P. 1
Ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng đến nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán TPHCM

Ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng đến nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán TPHCM

|Views: 8,805|Likes:
Được xuất bản bởituananh.k15

More info:

Categories:Types, Research
Published by: tuananh.k15 on Mar 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Mặc dù hiện có trên 140 công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán
TP.HCM, nhưng tác giả chỉ có thể chọn 104 công ty làm quan sát đo lường cho thị
trường. Vì chỉ có 104 công ty niêm yết này có thời gian niêm yết từ một năm trở
lên trong thời gian tác giả nghiên cứu. Nếu so sánh với số lượng công ty niêm yết
được chọn làm quan sát với các nghiên cứu của Clarke và Shastri (2001) hay Ness
và cộng sự (2001) thì số quan sát của nghiên cứu này vẫn còn khá ít.

5.3.3. Biến đo lường

Như đã phân tích, có một số biến đo lường mức độ thông tin không thể thu
thập được trong điều kiện hiện nay: ANLYST, ERRE, DISP, RDSALES, INST,
PINST. Vì thế tác giả không thể xác định được trong các yếu tố trên, yếu tố nào có
ảnh hưởng nhiều đến mức độ thông tin bất cân xứng trong điều kiện hiện nay. Sự
giới hạn này đã làm hạn chế phần gợi ý chính chính sách phát triển thị trường trong
nghiên cứu này.

59

5.3.4. Kim soát biến ni sinh

Một trong những giới hạn lớn đối với nghiên cứu này là không thể thu thập
được biến ANLYST nên tác giả không thể kiểm soát vấn đề nội sinh của các biến
trong mô hình.

5.3.5. Các lĩnh vc nghiên cu tiếp tc

Nhằm khắc phục những thiếu sót và hạn chế của luận văn này, tác giả cho
rằng trong thời gian tới khi các dữ liệu còn hạn chế trong nghiên cứu này được
công bố đầy đủ và công tác thống kê quá trình giao dịch được nâng cấp (thống kê
từng khoảng thời gian ngắn trong giao dịch khớp lệnh liên tục). Nghiên cứu tiếp
theo cần được thực hiện:

- Đo lường chi phí lựa chọn bất lợi bằng nhiều phương pháp (tác giả đã
giới thiệu trong mục 2.4.1 chương II) để có cơ sở so sánh và đánh giá chính xác
hơn về tình hình của thị trường.

- Nhìn nhận cảm tính tác giả thấy rằng diễn biến của thị trường chứng
khoán TP.HCM chịu ảnh hưởng không nhỏ diễn biến của thị trường chứng khoán
Hà Nội. Vì vậy nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng phạm vi nghiên cứu trên cả hai
thị trường này để có những gợi ý chính sách bao quát và chính xác hơn.

60

TÀI LIU THAM KHO

Tài liệu tham khảo tiếng Việt:

- Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (2007) ‘Xảy ra sự cố tại sàn chứng khoán
TP.HCM’, http://www.cpv.org.vn/print_preview.asp?id=BT2180737650, truy cập
ngày 31/08/2007.

- Công ty chứng khoán ngân hàng ngoại thương ‘Kiến thức chứng khoán’,
http://www.vcbs.com.vn/vietnam/ktck.asp, truy cập ngày 15/08/2007.

- Đào Lê Minh (2002) Nhng vn đề cơ bn v chng khoán và th trường chng
khoán.
Hà Nội: Nhà xuất bản chính trị quốc gia.

- Lê Văn Tề, Trần Đắc Sinh, và Nguyễn Văn Hà (2005) Th trường chng khoán
t
i Vit Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê.

- Lê Mai Linh (2003) Phân tích và Đầu tư chng khoán. Hà Nội: Nhà xuất bản
chính trị quốc gia.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt ‘Dịch vụ chứng khoán hội nhập WTO
ra sao?’, http://www.nvb.com.vn/News/newsdetail.aspx?idNews=250, truy cập
ngày 15/07/2007.

- Nguyễn Hoàng Bảo (2004) ‘Kinh tế lượng ứng dụng’. Bài giảng cho học viên
cao học, Đại học Kinh tế TP.HCM.

- Nguyễn Quang Dong (2003) Kinh tế lượng, Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

- Nguyễn Trọng Hoài (2006) ‘Bất cân xứng về thông tin trên các thị trường tài
chính’. Bài giảng cho học viên cao học, Đại học Kinh tế TP.HCM.

- Nguyễn Thị Bảo Khuyên (2007) ‘Kiểm chứng tính hiệu quả về mặt thông tin
của thị trường chứng khoán Việt Nam’. Luận văn tốt nghiệp đại học, Đại học Kinh
tế TP.HCM.

- Quyết định số 163/2003/QĐ-TTg ngày 5 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ‘Phê duyệt chiến lược thị trường chứng khoán Việt Nam đến
năm 2010’.

61

- Quyết định số 898 /QĐ-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc ‘Ban hành Kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
2006 – 2010’.

- Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ‘Phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam’.

- Thông tư số 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/04/2007 về
việc ‘Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán’.

- Tuổi trẻ (2007) ‘Nhà đầu tư cần biết’,

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=214632&ChannelID=86,
truy cập ngày 10/08/2007.

- Vietstock (2007) ‘Qui mô thị trường chứng khoán Việt Nam’,
http://www.vietstock.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=58162&ChannelID=3
6, truy cập ngày 27/12/2007.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh:

- Auronen, L. (2003) ‘Asymmetry Information: Theory and Applications”,
users.tkk.fi/~lauronen/works/asymmetric_information.pdf, truy cập ngày
18/05/2007.

- Brennan, M.J., A. Subrahmanyam (1995) ‘Investment analysis and price
formation in securities markets’, Journal of Financial Economics, 38(3) : 361-381.

- Chung, K.H., Chuwonganant, C., and D.T. McCormick (2006) ‘Order
preferencing, adverse – selection costs, and the probability of information – based
trading’,
http://www.fma.org/Chicago/Papers/Orderpreferencingadverseselectioncostsandthe
probabilityofinformationbasedtrading.pdf, truy cập ngày 19/04/2007.

- Clarke, J., and K. Shastri (2001) ‘On Information Asymmetry Metrics’,
www.pitt.edu/~ks112354/metrics.pdf , truy cập ngày 26/04/2007.

62

- Quy, Dang Ngoc (2007) ’Efecting of loan amount on farm household’s income
in Tan Chau District, Tay Ninh Provinces’, Master of Arts in development
economics, Vietnam – the Netherlands project on development economices.

- Glosten, L.R. and L. E. Harris (1988) ’Estimating the components of the bid/ask
spread’, Journal of Financial Economics, 21, 123-142.

- Investing

‘What

are

penny

stocks’,

http://businessknowledgesource.com/investing/what_are_penny_stocks_021849.ht
ml, truy cập ngày 17/08/2007.

- Li, K. & X. Zhao (2007) ‘Asymmetric Information and Dividend Policy’
http://finance.sauder.ubc.ca/~kaili/div.pdf, truy cập ngày 26/09/2007.

- Ness, B.F.V., Ness, R.A.V, and R.A. Warr (2001) ‘How do well adverse
selection

components

measure

adverse

selection?’,

www4.ncsu.edu/~rswarr/FM2001.pdf, truy cập ngày 26/04/2007.

- Ravi, R. (2005) ‘Opacity of a firm and information in the financial market’,
www.fma.org/SLC/Papers/Opacityofafirmandinformationasymmetryinthefinancial
market.pdf, truy cập ngày 26/04/2007.

- Serdnyakov, A. (2005) ‘A model of the components of the bid-ask spread’,
webpages.csom.umn.edu/finance/aserednyakov/JobMarketPaper.pdf, truy cập ngày
29/04/2007.

- Sarin, A., Shastri K.A., and K. Shastri (1999), ‘Ownership structure and Stock
market liquidity’, www.pitt.edu/~ks112354/ownership.pdf, truy cập ngày
23/06/2007.

- VeryCard info ‘Blue chip stocks – Define meaning of the word blue chip
stocks’, http://www.stocktown.cn/html/Blue_chip_stock/index.html, truy cập ngày
17/08/2007.

- Wikipedia ‘Herd behaviour’, http://en.wikipedia.org/wiki/Herd_mentality, truy
cập ngày 16/09/2007.

- Wikipedia ‘Information asymmetry’,

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_asymmetry, truy cập ngày 15/05/2007.

63

PH LC 1

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->