P. 1
Cau hoi ly thuyet trong de thi dai hoc

Cau hoi ly thuyet trong de thi dai hoc

|Views: 1,233|Likes:
Được xuất bản bởingohongson99

More info:

Published by: ngohongson99 on Mar 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

Tổng hợp lý thuyết trong đề thi ĐH

Phạm văn nguyên

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007- KA
Câu 3: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. B. chỉ có kết tủa keo trắng. C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. D. không có kết tủa, có khí bay lên. Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là A. NO. B. NO2 C. N2O D. N2 + 2 2 6 Câu 5: Dãy gồm các ion X , Y và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s 2s 2p là: A. Na+, Cl-, Ar. B. Li+, F-, Ne. C. Na+, F-, Ne. D. K+, Cl-, Ar. Câu 6: Mệnh đề không đúng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 co thể trùng hợp tạo polime. Câu 7: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag): A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+. C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+. D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+. 2+ Câu 8: Anion X và cation Y đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA ;Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA . C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA . D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA ; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA . Câu 11: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là: A. V = 22,4(a - b). B. V = 11,2(a - b). C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b). Câu 15: Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) d) Cu + dung dịch FeCl3 e) CH3CHO + H2 f) glucozơ + AgNO3 trong dung dịch NH3 g) C2H4 + Br2 h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g. C. a, b, c, d, e, h. D. a, b, c, d, e, g. Câu 16: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3. Câu 20: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là A. 2-metylpropen và but-1-en B. propen và but-2-en C. eten và but-2-en . D. eten và but-1-en

Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

1

Mặt khác. Cu(OH)2 trong NaOH. nguội: HCl. là: A. Al(OH)3. 10. Fe3O4. Fe. tơ visco. butin-1. để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. C6H4Cl2. ta dùng thuốc thử là A. Cu. FeSO4. D. Mg. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2. Axit axetic phản ứng với dd NaOH. HOOC-CH2-CH2-COOH. lấy muối thu cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic. tơ axetat. Cu. FeO. (CH3)3COH. Fe. Anilin phản ứng với dd HCl. C. lấy kết tủa cho tác dụng với dd NaOH lại thu được C6H5ONa Câu 30: Tổng hệ số (các số nguyên. Fe. anđehit axetic. Câu 42: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl. H2SO4. C. B. C6H5ONa. Câu 46: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng. NH4Cl. B. Dd C6H5ONa phản ứng với khí CO2. CH3CH(OH)CH2CH3. đun nóng. Al D. etilen. C. C. Fe. http://ngocbinh. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. kim loại Na. người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. polieste. MgO. Fe(NO3)2.6 là một loại A.net 2 . FeO. B. Câu 29: Phát biểu không đúng là: A. điện phân nóng chảy NaCl. Ca. B. Cu Câu 26: Cho sơ đồ 0 C6H6 (benzen) + Cl 21 )→ X + NaOHđ . 8. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ A. Na. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc. 6 Câu 25: Để nhận biết ba axit đặc. butin-2. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. axetilen. a : b < 1 : 4. (NH4)2CO3. Zn. MgO nung ở nhiệt độ cao. là: A. C. Zn. B. 5 C. Cu. Cu. D. Câu 22: Cho từng chất: Fe. C2H5-COOH. B. HOOC-COOH. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. a : b = 1 : 4. CH3-COOH. C6H6Cl6. D. ZnO. 11 C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. B. đun nóng. Z lần lượt là: A. B. Câu 44: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). 8 D. Al. Na. MgO. tơ poliamit. Phenol phản ứng với dd NaOH. C6H5OH. tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc. Fe2O3. Ca. ZnO. 9 Câu 34: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2. D. 7 D. D. a : b = 1 : 5.  Hai chất hữu cơ Y. C. HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd HCl lại thu được phenol. Ca. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A. Fe. C. D. C. nóng. Câu 43: Trong phòng thí nghiệm. Fe(NO3)3. D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl. C6H5Cl. Câu 47: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. đun nóng. D.khử là A. nóng là A. anđehit axetic.Câu 21: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. 2 D. Fe(OH)2. CH3CH(CH3)CH2OH. Fe2O3. Câu 41: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO. a : b > 1 : 4. B. Dạy và học Hóa học. D.du t . C. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. D. CH3OCH2CH2CH3. C. ZnSO4. B. Fe2(SO4)3. B. C6H4(OH)2. 4 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2.webdayhoc. Câu 28: Nilon–6.Pcao→ Y + HCl→ Z    (1: mol    . Zn. B. B. 3. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A. B. Al. MgO. CuO C. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá . C6H5OH. Na. Fe(OH)3. Cu. B. ZnO. Zn(OH)2. người ta thường điều chế clo bằng cách A. Al. 5 C. C6H6(OH)6.

B. Các hợp chất CrO. anđehit fomic. 2. Ca(OH)2. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh. 4 C. 2. protit luôn chứa nitơ. KHSO4. Na2SO4. Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH. B. B. NaHCO3.. NaCl. metyl amin. Ca(OH)2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là A. D. CrO. H+. B. Câu 54: Cho các chất: HCN. 2. Câu 52: Phát biểu không đúng là: A. CH2=CH-COO-CH3. FeCl3. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. D. D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+. 1 C. D. Cr(OH)3. D. dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A. natri hiđroxit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là A. vinylaxetilen. H2. B. C. HNO3. NaCl. 3 D. sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%) A. không tác dụng được với NaOH. Ca(OH)2. AlCl3. muối này chuyển thành muối cromat. metyl amin. Na2SO4. C. NaCl.KB Câu 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime. amoni clorua. Câu 53: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3.webdayhoc. 2 Câu 56: Một este có công thức phân tử là C4H6O2. Fe2+ oxi hoá được Cu. axit fomic. 4 D. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A. KHSO4. D. 4 C. 3 D. Na2SO4. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch. nhận 13 electron. C. etilen. Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. Ca(OH)2. 2 Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. Mg(NO3)2. D. anilin. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+. 4 C. ZnCl2. C. Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính. HNO3. mạch hở. người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y. protit luôn chứa chức hiđroxyl. thoả mãn tính chất trên là A. 5 C. propin. C. axetilen. HCOO-CH=CH-CH3. nhường 12 electron. C. c mol bột Cu vào Y. HNO3. 1. KHSO4. có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na. Các hợp chất Cr2O3. Câu 9: Cho tất cả các đồng phân đơn chức. Câu 6: Trong các dung dịch: HNO3. 2c mol bột Al vào Y. Cu2+. 1 D. 2c mol bột Cu vào Y. nhường 13 electron D. Câu 49: Mệnh đề không đúng là: A. B. amoniac. natri hiđroxit. B. dung dịch KMnO4. amoniac. C. amoniac. 3 D. B. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat. Câu 4: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO. c mol Ag2O). B. b mol CuO. c mol bột Al vào Y. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. NaOH. CAO ĐẲNG NĂM 2007. B.C. B. C. CH3COO-CH=CH2. B. 4. Ag+. protit luôn là chất hữu cơ no. nhận 12 electron. khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. 3 Câu 11: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 3 Câu 55: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2. http://ngocbinh. metyl amin. Câu 18: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: Dạy và học Hóa học. Số phản ứng xảy ra là A. 1 Câu 16: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là A. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O. dung dịch Br2. D. Mg(NO3)2.net 3 . Na2SO4. anilin. natri axetat.

NaCl. rồi nung nóng. T. số loại trieste được tạo ra tối đa là A. 2b = a. H+. D. Câu 26: Cho các phản ứng xảy ra sau đây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓↑ (2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2 ↑ Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là A. axit acrylic. 2 D. D. tính kim loại tăng dần.A. NaNO3 và HCl đặc. Fe3+. Câu 36: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3. dung dịch HCl (dư). Câu 20: Cho các chất: axit propionic (X). Z. 3 C. X. chất xúc tác. BaCl2. Câu 23: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3. Fe3+. độ âm điện giảm dần. 1 C. phenol. dùng dung dịch NaOH (dư). Z. Z. phenylamoni clorua. NaOH. Al D. Sau khi phản ứng hoàn toàn. Y. este của aminoaxit (T). dùng khí CO ở nhiệt độ cao. Fe(NO3)2. C. C. X. Câu 30: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH. T. B. axit axetic (Y). có màng ngăn xốp). thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. NaOH. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. giấy quỳ tím. Fe(NO3)3. B. D. D. X. C. Y. 5 D. Y. B. T. lưu huỳnh. rồi nung nóng. d) HCl có lẫn CuCl2. 3+ C. X. Câu 35: Trong một nhóm A (phân nhóm chính). chất oxi hoá. T. HNO3. amin (Z). ancol (rượu) etylic. CH2=CH-CH=CH2. tính phi kim tăng dần. 3 Dạy và học Hóa học. môi trường. CH2=CH-CH=CH2. dung dịch NaOH (dư). B. vai trò của NaNO3 trong phản ứng là A. trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII). B. T. b > 2a. Zn. Y. NaCl. người ta lần lượt: A. bán kính nguyên tử tăng dần. H+. Câu 39: Cho các chất: etyl axetat. H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là A. X.net 4 . Câu 38: Cho hỗn hợp Fe. muối amoni của axit cacboxylic (Y). C. 6 C. B. Ag+. D. B. H+. Cu(NO3)2. D. NH4Cl. B. 4 Câu 29: Trong phòng thí nghiệm. khí CO2 (dư). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là A. NaNO2 và H2SO4 đặc. c) FeCl3. Câu 19: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X). D. Z. NaNO3 và H2SO4 đặc. Mn . X. Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42. D. NaCl. Chất tan đó là A. BaCO3 Câu 31: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl. NaCl. T. tính kim loại tăng dần. D. Z. Z. độ âm điện tăng dần. Trong các chất này. CH3-CH=CH2. C. Y. đun nóng. Mn2+. b < 2a. C. anilin. ancol (rượu) benzylic. dung dịch thu được chứa A. người ta thường điều chế HNO3 từ A. Y. X. dùng dung dịch NaOH (dư). Fe3+. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 5 D. 6. C. C6H5CH=CH2. NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. p-crezol. ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). D. C. B. C6H5CH=CH2. B. Z. C. Câu 25: Hỗn hợp X chứa Na2O. NH4Cl. chất khử. Ag . tính phi kim giảm dần. Mn2+. HCl. D. H Fe . Mn2+.không bị điện phân trong dung dịch) A. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là A. bán kính nguyên tử giảm dần. + 2+ +. Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. b = 2a. http://ngocbinh. 0. b) CuCl2. Câu 28: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH. 3 Câu 32: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ. theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì A. Y. NH3 và O2. C.webdayhoc. 4. B. BaCl2. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao. B. T. CH2=C(CH3)-CH=CH2. Y. B. dung dịch HCl (dư). Cho hỗn hợp X vào H2O (dư). Ag+. CH2=CH-CH=CH2. NaHCO3. Ag+. B. C. B.

dung dịch NaOH C. đơn chức. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. D. stiren. (2). anhiđrit axetic. Câu 46: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit). 3 C. quá trình khử trong pin là A. Zn → Zn2+ + 2e. C2H5OH. CH3OH.bazơ là A. đơn chức. nước brom.net 5 . giấy quì tím. HCOOH. Hai chất Y và Z lần lượt là: A. không no có hai nối đôi. Câu 56: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: A. nước brom. (4). anilin. (4). axit fomic. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. hai chức. D. rượu metylic. D. Câu 44: Có 3 chất lỏng benzen. nước brom. 2. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. C. http://ngocbinh. thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. B. B. dung dịch NaOH. B. B. dung dịch NaOH. C. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. dung dịch NaOH. C. to) có thể tham gia phản ứng tráng gương. Zn2+ + 2e → Zn. rượu etylic. Trong phản ứng tráng gương. 1 D. anđehit axetic. D. to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit. D. B. C. C. no. CH3OH. (3). Cu2+ + 2e → Cu. không no có một nối đôi. CH3CHO. Dạy và học Hóa học. no. Cu → Cu2+ + 2e. D. D. dung dịch NaOH. axit axetic.Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). một phân tử X chỉ cho 2 electron. B. Câu 51: Trong pin điện hóa Zn-Cu. Câu 42: Phát biểu không đúng là A. D. kim loại Na. C. dung dịch phenolphtalein. etyl axetat. HCHO. HCHO. Vậy chất X là A. Thủy phân (xúc tác H+. đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. nước brom. C. (2).webdayhoc. Câu 45: Cho 4 phản ứng: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit . (1). Câu 52: Cho các phản ứng: (1) Cu2O + Cu2S → ( 2) Cu(NO3)2 → (3) CuO + CO → (4) CuO + NH3 → Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là A. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+. (3). Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. B. 4 Câu 55: Cho sơ đồ phản ứng: NH3 to + CH1:1mol )→ X + HONO→ Y + CuO→ Z      3I (  Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. dung dịch NaCl. đơn chức. (2). B. C2H5OH. B.

F. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là A. CaHPO4 Dạy và học Hóa học. CH3COONH4. F. Mn. 4 D. 3. Số chất điện li là A. B. o-bromtoluen và p-bromtoluen. P. D.mạnh hơn của Fe2+. Ca . O. A. 5 D. 1.net 6 . B. a = 4b D. Na . C2H5OH. SO2. 3. Cl .Fe . 2 Câu 11: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). B.ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. B. Tính khử của Cl. H2N-CH2-CH2-COOH. C. NH4Cl t D. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. H3N+-CH(CH3)-COOHCl-. Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là A. P. 5 Câu 14: Phản ứng nhiệt phân không đúng là 0 0 A. C. 6 D. D. P. lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4. N. Mn. O. đimetyl ete và axit fomic.5b. 2KNO3 t B. NaHCO3. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si. C. D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. N. Cl-. 0 0 C. Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 0 0 Toluen + Br21→ X + NaOH ()t→ Y + HCl (du )→ Z    (1: ). C12H22O11(saccarozơ). O. C. CH3COOH. Mg HCO3-. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. Tính khử của Br. B. Mn . S. NH4H2PO4 C. F. Câu 3: Nguyên tắc luyện thép từ gang là: A. B. o-metylphenol và p-metylphenol. N. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau. Câu 4: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư).… trong gang để thu được thép.t   du . H2N-CH2-COOH. F2. Ca(OH)2. mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng. → N2 + 2H2O. CAO ĐẲNG B NĂM 2008 Câu 1: Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 #→ 2NaCl + Br2 Phát biểu đúng là: A. D. SO42-. B. B. NaHCO3 t → NH3 + HCl → NaOH + CO2 Câu 15:Cho dãy các chất: KAl(SO4)2. Fe . O. 2 Câu 17: Thành phần chính của quặng photphorit là A. NH4NO2 t → 2KNO2 + O2.12H2O. P.mạnh hơn của Br -. C. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là A. http://ngocbinh. F. thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. a = b C. 4 C. B. benzyl bromua và o-bromtoluen. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si. D. Câu 2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: . N. H3N+-CH2-CH2-COOHCl-. m-metylphenol và o-metylphenol. a = 2b + 2+ 2+ 3+ 2+ 2Câu 13: Cho dãy các chất và ion: Cl2. H2N-CH2-COOH. đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Z có thành phần chính gồm A. Al .… trong gang để thu được thép. P. 4 C. D. S . P. B. H3N+-CH2-COOHCl-. sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là: A. Y. Ca3(PO4)2. Na2CO3. a = 0. 2+ 2+. glucozơ. thể tích các chất rắn là không đáng kể) A. Ca(H2PO4)2 D.webdayhoc. B.p Trong đó X. S. H2N-CH(CH3)-COOH. Câu 6: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca . HCl. Câu 8: Cho các chất: rượu (ancol) etylic. H2SO4. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2. C. glixerin (glixerol). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 3 C. H3N+-CH2-COOHCl-.

Câu 40: Cho dãy các chất: C2H2. đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. HCOOH. 7 D. C. vậy công thức phân tử của X là A. Câu 45: Cho dãy các chất: CH4. (4). NO. Câu 30: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là A. SO2. thay đổi nồng độ N2. C2H4. C3H4O3. 2 C.Pt  NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X. 8 C. C. (3). n-propyl axetat. C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là A. C12H16O12. amilopectin. B. (3). khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. nhựa bakelit. Dung dịch Br2 D. C6H6 (benzen). thay đổi áp suất của hệ. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. 1 Câu 35: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A.net 7 . B. Câu 33: Cho các phản ứng: 0 HBr + C2H5OH t C2H4 + Br2 → → C2H4 + HBr → C2H6 + Br2 askt (mol )→  1:1  Số phản ứng tạo ra C2H5Br là A. Na kim loại. D. C. Y. C. metyl fomiat. (1). (4). (CH3)2CO. CH3OH. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là A. thay đổi nhiệt độ. B. (1). 3 D. (2). D. NH3. B. Z thu được lần lượt là: A. 5 Câu 47: Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI → (2) F2 + H2O → (3) MnO2 + HCl đặc → (4) Cl2 + dung dịch H2S → Các phản ứng tạo ra đơn chất là: A. B. D. 46 Câu 44: Hỗn hợp rắn X gồm Al. C. B. CH3CHO. HCl (dư). B. C. etyl axetat. phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Z thuộc dãy đồng đẳng A. CH3COOCH3. http://ngocbinh. B. B. 6 C. Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. 5 D. Y. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là A. C6H5OH (phenol). 2 D. C6H5NH2 (anilin). C6H8O6. PVC. D. D.trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với A. 45 D. thêm chất xúc tác Fe. Câu 37: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5. (3). C2H2. 4 Câu 22: Axit cacboxylic no. C9H12O9. D. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi A. B. SO3. (1). (2). D. Z là đồng đẳng kế tiếp. D. 68 C. CO2. Câu 43: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH. AgNO3 (dư). 4. NH3. B. B. B. N2. Anken D. Các chất X. N2. C2H5OH. C. mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n.Câu 19: Cho các phản ứng: Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2H2S + SO2 →3S + 2H2O O3 # O2 + O 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3 →KCl + 3KClO4 Số phản ứng oxi hoá khử là A. 85. Câu 49: Ba hiđrocacbon X. SO2. HCHO. CH3NH2. NH3(dư). (4). nung nóng). H2 (Ni. dung dịch NaOH. ankan. 5. 3 C.webdayhoc. B. 6. CO2. Ankađien C. Tên gọi của este là A. Y. 3. C. SO3. Câu 23: Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) → 2NH3 (k). B. Câu 31: Cho các phản ứng sau: 0 0 H2S + O2 (dư) t NH3 + O2 850 → Khí Y + H2O → Khí X + H2O  C. 4 Câu 42: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no. NaOH (dư). (2). NO. metyl axetat. CH2=CH-COOH. PE. C. Ankin Dạy và học Hóa học. CH3COOH.

KMnO4. C. 2 D. C. 46x – 18y. . Câu 4: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I). MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc. Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. AgNO3. III và IV D. mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3. (CH3)2CO. stiren. 3 C. BaSO4. C2H5CHO. HCOONa. C. 3 Câu 52: Cho các dung dịch: HCl.Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. HCOONa và CH ≡ C – COONa.Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. B. Fe(OH)3. Y. B. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là A. KMnO4. B. CH2 = CH – COONa. xiclohexan. chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là A. 2 C. FeS. Công thức của ba muối đó là A. C. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 C. KCl. II. BaCl2 và CuSO4. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. Dạy và học Hóa học. I. Lưu huỳnh Câu 54: Ba chất hữu cơ mạch hở X. NaOH đặc. Z lần lượt là: A. KNO3. KOH. K2Cr2O7. Tên gọi của X là B. Câu 15: Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. CH2 = CH – COONa. D. Cu và FeCl3. D. 4 Câu 53: Hơi thuỷ ngân rất độc. xiclopropan. CH3 – COONa. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là: A. C2H5CHO. Câu 20: Nếu cho 1mol mỗi chất: CaOCl2. I. Z đều phản ứng với nước brom. III và IV Câu 6: Cho bốn hỗn hợp. A. Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên. CH2=CH-CH2OH. 3 Câu 11: Hiđrocacon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. D. 4 B. Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X. CaCO3. Fe-C (III). HCOONa. MnO2.Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3. chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. II và III B. ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 KHỐI A Câu 3: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? A. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.net 8 . CH2=CH-O-CH3. Zn-Fe (II). D. CH ≡ C – COONa và CH3 – CH2 – COONa. Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức. 45x – 18y. CH2=CH-CH2OH. CuS. K2Cr2O7. B.Câu 50: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: . HCOONa và CH3 – CH = CH – COONa. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2 D. B. B. Câu 16: Xà phòng hoá một hỗn hợp có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư). C. I. C2H5CHO. B. (CH3)2CO. X. 4 D. B. CaOCl2. (CH3)2CO. Muối ăn D. (NH4)2CO3. B. CuO. D. 1. thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). C2H5CHO. . Y. II và IV C. D. Cát C. 13x – 9y. (CH3)2CO. nguội. 1. http://ngocbinh. vôi sống. Ba và NaHCO3. tối giản thì hệ số của HNO3 là A. CH3 – CH2 – COONa và HCOONa. 1 D. Các chất X. Y. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 2 C. bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là A. Câu 14: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là A. CH2=CH-CH2OH.Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. etilen. Sn-Fe (IV). . C. NH3. Mg(HCO3)2. 23x – 9y.webdayhoc.

C. anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. nguyên tố X thuộc A. C2H2. C3H4O2 (mạch hở. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HOP4 và KNO3. C. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. C2H2. benzen. HCl. 6 C. FeO. Số chất và ion có cả tính oxi hoá và tính khử là A. Câu 29: Cho dãy các chất và ion: Zn. Câu 32: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. S. đơn chức). D. chu kì 4. D. phản ứng thu nhiệt. 3 B. C2H4. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng. SO2. Câu 34: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđêhit axetic là: A. C2H4 B. Dạy và học Hóa học. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. FeCl2. chu kì 4. ∆ H > 0. anilin. Tên gọi của X là A. C. amin. Câu 41: Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2. Câu 26: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là A. D. Ba. ancol. B. Phản ứng thuận có A. dung dịch HCl. B. Fe. Al. Cu.webdayhoc. Sau khi phản ứng kết thúc. Cl-. nhóm VIB. natri aluminat. B. 5 B. CH3COOC2H5 C. CH3COOH Câu 37: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat. 2 D. chu kì 4. Ag. natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic. axit acrylic. số ống nghiệm có kết tủa là: A. Cu2+. dung dịch NaCl. D. 4 C. nhóm VIIIB. CH3-COO-CH = CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. 2 C. Câu 54: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. ∆ H < 0. B. photpho. 5 B. 4 B. C. K2CO3. B. 6 C. D. C2H5OH. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+). Cu Câu 40: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. phản ứng toả nhiệt. CH2O. AgNO3 và Zn(NO3)2. 5 Câu 42: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4.Câu 25: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO 3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. CH3COOH. Ag C. B. phản ứng toả nhiệt. 4 D.Mg. phản ứng thu nhiệt. B. phenol. C2H4. D. Fe. B. Hai muối trong X là A. C2H2 D. 3 D. C. Cr. chu kì 3. 5 D. N2. kali được gọi chung là phân NPK. thu được muối điazoni. Au. dung dịch NaOH. CH2 = C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Cr(NO3)3. B. anđehit.net 9 . C. 4 Câu 39: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là A. C. nhóm IIA. http://ngocbinh. C2H2. thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. 7 Câu 31: Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là A. Câu 50: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. CH2O2 (mạch hở). CH2 = CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm? A. Zn. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3. D. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là A. 3 Câu 44: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của A. Câu 48: Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (k) ƒ N2O4 (k) m µu n© ® u á kh «ng mµu Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phân hỗn hợp chứa nitơ. xeton. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. C. ∆ H < 0. Fe(NO3)2 và AgNO3. HCOOC2H3. ∆ H > 0. metyl axetat. nhóm VIIIA. Al(NO3)3. D. CH2 = C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH D. C2H5OH.

seduxen. (II) Sục khí SO2 vào nước brom. 1. ampixilin. D. saccarozơ Câu 56: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là: A. Si. C. isopren.B. Y lần lượt là: A. Trùng ngưng buta-1. Mg. NaNO3. Câu 60: Trường hợp xảy ra phản ứng là: A. D. thấy ngọn lửa có màu vàng. Dạy và học Hóa học. B. Si. axit fomic D. N. Mg.2-tetrafloeten. K.3-đien.3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N. penixilin.* C.net 10 . axit fomic. mantozơ. Glucozơ. Glucozơ. C. C. Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc. anhiđrit axetic. Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng. http://ngocbinh. Tơ visco là tơ tổng hợp. mantozơ. clobenzen. Câu 55: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là A. K. mantozơ. D. trans-but-2-en. NaNO3. Mg. cafein D. axit axetic. toluen. KMnO4. Câu 5: Cho các nguyên tố: K (Z = 19). Câu 3: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. stiren. Glucozơ. anđehit axetic C. buta-1. K. N (Z = 7). B. CH3CH2NH2. glixerol. Y lần lượt là A. heroin. Y trong sơ đồ trên lần lượt là: A. B. 2.* B. CH3CH2COOH. fructozơ. N. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường. Si (Z = 14). cumen. nguội. nguội. etilen. C. 4. B. D. Si. CH3CH2CN. Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A. vinylaxetilen. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường. vinyl clorua. N. propilen. CH3CH2COOH.* Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. paradol. CaCO3. K. Câu 8: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X. Hai muối X. Si. axit axetic.webdayhoc. Cu + HCl (loãng) + O2 → B. sinh ra bọt khí. Cu + H2SO4 (loãng) → ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 KHỐI B Câu 2: Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. anđehit axetic B. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là A.* B. seduxen. C. Mg (Z = 12). Cu + HCl (loãng) → D. anhiđrit axetic. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu. CH3CH2CHO. Cu + Pb(NO3)2 (loãng) → C.* D. cocain B.2. KNO3. N. CH3CH2CN. glixerol. Trùng hợp stiren thu được poli (phenol-fomanđehit). Cu(NO3)2.2-điclopropan. phenol C. 1. 1. natri phenolat D.1. C. natri phenolat Câu 59: Cho sơ đồ chuyển hoá: H3O + KCN CH3CH2Cl  X  Y → → t0 Công thức cấu tạo của X. but-1-en. Fructozơ. stiren. cocain. erythromixin C. CH3CH2CN. NaNO3. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. vinylbenzen. cafein Câu 58: Cho dãy chuyển hoá sau: +X + NaOH d ­ Phenol → Phenyl axetat → Y (hî p chÊt th¬  m) t0 Hai chất X. CH3CH2COONH4. Mg. (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. NaNO3. 3. mantozơ. D. D. phenol B. erythromixin.

(a). hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. mạch hở (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C). B. (5) và (6) B. Các tính chất của xenlulozơ là: A. (c).00%. (1). (3) xicloankan. còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. đơn chức Dạy và học Hóa học. 4* D. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO3)3. Câu 19: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? A. (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C). (9) axit no. Z có cùng số nguyên tử cacbon). B. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. sinh ra 26. CH3COOH. 3 C. (3). mạch hở. X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z .87%.Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y. (2) ancol no. phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4). Fe vào dung dịch H 2SO4 loãng (dư).* Câu 20: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1). Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là A. HCOOH. (4). Các chất Z và T lần lượt là A. (3). Đốt cháy hoàn toàn phần hai. CH3NH2 và NH3 Câu 31: Cho các hợp chất hữu cơ : (1) ankan. Câu 13: Cho các phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → A. Cho phần một tác dụng hết với Na. đơn chức. HOOC-COOH và 60. C2H5OH và N2 C. (d)* D. http://ngocbinh. 2* B.88%. Khi phản ứng với dung dịch NaOH.* Câu 10: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A. HOOC-COOH và 42. (3) và (4) Câu 21: Cho các hợp chất sau : (a) HOCH2-CH2OH (b) HOCH2-CH2-CH2OH (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH (d) CH3-CH(OH)-CH2OH (e) CH3-CH2OH (f) CH3-O-CH2CH3 Các chất đều tác dụng được với Na. (4) và (5) D. Câu 14: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al. (c). mạch hở. CH3OH và CH3NH2 B. (a). C2H5OH. HCOOH. tham gia phản ứng tráng bạc (5). thu được kết tủa Y. 2 B. (5) anken. (1). (6). CH3COOH. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). C. mạch hở. C. (6).* D.4 gam CO2. C2H5OH. mạch hở (7) ankin. Fe2O3. (2). (5). Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X. (1). (3). (4). B. (c) C. 4 C. (4).webdayhoc. (6)*. đơn chức. Cu(OH)2 là A. D. (b). (8) anđehit no. Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2 . (c). D. D. 3 Câu 24: Cho hai hợp chất hữu cơ X. (d). (6). B. C2H5OH. (2). B. CH3CHO. đơn chức. bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). C.net 11 . thu được chất rắn Z là A. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. (1. (4) ete no.). (3). C2H5OH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 1 D. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi. tan trong nước (2). HOOC-CH2-COOH và 70. (3). CH3CHO.86%. (f) B. CH3COOH. (2). C. (3). CH3CHO D. đơn chức. (e) Câu 22: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là A. (5). thu được dung dịch X. HCOOH. CH3COOH*. tan trong nước Svayde (3). HCOOH. HOOC-CH2-COOH và 54. sinh ra 4. CH3CHO. Chia X thành hai phần bằng nhau. (d). C. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. (3).48 lít khí H2 (ở đktc). CH3OH và NH3 * D. (4) và (6)* C. 1 Câu 23: Cho các phản ứng sau : (a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O (b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O (c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO3 + Cl2 + 2H2O (d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là A. (2).

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là : A. O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. (CH3)2CH-CH2-MgBr Câu 53: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. (6). Công thức cấu tạo của X là A. K2CrO4. K2Cr2O7. K2Cr2O7. K2CrO4. KCrO2. (5). Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh C. etylen glicol B. Cr2(SO4)3 C.net 12 . (CH3)3C-MgBr C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh* D. có màng ngăn (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3 (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. K2Cr2O7. (8). (7). (5). Sát trùng nước sinh hoạt Câu 47: Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom : + (Cl2 + KOH) + H 2SO 4 + (FeSO4 + H 2SO 4 ) + KOH Cr(OH)3  X  Y  Z  T → → → → Các chất X. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm* D. II. (6). Z là sản phẩm chính.Ở thể rắn. CrSO4 D. NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể phân tử C. (1). http://ngocbinh. Công thức của Z là A. glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau. thu được 4 mol CO 2. (9) D. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử D. KCrO2. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH* D. NaNO3 B. ancol o-hiđroxibenzylic Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Tẩy trắng tinh bột. Saccarozơ làm mất màu nước brom Câu 45: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon? A. dầu ăn C. (4). KCl C. Z. (3). H.* B. (9)* B. KCrO2. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử. (3). axit ađipic C. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3* B. I.etekhan 2 4 Butan− 2 − ol  X(anken)  Y  Z → → → Trong đó X. KCrO2. I. Chất X tác dụng được với Na. V và VI B. (5). (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ. Y. Ở dạng mạch hở. T theo thứ tự là: A. Glucozơ tác dụng được với nước brom C. K2CrO4. II và III D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 B. III và VI* C.Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử Câu 41: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng B. Cr2(SO4)3* B. HO-CH2-CH2-CH2-CHO D. IV và V Câu 39: Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C. axit 3-hiđroxipropanoic* D. (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. K2CrO4. CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr D. Chữa sâu răng B. Câu 58: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất? A. (3). HO-CH2-CH=CH-CHO* Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hoá: + HBr + Mg. K2Cr2O7. Chất X là A. (3).webdayhoc. (8) Câu 37: Thực hiện các thí nghiệm sau : (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO C. (2). HOOC-CH=CH-COOH B. K2CO3 H SO ñaë. (10) C. tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. II. Y. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: A. (6).to c Dạy và học Hóa học. NH4NO3* D. (7). Cr2(SO4)3 Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->