Book.Key.To – [B].

k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 1
C¸C PH¦¥NG PH¸P GióP gi¶i nhanh
bµi to¸n hãa häC
“ Ph­¬ng ph¸p lµ thÇy cña c¸c thÇy ” ( Talley Rand )
C¸c em th©n mÕn !!!
Víi h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm nh­ hiÖn nay,trong kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n(
trung b×nh 1,5ph/c©u ) c¸c em ph¶i gi¶i quyÕt mét sè l­îng c©u hái vµ bµi tËp t­¬ng ®èi lín,
trong ®ã bµi tËp to¸n hãa chiÕm mét tØ lÖ kh«ng nhá. Sè liÖu thèng kª tõ kú thi tuyÓn sinh
§H,C§ võa qua cho thÊy bµi tËp to¸n hãa chiÕm kho¶ng 50% tæng sè c©u tr¾c nghiÖm cña ®Ò
thi. Do ®ã viÖc t×m ra c¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc cã mét ý nghÜa hÕt
søc quan träng. Trªn c¬ së ®ã cuèn s¸ch “ C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c
nghiÖm hãa häc’’ ra ®êi nh»m gióp c¸c em cã thÓ «n tËp vµ tËp dît tr­íc khi b­íc vµo kú thi
tuyÓn sinh §H, C§ n¨m 2008. Trong mçi bµi to¸n thÇy ph©n tÝch vµ gi¶i theo hai ph­¬ng
ph¸p: ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó c¸c em thÊy ®­îc ­u ®iÓm cña
viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n hãa.
§ång thêi thÇy ®· x©y dùng 100 bµi to¸n v« c¬ vµ h÷u c¬ cã thÓ gi¶i nhanh lµm c©u
TNKQ nhiÒu lùa chän ®Ó c¸c em luyÖn tËp thªm.
Còng trong khu«n khæ cuèn s¸ch nµy thÇy còng ®Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c vµ vËn dông
tÝnh qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n hãa
häc.
ThÇy xin chóc c¸c em häc thËt tèt, ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong nh÷ng kú thi s¾p tíi
®Ó kh«ng phô c«ng mong ®îi cña gia ®×nh vµ b¹n bÌ c¸c em.Sau cïng xin c¸c em h·y nhí
r»ng: “Trªn b­íc ®­êng thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ l­êi biÕng” vµ “nh©n tµi lµ
99% lao ®éng må h«i vµ n­íc m¾t, chØ cã 1% t­ chÊt bÈm sinh”
Mäi th¾c m¾c cña c¸c em xin liªn hÖ thÇy hoÆc cã thÓ gÆp trùc tiÕp b»ng c¸ch gäi vµo sè
sè m¸y :  064.962.988 -0982.70.40.54
Tr­êng THPT NguyÔn V¨n Cõ
Biªn So¹n: GV §ç Xu©n H­ng
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 2
2.1. Mét sè ph­¬ng ph¸p cã thÓ gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc
2.1.1. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè vµ b¶o toµn khèi l­îng.
* HÖ qu¶ 1: Trong c¸c ph¶n øng hãa häc, tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng
b»ng tæng khèi l­îng c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh.
P¦HH: A+ B ÷ C + D
Th× m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D

* HÖ qu¶ 2: Gäi m
T
lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt tr­íc ph¶n øng
Gäi m
S
lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt sau ph¶n øng th× dï cho ph¶n øng x¶y
ra võa ®ñ hay cã chÊt d­ ta vÉn m
S
= m
T
.
HÖ qu¶ 3: Khi cation kim lo¹i kÕt hîp víi anion phi kim ®Ó t¹o ra c¸c hîp chÊt (nh­
oxit, hi®roxit, muèi) th× ta lu«n cã:
Khèi l­îng hîp chÊt = khèi l­îng kim lo¹i + khèi l­îng gèc phi kim .
HÖ qu¶ 4: Khi cation kim lo¹i thay ®æi, anion ®Ó sinh ra hîp chÊt míi sù chªnh lÖch
khèi l­îng gi÷a hai hîp chÊt b»ng sù chªnh lÖch vÒ khèi l­îng gi÷a c¸c cation.
§èi víi c¸c bµi to¸n h÷u c¬ còng sö dông ®Þnh luËt BTKL trong qu¸ tr×nh gi¶i mét sè
bµi to¸n, ngoµi ra cßn sö dông b¶o toµn nguyªn tè trong bµi to¸n ®èt ch¸y.
- Khi ®èt ch¸y 1 hîp chÊt A th×:
2 2 2
0 0 O ( ) O H ( ) CO trong ( o
n n n = +
®èt ch¸y)

=>
2 2 2
0 0 0 O ( ) O H ( ) CO (
m m m = +
®èt ch¸y)

Gi¶ sö khi ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ A (chøa C, H, O)
A + O
2
÷ CO
2
+ H
2
O
m
A
+
O H CO O
2 2 2
m m m + =

m
A
= m
C
+ m
H
+ m
O

Trªn c¬ së néi dung vµ c¸c hÖ qu¶ cña c¸c ®Þnh luËt trªn, thÇy tiÕn hµnh x©y dùng mét
sè bµi to¸n gi¶i nhanh ®Ó lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän ®ång thêi ph©n tÝch, so s¸nh viÖc ¸p
dông ®Þnh luËt vµo gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸ch gi¶i th«ng th­êng( ph­¬ng ph¸p ®¹i sè ®Æt Èn).
VÝ dô 1: Cho 24,4g hçn hîp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl
2
. Sau
ph¶n øng thu ®­îc 39,4g kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi
clorua. VËy m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 2,66g B - 22,6g C - 26,6g D - 6,26g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c em tiÕn hµnh viÕt PTHH, ®Æt Èn sè tÝnh khèi l­îng cña
tõng muèi sau ®ã tÝnh tæng khèi l­¬ng.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 3
PTP¦: Na
2
CO
3
+ BaCl
2
÷ 2NaCl + BaCO
3
|
K
2
CO
3
+ BaCl
2
÷ 2KCl + BaCO
3
|
§Æt sè mol Na
2
CO
3
lµ x
K
2
CO
3
lµ y
) mol ( ,
,
n
BaCO
2 0
197
4 39
3
= =
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
¹
´
¦
=
=
¬
¹
´
¦
= +
= +
1 0
1 0
2 0
4 24 138 106
, y
, x
, y x
, y x

mol , n n
CO Na NaCl
2 0 2
3 2
= =
=> m
NaCl
= 0,2 x 58,5 = 11,7(g)
mol , n n
CO K KCl
2 0 2
3 2
= =
=>
m
KCl
= 0,2 x 74,5 = 14,9 (g)
=> m = 11,7 + 14,9 = 26,6 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: )` mol ( , n n
BaCO BaCl
2 0
3 2
= =
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng:
2
BaCl hh
m m + = m
kÕt tña
+ m
=> m = 24,4 + 0,2 x 208 - 39,4 = 26,6 (g)
=> §¸p ¸n (C) ®óng.
VÝ dô 2: Hßa tan 9,14g hîp kim Cu, Mg, Al b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch HCl thu
®­îc 7,84 lÝt khÝ X (®ktc) vµ 2,54g chÊt r¾n Y vµ dung dÞch Z. C« c¹n dung dÞch Z thu ®­îc
m(g) muèi, m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 31,45g B - 33,25(g) C - 3,99(g) D - 35,58(g)
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
PTP¦:
Mg + 2HCl ÷ MgCl
2
+ H
2
|
2Al + 6HCl ÷ 2AlCl
3
+ 3H
2
|
ChÊt r¾n B lµ Cu
Dung dÞch C lµ MgCl
2
vµ AlCl
3
.
) mol ( ,
,
,
n
H
35 0
4 22
84 7
2
= =
§Æt: n
Mg
= x
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 4
n
Al
= y
¹
´
¦
= +
= +
¬
¦
¹
¦
´
¦
÷ = +
= +
¬
6 6 27 24
7 0 3 2
54 2 14 9 27 24
35 0
2
3
, y x
, y x
, , y x
, y x

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:
¹
´
¦
=
=
2 0
05 0
, y
, x

Theo ph­¬ng tr×nh: ) mol ( , n n
Mg MgCl
05 0
2
= =
=> ) g ( , x , m
MgCl
75 4 95 05 0
2
= =
) mol ( , n n
Al AlCl
2 0
3
= =
=> m = ) g ( , , , m m
AlCl MgCl
45 31 7 26 75 4
3 2
= + = +
* C¸ch gi¶i nhanh:
) g ( , , , , x , ) , , ( m m m
Cl
) Mg Al (
45 31 85 24 6 6 5 35 7 0 54 2 14 9 = + = + ÷ = + =
÷
+

VËy ®¸p ¸n (A) lµ ®óng
VÝ dô 3: Hßa tan hoµn toµn 10g hçn hîp 2 kim lo¹i trong dung dÞch HCl d­ thÊy t¹o ra
2,24l khÝ H
2
(®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc gam muèi khan. Khèi l­îng muèi
khan thu ®­îc lµ:
A - 1,71g B - 17,1g C - 3,42g D - 34,2g
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
Ký hiÖu 2 khèi l­îng A, B hãa trÞ n,m. Khèi l­îng nguyªn tö lµ A,B lµ M
1
. M
2
, sè mol lµ
x, y.
Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 2A + 2nHCl ÷ 2ACl
n
+ nH
2

2B + 2mHCl ÷ 2BCl
m
+ mH
2

Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
M
1
x + M
2
y = 10
nx
2
+
my
2
= 1 0
4 22
24 2
,
,
,
= => nx + my = 0,2
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã:
2
H HCl B A BCl ACl
m m m m m m
m n
÷ + = + =
+

Thay sè vµo ta cã:
m = 10 + (nx + my) 36,5 - 0,1 x 2
= 10 x 0,2 x 36,5 - 0,2 = 17,1 (g)

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 5
* C¸ch gi¶i nhanh:
Theo ph­¬ng tr×nh ®iÖn li 2 0
4 22
24 2
2 ,
,
,
x n n
H Cl
= = =
+ ÷

=> m
muèi
= m
hKl
+
÷
Cl
m = 10 + 0,2 + 35,5 = 17,1 (g)
=> §¸p ¸n (B) ®óng
VÝ dô 4: Trén 5,4g Al víi 4,8g Fe
2
O
3
råi nung nãng ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m.
Sau ph¶n øng ta thu ®­îc m(g) hçn hîp chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ (g).
A - 2,24(g) B- 4,08(g) C - 10,2(g)
D - 0,224(g) E - KÕt qu¶ kh¸c.
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng
2Al + Fe
2
O
3
÷ Al
2
O
3
+ 2Fe
Sè mol: 0,2 0,03
Ph¶n øng: 0,06 0,03 0,03 0,06
Sau ph¶n øng: 0 0,03 0,06
m
hh
sau ph¶n øng = 0,14 x 27 + 0,03 . 102 + 0,06 x 56 = 10,2 (g)

* C¸ch gi¶i nhanh: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng: Tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham
gia ph¶n øng b»ng tæng khèi l­îng s¶n phÈm:
m
hh sau
= m
hh tr­íc
= 5,4 + 4,8 = 10,2(g)
VËy ®¸p ¸n (C) ®óng
VÝ dô 5: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm CH
4
, C
3
H
6
vµ C
4
H
10
thu ®­îc 4,4g
CO
2
vµ 2,52g H
2
O.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 1,48g B - 2,48 g C-14,8g
D - 24,7 E-Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
CH
4
+ 2O
2
÷ CO
2
+ 2H
2
O
C
3
H
6
+ 4,5O
2
÷ 3CO
2
+ 3H
2
O
C
4
H
10
+ 6,5O
2
÷ 4CO
2
+ 5H
2
O
§Æt
4 3 6 4 10
CH C H C H
n x ; n y ; n z = = =
Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh
x + 3y + 47 = 0,1 (1)
2x + 3y + 5z = 0,14 (2)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 6
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã:
16x + 42y + 58z = 4,4 + 2,52 - (2x + 4,5y + 6,5z) x 32
=> 80x + 186y + 266z = 6,92 (3)
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc nghiÖm lµ
x 0, 03
y 0, 01
z 0, 01
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹

=>
4
3 6
4 10
CH
C H
C H
m 0, 03 x 16 0, 48(g)
m 0, 01x42 0, 42(g)
m 0, 01x58 0,58(g)
m 0, 48 0, 42 0, 58 1, 48g
= =
= =
= =
=> = + + =

*C¸ch gi¶i nhanh:
X C H
4, 4 2,52
m m m x12 x2 1, 2 0, 28 1, 48(g)
44 18
= + = + = + =
VËy ®¸p ¸n (A) ®óng
VÝ dô 6: Cho 1,24g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 336
ml H
2
(®ktc) vµ m(g) muèi natri.
Khèi l­îng muèi Natri thu ®­îc lµ:
A - 1,93 g B - 2,93 g C - 1,9g D - 1,47g
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt c«ng thøc cña 2 r­îu lµ R - OH (x mol)
R
1
- OH (y mol)
PTP¦: R - OH + Na ÷ R - ONa +
1
2
H
2

x x 0,5x
R
1
- OH + Na ÷ R
1
- ONa +
1
2
H
2

y y 0,5y
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
(R + 17) x + (R
1
+ 17)y = 1,24 (1)
0,5x + 0,5y = 0,015
<=> x + y = 0,03 (2)
=> Rx + R
1
y = 1,24 - 17 x 0,03 = 0,73
Khèi l­îng muèi natri:
m = (R + 39)x + (R
1
+ 39)y
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 7
= Rx + R
1
y + 39(x+y) = 0,73 + 39 x 0,03 = 1,9 (g)
*C¸ch gi¶i nhanh:

= ¬ =
÷ + ¬ ÷ +
2
H H
2
n 0,015mol n 0,03(mol)
1
R OH Na R ONa H
2

Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng:
m = 1,24 + 0,03. (23 - 1) = 1,9 (g)
VËy ®¸p ¸n (C) ®óng
VÝ dô 7: Cho 3,38g hçn hîp Y gåm CH
3
OH, CH
3
COOH, C
6
H
5
OH t¸c dông võa ®ñ víi
Na thÊy tho¸t ra 672 ml khÝ( ë ®ktc) vµ dung dÞch. C« c¹n dung dÞch thu ®­îc hçn hîp r¾n Y
1
.
Khèi l­îng Y
1
lµ:
A - 3,61g B - 4,7g C - 4,76g
D - 4,04g E- Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
CH
3
OH + Na ÷ CH
3
ONa +
1
2
H
2

CH
3
COOH + Na ÷ CH
3
COONa +
1
2
H
2

C
6
H
5
OH + Na ÷ C
6
H
5
ONa +
1
2
H
2

Ta cã
2
H
0, 672
n 0, 03(mol)
22, 4
= =
2
Na H Na
n 2n 0, 06(mol) m 0, 06x23 1,38g = = ¬ = =
1
Y
m 3,38 1, 38 0, 03x2 4,7g = + ÷ =
* C¸ch gi¶i nhanh h¬n:

2
H H
n 2n 0, 03(mol) = = . V× 3 chÊt trong hçn hîp Y ®Òu cã mét nguyªn tö H linh ®éng

2
2 0, 06( )
Na
mol
H
n n
= =
Theo ph­¬ng tr×nh, ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng:
1
Y
m 3, 38 (23 1)x0, 06 4, 7(g) = + ÷ =
VËy ®¸p ¸n( B) ®óng
VÝ dô 8: Chia hçn hîp 2 an®ehit no ®¬n chøc thµnh 2 phÇn b»ng nhau:
- §èt ch¸y hoµn toµn phÇn 1 thu ®­îc 0,54g H
2
O
- PhÇn 2 céng H
2
(Ni, t
0
) thu ®­îc hçn hîp A.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 8
NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn A th× thÓ tÝch khÝ CO
2
thu ®­îc(ë ®ktc) lµ:
A - 0,112 lÝt B - 0,672 lÝt
C - 1,68 lÝt D - 2,24 lÝt
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt c«ng thøc tæng qu¸t cña 2 an®ªhit lµ C
n
H
2n
O (x mol)
C
m
H
m
O (y mol)
PTP¦:
P1: C
n
H
2n
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ nH
2
O
x nx nx ¬ nx + my = 0,03
C
m
H
2m
O +
3m-1
2
O
2
÷ mCO
2
+ mH
2
O
y my my
P2: C
n
H
2n
O + H
2

0
Ni
t
÷÷÷ C
n
H
2n+2
O
x x
C
m
H
2m
O + H
2

0
Ni
t
÷÷÷ C
m
H
2m+2
O
y y

C
n
H
2n+2
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n+1) H
2
O
x 2 nx
C
m
H
2m+2
O +
3m
3
O
2
÷ mCO
2
+ (m+1) H
2
O
y my
=>
2
CO
n nx my 0,3 = + =
¯

2
CO
V 0,3x22, 4 0, 672 ¬ = = lÝt (ë ®ktc)
*C¸ch gi¶i nhanh:
P1: hçn hîp lµ an®ehit no ®¬n chøc = =
2 2
CO H O
n n 0, 03(mol)
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tö vµ b¶o toµn khèi l­îng
1
C( P ) C( A)
n n 0, 03(mol) = =
=> = =
2 2
CO ( P ) C(A)
n n 0, 03(mol)
¬ =
2
CO
V 0, 672lÝt(ëdktc)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 9
§¸p ¸n (B )®óng
VÝ dô 9: T¸ch n­íc hoµn toµn tõ hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B ta ®­îc hçn hîp Y gåm
c¸c olefin. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn X th× thu ®­îc 1,76g CO
2
. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y
th× tæng khèi l­îng n­íc vµ CO
2
t¹o ra lµ:
A - 2,94g B - 2,48g C - 1,76g D - 2,76g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
Khi t¸ch n­íc tõ r­îu ÷ olefin. VËy 2 r­îu A, B ph¶i lµ r­îu no ®¬n chøc.
§Æt c«ng thøc tæng qu¸t 2 r­îu lµ C
n
H
2n+1
OH (x mol)
C
m
H
2m+1
OH (y mol)
PTP¦: C
n
H
2n+1
OH
2 4
0
H SO ®
n 2n 2
170 C
C H H O ÷÷÷÷ + (1)
x x
C
m
H
2m+1
OH
2 4 ®
0
H SO
170 C
÷÷÷÷C
m
H
2m
+ H
2
O (2
y y
C
n
H
2n+1
OH +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n+1) H
2
O (4)
y my
Y: C
n
H
2n
vµ C
m
H
2m

Y + O
2
÷
C
n
H
2n
+
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ nH
2
O (5)
x nx
C
m
H
2m
+
3m
2
O
2
÷ mCO
2
+ mH
2
O (6)
y my
Theo ph­¬ng tr×nh (3), (4) ta cã:
nx + my =
1, 76
0, 04mol
44
=
Theo ph­¬ng tr×nh (5), (6). Sè mol CO
2
= nx + my = 0,04
=>
2
CO
m 0, 04x44 1, 76 = = (g)
Sè mol H
2
O = nx + my = 0,04 =>
2
H O
m 0, 04x18 0,72 = = (g)
Em = 2,48(g)
§¸p ¸n( B) ®óng
* C¸ch gi¶i nhanh:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 10
2
H O
X Y
÷
÷÷÷÷
2 2
C(X) C( Y) CO (do X) CO (do Y)
n n n n 0, 04 = ¬ = = (mol)
Mµ khi
2
O
Y
+
÷÷÷÷ sè mol CO
2
=
2
H O
n = 0,04 mol
+
¬ = + =
¯
2 2
CO H O
m 1, 76 ( 0, 04x18) 2, 47(g)
VËy ®¸p ¸n( B )®óng
VÝ dô 10: Hçn hîp X gåm r­îu no ®¬n chøc A vµ 1 axit no ®¬n chøc B. Chia thµnh 2
phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: BÞ ®èt ch¸y hoµn toµn thÊy t¹o ra 2,24 lÝt CO
2
(®ktc)
- PhÇn 2: §­îc este hãa hoµn toµn vµ võa ®ñ thu ®­îc 1 este.
Khi ®èt ch¸y este nµy th× l­îng n­íc sinh ra lµ:
A - 1,8g B - 3,6g C - 19,8g D - 2,2g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt CTTQ A: C
n
H
2n+1
OH (x mol) => C
n
H
2n+2
O R-OH
B:
' '
m 2m 2
n 2n 1
C H COOH (ymol) C H O
+
¬ R
'
- COOH
m = n
'
+ 1
P
1
: C
n
H
2n+2
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n+1)H
2
O ( 1)
x nx
C
m
H
2m
O
2
+
3m-2
2
O
2
÷ mCO
2
+ mH
2
O (2)
y my
P2: R - OH + R
'
- COOH
2 4®
H SO
÷÷÷÷ R
'
- COOR + H
2
O (3)

' '
n 2n 1
n 2n 1
C H COOC H
+
+

x y x

( ) ( )
+
+
+ ÷ + + + + +
' '
' ,
n 2n 1 2 2 2
n 2n 1
C H COOC H O n n 1 CO n n 1 H O (4)
x (n

+ n + 1)x
Theo ph­¬ng tr×nh (1), (2) ta cã : Sè mol CO
2
= nx + my = 2,24/22,4 = 0,1 mol
Theo ph­¬ng tr×nh (3), (4) ta cã : Sè mol H
2
O = (n

+ n + 1)x = (m+n)x = mx + nx
= nx +my = 0,1 mol ¬ = =
2
H O
m 0,1x18 1,8(g)
VËy ®¸p ¸n( A )®óng
*C¸ch gi¶i nhanh:
P1: =
2
CO
n 0,1(mol)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 11
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tö vµ b¶o toµn khèi l­îng
= = =
2 1
C(este) C(P ) C(P )
n n n 0,1(mol)
Este no, ®¬n chøc
+
÷÷÷÷ = = =
2
2 2
O
H O CO C(este)
n n n 0,1mol
¬ = =
2
H O
m 0,1x18 1,8(g)
§¸p ¸n (A )®óng

NhËn xÐt: §Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng, ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®ãng mét vai trß
quan träng trong hãa häc. ViÖc ¸p dông c¸c ®Þnh luËt nµy vµo qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n hãa
häc kh«ng nh÷ng gióp c¸c em n¾m ®­îc b¶n chÊt cña c¸c ph¶n øng hãa häc mµ cßn gi¶i
nhanh c¸c bµi to¸n ®ã. NÕu c¸c em kh«ng chó ý tíi ®iÓm nµy sÏ ®i vµo gi¶i to¸n b»ng
c¸ch ®Æt Èn, lËp hÖ ph­¬ng tr×nh. Víi nh÷ng bµi to¸n nhiÒu Èn sè mµ thiÕu d÷ liÖu nÕu
c¸c em kh«ng cã kÜ n¨ng gi¶i to¸n tèt, dïng mét sè thuËt to¸n: ghÐp Èn sè, lo¹i trõ th× sÏ
kh«ng gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n nµy. NÕu c¸c em ¸p dông tèt c¸c néi dung hÖ qu¶ cña ®Þnh
luËt b¶o toµn khèi l­îng, c¸c em sÏ suy luËn ngay yªu cÇu cña bµi trªn c¬ së PTHH vµ
d÷ kiÖn ®Çu bµi cho, thêi gian gi¶i bµi to¸n chØ b»ng 1/4 thêi gian gi¶i theo ph­¬ng ph¸p
®¹i sè, qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ng¾n gän, dÔ tÝnh.
2.1.2. Dùa vµo ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng
Nguyªn t¾c: Dùa vµo sù t¨ng gi¶m khèi l­îng khi chuyÓn tõ chÊt nµy sang chÊt kh¸c ®Ó
x¸c ®Þnh khèi l­îng mét hçn hîp hay mét chÊt.
Cô thÓ: Dùa vµo PTHH t×m sù thay ®æi vÒ khèi l­îng cña 1 mol (A÷ B) hoÆc x mol A
÷ x mol B. ( Víi x, y tØ lÖ c©n b»ng ph¶n øng). T×m sù thay ®æi khèi l­îng (A÷B) theo bµi ë
z mol c¸c chÊt tham gia ph¶n øng chuyÓn thµnh c¸c s¶n phÈm. Tõ ®ã tÝnh ®­îc sè mol c¸c chÊt
tham gia ph¶n øng vµ ng­îc l¹i. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông gi¶i bµi to¸n v« c¬ vµ
h÷u c¬, tr¸nh ®­îc viÖc lËp nhiÒu ph­¬ng tr×nh trong hÖ ph­¬ng tr×nh tõ ®ã sÏ kh«ng ph¶i gi¶i
nh÷ng hÖ ph­¬ng tr×nh phøc t¹p.
§Ó gi¶i bµi to¸n mét c¸ch nhanh chãng ®èi víi bµi to¸n vÒ r­îu, axit, este, axit amin ta
còng cã thÓ vËn dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng ®Ó gi¶i. Cô thÓ lµ:
* §èi víi r­îu: XÐt ph¶n øng cña r­îu víi Na
R(OH)
x
+ Na ÷ R(ONa)
x
+
x
2
H
2

hoÆc ROH + Na ÷ RONa +
1
2
H
2

Theo ph­¬ng tr×nh ta thÊy: cø 1mol r­îu t¸c dông víi Na ÷ 1mol muèi ancolat th× khèi
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 12
l­îng t¨ng 23-1 = 22g.
VËy nÕu ®Çu bµi cho khèi l­îng cña r­îu vµ khèi l­îng cña muèi alcolat ta cã thÓ vËn
dông ®Ó tÝnh sè mol cña r­îu, H
2
vµ x¸c ®Þnh c«ng thø ph©n tö cña r­îu.
* §èi víi axit: XÐt ph¶n øng axit víi kiÒm
R(COOH)
x
+ xNaOH ÷ R(COONa)
x
+ H
2
O
hoÆc RCOOH + NaOH ÷ RCOONa + H
2
O
1mol 1mol ÷ m| 22g
* §èi víi este: XÐt ph¶n øng xµ phßng hãa
R-COOR' + NaOH ÷ RCOONa + R'OH
1mol 1mol ÷ khèi l­îng muèi | lµ 23-R'

VÝ dô 11: Hßa tan 10g hçn hîp 2 muèi XCO
3
vµ Y
2
(CO
3
)
3
b»ng dung dÞch HCl ta thu
®­îc dung dÞch N vµ 0,672 lÝt khÝ bay ra ë ®ktc. C« c¹n dung dÞch N th× thu ®­îc m(g) muèi
khan. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,033g B. 10,33g
C. 9,265g D. 92,65g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
PTP¦:
XCO
3
+ 2HCl ÷XCl
2
+ H
2
O + CO
2
(1)
a a
Y
2
(CO
3
)
3
+ 6HCl ÷ 2HCl
3
+ 3H
2
O + 3CO
2
(2)
2
CO
0,672
n 0, 03(mol)
22, 4
= =
§Æt
( ) 3 2 3
3
XCO Y CO
n a ; n b = =
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
( ) ( ) X 60 a 2Y 180 b 10
a 3b 0, 03
¦ + + + =
¦
´
+ = ¦
¹

aX + 2bY + 60(a+3b) = 10
aX + 2bY = 10 - 1,8 = 8,2
Mµ khèi l­îng muèi (m) =
2 3
XCl YCl
m m +
m = a(X + 71,5) + 2b(Y + 106,5) · m = a(X + 71) + 2b(Y + 106,5)
= aX + 2bY + 35,5(2a + 3b) · m = (aX + 2bY) + (71a + 213b)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 13
=> m = 8,2 + 71(a + 3b) = 8,2 + 2,13 = 10,33 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: VËn dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng.
Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 1mol muèi
÷ 2
3
CO -> muèi Cl
-
th× cã 1mol CO
2
bay ra l­îng
muèi |lµ 71- 60 =11g
VËy theo ®Ò bµi m muèi t¨ng: 11 x 0,03 = 0,33 (g)
¬ Em
muèi clorua
= 10 + 0,33 = 10,33 (g)
VÝ dô 12: Nhóng 1 thanh nh«m nÆng 50g vµo 400ml dung dÞch CuSO
4
0,5M. Sau mét
thêi gian lÊy thanh nh«m ra c©n nÆng 51,38g.
1. Khèi l­îng Cu tho¸t ra lµ:
A - 0,64g B - 1,28g C – 1,92g
D - 2,56 E - kÕt qu¶ kh¸c.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
2Al + 3CuSO
4
÷ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
x 1,5x
§Æt sè mol Al ph¶n øng lµ x
Khèi l­îng vËt sau ph¶n øng = m
Cu gp
+ m
Al cßn d­

= 1,5x x 64 + (50 - 27x) = 51,38
¬ x = 0,02 (mol)
=> khèi l­îng Cu tho¸t ra: 0,02 x 1,5 x 64 = 1,92g
* C¸ch gi¶i nhanh:
Theo ph­¬ng tr×nh cø 2mol Al ÷ 3mol Cu khèi l­îng t¨ng lµ: 3 x (64 – 54) = 138g
VËy khèi l­îng t¨ng: 51,38 - 50 = 1,38g ¬ 0,03mol Cu
¬ m
Cu
= 0,03 x 64 = 1,92 (g)
VËy ®¸p ¸n ( C) ®óng.
VÝ dô 13: Hßa tan 5,94g hçn hîp 2 muèi clorua cña 2 kim lo¹i A, B, (A vµ B lµ 2 khèi
l­îng thuéc ph©n nhãm chÝnh II) vµo n­íc ®ùng 100ml dung dÞch X. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion
Cl
-
cã trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
thu ®­îc
17,22g kÕt tña.
Läc bá kÕt tña, thu ®­îc dung dÞch Y. C« c¹n Y ®­îc m(g) hçn hîp muèi khan. m cã
gi¸ trÞ lµ:
A - 6,36g B - 63,6g C – 9,12g
D - 91,2g E - KÕt qu¶ kh¸c
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 14
ACl
2
+ 2AgNO
3
÷ 2AgCl| + A(NO
3
)
2

BCl
2
+ 2AgNO
3
÷ 2AgCl | + BC(NO
3
)
2

§Æt
2 2
ACl BCl
n x ; n y = =
Theo ®Çu bµi ta cã:
(A + 71) x + (B + 71)y = 5,94
2x + 2y = 0,12 => x + y = 0,06
Khèi l­îng muèi khan gåm A(NO
3
)
2
vµ B(NO
3
)
2

m = (A + 124)x + (B + 124) y
= Ax + By + 124(x+y) = 1,68 + 124 x 0,06 = 9,12 (g)
*C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng
Cø 1mol MCl
2
t¹o ra 2mol AgCl th× m| 53g
VËy n
AgCl
= 0,12 mol
m
muèi nitrat
= m
KL
+ m| = 5,94 + 3,18 = 9,12 (g)
§¸p ¸n (C) ®óng
VÝ dô 14: Cho 2,84g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi
Na kim lo¹i t¹o ra 4,6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H
2
(®ktc)
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A - 2,24 lÝt B - 1,12 lÝt C - 1,792 lÝt
D - 0,896 lÝt E- KÕt qu¶ kh¸c
2. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 r­îu lµ:
A - CH
3
OH , C
2
H
5
OH B - C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C - C
3
H
7
OH , C
4
H
9
OH D - C
2
H
3
OH, C
3
H
5
OH
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt CTTQ chung cña 2 r­îu lµ:
n 2n 1
C H OH
+

PTP¦:
2
n 2n 1 n 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
+ +
+ ÷ +
Theo ph­¬ng tr×nh ta cã:
2, 84 4,6
14n 18 14n 40
=
+ +

=> 2,84 (14 n+40) = 4,6 (14 n + 18)
·39,76 n + 113,6 = 64,4n + 82,8
24,64 n = 30,8
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 15
1
2
n 1
n 1, 25
n 2
= ¦
= ¬
´
=
¹

lµ CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH
(x mol) (y mol)
Theo ph­¬ng tr×nh ta cã:
HÖ Ph­¬ng tr×nh
32x 46y 2, 84 x 0, 06
54x 68y 4, 6 y 0, 02
+ = = ¦ ¦
¬
´ ´
+ = =
¹ ¹

( )
2
H
1 1
n 0, 5x 0,5y 0, 06 0, 02 0, 04 mol
2 2
¬ = + = + =
( )
2
H
V 0, 04x22, 4 0,896 lit ¬ = =
VËy 1. §¸p ¸n (D) ®óng
2. §¸p ¸n (A) ®óng
VÝ dô 15: Thñy ph©n 0,01mol este cña 1 r­îu ®a chøc víi 1 axit ®¬n chøc tiªu tèn hÕt
1,2g NaOH. MÆt kh¸c khi thñy ph©n 6,35g este ®ã th× tiªu tèn hÕt 3g NaOH vµ thu ®­îc 7,05g
muèi. CTPT vµ CTCT cña este lµ:
A - (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
B- (C
2
H
3
COO)
3
C
3
H
5

C - C
3
H
5
(COOCH
3
)
3
D - C
3
H
5
(COOC
2
H
3
)
3

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
V× ®Ó ph©n hñy 0,01 mol este cÇn 1,2g NaOH
Nªn ®Ó thñy ph©n 1 mol este cÇn 120g NaOH hay =
120
3(mol)
40
)
¬ Este ®­îc t¹o bëi r­îu 3 lÇn r­îu
§Æt CTTQ cña este lµ (RCOO)
3
R'
PTP¦ (RCOO)
3
R' +3NaOH ÷ 3RCOONa + R' (OH)
3
120g 3 (R +67) g 7
3g 7,05g
· 120 x 7,05 = 9 (R +67) ¬ R = 27
§Æt R lµ C
x
H
y
x,y nguyªn d­¬ng
y s 2x +1
¬ 12x + y = 27
x 1 2
y 15 lo¹i 3 tháa m·n

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 16
VËy R lµ C
2
H
3
hay CH
2
= CH
* T×m R'
Cø (71,3 +R') g este cÇn 120g NaOH
6,35g 3g
¬ R' = 41
R' lµ gèc HC no hãa trÞ 3 nªn C
n
H
2n - 1
= 12n +2 -1 = 41
¬ n = 3 ¬ CT R' C
3
H
5

VËy CT cña este lµ CH
2
= CH - COO - CH
2

|
CH
2
= CH - COO - CH ¬ (C
2
H
3
COO)
3
C
2
H
5
|
CH
2
= CH - COO - CH
2

* C¸ch gi¶i nhanh:
V× n
NaOH
= 3n
este
¬ este 3 chøc (R­îu 3 chøc + axit ®¬n chøc)
§Æt c«ng thø este (RCOO)
3
R'
(RCOO)
3
R' + 3NaOH ÷ (RCOONa)
3
+ R'(OH)
3

Theo PT: cø 1mol 3mol ÷ 1mol th× khèi l­îng t¨ng
23 x 3 - R' = 69 - R'
VËy 0,025mol 0,075mol 0,025, th× khèi l­îng t¨ng:
7,05 - 6,35 = 0,7g
¬ 0,7 = 0,025 (69-R') ¬ R’ = 41 ¬R': C
3
H
5

M
este
=
6,35
254
0, 025
=
¬ m
R
=
254 - 41 - 44 x 3
3
= 27 ¬ R: C
2
H
3
-
VËy c«ng thøc cña este lµ (CH
2
= CHCOO)
3
C
3
H
5

§¸p ¸n (B )®óng
2.1.3. Dùa vµo ph­¬ng ph¸p khèi l­îng ph©n tö trung b×nh , sè nguyªn tö cacbon trung
b×nh ®Ó x¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt v« c¬ vµ h÷u c¬.
Nguyªn t¾c: Dïng khèi l­îng mol trung b×nh M ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng mol c¸c chÊt
trong hçn hîp ®Çu.
M
1
< M < M
2
( trong ®ã M
1
< M
2
)
§èi víi bµi to¸n v« c¬ viÖc dïng M th­êng dïng trong c¸c bµi to¸n x¸c ®Þnh kim lo¹i,
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 17
muèi hi®r«xit, oxit cña hai kim lo¹i trong cïng mét chu k× hoÆc trong mét ph©n nhãm chÝnh.
Dùa vµo khèi l­îng mol nguyªn tö cña kim lo¹i trong HTTH tõ ®ã x¸c ®Þnh tªn kim lo¹i. HoÆc
trong bµi to¸n gi¶i phãng hçn hîp khÝ ( th­êng cña nit¬) dïng M trung b×nh còng cã thÓ suy ra
CTPT cña hîp chÊt khÝ.
§èi víi bµi to¸n h÷u c¬ th× chñ yÕu dïng ph­¬ng ph¸p nµy. Mét khèi l­îng c¸c bµi to¸n
h÷u c¬ dïng ph­¬ng ph¸p khèi l­îng mol trung b×nh , cßn më réng thµnh sè nguyªn tö cacbon
trung b×nh, sè liªn kÕt trung b×nh, ho¸ trÞ trung b×nh, gèc hi®rocacbon trung b×nh.
VÝ dô 16: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A, B n»m kÕ tiÕp nhau trong cïng mét ph©n
nhãm chÝnh. LÊy 6,2g X hoµ tan hoµn toµn vµo n­íc thu ®­îc 2,24lÝt hi®ro ( ë ®ktc).
A, B lµ hai kim lo¹i:
A- Li, Na B- Na, K C- K, Rb D- Rb, Cs
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTHH: A + H
2
O ÷ AOH + 1/2 H
2

B + H
2
O ÷ BOH + 1/2H
2

§Æt n
A
= x ; n
B
= y
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
Ax + By = 6,2
x + y = 2 x
2, 24
0, 2
22, 4
=
V× A, B n»m kÕ tiÕp nhau trong 1 PNC.
* Gi¶ sö A lµ Li 7x + 23y = 6,2
B lµ Na x + y = 0,2
* Gi¶ sö A lµ Na 23x + 39y = 6,2 x = 0,1
B lµ K x + y = 0,2 y = 0,1 (tháa m·n)
* Gi¶ sö A lµ K A lµ Rb
B lµ Rb B lµ Cs
VËy A lµ Na, B lµ K
* C¸ch gi¶i nhanh.
§Æt c«ng thøc chung cña A vµ B lµ R
R + H
2
O ÷ ROH + 1/2H
2

0,2mol 0,1mol
6, 2
M 31(g / mol)
0, 2
= =
A
B
M 23
M 39
=
¬
=
lµ tháa m·n
¬
¬
y < 0¬ kh«ng tháa m·n
¬
¬
hoÆc
§Òu kh«ng tháa m·n
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 18
VËy ®¸p ¸n (B) ®óng
VÝ dô 17: Hßa tan 5,94g hçn hîp hai muèi clorua cña hai kim lo¹i A vµ B (biÕt A vµ B
lµ hai kim lo¹i thuéc ph©n nhãm chÝnh nhãm II) vµo n­íc ®­îc 100 gam dung dÞch X. §Ó lµm
kÕt tña hÕt ion Cl
-
trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3

thu ®­îc 17,22g kÕt tña. C«ng thøc hãa häc cña hai muèi clorua lÇn l­ît lµ:
A. BeCl
2
, MgCl
2
B. MgCl
2
, CaCl
2

C. CaCl
2
, S rCl
2
D. S

rCl
2
, BaCl
2

+ C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
ViÕt PTHH: ACl
2
+ 2AgNO
3
÷ 2AgCl| + A(NO
3
)
2

BCl
2
+ 2AgNO
3
÷ 2AgCl| + B(NO
3
)
2

§Æt:
2
ACl
n = x ;
2
BCl
n y =
Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 2x + 2y =
17, 22
143,5
= 0,12 ¬ x + y = 0,06 (I)
(A + 71)x + (B + 71)y = 5,94 (II)
Tõ (I) vµ (II) ta cã: Ax + By = 1,68
x + y = 0,06.
BiÖn luËn: gi¶ sö cã 4 tr­êng hîp th× chØ cã tr­êng hîp
A: Mg (M = 24) vµ B: Ca (M = 40) lµ tháa m·n.
* C¸ch gi¶i nhanh: §Æt c«ng thøc chung cña hai muèi lµ RCl
2

M lµ khèi l­îng mol nguyªn tö trung b×nh cña hai kim lo¹i A vµ B.
5,94
M 71 28
0, 06
= ÷ =
A
B
M 24(Mg)
M 40(Ca)
=
¬
=
Lµ tháa m·n.
¬ VËy ®¸p ¸n ®óng (B)
VÝ dô 18: Mét hçn hîp A gåm 2 olefin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau. NÕu cho 4,48 lÝt hçn
hîp A (ë ®ktc) qua b×nh ®ùng dung dÞch br«m d­, ng­êi ta thÊy khèi l­îng cña b×nh t¨ng thªm
7g. C«ng thøc ph©n tö cña 2 olefin lµ:
A - C
2
H
4
vµ C
3
H
6
B - C
3
H
6
vµ C
4
H
8

C - C
4
H
8
vµ C
5
H
10
D - C
5
H
10
vµ C
6
H
12

* C¸c gi¶i th«ng th­êng:
§Æt c«ng thøc cña 2 olefin lµ C
n
H
2n
(a mol) C
n+1
H
2n+2
(b mol)
PTP¦: C
n
H
2n
+ Br
2
÷ C
n
H
2n
Br
2

C
n+1
H
2n+2
+ Br
2
÷ C
n+1
H
2n+2
Br
2

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 19
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
( )
4, 48
a b 0, 2 (I)
22, 4
14na 14n 14 b 7 (II)
¦
+ = =
¦
´
¦
+ + =
¹

Gi¶i (I) vµ (II):
( )
a b 0, 2
14n a b 14b 7
+ = ¦
¦
´
+ + =
¦
¹

=> 14n x 0,2 + 14b = 7
2,8n + 14b = 7
0,4n + 2b = 1 => b =
1 0, 4n
2
÷

Mµ 0 < b < 0,2 => 1,5 < n < 2,5
=> n = 2 => n
1
= 2 => C
2
H
4

n
2
= 3 => C
3
H
6

* C¸ch gi¶i nhanh:
= =
7
M 35
0, 2
=> M
1
< 35 < M
2
; M
1
, M
2
lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp.
M
1
= 28 => C
2
H
4

