Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010

Dành cho h c sinh kh i 12

CH
I. IC NG V DAO

NG I. DAO
NG I U HOÀ

NG C

H C.(7)

A. ÔN LÝ THUY T :
1.Ph ng trình dao ng : x = Acos([t + N) 2. Các i l ng c tr ng c a dao ng i u hòa + Li x: là l ch c a v t kh i v trí cân b ng + Biên A : là giá tr c c i c a li , luôn d ng + Pha ban u N: xác nh li x t i th i i m ban u t = 0 + Pha c a dao ng ([t + N): xác nh li x c a dao ng t i th i i m t . 2T + T n s góc [: là t c bi n i góc pha. [ = = 2Tf. n v : rad/s T Biên và pha ban u có nh ng giá tr khác nhau , tùy thu c vào cách kích thích dao ng. T n s góc có giá tr xác nh(không i) i v i h v t ã cho 3. Liên h gi a chu và t n s c a dao ng i u hoà 2T . n v : giây (s). + Chu k T: là kho ng th i gian th c hi n dao ng toàn ph n. T = [ 1 [ = s dao ng toàn ph n th c hi n c trong m t giây. n v : hec (Hz). + T n s f: f = T 2T 4. V n t c và gia t c trong dao ng i u hoà + Ph ng trình li : x = Acos([t + N) T + Ph ng trình v n t c: v = x'(t) = - [ Asin([ t + N) = [Acos([t + N + ). 2 + Ph ng trình gia t c: a = v¶=x''(t) = - [2Acos([ t + N) = - [2 x = [2Acos([t + N+T ) Nh n xét : - V n t c bi n thiên i u hòa cùng t n s nh ng nhanh pha h n li m t góc T/2. V n t c t giá tr c c i vmax = [ A khi v t i qua v trí cân b ng (x = 0). V n t c b ng 0 khi v t i qua v trí biên (x= sA). - Gia t c bi n thiên i u hòa cùng t n s nh ng ng c pha v i li , luôn trái d u v i li và h ng v v trí cân b ng Gia t c t giá tr c c i amax = [2 A khi v t i qua các v trí biên (x = s A). Gia t c a = 0 và h p l c F = 0 khi v t i qua v trí cân b ng (x = 0). 5./Biên dao ng và chi u dài qu o c a dao ng i u hòa v2 a./ Công th c c l p v i th i gian: A2 = x 2 + 2 . [ b./ Chi u dài qu o: l = PP¶ = 2A. c./ Th i gian v t i c quãng ng s: - Trong 1 chu kì T p v t i c s = 4A. - Trong ½ chu kì T p v t i c s = 2A. - Trong ¼ chu kì T p v t i c s = A. 6./Tính ch t c a l c h i ph c(l c kéo v ) : - t l v i d i tính t v trí cân b ng. - luôn luôn h ng v v trí cân b ng nên g i là l c h i ph c. - T i v trí biên L c h i ph c t giá tr c c i Fmax = kA . - T i VTCB L c h i ph c có giá tr c c ti u Fmin = 0 . T Lý ± Hóa ± KT - Trang 3 -

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 i n các thông s thích h p vào b ng sau ây : ( kh o sát chuy n ng c a con l c lò xo ngang) T i P¶ T P¶ n O T i VTCB O T O nP T iP Li V nt c Gia t c L c àn h i P¶ y II. CON L C LÒ XO ± CON L C Con l c lò xo C u trúc V trí cân b ng V t (m) g n vào lò xo (k ) - Lò xo không dãn (n m ngang) - Lò xo dãn (l0= mg/k ( th ng ng) L c ph c h i c a lò xo có giá tr F = - kx ; x : li F = k.(l Pt ng l ch c T ns góc Pt. dao ng (n m ngang) ng) ( lò xo th ng
g Tr ng l c c a hòn bi : F = Pt= - m s ; s : li l cong L c c ng c a dây treo XE = mg(3cosE - 2cosE0)

0 y VTCB N: Con l c V t (m) treo vào s i dây (l) Dây treo th ng ng n

P y

L c tác d ng

x µµ +[2 x =0

s µµ +[2 s =0

[!

k m

[!

g l
E0 << 1

x =Acos([t + N)

E = Eocos([t + N)

m k   Chu kì c a con l c lò xo Chu kì T - t l thu n c n b c hai kh i l ng m - t l ngh ch c n b c hai c ng k - Ch ph thu c vào kh i l ng m c c ng c a lò xo. i m c a và A( chu kì - Không ph thu c vào biên dao ng s kích thích ban u) Ph ng + v = x'(t) = -[ Asin([t + N) T trình = [ Acos([t + N + ). 2 v n t c+ a = x''(t) = - [2 Acos([t + N) = T ! 2T

l   Chu kì c a con l c n g - t l thu n c n b c hai chi u dài l - t l ngh ch c n b c haic a g T ! 2T

- Ch ph thu c vào chi u dài l và gia t c tr ng tr ng t i n i làm thí nghi m. - Không ph thu c vào biên A và kh i l ng m. + v2 = 2gl(cosE - cosE0) + a= - [2El - Trang 4 -

T Lý ± Hóa ± KT

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 gia t c = - [2x = [2Acos([t + N +T ) 1 + W = mv2 =Wsin2([t+N) 2 1 2 = m[ A2 sin2 ([t + N) C n ng 2 1 + Wt = kx2 2 1 2 = m[ A2 cos2([t + N) 2 + W = W + Wt = 1 1 2 kA2= m[ A2 2 2

Dành cho h c sinh kh i 12

+W =

1 mv2 2 = mgl(cosE - cosE0)

+ Wt = mgh = mgl( l - cosE)

+W=

mgl 2 E 0= mgl( 1 -cosE0) 2

N u ly bi n thiên i u hòa v i chu k là T thì th n ng, ng n ng bi n thiên i u hòa v i chu k là T/2; t n s là 2f; t n s góc là 2 [. Tuy nhiên, c n ng l i không bi n thiên.
 

II. L C ÀN H I ± L C KÉO V : (tham kh o thêm) F = -k . x = m. a (N) (N/m)(m) (kg) (m/s2)   Fmax = k . A = m . a max

1. L c ph c h i: (l c tác d ng ko v )

L c kéo v luôn h ng v VTCB 2. l n l c àn h i t i v trí x : (l c do lò xo tác d ng so v i v trí cân b ng) Fx= k (( N+ x ) ; n u lò xo dãn thêm Fx= k (( N- x ) ; n u lò xo nn l i

N
O

8

* Tr

l n l c àn h i : (l c do lò xo tác d ng) ng h p lò xo n m ngang ( thì VTCB (l = 0 ) : * F h = Fph = - k.x   Fmax ! k.A ; Fmin= 0 N = N+A Nmax : chi u dài c c i max o Nmin = N- A N : chi u dài c c ti u o min N = N +x x o N = No- x x n u lò xo dãn thêm n u lò xo nén l i

x/ N P mg (l = k

F F

N P

x

* Tr ng h p lò xo treo th ng ng ( VTCB lò xo b dãn) :Ch n chi u d ng h ng xu ng * VTCB * P = F h   m.g = k.( N ( N(m) : dãn c a lò xo khi v t cân b ng * F hmax = k(( N + A) * F hmin = k(( N - A) n u (l > A * F hmin = 0 n u (l e A = o : N N+( N N chi u dài t i v trí cân b ng; N : chi u dài t nhiên o N = N +A N : chi u dài c c i max max N = NA N : chi u dài c c ti u min min Nx = N+x n u lò xo dãn thêm n u lò xo nén l i N= Nx x i n các thông s thích h p vào b ng sau ây : ( kh o sát chuy n ng c a con l c lò xo ngang) T i P¶ T P¶ n O T i VTCB O T O nP T iP Li V nt c T Lý ± Hóa ± KT - Trang 5 -

./ l ch pha c a hai dao ng i u hòa cùng ph ng. s 2.N u: (N ! N2 N1 > 0   dao ng ( 2) s m pha h n dao ng (1).N u: (N ! N2 N1 < 0   dao ng ( 2) tr pha h n dao ng (1).Hai dao ng cùng pha:   (N ! N2 N1 = 0   Biên t ng h p c c i: Amax = A1 + A2 .N u: (N ! N2 N1 =(2k + 1 )T   hai dao ng ng c pha: ( k = 0.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Th n ng ng n ng IV.T n s góc c a dao T Lý ± Hóa ± KT ng c ng b c b ng t n s góc ..N u: (N ! N2 N1 =(2k + 1 )   hai dao ng vuông pha: ( k = 0. s1 ....T ng quát: Biên T   Biên t ng h p c c i: A = 2 A1 A2 e A e A1 + A2 2 A12 A2 V. Dao NG RIÊNG ± DAO ng t do ho c dao NG DUY TRÌ.N u: (N ! N2 N1 =2kT   hai dao ng cùng pha: ( k = 0. + Dao ng t t d n càng nhanh n u môi tr ng càng nh t ( l c c n càng l n) + Dao ng t t d n ch m có th coi g n úng là d ng cosin v i tàn s góc [0 ( t n s dao c cung c p thêm n ng l ng riêng) và biên gi m d n theo th i gian 3..Hai dao ng ng c pha:   (N ! N2 N1 = T   Biên t ng h p c c ti u Amin = A1 A2 . Dao ng c duy trì : dao ng t t d n ng mà không làm thay i chu k riêng g i là dao ng c duy trì 4. .. s 2. cùng t n s b ng ph ng pháp vect quay: + M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hoà: x 1 = A1sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2).Dao ng c ng b c là i u hòa . c a ngo i l c i tu n hoàn ...Th c nghi m ch ng t : ..) 2 2.... y Biên dao ng t ng h p: A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (N2 . T NG H P CÁC DAO NG I U HOÀ Dành cho h c sinh kh i 12 1. Dao ng t t d n + Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian..... Dao ng c ng b c + Dao ng c a v t trong giai o n n nh d i tác d ng c a ngo i l c bi n F ! F0 cos .t g i là dao ng c ng b c.) ./ S t ng h p hai dao ng i u hòa cùng ph ng.N1) y Pha ban u ( N) xác nh: A sin N 1 A2 sin N 2 tgN = 1 A1 cos N 1 A2 cos N 2 + Nh n xét v các tr ng h p t bi t : ... cùng t n s b ng ph ng pháp vect quay: + Cho x1 = A1 sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2). s 1 . ..Hai dao ng vuông pha:   (N ! N2 N1 = dao ng t ng h p: . s1 .) T . s 2. y l ch pha c a hai dao ng: (N ! ([ t N 2 ) ([ t N1 ) ! N2 N1 . DAO 1..Trang 6 - .DAO ng riêng là dao NG C NG B C i tác d ng ch c a n i l c ng c a h x y ra d 2.

chu kì dao ng c a h . Phát bi u nào sau ây úng ? A. [ không ph thu c vào các c tr ng c a h dao ng. 5 Li và gia t c c a m t v t dao ng i u hòa luôn bi n thiên i u hòa cùng t n s và T A. = [0 + h c i m: khi l c c n trong h nh thì c ng O h f f0 ng r nét (c ng ng nh n). B. Biên A không ph thu c vào [ và N.Biên c a dao ng c ng b c t l v i biên s góc . nó ch ph thu c vào tác d ng c a ngo i l c kích thích ban u lên h dao ng. 4 T D. i l ng N là pha dao ng. Biên dao ng A ph thu c vào A. D. C ng h ng + Giá tr c c c ng b c t A ng Amax c khi t n s góc . 1 Cho dao ng i u hòa có x = Asin([t + N) . B. Dành cho h c sinh kh i 12 F0 c a ngo i l c và ph thu c vào t n ng Dao ng duy trì T n s ngo i l c luôn i u ch nh dao ng t do c a h .cùng pha v i nhau B.Trong ó A. N u kích thích cho v t dao ng i u hòa v i biên 6cm thì chu kì dao ng c a con l c lò xo là A. C. C. Ng c pha v i li . 0. 0. pha ban u N. 2 1. D. b ng t n s 5. 0. [ và N là nh ng h ng s .l ch pha v i nhau 4 T C.Trang 7 - . 1. 0.15 s C.3s.ng c pha v i nhau D. Khác nhau: Dao ng c ng b c Trong giai o n n nh thì t n s dao c ng b c luôn b ng t n s ngo i l c. i l ng [ g i là t n s dao ng. B. C.6 s D. Pha dao ng ( [ t N).l ch pha v i nhau 2 T Lý ± Hóa ± KT . s m pha so v i li . 4 Trong dao ng i u hoà. 1. v n t c t c th i c a v t dao ng bi n i T A.423 s 1. 2 V t dao ng i u hòa có x = Asin([t + N) . Chu kì dao ng c tính b i T = 2 T[. c a ngo i l c Phân bi t dao ng c ng b c và dao ng duy trì: + Dao ng c ng b c v i dao ng duy trì: Gi ng nhau: u x y ra d i tác d ng c a ngo i l c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 . 3 M t v t có kh i l ng m treo vào lò xo có c ng k. . Cùng pha v i li .l c kích thích ban u lên h dao ng. BÀI T P TR C NGHI M : 1. s m pha so v i li . B. khi l c c n trong h l n thì s c ng h ng không r nét (c ng h ng tù). c a ngo i l c i c a biên A c a dao ng O f0 f A Ama (g n úng) b ng t n s góc riêng [0 c a h dao t t d n. Kích thích cho v t dao ng i u hòa v i biên 3cm thì chu kì dao ng c a nó là T = 0.3 s B.

x = Acos t . gi m khi li g m. V n t c c a v t t c c ti u. D.50T cm/s 1. 11 N u ch n g c to trùng v i v trí cân b ng thì th i i m t. B. V t v trí có li c c i. D. 1.8cm D. max ! [ 2 . V t v trí có pha dao ng c c i. 2 ) V n d ng:.Ch n g c th i gian là lúc v t i qua v án:«««. x = +A. T c c a v t t i li x = +3cm là A.N u cho x = Acos( t T ).3cm B. v n t c c a v t A. A 2 ! x 2 2 . tr pha so v i v n t c. t ng khi v t ra xa VTCB B.   Ch n áp án:«««««««««««««««««« 2 . A 2 ! v 2 2 . 1.20T cm/s. 1. gi m khi v t v VTCB. C.2 s. qua VTCB p d ng. x = Acos( t + T 2 trí cân b ng theo chi u âm   Ch n áp x = +A   Ch n áp án:««««««««««««. -Ch n g c th i gian là lúc v t có li . C. B. 12 . 7 Gia t c c a v t dao ng i u hoà b ng không khi A. x = Acos( t + ). 15 V t dao A. 10 Trong dao ng i u hòa. B. li ng trình: x = Acos( t + x = .. B. B. ng c pha v i v n t c D.M t v t dao ng i u hòa có chu kì T = 0. không i. x = Acos( t ). 8 Trong dao ng i u hoà. A 2 ! x 2 [2 v 2 . biên 5cm.4cm * Xác nh pha ban u c a v t dao ng i u hòa theo i u ki n ban u cho tr c? 1.30T cm/s. gia t c c a v t A.6cm A. Ch n g c th i gian là lúc v t i qua v a v t là: T C. C.N u cho x = Acos( t + T )   «««««««««««««««««« T Lý ± Hóa ± KT . D. 1. D. 14 M t v t dao ng i u hòa v i biên A. A 2 ! v 2 [ 2 x 2 .Ch n g c th i gian là lúc v t có li góc . gia t c bi n A. V n d ng: . D. Li c a v t t i n i có v n t c 60Tcm/s là C. bi u th c quang h gi a biên A (hay xm). cùng pha v i v n t c Dành cho h c sinh kh i 12 i: B s m pha T so v i v n t c 2 T C.Trang 8 - . 4 1. 13 M t v t dao ng i u hòa có t n s f = 5Hz. C.A. B. C. C. G c th i gian ã ch n lúc v t có 2 C.luôn gi m khi li thay i. t n s trí cân b ng theo chi u d ng. 9 Trong dao ng i u hòa.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 1. li x. biên 10cm. li ng i u hòa có ph B.40T cm/s. 1. max ! [ D. [ [ 1. Ph ng trình dao ng c T A. max ! [ 2 . giá tr c c i c a v n t c là A. V t v trí có li b ng không. D. qua VTCB p âm. v n t c v và t n s góc [ c a ch t i m dao ng i u hoà là v2 x2 A. 6 Trong dao ng i u hòa. x = -A   Ch n áp án:«««««««««««« T ). D. Vmax ! [A. không i. t ng khi v t v VTCB. t ng khi li t ng.

x = 8 cos (Tt + 5 T/6) cm C. g c th i gian v t v trí th p nh t.Trang 9 - . V trí cân b ng c a ch t i m trùng A v i góc t a ... 16 M t con l c lò xo n m ngang..Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 T .V t t VTCB(0) pN: x = thì t = . g c th i gian lúc i qua i m cách v trí cân b ng 4cm l n th nh t.. 17 Con l c lò xo dao ng theo ph ng th ng ng. C. cs= . B. Ch n tr c Ox th ng ng.Trong 1 chu kì T p v t i ..7T/6) cm 1.N u cho x = Acos( t + )  «««««««««««««««««« 6 5T . 18 M t ch t i m dao c quãng ng i u hòa có biên ng là A.Trong ½ chu kì T p v t i . chi u d ng h ng lên. A A 2 1.... x = 5 cos ( t + T ) (cm) B.. 19 M t ch t i m dao ng i u hòa trên tr c 0x v i chu kì T... Chu k dao ng c a v t T = 2s..Trong ¼ chu kì T p v t i cs= . D... kéo v t theo ph ng ngang sang ph i n v trí cách v trí cân b ng 8cm r i th nh cho v t dao ng. Ph ng trình dao d ng c a v t là 2T 4T A.2A C..) (cm) D. x = 20 cos ( t ) (cm) 3 3 4T T 2T T t .5s. kho ng th i gian ng n nh t nó i t v trí cân b ng (x = 0) i n li x = + là 2 T T T T A.. T Lý ± Hóa ± KT . x = 8 cos (2Tt . Ch n g c t a t i v trí cân b ng. x = 10 cos ( 3 2 3 2 * Tính quãng Th i gian v t i (Ban uv t ng v t i c quãng c trong kho ng th i gian t ? ng s cs=. D. g c O là v trí cân b ng.. x = 8 cos (Tt + T/3) cm B. 6 4 2 12 B.N u cho x = Asin( t + ) «««««««««««««««««« 6 1. Chú ý quan tr ng: A T .4A. v trí biên ho c VTCB) . Th i gian v t i t v trí th p nh t n v trí cao nh t cách nhau 10cm là 1. 2 12 T . x = 5 cos ( t + ) (cm) C. Sau th i gian t = trí cân b ng v t i A. Ph ng trình dao ng c a v t là A..V t t v trí biên(P) p N : t ! 6 P¶ y 0 y VTCB N y P y T tính t v 4 1. x = 8cos (2Tt . chi u d ng h ng sang ph i. t n sô góc là [.T/3) cm D.

Biên dao ng c a v t là A. 4 v i x tính b ng cm . 21 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trìnhx = 5cos( 10Tt + ). 15HZ D. A.8cm/s.2s. t = s) Th i gian qu c u dao ng t v trí cân b ng n v trí biên là : A.24cm/s2 D. D.1. C. B. 2 T T T T B. 6Hz T 1. t tính b ng s .6cm/s. ( s) 60 30 120 100 1.10Hz B. C. T 1. T n s góc và chu kì dao ng c a v t là A. T 1. 1. 28 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 10cos( 20Tt) . ( s) . 15HZ D.. 30 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trìnhx = 5cos( 10Tt + ).0.16cm. 24 M t v t dao ng i u hòa.2cm. Gia t c c a v t có giá tr l n nh t là A. 5Hz.257s. 1s B. ( s) . C.5cm. D. 0. 2s T 1.t tính b ng 4 s.2cm/s. Biên dao ng c a v t là A.Trang 10 - . D. B. x tính b ng cm. 1. D. 1.4cm/s. 5Hz. 26 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 2cos( 4t + ) . có qu o là m t o n th ng dài 10cm. C. 22 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trình x = 10cos( 10Tt + ).96cm/s2 C.5cm. ( s) . 25 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x =4cos( 10Tt + ) . 0. 1.5T(rad/s). ( s) .2s.8cm.1cm.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. 20 M t ch t i m dao ng i u hòa trên tr c 0x v i chu kì T. B.10cm. T 1. V trí cân b ng c a ch t i m trùng A v i góc t a . ( s) .4cm. D. có quãng ng i c trong m t chu kì là 16cm. 0.5cm/s2 1. C. 6 4 2 3 T 1. 29 Ph ng trình dao ng c a con l c lò xo là : x = AcosTt ( x = cm . t tính b ng s . v i 3 x tính b ng cm .5cm.05s tính t th i i m ban u là A.032s. B. 27 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 6cos( 4t .t tính b ng 4 s. T n s dao ng c a v t là A.7.4cm. C. ( s) . ( s) . C. 6Hz T Lý ± Hóa ± KT . t tính b ng s . 10T(rad/s). x tính b ng cm.10Hz B. 0.t tính 3 b ng s.5s C. D. Quãng ng v t i c sau th i gian t = 0. B./ Th i gian ng n nh t khi v t i t VTCB n li x = 5cm là 1 1 1 1 A. 5T(rad/s). v i 2 x tính b ng cm . t tính b ng s . 1. V n t c c a v t có giá tr l n c c là A. 60 30 120 100 2. kho ng th i gian ng n nh t nó i t li x=+ n li x = A.2cm. T n s dao ng c a v t là A. 23 M t v t dao ng i u hòa. D. C. A. C.144cm/s2 B. C../ Th i gian ng n nh t khi v t i t x = 10cm n li x = 5cm là 1 1 1 1 B. v i x tính b ng cm . x tính b ng cm.2.5s D.5cm. D. B.) .10T (rad/s).

B. n u chi u dài con l c n t ng 4 l n thì chu kì dao ng i u hoà c a nó A.5cm/s2 1. C. D. kh i l ng c a v t D. B.5cm. v i 3 x tính b ng cm . T 1. B. v i x tính b ng cm . C. có qu o là m t o n th ng dài 10cm. ( s) . V n t c c a v t có giá tr l n c c là A.1cm./ Th i gian ng n nh t khi v t i t x = 10cm n li x = 5cm là 1 1 1 1 ( s) . Chu kì ( t n s ) dao ng i u hòa c a con l c n ph thu c vào A. C. 1s C.05s tính t th i i m ban u là A. T 1. C.1.5s C. biên dao ng.4cm. B.032s. D.6cm/s. 42 M t con l c n có chi u dài l1 dao ng i u hòa v i chu kì T 1 = 1.925 s T Lý ± Hóa ± KT . t tính b ng s .4cm/s. t = s) Th i gian qu c u dao ng t v trí cân b ng n v trí biên là : B. 0.t tính 3 b ng s.10cm. 36 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 6cos( 4t .257s.) . 39 T i cùng m t v trí a lí. 33 M t v t dao ng i u hòa. C. Quãng ng v t i c sau th i gian t = 0.2s. 2s A. 31 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trình x = 10cos( 10Tt + ).c n b c hai chi u dài con l c. T = 0. 1. 1. ( s) . C. C.5 s C. T = 3. D. ( s) . B. C. D. có quãng ng i c trong m t chu kì là 16cm. 60 30 120 100 2. t n s dao ng c a con l c n t l ngh ch v i A. T i m t n i xác nh. t tính b ng s . gia t c tr ng tr ng.8cm. x tính b ng cm. c n b c hai gia t c tr ng tr ng. D. B. D. ( s) .5 s B.Dành cho h c sinh kh i 12 T 1.5 s D. 32 M t v t dao ng i u hòa.2. 1. 1. 4 v i x tính b ng cm . B. 0.8cm/s. chi u dài con l c.24cm/s2 D.c n b c hai chi u dài con l c. D. Gi m 4 l n. ( s) A.10T (rad/s).5T(rad/s).2cm/s. 35 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 2cos( 4t + ) . 1. T = 2.c n b c hai chi u dài con l c. T 1. M t con l c n khác có chi u dài l2 dao ng i u hòa có chu kì là T2 = 2 s. T i n i ó. 41 T i m t n i xác nh. chi u dài con l c. 1. chi u dài con l c. Gi m 2 l n. T ng 2 l n. 10T(rad/s). Gia t c c a v t có giá tr l n nh t là A.0. A. t n s góc dao ng c a con l c n t l thu n v i A.4cm.2cm. ( s) . v i 2 x tính b ng cm . C. chu kì c a con l c n có chi u dài l = l1 + l2 s dao ng i u hòa v i chu kì là bao nhiêu? A. 60 30 120 100 1. T = 0.7. 0. c n b c hai gia t c tr ng tr ng. 0. 38 Ph ng trình dao ng c a con l c lò xo là : x = AcosTt ( x = cm . 1. T n s góc và chu kì dao ng c a v t là A.16cm. t tính b ng s . B.144cm/s2 B. Biên dao ng c a v t là A. D.Trang 11 - Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 . C.5cm.96cm/s2 C. pha dao ng c a v t.5s./ Th i gian ng n nh t khi v t i t VTCB n li x = 5cm là 1 1 1 1 B.5cm. c n b c hai gia t c tr ng tr ng.. 34 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x =4cos( 10Tt + ) . 1.. C. D. D.5cm. T ng 4 l n.2cm. D.5s D. B. gia t c tr ng tr ng. Biên dao ng c a v t là A.2s. 40 T i m t n i xác nh. t tính b ng s . 5T(rad/s). 1. B. ( s) . 37 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 10cos( 20Tt) .

1 B. T ! . Trong quá trình dao ng l c àn h i c a lò xo có A.( l ). t i n i có gia t c tr ng tr ng là g. Fmax = 0. B. [ ! C. C n ng c a con l c lò xo xác nh b ng công th c. D.không i.5cm.E = Esin2([t + ) B. t ng. lúc gi m. D. D. bi n thiên i u hòa v i t n s góc [ D. T ! . C. L c àn h i có l n nh nh t là A.5. Ch n câu sai 1 1 1 1 1 A.10-3 N. D. nh n xét nào sau ây là sai? A. Cho con l c dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng l n nh nh t là v i biên là A (A > ( l ). Biên dao ng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1./ ng n ng c a v t t i th i i m t là T T A. Biên dao ng c ng b c ph thu c vào biên ngo i l c tu n hoàn. T ! 2T . 45 Cho con l c lò xo dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng. có ph ng trình : x = Acos([t + N). m [ 2 A2 k A2 C. [ ! D./Chu kì dao ng c a con l c c tính b ng công th c 1 g 1 m k (N A. Fmax = k (A .(N ). C. Chu kì dao ng. 2 2 2 2 2 1. kx2 D. 1. B. Et ! Ecos[ 2 t D. 52 V t dao ng i u hòa chuy n ng h ng v v trí cân b ng. 44 Trong dao ng i u hoà c a ch t i m. 46 lò xo khi v t v trí cân b ng là ( l. F = 0. F min = 5N C. Et = Ecos2 ([t + ) 2 2 1. 2T (N 2T k m g 1. l c tác d ng i chi u.5N 1. 43 L c làm v t dao ng i u hòa theo ph ng ngang có giá tr c c i là A. 2 C. 1. mv2 + kx2 B. B. L c tác d ng có l n c c i. 1. gi m. i u ki n dao ng i u hòa là biên góc ph i nh . F min = k(A . Et ! E sin [ 2 t C. Fmin = k ( l . E ! E sin [ 2 t C./ T n s góc c a v t dao ng là k 1 k g m B. 1. C. D. 1. F max = k (N . Et = Ecos2 ([t + ) A. D. Bình ph ng biên dao ng. 48 C n ng c a m t ch t i m dao ng i u hoà t l thu n v i A. 1. F min = 7. v trí cân b ng lò xo dãn là ( l. F max = kA.t l v i t n s góc [. 50 Trong dao ng i u hòa c a con l c n. 53 Con l c lò xo dao ng i u hòa trên tr c 0x. 49 . 1. bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc 2[. [ ! m 2T m (l k 2.Et = Esin2 ([t + 2 2 2./Th n ng c a v t t i th i i m t là T T ) B. T i VTCB là xo dãn 2. 54 Qu n ng g n vào lò xo t n m ngang dao ng i u hòa có c n ng là 3. ng n ng (th n ng) c a v t A. F min = 5N. B. lúc t ng. B. C. . L c tác d ng có l n c c ti u. th n ng c a v t A. ch t i m i chi u chuy n ng khi A. B. Fmin = 0. Et ! Ecos[ 2 t D. B. T ! 2T C. Biên dao ng c a v t là T Lý ± Hóa ± KT . 47 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng có biên 5cm.10-5 J và l c àn h i lò xo tác d ng vào v t có giá tr c c i là 1. C. [ ! 2T A. Li c a dao ng. D. L c tác d ng b ng không.Trang 12 - . Khi ma sát không áng k thì con l c dao ng i u hòa. b o toàn trong su t quá trình dao ng. T 1. C. 51 M t con l c lò xo dao ng i u hòa có ph ng trình x = Acos([t + ) và có c n ng là E. F min = kA. B. 2 1. C. C n ng con l c b ng E = m[ 2 A 2 .

D.4s. C.1N/m. B.0 s 1. 2. 57 M t con l c n có dây treo dài 20cm dao ng i u hoà v i biên góc 0. B.2 s C. 66 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng. D. 12 cm 1.3 s D. hai con l c n có chu kì dao ng riêng l n l t là T 1 = 2.5J. D. 3. C. 68 M t v t th c hi n dao ng i u hòa có ph ng trình x = 10sin(4Tt + ). F min = 5N. 64 M t con l c lò xo g m m t lò xo có c ng k = 100 N/m và v t có kh i l ng m = 250 g. F = kA. kh i l ng c a qu3a n ng là m = c ng c a lò xo là 400g. 0. D. C.156 N/m. k = 0. 0.5J D./ c ng k c a lò xo là A.45r D. A. 59 M t v t có kh i l ng m = 0. T = 0. u trên c nh. C. B. 0. N ng l ng c a v t b ng A. Cho g = T 2 (m/s2). ng n ng ( th n ng) c a v t ó bi n thiên v i chu kì T Lý ± Hóa ± KT . 63 T i cùng m t v trí a lí. 75N/m. k = 32 N/m. D. chu kì dao ng riêng c a con l c th ba có chi u dài c a hai con l c trên là A.20cm/s. A.25J 1.0.4cm . 62 M t con l c lò xo dao ng i u hoà v i chu kì T = 0. s3.s0./ L c àn h i l n c c i trong quá trình dao ng là A.200cm/s. Khi góc l ch dây treo là 0. F = 0. 0. B. 5. Cho g=9. D. 1. k = 64 N/m D. k = 6400 N/m 1. 4.Trang 13 - .100N/m.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. G i giãn c a lò xo khi v t v trí cân b ng là ¨l. 5J 1.1. Cho con l c dao ng i u hòa theo ph ng th ng ng v i biên là A . C. F = k( ¨l-A ). 65 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng có biên 5cm. 12. s2r C. B. B. Dao ng i u hòa có biên A = 10cm. 1. Khi v t cách v trí cân b ng 3cm thì nó có ng n ng là A. D.125J. 61 Con l c lò xo g m v t m = 100g và lò xo k =100 N/m./ N ng l ng trong quá trình dao ng là.s0. L y T 2 =10.0 s. 24 cm. 58 9.2m/s C.5 s. 0. B. 0.0.08J.Cho T2 = 10.5 s.8m/s2. 10cm T 1. F min = 7.5 s. C. C. 3.45r 1. T = 0.005J B. V n t c c a v t qua v trí cân b ng là A. 4cm .1rad. A. C. D.dao dông i u hoà v i biên 5cm. L c àn h i c a lò xo có l n c c i trong quá trình dao ng là C.14m/s 1.0. 60 V t có kh i l ng m = 0. T i VTCB là xo dãn 2. (l y T ! 10) dao ng i u hoà v i chu kì là A.125J.1kg g n vào lò xo có c ng k = 40N/m. dao ng i u hoà v i biên A = 6 cm. D. 67 M t con l c lò xo dao ng theo ph ng th ng ng v i chu k T = 0. 9 cm. F = k(A + ¨l). C. B. 2. biên 5cm.4s 1.5N 1. B. 2 cm. 4 cm.1 s B. Quãng ng T v t i c trong s u tiên là 10 A. 4 m. giãn c a lò xo khi v t v trí cân b ng là A.1m . F min = 5N C. 1. B.0 s và T2 = 1.500N.1kg g n vào lò xo dao ng i u hòa theo ph ng ngang có t n s f = 5 Hz. 6 cm.5N. C. T = 0. 0. 2 m. 0. (l y T 2 ! 10) .2m/s B.1250J.05J C.09J.05rad thì v n t c c a con l c là: A.075J. M t con l c n dao ng i u hòa v i biên góc 6 r.100N. dao ng i u hòa v i v n t c v = 10 T cos T t (cm/s). B. D. (cm) v i t tính b ng 2 giây. 1. Khi ng n ng c a con l c g p hai l n th n ng thì góc l ch c a dây treo so v i ph ng th ng ng là: A. Ch n g c th i gian t = 0 lúc v t qua v trí cân b ng.50N/m. L c àn h i có l n nh nh t là A. F = 0. 55 M t v t g g n vào m t lò xo có c ng 100N/m.2N 3. 56 V t n ng có kh i l ng 100g.5 s.5cm. B.14m/s D.50cm/s 2 1. 2r B. D. u d i g n v t. T = 0. 0.100cm/s.

78 Hai dao ng i u hòa cùng ph ng có ph ng trình l n l t là: x 1 = 10sin100 t (cm) và x2 = 3sin(100 t) (cm). 76 Biên dao ng t ng h p c a hai dao A . n ng l ng là E0 .25J 1.25s. 12. C. biên A = 5cm. A = 21cm T 1. C.5cm. D. A = A1 + A2 + 2 A1 A2 cos (N2 . 69 Dao ng c a con l c lò xo có biên A. 72 V t có kh i l ng m.1.00s. 79 : M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hoà cùng ph ng. 70 Dao ng c a con l c lò xo có biên A và n ng l ng là E0 . 1. cùng biên C.5cm T Lý ± Hóa ± KT . 74 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng ph ng. t n s góc [ = 10T(rad/s).7cm. Biên c a dao ng t ng h p có th là A. C.N1) D. D. A = A1 + A2 B. 1. A = 5cm .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A.Cho T 2 ! 10.5cm. A = A 2 1.1250J. A = A12 A2 ng i u hòa cùng ph 2 D. A = A1 ± A2 1. 75 Biên dao ng t ng h p A c a hai dao ng i u hòa cùng ph ng . Li x khi ng n ng b ng 3 l n th n ng là A 2 A 2 A A A.0.Dao ng i u hòa có biên A = 5cm.13cm. A = 2cm . B. tgN = 1 A1 cosN1 A2 cos N 2 A1 sin N1 A2 sin N 2 1. A = A 3 2 C. x ! s B.3.N1) 1. B.1. khác biên có pha ban u vuông góc là : A.25J 1. C. Dao ng t ng h p c a hai dao ng ó có biên là: A. 71 V t có kh i l ng m = 100g.Trang 14 - A 2 ng trình l n l A 3 2 t là: x 1 = 4sin100 t (cm) và D.125J. cùng t n s . 73 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng ph ng. cùng t n s : x1=A1sin([t+ N1 ) và x2 = A2sin([t + N2). 0 C. x2 = 2sin(10Tt + ) (cm). A = A12 A2 ng .0. 12. 2 3 cm D.1250J. x ! s C. 80 M t v t th c hi n: x1 = 2sin(10Tt) (cm) . 77 Hai dao B. A = ng i u hòa cùng ph ng có ph T x2 = 3sin(100 t + ) (cm). B. C. cùng t n s . B. A = 2 A12 A2 2 A1 A2 cos(N 2 N1 ) B. C. g n vào lò xo có c ng k 100N/m.50s. A = A1 + A2 + 2 A1 A2 cos (N2 . D.Biên dao ng t ng h p là A.tgN = 1 A1 cosN1 A2 cosN 2 A1 cosN1 A2 cosN 2 A sin N1 A2 sin N 2 A cosN1 A2 cosN 2 D.5J. tgN = 1 B. A = A12 A22 2 A1 A2 cos(N2 N1 ) C. Biên dao ng t ng 3 h p c a v t là A.1. 1cm D. B.125J.1.5cm.50s 1.0. B. x ! s 4 2 2 4 1. N ng l ng dao ng c a v t là A.7cm. B. 0 D. A = 3cm . D.5J. tgN = 1 C. ng n ng c a qu c u khi qua li A x= là 2 E E E 3E0 A.Pha ban u c a dao ng t ng h p là A sin N1 A2 sin N 2 A sin N1 A2 sin N 2 A. 0 2 4 3 4 1. 1cm D. x ! s D. cùng t n s : x1=A1sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2). Dao ng t ng h p c a hai dao ng ó có biên là: 2 A.7cm.3. A = . cùng t n s có biên l n l t là 8cm và 12cm. C. B.0. N ng l ng dao ng c a v t là A.5cm. có l ch pha T/3 là : A.

cùng t n s có ph ng trình T¸ ¨ : x 1 ! 3 sin© 4Tt ¹ . cùng ph ng. có biên A1 = 3cm và A2 = 4cm và l ch pha là 1800 thì biên dao ng t ng h p b ng bao nhiêu ? A.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. 1cm 1. 7cm D. 82 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa. 3. 5cm B. 81 Hai dao ng i u hòa cùng ph ng.5cm C. cùng t n s .

cm . x 2 ! 3 sin 4Tt .

3 6 6 6 1.Trang 15 - . C. v i t n s b ng t n s dao ng riêng. A.cm . 88 Phát bi u nào sau ây là úng ? A. B. Biên c a dao ng riêng ch ph thu c vào cách kích thích ban u t o lên dao ng. Ch n câu sai A. C. mà không ch u tác d ng c a ngo i l c. 83 Biên c a dao ng c ng b c. D. Biên c a dao ng c ng b c ch ph thu c vào biên c a l c c ng b c. 1. D. v i t n s nh h n t n s dao ng riêng. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào t n s l c c ng b c. Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian. 84 Khi xãy ra hi n t ng c ng h ng c thì v t ti p t c dao ng A. L c ma sát càng l n thì dao ng t t d n càng nhanh. Dao ng c ng b c là dao ng ch u tác d ng c a m t ngo i l c bi n thiên tu n hoàn. T Lý ± Hóa ± KT . 1. T n s c a dao ng c ng b c luôn b ng t n s riêng c a h dao ng. dao ng t t d n có ng n ng gi m d n còn th n ng bi n thiên i u hòa. ph thu c vào l c c n c a môi tr ng . B. B. Biên và pha ban u c a dao ng t ng h p là 3º ª T T T T B. Trong dao ng t t d n c n ng gi m d n theo th i gian. Khi c ng h ng dao ng x y ra. 1. C. 1. D. ph thu c biên c a l c c ng b c. 3 3cm. 2cm. Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian. m t ph n c n ng ã bi n i thành hoá n ng. 87 Nh n xét nào sau ây là không úng. C. B. Dao ng c ng b c có t n s b ng t n s c a l c c ng b c. 1. ph thu c vào quan h gi a t n s riêng f0 c a v t dao ng và t n s f c a ngo i l c c ng b c. B. Biên c a dao ng t t d n gi m d n theo th i gian. B. D. Trong dao ng t t d n. . 86 Phát bi u nào sau ây là sai ? A. Dao ng duy trì là dao ng t t d n mà ng i ta ã tác d ng ngo i l c vào v t dao ng cùng chi u v i chi u chuy n ng trong m t ph n c a t ng chu kì. 2 3cm. không ph thu c t n s f c a ngo i l c c ng b c. D. Dao ng t t d n càng nhanh n u l c c n c a môi tr ng càng l n. C. A. m t ph n c n ng ã bi n i thành quang n ng. D. D. Biên c a dao ng duy trì ph thu c vào ph n n ng l ng cung c p thêm cho dao ng trong m i chu kì D. Trong dao ng t t d n. B. 3 3cm. C. v i t n s l n h n t n s dao ng riêng. t n s dao ng c ng b c c a h b ng t n s riêng c a h dao ng ó. C. 85 Nh n nh nào sau ây sai khi nói v dao ng c h c t t d n? A. 1. Dao ng duy trì có chu kì b ng chu kì dao ng riêng c a con l c . Dao ng duy trì là dao ng t t d n mà ng i ta ã làm m t l c c n c a môi tr ng i v i v t dao ng. 89 Phát bi u nào sau ây là không úng ? A. C.

91 Phát bi u nào sau ây là úng. C. T Lý ± Hóa ± KT . Dao ng c ngb c. chu kì. ? Vi t ph i n ng l . dao ng t t d n. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào pha ban u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. D. i u ki n x y ra hi n t ng c ng h ng là biên l c c ng b c b ng biên dao ng riêng. 1. có biên ch ph thu c vào biên c a l c c ng b c. C.Trang 16 - . có tính i u hòa. D. 5 Vi t công th c tính chu kì (ho c t n s ) dao ng i u hoà c a con l c lò xo và con l c ng d ng c a con l c n trong vi c xác nh gia t c r i t do. dao dao ng c ng b c. 90 Ch n câu sai. i u ki n x y ra hi n t ng c ng h ng là t n s góc l c c ng b c b ng t n s góc dao ng riêng. C. 7 Dao ng riêng. ng i u hoà c a con l c lò xo và con n. Hi n t ng c ng h ng ch x y ra v i dao ng t t d n. B. dao ng duy trì LT. T n s c a dao ng c ng b c b ng t n s c a l c c ng b c. D. t n s . LT. pha ban ng l c h c và ph Trình bày quá trình bi n ng trình ng trong dao ng trình dao LT. S d ng ph t ng h p hai dao ng i u hoà cùng t n s và cùng ph ng dao ng. c i m c a dao ng x y ra. 6 Trình bày n i dung c a ph ng pháp gi n Fre-nen. LT. 4 Vi t ph l c n. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào h s c n (c a ma sát nh t) tác d ng lên v t. Chu kì c a dao ng c ng b c b ng chu kì c a l c c ng b c. B. 93 Dao ng c a ng h qu l c là: A. 1. ng pháp gi n Fre-nen ng t t d n. biên NG I: ng trình dao u là gì ? ng i u hoà. 1 LT. C. C. 2 LT. B. S c ng h ng. Dao ng t t d n. ng i u hoà. Dao ng duy trì. gia t c. pha. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào biên ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. CÂU H I ÔN CH LT. D. B. LT. ch u tác d ng c a ngo i l c bi n thiên tu n hoàn.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. Dao ng c ng b c là dao ng A. 8 i u ki n hi n t ng c ng h ng c ng b c là gì. ng ? ph ng trình v n t c. có t n s b ng t n s c a l c c ng b c. 92 Phát bi u nào sau ây là không úng ? A. 3 Li nh ngh a dao . 1. A.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic I T Lý ± Hóa ± KT .Trang 17 - .

các phân t v t ch t ch dao ng t i ch .Công th c: P = vT = v : V i v(m/s). truy n 2. sóng ng truy n sóng. c a sóng .Khi sóng c lan truy n. Ph ng trình sóng: u0 = acos [t ng truy n sóng. Sóng ngang là sóng c có ph ng dao c trong ch t r n và trên m t n c. . +) Biên +) T c sóng: Là biên il dao ng vuông góc v i ph ng không thay i khi sóng truy n t môi tr ng này sang ng c a m t ph n t có sóng truy n qua.Ph ng trình sóng t i tâm sóng 0 : sóng . sóng d c ? ng c lan truy n trong m t c trong chân không. SÓNG C VÀ SÓNG ÂM . ÔN LÝ THUY T : I. 2 +) N ng l 3. a: là biên . Sóng d c là sóng c có ph c trong ch t khí. [ : là t n s góc . Khái ni m v sóng c . b. Các môi tr ng tính và ng dao ng h ng. -B c sóng c ng là quãng ng sóng lan truy n trong m t chu kì: . sóng ngang. l ng. lan truy n dao ng trong môi tr ng. Sóng c và s truy n sóng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG II. r n. . f(Hz)   P( m) f Chú ý: Kho ng cách gi a hai i m g n nhau nh t trên ph P .(4) ng trình sóng A. Sóng d c truy n ng truy n sóng. c i m: . c tr ng c a sóng c +) Chu kì ( t n s sóng): là ng khác.là kho ng cách gi a hai i m g n nhau nh t trên ph pha v i nhau. ng và nhi t c a truy n sóng: là t c c i m: t c truy n sóng ph thu c vào b n ch t c a môi tr môi tr ng +) B c sóng P( m) ng truy n sóng dao ng cùng . dao ng ng c pha là ng sóng: Quá trình truy n sóng là quá trình truy n n ng l v i u : là li ng. Sóng c là dao ng.Trong môi tr ng lan truy n v i t c không i. pha dao ng và n ng l ng sóng chuy n d i theo sóng.Trang 18 M . T(s). Sóng ngang ng trùng v i ph c.Ph ng trình sóng t i M là: uM = acos[ (t - x ¨t x¸ ) = acos2T © ¹ v ªT P º x 0 T Lý ± Hóa ± KT .Sóng c không truy n ng dao 1. Ph môi tr a.

n v W/m2. T c truy n âm: ./Các c tr ng v t lý c a âm.Khi âm truy n t môi tr ng này sang môi tr i. Dành cho h c sinh kh i 12 uM A O P 2 x P 3P 2 Ph ng trình sóng uM là m t hàm v a tu n hoàn theo th i -A gian . T n s c a âm. -T c vr n > vl ng > vkhí ng (ho c m c c ng âm). Âm .Trong ch t khí và ch t l ng. . 3. ng khác thì t n s không i.H âm : là sóng âm có t n s < 16Hz c. Các c tr ng v t lí c a âm. a.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 v i: x là kho ng cách t 0 p m M.Trong ó uM là li Ghi nh : t i i m M có t a x vào th i i m t.Ngu n âm là các v t dao d. n v c a m c c ng âm là ben (B). m t môi tr ng. âm này g i .Sóng âm. b2. b. b c sóng c a sóng âm thay i . t c truy n âm không i. 2P vt0 II. sóng âm là sóng d c. . l ng. ( có 3 c tr ng sinh lí là cao. Sóng âm là sóng c truy n trong các môi tr chân không) ng khí. c có t n s t 16Hz n 20000Hz mà tai con ng i c m nh n c. c ng c a âm.Trong m i môi tr ng nh t nh.( t n s . Là thay c tr ng quan tr ng. ngu n âm. 1. Âm nghe là âm thanh. ( T Lý ± Hóa ± KT cao c a âm t ng theo t n s âm) .T c t c truy n âm ph thu c vào tính àn h i. t c ô truy n âm . . b1. c. âm. C ng âm : C ng âm I t i m t i m là i l ng o b ng n ng l ng mà sóng âm t i qua m t n v di n tích t t i i m ó. r n (Âm không truy n c trong . vuông góc v i ph ng truy n sóng trong m t n v th i gian. sóng âm g m c sóng ngang và sóng d c.Trang 19 - . ng và nhi t c a c a môi tr ng phát ra âm. v a tu n hoàn theo không gian. Trong th c t ng c a ben là êxiben (dB): 1B = 10dB.Siêu âm : là sóng âm có t n s > 20 000Hz . n ng l ng và th dao 2.) a. th dao ng âm: là i ta th ng dùng th dao cs ng th c a t t c các h a âm trong m t nh c âm g i là to và âm s c ) cao c a âm g n li n v i t n s c a âm. M c c ng il âm: ng L(dB) =10 lg I I ho c L(B) = lg v i I0 là c ng âm chu n (th ng I0 I0 âm I0 = 10-12W/m2 v i âm có t n s 1000Hz) g i là m c c ng âm c a l y chu n c ng âm có c ng I.Trong ch t r n.

Sóng d ng. nh.V trí các i m dao ng v i biên c c ti u. sóng ph n x cùng t n s . có hi u ng i b ng s nguyên l n b c sóng: . có hi u 1 c sóng:: d2 ± d1 = ( k ) P . i theo th i gian. . c c ti u giao thoa: ng cùng pha: 2T t (cm) T +)Xét hai sóng k t h p dao u1= u2 = Acos .Âm s c ph thu c vào t n s và biên III. giúp ta phân bi t c a các ho âm. s2« 2 +) Biên t ng h p t i m t i m M là AM = 2A cos ng i b ng m t s n a nguyên l n T (d 2 d1 ) (N =2A cos P 2 Kho ng vân giao thoa (kho ng cách gi a hai c c P hai ngu n k t h p S1S2): là i = .Khi ph n x trên v t t do.Hai ngu n k t h p th a mãn hai i u ki n: . : k = 0.cùng b c sóng và luôn luôn . và t o ra m t h sóng d ng. Hi n t ng giao thoa sóng : là s t ng h p c a 2 hay nhi u sóng k t h p trong không gian. s2«. 1. 3. s1. sóng ph n x cùng t n s . s1. và m t s i m luôn luôn dao b ng sóng. 2. thì . Hi n t ng t o ra sóng d ng: ng.cùng b v i sóng t i. +) Hai sóng do hai ngu n k t h p t o ra là hai sóng k t h p. k = 0. cùng ph l ch pha không ng dao ng. i u ki n x y ra hi n t h p 4. nh c c khác nhau.V trí các i m dao ng v i biên d2 ± d1 = k. trong ó có nh ng ch biên sóng c t ng c ng (c c i giao thoa) ho c tri t tiêu (c c ti u giao thoa).Ph n x sóng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 to c a âm là c tr ng g n li n v i m c c . Ph n x sóng : ng .Dao .Sóng t i và sóng ph n x truy n theo cùng m t ph có th giao thoa v i nhau.Giao thoa sóng.Khi ph n x trên v t c n c c pha v i sóng t i. b c c i . .Có ng cùng t n s . V trí c c ng giao thoa: Hai sóng là hai sóng k t i.Trong sóng d ng có m t s nút. 2 i ho c hai c c ti u liên ti p trên o nn i IV.Âm s c g n li n v i âm. 2. 3. 1. c i m c a sóng d ng: T Lý ± Hóa ± KT c sóng và luôn luôn cùng pha i m luôn luôn ng yên g i là ng v i biên c c i g i là . th dao ng ô âm( Dành cho h c sinh kh i 12 to t ng theo m c c ng âm) c các âm phát ra t các ngu n ng âm.Trang 20 - .

BÀI T P TR C NGHI M : 2. t n s sóng. B. D. B. Xem biên sóng không i trong quá trình truy n sóng. ph thu c vào t n s và biên . ch ph thu c vào t n s . 1 M t sóng âm truy n trong không khí. Hai ngu n này dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng. cùng pha. l ng.Chi u dài c a s i dây b ng s nguyên l n n a P c sóng : l ! k 2 v i k = 1. v n t c truy n sóng và b c sóng. T B.Kho ng cách gi a m t nút và m t b ng k nhau b ng m t ph n t 4.. ch phu thu c vào biên . v n t c truy n sóng. Sóng c h c truy n c trong t t c các môi tr ng r n. i u ki n có sóng d ng trên m t s i dây àn h i. Sóng âm truy n trong không khí là sóng d c. B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 . trong s các i: biên sóng.. dao ng v i biên c c ti u. C. C.Sóng d ng không truy n t i n ng l ng. T Lý ± Hóa ± KT . dao ng v i biên b ng n a biên c c i. B. phát bi u nào sau ây là sai? A. ng i ta b trí trên m t n c n m ngang hai ngu n k t h p S1 và S2. ch ph thu c vào c ng âm. l ch pha. 4 Khi có sóng d ng trên m t s i dây àn h i thì kho ng cách gi a hai b ng sóng liên ti p b ng A.. n a b c sóng.2. là s b ng sóng . C. 2. s nút sóng là (k + 1) . D.Trang 21 - . i l ng không ph thu c vào các i l ng còn l i là A. 2. khí và chân không. D.Chi u dài c a s i dây b ng m t s l m t ph n t P c sóng: l ! (2k 1) 4 ng d ng c a sóng d ng: ot c truy n sóng : v = Pf = P . chu kì. t n s sóng. . 5 Âm s c là c tính sinh lý c a âm A. m t b c sóng.4. hai b c sóng.3. . dao ng v i biên c c i. 2. 6 kh o sát giao thoa sóng c . B. B.Biên dao ng c a ph n t v t ch t m i i m không Dành cho h c sinh kh i 12 i theo th i gian. m t ph n t b c sóng. 2. v n t c truy n sóng. c sóng . biên sóng. C. D. +) S i dây có hai . C. Sóng c h c lan truy n trên m t n c là sóng ngang. 2. 2 -Kho ng cách gi a hai nút liên ti p (2 b ng) liên ti p thì b ng n a b . 2 Kho ng cách gi a hai i m trên ph ng truy n sóng g n nhau nh t và dao ng cùng pha v i nhau g i là A. 3 Khi nói v sóng c h c. Các i m thu c m t n c và n m trên ng trung tr c c a o n S1S2 s A. u t do là b ng sóng. Sóng c h c là s lan truy n dao ng c h c trong môi tr ng v t ch t. C. c sóng b P . b c sóng. b c sóng.Hai b uc nh: u là hai nút sóng. u t do: + S i dây có m t b 5. D.

N ng l ng âm. b n ch t môi tr ng và biên sóng. B. C. 2. 2. D.5s ng i ta th y sóng truy n c quãng ng 2m. 2. bình ph ng biên dao ng c a các ph n t môi tr ng C. 8 T c truy n sóng trong môi tr ng ng tính và ng h ng ph thu c vào A. B. 11 n v thông d ng c a m c c ng âm là A. C ng âm. D. 12 Phát bi u nào sau ây là sai ? A.2s. D. 3m 2. Môi tr ng truy n âm có th là r n. to c a âm.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 D. k c chân không. 2. D. 16 M t ng i ng b bi n th y sóng trên m t bi n có kho ng cách gi a n m ng n ( nh) sóng liên ti p là 12m. B. êxiben. 2. ch t l ng và ch t khí. Nh ng v t li u nh bông. B.Trang 22 - . 15 Ch n câu sai trong các câu sau? A. 17 M t s i dây dài c c ng th ng n m ngang. x p. T c truy n âm trong m t môi tr ng ph thu c vào b n ch t môi tr ng. 14 N ng l ng mà sóng âm truy n trong m t n v th i gian qua m t n v di n tích t vuông góc v i ph ng truy n âm g i là A. 2. n ng l ng mà sóng âm truy n qua trong m t n v th i gian qua m t n v di n tích t vuông góc v i ph ng truy n âm. D. T c truy n sóng âm ph thu c vào tính àn h i. áp su t t i i m c a moi tr ng mà sóng âm truy n qua.2. l ng ho c khí. B c sóng c a sóng b ng T Lý ± Hóa ± KT . trong ch t r n. m t và nhi t c a môi tr ng truy n sóng. D. J/s. trong m i ch t. B. C. b n ch t môi tr ng và c ng sóng. M c c ng âm. B. 2. T i A ng i ta làm cho dây dao ng theo ph ng th ng ng v i chu k 0. to là m t c tr ng sinh lí c a âm. Sau th i gian 0. T c truy n sóng là t c dao ng c a các ph n t . 2. g n li n v i t n s âm. 12m B. Oát trên mét vuông. Niut n trên mét vuông. B c sóng c a sóng A. 13 Các c tính nào sau ây không ph i là c a sóng âm? A. to c a âm là m t c tr ng sính lí c a âm. có liên quan m t thi t v i th dao ng âm.g n li n v i m c c ng âm. 2. 2. T c truy n âm thay i theo nhi t . B. không dao ng. 9 Âm thanh có th truy n qua c A. CÁC D NG TOÁN TH NG G P : * Tính b c sóng khi bi t t n s ( ho c chu kì) và v n t c. Âm s c là m t c tr ng sinh lí c a âm. T c truy n sóng âm trong ch t r n l n h n trong ch t l ng và trong ch t l ng l n h n trong ch t khí. sóng âm do các ngu n khác nhau phát ra u truy n i v i cùng t c . C.Biên c a sóng không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n phát sóng. D. C. D. ch trong ch t l ng và ch t khí. Trong cùng m t môi tr ng. 10 C ng âm thanh c xác nh b ng A. C. B c sóng là kho ng cách gi a hai i m mà dao ng t i hai i m ó cùng pha. C. nhung truy n âm t t h n kim lo i. b n ch t và nhi t c a môi tr ng. C. b n ch t môi tr ng và n ng l ng sóng. 6m C. c n ng toàn ph n c a m t th tích n v c a môi tr ng t i i m mà sóng âm truy n qua. D. B. C. 7 Ch n câu úng khi nói v sóng c trong các câu sau ? A. không ph thu c vào t n s âm. Ng ng nghe là giá tr c c ti u c a c ng âm còn gây c c m giác âm cho tai ng i.4m D. Chu kì dao ng c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua g i là chu kì sóng? B. trong môi tr ng chân không. Sóng âm là nh ng sóng c h c d c lan truy n trong môi tr ng v t ch t và trong chân không v i t c h u h n.

0. 21 M t ngu n phát sóng dao ng theo ph ng trình u = asin20 Tt(cm) v i t tính b ng giây.N trên ph P ng cùng pha: (N = k2T   x = kP 1 c pha: (N = (2k + 1) T   x = ( k ) P 2 N u M và N dao N u M và N dao 2. B c sóng c a sóng này trong môi tr ng n c là A. 3km. 19 H-C 2007.5cm/s A. dao ng l ch pha nhau góc .5m/s.4m.0.8m 2. D. 10. 8m C. D. C. t ng 4 l n. 25 ng ng c có b c sóng là 0. 24 M t s i dây àn h i có dài AB = 80cm. (rad). l ch pha c a hai i m trên ph 2T x v i x là kho ng cách gi a hai i m M. 2 m/s.0. gi m 4 l n. 30. Trên dây có m t sóng d ng v i 4 b ng sóng. T c u = Asin ( t lan truy n sóng trong m t môi tr ng ó có giá tr . D. C. 19. B. 30.2m. 22 Quan sát m t thuy n g n b bi n.1m. 7. trong ó x(cm).5m.5cm.0.2cm * S liên quan gi a chu k và b ng trình u = A cos T( t + x). 2. ng truy n sóng. 0. 3 3 D. ng truy n s óng.50Hz.15m. 27 M t sóng âm có t n s 300Hz lan truy n trong không khí v i t c 330m/s. 2. 4m B. C.1m/s B. 26 M t sóng c truy n trong môi tr ng v i t c 120cm/s.7cm. 2. 2m/s M t sóng c lan truy n trong m t môi tr ng v t ch t t i m t i m cách ngu n x (m) có sóng T 2T x) . l ch pha c a 11 sóng t i hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng cách nhau m là 3 2T 3T 3T A. sóng này truy n i c m t quãng ng b ng bao nhiêu l n b c sóng? A. coi A và B là nút sóng.2m. 2. 20 M t sóng truy n d c theo tr c 0x theo ph B c sóng c a sóng này b ng A. * V n d ng công th c tính (N ! 2. D. 8. 10m/s. (rad). Tính t n s sóng A. * Tính t c truy n sóng : 2.M t sóng âm có t n s 200Hz lan truy n trong môi tr ng n c v i v n t c1500m/s. c sóng : 2. D. B. 2. 18 TN 2007. 5m/s. 0. V n t c truy n sóng trên dây là A.0.M t sóng âm có t n s xác nh truy n trong không khí và trong n c v i v n t c l n l t là 330m/s và 1452m/s. D. B. 20. 1m/s. t (s). t ng 4. 40m/s.220Hz. u B gi c nh.4m. cách nhau 2 A. C. Xác nh t c truy n sóng trên m t bi n.100Hz.4 l n. hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng dao ng ng c pha. cách nhau 1. Kho ng cách gi a hai nh sóng liên ti p là 6m. 3m/s D. 1cm. B. 3 2 5 M t sóng truy n trên m t n T Lý ± Hóa ± KT . B.0. 23 B. C.150Hz.4m D.Trang 23 - . 0. ng i ta th y thuy n nhô cao 10 l n trong 27 giây. C.5m.4 l n. 75m. C. 4m/s A. D. gi m 4. D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. Hai i m g n nhau nh t trên ph ng T truy n sóng. B. (rad). B. u A g n vào c n rung dao ng i u hoà v i t n s 50Hz theo ph ng vuông góc v i AB. 40. C. C. B. Trong kho ng th i gian 2s. cùng m t th i i m. Khi sóng âm truy n t n c ra không khí thì b c sóng c a nó s A. C.27T (rad). 20m/s.

ng c sóng âm c a âm ó t ng bao nhiêu D. biên sóng và n ng nh ngh a v sóng c . Trình bày các c tr ng sinh lí ( âm và các ho âm) c a âm. t ng thêm 10ln3(dB). 2l P V n d ng: l ! k   P ! : Khi k = 1   Pmax = 2l . 5 LT. các ho âm. 2 Phát bi u các nh ngh a v t c truy n sóng. Trình bày s l c v âm c b n. LT.3m. LT. C. 8 . LT. C. D. 28 Trong thí nghi m v hi n t ng sóng d ng trên s i dây dài 2m có hai u c nh. Cho ví d nv om cc ng âm. h âm.Trang 24 - . NG II: c sóng. siêu âm là gì.200 Khi c ng âm t ng g p 3 l n thì m c c ng âm A.100. 2. 4 LT. t ng thêm 10ln3(dB). âm thanh.1m. T Lý ± Hóa ± KT . C. 6 c ng C ng âm và m c c minh ho ng âm là gì và cao. B. sóng ngang và cho ví d v sóng d c. 9 i u ki n có sóng d ng trên dây có hai uc nh. m t c các i u ki n c i u ki n uc nh ± m t khi ó có sóng u t do. 3 Sóng âm.20. C.4m. c tr ng v t lí (t n s . k 2 2. to và âm s c) và các LT. 30 * C ng âm. sóng LT.Mô t hi n t ng sóng d ng trên m t s i dây và nêu d ng. t ng thêm 10lg3(dB). B. D. b l n nh t có th có sóng d ng trên dây là A. B. m c có s giao khái ni m âm s c. m c c ng âm. 29 l n? 2. 10.2m. sóng d c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 * Xác nh b Dành cho h c sinh kh i 12 c sóng l n nh t khi x y ra sóng d ng v i hai u dây c nh. CÂU H I ÔN CH LT.gi m thêm 10lg3(dB). Khi m c c ng âm c a m t âm t ng thêm 20dB thì c A. t n s sóng. 7 Mô t hi n t ng giao thoa c a hai sóng m t n c và nêu thoa c a hai sóng. 1 Trình các ngang. b l ng sóng. LT.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Mind map topic II Dành cho h c sinh kh i 12 T Lý ± Hóa ± KT .Trang 25 - .

T ZC = .Trang 26 - ¢ ¢ nh lu t Ôm ¢ ¡ ¡ I0 ! I0 ! 0 . I! .i n áp xoay chi u: ( i n áp t c th i) u = U0. DÒNG I N XOAY CHI U. I! R R R Vect quay 5-Các giá tr hi u d ng: T Lý ± Hóa ± KT . i thu n ng. i qua 1 vòng dây (Wb). ÔN LÝ THUY T : I-Dòng i n xoay chi u: 1-Su t i n ng c c i (V).N ) = I 2 cos( [ t . ngh ch n ng l N !- Góc l ch pha N !0 U U 0R . N ! 0 : u cùng pha v i i *V y: +N u +N u bài cho bi t tr bài cho bi t tr c : i = I 0 cos [ t thì u = U0 cos( [t + N ) c : u = U0 cos [ t thì i = I0 cos( [t .(9) ng xoay chi u : e = E0.N ) V i N : góc l ch pha gi a u và i *Ghi chú: N ³ 0 : u s m pha h n i. N £ 0 : u tr pha h n i. Ch t a nhi t -Làm bi n ngh ch n ng l N! T 2 -Không t a nhi t.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG III. -Không t a nhi t.N ) 4-Các d ng c trong m ch i n xoay chi u: Các m t i n tr nv Tính ch t i n tr thu n R= V l S Cu n c m thu n ZL = [ L . I! ¡ ¡ I0 ! 0 .sin [ t V i E0 = NBS [ : su t i n * 0 = BS : t thông c c A. i n 1 C[ . T 2 ¢ i thu n -Làm bi n ng.cos [ t = U 2 cos [ t 3-C ng dòng i n xoay chi u: i = I0.cos( [ t . 2.

C U 0R UR +ZL >ZC:tính c m kháng. +ZL< ZC:tính dung kháng.U 0C U 0R U L .ZC R U 0L .Trang 27 - .UC UR tanN ! tanN ! ZL R tanN ! tanN ! - ZC R tgN ! s g Góc l ch pha U 0L U L ! U 0R U R U 0C U !.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 I +C ng hi u d ng : I! 0 2 + i n áp hi u d ng +Su t i n : U! U0 2 E0 2 Dành cho h c sinh kh i 12 ( I0 : c ng c c i) i) i) ( U0 : i n áp c c ( E0 : Su t i n ng hi u d ng : E= ng c c 6-Các lo i o n m ch: Các m t M ch RLC M ch RL M ch RC M ch LC D ng m ch Vect quay T ng tr Z= 2 (Z L Z C ) 2 Z= 2 R 2 ZL Z= 2 R 2 ZC Z = ZL ZC tanN ! tanN ! tanN ! Z L . *M ch có tính c m kháng: N > 0 *M ch có tính dung kháng: N < 0 T Lý ± Hóa ± KT .

Trang 28 - ‡ + UL= UC (ho c U0L = U0C ) => U= UR (ho c U0 = U0R ). I! Công su t i n n ng *L u y: P = UIcos N P = RI2 W=Pt P = UIcos N P = RI2 W=Pt P = UIcos N P = RI2 W=Pt P=0 W=0 N u: i = I 2 cos( [ t Ni ) = I0 cos( [ t Ni ) Thì : u = U 2 cos( [ t N ) = U0 cos( [ t N u ) V i: N *M ch t ng quát : £ N u Ni T ng tr c a m ch Góc l ch pha nh lu t Ôm U0 Z Công su t cu n dây có i n tr Z ! (R r) 2 ( L C )2 t N! Z L ZC r 0L 0R I0 = I= P = UIcos N P =(R+r)I2 2 Zd= r 2 Z L t N! U Z t 0C 0r Nd ! ZL r Ud = Zd I U0d = Zd I0 i n tr c a nó b ng không tanN ! UL UC UR Ur *Chú ý: n u trong m ch không có d ng c nào thì coi nh 7-S c ng h => ng i n: khi ZL = ZC + u và i cùng pha : N ! 0 + Z = Z min = R + I = Imax = U R .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 +ZL=ZC:c ng h ng i n. cos N ! 1 . I! I0 ! 0 . I! I0 ! 0 . m c dù UL và UC r t l n. Dành cho h c sinh kh i 12 nh lu t Ôm I0 ! 0 . ‡ + P = P max T Lý ± Hóa ± KT . I! I0 ! 0 .

là nam châm NS có th quay quanh tr c O v i t c -Stato: ph n ng. f : t n s c a dòng i n (Hz). i.. p : s c p c c c a nam châm. R : không P ! R. . b-C u t o: -Rôto: ph n c m.ho c f ) : U2 R 2 (Z L Z C ) 2 P = Pmax = U2 R  ZL = ZC => C ng h i. 3 góc [ không ng tròn. g m 3 cu n dây gi ng nhau. Thay iR: *N u L. nh trên m t vòng tròn (do ó -Ph n ng : t o ra dòng i n. g m các cu n dây gi ng nhau..Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 1 1 f! ‡ + LC[ 2 ! 1 [! 2T LC LC 8-Tính công su t c c *N u U. Dành cho h c sinh kh i 12 i: i. ho c [ . c-Cách m c: có 2 cách T Lý ± Hóa ± KT . 3-Máy phát i n 3 pha : abiên nh ngh a: máy phát i n pha là máy t o ra ba su t i n và l ch pha nhau ng xoay chi u hình sin cùng t n s . U. b-T n s c a dòng i n: V i n:t c f = n. Thay i L (ho c C. cùng 2T .Trang 29 t l ch 1200 trên ¤ ¤ ng i n => cos N = 1 . [ : không P! U2 (Z Z C ) 2 R L R U2 2R  P = Pmax = R ! ZL ZC 9-Ghép các cu n thu n c m: a-Ghép n i ti p : b-Ghép song song : L = L1 + L2 + . 1 1 1 = + +.p quay c a rôto (vòng/giây). c ph n ng là stato). . C. L L1 L2 ng c m ng i n t . II-Máy phát i n xoay chi u: 1-Nguyên t c : d a trên hi n t 2-Máy phát i n 1 pha : a-C u t o: g m -Ph n c m : t o t thông bi n thiên ( do ó ph n c m là rôto).

Rôto ng b 3 pha: i x ng. g m nhi u lá s t non có pha silic ghép cách i n v i nhau. 2-Nguyên t c ho t 3-C u t o: a-Lõi bi n áp hình khung. i tác d ng c a t tr i i n áp xoay chi u. 2-C u t o: có 2 ph n *Stato : là b ph n t o t tr 1200 trên ng tròn. ¥ ‡Ud = 3. N1: s vòng dây c a cu n s c p.ch ng 2 2 u cu n s c p. ng hi u d ng trong cu n th c p. 4-Các công th c: G i U1: i n áp hi u d ng U2: i n áp hi u d ng I1 : c a. I2 : c không t i : U2 N2 ! U1 N1 +N u : N1 < N2 => U1 < U2 : máy t ng th . 1-Nguyên t c ho t ng: d a trên hi n t ng c m ng i n t và vi c s d ng t tr quay ch m h n t tr ng quay ( [0 < [ ). +N u : N1 > N2 => U1 > U2 : máy h th . ng quay. N 2: s vòng dây c a cu n th c p. có tác d ng nh 1 khung dây d n. ‡Dòng i n ch y trong dây trung hòa: i0 = 0. T i tiêu th không c n i x ng. IV-Máy bi n áp: 1nh ngh a: máy bi n áp là nh ng thi t b có kh n ng bi n ng: d a trên hi n t ng c m ng i n t .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 *M c hình sao: có 4 dây. u cu n th c p.u i m c a dòng i n 3 pha: -Ti t ki m -T o t tr IIIng c không c dây d n. g m 3 dây pha (dây nóng) và 1 dây trung hòa (dây ngu i). có th quay d (g i là rôto l ng sóc).Trang 30 - . +Cu n th c p: n i v i t i tiêu th .c i m : dòng i n trong cu n s c p và cu n s c p có cùng t n s . b-Hai cu n dây b ng ng có i n tr r t nh và t c m l n qu n trên khung. ng quay cho ng c ba pha. T Lý ± Hóa ± KT . hi u d ng trong cu n s c p. nh ng trên th c t i0 { 0 vì các t i tiêu th không i x ng. +Cu n s c p : n i v i ngu n i n xoay chi u. *M c hình tam giác: có 3 dây pha. ng quay v i t c góc [ . 3. T i tiêu th ph i d. g m ba cu n dây gi ng nhau t l ch nhau ng quay *Rôto : hình tr .U V i Ud : i n áp gi a 2 dây pha (g i là i n áp dây) UP : i n áp gi a dây pha và dây trung hòa (g i là i n áp pha).

50V D. i= 2 c s( 00T t - T Lý ± Hóa ± KT . 5.Trang 31 - . u = 200cos100 T t (V) T ) (V) 2 4 T i n có i n dung C = 10 F vào i n áp xc có d ng : u = 200 2.M t giá tr khác. u quanh tr c xx¶ trong t tr ng u v i t c 150vòng/phút. u = 400cos(100 T t 5tt T ) (V) 2 T ) (V) 2 T B. Pphát = Uphát I Pphaù t U phaù t 2 Pphaù t Công su t hao phí trên *Mu n gi m hao phí trên 2 ng dây: Phao phí ! rI ! r U2 t phaù ng dây.ng d ng: truy n t i i n n ng i xa G i Pphát: công su t c n truy n i. Cùng pha v i dòng i n. C. Uphát: i n áp I:c ng dòng i n trên => I = ng dây. i= 2 2c s( 00T t T )( A) 6 T )( A) 6 D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 b. i= 2 2c s( 00T t - B. 2-M t khung dây quay B. T thông 10 i g i qua khung dây là Wb. D. i= 2 2c s( 00T t C. u = 200cos(100 T t C. 25V B. B ng không. thì i n áp t c th i 2 u cu n dây có d ng: A. u = 200cos(100 T t D. B. C. 50 2 V u i n tr : 3-Cho dòng i n xoay chi u qua m ch ch có i n tr thu n thì i n áp t c th i gi a 2 A. Nhanh pha h n dòng i n. B.ch có t i: trong i u ki n làm vi c lý t ng: Dành cho h c sinh kh i 12 U2 I N2 ! 1 ! U1 I2 N1 2 u máy phát. BÀI T P TR C NGHI M : 1-Bi u th c c a c ng dòng i n trong m ch có d ng: ng dòng i n trong m ch i = 5 2c s( 00T t t giá tr : D. C c ti u. Ch m pha h n dòng i n. Bi u 3 th c c a c ng dòng i n là: 5T )( A) 6 T )( A) 6 A. L ch pha so v i dòng i n T /2. C c c c i. 25 2 V C. T )( A) 6 th i i m t=1/300 (s) thì c A. Su t i n ng hi u d ng trong khung là: T A.cos (100T t + )(V ) . 4-Dòng i n xoay chi u có c ng i = 2cos100 T t (A) ch y qua cu n c m thu n có c m kháng ZL =100 . ph i t ng U phát (nh máy bi n áp).

15) T Lý ± Hóa ± KT ..cos(100 T t . ng i n. M t y u t khác.ZC D. i n có dung C. Khi ó : D. Trong o n m ch x y ra c ng h D. dòng i n xoay chi u có th qua i n tr và ch n không cho dòng i n không i qua nó. . M c n i ti p v i i n tr m t cu n thu n c m L. R = Z L Z C 11-Trong o n m ch RLC. C. Cho L. t vào 2 u o n m ch i n áp xoay chi u có d ng: uAB = T 100 2. M c song song v i i n tr m t t B. B.i n áp xoay chi u 2 T ) ( A) u o n m ch là : u = 100 2 cos(100T t + T )(V ) và c 4 ng dòng i n qua m ch là : i = 4 2 cos(100T t + A.cos100 T t ( ) D. i = 2 cos(100 T t 3T )( ) C. 200 2 W. i = 2. o n m ch ch có i n tr thu n. i R cho n khi P = P max . C. i = 2. m c n i ti p v i cu n thu n c m có L = vào hai c ac u o n m ch m t i n áp xoay chi u có d ng: uAB = 100 2. i n C.)(V ) .) ( A) 2 ng i n. 400W.cos (100T t ng dòng i n qua o n m ch là: B. Công su t tiêu th c a o n m ch là: 2 B. ta ph i: A.) ( A) 2 T C. T )( A ) . m c n i ti p v i t kháng ZC = 200 . 9-Cho o n m ch g m cu n thu n c m có c m kháng ZL = 100 . [ không A. 7-Cho o n m ch g m i n tr thu n R = 50.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 6.hai u i n tr R có t m t i n áp xoay chi u và i n áp không i.cos(100 T t . i = 2 2 cos(100 T t . o n m ch ch có i n tr thu n ho c x y ra c ng h B. R = ZL + ZC C. R =(ZL ± ZC)2 *Cho o n m ch m c n i ti p g m i n tr thu n R =10 3 .Trang 32 - .) ( A) 2 1 H. M c n i ti p v i i n tr m t t i n C.cos ( 00T t . 2T t T )(V ) . 400 2 W. Bi u th c c a c ng dòng i n qua o n m ch là: T A. i. i = 2. 13. t c o n m ch vào hai u i n áp xoay chi u có = 5T T d ng: u=100 cos100T t (V) (tr l i câu 12. i = 2 cos(100 T t 10. dòng i n và i n áp cùng pha khi: A. i = 2 2 cos100 T t ( ) T A. B. 200W. i = 2. Bi u th c 4 8-Trong o n m ch xoay chi u RLC n i ti p. 14. R = ZL .cos100 T t ( ) D. M c song song v i i n tr m t cu n thu n c m L. Thay C.. cu n c m thu n có t c m L 10 3 1 H và t i n có i n d ng C = F . D.

s 50Hz thì t c quay c a rôto là: A. C ng và i n áp hi u d ng 2 u cu n s c p là: A. UR =50 2 ( V) D. n vòng/giây thì dòng i n D.4V . f = n.u i m c a dòng i n xoay chi u 3 pha so v i dòng i n xoay chi u 1 pha là: ng ng v i ba dòng xoay chi u 1 pha. Quay khung v i t c B. N ! T 3 13-Bi u th c c a c dòng i n xoay chi u qua m ch là: T )(A) 6 T )( A) 3 A.Quay nam châm hình ch U v i t c [0 = [ . 100A . Cho dòng i n xoay chi u i qua khung dây thì nam châm hình ch U quay v i v n t c góc [. 16-Máy phát i n xoay chi u 1 pha có p là s c p c c. Ti t ki m D. i=5cos(100 T t B. 240V D. 500vòng/phút C. 1000vòng/phút 18. i=5cos(100 T t C. 240V T Lý ± Hóa ± KT B. f = 60n. UR = 50(V). N ! T 3 B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 12-Góc l ch pha gi a i n áp hai u o n m ch và dòng i n là: A. N ! T 6 Dành cho h c sinh kh i 12 D. D. 2. i=5cos(100 T t D. 2. Dòng xoay chi u ba pha t B. rôto quay v i t c do nó phát ra có t n s là: A.Trang 33 - . Dòng xoay chi u ba pha có th t o A. 1A . 300vòng/phút 3000vòng/phút A. u i n tr R là: C. gi m hao phí n ng l u úng. ng trên ng truy n t i. 100A . cu n th c p là 100 vòng. 15-Lúc này i n áp hi u d ng A. c t tr ng quay m t cách c dây d n. D. 10 3 F 2T ng i n trong m ch.p khác. N ! ng T 6 C. C ng và i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p là : 10A và 24V.p/60 17-M t máy phát i n xoay chi u 1 pha có rôto là nam châm i n v i 10 c p c c. f = n. n gi n. B. M t giá tr khác.4V C. ng c không ng b : góc [ thì nam châm hình ch U quay theo v i [0 £ [ . M t bi u th c có dòng i n t n D. góc [ thì khung dây quay theo nam châm v i C.p C. Các câu trên 19-Nguyên t c c a B. Quay nam châm hình ch U v i t c [0 £ [ . UR = 100(V). i=5cos(100 T t T )(A) 6 T )( A) 3 14-Mu n có x y ra c ng h dung bao nhiêu ? A. C. C. góc [ thì khung dây quay theo nam châm v i 20-M t máy bi n th có s vòng dây c a cu n s c p là 1000 vòng. 1A . B. ta ph i thay t 10 4 F 2T 2 10 3 F 3T i n trên b ng t 10 4 F 3T i n C1 có i n B.

