P. 1
CONG_THUC_&_BAI_TAP_LUYEN_THI_DAI_HOC[1]

CONG_THUC_&_BAI_TAP_LUYEN_THI_DAI_HOC[1]

|Views: 58|Likes:
Được xuất bản bởikientrungkhtn

More info:

Published by: kientrungkhtn on Mar 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

Sections

 • CH NG I. DAO NG C H C.(7)
 • CH NG II. SÓNG C VÀ SÓNG ÂM .(4)
 • CH NG III. DÒNG I N XOAY CHI U.(9)
 • CH NG IV. DAO NG VÀ SÓNG I N T .(3)
 • CH NG V. SÓNG ÁNH SÁNG .(6)
 • CH NG VI. L NG T ÁNH SÁNG.(4)
 • CH NG VII. H T NHÂN NGUYÊN T .(5)
 • NÀO CHÚNG TA CÙNG B T TAY L P MIND MAP CHO MÔN LÝ MÌNH NHÉ !!!

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010

Dành cho h c sinh kh i 12

CH
I. IC NG V DAO

NG I. DAO
NG I U HOÀ

NG C

H C.(7)

A. ÔN LÝ THUY T :
1.Ph ng trình dao ng : x = Acos([t + N) 2. Các i l ng c tr ng c a dao ng i u hòa + Li x: là l ch c a v t kh i v trí cân b ng + Biên A : là giá tr c c i c a li , luôn d ng + Pha ban u N: xác nh li x t i th i i m ban u t = 0 + Pha c a dao ng ([t + N): xác nh li x c a dao ng t i th i i m t . 2T + T n s góc [: là t c bi n i góc pha. [ = = 2Tf. n v : rad/s T Biên và pha ban u có nh ng giá tr khác nhau , tùy thu c vào cách kích thích dao ng. T n s góc có giá tr xác nh(không i) i v i h v t ã cho 3. Liên h gi a chu và t n s c a dao ng i u hoà 2T . n v : giây (s). + Chu k T: là kho ng th i gian th c hi n dao ng toàn ph n. T = [ 1 [ = s dao ng toàn ph n th c hi n c trong m t giây. n v : hec (Hz). + T n s f: f = T 2T 4. V n t c và gia t c trong dao ng i u hoà + Ph ng trình li : x = Acos([t + N) T + Ph ng trình v n t c: v = x'(t) = - [ Asin([ t + N) = [Acos([t + N + ). 2 + Ph ng trình gia t c: a = v¶=x''(t) = - [2Acos([ t + N) = - [2 x = [2Acos([t + N+T ) Nh n xét : - V n t c bi n thiên i u hòa cùng t n s nh ng nhanh pha h n li m t góc T/2. V n t c t giá tr c c i vmax = [ A khi v t i qua v trí cân b ng (x = 0). V n t c b ng 0 khi v t i qua v trí biên (x= sA). - Gia t c bi n thiên i u hòa cùng t n s nh ng ng c pha v i li , luôn trái d u v i li và h ng v v trí cân b ng Gia t c t giá tr c c i amax = [2 A khi v t i qua các v trí biên (x = s A). Gia t c a = 0 và h p l c F = 0 khi v t i qua v trí cân b ng (x = 0). 5./Biên dao ng và chi u dài qu o c a dao ng i u hòa v2 a./ Công th c c l p v i th i gian: A2 = x 2 + 2 . [ b./ Chi u dài qu o: l = PP¶ = 2A. c./ Th i gian v t i c quãng ng s: - Trong 1 chu kì T p v t i c s = 4A. - Trong ½ chu kì T p v t i c s = 2A. - Trong ¼ chu kì T p v t i c s = A. 6./Tính ch t c a l c h i ph c(l c kéo v ) : - t l v i d i tính t v trí cân b ng. - luôn luôn h ng v v trí cân b ng nên g i là l c h i ph c. - T i v trí biên L c h i ph c t giá tr c c i Fmax = kA . - T i VTCB L c h i ph c có giá tr c c ti u Fmin = 0 . T Lý ± Hóa ± KT - Trang 3 -

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 i n các thông s thích h p vào b ng sau ây : ( kh o sát chuy n ng c a con l c lò xo ngang) T i P¶ T P¶ n O T i VTCB O T O nP T iP Li V nt c Gia t c L c àn h i P¶ y II. CON L C LÒ XO ± CON L C Con l c lò xo C u trúc V trí cân b ng V t (m) g n vào lò xo (k ) - Lò xo không dãn (n m ngang) - Lò xo dãn (l0= mg/k ( th ng ng) L c ph c h i c a lò xo có giá tr F = - kx ; x : li F = k.(l Pt ng l ch c T ns góc Pt. dao ng (n m ngang) ng) ( lò xo th ng
g Tr ng l c c a hòn bi : F = Pt= - m s ; s : li l cong L c c ng c a dây treo XE = mg(3cosE - 2cosE0)

0 y VTCB N: Con l c V t (m) treo vào s i dây (l) Dây treo th ng ng n

P y

L c tác d ng

x µµ +[2 x =0

s µµ +[2 s =0

[!

k m

[!

g l
E0 << 1

x =Acos([t + N)

E = Eocos([t + N)

m k   Chu kì c a con l c lò xo Chu kì T - t l thu n c n b c hai kh i l ng m - t l ngh ch c n b c hai c ng k - Ch ph thu c vào kh i l ng m c c ng c a lò xo. i m c a và A( chu kì - Không ph thu c vào biên dao ng s kích thích ban u) Ph ng + v = x'(t) = -[ Asin([t + N) T trình = [ Acos([t + N + ). 2 v n t c+ a = x''(t) = - [2 Acos([t + N) = T ! 2T

l   Chu kì c a con l c n g - t l thu n c n b c hai chi u dài l - t l ngh ch c n b c haic a g T ! 2T

- Ch ph thu c vào chi u dài l và gia t c tr ng tr ng t i n i làm thí nghi m. - Không ph thu c vào biên A và kh i l ng m. + v2 = 2gl(cosE - cosE0) + a= - [2El - Trang 4 -

T Lý ± Hóa ± KT

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 gia t c = - [2x = [2Acos([t + N +T ) 1 + W = mv2 =Wsin2([t+N) 2 1 2 = m[ A2 sin2 ([t + N) C n ng 2 1 + Wt = kx2 2 1 2 = m[ A2 cos2([t + N) 2 + W = W + Wt = 1 1 2 kA2= m[ A2 2 2

Dành cho h c sinh kh i 12

+W =

1 mv2 2 = mgl(cosE - cosE0)

+ Wt = mgh = mgl( l - cosE)

+W=

mgl 2 E 0= mgl( 1 -cosE0) 2

N u ly bi n thiên i u hòa v i chu k là T thì th n ng, ng n ng bi n thiên i u hòa v i chu k là T/2; t n s là 2f; t n s góc là 2 [. Tuy nhiên, c n ng l i không bi n thiên.
 

II. L C ÀN H I ± L C KÉO V : (tham kh o thêm) F = -k . x = m. a (N) (N/m)(m) (kg) (m/s2)   Fmax = k . A = m . a max

1. L c ph c h i: (l c tác d ng ko v )

L c kéo v luôn h ng v VTCB 2. l n l c àn h i t i v trí x : (l c do lò xo tác d ng so v i v trí cân b ng) Fx= k (( N+ x ) ; n u lò xo dãn thêm Fx= k (( N- x ) ; n u lò xo nn l i

N
O

8

* Tr

l n l c àn h i : (l c do lò xo tác d ng) ng h p lò xo n m ngang ( thì VTCB (l = 0 ) : * F h = Fph = - k.x   Fmax ! k.A ; Fmin= 0 N = N+A Nmax : chi u dài c c i max o Nmin = N- A N : chi u dài c c ti u o min N = N +x x o N = No- x x n u lò xo dãn thêm n u lò xo nén l i

x/ N P mg (l = k

F F

N P

x

* Tr ng h p lò xo treo th ng ng ( VTCB lò xo b dãn) :Ch n chi u d ng h ng xu ng * VTCB * P = F h   m.g = k.( N ( N(m) : dãn c a lò xo khi v t cân b ng * F hmax = k(( N + A) * F hmin = k(( N - A) n u (l > A * F hmin = 0 n u (l e A = o : N N+( N N chi u dài t i v trí cân b ng; N : chi u dài t nhiên o N = N +A N : chi u dài c c i max max N = NA N : chi u dài c c ti u min min Nx = N+x n u lò xo dãn thêm n u lò xo nén l i N= Nx x i n các thông s thích h p vào b ng sau ây : ( kh o sát chuy n ng c a con l c lò xo ngang) T i P¶ T P¶ n O T i VTCB O T O nP T iP Li V nt c T Lý ± Hóa ± KT - Trang 5 -

/ l ch pha c a hai dao ng i u hòa cùng ph ng.Hai dao ng ng c pha:   (N ! N2 N1 = T   Biên t ng h p c c ti u Amin = A1 A2 ..T n s góc c a dao T Lý ± Hóa ± KT ng c ng b c b ng t n s góc .DAO ng riêng là dao NG C NG B C i tác d ng ch c a n i l c ng c a h x y ra d 2..N1) y Pha ban u ( N) xác nh: A sin N 1 A2 sin N 2 tgN = 1 A1 cos N 1 A2 cos N 2 + Nh n xét v các tr ng h p t bi t : ..... cùng t n s b ng ph ng pháp vect quay: + Cho x1 = A1 sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2). Dao ng c duy trì : dao ng t t d n ng mà không làm thay i chu k riêng g i là dao ng c duy trì 4.. Dao ng c ng b c + Dao ng c a v t trong giai o n n nh d i tác d ng c a ngo i l c bi n F ! F0 cos . Dao NG RIÊNG ± DAO ng t do ho c dao NG DUY TRÌ.N u: (N ! N2 N1 < 0   dao ng ( 2) tr pha h n dao ng (1). T NG H P CÁC DAO NG I U HOÀ Dành cho h c sinh kh i 12 1.) 2 2.... Dao ng t t d n + Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian.. s1 ..T ng quát: Biên T   Biên t ng h p c c i: A = 2 A1 A2 e A e A1 + A2 2 A12 A2 V.N u: (N ! N2 N1 =2kT   hai dao ng cùng pha: ( k = 0.Hai dao ng vuông pha:   (N ! N2 N1 = dao ng t ng h p: .../ S t ng h p hai dao ng i u hòa cùng ph ng.t g i là dao ng c ng b c.. s1 . s 2. DAO 1.Hai dao ng cùng pha:   (N ! N2 N1 = 0   Biên t ng h p c c i: Amax = A1 + A2 ..) .Th c nghi m ch ng t : .N u: (N ! N2 N1 > 0   dao ng ( 2) s m pha h n dao ng (1). c a ngo i l c i tu n hoàn .. s 1 . . .) T .Dao ng c ng b c là i u hòa .. s 2.N u: (N ! N2 N1 =(2k + 1 )T   hai dao ng ng c pha: ( k = 0.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Th n ng ng n ng IV. cùng t n s b ng ph ng pháp vect quay: + M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hoà: x 1 = A1sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2). + Dao ng t t d n càng nhanh n u môi tr ng càng nh t ( l c c n càng l n) + Dao ng t t d n ch m có th coi g n úng là d ng cosin v i tàn s góc [0 ( t n s dao c cung c p thêm n ng l ng riêng) và biên gi m d n theo th i gian 3.Trang 6 - .N u: (N ! N2 N1 =(2k + 1 )   hai dao ng vuông pha: ( k = 0... y Biên dao ng t ng h p: A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (N2 . s 2. y l ch pha c a hai dao ng: (N ! ([ t N 2 ) ([ t N1 ) ! N2 N1 ..

Cùng pha v i li . D.l c kích thích ban u lên h dao ng. 0. Biên A không ph thu c vào [ và N. C. C. Kích thích cho v t dao ng i u hòa v i biên 3cm thì chu kì dao ng c a nó là T = 0. 0.ng c pha v i nhau D.423 s 1. 2 1. 0. Chu kì dao ng c tính b i T = 2 T[. pha ban u N. 1 Cho dao ng i u hòa có x = Asin([t + N) . BÀI T P TR C NGHI M : 1. N u kích thích cho v t dao ng i u hòa v i biên 6cm thì chu kì dao ng c a con l c lò xo là A.Trang 7 - . B.3s. Pha dao ng ( [ t N). B. 4 T D. 5 Li và gia t c c a m t v t dao ng i u hòa luôn bi n thiên i u hòa cùng t n s và T A.6 s D. i l ng [ g i là t n s dao ng. Khác nhau: Dao ng c ng b c Trong giai o n n nh thì t n s dao c ng b c luôn b ng t n s ngo i l c. c a ngo i l c Phân bi t dao ng c ng b c và dao ng duy trì: + Dao ng c ng b c v i dao ng duy trì: Gi ng nhau: u x y ra d i tác d ng c a ngo i l c. i l ng N là pha dao ng. 1. 4 Trong dao ng i u hoà.3 s B. D. = [0 + h c i m: khi l c c n trong h nh thì c ng O h f f0 ng r nét (c ng ng nh n). Dành cho h c sinh kh i 12 F0 c a ngo i l c và ph thu c vào t n ng Dao ng duy trì T n s ngo i l c luôn i u ch nh dao ng t do c a h . khi l c c n trong h l n thì s c ng h ng không r nét (c ng h ng tù). . c a ngo i l c i c a biên A c a dao ng O f0 f A Ama (g n úng) b ng t n s góc riêng [0 c a h dao t t d n. 0. Ng c pha v i li .cùng pha v i nhau B. 1. b ng t n s 5. Biên dao ng A ph thu c vào A.15 s C. [ không ph thu c vào các c tr ng c a h dao ng. B. Phát bi u nào sau ây úng ? A. B.Trong ó A. C ng h ng + Giá tr c c c ng b c t A ng Amax c khi t n s góc . 2 V t dao ng i u hòa có x = Asin([t + N) . [ và N là nh ng h ng s .l ch pha v i nhau 2 T Lý ± Hóa ± KT . s m pha so v i li . v n t c t c th i c a v t dao ng bi n i T A. C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 . 3 M t v t có kh i l ng m treo vào lò xo có c ng k. nó ch ph thu c vào tác d ng c a ngo i l c kích thích ban u lên h dao ng.Biên c a dao ng c ng b c t l v i biên s góc .l ch pha v i nhau 4 T C. s m pha so v i li . chu kì dao ng c a h .

1. C. A 2 ! x 2 [2 v 2 . 1. V t v trí có li c c i. 2 ) V n d ng:. gia t c c a v t A. giá tr c c i c a v n t c là A. x = Acos t .30T cm/s. cùng pha v i v n t c Dành cho h c sinh kh i 12 i: B s m pha T so v i v n t c 2 T C. 10 Trong dao ng i u hòa. A 2 ! x 2 2 . A 2 ! v 2 2 . B. C. t ng khi v t v VTCB. x = Acos( t + ). Ph ng trình dao ng c T A. 12 . qua VTCB p âm. max ! [ 2 . v n t c v và t n s góc [ c a ch t i m dao ng i u hoà là v2 x2 A. không i. D. biên 5cm.Ch n g c th i gian là lúc v t có li góc . bi u th c quang h gi a biên A (hay xm). 1.A. V t v trí có li b ng không. C. C. t ng khi v t ra xa VTCB B. D.N u cho x = Acos( t + T )   «««««««««««««««««« T Lý ± Hóa ± KT . D. 6 Trong dao ng i u hòa. B. 14 M t v t dao ng i u hòa v i biên A. v n t c c a v t A. D.Ch n g c th i gian là lúc v t i qua v án:«««. x = +A. 8 Trong dao ng i u hoà. 11 N u ch n g c to trùng v i v trí cân b ng thì th i i m t. B.50T cm/s 1. V n d ng: . x = Acos( t + T 2 trí cân b ng theo chi u âm   Ch n áp x = +A   Ch n áp án:««««««««««««. t ng khi li t ng. 9 Trong dao ng i u hòa. max ! [ 2 .luôn gi m khi li thay i. C. li x.Trang 8 - . qua VTCB p d ng.6cm A. A 2 ! v 2 [ 2 x 2 . -Ch n g c th i gian là lúc v t có li . B. Ch n g c th i gian là lúc v t i qua v a v t là: T C. x = Acos( t ). gi m khi li g m. gia t c bi n A. ng c pha v i v n t c D. C. 1. gi m khi v t v VTCB. li ng trình: x = Acos( t + x = . 7 Gia t c c a v t dao ng i u hoà b ng không khi A. x = -A   Ch n áp án:«««««««««««« T ).4cm * Xác nh pha ban u c a v t dao ng i u hòa theo i u ki n ban u cho tr c? 1. D. [ [ 1. D.40T cm/s. B. 13 M t v t dao ng i u hòa có t n s f = 5Hz. 4 1.M t v t dao ng i u hòa có chu kì T = 0. T c c a v t t i li x = +3cm là A. Li c a v t t i n i có v n t c 60Tcm/s là C. 15 V t dao A.3cm B. max ! [ D.2 s..Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 1.20T cm/s. D. V n t c c a v t t c c ti u. tr pha so v i v n t c. li ng i u hòa có ph B. không i.   Ch n áp án:«««««««««««««««««« 2 . B. 1. Vmax ! [A. V t v trí có pha dao ng c c i. biên 10cm.8cm D.N u cho x = Acos( t T ). G c th i gian ã ch n lúc v t có 2 C. t n s trí cân b ng theo chi u d ng.

.. V trí cân b ng c a ch t i m trùng A v i góc t a .) (cm) D..4A. g c O là v trí cân b ng. x = 10 cos ( 3 2 3 2 * Tính quãng Th i gian v t i (Ban uv t ng v t i c quãng c trong kho ng th i gian t ? ng s cs=. 17 Con l c lò xo dao ng theo ph ng th ng ng. T Lý ± Hóa ± KT . x = 5 cos ( t + T ) (cm) B. Ch n tr c Ox th ng ng.. x = 8 cos (Tt + T/3) cm B. Chu k dao ng c a v t T = 2s. g c th i gian v t v trí th p nh t.T/3) cm D.Trong ½ chu kì T p v t i . Ch n g c t a t i v trí cân b ng.. chi u d ng h ng lên.2A C.5s. x = 5 cos ( t + ) (cm) C. chi u d ng h ng sang ph i.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 T . x = 8 cos (Tt + 5 T/6) cm C.. kéo v t theo ph ng ngang sang ph i n v trí cách v trí cân b ng 8cm r i th nh cho v t dao ng.V t t v trí biên(P) p N : t ! 6 P¶ y 0 y VTCB N y P y T tính t v 4 1..Trang 9 - . 16 M t con l c lò xo n m ngang. Chú ý quan tr ng: A T . x = 20 cos ( t ) (cm) 3 3 4T T 2T T t .. A A 2 1. 18 M t ch t i m dao c quãng ng i u hòa có biên ng là A. v trí biên ho c VTCB) .7T/6) cm 1. 19 M t ch t i m dao ng i u hòa trên tr c 0x v i chu kì T. Sau th i gian t = trí cân b ng v t i A. g c th i gian lúc i qua i m cách v trí cân b ng 4cm l n th nh t.. 2 12 T .. kho ng th i gian ng n nh t nó i t v trí cân b ng (x = 0) i n li x = + là 2 T T T T A. t n sô góc là [.N u cho x = Acos( t + )  «««««««««««««««««« 6 5T .Trong 1 chu kì T p v t i ...V t t VTCB(0) pN: x = thì t = . D. x = 8cos (2Tt . D. cs= . Ph ng trình dao d ng c a v t là 2T 4T A.N u cho x = Asin( t + ) «««««««««««««««««« 6 1...Trong ¼ chu kì T p v t i cs= . 6 4 2 12 B.. Th i gian v t i t v trí th p nh t n v trí cao nh t cách nhau 10cm là 1. B. Ph ng trình dao ng c a v t là A... x = 8 cos (2Tt . C..

D. t = s) Th i gian qu c u dao ng t v trí cân b ng n v trí biên là : A. D.5s C.2. D.5cm.032s. 30 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trìnhx = 5cos( 10Tt + ). v i 2 x tính b ng cm . ( s) .0. 26 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 2cos( 4t + ) . v i x tính b ng cm . V n t c c a v t có giá tr l n c c là A.10T (rad/s).) . 1. 5Hz.5cm. ( s) .Trang 10 - . t tính b ng s .144cm/s2 B. 6 4 2 3 T 1. 15HZ D.. 2 T T T T B.2cm.24cm/s2 D.8cm/s. ( s) 60 30 120 100 1. t tính b ng s .. t tính b ng s .16cm. C. 1s B. ( s) ./ Th i gian ng n nh t khi v t i t VTCB n li x = 5cm là 1 1 1 1 A. C. ( s) .05s tính t th i i m ban u là A. 10T(rad/s). T n s dao ng c a v t là A. C. x tính b ng cm. 0. 6Hz T 1. B. 21 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trìnhx = 5cos( 10Tt + ). 15HZ D. V trí cân b ng c a ch t i m trùng A v i góc t a .2s. có qu o là m t o n th ng dài 10cm.10cm. T 1.5s D. C.7.t tính b ng 4 s.10Hz B. T 1. 5Hz. 29 Ph ng trình dao ng c a con l c lò xo là : x = AcosTt ( x = cm . x tính b ng cm. D. 4 v i x tính b ng cm . C. 0.10Hz B.6cm/s. 27 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 6cos( 4t . Biên dao ng c a v t là A. 0. Biên dao ng c a v t là A. B. Gia t c c a v t có giá tr l n nh t là A.4cm/s.1.t tính 3 b ng s. 60 30 120 100 2. 5T(rad/s). D. B. 6Hz T Lý ± Hóa ± KT .1cm.4cm. ( s) .5cm. C. 20 M t ch t i m dao ng i u hòa trên tr c 0x v i chu kì T.t tính b ng 4 s. Quãng ng v t i c sau th i gian t = 0.5T(rad/s). kho ng th i gian ng n nh t nó i t li x=+ n li x = A. có quãng ng i c trong m t chu kì là 16cm. ( s) . A. 1. T n s góc và chu kì dao ng c a v t là A. C.4cm. D. v i 3 x tính b ng cm .8cm. D.2s.257s. x tính b ng cm. 28 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 10cos( 20Tt) . 23 M t v t dao ng i u hòa. A.2cm. 24 M t v t dao ng i u hòa. 1.5cm/s2 1. 0. t tính b ng s . 25 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x =4cos( 10Tt + ) .5cm.2cm/s. T 1./ Th i gian ng n nh t khi v t i t x = 10cm n li x = 5cm là 1 1 1 1 B.96cm/s2 C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. B. 2s T 1. T n s dao ng c a v t là A. B. 1. 1. C. ( s) . C. B. 22 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trình x = 10cos( 10Tt + ). C. D.

biên dao ng. B.2cm. T ng 4 l n. 42 M t con l c n có chi u dài l1 dao ng i u hòa v i chu kì T 1 = 1. C.5cm. D. D. D. ( s) . T 1.4cm..2s.8cm. T n s góc và chu kì dao ng c a v t là A.5 s D. M t con l c n khác có chi u dài l2 dao ng i u hòa có chu kì là T2 = 2 s.4cm/s. 1. 5T(rad/s). v i 2 x tính b ng cm . 40 T i m t n i xác nh. x tính b ng cm. t = s) Th i gian qu c u dao ng t v trí cân b ng n v trí biên là : B. Chu kì ( t n s ) dao ng i u hòa c a con l c n ph thu c vào A. 1.4cm. T i m t n i xác nh.c n b c hai chi u dài con l c. C. T ng 2 l n. B.5cm. chi u dài con l c. 33 M t v t dao ng i u hòa.2. t tính b ng s . n u chi u dài con l c n t ng 4 l n thì chu kì dao ng i u hoà c a nó A. D.8cm/s. c n b c hai gia t c tr ng tr ng. 2s A. 10T(rad/s). Biên dao ng c a v t là A. t n s góc dao ng c a con l c n t l thu n v i A. B. 0.5cm.05s tính t th i i m ban u là A. C. B./ Th i gian ng n nh t khi v t i t VTCB n li x = 5cm là 1 1 1 1 B. 1. 0. t n s dao ng c a con l c n t l ngh ch v i A. ( s) A.257s. c n b c hai gia t c tr ng tr ng. có qu o là m t o n th ng dài 10cm. D.5T(rad/s).) . 1. A. D. 39 T i cùng m t v trí a lí.5s C. kh i l ng c a v t D. 4 v i x tính b ng cm . 38 Ph ng trình dao ng c a con l c lò xo là : x = AcosTt ( x = cm .5s.24cm/s2 D. D. T = 0.7.Trang 11 - Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 .1.5cm. 0. D. ( s) . T = 2. 31 M t v t dao ng i u hòa theo ph ng trình x = 10cos( 10Tt + ). 60 30 120 100 1.2cm/s.5 s C. Quãng ng v t i c sau th i gian t = 0. có quãng ng i c trong m t chu kì là 16cm.2s. t tính b ng s .c n b c hai chi u dài con l c. t tính b ng s . Biên dao ng c a v t là A. 32 M t v t dao ng i u hòa. 1. B.t tính 3 b ng s. C. 1. ( s) . Gi m 4 l n.16cm. 1.5 s B. C.5s D. Gi m 2 l n. 1. 34 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x =4cos( 10Tt + ) . B.10T (rad/s). Gia t c c a v t có giá tr l n nh t là A.Dành cho h c sinh kh i 12 T 1. D. C.144cm/s2 B. C. chu kì c a con l c n có chi u dài l = l1 + l2 s dao ng i u hòa v i chu kì là bao nhiêu? A. chi u dài con l c. D. 35 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 2cos( 4t + ) .925 s T Lý ± Hóa ± KT .1cm. C.10cm./ Th i gian ng n nh t khi v t i t x = 10cm n li x = 5cm là 1 1 1 1 ( s) . pha dao ng c a v t. v i x tính b ng cm . C.c n b c hai chi u dài con l c. B. t tính b ng s . T = 0. T 1. C. T i n i ó. c n b c hai gia t c tr ng tr ng. V n t c c a v t có giá tr l n c c là A. C.0. 1s C. B. B. ( s) . gia t c tr ng tr ng. gia t c tr ng tr ng. T 1. B.. D.5cm/s2 1. 37 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 10cos( 20Tt) .6cm/s. T = 3. 41 T i m t n i xác nh. ( s) . chi u dài con l c. 0. 1.96cm/s2 C. v i 3 x tính b ng cm . 36 M t v t th c hi n dao ng i u hòa theo ph ng ox v i ph ng trình x = 6cos( 4t .032s.2cm. ( s) . 60 30 120 100 2.

43 L c làm v t dao ng i u hòa theo ph ng ngang có giá tr c c i là A. D. T ! 2T C. D. F min = 7. . 49 .5. nh n xét nào sau ây là sai? A. Et = Ecos2 ([t + ) A. F min = 5N C. 54 Qu n ng g n vào lò xo t n m ngang dao ng i u hòa có c n ng là 3. b o toàn trong su t quá trình dao ng. ch t i m i chi u chuy n ng khi A. Et ! Ecos[ 2 t D. Trong quá trình dao ng l c àn h i c a lò xo có A. F min = 5N. C. T ! 2T . [ ! D. m [ 2 A2 k A2 C. B./ ng n ng c a v t t i th i i m t là T T A. D. l c tác d ng i chi u. 46 lò xo khi v t v trí cân b ng là ( l./Chu kì dao ng c a con l c c tính b ng công th c 1 g 1 m k (N A. lúc t ng. [ ! m 2T m (l k 2. T 1. T ! . 48 C n ng c a m t ch t i m dao ng i u hoà t l thu n v i A. i u ki n dao ng i u hòa là biên góc ph i nh . 51 M t con l c lò xo dao ng i u hòa có ph ng trình x = Acos([t + ) và có c n ng là E. 1.(N ). 2 1. bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc 2[. B. Biên dao ng c ng b c ph thu c vào biên ngo i l c tu n hoàn. 50 Trong dao ng i u hòa c a con l c n. Biên dao ng. 2 C. L c àn h i có l n nh nh t là A. Fmin = 0.t l v i t n s góc [. B. t ng. F max = kA. Fmax = 0. D. B. Fmin = k ( l . 1. 1 B.5cm. F max = k (N . 1.5N 1. 53 Con l c lò xo dao ng i u hòa trên tr c 0x. Et = Ecos2 ([t + ) 2 2 1. C n ng con l c b ng E = m[ 2 A 2 . E ! E sin [ 2 t C. [ ! C.E = Esin2([t + ) B. C. Biên dao ng c a v t là T Lý ± Hóa ± KT . 45 Cho con l c lò xo dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng. Cho con l c dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng l n nh nh t là v i biên là A (A > ( l ). bi n thiên i u hòa v i t n s góc [ D./Th n ng c a v t t i th i i m t là T T ) B. 2T (N 2T k m g 1. L c tác d ng có l n c c ti u. C. F min = kA.10-3 N. C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. Ch n câu sai 1 1 1 1 1 A. lúc gi m. D. C. gi m. 1. 47 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng có biên 5cm. 1. v trí cân b ng lò xo dãn là ( l. 52 V t dao ng i u hòa chuy n ng h ng v v trí cân b ng. th n ng c a v t A. Et ! Ecos[ 2 t D. C n ng c a con l c lò xo xác nh b ng công th c. L c tác d ng có l n c c i. 44 Trong dao ng i u hoà c a ch t i m.không i. ng n ng (th n ng) c a v t A./ T n s góc c a v t dao ng là k 1 k g m B.Trang 12 - . T ! .( l ). kx2 D. t i n i có gia t c tr ng tr ng là g. B. F min = k(A . C. 1. Chu kì dao ng.10-5 J và l c àn h i lò xo tác d ng vào v t có giá tr c c i là 1. Li c a dao ng. B. 2 2 2 2 2 1. [ ! 2T A. Khi ma sát không áng k thì con l c dao ng i u hòa. có ph ng trình : x = Acos([t + N). D. mv2 + kx2 B. T i VTCB là xo dãn 2. B. C.Et = Esin2 ([t + 2 2 2. Et ! E sin [ 2 t C. Bình ph ng biên dao ng. L c tác d ng b ng không. B. F = 0. Fmax = k (A . 1. D.

1.2 s C. chu kì dao ng riêng c a con l c th ba có chi u dài c a hai con l c trên là A. k = 0.50N/m.05rad thì v n t c c a con l c là: A. 2. 5. hai con l c n có chu kì dao ng riêng l n l t là T 1 = 2.2m/s C. T = 0.156 N/m. Cho con l c dao ng i u hòa theo ph ng th ng ng v i biên là A . A. 2 cm. 9 cm. kh i l ng c a qu3a n ng là m = c ng c a lò xo là 400g. Quãng ng T v t i c trong s u tiên là 10 A. D. B. F = k(A + ¨l). 57 M t con l c n có dây treo dài 20cm dao ng i u hoà v i biên góc 0. C. 64 M t con l c lò xo g m m t lò xo có c ng k = 100 N/m và v t có kh i l ng m = 250 g.Trang 13 - . D. 1.0 s và T2 = 1. D. D.5N 1. 68 M t v t th c hi n dao ng i u hòa có ph ng trình x = 10sin(4Tt + ). C. C. B. B. B. T = 0. G i giãn c a lò xo khi v t v trí cân b ng là ¨l. 3.5J D. D. Khi v t cách v trí cân b ng 3cm thì nó có ng n ng là A. D. 65 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng có biên 5cm. dao ng i u hoà v i biên A = 6 cm.Cho T2 = 10.200cm/s.50cm/s 2 1. B. C. 5J 1. B. F = 0. 55 M t v t g g n vào m t lò xo có c ng 100N/m.2N 3./ c ng k c a lò xo là A.4s. (l y T ! 10) dao ng i u hoà v i chu kì là A.1m . s2r C.08J. F min = 7. giãn c a lò xo khi v t v trí cân b ng là A. 0. C.3 s D. Cho g=9.0. 1.s0. 0. 6 cm. 66 M t con l c lò xo có c ng là k treo th ng ng. 60 V t có kh i l ng m = 0. L c àn h i c a lò xo có l n c c i trong quá trình dao ng là C.5 s. D. 0. 10cm T 1. 12.14m/s D. 4cm . T i VTCB là xo dãn 2.1kg g n vào lò xo dao ng i u hòa theo ph ng ngang có t n s f = 5 Hz.4cm . 2. 0.09J.1 s B. 56 V t n ng có kh i l ng 100g.05J C.1kg g n vào lò xo có c ng k = 40N/m. Ch n g c th i gian t = 0 lúc v t qua v trí cân b ng. Cho g = T 2 (m/s2). u d i g n v t. B. k = 64 N/m D. B.dao dông i u hoà v i biên 5cm. C. T = 0. B.1N/m. s3. 62 M t con l c lò xo dao ng i u hoà v i chu kì T = 0. 0. F = kA.0 s.s0. 0./ L c àn h i l n c c i trong quá trình dao ng là A. C. D. F min = 5N. (cm) v i t tính b ng 2 giây.5 s. k = 6400 N/m 1. C.20cm/s. L y T 2 =10.125J. Khi góc l ch dây treo là 0.100N.005J B.5 s.100N/m. A.0 s 1. 3.125J.1.0. B.0.075J.5cm. 0. 0./ N ng l ng trong quá trình dao ng là. Khi ng n ng c a con l c g p hai l n th n ng thì góc l ch c a dây treo so v i ph ng th ng ng là: A. 59 M t v t có kh i l ng m = 0. V n t c c a v t qua v trí cân b ng là A. 58 9.14m/s 1.45r D.25J 1. L c àn h i có l n nh nh t là A. 4. F = 0.2m/s B.1250J.100cm/s.5J. B. Dao ng i u hòa có biên A = 10cm. D. 63 T i cùng m t v trí a lí. C. 24 cm.45r 1. N ng l ng c a v t b ng A.8m/s2. 0. 61 Con l c lò xo g m v t m = 100g và lò xo k =100 N/m. (l y T 2 ! 10) .5 s. 67 M t con l c lò xo dao ng theo ph ng th ng ng v i chu k T = 0. 4 cm. 4 m. u trên c nh. dao ng i u hòa v i v n t c v = 10 T cos T t (cm/s). k = 32 N/m. T = 0.1rad.500N. D. 75N/m. 2 m. F min = 5N C. biên 5cm. B. ng n ng ( th n ng) c a v t ó bi n thiên v i chu kì T Lý ± Hóa ± KT . A.4s 1. 1.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. 2r B.5N. C. D. F = k( ¨l-A ). M t con l c n dao ng i u hòa v i biên góc 6 r. 12 cm 1.

B.1250J.Pha ban u c a dao ng t ng h p là A sin N1 A2 sin N 2 A sin N1 A2 sin N 2 A. C. 1cm D. n ng l ng là E0 .7cm. D.50s. C. 72 V t có kh i l ng m.3. C. x ! s B. B. 12. C. 12. A = 3cm . A = A12 A2 ng . 1cm D. 75 Biên dao ng t ng h p A c a hai dao ng i u hòa cùng ph ng . cùng t n s : x1=A1sin([t+ N1 ) và x2 = A2sin([t + N2). 79 : M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hoà cùng ph ng.125J.50s 1. N ng l ng dao ng c a v t là A.0.25J 1. tgN = 1 B. C. B. x ! s 4 2 2 4 1. 0 2 4 3 4 1.1250J. A = .5cm. A = A 3 2 C. tgN = 1 A1 cosN1 A2 cos N 2 A1 sin N1 A2 sin N 2 1. 77 Hai dao B. ng n ng c a qu c u khi qua li A x= là 2 E E E 3E0 A.1.0. B. A = 2cm .0.N1) 1.1.7cm.5J.Cho T 2 ! 10. 0 D. C. A = 5cm . A = A1 + A2 B.25s. 1. D. A = A1 + A2 + 2 A1 A2 cos (N2 . biên A = 5cm.5cm. t n s góc [ = 10T(rad/s). A = 21cm T 1.1. 74 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng ph ng. 2 3 cm D.13cm. 0 C. 78 Hai dao ng i u hòa cùng ph ng có ph ng trình l n l t là: x 1 = 10sin100 t (cm) và x2 = 3sin(100 t) (cm). A = ng i u hòa cùng ph ng có ph T x2 = 3sin(100 t + ) (cm). B.tgN = 1 A1 cosN1 A2 cosN 2 A1 cosN1 A2 cosN 2 A sin N1 A2 sin N 2 A cosN1 A2 cosN 2 D. x ! s C. cùng t n s : x1=A1sin([t + N1) và x2 = A2sin([t + N2). cùng biên C. 76 Biên dao ng t ng h p c a hai dao A .5cm.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. 80 M t v t th c hi n: x1 = 2sin(10Tt) (cm) . khác biên có pha ban u vuông góc là : A.25J 1.00s.1. Li x khi ng n ng b ng 3 l n th n ng là A 2 A 2 A A A. x2 = 2sin(10Tt + ) (cm). cùng t n s .5J. x ! s D.0. Dao ng t ng h p c a hai dao ng ó có biên là: 2 A.Dao ng i u hòa có biên A = 5cm. Dao ng t ng h p c a hai dao ng ó có biên là: A. B.Trang 14 - A 2 ng trình l n l A 3 2 t là: x 1 = 4sin100 t (cm) và D.5cm. 73 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa cùng ph ng. A = A12 A2 ng i u hòa cùng ph 2 D.N1) D. D. 70 Dao ng c a con l c lò xo có biên A và n ng l ng là E0 . có l ch pha T/3 là : A. g n vào lò xo có c ng k 100N/m. B. A = A1 ± A2 1. A = A1 + A2 + 2 A1 A2 cos (N2 . Biên dao ng t ng 3 h p c a v t là A. A = A 2 1.3. N ng l ng dao ng c a v t là A. cùng t n s có biên l n l t là 8cm và 12cm. 71 V t có kh i l ng m = 100g. B. C.Biên dao ng t ng h p là A. cùng t n s . 69 Dao ng c a con l c lò xo có biên A. A = A12 A22 2 A1 A2 cos(N2 N1 ) C.7cm. tgN = 1 C. 1.125J. D. Biên c a dao ng t ng h p có th là A.5cm T Lý ± Hóa ± KT . A = 2 A12 A2 2 A1 A2 cos(N 2 N1 ) B.

1cm 1. 5cm B. cùng t n s có ph ng trình T¸ ¨ : x 1 ! 3 sin© 4Tt ¹ . cùng t n s .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. có biên A1 = 3cm và A2 = 4cm và l ch pha là 1800 thì biên dao ng t ng h p b ng bao nhiêu ? A. 81 Hai dao ng i u hòa cùng ph ng. 82 M t v t th c hi n ng th i hai dao ng i u hòa. 3. cùng ph ng. 7cm D.5cm C.

x 2 ! 3 sin 4Tt .cm .

83 Biên c a dao ng c ng b c. A. D. Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian. Trong dao ng t t d n. 3 6 6 6 1. 2cm. Trong dao ng t t d n c n ng gi m d n theo th i gian. 84 Khi xãy ra hi n t ng c ng h ng c thì v t ti p t c dao ng A. 88 Phát bi u nào sau ây là úng ? A. B. 85 Nh n nh nào sau ây sai khi nói v dao ng c h c t t d n? A. Biên c a dao ng c ng b c ch ph thu c vào biên c a l c c ng b c. dao ng t t d n có ng n ng gi m d n còn th n ng bi n thiên i u hòa. T Lý ± Hóa ± KT . 1. D. D. C. Ch n câu sai A. B. 2 3cm. 87 Nh n xét nào sau ây là không úng. Dao ng c ng b c là dao ng ch u tác d ng c a m t ngo i l c bi n thiên tu n hoàn. m t ph n c n ng ã bi n i thành quang n ng.cm . 3 3cm. D. 1. T n s c a dao ng c ng b c luôn b ng t n s riêng c a h dao ng. C. ph thu c vào quan h gi a t n s riêng f0 c a v t dao ng và t n s f c a ngo i l c c ng b c. C. Biên c a dao ng riêng ch ph thu c vào cách kích thích ban u t o lên dao ng. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào t n s l c c ng b c. C. 1. B. 1. m t ph n c n ng ã bi n i thành hoá n ng. A. . B. Biên và pha ban u c a dao ng t ng h p là 3º ª T T T T B. C. Dao ng duy trì là dao ng t t d n mà ng i ta ã tác d ng ngo i l c vào v t dao ng cùng chi u v i chi u chuy n ng trong m t ph n c a t ng chu kì. v i t n s nh h n t n s dao ng riêng. Dao ng t t d n càng nhanh n u l c c n c a môi tr ng càng l n. D. Dao ng duy trì có chu kì b ng chu kì dao ng riêng c a con l c . Dao ng c ng b c có t n s b ng t n s c a l c c ng b c. không ph thu c t n s f c a ngo i l c c ng b c. Dao ng duy trì là dao ng t t d n mà ng i ta ã làm m t l c c n c a môi tr ng i v i v t dao ng. 86 Phát bi u nào sau ây là sai ? A. D. v i t n s l n h n t n s dao ng riêng. Biên c a dao ng t t d n gi m d n theo th i gian. Dao ng t t d n là dao ng có biên gi m d n theo th i gian. B. ph thu c vào l c c n c a môi tr ng . Trong dao ng t t d n. v i t n s b ng t n s dao ng riêng. t n s dao ng c ng b c c a h b ng t n s riêng c a h dao ng ó. 89 Phát bi u nào sau ây là không úng ? A. 1. 1. B.Trang 15 - . 3 3cm. ph thu c biên c a l c c ng b c. D. mà không ch u tác d ng c a ngo i l c. Khi c ng h ng dao ng x y ra. C. L c ma sát càng l n thì dao ng t t d n càng nhanh. C. B. C. Biên c a dao ng duy trì ph thu c vào ph n n ng l ng cung c p thêm cho dao ng trong m i chu kì D.

91 Phát bi u nào sau ây là úng. D. 8 i u ki n hi n t ng c ng h ng c ng b c là gì. chu kì. C. B. 4 Vi t ph l c n. D. 90 Ch n câu sai. i u ki n x y ra hi n t ng c ng h ng là biên l c c ng b c b ng biên dao ng riêng. LT.Trang 16 - . t n s . có t n s b ng t n s c a l c c ng b c. ng ? ph ng trình v n t c. A. 3 Li nh ngh a dao . dao ng duy trì LT. ng pháp gi n Fre-nen ng t t d n. D. C. 93 Dao ng c a ng h qu l c là: A. 1. pha ban ng l c h c và ph Trình bày quá trình bi n ng trình ng trong dao ng trình dao LT. Hi n t ng c ng h ng ch x y ra v i dao ng t t d n. C. 1. Dao ng c ng b c là dao ng A. gia t c. Dao ng t t d n. 1. LT. C. 7 Dao ng riêng. C. Chu kì c a dao ng c ng b c b ng chu kì c a l c c ng b c. 2 LT. i u ki n x y ra hi n t ng c ng h ng là t n s góc l c c ng b c b ng t n s góc dao ng riêng. dao ng t t d n. ? Vi t ph i n ng l . LT. CÂU H I ÔN CH LT. D. T n s c a dao ng c ng b c b ng t n s c a l c c ng b c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. Dao ng c ngb c. ch u tác d ng c a ngo i l c bi n thiên tu n hoàn. pha. dao dao ng c ng b c. có tính i u hòa. 6 Trình bày n i dung c a ph ng pháp gi n Fre-nen. S d ng ph t ng h p hai dao ng i u hoà cùng t n s và cùng ph ng dao ng. 92 Phát bi u nào sau ây là không úng ? A. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào h s c n (c a ma sát nh t) tác d ng lên v t. ng i u hoà c a con l c lò xo và con n. B. ng i u hoà. có biên ch ph thu c vào biên c a l c c ng b c. S c ng h ng. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào biên ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. Dao ng duy trì. biên NG I: ng trình dao u là gì ? ng i u hoà. Biên c a dao ng c ng b c không ph thu c vào pha ban u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. 1 LT. B. T Lý ± Hóa ± KT . B. 5 Vi t công th c tính chu kì (ho c t n s ) dao ng i u hoà c a con l c lò xo và con l c ng d ng c a con l c n trong vi c xác nh gia t c r i t do. c i m c a dao ng x y ra.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic I T Lý ± Hóa ± KT .Trang 17 - .

Trang 18 M . T(s). ng và nhi t c a truy n sóng: là t c c i m: t c truy n sóng ph thu c vào b n ch t c a môi tr môi tr ng +) B c sóng P( m) ng truy n sóng dao ng cùng . sóng ngang. các phân t v t ch t ch dao ng t i ch . Khái ni m v sóng c . Ph môi tr a. Sóng d c là sóng c có ph c trong ch t khí. +) Biên +) T c sóng: Là biên il dao ng vuông góc v i ph ng không thay i khi sóng truy n t môi tr ng này sang ng c a m t ph n t có sóng truy n qua.Sóng c không truy n ng dao 1.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG II.Ph ng trình sóng t i M là: uM = acos[ (t - x ¨t x¸ ) = acos2T © ¹ v ªT P º x 0 T Lý ± Hóa ± KT .(4) ng trình sóng A. Sóng ngang là sóng c có ph ng dao c trong ch t r n và trên m t n c. Sóng c và s truy n sóng. Ph ng trình sóng: u0 = acos [t ng truy n sóng. c a sóng .Công th c: P = vT = v : V i v(m/s).Ph ng trình sóng t i tâm sóng 0 : sóng . r n. . [ : là t n s góc . sóng ng truy n sóng. . a: là biên .Trong môi tr ng lan truy n v i t c không i. 2 +) N ng l 3. f(Hz)   P( m) f Chú ý: Kho ng cách gi a hai i m g n nhau nh t trên ph P . Các môi tr ng tính và ng dao ng h ng. dao ng ng c pha là ng sóng: Quá trình truy n sóng là quá trình truy n n ng l v i u : là li ng.là kho ng cách gi a hai i m g n nhau nh t trên ph pha v i nhau. c tr ng c a sóng c +) Chu kì ( t n s sóng): là ng khác. l ng. ÔN LÝ THUY T : I. c i m: . Sóng d c truy n ng truy n sóng. lan truy n dao ng trong môi tr ng. Sóng c là dao ng. -B c sóng c ng là quãng ng sóng lan truy n trong m t chu kì: . pha dao ng và n ng l ng sóng chuy n d i theo sóng. b.Khi sóng c lan truy n. sóng d c ? ng c lan truy n trong m t c trong chân không. SÓNG C VÀ SÓNG ÂM . Sóng ngang ng trùng v i ph c. truy n 2.

t c ô truy n âm . sóng âm g m c sóng ngang và sóng d c. l ng. Trong th c t ng c a ben là êxiben (dB): 1B = 10dB. b. ( T Lý ± Hóa ± KT cao c a âm t ng theo t n s âm) . c có t n s t 16Hz n 20000Hz mà tai con ng i c m nh n c. n v c a m c c ng âm là ben (B). 3. Sóng âm là sóng c truy n trong các môi tr chân không) ng khí. -T c vr n > vl ng > vkhí ng (ho c m c c ng âm).( t n s . b1. .Sóng âm. .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 v i: x là kho ng cách t 0 p m M.Siêu âm : là sóng âm có t n s > 20 000Hz . T n s c a âm. 1.T c t c truy n âm ph thu c vào tính àn h i. m t môi tr ng. sóng âm là sóng d c.Trang 19 - . b c sóng c a sóng âm thay i . c. vuông góc v i ph ng truy n sóng trong m t n v th i gian./Các c tr ng v t lý c a âm.Trong ch t r n. ngu n âm. n ng l ng và th dao 2. c ng c a âm. n v W/m2. ( có 3 c tr ng sinh lí là cao. Dành cho h c sinh kh i 12 uM A O P 2 x P 3P 2 Ph ng trình sóng uM là m t hàm v a tu n hoàn theo th i -A gian . 2P vt0 II. âm này g i . v a tu n hoàn theo không gian.H âm : là sóng âm có t n s < 16Hz c. Âm . th dao ng âm: là i ta th ng dùng th dao cs ng th c a t t c các h a âm trong m t nh c âm g i là to và âm s c ) cao c a âm g n li n v i t n s c a âm. ng và nhi t c a c a môi tr ng phát ra âm. Các c tr ng v t lí c a âm. C ng âm : C ng âm I t i m t i m là i l ng o b ng n ng l ng mà sóng âm t i qua m t n v di n tích t t i i m ó. Là thay c tr ng quan tr ng.) a.Ngu n âm là các v t dao d. r n (Âm không truy n c trong . t c truy n âm không i.Trong m i môi tr ng nh t nh. M c c ng il âm: ng L(dB) =10 lg I I ho c L(B) = lg v i I0 là c ng âm chu n (th ng I0 I0 âm I0 = 10-12W/m2 v i âm có t n s 1000Hz) g i là m c c ng âm c a l y chu n c ng âm có c ng I. . a. T c truy n âm: . ng khác thì t n s không i.Trong ch t khí và ch t l ng. Âm nghe là âm thanh.Khi âm truy n t môi tr ng này sang môi tr i. b2.Trong ó uM là li Ghi nh : t i i m M có t a x vào th i i m t. âm.

th dao ng ô âm( Dành cho h c sinh kh i 12 to t ng theo m c c ng âm) c các âm phát ra t các ngu n ng âm. giúp ta phân bi t c a các ho âm.Hai ngu n k t h p th a mãn hai i u ki n: . k = 0. sóng ph n x cùng t n s .Sóng t i và sóng ph n x truy n theo cùng m t ph có th giao thoa v i nhau. +) Hai sóng do hai ngu n k t h p t o ra là hai sóng k t h p. 1. : k = 0. 2. . s2«.Dao . 3.Âm s c g n li n v i âm. và t o ra m t h sóng d ng.Trang 20 - .V trí các i m dao ng v i biên c c ti u. sóng ph n x cùng t n s .Khi ph n x trên v t t do.V trí các i m dao ng v i biên d2 ± d1 = k. 3. có hi u ng i b ng s nguyên l n b c sóng: . Hi n t ng t o ra sóng d ng: ng. Ph n x sóng : ng . s1.Khi ph n x trên v t c n c c pha v i sóng t i. Hi n t ng giao thoa sóng : là s t ng h p c a 2 hay nhi u sóng k t h p trong không gian. cùng ph l ch pha không ng dao ng.Ph n x sóng.Âm s c ph thu c vào t n s và biên III. Sóng d ng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 to c a âm là c tr ng g n li n v i m c c . . và m t s i m luôn luôn dao b ng sóng. V trí c c ng giao thoa: Hai sóng là hai sóng k t i. có hi u 1 c sóng:: d2 ± d1 = ( k ) P . nh c c khác nhau.cùng b c sóng và luôn luôn .Trong sóng d ng có m t s nút. 2. nh. trong ó có nh ng ch biên sóng c t ng c ng (c c i giao thoa) ho c tri t tiêu (c c ti u giao thoa). i u ki n x y ra hi n t h p 4. b c c i . 1.Giao thoa sóng. i theo th i gian. thì .cùng b v i sóng t i. s1.Có ng cùng t n s . s2« 2 +) Biên t ng h p t i m t i m M là AM = 2A cos ng i b ng m t s n a nguyên l n T (d 2 d1 ) (N =2A cos P 2 Kho ng vân giao thoa (kho ng cách gi a hai c c P hai ngu n k t h p S1S2): là i = . c i m c a sóng d ng: T Lý ± Hóa ± KT c sóng và luôn luôn cùng pha i m luôn luôn ng yên g i là ng v i biên c c i g i là . c c ti u giao thoa: ng cùng pha: 2T t (cm) T +)Xét hai sóng k t h p dao u1= u2 = Acos . 2 i ho c hai c c ti u liên ti p trên o nn i IV.

. Sóng c h c là s lan truy n dao ng c h c trong môi tr ng v t ch t. Xem biên sóng không i trong quá trình truy n sóng. m t ph n t b c sóng. ph thu c vào t n s và biên .. +) S i dây có hai .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 . B. l ch pha. D. chu kì. 2. u t do là b ng sóng. T B. C.2. biên sóng. s nút sóng là (k + 1) . B. dao ng v i biên b ng n a biên c c i. khí và chân không. dao ng v i biên c c i.Biên dao ng c a ph n t v t ch t m i i m không Dành cho h c sinh kh i 12 i theo th i gian. C. 2 -Kho ng cách gi a hai nút liên ti p (2 b ng) liên ti p thì b ng n a b . b c sóng. B. n a b c sóng. u t do: + S i dây có m t b 5. B. i l ng không ph thu c vào các i l ng còn l i là A. trong s các i: biên sóng. 6 kh o sát giao thoa sóng c . dao ng v i biên c c ti u.4. ch ph thu c vào c ng âm. là s b ng sóng . c sóng b P . c sóng . T Lý ± Hóa ± KT . BÀI T P TR C NGHI M : 2. ng i ta b trí trên m t n c n m ngang hai ngu n k t h p S1 và S2. 4 Khi có sóng d ng trên m t s i dây àn h i thì kho ng cách gi a hai b ng sóng liên ti p b ng A. 2.Sóng d ng không truy n t i n ng l ng.Chi u dài c a s i dây b ng s nguyên l n n a P c sóng : l ! k 2 v i k = 1. Sóng c h c lan truy n trên m t n c là sóng ngang.Hai b uc nh: u là hai nút sóng. v n t c truy n sóng. ch ph thu c vào t n s . 5 Âm s c là c tính sinh lý c a âm A. t n s sóng. l ng. ch phu thu c vào biên . B. B. C. v n t c truy n sóng. C.. 3 Khi nói v sóng c h c. 2. m t b c sóng.Kho ng cách gi a m t nút và m t b ng k nhau b ng m t ph n t 4. phát bi u nào sau ây là sai? A. C. D. Hai ngu n này dao ng i u hoà theo ph ng th ng ng.Trang 21 - . t n s sóng. cùng pha. . b c sóng. 2 Kho ng cách gi a hai i m trên ph ng truy n sóng g n nhau nh t và dao ng cùng pha v i nhau g i là A. v n t c truy n sóng và b c sóng. 2. 1 M t sóng âm truy n trong không khí. D. 2.3. Các i m thu c m t n c và n m trên ng trung tr c c a o n S1S2 s A. . D. C. D. hai b c sóng. Sóng c h c truy n c trong t t c các môi tr ng r n.Chi u dài c a s i dây b ng m t s l m t ph n t P c sóng: l ! (2k 1) 4 ng d ng c a sóng d ng: ot c truy n sóng : v = Pf = P . Sóng âm truy n trong không khí là sóng d c. i u ki n có sóng d ng trên m t s i dây àn h i.

N ng l ng âm. C. 2.Biên c a sóng không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n phát sóng. Sóng âm là nh ng sóng c h c d c lan truy n trong môi tr ng v t ch t và trong chân không v i t c h u h n. bình ph ng biên dao ng c a các ph n t môi tr ng C. không dao ng. C. có liên quan m t thi t v i th dao ng âm. B. Niut n trên mét vuông. B. B c sóng c a sóng b ng T Lý ± Hóa ± KT . 8 T c truy n sóng trong môi tr ng ng tính và ng h ng ph thu c vào A. 2. D. CÁC D NG TOÁN TH NG G P : * Tính b c sóng khi bi t t n s ( ho c chu kì) và v n t c. 16 M t ng i ng b bi n th y sóng trên m t bi n có kho ng cách gi a n m ng n ( nh) sóng liên ti p là 12m. D. 17 M t s i dây dài c c ng th ng n m ngang. sóng âm do các ngu n khác nhau phát ra u truy n i v i cùng t c .4m D. b n ch t môi tr ng và biên sóng. T c truy n âm trong m t môi tr ng ph thu c vào b n ch t môi tr ng. 12 Phát bi u nào sau ây là sai ? A. C. trong ch t r n. Oát trên mét vuông. 15 Ch n câu sai trong các câu sau? A. D. B. 2. Trong cùng m t môi tr ng. C. B c sóng là kho ng cách gi a hai i m mà dao ng t i hai i m ó cùng pha. B. M c c ng âm.g n li n v i m c c ng âm. ch trong ch t l ng và ch t khí.5s ng i ta th y sóng truy n c quãng ng 2m. D. êxiben. D. g n li n v i t n s âm. n ng l ng mà sóng âm truy n qua trong m t n v th i gian qua m t n v di n tích t vuông góc v i ph ng truy n âm. C ng âm. C. 9 Âm thanh có th truy n qua c A. B. áp su t t i i m c a moi tr ng mà sóng âm truy n qua. ch t l ng và ch t khí.2. 2. l ng ho c khí. 2. 2. b n ch t môi tr ng và n ng l ng sóng. k c chân không. trong m i ch t. 13 Các c tính nào sau ây không ph i là c a sóng âm? A. to c a âm. T c truy n âm thay i theo nhi t . to là m t c tr ng sinh lí c a âm. c n ng toàn ph n c a m t th tích n v c a môi tr ng t i i m mà sóng âm truy n qua. Âm s c là m t c tr ng sinh lí c a âm. D. B. b n ch t và nhi t c a môi tr ng. B. x p. B c sóng c a sóng A. 2.Trang 22 - . C. C. 7 Ch n câu úng khi nói v sóng c trong các câu sau ? A. m t và nhi t c a môi tr ng truy n sóng. trong môi tr ng chân không. T c truy n sóng âm trong ch t r n l n h n trong ch t l ng và trong ch t l ng l n h n trong ch t khí. 10 C ng âm thanh c xác nh b ng A. J/s. C. Chu kì dao ng c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua g i là chu kì sóng? B. T i A ng i ta làm cho dây dao ng theo ph ng th ng ng v i chu k 0. 3m 2. 2. T c truy n sóng âm ph thu c vào tính àn h i. 2. Môi tr ng truy n âm có th là r n. D. B. T c truy n sóng là t c dao ng c a các ph n t . D. 12m B. 6m C. D. Ng ng nghe là giá tr c c ti u c a c ng âm còn gây c c m giác âm cho tai ng i. nhung truy n âm t t h n kim lo i. 11 n v thông d ng c a m c c ng âm là A. 14 N ng l ng mà sóng âm truy n trong m t n v th i gian qua m t n v di n tích t vuông góc v i ph ng truy n âm g i là A. Nh ng v t li u nh bông.2s. không ph thu c vào t n s âm. Sau th i gian 0.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 D. 2. b n ch t môi tr ng và c ng sóng. to c a âm là m t c tr ng sính lí c a âm.

C. V n t c truy n sóng trên dây là A. C. B. 4m B. C.M t sóng âm có t n s xác nh truy n trong không khí và trong n c v i v n t c l n l t là 330m/s và 1452m/s. Xác nh t c truy n sóng trên m t bi n. 10. 2 m/s. 23 B. ng truy n s óng.M t sóng âm có t n s 200Hz lan truy n trong môi tr ng n c v i v n t c1500m/s. D.Trang 23 - . l ch pha c a hai i m trên ph 2T x v i x là kho ng cách gi a hai i m M.100Hz.5m. * Tính t c truy n sóng : 2.8m 2.5m. C.5cm/s A.15m. gi m 4 l n.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. dao ng l ch pha nhau góc . c sóng : 2. 75m.0. 2.4m. 30. Hai i m g n nhau nh t trên ph ng T truy n sóng. B c sóng c a sóng này trong môi tr ng n c là A.0. Khi sóng âm truy n t n c ra không khí thì b c sóng c a nó s A.50Hz. t ng 4 l n. 0. C. C. l ch pha c a 11 sóng t i hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng cách nhau m là 3 2T 3T 3T A. 0. Kho ng cách gi a hai nh sóng liên ti p là 6m. B.2cm * S liên quan gi a chu k và b ng trình u = A cos T( t + x). C. 40m/s. D. 7. 24 M t s i dây àn h i có dài AB = 80cm. 8m C.27T (rad). T c u = Asin ( t lan truy n sóng trong m t môi tr ng ó có giá tr . cách nhau 1. (rad). 3 3 D. 19. Trên dây có m t sóng d ng v i 4 b ng sóng.7cm. 10m/s.150Hz. 2. cách nhau 2 A. D. 1cm. 0. 19 H-C 2007. 20m/s.1m. * V n d ng công th c tính (N ! 2. 25 ng ng c có b c sóng là 0. cùng m t th i i m. u A g n vào c n rung dao ng i u hoà v i t n s 50Hz theo ph ng vuông góc v i AB.0. 22 Quan sát m t thuy n g n b bi n. 21 M t ngu n phát sóng dao ng theo ph ng trình u = asin20 Tt(cm) v i t tính b ng giây. 1m/s. D. 5m/s. 26 M t sóng c truy n trong môi tr ng v i t c 120cm/s.220Hz. ng truy n sóng. C. 20. D.N trên ph P ng cùng pha: (N = k2T   x = kP 1 c pha: (N = (2k + 1) T   x = ( k ) P 2 N u M và N dao N u M và N dao 2. trong ó x(cm).0. gi m 4. B. B. 8. 40.2m.4 l n.0. t ng 4. (rad). B. ng i ta th y thuy n nhô cao 10 l n trong 27 giây. 20 M t sóng truy n d c theo tr c 0x theo ph B c sóng c a sóng này b ng A. u B gi c nh. Tính t n s sóng A. D.4m. Trong kho ng th i gian 2s. 30. 3 2 5 M t sóng truy n trên m t n T Lý ± Hóa ± KT .1m/s B. 3km. 0. t (s). sóng này truy n i c m t quãng ng b ng bao nhiêu l n b c sóng? A. B. 2.2m. C.5cm. coi A và B là nút sóng. 18 TN 2007. B. 3m/s D. D. C. 2m/s M t sóng c lan truy n trong m t môi tr ng v t ch t t i m t i m cách ngu n x (m) có sóng T 2T x) . D. hai i m g n nhau nh t trên ph ng truy n sóng dao ng ng c pha. B.5m/s. (rad).4m D. 2.4 l n. 27 M t sóng âm có t n s 300Hz lan truy n trong không khí v i t c 330m/s. 4m/s A. 2.

c tr ng v t lí (t n s . m c c ng âm. m t c các i u ki n c i u ki n uc nh ± m t khi ó có sóng u t do. k 2 2.200 Khi c ng âm t ng g p 3 l n thì m c c ng âm A. ng c sóng âm c a âm ó t ng bao nhiêu D. sóng d c.3m. C. B. 29 l n? 2. C. 1 Trình các ngang. biên sóng và n ng nh ngh a v sóng c . 2. 2 Phát bi u các nh ngh a v t c truy n sóng. 3 Sóng âm. C. LT.1m. t ng thêm 10lg3(dB). 10. các ho âm. CÂU H I ÔN CH LT. siêu âm là gì.2m. to và âm s c) và các LT. t ng thêm 10ln3(dB).Trang 24 - . LT.gi m thêm 10lg3(dB). h âm. 4 LT. t n s sóng. Trình bày các c tr ng sinh lí ( âm và các ho âm) c a âm. 2l P V n d ng: l ! k   P ! : Khi k = 1   Pmax = 2l . m c có s giao khái ni m âm s c. 9 i u ki n có sóng d ng trên dây có hai uc nh. C. âm thanh. 6 c ng C ng âm và m c c minh ho ng âm là gì và cao. 30 * C ng âm. D. b l ng sóng. LT. b l n nh t có th có sóng d ng trên dây là A. D. 5 LT.4m. 28 Trong thí nghi m v hi n t ng sóng d ng trên s i dây dài 2m có hai u c nh. t ng thêm 10ln3(dB).Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 * Xác nh b Dành cho h c sinh kh i 12 c sóng l n nh t khi x y ra sóng d ng v i hai u dây c nh. sóng ngang và cho ví d v sóng d c. T Lý ± Hóa ± KT . LT. B. B. sóng LT. Cho ví d nv om cc ng âm. 8 .100. 7 Mô t hi n t ng giao thoa c a hai sóng m t n c và nêu thoa c a hai sóng. Trình bày s l c v âm c b n. Khi m c c ng âm c a m t âm t ng thêm 20dB thì c A. NG II: c sóng.Mô t hi n t ng sóng d ng trên m t s i dây và nêu d ng.20.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Mind map topic II Dành cho h c sinh kh i 12 T Lý ± Hóa ± KT .Trang 25 - .

N £ 0 : u tr pha h n i. I! ¡ ¡ I0 ! 0 . -Không t a nhi t.N ) = I 2 cos( [ t . i qua 1 vòng dây (Wb). T ZC = . i n 1 C[ .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG III.N ) 4-Các d ng c trong m ch i n xoay chi u: Các m t i n tr nv Tính ch t i n tr thu n R= V l S Cu n c m thu n ZL = [ L . I! R R R Vect quay 5-Các giá tr hi u d ng: T Lý ± Hóa ± KT .(9) ng xoay chi u : e = E0.cos( [ t . T 2 ¢ i thu n -Làm bi n ng. ÔN LÝ THUY T : I-Dòng i n xoay chi u: 1-Su t i n ng c c i (V).N ) V i N : góc l ch pha gi a u và i *Ghi chú: N ³ 0 : u s m pha h n i. DÒNG I N XOAY CHI U. N ! 0 : u cùng pha v i i *V y: +N u +N u bài cho bi t tr bài cho bi t tr c : i = I 0 cos [ t thì u = U0 cos( [t + N ) c : u = U0 cos [ t thì i = I0 cos( [t . 2. Ch t a nhi t -Làm bi n ngh ch n ng l N! T 2 -Không t a nhi t.Trang 26 - ¢ ¢ nh lu t Ôm ¢ ¡ ¡ I0 ! I0 ! 0 .sin [ t V i E0 = NBS [ : su t i n * 0 = BS : t thông c c A.i n áp xoay chi u: ( i n áp t c th i) u = U0.cos [ t = U 2 cos [ t 3-C ng dòng i n xoay chi u: i = I0. i thu n ng. ngh ch n ng l N !- Góc l ch pha N !0 U U 0R . I! .

+ZL< ZC:tính dung kháng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 I +C ng hi u d ng : I! 0 2 + i n áp hi u d ng +Su t i n : U! U0 2 E0 2 Dành cho h c sinh kh i 12 ( I0 : c ng c c i) i) i) ( U0 : i n áp c c ( E0 : Su t i n ng hi u d ng : E= ng c c 6-Các lo i o n m ch: Các m t M ch RLC M ch RL M ch RC M ch LC D ng m ch Vect quay T ng tr Z= 2 (Z L Z C ) 2 Z= 2 R 2 ZL Z= 2 R 2 ZC Z = ZL ZC tanN ! tanN ! tanN ! Z L .U 0C U 0R U L . *M ch có tính c m kháng: N > 0 *M ch có tính dung kháng: N < 0 T Lý ± Hóa ± KT .Trang 27 - .C U 0R UR +ZL >ZC:tính c m kháng.UC UR tanN ! tanN ! ZL R tanN ! tanN ! - ZC R tgN ! s g Góc l ch pha U 0L U L ! U 0R U R U 0C U !.ZC R U 0L .

I! I0 ! 0 .Trang 28 - ‡ + UL= UC (ho c U0L = U0C ) => U= UR (ho c U0 = U0R ). m c dù UL và UC r t l n. I! I0 ! 0 .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 +ZL=ZC:c ng h ng i n. ‡ + P = P max T Lý ± Hóa ± KT . I! Công su t i n n ng *L u y: P = UIcos N P = RI2 W=Pt P = UIcos N P = RI2 W=Pt P = UIcos N P = RI2 W=Pt P=0 W=0 N u: i = I 2 cos( [ t Ni ) = I0 cos( [ t Ni ) Thì : u = U 2 cos( [ t N ) = U0 cos( [ t N u ) V i: N *M ch t ng quát : £ N u Ni T ng tr c a m ch Góc l ch pha nh lu t Ôm U0 Z Công su t cu n dây có i n tr Z ! (R r) 2 ( L C )2 t N! Z L ZC r 0L 0R I0 = I= P = UIcos N P =(R+r)I2 2 Zd= r 2 Z L t N! U Z t 0C 0r Nd ! ZL r Ud = Zd I U0d = Zd I0 i n tr c a nó b ng không tanN ! UL UC UR Ur *Chú ý: n u trong m ch không có d ng c nào thì coi nh 7-S c ng h => ng i n: khi ZL = ZC + u và i cùng pha : N ! 0 + Z = Z min = R + I = Imax = U R . cos N ! 1 . I! I0 ! 0 . Dành cho h c sinh kh i 12 nh lu t Ôm I0 ! 0 .

3-Máy phát i n 3 pha : abiên nh ngh a: máy phát i n pha là máy t o ra ba su t i n và l ch pha nhau ng xoay chi u hình sin cùng t n s . p : s c p c c c a nam châm. ho c [ . R : không P ! R. là nam châm NS có th quay quanh tr c O v i t c -Stato: ph n ng. [ : không P! U2 (Z Z C ) 2 R L R U2 2R  P = Pmax = R ! ZL ZC 9-Ghép các cu n thu n c m: a-Ghép n i ti p : b-Ghép song song : L = L1 + L2 + . U. g m 3 cu n dây gi ng nhau. Thay iR: *N u L. .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 1 1 f! ‡ + LC[ 2 ! 1 [! 2T LC LC 8-Tính công su t c c *N u U. b-C u t o: -Rôto: ph n c m.ho c f ) : U2 R 2 (Z L Z C ) 2 P = Pmax = U2 R  ZL = ZC => C ng h i. Dành cho h c sinh kh i 12 i: i. g m các cu n dây gi ng nhau. b-T n s c a dòng i n: V i n:t c f = n. 3 góc [ không ng tròn. cùng 2T . 1 1 1 = + +. Thay i L (ho c C. .. f : t n s c a dòng i n (Hz). II-Máy phát i n xoay chi u: 1-Nguyên t c : d a trên hi n t 2-Máy phát i n 1 pha : a-C u t o: g m -Ph n c m : t o t thông bi n thiên ( do ó ph n c m là rôto).p quay c a rôto (vòng/giây). L L1 L2 ng c m ng i n t .. c ph n ng là stato). i. nh trên m t vòng tròn (do ó -Ph n ng : t o ra dòng i n. c-Cách m c: có 2 cách T Lý ± Hóa ± KT . C.Trang 29 t l ch 1200 trên ¤ ¤ ng i n => cos N = 1 .

ch ng 2 2 u cu n s c p. N 2: s vòng dây c a cu n th c p. 2-C u t o: có 2 ph n *Stato : là b ph n t o t tr 1200 trên ng tròn. nh ng trên th c t i0 { 0 vì các t i tiêu th không i x ng. ng hi u d ng trong cu n th c p. g m ba cu n dây gi ng nhau t l ch nhau ng quay *Rôto : hình tr . +Cu n th c p: n i v i t i tiêu th . g m 3 dây pha (dây nóng) và 1 dây trung hòa (dây ngu i). g m nhi u lá s t non có pha silic ghép cách i n v i nhau. có th quay d (g i là rôto l ng sóc). hi u d ng trong cu n s c p.u i m c a dòng i n 3 pha: -Ti t ki m -T o t tr IIIng c không c dây d n. b-Hai cu n dây b ng ng có i n tr r t nh và t c m l n qu n trên khung. có tác d ng nh 1 khung dây d n. 2-Nguyên t c ho t 3-C u t o: a-Lõi bi n áp hình khung. i tác d ng c a t tr i i n áp xoay chi u. 3. +N u : N1 > N2 => U1 > U2 : máy h th .U V i Ud : i n áp gi a 2 dây pha (g i là i n áp dây) UP : i n áp gi a dây pha và dây trung hòa (g i là i n áp pha). IV-Máy bi n áp: 1nh ngh a: máy bi n áp là nh ng thi t b có kh n ng bi n ng: d a trên hi n t ng c m ng i n t . T i tiêu th không c n i x ng. +Cu n s c p : n i v i ngu n i n xoay chi u. ¥ ‡Ud = 3. N1: s vòng dây c a cu n s c p. *M c hình tam giác: có 3 dây pha. I2 : c không t i : U2 N2 ! U1 N1 +N u : N1 < N2 => U1 < U2 : máy t ng th . ng quay v i t c góc [ . 4-Các công th c: G i U1: i n áp hi u d ng U2: i n áp hi u d ng I1 : c a. u cu n th c p. ‡Dòng i n ch y trong dây trung hòa: i0 = 0. Rôto ng b 3 pha: i x ng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 *M c hình sao: có 4 dây. ng quay.c i m : dòng i n trong cu n s c p và cu n s c p có cùng t n s . T i tiêu th ph i d. ng quay cho ng c ba pha. T Lý ± Hóa ± KT . 1-Nguyên t c ho t ng: d a trên hi n t ng c m ng i n t và vi c s d ng t tr quay ch m h n t tr ng quay ( [0 < [ ).Trang 30 - .

C. L ch pha so v i dòng i n T /2. C c ti u.cos (100T t + )(V ) . 25V B. 50V D. u = 200cos(100 T t C. T )( A) 6 th i i m t=1/300 (s) thì c A. u quanh tr c xx¶ trong t tr ng u v i t c 150vòng/phút. B. Uphát: i n áp I:c ng dòng i n trên => I = ng dây. Pphát = Uphát I Pphaù t U phaù t 2 Pphaù t Công su t hao phí trên *Mu n gi m hao phí trên 2 ng dây: Phao phí ! rI ! r U2 t phaù ng dây. C. ph i t ng U phát (nh máy bi n áp). 25 2 V C. 4-Dòng i n xoay chi u có c ng i = 2cos100 T t (A) ch y qua cu n c m thu n có c m kháng ZL =100 . 2-M t khung dây quay B.ng d ng: truy n t i i n n ng i xa G i Pphát: công su t c n truy n i. 50 2 V u i n tr : 3-Cho dòng i n xoay chi u qua m ch ch có i n tr thu n thì i n áp t c th i gi a 2 A. B. Nhanh pha h n dòng i n. D. thì i n áp t c th i 2 u cu n dây có d ng: A.M t giá tr khác. Ch m pha h n dòng i n. i= 2 2c s( 00T t - B. i= 2 c s( 00T t - T Lý ± Hóa ± KT . i= 2 2c s( 00T t T )( A) 6 T )( A) 6 D. T thông 10 i g i qua khung dây là Wb.Trang 31 - . BÀI T P TR C NGHI M : 1-Bi u th c c a c ng dòng i n trong m ch có d ng: ng dòng i n trong m ch i = 5 2c s( 00T t t giá tr : D. i= 2 2c s( 00T t C. u = 200cos(100 T t D. u = 400cos(100 T t 5tt T ) (V) 2 T ) (V) 2 T B. Bi u 3 th c c a c ng dòng i n là: 5T )( A) 6 T )( A) 6 A. u = 200cos100 T t (V) T ) (V) 2 4 T i n có i n dung C = 10 F vào i n áp xc có d ng : u = 200 2. 5. B ng không. Cùng pha v i dòng i n. Su t i n ng hi u d ng trong khung là: T A. C c c c i.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 b.ch có t i: trong i u ki n làm vi c lý t ng: Dành cho h c sinh kh i 12 U2 I N2 ! 1 ! U1 I2 N1 2 u máy phát.

i = 2.)(V ) .cos ( 00T t . 200 2 W.) ( A) 2 ng i n. 400W. R =(ZL ± ZC)2 *Cho o n m ch m c n i ti p g m i n tr thu n R =10 3 . o n m ch ch có i n tr thu n ho c x y ra c ng h B.cos (100T t ng dòng i n qua o n m ch là: B. C. dòng i n xoay chi u có th qua i n tr và ch n không cho dòng i n không i qua nó. i = 2 cos(100 T t 10. M c song song v i i n tr m t t B. Khi ó : D. C.hai u i n tr R có t m t i n áp xoay chi u và i n áp không i. o n m ch ch có i n tr thu n. ta ph i: A. Bi u th c c a c ng dòng i n qua o n m ch là: T A.cos(100 T t . i = 2. m c n i ti p v i cu n thu n c m có L = vào hai c ac u o n m ch m t i n áp xoay chi u có d ng: uAB = 100 2. 14. 15) T Lý ± Hóa ± KT . R = Z L Z C 11-Trong o n m ch RLC. 200W.ZC D. i = 2 cos(100 T t 3T )( ) C. R = ZL . R = ZL + ZC C.) ( A) 2 1 H.. m c n i ti p v i t kháng ZC = 200 . cu n c m thu n có t c m L 10 3 1 H và t i n có i n d ng C = F . B. i n có dung C. ng i n. i = 2 2 cos(100 T t . B. i R cho n khi P = P max . i = 2. 7-Cho o n m ch g m i n tr thu n R = 50. 400 2 W. 9-Cho o n m ch g m cu n thu n c m có c m kháng ZL = 100 . Trong o n m ch x y ra c ng h D. Thay C.cos100 T t ( ) D.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 6. M c n i ti p v i i n tr m t t i n C. Công su t tiêu th c a o n m ch là: 2 B. t c o n m ch vào hai u i n áp xoay chi u có = 5T T d ng: u=100 cos100T t (V) (tr l i câu 12. 2T t T )(V ) . T )( A ) . 13. . i. Cho L. i = 2 2 cos100 T t ( ) T A.cos100 T t ( ) D. D. Bi u th c 4 8-Trong o n m ch xoay chi u RLC n i ti p. i n C. M t y u t khác.. M c song song v i i n tr m t cu n thu n c m L.cos(100 T t . dòng i n và i n áp cùng pha khi: A. [ không A.Trang 32 - .i n áp xoay chi u 2 T ) ( A) u o n m ch là : u = 100 2 cos(100T t + T )(V ) và c 4 ng dòng i n qua m ch là : i = 4 2 cos(100T t + A.) ( A) 2 T C. i = 2. M c n i ti p v i i n tr m t cu n thu n c m L. t vào 2 u o n m ch i n áp xoay chi u có d ng: uAB = T 100 2.

240V D. f = n. cu n th c p là 100 vòng. gi m hao phí n ng l u úng. 10 3 F 2T ng i n trong m ch. D. i=5cos(100 T t C. 500vòng/phút C. 100A .p khác. UR = 50(V). i=5cos(100 T t B. 1A . 100A . Các câu trên 19-Nguyên t c c a B. Dòng xoay chi u ba pha có th t o A. 1A . n gi n. i=5cos(100 T t D.Quay nam châm hình ch U v i t c [0 = [ . c t tr ng quay m t cách c dây d n.u i m c a dòng i n xoay chi u 3 pha so v i dòng i n xoay chi u 1 pha là: ng ng v i ba dòng xoay chi u 1 pha. f = 60n. 15-Lúc này i n áp hi u d ng A. rôto quay v i t c do nó phát ra có t n s là: A. Ti t ki m D. ng c không ng b : góc [ thì nam châm hình ch U quay theo v i [0 £ [ .4V . i=5cos(100 T t T )(A) 6 T )( A) 3 14-Mu n có x y ra c ng h dung bao nhiêu ? A. Quay nam châm hình ch U v i t c [0 £ [ . N ! ng T 6 C. 2.p C. C. N ! T 3 13-Bi u th c c a c dòng i n xoay chi u qua m ch là: T )(A) 6 T )( A) 3 A. N ! T 3 B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 12-Góc l ch pha gi a i n áp hai u o n m ch và dòng i n là: A. C ng và i n áp hi u d ng 2 u cu n s c p là: A. UR =50 2 ( V) D. Dòng xoay chi u ba pha t B. 1000vòng/phút 18. góc [ thì khung dây quay theo nam châm v i 20-M t máy bi n th có s vòng dây c a cu n s c p là 1000 vòng. 16-Máy phát i n xoay chi u 1 pha có p là s c p c c.p/60 17-M t máy phát i n xoay chi u 1 pha có rôto là nam châm i n v i 10 c p c c. B. ng trên ng truy n t i. UR = 100(V). B. Quay khung v i t c B. 240V T Lý ± Hóa ± KT B. f = n. C. u i n tr R là: C. D.4V C. N ! T 6 Dành cho h c sinh kh i 12 D. M t giá tr khác. ta ph i thay t 10 4 F 2T 2 10 3 F 3T i n trên b ng t 10 4 F 3T i n C1 có i n B. 300vòng/phút 3000vòng/phút A. M t bi u th c có dòng i n t n D. n vòng/giây thì dòng i n D.Trang 33 - . 2. Cho dòng i n xoay chi u i qua khung dây thì nam châm hình ch U quay v i v n t c góc [. góc [ thì khung dây quay theo nam châm v i C. C ng và i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p là : 10A và 24V. s 50Hz thì t c quay c a rôto là: A.

1.Trang 34 - . t c m 318mH và i n tr thu n 100 . Ch n câu úng. B và C u úng. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th có giá tr bi n thiên theo th i gian theo nh lu t d ng sin hay cosin. bi u th c i ! I 0 sin([ t N) C. C. Dòng i n c c i qua nó b ng 10A. Dòng i n xoay chi u có chi u luôn thay i. 60Hz. 240Hz C. C ng dòng i n c o b ng ampe k khung quay. m c vào m ng i n xoay chi u t n s 60Hz thì c ng dòng i n qua cu n dây là 12A. 2T hai u o n . C. Ch n câu úng. D a vào hi n t ng quang i n.3 D. 0. M t t i n có i n dung 31. Ch n câu úng. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th có giá tr bi n thiên theo hàm b c nh t i v i th i gian. D. C m kháng và t ng tr cu n dây l n l t là: B. 20( ) D. Dòng i n xoay chi u th c ch t là m t dao ng i n c ng b c. 0.3 A.8 . D. M t cu n dây có lõi thép. 0.08H C. B. 50Hz thì c ng A. Dòng i n qua t i n có c ng 0. 0. B và C u úng 30.4A 26. 3 . Ng i ta m c dòng i n qua cu n dây là: cu n dây vào m ng i n không i có hi u i n th 20 .1A D. 200( ) C. 1. M t cu n dây có lõi thép. 28. 960Hz 28.2A B.057H D. Ng i ta m c dòng i n qua cu n dây là: cu n dây vào m ng i n xoay chi u 20 . t n s xác nh. Ch n câu úng.14A C.14A C. M t cu n dây d n i n tr không dáng k c cu n l i và n i vào m ng i n xoay chi u 127 . theo quy lu t d ng sin ho c cosin. 56. T 2 u cu n dây so v i i n áp D. 6 C. Ch n câu úng. thì c ng A. B.72A B. B. 22. 0. B. Dòng i n xoay chi u là dòng i n có: B. l ch pha gi a i n áp B. 0. i n áp hi u d ng hai T hai ut d ng hai m ch là: A. Ch n câu úng. Nguyên t c t o ra dòng i n xoay chi u: A. T Dành cho h c sinh kh i 12 i n. 200A C. 28. 0. t c m c a cu n dây là: A. 56. Dòng i n xoay chi u là dòng i n có tr s bi n thiên theo th i gian. 480Hz D. 0.4A 27. A. Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v hi u i n th dao ng i u hòa? A. 33. A. 40 . Hi u i n th hi u d ng hai u b n t i n khi có dòng i n xoay chi u có t n s 50Hz và c ng dòng i n c c i 2 2 A ch y qua nó là: B. Các phát bi u A. l ch pha hi u i n th hai u cu n dây và dòng i n qua cu n dây là 450. 6 29. N u m c cu n dây trên vào m ng i n xoay chi u có t n s 1000Hz thì c ng dòng i n qua cu n dây là: A. 0. 40 . D. dòng i n qua t i n có c ng b ng 8A thì t n s c a dòng i n là: A. 15Hz B. 20 2 ( ) A.4A D. D a vào hi n t ng t c m. Dùng ampe k có khung quay o c ng hi u d ng c a dòng i n xoay chi u. Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v c ng hi u d ng và hi u i n th hi u d ng? A.1A D. t c m 318mH và i n tr thu n 100 . 0. 20 . C. 31.Gi a hai b n t i n có hi u i n th xoay chi u 220 .M t cu n dây có i n tr thu n 40 . 20 . Ch n câu úng. Ch n câu úng. Hi u i n th dao ng i u hòa là hi u i n th luôn luôn cùng pha v i dòng i n. C. 200 2( ) 23. 0. D a vào hi n t ng c m ng i n t . Ch n câu úng. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v dòng i n xoay chi u? A. T Lý ± Hóa ± KT .114H 25.04H B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 *21-Cho o n m ch i n xoay chi u g m cu n dây m c n i ti p v i t hai u cu n dây v i dòng i n là u cu n dây. 32.2A B. D. Dùng vôn k có khung quay o hi u i n th hi u d ng. 1. 50Hz. D a vào hi n t ng giao thoa. 0. c ng dòng i n bi n thiên i u hòa theo th i gian. l ch pha gi a i n áp i n b ng 3 l n i n áp hi u 3 .5A. 3 . M t cu n dây có t c m L và i n tr thu n không áng k . 0.005A 24.

D. Ch n câu úng. i ! [CU 0 sin( [t ) sin( [t ) 2 2 [C 38. 2 C. Q ! R 0 t D. D. 30 l n . D. i ! [LU 0 sin( [t ) sin( [t ) D. làm cho hi u i n th gi a hai u cu n c m luôn tr pha so v i dòng i n góc . Hi u i n th hi u d ng tính b i công th c: U = 2U 0 34. Ch n câu úng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. Cho dòng i n xoay chi u có bi u th c i ! I 0 sin([ t N) i qua i n tr R trong kho ng th i gian t. t vào hai u o n m ch m t hi u i n th xoay chi u u=U0 sin[t. Ch n câu úng. Q ! R 0 t B. Nhi t l ng to ra trên i n tr là: I2 I2 A. 2 T B. i ! 0 sin([t ) [C 2 2 U0 T T D. i ! 2 2 [L 40. 60 l n . 2 T B. Q = R2It 2 4 35. 2 C. M t an m ch g m m t i n tr thu n R n i ti p v i m t t i n có i n dung C. Trong m i giây dòng i n i chi u m y l n? Hãy ch n áp án úng. t vào hai u an m ch ch có cu n c m thu n c m kháng m t hi u i n th xoay chi u u ! U 0 sin [t thì bi u th c c ng dòng i n qua m ch là : U T T B. làm cho hi u i n th cùng pha v i dòng i n. i u nào sau ây là úng khi nói v o n m ch i n xoay chi u ch có i n tr thu n? A. M t dòng i n xoay chi u có t n s f = 60 Hz. 37. 240 l n. i ! [CU 0 sin([t ) B.Trang 35 - . I C. 41. làm cho hi u i n th cùng pha v i dòng i n. B. Trong o n m ch i n xoay chi u ch có cu n c m thì c m kháng có tác d ng: T A. D. i ! C. Bi u th c nh lu t Ohm c a o n m ch ch có i n tr là U = R D. 39. làm cho hi u i n th gi a hai u cu n c m luôn s m pha h n dòng i n góc . làm thay i góc l ch pha gi a hi u i n th và dòng i n. N u bi u th c c ng dòng i n qua o n m ch ch có i n tr là i = I0sin[t thì bi u th c hi u i n th hai u o n m ch là u ! U 0 sin([ t N ) . Ch n câu úng. B. Trong o n m ch i n xoay chi u ch có t i n thì dung kháng có tác d ng : T A. làm thay i góc l ch pha gi a hi u i n th và dòng i n. A. Pha c a dòng i n qua o n m ch ch có i n tr luôn b ng không. làm cho hi u i n th hai b n t i n luôn tr pha so v i dòng i n góc . i ! [ LU 0 sin([ t ) 2 2 [L U0 T T C. Q = Ri2t C. 120 l n. làm cho hi u i n th hai b n t i n luôn s m pha h n dòng i n góc . 36. t vào hai u an m ch ch có t i n thu n dung kháng m t hi u i n th xoay chi u u ! U 0 sin [t thì bi u th c c ng dòng i n qua m ch là : T T U A. i ! 0 sin( [t ) A. Ch n câu úng. C ng hi u d ng c a dòng i n qua m ch c xác nh b ng h th c sau ây: T Lý ± Hóa ± KT . Nguyên t c c u t o c a các máy o cho dòng xoay chi u là d a trên nh ng tác d ng mà l nt l v i bình ph ng c ng dòng i n. Hi u i n th hai u o n m ch ch có i n tr luôn luôn bi n thiên i u hoà cùng pha v i dòng i n. C. Ch n câu úng.

tgN ! . t vào hai u o n m ch m t hi u i n th xoay chi u u=U0sin[t. cosN [CR R [C 43. M t an m ch g m m t i n tr thu n R n i ti p v i m t t i n có i n dung C. i u nào sau ây là úng khi nói v o n m ch i n xoay chi u có i n tr thu n m c n i ti p v i cu n c m thu n c m kháng? A. tgN ! C. B. cosN [CR D. I ! 2 2 2 2 2 2 2(R [ C ) 2 R 2 [2 C 2 R [ C 1 2 2 R 2 2 [C 42. I ! D. Góc l ch pha gi a hi u i n th hai u o n m ch và dòng i n c xác nh b i bi u th c : 1 R [C A. I ! C. T ng tr c a o n m ch tính b i: Z = R 2 . Ch n câu úng.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 U0 U0 U0 U A. I ! B.

Hi u i n th hai u cu n dây tr pha so v i hi u i n th hai u i n tr góc . Ch n câu úng. tgN ! D. C. D. Ch n câu úng. R R dòng 45. tgN ! B. B. B. 44. Ch n k t lu n sai: A.1) A. Hi u i n th c c i gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th c c i c a các o n m ch thành ph n. Z ! R 2 ([ L ) [C [C 1 2 1 ) [ L) 2 D. Hi u i n th hi u d ng gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th hi u d ng c a các o n m ch thành ph n. C. A. 2 Z [L D. D.1) i ! I0 sin [t là c C. 2 T C. tgN ! C. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. T ng tr c a o n m ch là: 1 2 1 Hình 3. Dòng i n luôn luôn tr pha so v i hi u i n th hai u o n m ch. Trong o n m ch ch có i n tr thu n tiêu th i n n ng d i d ng nhi t n ng.1). hi u i n th gi a hai u o n m ch và c ng dòng i n cùng pha khi: T Lý ± Hóa ± KT . Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3.1) i ! I 0 sin [t là c ng hai u i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a C L R A B o n m ch. tgN ! R R R R 47. Cho m ch i n xoay chi u có i n tr thu n m c n i ti p v i cu n dây thu n c m kháng. A. Hi n i n th hai u cu n dây s m pha h n hi u i n th hai u i n tr góc . Z ! R 2 ( [L i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a hai i n th hai u o n m ch và c ng dòng i n là: 1 1 1 1 [L [C [L  [L [C [L [C [C A. Hi u i n th t c th i gi a hai u o n m ch b ng t ng các hi u i n th t c th i c a các o n m ch thành ph n. B và C u úng. Ch n câu úng. Góc l ch pha gi a hi u . Góc l ch pha gi a hi u i n th hai u o n m ch v i dòng i n trong m ch tính b i tgN ! L ! . C ng dòng i n hi u d ng qua i n tr và qua cu n dây là nh nhau. Z ! R [L A. C u úng 48. Z ! R 2 ( [C [C 46.Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3.1 B.Trang 36 - ng dòng u o n m ch.[L 2 B. T B. Ch n câu úng.

LC[ 2 ! 1 C. Hi n t ng c m ng i n t . D. H th ng hai vành bán khuyên và ch i quét g i là b góp. M i dòng i n xoay chi u trong h th ng dòng i n xoay chi u ba pha u có cùng biên . C.Vi c s d ng t tr ng quay. D. LC[ 2 ! R . Các dòng i n xoay chi u trong h th ng dòng i n xoay chi u ba pha ph i c t o ra t ba máy phát i n xoay chi u m t pha.Máy phát i n xoay chi u m t pha có roto quay n vòng/phút. Dòng i n xoay chi u ba pha có các dòng i n xoay chi u m t pha l ch pha nhau góc . Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. i u nào sau ây là úng khi nói v dòng i n xoay chi u ba pha? A. C m kháng gi m. P ! 51. 59. Các lõi c a ph n c m và ph n ng c ghép b ng nhi u t m thép m ng k thu t i n. 52. B. LC[ ! R 2 D. Hi n t ng t c m.Vi c s d ng t tr ng quay. Nguyên t c ho t ng c a không ng b ba pha d a trên: A. Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay. D. 57. Ch n câu úng. cùng t ns . p ! A. B. T Lý ± Hóa ± KT . Ch n câu úng. B. Hi n t ng c ng h ng x y ra khi: 1 A. RC ! L B. P ! ZI 2 C. Nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u m t pha d a trên: A. Hi n t ng c m ng i n t . Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. C. Trong o n m ch RLC. Ph n c m là ph n t o ra t tr ng.Trang 37 - . Máy phát i n xoay chi u m t pha còn g i là máy dao i n m t pha. Hi n t ng t c m. Hi n t ng t c m. 54. 2 u o n m ch thì: D. R ! B. C 49. B. Dung kháng t ng. p ! f 60n n 58. T B. B. Bi u th c tính t n s dòng i n do máy phát ra: f ! p C. Ch n câu úng. LC[ ! R 2 D. Hi n t ng t c m. B. Ph n c m t o ra t tr ng và ph n ng t o ra dòng i n. Ch n câu úng. B.1) i ! I 0 sin [t là c ng dòng i n qua m ch và u ! U 0 sin([ t N) là hi u i n th gi a hai u o n m ch.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 L A. 56. 55. Ch n câu úng.Vi c s d ng t tr ng quay.1) i ! I 0 sin [t là c ng i n qua m ch và u ! U 0 sin( [t N) là hi u i n th gi a hai o n m ch c tính theo bi u th c sau: A. B ph n quay g i là roto và b ph n ng yên g i là stato. ghép cách i n v i nhau gi m dòng i n Foucault. 60 n . Hi n t ng c m ng i n t . !1 LC[ 2 dòng 50. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v máy phát i n xoay chi u m t pha? A. C.Vi c s d ng t tr ng quay. Ph n ng là ph n t o ra dòng i n. Nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u ba pha d a trên: A. Hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay C. Dung kháng gi m và c m kháng t ng. phát ra dòng i n xoay chi u có t n s f thì s c p c c c a máy phát i n là: 60n f 60 f B. p ! 60 nf D. n u t ng t n s hi u i n th gi a hai A. Hi n t ng c m ng i n t . P ! RI 02 u o n m ch. Ch n câu úng. Ch n câu sai. 3 C. D. LC[ 2 ! R 2 . p ! C. i n tr t ng. Nguyên t c ho t ng c a máy bi n th d a trên: A. D.Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (hình 3. D. D. Ch n câu úng. P ! UI B. C. Công su t tiêu th c a U 0 I0 cosN . Ch n câu úng. 53. Trong máy phát i n xoay chi u m t pha: A.

C u úng. C. S d ng máy bi n th : A. Ch n câu úng. Thay i hi u i n th m t chi u. hi u i n th gi a hai dây pha g i là hi u i n th dây. ng c không ng b ba pha t o ra dòng i n xoay chi u ba pha. t ng hi u i n th . T ng hi u i n th truy n t i gi m hao phí trong quá trình truy n t i. Ch n câu úng. Trong m ng i n ba pha hình sao. Ch n câu úng. B. A. Máy h th có tác d ng làm t ng c ng dòng i n m ch th c p. A. Gi m i n tr c a dây d n. b trí l ch nhau 1200 trên m t vòng tròn. B. T ng c ng dòng i n. T Lý ± Hóa ± KT . Máy bi n th làm t ng hi u i n th bao nhiêu l n thì c ng dòng i n gi m b y nhiêu l n và ng c l i. i u nào sau ây là úng khi nói v hi u i n th pha. ng c không ng b ba pha có hai b ph n chính là stato và roto. Trong m t máy bi n th . T tr ng quay trong ng c c t o ra b ng dòng i n m t chi u. 68. C. Tác d ng c a l c t . Stato g m các cu n dây qu n trên các lõi thép b trí trên m t vành tròn có tác d ng t o ra t tr ng quay. B và C u úng. Các cu n dây c a máy phát i n xoay chi u ba pha có th m c theo ki u hình sao ho c hình tam giác m t cách tu ý. C. D. D. V n t c góc c a khung dây luôn nh h n v n t c góc c a t tr ng quay. Phát bi u nào sau ây là úng khi nói v c u t o và nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u ba pha? A. Dòng i n xoay chi u ba pha là h th ng ba dòng i n xoay chi u m t pha. C. 60. ng c không ng b ba pha bi n i n n ng thành c n ng B. B. N u s vòng dây cu n th c p l n h n s vòng dây cu n s c p thì máy bi n th ó g i là máy t ng th . 64. Gi m c ng dòng i n. D. hi u i n th gi a dây pha và dây trung hoà g i là hi u i n th pha. D. Máy bi n th này có tác d ng: A. B. 67. C. Vi c s d ng t tr ng quay. Ch n câu sai. D. D. A. Stato g m ba cu n dây gi ng nhau. A. N2 là s vòng dây cu n th c p và N1 < N2. Hi n t ng t c m C. 63. Ch n câu sai A. D. C.Trang 38 - . B. ng c không ng b ba pha ho t ng d a trên c s c a hi n t ng c m ng i n t và s d ng t tr ng quay. Ch n câu úng. Máy bi n th ho t ng d a trên: A. D. B. C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 D. Trong m ng i n ba pha hình sao. Gi m hi u i n th truy n t i gi m hao phí trong quá trình truy n t i. Ch n câu úng. hi u i n th dây. n u b qua i n tr c a các cu n s c p và th c p thì: A. 61. Trong quá trình truy n t i i n n ng. 66. Thay i hi u i n th xoay chi u. Gi m c ng dòng i n. Trong m ng i n ba pha hình sao. t ng hi u i n th . B và C u úng. 65. gi m hi u i n th . Hi n t ng c m ng i n t . 62. D. gi m hi u i n th . Roto hình tr có tác d ng nh m t cu n dây qu n trên lõi thép. A. gi m hao phí i n n ng trong quá trình truy n t i dòng i n m t chi u. B. B. G i N1 là s vòng dây c a cu n s c p. C. T ng c ng dòng i n. A và C úng. hi u i n th hai u m i cu n dây trong stato g i là hi u i n th pha. Máy phát i n xoay chi u ba pha ho t ng d a trên hi n t ng c m ng i n t . B. B và C u úng. máy bi n th có vai trò: A.

Gây c m kháng nh n u t n s dòng i n l n. I = 2I0 2-Tác d ng c a cu n c m i v i dòng i n xoay chi u là: A. t n s góc c a dòng i n là [ ? A. i n tr thu n R = 10 . 10 F. Ch cho phép dòng i n i qua theo 1 chi u. I = I0 2 D. M c vào hai u o n m ch i n áp xoay H . B.t vào hai u o n m ch RLC n i ti p m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t thì hi u i n th u v i c ng dòng i n i trong m ch c tính theo công th c: [ L C[ A. i = U0C [ cos( [ t T ) l ch pha c a 1 [L 4. T 4 C. D. 103 F.Trang 39 - . Ng n c n hoàn toàn dòng i n xoay chi u.M ch không tiêu th công su t. i = U0C [ cos [ t T ) 2 i n. tgN ! R [L 1 C[ R D. Gây c m kháng l n n u t n s dòng i n l n. C C. T B. C. 2T D. D. . cu n dây thu n c m có 1 t c mL= c. 2 1 t c m L = H m c n i ti p v i i n tr thu n T R = 100 . t i n có i n dung C thay i 10T chi u u = U0 cos100 T t (V). . i = U0C [ cos( [ t T ) 2 D. tgN ! R [ L C[ B.o n m ch i n xoay chi u RLC m c n i ti p. i n áp gi a 2 xét. i n áp hai u o n m ch cùng pha v i i n áp hai u i n tr R thì giá tr i n dung c a t i n là: A. 3. 104 F. tgN ! [C R 5.18 Q F . tgN ! C. [L u o n m ch s m hay tr pha so v i dòng i n tùy thu c vào th i i m ta C. t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi u u = 100 2c s 00T t (V). i n áp tr pha T so v i dòng i n. Bi t t B. Bi u th c c ng dòng i n trong m ch là: A. i = U0C [ cos( [ t C. I = I0 2 ng hi u d ng B.t m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u m t o n m ch i n ch có t i n có i n dung C.T ng tr c a o n m ch b ng 1 . Bi u th c c ng dòng i n trong m ch là: 7-M t m ch i n g m cu n dây thu n c m có T Lý ± Hóa ± KT . 3. 6-Phát bi u nào sau ây là úng v i m ch i n xoay chi u ch có cu n thu n c m L.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 * thi tham kh o: ng dòng i n xoay chi u là i = I0 cos( [ t N ). B. I = I0 2 1-Cho bi t bi u th c c a c c a dòng i n ó là: A.

D. hai C. i n áp hi u d ng U0 2 2 u u o n m ch có bi u th c u = U0 cos [ t . T ng chi u dài ng dây. 10. T ng i n áp tr D. i = 2 cos(100T t . T Lý ± Hóa ± KT B. i n tr thu n R =100 . ut i n.C m ch. i n áp t c th i gi a 2 C.i n áp xoay chi u o n m ch là: A.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 T A.5A.t m t i n áp xoay chi u u = 300cos [ t (V) vào hai u o n m ch i n RLC m c n i ti p g m t i n có dung kháng ZC = 200 . U = 2U0 D. . Nh khi t n s c a dòng i n nh . B. C. D. Gi m ti t di n dây. U = U0 2 B. 1. 4 14-M t máy bi n áp có cu n s c p g m 1000 vòng dây.t m t i n áp xoay chi u u = 200 2 cos 100T t (V) vào hai dung kháng ZC = 50 . L [ 1 C[ B. và cu n dây thu n c m có c m kháng hi u d ng c a dòng i n trong m ch này b ng: ZL = 100 . ng B. L [ 1 C[ C. i = 4cos(100T t T ) A. 100vòng.t i n áp xoay chi u u = U0cos [ t vào hai i n không i thì dung kháng c a t i n: u o n m ch ch có t i n. 1.0A. A. L [ 1 C[ D. Không ph thu c t n s c a dòng i n.Trang 40 - c khi truy n t i. 25 vòng. i = 2 cos(100T t + ) (A) 4 Dành cho h c sinh kh i 12 T B. i = 2 2 c s(100T t D. u o n m ch i n g m t i n có ng dòng i n trong m ch c T ) A. U = U0 2 B. 4 T ) A. C tính theo bi u th c: A. khi ó i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h là U2 = 10V. C ng A.Công su t tiêu th trên o n m ch dòng i n t c th i trong m ch cùng pha v i i n áp t c th i 9. m c vào m ng i n xoay chi u có i n áp hi u d ng U1 = 200V. 50 vòng. u o n t vào 2 u i n tr thu n cùng pha v i i n áp t c th i gi a 2 u cu n c m. i = cos(100T t + ) (A) T 2 ng i n trong o n m ch i n xoay chi u RLC không phân nhánh thì: u i n tr thu n cùng pha v i i n áp t c th i gi a 2 t giá tr nh nh t. [ 1 LC 12. B.t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u o n m ch RLC không phân nhánh. L n khi t n s c a dòng i n l n. B qua hao phí c a máy bi n áp thì s vòng dây c a cu n th c p là: A. Gi m công su t truy n t i. m c n i ti p v i i n tr thu n R = 50 . i n áp t c th i gi a 2 D. . i = cos(100T t . Dòng i n nhanh pha h n i n áp hai u o n m ch này khi: A. C.) (A) 8-Khi có c ng h T 4 A. C.) (A) 6 C. 3.5 2 A. B. 500 vòng. C. i = 2 2 c s(100T t C. D. Nh khi t n s c a dòng i n l n. ng dây t i i n cs 15-Trong quá trình truy n t i i n n ng. i = 4cos(100T t + T ) A. bi n pháp làm gi m hao phí trên d ng ch y u hi n nay là: A. . . U = 11.0A. N u i n dung c a t A. 13. . 2.

uL. u o n m ch. C. 250V. t i n áp này vào hai u o n m ch g m các ph n t trên m c n i ti p thì t ng tr c a o n m ch là: A. *18. 1000V. 2 C. hai u cu n c m thu n là 120V và hai u t i n là 60V. 260V. u o n m ch.o n m ch i n xoay chi u g m i n tr thu n R. uC t ng ng là i n áp t c th i hai u các ph n t R.5A. s m pha T so v i i n áp 2 D. Bi t hao phí i n n ng c a máy bi n áp là không áng k . 100 . cùng t n s và cùng pha v i i n áp D.t vào hai o n m ch RLC không phân nhánh m t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t . 500V D. UL. cùng t n s v i i n áp hai C. u luôn b ng 0. u o n m ch. M c hai u cu n s c p vào m ng i n xoay chi u. 2 B. khi ó i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h là 20V. B. có giá tr hi u d ng t l thu n v i i n tr c a m ch. Bi t ampe k có i n tr không áng c m thu n có t c mL= T k . 1. B.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 16-M t máy bi n áp có cu n s c p g m 500 vòng dây và cu n th c p g m 40 vòng dây. cu n thu n c m L và t i n C. 17. 100V.Trang 41 - .c s100T t (V) vào hai u o n m ch g m i n tr thu n R = 30. hai u o n m ch. u o n m ch và có pha ban *20-L n l t t i n áp xoay chi u u = 5 2. D. 100 2.6V..cos[ t (V) v i [ không i vào hai u m i ph n t : i n tr thu n R. . 220V. C. T Lý ± Hóa ± KT B. 3.5A. 2. s m pha T so v i i n áp 4 t i n áp u = 125 2. uR tr pha T 2 so v i uC . uR s m pha T so v i uL . D. 19-Dòng i n xoay chi u trong o n m ch ch có i n tr thu n: A. luôn l ch pha T so v i i n áp hai u o n m ch. S ch c a ampe k là: 22A. .t i n áp xoay chi u u = U0 cos [ t vào hai u o n m ch RLC không phân nhánh (v i U0 và [ không i). C. B. i n áp hi u d ng hai u i n tr thu n là 80V. 1. cu n thu n c m L. . Ký hi u uR . 300 . B. tr pha T so v i i n áp 4 C. uC tr pha T so v i uL . Quan h v pha c a các i n áp này là: A. 140V. i n áp hi u d ng 2 u cu n s c p có giá tr b ng: A. N u U R ! U L ! U C thì dòng i n qua o n m ch A.8A. Ký hi u UR. *21. D. B. UC t ng ng là i n áp hi u d ng 2 u i n tr thu n R.0A. i n áp hi u d ng hai u o n m ch này b ng: A. cu n dây thu n c m L và t i n C m c n i ti p. uL s m pha T so v i uC . 2. . 4 H và ampe k nhi t m c n i ti p. 100 3. L và C. D. tr pha T so v i i n áp 2 1 2 hai hai hai hai u o n m ch.. cu n 0. t i n có i n dung C thì dòng i n qua m i ph n t trên u có giá tr hi u d ng b ng 50mA. C.

D 14. L. c a i n áp. D. 5 nh lu t Ôm i v i o n m ch RLC n i ti p ( i v i giá tr hi u d ng Vi t công th c tính công su t i n và tính h s công su t c a o n m ch RLC n i ti p.A 10. LT. LT. D.C 6. LT. t vào 2 u cu n s c p i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 100V thì i n áp hi u d ng 2 u cu n th c p h có giá tr là: A.C C.B 9.C 20. B.D 18. C m c n i ti p và nêu n v o các i l ng này. 4 Vi t các h th c c a và l ch pha).C 4.B 5.Làm t ng t n s dòng i n cu n s c p 10 l n.D 8. ng c i n xoay chi u ba pha và máy bi n áp. 6 Lí do t i sao c n ph i t ng h s công su t n i tiêu th i n ? LT. CÂU H I ÔN CH LT. LT. 50V. 10V.B 7.D 22.A B. Máy bi n áp này là: A. 3 Vi t công th c tính c m kháng.A 24.Làm gi m t n s dòng i n cu n s c p 10 l n. C. LT.D 21. 9 Phân bi t c u t o c a các lo i máy i n trên . LT.A 12. C.C 11.D 17. dung kháng và t ng tr c a o n m ch có R. B qua m i hao phí c a máy bi n áp.Máy h áp.C 13. 40V. 8 Nêu nguyên t c ho t ng c a máy phát i n xoay chi u.Trang 42 - . 20V.Máy t ng th . 25-M t máy bi n áp có s vòng dây cu n s c p l n h n 10 l n s vòng dây cu n th c p.B 25. 2 Phát bi u nh ngh a và vi t công th c tính giá tr hi u d ng c a c ng dòng i n.B 15. LT.B 16. T Lý ± Hóa ± KT .D 23.B thi tham kh o : 3. 1 Vi t i u th c c a c ng NG III : dòng i n và i n áp t c th i. * 1. 7 Nêu nh ng c i m c a o n m ch RLC n i ti p khi x y ra hi n t ng c ng h ng i n.D 19.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 24-M t máy bi n áp có s vòng dây c a cu n s c p là 5000 vòng và th c p là 1000 vòng. 2.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic III T Lý ± Hóa ± KT .Trang 43 - .

Trong quá trình dao ng luôn có s chuy n hóa qua l i gi a n ng l ng i n và n ng l ng t . q2 1 1 +) N ng l ng i n t :W = WC + WL = 0 = LIo2 = CUo2 = W0 = h ng s ( 2 2C 2 không i theo t) T ng n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch g i là n ng l ng i n t . f¶ = 2f và chu kì T¶ = . q = q0 và i = 0   N = 0 khi ó: T ) v i I0 = [q0 2 q . Gi s i n tích bi n thiên i u hòa: q = q0 cos [ t . ÔN LÝ THUY T : 1. nó phóng i n qua cu n c m và t o ra trong m ch LC m t dao ng i n t t do.M ch dao ng LC. b o toàn( không i theo th i gian) Giuùp hieåu saâu : . a.i n tích hai b n t . DAO ng i n t .N ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng bi n thiên i u hoà T v i t n s góc [¶ = 2[. hi u i n th hai b n t và dòng i n qua cu n c m bi n thi n i u hòa v i cùng: y T n s góc riêng: [0 ! y T n s riêng: f0 ! 1 2T LC 1 LC   t n s góc riêng [0 t l ngh ch c n b c hai v i L và C  t ns f 0 t l ngh ch c n b c hai v i L và C y Chu kì riêng: T0 ! 2T LC   Chu kì T0 t l thu n c n b c hai v i L và C 2./ N ng l ng i n t trong m ch dao ng LC./ Dao ng i n t t do trong m ch dao ng ? Ch n t = 0.( gi ng nh n ng l ng c a con l c) 2 .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH I.C ng dòng i n i trong m ch dao ng LC s m pha h n i n tích q.i n áp hai u cu n c m thu n ( ho c hai u t ) : u = 0 cos[ t ( V) C Nh n xét: . NG VÀ SÓNG I N T .(3) A./ M ch dao ng là gì ? là m ch kín g m m t t i n có i n dung C m c v i cu n dây c m thu n có t c m L có i n tr r } 0./ Sau khi t ã c tích i n. i n áp m t T góc . .i n tích và dòng i n :q = q0 cos ([t) và i = I0 cos ([t + T Lý ± Hóa ± KT .Trang 44 - . q2 1 +) N ng l ng i n tr ng trong t i n : WC = qu= 0 cos2 ([t) = W0 cos2 ([t) 2 2C +) N ng l ng t tr ng trên cu n c m : q2 1 1 WL = Li2 = L[2 qo2 sin2([t) = 0 cos2([t) = W0 sin2([t) 2 2 2C Ghi nh nhanh: . 2 3. Dao NG IV.

/ là : ng i n tr ng c c i Dành cho h c sinh kh i 12 t i n : W = W Cmax= ng i n tr ng c c i t LC ! i n.N ng l ng i n t b ng n ng l 2 q0 1 = CUo2 (J).Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 .N ng l ng i n t b ng n ng l 1. 2C 2 . : W = WCmax= Q0 I0 .

. 4. 2. .i n tr ng xoáy có các ng s c là các ng cong kín . ./ c i m c a sóng i n t ./ ng d ng c a sóng i n t ./ là : 1 1 L U 02 LIo2 = CUo2   ! 2 2 2 C I0 II. k c chân không. 2.( các ng s c không có i m kh i u c ng nh i m k t thúc: Khác v i ng s c c a i n tr ng t nh) .i n t tr ng lan truy n trong không gian v i t c b ng t c ánh sáng : c = 8 3. b c sóng thay i.T n s c a sóng i n t là t n s c a tr ng i n t . .Véc t : E và B u bi n thiên tu n hoàn theo không gian và th i gian và luôn luôn ng pha.Có y các tính ch t gi ng nh sóng c h c.Truy n c trong m i môi tr ng v t ch t và c trong chân không. Ph n x .Sóng i n t là sóng ngang. không gian. Sóng i n t . v n t c. giao thoa«. ng xoáy./ Sóng i n t là i n t tr ng lan truy n trong không gian. . Heä quaû caàn nhôù: 2 q0 1 = LIo2   2C 2 1 LIo2 (J). ./ Tính ch t c a sóng i n t . t i m t i m b t k trên ph ng truy n véc t c ng i n tr ngu E uvà véc t c m ng t B vuông góc v i nhau và vuông góc v i ph ng truy n r r sóng. 5. .Sóng i n t lan truy n trong chân v i t c b ng t c lang truy n c a ánh sáng: c = 3. . hình nh« i xa b ng ph ng pháp bi n i u.Sóng i n t truy n t môi tr ng này sang môi tr ng khác: t n s không i.108 ( m/s).108 ! (m ) . khi có s bi n thiên c a i n tr ng thì u xu t hi n t tr ng và ng c l i.S bi n thiên và chuy n hóa liên t c c a i n tr ng và t tr ng trong không gian gây ra i n t tr ng.Trang 45 - ./ T tr ng xoáy có ng s c c a t tr ng bao gi c ng khép kín 3. . III. . i n t tr 1. S ò kh i c a máy phát thanh vô tuy n i n n gi n: p p T Lý ± Hóa ± KT ./ i n t tr ng : .Không c n môi tr ng truy n sóng .i n t tr ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian..Sóng i n t dùng làm sóng mang chuy n t i các dao ng âm thanh. 2 Q   T ! 2T LC ! 2T 0 I0 2.10 (m/s).B c sóng c a sóng i n t trong chân không: P = f f .T i b t c n i nào. bao quanh các ng s c c a t tr ng. khúc x . . c 3.Mang n ng l ng. 3. ./ i n tr ng.( E B B B ph ng truy n sóng) . 1.

C. B. N u t c m c a cu n dây trong m ch càng nh thì chu kì dao ng i n t càng l n. M ch dao ng g m m t cu n c m. c ng dòng i n trong m ch và i n tích c a b n t . C. m t i n tích ng yên.Trang 46 - . (5): Anten phát. B n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch u t giá tr c c ti u. Trong m ch dao ng i n t . (2): M ch khuy ch i dao (3): M ch tách sóng. B.T i m t th i i m. m t t i n ã tích i n và c ng t kh i ngu n. n ng l ng i n tr ng c a m ch t giá tr c c i còn n ng l ng t tr ng b ng không. (3): M ch bi n i u. các i l ng dao ng i u hòa ng pha v i nhau là A. D. 3. ngu n sinh tia l a i n.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Máy phát 1 Dành cho h c sinh kh i 12 Máy thu 5 3 2 4 5 1 2 3 4 (1): Micrô. 5. n ng l ng t tr ng c a m ch t giá tr c c i còn n ng l ng i n tr ng b ng không. 2. D. i n tr ng xoáy không có c i m nào d i ây ? T Lý ± Hóa ± KT . A. ng i n t âm t n. D. i n tích c a m t b n t i n và hi u i n th gi a hai b n t i n. D. B. Ch n phát bi u úng v m ch dao ng ? A.Chu kì sóng i n t thu B. . C. n ng l ng t tr ng c a cu n c m và n ng l ng i n tr ng trong t i n. ng i n t cao t n. BÀI T P TR C NGHI M : 1. 4. N ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng bi n thiên tu n hoàn cùng t n s v i dòng i n trong m ch. khi c ng dòng i n ch y qua cu n dây t giá tr c c i thì A. Trong m ch dao ng LC. B. c: T = T0 ! 2T LC . (4): M ch khuy ch i dao (5): Loa. Nguyên t c thu sóng i n t : D a vào nguyên t c c ng h (1): Anten thu. N ng l ng i n t toàn ph n g m n ng l ng i n tr ng t i n và n ng l ng t tr ng cu n c m. Tìm phát bi u sai v m ch dao ng LC. ng i n t trong m ch LC ( f = f0) ng i n t : f = f 0 ! 1 2T LC (Hz) . N ng l ng i n t toàn ph n c a m ch dao ng bi n thiên i u hòa. C.T n s dao ng c a m ch ch ph thu c c tính c a m ch dao ng. (4): M ch khuy ch i. n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng c a m ch u t giá tr c c i. (2): M ch phát sóng i n t cao t n. m t dòng i n không i. n ng l ng i n tr ng trong t i n và c ng dòng i n trong m ch. i n t tr ng xu t hi n xung quanh A. N u i n dung c a t i n trong m ch càng nh thì t n s dao ng i n t càng l n. C.T n s thu khi có c ng h -B c sóng i n t thu c là : P= cT= c2T LC (m). 6. D. m t i n tr m c song song v i m t t i n. 6. t ng c a n ng l ng i n tr ng và n ng l ng t tr ng là không i.

10 F và cu n dây thu n c m L. 7. Làm phát sinh t tr ng bi n thiên.10nF. 3 Vi t công th c tính chu kì dao Dao ng i n t là gì. B. dòng i n trong m ch có bi u th c i = 2sin t (mA). 2.10-5 (J) C.2pF Bài 6.10-6 (H) và t C. T ng 2 l n. T n s dao ng riêng c a m ch là A. CÁC D NG TOÁN TH NG G P ( thi TN.Truy n c trong chân không. khúc x . Có th b ph n x . T ng 4 l n. C.14 .5. Không tách r i t tr ng bi n thiên. (l y T 2 ! 10) . H. D.6m 14 Bài 8. khi t ng i n dung c a t i n lên 4 l n thì chu kì dao ng c a m ch A. 600m. D. D. u r u r C.60m. D. 200kH. cu n c m có t c m L = 5Q H. c ng h ng dao ng i n t .M t m ch dao ng có t i n C ! . H. H .5. không ph thu c vào môi tr ng truy n sóng nh ng ph thu c vào t n s c a sóng. 10-11 (J) Bài 7. 1000kH. T c truy n sóng i n t A.1QF.10-4 H.THPT) Bài 1: M ch dao ng i n t i u hoà g m cu n c m L và t i n C. giao thoa sóng i n t . ph thu c vào c môi tr ng truy n sóng và t n s c a sóng. B. T Lý ± Hóa ± KT . ng LC là gì ? .10 Hz thì t i n c a ph i có i n dung là A.10 m/s. B. cu n dây có t c m L = 5.20kH 2 3 t n s dao ng i n Bài 4. M t m ch dao ng i n t có t n s f = 0. v n t c ánh sáng trong chân không c = 8 3. M t m ch dao ng i n t có t n s f = 6. B.6m. Nguyên t c ho t ng c a m ch ch n sóng trong máy thu sóng vô tuy n là d a vào hi n t ng A. .10-5 s Bài 3.10 Hz. 2.M t m ch dao ng i n t g m cu n thu n c m L = 5.10-4 H. N ng l ng i n t c a m ch này là A. D.Bi t dây d n có i n tr thu n không áng k và trong m ch có dao ng i n t riêng . L y T2 } 10. Các ng s c không khép kín. D. Sóng i n t do m ch ó phát ra có b c sóng là: A.56. B. Gi m 4 l n.0. Có t c lan truy n ph thu c vào môi tr ng.12. Khi ho t ng.? N ng l NG IV: i n và cu n c m trong ho t ng LC. ph n x sóng i n t .10-11 (J) D.28.5Q m.12. Mang n ng l ng. M t m ch dao ng g m t i n có i n dung C = 5.10 Hz. ph thu c vào môi tr ng truy n sóng nh ng không ph thu c vào t n s c a sóng.10-9F.10-4s B. 5. C. C. B. 5. C. D. D. 5. M t m ch dao ng LC. D. B.2Q F .10-4 s C. B. T t trong m ch b ng 500Hz thì h s t c m L ph i có giá tr là T 103 103 B. 1QF C.10-5m. C.Vec t c ng i n tr ng xoáy E có ph ng vuông góc v i vect c m ng B . 8. CÂU H I ÔN CH LT.10-5mm 6 C. Sóng i n t do m ch ó phát ra có b c sóng là: A.Chu k dao ng i n t riêng trong m ch là A. 4 ng c a m ch là 5. 1 Trình bày c u t o và vai trò c a t ng LC.6. 2 LT. 9. D.56. nhi u x sóng i n t .Trang 47 ng c a m ch dao ng riêng c a m ch dao ng i n t c a m ch dao LT. 500 T 2T t n s c a dao Bài 5.10-7 m. D.28.100kH C. Gi m 2 l n Bài 2: M t m ch dao ng i n t LC g m cu n dây thu n c m L = 2mH và t i n có i n dung C = 0. không ph thu c vào c m i tr ng truy n sóng và t n s sóng.Sóng i n t và sóng c h c không có chung tính ch t nào d i ây ? A. v n t c ánh sáng trong chân không c = 8 3.L y T =3. C.10 m/s. B.6.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A.10-5 s D. A. 10-5 (J) B.

4 i n t tr ng và sóng i n t là gì ? Các tính ch t c a sóng i n t ? LT. 5 gi n.Trang 48 - . LT. 6 Nêu ch c n ng c a t ng kh i trong s kh i c a máy phát và c a máy thu sóng VT n Nêu ng d ng c a sóng vô tuy n i n trong thông tin. Mind map topic IV T Lý ± Hóa ± KT . liên l c.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 LT.

Trang 49 - . s 1. n s c có b c sóng P1 . * Ánh sáng tr ng là s t ng h p c a nhi u ánh sáng * Chi t su t c a môi tr nh t c v i v i tia tím và nh nh t * Chi t su t: n !   vtím < v .10 8 (m/s). ho c g n mép nh ng v t trong su t ho c không trong su t 2. n s c. ng v i m t b c sóng (t n s ) xác nh c P Trong chân không P ! c = 3. Công th c giao thoa ánh sáng: a) Kho ng vân: là kho ng cách gi a hai vân sáng (ho c t i) c nh nhau i ! a = S1S2 : kho ng cách gi a hai khe sáng. Góc l ch (khi góc t i nh ): D = (n-1)A II. song song và cách + sáng. «g i là b c giao thoa) 1 PD 1 = (k + ) i vân t i th n ng v i: k = (n ± 1) xt = (k ) 2 2 a n s c có m t màu xác nh. Tán s c ánh sáng. NG V.76Q m ( ) + r ng quang ph b c k: ( x k ! k (P d Pt ) D a 6. M i ánh sáng ( k = 0. n s c có màu t n tím. giao thoa ánh sáng. ÔN LÝ THUY T : I.(6) ng l ng kính phân tích m t chùm sáng ph c t p thành nh ng * Tán s c ánh sáng là hi n t * Ánh sáng chùm sáng có màu s c khác nhau. hai bên là nh ng vân 3. s 2. 1. SÓNG ÁNH SÁNG . l n ng trong su t ph thu c vào màu s c c a ánh sáng i v i tia . Ánh sáng tr ng có m i b c sóng trong kho ng t 0. vân t i ch ng ch t h n i v i ánh sáng tr ng: t i i m gi a O có m t vân sáng tr ng. P a ¦ t i xen k . Nhi u x ánh sáng: là hi n t ng ánh sáng không tuân theo nh lu t truy n th ng. n s c là ánh sáng không b tán s c khi qua l ng kính. K t qu thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng : + i v i ánh sáng n s c: là m t vùng sáng h p trong ó có nh ng vân sáng . trong môi tr ng chi t su t n: P / ! f n 5. Nhi u x ánh sáng.38 Q m (tím) n 0.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH A. n có d ng các d i sáng c u v ng tím trong ngoài. vân u nhau. Khi chi u vào khe S ng th i hai ánh sáng n s c ó. P2 : thì trên màn có hai h vân c a hai ánh sáng ng th i xu t hi n m t s vân trùng ( i màu) T i v trí vân trùng (hai vân sáng trùng nhau) : xk 1 ! xk 2  k1P1 ! k 2 P2 T Lý ± Hóa ± KT . P : b PD = ki a c sóng c a ánh sáng D : kho ng cách t hai khe sáng t i màn h ng vân (E) b) V trí vân sáng : xk = k c) V trí vân t i : 4. khi ánh sáng truy n qua m t l nh .

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 III. l ng. khí áp Ngu n phát su t cao khi thích phát ra c kích Quang ph v ch phát x G m các v ch màu riêng l ng n cách nhau b ng nh ng kho ng t i Nhi t c a ám khí h p th c a Quang ph v ch h p th Nh ng v ch t i riêng l trên n n quang ph liên t c Do ch t khí áp su t th p khi c kích thích phát ra ph i th p h n nhi t ngu n phát sáng. Máy quang ph a) nh ngh a: Máy quang ph là d ng c dùng ph n n s c khác nhau.. y L ng kính có tác d ng phân tích chùm sáng song song chi u t i. quang ph v ch c tr ng b cx ns c ó ch ph thu c vào riêng c a nó ( v s v ch. n i li n nhau m t cách liên t c Do ch t r n. thành nh ng chùm sáng y Bu ng nh là b ph n dùng thu (ch p) nh quang ph . Các lo i Tia (b c x ) không nhìn th y T Lý ± Hóa ± KT . ng pháp v t lí dùng xác n s c. chính xác. v trí v ch. d a vào vi c nghiên c u quang ph c a ánh sáng do ch t y phát ra u i m: Nhanh.. Có th phân tích xa V. y m t nhi t nh t nh m t v t có kh n ng phát x nh ng n s c nào thì ng th i y M i nguyên t hóa h c có b c x c ng có kh n ng h p th nh ng b n ch t c a ngu n sáng. T p h p các v ch màu ns c IV. Phân tích quang ph Phân tích quang ph là ph nh thành ph n hóa h c c a m t ch t hay c các v t h p ch t .) y Dùng xác y Quang ph v ch h p th c a y Dùng o nhi t nh thành ph n m i nguyên t có tính ch t tr ng riêng cho nguyên t ó c ngu n sáng c u t o c a ngu n sáng y Dùng nh n bi t s có m t c a ch t h p th VI. b) C u t o và ho t y Dành cho h c sinh kh i 12 phân tích chùm sáng ph c thành nh ng thành ng: có ba b ph n chính: ng chu n tr c là b ph n t o ra chùm sáng song song. n s c song song. y Không ph thu c vào Tính ch t ng d ng nhi t c a ngu n sáng c a màu v ch. M i chùm sáng n s c tao ra trên kính nh m t v ch màu ó t o thành quang ph c a ngu n S. ch c n l ng nh m u v t. Các lo i quang ph Quang ph Quang ph liên t c G m nhi u d i màu t nh ngh a n tím.Trang 50 - .

ánh sáng nhìn th y. + Các tia có b c sóng càng ng n có tính âm xuyên càng m nh. tia X. ch p i n. và tia gamma u có cùng m t b n ch t là sóng i n t . có b h nb Ngu n phát c sóng dài c sóng tia Tia T ngo i Là b c x không nhìn th y có b n ch t là sóng i n t . d tác d ng lên kính nh. ch v i l ng kính th y tinh. kim lo i.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 B c x (tia) Tia H ng ngo i Là b c x không nhìn nh ngh a th y có b n ch t là sóng i n t . i n VII. ánh sáng nhìn th y. ion hóa không khí y Tác d ng sinh h c y gây ra hi n t ng quang ng quang i m Tính ch t công d ng i n + Dùng s y khô. BÀI T P TR C NGHI M : Câu 1. có b c sóng ng n h n b c sóng tia t ngo i y Tia X y M i v t b nung nóng y Do v t b nung nóng t c t o ra b ng ng u phát ra tia h ng ngo i y Tác d ng kính nh y Tác d ng nhi t y có th bi n i u nh S T y gây ra hi n t 20000C tr lên phát ra y Tác d ng kính nh y Tác d ng phát quang. tia t ngo i. có b b c sóng ng n h n c sóng tia tím Dành cho h c sinh kh i 12 Tia R n ghen (Tia X) Là b c x không nhìn th y có b n ch t là sóng i n t . Thuy t i n t v ánh sáng. ch a b nh ch a b nh ung th + ki m tra khuy t t t c a s n còi x ng + dò tìm v t n t trên b m t ph m úc. Câu 2. tia h ng ngo i. ng: c =n v M i liên h gi a tính ch t i n t và tính ch t quang c a môi tr VIII . Thang sóng i n t Các sóng vô tuy n i n. ta d quan sát hi n t ng giao thoa. th y tinh h p th + Dùng chi u . + Các tia có b c sóng dài. m t phân cách m t môi tr ng r n ho c l ng v i không khí. ph thu c vào b n ch t c a v t. C. . ch v i các l ng kính ch t r n ho c ch t l ng. tia X. tia gamma B. chúng ch khác nhau v b c sóng ( t n s ). Hi n t ng tán s c x y ra: A. ph thu c vào nhi t T Lý ± Hóa ± KT c av t. N u s p x p theo th t b c sóng gi m d n ( t n s t ng d n) ta c m t thang sóng i n t nh sau: Sóng vô tuy n. B n ch t c a ánh sáng là sóng i n t có b c sóng r t ng n lan truy n trong không gian. B. ion hóa không khí y Tác d ng sinh h c y gây ph n ng quang h p y gây ra hi n t R n-ghen hay ng Cu-lit-gi y Tác d ng kính nh y Tác d ng phát quang. tia h ng ngo i.Trang 51 - . D. + Dùng ti t trùng. Quang ph liên t c c a m t v t sáng: A. B. m t phân cách hai môi tr ng chi t quang khác nhau. s + Ch p nh vào ban êm + Dùng i u khi n t xa ng quang i n y Có kh n ng âm xuyên y b n c. d làm phát quang các ch t và ion hóa không khí. K t lu n nào sau ây là úng. tia t ngo i.

làm phát quang m t s ch t C.10 -7m là : T Lý ± Hóa ± KT . tác d ng âm xuyên m nh Câu 9. s giao thoa c a các tia ló ra kh i l ng kính. Tia X có b c sóng ng n h n tia t ngo i D. không ph thu c b n ch t và nhi t c a v t. Câu 13. tác d ng iôn hóa ch t khí C. hi n t ng tác d ng lên kính nh. có tác d ng lên kính nh Câu 17. Trong phòng ch p X quang ng d ng tính ch t nào c a tia X : A. ph thu c c b n ch t l n nhi t c a v t. èn h i natri nóng sáng C. Câu 12. Tính ch t nào sau ây là tính ch t chung c a tia h ng ngo i và tia t ngo i ? A. quang ph v ch phát x B. D. D. tác d ng iôn hóa ch t khí C. B. Khi ánh sáng M t Tr i chi u vào máy quang ph t M t t thì ta thu c quang ph ? A.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. C. ít b tán x b i các ám s ng mù.Trang 52 - . tác d ng quang i n. Nhi t c a ám khí h p th ph i nh h n nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . Tia X là b c x không nhìn th y. hi n t ng khúc x ánh sáng.10 -9m n 3. Tia h ng ngo i là b c x i n t không nhìn th y Câu 10. tác d ng phát quang m t s ch t B. hi n t ng giao thoa ánh sáng. Tia h ng ngo i có tác d ng di t khu n D. t n s không i và v n t c gi m Câu 15. tác d ng di t khu n Câu 11. A. hi n t ng quang i n. quang ph liên t c D. liên t c B. Ng n h n b c sóng ánh sáng D. tác d ng nhi t. s thay i c a chi t su t môi tr ng theo màu s c ánh sáng. Dài h n b c sóng ánh sáng tím C. t n s không i và v n t c t ng D. B. Khi chi u ánh sáng n s c t không khí vào n c thì: A. M t thanh s t nung nóng D. M t bó u c ang cháy sáng Câu 4. Tia h ng ngo i phát ra t các v t b nung nóng B. Câu 3. Ng n h n b c sóng ánh sáng tím Câu 16. Câu 14. M t tr i B. tác d ng âm xuyên m nh D. Tia h ng ngo i có tác d ng nhi t C. B. t n s t ng và v n t c không i C. B. B. D. i u nào sau ây là sai khi nói v tia X : A. Máy quang ph l ng kính ho t ng d a trên hi n t ng quang h c nào: ch n câu úng. có tác d ng nhi t B. Nhi t c a ám khí h p th ph i l n h n nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . A. C. ám Câu 18. Tác d ng nào sau ây c coi là tác d ng n i b t c a tia h ng ngo i : A. làm ion hóa không khí D. C. có d ng các v ch màu riêng bi t trên n n t i. hi n t ng phát quang . Câu 6. i u nào sau ây là sai khi nói v tia h ng ngo i : A. s ph thu c c a chi t su t l ng kính vào màu s c ánh sáng và góc l ch c a tia sáng D. Hi n t ng tán s c ánh sáng trong thí nghi m Niut n c gi i thích d a trên: A. Trong các ngu n phát sáng sau ây ngu n nào phát ra quang ph v ch phát x . Tia X có b n ch t là sóng i n t . C. D. Tia X c phát ra t h quang i n. Hi n t ng v t lí nào kh ng nh ánh sáng có tính ch t sóng : A. hi n t ng giao thoa ánh sáng. Nhi t c a ám khí h p th ph i b ng nhi t c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c . v ch phát x C. quang ph ám Câu 7. Câu 5. Các b c x có b c sóng trong kho ng t 3. B. C. v ch h p th D. Quang ph c a ánh sáng èn dây tóc c máy quang ph ghi c là: A. tác d ng phát quang B. hi n t ng phát quang. i u nào sau ây là sai khi nói v tia t ngo i : A. quang ph v ch h p th C. Tia t ngo i là sóng i n t có b c sóng : A. t n s gi m và v n t c không i B. D. hi n t ng tán s c ánh sáng. s ph thu c c a chi t su t vào môi tr ng truy n sáng. Câu 8. C. i u nào sau ây là úng khi nói v quang ph v ch h p th : A. tác d ng lên kính nh. tác d ng di t khu n D. Dài h n b c sóng ánh sáng B.

T không khí ng i ta chi u xiên t i m t n c n m ngang m t chùm tia sáng h p song song g m hai ánh sáng n s c : màu vàng. n ng c a l ng ch t ó Câu 22.4 D. Tia t ngo i có tính ch t nào sau ây? A. Khi ánh sáng ó truy n trong môi tr ng có chi t su t tuy t i n 2 (n2 { n1) thì có v n t c v2 .Trang 53 - . hi n t ng giao thoa ánh sáng. 1. 2. tia R nghen. i u nào sau ây là sai i v i quang ph liên t c ? A. Chi t su t c a ch t làm l ng kính i v i ánh sáng màu l n h n i v i ánh sáng màu l c C. Trong n c v n t c ánh sáng màu tím l n h n v n t c c a ánh sáng màu . tia tím l ch nhi u nh t. nhi t c a l ng ch t ó C. Trong cùng m t môi tr ng v n t c c a ánh sáng màu nh h n v n t c ánh sáng màu tím C. Quang ph liên t c g m nhi u d i màu t n tím n i li n nhau liên t c B. thành ph n hóa h c c a l ng ch t ó B. 1. f1 = v2. ch là m t chùm tia sáng h p là chùm màu vàng còn chùm tia màu chàm b ph n x toàn ph n Câu 27. tia h ng ngo i Câu 19.3 B. 4. v1 = v2 C.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. Quang ph liên t c dùng o nhi t c a v t nóng sáng Câu 29. g m hai chùm tia sáng h p là chùm màu vàng và chùm màu chàm. trong ó góc khúc x c a chùm màu vàng nh h n góc khúc x c a chùm màu chàm C. T Lý ± Hóa ± KT . M t sóng ánh sáng n s c có t n s f1 . hi n t ng khúc x ánh sáng. m t ch t ch h p th ho c ch phát x ánh sáng D. D. hi n t ng tán s c B n ch t sóng c a ánh sáng gi i thích c các hi n t ng: A. Các v ch t i xu t hi n trên n n quang ph liên t c là do giao thoa ánh sáng C. tia tím l ch ít nh t. khi truy n trong môi tr ng có chi t su t tuy t i n1 thì có v n t c v1 và b c sóng P1.4 C. C. 3. Quang ph liên t c ph thu c thành ph n c u t o c a ngu n sáng D. H th c nào sau ây là úng? A. Không làm en kính nh. Quang ph liên t c ph thu c nhi t c a v t phát sáng C. tia tím l ch nhi u nh t. Hi n t ng o s c c a v ch quang ph ( o v ch quang ph ) cho phép k t lu n r ng : A. hi n t ng quang i n. Trong cùng m t i u ki n v nhi t và áp su t. g m hai chùm tia sáng h p là chùm màu vàng và chùm màu chàm. Chi t su t c a ch t làm l ng kính không ph thu c t n s c a sóng ánh sáng n s c B. b c sóng P2 và t n s f2 . V n t c c a ánh sáng n s c ph thu c vào môi tr ng truy n sáng D. Nh v y khi ánh sáng tr ng truy n ng c l i t môi tr ng 2 sang môi tr ng 1 thì: A. D. tia R nghen B. Sóng ánh sáng có t n s càng l n thì v n t c truy n trong môi tr ng trong su t càng nh Câu 24. Quang ph v ch c a m t l ng ch t không ph thu c: A. Khi m t chùm ánh sáng tr ng i t môi tr ng 1 sang môi tr ng 2 và b tán s c thì tia l ch ít nh t. nhi t xác nh.2. Hi n t ng quang h c nào: 1. tia t ngo i C. ánh sáng nhìn th y D. tia h ng ngo i. i u nào sau ây là úng khi nói v ánh sáng n s c ? A. m i ch t u h p th và b c x các ánh sáng có cùng b c sóng.4 Câu 21. C. Trong các lo i tia sau ây: tia nào có t n s nh nh t: A. i u nào sau ây là úng khi nói v ánh sáng n s c? A.3. V n t c c a ánh sáng n s c trong chân không ph thu c b c sóng ánh sáng B. tia l ch nhi u nh t.2. tia màu l c.3. B. v1. 2. kh i l ng c a l ng ch t ó D. V n ch là m t chùm tia sáng h p song song B. B. Câu 25. B l ch trong i n tr ng và t tr ng. còn ph thu c vào góc t i. tia t ngo i. f1 = f2 D. Câu 26. tia v n l ch ít nh t. f2 B. B. Khi ó chùm tia khúc x : A. D. B. màu chàm. trong ó góc khúc x c a chùm màu vàng l n h n góc khúc x c a chùm màu chàm D. 1. còn ph thu c môi tr ng t i hay môi tr ng khúc x chi t quang h n. m t ch t ch h p th nh ng b c x nào mà nó có kh n ng phát x . P1=P2 Câu 20. Câu 23. Trong cùng m t i u ki n . T n s c a ánh sáng n s c ph thu c môi tr ng truy n sáng Câu 28.

8mm B. Nguyên t c ho t ng d a trên hi n t ng tán s c ánh sáng. ánh sáng nhìn th y. C. Tia t ngo i là b c x i n t có b c sóng l n h n b c sóng c a ánh sáng tím. tr m t s ung th nông. 0. D. Kho ng vân i là: A.6mm. C. tia R nghen. R nghen và ánh sáng nhìn th y theo th t b c sóng gi m d n ta có dãy sau. V trí vân t i th 6 cách vân sáng trung tâm O m t o n là: A. bi t các kho ng cách: a = 0. quan sát trên màn ta th y v trí vân sáng b c 3 c a màu tím trùng v i vân sáng b c 2 c a màu vàng . vân sáng th 4 D.d1 = D D 2 Câu 35. g . màu tím có b c sóng P2 . f1> f2> f3 B. Câu 36. B. B ph n c a máy làm nhi m v tán s c ánh sáng là th u kính.5 m. 7.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. 1. tia h ng ngo i.56 Q m B.2mm C.43 Q m B. f2. d2 .42 Q m C. Tia R nghen có b c sóng càng dài s âm xuyên càng m nh. d2 . D = 1. Dùng nh n bi t các thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do ngu n sáng phát ra.63Qm . Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. tia h ng ngo i. vân trung tâm là vân sáng tr ng.6mm C.4 Q m Câu 38. tia t ngo i. D = 1.2mm Câu 37. quang h p. v i. Khi nói v tia t ngo i. Tia t ngo i phát ra t các v t b nung nóng lên nhi t cao vài ngàn . 1. d2 . N u s p x p các tia h ng ngo i. trên màn quan sát c hình nh nh th nào? A.6 m . Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. B c sóng P2 là: A. 0. 0. C.4 Q m.41 Q m D. ánh sáng nhìn th y. là các d i màu t n tím n i li n nhau m t cách liên t c . Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng . M t i m M n m trên màn cách S1 và S2 nh ng kho ng l n l t là MS 1= d1. Tia t ngo i có tác d ng quang hóa. 6. 7.d1 = B. D= 1. D.48 Q m D. tia h ng ngo i và tia t ngo i thì: A. tia h ng ngo i D.5m. phát bi u nào sau ây sai? A. không có các vân giao thoa trên màn. vân sáng th 3 B. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Young S 1 và S2. B.6 m . Câu 30. D.4mm Câu 40.2mm. Tia R nghen là b c x i n t có b c sóng ng n h n b c sóng tia t ngo i. C.d1 = k D. Truy n c qua gi y. Ch n câu úng A. Câu 31. hai bên có nh ng d i sáng màu nh c u v ng. M s trên vân sáng khi: ax ai P A. Tia t ngo i c dùng trong y h c ch a b nh còi x ng. là các v ch màu khác nhau riêng l hi n trên m t n n t i.8 mm. Câu 33. B. tia R nghen. kho ng cách gi a hai vân sáng b c 3 và b c 10 cùng m t phía so v i O là 8. f1> f3> f2 T Lý ± Hóa ± KT . Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v máy quang ph l ng kính? A. 0. 1. tia R nghen C. B.60 Q m.52 Q m C. 1. tia t ngo i Câu 34. 8. Là d ng c dùng phân tích chùm sáng ph c t p thành nh ng thành ph n n s c khác nhau. tia R nghen. V i f1. tia t ngo i. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng n s c.4mm D. kho ng cách a= 0.5 mm. D. Th c hi n giao thoa v i ánh sáng tr ng. phát bi u nào sau ây sai? A. bi t các kho ng cách: a = 0. có vân sáng hay vân t i th m y : A. 0. D = 1. vân t i th 4 Câu 39. d2 . ánh sáng nhìn th y. f3> f2> f1 C. Kích thích s phát quang c a nhi u ch t.8mm D. Tia R nghen có kh n ng âm xuyên m nh. ánh sáng nhìn th y. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng . bi t các kho ng cách: a = 0. t ngo i.8 mm.Trang 54 - . f3 l n l t là t n s c a tia R nghen (tia x).4 mm. D. B. vân t i th 3 C. tia t ngo i. tia h ng ngo i. 0. Câu 32. B c sóng c a ánh sáng ã s d ng là: A. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng .6 Q m T i i m M cách vân sáng trung tâm m t o n 4. 0. Tia R nghen có th dùng chi u i n. Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu vàng có b c sóng P1 = 0. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0. f2> f1> f3 D.d1= k C.40 Q m Câu 41. 0. MS2 = d2 .6mm B. Khi nói v tia R nghen (tia X).

Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu có b c sóng P1 = 0.5 mm.4mm .6mm Câu 49.42 Q m C. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng ngu n S phát ra ng th i 2 ánh sáng n s c: màu vàng có b c sóng P1= 600 nm .4mm C. LT.8mm B.8mm.60 Q m. 3. D = 1. i u ki n x y ra hi n t ng giao thoa ánh sáng.6mm . D= 1. 3 Câu 50. A. bi t các kho ng cách: a = 0.8mm.40 Q m C. 14. 0.2mm D. vân sáng th 3 B. 6 Quang ph liên t c. 5 C. 6 B. kho ng cách a= 0. 1. ánh sáng tr ng là gì ? LT. D = 1.625 Q m B. 7. 7 C. B c sóng c a ánh sáng ó là: A. 8 D. vân t i th 3 C. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng n s c. T i i m A trên màn cách vân sáng trung tâm O m t o n: x = 5 mm có bao nhiêu vân sáng c a nh ng ánh sáng n s c do ngu n S phát ra n m trùng t i ó. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0.75 Q m . 5 Trình bày m i quan h gi a chi t su t c a môi tr ng và b c sóng ánh sáng trong chân không. vân t i th 4 Câu 47. H i t i v trí vân trùng th hai tính t vân trùng trung tâm O ng v i vân sáng b c m y c a ánh sáng màu lam: A.76Q m ) .62 Q m B.125 Q m C. 0. 2 Hi n t ng nhi u x ánh sáng là gì. tia t ngo i và tia X. màu lam có b c sóng P2 = 480 nm . Giá tr P2 là: A.45 Q m Câu 46.9mm .5 m .43 Q m B. 0. T i i m M cách vân sáng trung tâm m t o n 4.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Câu 42. Ngu n S phát ra ánh sáng tr ng có m i b c sóng : ( 0. 8 D. T Lý ± Hóa ± KT . Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng. vân sáng th 4 D. 0. CÂU H I ÔN CH NG V: LT. có vân sáng hay vân t i th m y : A. 6 B.41 Q m D. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng .Trang 55 - .38 Q m e P e 0.2mm . 4 hi n t ng giao thoa ch ng i u gì ?Nêu t t ng c b n c a thuy t i n t ánh sáng.56 Q m D. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c có b c sóng P = 0.2m. Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng . 9 Câu 45. T i các i m M.60 Q m C. LT. 3 Nêu vân sáng. 1. kho ng cách gi a hai vân sáng c nh nhau là : 1.Trên o n MN có bao nhiêu vân sáng ? A. 0. 0. ng i ta o c kho ng cách gi a 5 vân sáng c nh nhau là 7. 8 K tên c a các vùng sóng i n t k ti p nhau trong thang sóng i n t theo b c sóng.8 mm. N trên màn n m cùng m t phía so v i vân sáng trung tâm O và cách O l n l t : 5.50 Q m D. Ngu n phát ánh sáng có b c sóng P = 0.2m . Ánh sáng n s c.6 m . 0. 7 B n ch t.4mm. màu lam có b c sóng P2 . các tính ch t và công d ng c a tia h ng ngo i. 0. 0.5 l n.4 Q m. theo n ng l ng . 4 D. D = 1.72Q m . Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iâng . theo t n s .48 Q m Câu 44. LT. LT. LT. 0. 10 Câu 43. Giá tr c a b c sóng P¶ là: A. LT. quang ph v ch phát x và quang ph v ch h p th là gì và c i m chính c a m i lo i quang ph này. bi t các kho ng cách: a = 0. vân t i c a s giao thoa ánh sáng. Kho ng cách gi a hai vân sáng b c 6 trên màn cách nhau m t o n là: A. 0. 1 Hi n t ng tán s c ánh sáng qua l ng kính. quan sát trên màn ta th y t i v trí vân sáng b c 2 c a màu có m t vân sáng c a màu lam n m trùng v i nó. 5 C. bi t các kho ng cách: a = 0. 18. Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng n s c. 6 B. N u thay ánh sáng này b ng ánh sáng có b c sóng P¶ thì th y kho ng vân giao thoa gi m 1.

Trang 56 - .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic V T Lý ± Hóa ± KT .

Gi i thích nh lu t v gi i h n quang i n b ng thuy t l ng t ánh sáng . nh lu t v gi i h n quang i n . b. Ch t quang d n . M i l n m t nguyên t hay phân t phát x hay h p th ánh sáng thì chúng phát ra hay h p th m t phôtôn.Công ³th ng´ l c liên k t g i là công thoát (A). Hi n t NG VI. Gi thuy t Pl ng . II. Pe .875.Chi u ánh sáng h quang vào t m k m tích i n âm làm b t êlectron kh i m t t m k m.Trang 57 - .625. L ng tính sóng .6.108 m/s d c theo các tia sáng. các phôtôn u gi ng nhau.Thuy t sóng i n t v ánh sáng không gi i thích c mà ch có th gi i thích c b ng thuy t l ng t .nh lu t: i v i m i kim lo i. c. 4. 2. Quang i n tr Là m t i n tr làm b ng ch t quang d n. V i m i ánh sáng n s c có t n s f. Thuy t l ng t ánh sáng a. nh ngh a . 2.10 -34J. 3.L ng n ng l ng mà m i l n m t nguyên t hay phân t h p th hay phát x có giá tr hoàn toàn xác nh và h ng hf.Là ch t bán d n có tính ch t cách i n khi không b chi u sáng và tr thành d n i n khi b chi u sáng. . L ng t n ng l ng I ! hf = P 3. hc c hc hi n t ng quang i n x y ra: hf u A hay uA p Pe .Hi n t ng ánh sáng làm b t các êlectron ra kh i m t kim lo i g i là hi n t ng quang i n (ngoài).s 2. 8 N u ch n chùm sáng h quang b ng m t t m thu tinh dày thì hi n t ng trên không x y ra p b c x t ngo i có kh n ng gây ra hi n t ng quang i n k m. d.10-19 J Chú ý tính nhanh ta dùng P0 ! A 5. Hi n t ng quang i n trong . III. còn h là m t h ng s . ÔN LÝ THUY T : ng quang i n 1. m i phôtôn mang n ng l ng b ng hf. Thí nghi m c a Héc v hi n t ng quang i n . L NG T ÁNH SÁNG.M i phôtôn khi b h p th s truy n toàn b n ng l ng c a nó cho 1 êlectron. t P0 ! p P e P0 A A P 19.Hi n t ng ánh sáng gi i phóng các êlectron liên k t chúng tr thành các êlectron d n ng th i gi i phóng các l tr ng t do g i là hi n t ng quang i n trong. Ánh sáng c t o thành b i các h t g i là phôtôn.h t c a ánh sáng : Ánh sáng có l § P0 ng tính sóng . m i gây ra c hi n t ng quang i n.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH I. hc h g i là h ng s Pl ng h = 6. Phôtôn bay v i t c c = 3. ng d ng trong quang i n tr và pin quang i n 3.Gi i h n quang i n c a m i kim lo i là c tr ng riêng cho kim lo i ó. trong ó f là t n s c a ánh sáng b h p th hay phát ra. HI N T NG QUANG I N TRONG 1.h t.1026 chú ý nh i 1eV =1. ánh sáng kích thích ph i có b c sóng P ng n h n hay b ng gi i h n quang i n P0 c a kim lo i ó.(4) A. Thuy t l ng t ánh sáng 1. . T Lý ± Hóa ± KT .

c i m: s phát quang còn kéo dài m t th i gian sau khi t t ánh sáng kích thích.3.S phát quang là s h p th ánh sáng có b c sóng này phát ra ánh sáng có b c sóng khác.6.5 2. Tiên v s b c x và h p th n ng l ng c a nguyên t ..10 -19 J I = hfnm = En . 3.C u t o: 1 s i dây b ng ch t quang d n g n trên m t cách i n. g i là các tr ng thái d ng.i n tr có th thay i t vài M.Trong các tr ng thái d ng c a nguyên t . Hi u su t trên d i 10% III. .Em: hc chú ý nh i 1eV =1. nh lu t Xt c (Stokes) v s hu nh quang Ánh sáng hu nh quang có b c sóng dài h n b c sóng c a ánh sáng kích thích: Phq > Pkt.i v i nguyên t hi rô rn = n2r0 r0 = 5. 2. p vài ch c . Các ch t r n phát quang lo i này g i là các ch t lân quang.2. CÁC TIÊN BOHR V C U T O NGUYÊN T : 1. 2. HI N T NG QUANG ± PHÁT QUANG 1. Khi trong các tr ng thái d ng thì nguyên t không b c x .10-11 m g i là bán kính Bo.4. Các m c K L M N O P ng v i n =1. Pin quang i n 1.S phát quang c a các ch t r n có c i m là ánh sáng phát quang có th kéo dài m t th i gian sau khi t t ánh sáng kích thích g i là s lân quang.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 .Nguyên t ch t n t i trong 1 s tr ng thái có n ng l ng xác nh.3. Là pin ch y b ng n ng l ng ánh sáng.S phát quang c a các ch t l ng và khí có c i m là ánh sáng phát quang b t t r t nhanh sau khi t t ánh sáng kích thích g i là s hu nh quang. Khái ni m v s phát quang . Tiên v các tr ng thái d ng . . .Khi nguyên t chuy n t tr ng thái d ng có n ng l ng (En) sang tr ng thái d ng có n ng l ng th p h n (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có n ng l ng úng b ng hi u E n . . IV.. 4.Em Tính P ! Em En . Nó bi n i tr c ti p quang n ng thành i n n ng. Hu nh quang và lân quang . êlectron ch chuy n ng trên nh ng qu o có bán kính hoàn toàn xác nh g i là qu o d ng.

Y h c: dao m .Trang 58 - .Ng c l i.. S L C V LAZE : 1. . .Laze là m t ngu n phát ra m t chùm sáng c ng l n d a trên vi c ng d ng c a hi n t ng phát x c m ng. . truy n tin b ng cáp quang« . liên l c v tinh. M t vài ng d ng c a laze . Ghi nh khi t th p lên cao h p th và t cao tr v th p b c x V. C u t o và ho t ng c a Laze . bút ch b ng B. ng m ng th ng« . + Tính nh h ng.Em thì nó chuy n lên tr ng thái d ng có n ng l ng cao h n En. n u nguyên t ang tr ng thái d ng có n ng l ng Em th p h n mà h p th c1 phôtôn có n ng l ng úng b ng hi u En . ch a b nh ngoài da« .c i m: + Tính n s c.Công nghi p: khoan.Trong các u c CD. BÀI T P TR C NGHI M : T Lý ± Hóa ± KT . c t. 2.Thông tin liên l c: s d ng trong vô tuy n nh v .Tr c a: o kho ng cách. + Tính k t h p r t cao. + C ng l n.

kim lo i và có c i m là i n tr su t c a nó t ng khi có ánh sáng thích h p chi u vào.0.phát quang.10-19 J.75 Q m và P2 = 0.s .s .410 Q m 11. Gi i h n quang i n c a vônfram b ng A. Pin quang i n là ngu n i n ho t ng d a trên hi n t ng A. 0. Màu 8. Ch có ánh sáng nhìn th y B.10-8 m/s .10-19J. 13.Trang 59 - . 0.50 m. N ng l ng c a phôtôn c xác nh theo công th c: hc cP hP A. Công thoát êlectron ra kh i kim lo i A = 6. quang i n trong.295 Q m 2. C hai lo i b c x D.Ch có b c x P2 B.9 m.375 Q m D.10 -34J. ch t bán d n và có c i m là d n i n kém khi không b chi u sáng và tr nên d n i n t t khi c chi u sáng thích h p. nhi t i n.35 Q m. h ng s Pl ng h = 6. Ch có b c x P1 C. C hai lo i b c x D.625. D. B. t c ánh sáng trong chân không là 3. Ch có b c x P2 B. I ! h c P 9.25 Q m vào t m kim lo i .625.75 Q m và P2 = 0.Không có b c x nào 4.74eV.4eV. M t ngu n sáng phát ra ánh sáng có t n s f. B c x nào gây ra hi n t ng quang i n ? A. Bi t c = 3. Công thoát c a êlectron kh i ng là 6.250 Q m. D.108 m/s. C. 0. L n l t chi u hai b c x có b c sóng P1 = 0.3. 14. tán s c ánh sáng.10-19 J . 15.486 Q m D.s .s. Gi i h n quang i n c a natri là 0. Gi i h n quang i n c a kim lo i ó là: A. Nguyên t hi ro chuy n t tr ng thái d ng có n ng l ng EM = .s.276 Q m. 0. quang .40 m. Màu tím B.625. quang . thu n v i t n s f B. h ng ngo i. P 0 ! A c hc hA 6. 0. c m ng i n t . tán s c ánh sáng.10 -34J.1. Gi i h n quang i n c a ng là B. 1eV=1. tia t ngo i và tia h ng ngo i 10. công thoát êlectron c a kim lo i b ng 3. P 0 ! C. Ch có b c x P1 C. 0. 0. Bi t c = 3. P 0 ! D. 3. D. B. L n l t chi u hai b c x có b c sóng P1 = 0. t c ánh sáng trong chân không c = 3. H th c liên h gi a công thoát A.625.5eV.10-19 J. ngh ch v i t n s f C.6. Chi u ánh sáng nào d i ây thì nó phát quang ? A. 1eV=1. h = 6. I ! hP B. Quang i n tr c ch t o t A.625. C.60 m. quang i n ngoài. Màu da cam D. h = 6.625. gi i h n quang i n P0 v i h ng s Pl ng và t c ánh sáng trong chân không là: hc hA A c A.30 m. h = 6. Cho c = 3.10-34J. Ánh sáng M t Tr i có nh ng lo i b c x nào sau ây ? A.250 Q m C.10 -34J. M t ch t phát ra ánh sáng màu l c. 0. Không có b c x nào 5. I ! C. 0. C. B. Ch có ánh sáng nhìn th y và tia h ng ngo i D. B. Hi n t ng quang i n s x y ra khi chi u vào b m t t m kim lo i natri b c x A.0. P 0 ! B. Bi t h ng s Pl ng là 6. B c x nào có th gây ra hi u ng quang i n ? A. Công thoát êlectron ra kh i vônfram là 4.25 Q m vào t m k m có gi i h n quang i n P0 = 0.375 Q m.295 Q m.0.625. 0. C. T Lý ± Hóa ± KT .phát quang.10-19 J. D.5eV sang tr ng thái d ng có n ng l ng EL = .872 Q m C. Màu vàng C. C. D.654 Q m B. N ng l ng c a phôtôn này t l A. t ngo i. 0. A. B c sóng c a b c x c phát ra là A. Hi n t ng ánh sáng làm b t các êlectron ra kh i b m t c a kim lo i g i là hi n t ng A.10-8 m/s .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 1. thu n v i bình ph ng t n s f D. 0.6.300 Q m B. ngh ch v i bình ph ng t n s f 7.6. B. màu da cam. I ! D. Ch có ánh sáng nhìn th y và tia t ngo i C.108 m/s. 1eV=1.10-8 m/s . màu . Có c ánh sáng nhìn th y. 0. 12.10 -34J.

Tính b c sóng ánh sáng mà n ng l ng c a phôtôn là 2. 0. 21. A. Quang i n tr và pin quang i n là gì. Vì ánh sáng có tính ch t h t nên gây ra c hi n t ng quang i n i v i m i kim lo i. D. ch t bán d n và có c i m là d n i n t t khi không b chi u sáng và tr nên d n i n kém khi c chi u sáng thích h p. A. A. D. 1. 8 NG VI: Trình bày thí nghi m Héc v hi n t ng quang i n và cho bi t hi n t ng quang i n là gì. v n t c c a ánh sáng trong chân không c = 3. l ng t không i. B. Tính công thoát A c a Cs ra n v eV.14eV C.88eV 22. C. B.Trang 60 - . CÂU H I ÔN CH LT. Nêu n i dung c b n c a thuy t l ng t ánh sáng. 0. T Lý ± Hóa ± KT . 1 LT.625. Không có hi n t ng gì x y ra.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. M i ph n ó mang m t n ng l ng hoàn toàn xác nh g i là l ng t n ng l ng. D.71Q m B. mà thành t ng ph n riêng bi t.36 m.108 m/s. D. 18. D. 0. T m k m m t b t i n tích d ng. Ta có c m giác chùm là liên t c vì s l ng các phôtôn là r t l n. Tìm k t lu n sai v thuy t l ng t anh sáng.30µm. Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t không h p th hay b c x ánh sáng m t cách liên t c.45Q m D.42µm. lân quang ? Ánh sáng hu nh quang tuân theo quy lu t Laze là gì và m t s ng d ng c a laze.28µm. 3 LT. Hi n t ng quang i n trong là gì. 17. D.66Q m C. Ánh sáng có b n ch t là sóng i n t . Sóng i n t có b c sóng càng ng n càng th hi n rõ tính ch t sóng. Phát bi u nào sau ây sai.24 m. Tìm phát bi u sai v l ng tính sóng h t. Gi i h n quang i n c a Cs là 6600 A . t quãng. 6 LT. B. S phát quang là gì ? Hu nh quang.10-19J. T m k m m t b t electron. không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n sáng. 0. Hi n t ng giao thoa ánh sáng th hi n tích ch t sóng. 0.108 m/s. Hi n t ng quang i n. Phát bi u nh lu t v gi i h n quang i n. Chi u m t chùm b c x có b c sóng P vào b m t m t t m nhôm có gi i h n quang i n 0. Gi thi t sóng ánh sáng không gi i thích c các d nh lu t quang i n. ánh sáng th hi n tính ch t h t. A. v n t c c a ánh sáng trong chân không c = 3. 16. 7 nào ? LT. 0. C.52eV D. Ánh sáng có tính ch t h t. Cho h ng s pl ng h = 6.s. 4 LT. M t t m k m tích i n âm n u chi u vào m t chùm tia h ng ngo i s có hi n t ng gì x y ra ? A. T m k m m t i n tích âm. o C. 3.74eV B. A. Khi ánh sáng truy n i. Các sóng i n t có b c sóng càng dài thì tính ch t sóng th hi n rõ h n tính ch t h t. kim lo i và có c i m là i n tr su t c a nó gi m khi có ánh sáng thích h p chi u vào. B.625. Hi n t ng quang i n không x y ra n u P b ng B. m i h t c g i là m t phôtôn. A. C.1034 Js.8. 2 LT.10-34 J. Trình bày s t o thành quang ph v ch phát x và h p th c a nguyên t hi rô. C. 5 LT. 2.58Q m 20. 0. 19. 0. 1. Cho h ng s pl ng h = 6. C.

Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 Mind map topic VI T Lý ± Hóa ± KT .Trang 61 - .

10-15 m + L c h t nhân không ph thu c vào i n tích các nuclôn 3. kí hi u (m (m = [Zmp + (A ± Z)mn ± mX] v i m X : kh i l ng c a h t nhân b. h t kh i: (m .66055.Kí hi u này v n c dùng cho các h t s c p: 1 p . L c h t nhân:là l c liên k t các nuclôn v i nhau c i m c a l c h t nhân: + L c h t nhân là lo i l c t ng tác m nh nh t + L c h t nhân ch phát huy tác d ng trong ph m vi kích th c h t nhân. mn= 1.008665u 2. C u t o h t nhân : * H t nhân có kích th c r t nh (kho ng 10 -14 m n 10-15 m) c c u t o t các h t nh h n g i là nuclon. 1 H . H T NHÂN NGUYÊN T ng liên k t h t nhân : .Hydro có 3 ng v : 1 H . 1 + ng v : * Các nguyên t mà h t nhân có cùng s proton Z nh ng có s n tron N khác nhau g i là 1 2 3 Ví d : . N ng l ng liên k t riêng N ng l ng liên k t riêng c a m i h t nhân là n ng l ng liên k t tính cho m i nuclôn c a h t nhân ó: Wlk A N ng l ng liên k t riêng c tr ng cho m c b n v ng c a h t nhân.Proton: ký hi u p mang i n tích nguyên t +e. không mang i n tích.Kh i l ng c a m t h t nhân luôn nh h n t ng kh i l ng c a các nuclôn t o thành h t nhân ó. T Lý ± Hóa ± KT .H t nhân c a nguyên t X c kí hi u: A Z X ng v 1 1 .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 CH NG VII. n ng l 1. n v kh i l ng h t nhân 1 1u = kh i l ng nguyên t cacbon 12 C. 1 H * Các ng v có cùng s electron nên chúng có cùng tính ch t hóa h c b. mp= 1.(5) A.008665u * N u m t nguyên t có s th t Z trong b ng tu n hoàn Mendeleev (Z g i là nguyên t s ) thì nguyên t c a nó s có Z electron v ngoài h t nhân c a nguyên t y ch a Z proton và N n tron.C2 Mu n phá v h t nhân c n cung c p n ng l ng W u Wlk c. Kh i l ng h t nhân. Có 2 lo i nuclon: .007276u.C2 = [Zmp + (A ± Z)mn ± mX] . C u t o h t nhân . * V electron có i n tích -Ze .10-27 kg 6 12 mp = 1. Tính ch t. 1u = 1.Trang 62 - . 0 e . mp= 1. c u t o. 0 n . kh i l ng h t nhân: a. ÔN LÝ THUY T : I.A: g i là kh i l ng s ho c s kh i l ng nguyên t + Kí hi u h t nhân .007276u -N tron: ký hi u n. H t nhân có i n tích +Ze Nguyên t i u ki n bình th ng là trung hòa v i n * S nuclon trong m t h t nhân là: A = Z + N . N ng l ng liên k t N ng l ng liên k t c a h t nhân là n ng l ng liên k t các nuclôn riêng l thành 1 h t nhân Wlk = (m. chênh l ch kh i l ng ó g i là h t kh i c a h t nhân.N ng l ng liên k t c a h t nhân: a.

2 Các nh lu t b o toàn trong ph n ng h t nhân Xét ph n ng h t nhân ZA11 A ZA22 B p A33 C ZA44 D Z + nh lu t b o toàn s Nuclon (s kh i A): T ng s nuclon c a các h t nhân tr c ph n ng và sau ph n ng bao gi c ng b ng nhau: A1 + A2 = A3 + A4 +. +. dù ch t phóng x ch u áp su t hay nhi t khác nhau« thì m i tác ng ó u không gây nh h ng n quá trình phóng x c a h t nhân nguyên t . Hi n t ng phóng x : 1. + Không b o toàn kh i l ng ngh . N ng l ng ph n ng h t nhân m0 = mA+mB : kh i l ng các h t t ng tác m = mC+mD : kh i l ng các h t s n ph m . nh ngh a ph n ng h t nhân * Ph n ng h t nhân là t ng tác gi a hai h t nhân d n n s bi n i c a chúng thành các h t khác theo s : A+B C+D Trong ó: A và B là hai h t nhân t ng tác v i nhau. Ph n ng h t nhân kích thích .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 H t nhân có n ng l ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng II. N u m0 > m ph n ng h t nhân to n ng l ng: n ng l ng t a ra: W = (mtr c .Ph n ng h t nhân có th to n ng l ng ho c thu n ng l ng. +.Trang 63 - y . + Bi n i các nguyên t . Các d ng phóng x : T Lý ± Hóa ± KT . ion hóa các ch t. C và D là hai h t nhân m i c t o thành L u ý: S phóng x là tr ng h p riêng c a ph n ng h t nhân ó là quá trình bi n i h t nhân nguyên t này thành h t nhân nguyên t khác. hoàn toàn không ph thu c vào tác ng bên ngoài.c tính c a ph n ng h t nhân: + Bi n i các h t nhân. nh lu t b o toàn n ng l ng và b o toàn ng l ng: * Hai nh lu t này v n úng cho h các h t tham gia và ph n ng h t nhân. 2. Hi n t ng phóng x * Phóng x là hi n t ng h t nhân nguyên t t ng phóng ra nh ng b c x và bi n i thành h t nhân khác * Nh ng b c x ó g i là tia phóng x . .Quá trình các h t nhân t ng tác v i nhau t o ra các h t nhân khác. Ph n ng h t nhân t phát . tia phóng x không nhìn th y c nh ng có th phát hi n ra chúng do có kh n ng làm en kính nh. * Dù nguyên t phóng x có n m trong các h p ch t khác nhau. b l ch trong i n tr ng và t tr ng« c i m c a hi n t ng phóng x : * Hi n t ng phóng x hoàn toàn do các nguyên nhân bên trong h t nhân gây ra. Trong ph n ng h t nhân. ph n ng không t x y ra . n ng l ng toàn ph nvà ng l ng c b o toàn * L u ý : Không có nh lu t b o toàn kh i l ng c a h c. nh lu t b o toàn i n tích nguyên t s Z) T ng i n tích c a các h t tr c và sau ph n ng bao gi c ng b ng nhau: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 +.msau)c2 N u m0 < m Ph n ng h t nhân thu n ng l ng.Là quá trình t phân rã c a m t h t nhân không b n v ng thành các h t nhân khác.Mu n ph n ng x y ra ph i cung cho nó m t n ng l ng d i d ng ng n ng c a các h t t ng tác W = (msau mtr c)c2+ W III. Ph n ng h t nhân 1.

ng th i phát ra tia phóng x E A A 4 4 Z X p Z 2Y 2 He vào c 2. * G i N0. m = mo .không xuyên qua c t bìa dày b. 693 T: là chu k bán rã .có kh n ng âm xuyên r t m nh. C sau m i chu kì thì 1/2 s nguyên t c a ch t y ã bi n i thành ch t khác.t ! 2 ln 2 0.75% 15 96. có kh n ng âm xuyên nh ng y u.là quá trình phát ra tia F-. Ph n ng phân h ch là gì? T Lý ± Hóa ± KT . e P .H t nhân m X phân rã t o thành h t nhân con Y. nên có kh n ng âm xuyên m nh h n.875% 31 63 t bi n gen nh tu i c v t . có kh n ng làm en kính nh.D ng t ng quát c a quá trình phóng x F-: A X €€p AY 0v Z Z 1 0 - Tia F chuy n ng v i v n t c g n b ng v n t c ánh sáng Có kh n ng làm iôn hóa ch t khí y u h n tia E.Phóng x E: . - F 0 . và r t nguy hi m cho con ng i.D ng t ng quát c a quá trình phóng x F+ : ZA X €€p Z AY 0 v 1 . P là h ng s phóng x v i P = ! T T B ng quy lu t phân rã Ta có: ho c t= S h t còn l i S h t ã phân rã T l % ã rã T lê ã rã và còn l i ng d ng phóng x : Xác T N0/2 N0/2 50% 1 2T N0/4 3 N0/4 75% 3 3T N0/8 4T N0/16 5T N0/32 N = NO.Tia F+ chuy n ng v i v n t c g n b ng v n t c ánh sáng .Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 a. C ch c a ph n ng phân h ch : 1.107 m/s Có kh n ng ion hóa môi tr ng r t m nh n ng l ng gi m nhanh ch i c t i a 8 cm trong không khí.Các h t nhân con c t o thành trong quá trình phóng x tr ng thái kích thích nh ng không làm thay i c u t o h t nhân . lùi v sau 1 so v i h t nhân m c.là dòng các êlectron. nh lu t phóng x * M i ch t phóng x c c tr ng b i m t th i gian T g i là chu k bán rã. Phóng x F Phóng x F.Trang 64 - . e P .V n t c chùm tia : c 2.Tia gamma K: có b n ch t là sóng i n t có b c sóng r t ng n (d i 10-11 m) không nhìn th y c.t ! 2 t T t T 6T N0/64 63 N0/64 7 N0/8 15 N0/16 31 N0/32 87. 3.Phóng x F+ là quá trình phát ra tia F+. i c kho ng vài mét và có th xuyên qua t m nhôm vài mm Phóng x F+ 0 . làm iôn hóa ch t khí.Phóng x F. m: là s nguyên t và kh i l ng th i i m t. m0 là s nguyên t và kh i l ng ban u c a kh i l ng phóng x . G i N.H t F mang i n tích +1e. Tia F+ là dòng các pôzitron ( 1 e ). B l ch v b n âm c a t + Tia E là chùm h t nhân hêli 4 He chuy n ng v i t c 2 i n .5% 7 93. Tia F.Phóng x K . Tia K không b l ch trong i n tr ng và t tr ng.107 m/s. ây là chùm phôtôn n ng l ng cao.ph ng pháp nguyên t dánh d u gây IV . F ~ .

N ng l ng phân h ch .Sau n l n phân h ch. S n trôn là 14.. n ng l ng ó g i là n ng l ng phân 92 h ch.Nhi t 3. các n trôn C. . 2. 3) . + Khi k < 1: ph n ng phân h ch dây chuy n t t nhanh + Khi k = 1: ph n ng PHDC t duy trì. s n trôn và s electron 4. 2. 2. s electron. Ch n phát bi u úng. kh i l ng c a m t nguyên t hi rô B.Là quá trình trong ó hai hay nhi u h t nhân nh h p l i thành m t h t nhân n ng h n.. 2. ..N ng l ng to ra b i các ph n ng t ng h p h t nhân c g i là n ng l ng t ng h p h t nhân. + Khi k > 1: ph n ng PHDC t duy trì.Là s v c a m t h t nhân n ng thành 2 h t nhân trung bình (kèm theo m t vài n trôn phát ra). có th gây bùng n Bom nguyên t . N ng l ng t ng h p h t nhân . H t nhân nguyên t c c u t o t . Tìm phát bi u sai v ng v . A.Xét các ph n ng phân h ch: 1 0 1 0 Ø Ph n n 235 92 U p 236 92 236 92 U*p 139 54 95 39 Y 95 38 138 53 I 3 01 n n 235 92 U p U *p Xe Sr 2 01 n a. Ph n ng phân h ch có i u khi n c th c hi n trong các lò ph n ng h t nhân.Trang 65 - . H t nhân Al có 13 nuclôn. n ng l ng phát ra t ng nhanh. D. 2 3 4 1 Ph n ng trên to n ng l ng: Qto = 17. các electron D. V. C. 92 b. Ph n ng t ng h p h t nhân là gì ? . A. 3. S nuclôn là 27. s prôtôn. s n tron. n v kh i l ng nguyên t là . kh i l ng c a m t nuclôn D. D.Th c t ch quan tâm n ph n ng t ng h p nên hêli B. Ph n ng phân h ch dây chuy n .. Ph n ng phân h ch to n ng l ng .6MeV H 1 H p 2 He 0 n 1 n c tr m tri u . n ng l ng phát ra không i nhà máy i n h t nhân. C. B. A. kh i l ng c a m t nguyên t cacbon 1 C. S prôtôn là 13.M i phân h ch 235U t a n ng l ng 212MeV.Gi s sau m i phân h ch có k n trôn c gi i phóng n kích thích các h t nhân 235U t o nên 92 nh ng phân h ch m i.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 .Quá trình phân h ch c a X là không tr c ti p mà ph i qua tr ng thái kích thích X*. ng v c a m t nguyên t ã cho khác v i nguyên t ó v . BÀI T P TR C NGHI M : 27 1. . . Ph n ng nhi t h ch : 1. B. i u ki n th c hi n. T Lý ± Hóa ± KT .N ng l ng to ra không i theo th i gian. t ng ng tr ng h p k = 1. ng phân h ch kích thích n + X p X* p Y + Z + kn (k = 1. A. s n trôn gi i phóng là kn và kích thích kn phân h ch m i. Tìm phát bi u sai v h t nhân nguyên t 13 Al . các prôtôn B.. kh i l ng nguyên t cacbon 12 ( 12 C ) 6 12 5. các nuclon 3.Ph n ng phân h ch 235U là ph n ng phân h ch to n ng l ng.

Phóng x là m t tr ng h p riêng c a ph n ng h t nhân. II. B. F C. thu ngân 80 Hg A.. 6. H t nhân Urani 238U phóng x . II. Tia . P ! T 0.693 A. I 10. Phóng x F±. chì 82 Pb C. M t s ch t phóng x có s n trong t nhiên. ó là s phóng 92 90 x . Z = 85 . Tia F± và tia t ngo i 14. Có nh ng ch t ng v phóng x do con ng i t o ra.. Tia t ngo i . II. 2 13.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 A. IV. 12. B. g m các h t nhân c a nguyên t hêli 2 He . 1 A.. Tia F+ và tia X D. D. I. P ! D. II. Các ng v có s n trôn N khác nhau nên tính ch t v t lí và hoá h c c a chúng khác nhau. có b n ch t gi ng v i b n ch t c a tia R nghen. C. A. E B. D. A = 210 T Lý ± Hóa ± KT D. Các ng v cùng ô trong b ng h th ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c. C. 1. v i Z. H t nhân X là . III D.. Tia và tia h ng ngo i. Ch n câu sai. P = Tln2 C. B. làm iôn hoá không khí y u h n phóng x . I. b l ch trong i n tr ng ho c t tr ng. A. N u nh n c 100g ch t này thì 53 sau 8 tu n l kh i l ng còn l i là : A. A Cho ph ng trình phóng x : 210 Po p E Z X . C... có v n t c b ng v n t c ánh sáng trong chân không. 4 C. A. Ch n câu úng... Tìm phát bi u sai v phóng x : A.H t nhân pôlôni 84 Po phóng x h t và bi n i thành h t nhân Z X . I..Trang 66 - . Ch n áp án úng. 7.5g 210 A 15. ra on 86 Rn 16. Tia K và tia t ngo i.3g D. III. sau m t phân rã cho h t nhân con là Thôri 234Th .Ch n câu úng. Tìm phát bi u sai. ra i 88 Ra . C. B. A. Ch t phóng x 131I dùng trong y t có chu kì bán rã là 8 ngày êm. phóng x gi m còn m t n a so v i lúc u. Cho các tia : I. s h t nhân phóng x bi n i thành 2 ch t khác 1 s h t nhân phóng x b phân rã. Tìm phát bi u sai. 693 11. B. PT = ln2 B.. hi n t ng phóng x l p l i nh c . D.78g C. IV. III. H ng s phóng x P và chu kì bán rã T liên h v i nhau b i h th c : T 0. A = 210 B. K 12.. Chu kì bán rã T c a m t ch t phóng x là th i gian sau ó . Tia K . III. 9. F D. Các ng v phóng x th ng khôn g b n. 8. làm ion hoá không khí D. Các nguyên t mà h t nhân có cùng s prôtôn Z nh ng s kh i A khác nhau g i là ng v . 14.. A b ng : 84 A. Tia X. C. là dòng h t mang i n tích âm. Hãy s p x p các tia theo th t có b c sóng t ng d n. 0. có v n t c g n b ng v n t c ánh sáng. D. A. IV B. II. IV. B. III C.78g B.. Z = 84 . B. Các tia có cùng b n ch t là . Phóng x là hi n t ng m t h t nhân b kích thích phóng ra nh ng b c x g i là tia phóng x và bi n i thành h t nhân khác. IV. Tia h ng ngo i .

9u. M i ph n ng k t h p to ra m t n ng l ng bé h n m t ph n ng nhi t h ch.4MeV C.1172MeV C. 4 ngày êm. 3T 1 25. 105g C.2344MeV D. 21ngày C. H t nhân có n ng l ng liên k t ( E càng l n thì càng b n v ng. mE = 4. m D = 2. s u 1 D. 1. 8.2013MeV B. 8 ngày êm C.38n m B.04MeV D. B. h t nhân con sinh ra là : 4 A. Trong lò ph n ng h t nhân.4g C.6g D. 1. Ch t phóng x Coban 27 Co dùng trong y t có chu kì bán rã T = 5. D. s < 1 : N u lò c n gi m công su t C. 30 15 24. N ng l ng to ra khi 1 h t c hình thành là: A. 11 B 5 C.7MeV 19 16 23. C.0625g 28. B o toàn n ng l ng toàn ph n. C. 31. 11N 7 27. m n = 1. 56ngày + 11 26. 12. Z = 82 .01605u. h t nhân con là : 9 A. S k t h p hai h t nhân r t nh thành m t h t nhân n ng h n. Ban u có 2g ra on 222 Rn là ch t phóng x có chu kì bán rã là 3. 2. h s nhân n trôn có tr s : A. Kh i l ng 27 Co còn l i sau 12n m là : A. B o toàn kh i l ng. Ban u có 200g ch t này thì sau 24 ngày êm.0073u. M t ch t phóng x có chu kì bán rã T=7ngày. 16. 4 Be B. Tìm phát bi u sai v ph n ng nhi t h ch : A.8 ngày. Ban u có 500g 27 Co . I t 131I là ch t phóng x . H i sau 19 ngày. 196g D.1046 MeV 3 2 22. 19. Cho ph n ng h t nhân: 1T 1 D p E n Bi t mT = 3. Sau bao lâu thì kh i l ng ch t phóng x còn l i 100g ? A. n trôn C. s > 1 : N u lò c n t ng công su t 60 29.75n m C. H t nhân 6 C phóng x F . N u lúc u có 800g ch t y thì sau bao lâu còn l i 100g. 0. Tính n ng l ng liên k t riêng c a h t nhân têri 1 D . B. N ng l ng liên k t tính cho m t nuclôn g i là n ng l ng liên k t riêng. 3. A. B o toàn ng l ng. 11. Cacbon 18. Ban u có 500g 27 Co . 15O 8 D.0087u và 1u = 931MeV/c2. A = 206 17.Trang 67 - . 220g B. Xác 2 1 nh h t nhân x trong các ph n ng h t nhân sau ây : F E p P x A. 2 21. 12 ngày êm D. 3 Li B.00260u. C.33n m. D.01411u. H t nhân có n ng l ng liên k t riêng càng nh thì càng kém b n v ng. 4. B. B o toàn i n tích. T Lý ± Hóa ± KT ¨ 10 4 Be . 28ngày D.6MeV B. mP = 1. s = 1 B. bi t các kh i l ng mD = 2. 20. ch còn 25g.33n m và kh i l ng nguyên t là 60 60 58.00867u. 10.9375g B.24n m. H t nhân beri 10 Be là ch t phóng x F±. A.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. Mu n phá v h t nhân có kh i l ng m thành các nuclôn có t ng kh i l ng mo > m thì c n n ng l ng (E = (mo ± m). 1. Bo D. 136g 60 60 30.c2 th ng l c h t nhân. prôtôn 27 13 D. Tìm phát bi u SAI v n ng l ng liên k t. 6 ngày êm B. Hêli C. nh ng tính theo kh i l ng nhiên li u thì ph n ng k t h p l i to n ng l ng nhi u h n.0136u. Z = 82 . 1u = 931MeV/c 2.5 n m D. A = 208 D. mn = 1. 14ngày B. A. Các ph n ng h t nhân không tuân theo nh lu t nào d i ây? A. l ng 86 ra on ã b phân rã là bao nhiêu gam ? A. Xác nh h t nhân x trong các ph n ng h t nhân sau ây : 9 F p p 8 x 7 A. Chu kì bán rã 53 c a 131I là : 53 A. 0. Ch t phóng x Coban 27 Co dùng trong y t có chu kì bán rã T = 5. prôtôn D. Liti B. 17. D B. 15. 23.

T ! P ln 2 D. C. 10 LT. 1 gi C. Con ng i ã th c hi n c ph n ng nhi t h ch nh ng d i d ng không ki m soát c. 126 prôtôn và 84 n tron. M t l ng ch t phóng x có chu kì bán rã là T. C. s n tron. 50% kh i l ng ban u b phân rã D. 2 gi . 6 LT. 4 LT. 24 He B. D. T ! ln P 2 C. 84 prôtôn và 210 n tron. 4 gi .5 gi B. B. Gi s sau 4 gi . 8 LT. C. D.Trang 68 - T Lý ± Hóa ± KT . Ch t radon Rn 222 phân rã thành Pôlôni Po 218 v i chu kì bán rã là 3.5g C. 5 trong P LT.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 C. 27.5% kh i l ng ban u b phân rã 32. 9 LT. 23 He 29. 25. Ban u có N0 h t nhân c a m t ch t phóng x . ban u có kh i l ng m0. Ph n ng phân h ch là gì ? Ph n ng dây chuy n là gì và nêu c các i u ki n ph n ng dây chuy n x y ra. 1 e D.5 gi D. 25% kh i l ng ban u b phân rã C. 7 và 15 B. ng l ng. tích c a h t kh i c a h t nhân v i bình ph ng t c ánh sáng trong chân không. i n tích. Ph n ng k t h p to n ng l ng nhi u. C. th ng s gi a n ng l ng liên k t c a h t nhân và s nuclôn c a h t nhân y. ng l ng và n ng l ng toàn ph n HN Hi n t ng phóng x là gì ? Thành ph n và b n ch t c a các tia phóng x ? Vi t h th c c a nh lu t phóng x . Trong ph n ng h t nhân không có s b o toàn A. tính t lúc ban u. 210 26. 8 gi .1. tích c a kh i l ng c a h t nhân v i bình ph ng t c ánh sáng trong chân không. 10g B. 1 LT. Chu kì bán rã c a ch t ó là A. 2. Cho ph n ng h t nhân 0 n Z X p 6 C 1 p s Z và A c a h t nhân X l n l t là A. 75% kh i l ng ban u b phân rã B. Trong h t nhân nguyên t 84 Po có A. 2 LT.2 gi 1 A 14 1 33. 7 LT.8 ngày. tích c a n ng l ng liên k t c a h t nhân v i s nuclôn c a h t nhân y.6 ngày s còn l i A. M t m u ch t này có kh i l ng 20g sau 7. 0. Chu kì bán rã c a ng v phóng x ó b ng A. n ng l ng toàn ph n. 11 L c h t nhân là gì và các NG VII: c i m c a l c h t nhân. 3 LT. T ! ln 2 P C. h t kh i và n ng l ng liên k t c a h t nhân là gì ? Ph n ng h t nhân là gì ? Phát bi u các nh lu t b o toàn s kh i.1. B. 6 và 15 34. D. . Nêu m t s ng d ng c a các ng v phóng x . làm nóng môi tr ng xung quanh nên ta g i là ph n ng nhi t h ch. B. N ng l ng liên k t riêng c a m t h t nhân c xác nh b ng A.25g 210 A 206 28. 84 prôtôn và 126 n tron. D.12. 30. B. ? Vi t h th c Anh-xtanh gi a kh i l ng và n ng l ng. T ! P ln 2 B. 7 và 14 D.5g D. i n tích. Trong kho ng th i gian 2 gi có 75% s h t nhân c a m t ng v phóng x b phân rã. sau th i gian 2T ã có: A. 6 và 14 C. có 75% s h t nhân N0 b phân rã. 31. D. 210 prôtôn và 84 n tron. 1 e C. Pôlôni phóng x theo ph ng trình: 84 Po p Z X 82 Pb . H t X là 0 0 A. 3 gi . N u m t ch t phóng x có h ng s phóng x P thì có chu kì bán rã là A. CÂU H I ÔN CH LT.

LT.Tài li u ôn thi c p t c TN THPT 2009 ± 2010 Dành cho h c sinh kh i 12 LT.Trang 69 - . 13 Nêu nh ng u vi t c a n ng l ng ph n ng nhi t h ch. Mind map topic VI T Lý ± Hóa ± KT . 12 Ph n ng nhi t h ch là gì và nêu c i u ki n ph n ng nhi t h ch x y ra.

CH
1. H T S a) Các C P

NG VIII. T
c và kh i l

VI MÔ

N V MÔ.(2)

A. ÔN LÝ THUY T :
H t s c p là h t có kích th spin s, th i gian s ng trung bình T. Tên h t Phôtôn Êlectrôn Pôzitron N trinô Piôn T Kaôn k0 Prôtôn N trôn Xicma S+ Ômêga ; b) Ph n h t: Ph n l n các h t s c p h t s c p, có th x y ra hi n t sinh ra m t c p ³h t + ph n h t´. Ví d : c) Phân lo i h t s c p: - Kh i l ng ngh m0: H ts c p Phôtôn Leptôn Ha rôn
T Lý ± Hóa ± KT

ng nh h n h t nhân nguyên t . ng ngh m0 (hay n ng l i n tích Q (e) 0 -1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 -1 ng ngh E0), i n tích Q,

c tr ng chính c a h t s c p: kh i l

N ng l ng ngh E0 (MeV) 0 0,511 0,510 0 139,6 497,7 938,3 939,6 1189 1672

Th i gian s ng (giây)
g g g g

2,6.10-8 8,8.10-11
g

932 8,0.10-8 1,3.10-10

u t o thành c p, g m h t và ph n h t. Ph n h t có cùng kh i l l n và trái d u. Trong quá trình t

ng

ngh và spin nh h t, nh ng có i n tích b ng v

ng tác c a các

ng h y c p ³h t + ph n h t´ thành các h t khác, ho c, cùng m t lúc, e+ + e - = K + K K + K= e+ + e-

Kh i l

ng

Ghi chú G m các h t êlectrôn (e-), n trinô ( ), pôzitron (e+), muyôn ( -), các h t tau ( -),« ng Có hai nhóm: mêzôn T và mê zôn K
- Trang 70 -

m0 = 0 Kh i l ng trong kho ng t 0 n 200me Mêzôn, g m các h t có kh i l trong kho ng 200me z 300me.

d) Các lo i t t

Barion, g m các h t n ng có Có hai nhóm barion: nuclôn (n, p) kh i l ng m • mp và hipêron, cùng các ph n h t c a chúng. ng tác c b n C ng t ng tác 10-39 10-2 1 10-14 T t c các ha rôn Bán kính tác d ng
g g

Lo i ng tác H pd n i nt M nh Y u

H t truy n t ng tác Gravitôn Phôtôn Gluôn H t W , Z0
©

10-15 m 10-18 m

e) H t quac

u c u t o t các h t nh h n, g i là quac. Có sáu h t quac (kí hi u
e 3 2e . Các h t quac ã 3

là u, d, s, c, b, t) và sáu ph n quac, mang i n tích s ,s thí nghi m, nh ng u tr ng thái liên k t.

c quan sát th y trong

Các barion là t h p c a ba quac. Ch ng h n prôtôn t ba quac (u, d, d). Kí hi u các quac u (up) d (down) s (strange) c (charm) b (bottom) t (top) i n tích + 2/3 - 1/3 - 1/3 + 2/3 - 1/3 + 2/3 Kh i l

c t o t ba quac (u, u, d), n tron t o nên

ng (tính theo me) 10 20 200 3000 9000 60000

T Lý ± Hóa ± KT

- Trang 71 -

2. H M T TR I a) H M t Tr i g m M t Tr i, tám hành tinh l n, hàng ngàn ti u hành tinh, các sao ch i, thiên th ch,«T t c các hành tinh u chuy n ng quanh M t Tr i theo u t quay quanh cùng m t chi u (chi u thu n) và g n nh trong cùng m t m t ph ng. M t Tr i và các hành tinh mình nó và Vài s li u v M t Tr i và Trái M t Tr i - Bán kính RT § 109 R - Kh i l - Nhi t ng MT § 333000 M m t ngoài § 6000 K n v thiên v n - Kh i l t u quay theo chi u thu n (tr Kim Tinh). Hình 1: H m t tr i Trái t - Bán kính R § 6400 km ng M § 5,98.1024 kg o § 150.106 km (1 vtv) - Bán kính qu

1 n m ánh sáng § 63241 1

n v thiên v n = 1,49597892.1011m § 150 tri u km Kho ng cách n M t Tr i ( vtv) 0,39 0,72 1 1,52 5,20 9,54 19,2 30,0 n (s v tinh) 0 0 1 2 63 34 27 13 Kh i l ng riêng (103 kg/m3) 5,4 5,3 5,5 3,9 1,3 0,7 1,2 1,7

Vài s li u v các hành tinh: Hành tinh 1. Th y tinh 2. Kim tinh 3. Trái t 4. H a tinh 5. M c tinh 6. Th tinh 7. Thiên v 8. H i v ng tinh ng tinh m/M 0,055 0,81 1 0,11 318 95 15 17

T Lý ± Hóa ± KT

- Trang 72 -

i d ng nh ng xung sóng i n t r t en và tinh vân. L en là m t thiên n n i thu hút m i v t th . k c ánh sáng.Thiên th ch là nh ng kh i á chuy n nóng lên và b c cháy.Quang c u: còn g i là quang quy n. Vì v y. . ng quanh M t Tr i v i t c hàng ch c km/s theo các t thì nó b ma sát m nh. 3.Trang 73 - T Lý ± Hóa ± KT . punxa. ám khí và b i bao quanh sao b áp su t do ánh sáng M t Tr i gây ra qu y d t v phía i di n v i M t Tr i t o thành cái uôi có d ng nh m t cái ch i. . nh ng bi t: sao bi n quang (sao có m nh)« Ngoài ra. sao m i (sao có ng d hàng tri u l n). trong h th ng các thiên th trong v tr còn có l th có tr ng h p d n l n sáng thay i). a) Sao là thiên th nóng sáng. có nh ng qu d t.b) C u trúc c a M t Tr i M t Tr i c u và khí quy n.Sao ch i là nh ng kh i khí óng b ng l n v i á. SAO. sao n tron (là sao b c x n ng l r t xa chúng ta. Chu k ng t c a ng kính vài kilômet.105 km. chuy n o elip r t chuy n sao ch i n 150 a) Hình 3: a) Sao ch i b) Qu b) o c a sao ch i ng quanh M t Tr i theo Hình 2: C u trúc c a M t tr i quanh M t Tr i kho ng vài n m n m. bán kính kho ng 7. l en không b c x b t . Khi m t thiên th ch bay vào b u khí quy n c a Trái l i m t v t sáng dài mà ta g i là sao b ng. có d ng m t a sáng tròn.Khí quy n M t Tr i s cc u trong và nh t hoa c phân ra hai l p: ngoài. gi ng nh M t Tr i. c c u t o g m hai ph n: quang Lõi Nh t hoa Quang c u S cc u c) Sao ch i và thiên th ch . . THIÊN HÀ o r t khác nhau. Có m t s sao sáng c t ng t t ng lên hàng v n l n.

B. c a chúng ta cách trung tâm Thiên Hà kho ng 30 nghìn Hình 4: Hình minh h a Thiên Hà m t v n l n cách ây kho ng 14 t n m. T t c các ha rôn u c u t o t các h t quac. H M t Tr i sáng.Vi c phát hi n b c x n n c a v tr c a hai nhà v t lý ng Uyn-x n (Wilson) n m 1965. T p h p các mêzôn và các barion có tên chung là các ha rôn. ch a ng kính kho ng 100 nghìn n m ánh a. H T S C P 1. n tron c kí hi u: (1) t ng tác m nh. ng tác i n t . Có ba lo i thiên hà chính: thiên hà xo n c. T D. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v h t s c p? A. Hai s ki n thiên v n quan tr ng xác nh n tính úng . Thiên Hà c a chúng ta thu c lo i thiên hà xo n c. Ph n l n các h t quac 2 Pôzitrôn là ph n h t c a A. thiên hà elip. prôtôn ng tác c b n C. Các barion là t h p c a ba quac. BÀI T P TR C NGHI M : I. (3) t t B. (2) t ng tác i v i các h t s c p.k sóng i n t nào. có nh hình. (4) t ng tác gi a các nuclôn trong h t nhân thu c lo i . ng tác h p d n. thiên hà không vài tr m t sao.V tr giãn n . tr ng thái liên k t. Có b n lo i t y u. n trinô D. B. c t o ra b i c r i sáng b i các ngôi sao g n ó ho c c phóng ra t m t ngôi sao m i hay sao siêu m i. êlectron 3. 4. Tinh vân là các ám b i kh ng l nh ng ám khí b ion hóa b) Thiên hà là m t h th ng sao g m nhi u lo i sao và tinh vân. THUY T BIG BANG Thuy t Big Bang cho r ng v tr giãn n và loãng d n.Trang 74 - ng tác nào k trên? T Lý ± Hóa ± KT . là m t h ph ng gi ng nh m t cái n m ánh sáng. hiên nay ang n c a thuy t Big Bang là: i M là Pen-zi-at (Penzias) và . m t s ít h t quac tr ng thái t do. C.

(3) ha rôn. Barion. pôzitrôn ng tác i n t ? D. L c nào k trên thu c lo i t A. Các h t s c p nào d A. Phát bi u nào sau ây là sai? A. (1) và (4) B. phôtôn. (3) l c liên k t hóa h c. u. Phôtôn 7. 10. D. D. mômen t riêng gi ng nhau. 12. d. d. 13. (4) n trinô. spin gi ng nhau. H t n trinô ( B. t h p c a (1 ) và (3) D. u. n trôn B. (4) và (5) C. Pôzitrôn D. H t s c p nào sau ây có s l ng t spin s là sô nguyên không âm? ng b ng 0 ho c x p x b ng 0? C. h t và ph n h t có kh i l B. (4) l c liên k t trong phân rã . (5) tr ng l c. t) B. (2) B. b. (u. n trinô. (2) lepton. Nhà v t lý Ghen-man ã nêu lên gi thuy t: ³ T t c các ha rôn quac nào k trên? A. prôtôn (1) êlectron. Êlectron 8. Trong các h t s c p sau ây: n trôn. (3) D. (3) C. (2) C. H t s c p nào có th i gian s ng trung bình ng n h n các h t còn l i? A. không phân rã thành các h t khác. c tr ng nào sau ây? . (1) B. kh i l u có m t ph n h t. (3). Êlectron là m t nuclôn có i n tích âm. Phôtôn là m t h t s c p không mang i n. tiên oán s t n t i trong phân rã ) D. (1). (3) pôzitrôn. d) A. kí hi u là: u. (2) i Áo. ng C. g i c t o nên t ba c s p x p thành các lo i sau theo kh i l lepton. (2) l c h t nhân. t h p c a (1 ) và (3) u c u t o t các h t nh h n. (2) 5. C.A. Các h t s c p ã bi t thu c lo i nào k trên? A. (1) và (3) B. h t và ph n h t t ng ng luôn luôn có. (3) c nhà v t lý Pauli. (2) prôtôn. M i h t s c p có m t ph n h t. (3) và (4) ng b ng nhau. Prôtôn là h t s c p b n. (u. d) D. ng b ng nhau. C. Theo gi thuy t này. g m các h t có T Lý ± Hóa ± KT . Cho ba lo i h t sau: (1) phôtôn. n trinô D. (3) và (5) D. pôzitrôn. Ph n l n các h t s c p A. (u. Có sáu h t quac. Prôtôn i ây có n ng l B. H t pôzitrôn thu c lo i h t nào k trên ? 6. s. (3) ha rôn. (1) A.u. i n tích gi ng nhau. phôtôn C.Trang 75 - C. (4) ng ngh t ng d n: (1) prôtôn. (s. t´. (1). (1) 4. (1) và (2) B. (5) phôtôn 9. d) C. Kí hi u các l c nh sau: (1) l c Lo-ren. c. (4) và (5) là quac. (3) và (5) 11.

3 200 km. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i. n v thiên v n (kí hi u vtv). Kim tinh. 3. D. A. D. hành tinh t nh t là D. Kim tinh. Quaza. C. 1 D. H a tinh. 16. hành tinh nào g n M t Tr i nh t? t. 12 756 km. vtv x p x b ng. 1. C. Thiên v t xích B. i u nào sau ây là sai khi nói v các ha rôn? A. Ha rôn g m các mêzôn và barion. Th y tinh. Trong các hành tinh sau ây thu c h M t Tr i. có i n tích gi ng nhau. C u trúc nào sau ây n m ngoài thiên hà? . A. 17. 300 tri u km. L en. Trong các hành tinh sau ây thu c H M t Tr i. Nó có kh i l B. Trái D. xa M t Tr i nh t? D. M t s ha rôn có kh i l B. Kim tinh. C. A. T ng b ng ho c l n h n kh i l ng nh h n kh i l ng c a prôtôn. ng nuclôn. t vào kho ng? A. 17. Th tinh. n M t Tr i.3 tri u l n.Trang 76 - 21. 6 375 km. ng l n nh t trong H M t Tr i là B. 22. 333 000 l n. D. 18. 19. ng tinh. có th i gian s ng trung bình ng n h n 10-6s. H a tinh. B.5 tri u km. hành tinh nào có bán kính x p x bán kính c a Trái t? A. H i v g n Trái C. A. ng c a Trái o kho ng cách t các hành tinh B. B. M c tinh. D. M t Tr i là thiên th trung tâm c a H M t Tr i. B. Hành tinh có kh i l A. 300 000 l n. 15 tri u km. C. 33 000 l n . A. C. M t s ha rôn có kh i l D. C. Thiên v 20. ng tinh D. C. Th tinh. 150 tri u km. M c tinh. ng kính c a Trái A. 14.A. Sao siêu m i. có kh i l ng b ng ho c l n h n kh i l ng c a prôtôn. Punxa. II. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i. H a tinh. ng tác gi a các ha rôn thu c lo i t ng tác y u. H M T TR I 15. 1 600 km. ng l n h n kh i l C. . ng tinh. Kim tinh. C. Th y tinh. h i v ng tinh. T Lý ± Hóa ± KT B. H a tinh. ng i ta dùng D. B. Th y tinh. hành tinh nào o có giá tr nào sau ây? C. có spin gi ng nhau. B.

B. D. A. Không b c x b t kì m t lo i sóng i n t nào. Là m t thiên th C. H a tinh. Kim tinh. 200 nghìn n m ánh sáng. c hình thành do s va ch m c a thiên th v i nhau t o thành các l l n trên b m t m t ng h p d n r t l n. B. 10 000 n m ánh sáng. 100 nghìn n m ánh sáng. 1 LT. c p v Thiên Hà? ng kính c a Thiên Hà c a chúng ta vào kho ng A. C. D. M c tinh. 2 LT. Có tr 24. thu hút m i v t th . thiên hà là gì ? T Lý ± Hóa ± KT . hành tinh nào có kh i l 28. B. Toàn b các sao trong m i thiên hà A. 4 NG VIII: H t s c p là gì? K tên m t s h t s c p và phân lo i chúng ? Trình bày s l c v c u t o c a h M t Tr i. 3 LT. D. Là h th ng g m nhi u lo i sao và tinh vân. M c tinh. s hành tinh. A. 1 tri u n m ánh sáng. i u nào sau ây không úng khi B. hành tinh nào có bán kính l n nh t? C. D. Thiên Hà c a chúng ta là lo i thiên hà hình elip. Trong các hành tinh thu c H M t Tr i. 27. C. CÂU H I ÔN CH LT. c pv l en? c c u t o t các n tron.Trang 77 - . Trong các hành tinh sau ây thu c H M t Tr i.23. Sao là gì. Th tinh. Th y tinh. Th tinh. C. C. ng riêng nh nh t? D. ng kính c a thiên hà vào kho ng 100 000 n m ánh sáng. H a tinh. k c ánh sáng. 25. u quay quanh trung tâm thiên hà. i u nào sau ây không úng khi A. B.

Mind Map Book T Lý ± Hóa ± KT .N I các nhánh chính (c p m t) n hình nh trung tâm. M t hình nh trung tâm s giúp chúng ta t p trung c vào ch và làm cho chúng ta h ng ph n h n. V i cách ghi chép này.B trí thông tin u quanh hình nh trung tâm. Ông ã vi t 92 u sách và c d ch ra trên 30 th ti ng. b n s hi u và nh nhi u th h n r t nhi u do b não c a chúng ta làm vi c b ng s liên t ng 4.B t u t trung tâm v i hình nh c a ch . màu s c. Các ng k càng g n hình nh trung tâm thì càng c tô m h n. ng th ng. không gian và s m m ng. n i các nhánh c p ba n nhánh c p hai. n i giúp chúng ta x lý các thông tin v nh p i u. Hay nói cách khác.và « M ts h ng d n khi t o b n t duy 1. chúng ta m i ch s d ng m t n a c a b não ± não trái. con s . Khi chúng ta n i các ng v i nhau.M i t / nh/ý nên ng c l p và c n m trên m t ng k 5. ông còn có m t s sách n i ti ng khác nh Use your memory. b ng các ng k . n i các nhánh nhánh c p hai n các nhánh c p m t. Tony Buzan t ng nh n b ng Danh d v tâm lý h c. v i h n 3 tri u b n.Nên dùng các ng k cong thay vì các ng th ng vì các ng cong c t ch c rõ ràng s thu hút c s chú ý c a m t h n r t nhi u 7.Luôn s d ng màu s c. dày h n. chúng ta ghi chép thông tin b ng các ký t . T i sao l i ph i dùng hình nh? Vì m t hình nh có th di n t c c ngàn t và giúp b n s d ng trí t ng t ng c a mình. mà ch a h s d ng k n ng nào bên não ph i. Tony Buzan ã a ra B n t duy giúp m i ng i th c hi n c m c tiêu này B n t duy là gì? B n t duy là m t công c t ch c t duy. B n t duy giúp gì cho b n? ng c a b não. toán h c và nhi u môn khoa h c t nhiên c a tr ng H British Columbia n m 1964.«. V i m c tiêu giúp chúng ta s d ng t i a kh n ng c a b não. 2. chúng ta v n th ng ang ch s d ng 50% kh n ng b não c a chúng ta khi ghi nh n thông tin.Ti t ki m th i gian 3. Ngoài ra.«) 6. màu s c. V tác gi Tony Buzan Tony Buzan là ng i sáng t o ra ph ng pháp t duy Mind Map (b n t duy). Tony Buzan c bi t n nhi u nh t qua cu n ³Use your head´.Nhìn th y b c tranh t ng th 5. B i vì màu s c c ng có tác d ng kích thích não nh hình nh 3.Trang 78 - . ây là ph ng pháp d nh t chuy n t i thông tin vào b não c a b n r i a thông tin ra ngoài b não.Ghi nh t t h n 4.S T DUY ± MIND MAP [Tony Buzan] Tr c nay.T o ra m t ki u b n riêng cho mình (Ki u ng k . B n V i cách th hi n g n nh c ch ho t t duy s giúp b n: 1. Tony Buzan là tác gi hàng u th gi i v não b . ông trình bày cách th c ghi nh t nhiên c a não b cùng v i các ph ng pháp Mind Map.T ch c và phân lo i suy ngh c a b n 6. Trong ó. t i 125 qu c gia trên th gi i. ³S p x p´ ý ngh c a b n.Sáng t o h n 2. Nó là m t ph ng ti n ghi chép y sáng t o và r t hi u qu theo úng ngh a c a nó. v n ch ng Anh.

M TS S T DUY : T Lý ± Hóa ± KT .Trang 79 - .

LÀM RÕ NGH A C A Ý CHÍNH Ó HÃY B T TAY VÀO LÀM LI N EM NHÉ TÔI LÀM C THÌ CÁC EM C NG LÀM C T Lý ± Hóa ± KT .NÀO CHÚNG TA CÙNG B T TAY L P MIND MAP CHO MÔN LÝ MÌNH NHÉ !!! CU I M I CH NG CÁC EM HÃY L P M T MIND MAP V I T TRUNG TÂM (TÙY Ý EM CH N) SAU Ó LÀ CÁC Ý PH DI N T .Trang 80 - .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->