SỞ LAO ĐỘNG–THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÁNH HOÀ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHÁNH HOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :

/BC-GTVLKH

Nha Trang, ngày BÁO CÁO

tháng

năm 2010

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2010 TẠI TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHÁNH HOÀ

Kính gửi : Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hoà Thực hiện công văn số 850/LĐTBXH-TC ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hoà về việc kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2010 ; Trung tâm Giới thiệu Việc làm Khánh Hoà kính báo cáo như sau :
I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỦ TRƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ :

— Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chi bộ đã quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các Văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở trên cơ sở Thông báo 159/TB-TW ngày 15/11/2004 kết luận của Ban Bí thư về kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá VIII) và tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho tất cả đảng viên trong Chi bộ ; Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn có quy chế phối hợp tổ chức thực hiện quyền làm chủ trên cơ sở quy định của Nhà nước. Hăng năm phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức công khai chi tiêu – kế hoạch nhiệm vụ công tác, thảo luận đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện có kết quả kế hoạch nhiệm vụ cấp trên giao. Toàn thể Cán bộ Công chức viên chức Trung tâm Giới thiệu Việc làm Khánh Hoà đã tham gia các đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP UỶ ĐẢNG, ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ :


III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ :


IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :


V. NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC :

VI. TÌNH HÌNH ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO :


VII. THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ :


VIII. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT :


IX. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA THỜI GIAN TỚI :

— GIÁM ĐỐC
Nơi nhận : – Như Điều 3 – Lưu VT-HS

HỒ VIẾT TIẾN SƠN