Dòng i n xoay chi u th c ch t là m t dao ng i n c ng b c. 200( ) C.14A C. 28.4A 26. D a vào hi n t ng t c m. 0.8 . Dòng i n c c i qua nó b ng 10A.1A D. Ch n câu úng. 20( ) D.1A D. 0. Ch n câu úng. 0. M t cu n dây d n i n tr không dáng k c cu n l i và n i vào m ng i n xoay chi u 127 .114H 25. Ng i ta m c dòng i n qua cu n dây là: cu n dây vào m ng i n xoay chi u 20 . 0. 50Hz thì c ng A. 2T hai u o n . Dòng i n xoay chi u là dòng i n có: B. 1. t c m 318mH và i n tr thu n 100 . Hi u i n th hi u d ng hai u b n t i n khi có dòng i n xoay chi u có t n s 50Hz và c ng dòng i n c c i 2 2 A ch y qua nó là: B. 20 . Dòng i n xoay chi u có chi u luôn thay i. Ch n câu úng. M t t i n có i n dung 31. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th có giá tr bi n thiên theo th i gian theo nh lu t d ng sin hay cosin.M t cu n dây có i n tr thu n 40 . 22. B. Dùng ampe k có khung quay o c ng hi u d ng c a dòng i n xoay chi u. Các phát bi u A.057H D. B.4A D. Ch n câu úng. Ch n câu úng.3 A.08H C. B. 0. Dòng i n qua t i n có c ng 0. 0. 0. t c m 318mH và i n tr thu n 100 . 15Hz B.04H B. M t cu n dây có lõi thép. 480Hz D. Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v c ng hi u d ng và hi u i n th hi u d ng? A.Gi a hai b n t i n có hi u i n th xoay chi u 220 . 960Hz 28. 32.005A 24. 1. 40 . C ng dòng i n c o b ng ampe k khung quay. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th có giá tr bi n thiên theo hàm b c nh t i v i th i gian. l ch pha gi a i n áp B. D a vào hi n t ng giao thoa. 0.Trang 34 - . D a vào hi n t ng quang i n. 40 . Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v hi u i n th dao ng i u hòa? A. m c vào m ng i n xoay chi u t n s 60Hz thì c ng dòng i n qua cu n dây là 12A. l ch pha gi a i n áp i n b ng 3 l n i n áp hi u 3 . t n s xác nh.3 D. 28. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th luôn luôn cùng pha v i dòng i n. C. Dùng vôn k có khung quay o hi u i n th hi u d ng. 240Hz C. 200 2( ) 23.4A 27. thì c ng A.2A B. B và C u úng. Ch n câu úng. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v dòng i n xoay chi u? A. dòng i n qua t i n có c ng b ng 8A thì t n s c a dòng i n là: A. M t cu n dây có t c m L và i n tr thu n không áng k . Dòng i n xoay chi u là dòng i n có tr s bi n thiên theo th i gian. 60Hz. 0. theo quy lu t d ng sin ho c cosin. bi u th c i ! I 0 sin([ t N) C. M t cu n dây có lõi thép. 20 2 ( ) A. D a vào hi n t ng c m ng i n t . 56.2A B.14A C. l ch pha hi u i n th hai u cu n dây và dòng i n qua cu n dây là 450. D. 56. Nguyên t c t o ra dòng i n xoay chi u: A. Ng i ta m c dòng i n qua cu n dây là: cu n dây vào m ng i n không i có hi u i n th 20 . 6 29. T Dành cho h c sinh kh i 12 i n. 33. 3 . 31. C. t c m c a cu n dây là: A. 50Hz.5A. C. 3 . T 2 u cu n dây so v i i n áp D. D. 0.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 *21-Cho o n m ch i n xoay chi u g m cu n dây m c n i ti p v i t hai u cu n dây v i dòng i n là u cu n dây. D. 0. c ng dòng i n bi n thiên i u hòa theo th i gian. 0. 20 . 1. 0. C. B. i n áp hi u d ng hai T hai ut d ng hai m ch là: A. Ch n câu úng. A. C m kháng và t ng tr cu n dây l n l t là: B. D.72A B. 6 C. B và C u úng 30. Ch n câu úng. T Lý ± Hóa ± KT . N u m c cu n dây trên vào m ng i n xoay chi u có t n s 1000Hz thì c ng dòng i n qua cu n dây là: A. Ch n câu úng. A. 200A C.

Ch n câu úng. i ! [ LU 0 sin([ t ) 2 2 [L U0 T T C. D. làm cho hi u i n th cùng pha v i dòng i n. Trong o n m ch i n xoay chi u ch có cu n c m thì c m kháng có tác d ng: T A. 30 l n . 2 C. Hi u i n th hai u o n m ch ch có i n tr luôn luôn bi n thiên i u hoà cùng pha v i dòng i n. Pha c a dòng i n qua o n m ch ch có i n tr luôn b ng không. Q ! R 0 t B. i ! [CU 0 sin([t ) B. M t an m ch g m m t i n tr thu n R n i ti p v i m t t i n có i n dung C. i ! C. 36. B. i ! 0 sin( [t ) A. Hi u i n th hi u d ng tính b i công th c: U = 2U 0 34. làm thay i góc l ch pha gi a hi u i n th và dòng i n. N u bi u th c c ng dòng i n qua o n m ch ch có i n tr là i = I0sin[t thì bi u th c hi u i n th hai u o n m ch là u ! U 0 sin([ t N ) . 41. i ! 0 sin([t ) [C 2 2 U0 T T D. C. B. i ! [LU 0 sin( [t ) sin( [t ) D. Cho dòng i n xoay chi u có bi u th c i ! I 0 sin([ t N) i qua i n tr R trong kho ng th i gian t. 37. C ng hi u d ng c a dòng i n qua m ch c xác nh b ng h th c sau ây: T Lý ± Hóa ± KT . làm thay i góc l ch pha gi a hi u i n th và dòng i n. Q ! R 0 t D. làm cho hi u i n th hai b n t i n luôn s m pha h n dòng i n góc . i ! [CU 0 sin( [t ) sin( [t ) 2 2 [C 38. D.Trang 35 - . D. I C. 2 T B. Ch n câu úng. Trong m i giây dòng i n i chi u m y l n? Hãy ch n áp án úng. làm cho hi u i n th gi a hai u cu n c m luôn tr pha so v i dòng i n góc . làm cho hi u i n th cùng pha v i dòng i n. i ! 2 2 [L 40. 2 T B. 60 l n . 120 l n. A. Ch n câu úng. làm cho hi u i n th hai b n t i n luôn tr pha so v i dòng i n góc . 240 l n. t vào hai u an m ch ch có cu n c m thu n c m kháng m t hi u i n th xoay chi u u ! U 0 sin [t thì bi u th c c ng dòng i n qua m ch là : U T T B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. M t dòng i n xoay chi u có t n s f = 60 Hz. 39. Q = Ri2t C. t vào hai u an m ch ch có t i n thu n dung kháng m t hi u i n th xoay chi u u ! U 0 sin [t thì bi u th c c ng dòng i n qua m ch là : T T U A. Ch n câu úng. Ch n câu úng. Nhi t l ng to ra trên i n tr là: I2 I2 A. Trong o n m ch i n xoay chi u ch có t i n thì dung kháng có tác d ng : T A. D. Q = R2It 2 4 35. Nguyên t c c u t o c a các máy o cho dòng xoay chi u là d a trên nh ng tác d ng mà l nt l v i bình ph ng c ng dòng i n. i u nào sau ây là úng khi nói v o n m ch i n xoay chi u ch có i n tr thu n? A. Bi u th c nh lu t Ohm c a o n m ch ch có i n tr là U = R D. 2 C. Ch n câu úng. làm cho hi u i n th gi a hai u cu n c m luôn s m pha h n dòng i n góc . t vào hai u o n m ch m t hi u i n th xoay chi u u=U0 sin[t.

tgN ! .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 U0 U0 U0 U A. Ch n câu úng. T ng tr c a o n m ch tính b i: Z = R 2 . B. cosN [CR D. M t an m ch g m m t i n tr thu n R n i ti p v i m t t i n có i n dung C. cosN [CR R [C 43. I ! 2 2 2 2 2 2 2(R [ C ) 2 R 2 [2 C 2 R [ C 1 2 2 R 2 2 [C 42. I ! D. I ! B. Góc l ch pha gi a hi u i n th hai u o n m ch và dòng i n c xác nh b i bi u th c : 1 R [C A. tgN ! C. t vào hai u o n m ch m t hi u i n th xoay chi u u=U0sin[t. I ! C. i u nào sau ây là úng khi nói v o n m ch i n xoay chi u có i n tr thu n m c n i ti p v i cu n c m thu n c m kháng? A.

Ch n k t lu n sai: A. Trong o n m ch ch có i n tr thu n tiêu th i n n ng d i d ng nhi t n ng. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. Hi u i n th t c th i gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th t c th i c a các o n m ch thành ph n.1) i ! I0 sin [t là c C. C. Ch n câu úng. Hi u i n th hi u d ng gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th hi u d ng c a các o n m ch thành ph n. 44. Dòng i n luôn luôn tr pha so v i hi u i n th hai u o n m ch. Hi n i n th hai u cu n dây s m pha h n hi u i n th hai u i n tr góc . Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. Ch n câu úng. Z ! R 2 ( [C [C 46. D. R R dòng 45. tgN ! B. Z ! R 2 ( [L i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a hai i n th hai u o n m ch và c ng dòng i n là: 1 1 1 1 [L [C [L  [L [C [L [C [C A. Z ! R 2 ([ L ) [C [C 1 2 1 ) [ L) 2 D. tgN ! C. Góc l ch pha gi a hi u i n th hai u o n m ch v i dòng i n trong m ch tính b i tgN ! L ! . hi u i n th gi a hai u o n m ch và c ng dòng i n cùng pha khi: T Lý ± Hóa ± KT . Cho m ch i n xoay chi u có i n tr thu n m c n i ti p v i cu n dây thu n c m kháng. tgN ! R R R R 47. Góc l ch pha gi a hi u .1) i ! I 0 sin [t là c ng hai u i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a C L R A B o n m ch.[L 2 B. tgN ! D. Ch n câu úng. A. C u úng 48. Ch n câu úng. C. B.1). T B. A.Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3.Trang 36 - ng dòng u o n m ch. 2 T C. Z ! R [L A. Hi u i n th c c i gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th c c i c a các o n m ch thành ph n. T ng tr c a o n m ch là: 1 2 1 Hình 3. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. B và C u úng. D. 2 Z [L D.1 B. Hi u i n th hai u cu n dây tr pha so v i hi u i n th hai u i n tr góc .1) A. C ng dòng i n hi u d ng qua i n tr và qua cu n dây là nh nhau. B.

1) i ! I 0 sin [t là c ng dòng i n qua m ch và u ! U 0 sin([ t N) là hi u i n th gi a hai u o n m ch. Ch n câu úng. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v máy phát i n xoay chi u m t pha? A. B ph n quay g i là roto và b ph n ng yên g i là stato. B. M i dòng i n xoay chi u trong h th ng dòng i n xoay chi u ba pha u có cùng biên . p ! f 60n n 58. !1 LC[ 2 dòng 50. Dòng i n xoay chi u ba pha có các dòng i n xoay chi u m t pha l ch pha nhau góc . C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 L A. Trong o n m ch RLC. ghép cách i n v i nhau gi m dòng i n Foucault. 53. Các lõi c a ph n c m và ph n ng c ghép b ng nhi u t m thép m ng k thu t i n. P ! ZI 2 C. B. Dung kháng gi m và c m kháng t ng. Bi u th c tính t n s dòng i n do máy phát ra: f ! p C. 2 u o n m ch thì: D. D. Máy phát i n xoay chi u m t pha còn g i là máy dao i n m t pha. B. 54.Vi c s d ng t tr ng quay. p ! C. C m kháng gi m. Hi n t ng t c m.Trang 37 - . i u nào sau ây là úng khi nói v dòng i n xoay chi u ba pha? A. Hi n t ng c m ng i n t .Máy phát i n xoay chi u m t pha có roto quay n vòng/phút. Ch n câu úng. H th ng hai vành bán khuyên và ch i quét g i là b góp. D.Vi c s d ng t tr ng quay. Ch n câu úng. Nguyên t c ho t ng c a không ng b ba pha d a trên: A.1) i ! I 0 sin [t là c ng i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a hai o n m ch c tính theo bi u th c sau: A. Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay. C. RC ! L B. T B. Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. n u t ng t n s hi u i n th gi a hai A. Hi n t ng t c m. T Lý ± Hóa ± KT . Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. 57. D. Nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u m t pha d a trên: A.Vi c s d ng t tr ng quay. Hi n t ng t c m. Ch n câu sai. B. B. i n tr t ng. Trong máy phát i n xoay chi u m t pha: A. Hi n t ng c m ng i n t . Ph n c m là ph n t o ra t tr ng. C 49. Hi n t ng c ng h ng x y ra khi: 1 A.Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3.Vi c s d ng t tr ng quay. LC[ ! R 2 D. LC[ ! R 2 D. Ch n câu úng. p ! A. C. Ch n câu úng. Hi n t ng c m ng i n t . LC[ 2 ! R . Dung kháng t ng. P ! RI 02 u o n m ch. 52. D. D. C. P ! 51. P ! UI B. phát ra dòng i n xoay chi u có t n s f thì s c p c c c a máy phát i n là: 60n f 60 f B. Hi n t ng c m ng i n t . Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. R ! B. 55. Ch n câu úng. Nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u ba pha d a trên: A. D. LC[ 2 ! 1 C. Các dòng i n xoay chi u trong h th ng dòng i n xoay chi u ba pha ph i c t o ra t ba máy phát i n xoay chi u m t pha. B. 56. Ch n câu úng. Nguyên t c ho t ng c a máy bi n th d a trên: A. 59. Công su t tiêu th c a U 0 I0 cosN . 60 n . p ! 60 nf D. LC[ 2 ! R 2 . Ph n ng là ph n t o ra dòng i n. Hi n t ng t c m. Ch n câu úng. Ph n c m t o ra t tr ng và ph n ng t o ra dòng i n. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. B. D. cùng t ns . 3 C.

67. hi u i n th gi a hai dây pha g i là hi u i n th dây. 66. D. i u nào sau ây là úng khi nói v hi u i n th pha. Stato g m các cu n dây qu n trên các lõi thép b trí trên m t vành tròn có tác d ng t o ra t tr ng quay. Tác d ng c a l c t . Stato g m ba cu n dây gi ng nhau. hi u i n th dây. B và C u úng. Trong m t máy bi n th . Ch n câu úng. A. Hi n t ng t c m C. ng c không ng b ba pha có hai b ph n chính là stato và roto. D. S d ng máy bi n th : A. Trong m ng i n ba pha hình sao. Máy h th có tác d ng làm t ng c ng dòng i n m ch th c p. ng c không ng b ba pha ho t ng d a trên c s c a hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay. B. Ch n câu sai A. N2 là s vòng dây cu n th c p và N1 < N2. hi u i n th gi a dây pha và dây trung hoà g i là hi u i n th pha. Gi m c ng dòng i n. gi m hi u i n th . C. gi m hao phí i n n ng trong quá trình truy n t i dòng i n m t chi u. Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v c u t o và nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u ba pha? A. 60. ng c không ng b ba pha bi n i n n ng thành c n ng B. Ch n câu úng. D. Máy phát i n xoay chi u ba pha ho t ng d a trên hi n t ng c m ng i n t . B và C u úng. T tr ng quay trong ng c c t o ra b ng dòng i n m t chi u. Trong quá trình truy n t i i n n ng. T ng c ng dòng i n. B. t ng hi u i n th . Trong m ng i n ba pha hình sao. D. Trong m ng i n ba pha hình sao. D. A. C u úng. B và C u úng. Ch n câu úng. Máy bi n th ho t ng d a trên: A. 65. B. B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 D. b trí l ch nhau 1200 trên m t vòng tròn. 64. A. ng c không ng b ba pha t o ra dòng i n xoay chi u ba pha. C. C. 62. B. A. 68. Ch n câu úng. gi m hi u i n th . T ng hi u i n th truy n t i gi m hao phí trong quá trình truy n t i. G i N1 là s vòng dây c a cu n s c p. Thay i hi u i n th m t chi u. n u b qua i n tr c a các cu n s c p và th c p thì: A. C. B. T Lý ± Hóa ± KT . C. Hi n t ng c m ng i n t . Roto hình tr có tác d ng nh m t cu n dây qu n trên lõi thép. Ch n câu úng. C. T ng c ng dòng i n. C. Dòng i n xoay chi u ba pha là h th ng ba dòng i n xoay chi u m t pha. Gi m c ng dòng i n. Gi m hi u i n th truy n t i gi m hao phí trong quá trình truy n t i. B. D. D. B. D. Ch n câu sai. Gi m i n tr c a dây d n. D. A. hi u i n th hai u m i cu n dây trong stato g i là hi u i n th pha. V n t c góc c a khung dây luôn nh h n v n t c góc c a t tr ng quay. t ng hi u i n th . A và C úng. máy bi n th có vai trò: A. 61. B. Vi c s d ng t tr ng quay. Máy bi n th này có tác d ng: A. N u s vòng dây cu n th c p l n h n s vòng dây cu n s c p thì máy bi n th ó g i là máy t ng th . 63. Các cu n dây c a máy phát i n xoay chi u ba pha có th m c theo ki u hình sao ho c hình tam giác m t cách tu ý. Máy bi n th làm t ng hi u i n th bao nhiêu l n thì c ng dòng i n gi m b y nhiêu l n và ng c l i. C. Thay i hi u i n th xoay chi u.Trang 38 - .

t vào hai u o n m ch RLC n i ti p m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t thì hi u i n th u v i c ng dòng i n i trong m ch c tính theo công th c: [ L C[ A. B. tgN ! R [L 1 C[ R D. M c vào hai u o n m ch i n áp xoay H . D. B. . i n áp gi a 2 xét. 6-Phát bi u nào sau ây là úng v i m ch i n xoay chi u ch có cu n thu n c m L. Gây c m kháng l n n u t n s dòng i n l n. 104 F. . D. Bi t t B. 2 1 t c m L = H m c n i ti p v i i n tr thu n T R = 100 . i = U0C [ cos [ t T ) 2 i n.o n m ch i n xoay chi u RLC m c n i ti p. t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi u u = 100 2c s 00T t (V). i = U0C [ cos( [ t T ) l ch pha c a 1 [L 4. tgN ! R [ L C[ B. I = 2I0 2-Tác d ng c a cu n c m i v i dòng i n xoay chi u là: A. i n áp tr pha T so v i dòng i n.T ng tr c a o n m ch b ng 1 . tgN ! [C R 5. I = I0 2 ng hi u d ng B.Trang 39 - . T B.18 Q F . cu n dây thu n c m có 1 t c mL= c. i n áp hai u o n m ch cùng pha v i i n áp hai u i n tr R thì giá tr i n dung c a t i n là: A. Ch cho phép dòng i n i qua theo 1 chi u. Gây c m kháng nh n u t n s dòng i n l n. I = I0 2 1-Cho bi t bi u th c c a c c a dòng i n ó là: A. tgN ! C. i = U0C [ cos( [ t C. C C. T 4 C. 10 F. Bi u th c c ng dòng i n trong m ch là: A. [L u o n m ch s m hay tr pha so v i dòng i n tùy thu c vào th i i m ta C. i = U0C [ cos( [ t T ) 2 D. I = I0 2 D. Bi u th c c ng dòng i n trong m ch là: 7-M t m ch i n g m cu n dây thu n c m có T Lý ± Hóa ± KT . t n s góc c a dòng i n là [ ? A.M ch không tiêu th công su t. 3. 2T D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 * thi tham kh o: ng dòng i n xoay chi u là i = I0 cos( [ t N ). 3. 103 F. Ng n c n hoàn toàn dòng i n xoay chi u. i n tr thu n R = 10 .t m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u m t o n m ch i n ch có t i n có i n dung C. t i n có i n dung C thay i 10T chi u u = U0 cos100 T t (V). C.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 T A. . B. 100vòng. u o n m ch i n g m t i n có ng dòng i n trong m ch c T ) A. Dòng i n nhanh pha h n i n áp hai u o n m ch này khi: A.C m ch. 1. N u i n dung c a t A. C.0A. i n tr thu n R =100 .5 2 A. i = 2 cos(100T t + ) (A) 4 Dành cho h c sinh kh i 12 T B. 10. ng dây t i i n cs 15-Trong quá trình truy n t i i n n ng. L [ 1 C[ C. 2.) (A) 8-Khi có c ng h T 4 A. D. i n áp t c th i gi a 2 D. C ng A. 4 T ) A.Công su t tiêu th trên o n m ch dòng i n t c th i trong m ch cùng pha v i i n áp t c th i 9. . i n áp hi u d ng U0 2 2 u u o n m ch có bi u th c u = U0 cos [ t . 3. Không ph thu c t n s c a dòng i n.) (A) 6 C. T ng i n áp tr D. bi n pháp làm gi m hao phí trên d ng ch y u hi n nay là: A. 4 14-M t máy bi n áp có cu n s c p g m 1000 vòng dây. L [ 1 C[ B. ng B. C. 25 vòng. 1. C tính theo bi u th c: A. 13. và cu n dây thu n c m có c m kháng hi u d ng c a dòng i n trong m ch này b ng: ZL = 100 . [ 1 LC 12. U = U0 2 B. ut i n. Nh khi t n s c a dòng i n l n. D. i = 2 cos(100T t . i = 2 2 c s(100T t C. i = 2 2 c s(100T t D.0A. B. C. hai C.i n áp xoay chi u o n m ch là: A. i = 4cos(100T t T ) A. i = cos(100T t . L n khi t n s c a dòng i n l n.t i n áp xoay chi u u = U0cos [ t vào hai i n không i thì dung kháng c a t i n: u o n m ch ch có t i n. m c vào m ng i n xoay chi u có i n áp hi u d ng U1 = 200V. C. . 500 vòng. i n áp t c th i gi a 2 C. i = 4cos(100T t + T ) A.t m t i n áp xoay chi u u = 200 2 cos 100T t (V) vào hai dung kháng ZC = 50 . L [ 1 C[ D.t m t i n áp xoay chi u u = 300cos [ t (V) vào hai u o n m ch i n RLC m c n i ti p g m t i n có dung kháng ZC = 200 . U = 11. Nh khi t n s c a dòng i n nh . T ng chi u dài ng dây. A. . 50 vòng. U = U0 2 B. m c n i ti p v i i n tr thu n R = 50 . T Lý ± Hóa ± KT B. U = 2U0 D. . B qua hao phí c a máy bi n áp thì s vòng dây c a cu n th c p là: A.t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u o n m ch RLC không phân nhánh. u o n t vào 2 u i n tr thu n cùng pha v i i n áp t c th i gi a 2 u cu n c m. khi ó i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h là U2 = 10V. Gi m công su t truy n t i. B.5A. Gi m ti t di n dây. i = cos(100T t + ) (A) T 2 ng i n trong o n m ch i n xoay chi u RLC không phân nhánh thì: u i n tr thu n cùng pha v i i n áp t c th i gi a 2 t giá tr nh nh t.Trang 40 - c khi truy n t i. D.

uR tr pha T 2 so v i uC . C. cu n thu n c m L. uR s m pha T so v i uL . cùng t n s và cùng pha v i i n áp D.cos[ t (V) v i [ không i vào hai u m i ph n t : i n tr thu n R. 300 . B. 3. 140V. B. B.6V. .t vào hai o n m ch RLC không phân nhánh m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t . 1000V. khi ó i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h là 20V. 100V. C. 100 2. Quan h v pha c a các i n áp này là: A. hai u cu n c m thu n là 120V và hai u t i n là 60V.t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u o n m ch RLC không phân nhánh (v i U0 và [ không i). 17. .0A.Trang 41 - .. hai u o n m ch. T Lý ± Hóa ± KT B. *18. có giá tr hi u d ng t l thu n v i i n tr c a m ch. luôn l ch pha T so v i i n áp hai u o n m ch. Bi t hao phí i n n ng c a máy bi n áp là không áng k . 100 . N u U R ! U L ! U C thì dòng i n qua o n m ch A. 100 3. u o n m ch và có pha ban *20-L n l t t i n áp xoay chi u u = 5 2. 500V D.c s100T t (V) vào hai u o n m ch g m i n tr thu n R = 30.5A.o n m ch i n xoay chi u g m i n tr thu n R. C. i n áp hi u d ng hai u o n m ch này b ng: A.5A. 250V. u o n m ch. tr pha T so v i i n áp 4 C. *21. . D. B. B. Ký hi u UR. cu n 0. uL s m pha T so v i uC . cu n thu n c m L và t i n C. C. D. Bi t ampe k có i n tr không áng c m thu n có t c mL= T k . u luôn b ng 0. i n áp hi u d ng 2 u cu n s c p có giá tr b ng: A. 2. L và C. s m pha T so v i i n áp 4 t i n áp u = 125 2. tr pha T so v i i n áp 2 1 2 hai hai hai hai u o n m ch. UC t ng ng là i n áp hi u d ng 2 u i n tr thu n R. 220V. uC tr pha T so v i uL . uC t ng ng là i n áp t c th i hai u các ph n t R. UL. i n áp hi u d ng hai u i n tr thu n là 80V. 1. cu n dây thu n c m L và t i n C m c n i ti p. u o n m ch.8A. 19-Dòng i n xoay chi u trong o n m ch ch có i n tr thu n: A. 1. t i n có i n dung C thì dòng i n qua m i ph n t trên u có giá tr hi u d ng b ng 50mA. . t i n áp này vào hai u o n m ch g m các ph n t trên m c n i ti p thì t ng tr c a o n m ch là: A. M c hai u cu n s c p vào m ng i n xoay chi u.. 2 B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 16-M t máy bi n áp có cu n s c p g m 500 vòng dây và cu n th c p g m 40 vòng dây. u o n m ch. cùng t n s v i i n áp hai C. 2 C. D. 4 H và ampe k nhi t m c n i ti p. 260V. uL. S ch c a ampe k là: 22A. 2. D. s m pha T so v i i n áp 2 D. Ký hi u uR .

Máy bi n áp này là: A.D 23.C 11.C C. c a i n áp.A 24. D. C. LT. 20V. 3 Vi t công th c tính c m kháng.Trang 42 - . 6 Lí do t i sao c n ph i t ng h s công su t n i tiêu th i n ? LT. 7 Nêu nh ng c i m c a o n m ch RLC n i ti p khi x y ra hi n t ng c ng h ng i n.B 9.C 13.Máy t ng th .Máy h áp.D 14.D 18. LT. C m c n i ti p và nêu n v o các i l ng này. 8 Nêu nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u. 10V.A 10. dung kháng và t ng tr c a o n m ch có R. 25-M t máy bi n áp có s vòng dây cu n s c p l n h n 10 l n s vòng dây cu n th c p. 1 Vi t i u th c c a c ng NG III : dòng i n và i n áp t c th i.Làm t ng t n s dòng i n cu n s c p 10 l n.D 8.D 19.A B. 50V. CÂU H I ÔN CH LT.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 24-M t máy bi n áp có s vòng dây c a cu n s c p là 5000 vòng và th c p là 1000 vòng. 9 Phân bi t c u t o c a các lo i máy i n trên .Làm gi m t n s dòng i n cu n s c p 10 l n. LT. ng c i n xoay chi u ba pha và máy bi n áp.C 4. B. C.B 15.D 22. LT.C 20. 5 nh lu t Ôm i v i o n m ch RLC n i ti p ( i v i giá tr hi u d ng Vi t công th c tính công su t i n và tính h s công su t c a o n m ch RLC n i ti p. 2 Phát bi u nh ngh a và vi t công th c tính giá tr hi u d ng c a c ng dòng i n. 40V. 4 Vi t các h th c c a và l ch pha).B 16.C 6. L.B 5.B 25. t vào 2 u cu n s c p i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 100V thì i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h có giá tr là: A. LT.B 7. * 1. 2. LT.B thi tham kh o : 3. T Lý ± Hóa ± KT .D 17. B qua m i hao phí c a máy bi n áp.A 12. D. LT.D 21.

Trang 43 - .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic III T Lý ± Hóa ± KT .

NG VÀ SÓNG I N T .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH I. Gi s i n tích bi n thiên i u hòa: q = q0 cos [ t . ÔN LÝ THUY T : 1. . hi u i n th hai b n t và dòng i n qua cu n c m bi n thi n i u hòa v i cùng: y T n s góc riêng: [0 ! y T n s riêng: f0 ! 1 2T LC 1 LC   t n s góc riêng [0 t l ngh ch c n b c hai v i L và C  t ns f 0 t l ngh ch c n b c hai v i L và C y Chu kì riêng: T0 ! 2T LC   Chu kì T0 t l thu n c n b c hai v i L và C 2./ M ch dao ng là gì ? là m ch kín g m m t t i n có i n dung C m c v i cu n dây c m thu n có t c m L có i n tr r } 0. b o toàn( không i theo th i gian) Giuùp hieåu saâu : . q2 1 +) N ng l ng i n tr ng trong t i n : WC = qu= 0 cos2 ([t) = W0 cos2 ([t) 2 2C +) N ng l ng t tr ng trên cu n c m : q2 1 1 WL = Li2 = L[2 qo2 sin2([t) = 0 cos2([t) = W0 sin2([t) 2 2 2C Ghi nh nhanh: .N ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng bi n thiên i u hoà T v i t n s góc [¶ = 2[. Dao NG IV.i n tích và dòng i n :q = q0 cos ([t) và i = I0 cos ([t + T Lý ± Hóa ± KT .Trang 44 - .i n tích hai b n t . nó phóng i n qua cu n c m và t o ra trong m ch LC m t dao ng i n t t do./ Dao ng i n t t do trong m ch dao ng ? Ch n t = 0. i n áp m t T góc .Trong quá trình dao ng luôn có s chuy n hóa qua l i gi a n ng l ng i n và n ng l ng t .(3) A.i n áp hai u cu n c m thu n ( ho c hai u t ) : u = 0 cos[ t ( V) C Nh n xét: . q = q0 và i = 0   N = 0 khi ó: T ) v i I0 = [q0 2 q ./ Sau khi t ã c tích i n. a. f¶ = 2f và chu kì T¶ = .M ch dao ng LC.( gi ng nh n ng l ng c a con l c) 2 . q2 1 1 +) N ng l ng i n t :W = WC + WL = 0 = LIo2 = CUo2 = W0 = h ng s ( 2 2C 2 không i theo t) T ng n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch g i là n ng l ng i n t .C ng dòng i n i trong m ch dao ng LC s m pha h n i n tích q. 2 3./ N ng l ng i n t trong m ch dao ng LC. DAO ng i n t .

N ng l ng i n t b ng n ng l 1./ là : ng i n tr ng c c i Dành cho h c sinh kh i 12 t i n : W = W Cmax= ng i n tr ng c c i t LC ! i n. 2C 2 .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 .N ng l ng i n t b ng n ng l 2 q0 1 = CUo2 (J). : W = WCmax= Q0 I0 .

108 ! (m ) ./ là : 1 1 L U 02 LIo2 = CUo2   ! 2 2 2 C I0 II. ng xoáy. 2. . . khi có s bi n thiên c a i n tr ng thì u xu t hi n t tr ng và ng c l i.Sóng i n t là sóng ngang. giao thoa«./ c i m c a sóng i n t . v n t c. t i m t i m b t k trên ph ng truy n véc t c ng i n tr ngu E uvà véc t c m ng t B vuông góc v i nhau và vuông góc v i ph ng truy n r r sóng. .T n s c a sóng i n t là t n s c a tr ng i n t .Véc t : E và B u bi n thiên tu n hoàn theo không gian và th i gian và luôn luôn ng pha./ i n t tr ng : ./ i n tr ng. 5.Không c n môi tr ng truy n sóng . 3. . không gian./ Tính ch t c a sóng i n t .i n t tr ng lan truy n trong không gian v i t c b ng t c ánh sáng : c = 8 3. .Sóng i n t dùng làm sóng mang chuy n t i các dao ng âm thanh./ Sóng i n t là i n t tr ng lan truy n trong không gian.Sóng i n t lan truy n trong chân v i t c b ng t c lang truy n c a ánh sáng: c = 3. c 3. .Có y các tính ch t gi ng nh sóng c h c. Ph n x . 2 Q   T ! 2T LC ! 2T 0 I0 2.S bi n thiên và chuy n hóa liên t c c a i n tr ng và t tr ng trong không gian gây ra i n t tr ng.( E B B B ph ng truy n sóng) . III. 1.i n t tr ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. b c sóng thay i. . . Heä quaû caàn nhôù: 2 q0 1 = LIo2   2C 2 1 LIo2 (J). .108 ( m/s). 4. 2./ T tr ng xoáy có ng s c c a t tr ng bao gi c ng khép kín 3.T i b t c n i nào.Mang n ng l ng. .( các ng s c không có i m kh i u c ng nh i m k t thúc: Khác v i ng s c c a i n tr ng t nh) ./ ng d ng c a sóng i n t .Sóng i n t truy n t môi tr ng này sang môi tr ng khác: t n s không i.B c sóng c a sóng i n t trong chân không: P = f f .i n tr ng xoáy có các ng s c là các ng cong kín .Trang 45 - . bao quanh các ng s c c a t tr ng. i n t tr 1.Truy n c trong m i môi tr ng v t ch t và c trong chân không. hình nh« i xa b ng ph ng pháp bi n i u. Sóng i n t .10 (m/s). .. k c chân không. . S ò kh i c a máy phát thanh vô tuy n i n n gi n: p p T Lý ± Hóa ± KT . khúc x .

(3): M ch bi n i u. Nguyên t c thu sóng i n t : D a vào nguyên t c c ng h (1): Anten thu. (2): M ch khuy ch i dao (3): M ch tách sóng. m t i n tr m c song song v i m t t i n. Tìm phát bi u sai v m ch dao ng LC. i n t tr ng xu t hi n xung quanh A. c ng dòng i n trong m ch và i n tích c a b n t . 6. BÀI T P TR C NGHI M : 1. n ng l ng i n tr ng trong t i n và c ng dòng i n trong m ch.T i m t th i i m. C. (5): Anten phát. (2): M ch phát sóng i n t cao t n.Chu kì sóng i n t thu B. D. khi c ng dòng i n ch y qua cu n dây t giá tr c c i thì A. Trong m ch dao ng i n t . N ng l ng i n t toàn ph n g m n ng l ng i n tr ng t i n và n ng l ng t tr ng cu n c m. C. t ng c a n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng là không i. i n tr ng xoáy không có c i m nào d i ây ? T Lý ± Hóa ± KT . N u i n dung c a t i n trong m ch càng nh thì t n s dao ng i n t càng l n. B.Trang 46 - . B. M ch dao ng g m m t cu n c m. m t dòng i n không i.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Máy phát 1 Dành cho h c sinh kh i 12 Máy thu 5 3 2 4 5 1 2 3 4 (1): Micrô. Trong m ch dao ng LC. n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch u t giá tr c c i. m t t i n ã tích i n và c ng t kh i ngu n. D. D. ng i n t cao t n. D. Ch n phát bi u úng v m ch dao ng ? A. (4): M ch khuy ch i. ng i n t âm t n. ng i n t trong m ch LC ( f = f0) ng i n t : f = f 0 ! 1 2T LC (Hz) .T n s thu khi có c ng h -B c sóng i n t thu c là : P= cT= c2T LC (m). 6. N ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng bi n thiên tu n hoàn cùng t n s v i dòng i n trong m ch. các i l ng dao ng i u hòa ng pha v i nhau là A. B. 2. m t i n tích ng yên. C. N ng l ng i n t toàn ph n c a m ch dao ng bi n thiên i u hòa. ngu n sinh tia l a i n. c: T = T0 ! 2T LC . 5. D. i n tích c a m t b n t i n và hi u i n th gi a hai b n t i n. n ng l ng i n tr ng c a m ch t giá tr c c i còn n ng l ng t tr ng b ng không.T n s dao ng c a m ch ch ph thu c c tính c a m ch dao ng. C. (4): M ch khuy ch i dao (5): Loa. n ng l ng t tr ng c a m ch t giá tr c c i còn n ng l ng i n tr ng b ng không. 3. A. B n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch u t giá tr c c ti u. N u t c m c a cu n dây trong m ch càng nh thì chu kì dao ng i n t càng l n. B. 4. n ng l ng t tr ng c a cu n c m và n ng l ng i n tr ng trong t i n. . C.

56. T t trong m ch b ng 500Hz thì h s t c m L ph i có giá tr là T 103 103 B. T c truy n sóng i n t A.10-5 s D.Trang 47 ng c a m ch dao ng riêng c a m ch dao ng i n t c a m ch dao LT. H . Nguyên t c ho t ng c a m ch ch n sóng trong máy thu sóng vô tuy n là d a vào hi n t ng A.5Q m.60m. Gi m 4 l n. nhi u x sóng i n t . M t m ch dao ng i n t có t n s f = 6.10 Hz thì t i n c a ph i có i n dung là A.0.5. dòng i n trong m ch có bi u th c i = 2sin t (mA). D. 9. Khi ho t ng. D. 2 LT.10-6 (H) và t C. 10-5 (J) B.M t m ch dao ng có t i n C ! .10-5 (J) C.6. cu n c m có t c m L = 5Q H.M t m ch dao ng i n t g m cu n thu n c m L = 5. T ng 2 l n. c ng h ng dao ng i n t . B. .10-4 H. v n t c ánh sáng trong chân không c = 8 3. Gi m 2 l n Bài 2: M t m ch dao ng i n t LC g m cu n dây thu n c m L = 2mH và t i n có i n dung C = 0. L y T2 } 10.L y T =3. 500 T 2T t n s c a dao Bài 5. D. M t m ch dao ng g m t i n có i n dung C = 5. Không tách r i t tr ng bi n thiên. u r u r C.28. D.10 F và cu n dây thu n c m L. khi t ng i n dung c a t i n lên 4 l n thì chu kì dao ng c a m ch A. 5. D. 1 Trình bày c u t o và vai trò c a t ng LC. 10-11 (J) Bài 7. 4 ng c a m ch là 5.10-11 (J) D. D. 1000kH.10-5m.10 Hz. 600m. N ng l ng i n t c a m ch này là A. Sóng i n t do m ch ó phát ra có b c sóng là: A. Có th b ph n x .6. cu n dây có t c m L = 5.10nF.10-7 m.10-4 s C.12.10-5mm 6 C. T n s dao ng riêng c a m ch là A. T Lý ± Hóa ± KT . CÁC D NG TOÁN TH NG G P ( thi TN. v n t c ánh sáng trong chân không c = 8 3. giao thoa sóng i n t .THPT) Bài 1: M ch dao ng i n t i u hoà g m cu n c m L và t i n C. B.28. (l y T 2 ! 10) .Truy n c trong chân không. ph thu c vào c môi tr ng truy n sóng và t n s c a sóng. C. Các ng s c không khép kín.6m 14 Bài 8.100kH C.10-4 H.5. C.10 m/s.10-9F. 8. C. CÂU H I ÔN CH LT.Vec t c ng i n tr ng xoáy E có ph ng vuông góc v i vect c m ng B . 2. B.12.10-5 s Bài 3.1QF. Sóng i n t do m ch ó phát ra có b c sóng là: A.10 m/s. ph thu c vào môi tr ng truy n sóng nh ng không ph thu c vào t n s c a sóng.2Q F . C.14 . ng LC là gì ? . Làm phát sinh t tr ng bi n thiên.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. H. D. M t m ch dao ng LC. B. 3 Vi t công th c tính chu kì dao Dao ng i n t là gì.Sóng i n t và sóng c h c không có chung tính ch t nào d i ây ? A.10-4s B.20kH 2 3 t n s dao ng i n Bài 4. A. ph n x sóng i n t . không ph thu c vào c m i tr ng truy n sóng và t n s sóng.10 Hz. D.? N ng l NG IV: i n và cu n c m trong ho t ng LC.2pF Bài 6.56. D. Có t c lan truy n ph thu c vào môi tr ng. 5. B. 200kH. không ph thu c vào môi tr ng truy n sóng nh ng ph thu c vào t n s c a sóng. D.Bi t dây d n có i n tr thu n không áng k và trong m ch có dao ng i n t riêng .Chu k dao ng i n t riêng trong m ch là A. B. B. M t m ch dao ng i n t có t n s f = 0. 7.6m. C. H. B. C. D. Mang n ng l ng. khúc x . 1QF C. B. 5. T ng 4 l n. 2.

liên l c. 6 Nêu ch c n ng c a t ng kh i trong s kh i c a máy phát và c a máy thu sóng VT n Nêu ng d ng c a sóng vô tuy n i n trong thông tin. 4 i n t tr ng và sóng i n t là gì ? Các tính ch t c a sóng i n t ? LT. LT. 5 gi n.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 LT.Trang 48 - . Mind map topic IV T Lý ± Hóa ± KT .

s 1. «g i là b c giao thoa) 1 PD 1 = (k + ) i vân t i th n ng v i: k = (n ± 1) xt = (k ) 2 2 a n s c có m t màu xác nh. SÓNG ÁNH SÁNG . Khi chi u vào khe S ng th i hai ánh sáng n s c ó.38 Q m (tím) n 0. trong môi tr ng chi t su t n: P / ! f n 5. n có d ng các d i sáng c u v ng tím trong ngoài. P a ¦ t i xen k . NG V. P : b PD = ki a c sóng c a ánh sáng D : kho ng cách t hai khe sáng t i màn h ng vân (E) b) V trí vân sáng : xk = k c) V trí vân t i : 4. song song và cách + sáng.76Q m ( ) + r ng quang ph b c k: ( x k ! k (P d Pt ) D a 6. n s c có b c sóng P1 . ng v i m t b c sóng (t n s ) xác nh c P Trong chân không P ! c = 3. K t qu thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng : + i v i ánh sáng n s c: là m t vùng sáng h p trong ó có nh ng vân sáng . Góc l ch (khi góc t i nh ): D = (n-1)A II. Nhi u x ánh sáng: là hi n t ng ánh sáng không tuân theo nh lu t truy n th ng. vân t i ch ng ch t h n i v i ánh sáng tr ng: t i i m gi a O có m t vân sáng tr ng. ho c g n mép nh ng v t trong su t ho c không trong su t 2.Trang 49 - . Nhi u x ánh sáng.(6) ng l ng kính phân tích m t chùm sáng ph c t p thành nh ng * Tán s c ánh sáng là hi n t * Ánh sáng chùm sáng có màu s c khác nhau. Tán s c ánh sáng.10 8 (m/s). n s c là ánh sáng không b tán s c khi qua l ng kính. n s c. s 2.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH A. khi ánh sáng truy n qua m t l nh . P2 : thì trên màn có hai h vân c a hai ánh sáng ng th i xu t hi n m t s vân trùng ( i màu) T i v trí vân trùng (hai vân sáng trùng nhau) : xk 1 ! xk 2  k1P1 ! k 2 P2 T Lý ± Hóa ± KT . l n ng trong su t ph thu c vào màu s c c a ánh sáng i v i tia . n s c có màu t n tím. M i ánh sáng ( k = 0. hai bên là nh ng vân 3. Công th c giao thoa ánh sáng: a) Kho ng vân: là kho ng cách gi a hai vân sáng (ho c t i) c nh nhau i ! a = S1S2 : kho ng cách gi a hai khe sáng. ÔN LÝ THUY T : I. vân u nhau. * Ánh sáng tr ng là s t ng h p c a nhi u ánh sáng * Chi t su t c a môi tr nh t c v i v i tia tím và nh nh t * Chi t su t: n !   vtím < v . giao thoa ánh sáng. 1. Ánh sáng tr ng có m i b c sóng trong kho ng t 0.

b) C u t o và ho t y Dành cho h c sinh kh i 12 phân tích chùm sáng ph c thành nh ng thành ng: có ba b ph n chính: ng chu n tr c là b ph n t o ra chùm sáng song song. n s c song song.) y Dùng xác y Quang ph v ch h p th c a y Dùng o nhi t nh thành ph n m i nguyên t có tính ch t tr ng riêng cho nguyên t ó c ngu n sáng c u t o c a ngu n sáng y Dùng nh n bi t s có m t c a ch t h p th VI. d a vào vi c nghiên c u quang ph c a ánh sáng do ch t y phát ra u i m: Nhanh. quang ph v ch c tr ng b cx ns c ó ch ph thu c vào riêng c a nó ( v s v ch. Các lo i quang ph Quang ph Quang ph liên t c G m nhi u d i màu t nh ngh a n tím. v trí v ch.. n i li n nhau m t cách liên t c Do ch t r n. khí áp Ngu n phát su t cao khi thích phát ra c kích Quang ph v ch phát x G m các v ch màu riêng l ng n cách nhau b ng nh ng kho ng t i Nhi t c a ám khí h p th c a Quang ph v ch h p th Nh ng v ch t i riêng l trên n n quang ph liên t c Do ch t khí áp su t th p khi c kích thích phát ra ph i th p h n nhi t ngu n phát sáng. M i chùm sáng n s c tao ra trên kính nh m t v ch màu ó t o thành quang ph c a ngu n S. ch c n l ng nh m u v t. Phân tích quang ph Phân tích quang ph là ph nh thành ph n hóa h c c a m t ch t hay c các v t h p ch t .Trang 50 - . Các lo i Tia (b c x ) không nhìn th y T Lý ± Hóa ± KT . y L ng kính có tác d ng phân tích chùm sáng song song chi u t i. ng pháp v t lí dùng xác n s c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 III.. chính xác. y m t nhi t nh t nh m t v t có kh n ng phát x nh ng n s c nào thì ng th i y M i nguyên t hóa h c có b c x c ng có kh n ng h p th nh ng b n ch t c a ngu n sáng. Máy quang ph a) nh ngh a: Máy quang ph là d ng c dùng ph n n s c khác nhau. thành nh ng chùm sáng y Bu ng nh là b ph n dùng thu (ch p) nh quang ph . T p h p các v ch màu ns c IV. Có th phân tích xa V. l ng. y Không ph thu c vào Tính ch t ng d ng nhi t c a ngu n sáng c a màu v ch.

th y tinh h p th + Dùng chi u . có b h nb Ngu n phát c sóng dài c sóng tia Tia T ngo i Là b c x không nhìn th y có b n ch t là sóng i n t . ta d quan sát hi n t ng giao thoa. Thuy t i n t v ánh sáng.Trang 51 - . N u s p x p theo th t b c sóng gi m d n ( t n s t ng d n) ta c m t thang sóng i n t nh sau: Sóng vô tuy n. m t phân cách hai môi tr ng chi t quang khác nhau. có b b c sóng ng n h n c sóng tia tím Dành cho h c sinh kh i 12 Tia R n ghen (Tia X) Là b c x không nhìn th y có b n ch t là sóng i n t . và tia gamma u có cùng m t b n ch t là sóng i n t . ion hóa không khí y Tác d ng sinh h c y gây ph n ng quang h p y gây ra hi n t R n-ghen hay ng Cu-lit-gi y Tác d ng kính nh y Tác d ng phát quang. s + Ch p nh vào ban êm + Dùng i u khi n t xa ng quang i n y Có kh n ng âm xuyên y b n c. B n ch t c a ánh sáng là sóng i n t có b c sóng r t ng n lan truy n trong không gian. Hi n t ng tán s c x y ra: A. D. d tác d ng lên kính nh. tia h ng ngo i. Quang ph liên t c c a m t v t sáng: A. tia X. kim lo i. m t phân cách m t môi tr ng r n ho c l ng v i không khí. ánh sáng nhìn th y. tia h ng ngo i. ánh sáng nhìn th y. tia X. i n VII. ion hóa không khí y Tác d ng sinh h c y gây ra hi n t ng quang ng quang i m Tính ch t công d ng i n + Dùng s y khô. + Các tia có b c sóng càng ng n có tính âm xuyên càng m nh. Câu 2. BÀI T P TR C NGHI M : Câu 1. + Các tia có b c sóng dài. + Dùng ti t trùng. B. ph thu c vào b n ch t c a v t. ph thu c vào nhi t T Lý ± Hóa ± KT c av t. B. tia t ngo i. Thang sóng i n t Các sóng vô tuy n i n. . tia gamma B. C. K t lu n nào sau ây là úng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 B c x (tia) Tia H ng ngo i Là b c x không nhìn nh ngh a th y có b n ch t là sóng i n t . chúng ch khác nhau v b c sóng ( t n s ). ng: c =n v M i liên h gi a tính ch t i n t và tính ch t quang c a môi tr VIII . tia t ngo i. ch p i n. ch v i các l ng kính ch t r n ho c ch t l ng. có b c sóng ng n h n b c sóng tia t ngo i y Tia X y M i v t b nung nóng y Do v t b nung nóng t c t o ra b ng ng u phát ra tia h ng ngo i y Tác d ng kính nh y Tác d ng nhi t y có th bi n i u nh S T y gây ra hi n t 20000C tr lên phát ra y Tác d ng kính nh y Tác d ng phát quang. ch a b nh ch a b nh ung th + ki m tra khuy t t t c a s n còi x ng + dò tìm v t n t trên b m t ph m úc. ch v i l ng kính th y tinh. d làm phát quang các ch t và ion hóa không khí.

Khi chi u ánh sáng n s c t không khí vào n c thì: A. ít b tán x b i các ám s ng mù. Quang ph c a ánh sáng èn dây tóc c máy quang ph ghi c là: A. i u nào sau ây là úng khi nói v quang ph v ch h p th : A. s ph thu c c a chi t su t l ng kính vào màu s c ánh sáng và góc l ch c a tia sáng D. A. M t bó u c ang cháy sáng Câu 4. Tia X c phát ra t h quang i n. quang ph v ch phát x B. tác d ng iôn hóa ch t khí C. tác d ng phát quang m t s ch t B. Hi n t ng v t lí nào kh ng nh ánh sáng có tính ch t sóng : A. Câu 13. Trong các ngu n phát sáng sau ây ngu n nào phát ra quang ph v ch phát x . quang ph liên t c D. Khi ánh sáng M t Tr i chi u vào máy quang ph t M t t thì ta thu c quang ph ? A. Câu 12. D. C.10 -7m là : T Lý ± Hóa ± KT . Dài h n b c sóng ánh sáng tím C. Ng n h n b c sóng ánh sáng D. tác d ng quang i n. Câu 6. D. Hi n t ng tán s c ánh sáng trong thí nghi m Niut n c gi i thích d a trên: A. B. Nhi t c a ám khí h p th ph i nh h n nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . t n s không i và v n t c gi m Câu 15. làm ion hóa không khí D. C. hi n t ng giao thoa ánh sáng. D. M t tr i B. B. hi n t ng phát quang . t n s t ng và v n t c không i C. B. i u nào sau ây là sai khi nói v tia t ngo i : A. Câu 5. hi n t ng khúc x ánh sáng. s giao thoa c a các tia ló ra kh i l ng kính. hi n t ng tán s c ánh sáng. có tác d ng nhi t B. hi n t ng phát quang. Tia h ng ngo i là b c x i n t không nhìn th y Câu 10. Tia h ng ngo i có tác d ng nhi t C. quang ph ám Câu 7. Trong phòng ch p X quang ng d ng tính ch t nào c a tia X : A. M t thanh s t nung nóng D. tác d ng phát quang B. Câu 8. Tia h ng ngo i có tác d ng di t khu n D. C. s thay i c a chi t su t môi tr ng theo màu s c ánh sáng. Tia X có b c sóng ng n h n tia t ngo i D.10 -9m n 3. quang ph v ch h p th C. C. èn h i natri nóng sáng C. hi n t ng tác d ng lên kính nh. Nhi t c a ám khí h p th ph i l n h n nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . Máy quang ph l ng kính ho t ng d a trên hi n t ng quang h c nào: ch n câu úng. A. Tia X có b n ch t là sóng i n t . có tác d ng lên kính nh Câu 17. t n s không i và v n t c t ng D. Tia t ngo i là sóng i n t có b c sóng : A. B. hi n t ng quang i n. tác d ng lên kính nh. i u nào sau ây là sai khi nói v tia X : A. B. i u nào sau ây là sai khi nói v tia h ng ngo i : A. Ng n h n b c sóng ánh sáng tím Câu 16. Tia X là b c x không nhìn th y. tác d ng âm xuyên m nh D. Các b c x có b c sóng trong kho ng t 3.Trang 52 - . hi n t ng giao thoa ánh sáng. D. tác d ng di t khu n D. t n s gi m và v n t c không i B. B. D. liên t c B. v ch phát x C. Câu 3. C. tác d ng nhi t. Câu 14. Tia h ng ngo i phát ra t các v t b nung nóng B. C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. Tác d ng nào sau ây c coi là tác d ng n i b t c a tia h ng ngo i : A. Tính ch t nào sau ây là tính ch t chung c a tia h ng ngo i và tia t ngo i ? A. ám Câu 18. có d ng các v ch màu riêng bi t trên n n t i. tác d ng di t khu n Câu 11. s ph thu c c a chi t su t vào môi tr ng truy n sáng. không ph thu c b n ch t và nhi t c a v t. v ch h p th D. Dài h n b c sóng ánh sáng B. tác d ng iôn hóa ch t khí C. Nhi t c a ám khí h p th ph i b ng nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . tác d ng âm xuyên m nh Câu 9. ph thu c c b n ch t l n nhi t c a v t. làm phát quang m t s ch t C.

2. D. H th c nào sau ây là úng? A. B. f2 B. B. Chi t su t c a ch t làm l ng kính i v i ánh sáng màu l n h n i v i ánh sáng màu l c C. T Lý ± Hóa ± KT . M t sóng ánh sáng n s c có t n s f1 . P1=P2 Câu 20.4 C. C. Khi m t chùm ánh sáng tr ng i t môi tr ng 1 sang môi tr ng 2 và b tán s c thì tia l ch ít nh t.2. tia t ngo i C. V n ch là m t chùm tia sáng h p song song B. tia h ng ngo i. 4. i u nào sau ây là úng khi nói v ánh sáng n s c ? A. hi n t ng khúc x ánh sáng. D. màu chàm.4 D. Quang ph liên t c ph thu c nhi t c a v t phát sáng C.Trang 53 - . tia l ch nhi u nh t.3 B. n ng c a l ng ch t ó Câu 22. 1. Trong cùng m t i u ki n v nhi t và áp su t. Quang ph liên t c dùng o nhi t c a v t nóng sáng Câu 29. Quang ph liên t c ph thu c thành ph n c u t o c a ngu n sáng D. B. Trong n c v n t c ánh sáng màu tím l n h n v n t c c a ánh sáng màu . Trong cùng m t môi tr ng v n t c c a ánh sáng màu nh h n v n t c ánh sáng màu tím C. Các v ch t i xu t hi n trên n n quang ph liên t c là do giao thoa ánh sáng C. g m hai chùm tia sáng h p là chùm màu vàng và chùm màu chàm. tia màu l c. 1. Nh v y khi ánh sáng tr ng truy n ng c l i t môi tr ng 2 sang môi tr ng 1 thì: A. V n t c c a ánh sáng n s c ph thu c vào môi tr ng truy n sáng D. tia h ng ngo i Câu 19. tia t ngo i. tia tím l ch nhi u nh t. C. tia R nghen B. tia R nghen. tia tím l ch ít nh t. Chi t su t c a ch t làm l ng kính không ph thu c t n s c a sóng ánh sáng n s c B. Khi ánh sáng ó truy n trong môi tr ng có chi t su t tuy t i n 2 (n2 { n1) thì có v n t c v2 . T n s c a ánh sáng n s c ph thu c môi tr ng truy n sáng Câu 28. nhi t xác nh. hi n t ng tán s c B n ch t sóng c a ánh sáng gi i thích c các hi n t ng: A. 2. 3. f1 = v2. g m hai chùm tia sáng h p là chùm màu vàng và chùm màu chàm. D. hi n t ng giao thoa ánh sáng. Câu 23.3.4 Câu 21. trong ó góc khúc x c a chùm màu vàng l n h n góc khúc x c a chùm màu chàm D. Khi ó chùm tia khúc x : A. T không khí ng i ta chi u xiên t i m t n c n m ngang m t chùm tia sáng h p song song g m hai ánh sáng n s c : màu vàng. b c sóng P2 và t n s f2 . Câu 26. tia tím l ch nhi u nh t. V n t c c a ánh sáng n s c trong chân không ph thu c b c sóng ánh sáng B. khi truy n trong môi tr ng có chi t su t tuy t i n1 thì có v n t c v1 và b c sóng P1. Trong các lo i tia sau ây: tia nào có t n s nh nh t: A. Tia t ngo i có tính ch t nào sau ây? A. ánh sáng nhìn th y D.3. ch là m t chùm tia sáng h p là chùm màu vàng còn chùm tia màu chàm b ph n x toàn ph n Câu 27. thành ph n hóa h c c a l ng ch t ó B. còn ph thu c môi tr ng t i hay môi tr ng khúc x chi t quang h n. v1 = v2 C. Hi n t ng o s c c a v ch quang ph ( o v ch quang ph ) cho phép k t lu n r ng : A. B. f1 = f2 D. Quang ph liên t c g m nhi u d i màu t n tím n i li n nhau liên t c B. nhi t c a l ng ch t ó C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. i u nào sau ây là úng khi nói v ánh sáng n s c? A.2. Không làm en kính nh. m i ch t u h p th và b c x các ánh sáng có cùng b c sóng. m t ch t ch h p th ho c ch phát x ánh sáng D. Câu 25. Trong cùng m t i u ki n . kh i l ng c a l ng ch t ó D. B l ch trong i n tr ng và t tr ng. 1. tia v n l ch ít nh t. v1. Quang ph v ch c a m t l ng ch t không ph thu c: A. Sóng ánh sáng có t n s càng l n thì v n t c truy n trong môi tr ng trong su t càng nh Câu 24. i u nào sau ây là sai i v i quang ph liên t c ? A. hi n t ng quang i n. còn ph thu c vào góc t i. Hi n t ng quang h c nào: 1. m t ch t ch h p th nh ng b c x nào mà nó có kh n ng phát x . trong ó góc khúc x c a chùm màu vàng nh h n góc khúc x c a chùm màu chàm C.

Trang 54 - .d1= k C. không có các vân giao thoa trên màn. C.5m.d1 = k D. 6. kho ng cách a= 0. Tia t ngo i c dùng trong y h c ch a b nh còi x ng. tia R nghen. C. f1> f2> f3 B.4mm Câu 40. C. vân trung tâm là vân sáng tr ng. g . ánh sáng nhìn th y. Câu 36.2mm C. B. 1. Câu 31. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. vân t i th 3 C.6mm. là các v ch màu khác nhau riêng l hi n trên m t n n t i. tia h ng ngo i.4 Q m Câu 38. 7. f3> f2> f1 C. d2 . Kích thích s phát quang c a nhi u ch t. ánh sáng nhìn th y.5 m. bi t các kho ng cách: a = 0. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. Là d ng c dùng phân tích chùm sáng ph c t p thành nh ng thành ph n n s c khác nhau. Câu 32.56 Q m B. là các d i màu t n tím n i li n nhau m t cách liên t c . 0.6mm B. D. Tia t ngo i là b c x i n t có b c sóng l n h n b c sóng c a ánh sáng tím. tia t ngo i Câu 34. d2 . M t i m M n m trên màn cách S1 và S2 nh ng kho ng l n l t là MS 1= d1. vân t i th 4 Câu 39.41 Q m D. t ngo i. B. D = 1.2mm Câu 37. quan sát trên màn ta th y v trí vân sáng b c 3 c a màu tím trùng v i vân sáng b c 2 c a màu vàng . tia t ngo i. vân sáng th 4 D. Câu 30. Khi nói v tia R nghen (tia X).6 m . tia h ng ngo i D. 1. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. 0. B. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Young S 1 và S2. B. 0. có vân sáng hay vân t i th m y : A.8 mm. 1.4 mm. Tia t ngo i phát ra t các v t b nung nóng lên nhi t cao vài ngàn .d1 = B.40 Q m Câu 41.4 Q m. tia t ngo i. 0. D= 1. B ph n c a máy làm nhi m v tán s c ánh sáng là th u kính. D.d1 = D D 2 Câu 35.4mm D. màu tím có b c sóng P2 . vân sáng th 3 B.2mm. Tia R nghen có b c sóng càng dài s âm xuyên càng m nh. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng . D. 0. f2. B c sóng c a ánh sáng ã s d ng là: A. Dùng nh n bi t các thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do ngu n sáng phát ra. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu vàng có b c sóng P1 = 0. tia R nghen. D. tia h ng ngo i. tia R nghen. tia h ng ngo i và tia t ngo i thì: A. hai bên có nh ng d i sáng màu nh c u v ng. 7. 1. ánh sáng nhìn th y. V trí vân t i th 6 cách vân sáng trung tâm O m t o n là: A. f2> f1> f3 D. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng n s c.48 Q m D. MS2 = d2 . B c sóng P2 là: A. Ch n câu úng A. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng . V i f1. C. Th c hi n giao thoa v i ánh sáng tr ng. 0. f1> f3> f2 T Lý ± Hóa ± KT . D = 1. v i. phát bi u nào sau ây sai? A. Tia t ngo i có tác d ng quang hóa. d2 . Tia R nghen có kh n ng âm xuyên m nh. Khi nói v tia t ngo i.8mm B. kho ng cách gi a hai vân sáng b c 3 và b c 10 cùng m t phía so v i O là 8. Câu 33. M s trên vân sáng khi: ax ai P A. tia t ngo i. Tia R nghen có th dùng chi u i n.5 mm.6 Q m T i i m M cách vân sáng trung tâm m t o n 4.8mm D.63Qm . 0.43 Q m B.8 mm. d2 . phát bi u nào sau ây sai? A. f3 l n l t là t n s c a tia R nghen (tia x). Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v máy quang ph l ng kính? A. ánh sáng nhìn th y. D = 1. 0. N u s p x p các tia h ng ngo i. 8. tia R nghen C. Tia R nghen là b c x i n t có b c sóng ng n h n b c sóng tia t ngo i.6 m . quang h p. D. B.6mm C. tia h ng ngo i. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. bi t các kho ng cách: a = 0. tr m t s ung th nông.52 Q m C.42 Q m C. bi t các kho ng cách: a = 0. trên màn quan sát c hình nh nh th nào? A. Truy n c qua gi y. Kho ng vân i là: A. R nghen và ánh sáng nhìn th y theo th t b c sóng gi m d n ta có dãy sau.60 Q m. Nguyên t c ho t ng d a trên hi n t ng tán s c ánh sáng.

6mm Câu 49.38 Q m e P e 0. 0.125 Q m C. T i các i m M. D = 1. 0. Giá tr c a b c sóng P¶ là: A.5 l n. LT.Trang 55 - . 14. vân t i th 3 C. 0. Ngu n S phát ra ánh sáng tr ng có m i b c sóng : ( 0. 6 Quang ph liên t c.4 Q m.76Q m ) .625 Q m B. ng i ta o c kho ng cách gi a 5 vân sáng c nh nhau là 7. T Lý ± Hóa ± KT . 4 D. 0.50 Q m D.8 mm. 18. LT. LT. H i t i v trí vân trùng th hai tính t vân trùng trung tâm O ng v i vân sáng b c m y c a ánh sáng màu lam: A.2m .56 Q m D.6mm . theo t n s . D = 1. 9 Câu 45. 7 C. kho ng cách gi a hai vân sáng c nh nhau là : 1.75 Q m .8mm. A. quang ph v ch phát x và quang ph v ch h p th là gì và c i m chính c a m i lo i quang ph này. 3.45 Q m Câu 46. 5 C. i u ki n x y ra hi n t ng giao thoa ánh sáng. B c sóng c a ánh sáng ó là: A. LT. tia t ngo i và tia X. vân sáng th 4 D. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu vàng có b c sóng P1= 600 nm . 0. có vân sáng hay vân t i th m y : A. bi t các kho ng cách: a = 0. LT. Ánh sáng n s c. D = 1.6 m .42 Q m C. 3 Nêu vân sáng.2mm D. 0. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng . màu lam có b c sóng P2 . Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. kho ng cách a= 0.2m.2mm . 5 C.60 Q m. 0. ánh sáng tr ng là gì ? LT.60 Q m C.43 Q m B. 8 D.9mm . Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng n s c. 4 hi n t ng giao thoa ch ng i u gì ?Nêu t t ng c b n c a thuy t i n t ánh sáng. vân sáng th 3 B. N u thay ánh sáng này b ng ánh sáng có b c sóng P¶ thì th y kho ng vân giao thoa gi m 1.5 m .4mm C. 1. D= 1. 0. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu có b c sóng P1 = 0. bi t các kho ng cách: a = 0.41 Q m D. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng . T i i m A trên màn cách vân sáng trung tâm O m t o n: x = 5 mm có bao nhiêu vân sáng c a nh ng ánh sáng n s c do ngu n S phát ra n m trùng t i ó.40 Q m C.4mm .4mm. 2 Hi n t ng nhi u x ánh sáng là gì. N trên màn n m cùng m t phía so v i vân sáng trung tâm O và cách O l n l t : 5. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng . vân t i c a s giao thoa ánh sáng. Giá tr P2 là: A.62 Q m B. quan sát trên màn ta th y t i v trí vân sáng b c 2 c a màu có m t vân sáng c a màu lam n m trùng v i nó.8mm B. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng n s c.5 mm. 0. 10 Câu 43. màu lam có b c sóng P2 = 480 nm . Kho ng cách gi a hai vân sáng b c 6 trên màn cách nhau m t o n là: A. Ngu n phát ánh sáng có b c sóng P = 0. 7.72Q m .8mm. 8 K tên c a các vùng sóng i n t k ti p nhau trong thang sóng i n t theo b c sóng. 6 B. CÂU H I ÔN CH NG V: LT. 1 Hi n t ng tán s c ánh sáng qua l ng kính.48 Q m Câu 44. T i i m M cách vân sáng trung tâm m t o n 4. 5 Trình bày m i quan h gi a chi t su t c a môi tr ng và b c sóng ánh sáng trong chân không. 6 B. 7 B n ch t. 8 D. LT. bi t các kho ng cách: a = 0. 1. 3 Câu 50.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Câu 42. theo n ng l ng . Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. các tính ch t và công d ng c a tia h ng ngo i. vân t i th 4 Câu 47. 0. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng. 0.Trên o n MN có bao nhiêu vân sáng ? A. 6 B.

Trang 56 - .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic V T Lý ± Hóa ± KT .

nh ngh a . III. m i gây ra c hi n t ng quang i n.h t. Pe . L ng tính sóng . 2. còn h là m t h ng s .s 2.Hi n t ng ánh sáng làm b t các êlectron ra kh i m t kim lo i g i là hi n t ng quang i n (ngoài).108 m/s d c theo các tia sáng. ng d ng trong quang i n tr và pin quang i n 3. trong ó f là t n s c a ánh sáng b h p th hay phát ra. hc h g i là h ng s Pl ng h = 6.Hi n t ng ánh sáng gi i phóng các êlectron liên k t chúng tr thành các êlectron d n ng th i gi i phóng các l tr ng t do g i là hi n t ng quang i n trong. Thuy t l ng t ánh sáng 1.Trang 57 - . HI N T NG QUANG I N TRONG 1. 8 N u ch n chùm sáng h quang b ng m t t m thu tinh dày thì hi n t ng trên không x y ra p b c x t ngo i có kh n ng gây ra hi n t ng quang i n k m.10 -34J. L ng t n ng l ng I ! hf = P 3. Hi n t NG VI.6. Quang i n tr Là m t i n tr làm b ng ch t quang d n. Hi n t ng quang i n trong . b. Thí nghi m c a Héc v hi n t ng quang i n .nh lu t: i v i m i kim lo i. Ánh sáng c t o thành b i các h t g i là phôtôn. V i m i ánh sáng n s c có t n s f.Chi u ánh sáng h quang vào t m k m tích i n âm làm b t êlectron kh i m t t m k m. Gi i thích nh lu t v gi i h n quang i n b ng thuy t l ng t ánh sáng . T Lý ± Hóa ± KT .(4) A.1026 chú ý nh i 1eV =1. Thuy t l ng t ánh sáng a.Công ³th ng´ l c liên k t g i là công thoát (A). . m i phôtôn mang n ng l ng b ng hf.M i phôtôn khi b h p th s truy n toàn b n ng l ng c a nó cho 1 êlectron. II. c.Thuy t sóng i n t v ánh sáng không gi i thích c mà ch có th gi i thích c b ng thuy t l ng t . t P0 ! p P e P0 A A P 19. M i l n m t nguyên t hay phân t phát x hay h p th ánh sáng thì chúng phát ra hay h p th m t phôtôn.Gi i h n quang i n c a m i kim lo i là c tr ng riêng cho kim lo i ó.10-19 J Chú ý tính nhanh ta dùng P0 ! A 5. ÔN LÝ THUY T : ng quang i n 1. các phôtôn u gi ng nhau.L ng n ng l ng mà m i l n m t nguyên t hay phân t h p th hay phát x có giá tr hoàn toàn xác nh và h ng hf. 2. 3. d.625. 4. Ch t quang d n . hc c hc hi n t ng quang i n x y ra: hf u A hay uA p Pe .Là ch t bán d n có tính ch t cách i n khi không b chi u sáng và tr thành d n i n khi b chi u sáng.875. nh lu t v gi i h n quang i n . Gi thuy t Pl ng . ánh sáng kích thích ph i có b c sóng P ng n h n hay b ng gi i h n quang i n P0 c a kim lo i ó. L NG T ÁNH SÁNG.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH I. . Phôtôn bay v i t c c = 3.h t c a ánh sáng : Ánh sáng có l § P0 ng tính sóng .

5 2. 2.Nguyên t ch t n t i trong 1 s tr ng thái có n ng l ng xác nh. HI N T NG QUANG ± PHÁT QUANG 1. 3.Khi nguyên t chuy n t tr ng thái d ng có n ng l ng (En) sang tr ng thái d ng có n ng l ng th p h n (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có n ng l ng úng b ng hi u E n . nh lu t Xt c (Stokes) v s hu nh quang Ánh sáng hu nh quang có b c sóng dài h n b c sóng c a ánh sáng kích thích: Phq > Pkt.i n tr có th thay i t vài M. Các ch t r n phát quang lo i này g i là các ch t lân quang.S phát quang c a các ch t l ng và khí có c i m là ánh sáng phát quang b t t r t nhanh sau khi t t ánh sáng kích thích g i là s hu nh quang. Hu nh quang và lân quang . .Trong các tr ng thái d ng c a nguyên t . Các m c K L M N O P ng v i n =1.. Tiên v s b c x và h p th n ng l ng c a nguyên t . êlectron ch chuy n ng trên nh ng qu o có bán kính hoàn toàn xác nh g i là qu o d ng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 . Hi u su t trên d i 10% III.S phát quang là s h p th ánh sáng có b c sóng này phát ra ánh sáng có b c sóng khác.10 -19 J I = hfnm = En . g i là các tr ng thái d ng.Em: hc chú ý nh i 1eV =1. p vài ch c .4. .3. Khi trong các tr ng thái d ng thì nguyên t không b c x . Pin quang i n 1.Em Tính P ! Em En .2.6. IV.3.10-11 m g i là bán kính Bo.S phát quang c a các ch t r n có c i m là ánh sáng phát quang có th kéo dài m t th i gian sau khi t t ánh sáng kích thích g i là s lân quang.C u t o: 1 s i dây b ng ch t quang d n g n trên m t cách i n. . Là pin ch y b ng n ng l ng ánh sáng. .i v i nguyên t hi rô rn = n2r0 r0 = 5. CÁC TIÊN BOHR V C U T O NGUYÊN T : 1.c i m: s phát quang còn kéo dài m t th i gian sau khi t t ánh sáng kích thích. Tiên v các tr ng thái d ng . Nó bi n i tr c ti p quang n ng thành i n n ng.. Khái ni m v s phát quang . 4. 2.

Trang 58 - . . c t. ng m ng th ng« . + Tính k t h p r t cao.Trong các u c CD. liên l c v tinh.c i m: + Tính n s c. ch a b nh ngoài da« . BÀI T P TR C NGHI M : T Lý ± Hóa ± KT . truy n tin b ng cáp quang« . C u t o và ho t ng c a Laze . n u nguyên t ang tr ng thái d ng có n ng l ng Em th p h n mà h p th c1 phôtôn có n ng l ng úng b ng hi u En .Ng c l i. M t vài ng d ng c a laze . + C ng l n.Laze là m t ngu n phát ra m t chùm sáng c ng l n d a trên vi c ng d ng c a hi n t ng phát x c m ng. 2.Y h c: dao m .. .Công nghi p: khoan.Em thì nó chuy n lên tr ng thái d ng có n ng l ng cao h n En.Tr c a: o kho ng cách.Thông tin liên l c: s d ng trong vô tuy n nh v . + Tính nh h ng. Ghi nh khi t th p lên cao h p th và t cao tr v th p b c x V. bút ch b ng B. . S L C V LAZE : 1.

Không có b c x nào 5. B. 3.s.486 Q m D. Công thoát c a êlectron kh i ng là 6.6.250 Q m C. C. t ngo i. P 0 ! C. h = 6. Có c ánh sáng nhìn th y.108 m/s. Quang i n tr c ch t o t A. Hi n t ng quang i n s x y ra khi chi u vào b m t t m kim lo i natri b c x A. H th c liên h gi a công thoát A.75 Q m và P2 = 0.Trang 59 - . D.375 Q m. ngh ch v i bình ph ng t n s f 7.phát quang. Ch có ánh sáng nhìn th y B. Bi t c = 3. B c x nào gây ra hi n t ng quang i n ? A. 15.625.10-8 m/s . M t ngu n sáng phát ra ánh sáng có t n s f. tán s c ánh sáng. Ánh sáng M t Tr i có nh ng lo i b c x nào sau ây ? A. Công thoát êlectron ra kh i kim lo i A = 6. P 0 ! B. quang .3.108 m/s.6. quang i n trong.295 Q m 2.410 Q m 11. 0. 0. 0.9 m.10 -34J.250 Q m. B c x nào có th gây ra hi u ng quang i n ? A. 0. 0.Ch có b c x P2 B.0. M t ch t phát ra ánh sáng màu l c.10-8 m/s . C. B. t c ánh sáng trong chân không c = 3.276 Q m.625.40 m. N ng l ng c a phôtôn c xác nh theo công th c: hc cP hP A. B. tán s c ánh sáng. Cho c = 3.1. 0. Ch có b c x P2 B. C. I ! C. Gi i h n quang i n c a kim lo i ó là: A.10-8 m/s .625. 1eV=1. Màu 8.s. Ch có b c x P1 C. h ng s Pl ng h = 6. C. B. quang .300 Q m B.10-19 J. 0. L n l t chi u hai b c x có b c sóng P1 = 0. 1eV=1. A. 14. B. t c ánh sáng trong chân không là 3. Ch có ánh sáng nhìn th y và tia t ngo i C. ngh ch v i t n s f C.35 Q m. L n l t chi u hai b c x có b c sóng P1 = 0. 0. P 0 ! D.25 Q m vào t m k m có gi i h n quang i n P0 = 0. C. Bi t c = 3. Chi u ánh sáng nào d i ây thì nó phát quang ? A. 12.4eV.10-19 J. 0. thu n v i t n s f B.6. màu da cam. Ch có b c x P1 C. thu n v i bình ph ng t n s f D. C hai lo i b c x D.74eV.60 m. 1eV=1. c m ng i n t .s . h = 6. D.10-19 J. 0. P 0 ! A c hc hA 6. I ! D.Không có b c x nào 4. Ch có ánh sáng nhìn th y và tia h ng ngo i D. B c sóng c a b c x c phát ra là A.s .5eV. Màu vàng C. Gi i h n quang i n c a natri là 0.10-19J.625. màu .375 Q m D. T Lý ± Hóa ± KT . D. tia t ngo i và tia h ng ngo i 10. 0.10-19 J . quang i n ngoài.s .10 -34J. Công thoát êlectron ra kh i vônfram là 4. h = 6. Gi i h n quang i n c a ng là B. I ! hP B. công thoát êlectron c a kim lo i b ng 3. D. D.0.5eV sang tr ng thái d ng có n ng l ng EL = . Hi n t ng ánh sáng làm b t các êlectron ra kh i b m t c a kim lo i g i là hi n t ng A. 13.75 Q m và P2 = 0.625.10-34J.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. Màu da cam D.872 Q m C.625. Gi i h n quang i n c a vônfram b ng A.10 -34J. 0.654 Q m B. Màu tím B.295 Q m. ch t bán d n và có c i m là d n i n kém khi không b chi u sáng và tr nên d n i n t t khi c chi u sáng thích h p. Pin quang i n là ngu n i n ho t ng d a trên hi n t ng A. gi i h n quang i n P0 v i h ng s Pl ng và t c ánh sáng trong chân không là: hc hA A c A.50 m. kim lo i và có c i m là i n tr su t c a nó t ng khi có ánh sáng thích h p chi u vào. C hai lo i b c x D.25 Q m vào t m kim lo i .10 -34J. nhi t i n. I ! h c P 9. h ng ngo i. Bi t h ng s Pl ng là 6. 0.625. N ng l ng c a phôtôn này t l A.0. Nguyên t hi ro chuy n t tr ng thái d ng có n ng l ng EM = .30 m.phát quang.

0. 0. Tìm k t lu n sai v thuy t l ng t anh sáng. S phát quang là gì ? Hu nh quang. D. A. Hi n t ng quang i n. 1. t quãng. D. 7 nào ? LT. A. m i h t c g i là m t phôtôn. Gi thi t sóng ánh sáng không gi i thích c các d nh lu t quang i n. T m k m m t b t electron. A. 18.58Q m 20.1034 Js. 16. B. Phát bi u nào sau ây sai. C. Ánh sáng có tính ch t h t. v n t c c a ánh sáng trong chân không c = 3. Gi i h n quang i n c a Cs là 6600 A . ch t bán d n và có c i m là d n i n t t khi không b chi u sáng và tr nên d n i n kém khi c chi u sáng thích h p. 1 LT. Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t không h p th hay b c x ánh sáng m t cách liên t c. C.71Q m B.625. l ng t không i.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C.108 m/s. không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n sáng. Hi n t ng giao thoa ánh sáng th hi n tích ch t sóng. 0. Ta có c m giác chùm là liên t c vì s l ng các phôtôn là r t l n. 3 LT. Hi n t ng quang i n không x y ra n u P b ng B. 0. Cho h ng s pl ng h = 6.108 m/s. Các sóng i n t có b c sóng càng dài thì tính ch t sóng th hi n rõ h n tính ch t h t. o C.24 m. M t t m k m tích i n âm n u chi u vào m t chùm tia h ng ngo i s có hi n t ng gì x y ra ? A. Chi u m t chùm b c x có b c sóng P vào b m t m t t m nhôm có gi i h n quang i n 0.10-19J.28µm. 8 NG VI: Trình bày thí nghi m Héc v hi n t ng quang i n và cho bi t hi n t ng quang i n là gì. T m k m m t i n tích âm. Ánh sáng có b n ch t là sóng i n t .45Q m D. Phát bi u nh lu t v gi i h n quang i n. A. Tính công thoát A c a Cs ra n v eV. T m k m m t b t i n tích d ng. B. 1. T Lý ± Hóa ± KT . 17. Tìm phát bi u sai v l ng tính sóng h t. C.Trang 60 - . v n t c c a ánh sáng trong chân không c = 3. A.14eV C. Khi ánh sáng truy n i. mà thành t ng ph n riêng bi t. D. Vì ánh sáng có tính ch t h t nên gây ra c hi n t ng quang i n i v i m i kim lo i. 4 LT. C. kim lo i và có c i m là i n tr su t c a nó gi m khi có ánh sáng thích h p chi u vào. 0. Không có hi n t ng gì x y ra. D. 21. Quang i n tr và pin quang i n là gì.36 m. 2. 2 LT.30µm. C.10-34 J.625. Sóng i n t có b c sóng càng ng n càng th hi n rõ tính ch t sóng. B.42µm. Nêu n i dung c b n c a thuy t l ng t ánh sáng. 19.8. 6 LT. Tính b c sóng ánh sáng mà n ng l ng c a phôtôn là 2. A.s. Hi n t ng quang i n trong là gì. D. 0. 0.52eV D. D.66Q m C. B.74eV B. Cho h ng s pl ng h = 6. 3. M i ph n ó mang m t n ng l ng hoàn toàn xác nh g i là l ng t n ng l ng. lân quang ? Ánh sáng hu nh quang tuân theo quy lu t Laze là gì và m t s ng d ng c a laze. CÂU H I ÔN CH LT. Trình bày s t o thành quang ph v ch phát x và h p th c a nguyên t hi rô. ánh sáng th hi n tính ch t h t. 0.88eV 22. 5 LT.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic VI T Lý ± Hóa ± KT .Trang 61 - .

N ng l ng liên k t riêng N ng l ng liên k t riêng c a m i h t nhân là n ng l ng liên k t tính cho m i nuclôn c a h t nhân ó: Wlk A N ng l ng liên k t riêng c tr ng cho m c b n v ng c a h t nhân. kh i l ng h t nhân: a. không mang i n tích.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG VII.008665u * N u m t nguyên t có s th t Z trong b ng tu n hoàn Mendeleev (Z g i là nguyên t s ) thì nguyên t c a nó s có Z electron v ngoài h t nhân c a nguyên t y ch a Z proton và N n tron.N ng l ng liên k t c a h t nhân: a. mp= 1. C u t o h t nhân : * H t nhân có kích th c r t nh (kho ng 10 -14 m n 10-15 m) c c u t o t các h t nh h n g i là nuclon. 1 + ng v : * Các nguyên t mà h t nhân có cùng s proton Z nh ng có s n tron N khác nhau g i là 1 2 3 Ví d : . Tính ch t.Proton: ký hi u p mang i n tích nguyên t +e. 0 e . L c h t nhân:là l c liên k t các nuclôn v i nhau c i m c a l c h t nhân: + L c h t nhân là lo i l c t ng tác m nh nh t + L c h t nhân ch phát huy tác d ng trong ph m vi kích th c h t nhân. mp= 1. ÔN LÝ THUY T : I. chênh l ch kh i l ng ó g i là h t kh i c a h t nhân. N ng l ng liên k t N ng l ng liên k t c a h t nhân là n ng l ng liên k t các nuclôn riêng l thành 1 h t nhân Wlk = (m.10-27 kg 6 12 mp = 1.007276u -N tron: ký hi u n. 10-15 m + L c h t nhân không ph thu c vào i n tích các nuclôn 3.H t nhân c a nguyên t X c kí hi u: A Z X ng v 1 1 . h t kh i: (m . n v kh i l ng h t nhân 1 1u = kh i l ng nguyên t cacbon 12 C. kí hi u (m (m = [Zmp + (A ± Z)mn ± mX] v i m X : kh i l ng c a h t nhân b. Kh i l ng h t nhân.66055. T Lý ± Hóa ± KT .Kí hi u này v n c dùng cho các h t s c p: 1 p .(5) A. 1 H * Các ng v có cùng s electron nên chúng có cùng tính ch t hóa h c b.007276u. c u t o. C u t o h t nhân .Kh i l ng c a m t h t nhân luôn nh h n t ng kh i l ng c a các nuclôn t o thành h t nhân ó.Trang 62 - . H T NHÂN NGUYÊN T ng liên k t h t nhân : .Hydro có 3 ng v : 1 H . 1u = 1.008665u 2. 1 H . 0 n . mn= 1.A: g i là kh i l ng s ho c s kh i l ng nguyên t + Kí hi u h t nhân . * V electron có i n tích -Ze .C2 = [Zmp + (A ± Z)mn ± mX] .C2 Mu n phá v h t nhân c n cung c p n ng l ng W u Wlk c. H t nhân có i n tích +Ze Nguyên t i u ki n bình th ng là trung hòa v i n * S nuclon trong m t h t nhân là: A = Z + N . Có 2 lo i nuclon: . n ng l 1.

ph n ng không t x y ra . +. +.Mu n ph n ng x y ra ph i cung cho nó m t n ng l ng d i d ng ng n ng c a các h t t ng tác W = (msau mtr c)c2+ W III. Hi n t ng phóng x * Phóng x là hi n t ng h t nhân nguyên t t ng phóng ra nh ng b c x và bi n i thành h t nhân khác * Nh ng b c x ó g i là tia phóng x . Các d ng phóng x : T Lý ± Hóa ± KT . hoàn toàn không ph thu c vào tác ng bên ngoài. + Không b o toàn kh i l ng ngh .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 H t nhân có n ng l ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng II. n ng l ng toàn ph nvà ng l ng c b o toàn * L u ý : Không có nh lu t b o toàn kh i l ng c a h c. nh ngh a ph n ng h t nhân * Ph n ng h t nhân là t ng tác gi a hai h t nhân d n n s bi n i c a chúng thành các h t khác theo s : A+B C+D Trong ó: A và B là hai h t nhân t ng tác v i nhau.Ph n ng h t nhân có th to n ng l ng ho c thu n ng l ng. dù ch t phóng x ch u áp su t hay nhi t khác nhau« thì m i tác ng ó u không gây nh h ng n quá trình phóng x c a h t nhân nguyên t . Hi n t ng phóng x : 1. tia phóng x không nhìn th y c nh ng có th phát hi n ra chúng do có kh n ng làm en kính nh. N u m0 > m ph n ng h t nhân to n ng l ng: n ng l ng t a ra: W = (mtr c . . + Bi n i các nguyên t . b l ch trong i n tr ng và t tr ng« c i m c a hi n t ng phóng x : * Hi n t ng phóng x hoàn toàn do các nguyên nhân bên trong h t nhân gây ra. ion hóa các ch t. nh lu t b o toàn i n tích nguyên t s Z) T ng i n tích c a các h t tr c và sau ph n ng bao gi c ng b ng nhau: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 +.Là quá trình t phân rã c a m t h t nhân không b n v ng thành các h t nhân khác.Quá trình các h t nhân t ng tác v i nhau t o ra các h t nhân khác. 2 Các nh lu t b o toàn trong ph n ng h t nhân Xét ph n ng h t nhân ZA11 A ZA22 B p A33 C ZA44 D Z + nh lu t b o toàn s Nuclon (s kh i A): T ng s nuclon c a các h t nhân tr c ph n ng và sau ph n ng bao gi c ng b ng nhau: A1 + A2 = A3 + A4 +. * Dù nguyên t phóng x có n m trong các h p ch t khác nhau. Ph n ng h t nhân kích thích . Trong ph n ng h t nhân.msau)c2 N u m0 < m Ph n ng h t nhân thu n ng l ng.c tính c a ph n ng h t nhân: + Bi n i các h t nhân. Ph n ng h t nhân t phát . nh lu t b o toàn n ng l ng và b o toàn ng l ng: * Hai nh lu t này v n úng cho h các h t tham gia và ph n ng h t nhân. C và D là hai h t nhân m i c t o thành L u ý: S phóng x là tr ng h p riêng c a ph n ng h t nhân ó là quá trình bi n i h t nhân nguyên t này thành h t nhân nguyên t khác. N ng l ng ph n ng h t nhân m0 = mA+mB : kh i l ng các h t t ng tác m = mC+mD : kh i l ng các h t s n ph m .Trang 63 - y . Ph n ng h t nhân 1. 2.

t ! 2 t T t T 6T N0/64 63 N0/64 7 N0/8 15 N0/16 31 N0/32 87.ph ng pháp nguyên t dánh d u gây IV . Tia F.107 m/s. Tia F+ là dòng các pôzitron ( 1 e ).5% 7 93. Phóng x F Phóng x F.là dòng các êlectron. có kh n ng làm en kính nh.V n t c chùm tia : c 2. nh lu t phóng x * M i ch t phóng x c c tr ng b i m t th i gian T g i là chu k bán rã. F ~ .Phóng x F+ là quá trình phát ra tia F+. lùi v sau 1 so v i h t nhân m c. ng th i phát ra tia phóng x E A A 4 4 Z X p Z 2Y 2 He vào c 2.H t nhân m X phân rã t o thành h t nhân con Y.Phóng x F. 3.Tia gamma K: có b n ch t là sóng i n t có b c sóng r t ng n (d i 10-11 m) không nhìn th y c. ây là chùm phôtôn n ng l ng cao.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 a.Tia F+ chuy n ng v i v n t c g n b ng v n t c ánh sáng . C ch c a ph n ng phân h ch : 1.Các h t nhân con c t o thành trong quá trình phóng x tr ng thái kích thích nh ng không làm thay i c u t o h t nhân . m = mo . C sau m i chu kì thì 1/2 s nguyên t c a ch t y ã bi n i thành ch t khác.875% 31 63 t bi n gen nh tu i c v t . e P .Phóng x K . nên có kh n ng âm xuyên m nh h n.có kh n ng âm xuyên r t m nh. e P . và r t nguy hi m cho con ng i. m0 là s nguyên t và kh i l ng ban u c a kh i l ng phóng x . G i N. có kh n ng âm xuyên nh ng y u.107 m/s Có kh n ng ion hóa môi tr ng r t m nh n ng l ng gi m nhanh ch i c t i a 8 cm trong không khí. m: là s nguyên t và kh i l ng th i i m t. làm iôn hóa ch t khí. Tia K không b l ch trong i n tr ng và t tr ng. * G i N0. - F 0 . i c kho ng vài mét và có th xuyên qua t m nhôm vài mm Phóng x F+ 0 .Trang 64 - . P là h ng s phóng x v i P = ! T T B ng quy lu t phân rã Ta có: ho c t= S h t còn l i S h t ã phân rã T l % ã rã T lê ã rã và còn l i ng d ng phóng x : Xác T N0/2 N0/2 50% 1 2T N0/4 3 N0/4 75% 3 3T N0/8 4T N0/16 5T N0/32 N = NO.H t F mang i n tích +1e. 693 T: là chu k bán rã . Ph n ng phân h ch là gì? T Lý ± Hóa ± KT .75% 15 96.Phóng x E: .t ! 2 ln 2 0.D ng t ng quát c a quá trình phóng x F+ : ZA X €€p Z AY 0 v 1 .là quá trình phát ra tia F-.không xuyên qua c t bìa dày b.D ng t ng quát c a quá trình phóng x F-: A X €€p AY 0v Z Z 1 0 - Tia F chuy n ng v i v n t c g n b ng v n t c ánh sáng Có kh n ng làm iôn hóa ch t khí y u h n tia E. B l ch v b n âm c a t + Tia E là chùm h t nhân hêli 4 He chuy n ng v i t c 2 i n .

92 b.. 2 3 4 1 Ph n ng trên to n ng l ng: Qto = 17.Th c t ch quan tâm n ph n ng t ng h p nên hêli B. s prôtôn. + Khi k > 1: ph n ng PHDC t duy trì. D.Quá trình phân h ch c a X là không tr c ti p mà ph i qua tr ng thái kích thích X*. Ph n ng t ng h p h t nhân là gì ? . ng phân h ch kích thích n + X p X* p Y + Z + kn (k = 1.Xét các ph n ng phân h ch: 1 0 1 0 Ø Ph n n 235 92 U p 236 92 236 92 U*p 139 54 95 39 Y 95 38 138 53 I 3 01 n n 235 92 U p U *p Xe Sr 2 01 n a. D.Là s v c a m t h t nhân n ng thành 2 h t nhân trung bình (kèm theo m t vài n trôn phát ra). các n trôn C. các prôtôn B. A. s electron. Ph n ng phân h ch to n ng l ng . 2.. Ph n ng nhi t h ch : 1. s n tron. ..Nhi t 3. A. .. kh i l ng c a m t nuclôn D. H t nhân nguyên t c c u t o t . Ph n ng phân h ch có i u khi n c th c hi n trong các lò ph n ng h t nhân. các nuclon 3. 2. H t nhân Al có 13 nuclôn. i u ki n th c hi n. 2. Ch n phát bi u úng. ng v c a m t nguyên t ã cho khác v i nguyên t ó v .Trang 65 - . B. V. B. Tìm phát bi u sai v h t nhân nguyên t 13 Al .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 . A.Sau n l n phân h ch. N ng l ng t ng h p h t nhân .6MeV H 1 H p 2 He 0 n 1 n c tr m tri u . n ng l ng phát ra t ng nhanh. t ng ng tr ng h p k = 1. S n trôn là 14.M i phân h ch 235U t a n ng l ng 212MeV. s n trôn gi i phóng là kn và kích thích kn phân h ch m i. C. s n trôn và s electron 4.. kh i l ng nguyên t cacbon 12 ( 12 C ) 6 12 5. n ng l ng ó g i là n ng l ng phân 92 h ch. N ng l ng phân h ch . C. n v kh i l ng nguyên t là . BÀI T P TR C NGHI M : 27 1. T Lý ± Hóa ± KT . có th gây bùng n Bom nguyên t . + Khi k < 1: ph n ng phân h ch dây chuy n t t nhanh + Khi k = 1: ph n ng PHDC t duy trì.N ng l ng to ra b i các ph n ng t ng h p h t nhân c g i là n ng l ng t ng h p h t nhân. S nuclôn là 27. Tìm phát bi u sai v ng v . A. Ph n ng phân h ch dây chuy n . kh i l ng c a m t nguyên t hi rô B.N ng l ng to ra không i theo th i gian. S prôtôn là 13. . kh i l ng c a m t nguyên t cacbon 1 C. 3.Gi s sau m i phân h ch có k n trôn c gi i phóng n kích thích các h t nhân 235U t o nên 92 nh ng phân h ch m i. các electron D. n ng l ng phát ra không i nhà máy i n h t nhân.Là quá trình trong ó hai hay nhi u h t nhân nh h p l i thành m t h t nhân n ng h n. 2. .Ph n ng phân h ch 235U là ph n ng phân h ch to n ng l ng. 3) .

8. A. v i Z. Tia t ngo i . I. C. Tia X. IV. Tia . 7. D. ra on 86 Rn 16.693 A. thu ngân 80 Hg A. H ng s phóng x P và chu kì bán rã T liên h v i nhau b i h th c : T 0. D. 0. C. III. IV. PT = ln2 B. Tia F± và tia t ngo i 14. A = 210 T Lý ± Hóa ± KT D. 12. chì 82 Pb C. P ! D. 4 C. P ! T 0. II..5g 210 A 15. Tia h ng ngo i . III. Tia K và tia t ngo i. Ch n câu úng. C. II... hi n t ng phóng x l p l i nh c . Tia K . Phóng x là hi n t ng m t h t nhân b kích thích phóng ra nh ng b c x g i là tia phóng x và bi n i thành h t nhân khác. có b n ch t gi ng v i b n ch t c a tia R nghen. F C. II. Các ng v phóng x th ng khôn g b n. C. H t nhân X là . A Cho ph ng trình phóng x : 210 Po p E Z X . A. Các tia có cùng b n ch t là .. III D. Chu kì bán rã T c a m t ch t phóng x là th i gian sau ó .. A b ng : 84 A. có v n t c g n b ng v n t c ánh sáng. III C. sau m t phân rã cho h t nhân con là Thôri 234Th . 2 13. A = 210 B. IV B. I.. C. Cho các tia : I. phóng x gi m còn m t n a so v i lúc u. B. A. A. g m các h t nhân c a nguyên t hêli 2 He . II. Tia F+ và tia X D. 9. Phóng x F±. Các ng v có s n trôn N khác nhau nên tính ch t v t lí và hoá h c c a chúng khác nhau. B. Tìm phát bi u sai v phóng x : A. III... là dòng h t mang i n tích âm.. P = Tln2 C. I 10. Tia và tia h ng ngo i. Hãy s p x p các tia theo th t có b c sóng t ng d n. ó là s phóng 92 90 x . IV. 693 11.78g B.. E B. Z = 85 . B. có v n t c b ng v n t c ánh sáng trong chân không. Phóng x là m t tr ng h p riêng c a ph n ng h t nhân. B. I. F D. M t s ch t phóng x có s n trong t nhiên.. 14. Z = 84 . Ch n câu sai. K 12.3g D. ra i 88 Ra .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. N u nh n c 100g ch t này thì 53 sau 8 tu n l kh i l ng còn l i là : A. B.H t nhân pôlôni 84 Po phóng x h t và bi n i thành h t nhân Z X . làm ion hoá không khí D. 1 A. H t nhân Urani 238U phóng x . Tìm phát bi u sai. 1. Có nh ng ch t ng v phóng x do con ng i t o ra. Các nguyên t mà h t nhân có cùng s prôtôn Z nh ng s kh i A khác nhau g i là ng v . b l ch trong i n tr ng ho c t tr ng.. Ch t phóng x 131I dùng trong y t có chu kì bán rã là 8 ngày êm.Ch n câu úng. IV. B. A. Tìm phát bi u sai. làm iôn hoá không khí y u h n phóng x . s h t nhân phóng x bi n i thành 2 ch t khác 1 s h t nhân phóng x b phân rã. B. D. D.78g C. Các ng v cùng ô trong b ng h th ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c.Trang 66 - .. II. Ch n áp án úng. 6.

n trôn C. 105g C. 1u = 931MeV/c 2. Hêli C. h s nhân n trôn có tr s : A. C. Z = 82 . 31. M i ph n ng k t h p to ra m t n ng l ng bé h n m t ph n ng nhi t h ch. 1. mP = 1.2344MeV D. Mu n phá v h t nhân có kh i l ng m thành các nuclôn có t ng kh i l ng mo > m thì c n n ng l ng (E = (mo ± m). C. 4 Be B.0625g 28. 136g 60 60 30. D B. 8 ngày êm C.0073u. s u 1 D. s > 1 : N u lò c n t ng công su t 60 29. Ban u có 500g 27 Co . B o toàn kh i l ng. mE = 4. 23. Tìm phát bi u SAI v n ng l ng liên k t. A = 208 D. 3 Li B.6g D. Z = 82 . H t nhân beri 10 Be là ch t phóng x F±. 15O 8 D.0087u và 1u = 931MeV/c2. H t nhân có n ng l ng liên k t ( E càng l n thì càng b n v ng.4g C. 10. m D = 2. 15. B o toàn i n tích. 2. h t nhân con là : 9 A.0136u. 19. 21ngày C.38n m B. I t 131I là ch t phóng x . m n = 1.75n m C. Các ph n ng h t nhân không tuân theo nh lu t nào d i ây? A. 11N 7 27. 11 B 5 C.33n m và kh i l ng nguyên t là 60 60 58.4MeV C.c2 th ng l c h t nhân. B. A. A. 30 15 24.1172MeV C.04MeV D.7MeV 19 16 23. prôtôn 27 13 D. Cho ph n ng h t nhân: 1T 1 D p E n Bi t mT = 3. B o toàn n ng l ng toàn ph n. prôtôn D. 8. Trong lò ph n ng h t nhân. 220g B. 28ngày D. 6 ngày êm B. 3. Ch t phóng x Coban 27 Co dùng trong y t có chu kì bán rã T = 5. C. N ng l ng liên k t tính cho m t nuclôn g i là n ng l ng liên k t riêng. 14ngày B. s = 1 B. 16. T Lý ± Hóa ± KT ¨ 10 4 Be . 17. Liti B. 12 ngày êm D. A = 206 17. Cacbon 18. 2 21. H i sau 19 ngày. l ng 86 ra on ã b phân rã là bao nhiêu gam ? A.9375g B. bi t các kh i l ng mD = 2. s < 1 : N u lò c n gi m công su t C. B. 56ngày + 11 26.1046 MeV 3 2 22.5 n m D. 0.6MeV B.01605u. ch còn 25g. B. Tìm phát bi u sai v ph n ng nhi t h ch : A. A. N u lúc u có 800g ch t y thì sau bao lâu còn l i 100g. 12. Ban u có 500g 27 Co . Kh i l ng 27 Co còn l i sau 12n m là : A.2013MeV B. 196g D. 20. Chu kì bán rã 53 c a 131I là : 53 A.00260u. mn = 1.8 ngày. h t nhân con sinh ra là : 4 A. Ban u có 2g ra on 222 Rn là ch t phóng x có chu kì bán rã là 3. Ban u có 200g ch t này thì sau 24 ngày êm.01411u. Sau bao lâu thì kh i l ng ch t phóng x còn l i 100g ? A. M t ch t phóng x có chu kì bán rã T=7ngày.24n m. Xác 2 1 nh h t nhân x trong các ph n ng h t nhân sau ây : F E p P x A.33n m. B o toàn ng l ng. Tính n ng l ng liên k t riêng c a h t nhân têri 1 D . 0. D. H t nhân có n ng l ng liên k t riêng càng nh thì càng kém b n v ng. H t nhân 6 C phóng x F . N ng l ng to ra khi 1 h t c hình thành là: A. Ch t phóng x Coban 27 Co dùng trong y t có chu kì bán rã T = 5. S k t h p hai h t nhân r t nh thành m t h t nhân n ng h n. 11.Trang 67 - .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. 4.9u. D. 1. 3T 1 25. Xác nh h t nhân x trong các ph n ng h t nhân sau ây : 9 F p p 8 x 7 A. 4 ngày êm.00867u. Bo D. 1. nh ng tính theo kh i l ng nhiên li u thì ph n ng k t h p l i to n ng l ng nhi u h n.

6 và 14 C. 1 gi C. M t l ng ch t phóng x có chu kì bán rã là T. tích c a h t kh i c a h t nhân v i bình ph ng t c ánh sáng trong chân không.1. C.1. 27.5% kh i l ng ban u b phân rã 32. 8 gi . D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. ban u có kh i l ng m0. 4 gi . 8 LT. Cho ph n ng h t nhân 0 n Z X p 6 C 1 p s Z và A c a h t nhân X l n l t là A. Ph n ng k t h p to n ng l ng nhi u.12. 0. làm nóng môi tr ng xung quanh nên ta g i là ph n ng nhi t h ch. Ban u có N0 h t nhân c a m t ch t phóng x . 2 LT. h t kh i và n ng l ng liên k t c a h t nhân là gì ? Ph n ng h t nhân là gì ? Phát bi u các nh lu t b o toàn s kh i. tính t lúc ban u. 6 LT. ng l ng. sau th i gian 2T ã có: A. 84 prôtôn và 210 n tron. 50% kh i l ng ban u b phân rã D. 75% kh i l ng ban u b phân rã B. T ! P ln 2 D.5 gi D. 7 và 15 B. i n tích. Chu kì bán rã c a ng v phóng x ó b ng A.5g D.8 ngày. 25. tích c a n ng l ng liên k t c a h t nhân v i s nuclôn c a h t nhân y. Trong h t nhân nguyên t 84 Po có A. 5 trong P LT. 30. 7 LT. Pôlôni phóng x theo ph ng trình: 84 Po p Z X 82 Pb . B. 2 gi . T ! ln P 2 C. T ! ln 2 P C. N u m t ch t phóng x có h ng s phóng x P thì có chu kì bán rã là A. 1 LT. Trong kho ng th i gian 2 gi có 75% s h t nhân c a m t ng v phóng x b phân rã. 210 prôtôn và 84 n tron. 10 LT. 126 prôtôn và 84 n tron. D. Ph n ng phân h ch là gì ? Ph n ng dây chuy n là gì và nêu c các i u ki n ph n ng dây chuy n x y ra. ? Vi t h th c Anh-xtanh gi a kh i l ng và n ng l ng. có 75% s h t nhân N0 b phân rã. 6 và 15 34. Gi s sau 4 gi . 4 LT. Con ng i ã th c hi n c ph n ng nhi t h ch nh ng d i d ng không ki m soát c. Nêu m t s ng d ng c a các ng v phóng x . 1 e D. 25% kh i l ng ban u b phân rã C. ng l ng và n ng l ng toàn ph n HN Hi n t ng phóng x là gì ? Thành ph n và b n ch t c a các tia phóng x ? Vi t h th c c a nh lu t phóng x . Chu kì bán rã c a ch t ó là A. Ch t radon Rn 222 phân rã thành Pôlôni Po 218 v i chu kì bán rã là 3. C. 23 He 29. th ng s gi a n ng l ng liên k t c a h t nhân và s nuclôn c a h t nhân y. CÂU H I ÔN CH LT. C. M t m u ch t này có kh i l ng 20g sau 7. C. 9 LT.5g C.Trang 68 - T Lý ± Hóa ± KT . 3 gi . Trong ph n ng h t nhân không có s b o toàn A. N ng l ng liên k t riêng c a m t h t nhân c xác nh b ng A. 210 26.25g 210 A 206 28. 1 e C.5 gi B. 11 L c h t nhân là gì và các NG VII: c i m c a l c h t nhân. n ng l ng toàn ph n. B. 3 LT. 84 prôtôn và 126 n tron. 24 He B. 31. D. 10g B. H t X là 0 0 A. B. tích c a kh i l ng c a h t nhân v i bình ph ng t c ánh sáng trong chân không.2 gi 1 A 14 1 33. B. D. i n tích. . T ! P ln 2 B. 7 và 14 D. 2.6 ngày s còn l i A. s n tron. D.

13 Nêu nh ng u vi t c a n ng l ng ph n ng nhi t h ch. 12 Ph n ng nhi t h ch là gì và nêu c i u ki n ph n ng nhi t h ch x y ra. Mind map topic VI T Lý ± Hóa ± KT . LT.Trang 69 - .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 LT.

CH
1. H T S a) Các C P

NG VIII. T
c và kh i l

VI MÔ

N V MÔ.(2)

A. ÔN LÝ THUY T :
H t s c p là h t có kích th spin s, th i gian s ng trung bình T. Tên h t Phôtôn Êlectrôn Pôzitron N trinô Piôn T Kaôn k0 Prôtôn N trôn Xicma S+ Ômêga ; b) Ph n h t: Ph n l n các h t s c p h t s c p, có th x y ra hi n t sinh ra m t c p ³h t + ph n h t´. Ví d : c) Phân lo i h t s c p: - Kh i l ng ngh m0: H ts c p Phôtôn Leptôn Ha rôn
T Lý ± Hóa ± KT

ng nh h n h t nhân nguyên t . ng ngh m0 (hay n ng l i n tích Q (e) 0 -1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 -1 ng ngh E0), i n tích Q,

c tr ng chính c a h t s c p: kh i l

N ng l ng ngh E0 (MeV) 0 0,511 0,510 0 139,6 497,7 938,3 939,6 1189 1672

Th i gian s ng (giây)
g g g g

2,6.10-8 8,8.10-11
g

932 8,0.10-8 1,3.10-10

u t o thành c p, g m h t và ph n h t. Ph n h t có cùng kh i l l n và trái d u. Trong quá trình t

ng

ngh và spin nh h t, nh ng có i n tích b ng v

ng tác c a các

ng h y c p ³h t + ph n h t´ thành các h t khác, ho c, cùng m t lúc, e+ + e - = K + K K + K= e+ + e-

Kh i l

ng

Ghi chú G m các h t êlectrôn (e-), n trinô ( ), pôzitron (e+), muyôn ( -), các h t tau ( -),« ng Có hai nhóm: mêzôn T và mê zôn K
- Trang 70 -

m0 = 0 Kh i l ng trong kho ng t 0 n 200me Mêzôn, g m các h t có kh i l trong kho ng 200me z 300me.

d) Các lo i t t

Barion, g m các h t n ng có Có hai nhóm barion: nuclôn (n, p) kh i l ng m • mp và hipêron, cùng các ph n h t c a chúng. ng tác c b n C ng t ng tác 10-39 10-2 1 10-14 T t c các ha rôn Bán kính tác d ng
g g

Lo i ng tác H pd n i nt M nh Y u

H t truy n t ng tác Gravitôn Phôtôn Gluôn H t W , Z0
©

10-15 m 10-18 m

e) H t quac

u c u t o t các h t nh h n, g i là quac. Có sáu h t quac (kí hi u
e 3 2e . Các h t quac ã 3

là u, d, s, c, b, t) và sáu ph n quac, mang i n tích s ,s thí nghi m, nh ng u tr ng thái liên k t.

c quan sát th y trong

Các barion là t h p c a ba quac. Ch ng h n prôtôn t ba quac (u, d, d). Kí hi u các quac u (up) d (down) s (strange) c (charm) b (bottom) t (top) i n tích + 2/3 - 1/3 - 1/3 + 2/3 - 1/3 + 2/3 Kh i l

c t o t ba quac (u, u, d), n tron t o nên

ng (tính theo me) 10 20 200 3000 9000 60000

T Lý ± Hóa ± KT

- Trang 71 -

2. H M T TR I a) H M t Tr i g m M t Tr i, tám hành tinh l n, hàng ngàn ti u hành tinh, các sao ch i, thiên th ch,«T t c các hành tinh u chuy n ng quanh M t Tr i theo u t quay quanh cùng m t chi u (chi u thu n) và g n nh trong cùng m t m t ph ng. M t Tr i và các hành tinh mình nó và Vài s li u v M t Tr i và Trái M t Tr i - Bán kính RT § 109 R - Kh i l - Nhi t ng MT § 333000 M m t ngoài § 6000 K n v thiên v n - Kh i l t u quay theo chi u thu n (tr Kim Tinh). Hình 1: H m t tr i Trái t - Bán kính R § 6400 km ng M § 5,98.1024 kg o § 150.106 km (1 vtv) - Bán kính qu

1 n m ánh sáng § 63241 1

n v thiên v n = 1,49597892.1011m § 150 tri u km Kho ng cách n M t Tr i ( vtv) 0,39 0,72 1 1,52 5,20 9,54 19,2 30,0 n (s v tinh) 0 0 1 2 63 34 27 13 Kh i l ng riêng (103 kg/m3) 5,4 5,3 5,5 3,9 1,3 0,7 1,2 1,7

Vài s li u v các hành tinh: Hành tinh 1. Th y tinh 2. Kim tinh 3. Trái t 4. H a tinh 5. M c tinh 6. Th tinh 7. Thiên v 8. H i v ng tinh ng tinh m/M 0,055 0,81 1 0,11 318 95 15 17

T Lý ± Hóa ± KT

- Trang 72 -

Trang 73 - T Lý ± Hóa ± KT . Có m t s sao sáng c t ng t t ng lên hàng v n l n. Chu k ng t c a ng kính vài kilômet. THIÊN HÀ o r t khác nhau. nh ng bi t: sao bi n quang (sao có m nh)« Ngoài ra. c c u t o g m hai ph n: quang Lõi Nh t hoa Quang c u S cc u c) Sao ch i và thiên th ch . l en không b c x b t . trong h th ng các thiên th trong v tr còn có l th có tr ng h p d n l n sáng thay i). ng quanh M t Tr i v i t c hàng ch c km/s theo các t thì nó b ma sát m nh.Thiên th ch là nh ng kh i á chuy n nóng lên và b c cháy. có d ng m t a sáng tròn. k c ánh sáng. SAO. 3.Khí quy n M t Tr i s cc u trong và nh t hoa c phân ra hai l p: ngoài. Vì v y. i d ng nh ng xung sóng i n t r t en và tinh vân. punxa.Quang c u: còn g i là quang quy n. bán kính kho ng 7. .b) C u trúc c a M t Tr i M t Tr i c u và khí quy n. L en là m t thiên n n i thu hút m i v t th . . sao m i (sao có ng d hàng tri u l n). gi ng nh M t Tr i. chuy n o elip r t chuy n sao ch i n 150 a) Hình 3: a) Sao ch i b) Qu b) o c a sao ch i ng quanh M t Tr i theo Hình 2: C u trúc c a M t tr i quanh M t Tr i kho ng vài n m n m. a) Sao là thiên th nóng sáng. sao n tron (là sao b c x n ng l r t xa chúng ta. Khi m t thiên th ch bay vào b u khí quy n c a Trái l i m t v t sáng dài mà ta g i là sao b ng. .Sao ch i là nh ng kh i khí óng b ng l n v i á. ám khí và b i bao quanh sao b áp su t do ánh sáng M t Tr i gây ra qu y d t v phía i di n v i M t Tr i t o thành cái uôi có d ng nh m t cái ch i.105 km. có nh ng qu d t.

C. H M t Tr i sáng.V tr giãn n . 4. (4) t ng tác gi a các nuclôn trong h t nhân thu c lo i . T D. Tinh vân là các ám b i kh ng l nh ng ám khí b ion hóa b) Thiên hà là m t h th ng sao g m nhi u lo i sao và tinh vân. Có b n lo i t y u. T p h p các mêzôn và các barion có tên chung là các ha rôn. êlectron 3. Các barion là t h p c a ba quac. c t o ra b i c r i sáng b i các ngôi sao g n ó ho c c phóng ra t m t ngôi sao m i hay sao siêu m i. ng tác h p d n. m t s ít h t quac tr ng thái t do. B. hiên nay ang n c a thuy t Big Bang là: i M là Pen-zi-at (Penzias) và . ng tác i n t .Vi c phát hi n b c x n n c a v tr c a hai nhà v t lý ng Uyn-x n (Wilson) n m 1965. Hai s ki n thiên v n quan tr ng xác nh n tính úng . Thiên Hà c a chúng ta thu c lo i thiên hà xo n c. thiên hà không vài tr m t sao. Ph n l n các h t quac 2 Pôzitrôn là ph n h t c a A. (2) t ng tác i v i các h t s c p. n trinô D. B. T t c các ha rôn u c u t o t các h t quac. thiên hà elip.k sóng i n t nào. n tron c kí hi u: (1) t ng tác m nh. tr ng thái liên k t. c a chúng ta cách trung tâm Thiên Hà kho ng 30 nghìn Hình 4: Hình minh h a Thiên Hà m t v n l n cách ây kho ng 14 t n m. H T S C P 1.Trang 74 - ng tác nào k trên? T Lý ± Hóa ± KT . Có ba lo i thiên hà chính: thiên hà xo n c. prôtôn ng tác c b n C. BÀI T P TR C NGHI M : I. (3) t t B. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v h t s c p? A. ch a ng kính kho ng 100 nghìn n m ánh a. THUY T BIG BANG Thuy t Big Bang cho r ng v tr giãn n và loãng d n. có nh hình. là m t h ph ng gi ng nh m t cái n m ánh sáng.

Kí hi u các l c nh sau: (1) l c Lo-ren. (3) l c liên k t hóa h c. tiên oán s t n t i trong phân rã ) D. d. u. d) C. mômen t riêng gi ng nhau. pôzitrôn ng tác i n t ? D. (1) A. (1) và (4) B. (3) D. (3) ha rôn. s. i n tích gi ng nhau. (4) và (5) là quac. Có sáu h t quac. (3) C. kh i l u có m t ph n h t. M i h t s c p có m t ph n h t. Pôzitrôn D. n trinô. (5) phôtôn 9. Prôtôn là h t s c p b n.A. d) D. (2) prôtôn. (3) và (5) 11. (3) ha rôn. ng b ng nhau. không phân rã thành các h t khác. t) B. d. C. Các h t s c p nào d A. (1). (3) và (4) ng b ng nhau. c tr ng nào sau ây? . H t pôzitrôn thu c lo i h t nào k trên ? 6. phôtôn C. Barion. (4) ng ngh t ng d n: (1) prôtôn. Theo gi thuy t này. (3) pôzitrôn. u. h t và ph n h t t ng ng luôn luôn có. (3) c nhà v t lý Pauli. pôzitrôn. d) A. Êlectron 8. Phát bi u nào sau ây là sai? A. (u. (u. Prôtôn i ây có n ng l B. (3). (4) l c liên k t trong phân rã . spin gi ng nhau. n trinô D. Êlectron là m t nuclôn có i n tích âm. Nhà v t lý Ghen-man ã nêu lên gi thuy t: ³ T t c các ha rôn quac nào k trên? A. (2) B. ng C. Các h t s c p ã bi t thu c lo i nào k trên? A. 10. (5) tr ng l c. g i c t o nên t ba c s p x p thành các lo i sau theo kh i l lepton. kí hi u là: u. prôtôn (1) êlectron. (2) lepton. Trong các h t s c p sau ây: n trôn. n trôn B. (1) và (3) B. L c nào k trên thu c lo i t A. Phôtôn là m t h t s c p không mang i n. t h p c a (1 ) và (3) D. (3) và (5) D. D. g m các h t có T Lý ± Hóa ± KT . (2) C. (4) và (5) C. 12. D. (1) B. phôtôn. t´. t h p c a (1 ) và (3) u c u t o t các h t nh h n. (2) l c h t nhân. Ph n l n các h t s c p A. (2) i Áo. (4) n trinô. (1). H t s c p nào sau ây có s l ng t spin s là sô nguyên không âm? ng b ng 0 ho c x p x b ng 0? C.Trang 75 - C. H t n trinô ( B. c. b. (u. (1) 4. (1) và (2) B.u. h t và ph n h t có kh i l B. (2) 5. (s. Phôtôn 7. H t s c p nào có th i gian s ng trung bình ng n h n các h t còn l i? A. C. 13. Cho ba lo i h t sau: (1) phôtôn.

Th tinh. Thiên v 20. H a tinh. n v thiên v n (kí hi u vtv).5 tri u km. 22. có kh i l ng b ng ho c l n h n kh i l ng c a prôtôn.3 tri u l n. M c tinh. 150 tri u km. i u nào sau ây là sai khi nói v các ha rôn? A. ng kính c a Trái A. Trong các hành tinh sau ây thu c H M t Tr i. Ha rôn g m các mêzôn và barion. Trái D. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i. C. H a tinh. B. M t Tr i là thiên th trung tâm c a H M t Tr i.A. C. H a tinh. D. n M t Tr i. H a tinh. C. có spin gi ng nhau. hành tinh nào g n M t Tr i nh t? t. H M T TR I 15. ng i ta dùng D. A. Th y tinh. 17. Sao siêu m i. B. hành tinh nào có bán kính x p x bán kính c a Trái t? A. Kim tinh. hành tinh t nh t là D. ng tác gi a các ha rôn thu c lo i t ng tác y u. 300 tri u km. C. 19. Th y tinh. C. D. có th i gian s ng trung bình ng n h n 10-6s. Kim tinh. A. H i v g n Trái C. T ng b ng ho c l n h n kh i l ng nh h n kh i l ng c a prôtôn. vtv x p x b ng. ng nuclôn. L en. 3. có i n tích gi ng nhau. C. ng l n nh t trong H M t Tr i là B. A. M t s ha rôn có kh i l D. ng l n h n kh i l C. 12 756 km. ng tinh. 1 D. C u trúc nào sau ây n m ngoài thiên hà? . B. ng tinh D. 18. ng c a Trái o kho ng cách t các hành tinh B. 3 200 km. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i. 333 000 l n. . 1 600 km. Kim tinh. xa M t Tr i nh t? D. Punxa. Trong các hành tinh sau ây thu c h M t Tr i. h i v ng tinh. Hành tinh có kh i l A. 14. Nó có kh i l B. D. Quaza. M t s ha rôn có kh i l B. ng tinh. A. 17. hành tinh nào o có giá tr nào sau ây? C. 15 tri u km. 1. 33 000 l n . A. Thiên v t xích B. 300 000 l n. C. T Lý ± Hóa ± KT B. B. 6 375 km. t vào kho ng? A. Kim tinh. Th tinh. 16.Trang 76 - 21. B. II. C. D. M c tinh. Th y tinh.

Toàn b các sao trong m i thiên hà A. 2 LT. thu hút m i v t th . Trong các hành tinh sau ây thu c H M t Tr i. B. D. C. D. C. Th tinh. Sao là gì. i u nào sau ây không úng khi B. M c tinh. c p v Thiên Hà? ng kính c a Thiên Hà c a chúng ta vào kho ng A. s hành tinh. u quay quanh trung tâm thiên hà. D. B. ng kính c a thiên hà vào kho ng 100 000 n m ánh sáng. Th tinh. 1 tri u n m ánh sáng. hành tinh nào có kh i l 28. 27. 25. Có tr 24. A.Trang 77 - . Thiên Hà c a chúng ta là lo i thiên hà hình elip. Là m t thiên th C. 3 LT. Là h th ng g m nhi u lo i sao và tinh vân. 200 nghìn n m ánh sáng. c hình thành do s va ch m c a thiên th v i nhau t o thành các l l n trên b m t m t ng h p d n r t l n. B. A. ng riêng nh nh t? D. C. C. H a tinh. H a tinh. thiên hà là gì ? T Lý ± Hóa ± KT . k c ánh sáng. CÂU H I ÔN CH LT.23. Kim tinh. Th y tinh. c pv l en? c c u t o t các n tron. 4 NG VIII: H t s c p là gì? K tên m t s h t s c p và phân lo i chúng ? Trình bày s l c v c u t o c a h M t Tr i. B. Không b c x b t kì m t lo i sóng i n t nào. D. 100 nghìn n m ánh sáng. hành tinh nào có bán kính l n nh t? C. M c tinh. i u nào sau ây không úng khi A. 1 LT. 10 000 n m ánh sáng. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i.

Tony Buzan là tác gi hàng u th gi i v não b .Ghi nh t t h n 4. b n s hi u và nh nhi u th h n r t nhi u do b não c a chúng ta làm vi c b ng s liên t ng 4. B n V i cách th hi n g n nh c ch ho t t duy s giúp b n: 1. b ng các ng k . t i 125 qu c gia trên th gi i. B i vì màu s c c ng có tác d ng kích thích não nh hình nh 3. n i các nhánh c p ba n nhánh c p hai.S T DUY ± MIND MAP [Tony Buzan] Tr c nay. mà ch a h s d ng k n ng nào bên não ph i.Ti t ki m th i gian 3. ³S p x p´ ý ngh c a b n. Các ng k càng g n hình nh trung tâm thì càng c tô m h n. n i giúp chúng ta x lý các thông tin v nh p i u. con s . chúng ta ghi chép thông tin b ng các ký t .«) 6. n i các nhánh nhánh c p hai n các nhánh c p m t. chúng ta v n th ng ang ch s d ng 50% kh n ng b não c a chúng ta khi ghi nh n thông tin. chúng ta m i ch s d ng m t n a c a b não ± não trái. 2.«. Tony Buzan c bi t n nhi u nh t qua cu n ³Use your head´. Hay nói cách khác. Trong ó. ông còn có m t s sách n i ti ng khác nh Use your memory. ây là ph ng pháp d nh t chuy n t i thông tin vào b não c a b n r i a thông tin ra ngoài b não.M i t / nh/ý nên ng c l p và c n m trên m t ng k 5. Khi chúng ta n i các ng v i nhau. không gian và s m m ng. V i m c tiêu giúp chúng ta s d ng t i a kh n ng c a b não.Trang 78 - . Nó là m t ph ng ti n ghi chép y sáng t o và r t hi u qu theo úng ngh a c a nó. V i cách ghi chép này.B trí thông tin u quanh hình nh trung tâm.Luôn s d ng màu s c. ông trình bày cách th c ghi nh t nhiên c a não b cùng v i các ph ng pháp Mind Map.và « M ts h ng d n khi t o b n t duy 1.Sáng t o h n 2.Nên dùng các ng k cong thay vì các ng th ng vì các ng cong c t ch c rõ ràng s thu hút c s chú ý c a m t h n r t nhi u 7. v i h n 3 tri u b n. Ông ã vi t 92 u sách và c d ch ra trên 30 th ti ng. ng th ng.Nhìn th y b c tranh t ng th 5. Tony Buzan ã a ra B n t duy giúp m i ng i th c hi n c m c tiêu này B n t duy là gì? B n t duy là m t công c t ch c t duy. dày h n. M t hình nh trung tâm s giúp chúng ta t p trung c vào ch và làm cho chúng ta h ng ph n h n. Ngoài ra.T ch c và phân lo i suy ngh c a b n 6. màu s c. v n ch ng Anh. T i sao l i ph i dùng hình nh? Vì m t hình nh có th di n t c c ngàn t và giúp b n s d ng trí t ng t ng c a mình. Tony Buzan t ng nh n b ng Danh d v tâm lý h c.N I các nhánh chính (c p m t) n hình nh trung tâm. V tác gi Tony Buzan Tony Buzan là ng i sáng t o ra ph ng pháp t duy Mind Map (b n t duy). màu s c.B t u t trung tâm v i hình nh c a ch . toán h c và nhi u môn khoa h c t nhiên c a tr ng H British Columbia n m 1964. B n t duy giúp gì cho b n? ng c a b não.T o ra m t ki u b n riêng cho mình (Ki u ng k . Mind Map Book T Lý ± Hóa ± KT .

M TS S T DUY : T Lý ± Hóa ± KT .Trang 79 - .

NÀO CHÚNG TA CÙNG B T TAY L P MIND MAP CHO MÔN LÝ MÌNH NHÉ !!! CU I M I CH NG CÁC EM HÃY L P M T MIND MAP V I T TRUNG TÂM (TÙY Ý EM CH N) SAU Ó LÀ CÁC Ý PH DI N T .LÀM RÕ NGH A C A Ý CHÍNH Ó HÃY B T TAY VÀO LÀM LI N EM NHÉ TÔI LÀM C THÌ CÁC EM C NG LÀM C T Lý ± Hóa ± KT .Trang 80 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful