Book.Key.To – [B].

k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 1
C¸C PH¦¥NG PH¸P GióP gi¶i nhanh
bµi to¸n hãa häC
“ Ph­¬ng ph¸p lµ thÇy cña c¸c thÇy ” ( Talley Rand )
C¸c em th©n mÕn !!!
Víi h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm nh­ hiÖn nay,trong kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n(
trung b×nh 1,5ph/c©u ) c¸c em ph¶i gi¶i quyÕt mét sè l­îng c©u hái vµ bµi tËp t­¬ng ®èi lín,
trong ®ã bµi tËp to¸n hãa chiÕm mét tØ lÖ kh«ng nhá. Sè liÖu thèng kª tõ kú thi tuyÓn sinh
§H,C§ võa qua cho thÊy bµi tËp to¸n hãa chiÕm kho¶ng 50% tæng sè c©u tr¾c nghiÖm cña ®Ò
thi. Do ®ã viÖc t×m ra c¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc cã mét ý nghÜa hÕt
søc quan träng. Trªn c¬ së ®ã cuèn s¸ch “ C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c
nghiÖm hãa häc’’ ra ®êi nh»m gióp c¸c em cã thÓ «n tËp vµ tËp dît tr­íc khi b­íc vµo kú thi
tuyÓn sinh §H, C§ n¨m 2008. Trong mçi bµi to¸n thÇy ph©n tÝch vµ gi¶i theo hai ph­¬ng
ph¸p: ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó c¸c em thÊy ®­îc ­u ®iÓm cña
viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n hãa.
§ång thêi thÇy ®· x©y dùng 100 bµi to¸n v« c¬ vµ h÷u c¬ cã thÓ gi¶i nhanh lµm c©u
TNKQ nhiÒu lùa chän ®Ó c¸c em luyÖn tËp thªm.
Còng trong khu«n khæ cuèn s¸ch nµy thÇy còng ®Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c vµ vËn dông
tÝnh qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n hãa
häc.
ThÇy xin chóc c¸c em häc thËt tèt, ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong nh÷ng kú thi s¾p tíi
®Ó kh«ng phô c«ng mong ®îi cña gia ®×nh vµ b¹n bÌ c¸c em.Sau cïng xin c¸c em h·y nhí
r»ng: “Trªn b­íc ®­êng thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ l­êi biÕng” vµ “nh©n tµi lµ
99% lao ®éng må h«i vµ n­íc m¾t, chØ cã 1% t­ chÊt bÈm sinh”
Mäi th¾c m¾c cña c¸c em xin liªn hÖ thÇy hoÆc cã thÓ gÆp trùc tiÕp b»ng c¸ch gäi vµo sè
sè m¸y :  064.962.988 -0982.70.40.54
Tr­êng THPT NguyÔn V¨n Cõ
Biªn So¹n: GV §ç Xu©n H­ng
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 2
2.1. Mét sè ph­¬ng ph¸p cã thÓ gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc
2.1.1. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè vµ b¶o toµn khèi l­îng.
* HÖ qu¶ 1: Trong c¸c ph¶n øng hãa häc, tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng
b»ng tæng khèi l­îng c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh.
P¦HH: A+ B ÷ C + D
Th× m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D

* HÖ qu¶ 2: Gäi m
T
lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt tr­íc ph¶n øng
Gäi m
S
lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt sau ph¶n øng th× dï cho ph¶n øng x¶y
ra võa ®ñ hay cã chÊt d­ ta vÉn m
S
= m
T
.
HÖ qu¶ 3: Khi cation kim lo¹i kÕt hîp víi anion phi kim ®Ó t¹o ra c¸c hîp chÊt (nh­
oxit, hi®roxit, muèi) th× ta lu«n cã:
Khèi l­îng hîp chÊt = khèi l­îng kim lo¹i + khèi l­îng gèc phi kim .
HÖ qu¶ 4: Khi cation kim lo¹i thay ®æi, anion ®Ó sinh ra hîp chÊt míi sù chªnh lÖch
khèi l­îng gi÷a hai hîp chÊt b»ng sù chªnh lÖch vÒ khèi l­îng gi÷a c¸c cation.
§èi víi c¸c bµi to¸n h÷u c¬ còng sö dông ®Þnh luËt BTKL trong qu¸ tr×nh gi¶i mét sè
bµi to¸n, ngoµi ra cßn sö dông b¶o toµn nguyªn tè trong bµi to¸n ®èt ch¸y.
- Khi ®èt ch¸y 1 hîp chÊt A th×:
2 2 2
0 0 O ( ) O H ( ) CO trong ( o
n n n = +
®èt ch¸y)

=>
2 2 2
0 0 0 O ( ) O H ( ) CO (
m m m = +
®èt ch¸y)

Gi¶ sö khi ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ A (chøa C, H, O)
A + O
2
÷ CO
2
+ H
2
O
m
A
+
O H CO O
2 2 2
m m m + =

m
A
= m
C
+ m
H
+ m
O

Trªn c¬ së néi dung vµ c¸c hÖ qu¶ cña c¸c ®Þnh luËt trªn, thÇy tiÕn hµnh x©y dùng mét
sè bµi to¸n gi¶i nhanh ®Ó lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän ®ång thêi ph©n tÝch, so s¸nh viÖc ¸p
dông ®Þnh luËt vµo gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸ch gi¶i th«ng th­êng( ph­¬ng ph¸p ®¹i sè ®Æt Èn).
VÝ dô 1: Cho 24,4g hçn hîp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl
2
. Sau
ph¶n øng thu ®­îc 39,4g kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi
clorua. VËy m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 2,66g B - 22,6g C - 26,6g D - 6,26g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c em tiÕn hµnh viÕt PTHH, ®Æt Èn sè tÝnh khèi l­îng cña
tõng muèi sau ®ã tÝnh tæng khèi l­¬ng.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 3
PTP¦: Na
2
CO
3
+ BaCl
2
÷ 2NaCl + BaCO
3
|
K
2
CO
3
+ BaCl
2
÷ 2KCl + BaCO
3
|
§Æt sè mol Na
2
CO
3
lµ x
K
2
CO
3
lµ y
) mol ( ,
,
n
BaCO
2 0
197
4 39
3
= =
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
¹
´
¦
=
=
¬
¹
´
¦
= +
= +
1 0
1 0
2 0
4 24 138 106
, y
, x
, y x
, y x

mol , n n
CO Na NaCl
2 0 2
3 2
= =
=> m
NaCl
= 0,2 x 58,5 = 11,7(g)
mol , n n
CO K KCl
2 0 2
3 2
= =
=>
m
KCl
= 0,2 x 74,5 = 14,9 (g)
=> m = 11,7 + 14,9 = 26,6 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: )` mol ( , n n
BaCO BaCl
2 0
3 2
= =
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng:
2
BaCl hh
m m + = m
kÕt tña
+ m
=> m = 24,4 + 0,2 x 208 - 39,4 = 26,6 (g)
=> §¸p ¸n (C) ®óng.
VÝ dô 2: Hßa tan 9,14g hîp kim Cu, Mg, Al b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch HCl thu
®­îc 7,84 lÝt khÝ X (®ktc) vµ 2,54g chÊt r¾n Y vµ dung dÞch Z. C« c¹n dung dÞch Z thu ®­îc
m(g) muèi, m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 31,45g B - 33,25(g) C - 3,99(g) D - 35,58(g)
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
PTP¦:
Mg + 2HCl ÷ MgCl
2
+ H
2
|
2Al + 6HCl ÷ 2AlCl
3
+ 3H
2
|
ChÊt r¾n B lµ Cu
Dung dÞch C lµ MgCl
2
vµ AlCl
3
.
) mol ( ,
,
,
n
H
35 0
4 22
84 7
2
= =
§Æt: n
Mg
= x
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 4
n
Al
= y
¹
´
¦
= +
= +
¬
¦
¹
¦
´
¦
÷ = +
= +
¬
6 6 27 24
7 0 3 2
54 2 14 9 27 24
35 0
2
3
, y x
, y x
, , y x
, y x

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:
¹
´
¦
=
=
2 0
05 0
, y
, x

Theo ph­¬ng tr×nh: ) mol ( , n n
Mg MgCl
05 0
2
= =
=> ) g ( , x , m
MgCl
75 4 95 05 0
2
= =
) mol ( , n n
Al AlCl
2 0
3
= =
=> m = ) g ( , , , m m
AlCl MgCl
45 31 7 26 75 4
3 2
= + = +
* C¸ch gi¶i nhanh:
) g ( , , , , x , ) , , ( m m m
Cl
) Mg Al (
45 31 85 24 6 6 5 35 7 0 54 2 14 9 = + = + ÷ = + =
÷
+

VËy ®¸p ¸n (A) lµ ®óng
VÝ dô 3: Hßa tan hoµn toµn 10g hçn hîp 2 kim lo¹i trong dung dÞch HCl d­ thÊy t¹o ra
2,24l khÝ H
2
(®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc gam muèi khan. Khèi l­îng muèi
khan thu ®­îc lµ:
A - 1,71g B - 17,1g C - 3,42g D - 34,2g
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
Ký hiÖu 2 khèi l­îng A, B hãa trÞ n,m. Khèi l­îng nguyªn tö lµ A,B lµ M
1
. M
2
, sè mol lµ
x, y.
Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 2A + 2nHCl ÷ 2ACl
n
+ nH
2

2B + 2mHCl ÷ 2BCl
m
+ mH
2

Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
M
1
x + M
2
y = 10
nx
2
+
my
2
= 1 0
4 22
24 2
,
,
,
= => nx + my = 0,2
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã:
2
H HCl B A BCl ACl
m m m m m m
m n
÷ + = + =
+

Thay sè vµo ta cã:
m = 10 + (nx + my) 36,5 - 0,1 x 2
= 10 x 0,2 x 36,5 - 0,2 = 17,1 (g)

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 5
* C¸ch gi¶i nhanh:
Theo ph­¬ng tr×nh ®iÖn li 2 0
4 22
24 2
2 ,
,
,
x n n
H Cl
= = =
+ ÷

=> m
muèi
= m
hKl
+
÷
Cl
m = 10 + 0,2 + 35,5 = 17,1 (g)
=> §¸p ¸n (B) ®óng
VÝ dô 4: Trén 5,4g Al víi 4,8g Fe
2
O
3
råi nung nãng ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m.
Sau ph¶n øng ta thu ®­îc m(g) hçn hîp chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ (g).
A - 2,24(g) B- 4,08(g) C - 10,2(g)
D - 0,224(g) E - KÕt qu¶ kh¸c.
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng
2Al + Fe
2
O
3
÷ Al
2
O
3
+ 2Fe
Sè mol: 0,2 0,03
Ph¶n øng: 0,06 0,03 0,03 0,06
Sau ph¶n øng: 0 0,03 0,06
m
hh
sau ph¶n øng = 0,14 x 27 + 0,03 . 102 + 0,06 x 56 = 10,2 (g)

* C¸ch gi¶i nhanh: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng: Tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham
gia ph¶n øng b»ng tæng khèi l­îng s¶n phÈm:
m
hh sau
= m
hh tr­íc
= 5,4 + 4,8 = 10,2(g)
VËy ®¸p ¸n (C) ®óng
VÝ dô 5: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm CH
4
, C
3
H
6
vµ C
4
H
10
thu ®­îc 4,4g
CO
2
vµ 2,52g H
2
O.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 1,48g B - 2,48 g C-14,8g
D - 24,7 E-Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
CH
4
+ 2O
2
÷ CO
2
+ 2H
2
O
C
3
H
6
+ 4,5O
2
÷ 3CO
2
+ 3H
2
O
C
4
H
10
+ 6,5O
2
÷ 4CO
2
+ 5H
2
O
§Æt
4 3 6 4 10
CH C H C H
n x ; n y ; n z = = =
Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh
x + 3y + 47 = 0,1 (1)
2x + 3y + 5z = 0,14 (2)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 6
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã:
16x + 42y + 58z = 4,4 + 2,52 - (2x + 4,5y + 6,5z) x 32
=> 80x + 186y + 266z = 6,92 (3)
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc nghiÖm lµ
x 0, 03
y 0, 01
z 0, 01
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹

=>
4
3 6
4 10
CH
C H
C H
m 0, 03 x 16 0, 48(g)
m 0, 01x42 0, 42(g)
m 0, 01x58 0,58(g)
m 0, 48 0, 42 0, 58 1, 48g
= =
= =
= =
=> = + + =

*C¸ch gi¶i nhanh:
X C H
4, 4 2,52
m m m x12 x2 1, 2 0, 28 1, 48(g)
44 18
= + = + = + =
VËy ®¸p ¸n (A) ®óng
VÝ dô 6: Cho 1,24g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 336
ml H
2
(®ktc) vµ m(g) muèi natri.
Khèi l­îng muèi Natri thu ®­îc lµ:
A - 1,93 g B - 2,93 g C - 1,9g D - 1,47g
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt c«ng thøc cña 2 r­îu lµ R - OH (x mol)
R
1
- OH (y mol)
PTP¦: R - OH + Na ÷ R - ONa +
1
2
H
2

x x 0,5x
R
1
- OH + Na ÷ R
1
- ONa +
1
2
H
2

y y 0,5y
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
(R + 17) x + (R
1
+ 17)y = 1,24 (1)
0,5x + 0,5y = 0,015
<=> x + y = 0,03 (2)
=> Rx + R
1
y = 1,24 - 17 x 0,03 = 0,73
Khèi l­îng muèi natri:
m = (R + 39)x + (R
1
+ 39)y
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 7
= Rx + R
1
y + 39(x+y) = 0,73 + 39 x 0,03 = 1,9 (g)
*C¸ch gi¶i nhanh:

= ¬ =
÷ + ¬ ÷ +
2
H H
2
n 0,015mol n 0,03(mol)
1
R OH Na R ONa H
2

Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng:
m = 1,24 + 0,03. (23 - 1) = 1,9 (g)
VËy ®¸p ¸n (C) ®óng
VÝ dô 7: Cho 3,38g hçn hîp Y gåm CH
3
OH, CH
3
COOH, C
6
H
5
OH t¸c dông võa ®ñ víi
Na thÊy tho¸t ra 672 ml khÝ( ë ®ktc) vµ dung dÞch. C« c¹n dung dÞch thu ®­îc hçn hîp r¾n Y
1
.
Khèi l­îng Y
1
lµ:
A - 3,61g B - 4,7g C - 4,76g
D - 4,04g E- Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
CH
3
OH + Na ÷ CH
3
ONa +
1
2
H
2

CH
3
COOH + Na ÷ CH
3
COONa +
1
2
H
2

C
6
H
5
OH + Na ÷ C
6
H
5
ONa +
1
2
H
2

Ta cã
2
H
0, 672
n 0, 03(mol)
22, 4
= =
2
Na H Na
n 2n 0, 06(mol) m 0, 06x23 1,38g = = ¬ = =
1
Y
m 3,38 1, 38 0, 03x2 4,7g = + ÷ =
* C¸ch gi¶i nhanh h¬n:

2
H H
n 2n 0, 03(mol) = = . V× 3 chÊt trong hçn hîp Y ®Òu cã mét nguyªn tö H linh ®éng

2
2 0, 06( )
Na
mol
H
n n
= =
Theo ph­¬ng tr×nh, ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng:
1
Y
m 3, 38 (23 1)x0, 06 4, 7(g) = + ÷ =
VËy ®¸p ¸n( B) ®óng
VÝ dô 8: Chia hçn hîp 2 an®ehit no ®¬n chøc thµnh 2 phÇn b»ng nhau:
- §èt ch¸y hoµn toµn phÇn 1 thu ®­îc 0,54g H
2
O
- PhÇn 2 céng H
2
(Ni, t
0
) thu ®­îc hçn hîp A.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 8
NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn A th× thÓ tÝch khÝ CO
2
thu ®­îc(ë ®ktc) lµ:
A - 0,112 lÝt B - 0,672 lÝt
C - 1,68 lÝt D - 2,24 lÝt
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt c«ng thøc tæng qu¸t cña 2 an®ªhit lµ C
n
H
2n
O (x mol)
C
m
H
m
O (y mol)
PTP¦:
P1: C
n
H
2n
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ nH
2
O
x nx nx ¬ nx + my = 0,03
C
m
H
2m
O +
3m-1
2
O
2
÷ mCO
2
+ mH
2
O
y my my
P2: C
n
H
2n
O + H
2

0
Ni
t
÷÷÷ C
n
H
2n+2
O
x x
C
m
H
2m
O + H
2

0
Ni
t
÷÷÷ C
m
H
2m+2
O
y y

C
n
H
2n+2
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n+1) H
2
O
x 2 nx
C
m
H
2m+2
O +
3m
3
O
2
÷ mCO
2
+ (m+1) H
2
O
y my
=>
2
CO
n nx my 0,3 = + =
¯

2
CO
V 0,3x22, 4 0, 672 ¬ = = lÝt (ë ®ktc)
*C¸ch gi¶i nhanh:
P1: hçn hîp lµ an®ehit no ®¬n chøc = =
2 2
CO H O
n n 0, 03(mol)
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tö vµ b¶o toµn khèi l­îng
1
C( P ) C( A)
n n 0, 03(mol) = =
=> = =
2 2
CO ( P ) C(A)
n n 0, 03(mol)
¬ =
2
CO
V 0, 672lÝt(ëdktc)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 9
§¸p ¸n (B )®óng
VÝ dô 9: T¸ch n­íc hoµn toµn tõ hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B ta ®­îc hçn hîp Y gåm
c¸c olefin. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn X th× thu ®­îc 1,76g CO
2
. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y
th× tæng khèi l­îng n­íc vµ CO
2
t¹o ra lµ:
A - 2,94g B - 2,48g C - 1,76g D - 2,76g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
Khi t¸ch n­íc tõ r­îu ÷ olefin. VËy 2 r­îu A, B ph¶i lµ r­îu no ®¬n chøc.
§Æt c«ng thøc tæng qu¸t 2 r­îu lµ C
n
H
2n+1
OH (x mol)
C
m
H
2m+1
OH (y mol)
PTP¦: C
n
H
2n+1
OH
2 4
0
H SO ®
n 2n 2
170 C
C H H O ÷÷÷÷ + (1)
x x
C
m
H
2m+1
OH
2 4 ®
0
H SO
170 C
÷÷÷÷C
m
H
2m
+ H
2
O (2
y y
C
n
H
2n+1
OH +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n+1) H
2
O (4)
y my
Y: C
n
H
2n
vµ C
m
H
2m

Y + O
2
÷
C
n
H
2n
+
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ nH
2
O (5)
x nx
C
m
H
2m
+
3m
2
O
2
÷ mCO
2
+ mH
2
O (6)
y my
Theo ph­¬ng tr×nh (3), (4) ta cã:
nx + my =
1, 76
0, 04mol
44
=
Theo ph­¬ng tr×nh (5), (6). Sè mol CO
2
= nx + my = 0,04
=>
2
CO
m 0, 04x44 1, 76 = = (g)
Sè mol H
2
O = nx + my = 0,04 =>
2
H O
m 0, 04x18 0,72 = = (g)
Em = 2,48(g)
§¸p ¸n( B) ®óng
* C¸ch gi¶i nhanh:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 10
2
H O
X Y
÷
÷÷÷÷
2 2
C(X) C( Y) CO (do X) CO (do Y)
n n n n 0, 04 = ¬ = = (mol)
Mµ khi
2
O
Y
+
÷÷÷÷ sè mol CO
2
=
2
H O
n = 0,04 mol
+
¬ = + =
¯
2 2
CO H O
m 1, 76 ( 0, 04x18) 2, 47(g)
VËy ®¸p ¸n( B )®óng
VÝ dô 10: Hçn hîp X gåm r­îu no ®¬n chøc A vµ 1 axit no ®¬n chøc B. Chia thµnh 2
phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: BÞ ®èt ch¸y hoµn toµn thÊy t¹o ra 2,24 lÝt CO
2
(®ktc)
- PhÇn 2: §­îc este hãa hoµn toµn vµ võa ®ñ thu ®­îc 1 este.
Khi ®èt ch¸y este nµy th× l­îng n­íc sinh ra lµ:
A - 1,8g B - 3,6g C - 19,8g D - 2,2g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt CTTQ A: C
n
H
2n+1
OH (x mol) => C
n
H
2n+2
O R-OH
B:
' '
m 2m 2
n 2n 1
C H COOH (ymol) C H O
+
¬ R
'
- COOH
m = n
'
+ 1
P
1
: C
n
H
2n+2
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n+1)H
2
O ( 1)
x nx
C
m
H
2m
O
2
+
3m-2
2
O
2
÷ mCO
2
+ mH
2
O (2)
y my
P2: R - OH + R
'
- COOH
2 4®
H SO
÷÷÷÷ R
'
- COOR + H
2
O (3)

' '
n 2n 1
n 2n 1
C H COOC H
+
+

x y x

( ) ( )
+
+
+ ÷ + + + + +
' '
' ,
n 2n 1 2 2 2
n 2n 1
C H COOC H O n n 1 CO n n 1 H O (4)
x (n

+ n + 1)x
Theo ph­¬ng tr×nh (1), (2) ta cã : Sè mol CO
2
= nx + my = 2,24/22,4 = 0,1 mol
Theo ph­¬ng tr×nh (3), (4) ta cã : Sè mol H
2
O = (n

+ n + 1)x = (m+n)x = mx + nx
= nx +my = 0,1 mol ¬ = =
2
H O
m 0,1x18 1,8(g)
VËy ®¸p ¸n( A )®óng
*C¸ch gi¶i nhanh:
P1: =
2
CO
n 0,1(mol)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 11
Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tö vµ b¶o toµn khèi l­îng
= = =
2 1
C(este) C(P ) C(P )
n n n 0,1(mol)
Este no, ®¬n chøc
+
÷÷÷÷ = = =
2
2 2
O
H O CO C(este)
n n n 0,1mol
¬ = =
2
H O
m 0,1x18 1,8(g)
§¸p ¸n (A )®óng

NhËn xÐt: §Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng, ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®ãng mét vai trß
quan träng trong hãa häc. ViÖc ¸p dông c¸c ®Þnh luËt nµy vµo qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n hãa
häc kh«ng nh÷ng gióp c¸c em n¾m ®­îc b¶n chÊt cña c¸c ph¶n øng hãa häc mµ cßn gi¶i
nhanh c¸c bµi to¸n ®ã. NÕu c¸c em kh«ng chó ý tíi ®iÓm nµy sÏ ®i vµo gi¶i to¸n b»ng
c¸ch ®Æt Èn, lËp hÖ ph­¬ng tr×nh. Víi nh÷ng bµi to¸n nhiÒu Èn sè mµ thiÕu d÷ liÖu nÕu
c¸c em kh«ng cã kÜ n¨ng gi¶i to¸n tèt, dïng mét sè thuËt to¸n: ghÐp Èn sè, lo¹i trõ th× sÏ
kh«ng gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n nµy. NÕu c¸c em ¸p dông tèt c¸c néi dung hÖ qu¶ cña ®Þnh
luËt b¶o toµn khèi l­îng, c¸c em sÏ suy luËn ngay yªu cÇu cña bµi trªn c¬ së PTHH vµ
d÷ kiÖn ®Çu bµi cho, thêi gian gi¶i bµi to¸n chØ b»ng 1/4 thêi gian gi¶i theo ph­¬ng ph¸p
®¹i sè, qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ng¾n gän, dÔ tÝnh.
2.1.2. Dùa vµo ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng
Nguyªn t¾c: Dùa vµo sù t¨ng gi¶m khèi l­îng khi chuyÓn tõ chÊt nµy sang chÊt kh¸c ®Ó
x¸c ®Þnh khèi l­îng mét hçn hîp hay mét chÊt.
Cô thÓ: Dùa vµo PTHH t×m sù thay ®æi vÒ khèi l­îng cña 1 mol (A÷ B) hoÆc x mol A
÷ x mol B. ( Víi x, y tØ lÖ c©n b»ng ph¶n øng). T×m sù thay ®æi khèi l­îng (A÷B) theo bµi ë
z mol c¸c chÊt tham gia ph¶n øng chuyÓn thµnh c¸c s¶n phÈm. Tõ ®ã tÝnh ®­îc sè mol c¸c chÊt
tham gia ph¶n øng vµ ng­îc l¹i. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông gi¶i bµi to¸n v« c¬ vµ
h÷u c¬, tr¸nh ®­îc viÖc lËp nhiÒu ph­¬ng tr×nh trong hÖ ph­¬ng tr×nh tõ ®ã sÏ kh«ng ph¶i gi¶i
nh÷ng hÖ ph­¬ng tr×nh phøc t¹p.
§Ó gi¶i bµi to¸n mét c¸ch nhanh chãng ®èi víi bµi to¸n vÒ r­îu, axit, este, axit amin ta
còng cã thÓ vËn dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng ®Ó gi¶i. Cô thÓ lµ:
* §èi víi r­îu: XÐt ph¶n øng cña r­îu víi Na
R(OH)
x
+ Na ÷ R(ONa)
x
+
x
2
H
2

hoÆc ROH + Na ÷ RONa +
1
2
H
2

Theo ph­¬ng tr×nh ta thÊy: cø 1mol r­îu t¸c dông víi Na ÷ 1mol muèi ancolat th× khèi
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 12
l­îng t¨ng 23-1 = 22g.
VËy nÕu ®Çu bµi cho khèi l­îng cña r­îu vµ khèi l­îng cña muèi alcolat ta cã thÓ vËn
dông ®Ó tÝnh sè mol cña r­îu, H
2
vµ x¸c ®Þnh c«ng thø ph©n tö cña r­îu.
* §èi víi axit: XÐt ph¶n øng axit víi kiÒm
R(COOH)
x
+ xNaOH ÷ R(COONa)
x
+ H
2
O
hoÆc RCOOH + NaOH ÷ RCOONa + H
2
O
1mol 1mol ÷ m| 22g
* §èi víi este: XÐt ph¶n øng xµ phßng hãa
R-COOR' + NaOH ÷ RCOONa + R'OH
1mol 1mol ÷ khèi l­îng muèi | lµ 23-R'

VÝ dô 11: Hßa tan 10g hçn hîp 2 muèi XCO
3
vµ Y
2
(CO
3
)
3
b»ng dung dÞch HCl ta thu
®­îc dung dÞch N vµ 0,672 lÝt khÝ bay ra ë ®ktc. C« c¹n dung dÞch N th× thu ®­îc m(g) muèi
khan. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,033g B. 10,33g
C. 9,265g D. 92,65g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
PTP¦:
XCO
3
+ 2HCl ÷XCl
2
+ H
2
O + CO
2
(1)
a a
Y
2
(CO
3
)
3
+ 6HCl ÷ 2HCl
3
+ 3H
2
O + 3CO
2
(2)
2
CO
0,672
n 0, 03(mol)
22, 4
= =
§Æt
( ) 3 2 3
3
XCO Y CO
n a ; n b = =
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
( ) ( ) X 60 a 2Y 180 b 10
a 3b 0, 03
¦ + + + =
¦
´
+ = ¦
¹

aX + 2bY + 60(a+3b) = 10
aX + 2bY = 10 - 1,8 = 8,2
Mµ khèi l­îng muèi (m) =
2 3
XCl YCl
m m +
m = a(X + 71,5) + 2b(Y + 106,5) · m = a(X + 71) + 2b(Y + 106,5)
= aX + 2bY + 35,5(2a + 3b) · m = (aX + 2bY) + (71a + 213b)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 13
=> m = 8,2 + 71(a + 3b) = 8,2 + 2,13 = 10,33 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: VËn dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng.
Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 1mol muèi
÷ 2
3
CO -> muèi Cl
-
th× cã 1mol CO
2
bay ra l­îng
muèi |lµ 71- 60 =11g
VËy theo ®Ò bµi m muèi t¨ng: 11 x 0,03 = 0,33 (g)
¬ Em
muèi clorua
= 10 + 0,33 = 10,33 (g)
VÝ dô 12: Nhóng 1 thanh nh«m nÆng 50g vµo 400ml dung dÞch CuSO
4
0,5M. Sau mét
thêi gian lÊy thanh nh«m ra c©n nÆng 51,38g.
1. Khèi l­îng Cu tho¸t ra lµ:
A - 0,64g B - 1,28g C – 1,92g
D - 2,56 E - kÕt qu¶ kh¸c.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
2Al + 3CuSO
4
÷ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
x 1,5x
§Æt sè mol Al ph¶n øng lµ x
Khèi l­îng vËt sau ph¶n øng = m
Cu gp
+ m
Al cßn d­

= 1,5x x 64 + (50 - 27x) = 51,38
¬ x = 0,02 (mol)
=> khèi l­îng Cu tho¸t ra: 0,02 x 1,5 x 64 = 1,92g
* C¸ch gi¶i nhanh:
Theo ph­¬ng tr×nh cø 2mol Al ÷ 3mol Cu khèi l­îng t¨ng lµ: 3 x (64 – 54) = 138g
VËy khèi l­îng t¨ng: 51,38 - 50 = 1,38g ¬ 0,03mol Cu
¬ m
Cu
= 0,03 x 64 = 1,92 (g)
VËy ®¸p ¸n ( C) ®óng.
VÝ dô 13: Hßa tan 5,94g hçn hîp 2 muèi clorua cña 2 kim lo¹i A, B, (A vµ B lµ 2 khèi
l­îng thuéc ph©n nhãm chÝnh II) vµo n­íc ®ùng 100ml dung dÞch X. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion
Cl
-
cã trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
thu ®­îc
17,22g kÕt tña.
Läc bá kÕt tña, thu ®­îc dung dÞch Y. C« c¹n Y ®­îc m(g) hçn hîp muèi khan. m cã
gi¸ trÞ lµ:
A - 6,36g B - 63,6g C – 9,12g
D - 91,2g E - KÕt qu¶ kh¸c
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 14
ACl
2
+ 2AgNO
3
÷ 2AgCl| + A(NO
3
)
2

BCl
2
+ 2AgNO
3
÷ 2AgCl | + BC(NO
3
)
2

§Æt
2 2
ACl BCl
n x ; n y = =
Theo ®Çu bµi ta cã:
(A + 71) x + (B + 71)y = 5,94
2x + 2y = 0,12 => x + y = 0,06
Khèi l­îng muèi khan gåm A(NO
3
)
2
vµ B(NO
3
)
2

m = (A + 124)x + (B + 124) y
= Ax + By + 124(x+y) = 1,68 + 124 x 0,06 = 9,12 (g)
*C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng
Cø 1mol MCl
2
t¹o ra 2mol AgCl th× m| 53g
VËy n
AgCl
= 0,12 mol
m
muèi nitrat
= m
KL
+ m| = 5,94 + 3,18 = 9,12 (g)
§¸p ¸n (C) ®óng
VÝ dô 14: Cho 2,84g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi
Na kim lo¹i t¹o ra 4,6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H
2
(®ktc)
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A - 2,24 lÝt B - 1,12 lÝt C - 1,792 lÝt
D - 0,896 lÝt E- KÕt qu¶ kh¸c
2. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 r­îu lµ:
A - CH
3
OH , C
2
H
5
OH B - C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C - C
3
H
7
OH , C
4
H
9
OH D - C
2
H
3
OH, C
3
H
5
OH
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt CTTQ chung cña 2 r­îu lµ:
n 2n 1
C H OH
+

PTP¦:
2
n 2n 1 n 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
+ +
+ ÷ +
Theo ph­¬ng tr×nh ta cã:
2, 84 4,6
14n 18 14n 40
=
+ +

=> 2,84 (14 n+40) = 4,6 (14 n + 18)
·39,76 n + 113,6 = 64,4n + 82,8
24,64 n = 30,8
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 15
1
2
n 1
n 1, 25
n 2
= ¦
= ¬
´
=
¹

lµ CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH
(x mol) (y mol)
Theo ph­¬ng tr×nh ta cã:
HÖ Ph­¬ng tr×nh
32x 46y 2, 84 x 0, 06
54x 68y 4, 6 y 0, 02
+ = = ¦ ¦
¬
´ ´
+ = =
¹ ¹

( )
2
H
1 1
n 0, 5x 0,5y 0, 06 0, 02 0, 04 mol
2 2
¬ = + = + =
( )
2
H
V 0, 04x22, 4 0,896 lit ¬ = =
VËy 1. §¸p ¸n (D) ®óng
2. §¸p ¸n (A) ®óng
VÝ dô 15: Thñy ph©n 0,01mol este cña 1 r­îu ®a chøc víi 1 axit ®¬n chøc tiªu tèn hÕt
1,2g NaOH. MÆt kh¸c khi thñy ph©n 6,35g este ®ã th× tiªu tèn hÕt 3g NaOH vµ thu ®­îc 7,05g
muèi. CTPT vµ CTCT cña este lµ:
A - (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
B- (C
2
H
3
COO)
3
C
3
H
5

C - C
3
H
5
(COOCH
3
)
3
D - C
3
H
5
(COOC
2
H
3
)
3

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
V× ®Ó ph©n hñy 0,01 mol este cÇn 1,2g NaOH
Nªn ®Ó thñy ph©n 1 mol este cÇn 120g NaOH hay =
120
3(mol)
40
)
¬ Este ®­îc t¹o bëi r­îu 3 lÇn r­îu
§Æt CTTQ cña este lµ (RCOO)
3
R'
PTP¦ (RCOO)
3
R' +3NaOH ÷ 3RCOONa + R' (OH)
3
120g 3 (R +67) g 7
3g 7,05g
· 120 x 7,05 = 9 (R +67) ¬ R = 27
§Æt R lµ C
x
H
y
x,y nguyªn d­¬ng
y s 2x +1
¬ 12x + y = 27
x 1 2
y 15 lo¹i 3 tháa m·n

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 16
VËy R lµ C
2
H
3
hay CH
2
= CH
* T×m R'
Cø (71,3 +R') g este cÇn 120g NaOH
6,35g 3g
¬ R' = 41
R' lµ gèc HC no hãa trÞ 3 nªn C
n
H
2n - 1
= 12n +2 -1 = 41
¬ n = 3 ¬ CT R' C
3
H
5

VËy CT cña este lµ CH
2
= CH - COO - CH
2

|
CH
2
= CH - COO - CH ¬ (C
2
H
3
COO)
3
C
2
H
5
|
CH
2
= CH - COO - CH
2

* C¸ch gi¶i nhanh:
V× n
NaOH
= 3n
este
¬ este 3 chøc (R­îu 3 chøc + axit ®¬n chøc)
§Æt c«ng thø este (RCOO)
3
R'
(RCOO)
3
R' + 3NaOH ÷ (RCOONa)
3
+ R'(OH)
3

Theo PT: cø 1mol 3mol ÷ 1mol th× khèi l­îng t¨ng
23 x 3 - R' = 69 - R'
VËy 0,025mol 0,075mol 0,025, th× khèi l­îng t¨ng:
7,05 - 6,35 = 0,7g
¬ 0,7 = 0,025 (69-R') ¬ R’ = 41 ¬R': C
3
H
5

M
este
=
6,35
254
0, 025
=
¬ m
R
=
254 - 41 - 44 x 3
3
= 27 ¬ R: C
2
H
3
-
VËy c«ng thøc cña este lµ (CH
2
= CHCOO)
3
C
3
H
5

§¸p ¸n (B )®óng
2.1.3. Dùa vµo ph­¬ng ph¸p khèi l­îng ph©n tö trung b×nh , sè nguyªn tö cacbon trung
b×nh ®Ó x¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt v« c¬ vµ h÷u c¬.
Nguyªn t¾c: Dïng khèi l­îng mol trung b×nh M ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng mol c¸c chÊt
trong hçn hîp ®Çu.
M
1
< M < M
2
( trong ®ã M
1
< M
2
)
§èi víi bµi to¸n v« c¬ viÖc dïng M th­êng dïng trong c¸c bµi to¸n x¸c ®Þnh kim lo¹i,
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 17
muèi hi®r«xit, oxit cña hai kim lo¹i trong cïng mét chu k× hoÆc trong mét ph©n nhãm chÝnh.
Dùa vµo khèi l­îng mol nguyªn tö cña kim lo¹i trong HTTH tõ ®ã x¸c ®Þnh tªn kim lo¹i. HoÆc
trong bµi to¸n gi¶i phãng hçn hîp khÝ ( th­êng cña nit¬) dïng M trung b×nh còng cã thÓ suy ra
CTPT cña hîp chÊt khÝ.
§èi víi bµi to¸n h÷u c¬ th× chñ yÕu dïng ph­¬ng ph¸p nµy. Mét khèi l­îng c¸c bµi to¸n
h÷u c¬ dïng ph­¬ng ph¸p khèi l­îng mol trung b×nh , cßn më réng thµnh sè nguyªn tö cacbon
trung b×nh, sè liªn kÕt trung b×nh, ho¸ trÞ trung b×nh, gèc hi®rocacbon trung b×nh.
VÝ dô 16: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A, B n»m kÕ tiÕp nhau trong cïng mét ph©n
nhãm chÝnh. LÊy 6,2g X hoµ tan hoµn toµn vµo n­íc thu ®­îc 2,24lÝt hi®ro ( ë ®ktc).
A, B lµ hai kim lo¹i:
A- Li, Na B- Na, K C- K, Rb D- Rb, Cs
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTHH: A + H
2
O ÷ AOH + 1/2 H
2

B + H
2
O ÷ BOH + 1/2H
2

§Æt n
A
= x ; n
B
= y
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
Ax + By = 6,2
x + y = 2 x
2, 24
0, 2
22, 4
=
V× A, B n»m kÕ tiÕp nhau trong 1 PNC.
* Gi¶ sö A lµ Li 7x + 23y = 6,2
B lµ Na x + y = 0,2
* Gi¶ sö A lµ Na 23x + 39y = 6,2 x = 0,1
B lµ K x + y = 0,2 y = 0,1 (tháa m·n)
* Gi¶ sö A lµ K A lµ Rb
B lµ Rb B lµ Cs
VËy A lµ Na, B lµ K
* C¸ch gi¶i nhanh.
§Æt c«ng thøc chung cña A vµ B lµ R
R + H
2
O ÷ ROH + 1/2H
2

0,2mol 0,1mol
6, 2
M 31(g / mol)
0, 2
= =
A
B
M 23
M 39
=
¬
=
lµ tháa m·n
¬
¬
y < 0¬ kh«ng tháa m·n
¬
¬
hoÆc
§Òu kh«ng tháa m·n
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 18
VËy ®¸p ¸n (B) ®óng
VÝ dô 17: Hßa tan 5,94g hçn hîp hai muèi clorua cña hai kim lo¹i A vµ B (biÕt A vµ B
lµ hai kim lo¹i thuéc ph©n nhãm chÝnh nhãm II) vµo n­íc ®­îc 100 gam dung dÞch X. §Ó lµm
kÕt tña hÕt ion Cl
-
trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3

thu ®­îc 17,22g kÕt tña. C«ng thøc hãa häc cña hai muèi clorua lÇn l­ît lµ:
A. BeCl
2
, MgCl
2
B. MgCl
2
, CaCl
2

C. CaCl
2
, S rCl
2
D. S

rCl
2
, BaCl
2

+ C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
ViÕt PTHH: ACl
2
+ 2AgNO
3
÷ 2AgCl| + A(NO
3
)
2

BCl
2
+ 2AgNO
3
÷ 2AgCl| + B(NO
3
)
2

§Æt:
2
ACl
n = x ;
2
BCl
n y =
Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 2x + 2y =
17, 22
143,5
= 0,12 ¬ x + y = 0,06 (I)
(A + 71)x + (B + 71)y = 5,94 (II)
Tõ (I) vµ (II) ta cã: Ax + By = 1,68
x + y = 0,06.
BiÖn luËn: gi¶ sö cã 4 tr­êng hîp th× chØ cã tr­êng hîp
A: Mg (M = 24) vµ B: Ca (M = 40) lµ tháa m·n.
* C¸ch gi¶i nhanh: §Æt c«ng thøc chung cña hai muèi lµ RCl
2

M lµ khèi l­îng mol nguyªn tö trung b×nh cña hai kim lo¹i A vµ B.
5,94
M 71 28
0, 06
= ÷ =
A
B
M 24(Mg)
M 40(Ca)
=
¬
=
Lµ tháa m·n.
¬ VËy ®¸p ¸n ®óng (B)
VÝ dô 18: Mét hçn hîp A gåm 2 olefin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau. NÕu cho 4,48 lÝt hçn
hîp A (ë ®ktc) qua b×nh ®ùng dung dÞch br«m d­, ng­êi ta thÊy khèi l­îng cña b×nh t¨ng thªm
7g. C«ng thøc ph©n tö cña 2 olefin lµ:
A - C
2
H
4
vµ C
3
H
6
B - C
3
H
6
vµ C
4
H
8

C - C
4
H
8
vµ C
5
H
10
D - C
5
H
10
vµ C
6
H
12

* C¸c gi¶i th«ng th­êng:
§Æt c«ng thøc cña 2 olefin lµ C
n
H
2n
(a mol) C
n+1
H
2n+2
(b mol)
PTP¦: C
n
H
2n
+ Br
2
÷ C
n
H
2n
Br
2

C
n+1
H
2n+2
+ Br
2
÷ C
n+1
H
2n+2
Br
2

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 19
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
( )
4, 48
a b 0, 2 (I)
22, 4
14na 14n 14 b 7 (II)
¦
+ = =
¦
´
¦
+ + =
¹

Gi¶i (I) vµ (II):
( )
a b 0, 2
14n a b 14b 7
+ = ¦
¦
´
+ + =
¦
¹

=> 14n x 0,2 + 14b = 7
2,8n + 14b = 7
0,4n + 2b = 1 => b =
1 0, 4n
2
÷

Mµ 0 < b < 0,2 => 1,5 < n < 2,5
=> n = 2 => n
1
= 2 => C
2
H
4

n
2
= 3 => C
3
H
6

* C¸ch gi¶i nhanh:
= =
7
M 35
0, 2
=> M
1
< 35 < M
2
; M
1
, M
2
lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp.
M
1
= 28 => C
2
H
4

M
2
= 42 => C
3
H
6

VËy ®¸p ¸n( A) ®óng.
VÝ dô 19: A, B lµ 2 r­îu no, ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho hçn hîp
gåm 1,6g A vµ 2,3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 1,12 lÝt H
2
(®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña 2
r­îu lµ:
A - CH
3
OH, C
2
H
5
OH B - C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C - C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D - C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt CTTQ cña A: C
n
H
2n+1
OH (a mol)
B: C
m
H
2m+1
OH (b mol)
PTP¦: C
n
H
2n+1
OH + Na ÷ C
n
H
2n+1
ONa +
1
2
H
2

a 0,5a
C
m
H
2m+1
OH + Na ÷ C
m
H
2m+1
ONa +
1
2
H
2

b 0,5b
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 20
0,5a + 0,5b =
1,12
0, 05
22, 4
=
· a + b = 0,1 (I)
(14n + 18)a + (14m + 18)b = 1,6 + 2,3 = 3,9 (II)
Gi¶i hÖ 2 ph­¬ng tr×nh (I) (II):
a + b = 0,1
a + b = 0,1
14(na+mb) + 18(a+b) = 3,9
¬ na + mb =
3, 9 18x0,1 2,1
0,15
14 14
÷
= =
( ) ( ) na n 1 b 0,15 n a b b 0,15
a b 0,1 a b 0,1
¦ ¦ + + = + + =
¦ ¦
·
´ ´
+ = + = ¦ ¦
¹ ¹

0,1n + b = 0,15 => b = 0,15 - 0,1n
Mµ 0 < b < 0,1
· 0 < 0,15 - 0,1n < 0,1
¬ 0,5 < n < 1,5 mµ n ph¶i nguyªn
¬ n = 1 (tm) ¬ C«ng thøc cña 2 r­îu CH
3
OH
¬ m = 2 C
2
H
5
OH
* C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng ph¸p M
2
n 2n 1 n 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
÷ ÷ ÷ ÷
+ +
+ ÷ +
2
R H
n n 0,1mol = =
R
1 2
3, 9
M 39 M M M
0,1
= = ¬ < < ¬ M
1
= 32
M
2
= 46
C«ng thøc cña 2 r­îu CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH
=> §¸p ¸n (A) ®óng
2.1.4. ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo trong bµi to¸n trén lÉn hai dung dÞch, hai chÊt.
Khi trén lÉn 2 dung dÞch cã nång ®é kh¸c nhau hay trén lÉn chÊt tan vµo dung dÞch chøa
chÊt tan ®ã, ®Ó tÝnh ®­îc nång ®é dung dÞch t¹o thµnh ta cã thÓ gi¶i b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c
nhau, nh­ng nhanh nhÊt vÉn lµ ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo. §ã lµ gi¶i bµi to¸n trén lÉn "qui t¾c
trén lÉn" hay "s¬ ®å ®­êng chÐo" thay cho phÐp tÝnh ®¹i sè r­êm rµ, dµi dßng.
Qui t¾c:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 21
+ NÕu trén 2 dung dÞch cã khèi l­îng lµ m
1
vµ m
2
vµ nång ®é % lÇn l­ît lµ C
1
vµ C
2
(gi¶
sö C
1
< C
2
)
¬
m
1
m
2
=
C
2
- C
C - C
1

+ NÕu trén 2 dung dÞch cã thÓ tÝch lµ V
1
vµ V
2
vµ nång ®é mol/l lµ C
1
vµ C
2

¬
V
1
V
2
=
C
2
- C
C - C
1

- S¬ ®å ®­êng chÐo
C
2
C
1
C-C
1
C
2
- C
C

VÝ dô 20: Mét dung dÞch HCl nång ®é 45% vµ mét dung dÞch HCl kh¸c cã nång ®é
15%. §Ó cã mét dung dÞch míi cã nång ®é 20% th× cÇn ph¶i pha chÕ vÒ khèi l­îng gi÷a 2
dung dÞch theo tØ lÖ lµ:
A - 1 : 3 B - 3 : 1 C - 1: 5 D - 5:1 E- kÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
+ Dung dÞch 1: §Æt a
1
lµ khèi l­îng chÊt tan cña dung dÞch 1
§Æt m
1
lµ khèi l­îng dung dÞch cña dung dÞch 1
Theo c«ng thøc: C
1
% =
a
1
m
1
. 100%
=> a = a
1
. m
1
= 45 . m
1

Dung dÞch 2: §Æt a
2
lµ khèi l­îng chÊt tan cña dung dÞch 2
§Æt m
2
lµ khèi l­îng dung dÞch cña dung dÞch 2
Theo c«ng thøc: C
2
% =
a
2
m
2
. 100% ¬ a
2
= C
2
. m
2
= 15 . m
2

Khi trén dung dÞch 1 víi dung dÞch 2 ta ®­îc dung dÞch 3 cã nång ®é lµ 20%
¬ C
3
% =
a
1
+a
2
m
1
+m
2
= 20 · 45m
1
+ 15m
2
= 20m
1
+ 20m
2

25m
1
= 5m
2

¬
m
1
m
2
=
1
5

VËy cÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ 1: 5 vÒ khèi l­îng gi÷a 2 dung dÞch.
* C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo ta cã:

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 22
HCl
HCl
45
15
20
20-15
45-20

=>
m
1
m
2
=
5
25
=
1
5

=> §¸p ¸n (C ) ®óng
VÝ dô 21: §Ó ®iÒu chÕ ®­îc hçn hîp 26 lÝt H
2
vµ CO cã tØ khèi h¬i ®èi víi metan b»ng
1,5 th×
2
H
V vµ CO cÇn lÊy ë ®ktc lµ:
A - 4 lÝt vµ 22 lÝt. B - 22 lÝt vµ 4 lÝt.
C- 8 lÝt vµ 44 lÝt. D - 44 lÝt vµ 8 lÝt.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt thÓ tÝch cña H
2
lµ V
1

CO lµ V
2

Theo ®Ò bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: V
1
+ V
2
= 26 (1)
2V
1
+ 28V
2
V
1
+ V
2
= 1,5 x 26 = 2,4 (2)
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh (1) (2)
1 2 1
1 2 1 2 2
V V 26 V 4
2V 28V 2, 4(V V ) V 22
+ = = ¦ ¦
¬
´ ´
+ = + =
¹ ¹


* C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo gi¶i:
2
28
24
22
V
1
V
2
H
2
CO

¬
V
1
V
2
=
2
11
¬
1
2
V 4lÝt
V 22lÝt
= ¦
´
=
¹

¬ §¸p ¸n (A) ®óng
VÝ dô 22: Hßa tan 4,59g Al b»ng dung dÞch HNO
3
thu ®­îc hçn hîp khÝ NO vµ N
2
O cã
tØ khèi h¬i ®èi víi hi®ro b»ng 16,75. ThÓ tÝch NO vµ N
2
O thu ®­îc lµ:
A - 2,24 lÝt vµ 6,72 lÝt B - 2,016 lÝt vµ 0,672 lÝt
C - 0,672 lÝt vµ 2,016 lÝt D - 1,972 lÝt vµ 0,448 lÝt
E - KÕt qu¶ kh¸c.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: Al + 4HNO
3
÷ Al(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 23
x x (mol)
8Al + 30HNO
3
÷ 8Al(NO
3
)
3
+ 3NO
2
+ 15H
2
O
8
3
y y (mol)
x +
8
3
y = 0,17
30x + 44y
x + y
= 16,75 x 2 = 33,5
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:
( )
3x 8y 0,51
3x 8y 0,51 x 0, 09
30x 44y 33,5 x y 3,5x 10,5y 0 y 0, 03
+ = ¦ + = = ¦ ¦ ¦
¬ ¬
´ ´ ´
+ = + ÷ = =
¦ ¹ ¹
¹

¬ V
NO
= 0,09 x 22,4 = 2,106 lÝt

2
N O
V = 0,03 x 22,4 = 0,672 lÝt
C¸ch gi¶i nhanh:
Al - 3e ÷ Al
3+

3
NO 3e NO
÷
+ ÷
3x x


3 2
2NO 8e N O
÷
+ ÷
8y y
44
30
33,5
3,5
10,5
V
N
2
O
V
NO

2
N O
NO
V
1 x
V 3 y
¬ = =
3x 8y 0,51
3x y 0
+ =
÷ =

x 0, 09
y 0, 03
¬ =
=

§¸p ¸n (B ) ®óng
VÝ dô 23: TØ khèi h¬i cña hçn hîp khÝ C
3
H
8
vµ C
4
H
10
®èi víi hi®ro lµ 25,5
Thµnh phÇn % thÓ tÝch cña hçn hîp ®ã lµ:
A - 50%;50% B - 25%; 75%
C - 45% ; 55% D - 20% ; 80%
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 24
§Æt:
3 8
C H
n a = ;
4 10
C H
n b =
Theo ®Çu bµi ta cã
2
hh
hh
H
d 25,5 M 25,5x2 51 = ¬ = =
¸p dông c«ng thøc:
M =
m
hh
n
hh
=
44a + 58b
a + b
= 51
44a + 58b = 51(a+b)
· 51a - 44a + 58b - 51b = 0
7a + 7b = 0 ¬ a = b ¬
3 8 4 10
C H C H
V V =
¬
3 8 4 10
C H C H
%V %V 50% = =
* C¸ch gi¶i nhanh:
¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo ta cã :
44
58
51
7
7
V
C
3
H
8
V
C
4
H
10
TØ lÖ 1:1

¬ §¸p ¸n (A) ®óng
VÝ dô 24: Cho hçn hîp X gåm 2 este cã CTPT lµ C
4
H
8
O
2
vµ C
3
H
6
O
2
t¸c dông víi NaOH
d­ thu ®­îc 6,14g hçn hîp 2 muèi vµ 3,68g r­îu B duy nhÊt cã tØ khèi so víi oxi lµ 1,4375. Sè
gam cña C
4
H
10
O
2
vµ C
3
H
6
O
2
trong A lÇn l­ît lµ:
A - 3,6g vµ 2,74g B - 3,74g vµ 2,6g
C - 6,24g vµ 3,7g D - 4,4g vµ 2,22g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
M
B
= 1,4375 x 32 = 46 ¬ R­îu B lµ C
2
H
5
OH
¬ n
B
=
3, 68
46
= 0,8 (mol) ¬ X: CH
3
COOC
2
H
5

HCOOC
2
H
5

PTP¦: CH
3
COOC
2
H
5
+ NaOH ÷ CH
3
COONa + C
2
H
5
OH
HCOOC
2
H
5
+ NaOH ÷ HCOONa + C
2
H
5
OH
¬ n
este
= n
muèi
= n
r­îu
= 0,08 mol
§Æt sè mol CH
3
COOC
2
H
5
lµ x
HCOOC
2
H
5
lµ y
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 25
4 8 2
C H O
82x 68y 6,14 x 0, 05
m 0, 05x88 4, 4(g)
x y 0, 08 y 0, 03
+ = = ¦ ¦
¬ ¬ = =
´ ´
+ = =
¹ ¹

3 6 2
C H O
m 0, 03x74 2, 22g = =
* C¸ch gi¶i nhanh: n
muèi
= n
r­îu
= 0,08 mol
( ) muèi
3, 68
M 76, 75 g / mol
0, 08
= =
¸p dông quy t¾c ®­êng chÐo:
82
68
76,75
5,25
x mol CH
3
COONa
y mol
HCOONa

4 7 2
3 6 2
C H O
C H O
m 4, 4(g)
x 0, 05
x 5
y 3 y 0, 03 m 2, 22(g)
= ¦
= ¦ ¦
= ¬ ¬
´ ´
= =
¹ ¦
¹

2.1.5. Dùa vµo mét sè ®iÓm ®Æc biÖt
2.1.5.1.Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña nguyªn tö khèi
XÐt vÒ gi¸ trÞ cña nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè cã mét sè tr­êng hîp hîp ®Æc
biÖt. §ã lµ nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña oxi (O = 16);
Nguyªn tö cña Magiª (Mg = 24) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña Cacbon (C = 12), Nguyªn tö khèi
cña Cu (Cu = 64) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32), gÊp 4 lÇn nguyªn tö khèi cña
oxi.
Dùa vµo ®iÓm ®Æc biÖt ®ã, trªn c¬ së mèi quan hÖ gi÷a nguyªn tö khèi víi ph©n tö khèi
®Ó tõ ®ã ta cã thÓ x©y dùng mét sè bµi to¸n v« c¬.
VÝ dô 25: Ph©n tÝch mét khèi l­îng hîp chÊt M, ng­êi ta nhËn thÊy thµnh phÇn khèi
l­îng cña nã cã 50%S vµ 50%O. C«ng thøc cña hîp chÊt M lµ:
A - SO
2
B - SO
3
C - SO
4
D - S
2
O
3

*C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ¸p dông c«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña nguyªn
tö trong hîp chÊt ta sÏ tÝnh ®­îc thµnh phÇn % khèi l­îng cña S hoÆc O tõ ®ã sÏ chän ®­îc
ph­¬ng ¸n ®óng.
SO
2
: %S =
32
32+(16 x 2)
x 100% = 50% ¬ %O = 50%
SO
3
: %S =
32
32+(16 x 3)
x 100% = 40% ¬ %O = 60%
SO
4
: % S =
32
32+(16 x 4)
x 100% = 33,3% ¬ %O = 66,7%
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 26
S
2
O
3
: %S =
32 x 2
(32 x 2) + (16 x 3)
x 100% = 57% ¬ %O = 43%
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt cña nguyªn tö khèi. ë ®©y nguyªn tö khèi
cña S gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña O ¬ C«ng thøc M lµ SO
2
=> ®¸p ¸n ®óng lµ( A)
VÝ dô 26: Cho c¸c chÊt: Cu
2
S, CuS, CuO, Cu
2
O. Hai chÊt cã phÇn tr¨m khèi l­îng Cu
b»ng nhau lµ:
A - Cu
2
S vµ Cu
2
O B - CuS vµ CuO
C - Cu
2
S vµ CuO D - kh«ng cã cÆp chÊt nµo.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng: TÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña Cu trong tõng hîp chÊt,
sau ®ã nhËn xÐt kÕt qu¶ vµ chän ph­¬ng ¸n ®óng.
Cu
2
S: %Cu =
64 x 2
(64 x 2) + 32
x 100% = 80%
CuS: %Cu =
64
64 + 32
x 100% = 92%
CuO: %Cu =
64
64 + 16
x 100% = 80%
Cu
2
O: %Cu =
64 x 2
(64 x 2) +16
x 100% = 89%
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo nguyªn tö khèi cña Cu (Cu = 64) gÊp 2 lÇn nguyªn tö khèi
cña l­u huúnh (S = 32) vµ gÊp 4 lÇn nguyªn tö khèi cña oxi (O = 16). Tõ ®ã qui khèi l­îng cña
l­u huúnh sang oxi råi t×m xem cÆp chÊt nµo cã tØ lÖ sè nguyªn tö Cu vµ sè nguyªn tö O nh­
nhau. §ã lµ Cu
2
S vµ CuO. ë ®©y ta coi Cu
2
S sÏ lµ Cu
2
O
2
¬ CuO
VËy ®¸p ¸n( C ) ®óng
VÝ dô 27: Cho c¸c chÊt: CO
2
, CO, MgO, MgCO
3
. Hai chÊt cã phÇn tr¨m khèi l­îng oxi
b»ng nhau lµ:
A - MgO vµ CO B - CO
2
vµ MgCO
3

C - MgCO
3
vµ CO D - kh«ng cã cÆp chÊt nµo
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ¸p dông c«ng thøc, tÝnh phÇn tr¨m khèi l­îng cña oxi cã
trong mçi hîp chÊt ®Ó so s¸nh.
CO
2
%O =
32
12 + 31
x 100% = 72,7%
CO %O =
16
12 + 16
x 100% = 57,1%
MgO %O =
16
24+16
x 100% = 40%
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 27
MgCO
3
%O =
16 x 3
24+12 + (16 x 3)
x 100% = 57,1%
VËy ®¸p ¸n( C) ®óng
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ®Æc ®iÓm nguyªn tö khèi Mg gÊp 2 lÇn nguyªn tö khèi cña
C. Ta qui khèi l­îng Mg b»ng 2 lÇn khèi l­îng C. Ta cã:
CO
2
1C : 2O MgO 2C:1O
CO 1C:1O MgCO
3
3C:3O
VËy cÆp cã % khèi l­îng oxi b»ng nhau lµ MgCO
3
vµ CO.

*NhËn xÐt: C¸c bµi to¸n x¸c ®Þnh % khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt hoÆc
x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt v« c¬ chóng ta nªn dùa vµo mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt
vÒ gi¸ trÞ nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè nªu trªn. Khi gÆp c¸c bµi tËp d¹ng nµy nÕu c¸c
em kh«ng chó ý nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt ®ã sÏ sa vµo viÖc tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo c«ng
thøc, dÉn ®Õn viÖc tÝnh to¸n dµi dßng, l©u, mÊt nhiÒu thêi gian gi¶i, cã thÓ kÕt qu¶ cßn nhÇm
lÉn. Do ®ã viÖc ¸p dông ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt nµy gióp c¸c em gi¶i rÊt nhanh chÝnh x¸c trªn c¬ së
suy luËn.
2.1.5.2. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch
§Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng nguyªn tö, ph©n tö, dung
dÞch trung hßa ®iÖn.
- Trong ph¶n øng oxi hãa - khö th× tæng sè electron chÊt khö nh­êng b»ng tæng electron
chÊt oxi hãa nhËn. VËn dông vµo bµi to¸n oxi hãa - khö ta cã qui t¾c sau: Tæng sè mol electron
mµ chÊt khö nh­êng b»ng tæng sè electron chÊt oxi hãa nhËn.
- Trong ph¶n øng trao ®æi ion cña dung dÞch chÊt ®iÖn li trªn c¬ së cña qu¸ tr×nh bµi tËp
®iÖn tÝch ta thÊy cã bao nhiªu ®iÖn tÝch d­¬ng hoÆc ©m cña c¸c ion chuyÓn vµo trong kÕt tña
hoÆc khÝ t¸ch ra khái dung dÞch th× ph¶i tr¶ l¹i cho dung dÞch bÊy nhiªu ®iÖn tÝch d­¬ng hoÆc
ion.
Trªn c¬ së néi dung cña ®Þnh luËt trªn, thÇy ®· tiÕn hµnh x©y dùng mét sè bµi to¸n ®Ó
lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän.
VÝ dô 28: Hßa tan hoµn toµn 28,8 g kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO
3
lo·ng, tÊt c¶ khÝ
NO thu ®­îc ®em oxi hãa thµnh NO
2
råi sôc vµo n­íc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO
3
.
ThÓ tÝch khÝ oxi ë ®ktc ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ: (§H khèi B 2007)
A - 100,8 lÝt B - 10,08lÝt C - 50,4 lÝt D - 5,04 lÝt
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 28
3 Cu + 8HNO
3
÷ 3Cu (NO
3
)
2
+ 2NO + 4 H
2
O (1)
NO +
1
2
O
2
÷ NO
2
(2)
2NO
2
+
1
2
O
2
+ H
2
O ÷ 2HNO
3
(3)
n
Cu
=
28,8
0, 45
64
= (mol)
Theo ph­¬ng tr×nh (1): n
NO
=
2
3
n
Cu
=
2
3
0,45 = 0,3 (mol)
(2):
2 2
NO NO O (2) NO
1
n n 0,3(mol) n n 0,15(mol)
2
= = = =
(3)
2 2
O NO
1 0,3
n n 0, 075(mol)
4 4
= = =
2
O ph¶n øng
n 0,15 0, 075 0, 225(mol) ¬ = + =
¯

2
O ph¶n øng
V 0, 225x22, 4 5, 04lÝt (®ktc) ¬ = =
* C¸ch gi¶i nhanh:
Cu - 2e ÷ Cu
2+
O
2
+ 4e ÷ 2O
2-

0,45 0,9 x 4x
4x = 0,9 ¬ x = 0,225
¬
2
O
V = 0,225 x 22,4 = 5,04 lÝt
§¸p ¸n (D) ®óng
VÝ dô 29: Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A, B cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl, t¹o ra 1,792 lÝt H
2
(®ktc), phÇn 2 nung trong oxi
thu ®­îc 2,84g hçn hîp axit. Khèi l­îng hçn hîp 2 kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu lµ:
A - 2,4g B - 3,12g C - 2,2g D - 1,8g E - 1,56g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: 2A + 2aHCl ÷ 2ACl
a
+ aH
2

2B + 2bCHl ÷ 2BCl
b
+ bH
2

4A + aO
2
÷ 2A
2
O
a

4B + bO
2
÷ 2B
2
O
a

n
A
= x; n
B
= y
¬
ax
2
+
by
2
=
1, 792
0, 08 (1)
22, 4
=
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 29
0,5x(2A + 16a) + 0,5y (2B + 16b) = 2,84 (2)
Gi¶i (1) (2): ax + by = 0,16
Ax + 8ax + By + 8by = 2,84
Mµ M
2 KL
= Ax + By
¬ Ax + By = 2,84 - 8 (ax + by)
= 2,84 - 8 x 0,16 = 1,56g
¬ m
2KL trong hçn hîp
= 1,56 x 2 = 3,12 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron ta cã:
A,B lµ chÊt khö, H
+
, O
2
lµ chÊt oxi hãa.
Sè mol e
-
H
+
nhËn ÷ H
2
b»ng sè mol O
2
nhËn
H
+
+ 1e
-
=
1
2
H
2

0,16 0,16 0,18
O + 2e ÷ O
2-

0,08 0,16 0,08
¬ m
kl hçn

hîp ®Çu
= (m
oxit
- m
O
) x 2
= (2,84 - 0,08 x 16) x 2 = 3,12 g
§¸p ¸n (B) ®óng
VÝ dô 30: Chia 38,6g hçn hîp gåm Fe vµ kim lo¹i M cã hãa trÞ duy nhÊt thµnh 2 phÇn
b»ng nhau:
PhÇn 1: Tan võa ®ñ trong 2 lÝt dung dÞch thÊy tho¸t ra 14,56 lÝt H
2
(®ktc).
PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO
3
lo·ng nãng thÊy tho¸t ra 11,2 lÝt khÝ NO
duy nhÊt (®ktc)
1. Nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl lµ:
A - 0,65M B - 1,456M C - 0,1456M
D - 14,56M E - TÊt c¶ ®Òu sai
2. Khèi l­îng hçn hîp muèi clorua khan thu ®­îc lµ:
A - 32,45g B - 65,45g C - 20,01g
D - 28,9g E - TÊt c¶ ®Òu sai
3. % m cña Fe trong hçn hîp ®Çu lµ:
A - 60% B - 72,9% C - 58,03%
C - 18,9% E - Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
4. Kim lo¹i M lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 30
A - Zn B - Mg C - Pb
D - Al E - TÊt c¶ ®Òu sai
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: Fe + 2HCl ÷ FeCl
2
+ H
2

2M + 2aHCl ÷ 2MCl
a
+ aH
2

Fe + 4HNO
3
÷ 3M(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
3M + 4aHNO
3
÷ 3M(NO
3
)
a
+ aNO + 2aH
2
O
§Æt sè mol Fe vµ M lµ
1
2
hçn hîp lµ x vµ y
Theo ®Çu bµi ta cã ph­¬ng tr×nh: 56x + My =
38, 6
2
(1)
x +
ay
2
=
14,56
22, 4
(2)
x +
ay
3
=
11, 2
22, 4
(3)
Gi¶i (1) (2) (3):
56x My 19,3
x 0,2
2x ay 1, 3
ay 0,9
3x ay 1,5
+ = ¦
= ¦
¦
+ = ¬
´ ´
=
¹
¦
+ =
¹

M· sè mol HCl = 2x + ay = 0,2 x 2 + 0,1 = 1,3 (mol)
¬
HCl
M
1, 3
C 0, 65(M)
2
= =

2. m
muèi clorua
= m
hh
+ m
HCl
-
2
H
m = 19,3+1,3 x 36,5 - 0,65 x 2 = 65,45(g)

3. n
Fe
= 0,2 ¬ m
Fe
= 0,2 x 56 = 11,2 (g)
¬% m
Fe
=
11, 2
x100% 50, 03%
19,3
=
4. M
y
= 19,3 - 56 x 0,2 = 8,1
Mµ ay = 0,9 ¬
0, 9
Mx 8,1
a
= ¬ 0,9M = 8,1a ¬ M = 3a
¬ a=3, M = 27 (tháa m·n)
* C¸ch gi¶i nhanh:
1.
2
H
n = 0,65 (mol) ¬ n
H
= 1,3 mol ¬ n
HCl
= n
H
= 1,3 mol
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 31
C
M
= 0,65M
¬ §¸p ¸n (A) ®óng
2. m
muèi
= m
Kl
+
Cl
m
÷
= 13,9 x 1,3 x 36,5 = 65,45 (g)
¬ §¸p ¸n (B) ®óng
3. ¸p dông PPBT e:
Fe - 2e ÷ Fe
2+

0,2 0,4 0,2
M - ae ÷ M
a+

8,1
M

8,1
a
M

Fe - 3e ÷ Fe
3+

M - ae ÷ M
a+

2H
+
+ 2e ÷ H
2

1,3 0,65
2x ay 1, 3
3x ay 1,5
+ = ¦
¬
´
+ =
¹

3
NO
÷
+ 3e ÷ NO
1,5 0,5
x = 0,2
ay = 0,9
¬ n
Fe
= 0,2 ¬ % Fe =
0,2x56
x100% 50, 03%
13, 9
=
¬ §¸p ¸n( C) ®óng

4.
n 3
8,1 2
x0, 45 Al
M a M 27
= ¦
= ¬ ¬
´
=
¹

¬ §¸p ¸n (D) ®óng
VÝ dô 31: Dung dÞch A cã chøa 5 ion: Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
vµ 0,1mol Cl
-
vµ 0,2mol
3
NO
÷
.
Thªm dÇn V lÝt dung dÞch K
2
CO
3
1M vµo dung dÞch A ®Õn khi ®­îc l­îng kÕt tña lín nhÊt. V
cã gi¸ trÞ lµ:
A - 150ml B - 300ml C - 200ml D - 250ml E - KÐt qu¶ kh¸c.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 32
Ph­¬ng tr×nh ion rót gän:
Mg
2+
+
2
3
CO
÷
÷ MgCO
3
|
Ba
2+
+
2
3
CO
÷
÷ BaCO
3
|
Ca
2+
+
2
3
CO
÷
÷ CaCO
3
|
Gäi x, y, z lµ sè mol cña Mg
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
trong dung dÞch A. V× dung dÞch trung hßa
®iÖn, ta cã:
2x + 2y + 2z = 0,1 + 0,2 = 0,3
hay x + y + z = 0,15
¬
2
3
CO
n x y z 0,15(mol)
÷
= + + =
2
3
3
CO
CO
n n 0,15(mol)
÷
= =
3
KCO
M
n
0,15
V 0,15lÝt =150ml
C 1
¬ = = =
* C¸ch gi¶i nhanh:
Khi ph¶n øng kÕt thóc, c¸c kÕt tña t¸ch khái dung dÞch, phÇn dung dÞch chøa Na
+
, Cl
-

3
NO
÷
. §Ó trung hßa ®iÖn.
3
Na Cl NO
n n n 0, 3(mol)
+ ÷ ÷
= + =
2 3
Na
dd Na CO
n
0, 3
V 0,15(l) 150ml
2 Na
+
+
¬ = = = =§¸p ¸n A ®óng
VÝ dô 32: §Ó m(g) bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®­îc12g hçn hîp c¸c oxit
FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO
3
lo·ng thu ®­îc
2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®o ë ®ktc). m cã khèi l­îng lµ:
A - 20,16g B - 2,016g C - 10,08g D - 1,008g
C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: 2Fe + O
2
÷ 2FeO
4Fe + 3O
2
÷ 2Fe
2
O
3

3Fe + 2O
2
÷ Fe
3
O
4

Fe + 4HNO
3
÷ Fe(NO
3
)
3
+ NO + 2H
2
O
3FeO + 10 HNO
3
÷ 9Fe (NO
3
)
3
+ NO + 5H
2
O
3Fe
3
O
4
+ 28HNO
3
÷ 9Fe(NO
3
)
3
+ NO + 14H
2
O
Fe
2
O
3
+ 6HNO
3
÷ 2Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
O
Gäi x, y, z, t lÇn l­ît lµ sè mol cña Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Theo ®iÒu kiÖn cho vµ dùa
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 33
vµo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ta cã:
56x + 72y + 232z + 160t = 12 (a)
x +
y
3
+
z
3
= n
NO
= 0,1 (b)
y + 4z + 3t = n
O
=
12-m
16
(c)
ThÕ (b) vµo (c) ta cã:
19, 2
y 4z 3t 0,12
160
+ + = = (d)
Tõ (c) vµ (d) rót ra ta ®­îc m = 10,08(g)

* C¸ch gi¶i nhanh:
n
Fe
=
m
56
;
2
O ph¶n øng
12 m
n
32
÷
= ;n
NO gi¶i phãng
= 0,1 mol
Theo nguyªn t¾c: Emol e
-
Fe nh­êng = Ene
-
chÊt oxi hãa (O
2
,
3
NO
÷
) nhËn:
m
56
=
12-m
32
x 4 + 0,1 x 3 ¬ m = 10,08 (g)
§¸p ¸n( C) lµ ®óng.
VÝ dô 33: Hßa tan hoµn toµn 17,4g hçn hîp 3 kim lo¹i Al, Fe, Mg trong dung dÞch HCl
thÊy tho¸t ra 13,44 lÝt khÝ.
NÕu cho 8,7g hçn hîp t¸c dông dung dÞch NaOH d­ ÷ 3,36 lÝt khÝ(ë ®ktc).
VËy nÕu cho 34,8g hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch CuSO
4
d­, läc lÊy toµn bé chÊt
r¾n thu ®­îc sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch HNO
3
nãng d­ th× thu ®­îc V lÝt khÝ NO
2
( ë
®ktc)
ThÓ tÝch khÝ NO
2
thu ®­îc lµ:
A - 26,88 lÝt B- 53,70 lÝt C - 13,44 lÝt
D - 44,8 lÝt E - KÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: 2Al + 6HCl ÷ AlCl
3
+ 3H
2

0,5x
3
2
0,5x
Mg + HCl ÷ MgCl
2
+ H
2

Fe + 2HCl ÷ FeCl
2
+ H
2

§Æt sè mol Al, Mg, Fe trong 17,4g hçn hîp lµ x, y, z
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 34
27x 24y 52z 17, 4 x 0,2
1, 5x y z 0,6 y 0,15
0, 75x 0,15 z 0,15
+ + = = ¦ ¦
¦ ¦
+ + = ¬ =
´ ´
¦ ¦
= =
¹ ¹

÷ n hçn hîp trong 34,7 lµ n
Al
= 0,4; n
Mg
= 0,3; n
Fe
= 0,3
hçn hîp X t¸c dông CuSO
4

2Al + 3CuSO
4
÷Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
Mg + CuSO
4
÷ MgSO
4
+ Cu
Fe + CuSO
4
÷FeSO
4
+ Cu
Cu + 4HNO
3
÷ Cu(NO
3
)
2
+ 2NO
2
+ H
2
O
n
Cu (4,5,6)
= 1,5x + y + z = 0,6 + 0,3 + 0,3 = 1,2 (mol)
(7):
2
N Cu
n 2N 2x1, 2 2, 4(mol) = = =
2
NO
V 2, 4x22, 4 53, 76lÝt = =
* C¸ch gi¶i nhanh:
Al, Mg, Fe nh­êng e H
+
+ 2e ÷ H
2
¬
e H nhËn e Cu nhËn
n n
÷ + ÷
=
H
+
, Cu
2+
nhËn e Cu + 2e ÷ Cu ¬
2
2
H
Cu
n n
+
=
2
Cu
Cu
n n
+
=
2
NO Cu
n 2n 2x1, 2 2, 4mol = = =
¬
2
NO
V 26,88lÝt (®ktc) =
NhËn xÐt: §èi víi mét sè bµi to¸n oxi hãa - khö, ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi to¸n phøc t¹p,
c¸c em nÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¹i sè (ph­¬ng ph¸p c¸c em th­êng sö dông, nh÷ng bµi to¸n
hãa häc c¬ b¶n, ®¬n gi¶n cã thÓ gi¶i ngay ®­îc, nh­ng cã mét sè bµi to¸n khã th× khi ®Æt Èn,
sè Èn nhiÒu h¬n sè, ph­¬ng tr×nh lËp ®­îc. ViÖc gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh nµy yªu cÇu c¸c em cã t­
duy to¸n häc tèt, dïng mét sè thuËt to¸n:ghÐp Èn sè, ph­¬ng ph¸p thÕ míi gi¶i ®­îc. Do ®ã
c¸c em gi¶i theo ph­¬ng ph¸p nµy rÊt vÊt v¶, c¸ch gi¶i dµi, mÊt thêi gian, chØ chó ý vÒ mÆt
to¸n häc, b¶n chÊt hãa häc ch­a ®­îc chó ý. ThuËt to¸n hãa häc lÊn ¸t b¶n chÊt cña c¸c hiÖn
t­îng, c¸c ph¶n øng hãa häc.
¸p dông nguyªn t¾c b¶o toµn e
-
trong viÖc gi¶i bµi to¸n oxi hãa - khö gióp c¸c em gi¶i
bµi to¸n mét c¸ch nhanh vµ gän, chÝnh x¸c, ®i s©u vµo viÖc nghiªn cøu b¶n chÊt hãa häc. §Æc
biÖt khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn e
-
c¸c em ph¸t triÓn t­ duy ph¸t hiÖn vÊn ®Ò vµ gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch thÊu ®¸o h¬n.
2.1.1.4. Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng khö oxit kim lo¹i b»ng CO, H
2
, Al.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 35
- Khi khö oxit kim lo¹i b»ng c¸c chÊt khö nh­ CO, H
2
, Al th× chÊt khö lÊy oxi cña oxit
t¹o ra: CO
2
, H
2
O, Al
2
O
3
. BiÕt sè mol CO, H
2
, Al tham gia ph¶n øng hoÆc biÕt sè mol CO
2
,
H
2
O, Al
2
O
3
t¹o ra tÝnh ®­îc l­îng oxi trong oxit (hay trong hçn hîp oxit) vµ suy ra l­îng kim
lo¹i (hay hçn hîp kim lo¹i).
- Khi khö oxit kim lo¹i b»ng c¸c chÊt khö CO (H
2
) th× CO (H
2
) cã nhiÖm vô lÊy oxi cña
oxit kim lo¹i ra khái oxit. Mçi mét ph©n tö CO(H
2
) chØ lÊy ®­îc 1mol O ra khái oxit. Khi hÕt
sè mol CO
2
÷ n
O
= n
CO
= n
O
lÊy cña oxit hoÆc ( H
2
O)
÷ n
O
=
2
H O
n . ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng tÝnh khèi l­îng hçn hîp oxit ban
®Çu.
VÝ dô 34: Khö hoµn toµn 32g hçn hîp CuO vµ Fe
2
O
3
b»ng khÝ H
2
thÊy t¹o ra 9g H
2
O.
Khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i thu ®­îc lµ:
A - 12g B - 16g C- 24g D- 26g E- KÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: CuO + H
2

0
t
÷÷÷Cu + H
2
O
Fe
2
O
3
+ 3H
2

0
t
÷÷÷ 2Fe + 3H
2
O
§Æt n
CuO
= x;
2 3
Fe O
n y =
Theo ®Çu bµi ta cã:
80x + 160y = 32 (I)
x + 3y =
9
18
= 0,5 (II)
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh (I) (II) ta ®­îc nghiÖm: x = 0,2 vµ y = 0,1
VËy m
hçn hîp kim lo¹i
= m
Cu
+ m
Fe
= 0,2 x 64 + 0,1 x 2 x 56 = 24 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: V× H
2
lÊy oxi cña oxit kim lo¹i ÷ H
2
O
Ta cã n
O (trong oxit)
=
2
H O
n =
9
18
= 0,5 (mol)
m
O
= 0,5 x 16 = 8g ¬ m
KL
= 32 - 8 = 24 (g)
VËy ®¸p ¸n ( C )®óng
VÝ dô 35: Thæi mét luång khÝ CO d­ ®i qua èng ®ùng hçn hîp 2 oxit Fe
3
O
4
vµ CuO
nung nãng ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc 2,32 g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra
®­îc ®­a vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)
2
d­ thÊy cã 5g kÕt tña tr¾ng. Khèi l­îng hçn hîp 2
oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ:
A - 3,12g B - 3,21g C - 4g D - 4,2g E - KÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 36
PTP¦:
Fe
3
O
4
+ 4CO
0
t
÷÷÷ 3Fe + 4CO
2

x 3x 4x
CuO + CO
0
t
÷÷÷ Cu + CO
2

y y y
CO
2
+ Ca(OH)
2
÷ CaCO
3
+ H
2
O
(4x + y) 4x + y
§Æt sè mol Fe
3
O
4
lµ x; n
CuO
= y
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
3x 56 64y 2,32
5
4x y 0, 05
100
× + = ¦
¦
´
+ = =
¦
¹
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã nghiÖm:
x 0, 01
y 0, 01
= ¦
´
=
¹

¬ m
oxit
= 0,01 x 232 + 0,01 x 80 = 3,12 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: CO lÊy oxi trong oxit ÷ CO
2

n
O(trong oxit)
= n
CO
=
2 3
CO CaCO
n n 0, 05(mol) = =
¬ m
oxit
= m
KL
+ m
oxi

trong oxit
= 2,32 + 0,05 x 16 = 3,12 (g)
VËy ®¸p ¸n ( A ) ®óng
2.1.1.6. Dùa vµo viÖc lËp s¬ ®å hîp thøc cña c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn hãa råi c¨n cø vµo
chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi.
§èi víi c¸c bµi to¸n hãa häc hçn hîp bao gåm nhiÒu qu¸ tr×nh ph¶n øng x¶y ra, ta chØ
cÇn lËp s¬ ®å hîp thøc sau ®ã c¨n cø vµo chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi, bá qua c¸c ph¶n øng trung
gian.
VÝ dô 36: Cho 11,2g Fe vµ 2,4g Mg t¸c dông víi dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng d­ sau ph¶n
øng thu ®­îc dung dÞch A vµ V lÝt khÝ H
2
(ë ®ktc). Cho dung dÞchNaOH d­ vµo dung dÞch A
thu ®­îc kÕt tña B. Läc B nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A - 2,24lÝt B - 3,36lÝt C - 5,6lÝt D - 4,48 lÝt E - 6,72lÝt
2. Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc lµ:
A - 18g B - 20g C - 24g D - 36g E - 40g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
( )
Fe
11, 2
n 0,2 mol
56
= = n
Mg
= 0,1 (mol)
PTHH: Fe + H
2
SO
4
÷ FeSO
4
+ H
2

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 37
0,2 0,2 0,2
Mg + H
2
SO
4
÷ MgSO
4
+ H
2

0,1 0,1 0,1
FeSO
4
+ NO
H
2
SO
4
+ NaOH ÷ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
FeSO
4
+ 2NaOH ÷ Fe(OH)
2
| + Na
2
SO
4

0,2 0,2
MgSO
4
+ 2NaOH ÷ Mg(OH)
2
| + Na
2
SO
4

0,1 0,1
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O ÷ 4Fe(OH)
3

0,2 0,2
Mg(OH)
2

0
t
÷÷÷ MgO + H
2
O
0,1 0,1
2Fe(OH)
3

0
t
÷÷÷ Fe
2
O
3
+ H
2
O
0,2 0,1 mol
V = 6,72 lÝt
m
chÊt r¾n
= m
MgO
+
2 3
Fe O
m = 0,1 x 40 + 0,1 x 160 = 20(g)
* C¸ch gi¶i nhanh:
2
H Fe Mg
n n 0, 3mol V 6, 72lÝt
+
= = ¬ =
¯

2Fe ÷ Fe
2
O
3
Mg ÷ MgO
0,2 0,1 0,1 0,1
¬ m = 0,1 x 160 + 0,1 x 40 = 20 (g)
VËy 1. §¸p ¸n ( E ) ®óng
2. §¸p ¸n ( B ) ®óng
VÝ dô 37: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,2 mol Fe vµ 0,1 mol Fe
2
O
3
vµo dung dÞch
HCl d­ thu ®­îc dung dÞch A. Cho dung dÞch A t¸c dông víi NaOH d­ thu ®­îc kÕt tña. Läc
lÊy kÕt tña, röa s¹ch, sÊy kh« vµ nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m g
chÊt r¾n, m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 23g B - 32g C - 24g D - 42g E - KÕt qu¶ kh¸c.
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tÝnh sè mol c¸c chÊt theo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
Fe + 2HCl ÷ FeCl
2
+ H
2

0,2 0,2 mol
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 38
Fe
2
O
3
+ 6HCl ÷ 2FeCl
3
+ 3H
2
O
0,1 0,2
Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­
HCl d­ + NaOH ÷ NaCl + H
2
O
FeCl
2
+ 2NaOH ÷ Fe(OH)
2
+ 2NaCl
0,2mol 0,2mol
FeCl
3
+ 3NaOH ÷ Fe(OH)
3
+ 3NaCl
0,2 mol 0,2mol
Khi sÊy vµ nung kÕt tña:
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O ÷ 4Fe(OH)
3

0,2 0,2 mol
2Fe(OH)
3

n
÷÷÷ Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
(0,2+0,2)ml 0,2mol
m
chÊt r¾n
= 160 x 0,2 = 32g
* C¸ch nhÈm: Trong m g chÊt r¾n cã 0,1 mol Fe
2
O
3
(26g) ban ®Çu:
VËy chØ cÇn tÝnh l­îng Fe
2
O
3
t¹o ra tõ Fe:
2Fe ÷ Fe
2
O
3

0,2 0,2 ¬ m = 32g
¬ §¸p ¸n ( B )®óng.
VÝ dô 38: Hçn hîp bét X: Al, Fe cã khèi l­îng 22g. Chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.
- P
1
+ HCl d­ ÷ dung dÞch A + 8,96lÝt H
2
(®ktc) vµ dung dÞch A.
Cho dung dÞch A + NaOH d­ ÷ kÕt tña B
Läc kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m
1
chÊt r¾n.
1. m
1
cã gi¸ trÞ lµ:

A - 8g B - 16g C - 32g D - 24g E - KÕt qu¶ kh¸c
- PhÇn 2: Cho hçn hîp bét X vµo dung dÞch CuSO
4
d­ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu
®­îc mg chÊt r¾n kh«ng tan.
2. m cã gi¸ trÞ lµ:
A - 12,8g B - 16g C - 25,6g D - 22,4g E - KÕt qu¶ kh¸c
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
P
1
2Al + 6HCl ÷ 2AlCl
3
+ 3H
2

0,2 0,35
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 39
Fe + 2HCl ÷ FeCl
2
+ H
2

0,1 0,1
HCl + NaOH ÷ NaCl + H
2
O
AlCl
3
+ 3NaOH ÷ Al(OH)
3
| + 3NaCl
0,3 0,3
Al(OH)
3
+ NaOH ÷ NaAlO
2
+ 2 H
2
O
0,3 0,3
FeCl
3
+ 2NaOH ÷ Fe(OH)
2
| + 2NaCl
0,1 0,1
4Fe(OH)
2
+ O
2

0
t
÷÷÷ 2Fe
2
O
3
+ 4H
2
O
0,05
§Æt n
Al
= x ; n
Fe
= y
27x 56y 11 x 0, 2
1, 5x y 0, 4 y 0, 2
+ = = ¦ ¦
¬
´ ´
+ = =
¹ ¹

m
1
= 0,05 x 160 = 8g
P
2
: 2Al + 3CuSO
4
÷ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Cu
0,2 0,3
Fe + CuSO
4
÷ FeSO
4
+ Cu
0,1 0,1
m = 0,4 x 64 = 25,6g
* C¸ch gi¶i nhanh:
Al ÷ AlO
2
÷

0,2
2Fe ÷ Fe
2
O
3

0,1 0,05
¬ m
1
= 8(g)
n
Cu
=
2
H
n = 0,4 ¬ m
Cu
= 25,6 (g)
VËy 1. §¸p ¸n (A) ®óng.
2. §¸p ¸n ( C ) ®óng
2.1.5.5. Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.
Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.
* Dùa vµo sè mol s¶n phÈm ch¸y (CO
2
, H
2
O) ®Ó x¸c ®Þnh d·y ®ång ®¼ng cña hîp chÊt
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 40
h÷u c¬.
Cô thÓ: §èi víi hi®rocacbon.
NÕu
2 2
H O CO
n n > ¬ hîp chÊt ®ã lµ ankan
2 2
H O CO
n n H.C = ¬ ®ã lµ anken hoÆc xicloanken

( ¬
2 2
H O CO
n n H.C ®ã ankin hoÆc anka®ien.
- §èi víi r­îu.

2 2
H O CO
n n > ¬ r­îu no

2 2
H O CO
n n s ¬ r­îu kh«ng no
- §èi víi an®ehit:

2 2
H O CO
n n = ¬ an®ehit no ®¬n chøc

2 2
H O Cl
n n > ¬ an®ehit kh«ng no ®¬n chøc, an®e hÝt ®a chøc
- §èi víi axit vµ este:

2 2
H O CO
n n > ¬ axit hoÆc este no ®¬n chøc

2 2
H O CO
n n < ¬ axit hoÆc este kh«ng no ®¬n chøc hoÆc ®a chøc.
* Dùa vµo mèi quan hÖ sè mol cña CO
2
vµ H
2
O ®Ó x¸c ®Þnh sè mol cña hîp chÊt h÷u c¬
®em ®èt ch¸y.
Cô thÓ: §èi víi hîp chÊt:
+ Ankan:
+
+
+ ÷ + +
n n 2 2 2 2
3n 1
C H O nCO (n 1)H O
2

Sè mol ankan =
2 2
H O CO
n n ÷
+ Ankin C
n
H
n-2
+
÷
÷ + ÷
2 2 2
3n 1
O nCO (n 1)H O
2

Sè mol ankin =
2 2
CO H O
n n ÷
§èi víi r­îu no ®¬n chøc.
C
n
H
2n+2
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Sè mol cña r­îu =
2 2
H O CO
n n ÷
Sè mol cña oxi = 1,5 sè mol CO
2

- §èi víi axit kh«ng no ®¬n chøc (hoÆc axit no ®a chøc)
n 2n 2 x 2 2 2
C H O O nCO (n 1)H O
÷
+ ÷ + ÷
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 41
Sè mol cña axit = sè mol CO
2
– sè mol H
2
O
* Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y trªn c¬ së sè mol CO
2
vµ sè mol cña hçn hîp chÊt h÷u
c¬ ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬.
+ ÷
+ ÷ + + ÷
n 2n 2 2a 2 2 2
C H O nCO ( n 1 a)H O

2
CO
A
n
n
n
=
VÝ dô 39: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai hi®rocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång
®¼ng thu ®­îc 11,2l CO
2
(®ktc) vµ 9g H
2
O. hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo.
A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
§Æt CTTQ chung cña hai hi®rocacbon lµ:
2 2 2
n 2n 2 2a
C H O nCO (n 1 a)H O
+ ÷
+ ÷ + + ÷
0,5 0,5
0, 5 0,5
0, 5(n 1 a) 0, 5n
n n 1 a
¬ = · + ÷ =
+ ÷

¬ a = 1
¬ CTPT cña hai anken lµ
n m
C H
* C¸ch gi¶i nhanh: Ta cã sè mol CO
2
= sè mol H
2
O
Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ÷ 2 hîp chÊt lµ anken.
¬ §¸p ¸n (B) ®óng.
VÝ dô 40: §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp 2ankan thu ®­îc 9,45g H
2
O. Cho s¶n
phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)
2
d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ:
A. 37,5g B. 52.5g C. 15g D. 42,5g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt c«ng thøc cña 2 ankan lµ C
n
H
m+2
vµ C
m
H
m+1
PT§C:

n 2n 2 2 2 2
3n '
C H O nCO (n 1)H O
2
+
+
+ ÷ + +
x nx (n+1)x

m m 2 2 2 2
3m 1
C H O mCO (m 1)H O
2
+
+
+ ÷ +
y my (m+1)y
§Æt sè mol cña 2ankan lµ x +y
Theo ®Çu bµi ta cã:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 42
x + y = 0,15 (1)
(n+1)x + (m + 1) y =
9.45
18
= 0,525 (2)
Mµ sè mol Cl
2
= nx + my
B ®æi (1) (2) ta cã x + y = 0,15 ¬ nx + my = 0,375 (mol)
nx + my + x + y = 0,525

3 2
3
CaCO CO
CaCO
n n 0,375mol
m 37, 5(g)
¬ = =
¬ =

* C¸ch gi¶i nhanh.
Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan ta cã:
n
ankan
=
2 2
H O CO
n n ÷
¬
2 2
CO H O ankan
n n n 0,525 0,15 0, 375(mol) = ÷ = ÷ =
3 2 3
CaCO CO CaCO
n n 0,375mol m 37,5(g) = = ¬ =
VËy ®¸p( A ) ®óng.
VÝ dô 41: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn
l­ît ®i qua b×nh 1 ®ùng P
2
O
5
d­ vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n, d­, sau thÝ nghiÖm thÊy khèi l­îng
b×nh 1 t¨ng 4,14g b×nh 2 t¨ng 6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ:
A. 0,06mol B. 0,09mol C. 0.03mol D. 0,045mol
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt CTTQ cña ankan: C
n
H
2n+2
(x mol)
anken C
m
H
m
(y mol)
PT§C: C
n
H
m+2
+
3n+1
2
O
2
÷ nCl
2
+ (n +1) H
2
O
x mol (n+1)x
C
m
H
m
+
3m
2
O
2
÷ mCO
2
+ mH
2
O
y my my
Theo ®Çu bµi: nx + my =
6,16
0,14 (1)
44
=
(n+1)x + my =
4,14
0,23 (2)
18

BiÕn ®æi (1) vµ (2)

nx my 0,14
x 0,23 0,14 0, 09
nx x my 0,23
+ = ¦
¬ = ÷ =
´
+ + =
¹

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 43
¬ VËy sè mol cña ankan lµ 0,9mol
* C¸ch gi¶i nhanh:
Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan vµ anken ta thÊy
2 2
2 2
H O(ankan) CO
H O(anken) CO
n n
n n
>
=

VËy n
ankan
=
2 2
H O CO
n n 0, 23 0, 4 0, 09mol ÷ = ÷ =
VËy ®¸p ¸n (B ) ®óng.
VÝ dô 42: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH
4
, C
4
H
10
vµ C
2
H
4
thu ®­îc 0,14
mol CO
2
vµ 0,23mol H
2
O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lÇn l­ît lµ:
A. 0,09 vµ 0,01 B. 0,01 vµ 0,09
C. 0,08 vµ 0,02 D. 0,02 vµ 0,08
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt sè mol CH
4
lµ x
C
4
H
10
lµ y
C
2
H
4
lµ z
CH
4
+ 2O
2
÷ CO
2
+ 2H
2
O
C
4
H
10
+
13
2
O
2
÷ 4CO
2 +
5H
2
O
C
2
H
4
+ 3O
2
÷ 2CO
2
+ 2H
2
O
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
x y t 0,1
x 4x 2z 0,14
2x 5y 27 0,23
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ = =
¹
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc
x 0, 08
y 0, 01
z 0, 01
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹

VËy sè mol ankan = x + y = 0,09
anken = z = 0,01
* C¸ch gi¶i nhanh
Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan vµ anken.
Sè mol ankan =sè mol H
2
O – sè mol CO
2
= 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol)
Mµ tæng n = 0,1mol ¬ n
anken
= 0,01 (mol)
VËy ®¸p ¸n (A) ®óng.
VÝ dô 43: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång
®¼ng thu ®­îc 6,27lÝt CO
2
(®ktc) vµ 7,65g H
2
O. MÆt

kh¸c m(g) hçn hîp X t¸c dông víi Na d­
thu ®­îc 2,8lÝt H
2
(®ktc). BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt trong X so víi H
2
®Òu nhá h¬n 40.
CTCT cña A vµ B lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 44
A. C
2
H
6
O vµ CH
4
O B. C
2
H
6
O vµ C
3
H
8
O
C. C
3
H
6
O
2
vµ C
3
H
8
O
2
D. C
3
H
8
O
2
vµ C
4
H
10
O
2
C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
- TÝnh sè mol c¸c nguyªn tè C, H, O cã trong mg hçn hîp 2 r­îu A vµ B.
nghiªn cøu =
2
CO C
6, 72
n 0, 3(mol) m 0, 3 12(g)
22, 4
= = ¬ = ×
n
H
=
2
H O H
7, 65
2n 2 0,85(mol) m 0, 85(g)
18
= × = ¬ =
¬ m
o
= m - (3,6 + 0,85) = m - 4,45
Gäi CTPT chung cña hai r­îu lµ R - (OH)
a
ta cã ph­¬ng tr×nh: R(OH)
a
+ a Na ÷ R (ONa)
a
+ a/
2
H
2

n
H
=
2,8
2 0, 25 a
22, 4
× = =
Trong a nhãm -OH cã n
H
: n
o
=
m - 4.45
16
= 0,25
¬ m = 8,45 (g)
Gäi c«ng thøc ph©n tö chung cña hai r­îu lµ R - (OH)
a
Ta cã ph­¬ng tr×nh: R(OH)
a
+ aNa ÷ R - (ONa)
a
+ a/2 H
2

n
H
=
2.8
22.4
x 2 = 0,25 = a
Trong a nhãm -OH cã n
H
: n
o
=
m - 4.45
16
= 0,25
¬ m = 8,45 (g)
Gäi c«ng thøc ph©n tö chung cña hai r­îu lµ
+ ÷ ÷
a
n n 2 2k a
C H (OH)

PTP¦:
+
+ ÷ ÷
÷÷÷÷ + + ÷
2
O
a 2 2
n n 2 2k a
C H (OH) nCO (n 1 k)H O
1mol a(mol) 0,3 0,425
x 0,25 0,3 0,425
nx 0, 3
x(n 1 k) 0, 425
ax 0,25
¦
=
¦
¦
+ ÷ =
´
¦
=
¦
¹
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã x =
0.125
1-k

x > 0 ¬ k = 0 ¬ x = 0,125

0,3
n 2, 4
0,125
= =
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 45
¬ a =
0, 25
2
0,125
=
Mµ M
A
, M
B
< 80
VËy CTPT cña A C
2
H
6
O
2
(M = 62)
B C
3
H
8
O
2
(M = 76)
* C¸ch gi¶i nhanh:
Ta cã
2
2
CO
H O
n 0, 3mol
n 0, 425mol
=
=
¬ > ¬
2 2
H O CO
n n Hçn hîp X gåm hai r­îu no cïng d·y ®ång
®¼ng
Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y:
CnH
2n+2
+ O
2
÷ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
¬ Sè mol X = sè mol H
2
O – sè mol CO
2
= 0,125mol

2
H
n 0,125mol X: = ¬ r­îu no hai chøc.
M
A
M
B
< 80
¬ A: C
2
H
6
O
2

B. C
3
H
8
O
2

VËy ®¸p ¸n (C )®óng
VÝ dô 44: §èt ch¸y hoµn toµn a g hçn hîp hai r­îu thuéc d·y ®ång ®¼ng cña r­îu etylic
thu ®­îc 70,4g CO
2
vµ 39,6g H
2
O. a cã gi¸ trÞ lµ:
A. 3,32g B. 33,2 C. 6,64g D. 66,4g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt CTTQ cña hai r­îu lÇn l­ît lµ: C
n
H
2n+2
O (x mol)
C
m
H
2m+2
O (y mol)
PT§C: C
n
H
2n+2
O +
3n
2
O
2
÷ nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
x nx (n+1)x

C
m
H
2m+2
O +
3m
2
O
2
÷ mCO
2
+ (m + 1) H
2
O
y my (m+1)y
Theo ®Çu bµi ta cã: nx + my =
70.4
18
= 1,6 (1)
(n + 1) x + (m +1)y =
39.6
18
= 2,2 (2)
Mµ a = (14n + 18) x + (14m + 18)y
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 46
BiÕn ®æi (1) (2) ta cã
nx my 1, 6 nx my 1, 6
nx x my y 2,2 x y 0, 6
+ = + = ¦ ¦
¬
´ ´
+ + + = + =
¹ ¹

Thay vµo biÓu thøc tÝnh a:
a = 14 (nx + my) + 18(x + y) = 14 × 1,6 + 18 × 0,6
= 22,4 + 10,8 = 33,2 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh:
§Æt CTTQ chung 2 r­îu:
+
+ ÷ + +
2 2 2
n n 2
3n
C H O O nCO ( n 1)H O
2

2 2
O CO
n 1,5n 1, 5 1, 6 2, 4(mol) = = × =
¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.
a = 70,4 + 39,6 - 2,4 x 32 = 33,2 (g)
VËy ®¸p ¸n (B) ®óng.
VÝ dô 45: Chia hçn hîp X gåm hai r­îu no ®¬n chøc A, B thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: bÞ ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 5,6lÝt CO
2
(®ktc) vµ 6,3g H
2
O.
- PhÇn 2: t¸c dông hÕt víi Na kim lo¹i thu ®­îc VlÝt khÝ (®ktc).
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,12lÝt B. 0,56lÝt C. 2,24lÝt D. 1,18lÝt
2. NÕu 2 r­îu ®¬n chøc trªn lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp th× c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B lµ:
A. CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH vµ C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH vµ C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH vµ C
5
H
11
OH
*C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
§Æt c«ng thøc cña hai r­îu lµ C
n
H
2n+2
O (x mol)
C
m
H
2m + 2
O (y mol)
PT§C: C
n
H
2n+2
O+
3n
2
O
2
÷nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
x nx (n+1)x
C
m
H
2m +2
O +
3m
2
O
2
÷ mCO
2
+ (m + 1) H
2
O
y my (m+1)y
Theo ®h ta cã: nx + my =
5, 6
0,25
22, 4
= (1)
(n + 1)x + (m + 1)y =
6,3
0, 35
18
= (2)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 47
BiÕn ®æi (1) vµ (2)
¬ x + y = 0,1mol ¬ n
x
= 0,1mol
C
n
H
2n+1
OH + Na ÷ C
n
H
2n+1
ONa + 1/2H
2
x 0,5x
C
m
H
2m+1
OH + Na ÷ C
m
H
2m+1
ONa + 1/2H
2

y 0,5g
¬
2
H
n = 0,5 (x + y) = 0,05 (mol)
¬
2
H
V = 1,12 lÝt (®ktc)
2. V× theo ®Çu bµi 2 r­îu lµ ®® kÕ tiÕp ta cã m = n + 1
Thay vµo ph­¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã:
nx (n 1)y 0,25
(n 1)x (n 1 1)y 0,35
x y 0,1
+ + = ¦
¦
+ + + + =
´
¦
+ =
¹

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã
0,1n y 0, 25
0,1n x 2y 0, 35
x y 0,1
+ = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹

BiÖn luËn víi n >1, n eN
O < y < 0,1
Ta cã:
n 1 2 3
VËy n = 2 ¬ C
2
H
5
OH
y 0,15 0,05 <0
m = 3 ¬C
3
H
7
OH

* C¸ch gi¶i nhanh.
Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y r­îu no ®¬n chøc ta cã.
n
x
=
2 2
H O CO
n n 0,35 0, 25 0,1(mol) ÷ = ÷ =
V× x lµ r­îu no ®¬n chøc.
1. ¬
2 2
H x H
1
n n 0, 05(mol) V 0, 05 22, 4 1,12l
2
= = ¬ = × = (®ktc)
2.
2 2 2
x 2x 2
C H O O xCO (x 1)H O
+
+ ÷ + +
Ta cã:
2
CO
X
n
0,25
x 2, 5
n 0,1
= = =
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 48
¬ x
1
= 2 ¬ C
2
H
5
OH
x
2
= 3 C
3
H
7
OH
§¸p ¸n (D) ®óng
VÝ dô 46: §èt ch¸y hoµn toµn 5,8g an®ehit X thu ®­îc 5,4g H
2
O vµ 6,72 l CO
2
(®ktc)
VËy CTPT cña X lµ
A. C
2
H
4
O B. C
4
H
6
O
2

C. C
3
H
6
O D. C
4
H
8
O
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng.
- Gi¶ sö X lµ an®ehit ®¬n chøc.
CTTQ X : C
x
H
y
O
C
x
H
y
O + O
2
÷ xCO
2
+ y/
2
H
2
O
1mol x(mol) y/
2
(mol)
5,8 0,3 0,3
12x + y + 16
¬ y = 2x
5.8
12x + y + 16
=
0.3
x

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:
2x y 0
5,8x 3, 6x 0,3y 4,8
÷ = ¦
´
= + +
¹
¬ x = 3 y = 6 ¬ CT C
3
H
6
O (tháa m·n)
- Gi¶ sö X lµ an®ehit hai chøc.
C
x
H
y
O
2
+ O
2
+ xCO
2
+ y/
2
H
2
O
Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

2x y 0
5,8x 3, 6x 0,3y 9, 6
÷ = ¦
´
÷ + +
¹

x 6
y 12
= ¦
¬
´
=
¹
¬ C
6
H
12
O
2
(kh«ng tháa m·n)
C¸ch gi¶i nhanh:
Ta cã
2 2
H O CO
n n 0,3mol = =
¬ X lµ an®ehit no ®¬n chøc.
C
n
H
2n
O +
2 2 2
3 6
3n 1
O nCO nH O
2
5, 8 0,3
n 3 CTX: C H O
14n 16 n
÷
÷ +
= ¬ = ¬
+

§¸p ¸n( C ) ®óng
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 49
VÝ dô 47: Mét hçn hîp láng X gåm r­îu etylic vµ 2 hi®rocacbon ®ång ®¼ng kÕ tiÕp
nhau. Chia hçn hîp X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: cho bay h¬i th× thu ®­îc V ®óng b»ng thÓ tÝch cña 3,3g CO
2
(cïng ®iÒu kiÖn).
- PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn th× cÇn 6,44 lÝt O
2
(®ktc). S¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng
H
2
SO
4
®, råi qua b×nh 2 ®ùng Ca(OH)
2
d­ sau thÝ nghiÖm thu ®­îc 17,5g kÕt tña. C«ng thøc
cña hîp chÊt lµ:
A - CH
4
vµ C
2
H
6
B - C
2
H
4
vµ C
3
H
6

C - C
2
H
6
vµ C
3
H
6
D - C
2
H
2
vµ C
3
H
4

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt Èn, lËp hÖ ph­¬ng tr×nh:
- §Æt c«ng thøc cña 2 hîp chÊt lµ:
x y
C H (amol)
C
2
H
5
OH (b mol)
PT§C:
2 2 2
x y
4x y y
C H O xCO H O
4 2
| |
+
+ ÷ +
|
\ .
(1)
a
4x y
a
4
| |
+
|
\ .
x a
C
2
H
5
OH + 3O
2
÷ 2CO
2
+ 3H
2
O (2)
b 3b 2b
Ta cã: n
hh
=
2
CO
3, 3
n
44
= = 0,075 (mol)
2
O
6, 44
N 0, 2875
22, 4
= = (mol);
2 3
CO CaCO
n n 0,175(mol) = =
Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:
a b 0, 075 (I)
4x y
a 3b 0, 2875 (II)
4
ax 2b 0,175 (III)
¦
+ =
¦
| |
+ ¦
+ =
| ´
\ . ¦
¦
+ =
¹

Gi¶i hÖ 3 ph­¬ng tr×nh 4 Èn: ta cã nghiÖm:
x 2, 5
y 7
a 0, 005
b 0, 025
¦
=
¦
¦ =
´
=
¦
¦
=
¹

ViÖc gi¶i hÖ 3 ph­¬ng tr×nh 4 Èn sè nªn mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, biÖn luËn t×m kho¶ng
nghiÖm hîp lý míi cho ra kÕt qu¶ ®óng.
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh (2): ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y r­îu:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 50
Ta cã:
2
2
O
CO
n
1, 5
n
=
Mµ theo ®Çu bµi tØ sè mol chung cña hçn hîp
0, 2875
1, 64 1, 5
0,175
= >
nªn 2 hi®rocacbon ph¶i lµ ankan.
¬ ta cã ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ:
( )
1
2 2 2
n 2n 2
3n
C H O nCO _ n 1 H O
2
÷
+
+ ÷ +
( )
2 2 hh
2H.C O ®/c hçn hîp CO
n n n x1, 5 x 2

¬ = ÷


= [0,2875 - (0,175 x 1,5)] x 2 = 0,05 (mol)
¬
2 5 2
C H OH CO ( Rt ¹o ra)
n 0, 075 0, 05 0, 025(mol) n 0, 05(mol) = ÷ = ¬ =
2
CO (2H.C)
n 0,175 0, 05 0,125(mol) ¬ = ÷ =
1 2 6
2 3 8
n 2 C H
0,125
n 2, 5
0, 05 n 3 C H
= ¦ ¦
¬ = = ¬ ¬
´ ´
=
¹ ¹

=> C«ng thøc cña 2 hîp chÊt lµ C
2
H
6
vµ C
3
H
8

=> §¸p ¸n( C) ®óng.
NhËn xÐt: Qua mét sè bµi to¸n ®iÓn h×nh trªn ta thÊy r»ng nÕu c¸c em kh«ng chó ý tíi
mét sè ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng ®èt ch¸y cña hîp chÊt h÷u c¬ th× sÏ sa vµo viÖc gi¶i bµi to¸n
b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt Èn sè sau ®ã tiÕn hµnh ghÐp Èn sè råi míi t×m ra kÕt qu¶ cña bµi to¸n.
HoÆc c¸c em cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p lo¹i suy ®ã lµ ®­a ra gi¶ thiÕt sau ®ã phñ nhËn hoÆc
kh¼ng ®Þnh. C¸c ph­¬ng ph¸p trªn còng ®Òu ®i ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng nh­ng trong qu¸ tr×nh
t×m ra kÕt qu¶ ®ã c¸c em ph¶i viÕt ®óng ph­¬ng tr×nh vµ c©n b»ng ph­¬ng tr×nh, vËn dông gi¶i
to¸n mét c¸ch linh ho¹t th× míi t×m ra kÕt qu¶ ®óng. Do ®ã khi gi¶i bµi to¸n ®èt ch¸y mét hîp
chÊt h÷u c¬ cô thÓ nµo ®ã chóng ta cÇn quan t©m tíi sè mol cña s¶n phÈm ®èt ch¸y, mèi quan
hÖ gi÷a sè mol s¶n phÈm ch¸y víi sè mol cña chÊt h÷u c¬ th× viÖc tÝnh to¸n trë nªn ®¬n gi¶n
h¬n, ®· tèn thêi gian h¬n tõ ®ã ®¸p øng ®­îc mét trong c¸c yªu cÇu cña viÖc kiÓm tra tr¾c
nghiÖm kh¸ch quan nhiÒu lùa chän.
2.1.5.6. Dùa vµo quan hÖ tØ lÖ sè mol cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong ph­¬ng tr×nh
ph¶n øng.
- Dùa vµo tØ lÖ sè mol gi÷a hîp chÊt h÷u c¬ víi sè mol brom hoÆc hidro ®Ó x¸c
®Þnh sè liªn kÕt pi trong hîp chÊt
*NÕu sè mol Br
2
hoÆc H
2
= sè mol cña A¬ A cã mét liªn kÕt pi ë gèc hi®rocacbon. Cô
thÓ lµ:
- §èi víi hi®r« cacbon:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 51
+ Anken + Br
2

+ TØ lÖ sè mol anken:
2
Br
n 1: 1 =
NÕu
2
Br
n = 2n
H-C
=> H - C ®ã lµ ankin hoÆc ankan®ien.
- §èi víi r­îu:
+ Sè mol r­îu =
2
Br
n ¬R­îu kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ C
n
H
2n
O
- §èi víi an®ehit: + Sè mol an®ehit=
2
Br
n ¬An®ehit kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã
CTTQ lµ C
n
H
2n-2
O
+ Sè mol an®ehit = sè mol H
2
¬An®ehit no cã mét nhãm chøc cã CTTQ lµ C
n
H
2n
O
+ Sè mol an®ehit =2 sè mol H
2
¬An®ehit kh«ng no cã mét nhãm chøc cã CTTQ lµ C
n
H
2n-2
O

- §èi víi axit: +Sè mol axit =
2
Br
n ¬axit kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ C
n
H
2n-2
O
2
- Dùa vµo tØ lÖ sè mol gi÷a hi®ro víi sè mol cña r­îu trong ph¶n øng thÕ bëi kim lo¹i
kiÒm:
+NÕu sè mol cña H
2
=1/2sè mol cña r­îu¬R­îu A cã mét nhãm chøc OH
+ NÕu sè mol cña H
2
= sè mol cña r­îu ¬R­îu A cã hai nhãm chøc OH
*Dùa vµo ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cña an®ehit víi AgNO
3
trong dd NH
3

+ §èi víi HCHO vµ an®ehit hai chøc th× tØ lÖ mol gi÷a Agvµ an®ªhit lµ lµ 1:4
+ §èi víi an®ehit ®¬n chøc R-CHO th× tØ lÖ mol lµ 1:2
- §èi víi axit: Dùa vµo ph¶n øng trung hßa
Axit ®¬n chøc: n
axit
:
+
K
n = 1: 1
2 chøc : n
axit
:
+
K
n = 1:2
- §èi víi este: Dùa vµo ph¶n øng xµ phßng hãa
Este ®¬n chøc: n
este
=
+
K
n = 1:2
- §èi víi axit aminnoaxit dùa vµo ph¶n øng trung hßa
Axit amin A + NaOH ÷
n
A
: n
NaOH
= 1:1 ¬ A cã 1 nhãm COOH
= 1: 2 ¬ A cã 2 nhãm COOH
A + HCl ÷
n
A
: n
HCl
= 1: 1 ¬A cã nhãm NH
2

= 1: 2 ¬ A cã 2 nhãm NH
2

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 52
VÝ dô 48: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong
ph©n tö vµ cã cïng sè mol. LÊy m(g) hçn hîp nµy th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch Br
2

20% trong dung m«i CCl
4
. §èt ch¸y hoµn toµn m g hçn hîp ®ã thu ®­îc 0,6 mol CO
2
. C«ng
thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ:
A - C
2
H
6
B - C
3
H
8
, C
3
H
6

C - C
4
H
10
, C
4
H
8
D - C
5
H
12
, C
5
H
10

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt c«ng thøc cña ankan: C
n
H
2n + 2
(x mol)
an ken: C
n
H
2n
(y mol)
PTP¦: C
n
H
2n
+ Br ÷ C
n
H
2n
Br
2

0,1 0,1
2
Br
80x20
n 0,1(mol)
160x100
= =
C
n
H
2n+2
+ O
2
÷ nCO
2
+ (n+1)H
2
O
x nx
C
n
H
2n
+ O
2
÷ nCO
2
+ nH
2
O
x nx
2nx = 0,6
x = 0,1 => n = 3
CTPT cña an kan vµ anken lµ C
3
H
8
vµ C
3
H
6

* C¸ch gi¶i nhanh: n
anken
=
2
Br
n = 0,1 mol
anken C
n
H
2n

2
O
÷÷÷ nCO
2
0,1 0,1n
¬ 0,1n =
0,6
2
= 0,3 ¬ n = 3
VËy ®¸p ¸n (B) ®óng
VÝ dô 49: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp 2 r­îu ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®­îc 0,66g
CO
2
vµ 0,45g H
2
O
NÕu tiÕn hµnh oxi hãa m(g) hçn hîp r­îu trªn b»ng CuO, s¶n phÈm t¹o thµnh cho t¸c
dông víi AgNO
3
/NH
3
d­ sÏ thu ®­îc l­îng kÕt tña Ag lµ:
A - 10,8g B - 43,2g C - 2,16g D - 1,62g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt c«ng thøc tæng qu¸t chung cña 2 r­îu lµ:
n 2n 2
C H O
÷ ÷
+

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 53
PTP¦:
+ n 2n 2
C H O +
3n
-
2
O
2
÷ n
-
CO
2
+ (n
-
+1) H
2
O
x 0,015 0,025
¬ n
-
= 1,5 ¬ x = 0,01 (mol)
+ n 2n 2
C H O + CuO
0
t
÷÷÷
÷
+ +
2
n 1 2n
C H CHO Cu H O
0,01 (mol) 0,01 (mol)
÷
÷ ÷
÷ + ÷÷÷÷ ÷ + |
3
ddNH
2
2n n 1 2n n 1
C H CHO Ag O C H COOH 2Ag
0,01 0,02
¬ m
Ag
= 0,02 x 108 = 2,16 (g)
* C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ta cã:
Sè mol 2 r­îu =
2 2
H O CO
n n 0, 025 0, 015 0, 01(mol) ÷ = ÷ =
| |
3.......................
O AgNO
R An®ehit 2Ag ÷÷÷ ÷÷÷÷÷÷÷
0,01 0,02
¬ m
Ag
= 2,16 (g)
§¸p ¸n( C) ®óng
VÝ dô 50: Cho hçn hîp HCHO vµ H
2
®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng. DÉn toµn bé
hçn hîp thu ®­îc sau ph¶n øng c¸c chÊt cã thÓ tan ®­îc, thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23,6g. LÊy
dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
trong NH
3
thu ®­îc 43,2g Ag kim
lo¹i.
Khèi l­îng CH
3
OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ:
A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
PTP¦: HCHO + H
2

0
Ni
t
÷÷÷CH
3
OH
hçn hîp s¶n phÈm thu ®­îc gåm CH
3
OH vµ HCHO cã khèi l­îng lµ 23,6g.
Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông AgNO
3
/ NH
3

HCHO + Ag
2
O
3
NH
÷÷÷÷ CO
2
+ H
2
O + 4Ag |
¬n
an
=
1
4
n
Ag
=
1
4
x 0,4 = 0,1 mol
¬ m
HCHO
= 0,1 x 30 = 3 (g)
¬
3
CH OH
m 23, 6 3 20, 6(g) = ÷ =
VËy ®¸p ¸n (C) ®óng
VÝ dô 51: Chia hçn hîp X gåm 2 axit (A lµ 1 axit no ®¬n chøc, B lµ axit kh«ng no ®¬n
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 54
chøc chøa 1 liªn kÕt ®«i). Sè nguyªn tö (trong A, B b»ng nhau. Chia X thµnh 3 phÇn b»ng
nhau:
- PhÇn 1 t¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 2M. §Ó trung hßa l­îng NaOH d­
cÇn 150ml dung dÞch H
2
SO
4
0,5M.
- PhÇn 2: Ph¶n øng võa ®ñ víi 6,4g Br
2

- PhÇn 3: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3,36 lÝt CO
2
(®ktc)
1. Sè mol cña A, B trong X lµ:
A - 0,01 vµ 0,04 B - 0,02 vµ 0,03
C - 0,03 vµ 0,02 D - 0,04 vµ 0,01
2. C«ng thøc ph©n tö cña A vµ cña B lµ
A - C
2
H
4
O
2
vµ C
2
H
2
O
2
B - C
3
H
6
O
2
vµ C
3
H
4
O
2

C - C
4
H
8
O
2
vµ C
4
H
6
O
2
D - C
4
H
6
O
4
vµ C
4
H
4
O
4

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng
§Æt c«ng thøc cña 2 axit: C
n
H
2n+1
- COOH (C
x
H
2x
O
2
)
C
n
H
2n-1
- COOH (C
x
H
2x-2
O
2
)
PTP¦: C
n
H
2n+1
- COOH + NaOH ÷ C
n
H
2n+1
- COONa + H
2
O
C
n
H
2n-1
- COOH + NaOH ÷ C
n
H
2n-1
- COONa + H
2
O
2NaOH + H
2
SO
4
÷ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O
n
NaOH ban ®Çu
= 0,2 mol
n
NaOH d­
= 2 x 0,075 = 0,15 mol
¬ n
NaOH ph¶n øng (1)(2)
= 0,2 - 0,15 = 0,05
Theo ph­¬ng tr×nh:
n
X
= n
NaOH
= 0,05 (mol)
X t¸c dông víi dung dÞch Br
2
:
C
n
H
2n-1
- COOH + Br
2
÷ C
n
H
2n-1
COOHBr
2

0,04 mol ÷ 0,04 mol
¬ n
A
= 0,05 - 0,04 = 0,01 (mol)
(1) §¸p ¸n A ®óng
P
3
: C
x
H
2x
O
2
=
3x-2
2
O
2
÷ xCO
2
+ xH
2
O
0,01 0,01
C
x
H
2x-2
O
2
+ O
2
÷ xCO
2
+ (x-1)H
2
O
0,04 0,04x
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 55
¬
2
CO
n = 0,01x + 0,04x = 0,05x = 0,15 ¬ x = 3
VËy CTPT cña 2 axit lµ C
3
H
6
O
2

C
3
H
4
O
2


* C¸ch gi¶i nhanh:
1. Dùa vµo cÊu t¹o 2 axit. V× 2 axit ®Òu ®¬n chøc:
¬ n
X
= n
NaOH
= 0,2 - 0,15 = 0,05 mol
B cã 1 liªn kÕt ®«i ¬ n
B
=
2
Br
6, 4
n 0, 04
160
= = (mol)
¬ n
A
= 0,05 - 0,04 = 0,01 mol
2. V× A vµ B ®Òu cã cïng sè nguyªn tö C
C
x
H
y
O
2
+ O
2
÷ xCO
2
+
y
2
H
2
O
2
Cl 3 6 2
X 3 4 2
n C H O
0,15
x 3 CTPTA, B
n 0, 05 C H O
¦
= = = ¬
´
¹

¬ §¸p ¸n B ®óng
VÝ dô 52: Cho X lµ 1 amino axit. Khi cho 0,01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt
80ml dung dÞch HCl 0,125M vµ thu ®­îc 1,835g muèi khan. Cßn khi cho 0,01mol X t¸c dông
víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3,2%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ:
C
3
H
6
NH
2
COOH
A.
B.
C
2
H
5
NH
2
COOH

C - H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
D - (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH
* C¸ch gi¶i th«ng th­êng:
§Æt CTTQ cña X lµ: (H
2
N)
x
- R - (COOH)
y

PTP¦: (H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
+ xHCl ÷ (ClH
3
N)
x
- R(COOH)
y
(1)
0,01mol 0,01mol
(H
2
N)
x
- R - (COOH)
y
+ yNaOH ÷ (H
2
N)
x
- R - (COONa)
y
+ H
2
O (2)
n
HCl
= 0,01mol ; n
NaOH
=
3, 2x25
0, 02(mol)
40x100
=
Theo ph­¬ng tr×nh (1):
0, 01
x 1
0, 01
= = ¬ 1 nhãm NH
2

Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 56
(2) y =
0, 02
2
0, 01
= ¬ 2 nhãm COOH
¬ M
muèi
=
1, 835
183,5
0, 01
= ¬ M
R
= 1835 - (45 x 2) - 36,5 - 16
M
R
= 41 ¬ C
3
H
5

VËy c«ng thøc X: H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2

* C¸ch gi¶i nhanh:
Sè mol X = n
HCl
= 0,01mol ¬ X cã 1 nhãm NH
2

n
X
=
1
2
n
NaOH
¬ X cã 2 nhãm COOH
VËy trong 4 ph­¬ng ¸n trªn chØ cã C tháa m·n
VËy ®¸p ¸n (C ) ®óng.
2.2. Mét sè nguyªn t¾c, qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i
nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n ho¸ häc TNKQ nhiÒu lùa chän
2.2.1. Vai trß cña bµi to¸n ho¸ häc
Bµi to¸n ho¸ häc cã nh÷ng t¸c dông sau:
- RÌn luyÖn cho c¸c em kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, biÕn nh÷ng kiÕn
thøc tiÕp thu ®­îc qua bµi gi¶ng cña thÇy thµnh kiÕn thøc cña m×nh.
- Gióp cho c¸c em ®µo s©u vµ më réng kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch sinh ®éng, phong phó,
hÊp dÉn. ChØ cã vËn dông kiÕn thøc vµo gi¶i bµi tËp c¸c em míi n¾m v÷ng kiÕn thøc mét c¸ch
s©u s¾c.
- Ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc, kh¶ n¨ng suy luËn logic, ®ång thêi bµi tËp ho¸ häc cßn
rÌn trÝ th«ng minh cho c¸c em.
2.2.2. ý nghÜa cña viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n TNKQ
nhiÒu lùa chän
ViÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n TNKQ nhiÒu lùa chän cã
nh÷ng ­u ®iÓm sau:
+ Phï hîp víi yªu cÇu thêi gian ®Ó lµm mét c©u TNKQ (kho¶ng tõ 2 ®Õn 3 phót)
+ Gióp c¸c em ph¸t triÓn t­ duy, t×m tßi nh÷ng ph­¬ng ¸n gi¶i nhanh phï hîp víi mçi
d¹ng bµi to¸n
+ Ph©n ho¸ ®­îc c¸c em trong qu¸ tr×nh vËn dông kiÕn thøc vµ gi¶i bµi tËp
2.2.3. §Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c, qui luËt ®Ó gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ho¸ häc dïng
lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän
§Ó cã thÓ gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ho¸ häc trªn c¬ së c¸c ph­¬ng ph¸p ®· ph©n tÝch, HS
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 57
cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c b­íc dùa vµo mét sè nguyªn t¾c vµ qui luËt sau:
B­íc 1: ®äc kü ®Çu bµi
ViÖc ®äc kü ®Çu bµi lµ thao t¸c quan träng ®Ó gióp c¸c em ®Þnh h­íng viÖc gi¶i bµi to¸n.
Dùa vµo yªu cÇu bµi to¸n mµ cã thÓ chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp.
VÝ dô 1:Hßa tan hoµn toµn 20g hçn hîp 3 kim lo¹i A, B, C vµo mét l­îng võa ®ñ dung
dÞch HCl sau ph¶n øng thu ®­îc 4,48l khÝ H
2
(®ktc) vµ dung dÞch c« c¹n dung dÞch thu ®­îc n
(g) muèi khan.
m cã gi¸ trÞ lµ :
A. 27,1g B. 34,2g C. 27,3g
D. 34,4g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
NÕu c¸c em kh«ng ®äc kü bµi to¸n sÏ sa vµo viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng, c©n b»ng
ph­¬ng tr×nh ®Æt Èn. Do ®ã sè Èn ®Æt nhiÒu h¬n d÷ kiÖn ®Çu bµi cho.
NÕu c¸c em dïng thuËt to¸n gi¶i sÏ mÊt nhiÒu thêi gian, khã ra kÕt qu¶ chÝnh x¸c, cã
mét sè em thÊy ph­¬ng ¸n E cã vÎ hîp lý do ®ã sÏ kh«ng ®óng ®¸p ¸n bµi to¸n. Trong khi ®ã
yªu cÇu cña bµi to¸n chØ tÝnh khèi l­îng muèi sau khi c« c¹n. Lóc nµy c¸c em chØ cÇn ¸p dông
ngay ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ®Ó tÝnh mét c¸ch ®¬n gi¶n, nhanh nhÊt.
B­íc 2: Ph©n d¹ng bµi to¸n ®Ó chän ph­¬ng ph¸p hîp lý.
Qu¸ tr×nh ®äc kü ®Çu bµi còng gióp c¸c em ph©n d¹ng bµi to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c.
ViÖc ph©n d¹ng bµi to¸n sÏ gióp chän ph­¬ng ph¸p hîp lý ®Ó gi¶i.
- NÕu bµi to¸n oxi hãa khö gi÷a hçn hîp kim lo¹i víi dung dÞch axit hoÆc hçn hîp axit
gi¶i phãng ra hçn hîp khÝ th­êng chóng ta vËn dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron ®Ó gi¶i.
- NÕu bµi to¸n cho hçn hîp kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch axit (HCl, H
2
SO
4
...) gi¶i
phãng ra khÝ, yªu cÇu tÝnh khèi l­îng muèi th× ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ®Ó gi¶i.
- NÕu bµi to¸n cho khèi l­îng hçn hîp ban ®Çu vµ hçn hîp sau ph¶n øng cã thÓ vËn
dông ph­¬ng ph¸p gi¶m khèi l­îng ®Ó gi¶i.
- §èi víi bµi to¸n khö oxit kim lo¹i b»ng chÊt khö CO, H
2
, Al cÇn chó ý ®iÓm ®Æc biÖt
cña ph¶n øng ®ã lµ viÖc lÊy oxi trong oxit kim lo¹i cña CO, H
2
, Al sÏ dÉn ®Õn tÝnh sè nguyªn
tö oxi trong oxit.
- §èi víi bµi to¸n ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ khi ch­a cho biÕt hîp chÊt h÷u c¬ thuéc lo¹i
hîp chÊt cô thÓ nµo, dùa vµo quan hÖ sè mol CO
2
vµ H
2
O gióp chóng ta suy luËn ®­îc ®Æc
®iÓm cÊu t¹o cña nã.
B­íc 3: ¸p dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p vµo qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n.
Sau khi tiÕn hµnh ph©n d¹ng bµi to¸n ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp c¸c em tiÕn
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 58
hµnh vËn dông vµo gi¶i. §Ó gi¶i mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c em ph¶i n¾m s©u, ch¾c ch¾n b¶n chÊt
cña ph­¬ng ph¸p sö dông, h­íng tiÕn hµnh vµ c¸ch thö triÓn khai ph­¬ng ph¸p gi¶i cho linh
ho¹t, ch¾c ch¾n.
Mét sè bµi to¸n kh«ng chØ gi¶i nhanh theo mét ph­¬ng ph¸p mµ cßn cã thÓ sö dông hai
hay nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh kh¸c. §iÒu quan träng lµ c¸c em ph¶i biÕt sö dông ph­¬ng
ph¸p m×nh n¾m ch¾c nhÊt, hiÓu s©u nhÊt th× míi cã thÓ gi¶i bµi to¸n nhanh nhÊt cã hiÖu qu¶
nhÊt.
VÝ dô 2: Oxi hãa hoµn toµn 10,08g mét phoi s¾t thu ®­îc mg chÊt r¾n gåm 4 chÊt
(Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO, Fe). Th¶ hçn hîp r¾n vµo dung dÞch HNO
3
d­ thu ®­îc 2,24l khÝ (ë ®ktc)
kh«ng mµu hãa n©u ngoµi kh«ng khÝ.
VËy m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 12g B. 24g C. 14,4g D. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi to¸n nµy cã thÓ dïng hai ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®· nªu trªn: ph­¬ng ph¸p b¶o toµn
electron vµ dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.
NÕu dïng ph­¬ng ph¸p bµi to¸n electron c¸c em ph¶i n¾m ch¾c b¶n chÊt cña ph¶n øng
oxi hãa khö, qu¸ tr×nh oxi hãa, qu¸ tr×nh khö, néi dung ph­¬ng ph¸p th× míi gi¶i ®­îc.
Fe HNO
3
, O
2
ChÊt khö ChÊt oxi hãa
Fe ÷ 3e ÷ Fe
3+

10.08
56
= 0,18 ÷ 0,54mol O
2
+ 4e ÷ 2O
2-


m-10.08
8

m-10.08
16

NO
3
-
+ 3e + 4H
+
÷ NO + 2H
2
O
Ta cã m = m
chÊt r¾n
- m
ph«i s¾t
Theo ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron: 0,54 =
m - 10.08
8
+ 0,3 = 12 (g)
NÕu dïng ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng, HS ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thµnh phÇn chÊt
tham gia, thµnh phÇn s¶n phÈm t¹o thµnh, ph­¬ng h­íng ¸p dông ®Þnh luËt.
m
r¾n
= m
muèi
+ m
no
+
2
H O
m -
3
HNO
m

3 3
Fe( NO ) Fe
n n
=
ban ®Çu = 0,18 (mol)
3
NO
n
÷
t¹o khÝ =
NO
n 0,1mol = (1)
3
NO
n
÷
trong muèi = 3
3
NHO
n 0, 45mol = (2)
¬
3
3(1) ( 2)
HNO
NO
n n
÷
=¯ = 0,1 + 0,54 = 0,64 (mol)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 59
2 3
H O HNO
1
n n 0,32(mol)
2
= =
¬ m
r¨n
= 232 . 0,18 + 30.0,1 + 18 . 0,32 - 63 . 0,64 = 12 (g)
§¸p ¸n (A) ®óng
Mét sè bµi to¸n cã thÓ sö dông ®ång thêi nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¶i. Th­êng phèi hîp c¸c
ph­¬ng ph¸p: ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng víi ph­¬ng ph¸p ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn
khèi l­îng ph©n tö trung b×nh.
Ph­¬ng ph­¬ng b¶o toan electron + ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng.
VËy gÆp nh÷ng bµi to¸n nµy trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu bµi to¸n c¸c em biÕt chän c¸c
ph­¬ng ph¸p phï hîp, linh ho¹t trong viÖc phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó gi¶i nhanh nh÷ng bµi
to¸n phøc t¹p.
VÝ dô 3: Cho hçn hîp A gåm hai kim lo¹i kiÒm X, Y thuéc 2 chu kú liªn tiÕp cã khèi
l­îng 17g. Hßa tan hçn hîp A trong 200g H
2
O thu ®­îc dung dÞch B vµ Vl H
2
(ë ®ktc).
C« c¹n dung dÞch B thu ®­îc 27,2g chÊt r¾n.
1. X, Y lµ hai nguyªn tè
A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs
2. Khèi l­îng dung dÞch Y lµ:
A. 10,82 g B. 108, 2g C. 216,4g D. 21,64g
3. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24l B4,48l C. 3,36l D. 6,72l
Yªu cÇu (1) cña bµi to¸n lµ x¸c ®Þnh hai kim lo¹i do ®ã dïng ph­¬ng ph¸p khèi l­îng
ph©n tö trung b×nh ®Ó x¸c ®Þnh. Nh­ng ®Ó tÝnh M =
m
hh
n
hh
. ViÖc ®Çu tiªn ph¶i ®i t×m sè mol
hçn hîp mµ ®Çu bµi cho khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i vµ hçn hîp chÊt r¾n sau ph¶n øng. Do ®ã
ta dïng ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng ®Ó t×m sè mol cña hçn hîp. VËy c¸c em ph¶i vËn
dông liÒn lóc hai ph­¬ng ph¸p míi x¸c ®Þnh ®­îc tªn cña kim lo¹i.
Yªu cÇu (2) (3) lµ tÝnh khèi l­îng dung dÞch B vµ thÓ tÝch khÝ H
2
th× ¸p dông ®Þnh luËt
b¶o toµn khèi l­îng míi x¸c ®Þnh nhanh chãng cô thÓ lµ:
m
dd B
= m
hh kim lo¹i
+
2 2
H O H
m m ÷ mµ
2
H hh
1
n n 0,15mol
2
= =
Tõ ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng cña B vµ thÓ tÝch H
2
mét c¸ch dÔ dµng.
Trªn ®©y ThÇy ®· ®Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c, quy luËt, c¸c b­íc ®Ó gi¶i nhanh bµi to¸n
hãa häc dùa vµo c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i to¸n nhanh ®· ph©n tÝch.
Tuy nhiªn viÖc triÓn khai gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n cã thùc hiÖn hiÖu qu¶ kh«ng th× ngay
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 60
chÝnh b¶n th©n c¸c em cÇn ph¶i trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc hãa häc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c s©u s¾c.
Ph¶i biÕt suy luËn nhanh, cã sù ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c, ph¶i vËn dông linh ho¹t kÕt hîp c¸c
ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh mét c¸ch hîp lý th× viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n míi nhanh chÝnh x¸c ®­îc.
2.1.3. X©y dùng hÖ thèng c¸c bµi to¸n hãa häc cã thÓ gi¶i nhanh ®Ó lµm c©u TNKQ
d¹ng nhiÒu lùa chän
2.1.3.1. Hãa ®¹i c­¬ng.
Bµi 1: Nguyªn tö nguyªn tè X cã tæng sè h¹t b»ng 34
X lµ nguyªn tè:
20 12 24
10 11 12
A. Ne B. Na C. Mg
D.
27
13
Al E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 2: Cã oxit sau: SO
2
, SO
3
, CuO, Cu
2
O
Oxit nµo cã thµnh phÇn % O thÊp nhÊt:
A. SO
2
B. SO
3
C. CuO D. Cu
2
O
Bµi 3: Hai b×nh cÇu cã thÓ tÝch b»ng nhau. N¹p oxi vµo b×nh thø nhÊt, n¹p oxi ®· ®­îc
ozon hãa vµo b×nh thø hai, ¸p suÊt ë hai b×nh nh­ nhau. §Æt hai b×nh trªn hai ®Üa c©n th× khèi
l­îng cña hai b×nh kh¸c nhau lµ 0,21g.
Khèi l­îng ozon trong oxi ®· ®­îc ozon hãa lµ:
A. 0,63g B. 0,22g C. 1,7g
D. 5,3g E. ThiÕu ®iÒu kiÖn, kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 4: §é tan cña KCl ë 0
0
C lµ 27,6. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch b·o hßa ë nhiÖt
®é ®ã lµ:
A. 21,6 B. 20,5 C. 15,8
D. 23,5 E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 5: LÊy 20g dung dÞch HCl 37%, d = 1,84. §Ó cã dung dÞch 10% l­îng n­íc cÇn pha
thªm lµ:
A. 27g B. 25,5g C. 54g
D. 80g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 6: Hßa tan 20 ml dung dÞch 0,05M vµo 20ml dung dÞch H
2
SO
4
0,075M, pH cña dung
dÞch thu ®­îc lµ:
A. 1 B. 2 C. 3
D. 2,5 E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 7: Hßa tan 200g dung dÞch NaCl 10% víi 800g dung dÞch NaCl 20% ta ®­îc mét
dung dÞch NaCl cã nång ®é phÇn tr¨m lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 61
A. 18% B. 16% C. 1,6%
D. 15% E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 8: Khi t¨ng nhiÖt ®é thªm 50
0
C tèc ®é cña ph¶n øng t¨ng lªn 12000 lÇn. HÖ sè nhiÖt
®é cña tèc ®é ph¶n øng lµ:
A. 4,35 B. 2,12 C. 4,13
D. 2,45 E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 9: Trong mét b×nh kÝn thÓ tÝch kh«ng ®æi chøa bét S vµ C thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ.
B¬m kh«ng khÝ vµo b×nh ®Õn ¸p suÊt p = 2atm, t
0
= 25
0
C. BËt tia löa ®iÖn ®Ò S vµ C ch¸y thµnh
SO
2
vµ CO
2
sau ®ã ®­a b×nh vÒ 25
0
C. ¸p suÊt trong b×nh lóc ®ã lµ:
A. 1,5atm B. 2,5atm C. 2atm
D. 4atm E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 10: Chia 8,84g hçn hîp mét muèi clorua kim lo¹i hãa trÞ I vµ BaCl
2
thµnh 2 phÇn
b»ng nhau:
- Hßa tan hoµn toµn phÇn thø nhÊt vµo n­íc råi cho t¸c dông víi AgNO
3
thu ®­îc 8,16g
kÕt tña.
- §em ®iÖn ph©n nãng ch¶y phÇn thø hai thu ®­îc VlÝt khÝ A bay ra ë anot (ë ®ktc). Víi
gi¸ trÞ lµ:
A 6,72l B. 0,672l C. 1,334l
D. 13,44l E. KÕt qu¶ kh¸c.
2.1.3.2. Hãa V« C¬
Bµi 11: Sôc hÕt mét l­îng khÝ Clo vµo dung dÞch NaBr vµ NaI vµ ®un nãng thu ®­îc
1,17g NaCl.
1. Sè mol hçn hîp NaBr vµ NaI ®· ph¶n øng lµ.
A. 0,1 mol B. 0,15mol C. 1,5mol
D. 0,03mol E. KÕt qu¶ kh¸c.
2. Sè mol Clo ®· sôc vµo lµ:
A. 0,01mol B. 0,02mol C. 0,025mol
D. 0,015mol E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 12: Cho 4,48l hçn hîp khÝ N
2
O vµ CO
2
tõ qua b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­, thÊy chØ
cã 1,12l khÝ tho¸t ra. VËy thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña hçn hîp lµ:
A. 75% vµ 25% B. 33,33% vµ 66,67 C. 45%, 55%
D. 25% vµ 75% E. TÊt c¶ ®Òu sai:
Bµi 13: §èt ch¸y hoµn toµn 1,2g mét muèi sunfat cña kim lo¹i. KhÝ SO
2
tho¸t ra bÞ oxi
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 62
hãa hoµn toµn vµ cho vµo n­íc ®­îc mét dung dÞch. Cho dung dÞch nµy t¸c dông víi dung
dÞch BaCl
2
d­ thu ®­îc 4,66 kÕt tña. Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña l­u huúnh trong muèi sunfat
lµ:
A. 36,33% B. 46,67% C. 53,33%
D. 26,66% E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 14: Nung 11,2g Fe vµ 26g Zn víi mét l­îng l­u huúnh cã d­. S¶n phÈm cña ph¶n
øng cho tan hoµn toµn trong dung dÞch axit clohi®ric. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch
CuSO
4
.
ThÓ tÝch dung dÞch CuSO
4
10% (d = 1,1) cÇn ph¶i lÊy ®Ó hÊp thô hÕt khÝ sinh ra lµ:
A. 500,6ml B. 376,36ml C. 872,72ml
D. 525,25ml E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 15: Cho 1,53g hçn hîp gåm Mg, Cu, Zn vµo dung dÞch HCl d­ thÊy tho¸t ra 448ml
Hr (®ktc). C« c¹n hçn hîp sau ph¶n øng råi nung khan trong ch©n kh«ng sÏ thu ®­îc mét chÊt
r¾n cã khèi l­îng lµ:
A. 2,95g B. 3,9g C. 2,24g
D. 1,885g E. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 16: Thæi mét luång khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng hçn hîp Fe
3
O
4
vµ CuO nung nãng
®Õn ph¶n øng hoµn toµn ta thu ®­îc 2,32g hçn hîp kim lo¹i. KhÝ tho¸t ra cho vµo b×nh ®ùng
n­íc v«i trong d­ thÊy t¹o thµnh 5g kÕt tña tr¾ng. Khèi l­îng hçn hîp 2 oxit kim lo¹i ban ®Çu
lµ:
A. 3,12g B. 3,22g C. 4g
D. 4,2g E. 3,92g
Bµi 17: Cho 0,52g hçn hîp 2 kim lo¹i tan hoµn toµn trong H
2
SO
4
l d­ thÊy cã 0,336l th×
tho¸t ra (®ktc) khèi l­îng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®­îc sÏ lµ:
A. 2g B. 2,4g C. 3,92g
D. 1,96g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 18: Cho 2,81g hçn hîp A gåm 3 oxit Fe
2
O
3
, MgO, ZnO tan võa ®ñ trog 300ml dung
dÞch H
2
SO
4
0,1M th× khèi l­îng hçn hîp c¸c muèi sunfat khan t¹o ra lµ:
A. 3,81g B. 4,81g C. 5,21g
D. 4,8g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 19: Thæi mét luång khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng m(g) hçn hîp gåm CuO, Fe
2
O
3
, FeO,
Al
2
O
3
nung nãng dÉn toµn bé khÝ tho¸t ra sôc vµo n­íc v«i trong d­ thÊy cã 15g kÕt tña tr¾ng.
Khèi l­îng (m) cña hçn hîp oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 63
A. 217,4g B. 249g C. 219,8g
D. 230g E. Kh«ng tÝnh ®­îc v× Al
2
O
3
kh«ng bÞ khö.
Bµi 20: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i ho¹t ®éng A vµ B. Chia 4,04g X thµnh hai phÇn
b»ng nhau:
- PhÇn 1: Tan hoµn toµn trong dung dÞch hai axit HCl vµ H
2
SO
4
t¹o ra 3,36l khÝ H
2

®ktc).
- PhÇn 2: T¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO
3
thu ®­îc Vl khÝ NO duy nhÊt (ë ®ktc).
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24lÝt B. 3,36lÝt C. 4,48lÝt
D. 6,72lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c.
2. Khèi l­îng hçn hîp muèi nitrat ë phÇn 2 lµ:
A. 2,062g B. 20,62g C. 8,22g
D. 82,2g E. 3,1g
Bµi 21: Cho 19,2g kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO
3
d­ ta thu ®­îc 4,48lÝt
khÝ NO (ë ®ktc) dung dÞch A cho NaOH d­ vµo dung dÞch A thu ®­îc mét kÕt tña B. Nung kÕt
tña B trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.
1. Kim lo¹i M lµ:
A. Mg B. Al C. Cu
D. Fe E. Zn
2. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 24g B. 24,3g C. 48g
D. 30,6g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 22: Chia 1,24g hçn hîp hai kim lo¹i cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh hai phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1: BÞ oxi hãa hoµn toµn thu ®­îc 0,78g hçn hîp oxit.
- PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng thu ®­îc VlÝt H
2
(ë ®ktc) vµ c« c¹n
dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi khan.
1. Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 2,24l B. 0,112l C. 5,6l
D. 0,224l E. KÕt qu¶ kh¸c.
2. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 1,58g B. 15,8g C. 2,54g
D. 25,4g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 23. Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A, B ë hai chu kú liªn tiÕp trong cïng mét ph©n
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 64
nhãm chÝnh. LÊy 0,88g X cho tan hoµn toµn trong dung dÞch HCl d­ thÊy t¹o ra 672ml H
2

®ktc). C« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi khan.
1. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 3,01g B. 1,945g C. 2,995g
D. 2,84g E. kÕt qu¶ kh¸c.
2. A vµ B lµ hai kim lo¹i:
A. Be vµ Mg B. Mg vµ Ca
C. Ca vµ Ba D. Ca vµ Sr
Bµi 24: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp X gåm 6,4g Cu vµ 5,6g Fe vµo dug dÞch HNO
3
1 M
thu ®­îc dung dÞch A vµ khÝ NO duy nhÊt. Cho tiÕp dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch A thu
®­îc kÕt tña B vµ dung dÞch C. Läc lÊy kÕt tña, ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng
kh«ng ®æi thu ®­îc m(g) chÊt r¾n E.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 16g B. 12g C. 24g
D. 20g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 25: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,2ml FeO vµ 0,1mol Fe
2
O
3
vµo dung dÞch
HNO
3
lo·ng d­ thu ®­îc dung dÞch A. Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ thu
®­îc kÕt tña. Läc kÕt tña röa s¹ch sÊy kh« nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi
®­îc m(g) chÊt r¾n, m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 23g B. 32g C. 2,3g
D. 3,2g E. 48g
Bµi 26: Cho 9g hçn hîp bét Mg vµ Al tan hÕt trong 200ml dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra
khÝ A vµ thu ®­îc dung dÞch B. Thªm tõ hai dung dÞch NaOH vµo B sao cho kÕt tña ®¹t tíi
l­îng lín nhÊt th× dïng hÕt 500ml dung dÞch NaOH 2M. Läc kÕt tña, ®em nung ®Õn khi ph¶n
øng hoµn toµn thu ®­îc 16,2g chÊt r¾n.
1. ThÓ tÝch khÝ A thu ®­îc ë ®ktc lµ:
A. 6,72lÝt B. 7,84lÝt C. 8,96lÝt
D. 10,08lÝt E. 5,6lÝt
2. Nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl ph¶n øng lµ:
A. 2M B. 4M C. 5M
D. 3M E. 2,5M
Bµi 27: Khö hoµn toµn 17,6g hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe
2
O
3
cÇn 2,24lÝt CO (ë ®ktc). Khèi
l­îng s¾t thu ®­îc lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 65
A. 14,5g B. 15,5g C. 16g
D. 16,5g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 28: Hçn hîp A gåm Mg vµ Fe
2
O
3
nÆng 20g tan hÕt trong dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng thÊy
tho¸t ra VlÝt H
2
(ë ®ktc) vµ thu ®­îc dung dÞch B. Thªm dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch B
vµ läc kÕt tña t¸ch ra nung ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi c©n nÆng 28g.
1. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 11,2lÝt B. 22,4lÝt C. 33,6lÝt
D. 44,8lÝt E. 56lÝt
2. Khèi l­îng cña Mg vµ Fe
2
O
3
trong A lµ:
A. 8g vµ 12g B. 12g vµ 8g C. 18g vµ 2g
D. 2g vµ 18g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 29: Cho 14,5g hçn hîp Mg, Zn, Fe t¸c dông hÕt víi dung dÞch H
2
SO
4
l thÊy tho¸t ra
6,72l H
2
(®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc m(g) muèi khan.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 34,3g B. 43,3g C. 33,4g
D. 33,8g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 30: §Ó khö hoµn toµn hçn hîp CuO, FeO cÇn 4,48 lÝt H
2
(ë ®ktc). NÕu còng khö hoµn
toµn hçn hîp ®ã b»ng CO th× l­îng CO
2
thu ®­îc khi cho qua dung dÞch n­íc v«i trong d­ t¹o
ra m(g) kÕt tña.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1g B. 2g C. 10g
D. 20g E. 15g
Bµi 31: Hßa tan hoµn toµn 5g hçn hîp hai kim lo¹i R, R' b»ng dung dÞch HCl ta thu ®­îc
5,71g muèi khan.
ThÓ tÝch khÝ B thu ®­îc (ë ®ktc) lµ:
A. 0,224l B. 2,24l C. 4,48l
D. 0,448l E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 32: Hßa tan 5,9g hçn hîp hai muèi clorua cña hai kim lo¹i A vµ B (A vµ B lµ hai kim
lo¹i thuéc PNC nhãm II) vµo n­íc ®­îc 100ml dung dÞch X. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion Cl
-
trong
dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
thu ®­îc 17,22g kÕt tña.
Läc bá kÕt tña thu ®­îc dung dÞch Y. C« c¹n Y ®­îc mg hçn hîp muèi khan.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 6,36g B. 63,6g C. 9,12g
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 66
D. 91,2g E. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 33: Hßa tan hoµn toµn 4g hçn hîp MCO
3
vµ M'CO
3
vµo dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra
VlÝt khÝ (ë ®ktc). Dung dÞch thu ®­îc ®em c« c¹n thu ®­îc 5,1lg muèi khan.
Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 1,12l B. 1,68l C. 2,24l
D. 3,36l E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 34: Hßa tan hoµn toµn 20g hçn hîp gåm kim lo¹i X, Y, Z b»ng dung dÞch HNO
3
thu
®­îc 1,12lÝt hçn hîp khÝ A (ë ®ktc) gåm NO
2
vµ NO cã d so víi H
2
b»ng 18,2 vµ dung dÞch B
c« c¹n dung dÞch B thu ®­îc m(g) muèi khan (biÕt r»ng kh«ng sinh ra muèi NH
4
NO
3
) m cã
gi¸ trÞ lµ:
A. 26,82g B. 21,27g C. 24,34g
D. 25,58g E. kÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 35: Hßa tan võa ®ñ 6g hçn hîp A gåm hai kim lo¹i X vµ Y cã hãa trÞ t­¬ng øng lµ I,
II vµo dung dÞch hçn hîp hai axit (HNO
3
vµ H
2
SO
4
) ®Æc thu ®­îc 0,1mol NO
2
vµ 0,02mol SO
2

khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ:
A. 1,412 g B. 14,12g C. 8,2g.
D. 82g E. kÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 36: Trén 2,7g Al víi a g hçn hîp CuO, Fe
2
O
3
®­îc hçn hîp A. Nung A ë nhiÖt ®é
cao ®Ó ph¶n øng nhiÖt nh«m x¶y ra hoµn toµn ®­îc hçn hîp r¾n B. Hßa tan hoµn toµn B trong
HNO
3
lo·ng chØ thu ®­îc VlÝt NO duy nhÊt (ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña V lµ:
A. 22,4lÝt B. 2,24lÝt C. 4,48lÝt
D. 44,8lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 37: §Ó m (g) phoi bµo s¾t (A) ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp B cã
khèi l­îng 30g gåm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
vµ Fe. Cho B ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch HNO
3

thÊy gi¶i phãng ra 5,6l khÝ NO duy nhÊt (®ktc). Khèi l­îng cña m lµ:
A. 25,2g B. 22,5g C. 26,2g
D. 27,5g E. KÕt qu¶ kh¸c.
Bµi 38: Cho hçn hîp gåm FeO, CuO, Fe
3
O
4
cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi dung
dÞch HNO
3
thu ®­îc hçn hîp khÝ gåm 0,09mol NO
2
vµ 0,05mol NO. Sè mol cña mçi chÊt lµ:
A. 0,12mol B. 0,24mol C. 0,21mol
D. 0,36mol E. KÕt qña kh¸c.
Bµi 39: Cho 19,2g kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO
3
d­ ta thu ®­îc 4,48lÝt
khÝ NO (®ktc). Cho NaOH d­ vµo dung dÞch thu ®­îc ta ®­îc mét kÕt tña. Nung kÕt tña trong
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 67
kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.
1. Kim lo¹i M lµ:
A. Mg B. Al C. Cu
D. Fe E. Zn
Bµi 40: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0,1 mol Fe vµ 0,2mol Al vµo dung dÞch HNO
3

d­ thu ®­îc hçn hîp khÝ A gåm NO vµ NO
2
cã tû lÖ sè mol t­¬ng øng lµ 2:1. ThÓ tÝch cña hçn
hîp khÝ A (ë ®ktc) lµ:
A. 86,4lÝt B. 8,64lÝt C. 19,28lÝt
D. 192,8lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c.
2.1.3.3. X©y dùng hÖ thèng c¸c bµi to¸n h÷u c¬.
* Hidrocacbon.
Bµi 41: Mét chÊt cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ C
2
H
5
.
C«ng thøc ph©n tö cña chÊt ®ã lµ:
A. C
4
H
10
B. C
6
H
14
C. C
8
H
18

D. C
4
H
8
E. C
2
H
5

Bµi 42: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hidrocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng
thu ®­îc 11,2 lÝtCO
2
(®ktc) vµ 9g H
2
O. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng:
A. Ankan B. Anken C. Ankin
D. Aren E. Xicloanken
Bµi 43: Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon X ta thu ®­îc =
2 2
H O CO
V 2V trong cïng ®iÒu kiÖn.
VËy CTPT cña X lµ:
A. CnH
4n+2
(n > 1) B. CnH
2n+4
(n > 1)
C. CnH
4n+2
(n >) D. CH
4
lµ hidrocacbon duy nhÊt.
Bµi 44: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon A thu ®­îc CO
2
vµ H
2
O cã tû lÖ
2 2
CO H O
n : n 4:1 = CTPT cña A lµ:
A. C
4
H
4
B. C
6
H
6
C. C
2
H
2
D. C
4
H
2

Bµi 45: §èt ch¸y hoµn toµn m (g) hçn hîp X gåm CH
4
, C
3
H
6
vµ C
4
H
10
thu ®­îc 17,6g
CO
2
vµ 10,8g H
2
O.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2g B. 4g C. 6g
D. 8g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 46: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH
14
, C
4
H
10
vµ C
2
H
4
thu ®­îc 0,14 mol
CO
2
vµ 0,23mol H
2
O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 68
A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol
D. 0,09mol E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 47: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn
l­ît ®i qua b×nh ®ùng P
2
O
5
vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n d­ sau ph¶n øng thÊy b×nh 1 t¨ng 4,14g ,
b×nh 2 t¨ng 6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ:
A. 0,03mol B. 0,06mol C. 0,045mol
D. 0,09mol E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 48: §èt ch¸y hoµn toµn 0,15mol hçn hîp hai ankan thu ®­îc 9,45g H
2
O. Cho s¶n
phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)
2
d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ:
A. 37,5g B. 52,5g C. 15g
D. 42,5g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 49: Mçi hçn hîp khÝ gåm 1 ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö C trong ph©n tö
vµ cã cïng sè mol. LÊy m(g) hçn hîp nµy cho t¸c dông víi dung dÞch Brom th× lµm mÊt mµu
võa ®ñ 80g dung dÞch brom 20% trong dung m«i CCl
4
. §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp ®ã
thu ®­îc 0,6mol CO
2
CTPT cña ankan vµ anken lµ:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6
C. C
4
H
10
C
4
H
8

D. C
5
H
12
, C
5
H
10
E. Kh«ng x¸c dÞnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 50: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 3 ankin A, B, C ta thu ®­îc 3,36lÝt CO
2
( ë ®ktc) vµ
1,8g H
2
O. VËy sè mol hçn hîp ankin bÞ ®èt ch¸y lµ:
A. 0,15 mol B. 0,25 mol C. 0,08mol
D. 0,05mol E. Kh«ng x¸c dÞnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 51: §èt ch¸y mét hi®rocacbon A m¹ch hë cã tû khèi hái so víi kh«ng khÝ nhá h¬n
1,5 th× cÇn 8,96l O
2
thu ®­îc 6,72l CO
2
. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc. A thuéc d·y ®ång ®¼ng:
A. Ankan B. Anken, xicloankan
C. Ankin, Ankdien D. Aren, ®iankin
Bµi 52: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 anken thu ®­îc 7,2gH
2
O. Cho toµn bé khÝ CO
2
võa
thu ®­îc vµo dung dÞch Ca(OH)
2
d­ th× thu ®­îc m(g) kÕt tña. m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 40g B. 20g C. 100g
D. 200g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 53: §èt ch¸y hoµn toµn VlÝt( ë ®ktc) mét ankin thu ®­îc 10,8g H
2
O. NÕu cho tÊt c¶
s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng n­íc v«i trong th× khèi l­îng b×nh t¨ng 50,4g.
1. Gi¸ trÞ cña V lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 69
A. 3,36lÝt B. 2,24lÝt C. 6,72lÝt
D. 4,48lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c
2. Ankin ®ã lµ:
A. C
2
H
2
B. C
3
H
4
C. C
4
H
6

D. C
5
H
8
E. C
6
H
10
Bµi 54: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong
ph©n tö vµ cã cïng sè mol. NÕu ®em m(g) hçn hîp nµy cho qua dung dÞch brom d­ th× thÊy cã
16g Br
2
ph¶n øng. NÕu ®em ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp nµy thu ®­îc 0,6 mol CO
2

a(g) H
2
O.
1. C«ng thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6

C. C
4
H
10
, C
4
H
8
D. C
5
H
12
, C
5
H
10

2. Gi¸ trÞ cña a lµ:
A. 10,8g B. 1,08g
C.12,6g D.1,26g
Bµi 55: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol ankin ®­îc 0,2 mol H
2
O. NÕu hi®r« ho¸ hoµn toµn
0,1 mol ankin nµy råi ®èt ch¸y th× sè mol H
2
O thu ®­îc lµ:
A. 0,3 mol B.0,4 mol
C. 0,5 mol D.0,6 mol

Hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm chøc.
*R­îu- ete
Bµi 56: Chia a(g)hçn hîp hai r­îu no, ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau.
-PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 2,24l CO
2
(ë ®ktc)
-PhÇn 2: Mang t¸ch n­íc hoµn toµn thu ®­îc hçn hîp hai anken.
§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai anken nµy thu ®­îc m(g)H
2
O.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 0,18g B. 1,8g C. 8,1g
D. 0,36g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 57: Cho 2,84g mét hçn hîp hai r­îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông
võa ®ñ víi Na t¹o ra 4,6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H
2
(ë ®ktc).
V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24lÝt B. 1,12lÝt C. 1,792lÝt
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 70
D. 0,896lÝt E.KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 58: §èt ch¸y hoµn toµn a(g) hçn hîp hai r­îu A vµ B thuéc d·y ®ång ®¼ng cña r­îu
metylic ng­êi ta thu ®­îc 70,4g CO
2
vµ 39,6g H
2
O.
a cã gi¸ trÞ lµ:
A. 3,32g B. 33,2g C. 16,6g
D. 24,9g E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 59: §èt ch¸y 1 r­îu ®a chøc ta thu ®­îc H
2
O vµ CO
2
cã tØ lÖ mol t­¬ng øng lµ 3:2.
VËy ®ã lµ r­îu:
A. C
2
H
6
O B. C
3
H
8
O
2

C. C
2
H
6
O
2
D. C
4
H
10
O
2

Bµi 60: A,B lµ hai r­îu no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho hçn hîp gåm
1,6g A vµ 2,3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 1,12lÝt H
2
(ë ®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña c¸c
r­îu lµ:
A. CH
3
OH vµ C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
2
H
11
OH.
Bµi 61: §un 132,8g hçn hîp 3 r­îu no ®¬n chøc víi H
2
SO
4
®Æc ë 140
0
C thu ®­îc hçn
hîp c¸c ete cã sè mol b»ng nhau vµ cã khèi l­îng lµ111,2g. Sè mol cña mçi ete trong hçn hîp
lµ:
A. 0,1 mol B. 0,2 mol
C. 0,3 mol D. 0,4 mol
Bµi 62: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm hai r­îu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång
®¼ng thu ®­îc 6,72 lÝt CO
2
(ë ®ktc) vµ 7,65g H
2
O. MÆt kh¸c khi cho m(g) hçn hîp X t¸c dông
víi Na d­ ta thu ®­îc 2,8l H
2
(ë ®ktc). BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt so víi hi®« ®Òu nhá h¬n
40.
C«ng thøc ph©n tö cña A vµ B lÇn l­ît lµ:
A. C
2
H
6
O, CH
4
O B. C
2
H
6
O, C
3
H
8
O C. C
2
H
6
O
2
, C
3
H
8
O
2

D. C
3
H
8
O
2,
C
4
H
10
O
2
. E. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O.
Bµi 63: §èt ch¸y hoµn toµn 1 l­îng r­îu ®¬n chøc A thu ®­îc 13,2g CO
2
vµ 8,1g H
2
O.
1. C«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH
D. C
3
H
5
OH E. C
4
H
7
OH
2. Hçn hîp X gåm A, B lµ ®ång ®¼ng cña nhau. Khi cho 18,8g hçn hîp X t¸c dông víi
Na kim lo¹i d­ thu ®­îc 5,6l H
2
(ë ®ktc)
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 71
a, CTCT cña B lµ:
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH. C. C
3
H
7
OH.
D. C
3
H
5
OH. E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
b, Sè mol cña A vµ B lÇn l­ît lµ:
A. 0,1 vµ 0,2 B. 0,2 vµ 0,3
C. 0,3 vµ 0,2 D. 0,2 vµ 0,25
Bµi 64: Cho 1,24g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 336 ml
H
2
(ë ®ktc) vµ thu ®­îc m(g) muèi khan.
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,93g B. 293g C.1,9g
D. 1,47g. E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn
Bµi 65: T¸ch n­íc hoµn toµn tõ hçn hîp X ta ®­îc hçn hîp Y gåm c¸c olepin. NÕu ®èt
ch¸y hoµn toµn X th× thu ®­îc 1,76g CO
2
. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y th× tæng khèi l­îng
n­íc vµ CO
2
t¹o ra lµ:
A. 2,9 B. 2,48g C. 1,76g D. 2,76g
Bµi 66: Chia hçn hîp X gåm hai r­îu ®¬n chøc ®ång ®¼ng cña nhau thµnh 2 phÇn b»ng
nhau;
-PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn t¹o ra 5,6lÝt khÝ CO
2
(ë ®ktc) vµ 6,3g H
2
O
-PhÇn 2: T¸c dông hÕt víi Na th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H
2
(ë ®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 1,12lÝt B. 0,56lÝt C. 2,24lÝt
D. 1,68lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c
Bµi 67: Cho V lÝt ( ë ®ktc) hçn hîp khÝ gåm 2 olepin liªn tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng hîp
n­íc (H
2
SO
4
®Æc xóc t¸c) thu ®­îc 12,9g hçn hîp A gåm 3 r­îu. ®un nãng a trong H
2
SO
4
®Æc
ë 140
0
C thu ®­îc 10,65g hçn hîp B gåm 6 ete khan.
1. C«ng thøc ph©n tö cña hai anken lµ:
A. C
2
H
4
, C
3
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8

C. C
3
H
6
, C
4
H
8
D. C
4
H
8
, C
5
H
10

2. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24l B. 3,36l
C.4,48l D. 5,6l
* Andehit -xeton
Bµi 68: Chia m(g) mét an®ehit X thµnh hai phÇn b»ng nhau.
-PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3,36l CO
2
(®ktc) vµ 2,7g H
2
O.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 72
- PhÇn 2: Cho t¸c dông víi AgNO
3
/ NH
3
d­ thu ®­îc AG kim lo¹i víi tØ lÖ mol an®ihit:
mol Ag=1:4.
An®ihit X lµ:
A. An®ihit no ®¬n chøc B. An®ihit no 2chøc.
C. An®ihit fomic D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
Bµi 69: Chia hçn hîp an®ehit no ®¬n chøc (hçn hîp A) thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- §èt ch¸y hoµn toµn phÇn thø nhÊt thu ®­îc 0,54g H
2
O.
- PhÇn hai: Hi®r« ho¸ hoµn toµn (xóc t¸c Ni, nhiÖt ®é) t¹o ra hçn hîp B. NÕu ®èt ch¸y
hçn hîp B th× thÓ tÝch CO
2
(ë ®ktc) t¹o ra lµ;
A. 0,112lÝt B. 0,672lÝt. C.1,68lÝt D.2,24lÝt
Bµi 70: Cho hçn hîp gåm 0,1mol HCOOH vµ 0,2mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch
AgNO
3
trong NH
3
d­ th× khèi l­îng Ag thu ®­îc lµ;
A. 108g B. 10,8g C. 21g D. 21,6g.
Bµi 71. Oxi ho¸ 10,2g hçn hîp hai an®ehit kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng ng­êi ta thu
®­îc hçn hîp hai axit cacboxylic no ®¬n chøc.
§Ó trung hoµ hçn hîp axit nµy cÇn dïng hÕt 200 mol NaOH 1M.
CTCT cña 2an®ehit lµ:
A: CH
3
CHO, C
2
H
5
CHO B.HCHO, CH
3
CHO
C. C
2
H
5
CHO,C
3
H
7
CHO D. C
3
H
7
CHO, C
4
H
9
CHO
Bµi 72: §èt ch¸y hoµn toµn 5,8g an®ihit Xth× thu ®­îc 5,4g H
2
O vµ 6,72l CO
2
(®ktc)
VËy CTPT cña Xlµ:
A. C
2
H
4
O B. C
4
H
6
O
2
C. C
3
H
6
O D. C
4
H
8
O
Bµi 73: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai an®ehit no, ®¬n chøc ®­îc 0,4 mol CO
2
. Hi®oro
ho¸ hoµn toµn 2 an®ehit nµy cÇn 0,2 mol H
2
®­îc hçn hîp hai r­îu no ®¬n chøc. §èt ch¸y
hoµn toµn hçn hîp hai r­îu nµy th× sè mol H
2
O thu ®­îc lµ:
A. 0,4 mol B. 0,6mol C.0,8 mol D. 0,3mol
Bµi 74: Hçn hîp A gåm 2 an®ehit no ®¬n chøc. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp A
thu ®­îc 7,04g CO
2
. NÕu cho (g) A ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch AgNO
3
/ NH
3
d­ th× thu
®­îc 12,% g Ag
A. 3,22g B.3,2g C.6,4g D.4,8g.
Bµi 75: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ
tiÕp nhau ta thu ®­îc 8,064 lÝt khÝ CO
2
(®ktc) vµ 4,68g H
2
O
CTCT cña 2 an®ehit ®ã lµ :
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 73
A HCHO vµ CH
3
CHO B. CH
3
CHO, C
2
H
5
CHO
C. C
2
H
3
CHO, C
3
H
5
CHO D. C
2
H
4
(CHO
2
), C
3
H
6
(CHO)
2

Bµi 76: Chia hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®ång ®»ng liªn tiÕp thµnh hai phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1; Céng H
2
(xt Ni,t
0
) thu ®­îc hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc.
- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 r­îu nµy thu ®­îc 11g CO
2
vµ 6,3g H
2
O.
- PhÇn 2: Cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
/ NH
3
d­ thu ®­îc mg Ag.
1. C«ng thøc cña 2 an®ihit lµ;
A. C
3
H
4
O, C
4
H
6
O B. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O
C. C
3
H
4
O, C
4
H
6
O D. C
2
H
4
O, C
3
H
6
O
2. M cã gi¸ trÞ lµ:
A: 10,8g B. 1,08g C. 21,6g D.2,19g
Bµi 77: Cho hçn hîp HCHO vµ H
2
®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng. DÉn toµn bé hçn
hîp thu ®­îc sau ph¶n øng c¸c chÊt cã thÓ tan ®­îc, thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23,6g. LÊy
dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO
3
trong NH
3
thu ®­îc 43,2g Ag kim
lo¹i.
Khèi l­îng CH
3
OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ:
A - 16,6g B - 12,6g C - 20,6g D - 2,06g
* Axit- este
Bµi 78: Trung hoµ 3,88g hçn hîp hai axit no ®¬n chøc b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch
NaOH, sau ®ã ®em c« c¹n th× thu ®­îc 5,2g muèi khan.
1. Tæng sè mol cña 2 axit trong hçn hîp lµ:
A. 0,04mol B. 0,4mol C. 0,06mol D. 0,6mol
2. NÕu ®èt ch¸y 3,88g hçn hîp axi trªn th× cÇn VlÝt O
2
(ë ®ktc).
V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 2,24lÝt B.3,36l Ýt C.4,48lÝt D. 6,72lÝt
Bµi 79: Hçn hîp A gåm mét r­îu no ®¬n chøc vµ mét axit no ®¬n chøc. Chia A thµnh hai
phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thÊy t¹o ra 2,24 lÝt CO
2
(ë ®ktc)
- PhÇn 2: §­îc este ho¸ hoµn toµn vµ võa ®ñ thu ®­îc 1 este.
Khi ®èt ch¸y este nµy th× l­îng n­íc sinh ra lµ:
A. 18g B. 3,6g C. 19,8g D.2,2g.
Bµi 80: Cho 3,38g hçn hîp Y gåm CH
3
OH, CH
3
COOH , C
6
H
5
OH t¸c dông võa ®ñ Na
thÊy tho¸t ra 672 ml khÝ H
2
(ë ®ktc) vµ hçn hîp r¾n Y
1
. Khèi l­îng Y
1
sÏ lµ:
A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 74
D. 4,04g E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.
Bµi 81: §èt a (g) C
2
H
5
OH ®­îc 0,2 mol CO
2

§èt b (g) CH
3
COOH ®­îc 0,2 mol CO
2

Cho a (g) C
2
H
5
OH t¸c dông víi b (g) CH
3
COOH ( cã H
2
SO
4
® xóc t¸c,gi¶ sö hiÖu suÊt lµ
100%) ®­îc c (g) este.
cã gi¸ trÞ lµ:
A. 4,4g B.8,8g C.13,2g
D. 17,6g E. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc
Bµi 82: Chia hçn hîp X gåm mét r­îu ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc thµnh ba phÇn b»ng
nhau:
- PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 2,24lH
2
(ë ®ktc)
- PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 8,96l CO
2
(ë ®ktc).
1. Sè mol hçn hîp ë phÇn 3 lµ:
A. 0,3mol B. 0,25mol C. 0,2mol D. 0,4mol
2. PhÇn 3: BÞ este hãa hoµn toµn thu ®­îc mét este E. §èt ch¸y hoµn toµn 0,11g este nµy
thu ®­îc 0,22g CO
2
vµ 0,09g H
2
O. VËy CTPT cña r­îu lµ axit lµ:
A. CH
4
O, C
3
H
6
O
2
B. C
2
H
6
O, C
2
H
4
O
2

C. C
3
H
8
O, CH
2
O
2
D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng.
Bµi 83: Chia hçn hîp X gåm 1 axit no ®¬n chøc (A) vµ 1 axit kh«ng no ®¬n chøc chøa
mét liªn kÕt ®«i ë gèc hi®rocacbon (B). Sè nguyªn tõ C trong hai axit b»ng nhau. Chia X thµnh
ba phÇn b»ng nhau:
- PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 2M. §Ó trung hßa l­îng NaOH d­
cÇn 150 ml dung dÞch H
2
SO
4
0,5M.
- PhÇn 2: Ph¶n øng võa ®ñ víi 6,4g Br
2

- PhÇn 3: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3,36 lÝt CO
2
(ë ®ktc).
1. Sè mol cña 2 axit lÇn l­ît lµ:
A. 0,01 vµ 0,04mol B. 0,02 vµ 0,03 mol
C. 0,03 vµ 0,02 E. 0,04 vµ 0,01
2. C«ng thøc ph©n tö cña hai axit lµ:
A. C
2
H
4
O
2
vµ C
2
H
2
O
2
B. C
3
H
6
O
2
vµ C
3
H
4
O
2

C. C
4
H
8
O
2
vµ C
4
H
6
O
2
C. C
4
H
6
O
4
vµ C
4
H
4
O
4

Bµi 84: §èt ch¸y hoµn toµn 4,3g mét axit cacboxylic A kh«ng no ®¬n chøc chøa mét liªn
kÕt ®«i thu ®­îc 5,6l CO
2
(ë ®ktc) vµ 3,6g H
2
O.
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 75
1. Sè mol cña A lµ:
A. 0,01mol B. 0,02mol C. 0,04mol D. 0,05mol
2. CTPT cña A lµ:
A. C
3
H
4
O
2
B. C
4
H
6
O
2
C. C
4
H
6
O
2
D. C
4
H
4
O
2

Bµi 85: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 este no ®¬n chøc ta thu ®­îc 1,8g H
2
O.
Thñy ph©n hoµn toµn hçn hîp 2 este trªn ta thu ®­îc hçn hîp Y gåm mét r­îu vµ axit.
NÕu ®èt ch¸y 1/2 hçn hîp Y th× thÓ tÝch CO
2
thu ®­îc ë ®ktc lµ:
A. 2,24lÝt B. 3,36lÝt C. 1,12lÝt D. 4,48lÝt
Bµi 86: Cho 8g canxicacbua t¸c dông víi n­íc thu ®­îc 2,24lÝt axetilen ( ë ®ktc). LÊy
khÝ sinh ra cho hîp n­íc khi cã mÆt xóc t¸c HgSO
4
, sau ®ã chia s¶n phÈm thµnh hai phÇn b»ng
nhau:
- PhÇn 1: §em khö b»ng H
2
(Ni, t
o
) thµnh r­îu t­¬ng øng.
- PhÇn 2: oxi hãa (xóc t¸c Mn
2+
) thu ®­îc axit t­¬ng øng.
Thùc hiÖn ph¶n øng este hãa r­îu vµ axit trªn trªn thu ®­îc m(g) este (biÕt r»ng hiÖu suÊt
c¸c ph¶n øng hîp n­íc, ph¶n øng khö, oxi hãa vµ este hãa b»ng 80%).
m cã gi¸ trÞ lµ:
A. 22,52g B. 22,58g C. 45,056g D. 450,50g
Bµi 87: ChÊt A lµ este cña glixerin víi axit cacboxylic ®¬n chøc m¹ch hë A
1
. §un nãng
5,45g A víi NaOH cho tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 6,15g muèi.
1. Sè mol cña A lµ:
A. 0,015 B. 0,02 C. 0,025 D. 0,03
2. CTCT cña A
1
lµ:
A. HCOOH B. CH
3
COOH C. C
2
H
5
COOH D. C
2
H
3
COOH.
Bµi 88: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng hçn hîp hai este cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh
®ùng P
2
O
5
d­ thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 6,21g, sau ®ã cho qua dung dÞch Ca(OH)
2
d­ thu
®­îc 34,5g kÕt tña.
1. C¸c este nãi trªn thuéc lo¹i:
A. No ®¬n chøc B. Kh«ng no ®¬n chøc:
C. No ®a chøc D. Kh«ng no ®a chøc.
2. NÕu cho 6,825g hçn hîp hai este ®ã t¸c dông võa ®ñ víi VlÝt dung dÞch KOH 0,1M thu
®­îc 7,7g hçn hîp hai muèi vµ 4,025g mét r­îu.
a. V cã gi¸ trÞ lµ:
A. 8,75lÝt B. 0,875lÝt C. 1,75lÝt D. 0,175lÝt
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 76
b. BiÕt r»ng M cña hai muèi h¬n kÐm nhau 14 ®vC
VËy CTCT cña este lµ:
A. HCOOC
2
H
5
, CH
3
COOC
2
H
5
B. HCOOCH
3
, CH
3
COOCH
3

C. CH
3
COOCH
3
; C
2
H
5
COOCH
5
D. C
2
H
3
COOC
2
H
5
, C
3
H
5
COOC
2
H
5

Bµi 89: Cã 2 este cã ®ång ph©n cña nhau vµ ®Òu do c¸c axit no ®¬n chøc vµ r­îu no ®¬n
chøc t¹o thµnh. §Ó xµ phßng ho¸ 22,2 gam hçn hîp 2 este nãi trªn ph¶i dïng võa hÕt 12 gam
NaOH nguyªn chÊt. C«ng thøc ph©n tö cña 2 este lµ:
A) HCOOC
2
H
5
vµ CH
3
COOCH
3

B)

C
2
H
5
COO CH
3
vµ CH
3
COOCH
3

C) CH
3
COOC
2
H
5
vµ HCOOC
3
H
7


D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 90: Xµ phßng ho¸ 22,2 gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC
2
H
5
vµ CH
3
COOCH
3
b»ng
NaOH nguyªn chÊt. Khèi l­îng NaOH ®· ph¶n øng lµ:
A) 8 gam B)

12 gam C) 16 gam D) 20 gam.
Bµi 91: Xµ phßng ho¸ 22,2 gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC
2
H
5
vµ CH
3
COOCH
3
b»ng
l­îng dung dÞch NaOH võa ®ñ, c¸c muèi sinh ra sau khi xµ phßng ho¸ ®­îc sÊy ®Õn khan vµ
c©n ®­îc 21,8 gam (gi¶ sö hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 100%). Khèi l­îng mçi este trong hçn hîp

lÇn l­ît lµ:
A) 18,5g vµ 3,7g B)

11,1g vµ 11,4g
C) 14,8g vµ 7,4g

D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
Bµi 92: Xµ phßng ho¸ hoµn toµn a gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC
2
H
5
vµ CH
3
COOCH
3
b»ng l­îng dung dÞch NaOH võa ®ñ, cÇn dïng hÕt 200ml dung dÞch NaOH nång ®é 0,15M.
C¸c muèi sinh ra sau khi xµ phßng ho¸ ®­îc sÊy ®Õn khan vµ c©n ®­îc 21,8 gam. PhÇn tr¨m
khèi l­îng cña mçi este trong hçn hîp lµ:
A) 50% vµ 50% B)

66,7% vµ 33,3%
C) 75% vµ 25% D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
*Hîp chÊt chøa Nit¬
Bµi 93: Cho 20g hçn hîp gåm 3 amin no ®¬n chøc ®ång ®¼ng liªn tiÕp t¸c dông võa ®ñ
víi dung dÞch HCl 1M, c« c¹n dung dÞch thu ®­îc 31,68g muèi. ThÓ tÝch dung dÞch HCl ®·
dïng lµ:
A. 160ml B. 16ml C. 32ml D. 320ml
Bµi 94: §èt ch¸y 1 amin no ®¬n chøc thu ®­îc CO
2
vµ H
2
O theo tû lÖ sè mol lµ 2:3. VËy
amin ®ã lµ:
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 77
A. (CH
3
)
3
N B. CH
3
C
2
H
5
NH
C. C
3
H
7
NH
2
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
Bµi 95: X lµ 1 amino axit no chØ chøa 1 nhãm COOH 2 vµ 1 nhãm NH
2
cho 0,89 g X
ph¶n øng võa ®ñ víi HCl t¹o ra 1,25g muèi.
VËy CT cña X cã thÓ lµ:
A. H
2
N - CH
2
- COOH B. CH
3
- CH - COOH
|
NH
2

C. CH
3
- CH - CH
2
- COOH D. C
3
H
7
- CH - COOH
| |
NH
2
NH
2

Bµi 96: Cho X lµ 1 amino axit khi cho 0,01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml
dung dÞch HCl 0,125 M vµ thu ®­îc 1,835 g muèi khan. Cßn khi cho 0,01mol X t¸c dông víi
dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3,2% CT cña X lµ:
A. B.


C. H
2
N C
3
H
5
(COOH)
2
D. (H
2
N)
2
C
3
H
5
- COOH

Bµi 97: A lµ mét o - amin axit no chØ chøa mét nhãm NH
2
vµ mét nhãm COOH. Cho
15,1g A t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ ta thu ®­îc 18,75 g muèi. CTCT cña A lµ:
A. CH
3
- CH - COOH B. H
2
N - CH
2
- COOH
|
NH
2

C. H
2
N - CH
2
- CH
2
- COOH D. CH
3
- CH
2
- CH - COOH
|
E. KÕt qu¶ kh¸c. NH
2***********************************  ***********************************
NH
2
C
3
H
6

COOH
NH
2
C
2
H
5

COOH

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

2.1. Mét sè ph­¬ng ph¸p cã thÓ gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc 2.1.1. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè vµ b¶o toµn khèi l­îng. * HÖ qu¶ 1: Trong c¸c ph¶n øng hãa häc, tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng b»ng tæng khèi l­îng c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh. P¦HH: A+ B  C + D Th× mA + mB = mC + mD * HÖ qu¶ 2: Gäi mT lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt tr­íc ph¶n øng Gäi mS lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt sau ph¶n øng th× dï cho ph¶n øng x¶y ra võa ®ñ hay cã chÊt d­ ta vÉn mS = mT. HÖ qu¶ 3: Khi cation kim lo¹i kÕt hîp víi anion phi kim ®Ó t¹o ra c¸c hîp chÊt (nh­ oxit, hi®roxit, muèi) th× ta lu«n cã: Khèi l­îng hîp chÊt = khèi l­îng kim lo¹i + khèi l­îng gèc phi kim . HÖ qu¶ 4: Khi cation kim lo¹i thay ®æi, anion ®Ó sinh ra hîp chÊt míi sù chªnh lÖch khèi l­îng gi÷a hai hîp chÊt b»ng sù chªnh lÖch vÒ khèi l­îng gi÷a c¸c cation. §èi víi c¸c bµi to¸n h÷u c¬ còng sö dông ®Þnh luËt BTKL trong qu¸ tr×nh gi¶i mét sè bµi to¸n, ngoµi ra cßn sö dông b¶o toµn nguyªn tè trong bµi to¸n ®èt ch¸y. - Khi ®èt ch¸y 1 hîp chÊt A th×:

n o ( trong CO )  n 0( H O )  n 0 ( O
2 2

2

®èt ch¸y)

=> m 0 ( CO )  m 0 ( H O )  m 0( O
2 2

2

®èt ch¸y)

Gi¶ sö khi ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ A (chøa C, H, O) A + O2  CO2 + H2O mA + m O2  m CO2  m H2O mA = mC + mH + mO Trªn c¬ së néi dung vµ c¸c hÖ qu¶ cña c¸c ®Þnh luËt trªn, thÇy tiÕn hµnh x©y dùng mét sè bµi to¸n gi¶i nhanh ®Ó lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän ®ång thêi ph©n tÝch, so s¸nh viÖc ¸p dông ®Þnh luËt vµo gi¶i c¸c bµi to¸n víi c¸ch gi¶i th«ng th­êng( ph­¬ng ph¸p ®¹i sè ®Æt Èn). VÝ dô 1: Cho 24,4g hçn hîp Na2CO3, K2CO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl2 . Sau ph¶n øng thu ®­îc 39,4g kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi clorua. VËy m cã gi¸ trÞ lµ: A - 2,66g B - 22,6g C - 26,6g D - 6,26g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c em tiÕn hµnh viÕt PTHH, ®Æt Èn sè tÝnh khèi l­îng cña tõng muèi sau ®ã tÝnh tæng khèi l­¬ng.
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 2

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

PTP¦: Na2CO3 + BaCl2  2NaCl + BaCO3 K2CO3 + BaCl2  2KCl + BaCO3 §Æt sè mol Na2CO3 lµ x K2CO3 lµ y

n BaCO 
3

39,4  0,2( mol ) 197

Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

106x 138y  24,4 x  0,1   x  y  0,2  y  0,1

n NaCl  2n Na CO  0,2mol
2 3

=> mNaCl = 0,2 x 58,5 = 11,7(g)

n KCl  2n K CO  0,2mol
2 3

=> m KCl = 0,2 x 74,5 = 14,9 (g)

=> m = 11,7 + 14,9 = 26,6 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: n BaCl  n BaCO  0,2(mol)`
2 3

¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng:

m hh  m BaCl = mkÕt tña + m
2

=> m = 24,4 + 0,2 x 208 - 39,4 = 26,6 (g) => §¸p ¸n (C) ®óng. VÝ dô 2: Hßa tan 9,14g hîp kim Cu, Mg, Al b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch HCl thu ®­îc 7,84 lÝt khÝ X (®ktc) vµ 2,54g chÊt r¾n Y vµ dung dÞch Z. C« c¹n dung dÞch Z thu ®­îc m(g) muèi, m cã gi¸ trÞ lµ: A - 31,45g PTP¦: Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 ChÊt r¾n B lµ Cu Dung dÞch C lµ MgCl2 vµ AlCl3. B - 33,25(g) C - 3,99(g) D - 35,58(g) * C¸ch gi¶i th«ng th­êng.

nH 
2

7,84  0,35 ( mol) 22,4

§Æt: nMg = x
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 3

7 x 35.B lµ M1.0.05(mol) 2 => m MgCl  0. Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 2A + 2nHCl  2ACln + nH2 2B + 2mHCl  2BClm + mH2 Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: M1x + M2y = 10 nx my 2.85  31. B hãa trÞ n.6  x  0.2 x 36.75  26. M2.Book.17. sè mol lµ x.4 ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã: m  m ACl  m BCl  m A  B  m HCl  m H n m 2 Thay sè vµo ta cã: m = 10 + (nx + my) 36.54 24x  27y  6.k GV : Đỗ Xuân Hưng nAl = y 3  2x  3y  0.5 .34. Khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ: A . Khèi l­îng nguyªn tö lµ A.2 2 22.24 + 2 =  0.m.75 (g ) 2 n AlCl  n Al  0.2g *C¸ch gi¶i th«ng th­êng: Ký hiÖu 2 khèi l­îng A.45(g)  VËy ®¸p ¸n (A) lµ ®óng VÝ dô 3: Hßa tan hoµn toµn 10g hçn hîp 2 kim lo¹i trong dung dÞch HCl d­ thÊy t¹o ra 2.5  6.35   2 24x  27y  9.0.24l khÝ H2(®ktc).To – [B].7  31.71g B .05 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:  y  0.1 (g) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 4 .14  2.1 => nx + my = 0.05 x 95  4.1g C . C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc gam muèi khan.3. y.1 x 2 = 10 x 0.2 Theo ph­¬ng tr×nh: n MgCl  n Mg  0.2 (mol) 3 => m = m MgCl  m AlCl  4.6  24.14  2.45(g) 2 3 * C¸ch gi¶i nhanh: m  m ( Al Mg)  m Cl  (9.Key.2 = 17.54)  0.42g D .5 .7 x  y  0.1.

4g Al víi 4.14 x 27 + 0.03 0.24  0.1 (g)  => §¸p ¸n (B) ®óng VÝ dô 4: Trén 5. Sau ph¶n øng ta thu ®­îc m(g) hçn hîp chÊt r¾n.03 0.2.06 0.4 + 4.1.52g H2O.Book.4.03 0.8 = 10.24. C3H6 vµ C4H10 thu ®­îc 4.08(g) E .06 0.5 = 17.2(g) *C¸ch gi¶i th«ng th­êng 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe Sè mol: Ph¶n øng: Sau ph¶n øng: 0.4g CO2 vµ 2.8g Fe2O3 råi nung nãng ®Ó thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m.k GV : Đỗ Xuân Hưng * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng tr×nh ®iÖn li n Cl  n H  2 x   2.2 22.5O2  4CO2 + 5H2O §Æt n CH4  x . A .224(g) B.0. C .48g D .03 .06 0.24(g) D .2 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng: Tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng b»ng tæng khèi l­îng s¶n phÈm: mhh sau = mhh tr­íc = 5.KÕt qu¶ kh¸c.5O2  3CO2 + 3H2O C4H10 + 6. 102 + 0.n C 4H10  z Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh x + 3y + 47 = 0.4 => mmuèi = mhKl + m Cl = 10 + 0.14 (2) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 5 B .n C3H6  y .10.06 x 56 = 10. Gi¸ trÞ cña m lµ (g).2(g) VËy ®¸p ¸n (C) ®óng VÝ dô 5: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm CH4.48 g E-Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc C-14.To – [B].2 0 0.03 mhh sau ph¶n øng = 0. m cã gi¸ trÞ lµ: A .1 2x + 3y + 5z = 0.2 + 35.8g (1) .2.7 *C¸ch gi¶i th«ng th­êng: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O C3H6 + 4.Key.

5y + 6.03 (2) => Rx + R1y = 1.73 Khèi l­îng muèi natri: m = (R + 39)x + (R1 + 39)y C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 6 .28  1.93 g B .015 <=> x + y = 0.Book.ONa + 2 H2 x x 0.24g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 336 ml H2(®ktc) vµ m(g) muèi natri.24 (1) 0.5x + 0.4 + 2.42  0.1.92 (3) x  0.(2x + 4.48(g) 44 18 VËy ®¸p ¸n (A) ®óng VÝ dô 6: Cho 1.58  1.5x D .To – [B].01  mCH4  0.01 z  0.5y Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.42(g) mC 4H10  0.1.9g R .OH (y mol) 1 PTP¦: R .93 g C .OH (x mol) R1 .58(g)  m  0.52 x12  x2  1.OH + Na  R1 .4 2.03 x 16  0.5z) x 32 => 80x + 186y + 266z = 6.2  0. Khèi l­îng muèi Natri thu ®­îc lµ: A .ONa + 2 H2 y y 0.48g *C¸ch gi¶i nhanh: m X  mC  m H  4.24 .48  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ta cã: 16x + 42y + 58z = 4.01x58  0.OH + Na  R .03  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc nghiÖm lµ y  0. 48(g) => mC 3H6  0.5y = 0.01x 42  0.03 = 0.52 .47g *C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt c«ng thøc cña 2 r­îu lµ 1 R1 .1.17 x 0.2.Key.

7g C .9 (g) *C¸ch gi¶i nhanh: n H2  0. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 7 . CH3COOH.7g * C¸ch gi¶i nhanh h¬n: n H  2n H2  0. C6H5OH t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 672 ml khÝ( ë ®ktc) vµ dung dÞch.9 (g) VËy ®¸p ¸n (C) ®óng VÝ dô 7: Cho 3. t0 ) thu ®­îc hçn hîp A. 4 n Na  2n H2  0.Book.06  4.03(mol) 1 R  OH  Na  R  ONa  H 2 2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng: m = 1.03(mol) .06(mol)  m Na  0.672  0.4.k GV : Đỗ Xuân Hưng = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.To – [B].§èt ch¸y hoµn toµn phÇn 1 thu ®­îc 0.03(mol) 22.015mol  n H  0.4. (23 .7(g) VËy ®¸p ¸n( B) ®óng VÝ dô 8: Chia hçn hîp 2 an®ehit no ®¬n chøc thµnh 2 phÇn b»ng nhau: .06 x 23  1.38g m Y1  3. V× 3 chÊt trong hçn hîp Y ®Òu cã mét nguyªn tö H linh ®éng n Na  2n H2  0.03 = 1.24 + 0.3.03.61g D .38  0.PhÇn 2 céng H2(Ni. C« c¹n dung dÞch thu ®­îc hçn hîp r¾n Y1.Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: 1 CH3OH + Na  CH3ONa + 2 H2 1 CH3COOH + Na  CH3COONa + 2 H2 1 C6H5OH + Na  C 6H5ONa + 2 H2 Ta cã n H2  0.Key.76g E.4.38  1.38g hçn hîp Y gåm CH3OH.73 + 39 x 0. 06(mol ) Theo ph­¬ng tr×nh. ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng: m Y1  3.04g B .1) = 1. Khèi l­îng Y1 lµ: A .54g H2O .03x 2  4.38  (23  1)x 0.

0.672 lÝt (ë ®ktc) *C¸ch gi¶i nhanh: P1: hçn hîp lµ an®ehit no ®¬n chøc n CO2  n H2O  0.03(mol) Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tö vµ b¶o toµn khèi l­îng n C( P1 )  n C( A)  0.3x 22.03(mol) => n CO2 ( P2 )  n C(A)  0.03(mol)  VCO2  0.To – [B].3  VCO2  0.24 lÝt CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol) PTP¦: 3n P1: CnH2nO + 2 O2  nCO2 + nH2O x CmH2mO + y nx nx  nx + my = 0.112 lÝt C .Key.672lÝt(ëdktc) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 8 .68 lÝt B .Book.672 lÝt D .4  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn A th× thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®­îc(ë ®ktc) lµ: A .2.0.03 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt c«ng thøc tæng qu¸t cña 2 an®ªhit lµ 3m-1 2 O2 mCO2 + mH2O my my Ni  P2: CnH2nO + H2  CnH2n+2 O t0 x x Ni CmH2mO + H2  CmH2m+2O  t0 y y 3n CnH2n+2O + 2 O2  nCO2 + (n+1) H2O x 2 nx 3m CmH2m+2O + 3 O2  mCO2 + (m+1) H2O y => my n CO2  nx  my  0.1.

Key. §Æt c«ng thøc tæng qu¸t 2 r­îu lµ CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol) H 2 SO4 ® PTP¦: CnH2n+1OH  C n H 2n  H 2 O (1) 170 0 C x x H 2 SO4 ® CmH2m+1OH  CmH2m + H2O (2 170 0 C y y (4) 3n CnH2n+1OH + 2 O2  nCO2 + (n+1) H2O y Y: CnH2n vµ CmH2m Y + O2 3n CnH2n + 2 O2  nCO2 + nH2O x nx (5) my 3m CmH2m + 2 O2  mCO2 + mH2O y my (6) Theo ph­¬ng tr×nh (3).2.48(g) §¸p ¸n( B) ®óng * C¸ch gi¶i nhanh: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 9 .04 mol 44 Theo ph­¬ng tr×nh (5).To – [B].04 => m H2O  0.76g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng Khi t¸ch n­íc tõ r­îu  olefin. Sè mol CO2 = nx + my = 0.2. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn X th× thu ®­îc 1.2.04 => mCO2  0.76g CO2.72 (g) m = 2. B ph¶i lµ r­îu no ®¬n chøc.94g B . VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y th× tæng khèi l­îng n­íc vµ CO2 t¹o ra lµ: A .04 x44  1.76g D .76 (g) Sè mol H2O = nx + my = 0. 04 x18  0. VËy 2 r­îu A.k GV : Đỗ Xuân Hưng §¸p ¸n (B )®óng VÝ dô 9: T¸ch n­íc hoµn toµn tõ hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B ta ®­îc hçn hîp Y gåm c¸c olefin. (6).1.76  0.48g C . (4) ta cã: nx + my = 1.Book.

76  ( 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng X  Y   H2O n C(X )  n C( Y)  n CO2 (do X)  n CO2 (do Y)  0. Khi ®èt ch¸y este nµy th× l­îng n­íc sinh ra lµ: A .8g D .19.PhÇn 1: BÞ ®èt ch¸y hoµn toµn thÊy t¹o ra 2.1 x 18  1.Book.1(mol) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 10 .24 lÝt CO2(®ktc) .COOH * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: A: CnH2n+1OH (x mol) => CnH2n+2O B: C n' H 2n' 1COOH (y mol)  C m H2mO2 m = n' + 1 3n P1: CnH2n+2O + 2 O2  nCO2 + (n+1)H2O ( 1) x CmH2m O2 + y nx 3m-2 2 O2  mCO2 + mH2O my H2O (3) (2) H 2 SO 4 ® P2: R .4 = 0.04 mol   mCO2 H2O 1.6g C .To – [B].2g R-OH R' .OH + R' .24/22.Key.COOH  R' . (2) ta cã : Sè mol CO2 = nx + my = 2.PhÇn 2: §­îc este hãa hoµn toµn vµ võa ®ñ thu ®­îc 1 este.8g §Æt CTTQ B .47(g) VËy ®¸p ¸n( B )®óng VÝ dô 10: Hçn hîp X gåm r­îu no ®¬n chøc A vµ 1 axit no ®¬n chøc B.1 mol  m H2O  0. (4) ta cã : Sè mol H2O = (n’ + n + 1)x = (m+n)x = mx + nx = nx +my = 0.3.  n  1 H 2 O (4)     x (n’ + n + 1)x Theo ph­¬ng tr×nh (1).1 mol Theo ph­¬ng tr×nh (3).8(g) VËy ®¸p ¸n( A )®óng *C¸ch gi¶i nhanh: P1: n CO2  0.COOR + C n' H 2 n' 1COOC n H 2 n 1 x y x C n' H 2 n' 1COOC n H 2 n 1  O 2  n '  n  1 CO 2  n .04 x18)  2.2.1. Chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau.04 (mol)  O2  Mµ khi Y  sè mol CO2 = n H2O = 0. .

1 mol   m H2O  0. ViÖc ¸p dông c¸c ®Þnh luËt nµy vµo qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n hãa häc kh«ng nh÷ng gióp c¸c em n¾m ®­îc b¶n chÊt cña c¸c ph¶n øng hãa häc mµ cßn gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ®ã. y tØ lÖ c©n b»ng ph¶n øng). este. ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®ãng mét vai trß quan träng trong hãa häc. tr¸nh ®­îc viÖc lËp nhiÒu ph­¬ng tr×nh trong hÖ ph­¬ng tr×nh tõ ®ã sÏ kh«ng ph¶i gi¶i nh÷ng hÖ ph­¬ng tr×nh phøc t¹p.Key.1 x 18  1. Cô thÓ lµ: * §èi víi r­îu: XÐt ph¶n øng cña r­îu víi Na x R(OH)x + Na  R(ONa)x + 2 H2 1 hoÆc ROH + Na  RONa + 2 H2 Theo ph­¬ng tr×nh ta thÊy: cø 1mol r­îu t¸c dông víi Na  1mol muèi ancolat th× khèi C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 11 . NÕu c¸c em ¸p dông tèt c¸c néi dung hÖ qu¶ cña ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng. ( Víi x. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông gi¶i bµi to¸n v« c¬ vµ h÷u c¬. axit. Dùa vµo ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng Nguyªn t¾c: Dùa vµo sù t¨ng gi¶m khèi l­îng khi chuyÓn tõ chÊt nµy sang chÊt kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng mét hçn hîp hay mét chÊt. 2. lËp hÖ ph­¬ng tr×nh. Víi nh÷ng bµi to¸n nhiÒu Èn sè mµ thiÕu d÷ liÖu nÕu c¸c em kh«ng cã kÜ n¨ng gi¶i to¸n tèt. Cô thÓ: Dùa vµo PTHH t×m sù thay ®æi vÒ khèi l­îng cña 1 mol (A B) hoÆc x mol A  x mol B. thêi gian gi¶i bµi to¸n chØ b»ng 1/4 thêi gian gi¶i theo ph­¬ng ph¸p ®¹i sè.k GV : Đỗ Xuân Hưng Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tö vµ b¶o toµn khèi l­îng n C(este)  n C(P2 )  n C(P1 )  0.2. T×m sù thay ®æi khèi l­îng (AB) theo bµi ë z mol c¸c chÊt tham gia ph¶n øng chuyÓn thµnh c¸c s¶n phÈm. Tõ ®ã tÝnh ®­îc sè mol c¸c chÊt tham gia ph¶n øng vµ ng­îc l¹i. ®¬n chøc  n H 2O  n CO2  n C(este)  0.8(g) §¸p ¸n (A )®óng NhËn xÐt: §Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.To – [B]. dÔ tÝnh. dïng mét sè thuËt to¸n: ghÐp Èn sè.1(mol)  O2 Este no.Book.1. qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ng¾n gän. NÕu c¸c em kh«ng chó ý tíi ®iÓm nµy sÏ ®i vµo gi¶i to¸n b»ng c¸ch ®Æt Èn. axit amin ta còng cã thÓ vËn dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng ®Ó gi¶i. §Ó gi¶i bµi to¸n mét c¸ch nhanh chãng ®èi víi bµi to¸n vÒ r­îu. lo¹i trõ th× sÏ kh«ng gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n nµy. c¸c em sÏ suy luËn ngay yªu cÇu cña bµi trªn c¬ së PTHH vµ d÷ kiÖn ®Çu bµi cho.

03 aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 .5) = aX + 2bY + 35. * §èi víi axit: XÐt ph¶n øng axit víi kiÒm R(COOH)x + xNaOH  R(COONa)x + H2O hoÆc RCOOH + NaOH  RCOONa + H2O 1mol 1mol  m 22g * §èi víi este: XÐt ph¶n øng xµ phßng hãa R-COOR' 1mol + NaOH  RCOONa + R'OH 1mol  khèi l­îng muèi  lµ 23-R' VÝ dô 11: Hßa tan 10g hçn hîp 2 muèi XCO3 vµ Y2(CO3)3 b»ng dung dÞch HCl ta thu ®­îc dung dÞch N vµ 0.672  0.4 3 §Æt n XCO3  a .Key.1. n Y2  CO3   b Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:   X  60  a   2Y  180  b  10   a  3b  0. m cã gi¸ trÞ lµ: A.k GV : Đỗ Xuân Hưng l­îng t¨ng 23-1 = 22g.03(mol) 22.65g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng Y2(CO3)3 + 6HCl  2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) n CO2  0.265g PTP¦: XCO3 + 2HCl XCl2 + H2O + CO2 a a (1) B.5)  m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.8 = 8.5(2a + 3b)  m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 12 .672 lÝt khÝ bay ra ë ®ktc. 92. 9.5) + 2b(Y + 106.33g D.033g C. C« c¹n dung dÞch N th× thu ®­îc m(g) muèi khan.2 Mµ khèi l­îng muèi (m) = m XCl2  m YCl3 m = a(X + 71.Book.To – [B]. 10. H2 vµ x¸c ®Þnh c«ng thø ph©n tö cña r­îu. 1. VËy nÕu ®Çu bµi cho khèi l­îng cña r­îu vµ khèi l­îng cña muèi alcolat ta cã thÓ vËn dông ®Ó tÝnh sè mol cña r­îu.

22g kÕt tña. C« c¹n Y ®­îc m(g) hçn hîp muèi khan.0.13 = 10.2 + 71(a + 3b) = 8. C – 1. Läc bá kÕt tña.33 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: VËn dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng.6g E .33 = 10.56 B .92 (g) VËy ®¸p ¸n ( C) ®óng.02 (mol) => khèi l­îng Cu tho¸t ra: 0. m cã gi¸ trÞ lµ: A .38g.38g  0.92g * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng tr×nh cø 2mol Al  3mol Cu khèi l­îng t¨ng lµ: 3 x (64 – 54) = 138g VËy khèi l­îng t¨ng: 51.To – [B].91. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion Cl.50 = 1.63.2 + 2.5 x 64 = 1.02 x 1.KÕt qu¶ kh¸c 13 1.92g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: 2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu x §Æt sè mol Al ph¶n øng lµ x Khèi l­îng vËt sau ph¶n øng = mCu gp + mAl cßn d­ = 1.94g hçn hîp 2 muèi clorua cña 2 kim lo¹i A.5x x 64 + (50 .th× cã 1mol CO2 bay ra l­îng 3 muèi lµ 71.27x) = 51.03 x 64 = 1.12g *C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .64g D . (A vµ B lµ 2 khèi l­îng thuéc ph©n nhãm chÝnh II) vµo n­íc ®ùng 100ml dung dÞch X.28g E .k GV : Đỗ Xuân Hưng => m = 8.1.60 =11g VËy theo ®Ò bµi m muèi t¨ng: 11 x 0.kÕt qu¶ kh¸c. VÝ dô 13: Hßa tan 5.Key. B.6.03 = 0.Book.cã trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 thu ®­îc 17. 1.5M.38  x = 0.2g B .33 (g) VÝ dô 12: Nhóng 1 thanh nh«m nÆng 50g vµo 400ml dung dÞch CuSO4 0.2.5x C – 9.36g D . Khèi l­îng Cu tho¸t ra lµ: A . Sau mét thêi gian lÊy thanh nh«m ra c©n nÆng 51.38 .03mol Cu  mCu = 0.33 (g)  mmuèi clorua = 10 + 0. thu ®­îc dung dÞch Y. Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 1mol muèi CO2 -> muèi Cl.

94 2x + 2y = 0.C2H3OH.12 (g) *C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng Cø 1mol MCl2 t¹o ra 2mol AgCl th× m 53g VËy nAgCl = 0. V cã gi¸ trÞ lµ: A .12 lÝt E.8 24.CH3OH .68 + 124 x 0.Key.12 mol m muèi nitrat = mKL + m = 5. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 r­îu lµ: 1 PTP¦: C n H2 n1OH  Na  C n H 2n 1ONa  H 2 2 Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 2.1.4 n + 82. C4H9OH * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt CTTQ chung cña 2 r­îu lµ: C n H 2 n 1OH B .06 Khèi l­îng muèi khan gåm A(NO3)2 vµ B(NO3)2 m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1.64 n = 30.896 lÝt A .84g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi Na kim lo¹i t¹o ra 4. C3H7OH D .76 n + 113.k GV : Đỗ Xuân Hưng ACl2 + 2AgNO3  2AgCl + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3  2AgCl  + BC(NO3)2 §Æt n ACl2  x .06 = 9.To – [B].12 => x + y = 0.KÕt qu¶ kh¸c B .Book.C3H7OH .84 4.6 = 64.1.6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H2(®ktc) 1.24 lÝt D .6  14n  18 14n  40 => 2.0. C2H5OH C .84 (14 n +40) = 4.12 (g) §¸p ¸n (C) ®óng VÝ dô 14: Cho 2.792 lÝt 2. n BCl2  y Theo ®Çu bµi ta cã: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.6 (14 n + 18) 39.18 = 9.94 + 3. C3H5OH C .8 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 14 .C2H5OH.2.

MÆt kh¸c khi thñy ph©n 6. CTPT vµ CTCT cña este lµ: A .04 x 22.C3H5(COOCH3)3 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng V× ®Ó ph©n hñy 0.Key.y nguyªn d­¬ng y  2x +1  12x + y = 27 x 1 y 15 lo¹i 2 3 tháa m·n 15 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .896  lit  VËy 1.02 1 1  n H2  0.(CH3COO)3C3H5 C .C3H5 (COOC2H3)3 120  3(mol) ) 40  120 x 7.05g muèi.k GV : Đỗ Xuân Hưng n  1 n  1.(C2H3COO)3C3H5 D .25   1 n 2  2 lµ CH3OH vµ C2H5OH (x mol) (y mol) Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 32x  46y  2.05 = 9 (R +67)  R = 27 §Æt R lµ CxHy x. §¸p ¸n (D) ®óng 2.35g este ®ã th× tiªu tèn hÕt 3g NaOH vµ thu ®­îc 7.01 mol este cÇn 1. §¸p ¸n (A) ®óng VÝ dô 15: Thñy ph©n 0.2g NaOH Nªn ®Ó thñy ph©n 1 mol este cÇn 120g NaOH hay  Este ®­îc t¹o bëi r­îu 3 lÇn r­îu §Æt CTTQ cña este lµ (RCOO)3 R' PTP¦ (RCOO)3 R' +3NaOH  3RCOONa + R' (OH)3 120g 3g 3 (R +67) g 7.5y  0.05g 7 B.2g NaOH.02  0.84  x  0.5x  0.4  0.06  HÖ Ph­¬ng tr×nh  54x  68y  4.6   y  0.01mol este cña 1 r­îu ®a chøc víi 1 axit ®¬n chøc tiªu tèn hÕt 1.06  0.To – [B].04  mol  2 2  VH2  0.Book.

35g  R' = 41 R' lµ gèc HC no hãa trÞ 3 nªn CnH2n .R' = 69 .3 +R') g este cÇn 120g NaOH 6.025 254 .Book.CH2 | CH2 = CH .35 = 0.COO .7g  0.1.44 x 3 = 27  R: C2H3 3 VËy c«ng thøc cña este lµ (CH2 = CHCOO)3C3H5 §¸p ¸n (B )®óng 2.025mol 0.075mol 0. sè nguyªn tö cacbon trung b×nh ®Ó x¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt v« c¬ vµ h÷u c¬.41 . C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 16 .025 (69-R')  R’ = 41 R': C3H5 Meste =  mR = (C2H3COO)3C2H5  CT R' C3H5 3g 6.k GV : Đỗ Xuân Hưng VËy R lµ C2H3 hay CH2 = CH * T×m R' Cø (71.1 = 12n +2 -1 = 41 n=3 VËy CT cña este lµ CH2 = CH .7 = 0.R' VËy 0.025.Key. M1 < M < M2 ( trong ®ã M1< M2 ) §èi víi bµi to¸n v« c¬ viÖc dïng M th­êng dïng trong c¸c bµi to¸n x¸c ®Þnh kim lo¹i. Nguyªn t¾c: Dïng khèi l­îng mol trung b×nh M ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng mol c¸c chÊt trong hçn hîp ®Çu.To – [B].3.CH  | CH2 = CH .COO .05 . th× khèi l­îng t¨ng: 7.CH2 * C¸ch gi¶i nhanh: V× nNaOH = 3neste  este 3 chøc (R­îu 3 chøc + axit ®¬n chøc) §Æt c«ng thø este (RCOO)3R' (RCOO)3R' Theo PT: cø 1mol + 3NaOH  (RCOONa)3 + R'(OH)3 3mol  1mol th× khèi l­îng t¨ng 23 x 3 .35  254 0.6. Dùa vµo ph­¬ng ph¸p khèi l­îng ph©n tö trung b×nh .COO .

B n»m kÕ tiÕp nhau trong cïng mét ph©n nhãm chÝnh.1mol   7x + 23y = 6.Book.24  0. * Gi¶ sö * Gi¶ sö * Gi¶ sö A lµ Li B lµ Na A lµ Na B lµ K A lµ K B lµ Rb VËy A lµ Na. Cs * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTHH: A + H2O  AOH + 1/2 H2 B + H2O  BOH + 1/2H2 §Æt nA = x . §èi víi bµi to¸n h÷u c¬ th× chñ yÕu dïng ph­¬ng ph¸p nµy. Na B. sè liªn kÕt trung b×nh.2  y < 0 kh«ng tháa m·n x = 0.K.To – [B]. VÝ dô 16: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A. Dùa vµo khèi l­îng mol nguyªn tö cña kim lo¹i trong HTTH tõ ®ã x¸c ®Þnh tªn kim lo¹i.2 A lµ Rb B lµ Cs hoÆc §Òu kh«ng tháa m·n 6. HoÆc trong bµi to¸n gi¶i phãng hçn hîp khÝ ( th­êng cña nit¬) dïng M trung b×nh còng cã thÓ suy ra CTPT cña hîp chÊt khÝ.2 x + y = 0.1 y = 0. B lµ K * C¸ch gi¶i nhanh. Rb D. cßn më réng thµnh sè nguyªn tö cacbon trung b×nh. K C.1 (tháa m·n) 23x + 39y = 6.2  x + y = 0.Na.2 x+y=2x 2. gèc hi®rocacbon trung b×nh. ho¸ trÞ trung b×nh.k GV : Đỗ Xuân Hưng muèi hi®r«xit. A.4 V× A. B lµ hai kim lo¹i: A.24lÝt hi®ro ( ë ®ktc). nB = y Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: Ax + By = 6.2mol 0. LÊy 6. Mét khèi l­îng c¸c bµi to¸n h÷u c¬ dïng ph­¬ng ph¸p khèi l­îng mol trung b×nh .Li. 2 22. 2 M A  23  M B  39 17 lµ tháa m·n C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . B n»m kÕ tiÕp nhau trong 1 PNC. oxit cña hai kim lo¹i trong cïng mét chu k× hoÆc trong mét ph©n nhãm chÝnh. 2 M  31(g / mol) 0.Key.2g X hoµ tan hoµn toµn vµo n­íc thu ®­îc 2.Rb. §Æt c«ng thøc chung cña A vµ B lµ R R + H2O  ROH + 1/2H2 0.

NÕu cho 4.trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 thu ®­îc 17.C5H10 vµ C6H12 . n BCl2  y 17. CaCl2.94 M  71 28 0.5 (I) (II) Theo ph­¬ng tr×nh ta cã: 2x + 2y = (A + 71)x + (B + 71)y = 5. MgCl2. * C¸ch gi¶i nhanh: §Æt c«ng thøc chung cña hai muèi lµ RCl2 M lµ khèi l­îng mol nguyªn tö trung b×nh cña hai kim lo¹i A vµ B. n ACl2 = x . BiÖn luËn: gi¶ sö cã 4 tr­êng hîp th× chØ cã tr­êng hîp A: Mg (M = 24) vµ B: Ca (M = 40) lµ tháa m·n. ng­êi ta thÊy khèi l­îng cña b×nh t¨ng thªm 7g. S rCl2. C«ng thøc hãa häc cña hai muèi clorua lÇn l­ît lµ: A. C«ng thøc ph©n tö cña 2 olefin lµ: A . BeCl2.Key. BaCl2 ACl2 + 2AgNO3  2AgCl + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3  2AgCl + B(NO3)2 §Æt: + C¸ch gi¶i th«ng th­êng.C2H4 vµ C3H6 C .22g kÕt tña. MgCl2 C.06.68 x + y = 0.94 Tõ (I) vµ (II) ta cã: Ax + By = 1.To – [B]. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion Cl.94g hçn hîp hai muèi clorua cña hai kim lo¹i A vµ B (biÕt A vµ B lµ hai kim lo¹i thuéc ph©n nhãm chÝnh nhãm II) vµo n­íc ®­îc 100 gam dung dÞch X.06 143.22 = 0. B .C4H8 vµ C5H10 * C¸c gi¶i th«ng th­êng: §Æt c«ng thøc cña 2 olefin lµ CnH2n (a mol) Cn+1H2n+2 (b mol) PTP¦: CnH2n + Br2  CnH2nBr2 Cn+1H2n+2 + Br2  Cn+1H2n+2Br2 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 18 M A  24(Mg)  M B  40(Ca) Lµ tháa m·n.12  x + y = 0.Book.48 lÝt hçn hîp A (ë ®ktc) qua b×nh ®ùng dung dÞch br«m d­.C3H6 vµ C4H8 D .06  VËy ®¸p ¸n ®óng (B) VÝ dô 18: Mét hçn hîp A gåm 2 olefin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau. S rCl2 ViÕt PTHH: B. CaCl2 D.k GV : Đỗ Xuân Hưng VËy ®¸p ¸n (B) ®óng VÝ dô 17: Hßa tan 5. 5.

M1.3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 1. C2H5OH C . C4H9OH * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt CTTQ cña A: CnH2n+1OH B: CmH2m+1OH (a mol) (b mol) B .2 M1 = 28 => C2H4 M2 = 42 => C3H6 VËy ®¸p ¸n( A) ®óng. Cho hçn hîp gåm 1.Key. C3H7OH D .k GV : Đỗ Xuân Hưng Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 4. C5H11OH 1 PTP¦: CnH2n+1 OH + Na  CnH2n+1ONa + 2 H2 a 0.Book.C3H7OH.CH3OH.4n 2 => C2H4 Mµ 0 < b < 0.6g A vµ 2. ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng.2 => 1.12 lÝt H2(®ktc).5b 19 . M2 lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. 0.5 < n < 2.2   14n  a  b   14b  7  => 14n x 0.4  0.C4H9OH. B lµ 2 r­îu no.2  14na  14n  14  b  7 (II)  Gi¶i (I) vµ (II): a  b  0.48  (I) a  b  22.4n + 2b = 1 => b = 1  0.To – [B].5 => n = 2 => n1 = 2 * C¸ch gi¶i nhanh: n2= 3 => C3H6 M 7  35 => M1 < 35 < M2.5a 1 CmH2m+1OH + Na  CmH2m+1ONa + 2 H2 b C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 0. VÝ dô 19: A. C«ng thøc ph©n tö cña 2 r­îu lµ: A .C2H5OH.8n + 14b = 7 0.2 + 14b = 7 2.

12  0.0. §ã lµ gi¶i bµi to¸n trén lÉn "qui t¾c trén lÉn" hay "s¬ ®å ®­êng chÐo" thay cho phÐp tÝnh ®¹i sè r­êm rµ.05 0.1n + b = 0.15 14 14  na   n  1 b  0.9  18x 0.1. dµi dßng.To – [B].5a + 0.1n * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng ph¸p M 1 C n H 2n  1OH  Na  C n  H 2n  1ONa  H 2 2 n R  n H2  0. nh­ng nhanh nhÊt vÉn lµ ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo.5b = 22.1mol MR  3.1 (I) (14n + 18)a + (14m + 18)b = 1.15 .Book.6 + 2.3 = 3.1 a + b = 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng 1.1  0 < 0.9  na + mb = 3.15     a  b  0.15 Mµ 0 < b < 0.1  0.0.1 14(na+mb) + 18(a+b) = 3.1   0.1n < 0.5 < n < 1.15 .9 (II) Gi¶i hÖ 2 ph­¬ng tr×nh (I) (II): a + b = 0. ®Ó tÝnh ®­îc nång ®é dung dÞch t¹o thµnh ta cã thÓ gi¶i b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau.9  39  M1  M  M 2  0.1 M1 = 32 M2= 46 C«ng thøc cña 2 r­îu CH3OH vµ C2H5OH => §¸p ¸n (A) ®óng 2.5 mµ n ph¶i nguyªn  n = 1 (m)  C«ng thøc cña 2 r­îu CH3OH m=2 C2H5OH => b = 0.1 2.4  a + b = 0. Qui t¾c: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 20 .4. ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®­êng chÐo trong bµi to¸n trén lÉn hai dung dÞch.15  n  a  b   b  0.1   0.1 a  b  0. Khi trén lÉn 2 dung dÞch cã nång ®é kh¸c nhau hay trén lÉn chÊt tan vµo dung dÞch chøa chÊt tan ®ã.Key. hai chÊt.

C C-C1 VÝ dô 20: Mét dung dÞch HCl nång ®é 45% vµ mét dung dÞch HCl kh¸c cã nång ®é 15%.Key.S¬ ®å ®­êng chÐo C2 C C1 C2 . 100%  a2 = C2 . 100% 1 => a = a1 .kÕt qu¶ kh¸c * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: + Dung dÞch 1: §Æt a1 lµ khèi l­îng chÊt tan cña dung dÞch 1 §Æt m1 lµ khèi l­îng dung dÞch cña dung dÞch 1 a Theo c«ng thøc: C1% = m1 .5:1 E.C 2 1 + NÕu trén 2 dung dÞch cã thÓ tÝch lµ V1 vµ V2 vµ nång ®é mol/l lµ C1 vµ C2 C -C V  V1 = C2.1: 5 D . * C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo ta cã: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 21 .k GV : Đỗ Xuân Hưng + NÕu trén 2 dung dÞch cã khèi l­îng lµ m1 vµ m2 vµ nång ®é % lÇn l­ît lµ C1 vµ C2 (gi¶ sö C1 < C2) m C-C  m1 = C 2. m1 = 45 . §Ó cã mét dung dÞch míi cã nång ®é 20% th× cÇn ph¶i pha chÕ vÒ khèi l­îng gi÷a 2 dung dÞch theo tØ lÖ lµ: A-1:3 B-3:1 C .C 2 1 . m1 Dung dÞch 2: §Æt a2 lµ khèi l­îng chÊt tan cña dung dÞch 2 §Æt m2 lµ khèi l­îng dung dÞch cña dung dÞch 2 a Theo c«ng thøc: C2% = m2 . m2 2 Khi trén dung dÞch 1 víi dung dÞch 2 ta ®­îc dung dÞch 3 cã nång ®é lµ 20% a +a2  C3% = m1+m = 20  45m1 + 15m2 = 20m1 + 20m2 1 2 25m1 = 5m 2 m 1  m1 = 5 2 VËy cÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ 1: 5 vÒ khèi l­îng gi÷a 2 dung dÞch.To – [B]. m2 = 15 .Book.

4 lÝt vµ 22 lÝt. ThÓ tÝch NO vµ N2O thu ®­îc lµ: A .4(V1  V2 )  V2  22 * C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo gi¶i: V1 H2 V2 CO 2 24 28 22 V1  4 lÝt V 2  V1 = 11   2 V2  22 lÝt  §¸p ¸n (A) ®óng VÝ dô 22: Hßa tan 4.75. D .5 th× VH 2 vµ CO cÇn lÊy ë ®ktc lµ: A . H2 lµ V1 CO lµ V2 Theo ®Ò bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: V1 + V2 = 26 2V1 + 28V2 V1 + V2 = 1.To – [B].672 lÝt vµ 2.1.016 lÝt vµ 0.2.Book.Key.4 (2) (1) * C¸ch gi¶i th«ng th­êng:  V  V  26  V1  4 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh (1) (2)  1 2  2V1  28V2  2. * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: Al + 4HNO3  Al(NO3)3 + NO + 2H2O C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 22 B .5 x 26 = 2.44 lÝt vµ 8 lÝt.8 lÝt vµ 44 lÝt.24 lÝt vµ 6.59g Al b»ng dung dÞch HNO3 thu ®­îc hçn hîp khÝ NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i ®èi víi hi®ro b»ng 16.22 lÝt vµ 4 lÝt.672 lÝt D .k HCl 45 20 HCl 15 GV : Đỗ Xuân Hưng 20-15 45-20 m 5 1 => m1 = 25 = 5 2 => §¸p ¸n (C ) ®óng VÝ dô 21: §Ó ®iÒu chÕ ®­îc hçn hîp 26 lÝt H2 vµ CO cã tØ khèi h¬i ®èi víi metan b»ng 1.KÕt qu¶ kh¸c. §Æt thÓ tÝch cña B .0.72 lÝt C .972 lÝt vµ 0.2.016 lÝt E .448 lÝt . C.

51 3x  8y  0.3e  Al3+  NO3  3e  NO 3x x  2NO3  8e  N 2 O 8y VN O 2 44 33.5 Thµnh phÇn % thÓ tÝch cña hçn hîp ®ã lµ: A .Book.03  VNO = 0. 55% * C¸ch gi¶i th«ng th­êng C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 23 B .03 x 22.09 y  0.5  x  y  3.50% C .4 = 0.5x  10.To – [B].25%.45% .03 3x  8y  0.09      30x  44y  33.4 = 2.20% .51 x  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng x x (mol) 8Al + 30HNO3  8Al(NO3)3 + 3NO2 + 15H2O 8 3y 8 x + 3 y = 0. 80% .5 3.5 y  VN 2O VNO  1 x  3 y  x  0.5y  0 y  0.09 x 22.17 30x + 44y x + y = 16.5 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh: y (mol) 3x  8y  0.5 V NO 30 10.75 x 2 = 33.106 lÝt VN 2O = 0.51 3x  y  0 §¸p ¸n (B ) ®óng VÝ dô 23: TØ khèi h¬i cña hçn hîp khÝ C3H8 vµ C4H10 ®èi víi hi®ro lµ 25.672 lÝt C¸ch gi¶i nhanh: Al .50%.Key. 75% D .

51b = 0 7a + 7b = 0  a = b  VC3H8  VC 4H10  %VC3H8  %VC 4H10  50% * C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông qui t¾c ®­êng chÐo ta cã : VC H 3 8 44 51 VC H 58 4 10 7 7 TØ lÖ 1:1  §¸p ¸n (A) ®óng VÝ dô 24: Cho hçn hîp X gåm 2 este cã CTPT lµ C4H8O2 vµ C 3H6O2 t¸c dông víi NaOH d­ thu ®­îc 6.k GV : Đỗ Xuân Hưng §Æt: n C3H8  a .To – [B].24g vµ 3.6g vµ 2.14g hçn hîp 2 muèi vµ 3.5  M hh  25.74g vµ 2.68g r­îu B duy nhÊt cã tØ khèi so víi oxi lµ 1.4375 x 32 = 46  nB =  R­îu B lµ C2H5OH  X: CH3COOC2H5 HCOOC2H5 PTP¦: CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH HCOOC2H5 + NaOH  HCOONa + C2H5OH  neste = nmuèi = nr­îu = 0. n C 4H10  b H2 Theo ®Çu bµi ta cã d hh  25.6g D .4g vµ 2.22g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: MB = 1.4375.68 = 0.Book.74g C .3.08 mol §Æt sè mol CH3COOC2H5 lµ x HCOOC2H5 lµ y Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 24 3.8 (mol) 46 .6.7g B .5 x2  51 ¸p dông c«ng thøc: m 44a + 58b M = n hh = a + b = 51 hh 44a + 58b = 51(a+b)  51a .4.Key.3.44a + 58b . Sè gam cña C4H10O2 vµ C3H6O2 trong A lÇn l­ît lµ: A .

05  mC 4H 7O2  4. C«ng thøc cña hîp chÊt M lµ: A . Dùa vµo ®iÓm ®Æc biÖt ®ã.22(g)  2. VÝ dô 25: Ph©n tÝch mét khèi l­îng hîp chÊt M.7% C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 25 .Key.05 x88  4.08 mol M muèi  3.22g * C¸ch gi¶i nhanh: nmuèi = nr­îu = 0.03 mC 3H6O2  0.08  y  0. ng­êi ta nhËn thÊy thµnh phÇn khèi l­îng cña nã cã 50%S vµ 50%O.Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña nguyªn tö khèi XÐt vÒ gi¸ trÞ cña nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè cã mét sè tr­êng hîp hîp ®Æc biÖt.08 ¸p dông quy t¾c ®­êng chÐo: x mol CH3COONa y mol HCOONa 82 76.k GV : Đỗ Xuân Hưng 82x  68y  6.4(g)   x  y  0.1. Dùa vµo mét sè ®iÓm ®Æc biÖt 2.75 68 5.SO4 D . 03x74  2.Book.68  76.5.75  g / mol  0.25  x 5  x  0.SO2 B .03  mC3H6O2  2.4(g)    y 3  y  0.S2O3 *C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ¸p dông c«ng thøc tÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña nguyªn tö trong hîp chÊt ta sÏ tÝnh ®­îc thµnh phÇn % khèi l­îng cña S hoÆc O tõ ®ã sÏ chän ®­îc ph­¬ng ¸n ®óng.SO3 C .To – [B]. §ã lµ nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña oxi (O = 16). Nguyªn tö khèi cña Cu (Cu = 64) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32).05   mC 4H8O2  0.1.1. trªn c¬ së mèi quan hÖ gi÷a nguyªn tö khèi víi ph©n tö khèi ®Ó tõ ®ã ta cã thÓ x©y dùng mét sè bµi to¸n v« c¬.14  x  0. 32 SO2: %S = 32+(16 x 2) x 100% = 50%  %O = 50% 32 SO3: %S = 32+(16 x 3) x 100% = 40%  %O = 60% 32 SO4: % S = 32+(16 x 4) x 100% = 33. Nguyªn tö cña Magiª (Mg = 24) gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña Cacbon (C = 12). gÊp 4 lÇn nguyªn tö khèi cña oxi.3%  %O = 66.5.

7% CO 16 %O = 12 + 16 x 100% = 57. Cu2O. sau ®ã nhËn xÐt kÕt qu¶ vµ chän ph­¬ng ¸n ®óng. tÝnh phÇn tr¨m khèi l­îng cña oxi cã 16 MgO %O = 24+16 x 100% = 40% C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 26 .kh«ng cã cÆp chÊt nµo * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ¸p dông c«ng thøc. Hai chÊt cã phÇn tr¨m khèi l­îng Cu b»ng nhau lµ: A .CO2 vµ MgCO3 D .k GV : Đỗ Xuân Hưng 32 x 2 S2O3: %S = (32 x 2) + (16 x 3) x 100% = 57%  %O = 43% * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt cña nguyªn tö khèi.Cu2S vµ Cu2O C . CO.Book.kh«ng cã cÆp chÊt nµo. CuO.To – [B].CuS vµ CuO D . CuS.Key. ë ®©y ta coi Cu2S sÏ lµ Cu2O2 CuO VËy ®¸p ¸n( C ) ®óng VÝ dô 27: Cho c¸c chÊt: CO2. 32 CO2 %O = 12 + 31 x 100% = 72.MgO vµ CO C . MgCO3. §ã lµ Cu2S vµ CuO. 64 x 2 Cu2S: %Cu = (64 x 2) + 32 x 100% = 80% 64 CuS: %Cu = 64 + 32 x 100% = 92% 64 CuO: %Cu = 64 + 16 x 100% = 80% 64 x 2 Cu2O: %Cu = (64 x 2) +16 x 100% = 89% * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo nguyªn tö khèi cña Cu (Cu = 64) gÊp 2 lÇn nguyªn tö khèi cña l­u huúnh (S = 32) vµ gÊp 4 lÇn nguyªn tö khèi cña oxi (O = 16). MgO. Tõ ®ã qui khèi l­îng cña l­u huúnh sang oxi råi t×m xem cÆp chÊt nµo cã tØ lÖ sè nguyªn tö Cu vµ sè nguyªn tö O nh­ nhau. ë ®©y nguyªn tö khèi cña S gÊp ®«i nguyªn tö khèi cña O  C«ng thøc M lµ SO2 => ®¸p ¸n ®óng lµ( A) VÝ dô 26: Cho c¸c chÊt: Cu2S.1% B .Cu2S vµ CuO B .MgCO3 vµ CO trong mçi hîp chÊt ®Ó so s¸nh. * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: TÝnh thµnh phÇn % khèi l­îng cña Cu trong tõng hîp chÊt. Hai chÊt cã phÇn tr¨m khèi l­îng oxi b»ng nhau lµ: A .

dung dÞch trung hßa ®iÖn.04 lÝt * C¸ch gi¶i th«ng th­êng C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 27 .khö ta cã qui t¾c sau: Tæng sè mol electron mµ chÊt khö nh­êng b»ng tæng sè electron chÊt oxi hãa nhËn.To – [B]. Trªn c¬ së néi dung cña ®Þnh luËt trªn. ThÓ tÝch khÝ oxi ë ®ktc ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ: (§H khèi B 2007) A .Trong ph¶n øng oxi hãa .5.Key.08lÝt C . dÉn ®Õn viÖc tÝnh to¸n dµi dßng.Book. l©u. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng nguyªn tö. VÝ dô 28: Hßa tan hoµn toµn 28. tÊt c¶ khÝ NO thu ®­îc ®em oxi hãa thµnh NO2 råi sôc vµo n­íc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3.50.1% VËy ®¸p ¸n( C) ®óng * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ®Æc ®iÓm nguyªn tö khèi Mg gÊp 2 lÇn nguyªn tö khèi cña C.1. mÊt nhiÒu thêi gian gi¶i.10.2.100. *NhËn xÐt: C¸c bµi to¸n x¸c ®Þnh % khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt hoÆc x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt v« c¬ chóng ta nªn dùa vµo mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt vÒ gi¸ trÞ nguyªn tö khèi cña mét sè nguyªn tè nªu trªn.4 lÝt D . Do ®ã viÖc ¸p dông ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt nµy gióp c¸c em gi¶i rÊt nhanh chÝnh x¸c trªn c¬ së suy luËn.8 g kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO3lo·ng.Trong ph¶n øng trao ®æi ion cña dung dÞch chÊt ®iÖn li trªn c¬ së cña qu¸ tr×nh bµi tËp ®iÖn tÝch ta thÊy cã bao nhiªu ®iÖn tÝch d­¬ng hoÆc ©m cña c¸c ion chuyÓn vµo trong kÕt tña hoÆc khÝ t¸ch ra khái dung dÞch th× ph¶i tr¶ l¹i cho dung dÞch bÊy nhiªu ®iÖn tÝch d­¬ng hoÆc ion. Khi gÆp c¸c bµi tËp d¹ng nµy nÕu c¸c em kh«ng chó ý nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt ®ã sÏ sa vµo viÖc tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo c«ng thøc.k GV : Đỗ Xuân Hưng MgCO3 16 x 3 %O = 24+12 + (16 x 3) x 100% = 57.8 lÝt B .khö th× tæng sè electron chÊt khö nh­êng b»ng tæng electron chÊt oxi hãa nhËn. ph©n tö. Ta qui khèi l­îng Mg b»ng 2 lÇn khèi l­îng C. cã thÓ kÕt qu¶ cßn nhÇm lÉn. . Ta cã: CO2 1C : 2O CO 1C:1O MgO MgCO3 2C:1O 3C:3O VËy cÆp cã % khèi l­îng oxi b»ng nhau lµ MgCO3 vµ CO. VËn dông vµo bµi to¸n oxi hãa . 2. thÇy ®· tiÕn hµnh x©y dùng mét sè bµi to¸n ®Ó lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän.5. .

08 (1) 22.2e  Cu2+ 0.8g E .225(mol)  VO2ph¶n øng  0.2.4 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 28 .1.45 = 0.84g hçn hîp axit.9  x = 0. Khèi l­îng hçn hîp 2 kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu lµ: A .PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl.3 n NO2   0.225  VO2 = 0.12g C .04 lÝt (®ktc) * C¸ch gi¶i nhanh: Cu .225x 22.075(mol) 4 4   nO2ph¶n øng  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng 3 Cu + 8HNO3  3Cu (NO3)2 + 2NO + 4 H2O 1 NO +2 O2  NO2 1 2NO2 +2 O2 + H2 O  2HNO3 nCu = (2) (3) (1) 28. nB = y ax by 1.2g D .1.4g B .15  0.3.15(mol) 2 1 0. B cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau: .075  0.3 (mol) (2): n NO2  n NO  0.04 lÝt §¸p ¸n (D) ®óng VÝ dô 29: Chia hçn hîp 2 kim lo¹i A.8  0.56g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: 2A + 2aHCl  2ACla + aH2 2B + 2bCHl  2BClb + bH2 4A + aO2  2A2Oa 4B + bO2  2B2Oa nA = x.9 O2 + 4e  2O2x 4x 4x = 0.Key.4  5.792 lÝt H2(®ktc).To – [B].225 x 22.45 0.Book.2. phÇn 2 nung trong oxi thu ®­îc 2.792  2 + 2 =  0.3(mol) (3) n O2  nO2 (2)  1 n NO  0.4 = 5. t¹o ra 1.45 (mol) 64 2 2 Theo ph­¬ng tr×nh (1): n NO = 3 nCu = 3 0.

65M D .45g E .03% E . Sè mol e.Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn .0.08  mkl hçn hîp ®Çu = (moxit .20. Kim lo¹i M lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 29 B .16 O 0.To – [B].12 (g) (2) * C¸ch gi¶i nhanh: ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron ta cã: A.84 .456M E .Book.Key.65.5x(2A + 16a) + 0. PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 lo·ng nãng thÊy tho¸t ra 11.1.2 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc) 1.56 x 2 = 3.k GV : Đỗ Xuân Hưng 0.58.08 + + 1e0.8 x 0.B lµ chÊt khö.84 .28.45g D .16 2e 0. O2 lµ chÊt oxi hãa.0.1456M 2.84 Mµ M2 KL = Ax + By  Ax + By = 2.84 .16  = 1 2 H2 0.56M A .9% C .12 g §¸p ¸n (B) ®óng VÝ dô 30: Chia 38.18 O20.6g hçn hîp gåm Fe vµ kim lo¹i M cã hãa trÞ duy nhÊt thµnh 2 phÇn b»ng nhau: PhÇn 1: Tan võa ®ñ trong 2 lÝt dung dÞch thÊy tho¸t ra 14.08 x 16) x 2 = 3.18.56g  m2KL trong hçn hîp = 1. Khèi l­îng hçn hîp muèi clorua khan thu ®­îc lµ: C .16 = 1.14.56 lÝt H2 (®ktc). Nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl lµ: A .TÊt c¶ ®Òu sai B .32.TÊt c¶ ®Òu sai B .5y (2B + 16b) = 2.16 Ax + 8ax + By + 8by = 2.8 (ax + by) = 2.72.0.9g A .H+ nhËn  H2 b»ng sè mol O2 nhËn H+ 0.mO) x 2 = (2. % m cña Fe trong hçn hîp ®Çu lµ: C .9% 4.84 Gi¶i (1) (2): ax + by = 0. H+.01g 3.60% C .

m muèi clorua = mhh + mHCl .4 ay 11.9M = 8.65 x 2 = 65.2 x+ 3 = 22. n H2 = 0.3  0.Book.k GV : Đỗ Xuân Hưng A .03% 19.2 x 2 + 0.9  8.1  0.2  mFe = 0.2 x 56 = 11.Key.Zn D .4 56x  My  19.2 = 8.3 (mol)  C M HCl  1.2 x100%  50.Al B .3+1.5 . nFe = 0.2  Gi¶i (1) (2) (3): 2x  ay  1.45(g) 3.3 4.Mg E .56 x 0.To – [B].3  x  0.3   ay  0.3 .9 3x  ay  1.TÊt c¶ ®Òu sai C .0.1 Mµ ay = 0.9  M x 0.3 mol C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 30 .65(M) 2 2.1 = 1.m H2 = 19.6 2 (1) (2) (3) ay 14. M = 27 (tháa m·n) * C¸ch gi¶i nhanh: 1.65 (mol)  nH = 1.3 x 36.5  M· sè mol HCl = 2x + ay = 0.Pb * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 2M + 2aHCl  2MCla + aH2 Fe + 4HNO3  3M(NO3)3 + NO + H2O 3M + 4aHNO3  3M(NO3)a + aNO + 2aH2O 1 §Æt sè mol Fe vµ M lµ 2 hçn hîp lµ x vµ y Theo ®Çu bµi ta cã ph­¬ng tr×nh: 56x + My = 38. My = 19.56 x+ 2 = 22.3 mol  nHCl = nH = 1.2 (g) % mFe = 11.1a  M = 3a a  a=3.

1mol Cl. V cã gi¸ trÞ lµ: A .2 ay = 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng CM = 0.2 Ma+ 8.1 M Fe M 2H+ + 8.2 M 2e 0. 31 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .250ml E .2  % Fe =  §¸p ¸n( C) ®óng 0.9 4.5 = 65.KÐt qu¶ kh¸c.4 ae   Fe2+ 0.65M  §¸p ¸n (A) ®óng 2.150ml B .45    Al M a  M  27  §¸p ¸n (D) ®óng  VÝ dô 31: Dung dÞch A cã chøa 5 ion: Mg2+.vµ 0.9  nFe = 0.9 x 1.65 2x  ay  1.45 (g)  §¸p ¸n (B) ®óng 3.03% 13.1 a M 3e ae 2e 1.3    Fe3+ Ma+ H2 0.2mol NO3 .3  3x  ay  1.5  NO3 + 3e 1.5 x = 0.Key.To – [B]. n  3 8. Thªm dÇn V lÝt dung dÞch K2CO3 1M vµo dung dÞch A ®Õn khi ®­îc l­îng kÕt tña lín nhÊt. Ba2+ .300ml C . ¸p dông PPBT e: Fe 0.1 2  x 0.2 x56 x100%  50.Book. Ca2+ vµ 0. mmuèi = mKl + m Cl = 13.3 x 36.200ml D .5  NO 0.

008g C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: 2Fe + O2  2FeO 4Fe + 3O2  2Fe2O3 3Fe + 2O2  Fe3O4 Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10 HNO3  9Fe (NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3  9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2O Gäi x.16g B .vµ  NO3 .To – [B]. Ca2+ trong dung dÞch A.15(mol)  V 3 n KCO3 CM  0. t lÇn l­ît lµ sè mol cña Fe. Fe3O4. z lµ sè mol cña Mg2+ . Fe2O3. y.1. V× dung dÞch trung hßa ®iÖn. c¸c kÕt tña t¸ch khái dung dÞch.016g C .15  n CO2  x  y  z  0. y. m cã khèi l­îng lµ: A . n Na   n Cl  n NO  0. Cl. Ba2+ .2. Fe2 O3.3(mol) 3  Vdd Na 2CO3  n Na   Na      0. z. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®­îc 2.15(mol) 3 n CO3  n CO2  0. Fe. phÇn dung dÞch chøa Na+.24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®o ë ®ktc).15 lÝt =150ml 1 * C¸ch gi¶i nhanh: Khi ph¶n øng kÕt thóc.10.1 + 0.08g D . ta cã: 2x + 2y + 2z = 0.Key.3  0. Theo ®iÒu kiÖn cho vµ dùa C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 32 .2 = 0.15(l)  150 ml 2 §¸p ¸n A ®óng VÝ dô 32: §Ó m(g) bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®­îc12g hçn hîp c¸c oxit FeO.3 hay x + y + z = 0. §Ó trung hßa ®iÖn. Fe3O4.k GV : Đỗ Xuân Hưng Ph­¬ng tr×nh ion rót gän: Mg2+ + CO 2  MgCO3 3 Ba2+ + CO2  BaCO3 3 Ca2+ + CO2  CaCO3 3 Gäi x.Book. FeO.15  0.20.

VÝ dô 33: Hßa tan hoµn toµn 17.1 (b) 12-m y + 4z + 3t = nO = 16 (c) ThÕ (b) vµo (c) ta cã: y  4z  3t  19.5x C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 33 .5x Mg + HCl  MgCl2 + H2 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 §Æt sè mol Al.To – [B].1 x 3  m = 10.13.1 mol  Theo nguyªn t¾c: mol e. Fe. n O2 ph¶n øng  12  m 32 .08 (g) §¸p ¸n( C) lµ ®óng. y. läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®­îc sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch HNO3nãng d­ th× thu ®­îc V lÝt khÝ NO2 ( ë ®ktc) ThÓ tÝch khÝ NO2 thu ®­îc lµ: A .chÊt oxi hãa (O2.08(g) * C¸ch gi¶i nhanh: m nFe = 56 .36 lÝt khÝ(ë ®ktc). VËy nÕu cho 34.26.44 lÝt * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: PTP¦: 2Al + 0.8g hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch CuSO4d­. Mg. z 6HCl  AlCl3 + 3H2 3 2 0.2  0.44 lÝt khÝ.Fe nh­êng = ne.Key. Mg trong dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 13.8 lÝt B.70 lÝt E . NO3 ) nhËn: m 12-m 56 = 32 x 4 + 0.44. Fe trong 17.Book.k GV : Đỗ Xuân Hưng vµo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ta cã: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (a) y z x + 3 + 3 = nNO = 0.7g hçn hîp t¸c dông dung dÞch NaOH d­  3.4g hçn hîp lµ x.4g hçn hîp 3 kim lo¹i Al.KÕt qu¶ kh¸c C .88 lÝt D . NÕu cho 8.12 160 (d) Tõ (c) vµ (d) rót ra ta ®­îc m = 10.nNO gi¶i phãng = 0.53.

dïng mét sè thuËt to¸n:ghÐp Èn sè.15    n hçn hîp trong 34. nMg = 0. ViÖc gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh nµy yªu cÇu c¸c em cã t­ duy to¸n häc tèt.3 + 0.Key. c¸c ph¶n øng hãa häc.6  0.5x  y  z  0. sè Èn nhiÒu h¬n sè. b¶n chÊt hãa häc ch­a ®­îc chó ý.1. Fe nh­êng e H+ . nh÷ng bµi to¸n hãa häc c¬ b¶n. 2.k GV : Đỗ Xuân Hưng 27x  24y  52z  17.To – [B]. nFe = 0. Mg.4  x  0.3 = 1. c¸c em nÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¹i sè (ph­¬ng ph¸p c¸c em th­êng sö dông. ph­¬ng tr×nh lËp ®­îc. ThuËt to¸n hãa häc lÊn ¸t b¶n chÊt cña c¸c hiÖn t­îng. 4x 22.1.khö.2     y  0.7 lµ nAl = 0.4(mol) VNO2  2.3 hçn hîp X t¸c dông CuSO4d­ 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4. H2. ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi to¸n phøc t¹p. Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng khö oxit kim lo¹i b»ng CO.khö gióp c¸c em gi¶i bµi to¸n mét c¸ch nhanh vµ gän.5x + y + z = 0.c¸c em ph¸t triÓn t­ duy ph¸t hiÖn vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch thÊu ®¸o h¬n.75x  0.4  53.trong viÖc gi¶i bµi to¸n oxi hãa . ¸p dông nguyªn t¾c b¶o toµn e.3. c¸ch gi¶i dµi. nh­ng cã mét sè bµi to¸n khã th× khi ®Æt Èn.4 mol  VNO2  26. chØ chó ý vÒ mÆt to¸n häc.15 1. ph­¬ng ph¸p thÕ míi gi¶i ®­îc. mÊt thêi gian. Al. Do ®ã c¸c em gi¶i theo ph­¬ng ph¸p nµy rÊt vÊt v¶. ®i s©u vµo viÖc nghiªn cøu b¶n chÊt hãa häc. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 34 .2  2.2  2.76 lÝt * C¸ch gi¶i nhanh: Al.4. §Æc biÖt khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn e. Cu2+ nhËn e H+ + 2e  H2 Cu + 2e  Cu  n eH  nhËn  n eCu nhËn  n H2  n Cu 2 n Cu  n Cu2 n NO2  2n Cu  2 x1.4.6 + 0. chÝnh x¸c.6) = 1.15  z  0.2 (mol) (7): n N2  2N Cu  2 x1.88lÝt (®ktc) NhËn xÐt: §èi víi mét sè bµi to¸n oxi hãa . ®¬n gi¶n cã thÓ gi¶i ngay ®­îc.Book.5.

8 = 24 (g) VËy ®¸p ¸n ( C )®óng VÝ dô 35: Thæi mét luång khÝ CO d­ ®i qua èng ®ùng hçn hîp 2 oxit Fe3O4 vµ CuO nung nãng ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc 2.1 VËy mhçn hîp kim lo¹i = mCu + mFe = 0. Al th× chÊt khö lÊy oxi cña oxit t¹o ra: CO2.4. ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng tÝnh khèi l­îng hçn hîp oxit ban ®Çu. BiÕt sè mol CO.KÕt qu¶ kh¸c 35 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . n Fe2O3  y Theo ®Çu bµi ta cã: 80x + 160y = 32 (I) 9 x + 3y = 18 = 0.2g E .5 (II) Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh (I) (II) ta ®­îc nghiÖm: x = 0.16g 0 C.3. Khèi l­îng hçn hîp 2 oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ: A . H2O.Book. VÝ dô 34: Khö hoµn toµn 32g hçn hîp CuO vµ Fe2O3 b»ng khÝ H2 thÊy t¹o ra 9g H2O.Key.KÕt qu¶ kh¸c * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: t PTP¦: CuO + H2  Cu + H2O  t Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O  0 §Æt nCuO = x.21g C . KhÝ tho¸t ra ®­îc ®­a vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d­ thÊy cã 5g kÕt tña tr¾ng.26g E.Khi khö oxit kim lo¹i b»ng c¸c chÊt khö CO (H2) th× CO (H2) cã nhiÖm vô lÊy oxi cña oxit kim lo¹i ra khái oxit.k GV : Đỗ Xuân Hưng . H2O. Khi hÕt sè mol CO2  nO = nCO = nO lÊy cña oxit hoÆc ( H2O)  nO= n H2O .2 x 64 + 0.To – [B].3.32 g hçn hîp kim lo¹i.5 x 16 = 8g  mKL = 32 .4g D .5 (mol) mO = 0. Al2O3 t¹o ra tÝnh ®­îc l­îng oxi trong oxit (hay trong hçn hîp oxit) vµ suy ra l­îng kim lo¹i (hay hçn hîp kim lo¹i).2 vµ y = 0. H2. H2.24g D.Khi khö oxit kim lo¹i b»ng c¸c chÊt khö nh­ CO. Al tham gia ph¶n øng hoÆc biÕt sè mol CO2. Khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i thu ®­îc lµ: A .12g B . .1 x 2 x 56 = 24 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: V× H2 lÊy oxi cña oxit kim lo¹i  H2O 9 Ta cã nO (trong oxit) = n H2O = 18 = 0.12g B . Mçi mét ph©n tö CO(H2) chØ lÊy ®­îc 1mol O ra khái oxit. Al2O3.

1. Khèi l­îng chÊt r¾n thu ®­îc lµ: * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: n Fe  11.40g 2.4. Läc B nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.01 2.32  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã nghiÖm:  5 4x  y   0.Key.Book.12 (g) VËy ®¸p ¸n ( A ) ®óng  x  0.6.5.18g B .32 + 0.2  0.01   y  0.36g E . ta chØ cÇn lËp s¬ ®å hîp thøc sau ®ã c¨n cø vµo chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi.1.05 x 16 = 3.1.05  100   moxit = 0. nCuO = y Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 3x  56  64 y  2. V cã gi¸ trÞ lµ: A .48 lÝt E .01 x 80 = 3.24g D . Dùa vµo viÖc lËp s¬ ®å hîp thøc cña c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn hãa råi c¨n cø vµo chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi.20g C .01 x 232 + 0.6lÝt C .2g Fe vµ 2.24lÝt A . bá qua c¸c ph¶n øng trung gian.72lÝt D .12 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: CO lÊy oxi trong oxit  CO2 nO(trong oxit) = nCO = n CO2  n CaCO3  0.To – [B].05(mol)  moxit = mKL + moxi trong oxit = 2.2. §èi víi c¸c bµi to¸n hãa häc hçn hîp bao gåm nhiÒu qu¸ tr×nh ph¶n øng x¶y ra. Cho dung dÞchNaOH d­ vµo dung dÞch A thu ®­îc kÕt tña B.2  mol  56 + H2SO4 nMg= 0.36lÝt B .3.1 (mol)  FeSO4 + H2 36 PTHH: Fe C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .4g Mg t¸c dông víi dung dÞch H2SO4lo·ng d­ sau ph¶n øng thu ®­îc dung dÞch A vµ V lÝt khÝ H2 (ë ®ktc).6.k GV : Đỗ Xuân Hưng t 4CO   0 PTP¦: Fe3O4 x CuO y CO2 + (4x + y) Ca(OH)2 + CO t   0 + 3Fe 3x Cu y + 4CO2 4x + CO2 y  CaCO3 + H2O 4x + y §Æt sè mol Fe3O4 lµ x. VÝ dô 36: Cho 11.

72 lÝt 0. röa s¹ch. m cã gi¸ trÞ lµ: A .2 mol 37 H2 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .2 + 2HCl  FeCl2 + 0.1 0 0 0.2 MgSO4 0.1  m = 0.1 Mg  MgO 0.2 V = 6.1 x 160 + 0.2 H2 0.Key.2 + H2SO4  MgSO4 0.Book.72 lÝt 2Fe  Fe2O3 0.32g C .1 x 40 + 0. Läc lÊy kÕt tña. §¸p ¸n ( E ) ®óng 2.1 x 160 = 20(g) * C¸ch gi¶i nhanh: n H2   n Fe Mg  0.42g E . Cho dung dÞch A t¸c dông víi NaOH d­ thu ®­îc kÕt tña.k GV : Đỗ Xuân Hưng 0. sÊy kh« vµ nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m g chÊt r¾n.24g D .1 x 40 = 20 (g) VËy 1. * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tÝnh sè mol c¸c chÊt theo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.1 4Fe(OH)2 + O2+ 2H2O 0.1 mol mchÊt r¾n = mMgO + m Fe2O3 = 0.2 Mg(OH)2 + Na2SO4 0.2 Mg 0.1 0.1 FeSO4 + NO H2SO4 FeSO4 0.3mol  V  6.2 + 2NaOH   t   MgO + 0.To – [B].1 + + NaOH 2NaOH   Na2SO4 + 2H2O Fe(OH)2 + Na2SO4 0.1 + 0.2 0. §¸p ¸n ( B ) ®óng VÝ dô 37: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0. Fe 0.KÕt qu¶ kh¸c.1 mol Fe2O3 vµo dung dÞch HCl d­ thu ®­îc dung dÞch A.1 4Fe(OH)3 0.2 Mg(OH)2 0.1 H2O t 2Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O  0.23g B .2 mol Fe vµ 0.

22.2 mol n  Fe2O3 + 3H2O  0.2 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 0.2mol mchÊt r¾n = 160 x 0.8g B .16g C .k GV : Đỗ Xuân Hưng Fe2O3 0.2 mol Khi sÊy vµ nung kÕt tña: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 0. Fe cã khèi l­îng 22g.Book.4g E . .2mol  Fe(OH)3 + 3NaCl 0.2 2Fe(OH)3 (0. VÝ dô 38: Hçn hîp bét X: Al.2 = 32g * C¸ch nhÈm: Trong m g chÊt r¾n cã 0.Key.2 0.12.2mol 0.35 38 .8g B .1 mol Fe2O3(26g) ban ®Çu: VËy chØ cÇn tÝnh l­îng Fe2O3 t¹o ra tõ Fe: 2Fe  Fe2O3 0.PhÇn 2: Cho hçn hîp bét X vµo dung dÞch CuSO4 d­ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc mg chÊt r¾n kh«ng tan.2 + 3H2O Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ HCl d­ + NaOH  NaCl + H2O FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl 0.P1 + HCl d­  dung dÞch A + 8.2)ml 0. 2.16g C . m1 cã gi¸ trÞ lµ: A .96lÝt H2 (®ktc) vµ dung dÞch A.1 + 6HCl  2FeCl3 0. m cã gi¸ trÞ lµ: A .2  m = 32g  §¸p ¸n ( B )®óng.6g D .2+0.KÕt qu¶ kh¸c .To – [B]. Chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau. Cho dung dÞch A + NaOH d­  kÕt tña B Läc kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m1 chÊt r¾n. 1.32g D .KÕt qu¶ kh¸c * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: P1 2Al 0.2mol FeCl3 + 3NaOH 0.25.24g E .

5.1 H2 0.2   1.6g * C¸ch gi¶i nhanh: Al  AlO  2 0.2 2Fe  Fe2O3 0.05 x 160 = 8g P2: 0.1 0.6 (g) VËy 1.05  m1 = 8(g) nCu = n H2 = 0.05 §Æt nAl = x .5.1 . * Dùa vµo sè mol s¶n phÈm ch¸y (CO2.1 4Fe(OH)2 0 + 3NaOH  Al(OH)3 + 3NaCl 0.1 t + O2  2Fe2O3 + 4H2O  0.To – [B].1.3 NaAlO2 + 2 H2O 0. nFe = y 27x  56y  11 x  0.2 m1 = 0.3 Al(OH)3 0.Book.3 FeCl3 + 0.4 x 64 = 25.Key. §¸p ¸n (A) ®óng. H2O) ®Ó x¸c ®Þnh d·y ®ång ®¼ng cña hîp chÊt C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 39 2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu 0.1 m = 0.5x  y  0.1 HCl + NaOH  NaCl + H2O AlCl3 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng Fe + 2HCl  FeCl2 + 0.3 0.3 + NaOH  2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl 0.4 y  0. Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.2 Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu 0.4  mCu = 25. Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬. 2. §¸p ¸n ( C ) ®óng 2.

.5 sè mol CO2 .Key. NÕu n H2O  n CO2  hîp chÊt ®ã lµ ankan n H2O  n CO2  H.To – [B]. an®e hÝt ®a chøc .§èi víi r­îu.Book. 3n CnH2n+2O + 2 O2  nCO2 + (n + 1) H2O Sè mol cña r­îu = n H2O  n CO2 Sè mol cña oxi = 1.C ®ã lµ anken hoÆc xicloanken n H2O  n CO2  H. Cô thÓ: §èi víi hîp chÊt: + Ankan: C n H n2  3n  1 O2  nCO2  (n  1)H 2O 2 Sè mol ankan = n H2O  n CO2 + Ankin CnHn-2 + 3n  1 O2  nCO2  (n  1)H 2 O 2 Sè mol ankin = n CO2  n H2O §èi víi r­îu no ®¬n chøc. n H2O  n CO2  r­îu no n H2O  n CO2  r­îu kh«ng no . Cô thÓ: §èi víi hi®rocacbon.§èi víi axit vµ este: n H2O  n CO2  axit hoÆc este no ®¬n chøc n H2O  n CO2  axit hoÆc este kh«ng no ®¬n chøc hoÆc ®a chøc.k GV : Đỗ Xuân Hưng h÷u c¬.§èi víi axit kh«ng no ®¬n chøc (hoÆc axit no ®a chøc) C n H 2n2 O x  O2  nCO2  (n  1)H 2O C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 40 . * Dùa vµo mèi quan hÖ sè mol cña CO2 vµ H2O ®Ó x¸c ®Þnh sè mol cña hîp chÊt h÷u c¬ ®em ®èt ch¸y.C ®ã ankin hoÆc anka®ien.§èi víi an®ehit: n H2O  n CO2  an®ehit no ®¬n chøc n H2O  n Cl2  an®ehit kh«ng no ®¬n chøc.

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

Sè mol cña axit = sè mol CO2 – sè mol H2O * Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y trªn c¬ së sè mol CO2 vµ sè mol cña hçn hîp chÊt h÷u c¬ ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬.

C n H2 n22a  O2  nCO2  ( n  1  a)H 2O
n nCO2 nA

VÝ dô 39: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai hi®rocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 11,2l CO2 (®ktc) vµ 9g H2O. hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo. A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren * C¸ch gi¶i th«ng th­êng. §Æt CTTQ chung cña hai hi®rocacbon lµ:

C n H 2n2 2a  O2  nCO 2  (n  1  a)H 2 O 0,5 0,5  0,5 0,5   0,5(n  1  a)  0,5n n n 1 a
a=1  CTPT cña hai anken lµ C n H m * C¸ch gi¶i nhanh: Ta cã sè mol CO2 = sè mol H2O Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y  2 hîp chÊt lµ anken.  §¸p ¸n (B) ®óng. VÝ dô 40: §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp 2ankan thu ®­îc 9,45g H2O. Cho s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ: A. 37,5g B. 52.5g C. 15g D. 42,5g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt c«ng thøc cña 2 ankan lµ CnHm+2 vµ CmHm+1 PT§C:

C n H 2n2 
x

3n  ' O2  nCO2  (n  1)H 2O 2 nx (n+1)x
3m  1 O2  mCO2 (m  1)H 2 O 2 my (m+1)y

C m H m2 
y

§Æt sè mol cña 2ankan lµ x +y Theo ®Çu bµi ta cã:
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 41

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

x + y = 0,15

(1) (2)

9.45 (n+1)x + (m + 1) y = 18 = 0,525 Mµ sè mol Cl2 = nx + my B ®æi (1) (2) ta cã x + y = 0,15

 nx + my = 0,375 (mol)

nx + my + x + y = 0,525

 n CaCO3  n CO2  0,375mol  m CaCO3  37,5(g)
* C¸ch gi¶i nhanh. Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan ta cã: nankan = n H2O  n CO2  n CO2  n H2O  n ankan  0,525  0,15  0,375(mol)

n CaCO3  n CO2  0,375mol  mCaCO3  37,5(g)
VËy ®¸p( A ) ®óng. VÝ dô 41: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît ®i qua b×nh 1 ®ùng P2O5 d­ vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n, d­, sau thÝ nghiÖm thÊy khèi l­îng b×nh 1 t¨ng 4,14g b×nh 2 t¨ng 6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ: A. 0,06mol B. 0,09mol CnH2n+2 CmHm C. 0.03mol (x mol) (y mol) D. 0,045mol * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt CTTQ cña ankan: anken PT§C: CnHm+2 +
x

3n+1 2 O2  nCl2 + (n +1) H2O
mol (n+1)x

3m CmHm + 2 O2  mCO2 + mH2O
y my my

Theo ®Çu bµi: nx + my =

6,16  0,14 44

(1)
(2)

(n+1)x + my = BiÕn ®æi (1) vµ (2)

4,14 0,23 18

 nx  my  0,14  x  0,23  0,14  0,09  nx  x  my  0,23 
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 42

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

 VËy sè mol cña ankan lµ 0,9mol * C¸ch gi¶i nhanh: Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan vµ anken ta thÊy VËy nankan = n H2O  n CO2  0,23  0,4  0, 09 mol VËy ®¸p ¸n (B ) ®óng. VÝ dô 42: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1mol hçn hîp gåm CH4, C4H10 vµ C2H4 thu ®­îc 0,14 mol CO2 vµ 0,23mol H2O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lÇn l­ît lµ: A. 0,09 vµ 0,01 C. 0,08 vµ 0,02 §Æt sè mol B. 0,01 vµ 0,09 D. 0,02 vµ 0,08

n H2O(ankan)  n CO2 n H2O(anken)  n CO2

* C¸ch gi¶i th«ng th­êng CH4 lµ x C4H10 lµ y C2H4 lµ z CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 13 C4 H10 + 2 O2 4CO2 + 5H2O C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

 x  y  t  0,1   x  4x  2z  0,14 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc 2x  5y  27  0,23 
VËy sè mol ankan = x + y = 0,09 anken = z = 0,01 * C¸ch gi¶i nhanh Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ankan vµ anken.

x  0, 08  y  0,01 z  0,01 

Sè mol ankan =sè mol H2O – sè mol CO2 = 0,23 - 0,14 = 0,09 (mol) Mµ tæng n = 0,1mol  nanken = 0,01 (mol) VËy ®¸p ¸n (A) ®óng. VÝ dô 43: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 6,27lÝt CO2 (®ktc) vµ 7,65g H2O. MÆt kh¸c m(g) hçn hîp X t¸c dông víi Na d­ thu ®­îc 2,8lÝt H2 (®ktc). BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt trong X so víi H2 ®Òu nhá h¬n 40. CTCT cña A vµ B lµ:
C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 43

45 = 0.72  0. B.45 (g) Gäi c«ng thøc ph©n tö chung cña hai r­îu lµ C n H n 2 2 k a (OH)a m .25 16 Gäi c«ng thøc ph©n tö chung cña hai r­îu lµ R . nghiªn cøu = n CO2  nH = 2n H2O  2  6.25 = a Trong a nhãm -OH cã nH : no =  m = 8.3 0.45 Gäi CTPT chung cña hai r­îu lµ R .To – [B].85) = m .85(mol)  m H  0. C2H6O vµ CH4O C. H. C3H8O2 vµ C4H10O2 .6 + 0.125 44 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .25 0.425 x 0.4 Trong a nhãm -OH cã nH: no =  m = 8.8  2  0.65  0.3  2.125 n 0.(OH)a Ta cã ph­¬ng tr×nh: R(OH)a + aNa  R .3    x(n  1  k)  0.4 x 2 = 0.312(g) 22. C3H6O2 vµ C3H8O2 C¸ch gi¶i th«ng th­êng.4 7.TÝnh sè mol c¸c nguyªn tè C.(OH)a ta cã ph­¬ng tr×nh: R(OH)a + a Na  R (ONa)a + a/2H2 nH = 2.125 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã x = 1-k x > 0  k = 0  x = 0.Key.3(mol)  mC  0.(3.85(g) 18  mo = m .25  a 22.4.k GV : Đỗ Xuân Hưng A.(ONa)a + a/2 H2 2.25 16  O2  PTP¦: C n H n 22k a (OH)a  nCO 2  (n  1  k)H 2 O 1mol a(mol) 0. O cã trong mg hçn hîp 2 r­îu A vµ B.Book.45 = 0.425 ax  0.45 (g) m . C2H6O vµ C3H8O D.8 nH = 22.425  nx  0.4.4 0.3 0.4.25   0.

125mol Mµ n H2  0.64g D.Key.2 Mµ a = (14n + 18) x + (14m + 18)y C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 45 (1) (2) .k GV : Đỗ Xuân Hưng 0.6g H2O.25 a= 2 0.Book.To – [B].6 39. 3.425mol  n H2O  n CO2  Hçn hîp X gåm hai r­îu no cïng d·y ®ång Theo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y: CnH2n+2 + O2  nCO2 + (n + 1) H2O  Sè mol X = sè mol H2O – sè mol CO2 = 0.32g B.4g CO2 vµ 39.4g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt CTTQ cña hai r­îu lÇn l­ît lµ: CnH2n+2O (x mol) CmH2m+2O (y mol) 3n PT§C: CnH2n+2O + 2 O2  nCO2 + (n + 1) H2O x nx (n+1)x 3m CmH2m+2 O + 2 O2  mCO2 + (m + 1) H2O y my (m+1)y 70. 6.2 C. C3H8O2 VËy ®¸p ¸n (C )®óng VÝ dô 44: §èt ch¸y hoµn toµn a g hçn hîp hai r­îu thuéc d·y ®ång ®¼ng cña r­îu etylic thu ®­îc 70.4 Theo ®Çu bµi ta cã: nx + my = 18 = 1. 33.125mol  X : r­îu no hai chøc.6 (n + 1) x + (m +1)y = 18 = 2. a cã gi¸ trÞ lµ: A. MA MB < 80  A: C2H6O2 B. 66.3mol n H2O  0. MB < 80 C2H6O2 (M = 62) C3H8O2 (M = 76) B VËy CTPT cña A * C¸ch gi¶i nhanh: Ta cã ®¼ng n CO2  0.125 Mµ MA.

.35 18 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .6  2.3  0. C2H5OH vµ C3H7OH D. C3H7OH vµ C4H9OH *C¸ch gi¶i th«ng th­êng.6lÝt CO2(®ktc) vµ 6.4 x 32 = 33. §Æt c«ng thøc cña hai r­îu lµ CnH2n+2O CmH2m + 2O (x mol) (y mol) B.6 = 22. 2.51.2.6  0.2 (g) VËy ®¸p ¸n (B) ®óng. 1.56lÝt C.4 (1) (2) 46 (n + 1)x + (m + 1)y = 6.4(mol) ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.12lÝt B.k GV : Đỗ Xuân Hưng BiÕn ®æi (1) (2) ta cã  nx  my  1.6  nx  my  1.4 + 10. CH3OH vµ C2H5OH C. C4H9OH vµ C5H11OH 3n PT§C: CnH2n+2 O+ 2 O2 nCO2 + (n + 1) H2O x nx (n+1)x 3m CmH2m +2O + 2 O2  mCO2 + (m + 1) H2O y my (m+1)y Theo ®h ta cã: nx + my = 5.24lÝt D.25 22.2  x  y  0. a = 70. 1.Book. B thµnh hai phÇn b»ng nhau.PhÇn 1: bÞ ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 5. VÝ dô 45: Chia hçn hîp X gåm hai r­îu no ®¬n chøc A. .6 + 18  0.Key.2 (g) * C¸ch gi¶i nhanh: §Æt CTTQ chung 2 r­îu: C n H n  2O  3n O 2  n CO 2  ( n  1)H 2 O 2 n O2 1.8 = 33.4 + 39. 1.6    nx  x my  y  2.5n CO2  1.To – [B].18lÝt 2.6 .6 Thay vµo biÓu thøc tÝnh a: a = 14 (nx + my) + 18(x + y) = 14  1. NÕu 2 r­îu ®¬n chøc trªn lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp th× c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B lµ: A. V cã gi¸ trÞ lµ: A. 0.3g H2O.PhÇn 2: t¸c dông hÕt víi Na kim lo¹i thu ®­îc VlÝt khÝ (®ktc).

Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y r­îu no ®¬n chøc ta cã.05 (mol)  VH 2 = 1.5x CmH2m+1OH + Na  Cm H2m+1ONa + 1/2H2 y  n H2 = 0.25   0.12 lÝt (®ktc) 2.1n  x  2y  0.25  0.05 <0 * C¸ch gi¶i nhanh.  n H2  n x  0.1 Ta cã: n y 1 2 3 VËy n = 2  C2H5OH m = 3 C3H7OH 0.Book. V× theo ®Çu bµi 2 r­îu lµ ®® kÕ tiÕp ta cã m = n + 1 Thay vµo ph­¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã: 0.5 0.25  2.1n  y  0. n  N O < y < 0.1 47 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .5 (x + y) = 0.35  x  y  0.4  1.1mol CnH2n+1 OH + Na  CnH2n+1 ONa + 1/2H2 x 0.35  0.1  BiÖn luËn víi n 1. 05(mol)  VH2  0. C x H 2x2 O  O 2  xCO 2  (x  1)H 2O Ta cã: x  n CO2 nX  0.k GV : Đỗ Xuân Hưng BiÕn ®æi (1) vµ (2)  x + y = 0.1(mol) V× x lµ r­îu no ®¬n chøc. 1 1.12l (®ktc) 2 2.1mol  nx = 0.Key.15 0.5g  nx  (n  1)y  0.25  (n  1)x  (n  1  1)y  0.To – [B].1  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cã  0.35  x  y  0.05  22. nx = n H2O  n CO2  0.

72 l CO2 (®ktc) VËy CTPT cña X lµ A.8 0.3 0.3   n  3  CTX : C 3H 6O 14n  16 n §¸p ¸n( C ) ®óng C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 48 .Key.3y  9.To – [B].8  x = 3 y = 6  CT C3H6O (tháa m·n) .3mol  X lµ an®ehit no ®¬n chøc.3 2x  y  0  5.8x  3.8x  3.k GV : Đỗ Xuân Hưng  x1 = 2  C2H5OH x2 = 3 C3H7OH §¸p ¸n (D) ®óng VÝ dô 46: §èt ch¸y hoµn toµn 5. .6x  0.8g an®ehit X thu ®­îc 5.Book.6x  0. 3n  1 O2  nCO2  nH 2 O 2 CnH2nO + 5. C2H4O C.6  y  12 C¸ch gi¶i nhanh: Ta cã n H2O  n CO2  0. C4H6O2 D.8 12x + y + 16  y = 2x 5. CTTQ X : CxHyO CxHyO + 1mol 5.Gi¶ sö X lµ an®ehit hai chøc.3 = x 12x + y + 16 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh: O2  xCO2 + y/2H2O x(mol) y/2 (mol) 0.8 0.Gi¶ sö X lµ an®ehit ®¬n chøc. C4H8O * C¸ch gi¶i th«ng th­êng. C3H6O B.3y  4. CxHyO2 + O2 + xCO2 + y/2H2O Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 2x  y  0 x  6  C6H12O2(kh«ng tháa m·n)   5.4g H2O vµ 6.

.C2H4 vµ C3H6 D .44 lÝt O2 (®ktc). .PhÇn 1: cho bay h¬i th× thu ®­îc V ®óng b»ng thÓ tÝch cña 3.C2H2 vµ C3H4 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt Èn. 44  0. biÖn luËn t×m kho¶ng nghiÖm hîp lý míi cho ra kÕt qu¶ ®óng.175(mol) 22. S¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng H2SO4®.Book.2875 (mol). råi qua b×nh 2 ®ùng Ca(OH)2 d­ sau thÝ nghiÖm thu ®­îc 17.075 (mol) 44 Ta cã: nhh = n CO  N O2  6.175  x  2.C2H6 vµ C3H6 B .Key.§Æt c«ng thøc cña 2 hîp chÊt lµ: C x H y (amol) C2H5OH (b mol) PT§C: C x H y   a  4x  y  y  O 2  xCO2  H 2 O 2  4   4x  y   a  4  (1) xa C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O b 3b 2 (2) 2b 3.5  Gi¶i hÖ 3 ph­¬ng tr×nh 4 Èn: ta cã nghiÖm:  y  7  a  0. 005  b  0.3g CO2 (cïng ®iÒu kiÖn). 075 (I)   4x  y   a  3b  0.To – [B]. Chia hçn hîp X thµnh 2 phÇn b»ng nhau. * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh (2): ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y r­îu: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 49 . 2875 (II)   4   (III) ax  2b  0. 4 Theo ®Çu bµi ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: a  b  0. lËp hÖ ph­¬ng tr×nh: .3 = 0.CH4 vµ C2H6 C . C«ng thøc cña hîp chÊt lµ: A .5g kÕt tña. 025  ViÖc gi¶i hÖ 3 ph­¬ng tr×nh 4 Èn sè nªn mÊt rÊt nhiÒu thêi gian. n CO2  n CaCO3  0.PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn th× cÇn 6.k GV : Đỗ Xuân Hưng VÝ dô 47: Mét hçn hîp láng X gåm r­îu etylic vµ 2 hi®rocacbon ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau.

025(mol)  nCO ( Rt ¹o ra)  0.5 0. mèi quan hÖ gi÷a sè mol s¶n phÈm ch¸y víi sè mol cña chÊt h÷u c¬ th× viÖc tÝnh to¸n trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. HoÆc c¸c em cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p lo¹i suy ®ã lµ ®­a ra gi¶ thiÕt sau ®ã phñ nhËn hoÆc kh¼ng ®Þnh. vËn dông gi¶i to¸n mét c¸ch linh ho¹t th× míi t×m ra kÕt qu¶ ®óng.125(mol) n  n1  2 C 2 H 6 0. 2875  1.1. 05  0.C )  0.6.2875 .175 x 1.175 3n 1 O2  nCO 2 _ n  1 H 2O 2     = [0.  Dùa vµo tØ lÖ sè mol gi÷a hîp chÊt h÷u c¬ víi sè mol brom hoÆc hidro ®Ó x¸c ®Þnh sè liªn kÕt pi trong hîp chÊt *NÕu sè mol Br2 hoÆc H2 = sè mol cña A A cã mét liªn kÕt pi ë gèc hi®rocacbon.175  0.k n O2 GV : Đỗ Xuân Hưng Ta cã: n CO2  1. 05  n 2  3 C 3 H8 => C«ng thøc cña 2 hîp chÊt lµ C2H6 vµ C3H8 => §¸p ¸n( C) ®óng. 05  0.To – [B]. Do ®ã khi gi¶i bµi to¸n ®èt ch¸y mét hîp chÊt h÷u c¬ cô thÓ nµo ®ã chóng ta cÇn quan t©m tíi sè mol cña s¶n phÈm ®èt ch¸y.05 (mol)  n C H OH  0. ®· tèn thêi gian h¬n tõ ®ã ®¸p øng ®­îc mét trong c¸c yªu cÇu cña viÖc kiÓm tra tr¾c nghiÖm kh¸ch quan nhiÒu lùa chän.(0.5    0.5 Mµ theo ®Çu bµi tØ sè mol chung cña hçn hîp nªn 2 hi®rocacbon ph¶i lµ ankan.125  2. 075  0. 2. Cô thÓ lµ: . Dùa vµo quan hÖ tØ lÖ sè mol cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ trong ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.5)] x 2 = 0.Key. NhËn xÐt: Qua mét sè bµi to¸n ®iÓn h×nh trªn ta thÊy r»ng nÕu c¸c em kh«ng chó ý tíi mét sè ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng ®èt ch¸y cña hîp chÊt h÷u c¬ th× sÏ sa vµo viÖc gi¶i bµi to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt Èn sè sau ®ã tiÕn hµnh ghÐp Èn sè råi míi t×m ra kÕt qu¶ cña bµi to¸n. 05(mol) 2 5 2  n CO2 (2H.5. 64  1. 5  x 2   0.C   n O2 ®/c hçn hîp  n CO2 hh x1.  ta cã ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ: C n H 2 n 2   n 2H.§èi víi hi®r« cacbon: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 50 .Book. C¸c ph­¬ng ph¸p trªn còng ®Òu ®i ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng nh­ng trong qu¸ tr×nh t×m ra kÕt qu¶ ®ã c¸c em ph¶i viÕt ®óng ph­¬ng tr×nh vµ c©n b»ng ph­¬ng tr×nh.

§èi víi este: Dùa vµo ph¶n øng xµ phßng hãa Este ®¬n chøc: neste = n K  = 1:2 .Book. .Key.§èi víi axit: +Sè mol axit = n Br2 axit kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ CnH2n-2O2  Dùa vµo tØ lÖ sè mol gi÷a hi®ro víi sè mol cña r­îu trong ph¶n øng thÕ bëi kim lo¹i kiÒm: +NÕu sè mol cña H2=1/2sè mol cña r­îuR­îu A cã mét nhãm chøc OH + NÕu sè mol cña H2= sè mol cña r­îu R­îu A cã hai nhãm chøc OH *Dùa vµo ph¶n øng tr¸ng g­¬ng cña an®ehit víi AgNO3 trong dd NH3 + §èi víi HCHO vµ an®ehit hai chøc th× tØ lÖ mol gi÷a Agvµ an®ªhit lµ lµ 1:4 + §èi víi an®ehit ®¬n chøc R-CHO th× tØ lÖ mol lµ 1:2 .C ®ã lµ ankin hoÆc ankan®ien.§èi víi axit aminnoaxit dùa vµo ph¶n øng trung hßa Axit amin A + NaOH  nA : nNaOH = 1:1  A cã 1 nhãm COOH = 1: 2  A cã 2 nhãm COOH A + HCl  nA : nHCl = 1: 1 A cã nhãm NH2 = 1: 2  A cã 2 nhãm NH2 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 51 .k GV : Đỗ Xuân Hưng + Anken + Br2 + TØ lÖ sè mol anken: n Br2  1 :1 NÕu n Br2 = 2nH-C => H .§èi víi an®ehit: + Sè mol an®ehit= n Br2 An®ehit kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ CnH2n-2O + Sè mol an®ehit = sè mol H2An®ehit no cã mét nhãm chøc cã CTTQ lµ CnH2nO + Sè mol an®ehit =2 sè mol H2An®ehit kh«ng no cã mét nhãm chøc cã CTTQ lµ CnH2n-2O .§èi víi r­îu: + Sè mol r­îu = n Br2 R­îu kh«ng no cã mét liªn kÕt pi cã CTTQ lµ CnH2nO .§èi víi axit: Dùa vµo ph¶n øng trung hßa Axit ®¬n chøc: naxit: n K  = 1: 1 2 chøc : naxit : n K  = 1:2 .To – [B].

3  n = 3 2 VËy ®¸p ¸n (B) ®óng VÝ dô 49: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp 2 r­îu ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®­îc 0.2.1  0.C5H12 .Key.1n 0.10.1 => n = 3 CTPT cña an kan vµ anken lµ C3H8 vµ C3H6 * C¸ch gi¶i nhanh: nanken = n Br2 = 0. C5H10 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt c«ng thøc cña ankan: CnH2n + 2 (x mol) an ken: CnH2n (y mol) PTP¦: CnH2n + Br  CnH2nBr2 0.1.k GV : Đỗ Xuân Hưng VÝ dô 48: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol.45g H2O NÕu tiÕn hµnh oxi hãa m(g) hçn hîp r­îu trªn b»ng CuO.1 n Br2  80x20  0.6 = 0.6 mol CO2. §èt ch¸y hoµn toµn m g hçn hîp ®ã thu ®­îc 0.16g D . C4H8 B .C2H6 C .1 mol O2  anken CnH2n  nCO2 nx 0.43.1n = 0.1 0. s¶n phÈm t¹o thµnh cho t¸c dông víi AgNO3/NH3 d­ sÏ thu ®­îc l­îng kÕt tña Ag lµ: A . C«ng thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ: A .2g C .1(mol) 160x100 nx CnH2n+2 + O2  nCO2 + (n+1)H2O x CnH2n + O2  nCO2 + nH2O x 2nx = 0. C3H6 D .C3H8.Book.62g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt c«ng thøc tæng qu¸t chung cña 2 r­îu lµ: C n H 2 n  2 O C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 52 .66g CO2 vµ 0.C4H10.6 x = 0.To – [B]. LÊy m(g) hçn hîp nµy th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch Br2 20% trong dung m«i CCl4.8g B .

16.02 VÝ dô 50: Cho hçn hîp HCHO vµ H2 ®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng..2g Ag kim lo¹i.06g * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: Ni PTP¦: HCHO + H2  CH3OH  t0 hçn hîp s¶n phÈm thu ®­îc gåm CH3OH vµ HCHO cã khèi l­îng lµ 23.01 (mol) 0.Book.6g..025 t C n H 2n 2O + CuO  C n1H 2n CHO  Cu  H 2O  0 0..015  0.02 x 108 = 2...1 mol  mHCHO = 0...16 (g) 0.= 1.Key. DÉn toµn bé hçn hîp thu ®­îc sau ph¶n øng c¸c chÊt cã thÓ tan ®­îc. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông AgNO3/ NH3 NH 3 HCHO + Ag2O  CO2 + H2O + 4Ag   1 1 nan = 4 nAg = 4 x 0.. R  An®ehit  2Ag   O 0. thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23...20.6g B .. LÊy dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 thu ®­îc 43.k GV : Đỗ Xuân Hưng 3nPTP¦: C n H2n 2O + 2 O2  n-CO2 x  n.01 (mol) 0.To – [B]. B lµ axit kh«ng no ®¬n C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 53 .1 x 30 = 3 (g)  mCH3OH  23.015 + (n-+1) H2O 0.2..6g D ..01  mAg = 0.6  3  20.01  mAg = 2..4 = 0..16 (g) §¸p ¸n( C) ®óng 0..01 (mol) dd NH 3 C n 1H 2n  CHO  Ag2O  C n 1H 2n  COOH  2Ag   0.01(mol)   AgNO3.6g.5  x = 0....6(g) VËy ®¸p ¸n (C) ®óng VÝ dô 51: Chia hçn hîp X gåm 2 axit (A lµ 1 axit no ®¬n chøc..6g C .025  0...02 * C¸ch gi¶i nhanh: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ®èt ch¸y ta cã: Sè mol 2 r­îu = n H2O  n CO2  0.12. Khèi l­îng CH3OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ: A .

04x 54 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .36 lÝt CO2(®ktc) 1.COOH (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) B .5M.To – [B].03 vµ 0.COOH CnH2n-1 .04 vµ 0.2 mol nNaOH d­ = 2 x 0.C3H6O2 vµ C3H4O2 D .COONa + H2O CnH2n-1 .04 C . Sè nguyªn tö (trong A.PhÇn 2: Ph¶n øng võa ®ñ víi 6.0.PhÇn 1 t¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 2M.03 D .PhÇn 3: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3.C4H6O4 vµ C4H4O4 2.C4H8O2 vµ C4H6O2 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng §Æt c«ng thøc cña 2 axit: CnH2n+1 .0.C2H4O2 vµ C2H2O2 C .01 0.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban ®Çu = 0.0.04 mol  nA = 0. .4g Br2 .01 CxH2x-2O2 + O2  xCO2 + (x-1)H2O 0.0. B trong X lµ: A .15 mol  nNaOH ph¶n øng (1)(2) = 0.05 .COOH + Br2  CnH2n-1COOHBr2 0.04 = 0.04 mol  0.Key. B b»ng nhau.04 0.Book. §Ó trung hßa l­îng NaOH d­ cÇn 150ml dung dÞch H2SO4 0.COOH + NaOH  CnH2n-1 .01 B .01 (mol) (1) §¸p ¸n A ®óng 3x-2 P3: CxH2xO2 = 2 O2  xCO2 + xH2O 0. Sè mol cña A.02 vµ 0. C«ng thøc ph©n tö cña A vµ cña B lµ PTP¦: CnH2n+1 .05 Theo ph­¬ng tr×nh: nX = nNaOH = 0.15 = 0.01 vµ 0.0. Chia X thµnh 3 phÇn b»ng nhau: .2 .075 = 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng chøc chøa 1 liªn kÕt ®«i).02 A .05 (mol) X t¸c dông víi dung dÞch Br2: CnH2n-1 .0.COOH + NaOH  CnH2n+1 .

01mol 0. V× 2 axit ®Òu ®¬n chøc:  nX = nNaOH = 0. C2H5 NH2 COOH COOH D .(H2N)2C3H5COOH PTP¦: (H2N)x .R(COOH)y (1) 0.01x + 0.(COOH)y B.01mol .R .0.15  3  CTPT A.R .B  0.04 = 0.05 mol B cã 1 liªn kÕt ®«i  nB = n Br2   nA = 0.01mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3.01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80ml dung dÞch HCl 0.To – [B].0. 01  1  1 nhãm NH2 0.835g muèi khan.2 . C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ: NH2 A.02(mol) 40 x100 0.4  0.(COOH)y + xHCl  (ClH3N)x .R . V× A vµ B ®Òu cã cïng sè nguyªn tö C y CxHyO2 + O2  xCO2 + 2 H2O 6. nNaOH = 3.04 (mol) 160 x n Cl2 nX  C 3H 6 O 2 0. 01 Theo ph­¬ng tr×nh (1): x  C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 55 . C3H6 C .(COONa)y + H2O (2) nHCl = 0.R .15 = 0.04x = 0. Cßn khi cho 0.2%.Key.05 C 3H 4O 2  §¸p ¸n B ®óng VÝ dô 52: Cho X lµ 1 amino axit.15  x = 3 VËy CTPT cña 2 axit lµ C3H6O2 C3H4O2 * C¸ch gi¶i nhanh: 1.(COOH)y + yNaOH  (H2N)x .01 mol 2.05 .Book.2 x25  0.01mol (H2N)x .05x = 0.125M vµ thu ®­îc 1.k GV : Đỗ Xuân Hưng  n CO2 = 0. Khi cho 0. Dùa vµo cÊu t¹o 2 axit.H2NC3H5(COOH)2 * C¸ch gi¶i th«ng th­êng: §Æt CTTQ cña X lµ: (H2N)x .

hÊp dÉn.01 MR = 41  C3H5 VËy c«ng thøc X: H2NC3H5(COOH)2 * C¸ch gi¶i nhanh: Sè mol X = nHCl = 0. kh¶ n¨ng suy luËn logic.835  183. ý nghÜa cña viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n TNKQ nhiÒu lùa chän ViÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n TNKQ nhiÒu lùa chän cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: + Phï hîp víi yªu cÇu thêi gian ®Ó lµm mét c©u TNKQ (kho¶ng tõ 2 ®Õn 3 phót) + Gióp c¸c em ph¸t triÓn t­ duy. biÕn nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®­îc qua bµi gi¶ng cña thÇy thµnh kiÕn thøc cña m×nh.2.2. ®ång thêi bµi tËp ho¸ häc cßn rÌn trÝ th«ng minh cho c¸c em.(45 x 2) .Book.Ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc.To – [B]. 2.02 (2) y =  2  2 nhãm COOH 0. 2. t×m tßi nh÷ng ph­¬ng ¸n gi¶i nhanh phï hîp víi mçi d¹ng bµi to¸n + Ph©n ho¸ ®­îc c¸c em trong qu¸ tr×nh vËn dông kiÕn thøc vµ gi¶i bµi tËp 2. phong phó.16 0.2. ChØ cã vËn dông kiÕn thøc vµo gi¶i bµi tËp c¸c em míi n¾m v÷ng kiÕn thøc mét c¸ch s©u s¾c. qui luËt ®Ó gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ho¸ häc dïng lµm c©u TNKQ nhiÒu lùa chän §Ó cã thÓ gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n ho¸ häc trªn c¬ së c¸c ph­¬ng ph¸p ®· ph©n tÝch.5 . . Mét sè nguyªn t¾c.2. HS C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 56 . .3.2.Key.k GV : Đỗ Xuân Hưng 0.01mol  X cã 1 nhãm NH2 1 nX = 2 nNaOH  X cã 2 nhãm COOH VËy trong 4 ph­¬ng ¸n trªn chØ cã C tháa m·n VËy ®¸p ¸n (C ) ®óng.36.1.5  MR = 1835 . qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n ho¸ häc TNKQ nhiÒu lùa chän 2. Vai trß cña bµi to¸n ho¸ häc Bµi to¸n ho¸ häc cã nh÷ng t¸c dông sau: .Gióp cho c¸c em ®µo s©u vµ më réng kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch sinh ®éng.RÌn luyÖn cho c¸c em kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc.01  Mmuèi = 1. §Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c.

To – [B]. m cã gi¸ trÞ lµ : A.. B­íc 3: ¸p dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p vµo qu¸ tr×nh gi¶i bµi to¸n. . cã mét sè em thÊy ph­¬ng ¸n E cã vÎ hîp lý do ®ã sÏ kh«ng ®óng ®¸p ¸n bµi to¸n. yªu cÇu tÝnh khèi l­îng muèi th× ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ®Ó gi¶i. . NÕu c¸c em kh«ng ®äc kü bµi to¸n sÏ sa vµo viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. Trong khi ®ã yªu cÇu cña bµi to¸n chØ tÝnh khèi l­îng muèi sau khi c« c¹n. ViÖc ph©n d¹ng bµi to¸n sÏ gióp chän ph­¬ng ph¸p hîp lý ®Ó gi¶i.Key. Al sÏ dÉn ®Õn tÝnh sè nguyªn tö oxi trong oxit. khã ra kÕt qu¶ chÝnh x¸c. Qu¸ tr×nh ®äc kü ®Çu bµi còng gióp c¸c em ph©n d¹ng bµi to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c.NÕu bµi to¸n cho khèi l­îng hçn hîp ban ®Çu vµ hçn hîp sau ph¶n øng cã thÓ vËn dông ph­¬ng ph¸p gi¶m khèi l­îng ®Ó gi¶i. dùa vµo quan hÖ sè mol CO2 vµ H2O gióp chóng ta suy luËn ®­îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña nã. Do ®ã sè Èn ®Æt nhiÒu h¬n d÷ kiÖn ®Çu bµi cho. B. 27. NÕu c¸c em dïng thuËt to¸n gi¶i sÏ mÊt nhiÒu thêi gian.§èi víi bµi to¸n khö oxit kim lo¹i b»ng chÊt khö CO.2g C. nhanh nhÊt. Al cÇn chó ý ®iÓm ®Æc biÖt cña ph¶n øng ®ã lµ viÖc lÊy oxi trong oxit kim lo¹i cña CO. H2. Sau khi tiÕn hµnh ph©n d¹ng bµi to¸n ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp c¸c em tiÕn C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 57 . 34. .k GV : Đỗ Xuân Hưng cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c b­íc dùa vµo mét sè nguyªn t¾c vµ qui luËt sau: B­íc 1: ®äc kü ®Çu bµi ViÖc ®äc kü ®Çu bµi lµ thao t¸c quan träng ®Ó gióp c¸c em ®Þnh h­íng viÖc gi¶i bµi to¸n.NÕu bµi to¸n cho hçn hîp kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch axit (HCl. H2SO4.Book. .) gi¶i phãng ra khÝ. B­íc 2: Ph©n d¹ng bµi to¸n ®Ó chän ph­¬ng ph¸p hîp lý.NÕu bµi to¸n oxi hãa khö gi÷a hçn hîp kim lo¹i víi dung dÞch axit hoÆc hçn hîp axit gi¶i phãng ra hçn hîp khÝ th­êng chóng ta vËn dông ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron ®Ó gi¶i. Dùa vµo yªu cÇu bµi to¸n mµ cã thÓ chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. .1g D. c©n b»ng ph­¬ng tr×nh ®Æt Èn. C vµo mét l­îng võa ®ñ dung dÞch HCl sau ph¶n øng thu ®­îc 4. 34.3g E. Lóc nµy c¸c em chØ cÇn ¸p dông ngay ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ®Ó tÝnh mét c¸ch ®¬n gi¶n.§èi víi bµi to¸n ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬ khi ch­a cho biÕt hîp chÊt h÷u c¬ thuéc lo¹i hîp chÊt cô thÓ nµo. 27.4g B. VÝ dô 1:Hßa tan hoµn toµn 20g hçn hîp 3 kim lo¹i A.48l khÝ H2(®ktc) vµ dung dÞch c« c¹n dung dÞch thu ®­îc n (g) muèi khan. H2. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc..

12g B.54 = NÕu dïng ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng.m HNO3 Mµ n Fe( NO3 )3  n Fe ban ®Çu = 0.1mol 3 3 (1) n NO trong muèi = 3 n NHO3  0.3 = 12 (g) 8 Theo ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron: 0.18  0. §Ó gi¶i mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c em ph¶i n¾m s©u. FeO.45mol (2)  n HNO3   n NO = 0. Mét sè bµi to¸n kh«ng chØ gi¶i nhanh theo mét ph­¬ng ph¸p mµ cßn cã thÓ sö dông hai hay nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh kh¸c.08 + 0. Fe3O4.1 + 0. qu¸ tr×nh oxi hãa. HS ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc thµnh phÇn chÊt tham gia.m ph«i s¾t m-10. 14.08 56 = 0.64 (mol) 58 3 (1) ( 2 ) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .08 16 8 + + 3e + 4H  NO + 2H2O m .Key.08g mét phoi s¾t thu ®­îc mg chÊt r¾n gåm 4 chÊt (Fe2O3. qu¸ tr×nh khö. h­íng tiÕn hµnh vµ c¸ch thö triÓn khai ph­¬ng ph¸p gi¶i cho linh ho¹t.08 m-10. néi dung ph­¬ng ph¸p th× míi gi¶i ®­îc. ch¾c ch¾n.24l khÝ (ë ®ktc) kh«ng mµu hãa n©u ngoµi kh«ng khÝ. Fe). §iÒu quan träng lµ c¸c em ph¶i biÕt sö dông ph­¬ng ph¸p m×nh n¾m ch¾c nhÊt.4g D. ch¾c ch¾n b¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p sö dông. O2 ChÊt oxi hãa 10. hiÓu s©u nhÊt th× míi cã thÓ gi¶i bµi to¸n nhanh nhÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt. thµnh phÇn s¶n phÈm t¹o thµnh. NÕu dïng ph­¬ng ph¸p bµi to¸n electron c¸c em ph¶i n¾m ch¾c b¶n chÊt cña ph¶n øng oxi hãa khö.54mol O2 + 4e  2O2- NO3Ta cã m = m chÊt r¾n . ph­¬ng h­íng ¸p dông ®Þnh luËt. 24g C.18 (mol) n NO t¹o khÝ = n NO  0.Book. VËy m cã gi¸ trÞ lµ: A.54 = 0. Fe ChÊt khö Fe  3e  Fe3+ HNO3.k GV : Đỗ Xuân Hưng hµnh vËn dông vµo gi¶i. VÝ dô 2: Oxi hãa hoµn toµn 10. mr¾n = mmuèi + mno + m H2O . Th¶ hçn hîp r¾n vµo dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 2. KÕt qu¶ kh¸c Bµi to¸n nµy cã thÓ dïng hai ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®· nªu trªn: ph­¬ng ph¸p b¶o toµn electron vµ dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng.To – [B].10.

Do ®ã ta dïng ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng ®Ó t×m sè mol cña hçn hîp.72l Yªu cÇu (1) cña bµi to¸n lµ x¸c ®Þnh hai kim lo¹i do ®ã dïng ph­¬ng ph¸p khèi l­îng m ph©n tö trung b×nh ®Ó x¸c ®Þnh. 2. ViÖc ®Çu tiªn ph¶i ®i t×m sè mol hh hçn hîp mµ ®Çu bµi cho khèi l­îng hçn hîp kim lo¹i vµ hçn hîp chÊt r¾n sau ph¶n øng.4g D. Khèi l­îng dung dÞch Y lµ: 1 mdd B = mhh kim lo¹i + m H 2O  m H 2 mµ n H 2  n hh  0. C« c¹n dung dÞch B thu ®­îc 27.64 = 12 (g) §¸p ¸n (A) ®óng Mét sè bµi to¸n cã thÓ sö dông ®ång thêi nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¶i.82 g 3. Tuy nhiªn viÖc triÓn khai gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n cã thùc hiÖn hiÖu qu¶ kh«ng th× ngay C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 59 . VÝ dô 3: Cho hçn hîp A gåm hai kim lo¹i kiÒm X. 10. 1. VËy c¸c em ph¶i vËn dông liÒn lóc hai ph­¬ng ph¸p míi x¸c ®Þnh ®­îc tªn cña kim lo¹i. Na. K B.To – [B]. K. Th­êng phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p: ph­¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l­îng víi ph­¬ng ph¸p ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ph©n tö trung b×nh.0. Rb. Y thuéc 2 chu kú liªn tiÕp cã khèi l­îng 17g. Yªu cÇu (2) (3) lµ tÝnh khèi l­îng dung dÞch B vµ thÓ tÝch khÝ H2 th× ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng míi x¸c ®Þnh nhanh chãng cô thÓ lµ: B. 0. Na A.Key.18 + 30. 0.64g 2. quy luËt. 21. 0. 6. X. Y lµ hai nguyªn tè A.32 .k GV : Đỗ Xuân Hưng 1 n H 2O  n HNO3  0.63 . linh ho¹t trong viÖc phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó gi¶i nhanh nh÷ng bµi to¸n phøc t¹p. 3.24l B4. 108.2g chÊt r¾n. 216.32(mol) 2  mr¨n = 232 .1 + 18 .Book. 2g C.36l D. Cs D. Trªn ®©y ThÇy ®· ®Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c. Nh­ng ®Ó tÝnh M = nhh .48l C. VËy gÆp nh÷ng bµi to¸n nµy trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu bµi to¸n c¸c em biÕt chän c¸c ph­¬ng ph¸p phï hîp. V cã gi¸ trÞ lµ: A. Li. Hßa tan hçn hîp A trong 200g H2O thu ®­îc dung dÞch B vµ Vl H2 (ë ®ktc). Ph­¬ng ph­¬ng b¶o toan electron + ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng. c¸c b­íc ®Ó gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc dùa vµo c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i to¸n nhanh ®· ph©n tÝch. Rb C.15mol 2 Tõ ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng cña B vµ thÓ tÝch H2 mét c¸ch dÔ dµng.

1.21g. 0. N¹p oxi vµo b×nh thø nhÊt. ph¶i vËn dông linh ho¹t kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh mét c¸ch hîp lý th× viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n míi nhanh chÝnh x¸c ®­îc.3g B. Ph¶i biÕt suy luËn nhanh. 27g D.075M.1.8 Bµi 5: LÊy 20g dung dÞch HCl 37%. D. 1 D. 20. Hãa ®¹i c­¬ng. 20 10 27 13 Ne Al B. KÕt qu¶ kh¸c C. Bµi 4: §é tan cña KCl ë 00C lµ 27. 15.3.k GV : Đỗ Xuân Hưng chÝnh b¶n th©n c¸c em cÇn ph¶i trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc hãa häc ®Çy ®ñ. KÕt qu¶ kh¸c.05M vµo 20ml dung dÞch H2SO4 0. 23. SO3 C.7g E. 80g B. SO2 B. pH cña dung dÞch thu ®­îc lµ: A. 5.5 E. CuO.5g E. 2. §Ó cã dung dÞch 10% l­îng n­íc cÇn pha thªm lµ: A. Bµi 1: Nguyªn tö nguyªn tè X cã tæng sè h¹t b»ng 34 X lµ nguyªn tè: A. 12 Mg E. n¹p oxi ®· ®­îc ozon hãa vµo b×nh thø hai. 3 Bµi 7: Hßa tan 200g dung dÞch NaCl 10% víi 800g dung dÞch NaCl 20% ta ®­îc mét dung dÞch NaCl cã nång ®é phÇn tr¨m lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 60 . KÕt qu¶ kh¸c Bµi 2: Cã oxit sau: SO2.1.To – [B]. 2 E. SO3. 1. 54g Bµi 6: Hßa tan 20 ml dung dÞch 0. d = 1. 12 Na 11 24 C.3. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.Book.84.22g C. KÕt qu¶ kh¸c. cã sù ph¸n ®o¸n chÝnh x¸c. §Æt hai b×nh trªn hai ®Üa c©n th× khèi l­îng cña hai b×nh kh¸c nhau lµ 0.63g D. 25. 0. X©y dùng hÖ thèng c¸c bµi to¸n hãa häc cã thÓ gi¶i nhanh ®Ó lµm c©u TNKQ d¹ng nhiÒu lùa chän 2. ThiÕu ®iÒu kiÖn. Khèi l­îng ozon trong oxi ®· ®­îc ozon hãa lµ: A. 21. C. Nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch b·o hßa ë nhiÖt ®é ®ã lµ: A. ¸p suÊt ë hai b×nh nh­ nhau.5 B. Cu2O Oxit nµo cã thµnh phÇn % O thÊp nhÊt: A. chÝnh x¸c s©u s¾c. Cu2O Bµi 3: Hai b×nh cÇu cã thÓ tÝch b»ng nhau. 2.Key. C.6 D.5 B. CuO D.6.

1.5atm D.015mol B. KÕt qu¶ kh¸c. ¸p suÊt trong b×nh lóc ®ã lµ: A. KhÝ SO2 tho¸t ra bÞ oxi C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 61 . 13.Book. 25% vµ 75% B.1 mol D. C. 15% B.12l khÝ tho¸t ra.35 D.2.13 Bµi 9: Trong mét b×nh kÝn thÓ tÝch kh«ng ®æi chøa bét S vµ C thÓ tÝch kh«ng ®¸ng kÓ.44l 2.67 E. A.Key. Sè mol hçn hîp NaBr vµ NaI ®· ph¶n øng lµ. 1.k GV : Đỗ Xuân Hưng A.334l 2. Víi gi¸ trÞ lµ: A 6. 4atm B. 0. 2. B¬m kh«ng khÝ vµo b×nh ®Õn ¸p suÊt p = 2atm.02mol E.48l hçn hîp khÝ N2O vµ CO2 tõ qua b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­.§em ®iÖn ph©n nãng ch¶y phÇn thø hai thu ®­îc VlÝt khÝ A bay ra ë anot (ë ®ktc).72l D. KÕt qu¶ kh¸c.12 E.5mol B. KÕt qu¶ kh¸c. 0. 0. 0.03mol A. Hãa V« C¬ Bµi 11: Sôc hÕt mét l­îng khÝ Clo vµo dung dÞch NaBr vµ NaI vµ ®un nãng thu ®­îc 1. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. 0.16g kÕt tña. 18% D.Hßa tan hoµn toµn phÇn thø nhÊt vµo n­íc råi cho t¸c dông víi AgNO3 thu ®­îc 8. TÊt c¶ ®Òu sai: C.84g hçn hîp mét muèi clorua kim lo¹i hãa trÞ I vµ BaCl2 thµnh 2 phÇn b»ng nhau: . Bµi 10: Chia 8.01mol D.6% Bµi 8: Khi t¨ng nhiÖt ®é thªm 500C tèc ®é cña ph¶n øng t¨ng lªn 12000 lÇn. 33. 4. KÕt qu¶ kh¸c. 2. C.15mol E.3. 0. 1.1. 45%. thÊy chØ cã 1. 16% E. 4.To – [B]. 2. .17g NaCl. 1. BËt tia löa ®iÖn ®Ò S vµ C ch¸y thµnh SO2 vµ CO2 sau ®ã ®­a b×nh vÒ 250C. KÕt qu¶ kh¸c C. 55% Bµi 13: §èt ch¸y hoµn toµn 1. B. t0 = 250C. 0. Sè mol Clo ®· sôc vµo lµ: Bµi 12: Cho 4. VËy thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña hçn hîp lµ: A. C.2g mét muèi sunfat cña kim lo¹i. HÖ sè nhiÖt ®é cña tèc ®é ph¶n øng lµ: A.025mol C.672l E.45 B.33% vµ 66.5atm C. 1. 2atm E. 75% vµ 25% D. 0.

Book. 3. 2g D.6ml D. KhÝ tho¸t ra cho vµo b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­ thÊy t¹o thµnh 5g kÕt tña tr¾ng.33% Bµi 14: Nung 11. KÕt qu¶ kh¸c.95g D. 3.1) cÇn ph¶i lÊy ®Ó hÊp thô hÕt khÝ sinh ra lµ: A.92g C. KÕt qu¶ kh¸c. S¶n phÈm cña ph¶n øng cho tan hoµn toµn trong dung dÞch axit clohi®ric.885g B.66 kÕt tña. 3. Bµi 16: Thæi mét luång khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng hçn hîp Fe3O4 vµ CuO nung nãng ®Õn ph¶n øng hoµn toµn ta thu ®­îc 2. Al2O3 nung nãng dÉn toµn bé khÝ tho¸t ra sôc vµo n­íc v«i trong d­ thÊy cã 15g kÕt tña tr¾ng. Fe2O3. Cu.12g D. 36.81g D. KhÝ sinh ra ®­îc dÉn vµo dung dÞch CuSO4. 3. KÕt qu¶ kh¸c. 1. C. 4.92g Bµi 18: Cho 2. 2.53g hçn hîp gåm Mg.2g Fe vµ 26g Zn víi mét l­îng l­u huúnh cã d­. Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña l­u huúnh trong muèi sunfat lµ: A. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn. ThÓ tÝch dung dÞch CuSO4 10% (d = 1. 46.25ml B. 376. 500. 4. 5.Key. C« c¹n hçn hîp sau ph¶n øng råi nung khan trong ch©n kh«ng sÏ thu ®­îc mét chÊt r¾n cã khèi l­îng lµ: A.22g E.72ml Bµi 15: Cho 1. C.9g C. KÕt qu¶ kh¸c.4g E. ZnO tan võa ®ñ trog 300ml dung dÞch H2SO4 0. 26.32g hçn hîp kim lo¹i.8g B.k GV : Đỗ Xuân Hưng hãa hoµn toµn vµ cho vµo n­íc ®­îc mét dung dÞch.2g B. 2. Cho dung dÞch nµy t¸c dông víi dung dÞch BaCl2 d­ thu ®­îc 4. FeO. 4. 525.336l th× tho¸t ra (®ktc) khèi l­îng hçn hîp muèi sunfat khan thu ®­îc sÏ lµ: A. Khèi l­îng hçn hîp 2 oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ: A.1M th× khèi l­îng hçn hîp c¸c muèi sunfat khan t¹o ra lµ: A.66% B. Zn vµo dung dÞch HCl d­ thÊy tho¸t ra 448ml Hr (®ktc).96g B. 3.52g hçn hîp 2 kim lo¹i tan hoµn toµn trong H2SO4l d­ thÊy cã 0.81g hçn hîp A gåm 3 oxit Fe2O3. C.21g Bµi 19: Thæi mét luång khÝ CO d­ qua èng sø ®ùng m(g) hçn hîp gåm CuO. 872.36ml E. 1.24g E. MgO. 2.81g E.To – [B].33% D. 4g Bµi 17: Cho 0. C. Khèi l­îng (m) cña hçn hîp oxit kim lo¹i ban ®Çu lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 62 .67% E. 53. 3.

062g D. C. 5.PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch H2SO4lo·ng thu ®­îc VlÝt H2 (ë ®ktc) vµ c« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi khan. 24. Kim lo¹i M lµ: A.8g E. Fe 2. Khèi l­îng hçn hîp muèi nitrat ë phÇn 2 lµ: Bµi 21: Cho 19. 3. Mg D.8g E.Book.04g X thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 82. 219.1g C. V cã gi¸ trÞ lµ: A. 0. 20. B ë hai chu kú liªn tiÕp trong cïng mét ph©n C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 63 . 4.6g B.36lÝt E. 1. 217.36l khÝ H2 (ë ®ktc). 15. Cu Bµi 22: Chia 1. .PhÇn 1: BÞ oxi hãa hoµn toµn thu ®­îc 0.24l D. Nung kÕt tña B trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n.24lÝt D. 48g B.PhÇn 2: T¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 thu ®­îc Vl khÝ NO duy nhÊt (ë ®ktc). C. Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i A. B.24g hçn hîp hai kim lo¹i cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 2. 6. 25. 30.Key. Bµi 20: Hçn hîp X gåm hai kim lo¹i ho¹t ®éng A vµ B.4g B.6l Bµi 23. 1. Chia 4.224l 2.To – [B]. 1. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.58g D. 8. 1.62g E. 24g D. 3. KÕt qu¶ kh¸c.22g C.48lÝt khÝ NO (ë ®ktc) dung dÞch A cho NaOH d­ vµo dung dÞch A thu ®­îc mét kÕt tña B. 2. Al E.3g E. 2. 0. . m cã gi¸ trÞ lµ: A.2g kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 d­ ta thu ®­îc 4.4g D. Gi¸ trÞ cña V lµ: A.72lÝt A. Kh«ng tÝnh ®­îc v× Al2O3 kh«ng bÞ khö.k GV : Đỗ Xuân Hưng A.78g hçn hîp oxit. KÕt qu¶ kh¸c. 249g C. Zn C.48lÝt 2.54g B. 230g B.112l E.PhÇn 1: Tan hoµn toµn trong dung dÞch hai axit HCl vµ H2SO4 t¹o ra 3. KÕt qu¶ kh¸c. 2. KÕt qu¶ kh¸c.2g B. C.

10. 6. 48g C. 1. 4M E. 24g Bµi 25: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0. FeO.995g Bµi 24: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp X gåm 6. LÊy 0.To – [B].3g Bµi 26: Cho 9g hçn hîp bét Mg vµ Al tan hÕt trong 200ml dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra khÝ A vµ thu ®­îc dung dÞch B. 3.945g E. Ca vµ Sr B. 3. Ca vµ Ba B. Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ thu ®­îc kÕt tña.84lÝt E. 7. 2.01g D. 12g E. C« c¹n dung dÞch thu ®­îc m(g) muèi khan. Khèi l­îng s¾t thu ®­îc lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 64 .72lÝt D. 5M C. Läc kÕt tña.84g 2.5M C. kÕt qu¶ kh¸c. Läc lÊy kÕt tña. 1. m cã gi¸ trÞ lµ: A. 20g B. ®em nung ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 16. 1. Fe2O3 cÇn 2.Book. Nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl ph¶n øng lµ: Bµi 27: Khö hoµn toµn 17.k GV : Đỗ Xuân Hưng nhãm chÝnh.2ml FeO vµ 0. 3M B. 2.4g Cu vµ 5. ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc m(g) chÊt r¾n E. Thªm tõ hai dung dÞch NaOH vµo B sao cho kÕt tña ®¹t tíi l­îng lín nhÊt th× dïng hÕt 500ml dung dÞch NaOH 2M.96lÝt 2. Mg vµ Ca D.1mol Fe2O3 vµo dung dÞch HNO3 lo·ng d­ thu ®­îc dung dÞch A. 2. 32g E.6g hçn hîp gåm Fe.24lÝt CO (ë ®ktc). A vµ B lµ hai kim lo¹i: A.2g chÊt r¾n. m cã gi¸ trÞ lµ: A.08lÝt A. ThÓ tÝch khÝ A thu ®­îc ë ®ktc lµ: A. 8. Läc kÕt tña röa s¹ch sÊy kh« nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n. 2. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.88g X cho tan hoµn toµn trong dung dÞch HCl d­ thÊy t¹o ra 672ml H2 (ë ®ktc). 16g D.6g Fe vµo dug dÞch HNO3 1 M thu ®­îc dung dÞch A vµ khÝ NO duy nhÊt. 2M D. 5. Be vµ Mg C. C.Key. 23g D. Cho tiÕp dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch A thu ®­îc kÕt tña B vµ dung dÞch C.2g B.6lÝt B. C. KÕt qu¶ kh¸c.

6g C. 0.3g C. FeO cÇn 4. §Ó lµm kÕt tña hÕt ion Cl.448l B.8lÝt A. 1g D. V cã gi¸ trÞ lµ: A. m cã gi¸ trÞ lµ: A. m cã gi¸ trÞ lµ: A.12g 65 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . KÕt qu¶ kh¸c. 2. 33.5g hçn hîp Mg. 43.4lÝt E. 15g C.36g B.5g D. NÕu còng khö hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng CO th× l­îng CO2 thu ®­îc khi cho qua dung dÞch n­íc v«i trong d­ t¹o ra m(g) kÕt tña.8g B. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn.22g kÕt tña. C« c¹n Y ®­îc mg hçn hîp muèi khan. 12g vµ 8g E. 6. 10g Bµi 31: Hßa tan hoµn toµn 5g hçn hîp hai kim lo¹i R.48l E. 44. m cã gi¸ trÞ lµ: A. 33. 56lÝt B.9g hçn hîp hai muèi clorua cña hai kim lo¹i A vµ B (A vµ B lµ hai kim lo¹i thuéc PNC nhãm II) vµo n­íc ®­îc 100ml dung dÞch X.71g muèi khan. 16g E.trong dung dÞch X ng­êi ta cho dung dÞch X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 thu ®­îc 17. C. Fe t¸c dông hÕt víi dung dÞch H2SO4l thÊy tho¸t ra 6. ThÓ tÝch khÝ B thu ®­îc (ë ®ktc) lµ: A. 8g vµ 12g D. 20g B. Thªm dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch B vµ läc kÕt tña t¸ch ra nung ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi c©n nÆng 28g. 18g vµ 2g C. 34.4g E. C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc m(g) muèi khan.6lÝt 2.48 lÝt H2 (ë ®ktc).24l C. 4. 14. 15. 2g vµ 18g B.224l D.5g C. 33.5g B.3g D. 1.2lÝt D. 11. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn. Khèi l­îng cña Mg vµ Fe2O3 trong A lµ: Bµi 29: Cho 14. 63.72l H2 (®ktc).Key. 16.Book. Bµi 28: Hçn hîp A gåm Mg vµ Fe2O3 nÆng 20g tan hÕt trong dung dÞch H2SO4lo·ng thÊy tho¸t ra VlÝt H2 (ë ®ktc) vµ thu ®­îc dung dÞch B. R' b»ng dung dÞch HCl ta thu ®­îc 5.To – [B]. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn. Bµi 30: §Ó khö hoµn toµn hçn hîp CuO. Bµi 32: Hßa tan 5. Zn. 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng A. 2g E. 22. 9. Läc bá kÕt tña thu ®­îc dung dÞch Y.

kÕt qu¶ kh¸c. 26.5g B.To – [B]. C.82g D. Y. II vµo dung dÞch hçn hîp hai axit (HNO3 vµ H2SO4) ®Æc thu ®­îc 0. 24.24mol E.2g kim lo¹i M tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 d­ ta thu ®­îc 4. Fe3O4 cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 thu ®­îc hçn hîp khÝ gåm 0.36l B. 82g B. Z b»ng dung dÞch HNO3 thu ®­îc 1. 4. 8. 0.68l C. KÕt qu¶ kh¸c.412 g D.2g D.2g E. Nung kÕt tña trong C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 66 . C. 3. Gi¸ trÞ cña V lµ: A. 22. Bµi 33: Hßa tan hoµn toµn 4g hçn hîp MCO3 vµ M'CO3 vµo dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra VlÝt khÝ (ë ®ktc).34g Bµi 35: Hßa tan võa ®ñ 6g hçn hîp A gåm hai kim lo¹i X vµ Y cã hãa trÞ t­¬ng øng lµ I. C. Fe3O4.2g.5g E. Hßa tan hoµn toµn B trong HNO3lo·ng chØ thu ®­îc VlÝt NO duy nhÊt (ë ®ktc). 27. Sè mol cña mçi chÊt lµ: A.21mol Bµi 39: Cho 19.2 vµ dung dÞch B c« c¹n dung dÞch B thu ®­îc m(g) muèi khan (biÕt r»ng kh«ng sinh ra muèi NH4NO3) m cã gi¸ trÞ lµ: A. kÕt qu¶ kh¸c.k GV : Đỗ Xuân Hưng D.09mol NO2 vµ 0. 0. Bµi 34: Hßa tan hoµn toµn 20g hçn hîp gåm kim lo¹i X. 25.7g Al víi a g hçn hîp CuO. Cho NaOH d­ vµo dung dÞch thu ®­îc ta ®­îc mét kÕt tña. 2. Dung dÞch thu ®­îc ®em c« c¹n thu ®­îc 5.02mol SO2 khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ: A.1lg muèi khan. 21.4lÝt D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.48lÝt khÝ NO (®ktc).1mol NO2 vµ 0. 26.12l D.12g E. 14.12mol D. 25.2g Bµi 38: Cho hçn hîp gåm FeO.8lÝt B. 1.6l khÝ NO duy nhÊt (®ktc).Book.27g E.Key. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. 1. Bµi 36: Trén 2. Cho B ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 thÊy gi¶i phãng ra 5. Fe2O3 vµ Fe. KÕt qña kh¸c. 0.36mol B.12lÝt hçn hîp khÝ A (ë ®ktc) gåm NO2 vµ NO cã d so víi H2 b»ng 18. Fe2O3 ®­îc hçn hîp A. 91. 22. CuO. 1.48lÝt Bµi 37: §Ó m (g) phoi bµo s¾t (A) ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp B cã khèi l­îng 30g gåm FeO. 0. 2.24l E. C. Khèi l­îng cña m lµ: A. Nung A ë nhiÖt ®é cao ®Ó ph¶n øng nhiÖt nh«m x¶y ra hoµn toµn ®­îc hçn hîp r¾n B. 44. KÕt qu¶ kh¸c.05mol NO.58g B. Gi¸ trÞ cña V lµ: A.24lÝt E. C.

CnH4n+2 (n ) B.14 mol CO2 vµ 0. Anken E.Book. 8. 6g E.2mol Al vµo dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc hçn hîp khÝ A gåm NO vµ NO2 cã tû lÖ sè mol t­¬ng øng lµ 2:1. C2H5 C.1.Key.8g H2O.To – [B]. Fe B.23mol H2O. C6H6 C.1 mol Fe vµ 0.8lÝt * Hidrocacbon.3. CnH4n+2 (n  1) C. 1. Kim lo¹i M lµ: A. CH4 lµ hidrocacbon duy nhÊt. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng: A. 2g D. C4H10 D. Cu Bµi 40: Hßa tan hoµn toµn hçn hîp gåm 0. KÕt qu¶ kh¸c. Ankin Bµi 43: Khi ®èt ch¸y mét hidrocacbon X ta thu ®­îc VH2O  2VCO2 trong cïng ®iÒu kiÖn. ThÓ tÝch cña hçn hîp khÝ A (ë ®ktc) lµ: A.3. B. 192. 86.28lÝt 2.64lÝt E. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 67 . CnH2n+4 (n  1) D. Zn C.6g Bµi 46: §èt ch¸y hoµn toµn 0. VËy CTPT cña X lµ: A. 8g B. C3H6 vµ C4H10 thu ®­îc 17. X©y dùng hÖ thèng c¸c bµi to¸n h÷u c¬. C4H10 vµ C2H4 thu ®­îc 0.k GV : Đỗ Xuân Hưng kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc m(g) chÊt r¾n. C«ng thøc ph©n tö cña chÊt ®ã lµ: A. C. C2H2 D. Bµi 44: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon A thu ®­îc CO2 vµ H2O cã tû lÖ n CO2 : n H2O  4:1 CTPT cña A lµ: A. Aren B. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn. C4H2 Bµi 45: §èt ch¸y hoµn toµn m (g) hçn hîp X gåm CH4. m cã gi¸ trÞ lµ: A. Al E. C6H14 E. C4H8 B. C4H4 CO2 vµ 10.1mol hçn hîp gåm CH14. Ankan D. Bµi 41: Mét chÊt cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ C2H5. Bµi 42: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hidrocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 11. Mg D.4lÝt D.2 lÝtCO2 (®ktc) vµ 9g H2O. 4g C. 19. Xicloanken C. C8H18 B.

1.09mol B. C2H4 D. C ta thu ®­îc 3. 0. 15g E. C5H12.36lÝt CO2 ( ë ®ktc) vµ 1.To – [B].045mol Bµi 47: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm 1 ankan vµ 1 anken. A thuéc d·y ®ång ®¼ng: A.k GV : Đỗ Xuân Hưng A.03mol D. 0. B. 0. Anken.15 mol D.4g. §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp ®ã thu ®­îc 0. 0.8g H2O.8g H2O. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ: A.5 th× cÇn 8.6mol CO2 CTPT cña ankan vµ anken lµ: A. Cho toµn bé khÝ CO2 võa thu ®­îc vµo dung dÞch Ca(OH)2 d­ th× thu ®­îc m(g) kÕt tña. 20g C. 40g D. 0.5g D. C3H8. 0. 37.5g C. KÕt qu¶ kh¸c C.08mol E. 0. Cho s¶n phÈm ch¸y vµo dung dÞch Ca(OH)2 d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ: A. 0.5g B.05mol B. LÊy m(g) hçn hîp nµy cho t¸c dông víi dung dÞch Brom th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch brom 20% trong dung m«i CCl4. Kh«ng x¸c dÞnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 51: §èt ch¸y mét hi®rocacbon A m¹ch hë cã tû khèi hái so víi kh«ng khÝ nhá h¬n 1. VËy sè mol hçn hîp ankin bÞ ®èt ch¸y lµ: A. C2H6. 0. 0. 52.25 mol C. 0.15mol hçn hîp hai ankan thu ®­îc 9. m cã gi¸ trÞ lµ: A. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît ®i qua b×nh ®ùng P2O5 vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n d­ sau ph¶n øng thÊy b×nh 1 t¨ng 4. 100g E.045mol E.Key.96l O2 thu ®­îc 6. 200g B. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc. C4H10 C4H8 E. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 48: §èt ch¸y hoµn toµn 0. Aren. Kh«ng x¸c dÞnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 50: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 3 ankin A. 0. Ankdien B. Gi¸ trÞ cña V lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 68 . Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 53: §èt ch¸y hoµn toµn VlÝt( ë ®ktc) mét ankin thu ®­îc 10. NÕu cho tÊt c¶ s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng n­íc v«i trong th× khèi l­îng b×nh t¨ng 50. C3H6 C.06mol C.2gH2O.09mol B.14g .72l CO2. xicloankan D. C5H10 B. b×nh 2 t¨ng 6.45g H2O. 42.06mol E. Ankan C.16g. ®iankin Bµi 52: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 anken thu ®­îc 7.03mol D.Book. Ankin. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 49: Mçi hçn hîp khÝ gåm 1 ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö C trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol.

C3H8.2 mol H2O.k GV : Đỗ Xuân Hưng A.0. 1. 4.Key. C3H4 E. NÕu hi®r« ho¸ hoµn toµn 0. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai anken nµy thu ®­îc m(g)H2O. 2.36g B. C4H10. C2H2 D. 1.12lÝt C. C4H6 Bµi 54: Mét hçn hîp khÝ gåm 1ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö vµ cã cïng sè mol.3 mol C. 0.24lÝt B. 6. NÕu ®em m(g) hçn hîp nµy cho qua dung dÞch brom d­ th× thÊy cã 16g Br2 ph¶n øng.6 mol CO2 vµ a(g) H2O.5 mol B. *R­îu. C3H6 D. C5H10 Bµi 55: §èt ch¸y hoµn toµn 0.1 mol ankin nµy råi ®èt ch¸y th× sè mol H2O thu ®­îc lµ: A. -PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 2.6g B. Gi¸ trÞ cña a lµ: A. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau. 0.4 mol D.8g C.24l CO2(ë ®ktc) -PhÇn 2: Mang t¸ch n­íc hoµn toµn thu ®­îc hçn hîp hai anken. 2.1g E.36lÝt D. C2H4 C. 1.0. C5H12. C5H8 B.24lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c B. 10.18g D.84g mét hçn hîp hai r­îu ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi Na t¹o ra 4.6 mol Hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm chøc.8g C.48lÝt 2. 1. 0.792lÝt 69 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .To – [B]. 3.1mol ankin ®­îc 0. NÕu ®em ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp nµy thu ®­îc 0.26g B.Book. 1. m cã gi¸ trÞ lµ: A. C4H8 2.72lÝt C. C2H6.6g chÊt r¾n vµ V lÝt khÝ H2(ë ®ktc).ete Bµi 56: Chia a(g)hçn hîp hai r­îu no. 0.12.1. C«ng thøc ph©n tö cña ankan vµ anken lµ: A.08g D. Ankin ®ã lµ: A. V cã gi¸ trÞ lµ: A. C6H10 C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 57: Cho 2. 8.

1g H2O.896lÝt E. KÕt qu¶ kh¸c C. C.Key. C3H5OH B. CH4O D.4g CO2vµ 39. C2H6O C. BiÕt tØ khèi h¬i cña mçi chÊt so víi hi®« ®Òu nhá h¬n 40. C«ng thøc ph©n tö cña c¸c r­îu lµ: A. C2H5OH E. 16. C4H9OH B.2g CO2 vµ 8. C4H7OH C. 0. C2H5OH.8g hçn hîp 3 r­îu no ®¬n chøc víi H2SO4 ®Æc ë 1400C thu ®­îc hçn hîp c¸c ete cã sè mol b»ng nhau vµ cã khèi l­îng lµ111.72 lÝt CO2(ë ®ktc) vµ 7. C3H8O2.3 mol B.2 mol D. C3H7OH 2.k GV : Đỗ Xuân Hưng D.2g. C2H6O.4 mol Bµi 62: §èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp X gåm hai r­îu A vµ B thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 6. 33. C3H8O E.6l H2(ë ®ktc) C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 70 . C3H6O. Khi cho 18. C«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ: A.65g H2O. B lµ ®ång ®¼ng cña nhau. 0.12lÝt H2(ë ®ktc). C2H6O2 B.KÕt qu¶ kh¸c Bµi 58: §èt ch¸y hoµn toµn a(g) hçn hîp hai r­îu A vµ B thuéc d·y ®ång ®¼ng cña r­îu metylic ng­êi ta thu ®­îc 70. C3H7OH D. VËy ®ã lµ r­îu: A. C3H8O2 Bµi 63: §èt ch¸y hoµn toµn 1 l­îng r­îu ®¬n chøc A thu ®­îc 13. 24. C2H6O. CH3OH D. 0.6g A vµ 2.8g hçn hîp X t¸c dông víi Na kim lo¹i d­ thu ®­îc 5. MÆt kh¸c khi cho m(g) hçn hîp X t¸c dông víi Na d­ ta thu ®­îc 2.B lµ hai r­îu no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. C4H10O2 Bµi 60: A.6g H2O.1 mol C. 0. 1.6g Bµi 59: §èt ch¸y 1 r­îu ®a chøc ta thu ®­îc H2O vµ CO2 cã tØ lÖ mol t­¬ng øng lµ 3:2. C3H7OH. C3H8O2 D. 0.8l H2(ë ®ktc).32g D. Bµi 61: §un 132. C4H9OH. Cho hçn hîp gåm 1. C2H11OH. B. C2H6O2. Sè mol cña mçi ete trong hçn hîp lµ: A.3g B t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 1.2g E. Hçn hîp X gåm A. CH3OH vµ C2H5OH C. C«ng thøc ph©n tö cña A vµ B lÇn l­ît lµ: A. 3.To – [B]. C4H8O.Book. a cã gi¸ trÞ lµ: A.9g B. C4H10O2.

1.93g D.2 vµ 0.48g C. b. B.65g hçn hîp B gåm 6 ete khan.2 B.3 vµ 0. -PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn t¹o ra 5. C2H5OH. C2H4. ®un nãng a trong H2SO4 ®Æc ë 1400C thu ®­îc 10. KÕt qu¶ kh¸c C. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 71 B.Key. 293g C. E. C4H8. C3H6. C3H5OH. C3H8 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. C3H7OH. 0. 1. 5.24l C.12lÝt D. VËy khi ®èt ch¸y hoµn toµn Y th× tæng khèi l­îng n­íc vµ CO2 t¹o ra lµ: A. 2. m cã gi¸ trÞ lµ: A. 0. V cã gi¸ trÞ lµ: A. C3H6 C. -PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3.Book.2 vµ 0.1 vµ 0. 1.3 D.9g E. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn X th× thu ®­îc 1. Sè mol cña A vµ B lÇn l­ît lµ: Bµi 64: Cho 1. 0.24g hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi Na thÊy tho¸t ra 336 ml H2 (ë ®ktc) vµ thu ®­îc m(g) muèi khan. 0.76g CO2. C4H8 2.36l CO2 (®ktc) vµ 2. 0.1.9g hçn hîp A gåm 3 r­îu.47g.25 C.2 C. 2. 1.6l .36l D.56lÝt E. CH3OH D. 1. C«ng thøc ph©n tö cña hai anken lµ: A.76g Bµi 66: Chia hçn hîp X gåm hai r­îu ®¬n chøc ®ång ®¼ng cña nhau thµnh 2 phÇn b»ng nhau. 2. C5H10 B. B.48l * Andehit -xeton Bµi 68: Chia m(g) mét an®ehit X thµnh hai phÇn b»ng nhau. 3. 2.6lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc) vµ 6.9 B.76g D. V cã gi¸ trÞ lµ: A.68lÝt B. CTCT cña B lµ: A. 2. A.k GV : Đỗ Xuân Hưng a.To – [B]. C2H6.3g H2O -PhÇn 2: T¸c dông hÕt víi Na th× thÊy tho¸t ra V lÝt khÝ H2(ë ®ktc).4. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn Bµi 65: T¸ch n­íc hoµn toµn tõ hçn hîp X ta ®­îc hçn hîp Y gåm c¸c olepin. 1.7g H2O.24lÝt Bµi 67: Cho V lÝt ( ë ®ktc) hçn hîp khÝ gåm 2 olepin liªn tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng hîp n­íc (H2SO4 ®Æc xóc t¸c) thu ®­îc 12.

2g C. NÕu ®èt ch¸y hçn hîp B th× thÓ tÝch CO2 (ë ®ktc) t¹o ra lµ.Book. §Ó trung hoµ hçn hîp axit nµy cÇn dïng hÕt 200 mol NaOH 1M.6mol C. ®¬n chøc ®­îc 0.2. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn m(g) hçn hîp A thu ®­îc 7. 0.4.04g CO2. 3. 0.4g D. 21.6.Key.8 mol D.4g H2O vµ 6. 0.0.k GV : Đỗ Xuân Hưng .1 mol hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau ta thu ®­îc 8. An®ihit fomic B.% g Ag A.8g an®ihit Xth× thu ®­îc 5. A.PhÇn 2: Cho t¸c dông víi AgNO3/ NH3 d­ thu ®­îc AG kim lo¹i víi tØ lÖ mol an®ihit: mol Ag=1:4. C4H6O2 C. NÕu cho (g) A ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3/ NH3 d­ th× thu ®­îc 12.8g. Bµi 75: §èt ch¸y hoµn toµn 0. C3H6O D. C. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai r­îu nµy th× sè mol H2O thu ®­îc lµ: A. 108g B.6g. Oxi ho¸ 10.C3H7CHO VËy CTPT cña Xlµ: A.112lÝt B.24lÝt Bµi 70: Cho hçn hîp gåm 0. 0. C3H7CHO.HCHO.3mol Bµi 74: Hçn hîp A gåm 2 an®ehit no ®¬n chøc.68g H2O CTCT cña 2 an®ehit ®ã lµ : C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 72 B.72l CO2 (®ktc) . CH3CHO D.68lÝt D.2g hçn hîp hai an®ehit kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng ng­êi ta thu ®­îc hçn hîp hai axit cacboxylic no ®¬n chøc. nhiÖt ®é) t¹o ra hçn hîp B.3.22g B.1. C4H8O Bµi 73: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai an®ehit no. Hi®oro ho¸ hoµn toµn 2 an®ehit nµy cÇn 0. A.1mol HCOOH vµ 0. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc Bµi 69: Chia hçn hîp an®ehit no ®¬n chøc (hçn hîp A) thµnh hai phÇn b»ng nhau.4 mol CO2. D. Bµi 71. C4H9CHO Bµi 72: §èt ch¸y hoµn toµn 5.4 mol B.064 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµ 4. C2H5CHO. An®ihit X lµ: A.8g C. An®ihit no 2chøc.54g H2O. C2H4O B. An®ihit no ®¬n chøc C.§èt ch¸y hoµn toµn phÇn thø nhÊt thu ®­îc 0. . 21g D.672lÝt. . C2H5CHO C.PhÇn hai: Hi®r« ho¸ hoµn toµn (xóc t¸c Ni. 10.2 mol H2 ®­îc hçn hîp hai r­îu no ®¬n chøc. 0.To – [B].2mol HCHO t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 d­ th× khèi l­îng Ag thu ®­îc lµ. CTCT cña 2an®ehit lµ: A: CH3CHO.

Bµi 80: Cho 3.6g B .Book. 4.2g.2g muèi khan.8g D.6g C . C6H5OH t¸c dông võa ®ñ Na thÊy tho¸t ra 672 ml khÝ H2 (ë ®ktc) vµ hçn hîp r¾n Y1. A. Khèi l­îng Y1sÏ lµ: A.To – [B]. C4H6O 2.19g C. . 0.PhÇn 2: Cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/ NH3 d­ thu ®­îc mg Ag.16.6g C.4. 2. C«ng thøc cña 2 an®ihit lµ.2g Ag kim lo¹i.48lÝt D. C2H4O.72lÝt Bµi 79: Hçn hîp A gåm mét r­îu no ®¬n chøc vµ mét axit no ®¬n chøc. C3H4O. 0. C3H4O.PhÇn 1: §èt ch¸y hoµn toµn thÊy t¹o ra 2.7g C.24lÝt B.8g B.36l Ýt C.12.Key. 0.88g hçn hîp axi trªn th× cÇn VlÝt O2 (ë ®ktc).6g D.6mol 2.61g B.20.6g. 1. C3H6O. C2H4(CHO2).76g 73 B. 18g B.este Bµi 78: Trung hoµ 3. C4H8O D. 3. M cã gi¸ trÞ lµ: A: 10. C2H3CHO.PhÇn 2: §­îc este ho¸ hoµn toµn vµ võa ®ñ thu ®­îc 1 este. C4H6O B.6g D . Tæng sè mol cña 2 axit trong hçn hîp lµ: A.2. . C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc .3g H2O.88g hçn hîp hai axit no ®¬n chøc b»ng mét l­îng võa ®ñ dung dÞch NaOH. 4.2. 3. 1.06mol D. 1. thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23.4mol C.3.k GV : Đỗ Xuân Hưng A HCHO vµ CH3CHO C.2. Céng H2(xt Ni.38g hçn hîp Y gåm CH3OH. Chia A thµnh hai phÇn b»ng nhau: . CH3CHO. C3H6O C.06g * Axit. LÊy dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 thu ®­îc 43. 21.24 lÝt CO2 (ë ®ktc) . C3H6(CHO)2 Bµi 76: Chia hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®ång ®»ng liªn tiÕp thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 6.08g Bµi 77: Cho hçn hîp HCHO vµ H2 ®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng.04mol V cã gi¸ trÞ lµ: A.§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 r­îu nµy thu ®­îc 11g CO2 vµ 6. 19. CH3COOH . C2H5CHO D. sau ®ã ®em c« c¹n th× thu ®­îc 5. 0.t0) thu ®­îc hçn hîp 2 r­îu ®¬n chøc. NÕu ®èt ch¸y 3. Khèi l­îng CH3OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ: A . C3H5CHO B. Khi ®èt ch¸y este nµy th× l­îng n­íc sinh ra lµ: A.PhÇn 1. DÉn toµn bé hçn hîp thu ®­îc sau ph¶n øng c¸c chÊt cã thÓ tan ®­îc.

2g E.gi¶ sö hiÖu suÊt lµ 100%) ®­îc c (g) este.13. Sè nguyªn tõ C trong hai axit b»ng nhau.01 B.8.5M.To – [B].4g Br2 . C«ng thøc ph©n tö cña hai axit lµ: Bµi 84: §èt ch¸y hoµn toµn 4.Key. 0. Sè mol cña 2 axit lÇn l­ît lµ: A. C2H6O. §Ó trung hßa l­îng NaOH d­ cÇn 150 ml dung dÞch H2SO4 0. 0.03 mol E.PhÇn 2: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 8.03 vµ 0. C2H4O2 D. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc Bµi 82: Chia hçn hîp X gåm mét r­îu ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc thµnh ba phÇn b»ng nhau: . C¶ A. 0. C4H6O4 vµ C4H4O4 2.24lH2 (ë ®ktc) .02 A. C3H6O2 C. C2H4O2 vµ C2H2O2 C. C4H8O2 vµ C4H6O2 B. Bµi 83: Chia hçn hîp X gåm 1 axit no ®¬n chøc (A) vµ 1 axit kh«ng no ®¬n chøc chøa mét liªn kÕt ®«i ë gèc hi®rocacbon (B). 0.2mol D. CH4O. VËy CTPT cña r­îu lµ axit lµ: A. C ®Òu ®óng.k GV : Đỗ Xuân Hưng D.3g mét axit cacboxylic A kh«ng no ®¬n chøc chøa mét liªn kÕt ®«i thu ®­îc 5.96l CO2 (ë ®ktc).04mol C. cã gi¸ trÞ lµ: A.2 mol CO2 Cho a (g) C2H5OH t¸c dông víi b (g) CH3COOH ( cã H2SO4 ® xóc t¸c. 0.3mol B.PhÇn 2: Ph¶n øng võa ®ñ víi 6. Bµi 81: §èt a (g) C2H5OH ®­îc 0. 17.36 lÝt CO2 (ë ®ktc).2 mol CO2 §èt b (g) CH3COOH ®­îc 0.4g D. 1.09g H2O. C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 74 . §èt ch¸y hoµn toµn 0. CH2O2 B.4mol 2. 0.02 vµ 0.PhÇn 3: §èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 3.6l CO2 (ë ®ktc) vµ 3.PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi 100ml dung dÞch NaOH 2M. C3H8O.11g este nµy thu ®­îc 0. C3H6O2 vµ C3H4O2 C. PhÇn 3: BÞ este hãa hoµn toµn thu ®­îc mét este E. 0. 4. 4. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc v× thiÕu d÷ kiÖn. 1.01 vµ 0.04 vµ 0. Sè mol hçn hîp ë phÇn 3 lµ: A.8g C.22g CO2 vµ 0.25mol C. 0. Chia X thµnh ba phÇn b»ng nhau: .Book.6g B.6g H2O. .PhÇn 1: T¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 2. B.04g E.

Key. CH3COOH C.02 C. No ®¬n chøc C. 8. 0. NÕu ®èt ch¸y 1/2 hçn hîp Y th× thÓ tÝch CO2 thu ®­îc ë ®ktc lµ: A. sau ®ã chia s¶n phÈm thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 2. C2H3COOH.05mol 2.025g mét r­îu.75lÝt B.48lÝt Bµi 86: Cho 8g canxicacbua t¸c dông víi n­íc thu ®­îc 2. 0.15g muèi. Sè mol cña A lµ: A.875lÝt C. 0. Kh«ng no ®a chøc. No ®a chøc B.04mol D. C3H4O2 B.175lÝt 75 C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc . C4H6O2 C. . HCOOH B. 3. Thùc hiÖn ph¶n øng este hãa r­îu vµ axit trªn trªn thu ®­îc m(g) este (biÕt r»ng hiÖu suÊt c¸c ph¶n øng hîp n­íc.24lÝt axetilen ( ë ®ktc).8g H2O.015 2.75lÝt D.36lÝt C. 22.45g A víi NaOH cho tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®­îc 6. Sè mol cña A lµ: A.7g hçn hîp hai muèi vµ 4. NÕu cho 6. a.5g kÕt tña.k GV : Đỗ Xuân Hưng 1. Thñy ph©n hoµn toµn hçn hîp 2 este trªn ta thu ®­îc hçn hîp Y gåm mét r­îu vµ axit. 0.1M thu ®­îc 7. ph¶n øng khö. 0. 22. 0. 0. m cã gi¸ trÞ lµ: A.50g Bµi 87: ChÊt A lµ este cña glixerin víi axit cacboxylic ®¬n chøc m¹ch hë A1. CTCT cña A1 lµ: A.825g hçn hîp hai este ®ã t¸c dông võa ®ñ víi VlÝt dung dÞch KOH 0. 0. 1. 1. Bµi 88: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng hçn hîp hai este cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh ®ùng P2O5 d­ thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 6.PhÇn 2: oxi hãa (xóc t¸c Mn2+) thu ®­îc axit t­¬ng øng. C¸c este nãi trªn thuéc lo¹i: A.To – [B]. to) thµnh r­îu t­¬ng øng. 45. C2H5COOH D.PhÇn 1: §em khö b»ng H2 (Ni. 0. §un nãng 5.21g.52g B. V cã gi¸ trÞ lµ: A. B.Book. 0. LÊy khÝ sinh ra cho hîp n­íc khi cã mÆt xóc t¸c HgSO4. CTPT cña A lµ: A. 4.01mol 2. 450. C4H4O2 Bµi 85: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 este no ®¬n chøc ta thu ®­îc 1.025 D.056g D.12lÝt D.02mol C.03 B.58g C. sau ®ã cho qua dung dÞch Ca(OH)2 d­ thu ®­îc 34. oxi hãa vµ este hãa b»ng 80%). 1. Kh«ng no ®¬n chøc: D.24lÝt B. 1. C4H6O2 D.

PhÇn tr¨m khèi l­îng cña mçi este trong hçn hîp lµ: A) 50% vµ 50% C) 75% vµ 25% *Hîp chÊt chøa Nit¬ Bµi 93: Cho 20g hçn hîp gåm 3 amin no ®¬n chøc ®ång ®¼ng liªn tiÕp t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl 1M.8g vµ 7. C3H5COOC2H5 Bµi 89: Cã 2 este cã ®ång ph©n cña nhau vµ ®Òu do c¸c axit no ®¬n chøc vµ r­îu no ®¬n chøc t¹o thµnh.7% vµ 33. CH3COOCH3.5g vµ 3.2 gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng NaOH nguyªn chÊt.8 gam. §Ó xµ phßng ho¸ 22.Book.15M. c¸c muèi sinh ra sau khi xµ phßng ho¸ ®­îc sÊy ®Õn khan vµ c©n ®­îc 21. Bµi 92: Xµ phßng ho¸ hoµn toµn a gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng l­îng dung dÞch NaOH võa ®ñ.2 gam hçn hîp 2 este lµ HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng l­îng dung dÞch NaOH võa ®ñ. CH3COOC2H5 C. 32ml D.7g C) 14.To – [B]. BiÕt r»ng M cña hai muèi h¬n kÐm nhau 14 ®vC VËy CTCT cña este lµ: A. cÇn dïng hÕt 200ml dung dÞch NaOH nång ®é 0. Bµi 90: Xµ phßng ho¸ 22. ThÓ tÝch dung dÞch HCl ®· dïng lµ: A. c« c¹n dung dÞch thu ®­îc 31. Khèi l­îng NaOH ®· ph¶n øng lµ: A) 8 gam B) 12 gam C) 16 gam D) 20 gam.Key. 160ml B. VËy amin ®ã lµ: C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 76 B) 66.8 gam (gi¶ sö hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 100%).2 gam hçn hîp 2 este nãi trªn ph¶i dïng võa hÕt 12 gam NaOH nguyªn chÊt. 16ml C. Khèi l­îng mçi este trong hçn hîp lÇn l­ît lµ: A) 18. HCOOC2H5. Bµi 91: Xµ phßng ho¸ 22. HCOOCH3. C2H3COOC2H5.1g vµ 11. C2H5COOCH5 B. CH3COOCH3 D.4g B) 11. C«ng thøc ph©n tö cña 2 este lµ: A) HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 B) C2H5COO CH3 vµ CH3COOCH3 C) CH3COOC2H5 vµ HCOOC3H7 D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. C¸c muèi sinh ra sau khi xµ phßng ho¸ ®­îc sÊy ®Õn khan vµ c©n ®­îc 21. 320ml Bµi 94: §èt ch¸y 1 amin no ®¬n chøc thu ®­îc CO2 vµ H2O theo tû lÖ sè mol lµ 2:3.k GV : Đỗ Xuân Hưng b.3% D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. .68g muèi.4g D) Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.

CH3. H2N .CH .CH .COOH | NH2 ***********************************  *********************************** C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 77 . VËy CT cña X cã thÓ lµ: A.Key.COOH D.835 g muèi khan.amin axit no chØ chøa mét nhãm NH2 vµ mét nhãm COOH.89 g X ph¶n øng võa ®ñ víi HCl t¹o ra 1. CH3C2H5NH D. Bµi 95: X lµ 1 amino axit no chØ chøa 1 nhãm COOH 2 vµ 1 nhãm NH2 cho 0. C3H6 C2H5 COOH COOH C.25g muèi.CH2.01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl 0.2% CT cña X lµ: NH2 NH2 A.COOH | NH2 C. H2N . KÕt qu¶ kh¸c. Cßn khi cho 0.CH2 . C3H7 . Cho 15. CH3 .Book. CH3 .125 M vµ thu ®­îc 1.To – [B].COOH B.COOH | NH2 C.COOH | NH2 D.1g A t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ ta thu ®­îc 18. CTCT cña A lµ: A.CH2 .CH . H2N C3H5(COOH)2 D.CH2. C3H7NH2 B. (CH3)3N C. H2N .COOH | NH2 Bµi 96: Cho X lµ 1 amino axit khi cho 0.COOH E.01mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3.CH2 . B.75 g muèi.COOH Bµi 97: A lµ mét  . CH3 . B. (H2N)2C3H5 .CH2 .k GV : Đỗ Xuân Hưng A. TÊt c¶ ®Òu ®óng.CH .CH .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.