M
2
= 42 => C
3
H
6

VËy ®¸p ¸n( A) ®óng.
VÝ dô 19: A, B lµ 2 r­îu no, ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho hçn hîp
gåm 1,6g A vµ 2,3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 1,12 lÝt H
2
(®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña 2
r­îu lµ:
A - CH
3
OH, C
2
H
5
OH B - C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C - C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D - C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt CTTQ cña A: C
n
H
2n+1
OH (a mol)
B: C
m
H
2m+1
OH (b mol)
PTP¦: C
n
H
2n+1
OH + Na ÷ C
n
H
2n+1
ONa +
1
2
H
2

a 0,5a
C
m
H
2m+1
OH + Na ÷ C
m
H
2m+1
ONa +
1
2
H
2

b 0,5b
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 20
0,5a + 0,5b =
1,12
0, 05
22, 4
=
· a + b = 0,1 (I)
(14n + 18)a + (14m + 18)b = 1,6 + 2,3 = 3,9 (II)
Gi¶i hÖ 2 ph­¬ng tr×nh (I) (II):
a + b = 0,1
a + b = 0,1
14(na+mb) + 18(a+b) = 3,9
¬ na + mb =
3, 9 18x0,1 2,1
0,15
14 14
÷
= =
( ) ( ) na n 1 b 0,15 n a b b 0,15
a b 0,1 a b 0,1
¦ ¦ + + = + + =
¦ ¦
·
´ ´
+ = + = ¦ ¦
¹ ¹

0,1n + b = 0,15 => b = 0,15 - 0,1n
Mµ 0 < b < 0,1
· 0 < 0,15 - 0,1n < 0,1
¬ 0,5 < n < 1,5 mµ n ph¶i nguyªn
¬ n = 1 (tm) ¬ C«ng thøc cña 2 r­îu CH
3
OH
¬ m = 2 C
2
H
5
OH
* C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng ph¸p M
2
n 2n 1 n 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
÷ ÷ ÷ ÷
+ +
+ ÷ +
2
R H
n n 0,1mol = =
R
1 2
3, 9
M 39 M M M
0,1
= = ¬ < < ¬ M
1
= 32
M
2
= 46
C«ng thøc cña 2 r­îu CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH
=> §¸p ¸n (A) ®óng
2.1.4. ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo trong bµi to¸n trén lÉn hai dung dÞch, hai chÊt.
Khi trén lÉn 2 dung dÞch cã nång ®é kh¸c nhau hay trén lÉn chÊt tan vµo dung dÞch chøa
chÊt tan ®ã, ®Ó tÝnh ®­îc nång ®é dung dÞch t¹o thµnh ta cã thÓ gi¶i b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c
nhau, nh­ng nhanh nhÊt vÉn lµ ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo. §ã lµ gi¶i bµi to¸n trén lÉn "qui t¾c
trén lÉn" hay "s¬ ®å ®­êng chÐo" thay cho phÐp tÝnh ®¹i sè r­êm rµ, dµi dßng.
Qui t¾c:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 21
+ NÕu trén 2 dung dÞch cã khèi l­îng lµ m
1
vµ m
2
vµ nång ®é % lÇn l­ît lµ C
1
vµ C
2
(gi¶
sö C
1
< C
2
)
¬
m
1
m
2
=
C
2
- C
C - C
1

+ NÕu trén 2 dung dÞch cã thÓ tÝch lµ V
1
vµ V
2
vµ nång ®é mol/l lµ C
1
vµ C
2

¬
V
1
V
2
=
C
2
- C
C - C
1

- S¬ ®å ®­êng chÐo
C
2
C
1
C-C
1
C
2
- C
C

VÝ dô 20: Mét dung dÞch HCl nång ®é 45% vµ mét dung dÞch HCl kh¸c cã nång ®é
15%. §Ó cã mét dung dÞch míi cã nång ®é 20% th× cÇn ph¶i pha chÕ vÒ khèi l­îng gi÷a 2
dung dÞch theo tØ lÖ lµ:
A - 1 : 3 B - 3 : 1 C - 1: 5 D - 5:1 E- kÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
+ Dung dÞch 1: §Æt a
1
lµ khèi l­îng chÊt tan cña dung dÞch 1
§Æt m
1
lµ khèi l­îng dung dÞch cña dung dÞch 1
Theo c«ng thøc: C
1
% =
a
1
m
1
. 100%
=> a = a
1
. m
1
= 45 . m
1

Dung dÞch 2: §Æt a
2
lµ khèi l­îng chÊt tan cña dung dÞch 2
§Æt m
2
lµ khèi l­îng dung dÞch cña dung dÞch 2
Theo c«ng thøc: C
2
% =
a
2
m
2
. 100% ¬ a
2
= C
2
. m
2
= 15 . m
2

Khi trén dung dÞch 1 víi dung dÞch 2 ta ®­îc dung dÞch 3 cã nång ®é lµ 20%
¬ C
3
% =
a
1
+a
2
m
1
+m
2
= 20 · 45m
1
+ 15m
2
= 20m
1
+ 20m
2

25m
1
= 5m
2

¬
m
1
m
2
=
1
5

VËy cÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ 1: 5 vÒ khèi l­îng gi÷a 2 dung dÞch.
* C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo ta cã:

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 22
HCl
HCl
45
15
20
20-15
45-20

=>
m
1
m
2
=
5
25
=
1
5

=> §¸p ¸n (C ) ®óng
VÝ dô 21: §Ó ®iÒu chÕ ®­îc hçn hîp 26 lÝt H
2
vµ CO cã tØ khèi h¬i ®èi víi metan b»ng
1,5 th×
2
H
V vµ CO cÇn lÊy ë ®ktc lµ:
A - 4 lÝt vµ 22 lÝt. B - 22 lÝt vµ 4 lÝt.
C- 8 lÝt vµ 44 lÝt. D - 44 lÝt vµ 8 lÝt.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt thÓ tÝch cña H
2
lµ V
1

CO lµ V
2

Theo ®Ò bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: V
1
+ V
2
= 26 (1)
2V
1
+ 28V
2
V
1
+ V
2
= 1,5 x 26 = 2,4 (2)
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh (1) (2)
1 2 1
1 2 1 2 2
V V 26 V 4
2V 28V 2, 4(V V ) V 22
+ = = ¦ ¦
¬
´ ´
+ = + =
¹ ¹


* C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo gi¶i:
2
28
24
22
V
1
V
2
H
2
CO

¬
V
1
V
2
=
2
11
¬
1
2
V 4lÝt
V 22lÝt
= ¦
´
=
¹

¬ §¸p ¸n (A) ®óng
VÝ dô 22: Hßa tan 4,59g Al b»ng dung dÞch HNO
3
thu ®­îc hçn hîp khÝ NO vµ N
2
O cã
tØ khèi h¬i ®èi víi hi®ro b»ng 16,75. ThÓ tÝch NO vµ N
2
O thu ®­îc lµ:
A - 2,24 lÝt vµ 6,72 lÝt B - 2,016 lÝt vµ 0,672 lÝt
C - 0,672 lÝt vµ 2,016 lÝt D - 1,972 lÝt vµ 0,448 lÝt
E - KÕt qu¶ kh¸c.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: Al + 4HNO
3
÷ Al(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 23
x x (mol)
8Al + 30HNO
3
÷ 8Al(NO
3
)
3
+ 3NO
2
+ 15H
2
O
8
3
y y (mol)
x +
8
3
y = 0,17
30x + 44y
x + y
= 16,75 x 2 = 33,5
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:
( )
3x 8y 0,51
3x 8y 0,51 x 0, 09
30x 44y 33,5 x y 3,5x 10,5y 0 y 0, 03
+ = ¦ + = = ¦ ¦ ¦
¬ ¬
´ ´ ´
+ = + ÷ = =
¦ ¹ ¹
¹

¬ V
NO
= 0,09 x 22,4 = 2,106 lÝt

2
N O
V = 0,03 x 22,4 = 0,672 lÝt
C¸ch gi¶i nhanh:
Al - 3e ÷ Al
3+

3
NO 3e NO
÷
+ ÷
3x x


3 2
2NO 8e N O
÷
+ ÷
8y y
44
30
33,5
3,5
10,5
V
N
2
O
V
NO

2
N O
NO
V
1 x
V 3 y
¬ = =
3x 8y 0,51
3x y 0
+ =
÷ =

x 0, 09
y 0, 03
¬ =
=

§¸p ¸n (B ) ®óng
VÝ dô 23: TØ khèi h¬i cña hçn hîp khÝ C
3
H
8
vµ C
4
H
10
®èi víi hi®ro lµ 25,5
Thµnh phÇn % thÓ tÝch cña hçn hîp ®ã lµ:
A - 50%;50% B - 25%; 75%
C - 45% ; 55% D - 20% ; 80%
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 24
§Æt:
3 8
C H
n a = ;
4 10
C H
n b =
Theo ®Çu bµi ta cã
2
hh
hh
H
d 25,5 M 25,5x2 51 = ¬ = =
¸p dông c«ng thøc:
M =
m
hh
n
hh
=
44a + 58b
a + b
= 51
44a + 58b = 51(a+b)
· 51a - 44a + 58b - 51b = 0
7a + 7b = 0 ¬ a = b ¬
3 8 4 10
C H C H
V V =
¬
3 8 4 10
C H C H
%V %V 50% = =
* C¸ch gi¶i nhanh:
¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo ta cã :
44
58
51
7
7
V
C
3
H
8
V
C
4
H
10
TØ lÖ 1:1

¬ §¸p ¸n (A) ®óng
VÝ dô 24: Cho hçn hîp X gåm 2 este cã CTPT lµ C
4
H
8
O
2
vµ C
3
H
6
O
2
t¸c dông víi NaOH
d­ thu ®­îc 6,14g hçn hîp 2 muèi vµ 3,68g r­îu B duy nhÊt cã tØ khèi so víi oxi lµ 1,4375. Sè
gam cña C
4
H
10
O
2
vµ C
3
H
6
O
2
trong A lÇn l­ît lµ:
A - 3,6g vµ 2,74g B - 3,74g vµ 2,6g
C - 6,24g vµ 3,7g D - 4,4g vµ 2,22g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
M
B
= 1,4375 x 32 = 46 ¬ R­îu B lµ C
2
H
5
OH
¬ n
B
=
3, 68
46
= 0,8 (mol) ¬ X: CH
3
COOC
2
H
5

HCOOC
2
H
5

PTP¦: CH
3
COOC
2
H
5
+ NaOH ÷ CH
3
COONa + C
2
H
5
OH
HCOOC
2
H
5
+ NaOH ÷ HCOONa + C
2
H
5
OH
¬ n
este
= n
muèi
= n
r­îu
= 0,08 mol
§Æt sè mol CH
3
COOC
2
H
5
lµ x
HCOOC
2
H
5
lµ y
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 25
4 8 2
C H O
82x 68y 6,14 x 0, 05
m 0, 05x88 4, 4(g)
x y 0, 08 y 0, 03
+ = = ¦ ¦
¬ ¬ = =
´ ´
+ = =
¹ ¹

3 6 2
C H O
m 0, 03x74 2, 22g = =
* C¸ch gi¶i nhanh: n
muèi
= n
r­îu
= 0,08 mol
( ) muèi
3, 68
M 76, 75 g / mol
0, 08
= =
¸p dông quy t¾c ®­êng chÐo:
82
68
76,75
5,25
x mol CH
3
COONa
y mol
HCOONa

4 7 2
3 6 2
C H O
C H O
m 4, 4(g)
x 0, 05
x 5
y 3 y 0, 03 m 2, 22(g)
= ¦
= ¦ ¦
= ¬ ¬
´ ´
= =
¹ ¦
¹

2.1.5. Dùa vµo mét sè ®iÓm ®Æc biÖt
2.1.5.1.Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña nguyªn tö khèi
XÐt vÒ gi¸ trÞ cña nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè cã mét sè tr­êng hîp hîp ®Æc
biÖt. §ã lµ nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña oxi (O = 16);
Nguyªn tö cña Magiª (Mg = 24) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña Cacbon (C = 12), Nguyªn tö khèi
cña Cu (Cu = 64) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32), gÊp 4 lÇn nguyªn tö khèi cña
oxi.
Dùa vµo ®iÓm ®Æc biÖt ®ã, trªn c¬ së mèi quan hÖ gi÷a nguyªn tö khèi víi ph©n tö khèi
®Ó tõ ®ã ta cã thÓ x©y dùng mét sè bµi to¸n v« c¬.
VÝ dô 25: Ph©n tÝch mét khèi l­îng hîp chÊt M, ng­êi ta nhËn thÊy thµnh phÇn khèi
l­îng cña nã cã 50%S vµ 50%O. C«ng thøc cña hîp chÊt M lµ:
A - SO
2
B - SO
3
C - SO
4
D - S
2
O
3

*C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ¸p dông c«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña nguyªn
tö trong hîp chÊt ta sÏ tÝnh ®­îc thµnh phÇn % khèi l­îng cña S hoÆc O tõ ®ã sÏ chän ®­îc
ph­¬ng ¸n ®óng.
SO
2
: %S =
32
32+(16 x 2)
x 100% = 50% ¬ %O = 50%
SO
3
: %S =
32
32+(16 x 3)
x 100% = 40% ¬ %O = 60%
SO
4
: % S =
32
32+(16 x 4)
x 100% = 33,3% ¬ %O = 66,7%
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 26
S
2
O
3
: %S =
32 x 2
(32 x 2) + (16 x 3)
x 100% = 57% ¬ %O = 43%
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt cña nguyªn tö khèi. ë ®©y nguyªn tö khèi
cña S gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña O ¬ C«ng thøc M lµ SO
2
=> ®¸p ¸n ®óng lµ( A)
VÝ dô 26: Cho c¸c chÊt: Cu
2
S, CuS, CuO, Cu
2
O. Hai chÊt cã phÇn tr¨m khèi l­îng Cu
b»ng nhau lµ:
A - Cu
2
S vµ Cu
2
O B - CuS vµ CuO
C - Cu
2
S vµ CuO D - kh«ng cã cÆp chÊt nµo.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng: TÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña Cu trong tõng hîp chÊt,
sau ®ã nhËn xÐt kÕt qu¶ vµ chän ph­¬ng ¸n ®óng.
Cu
2
S: %Cu =
64 x 2
(64 x 2) + 32
x 100% = 80%
CuS: %Cu =
64
64 + 32
x 100% = 92%
CuO: %Cu =
64
64 + 16
x 100% = 80%
Cu
2
O: %Cu =
64 x 2
(64 x 2) +16
x 100% = 89%
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo nguyªn tö khèi cña Cu (Cu = 64) gÊp 2 lÇn nguyªn tö khèi
cña l­u huúnh (S = 32) vµ gÊp 4 lÇn nguyªn tö khèi cña oxi (O = 16). Tõ ®ã qui khèi l­îng cña
l­u huúnh sang oxi råi t×m xem cÆp chÊt nµo cã tØ lÖ sè nguyªn tö Cu vµ sè nguyªn tö O nh­
nhau. §ã lµ Cu
2
S vµ CuO. ë ®©y ta coi Cu
2
S sÏ lµ Cu
2
O
2
¬ CuO
VËy ®¸p ¸n( C ) ®óng
VÝ dô 27: Cho c¸c chÊt: CO
2
, CO, MgO, MgCO
3
. Hai chÊt cã phÇn tr¨m khèi l­îng oxi
b»ng nhau lµ:
A - MgO vµ CO B - CO
2
vµ MgCO
3

C - MgCO
3
vµ CO D - kh«ng cã cÆp chÊt nµo
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ¸p dông c«ng thøc, tÝnh phÇn tr¨m khèi l­îng cña oxi cã
trong mçi hîp chÊt ®Ó so s¸nh.
CO
2
%O =
32
12 + 31
x 100% = 72,7%
CO %O =
16
12 + 16
x 100% = 57,1%
MgO %O =
16
24+16
x 100% = 40%
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 27
MgCO
3
%O =
16 x 3
24+12 + (16 x 3)
x 100% = 57,1%
VËy ®¸p ¸n( C) ®óng
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ®Æc ®iÓm nguyªn tö khèi Mg gÊp 2 lÇn nguyªn tö khèi cña
C. Ta qui khèi l­îng Mg b»ng 2 lÇn khèi l­îng C. Ta cã:
CO
2
1C : 2O MgO 2C:1O
CO 1C:1O MgCO
3
3C:3O
VËy cÆp cã % khèi l­îng oxi b»ng nhau lµ MgCO
3
vµ CO.

*NhËn xÐt: C¸c bµi to¸n x¸c ®Þnh % khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt hoÆc
x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt v« c¬ chóng ta nªn dùa vµo mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt
vÒ gi¸ trÞ nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè nªu trªn. Khi gÆp c¸c bµi tËp d¹ng nµy nÕu c¸c
em kh«ng chó ý nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt ®ã sÏ sa vµo viÖc tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo c«ng
thøc, dÉn ®Õn viÖc tÝnh to¸n dµi dßng, l©u, mÊt nhiÒu thêi gian gi¶i, cã thÓ kÕt qu¶ cßn nhÇm
lÉn. Do ®ã viÖc ¸p dông ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt nµy gióp c¸c em gi¶i rÊt nhanh chÝnh x¸c trªn c¬ së
suy luËn.
2.1.5.2. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch
§Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng nguyªn tö, ph©n tö, dung
dÞch trung hßa ®iÖn.
- Trong ph¶n øng oxi hãa - khö th× tæng sè electron chÊt khö nh­êng b»ng tæng electron
chÊt oxi hãa nhËn. VËn dông vµo bµi to¸n oxi hãa - khö ta cã qui t¾c sau: Tæng sè mol electron
mµ chÊt khö nh­êng b»ng tæng sè electron chÊt oxi hãa nhËn.
- Trong ph¶n øng trao ®æi ion cña dung dÞch chÊt ®iÖn li trªn c¬ së cña qu¸ tr×nh bµi tËp
®iÖn tÝch ta thÊy cã bao nhiªu ®iÖn tÝch d­¬ng hoÆc ©m cña c¸c ion chuyÓn vµo trong kÕt tña
hoÆc khÝ t¸ch ra khái dung dÞch th× ph¶i tr¶ l¹i cho dung dÞch bÊy nhiªu ®iÖn tÝch d­¬ng hoÆc
ion.
Trªn c¬ së néi dung cña ®Þnh luËt trªn, thÇy ®· tiÕn hµnh x©y dùng mét sè bµi to¸n ®Ó
lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän.
VÝ dô 28: Hßa tan hoµn toµn 28,8 g kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO
3
lo·ng, tÊt c¶ khÝ
NO thu ®­îc ®em oxi hãa thµnh NO
2
råi sôc vµo n­íc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO
3
.
ThÓ tÝch khÝ oxi ë ®ktc ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ: (§H khèi B 2007)
A - 100,8 lÝt B - 10,08lÝt C - 50,4 lÝt D - 5,04 lÝt
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 28
3 Cu + 8HNO
3
÷ 3Cu (NO
3
)
2
+ 2NO + 4 H
2
O (1)
NO +
1
2
O
2
÷ NO
2
(2)
2NO
2
+
1
2
O
2
+ H
2
O ÷ 2HNO
3
(3)
n
Cu
=
28,8
0, 45
64
= (mol)
Theo ph­¬ng tr×nh (1): n
NO
=
2
3
n
Cu
=
2
3
0,45 = 0,3 (mol)
(2):
2 2
NO NO O (2) NO
1
n n 0,3(mol) n n 0,15(mol)
2
= = = =
(3)
2 2
O NO
1 0,3
n n 0, 075(mol)
4 4
= = =
2
O ph¶n øng
n 0,15 0, 075 0, 225(mol) ¬ = + =
¯

2
O ph¶n øng
V 0, 225x22, 4 5, 04lÝt (®ktc) ¬ = =
* C¸ch gi¶i nhanh:
Cu - 2e ÷ Cu
2+
O
2
+ 4e ÷ 2O
2-

0,45 0,9 x 4x
4x = 0,9 ¬ x = 0,225
¬
2
O
V = 0,225 x 22,4 = 5,04 lÝt
§¸p ¸n (D) ®óng
VÝ dô 29: Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A, B cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl, t¹o ra 1,792 lÝt H
2
(®ktc), phÇn 2 nung trong oxi
thu ®­îc 2,84g hçn hîp axit. Khèi l­îng hçn hîp 2 kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu lµ:
A - 2,4g B - 3,12g C - 2,2g D - 1,8g E - 1,56g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: 2A + 2aHCl ÷ 2ACl
a
+ aH
2

2B + 2bCHl ÷ 2BCl
b
+ bH
2

4A + aO
2
÷ 2A
2
O
a

4B + bO
2
÷ 2B
2
O
a

n
A
= x; n
B
= y
¬
ax
2
+
by
2
=
1, 792
0, 08 (1)
22, 4
=
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 29
0,5x(2A + 16a) + 0,5y (2B + 16b) = 2,84 (2)
Gi¶i (1) (2): ax + by = 0,16
Ax + 8ax + By + 8by = 2,84
Mµ M
2 KL
= Ax + By
¬ Ax + By = 2,84 - 8 (ax + by)
= 2,84 - 8 x 0,16 = 1,56g
¬ m
2KL trong hçn hîp
= 1,56 x 2 = 3,12 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron ta cã:
A,B lµ chÊt khö, H
+
, O
2
lµ chÊt oxi hãa.
Sè mol e
-
H
+
nhËn ÷ H
2
b»ng sè mol O
2
nhËn
H
+
+ 1e
-
=
1
2
H
2

0,16 0,16 0,18
O + 2e ÷ O
2-

0,08 0,16 0,08
¬ m
kl hçn

hîp ®Çu
= (m
oxit
- m
O
) x 2
= (2,84 - 0,08 x 16) x 2 = 3,12 g
§¸p ¸n (B) ®óng
VÝ dô 30: Chia 38,6g hçn hîp gåm Fe vµ kim lo¹i M cã hãa trÞ duy nhÊt thµnh 2 phÇn
b»ng nhau:
PhÇn 1: Tan võa ®ñ trong 2 lÝt dung dÞch thÊy tho¸t ra 14,56 lÝt H
2
(®ktc).
PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO
3
lo·ng nãng thÊy tho¸t ra 11,2 lÝt khÝ NO
duy nhÊt (®ktc)
1. Nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl lµ:
A - 0,65M B - 1,456M C - 0,1456M
D - 14,56M E - TÊt c¶ ®Òu sai
2. Khèi l­îng hçn hîp muèi clorua khan thu ®­îc lµ:
A - 32,45g B - 65,45g C - 20,01g
D - 28,9g E - TÊt c¶ ®Òu sai
3. % m cña Fe trong hçn hîp ®Çu lµ:
A - 60% B - 72,9% C - 58,03%
C - 18,9% E - Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
4. Kim lo¹i M lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 30
A - Zn B - Mg C - Pb
D - Al E - TÊt c¶ ®Òu sai
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: Fe + 2HCl ÷ FeCl
2
+ H
2

2M + 2aHCl ÷ 2MCl
a
+ aH
2

Fe + 4HNO
3
÷ 3M(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
3M + 4aHNO
3
÷ 3M(NO
3
)
a
+ aNO + 2aH
2
O
§Æt sè mol Fe vµ M lµ
1
2
hçn hîp lµ x vµ y
Theo ®Çu bµi ta cã ph­¬ng tr×nh: 56x + My =
38, 6
2
(1)
x +
ay
2
=
14,56
22, 4
(2)
x +
ay
3
=
11, 2
22, 4
(3)
Gi¶i (1) (2) (3):
56x My 19,3
x 0,2
2x ay 1, 3
ay 0,9
3x ay 1,5
+ = ¦
= ¦
¦
+ = ¬
´ ´
=
¹
¦
+ =
¹

M· sè mol HCl = 2x + ay = 0,2 x 2 + 0,1 = 1,3 (mol)
¬
HCl
M
1, 3
C 0, 65(M)
2
= =

2. m
muèi clorua
= m
hh
+ m
HCl
-
2
H
m = 19,3+1,3 x 36,5 - 0,65 x 2 = 65,45(g)

3. n
Fe
= 0,2 ¬ m
Fe
= 0,2 x 56 = 11,2 (g)
¬% m
Fe
=
11, 2
x100% 50, 03%
19,3
=
4. M
y
= 19,3 - 56 x 0,2 = 8,1
Mµ ay = 0,9 ¬
0, 9
Mx 8,1
a
= ¬ 0,9M = 8,1a ¬ M = 3a
¬ a=3, M = 27 (tháa m·n)
* C¸ch gi¶i nhanh:
1.
2
H
n = 0,65 (mol) ¬ n
H
= 1,3 mol ¬ n
HCl
= n
H
= 1,3 mol
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 31
C
M
= 0,65M
¬ §¸p ¸n (A) ®óng
2. m
muèi
= m
Kl
+
Cl
m
÷
= 13,9 x 1,3 x 36,5 = 65,45 (g)
¬ §¸p ¸n (B) ®óng
3. ¸p dông PPBT e:
Fe - 2e ÷ Fe
2+

0,2 0,4 0,2
M - ae ÷ M
a+

8,1
M

8,1
a
M

Fe - 3e ÷ Fe
3+

M - ae ÷ M
a+

2H
+
+ 2e ÷ H
2

1,3 0,65
2x ay 1, 3
3x ay 1,5
+ = ¦
¬
´
+ =
¹

3
NO
÷
+ 3e ÷ NO
1,5 0,5
x = 0,2
ay = 0,9
¬ n
Fe
= 0,2 ¬ % Fe =
0,2x56
x100% 50, 03%
13, 9
=
¬ §¸p ¸n( C) ®óng

4.
n 3
8,1 2
x0, 45 Al
M a M 27
= ¦
= ¬ ¬
´
=
¹

¬ §¸p ¸n (D) ®óng
VÝ dô 31: Dung dÞch A cã chøa 5 ion: Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
vµ 0,1mol Cl
-
vµ 0,2mol
3
NO
÷
.
Thªm dÇn V lÝt dung dÞch K
2
CO
3
1M vµo dung dÞch A ®Õn khi ®­îc l­îng kÕt tña lín nhÊt. V
cã gi¸ trÞ lµ:
A - 150ml B - 300ml C - 200ml D - 250ml E - KÐt qu¶ kh¸c.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 32
Ph­¬ng tr×nh ion rót gän:
Mg
2+
+
2
3
CO
÷
÷ MgCO
3
|
Ba
2+
+
2
3
CO
÷
÷ BaCO
3
|
Ca
2+
+
2
3
CO
÷
÷ CaCO
3
|
Gäi x, y, z lµ sè mol cña Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
trong dung dÞch A. V× dung dÞch trung hßa
®iÖn, ta cã:
2x + 2y + 2z = 0,1 + 0,2 = 0,3
hay x + y + z = 0,15
¬
2
3
CO
n x y z 0,15(mol)
÷
= + + =
2
3
3
CO
CO
n n 0,15(mol)
÷
= =
3
KCO
M
n
0,15
V 0,15lÝt =150ml
C 1
¬ = = =
* C¸ch gi¶i nhanh:
Khi ph¶n øng kÕt thóc, c¸c kÕt tña t¸ch khái dung dÞch, phÇn dung dÞch chøa Na
+
, Cl
-

3
NO
÷
. §Ó trung hßa ®iÖn.
3
Na Cl NO
n n n 0, 3(mol)
+ ÷ ÷
= + =
2 3
Na
dd Na CO
n
0, 3
V 0,15(l) 150ml
2 Na
+
+
¬ = = = =§¸p ¸n A ®óng
VÝ dô 32: §Ó m(g) bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®­îc12g hçn hîp c¸c oxit
FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO
3
lo·ng thu ®­îc
2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®o ë ®ktc). m cã khèi l­îng lµ:
A - 20,16g B - 2,016g C - 10,08g D - 1,008g
C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: 2Fe + O
2
÷ 2FeO
4Fe + 3O
2
÷ 2Fe
2
O
3

3Fe + 2O
2
÷ Fe
3
O
4

Fe + 4HNO
3
÷ Fe(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
3FeO + 10 HNO
3
÷ 9Fe (NO
3
)
3
+ NO + 5H
2
O
3Fe
3
O
4
+ 28HNO
3
÷ 9Fe(NO
3
)
3
+ NO + 14H
2
O
Fe
2
O
3
+ 6HNO
3
÷ 2Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
O
Gäi x, y, z, t lÇn l­ît lµ sè mol cña Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Theo ®iÒu kiÖn cho vµ dùa
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 33
vµo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ta cã:
56x + 72y + 232z + 160t = 12 (a)
x +
y
3
+
z
3
= n
NO
= 0,1 (b)
y + 4z + 3t = n
O
=
12-m
16
(c)
ThÕ (b) vµo (c) ta cã:
19, 2
y 4z 3t 0,12
160
+ + = = (d)
Tõ (c) vµ (d) rót ra ta ®­îc m = 10,08(g)

* C¸ch gi¶i nhanh:
n
Fe
=
m
56
;
2
O ph¶n øng
12 m
n
32
÷
= ;n
NO gi¶i phãng
= 0,1 mol
Theo nguyªn t¾c: Emol e
-
Fe nh­êng = Ene
-
chÊt oxi hãa (O
2
,
3
NO
÷
) nhËn:
m
56
=
12-m
32
x 4 + 0,1 x 3 ¬ m = 10,08 (g)
§¸p ¸n( C) lµ ®óng.
VÝ dô 33: Hßa tan hoµn toµn 17,4g hçn hîp 3 kim lo¹i Al, Fe, Mg trong dung dÞch HCl
thÊy tho¸t ra 13,44 lÝt khÝ.
NÕu cho 8,7g hçn hîp t¸c dông dung dÞch NaOH d­ ÷ 3,36 lÝt khÝ(ë ®ktc).
VËy nÕu cho 34,8g hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch CuSO
4
d­, läc lÊy toµn bé chÊt
r¾n thu ®­îc sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch HNO
3
nãng d­ th× thu ®­îc V lÝt khÝ NO
2
( ë
®ktc)
ThÓ tÝch khÝ NO
2
thu ®­îc lµ:
A - 26,88 lÝt B- 53,70 lÝt C - 13,44 lÝt
D - 44,8 lÝt E - KÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: 2Al + 6HCl ÷ AlCl
3
+ 3H
2

0,5x
3
2
0,5x
Mg + HCl ÷ MgCl
2
+ H
2

Fe + 2HCl ÷ FeCl
2
+ H
2

§Æt sè mol Al, Mg, Fe trong 17,4g hçn hîp lµ x, y, z
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 34
27x 24y 52z 17, 4 x 0,2
1, 5x y z 0,6 y 0,15
0, 75x 0,15 z 0,15
+ + = = ¦ ¦
¦ ¦
+ + = ¬ =
´ ´
¦ ¦
= =
¹ ¹

÷ n hçn hîp trong 34,7 lµ n
Al
= 0,4; n
Mg
= 0,3; n
Fe
= 0,3
hçn hîp X t¸c dông CuSO
4

2Al + 3CuSO
4
÷Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
Mg + CuSO
4
÷ MgSO
4
+ Cu
Fe + CuSO
4
÷FeSO
4
+ Cu
Cu + 4HNO
3
÷ Cu(NO
3
)
2
+ 2NO
2
+ H
2
O
n
Cu (4,5,6)
= 1,5x + y + z = 0,6 + 0,3 + 0,3 = 1,2 (mol)
(7):
2
N Cu
n 2N 2x1, 2 2, 4(mol) = = =
2
NO
V 2, 4x22, 4 53, 76lÝt = =
* C¸ch gi¶i nhanh:
Al, Mg, Fe nh­êng e H
+
+ 2e ÷ H
2
¬
e H nhËn e Cu nhËn
n n
÷ + ÷
=
H
+
, Cu
2+
nhËn e Cu + 2e ÷ Cu ¬
2
2
H
Cu
n n
+
=
2
Cu
Cu
n n
+
=
2
NO Cu
n 2n 2x1, 2 2, 4mol = = =
¬
2
NO
V 26,88lÝt (®ktc) =
NhËn xÐt: §èi víi mét sè bµi to¸n oxi hãa - khö, ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi to¸n phøc t¹p,
c¸c em nÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¹i sè (ph­¬ng ph¸p c¸c em th­êng sö dông, nh÷ng bµi to¸n
hãa häc c¬ b¶n, ®¬n gi¶n cã thÓ gi¶i ngay ®­îc, nh­ng cã mét sè bµi to¸n khã th× khi ®Æt Èn,
sè Èn nhiÒu h¬n sè, ph­¬ng tr×nh lËp ®­îc. ViÖc gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh nµy yªu cÇu c¸c em cã t­
duy to¸n häc tèt, dïng mét sè thuËt to¸n:ghÐp Èn sè, ph­¬ng ph¸p thÕ míi gi¶i ®­îc. Do ®ã
c¸c em gi¶i theo ph­¬ng ph¸p nµy rÊt vÊt v¶, c¸ch gi¶i dµi, mÊt thêi gian, chØ chó ý vÒ mÆt
to¸n häc, b¶n chÊt hãa häc ch­a ®­îc chó ý. ThuËt to¸n hãa häc lÊn ¸t b¶n chÊt cña c¸c hiÖn
t­îng, c¸c ph¶n øng hãa häc.
¸p dông nguyªn t¾c b¶o toµn e
-
trong viÖc gi¶i bµi to¸n oxi hãa - khö gióp c¸c em gi¶i
bµi to¸n mét c¸ch nhanh vµ gän, chÝnh x¸c, ®i s©u vµo viÖc nghiªn cøu b¶n chÊt hãa häc. §Æc
biÖt khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn e
-
c¸c em ph¸t triÓn t­ duy ph¸t hiÖn vÊn ®Ò vµ gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch thÊu ®¸o h¬n.
2.1.1.4. Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng khö oxit kim lo¹i b»ng CO, H
2
, Al.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 35
- Khi khö oxit kim lo¹i b»ng c¸c chÊt khö nh­ CO, H
2
, Al th× chÊt khö lÊy oxi cña oxit
t¹o ra: CO
2
, H
2
O, Al
2
O
3
. BiÕt sè mol CO, H
2
, Al tham gia ph¶n øng hoÆc biÕt sè mol CO
2
,
H
2
O, Al
2
O
3
t¹o ra tÝnh ®­îc l­îng oxi trong oxit (hay trong hçn hîp oxit) vµ suy ra l­îng kim
lo¹i (hay hçn hîp kim lo¹i).
- Khi khö oxit kim lo¹i b»ng c¸c chÊt khö CO (H
2
) th× CO (H
2
) cã nhiÖm vô lÊy oxi cña
oxit kim lo¹i ra khái oxit. Mçi mét ph©n tö CO(H
2
) chØ lÊy ®­îc 1mol O ra khái oxit. Khi hÕt
sè mol CO
2
÷ n
O
= n
CO
= n
O
lÊy cña oxit hoÆc ( H
2
O)
÷ n
O
=
2
H O
n . ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng tÝnh khèi l­îng hçn hîp oxit ban
®Çu.
VÝ dô 34: Khö hoµn toµn 32g hçn hîp CuO vµ Fe
2
O
3
b»ng khÝ H
2
thÊy t¹o ra 9g H
2
O.
Khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i thu ®­îc lµ:
A - 12g B - 16g C- 24g D- 26g E- KÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: CuO + H
2

0
t
÷÷÷Cu + H
2
O
Fe
2
O
3
+ 3H
2

0
t
÷÷÷ 2Fe + 3H
2
O
§Æt n
CuO
= x;
2 3
Fe O
n y =
Theo ®Çu bµi ta cã:
80x + 160y = 32 (I)
x + 3y =
9
18
= 0,5 (II)
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh (I) (II) ta ®­îc nghiÖm: x = 0,2 vµ y = 0,1
VËy m
hçn hîp kim lo¹i
= m
Cu
+ m
Fe
= 0,2 x 64 + 0,1 x 2 x 56 = 24 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: V× H
2
lÊy oxi cña oxit kim lo¹i ÷ H
2
O
Ta cã n
O (trong oxit)
=
2
H O
n =
9
18
= 0,5 (mol)
m
O
= 0,5 x 16 = 8g ¬ m
KL
= 32 - 8 = 24 (g)
VËy ®¸p ¸n ( C )®óng
VÝ dô 35: Thæi mét luång khÝ CO d­ ®i qua èng ®ùng hçn hîp 2 oxit Fe
3
O
4
vµ CuO
nung nãng ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc 2,32 g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra
®­îc ®­a vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)
2
d­ thÊy cã 5g kÕt tña tr¾ng. Khèi l­îng hçn hîp 2
oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ:
A - 3,12g B - 3,21g C - 4g D - 4,2g E - KÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 36
PTP¦:
Fe
3
O
4
+ 4CO
0
t
÷÷÷ 3Fe + 4CO
2

x 3x 4x
CuO + CO
0
t
÷÷÷ Cu + CO
2

y y y
CO
2
+ Ca(OH)
2
÷ CaCO
3
+ H
2
O
(4x + y) 4x + y
§Æt sè mol Fe
3
O
4
lµ x; n
CuO
= y
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
3x 56 64y 2,32
5
4x y 0, 05
100
× + = ¦
¦
´
+ = =
¦
¹
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã nghiÖm:
x 0, 01
y 0, 01
= ¦
´
=
¹

¬ m
oxit
= 0,01 x 232 + 0,01 x 80 = 3,12 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: CO lÊy oxi trong oxit ÷ CO
2

n
O(trong oxit)
= n
CO
=
2 3
CO CaCO
n n 0, 05(mol) = =
¬ m
oxit
= m
KL
+ m
oxi

trong oxit
= 2,32 + 0,05 x 16 = 3,12 (g)
VËy ®¸p ¸n ( A ) ®óng
2.1.1.6. Dùa vµo viÖc lËp s¬ ®å hîp thøc cña c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn hãa råi c¨n cø vµo
chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi.
§èi víi c¸c bµi to¸n hãa häc hçn hîp bao gåm nhiÒu qu¸ tr×nh ph¶n øng x¶y ra, ta chØ
cÇn lËp s¬ ®å hîp thøc sau ®ã c¨n cø vµo chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi, bá qua c¸c ph¶n øng trung
gian.
VÝ dô 36: Cho 11,2g Fe vµ 2,4g Mg t¸c dông víi dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng d­ sau ph¶n
øng thu ®­îc dung dÞch A vµ V lÝt khÝ H
2
(ë ®ktc). Cho dung dÞchNaOH d­ vµo dung dÞch A
thu ®­îc kÕt tña B. Läc B nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A - 2,24lÝt B - 3,36lÝt C - 5,6lÝt D - 4,48 lÝt E - 6,72lÝt
2. Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc lµ:
A - 18g B - 20g C - 24g D - 36g E - 40g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
( )
Fe
11, 2
n 0,2 mol
56
= = n
Mg
= 0,1 (mol)
PTHH: Fe + H
2
SO
4
÷ FeSO
4
+ H
2

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 37
0,2 0,2 0,2
Mg + H
2
SO
4
÷ MgSO
4
+ H
2

0,1 0,1 0,1
FeSO
4
+ NO
H
2
SO
4
+ NaOH ÷ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
FeSO
4
+ 2NaOH ÷ Fe(OH)
2
| + Na
2
SO
4

0,2 0,2
MgSO
4
+ 2NaOH ÷ Mg(OH)
2
| + Na
2
SO
4

0,1 0,1
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O ÷ 4Fe(OH)
3

0,2 0,2
Mg(OH)
2

0
t
÷÷÷ MgO + H
2
O
0,1 0,1
2Fe(OH)
3

0
t
÷÷÷ Fe
2
O
3
+ H
2
O
0,2 0,1 mol
V = 6,72 lÝt
m
chÊt r¾n
= m
MgO
+
2 3
Fe O
m = 0,1 x 40 + 0,1 x 160 = 20(g)
* C¸ch gi¶i nhanh:
2
H Fe Mg
n n 0, 3mol V 6, 72lÝt
+
= = ¬ =
¯

2Fe ÷ Fe
2
O
3
Mg ÷ MgO
0,2 0,1 0,1 0,1
¬ m = 0,1 x 160 + 0,1 x 40 = 20 (g)
VËy 1. §¸p ¸n ( E ) ®óng
2. §¸p ¸n ( B ) ®óng
VÝ dô 37: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,2 mol Fe vµ 0,1 mol Fe
2
O
3
vµo dung dÞch
HCl d­ thu ®­îc dung dÞch A. Cho dung dÞch A t¸c dông víi NaOH d­ thu ®­îc kÕt tña. Läc
lÊy kÕt tña, röa s¹ch, sÊy kh« vµ nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m g
chÊt r¾n, m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 23g B - 32g C - 24g D - 42g E - KÕt qu¶ kh¸c.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tÝnh sè mol c¸c chÊt theo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
Fe + 2HCl ÷ FeCl
2
+ H
2

0,2 0,2 mol
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 38
Fe
2
O
3
+ 6HCl ÷ 2FeCl
3
+ 3H
2
O
0,1 0,2
Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­
HCl d­ + NaOH ÷ NaCl + H
2
O
FeCl
2
+ 2NaOH ÷ Fe(OH)
2
+ 2NaCl
0,2mol 0,2mol
FeCl
3
+ 3NaOH ÷ Fe(OH)
3
+ 3NaCl
0,2 mol 0,2mol
Khi sÊy vµ nung kÕt tña:
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O ÷ 4Fe(OH)
3

0,2 0,2 mol
2Fe(OH)
3

n
÷÷÷ Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
(0,2+0,2)ml 0,2mol
m
chÊt r¾n
= 160 x 0,2 = 32g
* C¸ch nhÈm: Trong m g chÊt r¾n cã 0,1 mol Fe
2
O
3
(26g) ban ®Çu:
VËy chØ cÇn tÝnh l­îng Fe
2
O
3
t¹o ra tõ Fe:
2Fe ÷ Fe
2
O
3

0,2 0,2 ¬ m = 32g
¬ §¸p ¸n ( B )®óng.
VÝ dô 38: Hçn hîp bét X: Al, Fe cã khèi l­îng 22g. Chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.
- P
1
+ HCl d­ ÷ dung dÞch A + 8,96lÝt H
2
(®ktc) vµ dung dÞch A.
Cho dung dÞch A + NaOH d­ ÷ kÕt tña B
Läc kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m
1
chÊt r¾n.
1. m
1
cã gi¸ trÞ lµ:

A - 8g B - 16g C - 32g D - 24g E - KÕt qu¶ kh¸c
- PhÇn 2: Cho hçn hîp bét X vµo dung dÞch CuSO
4
d­ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu
®­îc mg chÊt r¾n kh«ng tan.
2. m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 12,8g B - 16g C - 25,6g D - 22,4g E - KÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
P
1
2Al + 6HCl ÷ 2AlCl
3
+ 3H
2

0,2 0,35
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 39
Fe + 2HCl ÷ FeCl
2
+ H
2

0,1 0,1
HCl + NaOH ÷ NaCl + H
2
O
AlCl
3
+ 3NaOH ÷ Al(OH)
3
| + 3NaCl
0,3 0,3
Al(OH)
3
+ NaOH ÷ NaAlO
2
+ 2 H
2
O
0,3 0,3
FeCl
3
+ 2NaOH ÷ Fe(OH)
2
| + 2NaCl
0,1 0,1
4Fe(OH)
2
+ O
2

0
t
÷÷÷ 2Fe
2
O
3
+ 4H
2
O
0,05
§Æt n
Al
= x ; n
Fe
= y
27x 56y 11 x 0, 2
1, 5x y 0, 4 y 0, 2
+ = = ¦ ¦
¬
´ ´
+ = =
¹ ¹

m
1
= 0,05 x 160 = 8g
P
2
: 2Al + 3CuSO
4
÷ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
0,2 0,3
Fe + CuSO
4
÷ FeSO
4
+ Cu
0,1 0,1
m = 0,4 x 64 = 25,6g
* C¸ch gi¶i nhanh:
Al ÷ AlO
2
÷

0,2
2Fe ÷ Fe
2
O
3

0,1 0,05
¬ m
1
= 8(g)
n
Cu
=
2
H
n = 0,4 ¬ m
Cu
= 25,6 (g)
VËy 1. §¸p ¸n (A) ®óng.
2. §¸p ¸n ( C ) ®óng
2.1.5.5. Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.
Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.
* Dùa vµo sè mol s¶n phÈm ch¸y (CO
2
, H
2
O) ®Ó x¸c ®Þnh d·y ®ång ®¼ng cña hîp chÊt
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 40
h÷u c¬.
Cô thÓ: §èi víi hi®rocacbon.
NÕu
2 2
H O CO
n n > ¬ hîp chÊt ®ã lµ ankan
2 2
H O CO
n n H.C = ¬ ®ã lµ anken hoÆc xicloanken

( ¬
2 2
H O CO
n n H.C ®ã ankin hoÆc anka®ien.
- §èi víi r­îu.

2 2
H O CO
n n > ¬ r­îu no

2 2
H O CO
n n s ¬ r­îu kh«ng no
- §èi víi an®ehit:

2 2
H O CO
n n = ¬ an®ehit no ®¬n chøc

2 2
H O Cl
n n > ¬ an®ehit kh«ng no ®¬n chøc, an®e hÝt ®a chøc
- §èi víi axit vµ este:

2 2
H O CO
n n > ¬ axit hoÆc este no ®¬n chøc

2 2
H O CO
n n < ¬ axit hoÆc este kh«ng no ®¬n chøc hoÆc ®a chøc.
* Dùa vµo mèi quan hÖ sè mol cña CO
2
vµ H
2
O ®Ó x¸c ®Þnh sè mol cña hîp chÊt h÷u c¬
®em ®èt ch¸y.
Cô thÓ: §èi víi hîp chÊt:
+ Ankan:
+
+
+ ÷ + +
n n 2 2 2 2
3n 1
C H O nCO (n 1)H O
2

Sè mol ankan =
2 2
H O CO
n n ÷
+ Ankin C
n
H
n-2
+
÷
÷ + ÷
2 2 2
3n 1
O nCO (n 1)H O
2

Sè mol ankin =
2 2
CO H O
n n ÷
§èi víi r­îu no ®¬n chøc.
C
n
H
2n+2
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Sè mol cña r­îu =
2 2
H O CO
n n ÷
Sè mol cña oxi = 1,5 sè mol CO
2

- §èi víi axit kh«ng no ®¬n chøc (hoÆc axit no ®a chøc)
n 2n 2 x 2 2 2
C H O O nCO (n 1)H O
÷
+ ÷ + ÷
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 41
Sè mol cña axit = sè mol CO
2
– sè mol H
2
O
* Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y trªn c¬ së sè mol CO
2
vµ sè mol cña hçn hîp chÊt h÷u
c¬ ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬.
+ ÷
+ ÷ + + ÷
n 2n 2 2a 2 2 2
C H O nCO ( n 1 a)H O

2
CO
A
n
n
n
=
VÝ dô 39: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai hi®rocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång
®¼ng thu ®­îc 11,2l CO
2
(®ktc) vµ 9g H
2
O. hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo.
A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
§Æt CTTQ chung cña hai hi®rocacbon lµ:
2 2 2
n 2n 2 2a
C H O nCO (n 1 a)H O
+ ÷
+ ÷ + + ÷
0,5 0,5
0, 5 0,5
0, 5(n 1 a) 0, 5n
n n 1 a
¬ = · + ÷ =
+ ÷

¬ a = 1
¬ CTPT cña hai anken lµ
n m
C H
* C¸ch gi¶i nhanh: Ta cã sè mol CO
2
= sè mol H
2
O
Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ÷ 2 hîp chÊt lµ anken.
¬ §¸p ¸n (B) ®óng.
VÝ dô 40: §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp 2ankan thu ®­îc 9,45g H
2
O. Cho s¶n
phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)
2
d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ:
A. 37,5g B. 52.5g C. 15g D. 42,5g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt c«ng thøc cña 2 ankan lµ C
n
H
m+2
vµ C
m
H
m+1
PT§C:

n 2n 2 2 2 2
3n '
C H O nCO (n 1)H O
2
+
+
+ ÷ + +
x nx (n+1)x

m m 2 2 2 2
3m 1
C H O mCO (m 1)H O
2
+
+
+ ÷ +
y my (m+1)y
§Æt sè mol cña 2ankan lµ x +y
Theo ®Çu bµi ta cã:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 42
x + y = 0,15 (1)
(n+1)x + (m + 1) y =
9.45
18
= 0,525 (2)
Mµ sè mol Cl
2
= nx + my
B ®æi (1) (2) ta cã x + y = 0,15 ¬ nx + my = 0,375 (mol)
nx + my + x + y = 0,525

3 2
3
CaCO CO
CaCO
n n 0,375mol
m 37, 5(g)
¬ = =
¬ =

* C¸ch gi¶i nhanh.
Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan ta cã:
n
ankan
=
2 2
H O CO
n n ÷
¬
2 2
CO H O ankan
n n n 0,525 0,15 0, 375(mol) = ÷ = ÷ =
3 2 3
CaCO CO CaCO
n n 0,375mol m 37,5(g) = = ¬ =
VËy ®¸p( A ) ®óng.
VÝ dô 41: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn
l­ît ®i qua b×nh 1 ®ùng P
2
O
5
d­ vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n, d­, sau thÝ nghiÖm thÊy khèi l­îng
b×nh 1 t¨ng 4,14g b×nh 2 t¨ng 6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ:
A. 0,06mol B. 0,09mol C. 0.03mol D. 0,045mol
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt CTTQ cña ankan: C
n
H
2n+2
(x mol)
anken C
m
H
m
(y mol)
PT§C: C
n
H
m+2
+
3n+1
2
O
2
÷ nCl
2
+ (n +1) H
2
O
x mol (n+1)x
C
m
H
m
+
3m
2
O
2
÷ mCO
2
+ mH
2
O
y my my
Theo ®Çu bµi: nx + my =
6,16
0,14 (1)
44
=
(n+1)x + my =
4,14
0,23 (2)
18

BiÕn ®æi (1) vµ (2)

nx my 0,14
x 0,23 0,14 0, 09
nx x my 0,23
+ = ¦
¬ = ÷ =
´
+ + =
¹

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 43
¬ VËy sè mol cña ankan lµ 0,9mol
* C¸ch gi¶i nhanh:
Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan vµ anken ta thÊy
2 2
2 2
H O(ankan) CO
H O(anken) CO
n n
n n
>
=

VËy n
ankan
=
2 2
H O CO
n n 0, 23 0, 4 0, 09mol ÷ = ÷ =
VËy ®¸p ¸n (B ) ®óng.
VÝ dô 42: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH
4
, C
4
H
10
vµ C
2
H
4
thu ®­îc 0,14
mol CO
2
vµ 0,23mol H
2
O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lÇn l­ît lµ:
A. 0,09 vµ 0,01 B. 0,01 vµ 0,09
C. 0,08 vµ 0,02 D. 0,02 vµ 0,08
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt sè mol CH
4
lµ x
C
4
H
10
lµ y
C
2
H
4
lµ z
CH
4
+ 2O
2
÷ CO
2
+ 2H
2
O
C
4
H
10
+
13
2
O
2
÷ 4CO
2 +
5H
2
O
C
2
H
4
+ 3O
2
÷ 2CO
2
+ 2H
2
O
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
x y t 0,1
x 4x 2z 0,14
2x 5y 27 0,23
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ = =
¹
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc
x 0, 08
y 0, 01
z 0, 01
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹

VËy sè mol ankan = x + y = 0,09
anken = z = 0,01
* C¸ch gi¶i nhanh
Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan vµ anken.
Sè mol ankan =sè mol H
2
O – sè mol CO
2
= 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol)
Mµ tæng n = 0,1mol ¬ n
anken
= 0,01 (mol)
VËy ®¸p ¸n (A) ®óng.
VÝ dô 43: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång
®¼ng thu ®­îc 6,27lÝt CO
2
(®ktc) vµ 7,65g H
2
O. MÆt

kh¸c m(g) hçn hîp X t¸c dông víi Na d­
thu ®­îc 2,8lÝt H
2
(®ktc). BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt trong X so víi H
2
®Òu nhá h¬n 40.
CTCT cña A vµ B lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 44
A. C
2
H
6
O vµ CH
4
O B. C
2
H
6
O vµ C
3
H
8
O
C. C
3
H
6
O
2
vµ C
3
H
8
O
2
D. C
3
H
8
O
2
vµ C
4
H
10
O
2
C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
- TÝnh sè mol c¸c nguyªn tè C, H, O cã trong mg hçn hîp 2 r­îu A vµ B.
nghiªn cøu =
2
CO C
6, 72
n 0, 3(mol) m 0, 3 12(g)
22, 4
= = ¬ = ×
n
H
=
2
H O H
7, 65
2n 2 0,85(mol) m 0, 85(g)
18
= × = ¬ =
¬ m
o
= m - (3,6 + 0,85) = m - 4,45
Gäi CTPT chung cña hai r­îu lµ R - (OH)
a
ta cã ph­¬ng tr×nh: R(OH)
a
+ a Na ÷ R (ONa)
a
+ a/
2
H
2

n
H
=
2,8
2 0, 25 a
22, 4
× = =
Trong a nhãm -OH cã n
H
: n
o
=
m - 4.45
16
= 0,25
¬ m = 8,45 (g)
Gäi c«ng thøc ph©n tö chung cña hai r­îu lµ R - (OH)
a
Ta cã ph­¬ng tr×nh: R(OH)
a
+ aNa ÷ R - (ONa)
a
+ a/2 H
2

n
H
=
2.8
22.4
x 2 = 0,25 = a
Trong a nhãm -OH cã n
H
: n
o
=
m - 4.45
16
= 0,25
¬ m = 8,45 (g)
Gäi c«ng thøc ph©n tö chung cña hai r­îu lµ
+ ÷ ÷
a
n n 2 2k a
C H (OH)

PTP¦:
+
+ ÷ ÷
÷÷÷÷ + + ÷
2
O
a 2 2
n n 2 2k a
C H (OH) nCO (n 1 k)H O
1mol a(mol) 0,3 0,425
x 0,25 0,3 0,425
nx 0, 3
x(n 1 k) 0, 425
ax 0,25
¦
=
¦
¦
+ ÷ =
´
¦
=
¦
¹
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã x =
0.125
1-k

x > 0 ¬ k = 0 ¬ x = 0,125

0,3
n 2, 4
0,125
= =
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 45
¬ a =
0, 25
2
0,125
=
Mµ M
A
, M
B
< 80
VËy CTPT cña A C
2
H
6
O
2
(M = 62)
B C
3
H
8
O
2
(M = 76)
* C¸ch gi¶i nhanh:
Ta cã
2
2
CO
H O
n 0, 3mol
n 0, 425mol
=
=
¬ > ¬
2 2
H O CO
n n Hçn hîp X gåm hai r­îu no cïng d·y ®ång
®¼ng
Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y:
CnH
2n+2
+ O
2
÷ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
¬ Sè mol X = sè mol H
2
O – sè mol CO
2
= 0,125mol

2
H
n 0,125mol X: = ¬ r­îu no hai chøc.
M
A
M
B
< 80
¬ A: C
2
H
6
O
2

B. C
3
H
8
O
2

VËy ®¸p ¸n (C )®óng
VÝ dô 44: §èt ch¸y hoµn toµn a g hçn hîp hai r­îu thuéc d·y ®ång ®¼ng cña r­îu etylic
thu ®­îc 70,4g CO
2
vµ 39,6g H
2
O. a cã gi¸ trÞ lµ:
A. 3,32g B. 33,2 C. 6,64g D. 66,4g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt CTTQ cña hai r­îu lÇn l­ît lµ: C
n
H
2n+2
O (x mol)
C
m
H
2m+2
O (y mol)
PT§C: C
n
H
2n+2
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
x nx (n+1)x

C
m
H
2m+2
O +
3m
2
O
2
÷ mCO
2
+ (m + 1) H
2
O
y my (m+1)y
Theo ®Çu bµi ta cã: nx + my =
70.4
18
= 1,6 (1)
(n + 1) x + (m +1)y =
39.6
18
= 2,2 (2)
Mµ a = (14n + 18) x + (14m + 18)y
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 46
BiÕn ®æi (1) (2) ta cã
nx my 1, 6 nx my 1, 6
nx x my y 2,2 x y 0, 6
+ = + = ¦ ¦
¬
´ ´
+ + + = + =
¹ ¹

Thay vµo biÓu thøc tÝnh a:
a = 14 (nx + my) + 18(x + y) = 14 × 1,6 + 18 × 0,6
= 22,4 + 10,8 = 33,2 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh:
§Æt CTTQ chung 2 r­îu:
+
+ ÷ + +
2 2 2
n n 2
3n
C H O O nCO ( n 1)H O
2

2 2
O CO
n 1,5n 1, 5 1, 6 2, 4(mol) = = × =
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.
a = 70,4 + 39,6 - 2,4 x 32 = 33,2 (g)
VËy ®¸p ¸n (B) ®óng.
VÝ dô 45: Chia hçn hîp X gåm hai r­îu no ®¬n chøc A, B thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: bÞ ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 5,6lÝt CO
2
(®ktc) vµ 6,3g H
2
O.
- PhÇn 2: t¸c dông hÕt víi Na kim lo¹i thu ®­îc VlÝt khÝ (®ktc).
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,12lÝt B. 0,56lÝt C. 2,24lÝt D. 1,18lÝt
2. NÕu 2 r­îu ®¬n chøc trªn lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp th× c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B lµ:
A. CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH vµ C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH vµ C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH vµ C
5
H
11
OH
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
§Æt c«ng thøc cña hai r­îu lµ C
n
H
2n+2
O (x mol)
C
m
H
2m + 2
O (y mol)
PT§C: C
n
H
2n+2
O+
3n
2
O
2
÷nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
x nx (n+1)x
C
m
H
2m +2
O +
3m
2
O
2
÷ mCO
2
+ (m + 1) H
2
O
y my (m+1)y
Theo ®h ta cã: nx + my =
5, 6
0,25
22, 4
= (1)
(n + 1)x + (m + 1)y =
6,3
0, 35
18
= (2)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 47
BiÕn ®æi (1) vµ (2)
¬ x + y = 0,1mol ¬ n
x
= 0,1mol
C
n
H
2n+1
OH + Na ÷ C
n
H
2n+1
ONa + 1/2H
2
x 0,5x
C
m
H
2m+1
OH + Na ÷ C
m
H
2m+1
ONa + 1/2H
2

y 0,5g
¬
2
H
n = 0,5 (x + y) = 0,05 (mol)
¬
2
H
V = 1,12 lÝt (®ktc)
2. V× theo ®Çu bµi 2 r­îu lµ ®® kÕ tiÕp ta cã m = n + 1
Thay vµo ph­¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã:
nx (n 1)y 0,25
(n 1)x (n 1 1)y 0,35
x y 0,1
+ + = ¦
¦
+ + + + =
´
¦
+ =
¹

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã
0,1n y 0, 25
0,1n x 2y 0, 35
x y 0,1
+ = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹

BiÖn luËn víi n >1, n eN
O < y < 0,1
Ta cã:
n 1 2 3
VËy n = 2 ¬ C
2
H
5
OH
y 0,15 0,05 <0
m = 3 ¬C
3
H
7
OH

* C¸ch gi¶i nhanh.
Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y r­îu no ®¬n chøc ta cã.
n
x
=
2 2
H O CO
n n 0,35 0, 25 0,1(mol) ÷ = ÷ =
V× x lµ r­îu no ®¬n chøc.
1. ¬
2 2
H x H
1
n n 0, 05(mol) V 0, 05 22, 4 1,12l
2
= = ¬ = × = (®ktc)
2.
2 2 2
x 2x 2
C H O O xCO (x 1)H O
+
+ ÷ + +
Ta cã:
2
CO
X
n
0,25
x 2, 5
n 0,1
= = =
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 48
¬ x
1
= 2 ¬ C
2
H
5
OH
x
2
= 3 C
3
H
7
OH
§¸p ¸n (D) ®óng
VÝ dô 46: §èt ch¸y hoµn toµn 5,8g an®ehit X thu ®­îc 5,4g H
2
O vµ 6,72 l CO
2
(®ktc)
VËy CTPT cña X lµ
A. C
2
H
4
O B. C
4
H
6
O
2

C. C
3
H
6
O D. C
4
H
8
O
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
- Gi¶ sö X lµ an®ehit ®¬n chøc.
CTTQ X : C
x
H
y
O
C
x
H
y
O + O
2
÷ xCO
2
+ y/
2
H
2
O
1mol x(mol) y/
2
(mol)
5,8 0,3 0,3
12x + y + 16
¬ y = 2x
5.8
12x + y + 16
=
0.3
x

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:
2x y 0
5,8x 3, 6x 0,3y 4,8
÷ = ¦
´
= + +
¹
¬ x = 3 y = 6 ¬ CT C
3
H
6
O (tháa m·n)
- Gi¶ sö X lµ an®ehit hai chøc.
C
x
H
y
O
2
+ O
2
+ xCO
2
+ y/
2
H
2
O
Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

2x y 0
5,8x 3, 6x 0,3y 9, 6
÷ = ¦
´
÷ + +
¹

x 6
y 12
= ¦
¬
´
=
¹
¬ C
6
H
12
O
2
(kh«ng tháa m·n)
C¸ch gi¶i nhanh:
Ta cã
2 2
H O CO
n n 0,3mol = =
¬ X lµ an®ehit no ®¬n chøc.
C
n
H
2n
O +
2 2 2
3 6
3n 1
O nCO nH O
2
5, 8 0,3
n 3 CTX: C H O
14n 16 n
÷
÷ +
= ¬ = ¬
+

§¸p ¸n( C ) ®óng
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 49
VÝ dô 47: Mét hçn hîp láng X gåm r­îu etylic vµ 2 hi®rocacbon ®ång ®¼ng kÕ tiÕp
nhau. Chia hçn hîp X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: cho bay h¬i th× thu ®­îc V ®óng b»ng thÓ tÝch cña 3,3g CO
2
(cïng ®iÒu kiÖn).
- PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn th× cÇn 6,44 lÝt O
2
(®ktc). S¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng
H
2
SO
4
®, råi qua b×nh 2 ®ùng Ca(OH)
2
d­ sau thÝ nghiÖm thu ®­îc 17,5g kÕt tña. C«ng thøc
cña hîp chÊt lµ:
A - CH
4
vµ C
2
H
6
B - C
2
H
4
vµ C
3
H
6

C - C
2
H
6
vµ C
3
H
6
D - C
2
H
2
vµ C
3
H
4

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt Èn, lËp hÖ ph­¬ng tr×nh:
- §Æt c«ng thøc cña 2 hîp chÊt lµ:
x y
C H (amol)
C
2
H
5
OH (b mol)
PT§C:
2 2 2
x y
4x y y
C H O xCO H O
4 2
| |
+
+ ÷ +
|
\ .
(1)
a
4x y
a
4
| |
+
|
\ .
x a
C
2
H
5
OH + 3O
2
÷ 2CO
2
+ 3H
2
O (2)
b 3b 2b
Ta cã: n
hh
=
2
CO
3, 3
n
44
= = 0,075 (mol)
2
O
6, 44
N 0, 2875
22, 4
= = (mol);
2 3
CO CaCO
n n 0,175(mol) = =
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
a b 0, 075 (I)
4x y
a 3b 0, 2875 (II)
4
ax 2b 0,175 (III)
¦
+ =
¦
| |
+ ¦
+ =
| ´
\ . ¦
¦
+ =
¹

Gi¶i hÖ 3 ph­¬ng tr×nh 4 Èn: ta cã nghiÖm:
x 2, 5
y 7
a 0, 005
b 0, 025
¦
=
¦
¦ =
´
=
¦
¦
=
¹

ViÖc gi¶i hÖ 3 ph­¬ng tr×nh 4 Èn sè nªn mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, biÖn luËn t×m kho¶ng
nghiÖm hîp lý míi cho ra kÕt qu¶ ®óng.
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh (2): ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y r­îu:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 50
Ta cã:
2
2
O
CO
n
1, 5
n
=
Mµ theo ®Çu bµi tØ sè mol chung cña hçn hîp
0, 2875
1, 64 1, 5
0,175
= >
nªn 2 hi®rocacbon ph¶i lµ ankan.
¬ ta cã ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ:
( )
1
2 2 2
n 2n 2
3n
C H O nCO _ n 1 H O
2
÷
+
+ ÷ +
( )
2 2 hh
2H.C O ®/c hçn hîp CO
n n n x1, 5 x 2

¬ = ÷


= [0,2875 - (0,175 x 1,5)] x 2 = 0,05 (mol)
¬
2 5 2
C H OH CO ( Rt ¹o ra)
n 0, 075 0, 05 0, 025(mol) n 0, 05(mol) = ÷ = ¬ =
2
CO (2H.C)
n 0,175 0, 05 0,125(mol) ¬ = ÷ =
1 2 6
2 3 8
n 2 C H
0,125
n 2, 5
0, 05 n 3 C H
= ¦ ¦
¬ = = ¬ ¬
´ ´
=
¹ ¹

=> C«ng thøc cña 2 hîp chÊt lµ C
2
H
6
vµ C
3
H
8

=> §¸p ¸n( C) ®óng.
NhËn xÐt: Qua mét sè bµi to¸n ®iÓn h×nh trªn ta thÊy r»ng nÕu c¸c em kh«ng chó ý tíi
mét sè ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng ®èt ch¸y cña hîp chÊt h÷u c¬ th× sÏ sa vµo viÖc gi¶i bµi to¸n
b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt Èn sè sau ®ã tiÕn hµnh ghÐp Èn sè råi míi t×m ra kÕt qu¶ cña bµi to¸n.
HoÆc c¸c em cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p lo¹i suy ®ã lµ ®­a ra gi¶ thiÕt sau ®ã phñ nhËn hoÆc
kh¼ng ®Þnh. C¸c ph­¬ng ph¸p trªn còng ®Òu ®i ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng nh­ng trong qu¸ tr×nh
t×m ra kÕt qu¶ ®ã c¸c em ph¶i viÕt ®óng ph­¬ng tr×nh vµ c©n b»ng ph­¬ng tr×nh, vËn dông gi¶i
to¸n mét c¸ch linh ho¹t th× míi t×m ra kÕt qu¶ ®óng. Do ®ã khi gi¶i bµi to¸n ®èt ch¸y mét hîp
chÊt h÷u c¬ cô thÓ nµo ®ã chóng ta cÇn quan t©m tíi sè mol cña s¶n phÈm ®èt ch¸y, mèi quan
hÖ gi÷a sè mol s¶n phÈm ch¸y víi sè mol cña chÊt h÷u c¬ th× viÖc tÝnh to¸n trë nªn ®¬n gi¶n
h¬n, ®· tèn thêi gian h¬n tõ ®ã ®¸p øng ®­îc mét trong c¸c yªu cÇu cña viÖc kiÓm tra tr¾c
nghiÖm kh¸ch quan nhiÒu lùa chän.
2.1.5.6. Dùa vµo quan hÖ tØ lÖ sè mol cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong ph­¬ng tr×nh
ph¶n øng.
- Dùa vµo tØ lÖ sè mol gi÷a hîp chÊt h÷u c¬ víi sè mol brom hoÆc hidro ®Ó x¸c
®Þnh sè liªn kÕt pi trong hîp chÊt
*NÕu sè mol Br
2
hoÆc H
2
= sè mol cña A¬ A cã mét liªn kÕt pi ë gèc hi®rocacbon. Cô
thÓ lµ:
- §èi víi hi®r« cacbon:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 51
+ Anken + Br
2

+ TØ lÖ sè mol anken:
2
Br
n 1: 1 =
NÕu
2
Br
n = 2n
H-C
=> H - C ®ã lµ ankin hoÆc ankan®ien.
- §èi víi r­îu:
+ Sè mol r­îu =
2
Br
n ¬R­îu kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ C
n
H
2n
O
- §èi víi an®ehit: + Sè mol an®ehit=
2
Br
n ¬An®ehit kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã
CTTQ lµ C
n
H
2n-2
O
+ Sè mol an®ehit = sè mol H
2
¬An®ehit no cã mét nhãm chøc cã CTTQ lµ C
n
H
2n
O
+ Sè mol an®ehit =2 sè mol H
2
¬An®ehit kh«ng no cã mét nhãm chøc cã CTTQ lµ C
n
H
2n-2
O

- §èi víi axit: +Sè mol axit =
2
Br
n ¬axit kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ C
n
H
2n-2
O
2
- Dùa vµo tØ lÖ sè mol gi÷a hi®ro víi sè mol cña r­îu trong ph¶n øng thÕ bëi kim lo¹i
kiÒm:
+NÕu sè mol cña H
2
=1/2sè mol cña r­îu¬R­îu A cã mét nhãm chøc OH
+ NÕu sè mol cña H
2
= sè mol cña r­îu ¬R­îu A cã hai nhãm chøc OH
*Dùa vµo ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cña an®ehit víi AgNO
3
trong dd NH
3

+ §èi víi HCHO vµ an®ehit hai chøc th× tØ lÖ mol gi÷a Agvµ an®ªhit lµ lµ 1:4
+ §èi víi an®ehit ®¬n chøc R-CHO th× tØ lÖ mol lµ 1:2
- §èi víi axit: Dùa vµo ph¶n øng trung hßa
Axit ®¬n chøc: n
axit
:
+
K
n = 1: 1
2 chøc : n
axit
:
+
K
n = 1:2
- §èi víi este: Dùa vµo ph¶n øng xµ phßng hãa
Este ®¬n chøc: n
este
=
+
K
n = 1:2
- §èi víi axit aminnoaxit dùa vµo ph¶n øng trung hßa
Axit amin A + NaOH ÷
n
A
: n
NaOH
= 1:1 ¬ A cã 1 nhãm COOH
= 1: 2 ¬ A cã 2 nhãm COOH
A + HCl ÷
n
A
: n
HCl
= 1: 1 ¬A cã nhãm NH
2

= 1: 2 ¬ A cã 2 nhãm NH
2

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 52
VÝ dô 48: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong
ph©n tö vµ cã cïng sè mol. LÊy m(g) hçn hîp nµy th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch Br
2

20% trong dung m«i CCl
4
. §èt ch¸y hoµn toµn m g hçn hîp ®ã thu ®­îc 0,6 mol CO
2
. C«ng
thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ:
A - C
2
H
6
B - C
3
H
8
, C
3
H
6

C - C
4
H
10
, C
4
H
8
D - C
5
H
12
, C
5
H
10

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt c«ng thøc cña ankan: C
n
H
2n + 2
(x mol)
an ken: C
n
H
2n
(y mol)
PTP¦: C
n
H
2n
+ Br ÷ C
n
H
2n
Br
2

0,1 0,1
2
Br
80x20
n 0,1(mol)
160x100
= =
C
n
H
2n+2
+ O
2
÷ nCO
2
+ (n+1)H
2
O
x nx
C
n
H
2n
+ O
2
÷ nCO
2
+ nH
2
O
x nx
2nx = 0,6
x = 0,1 => n = 3
CTPT cña an kan vµ anken lµ C
3
H
8
vµ C
3
H
6

* C¸ch gi¶i nhanh: n
anken
=
2
Br
n = 0,1 mol
anken C
n
H
2n

2
O
÷÷÷ nCO
2
0,1 0,1n
¬ 0,1n =
0,6
2
= 0,3 ¬ n = 3
VËy ®¸p ¸n (B) ®óng
VÝ dô 49: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp 2 r­îu ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®­îc 0,66g
CO
2
vµ 0,45g H
2
O
NÕu tiÕn hµnh oxi hãa m(g) hçn hîp r­îu trªn b»ng CuO, s¶n phÈm t¹o thµnh cho t¸c
dông víi AgNO
3
/NH
3
d­ sÏ thu ®­îc l­îng kÕt tña Ag lµ:
A - 10,8g B - 43,2g C - 2,16g D - 1,62g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt c«ng thøc tæng qu¸t chung cña 2 r­îu lµ:
n 2n 2
C H O
÷ ÷
+

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 53
PTP¦:
+ n 2n 2
C H O +
3n
-
2
O
2
÷ n
-
CO
2
+ (n
-
+1) H
2
O
x 0,015 0,025
¬ n
-
= 1,5 ¬ x = 0,01 (mol)
+ n 2n 2
C H O + CuO
0
t
÷÷÷
÷
+ +
2
n 1 2n
C H CHO Cu H O
0,01 (mol) 0,01 (mol)
÷
÷ ÷
÷ + ÷÷÷÷ ÷ + |
3
ddNH
2
2n n 1 2n n 1
C H CHO Ag O C H COOH 2Ag
0,01 0,02
¬ m
Ag
= 0,02 x 108 = 2,16 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ta cã:
Sè mol 2 r­îu =
2 2
H O CO
n n 0, 025 0, 015 0, 01(mol) ÷ = ÷ =
| |
3.......................
O AgNO
R An®ehit 2Ag ÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷
0,01 0,02
¬ m
Ag
= 2,16 (g)
§¸p ¸n( C) ®óng
VÝ dô 50: Cho hçn hîp HCHO vµ H
2
®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng. DÉn toµn bé
hçn hîp thu ®­îc sau ph¶n øng c¸c chÊt cã thÓ tan ®­îc, thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23,6g. LÊy
dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
trong NH
3
thu ®­îc 43,2g Ag kim
lo¹i.
Khèi l­îng CH
3
OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ:
A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: HCHO + H
2

0
Ni
t
÷÷÷CH
3
OH
hçn hîp s¶n phÈm thu ®­îc gåm CH
3
OH vµ HCHO cã khèi l­îng lµ 23,6g.
Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông AgNO
3
/ NH
3

HCHO + Ag
2
O
3
NH
÷÷÷÷ CO
2
+ H
2
O + 4Ag |
¬n
an
=
1
4
n
Ag
=
1
4
x 0,4 = 0,1 mol
¬ m
HCHO
= 0,1 x 30 = 3 (g)
¬
3
CH OH
m 23, 6 3 20, 6(g) = ÷ =
VËy ®¸p ¸n (C) ®óng
VÝ dô 51: Chia hçn hîp X gåm 2 axit (A lµ 1 axit no ®¬n chøc, B lµ axit kh«ng no ®¬n
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 54
chøc chøa 1 liªn kÕt ®«i). Sè nguyªn tö (trong A, B b»ng nhau. Chia X thµnh 3 phÇn b»ng
nhau:
- PhÇn 1 t¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 2M. §Ó trung hßa l­îng NaOH d­
cÇn 150ml dung dÞch H
2
SO
4
0,5M.
- PhÇn 2: Ph¶n øng võa ®ñ víi 6,4g Br
2

- PhÇn 3: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3,36 lÝt CO
2
(®ktc)
1. Sè mol cña A, B trong X lµ:
A - 0,01 vµ 0,04 B - 0,02 vµ 0,03
C - 0,03 vµ 0,02 D - 0,04 vµ 0,01
2. C«ng thøc ph©n tö cña A vµ cña B lµ
A - C
2
H
4
O
2
vµ C
2
H
2
O
2
B - C
3
H
6
O
2
vµ C
3
H
4
O
2

C - C
4
H
8
O
2
vµ C
4
H
6
O
2
D - C
4
H
6
O
4
vµ C
4
H
4
O
4

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt c«ng thøc cña 2 axit: C
n
H
2n+1
- COOH (C
x
H
2x
O
2
)
C
n
H
2n-1
- COOH (C
x
H
2x-2
O
2
)
PTP¦: C
n
H
2n+1
- COOH + NaOH ÷ C
n
H
2n+1
- COONa + H
2
O
C
n
H
2n-1
- COOH + NaOH ÷ C
n
H
2n-1
- COONa + H
2
O
2NaOH + H
2
SO
4
÷ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
n
NaOH ban ®Çu
= 0,2 mol
n
NaOH d­
= 2 x 0,075 = 0,15 mol
¬ n
NaOH ph¶n øng (1)(2)
= 0,2 - 0,15 = 0,05
Theo ph­¬ng tr×nh:
n
X
= n
NaOH
= 0,05 (mol)
X t¸c dông víi dung dÞch Br
2
:
C
n
H
2n-1
- COOH + Br
2
÷ C
n
H
2n-1
COOHBr
2

0,04 mol ÷ 0,04 mol
¬ n
A
= 0,05 - 0,04 = 0,01 (mol)
(1) §¸p ¸n A ®óng
P
3
: C
x
H
2x
O
2
=
3x-2
2
O
2
÷ xCO
2
+ xH
2
O
0,01 0,01
C
x
H
2x-2
O
2
+ O
2
÷ xCO
2
+ (x-1)H
2
O
0,04 0,04x
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 55
¬
2
CO
n = 0,01x + 0,04x = 0,05x = 0,15 ¬ x = 3
VËy CTPT cña 2 axit lµ C
3
H
6
O
2

C
3
H
4
O
2


* C¸ch gi¶i nhanh:
1. Dùa vµo cÊu t¹o 2 axit. V× 2 axit ®Òu ®¬n chøc:
¬ n
X
= n
NaOH
= 0,2 - 0,15 = 0,05 mol
B cã 1 liªn kÕt ®«i ¬ n
B
=
2
Br
6, 4
n 0, 04
160
= = (mol)
¬ n
A
= 0,05 - 0,04 = 0,01 mol
2. V× A vµ B ®Òu cã cïng sè nguyªn tö C
C
x
H
y
O
2
+ O
2
÷ xCO
2
+
y
2
H
2
O
2
Cl 3 6 2
X 3 4 2
n C H O
0,15
x 3 CTPTA, B
n 0, 05 C H O
¦
= = = ¬
´
¹

¬ §¸p ¸n B ®óng
VÝ dô 52: Cho X lµ 1 amino axit. Khi cho 0,01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt
80ml dung dÞch HCl 0,125M vµ thu ®­îc 1,835g muèi khan. Cßn khi cho 0,01mol X t¸c dông
víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
C
3
H
6
NH
2
COOH
A.
B.
C
2
H
5
NH
2
COOH

C - H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
D - (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt CTTQ cña X lµ: (H
2
N)
x
- R - (COOH)
y

PTP¦: (H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
+ xHCl ÷ (ClH
3
N)
x
- R(COOH)
y
(1)
0,01mol 0,01mol
(H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
+ yNaOH ÷ (H
2
N)
x
- R - (COONa)
y
+ H
2
O (2)
n
HCl
= 0,01mol ; n
NaOH
=
3, 2x25
0, 02(mol)
40x100
=
Theo ph­¬ng tr×nh (1):
0, 01
x 1
0, 01
= = ¬ 1 nhãm NH
2

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 56
(2) y =
0, 02
2
0, 01
= ¬ 2 nhãm COOH
¬ M
muèi
=
1, 835
183,5
0, 01
= ¬ M
R
= 1835 - (45 x 2) - 36,5 - 16
M
R
= 41 ¬ C
3
H
5

VËy c«ng thøc X: H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2

* C¸ch gi¶i nhanh:
Sè mol X = n
HCl
= 0,01mol ¬ X cã 1 nhãm NH
2

n
X
=
1
2
n
NaOH
¬ X cã 2 nhãm COOH
VËy trong 4 ph­¬ng ¸n trªn chØ cã C tháa m·n
VËy ®¸p ¸n (C ) ®óng.
2.2. Mét sè nguyªn t¾c, qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i
nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n ho¸ häc TNKQ nhiÒu lùa chän
2.2.1. Vai trß cña bµi to¸n ho¸ häc
Bµi to¸n ho¸ häc cã nh÷ng t¸c dông sau:
- RÌn luyÖn cho c¸c em kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, biÕn nh÷ng kiÕn
thøc tiÕp thu ®­îc qua bµi gi¶ng cña thÇy thµnh kiÕn thøc cña m×nh.
- Gióp cho c¸c em ®µo s©u vµ më réng kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch sinh ®éng, phong phó,
hÊp dÉn. ChØ cã vËn dông kiÕn thøc vµo gi¶i bµi tËp c¸c em míi n¾m v÷ng kiÕn thøc mét c¸ch
s©u s¾c.
- Ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc, kh¶ n¨ng suy luËn logic, ®ång thêi bµi tËp ho¸ häc cßn
rÌn trÝ th«ng minh cho c¸c em.
2.2.2. ý nghÜa cña viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n TNKQ
nhiÒu lùa chän
ViÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n TNKQ nhiÒu lùa chän cã
nh÷ng ­u ®iÓm sau:
+ Phï hîp víi yªu cÇu thêi gian ®Ó lµm mét c©u TNKQ (kho¶ng tõ 2 ®Õn 3 phót)
+ Gióp c¸c em ph¸t triÓn t­ duy, t×m tßi nh÷ng ph­¬ng ¸n gi¶i nhanh phï hîp víi mçi
d¹ng bµi to¸n
+ Ph©n ho¸ ®­îc c¸c em trong qu¸ tr×nh vËn dông kiÕn thøc vµ gi¶i bµi tËp
2.2.3. §Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c, qui luËt ®Ó gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ho¸ häc dïng
lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän
§Ó cã thÓ gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ho¸ häc trªn c¬ së c¸c ph­¬ng ph¸p ®· ph©n tÝch, HS
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 57
cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c b­íc dùa vµo mét sè nguyªn t¾c vµ qui luËt sau:
B­íc 1: ®äc kü ®Çu bµi
ViÖc ®äc kü ®Çu bµi lµ thao t¸c quan träng ®Ó gióp c¸c em ®Þnh h­íng viÖc gi¶i bµi to¸n.
Dùa vµo yªu cÇu bµi to¸n mµ cã thÓ chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp.
VÝ dô 1:Hßa tan hoµn toµn 20g hçn hîp 3 kim lo¹i A, B, C vµo mét l­îng võa ®ñ dung
dÞch HCl sau ph¶n øng thu ®­îc 4,48l khÝ H
2
(®ktc) vµ dung dÞch c« c¹n dung dÞch thu ®­îc n
(g) muèi khan.
m cã gi¸ trÞ lµ :
A. 27,1g B. 34,2g C. 27,3g
D. 34,4g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
NÕu c¸c em kh«ng ®äc kü bµi to¸n sÏ sa vµo viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng, c©n b»ng
ph­¬ng tr×nh ®Æt Èn. Do ®ã sè Èn ®Æt nhiÒu h¬n d÷ kiÖn ®Çu bµi cho.
NÕu c¸c em dïng thuËt to¸n gi¶i sÏ mÊt nhiÒu thêi gian, khã ra kÕt qu¶ chÝnh x¸c, cã
mét sè em thÊy ph­¬ng ¸n E cã vÎ hîp lý do ®ã sÏ kh«ng ®óng ®¸p ¸n bµi to¸n. Trong khi ®ã
yªu cÇu cña bµi to¸n chØ tÝnh khèi l­îng muèi sau khi c« c¹n. Lóc nµy c¸c em chØ cÇn ¸p dông
ngay ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ®Ó tÝnh mét c¸ch ®¬n gi¶n, nhanh nhÊt.
B­íc 2: Ph©n d¹ng bµi to¸n ®Ó chän ph­¬ng ph¸p hîp lý.
Qu¸ tr×nh ®äc kü ®Çu bµi còng gióp c¸c em ph©n d¹ng bµi to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c.
ViÖc ph©n d¹ng bµi to¸n sÏ gióp chän ph­¬ng ph¸p hîp lý ®Ó gi¶i.
- NÕu bµi to¸n oxi hãa khö gi÷a hçn hîp kim lo¹i víi dung dÞch axit hoÆc hçn hîp axit
gi¶i phãng ra hçn hîp khÝ th­êng chóng ta vËn dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron ®Ó gi¶i.
- NÕu bµi to¸n cho hçn hîp kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch axit (HCl, H
2
SO
4
...) gi¶i
phãng ra khÝ, yªu cÇu tÝnh khèi l­îng muèi th× ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ®Ó gi¶i.
- NÕu bµi to¸n cho khèi l­îng hçn hîp ban ®Çu vµ hçn hîp sau ph¶n øng cã thÓ vËn
dông ph­¬ng ph¸p gi¶m khèi l­îng ®Ó gi¶i.
- §èi víi bµi to¸n khö oxit kim lo¹i b»ng chÊt khö CO, H
2
, Al cÇn chó ý ®iÓm ®Æc biÖt
cña ph¶n øng ®ã lµ viÖc lÊy oxi trong oxit kim lo¹i cña CO, H
2
, Al sÏ dÉn ®Õn tÝnh sè nguyªn
tö oxi trong oxit.
- §èi víi bµi to¸n ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ khi ch­a cho biÕt hîp chÊt h÷u c¬ thuéc lo¹i
hîp chÊt cô thÓ nµo, dùa vµo quan hÖ sè mol CO
2
vµ H
2
O gióp chóng ta suy luËn ®­îc ®Æc
®iÓm cÊu t¹o cña nã.
B­íc 3: ¸p dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p vµo qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n.
Sau khi tiÕn hµnh ph©n d¹ng bµi to¸n ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp c¸c em tiÕn
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 58
hµnh vËn dông vµo gi¶i. §Ó gi¶i mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c em ph¶i n¾m s©u, ch¾c ch¾n b¶n chÊt
cña ph­¬ng ph¸p sö dông, h­íng tiÕn hµnh vµ c¸ch thö triÓn khai ph­¬ng ph¸p gi¶i cho linh
ho¹t, ch¾c ch¾n.
Mét sè bµi to¸n kh«ng chØ gi¶i nhanh theo mét ph­¬ng ph¸p mµ cßn cã thÓ sö dông hai
hay nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh kh¸c. §iÒu quan träng lµ c¸c em ph¶i biÕt sö dông ph­¬ng
ph¸p m×nh n¾m ch¾c nhÊt, hiÓu s©u nhÊt th× míi cã thÓ gi¶i bµi to¸n nhanh nhÊt cã hiÖu qu¶
nhÊt.
VÝ dô 2: Oxi hãa hoµn toµn 10,08g mét phoi s¾t thu ®­îc mg chÊt r¾n gåm 4 chÊt
(Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO, Fe). Th¶ hçn hîp r¾n vµo dung dÞch HNO
3
d­ thu ®­îc 2,24l khÝ (ë ®ktc)
kh«ng mµu hãa n©u ngoµi kh«ng khÝ.
VËy m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 12g B. 24g C. 14,4g D. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi to¸n nµy cã thÓ dïng hai ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®· nªu trªn: ph­¬ng ph¸p b¶o toµn
electron vµ dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.
NÕu dïng ph­¬ng ph¸p bµi to¸n electron c¸c em ph¶i n¾m ch¾c b¶n chÊt cña ph¶n øng
oxi hãa khö, qu¸ tr×nh oxi hãa, qu¸ tr×nh khö, néi dung ph­¬ng ph¸p th× míi gi¶i ®­îc.
Fe HNO
3
, O
2
ChÊt khö ChÊt oxi hãa
Fe ÷ 3e ÷ Fe
3+

10.08
56
= 0,18 ÷ 0,54mol O
2
+ 4e ÷ 2O
2-


m-10.08
8

m-10.08
16

NO
3
-
+ 3e + 4H
+
÷ NO + 2H
2
O
Ta cã m = m
chÊt r¾n
- m
ph«i s¾t
Theo ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron: 0,54 =
m - 10.08
8
+ 0,3 = 12 (g)
NÕu dïng ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng, HS ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thµnh phÇn chÊt
tham gia, thµnh phÇn s¶n phÈm t¹o thµnh, ph­¬ng h­íng ¸p dông ®Þnh luËt.
m
r¾n
= m
muèi
+ m
no
+
2
H O
m -
3
HNO
m

3 3
Fe( NO ) Fe
n n
=
ban ®Çu = 0,18 (mol)
3
NO
n
÷
t¹o khÝ =
NO
n 0,1mol = (1)
3
NO
n
÷
trong muèi = 3
3
NHO
n 0, 45mol = (2)
¬
3
3(1) ( 2)
HNO
NO
n n
÷
=¯ = 0,1 + 0,54 = 0,64 (mol)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 59
2 3
H O HNO
1
n n 0,32(mol)
2
= =
¬ m
r¨n
= 232 . 0,18 + 30.0,1 + 18 . 0,32 - 63 . 0,64 = 12 (g)
§¸p ¸n (A) ®óng
Mét sè bµi to¸n cã thÓ sö dông ®ång thêi nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¶i. Th­êng phèi hîp c¸c
ph­¬ng ph¸p: ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng víi ph­¬ng ph¸p ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn
khèi l­îng ph©n tö trung b×nh.
Ph­¬ng ph­¬ng b¶o toan electron + ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng.
VËy gÆp nh÷ng bµi to¸n nµy trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu bµi to¸n c¸c em biÕt chän c¸c
ph­¬ng ph¸p phï hîp, linh ho¹t trong viÖc phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó gi¶i nhanh nh÷ng bµi
to¸n phøc t¹p.
VÝ dô 3: Cho hçn hîp A gåm hai kim lo¹i kiÒm X, Y thuéc 2 chu kú liªn tiÕp cã khèi
l­îng 17g. Hßa tan hçn hîp A trong 200g H
2
O thu ®­îc dung dÞch B vµ Vl H
2
(ë ®ktc).
C« c¹n dung dÞch B thu ®­îc 27,2g chÊt r¾n.
1. X, Y lµ hai nguyªn tè
A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs
2. Khèi l­îng dung dÞch Y lµ:
A. 10,82 g B. 108, 2g C. 216,4g D. 21,64g
3. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24l B4,48l C. 3,36l D. 6,72l
Yªu cÇu (1) cña bµi to¸n lµ x¸c ®Þnh hai kim lo¹i do ®ã dïng ph­¬ng ph¸p khèi l­îng
ph©n tö trung b×nh ®Ó x¸c ®Þnh. Nh­ng ®Ó tÝnh M =
m
hh
n
hh
. ViÖc ®Çu tiªn ph¶i ®i t×m sè mol
hçn hîp mµ ®Çu bµi cho khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i vµ hçn hîp chÊt r¾n sau ph¶n øng. Do ®ã
ta dïng ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng ®Ó t×m sè mol cña hçn hîp. VËy c¸c em ph¶i vËn
dông liÒn lóc hai ph­¬ng ph¸p míi x¸c ®Þnh ®­îc tªn cña kim lo¹i.
Yªu cÇu (2) (3) lµ tÝnh khèi l­îng dung dÞch B vµ thÓ tÝch khÝ H
2
th× ¸p dông ®Þnh luËt
b¶o toµn khèi l­îng míi x¸c ®Þnh nhanh chãng cô thÓ lµ:
m
dd B
= m
hh kim lo¹i
+
2 2
H O H
m m ÷ mµ
2
H hh
1
n n 0,15mol
2
= =
Tõ ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng cña B vµ thÓ tÝch H
2
mét c¸ch dÔ dµng.
Trªn ®©y ThÇy ®· ®Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c, quy luËt, c¸c b­íc ®Ó gi¶i nhanh bµi to¸n
hãa häc dùa vµo c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i to¸n nhanh ®· ph©n tÝch.
Tuy nhiªn viÖc triÓn khai gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n cã thùc hiÖn hiÖu qu¶ kh«ng th× ngay
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 60
chÝnh b¶n th©n c¸c em cÇn ph¶i trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc hãa häc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c s©u s¾c.
Ph¶i biÕt suy luËn nhanh, cã sù ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c, ph¶i vËn dông linh ho¹t kÕt hîp c¸c
ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh mét c¸ch hîp lý th× viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n míi nhanh chÝnh x¸c ®­îc.
2.1.3. X©y dùng hÖ thèng c¸c bµi to¸n hãa häc cã thÓ gi¶i nhanh ®Ó lµm c©u TNKQ
d¹ng nhiÒu lùa chän
2.1.3.1. Hãa ®¹i c­¬ng.
Bµi 1: Nguyªn tö nguyªn tè X cã tæng sè h¹t b»ng 34
X lµ nguyªn tè:
20 12 24
10 11 12
A. Ne B. Na C. Mg
D.
27
13
Al E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 2: Cã oxit sau: SO
2
, SO
3
, CuO, Cu
2
O
Oxit nµo cã thµnh phÇn % O thÊp nhÊt:
A. SO
2
B. SO
3
C. CuO D. Cu
2
O
Bµi 3: Hai b×nh cÇu cã thÓ tÝch b»ng nhau. N¹p oxi vµo b×nh thø nhÊt, n¹p oxi ®· ®­îc
ozon hãa vµo b×nh thø hai, ¸p suÊt ë hai b×nh nh­ nhau. §Æt hai b×nh trªn hai ®Üa c©n th× khèi
l­îng cña hai b×nh kh¸c nhau lµ 0,21g.
Khèi l­îng ozon trong oxi ®· ®­îc ozon hãa lµ:
A. 0,63g B. 0,22g C. 1,7g
D. 5,3g E. ThiÕu ®iÒu kiÖn, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 4: §é tan cña KCl ë 0
0
C lµ 27,6. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch b·o hßa ë nhiÖt
®é ®ã lµ:
A. 21,6 B. 20,5 C. 15,8
D. 23,5 E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 5: LÊy 20g dung dÞch HCl 37%, d = 1,84. §Ó cã dung dÞch 10% l­îng n­íc cÇn pha
thªm lµ:
A. 27g B. 25,5g C. 54g
D. 80g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 6: Hßa tan 20 ml dung dÞch 0,05M vµo 20ml dung dÞch H
2
SO
4
0,075M, pH cña dung
dÞch thu ®­îc lµ:
A. 1 B. 2 C. 3
D. 2,5 E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 7: Hßa tan 200g dung dÞch NaCl 10% víi 800g dung dÞch NaCl 20% ta ®­îc mét
dung dÞch NaCl cã nång ®é phÇn tr¨m lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 61
A. 18% B. 16% C. 1,6%
D. 15% E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 8: Khi t¨ng nhiÖt ®é thªm 50
0
C tèc ®é cña ph¶n øng t¨ng lªn 12000 lÇn. HÖ sè nhiÖt
®é cña tèc ®é ph¶n øng lµ:
A. 4,35 B. 2,12 C. 4,13
D. 2,45 E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 9: Trong mét b×nh kÝn thÓ tÝch kh«ng ®æi chøa bét S vµ C thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ.
B¬m kh«ng khÝ vµo b×nh ®Õn ¸p suÊt p = 2atm, t
0
= 25
0
C. BËt tia löa ®iÖn ®Ò S vµ C ch¸y thµnh
SO
2
vµ CO
2
sau ®ã ®­a b×nh vÒ 25
0
C. ¸p suÊt trong b×nh lóc ®ã lµ:
A. 1,5atm B. 2,5atm C. 2atm
D. 4atm E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 10: Chia 8,84g hçn hîp mét muèi clorua kim lo¹i hãa trÞ I vµ BaCl
2
thµnh 2 phÇn
b»ng nhau:
- Hßa tan hoµn toµn phÇn thø nhÊt vµo n­íc råi cho t¸c dông víi AgNO
3
thu ®­îc 8,16g
kÕt tña.
- §em ®iÖn ph©n nãng ch¶y phÇn thø hai thu ®­îc VlÝt khÝ A bay ra ë anot (ë ®ktc). Víi
gi¸ trÞ lµ:
A 6,72l B. 0,672l C. 1,334l
D. 13,44l E. KÕt qu¶ kh¸c.
2.1.3.2. Hãa V« C¬
Bµi 11: Sôc hÕt mét l­îng khÝ Clo vµo dung dÞch NaBr vµ NaI vµ ®un nãng thu ®­îc
1,17g NaCl.
1. Sè mol hçn hîp NaBr vµ NaI ®· ph¶n øng lµ.
A. 0,1 mol B. 0,15mol C. 1,5mol
D. 0,03mol E. KÕt qu¶ kh¸c.
2. Sè mol Clo ®· sôc vµo lµ:
A. 0,01mol B. 0,02mol C. 0,025mol
D. 0,015mol E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 12: Cho 4,48l hçn hîp khÝ N
2
O vµ CO
2
tõ qua b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­, thÊy chØ
cã 1,12l khÝ tho¸t ra. VËy thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña hçn hîp lµ:
A. 75% vµ 25% B. 33,33% vµ 66,67 C. 45%, 55%
D. 25% vµ 75% E. TÊt c¶ ®Òu sai:
Bµi 13: §èt ch¸y hoµn toµn 1,2g mét muèi sunfat cña kim lo¹i. KhÝ SO
2
tho¸t ra bÞ oxi
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 62
hãa hoµn toµn vµ cho vµo n­íc ®­îc mét dung dÞch. Cho dung dÞch nµy t¸c dông víi dung
dÞch BaCl
2
d­ thu ®­îc 4,66 kÕt tña. Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña l­u huúnh trong muèi sunfat
lµ:
A. 36,33% B. 46,67% C. 53,33%
D. 26,66% E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 14: Nung 11,2g Fe vµ 26g Zn víi mét l­îng l­u huúnh cã d­. S¶n phÈm cña ph¶n
øng cho tan hoµn toµn trong dung dÞch axit clohi®ric. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch
CuSO
4
.
ThÓ tÝch dung dÞch CuSO
4
10% (d = 1,1) cÇn ph¶i lÊy ®Ó hÊp thô hÕt khÝ sinh ra lµ:
A. 500,6ml B. 376,36ml C. 872,72ml
D. 525,25ml E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 15: Cho 1,53g hçn hîp gåm Mg, Cu, Zn vµo dung dÞch HCl d­ thÊy tho¸t ra 448ml
Hr (®ktc). C« c¹n hçn hîp sau ph¶n øng råi nung khan trong ch©n kh«ng sÏ thu ®­îc mét chÊt
r¾n cã khèi l­îng lµ:
A. 2,95g B. 3,9g C. 2,24g
D. 1,885g E. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 16: Thæi mét luång khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng hçn hîp Fe
3
O
4
vµ CuO nung nãng
®Õn ph¶n øng hoµn toµn ta thu ®­îc 2,32g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra cho vµo b×nh ®ùng
n­íc v«i trong d­ thÊy t¹o thµnh 5g kÕt tña tr¾ng. Khèi l­îng hçn hîp 2 oxit kim lo¹i ban ®Çu
lµ:
A. 3,12g B. 3,22g C. 4g
D. 4,2g E. 3,92g
Bµi 17: Cho 0,52g hçn hîp 2 kim lo¹i tan hoµn toµn trong H
2
SO
4
l d­ thÊy cã 0,336l th×
tho¸t ra (®ktc) khèi l­îng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®­îc sÏ lµ:
A. 2g B. 2,4g C. 3,92g
D. 1,96g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 18: Cho 2,81g hçn hîp A gåm 3 oxit Fe
2
O
3
, MgO, ZnO tan võa ®ñ trog 300ml dung
dÞch H
2
SO
4
0,1M th× khèi l­îng hçn hîp c¸c muèi sunfat khan t¹o ra lµ:
A. 3,81g B. 4,81g C. 5,21g
D. 4,8g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 19: Thæi mét luång khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng m(g) hçn hîp gåm CuO, Fe
2
O
3
, FeO,
Al
2
O
3
nung nãng dÉn toµn bé khÝ tho¸t ra sôc vµo n­íc v«i trong d­ thÊy cã 15g kÕt tña tr¾ng.
Khèi l­îng (m) cña hçn hîp oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 63
A. 217,4g B. 249g C. 219,8g
D. 230g E. Kh«ng tÝnh ®­îc v× Al
2
O
3
kh«ng bÞ khö.
Bµi 20: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i ho¹t ®éng A vµ B. Chia 4,04g X thµnh hai phÇn
b»ng nhau:
- PhÇn 1: Tan hoµn toµn trong dung dÞch hai axit HCl vµ H
2
SO
4
t¹o ra 3,36l khÝ H
2

®ktc).
- PhÇn 2: T¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO
3
thu ®­îc Vl khÝ NO duy nhÊt (ë ®ktc).
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24lÝt B. 3,36lÝt C. 4,48lÝt
D. 6,72lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c.
2. Khèi l­îng hçn hîp muèi nitrat ë phÇn 2 lµ:
A. 2,062g B. 20,62g C. 8,22g
D. 82,2g E. 3,1g
Bµi 21: Cho 19,2g kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO
3
d­ ta thu ®­îc 4,48lÝt
khÝ NO (ë ®ktc) dung dÞch A cho NaOH d­ vµo dung dÞch A thu ®­îc mét kÕt tña B. Nung kÕt
tña B trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.
1. Kim lo¹i M lµ:
A. Mg B. Al C. Cu
D. Fe E. Zn
2. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 24g B. 24,3g C. 48g
D. 30,6g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 22: Chia 1,24g hçn hîp hai kim lo¹i cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh hai phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1: BÞ oxi hãa hoµn toµn thu ®­îc 0,78g hçn hîp oxit.
- PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng thu ®­îc VlÝt H
2
(ë ®ktc) vµ c« c¹n
dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi khan.
1. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 2,24l B. 0,112l C. 5,6l
D. 0,224l E. KÕt qu¶ kh¸c.
2. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 1,58g B. 15,8g C. 2,54g
D. 25,4g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 23. Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A, B ë hai chu kú liªn tiÕp trong cïng mét ph©n
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 64
nhãm chÝnh. LÊy 0,88g X cho tan hoµn toµn trong dung dÞch HCl d­ thÊy t¹o ra 672ml H
2

®ktc). C« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi khan.
1. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 3,01g B. 1,945g C. 2,995g
D. 2,84g E. kÕt qu¶ kh¸c.
2. A vµ B lµ hai kim lo¹i:
A. Be vµ Mg B. Mg vµ Ca
C. Ca vµ Ba D. Ca vµ Sr
Bµi 24: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp X gåm 6,4g Cu vµ 5,6g Fe vµo dug dÞch HNO
3
1 M
thu ®­îc dung dÞch A vµ khÝ NO duy nhÊt. Cho tiÕp dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch A thu
®­îc kÕt tña B vµ dung dÞch C. Läc lÊy kÕt tña, ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng
kh«ng ®æi thu ®­îc m(g) chÊt r¾n E.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 16g B. 12g C. 24g
D. 20g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 25: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,2ml FeO vµ 0,1mol Fe
2
O
3
vµo dung dÞch
HNO
3
lo·ng d­ thu ®­îc dung dÞch A. Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ thu
®­îc kÕt tña. Läc kÕt tña röa s¹ch sÊy kh« nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi
®­îc m(g) chÊt r¾n, m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 23g B. 32g C. 2,3g
D. 3,2g E. 48g
Bµi 26: Cho 9g hçn hîp bét Mg vµ Al tan hÕt trong 200ml dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra
khÝ A vµ thu ®­îc dung dÞch B. Thªm tõ hai dung dÞch NaOH vµo B sao cho kÕt tña ®¹t tíi
l­îng lín nhÊt th× dïng hÕt 500ml dung dÞch NaOH 2M. Läc kÕt tña, ®em nung ®Õn khi ph¶n
øng hoµn toµn thu ®­îc 16,2g chÊt r¾n.
1. ThÓ tÝch khÝ A thu ®­îc ë ®ktc lµ:
A. 6,72lÝt B. 7,84lÝt C. 8,96lÝt
D. 10,08lÝt E. 5,6lÝt
2. Nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl ph¶n øng lµ:
A. 2M B. 4M C. 5M
D. 3M E. 2,5M
Bµi 27: Khö hoµn toµn 17,6g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe
2
O
3
cÇn 2,24lÝt CO (ë ®ktc). Khèi
l­îng s¾t thu ®­îc lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 65
A. 14,5g B. 15,5g C. 16g
D. 16,5g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 28: Hçn hîp A gåm Mg vµ Fe
2
O
3
nÆng 20g tan hÕt trong dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng thÊy
tho¸t ra VlÝt H
2
(ë ®ktc) vµ thu ®­îc dung dÞch B. Thªm dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch B
vµ läc kÕt tña t¸ch ra nung ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi c©n nÆng 28g.
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 11,2lÝt B. 22,4lÝt C. 33,6lÝt
D. 44,8lÝt E. 56lÝt
2. Khèi l­îng cña Mg vµ Fe
2
O
3
trong A lµ:
A. 8g vµ 12g B. 12g vµ 8g C. 18g vµ 2g
D. 2g vµ 18g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 29: Cho 14,5g hçn hîp Mg, Zn, Fe t¸c dông hÕt víi dung dÞch H
2
SO
4
l thÊy tho¸t ra
6,72l H
2
(®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc m(g) muèi khan.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 34,3g B. 43,3g C. 33,4g
D. 33,8g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 30: §Ó khö hoµn toµn hçn hîp CuO, FeO cÇn 4,48 lÝt H
2
(ë ®ktc). NÕu còng khö hoµn
toµn hçn hîp ®ã b»ng CO th× l­îng CO
2
thu ®­îc khi cho qua dung dÞch n­íc v«i trong d­ t¹o
ra m(g) kÕt tña.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1g B. 2g C. 10g
D. 20g E. 15g
Bµi 31: Hßa tan hoµn toµn 5g hçn hîp hai kim lo¹i R, R' b»ng dung dÞch HCl ta thu ®­îc
5,71g muèi khan.
ThÓ tÝch khÝ B thu ®­îc (ë ®ktc) lµ:
A. 0,224l B. 2,24l C. 4,48l
D. 0,448l E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 32: Hßa tan 5,9g hçn hîp hai muèi clorua cña hai kim lo¹i A vµ B (A vµ B lµ hai kim
lo¹i thuéc PNC nhãm II) vµo n­íc ®­îc 100ml dung dÞch X. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion Cl
-
trong
dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
thu ®­îc 17,22g kÕt tña.
Läc bá kÕt tña thu ®­îc dung dÞch Y. C« c¹n Y ®­îc mg hçn hîp muèi khan.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 6,36g B. 63,6g C. 9,12g
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 66
D. 91,2g E. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 33: Hßa tan hoµn toµn 4g hçn hîp MCO
3
vµ M'CO
3
vµo dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra
VlÝt khÝ (ë ®ktc). Dung dÞch thu ®­îc ®em c« c¹n thu ®­îc 5,1lg muèi khan.
Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 1,12l B. 1,68l C. 2,24l
D. 3,36l E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 34: Hßa tan hoµn toµn 20g hçn hîp gåm kim lo¹i X, Y, Z b»ng dung dÞch HNO
3
thu
®­îc 1,12lÝt hçn hîp khÝ A (ë ®ktc) gåm NO
2
vµ NO cã d so víi H
2
b»ng 18,2 vµ dung dÞch B
c« c¹n dung dÞch B thu ®­îc m(g) muèi khan (biÕt r»ng kh«ng sinh ra muèi NH
4
NO
3
) m cã
gi¸ trÞ lµ:
A. 26,82g B. 21,27g C. 24,34g
D. 25,58g E. kÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 35: Hßa tan võa ®ñ 6g hçn hîp A gåm hai kim lo¹i X vµ Y cã hãa trÞ t­¬ng øng lµ I,
II vµo dung dÞch hçn hîp hai axit (HNO
3
vµ H
2
SO
4
) ®Æc thu ®­îc 0,1mol NO
2
vµ 0,02mol SO
2

khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ:
A. 1,412 g B. 14,12g C. 8,2g.
D. 82g E. kÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 36: Trén 2,7g Al víi a g hçn hîp CuO, Fe
2
O
3
®­îc hçn hîp A. Nung A ë nhiÖt ®é
cao ®Ó ph¶n øng nhiÖt nh«m x¶y ra hoµn toµn ®­îc hçn hîp r¾n B. Hßa tan hoµn toµn B trong
HNO
3
lo·ng chØ thu ®­îc VlÝt NO duy nhÊt (ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 22,4lÝt B. 2,24lÝt C. 4,48lÝt
D. 44,8lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 37: §Ó m (g) phoi bµo s¾t (A) ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp B cã
khèi l­îng 30g gåm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
vµ Fe. Cho B ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch HNO
3

thÊy gi¶i phãng ra 5,6l khÝ NO duy nhÊt (®ktc). Khèi l­îng cña m lµ:
A. 25,2g B. 22,5g C. 26,2g
D. 27,5g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 38: Cho hçn hîp gåm FeO, CuO, Fe
3
O
4
cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi dung
dÞch HNO
3
thu ®­îc hçn hîp khÝ gåm 0,09mol NO
2
vµ 0,05mol NO. Sè mol cña mçi chÊt lµ:
A. 0,12mol B. 0,24mol C. 0,21mol
D. 0,36mol E. KÕt qña kh¸c.
Bµi 39: Cho 19,2g kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO
3
d­ ta thu ®­îc 4,48lÝt
khÝ NO (®ktc). Cho NaOH d­ vµo dung dÞch thu ®­îc ta ®­îc mét kÕt tña. Nung kÕt tña trong
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 67
kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.
1. Kim lo¹i M lµ:
A. Mg B. Al C. Cu
D. Fe E. Zn
Bµi 40: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,1 mol Fe vµ 0,2mol Al vµo dung dÞch HNO
3

d­ thu ®­îc hçn hîp khÝ A gåm NO vµ NO
2
cã tû lÖ sè mol t­¬ng øng lµ 2:1. ThÓ tÝch cña hçn
hîp khÝ A (ë ®ktc) lµ:
A. 86,4lÝt B. 8,64lÝt C. 19,28lÝt
D. 192,8lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c.
2.1.3.3. X©y dùng hÖ thèng c¸c bµi to¸n h÷u c¬.
* Hidrocacbon.
Bµi 41: Mét chÊt cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ C
2
H
5
.
C«ng thøc ph©n tö cña chÊt ®ã lµ:
A. C
4
H
10
B. C
6
H
14
C. C
8
H
18

D. C
4
H
8
E. C
2
H
5

Bµi 42: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hidrocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng
thu ®­îc 11,2 lÝtCO
2
(®ktc) vµ 9g H
2
O. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng:
A. Ankan B. Anken C. Ankin
D. Aren E. Xicloanken
Bµi 43: Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon X ta thu ®­îc =
2 2
H O CO
V 2V trong cïng ®iÒu kiÖn.
VËy CTPT cña X lµ:
A. CnH
4n+2
(n > 1) B. CnH
2n+4
(n > 1)
C. CnH
4n+2
(n >) D. CH
4
lµ hidrocacbon duy nhÊt.
Bµi 44: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon A thu ®­îc CO
2
vµ H
2
O cã tû lÖ
2 2
CO H O
n : n 4:1 = CTPT cña A lµ:
A. C
4
H
4
B. C
6
H
6
C. C
2
H
2
D. C
4
H
2

Bµi 45: §èt ch¸y hoµn toµn m (g) hçn hîp X gåm CH
4
, C
3
H
6
vµ C
4
H
10
thu ®­îc 17,6g
CO
2
vµ 10,8g H
2
O.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2g B. 4g C. 6g
D. 8g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 46: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH
14
, C
4
H
10
vµ C
2
H
4
thu ®­îc 0,14 mol
CO
2
vµ 0,23mol H
2
O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 68
A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol
D. 0,09mol E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 47: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn
l­ît ®i qua b×nh ®ùng P
2
O
5
vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n d­ sau ph¶n øng thÊy b×nh 1 t¨ng 4,14g ,
b×nh 2 t¨ng 6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ:
A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol
D. 0,09mol E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 48: §èt ch¸y hoµn toµn 0,15mol hçn hîp hai ankan thu ®­îc 9,45g H
2
O. Cho s¶n
phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)
2
d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ:
A. 37,5g B. 52,5g C. 15g
D. 42,5g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 49: Mçi hçn hîp khÝ gåm 1 ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö C trong ph©n tö
vµ cã cïng sè mol. LÊy m(g) hçn hîp nµy cho t¸c dông víi dung dÞch Brom th× lµm mÊt mµu
võa ®ñ 80g dung dÞch brom 20% trong dung m«i CCl
4
. §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp ®ã
thu ®­îc 0,6mol CO
2
CTPT cña ankan vµ anken lµ:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6
C. C
4
H
10
C
4
H
8

D. C
5
H
12
, C
5
H
10
E. Kh«ng x¸c dÞnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 50: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 3 ankin A, B, C ta thu ®­îc 3,36lÝt CO
2
( ë ®ktc) vµ
1,8g H
2
O. VËy sè mol hçn hîp ankin bÞ ®èt ch¸y lµ:
A. 0,15 mol B. 0,25 mol C. 0,08mol
D. 0,05mol E. Kh«ng x¸c dÞnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 51: §èt ch¸y mét hi®rocacbon A m¹ch hë cã tû khèi hái so víi kh«ng khÝ nhá h¬n
1,5 th× cÇn 8,96l O
2
thu ®­îc 6,72l CO
2
. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc. A thuéc d·y ®ång ®¼ng:
A. Ankan B. Anken, xicloankan
C. Ankin, Ankdien D. Aren, ®iankin
Bµi 52: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 anken thu ®­îc 7,2gH
2
O. Cho toµn bé khÝ CO
2
võa
thu ®­îc vµo dung dÞch Ca(OH)
2
d­ th× thu ®­îc m(g) kÕt tña. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 40g B. 20g C. 100g
D. 200g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 53: §èt ch¸y hoµn toµn VlÝt( ë ®ktc) mét ankin thu ®­îc 10,8g H
2
O. NÕu cho tÊt c¶
s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng n­íc v«i trong th× khèi l­îng b×nh t¨ng 50,4g.
1. Gi¸ trÞ cña V lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 69
A. 3,36lÝt B. 2,24lÝt C. 6,72lÝt
D. 4,48lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c
2. Ankin ®ã lµ:
A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C. C
4
H
6

D. C
5
H
8
E. C
6
H
10
Bµi 54: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong
ph©n tö vµ cã cïng sè mol. NÕu ®em m(g) hçn hîp nµy cho qua dung dÞch brom d­ th× thÊy cã
16g Br
2
ph¶n øng. NÕu ®em ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp nµy thu ®­îc 0,6 mol CO
2

a(g) H
2
O.
1. C«ng thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6

C. C
4
H
10
, C
4
H
8
D. C
5
H
12
, C
5
H
10

2. Gi¸ trÞ cña a lµ:
A. 10,8g B. 1,08g
C.12,6g D.1,26g
Bµi 55: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol ankin ®­îc 0,2 mol H
2
O. NÕu hi®r« ho¸ hoµn toµn
0,1 mol ankin nµy råi ®èt ch¸y th× sè mol H
2
O thu ®­îc lµ:
A. 0,3 mol B.0,4 mol
C. 0,5 mol D.0,6 mol

Hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm chøc.
*R­îu- ete
Bµi 56: Chia a(g)hçn hîp hai r­îu no, ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau.
-PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 2,24l CO
2
(ë ®ktc)
-PhÇn 2: Mang t¸ch n­íc hoµn toµn thu ®­îc hçn hîp hai anken.
§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai anken nµy thu ®­îc m(g)H
2
O.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 0,18g B. 1,8g C. 8,1g
D. 0,36g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 57: Cho 2,84g mét hçn hîp hai r­îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông
võa ®ñ víi Na t¹o ra 4,6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H
2
(ë ®ktc).
V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24lÝt B. 1,12lÝt C. 1,792lÝt
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 70
D. 0,896lÝt E.KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 58: §èt ch¸y hoµn toµn a(g) hçn hîp hai r­îu A vµ B thuéc d·y ®ång ®¼ng cña r­îu
metylic ng­êi ta thu ®­îc 70,4g CO
2
vµ 39,6g H
2
O.
a cã gi¸ trÞ lµ:
A. 3,32g B. 33,2g C. 16,6g
D. 24,9g E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 59: §èt ch¸y 1 r­îu ®a chøc ta thu ®­îc H
2
O vµ CO
2
cã tØ lÖ mol t­¬ng øng lµ 3:2.
VËy ®ã lµ r­îu:
A. C
2
H
6
O B. C
3
H
8
O
2

C. C
2
H
6
O
2
D. C
4
H
10
O
2

Bµi 60: A,B lµ hai r­îu no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho hçn hîp gåm
1,6g A vµ 2,3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 1,12lÝt H
2
(ë ®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña c¸c
r­îu lµ:
A. CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
2
H
11
OH.
Bµi 61: §un 132,8g hçn hîp 3 r­îu no ®¬n chøc víi H
2
SO
4
®Æc ë 140
0
C thu ®­îc hçn
hîp c¸c ete cã sè mol b»ng nhau vµ cã khèi l­îng lµ111,2g. Sè mol cña mçi ete trong hçn hîp
lµ:
A. 0,1 mol B. 0,2 mol
C. 0,3 mol D. 0,4 mol
Bµi 62: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm hai r­îu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång
®¼ng thu ®­îc 6,72 lÝt CO
2
(ë ®ktc) vµ 7,65g H
2
O. MÆt kh¸c khi cho m(g) hçn hîp X t¸c dông
víi Na d­ ta thu ®­îc 2,8l H
2
(ë ®ktc). BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt so víi hi®« ®Òu nhá h¬n
40.
C«ng thøc ph©n tö cña A vµ B lÇn l­ît lµ:
A. C
2
H
6
O, CH
4
O B. C
2
H
6
O, C
3
H
8
O C. C
2
H
6
O
2
, C
3
H
8
O
2

D. C
3
H
8
O
2,
C
4
H
10
O
2
. E. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O.
Bµi 63: §èt ch¸y hoµn toµn 1 l­îng r­îu ®¬n chøc A thu ®­îc 13,2g CO
2
vµ 8,1g H
2
O.
1. C«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH
D. C
3
H
5
OH E. C
4
H
7
OH
2. Hçn hîp X gåm A, B lµ ®ång ®¼ng cña nhau. Khi cho 18,8g hçn hîp X t¸c dông víi
Na kim lo¹i d­ thu ®­îc 5,6l H
2
(ë ®ktc)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 71
a, CTCT cña B lµ:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH. C. C
3
H
7
OH.
D. C
3
H
5
OH. E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
b, Sè mol cña A vµ B lÇn l­ît lµ:
A. 0,1 vµ 0,2 B. 0,2 vµ 0,3
C. 0,3 vµ 0,2 D. 0,2 vµ 0,25
Bµi 64: Cho 1,24g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 336 ml
H
2
(ë ®ktc) vµ thu ®­îc m(g) muèi khan.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,93g B. 293g C.1,9g
D. 1,47g. E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 65: T¸ch n­íc hoµn toµn tõ hçn hîp X ta ®­îc hçn hîp Y gåm c¸c olepin. NÕu ®èt
ch¸y hoµn toµn X th× thu ®­îc 1,76g CO
2
. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y th× tæng khèi l­îng
n­íc vµ CO
2
t¹o ra lµ:
A. 2,9 B. 2,48g C. 1,76g D. 2,76g
Bµi 66: Chia hçn hîp X gåm hai r­îu ®¬n chøc ®ång ®¼ng cña nhau thµnh 2 phÇn b»ng
nhau;
-PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn t¹o ra 5,6lÝt khÝ CO
2
(ë ®ktc) vµ 6,3g H
2
O
-PhÇn 2: T¸c dông hÕt víi Na th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H
2
(ë ®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,12lÝt B. 0,56lÝt C. 2,24lÝt
D. 1,68lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 67: Cho V lÝt ( ë ®ktc) hçn hîp khÝ gåm 2 olepin liªn tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng hîp
n­íc (H
2
SO
4
®Æc xóc t¸c) thu ®­îc 12,9g hçn hîp A gåm 3 r­îu. ®un nãng a trong H
2
SO
4
®Æc
ë 140
0
C thu ®­îc 10,65g hçn hîp B gåm 6 ete khan.
1. C«ng thøc ph©n tö cña hai anken lµ:
A. C
2
H
4
, C
3
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8

C. C
3
H
6
, C
4
H
8
D. C
4
H
8
, C
5
H
10

2. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24l B. 3,36l
C.4,48l D. 5,6l
* Andehit -xeton
Bµi 68: Chia m(g) mét an®ehit X thµnh hai phÇn b»ng nhau.
-PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3,36l CO
2
(®ktc) vµ 2,7g H
2
O.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 72
- PhÇn 2: Cho t¸c dông víi AgNO
3
/ NH
3
d­ thu ®­îc AG kim lo¹i víi tØ lÖ mol an®ihit:
mol Ag=1:4.
An®ihit X lµ:
A. An®ihit no ®¬n chøc B. An®ihit no 2chøc.
C. An®ihit fomic D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
Bµi 69: Chia hçn hîp an®ehit no ®¬n chøc (hçn hîp A) thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- §èt ch¸y hoµn toµn phÇn thø nhÊt thu ®­îc 0,54g H
2
O.
- PhÇn hai: Hi®r« ho¸ hoµn toµn (xóc t¸c Ni, nhiÖt ®é) t¹o ra hçn hîp B. NÕu ®èt ch¸y
hçn hîp B th× thÓ tÝch CO
2
(ë ®ktc) t¹o ra lµ;
A. 0,112lÝt B. 0,672lÝt. C.1,68lÝt D.2,24lÝt
Bµi 70: Cho hçn hîp gåm 0,1mol HCOOH vµ 0,2mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch
AgNO
3
trong NH
3
d­ th× khèi l­îng Ag thu ®­îc lµ;
A. 108g B. 10,8g C. 21g D. 21,6g.
Bµi 71. Oxi ho¸ 10,2g hçn hîp hai an®ehit kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng ng­êi ta thu
®­îc hçn hîp hai axit cacboxylic no ®¬n chøc.
§Ó trung hoµ hçn hîp axit nµy cÇn dïng hÕt 200 mol NaOH 1M.
CTCT cña 2an®ehit lµ:
A: CH
3
CHO, C
2
H
5
CHO B.HCHO, CH
3
CHO
C. C
2
H
5
CHO,C
3
H
7
CHO D. C
3
H
7
CHO, C
4
H
9
CHO
Bµi 72: §èt ch¸y hoµn toµn 5,8g an®ihit Xth× thu ®­îc 5,4g H
2
O vµ 6,72l CO
2
(®ktc)
VËy CTPT cña Xlµ:
A. C
2
H
4
O B. C
4
H
6
O
2
C. C
3
H
6
O D. C
4
H
8
O
Bµi 73: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai an®ehit no, ®¬n chøc ®­îc 0,4 mol CO
2
. Hi®oro
ho¸ hoµn toµn 2 an®ehit nµy cÇn 0,2 mol H
2
®­îc hçn hîp hai r­îu no ®¬n chøc. §èt ch¸y
hoµn toµn hçn hîp hai r­îu nµy th× sè mol H
2
O thu ®­îc lµ:
A. 0,4 mol B. 0,6mol C.0,8 mol D. 0,3mol
Bµi 74: Hçn hîp A gåm 2 an®ehit no ®¬n chøc. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp A
thu ®­îc 7,04g CO
2
. NÕu cho (g) A ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch AgNO
3
/ NH
3
d­ th× thu
®­îc 12,% g Ag
A. 3,22g B.3,2g C.6,4g D.4,8g.
Bµi 75: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ
tiÕp nhau ta thu ®­îc 8,064 lÝt khÝ CO
2
(®ktc) vµ 4,68g H
2
O
CTCT cña 2 an®ehit ®ã lµ :
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 73
A HCHO vµ CH
3
CHO B. CH
3
CHO, C
2
H
5
CHO
C. C
2
H
3
CHO, C
3
H
5
CHO D. C
2
H
4
(CHO
2
), C
3
H
6
(CHO)
2

Bµi 76: Chia hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®ång ®»ng liªn tiÕp thµnh hai phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1; Céng H
2
(xt Ni,t
0
) thu ®­îc hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc.
- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 r­îu nµy thu ®­îc 11g CO
2
vµ 6,3g H
2
O.
- PhÇn 2: Cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
/ NH
3
d­ thu ®­îc mg Ag.
1. C«ng thøc cña 2 an®ihit lµ;
A. C
3
H
4
O, C
4
H
6
O B. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O
C. C
3
H
4
O, C
4
H
6
O D. C
2
H
4
O, C
3
H
6
O
2. M cã gi¸ trÞ lµ:
A: 10,8g B. 1,08g C. 21,6g D.2,19g
Bµi 77: Cho hçn hîp HCHO vµ H
2
®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng. DÉn toµn bé hçn
hîp thu ®­îc sau ph¶n øng c¸c chÊt cã thÓ tan ®­îc, thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23,6g. LÊy
dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
trong NH
3
thu ®­îc 43,2g Ag kim
lo¹i.
Khèi l­îng CH
3
OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ:
A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g
* Axit- este
Bµi 78: Trung hoµ 3,88g hçn hîp hai axit no ®¬n chøc b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch
NaOH, sau ®ã ®em c« c¹n th× thu ®­îc 5,2g muèi khan.
1. Tæng sè mol cña 2 axit trong hçn hîp lµ:
A. 0,04mol B. 0,4mol C. 0,06mol D. 0,6mol
2. NÕu ®èt ch¸y 3,88g hçn hîp axi trªn th× cÇn VlÝt O
2
(ë ®ktc).
V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24lÝt B.3,36l Ýt C.4,48lÝt D. 6,72lÝt
Bµi 79: Hçn hîp A gåm mét r­îu no ®¬n chøc vµ mét axit no ®¬n chøc. Chia A thµnh hai
phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thÊy t¹o ra 2,24 lÝt CO
2
(ë ®ktc)
- PhÇn 2: §­îc este ho¸ hoµn toµn vµ võa ®ñ thu ®­îc 1 este.
Khi ®èt ch¸y este nµy th× l­îng n­íc sinh ra lµ:
A. 18g B. 3,6g C. 19,8g D.2,2g.
Bµi 80: Cho 3,38g hçn hîp Y gåm CH
3
OH, CH
3
COOH , C
6
H
5
OH t¸c dông võa ®ñ Na
thÊy tho¸t ra 672 ml khÝ H
2
(ë ®ktc) vµ hçn hîp r¾n Y
1
. Khèi l­îng Y
1
sÏ lµ:
A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 74
D. 4,04g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 81: §èt a (g) C
2
H
5
OH ®­îc 0,2 mol CO
2

§èt b (g) CH
3
COOH ®­îc 0,2 mol CO
2

Cho a (g) C
2
H
5
OH t¸c dông víi b (g) CH
3
COOH ( cã H
2
SO
4
® xóc t¸c,gi¶ sö hiÖu suÊt lµ
100%) ®­îc c (g) este.
cã gi¸ trÞ lµ:
A. 4,4g B.8,8g C.13,2g
D. 17,6g E. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
Bµi 82: Chia hçn hîp X gåm mét r­îu ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc thµnh ba phÇn b»ng
nhau:
- PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 2,24lH
2
(ë ®ktc)
- PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 8,96l CO
2
(ë ®ktc).
1. Sè mol hçn hîp ë phÇn 3 lµ:
A. 0,3mol B. 0,25mol C. 0,2mol D. 0,4mol
2. PhÇn 3: BÞ este hãa hoµn toµn thu ®­îc mét este E. §èt ch¸y hoµn toµn 0,11g este nµy
thu ®­îc 0,22g CO
2
vµ 0,09g H
2
O. VËy CTPT cña r­îu lµ axit lµ:
A. CH
4
O, C
3
H
6
O
2
B. C
2
H
6
O, C
2
H
4
O
2

C. C
3
H
8
O, CH
2
O
2
D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng.
Bµi 83: Chia hçn hîp X gåm 1 axit no ®¬n chøc (A) vµ 1 axit kh«ng no ®¬n chøc chøa
mét liªn kÕt ®«i ë gèc hi®rocacbon (B). Sè nguyªn tõ C trong hai axit b»ng nhau. Chia X thµnh
ba phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 2M. §Ó trung hßa l­îng NaOH d­
cÇn 150 ml dung dÞch H
2
SO
4
0,5M.
- PhÇn 2: Ph¶n øng võa ®ñ víi 6,4g Br
2

- PhÇn 3: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3,36 lÝt CO
2
(ë ®ktc).
1. Sè mol cña 2 axit lÇn l­ît lµ:
A. 0,01 vµ 0,04mol B. 0,02 vµ 0,03 mol
C. 0,03 vµ 0,02 E. 0,04 vµ 0,01
2. C«ng thøc ph©n tö cña hai axit lµ:
A. C
2
H
4
O
2
vµ C
2
H
2
O
2
B. C
3
H
6
O
2
vµ C
3
H
4
O
2

C. C
4
H
8
O
2
vµ C
4
H
6
O
2
C. C
4
H
6
O
4
vµ C
4
H
4
O
4

Bµi 84: §èt ch¸y hoµn toµn 4,3g mét axit cacboxylic A kh«ng no ®¬n chøc chøa mét liªn
kÕt ®«i thu ®­îc 5,6l CO
2
(ë ®ktc) vµ 3,6g H
2
O.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 75
1. Sè mol cña A lµ:
A. 0,01mol B. 0,02mol C. 0,04mol D. 0,05mol
2. CTPT cña A lµ:
A. C
3
H
4
O
2
B. C
4
H
6
O
2
C. C
4
H
6
O
2
D. C
4
H
4
O
2

Bµi 85: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 este no ®¬n chøc ta thu ®­îc 1,8g H
2
O.
Thñy ph©n hoµn toµn hçn hîp 2 este trªn ta thu ®­îc hçn hîp Y gåm mét r­îu vµ axit.
NÕu ®èt ch¸y 1/2 hçn hîp Y th× thÓ tÝch CO
2
thu ®­îc ë ®ktc lµ:
A. 2,24lÝt B. 3,36lÝt C. 1,12lÝt D. 4,48lÝt
Bµi 86: Cho 8g canxicacbua t¸c dông víi n­íc thu ®­îc 2,24lÝt axetilen ( ë ®ktc). LÊy
khÝ sinh ra cho hîp n­íc khi cã mÆt xóc t¸c HgSO
4
, sau ®ã chia s¶n phÈm thµnh hai phÇn b»ng
nhau:
- PhÇn 1: §em khö b»ng H
2
(Ni, t
o
) thµnh r­îu t­¬ng øng.
- PhÇn 2: oxi hãa (xóc t¸c Mn
2+
) thu ®­îc axit t­¬ng øng.
Thùc hiÖn ph¶n øng este hãa r­îu vµ axit trªn trªn thu ®­îc m(g) este (biÕt r»ng hiÖu suÊt
c¸c ph¶n øng hîp n­íc, ph¶n øng khö, oxi hãa vµ este hãa b»ng 80%).
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 22,52g B. 22,58g C. 45,056g D. 450,50g
Bµi 87: ChÊt A lµ este cña glixerin víi axit cacboxylic ®¬n chøc m¹ch hë A
1
. §un nãng
5,45g A víi NaOH cho tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 6,15g muèi.
1. Sè mol cña A lµ:
A. 0,015 B. 0,02 C. 0,025 D. 0,03
2. CTCT cña A
1
lµ:
A. HCOOH B. CH
3
COOH C. C
2
H
5
COOH D. C
2
H
3
COOH.
Bµi 88: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng hçn hîp hai este cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh
®ùng P
2
O
5
d­ thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 6,21g, sau ®ã cho qua dung dÞch Ca(OH)
2
d­ thu
®­îc 34,5g kÕt tña.
1. C¸c este nãi trªn thuéc lo¹i:
A. No ®¬n chøc B. Kh«ng no ®¬n chøc:
C. No ®a chøc D. Kh«ng no ®a chøc.
2. NÕu cho 6,825g hçn hîp hai este ®ã t¸c dông võa ®ñ víi VlÝt dung dÞch KOH 0,1M thu
®­îc 7,7g hçn hîp hai muèi vµ 4,025g mét r­îu.
a. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 8,75lÝt B. 0,875lÝt C. 1,75lÝt D. 0,175lÝt
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 76
b. BiÕt r»ng M cña hai muèi h¬n kÐm nhau 14 ®vC
VËy CTCT cña este lµ:
A. HCOOC
2
H
5
, CH
3
COOC
2
H
5
B. HCOOCH
3
, CH
3
COOCH
3

C. CH
3
COOCH
3
; C
2
H
5
COOCH
5
D. C
2
H
3
COOC
2
H
5
, C
3
H
5
COOC
2
H
5

Bµi 89: Cã 2 este cã ®ång ph©n cña nhau vµ ®Òu do c¸c axit no ®¬n chøc vµ r­îu no ®¬n
chøc t¹o thµnh. §Ó xµ phßng ho¸ 22,2 gam hçn hîp 2 este nãi trªn ph¶i dïng võa hÕt 12 gam
NaOH nguyªn chÊt. C«ng thøc ph©n tö cña 2 este lµ:
A) HCOOC
2
H
5
vµ CH
3
COOCH
3

B)

C
2
H
5
COO CH
3
vµ CH
3
COOCH
3

C) CH
3
COOC
2
H
5
vµ HCOOC
3
H
7


D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 90: Xµ phßng ho¸ 22,2 gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC
2
H
5
vµ CH
3
COOCH
3
b»ng
NaOH nguyªn chÊt. Khèi l­îng NaOH ®· ph¶n øng lµ:
A) 8 gam B)

12 gam C) 16 gam D) 20 gam.
Bµi 91: Xµ phßng ho¸ 22,2 gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC
2
H
5
vµ CH
3
COOCH
3
b»ng
l­îng dung dÞch NaOH võa ®ñ, c¸c muèi sinh ra sau khi xµ phßng ho¸ ®­îc sÊy ®Õn khan vµ
c©n ®­îc 21,8 gam (gi¶ sö hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 100%). Khèi l­îng mçi este trong hçn hîp

lÇn l­ît lµ:
A) 18,5g vµ 3,7g B)

11,1g vµ 11,4g
C) 14,8g vµ 7,4g

D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 92: Xµ phßng ho¸ hoµn toµn a gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC
2
H
5
vµ CH
3
COOCH
3
b»ng l­îng dung dÞch NaOH võa ®ñ, cÇn dïng hÕt 200ml dung dÞch NaOH nång ®é 0,15M.
C¸c muèi sinh ra sau khi xµ phßng ho¸ ®­îc sÊy ®Õn khan vµ c©n ®­îc 21,8 gam. PhÇn tr¨m
khèi l­îng cña mçi este trong hçn hîp lµ:
A) 50% vµ 50% B)

66,7% vµ 33,3%
C) 75% vµ 25% D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
*Hîp chÊt chøa Nit¬
Bµi 93: Cho 20g hçn hîp gåm 3 amin no ®¬n chøc ®ång ®¼ng liªn tiÕp t¸c dông võa ®ñ
víi dung dÞch HCl 1M, c« c¹n dung dÞch thu ®­îc 31,68g muèi. ThÓ tÝch dung dÞch HCl ®·
dïng lµ:
A. 160ml B. 16ml C. 32ml D. 320ml
Bµi 94: §èt ch¸y 1 amin no ®¬n chøc thu ®­îc CO
2
vµ H
2
O theo tû lÖ sè mol lµ 2:3. VËy
amin ®ã lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 77
A. (CH
3
)
3
N B. CH
3
C
2
H
5
NH
C. C
3
H
7
NH
2
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
Bµi 95: X lµ 1 amino axit no chØ chøa 1 nhãm COOH 2 vµ 1 nhãm NH
2
cho 0,89 g X
ph¶n øng võa ®ñ víi HCl t¹o ra 1,25g muèi.
VËy CT cña X cã thÓ lµ:
A. H
2
N - CH
2
- COOH B. CH
3
- CH - COOH
|
NH
2

C. CH
3
- CH - CH
2
- COOH D. C
3
H
7
- CH - COOH
| |
NH
2
NH
2

Bµi 96: Cho X lµ 1 amino axit khi cho 0,01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml
dung dÞch HCl 0,125 M vµ thu ®­îc 1,835 g muèi khan. Cßn khi cho 0,01mol X t¸c dông víi
dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3,2% CT cña X lµ:
A. B.


C. H
2
N C
3
H
5
(COOH)
2
D. (H
2
N)
2
C
3
H
5
- COOH

Bµi 97: A lµ mét o - amin axit no chØ chøa mét nhãm NH
2
vµ mét nhãm COOH. Cho
15,1g A t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ ta thu ®­îc 18,75 g muèi. CTCT cña A lµ:
A. CH
3
- CH - COOH B. H
2
N - CH
2
- COOH
|
NH
2

C. H
2
N - CH
2
- CH
2
- COOH D. CH
3
- CH
2
- CH - COOH
|
E. KÕt qu¶ kh¸c. NH
2***********************************  ***********************************
NH
2
C
3
H
6

COOH
NH
2
C
2
H
5

COOH

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

2.1. Mét sè ph­¬ng ph¸p cã thÓ gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc 2.1.1. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè vµ b¶o toµn khèi l­îng. * HÖ qu¶ 1: Trong c¸c ph¶n øng hãa häc, tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng b»ng tæng khèi l­îng c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh. P¦HH: A+ B  C + D Th× mA + mB = mC + mD * HÖ qu¶ 2: Gäi mT lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt tr­íc ph¶n øng Gäi mS lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt sau ph¶n øng th× dï cho ph¶n øng x¶y ra võa ®ñ hay cã chÊt d­ ta vÉn mS = mT. HÖ qu¶ 3: Khi cation kim lo¹i kÕt hîp víi anion phi kim ®Ó t¹o ra c¸c hîp chÊt (nh­ oxit, hi®roxit, muèi) th× ta lu«n cã: Khèi l­îng hîp chÊt = khèi l­îng kim lo¹i + khèi l­îng gèc phi kim . HÖ qu¶ 4: Khi cation kim lo¹i thay ®æi, anion ®Ó sinh ra hîp chÊt míi sù chªnh lÖch khèi l­îng gi÷a hai hîp chÊt b»ng sù chªnh lÖch vÒ khèi l­îng gi÷a c¸c cation. §èi víi c¸c bµi to¸n h÷u c¬ còng sö dông ®Þnh luËt BTKL trong qu¸ tr×nh gi¶i mét sè bµi to¸n, ngoµi ra cßn sö dông b¶o toµn nguyªn tè trong bµi to¸n ®èt ch¸y. - Khi ®èt ch¸y 1 hîp chÊt A th×:

n o ( trong CO )  n 0( H O )  n 0 ( O
2 2

2

®èt ch¸y)

=> m 0 ( CO )  m 0 ( H O )  m 0( O
2 2

2

®èt ch¸y)

Gi¶ sö khi ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ A (chøa C, H, O) A + O2  CO2 + H2O mA + m O2  m CO2  m H2O mA = mC + mH + mO Trªn c¬ së néi dung vµ c¸c hÖ qu¶ cña c¸c ®Þnh luËt trªn, thÇy tiÕn hµnh x©y dùng mét sè bµi to¸n gi¶i nhanh ®Ó lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän ®ång thêi ph©n tÝch, so s¸nh viÖc ¸p dông ®Þnh luËt vµo gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸ch gi¶i th«ng th­êng( ph­¬ng ph¸p ®¹i sè ®Æt Èn). VÝ dô 1: Cho 24,4g hçn hîp Na2CO3, K2CO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl2 . Sau ph¶n øng thu ®­îc 39,4g kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi clorua. VËy m cã gi¸ trÞ lµ: A - 2,66g B - 22,6g C - 26,6g D - 6,26g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c em tiÕn hµnh viÕt PTHH, ®Æt Èn sè tÝnh khèi l­îng cña tõng muèi sau ®ã tÝnh tæng khèi l­¬ng.
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 2

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

PTP¦: Na2CO3 + BaCl2  2NaCl + BaCO3 K2CO3 + BaCl2  2KCl + BaCO3 §Æt sè mol Na2CO3 lµ x K2CO3 lµ y

n BaCO 
3

39,4  0,2( mol ) 197

Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

106x 138y  24,4 x  0,1   x  y  0,2  y  0,1

n NaCl  2n Na CO  0,2mol
2 3

=> mNaCl = 0,2 x 58,5 = 11,7(g)

n KCl  2n K CO  0,2mol
2 3

=> m KCl = 0,2 x 74,5 = 14,9 (g)

=> m = 11,7 + 14,9 = 26,6 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: n BaCl  n BaCO  0,2(mol)`
2 3

¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng:

m hh  m BaCl = mkÕt tña + m
2

=> m = 24,4 + 0,2 x 208 - 39,4 = 26,6 (g) => §¸p ¸n (C) ®óng. VÝ dô 2: Hßa tan 9,14g hîp kim Cu, Mg, Al b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch HCl thu ®­îc 7,84 lÝt khÝ X (®ktc) vµ 2,54g chÊt r¾n Y vµ dung dÞch Z. C« c¹n dung dÞch Z thu ®­îc m(g) muèi, m cã gi¸ trÞ lµ: A - 31,45g PTP¦: Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 ChÊt r¾n B lµ Cu Dung dÞch C lµ MgCl2 vµ AlCl3. B - 33,25(g) C - 3,99(g) D - 35,58(g) * C¸ch gi¶i th«ng th­êng.

nH 
2

7,84  0,35 ( mol) 22,4

§Æt: nMg = x
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 3

5 .1 x 2 = 10 x 0.2g *C¸ch gi¶i th«ng th­êng: Ký hiÖu 2 khèi l­îng A.17.4 ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã: m  m ACl  m BCl  m A  B  m HCl  m H n m 2 Thay sè vµo ta cã: m = 10 + (nx + my) 36.24l khÝ H2(®ktc).3.45(g)  VËy ®¸p ¸n (A) lµ ®óng VÝ dô 3: Hßa tan hoµn toµn 10g hçn hîp 2 kim lo¹i trong dung dÞch HCl d­ thÊy t¹o ra 2.2 Theo ph­¬ng tr×nh: n MgCl  n Mg  0.45(g) 2 3 * C¸ch gi¶i nhanh: m  m ( Al Mg)  m Cl  (9. Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 2A + 2nHCl  2ACln + nH2 2B + 2mHCl  2BClm + mH2 Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: M1x + M2y = 10 nx my 2.7 x 35.71g B .05 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:  y  0.1 (g) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 4 . M2.B lµ M1.2 2 22. Khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ: A .1g C . C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc gam muèi khan.05(mol) 2 => m MgCl  0.35   2 24x  27y  9.7 x  y  0.05 x 95  4.6  x  0.1 => nx + my = 0.85  31. Khèi l­îng nguyªn tö lµ A.75  26.0.14  2.6  24.75 (g ) 2 n AlCl  n Al  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng nAl = y 3  2x  3y  0.2 = 17.To – [B].54 24x  27y  6.2 (mol) 3 => m = m MgCl  m AlCl  4. sè mol lµ x.54)  0.7  31. B hãa trÞ n.Book.m.5  6.Key.24 + 2 =  0.5 .0.14  2.42g D .34. y.2 x 36.1.

8 = 10.52g H2O.2(g) VËy ®¸p ¸n (C) ®óng VÝ dô 5: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm CH4.1 (g)  => §¸p ¸n (B) ®óng VÝ dô 4: Trén 5. C3H6 vµ C4H10 thu ®­îc 4.2(g) *C¸ch gi¶i th«ng th­êng 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe Sè mol: Ph¶n øng: Sau ph¶n øng: 0.08(g) E .4 => mmuèi = mhKl + m Cl = 10 + 0. m cã gi¸ trÞ lµ: A .5 = 17.k GV : Đỗ Xuân Hưng * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng tr×nh ®iÖn li n Cl  n H  2 x   2.8g Fe2O3 råi nung nãng ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m.2 + 35.03 0.24(g) D .03 mhh sau ph¶n øng = 0.03 .4 + 4.06 0.1 2x + 3y + 5z = 0.Key.0.n C3H6  y .4g Al víi 4.24. Gi¸ trÞ cña m lµ (g).To – [B].14 (2) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 5 B .2.06 0.03 0.4.n C 4H10  z Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh x + 3y + 47 = 0.48 g E-Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc C-14.1. 102 + 0.2 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng: Tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng b»ng tæng khèi l­îng s¶n phÈm: mhh sau = mhh tr­íc = 5.2 22.224(g) B.8g (1) .06 x 56 = 10. A .KÕt qu¶ kh¸c.7 *C¸ch gi¶i th«ng th­êng: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O C3H6 + 4.Book. Sau ph¶n øng ta thu ®­îc m(g) hçn hîp chÊt r¾n.2 0 0.48g D . C .4g CO2 vµ 2.2.03 0.10.5O2  3CO2 + 3H2O C4H10 + 6.24  0.5O2  4CO2 + 5H2O §Æt n CH4  x .06 0.14 x 27 + 0.

93 g B .5z) x 32 => 80x + 186y + 266z = 6.47g *C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt c«ng thøc cña 2 r­îu lµ 1 R1 . 48(g) => mC 3H6  0.OH + Na  R .42(g) mC 4H10  0.48(g) 44 18 VËy ®¸p ¸n (A) ®óng VÝ dô 6: Cho 1.01 z  0.24 (1) 0.015 <=> x + y = 0.Key.4 2.24 .OH (y mol) 1 PTP¦: R .93 g C .48g *C¸ch gi¶i nhanh: m X  mC  m H  4. Khèi l­îng muèi Natri thu ®­îc lµ: A .2  0.(2x + 4.92 (3) x  0.03 x 16  0.1.01x58  0.58(g)  m  0.OH + Na  R1 .5x + 0.52 x12  x2  1.03 (2) => Rx + R1y = 1.03 = 0.2.5y + 6.5y Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.01  mCH4  0.03  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc nghiÖm lµ y  0.73 Khèi l­îng muèi natri: m = (R + 39)x + (R1 + 39)y C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 6 .52 .48  0.1.ONa + 2 H2 y y 0.5x D .4 + 2.Book.5y = 0.42  0.24g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 336 ml H2(®ktc) vµ m(g) muèi natri.17 x 0.28  1.OH (x mol) R1 .9g R .ONa + 2 H2 x x 0.To – [B].58  1.01x 42  0.1.k GV : Đỗ Xuân Hưng ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã: 16x + 42y + 58z = 4.

9 (g) VËy ®¸p ¸n (C) ®óng VÝ dô 7: Cho 3.38  (23  1)x 0. 4 n Na  2n H2  0.03(mol) 22.03(mol) 1 R  OH  Na  R  ONa  H 2 2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng: m = 1.61g D .76g E.To – [B].§èt ch¸y hoµn toµn phÇn 1 thu ®­îc 0. 06(mol ) Theo ph­¬ng tr×nh.9 (g) *C¸ch gi¶i nhanh: n H2  0.4.03(mol) .06  4.73 + 39 x 0.06 x 23  1. t0 ) thu ®­îc hçn hîp A.Key.7g * C¸ch gi¶i nhanh h¬n: n H  2n H2  0.4.3. CH3COOH.7(g) VËy ®¸p ¸n( B) ®óng VÝ dô 8: Chia hçn hîp 2 an®ehit no ®¬n chøc thµnh 2 phÇn b»ng nhau: .38  1.06(mol)  m Na  0. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 7 .Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: 1 CH3OH + Na  CH3ONa + 2 H2 1 CH3COOH + Na  CH3COONa + 2 H2 1 C6H5OH + Na  C 6H5ONa + 2 H2 Ta cã n H2  0.38  0. ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng: m Y1  3. C6H5OH t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 672 ml khÝ( ë ®ktc) vµ dung dÞch.54g H2O . (23 .03x 2  4.672  0. Khèi l­îng Y1 lµ: A .03 = 1.015mol  n H  0.1) = 1.38g hçn hîp Y gåm CH3OH. V× 3 chÊt trong hçn hîp Y ®Òu cã mét nguyªn tö H linh ®éng n Na  2n H2  0.4.PhÇn 2 céng H2(Ni.04g B .38g m Y1  3.03. C« c¹n dung dÞch thu ®­îc hçn hîp r¾n Y1.24 + 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.7g C .Book.

68 lÝt B .1.03(mol) => n CO2 ( P2 )  n C(A)  0.3x 22.4  0.672lÝt(ëdktc) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 8 .03(mol)  VCO2  0.0.2.To – [B].3  VCO2  0.672 lÝt D .0.672 lÝt (ë ®ktc) *C¸ch gi¶i nhanh: P1: hçn hîp lµ an®ehit no ®¬n chøc n CO2  n H2O  0.112 lÝt C .03(mol) Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tö vµ b¶o toµn khèi l­îng n C( P1 )  n C( A)  0.24 lÝt CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol) PTP¦: 3n P1: CnH2nO + 2 O2  nCO2 + nH2O x CmH2mO + y nx nx  nx + my = 0.Key.k GV : Đỗ Xuân Hưng NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn A th× thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®­îc(ë ®ktc) lµ: A .Book.03 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt c«ng thøc tæng qu¸t cña 2 an®ªhit lµ 3m-1 2 O2 mCO2 + mH2O my my Ni  P2: CnH2nO + H2  CnH2n+2 O t0 x x Ni CmH2mO + H2  CmH2m+2O  t0 y y 3n CnH2n+2O + 2 O2  nCO2 + (n+1) H2O x 2 nx 3m CmH2m+2O + 3 O2  mCO2 + (m+1) H2O y => my n CO2  nx  my  0.

Book.04 => mCO2  0.72 (g) m = 2. (6).76 (g) Sè mol H2O = nx + my = 0. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y th× tæng khèi l­îng n­íc vµ CO2 t¹o ra lµ: A . Sè mol CO2 = nx + my = 0.04 => m H2O  0.2.2.04 mol 44 Theo ph­¬ng tr×nh (5).k GV : Đỗ Xuân Hưng §¸p ¸n (B )®óng VÝ dô 9: T¸ch n­íc hoµn toµn tõ hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B ta ®­îc hçn hîp Y gåm c¸c olefin.2.04 x44  1. VËy 2 r­îu A.48(g) §¸p ¸n( B) ®óng * C¸ch gi¶i nhanh: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 9 .76  0.76g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng Khi t¸ch n­íc tõ r­îu  olefin.94g B . B ph¶i lµ r­îu no ®¬n chøc.Key.76g CO2.48g C . §Æt c«ng thøc tæng qu¸t 2 r­îu lµ CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol) H 2 SO4 ® PTP¦: CnH2n+1OH  C n H 2n  H 2 O (1) 170 0 C x x H 2 SO4 ® CmH2m+1OH  CmH2m + H2O (2 170 0 C y y (4) 3n CnH2n+1OH + 2 O2  nCO2 + (n+1) H2O y Y: CnH2n vµ CmH2m Y + O2 3n CnH2n + 2 O2  nCO2 + nH2O x nx (5) my 3m CmH2m + 2 O2  mCO2 + mH2O y my (6) Theo ph­¬ng tr×nh (3).1.To – [B].76g D . 04 x18  0. (4) ta cã: nx + my = 1. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn X th× thu ®­îc 1.

1(mol) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 10 .24 lÝt CO2(®ktc) .PhÇn 2: §­îc este hãa hoµn toµn vµ võa ®ñ thu ®­îc 1 este.COOR + C n' H 2 n' 1COOC n H 2 n 1 x y x C n' H 2 n' 1COOC n H 2 n 1  O 2  n '  n  1 CO 2  n .To – [B].1.04 mol   mCO2 H2O 1.6g C .04 (mol)  O2  Mµ khi Y  sè mol CO2 = n H2O = 0. Khi ®èt ch¸y este nµy th× l­îng n­íc sinh ra lµ: A .8(g) VËy ®¸p ¸n( A )®óng *C¸ch gi¶i nhanh: P1: n CO2  0.2g R-OH R' .1 mol  m H2O  0.04 x18)  2.4 = 0.47(g) VËy ®¸p ¸n( B )®óng VÝ dô 10: Hçn hîp X gåm r­îu no ®¬n chøc A vµ 1 axit no ®¬n chøc B. (4) ta cã : Sè mol H2O = (n’ + n + 1)x = (m+n)x = mx + nx = nx +my = 0.Key.3.1 mol Theo ph­¬ng tr×nh (3).2.1 x 18  1.OH + R' .8g §Æt CTTQ B . Chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau.COOH * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: A: CnH2n+1OH (x mol) => CnH2n+2O B: C n' H 2n' 1COOH (y mol)  C m H2mO2 m = n' + 1 3n P1: CnH2n+2O + 2 O2  nCO2 + (n+1)H2O ( 1) x CmH2m O2 + y nx 3m-2 2 O2  mCO2 + mH2O my H2O (3) (2) H 2 SO 4 ® P2: R .24/22. .19.76  ( 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng X  Y   H2O n C(X )  n C( Y)  n CO2 (do X)  n CO2 (do Y)  0.  n  1 H 2 O (4)     x (n’ + n + 1)x Theo ph­¬ng tr×nh (1).COOH  R' . (2) ta cã : Sè mol CO2 = nx + my = 2.8g D .PhÇn 1: BÞ ®èt ch¸y hoµn toµn thÊy t¹o ra 2.Book.

®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®ãng mét vai trß quan träng trong hãa häc.1 x 18  1. Cô thÓ lµ: * §èi víi r­îu: XÐt ph¶n øng cña r­îu víi Na x R(OH)x + Na  R(ONa)x + 2 H2 1 hoÆc ROH + Na  RONa + 2 H2 Theo ph­¬ng tr×nh ta thÊy: cø 1mol r­îu t¸c dông víi Na  1mol muèi ancolat th× khèi C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 11 . qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ng¾n gän. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông gi¶i bµi to¸n v« c¬ vµ h÷u c¬. 2. dÔ tÝnh. tr¸nh ®­îc viÖc lËp nhiÒu ph­¬ng tr×nh trong hÖ ph­¬ng tr×nh tõ ®ã sÏ kh«ng ph¶i gi¶i nh÷ng hÖ ph­¬ng tr×nh phøc t¹p.1 mol   m H2O  0. Víi nh÷ng bµi to¸n nhiÒu Èn sè mµ thiÕu d÷ liÖu nÕu c¸c em kh«ng cã kÜ n¨ng gi¶i to¸n tèt. Tõ ®ã tÝnh ®­îc sè mol c¸c chÊt tham gia ph¶n øng vµ ng­îc l¹i. lËp hÖ ph­¬ng tr×nh. NÕu c¸c em kh«ng chó ý tíi ®iÓm nµy sÏ ®i vµo gi¶i to¸n b»ng c¸ch ®Æt Èn. c¸c em sÏ suy luËn ngay yªu cÇu cña bµi trªn c¬ së PTHH vµ d÷ kiÖn ®Çu bµi cho.2.To – [B].1(mol)  O2 Este no. §Ó gi¶i bµi to¸n mét c¸ch nhanh chãng ®èi víi bµi to¸n vÒ r­îu. este. y tØ lÖ c©n b»ng ph¶n øng). ®¬n chøc  n H 2O  n CO2  n C(este)  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tö vµ b¶o toµn khèi l­îng n C(este)  n C(P2 )  n C(P1 )  0.1. Cô thÓ: Dùa vµo PTHH t×m sù thay ®æi vÒ khèi l­îng cña 1 mol (A B) hoÆc x mol A  x mol B.Key. NÕu c¸c em ¸p dông tèt c¸c néi dung hÖ qu¶ cña ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng. Dùa vµo ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng Nguyªn t¾c: Dùa vµo sù t¨ng gi¶m khèi l­îng khi chuyÓn tõ chÊt nµy sang chÊt kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng mét hçn hîp hay mét chÊt.Book. axit amin ta còng cã thÓ vËn dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng ®Ó gi¶i. ( Víi x. lo¹i trõ th× sÏ kh«ng gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n nµy. dïng mét sè thuËt to¸n: ghÐp Èn sè. axit. T×m sù thay ®æi khèi l­îng (AB) theo bµi ë z mol c¸c chÊt tham gia ph¶n øng chuyÓn thµnh c¸c s¶n phÈm.8(g) §¸p ¸n (A )®óng NhËn xÐt: §Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng. ViÖc ¸p dông c¸c ®Þnh luËt nµy vµo qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n hãa häc kh«ng nh÷ng gióp c¸c em n¾m ®­îc b¶n chÊt cña c¸c ph¶n øng hãa häc mµ cßn gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ®ã. thêi gian gi¶i bµi to¸n chØ b»ng 1/4 thêi gian gi¶i theo ph­¬ng ph¸p ®¹i sè.

8 = 8.1.2 Mµ khèi l­îng muèi (m) = m XCl2  m YCl3 m = a(X + 71.03(mol) 22.033g C. H2 vµ x¸c ®Þnh c«ng thø ph©n tö cña r­îu. 92.5) = aX + 2bY + 35.k GV : Đỗ Xuân Hưng l­îng t¨ng 23-1 = 22g. VËy nÕu ®Çu bµi cho khèi l­îng cña r­îu vµ khèi l­îng cña muèi alcolat ta cã thÓ vËn dông ®Ó tÝnh sè mol cña r­îu.265g PTP¦: XCO3 + 2HCl XCl2 + H2O + CO2 a a (1) B. C« c¹n dung dÞch N th× thu ®­îc m(g) muèi khan. 10.Key.4 3 §Æt n XCO3  a .5)  m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.672  0. * §èi víi axit: XÐt ph¶n øng axit víi kiÒm R(COOH)x + xNaOH  R(COONa)x + H2O hoÆc RCOOH + NaOH  RCOONa + H2O 1mol 1mol  m 22g * §èi víi este: XÐt ph¶n øng xµ phßng hãa R-COOR' 1mol + NaOH  RCOONa + R'OH 1mol  khèi l­îng muèi  lµ 23-R' VÝ dô 11: Hßa tan 10g hçn hîp 2 muèi XCO3 vµ Y2(CO3)3 b»ng dung dÞch HCl ta thu ®­îc dung dÞch N vµ 0.To – [B].65g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng Y2(CO3)3 + 6HCl  2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) n CO2  0.5) + 2b(Y + 106.03 aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 . n Y2  CO3   b Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:   X  60  a   2Y  180  b  10   a  3b  0.Book.33g D. 1.672 lÝt khÝ bay ra ë ®ktc.5(2a + 3b)  m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 12 . m cã gi¸ trÞ lµ: A. 9.

2.38g  0. Läc bá kÕt tña.33 = 10.50 = 1.56 B .03 x 64 = 1.33 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: VËn dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng.13 = 10. Sau mét thêi gian lÊy thanh nh«m ra c©n nÆng 51. B.94g hçn hîp 2 muèi clorua cña 2 kim lo¹i A. (A vµ B lµ 2 khèi l­îng thuéc ph©n nhãm chÝnh II) vµo n­íc ®ùng 100ml dung dÞch X.cã trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 thu ®­îc 17.5x x 64 + (50 .38  x = 0.38g.Book.2 + 2. C« c¹n Y ®­îc m(g) hçn hîp muèi khan.5M.5x C – 9.38 .22g kÕt tña.2 + 71(a + 3b) = 8.92g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: 2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu x §Æt sè mol Al ph¶n øng lµ x Khèi l­îng vËt sau ph¶n øng = mCu gp + mAl cßn d­ = 1. VÝ dô 13: Hßa tan 5.02 x 1.03 = 0.33 (g) VÝ dô 12: Nhóng 1 thanh nh«m nÆng 50g vµo 400ml dung dÞch CuSO4 0.33 (g)  mmuèi clorua = 10 + 0. Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 1mol muèi CO2 -> muèi Cl.92 (g) VËy ®¸p ¸n ( C) ®óng.92g * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng tr×nh cø 2mol Al  3mol Cu khèi l­îng t¨ng lµ: 3 x (64 – 54) = 138g VËy khèi l­îng t¨ng: 51.63.02 (mol) => khèi l­îng Cu tho¸t ra: 0.Key.0.03mol Cu  mCu = 0.60 =11g VËy theo ®Ò bµi m muèi t¨ng: 11 x 0. m cã gi¸ trÞ lµ: A . C – 1.91.28g E . thu ®­îc dung dÞch Y.KÕt qu¶ kh¸c 13 1. Khèi l­îng Cu tho¸t ra lµ: A .To – [B].5 x 64 = 1.6.1.th× cã 1mol CO2 bay ra l­îng 3 muèi lµ 71. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion Cl.36g D .6g E .k GV : Đỗ Xuân Hưng => m = 8.12g *C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .27x) = 51.2g B .kÕt qu¶ kh¸c.64g D . 1.

C3H7OH .68 + 124 x 0.84g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi Na kim lo¹i t¹o ra 4. C3H5OH C .896 lÝt A .94 2x + 2y = 0.C2H3OH. C2H5OH C .84 4.0.12 => x + y = 0.24 lÝt D .4 n + 82.6 = 64.1.12 lÝt E. C4H9OH * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt CTTQ chung cña 2 r­îu lµ: C n H 2 n 1OH B .6  14n  18 14n  40 => 2.KÕt qu¶ kh¸c B . n BCl2  y Theo ®Çu bµi ta cã: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.64 n = 30.CH3OH .To – [B].18 = 9.12 (g) §¸p ¸n (C) ®óng VÝ dô 14: Cho 2.06 Khèi l­îng muèi khan gåm A(NO3)2 vµ B(NO3)2 m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1. C3H7OH D .Key.C2H5OH.76 n + 113.1.6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H2(®ktc) 1.8 24. V cã gi¸ trÞ lµ: A .94 + 3.2.6 (14 n + 18) 39.06 = 9.8 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 14 .k GV : Đỗ Xuân Hưng ACl2 + 2AgNO3  2AgCl + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3  2AgCl  + BC(NO3)2 §Æt n ACl2  x . C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 r­îu lµ: 1 PTP¦: C n H2 n1OH  Na  C n H 2n 1ONa  H 2 2 Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 2.12 mol m muèi nitrat = mKL + m = 5.12 (g) *C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng Cø 1mol MCl2 t¹o ra 2mol AgCl th× m 53g VËy nAgCl = 0.84 (14 n +40) = 4.792 lÝt 2.Book.

02 1 1  n H2  0.01mol este cña 1 r­îu ®a chøc víi 1 axit ®¬n chøc tiªu tèn hÕt 1. CTPT vµ CTCT cña este lµ: A .2g NaOH.04  mol  2 2  VH2  0.06  HÖ Ph­¬ng tr×nh  54x  68y  4. §¸p ¸n (A) ®óng VÝ dô 15: Thñy ph©n 0.2g NaOH Nªn ®Ó thñy ph©n 1 mol este cÇn 120g NaOH hay  Este ®­îc t¹o bëi r­îu 3 lÇn r­îu §Æt CTTQ cña este lµ (RCOO)3 R' PTP¦ (RCOO)3 R' +3NaOH  3RCOONa + R' (OH)3 120g 3g 3 (R +67) g 7.5y  0.01 mol este cÇn 1.05g muèi.84  x  0.05g 7 B.(CH3COO)3C3H5 C .6   y  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng n  1 n  1. §¸p ¸n (D) ®óng 2.02  0.896  lit  VËy 1.Key.To – [B].C3H5 (COOC2H3)3 120  3(mol) ) 40  120 x 7.04 x 22.06  0.35g este ®ã th× tiªu tèn hÕt 3g NaOH vµ thu ®­îc 7.5x  0.Book.C3H5(COOCH3)3 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng V× ®Ó ph©n hñy 0.05 = 9 (R +67)  R = 27 §Æt R lµ CxHy x. MÆt kh¸c khi thñy ph©n 6.25   1 n 2  2 lµ CH3OH vµ C2H5OH (x mol) (y mol) Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 32x  46y  2.(C2H3COO)3C3H5 D .4  0.y nguyªn d­¬ng y  2x +1  12x + y = 27 x 1 y 15 lo¹i 2 3 tháa m·n 15 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .

1 = 12n +2 -1 = 41 n=3 VËy CT cña este lµ CH2 = CH .R' VËy 0.075mol 0. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 16 .COO .7 = 0.CH2 | CH2 = CH .k GV : Đỗ Xuân Hưng VËy R lµ C2H3 hay CH2 = CH * T×m R' Cø (71.To – [B].025 (69-R')  R’ = 41 R': C3H5 Meste =  mR = (C2H3COO)3C2H5  CT R' C3H5 3g 6.35  254 0.41 .3.COO .6.35g  R' = 41 R' lµ gèc HC no hãa trÞ 3 nªn CnH2n .CH2 * C¸ch gi¶i nhanh: V× nNaOH = 3neste  este 3 chøc (R­îu 3 chøc + axit ®¬n chøc) §Æt c«ng thø este (RCOO)3R' (RCOO)3R' Theo PT: cø 1mol + 3NaOH  (RCOONa)3 + R'(OH)3 3mol  1mol th× khèi l­îng t¨ng 23 x 3 .35 = 0.44 x 3 = 27  R: C2H3 3 VËy c«ng thøc cña este lµ (CH2 = CHCOO)3C3H5 §¸p ¸n (B )®óng 2.CH  | CH2 = CH .Key. sè nguyªn tö cacbon trung b×nh ®Ó x¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt v« c¬ vµ h÷u c¬. Nguyªn t¾c: Dïng khèi l­îng mol trung b×nh M ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng mol c¸c chÊt trong hçn hîp ®Çu.3 +R') g este cÇn 120g NaOH 6.COO . th× khèi l­îng t¨ng: 7.Book. M1 < M < M2 ( trong ®ã M1< M2 ) §èi víi bµi to¸n v« c¬ viÖc dïng M th­êng dïng trong c¸c bµi to¸n x¸c ®Þnh kim lo¹i.05 .1. Dùa vµo ph­¬ng ph¸p khèi l­îng ph©n tö trung b×nh .R' = 69 .025 254 .025mol 0.7g  0.025.

B n»m kÕ tiÕp nhau trong cïng mét ph©n nhãm chÝnh.K. ho¸ trÞ trung b×nh.k GV : Đỗ Xuân Hưng muèi hi®r«xit. 2 22.2mol 0. LÊy 6. K C.Key.2 x + y = 0. sè liªn kÕt trung b×nh. VÝ dô 16: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A.2  x + y = 0. * Gi¶ sö * Gi¶ sö * Gi¶ sö A lµ Li B lµ Na A lµ Na B lµ K A lµ K B lµ Rb VËy A lµ Na.2  y < 0 kh«ng tháa m·n x = 0.Na. Cs * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTHH: A + H2O  AOH + 1/2 H2 B + H2O  BOH + 1/2H2 §Æt nA = x .1 (tháa m·n) 23x + 39y = 6. B n»m kÕ tiÕp nhau trong 1 PNC. §èi víi bµi to¸n h÷u c¬ th× chñ yÕu dïng ph­¬ng ph¸p nµy.To – [B]. B lµ K * C¸ch gi¶i nhanh. A. gèc hi®rocacbon trung b×nh. Rb D.Book. oxit cña hai kim lo¹i trong cïng mét chu k× hoÆc trong mét ph©n nhãm chÝnh. nB = y Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: Ax + By = 6.2g X hoµ tan hoµn toµn vµo n­íc thu ®­îc 2. 2 M A  23  M B  39 17 lµ tháa m·n C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . cßn më réng thµnh sè nguyªn tö cacbon trung b×nh.2 x+y=2x 2.1 y = 0.Li.Rb. 2 M  31(g / mol) 0. Dùa vµo khèi l­îng mol nguyªn tö cña kim lo¹i trong HTTH tõ ®ã x¸c ®Þnh tªn kim lo¹i. B lµ hai kim lo¹i: A. Mét khèi l­îng c¸c bµi to¸n h÷u c¬ dïng ph­¬ng ph¸p khèi l­îng mol trung b×nh . Na B.1mol   7x + 23y = 6.24  0.2 A lµ Rb B lµ Cs hoÆc §Òu kh«ng tháa m·n 6.4 V× A.24lÝt hi®ro ( ë ®ktc). HoÆc trong bµi to¸n gi¶i phãng hçn hîp khÝ ( th­êng cña nit¬) dïng M trung b×nh còng cã thÓ suy ra CTPT cña hîp chÊt khÝ. §Æt c«ng thøc chung cña A vµ B lµ R R + H2O  ROH + 1/2H2 0.

BeCl2.12  x + y = 0. MgCl2.94 Tõ (I) vµ (II) ta cã: Ax + By = 1.06.To – [B]. MgCl2 C.22 = 0. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion Cl.94g hçn hîp hai muèi clorua cña hai kim lo¹i A vµ B (biÕt A vµ B lµ hai kim lo¹i thuéc ph©n nhãm chÝnh nhãm II) vµo n­íc ®­îc 100 gam dung dÞch X.Key. BiÖn luËn: gi¶ sö cã 4 tr­êng hîp th× chØ cã tr­êng hîp A: Mg (M = 24) vµ B: Ca (M = 40) lµ tháa m·n. C«ng thøc ph©n tö cña 2 olefin lµ: A .C2H4 vµ C3H6 C .k GV : Đỗ Xuân Hưng VËy ®¸p ¸n (B) ®óng VÝ dô 17: Hßa tan 5. B .06 143.Book.22g kÕt tña. 5. NÕu cho 4. ng­êi ta thÊy khèi l­îng cña b×nh t¨ng thªm 7g.94 M  71 28 0. n ACl2 = x .48 lÝt hçn hîp A (ë ®ktc) qua b×nh ®ùng dung dÞch br«m d­.5 (I) (II) Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 2x + 2y = (A + 71)x + (B + 71)y = 5. BaCl2 ACl2 + 2AgNO3  2AgCl + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3  2AgCl + B(NO3)2 §Æt: + C¸ch gi¶i th«ng th­êng. n BCl2  y 17. S rCl2. C«ng thøc hãa häc cña hai muèi clorua lÇn l­ît lµ: A. CaCl2 D. S rCl2 ViÕt PTHH: B.C3H6 vµ C4H8 D . * C¸ch gi¶i nhanh: §Æt c«ng thøc chung cña hai muèi lµ RCl2 M lµ khèi l­îng mol nguyªn tö trung b×nh cña hai kim lo¹i A vµ B.06  VËy ®¸p ¸n ®óng (B) VÝ dô 18: Mét hçn hîp A gåm 2 olefin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau.C4H8 vµ C5H10 * C¸c gi¶i th«ng th­êng: §Æt c«ng thøc cña 2 olefin lµ CnH2n (a mol) Cn+1H2n+2 (b mol) PTP¦: CnH2n + Br2  CnH2nBr2 Cn+1H2n+2 + Br2  Cn+1H2n+2Br2 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 18 M A  24(Mg)  M B  40(Ca) Lµ tháa m·n.68 x + y = 0.trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 thu ®­îc 17.C5H10 vµ C6H12 . CaCl2.

C3H7OH D . M2 lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp.To – [B].3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 1.4  0. M1. C2H5OH C .4n + 2b = 1 => b = 1  0. C4H9OH * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt CTTQ cña A: CnH2n+1OH B: CmH2m+1OH (a mol) (b mol) B .2 M1 = 28 => C2H4 M2 = 42 => C3H6 VËy ®¸p ¸n( A) ®óng.C4H9OH.Key.2 + 14b = 7 2.5b 19 . C«ng thøc ph©n tö cña 2 r­îu lµ: A . B lµ 2 r­îu no.k GV : Đỗ Xuân Hưng Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 4.5a 1 CmH2m+1OH + Na  CmH2m+1ONa + 2 H2 b C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 0.2 => 1. ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. C5H11OH 1 PTP¦: CnH2n+1 OH + Na  CnH2n+1ONa + 2 H2 a 0. VÝ dô 19: A. Cho hçn hîp gåm 1.2  14na  14n  14  b  7 (II)  Gi¶i (I) vµ (II): a  b  0.5 => n = 2 => n1 = 2 * C¸ch gi¶i nhanh: n2= 3 => C3H6 M 7  35 => M1 < 35 < M2.C2H5OH.CH3OH.48  (I) a  b  22.4n 2 => C2H4 Mµ 0 < b < 0.12 lÝt H2(®ktc).6g A vµ 2.C3H7OH.2   14n  a  b   14b  7  => 14n x 0. 0.8n + 14b = 7 0.5 < n < 2.Book.

05 0. §ã lµ gi¶i bµi to¸n trén lÉn "qui t¾c trén lÉn" hay "s¬ ®å ®­êng chÐo" thay cho phÐp tÝnh ®¹i sè r­êm rµ.15 . nh­ng nhanh nhÊt vÉn lµ ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo.1 M1 = 32 M2= 46 C«ng thøc cña 2 r­îu CH3OH vµ C2H5OH => §¸p ¸n (A) ®óng 2.4.1 2. ®Ó tÝnh ®­îc nång ®é dung dÞch t¹o thµnh ta cã thÓ gi¶i b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau.5 < n < 1.0.1n * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng ph¸p M 1 C n H 2n  1OH  Na  C n  H 2n  1ONa  H 2 2 n R  n H2  0.3 = 3.1 a + b = 0.9 (II) Gi¶i hÖ 2 ph­¬ng tr×nh (I) (II): a + b = 0.9  18x 0.1 14(na+mb) + 18(a+b) = 3.15 .1   0.Key. Khi trén lÉn 2 dung dÞch cã nång ®é kh¸c nhau hay trén lÉn chÊt tan vµo dung dÞch chøa chÊt tan ®ã.6 + 2.Book. hai chÊt.5b = 22.1n + b = 0.15     a  b  0.To – [B].1mol MR  3. dµi dßng.0. Qui t¾c: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 20 .12  0.15 Mµ 0 < b < 0.5 mµ n ph¶i nguyªn  n = 1 (m)  C«ng thøc cña 2 r­îu CH3OH m=2 C2H5OH => b = 0.4  a + b = 0.15 14 14  na   n  1 b  0.1n < 0.1  0.1 (I) (14n + 18)a + (14m + 18)b = 1.1   0.9  39  M1  M  M 2  0.5a + 0.15  n  a  b   b  0.1  0 < 0.1 a  b  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng 1.9  na + mb = 3. ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo trong bµi to¸n trén lÉn hai dung dÞch.1.

To – [B].Key. 100%  a2 = C2 .S¬ ®å ®­êng chÐo C2 C C1 C2 .C 2 1 + NÕu trén 2 dung dÞch cã thÓ tÝch lµ V1 vµ V2 vµ nång ®é mol/l lµ C1 vµ C2 C -C V  V1 = C2. §Ó cã mét dung dÞch míi cã nång ®é 20% th× cÇn ph¶i pha chÕ vÒ khèi l­îng gi÷a 2 dung dÞch theo tØ lÖ lµ: A-1:3 B-3:1 C . m1 = 45 .k GV : Đỗ Xuân Hưng + NÕu trén 2 dung dÞch cã khèi l­îng lµ m1 vµ m2 vµ nång ®é % lÇn l­ît lµ C1 vµ C2 (gi¶ sö C1 < C2) m C-C  m1 = C 2.Book.C 2 1 . m2 = 15 .kÕt qu¶ kh¸c * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: + Dung dÞch 1: §Æt a1 lµ khèi l­îng chÊt tan cña dung dÞch 1 §Æt m1 lµ khèi l­îng dung dÞch cña dung dÞch 1 a Theo c«ng thøc: C1% = m1 . 100% 1 => a = a1 . * C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo ta cã: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 21 .C C-C1 VÝ dô 20: Mét dung dÞch HCl nång ®é 45% vµ mét dung dÞch HCl kh¸c cã nång ®é 15%. m1 Dung dÞch 2: §Æt a2 lµ khèi l­îng chÊt tan cña dung dÞch 2 §Æt m2 lµ khèi l­îng dung dÞch cña dung dÞch 2 a Theo c«ng thøc: C2% = m2 .1: 5 D .5:1 E. m2 2 Khi trén dung dÞch 1 víi dung dÞch 2 ta ®­îc dung dÞch 3 cã nång ®é lµ 20% a +a2  C3% = m1+m = 20  45m1 + 15m2 = 20m1 + 20m2 1 2 25m1 = 5m 2 m 1  m1 = 5 2 VËy cÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ 1: 5 vÒ khèi l­îng gi÷a 2 dung dÞch.

2.24 lÝt vµ 6.44 lÝt vµ 8 lÝt.0.Key.KÕt qu¶ kh¸c.k HCl 45 20 HCl 15 GV : Đỗ Xuân Hưng 20-15 45-20 m 5 1 => m1 = 25 = 5 2 => §¸p ¸n (C ) ®óng VÝ dô 21: §Ó ®iÒu chÕ ®­îc hçn hîp 26 lÝt H2 vµ CO cã tØ khèi h¬i ®èi víi metan b»ng 1.4 (2) (1) * C¸ch gi¶i th«ng th­êng:  V  V  26  V1  4 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh (1) (2)  1 2  2V1  28V2  2. C.672 lÝt D . H2 lµ V1 CO lµ V2 Theo ®Ò bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: V1 + V2 = 26 2V1 + 28V2 V1 + V2 = 1. D .5 x 26 = 2.To – [B].448 lÝt .Book.72 lÝt C .016 lÝt vµ 0. §Æt thÓ tÝch cña B .59g Al b»ng dung dÞch HNO3 thu ®­îc hçn hîp khÝ NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i ®èi víi hi®ro b»ng 16.2.972 lÝt vµ 0. * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: Al + 4HNO3  Al(NO3)3 + NO + 2H2O C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 22 B . ThÓ tÝch NO vµ N2O thu ®­îc lµ: A .016 lÝt E .75.8 lÝt vµ 44 lÝt.5 th× VH 2 vµ CO cÇn lÊy ë ®ktc lµ: A .4 lÝt vµ 22 lÝt.672 lÝt vµ 2.4(V1  V2 )  V2  22 * C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo gi¶i: V1 H2 V2 CO 2 24 28 22 V1  4 lÝt V 2  V1 = 11   2 V2  22 lÝt  §¸p ¸n (A) ®óng VÝ dô 22: Hßa tan 4.22 lÝt vµ 4 lÝt.1.

50% C .03 x 22.3e  Al3+  NO3  3e  NO 3x x  2NO3  8e  N 2 O 8y VN O 2 44 33.672 lÝt C¸ch gi¶i nhanh: Al .03 3x  8y  0.5  x  y  3.4 = 2.51 3x  y  0 §¸p ¸n (B ) ®óng VÝ dô 23: TØ khèi h¬i cña hçn hîp khÝ C3H8 vµ C4H10 ®èi víi hi®ro lµ 25.To – [B]. 55% * C¸ch gi¶i th«ng th­êng C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 23 B .50%.25%.Key.k GV : Đỗ Xuân Hưng x x (mol) 8Al + 30HNO3  8Al(NO3)3 + 3NO2 + 15H2O 8 3y 8 x + 3 y = 0.09 y  0.5x  10.5 y  VN 2O VNO  1 x  3 y  x  0.51 x  0.03  VNO = 0.45% .5 3.Book.4 = 0.5 V NO 30 10.17 30x + 44y x + y = 16.5y  0 y  0.09      30x  44y  33.20% .106 lÝt VN 2O = 0.5 Thµnh phÇn % thÓ tÝch cña hçn hîp ®ã lµ: A .75 x 2 = 33. 80% .09 x 22.51 3x  8y  0. 75% D .5 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh: y (mol) 3x  8y  0.

7g B .3.5  M hh  25.24g vµ 3.k GV : Đỗ Xuân Hưng §Æt: n C3H8  a .22g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: MB = 1.6.6g D .74g C . Sè gam cña C4H10O2 vµ C3H6O2 trong A lÇn l­ît lµ: A .74g vµ 2.To – [B].08 mol §Æt sè mol CH3COOC2H5 lµ x HCOOC2H5 lµ y Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 24 3.5 x2  51 ¸p dông c«ng thøc: m 44a + 58b M = n hh = a + b = 51 hh 44a + 58b = 51(a+b)  51a .4375.44a + 58b .3.6g vµ 2.4.Key.68 = 0.Book.68g r­îu B duy nhÊt cã tØ khèi so víi oxi lµ 1.14g hçn hîp 2 muèi vµ 3.8 (mol) 46 .51b = 0 7a + 7b = 0  a = b  VC3H8  VC 4H10  %VC3H8  %VC 4H10  50% * C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo ta cã : VC H 3 8 44 51 VC H 58 4 10 7 7 TØ lÖ 1:1  §¸p ¸n (A) ®óng VÝ dô 24: Cho hçn hîp X gåm 2 este cã CTPT lµ C4H8O2 vµ C 3H6O2 t¸c dông víi NaOH d­ thu ®­îc 6.4375 x 32 = 46  nB =  R­îu B lµ C2H5OH  X: CH3COOC2H5 HCOOC2H5 PTP¦: CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH HCOOC2H5 + NaOH  HCOONa + C2H5OH  neste = nmuèi = nr­îu = 0.4g vµ 2. n C 4H10  b H2 Theo ®Çu bµi ta cã d hh  25.

Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña nguyªn tö khèi XÐt vÒ gi¸ trÞ cña nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè cã mét sè tr­êng hîp hîp ®Æc biÖt.08  y  0.08 ¸p dông quy t¾c ®­êng chÐo: x mol CH3COONa y mol HCOONa 82 76. 32 SO2: %S = 32+(16 x 2) x 100% = 50%  %O = 50% 32 SO3: %S = 32+(16 x 3) x 100% = 40%  %O = 60% 32 SO4: % S = 32+(16 x 4) x 100% = 33.1.5.SO3 C .14  x  0.4(g)    y 3  y  0.25  x 5  x  0.3%  %O = 66.03  mC3H6O2  2.68  76.5. ng­êi ta nhËn thÊy thµnh phÇn khèi l­îng cña nã cã 50%S vµ 50%O. Nguyªn tö khèi cña Cu (Cu = 64) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32).SO4 D .22g * C¸ch gi¶i nhanh: nmuèi = nr­îu = 0. gÊp 4 lÇn nguyªn tö khèi cña oxi.4(g)   x  y  0. Dùa vµo mét sè ®iÓm ®Æc biÖt 2.1.75 68 5.S2O3 *C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ¸p dông c«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña nguyªn tö trong hîp chÊt ta sÏ tÝnh ®­îc thµnh phÇn % khèi l­îng cña S hoÆc O tõ ®ã sÏ chän ®­îc ph­¬ng ¸n ®óng.05 x88  4. C«ng thøc cña hîp chÊt M lµ: A .05  mC 4H 7O2  4.1.22(g)  2. §ã lµ nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña oxi (O = 16).75  g / mol  0.7% C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 25 . trªn c¬ së mèi quan hÖ gi÷a nguyªn tö khèi víi ph©n tö khèi ®Ó tõ ®ã ta cã thÓ x©y dùng mét sè bµi to¸n v« c¬.Key.k GV : Đỗ Xuân Hưng 82x  68y  6.05   mC 4H8O2  0. VÝ dô 25: Ph©n tÝch mét khèi l­îng hîp chÊt M.03 mC 3H6O2  0.SO2 B . Dùa vµo ®iÓm ®Æc biÖt ®ã.Book.To – [B].08 mol M muèi  3. 03x74  2. Nguyªn tö cña Magiª (Mg = 24) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña Cacbon (C = 12).

64 x 2 Cu2S: %Cu = (64 x 2) + 32 x 100% = 80% 64 CuS: %Cu = 64 + 32 x 100% = 92% 64 CuO: %Cu = 64 + 16 x 100% = 80% 64 x 2 Cu2O: %Cu = (64 x 2) +16 x 100% = 89% * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo nguyªn tö khèi cña Cu (Cu = 64) gÊp 2 lÇn nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32) vµ gÊp 4 lÇn nguyªn tö khèi cña oxi (O = 16). Hai chÊt cã phÇn tr¨m khèi l­îng Cu b»ng nhau lµ: A .MgO vµ CO C . ë ®©y ta coi Cu2S sÏ lµ Cu2O2 CuO VËy ®¸p ¸n( C ) ®óng VÝ dô 27: Cho c¸c chÊt: CO2. * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: TÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña Cu trong tõng hîp chÊt.1% B .Cu2S vµ CuO B . tÝnh phÇn tr¨m khèi l­îng cña oxi cã 16 MgO %O = 24+16 x 100% = 40% C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 26 . Cu2O. Tõ ®ã qui khèi l­îng cña l­u huúnh sang oxi råi t×m xem cÆp chÊt nµo cã tØ lÖ sè nguyªn tö Cu vµ sè nguyªn tö O nh­ nhau. 32 CO2 %O = 12 + 31 x 100% = 72.7% CO 16 %O = 12 + 16 x 100% = 57. ë ®©y nguyªn tö khèi cña S gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña O  C«ng thøc M lµ SO2 => ®¸p ¸n ®óng lµ( A) VÝ dô 26: Cho c¸c chÊt: Cu2S. CuO. MgO.kh«ng cã cÆp chÊt nµo * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ¸p dông c«ng thøc. sau ®ã nhËn xÐt kÕt qu¶ vµ chän ph­¬ng ¸n ®óng. MgCO3.k GV : Đỗ Xuân Hưng 32 x 2 S2O3: %S = (32 x 2) + (16 x 3) x 100% = 57%  %O = 43% * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt cña nguyªn tö khèi.To – [B].CO2 vµ MgCO3 D . CO.CuS vµ CuO D . §ã lµ Cu2S vµ CuO. CuS.kh«ng cã cÆp chÊt nµo. Hai chÊt cã phÇn tr¨m khèi l­îng oxi b»ng nhau lµ: A .Cu2S vµ Cu2O C .Key.Book.MgCO3 vµ CO trong mçi hîp chÊt ®Ó so s¸nh.

khö ta cã qui t¾c sau: Tæng sè mol electron mµ chÊt khö nh­êng b»ng tæng sè electron chÊt oxi hãa nhËn.4 lÝt D . 2.100.50. VÝ dô 28: Hßa tan hoµn toµn 28. Ta cã: CO2 1C : 2O CO 1C:1O MgO MgCO3 2C:1O 3C:3O VËy cÆp cã % khèi l­îng oxi b»ng nhau lµ MgCO3 vµ CO. mÊt nhiÒu thêi gian gi¶i. *NhËn xÐt: C¸c bµi to¸n x¸c ®Þnh % khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt hoÆc x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt v« c¬ chóng ta nªn dùa vµo mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt vÒ gi¸ trÞ nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè nªu trªn.Trong ph¶n øng trao ®æi ion cña dung dÞch chÊt ®iÖn li trªn c¬ së cña qu¸ tr×nh bµi tËp ®iÖn tÝch ta thÊy cã bao nhiªu ®iÖn tÝch d­¬ng hoÆc ©m cña c¸c ion chuyÓn vµo trong kÕt tña hoÆc khÝ t¸ch ra khái dung dÞch th× ph¶i tr¶ l¹i cho dung dÞch bÊy nhiªu ®iÖn tÝch d­¬ng hoÆc ion.5.Key.k GV : Đỗ Xuân Hưng MgCO3 16 x 3 %O = 24+12 + (16 x 3) x 100% = 57. cã thÓ kÕt qu¶ cßn nhÇm lÉn.Trong ph¶n øng oxi hãa .10.1. Khi gÆp c¸c bµi tËp d¹ng nµy nÕu c¸c em kh«ng chó ý nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt ®ã sÏ sa vµo viÖc tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo c«ng thøc. Trªn c¬ së néi dung cña ®Þnh luËt trªn. ph©n tö.khö th× tæng sè electron chÊt khö nh­êng b»ng tæng electron chÊt oxi hãa nhËn.8 lÝt B .04 lÝt * C¸ch gi¶i th«ng th­êng C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 27 . . . dung dÞch trung hßa ®iÖn. dÉn ®Õn viÖc tÝnh to¸n dµi dßng. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng nguyªn tö. l©u. Ta qui khèi l­îng Mg b»ng 2 lÇn khèi l­îng C. Do ®ã viÖc ¸p dông ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt nµy gióp c¸c em gi¶i rÊt nhanh chÝnh x¸c trªn c¬ së suy luËn. ThÓ tÝch khÝ oxi ë ®ktc ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ: (§H khèi B 2007) A .2.08lÝt C .5.8 g kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO3lo·ng.To – [B].1% VËy ®¸p ¸n( C) ®óng * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ®Æc ®iÓm nguyªn tö khèi Mg gÊp 2 lÇn nguyªn tö khèi cña C. VËn dông vµo bµi to¸n oxi hãa .Book. tÊt c¶ khÝ NO thu ®­îc ®em oxi hãa thµnh NO2 råi sôc vµo n­íc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3. thÇy ®· tiÕn hµnh x©y dùng mét sè bµi to¸n ®Ó lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän.

12g C .792  2 + 2 =  0.84g hçn hîp axit.3 n NO2   0.2g D .225 x 22.PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl.2.4 = 5.45 0.8  0.792 lÝt H2(®ktc).9 O2 + 4e  2O2x 4x 4x = 0.2.15  0.56g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: 2A + 2aHCl  2ACla + aH2 2B + 2bCHl  2BClb + bH2 4A + aO2  2A2Oa 4B + bO2  2B2Oa nA = x.8g E .3.9  x = 0.4g B .08 (1) 22.075(mol) 4 4   nO2ph¶n øng  0.4  5.225(mol)  VO2ph¶n øng  0. nB = y ax by 1.Key.To – [B]. t¹o ra 1.075  0. B cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau: .45 (mol) 64 2 2 Theo ph­¬ng tr×nh (1): n NO = 3 nCu = 3 0.225x 22.4 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 28 .04 lÝt (®ktc) * C¸ch gi¶i nhanh: Cu .04 lÝt §¸p ¸n (D) ®óng VÝ dô 29: Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A.45 = 0.1.k GV : Đỗ Xuân Hưng 3 Cu + 8HNO3  3Cu (NO3)2 + 2NO + 4 H2O 1 NO +2 O2  NO2 1 2NO2 +2 O2 + H2 O  2HNO3 nCu = (2) (3) (1) 28. Khèi l­îng hçn hîp 2 kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu lµ: A .2e  Cu2+ 0. phÇn 2 nung trong oxi thu ®­îc 2.Book.15(mol) 2 1 0.3 (mol) (2): n NO2  n NO  0.225  VO2 = 0.3(mol) (3) n O2  nO2 (2)  1 n NO  0.1.

O2 lµ chÊt oxi hãa.1456M 2.Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn .k GV : Đỗ Xuân Hưng 0.01g 3.28. Sè mol e.TÊt c¶ ®Òu sai B . PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 lo·ng nãng thÊy tho¸t ra 11.20. H+.84 Mµ M2 KL = Ax + By  Ax + By = 2. % m cña Fe trong hçn hîp ®Çu lµ: C .56 lÝt H2 (®ktc).18.84 .45g E .65.18 O20.TÊt c¶ ®Òu sai B .72.5x(2A + 16a) + 0.H+ nhËn  H2 b»ng sè mol O2 nhËn H+ 0.To – [B]. Khèi l­îng hçn hîp muèi clorua khan thu ®­îc lµ: C .mO) x 2 = (2.1.56 x 2 = 3.0.16 2e 0.08 + + 1e0.84 .8 (ax + by) = 2.12 g §¸p ¸n (B) ®óng VÝ dô 30: Chia 38.60% C .Key.56M A .6g hçn hîp gåm Fe vµ kim lo¹i M cã hãa trÞ duy nhÊt thµnh 2 phÇn b»ng nhau: PhÇn 1: Tan võa ®ñ trong 2 lÝt dung dÞch thÊy tho¸t ra 14.2 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc) 1. Nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl lµ: A .45g D .16 O 0.84 .58.Book.B lµ chÊt khö. Kim lo¹i M lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 29 B .456M E .14.32.8 x 0.16  = 1 2 H2 0.9g A .56g  m2KL trong hçn hîp = 1.9% 4.84 Gi¶i (1) (2): ax + by = 0.9% C .03% E .5y (2B + 16b) = 2.12 (g) (2) * C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron ta cã: A.16 = 1.16 Ax + 8ax + By + 8by = 2.0.08 x 16) x 2 = 3.0.08  mkl hçn hîp ®Çu = (moxit .65M D .

03% 19.2 x100%  50. nFe = 0.Zn D .56 x+ 2 = 22.56 x 0.2 (g) % mFe = 11.3+1.5 . M = 27 (tháa m·n) * C¸ch gi¶i nhanh: 1.1a  M = 3a a  a=3.4 ay 11.3 mol C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 30 .65 x 2 = 65. m muèi clorua = mhh + mHCl .TÊt c¶ ®Òu sai C .9  M x 0.1  0.3 x 36.1 = 1.2 = 8.Book.Mg E .9M = 8.45(g) 3.Key.3 .m H2 = 19. My = 19.2 x 2 + 0.5  M· sè mol HCl = 2x + ay = 0. n H2 = 0.3 mol  nHCl = nH = 1.0.2  Gi¶i (1) (2) (3): 2x  ay  1.To – [B].1 Mµ ay = 0.6 2 (1) (2) (3) ay 14.k GV : Đỗ Xuân Hưng A .9  8.65 (mol)  nH = 1.4 56x  My  19.2 x 56 = 11.65(M) 2 2.3  x  0.3 4.3   ay  0.Pb * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 2M + 2aHCl  2MCla + aH2 Fe + 4HNO3  3M(NO3)3 + NO + H2O 3M + 4aHNO3  3M(NO3)a + aNO + 2aH2O 1 §Æt sè mol Fe vµ M lµ 2 hçn hîp lµ x vµ y Theo ®Çu bµi ta cã ph­¬ng tr×nh: 56x + My = 38.2 x+ 3 = 22.Al B .3 (mol)  C M HCl  1.9 3x  ay  1.2  mFe = 0.3  0.

9 x 1.1 a M 3e ae 2e 1.5  NO3 + 3e 1.2 x56 x100%  50.vµ 0.65M  §¸p ¸n (A) ®óng 2.300ml C . ¸p dông PPBT e: Fe 0.5  NO 0.5 = 65.150ml B .45    Al M a  M  27  §¸p ¸n (D) ®óng  VÝ dô 31: Dung dÞch A cã chøa 5 ion: Mg2+. Ba2+ .200ml D .65 2x  ay  1.2mol NO3 .3 x 36.45 (g)  §¸p ¸n (B) ®óng 3.KÐt qu¶ kh¸c.3    Fe3+ Ma+ H2 0.1 M Fe M 2H+ + 8.Key. n  3 8. Thªm dÇn V lÝt dung dÞch K2CO3 1M vµo dung dÞch A ®Õn khi ®­îc l­îng kÕt tña lín nhÊt.5 x = 0.4 ae   Fe2+ 0.2  % Fe =  §¸p ¸n( C) ®óng 0.9  nFe = 0.2 Ma+ 8.1 2  x 0.2 M 2e 0.3  3x  ay  1.Book.9 4. V cã gi¸ trÞ lµ: A .250ml E .2 ay = 0. mmuèi = mKl + m Cl = 13.To – [B].1mol Cl.03% 13. Ca2+ vµ 0. 31 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .k GV : Đỗ Xuân Hưng CM = 0.

Key. t lÇn l­ît lµ sè mol cña Fe. y. Fe3O4. Fe2O3. Ca2+ trong dung dÞch A. Cl.vµ  NO3 . ta cã: 2x + 2y + 2z = 0.15(mol) 3 n CO3  n CO2  0.008g C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: 2Fe + O2  2FeO 4Fe + 3O2  2Fe2O3 3Fe + 2O2  Fe3O4 Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10 HNO3  9Fe (NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3  9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2O Gäi x. §Ó trung hßa ®iÖn. n Na   n Cl  n NO  0.3 hay x + y + z = 0.1 + 0.3  0. V× dung dÞch trung hßa ®iÖn.2.k GV : Đỗ Xuân Hưng Ph­¬ng tr×nh ion rót gän: Mg2+ + CO 2  MgCO3 3 Ba2+ + CO2  BaCO3 3 Ca2+ + CO2  CaCO3 3 Gäi x.Book.2 = 0.To – [B].15 lÝt =150ml 1 * C¸ch gi¶i nhanh: Khi ph¶n øng kÕt thóc.20. z. z lµ sè mol cña Mg2+ .3(mol) 3  Vdd Na 2CO3  n Na   Na      0.1. y. Fe3O4.15(l)  150 ml 2 §¸p ¸n A ®óng VÝ dô 32: §Ó m(g) bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®­îc12g hçn hîp c¸c oxit FeO. m cã khèi l­îng lµ: A .24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®o ë ®ktc).08g D . Hßa tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®­îc 2.16g B .016g C . Fe2 O3.15  0. c¸c kÕt tña t¸ch khái dung dÞch. phÇn dung dÞch chøa Na+.10. FeO.15  n CO2  x  y  z  0. Ba2+ . Fe.15(mol)  V 3 n KCO3 CM  0. Theo ®iÒu kiÖn cho vµ dùa C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 32 .

4g hçn hîp lµ x. NÕu cho 8.36 lÝt khÝ(ë ®ktc).Key.1 x 3  m = 10. Fe.2  0.26. Mg.KÕt qu¶ kh¸c C .44 lÝt khÝ.12 160 (d) Tõ (c) vµ (d) rót ra ta ®­îc m = 10.5x Mg + HCl  MgCl2 + H2 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 §Æt sè mol Al.13.08 (g) §¸p ¸n( C) lµ ®óng.Fe nh­êng = ne.Book. NO3 ) nhËn: m 12-m 56 = 32 x 4 + 0. läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®­îc sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch HNO3nãng d­ th× thu ®­îc V lÝt khÝ NO2 ( ë ®ktc) ThÓ tÝch khÝ NO2 thu ®­îc lµ: A . VËy nÕu cho 34.nNO gi¶i phãng = 0.8 lÝt B.08(g) * C¸ch gi¶i nhanh: m nFe = 56 .44.4g hçn hîp 3 kim lo¹i Al.70 lÝt E . VÝ dô 33: Hßa tan hoµn toµn 17.8g hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch CuSO4d­. Mg trong dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 13.1 (b) 12-m y + 4z + 3t = nO = 16 (c) ThÕ (b) vµo (c) ta cã: y  4z  3t  19. z 6HCl  AlCl3 + 3H2 3 2 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng vµo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ta cã: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (a) y z x + 3 + 3 = nNO = 0.To – [B]. y.1 mol  Theo nguyªn t¾c: mol e.53.44 lÝt * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: 2Al + 0. n O2 ph¶n øng  12  m 32 .chÊt oxi hãa (O2.5x C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 33 .88 lÝt D .7g hçn hîp t¸c dông dung dÞch NaOH d­  3. Fe trong 17.

Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng khö oxit kim lo¹i b»ng CO.5x  y  z  0.3 = 1. Cu2+ nhËn e H+ + 2e  H2 Cu + 2e  Cu  n eH  nhËn  n eCu nhËn  n H2  n Cu 2 n Cu  n Cu2 n NO2  2n Cu  2 x1.3 hçn hîp X t¸c dông CuSO4d­ 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4.5.5x + y + z = 0. c¸c ph¶n øng hãa häc. ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi to¸n phøc t¹p. sè Èn nhiÒu h¬n sè.3 + 0.2  2.88lÝt (®ktc) NhËn xÐt: §èi víi mét sè bµi to¸n oxi hãa . nh÷ng bµi to¸n hãa häc c¬ b¶n. ViÖc gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh nµy yªu cÇu c¸c em cã t­ duy to¸n häc tèt. nFe = 0.6  0. 4x 22.2     y  0. Fe nh­êng e H+ .15 1.c¸c em ph¸t triÓn t­ duy ph¸t hiÖn vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch thÊu ®¸o h¬n. chÝnh x¸c. Mg. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 34 .3.1.6) = 1.15  z  0.Book. dïng mét sè thuËt to¸n:ghÐp Èn sè. ®i s©u vµo viÖc nghiªn cøu b¶n chÊt hãa häc.khö. 2.2 (mol) (7): n N2  2N Cu  2 x1. H2. chØ chó ý vÒ mÆt to¸n häc.75x  0. ph­¬ng ph¸p thÕ míi gi¶i ®­îc. mÊt thêi gian.Key.4  53. nh­ng cã mét sè bµi to¸n khã th× khi ®Æt Èn. Do ®ã c¸c em gi¶i theo ph­¬ng ph¸p nµy rÊt vÊt v¶. ThuËt to¸n hãa häc lÊn ¸t b¶n chÊt cña c¸c hiÖn t­îng.6 + 0.4 mol  VNO2  26.15    n hçn hîp trong 34. Al. §Æc biÖt khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn e.k GV : Đỗ Xuân Hưng 27x  24y  52z  17. c¸ch gi¶i dµi.76 lÝt * C¸ch gi¶i nhanh: Al.4  x  0.1. ph­¬ng tr×nh lËp ®­îc. c¸c em nÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¹i sè (ph­¬ng ph¸p c¸c em th­êng sö dông.trong viÖc gi¶i bµi to¸n oxi hãa .2  2.4(mol) VNO2  2.7 lµ nAl = 0. ¸p dông nguyªn t¾c b¶o toµn e.4.4.khö gióp c¸c em gi¶i bµi to¸n mét c¸ch nhanh vµ gän. b¶n chÊt hãa häc ch­a ®­îc chó ý.To – [B]. nMg = 0. ®¬n gi¶n cã thÓ gi¶i ngay ®­îc.

5 (mol) mO = 0. Al2O3 t¹o ra tÝnh ®­îc l­îng oxi trong oxit (hay trong hçn hîp oxit) vµ suy ra l­îng kim lo¹i (hay hçn hîp kim lo¹i). KhÝ tho¸t ra ®­îc ®­a vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d­ thÊy cã 5g kÕt tña tr¾ng.1 x 2 x 56 = 24 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: V× H2 lÊy oxi cña oxit kim lo¹i  H2O 9 Ta cã nO (trong oxit) = n H2O = 18 = 0.Khi khö oxit kim lo¹i b»ng c¸c chÊt khö CO (H2) th× CO (H2) cã nhiÖm vô lÊy oxi cña oxit kim lo¹i ra khái oxit.2 vµ y = 0.To – [B].8 = 24 (g) VËy ®¸p ¸n ( C )®óng VÝ dô 35: Thæi mét luång khÝ CO d­ ®i qua èng ®ùng hçn hîp 2 oxit Fe3O4 vµ CuO nung nãng ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc 2. BiÕt sè mol CO.KÕt qu¶ kh¸c * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: t PTP¦: CuO + H2  Cu + H2O  t Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O  0 §Æt nCuO = x.3.k GV : Đỗ Xuân Hưng .2 x 64 + 0.12g B .KÕt qu¶ kh¸c 35 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . Al2O3. Khi hÕt sè mol CO2  nO = nCO = nO lÊy cña oxit hoÆc ( H2O)  nO= n H2O . Al th× chÊt khö lÊy oxi cña oxit t¹o ra: CO2. H2O. VÝ dô 34: Khö hoµn toµn 32g hçn hîp CuO vµ Fe2O3 b»ng khÝ H2 thÊy t¹o ra 9g H2O.3.4g D . .12g B .32 g hçn hîp kim lo¹i.Book.Khi khö oxit kim lo¹i b»ng c¸c chÊt khö nh­ CO. ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng tÝnh khèi l­îng hçn hîp oxit ban ®Çu.24g D. H2.5 x 16 = 8g  mKL = 32 .26g E.21g C . Mçi mét ph©n tö CO(H2) chØ lÊy ®­îc 1mol O ra khái oxit.4. H2O.5 (II) Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh (I) (II) ta ®­îc nghiÖm: x = 0. n Fe2O3  y Theo ®Çu bµi ta cã: 80x + 160y = 32 (I) 9 x + 3y = 18 = 0.16g 0 C. Al tham gia ph¶n øng hoÆc biÕt sè mol CO2. Khèi l­îng hçn hîp 2 oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ: A . H2.2g E .Key. Khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i thu ®­îc lµ: A .1 VËy mhçn hîp kim lo¹i = mCu + mFe = 0.

1.24lÝt A .72lÝt D .Key. Läc B nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.6. §èi víi c¸c bµi to¸n hãa häc hçn hîp bao gåm nhiÒu qu¸ tr×nh ph¶n øng x¶y ra. V cã gi¸ trÞ lµ: A .2  mol  56 + H2SO4 nMg= 0.3.2. Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc lµ: * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: n Fe  11.48 lÝt E .05(mol)  moxit = mKL + moxi trong oxit = 2.20g C .01   y  0. ta chØ cÇn lËp s¬ ®å hîp thøc sau ®ã c¨n cø vµo chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi.2  0.01 x 232 + 0. nCuO = y Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 3x  56  64 y  2. 1. VÝ dô 36: Cho 11.2g Fe vµ 2. Dùa vµo viÖc lËp s¬ ®å hîp thøc cña c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn hãa råi c¨n cø vµo chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi.01 x 80 = 3.18g B .k GV : Đỗ Xuân Hưng t 4CO   0 PTP¦: Fe3O4 x CuO y CO2 + (4x + y) Ca(OH)2 + CO t   0 + 3Fe 3x Cu y + 4CO2 4x + CO2 y  CaCO3 + H2O 4x + y §Æt sè mol Fe3O4 lµ x.1 (mol)  FeSO4 + H2 36 PTHH: Fe C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . Cho dung dÞchNaOH d­ vµo dung dÞch A thu ®­îc kÕt tña B.24g D .36g E .Book.6lÝt C .36lÝt B .32 + 0.12 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: CO lÊy oxi trong oxit  CO2 nO(trong oxit) = nCO = n CO2  n CaCO3  0.05 x 16 = 3.12 (g) VËy ®¸p ¸n ( A ) ®óng  x  0.6.To – [B]. bá qua c¸c ph¶n øng trung gian.1.4.40g 2.4g Mg t¸c dông víi dung dÞch H2SO4lo·ng d­ sau ph¶n øng thu ®­îc dung dÞch A vµ V lÝt khÝ H2 (ë ®ktc).32  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã nghiÖm:  5 4x  y   0.5.01 2.05  100   moxit = 0.

1 mol mchÊt r¾n = mMgO + m Fe2O3 = 0.2 Mg(OH)2 0.To – [B]. sÊy kh« vµ nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m g chÊt r¾n.1 FeSO4 + NO H2SO4 FeSO4 0.32g C .k GV : Đỗ Xuân Hưng 0.2 MgSO4 0. §¸p ¸n ( E ) ®óng 2.Book.2 + H2SO4  MgSO4 0. §¸p ¸n ( B ) ®óng VÝ dô 37: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0.2 H2 0.2 + 2NaOH   t   MgO + 0. Fe 0.72 lÝt 0.1 + + NaOH 2NaOH   Na2SO4 + 2H2O Fe(OH)2 + Na2SO4 0.1 H2O t 2Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O  0.1 Mg  MgO 0. Läc lÊy kÕt tña.1 + 0.23g B .KÕt qu¶ kh¸c.1 x 40 = 20 (g) VËy 1.24g D .Key.1  m = 0.1 x 160 + 0.42g E .72 lÝt 2Fe  Fe2O3 0. röa s¹ch. m cã gi¸ trÞ lµ: A .2 V = 6.1 4Fe(OH)2 + O2+ 2H2O 0.2 mol 37 H2 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .2 0.2 Mg 0.2 mol Fe vµ 0. * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tÝnh sè mol c¸c chÊt theo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. Cho dung dÞch A t¸c dông víi NaOH d­ thu ®­îc kÕt tña.1 x 160 = 20(g) * C¸ch gi¶i nhanh: n H2   n Fe Mg  0.2 + 2HCl  FeCl2 + 0.1 x 40 + 0.1 0.3mol  V  6.1 0 0 0.2 Mg(OH)2 + Na2SO4 0.1 4Fe(OH)3 0.1 mol Fe2O3 vµo dung dÞch HCl d­ thu ®­îc dung dÞch A.

PhÇn 2: Cho hçn hîp bét X vµo dung dÞch CuSO4 d­ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc mg chÊt r¾n kh«ng tan. Cho dung dÞch A + NaOH d­  kÕt tña B Läc kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m1 chÊt r¾n.2)ml 0.2  m = 32g  §¸p ¸n ( B )®óng.2mol mchÊt r¾n = 160 x 0.25.2 mol n  Fe2O3 + 3H2O  0. Chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.35 38 .32g D .KÕt qu¶ kh¸c * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: P1 2Al 0.8g B .16g C .12.2mol 0.2 mol Khi sÊy vµ nung kÕt tña: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 0.2mol  Fe(OH)3 + 3NaCl 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng Fe2O3 0.P1 + HCl d­  dung dÞch A + 8.22.To – [B].1 + 6HCl  2FeCl3 0.6g D .Key. VÝ dô 38: Hçn hîp bét X: Al.24g E .2 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 0.16g C .2 = 32g * C¸ch nhÈm: Trong m g chÊt r¾n cã 0.2+0. .96lÝt H2 (®ktc) vµ dung dÞch A.Book.2 0. m1 cã gi¸ trÞ lµ: A .2mol FeCl3 + 3NaOH 0. 1.KÕt qu¶ kh¸c .2 + 3H2O Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ HCl d­ + NaOH  NaCl + H2O FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl 0. m cã gi¸ trÞ lµ: A .8g B . Fe cã khèi l­îng 22g.1 mol Fe2O3(26g) ban ®Çu: VËy chØ cÇn tÝnh l­îng Fe2O3 t¹o ra tõ Fe: 2Fe  Fe2O3 0.4g E . 2.2 2Fe(OH)3 (0.

§¸p ¸n ( C ) ®óng 2.2 Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu 0.5. 2.05 x 160 = 8g P2: 0.4 y  0. * Dùa vµo sè mol s¶n phÈm ch¸y (CO2.05 §Æt nAl = x .To – [B].1 HCl + NaOH  NaCl + H2O AlCl3 0.6 (g) VËy 1. Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.Key.3 NaAlO2 + 2 H2O 0.5x  y  0. Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.1.3 Al(OH)3 0.6g * C¸ch gi¶i nhanh: Al  AlO  2 0.05  m1 = 8(g) nCu = n H2 = 0.4  mCu = 25.1 H2 0.1 0. §¸p ¸n (A) ®óng.3 + NaOH  2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl 0.3 0.4 x 64 = 25.1 .1 m = 0.1 t + O2  2Fe2O3 + 4H2O  0. nFe = y 27x  56y  11 x  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng Fe + 2HCl  FeCl2 + 0. H2O) ®Ó x¸c ®Þnh d·y ®ång ®¼ng cña hîp chÊt C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 39 2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu 0.1 4Fe(OH)2 0 + 3NaOH  Al(OH)3 + 3NaCl 0.Book.2 m1 = 0.2   1.5.2 2Fe  Fe2O3 0.3 FeCl3 + 0.

C ®ã lµ anken hoÆc xicloanken n H2O  n CO2  H.§èi víi axit vµ este: n H2O  n CO2  axit hoÆc este no ®¬n chøc n H2O  n CO2  axit hoÆc este kh«ng no ®¬n chøc hoÆc ®a chøc.k GV : Đỗ Xuân Hưng h÷u c¬. an®e hÝt ®a chøc . Cô thÓ: §èi víi hîp chÊt: + Ankan: C n H n2  3n  1 O2  nCO2  (n  1)H 2O 2 Sè mol ankan = n H2O  n CO2 + Ankin CnHn-2 + 3n  1 O2  nCO2  (n  1)H 2 O 2 Sè mol ankin = n CO2  n H2O §èi víi r­îu no ®¬n chøc. 3n CnH2n+2O + 2 O2  nCO2 + (n + 1) H2O Sè mol cña r­îu = n H2O  n CO2 Sè mol cña oxi = 1.5 sè mol CO2 .§èi víi an®ehit: n H2O  n CO2  an®ehit no ®¬n chøc n H2O  n Cl2  an®ehit kh«ng no ®¬n chøc.Key. .C ®ã ankin hoÆc anka®ien. * Dùa vµo mèi quan hÖ sè mol cña CO2 vµ H2O ®Ó x¸c ®Þnh sè mol cña hîp chÊt h÷u c¬ ®em ®èt ch¸y.§èi víi r­îu.§èi víi axit kh«ng no ®¬n chøc (hoÆc axit no ®a chøc) C n H 2n2 O x  O2  nCO2  (n  1)H 2O C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 40 . Cô thÓ: §èi víi hi®rocacbon. NÕu n H2O  n CO2  hîp chÊt ®ã lµ ankan n H2O  n CO2  H.Book. n H2O  n CO2  r­îu no n H2O  n CO2  r­îu kh«ng no .To – [B].

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

Sè mol cña axit = sè mol CO2 – sè mol H2O * Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y trªn c¬ së sè mol CO2 vµ sè mol cña hçn hîp chÊt h÷u c¬ ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬.

C n H2 n22a  O2  nCO2  ( n  1  a)H 2O
n nCO2 nA

VÝ dô 39: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai hi®rocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 11,2l CO2 (®ktc) vµ 9g H2O. hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo. A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren * C¸ch gi¶i th«ng th­êng. §Æt CTTQ chung cña hai hi®rocacbon lµ:

C n H 2n2 2a  O2  nCO 2  (n  1  a)H 2 O 0,5 0,5  0,5 0,5   0,5(n  1  a)  0,5n n n 1 a
a=1  CTPT cña hai anken lµ C n H m * C¸ch gi¶i nhanh: Ta cã sè mol CO2 = sè mol H2O Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y  2 hîp chÊt lµ anken.  §¸p ¸n (B) ®óng. VÝ dô 40: §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp 2ankan thu ®­îc 9,45g H2O. Cho s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ: A. 37,5g B. 52.5g C. 15g D. 42,5g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt c«ng thøc cña 2 ankan lµ CnHm+2 vµ CmHm+1 PT§C:

C n H 2n2 
x

3n  ' O2  nCO2  (n  1)H 2O 2 nx (n+1)x
3m  1 O2  mCO2 (m  1)H 2 O 2 my (m+1)y

C m H m2 
y

§Æt sè mol cña 2ankan lµ x +y Theo ®Çu bµi ta cã:
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 41

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

x + y = 0,15

(1) (2)

9.45 (n+1)x + (m + 1) y = 18 = 0,525 Mµ sè mol Cl2 = nx + my B ®æi (1) (2) ta cã x + y = 0,15

 nx + my = 0,375 (mol)

nx + my + x + y = 0,525

 n CaCO3  n CO2  0,375mol  m CaCO3  37,5(g)
* C¸ch gi¶i nhanh. Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan ta cã: nankan = n H2O  n CO2  n CO2  n H2O  n ankan  0,525  0,15  0,375(mol)

n CaCO3  n CO2  0,375mol  mCaCO3  37,5(g)
VËy ®¸p( A ) ®óng. VÝ dô 41: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît ®i qua b×nh 1 ®ùng P2O5 d­ vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n, d­, sau thÝ nghiÖm thÊy khèi l­îng b×nh 1 t¨ng 4,14g b×nh 2 t¨ng 6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ: A. 0,06mol B. 0,09mol CnH2n+2 CmHm C. 0.03mol (x mol) (y mol) D. 0,045mol * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt CTTQ cña ankan: anken PT§C: CnHm+2 +
x

3n+1 2 O2  nCl2 + (n +1) H2O
mol (n+1)x

3m CmHm + 2 O2  mCO2 + mH2O
y my my

Theo ®Çu bµi: nx + my =

6,16  0,14 44

(1)
(2)

(n+1)x + my = BiÕn ®æi (1) vµ (2)

4,14 0,23 18

 nx  my  0,14  x  0,23  0,14  0,09  nx  x  my  0,23 
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 42

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

 VËy sè mol cña ankan lµ 0,9mol * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan vµ anken ta thÊy VËy nankan = n H2O  n CO2  0,23  0,4  0, 09 mol VËy ®¸p ¸n (B ) ®óng. VÝ dô 42: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH4, C4H10 vµ C2H4 thu ®­îc 0,14 mol CO2 vµ 0,23mol H2O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lÇn l­ît lµ: A. 0,09 vµ 0,01 C. 0,08 vµ 0,02 §Æt sè mol B. 0,01 vµ 0,09 D. 0,02 vµ 0,08

n H2O(ankan)  n CO2 n H2O(anken)  n CO2

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng CH4 lµ x C4H10 lµ y C2H4 lµ z CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 13 C4 H10 + 2 O2 4CO2 + 5H2O C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

 x  y  t  0,1   x  4x  2z  0,14 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc 2x  5y  27  0,23 
VËy sè mol ankan = x + y = 0,09 anken = z = 0,01 * C¸ch gi¶i nhanh Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan vµ anken.

x  0, 08  y  0,01 z  0,01 

Sè mol ankan =sè mol H2O – sè mol CO2 = 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol) Mµ tæng n = 0,1mol  nanken = 0,01 (mol) VËy ®¸p ¸n (A) ®óng. VÝ dô 43: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 6,27lÝt CO2 (®ktc) vµ 7,65g H2O. MÆt kh¸c m(g) hçn hîp X t¸c dông víi Na d­ thu ®­îc 2,8lÝt H2 (®ktc). BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt trong X so víi H2 ®Òu nhá h¬n 40. CTCT cña A vµ B lµ:
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 43

45 = 0.85(g) 18  mo = m .125 n 0.45 Gäi CTPT chung cña hai r­îu lµ R .85) = m .4.3(mol)  mC  0. O cã trong mg hçn hîp 2 r­îu A vµ B.4 x 2 = 0.(OH)a Ta cã ph­¬ng tr×nh: R(OH)a + aNa  R . B.312(g) 22.8  2  0.4.25   0.(OH)a ta cã ph­¬ng tr×nh: R(OH)a + a Na  R (ONa)a + a/2H2 nH = 2. C3H6O2 vµ C3H8O2 C¸ch gi¶i th«ng th­êng.Key.25 16  O2  PTP¦: C n H n 22k a (OH)a  nCO 2  (n  1  k)H 2 O 1mol a(mol) 0. nghiªn cøu = n CO2  nH = 2n H2O  2  6.4 0.425 x 0.25 16 Gäi c«ng thøc ph©n tö chung cña hai r­îu lµ R .4.45 (g) m .4 Trong a nhãm -OH cã nH: no =  m = 8.45 = 0.4 7.65  0.25 = a Trong a nhãm -OH cã nH : no =  m = 8.425 ax  0.6 + 0.45 (g) Gäi c«ng thøc ph©n tö chung cña hai r­îu lµ C n H n 2 2 k a (OH)a m .(3.To – [B]. C3H8O2 vµ C4H10O2 .72  0.8 nH = 22.3 0.TÝnh sè mol c¸c nguyªn tè C.25 0.Book. C2H6O vµ C3H8O D. C2H6O vµ CH4O C.3  2.85(mol)  m H  0.3 0.25  a 22.(ONa)a + a/2 H2 2. H.125 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã x = 1-k x > 0  k = 0  x = 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng A.125 44 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .3    x(n  1  k)  0.425  nx  0.

125mol Mµ n H2  0.Book.64g D.4g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt CTTQ cña hai r­îu lÇn l­ît lµ: CnH2n+2O (x mol) CmH2m+2O (y mol) 3n PT§C: CnH2n+2O + 2 O2  nCO2 + (n + 1) H2O x nx (n+1)x 3m CmH2m+2 O + 2 O2  mCO2 + (m + 1) H2O y my (m+1)y 70.25 a= 2 0. 6.4 Theo ®Çu bµi ta cã: nx + my = 18 = 1. a cã gi¸ trÞ lµ: A.3mol n H2O  0. C3H8O2 VËy ®¸p ¸n (C )®óng VÝ dô 44: §èt ch¸y hoµn toµn a g hçn hîp hai r­îu thuéc d·y ®ång ®¼ng cña r­îu etylic thu ®­îc 70. 3.2 Mµ a = (14n + 18) x + (14m + 18)y C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 45 (1) (2) .32g B.125 Mµ MA.2 C.125mol  X : r­îu no hai chøc.k GV : Đỗ Xuân Hưng 0. 33.6g H2O.4g CO2 vµ 39.6 39.425mol  n H2O  n CO2  Hçn hîp X gåm hai r­îu no cïng d·y ®ång Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y: CnH2n+2 + O2  nCO2 + (n + 1) H2O  Sè mol X = sè mol H2O – sè mol CO2 = 0. MB < 80 C2H6O2 (M = 62) C3H8O2 (M = 76) B VËy CTPT cña A * C¸ch gi¶i nhanh: Ta cã ®¼ng n CO2  0. MA MB < 80  A: C2H6O2 B.Key.6 (n + 1) x + (m +1)y = 18 = 2. 66.To – [B].

1.PhÇn 2: t¸c dông hÕt víi Na kim lo¹i thu ®­îc VlÝt khÝ (®ktc). a = 70. C2H5OH vµ C3H7OH D.35 18 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .Key.2. 0. VÝ dô 45: Chia hçn hîp X gåm hai r­îu no ®¬n chøc A. CH3OH vµ C2H5OH C. V cã gi¸ trÞ lµ: A.2  x  y  0.2 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: §Æt CTTQ chung 2 r­îu: C n H n  2O  3n O 2  n CO 2  ( n  1)H 2 O 2 n O2 1.6 + 18  0.4 + 10. C4H9OH vµ C5H11OH 3n PT§C: CnH2n+2 O+ 2 O2 nCO2 + (n + 1) H2O x nx (n+1)x 3m CmH2m +2O + 2 O2  mCO2 + (m + 1) H2O y my (m+1)y Theo ®h ta cã: nx + my = 5.6lÝt CO2(®ktc) vµ 6. §Æt c«ng thøc cña hai r­îu lµ CnH2n+2O CmH2m + 2O (x mol) (y mol) B.25 22.12lÝt B.6  0. C3H7OH vµ C4H9OH *C¸ch gi¶i th«ng th­êng. .Book. 1. NÕu 2 r­îu ®¬n chøc trªn lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp th× c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B lµ: A.6    nx  x my  y  2.6 Thay vµo biÓu thøc tÝnh a: a = 14 (nx + my) + 18(x + y) = 14  1.4 (1) (2) 46 (n + 1)x + (m + 1)y = 6.5n CO2  1.PhÇn 1: bÞ ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 5. B thµnh hai phÇn b»ng nhau.3g H2O.6  nx  my  1.56lÝt C.6 = 22.4 x 32 = 33.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng BiÕn ®æi (1) (2) ta cã  nx  my  1.24lÝt D.8 = 33. 2.18lÝt 2. 1.51.2 (g) VËy ®¸p ¸n (B) ®óng.4(mol) ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng. .6 .4 + 39.6  2.3  0.

4  1.5 0.To – [B].1mol CnH2n+1 OH + Na  CnH2n+1 ONa + 1/2H2 x 0.1mol  nx = 0.25   0.1  BiÖn luËn víi n 1.35  0.12 lÝt (®ktc) 2.5g  nx  (n  1)y  0.05  22.1(mol) V× x lµ r­îu no ®¬n chøc. V× theo ®Çu bµi 2 r­îu lµ ®® kÕ tiÕp ta cã m = n + 1 Thay vµo ph­¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã: 0.  n H2  n x  0.Book.1 47 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .5 (x + y) = 0.35  x  y  0.35  x  y  0. Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y r­îu no ®¬n chøc ta cã.05 <0 * C¸ch gi¶i nhanh. nx = n H2O  n CO2  0.1 Ta cã: n y 1 2 3 VËy n = 2  C2H5OH m = 3 C3H7OH 0. C x H 2x2 O  O 2  xCO 2  (x  1)H 2O Ta cã: x  n CO2 nX  0.05 (mol)  VH 2 = 1.15 0. 05(mol)  VH2  0.12l (®ktc) 2 2.Key.25  0. 1 1.1n  y  0.1  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã  0.1n  x  2y  0. n  N O < y < 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng BiÕn ®æi (1) vµ (2)  x + y = 0.25  (n  1)x  (n  1  1)y  0.5x CmH2m+1OH + Na  Cm H2m+1ONa + 1/2H2 y  n H2 = 0.25  2.

8x  3.8g an®ehit X thu ®­îc 5.k GV : Đỗ Xuân Hưng  x1 = 2  C2H5OH x2 = 3 C3H7OH §¸p ¸n (D) ®óng VÝ dô 46: §èt ch¸y hoµn toµn 5.8 0. C4H6O2 D. CxHyO2 + O2 + xCO2 + y/2H2O Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 2x  y  0 x  6  C6H12O2(kh«ng tháa m·n)   5.6x  0. C2H4O C.3mol  X lµ an®ehit no ®¬n chøc.Key.Book. CTTQ X : CxHyO CxHyO + 1mol 5.3 0.8 12x + y + 16  y = 2x 5.3y  9.8x  3.6x  0.3 2x  y  0  5.Gi¶ sö X lµ an®ehit hai chøc.Gi¶ sö X lµ an®ehit ®¬n chøc.3y  4.8  x = 3 y = 6  CT C3H6O (tháa m·n) . 3n  1 O2  nCO2  nH 2 O 2 CnH2nO + 5.3 = x 12x + y + 16 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh: O2  xCO2 + y/2H2O x(mol) y/2 (mol) 0. C4H8O * C¸ch gi¶i th«ng th­êng.To – [B]. C3H6O B.4g H2O vµ 6.8 0.6  y  12 C¸ch gi¶i nhanh: Ta cã n H2O  n CO2  0.72 l CO2 (®ktc) VËy CTPT cña X lµ A. .3   n  3  CTX : C 3H 6O 14n  16 n §¸p ¸n( C ) ®óng C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 48 .

Chia hçn hîp X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.PhÇn 1: cho bay h¬i th× thu ®­îc V ®óng b»ng thÓ tÝch cña 3. biÖn luËn t×m kho¶ng nghiÖm hîp lý míi cho ra kÕt qu¶ ®óng. n CO2  n CaCO3  0.3 = 0.C2H4 vµ C3H6 D . 4 Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: a  b  0. lËp hÖ ph­¬ng tr×nh: . C«ng thøc cña hîp chÊt lµ: A .CH4 vµ C2H6 C .075 (mol) 44 Ta cã: nhh = n CO  N O2  6. 44  0. 075 (I)   4x  y   a  3b  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng VÝ dô 47: Mét hçn hîp láng X gåm r­îu etylic vµ 2 hi®rocacbon ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau.§Æt c«ng thøc cña 2 hîp chÊt lµ: C x H y (amol) C2H5OH (b mol) PT§C: C x H y   a  4x  y  y  O 2  xCO2  H 2 O 2  4   4x  y   a  4  (1) xa C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O b 3b 2 (2) 2b 3.5g kÕt tña. 005  b  0. råi qua b×nh 2 ®ùng Ca(OH)2 d­ sau thÝ nghiÖm thu ®­îc 17.PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn th× cÇn 6.Book.175(mol) 22.3g CO2 (cïng ®iÒu kiÖn). 2875 (II)   4   (III) ax  2b  0.C2H2 vµ C3H4 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt Èn.44 lÝt O2 (®ktc). 025  ViÖc gi¶i hÖ 3 ph­¬ng tr×nh 4 Èn sè nªn mÊt rÊt nhiÒu thêi gian.175  x  2.2875 (mol).Key. .5  Gi¶i hÖ 3 ph­¬ng tr×nh 4 Èn: ta cã nghiÖm:  y  7  a  0. S¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng H2SO4®. * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh (2): ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y r­îu: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 49 .C2H6 vµ C3H6 B .To – [B]. .

025(mol)  nCO ( Rt ¹o ra)  0. vËn dông gi¶i to¸n mét c¸ch linh ho¹t th× míi t×m ra kÕt qu¶ ®óng. 05(mol) 2 5 2  n CO2 (2H.2875 .125(mol) n  n1  2 C 2 H 6 0. NhËn xÐt: Qua mét sè bµi to¸n ®iÓn h×nh trªn ta thÊy r»ng nÕu c¸c em kh«ng chó ý tíi mét sè ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng ®èt ch¸y cña hîp chÊt h÷u c¬ th× sÏ sa vµo viÖc gi¶i bµi to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt Èn sè sau ®ã tiÕn hµnh ghÐp Èn sè råi míi t×m ra kÕt qu¶ cña bµi to¸n.5)] x 2 = 0.5 Mµ theo ®Çu bµi tØ sè mol chung cña hçn hîp nªn 2 hi®rocacbon ph¶i lµ ankan. C¸c ph­¬ng ph¸p trªn còng ®Òu ®i ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng nh­ng trong qu¸ tr×nh t×m ra kÕt qu¶ ®ã c¸c em ph¶i viÕt ®óng ph­¬ng tr×nh vµ c©n b»ng ph­¬ng tr×nh. HoÆc c¸c em cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p lo¹i suy ®ã lµ ®­a ra gi¶ thiÕt sau ®ã phñ nhËn hoÆc kh¼ng ®Þnh.6.1. Dùa vµo quan hÖ tØ lÖ sè mol cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. ®· tèn thêi gian h¬n tõ ®ã ®¸p øng ®­îc mét trong c¸c yªu cÇu cña viÖc kiÓm tra tr¾c nghiÖm kh¸ch quan nhiÒu lùa chän. 05  0. Cô thÓ lµ: . 075  0.  ta cã ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ: C n H 2 n 2   n 2H. Do ®ã khi gi¶i bµi to¸n ®èt ch¸y mét hîp chÊt h÷u c¬ cô thÓ nµo ®ã chóng ta cÇn quan t©m tíi sè mol cña s¶n phÈm ®èt ch¸y.5 0. 5  x 2   0.05 (mol)  n C H OH  0.5    0.k n O2 GV : Đỗ Xuân Hưng Ta cã: n CO2  1. 2.175 3n 1 O2  nCO 2 _ n  1 H 2O 2     = [0.  Dùa vµo tØ lÖ sè mol gi÷a hîp chÊt h÷u c¬ víi sè mol brom hoÆc hidro ®Ó x¸c ®Þnh sè liªn kÕt pi trong hîp chÊt *NÕu sè mol Br2 hoÆc H2 = sè mol cña A A cã mét liªn kÕt pi ë gèc hi®rocacbon.§èi víi hi®r« cacbon: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 50 . 64  1.Key. 2875  1. 05  n 2  3 C 3 H8 => C«ng thøc cña 2 hîp chÊt lµ C2H6 vµ C3H8 => §¸p ¸n( C) ®óng.To – [B]. mèi quan hÖ gi÷a sè mol s¶n phÈm ch¸y víi sè mol cña chÊt h÷u c¬ th× viÖc tÝnh to¸n trë nªn ®¬n gi¶n h¬n.C   n O2 ®/c hçn hîp  n CO2 hh x1.5.175 x 1. 05  0.Book.125  2.(0.C )  0.175  0.

Key.§èi víi axit: +Sè mol axit = n Br2 axit kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ CnH2n-2O2  Dùa vµo tØ lÖ sè mol gi÷a hi®ro víi sè mol cña r­îu trong ph¶n øng thÕ bëi kim lo¹i kiÒm: +NÕu sè mol cña H2=1/2sè mol cña r­îuR­îu A cã mét nhãm chøc OH + NÕu sè mol cña H2= sè mol cña r­îu R­îu A cã hai nhãm chøc OH *Dùa vµo ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cña an®ehit víi AgNO3 trong dd NH3 + §èi víi HCHO vµ an®ehit hai chøc th× tØ lÖ mol gi÷a Agvµ an®ªhit lµ lµ 1:4 + §èi víi an®ehit ®¬n chøc R-CHO th× tØ lÖ mol lµ 1:2 .k GV : Đỗ Xuân Hưng + Anken + Br2 + TØ lÖ sè mol anken: n Br2  1 :1 NÕu n Br2 = 2nH-C => H .§èi víi axit: Dùa vµo ph¶n øng trung hßa Axit ®¬n chøc: naxit: n K  = 1: 1 2 chøc : naxit : n K  = 1:2 .Book.§èi víi axit aminnoaxit dùa vµo ph¶n øng trung hßa Axit amin A + NaOH  nA : nNaOH = 1:1  A cã 1 nhãm COOH = 1: 2  A cã 2 nhãm COOH A + HCl  nA : nHCl = 1: 1 A cã nhãm NH2 = 1: 2  A cã 2 nhãm NH2 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 51 .§èi víi an®ehit: + Sè mol an®ehit= n Br2 An®ehit kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ CnH2n-2O + Sè mol an®ehit = sè mol H2An®ehit no cã mét nhãm chøc cã CTTQ lµ CnH2nO + Sè mol an®ehit =2 sè mol H2An®ehit kh«ng no cã mét nhãm chøc cã CTTQ lµ CnH2n-2O . .§èi víi este: Dùa vµo ph¶n øng xµ phßng hãa Este ®¬n chøc: neste = n K  = 1:2 .§èi víi r­îu: + Sè mol r­îu = n Br2 R­îu kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ CnH2nO .C ®ã lµ ankin hoÆc ankan®ien.To – [B].

43.10.66g CO2 vµ 0.Key. C4H8 B .6 = 0.1 n Br2  80x20  0.6 x = 0.2.2g C .45g H2O NÕu tiÕn hµnh oxi hãa m(g) hçn hîp r­îu trªn b»ng CuO.Book.1 => n = 3 CTPT cña an kan vµ anken lµ C3H8 vµ C3H6 * C¸ch gi¶i nhanh: nanken = n Br2 = 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng VÝ dô 48: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol.1(mol) 160x100 nx CnH2n+2 + O2  nCO2 + (n+1)H2O x CnH2n + O2  nCO2 + nH2O x 2nx = 0.3  n = 3 2 VËy ®¸p ¸n (B) ®óng VÝ dô 49: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp 2 r­îu ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®­îc 0. s¶n phÈm t¹o thµnh cho t¸c dông víi AgNO3/NH3 d­ sÏ thu ®­îc l­îng kÕt tña Ag lµ: A .1.8g B .16g D .C2H6 C .1n 0. §èt ch¸y hoµn toµn m g hçn hîp ®ã thu ®­îc 0.6 mol CO2.C5H12 .C4H10.To – [B]. C3H6 D . C5H10 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt c«ng thøc cña ankan: CnH2n + 2 (x mol) an ken: CnH2n (y mol) PTP¦: CnH2n + Br  CnH2nBr2 0.62g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt c«ng thøc tæng qu¸t chung cña 2 r­îu lµ: C n H 2 n  2 O C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 52 .1 0.1 mol O2  anken CnH2n  nCO2 nx 0. C«ng thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ: A . LÊy m(g) hçn hîp nµy th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch Br2 20% trong dung m«i CCl4.1n = 0.1  0.C3H8.

.01  mAg = 2.1 mol  mHCHO = 0..4 = 0.. DÉn toµn bé hçn hîp thu ®­îc sau ph¶n øng c¸c chÊt cã thÓ tan ®­îc.06g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: Ni PTP¦: HCHO + H2  CH3OH  t0 hçn hîp s¶n phÈm thu ®­îc gåm CH3OH vµ HCHO cã khèi l­îng lµ 23..2g Ag kim lo¹i.= 1..5  x = 0...01 (mol) 0.16 (g) §¸p ¸n( C) ®óng 0.12... Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông AgNO3/ NH3 NH 3 HCHO + Ag2O  CO2 + H2O + 4Ag   1 1 nan = 4 nAg = 4 x 0.02 * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ta cã: Sè mol 2 r­îu = n H2O  n CO2  0.Book. Khèi l­îng CH3OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ: A ..015  0.01(mol)   AgNO3.6g.To – [B]. thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23...02 x 108 = 2.16 (g) 0..6g... B lµ axit kh«ng no ®¬n C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 53 ..01 (mol) 0. LÊy dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 thu ®­îc 43.6(g) VËy ®¸p ¸n (C) ®óng VÝ dô 51: Chia hçn hîp X gåm 2 axit (A lµ 1 axit no ®¬n chøc. R  An®ehit  2Ag   O 0...2.6  3  20..025  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng 3nPTP¦: C n H2n 2O + 2 O2  n-CO2 x  n.16.6g B .6g D ..01  mAg = 0.02 VÝ dô 50: Cho hçn hîp HCHO vµ H2 ®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng.20..015 + (n-+1) H2O 0..1 x 30 = 3 (g)  mCH3OH  23.Key.6g C .025 t C n H 2n 2O + CuO  C n1H 2n CHO  Cu  H 2O  0 0.01 (mol) dd NH 3 C n 1H 2n  CHO  Ag2O  C n 1H 2n  COOH  2Ag   0.

01 B .15 mol  nNaOH ph¶n øng (1)(2) = 0.075 = 0.COOH + NaOH  CnH2n+1 .05 Theo ph­¬ng tr×nh: nX = nNaOH = 0.C2H4O2 vµ C2H2O2 C .COONa + H2O CnH2n-1 .4g Br2 .04 mol  0. C«ng thøc ph©n tö cña A vµ cña B lµ PTP¦: CnH2n+1 . B b»ng nhau.0.04x 54 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .C3H6O2 vµ C3H4O2 D .04 mol  nA = 0.2 mol nNaOH d­ = 2 x 0.0.C4H6O4 vµ C4H4O4 2. Chia X thµnh 3 phÇn b»ng nhau: .02 vµ 0.03 D .01 0.To – [B].2 .0.0.COOH CnH2n-1 .COOH + Br2  CnH2n-1COOHBr2 0. Sè nguyªn tö (trong A.05 (mol) X t¸c dông víi dung dÞch Br2: CnH2n-1 .04 C . Sè mol cña A.C4H8O2 vµ C4H6O2 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt c«ng thøc cña 2 axit: CnH2n+1 .03 vµ 0. §Ó trung hßa l­îng NaOH d­ cÇn 150ml dung dÞch H2SO4 0.04 0. .15 = 0.0.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban ®Çu = 0.Key.COOH (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) B . B trong X lµ: A .k GV : Đỗ Xuân Hưng chøc chøa 1 liªn kÕt ®«i).36 lÝt CO2(®ktc) 1.Book.PhÇn 2: Ph¶n øng võa ®ñ víi 6.04 vµ 0.PhÇn 1 t¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 2M.5M.01 CxH2x-2O2 + O2  xCO2 + (x-1)H2O 0.02 A .01 (mol) (1) §¸p ¸n A ®óng 3x-2 P3: CxH2xO2 = 2 O2  xCO2 + xH2O 0.01 vµ 0.PhÇn 3: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3.04 = 0.0.COOH + NaOH  CnH2n-1 .05 .

B  0.05x = 0. C2H5 NH2 COOH COOH D .k GV : Đỗ Xuân Hưng  n CO2 = 0.05 C 3H 4O 2  §¸p ¸n B ®óng VÝ dô 52: Cho X lµ 1 amino axit.2%. nNaOH = 3.02(mol) 40 x100 0.05 . Dùa vµo cÊu t¹o 2 axit.(COOH)y + xHCl  (ClH3N)x .R .0.15 = 0.01x + 0.Book.R .04 (mol) 160 x n Cl2 nX  C 3H 6 O 2 0.R .0. V× 2 axit ®Òu ®¬n chøc:  nX = nNaOH = 0.125M vµ thu ®­îc 1.(COOH)y B. Cßn khi cho 0. V× A vµ B ®Òu cã cïng sè nguyªn tö C y CxHyO2 + O2  xCO2 + 2 H2O 6.15  x = 3 VËy CTPT cña 2 axit lµ C3H6O2 C3H4O2 * C¸ch gi¶i nhanh: 1.R(COOH)y (1) 0.(H2N)2C3H5COOH PTP¦: (H2N)x . 01  1  1 nhãm NH2 0.835g muèi khan.01 mol 2.05 mol B cã 1 liªn kÕt ®«i  nB = n Br2   nA = 0.To – [B]. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ: NH2 A.Key. Khi cho 0.(COONa)y + H2O (2) nHCl = 0.H2NC3H5(COOH)2 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt CTTQ cña X lµ: (H2N)x .04x = 0. C3H6 C .(COOH)y + yNaOH  (H2N)x .01mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3.01mol (H2N)x .2 x25  0. 01 Theo ph­¬ng tr×nh (1): x  C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 55 .15  3  CTPT A.04 = 0.01mol .R .4  0.01mol 0.01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80ml dung dÞch HCl 0.2 .

ý nghÜa cña viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n TNKQ nhiÒu lùa chän ViÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n TNKQ nhiÒu lùa chän cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: + Phï hîp víi yªu cÇu thêi gian ®Ó lµm mét c©u TNKQ (kho¶ng tõ 2 ®Õn 3 phót) + Gióp c¸c em ph¸t triÓn t­ duy. §Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c.835  183. 2.2.Gióp cho c¸c em ®µo s©u vµ më réng kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch sinh ®éng.2.2.(45 x 2) . phong phó.16 0.02 (2) y =  2  2 nhãm COOH 0. .3. HS C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 56 . qui luËt ®Ó gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ho¸ häc dïng lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän §Ó cã thÓ gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ho¸ häc trªn c¬ së c¸c ph­¬ng ph¸p ®· ph©n tÝch. . t×m tßi nh÷ng ph­¬ng ¸n gi¶i nhanh phï hîp víi mçi d¹ng bµi to¸n + Ph©n ho¸ ®­îc c¸c em trong qu¸ tr×nh vËn dông kiÕn thøc vµ gi¶i bµi tËp 2.2. Mét sè nguyªn t¾c.36.Book.k GV : Đỗ Xuân Hưng 0.01mol  X cã 1 nhãm NH2 1 nX = 2 nNaOH  X cã 2 nhãm COOH VËy trong 4 ph­¬ng ¸n trªn chØ cã C tháa m·n VËy ®¸p ¸n (C ) ®óng.2. ChØ cã vËn dông kiÕn thøc vµo gi¶i bµi tËp c¸c em míi n¾m v÷ng kiÕn thøc mét c¸ch s©u s¾c.To – [B].5  MR = 1835 . biÕn nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®­îc qua bµi gi¶ng cña thÇy thµnh kiÕn thøc cña m×nh.01 MR = 41  C3H5 VËy c«ng thøc X: H2NC3H5(COOH)2 * C¸ch gi¶i nhanh: Sè mol X = nHCl = 0.1.RÌn luyÖn cho c¸c em kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. 2.5 .Ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc.Key. hÊp dÉn. ®ång thêi bµi tËp ho¸ häc cßn rÌn trÝ th«ng minh cho c¸c em. kh¶ n¨ng suy luËn logic. Vai trß cña bµi to¸n ho¸ häc Bµi to¸n ho¸ häc cã nh÷ng t¸c dông sau: . qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n ho¸ häc TNKQ nhiÒu lùa chän 2.01  Mmuèi = 1.

Qu¸ tr×nh ®äc kü ®Çu bµi còng gióp c¸c em ph©n d¹ng bµi to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c.1g D. . ViÖc ph©n d¹ng bµi to¸n sÏ gióp chän ph­¬ng ph¸p hîp lý ®Ó gi¶i. dùa vµo quan hÖ sè mol CO2 vµ H2O gióp chóng ta suy luËn ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña nã.NÕu bµi to¸n cho khèi l­îng hçn hîp ban ®Çu vµ hçn hîp sau ph¶n øng cã thÓ vËn dông ph­¬ng ph¸p gi¶m khèi l­îng ®Ó gi¶i. B. 34. Sau khi tiÕn hµnh ph©n d¹ng bµi to¸n ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp c¸c em tiÕn C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 57 . H2.4g B.. Dùa vµo yªu cÇu bµi to¸n mµ cã thÓ chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. .48l khÝ H2(®ktc) vµ dung dÞch c« c¹n dung dÞch thu ®­îc n (g) muèi khan.) gi¶i phãng ra khÝ. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.NÕu bµi to¸n oxi hãa khö gi÷a hçn hîp kim lo¹i víi dung dÞch axit hoÆc hçn hîp axit gi¶i phãng ra hçn hîp khÝ th­êng chóng ta vËn dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron ®Ó gi¶i. H2SO4. Trong khi ®ã yªu cÇu cña bµi to¸n chØ tÝnh khèi l­îng muèi sau khi c« c¹n. B­íc 2: Ph©n d¹ng bµi to¸n ®Ó chän ph­¬ng ph¸p hîp lý.2g C. 34. 27. . Lóc nµy c¸c em chØ cÇn ¸p dông ngay ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ®Ó tÝnh mét c¸ch ®¬n gi¶n. NÕu c¸c em kh«ng ®äc kü bµi to¸n sÏ sa vµo viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. nhanh nhÊt. m cã gi¸ trÞ lµ : A.3g E. B­íc 3: ¸p dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p vµo qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n.NÕu bµi to¸n cho hçn hîp kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch axit (HCl. 27. . khã ra kÕt qu¶ chÝnh x¸c. c©n b»ng ph­¬ng tr×nh ®Æt Èn. Al cÇn chó ý ®iÓm ®Æc biÖt cña ph¶n øng ®ã lµ viÖc lÊy oxi trong oxit kim lo¹i cña CO..k GV : Đỗ Xuân Hưng cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c b­íc dùa vµo mét sè nguyªn t¾c vµ qui luËt sau: B­íc 1: ®äc kü ®Çu bµi ViÖc ®äc kü ®Çu bµi lµ thao t¸c quan träng ®Ó gióp c¸c em ®Þnh h­íng viÖc gi¶i bµi to¸n. H2. Al sÏ dÉn ®Õn tÝnh sè nguyªn tö oxi trong oxit.Key. cã mét sè em thÊy ph­¬ng ¸n E cã vÎ hîp lý do ®ã sÏ kh«ng ®óng ®¸p ¸n bµi to¸n. Do ®ã sè Èn ®Æt nhiÒu h¬n d÷ kiÖn ®Çu bµi cho.Book.To – [B]. NÕu c¸c em dïng thuËt to¸n gi¶i sÏ mÊt nhiÒu thêi gian.§èi víi bµi to¸n ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ khi ch­a cho biÕt hîp chÊt h÷u c¬ thuéc lo¹i hîp chÊt cô thÓ nµo. VÝ dô 1:Hßa tan hoµn toµn 20g hçn hîp 3 kim lo¹i A. C vµo mét l­îng võa ®ñ dung dÞch HCl sau ph¶n øng thu ®­îc 4. yªu cÇu tÝnh khèi l­îng muèi th× ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ®Ó gi¶i. .§èi víi bµi to¸n khö oxit kim lo¹i b»ng chÊt khö CO.

VËy m cã gi¸ trÞ lµ: A.54mol O2 + 4e  2O2- NO3Ta cã m = m chÊt r¾n .18 (mol) n NO t¹o khÝ = n NO  0. ch¾c ch¾n b¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p sö dông. 12g B.1 + 0. §Ó gi¶i mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c em ph¶i n¾m s©u.To – [B].Book. qu¸ tr×nh khö.Key.18  0.m HNO3 Mµ n Fe( NO3 )3  n Fe ban ®Çu = 0.10.08 m-10.3 = 12 (g) 8 Theo ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron: 0. ch¾c ch¾n.64 (mol) 58 3 (1) ( 2 ) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . qu¸ tr×nh oxi hãa. Fe3O4. mr¾n = mmuèi + mno + m H2O . Th¶ hçn hîp r¾n vµo dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 2.08g mét phoi s¾t thu ®­îc mg chÊt r¾n gåm 4 chÊt (Fe2O3. VÝ dô 2: Oxi hãa hoµn toµn 10.24l khÝ (ë ®ktc) kh«ng mµu hãa n©u ngoµi kh«ng khÝ. néi dung ph­¬ng ph¸p th× míi gi¶i ®­îc.08 16 8 + + 3e + 4H  NO + 2H2O m . KÕt qu¶ kh¸c Bµi to¸n nµy cã thÓ dïng hai ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®· nªu trªn: ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron vµ dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng. Fe ChÊt khö Fe  3e  Fe3+ HNO3.08 56 = 0. O2 ChÊt oxi hãa 10.54 = NÕu dïng ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng. Fe). 24g C. §iÒu quan träng lµ c¸c em ph¶i biÕt sö dông ph­¬ng ph¸p m×nh n¾m ch¾c nhÊt. FeO. ph­¬ng h­íng ¸p dông ®Þnh luËt.08 + 0.45mol (2)  n HNO3   n NO = 0. h­íng tiÕn hµnh vµ c¸ch thö triÓn khai ph­¬ng ph¸p gi¶i cho linh ho¹t. thµnh phÇn s¶n phÈm t¹o thµnh.k GV : Đỗ Xuân Hưng hµnh vËn dông vµo gi¶i. Mét sè bµi to¸n kh«ng chØ gi¶i nhanh theo mét ph­¬ng ph¸p mµ cßn cã thÓ sö dông hai hay nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh kh¸c.1mol 3 3 (1) n NO trong muèi = 3 n NHO3  0.4g D. hiÓu s©u nhÊt th× míi cã thÓ gi¶i bµi to¸n nhanh nhÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt. 14. HS ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thµnh phÇn chÊt tham gia.m ph«i s¾t m-10. NÕu dïng ph­¬ng ph¸p bµi to¸n electron c¸c em ph¶i n¾m ch¾c b¶n chÊt cña ph¶n øng oxi hãa khö.54 = 0.

Yªu cÇu (2) (3) lµ tÝnh khèi l­îng dung dÞch B vµ thÓ tÝch khÝ H2 th× ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng míi x¸c ®Þnh nhanh chãng cô thÓ lµ: B. K.15mol 2 Tõ ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng cña B vµ thÓ tÝch H2 mét c¸ch dÔ dµng. Khèi l­îng dung dÞch Y lµ: 1 mdd B = mhh kim lo¹i + m H 2O  m H 2 mµ n H 2  n hh  0. VÝ dô 3: Cho hçn hîp A gåm hai kim lo¹i kiÒm X. 0.32(mol) 2  mr¨n = 232 .64 = 12 (g) §¸p ¸n (A) ®óng Mét sè bµi to¸n cã thÓ sö dông ®ång thêi nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¶i. 2g C. K B. Th­êng phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p: ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng víi ph­¬ng ph¸p ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ph©n tö trung b×nh.To – [B]. Do ®ã ta dïng ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng ®Ó t×m sè mol cña hçn hîp.32 .36l D. 1. 2. Na A. X. ViÖc ®Çu tiªn ph¶i ®i t×m sè mol hh hçn hîp mµ ®Çu bµi cho khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i vµ hçn hîp chÊt r¾n sau ph¶n øng.1 + 18 . 0.18 + 30.24l B4. 10. 21. 108.0. VËy gÆp nh÷ng bµi to¸n nµy trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu bµi to¸n c¸c em biÕt chän c¸c ph­¬ng ph¸p phï hîp.Key. 6. C« c¹n dung dÞch B thu ®­îc 27. Y thuéc 2 chu kú liªn tiÕp cã khèi l­îng 17g.4g D. quy luËt. 3.2g chÊt r¾n.64g 2. Tuy nhiªn viÖc triÓn khai gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n cã thùc hiÖn hiÖu qu¶ kh«ng th× ngay C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 59 . Rb. Trªn ®©y ThÇy ®· ®Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c. Rb C. VËy c¸c em ph¶i vËn dông liÒn lóc hai ph­¬ng ph¸p míi x¸c ®Þnh ®­îc tªn cña kim lo¹i.k GV : Đỗ Xuân Hưng 1 n H 2O  n HNO3  0. Ph­¬ng ph­¬ng b¶o toan electron + ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng.Book. Nh­ng ®Ó tÝnh M = nhh . c¸c b­íc ®Ó gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc dùa vµo c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i to¸n nhanh ®· ph©n tÝch. 0.82 g 3. V cã gi¸ trÞ lµ: A.72l Yªu cÇu (1) cña bµi to¸n lµ x¸c ®Þnh hai kim lo¹i do ®ã dïng ph­¬ng ph¸p khèi l­îng m ph©n tö trung b×nh ®Ó x¸c ®Þnh.48l C.63 . Hßa tan hçn hîp A trong 200g H2O thu ®­îc dung dÞch B vµ Vl H2 (ë ®ktc). Cs D. Na. Y lµ hai nguyªn tè A. Li. linh ho¹t trong viÖc phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó gi¶i nhanh nh÷ng bµi to¸n phøc t¹p. 216.

¸p suÊt ë hai b×nh nh­ nhau. Khèi l­îng ozon trong oxi ®· ®­îc ozon hãa lµ: A.Book. 2. 5.63g D. KÕt qu¶ kh¸c. Hãa ®¹i c­¬ng.84.k GV : Đỗ Xuân Hưng chÝnh b¶n th©n c¸c em cÇn ph¶i trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc hãa häc ®Çy ®ñ.1. chÝnh x¸c s©u s¾c.05M vµo 20ml dung dÞch H2SO4 0.3.1. 12 Mg E. 54g Bµi 6: Hßa tan 20 ml dung dÞch 0. CuO D.6. SO3 C. 1 D. 20 10 27 13 Ne Al B.5g E. cã sù ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c. §Ó cã dung dÞch 10% l­îng n­íc cÇn pha thªm lµ: A. KÕt qu¶ kh¸c. §Æt hai b×nh trªn hai ®Üa c©n th× khèi l­îng cña hai b×nh kh¸c nhau lµ 0. 15. d = 1.8 Bµi 5: LÊy 20g dung dÞch HCl 37%. 20.21g. 2. 12 Na 11 24 C.6 D. 27g D. 80g B. 3 Bµi 7: Hßa tan 200g dung dÞch NaCl 10% víi 800g dung dÞch NaCl 20% ta ®­îc mét dung dÞch NaCl cã nång ®é phÇn tr¨m lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 60 . D. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch b·o hßa ë nhiÖt ®é ®ã lµ: A. 23. 2 E. SO2 B.075M. C.To – [B]. KÕt qu¶ kh¸c Bµi 2: Cã oxit sau: SO2.1. 0.5 B.Key.7g E. n¹p oxi ®· ®­îc ozon hãa vµo b×nh thø hai. Cu2O Oxit nµo cã thµnh phÇn % O thÊp nhÊt: A. 0. SO3. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.3g B. 1.3. X©y dùng hÖ thèng c¸c bµi to¸n hãa häc cã thÓ gi¶i nhanh ®Ó lµm c©u TNKQ d¹ng nhiÒu lùa chän 2. pH cña dung dÞch thu ®­îc lµ: A. ph¶i vËn dông linh ho¹t kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh mét c¸ch hîp lý th× viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n míi nhanh chÝnh x¸c ®­îc. Ph¶i biÕt suy luËn nhanh.5 E. Bµi 1: Nguyªn tö nguyªn tè X cã tæng sè h¹t b»ng 34 X lµ nguyªn tè: A. ThiÕu ®iÒu kiÖn.22g C.5 B. Cu2O Bµi 3: Hai b×nh cÇu cã thÓ tÝch b»ng nhau. 25. 21. Bµi 4: §é tan cña KCl ë 00C lµ 27. C. CuO. KÕt qu¶ kh¸c C. N¹p oxi vµo b×nh thø nhÊt.

