Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :1 : 1,2 - Đọc văn : 20/8/2009 :

Năm học 2009 - 2010

KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT8/1945 đến năm 1975 và những đổi mới bước đầu của VHVN giai đoạn từ năm 1975, nhất là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX. - Rèn luyện năng lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức đã học về VHVN từ CMT Tám năm 1945 đến hết TK XX. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, tóm tắt những ý chính → Lên lớp, GV dùng phương pháp phát vấn, đàm thoại, diễn giảng, cho hs thảo luận → nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung bài học . C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu Phần I TT1 : GV đưa ra những câu hỏi, gọi HS trả lời → hệ thống kiến thức TT2 : GV kiểm tra việc đọc văn bản ở nhà của HS bằng cách phát vấn ( theo câu hỏi phần HDHB) - Nêu những nét chính về tình hình ls, xh, văn hoá có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của VHVN từ sau năm 45 → 75. - VHVN từ sau 45 → 75 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng. Yêu cầu cần đạt
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CMT TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Nền văn học của chế độ mới, vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của ĐCS . - Nền văn học thời chiến (trải qua 2 cuộc chiến) → thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, thống nhất về tổ chức và về quan niệm kiểu nhà văn mới : Nhà văn - chiến sĩ. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm phát triển. Về văn hoá, thời gian này đk giao lưu bị hạn chế, chỉ giới hạn trong một số nước ( các nước XHCN : Liên Xô, TQ…)  Nền văn học chịu nhiều tác động . 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
1

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) - Truyện ngắn và kí là những thể loại mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống TDP, TP tiêu biểu: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng - Trần Đăng; Đôi mắt, Nhật kí ở rừng – NC, Làng – Kim Lân…Từ năm 1950 xuất hiện những tập truyện, kí dài hơn: Vùng mỏ VHT, Xung kích – NĐT, ĐNĐL – N. Ngọc… - Thơ ca đạt thành tựu xuất sắc. TP: Cảnh khuya, Cảnh rừng VB, Rằm tháng giêng, Lên núi – HCM, BKSĐ – HC, TT – QD, Nhớ - Hồng Nguyên… - Xuất hiện một số vở kịch : Bắc Sơn, Những người ở lại – NHT, Chị Hoà - Học Phi. - Lí luận, nghiên cứu, phê bình : Nhận đường, Mấy vấn đề nghệ thuật – NĐT, Giảng văn Chinh phụ ngâm - Đặng Thai Mai… - Nội dung : Tập trung phản ánh cuộc k/ chiến chống TDP,hướng tới đại chúng, khám phá sức mạnh và những phẩm chất đẹp của nhân dân ( lòng yêu nước, căm thù giặc…), thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tất thắng của cuộc kháng chiến. b.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi hiện thực của đời sống . TP : Sống mãi với thủ đô- NHT, Cao điểm cuối cùng – HM, Trước giờ nổ súng – Lê Khâm → khai thác về đề tài k/chiến chống Pháp . TP: Tranh tối tranh sáng – NCH, Mười năm – Tô Hoài, Vỡ bờ - NĐT, Cửa biển – NH → khai thác đề tài hiện thực đời sống trước CMT 8. TP: Sông Đà – NT, Cái sân gạch – ĐV, Mùa lạc – NK → viết về công cuộc xd CNXH. - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, TP : Gió lộng – TH, Ánh sáng và phù sa – CLV, Riêng chung – XD… - Kịch nói cũng phát triển. TP: Một đảng viên - Học Phi, Chị Nhàn, Nổi gió – Đào Hồng Cẩm… - Nội dung : Tập trung ca ngợi cuộc sống mới, con người mới với cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan tin tưởng. c. Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) - Văn xuôi phát triển, TP ( miền Nam): Người mẹ cầm súng – NT, Rừng xà nu – NTT, Hòn đất – Anh

- GV yêu cầu HS kể tên các tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỗi chặng đường văn học.

- GV nói sơ qua nội dung một số tác phẩm tiêu biểu → HS thấy được nội dung cơ bản của từng chặng.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
2

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
Đức, Mẫn và tôi – Phan Tứ…Ở MB : Vùng trời Hữu Mai, Cửa sông, Dấu chân người lính – NMC, Chiến sĩ – NK, Bão biển – Chu Văn… - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, đánh dấu một bước tiến mới của nền thơ VN hiện đại . TP : Ra trận, Máu và hoa – TH, Hoa ngày thường – Chim báo bão – CLV, Mặt đường khát vọng – NKĐ, Gió Lào cát trắng – XQ, Góc sân và khoảng trời – TĐK…→ mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - Kịch : đạt thành tựu đáng ghi nhận, TP… - Nghiên cứu, lí luận, phê bình : có nhiều công trình có giá trị, t/g: Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…. - Nội dung: Phản ánh c/ sống chiến đấu và lao động, khám phá sức mạnh con người VN. Ca ngợi đất nước, ca ngợi chủ nghĩa ành hùng c/m * Văn học vùng địch tạm chiếm ( 1945 → 1975) + Chủ yếu là ở đô thị miền Nam + Tuy có nhiều xu hướng văn học tiêu cực, phản động, song vẫn có xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và yêu cách mạng, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước, kêu gọi cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đấu tranh… + Thể loại: thơ, truyện ngắn, phóng sự, bút kí . Tác giả t/ biểu : Sơn Nam, Vũ Bằng, Viễn Phương, Hoàng Phủ Ngọc Tường…. 3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975 a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. b. Nền văn học hướng về đại chúng c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn . Hết tiết 1 II.VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ SAU 1975 ĐẾN HẾT TK XX 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá - Đại thắng mùa xuân năm 75, ls dân tộc bước sang trang mới : độc lập, tự do, thống nhất. - Thời gian từ 75 – 85 đất nước chịu nhiều khó khăn,

GV noùi theâm veà moät soá taùc phaåm cuûa vaên hoïc vuøng ñòch taïm chieám

TT3: GV hướng dẫn HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của văn học giai đoạn 1945 – 1975 . GV đặt câu hỏi, cho HS thảo luận vấn đề (dựa theo câu hỏi trong phần HDHB) . GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm + Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa giai ñoaïn VH 1945 - 1975. + Vì sao noùi VH 45-75 chuû yeáu vaän ñoäng theo höôùng c/ m hoaù, gaén boù saâu saéc vôùi vaän meänh chung cuûa ñaát nöôùc ? (phuïc vuï CM, coå vuõ chieán ñaáu, …) Haõy chöùng minh baèng caùc taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS. + Taïi sao noùi neàn VH 45-75 laø neàn vh höôùng veà ñaïi chuùng ? Coù gì gioáng vaø khaùc giai ñoaïn VH Trung ñaïi? + Taïi sao noùi neàn vh naøy chuû yeáu mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn ? Haõy ñöa ra nhöõng taùc phaåm ñaõ hoïc ôû THCS mang khuynh höôùng söû thi vaø caûm höùng laõng maïn (Tieåu ñoäi xe khoâng kính – Phaïm Tieán Duaät,

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
3

Töôøng

thoáng nhaát. Cù lao tràm – NMT. tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn. Cha và con. Bến không chồng – DH.Về văn xuôi : + Có nhiều khởi sắc hơn thơ ca. Hai người trở lại trung đoàn – Thái Bá Lợi… + Từ đầu thập kỉ 80. bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông – HPNT. cập nhật hơn những + VH ñaõ ñoåi môùi theo vấn đề của đời sống hàng ngày. + GV ñöa ra theâm moät soá taùc phaåm seõ hoïc: Röøng xaø nu. TP : Đứng trước biển. tiểu “người mở đường tinh anh và tài năng” thuyết : Mảnh đất lắm người nhiều ma– NKT. hồi kí Cát bụi chân ai. Ngöôøi meï caàm suùng…). cách tiếp cận hiện thực đời sống. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu * Từ năm 75 đến năm 85 .Hữu Thỉnh. xaõ hoäi. TT2: GV hoûi : + Sau khi ñaát nöôùc ñaõ hoaø bình.→ viết theo tư duy cũ.2010 thử thách . văn hoá có đk tiếp xúc giao lưu với nhiều nước. Vieät Baéc. con người và hiện thực. với thị hiếu người đọc . Nhöõng ñöùa con trong gia ñình… GV goïi HS ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân trình baøy GV nhaán maïnh laïi nhöõng yù quan troïng vaø ñöa ra minh hoaï baèng caùch taùc phaåm ñaõ vaø seõ hoïc Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn II TT1 : GV yeâu caàu HS trình baøy veà hoaøn caûnh lòch söû. vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc töø sau 75 ñeán heát TK XX.Nguyễn Trọng oánh. + Tác phẩm t/ biểu : Đất trắng . 2. quan tâm đến số phận cá nhân.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ñoàng chí – Chính Höõu. đổi mới cách nhìn nhận. ñeà taøi chieán tranh coù tieáp tuïc ñöôïc ñeà caäp ñeán khoâng vaø ñaõ daãn ñeán hieän töôïng gì trong 10 naêm ñaàu gñ VH naøy? Năm học 2009 .Về thơ : +Tuy ko hấp dẫn như gđ trước. song vẫn có nhiều tác phẩm tạo được sự chú ý . chủ đề. Trường ca sư đoàn – Nguyễn Đức Mậu…. Các nhà văn bộc lộ ý thức đổi mới về cách viết : viết về chiến tranh. trăn trở. tiếp cận ñoãi môùi naøy. Gặp gỡ cuối năm – NK. Hoàng Nhuận Cầm…. có tính chất hướng höôùng naøo? Neâu nhöõng nội. Tác giả tiêu biểu : Xuân Quỳnh. Chế Lan Viên âm thầm dổi mới thơ ca : Di cảo thơ + Trường ca nở rộ : Những người đi tới biển – Thanh Thảo.Năm 86. NHT. Bến quê – NMC… → Chặng đường văn học chuyển tiếp. + Vì sao VH phaûi ñoåi môùi ? tìm kiếm con đường đổi mới. Chiều chiều của Tô Hoài… + Coâng cuoäc ñoåi môùi VH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 4 Töôøng . phát triển đa dạng taùc phaåm theå hieän söï về đề tài. Taây Tieán. đất nước chuyển mình do công cuộc đổi mới của ĐCS đề xướng và lãnh đạo ( KT phát triển. báo chí phát triển mạnh…) → thúc đẩy nền văn học phát triển để phù hợp với cơ chế mới. thị hiếu của bạn đọc. Söï kieän naøo ñaùnh daáu söï *1986. NBCT – BN. văn học dịch. Đường tới thành phố . Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. đề cao cá tính sáng tạo của GV nói thêm về quá trình đổi mới. Ý Nhi. Hữu Thỉnh. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào ñoåi môùi cuûa VH gñ naøy? gđ đổi mới. và…. trong đó phải kể đến vai trò của NMC TP : một số truyện ngắn của NMC. Văn học gắn bó hơn. Mùa lá rụng trọng vườn – MVK. Nguyễn Duy. . nhà văn và chú ý đến vai trò.

quan niệm về nhà văn. nghiên cứu.GV cho HS so sánh giai đoạn văn học 1945 – 1975 và giai đoạn sau 1975 đến hết TK XX. văn hoá ………………………… ………………………. Xuân Trình … töïu nhö theá naøo? .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .75 Văn học sau 75 đến hết TK XX Tình hình ls. ít nhiều có khuynh hướng bạo lực). vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết. đổi mới → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. hiện thực). xh. V.Văn học sau 75 đã bứt ra khỏi quán tính cũ. sâu GV nhaän xeùt. phê bình văn học cũng có sự GV cho HS choát laïi vaán ñeà. mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên. hai đoạn văn ngắn để trình bày ý kiến cho đề bài trong phần Luyện tập SGK /19 ( chú ý về luận điểm. boå sung. III. nhöng VH giai ñoaïn naøy đã đem lại nhöõng thaønh töïu về nghệ thuật ở nhiều thể loại. KẾT LUẬN Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS toång . tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhà văn và công chúng. bạn đọc 2. Sự khác nhau Văn học 45.Tuy coøn moät soá haïn cheá khoâng traùnh khoûi. sắc và toàn diện.Lí luận. tác giả LQV.luyện tập 1. thiếu lành mạnh ( vh có xu hướng nói nhiều tới mặt trái của xh. Nếu không còn thời gian thì về nhà làm ) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 5 Töôøng .. đem lại diện mạo mới cho vh nước nhà .Kịch nói : phát triển mạnh mẽ. nhất là từ sau 86 đã từng bước chuyển sang gđ mới. cơ bản) Quan niệm nghệ thuật (về con …………………………… …………………………… người. Yêu cầu HS viết một. biểu hiện quá đà. Văn học vận động theo hướng dân chủ hoá.Gđ vh từ 45 – 75 thể hiện rõ mqh giữa lịch sử xh và văn học. bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh những khuynh hướng tiêu cực. Đặc điểm cơ bản ( khác nhau …………………………… …………………………. . GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.  Văn học từ sau 75. Củng cố . Văn học kế thừa và phát huy những keát baøi hoïc truyền thống tư tưởng lớn của vh dân tộc .2010 ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh .

PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . đạo lí.Chuẩn bị bài mới : Nghị luận về một tư tưởng. . Làm văn : 21/08/2009 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Tiết học này chủ yếu dùng phương pháp đàm thoại. SGV.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Tài liệu tham khảo . III. ĐẠO LÍ A.Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầmvề tưởng.Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ CMT Tám đến năm 1975 ? Lấy dẫn chứng minh hoạ.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đạo lí.SGK. C.Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng.Giới thiệu bài mới Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 6 Töôøng . B.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : . trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý . Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 01 : 3. thảo luận nhóm để giúp HS giải quyết yêu cầu của đề bài trong SGK. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . đạo lí.2010 D. làm bài tập .Ổn đinh lớp II. .HỌC I.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . tóm tắt những ý chính .Em hãy giải thích vì sao văn học sau 1975 phải đổi mới ? Những thành tựu văn học giai đoạn này đạt được ( so sánh với giai đoạn trước 1975).Về nhà học bài.

hỡi bạn? . → HS.Câu thơ viết dưới dạng câu hỏi.Vấn đề mà Gi. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn IV. + Tâm hồn. bàn luận phê phán…) . cho HS của nhà thơ Tố Hữu : thảo luận theo câu hỏi trong SGK Ôi! Sống đẹp là thế nào. nhân hậu + Trí tuệ ( kiến thức) : ngày càng nâng cao. thanh niên phải rèn luyện nhân cách. mở rộng + Hành động : tích cực. sau đó gọi 2 – 4 ( SGK) hs đọc phần lập dàn ý của mình. có thể sử dụng các thao tác lập luận như : Giải thích ( thế nào là sống đẹp). lương thiện. Tìm hiểu đề .Bài văn này. bổ sung.Để nghị luận tác giả đã sử dụng các thao Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 7 Töôøng . sống thế nào được coi là sống đẹp? để sống đẹp con người cần rèn luyện những phẩm chất nào? .Bài viết cần sử dụng các tư liệu thuộc lĩnh vực nào trg c/ sống để làm d/c ? Có thể nêu các d/ c trg văn học được ko? Vì sao? GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày → GV cho HS nhận xét. Luyện tập Hoạt động 2 BT1. Phân tích ( các biểu hiện của sống đẹp).2010 Yêu cầu cần đạt I. Có thể đặt tên cho văn bản đó là : cầu của mỗi câu hỏi. chủ yếu dùng tư liệu thực tế. cần vận dụng những thao tác lập luận nào? . bình luận (nêu dẫn chứng. Nê ru bàn luận là phẩm chất văn hoá trg nhân cách của mỗi con TT1 : GV cho HS trao đổi và trả lời các yêu người. đạo lí TT1: GV gọi HS đọc đề trong SGK tr 20 1. cao đẹp.Có thể lấy dẫn chứng trong văn học. mỗi người cần xác định : + Lí tưởng ( mục đích sống) đúng đắn. Tuy TT4 : GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo gợi nhiên. Chứng minh. “thế nào là con người có văn hoá”. đạo lí TT5 : GV hướng dẫn HS sơ kết để rút ra vấn ( Ghi nhớ SGK trang 21) đề ( chú ý hướng quy nạp) II. ý trong SGK) b. Lập dàn ý GV cho HS làm trên giấy. Cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng. . học tập nâng cao kiến thức.Câu thơ trên của TH nêu lên vấn đề gì? . GV cho HS nhận xét. học sinh ngày nay. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. tình cảm lành mạnh.Với đề bài trên. 2.Với thanh niên.để sống đẹp. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS phần I Năm học 2009 . bổ sung a.. nêu lên vấn đề “sống đẹp” trong đ/ sống của mỗi người. “Một trí tuệ có văn hoá”… b. GV hướng dẫn HS luyện tập a. Tìm hiểu đề và lập dàn ý Đề bài : Anh ( chị) hãy trả lời câu hỏi sau TT2 :GV chia lớp thành 4 nhóm.

cách làm bài nghị luận về một tư tưởng. thẳng thắn giữa người viết ( Thủ tướng 1 quốc gia) với người đọc ( nhất là thanh nhiên).PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . phát vấn. tóm tắt những ý chính . D.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Soạn bài : Tuyên ngôn độc lập . tôi sẽ kể…) c. TT2. B. . Trg phần phân tích và bình luận. gợi mở. nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Ở phần cuối. vừa tóm lược các luận điểm nói trên.7. Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động BT2. tg viễn dẫn đoạn thơ của nhà thơ Hi Lạp.Đoạn 1: Giải thích ( Văn hoá – đó có phải là….MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : ..Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn của bản TNĐL. câu nọ nối câu kia. tg đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời. dễ nhớ và hấp dẫn. tg trực tiếp đối thoại với người đọc ( tôi sẽ để các bạn qđ lấy…Chúng ta tiến bộ nhờ…Chúng ta bị tràn ngập…Trg tương lai sắp tới.Đoạn 2: Phân tích ( Một trí tuệ có vaă hoá…) . đàm thoại kết hợp với diễn giảng.Đoạn 3 : Bình luận (Đến đây.Hồ Chí Minh ( tiết 1 phần tác gia) Tuần thứ : 02. quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thuật của HCM.SGK.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . thân mật. .Ổn đinh lớp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 8 Töôøng . Văn hoá nghĩa là…) . Củng cố .Về nhà làm bài tập . Tài liệu tham khảo . SGV.Đọc văn Ngày soạn : 22/08/2009 Tên bài mới : TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A.Lên lớp. .HỌC I. liệu chúng ta có thể…)→ tạo q hệ gần giũ.2010 tác lập luận : . C. 03 Tiết thứ : 4.luyện tập Em hãy nêu những hiểu biết về nghị luận xã hội nói chung. đạo lí nói riêng. GV hướng dẫn HS BT2 ( bài làm ở nhà) Năm học 2009 .Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản TNĐL. Trong phần giải thích. HS làm ở nhà V. GV sử dụng phươpng pháp nêu vấn đề.Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học. vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV phân tích câu c.8 .

Viết cái gì?.TP tiêu biểu : Bản án chế độ TDP (1925). Văn chính luận .Đa dạng về phong cách nghệ thuật a. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ .H·y tr×nh bµy quan ®iÓm s¸ng ngoài mặt trận. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển TT2: GV hái : xh. Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 Yêu cầu cần đạt Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ di s¶n v¨n häc cña B¸c Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 9 Töôøng . thức tỉnh quần chúng. HCM là nhà văn. ®ã ? Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Di sản văn học .HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi TT1: GV gäi HS ®äc SGK hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. Lời kêu gọi toàn quốc k/ chiến (46). Sự nghiệp văn học t¸c cña NAQ – HCM a. HCM còn để lại một di sản văn học quý giá.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : . Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết sung vÊn ®Ò) cho ai?. Ko có gì quý hơn độc lập tự do (66)… .Cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng. GV HD HS t×m hiÓu quan ®iÓm s¸ng 2. .Giới thiệu bài mới IV. TNĐL (45). đề cao sự sáng tạo.Phong phú về thể loại . Vài nét về tiểu sử GV cho HS nªu tiÓu sö cña B¸c Hå ( SGK) Bên cạnh sự nghiệp c/m vĩ đại.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính t¸c v¨n häc cña B¸c.Lớn lao về tầm vóc . Viết để làm gì?. TÁC GIẢ 1. Tìm hiểu bài I. III. . Quan điểm sáng tác . thể hiện những nhiệm vụ c/m. 2. Tính chân thật được coi là l¹i ®a ra nh÷ng quan ®iÓm một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. tiến công trực diện kẻ thù. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học.Mục đích : Các tp này được viết với mục đích đấu tranh chính trị.2010 II. vì điều này quyết định nội dung và TT3: GV gi¶i thÝch vµ chøng minh ( bæ hình thức của tác phẩm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Ho¹t ®éng 2 nhà thơ lớn của dân tộc.GV gọi HS lên làm bài tập số 2 ( bài làm ở nhà ). T¹i sao B¸c dân tộc của văn học. đạo lí ? .

giàu chất trí tuệ.Nội dung : Bức chân dung tinh thần tự hoạ của người c/sĩ c/m ( yêu nước. mỗi thể loại có những nét phong cách riêng . + Bộc lộ lòng yêu nước tha thiết và tinh thần tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc VN. đoàn kết đấu tranh.2010 . . truyÖn vµ kÝ. Thơ ca . giữa chất trữ tình và tính chiến đấu. Vi hành ( 1923). Công nhân. Thơ HCM (1967). b.3 .Nghệ thuật : Các TP vcl có đặc điểm của tp văn chương. giọng điệu lời văn linh hoạt. thâm thuý của phương Đông. bæ sung . đồng cảm với nỗi khổ của con người…). cho HS th¶o luËn .2. bæ sung Ho¹t ®éng 5 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 10 Töôøng . ca binh lính…) .TP: NKTT ( 1942. yêu thiên nhiên. Ghi lại những sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Vừa đi đường vừa kể chuyện ( 1963) … . vừa hài hước. C©u hái th¶o luËn cña N1. xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai. nghÖ thuËt cña nã ( mçi nhãm mét thÓ lo¹i) TT3: GV cho ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy. Lời than vãn của bà Trưng Trắc. TT1:GV gäi HS ®äc SGK TT2: GV chia líp thµnh 4 nhãm. giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. súc tích. có nhiều bài được viết với mục đích tuyên truyền ( Ca sợi chỉ.Nội dung : + Vạch trần bộ mặt tàn ác. Truyện và kí . . cổ điển mà hiện đại. 3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Thơ chữ Hán HCM (1990) . bằng chứng đầy sức thuyết phục. phản ánh bộ mặt tàn bạo của chế độ nhà tù Quốc dân đảng. th¬ ca vµ cho biÕt néi dung. Phong cách nghệ thuật : độc đáo. hấp dẫn… .1943). lập luận chặt chẽ. thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng vừa sắc bén. đa dạng linh hoạt về bút pháp.Thơ ca: Hình thức cổ thi hàm súc.Văn chính luận : thường ngắn gọn. sắc sảo. gäi nhãm 4 nhËn xÐt.TP: Pari. lí lẽ đanh thép.Nghệ thuật : Hàm súc. tính hiện đại c. Những trò lố…( 1925).Nghệ thuật:TP đều ngắn gọn.Nội dung : Lên án tội ác của TDP. Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM. Con người biết mùi hun khói ( 1922). kêu gọi những người nô lệ. đa dạng. Nhật kí chìm tàu( 1931). GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ phong c¸ch nghÖ thuËt cña B¸c.Em h·y nªu tªn mét vµi t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn. hóm hỉnh của phương Tây. sau ®ã GV nhËn xÐt.Truyện và kí : nhìn chung rất hiện đại. bị áp bức liên hiệp lại. . kết hợp hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại. trí tuệ sắc sảo.

 Nªu nguyªn lÝ chung cña b¶n TN§L ( nªu nguyªn lÝ chung) .2010 GV cho HS nªu nhËn xÐt chung vÒ vÞ II. T×m hiÓu chung ch¬ng 1. GV nãi thªm : ph¶i ®îc ®éc lËp  Tè c¸o téi ¸c cña TDP vµ kh¼ng ®Þnh thùc tÕ lÞch sö lµ nh©n d©n ta TNÑL vieát cho ai ? ®· kiªn tr× ®Êu tranh vµ næi Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo dËy giµnh chÝnh quyÒn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới GV híng dÉn HS t×m hiÓu Hà Nội.§o¹n 2 : ThÕ mµ .. Anh. T¸C PHÈM : TUY£N NG¤N §éc lËp trÝ. §èi tîng cña b¶n TN§L Tuyeân boá khai sinh Kh«ng chØ lµ quèc d©n ®ång bµo.§o¹n 3 : cßn l¹i : Lêi tuyªn ng«n Trung Quoác…) vµ nh÷ng tuyªn bè vÒ ý chÝ b¶o THÑL vieát nhaèm muïc ñích gì ? vÖ nÒn ®éc lËp.Hoµn c¶nh ra ®êi cña TN§. đọc bản Tuyên ngôn dÉn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. ko ai chèi c·i ®îc . d©n téc ®ã H·y cho biÕt bè côc. TT2: GV hái HÕt tiÕt 1 Ho¹t ®éng 1 . nöôùc VNDCCH. GV nãi thªm vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña b¶n TN§L : - §o¹n 1 : Tõ ®Çu . Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. ®èi tîng cña b¶n TN§L.Ngày 19-8-1945.. Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Hà Nội. chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. Bè côc : 3 ®o¹n ý nghÜa sù ra ®êi cña b¶n TN§L. TT1: GV gäi HS ®äc phÇn TiÓu Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 3..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Mó.. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 11 Töôøng .. níc VNDCCH ( chøng minh cho Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nguyªn lÝ) nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. nªu 2. vai trß cña B¸c trong lÜnh vùc v¨n I. Ngày 26-8-1945. Ngày phÇn TiÓu dÉn 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình.. tù do cña d©n Tuyeân boá chaám döùt téc VN ( phÇn tuyªn ng«n) cheá ñoä thöïc daân-phong kieán. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c . lËp nªn Vieät Nam. . Dö luaän theá giôùi.

võa mang ý nghÜa nh©n ®¹o cña TT3 : GV hái : ý nghÜa cña viÖc trÝch dÉn vµ ®Æt vÊn ®Ò nh trªn ? ( GV cã thÓ cho HS th¶o luËn nhanh vÊn ®Ò nµy. coi ®éc lËp. ñoàng thôøi baùc boû döùt khoaùt nhöõng luaän ñieäu cuûa giaëc ngoaïi xaâm muoán quay trôû laïi ñaát nöôùc ta. B¶n TNNQ vµ DQ cña Ph¸p 1791 : Mäi ngêi tù do vµ b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi . tù do.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Cho theá giôùi thaáy roõ boä maët xaûo traù cuûa thöïc daân. phaùt-xít.. lêi bÊt hñ .B¶n TN§L cña Mü 1776 : Mäi ngêi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng . Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ vµ còng lµ cña d©n téc ta vµo mét trong nh÷ng trµo lu t tëng cao ®Ñp võa mang tÇm vãc quèc tÕ. b×nh ®¼ng lµ nh÷ng thµnh tùu lín cña t tëng nh©n lo¹i. quyÒn ®îc sèng. sau ®ã cho HS tr×nh bµy) TT4 : GV nãi thªm vÒ 2 b¶n TN : B¶n TN§L cña Mü nãi lªn nguyÖn väng cña c¸c d©n téc thuéc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 12 Töôøng . II. tù do. mu cÇu hp.2010 mµ cßn nh»m vµo bän ®Õ quèc Anh. ®Æt 3 cuéc c/m cña nh©n lo¹i ngang b»ng nhau - Năm học 2009 . ViÖc trÝch dÉn trªn cã ý nghÜa : + Tinh thÇn tr©n träng thµnh qu¶ v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i . nguyªn lÝ mang tÝnh phæ qu¸t: TÊt c¶ mäi ngêi vµ c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng. → Nªu nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng. quyÒn tù do vµ quyÒn mu cÇu h¹nh phóc…→ ®©y lµ luËn ®iÓm nÒn t¶ng. ®b lµ TDP → mét cuéc tranh luËn ngÇm víi nh÷ng ®èi tîng Êy. Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n b¶n TT1: GV ®Æt c©u hái vµ gäi HS tr¶ lêi T¹i sao më ®Çu b¶n TN§L t¸c gi¶ l¹i ®a 2 b¶n TN cña MÜ vµ Ph¸p ? TT2 :GV diÔn gi¶ng: ®©y lµ luËn ®iÓm t¹o tiÒn ®Ò cho lËp luËn sÏ nªu ë mÖnh ®Ò tiÕp theo. MÜ.§äc – hiÓu 1. Nªu nguyªn lÝ chung cña TN§L .

2010 B¶n TNDQ vµ NQ cña Ph¸p : + ý thøc chiÕn ®Êu ngay trªn v¨n b¶n thµnh qu¶ cña CMDCTS ®iÓn : h×nh cña thÕ giíi . ý ®Ñp >< thùc tÕ xÊu xa ( tªn x©m lîc) TT6: GV hái Trong phÇn hai. ktÕ . l¸ cê nh©n ®¹o cña tæ tiªn. • Sö dông chiÕn thuËt lÊy gËy «ng ®Ëp lng «ng  kho¸ miÖng 2 tªn ®Õ quèc vµ chÆn ®øng ©m mu TT5: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò ®en tèi cña chóng . t¸c gi¶ ®· lËp luËn ntn ®Ó kh¼ng ®Þnh quyÒn ®éc lËp. Tè c¸o téi ¸c cña TDP . gd. b×nh ®¼ng b¸c ¸i . Chóng chia 3 miÒn ®Ó trÞ. nh©n lo¹i. l¸ cê tù do. c¨m thï . thuÕ m¸ …→ bän chóng ®· chµ ®¹p lªn nguyªn lÝ. ngu d©n. bãc lét.  Giäng v¨n ®anh thÐp. • Néi dung trong TN  lêi hay. tÝnh ( GV gîi ý c¸c néi dung c¬ b¶n chiÕn ®Êu vµ t¹o ®îc søc thuyÕt phôc . khñng bè c/m.Cíp níc ta >< khai ho¸. Năm học 2009 . b¶o hé. tù do cña níc VN ta ? • ThÕ giíi ®· c«ng nhËn 2 b¶n TNH cña MÜ vµ Ph¸p  t«n träng chñ quyÒn VN . Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét cho HS tr¶ lêi) ®ãng gãp riªng cña t¸c gi¶ 2.Sù hÌn nh¸t d· man cña TDP + Mïa thu 1940 P më cöa cho NhËt TT7 : GV cho HS liªn hÖ víi bµi vµo §ång D¬ng  d©n ta sèng c¶nh 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 13 Töôøng . ®b lµ vÒ chÝnh trÞ . ®iÖp tõ “chóng” nèi tiÕp nhau liªn tôc . xh  d©n ta ko cã tù do d©n chñ .  §o¹n v¨n më ®Çu tuy ng¾n gän. nhÊn m¹nh téi ¸c chång chÊt .LiÖt kª nhiÒu téi ¸c. sóc tÝch nhng thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o . ®Çu ®éc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ®Þa B¾c Mü . Chøng minh cho nguyªn lÝ a. C©u v¨n ®ång d¹ng vÒ cÊu tróc. .

giÕt h¹i …hoµ hiÕu thùc lßng”  + 9/3/45 P quú gèi ®Çu hµng NhËt . c.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . vua B¶o §¹i TT9: GV cho HS chèt l¹i vÊn ®Ò tho¸i vÞ  lËp nªn chÕ ®é d©n chñ céng hoµ . giÕt nèt sè ®«ng tï chÝnh trÞ + Trong 5 n¨m chóng b¸n níc ta 2 lÇn cho NhËt . b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña ngêi P  khoan hång.Ph¸p ch¹y. b. NhËt hµng . bao dung . GV hái: d. ®é lîng.  Sù ra ®êi cña níc VN lµ mét tÊt yÕu cña ls. Søc m¹nh cña nh©n d©n ta .Lêi kh¼ng ®Þnh ®anh thÐp Em cã nhËn xÐt g× vÒ luËn quyÒn ®éc lËp. .2010 BN§C .Søc m¹nh cña tinh thÇn nh©n ®¹o : gióp ngêi P.C¸ch dïng tõ ng÷ xng TT8. b»ng chøng x¸c thùc kh«ng thÓ chèi c·i  t¸c gi¶ ®· v¹ch trÇn b¶n chÊt v« nh©n ®¹o cña TDP .  TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc thêi víi TDP vµ víi thÕ giíi ntn ? VN . gîi c¶m.Thùc d©n Ph¸p : + tho¸t li h¼n quan hÖ + xo¸ bá hÕt c¸c hiÖp íc ®· kÝ vÒ VN Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 14 Töôøng . hïng hån. tù do cña d©n téc ®iÓm kÕt luËn cña b¶n TN§L? VN Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m thêi víi : .Nh©n d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn tõ tay NhËt.Ph¸p b¸n níc ta cho NhËt  níc ta thµnh thuéc ®Þa cña NhËt . TT10. ko liªn minh víi ViÖt minh mµ cßn truyÒn thèng nh©n ®¹o . lÝ lÏ x¸c ®¸ng..  Ng«n ng÷ s¾c s¶o. GV hái: h« : gäi ngêi P lµ “hä”  ko cßn xem lµ kÎ thï  sù sö dông tinh tÕ cña t¸c Lêi tuyªn bè cña chÝnh phñ l©m gi¶ . qua ®ã thÓ hiÖn tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng .Søc m¹nh cña tinh thÇn ®oµn kÕt .NT : “ThÇn Vò ch¼ng tÇng xiÒng xÝch . lËp nªn níc VNDCCH . h¬n 2tr ®ång bµo chÕt ®ãi . Sù ra ®êi cña níc VNDCCH . th¼ng tay khñng bè VM .

Tæng kÕt . → C¸ch hµnh v¨n vµ biÖn luËn s¾c bÐn cña ngßi bót chÝnh luËn HCM ®· thÓ hiÖn tÝnh chiÕn ®Êu cao. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN.TN§L lµ mét v¨n kiÖn ls v« gi¸. + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi .vÒ nghÖ thuËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 15 Töôøng . . ®îc ®éc lËp ( thùc tÕ) .Tuyªn bè vÒ ý chÝ kiªn quyÕt b¶o vÖ quyÒn tù do.Víi nh©n d©n VN: kªu gäi toµn d©n VN ®oµn kÕt chèng l¹i ©m mu cña TDP. + D©n téc ta ®· ®Êu tranh gan gãc chèng thùc d©n. ®éc lËp cña toµn d©n téc VN.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .  Lêi lÏ ®anh thÐp. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. III.2010 + xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng ®Æc quyÒn .vÒ néi dung .  C¸ch luËn téi ( c¸ch triÓn khai luËn ®iÓm) mang søc thuyÕt phôc lín 3. hïng hån.TN§L Lµ mét t¸c phÈm v¨n chÝnh luËn mÉu mùc . ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. nh mét thøc vò khÝ tiÕn c«ng kÎ thï . ®ång thêi thuyÕt phôc m¹nh mÏ thÕ giíi . + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn.ThÕ giíi : + C¸c níc ®ång minh võa c«ng nhËn nguyªn t¾c d©n téc b×nh ®¼ng  ph¶i c«ng nhËn ®éc lËp tù do cña d©n téc VN ( ph¸p lÝ) . PhÇn tuyªn ng«n . . cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c.Tuyªn bè vÒ quyÒn ®îc hëng tù do. gîi c¶m Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc . kh¼ng ®Þnh søc m¹nh vµ ý chÝ cña d©n téc ta . chèng ph¸t xÝt  d©n téc ta (®ã) ph¶i ®îc tù do. . ®éc lËp cña d©n téc VN.

GV cho HS so s¸nh b¶n TN§L cña HCM víi §¹i c¸o b×nh Ng« .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . TN§L thuéc thêi hiÖn ®¹i nªn thÓ hiÖn ®óng v¨n phong v¨n chÝnh luËn D.NT ( nÕu kh«ng cßn thêi gian. chÝnh nghÜa vµ lßng yªu níc cña cha «ng ta .luyện tập .Sù kÕ thõa : kÕ thõa truyÒn thèng nh©n ®¹o . Gîi ý 2. Củng cố . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . tù do .VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp .Chì kh¸c nhau : + TN§L vît h¬n ë tÇm vãc híng ra thÕ giíi.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp 1.2010  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn V.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .TiÕt sau lµm bµi viÕt sè 1 ( NLXH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 16 Töôøng . cho vÒ nhµ lµm) . LÝ gi¶i v× sao b¶n TN§L tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay lµ mét ¸ng v¨n chÝnh luËn cã søc lay ®éng s©u s¾c hµng chôc triÖu tr¸i tim ngêi VN .Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK . ë tinh thÇn d©n chñ. + §CBN ra ®êi trong thêi k× v¨n häc “v¨n sö bÊt ph©n” nªn bªn c¹nh yÕu tè chÝnh luËn cßn s¸ng t¹o h×nh tîng cã søc truyÒn c¶m m¹nh mÏ.

PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SGV.Giải thích thế nào là sống đẹp. . Tài liệu tham khảo . bài học liên quan đến bài viết. hỡi bạn?” * Yêu cầu về kiến thức : bài viết cần đảm bảo các nd sau : .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giới thiệu bài mới IV. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLXH…). lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLXH như giải thích.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . C. so sánh. .Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 GV ra đề cho HS Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào.Ổn đinh lớp II. B. đạo lí. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 17 Töôøng .Yêu cầu chung .Nâng cao nhận thức về lí tưởng. cách sống của bản thân trong học tập và rèn luyện. bác bỏ. Trình bày gãy gọn. I. lưu loát. lập dàn ý. bình luận… .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02 : 6 .SGK.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLXH bàn về một vấn đề tư tưởng. Đề 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện pháp học tập. Bố cục cân đối.HỌC I.Kiểm tra bài cũ III. hợp lí. phân tích.HS xem lại các kiến thức.Làm văn : 22/08/2009 : BÀI VIẾT SỐ 1 ( NLXH) A.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề.

Xác định phương hướng.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 18 Töôøng .“học để làm. . Năm học 2009 . Đồng thời xác định rõ động cơ.Điểm 5-6 : Nắm được yêu cầu đề. Bài viết không đi sống. học để chung sống. thấy rõ giá trị của năm học cuối cấp. biện pháp học . yêu cầu thực hành.luyện tập D.Về kiến thức : Bài viết cần đảm bảo các nội dung sau : + Mục đích của của năm học cuối cấp + Biện pháp học tập. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . lỗi . Diễn đạt mắc nhiều lỗi . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng : “Học để biết.Điểm 9-10 : Bài làm đáp ứng được các bảo các nd sau : yêu cầu trên.“học để biết”: là yêu cầu tiếp thu kiến .2010 . Củng cố . để làm.Điểm 7-8 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. phương pháp học tập.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. mắc trên 10 từng bước hoàn thiện nhân cách.…”: là vài lỗi nhỏ.Các biểu hiện của sống đẹp .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. học để làm.Phê phán lối sống không đẹp .Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có lối sống đẹp. . vào trọng tâm hoặc không trình bày được nội dung yêu cầu. Biểu điểm . song khả năng khai thác còn hạn chế. nắm kĩ năng làm bài. Song còn mắc một . vận dụng kiến thức. Ý trình bày phải rõ ràng. để chung hạn chế. để tự khẳng định mình. thức. học để chung sống. . học để tự khẳng định mình”. Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh V. hướng rèn luyện … * Yêu cầu về kiến thức: bài viết cần đảm II.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn .Điểm 3-4 : Khả năng làm bài còn nhiều tập của mình để biết. rèn luyện của bản thân trong năm học này.

Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Tiết 1 Yêu cầu cần đạt I.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 19 Töôøng . Tiếng Việt : 25/08/2009 : GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT A. III. nhận xét. SGV.9 . GV cho HS thảo luận. là kết quả phấn đấu lâu dài của cha ông ta. có thói quen rèn luyện các kĩ năng nói và viết nhằm đạt được sự trong sáng.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Hãy cho biết giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản TNĐL .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.Có ý thức giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt.Giới thiệu bài mới IV. 03 : 5.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 02. C. Hãy chứng minh phong cách nghệ thuật của HCM qua bản TNĐL. Phẩm chất đó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. Tài liệu tham khảo .HỌC I.SGK.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . quý trọng di sản của cha ông. đồng thời biết phê phán và khắc phục những hiện tượng làm vẩn đục tiếng Việt. hướng dẫn để HS rút ra nội dung . .Nhận thức được sự trong sáng là một trong những phẩm chất của tiếng Việt.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . .Ổn đinh lớp II. Lên lớp. GV phát vấn. B.

Sự trong sáng của TV còn được biểu hiện ở tính văn hoá. nội dung bài tập. vừa trôi chảy. . do đó TT1. Tiết 2 II. cần khôi phục lại những dấu TT2 : GV chia lớp thành 4 nhóm . VD : SGK 3. Thuý BT1. Đoạn văn đã bị lược bỏ một số dấu câu. dùng từ. . Đoạn văn có Nhóm 1 làm BT1.những dòng nước khác. vì đây là tên một công ty. N4: nhận xét.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . đặt ở những phương diện chủ yếu nào? câu → yêu cầu : nói và viết đúng chuẩn mực. Dòng sông luận trong 7 phút. N2 : BT2.Từ file : nên chuyển dịch bằng từ tệp tin → dễ hiểu. . Tính chuẩn xác được thể hiện qua cách dùng GV hướng dẫn HS luyện tập từ của HT : Kim Trọng rất mực chung tình. GV hỏi : và quy tắc chung.dọc đường đi của mình . … BT2. ở sự tuân thủ các chuẩn mực và Sự trong sáng của TV được biểu hiện quy tắc đó (chuẩn về phát âm. quy tắc của TV để đảm bảo sự trong sáng) TT2 : GV gọi 1. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 20 Töôøng .Thay cho dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm. vừa phải tiếp nhận .Từ hacket : nên chuyển dịch là kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính → dễ hiểu.một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc. Trước hết bộ lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực TT1. câu cần thiết vào các vị trí thích hợp. .Từ cocoruder :có thể giữ nguyên. BT3. LUYỆN TẬP Hoạt động 2 BT1.Thay cho 2 dấu gạch ngang ở câu 2 là hai dấu xét + cùng với GV hoàn chỉnh phần ngoặc đơn. 2 HS trả lời → HS VD : SGK nhận xét.2010 Hoạt động 1 Sự trong sáng là một phẩm chất của TV. xác định lời văn ko gãy gọn. vì đây là danh từ tự xưng. lịch sự của lời nói. được sự trong sáng. sử dụng tuỳ tiện. Dòng ngôn ngữ cũng vậy . lai căng. . không cho phép pha tạp. từ chối những gì mà thời đại đem lại ( CLV) TT3: GV gọi 1 HS đại diện của mỗi * Lưu ý : có thể nhóm lên trình bày. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất.Từ Microsoft : cần dùng. N3: thể viết lại như sau: BT3. gọi nhóm 4 nhận .2. 2. GV cho HS thảo Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. 34 Vân cô em gái ngoan. GV gọi HS đọc đề.3 SGK trang 33. nhưng nó ko được phép gạt bỏ. Muốn đạt yêu cầu của đề. bổ sung. chữ viết. phẩm chất GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội đó được biểu hiện ở những phương diện chủ yếu dung Sự trong sáng của tiếng Việt như 1. ý ko được sáng rõ. không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác.

có sắc thái biểu cảm ý nhị.GV gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK .Câu a ko trong sáng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung : Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của TV TT1. “ngày Tình yêu” . song cần tiếp nhận những yếu tố tích cực của tiếng nước ngoài . GV hướng dẫn.ép. BT2. lai căng. dùng từ. GV cho HS dưới lớp nhận xét.luyện tập . ko có văn hoá. phân tích sự trong sáng của văn bản đó. gọi HS nêu VD về các yêu cầu như : phát âm ở các vùng miền. bổ sung hoàn thiện yêu cầu bài tập.Soạn bài mới : Nguyễn Đình Chiểu. ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ( trích).Cần tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy tắc ngôn ngữ . Câu b. . ý đẹp. xác định yêu cầu của đề. Nói. BT2 SGK trang 44. d là những câu trong sáng.xki Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 21 Töôøng .Đòi hỏi mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về TV ( hiểu biết về chuẩn mực và qui tắc của TV ở các phương diện phát âm. GV gọi HS đọc ngữ liệu trong SGK và rút ra các nội dung cơ bản → trình bày nội dung. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . + ngày Valentine: tiếng nước ngoài . dễ cảm nhận và lĩnh hội đối với người VN. 45 TT1: GV gọi HS đọc đề. .Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: + ngày lễ tình nhân: tình nhân cấu tạo theo kiểu từ tiếng Hán và thiên nói về con người. LUYỆN TẬP BT1. c.Từ cần dùng : ngày tình yêu → rất thuần Việt. V. GV nhắc lại các yêu cầu của đề. tạo lập văn bản…) .d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu. câu b. Tránh lối nói thô tục. Củng cố . Các yêu cầu của việc giữ gìn sự trong sáng của TV . Các từ “lễ tình nhân”. Năm học 2009 . chữ viết chính tả. đặt câu.Về nhà làm bài tập.Sử dụng lời hay. TT2.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Trước hết đòi hỏi phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV . gợi ý cho HS. . Giữ gìn sự trong sáng của TV là trách nhiệm của mỗi người VN 2. Đô – xtôi. D.viết đúng chuẩn mực.Không cho phép pha tạp. .c. TT2. GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập TT3. dùng từ… Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập BT!.Giải thích : câu a có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ với chủ ngữ của động từ “đòi hỏi”.2010 SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 1. chữ viết. đảm bảo sự trong sáng.GV cho HS sưu tầm một văn bản. “ngày Valentine”.

SGK 12. lôi cuốn của bài văn ko chỉ bằng các lĩ lẽ xác đáng.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 04 : 10. nhân dân. biết kết hợp hài hoà giữa sự trân trọng những giá trị văn hoá truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời đại của mình.11 .Đọc văn : 29/08/2008 : NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. từ đó thấy rõ rằng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc VN. sâu sắc và mới mẻ của PVĐ về con người và thơ văn NĐC. NĐC đúng là một vì sao “càng nhìn càng thấy sáng”. giàu hình ảnh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 22 Töôøng . Tài liệu tham khảo . đánh giá đúng đắn.lập luận chặt chẽ. mà còn bằng nhiệt huyết của một con người gắn bó với TQ.Nhận thấy sức thuyết phục. ngôn từ trong sáng.Tiếp thu được cách nhìn nhận.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . B. SGV 12.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ DÂN TỘC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG A.

Tại sao phải giữ gìn sự trong sáng của TV? . C. am hieåu vaø yeâu thích. Lí do vieát : + Ñoù cuõng laø moät caùch thöùc ñeå phuïc vuï c/m + Vaên hoïc ngh thuaät laø ñòa haït ñöôïc oâng quan taâm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . • Hoaøn caûnh ra ñôøi: I. hcrñ cuûa vaên baûn GV noùi theâm veà hoaøn caûnh ra ñôøi ñeå HS hieåu roõ hôn - Mó – Dieäm khuûng boá taøn baïo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 23 Töôøng . GV chủ yếu sử dụng các phương pháp phát vấn. TT2: GV cho HS nhaän xeùt chung veà taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng. PVÑ vaãn coù nhöõng taùc phaåm quan troïng veà vaên hoïc vaø ngheä thuaät. Vaên baûn • Theå loaïi: Nghò luaän veà taùc gia vaên hoïc.2010 . + Laø ngöôøi coù voán soáng.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. tóm tắt những ý chính → Lên lớp.Ổn đinh lớp II. Söï nghieäp chính maø oâng theo ñuoåi suoát ñôøi mình laø söï nghieäp laøm c/m trong caùc lónh vöïc chính trò.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . thaám thía veà hieän töôïng vaên hoïc maø oâng ñeà caäp. tænh Quaûng Ngaõi. Hoaït ñoäng 2 GV höôùng daãn HS tìm hieåu khaùi quaùt veà vaên baûn TT1: GV hoûi:Haõy cho bieát theå loaïi.Trình bày văn bản sưu tầm và phân tích sự trong sáng của văn bản đó? III.  Laø ngöôøi coù vò trí. taàm nhìn vaø nhaân caùch → coù theå ñöa ra nhöõng yù kieán ñuùng ñaén. OÂng ko phaûi laø ngöôøi chuyeân laøm lí luaän hay pheâ bình vaên hoïc. Taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng (1906. Tuy nhieân. söï nghieäp saùng taùc cuûa taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng theo Tieåu daãn 1 SGK. 3. gợi tìm và thuyết giảng những nội dung mới đối với học sinh . ngoaïi giao. Yeâu caàu caàn ñaït Tìm hieåu chung : 2.HỌC I. thảo luận.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Hoaït ñoäng 1 GV höôùng daãn HS tìm hieåu phaàn Tieåu daãn TT1: GV cho HS neâu vaén taét nhöõng neùt chính veà cuoäc ñôøi.2000): Queâ : huyeän Moä Ñöùc. vai troø quan troïng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø caû trong lónh vöïc vaên hoïc ngheä thuaät. môùi meû.Kiểm tra bài cũ .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . noäi dung Taùc giaû nhaán maïnh ngoâi sao NÑC ñaùng leõ phaûi saùng toû. - 1965: Mó leo thang ñaùnh phaù mieàn Baéc…  Phaïm Vaên Ñoàng vieát vaên baûn naøy ñeå coå vuõ hôn nöõa phong traøo ñaáu tranh chính trò aùc lieät cuûa nhaân daân caû nöôùc luùc baáy giôø TT3. nhaát laø “trong luùc naøy”  ca ngôïi thô vaên NÑC goùp phaàn TT3: GV cho HS thaûo luaän coã vuõ chieán ñaáu  yù nghóa thôøi söï “Ngoâi sao NÑC …caùch ñaây moät traêm naêm !”→ Giôùi thieäu ngoâi sao NÑC Thaân baøi: + LÑ1: “NÑC laø 1 nhaø thô yeâu nöôùc…. Nhöõng naêm 60. Hoaït ñoäng 3 GV höôùng daãn HS ñoïc vaø tìm hieåu vaên baûn II. Thích Thanh Hueä ôû Hueá. - Phong traøo ñaáu tranh chính trò dieãn ra döõ doäi: coâng nhaân ñình coâng. HCM. TT2. HS-SV xuoáng ñöôøng bieåu tình. c. + LÑ2: “ Thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC … Nuùi soâng coøn gaùnh hai vai naëng neà” → Ca ngôïi thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 24 Töôøng .Hieåu TT1: GV hoûi :Trong phaàn 1. Phaàn môû baøi : Giôùi môû baøi. chieán cuõ.Voùc deâ da coïp khoân löôøng thöïc hö” → Con ngöôøi vaø quan nieäm vaên chöông cuûa NÑC ( NÑC nhaø thô yeâu nöôùc. + LÑ3: “baây giôø xin noùi veà LVT…coøn vì vaên hay cuûa LVT” → Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm Luïc Vaân Tieân. Ñoïc . veà “nhaát laø trong luùc naøy” ? vaên. quan nieäm caàm buùt) . PVÑ neâu vaán thieäu ngoâi sao NÑC ñeà gì ? Lí do ngoâi sao NÑC chöa saùng toû: .2010 nhaân daân mieàn Nam baèng Nhaân kæ nieäm 75 naêm ngaøy maát nhaø Luaät 10/59: truy saùt ñaãm thô Nguyeãn Ñình Chieåu (3/7/1888 – maùu nhöõng ngöôøi khaùng 3/7/1963). Thích Quaûng Ñöùc ôû Tp.T/giaû ñöa ra maáy lí do Coù 2 lí do khieán ngoâi sao NÑC chöa sau: saùng toû trong baàu trôøi + Chæ bieát NÑC laø taùc giaû taùc vaên ngheä daân toäc? Vì sao phaåm Luïc Vaân Tieân. GV hỏi:Boá cuïc cuûa vaên baûn ?Luaän ñieåm cuûa vaên baûn? GV yeâu caàu HS duøng vieát chì gaïch döôùi nhöõng caâu ñoù trong SGK ñeå ghi nhôù. GV cho HS choát laïi + Ít bieát thô vaên yeâu nöôùc cuûa NÑC. Boá cuïc: goàm 3 phaàn: taêng cöôøng lính Mó ôû mieàn Môû baøi: Nam (55 vaïn). vaø hieåu LVT caàn phaûi saùng toû hôn khaù thieân leäch veà noäi dung. nöõ sinh Ngoïc Tuyeàn ôû Ñaø Laït töï thieâu. Keát luaän: phaàn coøn laïi “Toùm laïi…cuûa daân toäc!” Khaúng ñònh NÑC laø ngoâi sao saùng.

chöùng. teá NSCG. cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống vaên theå hieän loøng tri aân TDP → giá trị. sức mạnh của văn chương chân cuûa PVÑ. Taùc giaû goïi TT5 . Quan ñieåm thô vaên: duøng ngoøi buùt ca ngôïi chính TT4. vaên thô phaûi laø hieän laïi hoaøn caûnh ls vuõ khí chieán ñaáu.Theo quan ñieåm cuûa PVÑ. trình bày. phaán ñaáu hi sinh vì nghóa lôùn. nöôùc ta trong “suoát 20  Veû ñeïp cuûa taùc giaû. “Voùc deâ da coïp khoân löôøng GV cho HS thảo luận. thöïc hö!” nhaän xeùt.Vì sao PVÑ laïi baét ñaàu vôùi quan nieäm veà leõ laøm ngöôøi. con maét chuùng ta GV chia hs thaønh 4 nhoùm phaûi chaêm chuù nhìn thì môùi thaáy! ( 2 nhoùm theå hieän noäi 2. phaàn naøy baèng vieäc taùi “vaên töùc laø ngöôøi.Quan nieäm saùng taùc thô con ngöôøi: coù nghóa khí. nhöõng yeáu toá gì laø quan -Vaên chöông ñoùng goùp cho c/ ñôøi baèng troïng nhaát trong vieäc laøm nhöõng caùi ñoäc ñaùo. chính.Vì sao trong phaàn lôùn PVÑ ñaõ ñaët saùng taùc ñoù. nhaát laø ñoaïn so saùnh vôùi Bình Ngoâ ñaïi Tác phẩm của caùo.GV hoûi: nghóa. leân aùn phi nghóa → thoáng nhaát . naêm trôøi” sau thôøi ñieåm b. LÑ1: Con ngöôøi vaø quan Caâu hoûi: nieäm saùng taùc thô vaên cuûa . LÑ2: Ca ngôïi thô vaên yeâu 1860? nöôùc NÑC . 2 nhoùm nhaän xeùt) a. Nguyễn Đính Chiểu tham gia tích cực vào cuộc đấu GV nhaán maïnh yù caâu tranh thời đại.GV dieãn giaûng cho HS nhöõng saùng taùc cuûa NÑC laø taám ñeå thaáy ñöôïc söï ñaùnh göông phaûn chieáu moät thôøi ñaïi giaù cao yù nghóa cuûa Vaên khoå nhuïc nhöng vó ñaïi.Con ngöôøi NÑC? Daãn NÑC: chöùng. quan nieäm saùng taùc thô  Vaên thô NÑC – nhöõng vì sao coù aùnh vaên cuûa NÑC ( 5 phuùt). . Chuù yù caùc cuïm töø: “Kieán nghóa baát vi voâ doõng daõ!”. khí tieát cao vaên cuûa NÑC? Daãn ñeïp. vöôït leân caûnh ngoä rieâng coå vuõ nhaân daân Nam Boä chieán ñaáu. PVÑ laïi caùc taùc phaåm cuûa NÑC treân caùi neàn nhaán maïnh ñeán baøi cuûa hoaøn caûnh ls luùc baáy giôø ( cuoäc VTNSVG ? k/ chieán choáng Phaùp). saùng khaùc thöôøng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Phaàn thaân baøi: dung. nhöõng caùi chöa neân moät nhaø vaên lôùn? töøng coù trong tp tröôùc ñoù”: Hình töôïng trung taâm trong baøi Vaên teá NSCG : ngöôøi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 25 Töôøng . .2010 noäi dung Con ngöôøi vaø cuûa vaên baûn. Cuoäc ñôøi.

Baùc boû quan ñieåm thieân leäch veà ngheä thuaät: laø truyeän keå. nhöõng ñaïo ñöùc ñnaùg quyù troïng ôû ñôøi. lieân quan ñeán GV cho HS ñaùnh giaù nhan ñeà.PVÑ ñaõ ko vieát veà NÑC vôùi noãi tieác thöông cuûa moät ngöôøi hoaøi coå. TT6: GV hoûi . deã hieåu. ñaâu laø nguyeân nhaân chuû yeáu khieán cho truyeän LVT coù theå trôû thaønh tp lôùn nhaát cuûa NÑC vaø raát ñöôïc phoå bieán ôû daân gian? . GV cho HS tìm hieåu naâng leân) vaø nhaän xeùt phaàn Keát  Khaúng ñònh ñaây laø baûn tröôøng ca baøi haáp daãn maø nhaân daân mieàn Nam say söa caû noäi dung vaø ngheä thuaät. Tuy ko phuû nhaän nhöõng giaù trò luaân lí maø NÑC ca ngôïi.Anh (chò) hoïc taäp ñöôïc gì veà quan ñieåm ñaùnh giaù taùc phaåm vaø veà caùch laäp luaän cuûa taùc giaû baøi vaên? . caùch söû duïng töø ngöõ. giàu tình cảm của NĐC) . caùch laäp luaän thöôøng ñöôïc goïi laø ñoøn baåy. ca ngôïi nhöõng con ngöôøi trung nghóa.Taùc giaû ñaõ baøn luaän ntn veà nhöõng ñieàu maø nhieàu ngöôøi cho laø haïn cheá cuûa tp naøy? . choát chất của văn chương là sáng tạo → đóng góp của laïi noäi dung. truyeän noùi. NĐC.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . noâm na. ( laäp luaän baùc boû. ñieàu kieän muø loaø khoâng theå söûa baûn thaûo.  Caùc luaän ñieåm xoay quanh vaán ñeà chuû choát : NÑ.  PVÑ ñaõ giuùp ngöôøi ñoïc thaáu hieåu nhöõng giaù trò khieán cho NÑC trôû thaønh ngoâi sao caøng nhìn caøng thaáy saùng. deã nhôù. ôû thôøi ñaïi chuùng ta coù phaàn loãi thôøi.Văn thơ của NĐC chứng minh cho một tâm hồn lớn.2010 nghóa só xuaát thaân töø noâng daân → trong vaên chöông tröôùc ñoù chöa coù → nhaán maïnh giaù trò baøi VTNSCG → bản GV cho HS nhaän xeùt. LÑ3: Ca ngôïi giaù trò taùc phaåm LVT Phaân tích caùi hay veà noäi dung: Ca ngôïi neùt ñeïp cuûa nhöõng nhaân vaät chính nghóa. hình aûnh? → GV choát laïi noäi dung. Taùc giaû luoân nhìn ngöôøi xöa töø hoâm nay ( nhöõng naêm 60 cuûa theá kæ XX)→ thoâng caûm.Theo PVÑ. - TT7. c. GV cho HS nhaän xeùt veà caùch toå chöùc saép xeáp luaän ñieåm trong phaàn Thaân baøi. traân troïng ngöôøi xöa. Maëc duø caùch saép xeáp chung veà vaên baûn caùc luaän ñieåm khoâng theo traät töï Giaù trò cô baûn cuûa baøi thôøi gian nhöng caùch nghò luaän vöøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 26 Töôøng . một tâm hồn nhiệt huyết ( ngòi bút thể hiện cho tấm lòng trung nghĩa. Ngöôøi laäp luaän baét ñaàu baèng söï haï xuoáng nhöng laø ñeå TT8.ø ngoâi saùng trong Hoaït ñoäng 3 vaên ngheä daân toäc. laïi theâm chöa tìm ra nguyeân baûn.

III. Daën doø chuaån bò baøi hoïc sau: Hoïc baøi theo daøn yù ñaõ ghi vaø ñöa ra nhöõng ví duï minh hoïa cuï theå. Phaàn keát baøi: Khaúng ñònh moät laàn nöõa NÑC laø nhaø thô lôùn. 4. Luyeän taäp. Toång keát ( Ñaùnh giaù chung veà vaên baûn) Noäi dung saâu saéc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . laø ngoâi sao saùng trong baàu trôøi vaên ngheä daân toäc. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 27 Töôøng . kính phuïc vaø töï haøo veà cuï Ñoà Chieåu. vöøa xuùc ñoäng. traân troïng. coù söùc thuyeát phuïc cao. 3. chaët cheõ.Cho HS phaùt bieåu caûm töôûng.2010 vaên nghò luaän naøy laø gì ? xaùc ñaùng. neâu cao söù maïng cuûa ngöôøi chieán só treân maët traän vaên hoùa tö töôûng. Taïo söùc coå vuõ maïnh meõ cuoäc ñaáu tranh chính trò luùc baáy giôø ôû mieàn Nam vaø treân caû nöôùc. caùch laäp luaän saùng suûa. Boá cuïc chaët cheõ. cuûng coá: . thieát tha. nhaän thöùc cuûa mình veà cuï Ñoà Chieåu. Giuùp ngöôøi ñoïc theâm hieåu. vôùi nhieàu hình aûnh. tình caûm chaân thaønh. luaän ñieåm roõ raøng. veà “Vaên teá nghóa só Caàn Giuoäc” veà “Luïc Vaân Tieân” vaø veà caùch xaây döïng vaên baûn nghò luaän cuûa Phaïm Vaên Ñoàng. ngoân töø ñaëc saéc → caùch trình baøy luaän ñieåm coù söùc loâi cuoán maïnh meõ. Nhaán maïnh ñôøi soáng vaø söï nghieäp NÑC laø taám göông saùng neâu cao ñòa vò vaø taùc duïng cuûa vaên hoïc ngheä thuaät. 3.GV goïi HS ñoïc phaàn Ghi nhôù trong SGK .

Thấy được nét tài hoa của Nguyễn Đình Thi trong nghệ thuật lập luận.Sách giáo khoa. . B. Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành: . hình ảnh . đưa dẫn chứng.2010 Đọc thêm: MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ Nguyễn Đình Thi A. phiếu thảo luận .Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: .. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 28 Töôøng . sử dụng từ ngữ. sách giáo viên bản thiết kế..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . để làm sáng tỏ từng vấn đề đặt ra.

tình cảm thơ + Phải có hình ảnh.Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là thể hiện tâm Đặc trưng cơ bản nhất của thơ và hồn con người.gơ. hoàn thiện Hoạt động 4: IV.Thấy được tài năng vẽ chân dung bằng ngôn ngữ rất tài hoa của X. GV bổ sung. chọn nhóm thảo luận trong. Xvai . gợi tìm . Những đặc điểm của ngôn ngữ .Những thơ: Gồm đặc điểm của ngôn ngữ .Quá trình ra đời của một bài thơ: Rung động TT1: Yêu cầu hs chú ý 3 đoạn đầu của thơ -> Làm thơ bài trích để trả lời câu hỏi 1 (SGK).hình ảnh + Phải gắn với tư tưởng .hình ảnh GV hướng dẫn HS phần II . Nếu thiếu. TT1: Đặt câu hỏi TT2:Củng cố. 2. + Rung động thơ: là khi tâm hồn ra khỏi trạng TT2: Thế nào là “rung động thơ” và thái bình thường do có sự va chạm với thế giới “làm thơ”? bên ngoài và bật lên những tình ý mới mẻ. yêu cầu các sống động.Thấy được những nét chính về tính cách và số phận của Đôtx . Tiến trình lên lớp.Phong cách: Chính luận . lí luận gắn với thực tiễn. hoàn thiện bấy giờ mà ngày nay nó vẫn còn có giá trị bởi ý nghĩa thời sự. GV đưa dẫn chứng ) Hoạt động 3 III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hợp với yếu tố tùy bút. tính chất khoa học đúng đắn.trữ tình. nghị luận kết luận. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 29 Töôøng . (Nếu có thời gian. Hướng dẫn đọc thêm Hoạt động của GV Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1 I . quá trình ra đời của 1 bài thơ . Những luận: nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu . Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh . C. các yếu tố ngôn ngữ và tâm hồn) tốt nhất trình bày trước lớp. Xvai -gơ A.Việc nêu lên những vấn đề đặc trưng bản chất TT1: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi 5 (SGK) của thơ ca không chỉ có tác dụng nhất thời lúc TT2: Củng cố. kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận nhóm ( 6 nhóm). TT1: Phát phiếu thảo luận. trả lời câu hỏi.( Vừa là hình ảnh thực. 1. Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài tiểu GV hướng dẫn HS phần III. cảm xúc thành thực) TT2: Sau 7 phút. gắn bó chặt chẽ với cuộc sống và thực tiễn sáng tạo thi ca ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI X. mới lạ về sự vật vừa chứa đựng nhóm thảo luận. Đặc trưng cơ bản nhất của thơ: GV hướng dẫn hS tìm hiểu phần I. Giá trị của bài tiểu luận: GV cho HS nhận xét về giá trị bài TL . + Làm thơ: là thể hiện những rung động của tâm hồn con người bằng lời nói (hoặc chữ viết ) Hoạt động 2: II. . Giới thiệu bài mới. GV tổng hợp các + Phải có nhịp điệu ( bên ngoài và bên phiếu thảo luận.2010 Tổ chức tiết dạy theo hướng kết hợp các phương pháp đọc hiểu.

Sử dụng phương pháp phát vấn. khát vọng cao cả . trong văn xuôi chứng tỏ tấm lòng kính trọng của Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 30 Töôøng . sách giáo viên. HS đọc và phát hiện vấn đề theo 2... b. Giới thiệu bài mới : 3. mang lại cho đất nước sự hòa giải . ép-xki có những nét gì đặc biệt ? + Là người khách chuyên cần của hiệu cầm đồ -Nét chung của chân dung + Làm việc suốt đêm trong cơn đau đẻ của vợ -Nét cụ thể + Sống giữa giống người chấy rận + Bệnh tật .  Những yếu tố biểu hiện đẩy nhân vật vào chỗ tận cùng của nghiệt ngã đầy bi kịch . hình ảnh so sánh ẩn dụ có tính hệ thống .hiểu văn bản : tóm tắt văn bản 1. phân tích số phận + Phải tìm đến những cơ hội“thấp hèn” để cho tròn nghiệt ngã .. một số tài liệu liên quan đến Đôtx. Hoạt động của GV v à HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs I. ông đứng chờ ngày . Tính cách mâu thuẫn : + Tình cảm mãnh liệt trong cơ thể yếu đuối của con TT3: GV chia nhóm. . thiết kế bài dạy .lại ngày. Số phận nghiệt ngã : TT2. khái quát vấn đề động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông ) + Chịu hàng thế kỉ dằn vặt để chắt lọc nên những vinh quang cho Tổ quốc . ẩn dụ : cấu trúc câu .. TT1 : GV gọi 1 hs tóm tắt a.Cho biết chân dung của Đô-xtôi. Kiểm tra bài cũ : 2..Bút pháp vẽ chân dung văn học : Gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn  Thể loại đứng ở ngã ba : Tiểu sử -tiểu thuyết -chân dung văn học GV cho HS nhận xét chung về bút Ngòi bút viết chân dung rất tài hoa giàu chất thơ pháp của nhà văn . hoàn cảnh . N2 tìm hiểu. . Phương tiện thực hiện v à cách thức tiến hành .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .… chủ yếu là hướng dẫn.. . Đọc. tính cách .So sánh. thảo luận. dân tộc mình (sứ giả của xứ sở . gợi mở cho HS D.Nghệ thuật viết chân dung văn học : gợi ý của Gv. phân tích tính cách + Số phận vùi dập thiên tài nhưng thiên tài tự cứu vãn mâu thuẫn bằng lao động và tự đốt cháy trong lao động ( Lao Hs thảo luận.Đối lập : cấu trúc câu . Tiến trình tổ chức dạy học : 1.2010 B. Hướng dẫn đọc thêm . thảo luận bệnh thần kinh N1 tìm hiểu.Chân dung Đô-xtôi-ép-xki : một tinh cách mâu thuẫn và một số phận ngang trái . Gv hỏi: + Trước cửa tò vò của ngân hàng . kiềm chế lần cuối sự cuồng nhiệt của các mâu thuẫn thời đại )  Nơi tận cùng của bế tắc. Đôtx đã tỏa sáng cho vinh quang của Tổ quốc và dân tộc.Sách giáo khoa.

Hướng dẫn học sinh đọc vài đoạn và phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc .ông báo trước sứ hiện luyện tập .. +. mệnh thiêng liêng của sự hòa giải nước Nga. + Sự hứng khởi thật không giới hạn . Trong VB yếu tố nghệ thuật nào có tính chất chủ đạo .Giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang của ông : sự đoàn kết của tất cả những người Nga .luyện tập . Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu các câu 2. Luyện tập : Tìm những câu văn chứng tỏ sức hút của nhân vật với Hoạt động 3 GV hướng dẫn hs về nhà thực tác giả và với cả nước Nga + Với sự thành kính xuất thần.3.Soạn bài : Nghị luận về một hiên tượng đời sống Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 31 Töôøng . Củng cố ..Nhận xét về tài năng viết chân dung văn học của Xvaigơ D.2010 X.Xvai-gơ dành cho Đô-xtôi-ép-xkithật lớn lao biết chừng nào.Về nhà học bài .một vòng hào quang chói lọi bao quanh cái của người bị hành khổ này .Giá trị của bài tiểu luận: ..4.yếu tố nghệ thuật nào có tính hỗ trợ đắc lực ? Chân dung con người hiện ra trên cái nền như thế nào ? II. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . V..CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 04 : 12 - Làm văn : 15/09/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng, sự kiện trong đời sống. Có ý thức, biết nêu ý kiến đúng đắn trước những hiện tượng đời sống. Rèn kĩ năng làm văn nghị luận . B. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: SGK, SGV, bài soạn, phiếu học tập, bảng phụ. - Gợi mở, hướng dẫn học sinh trả lởi câu hỏi, thảo luận, từ đó rút ra cách làm một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I.Ổn định: II.Kiểm tra bài cũ - Nêu các luận điểm chính của bài NĐC ngôi sao sáng…………. - Nêu giá trị của bài Tiểu luận : Mấy ý nghĩ về thơ - Nghệ thuật viết chân dung văn học của Xvaigơ ? III.Giới thiệu bài mới IV.Tìm hiểu bài: Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Khái niệm: GV hướng dẫnHS tìm hiểu khái 1. Thế nào là hiện tượng đời sống? niệm - Xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao GV : lấy ví dụ SGK phân tích để HS chuyện xảy ra. Có hiện tượng tốt, có hiện tượng hiểu khái niệm xấu.  Vậy tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống con người đều là hiện tượng đời sống. GV : Có phải mọi hiện tượng xảy ra đều đáng bàn luận? - Chỉ những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh HS : Xác định: - không hưởng đến phần lớn mọi người trong xã hội mới là GV : Hãy nêu lên một số hiện tượng, vấn đề nghị luận. sự kiện đời sống nổi bật ở địa A. -

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
32

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
phương? HS : Nêu và đưa ra nhận xét khái quát. GV : Thế nào là nghị luận? HS : Dựa vào hiểu biết và những bài đã học trình bày. GV : bổ sung, khái quát. GV : So sánh sự giống và khác nhau giữa nghị luận về một hiện tượng đời sống với những kiểu nghị luận đã học? Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài. GV : Đưa ra một hiện tượng đời sống và yêu cầu HS bàn luận. VD :Cách xưng hô của học sinh hiện nay. Gọi một số HS trình bày. GV: nhận xét , dánh giá. Từ đó nêu những yêu cầu khi làm bài nghị luận về hiện tượng đời sống? Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. SH: Dựa vào ví dụ ở phần 2 dể rút ra các bước cơ bản khi làm bài.

Năm học 2009 - 2010

2.Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống? - Là sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu để đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội. II.Yêu cầu: 1. Phải hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu bản chất hiện tượng. Muốn vậy phải đi sâu tìm tòi, giải thích. 2. Qua hiện tượng đó chỉ ra vấn đề cần quan tâm là gì? Trên cơ sở này mà phân tích, bàn bạc hoặc so sánh, bác bỏ . . . Nghĩa là phải biết phối hợp nhiều thao tác lập luận chỉ ra đúng, sai, nguyên nhân cách khắc phục, bày tỏ thái độ của mình. 3. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng. 4. Diễn đạt giản dị, sáng sủa, ngắn gọn. III.Cách làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. 1.Tìm hiểu đề: *Nội dung tìm hiểu đề. Trước khi tìm hiểu đề cần: + Đọc kỹ đề bài. + Gạch chân các từ quan trọng + Ngăn vế (nếu có) *Tìm hiểu đề: - Thể loại, các thao tác làm văn - Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào) -. Phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài 2.Lập dàn ý: * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận. * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán, bác bỏ. * Kết bài : Nêu ra phương hướng, một suy nghĩ mới trước hiện tượng đời sống. 3.Ghi nhớ SGK. IV. Luyện tập BT1. Câu a. - Hiện tượng: Nhiều thanh niên, hs VN du học nước

GV : Nêu những bước cơ bản khi làm bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống? HS : Tìm hiểu đề, lập dàn ý.

Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS luyện tập TT1. Làm BT1

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
33

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
GV cho HS thảo luận BT1 GV chia lớp thành 4 nhóm - Nhóm 1 câu a - Nhóm 2 câu b - Nhóm 3 câu c - Nhóm 4 câu d và nhận xét. Sau 5 phút, GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày . GV cho Hs nhóm 4 nhận xét, bổ sung

Năm học 2009 - 2010
ngoài lười nhác, dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xd đất nước → Nêu và phê phán hiện tượng - Hiện tượng ấy xảy ra từ những năm đầu ( khoảng năm 1925) thế kỉ XX. - Mở rộng : Trong xã hội ta ngày nay hiện tượng ấy vẫn tồn tại. Chúng ta không thể sống dựa vào đồng tiền của người khác mà phải tự vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Lời của Bác gần một thế kỉ vẫn có nhiều ý nghĩa. Câu b. - Thao tác lập luận phân tích : thanh niên du học mải chơi bời, thanh niên trong nước ko làm gì cả, họ sống già cỗi, thiếu tổ chức, rất nguy hại cho tương lai của đất nước… - Thao tác lập luận so sánh: nêu lên hiện tượng thanh niên, sinh viên Trung Hoa du học chăm chỉ, cần cù… - Thao tác lập luận bác bỏ: Thế thì thanh niên của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn, buồn lắm: Họ ko làm gì cả. Câu c. Nghệ thuật diễn đạt văn bản: dùng từ, nêu dẫn chứng xác đáng, cụ thể, kết hợp nhuần nhuyễn các kiểu câu trần thuật, câu hỏi “Thế thì thanh niên của ta đang làm gì?”, câu cảm thán ( trực tiếp bày tỏ nỗi lo âu chính đáng “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” Câu d. Rút ra bài học cho bản thân: xác định lý tưởng, cách sống; mục đích, thái độ học tập đúng đắn. BT2. Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” Karaoke và Internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay? Lập dàn ý * Lưu ý : Tích hợp bảo vệ môi trường - Ô nhiễm âm thanh, mất trật tự công cộng, tình trạng nhiễu loạn thông tin, ô nhiễm thông tin,…

Câu d. HS tự trả lời TT2. Làm BT2. GV gợi ý, HS tự làm GV gọi 2 em HS đọc bài làm, cho HS trong lớp nhận xét. TT3. GV giáo dục bảo vệ môi trường cho HS . GV cho HS liên hệ với thực tế. Cụ thể trên địa bàn quận Liên Chiểu ( đoạn đường Nguyễn Lương Bằng, Ngô Văn Sở,…)

V. Củng cố - luyện tập Bàn luận về vấn đề bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
34

Töôøng

.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 D. Mục tiêu bài học Giúp học sinh .Kiểm tra bài cũ: .hiểu văn bản và làm văn B. Tiến trình lên lớp I. làm việc theo nhóm.Nắm được các đặc điểm chung và cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ khoa học. 14 . sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . D. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 35 Töôøng .Biết vận dụng các kiến thức về phong cách ngôn ngữ khoa học vào đọc .Tiếng Việt : 17/09/2009 : PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC A.Hãy cho biết cách thức và yêu cầu làm một bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống? III. Ổn định lớp II. Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc. Phương tiện thực hiện +Sách GK.Soạn bài : Phong cách ngôn ngữ khoa học Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 13. trả lời các câu hỏi.Về nhà học bài và làm bài tập . trao đổi thảo luận. Giới thiệu bài mới IV.

ở kết cấu của văn bản . . chữ viết: Biểu hiện ở nội dung khoa học. Câu văn yêu cầu chính xác. chặt chẽ.Ngôn ngữ khoa học tồn tại ở 2 dạng : Nói và viết . các thuật ngữ về phát âm.2010 I.Là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học. hạn chế sử dụng thường xuyên khi đánh giá.Về chữ viết: Ngoài những đặc điểm của chuẩn 2. đơn vị phán đoán lôgic. biệt ngữ lôgic. không sử dụng các từ ngữ địa phương. văn bản phải liên *Về kiểu câu kết chặt chẽ và mạch lạc. Từ ngữ. cấu tạo còn sử dụng những hệ thống ký hiệu khoa học đoạn văn và văn bản 3 VD: m . Tính khái quát.Về ngữ âm: tuân theo những yêu cầu phổ biến phương tiện ngôn ngữ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần I TT1. ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG TT1.Câu văn trong văn bản này là một đơn dùng được vị thông tin. H2O . GV cho HS làm việc với văn bản TT2. phi cá thể xác định hoặc khuyết chủ ngữ.Câu có nghĩa bị động và câu có từ “là” được sử ít bộc lộ sắc thái cảm xúc. ko dùng câu đặc biệt. TT3. Tính lí trí. GHI NHỚ *Về biện pháp tu từ: ( sgk trang 76) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 36 Töôøng . nhận xét. GV yêu cầu học sinh cho các ví dụ thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học .Văn bản khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung. trừu tượng *Về ngữ âm. . .Cấu tạo đoạn văn. ko dùng xã hội phép tu từ cú pháp. GV giải thích về 3 loại văn bản khoa học TT4. Văn bản khoa học Văn bản khoa học gồm có 3 loại chính : + Các văn bản khoa học chuyên sâu + Các văn bản khoa học giáo khoa + Các văn bản khoa học phổ cập 2. PCNNNT) . văn bản khoa học Thể hiện trong từ ngữ. Ngôn ngữ khoa học .Từ ngữ được dùng phần lớn là từ ngữ *Về từ ngữ: thông thường. GV giảng thêm cho HS về các nội dung sau: 1. tạo nên sức thu hút người nghe khoa học.Mỗi ngành khoa học có hệ thống thuật ngữ nghĩa.. định dụng những biểu đạt mang tính cá nhân nghĩa. tiêu biểu là trong các văn bản khoa học.Ngôn ngữ khoa học ( dù ở dạng nào) Hoạt động 2 cũng đều có đặc trưng cơ bản của GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần II phong cách ngôn ngữ khoa học II. riêng buộc người dùng phải hiểu chính xác mới . GV hỏi : Thế nào là ngôn ngữ khoa học? Năm học 2009 . kg. câu văn. câu văn có màu sắc trung hoà. ( khác với PCNNSH. .Từ ngữ mang sắc thái biểu cảm trung hòa .Dùng các kiểu câu phức có đầy đủ các cặp quan hệ hô ứng III. lôgic chính tả tiếng Việt nói chung. các . . Tính khách quan.. chỉ được dùng với một . . VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC 1.Thường dùng các kiểu câu có chủ ngữ không 3. GV hỏi : phong cách nnkh có mấy đặc CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC trưng cơ bản ? TT2.

công cụ đá. một chuyên ngành trong Khoa học văn học. GV gợi ý cho HS tự làm IV. . c. bố cục phải chặt chẽ.. lí trí.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . với những quy định chặt chẽ. lô gích . rìu tay. sơ đồ.Nhóm 2: câu b . .Hệ thống đề mục : từ khái quát đến cụ thể ( diễn dịch) . BT2. trình bày: . TT2. Văn bản đó thuộc ngành Khoa học văn học.Nhóm 1: câu a.Cách trình bày.. tác phẩm. Đoạn văn có lập luận và kết cấu diễn dịch. b. BT4. hạch đá. bổ sung cho hoàn chỉnh.Văn bản khoa học phổ cập có sử dụng các biện pháp tu từ như: ẩn dụ.. Làm bài tập 2 GV gọi HS đọc đề và gọi HS trả lời GV nhận xét.Ngoài cách trình bày thông thường còn có các bảng biểu. Đặc điểm dễ nhận thấy : . phản ánh hiện thực.2010 TT3. . Luận cứ đều là các cứ liệu thực tế. Trong toán học được hiểu là đoạn ngắn nhất nối 2 điểm AB Các thuật ngữ còn lại HS tự làm BT3. mảnh tước. Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường sống ( nước. Thi pháp học. Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS chỉ ra các thuật ngữ khoa học trong đoạn văn và phân tích tính lí trí.Nhóm 4: nhận xét Nhóm thảo luận 5 phút. kết cấu phục vụ cho các luận điểm lớn. lôgic GV nhận xét TT4. ko lệch về bên nào . hình ảnh.Văn bản khoa học chuyên sâu và giáo khoa không sử dụng các biện pháp tu từ . Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS luyện tập : BT1.→ có phần trừu tượng. Văn bản trình bày những nội dung khoa học: Khoa học văn học – chính xác hơn là khoa học lịch sử văn học ( Văn học sử).. sau đó cử đại diện trình bày → GV cho các thành viên nhóm 4 nhận xét. câu sau nêu luận cứ. người vượn. .3 SGK trang 76 TT1.Các thuật ngữ khoa học: Khảo cổ. Phê bình văn học. mô hình .. Làm bài tập 1 GV chia lớp thành 4 nhóm .Nhóm 3: câu c . so sánh *Về bố cục. không khí và đất). a. gãy khúc. Lịch sử văn học. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 37 Töôøng .Thuật ngữ khoa học : chủ đề. 2. nhân hóa. lôgic của đoạn văn thể hiện rõ nhất ở lập luận : câu đầu nêu luận điểm khái quát. LUYỆN TẬP BT1. di chỉ.. VD: Từ “đoạn thẳng” trong ngôn ngữ thông thường được hiểu là đoạn không cong queo. và tưhờng xuất hiện những chú thích...Tính lí trí. bổ sung Năm học 2009 . Khoa học văn học bao gồm các chuyên ngành : Văn học đại cương ( LLVH).

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .2010 * Lưu ý : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường ( các thuật ngữ khoa học môi trường và các văn bản phổ biến khoa học môi trường. đạo lý. Làm văn : 24/09/2009 : TRẢ BÀI VIẾT SỐ 1 A. .Làm bài tập : Viết một đoạn văn thuộc loại văn bản khoa học phổ cập về giá trị của việc Hiến máu nhân đạo. V. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 38 Töôøng . Củng cố . . Kết hợp trong các bài tập rèn luyện kĩ năng.Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một tư tưởng.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Tiết sau trả bài số 1 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 05 : 15.luyện tập .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn - Năm học 2009 .Tiếp tục luyện tập ( nếu còn thời gian) D.Về nhà học bài .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.GV gọi HS đọc lại phần ghi nhớ .

Giới thiệu bài mới IV. .HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một tư tưởng.GV : Đề + đáp án. cảm nghĩ của bản thân.Kiểm tra bài cũ III. cho hs phân tích.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .HỌC I. lập ý. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 39 Töôøng . sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài . biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . đạo lí.2010 B. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Ổn đinh lớp II. lập dàn ý. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT 1. PT.Kiến thức còn hạn chế . HS thảo luận.… . đạo lí) 2.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Giải thích vấn đề cần bàn luận . Đề 3: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập tư liệu của đề ? do UNESCO đề xướng : “Học để biết. CM.GV cho hs dưới lớp nhận xét.LẬP DÀN Ý Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học ( cách làm bài nghị 1.Thân bài : . học để làm. học để tự khẳng định mình”.GV gợi ý cho hs về yêu cầu . “học để + Giải thích k/n “học” làm”… + Mục đích của việc học : Học để + Chứng minh.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Suy nghĩ của anh (chị) về mục đích và những biện GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích pháp học tập. Đề 2: Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đề của Tố Hữu : “Ôi! Sống đẹp là thế nào. . . nội dung. Nhận xét chung a. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ trình bày GV cho hs nhận xét. Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề 3. 3. Về hành văn Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 40 .Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trong các tác phẩm văn học. sau 5 phút GV gọi hs I.GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích các khái niệm “học để biết”. bổ sung cho 1.Phân tích những mặt đúng.… biết. hỡi bạn?” GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. rút ra bài học nhận thức (đề 2) Đề 2: .HS nắm được yêu cầu của đề Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học . BL…) hoàn chỉnh . III. các bài phóng sự … II.Thể loại : NLXH (GT.MB : Giới thiệu mục đích học tập do UNESCO trong phần lập dàn ý đề xướng TB: . học để chung sống. biện pháp học tập cho riêng mình. Về nội dung : . sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn b. Kết bài : TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý Nêu ý nghĩa.KB : mỗi học sinh phải xác định phương hướng. bình luận. luận về một tư tưởng. 2. bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận. bổ sung cho hoàn chỉnh .

2010 D.Bản thông điệp nói về một vấn đề cụ thể. không ai có thể giữ thái độ im lặng cũng như sự phân biệt đối xử với những người đang sống chung cùng HIV/AIDS. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC I. tầm suy nghĩ sâu rộng.Sức thuyết phục mạnh mẽ của bài văn được tạo nên bởi tầm quan sát.Cách thức: Nêu vấn đề. II. . đang đặt ra trước mắt mỗi chính phủ và mỗi người dân trên thế giới. . tranh ảnh. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm hoạ HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi quốc gia và mỗi con người. gợi mở. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm. lo lắng cho vận mệnh của loài người và bởi cách diễn đạt vừa trang trọng. tư liệu về tác phẩm và đại dịch HIV/AIDS. thảo luận. Củng cố .. .nan A. rộng lớn hơn.Phương tiện: GV: Sgk. MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs thấy rõ: . cô đúc. 17 ..luyện tập Năm học 2009 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. tìm kiếm tư liệu về đại dịch HIV/AIDS.CHUẨN BỊ BÀI MỚI RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :6 : 16. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Kiểm tra bài cũ: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 41 Töôøng . nhưng có sức gợi suy nghĩ đến nhiều điều sâu xa.. bởi mối quan tâm. sgv. thiết kế bài học. C. HS: sgk. . 1-12-2003 Cô-phi An . vở soạn.Đọc văn ( văn bản nhật dụng) : 25/9/2009 : THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS.. B.Khi đại dịch ấy còn hoành hành trên thế giới. Ổn định lớp.

một nước cộng hòa thuộc châu Phi. nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia. cảnh ra đời.Tình hình. Đọc . Phần 3: Còn lại: Lời kêu gọi. . II. Nhóm 1: Bản thông điệp nêu lên vấn đề g? Trình bày những hiểu biết của em về HIV/AIDS? Vì sao HIV/AIDS được gọi là đại dịch. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: I.Ngân sách dành cho phòng chống HIV tăng lên đáng kể. văn bản nhật dụng. Tác giả: TT1:GV cho hs tóm tắt về tác giả . công ty. Bố cục:3 phần. lao và sốt rét đã được thông qua. . và lẽ ra…)  Nhiều tổ chức. Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . chúng ta đã bị chậm ( Lẽ ra….4. nhiều nhóm từ thiện đã chung tay vào ứng phó với đại dịch này .Cô. 1-12-2003 3.AIDS là đại dịch nguy hiểm.ben Hoà bình năm TT3: Hs đọc văn bản và tìm hiểu hoàn 2001. Phần 1: Từ đầu → năm 2005: Thực trạng đại dịch AIDS (đại dịch nguy hiểm) Phần 2: Tiếp theo → cái chết: Phê phán thái độ phân biệt đối xử. đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông nêu ra sau đó. .hiểu 1. Song những hành động ấy vẫn quá ít Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 42 Töôøng .Các quốc gia đã xây dựng chiến lược phòng chống HIV/AIDS.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn III. cho ví dụ.2010 Hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học.Được trao giải thưởng Nô. a. IV.Theo mục tiêu đề ra cho năm 2005.Quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS.hiểu văn bản TT1:GV chia lớp thành bốn nhóm thảo luận các vấn đề. . là hiểm hoạ cho đời sống của dân tộc và nhân loại? Tình hình phòng chống đại dịch này ở địa phương em? Nhóm 2: Tác giả đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực. lẽ ra…. .phi An. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Cô phi an nan viết gửi nhân dân thế giới nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS.Tiêu chí nội dung đề bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc và đảm tài là những vấn đề lớn lao.Các tổ chức.Theo em văn bản này được chia thành mấy phần? Nội dung? 2. bố cục. . Năm học 2009 .1938 tại Gan TT2: GV giói thiệu cho hs đây là một na.Ông là người châu Phi da đen đầu tiên được thể loại văn học. liên quan đến cả cộng đồng để 1/2007) hướng hs vào phần đọc-hiểu văn bản. kì thị. 1. nhiều nước vào cuộc với tinh thần cao.nan sinh ngày 8.Tìm hiểu chung GV hướng dẫn hs tìm hiểu Tiểu dẫn. có ý nghĩa nhiệm chức vụ này 2 nhiệm kì (1/1997 đến thời sự. không phải là một .

Tác giả đã thể hiện được một tầm nhìn rộng lớn.Cùng tôi đánh đổ các thành luỹ của sự im lạng. rành mạch.2010 so với yêu cầu thực tế. tốc độ lây lan nhanh và chưa tìm ra thuốc đặc hiệu điều trị.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Mỗi phút đồng hồ có 10 người bị nhiễm HIV.  Kêu gọi mọi người tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch AIDS. Em nhận xét gì về những câu văn ở cuối văn bản? TT2 :Các nhóm cử đại diện nhóm lên 3. gây tỉ lệ tử vong cao và không có dấu hiệu suy giảm. im lặng là đồng nghĩa cuối cùng C. b. . lại: .An – nan đã đưa ra điều? với cái chết. vừa giàu hình ảnh và gợi cảm → có sức lôi cuốn cao.ran đến Không nên phân biệt kì thị. không ảo Thái Bình Dương. V. cách sắp xếp luận điểm. cách diễn đạt vừa trang trọng. GV nhận xé. Củng cố . xứng đáng với cương vị của một người đang gánh vác trọng trách Tổng thư kí LHQ.Hãy sát cánh cùng tôi. giữa “chúng ta” và “họ”).AIDS đại dịch. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết bài học III. tốc độ lây lan đáng báo động ở phụ nữ. im lặng là đồng  AIDS là đại dịch là hiểm hoạ cho đời sống nghĩa với cái chết? của dân tộc và nhân loại. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 43 Töôøng . phân biệt đối xử. không ảo tưởng đứng ngoài cuộc ( dựng lên bức rào ngăn cách Nhóm 4:Trước hiểm hoạ của AIDS. cuộc chiến đấu chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính bạn. . .Bệnh dịch đang lan rộng nhanh đặc biệt là khu Nhóm 3:Vì sao tác giả khẳng định vực Đông Âu.Luyện tập 1. kì thị. trình bày. kì thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này. Châu Á. từ dãy núi U.Tuổi thọ người dân bị giảm sút. . rõ ràng. luận cứ hợp lí. Không nên phân biệt. . 2.Lời kêu gọi.t bổ sung và chốt Tác giả kêu gọi chúng ta cần đoàn kết chống vấn đề.Nội dung của thông điệp : .Cách lập luận chặt chẽ. Tổng kết. tưởng đứng ngoài. Phê phán thái độ kì thị. . .Dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành.HIV/ AIDS là nạn đại dịch gây tỉ lệ tử vong cao. trở thành hiểm hoạ cho đời sống nhân loại.

đoạn thơ” RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 06 : 18 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .nan kêu gọi các quốc gia và toàn thể nhân dân thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của đại dịch này và tích cực chung tay góp sức ngăn chặn. Cô. so sánh để làm bài nghị luận văn học. .Mục tiêu bài dạy Giúp học sinh: Có kỹ năng vận dụng các thao tác phân tích.phi An. 2. Luyện tập Em sẽ làm gì để hưởng ứng bản thông điệp? Gợi ý viết theo định hướng: .Về nhà học bài .Ước mơ về một tương lai cuộc sống của em và mọi người sẽ tránh được hiểm hoạ D.Nhận thức như thế nào về đại dịch? . Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành .2010 .Soạn bài mới “ Nghị luận về một bài thơ. có ý nghĩa? . ĐOẠN THƠ A. Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ.Phương tiện thực hiện: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 44 Töôøng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .BT về nhà : Viết một bản báo cáo về tình hình phòng chống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị). đoạn thơ.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . B. đẩy lùi hiểm hoạ.Là người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất.Làm văn : 25/09/2008 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ. chứng minh. bình luận.Việc làm thiết thực.

Kết bài . lập dàn ý cho các đề văn cụ thể ( đề 1. lập dàn ý theo gợi ý trong sách GK Nội dung cần đạt I. + Vẻ đẹp của thiên nhiên một đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc + Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ nặng lòng đối với đất nước. C.Thân bài .Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả.trang 84) Định hướng đề 1: a. Giới thiệu bài mới IV. sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn +Sách GK. làm việc theo nhóm. Ổn định lớp II. khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 45 Töôøng . tác phẩm ( xuất xứ. đề 2 SGK) TT1 GV chia lớp thành 4 nhóm để làm bài: Nhóm 1. 2 đề 1 Nhóm 3. trả lời các câu hỏi.Đánh giá chung.Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.2 trình bày đề 1 theo gợi ý trong SGK.Tìm hiểu đề và lập dàn ý 1. c.Vấn đề được nêu trong bản thông điệp Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS Nêu nhận xét về bài văn nghị luận này III. dân tộc + Sự hài hòa giữa tâm hồn người nghệ sỹ và chiến sĩ trong bài thơ + Tính cổ điển và hiện đại trong phong cách thơ Hồ Chí Minh.Kiểm tra bài cũ: . Đề 1: Phân tích bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12 tập I . trao đổi thảo luận.Tiến trình lên lớp I. 4 đề 2 TT2 Nhóm 1.Cách thức tiến hành: Năm học 2009 . hoàn cảnh ra đời…) Hcrđ: Ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. GV nêu các câu hỏi hướng dẫn h/s tìm hiểu đề. lúc này Bác đang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta b.2010 Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động1: Hướng dẫn h/s tìm hiểu đề.

tác giả ở bài thơ này.Cảnh bên kia sông Đuống : tập trung phân tích các từ ngữ .Tình cảm của tác giả : tập trung vào các từ ngữ.4 đề 2 thảo luận.Đánh giá về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. II . Mở bài . một phần thân thể bị huỷ hoại → thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương  Với giọng thơ trầm buồn. nhớ tiếc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Khi nghe tin giặc Pháp đánh phá quê hương. đoạn thơ 1. tác giả thể hiện nỗi đau tột cùng khi quê hương bị rơi vào tay giặc c. phẳng lì. Kết bài: .Thân bài: . nằm nghiêng nghiêng. vị trí đoạn trích.2010 2. GV đưa thêm đề 3 ( chọn bài Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm → tích hợp giáo dục môi trường) TT3 GV cho h/s đọc biểu cảm đoạn thơ và nêu cảm nhận chung về đoạn thơ.Nêu xuất xứ bài thơ. đoạn thơ ? vị trí của đoạn trích? thể loại thơ. lấp lánh. .Nội dung chủ yếu của đoạn thơ là gì? c. TT4 GV gợi ý cho HS tìm hiểu đề.Đóng góp của tác phẩm.Đối tượng về một bài nghị luận về thơ rất đa dạng (một bài thơ hoặc 1 đoạn thơ hoặc 1 hình tượng thơ…) với kiểu bài này cần tìm hiểu : Tác giả. a. trù phú của một làng quê yên ả thanh bình . hình ảnh thơ . TT5 GV hướng dẫn cho HS lập dàn ý Hoạt động 2: hướng dẫn HS rút ra lý thuyết về cách làm bài. trôi. hoàn cảnh ra đời của bài thơ. b. trình bày phương án trả lời. biện pháp tu từ: Em.Cách viết bài nghị luận về một bài thơ.Tóm tắt ý chính đã nêu . . biện pháp tu từ : sông Đuống. Đề 2:( tham khảo SGK) 3. hoàn cảnh ra đời: ( Bài thơ được sáng tác vào một đêm tháng Tư năm 1948.Đây là kiểu bài phân tích đoạn thơ. hình ảnh thơ. Nhận xét và rút ra phương pháp chung? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 46 Töôøng .Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ Nội dung cơ bản : Cảnh bên kia sông Đuống qua cái nhìn bao quát từ bên này . biêng biếc → Sắc màu xanh tươi. xanh xanh. Những đặc trưng về từ ngữ. Đề 3 Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm Em ơi buồn làm chi Anh đưa em về sông Đuống Ngày xưa cát trắng phẳng lì Sông Đuống trôi đi Một dòng lấp lánh Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì Xanh xanh bãi mía bờ dâu Ngô khoai biêng biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc Sao xót xa như rụng bàn tay a.Tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào trong việc thể hiện nội dung ? HS dựa vào các câu hỏi trả lời. Nhóm 3. Hoàng Cầm xúc động và sáng tác bài thơ này) b. xót xa như rụng bàn tay → nỗi đau đớn xót xa về thể xác.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ…của bài thơ, đoạn thơ. 2. Nhìn chung bài viết thường có các nội dung sau: + Giới thiệu khái quát về một bài thơ, đoạn thơ. Nêu nội dung chính cần sáng tỏ. + Phân tích các giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. + Đánh giá chung về đoạn thơ, bài thơ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS III.Luyện tập SGK trang 86 .Gợi ý: luyện tập bài tập trang 86. - Chú ý đoạn thơ trong chỉnh thể toàn bài thơ. - Từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật trong đoạn thơ. - So sánh liên tưởng với thơ đời Đường có gì mới và kế thừa như thế nào? Hoàn cảnh, tâm trạng của tác giả ?

V. Củng cố - Dặn dò: Mỗi bài thơ có thể phân tích trên nhiều phương diện nhưng cũng cần lựa chọn những phưong diện thật đặc sắc, nổi bật, có giá trị nhất mà mình hứng thú để phân tích. D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà học bài, soạn bài mới : Tây Tiến – Quang Dũng RÚT KINH NGHIỆM

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 19, 20 Văn : 4/10/2009 :

A.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp hs :

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
47

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

- Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền Tây và nét hào hoa, dũng cảm, vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính TT trong bài thơ. - Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu. B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà, trả lời những câu hỏi trong SGK → Lên lớp, GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị . GV dùng phương pháp thuyết giảng, phát vấn, đàm thoại để chuyển tải nội dung bài học đến hs. C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng, nội dung của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1 GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Quang Dòng vµ bµi th¬ T©y TiÕn . TT1.GV hái : - Quang Dòng ®Æc ®iÓm ®¸ng lu ý ? cã g× Yêu cầu cần đạt I.Tìm hiểu chung : 1. Tác giả Quang Dũng ( 1921- 1988) - Quê : tỉnh Hà Tây - QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc . - TP chính: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng 2. Tác phẩm a. Xuất xứ : in trong tập Mây đầu ô b. Hoàn cảnh ra đời : - TT là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, địa bàn đóng quân và hoạt động bao gồm các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, miền tây Thanh Hoá và cả Sầm Nưa (Lào). - Chiến sĩ TT phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có học sinh, sinh viên. QD là đại đội trưởng. - Đơn vị TT chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ : thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan và chiến đấu rất dũng cảm. - Cuối năm 1948, QD chuyển sang đơn vị khác, QD nhớ về đồng đội → tại làng Phù Lưu Chanh, QD viết “Nhớ Tây Tiến” → sau đó t/g đổi tên thành “Tây Tiến” → cảm giác về hành khúc mạnh mẽ hơn. c.Cảm hứng chủ đạo Xuyên suốt bài thơ là nỗi nhớ da diết về miền Tây (địa bàn đóng quân và hoạt động của đơn vị TT) và người lính Tây Tiến.

-

H·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña bµi th¬ ?

Nhan ®Ò “T©y TiÕn” cã ý nghÜa ntn ? T¹i sao lóc ®Çu t¸c gi¶ ®Æt “Nhí TT” sau ®ã ®æi l¹i thµnh “T©y TiÕn” .

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
48

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010
d. Bố cục: 4 đoạn - Đoạn 1: Nhớ những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân TT và k/ cảnh thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. - Đoạn 2: Nhớ những kỉ niệm đẹp về tình dân quân trong đêm liên hoan và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng. - Đoạn 3: Chân dung của người lính TT - Đoạn 4: Lời thề của người lính TT ( Lời thề gắn bó với miền Tây và Tây Tiến) II. Đọc - Hiểu văn bản 1. Đoạn 1 - Mở đầu đoạn thơ là nỗi nhớ. Tất cả đã xa rồi nhg QD vẫn gọi “TT ơi!”. Nỗi nhớ trào dâng, ko kìm nén nổi → thốt lên thành lời. - Trạng thái của nỗi nhớ : nhớ chơi vơi : nỗi nhớ vừa quen, vừa lạ, vừa cụ thể, vừa hình tượng hoá → trạng thái đặc biệt, bao nhiêu kí ức ùa về sống động lung linh trong lòng nhà thơ. - Đối tượng của nỗi nhớ : + Nhớ rừng núi, nhớ những miền đất lạ : Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông…→ gợi sự hùng vĩ, hoang dã, xa lạ. + Nhớ cuộc hành quân của bình đoàn TT: * Con đường hành quân : Điệp từ “dốc”, các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm”, “heo hút” với nét vẽ bạo, khoẻ, gân guốc, đồng thời ở câu 5 có 5T/7, câu 7 như bẻ ra làm đôi→ nghệ thuật tạo hình, phối thanh độc đáo đã diễn tả đắc địa sự hiểm trở trùng điệp và độ cao ngất trời của dốc đèo miền Tây→ con đường đèo dốc quanh co, gậnh ghềnh, khúc khuỷu, cao lên mãi. * Cuộc hành quân gian khổ, khắc nghiệt ấy còn được tái hiện qua cảnh người lính đối mặt với cơn mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ …bao trùm cả k/g và t/g→ mối đe doạ khủng khiếp, ko ít người kiệt sức và đã ngã xuống + Thế nhưng hình ảnh người lính TT hiện lên thật hào hùng, vượt qua mọi thử thách: * Hoa về trg đêm hơi : thiên nhiên đẹp lãng mạn và mang vẻ huyền thoại . * Súng ngửi trời: nhân hoá, hình tuợng đẹp, hào hùng, nên thơ, tư thế hiên ngang bất khuất * Câu 8 : toàn bộ thanh B → cái nhẹ nhõm của thơ cũng là cái nhẹ nhõm của người lính. Trong màn mưa phủ khắp đất trời, thấp thoáng hiện lên một vài đốm nhà, như bồng bềnh trên một biển mưa giăng khắp núi rừng → đẹp mơ màng. * Gục … quên đời : chết trg tư thế đang hành quân → hạ gam về cái chết, bình thường hoá sự hi sinh, sự hi

-

H·y cho biÕt bè côc cña bµi th¬ .

TT2. GV nhận xét , bổ sung

Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ph©n tÝch bµi th¬ TT1. GV gäi HS ®äc bµi th¬

TT2. GV hái :

- NÐt ®Æc s¾c cña

bøc tranh thiªn nhiªn ®îc vÏ ra ë ®o¹n thø nhÊt?

GV ®a thªm d/c : “H×nh khe thÕ nói gÇn xa §øt th«i l¹i nèi, thÊp ®µ l¹i cao” ( Chinh phô ng©m) “ §êng Thôc khã, khã h¬n lªn trêi xanh – Thôc ®¹o

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
49

Töôøng

bæ sung TT4. Cảnh tượng thật đầm ấm.Kỉ niệm về đêm liên hoan: + Nhớ đêm hội đuốc hoa. + Nổi lên trên nền cảnh t/n thơ mộng là hình ảnh một dáng người vững chãi trên con thuyền độc mộc. oai phong ( mượn sự so sánh để nhận ra tư thế hiên ngang và hào hùng) TT3. vừa say mê. đẹp mơ màng.Cảnh sông nước miền Tây: + Từ “có thấy”. khiến ai đã một lần qua TB sẽ ko thể H×nh ¶nh ®oµn nào quên được. “thơm nếp xôi” → âm hưởng êm dịu. * “Kìa em”: biểu hiện sự ngạc nhiên. duyên dáng + Giữa mịt mù sương trắng. da xanh màu lá → người lính ko chỉ hiện lên với hình ảnh tiều tuy. GV nhËn xÐt vµ ph©n tÝch Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 50 Töôøng . ngỡ ngàng. vui sướng * Ngời lên trg ánh sáng của đêm hội là hình ảnh của những cô gái trẻ nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trg những bộ xiêm y lộng lẫy vừa e thẹn. vừa tình tứ trong một vũ điệu đậm sắc xứ lạ “man điệu” * Đêm hội ko chỉ bừng lên với ánh sáng. Đoạn 3 . nhộn nhịp → thu hút cả hồn vía những chàng trai TT. người lính ko chỉ nhận ra hình ảnh hàng lau phơ phất mà còn cảm nhận được cả hồn lau → ko chỉ nói về vẻ đẹp của t/ nhiên mà còn gợi lên cái phần thiêng liêng của cảnh vật. Dường như vẻ mệt mỏi của các chiến sĩ TT tạm lắng xuống. mềm mại. nan vu thíng thanh thiªn” ( §êng Thôc khã – Thôc ®¹o nan – Lý B¹ch) - Năm học 2009 . bịn rịn + Hình ảnh dòng nước lũ nổi bật với những bông hoa rừng đong đưa → tình tứ. GV ®äc ®o¹n 2 TT6. Đoạn 2 . Chính cái đẹp lãng mạn trữ tình của miền quê Tây Bắc đã níu kéo chân người. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chi nan. đa tình đã gởi lại nơi này → ấm áp tình dân quân. nhiªn Êy ntn? 2.Ngoại hình: đầu ko mọc tóc. Tâm hồn lãng mạn.  Nhớ những kỉ niệm đẹp 3. “có nhớ” : lưu luyến. GV hái: H·y cho biÕt vÎ ®Ñp cña con ngêi vµ thiªn nhiªn ë khæ hai ( so s¸nh víi khæ thø nhÊt) TT7. sắc màu mà còn có cả âm thanh → vui.2010 sinh vô cùng bi tráng. qu©n TT hiÖn ra  Đoạn thơ gợi lại những cuộc hành quân vô cùng gian khổ trªn c¸i nÒn thiªn nhg đồng thời cũng thấy được tâm hồn lạc quan của người lính TT. khác thường mà còn vô cùng dữ dội. . GV cho HS tiÓu kÕt TT5. đêm liên hoan giữa bộ đội và dân bản * Động từ “bừng”: giàu sắc thái biểu cảm * Hội đuốc hoa : ánh sáng tràn ngập. khoẻ khoắn cho bức tranh thơ mộng.Cuối đoạn thơ là hình ảnh “ cơm lên khói”. giữa dòng nước lũ → tạo thêm nét đẹp rắn rỏi. GV nhËn xÐt.

Ghi nhớ ( SGK) ®o¹n 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 51 Töôøng .H·y cho biÕt ch©n dung + Áo bào thay chiếu: hiện thực của đoàn quân TT. + Mơ dáng kiều thơm : HN với những dáng kiều thơm vẫn hiện về trong giấc mộng. đa tình → tăng thêm ý chí chiến đấu .Tâm hồn : “đung đưa” + Mắt trừng : mắt quắc lên dữ tợn. khao khát yêu đương → tâm hồn lãng mạn. GV ®äc ®o¹n 3 . GV cho HS tiÓu kÕt IV. Đoạn 4 . là nỗi nhớ da diết. Lí tưởng cao đẹp đã lấn át cái bi thương → tinh thần bi tráng.H·y lµm râ vÎ ®Ñp l·ng liệm bằng chính quần áo đơn sơ của những chiến sĩ ấy (có m¹n vµ chÊt bi tr¸ng cña người cho rằng chiếu thay áo bào bọc thây → ko phù hợp h×nh ¶nh ngêi lÝnh TT lắm với hiện thực của đoàn quân TT). TT9. Người lính ngã xuống nơi chiến trường thiếu thốn. tình cảm của các chiến sĩ TT (gắn bó máu thịt với đồng đội và những nơ mà các anh dã hành quân qua) .Ý chí : + Dù cái chết diễn ra trước mắt “rải rác…mồ viễn xứ” TT8.Họ gửi tất cả ở lại với núi rừng miền Tây : sống thì chiến đấu anh dũng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tinh thần cảnh giác cao độ → mạnh mẽ.2010 GV bình từ “đong đưa” # từ . sống vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. thể hiện mộng giết giặc. III. + Mượn âm vang của dòng sông Mã để tiễn biệt các anh → luËn 2 c©u hái nµy) tính bi hùng trong sự hi sinh  Hình ảnh người lính TT hiện lên với vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất bi tráng. là cõi đi về trong mộng → những trái tim rạo rực. chết thì hồn các anh vẫn đi cùng đồng đội  Giọng thơ buồn. áo bào gợi nét cổ kính. Tổng kết Bài thơ ghi lại hào khí của tuổi trẻ VN trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ. hiến dâng cả tuổi xanh cho đất nước với tinh thần Quyết tử cho TQ quyết sinh “ ®o¹n 2 chẳng tiếc đời xanh” → lời thơ vang lên như một lời thề. trong ®o¹n th¬ nµy + Về đất → cách nói giảm. quyết liệt. đồng đội khâm ngêi lÝnh TT . trang trọng. Qua đó.Quyết tâm ra đi. ko hẹn ngày về. . 4. GV hái: . toả sáng vẻ đẹp tâm hồn. bản lĩnh của người chiến sĩ TT. chậm thể hiện rõ nét tâm hồn. chói ngời vẻ đẹp lí tưởng. GV cho HS tiÓu kÕt nhưng các anh quyết hi sinh tuổi trẻ. QD đã chạm khắc được tượng đài người liệt sĩ vô danh. Trải qua bao năm tháng nhg bài thơ vẫn sống mãi với thời gian. Có thể nói qua chân dung người lính TT. trg lòng TQ.Cuối đoạn thơ nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hi sinh TT10. được hiểu như sự trở về với đất ( GV cã thÓ cho HS th¶o mẹ. . TT11.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT14. GV hái : V× sao ë khæ cuèi. GV nhÊn m¹nh :lêi thÒ cña nh÷ng ngêi lÝnh TT chÝnh lµ lêi thÒ cña t¸c gi¶ . Ho¹t ®éng 3 GV cho HS híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí Năm học 2009 . Củng cố . t¸c gi¶ viÕt :Hån vÒ SÇm Nøa ch¼ng vÒ xu«i? TT16.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .2010 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc V.ChÝnh H÷u ch©n dung anh bé ®éi cô Hå trong 2 bµi th¬ : T©y TiÕn thiªn vÒ c¶m høng l·ng m¹n.So¹n bµi míi : NghÞ luËn vÒ mét ý kiÕn bµn vÒ v¨n häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 52 Töôøng . ®ång chÝ thiªn vÒ c¶m høng hiÖn thùc D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .VÒ nhµ häc bµi . GV ®äc ®o¹n 4 TT15.luyện tập GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong SGK ( trang 90): GV cho HS so s¸nh bµi th¬ nµy víi bµi th¬ “§ång chÝ” .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới

: 07 : 21, Làm văn : 7/10/2009 :

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC
A.MỤC TIÊU BÀI DẠY - Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh,..để làm bài nghị luận văn học - Biết cách làm bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học B.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - SGK, SGV, Tài liệu tham khảo . - GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. Lên lớp, GV kết hợp các phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, tổng hợp.

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
53

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn

Năm học 2009 - 2010

C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC I.Ổn đinh lớp II.Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : - Cảm nhận của em về hình ảnh người lính Tây Tiến ? - Hãy khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ( Về hình ảnh, về ngôn ngữ, về giọng điệu,…?) III.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động1 I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề và *Đề 1:Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn lập dàn ý học Việt Nam phong phú, đa dạng;nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán, quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước” Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên? TT 1: GV hướng dẫn hs tìm hiểu 1. Tìm hiểu đề: đề 1 VD1. GV gợi ý học sinh thảo luận theo nhóm GV hỏi: Để hiểu đúng đề, em hãy làm rõ nghĩa của các từ, cum từ: phong phú, đa dạng, chủ lưu, quán thông kim cổ? GV cho hs cử đại diện nhóm lên trình bày → nhận xét, bổ sung GV hỏi:Vậy thì bài viết cần làm rõ nhận định của Đặng Thai Mai như thế nào? GV chốt lại vấn đề cần suy luận TT 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề 2 -GV hướng dẫn hs thảo luận, lớp chia thành 4 nhóm lập dàn ý của đề nghị luận trên trên cơ sở của việc tìm hiểu đề -Các nhóm sẽ lần lượt trả lời, nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và bổ sung để hoàn thiện -GV định hướng để hs tìm hiểu và Nghĩa của các từ, cụm từ trong đề bài : +Phong phú, đa dạng: có nhiều tác phẩm với nhiều hình thức, thể loại khác nhau +Chủ lưu: dòng chính (bộ phận chính ), khác với phụ lưu và chi lưu +Quán thông kim cổ:Từ xưa đến nay trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt nam, Dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt → Yêu cầu trọng tâm: Từ xưa đến nay, trong cái phong phú, đa dạng của văn học Việt Nam, dòng văn học yêu nước là một chủ lưu xuyên suốt 2.Lập dàn ý: ( SGK) VD2. Cần hiểu cách nói ẩn dụ: - Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua cái kẽ: chỉ thấy được trg phạm vi nhỏ hẹp. - Lớn tuổi đọc sách như ngắm trang ngoài sân: theo t/g, kinh nghiệm, vốn sống nhiều hơn thì tầm nhìn được mở rộng hơn khi đọc sách. - Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài: càng nhiều vốn sống, vốn văn hoá, kinh nghiệm thì đọc sách càng hiệu quả.  Càng lớn tuổi, có vốn sống, vốn văn hoá, k/nghiệm, …nhiều thì đọc sách càng hiệu quả. Song cần chú ý

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
54

Töôøng

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn
nắm bắt các bước làm một bài văn nghị về một ý kiến bàn về văn học GV: để hs tự về nhà làm dựa vào hướng dẫn SGK TT 3. GV cho HS rút ra cách làm bài… GV hỏi: Sau khi tìm hiểu đề và lập dàn ý của đề văn trên, em hày nêu các bước nghị luận về một ý kiến bàn về văn hoc? HS trả lời, bổ sung GV nhận xét và hoàn thiện GV mời hs đọc ghi nhớ

Năm học 2009 - 2010
ko phải ai từng trải cũng hiểu sâu sắc tác phẩm ( tpvh). nếu người trẻ tuổi biết tự nâng cao trình độ văn hoá, trình độ lí luận, chú ý quan sát thì cũng sẽ hiểu sâu sắc tác phẩm. II. Các bước làm một bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: -Đọc kĩ đề, giải thích nghĩa của các từ, cụm từ, câu khó hiểu trong đề -Dùng các thao tác làm văn (thích hợp) để suy luận, đánh giá ý kiến bàn về văn học đó đúng hay sai, đúng hoàn toàn hay chỉ đúng một phần -Nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với văn học và đời sống *Lưu ý:Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm, tác giả văn học… III. Luyện tập: 1. BT1. Trình bày suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Thạch Lam a. Tìm hiểu đề Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực : văn học là thứ vũ khí đb, thứ vũ khí tinh thần, lấy sức mạnh tinh thần làm chính, được tạo nên bởi một thứ chất liệu thanh cao là nghệ thuật. Vh tham gia đắc lực cho công cuộc đấu tranh và cải tạo xh.

Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS luyện tập BT tr 93 TT1. GV hướng dẫn cho HS làm BT1 GV gợi ý về nội dung ý kiến của Thạch Lam, có thể nói sơ qua nội dung của một vài tác phẩm ( Gió lạnh đầu mùa, Nhà mẹ Lê, Hai đứa trẻ,…)

GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn b. Lập dàn ý ý. - MB : Giới thiệu ý kiến của TL - TB: + Giải thích hàm ý của câu nói + Bình luận và chứng minh để làm rõ mục đích viết GV cho HS trình bày → nhận xét, văn của TL + Yêu cầu văn chương ko thoát li thực tế. bổ sung - KB: nhận định về ý kiên của TL và giá trị hiện nay của ý kiến đó. 2. Bài tập 2/SGK/tr 93: TT2. GV hướng dẫn HS làm BT2 a. Tìm hiểu đề: GV nói về xuất xứ của ý kiến trong đề: được trích từ bài “Thơ Tố Hữu” -Nguyên nhân chính: theo Hoài Thanh, còn có viết tháng 5/1976 in lại trong tuyển những nguyên nhân khác góp phần làm nên sự thành tập Hoài Thanh, NXB văn học, Hà công của thơ Tố Hữu như: Năng khiếu, truyền thống gia đình, sự tu dưỡng nghệ thuật..

Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc
55

Töôøng

2010 -Dựa vào cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp sáng tác thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu để bày tỏ ý GV cho HS tìm hiểu đề và lập dàn kiến ý b.Về nhà học bài .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Nội. Nhu cầu tinh thần.. chống Mĩ của Tố Hữu.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Nhận định về ý kiến của Hoài Thanh V. +Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu và gợi ý cho chúng ta khi tìm hiểu những bài thơ thành công trong thời kì chống Pháp. thơ điền viên. Lập dàn ý: -MB: Giới thiệu ý kiến của Hoài Thanh -TB: GV cho HS trình bày → nhận xét.luyện tập GV gọi HS nhắc lại cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học D.10.)với những nguyên nhân thành công khác +Thơ Tố Hữu chủ yếu là thơ trữ tình chính trị.). Việt Bắc. Gió lộng. thành công cả nội dung lẫn nghệ thuật (phân tích và chứng minh ở các tập: Từ ấy.. Củng cố . tình cảm của con người phong phú đa dạng nên có nhiều loại thơ trữ tình khác nhau (thơ về tình yêu.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác giả) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết Ngày soạn Tên bài mới : 08 : 22 : 8.. +Giái thích hàm ý của từ “chính” bổ sung +Hoài Thanh nói cụ thể vào trường hợp thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu.2009 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. Máu và hoa. chứ không nói đến lí do thành công của mọi nhà thơ. Ý kiến ấy đúng về lí luận -KB: . 1982 Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . MỤC TI ÊU BÀI HỌC: Giúp HS: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 56 Töôøng .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . sinh 1920. SGV. Ổn định lớp 2.2010 . tôi làm thơ cuũn vì sự nghiệp c/m .. bị bắt giam tại nhà lao Thừa Thiên nhiều nhà tù ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. độc đáo. TT1 . tôi phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản . Trái tim tôi chia ba phần tươi đỏ Tôi dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ. . được kết nạp Đảng.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: . Quê: Thừa Thiên . thiết kế bài giảng. mất vào lúc 9h24’ ngày 09.Hướng dẫn học sinh đọc. 3. . đậm bản sắc dân tộc. Đối với tôi : Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ. D..HỌC 1. Giới thiệu bài mới 4.Nắm được những nét chính trong đường đời.và từ đó hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp Cách mạng.2002 tại bệnh viện Quân đội 108 Hà Nội -Ông thân sinh là một nhà nho nghèo. -Một vùng văn hóa phong phú. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 57 Töôøng . 2.Quê hương : xứ Huế -Thiên nhiên thơ mộng.GV nhắc lại kiến thức cũ ở chương trình 11. TH liên tục giữ những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn nghệ và trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ thuật biểu hiện của phong cách thơ Tố Hữu.thuộc rất nhiều ca dao.Huế . TT2. đường thơ của Tố Hữu.nhà thơ hoạt động cách mạng ưu tú một trong những lá cờ đầu của nền văn nghệ CMVN. ông được tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật. Mẹ : con một nhà nho . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu Vài nét về tiểu sử của Tố Hữu.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .12. nêu vấn đề.SGK. Cùng với hoạt động c/m. Nội dung cần đạt PHẦN MỘT : TÁC GIẢ I. Kiểm tra Bài cũ Hãy cho biết cách làm bài văn nghị luận bàn về một ý kiến văn học . đường cách mạng.Sự giác ngộ lí tưởng và quá trình hoạt động Cách mạng: -Năm 1938. trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi gợi mở. em hãy tóm tắt tiểu sử Tố Hữu. B.Năm 1996. -Năm 1939. 3. là Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Huế. GV nói thêm : Lời tự bạch của TH : “ Suốt đời. -Cách mạng tháng Tám 1945. dân ca và rất thương con → Cả cha và mẹ đã truyền cho con tính yêu tha thiết với văn học dân gian. Hoàn cảnh xuất thân: -Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành. . chúng ta đã được học bài tiểu sử tóm tắt Vậy dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết muốn tóm tắt tiểu sử một tác giả chúng ta cần tóm tắt những yếu tố nào ? Căn cứ vào các nd đó.Vài nét về tiểu sử: 1. yêu thích ca dao. -Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cho đến năm 1986.

.Gió lộng : Cảm hứng lãng mạn phơi phới . bổ sung ) GV cùng HS hoàn thiện phần này GV nói thêm về nghệ thuật của các tập thơ. . GV cho HS rút ra nhận xét cho nội đấu tranh c/m ở Huế) và cuộc đời hoạt động c/m dung trên.2010  Quê hương. Chị vú em.Chặng đường thơ trong thời kì chống Mỹ Phần này GV cho HS thảo luận GV chia lớp thành 6 nhóm để thảo luận về các chặng đường c/m.Ra trận. đã tạo nên một hồn thơ Tố Hữu Hoạt động 2 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đường cách mạng. gia đình. Xiềng xích 30 bài ( 39 -42). Giải phóng 14 bài ( 42-46) . +Thể hiện thành công hình ảnh và tâm tư của quần chúng nhân dân kháng chiến. Bà bủ.) .. Đồng thời thể hiện sự vận động trong tư tưởng và nghệ thuật của nhà thơ . Việt Bắc. 1-Tập thơ Từ ấy (1937-1946) : 10 năm thơ. nhạy cảm. sâu nặng với miền Nam ruột thịt. đường thơ . Phá đường. trẻ trung của một cái tôi trữ tình mới. phản ánh những chặng đường gian lao anh dũng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Theo chân Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 58 Töôøng .Gồm có 3 phần : Máu lửa 27 bài ( 37-39). 4-Hai tập thơ Ra trận (1962-1971) và Việt Nam máu và hoa (1972-1977): . Bầm ơi. Khuynh hướng sử thi đậm nét (Bài ca mùa xuân 61.Đường cách mạng. tâm hồn sôi nổi. củ nền độc lập. Lượm. Hai đứa bé.Việt Bắc :Giàu tính dân tộc và đại chúng (Cá nước..Chặng đường thơ trong những năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc -Nội dung :Ghi sâu ân tình của c/m. . Bà mẹ Việt Bắc. Tiếng hát sông Hương…) . + Ca ngợi Đảng. các chặng đường thơ ( 5 nhóm – 5 chặng. thời đại ( có nhiều cuộc TT3. 2-Tập thơ Việt Bắc (1947-1954): .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . khao khát tự do và ý chí kiên cường. giữa người c/sĩ – thi sĩ .Từ ấy : Sự kết hợp đẹp đẽ giữa nghệ thuật và c/m. Nội dung : +Việt Bắc là bản anh hùng ca của cuộc kháng chiến. + ML: phản ánh cuộc sống cơ cực của những người nghèo khổ trg xh → cảm thông + XX: Thể hiện tâm tư của người tù trẻ tuổi tha thiết yêu đời. Là một thành công mở đầu cho thơ ca hiện thực XHCN ( Từ ấy. Máu và hoa : Chất sử thi. 10 năm hoạt động c/m sôi nổi . khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới. chất lãng mạn trong trẻo. ca ngợi Bác Hồ 3-Tập thơ Gió lộng (1955-1961): . tự do của TQ. Lên Tây Bắc. 1 nhóm nhận xét. thể hiện tình cảm thiết tha.Chặng đường thơ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp .Con đường thơ của TH gắn liền với lí tưởng cộng sản và cuộc đấu tranh c/m . Quê mẹ. ca ngợi cuộc sống mới. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên . đường thơ của TH II. Thù muôn đời muôn kiếp không tan ) .Nội dung :Giá trị đặc sắc của Từ ấy là ở chất men say lí tưởng. âm hưởng anh hùng ca ( Bác ơi. + GP: Ca ngời thắng lợi của c/m.Các chặng đường thơ gắn bó song hành với các chặng đường c/m .

Một tiếng đờn và Ta với ta : mang tính triết lí. thất ngôn + Về ngôn ngữ : thường sử dụng những từ ngữ và cách quen thuộc với dân tộc. chiêm nghiệm Năm học 2009 . chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) -Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang đậm tính dân tộc + Về thể thơ : Sử dụng nhiều thể thơ nhưng đb thành công khi vận dụng những thể thơ truyền thống của dân tộc: lục bát. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn. tình cảm lớn niềm vui lớn của con người cách mạng. GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể từng đặc điểm + GV giải thích thế nào là trữ tình chính trị + GV cho HS tìm các biểu hiện cụ thể của tính trữ tình chính trị trong thơ TH (SGK) + GV giải thích thế nào là tính dân tộc + GV cho HS tìm các biểu hiện của tính dân tộc trong thơ TH ( SGK) Hoạt động 4 GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét chung về tác giả và đọc phần ghi nhớ SGK IV. hi sinh. trả lời TT2. thơ trữ tình chính trị. -Thơ Tố Hữu kết hợp hai yếu tố cách mạng và dân tộc -Thơ Tố Hữu sức thu hút là niềm say mê lí tưởng và tính dân tộc đậm đà GV cho HS nhận xét về con đường c/m. Một tiếng đờn ( 1992) và Ta với ta ( 1999) . 5. kế tục truyền thống lớn của thơ ca dân tộc. tâm hồn dân tộc trong sự vận đọng của tiến trình lịch sử đất nước.  Bảy tập thơ của TH ( nhất là 5 tập đầu) có thể coi là những cuốn biên niên sử bằng thơ ghi lại đời sống dân tộc.Thơ Tố Hữu là một thành công xuất sắc của thơ cách mạng.Hai tập thơ đánh dấu bước chuyển mới trong thơ Tố Hữu. đằm thắm.Mang tính chiêm nghiệm. con đường thơ TH Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tìm hiểu phong cách thơ của Tố Hữu TT1. các vần thơ) IV.Củng cố .Ca ngợi dũng khí kiên cường của dân tộc. Kết luận . phản ánh chặng đường c/m gian khổ. . tính phổ quát về cuộc đời và con người. của cả dân tộc + Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tư nhiên. các thanh điệu. Phong cách thơ Tố Hữu ( có thể chia thành 4 ý như cũ) -Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc ( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. GV :Em hãy cho biết những đặc điểm cơ bản của p/c thơ TH HS : Tìm hiểu SGK . III. đb phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt ( sử dụng tài tình các từ láy.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Bác…) .Luyện tập Phong cách nghệ thuật thơ TH Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 59 Töôøng .2010 .

Nhưng những vấn đề ấy lại được TH viết như lời tâm sự chan chứa niềm tin yêu với đồng bào.2010 . rất dễ biến thành lời kêu gọi. đồng chí.Làm BT 2 ( nếu còn thời gian) * Gợi ý BT2: Lời nhận xét của XD là sự đánh giá rất cao tâm hồn và tài năng của TH.Soạn bài mới : Việt Bắc ( phần tác phẩm ) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 60 Töôøng .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . người nghe. Thơ chính trị thường khô khan. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . hô hào.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tác đoọng mạnh mẽ tới cảm nghĩ của người đọc. D.Về nhà học bài .

Tài liệu tham khảo .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .HỌC I.Giới thiệu bài mới V. Tìm hiểu bài Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 61 Töôøng . C. với nhân dân. dựa vào câu hỏi SGK GV cho HS cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . tóm tắt những ý chính → Lên lớp. giọng điệu.Thấy được nghệ thuật giàu tính dân tộc của bài thơ thể hiện trong kết cấu . thuyết giảng.Từ đó làm nổi bật sự kết hợp hai yếu tố dân tộc và cách mạng trong thơ Tố Hữu. SGV. . đất nước.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp học sinh: .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. . GV phối kết hợp các phương pháp : Phát vấn.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH SGK.2010 : VIỆT BẮC ( Trích) Tố Hữu A. ngôn ngữ.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 25. . III. thảo luận.Ổn đinh lớp II. thể thơ. nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc. 26 Đọc văn : 10/10/2009 Năm học 2009 . Tố Hữu đã nâng lên thành một tình cảm mới in đậm nét thời đại đó là ân tình cách mạng.hình ảnh. B.Kiểm tra bài cũ Hãy kể tên các tập thơ và nêu phong cách thơ của Tố Hữu. cội nguồn sức mạnh quan trọng tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng và kháng chiến.Cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng. gợi mở.Thấy được tình cảm thủy chung truyền thống của dân tộc.

.Còn lại : Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra nghiệp sáng tác của Tố đi. dân ca. nhìn sông  nhớ nguồn đoạn trích theo kết cấu đối đáp (đọc * 4 câu tiếp theo là lời đồng vọng giữa người đi và kẻ theo phân vai ) gần gũi với ca dao tạo sự ở : hô ứng đồng vọng.2010 PHẦN HAI : TÁC PHẨM I.Giọng điệu trữ tình • Người đi nghe lời tâm tình của người ở lại  ngọt ngào tha thiết. bổ II. Nội dung bài giảng Năm học 2009 . Bố cục : 2 phần . bồn chồn . vì nhạy cảm trước hoàn cảnh đổi thay nên nhắc người ra đi phải luôn nhớ đến Hoạt động 2 cội nguồn GV hướng dẫn học sinh Đọc hiểu • Nhớ 15 năm  thời gian cán bộ c/m hoạt động đoạn trích ở VB . GV yêu cầu HS trả lời các nd sau : Bài thơ được sáng tác vào tháng 10. hoà hợp nhau  khó phân biệt đâu là chủ thể. Cảm nhận chung học ? TT2. thơ ? Đây là một sự kiện thời sự có tính lịch sử .hiểu 1. cảm thấy bâng khuâng. GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về đoạn trích.20 câu đầu: Tái hiện cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người ở lại và người ra đi . ta : người về ) .Lời chia biệt : ( 8 câu) *4 câu đầu + Mình – ta : đại từ xưng hô quen thuộc của ca dao. tình cảm mộc mạc của người .Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc • Nhìn cây  nhớ núi.Vị trí của đoạn trích : Trích đoạn mở đầu phần I. Đọc . GV định hướng cho HS nêu cảm nhận chung về bài thơ . kẻ ở . Hoàn cảnh sáng tác TT1. người về) Hữu và trong nền văn 4.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Các hoạt động Hoạt động1. GV nhận xét. cách gọi đầy tha thiết ( mình : người ở lại.Bố cục của đoạn trích của bài VB ( gồm 150 câu ). sự quấn quýt. . Sau chiến . • Tình cảm của người ở lại được thể hiện qua : áo TT2. thống nhất. nồng nàn . 1954 . GV hỏi : chàm  hoán dụ. Cuộc chia tay giữa người ở lại và người ra đi sung . + Người ở lại lên tiếng trước.Hoàn cảnh sáng tác của bài thắng ĐBP các cán bộ kháng chiến ( cơ quan TW của Đảng và chính phủ) rời chiến khu VB trở về Hầ Nội . mặn nồng giữa người đi. đâu là khách thể  tình cảm tha thiết. . Mình . Tìm hiểu chung 1.Hãy nhận xét về cách dùng từ xưng hô Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 62 Töôøng . 3.Vị trí của đoạn trích 2.Giá trị của bài thơ trong sự . TT1. ta có sự chuyển hoá. Đây là một đỉnh cao của thơ TH và cũng là một tác phẩm xuất sắc của VHVN thời kì kháng chiến chống Pháp .

 trám rụng ko ai hái. sắt son thuỷ chung với cách mạng . + Nhớ VB là nhớ căn cứ cách mạng : Nhắc đến các di tích lịch sử Tân Trào.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn trong văn bản ? .Người về khẳng định tình cảm : Ta với mình. mù : những gian khổ trong những ngày kháng chiến . + Đưa ra câu hỏi : Mình đi có nhớ . trước sau như một. quây quắt. gian khổ nhg mặn nồng tình cảm  phảng phất âm hưởng ca dao • Nhớ mối thù nặng vai : cụ thể hoá . hành động) Giáo viên đưa thêm d/c : Ví dụ : Chàng về để áo lại đây Phòng khi thiếp nhớ cầm tay đỡ buồn Hay : Chàng về thiếp chẳng cho về Thiếp níu cái áo thiếp đề câu thơ hoặc :cuộc chia tay của Thúc Sinh và Thuý Kiều : Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. → thấy được sự kế thừa pha trộn yếu tố dân tộc và yếu tố cách mạng trong thơ Tố Hữu . mênh mang .Câu 25 42 : Nhắc lại những sinh hoạt thời kháng chiến + Nhớ VB : như nhớ người yêu  nỗi nhớ da diết..Câu 9  20 : Người ở gợi lại những kỉ niệm về một thời đã qua .. ai là người lên tiếng trước. + Nhớ VB là nhớ đến nghĩa tình đồng bào • Mình về rừng núi . lũ. GV hỏi: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 63 Töôøng . dẫu nghèo cực những vẫn chân tình rộng mở. + Nhớ bếp lửa : ngọn lửa ấm áp tình người VB TT3. bồi hồi + Nhớ cụ thể ở hai điểm : đêm. không tách rời .trám bùi . . nhìn đâu cũng thấy buồn . Hồng Thái . tại sao? .2010 dân VB . người ở lại muốn nhắc nhở người ra đi về vấn đề gì ? . mình với ta . đinh ninh : nhớ mãi lời thề  bộc lộ nỗi lòng .Hãy phân tích sắc thái tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ ( cử chỉ. tràn ngập cả ko gian. bổ sung sau mỗi câu trả lời của hs Năm học 2009 . Điệp từ ta – mình đảo quanh từ với  thể hiện quan hệ sóng đôi .?. khó khăn. GV hướng dẫn HS tìm hiểu về nd Hình ảnh VB…. sâu nặng . cầm tay : nghẹn ngào. luôn mặn mà. ko nói lên lời  ngôn ngữ của bàn tay đã nói lên được tình cảm gắn bó tha thiết của 2 đối tượng . Nhớ VB là nhớ đến c/m .. Cảnh hắt hiu lau xám nhưng tình thì vẫn đậm đà sắt son . mình về có nhớ ...Khi chia tay. bổi hổi.? + Nhắc đến : mưa...Qua việc gợi nhớ đến thời gian 15 năm và không gian cây núi sông nguồn. VB là cái nôi của c/m  VB là vùng đất thiêng liêng. chiều  t/g gợi nhiều nỗi nhớ . . người về) . 2..Phần còn lại: Hình ảnh VB trong kháng chiến được tái hiện trong nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi ( người ra đi. người ở lại gợi lại những kỉ niệm gì? GV nhận xét. mây. măng già ko ai bẻ  tô đậm cảm giác trống vắng và nỗi nhớ không nguôi trong lòng người ở lại • Nỗi nhớ đầy ắp.Trong cuộc chia tay. + Nhớ những ngày tiền khởi nghĩa ( trước 1945) • Nhớ chiến khu • Miếng cơm chấm muối : cuộc thiếu thốn.

chiều kích của quân đội VN là chiều kích của núi sông . • Hái măng một mình : một vẻ đẹp gắn bó với môi trường tự nhiên.. GV thuyết giảng: Thành công của TH là + Người : phác hoạ được bức tranh tứ bình về nỗi • Dao gài thắt lưng : đi làm rẫy.Tác giả nhắc lại những sinh hoạt thời cảm  tình gắn bó như ruột thịt . liên hoan. màu sắc vàng tràn trề cả rừng phách . tư thế nhớ và nỗi nhớ được thị giác hóa. Mùa thu : ánh trăng thanh • Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều bình. • Nhớ người mẹ nắng cháy lưng đỏ. Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu • Bộ đội : điệp điệp.. • Nhớ tiếng hát . nhận vẻ đẹp 2 câu thơ gây cảm xúc .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . có nhiều Tố Hữu khi phác hoạ bức tranh tứ bình? sắc màu và sắc độ của ánh sáng . Mùa xuân : mơ nở trắng rừng  vui Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô tươi .Các câu còn lại : Khung cảnh VB trong kháng chiến . khó khăn nhg giàu tình . . GV: Thuyết giảng cho học sinh cảm tiếng mõ.: giai điệu bày tỏ những cung bậc tình cảm  vẻ đẹp về tâm hồn . đánh giặc anh hùng + Rừng núi cùng con người đánh giặc  nhân hoá . săn thú .2010 + Nhớ cuộc sống thiếu thốn.Câu 43. bất khuất của con người VB . thành công về nghệ thuật của  Cảnh mang vẻ đẹp của bút pháp hội hoạ . Câu hỏi : → Khí thế dũng mãnh của cuộc kháng chiến .mũ nan : chất lãng mạn  vẻ đẹp lãng mạn. + Cảnh : Mùa đông : mùa đông rất đẹp.Không khí cuộc k/c + Kết quả : Quân ta chiến thắng với những chiến công Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 64 Töôøng . trùng trùng  lực lượng lớn về khung cảnh VB trong kháng chiến mạnh . rừng trở thành hồn thiêng của sông núi đã gắn bó . màu sắc xanh. Hình ảnh ánh sao . • Dân công: đỏ đuốc từng đoàn. sôi nổi + Lực lượng của cuộc kháng chiến : TT4.52 : Bức tranh tứ bình về cảnh và người VB mạnh về vẻ đẹp con người và cuộc sống ( vẻ đẹp của cảnh và người VB) Việt Bắc trong những năm kháng chiến. nhịp thơ 2/2 như là nhịp bước quân hành  ko khí khẩn trương. nắng rực rỡ . sẵn sàng chống chọi hiểm nguy  vẻ đẹp phi thường. tham gia và trở thành vũ khí chiến đấu + Không khí của cuộc kháng chiến : Đêm đêm rầm rập như là đất rung : điệp từ... cơ quan. yên ả . con người bầu bạn với núi rừng . Mùa hè : âm thanh có tiếng ve . GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo hiểm nguy để đi tiếp tế lương thực → nghệ luận ( t/g 5 phút) thuật cường điệu hoá. kháng chiến ntn? + Nhớ con người VB gian khổ: nhớ người mẹ… + Nhớ cảnh sinh hoạt : lớp học... hào hùng .. -Vẻ đẹp. bước chân nát đá → những bước chân khoẻ khoắn vượt lên mọi TT5. tiếng chày . Chày đêm nện cối đều đều suối xa.: vẻ đẹp của sự cần cù trong lao động . • Người đan nón . láy phụ âm.

2. Hướng dẫn học sinh đúc kết lại nội  VB tiêu biểu cho hồn thơ và phong cách thơ Tố dung và nghệ thuật đoạn trích Hữu. Tây Bắc. chính phủ luận bàn việc công). hình ảnh. suy nghĩ . của con người VN.Soạn bài tiếng Việt : Luật thơ RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 65 Töôøng . + Khẳng định VB là quê hương của c/m.luyện tập . của người VB và khung cảnh hùng tráng của VB trong kháng chiến. III.4 câu thơ cuối nhắc lại cả một quá trình gắn bó thơ. ngôn ngữ (có gì và lời đồng vọng của kẻ ở. GV cho HS nhận xét về giọng điệu . kiểu kết cấu đối đáp trong ca dao. ngôn ngữ giản dị.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV cho HS nhận xét về phần 2 Thể thơ lục bát.GV gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK . đậm sắc thái dân gian nhưng giàu hình ảnh. Điện Biên. ca ngợi khối đại đoàn kết xét) toàn dân. niềm tin và hi vọng của mọi người VN yêu nước (Vì VB là nơi có cụ Hồ sáng soi. mang ( mỗi nhóm một câu.Lực lượng cuộc k/c vang dội: Hoà Bình. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . mộc mạc. là đầu não của cuộc k/c.Tổng kết 1. nhịp điệu. nhóm còn lại nhận âm hưởng sử thi hiện đại.… . người đi → nhấn khác so với những đoạn thơ đầu ) mạnh tình cảm  Vẻ đẹp của cảnh.Kết quả cuộc k/c? → Đoạn thơ tràn đầy âm hưởng anh hùng ca. ân nghĩa thuỷ chung của c/m. TT6.Về nhà học bài . giàu nhạc điệu . Củng cố . V. Nghệ thuật : TT7.2010 . Nội dung VB là khúc hùng ca. Giọng thơ tâm Hoạt động 3 tình ngọt ngào. là khúc hát tâm tình chung của con người kháng chiến. chân thành. nơi hội tụ bao tình cảm. là căn cứ địa vững chắc.GV cho HS làm BT2 trong SGK D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . có TW. của nhân dân → Tác gia ca ngợi và nhắn nhủ với người đọc về truyền thống quý báu anh hùng bất khuất. đằm thắm.

Ph¦¬ng tiÖn thùc hiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh . TiÕn tr×nh giê d¹y: 1. thanh…cña mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng: lôc b¸t. B. nhÞp. song thÊt lôc b¸t. Môc tiªu BµI D¹Y : Gióp HS: 1. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng.Em h·y ®äc mét ®o¹n th¬ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña c¶nh vµ ngêi ViÖt B¾c.VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. . tÝch hîp . Giíi thiÖu bµi míi 4.c¸ch hiÖp vÇn.trang sè c©u. Kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬. 2.C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch ®· häc. 30 Tiếng Việt : 17/10/2009 : LuËt th¬ A. häc sinh t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ luËt th¬ 1. ngò ng«n vµ thÊt ng«n §êng luËt. ho¹t ®éng nhãm ph¸t vÊn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t * Häat ®éng 1: Híng dÉn I. Th¸i ®é: Gi¸o dôc .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 23. KiÓm tra bµi cò : . tiÕng. KiÕn thøc: N¾m ®îc mét sè quy t¾c vÒ sè c©u. phÐp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 66 Töôøng . æn ®Þnh tæ chøc: 2. sè tiÕng. ®èi thäai. 3. SGV. Kü n¨ng: N¾m ch¾c ®îc luËt th¬ cña c¸c thÓ th¬ ®Ó vËn dông ph©n tÝch. 3. vÇn. C. ph©n tÝch. båi dìng t×nh yªu tiÕng mÑ ®Î th«ng qua c¸c thÓ th¬ truyÒn thèng. Kh¸i niÖm: LuËt th¬ lµ tßan bé nh÷ng quy t¾c vÒ Hs ®äc sgk phÇn 1 . B¶ng phô .SGK.

Ng÷ liÖu( B¶ng phô) b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn 101 vµ tr¶ lêi c©u hái.ThÓ th¬: lôc b¸t .VÇn: mµ . ? ThÕ nµo lµ luËt th¬? phô) KiÒu cµng s¾c s¶o mÆn mµ So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n Lµn thu thñy nÐt xu©n s¬n Hoa ghen thua th¾m. . Ph©n tÝch ng÷ liÖu.NhÞp: 2/2/2. NhËn xÐt: * TiÕng: .VÞ trÝ hiÖp vÇn: lµ yÕu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 67 Töôøng . vÇn. thanh ®iÖu.2010 hµi thanh.lµ phÇn ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt dßng tríc víi dßng sau. a. * VÇn: .lµ . . C¸c nh©n tè cÊu thµnh luËt th¬.vai trß cña tiÕng: sè tiÕng quy ®Þnh thÓ th¬.®Æc ®iÓm cña tiÕng: phÇn: phô ©m ®Çu. h¬n . gåm 3 Lôc Híng dÉn hs ph©n tÝch ng÷ B¸t 1 2 B B 3 Năm học 2009 . .s¬n – hên . liÔu hên kÐm xanh (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) liÖu ë c¸c mÆt: + TiÕng + VÇn + NhÞp + Hµi thanh. c.Sè tiÕng: 6 – 8 (2 cÆp) . 4/4. 4/4 . ng¾t nhÞp… trong c¸c thÓ th¬ ®îc kh¸i qu¸t theo nh÷ng kiÓu 2.Hµi thanh: 4 T T 5 6 B B B 7 8 Gv ®a ng÷ liÖu ( Dïng b¶ng mÉu nhÊt ®Þnh. 3/3.

C¸c thÓ th¬ d©n téc. 1. * Ng÷ liÖu: II.NhÞp: ch½n. . * Ng÷ liÖu: Tr¨m n¨m trong câi ngêi ta Ch÷ tµi. ch÷ mÖnh khÐo lµ ghÐt nhau Tr¶i qua mét cuéc bÓ d©u Nh÷ng ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng T. ThÓ th¬ song thÊt lôc b¸t. * NhÞp: c¨n cø vµo sè tiÕng ch½n. .2 vµ tr¶ lêi c©u hái. a. Tõ ®ã ®i tíi nhËn xÐt kh¸i luËt th¬. ch©n lu©n phiªn nhau. thanh ®iÖu. thÓ th¬ truyÒn thèng Gv yªu cÇu hs theo dâi vµo ng÷ liÖu môc I. lÎ.Sè tiÕng: ch½n .2010 x¸c ®Þnh luËt th¬.VÇn: lng. ThÓ th¬ lôc b¸t (Ng÷ liÖu) * Ph©n tÝch ng÷ liÖu * NhËn xÐt. lu©n phiªn B* Sè dßng th¬: c¨n cø ®Ó x¸c th¬. qu¸t c¸c nh©n tè cÊu thµnh ®Þnh luËt * Häat ®éng 2: Híng dÉn => C¸c yÕu tè trªn cÊu thµnh luËt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 68 Töôøng . häc sinh t×m hiÓu: mét sè th¬. b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn tè ®Ó Năm học 2009 . * Hµi thanh (phèi thanh): lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c thanh ®iÖu t¹o nªn ®Æc thï cho thÓ th¬. .Hµi thanh: ®èi xøng. Mét sè thÓ th¬ truyÒn thèng.

8: vÇn B + gi÷a 2 cÆp: vÇn liÒn.2.2. + c©u 6.8.7:thanh B hoÆc 2. em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt th¬ cña thÓ th¬ lôc b¸t? * Ng÷ liÖu Trèng Trµng thµnh lung lay bãng nguyÖt. vÇn: ®éc vËn. hµi b. 4-4 . . ChÝn lÇn g¬m b¸u trao tay Nöa ®ªm truyÒn hÞch ®Þnh ngµy xuÊt chinh… ( §oµn ThÞ §iÓm (?).7: vÇn T + cÆp 6.ngò ng«n tø tuyÖt (5 tiÕng. nhÞp: lÎ. * Ph©n tÝch ng÷ liÖu: SGK T103 * NhËn xÐt: Sè tiÕng: 5 tiÕng .Sè tiÕng: 7. Chinh phô ng©m) Häat ®éng nhãm: Nhãm 1: ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng. ThÓ th¬ ngò ng«n: . ThÓ th¬ thÊt ng«n: . em cã nhËn xÐt g× vÒ luËt thanh T. hµi thanh cña ng÷ liÖu. gieo vÇn c¸ch.7: nhÞp 3.NhÞp:+ c©u 7. 8 dßng). vÇn.T th¬ cña thÓ th¬ song thÊt tuyÖt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 69 Töôøng .4. nhÞp.VÇn: + cÆp 7. vÇn.8: nh thÓ lôc b¸t. nhÞp. 4 dßng . a.8: nhÞp 2. . C¸c thÓ th¬ §êng luËt. * NhËn xÐt. + cÆp 6. hµi thanh cña ng÷ liÖu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè: tiÕng.Hµi thanh: Năm học 2009 . + cÆp 7.7.thÊt ng«n tø ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.ngò ng«n b¸t có ( 5 tiÕng.2010 * Ph©n tÝch ng÷ liÖu. Khãi Cam TuyÒn mê mÞt thøc m©y.6. thanh: lu©n phiªn B . . ? Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.

4 hoÆc 4-3. Häat ®éng nhãm: Nhãm 2: Ph©n tÝch c¸ch gieo vÇn. gv chèt l¹i. ®éc vËn nhÞp: 3. Cha ngñ v× lo nçi níc nhµ. (H HS tiÕp tôc nhËn xÐt ®Æc å ChÝ Minh) ®iÓm cña thÓ th¬ ®ã gv chèt l¹i.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn lôc b¸t? Hs nhËn xÐt.2010 (7 tiÕng. HuyÖn Thanh Quan) SGK T105 . 4 . C¶nh khuya nh vÏ. thanh cña ng÷ liÖu1 HS t×m hiÓu ng÷ liÖu 2: SGK 105 có dßng). ng¾t nhÞp vµ hµi dßng). hµi thanh: . Năm học 2009 . Sau Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 70 Töôøng .4 .thÊt ng«n b¸t (7 tiÕng. Gv ®a ng÷ liÖu (b¶ng phô). 8 T×m hiÓu ng÷ liÖu 1: C¶nh khuya TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa. Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa.6 dßng 1 vµ 2 -ThÊt ng«n b¸t có: trong T×m hiÓu ng÷ liÖu 2: Qua ®Ìo ngang (Bµ ng÷ liÖu mµ gv ®a ra.T106 * NhËn xÐt: tiÕng: 7 tiÕng vÇn: ch©n. ngêi cha ngñ.ThÊt ng«n tø tuyÖt: + niªm dßng 1 vµ 4 + ®èi: c¸c tiÕng 2 .

ng¾t nhÞp vµ hµi thanh trong ®o¹n th¬ trÝch dÉn trong bµI th¬ Sãng → so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a thÓ ngò ng«n §êng luËt vµ thÓ 5 tiÕng hiÖn ®¹i ¤i con sãng ngµy xa Vµ ngµy sau vÉn thÕ Nçi kh¸t väng t×nh yªu Båi håi trong ngùc trÎ HS t×m hiÓu c¸c thÓ th¬ vÒ khæ th¬. BT1. 1 vµ 8 + ®èi: c¸c tiÕng 2 . 4 vµ 5. sè c©u trong bµi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 71 Töôøng . 6 vµ 7. 5 vµ 6 III. NhËn xÐt vÒ vÇn vµ c¸ch gieo vÇn. T×m hiÓu ng÷ liÖu: ( chän mét vµi ®o¹n th¬ thuéc c¸c bµi th¬ trong phong trµo Th¬ míi) * NhËn xÐt: * Häat ®éng 3: Híng dÉn hiÖn ®¹i HS ph©n tÝch ng÷ liÖu: thÓ th¬ → Tõ nh÷ng ng÷ liÖu trªn em thÊy luËt th¬ trong th¬ hiÖn ®¹i cã g× kh¸c víi luËt th¬ trong th¬ truyÒn thèng? HS tr¶ lêi GV chèt l¹i HS ®äc SGK phÇn ghi nhí * Häat ®éng 4: Híng dÉn HS luyÖn tËp BT1 V»ng quyªn vÆc bãng thuyÒn => Th¬ hiÖn ®¹i kh«ng h¹n ®Þnh tiÕng ë mçi dßng nhng vÇn vµ nhÞp ë nhiÒu trêng hîp vÉn ®ãng vai trß nhÊt * Ghi nhí: SGK T107 IV.2010 + niªm dßng 2 vµ 3. LuyÖn tËp. sè HS nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cña ®Þnh. C¸c thÓ th¬ hiÖn ®¹i 1.4 -6 dßng 3 vµ 4.

hÌn • Kh¸c : + VÇn : bµi MÆt tr¨ng 1 vÇn ( ®éc vËn). c©u 4) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 72 Töôøng . C¸ch lµm gièng nh bµi trªn BT3. GV híng dÉn cho HS lËp m« h×nh ng N vµ § D 1 D 2 D 3 D B T T B Năm học 2009 . em Em nghÜ vÒ biÓn lín Tõ n¬i nµo sãng lªn • Gièng : ®Òu 5 tiÕng BT2.2010 Tríc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn M©y quang giã bèn bªn NÒ cho trêi ®Êt tr¾ng QuÐt s¹ch nói s«ng ®en Cã khuyÕt nhng trßn m·i Tuy giµ vÉn trÎ lªn M¶nh g¬ng chung thÕ giíi Soi râ : mÆt hay.T hoÆc niªm B. BT2. lªn . hÌn) + NhÞp: ng¾t nhÞp kh¸c nhau + Hµi thanh: cã sù lu©n phiªn B. gi¸n c¸ch.B. TT ë tiÕng thø hai vµ thø t. M« h×nh ©m luËt TiÕ 1 2 3 4 5 6 7 T B B T B T T B «i «i «i 4 ( vÇn liªn tiÕp. gieo vÇn c¸ch ( bªn. GV cho HS tù lµm BT3. ng¾t nhÞp 4/3) Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá/ miÕng trÇu h«i Nµy cña Xu©n H¬ng/ míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn nhau/ th× th¾m l¹i §õng xanh nh l¸/ b¹c nh v«i BT4. ®en. ¶nh hëng cña thÓ th¬ thÊt Niªm ( c©u 1.

Về nhà xem bài . Cñi métT cµnh kh«B/ l¹c mÊyT dßng. ThuyÒn vÒB níc l¹iT/.VÇn ch©n gieo ë c©u thø 2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Hµi thanh c¸c tiÕng 2. GV híng dÉn cho HS lµm BT 4 GV gîi ý vÒ c¸ch ng¾t nhÞp. Củng cố . c©u 4. GV cho HS nhËn xÐt vÒ m« h×nh ©m luËt ( tiÕng. gieo vÇn.2010 Sãng gînT trµng giangB/buån ®iÖpT ®iÖp.Ng¾t nhÞp 4/3 BT4. vÇn.6. hµi thanh. sÇu tr¨mB ng¶.4. niªm vµ ®èi. . hµi thanh → 4 c©u th¬ V.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ng«n §êng luËt Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI . ®èi xøng vµ lu©n phiªn B-T Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 73 Töôøng . ng¾t nhÞp) Con thuyÒnB xu«i m¸iT/ níc songB song.luyện tập : GV cho HS tự phân tích mô hình âm luật qua một số bài thơ cụ thể của thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thể thất ngôn bát cú ( nếu còn thời gian) D. hiÖp vÇn c¸ch .Tiết sau học Làm văn : Phát biểu theo chủ đề RÚT KINH NGHIỆM ¶nh hëng cña th¬ §êng luËt trong .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . . SGV. cách thức phát biểu theo chủ đề. Tài liệu tham khảo .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 09 : 27. Làm văn : 22/10/2009 : PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A. B.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 74 Töôøng .Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận và tình huống giao tiếp.Hiểu được yêu cầu.SGK.

TT2. III. vượt đèn đỏ. C. chấn thương nhẹ. nguyên nhân chủ yếu của TNGT”. GV chia lớp thành 4 nhóm. chấn thương nặng. Tây Tiến thuộc thể thơ gì? Hãy phân tích các đặc trưng cơ bản. GV hướng dẫn HS lựa chọn nội dung. GV cho HS nhận xét.Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết bài thơ Việt Bắc.Nguyên nhân của TNGT .Giới thiệu bài mới IV. chuẩn bị đề cương phát biểu ý kiến.Sắp xếp các nội dung ấy cho lôgic và hợp lí. đe doạ đến tính mạng tài sản và sự phát triển của đất nước ta. GV cho HS tự lựa chọn nd để phát biểu. Dự kiến đề cương phát biểu .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Giải thích vì sao lựa chọn nội dung ấy. lạng lách. sắp xếp các nd thành đề cương gồm 3 phần : Mở đầu.HỌC I. .GV cho HS lựa chọn trước một chủ đề. Xác định nội dung cần phát biểu . .Xác định các nội dung cụ thể của chủ đề.… + Những TNGT do đi ẩu: va quệt. . GV cho HS thảo luận vấn đề → rút ra nội dung bài học.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Lời phát biểu gồm những nội dung nào? .Mở đầu : + TNGT đã và đang xảy ra trầm trọng. nội dung và kết luận TT1. lên lớp GV cho HS nêu ra một vài chủ đề. Các bước chuẩn bị phát biểu 1. GV gọi đại diện mỗi nhóm lên trình bày.GV cho HS đọc chủ đề trong SGK : “Thanh niên. Các cơ quan chức năng phải xử phạt đối với các Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 75 Töôøng .Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nước ta. + Những biện pháp chống hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT: phải tuân thủ luật lệ ATGT. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS xây dựng đề cương phát biểu GV cho HS triển khai nd phát biểu. .2010 . học sinh cần làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?” TT2. thảo luận để lập đề cương theo nội dung “Khắc phục tình trạng đi ẩu. + Đi ẩu là một trong những nguyên nhân gây ra TNGT. 2. chạy quá tốc độ.Ổn đinh lớp II. GV gợi ý cho HS xác định nội dung cụ thể xoay quanh chủ đề .Nội dung: + Những biểu hiện của đi ẩu : đánh võng. Yêu cầu cần đạt I.Các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT TT3. T/g thảo luận 5 phút. * Gợi ý về đề cương . bổ sung.Lựa chọn nội dung để phát biểu? ( nội dung phải phù hợp với chủ đề). chết.TNGT gây ra nhiều hậu quả tai hại. (người điều khiển phải chấp hành luật giao thông). Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS xác định nd phát biểu TT1.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . giọng nói cho hợp lí và thuyết phục.GV gọi 2 → 3 học sinh lên phát biểu ý . lập đề cương theo hướng sau: bày.Kết luận : + Trách nhiệm của thanh niên.Nội dung: Trình bày nội dung theo đề cương TT3.Mở đầu: Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát kiến ( trên cơ sở của đề cương) biểu TT2. học sinh trong việc khắc phục tình trạng đi ẩu. Củng cố . Hoạt động 3 + Nói lời cảm ơn.Kết luận : Nói lời kết thúc và cảm ơn * Lưu ý : Trong quá trình phát biểu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . trước khi phát biểu cần chuẩn bị: + Phương tiện trực quan ( nếu có) + Sự phân bố về thời gian + Tìm hiểu hoàn cảnh.Về nhà chọn một nội dung xoay quanh chủ đề Tình bạn để viết bài phát biểu . tạm giữ phương tiện. . bấm lỗ bằng lái. .luyện tập : GV cho HS nhắc lại phần ghi nhớ của bài học D.Phát biểu quan niệm riêng của mình về hạnh phúc. phát biểu ý kiến. sau đó trình phát biểu.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . cần lưu ý điều chỉnh thái độ. GV cho HS đọc phần ghi nhớ trong dự kiến SGK .2010 trường hợp vi phạm ( tuỳ theo mức độ: phạt hành chính. Ghi nhớ IV. cử chỉ. GV căn cứ vào gợi ý trong SGK để hướng dẫn HS thực hiện BT V. Phát biểu ý kiến TT1. . BT2.Tán đồng và phân tích sâu sắc một ý kiến. chấm dứt hành vi đi ẩu để đảm bảo ATGT.Nêu ý kiến phản bác các quan niệm sai lầm về hạnh phúc. thành phần và trình độ người tham gia. góp phần giảm thiểu TNGT: Gương mẫu.Tiết sau Trả bài viết số 2 RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 76 Töôøng . III. GV cho HS phát biểu ý kiến II. truy cứu trách nhiệm hình sự) . GV cho HS rút ra phần lý thuyết . Ngoài ra. GV hướng dẫn cho HS xác định nội dung GV gợi ý cho HS tự thảo luận. Luyện tập Hoạt động 4 Gợi ý giải bài tập GV hướng dẫn HS luyện tập BT1.

2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới :8 : 24. Làm văn : 25/10/2009 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 77 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Ổn đinh lớp II.Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình. C. B. .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .2010 TRẢ BÀI VIẾT SỐ 2 A. từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài viết sau.Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận xã hội bàn về một hiện tượng đời sống . .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . cảm nghĩ của bản thân. nội dung kiến thức …) GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề . lập dàn ý.Kiểm tra bài cũ III. cho hs phân tích.GV : Đề + đáp án.HS : Kiến thức về một bài làm văn NLXH ( cụ thể : nghị luận về một hiện tượng đời sống. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 78 Töôøng . sửa chữa những ý kiến còn chưa đúng để từ đó thống nhất yêu cầu của bài .Giới thiệu bài mới IV.HỌC I. biểu điểm + phần nhận xét bài làm của học sinh + phần sửa chữa . lập ý.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Nhận xét cụ thể ( có nhận xét đính kèm) Hoạt động 3 GV nhận xét về bài viết của học sinh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn Töôøng 79 THPT soá 2 Moä Ñöùc . CM. lang thang kiếm sống Hoạt động 1 trong thành phố. rèn luyện. bổ sung cho II. * Mở bài : Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần nghị luận : Mái ấm tình thương * Thân bài : kết hợp các thao tác lập luận để làm rõ các luận điểm và bàn bạc hoặc phê phán.Kiến thức còn hạn chế. hành động nhân luận về một tư tưởng.Còn sai nhiều lỗi chính tả . gia đình. BL…) tư liệu của đề ? 2. .Cách dùng từ . sau 5 phút GV gọi hs 3.Đề xuất quan điểm và biện pháp để nhân rộng hiện TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý tượng ấy * Kết bài : Nêu ra phương hướng.Ý nghĩa của việc việc xuất hiện mái ám tình thương→ Ca ngợi những tấm lòng. 1. NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT .GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý + Giải thích k/n “học” + Mục đích của việc học : Học để biết. các bài phóng sự … GV cho hs nhận xét. giúp các em học tập. số phận bất hạnh của trẻ em cơ nhỡ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến trong xã hội hiện nay + nguyên nhân. . bác bỏ. .Hoàn cảnh. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Em hãy cho biết thể loại. xua đuổi hoặc trục lợi đối với trẻ em thuộc đối tượng trên. đề vươn lên sống lành mạnh. tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ.LẬP DÀN Ý hoàn chỉnh . Về nội dung : . thức đã học ( cách làm bài nghị .… .HS nắm được yêu cầu của đề .Nội dung : Theo yêu cầu từng đề HS thảo luận. bổ sung cho hoàn chỉnh .GV gợi ý cho hs về yêu cầu thân trước hiện tượng này trong phần lập dàn ý III. GV hỏi : I. Về hành văn . nội dung. một suy nghĩ (đề 2) mới trước hiện tượng đời sống: Cảm nghĩ của bản . ở nước ta có nhiều cá nhân.Kĩ năng làm bài nghị luận chưa tốt. 1. đạo lí) ái . .Thể loại : NLXH (GT. PT. tốt đẹp. đặt câu ở một số em chưa chuẩn → chưa đạt đến sự trong sáng của TV.Phê phán thái độ kì thị.Tư liệu : Dẫn chứng trong thực tế + Dẫn chứng trình bày trong các tác phẩm văn học.GV cho hs dưới lớp nhận xét. hậu quả. Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó. thị trấn về nhưng mái ấm tình GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích thương để nuôi dạy. phần dẫn chứng còn quá ít b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 Đề Hiện nay. Nhận xét chung a. 2.

Kiểm tra bài cũ III.Văn : 29/10/2009 : ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm A. Tài liệu tham khảo . .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đất Nước .HỌC I. vận dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hoá và văn học dân gian làm sáng tỏ thêm tư tưởng “ĐN của ND” B.Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 80 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Nêu vấn đề. SGV.Nắm được một số nét đặc sắc về nghệ thuật: giọng thơ trữ tình – chính luận.Nguyễn Khoa Điềm và bài ĐT : Đất nước .Ổn đinh lớp II.SGK. 29 . .luyện tập Năm học 2009 .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . kết hợp diễn giảng C. ND là người làm ra ĐN.Nguyễn Đình Thi RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 10 : 28. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . phát vấn. Củng cố .Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về ĐN qua cách cảm nhận của nhà thơ NKĐ: ĐN là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân.2010 D.

GV gäi HS nªu xuÊt xø. GV cho HS tãm t¾t nh÷ng . ch¬ng V cña trêng ®Ó chia bè côc ca “MÆt ®êng kh¸t väng” n¨m 1971 ( GV nhËn xÐt. GV gäi HS ®äc ®o¹n trÝch TrÝch phÇn ®Çu. võa giµu chÊt suy t ) TT3.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . phong c¸c cã truyÒn thèng yªu níc vµ tinh th¬ cña t¸c gi¶ NK§ thÇn c/m TT2. T¸c gi¶ SGK ®Ó t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶.Phong c¸ch th¬ cña NK§ : giµu chÊt suy t. T¸c phÈm ( §o¹n trÝch) trÞ cña ®o¹n trÝch a.Häc tËp vµ trëng thµnh trªn mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªu ®Êt B¾c trong nh÷ng n¨m xd biÓu cho thÕ hÖ nhµ th¬ trÎ CNXH.Sinh n¨m 1943 t¸c phÈm . Gi¸ trÞ cña ®o¹n trÝch Lµ mét trong nh÷ng ®o¹n th¬ hay vÒ Ho¹t ®éng 2 ®Ò tµi §N trong th¬ VN hiÖn ®¹i GV híng dÉn HS ®äc – hiÓu v¨n (§©y lµ mét ®Ò tµi quen thuéc ®· cã b¶n nhiÒu t¸c gi¶. §äc – hiÓu * C¶m nhËn chung : PhÇn I : Tõ ®Çu …lµm nªn ®Êt níc mu«n ®êi : Nh÷ng c¶m nhËn.GV cho HS nªu c¶m nhËn c«ng ( §N – N§T. Ph¹m TiÕn DuËt . THCT – chung vÒ ®o¹n trÝch → ®Þnh CLV. BKS§ . Nam. Bè côc : 2 phÇn híng ®Ó tiÕp nhËn v¨n b¶n II. T×m hiÓu chung GV gäi HS ®äc tiÓu dÉn trong 1. Xu©n Quúnh.C¸c t¸c phÈm chÝnh : …) +TËp th¬ “§Êt ngo¹i «” (1972) + Trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” (1974) .Sinh ra trong mét g® trÝ thøc ý c¬ b¶n vÒ tiÓu sö. t¸c phÈm viÕt thµnh TT1. GV nãi thªm vÒ t/g: NK§ lµ . lÝ gi¶i vÒ §N cïng víi nh÷ng suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 81 Töôøng . tham gia chiÕn ®Êu vµ trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ho¹t ®éng v¨n nghÖ ë miÒn ( Lª Anh Xu©n. XuÊt xø ®o¹n trÝch TT4. ®Ëm ®µ cña HuÕ. QH – Giang Nam …) c. .2010 Ho¹t ®éng 1 I.Quª : HuÕ TT1. bæ sung t¸c phÈm in lÇn ®Çu n¨m 1974) b. c¶m xóc dån nÐn. gi¸ 2.HC. mang mµu s¾c chÝnh luËn (võa cã chÊt ngät ngµo. NguyÔn MÜ.

quen thuéc. ? GV khai th¸c. lµ nh¾c ®Õn sù k× diÖu cña thÕ giíi cæ tÝch (nghÜa t×nh gia ®×nh son s¾t). cßn NK§ chän c¸ch thÓ hiÖn tù nhiªn vµ b×nh dÞ) . v¨n häc d©n gian. b¾t ®Çu. d©n m×nh → quan hÖ th©n thuéc. gÇn gòi.Nh¾c ®Õn ®n lµ nh¾c ®Õn cha mÑ.T/g ®Æt c©u hái : §N cã tõ bao giê? – rÊt l©u . a. TT2. ko gian vµ t/g. phong tôc ( ý thøc híng vÒ céi GV cho HS nhËn xÐt. + §N ko chØ lµ ko/g sinh tån ( d©n m×nh ®oµn tô) mµ cßn lµ ko/g tuyÖt diÖu cña t×nh yªu ( hß hÑn.13 c©u cuèi : Suy ngÉm vÒ tr¸ch nhiÖm vµ lêi nh¾n nhñ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 82 Töôøng .§N tån t¹i trong cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n : Khi ta lín lªn .Theo NK§ th× §N cã tõ khi nµo §N ®îc c¶m nhËn ë chiÒu s©u v¨n ho¸.¢u C¬.Em h·y tr×nh bµy sù c¶m nhËn vµ lÝ gi¶i cña t¸c gi¶ vÒ §N . ruét rµ. nhí thÇm) mµ cßn lµ chiÒu s©u cña v¨n ho¸. ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh then chèt trong c¸c c©u th¬ ( miÕng trÇu : phong tôc. 20 c©u gi÷a: §Êt níc lµ g× ? . cã trong. §N ®îc gîi ra tõ nh÷ng chÊt liÖu v¨n ho¸. GV hái . lÞch sö.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . 9 c©u ®Çu: §Êt Níc cã tõ bao giê? . «ng bµ. tõ nh÷ng tËp qu¸n tèt ®Ñp cã tõ ngµn xa “tãc mÑ …. GV gi¶i thÝch : §Êt Níc bao gåm  §N ®îc c¶m nhËn ë ph¬ng diÖn ®Þa hai yÕu tè : §Êt vµ Níc  sù lÝ vµ ls.2010 nhñ . bæ sung nguån LLQ. mÜ lÖ. lín lªn → con ngêi .Chia t¸ch kh¸i niÖm §Êt Níc thµnh 2 yÕu tè § vµ N ®Ó c¶m nhËn vµ suy t. biÓu tîng t×nh yªu h«n nh©n vµ lßng chung thuû ) b. giç Tæ → trêng tån trong t©m hån con ngêi) TT3. s¸ng t¹o khÐo lÐo trong viÖc c. mang tÝnh biÓu tîng ®Ó thÓ hiÖn c¶m nhËn cña m×nh vÒ §N.”. truyÒn thuyÕt ( truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ níc anh hïng). tõ cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ ®Ó lµm nªn chç ë vµ c¸i ¨n trong ®êi thêng “c¸i kÌo …ngµy ®ã”  §N thùc ra rÊt th©n thuéc. tõ nh÷ng nghÜa t×nh chung thuû cña mÑ cha trong ca dao “ cha mÑ … mÆn”. t¸c gi¶ ®· c¶m nhËn §N ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? C¸ch c¶m nhËn cña t/g cã g× kh¸c víi c¸c nhµ th¬ cïng viÕt vÒ ®Ò tµi nµy? (NK§ kh¸c víi nhiÒu t/g ®i tríc khi viÕt vÒ §N: c¸c nhµ th¬ kh¸c thêng dïng nh÷ng h×nh ¶nh k× vÜ. nghi thøc giao tiÕp.Trong phÇn ®Çu.§N cã tõ. §N võa lµ nh÷ng h×nh ¶nh cô thÓ.

v× thÕ ph¶i g¾n bã.2010 . NK§ ph¸t hiÖn ra ®îi … ho¸ nói väng phu mét ®iÒu k× diÖu : Nh÷ng c¶nh quan cña §N chÝnh lµ h×nh s«ng. ho¸ th©n ®Ó §N ko ngõng ph¸t triÓn. c¶nh. lµ m¸u thÞt. . trung vµo viÖc gi¶i thÝch céi nguån ®µn «ng ra trËn. san sÎ.§N lµ m¸u x¬ng cña m×nh.T¸c gi¶ ko hÒ miªu t¶ vÎ TT6. tõ trªn rõng ®Êt níc ta ntn? xuèng biÓn . ®Þa lÝ cña §N b»ng mét c¸i nh×n cã chiÒu s©u vµ c¶m xóc míi TT5. GV thuyÕt gi¶ng: Nh÷ng ®Ñp cña danh th¾ng mµ chØ tËp cuéc chiÕn tranh triÒn miªn. TT4 GV hái : §N ®îc c¶m nhËn . §ã lµ non” ( ca dao) sù ®ãng gãp.“Mét c©y lµm ch¼ng nªn g¾n liÒn víi t©m hån d©n téc. v« gi¸c chØ trë thÝch trang 120 thµnh nh÷ng danh th¾ng khi chøa Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 83 Töôøng . lÞch sö.“ ¤i TQ nÕu cÇn ta chÕt PhÇn II : §Êt Níc cña nh©n d©n Cho mçi ng«i nhµ ngän nói ( Ai lµm ra §N?) con s«ng” * Ph¸t hiÖn cña t¸c gi¶ vÒ §Êt N( CLV) íc : . Tõ sù lÝ gi¶i céi nguån cña c¸c danh th¾ng. tr¸i TT7.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn dïng tõng yÕu tè cña t¸c gi¶ Năm học 2009 .§N lµ sù thèng nhÊt gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. gi÷a c¸ nh©n vµ céng ®ång. GV cho HS rót ra néi dung dùng nªn §N ( T¸c gi¶ nh×n th¾ng qua 13 c©u cuèi. ngêi vî chê cña nã..B×nh diÖn ®Þa lÝ : Nh÷ng c¶nh thó tùa …” ( TH) thiªn nhiªn cña ®n ®îc c¶m nhËn . §Êt ®¸ vèn v« tri. mét ¢u C¬ .“NÕu TQ chän t«i lµm ®iÓm . t¸c gi¶ ®· nªu ®îc 7 ®Þa lÝ.…cña danh lam th¾ng c¶nh ®iÓn h×nh cña §N tõ B¾c vµo Nam. ChØ trong mét hiÖn s©u vµ míi cña t¸c gi¶ vÒ ®o¹n th¬ ng¾n.thÕ hÖ tù ý thøc vÒ bæn phËn cña chÝnh m×nh víi §N ¬ng ( tãm t¾t s¬ lîc) GV lÊy dÉn chøng .NiÒm tin trong t¬ng lai con ch¸u sÏ qua kh«ng gian vµ thêi gian ntn mang §N ®i xa ( theo nghÜa réng )  M¹ch th¬ híng vµo nh÷ng suy ngÉm ? GV nãi vÒ huyÒn tho¹i LLQ vµ vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ m×nh. v¨n ho¸.“T«i cïng x¬ng thÞt víi nh©n d©n t«i” (XD) .T tëng §N cña ND trong phÇn mÎ danh lam th¾ng c¶nh g¾n liÒn sau ®· ®a ®Õn nh÷ng ph¸t víi t©m hån d©n téc . lµ sù ho¸ th©n cña nh©n d©n → ND ®· t¹o TT5. GV cho HS ®äc c¸c chó nói . truyÒn thuyÕt Hïng V. GV hái: .

TT8. ngän löa..2010 ®ùng trong nã víi mét c¸ch c¶m.  C¶m høng chñ ®¹o §N cña ND ®îc t« ®Ëm qua ®o¹n th¬ giµu chÊt suy t.ChÝnh nh©n d©n ®· s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng ( qua cuéc sèng lao ®éng) còng võa gi÷ g×n truyÒn thèng cho §N . BiÕt quÝ c«ng cÇm vµng…→ T©m hån VN biÕt quý träng t×nh nghÜa. §inh.→ T©m hån VN quyÕt tiªu diÖt kÎ thï Ho¹t ®éng 3 * Kh¼ng ®Þnh ®Êt níc nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n : T tëng cèt lâi cña ®o¹n trÝch .B×nh diÖn v¨n ho¸ :Hä lµ nh÷ng con ngêi gi÷ g×n vµ truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸. v¨n minh. GV cho HS gi¶i thÝch 2 mÖnh ®Ò ®Ó kÕt luËn §Êt Níc nµy lµ §N cña Nh©n d©n .B×nh diÖn lÞch sö : Khi nghÜ vÒ lÞch sö cña §Êt Níc. c¸c anh hïng mµ nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng con ngêi b×nh thêng. §N víi truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Êu tranh. GV thuyÕt gi¶ng T¸c gi¶ ®· chän ra 3 c©u ca dao ®Ò cËp ®Õn 3 ph¬ng diÖn tinh thÇn cña ngêi VN: Yªu em tõ thuë trong n«I → T©m hån VN ®¾m say trong t×nh yªu. TT10.… → nh÷ng ph¸t hiÖn s©u vµ míi vµ ®éc kÕt TT9. c¸ch nghÜ hay t©m hån nh©n d©n  Nh©n d©n ®· lµm nªn §Êt Níc  hån thiªng s«ng nói. v¨n ho¸. tiÕng nãi  ko mÊt ®i céi nguån ) ®¸o cña t¸c gi¶. GV hái : t¹i sao nãi t tëng cña ®o¹n th¬ nµy lµ §Êt Níc cña nh©n d©n ? GV lÊy dÉn chøng trong bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o – NguyÔn Tr·i : Tõ TriÖu. Vèn xng nÒn v¨n hiÕn ®· l©u  chiÒu s©u lÞch sö vµ ®é dµy cña v¨n hiÕn VN GV cho HS nhËn xÐt. ®Êt níc chÝnh lµ hån thiªng cña nh©n d©n mu«n ®êi) . rót ra tiÓu  B×nh diÖn ®Þa lÝ. . LÝ. III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tinh thÇn vµ vËt chÊt cña §N ( h¹t gièng.T¸c gi¶ ®ång nhÊt 2 mÖnh ®Ò “§N cña nh©n d©n”. b×nh dÞ vµ v« danh. lµ céi Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 84 Töôøng . ®Ó : + Kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ : Nh©n d©n lµm ra lÞch sö + Kh¼ng ®Þnh chÝnh nh©n d©n hay ngêi anh hïng v« danh ®· lµm ra §Êt Níc . TrÇn…. “§N cña ca dao thÇn tho¹i” . BiÕt trång tre. Tæng kÕt §©y lµ mét bµi th¬ vèn cã ®Ò tµi quen thuéc : §Êt níc . lÞch sö. nhµ th¬ ko ®iÓm l¹i c¸c triÒu ®¹i.

nhất là phép lặp từ ngữ. mùa thu hiện tại): không buồn mà vui. trong SGK trang 123 V× thÕ chóng ta ph¶i gãp tay lµm nªn §N mu«n ®êi . tâm trạng của người ra đi: cái tôi trữ tình chuyển thành cái ta. nỗi niềm. đồng thời cũng là một trong số ko nhiều những bài thơ xuất sắc nhất viết về đề tài ĐN của nền thơ hiện đại VN. Ghi nhí HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM : ĐẤT NƯỚC Nguyễn Đình Thi 1. sôi nổi. rộn rã. . tiêu biểu nhất cho sự nghiệp thơ ca của NĐT.Đây là bài thơ được hình thành trên 3 mảng khác nhau → dù lắp ghép nhưng ko rời rạc mà rất liền mạch nhờ vào sự thống nhất của nd tư tưởng và cảm xúc.Đây là một tác phẩm lớn. . tràn ngập niềm vui trước khung cảnh mùa thu ở chiến khu VB. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng . lặp kết cấu cú pháp + Từ ngữ giàu sắc thái biểu cảm + chi tiết. nhịp điệu. cách gieo vần. những câu thơ dài ngắn khác nhau + giàu chất chính luận ( ở những khổ cuối) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 85 Töôøng . IV. khoẻ khoắn và tươi sáng + Sự chuyển biến trong nhận thức. vất vả. → cảnh thu.Nội dung cơ bản : + Mùa thu thứ nhất : Mùa thu Hà Nội ( hoài niệm về mùa thu xưa của Hà Nội): đẹp một cách hiu hắt. + Hình ảnh đất nước đau thương. Từ tâm trạng phảng phất nỗi buồn → tâm trạng hào hứng. Tác giả ( SGK) 2. tình thu + Mùa thu thứ hai : Mùa thu Việt Bắc ( mùa thu nay.Về nghệ thuật: + biện pháp tu từ. Tác phẩm . lµ cña mçi ngêi vµ bµi häc vµ ®äc phÇn ghi nhí cña mäi ngêi . vắng lặng. phảng phất buồn + Hình ảnh người ra đi tham gia kháng chiến : ý chí quyết tâm nhưng chất chứa tâm trạng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . giọng điệu.2010 GV híng dÉn HS tæng kÕt nguån d©n téc. §N lµ cña nh©n d©n . âm hưởng.

SGV + Máy chiếu (Nếu có) II. D. nhóm.2010  Đây là bài thơ hay nhất của đời thơ NĐT. Phương tiện thực hiện và cách thức tiến hành : I. sâu lắng. qua giọng thơ trữ tình chính trị. về truyền thống dân tộc và cũng là tiếng nói đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ cống hiến cho đn. Tiến trình tổ chức dạy. điệp âm. Ông là nhà thơ của đất nước trong đau thương. bước đầu biết sử dụng chúng khi cần thiết B.Đất nước – NĐT :Đất nước là một bài thơ kháng chiến có giá trị lâu bền.học : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 86 Töôøng . gợi ý dưới đây. chốt lại những kiến thức là kĩ năng cơ bản theo hướng dẫn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . • Sau mỗi bài tập. vất vả.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Đóng góp riêng của bài thơ: hình thức biểu đạt giàu chất suy tư. + Thảo luận ở tổ. tổ. C.luyện tập . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Đất nước soi bóng vào tâm hồn ông.Về nhà học bài . + Thi giải bài tập giữa các nhóm.Biết phân tích các phép tu từ trong văn bản. nhọc nhằn. Củng cố . sau đó GV yêu cầu trình bày trước lớp.Phương tiện + Sử dụng SGK.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ ngữ âm (tạo hình điệu.Mục tiêu bài dạy : Giúp HS . gian nan. âm hưởng. bộc lộ rõ nhất vẻ đẹp trong đau khổ. . . điệp nhanh): đặc điểm và tác dụng của chúng.Xem bài TV : Thực hành một số phép tu từ ngữ âm RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 31 – TV : 30/10/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM A. thiết tha. sau đó cử đại diện trình bày trước lớp. Bài thơ tiêu biểu cho cái nhìn nghệ thuật của ông về đất nước. GV tổng kết. là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Cách thức tiến hành + Cá nhân HS làm bài tập. điệp vần.Đất Nước – NKĐ : Bài thơ thể hiện lòng tự hào về đn. V.

với lời khẳng định quyền độc lập của dân tộc. thiêng liêng của lời kêu gọi cứu Phân tích tác dụng của âm thanh. dân tộc đó phải được…) và điệp cú pháp (hai vế đâu dài có kết cấu cú pháp giống nhau. sự ngắt nhịp và đối xứng).Ổn định tổ chức.Phép điệp phối hợp (lặp) từ ngữ mà cả lặp kết cấu ngữ pháp và hợp với phép lặp từ ngữ và nhịp điệu. với kết cấu ngữ pháp đều là C-V-P (phụ ngữ). mạnh mẽ => phù hợp với sự với các phép lặp cú pháp. Tìm hiểu bài Hoạt động Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hướng dẫn I. kết cấu cú pháp cũng giống nhau. Để tạo nền sắc thái hùng hồn. => nhịp: 3/2. . cũng giữa các tiếng: súng (Ai có súng dùng súng). Do => âm tiết mở  Chú ý đến: . II. đoạn văn đã có sự phối hợp của nhiều yếu tố sau đây : . âm tiết kết thúc mỗi nhịp. đanh thép + Hai vế đầu: có vai trò như các luận cứ.Câu tiếp theo kết thúc bằng âm tiết mang thanh trắc (lập) => . . cho một lời tuyên ngôn + Vế sau và câu cuối: như các kết luận. nhịp điệu dồn dập.Sự thay đổi thanh bằng. câu 2. vế sau và câu cuối ngắn. lặp từ ngữ) nhằm tạo ra âm .Câu văn xuôi nhưng có vần (phối hợp với nhịp) ở một số vị trí.Sự phối hợp nhịp ngắn và âm tiết đóng => có âm hưởng mạnh mẽ. (chú ý vần.Giới thiệu bài mới.Về mặt lập luận : hưởng hùng hồn. kết cấu cú pháp) trong việc tạo nên sắc thái hùng hồn. nhịp điệu (có sự phối nước.Phối hợp với nhịp điệu và âm thanh.Kiểm tra bài cũ. do).3/2. câu 3) Với những nhịp dàn trải (vế cuối câu 1. sự phối hợp âm thanh (cùng . VD: Ai có súng dùng súng/Ai có gươm dùng gươm. (nay.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . thứ hai và thứ ba của câu => kết thúc bằng các âm tiết mang thanh bằng.Vế thứ nhất. . hiện cuộc đấu tranh trường kì của dân tộc. câu 4) => tạo nên âm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 87 Töôøng . nay. IV. trong ví dụ sau: . VD: + Câu đầu có vần giữa tiếng: bà và tiếng: già. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu giải bài tập: Tạo nhịp điệu Bài tập 1: và âm hưởng cho câu . dứt khoát. khẳng định. . mà còn có cả sự đối cứu nước (trích) sau đây xứng về nhịp điệu và kết cấu ngữ pháp. Bài tập 2: TT2: Bài tập 2. đoạn văn có dùng phép thanh trắc cuối mỗi nhịp. + Câu thứ hai điệp vần. .Sự phối hợp giữa những nhịp ngắn (đầu câu 1. nhịp điệu dàn trải => phù hợp với các biểu TT1: Nhận xét về nhịp điệu. thiêng liêng của lời kêu gọi VD: Nhịp ở câu đầu lặp lại là 4/2/4/2 + Không phải chỉ có sự đối xứng về từ ngữ. Những cảm nhận về ĐN và tư tưởng ĐN của ND của NKĐ trong đoạn trích Đất Nước trích trường ca Mặt đường khát vọng? III.Vế sau ngắn.2010 I.Hai vế đầu bài. thích hợp nhịp dài. hùng hồn về quyền ĐLTD của dân tộc.Tính chất mở hay đóng của điệp từ ngữ (một dân tộc đã gan góc.

2010 hưởng khi khoan thai).Trong đoạn thơ. TT2: Bài tập 2: Bài tập 2: Trong đoạn thơ sau. Đoạn thơ trên đã gợi ra được khung cảnh hiểm trở Bài tập 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao. sếu giang đang bay về phương nam để tránh rét).lúc lóe lên. câu được ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ (không dùng từ: là) => tạo nên âm hưởng mạnh mẽ. điệp vần. Bài tập 1: a) Sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu (L) trong các tiếng : “Lửa lựu lập lòe” miêu tả được trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu (đỏ như lửa và lấp ló trên những cành như những đốm lửa lúc ẩn lúc hiện. điệp thanh. vần nào . TT3: Bài tập 3 Nhịp điều và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định. phù hợp với tác dụng biểu hiện sắc thái ý cảm xúc chung: mùa đông đang còn tiếp diễn. .Câu văn thứ 3. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm các bài tập: Điệp âm.Hai câu văn cuối. Nhịp ngắn trước nhịp dài sau tạo nên âm hưởng du dương của lời ngợi ca. Bài tập 3: Về từ ngữ. loang ra và choán lấy khắp bề mặt không gian trên mặt ao.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Khi dồn dập mạnh mẽ. vất vả của cuộc hành quân là nhờ có sự đóng góp Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 88 Töôøng . tiếp diễn kéo dài. dứt khoát của một lời tuyên dương công trạng.Sự ngắt nhịp (dấu phẩy ở ba câu đầu) khi cần liệt kê. được lặp lại nhiều nhất là vần: Ăng (7 tiếng) được lặp lại nhiều nhất? Nêu => tạo nên âm hưởng rộng mở. đoạn văn có đặc điểm là dùng phép nhân hóa đồng thời dùng nhiều động từ. . thích hợp với một lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng. II. hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. lúc lại ẩn trong tán lá). điệp thanh.Với nhiều dấu nghĩa của phép điệp vần đó. khẳng định ý chí kiên cường và chiến công của tre. ngợi ca sức mạnh ý chí kiên cường của cây tre. điệp vần. ngắt nhịp liên tiếp như lời kể về từng chiến công của tre. Những biện pháp đó phối hợp với các yếu tố ngữ âm sau: . TT1: Bài tập 1 Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong các câu sau: b) Ở đây cũng có sự phối hợp của các phụ âm đầu L (4 lần) trong một câu thơ => diễn tả được trạng thái của ánh trăng phản chiếu trên mặt nước ao: Ánh trăng như phát tán rộng hơn. vậy mà đã có những lời mời gọi của mùa xuân. Điệp âm. hiệu đặc trưng (lá bàng đang đỏ.

Sự phối hợp các thanh trắc thoáng đãng. điệp thanh: + Âm. • Phép lặp cú pháp ở câu 1 và câu 3.Chuẩn bị bài làm số 3: Nghị luận văn học ( làm ở lớp) RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 11 : 32. Ngàn thước lên cao/Ngàn thước xuống phép nhân hóa. Dốc lên khúc khuỷu/Dốc thăm thẳm phép đối. D. • Phép lặp từ ngữ: dốc. vần và thanh điệu là các bộ phận của âm tiết được lặp lại một cách chú ý và phối hợp với nhau để phục vụ cho việc biểu đạt nội dung và thường được sử dung trong thơ.chuẩn bị bài mới . rộng lớn trải ra trước mắt khi đã vượt qua và bằng ở 3 dòng thơ đầu và con đường gian lao vất vả. Củng cố . góp của nhiều yếu tố (có cả trong đó câu thơ đầu thiên về thanh trắc.Dùng các từ láy gợi hình: khúc khuỷu.Nhịp điệu của dòng thơ.Tạo nhip điệu và âm hưởng cho câu + Nhịp điệu và âm hưởng được tạo ra do nhiều yếu tố (sự ngắt nhịp. . heo hút . điệp vần.Về nhà xem lại bài .Phép lặp cú pháp. những yếu tố không thuộc • Câu thơ 4: lại toàn vần bằng → tất cả dều gợi tả một ngữ âm).2010 của vùng rừng núi và sự của nhiều yếu tố: gian lao vất vả của cuộc . hành quân là nhờ có sự đóng .Nhịp điệu 4-3 ở ba câu thơ đấu. . 33 . (điệp thanh ở dòng cuối). không gian hiểm trở và mang sắc thái hùng tráng mạnh Hãy phân tích: mẽ. ngàn thước . sư phối hợp âm thanh. thăm thẳm. • Câu cuối khổ thơ toàn vần bằng gợi tả một không khí .Các yếu tố từ ngữ: từ láy. sự phối hợp ngữ âm của từ ngữ…).Sự phối hợp các thanh trắc và thanh bằng ở 3 câu thơ đầu. cách dùng toàn thanh bằng . • Dùng phép đối từ ngữ: . V. Hướng dẫn học sinh tự học . • Phép nhân hóa: súng ngửi trời. cần cảm nhận và phân tích sự phối hợp của các yếu tố và luôn nhằm vào mục đích cho nội dung biểu đạt.Làm văn : 5/11/2008 : BÀI VIẾT SỐ 3 ( NLVH) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 89 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Điệp âm. phép lặp từ ngữ.

SGK. Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp chứng minh hoạ. đối chiếu một cách có cơ sở. đề tài.. C. chết chóc.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Bài làm phải đáp ứng các nội dung sau: * Yêu cầu chung : . hình tượng trung tâm. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc GV ra đề cho HS của Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn Đề 2 phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn Câu 1. bi tráng của hình tượng người lính trong Câu 2.Kiểm tra bài cũ III. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 90 Töôøng . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Đề 1 Hoạt động1 Câu 1.…) (1đ) tài. Bài làm phải đáp ứng các nội đời. song bi thương chứ không bi luỵ) (2đ) từ ngữ → d/c. .PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . gian khổ. SGV. lập dàn ý và các thao tác lập luận trong bài NLVH như thao tác phân tích. củng cố kĩ năng tìm hiểu đề. B.Rèn luyện. cách sử dụng hình ảnh . * Câu 2. tương đồng hoặc khác biệt của một số tác phẩm đã được tìm hiểu. Tài liệu tham khảo . hình tượng thiên nhiên và con người Sông Mã gầm lên khúc độc hành Việt Bắc trong đoạn thơ sau : ( Tây Tiến – Quang Dũng) Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung I.Những biểu hiện cụ thể :Vẻ đẹp bi bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls tráng của người lính TT ( vẻ đẹp hào dân tộc → d/c hùng.2010 A.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: . …Vẻ đẹp của người lính + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệt không tách rời với hiện thực chiến tranh huật của bài thơ: thơ lục bát. cảm hứng chủ đạo của .Ổn đinh lớp II.Yêu cầu chung ( Việt Bắc . đoạn thơ. ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình bài thơ TT – QD và lấy dẫn chứng minh tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ hoạ ( 3đ) Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Câu 2.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Tố Hữu) *Câu 1.Giới thiệu bài mới IV.Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề cảnh ra đời. bình luận văn học.…) dung sau: . .Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ ( hoàn cảnh ra Câu 1.Vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn nghị luận đã học để viết được bài NLVH bàn về một bài thơ. đối đáp…). lẫm liệt.HỌC I. đề tài. giọng điệu trữ tình ác liệt.Giúp hs nâng cao năng lực tư duy tổng hơp. so sánh. có hệ thống để làm rõ đặc điểm bản chất. hi sinh → ( lời bày tỏ. (7đ) Cảm nhận của anh (chị) về ………………………….

Đò Lèn Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 12 : 34.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế.Về kiến thức : Bài viết phải làm rõ chân dung người lính Tây Tiến: + Về ngoại hình + Về tâm hồn + Về ý chí  Vẻ đẹp lãng mạn và chất bi tráng của hình ảnh người lính Tây Tiến. ý 2 (2đ) . . hợp lí. II.Điểm 1-2 : Diễn đạt kém. Diễn đạt mắc nhiều lỗi . Bố cục cân đối. Diễn đạt mắc nhiều lỗi .2010 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . lưu loát. Khả năng làm bài còn nhiều hạn chế.Câu 1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn * Câu 2.Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng. hợp lí. nắm kĩ năng làm bài. Biểu điểm Câu 1 ( 2đ) Mỗi ý 1 điểm Câu 2 ( 8 đ) -Điểm 7-8 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên ( tuỳ theo bài viết cụ thể) . Trình bày gãy gọn. V. Củng cố .Điểm 0 : Không làm bài hoặc có sai phạm nghiêm trọng về nội dung tư tưởng.luyện tập D. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…). .Câu 2 : 7đ -Điểm 7 : Bài làm đáp ứng được các yêu cầu trên.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. Bố cục cân đối. . Bài viết không đi vào trọng tâm. Hoạt động 2 GV hướng dẫn cách thức làm bài cho HS và giải đáp thắc mắc ( nếu có) Hoạt động 3 GV thu bài và dặn dò học sinh Năm học 2009 . song khả năng khai thác còn hạn chế.Về kiến thức : Yêu cầu bài viết phải làm rõ vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc * Biểu điểm : . Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. mắc trên 10 lỗi .Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. lập dàn ý. song khả năng khai thác còn hạn chế.Về kĩ năng : Nắm vững kĩ năng làm bài ( tìm hiểu đề. vận dụng các thao tác lập luận trong bài NLVH…). Song còn mắc một vài lỗi nhỏ. mắc trên 10 lỗi . . ý 1 (1đ). 35 . lập dàn ý.Đọc văn : 9/11/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 91 Töôøng .Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề. Trình bày gãy gọn. Tiếng hát con tàu. .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Đọc thêm: Dọn về làng. . nắm kĩ năng làm bài.Điểm 5-6 : Đáp ứng được yêu cầu của đề.Điểm 3-4 : Nắm được yêu cầu đề. lưu loát. Bài viết không đi vào trọng tâm.

C. Đọc .Thao tác 1: HS đọc bài thơ.SGK.hiểu: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 92 Töôøng . đậm chất dân tộc. . . .hiểu: . Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới (mùa đông.2010 DỌN VỀ LÀNG (Nông Quốc Chấn) TIẾNG HÁT CON TÀU (Chế Lan Viên) ĐÒ LÈN (Nguyễn Duy) A. Tìm hiểu bài Bài 1 : DỌN VỀ LÀNG ( Nông Quốc Chấn ) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Kiểm tra bài cũ Cảm nhận và lí giải về ĐN của NKĐ được thể hiện ở những phương diện cụ thể nào ?Tư tưởng chủ đạo trong đoạn trích? III.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. 1950).MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : .HỌC I. Tài liệu tham khảo .Bài Tiếng hát con tàu : + Nắm được những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng + Qua bài thơ → phong cách thơ của tác giả. tóm tắt những ý chính → cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Bài Đò Lèn: + Nắm được nét đặc sắc trong bài thơ + Tình cảm của tác giả đối với quê hương B. + Nghệ thuật đặc sắc với nhiều hình ảnh tự nhiên. SGV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn ĐỌC THÊM : Năm học 2009 .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) .Giới thiệu bài mới IV. Tác giả (SGK) 2. Nội dung cần đạt Tìm hiểu chung : I.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . . II. 1.Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? *Hoạt động 2: Đọc .Bài Dọn về làng : + Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ : tình yêu tha thiết đối với quê hương của một người con vùng cao trong những năm kháng chiến chống Pháp nhiều đau thương mà anh dũng.Ổn đinh lớp II.

Thao tác 5: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể) GV nhận xét. Tác giả ( SGK) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 93 Töôøng .2010 1.Phần 3 ( còn lại): Trở lại với niềm vui ngày quê hương giải phóng. hình ảnh nào? Ý nghĩa của những hình ảnh đó? +Niềm vui ngày quê hương giải phóng được thể hiện qua phần đầu và phần cuối của bài thơ như thế nào ? Sự phát triển của cảm xúc ấy ở đoạn thơ cuối ? . 2. HÁT CON TÀU ( Chế Lan Viên) Nội dung cần đạt I.Bắc . *Hoạt động 3: Tổng kết. .Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ. Kết luận: “Dọn về làng” là bài thơ in đậm dấu ấn dân tộc miền núi. . bổ sung. Đặc sắc nghệ thuật: .Lạng dưới ách giặc Pháp: . Tìm hiểu chung : 1. . gieo rắc tội ác lên quê hương: + Chạy giặc chốn rừng sâu ( hình ảnh người mẹ.Thao tác 6: HS thảo luận về nghệ thuật của bài thơ: + Giọng điệu ? + Ngôn ngữ và hình ảnh? .Lòng căm giận kẻ thù. người bà) + Cái chết của người cha  nỗi đau thương của một gia đình  gợi lên nỗi niềm xót xa gan ruột nhất.Thao tác 7: HS trình bày (dẫn chứng cụ thể ) GV nhận xét.Niềm lạc quan.Lạng và tội ác của thực dân Pháp. Nội dung cơ bản: a. . Tình cảnh của nhân dân Cao . thể hiện tình yêu thiết tha của nhà thơ đối với gia đình. con người trở lại cuộc sống thanh bình  rộn rã tiếng cười vui. . . hình ảnh thơ giản dị. III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . 3. nhiều dự định cho ngày mai.Phần 2 ( câu 7 đến câu 37): Dòng hồi tưởng của người con về cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao. bổ sung. Năm học 2009 . với quê hương.Cuộc sống gian khổ do giặc Pháp tàn phá.Thao tác 4: HS thảo luận về nội dung ( hệ thống cảm xúc) của bài thơ : + Cuộc sống gian khổ của nhân dân Cao-Bắc. b. Bài 2 : TIẾNG Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.Đan xen tự sự và trữ tình lời tâm tình tha thiết của người con với mẹ.Thiên nhiên. đậm đà bản sắc dân tộc miền núi.Bắc .Ngôn ngữ. Bố cục: 3 phần: .Phần 1( 6 câu đầu): Niềm vui ngày quê hương được giải phóng. Cảm xúc mừng vui ngày quê hương được giải phóng: . quyết tâm chiến đấu giải phóng hoàn toàn quê hương.Lạng và tội ác của giặc Pháp đã được diễn tả qua những từ ngữ.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ. . . quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp đau thương mà anh dũng.

.Thao tác 2: HS chia bố cục bài thơ.Thao tác 2: Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ? Năm học 2009 . +Biểu tượng của c/sống rộng lớn của nhân dân và đất nước.2. 3. tâm hồn của nhà thơ 3. một nơi ân tình. của cảm hứng sáng tạo thơ ca.hiểu 3.3 Lời đề từ .2010 2.Ý nghĩa nhan đề : Tiếng hát con tàu Nhan đề ko mang ý nghĩa tả thực mà có ý nghĩa tượng trưng + Tiếng hát biểu tượng cho giai điệu tâm hồn. Tác phẩm : a.Tình cảm. HS tìm hiểu lời đề từ TT7.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả ( về nhà) .…. Hoàn cảnh sáng tác . vượt ra khỏi cuộc sống chật hẹp để đến với c/sống rộng lớn.hiểu: . ân nghĩa. GV cho HS trình bày nd phần này → GV nhận xét. Đọc . b. hồi tưởng lại những kỉ niệm sâu nặng đầy tình nghĩa với nhân dân trong kháng chiến *Hoạt động 2: Đọc . +Xứ thiêng liêng:nơi thấm mấu và nước mắt của nhân dân chôn vùi bao xác quân thù. 3.TB.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . những tình cảm thiết tha của nhà thơ. một vùng đất xa xôi của TQ. nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. hăm hở làm cuộc hành trình đến với TB. cũng là sự tìm về nơi ngọn nguồn của hồn thơ. khát vọng được ra đi (Tâm hồn hoá thân thành con tàu. con tàu .5 Chín khổ giữa: Niềm hạnh phúc và khát vọng về với nhân dân. là cội nguồn của nghệ thuật. Tìm hiểu 2 khổ đầu TT8. Những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng .TT 1: HS đọc bài thơ. . + Con tàu : → THCT : tiếng hát của tâm hồn.Vào những năm 1958 – 1960 có phong trào vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc → bài thơ lấy cảm hứng trực tiếp từ sự kiện kinh tế xã hội nói trên .1.Thao tác 3: HS nêu cảm nhận chung về bài thơ.Đó còn là nguyên cớ để nhà thơ thể hiện khát vọng về với nhân dân.Tây Bắc: một địa danh. Hai khổ thơ đầu: Sự trăn trở giục giã lên đường→Tác giả khao khát đến với Tây bắc vì Tây Bắc là nơi đem lại ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật . trong đó có thơ ca) III. .Con tàu : là hiện thân của phương tiện.Gợi ý về những nội dung cơ bản : 3. TT5: HS giải thích ý nghĩa nhan đề của bài thơ TT6.4. Bố cục : 3 phần II. của hồn thơ và sáng tạo thơ ca. TT4: GV cho HS tìm những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng → phân tích. con đường đi đến chân lí. là biểu tượng cho tâm hồn nhà thơ đang khao khát lên đường. đến với c/s rộng lớn. bổ sung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 94 Töôøng .

. BÀI 3 : ĐÒ LÈN Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. hỏi đáp→cuốn hút người đọc -Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng III. Nghệ thuật của bài thơ : . Triết lí được rút ra từ tình cảm. tin tưởng và say mê 4. . đa dạng ( con tàu. Tác giả (SGK) 2. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 95 Töôøng . vẫn tự nhiên. tình cảm của người ra đi . .6.Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh mới. Tìm hiểu bốn khổ cuối *Hoạt động 3: Tổng kết. áo nâu. Tổng kết Bài thơ “tiếng hát con tàu” nằm trong truyền thống ca ngợi quê hương đất nước sâu sắc ân tình.. Tiểu dẫn: 1.) -Phép tu từ ẩn dụ.tác giả đã khái quát lên một chân lí sâu sắc ( chân lí được rút ra từ sự trải nghiệm của chính mình) Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Câu thơ mang tính suy tưởng triết lí.Thao tác 2: GV giải thích ( Nguyễn Duy) Nội dung cần đạt I.Day dứt bởi khát khao được ra đi.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. Bốn khổ cuối: Khúc hát lên đường sôi nổi. Nhan đề và hoàn cảnh sáng tác: .Từ những tình cảm cao quý ấy..Sự gắn bó yêu thương đối với một vùng đất →tạo nên những tình cảm quê hương: Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương → Từ cảm xúc của nỗi nhớ đã nâng lên những suy ngẫm triết lí. đa dạng và linh hoạt . . Đây là một bài thơ hay và rất tiêu biểu của Chế Lan Viên trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội TT9.Tác giả mang ơn sâu nặng của nhân dân. -Giọng thơ mang tính đối thoại. của cuộc k/ chiến.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . được trở về với cội nguồn của tâm hồn mình.Nhan đề: Đò Lèn → địa danh ( Thanh Hoá ) ở quê ngoại của ND → nơi chất chứa nhiều kỉ niệm trong dòng hồi ức của nhà thơ.Tâm hồn :-tấm lòng. nỗi nhớ. Đó là thành công của đoạn thơ này 3. . so sánh được sử dụng phổ biến. cảm xúc chân thành ( triết lí mà vẫn ko khô khan. dung dị).sâu sắc.2010 . vầng trăng.Tây Bắc.

2010 .3 khổ giữa :Kí ức về người bà Người bà cơ cực. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 96 Töôøng . ăn năn + Hiện thực chiến tranh “Tôi đi lính…lâu…” → con bà tảo tần cùng bếp lửa sưởi người bị cuốn theo dòng chảy lịch sử ấm tuổi thơ của Bằng Việt: + Hình ảnh người bà là một ám ảnh. chút cay đắng.. giọng điệu ? đi “thập thững”.Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ ( rút trong tập Ánh Trăng ). Nội dung cơ bản: . xa lạ với cái nhìn thi vị lý tưởng hoá. Nếu so với mạch cảm hứng của thơ ca chống Mỹ nhận xét. day dứt về thân phận con người. một xa xót.Thao tác 1: HS đọc bài thơ .Thao tác 5: HS trình bày . . lâu.Giọng thơ nhỏ nhẹ nhưng buồn thấm thía và xen lẫn GV nhận xét. có *Hoạt động 3: Tổng kết nhân vật. được viết năm 1983. . *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . có cốt truyện. tinh nghịch. day dứt. Đọc . .…) 2.. “rủ nhau từ ngữ. “tôi đâu biết”. vất vả ( vì nghèo đói. NĐBTCTTH.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Một bếp lửa ấp iu nồng đượm → Sự kết nối giữa hồi ức riêng tư với lịch sử dân tộc. khi hoàn cảnh ls thay đổi → quan niệm về văn nhắc đến trong bài thơ ntn? chương thay đổi . “nhà…bay mất”. “bay tuốt”. chiêm nghiệm. III. khước từ sự thi vị hoá dĩ vãng → cách nhìn mới về quá khứ. Câu chuyện như dòng suy tư của nhà thơ về quá khứ với tuổi thơ trong sáng và người bà kính yêu. “bán trứng”.hiểu: 1. Đặc sắc nghệ thuật: . có không gian và thời gian. bổ sung. BKC.Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) + Kí ức thời tuổi nhỏ của nhà thơ hiện lên như thế nào ? nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình trong quá khứ? + Hình ảnh người bà hiện về trong kí ức nhà thơ như thế nào? Tình cảm của tác giả đối với bà? +So sánh với hình ảnh người Năm học 2009 . Văn học chuyển từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư thế sự. hình ảnh. “năm đói”.Khổ cuối : Nỗi xót xa. Bài thơ gợi nhắc về quê nhà và cảm xúc ngậm ngùi. khủng khiếp “mò cua xúc tép”. trộm nhãn…) → cái nhìn thẳng thắn về quá khứ.2 khổ đầu : Kí ức về tuổi thơ: hồn nhiên. một niềm vui. đức hi sinh âm thầm → Đó là người bà của đời thường. II. Từ việc phản ánh số phận cộng đồng nay chú ý tập trung đào sâu về thân phận con Thao tác 3: HS trình bàyGV người . trong dịp nhà thơ trở về quê hương Thanh Hoá. . Cháu thương bà biết mấy nắng mưa * Lưu ý : Bài thơ được viết sau khi đất nước đã im tiếng + Hiện thực chiến tranh được súng. hiếu động ( câu cá. chiến tranh → hiện thực dữ dội. một ăn năn…khi tác giả trở về thì bà đã mất → Một bếp lửa chờn vờn sương sớm nỗi buồn sâu. ) nhưng giàu tình yêu thương.Giàu tính suy tưởng. đâu hết”. bắt chim sẻ.Ngôn ngữ thơ giản dị. trong sáng nhưng giàu sức đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: biểu cảm “bay mất”.Tổng kết: Bài thơ như một câu chuyện kể. thì bài thơ này có giá trị khơi nguồn cho thân phận con người ( cùng với các tác phẩm văn xuôi NBCT.Thao tác 4: HS thảo luận về . Cỏ lau. bổ sung.

luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại nội dung cơ bản của các bài ĐT Năm học 2009 . B.Về nhà học bài . “mà”) * Tác dụng: Tạo cho lời tuyên ngôn có âm hưởng đnah thép.Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản và biết sử dụng chúng khi cần thiết.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . TT2.Kiểm tra bài cũ III. Tài liệu tham khảo . C. đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc CMT8 là đánh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 97 Töôøng .Dân ta … cầu của đề * Phân tích : .GV cho HS xem bài tập trước ở nhà . .Tiết sau học Tiếng Việt : Thực hành một số phép tu từ cú pháp Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới RÚT KINH NGHIỆM : 12 : 36. SGV. hùng hồn.Câu : Dân ta …→ C.→ P ( thành phần phụ tình thái) – C (chủ ngữ) – V1 – V2 ( 2 VN) .SGK.câu Sự thật là….CHUẨN BỊ BÀI MỚI . Tiếng Việt : 10/11/2008 : THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP A.Sự thật là… BT1→ GV nhấn mạnh yêu . phép chêm xen): đặc điểm và tác dụng của chúng. GV gọi hs lên bảng trình bày → sửa chữa chung . GV gọi HS đọc đề . Câu có hiện tượng lặp cú pháp ( kết cấu ngữ pháp) : TT1. Củng cố .Ổn đinh lớp II. GV gọi 3 HS lên bảng . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . PHÉP LẶP CÚ PHÁP BT1 a.HỌC I. .MỤC TIÊU BÀI DẠY .Giới thiệu bài mới IV.Củng cố và nâng cao nhận thức về một số phép tu từ cú pháp ( phép lặp cú pháp. Phép lặp cú pháp Yêu cầu cần đạt I. phép liệt kê.V ( + phụ ngữ chỉ đối tượng) – TN làm BT ( TN chỉ mục đích “để”. Lên lớp. D.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . thích hợp với việc khẳng định nền độc lập của VN. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 Làm bài tập phần I.2010 Quả là một bài thơ có sức ám ảnh lớn.

Hai câu thơ đầu . mỗi vế đều có 6 tiếng theo kết cấu ngữ pháp giống nhau ở mô hình Chủ ngữ (danh từ) Vế 1 Vế 2 Cụ già Chú bé Vị ngữ (động từ) ăn Trèo Thành tố phụ của VN ( danh từ tính từ) củ ấu non Cây đại lớn Trong đó. đối . tự hào. sảng khoái của chủ thể trữ tình .Ở thơ ĐL phép lặp cú pháp cũng đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: Kết cấu ngữ pháp giống nhau. mua → từ đơn.…) BT3. nhận xét. Hơn nữa. BT1→ GV nhấn mạnh yêu a. về kết cấu ngữ pháp của từng vế.Ba câu thơ sau * Tác dụng : khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của chúng ta và bộc lộ cảm xúc sung sướng. phép lặp còn phối hợp với phép đối (đối ứng từng tiếng trong 2 vế về từ loại. lặp kết cấu ngữ pháp của kiểu câu cảm thán * Tác dụng : biểu hiện nỗi nhớ da diết của người ra đi đối với những cảnh sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên ở VB. ko cố định về số tiếng)  Giống :đều thể hiện hiện tượng lặp kết cấu cú pháp Khác : ở BT2. bổ sung c. trái nghĩa làm BT ( câu a. trong mỗi vế còn dùng từ đồng nghĩa. d) tương ứng).Ở văn biền ngẫu. rạng → từ đơn. các tiếng đối nhau về từ loại và nghĩa ( đb là giữa 2 câu thực và 2 câu luận của bài thất ngôn bát cú) d. TT5.b. Điều đó thường tồn tại trong một cặp câu ( câu trong văn biền ngẫu có thể dài. GV gọi 4 HS lên bảng về nghĩa. trái nghĩa với già. “ấu” vừa chỉ loài cây. sau đó GV cùng nghĩa với bé. động từ. tính từ). HS tự làm Hoạt động 2 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 98 Töôøng .2010 TT3. HS sửa chữa. phép lặp cú pháp cũng thường kết hợp với phép đối. sau đó GV cùng b. bổ sung . TT4. GV cho HS dưới lớp đổ chế độ thực dân và chế độ pk. hiện tượng lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao → như đã phân tích ( số tiếng. số lượng tiếng bằng nhau.c. vừa có nghĩa là non ( “non” đồng nghĩa với “ấu”). Ở câu đối : phép lặp cú pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng ở 2 câu bằng nhau. Ở mỗi câu TN. vừa có nghĩa là lớn ( “lớn” đồng nghĩa với “đại”) và trái nhận xét. b. về loại từ ( bán. Lặp từ ngữ “Nhớ sao”. GV cho HS dưới lớp cây. GV gọi HS đọc đề BT2. hai vế lặp cú pháp nhờ phép đối chặt chẽ cầu của đề về số lượng tiếng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . “đại” vừa chỉ loài TT6. Đoạn thơ dùng phép lặp cú pháp ở: HS sửa chữa. đen. Cụ thể. c.

CHUẨN BỊ BÀI MỚI . câu b. GV hướng dẫn.Soạn bài : Sóng ( Xuân Quỳnh) RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 99 Töôøng . * Lưu ý : sau mỗi phần bài tập. phép liệt kê và phép chêm xen. D. c. sau Phép chêm xen bộ phận được chú thích. sau đó GV cùng sự nhìn nhận. GV cho HS dưới lớp hành [ + những luật pháp dã man] . đậm trong các câu đều ở vị trí giữa câu hoặc cuối câu. III. GV cho điểm học sinh ( các hs lên bảng giải BT) .Về nhà làm BT .Dấu câu tách biệt : dấu phẩy. hiện tượng mà các thành phâầnkhác biểu hiện).b. bổ sung Cũng cùng mục đích ấy là cách tách dòng liên tiếp. đánh giá của người nói. phép liệt kê đã phối hợp với phép lặp cú pháp. bổ sung việc.b) nhau : C – V [ + phụ ngữ chỉ đối tượng] : VD : Chúng – thi TT4. người viết đối với sự HS sửa chữa. PHÉP LIỆT KÊ liệt kê a. Chúng xen vào trong câu để ghi chú TT1. Củng cố . dồn dập. khi đọc các bộ phận này cầu của đề đều được tách ra bằng ngữ điệu . câu c.Vị trí và vai trò ngữ pháp trong câu : Tất cả các bộ phận in Làm bài tập phần III. Phép II. GV cho HS dưới lớp quan trọng trong bình diện nghĩa tình thái của câu ( thể hiện nhận xét. HS về nhà làm cho HS tự làm BT2 ở nhà. sau đó GV cùng để vạch tội ác của TDP.d) xúc của người viết.2010 Làm bài tập phần II. Những phần chêm xen đó có vai trò TT3. Trong đoạn trích bài HTS. TT4. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . câu b→ GV nhấn mạnh Kết cấu hoàn cảnh thì giải pháp yêu cầu của đề VD: không có mặc thì ta cho áo không có ăn thì ta cho cơm TT2. GV cho HS thảo luận theo Phép liệt kê phối hợp với phép lặp cú pháp → có tác dụng bàn nhấn mạnh và khẳng định sự đối đãi chu đáo đầy tình nghĩa của TQT đối với tướng sĩ trong hoàn cảnh khó khăn. …………… thì …….Tác dụng : Ghi chú hoặc giải thích cho từ ngữ đi trước. phối hợp với phép liệt kê nhận xét. câu d của . gợi ý BT2. cảm làm BT ( câu a. V. GV gọi 2 HS lên bảng b. Chú ý : khi nói. TT3. PHÉP CHÊM XEN BT1. chỉ mặt vạch tên kủ thù dân tộc. Hoạt động 3 . dấu ngoặc đơn ( hoặc còn có BT1→ GV nhấn mạnh yêu dấu gạch ngang) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . GV gọi HS đọc đề câu cùng một kết cấu gồm 2 vế như mô hình khái quát sau : a. GV gọi 4 HS lên bảng Hơn nữa chúng còn bổ sung thêm sắc thái về tình cảm. .Phép lặp cú pháp ( các câu có kết cấu ngữ pháp giống làm BT ( câu a.luyện tập GV yêu cầu hs nhắc lại tác dụng của phép lặp cú pháp. GV gọi HS đọc đề câu thêm một thông tin nào đó a. HS sửa chữa. Nhiều đoạn câu ( vế câu) liên tiếp theo TT1. TT2.

Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu.Kiểm tra bài cũ Gọi HS làm BT cho về nhà trong bài thực hành tiếng Việt Thực hành một số phép tu từ cú pháp III.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 37.SGK. phát vấn.Ổn đinh lớp II. xây dựng hình ảnh.Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung. Lên lớp GV triển khai bài dạy theo cách kết hợp đọc diễn cảm.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . soạn bài theo câu hỏi huớng dẫn học bài ở nhà .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .GV cho HS tìm hiểu. C.HỌC I. Nội dung cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 100 Töôøng .Giới thiệu bài mới IV.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . B. bất diệt. đàm thoại. SGV. Tìm hiểu bài Hoạt động của thầy và trò.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . 38 Đọc văn : 11/11/2008 : SÓNG (Xuân Quỳnh) A. Tài liệu tham khảo . nêu vấn đề. nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ. .

hồn nhiên. trăn trở.Dữ dôi . XQ đã biểu biểu cảm của bptt đó. Tìm hiểu chung phần tiểu dẫn. Nguyễn a. em có cảm nhận gì về . TT3: Theo em ở 2 câu thơ này XQ đã . Đọc . nghệ thuật của 2 khổ thơ đầu. Sóng biển và tình yêu: thơ. tự nhiên đầy suy tưởng. khát khao sự em về cách mở đầu bài thơ của nữ sĩ đồng cảm. Sự băn khoăn Bính. TT5:Nhận xét chung về nội dung và phân tích. → Liên tưởng đến tâm lí phức tạp của người phụ nữ khi yêu. ngày sau: vẫn thế → sự trường tồn của sóng .suy nghĩ. tác giả thể hiện tình yêu. đồng điệu trong tình yêu.2010 HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu I. GV gọi HS đọc bài thơ .lặng lẽ → mở đầu bằng 4 tính từ. mối quan hệ giữa sóng – tình yêu ntn? 2. + 2 khổ cuối: Sóng . . TT3. Hết tiết 37. GV gọi HS nêu cảm nhận → Miêu tả những trạng thái đối lập. chân thành đằm thắm và luôn da TT2:GV yêu tóm tắt những ý cơ bản diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. Tác phẩm . khám phá → tình yêu chín chắn đầy suy nghĩ. trăn trở ( những nỗi niềm nhận xét âm điệu bài thơ? tâm sự của tình yêu) -Hãy xác định hình tượng bao trùm.Khát vọng tình yêu . tươi tắn.bồi hồi trong ngực trẻ: tình yêu là sử dụng những biện pháp nghệ thuật khát vọng lớn lao. XQ? Qua đó.Câu hỏi tu từ: Từ nơi nào sóng lên? Gió bắt đầu từ đâu? Khi nào ta yêu nhau? → XQ dựa vào quy luật tự nhiên để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 101 Töôøng .khát vọng vĩnh cửu của tình yêu xuyên suốt bài thơ và tạm chia bố B.Điệp từ: em nghĩ: quay về lòng mình.không hiểu mình . . sau * Bố cục: 3 phần đó đặt câu hỏi + 2 khổ đầu: Sóng biển và tình yêu -Em hãy cho biết xuất xứ. vĩnh hằng của tuổi trẻ và nhân loại.tìm ra bể → Ẩn dụ: sóng không bằng lòng với khuôn khổ nhỏ hẹp mà khao khát vươn ra biển cả TT2: Hãy nêu những nhận xét của → khát vọng tự khám phá. in trong tập Hoa dọc chiến hào. đề tài.Tác giả đặt mqh anh –em tương ứng với sóng biển.Tác giả: SGK TT1: Đọc tiểu dẫn SGK? * P/c thơ : tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn..Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Sóng: ngày xưa. * Cảm nhận chung HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 1. 1.Củng cố . và + 5 khổ giữa: Sóng .hiểu: cục?.Tóm tắt những nét chính trong cuộc .Sóng . ồn ào . đạt một quan niệm mới mẻ và khát vọng mãnh liệt trong TT4: Ở khổ thơ 2. trăn trở: Liên hệ: Thơ Xuân Diệu. TT1.Sông .tình yêu? sóng trước thời gian. tự nhận thức. nhu cầu tìm hiểu. . . Sóng-suy nghĩ.Tác phẩm chính: SGK đời Xuân Quỳnh? 2. đa dạng của những chung về bài thơ con sóng. gì để biểu đạt ý thơ? Phân tích giá trị * Giọng thơ chân thực. .Những đặc điểm nổi bật trong hồn * Xuất xứ: sáng tác 1967.dịu êm. thơ XQ? * Đề tài: tình yêu → XQ có cách thể hiện riêng.

TT11: Suy nghĩ của em về khổ thơ kết? HĐ4: Hướng dẫn HS tổng kết bài học TT1: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kết cấu của bài thơ. b. được khẳng định một cách rạch ròi.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . hình ảnh trong sáng. Sóng .Em → nhớ anh đắm say hơn bội phần. XQ thể hiện một cái tôi sôi nổi. linh hoạt . mang tính nhân văn C.Ngôn từ. Nội dung: Qua hình tượng sóng. dứt khoát. vừa sinh động những trạng thái.. tha thiết .Khổ 5: tăng số lượng câu thơ → cảm xúc dạt dào. tâm trạng.. + Sóng tới bờ dù cách trở: Tình yêu là sức mạnh để em và anh vượt qua gian lao. giản dị → hội tụ nhiều nét tiêu biểu trong phong cách thơ XQ 2.Kết cấu tương đồng.khát vọng vĩnh cửu của tình yêu .LH: TY trên dòng sông quan họ. + Sóng nhớ bờ mãnh liệt.  Qua hình tượng thơ song hành: sóng và em. những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim người phụ nữ đang rạo rực yêu đương. XQ đã diễn tả vừa cụ thể. → Niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Nỗi nhớ choáng ngợp cõi lòng không chỉ trong ý thức mà thấm sâu vào trong tiềm thức. . TT6: Phát hiện những đặc sắc nghệ thuật được XQ sử dụng để diễn tả những nỗi niềm của tình yêu? Nhận xét giọng điệu thơ? . đầy bí ẩn. thủy chung. mãnh liệt. Kết cấu này có tác dụng như thế nào khi thể hiện cảm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 102 Töôøng .2010 truy tìm khởi nguồn của tình yêu nhưng nguồn gốc của sóng cũng như tình yêu đều bất ngờ. một trạng thái bất an bàng bạc trong cách cảm nhận hạnh phúc của XQ”.phương bắc.Nhịp điệu tự nhiên. dẫu ngược . chân thành bộc lộ mình. 3.7? TT10: “Có một nỗi lo âu. Ở khổ thơ 8 nỗi niềm của XQ gửi gắm có điểm giống với ý kiến này không? Hãy lí giải. Niềm tin và sự chung thuỷ Khổ 6 + 7: + dẫu xuôi . TT7: Khổ thứ 5 có gì khác so với các khổ thơ còn lại trong bài? Giữa sóng và em có quan hệ như thế nào? Hãy phát hiện những sáng tạo nghệ thuật của XQ ở khổ thơ này? TT8: Em hiểu như thế nào về ý thơ “lòng em . Nghệ thuật: . Kết luận: 1. c.phương nam + Em hướng về anh một phương → tình yêu hết mình.Muốn hoá thân thành sóng để giữ gìn tình yêu muôn đời → một tình yêu vĩnh hằng → Khát vọng cao cả. phấp phỏng về sự hữu hạn của đời người và sự mong manh của hạnh phúc (cảm giác thường trực trong thơ XQ ở giai đoạn sau ). không thể lí giải. tha thiết mà mạnh dạn. thức”? TT9: XQ đã gửi gắm điều gì qua khổ 6. thử thách để đạt đến hạnh phúc. → Bày tỏ tình yêu một cách chân thành. hòa hợp giữa sóng và em.Cuộc đời con người là ngắn ngủi → nhạy cảm được sự chảy trôi của thời gian → Âu lo. . tuyệt đối. Nỗi nhớ .

biểu cảm. .Bài thơ Sóng gợi cho em những suy nghĩ gì về tình yêu? Hình tượng sóng và em được nhà thơ XD với dụng ý nghệ thuật như thế nào? D.Hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK .Làm văn : 19/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn xúc của nhân vật trữ tình? TT2: Bài thơ là lời tự bạch của 1 tâm hồn phụ nữ đang yêu. Củng cố. Tài liệu tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 103 Töôøng .Cần thấy được khi vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghi luận phải xuất phát từ mục đích và nội dung nghị luận. miêu tả.2010 V. . một bài văn nghị luận. Năm học 2009 . luyện tập: GV nhấn mạnh lại nd bài học :bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc. nồng hậu. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: . .. mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . .Học thuộc bài thơ và nắm kĩ những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. thuyết minh trong bài văn nghị luận. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .So sánh cảm xúc về tình yêu của XQ qua Sóng và XD qua Vội vàng. Theo cảm nhận của em.Bước đầu nắm được cách vận dụng kết hợp các phương thức đó trong một đoạn. SGV.Thấy được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự. chân thành.SGK. B. tâm hồn người phụ nữ đó có những điểm gì?.Chuẩn bị bài:Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 13 : 39 . .

Yêu cầu đối với việc vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. Trọng tâm là tổ chức luyện tập cho học sinh. tự sự được đưa vào bài văn nghị luận để làm những luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. miêu tả trong văn nghị luận: TT1: Ôn tập lí thuyết (?) Thế nào là phương thức biểu đạt tự sự. rừng núi bao la: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 104 Töôøng . GIỚI THIỆU BÀI MỚI: IV. nội dung nghị luận biểu đạt đó thực sự có tác dụng nâng cao + Khi đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận thì hiệu quả nghị luận. Phải diễn tả cảm xúc (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) đó bằng những từ ngữ. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi: Em hãy cho biết những hình tượng xuyên suốt trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh? Mối quan hệ của những hình tượng đó như thế nào? Bài thơ đó đã nói lên tâm trạng gì của nữ sĩ Xuân Quỳnh. trên cơ sở đó GV nhận xét.2010 . biểu cảm trong văn nghị luận: (?)Để việc vận dụng các phương thức + Phải xuất phát từ mục đích. tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.Yếu tố tự sự và miêu tả giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng. biểu cảm trong văn nghị luận 1. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) I.Khi vận dụng phương thức biểu đạt biểu cảm trong văn nghị luận sẽ tác động mạnh mẽ đến tình cảm của người đọc người nghe. và do đó. biểu cảm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . miêu tả. ỔN ĐỊNH LỚP II. C. Luyện tập vận dụng các phương thức tự sự. sinh động hơn. có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. miêu tả. biểu cảm? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) (?) Vì sao trong bài hoặc đoạn văn nghị luận cần vận dụng các phương thức biểu đạt tự sự. soạn bài ở nhà . III. chân thực. miêu tả. câu văn có sức truyền cảm. đồng ruộng mênh mông. . không được phá vỡ mạch nghị luận của bài văn. TÌM HIỂU BÀI: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ1: Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt: tự sự. Lên lớp GV cho hs luyện tập ( Vừa kết hợp ôn lại kiến thức lí thuyết vừa làm bài tập vận dụng) . Ôn tập lí thuyết: . hầm mỏ. cụ thể. Bài tập: TT2: Thực hành: “Ở Đông Dương.GV cho HS tìm hiểu. miêu tả. chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn như: hải cảng. 2. bổ sung hướng học sinh đi đến kết luận về sự cần thiết. chúng ta cầ chú ý người viết (nói) phải thực sự có cảm xúc trước những điều gì? những điều mà mình nói (viết). + Các yếu tố miêu tả. . làm cho bài văn có hiệu quả thuyết phục cao hơn. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: I.

những câu cảm thán trên bằng những từ ngữ tương đương câu bình thường thì chúng ta thấy đoạn văn là một sự phản ánh khách quan đơn thuần mà không thấy bóng dáng. giải thích.” (Nguyễn Ái Quốc.Từ những từ ngữ. câu cảm thán trong đoạn văn: “nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức!”. . những người có phương tiện thì lại chìm ngập trong sự biếng nhác.làm gì?”. Đó là một tình cảm đau xót và lo lắng cho kinh tế. những câu cảm thán vào đoạn văn trên có tác dụng gì? Nếu sử dụng những từ ngữ khác tương đương hay những câu văn bình thường sẽ có sự khác biệt ra sao so với việc đưa những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán vào như trên? Nêu ví dụ? HĐ2: Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận TT1: Ôn tập lí thuyết: (?) Thế nào là văn thuyết minh? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 105 Töôøng . khó thu hút và gây được sự đồng tình của người đọc.mà thôi!”. “Gửi thanh niên An Nam”) .Những từ ngữ biểu cảm. nguyên nhân.Thuyết minh là lối văn thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm. “Thanh niên già cỗi”.. Những thanh niên không có phương tiện thì không dám rời quê nhà. “Chìm ngập”. giới thiệu. II. Ôn tập lí thuyết: . .. Thế thì thanh niên thán biểu lộ tình cảm của tác giả trong của ta đang làm gì? Nói ra thì buồn. “.. . những câu cảm chúng ta là một con số không. buồn lắm: Họ đoạn văn trên? không làm gì cả. của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . “Thế thì. nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh. “Hỡi Đông Dương đáng thương hại!” “Người”.. tính chất. Nếu thay thế những từ ngữ. những câu cảm thán trên ta thấy rõ được tình cảm chân thành và thái độ của Nguyễn Ái Quốc trước những thanh niên thiếu ý thức lao động. còn những kẻ đã xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ mà thôi! Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất.. “ Nói ra thì buồn.2010 chúng ta có những người lao động khéo léo và cần cù. tình cảm của người viết.Trong một bài văn nghị luận cần có sự kết hợp với (?) Việc đưa những từ ngữ biểu cảm... là thái độ phê phán đối với những thanh niên trên.là một con số không”. Luyện tập vận dụng phương thức biểu đạt thuyết minh vào văn nghị luận 1. vận mệnh tương lai của dân tộc. buồn lắm: Họ không làm gì cả”.... “Những thanh niên.. Nhưng chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ + Học sinh thảo luận các câu hỏi sau: chức! Bởi thế công nghiệp và thương nghiệp của (?) Hãy tìm những từ ngữ..

.Tác dụng: Nó giúp cho người đọc hiểu rõ vấn đề vào văn bản có tác dụng như thế nào? tác giả đang nghị luận. Kết luận: (Ghi nhớ SGK/ 161) HĐ4: Kết luận: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 106 Töôøng . thuyết phục? TT3: Gv gọi 1.) là giá trị tính bằng tiền của tổng hàng hoá và dịch vụ sán xuất ra trên lãnh thổ nước ta trong một năm” + “GNP (. Bài tập: Tìm hiểu văn bản mục I.Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận là chính. Dẫn chứng: Tác giả cung cấp cho người đọc hiểu thế nào là GDP. .2010 yếu tố thuyết minh vì nó đưa lại những tri thức khách quan. chính xác các vấn đề đang nghị luận.) là tổng giá trị hàng hoá và dịc vụ do những người mang quốc tịch Việt Nam sản xuất ra trong một năm. ở cả trong và ngoài lãnh thổ nước mình.. giúp người đọc (nghe) hiểu rõ ràng. 2.. 2 học sinh đọc bài viết của mình và nhận xét. từ đó làm cơ sở để kết luận: “Việc dùng chỉ tiêu GNP bên cạnh GDP vẫn còn hết sức cần thiết” + “GDP (. bổ sung. tác giả còn sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt thuyết minh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong một văn bản nghị luận có cần có sự kết hợp với yếu tố thuyết minh không? Vì sao? (Học sinh làm việc cá nhân và trả lời) TT2: Thực hành bài tập: Bài tập SGK/ 158. SGK/ 158-159 . IV.2 + Gọi 1 học sinh đọc văn bản trong SGK (Gv chiếu văn bản lên màn hình) + Học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau: (?) văn bản trên nghị luận về vấn đề gì? Ngoài phương thức biểu đạt nghị luận.2. người viết đã sử dụng kết hợp với phương thức biểu đạt nào? Hãy chỉ ra chi tiết dẫn chứng? Năm học 2009 . (?) Em muốn phát biểu về nhà văn nào? về những điểm gì của nhà văn đó? (?)Để làm sáng rõ những điểm đó cần phải trình bày những luận điểm nào? Sắp xếp những luận điểm đó ra sao? (?) Xét xem cần vận dụng các phương thức biểu đạt nào và vận dụng thế nào để bài viết hấp dẫn. viết bài văn theo yêu cầu của GV III.” (?) Việc đưa các yếu tố thuyết minh trên ..159 mục I.Văn bản trên nghị luận về vấn đề: Không nên chỉ dựa vào chỉ số GDP để đánh giá thu nhập hàng năm của người Việt Nam mà cần phải dựa cả vào chỉ số GNP nữa. Nói cách khác nó làm tăng sức thuyết phục cho văn bản rất nhiều so với việc không có HĐ3: Tổ chức cho học sinh luyện tập những lời giải thích đó. đồng tình với ý kiến của tác giả đưa ra. Luyện tập: TT1: Gv nêu đề bài -> Đề bài: Viết một bài văn nghị luận ngắn để phát biểu TT2: Gv gợi ý cho Hs làm bài: ý kiến trong buổi trao đổi về chủ đề “Nhà văn mà tôi ( Học sinh làm việc cá nhân) hâm mộ” trong CLB Văn học của nhà trường tổ (?) Chủ đề phát biểu của bài tập là gì? chức. GNP. khoa học và mới mẻ.

Làm bài tập phàn II.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . biểu cảm. Luyện tập ở nhà. thuyết minh? D. có nên vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt khác như trên ko? Khi vận dụng cần phải xuất phát từ đâu? (?) Tác dụng của việc vận dụng các phương thức biểu đạt đó như thế nào? Năm học 2009 .2010 V.ta của Lor-ca” (Thanh Thảo) Đọc thêm: Bác ơi! Đọc thêm: Tự do RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 40.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn (?) Trong văn bản nghị luận. ngoài việc sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận là chủ yếu.Văn : 24/11/2008 : ĐÀN GHITA CỦA LOR-CA Thanh Thảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 107 Töôøng .Soạn bài: “Đàn ghi.HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . CỦNG CỐ: (?) Vì sao trong bài văn nghị luận thường kết hợp với cac phương thức biểu đạt khác như tự sự. sgk/61 . 41 . miêu tả.

cách biểu đạt mới với câu thơ tự do. nhuốm màu sắc tượng trưng. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu tiểu dẫn TT1.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . 2/Bài thơ: a/ Xuất xứ: TT2. xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu.Ổn đinh lớp II. biểu cảm. miêu tả. Lên lớp.Nêu những nét chính về tác giả? Nội dung cần đạt I/ Tìm thiệu chung: 1/ Tác giả: (Sgk) .Tư duy thơ : giàu suy tư.Giới thiệu bài mới IV. . .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . thời đại. thương tiếc trước tài năng của Lorca và nghệ thuật thơ đặc sắc của Thanh Thảo. Bồi dưỡng cho các em sự đồng cảm. viết báo. SGV. vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp để hướng dẫn HS tiếp cận văn bản.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH .Thơ Thanh Thảo đào sâu cái tôi nội cảm. C.Tài năng đa dạng: làm thơ. 3. chủ nghĩa siêu thực (Trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ XX với các tác Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 108 Töôøng . . siêu thực. .GV cho HS soạn bài ở nhà.2010 A. Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả. GV giải thích cho HS về chủ nghĩa tượng trưng. Tài liệu tham khảo . cách gieo vần…→ Đóng vị trí quan trọng trong cách tân thơ Việt trên con đường hiện đại. trăn trở về xã hội.Kiểm tra bài cũ Gọi HS đọc đoạn văn nghị luận có sự vận dụng các phương thức biểu đạt : Tự sự.HỌC I. đề tài tự chọn theo yêu cầu BT 2 trang 161) III. 2. cảm nhận cuộc sống ở bề sâu.Thơ ông là tiếng nói của người tri thức suy tư.MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS 1.SGK. Thơ ca mang diện mạo độc đáo khi viết về chiến tranh và thời hậu chiến. thuyết minh ( bài viết ở nhà.GV gọi HS đọc phần tiểu dẫn GV hỏi: . B. tiểu luận phê bình… nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc là thơ ca . Cảm nhận vẻ đẹp mang hình thức biểu đạt với phong cách hiện đại của Thanh Thảo. GV sử dụng hình thức qui nạp.

hiểu văn bản TT1.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn giả tiêu biểu Bodơle. của chủ nghĩa nhân văn. GV gọi HS đọc bài thơ TT2. nghệ sĩ cô đơn ( câu 1 → câu 6) * Hình ảnh: . trước nghệ thuật TBN già cỗi. Âm thanh thoát lên từ những bọt nước. người chơi tự do xoay chuyển các ô màu để thử nghiệm những phương án mà mình chọn. Pon-Eluya. GV hướng dẫn HS tìm hiểu lời đề từ TT3.22: Niềm tiếc thương Lor-ca và thông điệp nghệ thuật * Câu 23. dân chủ trước nền chính trị TBN độc tài lúc bấy giờ. cuối cùng tìm ra được cơ chế vận hành thống nhất của chúng).Theo em. * Âm thanh tiếng đàn: + Li –la li-la li-la : âm thanh mô phỏng nốt nhạc li la . người nghệ sĩ cách tân.18: Lor-ca với cái chết oan khuất. hiện thân cho lòng yêu sự sống.Đi lang thang về miền đơn độc. Lời đề từ : “khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn” → câu thơ trong bài Ghi nhớ của Lorca → câu thơ ám ảnh. bi phẫn * Câu 19. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc . 2/ Hình tượng nghệ sĩ Lor-ca: a/ Lor-ca. một con người tự do. vầng trăng chếnh choáng. . của cái đẹp. Tìm hiểu hình tượng Lorca GV hỏi : . yên ngựa mỏi mòn + Phong cách nghệ sĩ dân gian tự do. gợi cảm hứng sáng tác và chi phối âm điệu bài thơ.Áo choàng đỏ: gợi đến + Cái nền đặc trưng của văn hoá TBN. + Áo choàng bê bết đỏ / bị điệu về bãi bắn/ đi như TT3. bay lên không trung → nở hoa → Tài năng nghệ thuật của Lor-ca với khát vọng cách tân nghệ thuật → Lor-ca. Nêu xuất xứ của bài thơ? Chia bố cục. + H/ả Lor-ca như một đấu sĩ với khát vọng tự do. khám phá cái tôi chưa biết.hiểu văn bản: 1. có thể gợi liên tưởng đến loài hoa li la ( đinh tử hương).Âm thanh tiếng đàn được miêu tả ntn? tượng trưng cho điều gì? GV cho HS nhận xét 6 câu đầu GV hỏi : - Cái chết của L được khắc hoạ qua những Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 109 Töôøng .Ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học Việt Nam) Năm học 2009 . bi phẫn ( câu 7 → câu 18) . nghệ sĩ cô đơn. + Sự cô đơn của Lor-ca trước thời cuộc chính trị. b/ Lor-ca và cái chết oan khuất. nghệ sĩ cô đơn * Câu 7.nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lorca. (GV nói thêm : Trong trò chơi ru bích. Tạo sự khác biệt bởi cái tôi cá nhân nỗ lực tìm kiếm. II/ Đọc . tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào gợi liên tưởng Lorca? . một con người tự do.2010 Rút trong tập “Khối vuông Ru – bích” năm 1985 b/ Bố cục: Gồm 4 phần: * Câu 1 – 6: Lor-ca – con người tự do.Hình ảnh: + Hát nghêu ngao → (hoán dụ: chỉ cho Lorca) tiếng hát vô tư. vô hại. + Tiếng đàn bọt nước: Tượng trưng cho cái giản dị mát lành.31: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca.

Song dù bọn phatxit đã giết Lorca nhưng ko thể giết được tiếng thơ.Âm thanh tiếng đàn chuyển đổi cảm giác.Âm thanh tiếng ghi ta: nâu. mãnh liệt tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi tráng của Lorca. ẩn dụ. với lời đề từ của bài thơ. nỗi đau. Cái đẹp ko thể bị huỷ diệt. câu thơ mang màu sắc của CNST. cô gái ấy.2010 người mộng du ( hoán dụ : chỉ cái chết) Hậu quả tàn khốc: cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của Lorca → nỗi xót xa ngàn đời. tròn bọt nước vỡ tan.Đường chỉ tay: ẩn dụ về định mệnh nghiệt ngã cắt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 110 Töôøng . giàu nhạc điệu. trường tồn.Ý nghĩa của câu thơ “Không … những cách tân nghệ thuật ko ai tiếp tục . về cái chết. Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca ( câu 23 → hết) hình ảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? . hoang” + Tiếng đàn trở thành linh hồn. nghệ thuật ?  Với các biện pháp nghệ thuật: đối lập. cảm xúc tinh tế. Nó sẽ sống giản dị mà kiên cường như cỏ dại. âm thanh vỡ ra thành màu sắc. tiếng đàn của ông ( cái đẹp) . Tiếng đàn có sức sống như “cỏ mọc hoang” → tượng trưng cho sự bất khuất. thần tượng cũ để làm nên cái mới. nâu. Nỗi đau xót và tiếc thế nào về tâm sự của Lorca? thương về cái chết Lorca → Mang ấn tượng nỗi đau và vẻ đẹp  Thái độ ngưỡng mộ. lá xanh. + Cùng với câu đề từ : ẩn chứa thông điệp nghệ thuật về sự cách tân hãy vượt qua cái cũ. thành dòng máu chảy → ẩn dụ về theo tượng trưng cho tình yêu.Hình ảnh nào trong những câu thơ cuối giàu sắc thái tượng trưng? Những d. em hiểu như . Nỗi tiếc thương trở thành thông điệp về tình yêu nghệ thuật. một thân phận của trái tim tử thương.Giọt nước mắt …trong đáy giếng: Thấp thoáng gợi lại cái chết oan khuất của Lorca.“Không ai chôn cất… cỏ mọc hoang” gợi nhiều nét nghĩa GV hỏi : +Nỗi đau đớn về sự ra đi của Lorca và niềm tiếc nuối .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn hình ảnh nào ? Thủ pháp nghệ thuật? Năm học 2009 . về nỗi đau.Thông qua hình ảnh tiếng đàn cùng giả. sinh thể. c/ Niềm xót thương Lor-ca và thông điệp nghê thuật ( câu 19 1 22) GV cho HS nhận xét phần này. hoán dụ. Nghệ thuật thiếu vắng kẻ dẫn đường. thành thứ cỏ mọc hoang. ròng ròng máu chảy: sự . trân trọng của tác giả đối với Lorca. về cái đẹp. cuộc sống của tác .…Cảm nhận đầy dư ba và gợi sức liên tưởng: Cái đẹp bị bạo điều gì? Thủ pháp lực tàn ác huỷ diệt. lá xanh. . . nỗi ám ảnh của dân tộc TBN ( lúc này cũng là lúc dân tộc TBN đang chìm trong cuộc chiến tranh đẫm máu 1936 1939) .… thành hình khối. so sánh. tròn.

. TT4. .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV cho HS nhận xét GV hỏi : . một sự lựa chọn.li la” luyến láy ở đầu và cuối như khúc dạo đầu và kết thúc bản nhạc. Tìm hiểu chung 1. thiên tài Lor-ca. không dấu câu. b. . Bốn khổ đầu : Nỗi tiếc thương người đã mất Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 111 Töôøng ..Sử dụng h/ả. gợi cõi chết. không dấu hiệu mở đầu. Hoạt động 3 GV hướng dẫn HS tổng kết .Vần và nhịp.Thể thơ tự do. ghi ta màu bạc. . 3/Yếu tố âm nhạc trong bài thơ: .  Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ. kết thúc. 2/ Nội dung: Tác giả khắc hoạ cuộc đời nghệ sĩ Lor-ca với lý tưởng cách tân nghệ thuật và cái chết oan khuất.Kết hợp hài hoà hai yếu tố thơ và nhạc.Thao tác 1: HS đọc bài thơ Nội dung cần đạt I. III/ Tổng kết: 1/ Nghệ thuật: .Hoàn cảnh sáng tác : Ngày 2/9/1969 Bác Hồ qua đời → TH sáng tác bài thơ này “điếu văn bi hùng”. .Sáu khổ giữa .Các hành động: ném lá bùa.Bốn khổ đầu .2010 ngang sự sống của Lorca..Ba khổ cuối II. -. siêu thoát.Mô phỏng âm thanh các nốt đàn ghi ta và mang dáng dấp ca khúc: Chuỗi âm thanh “Li la.Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ. tìm một sự bình yên. dòng sông. biểu tượng .. Đồng thời thể hiện niềm ngưỡng mộ và xót thương và nói lời đồng điệu của mình với bậc tiền nhân Lorca xứ sở TBN. Hướng dẫn Đọc . GV cho HS nêu yếu tố âm nhạc trong bài thơ.. Bố cục : 3 đoạn .Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. điệp từ . .siêu thực có sức chứa lớn về nội dung.Em có suy nghĩ gì về sự ra đi của Lorca? Năm học 2009 .li la. các thủ pháp láy từ. Tác giả 2. *Hoạt động 2: Đọc -hiểu . ném trái tim: có ý nghĩa tượng trưng cho một sự giã từ.Hiểu 1. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM BÁC ƠI ( Tố Hữu) Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn.

rồi được máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh thả xuống các vùng bị quân đức chiếm đóng. Hướng dẫn Đọc .Hiểu 1. Nội dung . Tác giả 2.Một con người bình dị. Sáu khổ giữa : Tái hiện chân dung Bác ( kể công đức người đã mất) . .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. chiến đấu vì tự do.LUY-A Hoạt động của thầy và trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Tiểu dẫn. Đây cũng là bài thơ tiêu biểu cho chất trữ tình chính trị của ngòi bút TH *Hoạt động 3: Tổng kết TỰ DO Ê. Nghệ thuật . bằng nhiều hình thức khác nhau.Bao trùm tác phẩm là tiếng nói ca ngợi Tự do. . Ba khổ cuối : Bày tỏ tình cảm của người dân VN với Bác và lời ước nguyện: bộc lộ niềm thương tiếc bằng niềm tin và lời ước nguyện đi theo con đường của Bác.Thao tác 1: GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu phần tác giả. → Tâm hồn tha thiết với Tự do của tác giả. bổ sung. Tìm hiểu chung 1. Bài thơ được dịch và in ra 10 thứ tiếng. bổ sung. . vĩ đại 3. III.Điệp từ Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 112 Töôøng . .Niềm tiếc thương trào dâng mãnh liệt khi Người vắng bóng  Nỗi đau đớn khôn nguôi trước sự ra đi của Bác 2.Một người giàu tình thương. .Thao tác 1: HS đọc bài thơ .Thao tác 2: HS thảo luận nội dung bài thơ ( cho hs thảo luận theo bàn) Thao tác 3: HS trình bàyGV nhận xét. 2.2010 . Năm học 2009 . Tổng kết : Bài thơ tập trung khắc hoạ nỗi đau đớn của ngưwif dân VN khi Bác qua đời.Thiên nhiên và con người chung nỗi đau . *Hoạt động 2: Đọc -hiểu .Thao tác 2: GV giải thích nhan đề và HS nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.Tâm trạng bàng hoàng. khiêm tốn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn . hi sinh quên mình  con người cao cả. Hoàn cảnh sáng tác : bài thơ được viết giữa những ngày nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng ( 1941) .Tự do hiện diện khắp nơi. Nội dung cần đạt I. gần gũi. II.Tự do trở thành khúc đồng ca thiêng liêng của tất cả mọi người yêu tự do. đau đớn khi nghe tin .

In đậm dấu ấn của CNST : dòng cảm xúc ngẫu hứng. Tổng kết : Bài thơ thể hiện khát vọng mãnh liệt về tự do đồng thời thể hiện rõ đặc điểm thơ độc đáo và sâu sắc của Ê luy a *Hoạt động 3: Tổng kết V. thính giác. sách tham khảo Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 113 Töôøng . B. trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là hai trong sáu thao tác lập luận nói trên.Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận.CHUẨN BỊ BÀI MỚI . PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: I. giải thích. .Giàu nhạc điệu.Về nhà học bài .Soạn bài : Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 14 : 42 . . .Bài thơ mượn cây đàn.sách giáo viên. Phương tiện: . . III. để diễn tả nhân cách cao đẹp cùng số phận oan khuất của người nghệ sĩ Tây Ban Nha tài hoa đã khiến ông ngưỡng mộ và xúc động sâu sắc. tính chất mơ hồ. phân tích. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một bài văn nghị luận. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: .2010 .Sách giáo khoa . Củng cố .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kỹ năng về các thao tác lập luận chứng minh.Qua bài thơ có thể thấy tài thơ Thanh Thảo . hoà quyện của những hình ảnh thị giác. bác bỏ và bình luận.luyện tập .Hình ảnh thơ trừu tượng . đa nghĩa. trừu tượng của ngôn từ. so sánh. thoải mái tuôn trào không cần đến trật tự lôgic thông thường. tiếng đàn.Làm văn : 26/11/2008 : LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN A. D. đúng hơn. sự đan xen.

Cách thức tiến hành: .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: I. thảo luận nhóm C. Ôn định lớp.Đồ dùng dạy học II.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Kiểm tra bài cũ Cảm nhận của em về hình tượng Lorca III. GV kết hợp các phwong pháp nêu vấn đề.Bài mới: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 114 Töôøng . II.HS soạn bài ở nhà Lên lớp.2010 .Thiết kế bài dạy . gợi mở.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập các bài tập.TT6:GV đánh giá.sách mở rộng những chân trời mới và có một tầm quan trọng trong đời sống con người nên việc đọc sách là hoạt động không thể thiếu và đem lại lợi ích vô cùng to lớn) . . Ôn tập kiến thức: Năm học 2009 .bình luận .TT2: GV chia nhóm học sinh để thảo luận bài tập trên với những câu hỏi gợi ý: +Đoạn trích viết về vấn đề gì? +Trong ĐT tác giả đã vận dụng kết hợp những thao tác lập luận nào?Chỉ ra cụ thể .HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại kiến thức lý Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn thuyết về các thao tác lập luận. .các nhóm khác nhận xét. .Vì sao phải đọc sách? (.dựng dàn bài +B2:trình bày ý +B3:Diễn đạt các ý đã chuẩn bị thành một đoạn văn hoặc một bài văn sử dụng các thao tác lập luận kết hợp -TT5: Các nhóm viết trên bảng phụ và cử đại diện nhóm lên trình bày .TT2: Giáo viên chốt lại kiến thức và chuyển sang phần luyện tập.giải thích.các nhóm khác góp ý bổ sung sau đó GV chốt lại kiến thức bài tập -TT4: GV nêu vấn đề và chia nhóm hướng dẫn HS viết BT3 trang 175 theo 3 bước ở phần gợi ý SGK trang 175 +B1:xác định chủ đề và x.TT1: Hãy nhắc lại các thao tác lập luận đã học cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác? HS: nhắc lại các thao tác lập luận: phân tích.phải có thái độ nghiêm túc và biết xây dựng 115 cách đọc sách phù hợp) -B2:Trình bày ý: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc Töôøng ..Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.TT3:Gọi đại diện nhóm lên trình bày.sửa chữa để hoàn chỉnh đoạn văn và nhấn mạnh lại nguyên tắc cũng như tầm quan trọng của việc vận dụng kết hợp các thao tác lập luận . Luyện tập 1..Đọc sách như thế nào?(Từ ích lợi của việc đọc sách.TT7:Gọi HS đọc đoạn văn tham khảo SGK/176 để khắc sâu thêm cách viết một đoạn văn có sự kết hợp các thao tác lập luận NỘI DUNG CẦN ĐẠT I..góp ý.2010 *Các thao tác lập luận đã học: -Thao tác lập luận phân tích -Thao tác lập luận so sánh -Thao tác lập luận chứng minh -Thao tác lập luận giải thích -Thao tác lập luận bình luận -Thao tác lập luận bác bỏ II..TT1: Yêu cầu học sinh đọc bài tập 2/174.Bài tập 2/174 a) Vấn đề đoạn trích nêu: Tác giả tố cáo một cách toàn diện những tội ác tày trời của thực dân Pháp b) Các thao tác lập luận được vận dụng: -Thao tác phân tích -Thao tác chứng minh -Thao tác bình luận 2. .bác bỏ cùng những đặc trưng cơ bản của từng thao tác . Bài tập3/175 Đề bài:Hãy triển khai một luận điểm thành một đoạn văn trong bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ về việc đọc sách *Các bước tiến hành: -B1: +Chủ đề:những suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách +Xây dựng dàn ý: .Đọc sách là gì?(Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.ghi lại những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội .so sánh. chứng minh.) .

. Củng cố bài học: .Hướng dẫn HS làm bài tập 2b trong phần Luyện tập ở nhà SGK/176 Viết một bài văn nghị luận trong đóvận dụng kết hợp ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau để trình bày ý kiến về một tác phẩm mới ra đời và đang được mọi người quan tâm bàn luận Gợi ý:Các ý chính + Giới thiệu tên tác phẩm mới ra đời đang được công chúng quan tâm +Tóm tắt nội dung tác phẩm đó(TP viết vvề đề tài nào?Chủ đề?Đặc sắc nghệ thuật?) +Dư luận đang quan tâm đến vấn đề gì trong tác phẩm?Các loại ý kiến khác nhau? +Nêu ý kiến của anh chị(đồng tình hay phản đối?Vì sao) +Kết luận:Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề. khúc chiết. . D.2010 IV.Phải nắm vững đặc trưng của từng thao tác lập luận cụ thể và có khả năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để viết một đoạn văn.HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC-CHUẨN BỊ BÀI MỚI: 1.bài văn nghị luận.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Soạn bài : “Quá trình văn học và phong cách văn học”.hoặc phủ định những sai lầm trong quan niệm cần bác bỏ 2. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 116 Töôøng .Phải thường xuyên luyện tập cách viết đoạn văn nghị luận có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận.Các thao tác lập luận giúp người làm văn có cách triển khai ý được mạch lạc.Dặn dò -Làm các BT còn lại .

bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu VH tiªu biÓu 1. Qu¸ tr×nh v¨n häc (QTVH) kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh VH. æn ®Þnh tæ chøc II. T×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t H§1: GV híng HS n¾m ®îc I.HiÓu ®îc kh¸i niÖm Phong c¸ch v¨n häc. Giíi thiÖu bµi míi IV. thuyÕt tr×nh…. gîi më. . B/ Ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh d¹y häc .KiÓm diÖn. ph¸t huy chñ thÓ H.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 43. biÕt nhËn diÖn nh÷ng biÓu hiÖn cña nã.Cã kiÕn thøc phong phó. KiÓm tra bµi cò . Bµi "LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn" (?) §äc v¨n b¶n nghÞ luËn ng¾n theo chñ ®Ò tù chän mµ trong ®ã ®· vËn dông kÕt hîp Ýt nhÊt 3 thao t¸c lËp luËn ®· häc (Yªu cÇu cña bµi häc tríc) III.N¾m ®îc kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh v¨n häc. Kh¸i niÖm QTVH a.Văn ( Lý luận văn học) : 26/11/2008 : QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC A/ Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh: . Ph©n biÖt lÞch sö v¨n häc (LSVH) Thao t¸c 1: HiÓu kh¸i niÖm víi QTVH QTVH lµ g×? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 117 Töôøng . s©u s¾c khi viÕt nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc cã tÝnh lý luËn cao. SGV. . B¶ng phô… .SGK. . th¶o luËn nhãm. C/ TiÕn tr×nh giê d¹y I.Quan s¸t vÞ trÝ häc sinh theo s¬ ®å líp.KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng hÖ thèng c©u hái nªu vÊn ®Ò.44 . bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu.

GV tæng kÕt) (?) VËy tõ sù ph©n biÖt trªn. NhËn diÖn ho¹t ®éng cña häc d©n téc tiÕp thu cã QTVH ë c¸c trµo lu v¨n häc tiªu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 118 Töôøng . GV hái. hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. em cho biÕt thÕ nµo lµ QTVH Thao t¸c 2: QTVH lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt chung nµo? *Gièng: §Òu nghiªn cøu vÒ sô vËn ®éng cña nÒn v¨n häc *Kh¸c: .2010 (?) Nh×n vµo s¬ ®å. Nã x¸c nhËn vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn cña v¨n häc ë tõng thêi kú lÞch sö 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . HS tr¶ lêi. em h·y chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a LSVH víi QTVH (Chia nhãm.LSVH chØ nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc trong qu¸ khø .QTVH nghiªn cøu sù vËn ®éng cña v¨n häc kh«ng chØ trong qu¸ khø mµ cßn c¶ hiÖn t¹i lÉn dù b¸o vÒ t¬ng lai cña v¨n häc b/ QTVH lµ g×? Lµ sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ ë qu¸ khø. sö dông c¸c yÕu tè truyÒn thèng ®Ó + V¨n häc lu«n b¶o lu vµ tiÕp biÕn lµm ra c¸i míi cha tõng cã (Phong trµo th¬ míi 19321945) DÉn gi¶ng: nghÜa lµ bªn c¹nh nh÷ng tinh hoa cña v¨n 3. mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc thï lu«n g¾n bã víi ®êi sèng -> ®êi sèng vµ v¨n häc lu«n t¸c + V¨n häc lu«n kÕ thõa vµ c¸ch t©n ®éng lªn nhau DÉn gi¶ng: nghÜa lµ v¨n häc lu«n dùa trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng . Quy luËt vËn ®éng cña QTVH -> 3 quy luËt: + V¨n häc g¾n bã víi ®êi sèng DÉn gi¶ng: VH lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt.

mang hµng lo¹t ®Æc ®iÓm chung b. phª b×nh…) v¨n häc trªn chÝnh lµ ®Ó II/ Phong c¸ch v¨n häc (PCVH) hiÓu sù vËn ®éng cña QTVH. Chñ nghÜa hiÖn thùc XHCN (?) VËy tõ nh÷ng t¸c phÈm trªn. Chñ nghÜa hiÖn thùc phª ph¸n. C¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu * L©ý v¨n häc ViÖt Nam. QTVH cßn nµo nghiªn cøu sù vËn ®éng trong tæng thÓ cña nÒn v¨n häc (t¸c gi¶. t¸c (?) ViÖc t×m ra c¸c trµo lu phÈm. NhËn diÖn vÒ PCVH . chØ ®Õn thÕ kû XVII míi cã trµo lu… ->Theo thø tù t¸c phÈm: Chñ nghÜa cæ ®iÓn.§©y mïa thu tíi .Lµ mét hiÖn tîng cã tÝnh chÊt lÞch sö.2010 a. c¶i biÕn nh÷ng tinh hoa cña v¨n häc thÕ giíi mµ kh«ng lµm mÊt ®i mµu s¾c d©n téc Thao t¸c 3: Bíc ®Çu ý niÖm vÒ c¸c trµo lu v¨n häc tiªu biÓu ®Ó hiÓu ®îc ho¹t ®éng cña QTVH (?) ThÕ nµo lµ trµo lu v¨n häc biÓu Năm học 2009 . em h·y x¸c ®Þnh trªn nÒn v¨n häc thÕ giíi ®· tån -> C¸c trµo lu v¨n häc chØ lµ ho¹t t¹i nh÷ng trµo lu v¨n häc ®éng næi bËt cña QTVH.TruyÖn KiÒu . Kh¸i niÖm v¨n häc trªn kh«ng? T¹i sao a.Mïa l¹c cã ngay tõ ®Çu khi VH míi ph¸t sinh. NguyÔn Tu©n Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 119 Töôøng . xuÊt hiÖn trong mét thêi ®iÓm nµo ®ã råi sau ®ã mÊt ®i -> ChØ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña v¨n häc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cïng víi nh÷ng t¸c phÈm ®îc s¸ng t¸c theo mét c¬ng lÜnh chung. VËy qu¸ ntr×nh Êy cã ph¶i chØ lµ nh÷ng tr¸o lu 1. x¸c ®Þnh c¸c trµo lu v¨n häc thÕ giíi nãi chung ë mét sè t¸c phÈm: . khuynh híng. Kh¸i niÖm Trµo lu v¨n häc . Huy CËn.ChÝ PhÌo DÉn gi¶ng: Trµo lu kh«ng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn chän läc . Chñ nghÜa l·ng m¹n.Xu©n DiÖu.

Cã phÈm chÊt.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Ho¹t ®éng 2: Gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm PCVH vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã Thao t¸c 1: H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH Năm học 2009 . nghÜa lµ chØ duy nhÊt vµ ngêi ta gäi ®ã chÝnh lµ PCVH. VËy PCVH ®îc biÓu hiÖn trªn nhng yÕu tè c¬ b¶n nµo -> Sau khi cho HS xÐt mét lo¹t vÝ dô cô thÓ ®Ó nhËn biÕt biÓu hiÖn PCVH.2010 -> Míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Xu©n DiÖu). Nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?) VËy ngoµi nh÷ng t¸c gi¶ trªn. GV chèt l¹i 5 biÓu hiÖn: .Giäng ®iÖu riªng biÖt. cã t¸c gi¶ nµo kh¸c ®îc kh¼ng ®Þnh phong c¸ch nh nh÷ng nhËn ®Þnh trªn kh«ng (?) NÕu kh«ng. “Ng«ng” (NguyÔn Tu©n) -> Kh«ng (?) Em h·y cho biÕt nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ phong c¸ch thêng nghe vÒ nh÷ng t¸c b. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 120 Töôøng . VËy em hiÓu thÕ nµo vÒ PCVH Thao t¸c 2: T×m ra nh÷ng biÓu hiÖn cña PCVH (?)Thµnh tùu chÝnh cña QTVH kÕt tinh ë c¸c PCVH ®éc ®¸o. ®éc ®¸o cña mét t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ ph¶n ¸nh cuéc sèng -> ThÓ hiÖn tµi nghÖ cña ngêi s¸ng t¹o b»ng nghÖ thuËt ng«n tõ 2.Thèng nhÊt tõ cèt lâi nhng sù triÓn khai ph¶i ®a d¹ng. giµu tÝnh nghÖ thuËt. ®æi míi . c¸ch nh×n. thÈm mü cao. c¸ch c¶m thô cã tÝnh chÊt kh¸m ph¸ . ¶o n·o bËc nhÊt trong c¸c nhµ th¬ míi (Huy CËn).HÖ thèng ph¬ng thøc biÓu hiÖn c¸c thñ ph¸p kü thuËt mang dÊu Ên riªng .Sù s¸ng t¹o c¸c yÕu tè thuéc néi dung t¸c phÈm . H×nh thµnh kh¸i niÖm PCVH gi¶ trªn Phong c¸ch chÝnh lµ ngêi. Trong v¨n häc nã chÝnh lµ nh÷ng nÐt riªng biÖt. III/ LuyÖn tËp Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ PCNT cña NguyÔn Tu©n vµ Tè H÷u.

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tè H÷u: Tr÷ t×nh.ChÝnh trÞ.NguyÔn Tu©n:Tµi hoa. . khuynh híng sö thi kÕt hîp c¶m høng l·ng m¹n.Lµm bµi tËp cñng cè.N¾m ch¾c kiÕn thøc bµi häc. . ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ QTVH vµ PCVH.2010 . uyªn b¸c (Ng«ng). GV cho HS luyÖn tËp bµi tËp 2 (SGK trang 183) -> HS tr¶ lêi. GV tæng kÕt V/ Cñng cè (?) Ph©n biÖt chñ nghÜa hiÖn thùc vµ chñ nghÜa l·ng m¹n qua 2 t¸c phÈm: "Hai ®øa trÎ" (Th¹ch Lam) vµ "ChÝ PhÌo" (Nam Cao) D/ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ . Làm văn : 5/12/2008 : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 121 Töôøng . E/ Rót kinh nghiÖm bµi d¹y Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 15 : 45. . phãng tóng.Giê sau häc lµm v¨n: Tr¶ bµi sè 3. giäng ®iÖu t©m t×nh ngät Ho¹t ®éng 3: Trªn c¬ së ngµo.

từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho bài thi học kì I B..MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .HỌC I.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .GV : +Đề + Đáp án + Phần nhận xét bài làm của học sinh + phần lỗi → sửa chữa ..GV nắm chắc đặc điểm của từng lớp để định ra nội dung và cách thức tiến hành như : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đề .Tự đánh giá được ưu và khuyết điểm trong bài làm của mình.Giới thiệu bài mới IV. . sửa chữa lỗi bài viết.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . đoạn thơ).Kiểm tra bài cũ III. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 122 Töôøng .2010 A. lập dàn ý. C. HS : Kiến thức về một bài làm văn NLVH ( cụ thể: Cách làm bài nghị luận văn học về một bài thơ.Củng cố và nâng cao thêm tri thức và kĩ năng viết bài nghị luận văn học .Ổn đinh lớp II.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .

Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. quật cường. giọng điệu trữ tình ( lời bày Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn tỏ. 3. nội dung.Thể loại : NLVH thức đã học ( cách làm bài nghị luận về một bài thơ. đề Câu 2. đối đáp…).Tư liệu Dẫn chứng trong 2 tác phẩm trên và các tác phẩm văn học khác cùng đề tài TT2:GV hướng dẫn hs lập dàn ý II. con người VN anh dũng. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc bổ sung cho hoàn chỉnh . hình tượng đất nước.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Tố Hữu) I. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc ………………………….LẬP DÀN Ý ( ĐÁP ÁN) (đề 2) .. Câu 1: trong phần lập dàn ý .GV gọi 2 hs lên bảng lập dàn ý . đề tài của bài thơ . từ ngữ → Töôøng THPT soá 2 Moä Ñöùc 123 . hình tượng trung tâm. bổ sung cho Câu 1. cảm hứng yêu nước.Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. tư liệu của đề ? Sông Mã gầm lên khúc độc hành ( Tây Tiến – Quang Dũng) HS thảo luận. Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau : Ta về mình có nhớ ta ……………………………… Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung ( Việt Bắc . cách sử dụng hình ảnh . Nêu những nét cơ bản về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính trong bài thơ TT – QD và lấy hoàn chỉnh . tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng. dẫn chứng minh hoạ ( 3đ) Câu 2.Câu 1: Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc .GV cho hs dưới lớp nhận xét.2010 Đề 1 Hoạt động 1 Câu 1.GV gợi ý cho hs về yêu cầu *Đề 1 1. sau 5 phút GV gọi hs Đề 2: trình bày GV cho hs nhận xét. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH ĐỀ Hoạt động 2 TT1: GV yêu cầu HS nhắc lại kiến 1.Câu 2: Chân dung người lính Tây Tiến.Nội dung : . đoạn thơ) 2. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. . ( 8đ) Cảm nhận của anh chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ GV hỏi : Em hãy cho biết thể loại. đằm thắm. ( 2đ) Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của GV cho hs tìm hiểu đề và phân tích Tố Hữu được biểu hiện cụ thể ở nhưữn phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh hoạ. kháng chiến chống Pháp.

luyện tập Năm học 2009 .CHUẨN BỊ BÀI MỚI Soạn bài: Người lái đò Sông Đà RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 124 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn V. Củng cố .2010 D. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .

nhận xét.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Chặng đường từ năm 1965 đến năm 1975 (kháng chiến chống Mỹ) 2. xã hội và văn hoá . tác phẩm.. văn hoá +Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu a. Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) 1.GV cho HS soạn bài ôn tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi trong .Ổn đinh lớp II.HỌC I. Lên lớp.Rèn năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ : sự kiện.Giới thiệu bài mới IV. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo những kiến thứ đó. bổ sung → GV hoàn thiện nội dung bài học cho HS. xã hội.Kiểm tra bài cũ III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . GV cho hs thảo luận. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 1.SGK. GV cho HS trong lớp nhận xét → đáp ứng nội dung phần ôn tập. GV cho HS trả lời tại chỗ hoặc cho HS thảo luận hoặc cho HS lên bảng trình bày. hình tượng. B. SGV.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Lên lớp GV cho trình bày những nội dung đã chuẩn bị . Hoạt động 1 TT1. Sau đó. Ôn tập : 5/12/2008 : ÔN TẬP VĂN HỌC A. GV cho HS soạn bài trước ở nhà.Chặng đường từ năm 1955 đến năm 1964 ( thời kì xd CNXH ở MB và đấu tranh thống nhất đất nước) c.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 125 Töôøng . Quá trình phát triển của VNVH từ năm 1945 đến hết TK Yêu cầu cần đạt Câu 1. 18 : 51. Tài liệu tham khảo . . Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954( kháng chiến chống Pháp) b. C. .Nắm một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về VHVN và VHNN đã học trong sách Ngữ văn lớp 12 tập 1. tác giả. 52. Từ sau 1975 đến hết TK XX . Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Định hướng chung : Phần ôn tập.2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 17. GV gọi HS đọc nội dung ôn tập ( từng câu 1).Từ 1945 → 1975 +Vài nét về hoàn cảnh lịch sử.Hoàn cảnh lịch sử. ngôn ngữ văn học.

TT2. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? ( 3 đặc điểm) a. sâu sắc và toàn diện.2010 * Từ năm 75 đến năm 85 → Chặng đường văn học chuyển tiếp. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV cho HS nhận xét và bổ . vì điều này quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Hoạt động 2 TT1. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 3) Câu 3. trăn trở. phân tích nội dung và hình thức → áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn.Chú ý đến đối tượng thưởng thức và tiếp nhận văn học. *1986. GV cho HS trả lời TT3. từ sau ĐH VI : văn học chính thức bước vào gđ đổi mới.Mqh nhất quán : thể hiện rõ trong tất cả các thể loại : Văn chính luận. có tinh thần xung phong như người c/ sĩ ngoài mặt trận. GV cho HS trả lời TT3. Thơ ca Câu 4. tìm kiếm con đường đổi mới. đồng thời còn là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ lí lẽ của bọ TDP xâm lược. Tính chân thật được coi là một thước đo giá trị của văn chương nghệ thuật. Nhà văn phải góp phần vào nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xh. *Mục đích : . Câu 2.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn XX ( những giai đoạn và thành tựu chủ yếu của từng giai đoạn?) TT2. mang tính nhân văn. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 2) Câu 2. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.… .  Một quan niệm tiến bộ. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. độc lập của dtộc VN trong hoàn cảnh ls lúc bấy giờ. của đế quốc Mĩ. GV cho HS trả lời TT3. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. Mục đích và đối tượng của bản TNĐL? phân tích nội dung và hình thức của tác phẩm để làm rõ TNĐL vừa là áng văn chính luận mẫu mực vừa là một áng văn chan chứa những tình cảm lớn. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ 1945 đến 1975? TT2. Nền văn học hướng về đại chúng c. GV cho HS trả lời TT3. Hoạt động 3 TT1.Khẳng định quyền tự do. . Viết để làm gì?.HCM coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp c/m. → Chặng đường văn học đổi mới mạnh mẽ. Viết thế nào?→ tuỳ trường hợp. *Đối tượng: Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 126 Töôøng . Người nhắc nhở giới nghệ sĩ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Viết cái gì?. tự do của dtộc VN. Truyện và kí.Người luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. Người nêu kinh nghiệm cho giưói cầm bút phải luôn đặt câu hỏi : Viết cho ai?.Quan điểm sáng tác . Mục đích và đối tượng của bản TNĐL. Năm học 2009 . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 4) Câu 4. TT2. đề cao sự sáng tạo.Tuyên bố với đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về quyền độc lập. gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. . b. nhân loại cao cả Hoạt động 4 TT1. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn Câu 3. Quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của HCM? Chứng minh mqh nhất quán giữa quan điểm sáng tác với sự nghiệp văn học của Người. .

Dö luaän theá giôùi. có ý nghĩa sống còn của cả cộng đồng. Ông là nhà thơ của lẽ sống lớn. TT2. cô thÓ + Ng«n ng÷ chÝnh x¸c. Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH. hïng hån.2010 Taát caû 50 vaïn ñoàng baøo Vieät Nam. trách nhiệm công dân. tình cảm. Caùc löïc löôïng ngoaïi bang nhaân danh Ñoàng minh dieät phaùt-xít Nhaät (Phaùp. Trung Quoác…) * Áng văn chính luận mẫu mực + T¸c phÈm võa tiÕp nèi truyÒn thèng nh÷ng b¶n tuyªn ng«n cña v¨n häc d©n téc võa ph¸t huy t tëng míi . tình cảm của tác giả. GV cho HS đại diện trình bày . Anh. - Năm học 2009 . GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 5) Câu 5. Cảm hứng chủ đạo trong thơ TH là cảm hứng lịch sửdân tộc chứ ko phải cảm hứng thế sự đời tư + Con người trg thơ TH chủ yếu được nhìn nhận từ nghĩa vụ. Thơ ông. gîi c¶m  TN§L thÓ hiÖn râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña HCM trong v¨n chÝnh luËn. Mó. đằm thắm. GV cho HS thảo luận TT3. Câu 5. cho những nhiệm vụ c/m. + ThÓ hiÖn lßng yªu níc vµ ý chÝ b¶o vÖ ®éc lËp tù do cña d©n téc VN. + LËp luËn v÷ng vµng + LÝ lÏ s¾c bÐn.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn sung cho hoàn chỉnh. .chiến sĩ. của c/m và dtộc. Nhân vật trữ tình trong thơ TH là những con người đại diện cho những Hoạt động 5 TT1. niềm vui lớn của con người c/m và cuộc sống c/m. + Giọng thơ mang tính rất tâm tình rất tự nhiên. tình cảm lớn. ®anh thÐp + Bè côc chÆt chÏ. *TH là nhà thơ trữ tình chính trị:( Trữ tình chính trị: nd chính trị hoà hợp với chất tâm tình. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. + Thơ TH chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống chính trị của đất nước.75. Ông dã đem đến cho dòng thơ c/m một tiếng nói trữ tình mới với bao cảm xúc. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 127 Töôøng . Vì sao nói TH là nhà thơ trữ tình chính trị? Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong thơ TH.Khuynh hướng sử thi: +Thơ TH tập trung thể hiện những vấn đề trọng đại. kÕt cÊu TP m¹ch l¹c + DÉn chøng x¸c thùc. đồng thời thể hiện rõ tâm huyết. làm cho vấn đề khó diễn tả trở nên hết sức gợi cảm) + TH một thi sĩ . trước hết phục vụ cho cuộc đấu tranh. chân thành ( giọng điệu tâm tình ngọt ngào) * Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn : đây cũng là đặc điểm cơ bản của VHVN thời kì 45.

GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Hệ thống luận điểm. cách sử dụng hình ảnh . Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD . Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của cách mạng. rõ ràng. xác thực. cái tôi trữ tình trong thơ TH chủ yếu là cái tôi nhân danh dân tộc và cách mạng. quật cường. chủ nghĩa anh hùng c/m) → d/c + Tính dt được biểu hiện trong hình thức nghệ thuật của bài thơ: thơ lục bát. đề tài của bài thơ . từ ngữ → d/c. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. đằm thắm.cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng cụ thể. → tài lập luận và khả năng lí luận của các tác giả ( tuỳ theo từng bài cụ thể mà có nhận xét chính xác) Câu 8. GV cho HS trả lời TT3. Hoạt động 8 TT1.Vấn đề đặt ra : tuỳ theo nội dung của từng bài . Câu 6. cho khí phách của cả cộng đồng. Đô tôi ép xki TT2. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng trong các bài viết NĐC. của đất nước.… + Cái tôi trữ tình trong thơ TH từ buổi đầu đến với cách mạng là cái tôi . hi sinh. Từ cuối tập thơ Việt Bắc đến Gió lộng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Câu 7. cảm hứng chủ đạo của bài thơ đều hướng tới những vấn đề lớn của ls dân tộc ( cuộc kháng chiến chống Pháp. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 8) Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 128 Töôøng .Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh ra đời. . mẹ Suốt. Mấy ý nghĩ về thơ. dẫu hiện tại còn nhiều khó klhăn. đối đáp…). ngôi sao…. lãng mạn Hoạt động 6 TT1. ngôi sao…. cảm hứng yêu nước. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.Vẻ đẹp tâm hồn hào hoa. Luận điểm được triển khai chặt chẽ. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 7) Câu 7. con người VN anh dũng.Cảm hứng lãng mạn : Đó là cảm hứng lãng mạn cách mạng. Đô tôi ép xki . sau đó là cái tôi – công dân mang hình thức cái tôi trữ tình nhập vai. Ra trận.Những biểu hiện cụ thể của tính dân tộc: + Tính dt được biểu hiện trong nd bài thơ: đề tài. hình tượng trung tâm. Mấy ý nghĩ về thơ. hình tượng đất nước. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 6) Câu 6. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH TT2. Máu và hoa. Vấn đề đặt ra và hệ thống luận điểm. rành mạch. Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của TH . lôgic. Hoạt động 7 TT1. gian khổ. cách triển khai lí lẽ và dẫn chứng : Các tác giả đã trình bày nội dung khá thuyết phục. chị Trần Thị Lí..chiến sĩ. của dân tộc. GV cho HS trả lời TT3. tràn đầy vẻ đẹp thơ mộng.. Thơ ông tập trung thể hiện vẻ đẹp lí tưởng của con người và cuộc sống mới. Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ TH mang tầm vóc của lịch sử và thời đại như hình tượng anh giải phóng quân.2010 phẩm chất tốt đẹp. giọng điệu trữ tình ( lời bày tỏ.

GV gọi HS đọc câu hỏi trong Đò Lèn. TT phảng phất hình mẫu lí tưởng của người tráng sĩ thời xưa. tự do của TQ. GV cho HS đại diện trình bày . Câu 9. ĐC → hiện thực). sẵn sàng xả thân cho độc lập. ( TT → bút pháp lãng mạn.Khác : + Hoàn cảnh xuất thân + ĐC mang hình ảnh của người dân cày lam lũ. qua đó khẳng định tư tưởng ĐN của ND. Bác ơi! Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 129 Töôøng . GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. thuỷ chung và mạnh dạn bày tỏ khát vọng của mình trong tình yêu. bình diện văn hoá.Bài thơ thể hiện một tâm hồn phụ nữ luôn khao khát hạnh phúc.Vẻ đẹp bi tráng * So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí ( CH) : .Giống :Hình tượng người lính mang một vẻ đẹp lý tưởng về tình cảm.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Câu 8. . Tiếng hát con tàu. yêu nước thiết tha. vẻ đẹp của đời sống nội tâm: tình yêu quê hương. . Vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của QD (so sánh với hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu) TT2. độc đáo và có chiều sâu. Những khám phá riêng của mỗi nhà thơ về đất nước quê hương qua bài thơ Đất nước ( NĐT) và đoạn trích Đất Nước trong trường ca Mặt đường khát vọng ( NKĐ)? TT2. TT1. Họ mang vẻ đẹp của hình tượng người lính trong thơ ca giai đoạn kháng chiến chống Pháp và thể hiện cảm hứng ngợi ca của văn học kháng chiến. GV cho HS thảo luận TT3.Ẩn dụ cho trạng thái tâm lí của người con gái đang yêu. Câu 10. Hoạt động 10 TT1. Hình tượng sóng . tình đồng chí. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 10) Câu 10. Hoạt động 9 TT1. Phân tích hình tượng Sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ Hoạt động 11 thuật của các bài thơ Dọn về làng. Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu qua bài thơ này? TT2. sau đó gọi HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. GV cho HS trả lời TT3. . tình giai cấp. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 9) Câu 9. phương diện : bình diện địa lí. ĐN của ca dao. nhọc nhằn nhưng anh dũng và ngời sáng. thần thoại → cảm nhận mới mẻ. tâm trạng của người ra đi). mùa thu mới và quá trình nhận thức về đất nước ( Sự chuyển biến trong nhận thức.Hình tượng xuyên suốt bài thơ . Câu 11. . Năm học 2009 . bình diện lịch sử. vất vả. Ở họ kết tinh sức mạnh tinh thần của thời đại. + ĐC: người lính mang vẻ đẹp bình dị. chân thành mãnh liệt. nồng hậu. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Đó còn là hình ảnh một đất nước đau thương. GV cho HS trả lời TT3.ĐN của NKĐ: ĐN được cảm nhận một cách toàn vẹn tổng hợp trên nhiều bình diện.2010 .ĐN – NĐT :ĐN được cảm nhận qua bức tranh thu : mùa thu cũ . .

GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? TT2.Những điểm khác biệt : + CNTT viết trước CMT8. tác động mạnh vào giác quan của người nghệ sĩ. học sinh phải nắm chắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm hay những vấn đề cơ bản của bài học .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn SGK ( câu 11) Câu 11.Nội dung và nghệ thuật của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Hoạt động 13 TT1.Nội dung của văn bản Thông điệp Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS . Còn trong NLĐSĐ. Cái đập mạnh vào giác quan của ông giờ đây là những thành tích của nhân dân trong lao động. GV cho HS trả lời TT3. uyên bác. . . NT đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ ở tầng lớp những con người đặc tuyển. Năm học 2009 . ông đi tìm chất tài hoa nghệ sĩ trong đại chúng nhân dân.Điểm thống nhất : + NT có cảm hứng mãnh liệt trước những cảnh tượng độc đáo. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 12) Câu 12. + Ngòi bút tài hoa. tiếp cận con người thiên về phương diện tài hoa nghệ sĩ. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 130 Töôøng . + Trong CNTT. lúc này NT đi tìm cái đẹp trong quá khứ “VBMT” thì trong NLĐSĐ. TT2. * Lưu ý : Khi ôn tập. GV cho HS trả lời TT3. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. + Tiếp cận thế giới thiên về phương diện thẩm mĩ. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân. Những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ Dọn về làng. Tiếng hát con tàu. Bác ơi! TT2. GV gọi HS đọc câu hỏi trong SGK ( câu 1) Câu 13. Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã ặt tên cho dòng sông? Hoạt động 14 TT1. Hoạt động 12 GV bổ sung thêm một số câu hỏi và cho HS trả lời.2010 Câu 12. GV cho HS trả lời TT3. GV cho HS nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. So sánh Chữ người tử tù và Người lái đò Sông Đà . Đò Lèn. HS dựa vào Hướng dẫn học bài và hướng dẫn đọc thêm để ôn tập. Câu 13. . nhà văn đi tìm cái đẹp trong cuộc sống hiện tại.

phân tích một văn bản.Ổn đinh lớp II. .Về nhà ôn bài chuẩn bị làm bài kiểm tra HKI ( bài viết số 4) . SGV.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .HỌC I. tài hoa đã dùng văn chương để khám phá và ca ngợi vẻ đẹp của nhân dân và TQ. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 131 Töôøng . C. GV cho HS thảo luận ở một số nội dung trong bài học.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . GV hướng dẫn hs khám phá cách viết của NT ( điều quan trọng ở đây ko chỉ là cho hs thấy NT Viết cái gì mà còn là Viết như thế nào). .Cảm phục.2010 V. Tài liệu tham khảo . 47 .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .Văn : 19/12/2008 : NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ ( Trích) Nguyễn Tuân A. người nghệ sĩ uyên bác. Củng cố .Nhận rõ và yêu quý hơn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và của con người lao động Việt Nam.Chú ý các bài Làm văn.Kiểm tra bài cũ III. B. tóm tắt những ý chính của văn bản.SGK.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . trả lời những câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK→ Lên lớp: GV vận dụng phương pháp thuyết giảng. Tiếng Việt RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 46.Giới thiệu bài mới IV.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .luyện tập D. yêu mến tài năng sáng tạo của NT.GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà.

* Quá trình sáng tác và các đề tài chính .NT lµ mét con ngêi rÊt mùc tµi hoa ( am hiÓu nhiÒu m«n nghÖ thuËt kh¸c : héi ho¹. tác động mạnh mẽ vào giác quan của người nghệ sĩ.Tõ sau CMT8. + Kiến thức uyên bác: vận dụng tri thức nhiều ngành để quan sát hiện thực.ë NT ý thøc c¸ nh©n ph¸t triÓn rÊt cao ( khao kh¸t ®îc kh¼ng ®Þnh m×nh) . nghệ sĩ và sáng tạo những nhân vật tài hoa nghệ sĩ) + Cảm hứng đb với những gì gây ấn tượng mãnh liệt. Nhìn con người ở phương diện tài hoa.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả NT ( ôn lại. Đọc . khoâng hö caáu nhöng caàn trí töôûng töôïng trong tập Sông Đà (1960).Đẹp vậy thay tiếng tröõ tình. Tác phẩm Người lái đò Sông Đà a.Tìm hiểu chung 1. NT xứng đáng được coi là một nghệ sĩ lớn. GV giới thiệu thể tuỳ bút chuyến đi năm 1958).NT lµ mét tri thøc giµu lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc .Mang tính chuû quan cao cuûa 1. xa xôi để tìm kiếm thứ vàng mười của thiên nhiên và con người nơi đây (đb là TT3. in . Hoàn cảnh ra đời Là kết quả của chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền TB rộng lớn. cái độc đáo. Ngôn từ sáng tạo. trí tưởng tượng phong phú. sáng tạo hình tượng . Lời đề từ caùi toâi nhaø vaên.Chúng thuỷ giai đông tẩu – đà giang độc bắc lưu ( NQB) → mọi con sông đều chảy về hướng đông. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 132 Töôøng .Lµ mét nhµ v¨n biÕt quÝ träng thËt sù nghÒ nghiÖp cña m×nh . phong phuù. GV giới thuyết : * Con người : . hát trên dòng sông Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS ®äc hiÓu ( Broniewki) . “ThiÕu quª h¬ng”→ V× t©m tr¹ng bÊt m·n vµ bÊt lùc tríc thêi cuéc. thích cái dữ dội.GV cho HS nêu những nét cơ bản về tác giả. Tác giả Nguyễn Tuân * Tiểu sử * Con người * Sự nghiệp văn chương . .Hiểu văn bản phaïm chaët cheõ. đã học ở lớp 11) TT1. ®iªu kh¾c. theo s¸t tõng nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Êt níc . .thể hiện tÊm lßng g¾n bã tha thiÕt ®èi víi c¶nh s¾c vµ phong vÞ ®Êt níc cña NT + VÎ ®Ñp “Vang bãng mét thêi” : ®i t×m vÎ ®Ñp cña qu¸ khø + §êi sèng truþ l¹c : “ChiÕc l ®ång m¾t cua” . TT2. ñaäm chaát .T¸c phÈm cña NT tríc CMT8 chñ yÕu xoay quanh 3 ®Ò tµi : + Chñ nghÜa “xª dÞch” : “Mét chuyÕn ®i”. thẩm mĩ.Caùch vieát töï do.Phong cách nghệ thuật độc đáo: tài hoa và uyên bác + Thích cái đẹp.2010 I. NLĐSĐ ra đời năm 1960. Thể loại : Tuỳ bút b. cái tài hoa (Tiếp cận mọi sự vật ở phương diện văn hoá. s©n khÊu ) .Quá trình sáng tác và các đề tài chính . phoùng tuùng. Ông để lại một sự nghiệp văn học phong phú với những trang viết độc đáo và tài hoa. 2. . «ng ch©n thµnh ®em ngßi bót phôc vô cuéc chiÕn ®Êu cña d©n téc. qui II.Thuoäc theå kí. + Thể tài sáng tác rất NT ( thể tuỳ bút phóng túng nhưng pha chất kí sự rất NT)  NT là một nhà văn nổi tiếng của nền văn xuôi VN hiện đại. Lßng yªu níc vµ tinh thÇn d©n téc ®îc ph¸t huy trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ Năm học 2009 . haàu nhö khoâng coù luaät leä.

GV nhaän xeùt veà caùch ñoïc vaø ñoïc maãu 1 ñoaïn thaät aán töôïng. hai mám ®¸ gÇn nhau tíi møc con thó cã thÓ nh¶y qua . . ko lặp lại → có giá trị) → Hai lời đề từ khái quát sự độc đáo của hai đối tượng: thiên nhiên và con người nơi đây. . t¹o v¸ch thµnh b»ng ®¸ .Qu·ng Tµ Mêng V¸t. mçi th¸c ®¸ nh thÓ lµ mét “b¸t qu¸i trËn ®å”. khiªu khÝch. * TÝnh c¸ch d÷ d»n .DiÖn m¹o chung cña dßng s«ng lµ ®¸ vµ níc ( dµi 883Km) . . níc thë vµ kªu nh cöa cèng c¸i bÞ sÆc. thÊt thêng (qua c©u chuyÖn S¬n Tinh – Thuû Tinh.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .Qu·ng cha ®Õn th¸c ( cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c díi ): ®· nghe tiÕng níc rÐo. ko giống ai. 2.Cã chç v¸ch ®¸ thµnh chÑt.Qu·ng mÆt ghÒnh H¸t Loãng. . kh¸m ph¸ vÒ con S§ (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) -GV goïi 1 HS ñoïc phaàn theå hieän tính caùch hung baïo cuûa soâng Ñaø.2010 v¨n b¶n duy nhất sông Đà là ngược bắc → thâu tóm cái thần TT1. tëng tîng ®éc ®¸o . giäng g»n mµ chÕ nh¹o. GV cho HS t×m hiÓu lêi của SĐ. sãng x« giã…c¸ch cÊu tróc c©u trïng ®iÖp  nghÖ thuËt miªu t¶ t¹o Ên tîng → t¹o c¶m gi¸c níc xÐ ®¸ t¹o nªn dßng ch¶y . Hung bạo Tõ trong xa xa con s«ng §µ næi tiÕng lµ dßng s«ng d÷ d»n víi tÝnh khÝ ®áng ®¶nh. qua c¶m quan nghÖ thuËt hiÖn ®¹i cña NT) * Sù hïng vÜ ( ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn) . Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 133 Töôøng . trªn mÆt s«ng ®ét ngét hiÖn ra nh÷ng c¸i hót níc gièng nh c¸i giÕng bªt«ng . . dµi hµng c©y sè níc x« ®¸ . GV híng dÉn HS t×m hiÓu. Con Sông Đà Con SĐ gắn liền với 2 đặc điểm : Hung bạo và trữ tình a.§¸ gi÷a lßng s«ng. cũng vừa là thâu tóm cái thần chữ của chính bản thân nhà văn (con sông độc lạ. liªn tëng. ngòi bút ®Ò tõ độc lạ: cách viết độc đáo. nh÷ng c¸i giÕng s©u nuíc Æc Æc lªn nh võa rãt dÇu s«i vµo…  nghÖ thuËt so s¸nh. ®¸ x« sãng.GV hái : + Sù hïng vÜ cña S§ ®îc miªu t¶ ntn? +TÝnh c¸ch d÷ d»n cña con S§? t×m dÉn chøng. ®¸ dùng ven hå. TT2. t¹o thµnh nh÷ng c¸i yÕt hÇu.Cã 73 c¸i th¸c .

Dßng ch¶y : VÝ dßng ch¶y cña S§ nh ¸ng tãc tr÷ t×nh Èn hiÖn trong .  NT gäi ®©y lµ : “Th¹ch trËn s«ng §µ” → Th¹ch thuû trËn S§ ( ®¸ næi. vµ ®· ®Ó l¹i nh÷ng hßn th¸c ®¸ ntn ? xa x«i trªn thîng nguån T©y B¾c) . dµn tËp ®oµn cöa tö. cöa sinh lËp lê .GV hái : VÎ ®Ñp cña son b. .2010 TiÕng th¸c “rèng lªn nh tiÕng mét ngµn con tr©u méng…” ( nh©n ho¸. n÷ tÝnh. + Taùc giaû ñaõ duøng bieän phaùp ngheä thuaät naøo ñeå khaéc hoaï moät caùch aán töôïng hình aûnh cuûa moät con soâng Ñaø d÷ d»n? + T©m ®Þa cña con S§? GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt cña NT . phôc kÝch. Con s«ng §µ tr÷ t×nh (khi ch¶y qua s«ng §µ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ Chî Bê.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . cêng ®iÖu) . t©m ®Þa cña thø kÎ thï sè 1) . ªm ¶ → vÎ ®Ñp duyªn d¸ng.  Víi nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ.Em cã nhËn xÐt g× vÒ m©y ( Èn dô) → ©m ®iÖu c©u nghÖ thuËt ®îc sö dông ë v¨n còng mang d¸ng dÊp mÒm ®©y ? m¹i. m¹nh mÏ. ®¸ ch×m vµ th¸c d÷) * T©m ®Þa nham hiÓm (nham hiÓm nh mét loµi thuû qu¸i kh«n ngoan ®Çy mu trÝ.GV gäi HS ®äc phÇn miªu t¶ vÎ ®Ñp tr÷ t×nh cña con S§ . c¸ch sö dông ng«n tõ.Khi ®Õn th¸c : + §¸ s«ng §µ nh nhæm dËy khi cã chiÕc thuyÒn nµo xuÊt hiÖn * Cã hßn liÒu m¹ng x«ng tíi. kh¶ n¨ng quan s¸t tinh têng cïng víi trÝ tëng tîng phong phó → t¸c gi¶ ®· t¸i hiÖn mét dßng s«ng hung b¹o. vå lÊy thuyÒn * Cã hßn giÊu m×nh ®Ó s½n sµng ®¸nh du kÝch * Cã hßn lïi vÒ ®»ng sau chê ®¸nh vu håi ( ®¸nh quËt trë l¹i) + Níc hß reo lµm thanh viÖn cho ®¸ “mÆt níc hß la vang dËy ” + Dßng th¸c hïm beo ®ang hång héc tÕ m¹nh trªn s«ng ®¸ + §¸ vµ níc hiÖp søc dµn thÕ trËn.S¾c mµu :Mïa xu©n dßng xanh Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 134 Töôøng . hiÓm ¸c ( tõ hai yÕu tè ®¸ vµ níc) ®ång thêi nh mét biÓu tîng vÒ søc m¹nh d÷ déi vµ vÎ ®Ñp hïng vÜ cña thiªn nhiªn TB . giäng ®iÖu hïng hån.

Con ngêi anh hïng: . .  S§ hiÖn lªn víi hai mÆt. kh¸m ph¸ vÒ ngêi l¸i ®ß (hiÖn lªn díi ngßi bót cña NT ) GV hái: . ®»m th¾m. bÊt ngê. hai cùc ®èi lËp : hung b¹o vµ tr÷ t×nh  sù tµi hoa. n¬ng ng« nhó l¸ ng« non ®Çu mïa. th¬ méng vµ quyÕn rò. mïa thu níc s«ng chÝn ®á → kho¸t s¾c mµu ®Ñp ( nghÖ thuËt t©m lÝ ho¸ s¾c mµu) → so s¸nh . vui nh nèi l¹i chiªm bao ®øt qu·ng → so s¸nh + DÞu dµng.Mang nÐt gîi c¶m : + Con s«ng §µ mang vÎ ®Ñp cæ kÝnh §êng thi + Víi t¸c gi¶. ph¶ng phÊt nçi niÒm cæ tÝch. 3. th¸i ®é lao ®éng nghiªm tóc. nhiÒu h×nh ¶nh so s¸nh nªn th¬. Ngêi l¸i ®ß anh hïng vµ nghÖ sÜ ( ngêi l¸i ®ß ®îc vÝ víi khèi vµng mêi) a. hai bê s«ng cá gianh ®ang nân bóp. ko gian tr÷ t×nh. ®éc ®¸o cïng víi c¶m xóc vµ trÝ tëng tîng phong phó cña NT khiÕn S§ hiÖn lªn víi bao vÎ ®Ñp dÞu dµng. tÞch mÞch. cÇn cï.Tr¹ng th¸i kh«ng gian: C¶nh ven s«ng lÆng tê. Bê s«ng hoang d¹i vµ hån nhiªn nh mét bê tiÒn sö.v¨n xu«i cña nhµ tuú bót” (N§M) → kh«ng khÝ m¬ mµng. §ång thêi gióp ngêi ®äc thÊy ®îc. GÆp l¹i nã vui nh thÊy n¾ng gißn tan….§Êy lµ 1 cuéc chiÕn ko c©n søc : GV cho HS nhËn xÐt TT3. NT lµ ngêi hÕt søc nÆng t×nh víi non s«ng.T¸c gi¶ t¸i hiÖn mét cuéc vît th¸c nh lµ mét cuéc chiÕn ®Êu mét mÊt mét cßn cña «ng l¸i ®ß víi th¹ch trËn s«ng §µ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . th¬ méng.Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm anh hïng cña ngêi l¸i ®ß ? Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 135 Töôøng . → Víi giäng v¨n nhÑ nhµng tha thiÕt. . kiªn nhÉn cña t/g .2010 nh ngäc bÝch. ®Êt níc . GV híng dÉn HS t×m hiÓu. nã nh mét cè nh©n. ®»m ®»m Êm Êm. Díi s«ng ®µn c¸ dÇm xanh quÉy vät… → cã thÓ gäi ®Êy lµ nh÷ng “dßng th¬.

1 cöa sinh. ko phÐp mµu. lµ c¸nh khÐp. gh× c¬ng. ngoan cêng. tËp GV cho HS ph©n tÝch vÎ ®Ñp ®oµn cöa tö. b¾m ch¾c. Cöa tö ë gi÷a nhg l¹i ë vËt sµnh ë mét ngãn nghÒ ngay gi÷a bän ®¸ hËu vÖ. th¸ch ®è. Sãng tÝnh nÕt ®áng ®¶nh thÊt th.Cuéc vît th¸c gièng nh cuéc tr×nh diÔn Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 136 Töôøng . ¤ng cìi lªn th¸c s«ng §µ nh cìi hæ. chØ cã «ng l¸i ®ß qua 3 ¶i trïng vi th¹ch trËn míi thÊu hiÓu hÕt vÎ ®Ñp cña + LÇn 1: cã 5 cöa ( 4 cöa tö. + LÇn 3: Ýt cöa h¬n nhng 2 bªn ®Òu lµ chiªm ngìng hä . ®éng míi . d÷ déi. + LÇn 2: T¨ng thªm nhiÒu cöa tö. êng cña dßng s«ng . khñng bè «ng l¸i ®ß Lai Ch©u tinh thÇn con ngêi nhg «ng l¸i ®ß ®· lµm GV gi¶i thÝch t¹i sao sau chñ tríc mäi t×nh thÕ. vót qua c¸c cæng ®¸ c¸nh më ngät trong “B÷a rîu m¸u” . mÆt mÐo bÖch. nghÖ sÜ : Vît th¸c b»ng c¶ t©m hån vµ tµi n¨ng cña 1 nghÖ sÜ. Con ngêi tµi hoa. l¸i miÕt mét GV : ë c¶ 2 g® s¸ng t¸c . ¤ng thay ®æi chiÕn thuËt ( so víi ®ß lÇn 1) : n¾m chÆt bêm sãng. hiÓm ®éc víi ®o¹n ë trang 188. ChiÕn thuËt: ®Çy tÝnh nghÖ thuËt .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . vò khÝ lµ chiÕc sµo dµi. 190) søc m¹nh ®îc n©ng lªn hµng thÇn th¸nh>< con ngêi bÐ nhá. trong hiÖn t¹i. §¸ «ng míi chiÒu chuéng ®îc mai phôc. §ã lµ cho thuyÒn phãng th¼ng.Vît th¸c lµ 1 viÖc nguy hiÓm thÕ nhg víi «ng l¹i nh mét thø nghÖ thuËt bay bæng vµ ®Çy niÒm say mª. chäc thñng c¸ch chÐm treo ngµnh rÊt cöa gi÷a. NT ®êng chÐo. ®Ì sÊn. cã trong ®¹i Qua ®ã. .2010 GV gäi HS ®äc SGK ( mét sè Thiªn nhiªn lín lao. b. Mçi nh©n luång chÕt c¶. ®e do¹. dßng s«ng vµ còng chØ cã cöa sinh n»m lËp lê phÝa t¶ ng¹n) .®¸nh dån dËp. nghÖ sÜ cña ngêi l¸i bê h÷u ng¹n. ®ßn ngÇm nhg «ng vÉn kÑp chÆt cuèng l¸i. trong cuéc sèng lao lao ®éng míi → thÕ m¹nh ng«n tõ cña NT. ®¸nh ®ßn tØa. NT ko cßn xd h×nh quyÕt t©m cao → mét chiÕn sÜ trªn ¶nh nh©n vËt ®Ñp trong qu¸ mÆt trËn lao ®éng. chÆt ®«i më ®êng lu«n tr©n träng nh÷ng ®Êng tiÕn vµo cöa sinh. 189. . chÝ CMT8. . t/g ca ngîi con ngêi trong c/sèng chóng . cöa sinh n»m lÖch ë phÝa tµi hoa. b×nh tÜnh chØ huy cho 6 tay chÌo vît qua. phãng nhanh. con ngêi chiÕn khø. xuyªn nhanh ®Ó tho¸t khái nÐt ch÷ ®Ñp.Mçi lÇn chÌo thuyÒn vît th¸c ph¶i tr¶i  Theo NT. níc thanh viÖn cho ®¸. cao nh· cña cöa tö cuèi cïng. HuÊn Cao …vµ sau CMT8 lµ → Th¸c níc S§ nh mét trËn ®å thiªn la ®Þa vâng. trong nuèi tiÕc mµ ®Ñp th¾ng søc m¹nh thÇn th¸nh cña tù nhiªn. tµi hoa vµ say mª miªu t¶.

Giäng ®iÖu ®a thanh. Ho¹t ®éng 4 Híng dÉn HS tæng kÕt bµi häc Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 137 Töôøng . . T¸c gi¶ ngîi ca vµ tá râ th¸i ®é ngìng mé mét con ngêi k× vÜ b»ng x¬ng. kiÕn thøc §«ng. .H×nh ¶nh con thuyÒn phãng nhanh.2010 nghÖ thuËt  vò ®iÖu lao ®éng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 .TrÝ tëng tîng v« cïng phong phó . sù tù do tuyÖt vêi khi lµm chñ con thuyÒn. . . con ngêi tµI hoa nghÖ sÜ.Ng«n ng÷ s¾c s¶o. Tæng kÕt ( Ghi nhí) Ho¹t ®éng 3 GV cho HS tæng hîp vµ rót ra vµi nÐt nghÖ thuËt trong t¸c phÈm ®Ó nhÊn m¹nh. tay l¸i ra hoa  Nh©n vËt mang d¸ng vÎ riªng. b»ng thÞt gi÷a ®êi. T©y.ThÊu hiÓu tinh têng vÒ nghÒ. . lít ®Ñp trªn ®¸ níc S§ ®· gãp phÇn thÓ hiÖn c¸i tµii hoa cña «ng l¸i ®ß → tay l¸i tuyÖt vêi. thÇn ®¸. binh ph¸p cña thÇn s«ng. Tri thøc qu©n sù vµ vâ thuËt . lµm râ phong c¸ch nghÖ thuËt cña NT . yªu vµ tr©n träng tiÕng mÑ ®Î.Tri thøc uyªn b¸c : tËp hîp tri thøc nhiÒu ngµnh : §iÖn ¶nh vµ phim ¶nh.NghÖ thuËt ng«n tõ : ®¹o qu©n ng«n ng÷ ®· ®îc NT huy ®éng .…) . KiÕn thøc ®Þa lÝ.Sö dông nhiÒu biÖn ph¸p tu tõ ( so s¸nh. . Tri thøc lÞch sö.Kh¾c ho¹ ch©n dung ®Æc s¾c.ThÓ hiÖn tinh thÇn lµm chñ cao ®é.  Víi c¶m høng nghÖ sÜ vµ c¶m quan nghÖ thuËt ®éc ®¸o . cìi sãng. Èn dô. ®éc ®¸o vµ rÊt ®Ñp – vÎ ®Ñp cña tµi hoa vµ nh©n c¸ch. cæ . kim . n¾m v÷ng quy luËt phôc kÝch cña lò ®¸. Vµi nÐt vÒ nghÖ thuËt . 3. giµu kinh nghiÖm : thuéc lßng nh÷ng biÓu hiÖn ®¸ níc cña S§. trong cuéc sèng lao ®éng ( chø kh«ng ph¶i c¸i ®Ñp trong qu¸ khø) → chÊt vµng mêi cña nh©n d©n T©y B¾c. t¸c gi¶ ®· x©y dùng nªn mét h×nh tîng nh©n vËt ®Æc s¾c . III. cêng ®iÖu. nh©n ho¸.

CHUẨN BỊ BÀI MỚI .Soạn bài : Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận. Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 138 Töôøng .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . D. RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 16 : 48.Hệ thống hoá những lỗi thường gặp khi lập luận. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC .luyện tập So sánh CNTT với NLĐSĐ. Làm văn : 23/12/2008 : CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. nhận xét những điểm thống nhất và khác biệt của phong cách nghệ thuật NT trước và sau CMT8 năm 1945. Củng cố .MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: .2010 V.Về nhà học bài .

. nội dung trùng lặp mà không sửa lỗi liên quan đến việc nêu có sự nhấn mạnh hay phát triển ý ( “cảnh vật… vắng luận điểm.Ổn đinh lớp II.GV cho HS soạn bài ở nhà. bài tập ( chỉ ra lỗi ) luẩn quẩn mà không trình bày đúng bản chất của vấn đề ( không làm rõ được luận điểm quan trọng cần nêu: Ý nghĩa của nợ công danh theo quan niệm riêng của PNL là gì? c. Tài liệu tham khảo . LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ Hướng dẫn HS phát hiện và 1. GV cho phù hợp với đối tượng nghị luận. Luận cứ mơ hồ thiếu chính xác : Nắng xuống trời lên Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 139 Töôøng . GV gọi 3 HS lên bảng làm của 2 câu thơ trong bài Thuật hoài). vẻ”.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . B. phân tích và sửa những lỗi về lập luận trong bài nghị luận của chính mình.Hãy nhận xét về phong cách NT trước và sau CMT8 ( so sánh với tác phẩm Chữ người tử tù) III. nghĩa. sửa chữa.Kiểm tra bài cũ . . phải theer hiện được HS nêu các yêu cầu khi trình khía cạnh bản chất của đối tượng cần bàn ( giá trị ý bày luận điểm. GV cho HS sửa lỗi ( viết Yêu cầu: lại cho hoàn chỉnh) .2010 . LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM Hoạt động 1 1. luận cứ nêu ra ko tương ứng với toàn bộ luận điểm đã trình bày ( quá nghèo nàn. phân tích. Đồng thời trong đoạn văn này. Không nêu được luận điểm khái quát ( ý nghĩa thực sự TT2. C. phân tích lỗi Hướng dẫn HS phát hiện và a. .Khi trình bày phải chú ý đến tính lôgic.Trình bày ngắn gọn về phong cách của Nguyễn Tuân được thể hiện qua bài Người lái đò Sông Đà. 2. Sửa lỗi TT3.Xác định rõ luận điểm cần trình bày: Luận điểm phải TT4. diễn đặt trùng lặp. Nhận xét.Dùng phương tiện ngôn ngữ phù hợp: câu văn. sơ lược). GV gọi HS đọc ngữ liệu b.GV cho hs thảo luận. TT1. .HỌC I.Tự phát hiện. phân tích.Có ý thức thận trọng để tránh những lỗi về lập luận trong các bài viết.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . luận cứ Hoạt động 1 II. Luận điểm nêu chưa rõ. nd chủ yếu của vấn đề đang bàn đến). Sau khi sửa xong.Giới thiệu bài mới IV. SGV. im lìm”. . sửa chữa. Nhận xét. yêu cầu HS tự tìm những lỗi mắc phải trong bài viết của chính mình để nhận xét. từ ngữ phải rõ ràng chính xác để diễn đạt đúng nd cần trình bày. . phân tích lỗi sửa lỗi liên quan đến việc nêu a. Nêu quá nhiều luận điểm trong đoạn văn nhưng ko luận điểm nào được triển khai đầy đủ. “ cẳnh sắc im ắng”). “ ngưng đọng.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . nhất quán của các luận điểm.SGK. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I.

Sau khi sửa xong. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. IV. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. MỘT SỐ LỖI CẦN TRÁNH KHI VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN ( ghi nhớ SGK trang 196) Hoạt động 1 Hướng dẫn HS phát hiện và sửa lỗi về cách thức lập luận TT1. chặt chẽ. . .Khi trình bày luận cứ phải lôgic. 50 Làm văn Ngày soạn : 23/12/2008 Tên bài mới : Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 140 Töôøng .Luận cứ ko phù hợp với luận điểm : “Ải Chi Lăng… cửa biển BĐ…”. chính xác. GV gọi 3 HS lên bảng làm bài tập ( chỉ ra lỗi ) TT3. c. Củng cố .Luận cứ thiếu tính hệ thống. GV gọi HS đọc ngữ liệu TT2. Luận điểm không rõ ràng: phần gợi mở. Luận cứ dùng để mở rộng. phân tích lỗi a.Luận cứ đưa ra phải phù hợp với luận điểm và có tác dụng chứng minh cho luận điểm. V. Nhận xét. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4.Sửa lỗi Yêu cầu : Luận cứ đưa ra phải rõ ràng.Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu d/c về 2 bà Trưng nhg kết luận “anh hùng hào kiệt thời nào cũng có” c.Luận điểm đưa ra phải rõ ràng. . dẫn dắt không giúp cho việc nêu bật luận điểm chính.luyện tập GV đưa ra một số lỗi thường mắc phải trong bài viết của HS để HS sửa chữa và biết cách khắc phục. 2. phù hợp III. Luận điểm không rõ ràng. . LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 1. GV cho HS sửa lỗi ( viết lại cho hoàn chỉnh) TT4. . b.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn luận cứ TT1. Các địa danh này không phải là tên tuổi. b. Sau khi sửa xong. lộn xộn. Trình bày luận cứ thiếu lôgic. tiếp tục phát triển đề tài không phù hợp với phạm vi đề tài được nêu trong những câu trước: “tinh tế và sâu lắng…Đỗ Phủ ( Thu hứng)”. GV cho HS nêu các yêu cầu khi lập luận vấn đề. Sửa lỗi Yêu cầu: . D.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ : 17 Tiết thứ : 49.2010 sâu chót vót. 2. lôgic → sắp xếp lại . Luận cứ thiếu toàn diện ( chỉ mới tập trung vào cái đói trong tác phẩm viết về đề tài nông thôn và nông dân của NC). GV cho HS nêu các yêu cầu khi trình bày luận cứ Năm học 2009 .Luận cứ thiếu chính xác: “Đất nước sau hơn 2 thế kỉ…thắng lợi hoàn toàn”. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính.

Tố Hữu.Nhận biết được đặc trưng thể loại bút kí trong bài. Vị trí đoạn trích Bài bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? Có 3 phần.… TT1. đây là phần thứ nhất. mê đắm và tài hoa. văn hóa của Huế và tâm hồn con người vùng đất cố đô.Hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của a.… đoạn trích . địa lí.Cảm nhận được vẻ đẹp. TT2.Nét đặc sắc trong sáng tác của HPNT là sự kết hợp những nét cơ bản về tác giả HPNT nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. Hiểu được tình yêu. c. 1. GV yêu cầu HS trình bày . Giúp hs: . Phương pháp: phát vấn. .TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .Hiểu được những phong cách nghệ thuật của HPNT . 1. lịch sử. Bố cục đoạn trích : 2 phần -Phần 1 : “từ đầu…quê hương xứ sở” : Sông Hương Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 141 Töôøng . giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng.Giới thiệu bài mới IV. nêu vấn đề. sgv.Kiểm tra bài cũ Khi viết một bài văn nghị luận cần tránh một số lỗi lập luận nào? III.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . Tác phẩm . Thu Bồn. HS: sgk và bài soạn ( trả lời các câu hỏi hướng dẫn học bài trong SGK) 3. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 I. thảo luận C.Cho biết vị trí của như Tản Đà. Tìm hiểu chung GV hướng dẫn HS tìm hiểu phần 1. dòng sông đã đi vào thơ ca của nhiều thế hệ nhà thơ Việt nam . 2. cho xứ Huế thân yêu và cũng cho đất nước.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH. niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hương. 1981. Cao Bá Quát. đoạn trích b. GV hỏi 2.Ông chuyên về thể loại bút kí. Tác giả (SGK) 1937.Tác giả viết ở Huế vào ngày 4.Hãy chia bố cục của . Hành văn hướng nội súc tích. B. chất thơ từ cảnh sắc thiên nhiên của sông Hương.Là một trí thức yêu nước. Huế Tiểu dẫn ( tìm hiểu chung về tác . tác phẩm) nhiều lĩnh vực : Triết học.HỌC I. Hoàn cảnh sáng tác bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? . GV: sgk. GV gọi HS đọc phần TD . Bà Huyện Thanh Quan.2010 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ? (Trích) HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG A. có vốn hiểu biết sâu rộng trên giả. từ bề dày lịch sử. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. TT3.Ổn đinh lớp II. in trong tập sách cùng tên. tư liệu có liên quan đến HPNT. văn hoá.Sông Hương là dòng sông đặc trưng cho Huế.

Hiệu quả thẩm mĩ của lối viết đó? Năm học 2009 .Vẻ đẹp biến ảo nhiều màu sắc “Sớm xanh. như triết lí như cổ thi” → nét thần thái riêng của Huế. trở thành người mẹ phù sa. GV cho HS rút ra nhận xét Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 142 Töôøng . khi ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế” rồi “vượt qua”. .2010 trong vẻ đẹp của thiên nhiên . "Uốn những đường cong thật tròn". chiều tím"→ vẻ đẹp nhẹ nhàng. Tìm hiểu về vẻ đẹp của sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 2 trong SGK GV hỏi : .Gan phóng khoáng và man dại” với một “bản lĩnh gan dạ. mạnh mẽ.Khi trôi qua những lăng tẩm :sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc. . “đi giữa âm vang”.hiểu văn bản TT1. Sự phong phú về ngôn ngữ hình tượng cùng với những kiến thức địa lí. Ở phía thượng nguồn (trong mối quan hệ với dãy Trường Sơn). bừng lên sức trẻ và niềm khát khao của tuổi thanh xuân. Lựu Bảo thì dòng sông mềm như tấm lụa . trẻ trung đầy cá tính → gợi lên ở người đọc những liên tưởng kì thú.Sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành phố được miêu tả ntn? .Khi qua Vọng Cảnh. Tam Thai. dữ dội : khi “ rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn” lúc “mãnh liệt qua những ghềnh thác” khi “cuộn xoáy như cơn lốc” lúc “dịu dàng và say đắm … hoa đỗ quyên rừng” . trưa vàng. Tìm hiểu về vẻ đẹp thiên nhiên của Sông Hương GV gọi HS đọc đoạn tả SH trong mqh với dãy Trường Sơn ( đoạn 1) GV hỏi : .Khi đến giữa cánh đồng Châu Hoá…như một cô gái đẹp ngủ mơ màng → vẻ đẹp quyến rũ.Sông Hương ở vùng thượng lưu được tác giả diễn tả ntn? . chi tiết. Sông Hương mang vẻ đẹp vóc dáng mới. so sánh liên tưởng độc đáo. những liên tưởng và thủ pháp nghệ thuật nào cho thấy nét riêng trong lối viết của tác giả? GV cho HS rút ra nhận xét. hoang dại. HPNT đã miêu tả dòng Hương khá tỉ mỉ và làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng. TT2. văn hoá II. Sông Hương khi đến với đồng bằng và vùng ngoại vi thành phố Dòng chảy sống động với những thay đổi cụ thể: . b. lung linh . lịch sử. . táo bạo cùng với trí tưởng tưởng phong phú của t/g→ SH ở vùng thượng lưu toát lên vẻ đẹp của một sức sống mãnh liệt. sông Hương chuyển dòng liên tục .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc .Khi ra khỏi vùng núi.… → Vẻ đẹp rất gợi cảm.  Nghệ thuật so sánh cân đối. -Phần 2 : từ “Hiển nhiên…đến hết” : Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử.Sông Hương tựa như "một bản trường ca của rừng già” với nhiều tiết tấu hùng tráng. hài hoà đậm chất thơ.Sông Hương như một “cô gái Di.Sông Hương trong vẻ đẹp của thiên nhiên: a.Hiểu 1.Ra khỏi rừng mang vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ. văn hoá sâu rộng.Những hình ảnh. Đọc . thật mềm khi đi qua điện Hòn Chén vấp Ngọc Trảm. . một tâm hồn tự do và trong sáng”  Với việc sử dụng nghệ thuật nhân hoá.

kín đáo.Mang một vẻ đẹp mơ màng như sương khói . như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu → một người tình dịu dàng. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương trong lịch sử và văn hoá GV hỏi : .Thời chống pháp: + Sống hết ls bi tráng với máu của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương +Đi vào thời đại CMT8 với những chiến công rung chuyển . khi nghe lời gọi. TT6.Dòng sông chảy lặng lờ.Sông Hương trở nên vui hẳn lên “giữa những…” . để Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 143 Töôøng . dòng sông mang theo bao nỗi vấn vương nên đã trở lại tìm để nói lời thề trước khi về với biển cả ( gợi liên tưởng đến mối tình Thuý Kiều – Kim Trọng)→ ngập ngừng lưu luyến. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử . cách cảm nhận âm nhạc.Dòng sông như mềm hẳn đi. . độc đáo của dòng sông cho thấy những điều gì trong tình cảm của t/g với xứ Huế và dòng sông? Năm học 2009 . rất Huế của sông Hương và tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông. Tìm hiểu vẻ đẹp của sông Hương khi rời thành phố… GV gọi HS đọc đoạn văn thứ 5 GV hỏi: Khi chia tay kinh thành. trữ tình. → SH đến với TP như đến với điểm hẹn của t/y. . GV cho HS tiểu kết về vẻ đẹp thiên nhiên của sông Hương. là niềm tự hào kiêu hãnh của Huế.Thời trung đại: + Chiến đấu oanh liệt để bảo vệ biên giới phía Nam tổ quốc Đại Việt + Vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của Nguyễn Huệ . bịn rịn không muốn chia tay .Sông hương mang vẻ đẹp trong lịch sử ntn? Sông Hương là dòng sông của những chiến công hùng tráng. trôi đi chậm. SH như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế  Sông Hương mang vẻ đẹp hết sức hấp dẫn và kì thú.Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có những nét khác biệt nào? . "SH là dòng sông của thời gian ngân vang. thực chậm.Phát hiện của tác giả về nét riêng. có tâm trạng và như một người tình chung thuỷ với thành phố Huế.  Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương bằng con mắt của hội hoạ. Sông Hương trong vẻ đẹp của lịch sử. Tìm hiểu vẻ đẹp của SH khi đến với kinh thành Huế GV yêu cầu HS tìm những chi tiết. hình ảnh tiêu biểu nói về vẻ đẹp SH khi chảy vào thành phố ( đoạn 3. lung linh sắc màu.Thời xa xưa: là một dòng sông biên thuỳ xa xôi của đất nước của các vua Hùng . d. nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. cái nhìn đắm say của một trái tim đa tình → nổi bật vẻ đẹp riêng dịu dàng sâu lắng rất riêng.Thời chống Mĩ : góp mình vào chiến dịch Mậu Thân mùa xuân 1968  SH mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu những TT4. sâu lắng. Là một dòng sông có linh hồn. c. 2.Khi chia tay kinh thành. SH hiện lên với vẻ đẹp nào? TT5. Sông Hương khi đến với thành phố Huế: . Đó là điệu nhảy slow dành riêng cho Huế (tác giả so sánh với sông Nê va)→ chậm rãi. đoạn 4) GV hỏi : . Sự gặp gỡ giữa SH và Huế được cảm nhận như cuộc hội ngộ của t/y. của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Sông Hương khi rời thành phố thân yêu của mình để về với biển cả.2010 mơ mộng.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT3. huyền ảo. văn hoá a.

III. lưu luyến trước vẻ đẹp như không bao giờ khám phá hết được của sông Hương.Vẻ trầm mặc và sâu lắng của SH cũng như một nét riêng trong vẻ đẹp tâm hồn của người xứ Huế “rất dịu dàng pha lẫn trầm tư”  Văn phong lịch lãm.2010 thế kỉ vinh quang với nhiệm vụ lịch sử của nó .Là cảm hứng để Nguyễn Du viết lên khúc đàn của nàng Kiều .Vẻ đẹp văn hoá của sông Hương? khuya. Với mỗi nhà thơ sông Hương là một tuyệt tác riêng. .Vẻ đẹp của sông Hương chính là vẻ đẹp của Huế. như một người con gái anh hùng. GV cho HS nhận xét -Toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành + Dòng sông của âm nhạc trên mặt nước sông Hương. làm một người con gái dịu dàng của đất nước".Mang nghĩa hỏi ( chính nội dung bài kí là câu trả lời) .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn rồi nó trở về với cuộc sống bình thường. Sông Hương trong vẻ đẹp văn hoá * Sông Hương là dòng sông của âm nhạc -Sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm . Sông Hương là biểu tượng của Huế. + Cái cớ để nhà văn miêu tả.Lời thề sông Hương khi chia tay với Huế vang vọng khắp lưu vực trở thành giọng hò dân gian xứ Huế. Nhan đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông ?" tượng của sông Hương và nhan đề . là dòng sông của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. HPNT đã khắc hoạ sâu đậm vẻ đẹp của SH ở phương diện văn hoá. Cao Bá Quát.Mang tính chất biểu cảm: Sông Hương là sự hoá thân từ một huyền thoại. TT7. bà Huyện Thanh Quan. tao nhã. lịch sử GV cho HS rút ra nhận xét 3. b. SH là dòng sông có bề dày ls. vẻ đẹp tâm hồn của người dân Huế + Sông Hương là dòng sông gắn với .Màu sương khói trên SH như màu áo điều lục → sắc những phong tục. vẻ đẹp tâm hồn áo cưới của người dân Huế . + Dòng sông của thi ca ( Chứng minh qua thơ Tản Đà. Ý nghĩa biểu tượng của sông Hương và nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? a. Tổng kết: Hoạt động 3 Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 144 Töôøng . * Sông Hương là dòng sông gắn với những phong tục. Năm học 2009 . * Sông Hương là dòng sông thi ca: " Dòng sông không lặp lại mình". tài hoa cảm xúc thiết tha cùng với vốn hiểu biết sâu rộng. Tố Hữu) → Sông Hương khơi nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. ca ngợi vẻ đẹp của SH + Thể hiện tình cảm của tác giả với dòng Hương và thành phố Huế . Sự vương vấn. GV cho HS rút ra ý nghĩa biểu b.

Qua đó thấy được vẻ đẹp của sôngHương. Củng cố .2010 Tác phẩm đã giúp người đọc thấy được nét đặc sắc trong văn phong của Hoàng Phủ Ngọc Tường và đặc trưng của thể loại bút kí.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà soạn bài : Ôn tập văn học RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 145 Töôøng . của Huế mở rộng ra là vẻ đẹp của quê hương đất nước.luyện tập Cảm hứng thẩm mĩ và văn phong của HPNT qua đoạn trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? D. IV. niềm tự hào về xứ sở. Thấy được một nghệ sĩ tài hoa với tình yêu.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn GV hướng dẫn HS tổng kết bài học Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Ghi nhớ V.

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY .2010 Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 55. cảm nhận được những nỗ lực to lớn của Đảng. .Qua hồi ức của một vị tướng tài ba mà khiêm nhường.Thấy được tác giả hồi kí đã có những dòng viết vừa khách quan vừa dạt dào cảm xúc.GV yêu cầu HS nêu tóm lịch sử của dân tộc.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . SGV.Kiểm tra bài cũ III.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS: . GV cho hs nhận xét. Hoàn cảnh sáng tác : Tái hiện lại những chặng đường TT1. khẳng định vị thế của nước VN mới. những sự kiện lịch sử quan trọng ở vào một thời điểm trọng đại.Giới thiệu bài mới IV. Phần trích trên (tên bài do người biên tắt về tác giả Võ Nguyên Giáp soạn đặt) thuộc chương XII của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên viết năm 1970 ( do nhà văn Hữu Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 146 Töôøng .GV cho HS tìm hiểu bài ở nhà. GV cho HS trình bày những nội dung đã chuẩn bị .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . tóm tắt những ý chính → Lên lớp. Tác giả Võ Nguyên Giáp ( SGK) GV hướng dẫn HS tìm hiểu 2. B. một giai đoạn đầy khó khăn và vinh quang của đất nước.HỌC I. C. . bổ sung để hoàn thiện nội dung bài học .SGK.Ổn đinh lớp II. đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Tài liệu tham khảo . Bác Hồ và nhân dân ta trong những ngày đầu sau CMT8 để giữ vững nền độc lập. Văn ( Đọc thêm) : 26/12/2008 : NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI ( Trích Những năm tháng không thể nào quên) Võ Nguyên Giáp A. Tìm hiểu chung Hoạt động 1 1. Tác phẩm phần Tiểu dẫn a. tái hiện chân thực những người thực việc thực. Chính phủ.

+ Về kinh tế: giảm tô. Thể loại hồi kí : Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng. tác giả hồi tưởng về “giờ phút hiểm nghèo” của đất nước VN mới. GV cho HS tìm hiểu về bố cục TT2. thù trong giặc ngoài luôn đe doạ nền độc lập. GV giới thiệu thể loại hồi kí ( lấy dẫn chứng) Năm học 2009 . thử thách của toàn Đảng. chế độ mới. + Về chính trị: giải tán chính quyền cũ.Các nội dung cơ bản trong đoạn trích . GV cho HS nhận xét chung TT5. + Cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng ta chưa có sự hậu thuẫn của bạn bè năm châu. của cách mạng. toàn dân ta khi chính quyền đang còn non trẻ 2. + Kinh tế. Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí trong đoạn trích Thông thường hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. đầy thử thách với toàn Đảng.Đoạn 4: còn lại : Hình ảnh Bác Hồ là hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân. + TDP tái xâm lược rất sớm tại Nam Bộ .Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn TT2. toàn dân ta. GV lấy ví dụ về một vài tác phẩm hồi kí của một số tác giả khác ( viết về cuộc đời) để học sinh so sánh với tác phẩm Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 147 Töôøng . GV cho HS trình bày nội dung thảo luận ( đại diện bàn hoặc có thể cho trình bày cá nhân ) TT4. chưa được công nhận. khích lệ tinh thần nhân dân + Củng cố chính quyền để tạo lòng tin cho nhân dân. GV cho HS thảo luận theo bàn để nắm được nội dung của từng đoạn TT3. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản TT1.Đoạn 3: “tt…ba trăm bảy mươi kilôgam vàng” : Hồi tưởng lại những quyết sách ( biện pháp tích cực) của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. GV yêu cầu học sinh trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ( đoạn trích) TT3.… + Về văn hoá: mở rộng dạy học quốc ngữ để nâng cao dân trí. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ. bồi dưỡng sức dân để chống kẻ thù..2010 Mai ghi lại) b.. giảm các thứ thuế vô lí. II. các tác giả sáng tạo văn học nghệ thuật. + Chính quyền mới vừa ra đời. . Đặc điểm quan trọng nhất của hồi kí là tính xác thực cao độ. tài chính khó khăn. hiên ngang của dân tộc thời chống Mỹ.hiểu 1.Đoạn 2: “tt…thêm trầm trọng” : Hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước. các nhà hoạt động xã hội. Hướng dẫn Đọc . xây dựng chính quyền mới của nhân dân. . của nước. xoá nợ. của chính quyền mới. Dựa trên bố cục. Đây là hình tượng tiêu biểu. gây ấn tượng sâu sắc nhất. + Củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân.  Đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới nói về giai đoạn ls khó khăn.. nhớ lại.Đoạn 1: “Từ đầu …ập vào miền Bắc” : Từ thế đứng vững mạnh. Tác phẩm hồi kí thường mang đậm dấu ấn cá nhân. quyên góp để bổ sung nguồn lực tài chính. giảm giờ làm..

Ổn đinh lớp II.CHUẨN BỊ BÀI MỚI .HỌC I. Làm văn : 28/12/2008 : THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN A. tác giả trần thuật lại từ điểm nhìn của người đại về nghệ thuật thể hiện hồi kí ở diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ → gần đây như là cuốn biên niên sử của cả một dân tộc.Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . Trong khi đó.2010 này → để tìm ra nét đặc biệt Còn ở đây. C. một tầm vóc mới Hoạt động 3 III.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH . Thể hồi kí đã có một diện mạo mới.Về nhà học bài .Nâng cao kĩ năng tạo các đoạn văn có lập luận chặt chẽ. sáng tạo . Tổng kết GV hướng dẫn HS tổng kết bài học V. Lên lớp GV cho từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả năng tư duy độc lập.SGK.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY . Nêu luận cứ không đầy đủ. B.Soạn bài : Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận RÚT KINH NGHIỆM Tuần thứ Tiết thứ Ngày soạn Tên bài mới : 19 : 56. .Giới thiệu bài mới IV. Tìm hiểu bài Hoạt động của GV và HS Hoạt động 1 GV cho HS phát hiện lỗi và phân tích lỗi Yêu cầu cần đạt 1. GV cho HS nhận xét về lỗi và cách chữa lỗi cụ thể. Củng cố . sắc sảo.MỤC TIÊU BÀI DẠY Giúp HS : -Củng cố kĩ năng tự phát hiện và chữa những lỗi thường gặp khi lập luận.Kiểm tra bài cũ Trong đoạn trích Những ngày đầu của nước VN mới. .GV cho HS làm bài tập ở nhà. Phát hiện và phân tích lỗi a. Tài liệu tham khảo .Nét đặc biệt về nghệ thuật thể hiện hồi kí D.luận cứ đưa ra trong đoạn văn chỉ tập trung Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 148 Töôøng . tác giả đã hồi tưởng lại những khó khăn về mọi mặt của đất nước như thế nào? III. Luận điểm chính đưa ra “giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”.luyện tập . SGV.Nội dung cơ bản .

Giáo án Ngữ văn 12 – Chuẩn Năm học 2009 . h. không phù hợp với kết luận. không toàn diện. xa rời vấn đề) e. Lỗi về cách tổ chức lập luận. lan man chưa làm nổi bật luận điểm h. nhận thức về tự nhiên “chuồn chuồn…” b. Luận cứ không đầy đủ → bổ sung luận cứ. thiếu tính hệ thống 2. V.CHUẨN BỊ BÀI MỚI Về nhà ôn bài thi HKI RÚT KINH NGHIỆM Giaùo vieân: Traàn Ñöùc Sôn THPT soá 2 Moä Ñöùc 149 Töôøng . Củng cố .luyện tập GV cho HS sưu tầm lỗi trong bài viết của chính HS để sửa D. ca dao ( còn nhiều thể loại khác) và chỉ mới tích lỗi từng câu 1 đề cập đến một khía cạnh nhỏ: hiểu biết. bổ sung chẽ. luận điểm chưa được rõ → kết luận giá trị nhân đạo ( vội) d. Chọn dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ luận điểm :cây xà nu là một biểu tượng nghệ thuật để khắc họa phẩm chất của người dân Xôman. Nêu lại luận điểm cho rõ “ Người thanh niên …không viết lại đoạn văn chỉ say mê công việc mà còn tha thiết yêu đời. chia sẻ GV cho HS trong lớp nhận xét. không có các dẫn chứng đầy đủ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND” g. Luận cứ không đầy đủ. yêu GV cho HS trình bày trên giấy. Luận cứ đưa ra quá rườm rà. Luận cứ chưa toàn diện. lôgic ( trân trọng phẩm giá con người.2010 GV cho HS phát hiện và phân vào tục ngữ. thái độ và tâm trạng của bà cụ Tứ) GV chỉ cách khắc phục lỗi cho d. với con người.Sửa “thèm người” → khao khát được gặp gỡ. GV hướng dẫn HS sửa lỗi. cảm thông với nỗi đau của phận hồng nhan. Nêu lại luận điểm và bổ sung luận cứ. thiếu lôgic : thèm người…→ kết luận đó là biểu nếu các HS trước trả lời chưa hiện rõ nét nhất của của tinh thần lạc quan.…) g. Sửa lại các luận cứ “Nếu ai…về đâu?” → phục vụ HS cho luận điểm ( câu cuối) e. Sắp xếp luận cứ theo trình tự. chính xác c. Sửa lại luận điểm cho rõ. người” sau đó gọi 1 vài hs trình bày . chính xác. c. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC . bổ sung luận cứ ( tình huống → GV bổ sung nhặt vợ. Sửa lỗi Hoạt động 2 a. b. Chưa xác lập được luận điểm cần trình bày ( luận cứ lan man. Luận điểm nêu không rõ ràng. Bổ sung luận cứ để làm rõ luận điểm “lòng thương người của ND”. Luận cứ không chặt GV cho HS nhận xét. Nếu sửa chưa rõ ràng. Luận cứ còn sơ lược. Luận điểm không rõ ràng.