DIÊN ÐÀN THAO LUÄN KÝ NÁNG MÊM

WWW.KYNANGMEM.COM
EBOOK
KÝ NÁNG ÐOC
HIÊU OUA
(Tai liêu tap hop có chinh sua)9]2009
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

2
MUC LUC

Phân 1 – Lòi nói dâu................................................................................................................ 3
Phân 2 – Doc sách hiêu qua..................................................................................................... 4
I. Doc sách và nhüng tác dung............................................................................................ 4
1. Doc sách giúp tàng cuòng kha nàng giao tiêp........................................................... 5
2. Doc sách giúp rèn luyên nàng luc tuong tuong, liên tuong, sáng tao..................... 5
3. Doc sách giúp rèn luyên nàng luc ngôn ngü.............................................................. 6
4. Doc sách giúp sông tôt trong xã hôi và làm nguòi .................................................... 7
II. Các yêu tô anh huong dên tôc dô doc ........................................................................... 8
1. Yêu tô chu quan ........................................................................................................... 8
2. Yêu tô khách quan....................................................................................................... 8
III. Giói thiêu môt vài phuong pháp doc sách .................................................................. 9
1. Môt sô phuong pháp doc thông thuòng: ................................................................... 9
2. Phuong pháp Skimming reading.............................................................................. 11
3. Phuong pháp doc nguoc............................................................................................ 12
4. Phuong pháp doc Multilines ..................................................................................... 14
5. Phuong pháp PhotoRead .......................................................................................... 14
6. Phuong pháp doc SQ3R............................................................................................ 21
IV. Nhüng diêu nên biêt khi doc sách .............................................................................. 23
1. Vài lòi khuyên khi doc sách ...................................................................................... 23
2. Muòi quy tàc vàng dê doc sách hiêu qua................................................................. 24
3. Vài “tiêu xao” doc sách.............................................................................................. 26
Phân 3 – Nhüng câu chuyên vê viêc doc sách...................................................................... 27
I. Bác Hô doc sách thê nào? .............................................................................................. 27
II. Tan man vê chuyên doc sách ....................................................................................... 29
III. “Lâp trình” viêc doc sách........................................................................................... 33
IV. Doc sách là môt rèn luyên trí nhó và tu duy............................................................. 34
V. Bàn vê niêm vui và nôi buôn cua viêc doc sách.......................................................... 43
V. Nhüng con sô xung quanh viêc doc sách..................................................................... 46
Phân 4 – Tài liêu tham khao ................................................................................................. 48
KNM CHÚC CÀC BAN
CÓ ÐUOC NHÛNG GIÄY PHÚT BÔ ÍCH VÓI EBOOK NÀYl
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

3

Phân 1
Lòi nói dâu
Diên dàn thao luân kÿ náng mêm (www.kynangmem.com) xin chào các ban!
Trong suôt thoi gian kê tu khi thành lâp, diên dàn KNM dã nhân duoc su
tham gia cung nhu ung hô nhiêt tình cua rât nhiêu cu dân mang. Các thành viên
cua diên dàn KNM dã dóng góp rât nhiêu nhung bài viêt, chia se rât nhiêu
nhung trai nghiêm cuôc sông nhám chia xây dung môt kho kÿ náng giúp ích cho
viêc phát triên cua gioi tre Viêt nói riêng và cua nguoi Viêt nói chung.
Dó là nhung kÿ náng doc, kÿ náng viêt, kÿ náng thuyêt trình, kÿ náng tô
chuc… và rât nhiêu các kÿ náng cân thiêt.
Dây là môt trong sô ít ebook nói vê kÿ náng doc sách hiêu qua - môt trong
nhung kÿ náng quan trong trong viêc tiêp nhân vôn kiên thuc vô tân cua nhân
loai. Ebook này không có ý dinh së tro thành môt tài liêu chuân dành cho moi
nguoi nhung nó là su tâp hop cua rât nhiêu các bài viêt, các tài liêu vê kÿ náng
doc. Ebook này së giúp các ban dê dàng hon trong viêc tra cuu, tìm hiêu và hoc
hoi kÿ náng doc.
Nôi dung ebook trình bày xoay quay nhung phuong pháp doc, nhung diêu
cân biêt khi doc môt cuôn sách và ca nhung câu chuyên vê cái su doc cua con
nguoi. Xin nhác lai, ban chât cua nhung dòng viêt duoi dây dêu là su tâp hop tu
các bài viêt duoc dánh giá cao trên nhiêu wedsite và diên dàn nên có thê có di
ban. Khi biên soan, chúng tôi dã rât cô gáng trình bày nôi dung môt cách mach
lac, có tô chuc dê tiên cho viêc tham khao cua các ban.
Ebook này cung chính là ebook dàu tiên, là công suc cua KNM. Chúng tôi
muôn nó tro nên thuc su huu ích voi các ban. Vì thê hãy gui nhung góp ý vê
cho chúng tôi theo dia chi email: bqtkynangmem@gmail.com hoác ban có thê
dóng góp ý kiên truc tiêp trên diên dàn thao luân kÿ náng mêm
www.kynangmem.com.
Xin chân thành cam on!
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

4
Phân 2
Doc sách hiêu qua

I. Doc sách và nhüng tác dung
Doc sách là công viêc cung là nhu câu không thê thiêu cua nguoi di hoc.
Viêc doc sách có thê duoc thuc hiên o bàn hoc, góc thu viên hay o môt noi nào
dó nêu ban có thoi gian ranh và có hung thú doc. Không phai dên bây gio chúng
ta moi bát dâu doc sách, viêc doc sách phai diên ra tu khi chúng ta biêt dên sách
vo và truong hoc. Thê nhung quá trình doc sách có diên ra thuong xuyên hay
không tùy thuôc hoàn canh riêng cua môi nguoi, và kêt qua doc sách cung
không giông nhau.
Nguoi doc hiên nay có xu huong chi thu hep pham vi doc gán liên voi
chuyên môn cua mình, diêu dó giúp cho nhung hiêu biêt chuyên môn sâu sác
hon. Thê nhung, së rât tôt nêu viêc doc sách duoc mo rông hon dên các pham vi
liên doi, hoác nhung pham vi tuong chung không có gì liên quan dên chuyên
môn nhung thuc ra nó có nhiêu tác dông dên công viêc và cuôc sông sau này.
Có nguoi còn phân chia rach ròi ra 2 loai sách dê doc: môt loai chi doc dê
biêt, nho dai khái và không cân ghi chép; môt loai khác có liên quan mât thiêt
dên chuyên môn hay vì môt nhu câu nào dó, nguoi doc cân viêt lai nhung ý
chính, ghi lai tóm tát nôi dung, dân chung hoác vë thành nhung so dô cho dê
nám. Nhu vây, vô hình trung, loai sách dâu nguoi ta có thê doc o moi lúc moi
noi: trên xe buýt, phòng cho, trên tàu hoa, tàu diên ngâm, thâm chí nhà vê
sinh...; loai sách thu hai phai duoc doc bên bàn sách, giây bút, trong không gian
yên tinh ít nguoi tu tâp.
Trong thuc tê, tác dung cua viêc doc sách không chi dùng lai o chô tiêp thu
kiên thúc mà doc sách còn là môt biên pháp dê hoàn thiên moi mát cua con
nguoi. Voi ý nghia này, các loai sách ván hóa hoc, ván chuong, lich su, triêt hoc
không chi là nhung loai sách thuân chuyên môn mà dã tro thành sách chung cho
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

5
moi nguoi, cho xã hôi. Nhung cái loi cua chuyên doc sách dã quá rõ ràng, thiêt
nghi không cân nhác lai. Bên canh viêc doc sách dê tiêp thu tri thuc, viêc doc
sách dôi khi còn rèn luyên cho ban nhung ki náng, tình cam và thói quen huu
ích mà dôi khi ban không nhân ra.

1. Doc sách giúp tàng cuòng kha nàng giao tiêp
Ban có bao gio thây ngai ngùng khi dung truoc dám dông? Ban có bao gio
run lây bây không biêt diên dat ý mình nhu thê nào truoc moi nguoi? Ban có
bao gio nói vòng vo môt vân dê và cô gáng giai thích mà nguoi khác vân không
sao hiêu nôi?
Doc sách thuc chât là môt quá trình giao tiêp, khi dó tác gia quyên sách và
ban là nhung nhân vât tham gia giao tiêp. Chi có diêu quá trình giao tiêp này
diên ra 1 chiêu, nhung vân dê tác gia nói dên di sâu vào trí não và hình thành tu
duy o ban thê nhung nhung suy nghi cua ban tác gia không hê biêt duoc nêu
ban không viêt thu hay goi diên thoai phan hôi. Quá trình giao tiêp này giúp các
ban hiêu vân dê, biêt cách trình bày vân dê theo chiêu huong triên khai hay khái
quát hop lý, cách lý luân hay dùng dân chung chung minh cho môt luân diêm
nào dó. Doc sách môt thoi gian lâu, ban së biêt trình bày vân dê môt cách khúc
chiêt, mach lac, suông se, có dâu có dua gon gàng dê hiêu.
Không chi vây, nho loai hình giao tiêp dác biêt này, ban së tinh tê hon khi
cam nhân, phán doán nhung cam xúc, thái dô cua nguoi khác. Hình thành
nhung phan xa và su nhay cam, linh hoat cân thiêt dê xu lý vân dê. Cháng han,
ban biêt nói báng ngu diêu thê nào, khi nào nói khi nào ngung, khi nào dát câu
hoi khoi goi, khi nào pha trò tao cam hung moi o nguoi tham gia giao tiêp...

2. Doc sách giúp rèn luyên nàng luc tuong tuong, liên tuong, sáng tao
Sách duoc viêt báng hê thông ngôn ngu, cu thê là các chu viêt duoc nôi kêt
liên tuc voi nhau tao thành câu, dòng, doan, bài... Tu ngu duoc dùng luôn có
nghia, và nét nghia dó lai duoc quy chiêu vào các su vât tuong ung trong cuôc
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

6
sông. Thí du nói dên 'tinh vât' chúng ta nghi dên môt loat các dô dùng hay cây
trái duoc dát trong trang thái yên tinh, nói dên 'quÿ dao' chúng ta nghi dên tâp
hop nhung diêm tao nên môt con duong khép kín dành cho su chuyên dông cua
môt thuc thê nào dó, hoác nói dên 'hoa mai' chúng ta nghi dên loai hoa nhiêu
cánh, no vào mùa xuân, dep và moi nguoi thích thuong thuc... Nhu vây, quá
trình doc sách thuc chât cung là môt quá trình quan sát các su vât và hiên tuong
trong cuôc sông thuc mà chu viêt duoc quy uoc tuong trung thông qua quá trình
tuong tuong, liên tuong.
Rôi cung có khi su liên tuong nay sinh khi ban so sánh nhung vân dê dã
duoc doc trong sách này và sách khác, trong quan diêm cua nguoi này nguoi
khác, cái giông và khác nhau, tai sao lai có giông và khác nhu vây... Trí tuong
tuong phong phú, suy nghi cán kë, kêt hop voi nhung dông luc khám phá tìm
tòi së giúp ban hình thành náng luc sáng tao, nghi ra cái moi, tìm ra cái moi và
tu dó làm ra cái moi.
Không có doc sách, nguoi ta khó có thê thuc hiên duoc diêu dó.

3. Doc sách giúp rèn luyên nàng luc ngôn ngü
Ban thuong viêt sai chính ta và rât ngai viêt vì so moi nguoi choc. Ban hay
viêt nhung câu không dúng ngu pháp tiêng Viêt, hoác nhung câu cut, câu què
không du các thành phân chính. Cung có thê ban su dung nhung tu ngu không
hop voi dôi tuong ban muôn dê câp. Hoác ban có vôn tu vung quá ít, không du
dê huy dông ra trình bày sáng to môt vân dê. Thâm chí ban không hiêu rât nhiêu
tu ngu trong tiêng Viêt có nghia là gì vì ban chua hê nghe qua...
Viêc doc sách là biên pháp huu hiêu nhât giúp ban khác phuc nhung sai sót
dó trong viêc su dung ngôn ngu. Ban doc môt cuôn sách ván chuong thây tác
gia dùng nhung tu ngu rât hay dê miêu ta bâu troi trong nhung trang thái khác
nhau. Ban së thây nhung câu ván bát dâu báng chu ngu hay vi ngu, bát dâu báng
dông tu hoác tính tu mà vân dúng câu trúc ngu pháp tiêng Viêt. Ban biêt cách
dùng nhung tu ngu chuyên tiêp 'nhu vây', 'duong nhiên' môt cách khéo léo uyên
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

7
chuyên dê diên dat vân dê. Ban cung së bát gáp nhung hình thuc viêt dúng cua
nhung tu ngu mà ban phân vân luõng lu không biêt viêt thê nào...
Và chính quá trình doc sách lâu dài, su tâp trung và tinh ý së giúp ban hình
thành nhung ki náng ngôn ngu dó.

4. Doc sách giúp sông tôt trong xã hôi và làm nguòi
Doc sách và sông tôt là hai viêc xem ra cháng án nhâp gì voi nhau nhung
thuc chât có su tác dông qua lai rât lon.
Ai cung biêt, nguoi biêt suy nghi phai trái, biêt lý lë là nhung nguoi không
sông tùy tiên. Moi loi nói, suy nghi và viêc làm cua ho luôn huong toi cái hay,
cái dep; huong toi loi ích ban thân trong môi quan hê voi loi ích chung cua
nhung nguoi xung quanh. Cách sông dó là món trang suc quý giá nhât mà môi
nguoi tu trang bi cho mình thông qua hoc vân, cu thê là tu viêc doc sách.
Doc sách thê duc thê thao giúp chúng ta biêt rèn luyên suc khoe deo dai bên
bi hon. Doc sách triêt hoc, chúng ta nhân ra nhung quy luât và nhung diên biên
ý thuc hê trong cuôc sông, tu dó hình thành cách nhìn và cách nghi cua ban
thân. Doc sách vât lý chúng ta hiêu biêt vê quy luât vân dông cua thê gioi tu
nhiên hon, tu dó ung dung vào cuôc sông. Doc sách ván hoc dê hình thành cam
xúc, thái dô hop lý truoc moi canh ngô, cuôc doi; xây dung doi sông hài hòa,
nhân ván, có chiêu sâu... Tóm lai, sách dem dên cho con nguoi môt cuôc sông
tôt dep, hòa hop giua ban thân voi công dông, môi truong xung quanh, xã hôi
và ca nhân loai.
Di nhiên, nhung diêu duoc trình bày phía trên không phai là tât ca nhung loi
ích mang lai cua viêc doc sách. Chúng ta còn có thê thây, nguoi doc nhiêu sách
có kiên thuc sâu rông, hôi tu nhiêu náng luc, loi nói có co so và có uy tín nên
duoc moi nguoi láng nghe, xem trong... Nhung ai cung biêt, doc sách truoc tiên
là dê giúp mình càng tôt hon.


Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

8
II. Các yêu tô anh huong dên tôc dô doc
1. Yêu tô chu quan
Diêu quan trong nhât dê doc hiêu qua có lë là thái dô. Cân phai giu môt thái
dô lac quan và tu tin là mình có thê làm duoc và làm dê dàng. Scott Bonstein
dùng câu: "It's easy, and I like it" dê tu nói voi mình truoc khi doc. Ban có thê
nói: "chuyên nho nhu con tho bo vào gio"
Tu thê ngôi và môi truong doc: cân tao cho mình môt môi truong thât thoai
mái, gon gàng. Ngôi ngay ngán trên ghê, hai chân dát tháng thán trên sàn, tháng
lung. Ánh sáng cân phai du. Nêu mùa dông ngôi doc sách trong chán thì thôi
rôi, sáng ra nhiêu khi thây quyên sách lui thui quán queo nám góc nào dó. Sách
cân duoc dát tháng trên bàn

2. Yêu tô khách quan
Tôc dô doc cung phu thuôc vào ngôn ngu và thê loai sách
Thuc ra doc nhanh cung dã duoc nghiên cuu nhiêu nhung không phai cu
phuong pháp cua nuoc ngoài là có thê áp dung duoc o Viêt Nam, tôi xin chi ra
vài ví du:
- Voi tiêng Anh, cách tu duy và cách viêt cua sách nuoc ngoài là kiêu truc
tiêp (direct), tuc là di vào vân dê môt cách tuân tu. Nêu ai hoc viêt luân tiêng
Anh chuân muc cung thây cách viêt cua ho là tu các ý lon chia thành các ý nho
hon liên tiêp, vì vây, nhiêu khi doc môt doan ban chi cân doc câu mo dê là dã
gân nhu nám duoc nôi dung, phân bên trong chi là di sâu vê chi tiêt.
- Voi tiêng Viêt và ván hóa Á dông, kiêu tu duy lai kiêu vòng vèo, do vây
khi doc ta cung chua thê hiêu ý tác gia nói gì, nhiêu khi câu quan trong lai nám
o chô rât khó tìm.
- Voi tiêng Nhât/ Trung: ho là chu tuong hình, do vây viêc su dung kÿ thuât
dê nâng tôc dô doc cung rât thuân loi. Do mát ta nhân dang hình anh nhanh và
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

9
tôt hon chu viêt, khi doc chu tuong hình cung kích thích óc tuong tuong, tu duy
nhanh hon.
- Phu thuôc nhiêu vào cách viêt sách:
+ Truyên: doc rât nhanh vì chúng ta quy chiêu, tuong tuong dê dàng và
nhanh chóng sông trong ngu canh cua câu chuyên.
+ Sách tu hoc: doc cung rât nhanh, các sách teach yourself cua nuoc ngoài
mà dich ra tiêng Viêt thì ta doc môt buôi cung duoc vài cuôn.
+ Sách giáo khoa, triêt hoc, lý luân: không thê doc nhanh, vì môi câu chu
thuong duoc nghiên ngâm kÿ, có khi ta doc môt câu mà phai rât lâu moi hiêu
hêt nghia duoc.

III. Giói thiêu môt vài phuong pháp doc sách
1. Môt sô phuong pháp doc thông thuòng:
Thuc ra, viêc luyên cho mình 1 phuong pháp doc có thê còn phu thuôc nhiêu
yêu tô, có nhung nguoi rât dê dàng doc nhanh, có nguoi muôn doc nhanh thì
qua là môt khó khán cuc lon.
Viêc doc sách nhanh có nhiêu phuong pháp nhung có lë cách doc này thuôc
loai dân dã, dê tiêp thu.
Dâu tiên là cách doc sách ván hoc, truyên doc, tiêu thuyêt... dùng dê giai trí:
- Doc nhung thu chi dê giai trí thì ko cân quá cô gáng doc hiêu, chúng ta có
thê doc qua, luot thât nhanh, së có nhung ân tuong luu vào dâu chúng ta. Khi có
doan này hay, hoác doan nào ko hiêu, ko liên kêt duoc voi nhau chúng ta có thê
doc lai doan dó hoác doc lai ca truyên. Chúng ta có thê doc tung doan 1 lúc, và
có thê bo qua nhung chô ko quan trong, diên ta dài dòng, kiêu nhu nhung chô ta
hình dáng con nguoi, hay là mác gì, thích án gì... cái dó ko quan trong toi nôi
dung cho lám.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

10
Thuc ra nói cái này hoi thua, boi nêu dã là doc giai trí thì thuong ko quan
tâm dên kêt qua, mà dù có quan tâm thì chi là nho duoc bao nhiêu, hoác cung là
rôi thoi gian, ko cân thiêt phai doc nhanh.
- Cách doc tài liêu tham khao, sách khoa hoc:
Dâu tiên doc luot qua 1 lân, có thê dê ý nhung chô cân luu ý. Lân doc này ko
yêu câu phai hiêu, nhung yêu câu là ko duoc bo qua 1 dòng nào ca, nhung vân
phai doc thât nhanh, luot qua mát thui, luu lai duoc gì ko quan trong
Doc lai lân 2, doc châm, soát các ý, liên kêt lai các ý, tu giai quyêt nhung gì
mình thây còn khúc mác, giai doan này nên gach lai nhung ý chính, cân luu ý.
Doc lân 3: lai doc thât nhanh, xem lai xem mình dã thu nhâp duoc gì, có gì
còn thác mác thì nên dát môt dâu châm hoi to dùng o dó và ... di hoi.
Có môt diêu các ban nên luu ý khi doc sách, dó là nên quan tâm toi muc luc
và loi nói dâu. Có môt thói quen cua tôi là dù doc quyên sách nào, thâm chí là
tu diên tôi cung doc loi nói dâu truoc, chi là phân gioi thiêu sách, nhung nó có ý
nghia rât lon: môt sô sách thì loi nói dâu là dê gioi thiêu tóm tát nôi dung và
gioi thiêu các tu viêt tát, môt sô sách thì chi là gioi thiêu nguôn gôc cua cuôn
sách. Nhung dù thê nào di cháng nua thì loi nói dâu thuong gây thiên cam cho
nguoi doc vê cuôn sách, do dó nêu có thê doc hêt loi nói dâu thì thuong rât có
cam tình voi quyên sách, diêu dó giúp chúng ta có tâm lý doc hon.
- Cách doc thât nhanh khi ... kiêm tra bài: gio muc luc, tìm tên bài cân tìm,
gio vào bài dó, gio ra các chuong, doc môi doan trong bài vài ba chu là có thê
tìm ra doan mình cân tìm.

Môt phuong pháp khác cung có nhiêu diêm chung voi phuong pháp trên.
Thuong thì trong môi quyên sách 20% sô trang sách së chua 80% nôi dung
ca quyên sách. Khoa hoc dã chung minh là môt nguoi bình thuong hiêu suât doc
cao nhât dat duoc là xâp xi 80% nôi dung. Chúng ta dêu là nhung nguoi bình
thuong.
Doc ít nhât 2 lân/quyên sách (trung bình 300 trang).
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

11
Lân môt không phai là doc mà là luc loi quyên sách dê tìm kiêm 20% sô
trang sách chua 80% nôi dung (tuc là vào khoang 50 - 60 trang). Mât khoang 2
tiêng cho lân thu nhât.
Lân hai, ta mang nhung trang dó ra doc và hiêu rõ ràng thêm.

Rõ ràng, nhung cách doc trên dây dang duoc rât nhiêu nguoi áp dung. Tuy
nhiên, hiêu qua cua nó mang lai thì cân phai xem xét. Vây, các phuong pháp
doc khác có hiêu qua hon không? Chúng ta hãy cùng tìm hiêu o phân sau…

2. Phuong pháp Skimming reading
Doc là môt kÿ náng quan trong trong. Doc hiêu qua giúp hoc viên thu thâp
duoc nhiêu thông tin cân thiêt và có tu duy tông quan vê môt vân dê. Trong tât
ca các bài kiêm tra dêu có môt phân kiêm tra các kÿ náng doc. Skimming (kÿ
náng doc luot, doc nhanh) là môt trong nhung kÿ náng quan trong và rât huu ích
trong nhiêu truong hop.
Dâu tiên, bàng cách doc luót nhanh qua doan vàn, nguòi doc sê có duoc
cái nhìn tông quát vê nôi dung, vàn phong và câu trúc cua bài vàn dó.
Skimming cho phép hoc viên nám duoc ý chính trong bài môt cách nhanh
chóng vì skimming có nghia là nhìn luot nhanh qua bài doc dê biêt xem bài dó
viêt vê cái gì. Ban hãy nói cho hoc viên biêt cách doc nhanh, doc luot và môt sô
meo nho dê doc nhanh mà vân bát duoc dúng ý chính.
Thú hai, doc luót dê nàm bàt duoc quan diêm cua tác gia vê vân dê, chu
diêm duoc dê câp trong bài doc:
Kÿ náng skimming rât huu ích khi ban muôn tu duy sâu hon trong nhung bài
doc báng cách tìm ra quan diêm cua tác gia môt cách nhanh chóng. Diêu này rât
quan trong vì doc không chi dê lây thông tin mà còn dê biêt xem quan diêm cua
tác gia vê vân dê mà ho nêu ra: dông tình, phan dôi hay trung lâp.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

12
Khi doc nhanh dê tìm ra quan diêm cua tác gia, ta không cân phai doc tât ca
tung tu, tung chu mà chi doc môt vài tu quan trong thôi. Nhung tu dó có thê là
danh tu, dông tu hoác tính tu, thâm chí ca các tu nôi.
Ta không cân di vào doc chi tiêt tât ca các tu trong câu, mà chi cân doc qua
nhung tu duoc gach chân cung có thê hiêu duoc tác gia này không thích nó.

Cuôi cùng, doc luót dê nàm duoc lô-gíc trình bày cua bài.
Dôi khi chúng ta cân biêt ngay câu trúc cua môt bài ván hoác môt cuôn sách
mà không cân phai doc ca môt doan ván hay môt bài dài lê thê. Kÿ náng
skimming së rât huu ích trong truong hop này. Ta cân nám bát duoc nhung tu
nào, dâu hiêu nào nên chú ý toi dê tìm ra lô-gíc trình bày cua bài. Dó là các
marking words (tu dâu hiêu) nhu: because (vì), firstly (dâu tiên), secondly (thu
hai), finally (cuôi cùng), but (nhung), then (sau dó), includes (bao gôm) và
nhung tu chi thoi gian khác, v.v. Nhung tu này së giúp cho nguoi doc nhanh
chóng nhân ra doan ván duoc trình bày theo cách nào: listing (liêt kê),
comparison-contrast (so sánh-dôi lâp), time-order (theo thu tu thoi gian), và
cause-effect (nguyên nhân-kêt qua).
Ban thây dây, kÿ náng skimming rât quan trong vì vây hãy cô gáng thành
thao nêu ban cam thây nó phù hop voi mình.

3. Phuong pháp doc nguoc
PP doc nguoc së giúp ban tiêt kiêm môt khoang thoi gian kha khá voi
phuong pháp doc kiêu cu, doc tung dòng môt, tuy nhiên khi ban moi tâp thì së
gáp khá nhiêu khó khán do:
+ Chúng ta tu bé duoc day là cu doc tu dâu dên cuôi, liên mach, doc sai hay
không hiêu thì thì quay lai. Vô tình ta dã tao ra môt lôi mòn trong não vê cách
doc, gáp bât cu tài liêu nào cung có thói quen nhu vây.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

13
+ Phuong pháp doc này di nguoc lai voi truyên thông dó nên yêu câu kha
náng ghi nho ngán han lon (theo tung cum tu môt) và tông hop, hiêu thông tin
cao.
Bình thuong khi doc ta thuong theo huong sau:
>>>>>>>>>>>>>> (doc)
<<<<<<<<<<<<<< (dua mát vê)
>>>>>>>>>>>>>> (doc)
….
Voi cách doc truyên thông nhu trên, ta mât di hán môt khoang thoi gian
dùng cho viêc dua mát vê. Nhung khi dã luyên duoc nó thì kha náng doc hiêu
cua ban së duoc cai thiên rõ rêt.
Noi dung co ban cua phuong pháp doc nguoc:
Truóc khi doc:
- Chuân bi tinh thân: Nhám mát, tho sâu hít dài, relax vài giây.
- Xác dinh muc dích: Gio qua vài trang sách, xem cuôn sách dó nói cái gì,
mình cân diêu gì tu cuôn sách dó. Ta có thê doc phân muc luc, tóm tát các
chuong… dê nám bát câu trúc cua nó . Quan trong nhât là xác dinh xem "tác gia
muôn nói gì voi mình?” Và “Mình cân nhung gì?"
Cách doc nguoc
- Dòng 1: doc tiên >>>>>>>>>>>>>
Theo lë tu nhiên thì phân do së là phân ta nho nhât, vì vua doc xong… còn
phân da cam là phân dã bi "nhat" di khi ta doc sang phân do.
- Dòng 2: doc lùi <<<<<<<<<<<<<<
Tuong tu nhu vây cho dòng 2, phân ban nho hon ca lai là phân sau - có thê
ko liên quan gì dên phân do dòng 1.
Nhung khi ban doc dên phân dâu dòng 2 (da cam) - phân nôi tiêp phân do
dòng 1 thì lâp tuc trí não ban së tao ra môt su kêt nôi giua do 1 và da cam 2 làm
cho ban có ân tuong lâu hon voi 2 phân này.
Cu nhu vây, các dòng së kêt nôi voi nhau theo kiêu bác câu.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

14
Ta có thê tiêt kiêm duoc môt khoang thoi gian nho dê dua mát, chuyên phân
náng luong dó vào não dê phân tích cái bi "doc nguoc" kia .
Dây là môt phuong pháp khó. Nêu nó làm ban thích thú, tai sao chúng ta
không thu luyên tâp? “Có công mài sát, có ngày nên kim”…

4. Phuong pháp doc Multilines
Thuong thì khi chúng ta nhìn môt hình vë trên giây, chúng ta së nhìn các nét
cua hình chu không nhìn phân giây tráng xung quanh. Vì vây, mát cua ban chi
tâp trung vào phân nho. Và khi doc sách ban cung së theo lôi dó, chi nhìn vào
các chu, kha náng bao quát tài liêu rât han chê… dê mo rông kha náng bao quát
cua mát, kha náng tông hop, hiêu cua não thì doc 2 dòng là môt phuong pháp
tâp luyên khá thú vi.
Nôi dung cua nó don gian chi là: Ban cô gáng nhìn vào khoang tráng giua 2
dòng, và tìm cách hiêu ca 2 dòng (trên và duoi)...
Dây là môt phuong pháp dòi hoi su tông quát rât cao dông thoi muôn thành
công ban phai hiêu duoc ván phong và dai ý cua tác gia muôn nói toi.
Có thê kêt hop phuong pháp này voi phuong pháp doc nguoc. Tôc dô doc
cua ban së táng lên rât rât nhiêu lân dây!

5. Phuong pháp PhotoRead
a. Môt sô hiêu biêt càn ban
Nhu các ban dã biêt - não trái cua chúng ta dam nhiêm phân ngôn ngu, chu
viêt.. khi doc sách theo các phuong pháp truyên thông yêu câu su tâp trung cao
dô khá lon dê nám bát duoc hêt thông tin - và khi ban càng cô gáng táng tôc dô
doc lên, thì não càng mêt moi dông thoi kha náng hiêu së giam xuông theo thoi
gian.
Phuong pháp PhotoRead së khiên cho ca 2 phân não bô cua ban hoat dông,
luu chuyên thông tin môt cách nhuân nhuyên. Su chia së công viêc giua 2 phân
não trong phuong pháp PhotoRead së giúp ban không phai doc tung chu môt
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

15
nua, mà toàn bô thông tin trang sách së duoc "photo" vào bán câu não phai,
phân dam nhiêm tu duy vê hình anh.
b. Môt sô luu ý
Và viêc ban có thành công voi phuong pháp này hay không, chính là ban có
hoc duoc cách dê "inview" – liên kêt nhung trang thông tin duoc photo.
Yêu câu cua phuong pháp: Ban chi cân là nguoi bình thuong, không cân quá
cao siêu nhung ban cung khó có thê thành công duoc nêu ban:
+ Không kiên trì luyên tâp - thu nghiêm.
+ Không tin vào "náng khiêu tiêm tàng" cua ban, cung nhu ban thân phuong
pháp này.
+ Quá nôn nóng thuc hiên, bo qua các buoc cán ban.
+ Luyên tâp trong trang thái cáng tháng, stress.
c. Tông quan vê các buóc
Prepare – Preview – Photoread – Inview – RapidRead
i. Prepare: Dua co thê vê trang thái tôt nhât dê doc.
- Dua co thê vào trang thái nghi ngoi thu giãn, quên di moi phiên muôi lo âu
trong cuôc sông, cung nhu su lo láng vê viêc photoread này có dem lai hiêu qua
thuc su hay ko.
* Dê thu giãn, ban có thê làm theo các cách sau:
a/Tangerine Technique: Truoc khi doc, tuong tuong tay trái ban có môt qua
quýt, ban có thê cam giác duoc nó, so thây nó, ngui thây mùi cua nó... hãy
tuong tuong ban tung nó lên, và dùng tay phai bát lây, lai tung lên tiêp... tung
hung 2-3 lân thì nhe nhàng dát qua quýt tuong tuong dó lên dâu và…
Bát dâu doc…
b/Tuong tuong: ban dang ngôi dâu dó và nhìn chính ban dang doc sách hoác
dang có 1 chú vet dâu trên dâu ban trong lúc ban doc sách.
c/Truoc khi doc, nên nhe ráng cuoi môt cái
(Dê hiêu duoc co so cua các cách làm tam goi là "quái di" bên trên các ban
có thê tham khao trong các tài liêu chuyên vê PhotoReading)
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

16
Rôi, gio thì dát câu hoi:
+ Ban doc tài liêu này nhám muc tiêu gì?
+ Tài liêu này có quan trong voi ban nhu thê nào?
+ Ban muôn hiêu và nho bao nhiêu % nhung tri thuc mà tài liêu mang lai?
+ Ban muôn dành bao nhiêu thoi gian dê doc và hiêu nó cung nhu thoa mãn
muc tiêu ban dê ra?
Ta có thê phân bô thoi gian cho công tác chuân bi nhu sau:
30 giây: Luot nhanh bìa sách, muc luc, loi gioi thiêu... --> rút ra dc muc tiêu
doc sách cua ban
2 – 3 phút dê sách truoc mát, nhám mát xác dinh muc tiêu báng cách tra loi
các câu hoi.
1-2 phút thu giãn, tho sâu hít dài, làm vài dông tác cho tâm trí thoai mái và
bát dâu sang buoc 2…
ii. Preview: Khám phá, tìm hiêu câu trúc tài liêu
Muc dích là hiêu câu trúc, các tu vung su dung trong tài liêu cân doc và
quyêt dinh xem ban së di sâu tìm hiêu phân nào cua tài liêu.
a/ Khao sát tài liêu
- Chú ý dên muc luc, tua dê, loi gioi thiêu, nám san xuât, nhà xuât ban, tên
tác gia...
- Các chô in nghiêng, in dâm,chú thích, dô thi minh hoa, nhung câu hoi,
phân tóm tát cua tài liêu ..
Cô gáng hiêu duoc ý dô cua tác gia cung nhu mach viêt cua tài liêu.
* Luu ý không nên dành quá nhiêu thoi gian cho phân này:
+ Bài báo ngán: tôi da 30 giây.
+ Bài báo dài: tôi da 3 phút.
+ 1 quyên sách: tôi da 5 phút.Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

17
b/ Ghi chú tù vung
Công viêc này giúp não ban ghi nho lai các tu vung quan trong, và khi ban
photoread nó së tu tìm kiêm, kêt nôi các tu vung này thành môt mach chính
giúp ban có nhung ân tuong manh më vê tài liêu.
+ Các tu vung quan trong thuong duoc in nghiêng, in dâm, và tân sô xuât
hiên rât nhiêu. Ban có thê lât thu 20 trang sách, nhung tu nào gây ân tuong voi
ban nhiêu nhât thì dó là tu ta cân.
+ Dê ghi chú, các ban có thê dùng phuong pháp Ban dô tu duy cua Tony
Buzan.
Khuyên nghi: ghi chú càng ngán gon càng tôt.
- Nên ghi chú trong dâu 5-10 tu dôi voi 1 bài báo.
- Viêt ra giây 20-25 tu voi 1 cuôn sách.
(thoi gian dành cho viêc nay` khoang 2-5 phút)
c/ Quyêt dinh xem phân nào khiên ban quan tâm nhât trong tài liêu? phân
nào ban së di sâu? phân nào ban thây ko cân thiêt?
Mot so loi thuong mác phai khi PREVIEW.
- Doan ván hay quá, khiên ban doc nó quá ki. Diêu này së làm mât di tính
chât cua PREVIEW.
- Thoi gian PREVIEW > 8 phút ^^

iii. Photoread: Photo nhüng trang thông tin vào não
- Truoc khi PHOTO READ ban dê it phut thu giãn, dê thông tin o buoc
truoc thâm vao tri não ban. Hãy ngôi môt cach thoai mai nhât va chuân bi linh
hôi tuyêt chiêu (nêu duoc thi tôt nhât cac ban nên tâp mây bai yoga hoác khi
công dê tao dông luc cho tri não hoat dông
- Sau dây voi môt cach doc hoan toan moi chung ta së nhân dôi, nhân ba,
nhân bôn… tôc dô doc cua ban hiên thoi. Ban co tin ráng chung ta co thê doc
nhiêu dong chu cung môt luc không? Tôi xin kháng dinh voi ban la co (chua kê
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

18
co khi con doc duoc luôn ca trang sach cung môt luc ây chu) nêu ban doc trang
sach theo hang doc. Hãy tâp bai tâp nay va ban së thây ráng tôi noi dung:
Tuong tuong giüa trang sách có môt duòng thàng ke tu trên xuông, ban
së dua mát nhe nhang nhin theo duong tháng nay (nhu tôi dã noi o trên rôi dây,
tha long mát ra, không nhin ma nhin, không doc ma doc ^^), luot châm tu trên
xuông, lam sao dê cam nhân duoc 4 goc giây. Vi mát ban hoan toan thu giãn
nên tâm nhin cua ban së duoc mo rông hon, chinh vi thê ban nhin thây duoc
nhiêu chu hon.
Tuy nhiên chi nhin nhu thê nay thôi thi con chua du, ban con phai tàt duoc
tiêng nói trong dâu nua. Tôi së giai thich rõ hon vê diêu nay: Khi ban doc
thâm, trong dâu ban së phat ra môt tiêng noi danh vân tung chu môt ( diêu nay
xay ra la vi o truong hoc ban dã duoc day nhu thê), co thê ban không dê y
nhung khi tiêng noi do cât lên thi thanh quan o cô hong cua ban cung hoi rung
lên, nhu thê ban dang chuân bi doc thanh tiêng vây. Dê tát duoc cai tiêng nay
dôi voi nhung nguoi moi hoc qua la kho khán nhung môt khi dã tát duoc rôi thi
tôc dô doc cua ban së táng dên muc dang kinh ngac. Dê tát duoc tiêng noi trong
dâu, ban hãy doc nhe nhang nhu tôi dã noi, dung cô gáng doc lam gi vi cang cô
doc ban cang không doc duoc nhiêu, dông thoi trong luc doc ban co thê dêm to
( tuc la phat âm thanh tiêng dây) tu nám xuông môt : nám…bôn… ba… hai…
môt… hoác la a…e…i…o…u. Cu nhu thê láp di láp lai. Viêc doc to nay së lam
cho thanh quan cua ban không tu dông phat âm tiêng noi trong dâu, hay noi
cach khac la ta dang uc chê não bô không cho no tu dông danh vân… Môt lân
nua, nho ráng phai hêt suc thoai mai, không duoc guong ep, dua mát tu trên
xuông duoi va cam nhân duoc 4 goc giây (hoác ban cung co thê tuong tuong 4
goc giây tao thanh chu X, hãy nhin vao giua cai chu X nay). Ban hãy ap dung
phuong phap nay cho tât ca nhung buoc doc, bao gôm PREVIEW, PHOTO
READ, INVIEW, RAPID READ…
- O buoc thu 3 nay, bây gio chung ta së di sâu hon vao chi tiêt cua quyên
sach. Tuy nhiên, di vao chi tiêt thi chi nên di vao nhung chô nao thât cân thiêt,
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

19
nêu không cân thi dung doc. Muc tiêu cua buoc nay la nhin duoc tât ca mát chu
(nho la không duoc bo sot bât ki thu gi), dông thoi ghi ra giây tât ca nhung
thông tin cân thiêt ( chinh xac la Mind Map do). Trong khi doc, hãy không
ngung dát câu hoi va tra loi chung, nêu co nhung câu hoi ban chua tra loi duoc
hãy tam dê dây, dung qua lo láng vê chung, chung ta së xet dên chung o buoc
INVIEW.
- Thêm môt sô luu y, do la cô gáng chi nên PHOTO READ 1-2 lân thôi (tât
nhiên la trong trang thai thoai mai rôi), tâp dân ban së quen va së vo vet duoc
hâu hêt thông tin cân thiêt. Sau khi dã hoan tât viêc doc, ban dã sán sang dê
sang buoc kê tiêp – INVIEW.

iv. Inview: Kêt nôi nhüng trang thông tin dã nap
- Muc tiêu cua buoc nay la tim môi liên hê giua cac phân cua cuôn sach ma
ban dang doc, tu do tim kiêm thêm nhung thông tin cân thiêt dê tra loi nhung
câu hoi con bo ngo trên kia.
- Dâu tiên hãy PREVIEW quyên sach lai môt lân nua. Ban nho cai ban
MIND MAP ma ban dang lam chu, gio hãy liên kêt cac phân lai voi nhau. Dê
cho rõ rang hon, tôi xin dua ra môt vi du: cháng han ban dang doc môt cuôn
sach lich su cháng han, chuong 1 co tua dê la “Tinh hinh Viêt Nam sau chiên
tranh TG thu 1”, chuong 2 co tua dê la “Cuôc cach mang giai phong dân tôc
Viêt Nam”, vây môi liên kêt giua 2 chuong nay la gi? Câu tra loi thât don gian,
o chuong 1 ta biêt ráng VN bi táng cuong boc lôt, ma dã co boc lôt thi phai co
dâu tranh, do chinh la li do dân dên “Cuôc cach mang giai phong dân tôc” o
chuong 2, cung không kho lám phai không?
- Liên kêt cac phân duoc rôi thi ban hãy tim thêm nhung thông tin cân thiêt
dê tra loi nhung câu hoi con bo ngo ( nhât la trong sach giao khoa, nhiêu khi co
nhung câu hoi phai doc sang nhung bai sau moi tra loi duoc), sau do hãy hoan
thiên ban MIND MAP cua ban, cân thay dôi nhung gi hãy thay dôi (nêu thây
ban MIND MAP cu xâu qua thi co thê vë lai môt ban moi – cang dê nhin.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

20
Vây la chung ta dã xong phân INVIEW, chi con môt buoc cuôi cung nua
thôi, do la RAPID READ (hay goi la REVIEW cho ngán gon cung duoc).

v. RapidRead: Scan môt luot tù dâu dên cuôi tài liêu
- Dây la buoc cuôi cung, muc dich cua buoc nay la ghim chát moi thu ban dã
doc vao tri não. Truoc tiên hãy doc lai quyên sach môt lân nua tu dâu dên cuôi.
Trong luc doc ban co thê thay dôi tôc dô doc; voi nhung chô doc rôi thi hãy luot
qua con nhung chô chua thông tin moi thi hãy doc châm lai (nhung nên nho dã
doc la chi doc 1 lân thôi, không quay lai dâu dây). Nêu ban vân con co nhung
chô chua hiêu ma không doc lai thi ban së không bao gio hoan tât viêc doc (hay
noi cho hoa mi la nghiên cuu va tiêp nhân thông tin .
- Dê co thê nho duoc nhung gi minh dã doc, ban cân phai xem lai ban MIND
MAP (hoác la ban ghi chep cua ban) theo thu tu thoi gian sau:
1 ngay sau khi doc
1 tuân sau khi doc
1 thang sau khi doc
6 thang sau khi doc
1 nám sau khi doc
… Khoi cân xem lai nua, nho kÿ lám rôi!

Tông kêt
- Phuong phap doc nhanh : mát luot nhe nhang doc tu trên xuông (cam nhân
duoc 4 goc giây). Tát tiêng noi trong dâu báng cach tha long nguoi, phat âm
thanh tiêng khi doc (5,4,3,2,1 – a,e,i,o,u).
- Cac buoc doc: PREPARE, PREVIEW, PHOTO READ, INVIEW, RAPID
READ (REVIEW).
- Dê táng tôc dô doc, ban cung nên tâp táng tôc dô lât trang
- Vây la phân này dã kêt thuc, chuc cac ban co thê thanh thao duoc ki náng
nay va vuon lên hang top trong moi linh vuc!
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

21
6. Phuong pháp doc SQ3R
Survey – Question – Read – Review – Recite.
a. Survey
• Tiêu dê, dê muc chính và phu
• Chú thích duoi hình anh, và dô thi
• Xem lai câu hoi, hoác các huong dân doc cua giáo viên.
• Xem doan dâu và cuôi
• Xem phân tóm tát.
Khi dang khao sát, hãy dát nhung câu hoi sau:

b. Question
• Biên tiêu dê thành câu hoi
• Doc các câu hoi o cuôi bài
• Nho lai nhung gì giáo su nói khi giao bài cho ban
• Mình dã biêt gì vê vân dê này rôi?
Luu ý:
Nêu cân hãy viêt ra và suy ngâm.

c. Read
• Tìm câu tra loi choc ác câu hoi dã nêu
• Tra loi các câu hoi dâu và cuôi chuong
• Doc lai chú thích duoi tiêu dê, biêu dô, hình minh hoa…
• Chú ý tât ca các tu in dâm hay in nghiên
• Hoc các huong dân vê biêu dô
• Doc châm lai khi gáp doan khó
• Dung lai dê doc ki nhung chô khó hiêu
• Doc tung phân môt và ghi nho khi kêt thúc môt phân.
Ghi nho sau khi doc hêt môt phân

Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

22
d. Review
• Dát câu hoi vê nhung gì moi doc. Hoác tóm tát báng loi cua riêng mình .
• Ghi chú thông tin tu bài doc, diên dat thông tin dó báng loi cua mình.
• Gach duoi ý quan trong
• Dùng phuong pháp hoc thuôc hiêu qua nhât cho mình. Meo: ban càng
dùng nhiêu giác quan khi hoc, thì càng nho nhanh và nho lâu.
Hoc công hiêu gâp ba: Nhìn, nói, nghe
Hoc công hiêu gâp tu: Nhìn, nói, nghe, viêt
Dò lai bài, môt quá trình lâu dà

e. Recite
• Ngày 1: Dát ra nhung câu hoi cho ý chính ban dã ghi chú
• Ngày 2: Doc lai dê "kêt thân" voi nhung khái niêm quan trong. Che phân
thông tin, doc câu hoi và cô tra loi tu trí nho cua mình. Dùng các biên pháp ghi
nho huu dung. Làm nhung the nho. (flashcard), hoác các công cu hoc bài tuong
tu.
• Ngày 3, 4, 5: Luân phiên hoc báng flashcard, và tu nhung bài ghi chú
• Cuôi tuân:
Dùng sách hoc, làm môt ban biêi nôi dung, trong dó liêt kê toàn bô tiêu dê,
dê muc chính phu. Làm môt ban dô thông tin. Tâp nho lai và nói to bài hoc
trong lúc nhìn vào ban dô thông tin.
Thuong xuyên láp lai buoc trên. Duoc vây, ban së ko cân nhôi nhét khi ky
thi dên.

Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

23
IV. Nhüng diêu nên biêt khi doc sách
1. Vài lòi khuyên khi doc sách
Là sinh viên bâc dai hoc và cao hoc, dôi khi ban cam thây có quá nhiêu tài
liêu và sách giáo khoa phai doc trong khi quÿ thoi gian thì eo hep. Su tiên bô
trong hoc tâp cua ban phu thuôc rât nhiêu vào kha náng “tiêu thu” hêt sô tài liêu
này. Sau dây là môt sô goi ý huu ích giúp ban nâng cao kÿ náng doc bài cua
mình, nhanh và hiêu qua...

Tao su tâp trung cho chính mình báng cách xem luót qua bài doc truoc khi
ban thât su ngôi doc tung chu:
Xem tua dê bài doc, các tiêu dê lon nho, nhung chô dánh dâu, in nghiêng
hoác in dâm.
Xem qua nhung hình vë hay minh hoa, dô thi hay biêu dô.
Xem qua toàn bô bài doc báng cách doc doan dâu và doan cuôi, luot nhanh
qua nhung câu dâu cua tung doan trong bài (truong hop sách giáo khoa vê kinh
tê thuong có phân tóm tát o cuôi môi chuong cùng nhung thuât ngu quan
trong).
Gâp sách lai và tu hoi: ý chính cua bài là gì, ván phong ra sao và muc dích
cua tác gia là gì?
Tra loi duoc nhung câu hoi này së phân nào giúp các ban có duoc môt ý
tuong khái quát vê nôi dung bài doc, tu dó dê tâp trung hon và bài doc së tro
nên dê nho hon.

Không doc thành tiêng vì kiêu doc này së khiên ban doc châm. Cô gáng
xem viêc doc sách nhu thê dang ngám môt canh dep, hình dung môt ý tuong
bao quát trong tâm trí thay vì chú ý dên tung viên dá duoi chân.

Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

24
Doc theo ý. Các nghiên cuu cho thây khi doc, mát chúng ta luôn dung sau
nhung câu chu trong môt dòng. Sô lân dung cua nguoi doc châm nhiêu hon so
voi nguoi doc nhanh. Dung nhiêu lân không chi làm cho ta doc châm mà còn
can tro kha náng nám bát vân dê, do ý nghia thuong di theo ca câu hay cum tu
thay vì tung chu môt. Hãy cô doc theo nhung nhóm tu, dác biêt doc hêt nhung
câu hoàn chinh và nhung câu có tính bô nghia.

Không nên doc môt câu nhiêu lân. Dây là thói quen cua nguoi doc kém.
Thói quen “nhai lai” này thuong làm táng gâp dôi hoác gâp ba thoi gian doc và
cung không cai thiên muc dô thông dat. Tôt nhât là cô tâp trung ngay tu lân dâu
tiên, dó là lý do tai sao chúng ta có goi ý thu nhât.

Thay dôi tôc dô doc nhàm thích úng vói dô khó và cách viêt trong bài doc.
Nguoi doc kém luôn có tôc dô doc châm. Nguoi doc hiêu qua thuong doc nhanh
phân dê và châm lai o phân khó. Trong môt bài doc có dôi chô chúng ta phai
doc cân thân hon nhung chô khác. Có nhung diêu duoc viêt ra không phai dê
doc thoáng. Voi nhung tài liêu pháp lý hay các bài viêt khó thì cân phai doc
châm. Nhung tài liêu dê hon nhu kinh tê hay báo chí thì ta có thê doc nhanh.
Cuôi cùng, ban nên biên nhung goi ý này thành thói quen môi khi doc sách.

2. Muòi quy tàc vàng dê doc sách hiêu qua
Lê Nguyên Khôi - Theo Tap chí Sách
- Quy tác 1: Doc không lùi lai. Dù bài vê khoa hoc kÿ thuât khó dên dâu
cung chi doc môt lân. Không duoc chuyên dông mát tro lai. Chi khi dã doc
xong và suy nghi vê nhung diêu dã doc, moi có thê doc lai bài nêu nhu thât cân
thiêt.
- Quy tác 2: Doc và hiêu thông tin theo khôi thuât toán tích hop. Phai thuong
xuyên nho nôi dung cua tung khôi. Trong quá trình doc, hãy tìm cách tra loi
nhung câu hoi tiêu chuân dê ra cho môi khôi cua thuât toán.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

25
- Quy tác 3: Doc không phát thành tiêng. Doc mà phát âm là ke thù cua viêc
doc nhanh. Hãy thuc hiên các bài tâp và gõ nhip dê nhin phát âm. Khi thây tôc
dô doc bi giam cân phai luyên lai.
- Quy tác 4: Chuyên dông mát theo chiêu tháng dung khi doc. Khi doc, mát
di chuyên theo chiêu tháng dung tu trên xuông duoi, theo dòng tuong tuong di
tu giua trang giây. Hãy tâp phát triên thói quen nhìn ngoai vi. Hãy doc báo có
côt hep, rôi doc sách, so bô vach duong o giua trang báng bút chì. Phân dâu doc
môt trang chi trong 10 – 15 giây, cô hiêu duoc nôi dung chung. Tuy muc dô
thành thuc trong viêc di chuyên mát mà chuyên sang doc hiêu ca trang sách chi
trong 30 giây.
- Quy tác 5: Tâp trung tu tuong thât cao dô khi doc. Tâp trung là chât xúc tác
cua quá trình doc. Doc nhanh lai càng dòi hoi tâp trung trí não voi cuong dô cao
hon dê tu duy và nám bát vân dê nhanh hon.
- Quy tác 6: Hiêu nhung diêu dã doc trong quá trình doc. Khi doc cân làm rõ
các tu khoá, các diêm tua suy lý, tuc là các diêm tua dê hiêu bài và nhân thuc
vân dê. Nho ráng khi doc là quá trình tìm kiêm và xu lý ý tuong và ý nghia.
- Quy tác 7: Áp dung các cách nho chu yêu trong khi doc. Muc dích cua viêc
doc dê nho. Nho cái gì tuy theo muc dích doc cân thiêt cua mình và chi nên nho
nhung gì hiêu duoc. Không cân nho tung câu, tung chu nhung phai nho ý tuong
và ý dô cua tác gia cuôn sách.
- Quy tác 8: Doc voi tôc dô biên dôi. Biêt doc voi các tôc dô khác nhau cung
rât quan trong. Có chô chi cân doc luot qua, song có trang thì nên doc châm lai
dê hiêu duoc thuc chât vân dê. Hãy biêt chon cách doc cân thiêt, dúng lúc và
dúng chô.
- Quy tác 9: Phai thuong xuyên luyên tâp, cung cô không ngung thói quen
doc.
- Quy tác 10: Dát tiêu chuân doc môi ngày 2 to báo, 1 to tap chí và khoang
50 dên 70 trang sách.

Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

26
3. Vài “tiêu xao” doc sách
Có nhiêu nguoi dùng các "tiêu xao" khi doc sách và dat hiêu qua cao nêu
luyên tâp tôt:
- Kiêu nhip diêu: khi muôn doc tôc dô nào ta có thê mo nhac kiêu tôc dô dó.
Ví du muôn doc nhanh thì nguoi ta khuyên nên mo nhac rock, rap gì dó trong
khi doc. Dao Phât su dung kiêu "gõ mõ" rât hiêu qua trong viêc doc kinh kê, tao
nhip diêu rât tôt cho viêc tiêp thu kiên thuc cho bô não. Trong Thiên/Khí công
nguoi ta su dung các câu chú kiêu "mât lênh" dê kích thích vùng hê thân kinh
thuc vât rât hiêu qua.
- Doc kiêu dung ban dô (mindmap): nguoi doc dua trên muc luc, loi gioi
thiêu, hoác doc luot qua dê muc dê xây dung cho mình môt khung nôi dung,
muc tiêu cân doc...sau dó trong quá trình doc chi có nhiêm vu "diên thông tin"
vào khung sán có trong dâu, ho së chu dông và nhanh hon nhiêu.
- Doc kiêu tìm kiêm (searching): nguoi doc së chuân bi các luong thông tin
cân tìm kiêm tu sách (ví du tìm thông tin vê các IC su dung trong robot) và
trong khi doc së chi tìm kiêm các thông tin vê vân dê này mà bo qua các thông
tin khác không mây liên quan.
Ngoài ra còn có nhiêu nhân tô tác dông dên viêc doc, ví du sô chu in trên
môt trang sách, kích thuoc màu sác chu. Cháng han nhu tiêng Viêt thì in theo
các côt 10-15 tu së giúp ta doc nhanh hon vì mát không phai luot sang ngang
nhiêu.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

27
Phân 3
Nhüng câu chuyên vê viêc doc sách

I. Bác Hô doc sách thê nào?
Nám 1923, nhà tho Nga Ôkíp Mandenxtam dã nói voi thê gioi ráng, tu
Nguyên Ái Quôc toa ra môt nên ván hoá cua tuong lai. Trên nên tri thuc co ban
cua môt hoc sinh Quôc hoc Huê trên hành trình dân thân di tìm chân lý, bàn
chân cua Bác Hô dã in trên kháp các châu luc. "Di môt ngày dàng, hoc môt sàng
khôn", nhât lai là môt nguoi chiu hoc, chiu doc và thông tuê nhu Bác, thì su tiêp
thu nhung tinh hoa thê gioi dê toa sáng môt nên ván hoá cua tuong lai nhu Ôkíp
Mandenxtam tiên doán, là lë duong nhiên.
Khi tro thành lãnh tu Dang, vi Chu tich dung dâu Nhà nuoc, Nguoi vân tiêp
tuc doc sách báo, không chi nhám nâng cao su hiêu biêt mà còn dê nám bát
thông tin trong và ngoài nuoc qua sách báo cua ta, cua ban bè và cua ca ke thù...
Nhung nguoi tung làm viêc, tung phuc vu và giúp viêc cho Bác Hô dêu thán
phuc truoc su ham doc sách báo cua Nguoi, viêc dó dã tro thành nhu câu, nêp
quen trong sinh hoat hàng ngày không thê thiêu duoc. Thoi gian Bác còn khoe,
Nguoi doc báo, ban tin vào ban ngày, các buôi tôi sau 9 gio Nguoi doc sách.
Bác có thói quen khi doc, ngón tay dua theo dòng, mát dõi theo, chô nào có vân
dê chú ý thì dung tay ghi chép hoác dánh dâu dê dê nhân biêt nhung chô vân
cân chú ý, nhung sô liêu và thông tin cân xu lý. Doc báo, thây guong nguoi tôt
muôn thuong huy hiêu, Bác dùng bút bi hoác bút chì màu do khuyên vào. Chô
nào cân luu ý, Bác dánh dâu gach chéo (/); dánh dâu báng chu X và gach chéo
(X/) là chú ý dòng; (!) là la; có vân dê chua rõ ràng, còn nghi ngo, Nguoi dánh
dâu châm hoi (?) và yêu câu ván phòng xác minh lai. Doan nào cân xem kÿ, Bác
dánh dâu gach chéo và châm phây (/. Dã xem xong, Bác viêt chu V... Các dông
chí phuc vu cu nhìn vào các ký hiêu dó là hiêu và thuc hiên theo ý cua Nguoi.
Bác cung hay dùng chu Hán dê dánh dâu. Chu Hán viêt doc, nhung chô lê nho,
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

28
viêt chu Hán không dè lên chu cua sách báo, diêu trong hon là chu Hán giu
duoc nôi dung mà Bác luu ý. Có nhung lúc Bác trích tu liêu vào cuôn sô nho
cung báng chu Hán, nhung tu liêu này Bác su dung dê viêt báo.
Tuôi Bác ngày môt cao, dê bao vê giu gìn dôi mát cua Bác, Ván phòng Phu
Chu tich cu các dông chí phuc vu nhu Vu Ky, Cù Ván Chuoc, Lê Huu Lâp...
doc sách báo cho Bác nghe. Nguoi sau này gán bó nhiêu nhât voi Bác là dông
chí Cù Ván Chuoc (tu 1962 cho dên khi Bác ôm náng). Dông chí Chuoc thuong
doc sách , báo và các ban tin cua TTX và Bô Ngoai giao, duoc Bác tín nhiêm
cao. Có lân dông chí di công tác váng, dông chí Trân Ván Vuong thay. Thây
dông chí Vuong, Nguoi hoi: "Chuoc váng à?", giong Nguoi bông tro nên xa
váng. Dê cho Bác dõ phai nghe nhiêu, dông chí Chuoc thuong doc tóm tát nêu
nhung ý chính nhung vân dê quan trong nhât. Dông chí doc rõ ràng, truyên cam
nhât là khi tuôi Bác dã cao, thính giác suy giam thì ngu diêu phai thât phù hop,
dòi hoi nguoi doc phai nhay cam và hiêu ý cua Bác. Thuong thì môi ngày dông
chí doc phuc vu Bác vào các buôi sáng, trua, chiêu, tôi. Ngày chu nhât doc vào
buôi sáng và tôi, và chi doc các báo dia phuong gui biêu Bác. Qua các tin bài
báo dia phuong phan ánh, Bác phát hiên ra nhung guong nguoi tôt viêc tôt, yêu
câu ván phòng xác minh và táng huy hiêu. Khi doc báo vào buôi tôi, dông chí
Chuoc chon nhung vân dê có nôi dung nhe nhàng dê Bác nghe cho dõ cáng
tháng. Nhung vân dê dê gây xúc dông thì doc vào ban ngày. Bác chú ý nghe dên
muc phát hiên duoc ca chô viêt sai, sua ca cách dùng tu và lôi chính ta. Có
nhung chô Bác yêu câu doc lai nhiêu lân dê hiêu cho kÿ. Dông chí Cù Ván
Chuoc cung là nguoi duoc Bác giao cho nhiêm vu cát nhung bài báo phan ánh
vê guong nguoi tôt viêc tôt dán thành tung chuyên dê guong vê chiên dâu, san
xuât , thiêu nhi hoc gioi dung cam... Sau này Bác chi dao dông chí Hà Huy
Giáp, Phan Hiên in thành các tâp sách "Nguoi tôt viêc tôt". Sách Bác doc có
nhiêu thê loai. Nguôn sách báo gui toi dê Bác su dung có tu nhiêu nguôn khác
nhau. Sách biêu cua các tác gia gui táng, sách biêu cua nhung cá nhân và tô
chuc nuoc ngoài táng Bác qua Bô Ngoai giao hoác các doàn cua ta di công tác,
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

29
Bác di thám các noi duoc biêu, các nhà xuât ban gui biêu... Sách báo doc xong,
Bác thuong gui toi các noi cân su dung. Nhung sách báo cân làm tu liêu, Bác
giu lai, nhung su dung xong lai gui di. Vì vây, Bác không có thu viên riêng.
Nhung cuôn sách, to báo khi Nguoi qua doi còn luu lai tai nhà 54, nhà sàn là
nhung báu vât vô giá.
Nhung nám cuôi doi, Nguoi nghe dông chí Cù Ván Chuoc doc cuôn "Cuôc
kháng chiên chông Nguyên Mông" và tu doc cuôn "Su thât vê Viêt Nam" báng
tiêng Anh. Sách, báo dã tro thành món án tinh thân và phuong tiên thông tin
không thê thiêu duoc cua môt con nguoi vi dai nhu Chu tich Hô Chí Minh.

II. Tan man vê chuyên doc sách
Hà Vàn Thinh - Báo Quoc tê
Câu hoi mà chúng tôi, nhung nguoi làm nghê day hoc, thuong nghe là sách
nào cân doc; muon o dâu hoác giá ca nhu thê nào? Tuyêt nhiên không có bât ky
sinh viên nào hoi thây cô cách thuc doc cuôn sách dó. Hình nhu viêc doc là
chuyên duong nhiên cua nhung nguoi biêt chu. Nhung nêu nhu biêt chu rôi mà
không biêt doc thì hoc chu dê làm gì?
Thuc ra, chi nói riêng chuyên "vui choi", ngay ca Nguyên Du cung phai lác
dâu vì nó "lám công phu". Vây thì su hoc di nhiên phai khó gâp van lân.
Tu khi biêt doc, bàn tay tôi dã tâp cách dê gio khá nhiêu trang sách. Nhung
dê gio dúng và hiêu du là viêc không dê dàng.
Có nhung cuôn sách làm ta thât vong, náng triu cam giác hao hut mà không
hê có môt chút thoa mãn nào. Nguoc lai, có rât nhiêu cuôn cho ta hanh phúc dù
phai thao thuc suôt dêm vì nó. Vây thì vì sao con nguoi lai lãng phí nhiêu thoi
gian dên thê cho nhung diêu vô bô?
Câu tra loi chi dên sau khi di hêt cuôc doi. Có lë boi vây nên tôi mao muôi
viêt ra dây nhung loi tâm huyêt voi mong muôn duy nhât là nhung nguoi dên
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

30
sau không phai di qua nhung khúc quanh không dáng có. Tât nhiên së có rât
nhiêu diêu tôi viêt không còn là nhung chuyên moi.
1. Công viêc dâu tiên nhât dinh phai biêt là viêc chon sách. Chúng ta
không thê doc tât ca nhung diêu cân biêt, nhung có thê có du thoi gian dê doc
nhung diêu cân thiêt.
Su mênh mông và da dang cua tri thuc nhân loai là nguoi dân duong tôi cho
nhung nguoi ham hiêu biêt. Hãy nho ráng phai uu tiên cho nhung cuôn sách mà
thây giáo buôc phai doc. Chua hán thây giáo dã dúng nhung kinh nghiêm cua
thây là co so dáng dê tin cây.
Còn nhung nguoi dã roi ghê nhà truong rôi thì sao? Hãy doc nhung gì mình
thích. Môt nguyên lý cua muôn doi là chúng ta không chi thích nhung gì mình
thiêu.
2. Nhüng cuôn sách hay hoàc môt bài báo hay truóc hêt phai có môt cái
tên hay. Tôi ít thây diêu nguoc lai. Nhung tên sách nhu Cuôn theo chiêu gió,
Dung truoc biên tu nó dã thông báo nhiêu vân dê dù chúng ta chua doc.
Trong báo chí cung vây. Nhung cái tít tuong tu nhu Mua danh ba van bán
danh... ba hào, Ông Mê Man cuôn hút nguoi doc nhiêu gâp bôi luong con chu
mà bài báo dem dên.
Phân lon các tên sách hoác tên môt bài báo dã là diêm trong tâm - diêu co
ban mà nguoi viêt muôn chuyên tai dên nguoi doc.
3. Nguyên tàc dâu tiên cua viêc doc là nhât thiêt phai gàn liên vói viêc
ghi chép. Nám dài trên giuong dê doc môt cuôn sách hay là môt trong nhung
diêu thú vi tuyêt voi. Nhât là khi ngoài troi có tí tách hat mua, có môt nôi niêm
cân phai quên.
Tuy nhiên dó là cách tôt nhât dê làm cho viêc doc tro thành su lãng phí tuyêt
voi. Cam giác thích rôi... quên. Thói quen ghi chép buôc chúng ta, tu vô thuc,
có trách nhiêm voi diêu mình doc. Nói cách khác, buôc tu duy không thê luoi
biêng.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

31
Hon nua, viêc ghi chép së làm cho quá trình mã hóa tri thuc dê chuyên vào
bô nho tro nên dê dàng hon, hiêu qua hon. Viêc thuong xuyên ghi chép còn tao
nên loi thê không gì so sánh nôi: luyên tâp kha náng hê thông hóa và phân loai
tu liêu.
Viêc ghi chép còn có ý nghia rât lon trong tuong lai - nhung manh roi rac
cua tri thuc luôn luôn rât có thê cân thiêt cho môt ý tuong moi mà su mù mo
cua hiêu biêt chua thê xác dinh duoc. Câu hoi dát ra là ghi nhu thê nào? Diêu
cân ghi nám trong nhung tiêu chuân sau:
- Dó là nhung diêu tao nên su hung thú mà ta chua gáp bao gio.
- Kiên thuc dó có vân dê (hoác nhiêu vân dê) liên hê dên chuyên môn mà
chúng ta quan tâm.
- Môt ý tuong khác la - thâm chí sai trâm trong so voi các quan niêm truyên
thông. Cân nho là trong khoa hoc, môt nhân xét càng gai góc bao nhiêu thì càng
dáng dê ghi chép bây nhiêu.
- Môt chân lý hiên nhiên (châm ngôn, cách ngôn...)
- Môt nguyên tác cua lý thuyêt nào dó.
4. Sau khi doc xong môt chuong, môt phân hay ca cuôn sách cân phai hê
thông so bô kiên thúc thu nhân duoc. Tu dó cho phép nguoi doc hiêu rõ
nhung luân diêm co ban nhât. F. Anghen luôn nhân manh ráng "Khoa hoc bát
dâu tu viêc so sánh".
5. Nêu có thê, hãy trao dôi ngay vân dê mình vùa doc vói nguòi khác.
Thât là tuyêt voi khi nguoi ây dã hoác dang doc cuôn sách, bài báo ây.
Còn nguoc lai thì hãy tìm môt dông nghiêp, ban hoc dê trao dôi. Kinh
nghiêm cho thây chúng ta së khó có kha náng quên diêu dã trai qua, thu thách
thât su là tính nghiêm túc cua tranh cãi.
6. Dên dây sê có câu hoi dàt ra: khi gàp phai môt cuôn sách ta nghi là
cân thiêt nhung khó doc vì khó hiêu thì làm thê nào? Môt câu hoi nan giai.
Nhung tác phâm loai này thuong là sách triêt hoc hoác chính tri. Truoc hêt
phai tâp cách dê "bóc" lop vo ngôn tu - mà các triêt gia và các nhà chính tri thì
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

32
ngày càng viêt và nói môt cách dây khó hiêu. Cháng han, dê mia mai viêc Pháp
quên quá nhanh công lao Mÿ giai phóng nuoc Pháp, viên tro sau Chiên tranh
thê gioi thu hai, Tông thông Mÿ G. Bush nói ráng "Nguoi Pháp có thói quen chi
thích nghi dên hiên tai"!
Buoc thu hai là sau môi chuong, nhât thiêt phai tóm tát nôi dung mà mình
linh hôi. Dây là cách hiêu ngán dê tu dó chúng ta dat dên kha náng hiêu nhiêu.
7. Cho dên "công doan" này, quá trình tri thuc hóa cua chúng ta vân chi gioi
han o muc dô "bát chuoc" (immitation). Cái doc duoc chi thành cái có duoc
khi ta biêt cách "tiêu hóa" nó (Indigennization). Tu indigennization có tài liêu
dich là "ban dia hóa"; nhung theo tôi, diên dat nhu thê là kém chính xác.
Cách dich môt doan ván, cung nhu cách hiêu dôi voi môt cuôn sách, dôi khi
giông voi cách hiêu vê phu nu: chung thuy thì thuong là ít dep; nguoc lai,
nhung nguoi dàn bà dep thuong là không chung thuy - hon 100 nám truoc, môt
nguoi Pháp dã nói nhu thê.
Viêc "tiêu hóa" tri thuc së châm dut khi môi nguoi buoc sang giai doan 3:
sáng tao (innovation). Chác chán së có nguoi hoi: "Làm sao có thê sáng tao
duoc?" Xin tra loi ráng chi tru môt sô ke ngu dôt bâm sinh còn thì bât kê ai, bât
kê trình dô nào cung có thê tìm ra môt cái gì dó moi me. Hãy tu tin và dung cúi
dâu truoc bât ky tuong dài nào.
8. Dê cho viêc doc không bi gián doan, cân phai có kê hoach cu thê.
Cháng han, hãy doc thât tâp trung trong môt gio - vua doc vua ghi chép, 30 hay
40 trang sách sau dó buôc mình trong môt buôi phai doc 120 trang hoác 150.
Chua xong chua roi khoi bàn.
Dây là cách mà nho nó, suôt bôn nám ruõi thu thách dô chai bên cua nhung
chiêc ghê, tôi dã doc duoc khá nhiêu nhung cuôn sách khó...
9. Dùng nên doc mãi môt loai sách. Dây là cách nghi ngoi báng công viêc.
Tât nhiên cách này së làm gián doan quá trình tu duy nhung cân thiêt.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

33
10. Lop tre ngày nay khó doc hon. Dây là môt tât yêu vì chúng ta dang sông
trong thoi dai cua máy tính, truyên hình. Nhung chác chán là không có môt
phuong tiên nghe nhìn nào có thê thay thê viêc doc.
Nguoi Nga hoàn toàn có quyên tu hào ho là dân tôc doc nhiêu nhât trên thê
gioi: chi riêng thành phô Mátxcova dã có dên 1.500 thu viên. Rõ ràng tri thuc
và tình yêu là hai diêu không thê mua duoc, nhung môi chúng ta phai liên tuc
tra giá cho nó, tung ngày. Su hiêu biêt - ván hóa là "công viêc" di truyên khó
khán nhât cua con nguoi.
Hãy tâp cách giu gìn môi cuôn sách mà ta có và, hon nua nhât thiêt phai cô
dê hiêu cho báng duoc cách thuc su dung chúng môt cách tôt nhât. Sách không
phai dê trung bày, càng không phai sinh ra cho bui bám cua thoi gian và mang
nhên cua cuôc doi giáng kín.
Muôn thê, phai rèn cho duoc thói quen doc môi ngày. Tôi biêt chác nhung
nguoi ngày nào cung doc hâu hêt dêu là nhung nguoi có thê dung ngang hàng
voi su hiêu biêt.
Dù nhiêu nám dã trôi qua, nhung bao gio tôi cung có cam giác khó ta khi doc
câu tho cua dai thi hào Nguyên Du: "Cao thom lân gio truoc dèn..." Môt nguoi
nhu Nguyên mà phai lân dê gio nhung trang sách hay du chung to viêc doc sách
khó dên muc nào!

III. “Lâp trình” viêc doc sách
Theo Bao Lao Ðong
Cuôi tháng 11.2003, trong buôi tiêp kiên voi Thu truong Bô Ván hoá -
Thông tin Lê Tiên Tho, nhà ván Romania Ghixulescu - Thu ký Hôi Nhà ván
Romania dã luu ý Bô Ván hoá - Thông tin môt thuc trang dáng lo ngai tai
Romania: Môt bô phân trong gioi tre Romania hiên nay rât gioi ngoai ngu, gioi
vi tính, thành thao su dung Internet nhung lai rât dôt tiêng me de. Ho gân nhu
rât ít doc ván hoc, tro nên vô cam voi ván chuong. Các phuong tiên nghe nhìn
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

34
tiên loi dã gân nhu hút hôn, thoi gian và tâm trí cua gioi tre, biên ho tro thành
môt thu nô lê, môt thu "linh kiên" trong cái mang mach cua guông máy
computer hiên dai. Guông computer này dây cám dô và cung dây cam bây dang
thâm nhâp báng nhung con duong hop pháp và bât hop pháp vào các hang cùng
ngõ hem cua thê gioi. Theo ông Ghixulescu thì phuong tiên nghe nhìn dã làm
cho gioi tre tro nên thu dông và ngày càng tro nên vô cam, tê liêt các chuc náng
cam giác, nhay bén thê gioi hành vi; thê gioi nghe nhìn làm cho gioi tre rât dê
tro nên què quát vê mát tâm hôn, môt thu mù chu cao câp. Theo ông
Ghixulescu, dó chính là mát trái cua các phuong tiên nghe nhìn hiên dai.
Trong co chê thi truong o nuoc ta hiên nay, rõ ràng viêc khoi dây, phuc hôi
thói quen doc sách không chi là công viêc tu phát cua các nhà ván, gioi ván hoc,
là công viêc mang tính chât hành chính cua nhà nuoc mà là công viêc thiêt yêu
cua tung gia dình. Phai thây ván hoc, ván hoá doc gán bó mât thiêt voi su hình
thành và phát triên nhân cách con nguoi. Bên canh nhung trò choi diên tu,
nhung trò chat, nhung cuôc giao luu triên miên qua mang dang côt chát không ít
thanh niên, dang tro thành môt thu "ma tuý" vê mát tinh thân thì viêc "lâp trình"
dê môi em hoc sinh môi tuân phai doc môt, hai quyên sách là viêc làm, theo
chúng tôi, môi gia dình cân phai tính dên.
Vê phía Nhà nuoc, theo tôi, phai làm sao cho sách re hon. Các nhà xuât ban,
các nhà ván suy nghi làm sao cho ra doi nhung cuôn sách có ích hon, vui hon,
dep hon và nhân ván hon. Ván hoc là nhân hoc. Nêu thiêu nó thì con nguoi khó
tro nên hoàn thiên.

IV. Doc sách là môt rèn luyên trí nhó và tu duy
Phan Tat Ðác dich
Chúng ta không can loi “hoc gao” mà chúng ta can phát triên và hoàn thiên
trí nho cua moi hoc sinh báng su hiêu rõ các su kiên co ban.(V.I.Lênin)
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

35
Trí nho và tu duy có liên quan kháng khít voi nhau: không thê suy nghi môt
cách nhât quán nêu quên khuây mât nhung ý nghi lúc truoc và không nho
nhung diêu cân thiêt dê xây dung các phán doán và suy lý cua mình. Doc sách
môt cách tu luc và có nghiên ngâm kÿ cháng nhung cho phép ta tiêp thu duoc tu
tuong cua tác gia mà còn giúp ta dôi chiêu tu tuong dó voi tu tuong cua các tác
gia khác vê vân dê dó, và ta së di toi môt phán doán riêng cua mình vê nhung
diêu doc duoc.
Phán doán cua nguoi doc có thê dúng hay sai. Phán doán là dúng nêu nguoi
doc vân dung nhung luân cu chác chán cho phán doán cua mình, nguoi doc am
hiêu vân dê hon tác gia, phán doán có thê sai nêu nguoi doc không tán thành ý
kiên tác gia, không chiu nhuong bô tác gia môt ly nào trong khi tranh luân chi vì
không muôn suy nghi, hoác vì suy nghi “dông bóng”, vì suy nghi “tùy tiên” hay
vì không chiu vân dung dên suy luân, dên lý trí mà chi thuân dua vào cam giác,
vào ý thích chu không dêm xia dên các luân cu mà tác gia dua ra dê chung minh
cho luân dê nêu lên.
Phán doán cung có thê sai trong truong hop nguoi doc vi pham các luât lôgic
và phép biên chung trong quá trình tu duy.
Nhu dã nói o trên, trong khi doc sách, dôc gia cân doc, hiêu, dào sâu, phân
tích kÿ, ghi chép, nho, linh, hôi.
Tât ca các viêc dó, không viêc nào có thê tiên hành duoc nên không có su
tham gia cua trí nho va tu duy, cho nên trong quá trình doc sách duong nhiên së
rèn luyên, phát triên hoàn thiên duoc trí nho và tu duy.
Doc sách là môt su liên hê qua lai giua nguoi doc và tác gia, tua hô nhu
nguoi doc và tác gia trao dôi, dàm dao voi nhau. Không phai vô co mà nguoi ta
thuong nói: “Doc nhung cuôn sách hay khác nào dàm dao voi nhung bâc hiên
nhân quân tu”.
Dôi khi doc sách biên thành môt cuôc tranh luân thâm láng voi tác gia, khi
dó nguoi doc së biêu lô kÿ náng tranh luân cua mình, tuc là biêt tu duy dúng
cách theo logic. Trong viêc này, dê dat kêt qua tôt, nguoi doc nên nghiên cuu
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

36
các tài liêu day cách chung minh quan diêm cua mình nêu các quan diêm dó là
dúng, là chân thuc, và bác bo nhung luân cu sai, vach trân nhung lâm lân trong
tu duy cua ban thân mình và nguoi khác.
Nho “trao dôi”, “dàm dao” voi nhung cuôn sách nôi dung quý báu, nguoi
doc së ngày càng tro nên thành thao, giàu kinh nghiêm hon trong viêc phân tích
nhung con duong phuc tap, ngoát ngoéo cua tu tuong con nguoi trong môi liên
hê qua lai giua ý nghi, tình cam, rung dông cua con nguoi.
Chi riêng doc sách chua du dê rèn luyên trí nho và tu duy: còn cân làm sao
cho doc sách chiêm môt vi trí xung dáng trong sô các biên pháp quan trong
khác nhám giáo duc va trau dôi ván hóa cho con nguoi, trong dó có ca viêc bôi
duõng tinh dôc lâp tu duy.
V.I. Lênin day: “... chúng ta phai thay loi hoc cù, loi hoc gao, loi hoc khác
kho thoi xua báng kv nàng biêt nám lay toàn bo von tri thuc cua loài nguoi, và
nám theo cách thê nào dê chu nghia cong san cua chúng ta không phai nhu cái
chúng ta dã hoc thuoc lòng, mà nhu cái do tu chúng ta nghi ra: nhu nhùng kêt
luan không thê trách duoc trên quan diêm hoc van hiên dai”.
Dôc lâp ngâm nghi vê dôi tuong nhân thuc là môt trong nhung dâu hiêu cân
thiêt và cuc ky quan trong cua tu doc sách.
Không phai ngâu nhiên mà V.I.Lênin trong môt buôi nói chuyên voi SV
Truong Dai hoc tông hop Xvéclôpxco o Maxcova dã nó: “Diêu chu yêu nhât là
phai làm sao cho sau khi doc sách, sau khi thao luân và nghe các bài giang vê
Nhà nuoc, các ban luyên duoc kÿ náng nhìn nhân vân dê dó môt cách dôc lâp...
Chi khi ây các ban moi có thê tu coi mình là dã du vung vàng vê lâp truong và
có du kha nâng giu vung lâp truong ây truoc bât cu ai và trong bât ky lúc nào”.
Tính dôc lâp suy nghi nhu thê duoc khoi dây không dông dêu và vào cùng
môt lua tuôi o tât ca moi nguoi. Trong moi truong hop, viêc doc sách có thê và
cân phai xúc tiên quá trình dó.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

37
Có tác dung dác biêt tôt dep dôi voi bôi duõng tu duy là doc nhung cuôn
sách trong dó tu duy duoc trình bày duoi dang truc tiêp nhât, tuc là duoc hình
thuc nhung suy tuong truu tuong cua tác gia.
F. Enghen chi rõ, dê phát triên náng luc tu duy lý thuyêt: “... tu truoc toi nay
chua có mot cách nào khác ngoài viêc nghiên cuu toàn bo nên triêt hoc truoc
dây”.
Nguoi doc cung nên tìm hiêu môt sô biên pháp don gian giúp bôi duõng trí
nho và tu duy trong quá trình doc sách, truoc khi áp dung nhung hình thuc phuc
tap hon cua tu duy dôc lâp dê nghiên cuu các tài liêu có tính chât triêt hoc thât
su.
Môt là, trong khi doc phai hiêu rõ ràng trong bât cu bài ván nào cung dêu thê
hiên hai mát cua nó. Cái mà nguoi ta nói dên, tuc là dôi tuong tu duy, và cái mà
nguoi ta nói vê dôi tuong tu duy ây. Phai luyên tâp kÿ xao phân biêt hai yêu tô
dó cua chính ván mà không cân dung lai, tua hô nhu ngay trong “mach doc”,
làm sao cho su hiêu dó diên ra tu nhiên.
Bao gio cung cân phai tu mình nhân ra trong môi câu, môi doan, môi tiêt,
môi chuong... dang nói vê cái gì và nói gì rôi sau dó hình dung rõ ràng và hiêu
trong toàn bô bài báo, toàn bô cuôn sách nói vê cái gì và nói gì, rôi sau dó hình
dung rõ ràng và hiêu trong toàn bô bài báo, toàn bô cuôn sách nói vê cái gì và
nói gì…
Cháng han nhu trong doan:
“… Nhùng nguoi lao dong trí óc cò lon cùng là nhùng bac thay loi lac trong
công tác, nhùng nguoi to chuc tuyêt diêu lao dong cá nhân. Ðó là nhùng nghê
si diêu luyên trong nghê thuat hop lý hóa, lua chon kv thuat và cách thuc làm
viêc cá nhân. Chính các vi dó dã tung nhiêu lan nhan manh ráng nguyên nhân
chu yêu cua thành công cua mình chi mot phan là o nàng luc làm viêc thê luc
hay o thiên bam tu nhiên, còn phan chính là o phuong pháp làm viêc duoc áp
dung thuong xuyên và thuc hiên kiên trì”.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

38
Có xét dên vân dê nguyên nhân thành công trong sáng tác cua nhung nguoi
lao dông trí óc cõ lon.
Nguoi ta dã nói nhung gì dê giai dáp câu hoi ây?
Nguoi ta kháng dinh ráng nguyên nhân chu yêu cua thành công, dó là o
phuong pháp làm viêc duoc áp dung thuong xuyên và thuc hiên kiên trì. Cách
thu hai dê bôi duõng kÿ xao lôgic trong doc sách là nguoi doc cháng nhung
phai chám lo tiêp thu cái ý mà còn phai di sâu vào ý nghia cua cái “ý” dó, tùy
thuôc vào xu huong cua cái “ý” dó, vào viêc tác gia, rôi sau dó dôc gia xác dinh
tu then chôt (trong diêm logic) nhu thê nào.
Cháng han, trong câu: “Tinh than ham doc sách duoc trau doi ngay tu tuoi
nho” thì trong diêm logic roi vào tu “tuoi nho”.
Trong chính ván, tu này không duoc làm nôi bât báng cách gach duoi hay
báng môt cách khác (báng kiêu chu riêng...), nhung nguoi doc tu mình phai hiêu
cái “ý” câu mình dang doc, và trong dâu mình phai nhân manh tu ây khi tiêp thu
ý cua ca câu này.
Duoi dây, chúng tôi dân ra ca môt doan ván chu không phai môt câu trích
trong cuôn sách cua nhà ván V.Lidin.
“Voi các sách trên giá cua tôi, tôi có mot liên hê thân thiêt tâm tình. Tôi biêt
rõ so phan và lai lich cua hau hêt các sách ay. Moi khi cam mot cuon trong tay,
tôi cu tuong nhu sách cùng hiêu tôi, và chúng tôi cháng có gì phai giai thích
cho nhau nùa”.
O dây, trong chính ván, tác gia không nêu bât ý chính báng môt cách nhân
manh nào hêt (cháng han báng kiêu chu riêng). Song nguoi doc phai tu mình
suy nghi, nghiên ngâm, quán triêt doan ván dê thây rõ ý chính, ý chính dó là
diêu quan sát chân thuc và tinh tê cua tác gia ráng dôi voi các cuôn sách trong tu
sách riêng cua ông, ông có môt “liên hê thân thiêt tâm tình”. Tính chât cua liên
hê ây duoc tác gia thuyêt minh trong câu thu hai cua doan ván.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

39
Doc xong phân kêt luân cua cuôn sách, nguoi doc cân phát biêu ngán gon
cho ban thân mình rõ ý chính cua phân dó, mà chính vì dê kháng dinh cái ý ây
tác gia dã viêt phân này.
Trong viêc dó, nguoi doc cân hiêu rõ qua chuong này mình dã thu hoach
duoc diêu gì moi, và doc cuôn sách này mình dã nay ra nhung ý nghi và tình
cam gì moi.
Nghiên ngâm, quán triêt ý chính trong quá trình doc sách có liên quan không
tách roi voi bôi duõng trí nho và tu duy, boi vì nguoi doc phai nho lai nhung
diêu doc duoc và hiêu thâu ý nghia cua chúng. Còn ghép nhung diêu moi me
vua doc duoc vào vôn tri thuc sán có trong trí nho và ý thuc cua mình së có tác
dung mo mang tâm mát và hình thành thê gioi quan khoa hoc cua dôc gia.
Chúng ta dêu biêt, “nhà ván, cung nhu moi nhà nghê thuât khác, biêt nhìn ra
trong cuôc sông xung quanh và vach cho ta thây nhung diêu ta thuong không
nhân xét duoc buôc ta phai ngâm nghi vê nhung diêu xua nay ta vân tuong là
hêt suc gian don hoác không dáng quan tâm”(7)
Môt viêc có tác dung tôt, giúp rèn luyên các kÿ xao lôgic trong doc sách,
dông thoi cung cô và bôi duõng trí nho nguoi doc là nêu bât nhung ý chính tìm
ra duoc, báng cách gach duoi các tu hay các câu trong chính ván nêu sách là cua
mình hoác báng cách ghi chép duoi hình thuc môt dàn ý lôgic nêu rõ cuôn sách
nói vê vân dê gì, và theo trình tu nào.
Di nhiên, không phai tu nhiên dôc gia có thê phân tích lôgic bài ván và ghi
lai ý chính, mà dó là kêt qua cua viêc doc sách tu luc ta có nghiên ngâm.
Không có lao dông tu luc thì không thê tìm ra duoc chân lý trong môt vân dê
nghiêm túc nào hêt, cho nên nguoi nào ngai lao dông thì nguoi ây tu tuoc doat
kha náng tìm ra chân lý.
Trong khi rèn luyên, bôi duõng trí nho và tu duy nguoi doc cân luu ý thuong
xuyên dem môi liên hê kháng khít giua hai cái dó.
Có thê vì ý nghi nhu dâu mui tên, còn trí nho là duôi mui tên: hai cái dó tro
giúp lân nhau trong lúc tên bay dên dích.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

40
Nhà y hoc kiêm nhà giáo duc hoc Nga lôi lac N.I.Pigô-rôp dát câu hoi: “Hoc
thuoc mot các thông minh nghia là thê nào? Phai chàng dó không thê là công
viêc cua trí nho don thuan, mà là mot su linh hoi các tri thuc báng lý trí... Moi
nguoi dêu biêt mot mình lý trí, mà thiêu trí nho, thì không làm duoc trò trong
gì. Không tài nào xây dung duoc mot suy luan ba doan (suy lý, suy diên – A.P)
và tham chí mot biêu thuc rút gon cua suy luan ba doan nêu thiêu trí nho. Ai
quên mat tiên dê thu nhat hoàc tiên dê thu hai thì không thê di dên kêt luan
duoc”.
Sau khi dã quán triêt ý chính, ta nên - và dôi khi cân phai – gán cho nó môt
sô thành ngu thât dích dáng, môt sô câu phát biêu cô dúc, môt sô so sánh ví von
thú vi.
Hoc thuôc nhâm trong óc môt sô doan chon loc cung có tác dung cung cô trí
nho và làm giàu vôn hiêu biêt. Nho duoc các châm ngôn, tuc ngu, các doan
chon loc trong các tác phâm cô diên và tác phâm tho ván khác, cháng nhung
làm giàu ngôn ngu viêt và nói, mà còn giúp trau dôi hoat dông trí óc, chu chua
nói dên giáo duc thâm mÿ cho dôc gia.
Ghi chép, dên luot nó lai giúp nguoi doc nhìn và nghe, vì nó có tác dung trau
dôi cái goi là “ván hóa cam giác” (tuc là ván hóa cua hoat dông cua các giác
quan), ván hóa cam giác có liên quan không tách roi voi bôi duõng trí nho và tu
duy.
Nhà tu tuong lôi lac phuong Dông Luxupho Hat Hatgip qua quyêt:
“Trí nho dù bên lâu that là dai phúc.
Song giay tráng muc den van dáng tin hon!
L.N.Tônxtôi là nguoi có môt trí nho không lô, suôt cuôc doi sáng tác dài,
vân ghi lai nhung ý nghi và quan sát cua mình, nhung bài tông kêt doc sách…
Ông khuyên “lúc nào cung nên mang theo môt cây bút chì và môt quyên sô
dê ghi lai tât ca nhung tài liêu, nhung quan sát, nhung ý nghi và nhung quy tác
bô ích, lý thú thu luom duoc trong lúc doc sách, trong lúc trò chuyên hay ngâm
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

41
nghi và tôi dên së chép lai nhung cái dó vào môt quyên sách riêng, theo tung
muc.
Ghi chép giúp ích ta nhiêu nhât vê mát trau dôi trí nho và tu duy trong
truong hop các ghi chép có hình thuc phuc tap, cháng han khi ta không chi ghi
lai nhung diêu doc duoc vào môt quyên vo riêng hay môt phiêu riêng, mà còn
viêt loi chú ván tát, còn ghi lai nhung nhân dinh (phán doán) cua mình vê cuôn
sách kèm voi nhung lâp luân làm co so cho nhân dinh dó và không chi nhân xét
vê tung cuôn sách mà nhân xét vê tung dê tài, tung vân dê.
Môt cách tôt dê bôi duõng tu duy, dông thoi cung giúp dê nho nhung diêu
doc duoc là tu mình tâp hop các khái niêm và thuât ngu, các su kiên và dinh
nghia vu doc duoc trong sách, sáp xêp, phân loai chúng vào nhung bang, nhung
so dô…
Dôi khi, phân tích câu tao cua cuôn sách vê mát sô luong, cháng han kiêm
diêm xem trong cuôn sách tác gia nêu lên bao nhiêu luân dê co ban hoác bao
nhiêu tên nguoi, ngày tháng, biên cô, thuât ngu, kêt luân... (12) cung là môt
cách bô ích dôi voi nguoi doc.
Moi kiêu sáp xêp các tài liêu doc duoc, moi kiêu phân dó, rút ra nhung kêt
luân riêng tu các diêu doc duoc dêu giúp ghi nho dê dàng hon và rèn luyên kÿ
xao linh hôi vung chác.
Môt biên pháp tôt giúp nho lâu là xem luot tông quát phân vua doc, nhât là
truoc khi tam nghi doc.
Trong quá trình nghiên cuu các tác phâm kinh diên, nguoi doc có dip tôt dê
bôi duõng tính dôc lâp tu duy và rèn luyên trí nho.
N.G. Tsecnusepxki khuyên: “Hãy gáng doc nhùng cuon sách chu chot,
nhùng tác pham doc dáo, nguon cua nhùng tu tuong vi dai và nhùng hung thú
cao quý”.
Ông nhân xét ráng ngôn ngu trong các tác phâm kinh diên rât ngán gon, các
tác gia kinh diên biêt cách gói gém môt nôi dung phong phú trong môt sô ít tu,
biêt cách truyên cho nguoi doc “tính chât” cua các thành tuu cua loài nguoi.
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

42
Nhà bác hoc Nga vi dai cho ráng: “Trong moi bo môn, chi có rat ít nhùng
tác pham thuoc loai chu chot nhu vay tat ca các tác pham khác chi là làp lai,
pha loãng và làm sut me nhùng diêu chua dung mot cách day du và sáng to hon
nhiêu trong các tác pham ít oi nói trên”.
Song N.G. Tsecnrsepxki không nhác dên ý nghia cua nhung cuôn sách giúp
nguoi doc hiêu thâu hon, linh hôi sâu hon và su dung có loi hon các tác phâm
kinh diên.
Mát này cua vân dê dã duoc viên si V.I.Vecnatxki làm sáng to. Ông chi rõ:
“Các tác phâm kinh diên chua dung kho tàng ván hóa phong phú cua loài nguoi
và giu mãi giá tri cua chúng gân hêt nhu các tác phâm ván hoc cô diên… Muôn
nguoi doc hiêu duoc các tác phâm dó, phai có nhung bài bình luân. Các khái
niêm và các tu trong khoa hoc có lich su cua chúng, có cuôc doi cua chúng và
nêu ta không luu ý dên nhung biên dôi cua chúng theo thoi gian thì dôc gia hâu
sinh së không hiêu nôi và các khái niêm, các tu càng cô xua bao nhiêu thì càng
khó hiêu bây nhiêu. Thuôc loai sách kinh diên này là tác phâm cua hàng ngàn
nhân vât, tu Arixtôt hay Côpecnic hay Galilê... cho dên nhung nguoi cùng thoi
voi chúng ta nhu D.I. Mendêleep hay I.P. Pavlôp.
Tìm hiêu các tác phâm dó trong nguyên ban hay qua môt ban dich tôt là môt
còng cu rât manh cua nên giáo duc cao dáng, cua nên ván hóa nhân dân. Không
duoc dê các tác phâm dó bi mai môt, bi quên lãng, mà phai dem ra doc di doc
lai tu thê hê này qua thê hê khác, truoc hêt là thê hê tre duoc trau dôi hoc vân
trong nhung nám hoc o truong Dai hoc(l5)
Viêc doc sách phai có tác dung biên dôi và hoàn thiên tu duy nguoi doc, ý
thuc nguoi doc, thê gioi nôi tâm nguoi doc và do dó phai anh huong dên hành
vi nguoi doc, dên trình dô ván hóa nguoi doc trong lao dông và trong sinh hoat,
dên hoat dông xã hôi cua nguoi doc, phai có tác dung hình thành con nguoi
moi, con nguoi xây dung xã hôi tiên tiên.

Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

43
V. Bàn vê niêm vui và nôi buôn cua viêc doc sách
Chu Quang Tiêm - Danh nhân Trung Quoc
Tran Ðình Su dich
Hoc vân không chi là chuyên doc sách , nhung doc sách vân là môt con
duong quan trong cua hoc vân. Boi vì hoc vân không chi là viêc cá nhân, mà là
viêc cua toàn nhân loai. Môi loai hoc vân dên giai doan hôm nay dêu là thành
qua cua toàn nhân loai nho biêt phân công, cô gáng tích luy ngày dêm mà có.
Các thành qua dó so di không bi vùi lâp di, dêu là do sách vo ghi chép, luu
truyên lai. Sách là kho tàng quý báu cât giu di san tinh thân nhân loai, cung có
thê nói dó là nhung côt môc trên con duong tiên hóa hoc thuât cua nhân loai.
Nêu chúng ta mong tiên lên tu ván hóa, hoc thuât cua giai doan này, thì nhât
dinh phai lây thành qua nhân loai dã dat duoc trong quá khu làm diêm xuât
phát. Nêu xóa bo hêt các thành qua nhân loai dã dat duoc trong quá khu, thì
chua biêt chung chúng ta dã lùi diêm xuât phát vê dên mây trám nám, thâm chí
là mây nghìn nám truoc. Lúc dó, dù có tiên lên cung chi là di giât lùi, làm ke lac
hâu.
Doc sách là muôn tra món no dôi voi thành qua nhân loai trong quá khu, là
ôn lai kinh nghiêm, tu tuong cua nhân loai tích luy mây nghìn nám trong mây
chuc nám ngán ngui, là môt mình huong thu các kiên thuc, loi day mà biêt bao
nguoi trong quá khu dã khô công tìm kiêm moi thu nhân duoc. Có duoc su
chuân bi nhu thê thì môt con nguoi moi có thê làm duoc cuôc truong chinh van
dám trên con duong hoc vân, nhám phát hiên thê gioi moi.
Lich su càng tiên lên, di san tinh thân nhân loai càng phong phú, sách vo tích
luy càng nhiêu, thì viêc doc sách cung ngày càng không dê. Sách tât nhiên là
dáng quý, nhung cung chi là môt thu tích luy. Nó có thê làm tro ngai cho nghiên
cuu hoc vân. Ít nhât có hai cái hai thuong gáp. Môt là, sách nhiêu khiên nguoi ta
không chuyên sâu. Các hoc gia Trung Hoa thoi cô dai do sách khó kiêm, môt
doi dên bac dâu moi doc hêt môt quyên kinh. Sách tuy doc duoc ít, nhung doc
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

44
quyên nào ra quyên ây, miêng doc, tâm ghi, nghiên ngâm dên thuôc lòng, thâm
vào xuong tuy, biên thành môt nguôn luc tinh thân, ca doi dùng mãi không can.
Gio dây sách dê kiêm, môt hoc gia tre dã có thê khoe khoang tung doc hàng van
cuôn sách. “Liêc qua” tuy rât nhiêu, nhung “dong lai” thì rât ít, giông nhu án
uông, các thu không tiêu hóa duoc tích càng nhiêu, thì càng dê sinh ra bênh dau
da dày, nhiêu thói xâu hu danh nông can dêu do lôi án tuoi nuôt sông dó dó mà
sinh ra ca. Hai là, sách nhiêu dê khiên nguoi doc lac huong. Bât cu linh vuc hoc
vân nào ngày nay dêu dã có sách vo chât dây thu viên, trong dó nhung tác phâm
co ban, dích thuc, nhât thiêt phai doc cháng qua cung mây nghìn quyên, thâm
chí chi mây quyên. Nhiêu nguoi moi hoc tham nhiêu mà không vu thuc chât, dã
lãng phí thoi gian và suc luc trên nhung cuôn sách vô thuong vô phat, nên
không tránh khoi bo lõ mât dip doc nhung cuôn sách quan trong, co ban. Chiêm
linh hoc vân giông nhu dánh trân, cân phai dánh vào thành trì kiên cô, dánh bai
quân dich tinh nhuê, chiêm cu mát trân xung yêu. Muc tiêu quá nhiêu, che lâp
mât vi trí kiên cô, chi dá bên dông, dâm bên tây, hóa ra thành lôi dánh “tu tiêu
hao luc luong”.
Doc sách không lây nhiêu, quan trong nhât là phai chon cho tinh, doc cho ki.
Nêu doc duoc 10 quyên sách không quan trong, không báng dem thoi gian, suc
luc doc 10 quyên sách ây mà doc môt quyên thât su có giá tri. Nêu doc duoc
muoi quyên sách mà chi luot qua, không báng chi lây môt quyên mà doc muoi
lân. “Sách cu trám lân xem cháng chán- Thuôc lòng, ngâm nghi môt mình hay”,
hai câu tho dó dáng làm loi rán cho môi nguoi doc sách. Doc sách vôn có ích
riêng cho mình, doc nhiêu không thê coi là vinh du, doc ít cung không phai là
xâu hô. Doc ít mà doc ki, thì së tâp thành nêp suy nghi sâu xa, trâm ngâm tích
luy, tuong tuong tu do dên muc làm thay dôi khí chât; doc nhiêu mà không chiu
nghi sâu, nhu cuõi ngua qua cho, tuy châu báu phoi dây, chi tô làm cho mát hoa
ý loan, tay không mà vê. Thê gian có biêt bao nhiêu nguoi doc sách chi dê trang
trí bô mát, nhu ke troc phú khoe cua, chi biêt lây nhiêu làm quý. Dôi voi viêc
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

45
hoc tâp, cách dó chi là lua mình dôi nguoi, dôi voi viêc làm nguoi thì cách dó
thê hiên phâm chât tâm thuong, thâp kém.
Sách doc nên chia làm mây loai, môt là sách doc dê có kiên thuc phô thông
mà moi công dân thê gioi hiên nay dêu phai biêt, môt loai là sách doc dê trau
dôi hoc vân chuyên môn. Muôn có kiên thuc phô thông, hiên nay các bài hoc o
trung hoc và nám dâu dai hoc, nêu chám chi hoc tâp thì cung du dùng. Nêu
chám chi hoc tâp mà cung chi doc thuôc giáo trình thì cháng có ích loi gì, môi
môn phai chon lây tu 3 dên 5 quyên xem cho ki. Môn hoc kiên thuc phô thông
tông sô không quá muoi mây môn, môi môn chon tu 3 dên 5 quyên, tông công
sô sách cân doc cung cháng qua trên duoi 50 quyên. Dây không thê xem là dòi
hoi quá dáng. Nói chung sô sách mà môt nguoi dã doc, phân lon không chi có
thê, nêu ho không thu duoc loi ích thuc su là do ho thiêu lua chon, khi doc lë ra
doc thì thì ho lai doc qua loa.
Kiên thuc phô thông không chi cân cho công dân thê gioi hiên tai, mà ngay
nhà hoc gia chuyên môn cung không thê thiêu duoc. Khoa hoc cân dai phân loai
chát chë, nhung nguoi chi chuyên môn môt hoc vân phân nhiêu khép kín trong
pham vi cua mình, lây co là chuyên môn , không muôn biêt dên các hoc vân liên
quan. Diêu này dôi voi viêc phân công nghiên cuu có thê là cân thiêt, nhung dôi
voi viêc dào tao chuyên sâu thì lai là môt su hy sinh. Vu tru vôn là môt thê huu
co, các quy luât bên trong vôn liên quan mât thiêt voi nhau, dông vào bât cu chô
nào dêu liên quan dên cái khác, do dó, các loai hoc vân nghiên cuu quy luât, tuy
bê ngoài có phân biêt, mà trên thuc tê thì không thê tách roi. Trên doi không có
hoc vân nào là cô lâp, tách roi các hoc vân khác. Ví nhu chính tri hoc thì phai
liên quan dên lich su, kinh tê, pháp luât, triêt hoc, tâm lí hoc, cho dên ngoai
giao, quân su,…Nêu môt nguoi dôi voi các hoc vân liên quan này mà không
biêt dên, chi hoc có môt mình chính tri thôi, thì càng tiên lên càng gáp khó
khán, giông nhu con chuôt chui vào sung trâu, càng chui sâu càng hep, không
tìm ra lôi thoát. Các hoc vân khác dai khái cung nhu vây, không biêt rông thì
không thê chuyên, không thông thái thì không thê nám gon. Truoc hãy biêt rông
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

46
rôi sau moi nám chác, dó là trình tu dê nám vung bât cu hoc vân nào. Trong lich
su hoc thuât, phàm là nguoi có thành tuu lon trong bât kì môt linh vuc nào, dêu
phai có co so sâu sác cua nhiêu môn hoc vân khác.

V. Nhüng con sô xung quanh viêc doc sách
- Keywords: 20% sô trang sách chua 80% nôi dung, trong sô 20% dó chi
còn lai 20 % là keywords chính dân dên viêc nám bát nôi dung chính yêu.
Vây thì nêu quy vê sô chu thì chi còn lai khoang 4-5 % là key thôi.

- Co 3 loai nguoi doc sach voi cach doc khac nhau.
Nguoi doc báng tai, nhin chu viêt va doc to, doc rât châm: 150 tù/phút.
Nguoi doc báng mát không nhác lai báng miêng: 600-800 tù/phút.
Nguoi doc báng mui (nguoi ta goi nhu thê), doc tung khôi môt va hinh nhu
ho doan nôi dung: 1000 tù/phút.
Nhom cuôi cung nay la nhung nguoi doc nhanh, tiêt kiêm thoi gian, táng
luong tiêp thu.

- Nhân thuc rõ tâm quan trong cua phuong phap doc nhanh, o nhiêu nuoc
tiên tiên, cac lop day doc nhanh dã duoc mo ngay cang nhiêu. Sau khi du cac
lop nay, ho dã dat duoc tôc dô kinh khung 1500 tù/phút, va dôi voi nhung bai
viêt nhe nhang, don gian nhu truyên trinh tham, tôc dô doc co thê lên toi 12000
tù/phút.

- Kha náng dó o duoi dang tiêm náng, môt nguoi bình thuong thông qua rèn
luyên khoang tu 2 tuân - 3 tuân có thê dat toi 1.500 tù trong tiêng Anh/1 phút
và có thê dat toi khoang 2.000 tù trong tiêng Viêt/1phút mà dô hiêu mach
logic cua tài liêu dó so voi tôc dô doc thông thuong là nhu nhau. So voi tôc dô
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

47
trung bình cua môt nguoi doc là khoang 200-350 tù tiêng Anh/1 phút và tiêng
Viêt khoang 200-500 tù/1 phút.
O Minesota (Mÿ), nguoi ta có làm test voi sinh viên dê kiêm tra kha náng
doc nhanh (faster reading skill). Nhung sinh viên tham gia vào test này dã duoc
yêu câu doc "Chiên tranh và Hoà bình" cua Tolstoy, và ho doc voi tôc dô trung
bình là 240-250 tù/phút voi muc dô hiêu ván ban là 70%. Sau 1 tuân dào tao
doc nhanh, voi 12.5 giò, tôc dô doc cua ho táng lên 500 tù/phút. Sau 7 tuân liên
tuc, ai táng duoc lên 1000 tù/phút duoc coi là là siêu dáng.

+ Nguoi bình thuong chi doc o tôc dô 150-200 tù/1phút.
+ Tân Thuy Hoàng có kha náng doc 400 cân tâu biêu/1 ngày .
+ Na-pô-lê-ông doc tôc dô 2000 tù/phút.
+ Ban-dác doc tôc dô 4000 tù/phút.
+ Mac-xim Gooc-ki doc môi trang sach chi mât vài giây.
+ Con Lê-nin doc sach nhu luot qua nhung lai nám chác nôi dung…
BAN HOÀN TOÀN CÓ THE TAO RA MOT CON SÓ ÁN TUONG
HÃY TU TIN VÀO KHA NÄNG TIEM TÀNG CUA CON NGUÒI
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

48
Phân 4
Tài liêu tham khao
1. Hoc hiêu qua - Robinson, Francis Pleasant, (1961, 1970)
(xuat ban lan thu 4.), Harper & Row, New York, NY.

2. Phuong phap doc siêu toc - Tony Buzan.

3. Ebook: PhotoReading, Paul R.Scheele, M.A.
Link download tai dia chi:
http://www.4shared.com/file/35398473/123cfda0/The_PhotoReading_Whole
_Mind_System_-_Paul_Scheele.html

4. Photoreading - The Whole Mind System, Paul Scheele

5. Tìm hiêu thêm vê phuong pháp doc qua các dia chi sau:
http://en.wikipedia.org/wiki/Photoreading
http://www.photoreading.com/
http://www.learningstrategies.com/PhotoReading/Intro1.asp
http://www.youtube.com/watch?v=cPOIZ6DGXWE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5Nf4ObSlejQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wOWpyLFAgHU&feature=related

6. Ngoài ra còn có môt sô clip luyên di chuyên mát nhanh nhu chop:
http://youtube.com/watch?v=6TVxfe01aVY
http://youtube.com/watch?v=sRi4fxxmNnw
http://youtube.com/watch?v=Sf02YOzTyI0
http://youtube.com/watch?v=KRSiDq-y06A
http://youtube.com/watch?v=3g_yzoY8yjc
Diên dàn thao luân kÿ nàng mêm Kÿ nàng doc hiêu qua

49
EBOOK
KY NÄNG DOC HIEU QUA

Nhiêu tác gia
Vói su dóng góp tù các bài viêt cua:
MRLIVE
TINKERMAN199
SAM
BUBAHN
SIRIUS
FANNTY
DUC.SMAX
….
Tông hop, biên soan:
CANLOIMAT87
LING
Góp ý:
TINKERMAN199DIEN DÀN THAO LUAN KY NÄNG MEM
www.kynangmem.com
Email: bqtkynangmem@gmail.com

Di n àn th o lu n k n ng m m

K n ng

c hi u qu

"
Ph n 1 – L i nói Ph n 2 – I. 1. 2. 3. 4.

"

u................................................................................................................3

c sách hi u qu .....................................................................................................4 c sách giúp t ng c ng kh n ng giao ti p ...........................................................5 ng t ng, liên t ng, sáng t o .....................5

c sách và nh ng tác d ng............................................................................................4 c sách giúp rèn luy n n ng l c t

c sách giúp rèn luy n n ng l c ngôn ng ..............................................................6 c sách giúp s ng t t trong xã h i và làm ng nh h ng nt c i ....................................................7 c ...........................................................................8

II. Các y u t

1. Y u t ch quan ...........................................................................................................8 2. Y u t khách quan .......................................................................................................8 III. Gi i thi u m t vài ph 1. M t s ph 2. Ph 3. Ph 4. Ph 5. Ph 6. Ph ng pháp c ng ng pháp c thông th c sách ..................................................................9 ng: ...................................................................9

ng pháp Skimming reading..............................................................................11 ng pháp ng pháp ng pháp c............................................................................................12 c Multilines .....................................................................................14 c SQ3R ............................................................................................21 c sách ..............................................................................23 c sách hi u qu .................................................................24 c sách......................................................................27 c sách ......................................................................................23

ng pháp PhotoRead ..........................................................................................14

IV. Nh ng i u nên bi t khi 1. Vài l i khuyên khi 2. M i quy t c vàng 3. Vài “ti u x o” I. Bác H

c sách..............................................................................................26

Ph n 3 – Nh ng câu chuy n v vi c II. T n m n v chuy n III. “L p trình” vi c IV.

c sách th nào? ..............................................................................................27 c sách .......................................................................................29 c sách ...........................................................................................33 c sách ..........................................................43

c sách là m t rèn luy n trí nh và t duy.............................................................34 c sách.....................................................................46

V. Bàn v ni m vui và n i bu n c a vi c V. Nh ng con s xung quanh vi c

Ph n 4 – Tài li u tham kh o .................................................................................................48 # ' () * $ %& /0 % 1

+ , # %- .

2

Di n àn th o lu n k n ng m m

K n ng

c hi u qu

Ph n 1

L i nói

u
cs

Di n àn th o lu n k n ng m m (www.kynangmem.com) xin chào các b n! Trong su t th i gian k t khi thành l p, di n àn KNM ã nh n tham gia c ng nh ng h nhi t tình c a r t nhi u c dân m ng. Các thành viên

c a di n àn KNM ã óng góp r t nhi u nh ng bài vi t, chia s r t nhi u nh ng tr i nghi m cu c s ng nh m chia xây d ng m t kho k n ng giúp ích cho vi c phát tri n c a gi i tr Vi t nói riêng và c a ng ó là nh ng k n ng ch c… và r t nhi u các k n ng c n thi t. ây là m t trong s ít ebook nói v k n ng c sách hi u qu - m t trong nh ng k n ng quan tr ng trong vi c ti p nh n v n ki n th c vô t n c a nhân lo i. Ebook này không có ý inh s tr thành m t tài li u chu!n dành cho m i ng i nh ng nó là s t p h p c a r t nhi u các bài vi t, các tài li u v k n ng c. Ebook này s giúp các b n d dàng h"n trong vi c tra c u, tìm hi u và h c h#i k n ng c n bi t khi ng các bài vi t l c, có t ch c c. c, nh ng i u c c a con c m t cu n sách và c nh ng câu chuy n v cái s i ây N i dung ebook trình bày xoay quay nh ng ph "ng pháp i. Xin nh$c l i, b n ch t c a nh ng dòng vi t d i Vi t nói chung. c, k n ng vi t, k n ng thuy t trình, k n ng t

u là s t p h p t

c ánh giá cao trên nhi u wedsite và di n àn nên có th có d% ti n cho vi c tham kh o c a các b n.

b n. Khi biên so n, chúng tôi ã r t c g$ng trình bày n i dung m t cách m ch Ebook này c ng chính là ebook àu tiên, là công s c c a KNM. Chúng tôi mu n nó tr nên th c s h u ích v i các b n. Vì th hãy g&i nh ng góp ý v cho chúng tôi theo %a ch' email: bqtkynangmem@gmail.com ho(c b n có th óng góp ý ki n tr c ti p trên di n www.kynangmem.com. Xin chân thành c m "n! àn th o lu n k n ng m m

3

Di n àn th o lu n k n ng m m

K n ng

c hi u qu

Ph n 2

c sách hi u qu
I.
Vi c

c sách và nh ng tác d ng
c sách là công vi c c ng là nhu c u không th thi u c a ng c sách có th u c th c hi n bàn h c, góc th vi n hay c. Không ph i i i h c. m t n"i nào n sách

ó n u b n có th i gian r nh và có h ng thú ta m i b$t v và tr c sách, vi c ng h c. Th nh ng quá trình

n bây gi chúng ng xuyên hay c sách c ng c g$n li n v i n các ph m vi n chuyên c

c sách ph i di n ra t khi chúng ta bi t c sách có di n ra th i, và k t qu

không tùy thu c hoàn c nh riêng c a m)i ng không gi ng nhau. Ng i c hi n nay có xu h

ng ch' thu h*p ph m vi c sách ng c m r ng h"n

chuyên môn c a mình, i u ó giúp cho nh ng hi u bi t chuyên môn sâu s$c h"n. Th nh ng, s r t t t n u vi c liên i, ho(c nh ng ph m vi t môn nh ng th c ra nó có nhi u tác Có ng bi t, nh ng ch ng không có gì liên quan

n công vi c và cu c s ng sau này. c: m t lo i ch' i

i còn phân chia r ch ròi ra 2 lo i sách

i khái và không c n ghi chép; m t lo i khác có liên quan m t thi t c c n vi t l i nh ng ý c m i lúc m i

n chuyên môn hay vì m t nhu c u nào ó, ng n$m. Nh v y, vô hình trung, lo i sách sinh...; lo i sách th hai ph i yên t-nh ít ng ki n th!c mà ng i t. t p. c u ng

chính, ghi l i tóm t$t n i dung, d+n ch ng ho(c v thành nh ng s" , cho d i ta có th n"i: trên xe buýt, phòng ch , trên tàu h#a, tàu i n ng m, th m chí nhà v c bên bàn sách, gi y bút, trong không gian c sách không ch d ng l i ch ti p thu

Trong th c t , tác d.ng c a vi c

c sách còn là m t bi n pháp

hoàn thi n m i m(t c a con

i. V i ý ngh-a này, các lo i sách v n hóa h c, v n ch "ng, l%ch s&, tri t h c

không ch' là nh ng lo i sách thu n chuyên môn mà ã tr thành sách chung cho
4

bi t cách trình bày v n theo chi u h b n không vi t th hay g i i n tho i ph n h.. liên t ng. Hình thành . khi nào (t câu i tham gia giao ti p. Ch' có i u quá trình giao ti p này di n ra 1 chi u. vi c c ngh. cách lý lu n hay dùng d+n ch ng ch ng minh cho m t lu n i m c sách m t th i gian lâu. khi nào nói khi nào ng ng. tình c m và thói quen h u ng kh n ng giao ti p ng tr c ám ông? B n có bao gi c m i ng i? B n có i khác v+n không t ý mình nh th nào tr B n có bao gi th y ng i ngùng khi run l!y b!y không bi t di n bao gi nói vòng vo m t v n sao hi u n i? và c g$ng gi i thích mà ng c sách th c ch t là m t quá trình giao ti p. có Không ch' v y. c sách giúp t ng c sách ôi khi còn rèn luy n cho b n nh ng k. dòng.n ng.c a b n tác gi không h bi t . thái b n bi t nói b ng ng nh ng ph n x và s nh y c m. Ch/ng h n. sáng t o cn ik t c dùng luôn có c vi t b ng h th ng ngôn ng .i. và nét ngh-a ó l i c quy chi u vào các s v t t "ng ng trong cu c 5 . b n s tinh t h"n khi c m nh n. c a ng i khác.không c n nh$c l i. ng. Sách c sách giúp rèn luy n n ng l c t ng t ng x& lý v n i u th nào. T ng ngh-a. ng tri n khai hay khái m t cách khúc quát h p lý. c. Nh ng cái l i c a chuy n c sách c sách ã quá rõ ràng. chi t. Quá trình giao ti p này giúp các b n hi u v n nào ó. thi t ti p thu tri th c. phán oán nh ng c m xúc. 1. suông s . khi nào pha trò t o c m h ng m i 2. b n s bi t trình bày v n u có a g n gàng d hi u. th là các ch vi t liên t. bài. nh lo i hình giao ti p (c bi t này. m ch l c. Bên c nh vi c ích mà ôi khi b n không nh n ra. o n. khi ó tác gi quy n sách và b n là nh ng nhân v t tham gia giao ti p. cho xã h i....c v i nhau t o thành câu.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu m i ng i. nh ng v n duy tác gi nói n i sâu vào trí não và hình thành t cn u b n th nh ng nh ng suy ngh. linh ho t c n thi t h#i kh"i g i.

Nh v y.t.. n vào mùa xuân. ho(c nh ng câu c.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu s ng. liên t ng. c sách.c nh ng sai sót c m t cu n sách v n ch "ng th y tác u b ng ch ng hay v% ng . cái gi ng và khác nhau.i c ng có khi s liên t c quy ng th c. tìm ra cái m i và c sách giúp rèn luy n n ng l c ngôn ng ng vi t sai chính t và r t ng i vi t vì s m i ng i ch c. B n hay B n th không h pv i huy Vi c vi t nh ng câu không úng ng pháp ti ng Vi t. B n s th y nh ng câu v n b$t ng t ho(c tính t mà v+n úng c u trúc ng pháp ti ng Vi t. R.ra cái m i.c(n k . *p và m i ng trong cu c s ng th c mà ch vi t ng. Trí t ng phong phú. C ng có th b n s& d. quá c sách th c ch t c ng là m t quá trình quan sát các s v t và hi n t ng tr ng thông qua quá trình ã i ng ng n y sinh khi b n so sánh nh ng v n i này ng c trong sách này và sách khác.ng ngôn ng . k t h p v i nh ng ó làm ra cái m i. B n gi dùng nh ng t ng r t hay nhau. Ho(c b n có v n t v ng quá ít. suy ngh.ng nh ng t ng không it ng b n mu n c p. ng l c khám phá tìm tòi s giúp b n hình thành n ng l c sáng t o. Không có 3.. ngh. ' "ng nhiên' m t cách khéo léo uy n 6 . không . Thí d.. câu què các thành ph n chính.. nói h p nh ng i m t o nên m t con m t th c th nào ó. dùng hay cây n 'qu o' chúng ta nghnt p ng c a c (t trong tr ng thái yên t-nh.. b$t u b ng miêu t b u tr i trong nh ng tr ng thái khác ó trong vi c s& d. ng i ta khó có th th c hi n c i u ó. trong quan i m c a ng khác. c sách là bi n pháp h u hi u nh t giúp b n kh$c ph. Th m chí b n không hi u r t nhi u ng ra trình bày sáng t# m t v n t ng trong ti ng Vi t có ngh-a là gì vì b n ch a h nghe qua. ho(c nói trình t ng t c t t ng khép kín dành cho s chuy n n 'hoa mai' chúng ta nghi thích th ct n lo i hoa nhi u ng cánh. nói trái n 't-nh v t' chúng ta ngh- n m t lo t các . t i sao l i có gi ng và khác nh v y. B n bi t cách dùng nh ng t ng chuy n ti p 'nh v y'..

c. s t p trung và tinh ý s giúp b n hình ó. i nh ng t ng mà b n phân vân l 0ng l không bi t vi t th nào. có chi u sâu. bi t lý l là nh ng ng i không s ng tùy ti n.c th thao giúp chúng ta bi t rèn luy n s c kh#e d o dai b n b. t nhân v n. Cách s ng ó là món trang s c quý giá nh t mà m)i c sách. ng cái *p.. chúng ta nh n ra nh ng quy lu t và nh ng di n bi n ó hình thành cách nhìn và cách ngh. sách em và c nhân lo i. xúc. xây d ng n cho con ng c sách v t lý chúng ta hi u bi t v quy lu t v n ó ng d. hòa h p gi a b n thân v i c ng .. xã h i c trình bày phía trên không ph i là t t c nh ng l i c sách.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu chuy n di n tv n .ph i trái. c sách tr giúp mình càng t t h"n. thân.. i t trang b% cho mình thông qua h c v n. nhi u n ng l c. c sách và s ng t t là hai vi c xem ra ch/ng n nh p gì v i nhau nh ng th c ch t có s tác Ai c ng bi t. 7 . xem tr ng..và vi c làm c a h luôn h ng t i cái hay. cu c ý th c h trong cu c s ng.ng. h i t.n ng ngôn ng 4. Nh ng ai c ng bi t. l i nói có c" s và có uy tín nên i l$ng nghe.h"n. h nh ng ng ng i bi t suy ngh. t nhiên h"n. môi tr ng xung quanh. B n c ng s b$t g(p nh ng hình th c vi t úng c a c sách lâu dài. D. i m t cu c s ng c sách v n h c i. nh ng i u ích mang l i c a vi c c m i ng là t t *p. th là t vi c c sách th d. c sách giúp s ng t t trong xã h i và làm ng ng qua l i r t l n. thái c sách tri t h c. Chúng ta còn có th th y. ng i c nhi u sách c tiên có ki n th c sâu r ng..c a b n ng c a th gi i t hình thành c m i s ng hài hòa.ng vào cu c s ng. M i l i nói. ng t i l i ích b n thân trong m i quan h v i l i ích chung c a i xung quanh.. Và chính quá trình thành nh ng k. Tóm l i. h p lý tr c m i c nh ng . suy ngh.nhiên.

C n ph i gi m t thái c khi c.i ngay ng$n trên gh .i và môi tr l ng. do v y vi c s& d. Y u t ch quan nh h ng nt c c . cách t duy và cách vi t c a sách n ti p (direct). vì v y. Ng. B n có th ng th t tho i i u quan tr ng nh t c hi u qu có l là thái t nói v i mình tr l c quan và t tin là mình có th làm dùng câu: "It's easy. Do m$t ta nh n d ng hình nh nhanh và 8 . and I like it" T th ng.i c sách trong ch n thì thôi r. Ánh sáng c n ph i c n c (t th/ng trên bàn ng nói: "chuy n nh# nh con th# b# vào gi#" c và làm d dàng. tôi xin ch' ra c ngoài là có th áp d. t c là i vào v n h"n liên ti p. sáng ra nhi u khi th y quy n sách l i th i qu n queo n m góc nào ó.V i ti ng Vi t và v n hóa Á ông. ki u t duy l i ki u vòng vèo. hai chân (t th/ng th$n trên sàn. Sách 2. thu c vào ngôn ng và th lo i sách c nhanh c ng ã c nghiên c u nhi u nh ng không ph i c c Vi t Nam.i. c c ng r t thu n l i.ng k thu t ch) r t khó tìm.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu II. Scott Bonstein c: c n t o cho mình m t môi tr mái.V i ti ng Nh t/ Trung: h là ch t nâng t c ng hình.: . N u mùa ông ng. th/ng . nhi u khi câu quan tr ng l i n m .V i ti ng Anh. nhi u khi g n nh n$m khi c ngoài là ki u tr c m t cách tu n t . g n gàng. ph n bên trong ch' là i sâu v chi ti t. Các y u t 1.ng ph "ng pháp c a n Anh chu!n m c c ng th y cách vi t c a h là t các ý l n chia thành các ý nh# c n i dung. do v y c ta c ng ch a th hi u ý tác gi nói gì. N u ai h c vi t lu n ti ng c m t o n b n ch' c n c câu m là ã c c ng ph. . Y u t khách quan T c Th c ra vài ví d.

. l c nh ng th ch' gi i trí thì ko c n quá c g$ng c hi u.. vì m)i câu ch mà d%ch ra ti ng Vi t thì ta th ng + Sách giáo khoa. dùng ng l u vào lo i dân dã. vi c luy n cho mình 1 ph "ng pháp y u t . truy n c. Gi i thi u m t vài ph 1. c có th còn ph. ti u thuy t.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu t t h"n ch vi t. tri t h c. chúng ta có u chúng ta. khi nhanh h"n. cái ó ko quan tr ng t i n i 9 .Ph. thích n gì. d ti p thu. có ng c sách nhanh có nhi u ph "ng pháp nh ng có l cách c sách v n h c. Khi có c t ng o n 1 lúc. ko liên k t c l i o n ó ho(c hình dáng con ng dung cho l$m. hay là m(c gì. c v i nhau chúng ta có th c l i c truy n. các sách teach yourself c a n c m t bu i c ng c vài cu n. c nhanh. có khi ta c. và t th t nhanh. lý lu n: không th c nghi n ng+m k . + Sách t h c: c c ng r t nhanh. di n t dài dòng. t duy . thu c nhi u i mu n c nhanh thì c này thu c gi i trí: c nhanh. h t ngh-a c m t câu mà ph i r t lâu m i hi u III. s có nh ng n t o n này hay. ho(c o n nào ko hi u. c ch t ng hình c ng kích thích óc t ng t ng. t ng t ng d dàng và c ngoài nhanh chóng s ng trong ng c nh c a câu chuy n.. ki u nh nh ng ch) t i. M t s ph ng pháp ng pháp ng: c sách c thông th Th c ra. Chúng ta có th có th b# qua nh ng ch) ko quan tr ng. thu c nhi u vào cách vi t sách: + Truy n: c r t nhanh vì chúng ta quy chi u.. có nh ng ng Vi c i r t d dàng qu là m t khó kh n c c l n. u tiên là cách th c qua.

có gì mình th y còn khúc m$c. Khoa h c ã ch ng minh là m t ng .Cách u tiên ph i c gi i trí thì th ng ko quan c bao nhiêu. c gì. i h#i. mà dù có quan tâm thì ch' là nh c nhanh.c l.n g c c a cu n sách. xem l i xem mình ã thu nh p ó và . tìm tên bài c n tìm.. th m chí là gi i thi u tóm t$t n i dung và u th ng gây thi n c m cho u thì th c h"n. giai o n này nên g ch l i nh ng ý chính. m t s sách thì ch' là gi i thi u ngu. c m)i o n trong bài vài ba ch là có th M t ph "ng pháp khác c ng có nhi u i m chung v i ph "ng pháp trên.. b i n u ã là tâm n k t qu . Nh ng dù th nào i ch ng n a thì l i nói ng i c v cu n sách. liên k t l i các ý.c c quy n sách nào.c. i u ó giúp chúng ta có tâm lý . Th cao nh t th ng. do ó n u có th c h t l i nói c m tình v i quy n sách. ch' là ph n gi i thi u sách. l c l i l n 2. có th r)i th i gian. c n l u ý. nh ng v+n t qua m$t thui. Chúng ta u là nh ng ng i bình c quy n sách. c ít nh t 2 l n/quy n sách (trung bình 300 trang).. Có m t thói quen c a tôi là dù u là c sách. gi ra các ch "ng. c th t nhanh khi . còn th$c m$c thì nên (t m t d u ch m h#i to ùng Có m t i u các b n nên l u ý khi và l i nói t i n tôi c ng c l i nói u tr u.Cách gi vào bài ó. sách khoa h c: cl t qua 1 l n. 10 ng thì trong m)i quy n sách 20% s trang sách s ch a 80% n i dung i bình th ng hi u su t c t c là x p x' 80% n i dung. l u l i c ch m. t gi i quy t nh ng gì c th t nhanh. soát các ý.c l. ko c n thi t ph i . tìm ra o n mình c n tìm. ho(c c ng là ý nh ng ch) c n l u ý. c l n 3: l i c b# qua 1 dòng nào c .Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Th c ra nói cái này h"i th a. nh ng yêu c u là ko c th t nhanh. ng r t có c. ki m tra bài: gi m. L n c gì ko quan tr ng c này ko yêu c u ph i hi u.. ó là nên quan tâm t i m. nh ng nó có ý ngh-a r t l n: m t s sách thì l i nói gi i thi u các t vi t t$t. c tài li u tham kh o.

cl t nhanh qua o n v n. ch c bi t xem bài ó cl t và m t s c nhanh. c mà là l. Skimming (k c là m t k n ng quan tr ng trong. hi u qu c a nó mang l i thì c n ph i xem xét. i m c c nhanh mà v+n b$t cl t n mb t c: c p trong bài c ý chính trong bài m t cách nhanh t nhanh qua bài c úng ý chính.ng. B n hãy nói cho h c viên bi t cách K n ng skimming r t h u ích khi b n mu n t duy sâu h"n trong nh ng bài c b ng cách tìm ra quan i m c a tác gi m t cách nhanh chóng. i u này r t quan tr ng vì tác gi v v n c không ch' l y thông tin mà còn bi t xem quan i m c a mà h nêu ra: . nh ng cách c và hi u rõ ràng thêm. Trong t t c. vi t v cái gì. các ph "ng pháp c khác có hi u qu h"n không? Chúng ta hãy cùng tìm hi u 2. ta mang nh ng trang ó ra Rõ ràng.60 trang). ph n i hay trung l p. Skimming cho phép h c viên n$m chóng vì skimming có ngh-a là nhìn l m*o nh# Th! hai.c l i quy n sách tìm ki m 20% s trang sách ch a 80% n i dung (t c là vào kho ng 50 . V y. c các bài ki m tra n ng cl t. 11 . b"ng cách cái nhìn t ng quát v n i dung.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu L n m t không ph i là ti ng cho l n th nh t. trong nhi u tr c nhi u thông tin c n thi t và có t duy t ng quan v m t v n u có m t ph n ki m tra các k n ng c nhanh) là m t trong nh ng k n ng quan tr ng và r t h u ích ng h p. M t kho ng 2 L n hai. c quan i m c a tác gi v v$n .ng tình. Tuy ph n sau… c trên ây ang nhiên. c r t nhi u ng i áp d. Ph ng pháp Skimming reading c hi u qu giúp h c viên thu th p . v n phong và c$u trúc c a bài v n ó. ng i c s# có c u tiên.

v. finally (cu i cùng). but (nh ng). i l p). y. ph "ng pháp g(p khá nhi u khó kh n do: + Chúng ta t bé c d y là c không hi u thì thì quay l i. firstly ( u tiên). Nh ng t ct tc t ng t . ôi khi chúng ta c n bi t ngay c u trúc c a m t bài v n ho(c m t cu n sách mà không c n ph i c c m t o n v n hay m t bài dài lê thê. K n ng ng h p này. c chi ti t t t c các t trong câu. t ng ch mà ch' Ta không c n i vào ó có th là c qua ng t ho(c tính t . g(p b t c tài li u nào c ng có thói quen nh v y. Vô tình ta ã t o ra m t l i mòn trong não v cách c.m) và nh ng t ch' th i gian khác. và cause-effect (nguyên nhân-k t qu ).v. then (sau ó). k n ng skimming r t quan tr ng vì v y hãy c g$ng thành th o n u b n c m th y nó phù h p v i mình. d u hi u nào nên chú ý t i marking words (t d u hi u) nh : because (vì). nh ng t c nhanh tìm ra quan i m c a tác gi . includes (bao g. Ta c n n$m b$t c nh ng t ó là các tìm ra lô-gíc trình bày c a bài. mà ch' c n c g ch chân c ng có th hi u cl t n m c tác gi này không thích nó. ta không c n ph i c m t vài t quan tr ng thôi. Nh ng t này s giúp cho ng chóng nh n ra o n v n comparison-contrast (so sánhB n th y i c nhanh c trình bày theo cách nào: listing (li t kê). Ph PP ng pháp c ng c ng c c t ng dòng m t. 3.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Khi danh t . skimming s r t h u ích trong tr nào. secondly (th hai). c lô-gíc trình bày c a bài. li n m ch. tuy nhiên khi b n m i t p thì s ct u n cu i. c sai hay c s giúp b n ti t ki m m t kho ng th i gian kha khá v i c ki u c . time-order (theo th t th i gian). 12 . Cu i cùng. th m chí c các t n i.

13 .Dòng 1: c ti n >>>>>>>>>>>>> c sang ph n #. c ph n m. ng pháp c ng c: c: c nó thì kh n ng c hi u N i dung c b n c a ph . Nh ng khi ã luy n c c i thi n rõ r t. xem cu n sách ó nói cái gì.Chu!n b% tinh th n: Nh$m m$t. Bình th ng khi c này i ng c l i v i truy n th ng ó nên yêu c u kh n ng ghi nh ng$n h n l n (theo t ng c. . C nh v y. các dòng s k t n i v i nhau theo ki u b$c c u. Ta có th ch "ng… Cách mu n nói gì v i mình?” Và “Mình c n nh ng gì?" c ng c c xong… còn .Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu + Ph "ng pháp cao.m t m t) và t ng h p.có th Nh ng khi b n cho b n có n t u dòng 2 (da cam) . mình c n i u gì t cu n sách ó.c ích: Gi qua vài trang sách. Quan tr ng nh t là xác %nh xem "tác gi Theo l t nhiên thì ph n # s là ph n ta nh nh t. relax vài giây.Dòng 2: ko liên quan gì c lùi <<<<<<<<<<<<<< n ph n # dòng 1.Xác %nh m. V i cách dùng cho vi c c ab ns Tr c khi c truy n th ng nh trên. ph n b n nh h"n c l i là ph n sau . c n ph n T "ng t nh v y cho dòng 2. tóm t$t các n$m b$t c u trúc c a nó . vì v a ph n da cam là ph n ã b% "nh t" i khi ta .ph n n i ti p ph n # dòng 1 thì l p t c trí não b n s t o ra m t s k t n i gi a # 1 và da cam 2 làm ng lâu h"n v i 2 ph n này. hi u thông tin c ta th c) a m$t v ) c) ng theo h ng sau: >>>>>>>>>>>>>> ( <<<<<<<<<<<<<< ( >>>>>>>>>>>>>> ( ….c l. th sâu hít dài. ta m t i h/n m t kho ng th i gian a m$t v .c.

kh n ng t ng h p. N i dung c a nó "n gi n ch' là: B n c g$ng nhìn vào kho ng tr$ng gi a 2 dòng. l u chuy n thông tin m t cách nhu n nhuy n. N u nó làm b n thích thú. kh n ng bao quát tài li u r t h n ch … c a m$t. M t s hi u bi t c n b n Nh các b n ã bi t . Vì vây. Ph ng pháp PhotoRead m nhi m ph n ngôn ng .não trái c a chúng ta vi t. Ph "ng pháp PhotoRead s khi n cho c 2 ph n não b c a b n ho t não trong ph "ng pháp PhotoRead s giúp b n không ph i ng. chúng ta s nhìn các nét c sách b n c ng s theo l i ó. hi u c a não thì t p luy n khá thú v%. c ng c.. ch' nhìn vào m r ng kh n ng bao quát c 2 dòng là m t ph "ng pháp c a hình ch không nhìn ph n gi y tr$ng xung quanh. S chia s công vi c gi a 2 ph n c t ng ch m t 14 c sách theo các ph "ng pháp truy n th ng yêu c u s t p trung cao n$m b$t c h t thông tin .ng th i mu n thành i ý c a tác gi mu n nói t i. t i sao chúng ta không th& luy n t p? “Có công mài s$t. m$t c a b n ch' t p trung vào ph n nh#. Ph Th ng pháp c Multilines ng thì khi chúng ta nhìn m t hình v trên gi y. a m$t. khi khá l n gian. ây là m t ph "ng pháp òi h#i s t ng quát r t cao . chuy n ph n ây là m t ph "ng pháp khó.ng th i kh n ng hi u s gi m xu ng theo th i . Và khi các ch . thì não càng m t m#i . ch a.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Ta có th ti t ki m n ng l ng ó vào não c m t kho ng th i gian nh# phân tích cái b% " c ng c" kia . và tìm cách hi u c 2 dòng (trên và d công b n ph i hi u c v n phong và y! i). có ngày nên kim”… 4.và khi b n càng c g$ng t ng t c c lên. T c c Có th k t h p ph "ng pháp này v i ph "ng pháp c a b n s t ng lên r t r t nhi u l n 5...

Và vi c b n có thành công v i ph "ng pháp này hay không. t ng t ng tay trái b n có m t qu c nó. c.. c ng nh b n thân ph "ng pháp này. T ng quan v các b i. nên nhe r ng c h ng 2-3 l n thì nh* nhàng (t qu quýt t ang có 1 chú v*t c c" s c a các cách làm t m g i là "quái d%" bên trên các b n có th tham kh o trong các tài li u chuyên v PhotoReading) 15 . Prepare – Preview – Photoread – Inview – RapidRead a c" th v tr ng thái t t nh t a c" th vào tr ng thái ngh' ng"i th giãn.. + Luy n t p trong tr ng thái c ng th/ng.th& nghi m..i âu ó và nhìn chính b n ang u trên u b n trong lúc b n i m t cái c sách. s th y nó. * th giãn. không c n quá Yêu c u c a ph "ng pháp: B n ch' c n là ng cao siêu nh ng b n c ng khó có th thành công + Không kiên trì luy n t p . b n có th làm theo các cách sau: c khi c. b.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu n a. c c n b n. ng.. c ng nh s lo l$ng v vi c photoread này có em l i hi u qu th c s hay ko. hãy ng t ng ó lên u và… c sách ho(c a/Tangerine Technique: Tr quýt. b n có th c m giác t ng t B$t b/T c/Tr ( ng b n tung nó lên. M t s l u ý c "photo" vào bán c u não ph i. + Quá nôn nóng th c hi n. + Không tin vào "n ng khi u ti m tàng" c a b n. và dùng tay ph i b$t l y. Prepare: c c. b# qua các b c. tung u ng t c khi hi u c… ng: b n ang ng. quên i m i phi n mu i lo âu trong cu c s ng. ng&i th y mùi c a nó. l i tung lên ti p. stress. chính là b n có h c c cách "inview" – liên k t nh ng trang thông tin i bình th c n u b n: c photo. mà toàn b thông tin trang sách s ph n m nhi m t duy v hình nh.

các t v ng s& d.. gi thì (t câu h#i: +B n c tài li u này nh m m. + Bài báo dài: t i a 3 phút. 16 . làm vài b$t u sang b c 2… c và ng tác cho tâm trí tho i mái và ra? t nhanh bìa sách.chú thích. nh ng câu h#i. + 1 quy n sách: t i a 5 phút. th sâu hít dài. n m.i.c l. C g$ng hi u c ý .c tiêu b n 30 giây: L 2 – 3 phút các câu h#i.c.c tiêu sách tr c m(t.c. nh$m m$t xác %nh m. Preview: Khám phá. * L u ý không nên dành quá nhi u th i gian cho ph n này: + Bài báo ng$n: t i a 30 giây. l i gi i thi u. m. 1-2 phút th giãn. tên i sâu tìm hi u ph n nào c a tài li u.c l.c tiêu b ng cách tr l i c và hi u nó c ng nh th#a mãn Ta có th phân b th i gian cho công tác chu!n b% nh sau: c sách c a b n ii. n m s n xu t. ..ng trong tài li u c n quy t %nh xem b n s a/ Kh o sát tài li u .Các ch) in nghiêng.. .c ích là hi u c u trúc. in ph n tóm t$t c a tài li u . m. c a tác gi c ng nh m ch vi t c a tài li u. nhà xu t b n. --> rút ra c m.. l i gi i thi u. th% minh h a..Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu R. tìm hi u c$u trúc tài li u M.Chú ý tác gi .c tiêu gì? + Tài li u này có quan tr ng v i b n nh th nào? + B n mu n hi u và nh bao nhiêu % nh ng tri th c mà tài li u mang l i? + B n mu n dành bao nhi u th i gian m. t a .

ng c in nghiêng. (th i gian dành cho vi c nay` kho ng 2-5 phút) c/ Quy t %nh xem ph n nào khi n b n quan tâm nh t trong tài li u? ph n nào b n s i sâu? ph n nào b n th y ko c n thi t? ng m c ph i khi PREVIEW. in m. . và t n s xu t ng v i + Các t v ng quan tr ng th b n nhi u nh t thì ó là t ta c n.i yoga ho(c F532 ng c c 5B. nhân ba. và khi b n photoread nó s t tìm ki m. nh ng t nào gây n t M t s l i th o n v n hay quá. 2 thông tin 2 b c c th m :.o <=32>9o 1 n. t duy c a Tony hi n r t nhi u.Vi t ra gi y 20-25 t v i 1 cu n sách. ?9y ng. B n có th l t th& 20 trang sách. .n <B.2chu!n 1%2D-nh c <5E2 t t nh t @Ac 1 n nên t p m y 1. 2< o ng l c cho <=32>9o 5B t h i tuy t chiêu (n u công .Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu b/ Ghi chú t v ng Công vi c này giúp não b n ghi nh l i các t v ng quan tr ng.Tr tr c khi PHOTO READ 1 n 2 3t 456t th 789n. các b n có th dùng ph "ng pháp B n . + Buzan. Khuy n ngh%: ghi chú càng ng$n g n càng t t.i m t @Ach <5B i CAi nh t :. H n @I2tin r ng @56ng ta @I2th 2 nhi u JKng ch 2@Lng m t D6c không? Tôi xin kh/ng %nh v i 1 n D. . c nó quá k-.Th i gian PREVIEW > 8 phút ^^ iii.Sau ây v i m t @Ach nhân b n… t c 2 c @ a 1 n hi n th i.n m i @56ng ta G 2 nhân ôi. khi n b n ch t c a PREVIEW.Nên ghi chú trong u 5-10 t i v i 1 bài báo. i u này s làm m t i tính ghi chú. k t n i các t v ng này thành m t m ch chính giúp b n có nh ng n t ng m nh m v tài li u.2@I2(ch a k 2 17 . Photoread: Photo nh ng trang thông tin vào não .

hay >Ii a m$t t 2 trên ng t ng 4 i m i 5 c QR 2D. Tôi G 2 78 i <53ch =N2 h"n v 2 i u >.y (nh tôi 92>Ii 2trên r. 1 n @Kn 45 i t t Tuy nhiên @5'2>5En nh th 2>.m PREVIEW. 2t$t c @Ai ti ng >. 59y >5En :.o chi ti t @ a quy n GAch. D. không xu ng.nh ti ng y) t 2n m xu ng m t : n m…b n… ba… hai… ng 45At âm ti ng >Ii trong cg ng Sp. i :. trong O y ra D. nh th 21 n ang chu!n 1%2 i v i nh ng ng t c 2 u.nh ti ng v y. l t ch m t 2trên c c c a m$t >5*2>5.ng nh tôi 92>Ii.2 c ^^).2a…e…i…o…u.)i trong th m.y: Khi 1 n ng 5 c 1 n 92 c J y nh th ). ?9y t p 1.ng c 2 c 1 n @I2th 2 m to c to >.o chi ti t <5E2@5'2nên i :.i <5E2 c ti ng >Ii trong c D.2F5I2kh n nh ng m t khi 92t$t n m c Ang kinh >7 c. 1 n 59y c @ a 1 n G 2t ng c c <5. c53nh :E2 th 2 1 n >5En th y . không xu ng du i :. @I2 th 2 1 n không u 1 n G 245At ra m t ti ng >Ii Anh v n t ng ch 2m t ( i u >.2 :E2 2 tr u n a.o th t c n thi t.ng không c nhi u. Tuy nhiên.ng ph "ng 45Ap >.ng >5En theo 2@ m nh n ng th/ng >.2@ m nh n ng Anh v n… M t l n c 4 7Ic gi y (ho(c 1 n @ ng @I2th 2t c 7Ic gi y < o <5. PHOTO . .y 2 P2 nh ng khi ti ng >Ii I2c t lên <5E2thanh quan 2c 25 ng @ a 1 n @ ng h"i rung lên.245At âm <5. không >5En C. 2t$t ng c 2g$ng c >5*2>5.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu @I2khi @Kn T G 2 ng t c c luôn @ 2trang GAch @Lng m t D6c y ch ) n u 1 n ng gi a trang &'ch ()*m t c trang GAch theo 5. C 2nh th 2l(p i l(p D i. H n 59y Ap J.nh ch 2X. 1 n y.y).m u.y cho t t @ 2 nh ng b READ.2ta ang c ch 2>9o b 2không cho >I2t 2 n a.n <B.y c r.21 n G 2th y r ng tôi >Ii 6ng: ng th+ng2F 2t 2trên xu ng.i <5 2D#ng m$t ra. RAPID READ… -2T2b c th 2 3 >.ng J c.y :. bao g.o nh ng ch)2>.i t p >. nh 2 r ng 45 i h t s c <5B i CAi. bây gi 2@56ng ta G 2 i sâu h"n :.o gi a @Ai ch 2X >. INVIEW.2>5En.n th 789n c m 2 r ng h"n.ng th i trong D6c ( t c D. m t… ho(c D.y. ME2m$t 1 n 5B. nên t m >5En @ a 1 n G 2 c 4 7Ic gi y. c C.m sao nhi u ch 2h"n. c 1 n @.y G 2D.y thôi <5E2@Kn ch a ti ng .m 7E2:E2@. Vi c cho thanh QR n @ a 1 n không t 2 @Ach F5Ac D. 18 c.

2c 2g$ng @5'2nên PHOTO READ 1-2 l n thôi (t t nhiên D. sau I259y 5B.2“WEnh 5Enh Vi t Nam sau chi n 2 D. n u @I2nh ng câu 5#i 1 n ch a <= 2l i 2 . v y m i liên k t gi a 2 ch "ng >.ng th i ghi ra gi y t t @ 2 nh ng thông tin c n thi t ( @53nh OAc D.ng d 2>5En. c.n i (n u th y 2<= 2l i nh ng câu 5#i @Kn 1#2>7#2( nh t D.2 Mind Map I).ng h"n.27E? Câu <= 2l i th t "n 78 n.2 D32 do d+n .i). c n thay i nh ng 7E259y thay 1 n MIND MAP @ 2x u QRA2<5E2@I2th 2: 2D i m t 1 n m i –2@. @56ng ta G 2OSt ng ng (t câu 5#i :.2>5En c t t @ 2m(t ch 2 c.2 92@I21Ic l t <5E245 i @I2 Vi t Nam”. .21 n ang D. t 2 I2<Em ki m thêm nh ng thông tin c n thi t câu 5#i @Kn 1#2>7#2trên kia.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu n u không c n <5E2 (nh 2 D.i sau m i <= 2l i thi n 1 n MIND MAP @ a 1 n.2 “Cu c @Ach C ng 78 i 45Ing dân t c ng 1Ic l t. n “Cu c @Ach C ng 78 i 45Ing dân t c” 2 ch "ng 2. 1 n 92 sVn G.y D. ng QRA2lo l$ng v 2@56ng.2 2<= 2l i nh ng c. ch "ng 1 @I2t a tranh TG th 2 1”. nhi u khi @I2 c sang nh ng 1. Inview: K t n i nh ng trang thông tin ã n p -2U. H n nh 2 @Ai 1 n 2 a ra m t :32 J.c tiêu @ a b 1 n ang c >. u tiên 59y PREVIEW quy n GAch D i m t l n n a.2 không ng c.n t t vi c sang b c k 2ti p – INVIEW.Liên k t @Ac ph n nh ng câu 5#i 45 i 2D.c tiêu @ a b c >. ch "ng 2 @I2 t a 2ch "ng 1 ta bi t r ng VN 1%2t ng c u tranh. I2D.ng c 2 iv.2G 2v" :St h u h t thông tin c n thi t. C.: ch/ng 5 n 1 n ang c m t cu n MIND MAP C. cho =N2 =.Thêm m t s 2l u P. t p d n 1 n G 2quen :. gi 259y liên k t @Ac ph n D i v i nhau. 19 .2<Em m i liên h 2gi a @Ac ph n @ a cu n GAch C.2trong GAch 78Ao khoa. @ ng không F5I2l$m 45 i không? c r.y D.m ch . Trong khi 59y < m INVIEW. 59y không c c n @56ng 2b c 1#2 GIt b t FE2 th 2 7E).2trong <= ng <5Ai <5B i CAi r. tôi xin GAch D%ch s&2ch/ng 5 n.2<= 2l i @56ng. I2 @53nh D. y. Sau khi 92 5B.y D. U.i <5E21 n 59y <Em thêm nh ng thông tin c n thi t c).

v i nh ng ch)2 c 1 n @I2th 2thay qua @Kn nh ng ch)2ch a thông tin m i <5E2h9y c 1 l n thôi. PHOTO READ.3. INVIEW.ng top trong C i D-nh v c! 20 .o. không quay D i âu ch)2ch a hi u C.2ghim ch(t C i th 21 n 92 n cu i. RapidRead: Scan m t l . c: PREPARE.n t t vi c >Ii cho hoa C-2D.o <=32>9o.2không - c ch m D i (nh ng nên nh 2 92 y).V y D.c 3ch @ a b it c c >.y :.nh <5 o >. thôi. @56c @Ac 1 n @I2th 2<5. 45At âm c 4 7Ic gi y).ây D. T$t ti ng >Ii trong c (5. Tr c tiên 59y tt u n cu i tài li u c cu i @Lng.2RAPID READ (hay 7 i D. t c r.Ph "ng 45Ap <5.i <5E259y l c D i quy n GAch m t l n n a t 2 u 2 c.2 @56ng ta 92 xong ph n INVIEW. @5'2 @Kn m t b c cu i @Lng n a c).2ti p nh n thông tin .e. 1 n c n 45 i xem D i 1 n MIND MAP (ho(c D.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu V y D.1 – a. C. RAPID c.nh ti ng khi -2YAc b c c nhanh : m$t l t >5*2>5.4.2v "n lên 5.i! T ng k t .y sau khi 1 tu n sau khi 12<5Ang sau khi 6 <5Ang sau khi 1 n m sau khi … X5#i c n xem D i n a.2@5'2 c :.2ph n này 92k t <56c.y D.2b Trong D6c c D. 1 n @ ng nên t p t ng t c l t trang c F-2n ng READ (REVIEW).u).2nghiên c u v. N u 1 n v+n @Kn @I2nh ng c (hay c D i <5E21 n G 2không bao gi 25B.21 n ghi @5Sp @ a 1 n) theo th 2t 2th i gian sau: 12>7. nh 2k l$m r.i. 2t ng t c 2 . 2@I2th 2nh 2 c c c c c c nh ng 7E2CEnh 92 c. I2D.ng J c t 2trên xu ng (@ m nh n u b ng @Ach <5 2 D#ng ng i. PREVIEW.2REVIEW cho ng$n 7 n @ ng v.2.

bi u . i hình nh. Ph ng pháp c SQ3R Survey – Question – Read – Review – Recite. Question • Bi n tiêu • thành câu h#i cu i bài này r. hãy (t nh ng câu h#i sau: b. ho(c các h • Xem ph n tóm t$t. u và cu i • Chú thích d • Xem o n • Xem l i câu h#i. a.. c. Khi ang kh o sát. th% ng d+n c c a giáo viên.nh ng ch) khó hi u c h t m t ph n c ch m l i khi g(p o n khó c t ng ph n m t và ghi nh khi k t thúc m t ph n.i? c các câu h#i • Nh l i nh ng gì giáo s nói khi giao bài cho b n • Mình ã bi t gì v v n L u ý: N u c n hãy vi t ra và suy ng+m.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 6. và .c chính và ph. c k. Read • Tìm câu tr l i choc ác câu h#i ã nêu • Tr l i các câu h#i • c l i chú thích d • Chú ý t t c các t in • H c các h • • • D ng l i Ghi nh sau khi u và cu i ch "ng i tiêu . 21 . Survey • Tiêu . m. hình minh ho … m hay in nghiên ng d+n v bi u .

và t nh ng bài ghi chú • Cu i tu n: Dùng sách h c. m t quá trình lâu dà e. Dùng các bi n pháp ghi nh h u d. Th thi n. làm m t b n bi i n i dung. • Ngày 3. (flashcard).Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu d. m.c chính ph. Che ph n c câu h#i và c tr l i t trí nh c a mình. h c bài t "ng 22 . H c công hi u g p ba: Nhìn. vi t Dò l i bài. trong ó li t kê toàn b tiêu trong lúc nhìn vào b n . M*o: b n càng dùng nhi u giác quan khi h c. nói. nghe H c công hi u g p t : Nhìn. Làm m t b n . 5: Luân phiên h c b ng flashcard. Ho(c tóm t$t b ng l i c a riêng mình . thông tin. c v y. b n s ko c n nh.ng. t . nghe. Recite • Ngày 1: (t ra nh ng câu h#i cho ý chính b n ã ghi chú • Ngày 2: thông tin. ho(c các công c. 4. thì càng nh nhanh và nh lâu. nói..i nhét khi kZ . t thông tin ó b ng l i c a mình. • Ghi chú thông tin t bài • G ch d c. Làm nh ng th nh . di n • Dùng ph "ng pháp h c thu c hi u qu nh t cho mình. ng xuyên l(p l i b c trên. Review • (t câu h#i v nh ng gì m i i ý quan tr ng c. thông tin. T p nh l i và nói to bài h c cl i "k t thân" v i nh ng khái ni m quan tr ng.

th% hay bi u . in nghiêng t qua bài c tr c khi Xem qua nh ng hình v hay minh h a.. . hình dung m t ý t i chân.c ích c a tác gi là gì? Tr l i t c nh ng câu h#i này s ph n nào giúp các b n có c. thu c r t nhi u vào kh n ng “tiêu th. ôi khi b n c m th y có quá nhi u tài c trong khi qu th i gian thì eo h*p. S ti n b c bài c a trong h c t p c a b n ph.i Xem t a ho(c in m.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu IV. các tiêu l n nh#. c b ng cách c o n u và o n cu i. Xem qua toàn b bài qua nh ng câu t th tr ng). G p sách l i và t h#i: ý chính c a bài là gì. nh ng ch) ánh d u. T o s t p trung cho chính mình b ng cách xem l b n th t s ng.. l t nhanh quan c t ng ch : bài c.. Không xem vi c c thành ti ng vì ki u c sách nh th c này s khi n b n n t ng viên á d c ch m. Sau ây là m t s g i ý h u ích giúp b n nâng cao k n ng mình. C g$ng ng ang ng$m m t c nh *p. v n phong ra sao và m.” h t s tài li u này. Vài l i khuyên khi Là sinh viên b c li u và sách giáo khoa ph i c sách c sách i h c và cao h c. Nh ng i u nên bi t khi 1. nhanh và hi u qu . t ó d t p trung h"n và bài cm tý c s tr ng khái quát v n i dung bài u c a t ng o n trong bài (tr ng h p sách giáo khoa v kinh ng có ph n tóm t$t cu i m)i ch "ng cùng nh ng thu t ng nên d nh h"n. bao quát trong tâm trí thay vì chú ý 23 .

do ý ngh-a th c nhanh. b n nên bi n nh ng g i ý này thành thói quen m)i khi 2. c sách.Quy t$c 1: c ng ch' thi t. S l n d ng c a ng c n tr kh n ng n$m b$t v n thay vì t ng ch m t. hãy tìm cách tr l i . Ng i khó và cách vi t trong bài c hi u qu th ng c. 24 c không lùi l i. c kém luôn có t c c nhanh ph n d và ch m l i ph n khó. Thay Ng i it c c nh"m thích !ng v i c ch m. Có nh ng i u c thoáng.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu c theo ý. m$t chúng ta luôn d ng sau i c ch m nhi u h"n so c ch m mà còn c h t nh ng nh ng câu ch trong m t dòng.m t c theo nh ng nhóm t . Hãy c . thông ây là thói quen c a ng i c kém.v nh ng i u ã c l i bài n u nh th t c n ng xuyên nh n i dung c a t ng kh i. M i quy t c vàng c sách hi u qu Lê Nguyên Khôi . D ng nhi u l n không ch' làm cho ta ng i theo c câu hay c. ó là lý do t i sao chúng ta có g i ý th nh t. Không ng m$t tr l i. c và u Thói quen “nhai l i” này th c ng không c i thi n m c ng làm t ng g p ôi ho(c g p ba th i gian t. .Quy t$c 2: c và hi u thông tin theo kh i thu t toán tích h p. Các nghiên c u cho th y khi v i ng i c.Theo T p chí Sách . Trong quá trình nh ng câu h#i tiêu chu!n c. Nh ng tài li u d h"n nh kinh t hay báo chí thì ta có th Cu i cùng. c c!n th n h"n nh ng ch) khác. Ph i th ra cho m)i kh i c a thu t toán. Ch' khi ã xong và suy ngh. Không nên c m t câu nhi u l n. Trong m t bài c có ôi ch) chúng ta ph i c vi t ra không ph i c c nhanh. m i có th n âu c c m t l n. V i nh ng tài li u pháp lý hay các bài vi t khó thì c n ph i ch m. Dù bài v khoa h c k thu t khó c chuy n c. (c bi t câu hoàn ch'nh và nh ng câu có tính b ngh-a. T t nh t là c t p trung ngay t l n tiên.

Nh r ng khi c c n làm rõ các t khoá. c ng c không ng ng thói quen c m)i ngày 2 t báo. . Khi ng t c. s" b v ch m t trang ch' trong 10 – 15 giây. . .Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu . .Quy t$c 5: T p trung t t c a quá trình h"n c. Nh cái gì tuZ theo m. Khi th y t c ng khi c. Bi t c v i các t c và ý . khác nhau c ng c ch m l i r t quan tr ng. 1 t t p chí và kho ng n 70 trang sách.Quy t$c 9: Ph i th c. úng lúc và ng xuyên luy n t p. các i m t a suy lý.ng các cách nh ch y u trong khi nh . c trong quá trình c. 25 . Hãy c sách. m$t ng i u c c báo có c nhanh. Hãy th c hi n các bài t p và gõ nh%p c b% gi m c n ph i luy n l i. M. Hãy bi t ch n cách c c n thi t. Khi khi gi a trang b ng bút chì. theo dòng t t gi a trang gi y.c ích nh ng gì hi u . song có trang thì nên .c trong vi c di chuy n m$t mà chuy n sang c. t ng ch nh ng ph i nh ý t cv it c bi n cl i. Hãy t p phát tri n thói quen nhìn ngo i vi. t c là các i m t a . Không c n nh t ng câu. Ph n c n i dung chung.Quy t$c 7: Áp d.Quy t$c 8: hi u úng ch). t duy và n$m b$t v n ng th t cao nhanh h"n. Có ch) ch' c n c th c ch t v n t qua. T p trung là ch t xúc tác ng cao c nhanh l i càng òi h#i t p trung trí não v i c .c ích c a vi c ng c là quá trình tìm ki m và x& lý ý t c c n thi t c a mình và ch' nên nh c. c a tác gi cu n sách. c. TuZ m c c hi u c trang sách ch' thành th. c mà phát âm là k thù c a vi c nh%n phát âm.Quy t$c 4: Chuy n ng m$t theo chi u th/ng ng t trên xu ng d ng di chuy n theo chi u th/ng c t h*p.Quy t$c 3: c không phát thành ti ng. r.Quy t$c 6: Hi u nh ng i u ã v n c .Quy t$c 10: 50 (t tiêu chu!n hi u bài và nh n th c ng và ý ngh-a. c hi u trong 30 giây.i i.

. ho(c m. i dùng các "ti u x o" khi ct c . " i n thông tin" i c s chu!n b% các l ng thông tin ng và nhanh h"n nhi u. các c t 10-15 t s giúp ta c màu s$c ch . ví d.sau ó trong quá trình vào khung sVn có trong c ki u tìm ki m (searching): ng c n tìm ki m t sách (ví d. l i gi i th c v t r t hi u qu .c l. Ch/ng h n nh ti ng Vi t thì in theo c nhanh h"n vì m$t không ph i l 26 .. s ch in trên t sang ngang tin khác không m y liên quan. kích th nhi u. t o o Ph t s& d.c. Trong Thi n/Khí công i ta s& d.c tiêu c n xây d ng cho mình m t khung n i dung.c u.ng các câu chú ki u "m t l nh" c ki u d ng b n cl t qua (mindmap): ng m. mu n khi ng c. Ngoài ra còn có nhi u nhân t tác m t trang sách. thi u. c nhanh thì ng nào ta có th m nh c ki u t c i ta khuyên nên m nh c rock.ng ki u "gõ mõ" r t hi u qu trong vi c nh%p i u r t t t cho vi c ti p thu ki n th c cho b não. c.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 3. h s ch i kích thích vùng h th n kinh c d a trên m.Ki u nh%p i u: khi mu n Ví d.ng trong robot) và trong khi c s ch' tìm ki m các thông tin v v n ng n vi c này mà b# qua các thông c. c ch' có nhi m v. Vài “ti u x o” Có nhi u ng luy n t p t t: c sách c sách và t hi u qu cao n u ó. rap gì ó trong c kinh k . tìm thông tin v các IC s& d.

c nhìn vào các ký hi u ó là hi u và th c hi n theo ý c a Ng Bác c ng hay dùng ch Hán i.. Bác vi t ch V. t. i c sách. ánh d u b ng ch X và g ch chéo (X/) là chú ý dòng. Các . và giúp vi c cho Bác H. Bác dùng bút bi ho(c bút chì màu # khuyên vào. m$t dõi theo. c a b n bè và c a c k thù. bàn chân c a Bác H. nh t l i là m t ng thu nh ng tinh hoa th gi i Mandenxtam tiên oán.c.. Bác ánh d u g ch chéo (/). Bác H c sách th nào? c sách N m 1923. có v n d u ch m h#i (?) và yêu c u v n phòng xác minh l i. Trên n n tri th c c" b n c a m t h c sinh Qu c h c Hu trên hành trình d n thân i tìm chân lý. n p c. ngón tay c báo. b n tin vào ban ngày.c tr Ng i c s ham i ch%u h c. ch) nào có v n d nh n bi t nh ng ch) v+n c báo. th y g "ng ng it t chú ý thì d ng tay ghi chép ho(c ánh d u c n chú ý.c v.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Ph n 3 Nh ng câu chuy n v vi c I. nhà th" Nga Ôkíp Mandenxtam ã nói v i th gi i r ng. (!) là l . t ng ph. c sách báo c a Ng c qua sách báo c a ta. Ng i ánh nào c n l u ý..c thông tin trong và ngoài n Nh ng ng ph. là l Khi tr thành lãnh t. thì s ti p to sáng m t n n v n hoá c a t "ng lai nh Ôkíp c sách báo. o n nào c n xem k . i. mu n th ng huy hi u. Bác ánh d u g ch chéo và ch m ph!y (/. t Nguy n Ái Qu c to ra m t n n v n hoá c a t "ng lai.. Ch Hán vi t d c. ng. ch%u "ng nhiên. các bu i t i sau 9 gi Ng a theo dòng. quen trong sinh ho t hàng ngày không th thi u Bác có thói quen khi c. Ng i v+n ti p n$m b$t u thán c và thông tu nh Bác. vi c ó ã tr thành nhu c u. ã in trên kh$p các châu l. h c m t sàng khôn". nh ng s li u và thông tin c n x& lý. 27 . v% Ch t%ch ng u Nhà n c. nh ng ch) l nh#. " i m t ngày àng.c v.ng chí ph. Th i gian Bác còn kho . ã xem xong. không ch' nh m nâng cao s hi u bi t mà còn i t ng làm vi c. Ch) ch a rõ ràng. ánh d u. còn nghi ng .

Nh ng v n m c phát hi n Ch c c ng là ng d gây xúc ng thì có n i dung nh* nhàng c vào ban ngày. nh ng t li u này Bác s& d.ng chí Tr n V n V .ng chí Ch c Bác tín nhi m ng thay. s&a c cách dùng t và l)i chính t . Có nh ng lúc Bác trích t li u vào cu n s nh# c ng b ng ch Hán. Ng chí Cù V n Ch c (t 1962 cho c sách .ng chí i công tác v$ng.n khác nhau.. i u tr ng h"n là ch Hán gi c n i dung mà Bác l u ý. Th c ph.ng chí Ch nh ng ý chính nh ng v n òi h#i ng chí i quan tr ng nh t. thi u nhi h c gi#i d ng c m. .n sách báo g&i t i ch c n i t t vi c t t". Bác phát hi n ra nh ng g "ng ng c u v n phòng xác minh và t(ng huy hi u..ng c vào nh t là khi tu i Bác ã cao.ng chí c rõ ràng. và ch' c các báo %a ph "ng g&i bi u Bác. Sau này Bác ch' Giáp. 28 . c. Bác chú ý nghe hi u cho k . . nh V KZ. yêu c báo vào bu i t i. c$t nh ng bài báo ph n ánh g "ng v chi n o . . Sách bi u c a các tác gi g&i t(ng. Phan Hi n in thành các t p sách "Ng nhi u th lo i. V n phòng Ph i sau này g$n bó nhi u nh t v i Bác là . Th y c tóm t$t nêu i b)ng tr nên xa ng Ch t%ch c& các . báo và các b n tin c a TTX và B Ngo i giao.c v. Cù V n Ch c sách báo cho Bác nghe. c th ng b o v gi gìn ôi m$t c a Bác. .c v. thính giác suy gi m thì ng c ph i nh y c m và hi u ý c a Bác. tr a. Ngu. t i..ng chí Hà Huy nh ng ch) Bác yêu c u v g "ng ng i t t vi c t t dán thành t ng chuyên xu t .ng có t nhi u ngu.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu vi t ch Hán không è lên ch c a sách báo. truy n c m i u ph i th t phù h p.ng Tu i Bác ngày m t cao. sách bi u c a nh ng cá nhân và t c ngoài t(ng Bác qua B Ngo i giao ho(c các oàn c a ta i công tác.ng n khi Bác m n(ng).. . c c ch) vi t sai. Qua các tin bài i t t vi c t t.ng chí ph. Khi Ch c ch n nh ng v n th/ng.ng chí V v$ng. ng thì m)i ngày . Bác vào các bu i sáng. Ng i h#i: "Ch c v$ng à?". Sách Bác Bác s& d.ng chí Cù V n u. gi ng Ng c th cho Bác 0 ph i nghe nhi u. cao. chi u.ng chí Bác nghe cho 0 c ng n báo %a ph "ng ph n ánh. ng. Lê H u L p. s n c có i c Bác giao cho nhi m v. Có c l i nhi u l n . vi t báo. Ngày ch nh t bu i sáng và t i. Có l n .

bàn tay tôi ã t p cách là vi c không d dàng. Nh ng cu n sách.. ch' nói riêng chuy n "vui ch"i". Sách báo c xong. Bác i qua i còn l u l i t i nhà 54. t báo khi Ng nh ng báu v t vô giá.i mà Th c ra. Nh ng n m cu i i. m n sinh viên nào h#i th y cô cách th c "ng nhiên c a nh ng ng c thì h c ch làm gì? không bi t c sách Hà V n Th nh . nhà sàn là c c cu n "Cu c gi l i. V y thì vì sao con ng Câu tr l i ch' vi t ra ây nh ng l i tâm huy t v i mong mu n duy nh t là nh ng ng 29 . ti ng Anh.Báo Qu c t i làm ngh d y h c. Bác không có th vi n riêng. nh ng ng nào c n chuy n c. có r t nhi u cu n cho ta h nh phúc dù i l i lãng phí nhi u th i gi khá nhi u trang sách. T khi bi t gi c.t mà không h có m t chút th#a mãn nào. Hình nh vi c i bi t ch . các nhà xu t b n g&i bi u. Ng i nghe . ngay c Nguy n Du c ng ph i l$c u vì nó "l$m công phu".ng xong l i g&i i. ng g&i t i các n"i c n s& d. Chí Minh. Nh ng n u nh bi t ch r. T n m n v chuy n Câu h#i mà chúng tôi. Ng gian n th cho nh ng i u vô b ? n sau khi i h t cu c i. Nh ng sách báo c n làm t li u. Sách.ng chí Cù V n Ch kháng chi n ch ng Nguyên Mông" và t không th thi u c c a m t con ng i vc cu n "S th t v Vi t Nam" b ng i nh Ch t%ch H. V y thì s h c d.ng. Vì v y. báo ã tr thành món n tinh th n và ph "ng ti n thông tin II. Nh ng úng và hi u Có nh ng cu n sách làm ta th t v ng. Có l b i v y nên tôi m o mu i i n ph i thao th c su t êm vì nó. c l i.nhiên ph i khó g p v n l n.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Bác i th m các n"i Bác th c bi u. th ng nghe là sách c là âu ho(c giá c nh th nào? Tuy t nhiên không có b t kZ c cu n sách ó.. nh ng s& d. n(ng tr-u c m giác hao h.

.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu sau không ph i i qua nh ng khúc quanh không áng có. ba hào. M t nguyên lý c a muôn Trong báo chí c ng v y. N m dài trên gi c n ph i quên. Nguyên t c c là nh$t thi t ph i g n li n v i vi c c m t cu n sách hay là m t trong nh ng ghi chép. nh ng có th có nh ng i u c n thi t. Hãy nh r ng ph i u tiên cho nh ng cu n sách mà c. n ng i c. Nh ng cu n sách hay ho-c m t bài báo hay tr tên hay. quên. Nh ng cái tít t "ng t nh Mua danh ba v n bán danh. 2. làm cho vi c c tr thành s lãng phí tuy t i v i. ng con ch c l i. Nói cách khác..i thì sao? Hãy c nh ng gì mình i là chúng ta không ch' thích nh ng gì mình thích. Ch a h/n th y giáo ã úng nh ng kinh nghi m c a tin c y.. T t nhiên s có r t nhi u i u tôi vi t không còn là nh ng chuy n m i. Nh t là khi ngoài tr i có tí tách h t m a. c. bu c t duy không th l 30 . Tôi ít th y i u ng ng tr c bi n t nó ã thông báo nhi u v n i c h t ph i có m t cái c. Ông Mê Man cu n hút ng mà bài báo em b n mà ng n. S mênh mông và a d ng c a tri th c nhân lo i là ng nh ng ng th y là c" s th y giáo bu c ph i áng Còn nh ng ng thi u. Nh ng tên sách nh Cu n theo chi u gió.. Ph n l n các tên sách ho(c tên m t bài báo ã là i m tr ng tâm . 1. C m giác thích r. i ã r i gh nhà tr ng r.i u c" i vi t mu n chuy n t i u tiên c a vi c ng 3.i.i cho i ham hi u bi t. t vô th c. Thói quen ghi chép bu c chúng ta. Chúng ta th i gian i d+n c c t t c nh ng i u c n bi t. dù chúng ta ch a c nhi u g p b i l ng t. Công vi c không th u tiên nh$t %nh ph i bi t là vi c ch n sách. có m t n)i ni m Tuy nhiên ó là cách t t nh t có trách nhi m v i i u mình bi ng. i u thú v% tuy t v i.

(ho(c nhi u v n ) liên h n chuyên môn mà ng m i mà s mù m i u c. hãy trao Th t là tuy t v i khi ng Còn ng i ngay v$n mình v a c v i ng trao i khác. m t nh n xét càng gai góc bao nhiêu thì càng ghi chép b y nhiêu. bài báo y. 5.ng nghi p.nh ng m nh r i r c c a tri th c luôn luôn r t có th c n thi t cho m t ý t c a hi u bi t ch a th xác %nh c n ghi n m trong nh ng tiêu chu!n sau: . m t ph n hay c cu n sách c n ph i h c. .ó là nh ng i u t o nên s h ng thú mà ta ch a g(p bao gi .M t nguyên t$c c a lý thuy t nào ó. n ây s# có câu h.) .Ki n th c ó có v n chúng ta quan tâm.. . chuy n vào ng xuyên ghi chép còn t o nên l i th không gì so sánh n i: luy n t p kh n ng h th ng hóa và phân lo i Vi c ghi chép còn có ý ngh-a r t l n trong t "ng lai .th m chí sai tr m tr ng so v i các quan ni m truy n th ng. hi u qu h"n.mà các tri t gia và các nhà chính tr% thì 31 . Vi c th t li u.i -t ra: khi g-p ph i m t cu n sách ta ngh/ là c vì khó hi u thì làm th nào? M t câu h#i nan gi i. T ó cho phép ng i c hi u rõ th ng s b ki n th!c thu nh n u t vi c so sánh". cách ngôn. i. vi c ghi chép s làm cho quá trình mã hóa tri th c b nh tr nên d dàng h"n.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu H"n n a.M t chân lý hi n nhiên (châm ngôn. 4. ng là sách tri t h c ho(c chính tr%. N u có th . Kinh i y ã ho(c ang c cu n sách. F. 6. Anghen luôn nh n m nh r ng "Khoa h c b$t c l i thì hãy tìm m t .. -M týt áng ng khác l . th& thách th t s là tính nghiêm túc c a tranh cãi. Sau khi c xong m t ch ng. C n nh là trong khoa h c. Câu h#i (t ra là ghi nh th nào? nh ng lu n i m c" b n nh t. Tr ch t c n thi t nh ng khó ph i t p cách Nh ng tác ph!m lo i này th "bóc" l p v# ngôn t . b n h c nghi m cho th y chúng ta s khó có kh n ng quên i u ã tr i qua.

Hãy t tin và c b t kZ t cho vi c ng ài nào.. m t Cách d%ch m t o n v n. nh ng theo tôi. c v a ghi chép. c không b% gián o n. su t b n n m r 0i th& thách chi c gh . ng c l i. i v i m t cu n sách. m'a mai vi c Pháp quên quá nhanh công lao M gi i phóng n thích nghB l-nh h i. 30 hay c 120 trang ho(c 150. vi n tr sau Chi n tranh i Pháp có thói quen ch' th gi i th hai. chai b n c a nh ng c th t t p trung trong m t gi . quá trình tri th c hóa c a chúng ta v+n ch' gi i c" (immitation). di n t nh th là kém chính xác. 7. T t nhiên cách này s làm gián o n quá trình t duy nh ng c n thi t. c n ph i có k ho ch c th .. c ng nh cách hi u nh ng ng ng i àn bà *p th gi ng v i cách hi u v ph. c ch thành cái có c n "công o n" này. ôi khi ng là ít *p.h"n 100 n m tr ib c sang giai o n 3: i h#i: "Làm sao có th sáng t o ng cúi c?" Xin tr l i r ng ch' tr m t s k ngu d t b!m sinh còn thì b t k ai. ng nên c c khá nhi u nh ng cu n sách khó. ây là cách mà nh nó.v a Ch/ng h n. Vi c "tiêu hóa" tri th c s ch m d t khi m)i ng sáng t o (innovation). b t nào c ng có th tìm ra m t cái gì ó m i m . hãy 40 trang sách sau ó bu c mình trong m t bu i ph i Ch a xong ch a r i kh#i bàn. 32 . Cái khi ta bi t cách "tiêu hóa" nó (Indigennization). tôi ã 9. Ch/ng h n. T indigennization có tài li u d%ch là "b n %a hóa". n : chung thu[ thì th i Pháp ã nói nh th . c.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu ngày càng vi t và nói m t cách y khó hi u. Bush nói r ng "Ng c th hai là sau m)i ch "ng. Ch$c ch$n s có ng k trình u tr 8. T ng th ng M G. ây là cách ngh' ng"i b ng công vi c. ng là không chung th y . nh t thi t ph i tóm t$t n i dung mà mình ó chúng ta c t n kh n ng hi u nhi u. c mãi m t lo i sách. Cho h n m c n hi n t i"! y là cách hi u ng$n "b$t ch t c Pháp.

c nhi u nh t trên th i c a máy tính. t ng ngày. c thói quen c m)i ngày.c tr giá cho nó. thành th o s& d. nh ng m)i chúng ta ph i liên t. Dù nhi u n m ã trôi qua. truy n hình. gi#i vi tính.i b(m c a th i gian và m ng Mu n th ..v n hóa là "công vi c" di truy n khó Hãy t p cách gi gìn m)i cu n sách mà ta có và. Nh ng ch$c ch$n là không có m t ph "ng ti n nghe nhìn nào có th thay th vi c gi i: ch' riêng thành ph Mátxc"va ã có và tình yêu là hai i u không th mua kh n nh t c a con ng hi u cho b ng ph i nh n c a cu c ng i. ph i rèn cho i ngày nào c ng v i s hi u bi t.2003.ng chúng m t cách t t nh t. nhà v n Romania Ghixulescu .500 th vi n." M t ng nh Nguy n mà ph i l n n m c nào! ch ng t# vi c c sách III. Rõ ràng tri th c c. nh ng bao gi tôi c ng có c m giác khó t khi câu th" c a khó i thi hào Nguy n Du: "C o th"m l n gi tr gi nh ng trang sách hay c èn. S hi u bi t . Các ph "ng ti n nghe nhìn 33 . ây là m t t t y u vì chúng ta ang s ng c. tr nên vô c m v i v n ch "ng. trong bu i ti p ki n v i Th tr Thông tin Lê Ti n Th . “L p trình” vi c c sách Theo o Lao ng ng B V n hoá - Cu i tháng 11. Tôi bi t ch$c nh ng i có th ng ngang hàng c i ch uh t u là nh ng ng tr ng bày.Thông tin m t th c tr ng áng lo ng i t i Romania: M t b ph n trong gi i tr Romania hi n nay r t gi#i ngo i ng .ng Internet nh ng l i r t d t ti ng m* r t ít . càng không ph i sinh ra cho b. L p tr ngày nay khó trong th i Ng c h"n. Sách không i gi ng kín.. h"n n a nh t thi t ph i c c cách th c s& d. H g n nh c v n h c.Th ký H i Nhà v n Romania ã l u ý B V n hoá . i Nga hoàn toàn có quy n t hào h là dân t c n 1.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu 10.

Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu ti n l i ã g n nh hút h. m t th "linh ki n" trong cái m ng m ch c a gu. *p h"n và nhân v n h"n. nh ng cu c giao l u tri n miên qua m ng ang c t ch(t không ít thanh niên.Lênin) 34 . v n hoá thành và phát tri n nhân cách con ng i. Bên c nh nh ng trò ch"i i n t&.n. N u thi u nó thì con ng IV. vui h"n.(V. ph i làm sao cho sách r h"n.I. c m t. c m giác.i c mà là công vi c thi t y u c sách không ch' là công vi c t phát c a các nhà v n. hai quy n sách là vi c làm. gi i v n h c. th i gian và tâm trí c a gi i tr . tr nên què qu(t v Trong c" ch th% tr thói quen ngõ h m c a th gi i. m)i gia ình c n ph i tính V phía Nhà n các nhà v n suy ngh. V n h c là nhân h c. c sách là m t rèn luy n trí nh và t duy Phan T t c d ch Chúng ta không c n l i “h c g o” mà chúng ta c n phát tri n và hoàn thi n trí nh c a m i h c sinh b ng s hi u rõ các s ki n c b n. nh ng trò chat. m t th ng n mù ch cao c p. Theo ông i. nh y bén th gi i hành vi.c h. rõ ràng vi c kh"i d y. ang tr thành m t th "ma tuý" v m(t tinh th n thì vi c "l p trình" m)i em h c sinh m)i tu n ph i chúng tôi. Theo ông Ghixulescu thì ph "ng ti n nghe nhìn ã làm ng và ngày càng tr nên vô c m. ph.n. Ph i th y v n h c. i khó c. theo n.ng computer này thâm nh p b ng nh ng con cho gi i tr tr nên th. i nh ng cu n sách có ích h"n. bi n h tr thành m t th nô l . th gi i nghe nhìn làm cho gi i tr r t d Ghixulescu. tê li t các ch c n ng m(t tâm h. Gu.làm sao cho ra tr nên hoàn thi n. Các nhà xu t b n. theo tôi. ó chính là m(t trái c a các ph "ng ti n nghe nhìn hi n c ta hi n nay.ng máy y cám d) và c ng y c m b+y ang ng h p pháp và b t h p pháp vào các hang cùng computer hi n i. c g$n bó m t thi t v i s hình là công vi c mang tính ch t hành chính c a nhà n c a t ng gia ình.

m t cách nh t quán n u quên khu y m t nh ng ý ngh. Phán oán là úng n u ng i i i c v n d. m x'a n các lu n c mà tác gi Phán oán c ng có th sai trong tr Nh ã nói trên.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Trí nh và t duy có liên quan kh ng khít v i nhau: không th suy ngh. h i. vì suy ngh. phán oán có th sai n u ng ki n tác gi . ng h"n tác gi . . Trong vi c này. i chi u t t ng ó v i t t m t cách t l c và có nghi n ng+m k ch/ng nh ng cho phép ta ti p thu ng c a tác gi mà còn giúp ta ó. phân c n n không có s c sách "ng nhiên s và phép bi n ch ng trong quá trình t duy.“ . khi c s bi u l k n ng tranh lu n c a mình. ho(c vì suy ngh. nh . Không ph i vô c mà ng c sách là m t s liên h qua l i gi a ng ng nói: “ ôi khi ó ng i c nh ng cu n sách hay khác nào àm nhân quân t&”.ng nh ng lu n c ch$c ch$n cho phán oán c a mình. ng i c nên nghiên c u 35 cách theo logic. c có th gi khác v v n Phán oán c a ng hi u v n ng c a các tác i t i m t phán oán riêng c a mình v nh ng úng hay sai. a ra ch ng minh không mu n suy ngh-.“tùy ti n” hay n suy lu n. ng h p ng i c am c không tán thành ý ng b tác gi m t ly nào trong khi tranh lu n ch' vì n lý trí mà ch' thu n d a vào c m giác. trong khi c vi ph m các lu t lôgic c.lúc tr nh ng i u c n thi t t c và không nh c sách ct xây d ng các phán oán và suy lý c a mình. c sách. àm c trí nh và t duy. không vi c nào có th ti n hành tham gia c a trí nh v t duy. T t c các vi c ó. l-nh. phát tri n hoàn thi n ng th i c và tác gi trao i. cho nên trong quá trình rèn luy n. c gi c n tích k . i c và tác gi . c sách bi n thành m t cu c tranh lu n th m l(ng v i tác gi . nh i ta o v i nh ng b c hi n o v i nhau. và ta s i i u c c. không ch%u nh vì không ch%u v n d. t a h.ng bóng”. hi u. ghi chép. ào sâu.ng vào ý thích ch không cho lu n nêu lên. t c là bi t t duy úng t k t qu t t.

Lênin trong m t bu i nói chuy n v i SV i h c t ng h p Xvéclôpxc" c.ng m t l a tu i i. mà nh cái do t chúng ta ngh ra: nh nh ng k t lu!n không th trách c l p ng+m ngh. l i h c kh c kh th i x a b ng k n ng bi t n m l y toàn b v n tri th c c a loài ng n m theo cách th nào i. trong ó có c vi c b.I. “ àm i khác. ng ng con ng i..i v n hóa cho con ng d 0ng tinh V. giàu kinh nghi m h"n trong vi c phân tích ng ph c t p. các b n luy n ph i làm sao cho sau khi Nhà n có c sách.nh th t t c m i ng c b t c ai và trong b t kZ lúc nào”. i o” v i nh ng cu n sách n i dung quý báu. v ch tr n nh ng l m l+n trong t duy c a b n thân mình và ng Nh “trao nh ng con Ch' riêng cho i”.c v trau d. khác nh m giáo d. tình c m. l i h c g o.v c trên quan i m h c v n hi n it c sách. u và vào cùng c sách có th và ng h p. ngo$t ngoéo c a t t c sách ch a i trong m i liên h qua l i gi a ý ngh-.. Trong m i tr c n ph i xúc ti n quá trình ó. ng và i”. sau khi th o lu n và nghe các bài gi ng v c k n ng nhìn nh n v n ng y tr v ng vàng v l p tr Ch' khi y các b n m i có th t coi mình là ã kh n ng gi v ng l p tr Tính c l p suy ngh.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu các tài li u d y cách ch ng minh quan i m c a mình n u các quan i m ó là úng.. ng nh n th c là m t trong nh ng d u hi u c n thi t và c c kZ quan tr ng c a t Tr ng Không ph i ng+u nhiên mà V. Maxc"va ã nó: “ i u ch y u nh t là ó m t cách c l p. Lênin d y: “. và bác b# nh ng lu n c sai. là chân th c. vi c c kh"i d y không .. c s ngày càng tr nên thành th o. và ch ngh a c ng s n c a chúng ta không ph i nh cái chúng ta ã h c thu c lòng. chúng ta ph i thay l i h c c . 36 .I.i c sách chi m m t v% trí x ng áng trong s các bi n pháp quan tr ng c l p t duy. rung ng c a con ng rèn luy n trí nh và t duy: còn c n làm sao i.

t" tr ch a có m t cách nào khác ngoài vi c nghiên c u toàn b n#n tri t h c tr ây”. toàn b cu n sách nói v cái gì và nói gì. ang nói v cái gì và nói gì r.i sau ó hình dung rõ ràng và hi u trong toàn b bài báo. ng pháp làm vi c c áp 37 . nh ng ng s i lao ng trí óc c$ l n c ng là nh ng b!c th y l i l c trong ng cá nhân. M t là. ó là nh ng ngh i t ch c tuy t di u lao iêu luy n trong ngh thu!t h p lý hóa. m)i ch "ng.i d 0ng t duy là c nh ng cu n c hình c trình bày d i d ng tr c ti p nh t. r. m)i ti t.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Có tác d. c t i nay c phát tri n n ng l c t duy lý thuy t: “. còn ph n chính là & ph d(ng th ng xuyên và th c hi n kiên trì”. Ng i c c ng nên tìm hi u m t s bi n pháp "n gi n giúp b. trong khi ng i ta nói v it c ph i hi u rõ ràng trong b t c bài v n nào c ng i ta nói n. ng t duy y. toàn b cu n sách nói v cái gì và nói gì… Ch/ng h n nh trong o n: “… Nh ng ng công tác. Bao gi c ng c n ph i t mình nh n ra trong m)i câu. t c là it hi n hai m(t c a nó. Ph i luy n t p k x o phân bi t hai y u t ó c a chính v n mà không c n d ng l i.. Cái mà ng ng t duy.ng (c bi t t t *p sách trong ó t duy th c nh ng suy t F. t a h. m)i o n..i d 0ng trí c sách. l a ch n k thu!t và cách th c làm ó ã t"ng nhi#u l n nh n m nh r ng nguyên nhân vi c cá nhân... Enghen ch' rõ.i sau ó hình dung rõ ràng và hi u trong toàn b bài báo. t c là ng c a tác gi . Chính các v ch y u c a thành công c a mình ch% m t ph n là & n ng l c làm vi c th l c hay & thiên b'm t nhiên. và cái mà c”.ng nh ng hình th c ph c cl p nghiên c u các tài li u có tính ch t tri t h c th t u th nh và t duy trong quá trình t p h"n c a t duy s . tr c khi áp d. ng tr u t i v i b. nh ngay trong “m ch làm sao cho s hi u ó di n ra t nhiên.

Tôi bi t rõ s ph!n và lai l ch c a h u h t các sách y.. vào vi c tác gi . i ta ã nói nh ng gì i ta kh/ng %nh r ng nguyên nhân ch y u c a thành công.). t này không cái “ý” câu mình ang ý c a c câu này. tác gi không nêu b t ý chính b ng m t cách nh n m nh nào h t (ch/ng h n b ng ki u ch riêng). Song ng suy ngh-. trong chính v n. 38 . và chúng tôi ch+ng có gì ph i gi i thích cho nhau n a”.Lidin. tôi c t &ng nh sách c ng hi u tôi.i d 0ng k x o lôgic trong ph "ng pháp làm vi c ph i ch m lo ti p thu cái ý mà còn ph i i sâu vào ý ngh-a c a cái “ý” ó. quán tri t o n v n i u quan sát chân th c và tinh t c a tác gi r ng h y i c ph i t mình th y rõ ý chính. r. M i khi c m m t cu n trong tay. c làm n i b t b ng cách g ch d i u mình ph i nh n m nh t b ng m t cách khác (b ng ki u ch riêng. Cách c sách là ng i c ch/ng nh ng c gi xác %nh b.i sau ó t then ch t (tr ng i m logic) nh th nào.. T ây.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Có xét lao Ng Ng th hai nv n nguyên nhân thành công trong sáng tác c a nh ng ng gi i áp câu h#i y? i ng trí óc c0 l n. nghi n ng+m. tôi có m t liên h thân thi t tâm tình. nh ng ng c t mình ph i hi u y khi ti p thu sách riêng c a ông. tùy thu c vào xu h ng c a cái “ý” ó. Ch/ng h n. D i ây. ó là c áp d. và trong c sách c trau d)i ngay t" tu i i hay nh*” thì tr ng i m logic r i vào t" “tu i nh*”. ý chính ó là i v i các cu n sách trong t c. trong câu: “Tinh th n ham Trong chính v n. Tính ch t c a liên c tác gi thuy t minh trong câu th hai c a o n v n. “V i các sách trên giá c a tôi. ông có m t “liên h thân thi t tâm tình”.ng th ng xuyên và th c hi n kiên trì. chúng tôi d+n ra c m t o n v n ch không ph i m t câu trích trong cu n sách c a nhà v n V.

i i c c n phát bi u ng$n g n kh/ng %nh cái ý y cho b n thân mình rõ ý chính c a ph n ó. cho nên ng kh n ng tìm ra chân lý.nhiên. bi t nhìn ra ng không ng là c sách.i d 0ng trí nh và t duy ng xuyên em m i liên h kh ng khít gi a hai cái ó. ng t l c thì không th tìm ra i nào ng i lao c c n l u ý th u m i tên. không ph i t nhiên l i ý chính. mà ó là k t qu c a vi c Không có lao nghiêm túc nào h t. u bi t.và tình c sách có liên quan không i c ph i nh l i nh ng c và hi u th u ý ngh-a c a chúng. Nghi n ng+m. và theo trình t nào. ng tác gi ã vi t ph n này.v nh ng i u x a nay ta v+n t d. b. b ng cách g ch d mình ho(c b ng cách ghi chép d nói v v n D. ng c i u gì m i.nh i i c là nêu b t nh ng ý chính tìm i các t hay các câu trong chính v n n u sách là c a i hình th c m t dàn ý lôgic nêu rõ cu n sách c gi có th phân tích lôgic bài v n và ghi c sách t l c ta có nghi n ng+m.i d 0ng trí nh ng ra c. c chân lý trong m t v n ng thì ng i yt t c o t ng gì. giúp rèn luy n các k x o lôgic trong . Có th vì ý ngh. và c m gì m i. quán tri t ý chính trong quá trình tách r i v i b.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu c xong ph n k t lu n c a cu n sách. Trong khi rèn luy n. mà chính vì Trong vi c ó.ng t t. 39 giúp l+n nhau trong lúc tên bay . b i vì ng i u v a c c c c n hi u rõ qua ch "ng này mình ã thu ho ch c cu n sách này mình ã n y ra nh ng ý ngh. còn trí nh là uôi m i tên: hai cái ó tr n ích. c ng nh m i nhà ngh thu t khác.ng m mang t m m$t và hình thành th gi i quan khoa h c c a Chúng ta nh n xét trong cu c s ng xung quanh và v ch cho ta th y nh ng i u ta th h t s c gi n "n ho(c không áng quan tâm”(7) M t vi c có tác d. Còn ghép nh ng i u m i m c vào v n tri th c sVn có trong trí nh và ý th c c a mình s có tác c gi .ng th i c ng c và b.i d õng trí nh và t duy. c bu c ta ph i ng+m ngh. “nhà v n.

i cái g i là “v n hóa c m giác” (t c là v n hóa c a ho t duy.và ôi khi c n ph i – g$n cho nó m t s thành ng th t ích áng. nl o n ch n l c c ng có tác d.. su t cu c v+n ghi l i nh ng ý ngh. lý thú thu l m c trong lúc c sách. H c thu c nh!m trong óc m t s nh và làm giàu v n hi u bi t. Ai quên m t ti#n # th nh t ho-c tiên # th hai thì không th c”.N.và nh ng quy t$c b ích. các o n ng trí óc. nh ng quan sát..Pigô-rôp (t câu h#i: “H c thu c m t các thông minh ngh a là th nào? Ph i ch ng ó không th là công vi c c a trí nh ng n thu n. m t s câu phát bi u cô úc.I. i sáng tác dài.ng c ng c trí c các châm ngôn. Nhà t t quan). mà là m t s l nh h i các tri th c b ng lý trí.P) và th!m chí m t bi u th c rút g n c a suy lu!n ba o n n u thi u trí nh .Tônxtôi là ng Song gi y tr ng m c en v.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Nhà y h c kiêm nhà giáo d. m t s so sánh ví von thú v%. mà thi u trí nh .i d 0ng trí nh và t ng l)i l c ph "ng ông Luxuph" Hat Hatgip qu quy t: i phúc. trong lúc trò chuy n hay ng+m 40 . i c nhìn và nghe. Sau khi ã quán tri t ý chính. nh ng ý ngh. mà còn giúp trau d. ta nên .n – A. M i c trò tr ng i #u bi t m t mình lý trí. Nh ch n l c trong các tác ph!m c nói n giáo d. ch/ng nh ng c gi . t. Không tài nào xây d ng c m t suy lu!n ba o n (suy lý..c th!m m cho Ghi chép.n áng tin h n! i có m t trí nh kh ng l. c sách… “Trí nh dù b#n lâu th!t là L. suy di.i ho t t nó l i giúp ng d. ch ch a i n k t lu!n i n và tác ph!m th" v n khác. v n hóa c m giác có liên quan không tách r i v i b.c h c Nga l)i l c N.và quan sát c a mình.c ng . nh ng bài t ng k t Ông khuyên “lúc nào c ng nên mang theo m t cây bút chì và m t quy n s ghi l i t t c nh ng tài li u. thì không làm gì. vì nó có tác d.ng trau ng c a các giác làm giàu ngôn ng vi t và nói.

c tài. N. M t bi n pháp t t giúp nh lâu là xem l tr c khi t m ngh' c. rút ra nh ng k t c u giúp ghi nh d dàng h"n và rèn luy n k t t ng quát ph n v a i c. t ng v n .Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu ngh. s$p x p. m i ki u phân ó. nh ng c là t mình t p h p các khái ni m và thu t ng . n s chép l i nh ng cái ó vào m t quy n sách riêng. c có d%p t t c nh ng cu n sách ch ch t. các tác gi kinh i n bi t cách gói gém m t n i dung phong phú trong m t s ít t . còn ghi l i nh ng nh n %nh (phán oán) c a mình v cu n sách kèm v i nh ng l p lu n làm c" s cho nh n %nh ó và không ch' nh n xét v t ng cu n sách mà nh n xét v t ng M t cách t t c s" . k t lu n. phân tích c u t o c a cu n sách v m(t s l i m xem trong cu n sách tác gi nêu lên bao nhiêu lu n nhiêu tên ng cách b ích i v i ng i c c. thu t ng . các s ki n và %nh i. c c. Trong quá trình nghiên c u các tác ph!m kinh i n. .i trí nh và t duy trong tr ng h p các ghi chép có hình th c ph c t p.c. ngu)n c a nh ng t t &ng v Ông nh n xét r ng ngôn ng trong các tác ph!m kinh i n r t ng$n g n.. i và nh ng h ng thú c áo. nh t là ng.ng th i c ng giúp d nh nh ng i u c trong sách. Tsecn sepxki khuyên: “Hãy g ng nh ng tác ph'm cao quý”. theo t ng Ghi chép giúp ích ta nhi u nh t v m(t trau d.và t i m.… ôi khi. ng b.. 41 . mà còn l i nh ng i u vi t l i chú v$n t$t. biên c . b.G. bi t cách truy n cho ng i c “tính ch t” c a các thành t u c a loài ng i. ch/ng h n ki m c" b n ho(c bao ngh-a v. phân lo i chúng vào nh ng b ng. ch/ng h n khi ta không ch' ghi c c vào m t quy n v riêng hay m t phi u riêng.i d 0ng tính c l p t duy và rèn luy n trí nh .i d 0ng t duy. ngày tháng. (12) c ng là m t M i ki u s$p x p các tài li u lu n riêng t các i u x o l-nh h i v ng ch$c.

c trau d.ng có l i h"n các tác ph!m ng m t cách y và sáng t* h n và gi mãi giá tr% c a chúng g n h t nh các tác ph!m v n h c c ni m và các t trong khoa h c có l%ch s& c a chúng.V.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Nhà bác h c Nga v- i cho r ng: “Trong m i b môn. c. Pavlôp.. 42 . có cu c n u ta không l u ý n nh ng bi n c các tác ph!m ó. Thu c lo i sách kinh i n này là tác ph!m c a hàng ngàn nhân v t.I. con ng i c. c a n n v n hóa nhân dân.c cao /ng. n nh ng ng i cùng th i Tìm hi u các tác ph!m ó trong nguyên b n hay qua m t b n d%ch t t là m t còng c. Không c các tác ph!m ó b% mai m t.I. ý n hành i i c i c l i t th h này qua th h khác. ph i có tác d.. mà ph i em ra c h t là th h tr tr ng i h c(l5) i và hoàn thi n t duy ng c và do ó ph i nh h i c trong lao ng i c. các t càng c x a bao nhiêu thì càng khó hi u b y nhiêu. Men êleep hay I. M(t này c a v n ã c vi n s. Ông ch' rõ: ng kho tàng v n hóa phong phú c a loài ng i i n… Mu n i c a chúng và c gi h u “Các tác ph!m kinh i n ch a ng i c hi u n ý ngh-a c a nh ng cu n sách giúp c hi u th u h"n. pha loãng và làm s t m/ nh ng di#u ch a nhi#u trong các tác ph'm ít *i nói trên”.i h c v n c sách ph i có tác d. tr trong nh ng n m h c Vi c th c ng vi ng i n ho t m i. l-nh h i sâu h"n và s& d. th gi i n i tâm ng n trình v n hóa ng i ng xã h i c a ng ng và trong sinh ho t.ng bi n c. ph i có nh ng bài bình lu n. cho v i chúng ta nh .ng hình thành con ng i xây d ng xã h i tiên ti n. r t m nh c a n n giáo d. t Arixtôt hay Côpecnic hay Galilê. Tsecnrsepxki không nh$c ng i kinh i n.Vecnatxki làm sáng t#.P.G. b% quên lãng. Các khái i c a chúng theo th i gian thì sinh s không hi u n i và các khái ni m. Song N. ch% có r t ít nh ng tác ph'm thu c lo i ch ch t nh v!y t t c các tác ph'm khác ch% là l-p l i.

c g$ng tích l y ngày êm mà có. h c thu t c a giai o n này. làm k l c ã kh công tìm ki m m i thu nh n i m i có th làm ng h c v n. Sách t t nhiên là ng g(p. thì vi c áng quý. c sách c ng ngày càng không d . Sách là kho tàng quý báu c t gi di s n tinh th n nhân lo i. sách nhi u khi n ng c c ít. mà là vi c c a toàn nhân lo i. c trong quá kh làm i m xu t t c trong quá kh . ó s d.Danh nhân Trung Qu c H c v n không ch' là chuy n c sách . Có cs c cu c tr ng chinh v n ng c a nhân lo i tích l y m y nghìn n m trong m y c. thì n m y tr m n m.không b% vùi l p i. l i d y mà bi t bao c. Lúc ó. th m chí N u chúng ta mong ti n lên t v n hóa. nh m phát hi n th gi i m i. nh ng c sách v+n là m t con u là thành ng quan tr ng c a h c v n. là m t mình h chu!n b% nh th thì m t con ng d(m trên con i v i thành qu nhân lo i trong quá kh . B i vì h c v n không ch' là vi c cá nhân. t t ng i trong quá kh ch. l u truy n l i. các ki n th c. di s n tinh th n nhân lo i càng phong phú.c n m ng$n ng i. sách v tích l y càng nhi u. M t là. Bàn v ni m vui và n i bu n c a vi c c sách Tr n ình S0 d ch Chu Quang Ti#m . thì nh t phát. N u xóa b# h t các thành qu nhân lo i ã ch a bi t ch ng chúng ta ã lùi i m xu t phát v là m y nghìn n m tr h u. nh ng c ng ch' là m t th tích l y. c ng có th nói ó là nh ng c t m c trên con %nh ph i l y thành qu nhân lo i ã t ng ti n hóa h c thu t c a nhân lo i.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu V. Ít nh t có hai cái h i th i nb c um i không chuyên sâu. M)i lo i h c v n Các thành qu n giai o n hôm nay qu c a toàn nhân lo i nh bi t phân công. Nó có th làm tr ng i cho nghiên c u h c v n. Sách tuy 43 . dù có ti n lên c ng ch' là i gi t lùi. u là do sách v ghi chép. c sách là mu n tr món n ôn l i kinh nghi m. nh ng i ta c L%ch s& càng ti n lên. là ng th. m t c h t m t quy n kinh. Các h c gi Trung Hoa th i c i do sách khó ki m.

c sách không l y nhi u. th m ng vô ph t. quan tr ng nh t là ph i ch n cho tinh. c n ph i ánh vào thành trì kiên c . tuy châu báu ph"i ý lo n. ch' á bên ông. n m c làm thay i khí ch t. gi ng nh c tích càng nhi u. ích th c. th c ch t. bi n thành môt ngu.sâu xa. nên i m i h c tham nhi u mà không v. ch' t làm cho m$t hoa i c sách ch' trang i v i vi c c k-. N u t qua. Chi m lãng phí th i gian và s c l c trên nh ng cu n sách vô th ánh tr n. tr m ngâm tích ng t do ngh. c ây sách d ki m. nh ng “ u ng. chi m c m(t tr n xung y u. Th gian có bi t bao nhiêu ng trí b m(t. B t c l-nh v c h c y th vi n. m t h c gi tr cu n sách. c 10 quy n sách không quan tr ng.m t mình hay”. hóa ra thành l i ánh “t tiêu c cho k-. nghi n ng+m n thu c lòng. tay không mà v . ng+m ngh. nh c 0i ng a qua ch . c 10 quy n sách y mà i quy n sách mà ch' l l n. c ít c ng không ph i là c nhi u mà không ch%u y. các th không tiêu hóa d dày.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu quy n nào ra quy n y. Nhi u ng không tránh kh#i b# l0 m t d%p l-nh h c v n gi ng nh i dùng mãi không c n. nhi u thói x u h danh nông c n sinh ra c . nh t thi t ph i chí ch' m y quy n.sâu. l y. thì càng d sinh ra b nh au u do l i n t "i nu t s ng ó ó mà i cl ch ng. nh k tr c phú khoe c a. mi ng Gi c. tâm ghi. ánh b i m bên tây.c tiêu quá nhi u. 44 . hai câu th" ó áng làm l i r n cho m)i ng riêng cho mình.n l c tinh th n. thì s t p thành n p suy ngh. c" b n. th m c hàng v n n vào x "ng t y. M. không b ng em th i gian. ã c nh ng cu n sách quan tr ng. Hai là. sách nhi u d khi n ng v n nào ngày nay u ã có sách v ch t c" b n. t c ít mà ng t c sách v n có ích c nhi u không th coi là vinh d . x uh . c cm c i quân %ch tinh nhu . s c c m t quy n th t s có giá tr%. ch' bi t l y nhi u làm quý. trong ó nh ng tác ph!m c ch/ng qua c ng m y nghìn quy n. không b ng ch' l y m t quy n mà i c sách. ã có th khoe khoang t ng ng l i” thì r t ít. che l p m t v% trí kiên c .Thu c lòng. “Sách c tr m l n xem ch/ng chán. hao l c l N u l c m c ng”. “Li c qua” tuy r t nhi u.

cách ó ch' là l a mình d i ng th hi n ph!m ch t t m th Sách ng. i v i vi c làm ng c i thì cách ó c nên chia làm m y lo i.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu h c t p. quân s . càng chui sâu càng h*p. ch' h c có m t mình chính tr% thôi. t ng c ng n 5 quy n xem cho k-. mà ngay nhà h c gi chuyên môn c ng không th thi u ch(t ch . n u ch m ch' h c t p thì c ng dùng. nh ng ng quan. tâm lí h c. hi n nay các bài h c i h c.…N u m t ng i v i các h c v n liên quan này mà không n.i h c v n chuyên môn. khi Ki n th c ph thông không ch' c n cho công dân th gi i hi n t i. kinh t . ph n l n không ch' có c l ra c c ng ch/ng qua trên d h#i quá áng. l y c là chuyên môn . m)i n 5 quy n. nào u liên quan ng vào b t c ch) i không có n ngo i n cái khác. m t lo i là sách d. nh ng v i vi c ào t o chuyên sâu thì l i là m t s hy sinh. Môn h c ki n th c ph thông i m y môn. Trên liên quan bi t n l%ch s&. Tr . Ví nh chính tr% h c thì ph i giao. cho i h c v n nào là cô l p. m)i môn ch n t 3 i 50 quy n. do ó. mà trên th c t thì không th tách r i. các quy lu t bên trong v n liên quan m t thi t v i nhau. N u ch m ch' h c t p mà c ng ch' môn ph i ch n l y t 3 t ng s không quá m s sách c n c thu c giáo trình thì ch/ng có ích l i gì. tri t h c. không mu n bi t i v i vi c phân công nghiên c u có th là c n thi t. Mu n có ki n th c ph thông. c l i ích th c s là do h thi u l a ch n. gi ng nh con chu t chui vào s ng trâu. i. m t là sách có ki n th c ph thông c trau mà m i công dân th gi i hi n nay trung h c và n m u u ph i bi t. không bi t r ng thì c hãy bi t r ng 45 kh n. Nói chung s sách mà m t ng th . Các h c v n khác không th chuyên. V tr. pháp lu t. th p kém. các lo i h c v n nghiên c u quy lu t. tuy b ngoài có phân bi t. i ã ây không th xem là òi c. không tìm ra l i thoát. i u này c. không thông thái thì không th n$m g n. v n là m t th h u c". tách r i các h c v n khác. n u h không thu c thì thì h l i c qua loa. Khoa h c c n i phân lo i i ch' chuyên môn m t h c v n ph n nhi u khép kín trong n các h c v n liên i ph m vi c a mình. thì càng ti n lên càng g(p khó i khái c ng nh v y.

\5Im cu i @Lng >. c b ng C i (ng i ta 7 i nh th ). 5 2 BAn n i dung: 1000 t /012t. 2 nhi u n c c nhanh.ng nhi u.i c @I th 2lên t i 12000 2kinh F5 ng 1500 t /012t.y D. Trong l%ch u i có thành t u l n trong b t kì m t l-nh v c nào. @Ac l p J y l p >. :. t ng c m 2>7. . i c b ng m$t không nh$c D i b ng mi ng: 600-800 t /012t.2 2 vi t >5*2>5.3 tu n có th logic c a tài li u ó so v i t c t t i 1.2 c to.i sau m i n$m ch$c.y @. 5 2 92 t t /012t. >5En ch 2vi t :. V y thì n u quy v s ch thì ch' còn l i kho ng 4-5 % là key thôi.000 t trong ti ng Vi t/1phút mà c thông th 46 . Nh ng con s xung quanh vi c còn l i 20 % là keywords chính d+n c sách .YI232DB i ng Ng Ng Ng i i i i c GAch v i @Ach c F5Ac nhau. m t ng i bình th ng thông qua rèn hi u m ch c nhanh 92 ct c c nhanh.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu r. .Nh n th c =N2 t m quan <= ng @ a ph "ng 45Ap tiên ti n. "n 78 n nh truy n trinh <5Am.ng. ti t ki m th i gian.25Enh nh c b ng tai. phàm là ng n$m v ng b t c h c v n nào. c t ng kh i m t :. t c luy n kho ng t 2 tu n . ph i có c" s sâu s$c c a nhi u môn h c v n khác.2 nh ng ng l ng ti p thu. So v i t c t t i kho ng 2. c r t ch m: 150 t /012t. .y. ó là trình t s& h c thu t.Kh n ng ó và có th d i d ng ti m n ng.Keywords: 20% s trang sách ch a 80% n i dung. V. trong s 20% ó ch' n vi c n$m b$t n i dung chính y u. Sau khi d 2@Ac i v i nh ng 1.500 t trong ti ng Anh/1 phút ng là nh nhau.

v i 12. c m)i trang GAch @5'2m t 34i giây. t qua nh ng D i n$m ch$c n i dung… + UAc-xim ]BIc-ki + YKn Lê-nin c GAch nh l B5N HOÀN TOÀN CÓ TH6 T5O RA M7T CON S8 9N T:. ai t ng + Ng c lên 1000 t /phút ng ch' ct c c t c hi u v n b n là 70%. c 400 cân t$u bi u/1 ngày . t c t. Sau 7 tu n liên c coi là là siêu /ng. Sau 1 tu n ào t o c c a h t ng lên 500 t /phút. Nh ng sinh viên tham gia vào test này ã c "Chi n tranh và Hoà bình" c a Tolstoy.NG HÃY T< TIN VÀO KH= N>NG TI?M TÀNG C@A CON NG:AI 47 . T Minesota (M ). 150-200 t /1phút. i bình th + T n Thu[ Hoàng có kh n ng + Na-pô-lê-ông + Ban-d$c ct c 22000 t /012t.5 gi . 24000 t /012t. ng yêu c u c nhanh (faster reading skill). và h bình là 240-250 t /phút v i m c c nhanh.c.Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu trung bình c a m t ng i c là kho ng 200-350 t ti ng Anh/1 phút và ti ng i ta có làm test v i sinh viên ki m tra kh n ng c trung cv it c Vi t kho ng 200-500 t /1 phút.

3. 2.photoreading. 1970) (xu t b n l n th 4.youtube. Photoreading .com/watch?v=5Nf4ObSlejQ&feature=related http://www.com/watch?v=3g_yzoY8yjc c qua các %a ch' sau: http://en.youtube.com/watch?v=wOWpyLFAgHU&feature=related 6.com/watch?v=6TVxfe01aVY http://youtube. Ngoài ra còn có m t s clip luy n di chuy n m$t nhanh nh ch p: http://youtube.asp http://www. H c hi u qu .4shared. NY.com/ http://www.A. Francis Pleasant.com/watch?v=Sf02YOzTyI0 http://youtube.). Paul Scheele 5. Ebook: PhotoReading.com/watch?v=KRSiDq-y06A http://youtube. Tìm hi u thêm v ph "ng pháp http://www.learningstrategies. Paul R.The Whole Mind System.com/watch?v=sRi4fxxmNnw http://youtube.wikipedia.Tony Buzan.com/PhotoReading/Intro1. (1961. Link download t i %a ch': http://www.Scheele. M.Robinson.com/watch?v=cPOIZ6DGXWE&feature=related http://www. Ph ng 12 p c siêu t c .Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu Ph n 4 Tài li u tham kh o 1.html 4. New York.youtube.com/file/35398473/123cfda0/The_PhotoReading_Whole _Mind_System_-_Paul_Scheele. Harper & Row.org/wiki/Photoreading 48 .

biên so n: CANLOIMAT87 LING Góp ý: TINKERMAN199 DIEN ÀN TH=O LUFN KB N>NG M?M www.com Email: bqtkynangmem@gmail.SMAX …. T ng h p.com 49 .Di n àn th o lu n k n ng m m K n ng c hi u qu EBOOK KB N>NG CC HIDU QU= Nhi u tác gi V is óng góp t các bài vi t c a: MRLIVE TINKERMAN199 SAM BUBAHN SIRIUS FANNTY DUC.kynangmem.