02mol E.025mol C.33% vµ 66. 4.12 E.17g NaCl. Sè mol Clo ®· sôc vµo lµ: Bµi 12: Cho 4. 2.5atm D.334l 2. BËt tia löa ®iÖn ®Ò S vµ C ch¸y thµnh SO2 vµ CO2 sau ®ã ®­a b×nh vÒ 250C. 1. VËy thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña hçn hîp lµ: A. 4atm B. TÊt c¶ ®Òu sai: C. 13. KÕt qu¶ kh¸c.13 Bµi 9: Trong mét b×nh kÝn thÓ tÝch kh«ng ®æi chøa bét S vµ C thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ. 0. 45%. KÕt qu¶ kh¸c C. ¸p suÊt trong b×nh lóc ®ã lµ: A.35 D.To – [B]. KÕt qu¶ kh¸c. Hãa V« C¬ Bµi 11: Sôc hÕt mét l­îng khÝ Clo vµo dung dÞch NaBr vµ NaI vµ ®un nãng thu ®­îc 1.12l khÝ tho¸t ra.3. 1.67 E.01mol D. B¬m kh«ng khÝ vµo b×nh ®Õn ¸p suÊt p = 2atm. 1.015mol B. 2atm E. 75% vµ 25% D.672l E. C. Bµi 10: Chia 8. 0. 1. KÕt qu¶ kh¸c.84g hçn hîp mét muèi clorua kim lo¹i hãa trÞ I vµ BaCl2 thµnh 2 phÇn b»ng nhau: . 0.48l hçn hîp khÝ N2O vµ CO2 tõ qua b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­. C.1.45 B. thÊy chØ cã 1.2. 0. KhÝ SO2 tho¸t ra bÞ oxi C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 61 .§em ®iÖn ph©n nãng ch¶y phÇn thø hai thu ®­îc VlÝt khÝ A bay ra ë anot (ë ®ktc). 18% D.15mol E.03mol A.72l D. 0. 33.1 mol D.Hßa tan hoµn toµn phÇn thø nhÊt vµo n­íc råi cho t¸c dông víi AgNO3 thu ®­îc 8. 16% E. B. HÖ sè nhiÖt ®é cña tèc ®é ph¶n øng lµ: A. C.44l 2.5atm C. 0.Key. . 0.Book. 2. KÕt qu¶ kh¸c. Víi gi¸ trÞ lµ: A 6. 0. 1.16g kÕt tña. 15% B. Sè mol hçn hîp NaBr vµ NaI ®· ph¶n øng lµ. 25% vµ 75% B.6% Bµi 8: Khi t¨ng nhiÖt ®é thªm 500C tèc ®é cña ph¶n øng t¨ng lªn 12000 lÇn. A. 55% Bµi 13: §èt ch¸y hoµn toµn 1. 4.5mol B.k GV : Đỗ Xuân Hưng A. t0 = 250C. 2.2g mét muèi sunfat cña kim lo¹i. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.

66 kÕt tña.81g E. Fe2O3.12g D. 2. KÕt qu¶ kh¸c.67% E. 500.81g D. Cho dung dÞch nµy t¸c dông víi dung dÞch BaCl2 d­ thu ®­îc 4. 3.52g hçn hîp 2 kim lo¹i tan hoµn toµn trong H2SO4l d­ thÊy cã 0.92g Bµi 18: Cho 2. 4. 26. 46.66% B. Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña l­u huúnh trong muèi sunfat lµ: A. 53. 36. KÕt qu¶ kh¸c. 4. MgO.25ml B.92g C. KÕt qu¶ kh¸c. Khèi l­îng hçn hîp 2 oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ: A. 3. C. 376.Key. 3.33% Bµi 14: Nung 11. Khèi l­îng (m) cña hçn hîp oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 62 .72ml Bµi 15: Cho 1. C« c¹n hçn hîp sau ph¶n øng råi nung khan trong ch©n kh«ng sÏ thu ®­îc mét chÊt r¾n cã khèi l­îng lµ: A. C. 525. 1. Al2O3 nung nãng dÉn toµn bé khÝ tho¸t ra sôc vµo n­íc v«i trong d­ thÊy cã 15g kÕt tña tr¾ng. C.k GV : Đỗ Xuân Hưng hãa hoµn toµn vµ cho vµo n­íc ®­îc mét dung dÞch.885g B. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch CuSO4. 2g D.4g E.336l th× tho¸t ra (®ktc) khèi l­îng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®­îc sÏ lµ: A.Book. KÕt qu¶ kh¸c.32g hçn hîp kim lo¹i. 1.21g Bµi 19: Thæi mét luång khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng m(g) hçn hîp gåm CuO. 5. 2. 3. ThÓ tÝch dung dÞch CuSO4 10% (d = 1.95g D. KhÝ tho¸t ra cho vµo b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­ thÊy t¹o thµnh 5g kÕt tña tr¾ng. 4g Bµi 17: Cho 0.96g B. 4.53g hçn hîp gåm Mg.1) cÇn ph¶i lÊy ®Ó hÊp thô hÕt khÝ sinh ra lµ: A.9g C. 3. 2. C.2g Fe vµ 26g Zn víi mét l­îng l­u huúnh cã d­. ZnO tan võa ®ñ trog 300ml dung dÞch H2SO4 0. Bµi 16: Thæi mét luång khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng hçn hîp Fe3O4 vµ CuO nung nãng ®Õn ph¶n øng hoµn toµn ta thu ®­îc 2.To – [B].2g B. Cu. Zn vµo dung dÞch HCl d­ thÊy tho¸t ra 448ml Hr (®ktc).81g hçn hîp A gåm 3 oxit Fe2O3.22g E. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.1M th× khèi l­îng hçn hîp c¸c muèi sunfat khan t¹o ra lµ: A. FeO.8g B.24g E. 872. 3.36ml E.33% D. S¶n phÈm cña ph¶n øng cho tan hoµn toµn trong dung dÞch axit clohi®ric.6ml D.

Gi¸ trÞ cña m lµ: A. KÕt qu¶ kh¸c.24l D.54g B.72lÝt A.To – [B]. 15. C. Chia 4. Mg D. Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A. Kim lo¹i M lµ: A. 24. B ë hai chu kú liªn tiÕp trong cïng mét ph©n C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 63 .8g E. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 48g B. V cã gi¸ trÞ lµ: A. 2. Kh«ng tÝnh ®­îc v× Al2O3 kh«ng bÞ khö. 5.PhÇn 1: BÞ oxi hãa hoµn toµn thu ®­îc 0. 3.Book. Khèi l­îng hçn hîp muèi nitrat ë phÇn 2 lµ: Bµi 21: Cho 19.8g E. Zn C.1g C. 3.36l khÝ H2 (ë ®ktc).62g E.4g D. 20. Fe 2. .Key.2g B.224l 2.k GV : Đỗ Xuân Hưng A.48lÝt khÝ NO (ë ®ktc) dung dÞch A cho NaOH d­ vµo dung dÞch A thu ®­îc mét kÕt tña B. 217. Cu Bµi 22: Chia 1.3g E. 0. 1. 2.58g D. 25. 1.36lÝt E.24lÝt D. 1.062g D. KÕt qu¶ kh¸c.2g kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 d­ ta thu ®­îc 4. 8.PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch H2SO4lo·ng thu ®­îc VlÝt H2 (ë ®ktc) vµ c« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi khan. m cã gi¸ trÞ lµ: A.PhÇn 2: T¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 thu ®­îc Vl khÝ NO duy nhÊt (ë ®ktc). .22g C.6l Bµi 23.112l E. C. 219. B. 6.4g B.48lÝt 2. KÕt qu¶ kh¸c. 30. 0.78g hçn hîp oxit. Bµi 20: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i ho¹t ®éng A vµ B.6g B. 2. KÕt qu¶ kh¸c. C. Al E.24g hçn hîp hai kim lo¹i cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 1. Nung kÕt tña B trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n. 230g B. 82. 4. 24g D.PhÇn 1: Tan hoµn toµn trong dung dÞch hai axit HCl vµ H2SO4 t¹o ra 3. 249g C.04g X thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 2.

12g E. 2. 3.6lÝt B. C. 4M E. 2. m cã gi¸ trÞ lµ: A.4g Cu vµ 5.84lÝt E. 5. 48g C. 23g D. m cã gi¸ trÞ lµ: A. Läc kÕt tña röa s¹ch sÊy kh« nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n. C« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi khan. ®em nung ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 16.To – [B]. KÕt qu¶ kh¸c.72lÝt D. 3.01g D.96lÝt 2.84g 2.1mol Fe2O3 vµo dung dÞch HNO3 lo·ng d­ thu ®­îc dung dÞch A. 7. 16g D.Book. A vµ B lµ hai kim lo¹i: A. 5M C. LÊy 0. 20g B. ThÓ tÝch khÝ A thu ®­îc ë ®ktc lµ: A. Khèi l­îng s¾t thu ®­îc lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 64 . Läc lÊy kÕt tña.6g Fe vµo dug dÞch HNO3 1 M thu ®­îc dung dÞch A vµ khÝ NO duy nhÊt. 6. Ca vµ Sr B. 8. Läc kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. FeO. Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ thu ®­îc kÕt tña.3g Bµi 26: Cho 9g hçn hîp bét Mg vµ Al tan hÕt trong 200ml dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra khÝ A vµ thu ®­îc dung dÞch B.2ml FeO vµ 0. Thªm tõ hai dung dÞch NaOH vµo B sao cho kÕt tña ®¹t tíi l­îng lín nhÊt th× dïng hÕt 500ml dung dÞch NaOH 2M.Key.88g X cho tan hoµn toµn trong dung dÞch HCl d­ thÊy t¹o ra 672ml H2 (ë ®ktc). Nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl ph¶n øng lµ: Bµi 27: Khö hoµn toµn 17. Fe2O3 cÇn 2. 1.k GV : Đỗ Xuân Hưng nhãm chÝnh. Mg vµ Ca D.6g hçn hîp gåm Fe.2g B.5M C.08lÝt A.2g chÊt r¾n. 1. ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc m(g) chÊt r¾n E. 10. Ca vµ Ba B.995g Bµi 24: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp X gåm 6. 32g E. Cho tiÕp dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch A thu ®­îc kÕt tña B vµ dung dÞch C. C.945g E. 1. 2. 3M B. 24g Bµi 25: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0. 2M D. 2. Be vµ Mg C. kÕt qu¶ kh¸c.24lÝt CO (ë ®ktc).

71g muèi khan. C« c¹n Y ®­îc mg hçn hîp muèi khan.5g D. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc m(g) muèi khan. 2g vµ 18g B. Bµi 30: §Ó khö hoµn toµn hçn hîp CuO.48l E. 1g D. Fe t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4l thÊy tho¸t ra 6. V cã gi¸ trÞ lµ: A. C. 56lÝt B. 4.36g B.5g B. 8g vµ 12g D. 1.9g hçn hîp hai muèi clorua cña hai kim lo¹i A vµ B (A vµ B lµ hai kim lo¹i thuéc PNC nhãm II) vµo n­íc ®­îc 100ml dung dÞch X. 33. 16. Thªm dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch B vµ läc kÕt tña t¸ch ra nung ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi c©n nÆng 28g. 15. 0. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.To – [B]. 2.3g D. m cã gi¸ trÞ lµ: A. 33. KÕt qu¶ kh¸c.6g C.72l H2 (®ktc). Läc bá kÕt tña thu ®­îc dung dÞch Y.trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 thu ®­îc 17.3g C. 0. m cã gi¸ trÞ lµ: A.2lÝt D.Book. NÕu còng khö hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng CO th× l­îng CO2 thu ®­îc khi cho qua dung dÞch n­íc v«i trong d­ t¹o ra m(g) kÕt tña. R' b»ng dung dÞch HCl ta thu ®­îc 5.4g E. Bµi 28: Hçn hîp A gåm Mg vµ Fe2O3 nÆng 20g tan hÕt trong dung dÞch H2SO4lo·ng thÊy tho¸t ra VlÝt H2 (ë ®ktc) vµ thu ®­îc dung dÞch B. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn. FeO cÇn 4. 44.224l D. 10g Bµi 31: Hßa tan hoµn toµn 5g hçn hîp hai kim lo¹i R. 18g vµ 2g C.8g B.24l C. 20g B. ThÓ tÝch khÝ B thu ®­îc (ë ®ktc) lµ: A.5g C.5g hçn hîp Mg. Bµi 32: Hßa tan 5.22g kÕt tña. 16g E. 63. 6.8lÝt A.6lÝt 2. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion Cl. m cã gi¸ trÞ lµ: A.48 lÝt H2 (ë ®ktc). 9.k GV : Đỗ Xuân Hưng A.Key. 15g C. 12g vµ 8g E. 43. Zn. 22. 14. Khèi l­îng cña Mg vµ Fe2O3 trong A lµ: Bµi 29: Cho 14. 34.448l B.4lÝt E. 2g E.12g 65 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . 33. 11.

48lÝt khÝ NO (®ktc). Fe3O4 cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 thu ®­îc hçn hîp khÝ gåm 0. 26. 91.2g Bµi 38: Cho hçn hîp gåm FeO. Gi¸ trÞ cña V lµ: A.12g E. KÕt qu¶ kh¸c. CuO. C. Cho B ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 thÊy gi¶i phãng ra 5.58g B. C.21mol Bµi 39: Cho 19. Hßa tan hoµn toµn B trong HNO3lo·ng chØ thu ®­îc VlÝt NO duy nhÊt (ë ®ktc).12mol D. 0.02mol SO2 khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ: A. 2.2g. Fe3O4. 1. Gi¸ trÞ cña V lµ: A.2g E. Khèi l­îng cña m lµ: A. C. 82g B. 25. II vµo dung dÞch hçn hîp hai axit (HNO3 vµ H2SO4) ®Æc thu ®­îc 0. Cho NaOH d­ vµo dung dÞch thu ®­îc ta ®­îc mét kÕt tña.2 vµ dung dÞch B c« c¹n dung dÞch B thu ®­îc m(g) muèi khan (biÕt r»ng kh«ng sinh ra muèi NH4NO3) m cã gi¸ trÞ lµ: A. 27. Fe2O3 vµ Fe.48lÝt Bµi 37: §Ó m (g) phoi bµo s¾t (A) ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp B cã khèi l­îng 30g gåm FeO. KÕt qña kh¸c. 22. Bµi 34: Hßa tan hoµn toµn 20g hçn hîp gåm kim lo¹i X.6l khÝ NO duy nhÊt (®ktc).2g kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 d­ ta thu ®­îc 4. 21.36mol B. 24. 44. KÕt qu¶ kh¸c. kÕt qu¶ kh¸c. kÕt qu¶ kh¸c.82g D.68l C. 1.412 g D. Bµi 33: Hßa tan hoµn toµn 4g hçn hîp MCO3 vµ M'CO3 vµo dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra VlÝt khÝ (ë ®ktc). 22. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.34g Bµi 35: Hßa tan võa ®ñ 6g hçn hîp A gåm hai kim lo¹i X vµ Y cã hãa trÞ t­¬ng øng lµ I.Key.5g B. Sè mol cña mçi chÊt lµ: A.4lÝt D.24l E. C. 4.2g D.09mol NO2 vµ 0.1lg muèi khan. 2.1mol NO2 vµ 0. Bµi 36: Trén 2.12lÝt hçn hîp khÝ A (ë ®ktc) gåm NO2 vµ NO cã d so víi H2 b»ng 18. 0.To – [B].05mol NO. 8.36l B.Book. Dung dÞch thu ®­îc ®em c« c¹n thu ®­îc 5.7g Al víi a g hçn hîp CuO. C. 26.24mol E. Nung kÕt tña trong C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 66 .27g E. 14.5g E. Nung A ë nhiÖt ®é cao ®Ó ph¶n øng nhiÖt nh«m x¶y ra hoµn toµn ®­îc hçn hîp r¾n B. Z b»ng dung dÞch HNO3 thu ®­îc 1.12l D.8lÝt B. 25.24lÝt E. 0. 3. 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng D. 1. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. Fe2O3 ®­îc hçn hîp A. Y.

Bµi 44: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon A thu ®­îc CO2 vµ H2O cã tû lÖ n CO2 : n H2O  4:1 CTPT cña A lµ: A. Kim lo¹i M lµ: A. C8H18 B. C4H4 CO2 vµ 10. C6H6 C. C4H2 Bµi 45: §èt ch¸y hoµn toµn m (g) hçn hîp X gåm CH4. Ankin Bµi 43: Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon X ta thu ®­îc VH2O  2VCO2 trong cïng ®iÒu kiÖn. 86. C4H10 D. CnH2n+4 (n  1) D.14 mol CO2 vµ 0. KÕt qu¶ kh¸c. 192.1.23mol H2O. 1. C2H5 C. 4g C. B. 6g E. C6H14 E. m cã gi¸ trÞ lµ: A.64lÝt E. CH4 lµ hidrocacbon duy nhÊt. Zn C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn. C4H10 vµ C2H4 thu ®­îc 0.To – [B]. 19. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 67 .4lÝt D. C. C«ng thøc ph©n tö cña chÊt ®ã lµ: A. Ankan D. CnH4n+2 (n ) B. 2g D. VËy CTPT cña X lµ: A. Fe B.1 mol Fe vµ 0. Bµi 42: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hidrocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 11.3. Anken E.3. X©y dùng hÖ thèng c¸c bµi to¸n h÷u c¬.Key.6g Bµi 46: §èt ch¸y hoµn toµn 0. 8.8g H2O.8lÝt * Hidrocacbon.2mol Al vµo dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc hçn hîp khÝ A gåm NO vµ NO2 cã tû lÖ sè mol t­¬ng øng lµ 2:1.1mol hçn hîp gåm CH14.2 lÝtCO2 (®ktc) vµ 9g H2O.k GV : Đỗ Xuân Hưng kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n. CnH4n+2 (n  1) C. C3H6 vµ C4H10 thu ®­îc 17. 8g B. Mg D. C4H8 B. Cu Bµi 40: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0. ThÓ tÝch cña hçn hîp khÝ A (ë ®ktc) lµ: A. Bµi 41: Mét chÊt cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ C2H5.Book. Aren B. Al E. C2H2 D.28lÝt 2. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng: A. Xicloanken C.

C4H10 C4H8 E. LÊy m(g) hçn hîp nµy cho t¸c dông víi dung dÞch Brom th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch brom 20% trong dung m«i CCl4. 1.045mol Bµi 47: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. 100g E. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ: A.08mol E.5g B. 20g C. 0.03mol D. 0. C5H12. 40g D.5g C.2gH2O.25 mol C.96l O2 thu ®­îc 6. Aren. xicloankan D. C2H6. Ankan C.Key. KÕt qu¶ kh¸c C. A thuéc d·y ®ång ®¼ng: A.05mol B.14g . 15g E. 0. 0.03mol D. Ankdien B. 0. b×nh 2 t¨ng 6.72l CO2. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc.8g H2O. C3H8.5g D.15 mol D. Anken.09mol B.Book.k GV : Đỗ Xuân Hưng A. VËy sè mol hçn hîp ankin bÞ ®èt ch¸y lµ: A. 52.5 th× cÇn 8. 0. C5H10 B. m cã gi¸ trÞ lµ: A. ®iankin Bµi 52: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 anken thu ®­îc 7. §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp ®ã thu ®­îc 0. 0. Cho toµn bé khÝ CO2 võa thu ®­îc vµo dung dÞch Ca(OH)2 d­ th× thu ®­îc m(g) kÕt tña.09mol B.06mol C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 48: §èt ch¸y hoµn toµn 0. Kh«ng x¸c dÞnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 50: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 3 ankin A. 0. 0.45g H2O.06mol E. Ankin. 0.6mol CO2 CTPT cña ankan vµ anken lµ: A. Kh«ng x¸c dÞnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 51: §èt ch¸y mét hi®rocacbon A m¹ch hë cã tû khèi hái so víi kh«ng khÝ nhá h¬n 1. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 53: §èt ch¸y hoµn toµn VlÝt( ë ®ktc) mét ankin thu ®­îc 10. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît ®i qua b×nh ®ùng P2O5 vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n d­ sau ph¶n øng thÊy b×nh 1 t¨ng 4. B. 200g B.045mol E. Cho s¶n phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)2 d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ: A. C3H6 C. 37. 42. 0.15mol hçn hîp hai ankan thu ®­îc 9.36lÝt CO2 ( ë ®ktc) vµ 1.8g H2O.To – [B].4g. Gi¸ trÞ cña V lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 68 . Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 49: Mçi hçn hîp khÝ gåm 1 ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö C trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol. C2H4 D.16g. NÕu cho tÊt c¶ s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng n­íc v«i trong th× khèi l­îng b×nh t¨ng 50. 0. C ta thu ®­îc 3.

6. 3. V cã gi¸ trÞ lµ: A. NÕu hi®r« ho¸ hoµn toµn 0.36g B. 2. C3H4 E. 1. Ankin ®ã lµ: A.6 mol CO2 vµ a(g) H2O. C4H8 2. 0.08g D.Book.6g B.72lÝt C.24l CO2(ë ®ktc) -PhÇn 2: Mang t¸ch n­íc hoµn toµn thu ®­îc hçn hîp hai anken.0.6 mol Hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm chøc.8g C.12.24lÝt E. *R­îu.1g E.3 mol C.ete Bµi 56: Chia a(g)hçn hîp hai r­îu no. 0.4 mol D.5 mol B. C3H6 D. 1. 0. KÕt qu¶ kh¸c B.k GV : Đỗ Xuân Hưng A. NÕu ®em ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp nµy thu ®­îc 0. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau. NÕu ®em m(g) hçn hîp nµy cho qua dung dÞch brom d­ th× thÊy cã 16g Br2 ph¶n øng.36lÝt D.0.1 mol ankin nµy råi ®èt ch¸y th× sè mol H2O thu ®­îc lµ: A. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 57: Cho 2. 4. C2H2 D.48lÝt 2. m cã gi¸ trÞ lµ: A.12lÝt C.Key. C5H12. 0. C5H10 Bµi 55: §èt ch¸y hoµn toµn 0.24lÝt B. C6H10 C. C2H4 C.26g B.18g D.1mol ankin ®­îc 0. C4H6 Bµi 54: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol.1. -PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 2. C5H8 B. C2H6. Gi¸ trÞ cña a lµ: A. C«ng thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ: A.To – [B]. 10. C4H10. 2. 1. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai anken nµy thu ®­îc m(g)H2O.84g mét hçn hîp hai r­îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi Na t¹o ra 4.2 mol H2O. 8. 1.6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H2(ë ®ktc).8g C.792lÝt 69 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . 1. C3H8.

8l H2(ë ®ktc). C3H8O2.8g hçn hîp X t¸c dông víi Na kim lo¹i d­ thu ®­îc 5. 0. a cã gi¸ trÞ lµ: A. 0.9g B. 16. C3H8O2 Bµi 63: §èt ch¸y hoµn toµn 1 l­îng r­îu ®¬n chøc A thu ®­îc 13. C2H11OH. C2H6O. C.Key.72 lÝt CO2(ë ®ktc) vµ 7. B lµ ®ång ®¼ng cña nhau. C4H9OH B. C4H7OH C. 1.6g H2O. C«ng thøc ph©n tö cña A vµ B lÇn l­ît lµ: A. VËy ®ã lµ r­îu: A. C4H8O. C2H6O2 B. C2H6O2. Bµi 61: §un 132.k GV : Đỗ Xuân Hưng D. 0. C3H8O E.B lµ hai r­îu no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. C3H8O2 D. KÕt qu¶ kh¸c C.65g H2O.KÕt qu¶ kh¸c Bµi 58: §èt ch¸y hoµn toµn a(g) hçn hîp hai r­îu A vµ B thuéc d·y ®ång ®¼ng cña r­îu metylic ng­êi ta thu ®­îc 70.To – [B].1 mol C. Hçn hîp X gåm A. 3.1g H2O. C3H7OH 2.6g A vµ 2. MÆt kh¸c khi cho m(g) hçn hîp X t¸c dông víi Na d­ ta thu ®­îc 2.12lÝt H2(ë ®ktc).2 mol D.32g D. BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt so víi hi®« ®Òu nhá h¬n 40. C3H7OH D. C2H6O C.3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 1.6l H2(ë ®ktc) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 70 . C2H5OH E. C3H6O. C«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ: A. Cho hçn hîp gåm 1.896lÝt E. C4H9OH. 24.8g hçn hîp 3 r­îu no ®¬n chøc víi H2SO4 ®Æc ë 1400C thu ®­îc hçn hîp c¸c ete cã sè mol b»ng nhau vµ cã khèi l­îng lµ111.4g CO2vµ 39.2g E.3 mol B. 0. Khi cho 18. C3H5OH B. C4H10O2.4 mol Bµi 62: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm hai r­îu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 6. C2H5OH.2g. CH4O D. C3H7OH. B. 0.2g CO2 vµ 8.Book. C«ng thøc ph©n tö cña c¸c r­îu lµ: A. 33. CH3OH D.6g Bµi 59: §èt ch¸y 1 r­îu ®a chøc ta thu ®­îc H2O vµ CO2 cã tØ lÖ mol t­¬ng øng lµ 3:2. C4H10O2 Bµi 60: A. C2H6O. Sè mol cña mçi ete trong hçn hîp lµ: A. CH3OH vµ C2H5OH C.

3 vµ 0.Book. C2H5OH. V cã gi¸ trÞ lµ: A.k GV : Đỗ Xuân Hưng a.76g D. KÕt qu¶ kh¸c C.76g CO2. C3H6.65g hçn hîp B gåm 6 ete khan. 0. 1.2 B.1. 1.6l .2 vµ 0. C3H7OH. CH3OH D. Sè mol cña A vµ B lÇn l­ît lµ: Bµi 64: Cho 1. 2.9g E. 1. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.4. ®un nãng a trong H2SO4 ®Æc ë 1400C thu ®­îc 10.2 vµ 0. C2H4. 1.24lÝt Bµi 67: Cho V lÝt ( ë ®ktc) hçn hîp khÝ gåm 2 olepin liªn tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng hîp n­íc (H2SO4 ®Æc xóc t¸c) thu ®­îc 12. C2H6. -PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y th× tæng khèi l­îng n­íc vµ CO2 t¹o ra lµ: A. 0.3 D. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 71 B. C3H6 C. 5. C5H10 B.48g C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 65: T¸ch n­íc hoµn toµn tõ hçn hîp X ta ®­îc hçn hîp Y gåm c¸c olepin. 0.24l C. V cã gi¸ trÞ lµ: A.7g H2O. 1. m cã gi¸ trÞ lµ: A.48l * Andehit -xeton Bµi 68: Chia m(g) mét an®ehit X thµnh hai phÇn b»ng nhau.93g D. b. C3H8 D. C«ng thøc ph©n tö cña hai anken lµ: A. C3H5OH. 0. B. 293g C.2 C.56lÝt E. 2. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn X th× thu ®­îc 1.68lÝt B.76g Bµi 66: Chia hçn hîp X gåm hai r­îu ®¬n chøc ®ång ®¼ng cña nhau thµnh 2 phÇn b»ng nhau.9g hçn hîp A gåm 3 r­îu.To – [B].1 vµ 0. C4H8 2.24g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 336 ml H2 (ë ®ktc) vµ thu ®­îc m(g) muèi khan.Key. 2.47g.36l CO2 (®ktc) vµ 2. A.25 C.3g H2O -PhÇn 2: T¸c dông hÕt víi Na th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H2(ë ®ktc).12lÝt D. 1.9 B. CTCT cña B lµ: A. B.6lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc) vµ 6. 2. E. 3. -PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn t¹o ra 5.36l D. 0. 2. C4H8.

8g C.68lÝt D.3. C3H7CHO.6g. C4H6O2 C.8 mol D. C3H6O D. §Ó trung hoµ hçn hîp axit nµy cÇn dïng hÕt 200 mol NaOH 1M. C2H5CHO.4 mol B.% g Ag A.6.4 mol CO2.1 mol hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau ta thu ®­îc 8. Hi®oro ho¸ hoµn toµn 2 an®ehit nµy cÇn 0.2. nhiÖt ®é) t¹o ra hçn hîp B.1. C2H4O B. A. C2H5CHO C.PhÇn 2: Cho t¸c dông víi AgNO3/ NH3 d­ thu ®­îc AG kim lo¹i víi tØ lÖ mol an®ihit: mol Ag=1:4.064 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµ 4. An®ihit no 2chøc.PhÇn hai: Hi®r« ho¸ hoµn toµn (xóc t¸c Ni. 21. .24lÝt Bµi 70: Cho hçn hîp gåm 0.54g H2O.112lÝt B.Key. 108g B.To – [B]. An®ihit fomic B. NÕu cho (g) A ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3/ NH3 d­ th× thu ®­îc 12. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc Bµi 69: Chia hçn hîp an®ehit no ®¬n chøc (hçn hîp A) thµnh hai phÇn b»ng nhau. ®¬n chøc ®­îc 0. 0.1mol HCOOH vµ 0. 10.4g H2O vµ 6. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai r­îu nµy th× sè mol H2O thu ®­îc lµ: A.2g C. An®ihit X lµ: A.6mol C.2mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 d­ th× khèi l­îng Ag thu ®­îc lµ.8g an®ihit Xth× thu ®­îc 5.2 mol H2 ®­îc hçn hîp hai r­îu no ®¬n chøc. NÕu ®èt ch¸y hçn hîp B th× thÓ tÝch CO2 (ë ®ktc) t¹o ra lµ.22g B.4.672lÝt.4g D. Bµi 75: §èt ch¸y hoµn toµn 0. 0. 21g D. C. A.Book. 0. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp A thu ®­îc 7. C4H8O Bµi 73: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai an®ehit no.2g hçn hîp hai an®ehit kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng ng­êi ta thu ®­îc hçn hîp hai axit cacboxylic no ®¬n chøc.04g CO2. CH3CHO D. . 0. D. 3.68g H2O CTCT cña 2 an®ehit ®ã lµ : C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 72 B.3mol Bµi 74: Hçn hîp A gåm 2 an®ehit no ®¬n chøc.8g. C4H9CHO Bµi 72: §èt ch¸y hoµn toµn 5. CTCT cña 2an®ehit lµ: A: CH3CHO.§èt ch¸y hoµn toµn phÇn thø nhÊt thu ®­îc 0.HCHO.C3H7CHO VËy CTPT cña Xlµ: A. Oxi ho¸ 10. Bµi 71. An®ihit no ®¬n chøc C.72l CO2 (®ktc) . 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng .0.

C4H6O 2.61g B.36l Ýt C.4mol C. 0. C3H4O. Khi ®èt ch¸y este nµy th× l­îng n­íc sinh ra lµ: A. A.76g 73 B.72lÝt Bµi 79: Hçn hîp A gåm mét r­îu no ®¬n chøc vµ mét axit no ®¬n chøc.24lÝt B. Khèi l­îng CH3OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ: A . Bµi 80: Cho 3. Céng H2(xt Ni. C2H4(CHO2). 1.3.3g H2O.Book. C3H6(CHO)2 Bµi 76: Chia hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®ång ®»ng liªn tiÕp thµnh hai phÇn b»ng nhau: .88g hçn hîp axi trªn th× cÇn VlÝt O2 (ë ®ktc).7g C.§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 r­îu nµy thu ®­îc 11g CO2 vµ 6. C2H5CHO D.6g.6g C .t0) thu ®­îc hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc.To – [B].6mol 2. DÉn toµn bé hçn hîp thu ®­îc sau ph¶n øng c¸c chÊt cã thÓ tan ®­îc. 4. 1. 0.06mol D. C3H4O.6g C.38g hçn hîp Y gåm CH3OH.PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thÊy t¹o ra 2. C6H5OH t¸c dông võa ®ñ Na thÊy tho¸t ra 672 ml khÝ H2 (ë ®ktc) vµ hçn hîp r¾n Y1. NÕu ®èt ch¸y 3.PhÇn 2: §­îc este ho¸ hoµn toµn vµ võa ®ñ thu ®­îc 1 este. C«ng thøc cña 2 an®ihit lµ. LÊy dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 thu ®­îc 43.PhÇn 2: Cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/ NH3 d­ thu ®­îc mg Ag.2. C2H3CHO. C2H4O. Chia A thµnh hai phÇn b»ng nhau: .12.este Bµi 78: Trung hoµ 3. Khèi l­îng Y1sÏ lµ: A. Tæng sè mol cña 2 axit trong hçn hîp lµ: A. 3. .04mol V cã gi¸ trÞ lµ: A. 21. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .4.PhÇn 1.19g C. sau ®ã ®em c« c¹n th× thu ®­îc 5.6g D .20.8g B.08g Bµi 77: Cho hçn hîp HCHO vµ H2 ®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng. CH3COOH . 0. C4H8O D. 2. 19.Key.2. . C3H6O.16.6g D.8g D. C3H5CHO B. 1.k GV : Đỗ Xuân Hưng A HCHO vµ CH3CHO C.2g muèi khan.06g * Axit. 0.24 lÝt CO2 (ë ®ktc) . 6.2. 3. C4H6O B. 4.88g hçn hîp hai axit no ®¬n chøc b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch NaOH. C3H6O C. CH3CHO. thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23.2g Ag kim lo¹i.6g B .2g. 18g B.48lÝt D. M cã gi¸ trÞ lµ: A: 10.

k GV : Đỗ Xuân Hưng D. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 74 .2mol D. C2H6O. VËy CTPT cña r­îu lµ axit lµ: A. Sè mol hçn hîp ë phÇn 3 lµ: A.02 A. . 0. Bµi 83: Chia hçn hîp X gåm 1 axit no ®¬n chøc (A) vµ 1 axit kh«ng no ®¬n chøc chøa mét liªn kÕt ®«i ë gèc hi®rocacbon (B). C2H4O2 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.2 mol CO2 Cho a (g) C2H5OH t¸c dông víi b (g) CH3COOH ( cã H2SO4 ® xóc t¸c.09g H2O.04g E. Bµi 81: §èt a (g) C2H5OH ®­îc 0.6l CO2 (ë ®ktc) vµ 3.2g E. C4H8O2 vµ C4H6O2 B.25mol C.01 B.PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 8. cã gi¸ trÞ lµ: A.03 vµ 0.5M. C2H4O2 vµ C2H2O2 C. C4H6O4 vµ C4H4O4 2. §Ó trung hßa l­îng NaOH d­ cÇn 150 ml dung dÞch H2SO4 0. 0. 0.PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 2M. 4.02 vµ 0. C3H6O2 C.03 mol E. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc Bµi 82: Chia hçn hîp X gåm mét r­îu ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc thµnh ba phÇn b»ng nhau: .6g B. Sè mol cña 2 axit lÇn l­ît lµ: A.PhÇn 2: Ph¶n øng võa ®ñ víi 6. PhÇn 3: BÞ este hãa hoµn toµn thu ®­îc mét este E. C«ng thøc ph©n tö cña hai axit lµ: Bµi 84: §èt ch¸y hoµn toµn 4. CH2O2 B. 0.PhÇn 3: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3. Chia X thµnh ba phÇn b»ng nhau: .PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 2.24lH2 (ë ®ktc) .4g D. 1. C3H6O2 vµ C3H4O2 C.2 mol CO2 §èt b (g) CH3COOH ®­îc 0.4g Br2 . 0. 0.gi¶ sö hiÖu suÊt lµ 100%) ®­îc c (g) este.8. 0.To – [B].22g CO2 vµ 0.13.6g H2O. B. 4.Book. 1.11g este nµy thu ®­îc 0. C3H8O.01 vµ 0.3g mét axit cacboxylic A kh«ng no ®¬n chøc chøa mét liªn kÕt ®«i thu ®­îc 5. 0. §èt ch¸y hoµn toµn 0. Sè nguyªn tõ C trong hai axit b»ng nhau.3mol B.04 vµ 0.8g C.04mol C.36 lÝt CO2 (ë ®ktc).96l CO2 (ë ®ktc). 17. CH4O. C ®Òu ®óng. C¶ A.4mol 2.Key.

0. to) thµnh r­îu t­¬ng øng. 0. .025 D. a. 22. NÕu cho 6. 0. HCOOH B. 0.015 2. 1. 8. 0.58g C.02 C. CTPT cña A lµ: A.875lÝt C.15g muèi. 0.05mol 2.To – [B]. B. CH3COOH C. 450. No ®¬n chøc C.24lÝt B.8g H2O.24lÝt axetilen ( ë ®ktc).Book. 0. C4H4O2 Bµi 85: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 este no ®¬n chøc ta thu ®­îc 1. ph¶n øng khö. sau ®ã cho qua dung dÞch Ca(OH)2 d­ thu ®­îc 34.45g A víi NaOH cho tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 6. Bµi 88: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng hçn hîp hai este cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh ®ùng P2O5 d­ thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 6. C3H4O2 B. Thñy ph©n hoµn toµn hçn hîp 2 este trªn ta thu ®­îc hçn hîp Y gåm mét r­îu vµ axit. 0. LÊy khÝ sinh ra cho hîp n­íc khi cã mÆt xóc t¸c HgSO4.36lÝt C.025g mét r­îu. 0.12lÝt D.1M thu ®­îc 7. m cã gi¸ trÞ lµ: A. Sè mol cña A lµ: A. C4H6O2 D. C¸c este nãi trªn thuéc lo¹i: A.52g B.48lÝt Bµi 86: Cho 8g canxicacbua t¸c dông víi n­íc thu ®­îc 2. 1. 22. V cã gi¸ trÞ lµ: A. No ®a chøc B.75lÝt B. Sè mol cña A lµ: A.5g kÕt tña. §un nãng 5. Kh«ng no ®a chøc. C4H6O2 C.02mol C. 3. 1. CTCT cña A1 lµ: A.50g Bµi 87: ChÊt A lµ este cña glixerin víi axit cacboxylic ®¬n chøc m¹ch hë A1. C2H3COOH. Thùc hiÖn ph¶n øng este hãa r­îu vµ axit trªn trªn thu ®­îc m(g) este (biÕt r»ng hiÖu suÊt c¸c ph¶n øng hîp n­íc.PhÇn 2: oxi hãa (xóc t¸c Mn2+) thu ®­îc axit t­¬ng øng.75lÝt D.7g hçn hîp hai muèi vµ 4. NÕu ®èt ch¸y 1/2 hçn hîp Y th× thÓ tÝch CO2 thu ®­îc ë ®ktc lµ: A.825g hçn hîp hai este ®ã t¸c dông võa ®ñ víi VlÝt dung dÞch KOH 0. 0.01mol 2. oxi hãa vµ este hãa b»ng 80%).03 B. 1.21g.04mol D. 2. C2H5COOH D. 4.056g D. 45.PhÇn 1: §em khö b»ng H2 (Ni.Key. sau ®ã chia s¶n phÈm thµnh hai phÇn b»ng nhau: . Kh«ng no ®¬n chøc: D.k GV : Đỗ Xuân Hưng 1.175lÝt 75 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .

8g vµ 7. ThÓ tÝch dung dÞch HCl ®· dïng lµ: A. Khèi l­îng mçi este trong hçn hîp lÇn l­ît lµ: A) 18.Book. PhÇn tr¨m khèi l­îng cña mçi este trong hçn hîp lµ: A) 50% vµ 50% C) 75% vµ 25% *Hîp chÊt chøa Nit¬ Bµi 93: Cho 20g hçn hîp gåm 3 amin no ®¬n chøc ®ång ®¼ng liªn tiÕp t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl 1M.2 gam hçn hîp 2 este nãi trªn ph¶i dïng võa hÕt 12 gam NaOH nguyªn chÊt. 160ml B.Key. c« c¹n dung dÞch thu ®­îc 31.7g C) 14.4g B) 11. CH3COOCH3. CH3COOCH3 D.k GV : Đỗ Xuân Hưng b. Bµi 91: Xµ phßng ho¸ 22.2 gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng NaOH nguyªn chÊt. §Ó xµ phßng ho¸ 22. BiÕt r»ng M cña hai muèi h¬n kÐm nhau 14 ®vC VËy CTCT cña este lµ: A. C2H5COOCH5 B. C2H3COOC2H5.8 gam. Bµi 90: Xµ phßng ho¸ 22. CH3COOC2H5 C. 16ml C. Bµi 92: Xµ phßng ho¸ hoµn toµn a gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng l­îng dung dÞch NaOH võa ®ñ. C¸c muèi sinh ra sau khi xµ phßng ho¸ ®­îc sÊy ®Õn khan vµ c©n ®­îc 21.4g D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. C«ng thøc ph©n tö cña 2 este lµ: A) HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 B) C2H5COO CH3 vµ CH3COOCH3 C) CH3COOC2H5 vµ HCOOC3H7 D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.15M.1g vµ 11.68g muèi. VËy amin ®ã lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 76 B) 66. C3H5COOC2H5 Bµi 89: Cã 2 este cã ®ång ph©n cña nhau vµ ®Òu do c¸c axit no ®¬n chøc vµ r­îu no ®¬n chøc t¹o thµnh.To – [B].3% D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. 32ml D. 320ml Bµi 94: §èt ch¸y 1 amin no ®¬n chøc thu ®­îc CO2 vµ H2O theo tû lÖ sè mol lµ 2:3. Khèi l­îng NaOH ®· ph¶n øng lµ: A) 8 gam B) 12 gam C) 16 gam D) 20 gam.8 gam (gi¶ sö hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 100%).5g vµ 3. HCOOC2H5.2 gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng l­îng dung dÞch NaOH võa ®ñ.7% vµ 33. c¸c muèi sinh ra sau khi xµ phßng ho¸ ®­îc sÊy ®Õn khan vµ c©n ®­îc 21. . cÇn dïng hÕt 200ml dung dÞch NaOH nång ®é 0. HCOOCH3.

COOH Bµi 97: A lµ mét  .125 M vµ thu ®­îc 1.CH .CH .01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl 0.CH2 .k GV : Đỗ Xuân Hưng A. C3H7 . H2N . CH3 . TÊt c¶ ®Òu ®óng.COOH D.25g muèi. CH3C2H5NH D. C3H6 C2H5 COOH COOH C. KÕt qu¶ kh¸c. CH3. Cho 15.1g A t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ ta thu ®­îc 18.COOH | NH2 D.COOH | NH2 C.75 g muèi. H2N .835 g muèi khan. Cßn khi cho 0.CH2 .COOH | NH2 Bµi 96: Cho X lµ 1 amino axit khi cho 0.COOH E. CTCT cña A lµ: A.CH2. Bµi 95: X lµ 1 amino axit no chØ chøa 1 nhãm COOH 2 vµ 1 nhãm NH2 cho 0.CH .CH2 .amin axit no chØ chøa mét nhãm NH2 vµ mét nhãm COOH.CH2.COOH | NH2 C.CH2 .89 g X ph¶n øng võa ®ñ víi HCl t¹o ra 1.CH .2% CT cña X lµ: NH2 NH2 A. VËy CT cña X cã thÓ lµ: A. B. H2N C3H5(COOH)2 D.To – [B]. (H2N)2C3H5 .Key.CH .COOH B. H2N .COOH | NH2 ***********************************  *********************************** C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 77 . C3H7NH2 B. CH3 . B.01mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3. CH3 . (CH3)3N C.Book.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful