Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :1 : 1,2 - Đọc văn : 20/8/2009 :

Năm học 2009 - 2010

KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT8/1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT Tám năm 1945 đến hết TK XX. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, tóm tắt những ý chính → Lên lớp, GV dùng phương pháp phát vấn, đàm thoại, diễn giảng, cho hs thảo luận → nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung bài học . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu Phần I TT1 : GV đưa ra những câu hỏi, gọi HS trả lời → hệ thống kiến thức TT2 : GV kiểm tra việc đọc văn bản ở nhà của HS bằng cách phát vấn ( theo câu hỏi phần HDHB) - Nêu những nét chính về tình hình ls, xh, văn hoá có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của VHVN từ sau năm 45 → 75. - VHVN từ sau 45 → 75 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng. Yêu cầu cần đạt
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCS . - Nền văn học thời chiến (trải qua 2 cuộc chiến) → thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan niệm kiểu nhà văn mới : Nhà văn - chiến sĩ. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, thời gian này đk giao lưu bị hạn chế, chỉ giới hạn trong một số nước ( các nước XHCN : Liên Xô, TQ…)  Nền văn học chịu nhiều tác động . 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
1

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống TDP, TP tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng - Trần Đăng; Đôi mắt, Nhật kí ở rừng – NC, Làng – Kim Lân…Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện, kí dài hơn: Vùng mỏ VHT, Xung kích – NĐT, ĐNĐL – N. Ngọc… - Thơ ca đạt thành tựu xuất sắc. TP: Cảnh khuya, Cảnh rừng VB, Rằm tháng giêng, Lên núi – HCM, BKSĐ – HC, TT – QD, Nhớ - Hồng Nguyên… - Xuất hiện một số vở kịch : Bắc Sơn, Những người ở lại – NHT, Chị Hoà - Học Phi. - Lí luận, nghiên cứu, phê bình : Nhận đường, Mấy vấn đề nghệ thuật – NĐT, Giảng văn Chinh phụ ngâm - Đặng Thai Mai… - Nội dung : Tập trung phản ánh cuộc k/ chiến chống TDP,hướng tới đại chúng, khám phá sức mạnh và những phẩm chất đẹp của nhân dân ( lòng yêu nước, căm thù giặc…), thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến. b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi hiện thực của đời sống . TP : Sống mãi với thủ đô- NHT, Cao điểm cuối cùng – HM, Trước giờ nổ súng – Lê Khâm → khai thác về đề tài k/chiến chống Pháp . TP: Tranh tối tranh sáng – NCH, Mười năm – Tô Hoài, Vỡ bờ - NĐT, Cửa biển – NH → khai thác đề tài hiện thực đời sống trước CMT 8. TP: Sông Đà – NT, Cái sân gạch – ĐV, Mùa lạc – NK → viết về công cuộc xd CNXH. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, TP : Gió lộng – TH, Ánh sáng và phù sa – CLV, Riêng chung – XD… - Kịch nói cũng phát triển. TP: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn, Nổi gió – Đào Hồng Cẩm… - Nội dung : Tập trung ca ngợi cuộc sống mới, con người mới với cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan tin tưởng. c. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) - Văn xuôi phát triển, TP ( miền Nam): Người mẹ cầm súng – NT, Rừng xà nu – NTT, Hòn đất – Anh

- GV yêu cầu HS kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỗi chặng đường văn học.

- GV nói sơ qua nội dung một số tác phẩm tiêu biểu → HS thấy được nội dung cơ bản của từng chặng.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
2

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
Đức, Mẫn và tôi – Phan Tứ…Ở MB : Vùng trời Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính – NMC, Chiến sĩ – NK, Bão biển – Chu Văn… - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại . TP : Ra trận, Máu và hoa – TH, Hoa ngày thường – Chim báo bão – CLV, Mặt đường khát vọng – NKĐ, Gió Lào cát trắng – XQ, Góc sân và khoảng trời – TĐK…→ mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - Kịch : đạt thành tựu đáng ghi nhận, TP… - Nghiên cứu, lí luận, phê bình : có nhiều công trình có giá trị, t/g: Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. - Nội dung: Phản ánh c/ sống chiến đấu và lao động, khám phá sức mạnh con người VN. Ca ngợi đất nước, ca ngợi chủ nghĩa ành hùng c/m * Văn học vùng địch tạm chiếm ( 1945 → 1975) + Chủ yếu là ở đô thị miền Nam + Tuy có nhiều xu hướng văn học tiêu cực, phản động, song vẫn có xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và yêu cách mạng, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước, kêu gọi cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh… + Thể loại: thơ, truyện ngắn, phóng sự, bút kí . Tác giả t/ biểu : Sơn Nam, Vũ Bằng, Viễn Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường…. 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975 a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn . Hết tiết 1 II.VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ SAU 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá - Đại thắng mùa xuân năm 75, ls dân tộc bước sang trang mới : độc lập, tự do, thống nhất. - Thời gian từ 75 – 85 đất nước chịu nhiều khó khăn,

GV noùi theâm veà moät soá taùc phaåm cuûa vaên hoïc vuøng ñòch taïm chieám

TT3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945 – 1975 . GV đặt câu hỏi, cho HS thảo luận vấn đề (dựa theo câu hỏi trong phần HDHB) . GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm + Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giai ñoaïn VH 1945 - 1975. + Vì sao noùi VH 45-75 chuû yeáu vaän ñoäng theo höôùng c/ m hoaù, gaén boù saâu saéc vôùi vaän meänh chung cuûa ñaát nöôùc ? (phuïc vuï CM, coå vuõ chieán ñaáu, …) Haõy chöùng minh baèng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS. + Taïi sao noùi neàn VH 45-75 laø neàn vh höôùng veà ñaïi chuùng ? Coù gì gioáng vaø khaùc giai ñoaïn VH Trung ñaïi? + Taïi sao noùi neàn vh naøy chuû yeáu mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn ? Haõy ñöa ra nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn (Tieåu ñoäi xe khoâng kính – Phaïm Tieán Duaät,

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
3

Töôøng

Năm 86.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ñoàng chí – Chính Höõu. Tác giả tiêu biểu : Xuân Quỳnh. Nhöõng ñöùa con trong gia ñình… GV goïi HS ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân trình baøy GV nhaán maïnh laïi nhöõng yù quan troïng vaø ñöa ra minh hoaï baèng caùch taùc phaåm ñaõ vaø seõ hoïc Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn II TT1 : GV yeâu caàu HS trình baøy veà hoaøn caûnh lòch söû. Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu…. Các nhà văn bộc lộ ý thức đổi mới về cách viết : viết về chiến tranh.Hữu Thỉnh. Söï kieän naøo ñaùnh daáu söï *1986. đất nước chuyển mình do công cuộc đổi mới của ĐCS đề xướng và lãnh đạo ( KT phát triển. + GV ñöa ra theâm moät soá taùc phaåm seõ hoïc: Röøng xaø nu. Hoàng Nhuận Cầm…. Hai người trở lại trung đoàn – Thái Bá Lợi… + Từ đầu thập kỉ 80. chủ đề. Cha và con. Gặp gỡ cuối năm – NK. thoáng nhaát. Bến không chồng – DH.Về văn xuôi : + Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. và…. Hữu Thỉnh. phát triển đa dạng taùc phaåm theå hieän söï về đề tài. Ngöôøi meï caàm suùng…).Về thơ : +Tuy ko hấp dẫn như gđ trước. TT2: GV hoûi : + Sau khi ñaát nöôùc ñaõ hoaø bình. đề cao cá tính sáng tạo của GV nói thêm về quá trình đổi mới. trong đó phải kể đến vai trò của NMC TP : một số truyện ngắn của NMC. Nguyễn Duy.→ viết theo tư duy cũ. NBCT – BN. con người và hiện thực. Văn học gắn bó hơn. văn hoá có đk tiếp xúc giao lưu với nhiều nước. Chiều chiều của Tô Hoài… + Coâng cuoäc ñoåi môùi VH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 4 Töôøng . Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu * Từ năm 75 đến năm 85 . bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông – HPNT. song vẫn có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý . quan tâm đến số phận cá nhân. xaõ hoäi. với thị hiếu người đọc . cách tiếp cận hiện thực đời sống. báo chí phát triển mạnh…) → thúc đẩy nền văn học phát triển để phù hợp với cơ chế mới. cập nhật hơn những + VH ñaõ ñoåi môùi theo vấn đề của đời sống hàng ngày. vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc töø sau 75 ñeán heát TK XX. thị hiếu của bạn đọc. . + Tác phẩm t/ biểu : Đất trắng . Chế Lan Viên âm thầm dổi mới thơ ca : Di cảo thơ + Trường ca nở rộ : Những người đi tới biển – Thanh Thảo. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào ñoåi môùi cuûa VH gñ naøy? gđ đổi mới. ñeà taøi chieán tranh coù tieáp tuïc ñöôïc ñeà caäp ñeán khoâng vaø ñaõ daãn ñeán hieän töôïng gì trong 10 naêm ñaàu gñ VH naøy? Năm học 2009 . Taây Tieán. đổi mới cách nhìn nhận. trăn trở.2010 thử thách . nhà văn và chú ý đến vai trò. Ý Nhi. + Vì sao VH phaûi ñoåi môùi ? tìm kiếm con đường đổi mới. tiếp cận ñoãi môùi naøy. văn học dịch. Vieät Baéc. hồi kí Cát bụi chân ai. 2. tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn. NHT. Mùa lá rụng trọng vườn – MVK. Bến quê – NMC… → Chặng đường văn học chuyển tiếp. TP : Đứng trước biển. Cù lao tràm – NMT. Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành.Nguyễn Trọng oánh. có tính chất hướng höôùng naøo? Neâu nhöõng nội. Đường tới thành phố . tiểu “người mở đường tinh anh và tài năng” thuyết : Mảnh đất lắm người nhiều ma– NKT.

KẾT LUẬN Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS toång . nhöng VH giai ñoaïn naøy đã đem lại nhöõng thaønh töïu về nghệ thuật ở nhiều thể loại. Củng cố . boå sung. phê bình văn học cũng có sự GV cho HS choát laïi vaán ñeà. đổi mới → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ.. quan niệm về nhà văn. Nếu không còn thời gian thì về nhà làm ) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 5 Töôøng .Văn học sau 75 đã bứt ra khỏi quán tính cũ.75 Văn học sau 75 đến hết TK XX Tình hình ls. xh. V. Văn học kế thừa và phát huy những keát baøi hoïc truyền thống tư tưởng lớn của vh dân tộc .Gđ vh từ 45 – 75 thể hiện rõ mqh giữa lịch sử xh và văn học.2010 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh . GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. sắc và toàn diện. cơ bản) Quan niệm nghệ thuật (về con …………………………… …………………………… người. hiện thực). vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết. Sự khác nhau Văn học 45. tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhà văn và công chúng. sâu GV nhaän xeùt. tác giả LQV.  Văn học từ sau 75. Xuân Trình … töïu nhö theá naøo? .Lí luận.GV cho HS so sánh giai đoạn văn học 1945 – 1975 và giai đoạn sau 1975 đến hết TK XX. mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc.luyện tập 1. biểu hiện quá đà. nghiên cứu. III. bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh những khuynh hướng tiêu cực. Đặc điểm cơ bản ( khác nhau …………………………… …………………………. thiếu lành mạnh ( vh có xu hướng nói nhiều tới mặt trái của xh. ít nhiều có khuynh hướng bạo lực). Yêu cầu HS viết một.Tuy coøn moät soá haïn cheá khoâng traùnh khoûi. văn hoá ………………………… ………………………. nhất là từ sau 86 đã từng bước chuyển sang gđ mới. Văn học vận động theo hướng dân chủ hoá. . đem lại diện mạo mới cho vh nước nhà . hai đoạn văn ngắn để trình bày ý kiến cho đề bài trong phần Luyện tập SGK /19 ( chú ý về luận điểm.Kịch nói : phát triển mạnh mẽ. bạn đọc 2. Tuy nhiên.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . ĐẠO LÍ A.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .HỌC I.SGK.Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT Tám đến năm 1975 ? Lấy dẫn chứng minh hoạ.2010 D. C.Em hãy giải thích vì sao văn học sau 1975 phải đổi mới ? Những thành tựu văn học giai đoạn này đạt được ( so sánh với giai đoạn trước 1975). thảo luận nhóm để giúp HS giải quyết yêu cầu của đề bài trong SGK.Giới thiệu bài mới Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 6 Töôøng . III. Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 01 : 3. .Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . . Làm văn : 21/08/2009 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG. trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý . tóm tắt những ý chính . Tài liệu tham khảo . đạo lí.Về nhà học bài.Ổn đinh lớp II. Tiết học này chủ yếu dùng phương pháp đàm thoại. đạo lí. SGV.Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng.Chuẩn bị bài mới : Nghị luận về một tư tưởng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đạo lí. B. làm bài tập .Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầmvề tưởng.

chủ yếu dùng tư liệu thực tế.Có thể lấy dẫn chứng trong văn học. nêu lên vấn đề “sống đẹp” trong đ/ sống của mỗi người. bổ sung. .Với thanh niên. Tuy TT4 : GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo gợi nhiên. cho HS của nhà thơ Tố Hữu : thảo luận theo câu hỏi trong SGK Ôi! Sống đẹp là thế nào. 2.2010 Yêu cầu cần đạt I. hỡi bạn? .Để nghị luận tác giả đã sử dụng các thao Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 7 Töôøng . học tập nâng cao kiến thức. lương thiện. cao đẹp.Bài văn này.Bài viết cần sử dụng các tư liệu thuộc lĩnh vực nào trg c/ sống để làm d/c ? Có thể nêu các d/ c trg văn học được ko? Vì sao? GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày → GV cho HS nhận xét. “Một trí tuệ có văn hoá”… b.Câu thơ viết dưới dạng câu hỏi.Vấn đề mà Gi. đạo lí TT1: GV gọi HS đọc đề trong SGK tr 20 1. học sinh ngày nay. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài : Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau TT2 :GV chia lớp thành 4 nhóm. mỗi người cần xác định : + Lí tưởng ( mục đích sống) đúng đắn. thanh niên phải rèn luyện nhân cách. “thế nào là con người có văn hoá”. đạo lí TT5 : GV hướng dẫn HS sơ kết để rút ra vấn ( Ghi nhớ SGK trang 21) đề ( chú ý hướng quy nạp) II.Với đề bài trên. có thể sử dụng các thao tác lập luận như : Giải thích ( thế nào là sống đẹp). tình cảm lành mạnh. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS phần I Năm học 2009 . Tìm hiểu đề . + Tâm hồn. GV hướng dẫn HS luyện tập a. .để sống đẹp. Phân tích ( các biểu hiện của sống đẹp).. Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng. sau đó gọi 2 – 4 ( SGK) hs đọc phần lập dàn ý của mình. nhân hậu + Trí tuệ ( kiến thức) : ngày càng nâng cao. Luyện tập Hoạt động 2 BT1. bình luận (nêu dẫn chứng. cần vận dụng những thao tác lập luận nào? .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn IV. mở rộng + Hành động : tích cực. sống thế nào được coi là sống đẹp? để sống đẹp con người cần rèn luyện những phẩm chất nào? . ý trong SGK) b.Câu thơ trên của TH nêu lên vấn đề gì? . Lập dàn ý GV cho HS làm trên giấy. → HS. bổ sung a. bàn luận phê phán…) . Có thể đặt tên cho văn bản đó là : cầu của mỗi câu hỏi. Nê ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trg nhân cách của mỗi con TT1 : GV cho HS trao đổi và trả lời các yêu người. Chứng minh. GV cho HS nhận xét. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng.

Ở phần cuối.Soạn bài : Tuyên ngôn độc lập . GV hướng dẫn HS BT2 ( bài làm ở nhà) Năm học 2009 . Củng cố . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .. tóm tắt những ý chính .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản TNĐL.Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học. Tài liệu tham khảo . SGV. đàm thoại kết hợp với diễn giảng. quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM. nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình. câu nọ nối câu kia. B.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV phân tích câu c. vừa tóm lược các luận điểm nói trên.Đoạn 3 : Bình luận (Đến đây. thẳng thắn giữa người viết ( Thủ tướng 1 quốc gia) với người đọc ( nhất là thanh nhiên). vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . GV sử dụng phươpng pháp nêu vấn đề. dễ nhớ và hấp dẫn. TT2. Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động BT2. Trong phần giải thích.Hồ Chí Minh ( tiết 1 phần tác gia) Tuần thứ : 02.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . .Đoạn 2: Phân tích ( Một trí tuệ có vaă hoá…) . D.8 .luyện tập Em hãy nêu những hiểu biết về nghị luận xã hội nói chung.2010 tác lập luận : .Về nhà làm bài tập . Trg phần phân tích và bình luận.Đoạn 1: Giải thích ( Văn hoá – đó có phải là….GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. liệu chúng ta có thể…)→ tạo q hệ gần giũ. tg đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời. 03 Tiết thứ : 4.HỌC I.7. cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. . tôi sẽ kể…) c. HS làm ở nhà V. gợi mở.Đọc văn Ngày soạn : 22/08/2009 Tên bài mới : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A.SGK. C. tg trực tiếp đối thoại với người đọc ( tôi sẽ để các bạn qđ lấy…Chúng ta tiến bộ nhờ…Chúng ta bị tràn ngập…Trg tương lai sắp tới. Văn hoá nghĩa là…) .Lên lớp.Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản TNĐL.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Ổn đinh lớp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 8 Töôøng . đạo lí nói riêng. tg viễn dẫn đoạn thơ của nhà thơ Hi Lạp. thân mật. phát vấn. .

Ko có gì quý hơn độc lập tự do (66)… . Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 Yêu cầu cần đạt Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ di s¶n v¨n häc cña B¸c Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 9 Töôøng . . thể hiện những nhiệm vụ c/m. Văn chính luận .HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi TT1: GV gäi HS ®äc SGK hại phụng sự cho sự nghiệp c/m.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Mục đích : Các tp này được viết với mục đích đấu tranh chính trị. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. Vài nét về tiểu sử GV cho HS nªu tiÓu sö cña B¸c Hå ( SGK) Bên cạnh sự nghiệp c/m vĩ đại. Lời kêu gọi toàn quốc k/ chiến (46). III. Viết để làm gì?.H·y tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng ngoài mặt trận. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết sung vÊn ®Ò) cho ai?. 2.TP tiêu biểu : Bản án chế độ TDP (1925). có tinh thần xung phong như người c/ sĩ . TNĐL (45).Giới thiệu bài mới IV. HCM còn để lại một di sản văn học quý giá. đề cao sự sáng tạo. HCM là nhà văn.2010 II. đạo lí ? . Ho¹t ®éng 2 nhà thơ lớn của dân tộc. Sự nghiệp văn học t¸c cña NAQ – HCM a.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : . GV HD HS t×m hiÓu quan ®iÓm s¸ng 2. Di sản văn học . thức tỉnh quần chúng.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính t¸c v¨n häc cña B¸c.GV gọi HS lên làm bài tập số 2 ( bài làm ở nhà ). Tìm hiểu bài I.Phong phú về thể loại . Tính chân thật được coi là l¹i ®a ra nh÷ng quan ®iÓm một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. TÁC GIẢ 1. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển TT2: GV hái : xh.Cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng. Viết cái gì?. tiến công trực diện kẻ thù. . vì điều này quyết định nội dung và TT3: GV gi¶i thÝch vµ chøng minh ( bæ hình thức của tác phẩm. Quan điểm sáng tác .Đa dạng về phong cách nghệ thuật a.Lớn lao về tầm vóc . T¹i sao B¸c dân tộc của văn học. ®ã ? Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc.

cổ điển mà hiện đại. Vi hành ( 1923). tính hiện đại c. ca binh lính…) . sắc sảo. b. Thơ chữ Hán HCM (1990) . xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai. lí lẽ đanh thép. truyÖn vµ kÝ. + Bộc lộ lòng yêu nước tha thiết và tinh thần tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc VN.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Truyện và kí . mỗi thể loại có những nét phong cách riêng . nghÖ thuËt cña nã ( mçi nhãm mét thÓ lo¹i) TT3: GV cho ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy.2. giọng điệu lời văn linh hoạt.TP: Pari. giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. Nhật kí chìm tàu( 1931). 3. vừa hài hước. đa dạng linh hoạt về bút pháp. giữa chất trữ tình và tính chiến đấu. Ghi lại những sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c. trí tuệ sắc sảo. Lời than vãn của bà Trưng Trắc. đa dạng. thâm thuý của phương Đông. gäi nhãm 4 nhËn xÐt.Nghệ thuật:TP đều ngắn gọn. Con người biết mùi hun khói ( 1922).Nội dung : + Vạch trần bộ mặt tàn ác.Thơ ca: Hình thức cổ thi hàm súc.TP: NKTT ( 1942. súc tích.Nội dung : Lên án tội ác của TDP. Những trò lố…( 1925).Nội dung : Bức chân dung tinh thần tự hoạ của người c/sĩ c/m ( yêu nước. .1943). hóm hỉnh của phương Tây. sau ®ã GV nhËn xÐt. bị áp bức liên hiệp lại. đồng cảm với nỗi khổ của con người…). Phong cách nghệ thuật : độc đáo. th¬ ca vµ cho biÕt néi dung. Thơ ca . bæ sung . thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén. Thơ HCM (1967). kêu gọi những người nô lệ. đoàn kết đấu tranh. C©u hái th¶o luËn cña N1.3 .2010 . có nhiều bài được viết với mục đích tuyên truyền ( Ca sợi chỉ. . TT1:GV gäi HS ®äc SGK TT2: GV chia líp thµnh 4 nhãm. hấp dẫn… . phản ánh bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng.Nghệ thuật : Các TP vcl có đặc điểm của tp văn chương. cho HS th¶o luËn . Vừa đi đường vừa kể chuyện ( 1963) … . kết hợp hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. Công nhân.Nghệ thuật : Hàm súc.Em h·y nªu tªn mét vµi t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn.Truyện và kí : nhìn chung rất hiện đại. lập luận chặt chẽ.Văn chính luận : thường ngắn gọn. giàu chất trí tuệ. . yêu thiên nhiên. bæ sung Ho¹t ®éng 5 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 10 Töôøng . Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. bằng chứng đầy sức thuyết phục.

ko ai chèi c·i ®îc . Ngày phÇn TiÓu dÉn 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình. Ngày 26-8-1945. T×m hiÓu chung ch¬ng 1. TT2: GV hái HÕt tiÕt 1 Ho¹t ®éng 1 .  Nªu nguyªn lÝ chung cña b¶n TN§L ( nªu nguyªn lÝ chung) . d©n téc ®ã H·y cho biÕt bè côc. 3. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c .§o¹n 3 : cßn l¹i : Lêi tuyªn ng«n Trung Quoác…) vµ nh÷ng tuyªn bè vÒ ý chÝ b¶o THÑL vieát nhaèm muïc ñích gì ? vÖ nÒn ®éc lËp. ®èi tîng cña b¶n TN§L. chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 11 Töôøng . . nªu 2..§o¹n 2 : ThÕ mµ .Ngày 19-8-1945. níc VNDCCH ( chøng minh cho Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nguyªn lÝ) nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. Hà Nội. GV nãi thªm : ph¶i ®îc ®éc lËp  Tè c¸o téi ¸c cña TDP vµ kh¼ng ®Þnh thùc tÕ lÞch sö lµ nh©n d©n ta TNÑL vieát cho ai ? ®· kiªn tr× ®Êu tranh vµ næi Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo dËy giµnh chÝnh quyÒn. Anh. GV nãi thªm vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña b¶n TN§L : - §o¹n 1 : Tõ ®Çu . Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. §èi tîng cña b¶n TN§L Tuyeân boá khai sinh Kh«ng chØ lµ quèc d©n ®ång bµo. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới GV híng dÉn HS t×m hiÓu Hà Nội. nöôùc VNDCCH. TT1: GV gäi HS ®äc phÇn TiÓu Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.Hoµn c¶nh ra ®êi cña TN§.... Dö luaän theá giôùi. tù do cña d©n Tuyeân boá chaám döùt téc VN ( phÇn tuyªn ng«n) cheá ñoä thöïc daân-phong kieán.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đọc bản Tuyên ngôn dÉn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào.. T¸C PHÈM : TUY£N NG¤N §éc lËp trÝ. lËp nªn Vieät Nam. vai trß cña B¸c trong lÜnh vùc v¨n I..2010 GV cho HS nªu nhËn xÐt chung vÒ vÞ II. Mó. Bè côc : 3 ®o¹n ý nghÜa sù ra ®êi cña b¶n TN§L.

tù do. tù do. ViÖc trÝch dÉn trªn cã ý nghÜa : + Tinh thÇn tr©n träng thµnh qu¶ v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i . võa mang ý nghÜa nh©n ®¹o cña TT3 : GV hái : ý nghÜa cña viÖc trÝch dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trªn ? ( GV cã thÓ cho HS th¶o luËn nhanh vÊn ®Ò nµy.B¶n TN§L cña Mü 1776 : Mäi ngêi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng . sau ®ã cho HS tr×nh bµy) TT4 : GV nãi thªm vÒ 2 b¶n TN : B¶n TN§L cña Mü nãi lªn nguyÖn väng cña c¸c d©n téc thuéc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 12 Töôøng . phaùt-xít. MÜ. ®b lµ TDP → mét cuéc tranh luËn ngÇm víi nh÷ng ®èi tîng Êy. mu cÇu hp. coi ®éc lËp. Nªu nguyªn lÝ chung cña TN§L . nguyªn lÝ mang tÝnh phæ qu¸t: TÊt c¶ mäi ngêi vµ c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng..2010 mµ cßn nh»m vµo bän ®Õ quèc Anh. quyÒn tù do vµ quyÒn mu cÇu h¹nh phóc…→ ®©y lµ luËn ®iÓm nÒn t¶ng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Cho theá giôùi thaáy roõ boä maët xaûo traù cuûa thöïc daân. B¶n TNNQ vµ DQ cña Ph¸p 1791 : Mäi ngêi tù do vµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi . b×nh ®¼ng lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña t tëng nh©n lo¹i. ñoàng thôøi baùc boû döùt khoaùt nhöõng luaän ñieäu cuûa giaëc ngoaïi xaâm muoán quay trôû laïi ñaát nöôùc ta. II. → Nªu nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ vµ còng lµ cña d©n téc ta vµo mét trong nh÷ng trµo lu t tëng cao ®Ñp võa mang tÇm vãc quèc tÕ. Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n b¶n TT1: GV ®Æt c©u hái vµ gäi HS tr¶ lêi T¹i sao më ®Çu b¶n TN§L t¸c gi¶ l¹i ®a 2 b¶n TN cña MÜ vµ Ph¸p ? TT2 :GV diÔn gi¶ng: ®©y lµ luËn ®iÓm t¹o tiÒn ®Ò cho lËp luËn sÏ nªu ë mÖnh ®Ò tiÕp theo.§äc – hiÓu 1. ®Æt 3 cuéc c/m cña nh©n lo¹i ngang b»ng nhau - Năm học 2009 . lêi bÊt hñ . quyÒn ®îc sèng.

LiÖt kª nhiÒu téi ¸c. nhÊn m¹nh téi ¸c chång chÊt . Năm học 2009 . ®b lµ vÒ chÝnh trÞ . Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét cho HS tr¶ lêi) ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ 2. ý ®Ñp >< thùc tÕ xÊu xa ( tªn x©m lîc) TT6: GV hái Trong phÇn hai. . nh©n lo¹i. tù do cña níc VN ta ? • ThÕ giíi ®· c«ng nhËn 2 b¶n TNH cña MÜ vµ Ph¸p  t«n träng chñ quyÒn VN . t¸c gi¶ ®· lËp luËn ntn ®Ó kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp. tÝnh ( GV gîi ý c¸c néi dung c¬ b¶n chiÕn ®Êu vµ t¹o ®îc søc thuyÕt phôc . l¸ cê tù do.2010 B¶n TNDQ vµ NQ cña Ph¸p : + ý thøc chiÕn ®Êu ngay trªn v¨n b¶n thµnh qu¶ cña CMDCTS ®iÓn : h×nh cña thÕ giíi . • Sö dông chiÕn thuËt lÊy gËy «ng ®Ëp lng «ng  kho¸ miÖng 2 tªn ®Õ quèc vµ chÆn ®øng ©m mu TT5: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò ®en tèi cña chóng . thuÕ m¸ …→ bän chóng ®· chµ ®¹p lªn nguyªn lÝ. Chøng minh cho nguyªn lÝ a. • Néi dung trong TN  lêi hay. b×nh ®¼ng b¸c ¸i . Tè c¸o téi ¸c cña TDP . Chóng chia 3 miÒn ®Ó trÞ.Sù hÌn nh¸t d· man cña TDP + Mïa thu 1940 P më cöa cho NhËt TT7 : GV cho HS liªn hÖ víi bµi vµo §ång D¬ng  d©n ta sèng c¶nh 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 13 Töôøng . bãc lét. ktÕ . c¨m thï . C©u v¨n ®ång d¹ng vÒ cÊu tróc. sóc tÝch nhng thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o . ngu d©n. xh  d©n ta ko cã tù do d©n chñ . b¶o hé. khñng bè c/m.Cíp níc ta >< khai ho¸.  Giäng v¨n ®anh thÐp. l¸ cê nh©n ®¹o cña tæ tiªn. gd. ®iÖp tõ “chóng” nèi tiÕp nhau liªn tôc .  §o¹n v¨n më ®Çu tuy ng¾n gän.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ®Þa B¾c Mü . ®Çu ®éc .

hïng hån.Søc m¹nh cña tinh thÇn nh©n ®¹o : gióp ngêi P. .Søc m¹nh cña tinh thÇn ®oµn kÕt . GV hái: d.NT : “ThÇn Vò ch¼ng tÇng xiÒng xÝch .Thùc d©n Ph¸p : + tho¸t li h¼n quan hÖ + xo¸ bá hÕt c¸c hiÖp íc ®· kÝ vÒ VN Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 14 Töôøng .. ko liªn minh víi ViÖt minh mµ cßn truyÒn thèng nh©n ®¹o . qua ®ã thÓ hiÖn tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng . lÝ lÏ x¸c ®¸ng.C¸ch dïng tõ ng÷ xng TT8.Ph¸p b¸n níc ta cho NhËt  níc ta thµnh thuéc ®Þa cña NhËt . GV hái: h« : gäi ngêi P lµ “hä”  ko cßn xem lµ kÎ thï  sù sö dông tinh tÕ cña t¸c Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m gi¶ . .Ph¸p ch¹y.  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc thêi víi TDP vµ víi thÕ giíi ntn ? VN . b»ng chøng x¸c thùc kh«ng thÓ chèi c·i  t¸c gi¶ ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt v« nh©n ®¹o cña TDP . NhËt hµng . th¼ng tay khñng bè VM . b.  Ng«n ng÷ s¾c s¶o.Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp Em cã nhËn xÐt g× vÒ luËn quyÒn ®éc lËp. Søc m¹nh cña nh©n d©n ta .  Sù ra ®êi cña níc VN lµ mét tÊt yÕu cña ls.Nh©n d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn tõ tay NhËt. giÕt nèt sè ®«ng tï chÝnh trÞ + Trong 5 n¨m chóng b¸n níc ta 2 lÇn cho NhËt . Sù ra ®êi cña níc VNDCCH . gîi c¶m. tù do cña d©n téc ®iÓm kÕt luËn cña b¶n TN§L? VN Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m thêi víi : . giÕt h¹i …hoµ hiÕu thùc lßng”  + 9/3/45 P quú gèi ®Çu hµng NhËt . lËp nªn níc VNDCCH . bao dung .2010 BN§C . vua B¶o §¹i TT9: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò tho¸i vÞ  lËp nªn chÕ ®é d©n chñ céng hoµ . c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TT10. ®é lîng. b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña ngêi P  khoan hång. h¬n 2tr ®ång bµo chÕt ®ãi .

kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc.vÒ néi dung . + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. .  Lêi lÏ ®anh thÐp. PhÇn tuyªn ng«n . → C¸ch hµnh v¨n vµ biÖn luËn s¾c bÐn cña ngßi bót chÝnh luËn HCM ®· thÓ hiÖn tÝnh chiÕn ®Êu cao.TN§L Lµ mét t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn mÉu mùc . ®îc ®éc lËp ( thùc tÕ) .ThÕ giíi : + C¸c níc ®ång minh võa c«ng nhËn nguyªn t¾c d©n téc b×nh ®¼ng  ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp tù do cña d©n téc VN ( ph¸p lÝ) . ®éc lËp cña d©n téc VN. chèng ph¸t xÝt  d©n téc ta (®ã) ph¶i ®îc tù do. Tæng kÕt . nh mét thøc vò khÝ tiÕn c«ng kÎ thï . + D©n téc ta ®· ®Êu tranh gan gãc chèng thùc d©n. .2010 + xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng ®Æc quyÒn .Tuyªn bè vÒ ý chÝ kiªn quyÕt b¶o vÖ quyÒn tù do. III. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. gîi c¶m Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc .  C¸ch luËn téi ( c¸ch triÓn khai luËn ®iÓm) mang søc thuyÕt phôc lín 3. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. ®éc lËp cña toµn d©n téc VN. + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . hïng hån. . cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c.Víi nh©n d©n VN: kªu gäi toµn d©n VN ®oµn kÕt chèng l¹i ©m mu cña TDP.Tuyªn bè vÒ quyÒn ®îc hëng tù do.TN§L lµ mét v¨n kiÖn ls v« gi¸. kh¼ng ®Þnh søc m¹nh vµ ý chÝ cña d©n téc ta . ®ång thêi thuyÕt phôc m¹nh mÏ thÕ giíi .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .vÒ nghÖ thuËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 15 Töôøng .

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn V. TN§L thuéc thêi hiÖn ®¹i nªn thÓ hiÖn ®óng v¨n phong v¨n chÝnh luËn D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Củng cố .TiÕt sau lµm bµi viÕt sè 1 ( NLXH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 16 Töôøng . + §CBN ra ®êi trong thêi k× v¨n häc “v¨n sö bÊt ph©n” nªn bªn c¹nh yÕu tè chÝnh luËn cßn s¸ng t¹o h×nh tîng cã søc truyÒn c¶m m¹nh mÏ. chÝnh nghÜa vµ lßng yªu níc cña cha «ng ta . ë tinh thÇn d©n chñ. cho vÒ nhµ lµm) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK . Gîi ý 2.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp 1. GV cho HS so s¸nh b¶n TN§L cña HCM víi §¹i c¸o b×nh Ng« .VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp .Chì kh¸c nhau : + TN§L vît h¬n ë tÇm vãc híng ra thÕ giíi.Sù kÕ thõa : kÕ thõa truyÒn thèng nh©n ®¹o . LÝ gi¶i v× sao b¶n TN§L tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn cã søc lay ®éng s©u s¾c hµng chôc triÖu tr¸i tim ngêi VN .NT ( nÕu kh«ng cßn thêi gian.luyện tập . tù do .

đạo lí. C.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . bình luận… . . hỡi bạn?” * Yêu cầu về kiến thức : bài viết cần đảm bảo các nd sau : . lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLXH như giải thích.HỌC I. Tài liệu tham khảo . lưu loát.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . B. Bố cục cân đối.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. bài học liên quan đến bài viết.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLXH bàn về một vấn đề tư tưởng. lập dàn ý. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 17 Töôøng .Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02 : 6 .SGK. bác bỏ. hợp lí. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLXH…). .Làm văn : 22/08/2009 : BÀI VIẾT SỐ 1 ( NLXH) A. phân tích.Giải thích thế nào là sống đẹp.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 GV ra đề cho HS Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Yêu cầu chung . I.Kiểm tra bài cũ III. cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện. Trình bày gãy gọn. so sánh.Ổn đinh lớp II.HS xem lại các kiến thức. SGV. Đề 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện pháp học tập.Nâng cao nhận thức về lí tưởng.

Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp. thức. rèn luyện của bản thân trong năm học này. biện pháp học . yêu cầu thực hành. để làm. . vận dụng kiến thức. Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh V. Năm học 2009 . để chung hạn chế.“học để biết”: là yêu cầu tiếp thu kiến .Phê phán lối sống không đẹp . Biểu điểm .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng.Các biểu hiện của sống đẹp . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng : “Học để biết.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 18 Töôøng .Điểm 5-6 : Nắm được yêu cầu đề. Song còn mắc một . lỗi .luyện tập D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Ý trình bày phải rõ ràng.Điểm 3-4 : Khả năng làm bài còn nhiều tập của mình để biết.“học để làm.2010 . học để làm. nắm kĩ năng làm bài. mắc trên 10 từng bước hoàn thiện nhân cách. để tự khẳng định mình.Điểm 7-8 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. học để chung sống. hướng rèn luyện … * Yêu cầu về kiến thức: bài viết cần đảm II. vào trọng tâm hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu.Điểm 9-10 : Bài làm đáp ứng được các bảo các nd sau : yêu cầu trên.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . . Đồng thời xác định rõ động cơ. . thấy rõ giá trị của năm học cuối cấp.Xác định phương hướng. học để chung sống. phương pháp học tập.Về kiến thức : Bài viết cần đảm bảo các nội dung sau : + Mục đích của của năm học cuối cấp + Biện pháp học tập.…”: là vài lỗi nhỏ. Bài viết không đi sống. học để tự khẳng định mình”. Củng cố .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. song khả năng khai thác còn hạn chế. Diễn đạt mắc nhiều lỗi .

nhận xét. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Hãy cho biết giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản TNĐL .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Giới thiệu bài mới IV. SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 19 Töôøng . B. quý trọng di sản của cha ông. Tiếng Việt : 25/08/2009 : GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A. . GV phát vấn. III. Tài liệu tham khảo . Lên lớp. Hãy chứng minh phong cách nghệ thuật của HCM qua bản TNĐL. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Yêu cầu cần đạt I.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02. GV cho HS thảo luận.SGK. có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng. 03 : 5. . hướng dẫn để HS rút ra nội dung .Ổn đinh lớp II.Nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .9 . đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt. SGV. C. là kết quả phấn đấu lâu dài của cha ông ta.HỌC I.Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . bổ sung. lai căng. được sự trong sáng. câu cần thiết vào các vị trí thích hợp.Từ cocoruder :có thể giữ nguyên. BT3. LUYỆN TẬP Hoạt động 2 BT1. không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác. nhưng nó ko được phép gạt bỏ. Dòng sông luận trong 7 phút. . do đó TT1.Từ file : nên chuyển dịch bằng từ tệp tin → dễ hiểu. vừa phải tiếp nhận . N4: nhận xét. Đoạn văn có Nhóm 1 làm BT1. Thuý BT1.dọc đường đi của mình . Sự trong sáng của TV còn được biểu hiện ở tính văn hoá. Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu. vừa trôi chảy.Thay cho dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm. GV cho HS thảo Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. phẩm chất GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu dung Sự trong sáng của tiếng Việt như 1. xác định lời văn ko gãy gọn. sử dụng tuỳ tiện. 2 HS trả lời → HS VD : SGK nhận xét. chữ viết. dùng từ. . Muốn đạt yêu cầu của đề. ý ko được sáng rõ. không cho phép pha tạp.những dòng nước khác.2. lịch sự của lời nói.Thay cho 2 dấu gạch ngang ở câu 2 là hai dấu xét + cùng với GV hoàn chỉnh phần ngoặc đơn. đặt ở những phương diện chủ yếu nào? câu → yêu cầu : nói và viết đúng chuẩn mực. VD : SGK 3. nội dung bài tập. N3: thể viết lại như sau: BT3. . gọi nhóm 4 nhận . 2. N2 : BT2. … BT2. . Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 20 Töôøng . ở sự tuân thủ các chuẩn mực và Sự trong sáng của TV được biểu hiện quy tắc đó (chuẩn về phát âm. vì đây là danh từ tự xưng. Dòng ngôn ngữ cũng vậy . từ chối những gì mà thời đại đem lại ( CLV) TT3: GV gọi 1 HS đại diện của mỗi * Lưu ý : có thể nhóm lên trình bày.một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc.Từ hacket : nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính → dễ hiểu.2010 Hoạt động 1 Sự trong sáng là một phẩm chất của TV. .Từ Microsoft : cần dùng. cần khôi phục lại những dấu TT2 : GV chia lớp thành 4 nhóm . 34 Vân cô em gái ngoan. Tiết 2 II. quy tắc của TV để đảm bảo sự trong sáng) TT2 : GV gọi 1. GV gọi HS đọc đề. Tính chuẩn xác được thể hiện qua cách dùng GV hướng dẫn HS luyện tập từ của HT : Kim Trọng rất mực chung tình. vì đây là tên một công ty. Trước hết bộ lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực TT1. GV hỏi : và quy tắc chung.3 SGK trang 33.

GV gọi HS đọc ngữ liệu trong SGK và rút ra các nội dung cơ bản → trình bày nội dung.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . LUYỆN TẬP BT1. bổ sung hoàn thiện yêu cầu bài tập. Năm học 2009 . Tránh lối nói thô tục. gọi HS nêu VD về các yêu cầu như : phát âm ở các vùng miền. GV hướng dẫn. . GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập TT3. có sắc thái biểu cảm ý nhị.GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK . BT2 SGK trang 44. D. Các yêu cầu của việc giữ gìn sự trong sáng của TV . BT2. TT2. chữ viết chính tả. . Câu b. tạo lập văn bản…) .Câu a ko trong sáng.Soạn bài mới : Nguyễn Đình Chiểu. “ngày Tình yêu” .Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: + ngày lễ tình nhân: tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người.Cần tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ .Không cho phép pha tạp. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . ko có văn hoá. xác định yêu cầu của đề.Đòi hỏi mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về TV ( hiểu biết về chuẩn mực và qui tắc của TV ở các phương diện phát âm. ý đẹp. gợi ý cho HS.Sử dụng lời hay.ép. “ngày Valentine”.luyện tập . TT2. chữ viết. . V. đảm bảo sự trong sáng. lai căng. GV cho HS dưới lớp nhận xét. dễ cảm nhận và lĩnh hội đối với người VN.Về nhà làm bài tập. đặt câu.2010 SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 1. 45 TT1: GV gọi HS đọc đề. song cần tiếp nhận những yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài . GV nhắc lại các yêu cầu của đề.Trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV . dùng từ. + ngày Valentine: tiếng nước ngoài .GV cho HS sưu tầm một văn bản. .d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu. dùng từ… Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập BT!. Giữ gìn sự trong sáng của TV là trách nhiệm của mỗi người VN 2. Các từ “lễ tình nhân”.c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung : Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của TV TT1.viết đúng chuẩn mực. Đô – xtôi. c. câu b.Giải thích : câu a có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ “đòi hỏi”. phân tích sự trong sáng của văn bản đó. Nói.Từ cần dùng : ngày tình yêu → rất thuần Việt. ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích). d là những câu trong sáng.xki Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 21 Töôøng . Củng cố .

Đọc văn : 29/08/2008 : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. B. từ đó thấy rõ rằng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc VN.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lôi cuốn của bài văn ko chỉ bằng các lĩ lẽ xác đáng. mà còn bằng nhiệt huyết của một con người gắn bó với TQ. đánh giá đúng đắn. NĐC đúng là một vì sao “càng nhìn càng thấy sáng”. Tài liệu tham khảo . . sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 04 : 10.Nhận thấy sức thuyết phục. giàu hình ảnh. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 22 Töôøng . ngôn từ trong sáng.SGK 12. nhân dân. NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG A.Tiếp thu được cách nhìn nhận. SGV 12.lập luận chặt chẽ.11 . biết kết hợp hài hoà giữa sự trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời đại của mình.

Tuy nhieân. gợi tìm và thuyết giảng những nội dung mới đối với học sinh .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . TT2: GV cho HS nhaän xeùt chung veà taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng. Taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng (1906. GV chủ yếu sử dụng các phương pháp phát vấn. vai troø quan troïng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø caû trong lónh vöïc vaên hoïc ngheä thuaät. ngoaïi giao. môùi meû.  Laø ngöôøi coù vò trí.Tại sao phải giữ gìn sự trong sáng của TV? . am hieåu vaø yeâu thích.Ổn đinh lớp II. söï nghieäp saùng taùc cuûa taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng theo Tieåu daãn 1 SGK. Yeâu caàu caàn ñaït Tìm hieåu chung : 2. + Laø ngöôøi coù voán soáng. • Hoaøn caûnh ra ñôøi: I. Lí do vieát : + Ñoù cuõng laø moät caùch thöùc ñeå phuïc vuï c/m + Vaên hoïc ngh thuaät laø ñòa haït ñöôïc oâng quan taâm. thảo luận. tóm tắt những ý chính → Lên lớp. thaám thía veà hieän töôïng vaên hoïc maø oâng ñeà caäp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Trình bày văn bản sưu tầm và phân tích sự trong sáng của văn bản đó? III. Tìm hiểu bài Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn Tieåu daãn TT1: GV cho HS neâu vaén taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi.2010 .Giới thiệu bài mới IV.Kiểm tra bài cũ . tænh Quaûng Ngaõi.HỌC I. Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu khaùi quaùt veà vaên baûn TT1: GV hoûi:Haõy cho bieát theå loaïi.2000): Queâ : huyeän Moä Ñöùc.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. 3. PVÑ vaãn coù nhöõng taùc phaåm quan troïng veà vaên hoïc vaø ngheä thuaät. OÂng ko phaûi laø ngöôøi chuyeân laøm lí luaän hay pheâ bình vaên hoïc. taàm nhìn vaø nhaân caùch → coù theå ñöa ra nhöõng yù kieán ñuùng ñaén. Vaên baûn • Theå loaïi: Nghò luaän veà taùc gia vaên hoïc. hcrñ cuûa vaên baûn GV noùi theâm veà hoaøn caûnh ra ñôøi ñeå HS hieåu roõ hôn - Mó – Dieäm khuûng boá taøn baïo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 23 Töôøng . Söï nghieäp chính maø oâng theo ñuoåi suoát ñôøi mình laø söï nghieäp laøm c/m trong caùc lónh vöïc chính trò. C.

GV cho HS choát laïi + Ít bieát thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. Ñoïc . Thích Quaûng Ñöùc ôû Tp. veà “nhaát laø trong luùc naøy” ? vaên. nöõ sinh Ngoïc Tuyeàn ôû Ñaø Laït töï thieâu. PVÑ neâu vaán thieäu ngoâi sao NÑC ñeà gì ? Lí do ngoâi sao NÑC chöa saùng toû: . HS-SV xuoáng ñöôøng bieåu tình. nhaát laø “trong luùc naøy”  ca ngôïi thô vaên NÑC goùp phaàn TT3: GV cho HS thaûo luaän coã vuõ chieán ñaáu  yù nghóa thôøi söï “Ngoâi sao NÑC …caùch ñaây moät traêm naêm !”→ Giôùi thieäu ngoâi sao NÑC Thaân baøi: + LÑ1: “NÑC laø 1 nhaø thô yeâu nöôùc…. quan nieäm caàm buùt) . Keát luaän: phaàn coøn laïi “Toùm laïi…cuûa daân toäc!” Khaúng ñònh NÑC laø ngoâi sao saùng. Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn II.Voùc deâ da coïp khoân löôøng thöïc hö” → Con ngöôøi vaø quan nieäm vaên chöông cuûa NÑC ( NÑC nhaø thô yeâu nöôùc. TT2. chieán cuõ.Hieåu TT1: GV hoûi :Trong phaàn 1. GV hỏi:Boá cuïc cuûa vaên baûn ?Luaän ñieåm cuûa vaên baûn? GV yeâu caàu HS duøng vieát chì gaïch döôùi nhöõng caâu ñoù trong SGK ñeå ghi nhôù. vaø hieåu LVT caàn phaûi saùng toû hôn khaù thieân leäch veà noäi dung.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . - Phong traøo ñaáu tranh chính trò dieãn ra döõ doäi: coâng nhaân ñình coâng. + LÑ2: “ Thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC … Nuùi soâng coøn gaùnh hai vai naëng neà” → Ca ngôïi thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. Thích Thanh Hueä ôû Hueá. c. - 1965: Mó leo thang ñaùnh phaù mieàn Baéc…  Phaïm Vaên Ñoàng vieát vaên baûn naøy ñeå coå vuõ hôn nöõa phong traøo ñaáu tranh chính trò aùc lieät cuûa nhaân daân caû nöôùc luùc baáy giôø TT3. HCM.2010 nhaân daân mieàn Nam baèng Nhaân kæ nieäm 75 naêm ngaøy maát nhaø Luaät 10/59: truy saùt ñaãm thô Nguyeãn Ñình Chieåu (3/7/1888 – maùu nhöõng ngöôøi khaùng 3/7/1963). Phaàn môû baøi : Giôùi môû baøi. Boá cuïc: goàm 3 phaàn: taêng cöôøng lính Mó ôû mieàn Môû baøi: Nam (55 vaïn).T/giaû ñöa ra maáy lí do Coù 2 lí do khieán ngoâi sao NÑC chöa sau: saùng toû trong baàu trôøi + Chæ bieát NÑC laø taùc giaû taùc vaên ngheä daân toäc? Vì sao phaåm Luïc Vaân Tieân. + LÑ3: “baây giôø xin noùi veà LVT…coøn vì vaên hay cuûa LVT” → Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm Luïc Vaân Tieân. Nhöõng naêm 60. noäi dung Taùc giaû nhaán maïnh ngoâi sao NÑC ñaùng leõ phaûi saùng toû. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 24 Töôøng .

thöïc hö!” nhaän xeùt. Nguyễn Đính Chiểu tham gia tích cực vào cuộc đấu GV nhaán maïnh yù caâu tranh thời đại.2010 noäi dung Con ngöôøi vaø cuûa vaên baûn. Taùc giaû goïi TT5 . chöùng. teá NSCG.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Vì sao PVÑ laïi baét ñaàu vôùi quan nieäm veà leõ laøm ngöôøi.Quan nieäm saùng taùc thô con ngöôøi: coù nghóa khí. LÑ2: Ca ngôïi thô vaên yeâu 1860? nöôùc NÑC . phaàn naøy baèng vieäc taùi “vaên töùc laø ngöôøi. sức mạnh của văn chương chân cuûa PVÑ. vöôït leân caûnh ngoä rieâng coå vuõ nhaân daân Nam Boä chieán ñaáu. cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống vaên theå hieän loøng tri aân TDP → giá trị.Theo quan ñieåm cuûa PVÑ. 2 nhoùm nhaän xeùt) a. con maét chuùng ta GV chia hs thaønh 4 nhoùm phaûi chaêm chuù nhìn thì môùi thaáy! ( 2 nhoùm theå hieän noäi 2. Phaàn thaân baøi: dung. trình bày. Cuoäc ñôøi. leân aùn phi nghóa → thoáng nhaát . nhaát laø ñoaïn so saùnh vôùi Bình Ngoâ ñaïi Tác phẩm của caùo. nhöõng caùi chöa neân moät nhaø vaên lôùn? töøng coù trong tp tröôùc ñoù”: Hình töôïng trung taâm trong baøi Vaên teá NSCG : ngöôøi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 25 Töôøng . khí tieát cao vaên cuûa NÑC? Daãn ñeïp. . saùng khaùc thöôøng. quan nieäm saùng taùc thô  Vaên thô NÑC – nhöõng vì sao coù aùnh vaên cuûa NÑC ( 5 phuùt). phaán ñaáu hi sinh vì nghóa lôùn.GV hoûi: nghóa. vaên thô phaûi laø hieän laïi hoaøn caûnh ls vuõ khí chieán ñaáu. nöôùc ta trong “suoát 20  Veû ñeïp cuûa taùc giaû. naêm trôøi” sau thôøi ñieåm b.GV dieãn giaûng cho HS nhöõng saùng taùc cuûa NÑC laø taám ñeå thaáy ñöôïc söï ñaùnh göông phaûn chieáu moät thôøi ñaïi giaù cao yù nghóa cuûa Vaên khoå nhuïc nhöng vó ñaïi.Con ngöôøi NÑC? Daãn NÑC: chöùng. “Voùc deâ da coïp khoân löôøng GV cho HS thảo luận.Vì sao trong phaàn lôùn PVÑ ñaõ ñaët saùng taùc ñoù. LÑ1: Con ngöôøi vaø quan Caâu hoûi: nieäm saùng taùc thô vaên cuûa . PVÑ laïi caùc taùc phaåm cuûa NÑC treân caùi neàn nhaán maïnh ñeán baøi cuûa hoaøn caûnh ls luùc baáy giôø ( cuoäc VTNSVG ? k/ chieán choáng Phaùp). Quan ñieåm thô vaên: duøng ngoøi buùt ca ngôïi chính TT4. Chuù yù caùc cuïm töø: “Kieán nghóa baát vi voâ doõng daõ!”. . chính. nhöõng yeáu toá gì laø quan -Vaên chöông ñoùng goùp cho c/ ñôøi baèng troïng nhaát trong vieäc laøm nhöõng caùi ñoäc ñaùo.

Theo PVÑ. ñaâu laø nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho truyeän LVT coù theå trôû thaønh tp lôùn nhaát cuûa NÑC vaø raát ñöôïc phoå bieán ôû daân gian? . deã nhôù. Maëc duø caùch saép xeáp chung veà vaên baûn caùc luaän ñieåm khoâng theo traät töï Giaù trò cô baûn cuûa baøi thôøi gian nhöng caùch nghò luaän vöøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 26 Töôøng . giàu tình cảm của NĐC) . caùch laäp luaän thöôøng ñöôïc goïi laø ñoøn baåy.Anh (chò) hoïc taäp ñöôïc gì veà quan ñieåm ñaùnh giaù taùc phaåm vaø veà caùch laäp luaän cuûa taùc giaû baøi vaên? . deã hieåu. nhöõng ñaïo ñöùc ñnaùg quyù troïng ôû ñôøi. - TT7. Baùc boû quan ñieåm thieân leäch veà ngheä thuaät: laø truyeän keå. GV cho HS tìm hieåu naâng leân) vaø nhaän xeùt phaàn Keát  Khaúng ñònh ñaây laø baûn tröôøng ca baøi haáp daãn maø nhaân daân mieàn Nam say söa caû noäi dung vaø ngheä thuaät. noâm na. ôû thôøi ñaïi chuùng ta coù phaàn loãi thôøi. GV cho HS nhaän xeùt veà caùch toå chöùc saép xeáp luaän ñieåm trong phaàn Thaân baøi.ø ngoâi saùng trong Hoaït ñoäng 3 vaên ngheä daân toäc. TT6: GV hoûi . c.  PVÑ ñaõ giuùp ngöôøi ñoïc thaáu hieåu nhöõng giaù trò khieán cho NÑC trôû thaønh ngoâi sao caøng nhìn caøng thaáy saùng.  Caùc luaän ñieåm xoay quanh vaán ñeà chuû choát : NÑ. hình aûnh? → GV choát laïi noäi dung. Ngöôøi laäp luaän baét ñaàu baèng söï haï xuoáng nhöng laø ñeå TT8. traân troïng ngöôøi xöa. lieân quan ñeán GV cho HS ñaùnh giaù nhan ñeà.Taùc giaû ñaõ baøn luaän ntn veà nhöõng ñieàu maø nhieàu ngöôøi cho laø haïn cheá cuûa tp naøy? . truyeän noùi. ñieàu kieän muø loaø khoâng theå söûa baûn thaûo. LÑ3: Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm LVT Phaân tích caùi hay veà noäi dung: Ca ngôïi neùt ñeïp cuûa nhöõng nhaân vaät chính nghóa. choát chất của văn chương là sáng tạo → đóng góp của laïi noäi dung. laïi theâm chöa tìm ra nguyeân baûn. Tuy ko phuû nhaän nhöõng giaù trò luaân lí maø NÑC ca ngôïi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 nghóa só xuaát thaân töø noâng daân → trong vaên chöông tröôùc ñoù chöa coù → nhaán maïnh giaù trò baøi VTNSCG → bản GV cho HS nhaän xeùt.PVÑ ñaõ ko vieát veà NÑC vôùi noãi tieác thöông cuûa moät ngöôøi hoaøi coå. một tâm hồn nhiệt huyết ( ngòi bút thể hiện cho tấm lòng trung nghĩa. Taùc giaû luoân nhìn ngöôøi xöa töø hoâm nay ( nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX)→ thoâng caûm.Văn thơ của NĐC chứng minh cho một tâm hồn lớn. NĐC. ca ngôïi nhöõng con ngöôøi trung nghóa. caùch söû duïng töø ngöõ. ( laäp luaän baùc boû.

kính phuïc vaø töï haøo veà cuï Ñoà Chieåu. Nhaán maïnh ñôøi soáng vaø söï nghieäp NÑC laø taám göông saùng neâu cao ñòa vò vaø taùc duïng cuûa vaên hoïc ngheä thuaät.Cho HS phaùt bieåu caûm töôûng. tình caûm chaân thaønh. cuûng coá: .2010 vaên nghò luaän naøy laø gì ? xaùc ñaùng. luaän ñieåm roõ raøng. Giuùp ngöôøi ñoïc theâm hieåu. neâu cao söù maïng cuûa ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa tö töôûng. nhaän thöùc cuûa mình veà cuï Ñoà Chieåu. Phaàn keát baøi: Khaúng ñònh moät laàn nöõa NÑC laø nhaø thô lôùn. III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 27 Töôøng .GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK . ngoân töø ñaëc saéc → caùch trình baøy luaän ñieåm coù söùc loâi cuoán maïnh meõ. vôùi nhieàu hình aûnh. caùch laäp luaän saùng suûa. Toång keát ( Ñaùnh giaù chung veà vaên baûn) Noäi dung saâu saéc. 4. thieát tha. Luyeän taäp. 3. coù söùc thuyeát phuïc cao. chaët cheõ. veà “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” veà “Luïc Vaân Tieân” vaø veà caùch xaây döïng vaên baûn nghò luaän cuûa Phaïm Vaên Ñoàng. laø ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä daân toäc. Boá cuïc chaët cheõ. 3. traân troïng. Taïo söùc coå vuõ maïnh meõ cuoäc ñaáu tranh chính trò luùc baáy giôø ôû mieàn Nam vaø treân caû nöôùc. Daën doø chuaån bò baøi hoïc sau: Hoïc baøi theo daøn yù ñaõ ghi vaø ñöa ra nhöõng ví duï minh hoïa cuï theå. vöøa xuùc ñoäng.

sách giáo viên bản thiết kế.Sách giáo khoa.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .. đưa dẫn chứng. B. hình ảnh . sử dụng từ ngữ.Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận. .2010 Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ Nguyễn Đình Thi A.Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: .. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 28 Töôøng . để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành: . phiếu thảo luận .

Thấy được tài năng vẽ chân dung bằng ngôn ngữ rất tài hoa của X. gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thi ca ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI X. 1. 2. hoàn thiện Hoạt động 4: IV. lí luận gắn với thực tiễn. yêu cầu các sống động. Nếu thiếu. chọn nhóm thảo luận trong. Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động của GV Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 I . Đặc trưng cơ bản nhất của thơ: GV hướng dẫn hS tìm hiểu phần I.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Xvai -gơ A. Tiến trình lên lớp. trả lời câu hỏi. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 29 Töôøng .tình cảm thơ + Phải có hình ảnh. Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu GV hướng dẫn HS phần III. GV tổng hợp các + Phải có nhịp điệu ( bên ngoài và bên phiếu thảo luận.hình ảnh + Phải gắn với tư tưởng . C. TT1: Đặt câu hỏi TT2:Củng cố. gợi tìm . tính chất khoa học đúng đắn.gơ. hoàn thiện bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự.Việc nêu lên những vấn đề đặc trưng bản chất TT1: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi 5 (SGK) của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc TT2: Củng cố. Giới thiệu bài mới.hình ảnh GV hướng dẫn HS phần II . GV bổ sung. + Rung động thơ: là khi tâm hồn ra khỏi trạng TT2: Thế nào là “rung động thơ” và thái bình thường do có sự va chạm với thế giới “làm thơ”? bên ngoài và bật lên những tình ý mới mẻ. TT1: Phát phiếu thảo luận.Phong cách: Chính luận . Những đặc điểm của ngôn ngữ .Thấy được những nét chính về tính cách và số phận của Đôtx . . quá trình ra đời của 1 bài thơ .Những thơ: Gồm đặc điểm của ngôn ngữ . kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận nhóm ( 6 nhóm). GV đưa dẫn chứng ) Hoạt động 3 III.2010 Tổ chức tiết dạy theo hướng kết hợp các phương pháp đọc hiểu.Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là thể hiện tâm Đặc trưng cơ bản nhất của thơ và hồn con người.( Vừa là hình ảnh thực. Những luận: nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu .trữ tình. các yếu tố ngôn ngữ và tâm hồn) tốt nhất trình bày trước lớp. Xvai . cảm xúc thành thực) TT2: Sau 7 phút. mới lạ về sự vật vừa chứa đựng nhóm thảo luận. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh . + Làm thơ: là thể hiện những rung động của tâm hồn con người bằng lời nói (hoặc chữ viết ) Hoạt động 2: II.Quá trình ra đời của một bài thơ: Rung động TT1: Yêu cầu hs chú ý 3 đoạn đầu của thơ -> Làm thơ bài trích để trả lời câu hỏi 1 (SGK). nghị luận kết luận. (Nếu có thời gian. hợp với yếu tố tùy bút. Giá trị của bài tiểu luận: GV cho HS nhận xét về giá trị bài TL .

phân tích tính cách + Số phận vùi dập thiên tài nhưng thiên tài tự cứu vãn mâu thuẫn bằng lao động và tự đốt cháy trong lao động ( Lao Hs thảo luận. Giới thiệu bài mới : 3. mang lại cho đất nước sự hòa giải .. HS đọc và phát hiện vấn đề theo 2. Hoạt động của GV v à HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs I. Hướng dẫn đọc thêm .Chân dung Đô-xtôi-ép-xki : một tinh cách mâu thuẫn và một số phận ngang trái . Gv hỏi: + Trước cửa tò vò của ngân hàng . ông đứng chờ ngày . ẩn dụ : cấu trúc câu . khát vọng cao cả . sách giáo viên. b. thảo luận bệnh thần kinh N1 tìm hiểu. dân tộc mình (sứ giả của xứ sở .… chủ yếu là hướng dẫn. Đôtx đã tỏa sáng cho vinh quang của Tổ quốc và dân tộc. trong văn xuôi chứng tỏ tấm lòng kính trọng của Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 30 Töôøng . thiết kế bài dạy .So sánh. khái quát vấn đề động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông ) + Chịu hàng thế kỉ dằn vặt để chắt lọc nên những vinh quang cho Tổ quốc . gợi mở cho HS D.lại ngày. ép-xki có những nét gì đặc biệt ? + Là người khách chuyên cần của hiệu cầm đồ -Nét chung của chân dung + Làm việc suốt đêm trong cơn đau đẻ của vợ -Nét cụ thể + Sống giữa giống người chấy rận + Bệnh tật . . Tính cách mâu thuẫn : + Tình cảm mãnh liệt trong cơ thể yếu đuối của con TT3: GV chia nhóm. thảo luận.2010 B..Nghệ thuật viết chân dung văn học : gợi ý của Gv. hình ảnh so sánh ẩn dụ có tính hệ thống . hoàn cảnh . một số tài liệu liên quan đến Đôtx. .. tính cách . Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành .hiểu văn bản : tóm tắt văn bản 1.Cho biết chân dung của Đô-xtôi.Sách giáo khoa..  Những yếu tố biểu hiện đẩy nhân vật vào chỗ tận cùng của nghiệt ngã đầy bi kịch .. kiềm chế lần cuối sự cuồng nhiệt của các mâu thuẫn thời đại )  Nơi tận cùng của bế tắc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Bút pháp vẽ chân dung văn học : Gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn  Thể loại đứng ở ngã ba : Tiểu sử -tiểu thuyết -chân dung văn học GV cho HS nhận xét chung về bút Ngòi bút viết chân dung rất tài hoa giàu chất thơ pháp của nhà văn . phân tích số phận + Phải tìm đến những cơ hội“thấp hèn” để cho tròn nghiệt ngã . Kiểm tra bài cũ : 2.Sử dụng phương pháp phát vấn. Số phận nghiệt ngã : TT2. N2 tìm hiểu. TT1 : GV gọi 1 hs tóm tắt a.. Tiến trình tổ chức dạy học : 1. .Đối lập : cấu trúc câu . Đọc.

. Hướng dẫn học sinh đọc vài đoạn và phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc .. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Soạn bài : Nghị luận về một hiên tượng đời sống Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 31 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .yếu tố nghệ thuật nào có tính hỗ trợ đắc lực ? Chân dung con người hiện ra trên cái nền như thế nào ? II. Trong VB yếu tố nghệ thuật nào có tính chất chủ đạo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang của ông : sự đoàn kết của tất cả những người Nga .3. +.4. + Sự hứng khởi thật không giới hạn .Về nhà học bài .2010 X. V.Nhận xét về tài năng viết chân dung văn học của Xvaigơ D.. Củng cố . Luyện tập : Tìm những câu văn chứng tỏ sức hút của nhân vật với Hoạt động 3 GV hướng dẫn hs về nhà thực tác giả và với cả nước Nga + Với sự thành kính xuất thần.. mệnh thiêng liêng của sự hòa giải nước Nga.Xvai-gơ dành cho Đô-xtôi-ép-xkithật lớn lao biết chừng nào.một vòng hào quang chói lọi bao quanh cái của người bị hành khổ này .luyện tập .Giá trị của bài tiểu luận: . Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu các câu 2.ông báo trước sứ hiện luyện tập .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 04 : 12 - Làm văn : 15/09/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống. Có ý thức, biết nêu ý kiến đúng đắn trước những hiện tượng đời sống. Rèn kĩ năng làm văn nghị luận . B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: SGK, SGV, bài soạn, phiếu học tập, bảng phụ. - Gợi mở, hướng dẫn học sinh trả lởi câu hỏi, thảo luận, từ đó rút ra cách làm một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Ổn định: II.Kiểm tra bài cũ - Nêu các luận điểm chính của bài NĐC ngôi sao sáng…………. - Nêu giá trị của bài Tiểu luận : Mấy ý nghĩ về thơ - Nghệ thuật viết chân dung văn học của Xvaigơ ? III.Giới thiệu bài mới IV.Tìm hiểu bài: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Khái niệm: GV hướng dẫnHS tìm hiểu khái 1. Thế nào là hiện tượng đời sống? niệm - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao GV : lấy ví dụ SGK phân tích để HS chuyện xảy ra. Có hiện tượng tốt, có hiện tượng hiểu khái niệm xấu.  Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con người đều là hiện tượng đời sống. GV : Có phải mọi hiện tượng xảy ra đều đáng bàn luận? - Chỉ những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh HS : Xác định: - không hưởng đến phần lớn mọi người trong xã hội mới là GV : Hãy nêu lên một số hiện tượng, vấn đề nghị luận. sự kiện đời sống nổi bật ở địa A. -

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
32

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
phương? HS : Nêu và đưa ra nhận xét khái quát. GV : Thế nào là nghị luận? HS : Dựa vào hiểu biết và những bài đã học trình bày. GV : bổ sung, khái quát. GV : So sánh sự giống và khác nhau giữa nghị luận về một hiện tượng đời sống với những kiểu nghị luận đã học? Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài. GV : Đưa ra một hiện tượng đời sống và yêu cầu HS bàn luận. VD :Cách xưng hô của học sinh hiện nay. Gọi một số HS trình bày. GV: nhận xét , dánh giá. Từ đó nêu những yêu cầu khi làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. SH: Dựa vào ví dụ ở phần 2 dể rút ra các bước cơ bản khi làm bài.

Năm học 2009 - 2010

2.Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống? - Là sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội. II.Yêu cầu: 1. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tượng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. 2. Qua hiện tượng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ . . . Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. 3. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng. 4. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. III.Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. 1.Tìm hiểu đề: *Nội dung tìm hiểu đề. Trước khi tìm hiểu đề cần: + Đọc kỹ đề bài. + Gạch chân các từ quan trọng + Ngăn vế (nếu có) *Tìm hiểu đề: - Thể loại, các thao tác làm văn - Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào) -. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài 2.Lập dàn ý: * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận. * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. * Kết bài : Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống. 3.Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập BT1. Câu a. - Hiện tượng: Nhiều thanh niên, hs VN du học nước

GV : Nêu những bước cơ bản khi làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống? HS : Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập TT1. Làm BT1

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
33

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
GV cho HS thảo luận BT1 GV chia lớp thành 4 nhóm - Nhóm 1 câu a - Nhóm 2 câu b - Nhóm 3 câu c - Nhóm 4 câu d và nhận xét. Sau 5 phút, GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày . GV cho Hs nhóm 4 nhận xét, bổ sung

Năm học 2009 - 2010
ngoài lười nhác, dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xd đất nước → Nêu và phê phán hiện tượng - Hiện tượng ấy xảy ra từ những năm đầu ( khoảng năm 1925) thế kỉ XX. - Mở rộng : Trong xã hội ta ngày nay hiện tượng ấy vẫn tồn tại. Chúng ta không thể sống dựa vào đồng tiền của người khác mà phải tự vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Lời của Bác gần một thế kỉ vẫn có nhiều ý nghĩa. Câu b. - Thao tác lập luận phân tích : thanh niên du học mải chơi bời, thanh niên trong nước ko làm gì cả, họ sống già cỗi, thiếu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai của đất nước… - Thao tác lập luận so sánh: nêu lên hiện tượng thanh niên, sinh viên Trung Hoa du học chăm chỉ, cần cù… - Thao tác lập luận bác bỏ: Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ ko làm gì cả. Câu c. Nghệ thuật diễn đạt văn bản: dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu trần thuật, câu hỏi “Thế thì thanh niên của ta đang làm gì?”, câu cảm thán ( trực tiếp bày tỏ nỗi lo âu chính đáng “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” Câu d. Rút ra bài học cho bản thân: xác định lý tưởng, cách sống; mục đích, thái độ học tập đúng đắn. BT2. Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Karaoke và Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay? Lập dàn ý * Lưu ý : Tích hợp bảo vệ môi trường - Ô nhiễm âm thanh, mất trật tự công cộng, tình trạng nhiễu loạn thông tin, ô nhiễm thông tin,…

Câu d. HS tự trả lời TT2. Làm BT2. GV gợi ý, HS tự làm GV gọi 2 em HS đọc bài làm, cho HS trong lớp nhận xét. TT3. GV giáo dục bảo vệ môi trường cho HS . GV cho HS liên hệ với thực tế. Cụ thể trên địa bàn quận Liên Chiểu ( đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, Ngô Văn Sở,…)

V. Củng cố - luyện tập Bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
34

Töôøng

14 .Về nhà học bài và làm bài tập .Hãy cho biết cách thức và yêu cầu làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống? III.Biết vận dụng các kiến thức về phong cách ngôn ngữ khoa học vào đọc . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . làm việc theo nhóm. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C. Phương tiện thực hiện +Sách GK. Tiến trình lên lớp I.hiểu văn bản và làm văn B. .Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học. D.Tiếng Việt : 17/09/2009 : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC A. Ổn định lớp II.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.Soạn bài : Phong cách ngôn ngữ khoa học Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 13. Mục tiêu bài học Giúp học sinh .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . trả lời các câu hỏi. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 35 Töôøng .2010 D.Kiểm tra bài cũ: . trao đổi thảo luận. Giới thiệu bài mới IV.

ko dùng câu đặc biệt. cấu tạo còn sử dụng những hệ thống ký hiệu khoa học đoạn văn và văn bản 3 VD: m . GV hỏi : phong cách nnkh có mấy đặc CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC trưng cơ bản ? TT2.2010 I.Câu có nghĩa bị động và câu có từ “là” được sử ít bộc lộ sắc thái cảm xúc. GV giải thích về 3 loại văn bản khoa học TT4..Thường dùng các kiểu câu có chủ ngữ không 3.Về ngữ âm: tuân theo những yêu cầu phổ biến phương tiện ngôn ngữ. tiêu biểu là trong các văn bản khoa học. phi cá thể xác định hoặc khuyết chủ ngữ. không sử dụng các từ ngữ địa phương. các thuật ngữ về phát âm. biệt ngữ lôgic.Câu văn trong văn bản này là một đơn dùng được vị thông tin. GHI NHỚ *Về biện pháp tu từ: ( sgk trang 76) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 36 Töôøng . tạo nên sức thu hút người nghe khoa học. Tính khái quát. đơn vị phán đoán lôgic. GV yêu cầu học sinh cho các ví dụ thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học . các .. ( khác với PCNNSH. văn bản phải liên *Về kiểu câu kết chặt chẽ và mạch lạc.Từ ngữ mang sắc thái biểu cảm trung hòa . ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG TT1. Tính khách quan. VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1. câu văn. Tính lí trí. riêng buộc người dùng phải hiểu chính xác mới . chặt chẽ. văn bản khoa học Thể hiện trong từ ngữ.Về chữ viết: Ngoài những đặc điểm của chuẩn 2. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính : + Các văn bản khoa học chuyên sâu + Các văn bản khoa học giáo khoa + Các văn bản khoa học phổ cập 2.Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học. . định dụng những biểu đạt mang tính cá nhân nghĩa. .Ngôn ngữ khoa học ( dù ở dạng nào) Hoạt động 2 cũng đều có đặc trưng cơ bản của GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần II phong cách ngôn ngữ khoa học II. . chữ viết: Biểu hiện ở nội dung khoa học. hạn chế sử dụng thường xuyên khi đánh giá. GV cho HS làm việc với văn bản TT2. ở kết cấu của văn bản .Cấu tạo đoạn văn. . . Từ ngữ.Ngôn ngữ khoa học tồn tại ở 2 dạng : Nói và viết . kg. Ngôn ngữ khoa học . câu văn có màu sắc trung hoà. PCNNNT) . Câu văn yêu cầu chính xác. trừu tượng *Về ngữ âm. chỉ được dùng với một .Mỗi ngành khoa học có hệ thống thuật ngữ nghĩa.Từ ngữ được dùng phần lớn là từ ngữ *Về từ ngữ: thông thường.Dùng các kiểu câu phức có đầy đủ các cặp quan hệ hô ứng III. GV hỏi : Thế nào là ngôn ngữ khoa học? Năm học 2009 . lôgic chính tả tiếng Việt nói chung.Văn bản khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung. nhận xét. GV giảng thêm cho HS về các nội dung sau: 1. H2O . ko dùng xã hội phép tu từ cú pháp.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần I TT1. . TT3.

. ko lệch về bên nào . một chuyên ngành trong Khoa học văn học.. Làm bài tập 2 GV gọi HS đọc đề và gọi HS trả lời GV nhận xét.Văn bản khoa học phổ cập có sử dụng các biện pháp tu từ như: ẩn dụ.→ có phần trừu tượng. với những quy định chặt chẽ. Khoa học văn học bao gồm các chuyên ngành : Văn học đại cương ( LLVH). GV gợi ý cho HS tự làm IV. nhân hóa. c.Nhóm 1: câu a. BT4. phản ánh hiện thực.Nhóm 2: câu b . người vượn.. sơ đồ. không khí và đất).2010 TT3. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS luyện tập : BT1. . TT2. Văn bản đó thuộc ngành Khoa học văn học. Làm bài tập 1 GV chia lớp thành 4 nhóm .Ngoài cách trình bày thông thường còn có các bảng biểu.. và tưhờng xuất hiện những chú thích.. mảnh tước. Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS chỉ ra các thuật ngữ khoa học trong đoạn văn và phân tích tính lí trí. 2. b.Thuật ngữ khoa học : chủ đề. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 37 Töôøng . hạch đá. Thi pháp học. tác phẩm. mô hình . Luận cứ đều là các cứ liệu thực tế. so sánh *Về bố cục. lô gích .. VD: Từ “đoạn thẳng” trong ngôn ngữ thông thường được hiểu là đoạn không cong queo. bổ sung cho hoàn chỉnh. di chỉ. kết cấu phục vụ cho các luận điểm lớn. Lịch sử văn học.Các thuật ngữ khoa học: Khảo cổ. bổ sung Năm học 2009 . a.Tính lí trí.Hệ thống đề mục : từ khái quát đến cụ thể ( diễn dịch) . BT2. trình bày: . LUYỆN TẬP BT1. .3 SGK trang 76 TT1. Phê bình văn học. rìu tay. bố cục phải chặt chẽ.Nhóm 3: câu c ..Nhóm 4: nhận xét Nhóm thảo luận 5 phút. Đặc điểm dễ nhận thấy : .. câu sau nêu luận cứ. lí trí. Văn bản trình bày những nội dung khoa học: Khoa học văn học – chính xác hơn là khoa học lịch sử văn học ( Văn học sử). công cụ đá. Đoạn văn có lập luận và kết cấu diễn dịch.Cách trình bày. Trong toán học được hiểu là đoạn ngắn nhất nối 2 điểm AB Các thuật ngữ còn lại HS tự làm BT3. lôgic của đoạn văn thể hiện rõ nhất ở lập luận : câu đầu nêu luận điểm khái quát. sau đó cử đại diện trình bày → GV cho các thành viên nhóm 4 nhận xét. hình ảnh. Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường sống ( nước. lôgic GV nhận xét TT4.Văn bản khoa học chuyên sâu và giáo khoa không sử dụng các biện pháp tu từ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . .. gãy khúc.

luyện tập .Làm bài tập : Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về giá trị của việc Hiến máu nhân đạo. Kết hợp trong các bài tập rèn luyện kĩ năng. Củng cố . .GV gọi HS đọc lại phần ghi nhớ .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Làm văn : 24/09/2009 : TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1 A.Tiết sau trả bài số 1 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 15.Về nhà học bài .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một tư tưởng. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 38 Töôøng .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .2010 * Lưu ý : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ( các thuật ngữ khoa học môi trường và các văn bản phổ biến khoa học môi trường. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau. V.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn - Năm học 2009 .Tiếp tục luyện tập ( nếu còn thời gian) D. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . đạo lý.

nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . cho hs phân tích.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . lập dàn ý.Kiểm tra bài cũ III.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một tư tưởng.Ổn đinh lớp II.HỌC I. lập ý.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . cảm nghĩ của bản thân.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 39 Töôøng . đạo lí. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . C.GV : Đề + đáp án.2010 B.

2. III. đạo lí) 2. Về nội dung : . sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn b. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT 1.… biết.GV gợi ý cho hs về yêu cầu .GV cho hs dưới lớp nhận xét. rút ra bài học nhận thức (đề 2) Đề 2: . Kết bài : TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý Nêu ý nghĩa.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích pháp học tập.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. Nhận xét chung a. . học để làm. “học để + Giải thích k/n “học” làm”… + Mục đích của việc học : Học để + Chứng minh. HS thảo luận. các bài phóng sự … II.… . CM. bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận. luận về một tư tưởng. Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận .Giải thích vấn đề cần bàn luận . Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đề của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .KB : mỗi học sinh phải xác định phương hướng. BL…) hoàn chỉnh .MB : Giới thiệu mục đích học tập do UNESCO trong phần lập dàn ý đề xướng TB: .HS nắm được yêu cầu của đề Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học . học để chung sống. bổ sung cho 1. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ trình bày GV cho hs nhận xét. biện pháp học tập cho riêng mình. 3.LẬP DÀN Ý Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ( cách làm bài nghị 1. học để tự khẳng định mình”.Thể loại : NLXH (GT. bổ sung cho hoàn chỉnh . nội dung.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích các khái niệm “học để biết”.Thân bài : . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập tư liệu của đề ? do UNESCO đề xướng : “Học để biết. PT. hỡi bạn?” GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. .Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trong các tác phẩm văn học. bình luận. sau 5 phút GV gọi hs I. Về hành văn Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 40 .Phân tích những mặt đúng.Nội dung : Theo yêu cầu từng đề 3.Kiến thức còn hạn chế .

nan A. B. không ai có thể giữ thái độ im lặng cũng như sự phân biệt đối xử với những người đang sống chung cùng HIV/AIDS. vở soạn. Củng cố .. HS: sgk. bởi mối quan tâm. sgv. C.CHUẨN BỊ BÀI MỚI RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :6 : 16. MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs thấy rõ: .Cách thức: Nêu vấn đề. tầm suy nghĩ sâu rộng. lo lắng cho vận mệnh của loài người và bởi cách diễn đạt vừa trang trọng.2010 D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. .luyện tập Năm học 2009 . . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . 1-12-2003 Cô-phi An . thiết kế bài học.Đọc văn ( văn bản nhật dụng) : 25/9/2009 : THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS.Phương tiện: GV: Sgk. gợi mở. rộng lớn hơn. thảo luận.Khi đại dịch ấy còn hoành hành trên thế giới. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . tìm kiếm tư liệu về đại dịch HIV/AIDS. Kiểm tra bài cũ: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 41 Töôøng . II.. đang đặt ra trước mắt mỗi chính phủ và mỗi người dân trên thế giới..Bản thông điệp nói về một vấn đề cụ thể. 17 .Sức thuyết phục mạnh mẽ của bài văn được tạo nên bởi tầm quan sát. nhưng có sức gợi suy nghĩ đến nhiều điều sâu xa. tư liệu về tác phẩm và đại dịch HIV/AIDS.. cô đúc. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm.Tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm hoạ HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi quốc gia và mỗi con người. Ổn định lớp. tranh ảnh. . TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC I. .

.phi An. nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia. IV. . công ty.Theo mục tiêu đề ra cho năm 2005. cho ví dụ. lao và sốt rét đã được thông qua. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .AIDS là đại dịch nguy hiểm.Tình hình. .ben Hoà bình năm TT3: Hs đọc văn bản và tìm hiểu hoàn 2001. Tác giả: TT1:GV cho hs tóm tắt về tác giả . đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông nêu ra sau đó. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: I. a. nhiều nhóm từ thiện đã chung tay vào ứng phó với đại dịch này . một nước cộng hòa thuộc châu Phi.Các tổ chức.Được trao giải thưởng Nô. bố cục. không phải là một . Phần 1: Từ đầu → năm 2005: Thực trạng đại dịch AIDS (đại dịch nguy hiểm) Phần 2: Tiếp theo → cái chết: Phê phán thái độ phân biệt đối xử.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn III.Ngân sách dành cho phòng chống HIV tăng lên đáng kể. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Cô phi an nan viết gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi. chúng ta đã bị chậm ( Lẽ ra….2010 Hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học. Năm học 2009 . Song những hành động ấy vẫn quá ít Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 42 Töôøng .Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS. văn bản nhật dụng.1938 tại Gan TT2: GV giói thiệu cho hs đây là một na. nhiều nước vào cuộc với tinh thần cao. và lẽ ra…)  Nhiều tổ chức.Ông là người châu Phi da đen đầu tiên được thể loại văn học.hiểu văn bản TT1:GV chia lớp thành bốn nhóm thảo luận các vấn đề. 1-12-2003 3. có ý nghĩa nhiệm chức vụ này 2 nhiệm kì (1/1997 đến thời sự.nan sinh ngày 8. .4. Nhóm 1: Bản thông điệp nêu lên vấn đề g? Trình bày những hiểu biết của em về HIV/AIDS? Vì sao HIV/AIDS được gọi là đại dịch.Cô. .Các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS. . II. 1. Đọc . Bố cục:3 phần.Tiêu chí nội dung đề bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc và đảm tài là những vấn đề lớn lao.hiểu 1. liên quan đến cả cộng đồng để 1/2007) hướng hs vào phần đọc-hiểu văn bản. Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài. cảnh ra đời.Theo em văn bản này được chia thành mấy phần? Nội dung? 2.Tìm hiểu chung GV hướng dẫn hs tìm hiểu Tiểu dẫn. kì thị. lẽ ra…. là hiểm hoạ cho đời sống của dân tộc và nhân loại? Tình hình phòng chống đại dịch này ở địa phương em? Nhóm 2: Tác giả đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực.

trình bày. Em nhận xét gì về những câu văn ở cuối văn bản? TT2 :Các nhóm cử đại diện nhóm lên 3.Nội dung của thông điệp : .HIV/ AIDS là nạn đại dịch gây tỉ lệ tử vong cao. rành mạch. cuộc chiến đấu chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính bạn. V. trở thành hiểm hoạ cho đời sống nhân loại. luận cứ hợp lí. lại: . tốc độ lây lan nhanh và chưa tìm ra thuốc đặc hiệu điều trị.Luyện tập 1. .2010 so với yêu cầu thực tế.ran đến Không nên phân biệt kì thị. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết bài học III. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 43 Töôøng . tưởng đứng ngoài.  Kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS.Tuổi thọ người dân bị giảm sút. cách diễn đạt vừa trang trọng. kì thị. Phê phán thái độ kì thị. . . 2.Bệnh dịch đang lan rộng nhanh đặc biệt là khu Nhóm 3:Vì sao tác giả khẳng định vực Đông Âu. rõ ràng. GV nhận xé. không ảo tưởng đứng ngoài cuộc ( dựng lên bức rào ngăn cách Nhóm 4:Trước hiểm hoạ của AIDS.Cùng tôi đánh đổ các thành luỹ của sự im lạng. b. Không nên phân biệt. im lặng là đồng  AIDS là đại dịch là hiểm hoạ cho đời sống nghĩa với cái chết? của dân tộc và nhân loại. Củng cố .Lời kêu gọi. tốc độ lây lan đáng báo động ở phụ nữ. kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này. . giữa “chúng ta” và “họ”). .AIDS đại dịch. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm → có sức lôi cuốn cao.Mỗi phút đồng hồ có 10 người bị nhiễm HIV. không ảo Thái Bình Dương. Tổng kết. xứng đáng với cương vị của một người đang gánh vác trọng trách Tổng thư kí LHQ.Hãy sát cánh cùng tôi. từ dãy núi U. cách sắp xếp luận điểm.Cách lập luận chặt chẽ. Châu Á.Dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành. gây tỉ lệ tử vong cao và không có dấu hiệu suy giảm.Tác giả đã thể hiện được một tầm nhìn rộng lớn.An – nan đã đưa ra điều? với cái chết. im lặng là đồng nghĩa cuối cùng C.t bổ sung và chốt Tác giả kêu gọi chúng ta cần đoàn kết chống vấn đề. . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . phân biệt đối xử.

nan kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Làm văn : 25/09/2008 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ.Nhận thức như thế nào về đại dịch? . B. có ý nghĩa? . so sánh để làm bài nghị luận văn học.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . 2.2010 .Việc làm thiết thực.Phương tiện thực hiện: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 44 Töôøng . đoạn thơ” RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 06 : 18 . đẩy lùi hiểm hoạ.Là người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất. chứng minh. ĐOẠN THƠ A. Cô. đoạn thơ.phi An. bình luận. Luyện tập Em sẽ làm gì để hưởng ứng bản thông điệp? Gợi ý viết theo định hướng: .BT về nhà : Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị).Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích.Soạn bài mới “ Nghị luận về một bài thơ.Về nhà học bài .Ước mơ về một tương lai cuộc sống của em và mọi người sẽ tránh được hiểm hoạ D. Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ. .

Vấn đề được nêu trong bản thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS Nêu nhận xét về bài văn nghị luận này III.2010 Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn +Sách GK.Kiểm tra bài cũ: . sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân . Đề 1: Phân tích bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12 tập I . lập dàn ý cho các đề văn cụ thể ( đề 1.Tiến trình lên lớp I.Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả. lập dàn ý theo gợi ý trong sách GK Nội dung cần đạt I.Cách thức tiến hành: Năm học 2009 . lúc này Bác đang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta b. trả lời các câu hỏi. làm việc theo nhóm.Kết bài .Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 2 đề 1 Nhóm 3. trao đổi thảo luận.Thân bài . 4 đề 2 TT2 Nhóm 1.trang 84) Định hướng đề 1: a.Đánh giá chung. Giới thiệu bài mới IV.2 trình bày đề 1 theo gợi ý trong SGK. Ổn định lớp II. khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 45 Töôøng . tác phẩm ( xuất xứ. đề 2 SGK) TT1 GV chia lớp thành 4 nhóm để làm bài: Nhóm 1. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động1: Hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. C. hoàn cảnh ra đời…) Hcrđ: Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. c. GV nêu các câu hỏi hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. dân tộc + Sự hài hòa giữa tâm hồn người nghệ sỹ và chiến sĩ trong bài thơ + Tính cổ điển và hiện đại trong phong cách thơ Hồ Chí Minh.Tìm hiểu đề và lập dàn ý 1. + Vẻ đẹp của thiên nhiên một đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc + Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ nặng lòng đối với đất nước.

biện pháp tu từ : sông Đuống. Nhóm 3. Mở bài . một phần thân thể bị huỷ hoại → thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương  Với giọng thơ trầm buồn.Thân bài: . TT5 GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý Hoạt động 2: hướng dẫn HS rút ra lý thuyết về cách làm bài. . Khi nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương.Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. đoạn thơ 1. trù phú của một làng quê yên ả thanh bình .2010 2.Tóm tắt ý chính đã nêu . phẳng lì. Đề 3 Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi Anh đưa em về sông Đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông Đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì Xanh xanh bãi mía bờ dâu Ngô khoai biêng biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc Sao xót xa như rụng bàn tay a. đoạn thơ ? vị trí của đoạn trích? thể loại thơ.Tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào trong việc thể hiện nội dung ? HS dựa vào các câu hỏi trả lời. biêng biếc → Sắc màu xanh tươi. lấp lánh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Nhận xét và rút ra phương pháp chung? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 46 Töôøng . tác giả thể hiện nỗi đau tột cùng khi quê hương bị rơi vào tay giặc c.Cảnh bên kia sông Đuống : tập trung phân tích các từ ngữ . biện pháp tu từ: Em. hoàn cảnh ra đời của bài thơ. trôi. xanh xanh. .Nêu xuất xứ bài thơ. b.Cách viết bài nghị luận về một bài thơ.Đối tượng về một bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ hoặc 1 đoạn thơ hoặc 1 hình tượng thơ…) với kiểu bài này cần tìm hiểu : Tác giả.4 đề 2 thảo luận. xót xa như rụng bàn tay → nỗi đau đớn xót xa về thể xác. trình bày phương án trả lời.Nội dung chủ yếu của đoạn thơ là gì? c.Tình cảm của tác giả : tập trung vào các từ ngữ. Những đặc trưng về từ ngữ.Đóng góp của tác phẩm.Đây là kiểu bài phân tích đoạn thơ. hoàn cảnh ra đời: ( Bài thơ được sáng tác vào một đêm tháng Tư năm 1948. vị trí đoạn trích. a. TT4 GV gợi ý cho HS tìm hiểu đề. hình ảnh thơ. Kết bài: . nằm nghiêng nghiêng.Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ Nội dung cơ bản : Cảnh bên kia sông Đuống qua cái nhìn bao quát từ bên này . nhớ tiếc. Hoàng Cầm xúc động và sáng tác bài thơ này) b. hình ảnh thơ . Đề 2:( tham khảo SGK) 3. II . tác giả ở bài thơ này. GV đưa thêm đề 3 ( chọn bài Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm → tích hợp giáo dục môi trường) TT3 GV cho h/s đọc biểu cảm đoạn thơ và nêu cảm nhận chung về đoạn thơ.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ…của bài thơ, đoạn thơ. 2. Nhìn chung bài viết thường có các nội dung sau: + Giới thiệu khái quát về một bài thơ, đoạn thơ. Nêu nội dung chính cần sáng tỏ. + Phân tích các giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. + Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS III.Luyện tập SGK trang 86 .Gợi ý: luyện tập bài tập trang 86. - Chú ý đoạn thơ trong chỉnh thể toàn bài thơ. - Từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật trong đoạn thơ. - So sánh liên tưởng với thơ đời Đường có gì mới và kế thừa như thế nào? Hoàn cảnh, tâm trạng của tác giả ?

V. Củng cố - Dặn dò: Mỗi bài thơ có thể phân tích trên nhiều phương diện nhưng cũng cần lựa chọn những phưong diện thật đặc sắc, nổi bật, có giá trị nhất mà mình hứng thú để phân tích. D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà học bài, soạn bài mới : Tây Tiến – Quang Dũng RÚT KINH NGHIỆM

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 19, 20 Văn : 4/10/2009 :

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs :

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
47

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

- Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền Tây và nét hào hoa, dũng cảm, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính TT trong bài thơ. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, trả lời những câu hỏi trong SGK → Lên lớp, GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . GV dùng phương pháp thuyết giảng, phát vấn, đàm thoại để chuyển tải nội dung bài học đến hs. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Quang Dòng vµ bµi th¬ T©y TiÕn . TT1.GV hái : - Quang Dòng ®Æc ®iÓm ®¸ng lu ý ? cã g× Yêu cầu cần đạt I.Tìm hiểu chung : 1. Tác giả Quang Dũng ( 1921- 1988) - Quê : tỉnh Hà Tây - QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc . - TP chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng 2. Tác phẩm a. Xuất xứ : in trong tập Mây đầu ô b. Hoàn cảnh ra đời : - TT là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, địa bàn đóng quân và hoạt động bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào). - Chiến sĩ TT phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có học sinh, sinh viên. QD là đại đội trưởng. - Đơn vị TT chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ : thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. - Cuối năm 1948, QD chuyển sang đơn vị khác, QD nhớ về đồng đội → tại làng Phù Lưu Chanh, QD viết “Nhớ Tây Tiến” → sau đó t/g đổi tên thành “Tây Tiến” → cảm giác về hành khúc mạnh mẽ hơn. c.Cảm hứng chủ đạo Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ da diết về miền Tây (địa bàn đóng quân và hoạt động của đơn vị TT) và người lính Tây Tiến.

-

H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña bµi th¬ ?

Nhan ®Ò “T©y TiÕn” cã ý nghÜa ntn ? T¹i sao lóc ®Çu t¸c gi¶ ®Æt “Nhí TT” sau ®ã ®æi l¹i thµnh “T©y TiÕn” .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
48

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
d. Bố cục: 4 đoạn - Đoạn 1: Nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân TT và k/ cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. - Đoạn 2: Nhớ những kỉ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. - Đoạn 3: Chân dung của người lính TT - Đoạn 4: Lời thề của người lính TT ( Lời thề gắn bó với miền Tây và Tây Tiến) II. Đọc - Hiểu văn bản 1. Đoạn 1 - Mở đầu đoạn thơ là nỗi nhớ. Tất cả đã xa rồi nhg QD vẫn gọi “TT ơi!”. Nỗi nhớ trào dâng, ko kìm nén nổi → thốt lên thành lời. - Trạng thái của nỗi nhớ : nhớ chơi vơi : nỗi nhớ vừa quen, vừa lạ, vừa cụ thể, vừa hình tượng hoá → trạng thái đặc biệt, bao nhiêu kí ức ùa về sống động lung linh trong lòng nhà thơ. - Đối tượng của nỗi nhớ : + Nhớ rừng núi, nhớ những miền đất lạ : Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông…→ gợi sự hùng vĩ, hoang dã, xa lạ. + Nhớ cuộc hành quân của bình đoàn TT: * Con đường hành quân : Điệp từ “dốc”, các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm”, “heo hút” với nét vẽ bạo, khoẻ, gân guốc, đồng thời ở câu 5 có 5T/7, câu 7 như bẻ ra làm đôi→ nghệ thuật tạo hình, phối thanh độc đáo đã diễn tả đắc địa sự hiểm trở trùng điệp và độ cao ngất trời của dốc đèo miền Tây→ con đường đèo dốc quanh co, gậnh ghềnh, khúc khuỷu, cao lên mãi. * Cuộc hành quân gian khổ, khắc nghiệt ấy còn được tái hiện qua cảnh người lính đối mặt với cơn mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ …bao trùm cả k/g và t/g→ mối đe doạ khủng khiếp, ko ít người kiệt sức và đã ngã xuống + Thế nhưng hình ảnh người lính TT hiện lên thật hào hùng, vượt qua mọi thử thách: * Hoa về trg đêm hơi : thiên nhiên đẹp lãng mạn và mang vẻ huyền thoại . * Súng ngửi trời: nhân hoá, hình tuợng đẹp, hào hùng, nên thơ, tư thế hiên ngang bất khuất * Câu 8 : toàn bộ thanh B → cái nhẹ nhõm của thơ cũng là cái nhẹ nhõm của người lính. Trong màn mưa phủ khắp đất trời, thấp thoáng hiện lên một vài đốm nhà, như bồng bềnh trên một biển mưa giăng khắp núi rừng → đẹp mơ màng. * Gục … quên đời : chết trg tư thế đang hành quân → hạ gam về cái chết, bình thường hoá sự hi sinh, sự hi

-

H·y cho biÕt bè côc cña bµi th¬ .

TT2. GV nhận xét , bổ sung

Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ph©n tÝch bµi th¬ TT1. GV gäi HS ®äc bµi th¬

TT2. GV hái :

- NÐt ®Æc s¾c cña

bøc tranh thiªn nhiªn ®îc vÏ ra ë ®o¹n thø nhÊt?

GV ®a thªm d/c : “H×nh khe thÕ nói gÇn xa §øt th«i l¹i nèi, thÊp ®µ l¹i cao” ( Chinh phô ng©m) “ §êng Thôc khã, khã h¬n lªn trêi xanh – Thôc ®¹o

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
49

Töôøng

2010 sinh vô cùng bi tráng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chi nan.  Nhớ những kỉ niệm đẹp 3. đêm liên hoan giữa bộ đội và dân bản * Động từ “bừng”: giàu sắc thái biểu cảm * Hội đuốc hoa : ánh sáng tràn ngập.Ngoại hình: đầu ko mọc tóc. nhiªn Êy ntn? 2. * “Kìa em”: biểu hiện sự ngạc nhiên. bæ sung TT4. vui sướng * Ngời lên trg ánh sáng của đêm hội là hình ảnh của những cô gái trẻ nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trg những bộ xiêm y lộng lẫy vừa e thẹn. vừa tình tứ trong một vũ điệu đậm sắc xứ lạ “man điệu” * Đêm hội ko chỉ bừng lên với ánh sáng.Cuối đoạn thơ là hình ảnh “ cơm lên khói”. khác thường mà còn vô cùng dữ dội. Chính cái đẹp lãng mạn trữ tình của miền quê Tây Bắc đã níu kéo chân người. vừa say mê. GV ®äc ®o¹n 2 TT6. bịn rịn + Hình ảnh dòng nước lũ nổi bật với những bông hoa rừng đong đưa → tình tứ. + Nổi lên trên nền cảnh t/n thơ mộng là hình ảnh một dáng người vững chãi trên con thuyền độc mộc. Tâm hồn lãng mạn. GV cho HS tiÓu kÕt TT5. Đoạn 2 . người lính ko chỉ nhận ra hình ảnh hàng lau phơ phất mà còn cảm nhận được cả hồn lau → ko chỉ nói về vẻ đẹp của t/ nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật. sắc màu mà còn có cả âm thanh → vui. đẹp mơ màng. nhộn nhịp → thu hút cả hồn vía những chàng trai TT. qu©n TT hiÖn ra  Đoạn thơ gợi lại những cuộc hành quân vô cùng gian khổ trªn c¸i nÒn thiªn nhg đồng thời cũng thấy được tâm hồn lạc quan của người lính TT. Dường như vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ TT tạm lắng xuống. giữa dòng nước lũ → tạo thêm nét đẹp rắn rỏi. khoẻ khoắn cho bức tranh thơ mộng. nan vu thíng thanh thiªn” ( §êng Thôc khã – Thôc ®¹o nan – Lý B¹ch) - Năm học 2009 . GV nhËn xÐt.Cảnh sông nước miền Tây: + Từ “có thấy”. GV nhËn xÐt vµ ph©n tÝch Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 50 Töôøng . Đoạn 3 . khiến ai đã một lần qua TB sẽ ko thể H×nh ¶nh ®oµn nào quên được.Kỉ niệm về đêm liên hoan: + Nhớ đêm hội đuốc hoa. đa tình đã gởi lại nơi này → ấm áp tình dân quân. “thơm nếp xôi” → âm hưởng êm dịu. mềm mại. ngỡ ngàng. GV hái: H·y cho biÕt vÎ ®Ñp cña con ngêi vµ thiªn nhiªn ë khæ hai ( so s¸nh víi khæ thø nhÊt) TT7. duyên dáng + Giữa mịt mù sương trắng. da xanh màu lá → người lính ko chỉ hiện lên với hình ảnh tiều tuy. oai phong ( mượn sự so sánh để nhận ra tư thế hiên ngang và hào hùng) TT3. . “có nhớ” : lưu luyến. . Cảnh tượng thật đầm ấm.

ko hẹn ngày về. bản lĩnh của người chiến sĩ TT. + Mượn âm vang của dòng sông Mã để tiễn biệt các anh → luËn 2 c©u hái nµy) tính bi hùng trong sự hi sinh  Hình ảnh người lính TT hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất bi tráng. GV cho HS tiÓu kÕt nhưng các anh quyết hi sinh tuổi trẻ. 4. đa tình → tăng thêm ý chí chiến đấu . Qua đó. GV cho HS tiÓu kÕt IV. trg lòng TQ. áo bào gợi nét cổ kính. sống vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. Tổng kết Bài thơ ghi lại hào khí của tuổi trẻ VN trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ. Người lính ngã xuống nơi chiến trường thiếu thốn.H·y cho biÕt ch©n dung + Áo bào thay chiếu: hiện thực của đoàn quân TT. TT9. Có thể nói qua chân dung người lính TT. tinh thần cảnh giác cao độ → mạnh mẽ. . GV hái: .Tâm hồn : “đung đưa” + Mắt trừng : mắt quắc lên dữ tợn.Quyết tâm ra đi. Lí tưởng cao đẹp đã lấn át cái bi thương → tinh thần bi tráng. là nỗi nhớ da diết. chết thì hồn các anh vẫn đi cùng đồng đội  Giọng thơ buồn. là cõi đi về trong mộng → những trái tim rạo rực.2010 GV bình từ “đong đưa” # từ . III.Cuối đoạn thơ nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hi sinh TT10. toả sáng vẻ đẹp tâm hồn. trang trọng.Họ gửi tất cả ở lại với núi rừng miền Tây : sống thì chiến đấu anh dũng. . GV ®äc ®o¹n 3 . quyết liệt. Ghi nhớ ( SGK) ®o¹n 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 51 Töôøng . chậm thể hiện rõ nét tâm hồn.Ý chí : + Dù cái chết diễn ra trước mắt “rải rác…mồ viễn xứ” TT8. QD đã chạm khắc được tượng đài người liệt sĩ vô danh. được hiểu như sự trở về với đất ( GV cã thÓ cho HS th¶o mẹ. Đoạn 4 .H·y lµm râ vÎ ®Ñp l·ng liệm bằng chính quần áo đơn sơ của những chiến sĩ ấy (có m¹n vµ chÊt bi tr¸ng cña người cho rằng chiếu thay áo bào bọc thây → ko phù hợp h×nh ¶nh ngêi lÝnh TT lắm với hiện thực của đoàn quân TT).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hiến dâng cả tuổi xanh cho đất nước với tinh thần Quyết tử cho TQ quyết sinh “ ®o¹n 2 chẳng tiếc đời xanh” → lời thơ vang lên như một lời thề. trong ®o¹n th¬ nµy + Về đất → cách nói giảm. TT11. tình cảm của các chiến sĩ TT (gắn bó máu thịt với đồng đội và những nơ mà các anh dã hành quân qua) . + Mơ dáng kiều thơm : HN với những dáng kiều thơm vẫn hiện về trong giấc mộng. Trải qua bao năm tháng nhg bài thơ vẫn sống mãi với thời gian. đồng đội khâm ngêi lÝnh TT . chói ngời vẻ đẹp lí tưởng. thể hiện mộng giết giặc. khao khát yêu đương → tâm hồn lãng mạn.

GV nhÊn m¹nh :lêi thÒ cña nh÷ng ngêi lÝnh TT chÝnh lµ lêi thÒ cña t¸c gi¶ . Ho¹t ®éng 3 GV cho HS híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí Năm học 2009 .ChÝnh H÷u ch©n dung anh bé ®éi cô Hå trong 2 bµi th¬ : T©y TiÕn thiªn vÒ c¶m høng l·ng m¹n. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .2010 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc V. ®ång chÝ thiªn vÒ c¶m høng hiÖn thùc D.luyện tập GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK ( trang 90): GV cho HS so s¸nh bµi th¬ nµy víi bµi th¬ “§ång chÝ” . GV hái : V× sao ë khæ cuèi.So¹n bµi míi : NghÞ luËn vÒ mét ý kiÕn bµn vÒ v¨n häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 52 Töôøng . t¸c gi¶ viÕt :Hån vÒ SÇm Nøa ch¼ng vÒ xu«i? TT16.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT14.VÒ nhµ häc bµi . Củng cố . GV ®äc ®o¹n 4 TT15.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 21, Làm văn : 7/10/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY - Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh,..để làm bài nghị luận văn học - Biết cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lên lớp, GV kết hợp các phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, tổng hợp.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
53

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : - Cảm nhận của em về hình ảnh người lính Tây Tiến ? - Hãy khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ( Về hình ảnh, về ngôn ngữ, về giọng điệu,…?) III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề và *Đề 1:Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn lập dàn ý học Việt Nam phong phú, đa dạng;nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán, quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước” Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên? TT 1: GV hướng dẫn hs tìm hiểu 1. Tìm hiểu đề: đề 1 VD1. GV gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm GV hỏi: Để hiểu đúng đề, em hãy làm rõ nghĩa của các từ, cum từ: phong phú, đa dạng, chủ lưu, quán thông kim cổ? GV cho hs cử đại diện nhóm lên trình bày → nhận xét, bổ sung GV hỏi:Vậy thì bài viết cần làm rõ nhận định của Đặng Thai Mai như thế nào? GV chốt lại vấn đề cần suy luận TT 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề 2 -GV hướng dẫn hs thảo luận, lớp chia thành 4 nhóm lập dàn ý của đề nghị luận trên trên cơ sở của việc tìm hiểu đề -Các nhóm sẽ lần lượt trả lời, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và bổ sung để hoàn thiện -GV định hướng để hs tìm hiểu và Nghĩa của các từ, cụm từ trong đề bài : +Phong phú, đa dạng: có nhiều tác phẩm với nhiều hình thức, thể loại khác nhau +Chủ lưu: dòng chính (bộ phận chính ), khác với phụ lưu và chi lưu +Quán thông kim cổ:Từ xưa đến nay trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt nam, Dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt → Yêu cầu trọng tâm: Từ xưa đến nay, trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam, dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt 2.Lập dàn ý: ( SGK) VD2. Cần hiểu cách nói ẩn dụ: - Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ: chỉ thấy được trg phạm vi nhỏ hẹp. - Lớn tuổi đọc sách như ngắm trang ngoài sân: theo t/g, kinh nghiệm, vốn sống nhiều hơn thì tầm nhìn được mở rộng hơn khi đọc sách. - Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài: càng nhiều vốn sống, vốn văn hoá, kinh nghiệm thì đọc sách càng hiệu quả.  Càng lớn tuổi, có vốn sống, vốn văn hoá, k/nghiệm, …nhiều thì đọc sách càng hiệu quả. Song cần chú ý

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
54

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
nắm bắt các bước làm một bài văn nghị về một ý kiến bàn về văn học GV: để hs tự về nhà làm dựa vào hướng dẫn SGK TT 3. GV cho HS rút ra cách làm bài… GV hỏi: Sau khi tìm hiểu đề và lập dàn ý của đề văn trên, em hày nêu các bước nghị luận về một ý kiến bàn về văn hoc? HS trả lời, bổ sung GV nhận xét và hoàn thiện GV mời hs đọc ghi nhớ

Năm học 2009 - 2010
ko phải ai từng trải cũng hiểu sâu sắc tác phẩm ( tpvh). nếu người trẻ tuổi biết tự nâng cao trình độ văn hoá, trình độ lí luận, chú ý quan sát thì cũng sẽ hiểu sâu sắc tác phẩm. II. Các bước làm một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: -Đọc kĩ đề, giải thích nghĩa của các từ, cụm từ, câu khó hiểu trong đề -Dùng các thao tác làm văn (thích hợp) để suy luận, đánh giá ý kiến bàn về văn học đó đúng hay sai, đúng hoàn toàn hay chỉ đúng một phần -Nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống *Lưu ý:Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm, tác giả văn học… III. Luyện tập: 1. BT1. Trình bày suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Thạch Lam a. Tìm hiểu đề Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực : văn học là thứ vũ khí đb, thứ vũ khí tinh thần, lấy sức mạnh tinh thần làm chính, được tạo nên bởi một thứ chất liệu thanh cao là nghệ thuật. Vh tham gia đắc lực cho công cuộc đấu tranh và cải tạo xh.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luyện tập BT tr 93 TT1. GV hướng dẫn cho HS làm BT1 GV gợi ý về nội dung ý kiến của Thạch Lam, có thể nói sơ qua nội dung của một vài tác phẩm ( Gió lạnh đầu mùa, Nhà mẹ Lê, Hai đứa trẻ,…)

GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn b. Lập dàn ý ý. - MB : Giới thiệu ý kiến của TL - TB: + Giải thích hàm ý của câu nói + Bình luận và chứng minh để làm rõ mục đích viết GV cho HS trình bày → nhận xét, văn của TL + Yêu cầu văn chương ko thoát li thực tế. bổ sung - KB: nhận định về ý kiên của TL và giá trị hiện nay của ý kiến đó. 2. Bài tập 2/SGK/tr 93: TT2. GV hướng dẫn HS làm BT2 a. Tìm hiểu đề: GV nói về xuất xứ của ý kiến trong đề: được trích từ bài “Thơ Tố Hữu” -Nguyên nhân chính: theo Hoài Thanh, còn có viết tháng 5/1976 in lại trong tuyển những nguyên nhân khác góp phần làm nên sự thành tập Hoài Thanh, NXB văn học, Hà công của thơ Tố Hữu như: Năng khiếu, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng nghệ thuật..

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
55

Töôøng

10..Về nhà học bài .Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác giả) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết Ngày soạn Tên bài mới : 08 : 22 : 8.)với những nguyên nhân thành công khác +Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình chính trị. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Nhu cầu tinh thần. Gió lộng. +Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu và gợi ý cho chúng ta khi tìm hiểu những bài thơ thành công trong thời kì chống Pháp.Nhận định về ý kiến của Hoài Thanh V. Lập dàn ý: -MB: Giới thiệu ý kiến của Hoài Thanh -TB: GV cho HS trình bày → nhận xét. thơ điền viên. chứ không nói đến lí do thành công của mọi nhà thơ. chống Mĩ của Tố Hữu.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .2009 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. 1982 Năm học 2009 . Ý kiến ấy đúng về lí luận -KB: . Máu và hoa.. tình cảm của con người phong phú đa dạng nên có nhiều loại thơ trữ tình khác nhau (thơ về tình yêu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Nội. MỤC TI ÊU BÀI HỌC: Giúp HS: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 56 Töôøng .).. thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật (phân tích và chứng minh ở các tập: Từ ấy. Củng cố . Việt Bắc.2010 -Dựa vào cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tác thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu để bày tỏ ý GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn kiến ý b. +Giái thích hàm ý của từ “chính” bổ sung +Hoài Thanh nói cụ thể vào trường hợp thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu.luyện tập GV gọi HS nhắc lại cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học D.

SGK. . là Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Huế. em hãy tóm tắt tiểu sử Tố Hữu.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: . dân ca và rất thương con → Cả cha và mẹ đã truyền cho con tính yêu tha thiết với văn học dân gian. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu Vài nét về tiểu sử của Tố Hữu. Trái tim tôi chia ba phần tươi đỏ Tôi dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ. TT1 . TT2.thuộc rất nhiều ca dao.nhà thơ hoạt động cách mạng ưu tú một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ CMVN.GV nhắc lại kiến thức cũ ở chương trình 11. -Cách mạng tháng Tám 1945. -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cho đến năm 1986. mất vào lúc 9h24’ ngày 09.2010 . Kiểm tra Bài cũ Hãy cho biết cách làm bài văn nghị luận bàn về một ý kiến văn học . trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi gợi mở. -Một vùng văn hóa phong phú.Hướng dẫn học sinh đọc. Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ. Giới thiệu bài mới 4.Sự giác ngộ lí tưởng và quá trình hoạt động Cách mạng: -Năm 1938. đường cách mạng.2002 tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội -Ông thân sinh là một nhà nho nghèo. 2. đậm bản sắc dân tộc.Năm 1996. Quê: Thừa Thiên .Huế .. yêu thích ca dao. được kết nạp Đảng.12. Cùng với hoạt động c/m. Mẹ : con một nhà nho .Vài nét về tiểu sử: 1.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . 3. Ổn định lớp 2.. D. TH liên tục giữ những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn nghệ và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. thiết kế bài giảng. ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. bị bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên nhiều nhà tù ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. đường thơ của Tố Hữu. -Năm 1939.Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của phong cách thơ Tố Hữu. 3. độc đáo. nêu vấn đề.và từ đó hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng.Quê hương : xứ Huế -Thiên nhiên thơ mộng. tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản . SGV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Nội dung cần đạt PHẦN MỘT : TÁC GIẢ I. chúng ta đã được học bài tiểu sử tóm tắt Vậy dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết muốn tóm tắt tiểu sử một tác giả chúng ta cần tóm tắt những yếu tố nào ? Căn cứ vào các nd đó. .HỌC 1. GV nói thêm : Lời tự bạch của TH : “ Suốt đời. tôi làm thơ cuũn vì sự nghiệp c/m . B.Nắm được những nét chính trong đường đời. Hoàn cảnh xuất thân: -Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành. . sinh 1920. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 57 Töôøng .

. đã tạo nên một hồn thơ Tố Hữu Hoạt động 2 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đường cách mạng.Chặng đường thơ trong thời kì chống Mỹ Phần này GV cho HS thảo luận GV chia lớp thành 6 nhóm để thảo luận về các chặng đường c/m. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên . củ nền độc lập. khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới. Quê mẹ.Nội dung :Giá trị đặc sắc của Từ ấy là ở chất men say lí tưởng. GV cho HS rút ra nhận xét cho nội đấu tranh c/m ở Huế) và cuộc đời hoạt động c/m dung trên. Lên Tây Bắc. tâm hồn sôi nổi. Bà bủ. trẻ trung của một cái tôi trữ tình mới. Việt Bắc. âm hưởng anh hùng ca ( Bác ơi. đường thơ của TH II. sâu nặng với miền Nam ruột thịt. nhạy cảm.2010  Quê hương.Việt Bắc :Giàu tính dân tộc và đại chúng (Cá nước.Con đường thơ của TH gắn liền với lí tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh c/m .Đường cách mạng. 4-Hai tập thơ Ra trận (1962-1971) và Việt Nam máu và hoa (1972-1977): . + Ca ngợi Đảng. Phá đường. ca ngợi cuộc sống mới. + GP: Ca ngời thắng lợi của c/m. chất lãng mạn trong trẻo.Chặng đường thơ trong những năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc -Nội dung :Ghi sâu ân tình của c/m. Hai đứa bé. 10 năm hoạt động c/m sôi nổi . Theo chân Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 58 Töôøng . 1-Tập thơ Từ ấy (1937-1946) : 10 năm thơ. Lượm. khao khát tự do và ý chí kiên cường. +Thể hiện thành công hình ảnh và tâm tư của quần chúng nhân dân kháng chiến.Từ ấy : Sự kết hợp đẹp đẽ giữa nghệ thuật và c/m.Chặng đường thơ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp . Đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ . 1 nhóm nhận xét. Thù muôn đời muôn kiếp không tan ) . . Tiếng hát sông Hương…) .Ra trận. đường thơ .Gồm có 3 phần : Máu lửa 27 bài ( 37-39). Bầm ơi. Là một thành công mở đầu cho thơ ca hiện thực XHCN ( Từ ấy.. Nội dung : +Việt Bắc là bản anh hùng ca của cuộc kháng chiến. bổ sung ) GV cùng HS hoàn thiện phần này GV nói thêm về nghệ thuật của các tập thơ. tự do của TQ. Khuynh hướng sử thi đậm nét (Bài ca mùa xuân 61. . Giải phóng 14 bài ( 42-46) . Bà mẹ Việt Bắc.Gió lộng : Cảm hứng lãng mạn phơi phới . các chặng đường thơ ( 5 nhóm – 5 chặng.Các chặng đường thơ gắn bó song hành với các chặng đường c/m . phản ánh những chặng đường gian lao anh dũng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. ca ngợi Bác Hồ 3-Tập thơ Gió lộng (1955-1961): . + ML: phản ánh cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trg xh → cảm thông + XX: Thể hiện tâm tư của người tù trẻ tuổi tha thiết yêu đời. giữa người c/sĩ – thi sĩ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Chị vú em. Xiềng xích 30 bài ( 39 -42). gia đình. thời đại ( có nhiều cuộc TT3.) .. Máu và hoa : Chất sử thi. thể hiện tình cảm thiết tha. 2-Tập thơ Việt Bắc (1947-1954): .

Hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu. đằm thắm.  Bảy tập thơ của TH ( nhất là 5 tập đầu) có thể coi là những cuốn biên niên sử bằng thơ ghi lại đời sống dân tộc. chiêm nghiệm Năm học 2009 . của cả dân tộc + Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tư nhiên.Luyện tập Phong cách nghệ thuật thơ TH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 59 Töôøng . Một tiếng đờn ( 1992) và Ta với ta ( 1999) .Thơ Tố Hữu là một thành công xuất sắc của thơ cách mạng. trả lời TT2. Phong cách thơ Tố Hữu ( có thể chia thành 4 ý như cũ) -Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc ( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. -Thơ Tố Hữu kết hợp hai yếu tố cách mạng và dân tộc -Thơ Tố Hữu sức thu hút là niềm say mê lí tưởng và tính dân tộc đậm đà GV cho HS nhận xét về con đường c/m. thất ngôn + Về ngôn ngữ : thường sử dụng những từ ngữ và cách quen thuộc với dân tộc.Mang tính chiêm nghiệm. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) -Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang đậm tính dân tộc + Về thể thơ : Sử dụng nhiều thể thơ nhưng đb thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc: lục bát. Kết luận . hi sinh.Củng cố . các thanh điệu. phản ánh chặng đường c/m gian khổ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Bác…) . các vần thơ) IV. con đường thơ TH Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phong cách thơ của Tố Hữu TT1. thơ trữ tình chính trị. tính phổ quát về cuộc đời và con người. GV :Em hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của p/c thơ TH HS : Tìm hiểu SGK . .2010 . III. tâm hồn dân tộc trong sự vận đọng của tiến trình lịch sử đất nước.Ca ngợi dũng khí kiên cường của dân tộc. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn. đb phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt ( sử dụng tài tình các từ láy. tình cảm lớn niềm vui lớn của con người cách mạng.Một tiếng đờn và Ta với ta : mang tính triết lí. kế tục truyền thống lớn của thơ ca dân tộc. 5. GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể từng đặc điểm + GV giải thích thế nào là trữ tình chính trị + GV cho HS tìm các biểu hiện cụ thể của tính trữ tình chính trị trong thơ TH (SGK) + GV giải thích thế nào là tính dân tộc + GV cho HS tìm các biểu hiện của tính dân tộc trong thơ TH ( SGK) Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét chung về tác giả và đọc phần ghi nhớ SGK IV.

rất dễ biến thành lời kêu gọi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Nhưng những vấn đề ấy lại được TH viết như lời tâm sự chan chứa niềm tin yêu với đồng bào.2010 .Làm BT 2 ( nếu còn thời gian) * Gợi ý BT2: Lời nhận xét của XD là sự đánh giá rất cao tâm hồn và tài năng của TH. Thơ chính trị thường khô khan.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác phẩm ) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 60 Töôøng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . người nghe. hô hào. D. tác đoọng mạnh mẽ tới cảm nghĩ của người đọc.Về nhà học bài . đồng chí.

GV phối kết hợp các phương pháp : Phát vấn. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.2010 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. Tài liệu tham khảo .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . giọng điệu. nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH SGK. III.Thấy được nghệ thuật giàu tính dân tộc của bài thơ thể hiện trong kết cấu .hình ảnh. thuyết giảng. . ngôn ngữ.Giới thiệu bài mới V. với nhân dân.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. đất nước. Tố Hữu đã nâng lên thành một tình cảm mới in đậm nét thời đại đó là ân tình cách mạng. cội nguồn sức mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng và kháng chiến. dựa vào câu hỏi SGK GV cho HS cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . 26 Đọc văn : 10/10/2009 Năm học 2009 .HỌC I. B. .Ổn đinh lớp II. Tìm hiểu bài Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 61 Töôøng .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp học sinh: .Thấy được tình cảm thủy chung truyền thống của dân tộc.Từ đó làm nổi bật sự kết hợp hai yếu tố dân tộc và cách mạng trong thơ Tố Hữu.Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên các tập thơ và nêu phong cách thơ của Tố Hữu. . thể thơ. gợi mở. C. thảo luận. SGV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 25.Cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng.

tình cảm mộc mạc của người . ta : người về ) . . Hoàn cảnh sáng tác TT1. vì nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay nên nhắc người ra đi phải luôn nhớ đến Hoạt động 2 cội nguồn GV hướng dẫn học sinh Đọc hiểu • Nhớ 15 năm  thời gian cán bộ c/m hoạt động đoạn trích ở VB . cảm thấy bâng khuâng. thống nhất. nhìn sông  nhớ nguồn đoạn trích theo kết cấu đối đáp (đọc * 4 câu tiếp theo là lời đồng vọng giữa người đi và kẻ theo phân vai ) gần gũi với ca dao tạo sự ở : hô ứng đồng vọng.Hoàn cảnh sáng tác của bài thắng ĐBP các cán bộ kháng chiến ( cơ quan TW của Đảng và chính phủ) rời chiến khu VB trở về Hầ Nội . mặn nồng giữa người đi. bổ II.Vị trí của đoạn trích 2. Đây là một đỉnh cao của thơ TH và cũng là một tác phẩm xuất sắc của VHVN thời kì kháng chiến chống Pháp . ta có sự chuyển hoá.Lời chia biệt : ( 8 câu) *4 câu đầu + Mình – ta : đại từ xưng hô quen thuộc của ca dao. hoà hợp nhau  khó phân biệt đâu là chủ thể. Đọc .Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc • Nhìn cây  nhớ núi. sự quấn quýt. cách gọi đầy tha thiết ( mình : người ở lại. 1954 .Còn lại : Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra nghiệp sáng tác của Tố đi. Bố cục : 2 phần . 3.Bố cục của đoạn trích của bài VB ( gồm 150 câu ).Giọng điệu trữ tình • Người đi nghe lời tâm tình của người ở lại  ngọt ngào tha thiết. + Người ở lại lên tiếng trước.Vị trí của đoạn trích : Trích đoạn mở đầu phần I. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về đoạn trích. Mình . Cảm nhận chung học ? TT2. nồng nàn .hiểu 1. . Sau chiến . GV yêu cầu HS trả lời các nd sau : Bài thơ được sáng tác vào tháng 10. • Tình cảm của người ở lại được thể hiện qua : áo TT2. GV nhận xét.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Các hoạt động Hoạt động1.20 câu đầu: Tái hiện cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người ở lại và người ra đi . người về) Hữu và trong nền văn 4. GV hỏi : chàm  hoán dụ. bồn chồn . GV định hướng cho HS nêu cảm nhận chung về bài thơ . Nội dung bài giảng Năm học 2009 . đâu là khách thể  tình cảm tha thiết. dân ca.2010 PHẦN HAI : TÁC PHẨM I. .Giá trị của bài thơ trong sự .Hãy nhận xét về cách dùng từ xưng hô Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 62 Töôøng . TT1. kẻ ở . Tìm hiểu chung 1. Cuộc chia tay giữa người ở lại và người ra đi sung . thơ ? Đây là một sự kiện thời sự có tính lịch sử .

đinh ninh : nhớ mãi lời thề  bộc lộ nỗi lòng . sâu nặng .?. trước sau như một.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn trong văn bản ? . .Phần còn lại: Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra đi. Nhớ VB là nhớ đến c/m . Hồng Thái . GV hướng dẫn HS tìm hiểu về nd Hình ảnh VB…. Cảnh hắt hiu lau xám nhưng tình thì vẫn đậm đà sắt son . bổ sung sau mỗi câu trả lời của hs Năm học 2009 . lũ.Hãy phân tích sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ( cử chỉ. luôn mặn mà. tràn ngập cả ko gian. mênh mang . bồi hồi + Nhớ cụ thể ở hai điểm : đêm..Khi chia tay.Câu 9  20 : Người ở gợi lại những kỉ niệm về một thời đã qua .. → thấy được sự kế thừa pha trộn yếu tố dân tộc và yếu tố cách mạng trong thơ Tố Hữu . + Nhớ VB là nhớ đến nghĩa tình đồng bào • Mình về rừng núi . gian khổ nhg mặn nồng tình cảm  phảng phất âm hưởng ca dao • Nhớ mối thù nặng vai : cụ thể hoá . khó khăn. măng già ko ai bẻ  tô đậm cảm giác trống vắng và nỗi nhớ không nguôi trong lòng người ở lại • Nỗi nhớ đầy ắp. cầm tay : nghẹn ngào. mù : những gian khổ trong những ngày kháng chiến .trám bùi .. nhìn đâu cũng thấy buồn . tại sao? . + Nhớ VB là nhớ căn cứ cách mạng : Nhắc đến các di tích lịch sử Tân Trào. GV hỏi: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 63 Töôøng . ai là người lên tiếng trước.Người về khẳng định tình cảm : Ta với mình. dẫu nghèo cực những vẫn chân tình rộng mở.. bổi hổi. người về) . ko nói lên lời  ngôn ngữ của bàn tay đã nói lên được tình cảm gắn bó tha thiết của 2 đối tượng .? + Nhắc đến : mưa. không tách rời . hành động) Giáo viên đưa thêm d/c : Ví dụ : Chàng về để áo lại đây Phòng khi thiếp nhớ cầm tay đỡ buồn Hay : Chàng về thiếp chẳng cho về Thiếp níu cái áo thiếp đề câu thơ hoặc :cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thuý Kiều : Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. chiều  t/g gợi nhiều nỗi nhớ . + Nhớ bếp lửa : ngọn lửa ấm áp tình người VB TT3. quây quắt.. VB là cái nôi của c/m  VB là vùng đất thiêng liêng.Trong cuộc chia tay.Câu 25 42 : Nhắc lại những sinh hoạt thời kháng chiến + Nhớ VB : như nhớ người yêu  nỗi nhớ da diết. + Đưa ra câu hỏi : Mình đi có nhớ . mình với ta . Điệp từ ta – mình đảo quanh từ với  thể hiện quan hệ sóng đôi . . + Nhớ những ngày tiền khởi nghĩa ( trước 1945) • Nhớ chiến khu • Miếng cơm chấm muối : cuộc thiếu thốn.. trám rụng ko ai hái.. mình về có nhớ . sắt son thuỷ chung với cách mạng . người ở lại muốn nhắc nhở người ra đi về vấn đề gì ? .2010 dân VB .Qua việc gợi nhớ đến thời gian 15 năm và không gian cây núi sông nguồn. người ở lại gợi lại những kỉ niệm gì? GV nhận xét. 2.. mây.

cơ quan. kháng chiến ntn? + Nhớ con người VB gian khổ: nhớ người mẹ… + Nhớ cảnh sinh hoạt : lớp học. • Nhớ tiếng hát .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . màu sắc vàng tràn trề cả rừng phách . • Dân công: đỏ đuốc từng đoàn..52 : Bức tranh tứ bình về cảnh và người VB mạnh về vẻ đẹp con người và cuộc sống ( vẻ đẹp của cảnh và người VB) Việt Bắc trong những năm kháng chiến.. Mùa hè : âm thanh có tiếng ve . Hình ảnh ánh sao . có nhiều Tố Hữu khi phác hoạ bức tranh tứ bình? sắc màu và sắc độ của ánh sáng .Các câu còn lại : Khung cảnh VB trong kháng chiến . + Cảnh : Mùa đông : mùa đông rất đẹp. nhịp thơ 2/2 như là nhịp bước quân hành  ko khí khẩn trương. • Người đan nón .Không khí cuộc k/c + Kết quả : Quân ta chiến thắng với những chiến công Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 64 Töôøng . Câu hỏi : → Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến . đánh giặc anh hùng + Rừng núi cùng con người đánh giặc  nhân hoá . khó khăn nhg giàu tình .Tác giả nhắc lại những sinh hoạt thời cảm  tình gắn bó như ruột thịt .. GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo hiểm nguy để đi tiếp tế lương thực → nghệ luận ( t/g 5 phút) thuật cường điệu hoá.Câu 43. GV thuyết giảng: Thành công của TH là + Người : phác hoạ được bức tranh tứ bình về nỗi • Dao gài thắt lưng : đi làm rẫy. Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu • Bộ đội : điệp điệp. tham gia và trở thành vũ khí chiến đấu + Không khí của cuộc kháng chiến : Đêm đêm rầm rập như là đất rung : điệp từ.. bất khuất của con người VB . màu sắc xanh. • Nhớ người mẹ nắng cháy lưng đỏ. GV: Thuyết giảng cho học sinh cảm tiếng mõ. nắng rực rỡ . tư thế nhớ và nỗi nhớ được thị giác hóa.mũ nan : chất lãng mạn  vẻ đẹp lãng mạn. chiều kích của quân đội VN là chiều kích của núi sông . bước chân nát đá → những bước chân khoẻ khoắn vượt lên mọi TT5. tiếng chày .2010 + Nhớ cuộc sống thiếu thốn.. liên hoan. láy phụ âm. -Vẻ đẹp. Chày đêm nện cối đều đều suối xa. • Hái măng một mình : một vẻ đẹp gắn bó với môi trường tự nhiên.: vẻ đẹp của sự cần cù trong lao động . trùng trùng  lực lượng lớn về khung cảnh VB trong kháng chiến mạnh . săn thú . Mùa xuân : mơ nở trắng rừng  vui Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô tươi .. yên ả . thành công về nghệ thuật của  Cảnh mang vẻ đẹp của bút pháp hội hoạ . nhận vẻ đẹp 2 câu thơ gây cảm xúc .. . sôi nổi + Lực lượng của cuộc kháng chiến : TT4. con người bầu bạn với núi rừng .: giai điệu bày tỏ những cung bậc tình cảm  vẻ đẹp về tâm hồn . Mùa thu : ánh trăng thanh • Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều bình. sẵn sàng chống chọi hiểm nguy  vẻ đẹp phi thường. hào hùng . rừng trở thành hồn thiêng của sông núi đã gắn bó .

đậm sắc thái dân gian nhưng giàu hình ảnh. nhóm còn lại nhận âm hưởng sử thi hiện đại. + Khẳng định VB là quê hương của c/m.Kết quả cuộc k/c? → Đoạn thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca. giàu nhạc điệu . người đi → nhấn khác so với những đoạn thơ đầu ) mạnh tình cảm  Vẻ đẹp của cảnh. của người VB và khung cảnh hùng tráng của VB trong kháng chiến.4 câu thơ cuối nhắc lại cả một quá trình gắn bó thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TT6. của nhân dân → Tác gia ca ngợi và nhắn nhủ với người đọc về truyền thống quý báu anh hùng bất khuất. ca ngợi khối đại đoàn kết xét) toàn dân.Lực lượng cuộc k/c vang dội: Hoà Bình.luyện tập . Tây Bắc. chính phủ luận bàn việc công). có TW. mang ( mỗi nhóm một câu. GV cho HS nhận xét về phần 2 Thể thơ lục bát. GV cho HS nhận xét về giọng điệu . là căn cứ địa vững chắc. nơi hội tụ bao tình cảm. Hướng dẫn học sinh đúc kết lại nội  VB tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách thơ Tố dung và nghệ thuật đoạn trích Hữu. của con người VN. chân thành. Củng cố . mộc mạc. niềm tin và hi vọng của mọi người VN yêu nước (Vì VB là nơi có cụ Hồ sáng soi. ân nghĩa thuỷ chung của c/m. ngôn ngữ giản dị. V. nhịp điệu.… . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Soạn bài tiếng Việt : Luật thơ RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 65 Töôøng .GV cho HS làm BT2 trong SGK D. 2.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . suy nghĩ . là khúc hát tâm tình chung của con người kháng chiến. là đầu não của cuộc k/c.Về nhà học bài . Nội dung VB là khúc hùng ca. kiểu kết cấu đối đáp trong ca dao. Giọng thơ tâm Hoạt động 3 tình ngọt ngào. ngôn ngữ (có gì và lời đồng vọng của kẻ ở.Tổng kết 1. đằm thắm. hình ảnh. Điện Biên.2010 .GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK . Nghệ thuật : TT7. III.

C.VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t * Häat ®éng 1: Híng dÉn I.trang sè c©u. Giíi thiÖu bµi míi 4. vÇn.Em h·y ®äc mét ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña c¶nh vµ ngêi ViÖt B¾c. ngò ng«n vµ thÊt ng«n §êng luËt.C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch ®· häc. ho¹t ®éng nhãm ph¸t vÊn. ph©n tÝch.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Ph¦¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh . ®èi thäai. Môc tiªu BµI D¹Y : Gióp HS: 1. 3. häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬ 1. song thÊt lôc b¸t. . thanh…cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng: lôc b¸t. båi dìng t×nh yªu tiÕng mÑ ®Î th«ng qua c¸c thÓ th¬ truyÒn thèng. KiÓm tra bµi cò : . tÝch hîp . Kü n¨ng: N¾m ch¾c ®îc luËt th¬ cña c¸c thÓ th¬ ®Ó vËn dông ph©n tÝch. SGV. sè tiÕng. B¶ng phô . ThiÕt kÕ bµi gi¶ng. 30 Tiếng Việt : 17/10/2009 : LuËt th¬ A. TiÕn tr×nh giê d¹y: 1. B. KiÕn thøc: N¾m ®îc mét sè quy t¾c vÒ sè c©u. Kh¸i niÖm: LuËt th¬ lµ tßan bé nh÷ng quy t¾c vÒ Hs ®äc sgk phÇn 1 . tiÕng.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 23. Th¸i ®é: Gi¸o dôc .c¸ch hiÖp vÇn. 3. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬.SGK. nhÞp. phÐp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 66 Töôøng . 2.

? ThÕ nµo lµ luËt th¬? phô) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n Lµn thu thñy nÐt xu©n s¬n Hoa ghen thua th¾m. vÇn. * VÇn: . c.lµ . thanh ®iÖu. . Ng÷ liÖu( B¶ng phô) b. a. Ph©n tÝch ng÷ liÖu.VÇn: mµ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn 101 vµ tr¶ lêi c©u hái.s¬n – hên . 4/4 .ThÓ th¬: lôc b¸t . 4/4.2010 hµi thanh. gåm 3 Lôc Híng dÉn hs ph©n tÝch ng÷ B¸t 1 2 B B 3 Năm học 2009 . NhËn xÐt: * TiÕng: .lµ phÇn ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt dßng tríc víi dßng sau. 3/3. ng¾t nhÞp… trong c¸c thÓ th¬ ®îc kh¸i qu¸t theo nh÷ng kiÓu 2.Hµi thanh: 4 T T 5 6 B B B 7 8 Gv ®a ng÷ liÖu ( Dïng b¶ng mÉu nhÊt ®Þnh. C¸c nh©n tè cÊu thµnh luËt th¬.VÞ trÝ hiÖp vÇn: lµ yÕu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 67 Töôøng . .Sè tiÕng: 6 – 8 (2 cÆp) . liÔu hên kÐm xanh (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) liÖu ë c¸c mÆt: + TiÕng + VÇn + NhÞp + Hµi thanh.NhÞp: 2/2/2. h¬n .®Æc ®iÓm cña tiÕng: phÇn: phô ©m ®Çu.vai trß cña tiÕng: sè tiÕng quy ®Þnh thÓ th¬. .

VÇn: lng. * Ng÷ liÖu: II. * Ng÷ liÖu: Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Ch÷ tµi. . Mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng. ThÓ th¬ lôc b¸t (Ng÷ liÖu) * Ph©n tÝch ng÷ liÖu * NhËn xÐt.Sè tiÕng: ch½n .2010 x¸c ®Þnh luËt th¬. Tõ ®ã ®i tíi nhËn xÐt kh¸i luËt th¬. * NhÞp: c¨n cø vµo sè tiÕng ch½n.2 vµ tr¶ lêi c©u hái. qu¸t c¸c nh©n tè cÊu thµnh ®Þnh luËt * Häat ®éng 2: Híng dÉn => C¸c yÕu tè trªn cÊu thµnh luËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 68 Töôøng . thÓ th¬ truyÒn thèng Gv yªu cÇu hs theo dâi vµo ng÷ liÖu môc I. * Hµi thanh (phèi thanh): lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thanh ®iÖu t¹o nªn ®Æc thï cho thÓ th¬. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn tè ®Ó Năm học 2009 . b. ch©n lu©n phiªn nhau. C¸c thÓ th¬ d©n téc. lÎ.Hµi thanh: ®èi xøng. häc sinh t×m hiÓu: mét sè th¬. . thanh ®iÖu. ThÓ th¬ song thÊt lôc b¸t. ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau Tr¶i qua mét cuéc bÓ d©u Nh÷ng ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng T. lu©n phiªn B* Sè dßng th¬: c¨n cø ®Ó x¸c th¬. 1. a.NhÞp: ch½n.

.7: vÇn T + cÆp 6. ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. vÇn: ®éc vËn. 4-4 . Chinh phô ng©m) Häat ®éng nhãm: Nhãm 1: ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt th¬ cña thÓ th¬ lôc b¸t? * Ng÷ liÖu Trèng Trµng thµnh lung lay bãng nguyÖt. 8 dßng). gieo vÇn c¸ch.7:thanh B hoÆc 2.Hµi thanh: Năm học 2009 . . vÇn. hµi b. .6. nhÞp.T th¬ cña thÓ th¬ song thÊt tuyÖt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 69 Töôøng .2. Khãi Cam TuyÒn mê mÞt thøc m©y. a.VÇn: + cÆp 7. nhÞp: lÎ. hµi thanh cña ng÷ liÖu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng.4. + cÆp 7. ThÓ th¬ thÊt ng«n: .8: nh thÓ lôc b¸t. ChÝn lÇn g¬m b¸u trao tay Nöa ®ªm truyÒn hÞch ®Þnh ngµy xuÊt chinh… ( §oµn ThÞ §iÓm (?). thanh: lu©n phiªn B . vÇn. nhÞp. * Ph©n tÝch ng÷ liÖu: SGK T103 * NhËn xÐt: Sè tiÕng: 5 tiÕng . + c©u 6.thÊt ng«n tø ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.ngò ng«n b¸t có ( 5 tiÕng.ngò ng«n tø tuyÖt (5 tiÕng.8. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt thanh T.8: nhÞp 2. C¸c thÓ th¬ §êng luËt.Sè tiÕng: 7. * NhËn xÐt.8: vÇn B + gi÷a 2 cÆp: vÇn liÒn.7: nhÞp 3.2010 * Ph©n tÝch ng÷ liÖu. hµi thanh cña ng÷ liÖu. ThÓ th¬ ngò ng«n: . + cÆp 6.2.NhÞp:+ c©u 7. 4 dßng .7.

thÊt ng«n b¸t (7 tiÕng. 4 . 8 T×m hiÓu ng÷ liÖu 1: C¶nh khuya TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa. C¶nh khuya nh vÏ. Năm học 2009 . Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa. ngêi cha ngñ.ThÊt ng«n tø tuyÖt: + niªm dßng 1 vµ 4 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . Häat ®éng nhãm: Nhãm 2: Ph©n tÝch c¸ch gieo vÇn.T106 * NhËn xÐt: tiÕng: 7 tiÕng vÇn: ch©n.4 . ng¾t nhÞp vµ hµi dßng). Gv ®a ng÷ liÖu (b¶ng phô). thanh cña ng÷ liÖu1 HS t×m hiÓu ng÷ liÖu 2: SGK 105 có dßng).6 dßng 1 vµ 2 -ThÊt ng«n b¸t có: trong T×m hiÓu ng÷ liÖu 2: Qua ®Ìo ngang (Bµ ng÷ liÖu mµ gv ®a ra. ®éc vËn nhÞp: 3. HuyÖn Thanh Quan) SGK T105 . Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ. gv chèt l¹i.2010 (7 tiÕng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn lôc b¸t? Hs nhËn xÐt.4 hoÆc 4-3. Sau Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 70 Töôøng . hµi thanh: . (H HS tiÕp tôc nhËn xÐt ®Æc å ChÝ Minh) ®iÓm cña thÓ th¬ ®ã gv chèt l¹i.

6 vµ 7.4 -6 dßng 3 vµ 4. 4 vµ 5. LuyÖn tËp.2010 + niªm dßng 2 vµ 3. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 71 Töôøng . ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong ®o¹n th¬ trÝch dÉn trong bµI th¬ Sãng → so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thÓ ngò ng«n §êng luËt vµ thÓ 5 tiÕng hiÖn ®¹i ¤i con sãng ngµy xa Vµ ngµy sau vÉn thÕ Nçi kh¸t väng t×nh yªu Båi håi trong ngùc trÎ HS t×m hiÓu c¸c thÓ th¬ vÒ khæ th¬. 5 vµ 6 III. NhËn xÐt vÒ vÇn vµ c¸ch gieo vÇn. sè HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ®Þnh. BT1. sè c©u trong bµi. T×m hiÓu ng÷ liÖu: ( chän mét vµi ®o¹n th¬ thuéc c¸c bµi th¬ trong phong trµo Th¬ míi) * NhËn xÐt: * Häat ®éng 3: Híng dÉn hiÖn ®¹i HS ph©n tÝch ng÷ liÖu: thÓ th¬ → Tõ nh÷ng ng÷ liÖu trªn em thÊy luËt th¬ trong th¬ hiÖn ®¹i cã g× kh¸c víi luËt th¬ trong th¬ truyÒn thèng? HS tr¶ lêi GV chèt l¹i HS ®äc SGK phÇn ghi nhí * Häat ®éng 4: Híng dÉn HS luyÖn tËp BT1 V»ng quyªn vÆc bãng thuyÒn => Th¬ hiÖn ®¹i kh«ng h¹n ®Þnh tiÕng ë mçi dßng nhng vÇn vµ nhÞp ë nhiÒu trêng hîp vÉn ®ãng vai trß nhÊt * Ghi nhí: SGK T107 IV. 1 vµ 8 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . C¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

hÌn) + NhÞp: ng¾t nhÞp kh¸c nhau + Hµi thanh: cã sù lu©n phiªn B. gi¸n c¸ch. GV híng dÉn cho HS lËp m« h×nh ng N vµ § D 1 D 2 D 3 D B T T B Năm học 2009 . em Em nghÜ vÒ biÓn lín Tõ n¬i nµo sãng lªn • Gièng : ®Òu 5 tiÕng BT2. M« h×nh ©m luËt TiÕ 1 2 3 4 5 6 7 T B B T B T T B «i «i «i 4 ( vÇn liªn tiÕp. BT2. c©u 4) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 72 Töôøng .T hoÆc niªm B. C¸ch lµm gièng nh bµi trªn BT3.B. ®en.2010 Tríc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh. gieo vÇn c¸ch ( bªn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn M©y quang giã bèn bªn NÒ cho trêi ®Êt tr¾ng QuÐt s¹ch nói s«ng ®en Cã khuyÕt nhng trßn m·i Tuy giµ vÉn trÎ lªn M¶nh g¬ng chung thÕ giíi Soi râ : mÆt hay. ng¾t nhÞp 4/3) Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá/ miÕng trÇu h«i Nµy cña Xu©n H¬ng/ míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn nhau/ th× th¾m l¹i §õng xanh nh l¸/ b¹c nh v«i BT4. TT ë tiÕng thø hai vµ thø t. GV cho HS tù lµm BT3. lªn . ¶nh hëng cña thÓ th¬ thÊt Niªm ( c©u 1. hÌn • Kh¸c : + VÇn : bµi MÆt tr¨ng 1 vÇn ( ®éc vËn).

ThuyÒn vÒB níc l¹iT/. ng¾t nhÞp) Con thuyÒnB xu«i m¸iT/ níc songB song. gieo vÇn. hiÖp vÇn c¸ch . hµi thanh. GV cho HS nhËn xÐt vÒ m« h×nh ©m luËt ( tiÕng.Hµi thanh c¸c tiÕng 2.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Về nhà xem bài . GV híng dÉn cho HS lµm BT 4 GV gîi ý vÒ c¸ch ng¾t nhÞp. sÇu tr¨mB ng¶. ®èi xøng vµ lu©n phiªn B-T Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 73 Töôøng .VÇn ch©n gieo ë c©u thø 2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . c©u 4. Cñi métT cµnh kh«B/ l¹c mÊyT dßng. vÇn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ng«n §êng luËt Năm học 2009 .4.2010 Sãng gînT trµng giangB/buån ®iÖpT ®iÖp. . Củng cố .Ng¾t nhÞp 4/3 BT4.Tiết sau học Làm văn : Phát biểu theo chủ đề RÚT KINH NGHIỆM ¶nh hëng cña th¬ §êng luËt trong . hµi thanh → 4 c©u th¬ V.6. niªm vµ ®èi.luyện tập : GV cho HS tự phân tích mô hình âm luật qua một số bài thơ cụ thể của thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thể thất ngôn bát cú ( nếu còn thời gian) D.

. B. cách thức phát biểu theo chủ đề.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 27.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp.SGK. SGV. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 74 Töôøng . Làm văn : 22/10/2009 : PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A. Tài liệu tham khảo .Hiểu được yêu cầu.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .

nguyên nhân chủ yếu của TNGT”.Giới thiệu bài mới IV. + Đi ẩu là một trong những nguyên nhân gây ra TNGT. chết.Lời phát biểu gồm những nội dung nào? . 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . nội dung và kết luận TT1. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS xác định nd phát biểu TT1. III. . vượt đèn đỏ. TT2. Tây Tiến thuộc thể thơ gì? Hãy phân tích các đặc trưng cơ bản. Dự kiến đề cương phát biểu . sắp xếp các nd thành đề cương gồm 3 phần : Mở đầu. Giải thích vì sao lựa chọn nội dung ấy.Xác định các nội dung cụ thể của chủ đề.GV cho HS đọc chủ đề trong SGK : “Thanh niên. Các bước chuẩn bị phát biểu 1.Ổn đinh lớp II. chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến.Nguyên nhân của TNGT . chấn thương nhẹ.Nội dung: + Những biểu hiện của đi ẩu : đánh võng. GV hướng dẫn HS lựa chọn nội dung.Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết bài thơ Việt Bắc. học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?” TT2.Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta.HỌC I. * Gợi ý về đề cương .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . C. đe doạ đến tính mạng tài sản và sự phát triển của đất nước ta. GV gợi ý cho HS xác định nội dung cụ thể xoay quanh chủ đề . lạng lách. . bổ sung.2010 .Các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT TT3. GV chia lớp thành 4 nhóm.Lựa chọn nội dung để phát biểu? ( nội dung phải phù hợp với chủ đề). + Những biện pháp chống hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT: phải tuân thủ luật lệ ATGT. (người điều khiển phải chấp hành luật giao thông). GV cho HS thảo luận vấn đề → rút ra nội dung bài học. GV cho HS tự lựa chọn nd để phát biểu. GV cho HS nhận xét. GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày. chạy quá tốc độ. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS xây dựng đề cương phát biểu GV cho HS triển khai nd phát biểu. T/g thảo luận 5 phút. Xác định nội dung cần phát biểu .GV cho HS lựa chọn trước một chủ đề. . lên lớp GV cho HS nêu ra một vài chủ đề.… + Những TNGT do đi ẩu: va quệt. chấn thương nặng. thảo luận để lập đề cương theo nội dung “Khắc phục tình trạng đi ẩu.Sắp xếp các nội dung ấy cho lôgic và hợp lí.Mở đầu : + TNGT đã và đang xảy ra trầm trọng. Yêu cầu cần đạt I. Các cơ quan chức năng phải xử phạt đối với các Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 75 Töôøng . .TNGT gây ra nhiều hậu quả tai hại.

thành phần và trình độ người tham gia. cần lưu ý điều chỉnh thái độ. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong dự kiến SGK .Nội dung: Trình bày nội dung theo đề cương TT3. GV cho HS rút ra phần lý thuyết .Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát kiến ( trên cơ sở của đề cương) biểu TT2. Ghi nhớ IV.GV gọi 2 → 3 học sinh lên phát biểu ý .Phát biểu quan niệm riêng của mình về hạnh phúc. Luyện tập Hoạt động 4 Gợi ý giải bài tập GV hướng dẫn HS luyện tập BT1.Tiết sau Trả bài viết số 2 RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 76 Töôøng . phát biểu ý kiến. trước khi phát biểu cần chuẩn bị: + Phương tiện trực quan ( nếu có) + Sự phân bố về thời gian + Tìm hiểu hoàn cảnh. BT2. cử chỉ. chấm dứt hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT. . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . III.Về nhà chọn một nội dung xoay quanh chủ đề Tình bạn để viết bài phát biểu .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Phát biểu ý kiến TT1. bấm lỗ bằng lái.Kết luận : Nói lời kết thúc và cảm ơn * Lưu ý : Trong quá trình phát biểu. góp phần giảm thiểu TNGT: Gương mẫu. sau đó trình phát biểu. truy cứu trách nhiệm hình sự) . giọng nói cho hợp lí và thuyết phục. Hoạt động 3 + Nói lời cảm ơn.luyện tập : GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ của bài học D. GV căn cứ vào gợi ý trong SGK để hướng dẫn HS thực hiện BT V. GV hướng dẫn cho HS xác định nội dung GV gợi ý cho HS tự thảo luận. GV cho HS phát biểu ý kiến II. . lập đề cương theo hướng sau: bày.2010 trường hợp vi phạm ( tuỳ theo mức độ: phạt hành chính. Củng cố .Kết luận : + Trách nhiệm của thanh niên. tạm giữ phương tiện. Ngoài ra.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . học sinh trong việc khắc phục tình trạng đi ẩu.Nêu ý kiến phản bác các quan niệm sai lầm về hạnh phúc. .Tán đồng và phân tích sâu sắc một ý kiến.

2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :8 : 24.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Làm văn : 25/10/2009 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 77 Töôøng .

PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giới thiệu bài mới IV.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . .GV : Đề + đáp án. lập ý. sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài . cảm nghĩ của bản thân.HỌC I.2010 TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 A. .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một hiện tượng đời sống .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 78 Töôøng .HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một hiện tượng đời sống.Kiểm tra bài cũ III. lập dàn ý. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . B. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . cho hs phân tích. C.Ổn đinh lớp II.

đặt câu ở một số em chưa chuẩn → chưa đạt đến sự trong sáng của TV. Nhận xét chung a.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. giúp các em học tập. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Em hãy cho biết thể loại. GV hỏi : I. đạo lí) ái . đề vươn lên sống lành mạnh.HS nắm được yêu cầu của đề . một suy nghĩ (đề 2) mới trước hiện tượng đời sống: Cảm nghĩ của bản .Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trình bày trong các tác phẩm văn học.2010 Đề Hiện nay. số phận bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến trong xã hội hiện nay + nguyên nhân.Còn sai nhiều lỗi chính tả . bổ sung cho hoàn chỉnh . .… . * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận : Mái ấm tình thương * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán. hậu quả. thị trấn về nhưng mái ấm tình GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích thương để nuôi dạy. tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ. 2. lang thang kiếm sống Hoạt động 1 trong thành phố.Phê phán thái độ kì thị. bổ sung cho II. các bài phóng sự … GV cho hs nhận xét. . nội dung. . tốt đẹp. Về hành văn . thức đã học ( cách làm bài nghị .Kiến thức còn hạn chế.Đề xuất quan điểm và biện pháp để nhân rộng hiện TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý tượng ấy * Kết bài : Nêu ra phương hướng. Nhận xét cụ thể ( có nhận xét đính kèm) Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn Töôøng 79 THPT soá 2 Moä Ñöùc .Cách dùng từ . rèn luyện. BL…) tư liệu của đề ? 2.GV cho hs dưới lớp nhận xét. PT.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích k/n “học” + Mục đích của việc học : Học để biết.Ý nghĩa của việc việc xuất hiện mái ám tình thương→ Ca ngợi những tấm lòng. gia đình.LẬP DÀN Ý hoàn chỉnh .Thể loại : NLXH (GT.Hoàn cảnh. phần dẫn chứng còn quá ít b.Nội dung : Theo yêu cầu từng đề HS thảo luận. 1. sau 5 phút GV gọi hs 3. 1. ở nước ta có nhiều cá nhân. Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . xua đuổi hoặc trục lợi đối với trẻ em thuộc đối tượng trên.GV gợi ý cho hs về yêu cầu thân trước hiện tượng này trong phần lập dàn ý III. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT . hành động nhân luận về một tư tưởng. bác bỏ. CM. Về nội dung : .

Giới thiệu bài mới IV. . Tìm hiểu bài Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 80 Töôøng .luyện tập Năm học 2009 .HỌC I.Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về ĐN qua cách cảm nhận của nhà thơ NKĐ: ĐN là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân.Nêu vấn đề.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Nguyễn Khoa Điềm và bài ĐT : Đất nước . 29 .2010 D. ND là người làm ra ĐN.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hoá và văn học dân gian làm sáng tỏ thêm tư tưởng “ĐN của ND” B. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Ổn đinh lớp II.SGK.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.Kiểm tra bài cũ III. kết hợp diễn giảng C.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . SGV.Nguyễn Đình Thi RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 10 : 28.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đất Nước .Nắm được một số nét đặc sắc về nghệ thuật: giọng thơ trữ tình – chính luận. phát vấn. Tài liệu tham khảo . Củng cố . .Văn : 29/10/2009 : ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm A.

t¸c phÈm viÕt thµnh TT1. XuÊt xø ®o¹n trÝch TT4. c¶m xóc dån nÐn. Ph¹m TiÕn DuËt . Bè côc : 2 phÇn híng ®Ó tiÕp nhËn v¨n b¶n II. §äc – hiÓu * C¶m nhËn chung : PhÇn I : Tõ ®Çu …lµm nªn ®Êt níc mu«n ®êi : Nh÷ng c¶m nhËn.Sinh n¨m 1943 t¸c phÈm . T¸c phÈm ( §o¹n trÝch) trÞ cña ®o¹n trÝch a. mang mµu s¾c chÝnh luËn (võa cã chÊt ngät ngµo.Phong c¸ch th¬ cña NK§ : giµu chÊt suy t. GV gäi HS nªu xuÊt xø. BKS§ .2010 Ho¹t ®éng 1 I. lÝ gi¶i vÒ §N cïng víi nh÷ng suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 81 Töôøng . gi¸ 2. THCT – chung vÒ ®o¹n trÝch → ®Þnh CLV. võa giµu chÊt suy t ) TT3. GV gäi HS ®äc ®o¹n trÝch TrÝch phÇn ®Çu. Gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch Lµ mét trong nh÷ng ®o¹n th¬ hay vÒ Ho¹t ®éng 2 ®Ò tµi §N trong th¬ VN hiÖn ®¹i GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n (§©y lµ mét ®Ò tµi quen thuéc ®· cã b¶n nhiÒu t¸c gi¶.Quª : HuÕ TT1.Sinh ra trong mét g® trÝ thøc ý c¬ b¶n vÒ tiÓu sö. GV cho HS tãm t¾t nh÷ng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . phong c¸c cã truyÒn thèng yªu níc vµ tinh th¬ cña t¸c gi¶ NK§ thÇn c/m TT2.GV cho HS nªu c¶m nhËn c«ng ( §N – N§T. ®Ëm ®µ cña HuÕ.Häc tËp vµ trëng thµnh trªn mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªu ®Êt B¾c trong nh÷ng n¨m xd biÓu cho thÕ hÖ nhµ th¬ trÎ CNXH.HC. . Nam. ch¬ng V cña trêng ®Ó chia bè côc ca “MÆt ®êng kh¸t väng” n¨m 1971 ( GV nhËn xÐt. bæ sung t¸c phÈm in lÇn ®Çu n¨m 1974) b. GV nãi thªm vÒ t/g: NK§ lµ . T¸c gi¶ SGK ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶.C¸c t¸c phÈm chÝnh : …) +TËp th¬ “§Êt ngo¹i «” (1972) + Trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” (1974) . QH – Giang Nam …) c. tham gia chiÕn ®Êu vµ trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ho¹t ®éng v¨n nghÖ ë miÒn ( Lª Anh Xu©n. T×m hiÓu chung GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn trong 1. Xu©n Quúnh. NguyÔn MÜ.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . lµ nh¾c ®Õn sù k× diÖu cña thÕ giíi cæ tÝch (nghÜa t×nh gia ®×nh son s¾t). GV hái .Em h·y tr×nh bµy sù c¶m nhËn vµ lÝ gi¶i cña t¸c gi¶ vÒ §N . cã trong. biÓu tîng t×nh yªu h«n nh©n vµ lßng chung thuû ) b.¢u C¬. lín lªn → con ngêi . s¸ng t¹o khÐo lÐo trong viÖc c.Nh¾c ®Õn ®n lµ nh¾c ®Õn cha mÑ.2010 nhñ .§N cã tõ. lÞch sö. GV gi¶i thÝch : §Êt Níc bao gåm  §N ®îc c¶m nhËn ë ph¬ng diÖn ®Þa hai yÕu tè : §Êt vµ Níc  sù lÝ vµ ls. b¾t ®Çu. tõ cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ ®Ó lµm nªn chç ë vµ c¸i ¨n trong ®êi thêng “c¸i kÌo …ngµy ®ã”  §N thùc ra rÊt th©n thuéc. tõ nh÷ng nghÜa t×nh chung thuû cña mÑ cha trong ca dao “ cha mÑ … mÆn”. a. «ng bµ. TT2. 20 c©u gi÷a: §Êt níc lµ g× ? . nhí thÇm) mµ cßn lµ chiÒu s©u cña v¨n ho¸. cßn NK§ chän c¸ch thÓ hiÖn tù nhiªn vµ b×nh dÞ) .Chia t¸ch kh¸i niÖm §Êt Níc thµnh 2 yÕu tè § vµ N ®Ó c¶m nhËn vµ suy t. ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh then chèt trong c¸c c©u th¬ ( miÕng trÇu : phong tôc. quen thuéc.Theo NK§ th× §N cã tõ khi nµo §N ®îc c¶m nhËn ë chiÒu s©u v¨n ho¸. + §N ko chØ lµ ko/g sinh tån ( d©n m×nh ®oµn tô) mµ cßn lµ ko/g tuyÖt diÖu cña t×nh yªu ( hß hÑn. tõ nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp cã tõ ngµn xa “tãc mÑ …. bæ sung nguån LLQ. v¨n häc d©n gian.T/g ®Æt c©u hái : §N cã tõ bao giê? – rÊt l©u . ko gian vµ t/g.§N tån t¹i trong cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n : Khi ta lín lªn . 9 c©u ®Çu: §Êt Níc cã tõ bao giê? .”. d©n m×nh → quan hÖ th©n thuéc. ? GV khai th¸c. t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn §N ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? C¸ch c¶m nhËn cña t/g cã g× kh¸c víi c¸c nhµ th¬ cïng viÕt vÒ ®Ò tµi nµy? (NK§ kh¸c víi nhiÒu t/g ®i tríc khi viÕt vÒ §N: c¸c nhµ th¬ kh¸c thêng dïng nh÷ng h×nh ¶nh k× vÜ.Trong phÇn ®Çu. phong tôc ( ý thøc híng vÒ céi GV cho HS nhËn xÐt. nghi thøc giao tiÕp.13 c©u cuèi : Suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n nhñ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 82 Töôøng . giç Tæ → trêng tån trong t©m hån con ngêi) TT3. gÇn gòi. ruét rµ. §N ®îc gîi ra tõ nh÷ng chÊt liÖu v¨n ho¸. §N võa lµ nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ. mang tÝnh biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn c¶m nhËn cña m×nh vÒ §N. truyÒn thuyÕt ( truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ níc anh hïng). mÜ lÖ.

thÕ hÖ tù ý thøc vÒ bæn phËn cña chÝnh m×nh víi §N ¬ng ( tãm t¾t s¬ lîc) GV lÊy dÉn chøng .T tëng §N cña ND trong phÇn mÎ danh lam th¾ng c¶nh g¾n liÒn sau ®· ®a ®Õn nh÷ng ph¸t víi t©m hån d©n téc . san sÎ.§N lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng.“Mét c©y lµm ch¼ng nªn g¾n liÒn víi t©m hån d©n téc.T¸c gi¶ ko hÒ miªu t¶ vÎ TT6.§N lµ m¸u x¬ng cña m×nh. ChØ trong mét hiÖn s©u vµ míi cña t¸c gi¶ vÒ ®o¹n th¬ ng¾n. GV cho HS ®äc c¸c chó nói . trung vµo viÖc gi¶i thÝch céi nguån ®µn «ng ra trËn. GV hái: . lÞch sö.…cña danh lam th¾ng c¶nh ®iÓn h×nh cña §N tõ B¾c vµo Nam. TT4 GV hái : §N ®îc c¶m nhËn .. ho¸ th©n ®Ó §N ko ngõng ph¸t triÓn. lµ sù ho¸ th©n cña nh©n d©n → ND ®· t¹o TT5. t¸c gi¶ ®· nªu ®îc 7 ®Þa lÝ.2010 . gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång. .“ ¤i TQ nÕu cÇn ta chÕt PhÇn II : §Êt Níc cña nh©n d©n Cho mçi ng«i nhµ ngän nói ( Ai lµm ra §N?) con s«ng” * Ph¸t hiÖn cña t¸c gi¶ vÒ §Êt N( CLV) íc : . NK§ ph¸t hiÖn ra ®îi … ho¸ nói väng phu mét ®iÒu k× diÖu : Nh÷ng c¶nh quan cña §N chÝnh lµ h×nh s«ng. v« gi¸c chØ trë thÝch trang 120 thµnh nh÷ng danh th¾ng khi chøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 83 Töôøng . mét ¢u C¬ . tr¸i TT7.NiÒm tin trong t¬ng lai con ch¸u sÏ qua kh«ng gian vµ thêi gian ntn mang §N ®i xa ( theo nghÜa réng )  M¹ch th¬ híng vµo nh÷ng suy ngÉm ? GV nãi vÒ huyÒn tho¹i LLQ vµ vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ m×nh. ngêi vî chê cña nã. §Êt ®¸ vèn v« tri.“NÕu TQ chän t«i lµm ®iÓm . lµ m¸u thÞt.“T«i cïng x¬ng thÞt víi nh©n d©n t«i” (XD) . tõ trªn rõng ®Êt níc ta ntn? xuèng biÓn . v¨n ho¸. §ã lµ non” ( ca dao) sù ®ãng gãp. ®Þa lÝ cña §N b»ng mét c¸i nh×n cã chiÒu s©u vµ c¶m xóc míi TT5.B×nh diÖn ®Þa lÝ : Nh÷ng c¶nh thó tùa …” ( TH) thiªn nhiªn cña ®n ®îc c¶m nhËn . GV thuyÕt gi¶ng: Nh÷ng ®Ñp cña danh th¾ng mµ chØ tËp cuéc chiÕn tranh triÒn miªn. v× thÕ ph¶i g¾n bã. GV cho HS rót ra néi dung dùng nªn §N ( T¸c gi¶ nh×n th¾ng qua 13 c©u cuèi. Tõ sù lÝ gi¶i céi nguån cña c¸c danh th¾ng. c¶nh. truyÒn thuyÕt Hïng V.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn dïng tõng yÕu tè cña t¸c gi¶ Năm học 2009 .

®Ó : + Kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ : Nh©n d©n lµm ra lÞch sö + Kh¼ng ®Þnh chÝnh nh©n d©n hay ngêi anh hïng v« danh ®· lµm ra §Êt Níc .B×nh diÖn v¨n ho¸ :Hä lµ nh÷ng con ngêi gi÷ g×n vµ truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸. “§N cña ca dao thÇn tho¹i” . Tæng kÕt §©y lµ mét bµi th¬ vèn cã ®Ò tµi quen thuéc : §Êt níc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TT8.ChÝnh nh©n d©n ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ( qua cuéc sèng lao ®éng) còng võa gi÷ g×n truyÒn thèng cho §N . BiÕt quÝ c«ng cÇm vµng…→ T©m hån VN biÕt quý träng t×nh nghÜa. v¨n minh. v¨n ho¸. GV thuyÕt gi¶ng T¸c gi¶ ®· chän ra 3 c©u ca dao ®Ò cËp ®Õn 3 ph¬ng diÖn tinh thÇn cña ngêi VN: Yªu em tõ thuë trong n«I → T©m hån VN ®¾m say trong t×nh yªu. GV hái : t¹i sao nãi t tëng cña ®o¹n th¬ nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n ? GV lÊy dÉn chøng trong bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o – NguyÔn Tr·i : Tõ TriÖu. GV cho HS gi¶i thÝch 2 mÖnh ®Ò ®Ó kÕt luËn §Êt Níc nµy lµ §N cña Nh©n d©n . tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §N ( h¹t gièng. c¸c anh hïng mµ nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng con ngêi b×nh thêng. tiÕng nãi  ko mÊt ®i céi nguån ) ®¸o cña t¸c gi¶. §N víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Êu tranh.. ngän löa.2010 ®ùng trong nã víi mét c¸ch c¶m. b×nh dÞ vµ v« danh. III. Vèn xng nÒn v¨n hiÕn ®· l©u  chiÒu s©u lÞch sö vµ ®é dµy cña v¨n hiÕn VN GV cho HS nhËn xÐt. .  C¶m høng chñ ®¹o §N cña ND ®îc t« ®Ëm qua ®o¹n th¬ giµu chÊt suy t. BiÕt trång tre.T¸c gi¶ ®ång nhÊt 2 mÖnh ®Ò “§N cña nh©n d©n”. LÝ.B×nh diÖn lÞch sö : Khi nghÜ vÒ lÞch sö cña §Êt Níc. nhµ th¬ ko ®iÓm l¹i c¸c triÒu ®¹i. lµ céi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 84 Töôøng . c¸ch nghÜ hay t©m hån nh©n d©n  Nh©n d©n ®· lµm nªn §Êt Níc  hån thiªng s«ng nói.→ T©m hån VN quyÕt tiªu diÖt kÎ thï Ho¹t ®éng 3 * Kh¼ng ®Þnh ®Êt níc nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n : T tëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch .… → nh÷ng ph¸t hiÖn s©u vµ míi vµ ®éc kÕt TT9. §inh. lÞch sö. rót ra tiÓu  B×nh diÖn ®Þa lÝ. TrÇn…. ®Êt níc chÝnh lµ hån thiªng cña nh©n d©n mu«n ®êi) . TT10.

Về nghệ thuật: + biện pháp tu từ. tiêu biểu nhất cho sự nghiệp thơ ca của NĐT.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . IV. tràn ngập niềm vui trước khung cảnh mùa thu ở chiến khu VB.Nội dung cơ bản : + Mùa thu thứ nhất : Mùa thu Hà Nội ( hoài niệm về mùa thu xưa của Hà Nội): đẹp một cách hiu hắt. giọng điệu. Tác giả ( SGK) 2. . trong SGK trang 123 V× thÕ chóng ta ph¶i gãp tay lµm nªn §N mu«n ®êi . lặp kết cấu cú pháp + Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm + chi tiết. + Hình ảnh đất nước đau thương. khoẻ khoắn và tươi sáng + Sự chuyển biến trong nhận thức. sôi nổi.2010 GV híng dÉn HS tæng kÕt nguån d©n téc. tâm trạng của người ra đi: cái tôi trữ tình chuyển thành cái ta. rộn rã. lµ cña mçi ngêi vµ bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí cña mäi ngêi . nhất là phép lặp từ ngữ. những câu thơ dài ngắn khác nhau + giàu chất chính luận ( ở những khổ cuối) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 85 Töôøng . → cảnh thu.Đây là bài thơ được hình thành trên 3 mảng khác nhau → dù lắp ghép nhưng ko rời rạc mà rất liền mạch nhờ vào sự thống nhất của nd tư tưởng và cảm xúc. đồng thời cũng là một trong số ko nhiều những bài thơ xuất sắc nhất viết về đề tài ĐN của nền thơ hiện đại VN. Ghi nhí HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : ĐẤT NƯỚC Nguyễn Đình Thi 1. cách gieo vần. phảng phất buồn + Hình ảnh người ra đi tham gia kháng chiến : ý chí quyết tâm nhưng chất chứa tâm trạng. Tác phẩm . vắng lặng. tình thu + Mùa thu thứ hai : Mùa thu Việt Bắc ( mùa thu nay. . Từ tâm trạng phảng phất nỗi buồn → tâm trạng hào hứng. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng . §N lµ cña nh©n d©n . âm hưởng. nhịp điệu. vất vả.Đây là một tác phẩm lớn. mùa thu hiện tại): không buồn mà vui. nỗi niềm.

bước đầu biết sử dụng chúng khi cần thiết B.Đất nước – NĐT :Đất nước là một bài thơ kháng chiến có giá trị lâu bền. Củng cố . D. điệp âm. Bài thơ tiêu biểu cho cái nhìn nghệ thuật của ông về đất nước.học : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 86 Töôøng . điệp nhanh): đặc điểm và tác dụng của chúng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . + Thảo luận ở tổ.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . GV tổng kết. tổ. sâu lắng. qua giọng thơ trữ tình chính trị. Ông là nhà thơ của đất nước trong đau thương. Đất nước soi bóng vào tâm hồn ông.Đất Nước – NKĐ : Bài thơ thể hiện lòng tự hào về đn. vất vả. thiết tha. âm hưởng.luyện tập . sau đó GV yêu cầu trình bày trước lớp. . chốt lại những kiến thức là kĩ năng cơ bản theo hướng dẫn.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo hình điệu.Phương tiện + Sử dụng SGK. . nhọc nhằn. SGV + Máy chiếu (Nếu có) II. • Sau mỗi bài tập. C. bộc lộ rõ nhất vẻ đẹp trong đau khổ. V. về truyền thống dân tộc và cũng là tiếng nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ cống hiến cho đn. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành : I. gợi ý dưới đây. Tiến trình tổ chức dạy. gian nan.Mục tiêu bài dạy : Giúp HS .2010  Đây là bài thơ hay nhất của đời thơ NĐT.Biết phân tích các phép tu từ trong văn bản. điệp vần. là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật.Về nhà học bài . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . nhóm.Xem bài TV : Thực hành một số phép tu từ ngữ âm RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 31 – TV : 30/10/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM A. Cách thức tiến hành + Cá nhân HS làm bài tập. sau đó cử đại diện trình bày trước lớp. + Thi giải bài tập giữa các nhóm. Đóng góp riêng của bài thơ: hình thức biểu đạt giàu chất suy tư.

mạnh mẽ => phù hợp với sự với các phép lặp cú pháp.Về mặt lập luận : hưởng hùng hồn.Tính chất mở hay đóng của điệp từ ngữ (một dân tộc đã gan góc. Do => âm tiết mở  Chú ý đến: . với kết cấu ngữ pháp đều là C-V-P (phụ ngữ).Ổn định tổ chức. cho một lời tuyên ngôn + Vế sau và câu cuối: như các kết luận.Câu tiếp theo kết thúc bằng âm tiết mang thanh trắc (lập) => . âm tiết kết thúc mỗi nhịp. cũng giữa các tiếng: súng (Ai có súng dùng súng). Những cảm nhận về ĐN và tư tưởng ĐN của ND của NKĐ trong đoạn trích Đất Nước trích trường ca Mặt đường khát vọng? III.Vế sau ngắn. đoạn văn đã có sự phối hợp của nhiều yếu tố sau đây : . nay.Câu văn xuôi nhưng có vần (phối hợp với nhịp) ở một số vị trí.3/2.Hai vế đầu bài. kết cấu cú pháp) trong việc tạo nên sắc thái hùng hồn. . . Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu giải bài tập: Tạo nhịp điệu Bài tập 1: và âm hưởng cho câu . thứ hai và thứ ba của câu => kết thúc bằng các âm tiết mang thanh bằng. thiêng liêng của lời kêu gọi cứu Phân tích tác dụng của âm thanh. nhịp điệu dồn dập. vế sau và câu cuối ngắn.Kiểm tra bài cũ. sự phối hợp âm thanh (cùng . nhịp điệu dàn trải => phù hợp với các biểu TT1: Nhận xét về nhịp điệu. => nhịp: 3/2. kết cấu cú pháp cũng giống nhau.Sự thay đổi thanh bằng. thích hợp nhịp dài.Giới thiệu bài mới. trong ví dụ sau: . Để tạo nền sắc thái hùng hồn. khẳng định. IV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . dứt khoát. hiện cuộc đấu tranh trường kì của dân tộc. .Phối hợp với nhịp điệu và âm thanh. thiêng liêng của lời kêu gọi VD: Nhịp ở câu đầu lặp lại là 4/2/4/2 + Không phải chỉ có sự đối xứng về từ ngữ. câu 4) => tạo nên âm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 87 Töôøng . hùng hồn về quyền ĐLTD của dân tộc. (chú ý vần. sự ngắt nhịp và đối xứng). dân tộc đó phải được…) và điệp cú pháp (hai vế đâu dài có kết cấu cú pháp giống nhau. câu 2. mà còn có cả sự đối cứu nước (trích) sau đây xứng về nhịp điệu và kết cấu ngữ pháp. + Câu thứ hai điệp vần.Sự phối hợp giữa những nhịp ngắn (đầu câu 1. II. đanh thép + Hai vế đầu: có vai trò như các luận cứ. do). đoạn văn có dùng phép thanh trắc cuối mỗi nhịp. lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm . Tìm hiểu bài Hoạt động Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn I. (nay.Vế thứ nhất. VD: + Câu đầu có vần giữa tiếng: bà và tiếng: già. .Sự phối hợp nhịp ngắn và âm tiết đóng => có âm hưởng mạnh mẽ. nhịp điệu (có sự phối nước. . VD: Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm. Bài tập 2: TT2: Bài tập 2.Phép điệp phối hợp (lặp) từ ngữ mà cả lặp kết cấu ngữ pháp và hợp với phép lặp từ ngữ và nhịp điệu.2010 I. với lời khẳng định quyền độc lập của dân tộc. câu 3) Với những nhịp dàn trải (vế cuối câu 1.

điệp vần. thích hợp với một lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng. Đoạn thơ trên đã gợi ra được khung cảnh hiểm trở Bài tập 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao. vậy mà đã có những lời mời gọi của mùa xuân. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm các bài tập: Điệp âm. .2010 hưởng khi khoan thai). hiệu đặc trưng (lá bàng đang đỏ.Trong đoạn thơ. Khi dồn dập mạnh mẽ. điệp vần. phù hợp với tác dụng biểu hiện sắc thái ý cảm xúc chung: mùa đông đang còn tiếp diễn. hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. TT3: Bài tập 3 Nhịp điều và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định. . Bài tập 1: a) Sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu (L) trong các tiếng : “Lửa lựu lập lòe” miêu tả được trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu (đỏ như lửa và lấp ló trên những cành như những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. được lặp lại nhiều nhất là vần: Ăng (7 tiếng) được lặp lại nhiều nhất? Nêu => tạo nên âm hưởng rộng mở. điệp thanh. loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó. TT2: Bài tập 2: Bài tập 2: Trong đoạn thơ sau. Nhịp ngắn trước nhịp dài sau tạo nên âm hưởng du dương của lời ngợi ca.Hai câu văn cuối. đoạn văn có đặc điểm là dùng phép nhân hóa đồng thời dùng nhiều động từ. vất vả của cuộc hành quân là nhờ có sự đóng góp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 88 Töôøng .Sự ngắt nhịp (dấu phẩy ở ba câu đầu) khi cần liệt kê. Những biện pháp đó phối hợp với các yếu tố ngữ âm sau: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tiếp diễn kéo dài. ngợi ca sức mạnh ý chí kiên cường của cây tre. dứt khoát của một lời tuyên dương công trạng. II. câu được ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ (không dùng từ: là) => tạo nên âm hưởng mạnh mẽ. lúc lại ẩn trong tán lá).Câu văn thứ 3. Bài tập 3: Về từ ngữ. khẳng định ý chí kiên cường và chiến công của tre. ngắt nhịp liên tiếp như lời kể về từng chiến công của tre. sếu giang đang bay về phương nam để tránh rét).lúc lóe lên. vần nào . điệp thanh. Điệp âm.Với nhiều dấu nghĩa của phép điệp vần đó. TT1: Bài tập 1 Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong các câu sau: b) Ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu L (4 lần) trong một câu thơ => diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: Ánh trăng như phát tán rộng hơn.

Điệp âm. 33 . ngàn thước . • Phép nhân hóa: súng ngửi trời.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . heo hút . (điệp thanh ở dòng cuối). • Dùng phép đối từ ngữ: . góp của nhiều yếu tố (có cả trong đó câu thơ đầu thiên về thanh trắc.Nhịp điệu của dòng thơ. hành quân là nhờ có sự đóng . • Phép lặp từ ngữ: dốc.Dùng các từ láy gợi hình: khúc khuỷu. . sự phối hợp ngữ âm của từ ngữ…). Ngàn thước lên cao/Ngàn thước xuống phép nhân hóa. rộng lớn trải ra trước mắt khi đã vượt qua và bằng ở 3 dòng thơ đầu và con đường gian lao vất vả.Làm văn : 5/11/2008 : BÀI VIẾT SỐ 3 ( NLVH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 89 Töôøng .Nhịp điệu 4-3 ở ba câu thơ đấu. Củng cố . D.Về nhà xem lại bài . những yếu tố không thuộc • Câu thơ 4: lại toàn vần bằng → tất cả dều gợi tả một ngữ âm). vần và thanh điệu là các bộ phận của âm tiết được lặp lại một cách chú ý và phối hợp với nhau để phục vụ cho việc biểu đạt nội dung và thường được sử dung trong thơ.Sự phối hợp các thanh trắc và thanh bằng ở 3 câu thơ đầu. V. cách dùng toàn thanh bằng . .Các yếu tố từ ngữ: từ láy.Tạo nhip điệu và âm hưởng cho câu + Nhịp điệu và âm hưởng được tạo ra do nhiều yếu tố (sự ngắt nhịp. sư phối hợp âm thanh. • Phép lặp cú pháp ở câu 1 và câu 3. phép lặp từ ngữ. cần cảm nhận và phân tích sự phối hợp của các yếu tố và luôn nhằm vào mục đích cho nội dung biểu đạt. không gian hiểm trở và mang sắc thái hùng tráng mạnh Hãy phân tích: mẽ. Dốc lên khúc khuỷu/Dốc thăm thẳm phép đối.Chuẩn bị bài làm số 3: Nghị luận văn học ( làm ở lớp) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 32. • Câu cuối khổ thơ toàn vần bằng gợi tả một không khí . điệp vần.Phép lặp cú pháp. thăm thẳm.2010 của vùng rừng núi và sự của nhiều yếu tố: gian lao vất vả của cuộc . điệp thanh: + Âm.chuẩn bị bài mới . Hướng dẫn học sinh tự học .Sự phối hợp các thanh trắc thoáng đãng.

Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp chứng minh hoạ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .. đối chiếu một cách có cơ sở. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 90 Töôøng . hi sinh → ( lời bày tỏ.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề cảnh ra đời.…) dung sau: . so sánh. giọng điệu trữ tình ác liệt. * Câu 2. đối đáp…).Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: . ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình bài thơ TT – QD và lấy dẫn chứng minh tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ hoạ ( 3đ) Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Câu 2.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLVH bàn về một bài thơ. đề tài.Giúp hs nâng cao năng lực tư duy tổng hơp. Bài làm phải đáp ứng các nội đời.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . chết chóc.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn cảnh ra Câu 1. …Vẻ đẹp của người lính + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệt không tách rời với hiện thực chiến tranh huật của bài thơ: thơ lục bát. có hệ thống để làm rõ đặc điểm bản chất. hình tượng thiên nhiên và con người Sông Mã gầm lên khúc độc hành Việt Bắc trong đoạn thơ sau : ( Tây Tiến – Quang Dũng) Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung I.Rèn luyện. đề tài. hình tượng trung tâm. (7đ) Cảm nhận của anh (chị) về …………………………. củng cố kĩ năng tìm hiểu đề. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Đề 1 Hoạt động1 Câu 1. Tài liệu tham khảo . cách sử dụng hình ảnh . ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc GV ra đề cho HS của Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn Đề 2 phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn Câu 1. gian khổ. tương đồng hoặc khác biệt của một số tác phẩm đã được tìm hiểu. C. bình luận văn học.SGK. .Kiểm tra bài cũ III.Yêu cầu chung ( Việt Bắc .Ổn đinh lớp II.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .2010 A.HỌC I. cảm hứng chủ đạo của . đoạn thơ.Tố Hữu) *Câu 1. Bài làm phải đáp ứng các nội dung sau: * Yêu cầu chung : .…) (1đ) tài. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLVH như thao tác phân tích. SGV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . . lẫm liệt. bi tráng của hình tượng người lính trong Câu 2.Giới thiệu bài mới IV. song bi thương chứ không bi luỵ) (2đ) từ ngữ → d/c.Những biểu hiện cụ thể :Vẻ đẹp bi bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls tráng của người lính TT ( vẻ đẹp hào dân tộc → d/c hùng. B.

ý 2 (2đ) .Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. Bố cục cân đối. mắc trên 10 lỗi . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . nắm kĩ năng làm bài. lập dàn ý. hợp lí.Câu 1. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…).Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn * Câu 2.Về kiến thức : Yêu cầu bài viết phải làm rõ vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc * Biểu điểm : . Trình bày gãy gọn.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. . Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế.Đọc văn : 9/11/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 91 Töôøng .Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. . Bài viết không đi vào trọng tâm. . vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…). lưu loát. Song còn mắc một vài lỗi nhỏ.Về kiến thức : Bài viết phải làm rõ chân dung người lính Tây Tiến: + Về ngoại hình + Về tâm hồn + Về ý chí  Vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến. Củng cố .luyện tập D. nắm kĩ năng làm bài. .Câu 2 : 7đ -Điểm 7 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên. Bố cục cân đối. Biểu điểm Câu 1 ( 2đ) Mỗi ý 1 điểm Câu 2 ( 8 đ) -Điểm 7-8 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên ( tuỳ theo bài viết cụ thể) . II.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. V. mắc trên 10 lỗi .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. hợp lí. Tiếng hát con tàu. Bài viết không đi vào trọng tâm.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế. song khả năng khai thác còn hạn chế. Đò Lèn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 12 : 34.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. lập dàn ý. 35 . Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh Năm học 2009 . Diễn đạt mắc nhiều lỗi .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đọc thêm: Dọn về làng. ý 1 (1đ). .Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.2010 . lưu loát. song khả năng khai thác còn hạn chế. . Trình bày gãy gọn.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ĐỌC THÊM : Năm học 2009 . Tài liệu tham khảo .SGK.Ổn đinh lớp II.Giới thiệu bài mới IV. SGV.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung : I.Kiểm tra bài cũ Cảm nhận và lí giải về ĐN của NKĐ được thể hiện ở những phương diện cụ thể nào ?Tư tưởng chủ đạo trong đoạn trích? III. Đọc . .Bài Dọn về làng : + Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ : tình yêu tha thiết đối với quê hương của một người con vùng cao trong những năm kháng chiến chống Pháp nhiều đau thương mà anh dũng.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . II. 1. + Nghệ thuật đặc sắc với nhiều hình ảnh tự nhiên. tóm tắt những ý chính → cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Tác giả (SGK) 2.Bài Tiếng hát con tàu : + Nắm được những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng + Qua bài thơ → phong cách thơ của tác giả. . C. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới (mùa đông.2010 DỌN VỀ LÀNG (Nông Quốc Chấn) TIẾNG HÁT CON TÀU (Chế Lan Viên) ĐÒ LÈN (Nguyễn Duy) A.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) .Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? *Hoạt động 2: Đọc . 1950).hiểu: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 92 Töôøng .HỌC I. đậm chất dân tộc. .Thao tác 1: HS đọc bài thơ.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Bài Đò Lèn: + Nắm được nét đặc sắc trong bài thơ + Tình cảm của tác giả đối với quê hương B.hiểu: . Tìm hiểu bài Bài 1 : DỌN VỀ LÀNG ( Nông Quốc Chấn ) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.

3. III.Lạng và tội ác của thực dân Pháp. Đặc sắc nghệ thuật: .Ngôn ngữ. bổ sung.Lòng căm giận kẻ thù.Lạng và tội ác của giặc Pháp đã được diễn tả qua những từ ngữ.Thao tác 4: HS thảo luận về nội dung ( hệ thống cảm xúc) của bài thơ : + Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc. Tình cảnh của nhân dân Cao . Nội dung cơ bản: a. thể hiện tình yêu thiết tha của nhà thơ đối với gia đình. quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp đau thương mà anh dũng. .Phần 3 ( còn lại): Trở lại với niềm vui ngày quê hương giải phóng. Bố cục: 3 phần: .Phần 2 ( câu 7 đến câu 37): Dòng hồi tưởng của người con về cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. nhiều dự định cho ngày mai. .Bắc .Phần 1( 6 câu đầu): Niềm vui ngày quê hương được giải phóng. gieo rắc tội ác lên quê hương: + Chạy giặc chốn rừng sâu ( hình ảnh người mẹ. bổ sung. .Thao tác 7: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể ) GV nhận xét. . Tác giả ( SGK) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 93 Töôøng . đậm đà bản sắc dân tộc miền núi. quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn quê hương. Kết luận: “Dọn về làng” là bài thơ in đậm dấu ấn dân tộc miền núi.2010 1.Đan xen tự sự và trữ tình lời tâm tình tha thiết của người con với mẹ. Bài 2 : TIẾNG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. . *Hoạt động 3: Tổng kết.Lạng dưới ách giặc Pháp: . Tìm hiểu chung : 1. b.Thiên nhiên.Thao tác 5: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể) GV nhận xét. hình ảnh thơ giản dị. . người bà) + Cái chết của người cha  nỗi đau thương của một gia đình  gợi lên nỗi niềm xót xa gan ruột nhất.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . con người trở lại cuộc sống thanh bình  rộn rã tiếng cười vui. Cảm xúc mừng vui ngày quê hương được giải phóng: .Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ.Niềm lạc quan.Cuộc sống gian khổ do giặc Pháp tàn phá.Bắc . . . HÁT CON TÀU ( Chế Lan Viên) Nội dung cần đạt I. Năm học 2009 . hình ảnh nào? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? +Niềm vui ngày quê hương giải phóng được thể hiện qua phần đầu và phần cuối của bài thơ như thế nào ? Sự phát triển của cảm xúc ấy ở đoạn thơ cuối ? . 2. với quê hương.Thao tác 6: HS thảo luận về nghệ thuật của bài thơ: + Giọng điệu ? + Ngôn ngữ và hình ảnh? .

Gợi ý về những nội dung cơ bản : 3. Đọc .5 Chín khổ giữa: Niềm hạnh phúc và khát vọng về với nhân dân. + Con tàu : → THCT : tiếng hát của tâm hồn. tâm hồn của nhà thơ 3. là cội nguồn của nghệ thuật. ân nghĩa. là biểu tượng cho tâm hồn nhà thơ đang khao khát lên đường.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. Hoàn cảnh sáng tác .Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ. một vùng đất xa xôi của TQ.Vào những năm 1958 – 1960 có phong trào vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc → bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ sự kiện kinh tế xã hội nói trên . Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng . một nơi ân tình. hăm hở làm cuộc hành trình đến với TB.TB.Con tàu : là hiện thân của phương tiện. 3. TT4: GV cho HS tìm những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng → phân tích. Bố cục : 3 phần II. b.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) . Hai khổ thơ đầu: Sự trăn trở giục giã lên đường→Tác giả khao khát đến với Tây bắc vì Tây Bắc là nơi đem lại ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật . trong đó có thơ ca) III.Tây Bắc: một địa danh.TT 1: HS đọc bài thơ. TT5: HS giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ TT6. con đường đi đến chân lí.Đó còn là nguyên cớ để nhà thơ thể hiện khát vọng về với nhân dân. cũng là sự tìm về nơi ngọn nguồn của hồn thơ.1. .…. 3. Tìm hiểu 2 khổ đầu TT8.2010 2. của hồn thơ và sáng tạo thơ ca.Ý nghĩa nhan đề : Tiếng hát con tàu Nhan đề ko mang ý nghĩa tả thực mà có ý nghĩa tượng trưng + Tiếng hát biểu tượng cho giai điệu tâm hồn. +Xứ thiêng liêng:nơi thấm mấu và nước mắt của nhân dân chôn vùi bao xác quân thù.Tình cảm. đến với c/s rộng lớn. khát vọng được ra đi (Tâm hồn hoá thân thành con tàu. Tác phẩm : a.3 Lời đề từ . con tàu . nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . +Biểu tượng của c/sống rộng lớn của nhân dân và đất nước. .Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Năm học 2009 . GV cho HS trình bày nd phần này → GV nhận xét.hiểu: . bổ sung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 94 Töôøng .hiểu 3. .2.4. những tình cảm thiết tha của nhà thơ. hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu nặng đầy tình nghĩa với nhân dân trong kháng chiến *Hoạt động 2: Đọc . HS tìm hiểu lời đề từ TT7. vượt ra khỏi cuộc sống chật hẹp để đến với c/sống rộng lớn. của cảm hứng sáng tạo thơ ca.

Thao tác 2: GV giải thích ( Nguyễn Duy) Nội dung cần đạt I. Nhan đề và hoàn cảnh sáng tác: . so sánh được sử dụng phổ biến. vẫn tự nhiên. hỏi đáp→cuốn hút người đọc -Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng III. Đó là thành công của đoạn thơ này 3. được trở về với cội nguồn của tâm hồn mình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . dung dị). tình cảm của người ra đi .Nhan đề: Đò Lèn → địa danh ( Thanh Hoá ) ở quê ngoại của ND → nơi chất chứa nhiều kỉ niệm trong dòng hồi ức của nhà thơ.Tây Bắc. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 95 Töôøng . . áo nâu. . Tìm hiểu bốn khổ cuối *Hoạt động 3: Tổng kết. Tổng kết Bài thơ “tiếng hát con tàu” nằm trong truyền thống ca ngợi quê hương đất nước sâu sắc ân tình. Tiểu dẫn: 1. đa dạng và linh hoạt .Sự gắn bó yêu thương đối với một vùng đất →tạo nên những tình cảm quê hương: Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương → Từ cảm xúc của nỗi nhớ đã nâng lên những suy ngẫm triết lí.6. Nghệ thuật của bài thơ : . đa dạng ( con tàu. Đây là một bài thơ hay và rất tiêu biểu của Chế Lan Viên trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội TT9..Từ những tình cảm cao quý ấy.Tác giả mang ơn sâu nặng của nhân dân.Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh mới. -Giọng thơ mang tính đối thoại.Tâm hồn :-tấm lòng. vầng trăng.sâu sắc.Day dứt bởi khát khao được ra đi. . tin tưởng và say mê 4. Triết lí được rút ra từ tình cảm. BÀI 3 : ĐÒ LÈN Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. .) -Phép tu từ ẩn dụ.tác giả đã khái quát lên một chân lí sâu sắc ( chân lí được rút ra từ sự trải nghiệm của chính mình) Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Câu thơ mang tính suy tưởng triết lí. cảm xúc chân thành ( triết lí mà vẫn ko khô khan. .2010 . Bốn khổ cuối: Khúc hát lên đường sôi nổi. của cuộc k/ chiến. Tác giả (SGK) 2. nỗi nhớ..Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả.

. “tôi đâu biết”. . . “năm đói”. Bài thơ gợi nhắc về quê nhà và cảm xúc ngậm ngùi. II..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. một niềm vui. . hiếu động ( câu cá. Nếu so với mạch cảm hứng của thơ ca chống Mỹ nhận xét. trộm nhãn…) → cái nhìn thẳng thắn về quá khứ. day dứt. Đọc . BKC. Từ việc phản ánh số phận cộng đồng nay chú ý tập trung đào sâu về thân phận con Thao tác 3: HS trình bàyGV người . khi hoàn cảnh ls thay đổi → quan niệm về văn nhắc đến trong bài thơ ntn? chương thay đổi .Giàu tính suy tưởng.Giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng buồn thấm thía và xen lẫn GV nhận xét. day dứt về thân phận con người. một ăn năn…khi tác giả trở về thì bà đã mất → Một bếp lửa chờn vờn sương sớm nỗi buồn sâu. một xa xót..Thao tác 1: HS đọc bài thơ .Tổng kết: Bài thơ như một câu chuyện kể. lâu. có *Hoạt động 3: Tổng kết nhân vật. Đặc sắc nghệ thuật: .3 khổ giữa :Kí ức về người bà Người bà cơ cực. Câu chuyện như dòng suy tư của nhà thơ về quá khứ với tuổi thơ trong sáng và người bà kính yêu.Thao tác 4: HS thảo luận về .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) + Kí ức thời tuổi nhỏ của nhà thơ hiện lên như thế nào ? nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? + Hình ảnh người bà hiện về trong kí ức nhà thơ như thế nào? Tình cảm của tác giả đối với bà? +So sánh với hình ảnh người Năm học 2009 . giọng điệu ? đi “thập thững”. ) nhưng giàu tình yêu thương. “rủ nhau từ ngữ. tinh nghịch. ăn năn + Hiện thực chiến tranh “Tôi đi lính…lâu…” → con bà tảo tần cùng bếp lửa sưởi người bị cuốn theo dòng chảy lịch sử ấm tuổi thơ của Bằng Việt: + Hình ảnh người bà là một ám ảnh. “bán trứng”. đức hi sinh âm thầm → Đó là người bà của đời thường.Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ ( rút trong tập Ánh Trăng ). có cốt truyện. Nội dung cơ bản: . đâu hết”. bổ sung. khước từ sự thi vị hoá dĩ vãng → cách nhìn mới về quá khứ. xa lạ với cái nhìn thi vị lý tưởng hoá.Thao tác 5: HS trình bày . Cỏ lau. “nhà…bay mất”. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . Một bếp lửa ấp iu nồng đượm → Sự kết nối giữa hồi ức riêng tư với lịch sử dân tộc. trong sáng nhưng giàu sức đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: biểu cảm “bay mất”. thì bài thơ này có giá trị khơi nguồn cho thân phận con người ( cùng với các tác phẩm văn xuôi NBCT. chiêm nghiệm. Văn học chuyển từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư thế sự. chiến tranh → hiện thực dữ dội.2010 . NĐBTCTTH.…) 2. trong dịp nhà thơ trở về quê hương Thanh Hoá. chút cay đắng. được viết năm 1983.2 khổ đầu : Kí ức về tuổi thơ: hồn nhiên. III. hình ảnh. khủng khiếp “mò cua xúc tép”. vất vả ( vì nghèo đói. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 96 Töôøng .hiểu: 1. có không gian và thời gian.Ngôn ngữ thơ giản dị.Khổ cuối : Nỗi xót xa. bắt chim sẻ. bổ sung. “bay tuốt”. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa * Lưu ý : Bài thơ được viết sau khi đất nước đã im tiếng + Hiện thực chiến tranh được súng.

Tài liệu tham khảo .→ P ( thành phần phụ tình thái) – C (chủ ngữ) – V1 – V2 ( 2 VN) .Ổn đinh lớp II. đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc CMT8 là đánh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 97 Töôøng .Giới thiệu bài mới IV. Phép lặp cú pháp Yêu cầu cần đạt I. hùng hồn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. Lên lớp.2010 Quả là một bài thơ có sức ám ảnh lớn. GV gọi hs lên bảng trình bày → sửa chữa chung .CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Kiểm tra bài cũ III. Củng cố . GV gọi HS đọc đề . . D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . GV gọi 3 HS lên bảng .SGK. SGV.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản của các bài ĐT Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . C. thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của VN. Câu có hiện tượng lặp cú pháp ( kết cấu ngữ pháp) : TT1. phép liệt kê. B. Tiếng Việt : 10/11/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A.V ( + phụ ngữ chỉ đối tượng) – TN làm BT ( TN chỉ mục đích “để”.câu Sự thật là….Sự thật là… BT1→ GV nhấn mạnh yêu .Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết.GV cho HS xem bài tập trước ở nhà . .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Tiết sau học Tiếng Việt : Thực hành một số phép tu từ cú pháp Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới RÚT KINH NGHIỆM : 12 : 36. TT2. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Làm bài tập phần I. phép chêm xen): đặc điểm và tác dụng của chúng.Về nhà học bài .Câu : Dân ta …→ C.Dân ta … cầu của đề * Phân tích : .Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp. “mà”) * Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn có âm hưởng đnah thép.HỌC I. PHÉP LẶP CÚ PHÁP BT1 a.MỤC TIÊU BÀI DẠY .

…) BT3. Cụ thể. Điều đó thường tồn tại trong một cặp câu ( câu trong văn biền ngẫu có thể dài. về kết cấu ngữ pháp của từng vế. phép lặp còn phối hợp với phép đối (đối ứng từng tiếng trong 2 vế về từ loại. tính từ). đối . GV gọi HS đọc đề BT2. Ở mỗi câu TN. các tiếng đối nhau về từ loại và nghĩa ( đb là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thất ngôn bát cú) d. hiện tượng lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao → như đã phân tích ( số tiếng. rạng → từ đơn. Hơn nữa. ko cố định về số tiếng)  Giống :đều thể hiện hiện tượng lặp kết cấu cú pháp Khác : ở BT2. lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán * Tác dụng : biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở VB.Ở thơ ĐL phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: Kết cấu ngữ pháp giống nhau. vừa có nghĩa là non ( “non” đồng nghĩa với “ấu”). “đại” vừa chỉ loài TT6. Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp ở: HS sửa chữa. GV gọi 4 HS lên bảng về nghĩa. mua → từ đơn. động từ. Ở câu đối : phép lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở 2 câu bằng nhau. về loại từ ( bán. trong mỗi vế còn dùng từ đồng nghĩa. mỗi vế đều có 6 tiếng theo kết cấu ngữ pháp giống nhau ở mô hình Chủ ngữ (danh từ) Vế 1 Vế 2 Cụ già Chú bé Vị ngữ (động từ) ăn Trèo Thành tố phụ của VN ( danh từ tính từ) củ ấu non Cây đại lớn Trong đó.Ba câu thơ sau * Tác dụng : khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng. vừa có nghĩa là lớn ( “lớn” đồng nghĩa với “đại”) và trái nhận xét. GV cho HS dưới lớp đổ chế độ thực dân và chế độ pk.Hai câu thơ đầu . HS tự làm Hoạt động 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 98 Töôøng . hai vế lặp cú pháp nhờ phép đối chặt chẽ cầu của đề về số lượng tiếng. trái nghĩa với già. sau đó GV cùng nghĩa với bé. b. TT5. “ấu” vừa chỉ loài cây. GV cho HS dưới lớp cây.2010 TT3. d) tương ứng).Ở văn biền ngẫu.b. sảng khoái của chủ thể trữ tình . sau đó GV cùng b. BT1→ GV nhấn mạnh yêu a. bổ sung . số lượng tiếng bằng nhau. TT4. Lặp từ ngữ “Nhớ sao”.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .c. trái nghĩa làm BT ( câu a. bổ sung c. đen. phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp với phép đối. HS sửa chữa. c. tự hào. nhận xét.

cảm làm BT ( câu a. hiện tượng mà các thành phâầnkhác biểu hiện). câu d của . Phép II. đánh giá của người nói. dấu ngoặc đơn ( hoặc còn có BT1→ GV nhấn mạnh yêu dấu gạch ngang) . đậm trong các câu đều ở vị trí giữa câu hoặc cuối câu. TT4. gợi ý BT2. PHÉP LIỆT KÊ liệt kê a.Soạn bài : Sóng ( Xuân Quỳnh) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 99 Töôøng . HS về nhà làm cho HS tự làm BT2 ở nhà. phép liệt kê và phép chêm xen. D.b) nhau : C – V [ + phụ ngữ chỉ đối tượng] : VD : Chúng – thi TT4. . GV gọi HS đọc đề câu thêm một thông tin nào đó a.b. câu b→ GV nhấn mạnh Kết cấu hoàn cảnh thì giải pháp yêu cầu của đề VD: không có mặc thì ta cho áo không có ăn thì ta cho cơm TT2. V. III. HS sửa chữa. PHÉP CHÊM XEN BT1.Tác dụng : Ghi chú hoặc giải thích cho từ ngữ đi trước.d) xúc của người viết. người viết đối với sự HS sửa chữa. sau đó GV cùng để vạch tội ác của TDP.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Chú ý : khi nói. bổ sung Cũng cùng mục đích ấy là cách tách dòng liên tiếp. TT2. GV cho HS thảo luận theo Phép liệt kê phối hợp với phép lặp cú pháp → có tác dụng bàn nhấn mạnh và khẳng định sự đối đãi chu đáo đầy tình nghĩa của TQT đối với tướng sĩ trong hoàn cảnh khó khăn. sau Phép chêm xen bộ phận được chú thích.Về nhà làm BT .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . dồn dập. …………… thì ……. GV cho HS dưới lớp quan trọng trong bình diện nghĩa tình thái của câu ( thể hiện nhận xét.Dấu câu tách biệt : dấu phẩy. phép liệt kê đã phối hợp với phép lặp cú pháp. GV gọi 2 HS lên bảng b. GV gọi HS đọc đề câu cùng một kết cấu gồm 2 vế như mô hình khái quát sau : a. khi đọc các bộ phận này cầu của đề đều được tách ra bằng ngữ điệu . Củng cố . Những phần chêm xen đó có vai trò TT3.Phép lặp cú pháp ( các câu có kết cấu ngữ pháp giống làm BT ( câu a. c. GV cho điểm học sinh ( các hs lên bảng giải BT) .Vị trí và vai trò ngữ pháp trong câu : Tất cả các bộ phận in Làm bài tập phần III. phối hợp với phép liệt kê nhận xét. TT3. GV gọi 4 HS lên bảng Hơn nữa chúng còn bổ sung thêm sắc thái về tình cảm.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại tác dụng của phép lặp cú pháp. câu c. GV hướng dẫn. * Lưu ý : sau mỗi phần bài tập.2010 Làm bài tập phần II. Hoạt động 3 . Trong đoạn trích bài HTS. Nhiều đoạn câu ( vế câu) liên tiếp theo TT1. bổ sung việc. Chúng xen vào trong câu để ghi chú TT1. sau đó GV cùng sự nhìn nhận. chỉ mặt vạch tên kủ thù dân tộc. GV cho HS dưới lớp hành [ + những luật pháp dã man] . câu b.

Ổn đinh lớp II. soạn bài theo câu hỏi huớng dẫn học bài ở nhà .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . đàm thoại. . B.SGK. bất diệt. Tài liệu tham khảo .Kiểm tra bài cũ Gọi HS làm BT cho về nhà trong bài thực hành tiếng Việt Thực hành một số phép tu từ cú pháp III. phát vấn.HỌC I.Giới thiệu bài mới IV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tìm hiểu bài Hoạt động của thầy và trò. Lên lớp GV triển khai bài dạy theo cách kết hợp đọc diễn cảm.Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung. 38 Đọc văn : 11/11/2008 : SÓNG (Xuân Quỳnh) A.GV cho HS tìm hiểu. C.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . nêu vấn đề.Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu. nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ. Nội dung cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 100 Töôøng . xây dựng hình ảnh.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SGV.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 37.

trăn trở: Liên hệ: Thơ Xuân Diệu. nghệ thuật của 2 khổ thơ đầu.tình yêu? sóng trước thời gian. → Liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu. trăn trở ( những nỗi niềm nhận xét âm điệu bài thơ? tâm sự của tình yêu) -Hãy xác định hình tượng bao trùm. Sự băn khoăn Bính. Tác phẩm . in trong tập Hoa dọc chiến hào. sau * Bố cục: 3 phần đó đặt câu hỏi + 2 khổ đầu: Sóng biển và tình yêu -Em hãy cho biết xuất xứ. 1. tự nhiên đầy suy tưởng. thơ XQ? * Đề tài: tình yêu → XQ có cách thể hiện riêng.Dữ dôi . đề tài.lặng lẽ → mở đầu bằng 4 tính từ. đa dạng của những chung về bài thơ con sóng. TT1. nhu cầu tìm hiểu.2010 HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I. khám phá → tình yêu chín chắn đầy suy nghĩ. khát khao sự em về cách mở đầu bài thơ của nữ sĩ đồng cảm. em có cảm nhận gì về .. tươi tắn. mối quan hệ giữa sóng – tình yêu ntn? 2. . * Cảm nhận chung HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 1.Tác phẩm chính: SGK đời Xuân Quỳnh? 2.Những đặc điểm nổi bật trong hồn * Xuất xứ: sáng tác 1967. Sóng-suy nghĩ.dịu êm. chân thành đằm thắm và luôn da TT2:GV yêu tóm tắt những ý cơ bản diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường.hiểu: cục?. .bồi hồi trong ngực trẻ: tình yêu là sử dụng những biện pháp nghệ thuật khát vọng lớn lao. Tìm hiểu chung phần tiểu dẫn. Đọc .Tác giả: SGK TT1: Đọc tiểu dẫn SGK? * P/c thơ : tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn.Tác giả đặt mqh anh –em tương ứng với sóng biển.Điệp từ: em nghĩ: quay về lòng mình.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV gọi HS nêu cảm nhận → Miêu tả những trạng thái đối lập. Nguyễn a.Khát vọng tình yêu . tự nhận thức. TT5:Nhận xét chung về nội dung và phân tích. . và + 5 khổ giữa: Sóng . tác giả thể hiện tình yêu.Câu hỏi tu từ: Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau? → XQ dựa vào quy luật tự nhiên để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 101 Töôøng . GV gọi HS đọc bài thơ .Củng cố .Sóng: ngày xưa. vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại. . TT3.Tóm tắt những nét chính trong cuộc .Sông .khát vọng vĩnh cửu của tình yêu xuyên suốt bài thơ và tạm chia bố B. ngày sau: vẫn thế → sự trường tồn của sóng . XQ? Qua đó. gì để biểu đạt ý thơ? Phân tích giá trị * Giọng thơ chân thực. đạt một quan niệm mới mẻ và khát vọng mãnh liệt trong TT4: Ở khổ thơ 2. trăn trở. + 2 khổ cuối: Sóng . XQ đã biểu biểu cảm của bptt đó. hồn nhiên.tìm ra bể → Ẩn dụ: sóng không bằng lòng với khuôn khổ nhỏ hẹp mà khao khát vươn ra biển cả TT2: Hãy nêu những nhận xét của → khát vọng tự khám phá. Hết tiết 37.không hiểu mình . ồn ào . đồng điệu trong tình yêu. Sóng biển và tình yêu: thơ.suy nghĩ.Sóng . TT3: Theo em ở 2 câu thơ này XQ đã . .

hòa hợp giữa sóng và em. TT7: Khổ thứ 5 có gì khác so với các khổ thơ còn lại trong bài? Giữa sóng và em có quan hệ như thế nào? Hãy phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của XQ ở khổ thơ này? TT8: Em hiểu như thế nào về ý thơ “lòng em . TT11: Suy nghĩ của em về khổ thơ kết? HĐ4: Hướng dẫn HS tổng kết bài học TT1: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kết cấu của bài thơ. b.phương nam + Em hướng về anh một phương → tình yêu hết mình. tha thiết .Ngôn từ. Nghệ thuật: . . c. thức”? TT9: XQ đã gửi gắm điều gì qua khổ 6.Kết cấu tương đồng. Ở khổ thơ 8 nỗi niềm của XQ gửi gắm có điểm giống với ý kiến này không? Hãy lí giải. Kết cấu này có tác dụng như thế nào khi thể hiện cảm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 102 Töôøng . giản dị → hội tụ nhiều nét tiêu biểu trong phong cách thơ XQ 2.7? TT10: “Có một nỗi lo âu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . + Sóng tới bờ dù cách trở: Tình yêu là sức mạnh để em và anh vượt qua gian lao.Cuộc đời con người là ngắn ngủi → nhạy cảm được sự chảy trôi của thời gian → Âu lo. không thể lí giải.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu .. 3. Sóng . đầy bí ẩn. linh hoạt . thủy chung. thử thách để đạt đến hạnh phúc. .Khổ 5: tăng số lượng câu thơ → cảm xúc dạt dào. → Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. tuyệt đối. Niềm tin và sự chung thuỷ Khổ 6 + 7: + dẫu xuôi . mang tính nhân văn C. + Sóng nhớ bờ mãnh liệt. → Bày tỏ tình yêu một cách chân thành.2010 truy tìm khởi nguồn của tình yêu nhưng nguồn gốc của sóng cũng như tình yêu đều bất ngờ. mãnh liệt. Kết luận: 1. vừa sinh động những trạng thái. một trạng thái bất an bàng bạc trong cách cảm nhận hạnh phúc của XQ”. những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim người phụ nữ đang rạo rực yêu đương. tha thiết mà mạnh dạn. hình ảnh trong sáng.Nhịp điệu tự nhiên.phương bắc. tâm trạng. được khẳng định một cách rạch ròi. Nỗi nhớ .. Nội dung: Qua hình tượng sóng. XQ đã diễn tả vừa cụ thể. dứt khoát. Nỗi nhớ choáng ngợp cõi lòng không chỉ trong ý thức mà thấm sâu vào trong tiềm thức. XQ thể hiện một cái tôi sôi nổi. TT6: Phát hiện những đặc sắc nghệ thuật được XQ sử dụng để diễn tả những nỗi niềm của tình yêu? Nhận xét giọng điệu thơ? .Em → nhớ anh đắm say hơn bội phần.  Qua hình tượng thơ song hành: sóng và em.LH: TY trên dòng sông quan họ.Muốn hoá thân thành sóng để giữ gìn tình yêu muôn đời → một tình yêu vĩnh hằng → Khát vọng cao cả. dẫu ngược . phấp phỏng về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc (cảm giác thường trực trong thơ XQ ở giai đoạn sau ). chân thành bộc lộ mình.

Hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK .Học thuộc bài thơ và nắm kĩ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Theo cảm nhận của em.2010 V. Tài liệu tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 103 Töôøng . tâm hồn người phụ nữ đó có những điểm gì?. biểu cảm.Làm văn : 19/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A. SGV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ..So sánh cảm xúc về tình yêu của XQ qua Sóng và XD qua Vội vàng.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . . mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu.Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự. Củng cố. thuyết minh trong bài văn nghị luận.Bước đầu nắm được cách vận dụng kết hợp các phương thức đó trong một đoạn.Bài thơ Sóng gợi cho em những suy nghĩ gì về tình yêu? Hình tượng sóng và em được nhà thơ XD với dụng ý nghệ thuật như thế nào? D. luyện tập: GV nhấn mạnh lại nd bài học :bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. chân thành. . Năm học 2009 . nồng hậu.Chuẩn bị bài:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 39 . miêu tả. một bài văn nghị luận. B.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn xúc của nhân vật trữ tình? TT2: Bài thơ là lời tự bạch của 1 tâm hồn phụ nữ đang yêu. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: . .Cần thấy được khi vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghi luận phải xuất phát từ mục đích và nội dung nghị luận. . . PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: .SGK.

TÌM HIỂU BÀI: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt: tự sự.Yêu cầu đối với việc vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . chúng ta cầ chú ý người viết (nói) phải thực sự có cảm xúc trước những điều gì? những điều mà mình nói (viết).Khi vận dụng phương thức biểu đạt biểu cảm trong văn nghị luận sẽ tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người đọc người nghe. Ôn tập lí thuyết: . miêu tả. bổ sung hướng học sinh đi đến kết luận về sự cần thiết. hầm mỏ. C. sinh động hơn. đồng ruộng mênh mông. cụ thể. và do đó. Bài tập: TT2: Thực hành: “Ở Đông Dương. làm cho bài văn có hiệu quả thuyết phục cao hơn. trên cơ sở đó GV nhận xét. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: Em hãy cho biết những hình tượng xuyên suốt trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh? Mối quan hệ của những hình tượng đó như thế nào? Bài thơ đó đã nói lên tâm trạng gì của nữ sĩ Xuân Quỳnh.Yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng. chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng. tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận. biểu cảm. câu văn có sức truyền cảm. miêu tả. rừng núi bao la: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 104 Töôøng . miêu tả trong văn nghị luận: TT1: Ôn tập lí thuyết (?) Thế nào là phương thức biểu đạt tự sự. III. miêu tả.GV cho HS tìm hiểu. GIỚI THIỆU BÀI MỚI: IV.2010 . 2. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: I. Lên lớp GV cho hs luyện tập ( Vừa kết hợp ôn lại kiến thức lí thuyết vừa làm bài tập vận dụng) . biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) (?) Vì sao trong bài hoặc đoạn văn nghị luận cần vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. + Các yếu tố miêu tả. . không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. Trọng tâm là tổ chức luyện tập cho học sinh. biểu cảm trong văn nghị luận 1. . Phải diễn tả cảm xúc (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) đó bằng những từ ngữ. nội dung nghị luận biểu đạt đó thực sự có tác dụng nâng cao + Khi đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận thì hiệu quả nghị luận. soạn bài ở nhà . có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. ỔN ĐỊNH LỚP II. chân thực. Luyện tập vận dụng các phương thức tự sự. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) I. tự sự được đưa vào bài văn nghị luận để làm những luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. miêu tả. biểu cảm trong văn nghị luận: (?)Để việc vận dụng các phương thức + Phải xuất phát từ mục đích.

“.. giới thiệu.. những câu cảm thán trên ta thấy rõ được tình cảm chân thành và thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước những thanh niên thiếu ý thức lao động.. Đó là một tình cảm đau xót và lo lắng cho kinh tế...2010 chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù. “Chìm ngập”. khó thu hút và gây được sự đồng tình của người đọc.là một con số không”. .làm gì?”. Nếu thay thế những từ ngữ. “Thanh niên già cỗi”. Ôn tập lí thuyết: . tình cảm của người viết..” (Nguyễn Ái Quốc. II. là thái độ phê phán đối với những thanh niên trên. “Những thanh niên. những câu cảm chúng ta là một con số không..Những từ ngữ biểu cảm.. của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . buồn lắm: Họ đoạn văn trên? không làm gì cả. Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ + Học sinh thảo luận các câu hỏi sau: chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của (?) Hãy tìm những từ ngữ.Từ những từ ngữ. những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác. “Gửi thanh niên An Nam”) .mà thôi!”. những câu cảm thán vào đoạn văn trên có tác dụng gì? Nếu sử dụng những từ ngữ khác tương đương hay những câu văn bình thường sẽ có sự khác biệt ra sao so với việc đưa những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán vào như trên? Nêu ví dụ? HĐ2: Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận TT1: Ôn tập lí thuyết: (?) Thế nào là văn thuyết minh? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 105 Töôøng . những câu cảm thán trên bằng những từ ngữ tương đương câu bình thường thì chúng ta thấy đoạn văn là một sự phản ánh khách quan đơn thuần mà không thấy bóng dáng.Trong một bài văn nghị luận cần có sự kết hợp với (?) Việc đưa những từ ngữ biểu cảm. còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất. “Thế thì..Thuyết minh là lối văn thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm.. “ Nói ra thì buồn. tính chất. giải thích. câu cảm thán trong đoạn văn: “nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!”. “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” “Người”. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà.. nguyên nhân. . vận mệnh tương lai của dân tộc. nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh.. buồn lắm: Họ không làm gì cả”. Thế thì thanh niên thán biểu lộ tình cảm của tác giả trong của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn. . Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận 1.

chính xác các vấn đề đang nghị luận. (?) Em muốn phát biểu về nhà văn nào? về những điểm gì của nhà văn đó? (?)Để làm sáng rõ những điểm đó cần phải trình bày những luận điểm nào? Sắp xếp những luận điểm đó ra sao? (?) Xét xem cần vận dụng các phương thức biểu đạt nào và vận dụng thế nào để bài viết hấp dẫn. .. khoa học và mới mẻ. IV. ở cả trong và ngoài lãnh thổ nước mình. 2 học sinh đọc bài viết của mình và nhận xét.Tác dụng: Nó giúp cho người đọc hiểu rõ vấn đề vào văn bản có tác dụng như thế nào? tác giả đang nghị luận.) là tổng giá trị hàng hoá và dịc vụ do những người mang quốc tịch Việt Nam sản xuất ra trong một năm. viết bài văn theo yêu cầu của GV III. Nói cách khác nó làm tăng sức thuyết phục cho văn bản rất nhiều so với việc không có HĐ3: Tổ chức cho học sinh luyện tập những lời giải thích đó. từ đó làm cơ sở để kết luận: “Việc dùng chỉ tiêu GNP bên cạnh GDP vẫn còn hết sức cần thiết” + “GDP (. người viết đã sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt nào? Hãy chỉ ra chi tiết dẫn chứng? Năm học 2009 . 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong một văn bản nghị luận có cần có sự kết hợp với yếu tố thuyết minh không? Vì sao? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) TT2: Thực hành bài tập: Bài tập SGK/ 158. GNP. Dẫn chứng: Tác giả cung cấp cho người đọc hiểu thế nào là GDP. thuyết phục? TT3: Gv gọi 1.2010 yếu tố thuyết minh vì nó đưa lại những tri thức khách quan..) là giá trị tính bằng tiền của tổng hàng hoá và dịch vụ sán xuất ra trên lãnh thổ nước ta trong một năm” + “GNP (.” (?) Việc đưa các yếu tố thuyết minh trên . Kết luận: (Ghi nhớ SGK/ 161) HĐ4: Kết luận: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 106 Töôøng .Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận là chính. bổ sung.159 mục I. tác giả còn sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt thuyết minh. Bài tập: Tìm hiểu văn bản mục I. Luyện tập: TT1: Gv nêu đề bài -> Đề bài: Viết một bài văn nghị luận ngắn để phát biểu TT2: Gv gợi ý cho Hs làm bài: ý kiến trong buổi trao đổi về chủ đề “Nhà văn mà tôi ( Học sinh làm việc cá nhân) hâm mộ” trong CLB Văn học của nhà trường tổ (?) Chủ đề phát biểu của bài tập là gì? chức. đồng tình với ý kiến của tác giả đưa ra. SGK/ 158-159 .2...2 + Gọi 1 học sinh đọc văn bản trong SGK (Gv chiếu văn bản lên màn hình) + Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau: (?) văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận. giúp người đọc (nghe) hiểu rõ ràng.Văn bản trên nghị luận về vấn đề: Không nên chỉ dựa vào chỉ số GDP để đánh giá thu nhập hàng năm của người Việt Nam mà cần phải dựa cả vào chỉ số GNP nữa.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . thuyết minh? D. biểu cảm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong văn bản nghị luận.Soạn bài: “Đàn ghi.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Văn : 24/11/2008 : ĐÀN GHITA CỦA LOR-CA Thanh Thảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 107 Töôøng . 41 . ngoài việc sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận là chủ yếu.Làm bài tập phàn II. miêu tả. CỦNG CỐ: (?) Vì sao trong bài văn nghị luận thường kết hợp với cac phương thức biểu đạt khác như tự sự. sgk/61 . có nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác như trên ko? Khi vận dụng cần phải xuất phát từ đâu? (?) Tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt đó như thế nào? Năm học 2009 .2010 V. Luyện tập ở nhà.ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 40.

2010 A.Giới thiệu bài mới IV. 3. 2. chủ nghĩa siêu thực (Trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX với các tác Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 108 Töôøng . Lên lớp.Ổn đinh lớp II. xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu.Thơ ông là tiếng nói của người tri thức suy tư.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . cách gieo vần…→ Đóng vị trí quan trọng trong cách tân thơ Việt trên con đường hiện đại. Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả.GV cho HS soạn bài ở nhà. C. Cảm nhận vẻ đẹp mang hình thức biểu đạt với phong cách hiện đại của Thanh Thảo. Bồi dưỡng cho các em sự đồng cảm. đề tài tự chọn theo yêu cầu BT 2 trang 161) III. biểu cảm.Tài năng đa dạng: làm thơ.Thơ Thanh Thảo đào sâu cái tôi nội cảm.Tư duy thơ : giàu suy tư.Kiểm tra bài cũ Gọi HS đọc đoạn văn nghị luận có sự vận dụng các phương thức biểu đạt : Tự sự. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . SGV. B. GV giải thích cho HS về chủ nghĩa tượng trưng. viết báo.SGK. miêu tả. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu tiểu dẫn TT1. . cảm nhận cuộc sống ở bề sâu. tiểu luận phê bình… nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc là thơ ca . thời đại.GV gọi HS đọc phần tiểu dẫn GV hỏi: . 2/Bài thơ: a/ Xuất xứ: TT2. vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp để hướng dẫn HS tiếp cận văn bản. nhuốm màu sắc tượng trưng. thương tiếc trước tài năng của Lorca và nghệ thuật thơ đặc sắc của Thanh Thảo. Thơ ca mang diện mạo độc đáo khi viết về chiến tranh và thời hậu chiến. thuyết minh ( bài viết ở nhà.MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS 1. . GV sử dụng hình thức qui nạp.Nêu những nét chính về tác giả? Nội dung cần đạt I/ Tìm thiệu chung: 1/ Tác giả: (Sgk) . cách biểu đạt mới với câu thơ tự do. trăn trở về xã hội. Tài liệu tham khảo .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .HỌC I. siêu thực. .

Hình ảnh: + Hát nghêu ngao → (hoán dụ: chỉ cho Lorca) tiếng hát vô tư. gợi cảm hứng sáng tác và chi phối âm điệu bài thơ. GV hướng dẫn HS tìm hiểu lời đề từ TT3.nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lorca. khám phá cái tôi chưa biết.Âm thanh tiếng đàn được miêu tả ntn? tượng trưng cho điều gì? GV cho HS nhận xét 6 câu đầu GV hỏi : - Cái chết của L được khắc hoạ qua những Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 109 Töôøng . tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào gợi liên tưởng Lorca? .Ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam) Năm học 2009 . 2/ Hình tượng nghệ sĩ Lor-ca: a/ Lor-ca. người chơi tự do xoay chuyển các ô màu để thử nghiệm những phương án mà mình chọn. hiện thân cho lòng yêu sự sống. . Lời đề từ : “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” → câu thơ trong bài Ghi nhớ của Lorca → câu thơ ám ảnh. + H/ả Lor-ca như một đấu sĩ với khát vọng tự do.2010 Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích” năm 1985 b/ Bố cục: Gồm 4 phần: * Câu 1 – 6: Lor-ca – con người tự do. của cái đẹp. người nghệ sĩ cách tân. + Tiếng đàn bọt nước: Tượng trưng cho cái giản dị mát lành. cuối cùng tìm ra được cơ chế vận hành thống nhất của chúng). Âm thanh thoát lên từ những bọt nước.Theo em. bi phẫn * Câu 19.31: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca.Áo choàng đỏ: gợi đến + Cái nền đặc trưng của văn hoá TBN.Đi lang thang về miền đơn độc. yên ngựa mỏi mòn + Phong cách nghệ sĩ dân gian tự do. của chủ nghĩa nhân văn. vầng trăng chếnh choáng. bi phẫn ( câu 7 → câu 18) . dân chủ trước nền chính trị TBN độc tài lúc bấy giờ. Nêu xuất xứ của bài thơ? Chia bố cục.18: Lor-ca với cái chết oan khuất. một con người tự do. nghệ sĩ cô đơn. II/ Đọc . trước nghệ thuật TBN già cỗi. nghệ sĩ cô đơn ( câu 1 → câu 6) * Hình ảnh: . vô hại. Tạo sự khác biệt bởi cái tôi cá nhân nỗ lực tìm kiếm.22: Niềm tiếc thương Lor-ca và thông điệp nghệ thuật * Câu 23. * Âm thanh tiếng đàn: + Li –la li-la li-la : âm thanh mô phỏng nốt nhạc li la . (GV nói thêm : Trong trò chơi ru bích. Tìm hiểu hình tượng Lorca GV hỏi : . Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . + Sự cô đơn của Lor-ca trước thời cuộc chính trị. Pon-Eluya. có thể gợi liên tưởng đến loài hoa li la ( đinh tử hương). GV gọi HS đọc bài thơ TT2. b/ Lor-ca và cái chết oan khuất. bay lên không trung → nở hoa → Tài năng nghệ thuật của Lor-ca với khát vọng cách tân nghệ thuật → Lor-ca.hiểu văn bản: 1.hiểu văn bản TT1. nghệ sĩ cô đơn * Câu 7.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn giả tiêu biểu Bodơle. một con người tự do. + Áo choàng bê bết đỏ / bị điệu về bãi bắn/ đi như TT3.

nâu. thần tượng cũ để làm nên cái mới. Tiếng đàn có sức sống như “cỏ mọc hoang” → tượng trưng cho sự bất khuất. với lời đề từ của bài thơ. tròn. về nỗi đau. ẩn dụ. Nó sẽ sống giản dị mà kiên cường như cỏ dại.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn hình ảnh nào ? Thủ pháp nghệ thuật? Năm học 2009 .Giọt nước mắt …trong đáy giếng: Thấp thoáng gợi lại cái chết oan khuất của Lorca. cảm xúc tinh tế.… thành hình khối.Đường chỉ tay: ẩn dụ về định mệnh nghiệt ngã cắt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 110 Töôøng . sinh thể. nghệ thuật ?  Với các biện pháp nghệ thuật: đối lập.Âm thanh tiếng ghi ta: nâu. Song dù bọn phatxit đã giết Lorca nhưng ko thể giết được tiếng thơ. cô gái ấy.Thông qua hình ảnh tiếng đàn cùng giả. lá xanh. Nỗi đau xót và tiếc thế nào về tâm sự của Lorca? thương về cái chết Lorca → Mang ấn tượng nỗi đau và vẻ đẹp  Thái độ ngưỡng mộ. mãnh liệt tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi tráng của Lorca. trường tồn. nỗi ám ảnh của dân tộc TBN ( lúc này cũng là lúc dân tộc TBN đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu 1936 1939) . Nghệ thuật thiếu vắng kẻ dẫn đường. so sánh. thành thứ cỏ mọc hoang.2010 người mộng du ( hoán dụ : chỉ cái chết) Hậu quả tàn khốc: cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của Lorca → nỗi xót xa ngàn đời.Âm thanh tiếng đàn chuyển đổi cảm giác. ròng ròng máu chảy: sự . .…Cảm nhận đầy dư ba và gợi sức liên tưởng: Cái đẹp bị bạo điều gì? Thủ pháp lực tàn ác huỷ diệt. trân trọng của tác giả đối với Lorca. Cái đẹp ko thể bị huỷ diệt. câu thơ mang màu sắc của CNST. + Cùng với câu đề từ : ẩn chứa thông điệp nghệ thuật về sự cách tân hãy vượt qua cái cũ. c/ Niềm xót thương Lor-ca và thông điệp nghê thuật ( câu 19 1 22) GV cho HS nhận xét phần này. tiếng đàn của ông ( cái đẹp) . nỗi đau. Nỗi tiếc thương trở thành thông điệp về tình yêu nghệ thuật. tròn bọt nước vỡ tan. . em hiểu như . lá xanh. hoang” + Tiếng đàn trở thành linh hồn. hoán dụ. về cái đẹp. thành dòng máu chảy → ẩn dụ về theo tượng trưng cho tình yêu. một thân phận của trái tim tử thương. về cái chết.Ý nghĩa của câu thơ “Không … những cách tân nghệ thuật ko ai tiếp tục . âm thanh vỡ ra thành màu sắc.Hình ảnh nào trong những câu thơ cuối giàu sắc thái tượng trưng? Những d. giàu nhạc điệu.“Không ai chôn cất… cỏ mọc hoang” gợi nhiều nét nghĩa GV hỏi : +Nỗi đau đớn về sự ra đi của Lorca và niềm tiếc nuối . cuộc sống của tác . Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca ( câu 23 → hết) hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? .

tìm một sự bình yên. siêu thoát.Kết hợp hài hoà hai yếu tố thơ và nhạc. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM BÁC ƠI ( Tố Hữu) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Các hành động: ném lá bùa.Vần và nhịp. gợi cõi chết. GV cho HS nêu yếu tố âm nhạc trong bài thơ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV cho HS nhận xét GV hỏi : .Thể thơ tự do. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu .2010 ngang sự sống của Lorca. Tìm hiểu chung 1.Sử dụng h/ả.. Bốn khổ đầu : Nỗi tiếc thương người đã mất Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 111 Töôøng . Đồng thời thể hiện niềm ngưỡng mộ và xót thương và nói lời đồng điệu của mình với bậc tiền nhân Lorca xứ sở TBN. Hướng dẫn Đọc . . kết thúc. điệp từ . ghi ta màu bạc.siêu thực có sức chứa lớn về nội dung. III/ Tổng kết: 1/ Nghệ thuật: . không dấu câu. 2/ Nội dung: Tác giả khắc hoạ cuộc đời nghệ sĩ Lor-ca với lý tưởng cách tân nghệ thuật và cái chết oan khuất. .Hoàn cảnh sáng tác : Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời → TH sáng tác bài thơ này “điếu văn bi hùng”. . . ném trái tim: có ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ.Sáu khổ giữa . TT4..Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả.Thao tác 1: HS đọc bài thơ Nội dung cần đạt I. dòng sông. Bố cục : 3 đoạn .li la” luyến láy ở đầu và cuối như khúc dạo đầu và kết thúc bản nhạc.. các thủ pháp láy từ. 3/Yếu tố âm nhạc trong bài thơ: .  Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ.Ba khổ cuối II. không dấu hiệu mở đầu. một sự lựa chọn. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết .Bốn khổ đầu .Em có suy nghĩ gì về sự ra đi của Lorca? Năm học 2009 .Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.. b.li la. -.Hiểu 1.Mô phỏng âm thanh các nốt đàn ghi ta và mang dáng dấp ca khúc: Chuỗi âm thanh “Li la. . Tác giả 2. biểu tượng . thiên tài Lor-ca. .

Nội dung cần đạt I. Tìm hiểu chung 1.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. bổ sung.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.LUY-A Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . . Bài thơ được dịch và in ra 10 thứ tiếng. đau đớn khi nghe tin . bằng nhiều hình thức khác nhau. vĩ đại 3.Tự do hiện diện khắp nơi. III.Hiểu 1.Một con người bình dị.Niềm tiếc thương trào dâng mãnh liệt khi Người vắng bóng  Nỗi đau đớn khôn nguôi trước sự ra đi của Bác 2. .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. Đây cũng là bài thơ tiêu biểu cho chất trữ tình chính trị của ngòi bút TH *Hoạt động 3: Tổng kết TỰ DO Ê. Hướng dẫn Đọc .Điệp từ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 112 Töôøng . . hi sinh quên mình  con người cao cả. . gần gũi. chiến đấu vì tự do.Tâm trạng bàng hoàng.Bao trùm tác phẩm là tiếng nói ca ngợi Tự do.Thiên nhiên và con người chung nỗi đau . bổ sung.2010 . 2. Hoàn cảnh sáng tác : bài thơ được viết giữa những ngày nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng ( 1941) . Tác giả 2. II. . Tổng kết : Bài thơ tập trung khắc hoạ nỗi đau đớn của ngưwif dân VN khi Bác qua đời. Năm học 2009 .Một người giàu tình thương. Nghệ thuật .Thao tác 1: HS đọc bài thơ . rồi được máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thả xuống các vùng bị quân đức chiếm đóng. → Tâm hồn tha thiết với Tự do của tác giả. khiêm tốn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . Sáu khổ giữa : Tái hiện chân dung Bác ( kể công đức người đã mất) . Nội dung .Tự do trở thành khúc đồng ca thiêng liêng của tất cả mọi người yêu tự do. Ba khổ cuối : Bày tỏ tình cảm của người dân VN với Bác và lời ước nguyện: bộc lộ niềm thương tiếc bằng niềm tin và lời ước nguyện đi theo con đường của Bác.

Phương tiện: .2010 . Tổng kết : Bài thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tự do đồng thời thể hiện rõ đặc điểm thơ độc đáo và sâu sắc của Ê luy a *Hoạt động 3: Tổng kết V. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . III.Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một bài văn nghị luận. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Làm văn : 26/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN A.Bài thơ mượn cây đàn.luyện tập . Củng cố . đúng hơn.Hình ảnh thơ trừu tượng . thính giác.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sách tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 113 Töôøng . so sánh. sự đan xen. . phân tích.sách giáo viên. .Sách giáo khoa . trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là hai trong sáu thao tác lập luận nói trên. tiếng đàn.Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kỹ năng về các thao tác lập luận chứng minh.In đậm dấu ấn của CNST : dòng cảm xúc ngẫu hứng. để diễn tả nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến ông ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc.Giàu nhạc điệu. tính chất mơ hồ. D. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: I.Qua bài thơ có thể thấy tài thơ Thanh Thảo . giải thích. thoải mái tuôn trào không cần đến trật tự lôgic thông thường. đa nghĩa.Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận. B. bác bỏ và bình luận. trừu tượng của ngôn từ. . hoà quyện của những hình ảnh thị giác.Soạn bài : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 42 .Về nhà học bài . MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: .

thảo luận nhóm C. II. Cách thức tiến hành: . GV kết hợp các phwong pháp nêu vấn đề.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 .HS soạn bài ở nhà Lên lớp.Bài mới: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 114 Töôøng . Ôn định lớp.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Đồ dùng dạy học II. gợi mở.Thiết kế bài dạy .Kiểm tra bài cũ Cảm nhận của em về hình tượng Lorca III.

.TT7:Gọi HS đọc đoạn văn tham khảo SGK/176 để khắc sâu thêm cách viết một đoạn văn có sự kết hợp các thao tác lập luận NỘI DUNG CẦN ĐẠT I. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập các bài tập..Đọc sách là gì?(Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.TT6:GV đánh giá.sửa chữa để hoàn chỉnh đoạn văn và nhấn mạnh lại nguyên tắc cũng như tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận .Vì sao phải đọc sách? (. .HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại kiến thức lý Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn thuyết về các thao tác lập luận. chứng minh. Ôn tập kiến thức: Năm học 2009 .bác bỏ cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác . Bài tập3/175 Đề bài:Hãy triển khai một luận điểm thành một đoạn văn trong bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ về việc đọc sách *Các bước tiến hành: -B1: +Chủ đề:những suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách +Xây dựng dàn ý: . . .phải có thái độ nghiêm túc và biết xây dựng 115 cách đọc sách phù hợp) -B2:Trình bày ý: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc Töôøng .TT1: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2/174.2010 *Các thao tác lập luận đã học: -Thao tác lập luận phân tích -Thao tác lập luận so sánh -Thao tác lập luận chứng minh -Thao tác lập luận giải thích -Thao tác lập luận bình luận -Thao tác lập luận bác bỏ II.các nhóm khác góp ý bổ sung sau đó GV chốt lại kiến thức bài tập -TT4: GV nêu vấn đề và chia nhóm hướng dẫn HS viết BT3 trang 175 theo 3 bước ở phần gợi ý SGK trang 175 +B1:xác định chủ đề và x..TT3:Gọi đại diện nhóm lên trình bày.Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người. Luyện tập 1.góp ý.Bài tập 2/174 a) Vấn đề đoạn trích nêu: Tác giả tố cáo một cách toàn diện những tội ác tày trời của thực dân Pháp b) Các thao tác lập luận được vận dụng: -Thao tác phân tích -Thao tác chứng minh -Thao tác bình luận 2.ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội .Đọc sách như thế nào?(Từ ích lợi của việc đọc sách.các nhóm khác nhận xét.TT2: GV chia nhóm học sinh để thảo luận bài tập trên với những câu hỏi gợi ý: +Đoạn trích viết về vấn đề gì? +Trong ĐT tác giả đã vận dụng kết hợp những thao tác lập luận nào?Chỉ ra cụ thể .sách mở rộng những chân trời mới và có một tầm quan trọng trong đời sống con người nên việc đọc sách là hoạt động không thể thiếu và đem lại lợi ích vô cùng to lớn) .bình luận ..TT2: Giáo viên chốt lại kiến thức và chuyển sang phần luyện tập.giải thích.TT1: Hãy nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác? HS: nhắc lại các thao tác lập luận: phân tích. .) .so sánh.dựng dàn bài +B2:trình bày ý +B3:Diễn đạt các ý đã chuẩn bị thành một đoạn văn hoặc một bài văn sử dụng các thao tác lập luận kết hợp -TT5: Các nhóm viết trên bảng phụ và cử đại diện nhóm lên trình bày .

Dặn dò -Làm các BT còn lại . khúc chiết.Phải thường xuyên luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận. D.hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ 2. Củng cố bài học: .HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC-CHUẨN BỊ BÀI MỚI: 1. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Soạn bài : “Quá trình văn học và phong cách văn học”.Các thao tác lập luận giúp người làm văn có cách triển khai ý được mạch lạc.bài văn nghị luận. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 116 Töôøng . .Phải nắm vững đặc trưng của từng thao tác lập luận cụ thể và có khả năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để viết một đoạn văn.Hướng dẫn HS làm bài tập 2b trong phần Luyện tập ở nhà SGK/176 Viết một bài văn nghị luận trong đóvận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến về một tác phẩm mới ra đời và đang được mọi người quan tâm bàn luận Gợi ý:Các ý chính + Giới thiệu tên tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm +Tóm tắt nội dung tác phẩm đó(TP viết vvề đề tài nào?Chủ đề?Đặc sắc nghệ thuật?) +Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm?Các loại ý kiến khác nhau? +Nêu ý kiến của anh chị(đồng tình hay phản đối?Vì sao) +Kết luận:Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề.2010 IV.

B¶ng phô… .Quan s¸t vÞ trÝ häc sinh theo s¬ ®å líp. KiÓm tra bµi cò .KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng hÖ thèng c©u hái nªu vÊn ®Ò. Bµi "LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn" (?) §äc v¨n b¶n nghÞ luËn ng¾n theo chñ ®Ò tù chän mµ trong ®ã ®· vËn dông kÕt hîp Ýt nhÊt 3 thao t¸c lËp luËn ®· häc (Yªu cÇu cña bµi häc tríc) III. ph¸t huy chñ thÓ H.HiÓu ®îc kh¸i niÖm Phong c¸ch v¨n häc.44 . Giíi thiÖu bµi míi IV. æn ®Þnh tæ chøc II. .SGK.Cã kiÕn thøc phong phó. Qu¸ tr×nh v¨n häc (QTVH) kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh VH. .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 43. Ph©n biÖt lÞch sö v¨n häc (LSVH) Thao t¸c 1: HiÓu kh¸i niÖm víi QTVH QTVH lµ g×? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 117 Töôøng .N¾m ®îc kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh v¨n häc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu. gîi më. SGV.Văn ( Lý luận văn học) : 26/11/2008 : QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh: . Kh¸i niÖm QTVH a. thuyÕt tr×nh…. B/ Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh d¹y häc . T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: GV híng HS n¾m ®îc I. bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu VH tiªu biÓu 1. th¶o luËn nhãm. C/ TiÕn tr×nh giê d¹y I.KiÓm diÖn. s©u s¾c khi viÕt nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc cã tÝnh lý luËn cao. . biÕt nhËn diÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña nã.

em h·y chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a LSVH víi QTVH (Chia nhãm. hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. GV hái.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sö dông c¸c yÕu tè truyÒn thèng ®Ó + V¨n häc lu«n b¶o lu vµ tiÕp biÕn lµm ra c¸i míi cha tõng cã (Phong trµo th¬ míi 19321945) DÉn gi¶ng: nghÜa lµ bªn c¹nh nh÷ng tinh hoa cña v¨n 3. Nã x¸c nhËn vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn cña v¨n häc ë tõng thêi kú lÞch sö 2. mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc thï lu«n g¾n bã víi ®êi sèng -> ®êi sèng vµ v¨n häc lu«n t¸c + V¨n häc lu«n kÕ thõa vµ c¸ch t©n ®éng lªn nhau DÉn gi¶ng: nghÜa lµ v¨n häc lu«n dùa trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng . NhËn diÖn ho¹t ®éng cña häc d©n téc tiÕp thu cã QTVH ë c¸c trµo lu v¨n häc tiªu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 118 Töôøng .QTVH nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc kh«ng chØ trong qu¸ khø mµ cßn c¶ hiÖn t¹i lÉn dù b¸o vÒ t¬ng lai cña v¨n häc b/ QTVH lµ g×? Lµ sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ ë qu¸ khø.2010 (?) Nh×n vµo s¬ ®å. HS tr¶ lêi. em cho biÕt thÕ nµo lµ QTVH Thao t¸c 2: QTVH lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt chung nµo? *Gièng: §Òu nghiªn cøu vÒ sô vËn ®éng cña nÒn v¨n häc *Kh¸c: .LSVH chØ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc trong qu¸ khø . GV tæng kÕt) (?) VËy tõ sù ph©n biÖt trªn. Quy luËt vËn ®éng cña QTVH -> 3 quy luËt: + V¨n häc g¾n bã víi ®êi sèng DÉn gi¶ng: VH lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt.

NhËn diÖn vÒ PCVH . Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n. x¸c ®Þnh c¸c trµo lu v¨n häc thÕ giíi nãi chung ë mét sè t¸c phÈm: . xuÊt hiÖn trong mét thêi ®iÓm nµo ®ã råi sau ®ã mÊt ®i -> ChØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cïng víi nh÷ng t¸c phÈm ®îc s¸ng t¸c theo mét c¬ng lÜnh chung. Kh¸i niÖm v¨n häc trªn kh«ng? T¹i sao a. NguyÔn Tu©n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 119 Töôøng . C¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu * L©ý v¨n häc ViÖt Nam.2010 a.Xu©n DiÖu. em h·y x¸c ®Þnh trªn nÒn v¨n häc thÕ giíi ®· tån -> C¸c trµo lu v¨n häc chØ lµ ho¹t t¹i nh÷ng trµo lu v¨n häc ®éng næi bËt cña QTVH. c¶i biÕn nh÷ng tinh hoa cña v¨n häc thÕ giíi mµ kh«ng lµm mÊt ®i mµu s¾c d©n téc Thao t¸c 3: Bíc ®Çu ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu ®Ó hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña QTVH (?) ThÕ nµo lµ trµo lu v¨n häc biÓu Năm học 2009 .Mïa l¹c cã ngay tõ ®Çu khi VH míi ph¸t sinh.TruyÖn KiÒu . khuynh híng. t¸c (?) ViÖc t×m ra c¸c trµo lu phÈm. phª b×nh…) v¨n häc trªn chÝnh lµ ®Ó II/ Phong c¸ch v¨n häc (PCVH) hiÓu sù vËn ®éng cña QTVH. Kh¸i niÖm Trµo lu v¨n häc .§©y mïa thu tíi . VËy qu¸ ntr×nh Êy cã ph¶i chØ lµ nh÷ng tr¸o lu 1. Huy CËn. Chñ nghÜa hiÖn thùc XHCN (?) VËy tõ nh÷ng t¸c phÈm trªn. chØ ®Õn thÕ kû XVII míi cã trµo lu… ->Theo thø tù t¸c phÈm: Chñ nghÜa cæ ®iÓn.ChÝ PhÌo DÉn gi¶ng: Trµo lu kh«ng .Lµ mét hiÖn tîng cã tÝnh chÊt lÞch sö.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chän läc . Chñ nghÜa l·ng m¹n. QTVH cßn nµo nghiªn cøu sù vËn ®éng trong tæng thÓ cña nÒn v¨n häc (t¸c gi¶. mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung b.

nghÜa lµ chØ duy nhÊt vµ ngêi ta gäi ®ã chÝnh lµ PCVH. c¸ch nh×n. “Ng«ng” (NguyÔn Tu©n) -> Kh«ng (?) Em h·y cho biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch thêng nghe vÒ nh÷ng t¸c b. cã t¸c gi¶ nµo kh¸c ®îc kh¼ng ®Þnh phong c¸ch nh nh÷ng nhËn ®Þnh trªn kh«ng (?) NÕu kh«ng. thÈm mü cao. VËy PCVH ®îc biÓu hiÖn trªn nhng yÕu tè c¬ b¶n nµo -> Sau khi cho HS xÐt mét lo¹t vÝ dô cô thÓ ®Ó nhËn biÕt biÓu hiÖn PCVH. ®éc ®¸o cña mét t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh cuéc sèng -> ThÓ hiÖn tµi nghÖ cña ngêi s¸ng t¹o b»ng nghÖ thuËt ng«n tõ 2. ®æi míi . Trong v¨n häc nã chÝnh lµ nh÷ng nÐt riªng biÖt. giµu tÝnh nghÖ thuËt. VËy em hiÓu thÕ nµo vÒ PCVH Thao t¸c 2: T×m ra nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?)Thµnh tùu chÝnh cña QTVH kÕt tinh ë c¸c PCVH ®éc ®¸o.Sù s¸ng t¹o c¸c yÕu tè thuéc néi dung t¸c phÈm . c¸ch c¶m thô cã tÝnh chÊt kh¸m ph¸ . III/ LuyÖn tËp Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ PCNT cña NguyÔn Tu©n vµ Tè H÷u.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ho¹t ®éng 2: Gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm PCVH vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã Thao t¸c 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH Năm học 2009 .Cã phÈm chÊt.HÖ thèng ph¬ng thøc biÓu hiÖn c¸c thñ ph¸p kü thuËt mang dÊu Ên riªng . H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH gi¶ trªn Phong c¸ch chÝnh lµ ngêi. GV chèt l¹i 5 biÓu hiÖn: . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 120 Töôøng . Nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?) VËy ngoµi nh÷ng t¸c gi¶ trªn.Thèng nhÊt tõ cèt lâi nhng sù triÓn khai ph¶i ®a d¹ng. ¶o n·o bËc nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Huy CËn).2010 -> Míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Xu©n DiÖu).Giäng ®iÖu riªng biÖt.

GV tæng kÕt V/ Cñng cè (?) Ph©n biÖt chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa l·ng m¹n qua 2 t¸c phÈm: "Hai ®øa trÎ" (Th¹ch Lam) vµ "ChÝ PhÌo" (Nam Cao) D/ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ . Làm văn : 5/12/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 121 Töôøng . GV cho HS luyÖn tËp bµi tËp 2 (SGK trang 183) -> HS tr¶ lêi. khuynh híng sö thi kÕt hîp c¶m høng l·ng m¹n.Lµm bµi tËp cñng cè.ChÝnh trÞ. . phãng tóng.2010 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .N¾m ch¾c kiÕn thøc bµi häc.Giê sau häc lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3. ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ QTVH vµ PCVH. E/ Rót kinh nghiÖm bµi d¹y Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 45. uyªn b¸c (Ng«ng).Tè H÷u: Tr÷ t×nh. giäng ®iÖu t©m t×nh ngät Ho¹t ®éng 3: Trªn c¬ së ngµo.NguyÔn Tu©n:Tµi hoa. . .

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận văn học . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sửa chữa lỗi bài viết..GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . HS : Kiến thức về một bài làm văn NLVH ( cụ thể: Cách làm bài nghị luận văn học về một bài thơ.Ổn đinh lớp II.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 122 Töôøng .. lập dàn ý. C.2010 A. đoạn thơ).GV : +Đề + Đáp án + Phần nhận xét bài làm của học sinh + phần lỗi → sửa chữa .Kiểm tra bài cũ III.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Giới thiệu bài mới IV.HỌC I. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài thi học kì I B.

Câu 1: Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc . cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc bổ sung cho hoàn chỉnh .Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. đề Câu 2. sau 5 phút GV gọi hs Đề 2: trình bày GV cho hs nhận xét. giọng điệu trữ tình ( lời bày Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn tỏ. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ TT – QD và lấy hoàn chỉnh . tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. hình tượng đất nước. bổ sung cho Câu 1. Câu 1: trong phần lập dàn ý .Thể loại : NLVH thức đã học ( cách làm bài nghị luận về một bài thơ. con người VN anh dũng.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. hình tượng trung tâm. từ ngữ → Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 123 . dẫn chứng minh hoạ ( 3đ) Câu 2.GV cho hs dưới lớp nhận xét.Tố Hữu) I. đằm thắm.Nội dung : .Tư liệu Dẫn chứng trong 2 tác phẩm trên và các tác phẩm văn học khác cùng đề tài TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý II.LẬP DÀN Ý ( ĐÁP ÁN) (đề 2) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đề tài của bài thơ .GV gợi ý cho hs về yêu cầu *Đề 1 1. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau : Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ( Việt Bắc .GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý . quật cường.Câu 2: Chân dung người lính Tây Tiến. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh hoạ.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Câu 1. tư liệu của đề ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành ( Tây Tiến – Quang Dũng) HS thảo luận. đoạn thơ) 2. đối đáp…). kháng chiến chống Pháp. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến 1.. . cách sử dụng hình ảnh . ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. nội dung. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc …………………………. 3. cảm hứng yêu nước.

luyện tập Năm học 2009 . Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010 D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Soạn bài: Người lái đò Sông Đà RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 124 Töôøng .

. 52. xã hội.GV cho HS soạn bài ôn tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong . B. Hoạt động 1 TT1. tác giả.Ổn đinh lớp II. Lên lớp GV cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . 18 : 51.Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ : sự kiện. C. hình tượng.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) c.Nắm một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN và VHNN đã học trong sách Ngữ văn lớp 12 tập 1.SGK. GV cho HS trả lời tại chỗ hoặc cho HS thảo luận hoặc cho HS lên bảng trình bày.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 17.Hoàn cảnh lịch sử. văn hoá +Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu a. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thứ đó. GV cho HS soạn bài trước ở nhà.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . Từ sau 1975 đến hết TK XX . GV cho HS trong lớp nhận xét → đáp ứng nội dung phần ôn tập. xã hội và văn hoá . Sau đó.Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 125 Töôøng ..Giới thiệu bài mới IV. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK Yêu cầu cần đạt Câu 1. tác phẩm. Ôn tập : 5/12/2008 : ÔN TẬP VĂN HỌC A. bổ sung → GV hoàn thiện nội dung bài học cho HS.Từ 1945 → 1975 +Vài nét về hoàn cảnh lịch sử. Lên lớp. . GV cho hs thảo luận.HỌC I. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Định hướng chung : Phần ôn tập. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) 2. GV gọi HS đọc nội dung ôn tập ( từng câu 1). ngôn ngữ văn học.Kiểm tra bài cũ III. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 1.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Tài liệu tham khảo . Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) 1. SGV. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) b.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . nhận xét.

TT2.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. tự do của dtộc VN.… . Hoạt động 3 TT1.Quan điểm sáng tác . GV cho HS nhận xét và bổ . đồng thời còn là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lí lẽ của bọ TDP xâm lược. đề cao sự sáng tạo. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. .Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. tìm kiếm con đường đổi mới. phân tích nội dung và hình thức → áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn.  Một quan niệm tiến bộ.Khẳng định quyền tự do.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 3) Câu 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? ( 3 đặc điểm) a. . Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? TT2.Mqh nhất quán : thể hiện rõ trong tất cả các thể loại : Văn chính luận.Tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về quyền độc lập. sâu sắc và toàn diện. GV cho HS trả lời TT3. Viết để làm gì?. → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. độc lập của dtộc VN trong hoàn cảnh ls lúc bấy giờ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) TT2. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. GV cho HS trả lời TT3. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào gđ đổi mới. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. nhân loại cao cả Hoạt động 4 TT1. GV cho HS trả lời TT3. Viết cái gì?. . Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. *Mục đích : . Hoạt động 2 TT1. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Câu 3. Thơ ca Câu 4. TT2. GV cho HS trả lời TT3. Truyện và kí. Câu 2. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 2) Câu 2. vì điều này quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. *Đối tượng: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 126 Töôøng . *1986. Năm học 2009 . Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xh. của đế quốc Mĩ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ ngoài mặt trận. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 4) Câu 4. mang tính nhân văn. trăn trở. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL? phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ TNĐL vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết cho ai?.2010 * Từ năm 75 đến năm 85 → Chặng đường văn học chuyển tiếp.

+ Thơ TH chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống chính trị của đất nước.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn sung cho hoàn chỉnh. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 5) Câu 5. GV cho HS đại diện trình bày . TT2. Nhân vật trữ tình trong thơ TH là những con người đại diện cho những Hoạt động 5 TT1. Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. trách nhiệm công dân. tình cảm của tác giả.2010 Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo Vieät Nam. . - Năm học 2009 . + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) * Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn : đây cũng là đặc điểm cơ bản của VHVN thời kì 45. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. cho những nhiệm vụ c/m. của c/m và dtộc. Trung Quoác…) * Áng văn chính luận mẫu mực + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 127 Töôøng .Khuynh hướng sử thi: +Thơ TH tập trung thể hiện những vấn đề trọng đại. Thơ ông. gîi c¶m  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn. có ý nghĩa sống còn của cả cộng đồng. tình cảm. đồng thời thể hiện rõ tâm huyết. niềm vui lớn của con người c/m và cuộc sống c/m. Ông dã đem đến cho dòng thơ c/m một tiếng nói trữ tình mới với bao cảm xúc. Dö luaän theá giôùi. Anh. *TH là nhà thơ trữ tình chính trị:( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. Cảm hứng chủ đạo trong thơ TH là cảm hứng lịch sửdân tộc chứ ko phải cảm hứng thế sự đời tư + Con người trg thơ TH chủ yếu được nhìn nhận từ nghĩa vụ. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. hïng hån. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn. Mó.chiến sĩ. đằm thắm. tình cảm lớn.75. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + TH một thi sĩ . Câu 5. GV cho HS thảo luận TT3. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tự nhiên. Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn. trước hết phục vụ cho cuộc đấu tranh. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.

chị Trần Thị Lí.2010 phẩm chất tốt đẹp. hình tượng đất nước. Câu 6. cho khí phách của cả cộng đồng. đề tài của bài thơ .Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. đằm thắm. . GV cho HS trả lời TT3. đối đáp…). rõ ràng. cách sử dụng hình ảnh . → tài lập luận và khả năng lí luận của các tác giả ( tuỳ theo từng bài cụ thể mà có nhận xét chính xác) Câu 8. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD . của đất nước.Vẻ đẹp tâm hồn hào hoa. giọng điệu trữ tình ( lời bày tỏ. Từ cuối tập thơ Việt Bắc đến Gió lộng. của dân tộc. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH . Luận điểm được triển khai chặt chẽ. quật cường. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 7) Câu 7. Đô tôi ép xki . Thơ ông tập trung thể hiện vẻ đẹp lí tưởng của con người và cuộc sống mới. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc kháng chiến chống Pháp. rành mạch. từ ngữ → d/c. Ra trận.chiến sĩ. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. gian khổ. hình tượng trung tâm. GV cho HS trả lời TT3.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. lôgic. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 8) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 128 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Câu 7. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. sau đó là cái tôi – công dân mang hình thức cái tôi trữ tình nhập vai.. Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ TH mang tầm vóc của lịch sử và thời đại như hình tượng anh giải phóng quân.Vấn đề đặt ra : tuỳ theo nội dung của từng bài . Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. Máu và hoa. Mấy ý nghĩ về thơ. lãng mạn Hoạt động 6 TT1. ngôi sao…. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH TT2. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. Hoạt động 7 TT1. Mấy ý nghĩ về thơ. Hoạt động 8 TT1. thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của cách mạng.Hệ thống luận điểm. con người VN anh dũng.… + Cái tôi trữ tình trong thơ TH từ buổi đầu đến với cách mạng là cái tôi . xác thực. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng : Các tác giả đã trình bày nội dung khá thuyết phục. dẫu hiện tại còn nhiều khó klhăn. mẹ Suốt. Đô tôi ép xki TT2. ngôi sao…. hi sinh. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 6) Câu 6. cảm hứng yêu nước.Cảm hứng lãng mạn : Đó là cảm hứng lãng mạn cách mạng. cái tôi trữ tình trong thơ TH chủ yếu là cái tôi nhân danh dân tộc và cách mạng. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm..cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng cụ thể.

Câu 9. tâm trạng của người ra đi). Năm học 2009 . vất vả. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Khác : + Hoàn cảnh xuất thân + ĐC mang hình ảnh của người dân cày lam lũ. . vẻ đẹp của đời sống nội tâm: tình yêu quê hương. ĐC → hiện thực).ĐN – NĐT :ĐN được cảm nhận qua bức tranh thu : mùa thu cũ . tình giai cấp. GV cho HS trả lời TT3. sẵn sàng xả thân cho độc lập.Bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 9) Câu 9. qua đó khẳng định tư tưởng ĐN của ND. TT phảng phất hình mẫu lí tưởng của người tráng sĩ thời xưa. thuỷ chung và mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu.2010 . tự do của TQ. Hình tượng sóng . Họ mang vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp và thể hiện cảm hứng ngợi ca của văn học kháng chiến. bình diện lịch sử. Ở họ kết tinh sức mạnh tinh thần của thời đại. mùa thu mới và quá trình nhận thức về đất nước ( Sự chuyển biến trong nhận thức. ( TT → bút pháp lãng mạn.Ẩn dụ cho trạng thái tâm lí của người con gái đang yêu.Hình tượng xuyên suốt bài thơ .ĐN của NKĐ: ĐN được cảm nhận một cách toàn vẹn tổng hợp trên nhiều bình diện. ĐN của ca dao. GV cho HS thảo luận TT3. Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? TT2. . Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh.Vẻ đẹp bi tráng * So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí ( CH) : . Bác ơi! Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 129 Töôøng . GV gọi HS đọc câu hỏi trong Đò Lèn. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng. bình diện văn hoá. tình đồng chí.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Câu 8. Hoạt động 9 TT1. Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu) TT2. . Hoạt động 10 TT1. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Đó còn là hình ảnh một đất nước đau thương. . GV cho HS đại diện trình bày . nồng hậu. phương diện : bình diện địa lí. GV cho HS trả lời TT3. + ĐC: người lính mang vẻ đẹp bình dị. chân thành mãnh liệt. yêu nước thiết tha. Câu 10. Câu 11. TT1. Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước ( NĐT) và đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng ( NKĐ)? TT2. thần thoại → cảm nhận mới mẻ. Tiếng hát con tàu. độc đáo và có chiều sâu.Giống :Hình tượng người lính mang một vẻ đẹp lý tưởng về tình cảm. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ Hoạt động 11 thuật của các bài thơ Dọn về làng. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 10) Câu 10. .

So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. tác động mạnh vào giác quan của người nghệ sĩ. . Tiếng hát con tàu. Câu 13. Bác ơi! TT2. tiếp cận con người thiên về phương diện tài hoa nghệ sĩ. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? TT2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn SGK ( câu 11) Câu 11. NT đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ ở tầng lớp những con người đặc tuyển. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. nhà văn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống hiện tại.Điểm thống nhất : + NT có cảm hứng mãnh liệt trước những cảnh tượng độc đáo.2010 Câu 12. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 13. + Ngòi bút tài hoa. TT2. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. + Tiếp cận thế giới thiên về phương diện thẩm mĩ. . Hoạt động 12 GV bổ sung thêm một số câu hỏi và cho HS trả lời. GV cho HS trả lời TT3.Những điểm khác biệt : + CNTT viết trước CMT8. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? Hoạt động 14 TT1. Đò Lèn. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 12) Câu 12. lúc này NT đi tìm cái đẹp trong quá khứ “VBMT” thì trong NLĐSĐ. GV cho HS trả lời TT3. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng. Năm học 2009 . ông đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong đại chúng nhân dân. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. * Lưu ý : Khi ôn tập. GV cho HS trả lời TT3. Cái đập mạnh vào giác quan của ông giờ đây là những thành tích của nhân dân trong lao động. . học sinh phải nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm hay những vấn đề cơ bản của bài học . So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà . Còn trong NLĐSĐ. + Trong CNTT. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 130 Töôøng . uyên bác.Nội dung của văn bản Thông điệp Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS . GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Hoạt động 13 TT1. HS dựa vào Hướng dẫn học bài và hướng dẫn đọc thêm để ôn tập.

47 . yêu mến tài năng sáng tạo của NT. người nghệ sĩ uyên bác. Tiếng Việt RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 46. phân tích một văn bản.2010 V. Tài liệu tham khảo .luyện tập D. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 131 Töôøng .Chú ý các bài Làm văn.Văn : 19/12/2008 : NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Trích) Nguyễn Tuân A.Giới thiệu bài mới IV. . tóm tắt những ý chính của văn bản.SGK. Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Cảm phục. SGV.Kiểm tra bài cũ III.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . GV cho HS thảo luận ở một số nội dung trong bài học.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Nhận rõ và yêu quý hơn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và của con người lao động Việt Nam. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . trả lời những câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK→ Lên lớp: GV vận dụng phương pháp thuyết giảng.HỌC I.Về nhà ôn bài chuẩn bị làm bài kiểm tra HKI ( bài viết số 4) . B. C. tài hoa đã dùng văn chương để khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của nhân dân và TQ.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . . GV hướng dẫn hs khám phá cách viết của NT ( điều quan trọng ở đây ko chỉ là cho hs thấy NT Viết cái gì mà còn là Viết như thế nào).GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Ổn đinh lớp II.

Lời đề từ caùi toâi nhaø vaên. tác động mạnh mẽ vào giác quan của người nghệ sĩ. theo s¸t tõng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Êt níc .Tìm hiểu chung 1.thể hiện tÊm lßng g¾n bã tha thiÕt ®èi víi c¶nh s¾c vµ phong vÞ ®Êt níc cña NT + VÎ ®Ñp “Vang bãng mét thêi” : ®i t×m vÎ ®Ñp cña qu¸ khø + §êi sèng truþ l¹c : “ChiÕc l ®ång m¾t cua” . Đọc . + Kiến thức uyên bác: vận dụng tri thức nhiều ngành để quan sát hiện thực. phong phuù. Tác giả Nguyễn Tuân * Tiểu sử * Con người * Sự nghiệp văn chương . thẩm mĩ. thích cái dữ dội.Hiểu văn bản phaïm chaët cheõ.T¸c phÈm cña NT tríc CMT8 chñ yÕu xoay quanh 3 ®Ò tµi : + Chñ nghÜa “xª dÞch” : “Mét chuyÕn ®i”. in . «ng ch©n thµnh ®em ngßi bót phôc vô cuéc chiÕn ®Êu cña d©n téc. ñaäm chaát .Chúng thuỷ giai đông tẩu – đà giang độc bắc lưu ( NQB) → mọi con sông đều chảy về hướng đông. TT2. . * Quá trình sáng tác và các đề tài chính . hát trên dòng sông Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc hiÓu ( Broniewki) . Thể loại : Tuỳ bút b.Quá trình sáng tác và các đề tài chính . cái độc đáo.Tõ sau CMT8. khoâng hö caáu nhöng caàn trí töôûng töôïng trong tập Sông Đà (1960). NLĐSĐ ra đời năm 1960. GV giới thiệu thể tuỳ bút chuyến đi năm 1958).GV cho HS nêu những nét cơ bản về tác giả. Hoàn cảnh ra đời Là kết quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền TB rộng lớn.NT lµ mét tri thøc giµu lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc . + Thể tài sáng tác rất NT ( thể tuỳ bút phóng túng nhưng pha chất kí sự rất NT)  NT là một nhà văn nổi tiếng của nền văn xuôi VN hiện đại.Mang tính chuû quan cao cuûa 1. Lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc ®îc ph¸t huy trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ Năm học 2009 . xa xôi để tìm kiếm thứ vàng mười của thiên nhiên và con người nơi đây (đb là TT3. phoùng tuùng. .ë NT ý thøc c¸ nh©n ph¸t triÓn rÊt cao ( khao kh¸t ®îc kh¼ng ®Þnh m×nh) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả NT ( ôn lại. trí tưởng tượng phong phú. Ông để lại một sự nghiệp văn học phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa. “ThiÕu quª h¬ng”→ V× t©m tr¹ng bÊt m·n vµ bÊt lùc tríc thêi cuéc. GV giới thuyết : * Con người : . Tác phẩm Người lái đò Sông Đà a.Caùch vieát töï do. haàu nhö khoâng coù luaät leä.Lµ mét nhµ v¨n biÕt quÝ träng thËt sù nghÒ nghiÖp cña m×nh . s©n khÊu ) .Phong cách nghệ thuật độc đáo: tài hoa và uyên bác + Thích cái đẹp. sáng tạo hình tượng . đã học ở lớp 11) TT1. Ngôn từ sáng tạo. . nghệ sĩ và sáng tạo những nhân vật tài hoa nghệ sĩ) + Cảm hứng đb với những gì gây ấn tượng mãnh liệt. ®iªu kh¾c. qui II. Nhìn con người ở phương diện tài hoa. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 132 Töôøng . cái tài hoa (Tiếp cận mọi sự vật ở phương diện văn hoá.NT lµ mét con ngêi rÊt mùc tµi hoa ( am hiÓu nhiÒu m«n nghÖ thuËt kh¸c : héi ho¹.Đẹp vậy thay tiếng tröõ tình.2010 I. NT xứng đáng được coi là một nghệ sĩ lớn.Thuoäc theå kí. 2.

liªn tëng.Qu·ng mÆt ghÒnh H¸t Loãng.Cã 73 c¸i th¸c .2010 v¨n b¶n duy nhất sông Đà là ngược bắc → thâu tóm cái thần TT1. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 133 Töôøng . ko giống ai. ko lặp lại → có giá trị) → Hai lời đề từ khái quát sự độc đáo của hai đối tượng: thiên nhiên và con người nơi đây. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. GV cho HS t×m hiÓu lêi của SĐ. GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaø ñoïc maãu 1 ñoaïn thaät aán töôïng. giäng g»n mµ chÕ nh¹o. nh÷ng c¸i giÕng s©u nuíc Æc Æc lªn nh võa rãt dÇu s«i vµo…  nghÖ thuËt so s¸nh. * TÝnh c¸ch d÷ d»n .Cã chç v¸ch ®¸ thµnh chÑt. 2. khiªu khÝch. qua c¶m quan nghÖ thuËt hiÖn ®¹i cña NT) * Sù hïng vÜ ( ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn) . t¹o v¸ch thµnh b»ng ®¸ . . mçi th¸c ®¸ nh thÓ lµ mét “b¸t qu¸i trËn ®å”. Hung bạo Tõ trong xa xa con s«ng §µ næi tiÕng lµ dßng s«ng d÷ d»n víi tÝnh khÝ ®áng ®¶nh.§¸ gi÷a lßng s«ng. . ®¸ dùng ven hå. hai mám ®¸ gÇn nhau tíi møc con thó cã thÓ nh¶y qua . trªn mÆt s«ng ®ét ngét hiÖn ra nh÷ng c¸i hót níc gièng nh c¸i giÕng bªt«ng . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . .Qu·ng Tµ Mêng V¸t. thÊt thêng (qua c©u chuyÖn S¬n Tinh – Thuû Tinh.GV hái : + Sù hïng vÜ cña S§ ®îc miªu t¶ ntn? +TÝnh c¸ch d÷ d»n cña con S§? t×m dÉn chøng. . dµi hµng c©y sè níc x« ®¸ . Con Sông Đà Con SĐ gắn liền với 2 đặc điểm : Hung bạo và trữ tình a. kh¸m ph¸ vÒ con S§ (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) -GV goïi 1 HS ñoïc phaàn theå hieän tính caùch hung baïo cuûa soâng Ñaø. sãng x« giã…c¸ch cÊu tróc c©u trïng ®iÖp  nghÖ thuËt miªu t¶ t¹o Ên tîng → t¹o c¶m gi¸c níc xÐ ®¸ t¹o nªn dßng ch¶y . ®¸ x« sãng. ngòi bút ®Ò tõ độc lạ: cách viết độc đáo. níc thë vµ kªu nh cöa cèng c¸i bÞ sÆc. t¹o thµnh nh÷ng c¸i yÕt hÇu. cũng vừa là thâu tóm cái thần chữ của chính bản thân nhà văn (con sông độc lạ.Qu·ng cha ®Õn th¸c ( cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c díi ): ®· nghe tiÕng níc rÐo. TT2.DiÖn m¹o chung cña dßng s«ng lµ ®¸ vµ níc ( dµi 883Km) . tëng tîng ®éc ®¸o .

m¹nh mÏ.2010 TiÕng th¸c “rèng lªn nh tiÕng mét ngµn con tr©u méng…” ( nh©n ho¸.GV hái : VÎ ®Ñp cña son b. hiÓm ¸c ( tõ hai yÕu tè ®¸ vµ níc) ®ång thêi nh mét biÓu tîng vÒ søc m¹nh d÷ déi vµ vÎ ®Ñp hïng vÜ cña thiªn nhiªn TB .Em cã nhËn xÐt g× vÒ m©y ( Èn dô) → ©m ®iÖu c©u nghÖ thuËt ®îc sö dông ë v¨n còng mang d¸ng dÊp mÒm ®©y ? m¹i. ®¸ ch×m vµ th¸c d÷) * T©m ®Þa nham hiÓm (nham hiÓm nh mét loµi thuû qu¸i kh«n ngoan ®Çy mu trÝ. giäng ®iÖu hïng hån.S¾c mµu :Mïa xu©n dßng xanh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 134 Töôøng . Con s«ng §µ tr÷ t×nh (khi ch¶y qua s«ng §µ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ Chî Bê. + Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå khaéc hoaï moät caùch aán töôïng hình aûnh cuûa moät con soâng Ñaø d÷ d»n? + T©m ®Þa cña con S§? GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt cña NT .  NT gäi ®©y lµ : “Th¹ch trËn s«ng §µ” → Th¹ch thuû trËn S§ ( ®¸ næi. dµn tËp ®oµn cöa tö. vµ ®· ®Ó l¹i nh÷ng hßn th¸c ®¸ ntn ? xa x«i trªn thîng nguån T©y B¾c) . kh¶ n¨ng quan s¸t tinh têng cïng víi trÝ tëng tîng phong phó → t¸c gi¶ ®· t¸i hiÖn mét dßng s«ng hung b¹o. vå lÊy thuyÒn * Cã hßn giÊu m×nh ®Ó s½n sµng ®¸nh du kÝch * Cã hßn lïi vÒ ®»ng sau chê ®¸nh vu håi ( ®¸nh quËt trë l¹i) + Níc hß reo lµm thanh viÖn cho ®¸ “mÆt níc hß la vang dËy ” + Dßng th¸c hïm beo ®ang hång héc tÕ m¹nh trªn s«ng ®¸ + §¸ vµ níc hiÖp søc dµn thÕ trËn. n÷ tÝnh. cêng ®iÖu) .Khi ®Õn th¸c : + §¸ s«ng §µ nh nhæm dËy khi cã chiÕc thuyÒn nµo xuÊt hiÖn * Cã hßn liÒu m¹ng x«ng tíi.Dßng ch¶y : VÝ dßng ch¶y cña S§ nh ¸ng tãc tr÷ t×nh Èn hiÖn trong . t©m ®Þa cña thø kÎ thï sè 1) . phôc kÝch.GV gäi HS ®äc phÇn miªu t¶ vÎ ®Ñp tr÷ t×nh cña con S§ .  Víi nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ. . c¸ch sö dông ng«n tõ. cöa sinh lËp lê .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ªm ¶ → vÎ ®Ñp duyªn d¸ng.

Ngêi l¸i ®ß anh hïng vµ nghÖ sÜ ( ngêi l¸i ®ß ®îc vÝ víi khèi vµng mêi) a. ph¶ng phÊt nçi niÒm cæ tÝch. Con ngêi anh hïng: . nã nh mét cè nh©n. NT lµ ngêi hÕt søc nÆng t×nh víi non s«ng. n¬ng ng« nhó l¸ ng« non ®Çu mïa. mïa thu níc s«ng chÝn ®á → kho¸t s¾c mµu ®Ñp ( nghÖ thuËt t©m lÝ ho¸ s¾c mµu) → so s¸nh . ®Êt níc . kh¸m ph¸ vÒ ngêi l¸i ®ß (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) GV hái: . GÆp l¹i nã vui nh thÊy n¾ng gißn tan…. Bê s«ng hoang d¹i vµ hån nhiªn nh mét bê tiÒn sö.Mang nÐt gîi c¶m : + Con s«ng §µ mang vÎ ®Ñp cæ kÝnh §êng thi + Víi t¸c gi¶. bÊt ngê. . ®»m ®»m Êm Êm. GV híng dÉn HS t×m hiÓu. §ång thêi gióp ngêi ®äc thÊy ®îc. kiªn nhÉn cña t/g . → Víi giäng v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt. th¸i ®é lao ®éng nghiªm tóc. hai cùc ®èi lËp : hung b¹o vµ tr÷ t×nh  sù tµi hoa.Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm anh hïng cña ngêi l¸i ®ß ? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 135 Töôøng . ko gian tr÷ t×nh. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . ®»m th¾m. nhiÒu h×nh ¶nh so s¸nh nªn th¬.T¸c gi¶ t¸i hiÖn mét cuéc vît th¸c nh lµ mét cuéc chiÕn ®Êu mét mÊt mét cßn cña «ng l¸i ®ß víi th¹ch trËn s«ng §µ . th¬ méng vµ quyÕn rò. Díi s«ng ®µn c¸ dÇm xanh quÉy vät… → cã thÓ gäi ®Êy lµ nh÷ng “dßng th¬. hai bê s«ng cá gianh ®ang nân bóp.  S§ hiÖn lªn víi hai mÆt.2010 nh ngäc bÝch.§Êy lµ 1 cuéc chiÕn ko c©n søc : GV cho HS nhËn xÐt TT3.Tr¹ng th¸i kh«ng gian: C¶nh ven s«ng lÆng tê. cÇn cï. th¬ méng. ®éc ®¸o cïng víi c¶m xóc vµ trÝ tëng tîng phong phó cña NT khiÕn S§ hiÖn lªn víi bao vÎ ®Ñp dÞu dµng. vui nh nèi l¹i chiªm bao ®øt qu·ng → so s¸nh + DÞu dµng. tÞch mÞch.v¨n xu«i cña nhµ tuú bót” (N§M) → kh«ng khÝ m¬ mµng. 3.

chØ cã «ng l¸i ®ß qua 3 ¶i trïng vi th¹ch trËn míi thÊu hiÓu hÕt vÎ ®Ñp cña + LÇn 1: cã 5 cöa ( 4 cöa tö. ®ßn ngÇm nhg «ng vÉn kÑp chÆt cuèng l¸i. nghÖ sÜ cña ngêi l¸i bê h÷u ng¹n. + LÇn 2: T¨ng thªm nhiÒu cöa tö. dßng s«ng vµ còng chØ cã cöa sinh n»m lËp lê phÝa t¶ ng¹n) . con ngêi chiÕn khø. Cöa tö ë gi÷a nhg l¹i ë vËt sµnh ë mét ngãn nghÒ ngay gi÷a bän ®¸ hËu vÖ. lµ c¸nh khÐp.®¸nh dån dËp. ¤ng thay ®æi chiÕn thuËt ( so víi ®ß lÇn 1) : n¾m chÆt bêm sãng. trong nuèi tiÕc mµ ®Ñp th¾ng søc m¹nh thÇn th¸nh cña tù nhiªn. mÆt mÐo bÖch. gh× c¬ng. ¤ng cìi lªn th¸c s«ng §µ nh cìi hæ. nghÖ sÜ : Vît th¸c b»ng c¶ t©m hån vµ tµi n¨ng cña 1 nghÖ sÜ. cã trong ®¹i Qua ®ã.Vît th¸c lµ 1 viÖc nguy hiÓm thÕ nhg víi «ng l¹i nh mét thø nghÖ thuËt bay bæng vµ ®Çy niÒm say mª. tµi hoa vµ say mª miªu t¶. êng cña dßng s«ng . ®¸nh ®ßn tØa. khñng bè «ng l¸i ®ß Lai Ch©u tinh thÇn con ngêi nhg «ng l¸i ®ß ®· lµm GV gi¶i thÝch t¹i sao sau chñ tríc mäi t×nh thÕ.Mçi lÇn chÌo thuyÒn vît th¸c ph¶i tr¶i  Theo NT. vò khÝ lµ chiÕc sµo dµi. ngoan cêng. b¾m ch¾c. 1 cöa sinh. ®e do¹. th¸ch ®è. cöa sinh n»m lÖch ë phÝa tµi hoa. §¸ «ng míi chiÒu chuéng ®îc mai phôc. trong hiÖn t¹i. chÝ CMT8. ChiÕn thuËt: ®Çy tÝnh nghÖ thuËt . trong cuéc sèng lao lao ®éng míi → thÕ m¹nh ng«n tõ cña NT. HuÊn Cao …vµ sau CMT8 lµ → Th¸c níc S§ nh mét trËn ®å thiªn la ®Þa vâng. Mçi nh©n luång chÕt c¶. hiÓm ®éc víi ®o¹n ë trang 188. cao nh· cña cöa tö cuèi cïng. . vót qua c¸c cæng ®¸ c¸nh më ngät trong “B÷a rîu m¸u” . Con ngêi tµi hoa. + LÇn 3: Ýt cöa h¬n nhng 2 bªn ®Òu lµ chiªm ngìng hä . b×nh tÜnh chØ huy cho 6 tay chÌo vît qua. ®éng míi .2010 GV gäi HS ®äc SGK ( mét sè Thiªn nhiªn lín lao. chÆt ®«i më ®êng lu«n tr©n träng nh÷ng ®Êng tiÕn vµo cöa sinh. phãng nhanh. xuyªn nhanh ®Ó tho¸t khái nÐt ch÷ ®Ñp. d÷ déi. tËp GV cho HS ph©n tÝch vÎ ®Ñp ®oµn cöa tö. NT ko cßn xd h×nh quyÕt t©m cao → mét chiÕn sÜ trªn ¶nh nh©n vËt ®Ñp trong qu¸ mÆt trËn lao ®éng. ko phÐp mµu. NT ®êng chÐo. 189. chäc thñng c¸ch chÐm treo ngµnh rÊt cöa gi÷a. t/g ca ngîi con ngêi trong c/sèng chóng . . ®Ì sÊn. níc thanh viÖn cho ®¸. . b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . §ã lµ cho thuyÒn phãng th¼ng. Sãng tÝnh nÕt ®áng ®¶nh thÊt th. l¸i miÕt mét GV : ë c¶ 2 g® s¸ng t¸c .Cuéc vît th¸c gièng nh cuéc tr×nh diÔn Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 136 Töôøng . 190) søc m¹nh ®îc n©ng lªn hµng thÇn th¸nh>< con ngêi bÐ nhá.

Èn dô. 3.Tri thøc uyªn b¸c : tËp hîp tri thøc nhiÒu ngµnh : §iÖn ¶nh vµ phim ¶nh. cêng ®iÖu. t¸c gi¶ ®· x©y dùng nªn mét h×nh tîng nh©n vËt ®Æc s¾c . yªu vµ tr©n träng tiÕng mÑ ®Î.2010 nghÖ thuËt  vò ®iÖu lao ®éng .Ng«n ng÷ s¾c s¶o. binh ph¸p cña thÇn s«ng.TrÝ tëng tîng v« cïng phong phó . . sù tù do tuyÖt vêi khi lµm chñ con thuyÒn.Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ ( so s¸nh.NghÖ thuËt ng«n tõ : ®¹o qu©n ng«n ng÷ ®· ®îc NT huy ®éng .…) . Ho¹t ®éng 4 Híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 137 Töôøng .ThÊu hiÓu tinh têng vÒ nghÒ.Kh¾c ho¹ ch©n dung ®Æc s¾c. cìi sãng. Tri thøc qu©n sù vµ vâ thuËt . lít ®Ñp trªn ®¸ níc S§ ®· gãp phÇn thÓ hiÖn c¸i tµii hoa cña «ng l¸i ®ß → tay l¸i tuyÖt vêi. Tri thøc lÞch sö. con ngêi tµI hoa nghÖ sÜ. kim . lµm râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NT . ®éc ®¸o vµ rÊt ®Ñp – vÎ ®Ñp cña tµi hoa vµ nh©n c¸ch. kiÕn thøc §«ng. . Vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt . . thÇn ®¸. . b»ng thÞt gi÷a ®êi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . III. n¾m v÷ng quy luËt phôc kÝch cña lò ®¸. Tæng kÕt ( Ghi nhí) Ho¹t ®éng 3 GV cho HS tæng hîp vµ rót ra vµi nÐt nghÖ thuËt trong t¸c phÈm ®Ó nhÊn m¹nh. KiÕn thøc ®Þa lÝ.H×nh ¶nh con thuyÒn phãng nhanh.Giäng ®iÖu ®a thanh.  Víi c¶m høng nghÖ sÜ vµ c¶m quan nghÖ thuËt ®éc ®¸o . . cæ . trong cuéc sèng lao ®éng ( chø kh«ng ph¶i c¸i ®Ñp trong qu¸ khø) → chÊt vµng mêi cña nh©n d©n T©y B¾c. nh©n ho¸. . T¸c gi¶ ngîi ca vµ tá râ th¸i ®é ngìng mé mét con ngêi k× vÜ b»ng x¬ng.ThÓ hiÖn tinh thÇn lµm chñ cao ®é. giµu kinh nghiÖm : thuéc lßng nh÷ng biÓu hiÖn ®¸ níc cña S§. T©y. tay l¸i ra hoa  Nh©n vËt mang d¸ng vÎ riªng.

Củng cố .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945.Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận. Làm văn : 23/12/2008 : CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 48.luyện tập So sánh CNTT với NLĐSĐ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 138 Töôøng . D.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010 V.Soạn bài : Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Về nhà học bài .

Giới thiệu bài mới IV.Hãy nhận xét về phong cách NT trước và sau CMT8 ( so sánh với tác phẩm Chữ người tử tù) III. Tài liệu tham khảo . TT1. Sửa lỗi TT3. 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . phải theer hiện được HS nêu các yêu cầu khi trình khía cạnh bản chất của đối tượng cần bàn ( giá trị ý bày luận điểm.GV cho hs thảo luận. Luận điểm nêu chưa rõ. Luận cứ mơ hồ thiếu chính xác : Nắng xuống trời lên Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 139 Töôøng . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. “ ngưng đọng.HỌC I. .Khi trình bày phải chú ý đến tính lôgic. . luận cứ nêu ra ko tương ứng với toàn bộ luận điểm đã trình bày ( quá nghèo nàn. sửa chữa.Ổn đinh lớp II. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ Hướng dẫn HS phát hiện và 1.SGK.Tự phát hiện.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . im lìm”. từ ngữ phải rõ ràng chính xác để diễn đạt đúng nd cần trình bày. phân tích.Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM Hoạt động 1 1. nhất quán của các luận điểm. B. GV gọi 3 HS lên bảng làm của 2 câu thơ trong bài Thuật hoài). vẻ”. Không nêu được luận điểm khái quát ( ý nghĩa thực sự TT2. sửa chữa. diễn đặt trùng lặp. . .Trình bày ngắn gọn về phong cách của Nguyễn Tuân được thể hiện qua bài Người lái đò Sông Đà. phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài nghị luận của chính mình. sơ lược). phân tích. phân tích lỗi sửa lỗi liên quan đến việc nêu a. Sau khi sửa xong.Xác định rõ luận điểm cần trình bày: Luận điểm phải TT4.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SGV.Dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp: câu văn. Nhận xét. “ cẳnh sắc im ắng”). bài tập ( chỉ ra lỗi ) luẩn quẩn mà không trình bày đúng bản chất của vấn đề ( không làm rõ được luận điểm quan trọng cần nêu: Ý nghĩa của nợ công danh theo quan niệm riêng của PNL là gì? c.GV cho HS soạn bài ở nhà. GV gọi HS đọc ngữ liệu b. GV cho phù hợp với đối tượng nghị luận. C. . . nghĩa. phân tích lỗi Hướng dẫn HS phát hiện và a. nd chủ yếu của vấn đề đang bàn đến).2010 . Nêu quá nhiều luận điểm trong đoạn văn nhưng ko luận điểm nào được triển khai đầy đủ. Đồng thời trong đoạn văn này.Kiểm tra bài cũ . luận cứ Hoạt động 1 II. Nhận xét. GV cho HS sửa lỗi ( viết Yêu cầu: lại cho hoàn chỉnh) . yêu cầu HS tự tìm những lỗi mắc phải trong bài viết của chính mình để nhận xét. nội dung trùng lặp mà không sửa lỗi liên quan đến việc nêu có sự nhấn mạnh hay phát triển ý ( “cảnh vật… vắng luận điểm.

b. 2. . Sau khi sửa xong. lôgic → sắp xếp lại .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn luận cứ TT1. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4.luyện tập GV đưa ra một số lỗi thường mắc phải trong bài viết của HS để HS sửa chữa và biết cách khắc phục.Luận cứ thiếu tính hệ thống.Luận cứ ko phù hợp với luận điểm : “Ải Chi Lăng… cửa biển BĐ…”. . GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. dẫn dắt không giúp cho việc nêu bật luận điểm chính.2010 sâu chót vót. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. D. 2. MỘT SỐ LỖI CẦN TRÁNH KHI VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN ( ghi nhớ SGK trang 196) Hoạt động 1 Hướng dẫn HS phát hiện và sửa lỗi về cách thức lập luận TT1.Khi trình bày luận cứ phải lôgic. GV cho HS nêu các yêu cầu khi trình bày luận cứ Năm học 2009 . phân tích lỗi a.Luận cứ đưa ra phải phù hợp với luận điểm và có tác dụng chứng minh cho luận điểm. chính xác. Luận cứ dùng để mở rộng.Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu d/c về 2 bà Trưng nhg kết luận “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” c. Trình bày luận cứ thiếu lôgic. chặt chẽ. lộn xộn. 50 Làm văn Ngày soạn : 23/12/2008 Tên bài mới : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 140 Töôøng . IV. Luận cứ thiếu toàn diện ( chỉ mới tập trung vào cái đói trong tác phẩm viết về đề tài nông thôn và nông dân của NC).CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ : 17 Tiết thứ : 49. . GV cho HS nêu các yêu cầu khi lập luận vấn đề. Luận điểm không rõ ràng. phù hợp III. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính. Củng cố . b. . . Luận điểm không rõ ràng: phần gợi mở. tiếp tục phát triển đề tài không phù hợp với phạm vi đề tài được nêu trong những câu trước: “tinh tế và sâu lắng…Đỗ Phủ ( Thu hứng)”. Các địa danh này không phải là tên tuổi. Nhận xét.Sửa lỗi Yêu cầu : Luận cứ đưa ra phải rõ ràng. Sau khi sửa xong. Sửa lỗi Yêu cầu: . LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 1. c. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. V.Luận điểm đưa ra phải rõ ràng.Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hơn 2 thế kỉ…thắng lợi hoàn toàn”.

GV hỏi 2.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Hiểu được tình yêu. niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hương.2010 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ? (Trích) HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG A.HỌC I. có vốn hiểu biết sâu rộng trên giả. Cao Bá Quát. Vị trí đoạn trích Bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có 3 phần. 1. GV gọi HS đọc phần TD . đây là phần thứ nhất. TT2. cho xứ Huế thân yêu và cũng cho đất nước.Cho biết vị trí của như Tản Đà. Phương pháp: phát vấn. 1. Thu Bồn.Cảm nhận được vẻ đẹp. văn hóa của Huế và tâm hồn con người vùng đất cố đô. từ bề dày lịch sử. dòng sông đã đi vào thơ ca của nhiều thế hệ nhà thơ Việt nam . mê đắm và tài hoa. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I.… TT1. tác phẩm) nhiều lĩnh vực : Triết học. GV yêu cầu HS trình bày . c.Ông chuyên về thể loại bút kí. GV: sgk.Tác giả viết ở Huế vào ngày 4. 1981. Tìm hiểu chung GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần 1.Hiểu được những phong cách nghệ thuật của HPNT .Hãy chia bố cục của .Nét đặc sắc trong sáng tác của HPNT là sự kết hợp những nét cơ bản về tác giả HPNT nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. chất thơ từ cảnh sắc thiên nhiên của sông Hương. địa lí. . in trong tập sách cùng tên. 2. giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng. Huế Tiểu dẫn ( tìm hiểu chung về tác . Hành văn hướng nội súc tích.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH.… đoạn trích . Hoàn cảnh sáng tác bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? .Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của a. lịch sử. B. Bà Huyện Thanh Quan. văn hoá. Tác phẩm . Giúp hs: . Tác giả (SGK) 1937.Là một trí thức yêu nước. Bố cục đoạn trích : 2 phần -Phần 1 : “từ đầu…quê hương xứ sở” : Sông Hương Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 141 Töôøng . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.Kiểm tra bài cũ Khi viết một bài văn nghị luận cần tránh một số lỗi lập luận nào? III. TT3. tư liệu có liên quan đến HPNT.Giới thiệu bài mới IV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đoạn trích b. HS: sgk và bài soạn ( trả lời các câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK) 3.Nhận biết được đặc trưng thể loại bút kí trong bài. thảo luận C.Tố Hữu.Sông Hương là dòng sông đặc trưng cho Huế. nêu vấn đề. sgv.Ổn đinh lớp II.

. hài hoà đậm chất thơ.Khi qua Vọng Cảnh. trở thành người mẹ phù sa.Sông Hương tựa như "một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng. khi ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế” rồi “vượt qua”. Lựu Bảo thì dòng sông mềm như tấm lụa .  Nghệ thuật so sánh cân đối. TT2.Ra khỏi rừng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ. trẻ trung đầy cá tính → gợi lên ở người đọc những liên tưởng kì thú. Tìm hiểu về vẻ đẹp của sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 2 trong SGK GV hỏi : .Sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố được miêu tả ntn? . . Ở phía thượng nguồn (trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn).Vẻ đẹp biến ảo nhiều màu sắc “Sớm xanh.Những hình ảnh. chi tiết.2010 trong vẻ đẹp của thiên nhiên . . như triết lí như cổ thi” → nét thần thái riêng của Huế. Tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên của Sông Hương GV gọi HS đọc đoạn tả SH trong mqh với dãy Trường Sơn ( đoạn 1) GV hỏi : .Sông Hương trong vẻ đẹp của thiên nhiên: a. lung linh . văn hoá II. -Phần 2 : từ “Hiển nhiên…đến hết” : Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. trưa vàng. mạnh mẽ. "Uốn những đường cong thật tròn". “đi giữa âm vang”. lịch sử. Sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố Dòng chảy sống động với những thay đổi cụ thể: . Sự phong phú về ngôn ngữ hình tượng cùng với những kiến thức địa lí.Hiểu 1.Khi ra khỏi vùng núi. Sông Hương mang vẻ đẹp vóc dáng mới.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .Khi đến giữa cánh đồng Châu Hoá…như một cô gái đẹp ngủ mơ màng → vẻ đẹp quyến rũ. b. sông Hương chuyển dòng liên tục .Sông Hương ở vùng thượng lưu được tác giả diễn tả ntn? . Tam Thai. .hiểu văn bản TT1.Gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ. văn hoá sâu rộng. táo bạo cùng với trí tưởng tưởng phong phú của t/g→ SH ở vùng thượng lưu toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt. những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết của tác giả? GV cho HS rút ra nhận xét.Sông Hương như một “cô gái Di. bừng lên sức trẻ và niềm khát khao của tuổi thanh xuân. so sánh liên tưởng độc đáo. thật mềm khi đi qua điện Hòn Chén vấp Ngọc Trảm. hoang dại. dữ dội : khi “ rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn” lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác” khi “cuộn xoáy như cơn lốc” lúc “dịu dàng và say đắm … hoa đỗ quyên rừng” . một tâm hồn tự do và trong sáng”  Với việc sử dụng nghệ thuật nhân hoá. GV cho HS rút ra nhận xét Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 142 Töôøng .Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó? Năm học 2009 .… → Vẻ đẹp rất gợi cảm. chiều tím"→ vẻ đẹp nhẹ nhàng.Khi trôi qua những lăng tẩm :sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc. HPNT đã miêu tả dòng Hương khá tỉ mỉ và làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng. Đọc .

văn hoá a. đoạn 4) GV hỏi : . TT6. cách cảm nhận âm nhạc. 2.Sông hương mang vẻ đẹp trong lịch sử ntn? Sông Hương là dòng sông của những chiến công hùng tráng. c. Tìm hiểu vẻ đẹp của SH khi đến với kinh thành Huế GV yêu cầu HS tìm những chi tiết. Sông Hương khi đến với thành phố Huế: . Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử . hình ảnh tiêu biểu nói về vẻ đẹp SH khi chảy vào thành phố ( đoạn 3.Thời xa xưa: là một dòng sông biên thuỳ xa xôi của đất nước của các vua Hùng . Là một dòng sông có linh hồn. kín đáo. trôi đi chậm. sâu lắng. . Sự gặp gỡ giữa SH và Huế được cảm nhận như cuộc hội ngộ của t/y. Sông Hương khi rời thành phố thân yêu của mình để về với biển cả. d. độc đáo của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của t/g với xứ Huế và dòng sông? Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT3. nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình → nổi bật vẻ đẹp riêng dịu dàng sâu lắng rất riêng.Thời chống Mĩ : góp mình vào chiến dịch Mậu Thân mùa xuân 1968  SH mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu những TT4.Sông Hương trở nên vui hẳn lên “giữa những…” . dòng sông mang theo bao nỗi vấn vương nên đã trở lại tìm để nói lời thề trước khi về với biển cả ( gợi liên tưởng đến mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng)→ ngập ngừng lưu luyến. có tâm trạng và như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế.Dòng sông chảy lặng lờ. Đó là điệu nhảy slow dành riêng cho Huế (tác giả so sánh với sông Nê va)→ chậm rãi.Thời chống pháp: + Sống hết ls bi tráng với máu của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương +Đi vào thời đại CMT8 với những chiến công rung chuyển . thực chậm.2010 mơ mộng. SH hiện lên với vẻ đẹp nào? TT5. → SH đến với TP như đến với điểm hẹn của t/y.Dòng sông như mềm hẳn đi. lung linh sắc màu. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc.Thời trung đại: + Chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam tổ quốc Đại Việt + Vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ . để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 143 Töôøng .Mang một vẻ đẹp mơ màng như sương khói . SH như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế  Sông Hương mang vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và kì thú.Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có những nét khác biệt nào? . GV cho HS tiểu kết về vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương.Khi chia tay kinh thành. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương khi rời thành phố… GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 5 GV hỏi: Khi chia tay kinh thành.  Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương bằng con mắt của hội hoạ. khi nghe lời gọi. rất Huế của sông Hương và tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông.Phát hiện của tác giả về nét riêng. trữ tình. "SH là dòng sông của thời gian ngân vang. như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu → một người tình dịu dàng. huyền ảo. là niềm tự hào kiêu hãnh của Huế. bịn rịn không muốn chia tay . Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong lịch sử và văn hoá GV hỏi : . .

lưu luyến trước vẻ đẹp như không bao giờ khám phá hết được của sông Hương.Là cảm hứng để Nguyễn Du viết lên khúc đàn của nàng Kiều . Sông Hương là biểu tượng của Huế. vẻ đẹp tâm hồn áo cưới của người dân Huế .Vẻ trầm mặc và sâu lắng của SH cũng như một nét riêng trong vẻ đẹp tâm hồn của người xứ Huế “rất dịu dàng pha lẫn trầm tư”  Văn phong lịch lãm. Cao Bá Quát. * Sông Hương là dòng sông thi ca: " Dòng sông không lặp lại mình". Năm học 2009 . . Sông Hương trong vẻ đẹp văn hoá * Sông Hương là dòng sông của âm nhạc -Sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm . là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. b.Lời thề sông Hương khi chia tay với Huế vang vọng khắp lưu vực trở thành giọng hò dân gian xứ Huế.Vẻ đẹp văn hoá của sông Hương? khuya. SH là dòng sông có bề dày ls. Nhan đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" tượng của sông Hương và nhan đề . Tố Hữu) → Sông Hương khơi nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. lịch sử GV cho HS rút ra nhận xét 3. HPNT đã khắc hoạ sâu đậm vẻ đẹp của SH ở phương diện văn hoá. Với mỗi nhà thơ sông Hương là một tuyệt tác riêng. + Cái cớ để nhà văn miêu tả.Màu sương khói trên SH như màu áo điều lục → sắc những phong tục. ca ngợi vẻ đẹp của SH + Thể hiện tình cảm của tác giả với dòng Hương và thành phố Huế .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn rồi nó trở về với cuộc sống bình thường. Ý nghĩa biểu tượng của sông Hương và nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? a. tài hoa cảm xúc thiết tha cùng với vốn hiểu biết sâu rộng. GV cho HS rút ra ý nghĩa biểu b. III.Mang nghĩa hỏi ( chính nội dung bài kí là câu trả lời) .2010 thế kỉ vinh quang với nhiệm vụ lịch sử của nó .Vẻ đẹp của sông Hương chính là vẻ đẹp của Huế.Mang tính chất biểu cảm: Sông Hương là sự hoá thân từ một huyền thoại. bà Huyện Thanh Quan. * Sông Hương là dòng sông gắn với những phong tục. vẻ đẹp tâm hồn của người dân Huế + Sông Hương là dòng sông gắn với . Tổng kết: Hoạt động 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 144 Töôøng . GV cho HS nhận xét -Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành + Dòng sông của âm nhạc trên mặt nước sông Hương. + Dòng sông của thi ca ( Chứng minh qua thơ Tản Đà. Sự vương vấn. tao nhã. làm một người con gái dịu dàng của đất nước". như một người con gái anh hùng. TT7.

Ghi nhớ V. Qua đó thấy được vẻ đẹp của sôngHương. của Huế mở rộng ra là vẻ đẹp của quê hương đất nước. Củng cố . niềm tự hào về xứ sở.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV hướng dẫn HS tổng kết bài học Năm học 2009 . Thấy được một nghệ sĩ tài hoa với tình yêu. IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ôn tập văn học RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 145 Töôøng .luyện tập Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? D.2010 Tác phẩm đã giúp người đọc thấy được nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đặc trưng của thể loại bút kí.

SGV.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. bổ sung để hoàn thiện nội dung bài học .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . cảm nhận được những nỗ lực to lớn của Đảng. tái hiện chân thực những người thực việc thực. .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 55.Ổn đinh lớp II. GV cho hs nhận xét. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.Giới thiệu bài mới IV. .Thấy được tác giả hồi kí đã có những dòng viết vừa khách quan vừa dạt dào cảm xúc.SGK. B. Phần trích trên (tên bài do người biên tắt về tác giả Võ Nguyên Giáp soạn đặt) thuộc chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên viết năm 1970 ( do nhà văn Hữu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 146 Töôøng .Kiểm tra bài cũ III. những sự kiện lịch sử quan trọng ở vào một thời điểm trọng đại. khẳng định vị thế của nước VN mới.GV yêu cầu HS nêu tóm lịch sử của dân tộc.HỌC I. GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Hoàn cảnh sáng tác : Tái hiện lại những chặng đường TT1. Tác phẩm phần Tiểu dẫn a. đem lại hạnh phúc cho nhân dân.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tài liệu tham khảo . Văn ( Đọc thêm) : 26/12/2008 : NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI ( Trích Những năm tháng không thể nào quên) Võ Nguyên Giáp A.Qua hồi ức của một vị tướng tài ba mà khiêm nhường. Tìm hiểu chung Hoạt động 1 1. Chính phủ. Tác giả Võ Nguyên Giáp ( SGK) GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . C. Bác Hồ và nhân dân ta trong những ngày đầu sau CMT8 để giữ vững nền độc lập. một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước.

của nước. II. Hướng dẫn Đọc .  Đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới nói về giai đoạn ls khó khăn. GV cho HS thảo luận theo bàn để nắm được nội dung của từng đoạn TT3. + Củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. GV cho HS tìm hiểu về bố cục TT2. xây dựng chính quyền mới của nhân dân.2010 Mai ghi lại) b. toàn dân ta. quyên góp để bổ sung nguồn lực tài chính. Tác phẩm hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. các nhà hoạt động xã hội. GV cho HS trình bày nội dung thảo luận ( đại diện bàn hoặc có thể cho trình bày cá nhân ) TT4.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT2.… + Về văn hoá: mở rộng dạy học quốc ngữ để nâng cao dân trí. tài chính khó khăn.. hiên ngang của dân tộc thời chống Mỹ. bồi dưỡng sức dân để chống kẻ thù. + Cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta chưa có sự hậu thuẫn của bạn bè năm châu. Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí trong đoạn trích Thông thường hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. thù trong giặc ngoài luôn đe doạ nền độc lập. GV giới thiệu thể loại hồi kí ( lấy dẫn chứng) Năm học 2009 . Dựa trên bố cục.hiểu 1.. Thể loại hồi kí : Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng. .. + Về chính trị: giải tán chính quyền cũ. GV lấy ví dụ về một vài tác phẩm hồi kí của một số tác giả khác ( viết về cuộc đời) để học sinh so sánh với tác phẩm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 147 Töôøng . + Về kinh tế: giảm tô. các tác giả sáng tạo văn học nghệ thuật. xoá nợ. tác giả hồi tưởng về “giờ phút hiểm nghèo” của đất nước VN mới. toàn dân ta khi chính quyền đang còn non trẻ 2. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản TT1.Đoạn 4: còn lại : Hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân.Đoạn 2: “tt…thêm trầm trọng” : Hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước.Đoạn 3: “tt…ba trăm bảy mươi kilôgam vàng” : Hồi tưởng lại những quyết sách ( biện pháp tích cực) của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. của cách mạng. + TDP tái xâm lược rất sớm tại Nam Bộ . + Chính quyền mới vừa ra đời. giảm giờ làm. + Kinh tế. chế độ mới. nhớ lại. Đặc điểm quan trọng nhất của hồi kí là tính xác thực cao độ.Các nội dung cơ bản trong đoạn trích .. chưa được công nhận. khích lệ tinh thần nhân dân + Củng cố chính quyền để tạo lòng tin cho nhân dân.Đoạn 1: “Từ đầu …ập vào miền Bắc” : Từ thế đứng vững mạnh. gây ấn tượng sâu sắc nhất. của chính quyền mới. đầy thử thách với toàn Đảng. Đây là hình tượng tiêu biểu. GV yêu cầu học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ( đoạn trích) TT3. giảm các thứ thuế vô lí. GV cho HS nhận xét chung TT5. . thử thách của toàn Đảng. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ.

.HỌC I. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập . Luận điểm chính đưa ra “giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”. Củng cố .SGK.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . GV cho HS nhận xét về lỗi và cách chữa lỗi cụ thể. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV cho HS phát hiện lỗi và phân tích lỗi Yêu cầu cần đạt 1.Giới thiệu bài mới IV. sắc sảo. sáng tạo . B.Ổn đinh lớp II. Thể hồi kí đã có một diện mạo mới.Kiểm tra bài cũ Trong đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới.2010 này → để tìm ra nét đặc biệt Còn ở đây.GV cho HS làm bài tập ở nhà.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .luận cứ đưa ra trong đoạn văn chỉ tập trung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 148 Töôøng . tác giả đã hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước như thế nào? III. Làm văn : 28/12/2008 : THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. Nêu luận cứ không đầy đủ.Soạn bài : Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 56.Về nhà học bài . Trong khi đó. Phát hiện và phân tích lỗi a.Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí D.Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . một tầm vóc mới Hoạt động 3 III. . Lên lớp GV cho từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả năng tư duy độc lập.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : -Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận. tác giả trần thuật lại từ điểm nhìn của người đại về nghệ thuật thể hiện hồi kí ở diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ → gần đây như là cuốn biên niên sử của cả một dân tộc. C.Nội dung cơ bản .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Tài liệu tham khảo . SGV. Tổng kết GV hướng dẫn HS tổng kết bài học V.

yêu GV cho HS trình bày trên giấy. Nêu lại luận điểm cho rõ “ Người thanh niên …không viết lại đoạn văn chỉ say mê công việc mà còn tha thiết yêu đời. cảm thông với nỗi đau của phận hồng nhan. nhận thức về tự nhiên “chuồn chuồn…” b. xa rời vấn đề) e. không có các dẫn chứng đầy đủ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND” g. lan man chưa làm nổi bật luận điểm h. chính xác c. V. Luận điểm không rõ ràng. bổ sung chẽ. Sắp xếp luận cứ theo trình tự. bổ sung luận cứ ( tình huống → GV bổ sung nhặt vợ. Luận cứ không đầy đủ. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Luận cứ đưa ra quá rườm rà. h. không toàn diện. Lỗi về cách tổ chức lập luận. Sửa lỗi Hoạt động 2 a. Nếu sửa chưa rõ ràng. chính xác.2010 GV cho HS phát hiện và phân vào tục ngữ.luyện tập GV cho HS sưu tầm lỗi trong bài viết của chính HS để sửa D. Luận điểm nêu không rõ ràng. luận điểm chưa được rõ → kết luận giá trị nhân đạo ( vội) d.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . thiếu lôgic : thèm người…→ kết luận đó là biểu nếu các HS trước trả lời chưa hiện rõ nét nhất của của tinh thần lạc quan. người” sau đó gọi 1 vài hs trình bày .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà ôn bài thi HKI RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 149 Töôøng . b. Chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ luận điểm :cây xà nu là một biểu tượng nghệ thuật để khắc họa phẩm chất của người dân Xôman. Củng cố . Luận cứ còn sơ lược. thái độ và tâm trạng của bà cụ Tứ) GV chỉ cách khắc phục lỗi cho d. chia sẻ GV cho HS trong lớp nhận xét. Luận cứ không đầy đủ → bổ sung luận cứ. lôgic ( trân trọng phẩm giá con người. Sửa lại luận điểm cho rõ. Sửa lại các luận cứ “Nếu ai…về đâu?” → phục vụ HS cho luận điểm ( câu cuối) e. Bổ sung luận cứ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND”. Luận cứ không chặt GV cho HS nhận xét. c.…) g. GV hướng dẫn HS sửa lỗi. ca dao ( còn nhiều thể loại khác) và chỉ mới tích lỗi từng câu 1 đề cập đến một khía cạnh nhỏ: hiểu biết.Sửa “thèm người” → khao khát được gặp gỡ. Chưa xác lập được luận điểm cần trình bày ( luận cứ lan man. Nêu lại luận điểm và bổ sung luận cứ. với con người. thiếu tính hệ thống 2. không phù hợp với kết luận. Luận cứ chưa toàn diện.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful