “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” veà “Luïc Vaân Tieân” vaø veà caùch xaây döïng vaên baûn nghò luaän cuûa Phaïm Vaên Ñoàng. ngoân töø ñaëc saéc → caùch trình baøy luaän ñieåm coù söùc loâi cuoán maïnh meõ.GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK . Taïo söùc coå vuõ maïnh meõ cuoäc ñaáu tranh chính trò luùc baáy giôø ôû mieàn Nam vaø treân caû nöôùc. Boá cuïc chaët cheõ. luaän ñieåm roõ raøng. laø ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä daân toäc. Nhaán maïnh ñôøi soáng vaø söï nghieäp NÑC laø taám göông saùng neâu cao ñòa vò vaø taùc duïng cuûa vaên hoïc ngheä thuaät. vöøa xuùc ñoäng.2010 vaên nghò luaän naøy laø gì ? xaùc ñaùng. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 27 Töôøng . Phaàn keát baøi: Khaúng ñònh moät laàn nöõa NÑC laø nhaø thô lôùn. thieát tha. 3. tình caûm chaân thaønh. nhaän thöùc cuûa mình veà cuï Ñoà Chieåu. Giuùp ngöôøi ñoïc theâm hieåu. Luyeän taäp.Cho HS phaùt bieåu caûm töôûng. Daën doø chuaån bò baøi hoïc sau: Hoïc baøi theo daøn yù ñaõ ghi vaø ñöa ra nhöõng ví duï minh hoïa cuï theå. cuûng coá: . kính phuïc vaø töï haøo veà cuï Ñoà Chieåu. Toång keát ( Ñaùnh giaù chung veà vaên baûn) Noäi dung saâu saéc. III. vôùi nhieàu hình aûnh.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 28 Töôøng . B. đưa dẫn chứng. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành: ..Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .. sử dụng từ ngữ.Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận. hình ảnh . Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: . sách giáo viên bản thiết kế. để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra. phiếu thảo luận .Sách giáo khoa.2010 Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ Nguyễn Đình Thi A.

Những đặc điểm của ngôn ngữ .Quá trình ra đời của một bài thơ: Rung động TT1: Yêu cầu hs chú ý 3 đoạn đầu của thơ -> Làm thơ bài trích để trả lời câu hỏi 1 (SGK). GV đưa dẫn chứng ) Hoạt động 3 III. các yếu tố ngôn ngữ và tâm hồn) tốt nhất trình bày trước lớp.2010 Tổ chức tiết dạy theo hướng kết hợp các phương pháp đọc hiểu.Thấy được những nét chính về tính cách và số phận của Đôtx .hình ảnh + Phải gắn với tư tưởng . hợp với yếu tố tùy bút.Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là thể hiện tâm Đặc trưng cơ bản nhất của thơ và hồn con người.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . C. hoàn thiện bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự. trả lời câu hỏi. TT1: Phát phiếu thảo luận. mới lạ về sự vật vừa chứa đựng nhóm thảo luận.hình ảnh GV hướng dẫn HS phần II . Giới thiệu bài mới. gợi tìm . tính chất khoa học đúng đắn. + Làm thơ: là thể hiện những rung động của tâm hồn con người bằng lời nói (hoặc chữ viết ) Hoạt động 2: II. cảm xúc thành thực) TT2: Sau 7 phút.tình cảm thơ + Phải có hình ảnh. + Rung động thơ: là khi tâm hồn ra khỏi trạng TT2: Thế nào là “rung động thơ” và thái bình thường do có sự va chạm với thế giới “làm thơ”? bên ngoài và bật lên những tình ý mới mẻ. nghị luận kết luận. Xvai . quá trình ra đời của 1 bài thơ . kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận nhóm ( 6 nhóm). Nếu thiếu. . Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu GV hướng dẫn HS phần III.gơ. 2.Thấy được tài năng vẽ chân dung bằng ngôn ngữ rất tài hoa của X. (Nếu có thời gian. hoàn thiện Hoạt động 4: IV. TT1: Đặt câu hỏi TT2:Củng cố. 1. Những luận: nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu .Những thơ: Gồm đặc điểm của ngôn ngữ . Tiến trình lên lớp.( Vừa là hình ảnh thực.Việc nêu lên những vấn đề đặc trưng bản chất TT1: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi 5 (SGK) của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc TT2: Củng cố. chọn nhóm thảo luận trong. Giá trị của bài tiểu luận: GV cho HS nhận xét về giá trị bài TL . gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thi ca ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI X. Xvai -gơ A. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 29 Töôøng . GV tổng hợp các + Phải có nhịp điệu ( bên ngoài và bên phiếu thảo luận.trữ tình. lí luận gắn với thực tiễn. yêu cầu các sống động. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh . GV bổ sung.Phong cách: Chính luận . Đặc trưng cơ bản nhất của thơ: GV hướng dẫn hS tìm hiểu phần I. Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động của GV Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 I .

Hướng dẫn đọc thêm . Tính cách mâu thuẫn : + Tình cảm mãnh liệt trong cơ thể yếu đuối của con TT3: GV chia nhóm.Sử dụng phương pháp phát vấn. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành . Hoạt động của GV v à HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs I.… chủ yếu là hướng dẫn. phân tích tính cách + Số phận vùi dập thiên tài nhưng thiên tài tự cứu vãn mâu thuẫn bằng lao động và tự đốt cháy trong lao động ( Lao Hs thảo luận. Tiến trình tổ chức dạy học : 1. gợi mở cho HS D. Đôtx đã tỏa sáng cho vinh quang của Tổ quốc và dân tộc. thiết kế bài dạy . b.. dân tộc mình (sứ giả của xứ sở . trong văn xuôi chứng tỏ tấm lòng kính trọng của Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 30 Töôøng .Đối lập : cấu trúc câu . thảo luận. tính cách .Nghệ thuật viết chân dung văn học : gợi ý của Gv.2010 B. hình ảnh so sánh ẩn dụ có tính hệ thống . Số phận nghiệt ngã : TT2... .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .. thảo luận bệnh thần kinh N1 tìm hiểu. ẩn dụ : cấu trúc câu . Đọc.. khát vọng cao cả .lại ngày. khái quát vấn đề động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông ) + Chịu hàng thế kỉ dằn vặt để chắt lọc nên những vinh quang cho Tổ quốc .Cho biết chân dung của Đô-xtôi. TT1 : GV gọi 1 hs tóm tắt a. một số tài liệu liên quan đến Đôtx.hiểu văn bản : tóm tắt văn bản 1. ép-xki có những nét gì đặc biệt ? + Là người khách chuyên cần của hiệu cầm đồ -Nét chung của chân dung + Làm việc suốt đêm trong cơn đau đẻ của vợ -Nét cụ thể + Sống giữa giống người chấy rận + Bệnh tật . . phân tích số phận + Phải tìm đến những cơ hội“thấp hèn” để cho tròn nghiệt ngã .  Những yếu tố biểu hiện đẩy nhân vật vào chỗ tận cùng của nghiệt ngã đầy bi kịch . . sách giáo viên. hoàn cảnh . mang lại cho đất nước sự hòa giải .Chân dung Đô-xtôi-ép-xki : một tinh cách mâu thuẫn và một số phận ngang trái . kiềm chế lần cuối sự cuồng nhiệt của các mâu thuẫn thời đại )  Nơi tận cùng của bế tắc.Bút pháp vẽ chân dung văn học : Gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn  Thể loại đứng ở ngã ba : Tiểu sử -tiểu thuyết -chân dung văn học GV cho HS nhận xét chung về bút Ngòi bút viết chân dung rất tài hoa giàu chất thơ pháp của nhà văn . ông đứng chờ ngày .Sách giáo khoa. N2 tìm hiểu. Gv hỏi: + Trước cửa tò vò của ngân hàng . Kiểm tra bài cũ : 2.So sánh.. HS đọc và phát hiện vấn đề theo 2. Giới thiệu bài mới : 3.

Củng cố .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .2010 X. mệnh thiêng liêng của sự hòa giải nước Nga.. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . + Sự hứng khởi thật không giới hạn .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Trong VB yếu tố nghệ thuật nào có tính chất chủ đạo .Về nhà học bài . +.. Luyện tập : Tìm những câu văn chứng tỏ sức hút của nhân vật với Hoạt động 3 GV hướng dẫn hs về nhà thực tác giả và với cả nước Nga + Với sự thành kính xuất thần.Nhận xét về tài năng viết chân dung văn học của Xvaigơ D.Xvai-gơ dành cho Đô-xtôi-ép-xkithật lớn lao biết chừng nào...4.Giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang của ông : sự đoàn kết của tất cả những người Nga . Hướng dẫn học sinh đọc vài đoạn và phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc .một vòng hào quang chói lọi bao quanh cái của người bị hành khổ này .ông báo trước sứ hiện luyện tập .Giá trị của bài tiểu luận: .3.yếu tố nghệ thuật nào có tính hỗ trợ đắc lực ? Chân dung con người hiện ra trên cái nền như thế nào ? II. Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu các câu 2.luyện tập . V.Soạn bài : Nghị luận về một hiên tượng đời sống Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 31 Töôøng .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 04 : 12 - Làm văn : 15/09/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống. Có ý thức, biết nêu ý kiến đúng đắn trước những hiện tượng đời sống. Rèn kĩ năng làm văn nghị luận . B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: SGK, SGV, bài soạn, phiếu học tập, bảng phụ. - Gợi mở, hướng dẫn học sinh trả lởi câu hỏi, thảo luận, từ đó rút ra cách làm một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Ổn định: II.Kiểm tra bài cũ - Nêu các luận điểm chính của bài NĐC ngôi sao sáng…………. - Nêu giá trị của bài Tiểu luận : Mấy ý nghĩ về thơ - Nghệ thuật viết chân dung văn học của Xvaigơ ? III.Giới thiệu bài mới IV.Tìm hiểu bài: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Khái niệm: GV hướng dẫnHS tìm hiểu khái 1. Thế nào là hiện tượng đời sống? niệm - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao GV : lấy ví dụ SGK phân tích để HS chuyện xảy ra. Có hiện tượng tốt, có hiện tượng hiểu khái niệm xấu.  Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con người đều là hiện tượng đời sống. GV : Có phải mọi hiện tượng xảy ra đều đáng bàn luận? - Chỉ những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh HS : Xác định: - không hưởng đến phần lớn mọi người trong xã hội mới là GV : Hãy nêu lên một số hiện tượng, vấn đề nghị luận. sự kiện đời sống nổi bật ở địa A. -

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
32

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
phương? HS : Nêu và đưa ra nhận xét khái quát. GV : Thế nào là nghị luận? HS : Dựa vào hiểu biết và những bài đã học trình bày. GV : bổ sung, khái quát. GV : So sánh sự giống và khác nhau giữa nghị luận về một hiện tượng đời sống với những kiểu nghị luận đã học? Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài. GV : Đưa ra một hiện tượng đời sống và yêu cầu HS bàn luận. VD :Cách xưng hô của học sinh hiện nay. Gọi một số HS trình bày. GV: nhận xét , dánh giá. Từ đó nêu những yêu cầu khi làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. SH: Dựa vào ví dụ ở phần 2 dể rút ra các bước cơ bản khi làm bài.

Năm học 2009 - 2010

2.Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống? - Là sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội. II.Yêu cầu: 1. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tượng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. 2. Qua hiện tượng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ . . . Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. 3. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng. 4. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. III.Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. 1.Tìm hiểu đề: *Nội dung tìm hiểu đề. Trước khi tìm hiểu đề cần: + Đọc kỹ đề bài. + Gạch chân các từ quan trọng + Ngăn vế (nếu có) *Tìm hiểu đề: - Thể loại, các thao tác làm văn - Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào) -. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài 2.Lập dàn ý: * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận. * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. * Kết bài : Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống. 3.Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập BT1. Câu a. - Hiện tượng: Nhiều thanh niên, hs VN du học nước

GV : Nêu những bước cơ bản khi làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống? HS : Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập TT1. Làm BT1

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
33

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
GV cho HS thảo luận BT1 GV chia lớp thành 4 nhóm - Nhóm 1 câu a - Nhóm 2 câu b - Nhóm 3 câu c - Nhóm 4 câu d và nhận xét. Sau 5 phút, GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày . GV cho Hs nhóm 4 nhận xét, bổ sung

Năm học 2009 - 2010
ngoài lười nhác, dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xd đất nước → Nêu và phê phán hiện tượng - Hiện tượng ấy xảy ra từ những năm đầu ( khoảng năm 1925) thế kỉ XX. - Mở rộng : Trong xã hội ta ngày nay hiện tượng ấy vẫn tồn tại. Chúng ta không thể sống dựa vào đồng tiền của người khác mà phải tự vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Lời của Bác gần một thế kỉ vẫn có nhiều ý nghĩa. Câu b. - Thao tác lập luận phân tích : thanh niên du học mải chơi bời, thanh niên trong nước ko làm gì cả, họ sống già cỗi, thiếu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai của đất nước… - Thao tác lập luận so sánh: nêu lên hiện tượng thanh niên, sinh viên Trung Hoa du học chăm chỉ, cần cù… - Thao tác lập luận bác bỏ: Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ ko làm gì cả. Câu c. Nghệ thuật diễn đạt văn bản: dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu trần thuật, câu hỏi “Thế thì thanh niên của ta đang làm gì?”, câu cảm thán ( trực tiếp bày tỏ nỗi lo âu chính đáng “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” Câu d. Rút ra bài học cho bản thân: xác định lý tưởng, cách sống; mục đích, thái độ học tập đúng đắn. BT2. Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Karaoke và Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay? Lập dàn ý * Lưu ý : Tích hợp bảo vệ môi trường - Ô nhiễm âm thanh, mất trật tự công cộng, tình trạng nhiễu loạn thông tin, ô nhiễm thông tin,…

Câu d. HS tự trả lời TT2. Làm BT2. GV gợi ý, HS tự làm GV gọi 2 em HS đọc bài làm, cho HS trong lớp nhận xét. TT3. GV giáo dục bảo vệ môi trường cho HS . GV cho HS liên hệ với thực tế. Cụ thể trên địa bàn quận Liên Chiểu ( đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, Ngô Văn Sở,…)

V. Củng cố - luyện tập Bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
34

Töôøng

Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.2010 D.Tiếng Việt : 17/09/2009 : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC A.Biết vận dụng các kiến thức về phong cách ngôn ngữ khoa học vào đọc . trả lời các câu hỏi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Hãy cho biết cách thức và yêu cầu làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống? III. Ổn định lớp II. D. Mục tiêu bài học Giúp học sinh .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . trao đổi thảo luận. 14 . làm việc theo nhóm. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . . Giới thiệu bài mới IV.hiểu văn bản và làm văn B. Phương tiện thực hiện +Sách GK. Tiến trình lên lớp I.Về nhà học bài và làm bài tập . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 35 Töôøng . sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C.Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học.Kiểm tra bài cũ: .Soạn bài : Phong cách ngôn ngữ khoa học Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 13.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần I TT1. TT3. ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG TT1. PCNNNT) ..Dùng các kiểu câu phức có đầy đủ các cặp quan hệ hô ứng III. ( khác với PCNNSH. Tính lí trí.Văn bản khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung. riêng buộc người dùng phải hiểu chính xác mới .Thường dùng các kiểu câu có chủ ngữ không 3.Về chữ viết: Ngoài những đặc điểm của chuẩn 2.Câu có nghĩa bị động và câu có từ “là” được sử ít bộc lộ sắc thái cảm xúc.. . ko dùng xã hội phép tu từ cú pháp. tạo nên sức thu hút người nghe khoa học.Câu văn trong văn bản này là một đơn dùng được vị thông tin. biệt ngữ lôgic. GV giảng thêm cho HS về các nội dung sau: 1. phi cá thể xác định hoặc khuyết chủ ngữ.Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học. câu văn. các . Từ ngữ. Câu văn yêu cầu chính xác. GV cho HS làm việc với văn bản TT2.2010 I. không sử dụng các từ ngữ địa phương. . Tính khái quát. chỉ được dùng với một . cấu tạo còn sử dụng những hệ thống ký hiệu khoa học đoạn văn và văn bản 3 VD: m . lôgic chính tả tiếng Việt nói chung. GV hỏi : phong cách nnkh có mấy đặc CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC trưng cơ bản ? TT2. GV hỏi : Thế nào là ngôn ngữ khoa học? Năm học 2009 .Về ngữ âm: tuân theo những yêu cầu phổ biến phương tiện ngôn ngữ. GV giải thích về 3 loại văn bản khoa học TT4. ko dùng câu đặc biệt. nhận xét. chữ viết: Biểu hiện ở nội dung khoa học. . VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1. . H2O .Từ ngữ mang sắc thái biểu cảm trung hòa . kg. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính : + Các văn bản khoa học chuyên sâu + Các văn bản khoa học giáo khoa + Các văn bản khoa học phổ cập 2. . ở kết cấu của văn bản .Mỗi ngành khoa học có hệ thống thuật ngữ nghĩa. văn bản khoa học Thể hiện trong từ ngữ. đơn vị phán đoán lôgic. . GHI NHỚ *Về biện pháp tu từ: ( sgk trang 76) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 36 Töôøng . câu văn có màu sắc trung hoà.Cấu tạo đoạn văn. các thuật ngữ về phát âm. tiêu biểu là trong các văn bản khoa học. Tính khách quan.Ngôn ngữ khoa học tồn tại ở 2 dạng : Nói và viết . hạn chế sử dụng thường xuyên khi đánh giá. Ngôn ngữ khoa học . GV yêu cầu học sinh cho các ví dụ thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học . chặt chẽ.Từ ngữ được dùng phần lớn là từ ngữ *Về từ ngữ: thông thường. văn bản phải liên *Về kiểu câu kết chặt chẽ và mạch lạc.Ngôn ngữ khoa học ( dù ở dạng nào) Hoạt động 2 cũng đều có đặc trưng cơ bản của GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần II phong cách ngôn ngữ khoa học II. trừu tượng *Về ngữ âm. định dụng những biểu đạt mang tính cá nhân nghĩa.

Đoạn văn có lập luận và kết cấu diễn dịch. gãy khúc. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 37 Töôøng . nhân hóa.Văn bản khoa học chuyên sâu và giáo khoa không sử dụng các biện pháp tu từ .. phản ánh hiện thực.Nhóm 3: câu c .Cách trình bày. Thi pháp học. . 2. bố cục phải chặt chẽ. hình ảnh. b. . Luận cứ đều là các cứ liệu thực tế.Nhóm 1: câu a.Tính lí trí. BT4.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . một chuyên ngành trong Khoa học văn học. mảnh tước. người vượn. trình bày: . Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS luyện tập : BT1. Trong toán học được hiểu là đoạn ngắn nhất nối 2 điểm AB Các thuật ngữ còn lại HS tự làm BT3. Phê bình văn học.Nhóm 2: câu b . Làm bài tập 1 GV chia lớp thành 4 nhóm . Văn bản trình bày những nội dung khoa học: Khoa học văn học – chính xác hơn là khoa học lịch sử văn học ( Văn học sử). . . BT2. ko lệch về bên nào ..3 SGK trang 76 TT1. câu sau nêu luận cứ. c.→ có phần trừu tượng.. a. mô hình .2010 TT3. sau đó cử đại diện trình bày → GV cho các thành viên nhóm 4 nhận xét. kết cấu phục vụ cho các luận điểm lớn. Khoa học văn học bao gồm các chuyên ngành : Văn học đại cương ( LLVH). di chỉ. lôgic của đoạn văn thể hiện rõ nhất ở lập luận : câu đầu nêu luận điểm khái quát. GV gợi ý cho HS tự làm IV. LUYỆN TẬP BT1. hạch đá. VD: Từ “đoạn thẳng” trong ngôn ngữ thông thường được hiểu là đoạn không cong queo.Các thuật ngữ khoa học: Khảo cổ... bổ sung Năm học 2009 . Văn bản đó thuộc ngành Khoa học văn học. lí trí. lôgic GV nhận xét TT4. rìu tay. so sánh *Về bố cục.Văn bản khoa học phổ cập có sử dụng các biện pháp tu từ như: ẩn dụ. công cụ đá. Làm bài tập 2 GV gọi HS đọc đề và gọi HS trả lời GV nhận xét. TT2. Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS chỉ ra các thuật ngữ khoa học trong đoạn văn và phân tích tính lí trí..Ngoài cách trình bày thông thường còn có các bảng biểu.Thuật ngữ khoa học : chủ đề. Lịch sử văn học. không khí và đất). Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường sống ( nước.Nhóm 4: nhận xét Nhóm thảo luận 5 phút. lô gích ...Hệ thống đề mục : từ khái quát đến cụ thể ( diễn dịch) . Đặc điểm dễ nhận thấy : . và tưhờng xuất hiện những chú thích. sơ đồ. bổ sung cho hoàn chỉnh. tác phẩm. với những quy định chặt chẽ.

từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau. V.luyện tập .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . đạo lý. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 38 Töôøng . Củng cố .2010 * Lưu ý : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ( các thuật ngữ khoa học môi trường và các văn bản phổ biến khoa học môi trường. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn - Năm học 2009 . Làm văn : 24/09/2009 : TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1 A.Tiếp tục luyện tập ( nếu còn thời gian) D.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.GV gọi HS đọc lại phần ghi nhớ .Tiết sau trả bài số 1 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 15.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một tư tưởng. Kết hợp trong các bài tập rèn luyện kĩ năng. . .Về nhà học bài .Làm bài tập : Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về giá trị của việc Hiến máu nhân đạo.

đạo lí.HỌC I.Giới thiệu bài mới IV.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một tư tưởng. cho hs phân tích.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .2010 B. lập ý. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 39 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Kiểm tra bài cũ III. cảm nghĩ của bản thân. . biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa .GV : Đề + đáp án. lập dàn ý. C.Ổn đinh lớp II.

bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận.MB : Giới thiệu mục đích học tập do UNESCO trong phần lập dàn ý đề xướng TB: . bổ sung cho 1. sau 5 phút GV gọi hs I.Giải thích vấn đề cần bàn luận . sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn b.Phân tích những mặt đúng.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trong các tác phẩm văn học.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích pháp học tập. Kết bài : TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý Nêu ý nghĩa. Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đề của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.… . biện pháp học tập cho riêng mình.GV cho hs dưới lớp nhận xét.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt.KB : mỗi học sinh phải xác định phương hướng. CM. học để chung sống. PT. Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận . học để tự khẳng định mình”. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ trình bày GV cho hs nhận xét.HS nắm được yêu cầu của đề Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề 3. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT 1. HS thảo luận. Về hành văn Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 40 . hỡi bạn?” GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. rút ra bài học nhận thức (đề 2) Đề 2: . BL…) hoàn chỉnh . . bổ sung cho hoàn chỉnh . 3. Nhận xét chung a.Thể loại : NLXH (GT.GV gợi ý cho hs về yêu cầu .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . “học để + Giải thích k/n “học” làm”… + Mục đích của việc học : Học để + Chứng minh. . đạo lí) 2.Thân bài : . nội dung. Về nội dung : .Kiến thức còn hạn chế . luận về một tư tưởng. các bài phóng sự … II. III. bình luận. 2. Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập tư liệu của đề ? do UNESCO đề xướng : “Học để biết. học để làm.… biết.LẬP DÀN Ý Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ( cách làm bài nghị 1.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích các khái niệm “học để biết”.

luyện tập Năm học 2009 . nhưng có sức gợi suy nghĩ đến nhiều điều sâu xa. .2010 D. C.Bản thông điệp nói về một vấn đề cụ thể. gợi mở.. tranh ảnh. Kiểm tra bài cũ: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 41 Töôøng . thảo luận. bởi mối quan tâm. tư liệu về tác phẩm và đại dịch HIV/AIDS. 1-12-2003 Cô-phi An . không ai có thể giữ thái độ im lặng cũng như sự phân biệt đối xử với những người đang sống chung cùng HIV/AIDS. . cô đúc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V..Cách thức: Nêu vấn đề. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC I. lo lắng cho vận mệnh của loài người và bởi cách diễn đạt vừa trang trọng. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs thấy rõ: . B. sgv. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . HS: sgk.Phương tiện: GV: Sgk. 17 . . tìm kiếm tư liệu về đại dịch HIV/AIDS. tầm suy nghĩ sâu rộng..nan A. vở soạn.CHUẨN BỊ BÀI MỚI RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :6 : 16.Sức thuyết phục mạnh mẽ của bài văn được tạo nên bởi tầm quan sát.Tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm hoạ HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi quốc gia và mỗi con người. . thiết kế bài học. rộng lớn hơn. II.Đọc văn ( văn bản nhật dụng) : 25/9/2009 : THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS. Ổn định lớp.Khi đại dịch ấy còn hoành hành trên thế giới. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm. đang đặt ra trước mắt mỗi chính phủ và mỗi người dân trên thế giới. Củng cố ..

nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia. IV. kì thị. chúng ta đã bị chậm ( Lẽ ra…. liên quan đến cả cộng đồng để 1/2007) hướng hs vào phần đọc-hiểu văn bản.nan sinh ngày 8.Theo em văn bản này được chia thành mấy phần? Nội dung? 2. 1. lao và sốt rét đã được thông qua.Các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS. Tác giả: TT1:GV cho hs tóm tắt về tác giả . công ty. 1-12-2003 3.Tìm hiểu chung GV hướng dẫn hs tìm hiểu Tiểu dẫn. Năm học 2009 . . cho ví dụ. nhiều nhóm từ thiện đã chung tay vào ứng phó với đại dịch này .Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS. a. Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi. Phần 1: Từ đầu → năm 2005: Thực trạng đại dịch AIDS (đại dịch nguy hiểm) Phần 2: Tiếp theo → cái chết: Phê phán thái độ phân biệt đối xử. Song những hành động ấy vẫn quá ít Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 42 Töôøng . .Ngân sách dành cho phòng chống HIV tăng lên đáng kể. .Tiêu chí nội dung đề bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc và đảm tài là những vấn đề lớn lao.1938 tại Gan TT2: GV giói thiệu cho hs đây là một na.Các tổ chức.2010 Hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học.ben Hoà bình năm TT3: Hs đọc văn bản và tìm hiểu hoàn 2001.AIDS là đại dịch nguy hiểm. Đọc . nhiều nước vào cuộc với tinh thần cao.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn III. và lẽ ra…)  Nhiều tổ chức. là hiểm hoạ cho đời sống của dân tộc và nhân loại? Tình hình phòng chống đại dịch này ở địa phương em? Nhóm 2: Tác giả đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: I.hiểu văn bản TT1:GV chia lớp thành bốn nhóm thảo luận các vấn đề.Theo mục tiêu đề ra cho năm 2005. Bố cục:3 phần.hiểu 1. Nhóm 1: Bản thông điệp nêu lên vấn đề g? Trình bày những hiểu biết của em về HIV/AIDS? Vì sao HIV/AIDS được gọi là đại dịch.Cô. cảnh ra đời. . II. bố cục. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Cô phi an nan viết gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS. lẽ ra…. không phải là một .4. đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông nêu ra sau đó. văn bản nhật dụng.Được trao giải thưởng Nô.phi An. Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài. . có ý nghĩa nhiệm chức vụ này 2 nhiệm kì (1/1997 đến thời sự.Tình hình. . một nước cộng hòa thuộc châu Phi.Ông là người châu Phi da đen đầu tiên được thể loại văn học.

trở thành hiểm hoạ cho đời sống nhân loại. giữa “chúng ta” và “họ”).AIDS đại dịch. trình bày. từ dãy núi U. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 43 Töôøng .Bệnh dịch đang lan rộng nhanh đặc biệt là khu Nhóm 3:Vì sao tác giả khẳng định vực Đông Âu.Cùng tôi đánh đổ các thành luỹ của sự im lạng. không ảo tưởng đứng ngoài cuộc ( dựng lên bức rào ngăn cách Nhóm 4:Trước hiểm hoạ của AIDS.Tuổi thọ người dân bị giảm sút.Lời kêu gọi. phân biệt đối xử. xứng đáng với cương vị của một người đang gánh vác trọng trách Tổng thư kí LHQ. rành mạch. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết bài học III. cuộc chiến đấu chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính bạn. không ảo Thái Bình Dương. kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này. tốc độ lây lan đáng báo động ở phụ nữ. V. Phê phán thái độ kì thị. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm → có sức lôi cuốn cao. luận cứ hợp lí.Hãy sát cánh cùng tôi. cách sắp xếp luận điểm. im lặng là đồng nghĩa cuối cùng C. 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . im lặng là đồng  AIDS là đại dịch là hiểm hoạ cho đời sống nghĩa với cái chết? của dân tộc và nhân loại. GV nhận xé.ran đến Không nên phân biệt kì thị. .Nội dung của thông điệp : .Cách lập luận chặt chẽ.Dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành. Tổng kết.An – nan đã đưa ra điều? với cái chết. kì thị. . . . cách diễn đạt vừa trang trọng. Không nên phân biệt.  Kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS.Luyện tập 1. b.t bổ sung và chốt Tác giả kêu gọi chúng ta cần đoàn kết chống vấn đề. rõ ràng. .2010 so với yêu cầu thực tế. . tốc độ lây lan nhanh và chưa tìm ra thuốc đặc hiệu điều trị.HIV/ AIDS là nạn đại dịch gây tỉ lệ tử vong cao. lại: .Mỗi phút đồng hồ có 10 người bị nhiễm HIV. . Châu Á. Củng cố . tưởng đứng ngoài.Tác giả đã thể hiện được một tầm nhìn rộng lớn. gây tỉ lệ tử vong cao và không có dấu hiệu suy giảm. Em nhận xét gì về những câu văn ở cuối văn bản? TT2 :Các nhóm cử đại diện nhóm lên 3.

chứng minh. B.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ.Phương tiện thực hiện: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 44 Töôøng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Luyện tập Em sẽ làm gì để hưởng ứng bản thông điệp? Gợi ý viết theo định hướng: .nan kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Ước mơ về một tương lai cuộc sống của em và mọi người sẽ tránh được hiểm hoạ D.Là người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất.Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích.Về nhà học bài .Việc làm thiết thực. đoạn thơ. bình luận. . ĐOẠN THƠ A. Cô. so sánh để làm bài nghị luận văn học.phi An. đoạn thơ” RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 06 : 18 .Nhận thức như thế nào về đại dịch? .BT về nhà : Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị).Soạn bài mới “ Nghị luận về một bài thơ. 2. đẩy lùi hiểm hoạ.Làm văn : 25/09/2008 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành .2010 . có ý nghĩa? .

Kết bài . tác phẩm ( xuất xứ. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động1: Hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. hoàn cảnh ra đời…) Hcrđ: Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. c. trả lời các câu hỏi.Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả. Ổn định lớp II.Tiến trình lên lớp I. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân .Tìm hiểu đề và lập dàn ý 1. làm việc theo nhóm.Cách thức tiến hành: Năm học 2009 .2 trình bày đề 1 theo gợi ý trong SGK. lúc này Bác đang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta b.Đánh giá chung.Kiểm tra bài cũ: .Thân bài . lập dàn ý theo gợi ý trong sách GK Nội dung cần đạt I.trang 84) Định hướng đề 1: a. khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 45 Töôøng . 2 đề 1 Nhóm 3. C. 4 đề 2 TT2 Nhóm 1. đề 2 SGK) TT1 GV chia lớp thành 4 nhóm để làm bài: Nhóm 1. lập dàn ý cho các đề văn cụ thể ( đề 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn +Sách GK.2010 Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc. Giới thiệu bài mới IV. dân tộc + Sự hài hòa giữa tâm hồn người nghệ sỹ và chiến sĩ trong bài thơ + Tính cổ điển và hiện đại trong phong cách thơ Hồ Chí Minh. trao đổi thảo luận.Vấn đề được nêu trong bản thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS Nêu nhận xét về bài văn nghị luận này III. + Vẻ đẹp của thiên nhiên một đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc + Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ nặng lòng đối với đất nước.Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. GV nêu các câu hỏi hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. Đề 1: Phân tích bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12 tập I .

Những đặc trưng về từ ngữ. . Nhận xét và rút ra phương pháp chung? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 46 Töôøng . Đề 3 Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi Anh đưa em về sông Đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông Đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì Xanh xanh bãi mía bờ dâu Ngô khoai biêng biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc Sao xót xa như rụng bàn tay a. lấp lánh. trù phú của một làng quê yên ả thanh bình . TT4 GV gợi ý cho HS tìm hiểu đề. Đề 2:( tham khảo SGK) 3. Kết bài: . biêng biếc → Sắc màu xanh tươi. nhớ tiếc.Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.Cảnh bên kia sông Đuống : tập trung phân tích các từ ngữ .Cách viết bài nghị luận về một bài thơ. trình bày phương án trả lời.Tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào trong việc thể hiện nội dung ? HS dựa vào các câu hỏi trả lời. một phần thân thể bị huỷ hoại → thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương  Với giọng thơ trầm buồn.2010 2. tác giả thể hiện nỗi đau tột cùng khi quê hương bị rơi vào tay giặc c. đoạn thơ 1. Mở bài . .4 đề 2 thảo luận. GV đưa thêm đề 3 ( chọn bài Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm → tích hợp giáo dục môi trường) TT3 GV cho h/s đọc biểu cảm đoạn thơ và nêu cảm nhận chung về đoạn thơ.Thân bài: . trôi. xanh xanh.Đối tượng về một bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ hoặc 1 đoạn thơ hoặc 1 hình tượng thơ…) với kiểu bài này cần tìm hiểu : Tác giả. hình ảnh thơ. nằm nghiêng nghiêng.Tình cảm của tác giả : tập trung vào các từ ngữ. II . a. tác giả ở bài thơ này.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Hoàng Cầm xúc động và sáng tác bài thơ này) b. hình ảnh thơ .Nội dung chủ yếu của đoạn thơ là gì? c.Nêu xuất xứ bài thơ. biện pháp tu từ: Em.Đây là kiểu bài phân tích đoạn thơ. vị trí đoạn trích. xót xa như rụng bàn tay → nỗi đau đớn xót xa về thể xác. Khi nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương. TT5 GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý Hoạt động 2: hướng dẫn HS rút ra lý thuyết về cách làm bài. biện pháp tu từ : sông Đuống. hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Nhóm 3.Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ Nội dung cơ bản : Cảnh bên kia sông Đuống qua cái nhìn bao quát từ bên này .Đóng góp của tác phẩm. đoạn thơ ? vị trí của đoạn trích? thể loại thơ. hoàn cảnh ra đời: ( Bài thơ được sáng tác vào một đêm tháng Tư năm 1948. phẳng lì. b.Tóm tắt ý chính đã nêu .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ…của bài thơ, đoạn thơ. 2. Nhìn chung bài viết thường có các nội dung sau: + Giới thiệu khái quát về một bài thơ, đoạn thơ. Nêu nội dung chính cần sáng tỏ. + Phân tích các giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. + Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS III.Luyện tập SGK trang 86 .Gợi ý: luyện tập bài tập trang 86. - Chú ý đoạn thơ trong chỉnh thể toàn bài thơ. - Từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật trong đoạn thơ. - So sánh liên tưởng với thơ đời Đường có gì mới và kế thừa như thế nào? Hoàn cảnh, tâm trạng của tác giả ?

V. Củng cố - Dặn dò: Mỗi bài thơ có thể phân tích trên nhiều phương diện nhưng cũng cần lựa chọn những phưong diện thật đặc sắc, nổi bật, có giá trị nhất mà mình hứng thú để phân tích. D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà học bài, soạn bài mới : Tây Tiến – Quang Dũng RÚT KINH NGHIỆM

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 19, 20 Văn : 4/10/2009 :

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs :

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
47

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

- Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền Tây và nét hào hoa, dũng cảm, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính TT trong bài thơ. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, trả lời những câu hỏi trong SGK → Lên lớp, GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . GV dùng phương pháp thuyết giảng, phát vấn, đàm thoại để chuyển tải nội dung bài học đến hs. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Quang Dòng vµ bµi th¬ T©y TiÕn . TT1.GV hái : - Quang Dòng ®Æc ®iÓm ®¸ng lu ý ? cã g× Yêu cầu cần đạt I.Tìm hiểu chung : 1. Tác giả Quang Dũng ( 1921- 1988) - Quê : tỉnh Hà Tây - QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc . - TP chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng 2. Tác phẩm a. Xuất xứ : in trong tập Mây đầu ô b. Hoàn cảnh ra đời : - TT là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, địa bàn đóng quân và hoạt động bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào). - Chiến sĩ TT phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có học sinh, sinh viên. QD là đại đội trưởng. - Đơn vị TT chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ : thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. - Cuối năm 1948, QD chuyển sang đơn vị khác, QD nhớ về đồng đội → tại làng Phù Lưu Chanh, QD viết “Nhớ Tây Tiến” → sau đó t/g đổi tên thành “Tây Tiến” → cảm giác về hành khúc mạnh mẽ hơn. c.Cảm hứng chủ đạo Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ da diết về miền Tây (địa bàn đóng quân và hoạt động của đơn vị TT) và người lính Tây Tiến.

-

H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña bµi th¬ ?

Nhan ®Ò “T©y TiÕn” cã ý nghÜa ntn ? T¹i sao lóc ®Çu t¸c gi¶ ®Æt “Nhí TT” sau ®ã ®æi l¹i thµnh “T©y TiÕn” .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
48

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
d. Bố cục: 4 đoạn - Đoạn 1: Nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân TT và k/ cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. - Đoạn 2: Nhớ những kỉ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. - Đoạn 3: Chân dung của người lính TT - Đoạn 4: Lời thề của người lính TT ( Lời thề gắn bó với miền Tây và Tây Tiến) II. Đọc - Hiểu văn bản 1. Đoạn 1 - Mở đầu đoạn thơ là nỗi nhớ. Tất cả đã xa rồi nhg QD vẫn gọi “TT ơi!”. Nỗi nhớ trào dâng, ko kìm nén nổi → thốt lên thành lời. - Trạng thái của nỗi nhớ : nhớ chơi vơi : nỗi nhớ vừa quen, vừa lạ, vừa cụ thể, vừa hình tượng hoá → trạng thái đặc biệt, bao nhiêu kí ức ùa về sống động lung linh trong lòng nhà thơ. - Đối tượng của nỗi nhớ : + Nhớ rừng núi, nhớ những miền đất lạ : Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông…→ gợi sự hùng vĩ, hoang dã, xa lạ. + Nhớ cuộc hành quân của bình đoàn TT: * Con đường hành quân : Điệp từ “dốc”, các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm”, “heo hút” với nét vẽ bạo, khoẻ, gân guốc, đồng thời ở câu 5 có 5T/7, câu 7 như bẻ ra làm đôi→ nghệ thuật tạo hình, phối thanh độc đáo đã diễn tả đắc địa sự hiểm trở trùng điệp và độ cao ngất trời của dốc đèo miền Tây→ con đường đèo dốc quanh co, gậnh ghềnh, khúc khuỷu, cao lên mãi. * Cuộc hành quân gian khổ, khắc nghiệt ấy còn được tái hiện qua cảnh người lính đối mặt với cơn mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ …bao trùm cả k/g và t/g→ mối đe doạ khủng khiếp, ko ít người kiệt sức và đã ngã xuống + Thế nhưng hình ảnh người lính TT hiện lên thật hào hùng, vượt qua mọi thử thách: * Hoa về trg đêm hơi : thiên nhiên đẹp lãng mạn và mang vẻ huyền thoại . * Súng ngửi trời: nhân hoá, hình tuợng đẹp, hào hùng, nên thơ, tư thế hiên ngang bất khuất * Câu 8 : toàn bộ thanh B → cái nhẹ nhõm của thơ cũng là cái nhẹ nhõm của người lính. Trong màn mưa phủ khắp đất trời, thấp thoáng hiện lên một vài đốm nhà, như bồng bềnh trên một biển mưa giăng khắp núi rừng → đẹp mơ màng. * Gục … quên đời : chết trg tư thế đang hành quân → hạ gam về cái chết, bình thường hoá sự hi sinh, sự hi

-

H·y cho biÕt bè côc cña bµi th¬ .

TT2. GV nhận xét , bổ sung

Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ph©n tÝch bµi th¬ TT1. GV gäi HS ®äc bµi th¬

TT2. GV hái :

- NÐt ®Æc s¾c cña

bøc tranh thiªn nhiªn ®îc vÏ ra ë ®o¹n thø nhÊt?

GV ®a thªm d/c : “H×nh khe thÕ nói gÇn xa §øt th«i l¹i nèi, thÊp ®µ l¹i cao” ( Chinh phô ng©m) “ §êng Thôc khã, khã h¬n lªn trêi xanh – Thôc ®¹o

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
49

Töôøng

vui sướng * Ngời lên trg ánh sáng của đêm hội là hình ảnh của những cô gái trẻ nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trg những bộ xiêm y lộng lẫy vừa e thẹn. GV hái: H·y cho biÕt vÎ ®Ñp cña con ngêi vµ thiªn nhiªn ë khæ hai ( so s¸nh víi khæ thø nhÊt) TT7.2010 sinh vô cùng bi tráng. . GV nhËn xÐt. Đoạn 2 . * “Kìa em”: biểu hiện sự ngạc nhiên. khiến ai đã một lần qua TB sẽ ko thể H×nh ¶nh ®oµn nào quên được. ngỡ ngàng. bịn rịn + Hình ảnh dòng nước lũ nổi bật với những bông hoa rừng đong đưa → tình tứ. vừa tình tứ trong một vũ điệu đậm sắc xứ lạ “man điệu” * Đêm hội ko chỉ bừng lên với ánh sáng. “thơm nếp xôi” → âm hưởng êm dịu. vừa say mê. bæ sung TT4. nhộn nhịp → thu hút cả hồn vía những chàng trai TT.  Nhớ những kỉ niệm đẹp 3. người lính ko chỉ nhận ra hình ảnh hàng lau phơ phất mà còn cảm nhận được cả hồn lau → ko chỉ nói về vẻ đẹp của t/ nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật. sắc màu mà còn có cả âm thanh → vui. Tâm hồn lãng mạn.Ngoại hình: đầu ko mọc tóc. Chính cái đẹp lãng mạn trữ tình của miền quê Tây Bắc đã níu kéo chân người.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chi nan. đẹp mơ màng. oai phong ( mượn sự so sánh để nhận ra tư thế hiên ngang và hào hùng) TT3.Cảnh sông nước miền Tây: + Từ “có thấy”. da xanh màu lá → người lính ko chỉ hiện lên với hình ảnh tiều tuy. khoẻ khoắn cho bức tranh thơ mộng. GV ®äc ®o¹n 2 TT6. đa tình đã gởi lại nơi này → ấm áp tình dân quân. GV cho HS tiÓu kÕt TT5. mềm mại. khác thường mà còn vô cùng dữ dội. duyên dáng + Giữa mịt mù sương trắng. GV nhËn xÐt vµ ph©n tÝch Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 50 Töôøng . Đoạn 3 . Cảnh tượng thật đầm ấm. đêm liên hoan giữa bộ đội và dân bản * Động từ “bừng”: giàu sắc thái biểu cảm * Hội đuốc hoa : ánh sáng tràn ngập. nhiªn Êy ntn? 2. + Nổi lên trên nền cảnh t/n thơ mộng là hình ảnh một dáng người vững chãi trên con thuyền độc mộc. “có nhớ” : lưu luyến.Kỉ niệm về đêm liên hoan: + Nhớ đêm hội đuốc hoa. Dường như vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ TT tạm lắng xuống. .Cuối đoạn thơ là hình ảnh “ cơm lên khói”. nan vu thíng thanh thiªn” ( §êng Thôc khã – Thôc ®¹o nan – Lý B¹ch) - Năm học 2009 . qu©n TT hiÖn ra  Đoạn thơ gợi lại những cuộc hành quân vô cùng gian khổ trªn c¸i nÒn thiªn nhg đồng thời cũng thấy được tâm hồn lạc quan của người lính TT. giữa dòng nước lũ → tạo thêm nét đẹp rắn rỏi.

chậm thể hiện rõ nét tâm hồn. Qua đó. Lí tưởng cao đẹp đã lấn át cái bi thương → tinh thần bi tráng. Ghi nhớ ( SGK) ®o¹n 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 51 Töôøng . .H·y cho biÕt ch©n dung + Áo bào thay chiếu: hiện thực của đoàn quân TT. Người lính ngã xuống nơi chiến trường thiếu thốn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hiến dâng cả tuổi xanh cho đất nước với tinh thần Quyết tử cho TQ quyết sinh “ ®o¹n 2 chẳng tiếc đời xanh” → lời thơ vang lên như một lời thề.Quyết tâm ra đi. Có thể nói qua chân dung người lính TT. GV hái: . sống vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. QD đã chạm khắc được tượng đài người liệt sĩ vô danh. chết thì hồn các anh vẫn đi cùng đồng đội  Giọng thơ buồn. bản lĩnh của người chiến sĩ TT.Tâm hồn : “đung đưa” + Mắt trừng : mắt quắc lên dữ tợn. GV ®äc ®o¹n 3 . Tổng kết Bài thơ ghi lại hào khí của tuổi trẻ VN trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ. Trải qua bao năm tháng nhg bài thơ vẫn sống mãi với thời gian. + Mơ dáng kiều thơm : HN với những dáng kiều thơm vẫn hiện về trong giấc mộng. là cõi đi về trong mộng → những trái tim rạo rực. TT11. đồng đội khâm ngêi lÝnh TT .H·y lµm râ vÎ ®Ñp l·ng liệm bằng chính quần áo đơn sơ của những chiến sĩ ấy (có m¹n vµ chÊt bi tr¸ng cña người cho rằng chiếu thay áo bào bọc thây → ko phù hợp h×nh ¶nh ngêi lÝnh TT lắm với hiện thực của đoàn quân TT). III. là nỗi nhớ da diết. trang trọng. ko hẹn ngày về. toả sáng vẻ đẹp tâm hồn.Ý chí : + Dù cái chết diễn ra trước mắt “rải rác…mồ viễn xứ” TT8. tình cảm của các chiến sĩ TT (gắn bó máu thịt với đồng đội và những nơ mà các anh dã hành quân qua) . Đoạn 4 . trong ®o¹n th¬ nµy + Về đất → cách nói giảm. quyết liệt. trg lòng TQ. GV cho HS tiÓu kÕt nhưng các anh quyết hi sinh tuổi trẻ. TT9. thể hiện mộng giết giặc. . GV cho HS tiÓu kÕt IV. + Mượn âm vang của dòng sông Mã để tiễn biệt các anh → luËn 2 c©u hái nµy) tính bi hùng trong sự hi sinh  Hình ảnh người lính TT hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất bi tráng. khao khát yêu đương → tâm hồn lãng mạn. chói ngời vẻ đẹp lí tưởng.Họ gửi tất cả ở lại với núi rừng miền Tây : sống thì chiến đấu anh dũng. đa tình → tăng thêm ý chí chiến đấu . được hiểu như sự trở về với đất ( GV cã thÓ cho HS th¶o mẹ.2010 GV bình từ “đong đưa” # từ . 4.Cuối đoạn thơ nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hi sinh TT10. áo bào gợi nét cổ kính. tinh thần cảnh giác cao độ → mạnh mẽ.

t¸c gi¶ viÕt :Hån vÒ SÇm Nøa ch¼ng vÒ xu«i? TT16. GV nhÊn m¹nh :lêi thÒ cña nh÷ng ngêi lÝnh TT chÝnh lµ lêi thÒ cña t¸c gi¶ . Ho¹t ®éng 3 GV cho HS híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí Năm học 2009 . GV hái : V× sao ë khæ cuèi.So¹n bµi míi : NghÞ luËn vÒ mét ý kiÕn bµn vÒ v¨n häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 52 Töôøng . Củng cố . GV ®äc ®o¹n 4 TT15. ®ång chÝ thiªn vÒ c¶m høng hiÖn thùc D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT14.VÒ nhµ häc bµi .luyện tập GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK ( trang 90): GV cho HS so s¸nh bµi th¬ nµy víi bµi th¬ “§ång chÝ” .ChÝnh H÷u ch©n dung anh bé ®éi cô Hå trong 2 bµi th¬ : T©y TiÕn thiªn vÒ c¶m høng l·ng m¹n.2010 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc V.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 21, Làm văn : 7/10/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY - Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh,..để làm bài nghị luận văn học - Biết cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lên lớp, GV kết hợp các phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, tổng hợp.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
53

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : - Cảm nhận của em về hình ảnh người lính Tây Tiến ? - Hãy khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ( Về hình ảnh, về ngôn ngữ, về giọng điệu,…?) III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề và *Đề 1:Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn lập dàn ý học Việt Nam phong phú, đa dạng;nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán, quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước” Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên? TT 1: GV hướng dẫn hs tìm hiểu 1. Tìm hiểu đề: đề 1 VD1. GV gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm GV hỏi: Để hiểu đúng đề, em hãy làm rõ nghĩa của các từ, cum từ: phong phú, đa dạng, chủ lưu, quán thông kim cổ? GV cho hs cử đại diện nhóm lên trình bày → nhận xét, bổ sung GV hỏi:Vậy thì bài viết cần làm rõ nhận định của Đặng Thai Mai như thế nào? GV chốt lại vấn đề cần suy luận TT 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề 2 -GV hướng dẫn hs thảo luận, lớp chia thành 4 nhóm lập dàn ý của đề nghị luận trên trên cơ sở của việc tìm hiểu đề -Các nhóm sẽ lần lượt trả lời, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và bổ sung để hoàn thiện -GV định hướng để hs tìm hiểu và Nghĩa của các từ, cụm từ trong đề bài : +Phong phú, đa dạng: có nhiều tác phẩm với nhiều hình thức, thể loại khác nhau +Chủ lưu: dòng chính (bộ phận chính ), khác với phụ lưu và chi lưu +Quán thông kim cổ:Từ xưa đến nay trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt nam, Dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt → Yêu cầu trọng tâm: Từ xưa đến nay, trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam, dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt 2.Lập dàn ý: ( SGK) VD2. Cần hiểu cách nói ẩn dụ: - Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ: chỉ thấy được trg phạm vi nhỏ hẹp. - Lớn tuổi đọc sách như ngắm trang ngoài sân: theo t/g, kinh nghiệm, vốn sống nhiều hơn thì tầm nhìn được mở rộng hơn khi đọc sách. - Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài: càng nhiều vốn sống, vốn văn hoá, kinh nghiệm thì đọc sách càng hiệu quả.  Càng lớn tuổi, có vốn sống, vốn văn hoá, k/nghiệm, …nhiều thì đọc sách càng hiệu quả. Song cần chú ý

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
54

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
nắm bắt các bước làm một bài văn nghị về một ý kiến bàn về văn học GV: để hs tự về nhà làm dựa vào hướng dẫn SGK TT 3. GV cho HS rút ra cách làm bài… GV hỏi: Sau khi tìm hiểu đề và lập dàn ý của đề văn trên, em hày nêu các bước nghị luận về một ý kiến bàn về văn hoc? HS trả lời, bổ sung GV nhận xét và hoàn thiện GV mời hs đọc ghi nhớ

Năm học 2009 - 2010
ko phải ai từng trải cũng hiểu sâu sắc tác phẩm ( tpvh). nếu người trẻ tuổi biết tự nâng cao trình độ văn hoá, trình độ lí luận, chú ý quan sát thì cũng sẽ hiểu sâu sắc tác phẩm. II. Các bước làm một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: -Đọc kĩ đề, giải thích nghĩa của các từ, cụm từ, câu khó hiểu trong đề -Dùng các thao tác làm văn (thích hợp) để suy luận, đánh giá ý kiến bàn về văn học đó đúng hay sai, đúng hoàn toàn hay chỉ đúng một phần -Nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống *Lưu ý:Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm, tác giả văn học… III. Luyện tập: 1. BT1. Trình bày suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Thạch Lam a. Tìm hiểu đề Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực : văn học là thứ vũ khí đb, thứ vũ khí tinh thần, lấy sức mạnh tinh thần làm chính, được tạo nên bởi một thứ chất liệu thanh cao là nghệ thuật. Vh tham gia đắc lực cho công cuộc đấu tranh và cải tạo xh.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luyện tập BT tr 93 TT1. GV hướng dẫn cho HS làm BT1 GV gợi ý về nội dung ý kiến của Thạch Lam, có thể nói sơ qua nội dung của một vài tác phẩm ( Gió lạnh đầu mùa, Nhà mẹ Lê, Hai đứa trẻ,…)

GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn b. Lập dàn ý ý. - MB : Giới thiệu ý kiến của TL - TB: + Giải thích hàm ý của câu nói + Bình luận và chứng minh để làm rõ mục đích viết GV cho HS trình bày → nhận xét, văn của TL + Yêu cầu văn chương ko thoát li thực tế. bổ sung - KB: nhận định về ý kiên của TL và giá trị hiện nay của ý kiến đó. 2. Bài tập 2/SGK/tr 93: TT2. GV hướng dẫn HS làm BT2 a. Tìm hiểu đề: GV nói về xuất xứ của ý kiến trong đề: được trích từ bài “Thơ Tố Hữu” -Nguyên nhân chính: theo Hoài Thanh, còn có viết tháng 5/1976 in lại trong tuyển những nguyên nhân khác góp phần làm nên sự thành tập Hoài Thanh, NXB văn học, Hà công của thơ Tố Hữu như: Năng khiếu, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng nghệ thuật..

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
55

Töôøng

luyện tập GV gọi HS nhắc lại cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học D. Máu và hoa. +Giái thích hàm ý của từ “chính” bổ sung +Hoài Thanh nói cụ thể vào trường hợp thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu.. Gió lộng. chống Mĩ của Tố Hữu. MỤC TI ÊU BÀI HỌC: Giúp HS: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 56 Töôøng .)với những nguyên nhân thành công khác +Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình chính trị. Nhu cầu tinh thần.10. thơ điền viên. Lập dàn ý: -MB: Giới thiệu ý kiến của Hoài Thanh -TB: GV cho HS trình bày → nhận xét. +Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu và gợi ý cho chúng ta khi tìm hiểu những bài thơ thành công trong thời kì chống Pháp.Về nhà học bài . Việt Bắc.).. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ..CHUẨN BỊ BÀI MỚI .2009 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật (phân tích và chứng minh ở các tập: Từ ấy.2010 -Dựa vào cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tác thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu để bày tỏ ý GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn kiến ý b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Nội. Củng cố .Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác giả) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết Ngày soạn Tên bài mới : 08 : 22 : 8.Nhận định về ý kiến của Hoài Thanh V. Ý kiến ấy đúng về lí luận -KB: . chứ không nói đến lí do thành công của mọi nhà thơ. 1982 Năm học 2009 . tình cảm của con người phong phú đa dạng nên có nhiều loại thơ trữ tình khác nhau (thơ về tình yêu.

là Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Huế.. trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi gợi mở. tôi làm thơ cuũn vì sự nghiệp c/m .PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: . ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. nêu vấn đề.Sự giác ngộ lí tưởng và quá trình hoạt động Cách mạng: -Năm 1938. đậm bản sắc dân tộc. Ổn định lớp 2. thiết kế bài giảng. tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản . B.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của phong cách thơ Tố Hữu. độc đáo. SGV.2010 . yêu thích ca dao. 3. TH liên tục giữ những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn nghệ và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. TT2. Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ. -Cách mạng tháng Tám 1945. em hãy tóm tắt tiểu sử Tố Hữu.SGK.12.thuộc rất nhiều ca dao. sinh 1920.và từ đó hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng. Quê: Thừa Thiên .nhà thơ hoạt động cách mạng ưu tú một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ CMVN. . bị bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên nhiều nhà tù ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu Vài nét về tiểu sử của Tố Hữu. đường cách mạng.Quê hương : xứ Huế -Thiên nhiên thơ mộng. -Một vùng văn hóa phong phú. D. Giới thiệu bài mới 4. chúng ta đã được học bài tiểu sử tóm tắt Vậy dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết muốn tóm tắt tiểu sử một tác giả chúng ta cần tóm tắt những yếu tố nào ? Căn cứ vào các nd đó.. được kết nạp Đảng. Mẹ : con một nhà nho .Hướng dẫn học sinh đọc. GV nói thêm : Lời tự bạch của TH : “ Suốt đời.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 2. Hoàn cảnh xuất thân: -Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành. -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cho đến năm 1986. đường thơ của Tố Hữu.2002 tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội -Ông thân sinh là một nhà nho nghèo. dân ca và rất thương con → Cả cha và mẹ đã truyền cho con tính yêu tha thiết với văn học dân gian. mất vào lúc 9h24’ ngày 09.Vài nét về tiểu sử: 1. . Kiểm tra Bài cũ Hãy cho biết cách làm bài văn nghị luận bàn về một ý kiến văn học .Năm 1996. Cùng với hoạt động c/m.Huế . Trái tim tôi chia ba phần tươi đỏ Tôi dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ.HỌC 1.GV nhắc lại kiến thức cũ ở chương trình 11. Nội dung cần đạt PHẦN MỘT : TÁC GIẢ I. -Năm 1939. 3. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 57 Töôøng . TT1 .Nắm được những nét chính trong đường đời.

Là một thành công mở đầu cho thơ ca hiện thực XHCN ( Từ ấy.Các chặng đường thơ gắn bó song hành với các chặng đường c/m . trẻ trung của một cái tôi trữ tình mới. Bầm ơi. đường thơ của TH II.Gồm có 3 phần : Máu lửa 27 bài ( 37-39). bổ sung ) GV cùng HS hoàn thiện phần này GV nói thêm về nghệ thuật của các tập thơ. đường thơ . + ML: phản ánh cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trg xh → cảm thông + XX: Thể hiện tâm tư của người tù trẻ tuổi tha thiết yêu đời. Đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ . Hai đứa bé.Nội dung :Giá trị đặc sắc của Từ ấy là ở chất men say lí tưởng. thể hiện tình cảm thiết tha. nhạy cảm.) . Chị vú em. Lượm. Quê mẹ. 10 năm hoạt động c/m sôi nổi . chất lãng mạn trong trẻo. + GP: Ca ngời thắng lợi của c/m. 4-Hai tập thơ Ra trận (1962-1971) và Việt Nam máu và hoa (1972-1977): . Giải phóng 14 bài ( 42-46) .Từ ấy : Sự kết hợp đẹp đẽ giữa nghệ thuật và c/m. 2-Tập thơ Việt Bắc (1947-1954): . củ nền độc lập. Máu và hoa : Chất sử thi. Bà mẹ Việt Bắc. 1-Tập thơ Từ ấy (1937-1946) : 10 năm thơ. Lên Tây Bắc.Chặng đường thơ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp .. 1 nhóm nhận xét. ca ngợi Bác Hồ 3-Tập thơ Gió lộng (1955-1961): . khao khát tự do và ý chí kiên cường.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới. âm hưởng anh hùng ca ( Bác ơi.Đường cách mạng. đã tạo nên một hồn thơ Tố Hữu Hoạt động 2 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đường cách mạng.2010  Quê hương. Phá đường. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên . tâm hồn sôi nổi. ca ngợi cuộc sống mới. Bà bủ.Gió lộng : Cảm hứng lãng mạn phơi phới . giữa người c/sĩ – thi sĩ . Theo chân Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 58 Töôøng . Việt Bắc. thời đại ( có nhiều cuộc TT3. + Ca ngợi Đảng. Nội dung : +Việt Bắc là bản anh hùng ca của cuộc kháng chiến. GV cho HS rút ra nhận xét cho nội đấu tranh c/m ở Huế) và cuộc đời hoạt động c/m dung trên. . phản ánh những chặng đường gian lao anh dũng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. . Khuynh hướng sử thi đậm nét (Bài ca mùa xuân 61. Tiếng hát sông Hương…) .Ra trận. tự do của TQ. sâu nặng với miền Nam ruột thịt. Xiềng xích 30 bài ( 39 -42).Chặng đường thơ trong thời kì chống Mỹ Phần này GV cho HS thảo luận GV chia lớp thành 6 nhóm để thảo luận về các chặng đường c/m. Thù muôn đời muôn kiếp không tan ) . gia đình. +Thể hiện thành công hình ảnh và tâm tư của quần chúng nhân dân kháng chiến.. các chặng đường thơ ( 5 nhóm – 5 chặng. .Con đường thơ của TH gắn liền với lí tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh c/m .Việt Bắc :Giàu tính dân tộc và đại chúng (Cá nước.Chặng đường thơ trong những năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc -Nội dung :Ghi sâu ân tình của c/m.

thơ trữ tình chính trị. đằm thắm.Hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu. GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể từng đặc điểm + GV giải thích thế nào là trữ tình chính trị + GV cho HS tìm các biểu hiện cụ thể của tính trữ tình chính trị trong thơ TH (SGK) + GV giải thích thế nào là tính dân tộc + GV cho HS tìm các biểu hiện của tính dân tộc trong thơ TH ( SGK) Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét chung về tác giả và đọc phần ghi nhớ SGK IV. -Thơ Tố Hữu kết hợp hai yếu tố cách mạng và dân tộc -Thơ Tố Hữu sức thu hút là niềm say mê lí tưởng và tính dân tộc đậm đà GV cho HS nhận xét về con đường c/m. .Một tiếng đờn và Ta với ta : mang tính triết lí.Luyện tập Phong cách nghệ thuật thơ TH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 59 Töôøng . phản ánh chặng đường c/m gian khổ. III. đb phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt ( sử dụng tài tình các từ láy. chiêm nghiệm Năm học 2009 .Thơ Tố Hữu là một thành công xuất sắc của thơ cách mạng. Kết luận . Phong cách thơ Tố Hữu ( có thể chia thành 4 ý như cũ) -Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc ( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình.Củng cố .Mang tính chiêm nghiệm. trả lời TT2. các vần thơ) IV. hi sinh. của cả dân tộc + Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tư nhiên. tâm hồn dân tộc trong sự vận đọng của tiến trình lịch sử đất nước. kế tục truyền thống lớn của thơ ca dân tộc. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn. tính phổ quát về cuộc đời và con người.Ca ngợi dũng khí kiên cường của dân tộc. thất ngôn + Về ngôn ngữ : thường sử dụng những từ ngữ và cách quen thuộc với dân tộc.2010 . Một tiếng đờn ( 1992) và Ta với ta ( 1999) .  Bảy tập thơ của TH ( nhất là 5 tập đầu) có thể coi là những cuốn biên niên sử bằng thơ ghi lại đời sống dân tộc. tình cảm lớn niềm vui lớn của con người cách mạng. GV :Em hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của p/c thơ TH HS : Tìm hiểu SGK . con đường thơ TH Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phong cách thơ của Tố Hữu TT1. 5. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) -Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang đậm tính dân tộc + Về thể thơ : Sử dụng nhiều thể thơ nhưng đb thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc: lục bát. các thanh điệu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Bác…) .

đồng chí. hô hào.Về nhà học bài .2010 . Thơ chính trị thường khô khan.Làm BT 2 ( nếu còn thời gian) * Gợi ý BT2: Lời nhận xét của XD là sự đánh giá rất cao tâm hồn và tài năng của TH. Nhưng những vấn đề ấy lại được TH viết như lời tâm sự chan chứa niềm tin yêu với đồng bào.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác phẩm ) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 60 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . rất dễ biến thành lời kêu gọi. người nghe. D. tác đoọng mạnh mẽ tới cảm nghĩ của người đọc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .

đất nước. thể thơ. giọng điệu.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH SGK. Tìm hiểu bài Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 61 Töôøng . thuyết giảng. . . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 25. B. GV phối kết hợp các phương pháp : Phát vấn. Tài liệu tham khảo .Giới thiệu bài mới V. thảo luận. C.Từ đó làm nổi bật sự kết hợp hai yếu tố dân tộc và cách mạng trong thơ Tố Hữu.Ổn đinh lớp II.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp học sinh: .2010 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. dựa vào câu hỏi SGK GV cho HS cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .hình ảnh. cội nguồn sức mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng và kháng chiến.Thấy được nghệ thuật giàu tính dân tộc của bài thơ thể hiện trong kết cấu . ngôn ngữ. Tố Hữu đã nâng lên thành một tình cảm mới in đậm nét thời đại đó là ân tình cách mạng. với nhân dân. 26 Đọc văn : 10/10/2009 Năm học 2009 .HỌC I. III. nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc.Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên các tập thơ và nêu phong cách thơ của Tố Hữu. gợi mở. SGV.Thấy được tình cảm thủy chung truyền thống của dân tộc.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.Cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng.

Đọc .hiểu 1. GV yêu cầu HS trả lời các nd sau : Bài thơ được sáng tác vào tháng 10. Sau chiến .Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc • Nhìn cây  nhớ núi. Bố cục : 2 phần . Cảm nhận chung học ? TT2. nồng nàn . thơ ? Đây là một sự kiện thời sự có tính lịch sử . ta : người về ) . Mình . cảm thấy bâng khuâng. . + Người ở lại lên tiếng trước. tình cảm mộc mạc của người . GV định hướng cho HS nêu cảm nhận chung về bài thơ . . nhìn sông  nhớ nguồn đoạn trích theo kết cấu đối đáp (đọc * 4 câu tiếp theo là lời đồng vọng giữa người đi và kẻ theo phân vai ) gần gũi với ca dao tạo sự ở : hô ứng đồng vọng. người về) Hữu và trong nền văn 4. vì nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay nên nhắc người ra đi phải luôn nhớ đến Hoạt động 2 cội nguồn GV hướng dẫn học sinh Đọc hiểu • Nhớ 15 năm  thời gian cán bộ c/m hoạt động đoạn trích ở VB . GV hỏi : chàm  hoán dụ.Vị trí của đoạn trích : Trích đoạn mở đầu phần I. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về đoạn trích.Bố cục của đoạn trích của bài VB ( gồm 150 câu ). kẻ ở . ta có sự chuyển hoá. cách gọi đầy tha thiết ( mình : người ở lại. Nội dung bài giảng Năm học 2009 . Tìm hiểu chung 1.Giá trị của bài thơ trong sự . GV nhận xét. Đây là một đỉnh cao của thơ TH và cũng là một tác phẩm xuất sắc của VHVN thời kì kháng chiến chống Pháp . mặn nồng giữa người đi. đâu là khách thể  tình cảm tha thiết. bổ II. bồn chồn .Lời chia biệt : ( 8 câu) *4 câu đầu + Mình – ta : đại từ xưng hô quen thuộc của ca dao.Hoàn cảnh sáng tác của bài thắng ĐBP các cán bộ kháng chiến ( cơ quan TW của Đảng và chính phủ) rời chiến khu VB trở về Hầ Nội .Vị trí của đoạn trích 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Các hoạt động Hoạt động1. Cuộc chia tay giữa người ở lại và người ra đi sung . sự quấn quýt.20 câu đầu: Tái hiện cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người ở lại và người ra đi . .2010 PHẦN HAI : TÁC PHẨM I. • Tình cảm của người ở lại được thể hiện qua : áo TT2. TT1. 3.Còn lại : Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra nghiệp sáng tác của Tố đi.Giọng điệu trữ tình • Người đi nghe lời tâm tình của người ở lại  ngọt ngào tha thiết. dân ca. Hoàn cảnh sáng tác TT1. 1954 .Hãy nhận xét về cách dùng từ xưng hô Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 62 Töôøng . hoà hợp nhau  khó phân biệt đâu là chủ thể. thống nhất.

ai là người lên tiếng trước. người ở lại muốn nhắc nhở người ra đi về vấn đề gì ? .?. lũ. dẫu nghèo cực những vẫn chân tình rộng mở. bổ sung sau mỗi câu trả lời của hs Năm học 2009 . người ở lại gợi lại những kỉ niệm gì? GV nhận xét. GV hỏi: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 63 Töôøng . quây quắt... cầm tay : nghẹn ngào. + Nhớ VB là nhớ đến nghĩa tình đồng bào • Mình về rừng núi . gian khổ nhg mặn nồng tình cảm  phảng phất âm hưởng ca dao • Nhớ mối thù nặng vai : cụ thể hoá . + Nhớ những ngày tiền khởi nghĩa ( trước 1945) • Nhớ chiến khu • Miếng cơm chấm muối : cuộc thiếu thốn. trám rụng ko ai hái. + Nhớ VB là nhớ căn cứ cách mạng : Nhắc đến các di tích lịch sử Tân Trào..Qua việc gợi nhớ đến thời gian 15 năm và không gian cây núi sông nguồn. Nhớ VB là nhớ đến c/m . khó khăn.trám bùi . mênh mang . trước sau như một. Điệp từ ta – mình đảo quanh từ với  thể hiện quan hệ sóng đôi . Hồng Thái . đinh ninh : nhớ mãi lời thề  bộc lộ nỗi lòng . hành động) Giáo viên đưa thêm d/c : Ví dụ : Chàng về để áo lại đây Phòng khi thiếp nhớ cầm tay đỡ buồn Hay : Chàng về thiếp chẳng cho về Thiếp níu cái áo thiếp đề câu thơ hoặc :cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thuý Kiều : Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.Người về khẳng định tình cảm : Ta với mình.Phần còn lại: Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra đi.. mây.? + Nhắc đến : mưa. GV hướng dẫn HS tìm hiểu về nd Hình ảnh VB…. mình với ta .Câu 9  20 : Người ở gợi lại những kỉ niệm về một thời đã qua . tràn ngập cả ko gian. mù : những gian khổ trong những ngày kháng chiến . chiều  t/g gợi nhiều nỗi nhớ . Cảnh hắt hiu lau xám nhưng tình thì vẫn đậm đà sắt son . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn trong văn bản ? . → thấy được sự kế thừa pha trộn yếu tố dân tộc và yếu tố cách mạng trong thơ Tố Hữu .Câu 25 42 : Nhắc lại những sinh hoạt thời kháng chiến + Nhớ VB : như nhớ người yêu  nỗi nhớ da diết... .Hãy phân tích sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ( cử chỉ. không tách rời . măng già ko ai bẻ  tô đậm cảm giác trống vắng và nỗi nhớ không nguôi trong lòng người ở lại • Nỗi nhớ đầy ắp. bổi hổi. sâu nặng .. bồi hồi + Nhớ cụ thể ở hai điểm : đêm. + Nhớ bếp lửa : ngọn lửa ấm áp tình người VB TT3.Khi chia tay. sắt son thuỷ chung với cách mạng .Trong cuộc chia tay.2010 dân VB . 2. ko nói lên lời  ngôn ngữ của bàn tay đã nói lên được tình cảm gắn bó tha thiết của 2 đối tượng . luôn mặn mà.. nhìn đâu cũng thấy buồn . VB là cái nôi của c/m  VB là vùng đất thiêng liêng. người về) . tại sao? . mình về có nhớ . + Đưa ra câu hỏi : Mình đi có nhớ .

+ Cảnh : Mùa đông : mùa đông rất đẹp. . nhận vẻ đẹp 2 câu thơ gây cảm xúc . nhịp thơ 2/2 như là nhịp bước quân hành  ko khí khẩn trương. yên ả .Tác giả nhắc lại những sinh hoạt thời cảm  tình gắn bó như ruột thịt . Chày đêm nện cối đều đều suối xa. khó khăn nhg giàu tình .2010 + Nhớ cuộc sống thiếu thốn. Mùa xuân : mơ nở trắng rừng  vui Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô tươi .: vẻ đẹp của sự cần cù trong lao động . nắng rực rỡ . màu sắc vàng tràn trề cả rừng phách . liên hoan. màu sắc xanh. • Nhớ người mẹ nắng cháy lưng đỏ. cơ quan.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . săn thú . kháng chiến ntn? + Nhớ con người VB gian khổ: nhớ người mẹ… + Nhớ cảnh sinh hoạt : lớp học. chiều kích của quân đội VN là chiều kích của núi sông . Mùa hè : âm thanh có tiếng ve . • Dân công: đỏ đuốc từng đoàn.. tham gia và trở thành vũ khí chiến đấu + Không khí của cuộc kháng chiến : Đêm đêm rầm rập như là đất rung : điệp từ. thành công về nghệ thuật của  Cảnh mang vẻ đẹp của bút pháp hội hoạ .Các câu còn lại : Khung cảnh VB trong kháng chiến . bước chân nát đá → những bước chân khoẻ khoắn vượt lên mọi TT5... tư thế nhớ và nỗi nhớ được thị giác hóa.Câu 43... đánh giặc anh hùng + Rừng núi cùng con người đánh giặc  nhân hoá . GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo hiểm nguy để đi tiếp tế lương thực → nghệ luận ( t/g 5 phút) thuật cường điệu hoá. Mùa thu : ánh trăng thanh • Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều bình. con người bầu bạn với núi rừng . -Vẻ đẹp. tiếng chày . bất khuất của con người VB . sôi nổi + Lực lượng của cuộc kháng chiến : TT4. Câu hỏi : → Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến . rừng trở thành hồn thiêng của sông núi đã gắn bó .: giai điệu bày tỏ những cung bậc tình cảm  vẻ đẹp về tâm hồn .. GV: Thuyết giảng cho học sinh cảm tiếng mõ..52 : Bức tranh tứ bình về cảnh và người VB mạnh về vẻ đẹp con người và cuộc sống ( vẻ đẹp của cảnh và người VB) Việt Bắc trong những năm kháng chiến. Hình ảnh ánh sao . có nhiều Tố Hữu khi phác hoạ bức tranh tứ bình? sắc màu và sắc độ của ánh sáng . GV thuyết giảng: Thành công của TH là + Người : phác hoạ được bức tranh tứ bình về nỗi • Dao gài thắt lưng : đi làm rẫy. trùng trùng  lực lượng lớn về khung cảnh VB trong kháng chiến mạnh . láy phụ âm. hào hùng . • Nhớ tiếng hát . • Người đan nón . Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu • Bộ đội : điệp điệp.mũ nan : chất lãng mạn  vẻ đẹp lãng mạn. • Hái măng một mình : một vẻ đẹp gắn bó với môi trường tự nhiên. sẵn sàng chống chọi hiểm nguy  vẻ đẹp phi thường.Không khí cuộc k/c + Kết quả : Quân ta chiến thắng với những chiến công Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 64 Töôøng .

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010 . suy nghĩ . 2. GV cho HS nhận xét về giọng điệu . là đầu não của cuộc k/c. nhịp điệu.Về nhà học bài . Hướng dẫn học sinh đúc kết lại nội  VB tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách thơ Tố dung và nghệ thuật đoạn trích Hữu. Điện Biên. mang ( mỗi nhóm một câu. Giọng thơ tâm Hoạt động 3 tình ngọt ngào.GV cho HS làm BT2 trong SGK D. V. đằm thắm. của con người VN. niềm tin và hi vọng của mọi người VN yêu nước (Vì VB là nơi có cụ Hồ sáng soi. Củng cố .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . ngôn ngữ giản dị.GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK . mộc mạc. là khúc hát tâm tình chung của con người kháng chiến.Lực lượng cuộc k/c vang dội: Hoà Bình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nhóm còn lại nhận âm hưởng sử thi hiện đại. Nội dung VB là khúc hùng ca. hình ảnh. kiểu kết cấu đối đáp trong ca dao.Soạn bài tiếng Việt : Luật thơ RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 65 Töôøng . của người VB và khung cảnh hùng tráng của VB trong kháng chiến. nơi hội tụ bao tình cảm. Nghệ thuật : TT7. ngôn ngữ (có gì và lời đồng vọng của kẻ ở. có TW. TT6. của nhân dân → Tác gia ca ngợi và nhắn nhủ với người đọc về truyền thống quý báu anh hùng bất khuất.… .4 câu thơ cuối nhắc lại cả một quá trình gắn bó thơ. người đi → nhấn khác so với những đoạn thơ đầu ) mạnh tình cảm  Vẻ đẹp của cảnh. chân thành.Tổng kết 1. đậm sắc thái dân gian nhưng giàu hình ảnh.luyện tập . là căn cứ địa vững chắc. ân nghĩa thuỷ chung của c/m. Tây Bắc. chính phủ luận bàn việc công). ca ngợi khối đại đoàn kết xét) toàn dân. giàu nhạc điệu . + Khẳng định VB là quê hương của c/m. III. GV cho HS nhận xét về phần 2 Thể thơ lục bát.Kết quả cuộc k/c? → Đoạn thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Môc tiªu BµI D¹Y : Gióp HS: 1.C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch ®· häc. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Kh¸i niÖm: LuËt th¬ lµ tßan bé nh÷ng quy t¾c vÒ Hs ®äc sgk phÇn 1 . 3. Giíi thiÖu bµi míi 4. B. ngò ng«n vµ thÊt ng«n §êng luËt. tÝch hîp . C. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng. häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬ 1. vÇn. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t * Häat ®éng 1: Híng dÉn I. KiÓm tra bµi cò : . ®èi thäai. KiÕn thøc: N¾m ®îc mét sè quy t¾c vÒ sè c©u. Th¸i ®é: Gi¸o dôc . ph©n tÝch. sè tiÕng. 30 Tiếng Việt : 17/10/2009 : LuËt th¬ A.c¸ch hiÖp vÇn. thanh…cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng: lôc b¸t. Kü n¨ng: N¾m ch¾c ®îc luËt th¬ cña c¸c thÓ th¬ ®Ó vËn dông ph©n tÝch. 2.trang sè c©u.SGK.VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. phÐp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 66 Töôøng . . 3.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 23. ho¹t ®éng nhãm ph¸t vÊn. B¶ng phô . tiÕng. TiÕn tr×nh giê d¹y: 1. båi dìng t×nh yªu tiÕng mÑ ®Î th«ng qua c¸c thÓ th¬ truyÒn thèng. SGV. nhÞp.Em h·y ®äc mét ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña c¶nh vµ ngêi ViÖt B¾c. Ph¦¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh . Kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬. song thÊt lôc b¸t.

ThÓ th¬: lôc b¸t . ng¾t nhÞp… trong c¸c thÓ th¬ ®îc kh¸i qu¸t theo nh÷ng kiÓu 2. vÇn.vai trß cña tiÕng: sè tiÕng quy ®Þnh thÓ th¬.lµ . NhËn xÐt: * TiÕng: . . .VÞ trÝ hiÖp vÇn: lµ yÕu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 67 Töôøng . 4/4 . liÔu hên kÐm xanh (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) liÖu ë c¸c mÆt: + TiÕng + VÇn + NhÞp + Hµi thanh.NhÞp: 2/2/2. c. Ng÷ liÖu( B¶ng phô) b. .lµ phÇn ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt dßng tríc víi dßng sau.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn 101 vµ tr¶ lêi c©u hái.s¬n – hên . a.Hµi thanh: 4 T T 5 6 B B B 7 8 Gv ®a ng÷ liÖu ( Dïng b¶ng mÉu nhÊt ®Þnh.®Æc ®iÓm cña tiÕng: phÇn: phô ©m ®Çu.Sè tiÕng: 6 – 8 (2 cÆp) . ? ThÕ nµo lµ luËt th¬? phô) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n Lµn thu thñy nÐt xu©n s¬n Hoa ghen thua th¾m. 4/4. gåm 3 Lôc Híng dÉn hs ph©n tÝch ng÷ B¸t 1 2 B B 3 Năm học 2009 . Ph©n tÝch ng÷ liÖu. 3/3. h¬n .VÇn: mµ . thanh ®iÖu.2010 hµi thanh. * VÇn: . C¸c nh©n tè cÊu thµnh luËt th¬.

2 vµ tr¶ lêi c©u hái. qu¸t c¸c nh©n tè cÊu thµnh ®Þnh luËt * Häat ®éng 2: Híng dÉn => C¸c yÕu tè trªn cÊu thµnh luËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 68 Töôøng . Mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng. * NhÞp: c¨n cø vµo sè tiÕng ch½n. b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn tè ®Ó Năm học 2009 .NhÞp: ch½n.VÇn: lng. . lu©n phiªn B* Sè dßng th¬: c¨n cø ®Ó x¸c th¬. C¸c thÓ th¬ d©n téc. thanh ®iÖu. 1. ThÓ th¬ song thÊt lôc b¸t. .Hµi thanh: ®èi xøng. * Ng÷ liÖu: II. * Hµi thanh (phèi thanh): lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thanh ®iÖu t¹o nªn ®Æc thï cho thÓ th¬. lÎ. ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau Tr¶i qua mét cuéc bÓ d©u Nh÷ng ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng T. ch©n lu©n phiªn nhau. häc sinh t×m hiÓu: mét sè th¬.2010 x¸c ®Þnh luËt th¬.Sè tiÕng: ch½n . thÓ th¬ truyÒn thèng Gv yªu cÇu hs theo dâi vµo ng÷ liÖu môc I. Tõ ®ã ®i tíi nhËn xÐt kh¸i luËt th¬. . ThÓ th¬ lôc b¸t (Ng÷ liÖu) * Ph©n tÝch ng÷ liÖu * NhËn xÐt. a. * Ng÷ liÖu: Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Ch÷ tµi.

nhÞp: lÎ. + cÆp 7.T th¬ cña thÓ th¬ song thÊt tuyÖt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 69 Töôøng . + c©u 6. ThÓ th¬ ngò ng«n: . 4 dßng . vÇn: ®éc vËn.ngò ng«n b¸t có ( 5 tiÕng. . hµi thanh cña ng÷ liÖu.thÊt ng«n tø ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.NhÞp:+ c©u 7.2.7.2010 * Ph©n tÝch ng÷ liÖu.7: vÇn T + cÆp 6. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt th¬ cña thÓ th¬ lôc b¸t? * Ng÷ liÖu Trèng Trµng thµnh lung lay bãng nguyÖt. hµi b. + cÆp 6.8: nhÞp 2.6. nhÞp. vÇn. * Ph©n tÝch ng÷ liÖu: SGK T103 * NhËn xÐt: Sè tiÕng: 5 tiÕng . gieo vÇn c¸ch.7: nhÞp 3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. * NhËn xÐt.Hµi thanh: Năm học 2009 . 4-4 . . a. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt thanh T.7:thanh B hoÆc 2. Chinh phô ng©m) Häat ®éng nhãm: Nhãm 1: ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. thanh: lu©n phiªn B .4.2. C¸c thÓ th¬ §êng luËt.8. 8 dßng).ngò ng«n tø tuyÖt (5 tiÕng. ChÝn lÇn g¬m b¸u trao tay Nöa ®ªm truyÒn hÞch ®Þnh ngµy xuÊt chinh… ( §oµn ThÞ §iÓm (?).Sè tiÕng: 7. ThÓ th¬ thÊt ng«n: .VÇn: + cÆp 7. vÇn. .8: nh thÓ lôc b¸t. hµi thanh cña ng÷ liÖu. Khãi Cam TuyÒn mê mÞt thøc m©y.8: vÇn B + gi÷a 2 cÆp: vÇn liÒn. nhÞp. ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.

thanh cña ng÷ liÖu1 HS t×m hiÓu ng÷ liÖu 2: SGK 105 có dßng). Năm học 2009 . Sau Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 70 Töôøng . 4 . ngêi cha ngñ.thÊt ng«n b¸t (7 tiÕng. Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ. gv chèt l¹i. ®éc vËn nhÞp: 3. C¶nh khuya nh vÏ. hµi thanh: . HuyÖn Thanh Quan) SGK T105 . 8 T×m hiÓu ng÷ liÖu 1: C¶nh khuya TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa. Häat ®éng nhãm: Nhãm 2: Ph©n tÝch c¸ch gieo vÇn.4 . (H HS tiÕp tôc nhËn xÐt ®Æc å ChÝ Minh) ®iÓm cña thÓ th¬ ®ã gv chèt l¹i.ThÊt ng«n tø tuyÖt: + niªm dßng 1 vµ 4 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . Gv ®a ng÷ liÖu (b¶ng phô).T106 * NhËn xÐt: tiÕng: 7 tiÕng vÇn: ch©n.2010 (7 tiÕng. ng¾t nhÞp vµ hµi dßng).4 hoÆc 4-3.6 dßng 1 vµ 2 -ThÊt ng«n b¸t có: trong T×m hiÓu ng÷ liÖu 2: Qua ®Ìo ngang (Bµ ng÷ liÖu mµ gv ®a ra. Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn lôc b¸t? Hs nhËn xÐt.

LuyÖn tËp. 6 vµ 7. ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong ®o¹n th¬ trÝch dÉn trong bµI th¬ Sãng → so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thÓ ngò ng«n §êng luËt vµ thÓ 5 tiÕng hiÖn ®¹i ¤i con sãng ngµy xa Vµ ngµy sau vÉn thÕ Nçi kh¸t väng t×nh yªu Båi håi trong ngùc trÎ HS t×m hiÓu c¸c thÓ th¬ vÒ khæ th¬. BT1. 5 vµ 6 III.2010 + niªm dßng 2 vµ 3. T×m hiÓu ng÷ liÖu: ( chän mét vµi ®o¹n th¬ thuéc c¸c bµi th¬ trong phong trµo Th¬ míi) * NhËn xÐt: * Häat ®éng 3: Híng dÉn hiÖn ®¹i HS ph©n tÝch ng÷ liÖu: thÓ th¬ → Tõ nh÷ng ng÷ liÖu trªn em thÊy luËt th¬ trong th¬ hiÖn ®¹i cã g× kh¸c víi luËt th¬ trong th¬ truyÒn thèng? HS tr¶ lêi GV chèt l¹i HS ®äc SGK phÇn ghi nhí * Häat ®éng 4: Híng dÉn HS luyÖn tËp BT1 V»ng quyªn vÆc bãng thuyÒn => Th¬ hiÖn ®¹i kh«ng h¹n ®Þnh tiÕng ë mçi dßng nhng vÇn vµ nhÞp ë nhiÒu trêng hîp vÉn ®ãng vai trß nhÊt * Ghi nhí: SGK T107 IV. 1 vµ 8 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . C¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i 1.4 -6 dßng 3 vµ 4. NhËn xÐt vÒ vÇn vµ c¸ch gieo vÇn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sè c©u trong bµi. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 71 Töôøng . sè HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ®Þnh. 4 vµ 5.

GV cho HS tù lµm BT3. C¸ch lµm gièng nh bµi trªn BT3. TT ë tiÕng thø hai vµ thø t. gieo vÇn c¸ch ( bªn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn M©y quang giã bèn bªn NÒ cho trêi ®Êt tr¾ng QuÐt s¹ch nói s«ng ®en Cã khuyÕt nhng trßn m·i Tuy giµ vÉn trÎ lªn M¶nh g¬ng chung thÕ giíi Soi râ : mÆt hay. hÌn) + NhÞp: ng¾t nhÞp kh¸c nhau + Hµi thanh: cã sù lu©n phiªn B. GV híng dÉn cho HS lËp m« h×nh ng N vµ § D 1 D 2 D 3 D B T T B Năm học 2009 . ng¾t nhÞp 4/3) Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá/ miÕng trÇu h«i Nµy cña Xu©n H¬ng/ míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn nhau/ th× th¾m l¹i §õng xanh nh l¸/ b¹c nh v«i BT4. BT2.T hoÆc niªm B. em Em nghÜ vÒ biÓn lín Tõ n¬i nµo sãng lªn • Gièng : ®Òu 5 tiÕng BT2. gi¸n c¸ch. M« h×nh ©m luËt TiÕ 1 2 3 4 5 6 7 T B B T B T T B «i «i «i 4 ( vÇn liªn tiÕp.B. hÌn • Kh¸c : + VÇn : bµi MÆt tr¨ng 1 vÇn ( ®éc vËn). c©u 4) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 72 Töôøng . ¶nh hëng cña thÓ th¬ thÊt Niªm ( c©u 1.2010 Tríc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh. ®en. lªn .

GV híng dÉn cho HS lµm BT 4 GV gîi ý vÒ c¸ch ng¾t nhÞp. GV cho HS nhËn xÐt vÒ m« h×nh ©m luËt ( tiÕng. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .VÇn ch©n gieo ë c©u thø 2.Hµi thanh c¸c tiÕng 2.2010 Sãng gînT trµng giangB/buån ®iÖpT ®iÖp.6. . hµi thanh → 4 c©u th¬ V.luyện tập : GV cho HS tự phân tích mô hình âm luật qua một số bài thơ cụ thể của thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thể thất ngôn bát cú ( nếu còn thời gian) D.Về nhà xem bài . hµi thanh. ThuyÒn vÒB níc l¹iT/. sÇu tr¨mB ng¶. c©u 4. ng¾t nhÞp) Con thuyÒnB xu«i m¸iT/ níc songB song.4.Ng¾t nhÞp 4/3 BT4. hiÖp vÇn c¸ch . niªm vµ ®èi. gieo vÇn. Cñi métT cµnh kh«B/ l¹c mÊyT dßng.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . vÇn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ng«n §êng luËt Năm học 2009 .Tiết sau học Làm văn : Phát biểu theo chủ đề RÚT KINH NGHIỆM ¶nh hëng cña th¬ §êng luËt trong . Củng cố . ®èi xøng vµ lu©n phiªn B-T Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 73 Töôøng .

SGK. Làm văn : 22/10/2009 : PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A.Hiểu được yêu cầu.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . . cách thức phát biểu theo chủ đề.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 27. B. Tài liệu tham khảo . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 74 Töôøng .Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . SGV.

nguyên nhân chủ yếu của TNGT”. Xác định nội dung cần phát biểu .Nguyên nhân của TNGT . vượt đèn đỏ. Yêu cầu cần đạt I.Giới thiệu bài mới IV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . * Gợi ý về đề cương . C. học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?” TT2. GV hướng dẫn HS lựa chọn nội dung.Nội dung: + Những biểu hiện của đi ẩu : đánh võng.Các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT TT3. 2. lạng lách.Mở đầu : + TNGT đã và đang xảy ra trầm trọng. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS xác định nd phát biểu TT1.Lời phát biểu gồm những nội dung nào? . Giải thích vì sao lựa chọn nội dung ấy. . chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến. GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . chạy quá tốc độ.TNGT gây ra nhiều hậu quả tai hại. GV cho HS thảo luận vấn đề → rút ra nội dung bài học. sắp xếp các nd thành đề cương gồm 3 phần : Mở đầu. Dự kiến đề cương phát biểu . T/g thảo luận 5 phút. Tây Tiến thuộc thể thơ gì? Hãy phân tích các đặc trưng cơ bản.Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết bài thơ Việt Bắc. GV cho HS tự lựa chọn nd để phát biểu. lên lớp GV cho HS nêu ra một vài chủ đề. chấn thương nhẹ. đe doạ đến tính mạng tài sản và sự phát triển của đất nước ta.Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta.Xác định các nội dung cụ thể của chủ đề. . (người điều khiển phải chấp hành luật giao thông). .GV cho HS đọc chủ đề trong SGK : “Thanh niên.… + Những TNGT do đi ẩu: va quệt. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS xây dựng đề cương phát biểu GV cho HS triển khai nd phát biểu.Ổn đinh lớp II. TT2.Sắp xếp các nội dung ấy cho lôgic và hợp lí. Các cơ quan chức năng phải xử phạt đối với các Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 75 Töôøng . thảo luận để lập đề cương theo nội dung “Khắc phục tình trạng đi ẩu. chấn thương nặng.2010 . + Những biện pháp chống hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT: phải tuân thủ luật lệ ATGT. III.HỌC I. nội dung và kết luận TT1. bổ sung. Các bước chuẩn bị phát biểu 1.Lựa chọn nội dung để phát biểu? ( nội dung phải phù hợp với chủ đề). + Đi ẩu là một trong những nguyên nhân gây ra TNGT. chết.GV cho HS lựa chọn trước một chủ đề. GV cho HS nhận xét. GV gợi ý cho HS xác định nội dung cụ thể xoay quanh chủ đề . GV chia lớp thành 4 nhóm. .

.Phát biểu quan niệm riêng của mình về hạnh phúc.luyện tập : GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ của bài học D. Ngoài ra. góp phần giảm thiểu TNGT: Gương mẫu. Phát biểu ý kiến TT1. giọng nói cho hợp lí và thuyết phục.Nêu ý kiến phản bác các quan niệm sai lầm về hạnh phúc. truy cứu trách nhiệm hình sự) . Luyện tập Hoạt động 4 Gợi ý giải bài tập GV hướng dẫn HS luyện tập BT1. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong dự kiến SGK .Kết luận : Nói lời kết thúc và cảm ơn * Lưu ý : Trong quá trình phát biểu. GV cho HS rút ra phần lý thuyết . trước khi phát biểu cần chuẩn bị: + Phương tiện trực quan ( nếu có) + Sự phân bố về thời gian + Tìm hiểu hoàn cảnh. chấm dứt hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT. sau đó trình phát biểu. học sinh trong việc khắc phục tình trạng đi ẩu. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Nội dung: Trình bày nội dung theo đề cương TT3. phát biểu ý kiến.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . bấm lỗ bằng lái.Tiết sau Trả bài viết số 2 RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 76 Töôøng . cần lưu ý điều chỉnh thái độ. .2010 trường hợp vi phạm ( tuỳ theo mức độ: phạt hành chính. GV cho HS phát biểu ý kiến II.Về nhà chọn một nội dung xoay quanh chủ đề Tình bạn để viết bài phát biểu .Kết luận : + Trách nhiệm của thanh niên. Ghi nhớ IV.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . III. cử chỉ. GV hướng dẫn cho HS xác định nội dung GV gợi ý cho HS tự thảo luận. thành phần và trình độ người tham gia.Tán đồng và phân tích sâu sắc một ý kiến. Củng cố .Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát kiến ( trên cơ sở của đề cương) biểu TT2. BT2. Hoạt động 3 + Nói lời cảm ơn. GV căn cứ vào gợi ý trong SGK để hướng dẫn HS thực hiện BT V. lập đề cương theo hướng sau: bày. tạm giữ phương tiện. .GV gọi 2 → 3 học sinh lên phát biểu ý .

2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :8 : 24.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Làm văn : 25/10/2009 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 77 Töôøng .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . lập ý. . sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau. C.2010 TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 A.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . lập dàn ý.Kiểm tra bài cũ III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 78 Töôøng . biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một hiện tượng đời sống . B.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Giới thiệu bài mới IV. cho hs phân tích. .HỌC I.Ổn đinh lớp II.GV : Đề + đáp án.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một hiện tượng đời sống.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . cảm nghĩ của bản thân.

bác bỏ. . một suy nghĩ (đề 2) mới trước hiện tượng đời sống: Cảm nghĩ của bản . . hậu quả.LẬP DÀN Ý hoàn chỉnh .HS nắm được yêu cầu của đề .2010 Đề Hiện nay.… .GV cho hs dưới lớp nhận xét.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích k/n “học” + Mục đích của việc học : Học để biết. Nhận xét cụ thể ( có nhận xét đính kèm) Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn Töôøng 79 THPT soá 2 Moä Ñöùc . rèn luyện. 1. các bài phóng sự … GV cho hs nhận xét. đạo lí) ái . sau 5 phút GV gọi hs 3. . đặt câu ở một số em chưa chuẩn → chưa đạt đến sự trong sáng của TV. tốt đẹp. CM.Thể loại : NLXH (GT. bổ sung cho hoàn chỉnh .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề HS thảo luận.GV gợi ý cho hs về yêu cầu thân trước hiện tượng này trong phần lập dàn ý III. xua đuổi hoặc trục lợi đối với trẻ em thuộc đối tượng trên. thức đã học ( cách làm bài nghị . * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận : Mái ấm tình thương * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán. bổ sung cho II. 2. GV hỏi : I. ở nước ta có nhiều cá nhân. phần dẫn chứng còn quá ít b. gia đình. Về nội dung : .Đề xuất quan điểm và biện pháp để nhân rộng hiện TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý tượng ấy * Kết bài : Nêu ra phương hướng. hành động nhân luận về một tư tưởng. tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ. đề vươn lên sống lành mạnh. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Em hãy cho biết thể loại. số phận bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến trong xã hội hiện nay + nguyên nhân. giúp các em học tập.Hoàn cảnh.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trình bày trong các tác phẩm văn học.Phê phán thái độ kì thị. PT. Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó. 1. lang thang kiếm sống Hoạt động 1 trong thành phố. .Cách dùng từ .Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. nội dung. Nhận xét chung a.Còn sai nhiều lỗi chính tả . Về hành văn . thị trấn về nhưng mái ấm tình GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích thương để nuôi dạy.Ý nghĩa của việc việc xuất hiện mái ám tình thương→ Ca ngợi những tấm lòng. BL…) tư liệu của đề ? 2.Kiến thức còn hạn chế.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. . phát vấn.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Củng cố . vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hoá và văn học dân gian làm sáng tỏ thêm tư tưởng “ĐN của ND” B.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đất Nước .Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về ĐN qua cách cảm nhận của nhà thơ NKĐ: ĐN là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân.Nguyễn Khoa Điềm và bài ĐT : Đất nước .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SGV.Kiểm tra bài cũ III.Nắm được một số nét đặc sắc về nghệ thuật: giọng thơ trữ tình – chính luận.2010 D.Nguyễn Đình Thi RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 10 : 28. kết hợp diễn giảng C.SGK. 29 . Tài liệu tham khảo .Nêu vấn đề.luyện tập Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 80 Töôøng .Giới thiệu bài mới IV.Ổn đinh lớp II.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Văn : 29/10/2009 : ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm A. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . ND là người làm ra ĐN.HỌC I.

2010 Ho¹t ®éng 1 I. GV nãi thªm vÒ t/g: NK§ lµ . c¶m xóc dån nÐn. Gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch Lµ mét trong nh÷ng ®o¹n th¬ hay vÒ Ho¹t ®éng 2 ®Ò tµi §N trong th¬ VN hiÖn ®¹i GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n (§©y lµ mét ®Ò tµi quen thuéc ®· cã b¶n nhiÒu t¸c gi¶.HC.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV gäi HS ®äc ®o¹n trÝch TrÝch phÇn ®Çu. bæ sung t¸c phÈm in lÇn ®Çu n¨m 1974) b.Häc tËp vµ trëng thµnh trªn mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªu ®Êt B¾c trong nh÷ng n¨m xd biÓu cho thÕ hÖ nhµ th¬ trÎ CNXH. võa giµu chÊt suy t ) TT3. T¸c phÈm ( §o¹n trÝch) trÞ cña ®o¹n trÝch a. t¸c phÈm viÕt thµnh TT1. GV cho HS tãm t¾t nh÷ng .C¸c t¸c phÈm chÝnh : …) +TËp th¬ “§Êt ngo¹i «” (1972) + Trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” (1974) . GV gäi HS nªu xuÊt xø. lÝ gi¶i vÒ §N cïng víi nh÷ng suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 81 Töôøng . . T×m hiÓu chung GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn trong 1. Ph¹m TiÕn DuËt .Sinh n¨m 1943 t¸c phÈm . tham gia chiÕn ®Êu vµ trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ho¹t ®éng v¨n nghÖ ë miÒn ( Lª Anh Xu©n. THCT – chung vÒ ®o¹n trÝch → ®Þnh CLV. Bè côc : 2 phÇn híng ®Ó tiÕp nhËn v¨n b¶n II. gi¸ 2. Nam. BKS§ . phong c¸c cã truyÒn thèng yªu níc vµ tinh th¬ cña t¸c gi¶ NK§ thÇn c/m TT2.Quª : HuÕ TT1. XuÊt xø ®o¹n trÝch TT4.Sinh ra trong mét g® trÝ thøc ý c¬ b¶n vÒ tiÓu sö. ch¬ng V cña trêng ®Ó chia bè côc ca “MÆt ®êng kh¸t väng” n¨m 1971 ( GV nhËn xÐt. QH – Giang Nam …) c. ®Ëm ®µ cña HuÕ. mang mµu s¾c chÝnh luËn (võa cã chÊt ngät ngµo.GV cho HS nªu c¶m nhËn c«ng ( §N – N§T.Phong c¸ch th¬ cña NK§ : giµu chÊt suy t. NguyÔn MÜ. §äc – hiÓu * C¶m nhËn chung : PhÇn I : Tõ ®Çu …lµm nªn ®Êt níc mu«n ®êi : Nh÷ng c¶m nhËn. Xu©n Quúnh. T¸c gi¶ SGK ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶.

13 c©u cuèi : Suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n nhñ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 82 Töôøng . mÜ lÖ. bæ sung nguån LLQ. GV hái .Nh¾c ®Õn ®n lµ nh¾c ®Õn cha mÑ. t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn §N ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? C¸ch c¶m nhËn cña t/g cã g× kh¸c víi c¸c nhµ th¬ cïng viÕt vÒ ®Ò tµi nµy? (NK§ kh¸c víi nhiÒu t/g ®i tríc khi viÕt vÒ §N: c¸c nhµ th¬ kh¸c thêng dïng nh÷ng h×nh ¶nh k× vÜ. a. GV gi¶i thÝch : §Êt Níc bao gåm  §N ®îc c¶m nhËn ë ph¬ng diÖn ®Þa hai yÕu tè : §Êt vµ Níc  sù lÝ vµ ls. tõ nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp cã tõ ngµn xa “tãc mÑ …. quen thuéc.¢u C¬.2010 nhñ . lín lªn → con ngêi . v¨n häc d©n gian. lµ nh¾c ®Õn sù k× diÖu cña thÕ giíi cæ tÝch (nghÜa t×nh gia ®×nh son s¾t).Em h·y tr×nh bµy sù c¶m nhËn vµ lÝ gi¶i cña t¸c gi¶ vÒ §N . + §N ko chØ lµ ko/g sinh tån ( d©n m×nh ®oµn tô) mµ cßn lµ ko/g tuyÖt diÖu cña t×nh yªu ( hß hÑn.”.§N tån t¹i trong cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n : Khi ta lín lªn .Trong phÇn ®Çu. nhí thÇm) mµ cßn lµ chiÒu s©u cña v¨n ho¸. ruét rµ. 9 c©u ®Çu: §Êt Níc cã tõ bao giê? . ko gian vµ t/g. gÇn gòi. §N võa lµ nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ. b¾t ®Çu. truyÒn thuyÕt ( truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ níc anh hïng).T/g ®Æt c©u hái : §N cã tõ bao giê? – rÊt l©u . giç Tæ → trêng tån trong t©m hån con ngêi) TT3. TT2. d©n m×nh → quan hÖ th©n thuéc. mang tÝnh biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn c¶m nhËn cña m×nh vÒ §N. s¸ng t¹o khÐo lÐo trong viÖc c. «ng bµ. lÞch sö. 20 c©u gi÷a: §Êt níc lµ g× ? . §N ®îc gîi ra tõ nh÷ng chÊt liÖu v¨n ho¸.Theo NK§ th× §N cã tõ khi nµo §N ®îc c¶m nhËn ë chiÒu s©u v¨n ho¸. cßn NK§ chän c¸ch thÓ hiÖn tù nhiªn vµ b×nh dÞ) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nghi thøc giao tiÕp. biÓu tîng t×nh yªu h«n nh©n vµ lßng chung thuû ) b. tõ cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ ®Ó lµm nªn chç ë vµ c¸i ¨n trong ®êi thêng “c¸i kÌo …ngµy ®ã”  §N thùc ra rÊt th©n thuéc.§N cã tõ. cã trong. phong tôc ( ý thøc híng vÒ céi GV cho HS nhËn xÐt. tõ nh÷ng nghÜa t×nh chung thuû cña mÑ cha trong ca dao “ cha mÑ … mÆn”. ? GV khai th¸c.Chia t¸ch kh¸i niÖm §Êt Níc thµnh 2 yÕu tè § vµ N ®Ó c¶m nhËn vµ suy t. ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh then chèt trong c¸c c©u th¬ ( miÕng trÇu : phong tôc.

.T tëng §N cña ND trong phÇn mÎ danh lam th¾ng c¶nh g¾n liÒn sau ®· ®a ®Õn nh÷ng ph¸t víi t©m hån d©n téc .“NÕu TQ chän t«i lµm ®iÓm . lµ m¸u thÞt. §Êt ®¸ vèn v« tri. t¸c gi¶ ®· nªu ®îc 7 ®Þa lÝ. ho¸ th©n ®Ó §N ko ngõng ph¸t triÓn. tõ trªn rõng ®Êt níc ta ntn? xuèng biÓn . GV cho HS rót ra néi dung dùng nªn §N ( T¸c gi¶ nh×n th¾ng qua 13 c©u cuèi. v« gi¸c chØ trë thÝch trang 120 thµnh nh÷ng danh th¾ng khi chøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 83 Töôøng .…cña danh lam th¾ng c¶nh ®iÓn h×nh cña §N tõ B¾c vµo Nam. GV hái: .§N lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng.NiÒm tin trong t¬ng lai con ch¸u sÏ qua kh«ng gian vµ thêi gian ntn mang §N ®i xa ( theo nghÜa réng )  M¹ch th¬ híng vµo nh÷ng suy ngÉm ? GV nãi vÒ huyÒn tho¹i LLQ vµ vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ m×nh.B×nh diÖn ®Þa lÝ : Nh÷ng c¶nh thó tùa …” ( TH) thiªn nhiªn cña ®n ®îc c¶m nhËn .T¸c gi¶ ko hÒ miªu t¶ vÎ TT6.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn dïng tõng yÕu tè cña t¸c gi¶ Năm học 2009 . §ã lµ non” ( ca dao) sù ®ãng gãp. ®Þa lÝ cña §N b»ng mét c¸i nh×n cã chiÒu s©u vµ c¶m xóc míi TT5. mét ¢u C¬ . TT4 GV hái : §N ®îc c¶m nhËn . .2010 . tr¸i TT7. gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång. NK§ ph¸t hiÖn ra ®îi … ho¸ nói väng phu mét ®iÒu k× diÖu : Nh÷ng c¶nh quan cña §N chÝnh lµ h×nh s«ng. GV cho HS ®äc c¸c chó nói . truyÒn thuyÕt Hïng V. ngêi vî chê cña nã. v× thÕ ph¶i g¾n bã.“Mét c©y lµm ch¼ng nªn g¾n liÒn víi t©m hån d©n téc.“ ¤i TQ nÕu cÇn ta chÕt PhÇn II : §Êt Níc cña nh©n d©n Cho mçi ng«i nhµ ngän nói ( Ai lµm ra §N?) con s«ng” * Ph¸t hiÖn cña t¸c gi¶ vÒ §Êt N( CLV) íc : . ChØ trong mét hiÖn s©u vµ míi cña t¸c gi¶ vÒ ®o¹n th¬ ng¾n. lµ sù ho¸ th©n cña nh©n d©n → ND ®· t¹o TT5. lÞch sö. c¶nh.thÕ hÖ tù ý thøc vÒ bæn phËn cña chÝnh m×nh víi §N ¬ng ( tãm t¾t s¬ lîc) GV lÊy dÉn chøng . Tõ sù lÝ gi¶i céi nguån cña c¸c danh th¾ng. san sÎ.“T«i cïng x¬ng thÞt víi nh©n d©n t«i” (XD) . GV thuyÕt gi¶ng: Nh÷ng ®Ñp cña danh th¾ng mµ chØ tËp cuéc chiÕn tranh triÒn miªn. v¨n ho¸. trung vµo viÖc gi¶i thÝch céi nguån ®µn «ng ra trËn.§N lµ m¸u x¬ng cña m×nh.

rót ra tiÓu  B×nh diÖn ®Þa lÝ. c¸ch nghÜ hay t©m hån nh©n d©n  Nh©n d©n ®· lµm nªn §Êt Níc  hån thiªng s«ng nói. III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .→ T©m hån VN quyÕt tiªu diÖt kÎ thï Ho¹t ®éng 3 * Kh¼ng ®Þnh ®Êt níc nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n : T tëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch . BiÕt trång tre.B×nh diÖn v¨n ho¸ :Hä lµ nh÷ng con ngêi gi÷ g×n vµ truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸. b×nh dÞ vµ v« danh. LÝ. GV cho HS gi¶i thÝch 2 mÖnh ®Ò ®Ó kÕt luËn §Êt Níc nµy lµ §N cña Nh©n d©n . §N víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Êu tranh. BiÕt quÝ c«ng cÇm vµng…→ T©m hån VN biÕt quý träng t×nh nghÜa. Tæng kÕt §©y lµ mét bµi th¬ vèn cã ®Ò tµi quen thuéc : §Êt níc . TT10. .. nhµ th¬ ko ®iÓm l¹i c¸c triÒu ®¹i. TrÇn…. tiÕng nãi  ko mÊt ®i céi nguån ) ®¸o cña t¸c gi¶. v¨n ho¸. ®Êt níc chÝnh lµ hån thiªng cña nh©n d©n mu«n ®êi) . lµ céi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 84 Töôøng .T¸c gi¶ ®ång nhÊt 2 mÖnh ®Ò “§N cña nh©n d©n”. c¸c anh hïng mµ nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng con ngêi b×nh thêng.ChÝnh nh©n d©n ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ( qua cuéc sèng lao ®éng) còng võa gi÷ g×n truyÒn thèng cho §N . v¨n minh. GV thuyÕt gi¶ng T¸c gi¶ ®· chän ra 3 c©u ca dao ®Ò cËp ®Õn 3 ph¬ng diÖn tinh thÇn cña ngêi VN: Yªu em tõ thuë trong n«I → T©m hån VN ®¾m say trong t×nh yªu. §inh.… → nh÷ng ph¸t hiÖn s©u vµ míi vµ ®éc kÕt TT9. lÞch sö. TT8. Vèn xng nÒn v¨n hiÕn ®· l©u  chiÒu s©u lÞch sö vµ ®é dµy cña v¨n hiÕn VN GV cho HS nhËn xÐt. “§N cña ca dao thÇn tho¹i” .2010 ®ùng trong nã víi mét c¸ch c¶m. ®Ó : + Kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ : Nh©n d©n lµm ra lÞch sö + Kh¼ng ®Þnh chÝnh nh©n d©n hay ngêi anh hïng v« danh ®· lµm ra §Êt Níc . tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §N ( h¹t gièng.B×nh diÖn lÞch sö : Khi nghÜ vÒ lÞch sö cña §Êt Níc. ngän löa.  C¶m høng chñ ®¹o §N cña ND ®îc t« ®Ëm qua ®o¹n th¬ giµu chÊt suy t. GV hái : t¹i sao nãi t tëng cña ®o¹n th¬ nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n ? GV lÊy dÉn chøng trong bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o – NguyÔn Tr·i : Tõ TriÖu.

Đây là một tác phẩm lớn. rộn rã. lµ cña mçi ngêi vµ bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí cña mäi ngêi . nhất là phép lặp từ ngữ. tâm trạng của người ra đi: cái tôi trữ tình chuyển thành cái ta. sôi nổi. những câu thơ dài ngắn khác nhau + giàu chất chính luận ( ở những khổ cuối) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 85 Töôøng . nhịp điệu.Về nghệ thuật: + biện pháp tu từ. vắng lặng. → cảnh thu. . §N lµ cña nh©n d©n . lặp kết cấu cú pháp + Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm + chi tiết. giọng điệu. vất vả. Từ tâm trạng phảng phất nỗi buồn → tâm trạng hào hứng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tác phẩm .2010 GV híng dÉn HS tæng kÕt nguån d©n téc. cách gieo vần. khoẻ khoắn và tươi sáng + Sự chuyển biến trong nhận thức. Ghi nhí HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : ĐẤT NƯỚC Nguyễn Đình Thi 1. IV. đồng thời cũng là một trong số ko nhiều những bài thơ xuất sắc nhất viết về đề tài ĐN của nền thơ hiện đại VN. mùa thu hiện tại): không buồn mà vui.Nội dung cơ bản : + Mùa thu thứ nhất : Mùa thu Hà Nội ( hoài niệm về mùa thu xưa của Hà Nội): đẹp một cách hiu hắt. phảng phất buồn + Hình ảnh người ra đi tham gia kháng chiến : ý chí quyết tâm nhưng chất chứa tâm trạng. tình thu + Mùa thu thứ hai : Mùa thu Việt Bắc ( mùa thu nay. âm hưởng. Tác giả ( SGK) 2. tràn ngập niềm vui trước khung cảnh mùa thu ở chiến khu VB.Đây là bài thơ được hình thành trên 3 mảng khác nhau → dù lắp ghép nhưng ko rời rạc mà rất liền mạch nhờ vào sự thống nhất của nd tư tưởng và cảm xúc. tiêu biểu nhất cho sự nghiệp thơ ca của NĐT. + Hình ảnh đất nước đau thương. trong SGK trang 123 V× thÕ chóng ta ph¶i gãp tay lµm nªn §N mu«n ®êi . nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng . . nỗi niềm.

CHUẨN BỊ BÀI MỚI . . GV tổng kết. bước đầu biết sử dụng chúng khi cần thiết B. sau đó GV yêu cầu trình bày trước lớp. sâu lắng. qua giọng thơ trữ tình chính trị. điệp âm. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010  Đây là bài thơ hay nhất của đời thơ NĐT. gian nan. V.luyện tập . • Sau mỗi bài tập. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nhóm. Củng cố . sau đó cử đại diện trình bày trước lớp.Đất Nước – NKĐ : Bài thơ thể hiện lòng tự hào về đn. + Thảo luận ở tổ. + Thi giải bài tập giữa các nhóm.Đất nước – NĐT :Đất nước là một bài thơ kháng chiến có giá trị lâu bền. Đất nước soi bóng vào tâm hồn ông. về truyền thống dân tộc và cũng là tiếng nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ cống hiến cho đn.Phương tiện + Sử dụng SGK.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo hình điệu. âm hưởng. Cách thức tiến hành + Cá nhân HS làm bài tập.Xem bài TV : Thực hành một số phép tu từ ngữ âm RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 31 – TV : 30/10/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM A. tổ. điệp nhanh): đặc điểm và tác dụng của chúng.Biết phân tích các phép tu từ trong văn bản. SGV + Máy chiếu (Nếu có) II. điệp vần. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành : I. nhọc nhằn. là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật. chốt lại những kiến thức là kĩ năng cơ bản theo hướng dẫn.Về nhà học bài . bộc lộ rõ nhất vẻ đẹp trong đau khổ. Đóng góp riêng của bài thơ: hình thức biểu đạt giàu chất suy tư.Mục tiêu bài dạy : Giúp HS . Bài thơ tiêu biểu cho cái nhìn nghệ thuật của ông về đất nước. C.học : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 86 Töôøng . Tiến trình tổ chức dạy. thiết tha. D. gợi ý dưới đây. Ông là nhà thơ của đất nước trong đau thương. vất vả.

Tìm hiểu bài Hoạt động Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn I. kết cấu cú pháp) trong việc tạo nên sắc thái hùng hồn. lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm .Câu văn xuôi nhưng có vần (phối hợp với nhịp) ở một số vị trí. thiêng liêng của lời kêu gọi cứu Phân tích tác dụng của âm thanh. nhịp điệu (có sự phối nước. hùng hồn về quyền ĐLTD của dân tộc. dân tộc đó phải được…) và điệp cú pháp (hai vế đâu dài có kết cấu cú pháp giống nhau. => nhịp: 3/2.Kiểm tra bài cũ. sự ngắt nhịp và đối xứng). (chú ý vần. . câu 2.Ổn định tổ chức. . thích hợp nhịp dài. sự phối hợp âm thanh (cùng . dứt khoát.Phép điệp phối hợp (lặp) từ ngữ mà cả lặp kết cấu ngữ pháp và hợp với phép lặp từ ngữ và nhịp điệu. nay. (nay.Câu tiếp theo kết thúc bằng âm tiết mang thanh trắc (lập) => .Sự thay đổi thanh bằng. II. nhịp điệu dồn dập.Tính chất mở hay đóng của điệp từ ngữ (một dân tộc đã gan góc. kết cấu cú pháp cũng giống nhau. nhịp điệu dàn trải => phù hợp với các biểu TT1: Nhận xét về nhịp điệu. thiêng liêng của lời kêu gọi VD: Nhịp ở câu đầu lặp lại là 4/2/4/2 + Không phải chỉ có sự đối xứng về từ ngữ. .Hai vế đầu bài. mạnh mẽ => phù hợp với sự với các phép lặp cú pháp.Vế thứ nhất. đoạn văn có dùng phép thanh trắc cuối mỗi nhịp.Sự phối hợp nhịp ngắn và âm tiết đóng => có âm hưởng mạnh mẽ.Giới thiệu bài mới. với lời khẳng định quyền độc lập của dân tộc.2010 I. do). VD: Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm. thứ hai và thứ ba của câu => kết thúc bằng các âm tiết mang thanh bằng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Về mặt lập luận : hưởng hùng hồn. câu 3) Với những nhịp dàn trải (vế cuối câu 1. âm tiết kết thúc mỗi nhịp. đanh thép + Hai vế đầu: có vai trò như các luận cứ. với kết cấu ngữ pháp đều là C-V-P (phụ ngữ). Để tạo nền sắc thái hùng hồn. hiện cuộc đấu tranh trường kì của dân tộc. Do => âm tiết mở  Chú ý đến: .Phối hợp với nhịp điệu và âm thanh. . khẳng định. trong ví dụ sau: . IV. VD: + Câu đầu có vần giữa tiếng: bà và tiếng: già.Vế sau ngắn.3/2. đoạn văn đã có sự phối hợp của nhiều yếu tố sau đây : . vế sau và câu cuối ngắn. Bài tập 2: TT2: Bài tập 2. mà còn có cả sự đối cứu nước (trích) sau đây xứng về nhịp điệu và kết cấu ngữ pháp. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu giải bài tập: Tạo nhịp điệu Bài tập 1: và âm hưởng cho câu . Những cảm nhận về ĐN và tư tưởng ĐN của ND của NKĐ trong đoạn trích Đất Nước trích trường ca Mặt đường khát vọng? III. câu 4) => tạo nên âm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 87 Töôøng .Sự phối hợp giữa những nhịp ngắn (đầu câu 1. . cho một lời tuyên ngôn + Vế sau và câu cuối: như các kết luận. + Câu thứ hai điệp vần. cũng giữa các tiếng: súng (Ai có súng dùng súng).

.lúc lóe lên. hiệu đặc trưng (lá bàng đang đỏ. khẳng định ý chí kiên cường và chiến công của tre. Khi dồn dập mạnh mẽ. đoạn văn có đặc điểm là dùng phép nhân hóa đồng thời dùng nhiều động từ. tiếp diễn kéo dài. Những biện pháp đó phối hợp với các yếu tố ngữ âm sau: . thích hợp với một lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng.Hai câu văn cuối. điệp thanh. Đoạn thơ trên đã gợi ra được khung cảnh hiểm trở Bài tập 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao. II. điệp vần. vất vả của cuộc hành quân là nhờ có sự đóng góp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 88 Töôøng .Với nhiều dấu nghĩa của phép điệp vần đó. câu được ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ (không dùng từ: là) => tạo nên âm hưởng mạnh mẽ. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm các bài tập: Điệp âm. điệp thanh. lúc lại ẩn trong tán lá). ngợi ca sức mạnh ý chí kiên cường của cây tre. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó. TT1: Bài tập 1 Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong các câu sau: b) Ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu L (4 lần) trong một câu thơ => diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: Ánh trăng như phát tán rộng hơn.2010 hưởng khi khoan thai). sếu giang đang bay về phương nam để tránh rét). Nhịp ngắn trước nhịp dài sau tạo nên âm hưởng du dương của lời ngợi ca. được lặp lại nhiều nhất là vần: Ăng (7 tiếng) được lặp lại nhiều nhất? Nêu => tạo nên âm hưởng rộng mở. Điệp âm. loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao. TT3: Bài tập 3 Nhịp điều và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định. điệp vần.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Trong đoạn thơ. vần nào .Sự ngắt nhịp (dấu phẩy ở ba câu đầu) khi cần liệt kê.Câu văn thứ 3. Bài tập 1: a) Sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu (L) trong các tiếng : “Lửa lựu lập lòe” miêu tả được trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu (đỏ như lửa và lấp ló trên những cành như những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. ngắt nhịp liên tiếp như lời kể về từng chiến công của tre. vậy mà đã có những lời mời gọi của mùa xuân. TT2: Bài tập 2: Bài tập 2: Trong đoạn thơ sau. . Bài tập 3: Về từ ngữ. dứt khoát của một lời tuyên dương công trạng. phù hợp với tác dụng biểu hiện sắc thái ý cảm xúc chung: mùa đông đang còn tiếp diễn. hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Dùng các từ láy gợi hình: khúc khuỷu.Sự phối hợp các thanh trắc và thanh bằng ở 3 câu thơ đầu. • Câu cuối khổ thơ toàn vần bằng gợi tả một không khí . • Phép lặp cú pháp ở câu 1 và câu 3.Các yếu tố từ ngữ: từ láy.Về nhà xem lại bài . hành quân là nhờ có sự đóng . Hướng dẫn học sinh tự học .Làm văn : 5/11/2008 : BÀI VIẾT SỐ 3 ( NLVH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 89 Töôøng .2010 của vùng rừng núi và sự của nhiều yếu tố: gian lao vất vả của cuộc . • Dùng phép đối từ ngữ: . những yếu tố không thuộc • Câu thơ 4: lại toàn vần bằng → tất cả dều gợi tả một ngữ âm). sự phối hợp ngữ âm của từ ngữ…). Củng cố .Điệp âm.Chuẩn bị bài làm số 3: Nghị luận văn học ( làm ở lớp) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 32.Phép lặp cú pháp. D. Dốc lên khúc khuỷu/Dốc thăm thẳm phép đối. ngàn thước .Nhịp điệu của dòng thơ. cách dùng toàn thanh bằng . vần và thanh điệu là các bộ phận của âm tiết được lặp lại một cách chú ý và phối hợp với nhau để phục vụ cho việc biểu đạt nội dung và thường được sử dung trong thơ. • Phép lặp từ ngữ: dốc. sư phối hợp âm thanh.Tạo nhip điệu và âm hưởng cho câu + Nhịp điệu và âm hưởng được tạo ra do nhiều yếu tố (sự ngắt nhịp.chuẩn bị bài mới . V. 33 . (điệp thanh ở dòng cuối). heo hút . • Phép nhân hóa: súng ngửi trời.Sự phối hợp các thanh trắc thoáng đãng. không gian hiểm trở và mang sắc thái hùng tráng mạnh Hãy phân tích: mẽ. . Ngàn thước lên cao/Ngàn thước xuống phép nhân hóa. cần cảm nhận và phân tích sự phối hợp của các yếu tố và luôn nhằm vào mục đích cho nội dung biểu đạt. góp của nhiều yếu tố (có cả trong đó câu thơ đầu thiên về thanh trắc. rộng lớn trải ra trước mắt khi đã vượt qua và bằng ở 3 dòng thơ đầu và con đường gian lao vất vả. điệp vần. thăm thẳm.Nhịp điệu 4-3 ở ba câu thơ đấu. điệp thanh: + Âm. phép lặp từ ngữ. .

B. đối chiếu một cách có cơ sở. gian khổ.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . đối đáp…). so sánh.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLVH bàn về một bài thơ. hình tượng thiên nhiên và con người Sông Mã gầm lên khúc độc hành Việt Bắc trong đoạn thơ sau : ( Tây Tiến – Quang Dũng) Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung I. C.Những biểu hiện cụ thể :Vẻ đẹp bi bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls tráng của người lính TT ( vẻ đẹp hào dân tộc → d/c hùng. * Câu 2. lẫm liệt. cảm hứng chủ đạo của .Ổn đinh lớp II.Giới thiệu bài mới IV. hình tượng trung tâm.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . có hệ thống để làm rõ đặc điểm bản chất. bình luận văn học. đề tài.…) dung sau: . . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Đề 1 Hoạt động1 Câu 1. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 90 Töôøng . Tài liệu tham khảo . củng cố kĩ năng tìm hiểu đề.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Tố Hữu) *Câu 1. (7đ) Cảm nhận của anh (chị) về ………………………….Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 A.Yêu cầu chung ( Việt Bắc . đề tài. Bài làm phải đáp ứng các nội đời.SGK. tương đồng hoặc khác biệt của một số tác phẩm đã được tìm hiểu.Giúp hs nâng cao năng lực tư duy tổng hơp. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc GV ra đề cho HS của Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn Đề 2 phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn Câu 1.Kiểm tra bài cũ III. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLVH như thao tác phân tích. bi tráng của hình tượng người lính trong Câu 2. Bài làm phải đáp ứng các nội dung sau: * Yêu cầu chung : . Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp chứng minh hoạ. …Vẻ đẹp của người lính + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệt không tách rời với hiện thực chiến tranh huật của bài thơ: thơ lục bát.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề cảnh ra đời.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn cảnh ra Câu 1. song bi thương chứ không bi luỵ) (2đ) từ ngữ → d/c. đoạn thơ.HỌC I. . SGV. hi sinh → ( lời bày tỏ. giọng điệu trữ tình ác liệt.…) (1đ) tài.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: . cách sử dụng hình ảnh .Rèn luyện. chết chóc. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình bài thơ TT – QD và lấy dẫn chứng minh tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ hoạ ( 3đ) Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Câu 2..

V.Về kiến thức : Bài viết phải làm rõ chân dung người lính Tây Tiến: + Về ngoại hình + Về tâm hồn + Về ý chí  Vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến. mắc trên 10 lỗi . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Bố cục cân đối. Đò Lèn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 12 : 34. lập dàn ý.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề.Câu 2 : 7đ -Điểm 7 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . mắc trên 10 lỗi .Đọc văn : 9/11/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 91 Töôøng .Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.luyện tập D. ý 1 (1đ). Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh Năm học 2009 . . . Biểu điểm Câu 1 ( 2đ) Mỗi ý 1 điểm Câu 2 ( 8 đ) -Điểm 7-8 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên ( tuỳ theo bài viết cụ thể) . Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. Củng cố .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. Bố cục cân đối. .2010 . . . Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. song khả năng khai thác còn hạn chế. hợp lí. ý 2 (2đ) . Bài viết không đi vào trọng tâm. nắm kĩ năng làm bài.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đọc thêm: Dọn về làng. song khả năng khai thác còn hạn chế. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…). II. .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. Tiếng hát con tàu.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. Trình bày gãy gọn. lưu loát. hợp lí. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…). lập dàn ý. Bài viết không đi vào trọng tâm. nắm kĩ năng làm bài.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. lưu loát.Câu 1. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. Diễn đạt mắc nhiều lỗi .Về kiến thức : Yêu cầu bài viết phải làm rõ vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc * Biểu điểm : . Trình bày gãy gọn. 35 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn * Câu 2.

Giới thiệu bài mới IV.Bài Tiếng hát con tàu : + Nắm được những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng + Qua bài thơ → phong cách thơ của tác giả.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Ổn đinh lớp II.hiểu: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 92 Töôøng .Bài Dọn về làng : + Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ : tình yêu tha thiết đối với quê hương của một người con vùng cao trong những năm kháng chiến chống Pháp nhiều đau thương mà anh dũng. . C. Tài liệu tham khảo . .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . đậm chất dân tộc. . + Nghệ thuật đặc sắc với nhiều hình ảnh tự nhiên.HỌC I.2010 DỌN VỀ LÀNG (Nông Quốc Chấn) TIẾNG HÁT CON TÀU (Chế Lan Viên) ĐÒ LÈN (Nguyễn Duy) A.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ĐỌC THÊM : Năm học 2009 . Đọc . Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung : I. SGV. .Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? *Hoạt động 2: Đọc .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) .Thao tác 1: HS đọc bài thơ.hiểu: .Kiểm tra bài cũ Cảm nhận và lí giải về ĐN của NKĐ được thể hiện ở những phương diện cụ thể nào ?Tư tưởng chủ đạo trong đoạn trích? III. tóm tắt những ý chính → cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . Tác giả (SGK) 2. 1950). Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới (mùa đông.Bài Đò Lèn: + Nắm được nét đặc sắc trong bài thơ + Tình cảm của tác giả đối với quê hương B. 1.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . II.SGK. Tìm hiểu bài Bài 1 : DỌN VỀ LÀNG ( Nông Quốc Chấn ) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.

. Tác giả ( SGK) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 93 Töôøng . Tình cảnh của nhân dân Cao . . III.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ. gieo rắc tội ác lên quê hương: + Chạy giặc chốn rừng sâu ( hình ảnh người mẹ. Bài 2 : TIẾNG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. Năm học 2009 .Đan xen tự sự và trữ tình lời tâm tình tha thiết của người con với mẹ. đậm đà bản sắc dân tộc miền núi. người bà) + Cái chết của người cha  nỗi đau thương của một gia đình  gợi lên nỗi niềm xót xa gan ruột nhất.Thao tác 6: HS thảo luận về nghệ thuật của bài thơ: + Giọng điệu ? + Ngôn ngữ và hình ảnh? . Cảm xúc mừng vui ngày quê hương được giải phóng: . . b.Phần 1( 6 câu đầu): Niềm vui ngày quê hương được giải phóng. *Hoạt động 3: Tổng kết. hình ảnh thơ giản dị.Phần 2 ( câu 7 đến câu 37): Dòng hồi tưởng của người con về cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao. Nội dung cơ bản: a. Đặc sắc nghệ thuật: . .Ngôn ngữ. Bố cục: 3 phần: . nhiều dự định cho ngày mai. bổ sung.Lạng dưới ách giặc Pháp: .Thao tác 4: HS thảo luận về nội dung ( hệ thống cảm xúc) của bài thơ : + Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc.Thiên nhiên.Thao tác 5: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể) GV nhận xét. quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn quê hương.Niềm lạc quan. bổ sung.Bắc . Kết luận: “Dọn về làng” là bài thơ in đậm dấu ấn dân tộc miền núi.2010 1.Lòng căm giận kẻ thù. . quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp đau thương mà anh dũng. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . .Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ.Lạng và tội ác của giặc Pháp đã được diễn tả qua những từ ngữ. 3. HÁT CON TÀU ( Chế Lan Viên) Nội dung cần đạt I. với quê hương. hình ảnh nào? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? +Niềm vui ngày quê hương giải phóng được thể hiện qua phần đầu và phần cuối của bài thơ như thế nào ? Sự phát triển của cảm xúc ấy ở đoạn thơ cuối ? . . Tìm hiểu chung : 1.Phần 3 ( còn lại): Trở lại với niềm vui ngày quê hương giải phóng.Thao tác 7: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể ) GV nhận xét.Lạng và tội ác của thực dân Pháp.Bắc .Cuộc sống gian khổ do giặc Pháp tàn phá. 2. thể hiện tình yêu thiết tha của nhà thơ đối với gia đình. con người trở lại cuộc sống thanh bình  rộn rã tiếng cười vui.

Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Năm học 2009 .3 Lời đề từ . HS tìm hiểu lời đề từ TT7. một vùng đất xa xôi của TQ. .Tây Bắc: một địa danh.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ. con tàu . 3. Hoàn cảnh sáng tác .Tình cảm.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) .Con tàu : là hiện thân của phương tiện.hiểu: . hăm hở làm cuộc hành trình đến với TB. b. những tình cảm thiết tha của nhà thơ. của cảm hứng sáng tạo thơ ca. vượt ra khỏi cuộc sống chật hẹp để đến với c/sống rộng lớn.…. Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng . là cội nguồn của nghệ thuật. 3.TB. đến với c/s rộng lớn. hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu nặng đầy tình nghĩa với nhân dân trong kháng chiến *Hoạt động 2: Đọc .Đó còn là nguyên cớ để nhà thơ thể hiện khát vọng về với nhân dân. một nơi ân tình.TT 1: HS đọc bài thơ. tâm hồn của nhà thơ 3. ân nghĩa. khát vọng được ra đi (Tâm hồn hoá thân thành con tàu. bổ sung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 94 Töôøng . TT4: GV cho HS tìm những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng → phân tích. trong đó có thơ ca) III. là biểu tượng cho tâm hồn nhà thơ đang khao khát lên đường.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .Gợi ý về những nội dung cơ bản : 3. +Biểu tượng của c/sống rộng lớn của nhân dân và đất nước. nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. .2. TT5: HS giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ TT6. cũng là sự tìm về nơi ngọn nguồn của hồn thơ. Hai khổ thơ đầu: Sự trăn trở giục giã lên đường→Tác giả khao khát đến với Tây bắc vì Tây Bắc là nơi đem lại ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật . con đường đi đến chân lí.Ý nghĩa nhan đề : Tiếng hát con tàu Nhan đề ko mang ý nghĩa tả thực mà có ý nghĩa tượng trưng + Tiếng hát biểu tượng cho giai điệu tâm hồn.1. Bố cục : 3 phần II. . của hồn thơ và sáng tạo thơ ca.hiểu 3. Tác phẩm : a. Đọc .5 Chín khổ giữa: Niềm hạnh phúc và khát vọng về với nhân dân. GV cho HS trình bày nd phần này → GV nhận xét.Vào những năm 1958 – 1960 có phong trào vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc → bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ sự kiện kinh tế xã hội nói trên .2010 2. + Con tàu : → THCT : tiếng hát của tâm hồn. +Xứ thiêng liêng:nơi thấm mấu và nước mắt của nhân dân chôn vùi bao xác quân thù.4.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. Tìm hiểu 2 khổ đầu TT8.

tin tưởng và say mê 4. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 95 Töôøng . BÀI 3 : ĐÒ LÈN Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. đa dạng và linh hoạt . dung dị).tác giả đã khái quát lên một chân lí sâu sắc ( chân lí được rút ra từ sự trải nghiệm của chính mình) Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Câu thơ mang tính suy tưởng triết lí. . hỏi đáp→cuốn hút người đọc -Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng III. cảm xúc chân thành ( triết lí mà vẫn ko khô khan. Nhan đề và hoàn cảnh sáng tác: .Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh mới. Nghệ thuật của bài thơ : . Tiểu dẫn: 1. vầng trăng. so sánh được sử dụng phổ biến.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .. . . đa dạng ( con tàu. tình cảm của người ra đi .Day dứt bởi khát khao được ra đi. . Đây là một bài thơ hay và rất tiêu biểu của Chế Lan Viên trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội TT9. áo nâu. nỗi nhớ.Tác giả mang ơn sâu nặng của nhân dân. Tác giả (SGK) 2. Đó là thành công của đoạn thơ này 3. được trở về với cội nguồn của tâm hồn mình. Tổng kết Bài thơ “tiếng hát con tàu” nằm trong truyền thống ca ngợi quê hương đất nước sâu sắc ân tình.2010 .Thao tác 2: GV giải thích ( Nguyễn Duy) Nội dung cần đạt I. Triết lí được rút ra từ tình cảm.Từ những tình cảm cao quý ấy.Tây Bắc.Tâm hồn :-tấm lòng. Tìm hiểu bốn khổ cuối *Hoạt động 3: Tổng kết. Bốn khổ cuối: Khúc hát lên đường sôi nổi. -Giọng thơ mang tính đối thoại.) -Phép tu từ ẩn dụ..sâu sắc. của cuộc k/ chiến.6.Nhan đề: Đò Lèn → địa danh ( Thanh Hoá ) ở quê ngoại của ND → nơi chất chứa nhiều kỉ niệm trong dòng hồi ức của nhà thơ. vẫn tự nhiên.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. .Sự gắn bó yêu thương đối với một vùng đất →tạo nên những tình cảm quê hương: Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương → Từ cảm xúc của nỗi nhớ đã nâng lên những suy ngẫm triết lí.

trộm nhãn…) → cái nhìn thẳng thắn về quá khứ. đâu hết”. vất vả ( vì nghèo đói.3 khổ giữa :Kí ức về người bà Người bà cơ cực. bắt chim sẻ. chút cay đắng..Giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng buồn thấm thía và xen lẫn GV nhận xét. . đức hi sinh âm thầm → Đó là người bà của đời thường.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. . Cỏ lau.…) 2. xa lạ với cái nhìn thi vị lý tưởng hoá. BKC. Đặc sắc nghệ thuật: . “nhà…bay mất”. thì bài thơ này có giá trị khơi nguồn cho thân phận con người ( cùng với các tác phẩm văn xuôi NBCT. Câu chuyện như dòng suy tư của nhà thơ về quá khứ với tuổi thơ trong sáng và người bà kính yêu. Đọc . giọng điệu ? đi “thập thững”. ăn năn + Hiện thực chiến tranh “Tôi đi lính…lâu…” → con bà tảo tần cùng bếp lửa sưởi người bị cuốn theo dòng chảy lịch sử ấm tuổi thơ của Bằng Việt: + Hình ảnh người bà là một ám ảnh. II. bổ sung.hiểu: 1.Thao tác 5: HS trình bày . Một bếp lửa ấp iu nồng đượm → Sự kết nối giữa hồi ức riêng tư với lịch sử dân tộc.Khổ cuối : Nỗi xót xa. khủng khiếp “mò cua xúc tép”. NĐBTCTTH. “tôi đâu biết”.Thao tác 1: HS đọc bài thơ .Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ ( rút trong tập Ánh Trăng ). Văn học chuyển từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư thế sự.2010 . lâu. III. chiêm nghiệm. trong sáng nhưng giàu sức đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: biểu cảm “bay mất”.Thao tác 4: HS thảo luận về . . một niềm vui. khi hoàn cảnh ls thay đổi → quan niệm về văn nhắc đến trong bài thơ ntn? chương thay đổi .Ngôn ngữ thơ giản dị. có cốt truyện.Tổng kết: Bài thơ như một câu chuyện kể. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . tinh nghịch.Giàu tính suy tưởng. ) nhưng giàu tình yêu thương. hiếu động ( câu cá. day dứt về thân phận con người. có không gian và thời gian. “bán trứng”. “rủ nhau từ ngữ. “bay tuốt”. một xa xót. . hình ảnh. Bài thơ gợi nhắc về quê nhà và cảm xúc ngậm ngùi.2 khổ đầu : Kí ức về tuổi thơ: hồn nhiên. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 96 Töôøng . trong dịp nhà thơ trở về quê hương Thanh Hoá. “năm đói”. được viết năm 1983. bổ sung. một ăn năn…khi tác giả trở về thì bà đã mất → Một bếp lửa chờn vờn sương sớm nỗi buồn sâu. có *Hoạt động 3: Tổng kết nhân vật.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) + Kí ức thời tuổi nhỏ của nhà thơ hiện lên như thế nào ? nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? + Hình ảnh người bà hiện về trong kí ức nhà thơ như thế nào? Tình cảm của tác giả đối với bà? +So sánh với hình ảnh người Năm học 2009 . Cháu thương bà biết mấy nắng mưa * Lưu ý : Bài thơ được viết sau khi đất nước đã im tiếng + Hiện thực chiến tranh được súng.. Từ việc phản ánh số phận cộng đồng nay chú ý tập trung đào sâu về thân phận con Thao tác 3: HS trình bàyGV người . chiến tranh → hiện thực dữ dội. day dứt. khước từ sự thi vị hoá dĩ vãng → cách nhìn mới về quá khứ. Nếu so với mạch cảm hứng của thơ ca chống Mỹ nhận xét. Nội dung cơ bản: .

HỌC I.→ P ( thành phần phụ tình thái) – C (chủ ngữ) – V1 – V2 ( 2 VN) .MỤC TIÊU BÀI DẠY . Câu có hiện tượng lặp cú pháp ( kết cấu ngữ pháp) : TT1. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Làm bài tập phần I. D. GV gọi HS đọc đề . GV gọi 3 HS lên bảng . phép chêm xen): đặc điểm và tác dụng của chúng.Kiểm tra bài cũ III.Về nhà học bài . Tiếng Việt : 10/11/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc CMT8 là đánh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 97 Töôøng . Tài liệu tham khảo .câu Sự thật là…. Củng cố . thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của VN. hùng hồn.Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết. . “mà”) * Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn có âm hưởng đnah thép.V ( + phụ ngữ chỉ đối tượng) – TN làm BT ( TN chỉ mục đích “để”. GV gọi hs lên bảng trình bày → sửa chữa chung . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . phép liệt kê.Sự thật là… BT1→ GV nhấn mạnh yêu .Giới thiệu bài mới IV. Lên lớp.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Câu : Dân ta …→ C.2010 Quả là một bài thơ có sức ám ảnh lớn. TT2.Tiết sau học Tiếng Việt : Thực hành một số phép tu từ cú pháp Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới RÚT KINH NGHIỆM : 12 : 36.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản của các bài ĐT Năm học 2009 . Phép lặp cú pháp Yêu cầu cần đạt I. B. PHÉP LẶP CÚ PHÁP BT1 a.Dân ta … cầu của đề * Phân tích : . . C.Ổn đinh lớp II.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp.SGK.GV cho HS xem bài tập trước ở nhà . SGV.

Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp ở: HS sửa chữa. tính từ). c. lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán * Tác dụng : biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở VB. Ở câu đối : phép lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở 2 câu bằng nhau. đối . Ở mỗi câu TN. HS tự làm Hoạt động 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 98 Töôøng . trong mỗi vế còn dùng từ đồng nghĩa. “đại” vừa chỉ loài TT6. phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp với phép đối. sau đó GV cùng nghĩa với bé. đen.Ở thơ ĐL phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: Kết cấu ngữ pháp giống nhau. các tiếng đối nhau về từ loại và nghĩa ( đb là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thất ngôn bát cú) d.Ở văn biền ngẫu. GV gọi 4 HS lên bảng về nghĩa. động từ.c. hai vế lặp cú pháp nhờ phép đối chặt chẽ cầu của đề về số lượng tiếng.…) BT3. Điều đó thường tồn tại trong một cặp câu ( câu trong văn biền ngẫu có thể dài. sau đó GV cùng b. HS sửa chữa. bổ sung c. b. ko cố định về số tiếng)  Giống :đều thể hiện hiện tượng lặp kết cấu cú pháp Khác : ở BT2. nhận xét. TT5. trái nghĩa làm BT ( câu a. BT1→ GV nhấn mạnh yêu a. trái nghĩa với già. rạng → từ đơn. GV cho HS dưới lớp đổ chế độ thực dân và chế độ pk. số lượng tiếng bằng nhau.Hai câu thơ đầu . vừa có nghĩa là lớn ( “lớn” đồng nghĩa với “đại”) và trái nhận xét.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . mua → từ đơn. GV cho HS dưới lớp cây. về kết cấu ngữ pháp của từng vế. GV gọi HS đọc đề BT2. Lặp từ ngữ “Nhớ sao”.Ba câu thơ sau * Tác dụng : khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng. về loại từ ( bán.2010 TT3. TT4. Cụ thể. hiện tượng lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao → như đã phân tích ( số tiếng. “ấu” vừa chỉ loài cây.b. d) tương ứng). sảng khoái của chủ thể trữ tình . bổ sung . mỗi vế đều có 6 tiếng theo kết cấu ngữ pháp giống nhau ở mô hình Chủ ngữ (danh từ) Vế 1 Vế 2 Cụ già Chú bé Vị ngữ (động từ) ăn Trèo Thành tố phụ của VN ( danh từ tính từ) củ ấu non Cây đại lớn Trong đó. Hơn nữa. vừa có nghĩa là non ( “non” đồng nghĩa với “ấu”). phép lặp còn phối hợp với phép đối (đối ứng từng tiếng trong 2 vế về từ loại. tự hào.

hiện tượng mà các thành phâầnkhác biểu hiện). PHÉP CHÊM XEN BT1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . dồn dập. D. GV gọi 4 HS lên bảng Hơn nữa chúng còn bổ sung thêm sắc thái về tình cảm. GV cho HS dưới lớp quan trọng trong bình diện nghĩa tình thái của câu ( thể hiện nhận xét.Về nhà làm BT .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . bổ sung Cũng cùng mục đích ấy là cách tách dòng liên tiếp. câu d của . GV cho HS dưới lớp hành [ + những luật pháp dã man] . Chú ý : khi nói. người viết đối với sự HS sửa chữa. . sau Phép chêm xen bộ phận được chú thích. khi đọc các bộ phận này cầu của đề đều được tách ra bằng ngữ điệu . sau đó GV cùng để vạch tội ác của TDP. TT3.Vị trí và vai trò ngữ pháp trong câu : Tất cả các bộ phận in Làm bài tập phần III. HS sửa chữa. c. gợi ý BT2. GV cho HS thảo luận theo Phép liệt kê phối hợp với phép lặp cú pháp → có tác dụng bàn nhấn mạnh và khẳng định sự đối đãi chu đáo đầy tình nghĩa của TQT đối với tướng sĩ trong hoàn cảnh khó khăn. chỉ mặt vạch tên kủ thù dân tộc. GV gọi HS đọc đề câu thêm một thông tin nào đó a. Phép II. III.Soạn bài : Sóng ( Xuân Quỳnh) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 99 Töôøng . * Lưu ý : sau mỗi phần bài tập. Trong đoạn trích bài HTS. …………… thì ……. GV gọi HS đọc đề câu cùng một kết cấu gồm 2 vế như mô hình khái quát sau : a. câu b. phép liệt kê và phép chêm xen. HS về nhà làm cho HS tự làm BT2 ở nhà. sau đó GV cùng sự nhìn nhận. PHÉP LIỆT KÊ liệt kê a. phép liệt kê đã phối hợp với phép lặp cú pháp.Tác dụng : Ghi chú hoặc giải thích cho từ ngữ đi trước. GV gọi 2 HS lên bảng b.2010 Làm bài tập phần II. đánh giá của người nói.b. Hoạt động 3 .Dấu câu tách biệt : dấu phẩy. Củng cố . Nhiều đoạn câu ( vế câu) liên tiếp theo TT1.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại tác dụng của phép lặp cú pháp. TT4. bổ sung việc. TT2. đậm trong các câu đều ở vị trí giữa câu hoặc cuối câu. GV cho điểm học sinh ( các hs lên bảng giải BT) .b) nhau : C – V [ + phụ ngữ chỉ đối tượng] : VD : Chúng – thi TT4. câu b→ GV nhấn mạnh Kết cấu hoàn cảnh thì giải pháp yêu cầu của đề VD: không có mặc thì ta cho áo không có ăn thì ta cho cơm TT2. Những phần chêm xen đó có vai trò TT3.Phép lặp cú pháp ( các câu có kết cấu ngữ pháp giống làm BT ( câu a. Chúng xen vào trong câu để ghi chú TT1. câu c. phối hợp với phép liệt kê nhận xét.d) xúc của người viết. V. GV hướng dẫn. dấu ngoặc đơn ( hoặc còn có BT1→ GV nhấn mạnh yêu dấu gạch ngang) . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . cảm làm BT ( câu a.

.HỌC I. SGV.Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .SGK. soạn bài theo câu hỏi huớng dẫn học bài ở nhà .Ổn đinh lớp II. Nội dung cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 100 Töôøng . C. B.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 37. Tìm hiểu bài Hoạt động của thầy và trò.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . xây dựng hình ảnh. Tài liệu tham khảo .Giới thiệu bài mới IV. phát vấn. nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ. 38 Đọc văn : 11/11/2008 : SÓNG (Xuân Quỳnh) A. nêu vấn đề.GV cho HS tìm hiểu.Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung. bất diệt.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . đàm thoại.Kiểm tra bài cũ Gọi HS làm BT cho về nhà trong bài thực hành tiếng Việt Thực hành một số phép tu từ cú pháp III.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Lên lớp GV triển khai bài dạy theo cách kết hợp đọc diễn cảm.

lặng lẽ → mở đầu bằng 4 tính từ. tác giả thể hiện tình yêu. đồng điệu trong tình yêu..Điệp từ: em nghĩ: quay về lòng mình.Dữ dôi .Tác giả đặt mqh anh –em tương ứng với sóng biển. trăn trở ( những nỗi niềm nhận xét âm điệu bài thơ? tâm sự của tình yêu) -Hãy xác định hình tượng bao trùm. . trăn trở. GV gọi HS đọc bài thơ . ồn ào . GV gọi HS nêu cảm nhận → Miêu tả những trạng thái đối lập.Sóng: ngày xưa. tươi tắn.Khát vọng tình yêu . chân thành đằm thắm và luôn da TT2:GV yêu tóm tắt những ý cơ bản diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. * Cảm nhận chung HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 1. Sóng biển và tình yêu: thơ. Hết tiết 37. em có cảm nhận gì về .Sóng .Câu hỏi tu từ: Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau? → XQ dựa vào quy luật tự nhiên để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 101 Töôøng .Những đặc điểm nổi bật trong hồn * Xuất xứ: sáng tác 1967. nhu cầu tìm hiểu. Tác phẩm . . XQ đã biểu biểu cảm của bptt đó. mối quan hệ giữa sóng – tình yêu ntn? 2. tự nhiên đầy suy tưởng.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu xuyên suốt bài thơ và tạm chia bố B. và + 5 khổ giữa: Sóng .suy nghĩ.không hiểu mình . Nguyễn a. TT5:Nhận xét chung về nội dung và phân tích. TT3. nghệ thuật của 2 khổ thơ đầu. trăn trở: Liên hệ: Thơ Xuân Diệu.dịu êm. . hồn nhiên. khát khao sự em về cách mở đầu bài thơ của nữ sĩ đồng cảm. Sự băn khoăn Bính. sau * Bố cục: 3 phần đó đặt câu hỏi + 2 khổ đầu: Sóng biển và tình yêu -Em hãy cho biết xuất xứ. ngày sau: vẫn thế → sự trường tồn của sóng .hiểu: cục?. TT1. thơ XQ? * Đề tài: tình yêu → XQ có cách thể hiện riêng. 1.tình yêu? sóng trước thời gian. gì để biểu đạt ý thơ? Phân tích giá trị * Giọng thơ chân thực. Đọc . Tìm hiểu chung phần tiểu dẫn. + 2 khổ cuối: Sóng .tìm ra bể → Ẩn dụ: sóng không bằng lòng với khuôn khổ nhỏ hẹp mà khao khát vươn ra biển cả TT2: Hãy nêu những nhận xét của → khát vọng tự khám phá. vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại.Củng cố .Tác phẩm chính: SGK đời Xuân Quỳnh? 2. đa dạng của những chung về bài thơ con sóng. đạt một quan niệm mới mẻ và khát vọng mãnh liệt trong TT4: Ở khổ thơ 2. TT3: Theo em ở 2 câu thơ này XQ đã . XQ? Qua đó.Sông . Sóng-suy nghĩ.Tác giả: SGK TT1: Đọc tiểu dẫn SGK? * P/c thơ : tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn.Tóm tắt những nét chính trong cuộc . tự nhận thức. in trong tập Hoa dọc chiến hào.bồi hồi trong ngực trẻ: tình yêu là sử dụng những biện pháp nghệ thuật khát vọng lớn lao. đề tài.2010 HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I. → Liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu. . khám phá → tình yêu chín chắn đầy suy nghĩ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .

thức”? TT9: XQ đã gửi gắm điều gì qua khổ 6. Nỗi nhớ choáng ngợp cõi lòng không chỉ trong ý thức mà thấm sâu vào trong tiềm thức. dứt khoát. + Sóng nhớ bờ mãnh liệt. những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim người phụ nữ đang rạo rực yêu đương. thủy chung. . → Bày tỏ tình yêu một cách chân thành.Ngôn từ..phương nam + Em hướng về anh một phương → tình yêu hết mình. dẫu ngược .7? TT10: “Có một nỗi lo âu. mang tính nhân văn C. mãnh liệt. c.2010 truy tìm khởi nguồn của tình yêu nhưng nguồn gốc của sóng cũng như tình yêu đều bất ngờ. TT7: Khổ thứ 5 có gì khác so với các khổ thơ còn lại trong bài? Giữa sóng và em có quan hệ như thế nào? Hãy phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của XQ ở khổ thơ này? TT8: Em hiểu như thế nào về ý thơ “lòng em . một trạng thái bất an bàng bạc trong cách cảm nhận hạnh phúc của XQ”.  Qua hình tượng thơ song hành: sóng và em. giản dị → hội tụ nhiều nét tiêu biểu trong phong cách thơ XQ 2. hòa hợp giữa sóng và em.Em → nhớ anh đắm say hơn bội phần. tâm trạng. phấp phỏng về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc (cảm giác thường trực trong thơ XQ ở giai đoạn sau ).khát vọng vĩnh cửu của tình yêu .Muốn hoá thân thành sóng để giữ gìn tình yêu muôn đời → một tình yêu vĩnh hằng → Khát vọng cao cả. Nội dung: Qua hình tượng sóng. hình ảnh trong sáng.LH: TY trên dòng sông quan họ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . XQ thể hiện một cái tôi sôi nổi. thử thách để đạt đến hạnh phúc. Sóng . vừa sinh động những trạng thái. đầy bí ẩn. . Kết cấu này có tác dụng như thế nào khi thể hiện cảm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 102 Töôøng . không thể lí giải. tha thiết mà mạnh dạn. Nghệ thuật: . XQ đã diễn tả vừa cụ thể.Cuộc đời con người là ngắn ngủi → nhạy cảm được sự chảy trôi của thời gian → Âu lo. + Sóng tới bờ dù cách trở: Tình yêu là sức mạnh để em và anh vượt qua gian lao. TT6: Phát hiện những đặc sắc nghệ thuật được XQ sử dụng để diễn tả những nỗi niềm của tình yêu? Nhận xét giọng điệu thơ? . chân thành bộc lộ mình.. linh hoạt . được khẳng định một cách rạch ròi.Khổ 5: tăng số lượng câu thơ → cảm xúc dạt dào. Kết luận: 1. Ở khổ thơ 8 nỗi niềm của XQ gửi gắm có điểm giống với ý kiến này không? Hãy lí giải. Nỗi nhớ . TT11: Suy nghĩ của em về khổ thơ kết? HĐ4: Hướng dẫn HS tổng kết bài học TT1: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kết cấu của bài thơ.phương bắc. b.Nhịp điệu tự nhiên. 3. tuyệt đối.Kết cấu tương đồng. tha thiết . → Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Niềm tin và sự chung thuỷ Khổ 6 + 7: + dẫu xuôi .

. một bài văn nghị luận.Học thuộc bài thơ và nắm kĩ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. SGV.Làm văn : 19/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A. Tài liệu tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 103 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK . luyện tập: GV nhấn mạnh lại nd bài học :bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn xúc của nhân vật trữ tình? TT2: Bài thơ là lời tự bạch của 1 tâm hồn phụ nữ đang yêu.Bước đầu nắm được cách vận dụng kết hợp các phương thức đó trong một đoạn. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: . miêu tả. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . tâm hồn người phụ nữ đó có những điểm gì?. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: .2010 V.Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự.Cần thấy được khi vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghi luận phải xuất phát từ mục đích và nội dung nghị luận. Củng cố.Chuẩn bị bài:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 39 . Theo cảm nhận của em. chân thành. mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. Năm học 2009 .Bài thơ Sóng gợi cho em những suy nghĩ gì về tình yêu? Hình tượng sóng và em được nhà thơ XD với dụng ý nghệ thuật như thế nào? D. thuyết minh trong bài văn nghị luận..SGK. .So sánh cảm xúc về tình yêu của XQ qua Sóng và XD qua Vội vàng. . B. biểu cảm. . nồng hậu.

câu văn có sức truyền cảm. chân thực. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) (?) Vì sao trong bài hoặc đoạn văn nghị luận cần vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự.2010 . cụ thể. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) I.Yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng. 2. trên cơ sở đó GV nhận xét. tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.GV cho HS tìm hiểu. miêu tả. sinh động hơn. C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: I. chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng. soạn bài ở nhà . ỔN ĐỊNH LỚP II.Khi vận dụng phương thức biểu đạt biểu cảm trong văn nghị luận sẽ tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người đọc người nghe. + Các yếu tố miêu tả. miêu tả. biểu cảm trong văn nghị luận: (?)Để việc vận dụng các phương thức + Phải xuất phát từ mục đích. đồng ruộng mênh mông. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: Em hãy cho biết những hình tượng xuyên suốt trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh? Mối quan hệ của những hình tượng đó như thế nào? Bài thơ đó đã nói lên tâm trạng gì của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Lên lớp GV cho hs luyện tập ( Vừa kết hợp ôn lại kiến thức lí thuyết vừa làm bài tập vận dụng) . miêu tả trong văn nghị luận: TT1: Ôn tập lí thuyết (?) Thế nào là phương thức biểu đạt tự sự. Luyện tập vận dụng các phương thức tự sự. và do đó. . Bài tập: TT2: Thực hành: “Ở Đông Dương. nội dung nghị luận biểu đạt đó thực sự có tác dụng nâng cao + Khi đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận thì hiệu quả nghị luận. III. Trọng tâm là tổ chức luyện tập cho học sinh. tự sự được đưa vào bài văn nghị luận để làm những luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. biểu cảm trong văn nghị luận 1. miêu tả.Yêu cầu đối với việc vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. GIỚI THIỆU BÀI MỚI: IV. Ôn tập lí thuyết: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . rừng núi bao la: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 104 Töôøng . biểu cảm. không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. TÌM HIỂU BÀI: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt: tự sự. bổ sung hướng học sinh đi đến kết luận về sự cần thiết. có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. làm cho bài văn có hiệu quả thuyết phục cao hơn. miêu tả. chúng ta cầ chú ý người viết (nói) phải thực sự có cảm xúc trước những điều gì? những điều mà mình nói (viết). . Phải diễn tả cảm xúc (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) đó bằng những từ ngữ. hầm mỏ.

“Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” “Người”.làm gì?”. “Chìm ngập”. “Gửi thanh niên An Nam”) .. buồn lắm: Họ không làm gì cả”. của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày.Từ những từ ngữ. giải thích. những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác.. Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ + Học sinh thảo luận các câu hỏi sau: chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của (?) Hãy tìm những từ ngữ. khó thu hút và gây được sự đồng tình của người đọc. II. giới thiệu. những câu cảm chúng ta là một con số không. “Thanh niên già cỗi”. “ Nói ra thì buồn. những câu cảm thán vào đoạn văn trên có tác dụng gì? Nếu sử dụng những từ ngữ khác tương đương hay những câu văn bình thường sẽ có sự khác biệt ra sao so với việc đưa những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán vào như trên? Nêu ví dụ? HĐ2: Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận TT1: Ôn tập lí thuyết: (?) Thế nào là văn thuyết minh? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 105 Töôøng .. Ôn tập lí thuyết: . những câu cảm thán trên bằng những từ ngữ tương đương câu bình thường thì chúng ta thấy đoạn văn là một sự phản ánh khách quan đơn thuần mà không thấy bóng dáng.. tính chất. tình cảm của người viết. “Những thanh niên. “.2010 chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù. Đó là một tình cảm đau xót và lo lắng cho kinh tế. . . Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận 1. nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh. còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất. Nếu thay thế những từ ngữ.” (Nguyễn Ái Quốc...Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . những câu cảm thán trên ta thấy rõ được tình cảm chân thành và thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước những thanh niên thiếu ý thức lao động. câu cảm thán trong đoạn văn: “nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!”. Thế thì thanh niên thán biểu lộ tình cảm của tác giả trong của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn..là một con số không”. buồn lắm: Họ đoạn văn trên? không làm gì cả.mà thôi!”. nguyên nhân..Những từ ngữ biểu cảm.Thuyết minh là lối văn thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm. vận mệnh tương lai của dân tộc. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà. “Thế thì. là thái độ phê phán đối với những thanh niên trên..Trong một bài văn nghị luận cần có sự kết hợp với (?) Việc đưa những từ ngữ biểu cảm....

Văn bản trên nghị luận về vấn đề: Không nên chỉ dựa vào chỉ số GDP để đánh giá thu nhập hàng năm của người Việt Nam mà cần phải dựa cả vào chỉ số GNP nữa.. 2 học sinh đọc bài viết của mình và nhận xét.2010 yếu tố thuyết minh vì nó đưa lại những tri thức khách quan. . GNP. IV.” (?) Việc đưa các yếu tố thuyết minh trên ..2. (?) Em muốn phát biểu về nhà văn nào? về những điểm gì của nhà văn đó? (?)Để làm sáng rõ những điểm đó cần phải trình bày những luận điểm nào? Sắp xếp những luận điểm đó ra sao? (?) Xét xem cần vận dụng các phương thức biểu đạt nào và vận dụng thế nào để bài viết hấp dẫn. Bài tập: Tìm hiểu văn bản mục I. chính xác các vấn đề đang nghị luận. Luyện tập: TT1: Gv nêu đề bài -> Đề bài: Viết một bài văn nghị luận ngắn để phát biểu TT2: Gv gợi ý cho Hs làm bài: ý kiến trong buổi trao đổi về chủ đề “Nhà văn mà tôi ( Học sinh làm việc cá nhân) hâm mộ” trong CLB Văn học của nhà trường tổ (?) Chủ đề phát biểu của bài tập là gì? chức. Nói cách khác nó làm tăng sức thuyết phục cho văn bản rất nhiều so với việc không có HĐ3: Tổ chức cho học sinh luyện tập những lời giải thích đó. Kết luận: (Ghi nhớ SGK/ 161) HĐ4: Kết luận: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 106 Töôøng . từ đó làm cơ sở để kết luận: “Việc dùng chỉ tiêu GNP bên cạnh GDP vẫn còn hết sức cần thiết” + “GDP (.Tác dụng: Nó giúp cho người đọc hiểu rõ vấn đề vào văn bản có tác dụng như thế nào? tác giả đang nghị luận.2 + Gọi 1 học sinh đọc văn bản trong SGK (Gv chiếu văn bản lên màn hình) + Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau: (?) văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận. khoa học và mới mẻ. giúp người đọc (nghe) hiểu rõ ràng. viết bài văn theo yêu cầu của GV III. SGK/ 158-159 . Dẫn chứng: Tác giả cung cấp cho người đọc hiểu thế nào là GDP.159 mục I. thuyết phục? TT3: Gv gọi 1.. đồng tình với ý kiến của tác giả đưa ra.) là tổng giá trị hàng hoá và dịc vụ do những người mang quốc tịch Việt Nam sản xuất ra trong một năm. tác giả còn sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt thuyết minh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong một văn bản nghị luận có cần có sự kết hợp với yếu tố thuyết minh không? Vì sao? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) TT2: Thực hành bài tập: Bài tập SGK/ 158. 2. người viết đã sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt nào? Hãy chỉ ra chi tiết dẫn chứng? Năm học 2009 .Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận là chính..) là giá trị tính bằng tiền của tổng hàng hoá và dịch vụ sán xuất ra trên lãnh thổ nước ta trong một năm” + “GNP (. bổ sung. ở cả trong và ngoài lãnh thổ nước mình.

thuyết minh? D. biểu cảm.Làm bài tập phàn II.Văn : 24/11/2008 : ĐÀN GHITA CỦA LOR-CA Thanh Thảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 107 Töôøng .ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 40.2010 V. có nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác như trên ko? Khi vận dụng cần phải xuất phát từ đâu? (?) Tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt đó như thế nào? Năm học 2009 . CỦNG CỐ: (?) Vì sao trong bài văn nghị luận thường kết hợp với cac phương thức biểu đạt khác như tự sự.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong văn bản nghị luận. ngoài việc sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận là chủ yếu.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . miêu tả.Soạn bài: “Đàn ghi.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . 41 . Luyện tập ở nhà. sgk/61 .

cách biểu đạt mới với câu thơ tự do. cách gieo vần…→ Đóng vị trí quan trọng trong cách tân thơ Việt trên con đường hiện đại. nhuốm màu sắc tượng trưng. trăn trở về xã hội. Cảm nhận vẻ đẹp mang hình thức biểu đạt với phong cách hiện đại của Thanh Thảo.Thơ ông là tiếng nói của người tri thức suy tư. chủ nghĩa siêu thực (Trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX với các tác Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 108 Töôøng . đề tài tự chọn theo yêu cầu BT 2 trang 161) III.2010 A.Ổn đinh lớp II. xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu. B. vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp để hướng dẫn HS tiếp cận văn bản. C.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . viết báo. thuyết minh ( bài viết ở nhà.Nêu những nét chính về tác giả? Nội dung cần đạt I/ Tìm thiệu chung: 1/ Tác giả: (Sgk) . tiểu luận phê bình… nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc là thơ ca . 2/Bài thơ: a/ Xuất xứ: TT2.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .GV cho HS soạn bài ở nhà. GV giải thích cho HS về chủ nghĩa tượng trưng. Thơ ca mang diện mạo độc đáo khi viết về chiến tranh và thời hậu chiến. thời đại. Bồi dưỡng cho các em sự đồng cảm.Tài năng đa dạng: làm thơ. . . Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả.SGK.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tài liệu tham khảo . 3. siêu thực. cảm nhận cuộc sống ở bề sâu.Kiểm tra bài cũ Gọi HS đọc đoạn văn nghị luận có sự vận dụng các phương thức biểu đạt : Tự sự. biểu cảm. Lên lớp.Giới thiệu bài mới IV. 2. thương tiếc trước tài năng của Lorca và nghệ thuật thơ đặc sắc của Thanh Thảo. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu tiểu dẫn TT1.HỌC I. miêu tả. . SGV.Tư duy thơ : giàu suy tư.Thơ Thanh Thảo đào sâu cái tôi nội cảm. . GV sử dụng hình thức qui nạp.GV gọi HS đọc phần tiểu dẫn GV hỏi: .MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS 1.

hiểu văn bản: 1. GV gọi HS đọc bài thơ TT2.18: Lor-ca với cái chết oan khuất. GV hướng dẫn HS tìm hiểu lời đề từ TT3. của cái đẹp. b/ Lor-ca và cái chết oan khuất. + Sự cô đơn của Lor-ca trước thời cuộc chính trị.Theo em.Hình ảnh: + Hát nghêu ngao → (hoán dụ: chỉ cho Lorca) tiếng hát vô tư. vầng trăng chếnh choáng.Ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam) Năm học 2009 .22: Niềm tiếc thương Lor-ca và thông điệp nghệ thuật * Câu 23.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn giả tiêu biểu Bodơle. yên ngựa mỏi mòn + Phong cách nghệ sĩ dân gian tự do. bi phẫn * Câu 19.Âm thanh tiếng đàn được miêu tả ntn? tượng trưng cho điều gì? GV cho HS nhận xét 6 câu đầu GV hỏi : - Cái chết của L được khắc hoạ qua những Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 109 Töôøng . cuối cùng tìm ra được cơ chế vận hành thống nhất của chúng).31: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca. của chủ nghĩa nhân văn. hiện thân cho lòng yêu sự sống. Lời đề từ : “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” → câu thơ trong bài Ghi nhớ của Lorca → câu thơ ám ảnh. * Âm thanh tiếng đàn: + Li –la li-la li-la : âm thanh mô phỏng nốt nhạc li la . Pon-Eluya. một con người tự do. người chơi tự do xoay chuyển các ô màu để thử nghiệm những phương án mà mình chọn. nghệ sĩ cô đơn * Câu 7.2010 Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích” năm 1985 b/ Bố cục: Gồm 4 phần: * Câu 1 – 6: Lor-ca – con người tự do. II/ Đọc . Nêu xuất xứ của bài thơ? Chia bố cục. (GV nói thêm : Trong trò chơi ru bích. Âm thanh thoát lên từ những bọt nước. khám phá cái tôi chưa biết. . gợi cảm hứng sáng tác và chi phối âm điệu bài thơ. + Tiếng đàn bọt nước: Tượng trưng cho cái giản dị mát lành. Tạo sự khác biệt bởi cái tôi cá nhân nỗ lực tìm kiếm. dân chủ trước nền chính trị TBN độc tài lúc bấy giờ. tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào gợi liên tưởng Lorca? . người nghệ sĩ cách tân.Đi lang thang về miền đơn độc. có thể gợi liên tưởng đến loài hoa li la ( đinh tử hương). bay lên không trung → nở hoa → Tài năng nghệ thuật của Lor-ca với khát vọng cách tân nghệ thuật → Lor-ca. + Áo choàng bê bết đỏ / bị điệu về bãi bắn/ đi như TT3. 2/ Hình tượng nghệ sĩ Lor-ca: a/ Lor-ca. trước nghệ thuật TBN già cỗi.hiểu văn bản TT1.Áo choàng đỏ: gợi đến + Cái nền đặc trưng của văn hoá TBN. Tìm hiểu hình tượng Lorca GV hỏi : . nghệ sĩ cô đơn ( câu 1 → câu 6) * Hình ảnh: .nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lorca. nghệ sĩ cô đơn. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . + H/ả Lor-ca như một đấu sĩ với khát vọng tự do. bi phẫn ( câu 7 → câu 18) . một con người tự do. vô hại.

thần tượng cũ để làm nên cái mới. về cái đẹp. thành thứ cỏ mọc hoang. lá xanh. với lời đề từ của bài thơ. nỗi ám ảnh của dân tộc TBN ( lúc này cũng là lúc dân tộc TBN đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu 1936 1939) .…Cảm nhận đầy dư ba và gợi sức liên tưởng: Cái đẹp bị bạo điều gì? Thủ pháp lực tàn ác huỷ diệt. Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca ( câu 23 → hết) hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? . so sánh. + Cùng với câu đề từ : ẩn chứa thông điệp nghệ thuật về sự cách tân hãy vượt qua cái cũ. Nỗi tiếc thương trở thành thông điệp về tình yêu nghệ thuật. trường tồn. tròn. thành dòng máu chảy → ẩn dụ về theo tượng trưng cho tình yêu. tiếng đàn của ông ( cái đẹp) . lá xanh. một thân phận của trái tim tử thương. sinh thể. c/ Niềm xót thương Lor-ca và thông điệp nghê thuật ( câu 19 1 22) GV cho HS nhận xét phần này. giàu nhạc điệu. cảm xúc tinh tế.Thông qua hình ảnh tiếng đàn cùng giả. hoán dụ. âm thanh vỡ ra thành màu sắc. về nỗi đau. Song dù bọn phatxit đã giết Lorca nhưng ko thể giết được tiếng thơ. hoang” + Tiếng đàn trở thành linh hồn. về cái chết. Nỗi đau xót và tiếc thế nào về tâm sự của Lorca? thương về cái chết Lorca → Mang ấn tượng nỗi đau và vẻ đẹp  Thái độ ngưỡng mộ. .Ý nghĩa của câu thơ “Không … những cách tân nghệ thuật ko ai tiếp tục . nỗi đau. em hiểu như . mãnh liệt tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi tráng của Lorca. nghệ thuật ?  Với các biện pháp nghệ thuật: đối lập.… thành hình khối.Âm thanh tiếng ghi ta: nâu. tròn bọt nước vỡ tan. . cuộc sống của tác . Nó sẽ sống giản dị mà kiên cường như cỏ dại. trân trọng của tác giả đối với Lorca.Đường chỉ tay: ẩn dụ về định mệnh nghiệt ngã cắt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 110 Töôøng . Cái đẹp ko thể bị huỷ diệt. nâu. cô gái ấy. ẩn dụ. Tiếng đàn có sức sống như “cỏ mọc hoang” → tượng trưng cho sự bất khuất.Giọt nước mắt …trong đáy giếng: Thấp thoáng gợi lại cái chết oan khuất của Lorca. ròng ròng máu chảy: sự . Nghệ thuật thiếu vắng kẻ dẫn đường. câu thơ mang màu sắc của CNST.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn hình ảnh nào ? Thủ pháp nghệ thuật? Năm học 2009 .“Không ai chôn cất… cỏ mọc hoang” gợi nhiều nét nghĩa GV hỏi : +Nỗi đau đớn về sự ra đi của Lorca và niềm tiếc nuối .2010 người mộng du ( hoán dụ : chỉ cái chết) Hậu quả tàn khốc: cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của Lorca → nỗi xót xa ngàn đời.Âm thanh tiếng đàn chuyển đổi cảm giác.Hình ảnh nào trong những câu thơ cuối giàu sắc thái tượng trưng? Những d.

Em có suy nghĩ gì về sự ra đi của Lorca? Năm học 2009 . một sự lựa chọn. gợi cõi chết. Hướng dẫn Đọc . .Các hành động: ném lá bùa.siêu thực có sức chứa lớn về nội dung. . Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết .... . Đồng thời thể hiện niềm ngưỡng mộ và xót thương và nói lời đồng điệu của mình với bậc tiền nhân Lorca xứ sở TBN. không dấu hiệu mở đầu. Bố cục : 3 đoạn .Hiểu 1.li la” luyến láy ở đầu và cuối như khúc dạo đầu và kết thúc bản nhạc. điệp từ .2010 ngang sự sống của Lorca.Hoàn cảnh sáng tác : Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời → TH sáng tác bài thơ này “điếu văn bi hùng”. các thủ pháp láy từ. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM BÁC ƠI ( Tố Hữu) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. GV cho HS nêu yếu tố âm nhạc trong bài thơ.Sáu khổ giữa .. siêu thoát. ghi ta màu bạc. không dấu câu. kết thúc. . . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV cho HS nhận xét GV hỏi : . 2/ Nội dung: Tác giả khắc hoạ cuộc đời nghệ sĩ Lor-ca với lý tưởng cách tân nghệ thuật và cái chết oan khuất.Mô phỏng âm thanh các nốt đàn ghi ta và mang dáng dấp ca khúc: Chuỗi âm thanh “Li la. dòng sông. b. Tác giả 2. tìm một sự bình yên.Thao tác 1: HS đọc bài thơ Nội dung cần đạt I. 3/Yếu tố âm nhạc trong bài thơ: .Bốn khổ đầu .  Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ. biểu tượng . III/ Tổng kết: 1/ Nghệ thuật: .li la.Ba khổ cuối II.Vần và nhịp.Sử dụng h/ả.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. TT4. -. Bốn khổ đầu : Nỗi tiếc thương người đã mất Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 111 Töôøng . ném trái tim: có ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Thể thơ tự do. thiên tài Lor-ca. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu .Kết hợp hài hoà hai yếu tố thơ và nhạc. Tìm hiểu chung 1.

Niềm tiếc thương trào dâng mãnh liệt khi Người vắng bóng  Nỗi đau đớn khôn nguôi trước sự ra đi của Bác 2.Một người giàu tình thương.Hiểu 1. . Bài thơ được dịch và in ra 10 thứ tiếng.Tâm trạng bàng hoàng. vĩ đại 3. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . Tổng kết : Bài thơ tập trung khắc hoạ nỗi đau đớn của ngưwif dân VN khi Bác qua đời.Tự do hiện diện khắp nơi. III. Nội dung . bổ sung. bằng nhiều hình thức khác nhau.Một con người bình dị. Tìm hiểu chung 1. Năm học 2009 .Tự do trở thành khúc đồng ca thiêng liêng của tất cả mọi người yêu tự do. 2.2010 . đau đớn khi nghe tin . Nghệ thuật .Bao trùm tác phẩm là tiếng nói ca ngợi Tự do. Hướng dẫn Đọc . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Đây cũng là bài thơ tiêu biểu cho chất trữ tình chính trị của ngòi bút TH *Hoạt động 3: Tổng kết TỰ DO Ê.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. Tác giả 2. Hoàn cảnh sáng tác : bài thơ được viết giữa những ngày nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng ( 1941) .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả.LUY-A Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Thao tác 1: HS đọc bài thơ . Sáu khổ giữa : Tái hiện chân dung Bác ( kể công đức người đã mất) . chiến đấu vì tự do. .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. Ba khổ cuối : Bày tỏ tình cảm của người dân VN với Bác và lời ước nguyện: bộc lộ niềm thương tiếc bằng niềm tin và lời ước nguyện đi theo con đường của Bác.Thiên nhiên và con người chung nỗi đau . Nội dung cần đạt I.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. hi sinh quên mình  con người cao cả. . bổ sung. II. rồi được máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thả xuống các vùng bị quân đức chiếm đóng. → Tâm hồn tha thiết với Tự do của tác giả. .Điệp từ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 112 Töôøng . khiêm tốn. gần gũi.

sách tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 113 Töôøng .Về nhà học bài .Qua bài thơ có thể thấy tài thơ Thanh Thảo . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . trừu tượng của ngôn từ. B. so sánh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Sách giáo khoa . thính giác.Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một bài văn nghị luận. tính chất mơ hồ. bác bỏ và bình luận. giải thích. . hoà quyện của những hình ảnh thị giác. Tổng kết : Bài thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tự do đồng thời thể hiện rõ đặc điểm thơ độc đáo và sâu sắc của Ê luy a *Hoạt động 3: Tổng kết V.Giàu nhạc điệu.2010 .luyện tập . trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là hai trong sáu thao tác lập luận nói trên. III. Phương tiện: .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . phân tích.In đậm dấu ấn của CNST : dòng cảm xúc ngẫu hứng. sự đan xen. . . D. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: . đúng hơn.sách giáo viên.Bài thơ mượn cây đàn.Soạn bài : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 42 .Hình ảnh thơ trừu tượng . đa nghĩa.Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận. Củng cố . thoải mái tuôn trào không cần đến trật tự lôgic thông thường. . tiếng đàn. để diễn tả nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến ông ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc.Làm văn : 26/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN A.Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kỹ năng về các thao tác lập luận chứng minh. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: I.

thảo luận nhóm C. GV kết hợp các phwong pháp nêu vấn đề.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I. II.Bài mới: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 114 Töôøng . Cách thức tiến hành: . Ôn định lớp.HS soạn bài ở nhà Lên lớp.Đồ dùng dạy học II.Thiết kế bài dạy .Kiểm tra bài cũ Cảm nhận của em về hình tượng Lorca III. gợi mở.2010 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

.Đọc sách như thế nào?(Từ ích lợi của việc đọc sách.các nhóm khác góp ý bổ sung sau đó GV chốt lại kiến thức bài tập -TT4: GV nêu vấn đề và chia nhóm hướng dẫn HS viết BT3 trang 175 theo 3 bước ở phần gợi ý SGK trang 175 +B1:xác định chủ đề và x..TT6:GV đánh giá.HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại kiến thức lý Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn thuyết về các thao tác lập luận..góp ý.ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội .Vì sao phải đọc sách? (.sách mở rộng những chân trời mới và có một tầm quan trọng trong đời sống con người nên việc đọc sách là hoạt động không thể thiếu và đem lại lợi ích vô cùng to lớn) .phải có thái độ nghiêm túc và biết xây dựng 115 cách đọc sách phù hợp) -B2:Trình bày ý: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc Töôøng .bình luận . Ôn tập kiến thức: Năm học 2009 .TT1: Hãy nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác? HS: nhắc lại các thao tác lập luận: phân tích.các nhóm khác nhận xét.giải thích. Luyện tập 1. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập các bài tập.TT3:Gọi đại diện nhóm lên trình bày.TT7:Gọi HS đọc đoạn văn tham khảo SGK/176 để khắc sâu thêm cách viết một đoạn văn có sự kết hợp các thao tác lập luận NỘI DUNG CẦN ĐẠT I.2010 *Các thao tác lập luận đã học: -Thao tác lập luận phân tích -Thao tác lập luận so sánh -Thao tác lập luận chứng minh -Thao tác lập luận giải thích -Thao tác lập luận bình luận -Thao tác lập luận bác bỏ II.) .Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người..TT2: GV chia nhóm học sinh để thảo luận bài tập trên với những câu hỏi gợi ý: +Đoạn trích viết về vấn đề gì? +Trong ĐT tác giả đã vận dụng kết hợp những thao tác lập luận nào?Chỉ ra cụ thể .sửa chữa để hoàn chỉnh đoạn văn và nhấn mạnh lại nguyên tắc cũng như tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận .so sánh.Đọc sách là gì?(Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.Bài tập 2/174 a) Vấn đề đoạn trích nêu: Tác giả tố cáo một cách toàn diện những tội ác tày trời của thực dân Pháp b) Các thao tác lập luận được vận dụng: -Thao tác phân tích -Thao tác chứng minh -Thao tác bình luận 2. . Bài tập3/175 Đề bài:Hãy triển khai một luận điểm thành một đoạn văn trong bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ về việc đọc sách *Các bước tiến hành: -B1: +Chủ đề:những suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách +Xây dựng dàn ý: .TT1: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2/174. . chứng minh..TT2: Giáo viên chốt lại kiến thức và chuyển sang phần luyện tập.dựng dàn bài +B2:trình bày ý +B3:Diễn đạt các ý đã chuẩn bị thành một đoạn văn hoặc một bài văn sử dụng các thao tác lập luận kết hợp -TT5: Các nhóm viết trên bảng phụ và cử đại diện nhóm lên trình bày .bác bỏ cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác . .

Hướng dẫn HS làm bài tập 2b trong phần Luyện tập ở nhà SGK/176 Viết một bài văn nghị luận trong đóvận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến về một tác phẩm mới ra đời và đang được mọi người quan tâm bàn luận Gợi ý:Các ý chính + Giới thiệu tên tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm +Tóm tắt nội dung tác phẩm đó(TP viết vvề đề tài nào?Chủ đề?Đặc sắc nghệ thuật?) +Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm?Các loại ý kiến khác nhau? +Nêu ý kiến của anh chị(đồng tình hay phản đối?Vì sao) +Kết luận:Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề.HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC-CHUẨN BỊ BÀI MỚI: 1.Soạn bài : “Quá trình văn học và phong cách văn học”.2010 IV.hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ 2.Phải thường xuyên luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận.Các thao tác lập luận giúp người làm văn có cách triển khai ý được mạch lạc. Củng cố bài học: .Dặn dò -Làm các BT còn lại .Phải nắm vững đặc trưng của từng thao tác lập luận cụ thể và có khả năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để viết một đoạn văn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 116 Töôøng . D. .bài văn nghị luận. . khúc chiết.

th¶o luËn nhãm.HiÓu ®îc kh¸i niÖm Phong c¸ch v¨n häc. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: GV híng HS n¾m ®îc I. Qu¸ tr×nh v¨n häc (QTVH) kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh VH. . B¶ng phô… .44 .Văn ( Lý luận văn học) : 26/11/2008 : QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh: . thuyÕt tr×nh…. B/ Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh d¹y häc . Giíi thiÖu bµi míi IV. C/ TiÕn tr×nh giê d¹y I.KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng hÖ thèng c©u hái nªu vÊn ®Ò. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu. ph¸t huy chñ thÓ H. SGV. æn ®Þnh tæ chøc II. Kh¸i niÖm QTVH a. Bµi "LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn" (?) §äc v¨n b¶n nghÞ luËn ng¾n theo chñ ®Ò tù chän mµ trong ®ã ®· vËn dông kÕt hîp Ýt nhÊt 3 thao t¸c lËp luËn ®· häc (Yªu cÇu cña bµi häc tríc) III. gîi më. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu VH tiªu biÓu 1.Cã kiÕn thøc phong phó. Ph©n biÖt lÞch sö v¨n häc (LSVH) Thao t¸c 1: HiÓu kh¸i niÖm víi QTVH QTVH lµ g×? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 117 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .Quan s¸t vÞ trÝ häc sinh theo s¬ ®å líp. s©u s¾c khi viÕt nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc cã tÝnh lý luËn cao.SGK. biÕt nhËn diÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña nã. KiÓm tra bµi cò . .N¾m ®îc kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh v¨n häc.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 43.KiÓm diÖn.

HS tr¶ lêi.LSVH chØ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc trong qu¸ khø . GV tæng kÕt) (?) VËy tõ sù ph©n biÖt trªn. em cho biÕt thÕ nµo lµ QTVH Thao t¸c 2: QTVH lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt chung nµo? *Gièng: §Òu nghiªn cøu vÒ sô vËn ®éng cña nÒn v¨n häc *Kh¸c: . hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Quy luËt vËn ®éng cña QTVH -> 3 quy luËt: + V¨n häc g¾n bã víi ®êi sèng DÉn gi¶ng: VH lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt. em h·y chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a LSVH víi QTVH (Chia nhãm. sö dông c¸c yÕu tè truyÒn thèng ®Ó + V¨n häc lu«n b¶o lu vµ tiÕp biÕn lµm ra c¸i míi cha tõng cã (Phong trµo th¬ míi 19321945) DÉn gi¶ng: nghÜa lµ bªn c¹nh nh÷ng tinh hoa cña v¨n 3. Nã x¸c nhËn vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn cña v¨n häc ë tõng thêi kú lÞch sö 2.QTVH nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc kh«ng chØ trong qu¸ khø mµ cßn c¶ hiÖn t¹i lÉn dù b¸o vÒ t¬ng lai cña v¨n häc b/ QTVH lµ g×? Lµ sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ ë qu¸ khø.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc thï lu«n g¾n bã víi ®êi sèng -> ®êi sèng vµ v¨n häc lu«n t¸c + V¨n häc lu«n kÕ thõa vµ c¸ch t©n ®éng lªn nhau DÉn gi¶ng: nghÜa lµ v¨n häc lu«n dùa trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng . NhËn diÖn ho¹t ®éng cña häc d©n téc tiÕp thu cã QTVH ë c¸c trµo lu v¨n häc tiªu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 118 Töôøng . GV hái.2010 (?) Nh×n vµo s¬ ®å.

QTVH cßn nµo nghiªn cøu sù vËn ®éng trong tæng thÓ cña nÒn v¨n häc (t¸c gi¶. xuÊt hiÖn trong mét thêi ®iÓm nµo ®ã råi sau ®ã mÊt ®i -> ChØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cïng víi nh÷ng t¸c phÈm ®îc s¸ng t¸c theo mét c¬ng lÜnh chung. Chñ nghÜa hiÖn thùc XHCN (?) VËy tõ nh÷ng t¸c phÈm trªn. mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chän läc .Mïa l¹c cã ngay tõ ®Çu khi VH míi ph¸t sinh. Chñ nghÜa l·ng m¹n. em h·y x¸c ®Þnh trªn nÒn v¨n häc thÕ giíi ®· tån -> C¸c trµo lu v¨n häc chØ lµ ho¹t t¹i nh÷ng trµo lu v¨n häc ®éng næi bËt cña QTVH. NhËn diÖn vÒ PCVH . Huy CËn. c¶i biÕn nh÷ng tinh hoa cña v¨n häc thÕ giíi mµ kh«ng lµm mÊt ®i mµu s¾c d©n téc Thao t¸c 3: Bíc ®Çu ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu ®Ó hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña QTVH (?) ThÕ nµo lµ trµo lu v¨n häc biÓu Năm học 2009 . t¸c (?) ViÖc t×m ra c¸c trµo lu phÈm.ChÝ PhÌo DÉn gi¶ng: Trµo lu kh«ng .TruyÖn KiÒu . VËy qu¸ ntr×nh Êy cã ph¶i chØ lµ nh÷ng tr¸o lu 1.Xu©n DiÖu. Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n. C¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu * L©ý v¨n häc ViÖt Nam. khuynh híng.§©y mïa thu tíi . x¸c ®Þnh c¸c trµo lu v¨n häc thÕ giíi nãi chung ë mét sè t¸c phÈm: . phª b×nh…) v¨n häc trªn chÝnh lµ ®Ó II/ Phong c¸ch v¨n häc (PCVH) hiÓu sù vËn ®éng cña QTVH. Kh¸i niÖm v¨n häc trªn kh«ng? T¹i sao a. NguyÔn Tu©n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 119 Töôøng .2010 a.Lµ mét hiÖn tîng cã tÝnh chÊt lÞch sö. Kh¸i niÖm Trµo lu v¨n häc . chØ ®Õn thÕ kû XVII míi cã trµo lu… ->Theo thø tù t¸c phÈm: Chñ nghÜa cæ ®iÓn.

Thèng nhÊt tõ cèt lâi nhng sù triÓn khai ph¶i ®a d¹ng. c¸ch c¶m thô cã tÝnh chÊt kh¸m ph¸ . cã t¸c gi¶ nµo kh¸c ®îc kh¼ng ®Þnh phong c¸ch nh nh÷ng nhËn ®Þnh trªn kh«ng (?) NÕu kh«ng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ho¹t ®éng 2: Gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm PCVH vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã Thao t¸c 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH Năm học 2009 . nghÜa lµ chØ duy nhÊt vµ ngêi ta gäi ®ã chÝnh lµ PCVH. ®æi míi . giµu tÝnh nghÖ thuËt. VËy PCVH ®îc biÓu hiÖn trªn nhng yÕu tè c¬ b¶n nµo -> Sau khi cho HS xÐt mét lo¹t vÝ dô cô thÓ ®Ó nhËn biÕt biÓu hiÖn PCVH. ¶o n·o bËc nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Huy CËn). ®éc ®¸o cña mét t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh cuéc sèng -> ThÓ hiÖn tµi nghÖ cña ngêi s¸ng t¹o b»ng nghÖ thuËt ng«n tõ 2. Trong v¨n häc nã chÝnh lµ nh÷ng nÐt riªng biÖt.Giäng ®iÖu riªng biÖt.Cã phÈm chÊt. GV chèt l¹i 5 biÓu hiÖn: .Sù s¸ng t¹o c¸c yÕu tè thuéc néi dung t¸c phÈm . c¸ch nh×n.2010 -> Míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Xu©n DiÖu). Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 120 Töôøng .HÖ thèng ph¬ng thøc biÓu hiÖn c¸c thñ ph¸p kü thuËt mang dÊu Ên riªng . “Ng«ng” (NguyÔn Tu©n) -> Kh«ng (?) Em h·y cho biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch thêng nghe vÒ nh÷ng t¸c b. VËy em hiÓu thÕ nµo vÒ PCVH Thao t¸c 2: T×m ra nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?)Thµnh tùu chÝnh cña QTVH kÕt tinh ë c¸c PCVH ®éc ®¸o. Nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?) VËy ngoµi nh÷ng t¸c gi¶ trªn. H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH gi¶ trªn Phong c¸ch chÝnh lµ ngêi. thÈm mü cao. III/ LuyÖn tËp Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ PCNT cña NguyÔn Tu©n vµ Tè H÷u.

Giê sau häc lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3.ChÝnh trÞ.N¾m ch¾c kiÕn thøc bµi häc. phãng tóng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . khuynh híng sö thi kÕt hîp c¶m høng l·ng m¹n. . GV tæng kÕt V/ Cñng cè (?) Ph©n biÖt chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa l·ng m¹n qua 2 t¸c phÈm: "Hai ®øa trÎ" (Th¹ch Lam) vµ "ChÝ PhÌo" (Nam Cao) D/ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ .2010 .Lµm bµi tËp cñng cè. giäng ®iÖu t©m t×nh ngät Ho¹t ®éng 3: Trªn c¬ së ngµo.Tè H÷u: Tr÷ t×nh. . uyªn b¸c (Ng«ng). GV cho HS luyÖn tËp bµi tËp 2 (SGK trang 183) -> HS tr¶ lêi. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ QTVH vµ PCVH. E/ Rót kinh nghiÖm bµi d¹y Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 45. Làm văn : 5/12/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 121 Töôøng . .NguyÔn Tu©n:Tµi hoa.

lập dàn ý. đoạn thơ). C. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài thi học kì I B.HỌC I.Giới thiệu bài mới IV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . .2010 A.. HS : Kiến thức về một bài làm văn NLVH ( cụ thể: Cách làm bài nghị luận văn học về một bài thơ.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .GV : +Đề + Đáp án + Phần nhận xét bài làm của học sinh + phần lỗi → sửa chữa .GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Kiểm tra bài cũ III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 122 Töôøng ..Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận văn học .Ổn đinh lớp II. sửa chữa lỗi bài viết.

Nội dung : . 3. Câu 1: trong phần lập dàn ý . đề Câu 2. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau : Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ( Việt Bắc . giọng điệu trữ tình ( lời bày Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn tỏ. nội dung.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Câu 1. sau 5 phút GV gọi hs Đề 2: trình bày GV cho hs nhận xét.GV cho hs dưới lớp nhận xét. .Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến 1. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. dẫn chứng minh hoạ ( 3đ) Câu 2.LẬP DÀN Ý ( ĐÁP ÁN) (đề 2) .Thể loại : NLVH thức đã học ( cách làm bài nghị luận về một bài thơ. hình tượng trung tâm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc …………………………. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. kháng chiến chống Pháp. quật cường. đối đáp…).Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. đề tài của bài thơ . bổ sung cho Câu 1. cảm hứng yêu nước. hình tượng đất nước. đoạn thơ) 2. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý .Tố Hữu) I. con người VN anh dũng. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh hoạ.GV gợi ý cho hs về yêu cầu *Đề 1 1.Câu 2: Chân dung người lính Tây Tiến. đằm thắm. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc bổ sung cho hoàn chỉnh .Câu 1: Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc . Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ TT – QD và lấy hoàn chỉnh . từ ngữ → Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 123 .. tư liệu của đề ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành ( Tây Tiến – Quang Dũng) HS thảo luận. cách sử dụng hình ảnh .Tư liệu Dẫn chứng trong 2 tác phẩm trên và các tác phẩm văn học khác cùng đề tài TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý II.

CHUẨN BỊ BÀI MỚI Soạn bài: Người lái đò Sông Đà RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 124 Töôøng .luyện tập Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010 D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. Củng cố .

GV cho HS trong lớp nhận xét → đáp ứng nội dung phần ôn tập.SGK. . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 1. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK Yêu cầu cần đạt Câu 1. Hoạt động 1 TT1. GV cho hs thảo luận.Hoàn cảnh lịch sử.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thứ đó. C. 18 : 51. Ôn tập : 5/12/2008 : ÔN TẬP VĂN HỌC A.HỌC I. GV cho HS trả lời tại chỗ hoặc cho HS thảo luận hoặc cho HS lên bảng trình bày. ngôn ngữ văn học.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Định hướng chung : Phần ôn tập.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) 1. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) b.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . GV gọi HS đọc nội dung ôn tập ( từng câu 1). bổ sung → GV hoàn thiện nội dung bài học cho HS.Từ 1945 → 1975 +Vài nét về hoàn cảnh lịch sử.Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ : sự kiện. hình tượng. SGV.GV cho HS soạn bài ôn tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong . Sau đó. xã hội và văn hoá . tác phẩm. văn hoá +Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu a. Lên lớp.Nắm một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN và VHNN đã học trong sách Ngữ văn lớp 12 tập 1. 52. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) 2. Lên lớp GV cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Ổn đinh lớp II. Tài liệu tham khảo .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 17. GV cho HS soạn bài trước ở nhà.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) c. xã hội. nhận xét. tác giả. B. Từ sau 1975 đến hết TK XX . .Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 125 Töôøng ..Kiểm tra bài cũ III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .

Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? ( 3 đặc điểm) a. Năm học 2009 .Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học.Khẳng định quyền tự do.  Một quan niệm tiến bộ.2010 * Từ năm 75 đến năm 85 → Chặng đường văn học chuyển tiếp. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết cho ai?. Hoạt động 2 TT1. TT2. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. . sâu sắc và toàn diện. *1986. GV cho HS trả lời TT3. trăn trở. *Mục đích : . Thơ ca Câu 4. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? TT2. đồng thời còn là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lí lẽ của bọ TDP xâm lược. Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. GV cho HS trả lời TT3. GV cho HS trả lời TT3. tìm kiếm con đường đổi mới. đề cao sự sáng tạo.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) TT2. GV cho HS nhận xét và bổ . nhân loại cao cả Hoạt động 4 TT1. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL. Truyện và kí. b.Mqh nhất quán : thể hiện rõ trong tất cả các thể loại : Văn chính luận. Câu 2. GV cho HS trả lời TT3. tự do của dtộc VN. phân tích nội dung và hình thức → áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 4) Câu 4.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ ngoài mặt trận. vì điều này quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 2) Câu 2. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Câu 3.Tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về quyền độc lập. . Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. Viết để làm gì?. Hoạt động 3 TT1.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xh. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người.… . .Quan điểm sáng tác . của đế quốc Mĩ. độc lập của dtộc VN trong hoàn cảnh ls lúc bấy giờ. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL? phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ TNĐL vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. Viết cái gì?. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào gđ đổi mới. mang tính nhân văn. TT2. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 3) Câu 3. gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. *Đối tượng: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 126 Töôøng . Nền văn học hướng về đại chúng c.

trách nhiệm công dân. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. + Thơ TH chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống chính trị của đất nước. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn sung cho hoàn chỉnh. tình cảm. Cảm hứng chủ đạo trong thơ TH là cảm hứng lịch sửdân tộc chứ ko phải cảm hứng thế sự đời tư + Con người trg thơ TH chủ yếu được nhìn nhận từ nghĩa vụ. Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + TH một thi sĩ . *TH là nhà thơ trữ tình chính trị:( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. trước hết phục vụ cho cuộc đấu tranh.75. cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. đồng thời thể hiện rõ tâm huyết. đằm thắm. của c/m và dtộc. gîi c¶m  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn.Khuynh hướng sử thi: +Thơ TH tập trung thể hiện những vấn đề trọng đại. + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tự nhiên. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 127 Töôøng . + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. Thơ ông. GV cho HS đại diện trình bày . tình cảm của tác giả.2010 Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo Vieät Nam. TT2. Trung Quoác…) * Áng văn chính luận mẫu mực + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . Ông dã đem đến cho dòng thơ c/m một tiếng nói trữ tình mới với bao cảm xúc. cho những nhiệm vụ c/m. Nhân vật trữ tình trong thơ TH là những con người đại diện cho những Hoạt động 5 TT1. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 5) Câu 5. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. Mó. Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. hïng hån.chiến sĩ. - Năm học 2009 . ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. niềm vui lớn của con người c/m và cuộc sống c/m. . + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. tình cảm lớn. Anh. Dö luaän theá giôùi. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) * Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn : đây cũng là đặc điểm cơ bản của VHVN thời kì 45. có ý nghĩa sống còn của cả cộng đồng. GV cho HS thảo luận TT3. Câu 5.

Hệ thống luận điểm. hình tượng đất nước.. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH TT2. Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ TH mang tầm vóc của lịch sử và thời đại như hình tượng anh giải phóng quân. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. chị Trần Thị Lí.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài.… + Cái tôi trữ tình trong thơ TH từ buổi đầu đến với cách mạng là cái tôi . Hoạt động 7 TT1. Từ cuối tập thơ Việt Bắc đến Gió lộng. . của đất nước. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 7) Câu 7. Câu 7. gian khổ. rõ ràng. cái tôi trữ tình trong thơ TH chủ yếu là cái tôi nhân danh dân tộc và cách mạng. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. hi sinh. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. Câu 6. con người VN anh dũng. hình tượng trung tâm. Luận điểm được triển khai chặt chẽ. của dân tộc. Mấy ý nghĩ về thơ. Đô tôi ép xki TT2. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của cách mạng. Máu và hoa. xác thực. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. đối đáp…). Ra trận. cảm hứng yêu nước.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời.Vẻ đẹp tâm hồn hào hoa. cho khí phách của cả cộng đồng. Đô tôi ép xki . Hoạt động 8 TT1. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc kháng chiến chống Pháp. sau đó là cái tôi – công dân mang hình thức cái tôi trữ tình nhập vai. GV cho HS trả lời TT3. Mấy ý nghĩ về thơ. đằm thắm.2010 phẩm chất tốt đẹp.chiến sĩ. từ ngữ → d/c. cách sử dụng hình ảnh . lãng mạn Hoạt động 6 TT1. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH . Thơ ông tập trung thể hiện vẻ đẹp lí tưởng của con người và cuộc sống mới. dẫu hiện tại còn nhiều khó klhăn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đề tài của bài thơ . lôgic. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 8) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 128 Töôøng .cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng cụ thể. GV cho HS trả lời TT3. ngôi sao….Vấn đề đặt ra : tuỳ theo nội dung của từng bài . Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm.Cảm hứng lãng mạn : Đó là cảm hứng lãng mạn cách mạng. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD . giọng điệu trữ tình ( lời bày tỏ. quật cường. mẹ Suốt. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng : Các tác giả đã trình bày nội dung khá thuyết phục. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 6) Câu 6. rành mạch.. ngôi sao…. → tài lập luận và khả năng lí luận của các tác giả ( tuỳ theo từng bài cụ thể mà có nhận xét chính xác) Câu 8.

. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Khác : + Hoàn cảnh xuất thân + ĐC mang hình ảnh của người dân cày lam lũ. TT1.ĐN của NKĐ: ĐN được cảm nhận một cách toàn vẹn tổng hợp trên nhiều bình diện. Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước ( NĐT) và đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng ( NKĐ)? TT2. độc đáo và có chiều sâu. tâm trạng của người ra đi). Câu 11. mùa thu mới và quá trình nhận thức về đất nước ( Sự chuyển biến trong nhận thức. .ĐN – NĐT :ĐN được cảm nhận qua bức tranh thu : mùa thu cũ .Giống :Hình tượng người lính mang một vẻ đẹp lý tưởng về tình cảm. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 10) Câu 10. .Bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. Hình tượng sóng . ĐN của ca dao. tự do của TQ. Bác ơi! Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 129 Töôøng . nồng hậu. Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. GV cho HS thảo luận TT3. Họ mang vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp và thể hiện cảm hứng ngợi ca của văn học kháng chiến. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 9) Câu 9. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu) TT2. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng. vất vả. ( TT → bút pháp lãng mạn. tình giai cấp. ĐC → hiện thực). sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. . Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? TT2. bình diện lịch sử. + ĐC: người lính mang vẻ đẹp bình dị. thuỷ chung và mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. sẵn sàng xả thân cho độc lập. Hoạt động 10 TT1. GV gọi HS đọc câu hỏi trong Đò Lèn. chân thành mãnh liệt. Ở họ kết tinh sức mạnh tinh thần của thời đại. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ Hoạt động 11 thuật của các bài thơ Dọn về làng.Hình tượng xuyên suốt bài thơ . Năm học 2009 . Câu 10. thần thoại → cảm nhận mới mẻ. Câu 9. GV cho HS đại diện trình bày .Ẩn dụ cho trạng thái tâm lí của người con gái đang yêu. TT phảng phất hình mẫu lí tưởng của người tráng sĩ thời xưa. yêu nước thiết tha. GV cho HS trả lời TT3. tình đồng chí. Đó còn là hình ảnh một đất nước đau thương. bình diện văn hoá. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. phương diện : bình diện địa lí. vẻ đẹp của đời sống nội tâm: tình yêu quê hương. Tiếng hát con tàu. Hoạt động 9 TT1. qua đó khẳng định tư tưởng ĐN của ND.2010 . . GV cho HS trả lời TT3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Câu 8.Vẻ đẹp bi tráng * So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí ( CH) : .

Năm học 2009 . GV cho HS trả lời TT3. HS dựa vào Hướng dẫn học bài và hướng dẫn đọc thêm để ôn tập. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. NT đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ ở tầng lớp những con người đặc tuyển. Đò Lèn. * Lưu ý : Khi ôn tập. + Ngòi bút tài hoa. uyên bác. + Trong CNTT. + Tiếp cận thế giới thiên về phương diện thẩm mĩ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn SGK ( câu 11) Câu 11. Cái đập mạnh vào giác quan của ông giờ đây là những thành tích của nhân dân trong lao động.Nội dung của văn bản Thông điệp Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS . GV cho HS trả lời TT3. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. . Câu 13. Bác ơi! TT2. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Còn trong NLĐSĐ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 12) Câu 12. . nhà văn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống hiện tại. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV cho HS trả lời TT3.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Hoạt động 13 TT1. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 13.Những điểm khác biệt : + CNTT viết trước CMT8. tác động mạnh vào giác quan của người nghệ sĩ. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? Hoạt động 14 TT1. . học sinh phải nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm hay những vấn đề cơ bản của bài học .Điểm thống nhất : + NT có cảm hứng mãnh liệt trước những cảnh tượng độc đáo. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? TT2.2010 Câu 12. Hoạt động 12 GV bổ sung thêm một số câu hỏi và cho HS trả lời. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà . lúc này NT đi tìm cái đẹp trong quá khứ “VBMT” thì trong NLĐSĐ. ông đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong đại chúng nhân dân. tiếp cận con người thiên về phương diện tài hoa nghệ sĩ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Tiếng hát con tàu. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 130 Töôøng . TT2. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng.

PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . GV hướng dẫn hs khám phá cách viết của NT ( điều quan trọng ở đây ko chỉ là cho hs thấy NT Viết cái gì mà còn là Viết như thế nào). . yêu mến tài năng sáng tạo của NT. C. Tài liệu tham khảo . tóm tắt những ý chính của văn bản.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . SGV. tài hoa đã dùng văn chương để khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của nhân dân và TQ. 47 . Củng cố . .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 131 Töôøng . B. phân tích một văn bản. người nghệ sĩ uyên bác.HỌC I.luyện tập D.Nhận rõ và yêu quý hơn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và của con người lao động Việt Nam.Kiểm tra bài cũ III. trả lời những câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK→ Lên lớp: GV vận dụng phương pháp thuyết giảng.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Cảm phục.2010 V.Ổn đinh lớp II. GV cho HS thảo luận ở một số nội dung trong bài học.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Về nhà ôn bài chuẩn bị làm bài kiểm tra HKI ( bài viết số 4) .Chú ý các bài Làm văn.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Tiếng Việt RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 46.SGK. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Văn : 19/12/2008 : NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Trích) Nguyễn Tuân A.Giới thiệu bài mới IV.

Lời đề từ caùi toâi nhaø vaên.T¸c phÈm cña NT tríc CMT8 chñ yÕu xoay quanh 3 ®Ò tµi : + Chñ nghÜa “xª dÞch” : “Mét chuyÕn ®i”.Đẹp vậy thay tiếng tröõ tình.2010 I. * Quá trình sáng tác và các đề tài chính . TT2. sáng tạo hình tượng . qui II. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 132 Töôøng . GV giới thiệu thể tuỳ bút chuyến đi năm 1958).Caùch vieát töï do. trí tưởng tượng phong phú.GV cho HS nêu những nét cơ bản về tác giả.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả NT ( ôn lại. NT xứng đáng được coi là một nghệ sĩ lớn.Lµ mét nhµ v¨n biÕt quÝ träng thËt sù nghÒ nghiÖp cña m×nh .Tõ sau CMT8. Ngôn từ sáng tạo. Ông để lại một sự nghiệp văn học phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa.Mang tính chuû quan cao cuûa 1. đã học ở lớp 11) TT1. .Chúng thuỷ giai đông tẩu – đà giang độc bắc lưu ( NQB) → mọi con sông đều chảy về hướng đông. phong phuù.Hiểu văn bản phaïm chaët cheõ. cái tài hoa (Tiếp cận mọi sự vật ở phương diện văn hoá. + Thể tài sáng tác rất NT ( thể tuỳ bút phóng túng nhưng pha chất kí sự rất NT)  NT là một nhà văn nổi tiếng của nền văn xuôi VN hiện đại. in . haàu nhö khoâng coù luaät leä. Đọc . Nhìn con người ở phương diện tài hoa. Tác phẩm Người lái đò Sông Đà a.Quá trình sáng tác và các đề tài chính . thẩm mĩ. cái độc đáo.NT lµ mét con ngêi rÊt mùc tµi hoa ( am hiÓu nhiÒu m«n nghÖ thuËt kh¸c : héi ho¹.Phong cách nghệ thuật độc đáo: tài hoa và uyên bác + Thích cái đẹp.Tìm hiểu chung 1. «ng ch©n thµnh ®em ngßi bót phôc vô cuéc chiÕn ®Êu cña d©n téc. theo s¸t tõng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Êt níc . . Tác giả Nguyễn Tuân * Tiểu sử * Con người * Sự nghiệp văn chương . + Kiến thức uyên bác: vận dụng tri thức nhiều ngành để quan sát hiện thực. Lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc ®îc ph¸t huy trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ Năm học 2009 . Hoàn cảnh ra đời Là kết quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền TB rộng lớn. hát trên dòng sông Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc hiÓu ( Broniewki) . “ThiÕu quª h¬ng”→ V× t©m tr¹ng bÊt m·n vµ bÊt lùc tríc thêi cuéc. NLĐSĐ ra đời năm 1960.ë NT ý thøc c¸ nh©n ph¸t triÓn rÊt cao ( khao kh¸t ®îc kh¼ng ®Þnh m×nh) . ñaäm chaát .thể hiện tÊm lßng g¾n bã tha thiÕt ®èi víi c¶nh s¾c vµ phong vÞ ®Êt níc cña NT + VÎ ®Ñp “Vang bãng mét thêi” : ®i t×m vÎ ®Ñp cña qu¸ khø + §êi sèng truþ l¹c : “ChiÕc l ®ång m¾t cua” .Thuoäc theå kí. GV giới thuyết : * Con người : . 2. .NT lµ mét tri thøc giµu lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc . ®iªu kh¾c. thích cái dữ dội. khoâng hö caáu nhöng caàn trí töôûng töôïng trong tập Sông Đà (1960). s©n khÊu ) . xa xôi để tìm kiếm thứ vàng mười của thiên nhiên và con người nơi đây (đb là TT3. phoùng tuùng. nghệ sĩ và sáng tạo những nhân vật tài hoa nghệ sĩ) + Cảm hứng đb với những gì gây ấn tượng mãnh liệt. Thể loại : Tuỳ bút b. tác động mạnh mẽ vào giác quan của người nghệ sĩ.

dµi hµng c©y sè níc x« ®¸ .Qu·ng Tµ Mêng V¸t. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. . t¹o v¸ch thµnh b»ng ®¸ .2010 v¨n b¶n duy nhất sông Đà là ngược bắc → thâu tóm cái thần TT1. ko lặp lại → có giá trị) → Hai lời đề từ khái quát sự độc đáo của hai đối tượng: thiên nhiên và con người nơi đây. .Cã 73 c¸i th¸c .§¸ gi÷a lßng s«ng. ngòi bút ®Ò tõ độc lạ: cách viết độc đáo.Qu·ng cha ®Õn th¸c ( cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c díi ): ®· nghe tiÕng níc rÐo. 2. Hung bạo Tõ trong xa xa con s«ng §µ næi tiÕng lµ dßng s«ng d÷ d»n víi tÝnh khÝ ®áng ®¶nh. thÊt thêng (qua c©u chuyÖn S¬n Tinh – Thuû Tinh. trªn mÆt s«ng ®ét ngét hiÖn ra nh÷ng c¸i hót níc gièng nh c¸i giÕng bªt«ng . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 133 Töôøng . mçi th¸c ®¸ nh thÓ lµ mét “b¸t qu¸i trËn ®å”. ®¸ x« sãng.Cã chç v¸ch ®¸ thµnh chÑt. kh¸m ph¸ vÒ con S§ (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) -GV goïi 1 HS ñoïc phaàn theå hieän tính caùch hung baïo cuûa soâng Ñaø.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Qu·ng mÆt ghÒnh H¸t Loãng. GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaø ñoïc maãu 1 ñoaïn thaät aán töôïng. níc thë vµ kªu nh cöa cèng c¸i bÞ sÆc. TT2. .DiÖn m¹o chung cña dßng s«ng lµ ®¸ vµ níc ( dµi 883Km) . qua c¶m quan nghÖ thuËt hiÖn ®¹i cña NT) * Sù hïng vÜ ( ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn) . . Con Sông Đà Con SĐ gắn liền với 2 đặc điểm : Hung bạo và trữ tình a. khiªu khÝch. . cũng vừa là thâu tóm cái thần chữ của chính bản thân nhà văn (con sông độc lạ. ®¸ dùng ven hå. tëng tîng ®éc ®¸o . giäng g»n mµ chÕ nh¹o. liªn tëng. hai mám ®¸ gÇn nhau tíi møc con thó cã thÓ nh¶y qua . ko giống ai. sãng x« giã…c¸ch cÊu tróc c©u trïng ®iÖp  nghÖ thuËt miªu t¶ t¹o Ên tîng → t¹o c¶m gi¸c níc xÐ ®¸ t¹o nªn dßng ch¶y . nh÷ng c¸i giÕng s©u nuíc Æc Æc lªn nh võa rãt dÇu s«i vµo…  nghÖ thuËt so s¸nh. t¹o thµnh nh÷ng c¸i yÕt hÇu. * TÝnh c¸ch d÷ d»n . GV cho HS t×m hiÓu lêi của SĐ.GV hái : + Sù hïng vÜ cña S§ ®îc miªu t¶ ntn? +TÝnh c¸ch d÷ d»n cña con S§? t×m dÉn chøng.

GV hái : VÎ ®Ñp cña son b.GV gäi HS ®äc phÇn miªu t¶ vÎ ®Ñp tr÷ t×nh cña con S§ . dµn tËp ®oµn cöa tö. kh¶ n¨ng quan s¸t tinh têng cïng víi trÝ tëng tîng phong phó → t¸c gi¶ ®· t¸i hiÖn mét dßng s«ng hung b¹o. ªm ¶ → vÎ ®Ñp duyªn d¸ng. vå lÊy thuyÒn * Cã hßn giÊu m×nh ®Ó s½n sµng ®¸nh du kÝch * Cã hßn lïi vÒ ®»ng sau chê ®¸nh vu håi ( ®¸nh quËt trë l¹i) + Níc hß reo lµm thanh viÖn cho ®¸ “mÆt níc hß la vang dËy ” + Dßng th¸c hïm beo ®ang hång héc tÕ m¹nh trªn s«ng ®¸ + §¸ vµ níc hiÖp søc dµn thÕ trËn.  Víi nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ. n÷ tÝnh. cêng ®iÖu) .Khi ®Õn th¸c : + §¸ s«ng §µ nh nhæm dËy khi cã chiÕc thuyÒn nµo xuÊt hiÖn * Cã hßn liÒu m¹ng x«ng tíi.Dßng ch¶y : VÝ dßng ch¶y cña S§ nh ¸ng tãc tr÷ t×nh Èn hiÖn trong . hiÓm ¸c ( tõ hai yÕu tè ®¸ vµ níc) ®ång thêi nh mét biÓu tîng vÒ søc m¹nh d÷ déi vµ vÎ ®Ñp hïng vÜ cña thiªn nhiªn TB .2010 TiÕng th¸c “rèng lªn nh tiÕng mét ngµn con tr©u méng…” ( nh©n ho¸. Con s«ng §µ tr÷ t×nh (khi ch¶y qua s«ng §µ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ Chî Bê. giäng ®iÖu hïng hån. vµ ®· ®Ó l¹i nh÷ng hßn th¸c ®¸ ntn ? xa x«i trªn thîng nguån T©y B¾c) . cöa sinh lËp lê . m¹nh mÏ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Em cã nhËn xÐt g× vÒ m©y ( Èn dô) → ©m ®iÖu c©u nghÖ thuËt ®îc sö dông ë v¨n còng mang d¸ng dÊp mÒm ®©y ? m¹i. + Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå khaéc hoaï moät caùch aán töôïng hình aûnh cuûa moät con soâng Ñaø d÷ d»n? + T©m ®Þa cña con S§? GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt cña NT . phôc kÝch. . ®¸ ch×m vµ th¸c d÷) * T©m ®Þa nham hiÓm (nham hiÓm nh mét loµi thuû qu¸i kh«n ngoan ®Çy mu trÝ. c¸ch sö dông ng«n tõ.S¾c mµu :Mïa xu©n dßng xanh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 134 Töôøng .  NT gäi ®©y lµ : “Th¹ch trËn s«ng §µ” → Th¹ch thuû trËn S§ ( ®¸ næi. t©m ®Þa cña thø kÎ thï sè 1) .

mïa thu níc s«ng chÝn ®á → kho¸t s¾c mµu ®Ñp ( nghÖ thuËt t©m lÝ ho¸ s¾c mµu) → so s¸nh .Tr¹ng th¸i kh«ng gian: C¶nh ven s«ng lÆng tê.Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm anh hïng cña ngêi l¸i ®ß ? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 135 Töôøng . ®éc ®¸o cïng víi c¶m xóc vµ trÝ tëng tîng phong phó cña NT khiÕn S§ hiÖn lªn víi bao vÎ ®Ñp dÞu dµng.T¸c gi¶ t¸i hiÖn mét cuéc vît th¸c nh lµ mét cuéc chiÕn ®Êu mét mÊt mét cßn cña «ng l¸i ®ß víi th¹ch trËn s«ng §µ . . GÆp l¹i nã vui nh thÊy n¾ng gißn tan…. Bê s«ng hoang d¹i vµ hån nhiªn nh mét bê tiÒn sö.Mang nÐt gîi c¶m : + Con s«ng §µ mang vÎ ®Ñp cæ kÝnh §êng thi + Víi t¸c gi¶. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. th¬ méng vµ quyÕn rò. bÊt ngê. cÇn cï. §ång thêi gióp ngêi ®äc thÊy ®îc. kiªn nhÉn cña t/g .  S§ hiÖn lªn víi hai mÆt. ®»m th¾m. kh¸m ph¸ vÒ ngêi l¸i ®ß (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) GV hái: . ph¶ng phÊt nçi niÒm cæ tÝch. tÞch mÞch. nhiÒu h×nh ¶nh so s¸nh nªn th¬. ko gian tr÷ t×nh. → Víi giäng v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt. Con ngêi anh hïng: . NT lµ ngêi hÕt søc nÆng t×nh víi non s«ng.2010 nh ngäc bÝch. Díi s«ng ®µn c¸ dÇm xanh quÉy vät… → cã thÓ gäi ®Êy lµ nh÷ng “dßng th¬. 3. th¸i ®é lao ®éng nghiªm tóc. hai cùc ®èi lËp : hung b¹o vµ tr÷ t×nh  sù tµi hoa. vui nh nèi l¹i chiªm bao ®øt qu·ng → so s¸nh + DÞu dµng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ®Êt níc . th¬ méng. nã nh mét cè nh©n. . Ngêi l¸i ®ß anh hïng vµ nghÖ sÜ ( ngêi l¸i ®ß ®îc vÝ víi khèi vµng mêi) a. ®»m ®»m Êm Êm.§Êy lµ 1 cuéc chiÕn ko c©n søc : GV cho HS nhËn xÐt TT3. hai bê s«ng cá gianh ®ang nân bóp. n¬ng ng« nhó l¸ ng« non ®Çu mïa.v¨n xu«i cña nhµ tuú bót” (N§M) → kh«ng khÝ m¬ mµng.

®¸nh ®ßn tØa. gh× c¬ng. ¤ng thay ®æi chiÕn thuËt ( so víi ®ß lÇn 1) : n¾m chÆt bêm sãng.Mçi lÇn chÌo thuyÒn vît th¸c ph¶i tr¶i  Theo NT. th¸ch ®è. ko phÐp mµu. t/g ca ngîi con ngêi trong c/sèng chóng . chäc thñng c¸ch chÐm treo ngµnh rÊt cöa gi÷a. ®éng míi . êng cña dßng s«ng . §ã lµ cho thuyÒn phãng th¼ng. chÝ CMT8. níc thanh viÖn cho ®¸. NT ®êng chÐo. tËp GV cho HS ph©n tÝch vÎ ®Ñp ®oµn cöa tö. hiÓm ®éc víi ®o¹n ë trang 188. l¸i miÕt mét GV : ë c¶ 2 g® s¸ng t¸c . 190) søc m¹nh ®îc n©ng lªn hµng thÇn th¸nh>< con ngêi bÐ nhá. ®Ì sÊn. b¾m ch¾c. con ngêi chiÕn khø. + LÇn 2: T¨ng thªm nhiÒu cöa tö. 189. trong hiÖn t¹i. chÆt ®«i më ®êng lu«n tr©n träng nh÷ng ®Êng tiÕn vµo cöa sinh. ChiÕn thuËt: ®Çy tÝnh nghÖ thuËt . Sãng tÝnh nÕt ®áng ®¶nh thÊt th. cöa sinh n»m lÖch ë phÝa tµi hoa. trong nuèi tiÕc mµ ®Ñp th¾ng søc m¹nh thÇn th¸nh cña tù nhiªn. Mçi nh©n luång chÕt c¶. d÷ déi. §¸ «ng míi chiÒu chuéng ®îc mai phôc. cã trong ®¹i Qua ®ã. 1 cöa sinh. vò khÝ lµ chiÕc sµo dµi.Vît th¸c lµ 1 viÖc nguy hiÓm thÕ nhg víi «ng l¹i nh mét thø nghÖ thuËt bay bæng vµ ®Çy niÒm say mª. HuÊn Cao …vµ sau CMT8 lµ → Th¸c níc S§ nh mét trËn ®å thiªn la ®Þa vâng. lµ c¸nh khÐp. NT ko cßn xd h×nh quyÕt t©m cao → mét chiÕn sÜ trªn ¶nh nh©n vËt ®Ñp trong qu¸ mÆt trËn lao ®éng. ¤ng cìi lªn th¸c s«ng §µ nh cìi hæ. trong cuéc sèng lao lao ®éng míi → thÕ m¹nh ng«n tõ cña NT. mÆt mÐo bÖch. Cöa tö ë gi÷a nhg l¹i ë vËt sµnh ë mét ngãn nghÒ ngay gi÷a bän ®¸ hËu vÖ. khñng bè «ng l¸i ®ß Lai Ch©u tinh thÇn con ngêi nhg «ng l¸i ®ß ®· lµm GV gi¶i thÝch t¹i sao sau chñ tríc mäi t×nh thÕ. xuyªn nhanh ®Ó tho¸t khái nÐt ch÷ ®Ñp. b×nh tÜnh chØ huy cho 6 tay chÌo vît qua. nghÖ sÜ cña ngêi l¸i bê h÷u ng¹n. nghÖ sÜ : Vît th¸c b»ng c¶ t©m hån vµ tµi n¨ng cña 1 nghÖ sÜ. cao nh· cña cöa tö cuèi cïng. phãng nhanh. dßng s«ng vµ còng chØ cã cöa sinh n»m lËp lê phÝa t¶ ng¹n) . ngoan cêng. ®e do¹. tµi hoa vµ say mª miªu t¶. chØ cã «ng l¸i ®ß qua 3 ¶i trïng vi th¹ch trËn míi thÊu hiÓu hÕt vÎ ®Ñp cña + LÇn 1: cã 5 cöa ( 4 cöa tö. Con ngêi tµi hoa.®¸nh dån dËp. + LÇn 3: Ýt cöa h¬n nhng 2 bªn ®Òu lµ chiªm ngìng hä .2010 GV gäi HS ®äc SGK ( mét sè Thiªn nhiªn lín lao. ®ßn ngÇm nhg «ng vÉn kÑp chÆt cuèng l¸i. . . vót qua c¸c cæng ®¸ c¸nh më ngät trong “B÷a rîu m¸u” . .Cuéc vît th¸c gièng nh cuéc tr×nh diÔn Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 136 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . b.

t¸c gi¶ ®· x©y dùng nªn mét h×nh tîng nh©n vËt ®Æc s¾c . giµu kinh nghiÖm : thuéc lßng nh÷ng biÓu hiÖn ®¸ níc cña S§. nh©n ho¸.NghÖ thuËt ng«n tõ : ®¹o qu©n ng«n ng÷ ®· ®îc NT huy ®éng . Vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt . b»ng thÞt gi÷a ®êi.Tri thøc uyªn b¸c : tËp hîp tri thøc nhiÒu ngµnh : §iÖn ¶nh vµ phim ¶nh. T©y. III. con ngêi tµI hoa nghÖ sÜ. binh ph¸p cña thÇn s«ng.2010 nghÖ thuËt  vò ®iÖu lao ®éng .TrÝ tëng tîng v« cïng phong phó .ThÊu hiÓu tinh têng vÒ nghÒ.Ng«n ng÷ s¾c s¶o. cìi sãng. . Tri thøc lÞch sö. thÇn ®¸. cæ .  Víi c¶m høng nghÖ sÜ vµ c¶m quan nghÖ thuËt ®éc ®¸o . lít ®Ñp trªn ®¸ níc S§ ®· gãp phÇn thÓ hiÖn c¸i tµii hoa cña «ng l¸i ®ß → tay l¸i tuyÖt vêi. Tri thøc qu©n sù vµ vâ thuËt . . 3. cêng ®iÖu. T¸c gi¶ ngîi ca vµ tá râ th¸i ®é ngìng mé mét con ngêi k× vÜ b»ng x¬ng.H×nh ¶nh con thuyÒn phãng nhanh.…) .Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ ( so s¸nh.Kh¾c ho¹ ch©n dung ®Æc s¾c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . KiÕn thøc ®Þa lÝ. .ThÓ hiÖn tinh thÇn lµm chñ cao ®é. ®éc ®¸o vµ rÊt ®Ñp – vÎ ®Ñp cña tµi hoa vµ nh©n c¸ch. . kiÕn thøc §«ng. kim . Èn dô. Tæng kÕt ( Ghi nhí) Ho¹t ®éng 3 GV cho HS tæng hîp vµ rót ra vµi nÐt nghÖ thuËt trong t¸c phÈm ®Ó nhÊn m¹nh. sù tù do tuyÖt vêi khi lµm chñ con thuyÒn. lµm râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NT . trong cuéc sèng lao ®éng ( chø kh«ng ph¶i c¸i ®Ñp trong qu¸ khø) → chÊt vµng mêi cña nh©n d©n T©y B¾c. tay l¸i ra hoa  Nh©n vËt mang d¸ng vÎ riªng. n¾m v÷ng quy luËt phôc kÝch cña lò ®¸. yªu vµ tr©n träng tiÕng mÑ ®Î. Ho¹t ®éng 4 Híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 137 Töôøng . .Giäng ®iÖu ®a thanh. .

Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 138 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010 V. Củng cố .Về nhà học bài . Làm văn : 23/12/2008 : CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .luyện tập So sánh CNTT với NLĐSĐ.Soạn bài : Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. D. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 48.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

“ cẳnh sắc im ắng”). B. 2.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . phân tích lỗi sửa lỗi liên quan đến việc nêu a.Trình bày ngắn gọn về phong cách của Nguyễn Tuân được thể hiện qua bài Người lái đò Sông Đà. sơ lược). SGV.SGK.2010 .Hãy nhận xét về phong cách NT trước và sau CMT8 ( so sánh với tác phẩm Chữ người tử tù) III. GV cho HS sửa lỗi ( viết Yêu cầu: lại cho hoàn chỉnh) . từ ngữ phải rõ ràng chính xác để diễn đạt đúng nd cần trình bày. im lìm”. Nhận xét. GV gọi 3 HS lên bảng làm của 2 câu thơ trong bài Thuật hoài). GV gọi HS đọc ngữ liệu b. . TT1.Tự phát hiện.Ổn đinh lớp II. . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. nhất quán của các luận điểm.Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết. luận cứ nêu ra ko tương ứng với toàn bộ luận điểm đã trình bày ( quá nghèo nàn. vẻ”. “ ngưng đọng. . Tài liệu tham khảo . LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM Hoạt động 1 1. phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài nghị luận của chính mình. phải theer hiện được HS nêu các yêu cầu khi trình khía cạnh bản chất của đối tượng cần bàn ( giá trị ý bày luận điểm. Nhận xét.Dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp: câu văn.Xác định rõ luận điểm cần trình bày: Luận điểm phải TT4. yêu cầu HS tự tìm những lỗi mắc phải trong bài viết của chính mình để nhận xét.GV cho hs thảo luận.Giới thiệu bài mới IV. . diễn đặt trùng lặp. .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . GV cho phù hợp với đối tượng nghị luận. C. Đồng thời trong đoạn văn này. Sau khi sửa xong. sửa chữa.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nghĩa.GV cho HS soạn bài ở nhà. phân tích.Kiểm tra bài cũ . LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ Hướng dẫn HS phát hiện và 1. phân tích lỗi Hướng dẫn HS phát hiện và a. bài tập ( chỉ ra lỗi ) luẩn quẩn mà không trình bày đúng bản chất của vấn đề ( không làm rõ được luận điểm quan trọng cần nêu: Ý nghĩa của nợ công danh theo quan niệm riêng của PNL là gì? c. Sửa lỗi TT3. Nêu quá nhiều luận điểm trong đoạn văn nhưng ko luận điểm nào được triển khai đầy đủ. Không nêu được luận điểm khái quát ( ý nghĩa thực sự TT2. nội dung trùng lặp mà không sửa lỗi liên quan đến việc nêu có sự nhấn mạnh hay phát triển ý ( “cảnh vật… vắng luận điểm.Khi trình bày phải chú ý đến tính lôgic. Luận điểm nêu chưa rõ. . luận cứ Hoạt động 1 II. phân tích.HỌC I. sửa chữa. nd chủ yếu của vấn đề đang bàn đến). Luận cứ mơ hồ thiếu chính xác : Nắng xuống trời lên Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 139 Töôøng .

2. Củng cố . lôgic → sắp xếp lại . V.Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu d/c về 2 bà Trưng nhg kết luận “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” c. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ : 17 Tiết thứ : 49. Luận điểm không rõ ràng: phần gợi mở. b. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. chính xác. phù hợp III. dẫn dắt không giúp cho việc nêu bật luận điểm chính. Sau khi sửa xong.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn luận cứ TT1. lộn xộn. .Luận cứ đưa ra phải phù hợp với luận điểm và có tác dụng chứng minh cho luận điểm. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính.Luận cứ thiếu tính hệ thống. Sau khi sửa xong. Sửa lỗi Yêu cầu: . 50 Làm văn Ngày soạn : 23/12/2008 Tên bài mới : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 140 Töôøng . Luận điểm không rõ ràng. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4.2010 sâu chót vót. Luận cứ dùng để mở rộng. IV. .luyện tập GV đưa ra một số lỗi thường mắc phải trong bài viết của HS để HS sửa chữa và biết cách khắc phục. c. . chặt chẽ. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. Trình bày luận cứ thiếu lôgic. D. GV cho HS nêu các yêu cầu khi lập luận vấn đề.Khi trình bày luận cứ phải lôgic. phân tích lỗi a.Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hơn 2 thế kỉ…thắng lợi hoàn toàn”.Luận điểm đưa ra phải rõ ràng. tiếp tục phát triển đề tài không phù hợp với phạm vi đề tài được nêu trong những câu trước: “tinh tế và sâu lắng…Đỗ Phủ ( Thu hứng)”. MỘT SỐ LỖI CẦN TRÁNH KHI VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN ( ghi nhớ SGK trang 196) Hoạt động 1 Hướng dẫn HS phát hiện và sửa lỗi về cách thức lập luận TT1. b.Sửa lỗi Yêu cầu : Luận cứ đưa ra phải rõ ràng.Luận cứ ko phù hợp với luận điểm : “Ải Chi Lăng… cửa biển BĐ…”. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. Các địa danh này không phải là tên tuổi. Nhận xét. . . GV cho HS nêu các yêu cầu khi trình bày luận cứ Năm học 2009 . LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 1. 2. Luận cứ thiếu toàn diện ( chỉ mới tập trung vào cái đói trong tác phẩm viết về đề tài nông thôn và nông dân của NC).

Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I. 1981.Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của a. .Nhận biết được đặc trưng thể loại bút kí trong bài. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. GV yêu cầu HS trình bày . TT3. cho xứ Huế thân yêu và cũng cho đất nước. giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng.Hiểu được những phong cách nghệ thuật của HPNT .Sông Hương là dòng sông đặc trưng cho Huế. Phương pháp: phát vấn.Ông chuyên về thể loại bút kí. dòng sông đã đi vào thơ ca của nhiều thế hệ nhà thơ Việt nam .Giới thiệu bài mới IV. Vị trí đoạn trích Bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có 3 phần. Tác giả (SGK) 1937. thảo luận C.Cảm nhận được vẻ đẹp. 1.Cho biết vị trí của như Tản Đà. in trong tập sách cùng tên.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH. từ bề dày lịch sử.Kiểm tra bài cũ Khi viết một bài văn nghị luận cần tránh một số lỗi lập luận nào? III.Ổn đinh lớp II. Hoàn cảnh sáng tác bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? .2010 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ? (Trích) HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG A. nêu vấn đề. Huế Tiểu dẫn ( tìm hiểu chung về tác .Là một trí thức yêu nước. đoạn trích b. Tìm hiểu chung GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần 1. Bố cục đoạn trích : 2 phần -Phần 1 : “từ đầu…quê hương xứ sở” : Sông Hương Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 141 Töôøng . văn hóa của Huế và tâm hồn con người vùng đất cố đô. Giúp hs: . sgv.… đoạn trích . Cao Bá Quát. 1. HS: sgk và bài soạn ( trả lời các câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK) 3. tư liệu có liên quan đến HPNT. chất thơ từ cảnh sắc thiên nhiên của sông Hương. Thu Bồn. có vốn hiểu biết sâu rộng trên giả. mê đắm và tài hoa. Hiểu được tình yêu.HỌC I.Tác giả viết ở Huế vào ngày 4. lịch sử. 2. GV hỏi 2. tác phẩm) nhiều lĩnh vực : Triết học. GV: sgk. TT2.Tố Hữu.Hãy chia bố cục của . niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hương.… TT1. B. văn hoá. GV gọi HS đọc phần TD . địa lí.Nét đặc sắc trong sáng tác của HPNT là sự kết hợp những nét cơ bản về tác giả HPNT nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Bà Huyện Thanh Quan. Tác phẩm . đây là phần thứ nhất. c. Hành văn hướng nội súc tích.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .

hoang dại. văn hoá II. văn hoá sâu rộng. chi tiết. .Khi ra khỏi vùng núi.Sông Hương trong vẻ đẹp của thiên nhiên: a.Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó? Năm học 2009 . thật mềm khi đi qua điện Hòn Chén vấp Ngọc Trảm. Sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố Dòng chảy sống động với những thay đổi cụ thể: .Sông Hương như một “cô gái Di.Hiểu 1.Những hình ảnh. so sánh liên tưởng độc đáo. hài hoà đậm chất thơ. "Uốn những đường cong thật tròn".2010 trong vẻ đẹp của thiên nhiên . trẻ trung đầy cá tính → gợi lên ở người đọc những liên tưởng kì thú. Tìm hiểu về vẻ đẹp của sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 2 trong SGK GV hỏi : . Sông Hương mang vẻ đẹp vóc dáng mới. dữ dội : khi “ rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn” lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác” khi “cuộn xoáy như cơn lốc” lúc “dịu dàng và say đắm … hoa đỗ quyên rừng” .Vẻ đẹp biến ảo nhiều màu sắc “Sớm xanh. lịch sử. b. -Phần 2 : từ “Hiển nhiên…đến hết” : Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. Tam Thai.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .Sông Hương ở vùng thượng lưu được tác giả diễn tả ntn? . lung linh . trưa vàng. TT2.Sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố được miêu tả ntn? .Ra khỏi rừng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ.Sông Hương tựa như "một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng. mạnh mẽ. Lựu Bảo thì dòng sông mềm như tấm lụa . trở thành người mẹ phù sa. . khi ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế” rồi “vượt qua”. .hiểu văn bản TT1. GV cho HS rút ra nhận xét Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 142 Töôøng . sông Hương chuyển dòng liên tục . táo bạo cùng với trí tưởng tưởng phong phú của t/g→ SH ở vùng thượng lưu toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt. “đi giữa âm vang”.Khi trôi qua những lăng tẩm :sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc.Khi đến giữa cánh đồng Châu Hoá…như một cô gái đẹp ngủ mơ màng → vẻ đẹp quyến rũ.  Nghệ thuật so sánh cân đối. bừng lên sức trẻ và niềm khát khao của tuổi thanh xuân.Khi qua Vọng Cảnh. Đọc . HPNT đã miêu tả dòng Hương khá tỉ mỉ và làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng. như triết lí như cổ thi” → nét thần thái riêng của Huế. những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết của tác giả? GV cho HS rút ra nhận xét. Tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên của Sông Hương GV gọi HS đọc đoạn tả SH trong mqh với dãy Trường Sơn ( đoạn 1) GV hỏi : . Ở phía thượng nguồn (trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn). một tâm hồn tự do và trong sáng”  Với việc sử dụng nghệ thuật nhân hoá. chiều tím"→ vẻ đẹp nhẹ nhàng.… → Vẻ đẹp rất gợi cảm. Sự phong phú về ngôn ngữ hình tượng cùng với những kiến thức địa lí.Gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ. .

là niềm tự hào kiêu hãnh của Huế.Dòng sông chảy lặng lờ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT3. huyền ảo.Thời trung đại: + Chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam tổ quốc Đại Việt + Vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ . như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu → một người tình dịu dàng. sâu lắng. GV cho HS tiểu kết về vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương. → SH đến với TP như đến với điểm hẹn của t/y.Dòng sông như mềm hẳn đi. lung linh sắc màu. c. của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc.Phát hiện của tác giả về nét riêng. .Thời chống pháp: + Sống hết ls bi tráng với máu của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương +Đi vào thời đại CMT8 với những chiến công rung chuyển . Là một dòng sông có linh hồn. TT6. SH như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế  Sông Hương mang vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và kì thú. thực chậm. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử . 2. Đó là điệu nhảy slow dành riêng cho Huế (tác giả so sánh với sông Nê va)→ chậm rãi. d. trôi đi chậm.Mang một vẻ đẹp mơ màng như sương khói .2010 mơ mộng. đoạn 4) GV hỏi : . có tâm trạng và như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế. rất Huế của sông Hương và tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong lịch sử và văn hoá GV hỏi : .Thời xa xưa: là một dòng sông biên thuỳ xa xôi của đất nước của các vua Hùng . độc đáo của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của t/g với xứ Huế và dòng sông? Năm học 2009 . cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình → nổi bật vẻ đẹp riêng dịu dàng sâu lắng rất riêng. văn hoá a. Sự gặp gỡ giữa SH và Huế được cảm nhận như cuộc hội ngộ của t/y. hình ảnh tiêu biểu nói về vẻ đẹp SH khi chảy vào thành phố ( đoạn 3. Tìm hiểu vẻ đẹp của SH khi đến với kinh thành Huế GV yêu cầu HS tìm những chi tiết. kín đáo. Sông Hương khi đến với thành phố Huế: . cách cảm nhận âm nhạc. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương khi rời thành phố… GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 5 GV hỏi: Khi chia tay kinh thành.Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có những nét khác biệt nào? .  Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương bằng con mắt của hội hoạ.Khi chia tay kinh thành. khi nghe lời gọi. dòng sông mang theo bao nỗi vấn vương nên đã trở lại tìm để nói lời thề trước khi về với biển cả ( gợi liên tưởng đến mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng)→ ngập ngừng lưu luyến. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 143 Töôøng . trữ tình.Sông Hương trở nên vui hẳn lên “giữa những…” . Sông Hương khi rời thành phố thân yêu của mình để về với biển cả.Sông hương mang vẻ đẹp trong lịch sử ntn? Sông Hương là dòng sông của những chiến công hùng tráng. . "SH là dòng sông của thời gian ngân vang. SH hiện lên với vẻ đẹp nào? TT5.Thời chống Mĩ : góp mình vào chiến dịch Mậu Thân mùa xuân 1968  SH mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu những TT4. nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. bịn rịn không muốn chia tay .

lưu luyến trước vẻ đẹp như không bao giờ khám phá hết được của sông Hương.Vẻ đẹp của sông Hương chính là vẻ đẹp của Huế. tao nhã. Sông Hương là biểu tượng của Huế. * Sông Hương là dòng sông gắn với những phong tục.Mang nghĩa hỏi ( chính nội dung bài kí là câu trả lời) . lịch sử GV cho HS rút ra nhận xét 3. + Cái cớ để nhà văn miêu tả. là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. . vẻ đẹp tâm hồn áo cưới của người dân Huế . GV cho HS nhận xét -Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành + Dòng sông của âm nhạc trên mặt nước sông Hương. TT7. Tổng kết: Hoạt động 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 144 Töôøng . Với mỗi nhà thơ sông Hương là một tuyệt tác riêng.Mang tính chất biểu cảm: Sông Hương là sự hoá thân từ một huyền thoại. như một người con gái anh hùng. HPNT đã khắc hoạ sâu đậm vẻ đẹp của SH ở phương diện văn hoá.Vẻ đẹp văn hoá của sông Hương? khuya. bà Huyện Thanh Quan. Ý nghĩa biểu tượng của sông Hương và nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? a.Vẻ trầm mặc và sâu lắng của SH cũng như một nét riêng trong vẻ đẹp tâm hồn của người xứ Huế “rất dịu dàng pha lẫn trầm tư”  Văn phong lịch lãm. III. GV cho HS rút ra ý nghĩa biểu b. Cao Bá Quát. Sự vương vấn.Là cảm hứng để Nguyễn Du viết lên khúc đàn của nàng Kiều .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn rồi nó trở về với cuộc sống bình thường.2010 thế kỉ vinh quang với nhiệm vụ lịch sử của nó . làm một người con gái dịu dàng của đất nước". tài hoa cảm xúc thiết tha cùng với vốn hiểu biết sâu rộng. b. ca ngợi vẻ đẹp của SH + Thể hiện tình cảm của tác giả với dòng Hương và thành phố Huế . SH là dòng sông có bề dày ls. Năm học 2009 . + Dòng sông của thi ca ( Chứng minh qua thơ Tản Đà. Tố Hữu) → Sông Hương khơi nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. * Sông Hương là dòng sông thi ca: " Dòng sông không lặp lại mình". Sông Hương trong vẻ đẹp văn hoá * Sông Hương là dòng sông của âm nhạc -Sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm . vẻ đẹp tâm hồn của người dân Huế + Sông Hương là dòng sông gắn với .Màu sương khói trên SH như màu áo điều lục → sắc những phong tục.Lời thề sông Hương khi chia tay với Huế vang vọng khắp lưu vực trở thành giọng hò dân gian xứ Huế. Nhan đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" tượng của sông Hương và nhan đề .

CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ôn tập văn học RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 145 Töôøng . Củng cố . niềm tự hào về xứ sở. của Huế mở rộng ra là vẻ đẹp của quê hương đất nước. Ghi nhớ V.luyện tập Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? D.2010 Tác phẩm đã giúp người đọc thấy được nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đặc trưng của thể loại bút kí. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . IV. Thấy được một nghệ sĩ tài hoa với tình yêu. Qua đó thấy được vẻ đẹp của sôngHương.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV hướng dẫn HS tổng kết bài học Năm học 2009 .

GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Kiểm tra bài cũ III.SGK. Tác giả Võ Nguyên Giáp ( SGK) GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2.HỌC I. Văn ( Đọc thêm) : 26/12/2008 : NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI ( Trích Những năm tháng không thể nào quên) Võ Nguyên Giáp A. GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . khẳng định vị thế của nước VN mới. Phần trích trên (tên bài do người biên tắt về tác giả Võ Nguyên Giáp soạn đặt) thuộc chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên viết năm 1970 ( do nhà văn Hữu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 146 Töôøng .GV yêu cầu HS nêu tóm lịch sử của dân tộc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 55. .Thấy được tác giả hồi kí đã có những dòng viết vừa khách quan vừa dạt dào cảm xúc.Ổn đinh lớp II. cảm nhận được những nỗ lực to lớn của Đảng. một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước. Tài liệu tham khảo . Hoàn cảnh sáng tác : Tái hiện lại những chặng đường TT1. Tìm hiểu chung Hoạt động 1 1.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giới thiệu bài mới IV. những sự kiện lịch sử quan trọng ở vào một thời điểm trọng đại. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Bác Hồ và nhân dân ta trong những ngày đầu sau CMT8 để giữ vững nền độc lập. SGV.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Tác phẩm phần Tiểu dẫn a. B. Chính phủ. C.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . . tóm tắt những ý chính → Lên lớp.Qua hồi ức của một vị tướng tài ba mà khiêm nhường. bổ sung để hoàn thiện nội dung bài học . GV cho hs nhận xét. tái hiện chân thực những người thực việc thực.

các nhà hoạt động xã hội. xây dựng chính quyền mới của nhân dân. hiên ngang của dân tộc thời chống Mỹ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT2. toàn dân ta khi chính quyền đang còn non trẻ 2. . + Về kinh tế: giảm tô.Các nội dung cơ bản trong đoạn trích . Tác phẩm hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. của nước. của cách mạng. Đây là hình tượng tiêu biểu. GV cho HS thảo luận theo bàn để nắm được nội dung của từng đoạn TT3.2010 Mai ghi lại) b. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ. xoá nợ. + Củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. toàn dân ta. bồi dưỡng sức dân để chống kẻ thù. + Kinh tế. chế độ mới. khích lệ tinh thần nhân dân + Củng cố chính quyền để tạo lòng tin cho nhân dân. Dựa trên bố cục.. thù trong giặc ngoài luôn đe doạ nền độc lập.Đoạn 1: “Từ đầu …ập vào miền Bắc” : Từ thế đứng vững mạnh. giảm các thứ thuế vô lí. GV yêu cầu học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ( đoạn trích) TT3. Đặc điểm quan trọng nhất của hồi kí là tính xác thực cao độ.  Đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới nói về giai đoạn ls khó khăn.Đoạn 2: “tt…thêm trầm trọng” : Hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước. của chính quyền mới. chưa được công nhận. đầy thử thách với toàn Đảng. + Về chính trị: giải tán chính quyền cũ. Thể loại hồi kí : Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng. Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí trong đoạn trích Thông thường hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân.. II..Đoạn 4: còn lại : Hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân. + TDP tái xâm lược rất sớm tại Nam Bộ . GV cho HS nhận xét chung TT5. + Cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta chưa có sự hậu thuẫn của bạn bè năm châu. tác giả hồi tưởng về “giờ phút hiểm nghèo” của đất nước VN mới. quyên góp để bổ sung nguồn lực tài chính. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản TT1. các tác giả sáng tạo văn học nghệ thuật. . tài chính khó khăn.hiểu 1. giảm giờ làm. GV cho HS trình bày nội dung thảo luận ( đại diện bàn hoặc có thể cho trình bày cá nhân ) TT4. thử thách của toàn Đảng. Hướng dẫn Đọc . GV giới thiệu thể loại hồi kí ( lấy dẫn chứng) Năm học 2009 . gây ấn tượng sâu sắc nhất..… + Về văn hoá: mở rộng dạy học quốc ngữ để nâng cao dân trí. GV lấy ví dụ về một vài tác phẩm hồi kí của một số tác giả khác ( viết về cuộc đời) để học sinh so sánh với tác phẩm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 147 Töôøng . GV cho HS tìm hiểu về bố cục TT2. + Chính quyền mới vừa ra đời. nhớ lại.Đoạn 3: “tt…ba trăm bảy mươi kilôgam vàng” : Hồi tưởng lại những quyết sách ( biện pháp tích cực) của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.

SGK. tác giả trần thuật lại từ điểm nhìn của người đại về nghệ thuật thể hiện hồi kí ở diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ → gần đây như là cuốn biên niên sử của cả một dân tộc. Trong khi đó. B. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV cho HS phát hiện lỗi và phân tích lỗi Yêu cầu cần đạt 1.2010 này → để tìm ra nét đặc biệt Còn ở đây.luận cứ đưa ra trong đoạn văn chỉ tập trung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 148 Töôøng . tác giả đã hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước như thế nào? III. Làm văn : 28/12/2008 : THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. GV cho HS nhận xét về lỗi và cách chữa lỗi cụ thể. C.Nội dung cơ bản . Tài liệu tham khảo .Kiểm tra bài cũ Trong đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Nêu luận cứ không đầy đủ. Tổng kết GV hướng dẫn HS tổng kết bài học V.Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ.GV cho HS làm bài tập ở nhà.luyện tập .HỌC I.Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí D. .Soạn bài : Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 56. Luận điểm chính đưa ra “giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”. Thể hồi kí đã có một diện mạo mới. SGV.Về nhà học bài .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : -Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận.Giới thiệu bài mới IV. sắc sảo. một tầm vóc mới Hoạt động 3 III.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Củng cố .Ổn đinh lớp II. Lên lớp GV cho từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả năng tư duy độc lập. sáng tạo . Phát hiện và phân tích lỗi a.

CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà ôn bài thi HKI RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 149 Töôøng . Nếu sửa chưa rõ ràng. thiếu lôgic : thèm người…→ kết luận đó là biểu nếu các HS trước trả lời chưa hiện rõ nét nhất của của tinh thần lạc quan. với con người. nhận thức về tự nhiên “chuồn chuồn…” b. không có các dẫn chứng đầy đủ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND” g. V. Chưa xác lập được luận điểm cần trình bày ( luận cứ lan man.Sửa “thèm người” → khao khát được gặp gỡ. Luận cứ đưa ra quá rườm rà. Củng cố . Nêu lại luận điểm và bổ sung luận cứ. Sửa lỗi Hoạt động 2 a. yêu GV cho HS trình bày trên giấy. c. chính xác c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . không toàn diện. không phù hợp với kết luận. Sắp xếp luận cứ theo trình tự.…) g. lôgic ( trân trọng phẩm giá con người. xa rời vấn đề) e. cảm thông với nỗi đau của phận hồng nhan. Luận điểm không rõ ràng. b. Luận cứ không đầy đủ. Luận cứ còn sơ lược. chia sẻ GV cho HS trong lớp nhận xét. Luận cứ chưa toàn diện. Luận điểm nêu không rõ ràng. h. Chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ luận điểm :cây xà nu là một biểu tượng nghệ thuật để khắc họa phẩm chất của người dân Xôman. lan man chưa làm nổi bật luận điểm h. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . người” sau đó gọi 1 vài hs trình bày . GV hướng dẫn HS sửa lỗi. Luận cứ không đầy đủ → bổ sung luận cứ. ca dao ( còn nhiều thể loại khác) và chỉ mới tích lỗi từng câu 1 đề cập đến một khía cạnh nhỏ: hiểu biết. bổ sung chẽ. chính xác. thái độ và tâm trạng của bà cụ Tứ) GV chỉ cách khắc phục lỗi cho d. luận điểm chưa được rõ → kết luận giá trị nhân đạo ( vội) d. Sửa lại các luận cứ “Nếu ai…về đâu?” → phục vụ HS cho luận điểm ( câu cuối) e. bổ sung luận cứ ( tình huống → GV bổ sung nhặt vợ. Nêu lại luận điểm cho rõ “ Người thanh niên …không viết lại đoạn văn chỉ say mê công việc mà còn tha thiết yêu đời. Lỗi về cách tổ chức lập luận.2010 GV cho HS phát hiện và phân vào tục ngữ. Sửa lại luận điểm cho rõ.luyện tập GV cho HS sưu tầm lỗi trong bài viết của chính HS để sửa D. thiếu tính hệ thống 2. Bổ sung luận cứ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND”. Luận cứ không chặt GV cho HS nhận xét.