Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010

Dành cho h c sinh kh i 12

CH
I. IC NG V DAO

NG I. DAO
NG I U HOÀ

NG C

H C.(7)

A. ÔN LÝ THUY T :
1.Ph ng trình dao ng : x = Acos([t + N) 2. Các i l ng c tr ng c a dao ng i u hòa + Li x: là l ch c a v t kh i v trí cân b ng + Biên A : là giá tr c c i c a li , luôn d ng + Pha ban u N: xác nh li x t i th i i m ban u t = 0 + Pha c a dao ng ([t + N): xác nh li x c a dao ng t i th i i m t . 2T + T n s góc [: là t c bi n i góc pha. [ = = 2Tf. n v : rad/s T Biên và pha ban u có nh ng giá tr khác nhau , tùy thu c vào cách kích thích dao ng. T n s góc có giá tr xác nh(không i) i v i h v t ã cho 3. Liên h gi a chu và t n s c a dao ng i u hoà 2T . n v : giây (s). + Chu k T: là kho ng th i gian th c hi n dao ng toàn ph n. T = [ 1 [ = s dao ng toàn ph n th c hi n c trong m t giây. n v : hec (Hz). + T n s f: f = T 2T 4. V n t c và gia t c trong dao ng i u hoà + Ph ng trình li : x = Acos([t + N) T + Ph ng trình v n t c: v = x'(t) = - [ Asin([ t + N) = [Acos([t + N + ). 2 + Ph ng trình gia t c: a = v¶=x''(t) = - [2Acos([ t + N) = - [2 x = [2Acos([t + N+T ) Nh n xét : - V n t c bi n thiên i u hòa cùng t n s nh ng nhanh pha h n li m t góc T/2. V n t c t giá tr c c i vmax = [ A khi v t i qua v trí cân b ng (x = 0). V n t c b ng 0 khi v t i qua v trí biên (x= sA). - Gia t c bi n thiên i u hòa cùng t n s nh ng ng c pha v i li , luôn trái d u v i li và h ng v v trí cân b ng Gia t c t giá tr c c i amax = [2 A khi v t i qua các v trí biên (x = s A). Gia t c a = 0 và h p l c F = 0 khi v t i qua v trí cân b ng (x = 0). 5./Biên dao ng và chi u dài qu o c a dao ng i u hòa v2 a./ Công th c c l p v i th i gian: A2 = x 2 + 2 . [ b./ Chi u dài qu o: l = PP¶ = 2A. c./ Th i gian v t i c quãng ng s: - Trong 1 chu kì T p v t i c s = 4A. - Trong ½ chu kì T p v t i c s = 2A. - Trong ¼ chu kì T p v t i c s = A. 6./Tính ch t c a l c h i ph c(l c kéo v ) : - t l v i d i tính t v trí cân b ng. - luôn luôn h ng v v trí cân b ng nên g i là l c h i ph c. - T i v trí biên L c h i ph c t giá tr c c i Fmax = kA . - T i VTCB L c h i ph c có giá tr c c ti u Fmin = 0 . T Lý ± Hóa ± KT - Trang 3 -

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 i n các thông s thích h p vào b ng sau ây : ( kh o sát chuy n ng c a con l c lò xo ngang) T i P¶ T P¶ n O T i VTCB O T O nP T iP Li V nt c Gia t c L c àn h i P¶ y II. CON L C LÒ XO ± CON L C Con l c lò xo C u trúc V trí cân b ng V t (m) g n vào lò xo (k ) - Lò xo không dãn (n m ngang) - Lò xo dãn (l0= mg/k ( th ng ng) L c ph c h i c a lò xo có giá tr F = - kx ; x : li F = k.(l Pt ng l ch c T ns góc Pt. dao ng (n m ngang) ng) ( lò xo th ng
g Tr ng l c c a hòn bi : F = Pt= - m s ; s : li l cong L c c ng c a dây treo XE = mg(3cosE - 2cosE0)

0 y VTCB N: Con l c V t (m) treo vào s i dây (l) Dây treo th ng ng n

P y

L c tác d ng

x µµ +[2 x =0

s µµ +[2 s =0

[!

k m

[!

g l
E0 << 1

x =Acos([t + N)

E = Eocos([t + N)

m k   Chu kì c a con l c lò xo Chu kì T - t l thu n c n b c hai kh i l ng m - t l ngh ch c n b c hai c ng k - Ch ph thu c vào kh i l ng m c c ng c a lò xo. i m c a và A( chu kì - Không ph thu c vào biên dao ng s kích thích ban u) Ph ng + v = x'(t) = -[ Asin([t + N) T trình = [ Acos([t + N + ). 2 v n t c+ a = x''(t) = - [2 Acos([t + N) = T ! 2T

l   Chu kì c a con l c n g - t l thu n c n b c hai chi u dài l - t l ngh ch c n b c haic a g T ! 2T

- Ch ph thu c vào chi u dài l và gia t c tr ng tr ng t i n i làm thí nghi m. - Không ph thu c vào biên A và kh i l ng m. + v2 = 2gl(cosE - cosE0) + a= - [2El - Trang 4 -

T Lý ± Hóa ± KT

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 gia t c = - [2x = [2Acos([t + N +T ) 1 + W = mv2 =Wsin2([t+N) 2 1 2 = m[ A2 sin2 ([t + N) C n ng 2 1 + Wt = kx2 2 1 2 = m[ A2 cos2([t + N) 2 + W = W + Wt = 1 1 2 kA2= m[ A2 2 2

Dành cho h c sinh kh i 12

+W =

1 mv2 2 = mgl(cosE - cosE0)

+ Wt = mgh = mgl( l - cosE)

+W=

mgl 2 E 0= mgl( 1 -cosE0) 2

N u ly bi n thiên i u hòa v i chu k là T thì th n ng, ng n ng bi n thiên i u hòa v i chu k là T/2; t n s là 2f; t n s góc là 2 [. Tuy nhiên, c n ng l i không bi n thiên.
 

II. L C ÀN H I ± L C KÉO V : (tham kh o thêm) F = -k . x = m. a (N) (N/m)(m) (kg) (m/s2)   Fmax = k . A = m . a max

1. L c ph c h i: (l c tác d ng ko v )

L c kéo v luôn h ng v VTCB 2. l n l c àn h i t i v trí x : (l c do lò xo tác d ng so v i v trí cân b ng) Fx= k (( N+ x ) ; n u lò xo dãn thêm Fx= k (( N- x ) ; n u lò xo nn l i

N
O

8

* Tr

l n l c àn h i : (l c do lò xo tác d ng) ng h p lò xo n m ngang ( thì VTCB (l = 0 ) : * F h = Fph = - k.x   Fmax ! k.A ; Fmin= 0 N = N+A Nmax : chi u dài c c i max o Nmin = N- A N : chi u dài c c ti u o min N = N +x x o N = No- x x n u lò xo dãn thêm n u lò xo nén l i

x/ N P mg (l = k

F F

N P

x

* Tr ng h p lò xo treo th ng ng ( VTCB lò xo b dãn) :Ch n chi u d ng h ng xu ng * VTCB * P = F h   m.g = k.( N ( N(m) : dãn c a lò xo khi v t cân b ng * F hmax = k(( N + A) * F hmin = k(( N - A) n u (l > A * F hmin = 0 n u (l e A = o : N N+( N N chi u dài t i v trí cân b ng; N : chi u dài t nhiên o N = N +A N : chi u dài c c i max max N = NA N : chi u dài c c ti u min min Nx = N+x n u lò xo dãn thêm n u lò xo nén l i N= Nx x i n các thông s thích h p vào b ng sau ây : ( kh o sát chuy n ng c a con l c lò xo ngang) T i P¶ T P¶ n O T i VTCB O T O nP T iP Li V nt c T Lý ± Hóa ± KT - Trang 5 -

s 2. T NG H P CÁC DAO NG I U HOÀ Dành cho h c sinh kh i 12 1.../ S t ng h p hai dao ng i u hòa cùng ph ng. s1 . s 2.) 2 2.Hai dao ng vuông pha:   (N ! N2 N1 = dao ng t ng h p: ... Dao ng c duy trì : dao ng t t d n ng mà không làm thay i chu k riêng g i là dao ng c duy trì 4.T ng quát: Biên T   Biên t ng h p c c i: A = 2 A1 A2 e A e A1 + A2 2 A12 A2 V. y l ch pha c a hai dao ng: (N ! ([ t N 2 ) ([ t N1 ) ! N2 N1 .N u: (N ! N2 N1 =(2k + 1 )   hai dao ng vuông pha: ( k = 0../ l ch pha c a hai dao ng i u hòa cùng ph ng. + Dao ng t t d n càng nhanh n u môi tr ng càng nh t ( l c c n càng l n) + Dao ng t t d n ch m có th coi g n úng là d ng cosin v i tàn s góc [0 ( t n s dao c cung c p thêm n ng l ng riêng) và biên gi m d n theo th i gian 3.) T .. s 2.Trang 6 - .t g i là dao ng c ng b c.N1) y Pha ban u ( N) xác nh: A sin N 1 A2 sin N 2 tgN = 1 A1 cos N 1 A2 cos N 2 + Nh n xét v các tr ng h p t bi t : .. .N u: (N ! N2 N1 < 0   dao ng ( 2) tr pha h n dao ng (1). s1 . cùng t n s b ng ph ng pháp vect quay: + M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hoà: x 1 = A1sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2)...T n s góc c a dao T Lý ± Hóa ± KT ng c ng b c b ng t n s góc ..Dao ng c ng b c là i u hòa . Dao ng t t d n + Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian.. Dao ng c ng b c + Dao ng c a v t trong giai o n n nh d i tác d ng c a ngo i l c bi n F ! F0 cos . DAO 1.N u: (N ! N2 N1 =(2k + 1 )T   hai dao ng ng c pha: ( k = 0.) ...Hai dao ng cùng pha:   (N ! N2 N1 = 0   Biên t ng h p c c i: Amax = A1 + A2 .. s 1 .N u: (N ! N2 N1 > 0   dao ng ( 2) s m pha h n dao ng (1).. y Biên dao ng t ng h p: A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (N2 . cùng t n s b ng ph ng pháp vect quay: + Cho x1 = A1 sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2). .Hai dao ng ng c pha:   (N ! N2 N1 = T   Biên t ng h p c c ti u Amin = A1 A2 ...Th c nghi m ch ng t : .N u: (N ! N2 N1 =2kT   hai dao ng cùng pha: ( k = 0.DAO ng riêng là dao NG C NG B C i tác d ng ch c a n i l c ng c a h x y ra d 2.. Dao NG RIÊNG ± DAO ng t do ho c dao NG DUY TRÌ. c a ngo i l c i tu n hoàn .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Th n ng ng n ng IV....

0. B.15 s C. khi l c c n trong h l n thì s c ng h ng không r nét (c ng h ng tù).l c kích thích ban u lên h dao ng.6 s D. C ng h ng + Giá tr c c c ng b c t A ng Amax c khi t n s góc . D. b ng t n s 5. . c a ngo i l c i c a biên A c a dao ng O f0 f A Ama (g n úng) b ng t n s góc riêng [0 c a h dao t t d n.Trang 7 - . C. [ và N là nh ng h ng s . D. 5 Li và gia t c c a m t v t dao ng i u hòa luôn bi n thiên i u hòa cùng t n s và T A.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 .3s. 1.l ch pha v i nhau 4 T C. B. 2 V t dao ng i u hòa có x = Asin([t + N) . 1. Chu kì dao ng c tính b i T = 2 T[. B. Ng c pha v i li . Pha dao ng ( [ t N). c a ngo i l c Phân bi t dao ng c ng b c và dao ng duy trì: + Dao ng c ng b c v i dao ng duy trì: Gi ng nhau: u x y ra d i tác d ng c a ngo i l c.Biên c a dao ng c ng b c t l v i biên s góc .cùng pha v i nhau B. Biên A không ph thu c vào [ và N. 4 Trong dao ng i u hoà. Cùng pha v i li . 3 M t v t có kh i l ng m treo vào lò xo có c ng k. BÀI T P TR C NGHI M : 1. Phát bi u nào sau ây úng ? A. 2 1. Kích thích cho v t dao ng i u hòa v i biên 3cm thì chu kì dao ng c a nó là T = 0. C. 0. Khác nhau: Dao ng c ng b c Trong giai o n n nh thì t n s dao c ng b c luôn b ng t n s ngo i l c. i l ng [ g i là t n s dao ng. 4 T D.3 s B. s m pha so v i li . chu kì dao ng c a h . Biên dao ng A ph thu c vào A. 1 Cho dao ng i u hòa có x = Asin([t + N) . N u kích thích cho v t dao ng i u hòa v i biên 6cm thì chu kì dao ng c a con l c lò xo là A. Dành cho h c sinh kh i 12 F0 c a ngo i l c và ph thu c vào t n ng Dao ng duy trì T n s ngo i l c luôn i u ch nh dao ng t do c a h .ng c pha v i nhau D. v n t c t c th i c a v t dao ng bi n i T A.423 s 1. B. 0. 0. nó ch ph thu c vào tác d ng c a ngo i l c kích thích ban u lên h dao ng.l ch pha v i nhau 2 T Lý ± Hóa ± KT . pha ban u N. C. = [0 + h c i m: khi l c c n trong h nh thì c ng O h f f0 ng r nét (c ng ng nh n). i l ng N là pha dao ng. [ không ph thu c vào các c tr ng c a h dao ng. s m pha so v i li .Trong ó A.

N u cho x = Acos( t + T )   «««««««««««««««««« T Lý ± Hóa ± KT . B. 8 Trong dao ng i u hoà. t ng khi v t ra xa VTCB B. 6 Trong dao ng i u hòa.20T cm/s. D.luôn gi m khi li thay i. D. B.3cm B. Vmax ! [A.A. gi m khi v t v VTCB. 2 ) V n d ng:.40T cm/s. C. D.2 s. x = Acos t . 1. không i. C. 1. cùng pha v i v n t c Dành cho h c sinh kh i 12 i: B s m pha T so v i v n t c 2 T C. max ! [ 2 . A 2 ! x 2 2 . [ [ 1. C.Ch n g c th i gian là lúc v t có li góc . tr pha so v i v n t c. x = +A. 4 1. 10 Trong dao ng i u hòa. x = -A   Ch n áp án:«««««««««««« T ). t n s trí cân b ng theo chi u d ng. giá tr c c i c a v n t c là A. li x. 1. D. 12 .50T cm/s 1.. B.   Ch n áp án:«««««««««««««««««« 2 . 11 N u ch n g c to trùng v i v trí cân b ng thì th i i m t. V t v trí có li b ng không.6cm A. li ng trình: x = Acos( t + x = . T c c a v t t i li x = +3cm là A. biên 10cm. D. A 2 ! v 2 [ 2 x 2 . v n t c c a v t A. V t v trí có li c c i. max ! [ 2 .30T cm/s. Ch n g c th i gian là lúc v t i qua v a v t là: T C.N u cho x = Acos( t T ). D. t ng khi v t v VTCB. li ng i u hòa có ph B. Li c a v t t i n i có v n t c 60Tcm/s là C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 1. 15 V t dao A. 7 Gia t c c a v t dao ng i u hoà b ng không khi A. B. gia t c c a v t A. v n t c v và t n s góc [ c a ch t i m dao ng i u hoà là v2 x2 A. qua VTCB p âm.M t v t dao ng i u hòa có chu kì T = 0.Ch n g c th i gian là lúc v t i qua v án:«««. bi u th c quang h gi a biên A (hay xm). V n t c c a v t t c c ti u. B. max ! [ D. gia t c bi n A. không i. Ph ng trình dao ng c T A. x = Acos( t + ). 1. D. V n d ng: . x = Acos( t + T 2 trí cân b ng theo chi u âm   Ch n áp x = +A   Ch n áp án:««««««««««««. x = Acos( t ). 9 Trong dao ng i u hòa. 14 M t v t dao ng i u hòa v i biên A. gi m khi li g m. C. ng c pha v i v n t c D.4cm * Xác nh pha ban u c a v t dao ng i u hòa theo i u ki n ban u cho tr c? 1. qua VTCB p d ng. biên 5cm. 1. 13 M t v t dao ng i u hòa có t n s f = 5Hz. -Ch n g c th i gian là lúc v t có li . C. A 2 ! v 2 2 . C. A 2 ! x 2 [2 v 2 . V t v trí có pha dao ng c c i. t ng khi li t ng.8cm D. B.Trang 8 - . G c th i gian ã ch n lúc v t có 2 C.

. x = 8cos (2Tt . x = 8 cos (2Tt .. g c th i gian v t v trí th p nh t..Trong ½ chu kì T p v t i . 2 12 T ..7T/6) cm 1.Trang 9 - .V t t VTCB(0) pN: x = thì t = . Chú ý quan tr ng: A T .) (cm) D. x = 8 cos (Tt + T/3) cm B. 16 M t con l c lò xo n m ngang.4A.5s. v trí biên ho c VTCB) . 19 M t ch t i m dao ng i u hòa trên tr c 0x v i chu kì T. g c th i gian lúc i qua i m cách v trí cân b ng 4cm l n th nh t. 6 4 2 12 B..2A C. kho ng th i gian ng n nh t nó i t v trí cân b ng (x = 0) i n li x = + là 2 T T T T A. C. B.. x = 8 cos (Tt + 5 T/6) cm C.Trong 1 chu kì T p v t i . Ph ng trình dao ng c a v t là A. t n sô góc là [..Trong ¼ chu kì T p v t i cs= . A A 2 1.V t t v trí biên(P) p N : t ! 6 P¶ y 0 y VTCB N y P y T tính t v 4 1. kéo v t theo ph ng ngang sang ph i n v trí cách v trí cân b ng 8cm r i th nh cho v t dao ng. Chu k dao ng c a v t T = 2s.. x = 10 cos ( 3 2 3 2 * Tính quãng Th i gian v t i (Ban uv t ng v t i c quãng c trong kho ng th i gian t ? ng s cs=. Th i gian v t i t v trí th p nh t n v trí cao nh t cách nhau 10cm là 1. chi u d ng h ng sang ph i.. 17 Con l c lò xo dao ng theo ph ng th ng ng. 18 M t ch t i m dao c quãng ng i u hòa có biên ng là A.N u cho x = Acos( t + )  «««««««««««««««««« 6 5T .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 T .. V trí cân b ng c a ch t i m trùng A v i góc t a . x = 5 cos ( t + T ) (cm) B.. D.N u cho x = Asin( t + ) «««««««««««««««««« 6 1. Ch n g c t a t i v trí cân b ng. T Lý ± Hóa ± KT . chi u d ng h ng lên. x = 20 cos ( t ) (cm) 3 3 4T T 2T T t .. g c O là v trí cân b ng.. cs= . Sau th i gian t = trí cân b ng v t i A.... D.T/3) cm D.. Ph ng trình dao d ng c a v t là 2T 4T A. Ch n tr c Ox th ng ng. x = 5 cos ( t + ) (cm) C..

( s) . C.. 5Hz. 0. D. Biên dao ng c a v t là A. 0. 6 4 2 3 T 1. ( s) . 21 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trìnhx = 5cos( 10Tt + ). 1s B.1.8cm.2cm.t tính b ng 4 s. C.05s tính t th i i m ban u là A. 4 v i x tính b ng cm . có qu o là m t o n th ng dài 10cm. A.2. C. D. C. 1. 1. 15HZ D. B. 30 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trìnhx = 5cos( 10Tt + ).257s. B..5cm. 1.24cm/s2 D. C. 0.5cm. 1. ( s) 60 30 120 100 1. t tính b ng s . Biên dao ng c a v t là A. B.4cm/s. t tính b ng s .16cm. 29 Ph ng trình dao ng c a con l c lò xo là : x = AcosTt ( x = cm . có quãng ng i c trong m t chu kì là 16cm.5cm.4cm. 0.96cm/s2 C.Trang 10 - . T 1.2s. v i 2 x tính b ng cm .10T (rad/s). T n s dao ng c a v t là A.4cm. 6Hz T Lý ± Hóa ± KT . D. C./ Th i gian ng n nh t khi v t i t VTCB n li x = 5cm là 1 1 1 1 A. 26 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 2cos( 4t + ) .5s D. 10T(rad/s). 5T(rad/s). V n t c c a v t có giá tr l n c c là A. D. D. T 1. t tính b ng s .10Hz B. 2 T T T T B.t tính b ng 4 s.032s. 24 M t v t dao ng i u hòa.144cm/s2 B. C./ Th i gian ng n nh t khi v t i t x = 10cm n li x = 5cm là 1 1 1 1 B. t = s) Th i gian qu c u dao ng t v trí cân b ng n v trí biên là : A. ( s) . ( s) . C. x tính b ng cm. kho ng th i gian ng n nh t nó i t li x=+ n li x = A. ( s) .6cm/s.8cm/s. D. v i x tính b ng cm . 28 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 10cos( 20Tt) . B. V trí cân b ng c a ch t i m trùng A v i góc t a .5s C. Gia t c c a v t có giá tr l n nh t là A. C. ( s) . C.7.2cm/s. 27 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 6cos( 4t . 6Hz T 1. B. D. t tính b ng s .10Hz B.2s. 2s T 1. 60 30 120 100 2. 25 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x =4cos( 10Tt + ) .0. 15HZ D. D.t tính 3 b ng s. ( s) .2cm. B.5cm.5cm/s2 1. 22 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trình x = 10cos( 10Tt + ). x tính b ng cm. x tính b ng cm. v i 3 x tính b ng cm . T 1. 23 M t v t dao ng i u hòa. 5Hz. A.1cm. 20 M t ch t i m dao ng i u hòa trên tr c 0x v i chu kì T. T n s dao ng c a v t là A.) . 1.5T(rad/s).10cm.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. T n s góc và chu kì dao ng c a v t là A. Quãng ng v t i c sau th i gian t = 0.

0. C.7. 60 30 120 100 2. D. T 1. Gia t c c a v t có giá tr l n nh t là A. kh i l ng c a v t D.2. T 1. T n s góc và chu kì dao ng c a v t là A. có qu o là m t o n th ng dài 10cm.5cm. C. D.t tính 3 b ng s. có quãng ng i c trong m t chu kì là 16cm. M t con l c n khác có chi u dài l2 dao ng i u hòa có chu kì là T2 = 2 s.05s tính t th i i m ban u là A. 37 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 10cos( 20Tt) ./ Th i gian ng n nh t khi v t i t VTCB n li x = 5cm là 1 1 1 1 B. 1.16cm./ Th i gian ng n nh t khi v t i t x = 10cm n li x = 5cm là 1 1 1 1 ( s) .) . 42 M t con l c n có chi u dài l1 dao ng i u hòa v i chu kì T 1 = 1. 1. c n b c hai gia t c tr ng tr ng. t tính b ng s . B.2cm/s. t tính b ng s .2s.144cm/s2 B.1cm. C. chi u dài con l c. t n s góc dao ng c a con l c n t l thu n v i A. 1. D. D.4cm. 0. 2s A. D. ( s) . C. D. B. B..Dành cho h c sinh kh i 12 T 1. 10T(rad/s).5cm/s2 1. T i n i ó.5s C. v i 2 x tính b ng cm . D. T ng 4 l n. t tính b ng s .4cm/s. C.c n b c hai chi u dài con l c. C. chi u dài con l c. Biên dao ng c a v t là A. T = 0. Quãng ng v t i c sau th i gian t = 0. biên dao ng. 39 T i cùng m t v trí a lí. 33 M t v t dao ng i u hòa. 35 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 2cos( 4t + ) . T ng 2 l n.24cm/s2 D. 1.1. c n b c hai gia t c tr ng tr ng. C. Chu kì ( t n s ) dao ng i u hòa c a con l c n ph thu c vào A. 5T(rad/s). ( s) . 1. 31 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trình x = 10cos( 10Tt + ).5cm.257s. 1. T = 2. 40 T i m t n i xác nh. 0. n u chi u dài con l c n t ng 4 l n thì chu kì dao ng i u hoà c a nó A. t n s dao ng c a con l c n t l ngh ch v i A. 1. 0.10T (rad/s). 32 M t v t dao ng i u hòa. 38 Ph ng trình dao ng c a con l c lò xo là : x = AcosTt ( x = cm .96cm/s2 C. t tính b ng s . 41 T i m t n i xác nh. t = s) Th i gian qu c u dao ng t v trí cân b ng n v trí biên là : B.5cm. gia t c tr ng tr ng. v i 3 x tính b ng cm . 1. T i m t n i xác nh.5 s B. T 1. B. ( s) .6cm/s.5 s D. C.5 s C.8cm. 4 v i x tính b ng cm . B. D. 0.2cm. Biên dao ng c a v t là A. C. D. chu kì c a con l c n có chi u dài l = l1 + l2 s dao ng i u hòa v i chu kì là bao nhiêu? A. C. C. B.. ( s) A.032s. D.c n b c hai chi u dài con l c.2cm. x tính b ng cm. ( s) . c n b c hai gia t c tr ng tr ng.8cm/s.4cm. B. T = 0.c n b c hai chi u dài con l c. 60 30 120 100 1. B.5T(rad/s). D. B. 1s C. A.925 s T Lý ± Hóa ± KT . 36 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 6cos( 4t . v i x tính b ng cm .5s D.5s.5cm. chi u dài con l c. 34 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x =4cos( 10Tt + ) . 1. Gi m 2 l n. B. T = 3.Trang 11 - Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 .2s. Gi m 4 l n. pha dao ng c a v t. V n t c c a v t có giá tr l n c c là A.10cm. ( s) . gia t c tr ng tr ng. ( s) .

B. B. Cho con l c dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng l n nh nh t là v i biên là A (A > ( l ).(N ). C. E ! E sin [ 2 t C. [ ! C. 1. Biên dao ng. L c tác d ng có l n c c i. 54 Qu n ng g n vào lò xo t n m ngang dao ng i u hòa có c n ng là 3.Trang 12 - . L c tác d ng b ng không. Et = Ecos2 ([t + ) A. t i n i có gia t c tr ng tr ng là g. Et ! Ecos[ 2 t D. B. B. Khi ma sát không áng k thì con l c dao ng i u hòa. [ ! m 2T m (l k 2./ ng n ng c a v t t i th i i m t là T T A. L c tác d ng có l n c c ti u. Et = Ecos2 ([t + ) 2 2 1. 46 lò xo khi v t v trí cân b ng là ( l. i u ki n dao ng i u hòa là biên góc ph i nh ./Chu kì dao ng c a con l c c tính b ng công th c 1 g 1 m k (N A. 43 L c làm v t dao ng i u hòa theo ph ng ngang có giá tr c c i là A. D.5. F max = kA. F max = k (N . Et ! Ecos[ 2 t D. 52 V t dao ng i u hòa chuy n ng h ng v v trí cân b ng. Et ! E sin [ 2 t C. D. C. b o toàn trong su t quá trình dao ng. T ! . L c àn h i có l n nh nh t là A. T i VTCB là xo dãn 2. 50 Trong dao ng i u hòa c a con l c n. 2 1. B. 44 Trong dao ng i u hoà c a ch t i m. m [ 2 A2 k A2 C. mv2 + kx2 B. bi n thiên i u hòa v i t n s góc [ D. v trí cân b ng lò xo dãn là ( l. Fmin = k ( l .E = Esin2([t + ) B. F = 0. F min = kA. B. D. 47 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng có biên 5cm. [ ! D. C. kx2 D. t ng.t l v i t n s góc [. C n ng con l c b ng E = m[ 2 A 2 . 2 2 2 2 2 1. D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. D. 1. B./ T n s góc c a v t dao ng là k 1 k g m B. Trong quá trình dao ng l c àn h i c a lò xo có A. lúc gi m. 2T (N 2T k m g 1. ng n ng (th n ng) c a v t A. Li c a dao ng. 48 C n ng c a m t ch t i m dao ng i u hoà t l thu n v i A. C. 2 C. l c tác d ng i chi u. F min = 7. lúc t ng. 1. 1.10-5 J và l c àn h i lò xo tác d ng vào v t có giá tr c c i là 1. gi m. 1. B. 1.5cm. C. Fmax = 0. T ! 2T C. Fmin = 0. F min = k(A . Ch n câu sai 1 1 1 1 1 A. Fmax = k (A . có ph ng trình : x = Acos([t + N).không i. Biên dao ng c ng b c ph thu c vào biên ngo i l c tu n hoàn. D. nh n xét nào sau ây là sai? A. C n ng c a con l c lò xo xác nh b ng công th c.( l ). ch t i m i chi u chuy n ng khi A.Et = Esin2 ([t + 2 2 2. Bình ph ng biên dao ng. . T 1. T ! . F min = 5N. 53 Con l c lò xo dao ng i u hòa trên tr c 0x. C. 1 B. 51 M t con l c lò xo dao ng i u hòa có ph ng trình x = Acos([t + ) và có c n ng là E. F min = 5N C./Th n ng c a v t t i th i i m t là T T ) B.10-3 N. Chu kì dao ng. 49 . C. bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc 2[. th n ng c a v t A. Biên dao ng c a v t là T Lý ± Hóa ± KT . [ ! 2T A. T ! 2T . 1.5N 1. D. 45 Cho con l c lò xo dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng.

14m/s D. Cho g = T 2 (m/s2). D. 55 M t v t g g n vào m t lò xo có c ng 100N/m. 60 V t có kh i l ng m = 0. B. 59 M t v t có kh i l ng m = 0. B.5cm. 1. C. 6 cm.4s. (l y T ! 10) dao ng i u hoà v i chu kì là A.125J.500N. 12.100cm/s.005J B. 2r B. D. 10cm T 1. giãn c a lò xo khi v t v trí cân b ng là A.100N. 3. Cho g=9. B.1kg g n vào lò xo dao ng i u hòa theo ph ng ngang có t n s f = 5 Hz. 63 T i cùng m t v trí a lí. (cm) v i t tính b ng 2 giây. 2 m. L c àn h i có l n nh nh t là A. 0. Khi góc l ch dây treo là 0.075J. biên 5cm. 75N/m.156 N/m. Ch n g c th i gian t = 0 lúc v t qua v trí cân b ng. T = 0.5 s. A.45r D. C. D. B. 4 cm. 61 Con l c lò xo g m v t m = 100g và lò xo k =100 N/m.0 s và T2 = 1. 2 cm./ c ng k c a lò xo là A.0 s 1.1N/m. 2.5N.20cm/s. Quãng ng T v t i c trong s u tiên là 10 A. k = 64 N/m D. M t con l c n dao ng i u hòa v i biên góc 6 r.2m/s C. 0. 0. C.1. 0. D. 1. s2r C. 68 M t v t th c hi n dao ng i u hòa có ph ng trình x = 10sin(4Tt + ).1kg g n vào lò xo có c ng k = 40N/m.4cm .08J.2m/s B. D. B. B.0.125J. 0. C.0 s. Khi v t cách v trí cân b ng 3cm thì nó có ng n ng là A. N ng l ng c a v t b ng A. L c àn h i c a lò xo có l n c c i trong quá trình dao ng là C.100N/m.50N/m. F = kA.s0.05J C. T i VTCB là xo dãn 2.s0.5 s. D.45r 1.4s 1. F = k(A + ¨l). 4. D. C.09J. dao ng i u hoà v i biên A = 6 cm.1 s B. 4cm .8m/s2. (l y T 2 ! 10) . 64 M t con l c lò xo g m m t lò xo có c ng k = 100 N/m và v t có kh i l ng m = 250 g. F min = 7. A.0. 9 cm. B.1250J. C. B. T = 0. chu kì dao ng riêng c a con l c th ba có chi u dài c a hai con l c trên là A.dao dông i u hoà v i biên 5cm.1rad. F min = 5N C./ L c àn h i l n c c i trong quá trình dao ng là A. 12 cm 1. 0.5 s. 2. 58 9. C.3 s D. G i giãn c a lò xo khi v t v trí cân b ng là ¨l. u trên c nh. T = 0.5J. dao ng i u hòa v i v n t c v = 10 T cos T t (cm/s). B. 0.50cm/s 2 1.2 s C. F = 0. 5J 1. B.200cm/s. C. 1. F = 0.2N 3. V n t c c a v t qua v trí cân b ng là A. k = 32 N/m./ N ng l ng trong quá trình dao ng là. B. F min = 5N.1m . k = 6400 N/m 1. A. C. T = 0. D. 4 m.14m/s 1. L y T 2 =10.5N 1. 0.05rad thì v n t c c a con l c là: A. D. Cho con l c dao ng i u hòa theo ph ng th ng ng v i biên là A .5J D. 0.5 s. hai con l c n có chu kì dao ng riêng l n l t là T 1 = 2. 65 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng có biên 5cm. 66 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng. D.0.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. 24 cm. 5. k = 0. 67 M t con l c lò xo dao ng theo ph ng th ng ng v i chu k T = 0. s3. u d i g n v t. 56 V t n ng có kh i l ng 100g. D. 57 M t con l c n có dây treo dài 20cm dao ng i u hoà v i biên góc 0.Trang 13 - . Dao ng i u hòa có biên A = 10cm. F = k( ¨l-A ). 62 M t con l c lò xo dao ng i u hoà v i chu kì T = 0. 1. C. B.Cho T2 = 10. 3. ng n ng ( th n ng) c a v t ó bi n thiên v i chu kì T Lý ± Hóa ± KT . Khi ng n ng c a con l c g p hai l n th n ng thì góc l ch c a dây treo so v i ph ng th ng ng là: A.25J 1. kh i l ng c a qu3a n ng là m = c ng c a lò xo là 400g.

A = 2 A12 A2 2 A1 A2 cos(N 2 N1 ) B.5cm T Lý ± Hóa ± KT . A = A 3 2 C. Dao ng t ng h p c a hai dao ng ó có biên là: A. C. x ! s B. A = A 2 1. B. tgN = 1 C. tgN = 1 B. cùng t n s .3. 73 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng ph ng.50s. D. A = 2cm . cùng biên C. cùng t n s : x1=A1sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2). B.0. biên A = 5cm. C.5J. 0 D. A = 5cm . cùng t n s . 70 Dao ng c a con l c lò xo có biên A và n ng l ng là E0 .125J.0. x ! s C. x ! s D.7cm.5cm. A = A12 A2 ng . tgN = 1 A1 cosN1 A2 cos N 2 A1 sin N1 A2 sin N 2 1. A = A12 A22 2 A1 A2 cos(N2 N1 ) C. khác biên có pha ban u vuông góc là : A.25s.Trang 14 - A 2 ng trình l n l A 3 2 t là: x 1 = 4sin100 t (cm) và D. n ng l ng là E0 . D. 0 2 4 3 4 1.13cm.1. A = A1 + A2 B. C. 2 3 cm D. B.tgN = 1 A1 cosN1 A2 cosN 2 A1 cosN1 A2 cosN 2 A sin N1 A2 sin N 2 A cosN1 A2 cosN 2 D. Dao ng t ng h p c a hai dao ng ó có biên là: 2 A.0. N ng l ng dao ng c a v t là A.Pha ban u c a dao ng t ng h p là A sin N1 A2 sin N 2 A sin N1 A2 sin N 2 A. B. B.50s 1. 1. Biên c a dao ng t ng h p có th là A. g n vào lò xo có c ng k 100N/m. 1cm D. A = 3cm .1250J. 1. Biên dao ng t ng 3 h p c a v t là A. D.1.25J 1. cùng t n s : x1=A1sin([t+ N1 ) và x2 = A2sin([t + N2).7cm. x2 = 2sin(10Tt + ) (cm). 69 Dao ng c a con l c lò xo có biên A.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. 77 Hai dao B. C. 80 M t v t th c hi n: x1 = 2sin(10Tt) (cm) .125J.00s.25J 1. A = A1 + A2 + 2 A1 A2 cos (N2 . A = A1 ± A2 1. N ng l ng dao ng c a v t là A.Cho T 2 ! 10.3. 75 Biên dao ng t ng h p A c a hai dao ng i u hòa cùng ph ng . 0 C. 78 Hai dao ng i u hòa cùng ph ng có ph ng trình l n l t là: x 1 = 10sin100 t (cm) và x2 = 3sin(100 t) (cm). 71 V t có kh i l ng m = 100g. 72 V t có kh i l ng m. C. A = ng i u hòa cùng ph ng có ph T x2 = 3sin(100 t + ) (cm).N1) 1. C. D.1. 12. B.Dao ng i u hòa có biên A = 5cm.5cm.5J. x ! s 4 2 2 4 1. t n s góc [ = 10T(rad/s). 12. 1cm D.0. C. ng n ng c a qu c u khi qua li A x= là 2 E E E 3E0 A.Biên dao ng t ng h p là A. có l ch pha T/3 là : A. B. A = A1 + A2 + 2 A1 A2 cos (N2 .1. A = .N1) D. 74 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng ph ng.1250J. cùng t n s có biên l n l t là 8cm và 12cm.5cm.5cm.7cm. A = A12 A2 ng i u hòa cùng ph 2 D. Li x khi ng n ng b ng 3 l n th n ng là A 2 A 2 A A A. A = 21cm T 1. B. 76 Biên dao ng t ng h p c a hai dao A . 79 : M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hoà cùng ph ng.

5cm B. 82 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa. 3. 1cm 1. 7cm D. cùng t n s có ph ng trình T¸ ¨ : x 1 ! 3 sin© 4Tt ¹ . cùng ph ng. 81 Hai dao ng i u hòa cùng ph ng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. cùng t n s . có biên A1 = 3cm và A2 = 4cm và l ch pha là 1800 thì biên dao ng t ng h p b ng bao nhiêu ? A.5cm C.

x 2 ! 3 sin 4Tt .cm .

A. B. 2 3cm. Dao ng c ng b c có t n s b ng t n s c a l c c ng b c. Dao ng duy trì là dao ng t t d n mà ng i ta ã làm m t l c c n c a môi tr ng i v i v t dao ng.Trang 15 - . 1. ph thu c biên c a l c c ng b c. 1. B. D. B. D. Biên c a dao ng c ng b c ch ph thu c vào biên c a l c c ng b c. C. D. v i t n s b ng t n s dao ng riêng. C. Trong dao ng t t d n c n ng gi m d n theo th i gian. 3 3cm. 86 Phát bi u nào sau ây là sai ? A. Khi c ng h ng dao ng x y ra. T n s c a dao ng c ng b c luôn b ng t n s riêng c a h dao ng. v i t n s l n h n t n s dao ng riêng. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào t n s l c c ng b c. C. ph thu c vào quan h gi a t n s riêng f0 c a v t dao ng và t n s f c a ngo i l c c ng b c. 2cm. Dao ng duy trì là dao ng t t d n mà ng i ta ã tác d ng ngo i l c vào v t dao ng cùng chi u v i chi u chuy n ng trong m t ph n c a t ng chu kì. Biên c a dao ng riêng ch ph thu c vào cách kích thích ban u t o lên dao ng. Dao ng t t d n càng nhanh n u l c c n c a môi tr ng càng l n. Dao ng c ng b c là dao ng ch u tác d ng c a m t ngo i l c bi n thiên tu n hoàn. Biên c a dao ng t t d n gi m d n theo th i gian. B. A. 84 Khi xãy ra hi n t ng c ng h ng c thì v t ti p t c dao ng A. B. C. D. Biên và pha ban u c a dao ng t ng h p là 3º ª T T T T B. ph thu c vào l c c n c a môi tr ng . T Lý ± Hóa ± KT . 1. không ph thu c t n s f c a ngo i l c c ng b c. 88 Phát bi u nào sau ây là úng ? A. m t ph n c n ng ã bi n i thành hoá n ng. m t ph n c n ng ã bi n i thành quang n ng. dao ng t t d n có ng n ng gi m d n còn th n ng bi n thiên i u hòa. C. D. 3 3cm. 3 6 6 6 1. Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian. B. v i t n s nh h n t n s dao ng riêng. . L c ma sát càng l n thì dao ng t t d n càng nhanh. mà không ch u tác d ng c a ngo i l c. 1. 1. 85 Nh n nh nào sau ây sai khi nói v dao ng c h c t t d n? A. Ch n câu sai A.cm . B. D. Trong dao ng t t d n. Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian. C. 87 Nh n xét nào sau ây là không úng. Dao ng duy trì có chu kì b ng chu kì dao ng riêng c a con l c . 1. 83 Biên c a dao ng c ng b c. C. D. t n s dao ng c ng b c c a h b ng t n s riêng c a h dao ng ó. Biên c a dao ng duy trì ph thu c vào ph n n ng l ng cung c p thêm cho dao ng trong m i chu kì D. C. Trong dao ng t t d n. 89 Phát bi u nào sau ây là không úng ? A.

6 Trình bày n i dung c a ph ng pháp gi n Fre-nen. CÂU H I ÔN CH LT. có tính i u hòa. D. 1 LT. C. C. B. B. dao ng t t d n. 5 Vi t công th c tính chu kì (ho c t n s ) dao ng i u hoà c a con l c lò xo và con l c ng d ng c a con l c n trong vi c xác nh gia t c r i t do. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào h s c n (c a ma sát nh t) tác d ng lên v t. 8 i u ki n hi n t ng c ng h ng c ng b c là gì. T n s c a dao ng c ng b c b ng t n s c a l c c ng b c. D. 2 LT. Dao ng t t d n. B. t n s .Trang 16 - . D. LT. dao dao ng c ng b c. i u ki n x y ra hi n t ng c ng h ng là t n s góc l c c ng b c b ng t n s góc dao ng riêng. 91 Phát bi u nào sau ây là úng. C. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào biên ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. ? Vi t ph i n ng l . ng pháp gi n Fre-nen ng t t d n. S c ng h ng. ng i u hoà. 7 Dao ng riêng. i u ki n x y ra hi n t ng c ng h ng là biên l c c ng b c b ng biên dao ng riêng. ng ? ph ng trình v n t c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. 1. c i m c a dao ng x y ra. LT. có t n s b ng t n s c a l c c ng b c. A. Hi n t ng c ng h ng ch x y ra v i dao ng t t d n. 1. pha ban ng l c h c và ph Trình bày quá trình bi n ng trình ng trong dao ng trình dao LT. T Lý ± Hóa ± KT . S d ng ph t ng h p hai dao ng i u hoà cùng t n s và cùng ph ng dao ng. B. 4 Vi t ph l c n. pha. 3 Li nh ngh a dao . chu kì. C. LT. Chu kì c a dao ng c ng b c b ng chu kì c a l c c ng b c. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào pha ban u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. D. Dao ng c ng b c là dao ng A. 1. 90 Ch n câu sai. biên NG I: ng trình dao u là gì ? ng i u hoà. 93 Dao ng c a ng h qu l c là: A. có biên ch ph thu c vào biên c a l c c ng b c. gia t c. 92 Phát bi u nào sau ây là không úng ? A. Dao ng c ngb c. dao ng duy trì LT. ch u tác d ng c a ngo i l c bi n thiên tu n hoàn. C. Dao ng duy trì. ng i u hoà c a con l c lò xo và con n.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic I T Lý ± Hóa ± KT .Trang 17 - .

là kho ng cách gi a hai i m g n nhau nh t trên ph pha v i nhau. c tr ng c a sóng c +) Chu kì ( t n s sóng): là ng khác. Sóng c là dao ng. 2 +) N ng l 3. dao ng ng c pha là ng sóng: Quá trình truy n sóng là quá trình truy n n ng l v i u : là li ng. Sóng d c truy n ng truy n sóng. T(s).Sóng c không truy n ng dao 1.Ph ng trình sóng t i M là: uM = acos[ (t - x ¨t x¸ ) = acos2T © ¹ v ªT P º x 0 T Lý ± Hóa ± KT . Sóng d c là sóng c có ph c trong ch t khí. Ph môi tr a.Ph ng trình sóng t i tâm sóng 0 : sóng .Trang 18 M . Khái ni m v sóng c .(4) ng trình sóng A. truy n 2. ng và nhi t c a truy n sóng: là t c c i m: t c truy n sóng ph thu c vào b n ch t c a môi tr môi tr ng +) B c sóng P( m) ng truy n sóng dao ng cùng . pha dao ng và n ng l ng sóng chuy n d i theo sóng. ÔN LÝ THUY T : I. Sóng c và s truy n sóng. b.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG II. Các môi tr ng tính và ng dao ng h ng. c i m: . r n. sóng ngang. +) Biên +) T c sóng: Là biên il dao ng vuông góc v i ph ng không thay i khi sóng truy n t môi tr ng này sang ng c a m t ph n t có sóng truy n qua. . Sóng ngang ng trùng v i ph c. .Khi sóng c lan truy n. SÓNG C VÀ SÓNG ÂM . c a sóng . các phân t v t ch t ch dao ng t i ch .Trong môi tr ng lan truy n v i t c không i. -B c sóng c ng là quãng ng sóng lan truy n trong m t chu kì: . a: là biên . lan truy n dao ng trong môi tr ng. [ : là t n s góc . sóng d c ? ng c lan truy n trong m t c trong chân không. sóng ng truy n sóng.Công th c: P = vT = v : V i v(m/s). f(Hz)   P( m) f Chú ý: Kho ng cách gi a hai i m g n nhau nh t trên ph P . Sóng ngang là sóng c có ph ng dao c trong ch t r n và trên m t n c. Ph ng trình sóng: u0 = acos [t ng truy n sóng. l ng.

t c ô truy n âm .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 v i: x là kho ng cách t 0 p m M.Sóng âm. T c truy n âm: . . 2P vt0 II.Trong ch t r n. c. m t môi tr ng. c ng c a âm.Trang 19 - . b c sóng c a sóng âm thay i . a. ng khác thì t n s không i.( t n s . b. Trong th c t ng c a ben là êxiben (dB): 1B = 10dB. n v W/m2. M c c ng il âm: ng L(dB) =10 lg I I ho c L(B) = lg v i I0 là c ng âm chu n (th ng I0 I0 âm I0 = 10-12W/m2 v i âm có t n s 1000Hz) g i là m c c ng âm c a l y chu n c ng âm có c ng I.H âm : là sóng âm có t n s < 16Hz c. . ( có 3 c tr ng sinh lí là cao./Các c tr ng v t lý c a âm. -T c vr n > vl ng > vkhí ng (ho c m c c ng âm). Âm nghe là âm thanh. r n (Âm không truy n c trong . T n s c a âm. Sóng âm là sóng c truy n trong các môi tr chân không) ng khí. t c truy n âm không i.Trong ch t khí và ch t l ng.Khi âm truy n t môi tr ng này sang môi tr i.Siêu âm : là sóng âm có t n s > 20 000Hz . b2. v a tu n hoàn theo không gian. th dao ng âm: là i ta th ng dùng th dao cs ng th c a t t c các h a âm trong m t nh c âm g i là to và âm s c ) cao c a âm g n li n v i t n s c a âm. Âm . n ng l ng và th dao 2. Các c tr ng v t lí c a âm. 1. ( T Lý ± Hóa ± KT cao c a âm t ng theo t n s âm) . Dành cho h c sinh kh i 12 uM A O P 2 x P 3P 2 Ph ng trình sóng uM là m t hàm v a tu n hoàn theo th i -A gian .) a. âm. C ng âm : C ng âm I t i m t i m là i l ng o b ng n ng l ng mà sóng âm t i qua m t n v di n tích t t i i m ó. âm này g i . ng và nhi t c a c a môi tr ng phát ra âm. c có t n s t 16Hz n 20000Hz mà tai con ng i c m nh n c. Là thay c tr ng quan tr ng. 3. n v c a m c c ng âm là ben (B). sóng âm g m c sóng ngang và sóng d c. l ng.Trong ó uM là li Ghi nh : t i i m M có t a x vào th i i m t. ngu n âm. . sóng âm là sóng d c. vuông góc v i ph ng truy n sóng trong m t n v th i gian.Trong m i môi tr ng nh t nh. b1.T c t c truy n âm ph thu c vào tính àn h i.Ngu n âm là các v t dao d.

i theo th i gian.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 to c a âm là c tr ng g n li n v i m c c . 1. nh. sóng ph n x cùng t n s . trong ó có nh ng ch biên sóng c t ng c ng (c c i giao thoa) ho c tri t tiêu (c c ti u giao thoa). Sóng d ng.Trang 20 - . i u ki n x y ra hi n t h p 4. k = 0.V trí các i m dao ng v i biên c c ti u. s2« 2 +) Biên t ng h p t i m t i m M là AM = 2A cos ng i b ng m t s n a nguyên l n T (d 2 d1 ) (N =2A cos P 2 Kho ng vân giao thoa (kho ng cách gi a hai c c P hai ngu n k t h p S1S2): là i = . giúp ta phân bi t c a các ho âm. s1. : k = 0. th dao ng ô âm( Dành cho h c sinh kh i 12 to t ng theo m c c ng âm) c các âm phát ra t các ngu n ng âm.Hai ngu n k t h p th a mãn hai i u ki n: . và m t s i m luôn luôn dao b ng sóng.Âm s c ph thu c vào t n s và biên III. b c c i . +) Hai sóng do hai ngu n k t h p t o ra là hai sóng k t h p. Hi n t ng t o ra sóng d ng: ng. Hi n t ng giao thoa sóng : là s t ng h p c a 2 hay nhi u sóng k t h p trong không gian. thì .Khi ph n x trên v t t do. c i m c a sóng d ng: T Lý ± Hóa ± KT c sóng và luôn luôn cùng pha i m luôn luôn ng yên g i là ng v i biên c c i g i là .Khi ph n x trên v t c n c c pha v i sóng t i. .V trí các i m dao ng v i biên d2 ± d1 = k. cùng ph l ch pha không ng dao ng.Dao .Có ng cùng t n s . s1.cùng b c sóng và luôn luôn . 2. 3.Giao thoa sóng. có hi u ng i b ng s nguyên l n b c sóng: .Sóng t i và sóng ph n x truy n theo cùng m t ph có th giao thoa v i nhau. 2. Ph n x sóng : ng . có hi u 1 c sóng:: d2 ± d1 = ( k ) P . s2«.cùng b v i sóng t i. V trí c c ng giao thoa: Hai sóng là hai sóng k t i. và t o ra m t h sóng d ng. . 1.Trong sóng d ng có m t s nút. sóng ph n x cùng t n s .Ph n x sóng. 3. c c ti u giao thoa: ng cùng pha: 2T t (cm) T +)Xét hai sóng k t h p dao u1= u2 = Acos . 2 i ho c hai c c ti u liên ti p trên o nn i IV. nh c c khác nhau.Âm s c g n li n v i âm.

dao ng v i biên c c ti u. t n s sóng.Biên dao ng c a ph n t v t ch t m i i m không Dành cho h c sinh kh i 12 i theo th i gian. T B. phát bi u nào sau ây là sai? A. Sóng c h c là s lan truy n dao ng c h c trong môi tr ng v t ch t. C. ph thu c vào t n s và biên .Hai b uc nh: u là hai nút sóng. Sóng c h c lan truy n trên m t n c là sóng ngang. Sóng âm truy n trong không khí là sóng d c. v n t c truy n sóng và b c sóng. t n s sóng. dao ng v i biên c c i. ch ph thu c vào c ng âm. B. D.2. 2. C.. chu kì.. B. i u ki n có sóng d ng trên m t s i dây àn h i. 2. C.Chi u dài c a s i dây b ng s nguyên l n n a P c sóng : l ! k 2 v i k = 1. ch ph thu c vào t n s . u t do: + S i dây có m t b 5. . 2. khí và chân không. m t ph n t b c sóng.Chi u dài c a s i dây b ng m t s l m t ph n t P c sóng: l ! (2k 1) 4 ng d ng c a sóng d ng: ot c truy n sóng : v = Pf = P . 2 -Kho ng cách gi a hai nút liên ti p (2 b ng) liên ti p thì b ng n a b . cùng pha. u t do là b ng sóng. s nút sóng là (k + 1) .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 . v n t c truy n sóng. ch phu thu c vào biên . i l ng không ph thu c vào các i l ng còn l i là A. . Sóng c h c truy n c trong t t c các môi tr ng r n. v n t c truy n sóng. 2 Kho ng cách gi a hai i m trên ph ng truy n sóng g n nhau nh t và dao ng cùng pha v i nhau g i là A. hai b c sóng. c sóng .Trang 21 - . l ng. BÀI T P TR C NGHI M : 2. n a b c sóng. ng i ta b trí trên m t n c n m ngang hai ngu n k t h p S1 và S2. Hai ngu n này dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng. Xem biên sóng không i trong quá trình truy n sóng. b c sóng. D. C. B. 2. D. D.. m t b c sóng. biên sóng. c sóng b P . D. là s b ng sóng . 3 Khi nói v sóng c h c. B.3. B. B. trong s các i: biên sóng. 4 Khi có sóng d ng trên m t s i dây àn h i thì kho ng cách gi a hai b ng sóng liên ti p b ng A.4.Kho ng cách gi a m t nút và m t b ng k nhau b ng m t ph n t 4. T Lý ± Hóa ± KT . dao ng v i biên b ng n a biên c c i. b c sóng. +) S i dây có hai . 6 kh o sát giao thoa sóng c .Sóng d ng không truy n t i n ng l ng. 2. 5 Âm s c là c tính sinh lý c a âm A. Các i m thu c m t n c và n m trên ng trung tr c c a o n S1S2 s A. 1 M t sóng âm truy n trong không khí. C. l ch pha. C.

D.g n li n v i m c c ng âm. B c sóng là kho ng cách gi a hai i m mà dao ng t i hai i m ó cùng pha. 2. m t và nhi t c a môi tr ng truy n sóng. 13 Các c tính nào sau ây không ph i là c a sóng âm? A. n ng l ng mà sóng âm truy n qua trong m t n v th i gian qua m t n v di n tích t vuông góc v i ph ng truy n âm. 2. bình ph ng biên dao ng c a các ph n t môi tr ng C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 D. trong m i ch t. nhung truy n âm t t h n kim lo i. B. to c a âm. Oát trên mét vuông. 14 N ng l ng mà sóng âm truy n trong m t n v th i gian qua m t n v di n tích t vuông góc v i ph ng truy n âm g i là A. k c chân không. to là m t c tr ng sinh lí c a âm. J/s. CÁC D NG TOÁN TH NG G P : * Tính b c sóng khi bi t t n s ( ho c chu kì) và v n t c.Trang 22 - . không dao ng. Nh ng v t li u nh bông. không ph thu c vào t n s âm. Âm s c là m t c tr ng sinh lí c a âm. 3m 2.Biên c a sóng không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n phát sóng. 10 C ng âm thanh c xác nh b ng A. 17 M t s i dây dài c c ng th ng n m ngang. Trong cùng m t môi tr ng. ch t l ng và ch t khí. b n ch t môi tr ng và n ng l ng sóng. 8 T c truy n sóng trong môi tr ng ng tính và ng h ng ph thu c vào A. 7 Ch n câu úng khi nói v sóng c trong các câu sau ? A. 12 Phát bi u nào sau ây là sai ? A. D. 2. D. êxiben. 12m B.5s ng i ta th y sóng truy n c quãng ng 2m. B. có liên quan m t thi t v i th dao ng âm. to c a âm là m t c tr ng sính lí c a âm. b n ch t và nhi t c a môi tr ng. B. c n ng toàn ph n c a m t th tích n v c a môi tr ng t i i m mà sóng âm truy n qua. T c truy n sóng âm ph thu c vào tính àn h i. 9 Âm thanh có th truy n qua c A. Ng ng nghe là giá tr c c ti u c a c ng âm còn gây c c m giác âm cho tai ng i. D.2. D. 2. T c truy n âm thay i theo nhi t . 2. B. B c sóng c a sóng b ng T Lý ± Hóa ± KT . trong môi tr ng chân không. 11 n v thông d ng c a m c c ng âm là A. trong ch t r n. D. b n ch t môi tr ng và biên sóng. T c truy n sóng âm trong ch t r n l n h n trong ch t l ng và trong ch t l ng l n h n trong ch t khí. b n ch t môi tr ng và c ng sóng. 6m C. 2. M c c ng âm. sóng âm do các ngu n khác nhau phát ra u truy n i v i cùng t c . B. 2. g n li n v i t n s âm. B c sóng c a sóng A. T i A ng i ta làm cho dây dao ng theo ph ng th ng ng v i chu k 0. N ng l ng âm. B. C. 2. B. B. l ng ho c khí. x p. D. C. C. C. 2. Sau th i gian 0. T c truy n sóng là t c dao ng c a các ph n t . C. C. Môi tr ng truy n âm có th là r n. T c truy n âm trong m t môi tr ng ph thu c vào b n ch t môi tr ng. 16 M t ng i ng b bi n th y sóng trên m t bi n có kho ng cách gi a n m ng n ( nh) sóng liên ti p là 12m. áp su t t i i m c a moi tr ng mà sóng âm truy n qua.2s. Chu kì dao ng c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua g i là chu kì sóng? B. D. Niut n trên mét vuông. C. 2. C. ch trong ch t l ng và ch t khí. Sóng âm là nh ng sóng c h c d c lan truy n trong môi tr ng v t ch t và trong chân không v i t c h u h n. 15 Ch n câu sai trong các câu sau? A.4m D. C ng âm. D.

7. 18 TN 2007. D. sóng này truy n i c m t quãng ng b ng bao nhiêu l n b c sóng? A. l ch pha c a 11 sóng t i hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng cách nhau m là 3 2T 3T 3T A. D.N trên ph P ng cùng pha: (N = k2T   x = kP 1 c pha: (N = (2k + 1) T   x = ( k ) P 2 N u M và N dao N u M và N dao 2. t (s). 8m C.1m/s B.2m. gi m 4 l n. D. 4m/s A.4m.4 l n. C. (rad).M t sóng âm có t n s 200Hz lan truy n trong môi tr ng n c v i v n t c1500m/s.M t sóng âm có t n s xác nh truy n trong không khí và trong n c v i v n t c l n l t là 330m/s và 1452m/s. B. T c u = Asin ( t lan truy n sóng trong m t môi tr ng ó có giá tr .100Hz. 3km. ng truy n sóng. Tính t n s sóng A. 2.5cm.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A.0.4m D. C. 27 M t sóng âm có t n s 300Hz lan truy n trong không khí v i t c 330m/s. 20 M t sóng truy n d c theo tr c 0x theo ph B c sóng c a sóng này b ng A. C. dao ng l ch pha nhau góc . 20. 30. 24 M t s i dây àn h i có dài AB = 80cm. B. 8. 30. D. u A g n vào c n rung dao ng i u hoà v i t n s 50Hz theo ph ng vuông góc v i AB. V n t c truy n sóng trên dây là A.50Hz.0. Khi sóng âm truy n t n c ra không khí thì b c sóng c a nó s A.2cm * S liên quan gi a chu k và b ng trình u = A cos T( t + x). 3 2 5 M t sóng truy n trên m t n T Lý ± Hóa ± KT . 2.7cm. 4m B. 2.4m. C. (rad).1m. cách nhau 1. cùng m t th i i m. B. D. 40. 26 M t sóng c truy n trong môi tr ng v i t c 120cm/s. 25 ng ng c có b c sóng là 0.8m 2.0. trong ó x(cm).150Hz. B. C. 19. cách nhau 2 A.0. 21 M t ngu n phát sóng dao ng theo ph ng trình u = asin20 Tt(cm) v i t tính b ng giây. * Tính t c truy n sóng : 2. C. 0. 0. B. Xác nh t c truy n sóng trên m t bi n. 3m/s D. B c sóng c a sóng này trong môi tr ng n c là A. Trên dây có m t sóng d ng v i 4 b ng sóng. 2 m/s. C. 0.15m. t ng 4 l n. 19 H-C 2007. 3 3 D. C. c sóng : 2. 75m. D.0. 10.5m.2m. * V n d ng công th c tính (N ! 2. 5m/s.27T (rad). D. ng i ta th y thuy n nhô cao 10 l n trong 27 giây. 23 B. coi A và B là nút sóng. Trong kho ng th i gian 2s. C.5cm/s A. l ch pha c a hai i m trên ph 2T x v i x là kho ng cách gi a hai i m M. 20m/s.5m.Trang 23 - . ng truy n s óng. 0. B. (rad). Hai i m g n nhau nh t trên ph ng T truy n sóng. D. 2. B. 1cm. Kho ng cách gi a hai nh sóng liên ti p là 6m. 22 Quan sát m t thuy n g n b bi n. hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng dao ng ng c pha. C. t ng 4.4 l n. 2. 10m/s. gi m 4.220Hz.5m/s. B. 40m/s. 2m/s M t sóng c lan truy n trong m t môi tr ng v t ch t t i m t i m cách ngu n x (m) có sóng T 2T x) . u B gi c nh. 1m/s.

2. siêu âm là gì. NG II: c sóng. k 2 2. LT.4m. 2l P V n d ng: l ! k   P ! : Khi k = 1   Pmax = 2l . 28 Trong thí nghi m v hi n t ng sóng d ng trên s i dây dài 2m có hai u c nh. Trình bày s l c v âm c b n. 10. B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 * Xác nh b Dành cho h c sinh kh i 12 c sóng l n nh t khi x y ra sóng d ng v i hai u dây c nh. c tr ng v t lí (t n s . âm thanh. t ng thêm 10lg3(dB). 1 Trình các ngang.200 Khi c ng âm t ng g p 3 l n thì m c c ng âm A. LT. m t c các i u ki n c i u ki n uc nh ± m t khi ó có sóng u t do. t ng thêm 10ln3(dB). Cho ví d nv om cc ng âm. T Lý ± Hóa ± KT .3m. D.gi m thêm 10lg3(dB). 4 LT. ng c sóng âm c a âm ó t ng bao nhiêu D. m c c ng âm. C.2m.Mô t hi n t ng sóng d ng trên m t s i dây và nêu d ng. Trình bày các c tr ng sinh lí ( âm và các ho âm) c a âm. C. 8 .100. to và âm s c) và các LT. C.20. D. LT. m c có s giao khái ni m âm s c.1m. C. sóng ngang và cho ví d v sóng d c. sóng LT. b l ng sóng. 7 Mô t hi n t ng giao thoa c a hai sóng m t n c và nêu thoa c a hai sóng. biên sóng và n ng nh ngh a v sóng c . B. B. 2 Phát bi u các nh ngh a v t c truy n sóng. t n s sóng. LT. 6 c ng C ng âm và m c c minh ho ng âm là gì và cao. b l n nh t có th có sóng d ng trên dây là A. CÂU H I ÔN CH LT. 29 l n? 2. 3 Sóng âm. sóng d c. h âm. t ng thêm 10ln3(dB). 5 LT. 30 * C ng âm. 9 i u ki n có sóng d ng trên dây có hai uc nh.Trang 24 - . Khi m c c ng âm c a m t âm t ng thêm 20dB thì c A. các ho âm.

Trang 25 - .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Mind map topic II Dành cho h c sinh kh i 12 T Lý ± Hóa ± KT .

I! . N ! 0 : u cùng pha v i i *V y: +N u +N u bài cho bi t tr bài cho bi t tr c : i = I 0 cos [ t thì u = U0 cos( [t + N ) c : u = U0 cos [ t thì i = I0 cos( [t .cos( [ t .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG III. T ZC = .N ) V i N : góc l ch pha gi a u và i *Ghi chú: N ³ 0 : u s m pha h n i. Ch t a nhi t -Làm bi n ngh ch n ng l N! T 2 -Không t a nhi t. ÔN LÝ THUY T : I-Dòng i n xoay chi u: 1-Su t i n ng c c i (V).cos [ t = U 2 cos [ t 3-C ng dòng i n xoay chi u: i = I0. i thu n ng.sin [ t V i E0 = NBS [ : su t i n * 0 = BS : t thông c c A. T 2 ¢ i thu n -Làm bi n ng. -Không t a nhi t. I! R R R Vect quay 5-Các giá tr hi u d ng: T Lý ± Hóa ± KT .N ) = I 2 cos( [ t . N £ 0 : u tr pha h n i.i n áp xoay chi u: ( i n áp t c th i) u = U0.Trang 26 - ¢ ¢ nh lu t Ôm ¢ ¡ ¡ I0 ! I0 ! 0 .(9) ng xoay chi u : e = E0.N ) 4-Các d ng c trong m ch i n xoay chi u: Các m t i n tr nv Tính ch t i n tr thu n R= V l S Cu n c m thu n ZL = [ L . DÒNG I N XOAY CHI U. i qua 1 vòng dây (Wb). ngh ch n ng l N !- Góc l ch pha N !0 U U 0R . I! ¡ ¡ I0 ! 0 . 2. i n 1 C[ .

+ZL< ZC:tính dung kháng. *M ch có tính c m kháng: N > 0 *M ch có tính dung kháng: N < 0 T Lý ± Hóa ± KT .U 0C U 0R U L .C U 0R UR +ZL >ZC:tính c m kháng.ZC R U 0L .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 I +C ng hi u d ng : I! 0 2 + i n áp hi u d ng +Su t i n : U! U0 2 E0 2 Dành cho h c sinh kh i 12 ( I0 : c ng c c i) i) i) ( U0 : i n áp c c ( E0 : Su t i n ng hi u d ng : E= ng c c 6-Các lo i o n m ch: Các m t M ch RLC M ch RL M ch RC M ch LC D ng m ch Vect quay T ng tr Z= 2 (Z L Z C ) 2 Z= 2 R 2 ZL Z= 2 R 2 ZC Z = ZL ZC tanN ! tanN ! tanN ! Z L .UC UR tanN ! tanN ! ZL R tanN ! tanN ! - ZC R tgN ! s g Góc l ch pha U 0L U L ! U 0R U R U 0C U !.Trang 27 - .

cos N ! 1 .Trang 28 - ‡ + UL= UC (ho c U0L = U0C ) => U= UR (ho c U0 = U0R ). I! I0 ! 0 . ‡ + P = P max T Lý ± Hóa ± KT .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 +ZL=ZC:c ng h ng i n. m c dù UL và UC r t l n. I! Công su t i n n ng *L u y: P = UIcos N P = RI2 W=Pt P = UIcos N P = RI2 W=Pt P = UIcos N P = RI2 W=Pt P=0 W=0 N u: i = I 2 cos( [ t Ni ) = I0 cos( [ t Ni ) Thì : u = U 2 cos( [ t N ) = U0 cos( [ t N u ) V i: N *M ch t ng quát : £ N u Ni T ng tr c a m ch Góc l ch pha nh lu t Ôm U0 Z Công su t cu n dây có i n tr Z ! (R r) 2 ( L C )2 t N! Z L ZC r 0L 0R I0 = I= P = UIcos N P =(R+r)I2 2 Zd= r 2 Z L t N! U Z t 0C 0r Nd ! ZL r Ud = Zd I U0d = Zd I0 i n tr c a nó b ng không tanN ! UL UC UR Ur *Chú ý: n u trong m ch không có d ng c nào thì coi nh 7-S c ng h => ng i n: khi ZL = ZC + u và i cùng pha : N ! 0 + Z = Z min = R + I = Imax = U R . I! I0 ! 0 . I! I0 ! 0 . Dành cho h c sinh kh i 12 nh lu t Ôm I0 ! 0 .

c-Cách m c: có 2 cách T Lý ± Hóa ± KT . b-C u t o: -Rôto: ph n c m. C. cùng 2T . Dành cho h c sinh kh i 12 i: i. 3 góc [ không ng tròn. 3-Máy phát i n 3 pha : abiên nh ngh a: máy phát i n pha là máy t o ra ba su t i n và l ch pha nhau ng xoay chi u hình sin cùng t n s . p : s c p c c c a nam châm. f : t n s c a dòng i n (Hz). . [ : không P! U2 (Z Z C ) 2 R L R U2 2R  P = Pmax = R ! ZL ZC 9-Ghép các cu n thu n c m: a-Ghép n i ti p : b-Ghép song song : L = L1 + L2 + . R : không P ! R. b-T n s c a dòng i n: V i n:t c f = n. Thay iR: *N u L. là nam châm NS có th quay quanh tr c O v i t c -Stato: ph n ng. i.. nh trên m t vòng tròn (do ó -Ph n ng : t o ra dòng i n. g m 3 cu n dây gi ng nhau. U.ho c f ) : U2 R 2 (Z L Z C ) 2 P = Pmax = U2 R  ZL = ZC => C ng h i. ho c [ .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 1 1 f! ‡ + LC[ 2 ! 1 [! 2T LC LC 8-Tính công su t c c *N u U.Trang 29 t l ch 1200 trên ¤ ¤ ng i n => cos N = 1 . 1 1 1 = + +.. Thay i L (ho c C. L L1 L2 ng c m ng i n t .p quay c a rôto (vòng/giây). g m các cu n dây gi ng nhau. c ph n ng là stato). II-Máy phát i n xoay chi u: 1-Nguyên t c : d a trên hi n t 2-Máy phát i n 1 pha : a-C u t o: g m -Ph n c m : t o t thông bi n thiên ( do ó ph n c m là rôto). .

ng quay v i t c góc [ . g m ba cu n dây gi ng nhau t l ch nhau ng quay *Rôto : hình tr . ‡Dòng i n ch y trong dây trung hòa: i0 = 0. +Cu n th c p: n i v i t i tiêu th .Trang 30 - . ng quay. b-Hai cu n dây b ng ng có i n tr r t nh và t c m l n qu n trên khung. ng quay cho ng c ba pha. ng hi u d ng trong cu n th c p. Rôto ng b 3 pha: i x ng. IV-Máy bi n áp: 1nh ngh a: máy bi n áp là nh ng thi t b có kh n ng bi n ng: d a trên hi n t ng c m ng i n t . I2 : c không t i : U2 N2 ! U1 N1 +N u : N1 < N2 => U1 < U2 : máy t ng th . +Cu n s c p : n i v i ngu n i n xoay chi u. 3. g m nhi u lá s t non có pha silic ghép cách i n v i nhau. ¥ ‡Ud = 3. nh ng trên th c t i0 { 0 vì các t i tiêu th không i x ng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 *M c hình sao: có 4 dây. u cu n th c p. i tác d ng c a t tr i i n áp xoay chi u. T i tiêu th không c n i x ng.ch ng 2 2 u cu n s c p. 2-Nguyên t c ho t 3-C u t o: a-Lõi bi n áp hình khung.U V i Ud : i n áp gi a 2 dây pha (g i là i n áp dây) UP : i n áp gi a dây pha và dây trung hòa (g i là i n áp pha). N1: s vòng dây c a cu n s c p. N 2: s vòng dây c a cu n th c p. có tác d ng nh 1 khung dây d n. hi u d ng trong cu n s c p. *M c hình tam giác: có 3 dây pha.c i m : dòng i n trong cu n s c p và cu n s c p có cùng t n s .u i m c a dòng i n 3 pha: -Ti t ki m -T o t tr IIIng c không c dây d n. 1-Nguyên t c ho t ng: d a trên hi n t ng c m ng i n t và vi c s d ng t tr quay ch m h n t tr ng quay ( [0 < [ ). T i tiêu th ph i d. +N u : N1 > N2 => U1 > U2 : máy h th . 4-Các công th c: G i U1: i n áp hi u d ng U2: i n áp hi u d ng I1 : c a. g m 3 dây pha (dây nóng) và 1 dây trung hòa (dây ngu i). có th quay d (g i là rôto l ng sóc). 2-C u t o: có 2 ph n *Stato : là b ph n t o t tr 1200 trên ng tròn. T Lý ± Hóa ± KT .

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 b. C c c c i. Bi u 3 th c c a c ng dòng i n là: 5T )( A) 6 T )( A) 6 A. 5. C. u = 200cos(100 T t C. i= 2 2c s( 00T t T )( A) 6 T )( A) 6 D.ch có t i: trong i u ki n làm vi c lý t ng: Dành cho h c sinh kh i 12 U2 I N2 ! 1 ! U1 I2 N1 2 u máy phát. 25V B. 25 2 V C. T )( A) 6 th i i m t=1/300 (s) thì c A.Trang 31 - . Su t i n ng hi u d ng trong khung là: T A. u = 200cos100 T t (V) T ) (V) 2 4 T i n có i n dung C = 10 F vào i n áp xc có d ng : u = 200 2. Ch m pha h n dòng i n.cos (100T t + )(V ) . 2-M t khung dây quay B. u = 200cos(100 T t D.ng d ng: truy n t i i n n ng i xa G i Pphát: công su t c n truy n i. BÀI T P TR C NGHI M : 1-Bi u th c c a c ng dòng i n trong m ch có d ng: ng dòng i n trong m ch i = 5 2c s( 00T t t giá tr : D. B. Uphát: i n áp I:c ng dòng i n trên => I = ng dây. thì i n áp t c th i 2 u cu n dây có d ng: A. L ch pha so v i dòng i n T /2. B ng không. i= 2 2c s( 00T t - B. ph i t ng U phát (nh máy bi n áp). 50V D. C. B. Cùng pha v i dòng i n.M t giá tr khác. D. Pphát = Uphát I Pphaù t U phaù t 2 Pphaù t Công su t hao phí trên *Mu n gi m hao phí trên 2 ng dây: Phao phí ! rI ! r U2 t phaù ng dây. T thông 10 i g i qua khung dây là Wb. i= 2 2c s( 00T t C. Nhanh pha h n dòng i n. 4-Dòng i n xoay chi u có c ng i = 2cos100 T t (A) ch y qua cu n c m thu n có c m kháng ZL =100 . i= 2 c s( 00T t - T Lý ± Hóa ± KT . 50 2 V u i n tr : 3-Cho dòng i n xoay chi u qua m ch ch có i n tr thu n thì i n áp t c th i gi a 2 A. u quanh tr c xx¶ trong t tr ng u v i t c 150vòng/phút. u = 400cos(100 T t 5tt T ) (V) 2 T ) (V) 2 T B. C c ti u.

13..Trang 32 - . i = 2 cos(100 T t 10. 400 2 W. Bi u th c 4 8-Trong o n m ch xoay chi u RLC n i ti p. [ không A. Trong o n m ch x y ra c ng h D. 200 2 W. i n có dung C. dòng i n xoay chi u có th qua i n tr và ch n không cho dòng i n không i qua nó. Bi u th c c a c ng dòng i n qua o n m ch là: T A. ng i n. i = 2 2 cos(100 T t . M c song song v i i n tr m t cu n thu n c m L. 200W.) ( A) 2 1 H. M c n i ti p v i i n tr m t cu n thu n c m L. Công su t tiêu th c a o n m ch là: 2 B. t vào 2 u o n m ch i n áp xoay chi u có d ng: uAB = T 100 2. Cho L.hai u i n tr R có t m t i n áp xoay chi u và i n áp không i. 7-Cho o n m ch g m i n tr thu n R = 50. 15) T Lý ± Hóa ± KT . R = ZL . o n m ch ch có i n tr thu n. m c n i ti p v i cu n thu n c m có L = vào hai c ac u o n m ch m t i n áp xoay chi u có d ng: uAB = 100 2. D. C.i n áp xoay chi u 2 T ) ( A) u o n m ch là : u = 100 2 cos(100T t + T )(V ) và c 4 ng dòng i n qua m ch là : i = 4 2 cos(100T t + A. m c n i ti p v i t kháng ZC = 200 . 2T t T )(V ) .cos100 T t ( ) D.cos ( 00T t .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 6. i n C. o n m ch ch có i n tr thu n ho c x y ra c ng h B.ZC D. 9-Cho o n m ch g m cu n thu n c m có c m kháng ZL = 100 . i = 2 cos(100 T t 3T )( ) C. M c n i ti p v i i n tr m t t i n C. i.cos100 T t ( ) D. i R cho n khi P = P max . i = 2. B. dòng i n và i n áp cùng pha khi: A. cu n c m thu n có t c m L 10 3 1 H và t i n có i n d ng C = F . R = Z L Z C 11-Trong o n m ch RLC.. ta ph i: A. T )( A ) . . R =(ZL ± ZC)2 *Cho o n m ch m c n i ti p g m i n tr thu n R =10 3 . B.)(V ) . i = 2 2 cos100 T t ( ) T A. Thay C. M c song song v i i n tr m t t B.cos (100T t ng dòng i n qua o n m ch là: B.) ( A) 2 T C.) ( A) 2 ng i n.cos(100 T t .cos(100 T t . t c o n m ch vào hai u i n áp xoay chi u có = 5T T d ng: u=100 cos100T t (V) (tr l i câu 12. i = 2. i = 2. 400W. Khi ó : D. 14. R = ZL + ZC C. C. i = 2. M t y u t khác.

Dòng xoay chi u ba pha t B.Trang 33 - . B. N ! T 3 B. C. UR = 50(V). Quay nam châm hình ch U v i t c [0 £ [ . u i n tr R là: C. f = 60n.4V C.u i m c a dòng i n xoay chi u 3 pha so v i dòng i n xoay chi u 1 pha là: ng ng v i ba dòng xoay chi u 1 pha.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 12-Góc l ch pha gi a i n áp hai u o n m ch và dòng i n là: A. 240V T Lý ± Hóa ± KT B. 300vòng/phút 3000vòng/phút A. 16-Máy phát i n xoay chi u 1 pha có p là s c p c c. gi m hao phí n ng l u úng. ng c không ng b : góc [ thì nam châm hình ch U quay theo v i [0 £ [ . i=5cos(100 T t B. 1000vòng/phút 18. N ! T 6 Dành cho h c sinh kh i 12 D. 500vòng/phút C. B. i=5cos(100 T t C. cu n th c p là 100 vòng. góc [ thì khung dây quay theo nam châm v i C. n gi n. 1A . f = n. Các câu trên 19-Nguyên t c c a B. s 50Hz thì t c quay c a rôto là: A. 100A .p khác. M t bi u th c có dòng i n t n D. góc [ thì khung dây quay theo nam châm v i 20-M t máy bi n th có s vòng dây c a cu n s c p là 1000 vòng. D. i=5cos(100 T t T )(A) 6 T )( A) 3 14-Mu n có x y ra c ng h dung bao nhiêu ? A. 10 3 F 2T ng i n trong m ch. D. 15-Lúc này i n áp hi u d ng A. f = n. 100A . 2. Dòng xoay chi u ba pha có th t o A. n vòng/giây thì dòng i n D. C. 1A . ng trên ng truy n t i. N ! T 3 13-Bi u th c c a c dòng i n xoay chi u qua m ch là: T )(A) 6 T )( A) 3 A.p/60 17-M t máy phát i n xoay chi u 1 pha có rôto là nam châm i n v i 10 c p c c. 2. ta ph i thay t 10 4 F 2T 2 10 3 F 3T i n trên b ng t 10 4 F 3T i n C1 có i n B. C ng và i n áp hi u d ng 2 u cu n s c p là: A.4V . i=5cos(100 T t D.Quay nam châm hình ch U v i t c [0 = [ . N ! ng T 6 C. UR = 100(V). c t tr ng quay m t cách c dây d n. M t giá tr khác.p C. UR =50 2 ( V) D. 240V D. Quay khung v i t c B. C ng và i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p là : 10A và 24V. Cho dòng i n xoay chi u i qua khung dây thì nam châm hình ch U quay v i v n t c góc [. rôto quay v i t c do nó phát ra có t n s là: A. Ti t ki m D.

Nguyên t c t o ra dòng i n xoay chi u: A. 3 . 0. D.1A D. Ch n câu úng. Ch n câu úng. i n áp hi u d ng hai T hai ut d ng hai m ch là: A. Dòng i n qua t i n có c ng 0. 6 C. 1. B. 1. 200 2( ) 23. 20 . M t cu n dây d n i n tr không dáng k c cu n l i và n i vào m ng i n xoay chi u 127 .5A.3 D.4A 26. T Lý ± Hóa ± KT . C.3 A.2A B. Hi u i n th hi u d ng hai u b n t i n khi có dòng i n xoay chi u có t n s 50Hz và c ng dòng i n c c i 2 2 A ch y qua nó là: B. l ch pha gi a i n áp i n b ng 3 l n i n áp hi u 3 . 15Hz B. 33. Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v hi u i n th dao ng i u hòa? A. B. 22. Dòng i n c c i qua nó b ng 10A. D a vào hi n t ng quang i n. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v dòng i n xoay chi u? A. Ng i ta m c dòng i n qua cu n dây là: cu n dây vào m ng i n xoay chi u 20 . m c vào m ng i n xoay chi u t n s 60Hz thì c ng dòng i n qua cu n dây là 12A. D. N u m c cu n dây trên vào m ng i n xoay chi u có t n s 1000Hz thì c ng dòng i n qua cu n dây là: A. thì c ng A. Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v c ng hi u d ng và hi u i n th hi u d ng? A. C. 1. B. 2T hai u o n . D a vào hi n t ng t c m. t c m 318mH và i n tr thu n 100 . C. B và C u úng. Dòng i n xoay chi u là dòng i n có: B. D. T 2 u cu n dây so v i i n áp D. t c m c a cu n dây là: A. dòng i n qua t i n có c ng b ng 8A thì t n s c a dòng i n là: A. 28.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 *21-Cho o n m ch i n xoay chi u g m cu n dây m c n i ti p v i t hai u cu n dây v i dòng i n là u cu n dây. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th có giá tr bi n thiên theo hàm b c nh t i v i th i gian. B và C u úng 30. Dòng i n xoay chi u là dòng i n có tr s bi n thiên theo th i gian. A. M t cu n dây có lõi thép.Gi a hai b n t i n có hi u i n th xoay chi u 220 .Trang 34 - . 20( ) D. 32. D a vào hi n t ng c m ng i n t . Dùng vôn k có khung quay o hi u i n th hi u d ng.1A D. Dòng i n xoay chi u có chi u luôn thay i. 6 29.8 .4A D. Dùng ampe k có khung quay o c ng hi u d ng c a dòng i n xoay chi u. A. 60Hz. bi u th c i ! I 0 sin([ t N) C. 200A C.04H B. 0. M t t i n có i n dung 31. 960Hz 28. 40 .72A B. 0.005A 24. 0. C ng dòng i n c o b ng ampe k khung quay. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th luôn luôn cùng pha v i dòng i n. Ch n câu úng. 20 2 ( ) A. 50Hz. Ch n câu úng. 240Hz C. 0. 0.08H C. M t cu n dây có lõi thép.057H D. Các phát bi u A. c ng dòng i n bi n thiên i u hòa theo th i gian. Ng i ta m c dòng i n qua cu n dây là: cu n dây vào m ng i n không i có hi u i n th 20 . D a vào hi n t ng giao thoa.2A B.M t cu n dây có i n tr thu n 40 . 20 . 0. 0. t n s xác nh. 50Hz thì c ng A. C. theo quy lu t d ng sin ho c cosin.4A 27. 480Hz D.14A C.14A C. 200( ) C. Dòng i n xoay chi u th c ch t là m t dao ng i n c ng b c. 3 . 0. Ch n câu úng. 0. Ch n câu úng. M t cu n dây có t c m L và i n tr thu n không áng k . l ch pha gi a i n áp B. Ch n câu úng. t c m 318mH và i n tr thu n 100 . Ch n câu úng. T Dành cho h c sinh kh i 12 i n. B. l ch pha hi u i n th hai u cu n dây và dòng i n qua cu n dây là 450. 0. 28. 31. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th có giá tr bi n thiên theo th i gian theo nh lu t d ng sin hay cosin. 0.114H 25. 56. D. C m kháng và t ng tr cu n dây l n l t là: B. 0. 40 . Ch n câu úng. 56.

M t an m ch g m m t i n tr thu n R n i ti p v i m t t i n có i n dung C. i ! [CU 0 sin( [t ) sin( [t ) 2 2 [C 38. i ! C.Trang 35 - . Ch n câu úng. A. 36. Nhi t l ng to ra trên i n tr là: I2 I2 A. làm thay i góc l ch pha gi a hi u i n th và dòng i n. D. 120 l n. làm cho hi u i n th cùng pha v i dòng i n. 2 C. D. 2 T B. Q ! R 0 t D. Hi u i n th hi u d ng tính b i công th c: U = 2U 0 34. 39. i ! [CU 0 sin([t ) B. làm thay i góc l ch pha gi a hi u i n th và dòng i n. Ch n câu úng. Cho dòng i n xoay chi u có bi u th c i ! I 0 sin([ t N) i qua i n tr R trong kho ng th i gian t. i ! [LU 0 sin( [t ) sin( [t ) D. Ch n câu úng. 37. làm cho hi u i n th gi a hai u cu n c m luôn tr pha so v i dòng i n góc . Ch n câu úng. 30 l n . 60 l n . M t dòng i n xoay chi u có t n s f = 60 Hz. làm cho hi u i n th hai b n t i n luôn s m pha h n dòng i n góc . t vào hai u an m ch ch có t i n thu n dung kháng m t hi u i n th xoay chi u u ! U 0 sin [t thì bi u th c c ng dòng i n qua m ch là : T T U A. B. 240 l n. i ! [ LU 0 sin([ t ) 2 2 [L U0 T T C. B. t vào hai u o n m ch m t hi u i n th xoay chi u u=U0 sin[t. làm cho hi u i n th cùng pha v i dòng i n. i ! 0 sin( [t ) A. C ng hi u d ng c a dòng i n qua m ch c xác nh b ng h th c sau ây: T Lý ± Hóa ± KT . i u nào sau ây là úng khi nói v o n m ch i n xoay chi u ch có i n tr thu n? A. N u bi u th c c ng dòng i n qua o n m ch ch có i n tr là i = I0sin[t thì bi u th c hi u i n th hai u o n m ch là u ! U 0 sin([ t N ) . Q ! R 0 t B. Trong o n m ch i n xoay chi u ch có cu n c m thì c m kháng có tác d ng: T A. i ! 2 2 [L 40. C. 2 C. Hi u i n th hai u o n m ch ch có i n tr luôn luôn bi n thiên i u hoà cùng pha v i dòng i n. Nguyên t c c u t o c a các máy o cho dòng xoay chi u là d a trên nh ng tác d ng mà l nt l v i bình ph ng c ng dòng i n. 2 T B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. I C. làm cho hi u i n th gi a hai u cu n c m luôn s m pha h n dòng i n góc . 41. làm cho hi u i n th hai b n t i n luôn tr pha so v i dòng i n góc . D. Trong o n m ch i n xoay chi u ch có t i n thì dung kháng có tác d ng : T A. Q = R2It 2 4 35. t vào hai u an m ch ch có cu n c m thu n c m kháng m t hi u i n th xoay chi u u ! U 0 sin [t thì bi u th c c ng dòng i n qua m ch là : U T T B. Ch n câu úng. Trong m i giây dòng i n i chi u m y l n? Hãy ch n áp án úng. Ch n câu úng. D. Pha c a dòng i n qua o n m ch ch có i n tr luôn b ng không. i ! 0 sin([t ) [C 2 2 U0 T T D. Bi u th c nh lu t Ohm c a o n m ch ch có i n tr là U = R D. Q = Ri2t C.

I ! D. B. M t an m ch g m m t i n tr thu n R n i ti p v i m t t i n có i n dung C. T ng tr c a o n m ch tính b i: Z = R 2 .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 U0 U0 U0 U A. I ! C. I ! 2 2 2 2 2 2 2(R [ C ) 2 R 2 [2 C 2 R [ C 1 2 2 R 2 2 [C 42. Góc l ch pha gi a hi u i n th hai u o n m ch và dòng i n c xác nh b i bi u th c : 1 R [C A. cosN [CR D. i u nào sau ây là úng khi nói v o n m ch i n xoay chi u có i n tr thu n m c n i ti p v i cu n c m thu n c m kháng? A. t vào hai u o n m ch m t hi u i n th xoay chi u u=U0sin[t. Ch n câu úng. I ! B. tgN ! . cosN [CR R [C 43. tgN ! C.

Hi u i n th hai u cu n dây tr pha so v i hi u i n th hai u i n tr góc . Z ! R 2 ( [C [C 46. 44. A.[L 2 B. Ch n câu úng. Hi u i n th c c i gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th c c i c a các o n m ch thành ph n. T ng tr c a o n m ch là: 1 2 1 Hình 3. 2 T C. T B. D. 2 Z [L D. R R dòng 45. B. tgN ! R R R R 47. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. Z ! R 2 ( [L i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a hai i n th hai u o n m ch và c ng dòng i n là: 1 1 1 1 [L [C [L  [L [C [L [C [C A. Hi u i n th hi u d ng gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th hi u d ng c a các o n m ch thành ph n. Ch n k t lu n sai: A. A. D. Z ! R [L A. Hi n i n th hai u cu n dây s m pha h n hi u i n th hai u i n tr góc . tgN ! B.1) i ! I 0 sin [t là c ng hai u i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a C L R A B o n m ch. hi u i n th gi a hai u o n m ch và c ng dòng i n cùng pha khi: T Lý ± Hóa ± KT . Góc l ch pha gi a hi u . Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. C u úng 48.1 B. tgN ! D. B và C u úng. Trong o n m ch ch có i n tr thu n tiêu th i n n ng d i d ng nhi t n ng.1) i ! I0 sin [t là c C. Z ! R 2 ([ L ) [C [C 1 2 1 ) [ L) 2 D. C ng dòng i n hi u d ng qua i n tr và qua cu n dây là nh nhau. C. tgN ! C. B.Trang 36 - ng dòng u o n m ch. Ch n câu úng. C. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. Dòng i n luôn luôn tr pha so v i hi u i n th hai u o n m ch. Ch n câu úng.Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3.1) A. Cho m ch i n xoay chi u có i n tr thu n m c n i ti p v i cu n dây thu n c m kháng.1). Ch n câu úng. Góc l ch pha gi a hi u i n th hai u o n m ch v i dòng i n trong m ch tính b i tgN ! L ! . Hi u i n th t c th i gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th t c th i c a các o n m ch thành ph n.

55. B. p ! C. LC[ ! R 2 D. Ch n câu úng. 54.Máy phát i n xoay chi u m t pha có roto quay n vòng/phút. C. Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay. C 49. Ph n c m là ph n t o ra t tr ng. LC[ 2 ! R 2 . M i dòng i n xoay chi u trong h th ng dòng i n xoay chi u ba pha u có cùng biên . B.Vi c s d ng t tr ng quay. Ch n câu úng. B. Hi n t ng t c m. D. Trong o n m ch RLC. 56. n u t ng t n s hi u i n th gi a hai A. p ! 60 nf D. C. Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. D. P ! 51. Ch n câu úng. C m kháng gi m. B. P ! RI 02 u o n m ch. 52. RC ! L B. 59. D.1) i ! I 0 sin [t là c ng i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a hai o n m ch c tính theo bi u th c sau: A. cùng t ns . Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. Các dòng i n xoay chi u trong h th ng dòng i n xoay chi u ba pha ph i c t o ra t ba máy phát i n xoay chi u m t pha. Trong máy phát i n xoay chi u m t pha: A. Dung kháng gi m và c m kháng t ng. B.Vi c s d ng t tr ng quay. LC[ 2 ! 1 C. B. Ph n ng là ph n t o ra dòng i n.Trang 37 - . 2 u o n m ch thì: D. LC[ ! R 2 D. p ! A. phát ra dòng i n xoay chi u có t n s f thì s c p c c c a máy phát i n là: 60n f 60 f B. H th ng hai vành bán khuyên và ch i quét g i là b góp. Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. D. Dòng i n xoay chi u ba pha có các dòng i n xoay chi u m t pha l ch pha nhau góc . Dung kháng t ng.Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. Ch n câu úng. Bi u th c tính t n s dòng i n do máy phát ra: f ! p C.Vi c s d ng t tr ng quay. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v máy phát i n xoay chi u m t pha? A. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. Nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u m t pha d a trên: A. Ch n câu úng. Nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u ba pha d a trên: A. P ! UI B. 60 n . Nguyên t c ho t ng c a máy bi n th d a trên: A. Hi n t ng t c m. B ph n quay g i là roto và b ph n ng yên g i là stato. Hi n t ng c m ng i n t . Máy phát i n xoay chi u m t pha còn g i là máy dao i n m t pha. p ! f 60n n 58. 57. Ph n c m t o ra t tr ng và ph n ng t o ra dòng i n. C. T B. i n tr t ng. 53. B. i u nào sau ây là úng khi nói v dòng i n xoay chi u ba pha? A. P ! ZI 2 C. Ch n câu úng. C. T Lý ± Hóa ± KT .1) i ! I 0 sin [t là c ng dòng i n qua m ch và u ! U 0 sin([ t N) là hi u i n th gi a hai u o n m ch. !1 LC[ 2 dòng 50.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 L A. LC[ 2 ! R . R ! B. 3 C. Các lõi c a ph n c m và ph n ng c ghép b ng nhi u t m thép m ng k thu t i n. Hi n t ng t c m. ghép cách i n v i nhau gi m dòng i n Foucault. Hi n t ng c m ng i n t . Hi n t ng c m ng i n t . Ch n câu sai. Ch n câu úng. Hi n t ng c ng h ng x y ra khi: 1 A. Nguyên t c ho t ng c a không ng b ba pha d a trên: A.Vi c s d ng t tr ng quay. D. Hi n t ng c m ng i n t . D. D. Ch n câu úng. Công su t tiêu th c a U 0 I0 cosN . Hi n t ng t c m.

62. 68. G i N1 là s vòng dây c a cu n s c p. ng c không ng b ba pha bi n i n n ng thành c n ng B. B. t ng hi u i n th . Trong m t máy bi n th . hi u i n th gi a hai dây pha g i là hi u i n th dây. B và C u úng. D. Gi m c ng dòng i n. B. T ng c ng dòng i n. T tr ng quay trong ng c c t o ra b ng dòng i n m t chi u. Gi m hi u i n th truy n t i gi m hao phí trong quá trình truy n t i. T Lý ± Hóa ± KT . Trong m ng i n ba pha hình sao. C. Gi m c ng dòng i n. hi u i n th hai u m i cu n dây trong stato g i là hi u i n th pha. C. Gi m i n tr c a dây d n. D. C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 D. C. T ng hi u i n th truy n t i gi m hao phí trong quá trình truy n t i. máy bi n th có vai trò: A. Ch n câu sai. Trong quá trình truy n t i i n n ng. A. C u úng. Roto hình tr có tác d ng nh m t cu n dây qu n trên lõi thép. D. Trong m ng i n ba pha hình sao. Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v c u t o và nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u ba pha? A. n u b qua i n tr c a các cu n s c p và th c p thì: A. A. B.Trang 38 - . Vi c s d ng t tr ng quay. ng c không ng b ba pha t o ra dòng i n xoay chi u ba pha. ng c không ng b ba pha ho t ng d a trên c s c a hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay. Ch n câu úng. 67. b trí l ch nhau 1200 trên m t vòng tròn. B. C. Ch n câu sai A. Hi n t ng t c m C. 63. V n t c góc c a khung dây luôn nh h n v n t c góc c a t tr ng quay. 65. Máy h th có tác d ng làm t ng c ng dòng i n m ch th c p. B và C u úng. D. gi m hao phí i n n ng trong quá trình truy n t i dòng i n m t chi u. Các cu n dây c a máy phát i n xoay chi u ba pha có th m c theo ki u hình sao ho c hình tam giác m t cách tu ý. Thay i hi u i n th xoay chi u. Máy phát i n xoay chi u ba pha ho t ng d a trên hi n t ng c m ng i n t . hi u i n th dây. B. C. B và C u úng. D. Máy bi n th này có tác d ng: A. Ch n câu úng. D. S d ng máy bi n th : A. A. D. 61. B. Tác d ng c a l c t . D. ng c không ng b ba pha có hai b ph n chính là stato và roto. C. Ch n câu úng. C. T ng c ng dòng i n. Ch n câu úng. B. Trong m ng i n ba pha hình sao. hi u i n th gi a dây pha và dây trung hoà g i là hi u i n th pha. Dòng i n xoay chi u ba pha là h th ng ba dòng i n xoay chi u m t pha. 66. B. Máy bi n th làm t ng hi u i n th bao nhiêu l n thì c ng dòng i n gi m b y nhiêu l n và ng c l i. 60. N2 là s vòng dây cu n th c p và N1 < N2. Hi n t ng c m ng i n t . A. gi m hi u i n th . N u s vòng dây cu n th c p l n h n s vòng dây cu n s c p thì máy bi n th ó g i là máy t ng th . gi m hi u i n th . Máy bi n th ho t ng d a trên: A. t ng hi u i n th . Stato g m ba cu n dây gi ng nhau. A và C úng. B. 64. i u nào sau ây là úng khi nói v hi u i n th pha. Ch n câu úng. Thay i hi u i n th m t chi u. D. A. Stato g m các cu n dây qu n trên các lõi thép b trí trên m t vành tròn có tác d ng t o ra t tr ng quay.

3. I = 2I0 2-Tác d ng c a cu n c m i v i dòng i n xoay chi u là: A. i n áp gi a 2 xét. Gây c m kháng l n n u t n s dòng i n l n. [L u o n m ch s m hay tr pha so v i dòng i n tùy thu c vào th i i m ta C. 10 F. i n tr thu n R = 10 .M ch không tiêu th công su t.t vào hai u o n m ch RLC n i ti p m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t thì hi u i n th u v i c ng dòng i n i trong m ch c tính theo công th c: [ L C[ A. Ch cho phép dòng i n i qua theo 1 chi u. 104 F.T ng tr c a o n m ch b ng 1 . i n áp hai u o n m ch cùng pha v i i n áp hai u i n tr R thì giá tr i n dung c a t i n là: A. 2 1 t c m L = H m c n i ti p v i i n tr thu n T R = 100 . . . cu n dây thu n c m có 1 t c mL= c. 103 F. i = U0C [ cos [ t T ) 2 i n. Bi u th c c ng dòng i n trong m ch là: 7-M t m ch i n g m cu n dây thu n c m có T Lý ± Hóa ± KT . C C.Trang 39 - . I = I0 2 1-Cho bi t bi u th c c a c c a dòng i n ó là: A. T B. I = I0 2 ng hi u d ng B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 * thi tham kh o: ng dòng i n xoay chi u là i = I0 cos( [ t N ). Ng n c n hoàn toàn dòng i n xoay chi u. tgN ! C. t n s góc c a dòng i n là [ ? A. 3.18 Q F . D. Bi u th c c ng dòng i n trong m ch là: A. i = U0C [ cos( [ t C. t i n có i n dung C thay i 10T chi u u = U0 cos100 T t (V). t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi u u = 100 2c s 00T t (V). I = I0 2 D. i = U0C [ cos( [ t T ) l ch pha c a 1 [L 4. 2T D. Bi t t B. D. 6-Phát bi u nào sau ây là úng v i m ch i n xoay chi u ch có cu n thu n c m L.t m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u m t o n m ch i n ch có t i n có i n dung C. C. B. tgN ! [C R 5. B. M c vào hai u o n m ch i n áp xoay H . T 4 C. i = U0C [ cos( [ t T ) 2 D.o n m ch i n xoay chi u RLC m c n i ti p. Gây c m kháng nh n u t n s dòng i n l n. tgN ! R [ L C[ B. tgN ! R [L 1 C[ R D. i n áp tr pha T so v i dòng i n.

Gi m công su t truy n t i.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 T A. [ 1 LC 12. i = 2 2 c s(100T t D. L [ 1 C[ C. B. i n áp t c th i gi a 2 D. Nh khi t n s c a dòng i n l n. B.0A. C. u o n m ch i n g m t i n có ng dòng i n trong m ch c T ) A. Dòng i n nhanh pha h n i n áp hai u o n m ch này khi: A. 4 T ) A. U = 11. m c n i ti p v i i n tr thu n R = 50 . i = 4cos(100T t + T ) A. L [ 1 C[ D. 13.) (A) 8-Khi có c ng h T 4 A. C ng A. i n áp t c th i gi a 2 C.5 2 A.C m ch.) (A) 6 C. . 10.Trang 40 - c khi truy n t i. m c vào m ng i n xoay chi u có i n áp hi u d ng U1 = 200V. ng B. L [ 1 C[ B.t m t i n áp xoay chi u u = 300cos [ t (V) vào hai u o n m ch i n RLC m c n i ti p g m t i n có dung kháng ZC = 200 . i = 2 cos(100T t + ) (A) 4 Dành cho h c sinh kh i 12 T B. U = U0 2 B. i n áp hi u d ng U0 2 2 u u o n m ch có bi u th c u = U0 cos [ t . U = 2U0 D. 1.t i n áp xoay chi u u = U0cos [ t vào hai i n không i thì dung kháng c a t i n: u o n m ch ch có t i n. D. L n khi t n s c a dòng i n l n. D. i n tr thu n R =100 . . U = U0 2 B. N u i n dung c a t A. C tính theo bi u th c: A. 50 vòng. B qua hao phí c a máy bi n áp thì s vòng dây c a cu n th c p là: A. 500 vòng. C.0A. i = 2 cos(100T t . D. T Lý ± Hóa ± KT B. ng dây t i i n cs 15-Trong quá trình truy n t i i n n ng. Không ph thu c t n s c a dòng i n. 1. C. 4 14-M t máy bi n áp có cu n s c p g m 1000 vòng dây. A. T ng i n áp tr D. u o n t vào 2 u i n tr thu n cùng pha v i i n áp t c th i gi a 2 u cu n c m.t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u o n m ch RLC không phân nhánh. khi ó i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h là U2 = 10V.Công su t tiêu th trên o n m ch dòng i n t c th i trong m ch cùng pha v i i n áp t c th i 9. hai C. i = cos(100T t + ) (A) T 2 ng i n trong o n m ch i n xoay chi u RLC không phân nhánh thì: u i n tr thu n cùng pha v i i n áp t c th i gi a 2 t giá tr nh nh t. Nh khi t n s c a dòng i n nh . 2.5A.t m t i n áp xoay chi u u = 200 2 cos 100T t (V) vào hai dung kháng ZC = 50 . bi n pháp làm gi m hao phí trên d ng ch y u hi n nay là: A. 100vòng. . B. . i = cos(100T t . 25 vòng. 3. ut i n. . và cu n dây thu n c m có c m kháng hi u d ng c a dòng i n trong m ch này b ng: ZL = 100 . T ng chi u dài ng dây. i = 4cos(100T t T ) A. C. i = 2 2 c s(100T t C. Gi m ti t di n dây.i n áp xoay chi u o n m ch là: A.

u o n m ch. u o n m ch. N u U R ! U L ! U C thì dòng i n qua o n m ch A. uL. 100 . có giá tr hi u d ng t l thu n v i i n tr c a m ch. C. 500V D. t i n áp này vào hai u o n m ch g m các ph n t trên m c n i ti p thì t ng tr c a o n m ch là: A. cu n thu n c m L và t i n C. 2 B. B. 2.o n m ch i n xoay chi u g m i n tr thu n R. . 17. UL. .t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u o n m ch RLC không phân nhánh (v i U0 và [ không i). *21.5A. khi ó i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h là 20V.cos[ t (V) v i [ không i vào hai u m i ph n t : i n tr thu n R.8A.Trang 41 - . 19-Dòng i n xoay chi u trong o n m ch ch có i n tr thu n: A. u o n m ch và có pha ban *20-L n l t t i n áp xoay chi u u = 5 2. B. S ch c a ampe k là: 22A. 2. . 4 H và ampe k nhi t m c n i ti p. 300 . L và C. *18. tr pha T so v i i n áp 2 1 2 hai hai hai hai u o n m ch.6V. UC t ng ng là i n áp hi u d ng 2 u i n tr thu n R. i n áp hi u d ng 2 u cu n s c p có giá tr b ng: A. 100V. B. luôn l ch pha T so v i i n áp hai u o n m ch. C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 16-M t máy bi n áp có cu n s c p g m 500 vòng dây và cu n th c p g m 40 vòng dây. Ký hi u uR . Bi t hao phí i n n ng c a máy bi n áp là không áng k . 1.. t i n có i n dung C thì dòng i n qua m i ph n t trên u có giá tr hi u d ng b ng 50mA. Bi t ampe k có i n tr không áng c m thu n có t c mL= T k . 1. 220V. B. D. 2 C. uL s m pha T so v i uC . 140V. . hai u cu n c m thu n là 120V và hai u t i n là 60V.0A. Ký hi u UR. D. 100 3. 100 2. 250V. cùng t n s và cùng pha v i i n áp D. cu n 0. 260V. 1000V. s m pha T so v i i n áp 4 t i n áp u = 125 2. D. i n áp hi u d ng hai u o n m ch này b ng: A. M c hai u cu n s c p vào m ng i n xoay chi u. T Lý ± Hóa ± KT B. uC t ng ng là i n áp t c th i hai u các ph n t R. uR tr pha T 2 so v i uC . i n áp hi u d ng hai u i n tr thu n là 80V. cùng t n s v i i n áp hai C. s m pha T so v i i n áp 2 D. D. uR s m pha T so v i uL . cu n thu n c m L. C. cu n dây thu n c m L và t i n C m c n i ti p.. u o n m ch. uC tr pha T so v i uL . 3.c s100T t (V) vào hai u o n m ch g m i n tr thu n R = 30. C.t vào hai o n m ch RLC không phân nhánh m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t . Quan h v pha c a các i n áp này là: A.5A. B. tr pha T so v i i n áp 4 C. u luôn b ng 0. hai u o n m ch.

7 Nêu nh ng c i m c a o n m ch RLC n i ti p khi x y ra hi n t ng c ng h ng i n. ng c i n xoay chi u ba pha và máy bi n áp. 4 Vi t các h th c c a và l ch pha). LT. 9 Phân bi t c u t o c a các lo i máy i n trên .D 8.C 6. 20V.A 10. 2 Phát bi u nh ngh a và vi t công th c tính giá tr hi u d ng c a c ng dòng i n. LT. dung kháng và t ng tr c a o n m ch có R. LT. 6 Lí do t i sao c n ph i t ng h s công su t n i tiêu th i n ? LT. * 1.Máy t ng th . 1 Vi t i u th c c a c ng NG III : dòng i n và i n áp t c th i.D 17.C 4. 10V.B thi tham kh o : 3. C m c n i ti p và nêu n v o các i l ng này. 25-M t máy bi n áp có s vòng dây cu n s c p l n h n 10 l n s vòng dây cu n th c p.Trang 42 - .B 25.A 12.D 22. T Lý ± Hóa ± KT . 2. L. 50V. D.A B. 5 nh lu t Ôm i v i o n m ch RLC n i ti p ( i v i giá tr hi u d ng Vi t công th c tính công su t i n và tính h s công su t c a o n m ch RLC n i ti p. CÂU H I ÔN CH LT. Máy bi n áp này là: A.Làm gi m t n s dòng i n cu n s c p 10 l n.D 14. 8 Nêu nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u. B.C 20. B qua m i hao phí c a máy bi n áp.D 18. C. C.C 13.Máy h áp.D 23. LT.B 15.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 24-M t máy bi n áp có s vòng dây c a cu n s c p là 5000 vòng và th c p là 1000 vòng. t vào 2 u cu n s c p i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 100V thì i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h có giá tr là: A. LT.Làm t ng t n s dòng i n cu n s c p 10 l n.D 19.B 7.A 24.B 16. 3 Vi t công th c tính c m kháng.C 11. c a i n áp.B 5. 40V. LT. LT.C C.D 21. D.B 9.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic III T Lý ± Hóa ± KT .Trang 43 - .

i n áp m t T góc . 2 3.i n tích và dòng i n :q = q0 cos ([t) và i = I0 cos ([t + T Lý ± Hóa ± KT . NG VÀ SÓNG I N T . DAO ng i n t ./ M ch dao ng là gì ? là m ch kín g m m t t i n có i n dung C m c v i cu n dây c m thu n có t c m L có i n tr r } 0.(3) A.i n tích hai b n t ./ Dao ng i n t t do trong m ch dao ng ? Ch n t = 0. q2 1 +) N ng l ng i n tr ng trong t i n : WC = qu= 0 cos2 ([t) = W0 cos2 ([t) 2 2C +) N ng l ng t tr ng trên cu n c m : q2 1 1 WL = Li2 = L[2 qo2 sin2([t) = 0 cos2([t) = W0 sin2([t) 2 2 2C Ghi nh nhanh: .i n áp hai u cu n c m thu n ( ho c hai u t ) : u = 0 cos[ t ( V) C Nh n xét: .M ch dao ng LC.C ng dòng i n i trong m ch dao ng LC s m pha h n i n tích q.Trong quá trình dao ng luôn có s chuy n hóa qua l i gi a n ng l ng i n và n ng l ng t . Gi s i n tích bi n thiên i u hòa: q = q0 cos [ t . nó phóng i n qua cu n c m và t o ra trong m ch LC m t dao ng i n t t do. q2 1 1 +) N ng l ng i n t :W = WC + WL = 0 = LIo2 = CUo2 = W0 = h ng s ( 2 2C 2 không i theo t) T ng n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch g i là n ng l ng i n t . b o toàn( không i theo th i gian) Giuùp hieåu saâu : .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH I. a.Trang 44 - . hi u i n th hai b n t và dòng i n qua cu n c m bi n thi n i u hòa v i cùng: y T n s góc riêng: [0 ! y T n s riêng: f0 ! 1 2T LC 1 LC   t n s góc riêng [0 t l ngh ch c n b c hai v i L và C  t ns f 0 t l ngh ch c n b c hai v i L và C y Chu kì riêng: T0 ! 2T LC   Chu kì T0 t l thu n c n b c hai v i L và C 2.N ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng bi n thiên i u hoà T v i t n s góc [¶ = 2[./ Sau khi t ã c tích i n. Dao NG IV. f¶ = 2f và chu kì T¶ = .( gi ng nh n ng l ng c a con l c) 2 . ÔN LÝ THUY T : 1. q = q0 và i = 0   N = 0 khi ó: T ) v i I0 = [q0 2 q ./ N ng l ng i n t trong m ch dao ng LC. .

N ng l ng i n t b ng n ng l 1./ là : ng i n tr ng c c i Dành cho h c sinh kh i 12 t i n : W = W Cmax= ng i n tr ng c c i t LC ! i n. 2C 2 .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 . : W = WCmax= Q0 I0 .N ng l ng i n t b ng n ng l 2 q0 1 = CUo2 (J).

5.i n t tr ng lan truy n trong không gian v i t c b ng t c ánh sáng : c = 8 3. . Heä quaû caàn nhôù: 2 q0 1 = LIo2   2C 2 1 LIo2 (J). 2.Sóng i n t là sóng ngang. 2./ c i m c a sóng i n t ./ T tr ng xoáy có ng s c c a t tr ng bao gi c ng khép kín 3. .Không c n môi tr ng truy n sóng . bao quanh các ng s c c a t tr ng. .Sóng i n t truy n t môi tr ng này sang môi tr ng khác: t n s không i. khi có s bi n thiên c a i n tr ng thì u xu t hi n t tr ng và ng c l i.( các ng s c không có i m kh i u c ng nh i m k t thúc: Khác v i ng s c c a i n tr ng t nh) ./ Tính ch t c a sóng i n t . khúc x .Sóng i n t dùng làm sóng mang chuy n t i các dao ng âm thanh. hình nh« i xa b ng ph ng pháp bi n i u.B c sóng c a sóng i n t trong chân không: P = f f .T i b t c n i nào./ i n t tr ng : .Truy n c trong m i môi tr ng v t ch t và c trong chân không. b c sóng thay i./ i n tr ng.. v n t c. S ò kh i c a máy phát thanh vô tuy n i n n gi n: p p T Lý ± Hóa ± KT .S bi n thiên và chuy n hóa liên t c c a i n tr ng và t tr ng trong không gian gây ra i n t tr ng. không gian. t i m t i m b t k trên ph ng truy n véc t c ng i n tr ngu E uvà véc t c m ng t B vuông góc v i nhau và vuông góc v i ph ng truy n r r sóng.Véc t : E và B u bi n thiên tu n hoàn theo không gian và th i gian và luôn luôn ng pha.Có y các tính ch t gi ng nh sóng c h c. 2 Q   T ! 2T LC ! 2T 0 I0 2./ Sóng i n t là i n t tr ng lan truy n trong không gian.i n t tr ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian.108 ! (m ) . . Ph n x . k c chân không.Sóng i n t lan truy n trong chân v i t c b ng t c lang truy n c a ánh sáng: c = 3.10 (m/s). .T n s c a sóng i n t là t n s c a tr ng i n t . Sóng i n t .108 ( m/s).i n tr ng xoáy có các ng s c là các ng cong kín . c 3.Trang 45 - . . 4. . ./ là : 1 1 L U 02 LIo2 = CUo2   ! 2 2 2 C I0 II./ ng d ng c a sóng i n t . . ng xoáy.Mang n ng l ng. . giao thoa«. i n t tr 1. .( E B B B ph ng truy n sóng) . . III. 3. 1.

i n tích c a m t b n t i n và hi u i n th gi a hai b n t i n.Trang 46 - . D. B. i n tr ng xoáy không có c i m nào d i ây ? T Lý ± Hóa ± KT . (2): M ch phát sóng i n t cao t n. n ng l ng i n tr ng trong t i n và c ng dòng i n trong m ch. n ng l ng t tr ng c a cu n c m và n ng l ng i n tr ng trong t i n. m t i n tr m c song song v i m t t i n. D. Trong m ch dao ng i n t . C. Trong m ch dao ng LC. m t dòng i n không i. c: T = T0 ! 2T LC . 6.Chu kì sóng i n t thu B. . ngu n sinh tia l a i n. N u i n dung c a t i n trong m ch càng nh thì t n s dao ng i n t càng l n. Ch n phát bi u úng v m ch dao ng ? A. M ch dao ng g m m t cu n c m. Nguyên t c thu sóng i n t : D a vào nguyên t c c ng h (1): Anten thu. C. n ng l ng t tr ng c a m ch t giá tr c c i còn n ng l ng i n tr ng b ng không. 6.T n s dao ng c a m ch ch ph thu c c tính c a m ch dao ng. (2): M ch khuy ch i dao (3): M ch tách sóng. C. khi c ng dòng i n ch y qua cu n dây t giá tr c c i thì A. ng i n t trong m ch LC ( f = f0) ng i n t : f = f 0 ! 1 2T LC (Hz) . ng i n t âm t n. (4): M ch khuy ch i dao (5): Loa. 4. N ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng bi n thiên tu n hoàn cùng t n s v i dòng i n trong m ch. (3): M ch bi n i u. ng i n t cao t n.T n s thu khi có c ng h -B c sóng i n t thu c là : P= cT= c2T LC (m).T i m t th i i m. t ng c a n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng là không i. 5. m t t i n ã tích i n và c ng t kh i ngu n. N ng l ng i n t toàn ph n c a m ch dao ng bi n thiên i u hòa. B n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch u t giá tr c c ti u. B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Máy phát 1 Dành cho h c sinh kh i 12 Máy thu 5 3 2 4 5 1 2 3 4 (1): Micrô. C. Tìm phát bi u sai v m ch dao ng LC. D. N u t c m c a cu n dây trong m ch càng nh thì chu kì dao ng i n t càng l n. i n t tr ng xu t hi n xung quanh A. n ng l ng i n tr ng c a m ch t giá tr c c i còn n ng l ng t tr ng b ng không. 3. n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch u t giá tr c c i. (5): Anten phát. B. D. (4): M ch khuy ch i. C. D. các i l ng dao ng i u hòa ng pha v i nhau là A. A. N ng l ng i n t toàn ph n g m n ng l ng i n tr ng t i n và n ng l ng t tr ng cu n c m. BÀI T P TR C NGHI M : 1. 2. B. c ng dòng i n trong m ch và i n tích c a b n t . m t i n tích ng yên.

không ph thu c vào môi tr ng truy n sóng nh ng ph thu c vào t n s c a sóng.Bi t dây d n có i n tr thu n không áng k và trong m ch có dao ng i n t riêng .60m. C.5.THPT) Bài 1: M ch dao ng i n t i u hoà g m cu n c m L và t i n C.12. M t m ch dao ng i n t có t n s f = 6. D. C. v n t c ánh sáng trong chân không c = 8 3. B.L y T =3. A. D.? N ng l NG IV: i n và cu n c m trong ho t ng LC.10-4 H. H . 10-5 (J) B. H. M t m ch dao ng LC. 1QF C. C. M t m ch dao ng g m t i n có i n dung C = 5.10-4s B.Chu k dao ng i n t riêng trong m ch là A. ph thu c vào c môi tr ng truy n sóng và t n s c a sóng.10-11 (J) D. C. giao thoa sóng i n t . Mang n ng l ng. ng LC là gì ? . D. T ng 2 l n. 2. Các ng s c không khép kín. không ph thu c vào c m i tr ng truy n sóng và t n s sóng.28.10 Hz.10-5 (J) C. C. 8.Trang 47 ng c a m ch dao ng riêng c a m ch dao ng i n t c a m ch dao LT. B. ph n x sóng i n t . u r u r C. T c truy n sóng i n t A. B. D. T ng 4 l n. D.2Q F .10-5 s Bài 3. L y T2 } 10. . Sóng i n t do m ch ó phát ra có b c sóng là: A. 9. CÁC D NG TOÁN TH NG G P ( thi TN. 3 Vi t công th c tính chu kì dao Dao ng i n t là gì. v n t c ánh sáng trong chân không c = 8 3. 1000kH.20kH 2 3 t n s dao ng i n Bài 4. M t m ch dao ng i n t có t n s f = 0. Có t c lan truy n ph thu c vào môi tr ng. C. khúc x . T Lý ± Hóa ± KT .10 F và cu n dây thu n c m L. T t trong m ch b ng 500Hz thì h s t c m L ph i có giá tr là T 103 103 B.Vec t c ng i n tr ng xoáy E có ph ng vuông góc v i vect c m ng B .100kH C. nhi u x sóng i n t .10-7 m.10-4 H.M t m ch dao ng i n t g m cu n thu n c m L = 5. 4 ng c a m ch là 5.10 Hz thì t i n c a ph i có i n dung là A.10-5mm 6 C.6. dòng i n trong m ch có bi u th c i = 2sin t (mA). D. D.M t m ch dao ng có t i n C ! .Sóng i n t và sóng c h c không có chung tính ch t nào d i ây ? A. 5.10 m/s. 10-11 (J) Bài 7.5. B.10-6 (H) và t C. Gi m 2 l n Bài 2: M t m ch dao ng i n t LC g m cu n dây thu n c m L = 2mH và t i n có i n dung C = 0. 5.6m 14 Bài 8. cu n dây có t c m L = 5. ph thu c vào môi tr ng truy n sóng nh ng không ph thu c vào t n s c a sóng. Sóng i n t do m ch ó phát ra có b c sóng là: A. Làm phát sinh t tr ng bi n thiên.10nF. 200kH.10-9F. 500 T 2T t n s c a dao Bài 5.10 m/s. D. Gi m 4 l n. N ng l ng i n t c a m ch này là A.6.10-5 s D. D.10-4 s C. 5.14 .1QF.Truy n c trong chân không. Có th b ph n x . Khi ho t ng. CÂU H I ÔN CH LT. (l y T 2 ! 10) . cu n c m có t c m L = 5Q H.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. Không tách r i t tr ng bi n thiên. Nguyên t c ho t ng c a m ch ch n sóng trong máy thu sóng vô tuy n là d a vào hi n t ng A. B.2pF Bài 6. c ng h ng dao ng i n t . B.56.5Q m. 1 Trình bày c u t o và vai trò c a t ng LC. B. khi t ng i n dung c a t i n lên 4 l n thì chu kì dao ng c a m ch A.10-5m. 600m.12.28. 2. H. D. 7. B. 2 LT. D.56.6m. B.0.10 Hz. T n s dao ng riêng c a m ch là A.

5 gi n. LT.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 LT. liên l c. Mind map topic IV T Lý ± Hóa ± KT . 6 Nêu ch c n ng c a t ng kh i trong s kh i c a máy phát và c a máy thu sóng VT n Nêu ng d ng c a sóng vô tuy n i n trong thông tin.Trang 48 - . 4 i n t tr ng và sóng i n t là gì ? Các tính ch t c a sóng i n t ? LT.

vân t i ch ng ch t h n i v i ánh sáng tr ng: t i i m gi a O có m t vân sáng tr ng. NG V. Ánh sáng tr ng có m i b c sóng trong kho ng t 0. khi ánh sáng truy n qua m t l nh . s 2. Công th c giao thoa ánh sáng: a) Kho ng vân: là kho ng cách gi a hai vân sáng (ho c t i) c nh nhau i ! a = S1S2 : kho ng cách gi a hai khe sáng. s 1.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH A. ho c g n mép nh ng v t trong su t ho c không trong su t 2. «g i là b c giao thoa) 1 PD 1 = (k + ) i vân t i th n ng v i: k = (n ± 1) xt = (k ) 2 2 a n s c có m t màu xác nh. P : b PD = ki a c sóng c a ánh sáng D : kho ng cách t hai khe sáng t i màn h ng vân (E) b) V trí vân sáng : xk = k c) V trí vân t i : 4. n s c. n s c có b c sóng P1 . * Ánh sáng tr ng là s t ng h p c a nhi u ánh sáng * Chi t su t c a môi tr nh t c v i v i tia tím và nh nh t * Chi t su t: n !   vtím < v . Nhi u x ánh sáng: là hi n t ng ánh sáng không tuân theo nh lu t truy n th ng. Nhi u x ánh sáng. n s c có màu t n tím. Góc l ch (khi góc t i nh ): D = (n-1)A II. K t qu thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng : + i v i ánh sáng n s c: là m t vùng sáng h p trong ó có nh ng vân sáng .38 Q m (tím) n 0. M i ánh sáng ( k = 0.Trang 49 - . n có d ng các d i sáng c u v ng tím trong ngoài. P a ¦ t i xen k . l n ng trong su t ph thu c vào màu s c c a ánh sáng i v i tia . ng v i m t b c sóng (t n s ) xác nh c P Trong chân không P ! c = 3. ÔN LÝ THUY T : I. Tán s c ánh sáng.10 8 (m/s). Khi chi u vào khe S ng th i hai ánh sáng n s c ó. giao thoa ánh sáng.76Q m ( ) + r ng quang ph b c k: ( x k ! k (P d Pt ) D a 6.(6) ng l ng kính phân tích m t chùm sáng ph c t p thành nh ng * Tán s c ánh sáng là hi n t * Ánh sáng chùm sáng có màu s c khác nhau. n s c là ánh sáng không b tán s c khi qua l ng kính. song song và cách + sáng. P2 : thì trên màn có hai h vân c a hai ánh sáng ng th i xu t hi n m t s vân trùng ( i màu) T i v trí vân trùng (hai vân sáng trùng nhau) : xk 1 ! xk 2  k1P1 ! k 2 P2 T Lý ± Hóa ± KT . hai bên là nh ng vân 3. 1. vân u nhau. trong môi tr ng chi t su t n: P / ! f n 5. SÓNG ÁNH SÁNG .

Máy quang ph a) nh ngh a: Máy quang ph là d ng c dùng ph n n s c khác nhau.Trang 50 - . y Không ph thu c vào Tính ch t ng d ng nhi t c a ngu n sáng c a màu v ch. Các lo i quang ph Quang ph Quang ph liên t c G m nhi u d i màu t nh ngh a n tím. n i li n nhau m t cách liên t c Do ch t r n. ng pháp v t lí dùng xác n s c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 III. M i chùm sáng n s c tao ra trên kính nh m t v ch màu ó t o thành quang ph c a ngu n S.. khí áp Ngu n phát su t cao khi thích phát ra c kích Quang ph v ch phát x G m các v ch màu riêng l ng n cách nhau b ng nh ng kho ng t i Nhi t c a ám khí h p th c a Quang ph v ch h p th Nh ng v ch t i riêng l trên n n quang ph liên t c Do ch t khí áp su t th p khi c kích thích phát ra ph i th p h n nhi t ngu n phát sáng. y L ng kính có tác d ng phân tích chùm sáng song song chi u t i. v trí v ch. thành nh ng chùm sáng y Bu ng nh là b ph n dùng thu (ch p) nh quang ph . d a vào vi c nghiên c u quang ph c a ánh sáng do ch t y phát ra u i m: Nhanh. Các lo i Tia (b c x ) không nhìn th y T Lý ± Hóa ± KT . l ng. quang ph v ch c tr ng b cx ns c ó ch ph thu c vào riêng c a nó ( v s v ch. Phân tích quang ph Phân tích quang ph là ph nh thành ph n hóa h c c a m t ch t hay c các v t h p ch t . T p h p các v ch màu ns c IV.) y Dùng xác y Quang ph v ch h p th c a y Dùng o nhi t nh thành ph n m i nguyên t có tính ch t tr ng riêng cho nguyên t ó c ngu n sáng c u t o c a ngu n sáng y Dùng nh n bi t s có m t c a ch t h p th VI. y m t nhi t nh t nh m t v t có kh n ng phát x nh ng n s c nào thì ng th i y M i nguyên t hóa h c có b c x c ng có kh n ng h p th nh ng b n ch t c a ngu n sáng. ch c n l ng nh m u v t.. n s c song song. Có th phân tích xa V. chính xác. b) C u t o và ho t y Dành cho h c sinh kh i 12 phân tích chùm sáng ph c thành nh ng thành ng: có ba b ph n chính: ng chu n tr c là b ph n t o ra chùm sáng song song.

ch v i các l ng kính ch t r n ho c ch t l ng. m t phân cách hai môi tr ng chi t quang khác nhau. ion hóa không khí y Tác d ng sinh h c y gây ra hi n t ng quang ng quang i m Tính ch t công d ng i n + Dùng s y khô. kim lo i. + Dùng ti t trùng. ta d quan sát hi n t ng giao thoa. m t phân cách m t môi tr ng r n ho c l ng v i không khí. Thuy t i n t v ánh sáng. tia X. ch v i l ng kính th y tinh. Hi n t ng tán s c x y ra: A. tia gamma B. tia h ng ngo i. th y tinh h p th + Dùng chi u . BÀI T P TR C NGHI M : Câu 1. ánh sáng nhìn th y. tia h ng ngo i. . C. và tia gamma u có cùng m t b n ch t là sóng i n t . B. B. ng: c =n v M i liên h gi a tính ch t i n t và tính ch t quang c a môi tr VIII . ch a b nh ch a b nh ung th + ki m tra khuy t t t c a s n còi x ng + dò tìm v t n t trên b m t ph m úc. ph thu c vào b n ch t c a v t. chúng ch khác nhau v b c sóng ( t n s ). Quang ph liên t c c a m t v t sáng: A. ch p i n. tia t ngo i. tia X. có b h nb Ngu n phát c sóng dài c sóng tia Tia T ngo i Là b c x không nhìn th y có b n ch t là sóng i n t . i n VII. Thang sóng i n t Các sóng vô tuy n i n.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 B c x (tia) Tia H ng ngo i Là b c x không nhìn nh ngh a th y có b n ch t là sóng i n t . ph thu c vào nhi t T Lý ± Hóa ± KT c av t. tia t ngo i. N u s p x p theo th t b c sóng gi m d n ( t n s t ng d n) ta c m t thang sóng i n t nh sau: Sóng vô tuy n. K t lu n nào sau ây là úng. d tác d ng lên kính nh. có b b c sóng ng n h n c sóng tia tím Dành cho h c sinh kh i 12 Tia R n ghen (Tia X) Là b c x không nhìn th y có b n ch t là sóng i n t .Trang 51 - . D. + Các tia có b c sóng càng ng n có tính âm xuyên càng m nh. có b c sóng ng n h n b c sóng tia t ngo i y Tia X y M i v t b nung nóng y Do v t b nung nóng t c t o ra b ng ng u phát ra tia h ng ngo i y Tác d ng kính nh y Tác d ng nhi t y có th bi n i u nh S T y gây ra hi n t 20000C tr lên phát ra y Tác d ng kính nh y Tác d ng phát quang. ánh sáng nhìn th y. + Các tia có b c sóng dài. d làm phát quang các ch t và ion hóa không khí. Câu 2. ion hóa không khí y Tác d ng sinh h c y gây ph n ng quang h p y gây ra hi n t R n-ghen hay ng Cu-lit-gi y Tác d ng kính nh y Tác d ng phát quang. s + Ch p nh vào ban êm + Dùng i u khi n t xa ng quang i n y Có kh n ng âm xuyên y b n c. B n ch t c a ánh sáng là sóng i n t có b c sóng r t ng n lan truy n trong không gian.

hi n t ng tác d ng lên kính nh. Tia h ng ngo i là b c x i n t không nhìn th y Câu 10. D. Câu 12.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. tác d ng nhi t. M t thanh s t nung nóng D. tác d ng phát quang m t s ch t B. tác d ng iôn hóa ch t khí C. tác d ng âm xuyên m nh Câu 9. tác d ng âm xuyên m nh D. tác d ng iôn hóa ch t khí C. A. C. tác d ng di t khu n D. quang ph v ch h p th C. Nhi t c a ám khí h p th ph i b ng nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . tác d ng lên kính nh. Quang ph c a ánh sáng èn dây tóc c máy quang ph ghi c là: A. B. quang ph ám Câu 7. Dài h n b c sóng ánh sáng tím C. Câu 13. làm ion hóa không khí D. B. Ng n h n b c sóng ánh sáng tím Câu 16. C. i u nào sau ây là úng khi nói v quang ph v ch h p th : A. B. hi n t ng phát quang . hi n t ng tán s c ánh sáng. s ph thu c c a chi t su t vào môi tr ng truy n sáng. có tác d ng nhi t B. Hi n t ng v t lí nào kh ng nh ánh sáng có tính ch t sóng : A. hi n t ng quang i n. Trong các ngu n phát sáng sau ây ngu n nào phát ra quang ph v ch phát x . hi n t ng giao thoa ánh sáng. i u nào sau ây là sai khi nói v tia t ngo i : A. Nhi t c a ám khí h p th ph i nh h n nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . s thay i c a chi t su t môi tr ng theo màu s c ánh sáng. ph thu c c b n ch t l n nhi t c a v t. Tia t ngo i là sóng i n t có b c sóng : A. liên t c B. Câu 8. Câu 3. i u nào sau ây là sai khi nói v tia h ng ngo i : A. Các b c x có b c sóng trong kho ng t 3. C. s ph thu c c a chi t su t l ng kính vào màu s c ánh sáng và góc l ch c a tia sáng D. D. Hi n t ng tán s c ánh sáng trong thí nghi m Niut n c gi i thích d a trên: A. tác d ng phát quang B. M t bó u c ang cháy sáng Câu 4. có d ng các v ch màu riêng bi t trên n n t i. Ng n h n b c sóng ánh sáng D. Tia h ng ngo i có tác d ng di t khu n D. B. quang ph v ch phát x B. t n s gi m và v n t c không i B. i u nào sau ây là sai khi nói v tia X : A. D. hi n t ng khúc x ánh sáng. Máy quang ph l ng kính ho t ng d a trên hi n t ng quang h c nào: ch n câu úng. tác d ng quang i n. C. ám Câu 18. ít b tán x b i các ám s ng mù.Trang 52 - . Tác d ng nào sau ây c coi là tác d ng n i b t c a tia h ng ngo i : A. C. Tia X c phát ra t h quang i n. Tia X có b c sóng ng n h n tia t ngo i D. không ph thu c b n ch t và nhi t c a v t. Trong phòng ch p X quang ng d ng tính ch t nào c a tia X : A. Nhi t c a ám khí h p th ph i l n h n nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . B. D. có tác d ng lên kính nh Câu 17. làm phát quang m t s ch t C. tác d ng di t khu n Câu 11. Tính ch t nào sau ây là tính ch t chung c a tia h ng ngo i và tia t ngo i ? A. Tia h ng ngo i có tác d ng nhi t C. Câu 5. s giao thoa c a các tia ló ra kh i l ng kính. t n s t ng và v n t c không i C. t n s không i và v n t c t ng D. Khi ánh sáng M t Tr i chi u vào máy quang ph t M t t thì ta thu c quang ph ? A. Tia h ng ngo i phát ra t các v t b nung nóng B. Câu 6. v ch phát x C. Câu 14. B. A. Dài h n b c sóng ánh sáng B. M t tr i B. D. Khi chi u ánh sáng n s c t không khí vào n c thì: A.10 -7m là : T Lý ± Hóa ± KT .10 -9m n 3. quang ph liên t c D. Tia X là b c x không nhìn th y. Tia X có b n ch t là sóng i n t . hi n t ng phát quang. èn h i natri nóng sáng C. v ch h p th D. hi n t ng giao thoa ánh sáng. C. t n s không i và v n t c gi m Câu 15.

b c sóng P2 và t n s f2 . Trong cùng m t môi tr ng v n t c c a ánh sáng màu nh h n v n t c ánh sáng màu tím C.Trang 53 - . 1. T Lý ± Hóa ± KT .4 C. H th c nào sau ây là úng? A. Không làm en kính nh. tia l ch nhi u nh t. 3. Các v ch t i xu t hi n trên n n quang ph liên t c là do giao thoa ánh sáng C.4 Câu 21.3. P1=P2 Câu 20. hi n t ng quang i n. Khi ó chùm tia khúc x : A.3 B.3. f1 = f2 D. C. 2. tia v n l ch ít nh t. i u nào sau ây là úng khi nói v ánh sáng n s c? A. v1 = v2 C. i u nào sau ây là úng khi nói v ánh sáng n s c ? A. Khi ánh sáng ó truy n trong môi tr ng có chi t su t tuy t i n 2 (n2 { n1) thì có v n t c v2 . B. thành ph n hóa h c c a l ng ch t ó B.2. B. i u nào sau ây là sai i v i quang ph liên t c ? A. trong ó góc khúc x c a chùm màu vàng nh h n góc khúc x c a chùm màu chàm C. Trong cùng m t i u ki n . màu chàm. Tia t ngo i có tính ch t nào sau ây? A. 2. ánh sáng nhìn th y D. 4. kh i l ng c a l ng ch t ó D. 1. D. m t ch t ch h p th nh ng b c x nào mà nó có kh n ng phát x . D. Trong cùng m t i u ki n v nhi t và áp su t. Chi t su t c a ch t làm l ng kính không ph thu c t n s c a sóng ánh sáng n s c B. nhi t xác nh. B. tia t ngo i. m i ch t u h p th và b c x các ánh sáng có cùng b c sóng. Câu 23. M t sóng ánh sáng n s c có t n s f1 . hi n t ng tán s c B n ch t sóng c a ánh sáng gi i thích c các hi n t ng: A. D. nhi t c a l ng ch t ó C. 1. Hi n t ng quang h c nào: 1. T không khí ng i ta chi u xiên t i m t n c n m ngang m t chùm tia sáng h p song song g m hai ánh sáng n s c : màu vàng. tia t ngo i C. f2 B. ch là m t chùm tia sáng h p là chùm màu vàng còn chùm tia màu chàm b ph n x toàn ph n Câu 27. Quang ph liên t c ph thu c thành ph n c u t o c a ngu n sáng D. g m hai chùm tia sáng h p là chùm màu vàng và chùm màu chàm.4 D. Câu 26. tia R nghen B. Câu 25. tia h ng ngo i. tia màu l c. B l ch trong i n tr ng và t tr ng. tia tím l ch nhi u nh t. Sóng ánh sáng có t n s càng l n thì v n t c truy n trong môi tr ng trong su t càng nh Câu 24. Hi n t ng o s c c a v ch quang ph ( o v ch quang ph ) cho phép k t lu n r ng : A. m t ch t ch h p th ho c ch phát x ánh sáng D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. tia tím l ch ít nh t. hi n t ng khúc x ánh sáng. Quang ph liên t c ph thu c nhi t c a v t phát sáng C.2. tia tím l ch nhi u nh t. Quang ph liên t c g m nhi u d i màu t n tím n i li n nhau liên t c B. V n t c c a ánh sáng n s c trong chân không ph thu c b c sóng ánh sáng B. trong ó góc khúc x c a chùm màu vàng l n h n góc khúc x c a chùm màu chàm D. v1. còn ph thu c môi tr ng t i hay môi tr ng khúc x chi t quang h n. C. Trong các lo i tia sau ây: tia nào có t n s nh nh t: A. Quang ph v ch c a m t l ng ch t không ph thu c: A. Chi t su t c a ch t làm l ng kính i v i ánh sáng màu l n h n i v i ánh sáng màu l c C. T n s c a ánh sáng n s c ph thu c môi tr ng truy n sáng Câu 28. Quang ph liên t c dùng o nhi t c a v t nóng sáng Câu 29. f1 = v2. khi truy n trong môi tr ng có chi t su t tuy t i n1 thì có v n t c v1 và b c sóng P1. tia R nghen. còn ph thu c vào góc t i. V n ch là m t chùm tia sáng h p song song B. hi n t ng giao thoa ánh sáng. Khi m t chùm ánh sáng tr ng i t môi tr ng 1 sang môi tr ng 2 và b tán s c thì tia l ch ít nh t. B. Nh v y khi ánh sáng tr ng truy n ng c l i t môi tr ng 2 sang môi tr ng 1 thì: A. tia h ng ngo i Câu 19. g m hai chùm tia sáng h p là chùm màu vàng và chùm màu chàm. n ng c a l ng ch t ó Câu 22. V n t c c a ánh sáng n s c ph thu c vào môi tr ng truy n sáng D. Trong n c v n t c ánh sáng màu tím l n h n v n t c c a ánh sáng màu .

B c sóng c a ánh sáng ã s d ng là: A. tia t ngo i. f2> f1> f3 D. vân sáng th 3 B. Tia R nghen có kh n ng âm xuyên m nh. D = 1. Tia t ngo i là b c x i n t có b c sóng l n h n b c sóng c a ánh sáng tím. f2. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng . hai bên có nh ng d i sáng màu nh c u v ng. 0. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng . D.4mm D. trên màn quan sát c hình nh nh th nào? A.56 Q m B.5 m. C. là các d i màu t n tím n i li n nhau m t cách liên t c . f3 l n l t là t n s c a tia R nghen (tia x). C. Tia t ngo i có tác d ng quang hóa. Khi nói v tia t ngo i. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng . 0.8 mm. Tia R nghen có th dùng chi u i n.6 Q m T i i m M cách vân sáng trung tâm m t o n 4. Tia t ngo i phát ra t các v t b nung nóng lên nhi t cao vài ngàn .8 mm. 8. 0. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng n s c. bi t các kho ng cách: a = 0. B. 1. Câu 31.43 Q m B. Nguyên t c ho t ng d a trên hi n t ng tán s c ánh sáng. tia h ng ngo i và tia t ngo i thì: A. tia t ngo i. 0. quan sát trên màn ta th y v trí vân sáng b c 3 c a màu tím trùng v i vân sáng b c 2 c a màu vàng . màu tím có b c sóng P2 . tia h ng ngo i D. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu vàng có b c sóng P1 = 0. B. kho ng cách a= 0.42 Q m C. D. tia h ng ngo i.6 m . tia t ngo i Câu 34. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Young S 1 và S2. tia R nghen.8mm D. B. V trí vân t i th 6 cách vân sáng trung tâm O m t o n là: A. d2 . D = 1. f1> f3> f2 T Lý ± Hóa ± KT . D.48 Q m D. 6. B ph n c a máy làm nhi m v tán s c ánh sáng là th u kính. 7. C. Khi nói v tia R nghen (tia X).2mm. f1> f2> f3 B.2mm Câu 37. 1. tia t ngo i. d2 .Trang 54 - . 0. 1. phát bi u nào sau ây sai? A. M s trên vân sáng khi: ax ai P A.40 Q m Câu 41.d1 = D D 2 Câu 35. MS2 = d2 . Câu 32. D= 1. Câu 30. kho ng cách gi a hai vân sáng b c 3 và b c 10 cùng m t phía so v i O là 8. tr m t s ung th nông.5m. tia R nghen. Th c hi n giao thoa v i ánh sáng tr ng. Tia R nghen có b c sóng càng dài s âm xuyên càng m nh.d1= k C. có vân sáng hay vân t i th m y : A.63Qm .4 mm. Dùng nh n bi t các thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do ngu n sáng phát ra.4mm Câu 40. M t i m M n m trên màn cách S1 và S2 nh ng kho ng l n l t là MS 1= d1. f3> f2> f1 C. t ngo i.6mm B. 0.d1 = B. Câu 36. tia R nghen C.6mm C.5 mm. tia h ng ngo i. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. R nghen và ánh sáng nhìn th y theo th t b c sóng gi m d n ta có dãy sau. Tia R nghen là b c x i n t có b c sóng ng n h n b c sóng tia t ngo i. vân t i th 4 Câu 39. là các v ch màu khác nhau riêng l hi n trên m t n n t i. Tia t ngo i c dùng trong y h c ch a b nh còi x ng. ánh sáng nhìn th y. 0.2mm C. d2 . tia h ng ngo i. C. tia R nghen. vân t i th 3 C. V i f1. Truy n c qua gi y.6 m . bi t các kho ng cách: a = 0. bi t các kho ng cách: a = 0. ánh sáng nhìn th y. N u s p x p các tia h ng ngo i.8mm B.4 Q m. không có các vân giao thoa trên màn. D. vân sáng th 4 D. g . ánh sáng nhìn th y. 7.60 Q m. B c sóng P2 là: A. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v máy quang ph l ng kính? A. 1. 0.d1 = k D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. ánh sáng nhìn th y.41 Q m D.6mm. B. Là d ng c dùng phân tích chùm sáng ph c t p thành nh ng thành ph n n s c khác nhau. Kích thích s phát quang c a nhi u ch t. d2 . D = 1. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. Kho ng vân i là: A. Câu 33.4 Q m Câu 38. phát bi u nào sau ây sai? A. Ch n câu úng A. B. v i. vân trung tâm là vân sáng tr ng. D. quang h p.52 Q m C.

75 Q m . 0.41 Q m D. 5 Trình bày m i quan h gi a chi t su t c a môi tr ng và b c sóng ánh sáng trong chân không.76Q m ) .8 mm. D = 1.2m . 7 B n ch t. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng .8mm B. 0.625 Q m B. 0. màu lam có b c sóng P2 = 480 nm . vân t i th 3 C.48 Q m Câu 44. theo n ng l ng . N trên màn n m cùng m t phía so v i vân sáng trung tâm O và cách O l n l t : 5. 2 Hi n t ng nhi u x ánh sáng là gì. D= 1. bi t các kho ng cách: a = 0. H i t i v trí vân trùng th hai tính t vân trùng trung tâm O ng v i vân sáng b c m y c a ánh sáng màu lam: A. 0. quan sát trên màn ta th y t i v trí vân sáng b c 2 c a màu có m t vân sáng c a màu lam n m trùng v i nó. các tính ch t và công d ng c a tia h ng ngo i.4mm C. 0. theo t n s . N u thay ánh sáng này b ng ánh sáng có b c sóng P¶ thì th y kho ng vân giao thoa gi m 1. 0. 8 K tên c a các vùng sóng i n t k ti p nhau trong thang sóng i n t theo b c sóng. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu có b c sóng P1 = 0. Kho ng cách gi a hai vân sáng b c 6 trên màn cách nhau m t o n là: A. vân t i th 4 Câu 47. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng n s c.60 Q m C. 4 hi n t ng giao thoa ch ng i u gì ?Nêu t t ng c b n c a thuy t i n t ánh sáng. D = 1. 8 D. 0. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng . i u ki n x y ra hi n t ng giao thoa ánh sáng. 1 Hi n t ng tán s c ánh sáng qua l ng kính. Giá tr P2 là: A. 9 Câu 45.2mm D.6mm . Ánh sáng n s c. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng n s c. LT. 0. A.Trên o n MN có bao nhiêu vân sáng ? A. Ngu n phát ánh sáng có b c sóng P = 0. vân sáng th 4 D.9mm . 0. 18.125 Q m C.6mm Câu 49.8mm. 4 D. D = 1. 6 B. B c sóng c a ánh sáng ó là: A. 0.Trang 55 - .38 Q m e P e 0.42 Q m C.4mm. 6 Quang ph liên t c. ánh sáng tr ng là gì ? LT. 1.45 Q m Câu 46. CÂU H I ÔN CH NG V: LT.4mm . 6 B. LT. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu vàng có b c sóng P1= 600 nm . 3 Câu 50. 7. kho ng cách a= 0.4 Q m. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Câu 42. 7 C. T i i m M cách vân sáng trung tâm m t o n 4. LT. 6 B. 5 C. T i i m A trên màn cách vân sáng trung tâm O m t o n: x = 5 mm có bao nhiêu vân sáng c a nh ng ánh sáng n s c do ngu n S phát ra n m trùng t i ó. T Lý ± Hóa ± KT . Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0.56 Q m D. LT. 0. 3. ng i ta o c kho ng cách gi a 5 vân sáng c nh nhau là 7. vân sáng th 3 B.72Q m . 3 Nêu vân sáng. kho ng cách gi a hai vân sáng c nh nhau là : 1.8mm. 14.40 Q m C. bi t các kho ng cách: a = 0. 5 C. 8 D. 1. tia t ngo i và tia X. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0.2mm . quang ph v ch phát x và quang ph v ch h p th là gì và c i m chính c a m i lo i quang ph này.2m.5 l n. LT.5 mm. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng . T i các i m M.60 Q m. LT. Ngu n S phát ra ánh sáng tr ng có m i b c sóng : ( 0. màu lam có b c sóng P2 .6 m . bi t các kho ng cách: a = 0.5 m .43 Q m B. có vân sáng hay vân t i th m y : A.50 Q m D. 10 Câu 43.62 Q m B. Giá tr c a b c sóng P¶ là: A. vân t i c a s giao thoa ánh sáng.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic V T Lý ± Hóa ± KT .Trang 56 - .

m i phôtôn mang n ng l ng b ng hf. HI N T NG QUANG I N TRONG 1.nh lu t: i v i m i kim lo i. hc h g i là h ng s Pl ng h = 6. .108 m/s d c theo các tia sáng.Chi u ánh sáng h quang vào t m k m tích i n âm làm b t êlectron kh i m t t m k m.h t.625. nh ngh a .Thuy t sóng i n t v ánh sáng không gi i thích c mà ch có th gi i thích c b ng thuy t l ng t .Trang 57 - . 4. trong ó f là t n s c a ánh sáng b h p th hay phát ra. 3.M i phôtôn khi b h p th s truy n toàn b n ng l ng c a nó cho 1 êlectron. III.Hi n t ng ánh sáng làm b t các êlectron ra kh i m t kim lo i g i là hi n t ng quang i n (ngoài). Pe .s 2. ÔN LÝ THUY T : ng quang i n 1.10 -34J. các phôtôn u gi ng nhau. L NG T ÁNH SÁNG. 2. còn h là m t h ng s . c. Gi thuy t Pl ng . Hi n t ng quang i n trong . d. Hi n t NG VI. ánh sáng kích thích ph i có b c sóng P ng n h n hay b ng gi i h n quang i n P0 c a kim lo i ó.Gi i h n quang i n c a m i kim lo i là c tr ng riêng cho kim lo i ó. b.(4) A. hc c hc hi n t ng quang i n x y ra: hf u A hay uA p Pe .Là ch t bán d n có tính ch t cách i n khi không b chi u sáng và tr thành d n i n khi b chi u sáng. Ch t quang d n .h t c a ánh sáng : Ánh sáng có l § P0 ng tính sóng . t P0 ! p P e P0 A A P 19.Công ³th ng´ l c liên k t g i là công thoát (A). L ng tính sóng . Quang i n tr Là m t i n tr làm b ng ch t quang d n. Thuy t l ng t ánh sáng a. Ánh sáng c t o thành b i các h t g i là phôtôn. ng d ng trong quang i n tr và pin quang i n 3.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH I.6. 8 N u ch n chùm sáng h quang b ng m t t m thu tinh dày thì hi n t ng trên không x y ra p b c x t ngo i có kh n ng gây ra hi n t ng quang i n k m. Gi i thích nh lu t v gi i h n quang i n b ng thuy t l ng t ánh sáng .L ng n ng l ng mà m i l n m t nguyên t hay phân t h p th hay phát x có giá tr hoàn toàn xác nh và h ng hf. L ng t n ng l ng I ! hf = P 3.875.10-19 J Chú ý tính nhanh ta dùng P0 ! A 5. . Thuy t l ng t ánh sáng 1. V i m i ánh sáng n s c có t n s f.1026 chú ý nh i 1eV =1. II. Phôtôn bay v i t c c = 3. 2. Thí nghi m c a Héc v hi n t ng quang i n . M i l n m t nguyên t hay phân t phát x hay h p th ánh sáng thì chúng phát ra hay h p th m t phôtôn. T Lý ± Hóa ± KT .Hi n t ng ánh sáng gi i phóng các êlectron liên k t chúng tr thành các êlectron d n ng th i gi i phóng các l tr ng t do g i là hi n t ng quang i n trong. m i gây ra c hi n t ng quang i n. nh lu t v gi i h n quang i n .

2.. 2. CÁC TIÊN BOHR V C U T O NGUYÊN T : 1.10-11 m g i là bán kính Bo.Trong các tr ng thái d ng c a nguyên t .i v i nguyên t hi rô rn = n2r0 r0 = 5. Tiên v các tr ng thái d ng .S phát quang c a các ch t r n có c i m là ánh sáng phát quang có th kéo dài m t th i gian sau khi t t ánh sáng kích thích g i là s lân quang. Tiên v s b c x và h p th n ng l ng c a nguyên t .S phát quang là s h p th ánh sáng có b c sóng này phát ra ánh sáng có b c sóng khác. HI N T NG QUANG ± PHÁT QUANG 1.10 -19 J I = hfnm = En . Các ch t r n phát quang lo i này g i là các ch t lân quang. Hu nh quang và lân quang .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 . 3. . p vài ch c . Khi trong các tr ng thái d ng thì nguyên t không b c x .Em Tính P ! Em En .c i m: s phát quang còn kéo dài m t th i gian sau khi t t ánh sáng kích thích.6. êlectron ch chuy n ng trên nh ng qu o có bán kính hoàn toàn xác nh g i là qu o d ng.Em: hc chú ý nh i 1eV =1.C u t o: 1 s i dây b ng ch t quang d n g n trên m t cách i n. IV.4.3. Nó bi n i tr c ti p quang n ng thành i n n ng. Pin quang i n 1. nh lu t Xt c (Stokes) v s hu nh quang Ánh sáng hu nh quang có b c sóng dài h n b c sóng c a ánh sáng kích thích: Phq > Pkt.Nguyên t ch t n t i trong 1 s tr ng thái có n ng l ng xác nh. Khái ni m v s phát quang . Là pin ch y b ng n ng l ng ánh sáng. . .S phát quang c a các ch t l ng và khí có c i m là ánh sáng phát quang b t t r t nhanh sau khi t t ánh sáng kích thích g i là s hu nh quang.. Hi u su t trên d i 10% III. 2.3. g i là các tr ng thái d ng. 4.Khi nguyên t chuy n t tr ng thái d ng có n ng l ng (En) sang tr ng thái d ng có n ng l ng th p h n (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có n ng l ng úng b ng hi u E n .i n tr có th thay i t vài M. . Các m c K L M N O P ng v i n =1.5 2.

S L C V LAZE : 1. bút ch b ng B. n u nguyên t ang tr ng thái d ng có n ng l ng Em th p h n mà h p th c1 phôtôn có n ng l ng úng b ng hi u En . .Công nghi p: khoan. truy n tin b ng cáp quang« . ng m ng th ng« .c i m: + Tính n s c.Trang 58 - .Ng c l i.Tr c a: o kho ng cách.Trong các u c CD. BÀI T P TR C NGHI M : T Lý ± Hóa ± KT . c t.Em thì nó chuy n lên tr ng thái d ng có n ng l ng cao h n En. + C ng l n. C u t o và ho t ng c a Laze . ch a b nh ngoài da« . Ghi nh khi t th p lên cao h p th và t cao tr v th p b c x V. liên l c v tinh. . + Tính nh h ng. ..Thông tin liên l c: s d ng trong vô tuy n nh v . 2.Y h c: dao m . + Tính k t h p r t cao. M t vài ng d ng c a laze .Laze là m t ngu n phát ra m t chùm sáng c ng l n d a trên vi c ng d ng c a hi n t ng phát x c m ng.

75 Q m và P2 = 0.486 Q m D. Cho c = 3. D. B. M t ch t phát ra ánh sáng màu l c. 14. C. Bi t c = 3.375 Q m.5eV sang tr ng thái d ng có n ng l ng EL = . 1eV=1.30 m. Ch có b c x P1 C. C. Ch có ánh sáng nhìn th y và tia h ng ngo i D. 1eV=1.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. 15. T Lý ± Hóa ± KT . tán s c ánh sáng.3. B. 0. P 0 ! C. h = 6. L n l t chi u hai b c x có b c sóng P1 = 0. 0.74eV.625.Trang 59 - .0.4eV. Bi t h ng s Pl ng là 6. t c ánh sáng trong chân không là 3.10 -34J. N ng l ng c a phôtôn này t l A. D.625. D. 12. Hi n t ng ánh sáng làm b t các êlectron ra kh i b m t c a kim lo i g i là hi n t ng A. I ! h c P 9. Gi i h n quang i n c a vônfram b ng A. I ! D. h ng ngo i.625.5eV. t c ánh sáng trong chân không c = 3. C. A. Ch có b c x P2 B. P 0 ! A c hc hA 6. ngh ch v i bình ph ng t n s f 7. Màu da cam D.625. B.625. ch t bán d n và có c i m là d n i n kém khi không b chi u sáng và tr nên d n i n t t khi c chi u sáng thích h p.1.654 Q m B.375 Q m D. tán s c ánh sáng. quang . N ng l ng c a phôtôn c xác nh theo công th c: hc cP hP A. 0.75 Q m và P2 = 0.25 Q m vào t m k m có gi i h n quang i n P0 = 0.s . kim lo i và có c i m là i n tr su t c a nó t ng khi có ánh sáng thích h p chi u vào.6. ngh ch v i t n s f C. B c sóng c a b c x c phát ra là A.6. 13.35 Q m. Công thoát êlectron ra kh i kim lo i A = 6. h = 6. 0.276 Q m. Hi n t ng quang i n s x y ra khi chi u vào b m t t m kim lo i natri b c x A. Pin quang i n là ngu n i n ho t ng d a trên hi n t ng A.410 Q m 11. D.625. M t ngu n sáng phát ra ánh sáng có t n s f. P 0 ! D. Gi i h n quang i n c a ng là B.s . C. thu n v i bình ph ng t n s f D.108 m/s. Màu tím B. B. Quang i n tr c ch t o t A. H th c liên h gi a công thoát A.Không có b c x nào 4.10-8 m/s .50 m. D. C hai lo i b c x D.625. Ch có b c x P1 C. 0. quang i n trong. Ánh sáng M t Tr i có nh ng lo i b c x nào sau ây ? A. màu . 0. Màu 8. 0.25 Q m vào t m kim lo i .0. h = 6. h ng s Pl ng h = 6. B c x nào gây ra hi n t ng quang i n ? A. P 0 ! B. quang . màu da cam.9 m. C. Không có b c x nào 5. Ch có ánh sáng nhìn th y B. Bi t c = 3. B. Gi i h n quang i n c a natri là 0. gi i h n quang i n P0 v i h ng s Pl ng và t c ánh sáng trong chân không là: hc hA A c A.10-19 J. Gi i h n quang i n c a kim lo i ó là: A.295 Q m 2.10-19 J.10-19J. Ch có ánh sáng nhìn th y và tia t ngo i C.6. I ! hP B.Ch có b c x P2 B.10-34J.108 m/s. thu n v i t n s f B. quang i n ngoài.phát quang.300 Q m B.s.10-19 J . 0. công thoát êlectron c a kim lo i b ng 3.10 -34J.40 m. Chi u ánh sáng nào d i ây thì nó phát quang ? A.872 Q m C. Có c ánh sáng nhìn th y. Công thoát c a êlectron kh i ng là 6.10-8 m/s . I ! C.s .250 Q m C.10-19 J. 0. nhi t i n.60 m. Nguyên t hi ro chuy n t tr ng thái d ng có n ng l ng EM = . c m ng i n t . 0.295 Q m.10-8 m/s . 3. C hai lo i b c x D.phát quang.0.10 -34J. Màu vàng C. 0.10 -34J. t ngo i. tia t ngo i và tia h ng ngo i 10. 0. 0. B c x nào có th gây ra hi u ng quang i n ? A.250 Q m. Công thoát êlectron ra kh i vônfram là 4. L n l t chi u hai b c x có b c sóng P1 = 0.s. 1eV=1.

10-34 J.s. Quang i n tr và pin quang i n là gì. ch t bán d n và có c i m là d n i n t t khi không b chi u sáng và tr nên d n i n kém khi c chi u sáng thích h p.58Q m 20. 1.45Q m D. 1 LT. 18. 6 LT. A.8. t quãng. 5 LT.24 m. Ta có c m giác chùm là liên t c vì s l ng các phôtôn là r t l n. 0. 8 NG VI: Trình bày thí nghi m Héc v hi n t ng quang i n và cho bi t hi n t ng quang i n là gì.88eV 22.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. T Lý ± Hóa ± KT . Gi thi t sóng ánh sáng không gi i thích c các d nh lu t quang i n.1034 Js.625. ánh sáng th hi n tính ch t h t. C. 0. 19. B. A. m i h t c g i là m t phôtôn. 4 LT. Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t không h p th hay b c x ánh sáng m t cách liên t c. D. A. Hi n t ng quang i n trong là gì. C. Ánh sáng có tính ch t h t. Tính công thoát A c a Cs ra n v eV.108 m/s. C. lân quang ? Ánh sáng hu nh quang tuân theo quy lu t Laze là gì và m t s ng d ng c a laze. 0. B. B. Phát bi u nào sau ây sai. Các sóng i n t có b c sóng càng dài thì tính ch t sóng th hi n rõ h n tính ch t h t. Cho h ng s pl ng h = 6. 2. D.625.36 m. Nêu n i dung c b n c a thuy t l ng t ánh sáng. o C. S phát quang là gì ? Hu nh quang. Tìm k t lu n sai v thuy t l ng t anh sáng. M i ph n ó mang m t n ng l ng hoàn toàn xác nh g i là l ng t n ng l ng. 16. T m k m m t i n tích âm. Không có hi n t ng gì x y ra. Cho h ng s pl ng h = 6. 3 LT. 0. D. Trình bày s t o thành quang ph v ch phát x và h p th c a nguyên t hi rô. A. Tính b c sóng ánh sáng mà n ng l ng c a phôtôn là 2.108 m/s. v n t c c a ánh sáng trong chân không c = 3. 0.52eV D. Tìm phát bi u sai v l ng tính sóng h t. T m k m m t b t i n tích d ng.74eV B. Sóng i n t có b c sóng càng ng n càng th hi n rõ tính ch t sóng. C. D. 3. B. Phát bi u nh lu t v gi i h n quang i n. kim lo i và có c i m là i n tr su t c a nó gi m khi có ánh sáng thích h p chi u vào. D. không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n sáng. Vì ánh sáng có tính ch t h t nên gây ra c hi n t ng quang i n i v i m i kim lo i. Chi u m t chùm b c x có b c sóng P vào b m t m t t m nhôm có gi i h n quang i n 0. D. 0. A. 0. 21. l ng t không i.30µm. CÂU H I ÔN CH LT. Hi n t ng giao thoa ánh sáng th hi n tích ch t sóng. 7 nào ? LT.14eV C. A.Trang 60 - . v n t c c a ánh sáng trong chân không c = 3. 1. Khi ánh sáng truy n i.10-19J.42µm. 0. T m k m m t b t electron.66Q m C. Hi n t ng quang i n. 17. M t t m k m tích i n âm n u chi u vào m t chùm tia h ng ngo i s có hi n t ng gì x y ra ? A.28µm. mà thành t ng ph n riêng bi t. C. Ánh sáng có b n ch t là sóng i n t . Hi n t ng quang i n không x y ra n u P b ng B. Gi i h n quang i n c a Cs là 6600 A . 2 LT.71Q m B.

Trang 61 - .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic VI T Lý ± Hóa ± KT .

Hydro có 3 ng v : 1 H . N ng l ng liên k t N ng l ng liên k t c a h t nhân là n ng l ng liên k t các nuclôn riêng l thành 1 h t nhân Wlk = (m. 1 + ng v : * Các nguyên t mà h t nhân có cùng s proton Z nh ng có s n tron N khác nhau g i là 1 2 3 Ví d : . H T NHÂN NGUYÊN T ng liên k t h t nhân : .Proton: ký hi u p mang i n tích nguyên t +e.008665u 2. mp= 1.Kí hi u này v n c dùng cho các h t s c p: 1 p . kh i l ng h t nhân: a. C u t o h t nhân . 1 H * Các ng v có cùng s electron nên chúng có cùng tính ch t hóa h c b.(5) A.Kh i l ng c a m t h t nhân luôn nh h n t ng kh i l ng c a các nuclôn t o thành h t nhân ó. h t kh i: (m . 0 n . c u t o. mp= 1. H t nhân có i n tích +Ze Nguyên t i u ki n bình th ng là trung hòa v i n * S nuclon trong m t h t nhân là: A = Z + N .007276u -N tron: ký hi u n.008665u * N u m t nguyên t có s th t Z trong b ng tu n hoàn Mendeleev (Z g i là nguyên t s ) thì nguyên t c a nó s có Z electron v ngoài h t nhân c a nguyên t y ch a Z proton và N n tron.007276u.A: g i là kh i l ng s ho c s kh i l ng nguyên t + Kí hi u h t nhân . Có 2 lo i nuclon: . C u t o h t nhân : * H t nhân có kích th c r t nh (kho ng 10 -14 m n 10-15 m) c c u t o t các h t nh h n g i là nuclon. * V electron có i n tích -Ze . 0 e . N ng l ng liên k t riêng N ng l ng liên k t riêng c a m i h t nhân là n ng l ng liên k t tính cho m i nuclôn c a h t nhân ó: Wlk A N ng l ng liên k t riêng c tr ng cho m c b n v ng c a h t nhân.Trang 62 - .66055. T Lý ± Hóa ± KT . 10-15 m + L c h t nhân không ph thu c vào i n tích các nuclôn 3.H t nhân c a nguyên t X c kí hi u: A Z X ng v 1 1 . mn= 1. Tính ch t. ÔN LÝ THUY T : I.C2 Mu n phá v h t nhân c n cung c p n ng l ng W u Wlk c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG VII. n ng l 1. n v kh i l ng h t nhân 1 1u = kh i l ng nguyên t cacbon 12 C.C2 = [Zmp + (A ± Z)mn ± mX] . Kh i l ng h t nhân.N ng l ng liên k t c a h t nhân: a. L c h t nhân:là l c liên k t các nuclôn v i nhau c i m c a l c h t nhân: + L c h t nhân là lo i l c t ng tác m nh nh t + L c h t nhân ch phát huy tác d ng trong ph m vi kích th c h t nhân. không mang i n tích. kí hi u (m (m = [Zmp + (A ± Z)mn ± mX] v i m X : kh i l ng c a h t nhân b.10-27 kg 6 12 mp = 1. 1 H . 1u = 1. chênh l ch kh i l ng ó g i là h t kh i c a h t nhân.

nh ngh a ph n ng h t nhân * Ph n ng h t nhân là t ng tác gi a hai h t nhân d n n s bi n i c a chúng thành các h t khác theo s : A+B C+D Trong ó: A và B là hai h t nhân t ng tác v i nhau. . ion hóa các ch t.Mu n ph n ng x y ra ph i cung cho nó m t n ng l ng d i d ng ng n ng c a các h t t ng tác W = (msau mtr c)c2+ W III.Ph n ng h t nhân có th to n ng l ng ho c thu n ng l ng. N u m0 > m ph n ng h t nhân to n ng l ng: n ng l ng t a ra: W = (mtr c .Quá trình các h t nhân t ng tác v i nhau t o ra các h t nhân khác.Trang 63 - y . Hi n t ng phóng x * Phóng x là hi n t ng h t nhân nguyên t t ng phóng ra nh ng b c x và bi n i thành h t nhân khác * Nh ng b c x ó g i là tia phóng x . N ng l ng ph n ng h t nhân m0 = mA+mB : kh i l ng các h t t ng tác m = mC+mD : kh i l ng các h t s n ph m . Trong ph n ng h t nhân. tia phóng x không nhìn th y c nh ng có th phát hi n ra chúng do có kh n ng làm en kính nh. nh lu t b o toàn i n tích nguyên t s Z) T ng i n tích c a các h t tr c và sau ph n ng bao gi c ng b ng nhau: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 +. Các d ng phóng x : T Lý ± Hóa ± KT . C và D là hai h t nhân m i c t o thành L u ý: S phóng x là tr ng h p riêng c a ph n ng h t nhân ó là quá trình bi n i h t nhân nguyên t này thành h t nhân nguyên t khác. * Dù nguyên t phóng x có n m trong các h p ch t khác nhau.Là quá trình t phân rã c a m t h t nhân không b n v ng thành các h t nhân khác. hoàn toàn không ph thu c vào tác ng bên ngoài.c tính c a ph n ng h t nhân: + Bi n i các h t nhân. Hi n t ng phóng x : 1. ph n ng không t x y ra . b l ch trong i n tr ng và t tr ng« c i m c a hi n t ng phóng x : * Hi n t ng phóng x hoàn toàn do các nguyên nhân bên trong h t nhân gây ra.msau)c2 N u m0 < m Ph n ng h t nhân thu n ng l ng. Ph n ng h t nhân kích thích . +. dù ch t phóng x ch u áp su t hay nhi t khác nhau« thì m i tác ng ó u không gây nh h ng n quá trình phóng x c a h t nhân nguyên t . 2. + Bi n i các nguyên t . + Không b o toàn kh i l ng ngh . n ng l ng toàn ph nvà ng l ng c b o toàn * L u ý : Không có nh lu t b o toàn kh i l ng c a h c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 H t nhân có n ng l ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng II. Ph n ng h t nhân t phát . 2 Các nh lu t b o toàn trong ph n ng h t nhân Xét ph n ng h t nhân ZA11 A ZA22 B p A33 C ZA44 D Z + nh lu t b o toàn s Nuclon (s kh i A): T ng s nuclon c a các h t nhân tr c ph n ng và sau ph n ng bao gi c ng b ng nhau: A1 + A2 = A3 + A4 +. nh lu t b o toàn n ng l ng và b o toàn ng l ng: * Hai nh lu t này v n úng cho h các h t tham gia và ph n ng h t nhân. +. Ph n ng h t nhân 1.

Phóng x F+ là quá trình phát ra tia F+. Phóng x F Phóng x F. C sau m i chu kì thì 1/2 s nguyên t c a ch t y ã bi n i thành ch t khác. có kh n ng làm en kính nh. e P . m: là s nguyên t và kh i l ng th i i m t. * G i N0.Phóng x F.Phóng x K . P là h ng s phóng x v i P = ! T T B ng quy lu t phân rã Ta có: ho c t= S h t còn l i S h t ã phân rã T l % ã rã T lê ã rã và còn l i ng d ng phóng x : Xác T N0/2 N0/2 50% 1 2T N0/4 3 N0/4 75% 3 3T N0/8 4T N0/16 5T N0/32 N = NO.không xuyên qua c t bìa dày b. 3. lùi v sau 1 so v i h t nhân m c. C ch c a ph n ng phân h ch : 1. nên có kh n ng âm xuyên m nh h n. e P .Các h t nhân con c t o thành trong quá trình phóng x tr ng thái kích thích nh ng không làm thay i c u t o h t nhân . và r t nguy hi m cho con ng i. B l ch v b n âm c a t + Tia E là chùm h t nhân hêli 4 He chuy n ng v i t c 2 i n .5% 7 93. ng th i phát ra tia phóng x E A A 4 4 Z X p Z 2Y 2 He vào c 2.Tia F+ chuy n ng v i v n t c g n b ng v n t c ánh sáng .t ! 2 ln 2 0.D ng t ng quát c a quá trình phóng x F-: A X €€p AY 0v Z Z 1 0 - Tia F chuy n ng v i v n t c g n b ng v n t c ánh sáng Có kh n ng làm iôn hóa ch t khí y u h n tia E.là quá trình phát ra tia F-. m = mo . Tia F+ là dòng các pôzitron ( 1 e ).V n t c chùm tia : c 2. 693 T: là chu k bán rã . G i N. F ~ . Tia F.107 m/s. Tia K không b l ch trong i n tr ng và t tr ng.Phóng x E: . nh lu t phóng x * M i ch t phóng x c c tr ng b i m t th i gian T g i là chu k bán rã. i c kho ng vài mét và có th xuyên qua t m nhôm vài mm Phóng x F+ 0 .có kh n ng âm xuyên r t m nh.75% 15 96. m0 là s nguyên t và kh i l ng ban u c a kh i l ng phóng x .ph ng pháp nguyên t dánh d u gây IV .t ! 2 t T t T 6T N0/64 63 N0/64 7 N0/8 15 N0/16 31 N0/32 87.H t nhân m X phân rã t o thành h t nhân con Y.là dòng các êlectron.Tia gamma K: có b n ch t là sóng i n t có b c sóng r t ng n (d i 10-11 m) không nhìn th y c.H t F mang i n tích +1e.107 m/s Có kh n ng ion hóa môi tr ng r t m nh n ng l ng gi m nhanh ch i c t i a 8 cm trong không khí. ây là chùm phôtôn n ng l ng cao.D ng t ng quát c a quá trình phóng x F+ : ZA X €€p Z AY 0 v 1 . Ph n ng phân h ch là gì? T Lý ± Hóa ± KT .Trang 64 - . có kh n ng âm xuyên nh ng y u.875% 31 63 t bi n gen nh tu i c v t . - F 0 .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 a. làm iôn hóa ch t khí.

Quá trình phân h ch c a X là không tr c ti p mà ph i qua tr ng thái kích thích X*. i u ki n th c hi n. 2 3 4 1 Ph n ng trên to n ng l ng: Qto = 17. H t nhân nguyên t c c u t o t . 2. s n trôn và s electron 4. S n trôn là 14. . A. Ch n phát bi u úng. n ng l ng phát ra t ng nhanh. Ph n ng nhi t h ch : 1.6MeV H 1 H p 2 He 0 n 1 n c tr m tri u . Tìm phát bi u sai v ng v . B.Th c t ch quan tâm n ph n ng t ng h p nên hêli B.Là quá trình trong ó hai hay nhi u h t nhân nh h p l i thành m t h t nhân n ng h n. Ph n ng t ng h p h t nhân là gì ? .Sau n l n phân h ch.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 .Ph n ng phân h ch 235U là ph n ng phân h ch to n ng l ng. ng phân h ch kích thích n + X p X* p Y + Z + kn (k = 1. các electron D.M i phân h ch 235U t a n ng l ng 212MeV. ng v c a m t nguyên t ã cho khác v i nguyên t ó v .. 2.Trang 65 - . kh i l ng nguyên t cacbon 12 ( 12 C ) 6 12 5. . B. Ph n ng phân h ch có i u khi n c th c hi n trong các lò ph n ng h t nhân. các nuclon 3. C. s n trôn gi i phóng là kn và kích thích kn phân h ch m i. s n tron. H t nhân Al có 13 nuclôn. D.. n v kh i l ng nguyên t là . A. các n trôn C.Gi s sau m i phân h ch có k n trôn c gi i phóng n kích thích các h t nhân 235U t o nên 92 nh ng phân h ch m i.. C. T Lý ± Hóa ± KT . n ng l ng phát ra không i nhà máy i n h t nhân. D. Ph n ng phân h ch dây chuy n .N ng l ng to ra b i các ph n ng t ng h p h t nhân c g i là n ng l ng t ng h p h t nhân. có th gây bùng n Bom nguyên t .N ng l ng to ra không i theo th i gian. + Khi k > 1: ph n ng PHDC t duy trì. S nuclôn là 27. Tìm phát bi u sai v h t nhân nguyên t 13 Al . n ng l ng ó g i là n ng l ng phân 92 h ch.. kh i l ng c a m t nguyên t cacbon 1 C.. s electron. 2. V. 3) . . N ng l ng t ng h p h t nhân . .Xét các ph n ng phân h ch: 1 0 1 0 Ø Ph n n 235 92 U p 236 92 236 92 U*p 139 54 95 39 Y 95 38 138 53 I 3 01 n n 235 92 U p U *p Xe Sr 2 01 n a. kh i l ng c a m t nuclôn D. 92 b. S prôtôn là 13. s prôtôn. BÀI T P TR C NGHI M : 27 1. Ph n ng phân h ch to n ng l ng . t ng ng tr ng h p k = 1. N ng l ng phân h ch . 3.Là s v c a m t h t nhân n ng thành 2 h t nhân trung bình (kèm theo m t vài n trôn phát ra). A. A. 2.Nhi t 3. kh i l ng c a m t nguyên t hi rô B. + Khi k < 1: ph n ng phân h ch dây chuy n t t nhanh + Khi k = 1: ph n ng PHDC t duy trì. các prôtôn B.

4 C. Phóng x F±. II. Phóng x là hi n t ng m t h t nhân b kích thích phóng ra nh ng b c x g i là tia phóng x và bi n i thành h t nhân khác. Tia t ngo i . chì 82 Pb C. Tìm phát bi u sai v phóng x : A.Ch n câu úng. Các tia có cùng b n ch t là .. Các ng v cùng ô trong b ng h th ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c. Có nh ng ch t ng v phóng x do con ng i t o ra. 0.78g C.. H t nhân X là . ó là s phóng 92 90 x . I. A. N u nh n c 100g ch t này thì 53 sau 8 tu n l kh i l ng còn l i là : A. A = 210 B. B. IV. III D. có v n t c b ng v n t c ánh sáng trong chân không. B. 6. II. B. 693 11. Tia h ng ngo i . là dòng h t mang i n tích âm. 8. Hãy s p x p các tia theo th t có b c sóng t ng d n. Tia X. ra i 88 Ra . Ch n áp án úng. Các ng v có s n trôn N khác nhau nên tính ch t v t lí và hoá h c c a chúng khác nhau. Tia K ..693 A. Các ng v phóng x th ng khôn g b n. có b n ch t gi ng v i b n ch t c a tia R nghen. A. C.H t nhân pôlôni 84 Po phóng x h t và bi n i thành h t nhân Z X .. C. 12.3g D. Tìm phát bi u sai. 2 13. Cho các tia : I. hi n t ng phóng x l p l i nh c . làm ion hoá không khí D.. làm iôn hoá không khí y u h n phóng x . IV. ra on 86 Rn 16..Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A.. Tia K và tia t ngo i. B. C.. IV B. P ! T 0. Chu kì bán rã T c a m t ch t phóng x là th i gian sau ó . v i Z. C. A. Tìm phát bi u sai. H ng s phóng x P và chu kì bán rã T liên h v i nhau b i h th c : T 0. Z = 85 . I. phóng x gi m còn m t n a so v i lúc u. IV. 9. Tia F± và tia t ngo i 14. B. E B. 1 A. P ! D. K 12. II. F C. I 10. IV. A Cho ph ng trình phóng x : 210 Po p E Z X . III. D. P = Tln2 C. Tia F+ và tia X D. F D. B. sau m t phân rã cho h t nhân con là Thôri 234Th .78g B. B..5g 210 A 15. 1. D. D. A. I.. A.. Ch n câu úng.. A b ng : 84 A. Ch n câu sai. Phóng x là m t tr ng h p riêng c a ph n ng h t nhân. D. Các nguyên t mà h t nhân có cùng s prôtôn Z nh ng s kh i A khác nhau g i là ng v . s h t nhân phóng x bi n i thành 2 ch t khác 1 s h t nhân phóng x b phân rã.. C. Tia và tia h ng ngo i. Z = 84 . III. PT = ln2 B. II. Ch t phóng x 131I dùng trong y t có chu kì bán rã là 8 ngày êm. II. 7. Tia . g m các h t nhân c a nguyên t hêli 2 He . b l ch trong i n tr ng ho c t tr ng. thu ngân 80 Hg A. M t s ch t phóng x có s n trong t nhiên. 14. A = 210 T Lý ± Hóa ± KT D. H t nhân Urani 238U phóng x .Trang 66 - . III. có v n t c g n b ng v n t c ánh sáng. III C.

B.6g D. Z = 82 . 15O 8 D.0087u và 1u = 931MeV/c2. Ban u có 500g 27 Co . 8 ngày êm C. 28ngày D. Z = 82 . prôtôn D. 11N 7 27. 19.00260u. N ng l ng to ra khi 1 h t c hình thành là: A. mE = 4. 2 21. 1. Ban u có 2g ra on 222 Rn là ch t phóng x có chu kì bán rã là 3. h t nhân con sinh ra là : 4 A.6MeV B. Mu n phá v h t nhân có kh i l ng m thành các nuclôn có t ng kh i l ng mo > m thì c n n ng l ng (E = (mo ± m). S k t h p hai h t nhân r t nh thành m t h t nhân n ng h n. 21ngày C. Tính n ng l ng liên k t riêng c a h t nhân têri 1 D . A. s = 1 B. l ng 86 ra on ã b phân rã là bao nhiêu gam ? A. 14ngày B. A.9u. Hêli C. B o toàn ng l ng. 4 ngày êm. H t nhân có n ng l ng liên k t ( E càng l n thì càng b n v ng. A. 56ngày + 11 26. Liti B. 20. 136g 60 60 30. 1u = 931MeV/c 2.04MeV D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. Ban u có 200g ch t này thì sau 24 ngày êm. H t nhân 6 C phóng x F . Cho ph n ng h t nhân: 1T 1 D p E n Bi t mT = 3. 4. 1. 16. Tìm phát bi u sai v ph n ng nhi t h ch : A. M i ph n ng k t h p to ra m t n ng l ng bé h n m t ph n ng nhi t h ch. 3T 1 25. 23. C. Kh i l ng 27 Co còn l i sau 12n m là : A. H t nhân beri 10 Be là ch t phóng x F±. 220g B. 3.01411u. m D = 2. D.1172MeV C. 196g D. 0. C.Trang 67 - .7MeV 19 16 23. Cacbon 18.2344MeV D. n trôn C.1046 MeV 3 2 22. mP = 1.38n m B. 4 Be B.9375g B.0625g 28. s < 1 : N u lò c n gi m công su t C. Tìm phát bi u SAI v n ng l ng liên k t. H t nhân có n ng l ng liên k t riêng càng nh thì càng kém b n v ng. 6 ngày êm B. 3 Li B. N u lúc u có 800g ch t y thì sau bao lâu còn l i 100g. 31. m n = 1. prôtôn 27 13 D. 11 B 5 C.5 n m D. T Lý ± Hóa ± KT ¨ 10 4 Be . D B.8 ngày. Xác 2 1 nh h t nhân x trong các ph n ng h t nhân sau ây : F E p P x A. 12 ngày êm D.0073u. nh ng tính theo kh i l ng nhiên li u thì ph n ng k t h p l i to n ng l ng nhi u h n. B o toàn kh i l ng. B o toàn i n tích. Xác nh h t nhân x trong các ph n ng h t nhân sau ây : 9 F p p 8 x 7 A. h s nhân n trôn có tr s : A. N ng l ng liên k t tính cho m t nuclôn g i là n ng l ng liên k t riêng. Chu kì bán rã 53 c a 131I là : 53 A.33n m. Các ph n ng h t nhân không tuân theo nh lu t nào d i ây? A.01605u. bi t các kh i l ng mD = 2. mn = 1. B. Ban u có 500g 27 Co . 30 15 24. ch còn 25g.4g C.24n m. 2. H i sau 19 ngày. 15. Ch t phóng x Coban 27 Co dùng trong y t có chu kì bán rã T = 5.2013MeV B. 17. Trong lò ph n ng h t nhân.00867u. 1. h t nhân con là : 9 A. 11. A = 208 D. M t ch t phóng x có chu kì bán rã T=7ngày. Bo D. B o toàn n ng l ng toàn ph n. 10. 12. 105g C.c2 th ng l c h t nhân. s u 1 D. D. C. B. A = 206 17. Ch t phóng x Coban 27 Co dùng trong y t có chu kì bán rã T = 5.0136u.33n m và kh i l ng nguyên t là 60 60 58.4MeV C. s > 1 : N u lò c n t ng công su t 60 29. Sau bao lâu thì kh i l ng ch t phóng x còn l i 100g ? A. 0.75n m C. I t 131I là ch t phóng x . 8.

12. Ban u có N0 h t nhân c a m t ch t phóng x . h t kh i và n ng l ng liên k t c a h t nhân là gì ? Ph n ng h t nhân là gì ? Phát bi u các nh lu t b o toàn s kh i. tích c a h t kh i c a h t nhân v i bình ph ng t c ánh sáng trong chân không. 4 LT.5g D.25g 210 A 206 28. ng l ng. ng l ng và n ng l ng toàn ph n HN Hi n t ng phóng x là gì ? Thành ph n và b n ch t c a các tia phóng x ? Vi t h th c c a nh lu t phóng x . Pôlôni phóng x theo ph ng trình: 84 Po p Z X 82 Pb . 27. CÂU H I ÔN CH LT. 3 gi . 0.1. Nêu m t s ng d ng c a các ng v phóng x . D. C. T ! P ln 2 D. Gi s sau 4 gi . tích c a n ng l ng liên k t c a h t nhân v i s nuclôn c a h t nhân y.Trang 68 - T Lý ± Hóa ± KT .5% kh i l ng ban u b phân rã 32. ban u có kh i l ng m0. 210 26. 10g B. s n tron. 30. N u m t ch t phóng x có h ng s phóng x P thì có chu kì bán rã là A. 3 LT. 7 và 15 B. 1 LT. B. Ph n ng phân h ch là gì ? Ph n ng dây chuy n là gì và nêu c các i u ki n ph n ng dây chuy n x y ra. T ! P ln 2 B. 75% kh i l ng ban u b phân rã B. M t m u ch t này có kh i l ng 20g sau 7.1.6 ngày s còn l i A.5 gi B. 84 prôtôn và 126 n tron. 8 gi .5g C. i n tích. M t l ng ch t phóng x có chu kì bán rã là T. 8 LT. 9 LT. Chu kì bán rã c a ch t ó là A. 2 LT. tính t lúc ban u. D.5 gi D. 1 gi C. B. Cho ph n ng h t nhân 0 n Z X p 6 C 1 p s Z và A c a h t nhân X l n l t là A. Trong kho ng th i gian 2 gi có 75% s h t nhân c a m t ng v phóng x b phân rã. n ng l ng toàn ph n. 6 và 14 C. có 75% s h t nhân N0 b phân rã. Chu kì bán rã c a ng v phóng x ó b ng A. tích c a kh i l ng c a h t nhân v i bình ph ng t c ánh sáng trong chân không. 7 và 14 D. làm nóng môi tr ng xung quanh nên ta g i là ph n ng nhi t h ch. ? Vi t h th c Anh-xtanh gi a kh i l ng và n ng l ng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. 10 LT. 210 prôtôn và 84 n tron. 6 LT. 4 gi . 25% kh i l ng ban u b phân rã C. Trong ph n ng h t nhân không có s b o toàn A.8 ngày. sau th i gian 2T ã có: A. Con ng i ã th c hi n c ph n ng nhi t h ch nh ng d i d ng không ki m soát c. H t X là 0 0 A.2 gi 1 A 14 1 33. C. 24 He B. B. Ph n ng k t h p to n ng l ng nhi u. 50% kh i l ng ban u b phân rã D. 23 He 29. 11 L c h t nhân là gì và các NG VII: c i m c a l c h t nhân. 7 LT. T ! ln P 2 C. 126 prôtôn và 84 n tron. . D. Ch t radon Rn 222 phân rã thành Pôlôni Po 218 v i chu kì bán rã là 3. T ! ln 2 P C. D. 2. 31. N ng l ng liên k t riêng c a m t h t nhân c xác nh b ng A. 84 prôtôn và 210 n tron. th ng s gi a n ng l ng liên k t c a h t nhân và s nuclôn c a h t nhân y. i n tích. 5 trong P LT. 1 e C. 1 e D. D. 25. Trong h t nhân nguyên t 84 Po có A. C. C. 6 và 15 34. B. 2 gi .

Trang 69 - . 13 Nêu nh ng u vi t c a n ng l ng ph n ng nhi t h ch. Mind map topic VI T Lý ± Hóa ± KT . LT.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 LT. 12 Ph n ng nhi t h ch là gì và nêu c i u ki n ph n ng nhi t h ch x y ra.

CH
1. H T S a) Các C P

NG VIII. T
c và kh i l

VI MÔ

N V MÔ.(2)

A. ÔN LÝ THUY T :
H t s c p là h t có kích th spin s, th i gian s ng trung bình T. Tên h t Phôtôn Êlectrôn Pôzitron N trinô Piôn T Kaôn k0 Prôtôn N trôn Xicma S+ Ômêga ; b) Ph n h t: Ph n l n các h t s c p h t s c p, có th x y ra hi n t sinh ra m t c p ³h t + ph n h t´. Ví d : c) Phân lo i h t s c p: - Kh i l ng ngh m0: H ts c p Phôtôn Leptôn Ha rôn
T Lý ± Hóa ± KT

ng nh h n h t nhân nguyên t . ng ngh m0 (hay n ng l i n tích Q (e) 0 -1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 -1 ng ngh E0), i n tích Q,

c tr ng chính c a h t s c p: kh i l

N ng l ng ngh E0 (MeV) 0 0,511 0,510 0 139,6 497,7 938,3 939,6 1189 1672

Th i gian s ng (giây)
g g g g

2,6.10-8 8,8.10-11
g

932 8,0.10-8 1,3.10-10

u t o thành c p, g m h t và ph n h t. Ph n h t có cùng kh i l l n và trái d u. Trong quá trình t

ng

ngh và spin nh h t, nh ng có i n tích b ng v

ng tác c a các

ng h y c p ³h t + ph n h t´ thành các h t khác, ho c, cùng m t lúc, e+ + e - = K + K K + K= e+ + e-

Kh i l

ng

Ghi chú G m các h t êlectrôn (e-), n trinô ( ), pôzitron (e+), muyôn ( -), các h t tau ( -),« ng Có hai nhóm: mêzôn T và mê zôn K
- Trang 70 -

m0 = 0 Kh i l ng trong kho ng t 0 n 200me Mêzôn, g m các h t có kh i l trong kho ng 200me z 300me.

d) Các lo i t t

Barion, g m các h t n ng có Có hai nhóm barion: nuclôn (n, p) kh i l ng m • mp và hipêron, cùng các ph n h t c a chúng. ng tác c b n C ng t ng tác 10-39 10-2 1 10-14 T t c các ha rôn Bán kính tác d ng
g g

Lo i ng tác H pd n i nt M nh Y u

H t truy n t ng tác Gravitôn Phôtôn Gluôn H t W , Z0
©

10-15 m 10-18 m

e) H t quac

u c u t o t các h t nh h n, g i là quac. Có sáu h t quac (kí hi u
e 3 2e . Các h t quac ã 3

là u, d, s, c, b, t) và sáu ph n quac, mang i n tích s ,s thí nghi m, nh ng u tr ng thái liên k t.

c quan sát th y trong

Các barion là t h p c a ba quac. Ch ng h n prôtôn t ba quac (u, d, d). Kí hi u các quac u (up) d (down) s (strange) c (charm) b (bottom) t (top) i n tích + 2/3 - 1/3 - 1/3 + 2/3 - 1/3 + 2/3 Kh i l

c t o t ba quac (u, u, d), n tron t o nên

ng (tính theo me) 10 20 200 3000 9000 60000

T Lý ± Hóa ± KT

- Trang 71 -

2. H M T TR I a) H M t Tr i g m M t Tr i, tám hành tinh l n, hàng ngàn ti u hành tinh, các sao ch i, thiên th ch,«T t c các hành tinh u chuy n ng quanh M t Tr i theo u t quay quanh cùng m t chi u (chi u thu n) và g n nh trong cùng m t m t ph ng. M t Tr i và các hành tinh mình nó và Vài s li u v M t Tr i và Trái M t Tr i - Bán kính RT § 109 R - Kh i l - Nhi t ng MT § 333000 M m t ngoài § 6000 K n v thiên v n - Kh i l t u quay theo chi u thu n (tr Kim Tinh). Hình 1: H m t tr i Trái t - Bán kính R § 6400 km ng M § 5,98.1024 kg o § 150.106 km (1 vtv) - Bán kính qu

1 n m ánh sáng § 63241 1

n v thiên v n = 1,49597892.1011m § 150 tri u km Kho ng cách n M t Tr i ( vtv) 0,39 0,72 1 1,52 5,20 9,54 19,2 30,0 n (s v tinh) 0 0 1 2 63 34 27 13 Kh i l ng riêng (103 kg/m3) 5,4 5,3 5,5 3,9 1,3 0,7 1,2 1,7

Vài s li u v các hành tinh: Hành tinh 1. Th y tinh 2. Kim tinh 3. Trái t 4. H a tinh 5. M c tinh 6. Th tinh 7. Thiên v 8. H i v ng tinh ng tinh m/M 0,055 0,81 1 0,11 318 95 15 17

T Lý ± Hóa ± KT

- Trang 72 -

L en là m t thiên n n i thu hút m i v t th . sao m i (sao có ng d hàng tri u l n). k c ánh sáng.Khí quy n M t Tr i s cc u trong và nh t hoa c phân ra hai l p: ngoài. a) Sao là thiên th nóng sáng. l en không b c x b t . Vì v y. ám khí và b i bao quanh sao b áp su t do ánh sáng M t Tr i gây ra qu y d t v phía i di n v i M t Tr i t o thành cái uôi có d ng nh m t cái ch i. SAO.Thiên th ch là nh ng kh i á chuy n nóng lên và b c cháy. 3.b) C u trúc c a M t Tr i M t Tr i c u và khí quy n. Có m t s sao sáng c t ng t t ng lên hàng v n l n.Quang c u: còn g i là quang quy n. ng quanh M t Tr i v i t c hàng ch c km/s theo các t thì nó b ma sát m nh. trong h th ng các thiên th trong v tr còn có l th có tr ng h p d n l n sáng thay i). . Khi m t thiên th ch bay vào b u khí quy n c a Trái l i m t v t sáng dài mà ta g i là sao b ng. THIÊN HÀ o r t khác nhau. có d ng m t a sáng tròn. nh ng bi t: sao bi n quang (sao có m nh)« Ngoài ra. có nh ng qu d t. c c u t o g m hai ph n: quang Lõi Nh t hoa Quang c u S cc u c) Sao ch i và thiên th ch . chuy n o elip r t chuy n sao ch i n 150 a) Hình 3: a) Sao ch i b) Qu b) o c a sao ch i ng quanh M t Tr i theo Hình 2: C u trúc c a M t tr i quanh M t Tr i kho ng vài n m n m. .Sao ch i là nh ng kh i khí óng b ng l n v i á.105 km. gi ng nh M t Tr i. punxa. sao n tron (là sao b c x n ng l r t xa chúng ta. Chu k ng t c a ng kính vài kilômet. bán kính kho ng 7. .Trang 73 - T Lý ± Hóa ± KT . i d ng nh ng xung sóng i n t r t en và tinh vân.

Thiên Hà c a chúng ta thu c lo i thiên hà xo n c. T D. m t s ít h t quac tr ng thái t do.Vi c phát hi n b c x n n c a v tr c a hai nhà v t lý ng Uyn-x n (Wilson) n m 1965. (4) t ng tác gi a các nuclôn trong h t nhân thu c lo i . (2) t ng tác i v i các h t s c p. Có b n lo i t y u. (3) t t B. Tinh vân là các ám b i kh ng l nh ng ám khí b ion hóa b) Thiên hà là m t h th ng sao g m nhi u lo i sao và tinh vân. ng tác i n t . ng tác h p d n. BÀI T P TR C NGHI M : I.k sóng i n t nào. n trinô D. T t c các ha rôn u c u t o t các h t quac. T p h p các mêzôn và các barion có tên chung là các ha rôn. Các barion là t h p c a ba quac.Trang 74 - ng tác nào k trên? T Lý ± Hóa ± KT . 4. Hai s ki n thiên v n quan tr ng xác nh n tính úng . B. Ph n l n các h t quac 2 Pôzitrôn là ph n h t c a A. C. ch a ng kính kho ng 100 nghìn n m ánh a. êlectron 3. prôtôn ng tác c b n C. c a chúng ta cách trung tâm Thiên Hà kho ng 30 nghìn Hình 4: Hình minh h a Thiên Hà m t v n l n cách ây kho ng 14 t n m. THUY T BIG BANG Thuy t Big Bang cho r ng v tr giãn n và loãng d n. có nh hình. n tron c kí hi u: (1) t ng tác m nh.V tr giãn n . thiên hà không vài tr m t sao. là m t h ph ng gi ng nh m t cái n m ánh sáng. Có ba lo i thiên hà chính: thiên hà xo n c. B. c t o ra b i c r i sáng b i các ngôi sao g n ó ho c c phóng ra t m t ngôi sao m i hay sao siêu m i. H T S C P 1. tr ng thái liên k t. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v h t s c p? A. H M t Tr i sáng. hiên nay ang n c a thuy t Big Bang là: i M là Pen-zi-at (Penzias) và . thiên hà elip.

ng C. (4) n trinô. t) B. g m các h t có T Lý ± Hóa ± KT . 12. pôzitrôn ng tác i n t ? D. h t và ph n h t t ng ng luôn luôn có. prôtôn (1) êlectron. (3) D. H t s c p nào sau ây có s l ng t spin s là sô nguyên không âm? ng b ng 0 ho c x p x b ng 0? C. (4) và (5) là quac. Phôtôn là m t h t s c p không mang i n. (1). i n tích gi ng nhau. H t s c p nào có th i gian s ng trung bình ng n h n các h t còn l i? A. Có sáu h t quac. (2) i Áo. (2) l c h t nhân. (3). (u. Prôtôn i ây có n ng l B. (3) c nhà v t lý Pauli. n trinô D. 13. ng b ng nhau. Các h t s c p ã bi t thu c lo i nào k trên? A.Trang 75 - C. kí hi u là: u. d. (3) pôzitrôn. D. h t và ph n h t có kh i l B. (3) và (4) ng b ng nhau. (s.A. phôtôn. t´. (3) và (5) D. (5) tr ng l c. spin gi ng nhau. Theo gi thuy t này. (2) 5. u. d. (3) ha rôn. Prôtôn là h t s c p b n. (1) và (2) B. 10. Phôtôn 7. Cho ba lo i h t sau: (1) phôtôn. d) A. (3) ha rôn. Pôzitrôn D. t h p c a (1 ) và (3) u c u t o t các h t nh h n. (4) ng ngh t ng d n: (1) prôtôn. Trong các h t s c p sau ây: n trôn. Barion. (4) l c liên k t trong phân rã . D. (3) và (5) 11. d) D. C. (5) phôtôn 9. (2) prôtôn. n trinô. C. (4) và (5) C. s. (u. (2) lepton. (1). Nhà v t lý Ghen-man ã nêu lên gi thuy t: ³ T t c các ha rôn quac nào k trên? A. M i h t s c p có m t ph n h t. L c nào k trên thu c lo i t A. g i c t o nên t ba c s p x p thành các lo i sau theo kh i l lepton. (1) 4. (1) A. (3) l c liên k t hóa h c. H t n trinô ( B. b.u. Êlectron 8. u. không phân rã thành các h t khác. tiên oán s t n t i trong phân rã ) D. Ph n l n các h t s c p A. Các h t s c p nào d A. Kí hi u các l c nh sau: (1) l c Lo-ren. d) C. c tr ng nào sau ây? . (1) và (3) B. kh i l u có m t ph n h t. Êlectron là m t nuclôn có i n tích âm. (1) B. phôtôn C. c. pôzitrôn. (3) C. Phát bi u nào sau ây là sai? A. t h p c a (1 ) và (3) D. mômen t riêng gi ng nhau. (2) C. n trôn B. (u. (1) và (4) B. H t pôzitrôn thu c lo i h t nào k trên ? 6. (2) B.

hành tinh nào o có giá tr nào sau ây? C. 17. 22. 333 000 l n. T ng b ng ho c l n h n kh i l ng nh h n kh i l ng c a prôtôn. ng tinh.3 tri u l n. ng tinh D. A. có th i gian s ng trung bình ng n h n 10-6s. có kh i l ng b ng ho c l n h n kh i l ng c a prôtôn. ng l n nh t trong H M t Tr i là B. 300 000 l n. có i n tích gi ng nhau. i u nào sau ây là sai khi nói v các ha rôn? A. M t s ha rôn có kh i l D. T Lý ± Hóa ± KT B. ng l n h n kh i l C. Thiên v t xích B. Th tinh.5 tri u km. h i v ng tinh. Trong các hành tinh sau ây thu c h M t Tr i. Trong các hành tinh sau ây thu c H M t Tr i. A. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i. Th y tinh. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i. ng kính c a Trái A. C u trúc nào sau ây n m ngoài thiên hà? .Trang 76 - 21. Kim tinh. L en. M t Tr i là thiên th trung tâm c a H M t Tr i. xa M t Tr i nh t? D. t vào kho ng? A. Hành tinh có kh i l A. Ha rôn g m các mêzôn và barion. D. D. 6 375 km. Thiên v 20. n M t Tr i. ng nuclôn. 1 D. 12 756 km. H i v g n Trái C. 1. D. 17.A. hành tinh nào g n M t Tr i nh t? t. 16. 150 tri u km. C. A. C. H a tinh. H a tinh. M c tinh. Nó có kh i l B. 18. C. ng c a Trái o kho ng cách t các hành tinh B. Quaza. M c tinh. C. 15 tri u km. B. . Punxa. A. C. C. Kim tinh. 300 tri u km. Th tinh. II. 3. có spin gi ng nhau. M t s ha rôn có kh i l B. A. D. Kim tinh. B. Trái D. 33 000 l n . B. 19. ng i ta dùng D. ng tác gi a các ha rôn thu c lo i t ng tác y u. H a tinh. B. 14. Kim tinh. C. ng tinh. H M T TR I 15. C. 1 600 km. n v thiên v n (kí hi u vtv). 3 200 km. Th y tinh. H a tinh. vtv x p x b ng. Sao siêu m i. hành tinh nào có bán kính x p x bán kính c a Trái t? A. Th y tinh. B. hành tinh t nh t là D.

thiên hà là gì ? T Lý ± Hóa ± KT . Kim tinh. k c ánh sáng. B. M c tinh. B. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i. 3 LT. c hình thành do s va ch m c a thiên th v i nhau t o thành các l l n trên b m t m t ng h p d n r t l n. C. ng riêng nh nh t? D. D. A. D. Là m t thiên th C. 25. hành tinh nào có kh i l 28.23. 100 nghìn n m ánh sáng. M c tinh. ng kính c a thiên hà vào kho ng 100 000 n m ánh sáng. 4 NG VIII: H t s c p là gì? K tên m t s h t s c p và phân lo i chúng ? Trình bày s l c v c u t o c a h M t Tr i. Thiên Hà c a chúng ta là lo i thiên hà hình elip. 10 000 n m ánh sáng. i u nào sau ây không úng khi B. Không b c x b t kì m t lo i sóng i n t nào. Là h th ng g m nhi u lo i sao và tinh vân. C. Sao là gì. B. H a tinh. hành tinh nào có bán kính l n nh t? C. D. C. s hành tinh.Trang 77 - . A. H a tinh. 1 tri u n m ánh sáng. i u nào sau ây không úng khi A. Th tinh. 2 LT. D. c p v Thiên Hà? ng kính c a Thiên Hà c a chúng ta vào kho ng A. C. u quay quanh trung tâm thiên hà. Trong các hành tinh sau ây thu c H M t Tr i. c pv l en? c c u t o t các n tron. 27. B. 1 LT. Th y tinh. Th tinh. Có tr 24. CÂU H I ÔN CH LT. thu hút m i v t th . Toàn b các sao trong m i thiên hà A. 200 nghìn n m ánh sáng.

và « M ts h ng d n khi t o b n t duy 1. Ngoài ra. v n ch ng Anh. toán h c và nhi u môn khoa h c t nhiên c a tr ng H British Columbia n m 1964.B t u t trung tâm v i hình nh c a ch . con s . B n V i cách th hi n g n nh c ch ho t t duy s giúp b n: 1. Mind Map Book T Lý ± Hóa ± KT .Ghi nh t t h n 4.Sáng t o h n 2. ông còn có m t s sách n i ti ng khác nh Use your memory.Ti t ki m th i gian 3. v i h n 3 tri u b n. n i giúp chúng ta x lý các thông tin v nh p i u. Trong ó. Tony Buzan t ng nh n b ng Danh d v tâm lý h c. V i m c tiêu giúp chúng ta s d ng t i a kh n ng c a b não. Nó là m t ph ng ti n ghi chép y sáng t o và r t hi u qu theo úng ngh a c a nó. V i cách ghi chép này. chúng ta v n th ng ang ch s d ng 50% kh n ng b não c a chúng ta khi ghi nh n thông tin.N I các nhánh chính (c p m t) n hình nh trung tâm. Tony Buzan c bi t n nhi u nh t qua cu n ³Use your head´.Luôn s d ng màu s c.Nhìn th y b c tranh t ng th 5. B n t duy giúp gì cho b n? ng c a b não.Trang 78 - . T i sao l i ph i dùng hình nh? Vì m t hình nh có th di n t c c ngàn t và giúp b n s d ng trí t ng t ng c a mình.Nên dùng các ng k cong thay vì các ng th ng vì các ng cong c t ch c rõ ràng s thu hút c s chú ý c a m t h n r t nhi u 7. không gian và s m m ng.M i t / nh/ý nên ng c l p và c n m trên m t ng k 5. mà ch a h s d ng k n ng nào bên não ph i.B trí thông tin u quanh hình nh trung tâm. B i vì màu s c c ng có tác d ng kích thích não nh hình nh 3. ông trình bày cách th c ghi nh t nhiên c a não b cùng v i các ph ng pháp Mind Map. Tony Buzan là tác gi hàng u th gi i v não b .T o ra m t ki u b n riêng cho mình (Ki u ng k . ng th ng. Hay nói cách khác. chúng ta m i ch s d ng m t n a c a b não ± não trái. màu s c. V tác gi Tony Buzan Tony Buzan là ng i sáng t o ra ph ng pháp t duy Mind Map (b n t duy).«) 6.«. n i các nhánh c p ba n nhánh c p hai. b ng các ng k . b n s hi u và nh nhi u th h n r t nhi u do b não c a chúng ta làm vi c b ng s liên t ng 4. chúng ta ghi chép thông tin b ng các ký t .T ch c và phân lo i suy ngh c a b n 6. t i 125 qu c gia trên th gi i. n i các nhánh nhánh c p hai n các nhánh c p m t. Các ng k càng g n hình nh trung tâm thì càng c tô m h n. ây là ph ng pháp d nh t chuy n t i thông tin vào b não c a b n r i a thông tin ra ngoài b não. 2. M t hình nh trung tâm s giúp chúng ta t p trung c vào ch và làm cho chúng ta h ng ph n h n. dày h n. Ông ã vi t 92 u sách và c d ch ra trên 30 th ti ng. màu s c.S T DUY ± MIND MAP [Tony Buzan] Tr c nay. Tony Buzan ã a ra B n t duy giúp m i ng i th c hi n c m c tiêu này B n t duy là gì? B n t duy là m t công c t ch c t duy. ³S p x p´ ý ngh c a b n. Khi chúng ta n i các ng v i nhau.

Trang 79 - .M TS S T DUY : T Lý ± Hóa ± KT .

LÀM RÕ NGH A C A Ý CHÍNH Ó HÃY B T TAY VÀO LÀM LI N EM NHÉ TÔI LÀM C THÌ CÁC EM C NG LÀM C T Lý ± Hóa ± KT .NÀO CHÚNG TA CÙNG B T TAY L P MIND MAP CHO MÔN LÝ MÌNH NHÉ !!! CU I M I CH NG CÁC EM HÃY L P M T MIND MAP V I T TRUNG TÂM (TÙY Ý EM CH N) SAU Ó LÀ CÁC Ý PH DI N T .Trang 80 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful