P. 1
Dai cuong hoa huu co loi giai chi tiet meo hay

Dai cuong hoa huu co loi giai chi tiet meo hay

|Views: 1,074|Likes:
Được xuất bản bởingocducforland

More info:

Published by: ngocducforland on Mar 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

BAI VIẾT GIANH TẶNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI .
NHỮNG BẠN ĐANG LA HỌC SINH VỚI NIỀM KHAT KHAO CO ĐƯOC KIẾN THUC HAY VA BO
ICH VA VỚI LONG QUYẾT TÂM THI ĐÓ ĐH
NHỮNG THAY CÔ GIAO TÂM HUYẾT GIANH TẤT CẢ TINH YÊU THƯONG QUY MẾN ĐOI VỚI
HỌC SINH.
NHỮNG BẠN TRE ĐI GIA SƯ GIUP ICH CHO VIEC TRUYỀN ĐẠT KIẾN THUC CHO MỌI NGƯỜI.
MINH ĐANG CO KẾ HOẠCH TONG HOP CHUYÊN ĐỀ TOAN LY HOA 'VA CO THE THÊM
TIẾNG ANH SINH¨ VỚI CAC CACH GIẢI ĐON GIẢN , DÉ DANG , MEO , PHƯONG PHAP ĐE
THẾ HE ĐI SAU 'NHỮNG NGƯỜI CON CUA VIET NAM¨ NÂNG TAM TRI THUC .
GIUP CHO CAC BẠN HỌC SINH CO THE THI ĐÓ ĐH VỚI ĐIEM SO CAO .
Sau dây la môt sô chuyên dê minh dang soan.
Link down tông hop cac chuyên dê.
http://www.mediaIire.com/?ze7Ixubr185639g
Link down load cac chuyên dê riêng:
CHUYÊN ĐỀ 1 ĐẠI CƯONG HOA HỌC HỮU CO
http://www.mediaIire.com/?t4gime6ha5dmonv
CHUYÊN ĐỀ 2 HIĐROCACBON NO
http://www.mediaIire.com/?48gi22logso51y8
CHUYÊN ĐỀ 3 HIĐROCACBON KHÔNG NO
http://www.mediaIire.com/?kuhbmq3zz1dqxdg
CHUYÊN ĐỀ 4 HIDROCABON THOM - NGUON
http://www.mediaIire.com/?4bsm3y24z7tomt4
CHUYÊN ĐỀ 5 DÁN XUẤT HALOGEN - PHENOL ANCOL
http://www.mediaIire.com/?7ppn76mm88oc07e
CHUYÊN ĐỀ 6 ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
http://www.mediaIire.com/?1qqig20c1wvgkdq
CHUYÊN ĐỀ 7 ESTE - LIPIT - CHẤT GIẶT RUA
http://www.mediaIire.com/?iugobqplwb1o1pc
CHUYÊN ĐỀ 8 CACBOHIDRAT
http://www.mediaIire.com/?hqhqyawwc7qw1ku
CHUYÊN ĐỀ 9 AMIN AMINOAXIT PROTEIN
http://www.mediaIire.com/?6cr175u8ha41j3v
CHUYÊN ĐỀ 10 POLIME VAT LIEU POLIME
http://www.mediaIire.com/?uvdIj55w5l3d443
CHUYÊN ĐỀ 11 ĐẠI CƯONG VỀ KIM LOẠI
http://www.mediaIire.com/?b74xx4at7ahx2jk
CHUYÊN ĐỀ 12 KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THO - NHÔM
http://www.mediaIire.com/?gdb75u4e0hsu1up
CHUYÊN ĐỀ 13 SAT VA HOP CHẤT CUA SAT VA MOT SO KL KHAC
http://www.mediaIire.com/?lbtguzzu6a6nu1s
CHUYÊN ĐỀ 15 CẤU TẠO NGUYÊN TU- BẢNG TUAN HOAN CAC NGUYÊN TO HOA HỌC - LIÊN
KẾT HOA HỌC
- 1 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
http://www.mediaIire.com/?7j3wq1t7sx7nih1
CHUYÊN ĐỀ 16 ĐIEN PHÂN
http://www.mediaIire.com/?6l74viac68k4hpd
Ngoai ra con co cac chuyên dê bô tro.
CHUYÊN ĐỀ KY THUAT XAC ĐINH ĐONG PHÂN - CÔNG THUC TINH NHANH SO ĐONG PHÂN
http://www.mediaIire.com/?6r986rt287e22rv
CHUYÊN ĐỀ PHƯONG PHAP GIẢI NHANH HOA VÔ CO - HỮU CO
http://www.mediaIire.com/?99gu9128v72jppe
CHUYÊN ĐỀ DANH PHAP HỮU CO
http://www.mediaIire.com/?g1ug9rc7ac1xvch
CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN
http://www.mediaIire.com/?e31aql9bus23xI2
CHUYÊN ĐỀ NHAN BIẾT HỮU CO - VÔ CO
http://www.mediaIire.com/?j7uk7nw760yney2
CHUYÊN ĐỀ CÂN B•NG - CHUYEN DICH CÂN B•NG
http://www.mediaIire.com/?qixad5z5qda9ic4
CHUYÊN ĐỀ TINH AXIT , BA€O, NHIET ĐO SÔI
http://www.mediaIire.com/?1032xq1mh5hxnbq
LỜI GIẢI CHI TIẾT CAC ĐỀ THI ĐẠI HỌC T• N‚M 2007 ƒ„ 2010 KHOI A , B
http://www.mediaIire.com/?ccc85y8cutvt6kb
MOT SO ĐỀ THI ĐẠI HỌC HAY SAT MOT SO ĐỀ CO HƯỚNG DÁN
http://www.mediaIire.com/?kIedh985y9msrm8
MONG R•NG LINK NAY S… GIUP ICH CHO CAC MỌI NGƯỜI.
Nh† cac ban bi‡t chuyên dê ch†a hoan thiˆn m‰i d†oc môt nŠa ‹ minh con ch†a lam nhiêu phŒn l‰p 10 .
Môt sô chuyên dê ch†a co l•i giŽi ch• co dap an 'Ch†a ch•nh xac hoan toan¨
Bai vi‡t nay minh mong ƒ„ s‘ co nhiêu ng†•i chung tay v‰i minh xây d’ng thanh c“ng chuyên dê.
S‘ gi”p minh nhiêu h•n trong viˆc hoan thiˆn no ƒ„ S‘ up chuyên dê hoan ch•nh h•n.
N‡u ban nao gi”p minh co th– liên hˆ quŽ mail nh— : Hieu˜100293™yahoo.com
'Th•i gian t‰i minh s‘ di hšc nhiêu ƒ„ m›i ngay minh co co 30œ d– soan chuyên dê - noi chuyˆn v‰i mši
ng†•i¨
V•y nên minh muôn qua bai vi‡t nay s‘ co nhiêu ng†•i gi”p minh h•n nža.
CŽm •n mši ng†•i.
Down load bŽn word: http://www.mediaIire.com/?eswsyurb2i44syh
Minh noi thêm : Ban nao gi”p minh ƒ„ CH• danh 20 câu trong 20 h“m .
Câu nao kh“ng lam d†oc bŸ qua. ƒ„ Trung binh môt ngay ban danh 1
câu ƒ„ mât 1ƒ„5' vua hšc ki‡n thuc vua gi”p d†oc ng†•i khac.
- 2 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Chuyên dê soan kh“ng nhám muc d•ch vi‡t sach (n‡u ai vi‡t sach co th–
lây tai liˆu do - tai liˆu nay cho tât cŽ mši ng†•i ma) . Muc d•ch gi”p
mši ng†•i hšc hŸi thêm ki‡n thuc. Nhžng kinh nghiˆm cua nhiêu ban,
nhžng ph†•ng phap giŽi nhanh nhžng meo , cung cô ki‡n thuc , lám
vžng ki‡n thuc cu va thêm ki‡n thuc m‰i.
Hiˆn tai minh la sinh viên ĐHKTQD minh kh“ng co nhiêu th•i gian
danh h‡t l•i giŽi sô chuyên dê (Minh vân phŽi di hšc ma) do v•y n‡u
ban nao bŸ ra m›i ngay 5' d– danh l•i giŽi d†oc thi hãy chung tay xây
d’ng chuyên dê hoa nay. Minh tin no s‘ gi”p •ch cho tât cŽ mši ng†•i.
Gi”p mši ng†•i yêu th•ch m“n hoa h•n.
DU ki‡n sáp t‰i minh co th– lam thêm chuyên dê ly va toan .
Mong ráng ai co th– gi”p thi liên hˆ v‰i yahoo minh :
Hieu˜100293™yahoo.com
Tai liˆu nay minh ch• muôn no lan rông ra h•n . nhiêu ng†•i bi‡t h•n va
no s‘ gi”p cho xã hôi VN nên tri thuc con non tre l‰n manh lên va minh
tin ráng vê lâu dai VN s‘ ngang hang th‡ gi‰i . Va th‡ hˆ di sau ch•nh la
nhžng ng†•i gop phŒn vao c“ng viˆc do.
LŒn vi‡t chuyên dê sáp t‰i minh s‘ chia se cho mši ng†•i ph†•ng phap
hšc nhiêu h•n . Lam th‡ nao d– thi ĐH d†oc trên 24 d ch• trong vong 4
thang r†õi sáp t‰i . S‰m gáp ban....
N‡u minh lây con sô 100 ng†•i gi”p minh ƒ„ M›i ngay 1 ng†•i / câu
ƒ„ môt ngay 100 câu ƒ„ sau 1 thang co 3000 câu
ƒ„ co 500 ng†•i gi”p ƒ„ sau 1 thang co 15000 câu .
m›i ngay ch• 5' "Th•i gian du d– ban b•t may"
CŽm •n ban dã dšc bai vi‡t cua minh.
- 3 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Câu 1: Thanh phŒn cac nguyên tô trong hop chât hžu c•
A. nhât thi‡t phŽi co cacbon, th†•ng co H, hay gáp O, N sau do d‡n halogen, S, P...
B. gôm co C, H va cac nguyên tô khac.
C. bao gôm tât cŽ cac nguyên tô trong bŽng tuŒn hoan.
D. th†•ng co C, H hay gáp O, N, sau do d‡n halogen, S, P.
SGK 11 nâng cao 102 ƒ„ A
Câu 2: Đác di–m chung cua cac phân tŠ hop chât hžu c• la
1. thanh phŒn nguyên tô chu y‡u la C va H.
2. co th– chua nguyên tô khac nh† Cl, N, P, O.
3. liên k‡t hoa hšc chu y‡u la liên k‡t công hoa tri.
4. liên k‡t hoa hšc chu y‡u la liên k‡t ion.
5. dê bay h•i, kho chay.
6. phŽn ung hoa hšc xŽy ra nhanh.
Nhom cac y d”ng la:
A. 4, 5, 6. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 2, 4, 6.
SGK 11 nâng cao 102 phŒn dác di–m chung ƒ„ B
Câu 3: Câu tao hoa hšc la
A. sô l†ong liên k‡t giža cac nguyên tŠ trong phân tŠ.
B. cac loai liên k‡t giža cac nguyên tŠ trong phân tŠ.
C. thu t’ liên k‡t giža cac nguyên tŠ trong phân tŠ.
D. bŽn chât liên k‡t giža cac nguyên tŠ trong phân tŠ.
SGK 11 nâng cao - 122 ƒ„ C
Câu 4: Phat bi–u nao sau d†oc dung d– dinh nghia c“ng thuc d•n giŽn nhât cua hop chât hžu c• ?
A. C“ng thuc d•n giŽn nhât la c“ng thuc bi–u thi sô nguyên tŠ cua m›i nguyên tô trong phân tŠ.
B. C“ng thuc d•n giŽn nhât la c“ng thuc bi–u thi t• lˆ tôi giŽn vê sô nguyên tŠ cua cac nguyên tô trong phân tŠ.
C. C“ng thuc d•n giŽn nhât la c“ng thuc bi–u thi t• lˆ phŒn trám sô mol cua m›i nguyên tô
trong phân tŠ.
D. C“ng thuc d•n giŽn nhât la c“ng thuc bi–u thi t• lˆ sô nguyên tŠ C va H co trong phân tŠ.
SGK 11 nâng cao 115 ƒ„ B
Câu 5: Cho chât axetilen (C
2
H
2
) va benzen (C
6
H
6
), hãy chšn nh•n x—t d”ng trong cac nh•n x—t sau :
A. Hai chât do giông nhau vê c“ng thuc phân tŠ va khac nhau vê c“ng thuc d•n giŽn nhât.
B. Hai chât do khac nhau vê c“ng thuc phân tŠ va giông nhau vê c“ng thuc d•n giŽn nhât.
C. Hai chât do khac nhau vê c“ng thuc phân tŠ va khac nhau vê c“ng thuc d•n giŽn nhât.
D. Hai chât do co cung c“ng thuc phân tŠ va cung c“ng thuc d•n giŽn nhât.
C2H2 ƒ„ C“ng thuc phân tŠ la C2H2 ‹ C6H6 ƒ„ c“ng thuc phân tŠ la C6H6 ƒ„ Khac nhau vê c“ng thuc phân tŠ . CŽ
2 dêu co cung c“ng th”c d•n giŽn nhât la (CH)n ƒ„ B
Câu 6: Đác di–m chung cua cac cacbocation va cacbanion la:
A. k—m bên va co khŽ náng phŽn ung rât kem.
B. ch”ng dêu rât bên vžng va co khŽ náng phŽn ung cao.
C. co th– dê dang tach d†oc ra khŸi h›n hop phŽn ung.
D. k—m bên va co khŽ náng phŽn ung cao.
SGK 11 nâng cao - 131 ƒ„ D
Câu 7: PhŽn ung hoa hšc cua cac hop chât hžu c• co dác di–m la:
A. th†•ng xŽy ra rât nhanh va cho môt sŽn phâm duy nhât.
B. th†•ng xŽy ra ch•m, kh“ng hoan toan, kh“ng theo môt h†‰ng nhât dinh.
C. th†•ng xŽy ra rât nhanh, kh“ng hoan toan, kh“ng theo môt h†‰ng nhât dinh.
D. th†•ng xŽy ra rât ch•m, nh†ng hoan toan, kh“ng theo môt h†‰ng xac dinh.
SGK 11 nâng cao 102 ƒ„ B
Câu 8: Phat bi–u nao sau dây la s! ?
A. Liên k‡t hoa hšc chu y‡u trong hop chât hžu c• la liên k‡t công hoa tri.
B. Cac chât co câu tao va t•nh chât t†•ng t’ nhau nh†ng vê thanh phŒn phân tŠ khac nhau môt hay nhiêu nhom
-CH
2
- la dông dáng cua nhau.
C. Cac chât co cung khôi l†ong phân tŠ la dông phân cua nhau.
D. Liên k‡t ba gôm hai liên k‡t π va môt liên k‡t σ .
- 4 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
A d”ng 'SGK 11 nâng cao 102¨ B d”ng 'SGK 11 nâng cao 123¨ C sai 'SGK 11 nâng cao 123¨
D d”ng 'SGK 11 nâng cao 124¨
VD: C sai : M ƒ 60 ‹ C3H7OH ‹ CH3COOH 'Khac nhau vê c“ng thuc phân tŠ¨
ƒ„ C
Câu ": K‡t lu•n nao sau dây la d”ng ?
A. Cac nguyên tŠ trong phân tŠ hop chât hžu c• liên k‡t v‰i nhau kh“ng theo môt thu t’ nhât dinh.
B. Cac chât co thanh phŒn phân tŠ h•n k—m nhau môt hay nhiêu nhom -CH
2
-, do do t•nh chât hoa hšc khac nhau
la nhžng chât dông dáng.
C. Cac chât co cung c“ng thuc phân tŠ nh†ng khac nhau vê c“ng thuc câu tao d†oc gši la cac chât dông dáng
cua nhau.
D. Cac chât khac nhau co cung c“ng thuc phân tŠ d†oc gši la cac chât dông phân cua nhau.
A sai vi kh“ng theo môt h†‰ng nhât dinh 'Kh“ng phŽi thu t’¨
B sai 'T•nh chât hoa hšc giông nhau 'Kh“ng phŽi khac nhau¨
C sai ' do la dông phân¨
D d”ng ng†oc cua C 'SGK 11 nâng cao 123¨ ƒ„ D
Câu 1#: Hiˆn t†ong cac chât co câu tao va t•nh chât hoa hšc t†•ng t’ nhau, ch”ng ch• h•n k—m nhau môt hay nhiêu
nhom metylen (-CH
2
-) d†oc gši la hiˆn t†ong
A. dông phân. B. dông vi. C. dông dáng. D. dông khôi.
SGK 11 nâng cao 123
Câu 11: Hop chât chua môt liên k‡t π trong phân tŠ thuôc loai hop chât
A. kh“ng no. B. mach ho. C. th•m. D. no hoác kh“ng no.
SGK 11 nâng cao 155 ‹ Hop chât kh“ng no la trong liên k‡t C v‰i C co chua liên k‡t d“i hoác liên k‡t 3 hay ch†a liên
k‡t pi 'SGK 11 nâng cao 124¨ ƒ„ A
Câu 12: Hop chât hžu c• d†oc phân loai nh† sau:
A. Hidrocacbon va hop chât hžu c• co nhom chuc.
B. Hidrocacbon va dân xuât cua hidrocacbon.
C. Hidrocacbon no, kh“ng no, th•m va dân xuât cua hidrocacbon.
D. Tât cŽ dêu d”ng.
SGK 11 nâng cao 106 ƒ„ D
Câu 13: Phat bi–u $%&'( ch•nh xac la:
A. T•nh chât cua cac chât phu thuôc vao thanh phŒn phân tŠ va câu tao hoa hšc.
B. Cac chât co cung khôi l†ong phân tŠ la dông phân cua nhau.
C. Cac chât la dông phân cua nhau thi co cung c“ng thuc phân tŠ.
D. S’ xen phu truc tao thanh liên k‡t σ , s’ xen phu bên tao thanh liên k‡t π .
Giông câu 9 ƒ„ B sai
A d”ng d’a vao thanh phŒn phân tŠ 'Chua chât nao : C, H , Cl , N , O ' Câu tao hoa hšc 'Đông phân¨
C d”ng 'SGK 11 nâng cao 123¨
D d”ng 'SGK 11 nâng cao 124¨ ƒ„ B
Câu 14: Nung môt hop chât hžu c• X v‰i l†ong d† chât oxi hoa CuO ng†•i ta thây thoat ra kh• CO
2
, h•i H
2
O va kh•
N
2
. Chšn k‡t lu•n ch•nh xac nhât trong cac k‡t lu•n sau :
A. X chác chán chua C, H, N va co th– co hoác kh“ng co oxi.
B. X la hop chât cua 3 nguyên tô C, H, N.
C. Chât X chác chán co chua C, H, co th– co N.
D. X la hop chât cua 4 nguyên tô C, H, N, O.
SGK 11 nâng cao 112 ‹ X chác chán co C, H , N vi tao ra CO2, H2O , N2 'BŽo toan nguyên tô tr†‰c va sau pu¨ ƒ„
con lai co th– hoác kh“ng co oxi 'X—t tháng oxi nay theo dinh l†ong cac nguyên tô khac¨ ƒ„ A
Câu 15: Cho h›n hop cac ankan sau : pentan (s“i o 36
o
C), heptan (s“i o 98
o
C), octan (s“i o 126
o
C), nonan (s“i o
151
o
C). Co th– tach riêng cac chât do báng cach nao sau dây ?
A. K‡t tinh. B. Ch†ng cât C. Tháng hoa. D. Chi‡t.
SGK 11 nâng cao - 103 . Đ– tach cac chât lŸng co nhiˆt dô khac nhau nhiêu ng†•i ta th†•ng dung ch†ng cât th†•ng.
ƒ„ B
Câu 16: Cac chât trong nhom chât nao d†‰i dây dêu la dân xuât cua hidrocacbon ?
A. CH
2
Cl
2,
CH
2
Br-CH
2
Br, NaCl, CH
3
Br, CH
3
CH
2
Br.
B. CH
2
Cl
2,
CH
2
Br-CH
2
Br, CH
3
Br, CH
2
ƒCHCOOH, CH
3
CH
2
OH.
C. CH
2
Br-CH
2
Br, CH
2
ƒCHBr, CH
3
Br, CH
3
CH
3
.
D. HgCl
2
, CH
2
Br-CH
2
Br, CH
2
ƒCHBr, CH
3
CH
2
Br.
SGK 11 nâng cao 106 ƒ„ B d”ng
- 5 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
A sai vi co NaCl la chât v“ c• 'Kh“ng phŽi hidrocacbon¨
C sai vi co CH3CH3 la hidrocacbon kh“ng phŽi dân xuât.
D sai vi co HgCl2 la chât v“ c• 'Kh“ng phŽi hidrocacbon¨
Câu 17: Cho cac chât : C
6
H
5
OH (X) ‹ C
6
H
5
CH
2
OH (Y) ‹ HOC
6
H
4
OH (€) ‹ C
6
H
5
CH
2
CH
2
OH (T).
Cac chât dông dáng cua nhau la:
A. Y, T. B. X, €, T. C. X, €. D. Y, €.
Đông dáng cung t•nh chât hoa hšc va h•n k—m nhau môt hay nhiêu nhom CH2 'SGK 11 nâng cao 123¨
 A d”ng vi Y va T dêu la r†ou th•m 'R†ou th•m la co vong benzen va OH gán v‰i gôc C o ngoai vong benzen.
B sai vi X va € kh“ng h•n k—m nhau CH2
C sai vi giông B
D sai vi kh“ng h•n k—m nhau CH2
Câu 18: Trong nhžng dãy chât sau dây, dãy nao co cac chât la dông phân cua nhau ?
A. C
2
H
5
OH, CH
3
OCH
3
. B. CH
3
OCH
3
, CH
3
CHO.
C. CH
3
CH
2
CH
2
OH, C
2
H
5
OH. D. C
4
H
10
, C
6
H
6
.
Đông phân la cac hop chât khac nhau nh†ng cung c“ng thuc phân tŠ 'SGK 11 nâng cao 123¨
ƒ„ A d”ng vi cung CTPT : C2H6O
Câu 1": Cac chât hžu c• d•n chuc €
1
, €
2
, €
3
co CTPT t†•ng ung la CH
2
O, CH
2
O
2
, C
2
H
4
O
2
. Ch”ng thuôc cac dãy
dông dáng khac nhau. C“ng thuc câu tao cua €
3
la
A. CH
3
COOCH
3
. B. HOCH
2
CHO. C. CH
3
COOH. D. CH
3
OCHO.
€1 co th– la CH3OH 'R†ou¨ hoác HCHO¨andehit¨ ƒ„ €2: HCOOH 'Axit¨ HO-CHO
 €3 ch• co th– la A : CH3COOCH3 'Este¨
 B va D cung v‰i dông dáng HO CHO
 C loai vi cung dông dáng Axit.
ƒ„ A
Câu 2#: Nhžng chât nao sau dây la dông phân hinh hšc cua nhau ?
A. (I), (II). B. (I), (III). C. (II), (III). D. (I), (II), (III).
Đông phân l•p th– 'SGK 11 nâng cao 127¨
Điêu kiˆn d– co dông phân hinh hšc la R1 # R2 va R3 # R4 ' R1 R3
CƒC
R2 R4
 I sai vi R3 giông R4 'CH3¨ƒ„ Loai A , B , D 'Vi dêu chua I¨ ƒ„ C d”ng 'Hoác nhin thây d”ng Đk¨
 C
Câu 21: Cho cac chât sau : CH
2
ƒCH-CCH (1) ‹ CH
2
ƒCHCl (2) ‹ CH
3
CHƒC(CH
3
)
2
(3) ‹
CH
3
CHƒCH-CHƒCH
2
(4) ‹ CH
2
ƒCHCHƒCH
2
(5) ‹ CH
3
CHƒCHBr (6). Chât nao sau dây co d“ng phân hinh hoc?
A. 2, 4, 5, 6. B. 4, 6. C. 2, 4, 6. D. 1, 3, 4.
CH
2
ƒCH-CCH (1) ‹ CH
2
ƒCHCl (2) kh“ng co dông phân hinh hšc vi R1 giông R2 'H¨
 Loai A , C , D vi chua 1 va 2 ƒ„ B
4 d”ng vi n‡u x—t nôi d“i dŒu tiên ƒ„ R1# R2 ' CH3 # H¨ ‹ R3 # R4 'CHƒCH2 # H¨
Nôi d“i thu 2 kh“ng co dông phân hinh hšc vi R3 giông R4 'H¨
5 sai vi x—t nôi d“i 1 thi R1 giông R2 'H¨ , nôi d“i 2 thi R3 giông R4 'H¨
6 d”ng R1 # R2 'CH3 # H¨ ‹ R3 # R4 'H # Br¨
Câu 22: Hop chât hžu c• nao sau dây $%&'( co dông phân cis-trans ?
A. 1,2-dicloeten. B. 2-metyl pent-2-en. C. but-2-en. D. pent-2-en.
A . 1,2 dicloeten 'ClCHƒCHCl 'R1 #R2 va R3#R4 'Cl # H ƒ„ co dông phân hinh hšc¨
B . 2 metyl pent 2 en ' CH3 - (CH3)C ƒ CH-CH2 'R1 giông R2 'CH3¨ ƒ„ kh“ng co dông phân hh¨
ƒ„ B
C. But 2 en 'CH3 CH ƒ CH CH3 ƒ„ co thây R1 # R2 , R3 # R4 'CH3 # H¨
D . pent 2 en ' CH3 CH ƒ CH CH2 CH3 ƒ„ co dông phân hh R1 # R2 'CH3 # H¨ R3 # R4 'H # CH2
CH3¨
Câu 23: Hop chât (CH
3
)
2
CƒCHC(CH
3
)
2
CHƒCHBr co danh phap IUPAC la
- 6 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
A. 1-brom-3,5-trimetylhexa-1,4-dien. B. 3,3,5-trimetylhexa-1,4-dien-1-brom.
C. 2,4,4-trimetylhexa-2,5-dien-6-brom. D. 1-brom-3,3,5-trimetylhexa-1,4-dien.
SGK 11 nâng cao 108. Đanh sô thu t’ gŒn nhom halogen 'Br¨
2 liên k‡t d“i ƒ„ ankandien 'SGK 11 nâng cao 166¨ ƒ„ du“i dien
sô ch• vi tr• tên nhanh tên mach ch•nh sô ch• vi tr• dien
6 5 4 3 2 1
(CH
3
)
2
CƒCHC(CH
3
)
2
CHƒCHBr ƒ„ CH3 (CH3)C ƒ CH (CH3)C(CH3) CH ƒ CH Br
6 sô ƒ„ 6 C ƒ„ Hexa 'SGK 11 nc 109¨ ƒ„ D : 1 brom 3,3,5 trimetylhexa 1,4 dien.
'Nh‰ câu thŒn tr” : Me - Em PhŽi Bon Phân Hoa Hop - O - Ngoai Đông
Met et prop but pen hex hept oct non dec ' oct non dec ung v‰i thang 10-11-12 'Ti‡ng Anh¨
Câu 24: Hop chât (CH
3
)
2
CƒCH-C(CH
3
)
3
co danh phap IUPAC la:
A. 2,2,4- trimetylpent-3-en. B. 2,4-trimetylpent-2-en.
C. 2,4,4-trimetylpent-2-en. D. 2,4-trimetylpent-3-en.
(CH
3
)
2
CƒCH-C(CH
3
)
3
la anken vi ch• co 1 liên k‡t d“i . Đanh sô thu t’ tu C gŒn liên k‡t d“i nhât.
'Quy tác dšc tên SGK 11 nâng cao 156 sô ch• vi tr• tên nhanh tên mach ch•nh sô ch• vi tr• - en¨
1 2 3 4 5
(CH
3
)
2
CƒCH-C(CH
3
)
3
ƒ„ CH3 C(CH3) ƒ CH (CH3)C(CH3)-CH3
ƒ„ C : 2,4,4 trimetylpent 2 - en
Câu 25: Hop chât CH
2
ƒCHC(CH
3
)
2
CH
2
CH(OH)CH
3
co danh phap IUPAC la:
A. 1,3,3-trimetylpent-4-en-1-ol. B. 3,3,5-trimetylpent-1-en-5-ol.
C. 4,4-dimetylhex-5-en-2-ol. D. 3,3-dimetylhex-1-en-5-ol.
CH
2
ƒCHC(CH
3
)
2
CH
2
CH(OH)CH
3
chua OH ƒ„ Đanh sô thu t’ C gŒn OH nhât
'Ch” y quy tác danh sô thu t’ COOH „ OH „ Liên k‡t 3 „ Liên k‡t 2 „ Liên k‡t 1¨
SGK 11 nâng cao 221 ƒ„ Danh phap : tên hidrocacbon mach ch•nh - sô vi tri - ol
Hay sô ch• vi tr• tên nhanh tên mach ch•nh sô vi tr• ol
6 5 4 3 2 1
CH
2
ƒCHC(CH
3
)
2
CH
2
CH(OH)CH
3
ƒ„ CH2 ƒ CH (CH3) C(CH3) CH2 CH(OH) CH3
 C : 4,4 dimetylhex 5 en 2 ol
Câu 26: Cho c“ng thuc câu tao sau : CH
3
CH(OH)CHƒC(Cl)CHO. Sô oxi hoa cua cac nguyên tŠ cacbon t•nh tu phai
sang trai co gia tri lŒn l†ot la:
A. ¹1 ‹ ¹1 ‹ -1 ‹ 0 ‹ -3. B. ¹1 ‹ -1 ‹ -1 ‹ 0 ‹ -3.
C. ¹1 ‹ ¹1 ‹ 0 ‹ -1 ‹ ¹3. D. ¹1 ‹ -1 ‹ 0 ‹ -1 ‹ ¹3.
Cach xac dinh sô oxi hoa C trong chât hžu c•.
(Cac sô oxi hoa cua cac chât O , H , N , halogen . thi vân v•y)
¹ Trong hop chât hžu c• thi tach riêng tung nhom .Cn. ra t•nh
VD : CH3 CH2 CH(CH3) CH3 ƒ„ CH3 , CH2 , CH , CH3 , CH3 ƒ„ -3,-2,-1,-3,-3
¹ N‡u nhom chuc kh“ng chua C (halogen , -OH , -O-,NH2.) thinh t•nh sô Oxihoa C gán cŽ nhom chuc.
VD: CH3 CH(Br)-CH3 ƒ„ CH3 , CHBr , CH3 ƒ„ -3 , 0 , -3
CH3 CH2 CH2OH ƒ„ CH3 , CH2 , CH2OH ƒ„ -3 , -2 , -1
CH3 O CH2 CH3 ƒ„ CH3 O, O CH2 , CH3 ƒ„ -2 , -1 , -3
¹ N‡u nhom chuc co C thi t•nh riêng.
VD : CH3 CHO ƒ„ CH3 , CHO ƒ„ -3 , ¹1
CH3 COOH ƒ„ CH3 , COOH ƒ„ -3 , ¹3
CH
3
CH(OH)CHƒC(Cl)CHO ƒ„ CH3 , CHOH , CH , CCl , CHO ƒ„ -3 , 0 , -1 , ¹1 , ¹1
ƒ„ tu phŽi qua trai ¹1 , ¹1 , -1 , 0 , -3 ƒ„ A
Câu 27: Trong c“ng thuc C
x
H
y
O
z
N
t
tông sô liên k‡t π va vong la:
A. )2x-y ¹ t¹2)/2. B. )2x-y ¹ t¹2). C. )2x-y - t¹2)/2. D. )2x-y ¹ z ¹ t¹2)/2.
Tông quat
CT C
x
H
y
O
z
N
t
X
u
Na
v.
'X la halogen¨

Tông sô lk pi ¹ vong ƒ (2x-y¹t¹2 u v )/2 ƒ„ A
'Gši la dô bât hoat k '
Câu 28: a. Vitamin A c“ng th†c phân t† C
20
H
30
O, co ch†a 1 vong 6 canh va kh“ng co ch† a liên kêt ba. S“ liên kêt d“i
trong phân t† vitamin A la
A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.
AD bai 27 ƒ„ Tông sô liên k‡tπ ¹ vong ƒ (2.20 30 ¹2)/2 ƒ 6 ƒ„ sô liên k‡t π ƒ Tông sô - sô vong ƒ 5 'Vi co 1
vong¨ ƒ„ C
- 7 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
b. Licopen, c“ng th†c phân t† C
40
H
56
la chât mau do trong qua ca chua, chi ch†a liên kê t d“i va liên kê t d•n trong phân
t† . Hidro hoa hoan toan licopen d†•c hidrocacbon C
40
H
82
. Vây licopen co
A. 1 vong‹ 12 n“ i d“i. B. 1 vong‹ 5 n“i d“i.
C. 4 vong‹ 5 n“ i d“i. D. mach h•‹ 13 n“ i d“i.
Hidro hoa tao thanh C40H82 ƒ„ C40H56 kh“ng co liên k‡t vong 'Vi kh“ng th– pha vong¨
AD bai 27 ƒ„ sô π ƒ (2.40 56 ¹ 2)/2 ƒ 13 ƒ„ 13 nôi d“i. ƒ„ D
Câu 2": Metol C
10
H
20
O va menton C
10
H
18
O chung dêu co trong tinh dâu bac ha. Biê t phân t† metol kh“ng co n“ i d“i,
con phân t† menton co 1 n“i d“i. Vây kê t luân nao sau dây la dung ?
A. Metol va menton dêu co câu tao vong.
B. Metol co câu tao vong, menton co câu tao mach h•.
C. Metol va menton dêu co câu tao mach h•.
D. Metol co câu tao mach h•, menton co câu tao vong.
AD bai 27 ƒ„ Metol C10H20O co tông sô π ¹ vong ƒ (2.10 20 ¹2)/2 ƒ 1 ƒ„ 1 vong 'Vi metol ko co nôi d“i¨
Menton C10H18O co tông sô π ¹ vong ƒ (2.10 18 ¹ 2) ƒ 2 ƒ„ 1 vong 'Vi menton co 1 nôi d“i¨
ƒ„ CŽ 2 dêu co vong ƒ„ A
Câu 3#: Trong hop chât C
x
H
y
O
z
thi y lu“n lu“n chán va y ≤ 2x¹2 la do:
A. a ≥ 0 (a la tông sô liên k‡t π va vong trong phân tŠ).
B. z ≥ 0 (m›i nguyên tŠ oxi tao d†oc 2 liên k‡t).
C. m›i nguyên tŠ cacbon ch• tao d†oc 4 liên k‡t.
D. cacbon va oxi dêu co hoa tri la nhžng sô chán.
ThŸa mãn c“ng thuc kia ƒ„ Hoa tri C ƒ 4 ‹ Hoa tri O ƒ 2 ƒ„ Đêu la sô chán
Câu 31: Tông sô liên k‡t π va vong ung v‰i c“ng thuc C
5
H
9
O
2
Cl la:
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
AD bai 27 ƒ„ Tông sô π ¹ vong ƒ (5.2 9 ¹ 2 -1) / 2 ƒ 1 ƒ„ B
Câu 32: Tông sô liên k‡t π va vong ung v‰i c“ng thuc C
5
H
12
O
2
la:
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
AD bai 27 ƒ„ Tông sô π ¹ vong ƒ (5.2 12 ¹2)/2 ƒ 0 ƒ„ A
Câu 33: C“ng thuc tông quat cua dân xuât diclo mach ho co chua môt liên k‡t ba trong phân tŠ la
A. C
n
H
2n-2
Cl
2
. B. C
n
H
2n-4
Cl
2
. C. C
n
H
2n
Cl
2
. D. C
n
H
2n-6
Cl
2
.
C“ng thuc co dang CnHyCl2 'Vi diclo hay 2 Cl¨
Chua 1 liên k‡t 3 ƒ„ 2π kh“ng vong
ƒ„ AD bai 27 ƒ„ Tông sô π ¹ vong ƒ 2 ƒ (2n y ¹2 -2) /2 ƒ„ y ƒ 2n 4 ƒ„ CnH2n-4Cl2 ƒ„ B
Câu 34: C“ng thuc tông quat cua dân xuât dibrom kh“ng no mach ho chua a liên k‡t π la
A. C
n
H
2n¹2-2a
Br
2
. B. C
n
H
2n-2a
Br
2
. C. C
n
H
2n-2-2a
Br
2
. D. C
n
H
2n¹2¹2a
Br
2
.
T†•ng t’ 33 ƒ„ a ƒ (2n y ¹2 -2) / 2 ƒ„ y ƒ 2n 2a ƒ„ CnH2n-2aBr2 ƒ„ B
Câu 35: Hop chât hžu c• co c“ng thuc tông quat C
n
H
2n¹2
O
2
thuôc loai
A. ancol hoác ete no, mach ho, hai chuc. B. andehit hoác xeton no, mach ho, hai chuc.
C. axit hoác este no, d•n chuc, mach ho. D. hidroxicacbonyl no, mach ho.
CnH2n¹2O2 ƒ„ AD bai 27 : ƒ„ Tông sô π ¹ vong ƒ (2n 2n 2 ¹ 2) / 2 ƒ 0
 Kh“ng th– la axit 'COOH¨ , este 'COO¨ , andehit 'CHO¨ , xeton¨CO¨ , hidroxicacbonyl¨OH R COOH¨ vi
dêu co 1 liên k‡t π 'Xem SGK d– bi‡t thêm liên k‡t pi trong cac gôc¨
 A 'Ancol va ete kh“ng chua liên k‡t π 2 chuc vi co 2Oxi¨
Câu 36: Ancol no mach ho co c“ng thuc tông quat ch•nh xac nhât la
A. R(OH)
m
. B. C
n
H
2n¹2
O
m
. C. C
n
H
2n¹1
OH. D. C
n
H
2n¹2-m
(OH)
m
.
Tông quat cach xac dinh c“ng thuc tông quat cua mši chât.
Cach 1:CnH2n ¹2 - 2a m (Chuc)m
Cach 2: CnH2n¹ 2 2aXb 'X th†•ng la Oxi ‹ b la sô X trong chât¨
'Cach 1 : a kh“ng t•nh sô pi trong chuc¨ , 'Cach 2: a t•nh cŽ sô pi trong chuc¨
'Tuy vao tung bai s‘ sŠ dung Cach 1 hoác cach 2¨
VD : Tim CTTQ : Axit 2 chuc co 1 liên k‡t pi trong hidrocacbon
Cach 1: a ƒ 1 '1 lk pi¨ m ƒ2 vi co 2 chuc COOH ƒ„ CnH2n¹2 2 2(COOH)2
Hay Cn¹2H2nO4  Cn¹2H2(n¹2) -4O4 hay CmH2m-4O4 'CTTQ co dang CnHyOz¨
Cach 2: a ƒ 3 '2 pi trong gôc COOH 'Vi 2 chuc¨ ¹ 1 pi tŸng hidrocabon¨
ƒ„ CnH2n¹2 2.3O4 hay CnH2n-4O4 'O4 vi 2 chuc (COOH)2 ƒ„ co 4 Oxi¨
Trong do a la sô liên k‡t π ¹ vong d†oc t•nh nh† sau a ƒ (2.sô C ¹ 2 sô H)/2
- 8 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
(Ap dung cho cŽ hidrocacbon VD C3H4 thi la ankin co2lk pi . N‡u ap dung CT cung timd†oc a ƒ 2)
m la sô nhom chuc ( VD : 1 ,2 ,3 nhom OH)
(CHuc: OH , -O-,COOH,COO.)
Ancol no ƒ„ a ƒ 0 ƒ„ CnH2n¹2 m (OH)m ƒ„ D
Câu 37: C“ng thuc tông quat cua andehit d•n chuc mach ho co 1 liên k‡t d“i CƒC la:
A. C
n
H
2n¹1
CHO. B. C
n
H
2n
CHO. C. C
n
H
2n-1
CHO. D. C
n
H
2n-3
CHO.
AD 36: Chuc CHO 'andehit¨ ‹ a ƒ 1 vi co 1 π ‹ m ƒ 1 vi co 1 gôc CHO 'Đ•n chuc¨
ƒ„ CnH2n¹2 2 -1(CHO) hay CnH2n-1CHO ƒ„ C
Câu 38: Andehit mach ho co c“ng thuc tông quat C
n
H
2n-2
O thuôc loai
A. andehit d•n chuc no.
B. andehit d•n chuc chua môt liên k‡t d“i trong gôc hidrocacbon.
C. andehit d•n chuc chua hai liên k‡t π trong gôc hidrocacbon.
D. andehit d•n chuc chua ba liên k‡t π trong gôc hidrocacbon.
AD 27: sô π ƒ (2n (2n-2) ¹2)/2 ƒ 2 'Vi mach ho kh“ng co vong¨
Ma andehit co 1 π trong gôc CHO ƒ„ con lai 1 π trong goc hidrocacbon ƒ„ B
Câu 3": C“ng thuc tông quat cua ancol d•n chuc mach ho co 2 nôi d“i trong gôc hidrocacbon la
A. C
n
H
2n-4
O. B. C
n
H
2n-2
O. C. C
n
H
2n
O. D. C
n
H
2n¹2
O.
AD 36: Cach 1: ancol d•n chuc ƒ„ 1 gôc OH hay m ƒ 1 ‹ 2 nôi d“i trong gôc hidrocacbon ƒ„ a ƒ 2 '2 liên k‡t pi¨
 CnH2n¹2 2.2 1(OH) hay CnH2n-2O ƒ„ B
Cach 2: ancol d•n chuc ƒ„ 1 gôc OH ƒ„ 1 Oxi ‹ 2 nôi d“i ƒ„ a ƒ 2 '2pi¨
ƒ„ CnH2n ¹ 2 2.2O hay CnH2n 2O ƒ„ B
Câu 4#: Andehit mach ho C
n
H
2n 4
O
2
co sô l†ong liên k‡t π trong gôc hidrocacbon la:
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
AD 27: C
n
H
2n 4
O
2
la andehit 2 chuc 'Vi co 2Oxi 'Chuc CHO¨ ƒ„ co 2 liên k‡t π trong chuc
Tông sô π ƒ (2n (2n-4) ¹2)/2 ƒ 3 ƒ„ sô liên k‡t π trong gôc hidrocacbon ƒ 3 2 ƒ 1 ƒ„ B
Câu 41: C“ng thuc phân tŠ tông quat cua axit hai chuc mach ho chua môt liên k‡t d“i trong gôc hidrocacbon la:
A. C
n
H
2n-4
O
4
. B. C
n
H
2n-2
O
4
. C. C
n
H
2n-6
O
4
. D. C
n
H
2n
O
4
.
AD 36 : Cach 2: ƒ„ a ƒ 3 '2 pi trong gôc COOH '2 chuc¨ ¹ 1 pi trong hidrocacbon ¨
4Oxi 'Vi 2 chuc COOH¨ ƒ„ CnH2n¹2 2.3O4 hay CnH2n 4O4 ƒ„ A
Câu 42: Axit mach ho C
n
H
2n 4
O
2
co sô l†ong liên k‡t π trong gôc hidrocacbon la:
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
AD 27: sô pi ƒ (2n (2n-4)¹2)/2 ƒ 3 ƒ„ sô liên k‡t pi trong hidrocabon ƒ 3 1 ƒ 2 'Vi co 1 liên k‡t pi trong gôc
COOH¨ ƒ„ C
Câu 43: Tông sô liên k‡t π va vong trong phân tŠ axit benzoic la:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Axit benzoic 'C6H5COOH¨ 'SGK 11 nâng cao 249¨ Hay C7H6O2
ƒ„ sô lk pi ¹ vong ƒ (2.7 6 ¹2)/2 ƒ 5 ƒ„ C
Câu 44: Sô l†ong dông phân ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
6
H
14
A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.
http://www.mediaIire.com/?wbbd73zi6ci8IjI
'Mši ng†•i down load Iile Ki thu•t xac dinh dông phân - c“ng thuc t•nh nhanh sô dông phŒn rât hay¨
C6H14 co 5 dông phân 'SGK 11 nâng cao 139¨ 'Nên hšc thuôc bŽng¨
Cac b†‰c vi‡t dông phân. Dang co CT CnH2n¹2 2k
B†‰c 1: T•nh sô liên k‡t pi ¹ vong 'C“ng thuc bai 27
C
x
H
y
O
z
N
t
X
u
Na
v.


k ƒ(2x-y¹t¹2 u v )/2 'X la halogen¨
Đôi v‰i hop chât cô CT tông quat : CnH2n¹2 2k
k ƒ 0 ƒ„ CnH2n¹2 ( n_ 1), Ankan 'ParaIi môt sô sach vi‡t v•y¨
k ƒ 1 ƒ„ CnH2n ( n_ 2), Anken 'olenIin¨ hoác CnH2n ( n_ 3), xicloankan
k ƒ 2 ƒ„ CnH2n-2 ( n_ 2), Ankin hoác CnH2n-2 ( n_ 3), Akadien
k ƒ 4 ƒ„ CnH2n-6 ( n_ 6), Aren 'Benzen¨
..'Đšc kÿ Iile down load d– hi–u thêm¨ 'Minh ch• nêu ra tung bai¨
C6H14 ƒ„ k ƒ (2.6 14 ¹ 2)/2 ƒ 0 ƒ„ ankan ƒ„ Ch• co liên k‡t d•n.
B†‰c 2: Vi‡t dông phân theo cac tr†•ng hop.
Minh th†•ng vi‡t mach tháng rui m‰i vi‡t mach nhanh.
C6H14 : CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 ‹ CH3 CH(CH3) CH2 CH2 CH3
- " -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
CH3 CH2 CH(CH3) CH2 CH3 ‹ CH3 (CH3)C(CH3) CH2 CH3
CH3 CH(CH3) CH2(CH3) CH3 ƒ„ 5 ƒ„ D
Câu 45: Sô l†ong dông phân mach ho ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
5
H
10
la:
A. 2. B. 3. C. 6. D. 5.
C5H10 ƒ„ k ƒ (2.5 10 ¹2)/2 ƒ 1 ƒ„ Anken 'Ch” y dông phân hinh hšc¨ hoác xicloankan
Do mach ho ƒ„ C5H10 la anken 'Vi xicloankan mach vong¨
CH2 ƒ CH - CH2 CH2 CH3 'Ko co dp hinh hšc vi R1 giông R2¨ ƒ„ 1
CH3 CH ƒ CH CH2 - CH3 'Co dông phân hinh hšc¨ ƒ„ 2
CH2 ƒ C(CH3) CH2 CH3 'Ko co dp hinh hšc R1 giông R2¨ ƒ„ 1
CH2 ƒ CH CH(CH3) CH3 'Ko co dp hinh hšc R1 giông R2¨ ƒ„ 1
CH3 C(CH3) ƒ CH CH3 'Kh“ng co dp hinh hšc R1 giông R2¨ ƒ„ 1
ƒ„ co 6 dp ƒ„ C
Câu 46: Sô l†ong dông phân câu tao ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
5
H
10
la:
A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.
Bai 45 'kh“ng t•nh dông phân hinh hšc¨ CH3 CH ƒ CH CH2 CH3 ch• 1 dông phân câu tao
¹ C5H10 mach vong 'xicloankan¨
Đông phân câu tao ƒ„ Kh“ng t•nh hinh hšc
C5H10 co k ƒ1 ƒ„ 1 pi 'Anken¨ hoác 1 vong 'Xicloankan¨
Anken ƒ„ bai 3 ƒ„ co 5 Đp câu tao
Xicloankan :
ƒ„ 10 dp câu tao cua C5H10 '5 anken ¹ 5 xicloankan¨
Câu 47: Sô l†ong dông phân mach ho ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
5
H
8
la:
A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.
C5H8 co k ƒ (2.5 8 ¹ 2)/2 ƒ 2 pi ƒ„ Ankin hoác ankandien hoác 2 vong 'Ch” y dông phân hinh hšc¨
Do mach ho ƒ„ Ch• co ankin va ankandien.
Ankin : CH C CH2 CH2 CH3 ‹ CH2 C C CH2 CH3
CH C CH(CH3) CH3 ‹ ƒ„ 3
Ankandien : CH2 ƒ CƒCH-CH2-CH3 ' ko co dp hinh hšc o cŽ 2 lk d“i¨ ƒ„ 1
CH2 ƒ CH CH ƒ CH CH3 'Co dp hinh hšc o liên k‡t thu 2¨ ƒ„ 2
CH2 ƒ CH CH2 CHƒCH2 'kh“ng co dp hinh hšc¨ ƒ„ 1
CH3 CHƒ C ƒCH CH3 'ko co dp hinh hšc vi kh“ng co R2 va R4¨ ƒ„1
'Hi–u R1 va R2 ‹ R3 va R4 giông nhau¨
CH2 ƒ C ƒ C(CH3) CH3 'ko co dp hinh hšc¨ ƒ„ 1
CH2ƒC(CH3)-CHƒCH2 'ko co dp hinh hšc¨ ƒ„1
ƒ„ 10 dông phân ƒ„ D
'Ch” y meo n‡u liên k‡t d“i co dang CH2 ƒ R thi ko co dp hinh hšc o liên k‡t d“i do¨
Câu 48: Sô l†ong dông phân chua vong benzen ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
9
H
12
la:
A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.
C9H12 co k ƒ (2.9 12 ¹2)/2 ƒ 4 ƒ„ Aren 'bezen k _4¨ 'Đ– y tháng nay co 3 vi tr• o,m,p SGK 11 nâng cao 187¨
Vi danh trên word kho nên minh quy ra 6 di–m trên vong benzen 'SGK cho dê hi–u¨
C6H5 CH2 CH2 CH3 'CH2 CH2 CH3 o vi tr• 1 cung giông nh† cac vi tr• con lai¨ƒ„ 1
C6H5 CH(CH2) CH3 'CH(CH2) CH3 o vi tr• 1 cung giông vi tr• con lai¨ ƒ„ 1
- 1# -
CH3
CH3
C2H5 CH3
ƒ„ 5 dp xicloankan
CH3 CH3
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
CH3 C6H4 C2H5 'CH3 o vi tr• 1 con C2H5 lŒn l†ot o vi tr• 2 giông 6, 3 giông 5 , 4 ' ƒ„ 3
CH3 C6H4 (CH3) CH3 '1 CH3 o vi tr• 1 , 2CH3 con lai o 2 va 3 '3 cai liên ti‡p¨ , 2 va 4 giông 6 va 4 ' 2 cai
cach nhau ¹ 1 cai cach ' , 3 va 5 '3 cai cach nhau 1 vi tr•¨ ¨ ƒ„ 3
ƒ„ 8 dông phân ƒ„ B 'PhŒn nay h•i kho hi–u ch”t quan tršng la hi–u ' 3 cai liên ti‡p , 2 cai liên ti‡p ¹ 1 cai cach , 3
cai cach nhau dôi v‰i C9H12 '
Câu 4": Sô l†ong dông phân chua vong benzen ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
9
H
10
la:
A. 7. B. 8. C. 9. D. 6.
C9H10 co k ƒ 5 ƒ„ Aren ¹ 1 liên k‡t pi 'Ch” y dông phân hinh hšc¨
C6H5 CHƒCH CH3 'CH ƒ CH CH3 o vi tr• 1 giông nh† mši vi tr•¨ 'Co dông phân hinh hšc¨ ƒ„ 2
C6H5 CH2 CH ƒ CH2 'CH2 CH ƒ CH2 o vi tr• 1 giông mši vi tr•¨
' ko co dp hinh hšc vi dang R ƒ CH2¨ ƒ„ 1
C6H5 C(CH3)ƒCH2 'Ko co dp hh¨ ƒ„1
CH2 ƒ CH C6H4 CH3 'CH2 ƒ CH o vi tr• 1 con CH3 lŒn l†ot o vi tr• 2 , 3 , 4¨ 'ko co dp hh¨ ƒ„ 3
ƒ„ 7 dp ƒ„ A
Câu 5#: Sô l†ong dông phân ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
3
H
5
Br
3
la:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
C3H5Br3 co k ƒ (2.3 5 ¹2 - 3)/2 ƒ 0 ƒ„ C3H5Br3 toan liên k‡t d•n 'Giông ankan¨
Vi 3C ƒ„ kh“ng co mach nhanh ƒ„ ch• cŒn thay dôi sô Br ƒ„ cach vi‡t.
Br - CH2 CH(Br) CH2(Br) ‹ C(Br)3-CH2-CH3‹ CH2(Br)-C(Br)2-CH3 ‹ CH(Br)2-CH(Br) - CH3 ‹ CH(Br)2
CH2 CH2(Br) ƒ„ 5 dp ƒ„ C
Câu 51: Sô l†ong dông phân ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
3
H
5
Cl la:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
C3H5Cl co k ƒ (2.3 5 ¹2 1)/2 ƒ 1 ƒ„ anken '1 liên k‡t d“i¨ 'dp hinh hšc¨ hoác xicloankan '1 vong¨
1 liên k‡t d“i .
Cl - CHƒ CH CH3 'co dp hinh hšc¨ ƒ„ 2
CH2ƒC(Cl)-CH3 'ko co dp hinh hšc¨ ƒ„ 1
CH2 ƒ CH CH2(Cl) 'ko co dp hinh hšc¨ ƒ„ 1
Mach vong: CH2 CH2

CH(CL) ƒ„ 1
ƒ„ co 5 dp ƒ„ C
Câu 52: Hop chât C
4
H
10
O co sô dông phân ancol va tông sô dông phân la:
A. 7 va 4. B. 4 va 7. C. 8 va 8. D.10 va 10.
C4H10O ƒ„ k ƒ (2.4 10 ¹ 2)/2 ƒ 0
Đp ancol no d•n chuc : 2
n-2
'n la sô C‹ 1 · n · 6¨ ƒ„ Đp ancol C4H10O la 2
2
ƒ 4 ƒ„ B 'Xem CT t•nh trong Iile trên¨
Đp ancol no ' R OH¨ ƒ„ gôc OH gan vao C no ‹
CH3 CH2 CH2 CH2 OH ‹ CH3 CH(OH) CH2 CH3 ‹ CH3 CH(CH3) CH2 OH ‹
CH3 CH2 CH(CH3) OH ƒ„ 4
Dang bai CnH2n¹2O co 2 loai la ancol no d•n chuc mach ho 'n_1 va ete no d•n chuc mach ho n_2¨
'Xem trong Iile down load trên phŒn CnH2n¹2O¨
 Đông phân ete ' O '
CH3 O CH2 CH2 CH3 ‹ CH3 CH2 O CH2 CH3 ‹ CH3 CH(CH3) O CH3 ƒ„ 3
ƒ„ dp C4H10O la 7 '4 ancol ¹ 3 ete¨
Câu 53: Sô l†ong dông phân mach ho ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
3
H
6
O la:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
C3H6O co k ƒ (3.2 6 ¹2) /2 ƒ 1 '3 C ƒ„ ch• co mach tháng¨
Dang bai CnH2nO co dp cua
Andehit ' - CHO¨ no d•n chuc 'n_1¨
Xeton ' CO - ¨ no d•n chuc , mach ho n _ 3
Ancol¨ - OH¨ no 1 pi , mach ho n _3 'Ch” y tháng nay liên quan d‡n dk hô bi‡n cua r†ou¨
Ete ' O - ¨ no 1 pi , mach ho n _ 3
'Xem trong Iile down load¨
Andehit 'CHO¨ ‹ CH3 CH2 CHO‹ ƒ„1
Xeton 'CO¨ : CH3 CO CH3 ƒ„ 1
Ancol co 1pi ' CH2 ƒ CH CH2 OH ƒ„1
- 11 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Tông quat : R - CH ƒ CH OH ƒ„ R CH2 CHO¨
Ete : CH2ƒCH O CH3 ƒ„ 1
4 dp 'M›i môt loai co 1 dp ' ƒ„ C
'Ch” y kh“ng co CH3 CH ƒCH OH no s‘ bi hô bi‡n tao thanh andehit CH3 CH2 CHO '
'Khi OH gán vao C kh“ng no liên k‡t d“i ƒ„ Hô bi‡n tao thanh andehit
Xem Video cua nguyên tân trung vê dk hô bi‡n cua r†ou :
http://thaytro.vn/thaytro˜phothong/?id˜pri˜bookƒ240
Câu 54: Sô l†ong dông phân mach ho ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
4
H
6
O
2
tac dung d†oc v‰i NaHCO
3
la:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Dang chât hžu c• pu v‰i NaHCO3 ƒ„ CH• co Axit ' COOH¨
C4H6O2 ƒ„ k ƒ (2.4 6 ¹2) /2 ƒ 2 pi ƒ„ co 1 pi trong hidrocacbon 'Ch” y dp hinh hšc¨
'Vi 1 pi trong COOH¨
Mach ho ƒ„ ko co tr†•ng hop mach vong
CH2 ƒ CH CH2 COOH ' ko co dp hinh hšc¨ ƒ„ 1
CH3 CH ƒCH COOH 'co dp hinh hšc¨ ƒ„ 2
CH2ƒC(CH2) COOH 'ko co dp hinh hšc¨ ƒ„1
ƒ„ 4 dp thŸa mãn ƒ„ C
Câu 55: Sô l†ong dông phân ung v‰i c“ng thuc phân tŠ C
4
H
11
N la:
A. 7. B. 8. C. 9. D. 10.
C4H11N ƒ„ k ƒ (2.4 -11 ¹ 2 ¹1)/2 ƒ 0 ƒ„ Amin no d•n chuc
CT t•nh sô dp amin no d•n chuc CnH2n¹3N: 2
n-1
' 1·n·5¨ ƒ„ dp C4H11N ƒ 2
3
ƒ 8 ƒ„ B 'Xem Iile down load¨
'Amin co dp b•c 1 , b•c 2 , b•c 3¨ 'B•c cua amin la sô liên k‡t tao thanh giža C va N¨
CH2(NH2) CH2 CH2 CH3 ‹ CH3 CH(NH2) CH2 CH3 ‹ CH2(NH2) CH(CH3) CH3
CH3 (CH3)C(NH2) CH3‹ ƒ„ 4 dp b•c 1
CH3 NH CH2 CH2 CH3 ‹ CH3 CH2 NH CH2 CH3 ‹ CH3 NH CH(CH) CH3
CH3 N(CH3) CH2 CH3
ƒ„ 8 dp thŸa mãn ƒ„ B
Câu 56: Môt hop chât hžu c• X co khôi l†ong phân tŠ la 26. Đem dôt X ch• thu d†oc CO
2
va H
2
O. CTPT cua X la:
A. C
2
H
6
. B. C
2
H
4
. C. C
2
H
2
. D. CH
2
O.
M ƒ 26 ƒ„ Ch• co C phu hop
Câu 57: Môt hop chât hžu c• A co M ƒ 74. Đôt chay A báng oxi thu d†oc kh• CO
2
va H
2
O. Co bao nhiêu c“ng thuc
phân tŠ phu hop v‰i A?
A. 4. B. 2. C. 3. D. A.1.
'PhŒn nay lên xem bai giŽng cua Nguyên Tân trung d– bi‡t thêm cach tim d’a vao M¨ 'Co l•i giŽi bai nay¨
http://thaytro.vn/thaytro˜phothong/deIault.aspx?id˜pri˜bookƒ218
PP giŽi bai t•p tim c“ng thuc PT khibi‡t khôi l†ong phân tŠ 'M¨
B†‰c 1 : dat CTTQ : C
x
H
y
O
z
N
t
X
u
Na
v
'X la halogen¨ ‹ th†•ng la CxHyOz vi dê cho pu tao ra CO2 va H2O
'Th†•ng z•y b†‰c nay ko cŒn¨ 'X th†•ng la Cl hoác Br¨
B†‰c 2: L•p ph†•ng trinh dia sô: Mƒ 12x ¹ y ¹ 16z ¹14t ¹ 35,5u ¹ 23v'Th†•ng la 12x ¹ y ¹ 16z ƒ M *¨
N‡u la * ƒ„ B†‰c 1: cz · M ƒ„ miên gia chi cua z
B†‰c 2 : X—t z dê tim ra x va y ƒ„ CTPT
Điêu kiˆn hoa tri v‰i C
x
H
y
O
z
N
t
X
u
Na
v
'X th†•ng Cl , Br¨
0 · y _ 2x ¹ 2 ¹t u v 'Th†•ng la 0 · y _ 2x ¹ 2 'Đôi v‰i CxHyOz¨
ƒ„ y lu“n chán
GiŽi bai trên
Gši CT la CxHyOz ƒ„ M ƒ 12 x ¹ y ¹ 16z ƒ 74
 16z · 74 ƒ„ z ch• co th– la : 1 ‹ 2 ‹ 3‹ 4
 X—t z ƒ 1  12x ¹ y ƒ 58 ƒ„ y ƒ 58 12x
 ĐK : 0 · y _ 2x ¹ 2 ¹ t u ' lây tu k ƒ (2x - y ¹ 2 t ¹u)/2 'vi k _ 0 do liên k‡t _ 0¨ ƒ„ y _ 2x ¹ 2 va y „
0 'Do chât hžu c• lu“n co H¨ D’a vao y _ 2x ¹ 2 ƒ„ y lu“n la sô chán.
y ƒ 58 12x
X—t bŽng :
 ch• co x ƒ 4 va y ƒ 10 thŸa mãn ƒ„ C4H10O
X—t z ƒ 2  12x ¹ y ƒ 42 ƒ„ y ƒ 42 12x
- 12 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Ta co 0 · y _ 2x ¹ 2 ƒ„ 0 · 42 12x _ 2x ¹ 2  2,8 _ x · 3,5 ƒ„ x ƒ 3 ƒ„ y ƒ 6 ƒ„ C3H6O2
X—t z ƒ 3  12x ¹y ƒ 26  y ƒ 26 12x
ƒ„ 0 · 26 12x _ 2x ¹2  1,71_ x · 2,17 ƒ„ x ƒ 2 ƒ„ y ƒ 2 ƒ„ C2H2O3
ƒ„ 3 c“ng thuc thŸa mãn ƒ„ C
Câu 58: Môt hop chât hžu c• A co t• khôi so v‰i kh“ng kh• báng báng 2. Đôt chay hoan toan A báng kh• O
2
thu d†oc
CO
2
va H
2
O. Co bao nhiêu c“ng thuc phân tŠ phu hop v‰i A ?
A. 2. B. A. 1. C. 3. D. 4.
D (A /kk) ƒ MA / 29 ƒ 2 ƒ„ MA ƒ 58
Gši CTTQ : CxHyOz ƒ„ 12x ¹ y ¹ 16z ƒ 58
 16z · 58 ƒ„ z ch• co th– la : 1, 2, 3
 X—t z ƒ 1 ƒ„ 12x ¹ y ƒ 42 ƒ„ y ƒ 42 12x hay 0 · 42 12x _ 2x ¹ 2  2,86 _ x · 3,5
 ƒ„ x ƒ 3 ƒ„ y ƒ 6 ƒ„ C3H6O
X—t z ƒ 2 ƒ„ 12x ¹ y ƒ 26 ƒ„ y ƒ 26 12x hay 0 · 26 12x _ 2x ¹ 2  1,71 _ x · 2,17 ƒ„ x ƒ 2
 y ƒ 2 ƒ„ C2H2O2
X—t z ƒ 3 ƒ„ 12x ¹ y ƒ 10 ƒ„ loai vi x ƒ 0
ƒ„ 2 c“ng thuc phân tŠ phu hop ƒ„ A
Câu 5": Hop chât X co thanh phŒn ° vê khôi l†ong : C (85,8°) va H (14,2°). Hop chât X la
A. C
3
H
8
. B. C
4
H
10
. C. C
4
H
8
. D. k‡t quŽ khac.
Tim CT d’a vao ° cua cac thanh phŒn 'SGK 11 nâng cao 115¨ 'Xem qua v• du SGK d– hi–u¨
°C ¹ ° H ƒ 100 ° ƒ„ X co CTd•n giŽn : (CxHy)n
x : y ƒ °C / 12 : °H / 1 ƒ 7,15 : 14,2 ƒ 1 : 2
'Meo d– tim ra t• lˆ nguyên 1 : 2 ƒ„ Lây cac sô chia cho sô nhŸ nhât¨
ƒ„ C“ng thuc d•n giŽn : (CH2)n
V‰i n ƒ 4 ƒ„ C 'Phu hop ' ƒ„ C
Câu 6#: Hop chât X co °C ƒ 54,54° ‹ °H ƒ 9,1°, con lai la oxi. Khôi l†ong phân tŠ cua X báng 88. CTPT cua X
la:
A. C
4
H
10
O. B. C
5
H
12
O. C. C
4
H
10
O
2
. D. C
4
H
8
O
2
.
°O ƒ 100° - °C - °H ƒ 36,36° ‹ Gši CTĐG : (CxHyOz)n
x : y : z ƒ °C / 12 : °H / 1 : °O / 16 ƒ 4,545 : 9,1 : 2,2725 ƒ 2 : 4 : 1 'Chia co 2 , 2725¨
ƒ„ C“ng thuc d•n giŽn nhât : (C2H4O)n
Ta co M ƒ 88 ƒ„ (12.2 ¹ 4 ¹ 16).n ƒ 88 ƒ„ n ƒ 2 ƒ„ CT : C4H8O2 ƒ„ D
Câu 61: Phân t•ch hop chât hžu c• X thây cu 3 phŒn khôi l†ong cacbon lai co 1 phŒn khôi l†ong hidro, 7 phŒn khôi
l†ong nit• va 8 phŒn l†u huynh. Trong CTPT cua X ch• co 1 nguyên tŠ S, v•y CTPT cua X la
A. CH
4
NS. B. C
2
H
2
N
2
S. C. C
2
H
6
NS. D. CH
4
N
2
S.
Đap an ƒ„ X chua C, H , N , S ƒ„ Gši CTĐG: CxHyNzSt
Chšn 1 phŒn la 1g ƒ„ mC ƒ 3g ‹ mH ƒ 1 g ‹ mN ƒ 7g ‹ mS ƒ 8g
x : y : z : t ƒ : : :
12 1 14 32
C N S H
m m m m
'Lây c“ng thuc tu sô mol Gši a la mol CxHyNzSt
ƒ„ nC ƒ ax ‹ nH ƒ ay ‹ nN ƒ az ‹ nS ƒ at ƒ„ nC : nH : nN : nS ƒ x : y : z : t ƒ : : :
12 1 14 32
C N S H
m m m m
ƒ„ x : y : z : t ƒ
3 1 7 8
: : :
12 1 14 32
ƒ 0,25 : 1 : 0,5 : 0,25 ƒ 1 : 4 : 2 : 1 ƒ„ CTDDGN (CH4N2S)n
Vi co 1 nguyên tŠ S ƒ„ n ƒ 1 ƒ„ CTPT : CH4N2S ƒ„ D
Câu 62: . Hop chât X co CTĐGN la CH
3
O. CTPT nao sau dây ung v‰i X ?
A. C
3
H
9
O
3
. B. C
2
H
6
O
2
. C. C
2
H
6
O. D. CH
3
O.
Bai 57: Đôi v‰i chât CxHyOz ƒ„ y lu“n chán ƒ„ Loai A va D ‹ CTĐGN (CH3O)n ƒ„n ƒ 2 ƒ„ B thŸa mãn ƒ„ B
*. C“ng thuc th’c nghiˆm cua chât hžu c• co dang (CH
3
Cl)
n
thi c“ng thuc phân tŠ cua hop chât la
A. CH
3
Cl. B. C
2
H
6
Cl
2
. C. C
2
H
5
Cl. D. C
3
H
9
Cl
3
.
C
x
H
y
O
z
N
t
X
u
Na
v
ƒ„ 0 · y _ 2x ¹ 2 ¹ t u ƒ„ CxHyClu ƒ„ 0 · y _ 2x ¹ 1
(CH3Cl)n ƒ„ X—t n ƒ 1 ƒ„ y ƒ 3 thŸa mãn ƒ„ CH3Cl d”ng ƒ„ A
X—t n ƒ 2 ƒ„ y ƒ 6 loai vi 0 · y _ 5
X—t n ƒ 3 ƒ„ y ƒ 9 loai vi 0 · y _ 7
Câu 63: Môt hop chât hžu c• gôm C, H, O ‹ trong do cacbon chi‡m 61,22° vê khôi l†ong. C“ng thuc phân tŠ cua
hop chât la:
A. C
3
H
6
O
2
. B. C
2
H
2
O
3
. C. C
5
H
6
O
2
. D. C
4
H
10
O.
- 13 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Gši CTPT : CxHyOz ƒ„ °C ƒ 12x .100° / (12x ¹ y ¹ 16z) ƒ 61,22° *
Cach 1 : Mo tung dap an ƒ„ C d”ng
Cach 2: *  7,6x ƒ y ¹ 16z 'Lây 100° chia 61,22° 'Đung nhân ch—o¨ minh hay dung¨
y ¹ 16z lu“n la sô nguyên ƒ„ 7,6x la sô nguyên ƒ„ x la sô chia h‡t cho 5 ƒ„ x ƒ5 ƒ„ C thŸa mãn
ƒ„ C
N‡u x ƒ 3 ƒ„ y ¹ 16z ƒ 22,8 'Loai¨ t†•ng t’ x ƒ 2 va x ƒ4 nh† cac dap an
Câu 64: Chât hžu c• X co M ƒ 123 va khôi l†ong C, H, O va N trong phân tŠ theo thu t’ t• lˆ v‰i
72 : 5 : 32 : 14. CTPT cua X la:
A. C
6
H
14
O
2
N. B. C
6
H
6
ON
2
. C. C
6
H
12
ON. D. C
6
H
5
O
2
N.
Cach 1 t•nh M cac dap an ƒ„ Ch• co D : C6H5O2N co M ƒ 123 ƒ„ D d”ng
Cach 2:
AD bai 61 : Gši CTĐG: (CxHyOzNt)n
T• lˆ 72 : 5 : 32 : 14 ƒ„ mC ƒ 72 ‹ mH ƒ 5 ‹ mO ƒ 32 ‹ mN ƒ 14
x : y : z : t ƒ : : :
12 1 16 14
C O N H
m m m m
ƒ 6 : 5 : 2 : 1 ƒ„ (C6H5O2N)n
M ƒ 123 ƒ (12.6 ¹ 5 ¹ 32 ¹ 14).n ƒ„ n ƒ 1 ƒ„ C6H5O2N ƒ„ D
Câu 65: Đôt chay hoan toan 0,6 gam hop chât hžu c• X rôi cho sŽn phâm chay qua binh d’ng dung dich Ca(OH)
2
d†
thây co 2 gam k‡t tua va khôi l†ong binh táng thêm 1,24 gam. T• khôi cua X so v‰i H
2
báng 15. CTPT cua X la:
A. C
2
H
6
O. B. CH
2
O. C. C
2
H
4
O. D. CH
2
O
2
.
Ph†•ng phap giŽi : Tim khôi l†ong tung nguyên tô trong X 'C , H , O¨
Cach tim:
1- Xaùc ñònh khoái löôïng C: Khoái löôïng C ñöôïc xaùc ñònh qua caùc saûn phaãm chaùy (
Khoái löôïng, th! t"ch#
$rong caùc %a&i ta'p thöô&ng cho saûn phaãm chaùy la& C(
)
*aïng th! t"ch hay +hoái löôïng
,o't soá tröô&ng hôïp *u&ng *ung *ich +i-m haáp thuï saûn phaãm chaùy th. thöô&ng coù
hai tröô&ng hôïp
a# /ua Ca((0#
)
, 1a((0#
)
*ö thu ñöôïc +át tuûa hay +hoái löôïng %.nh ta2ng ta coù 3 +hoái
löôïng %.nh ta2ng %a4ng +hoái löôïng C(
)
5a& soá mol +át tuûa %a4ng soá mol C(
)

%# Khi +ho6ng cho *öï +i'n *ö th. thöô&ng coù ) tröô&ng hôïp xaûy ra 3
Tröôøng hôïp 1: *ö +i-m th. n

7
2
CO
n

Tröôøng hôïp 2: C(
)
*ö th. coù +át tuûa sau ñoù +át tuûa tan mo't pha-n 38a'p h' cho
2
CO
n
5a& −
OH
n
9:C$ 3 nC(;
)<
=n

> 7 n(0
<
=)nCa((0#)> < nC()
n0C(;
<
7 nC() ? nC(;
)<

C
n
7
44
2
CO
m
7
4 22
2
,
CO
V
→ m
C
7 n
C
@A) 0ay m
C
7
44
2
CO
m
A) 7
4 22
2
,
CO
V
A)
2- Xaùc ñònh khoái löôïng H thoâng qua caùc saûn pha! chaù" : Khoái löôïng 0
)
(
$rong mo't soá tröô&ng hôïp *u&ng chaát haáp thuï 0
)
( 3 CaCl
)
, B
)
(
C
, 0
)
D(
E
ñaFc @@@ th. +hoái
löôïng %.nh ta2ng la& +hoái löôïng nöôùc thu ñöôïc
O H
n
2
7
18
2
O H
m
→ n
0
7
O H
n
2
@)
* Trong tröôøng hôïp döï kieän cho haáp thuï toaøn boä saûn phaåm cha! "aøo dung d#ch $$$
dö th% khoái &öôïng b%nh ta'ng : m gam th% khoái &öôïng naø! ch(nh &aø khoái &öôïng )*
2
"aø
khoái &öôïng nöôc
* Trong tröôøng hôïp döï kieän cho: haáp thuï toaøn boä saûn phaåm cha! "aøo dung
d#ch $$$ dö thu +öôïc m gam keát tuûa +o,ng thôøi khoái &öôïng dung d#ch giaûm n gam: Th%
2
CO
n
- n

"aø m

. /
O H
m
2
G
2
CO
m
#7 ∆ m
giaûm

H6n tö& ña6y ta coù3
O H
m
2
7 m

. /∆ m
giaûm
<
2
CO
m
#
#- Xaùc ñònh khoái löôïng $: $höô&ng trong %a&i toaùn ñoùt th. Hitô giaûi phoùng *aïng H
)
- 14 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
phöông phaùp xaùc ñònh thöô&ng cho saûn phaãm ñi qua chaát haáp thuï nöôùc, C(
)
sau ñoù
thu +h" co&n laïi la& H
)
hoaFc hoãn hôïp H
)
5a& (
)
*ö n6n tu&y tröô&ng hôïp ma& t"nh toaùn
2
N
n
7
4 22
0
2
,
N
V
→ n
H
7 )@
2
N
n
→ m
H
7 n
H@
AE 7
2
N
n
@)I
%- Xaùc ñònh ngu"&ân toá ': $höô&ng ñöôïc xaùc ñònh qua pha6n t"ch ñònh löôïng hay
*öïa 5a&o %aûo toa&n +hoái löôïng
m
(
7 m ? (m
C
G m
0
G m
H
G @@@# Háu m
(
7 J th. hôïp chaát +ho6ng coù (, +haùc J th. hôïp
chaát coù chöùa (
GiŽi bai trên :
SŽn phâm chay vao Ca(OH)2 d† ƒ„ nCO2 ƒ nk‡t tua 'CaCO3¨ ƒ 0,02 mol 'Pu CO2 ¹ Ca(OH)2 ƒ„CaCO3 ¹ H2O ¨
ƒ„ mC ƒ nCO2 . 12 ƒ 0,24g
* Trong tröôøng hôïp döï kieän cho haáp thuï toaøn boä saûn phaåm cha! "aøo dung d#ch $$$
dö th% khoái &öôïng b%nh ta'ng : m gam th% khoái &öôïng naø! ch(nh &aø khoái &öôïng )*
2
"aø
khoái &öôïng nöôc
ƒ„ mCO2 ¹ mH2O ƒ 1,24 g ƒ„ mH2O ƒ 1,24 mCO2 ƒ 1,24 0,02.44 ƒ 0,36 g ƒ„ mH ƒ nH2O . 2 ƒ 0,04 g
ƒ„ mO ƒ mX mC mH ƒ 0,6 0,24 0,04 ƒ 0,32 g
ƒ„ x : y : z ƒ mC / 12 : mH / 1 : mO / 16 ƒ 0,02 : 0,04 : 0,02 ƒ 1 : 2 : 1 ƒ„ CTĐG : (CH2O)n
Ta co M ƒ 15.2 ƒ 30 'T• khôi v‰i H2 ƒ 15¨ ƒ„ n ƒ 1 ƒ„ CH2O ƒ„ B
Câu 66: Khi dôt 1 l•t kh• X cŒn 6 l•t O
2
thu d†oc 4 l•t CO
2
va 5 l•t h•i H
2
O (cac th– t•ch kh• do o cung diêu kiˆn nhiˆt
dô, ap suât). CTPT cua X la:
A. C
4
H
10
O. B. C
4
H
8
O
2
. C. C4H10O2. D. C
3
H
8
O.
Đap an ƒ„ X la CxHyOz 'T• lˆ th– t•ch ƒ t• lˆ sô mol vi cung diêu kiˆn nhiˆt dô , ap suât¨ Nh‰ CT
n kh• ƒ P.V / T.0,082 'V‰i P la ap suât t•nh theo atm , V la th– t•ch t•nh theo l•t , T la dô K ƒ Đô C ¹ 273¨
PT : CxHyOz ¹ (x ¹ y /4 z /2) O2 ƒ„ x CO2 ¹ y/2H2O
Theo PT 1 mol (x ¹ y/4 z/2) mol x mol y/2 mol
Theo dê bai 1 mol 6 mol 4mol 5mol
ƒ„ x ƒ 4 ‹ y ƒ 10 'T• lˆ hay nhân ch—o¨ Th‡ vao x ¹ y/4 z/2 ƒ 6  4 ¹ 10/4 z/2 ƒ 6 ƒ„ z ƒ 1
ƒ„ CT : C4H10O
 R”t ra CT : ƒ„ x ƒ nCO2 / nX ‹ y ƒ 2nH2O / nX 'Lu“n d”ng¨ 'Cai nay d•n giŽn la bŽo toan nguyên tô C va H '
 hoác x ƒ VCO2 / VX ‹ y ƒ 2VH2O / VX
 x ¹ y /4 z/2 ƒ VO2 / VX ƒ nO2 / nX
Câu 67: Đôt chay hoan toan 3 gam hop chât hžu c• X thu d†oc 4,4 gam CO
2
va 1,8 gam H
2
O. Bi‡t t• khôi cua X so
v‰i He (M
He

ƒ 4) la 7,5. CTPT cua X la:
A. CH
2
O
2
. B. C
2
H
6
. C. C
2
H
4
O. D. CH
2
O.
AD bai 65: mC ƒ nCO2 . 12 ƒ 1,2 g ‹ mH ƒ nH2O . 2 ƒ0,2 g
 mO ƒ 3 1,2 0,2 ƒ 1,6g
 x : y : z ƒ 1,2 / 12 : 0,2 /1 : 1,6 /16 ƒ 0,1 : 0,2 : 0,1 ƒ 1 : 2 : 1 ƒ„ CTĐG : (CH2O)n
 Vi MX ƒ 7,5.4 ƒ 30 ƒ„ n ƒ 1 ƒ„ X la CH2O ƒ„ D
Câu 68: Đôt chay 1 l•t h•i hidrocacbon v‰i môt th– t•ch kh“ng kh• (l†ong d†). H›n hop kh• thu d†oc sau khi h•i H
2
O
ng†ng tu co th– t•ch la 18,5 l•t, cho qua dung dich KOH d† con 16,5 l•t, cho h›n hop kh• di qua ông d’ng photpho d†
thi con lai 16 l•t. Xac dinh CTPT cua hop chât trên bi‡t cac th– t•ch kh• do o cung diêu kiˆn nhiˆt dô, ap suât va O
2
chi‡m 1/5 kh“ng kh•, con lai la N
2
.
A. C
2
H
6
. B. C
2
H
4
. C. C
3
H
8
. D. C
2
H
2
.
Hidrocabon ƒ„ CxHy 'hoác tu dap an¨
PT : CxHy ¹ (x ¹ y/4)O2 ƒ„ xCO2 ¹ y/2H2O 'AD CT 66¨
Phân t•ch 18,5 l•t ch• chua CO2 va kh“ng kh• 'Vi H2O bi ng†ng tu¨
16,5 l•t ch• chua kh“ng kh• 'Vi CO2 bi hâp thu boi kiêm¨ ƒ„ V CO2 ƒ 18,5 16,5 ƒ 2 l•t
ƒ„ x ƒ VCO2 / VX ƒ 2
16 l•t la N2 'Vi O2 bi hâp thu boi P d†¨ 'Pu P ¹ O2 ƒ„ P2O5¨ ƒ„ VO2 d† ƒ 16,5 16 ƒ 0,5 l•t
16 l•t N2 ƒ„ V kh“ng kh• ƒ 16.5 / 4 ƒ 20 l•t 'Vi N2 chi‡m 4 /5 do oxi chi‡m 1/5¨
ƒ„ V O2 ban dŒu ƒ 4 l•t ƒ„ VO2 pu ƒ VO2 ban dŒu VO2 d† ƒ 4 0,5 ƒ 3,5 l•t
ƒ„ x ¹ y/ 4 ƒ VO2 pu / VX ƒ 3,5 ƒ 2 ¹ y/4 ƒ„ y ƒ 6 ƒ„ C2H6 ƒ„ A
- 15 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Câu 6": Đôt 0,15 mol môt hop chât hžu c• thu d†oc 6,72 l•t CO
2
(dktc) va 5,4 gam H
2
O. Mát khac dôt 1 th– t•ch h•i
chât do cŒn 2,5 th– t•ch O
2
. Cac th– t•ch do o cung diêu kiˆn nhiˆt dô, ap suât. CTPT cua hop chât do la:
A. C
2
H
6
O
2
. B. C
2
H
6
O. C. C
2
H
4
O
2
. D. C
2
H
4
O.
AD CT bai 66: ƒ„ x ƒ nCO2 / nX ƒ 0,3 / 0,15 ƒ 2 ‹ y ƒ 2nH2O / nX ƒ 0,6 / 0,15 ƒ 4
dôt 1 th– t•ch h•i chât do cŒn 2,5 th– t•ch O
2
ƒ„ x ¹ y/4 z/2 ƒ VO2 /VX ƒ 2,5
 2 ¹ 4/4 z/2 ƒ 2,5 ƒ„ z ƒ 1 ƒ„ C2H4O ƒ„ D
Câu 7#: Đôt chay hoan toan môt hop chât hžu c• X (C, H, N) báng l†ong kh“ng kh• vua du (gôm 1/5 th– t•ch O
2
, con
lai la N
2
) d†oc kh• CO
2
, H
2
O va N
2
. Cho toan bô sŽn phâm chay qua binh d’ng dung dich Ba(OH)
2
d† thây co 39,4
gam k‡t tua, khôi l†ong dung dich giŽm di 24,3 gam. Kh• thoat ra khŸi binh co th– t•ch 34,72 l•t (dktc). Bi‡t
2
O X
d
·
2. CTPT cua X la:
A. C
2
H
7
N. B. C
2
H
8
N. C. C
2
H
7
N
2
. D. C
2
H
4
N
2
.
AD bai 65:
Trong tröôøng hôïp döï kieän cho: haáp thuï toaøn boä saûn phaåm cha! "aøo dung d#ch $$$
dö thu +öôïc m gam keát tuûa +o,ng thôøi khoái &öôïng dung d#ch giaûm n gam: Th%
2
CO
n
- n

"aø m

. /
O H
m
2
G
2
CO
m
#7 ∆ m
giaûm

H6n tö& ña6y ta coù3 mH2O ƒ m

< (∆ m
giaûm
GmC()#
Cho toan bô sŽn phâm chay qua binh d’ng dung dich Ba(OH)
2
d† thây co 39,4 gam k‡t tua, khôi l†ong dung dich
giŽm di 24,3 gam
ƒ„ nCO2 ƒ nBaCO3 'K‡t tua¨ ƒ 0,2 mol 'Pu CO2 ¹ Ba(OH)2 ƒ„ BaCO3 ¹ H2O¨ ƒ„ nC ƒ nCO2 ƒ 0,2
ƒ„ mH2O ƒ m

< (∆ m
giaûm
GmC()# 7 ;K,E ? ()E,; G J,)@EE# 7 L,;g 7M n0)( 7 J,;C mol 7M
n0 7 J,N
PT pu CxHyNt ¹(x ¹ y/4)O2 ƒ„ xCO2 ¹ y/2H2O ¹ t/2N2
 34,72 l•t gôm N2 trong kh“ng kh• va N2 tao thanh do pu .
 BT nguyên tô Oxi tr†‰c va sau pu ƒ„ 2nO2 pu ƒ 2nCO2 ¹ nH2O ƒ2.0,2 ¹ 0,35 ƒ0,75
 ƒ„ nO2 pu ƒ 0,375 mol ƒ„ VO2 pu ƒ 8,4 l•t ƒ„ VN2 trong kk ƒ 4VO2 ƒ 33,6 l•t
 'Vi O2 chi‡m 1/5‹ N chi‡m 4/5 ƒ„ VN2 tao thanh sau pu ƒ 34,72 33,6 ƒ 1,12 l•t ƒ„ nN2 ƒ0,05 mol ƒ„ mol N
ƒ 0,1 mol
 x : y : t ƒ nC : nH : nN ƒ 0,2 : 0,7 : 0,1 ƒ 2 : 7 : 1 ƒ„ (C2H7N)n ƒ„ n ƒ 1 'Đap an 2C¨ ƒ„ A d”ng
Câu 71: Oxi hoa hoan toan 4,02 gam môt hop chât hžu c• X ch• thu d†oc 3,18 gam Na
2
CO
3
va 0,672 l•t kh• CO
2
.
CTĐGN cua X la:
A. CO
2
Na. B. CO
2
Na
2
. C. C
3
O
2
Na. D. C
2
O
2
Na.
Cach 1: Lây 4,02 chia cho M tung dap an 'Sô mol dep nhât thi chšn 1 dep 3 ko dep ƒ„ 1 dep d”ng
Meo nay nhám loai di cac dap an sai¨
A.CO2Na co M ƒ 67 ƒ„ chia dep '0,06 mol¨ ƒ„ A dê d”ng
B.CO2Na2 co M ƒ 90 ƒ„ Chia le ƒ„ Loai
T†•ng t’ C . D dêu chia le ƒ„ 1 dep 3 le ƒ„ 1 d”ng ƒ„ A d”ng.
Đap an ƒ„ X chua C,O,Na ƒ„ Gši CTĐGN: (CxOyNaz)n
AD BT nguyên tô C ƒ„ nC ƒ nNa2CO2 ¹ nCO2 ƒ 0,03 ¹ 0,03 ƒ 0,06 mol
nNaƒ 2nNa2CO3 ƒ 0,06 mol
 mO ƒ mX mC mNa ƒ 4,02 0,06.12 0,06.23 ƒ 1,92 ƒ„ nO ƒ 0,12mol
 x : y : z ƒ nC : nO2 : nNa ƒ 0,06 : 0,12 : 0,06 ƒ 1 : 2 : 1 ƒ„ CTĐGN: CO2Na ƒ„ A
Câu 72: Đôt chay hoan toan môt hidrocacbon trong 0,5 l•t h›n hop cua no v‰i CO
2
báng 2,5 l•t O
2
thu d†oc 3,4 l•t kh•.
H›n hop nay sau khi ng†ng tu h‡t h•i n†‰c con 1,8 l•t, ti‡p tuc cho h›n hop kh• con lai qua dung dich kiêm d† thi con
lai 0,5 l•t kh•. Cac th– t•ch d†oc do o cung diêu kiˆn nhiˆt dô, ap suât. CTPT cua hidrocacbon la:
A. C
4
H
10
. B. C
3
H
8
. C. C
4
H
8
. D. C
3
H
6
.
H›n hop 3,4 l•t kh• gôm O2 d† 'Co th– co¨ ‹ CO2¨Tao thanh ¹ d†¨ va H2O
1,8 l•t la CO2 va O2 d† vi H2O bi ng†ng tu ƒ„ VH2O ƒ 3,4 1,8 ƒ 1,6 l•t
0,5 l•t kh• la O2d† vi CO2 bi kiêm d† hâp thu ƒ„ VCO2 sau p† ƒ 1,8 0,5 ƒ 1,3 l•t
ƒ„ V O2 p† ƒ 2 l•t 'Ch• co hidrocabon CxHy pu v‰i O2¨
Gši a , b lŒn l†ot la VCxHy va CO2 tr†‰c pu
 a ¹ b ƒ 0,5 l•t (1)
 (x ¹y/4) ƒ VO2 pu /VCxHy ƒ 2 / a  a (x ¹ y/4) ƒ 2 (2) 'CT bai 66¨
 VCO2 sau pu ƒ x. VCxHy ¹ VCO2 tr†‰c pu ƒ xa ¹ b ƒ 1,3 l•t ƒ„ax ƒ 1,3 - b (3) 'BTNT C¨
 y ƒ 2VH2O / VCxHy ƒ 3,2 / a  ay ƒ 3,2 (4) 'BTNT H¨
- 16 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Lây 3 , 4 th‡ vao 2 ƒ„ b ƒ 0,1 th‡ vao 1 ƒ„ a ƒ 0,4 ƒ„ th‡ vao 3 va 4 ƒ„ x ƒ 3 ‹ y ƒ 8 ƒ„ C3H8 ƒ„ B
Câu 73: Đôt chay hoan toan 1,605 gam hop chât hžu c• A thu d†oc 4,62 gam CO
2
‹ 1,215 gam H
2
O va 168 ml N
2
(dktc). T• khôi h•i cua A so v‰i kh“ng kh• kh“ng v†ot qua 4. C“ng thuc phân tŠ cua A la:
A. C
5
H
5
N. B. C
6
H
9
N. C. C
7
H
9
N. D. C
6
H
7
N.
Cach 1: Lây 1,605 chia cho M cua tung chât: 'Sô mol dep nhât thi lây¨
A.C5H5N co M ƒ 79 ƒ„ Chia qua xâu ƒ„ Loai
B.C6H9N co M ƒ 95 ƒ„ Chia qua xâu ƒ„ Loai
C.C7H9N co M ƒ 107 ƒ„ Chia qua dep ƒ„ ThŸa mãn
D.C6H7N co M ƒ 93 ƒ„ Chia qua xâu ƒ„ Loai
'Cach nay co th– giŽi nhanh n‡u ch†a bi‡t h†‰ng giŽi tac giŽ •t khi cho sô liˆu le¨
Đap an ƒ„ Chât hžu c• A gôm C , H , N ƒ„ Gši CTĐGN : (CxHyNt)n
nC ƒ nCO2 ƒ 0,105 mol ‹ nH ƒ 2nH2O ƒ 0,135 mol ‹ nN ƒ 2nN2 ƒ 0,015 mol 'ADCT bai 65¨
 x : y : t ƒ nC : nH : nN ƒ 0,105 : 0,135 : 0,015 ƒ 7 : 9 :1 ƒ„ CTĐGN : (C7H9N)n
 Do MA · 116 'Vi t• khôi so v‰i kk · 4¨ ƒ„ n ƒ 1 ƒ„ CTPT A: C7H9N
Câu 74: Oxi hoa hoan toan 6,15 gam hop chât hžu c• X thu d†oc 2,25 gam H
2
O ‹ 6,72 l•t CO
2
va 0,56 l•t N
2
(dkc).
PhŒn trám khôi l†ong cua C, H, N va O trong X lŒn l†ot la:
A. 58,5° ‹ 4,1° ‹ 11,4° ‹ 26°. B. 48,9° ‹ 15,8° ‹ 35,3° ‹ 0°.
C. 49,5° ‹ 9,8° ‹ 15,5° ‹ 25,2°. D. 59,1 ° ‹ 17,4° ‹ 23,5° ‹ 0°.
mC ƒ nCO2 . 12 ƒ 3,6 g ƒ„ °C ƒ 3,6.100° / 6,15 ƒ 58,5° ƒ„ A 'M›i A co °C thŸa mãn¨ ƒ„ A
'mH ƒ 2nH2O .1 ‹ mN ƒ 2nN2.14 ‹ mOxi ƒ mX mC mH mN ƒ„ ° ¨
Câu 75: Phân t•ch 0,31gam hop chât hžu c• X ch• chua C, H, N tao thanh 0,44 gam CO
2
. Mát khac, n‡u phân t•ch
0,31 gam X d– toan bô N trong X chuy–n thanh NH
3
rôi dân NH
3
vua tao thanh vao 100 ml dung dich H
2
SO
4
0,4M thi
phŒn axit d† d†oc trung hoa boi 50 ml dung dich NaOH 1,4M. Bi‡t 1 l•t h•i chât X (dktc) náng 1,38 gam. CTPT cua
X la:
A. CH
5
N. B. C
2
H
5
N
2
. C. C
2
H
5
N. D. CH
6
N.
Cach 1: lây 0,31 chia cho M tung dap an
VD : CH5N co M ƒ 31 ƒ„ ra sô qua dep ƒ„ ThŸa mãn ƒ„ A
C2H5N2 co M ƒ 57 ƒ„ Chia qua xâu ƒ„ Loai ‹ T†•ng t’ C2H5N co M ƒ 43 ‹ CH6N co M ƒ 32
Cach 2: 1 l•t h•i X (dktc) náng 1,38g ƒ„ nX ƒ 1 / 22,4 ƒ„ MX ƒ 1,38 / (1/22,4) ƒ 31 ƒ„ A thŸa mãn
 A
 NH3 pu vua du v‰i 0,005 mool H2SO4 'Vi 0,035 molH2SO4 bi trung hoa boi 0,07 mol NaOH
 'H
¹
¹OH
-
ƒ„H2O¨ ƒ„ nNH3 ƒ 2nH2SO4 ƒ 0,01 mol ƒ nN '2NH3 ¹ H2SO4 ƒ„ (NH4)2SO4¨
 nC ƒ nCO2 ƒ 0,01 mol ƒ„ mH ƒ mX mC mN ƒ 0,31 0,01.12 0,01.14 ƒ 0,05 g ƒ„ nH ƒ 0,05
 x : y : z ƒ nC : nH : nN ƒ 0,01 : 0,05 : 0,01 ƒ 1 : 5 : 1 ƒ„ CTĐG : (CH5N)n
 Đap an ƒ„ n ƒ 1 thŸa mãn A . CH5N
Câu 76: Đôt chay 200 ml h•i môt hop chât hžu c• X chua C, H, O trong 900 ml O
2
, th– t•ch h›n hop kh• thu d†oc la
1,3 l•t. Sau khi ng†ng tu h•i n†‰c ch• con 700 ml. Ti‡p theo cho qua dung dich KOH d† ch• con 100 ml kh• bay ra.
Cac th– t•ch kh• do o cung diêu kiˆn nhiˆt dô, ap suât. CTPT cua Y la:
A. C
3
H
6
O. B. C
3
H
8
O
2
. C. C
3
H
8
O. D. C
3
H
6
O
2
.
1,3 l•t h›n hop thu d†oc la O2 'Co th– d†¨ ¹ CO2'Tao thanh¨ ¹ H2O 'Tao thanh¨
Ng†ng tu h•i n†‰c con 700 ml ƒ„ VH2O ƒ 1,3 0,7 ƒ 0,6 l•t ƒ„ y ƒ 2VH2O / VX ƒ 6 'AD bai 66¨
Cho qua KOH con 100ml kh• 'O2 d†¨ 'CO2 bi hâp thu¨ ƒ„ VCO2 ƒ 0,7 0,1 ƒ 0,6 l•t
 x ƒ VCO2 / VX ƒ 3
 V O2 pu ƒ 0,9 0,1 ƒ 0,8 ƒ„ x ¹ y/4 z/2 ƒ VO2 / VX ƒ 4  3 ¹ 6/4 z/2 ƒ 4  z ƒ 1
 CT PT : C3H6O ƒ„ A
Câu 77: Phân t•ch 1,5 gam chât hžu c• X thu d†oc 1,76 gam CO
2
‹ 0,9 gam H
2
O va 112 ml N
2
do o 0
o
C va 2 atm. N‡u
hoa h•i cung 1,5 gam chât X o 127
o
C va 1,64 atm ng†•i ta thu d†oc 0,4 l•t kh• chât X. CTPT cua X la:
A. C
2
H
5
ON. B. C
6
H
5
ON
2
. C. C
2
H
5
O
2
N. D. C
2
H
6
O
2
N.
nC ƒ nCO2 ƒ 0,04 mol ‹ nH ƒ 2nH2O ƒ 0,1 mol ‹
nN ƒ 2nN2 ƒ 2. P.V / T.0,082 ƒ2. (2.0,112 / 273.0,082) ƒ 0,02 mol 'P la ap suât 'atm¨ V la th– t•ch 'l•t¨ T la dô K ƒ
dô C ¹ 273¨
 mO ƒ mX mC mH mN ƒ 1,5 0,04.12 0,1.1 0,02.14 ƒ 0,64 g ƒ„ nO ƒ 0,04 mol
 x : y : z : t ƒ nC : nH : nO : nN ƒ 0,04 : 0,1 : 0,04 : 0,02 ƒ 2 : 5 : 2 : 12
 CTĐGN : (C2H5O2N)n ƒ„ Đap an ch• co C thŸa mãn v‰i n ƒ1 ƒ„ C
Hoác d’a vao dž kiˆn : 'h•i cung 1,5 gam chât X o 127
o
C va 1,64 atm ng†•i ta thu d†oc 0,4 l•t kh• chât X¨
nX ƒ P.V/T.0,082 ƒ (1,64.0,4 / (127¹273).0,082) ƒ 0,02 mol
- 17 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
ƒ„ MX ƒ 1,5/0,02 ƒ 75 ƒ (12.2 ¹ 4 ¹ 16.2¹14).n ƒ„ n ƒ 1 ƒ„ C
Câu 78: Đ“t chay hoan toan m“ t thê tich h•i h•p châ t h†u c• A cân 10 thê ti ch oxi (do cung diêu kiˆn nhiˆt dô va ap
suât), san phâ m thu d†•c chi g“ m CO
2
va H
2
O v•i mCO
2
: mH
2
O ƒ 44 : 9. Biêt M
A
· 150. A co c“ng th† c phân t† la:
A. C
4
H
6
O. B. C
8
H
8
O. C. C
8
H
8
. D. C
2
H
2
.
Cach 1 : Meo dê bai 1 th– t•ch h•i hop chât hžu c• A cŒn 10 th– t•ch Oxi ƒ„ x ¹ y/4 z/2 ƒ VO2 / VX ƒ 10
Th‡ tung dap an:
A.C4H6O ƒ„ x ƒ4 ‹ y ƒ 6 ‹ z ƒ 1 ƒ„ x ¹ y/4 z/2 ƒ 5 #10 'Loai¨
B.C8H8O ƒ„ x ƒ 8 ‹ y ƒ 8 ‹ z ƒ1 ƒ„ x ¹ y/4 z/2 ƒ 9,5#10 'Loai¨
C.C8H8 ƒ„ x ƒ 8 ‹ y ƒ 8 ‹ z ƒ 0 ƒ„ x ¹ y/4 z/2 ƒ 10 ƒ„ ThŸa mãn ƒ„ C
T†•ng t’ D loai
Cach 2:
1 th– t•ch h•i hop chât hžu c• A cŒn 10 th– t•ch Oxi ƒ„ x ¹ y/4 z/2 ƒ 10
mCO2 : mH2O ƒ 44 : 9 ƒ„Chšn : mCO2 ƒ 44g 'ƒ„nCO2 ƒ 1¨ ƒ„ mH2O ƒ 9g 'ƒ„ nH2O ƒ 0,5¨
 x : y ƒ nC : nH ƒ nCO2 : 2nH2O ƒ 1 : 1 ƒ„ Loai dap an A
 Th‡ tung dap an nh† cach 1 .
Câu 7": Cho 400 ml môt h›n hop gôm nit• va môt hidrocacbon vao 900 ml oxi (d†) rôi dôt. Th– t•ch h›n hop thu
d†oc sau khi dôt la 1,4 l•t. Sau khi cho n†‰c ng†ng tu con 800 ml h›n hop, ng†•i ta cho lôi qua dung dich KOH thây
con 400 ml kh•. Cac th– t•ch kh• dêu do o cung diêu kiˆn nhiˆt dô, ap suât. C“ng thuc phân tŠ cua chât hžu c• la:
A. C
3
H
8
. B. C
2
H
4
. C. C
2
H
2
. D. C
2
H
6
.
T†•ng t’ bai 76 ƒ„ VH2O 'bi ng†ng tu¨ ƒ 1,4 0,8 ƒ 0,6 l•t ‹
V CO2 bi hâp thu ƒ 0,8 0,4 ƒ 0,4 l•t
Meo: Đap an ƒ„ CTPT : CxHy 'Vi ch• chua C va H¨ ƒ„ x :y ƒ nC : nH ƒ nCO2 : 2nH2O hay VCO2 : 2VH2O ƒ 0,4 :
1,2 ƒ 1 : 3 ƒ„ CTĐGN : (CH3)n ƒ„ v‰i n ƒ 2 ƒ„ C2H6 ƒ„ D 'Ch• D thŸa mãn t• lˆ 1 : 3¨
Meo khac. Ta co VH2O ƒ 0,6 l•t ‹ VCO2 ƒ 0,4 l•t va Vhidrocacbon · 0,4 l•t
 Vhidrocabon ƒ 0,2 l•t 'Bôi sô chung cua VH2O va VCO2¨ 'Hoác la sô d– VH2O va VCO2 chia h‡t¨
 x ƒ VCO2 / VX ƒ 0,4 / 0,2 ƒ 2 ‹ y ƒ 2VH2O / VX ƒ 2.0,6 / 0,2 ƒ 6 ƒ„ C2H6
Câu 8#: Đôt chay 0,282 gam hop chât hžu c• X, cho sŽn phâm di qua cac binh d’ng CaCl
2
khan va KOH d†. Thây
binh d’ng CaCl
2
táng thêm 0,194 gam con binh d’ng KOH táng thêm 0,8 gam. Mát khac n‡u dôt chay 0,186 gam chât
X thi thu d†oc 22,4 ml kh• N
2
(o dktc). Bi‡t ráng hop chât X ch• chua môt nguyên tŠ nit•. C“ng thuc phân tŠ cua hop
chât X la:
A. C
6
H
6
N
2
. B. C
6
H
7
N. C. C
6
H
9
N. D. C
5
H
7
N.
X chua 1 N ƒ„ Loai A 'N‡u ban ko bi‡t cach lam co th– loai dap an rui chšn bua ƒ„ táng khŽ náng d”ng¨
Xem lai bai 65 ƒ„ Binh d’ng CaCl2 táng ƒ mH2O ƒ 0,194 ƒ„ nH ƒ 2nH2O ƒ 0,02155
Binh d’ng KOH táng ƒ mCO2 ƒ 0,8g ƒ„ nC ƒ nCO2 ƒ 0,0182
Meo ƒ„ x : y ƒ nC : nH ƒ 0,0182 : 0,0216 ~ 6 : 7 ƒ„ B thŸa mãn 'Vi sô x : y ƒ6 : 7¨
'Bai nay sô liˆu ko d”ng lám¨
0,186 g ƒ„ 22,4 ml kh• N2 ƒ„ 0,282 ƒ„ 33,96 ml 'Nhân ch—o¨
a ƒƒ„ b
c ƒƒ„ d 'Ch”ng co t• lˆ ƒ„ a.d ƒ b.c
ƒ„ nN ƒ„ tim ra t• lˆ 6 : 7 : 1 ƒ„ B d”ng :Vi co 1 N
Câu 81: Đôt chay hoan toan hop chât hžu c• chua C, H, Cl sinh ra 0,22 gam CO
2
, 0,09 gam H
2
O. Mát khac khi xac
dinh clo trong hop chât do báng dung dich AgNO
3
ng†•i ta thu d†oc 1,435 gam AgCl. T• khôi h•i cua hop chât so v‰i
hidro báng 42,5. C“ng thuc phân tŠ cua hop chât la:
A. CH
3
Cl. B. C
2
H
5
Cl. C. CH
2
Cl
2
. D. C
2
H
4
Cl
2
.
Cach 1: Meo : Đê bai t• khôi h•i cua hop chât so v‰i hidro báng 42,5 ƒ„ MX ƒ 42,5 . 2 ƒ 85
 Ch• co dap an C co M ƒ 85 ƒ„ C
Cach 2:
Gši CTĐH : (CxHyClz)n
nC ƒ nCO2 ƒ 0,005 mol ‹ nH ƒ 2nHO ƒ 0,01 mol ƒ„ x : y ƒ nC : nH ƒ 0,005 : 0,01 ƒ 1 : 2 ƒ„ Loai dap an A , B
'Co th–m chšn bua 50 : 50¨
Ta co nCl ƒ nAgCl ƒ 0,01 mol 'BT nguyên tô Cl¨ ƒ„ x : y : z ƒ 0,005 : 0,01 : 0,01 ƒ 1 : 2 : 2 ƒ„ CTĐGN :
(CH2Cl2)n ƒ„ n ƒ 1 'D’a vao M ƒ 85 cach nay ch• lam t’ lu•n¨ ƒ„ C d”ng
Câu 82: Đôt chay hoan toan 0,4524 gam hop chât A sinh ra 0,3318 gam CO
2
va 0,2714 gam H
2
O. Đun nong 0,3682
gam chât A v‰i v“i t“i x”t d– chuy–n tât cŽ nit• trong A thanh amoniac, rôi dân kh• NH
3
vao 20 ml dung dich H
2
SO
4
0,5 M. Đ– trung hoa axit con d† sau khi tac dung v‰i NH
3
cŒn dung 7,7 ml dung dich NaOH 1M. Bi‡t M
A
ƒ 60. C“ng
thuc phân tŠ cua A la:
- 18 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
A. CH
4
ON
2
. B. C
2
H
7
N. C. C
3
H
9
N. D. CH
4
ON.
Tu l•i giŽi cac phŒn trên ƒ„ Bây gi• minh s‘ vi‡t tát d– r”t ngán th•i gian danh l•i giŽi 'CŽm •n¨
'Minh quy †‰c x : y ƒ nC : nH 'Lu“n lu“n v•y¨
Cach 1 : Meo ƒ„ Đê cho MA ƒ 60 ƒ„ Ch• co dap an A co M ƒ 60 ƒ„ A
Cach 2:
x : y ƒ nC : nH ƒ nCO2 : 2nH2O ƒ 1 : 4 'Sô liˆu le ƒ„ dung may t•nh ƒ„ t• lˆ ƒ 0,25 hay 1 : 4¨
ƒ„ Ch• co A va D co t• lˆ C : H la 1 : 4 ƒ„ D’a vao MA ƒ 60
'Vi bai cho sô liˆu nCO2 va nH2O le ƒ„ minh giŽi tát ‹ ban nao th•ch giŽi theo t’ lu•n co th– theo giŸi bai 75 'Bai
t†•ng t’ y pu v‰i H2SO4 va trung hoa báng NaOH¨ ƒ„ tim dc nN ƒ nNH3 ƒ„ mO ƒ mX mC mH mN ƒ„ rui ti t•
lˆ va d’a vao MA ƒ 60 ƒ„ Đap an
Câu 83+: Đôt chay hoan toan 0,01 mol chât hžu c• X cŒn vua du 0,616 l•t O
2
. Sau th• nghiˆm thu d†oc h›n hop sŽn
phâm Y gôm : CO
2
, N
2
va h•i H
2
O. Lam lanh d– ng†ng tu h•i H
2
O ch• con 0,56 l•t h›n hop kh• € (co t• khôi h•i v‰i
H
2
la 20,4). Bi‡t th– t•ch cac kh• dêu do o dktc. C“ng thuc phân tŠ X la:
A. C
2
H
5
ON. B. C
2
H
5
O
2
N. C. C
2
H
7
O
2
N. D. A hoác C.
Đap an ƒ„ X ch• chua 1N ƒ„ nN2 tao ra ƒ nX / 2 'BT nguyên tô N¨ ƒ 0,005 mol
 VCO2 ƒ 0,56 VN2 ƒ 0,56 0,005.22,4 ƒ 0,448 mol 'Vi lam lanh H2O ƒ„ 0,56 l•t gôm CO2 va N2¨
Hoác co th– tim VCO2 va VN2 th“ng qua dž kiˆn 0,56 l•t h›n hop kh• € co t• khôi H2 la 20,4
Báng viˆc dát x , y lŒn l†ot la sô mol CO2 va N2 ƒ„ x ¹ y ƒ 0,56 / 22,4 ƒ 0,025
Va M€ ƒ 20,4.2 ƒ (mCO2 ¹ mN2) / (x ¹ y)  40,8 ƒ (44x ¹ 28y) / 0,025 ƒ„ GiŽi hˆ ƒ„ nh† meo.
 nCO2 ƒ 0,02 mol ƒ„ x ƒ nCO2 / nX ƒ 2 'Hoác d’a vao cac dap an ƒ„ x ƒ 2¨
 Mát khac ta co : x ¹ y/4 z/2 ƒ nO2 / nX ƒ 2,75 - Ta co x ƒ 2
 y / 4 z/2 ƒ 0,75 : Đap an ƒ„ z ƒ1 hoác z ƒ 2 'Vi co 1 Oxi hoác 2 Oxi¨
 V‰i z ƒ 1 ƒ„ y ƒ 5 ‹ z ƒ 2 ƒ„ y ƒ 7 ƒ„ A va C dêu d”ng ƒ„ D
Hoác ta co y/4 z/2 ƒ 0,75  y 2z ƒ 3  y ƒ 2z ¹ 3 hay 0 · 2z ¹ 3 _ 2x ¹ 2 ¹ t
'Xem lai bai 57¨ 'CT : CxHyOzNt tu meo ƒ„ x ƒ 2 va t ƒ 1
ƒ„ 0 · 2z ¹ 3 _ 7 ƒ„ 0·z _ 2 ƒ„ x—t z ƒ 1 ƒ„ y ƒ 5 ‹ z ƒ 2 ƒ„ y ƒ7 ƒ„ D
Câu 84: X la m“ t ancol no, mach h•. Đê d“t chay 0,05 mol X cân 4 gam oxi. X co c“ng th†c la:
A. C
3
H
5
(OH)
3
. B. C
3
H
6
(OH)
2
. C. C
2
H
4
(OH)
2
. D. C
4
H
8
(OH)
2
.
Meo 'Xem video cua Nguyên Tân Trung dê bi‡t thêm meo o link nay : http://thaytro.vn/thaytro˜phothong/?
id˜pri˜bookƒ357
Đôi v‰i dang bai toan ancol no co sô C báng sô nhom OH 'CTTQ: CnH2n¹2 - n(OH)n¨ cua r†ou ma khi dê cho nX
va nO2
N‡u ta lây nO2 / nX ƒ n ¹ 0,5 ‹ ƒ„ N‡u chia nO2 / nX ƒ 2,5 ƒ„ C2H4(OH)2 ‹ ƒ 3,5 ƒ„ C3H5(OH)3
Ta co nO2 / nX ƒ 2,5 ƒ„ X co c“ng thuc C2H4(OH)2
'C“ng thuc r”t ra tu pu : khi sô C báng nhom OH ƒ„ sô C báng sô O
 CT TQ: CnH2n¹2On 'Vi ancol nol¨
 PT : CnH2n¹2On ¹ (2n¹1)/2O2 ƒ„ nCO2 ¹ (n¹1)H2O
 nO2 / nCnH2n¹2On ƒ (2n¹1)/2 ƒ n ¹ 0,5
Kh“ng co th– dung meo cu : Ta co x ¹ y/4 z/2 ƒ nO2 / nX
Thay tung dap an.
ƒ„ C : C2H6O2 co x ƒ 2 ‹ y ƒ 6 ‹ z ƒ 2 ƒ„ x ¹ y/4 z/2 ƒ 2,5 'ThŸa mãn¨ ƒ„ C d”ng
Câu 85: Khi dôt chay hoan toan môt amin d•n chuc X, thu d†oc 16,80 l•t kh• CO
2
‹ 2,80 l•t N
2
(cac th– t•ch do o dktc)
va 20,25 gam H
2
O. CTPT cua X la:
A. C
4
H
9
N. B. C
3
H
7
N. C. C
2
H
7
N. D. C
3
H
9
N.
Amin d•n chuc X 'CnH2n¹3N Xem SGK 12 bai amin¨ ƒ„Thanh phŒn co C, H , N
Hoác d’a vao dap an cac dap an dêu co C , H , N ƒ„ CTĐGN : (CxHyOz)n
x : y : z ƒ nC : nH : nN ƒ nCO2 : 2nH2O : 2nN2 ƒ 0,75 : 2,25 : 0,25 ƒ 3 : 9 : 1 ƒ„ D thŸa mãn t• lˆ
Hoác ch• cŒn tim t• lˆ x : y 'báng may t•nh lây nCO2 : 2nH2O ƒ 1 : 3 ƒ„ D thŸa mãn¨
Câu 86: Đôt chay hoan toan m gam môt amin X báng l†ong kh“ng kh• vua du thu d†oc 17,6 gam CO
2
,
12,6 gam H
2
O va 69,44 l•t N
2
(dktc). GiŽ thi‡t kh“ng kh• ch• gôm N
2
va O
2
trong do oxi chi‡m 20° th– t•ch
kh“ng kh•. X co c“ng thuc la:
A. C
2
H
5
NH
2
. B. C
3
H
7
NH
2
. C. CH
3
NH
2
. D. C
4
H
9
NH
2
Đ– y nhanh cac dap an t• lˆ C : H dêu khac nhau
 Bam vao do ƒ„ x : y ƒ nC : nH ƒ nCO2 : 2nH2O ƒ 0,4 : 1,4 ƒ 2 : 7 ƒ„ A thŸa mãn . A.C2H7N
- 1" -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
GiŽi t’ lu•n : Ta lu“n co 2nO2 ƒ 2nCO2 ¹ nH2O 'BŽo toan nguyên tô Oxi tr†‰c va sau pu¨
 nO2 pu ƒ (2nCO2 ¹ nH2O)/2 ƒ (2.0,4 ¹ 0,7)/2 ƒ 0,75 mol ƒ„ VO2 pu ƒ 16,8 l•t ƒ„ VN2 trong kh“ng kh• ƒ
4VO2 ƒ 67,2 l•t 'Lu“n d”ng t• lˆ VO2 / VN2 ƒ 1 / 4 'Vi O2 chi‡m 20°, N chi‡m 80°¨
 VN2 tao thanh ƒ 69,44 67,2 ƒ 2,24 l•t ƒ„ nN ƒ„ x : y : t ƒ 2 : 7 : 1 ƒ„A thŸa mãn
Câu 87: Trong m“ t binh kin ch†a h•i este no d•n ch†c h• A va m“t l†•ng O
2
gâp d“i l†•ng O
2
cân thiêt dê d“t chay
hê t A • nhiê t d“ 140
o
C va ap suât 0,8 atm. Đ“t chay hoan toan A r“i d†a vê nhiê t d“ ban dâu, a p suâ t trong binh luc
nay la 0,95 atm. A co c“ng th†c phân t† la :
A. C
2
H
4
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
. C. C
4
H
8
O
2
. D. C
5
H
10
O
2
.
Este no d•n chuc ƒ„ CT : CnH2nO2 'Hoác d’a vao dap an¨
PT : CnH2nO2 ¹ (3n-2)/2O2 ƒ„ nCO2 ¹ nH2O ‹ Meo chšn 1 mol CnH2nO2
Ban dŒu 1mol 3n 2 mol 'Vi lây gâp d“i l†ong pu¨
Pu: 1 mol ƒ„ (3n-2)/2 mol ƒ„ n mol nmol
Sau pu: (3n-2)/2 mol n mol n mol
Hay mol h›n hop ban dŒu ƒ nCnH2nO2 ¹ nO2 'ban dŒu¨ ƒ 1 ¹ 3n 2 ƒ 3n 1 ƒ P1.V/T.0,082
Mol h›n hop sau pu ƒ nO2¨d†¨ ¹ nCO2 ¹ nH2O ƒ (3n-2)/2 ¹ n ¹ n ƒ 3,5n 1 ƒ P2 .V/T0,082
'V tr†‰c va sau pu ung báng nhau vi cung trong 1 binh k•n , T nhiˆt dô giông nhau vi d†a vê nhiˆt dô ban dŒu¨
 (3n 1) / (3,5n 1) ƒ P1 / P2 ƒ 0,8 / 0,95  n ƒ 3 ƒ„ C3H6O2 ƒ„ B
 Dang bai co ap suât ban dŒu va sau pu
 CT : n h›n hop tr†‰c / n h›n hop sau pu ƒ P1.V1.T2 / P2.V2.T1 'Lây tông quat ko cung diêu kiˆn¨
Câu 88: Đôt chay hoan toan 0,12 mol chât hžu c• X mach ho cŒn dung 10,08 l•t kh• O
2
(dktc). Dân toan bô sŽn phâm
chay (gôm CO
2
, H
2
O va N
2
) qua binh d’ng dung dich Ba(OH)
2
d†, thây khôi l†ong binh táng 23,4 gam va co 70,92
gam k‡t tua. Kh• thoat ra khŸi binh co th– t•ch 1,344 l•t (dktc). C“ng thuc phân tŠ cua X la:
A. C
2
H
5
O
2
N. B. C
3
H
5
O
2
N. C. C
3
H
7
O
2
N. D. C
2
H
7
O
2
N.
Cach giŽi giông bai 65.
* Trong tröôøng hôïp döï kieän cho haáp thuï toaøn boä saûn phaåm cha! "aøo dung d#ch $$$
dö th% khoái &öôïng b%nh ta'ng : m gam th% khoái &öôïng naø! ch(nh &aø khoái &öôïng )*
2
"aø
khoái &öôïng nöôc
ƒ„ m táng ƒ mCO2 ¹ mH2O ƒ 23,4 g 'Va nCO2 ƒ nBaCO3¨k‡t tua¨ ƒ 0,36 mol 'CO2 ¹ Ba(OH)2 ƒ„ BaCO3 ¹
H2O¨ hay nC ƒ nCO2 ƒ 0,36 mol hoác x ƒ nCO2 / nX ƒ 0,36 / 0,12 ƒ 3
ƒ„ mH2O ƒ 23,4 0,36.44ƒ 7,56 ƒ„ nH ƒ 2nH2O ƒ 0,84 mol ƒ„ y ƒ nH / nX ƒ 7
Meo : x : y ƒ nC : nH ƒ 0,36 : 0,84 ƒ 3 : 7 ƒ„ C thŸa mãn t• lˆ C : H ƒ„ C
GiŽi binh th†•ng : kh• thoat ra la N2 ƒ„ nN ƒ 2nN2 ƒ 2 . 1,344/22,4 ƒ 0,12 ƒ„ t ƒ nN / nX ƒ 1
Ta co x ¹ y/4 z/2 ƒ nO2 / nX ƒ 3,75 v‰i x ƒ 3 ‹ y ƒ 7 ƒ„ z ƒ 2 ƒ„ C3H7O2N ƒ„ C
Câu 8": Đôt chay hoan toan 0,1 mol chât X cŒn 6,16 l•t kh• O
2
(dktc), thu d†oc 13,44 l•t (dktc) h›n hop CO
2
, N
2
va
h•i n†‰c. Sau khi ng†ng tu h‡t h•i n†‰c, con lai 5,6 l•t kh• (dktc) co t• khôi so v‰i hidro la 20,4. C“ng thuc phân tŠ
cua X la:
A. C
2
H
7
O
2
N. B. C
3
H
7
O
2
N. C. C
3
H
9
O
2
N. D. C
4
H
9
N.
Giông y hˆt bai 83. 'T’ lam nh— bai nay thêm nhiêu dž kiˆn h•n¨
Tu dž kiˆn 13,44 l•t ng†ng tu ƒ„ 5,6 l•t ƒ„ VH2O ƒ„ y ƒ 2nH2O / nX ƒ 7 ƒ„ A va B d”ng
GiŽi y 5,6 l•t kh• dktc co t• khôi . ƒ„ tim ra nCO2 ƒ 0,2 ƒ„ x ƒ 2 ƒ„ ch• co A d”ng
'GiŽi t’ lu•n co th– d’a vao x ¹ y/4 z/2 ƒ nO2/nX va t ƒ 2nN2 / nX¨
Câu "#: Đôt chay hoan toan 0,1 mol môt ancol mach ho ba lŒn chua môt liên k‡t ba trong gôc hidrocacbon thu d†oc
0,6 mol CO
2
. C“ng thuc phân tŠ cua ancol do la:
A. C
6
H
14
O
3
. B. C
6
H
12
O
3
. C. C
6
H
10
O
3
. D. C
6
H
8
O
3
.
Xem lai cach xac dinh CTPT bai 36 cach 2. 'CnH2n¹2 2aOz 'V‰i a la tông sô liên k‡t pi ¹ vong¨
Ancol co 3 chuc ƒ„ 3 nhom OH ƒ„ co 3 Oxi ‹ 1 liên k‡t 3 ƒ„ co 2 liên k‡t pi
 CnH2n¹2 2.2O3 hay CnH2n-2O3
 n ƒ nCO2 / nX ƒ 6 ƒ„ C6H10O3 ƒ„ C
Câu "1: Đôt chay hoan toan 1,18 gam chât Y (C
x
H
y
N) báng môt l†ong kh“ng kh• vua du. Dân toan bô h›n hop kh•
sau phŽn ung vao binh d’ng dung dich Ca(OH)
2
d†, thu d†oc 6 gam k‡t tua va co 9,632 l•t kh• (dktc) duy nhât thoat ra
khŸi binh. Bi‡t kh“ng kh• chua 20° oxi va 80° nit• vê th– t•ch. C“ng thuc phân tŠ cua Y la:
A. C
2
H
7
N. B. C
3
H
9
N. C. C
4
H
11
N. D. C
4
H
9
N.
Meo lây 1,18 chia cho M tung dap an 'Tim sô mol dep nhât¨
A.C2H7N co M ƒ 45 ƒ„ Chia le ƒ„ Loai
B.C3H9N co M ƒ 59 ƒ„ chia dep ƒ„ ThŸa mãn
- 2# -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
C.C4H11N va D.C4H9N dêu chia le ƒ„ B d”ng.
GiŽi t’ lu•n ¹ meo.
nC ƒ nCO2 ƒ nCaCO3 (k‡t tua) ƒ 0,06 mol 'CO2 ¹ Ca(OH)2 ƒ„ CaCO3 ¹ H2O¨
Câu nay phŽi biˆn lu•n hoác thay dap an ch”t.
Gši a la sô mol cua CxHyN
Ta co x ƒ nCO2 / nCxHyN ƒ 0,06 / a ƒ„ a ƒ 0,06/x ƒ„ MCxHyN ƒ 1,18/(0,06/x) ƒ 12x ¹ y ¹ 14
 59x / 3 ƒ 12x ¹ y ¹ 14  23x/3 ƒ y ¹ 14 (I) ƒ„ x ƒ 3 'Cu th– sô chia h‡t cho 3¨
'Vi y ¹ 14 nguyên ƒ„ 23x/3 nguyên¨ ƒ„ Theo dap an x ƒ 3 'Ko co x ƒ 6 , 9 ,12 ..¨
 B 'Kh“ng co th– thay dap an vao . A.C2H7N ƒ„ x ƒ 2 va yƒ7 ƒ„ Thay vao thây khac.
 B. x ƒ 3 va y ƒ 9 thŸa mãn ..
Hoác co th– biˆn lu•n 0 · y ƒ 23x / 3 14 _ 2x ¹ 2 ¹ t 'CxHyNt¨ 'Xem lai bai 57¨
 0 · 23x / 3 14 _ 2x ¹ 3 1,83 · y _ 3 ƒ„ y ƒ 2 va y ƒ 3
Th‡ y ƒ 2 vao ra x le loai 'x , y lu“n nguyên¨
y ƒ 3 ƒ„ x ƒ 9 thŸa mãn ƒ„ B
Hoác d’a vao 9,632 l•t la kh• N2 tao thanh ¹ kh• N2 trong kh“ng kh• ƒ„ n h›n hop ƒ 0,43
Ta co x ¹ y/4 ƒ nO2/nCxHyN ƒ„ nO2 ƒ (x¹y/4) . nCxHyN ƒ (x ¹ y/4).a
 nN2 trong kh“ng kh• ƒ 4nO2 ƒ (4x ¹ y)a 'C“ng thuc¨
BT nguyên tô N tr†‰c va sau pu : nCxHyN ƒ 2nN2  nN2 ƒ a / 2
ƒ„ (x¹y/4)a ¹ a/2 ƒ 0,43 (II) 'Cai nay ch• d– hi–u bai nay kh“ng cŒn¨
'Biˆn luân PT I va II minh cung ko rõ lám ch• mo x ƒ 3 hi¨
Câu "2: Phân t•ch 1,47 gam chât hžu c• Y (C, H, O) báng CuO thi thu d†oc 2,156 gam CO
2
va l†ong CuO giŽm
1,568 gam. CTĐGN cua Y la:
A. CH
3
O. (31) B. CH
2
O. (30) C. C
2
H
3
O. (43) D. C
2
H
3
O
2
. (59)
Cach 1: Lây 1,47 chia cho cac dap an ƒ„ B chia dep ƒ„ B d”ng 'Cach nay minh dung toan d”ng vi th†•ng loai dc
2 nghiˆm chia le , 3 nghiˆm ƒ„ thêm 1 dž kiˆn nža d– chác chán h•n¨
N‡u B ƒ„ CH2O ƒ„ nCH2O ƒ nCO2 'BT nguyên tô C¨ ƒ 0,049 mol 'ThŸa mãn¨ ƒ„ B d”ng
'Dž kiˆn nay cung cô cai meo trên¨
Cach 2: Phân t•ch : CxHyOz ƒ„ CO2 ¹ H2O 'Báng CuO¨ 'SGK 11 nâng cao 112¨
BT khôi l†ong tr†‰c va sau pu : mCxHyOz ¹ mCuO 'Pu¨ ƒ mCO2 ¹ mH2O ¹ mCuO d†
 mCxHyOz ¹ (mCuO 'pu¨ mCuO d†¨ ƒ mCO2 ¹ mH2O
 mCxHyOz ¹ AmCuO 'm giŽm¨ ƒ mCO2 ¹ mH2O
 1,47 ¹ 1,568 ƒ 2,156 ¹ mH2O ƒ„ mH2O ƒ 0,882 g ƒ„ nH2O ƒ 0,049
ƒ„ x : y ƒ nC : nH ƒ nCO2 : 2nH2O ƒ 0,049 : 0,098 ƒ 1 : 2 ƒ„ Ch• co B thŸa mãn t• lˆ C : H ƒ 1 : 2
ƒ„ B
Câu "3: Đôt chay hoan toan môt hop chât hžu c• d•n chuc X thu d†oc sŽn phâm chay ch• gôm CO
2
va H
2
O v‰i ty lˆ
khôi l†ong t†•ng ung la 44 : 27. C“ng thuc phân tŠ cua X la:
A. C
2
H
6
. B. C
2
H
6
O. C. C
2
H
6
O
2
. D. C
2
H
4
O.
mCO2 : mH2O ƒ 44 : 27 ƒ„ Chšn mCO2 ƒ 44g ƒ„ mH2O ƒ 27 g 'Chšn d”ng cai t• lˆ¨
ƒ„ nCO2 ƒ 1 ‹ nH2O ƒ 1,5 ƒ„ x : y ƒ nC : nH ƒ nCO2 : 2nH2O ƒ 1 : 3 ƒ„ B va C d”ng
Đê thi‡u dž kiˆn . N‡u ch• chât hžu c• d•n chuc co th– Ancol d•n chuc ƒ„ 1OH ƒ„ 1Oxi
Hoác axit d•n chuc 1COOH ƒ„ 2Oxi
SŠa câu nay thanh: 'Đôt chay hoan toan môt ancol d•n chuc X¨.
Câu "4: Môt hop chât hžu c• Y khi dôt chay thu d†oc CO
2
va H
2
O co sô mol báng nhau va l†ong oxi cŒn dung báng
4 lŒn sô mol cua Y. C“ng thuc phân tŠ cua Y la:
A. C
2
H
6
O. B. C
4
H
8
O. C. C
3
H
6
O. D. C
3
H
6
O
2
.
Cach 1 meo : Ta co x ¹ y/4 z/2 ƒ nO2 / nY ƒ 4 'Đê bai¨ 'Đôi v‰i : CxHyOz pu dôt chay¨
Th‡ Cac dap an vao ƒ„ Ch• co C thŸa mãn : x ƒ 3 ‹ y ƒ 6 ‹ z ƒ 1 ƒ„ C
Cach 2:Thu d†oc nCO2 ƒ nH2O 'Co 1 pi hoác 1 vong¨
x : y ƒ nC : nH ƒ nCO2 : 2nH2O ƒ 1 : 2 ƒ„ CTPT : CnH2nOz
Hoác ta co a ƒ 1 'Do khi dôt chay tao ra nCO2 ƒ nH2O ƒ„ Chât do co 1 liên k‡t pi hoác 1 vong¨
ƒ„ CnH2n¹2-2.1Oz hay CnH2nOz 'Cach xac dinh CTPT cach 2 Bai 36¨
Ta co x ¹ y/4 z/2 ƒ nO2/nY  n ¹ 2n/4 z/2 ƒ 4  3n z ƒ 8  3n ƒ 8 ¹z
 n „ 8/3 ƒ„ Đap an ƒ„ n ƒ3 hoác n ƒ4
 X—t n ƒ 3 ƒ„ z ƒ 1 ƒ„ C thŸa mãn : C3H6O
- 21 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
 X—t n ƒ 4 ƒ„ z ƒ 3 ƒ„ Kh“ng co dap an thŸa mãn ƒ„ C d”ng
Câu "5: Đôt chay hoan toan 0,2 mol môt axit cacboxylic no 2 lŒn thu d†oc 1,2 mol CO
2
. C“ng thuc phân tŠ cua axit
do la:
A. C
6
H
14
O
4
. B. C
6
H
12
O
4
. C. C
6
H
10
O
4
. D. C
6
H
8
O
4
.
Axit no 2 lŒn ƒ„ Co 2 gôc COOH ƒ„ co 2 liên k‡t pi 'M›i gôc COOH la 1 pi¨ ƒ„ a ƒ2
Xem lai cach tim CTPT bai 36 cach 2: CnH2n ¹ 2 2.2O4 hay CnH2n-2O4 'Vi 2 gôc COOH ƒ„ co 4O¨
Cach 1: ƒ„ Ch• co dap an C thŸa mãn CT trên ƒ„ C
Cach 2: n ƒ nCO2 / nAxit ƒ 6 ƒ„ Th‡ vao CT trên ƒ„ C d”ng
Câu "6: Đôt chay hoan toan 5,8 gam môt hop chât hžu c• d•n chuc X cŒn 8,96 l•t kh• O
2
(dktc), thu d†oc CO
2
va H
2
O
co sô mol báng nhau. CTĐGN cua X la:
A. C
2
H
4
O. B. C
3
H
6
O. C. C
4
H
8
O. D. C
5
H
10
O.
Cach 1: lây 5,8 chia M cho tung dap an ƒ„ B chia dep con A,C,D le. ƒ„ B d”ng.
Cach 2: Đap an ƒ„ X ch• chua 1 Oxi ¹ nCO2 ƒ nH2O ƒ„ X co CT : CnH2nO 'Xem bai 94¨
Ta co x ¹ y/4 z/2 ƒ nO2 / nX  nX ƒ nO2 / (x ¹y/4 z/2) ƒ 0,4 / (n ¹2n/4 1/2) ƒ 0,8 /(3n -1)
ƒ„ MX ƒ 14n ¹16¨CnH2nO¨ ƒ 5,8 / (0,8/3n-1)  14n ¹ 16 ƒ 21,75n 7,25  n ƒ 3 ƒ„ C3H6O ƒ„ B
Câu "7: Đ“t chay hoan toan 0,2 mol hidrocacbon X. Hâp thu toan b“ san phâm chay vao n†•c v“i trong d†•c 20 gam
kê t tua. Loc bo kêt tu a r“ i dun nong phân n†•c loc la i co 10 gam kêt tua n†a. Vây X $%&'( thê la :
A. C
2
H
6
. B. C
2
H
4
. C. CH
4
. D. C
2
H
2
.
Vi‡t PT d– tim ra meo bai toan dang 'Cho CO2 vao Ca(OH)2 'n†‰c v“i trong¨ ‹ Ba(OH)2 ƒ„ Tao ra m1 g k‡t tua va
dung dich . Sau do nung dung dich tao ra m2 g k‡t tua.
 nCO2 ƒ n K‡t tua 1 ¹ 2n k‡t tua 2.
 Theo bai trên K‡t tua la CaCO3 'CO2 ¹ Ca(OH)2 ƒ„ CaCO3 ¹ H2O¨
 nCO2 ƒ 0,2 ¹ 2. 0,1 ƒ 0,4 ƒ„ x ƒ nCO2 / nX ƒ 2 ƒ„ A , B , D dêu d”ng vi co 2C . Đap an C sai vi co 1 C .
Chung minh CT trên :
PT : CO2 ¹ Ca(OH)2 ƒ„ CaCO3¸ ¹ H2O (1)
2CO2 ¹ Ca(OH)2 ƒ„ Ca(HCO3)2 'Dung dich¨ (2)
Ca(HCO3)2 ƒ„ CaCO3¸ ¹ CO2 ¹ H2O 'Nung¨ (3)
Ôn lai ch”t dang bai 1 ·nOH- / nCO2 ·2 s‘ tao ra 2 pu Axit '2¨ ‹ trung hoa '1¨
Va n‡u la t• lˆ do CT : nCO3
2-
ƒ nOH
-
- nCO2 ‹ nHCO3
-
ƒ nCO2 nCO3
2-
CO3
2-
cu th– la trong muôi trung hoa nh† Na2CO3 ‹ CaCO3 ‹ BaCO3 ‹ K2CO3 ..
HCO3- cu th– la trong muôi axit nh† NaHCO3 ‹ Ca(HCO3)2 ‹ Ba(HCO3)2 ‹ KHCO3 .
Tu PT (3) ƒ„ nCaCO3 ƒ nCa(HCO3)2 tao thanh tu PT (2)
Tu PT (2) ƒ„ nCO2 pu d– tao thanh dung dich ƒ 2nCa(HCO3)2 'BT nguyên tô C¨
 nCO2 ƒ 2nCaCO3 'Tao thanh do nung¨
 PT (1) thi nCO2 ƒ nCaCO3 ƒ„ nCO2 pu ƒ nCaCO3 'PT1¨ ¹ 2nCaCO3 'Nung¨
Câu "8: H›n hop X gôm môt sô hidrocacbon la dông dáng k‡ ti‡p. Tông khôi l†ong phân tŠ cua cac hidrocacbon
trong A la 252, trong do khôi l†ong phân tŠ cua hidrocacbon náng nhât báng 2 lŒn khôi l†ong phân tŠ cua
hidrocacbon nhe nhât. C“ng thuc phân tŠ cua hidrocacbon nhe nhât va sô l†ong hidrocacbon trong X la:
A. C
3
H
6
va 4. B. C
2
H
4
va 5. C. C
3
H
8
va 4. D. C
2
H
6
va 5.
Hidrocacbon ƒ„ CxHy ‹M Hidrocacbon náng nhât báng 2 lŒn nhe nhât ƒ„ Dãy dông dáng : CnH2n
'Ch” y : Ch• co gôc CnH2n m‰i gâp d“i trong nhau hidrocabon¨ 'Ankan : CnH2n¹2 hay ankin CnH2n 2 ko co¨
Vi n‡u gâp d“i nhau ƒ„ MCnH2n¹2 ƒ 2.MCmH2m¹2  14n ¹2 ƒ 28m ¹4 ƒ„ 14n ƒ 28n ¹2 'Ko th– gâp d“i nhau
d†oc t†•ng t’ CnH2n 2 ƒ„ Thây d”ng v‰i CnH2n¨ ƒ„ Loai C va D
Đap an ƒ„ n ƒ 2 hoác n ƒ3 'Sô C cua hidrocacbon nhe nhât¨
X—t n ƒ 2 'Nhe nhât¨ ƒ„ n ƒ 4 'l‰n nhât¨ ƒ„ C2H4 ‹ C3H6 ‹ C4H8 'Vi dông dáng k‡ ti‡p¨
ƒ„ tông M ƒ 126 ƒ„ Loai 'Khac 252¨ ƒ„ Loai B ƒ„ A d”ng ' B,C,D loai rui¨
GiŽi cu th–¨
X—t n ƒ 3 ƒ„ n ƒ 6 ' l‰n nhât¨ ƒ„ C3H6 ‹ C4H8 ‹ C5H10 ‹ C6H12 ƒ„ Tông M ƒ 252 ƒ„ ThŸa mãn
Va co 4 hidrocabon 'C3H6‹C4H8 ‹ C5H10‹C6H12¨ ƒ„ A
Câu "": Đôt chay hoan toan 5,80 gam chât X thu d†oc 2,65 gam Na
2
CO
3
‹ 2,26 gam H
2
O va 12,10 gam CO
2
. C“ng
thuc phân tŠ cua X la:
A. C
6
H
5
O
2
Na. B. C
6
H
5
ONa. C. C
7
H
7
O
2
Na. D. C
7
H
7
ONa.
Cach 1: Vân dung meo lây 5,8 chia cho M cac dap an ƒ„ B dep ƒ„ B d”ng.
Cach 2: Đap an ƒ„ X chua C,H,O,Na va co 1Na ƒ„ Gši CT: CxHyOzNa
'SŠa dê bai 2,25 g H2O sô liˆu dep d”ng dê¨
- 22 -
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
BT nguyên tô C : nC ƒ nNa2CO3 ¹ nCO2 ƒ 0,025 ¹ 0,275 ƒ 0,3 mol
BT nguyên tô H : nH ƒ 2nH2O ƒ 2.0,125 ƒ 0,25 mol ƒ„ x :yƒ nC : nH ƒ 0,3 : 0,25 ƒ 6 : 5 ƒ„ C va D loai
'N‡u ko bi‡t lam ti‡p chšn 50:50 ƒ„ Táng khŽ náng d”ng¨
BT nguyên tô Na : nNa ƒ 2nNa2CO3 ƒ 0,05 mol
 mO ƒ mX mC mH mNa ƒ 5,8 0,3.12 0,25.1 0,05.23 ƒ 0,8 g ƒ„ nO ƒ 0,05
 x : y : z ƒ nC : nH : nO ƒ 6 : 5 : 1 ƒ„ B d”ng 'A la 6 : 5 : 2¨
Câu 1##: Đôt chay hoan toan 1,88 gam hop chât hžu c• € (chua C, H, O) cŒn 1,904 l•t kh• O
2
(dktc), thu d†oc CO
2
va
H
2
O v‰i ty lˆ mol t†•ng ung la 4 : 3. C“ng thuc phân tŠ cua € la:
A. C
4
H
6
O
2
. B. C
8
H
12
O
4
. C. C
4
H
6
O
3
. D. C
8
H
12
O
5
.
Cach 1: Vân lây 1,88 chia cho M cac dap an ƒ„ D thŸa mãn
Cach 2: T• lˆ mol CO2 : nH2O ƒ 4 : 3 ƒ„ Chšn nCO2 ƒ 4x ƒ„ nH2O ƒ 3x 'Minh th†•ng lam z•y dê quy vê PT 1 ân¨
BT khôi l†ong : m€ ¹ mO2 ƒ mCO2 ¹ mH2O  1,88 ¹ 0,085.32 ƒ 4x.44 ¹ 3x.18  x ƒ 0,02
 nC ƒ CO2 ƒ 4x ƒ 0,08 ‹ nH ƒ 2nH2O ƒ 2.3x ƒ 0,12‹
 BT NT Oxi : nO(€) ¹ 2nO2 ƒ 2nCO2 ¹ nH2O  nO ¹ 2.0,085 ƒ 2.0,08 ¹ 0,06  nO ƒ 0,05
 x :y : z ƒ nC : nH : nO ƒ 0,08 : 0,12 : 0,05 ƒ 8 : 12 : 5 ƒ„ D thŸa mãn.
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
1A 2B 3C 4B 5B 6D 7B 8C 9D 10C
11A 12D 13B 14A 15B 16B 17A 18A 19D 20C
21B 22B 23D 24C 25C 26A 27A 28CD 29A 30D
31B 32A 33B 34B 35A 36D 37C 38B 39B 40B
41A 42C 43C 44D 45C 46D 47D 48B 49A 50C
51B 52B 53C 54C 55B 56C 57C 58C 59C 60D
61D 62BA 63C 64D 65B 66A 67D 68A 69D 70A
71A 72B 73C 74A 75A 76A 77C 78C 79D 80B
81C 82A 83D 84C 85D 86A 87B 88C 89A 90C
91B 92B 93B 94C 95C 96B 97C 98A 99B 100D
'Đap an kh“ng phŽi d”ng 100° dâu nh— co th– 1 sô dap an sai¨
Ban cu cho y ki‡n vê câu do . Minh va môt sô ng†•i s‘ xem lai.
CŽm •n ban dã gi”p dõ.
- 23 -

CHUYÊN ĐỀ 1 :

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

http://www.mediafire.com/?7j3wq1t7sx7nih1 CHUYÊN ĐỀ 16 ĐIỆN PHÂN http://www.mediafire.com/?6l74viac68k4hpd Ngoài ra còn có các chuyên đề bổ trợ. CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỒNG PHÂN - CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN http://www.mediafire.com/?6r986rt287e22rv CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ - HỮU CƠ http://www.mediafire.com/?99gu9128v72jppe CHUYÊN ĐỀ DANH PHÁP HỮU CƠ http://www.mediafire.com/?g1ug9rc7ac1xvch CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN http://www.mediafire.com/?e31aql9bus23xf2 CHUYÊN ĐỀ NHẬN BIẾT HỮU CƠ - VÔ CƠ http://www.mediafire.com/?j7uk7nw760yney2 CHUYÊN ĐỀ CÂN BẰNG - CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG http://www.mediafire.com/?qixad5z5qda9ic4 CHUYÊN ĐỀ TÍNH AXIT , BAZO, NHIỆT ĐỘ SÔI http://www.mediafire.com/?1032xq1mh5hxnbq LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2007 => 2010 KHỐI A , B http://www.mediafire.com/?ccc85y8cutvt6kb MỘT SỐ ĐỀ THI ĐẠI HỌC HAY SÁT MỘT SỐ ĐỀ CÓ HƯỚNG DẪN http://www.mediafire.com/?kfedh985y9msrm8 MONG RẰNG LINK NÀY SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC MỌI NGƯỜI. Như các bạn biết chuyên đề chưa hoàn thiện – mới được một nửa ; mình con chưa làm nhiều phần lớp 10 . Một số chuyên đề chưa có lời giải chỉ có đáp án “Chưa chính xác hoàn toàn” Bài viết này mình mong => sẽ có nhiều người chung tay với mình xây dựng thành công chuyên đề. Sẽ giúp mình nhiều hơn trong việc hoàn thiện nó => Sẽ up chuyên đề hoàn chỉnh hơn. Nếu bạn nào giúp mình có thể liên hệ quả mail nhé : Hieu_100293@yahoo.com “Thời gian tới mình sẽ đi học nhiều => mỗi ngày mình có có 30’ để soạn chuyên đề - nói chuyện với mọi người” Vậy nên mình muốn qua bài viết này sẽ có nhiều người giúp mình hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Down load bản word: http://www.mediafire.com/?eswsyurb2i44syh

Mình nói thêm : Bạn nào giúp mình => CHỉ đánh 20 câu trong 20 hôm . Câu nào không làm được bỏ quá. => Trung bình một ngày bạn đánh 1 câu => mất 1=>5' vừa học kiến thức vừa giúp được người khác.
-2-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->