P. 1
Sach Bai Tap Trac Nghiem Hoa Huu Co 11

Sach Bai Tap Trac Nghiem Hoa Huu Co 11

|Views: 2,453|Likes:
Được xuất bản bởibi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Mar 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

NGUYỄN MINH TUẤN

Giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HOÁ HỮU CƠ 11
Mọi ý kiến đóng góp của thầy cô và các em học sinh xin gửi tới địa chỉ
mai! " nguyenminhtuanchv@yahoo.com.vn
#ôi xin t$%n thành c&m 'n(
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
MỤC LỤC

Trang
Phần 1: Bà !"# 2 - 62
Chuyên đề ! ại c!"ng ho# h$% c" 2
Chuyên đề " ! Hi&rocacbon no '(
Chuyên đề # ! Hi&rocacbon )h*ng no '6
Chuyên đề $ ! Hi&rocacbon th"+ - ,g%-n hi&rocacbon 2.
thi/n nhi/n
Chuyên đề % ! D0n 1%2t ha3ogen - 4heno3 - 5nco3 67
Chuyên đề & ! 5n&ehit - 8eton - 51itcacbo1y3ic 9.
Phần $ : %&# &n 66- 67
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
Phần 1: Bà !"#
CH'()* +, ! %'I C(ƠNG H)* H+C HỮU CƠ
C,- 1: Thành ph:n c#c ng%y/n t; trong h<p ch2t h$% c"
*. nh2t thi=t ph>i có cacbon, th!?ng có H, hay g@p A, , Ba% &ó &=n ha3ogen, C, 4...
B. g-+ có D, H và c#c ng%y/n t; )h#c.
C. bao g-+ t2t c> c#c ng%y/n t; trong b>ng t%:n hoàn.
/. th!?ng có D, H hay g@p A, ,, Ba% &ó &=n ha3ogen, C, 4.
C,- $: @c &iE+ ch%ng cFa c#c phGn tH h<p ch2t h$% c" 3à
'I Thành ph:n ng%y/n t; chF y=% 3à D và H.
2I Dó thE chJa ng%y/n t; )h#c nh! D3, ,, 4, A.
6I Ki/n )=t hóa học chF y=% 3à 3i/n )=t cLng ho# trM.
9I Ki/n )=t ho# học chF y=% 3à 3i/n )=t ion.
7I DN bay h"i, )hó ch#y.
6I 4h>n Jng ho# học 1>y ra nhanh.
,hó+ c#c O &Png 3à:
*. 9, 7, 6. B. ', 2, 6. C. ', 6, 7. /. 2, 9, 6.
C,- 0: D2% tạo ho# học 3à
*. B; 3!<ng 3i/n )=t gi$a c#c ng%y/n tH trong phGn tH.
B. c#c 3oại 3i/n )=t gi$a c#c ng%y/n tH trong phGn tH.
C. thJ tQ 3i/n )=t gi$a c#c ng%y/n tH trong phGn tH.
/. b>n ch2t 3i/n )=t gi$a c#c ng%y/n tH trong phGn tH.
C,- 1: 4h#t biE% nào Ba% &!<c dRng &E &Mnh nghSa c*ng thJc &"n gi>n nh2t cFa h<p ch2t h$% c" T
*. D*ng thJc &"n gi>n nh2t 3à c*ng thJc biE% thM B; ng%y/n tH cFa +Ui ng%y/n t; trong phGn tH.
B. D*ng thJc &"n gi>n nh2t 3à c*ng thJc biE% thM tV 3W t;i gi>n vX B; ng%y/n tH cFa c#c ng%y/n
t; trong phGn tH.
C. D*ng thJc &"n gi>n nh2t 3à c*ng thJc biE% thM tV 3W ph:n trY+ B; +o3 cFa +Ui ng%y/n t;
trong phGn tH.
/. D*ng thJc &"n gi>n nh2t 3à c*ng thJc biE% thM tV 3W B; ng%y/n tH D và H có trong phGn tH.
C,- 2: Dho ch2t a1eti3en ZD
2
H
2
I và ben[en ZD
6
H
6
I, h\y chọn nh]n 1^t &Png trong c#c nh]n 1^t Ba% :
*. Hai ch2t &ó gi;ng nha% vX c*ng thJc phGn tH và )h#c nha% vX c*ng thJc &"n gi>n nh2t.
B. Hai ch2t &ó )h#c nha% vX c*ng thJc phGn tH và gi;ng nha% vX c*ng thJc &"n gi>n nh2t.
C. Hai ch2t &ó )h#c nha% vX c*ng thJc phGn tH và )h#c nha% vX c*ng thJc &"n gi>n nh2t.
/. Hai ch2t &ó có cRng c*ng thJc phGn tH và cRng c*ng thJc &"n gi>n nh2t.
C,- 3: @c &iE+ ch%ng cFa c#c cacbocation và cacbanion 3à:
*. )^+ bXn và có )h> nYng ph>n Jng r2t )e_+.
B. chPng &X% r2t bXn v$ng và có )h> nYng ph>n Jng cao.
C. có thE dN dàng t#ch &!<c ra )h`i hUn h<p ph>n Jng.
/. )^+ bXn và có )h> nYng ph>n Jng cao.
C,- 4: 4h>n Jng hóa học cFa c#c h<p ch2t h$% c" có &@c &iE+ 3à:
*. th!?ng 1>y ra r2t nhanh và cho +Lt B>n pha+ d%y nh2t.
B. th!?ng 1>y ra ch]+, )h*ng hoàn toàn, )h*ng theo +Lt h!bng nh2t &Mnh.
C. th!?ng 1>y ra r2t nhanh, )h*ng hoàn toàn, )h*ng theo +Lt h!bng nh2t &Mnh.
/. th!?ng 1>y ra r2t ch]+, nh!ng hoàn toàn, )h*ng theo +Lt h!bng 1#c &Mnh.
C,- 5: 4h#t biE% nào Ba% &Gy 3à 67 T
*. Ki/n )=t hóa học chF y=% trong h<p ch2t h$% c" 3à 3i/n )=t cLng hóa trM.
B. D#c ch2t có c2% tạo và tcnh ch2t t!"ng tQ nha% nh!ng vX thành ph:n phGn tH )h#c nha% +Lt
hay nhiX% nhó+ -DH
2
- 3à &-ng &dng cFa nha%.
C. D#c ch2t có cRng )h;i 3!<ng phGn tH 3à &-ng phGn cFa nha%.
/. Ki/n )=t ba g-+ hai 3i/n )=t π và +Lt 3i/n )=t σ .
C,- 8: e=t 3%]n nào Ba% &Gy 3à &Png T
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. D#c ng%y/n tH trong phGn tH h<p ch2t h$% c" 3i/n )=t vbi nha% )h*ng theo +Lt thJ tQ nh2t &Mnh.
B. D#c ch2t có thành ph:n phGn tH h"n )^+ nha% +Lt hay nhiX% nhó+ -DH
2
-, do &ó tcnh ch2t
hóa học )h#c nha% 3à nh$ng ch2t &-ng &dng.
C. D#c ch2t có cRng c*ng thJc phGn tH nh!ng )h#c nha% vX c*ng thJc c2% tạo &!<c gọi 3à c#c
ch2t &-ng &dng cFa nha%.
/. D#c ch2t )h#c nha% có cRng c*ng thJc phGn tH &!<c gọi 3à c#c ch2t &-ng phGn cFa nha%.
C,- 19: HiWn t!<ng c#c ch2t có c2% tạo và tcnh ch2t ho# học t!"ng tQ nha%, chPng chV h"n )^+
nha% +Lt hay nhiX% nhó+ +ety3en Z-DH
2
-I &!<c gọi 3à hiWn t!<ng
*. &-ng phGn. B. &-ng vM. C. &-ng &dng. /. &-ng )h;i.
C,- 11: H<p ch2t chJa +Lt 3i/n )=t π trong phGn tH th%Lc 3oại h<p ch2t
*. )h*ng no. B. +ạch hf. C. th"+. /. no ho@c )h*ng no.
C,- 1$: H<p ch2t h$% c" &!<c phGn 3oại nh! Ba%:
*. Hi&rocacbon và h<p ch2t h$% c" có nhó+ chJc.
B. Hi&rocacbon và d0n 1%2t cFa hi&rocacbon.
C. Hi&rocacbon no, )h*ng no, th"+ và d0n 1%2t cFa hi&rocacbon.
/. T2t c> &X% &Png.
C,- 10: 4h#t biE% :h;n< chcnh 1#c 3à:
*. Tcnh ch2t cFa c#c ch2t phg th%Lc vào thành ph:n phGn tH và c2% tạo hóa học.
B. D#c ch2t có cRng )h;i 3!<ng phGn tH 3à &-ng phGn cFa nha%.
C. D#c ch2t 3à &-ng phGn cFa nha% thh có cRng c*ng thJc phGn tH.
/. CQ 1en phF trgc tạo thành 3i/n )=t σ , BQ 1en phF b/n tạo thành 3i/n )=t π .
C,- 11: ,%ng +Lt h<p ch2t h$% c" 8 vbi 3!<ng d! ch2t o1i hóa D%A ng!?i ta th2y tho#t ra )hc
DA
2
, h"i H
2
A và )hc ,
2
. Dhọn )=t 3%]n chcnh 1#c nh2t trong c#c )=t 3%]n Ba% :
*. 8 chic chin chJa D, H, , và có thE có ho@c )h*ng có o1i.
B. 8 3à h<p ch2t cFa 6 ng%y/n t; D, H, ,.
C. Dh2t 8 chic chin có chJa D, H, có thE có ,.
/. 8 3à h<p ch2t cFa 9 ng%y/n t; D, H, ,, A.
C,- 12: Dho hUn h<p c#c an)an Ba% : pentan ZB*i f 66
o
DI, heptan ZB*i f .j
o
DI, octan ZB*i f '26
o
DI,
nonan ZB*i f '7'
o
DI. Dó thE t#ch ri/ng c#c ch2t &ó bkng c#ch nào Ba% &Gy T
*. e=t tinh. B. Dh!ng c2t C. ThYng hoa. /. Dhi=t.
C,- 13: D#c ch2t trong nhó+ ch2t nào d!bi &Gy &X% 3à d0n 1%2t cFa hi&rocacbon T
*. DH
2
D3
2,
DH
2
lr-DH
2
lr, ,aD3, DH
6
lr, DH
6
DH
2
lr.
B. DH
2
D3
2,
DH
2
lr-DH
2
lr, DH
6
lr, DH
2
mDHDAAH, DH
6
DH
2
AH.
C. DH
2
lr-DH
2
lr, DH
2
mDHlr, DH
6
lr, DH
6
DH
6
.
/. HgD3
2
, DH
2
lr-DH
2
lr, DH
2
mDHlr, DH
6
DH
2
lr.
C,- 14: Dho c#c ch2t : D
6
H
7
AH Z8I n D
6
H
7
DH
2
AH ZoI n HAD
6
H
9
AH ZpI n D
6
H
7
DH
2
DH
2
AH ZTI.
D#c ch2t &-ng &dng cFa nha% 3à:
*. o, T. B. 8, p, T. C. 8, p. /. o, p.
C,- 15: Trong nh$ng d\y ch2t Ba% &Gy, d\y nào có c#c ch2t 3à &-ng phGn cFa nha% T
*. D
2
H
7
AH, DH
6
ADH
6
. B. DH
6
ADH
6
, DH
6
DHA.
C. DH
6
DH
2
DH
2
AH, D
2
H
7
AH. /. D
9
H
'(
, D
6
H
6
.
C,- 18: D#c ch2t h$% c" &"n chJc p
'
, p
2
, p
6
có DT4T t!"ng Jng 3à DH
2
A, DH
2
A
2
, D
2
H
9
A
2
. DhPng
th%Lc c#c d\y &-ng &dng )h#c nha%. D*ng thJc c2% tạo cFa p
6

*. DH
6
DAADH
6
. B. HADH
2
DHA. C. DH
6
DAAH. /. DH
6
ADHA.
C,- $9: ,h$ng ch2t nào Ba% &Gy 3à &-ng phGn hhnh học cFa nha% T
*. ZqI, ZqqI. B. ZqI, ZqqqI. C. ZqqI, ZqqqI. /. ZqI, ZqqI, ZqqqI.
C,- $1: Dho c#c ch2t Ba% : DH
2
mDHDrDH Z'I n DH
2
mDHD3 Z2I n DH
6
DHmDZDH
6
I
2
Z6I n
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
DH
6
DHmDHDHmDH
2
Z9I n DH
2
mDHDHmDH
2
Z7I n DH
6
DHmDHlr Z6I.
Dh2t naso Ba% &Gy co_ &*sng phGn hisnh hotc T
*. 2, 9, 7, 6. B. 9, 6. C. 2, 9, 6. /. ', 6, 9.
C,- $$: H<p ch2t h$% c" nào Ba% &Gy :h;n< có &-ng phGn ciB-tranB T
*. ',2-&ic3oeten. B. 2-+ety3 pent-2-en. C. b%t-2-en. /. pent-2-en.
C,- $0: H<p ch2t ZDH
6
I
2
DmDHDZDH
6
I
2
DHmDHlr có danh ph#p qu45D 3à
*. '-bro+-6,7-tri+ety3he1a-',9-&ien. B. 6,6,7-tri+ety3he1a-',9-&ien-'-bro+.
C. 2,9,9-tri+ety3he1a-2,7-&ien-6-bro+. /. '-bro+-6,6,7-tri+ety3he1a-',9-&ien.
C,- $1: H<p ch2t ZDH
6
I
2
DmDH-DZDH
6
I
6
có danh ph#p qu45D 3à:
*. 2,2,9- tri+ety3pent-6-en. B. 2,9-tri+ety3pent-2-en.
C. 2,9,9-tri+ety3pent-2-en. /. 2,9-tri+ety3pent-6-en.
C,- $2: H<p ch2t DH
2
mDHDZDH
6
I
2
DH
2
DHZAHIDH
6
có danh ph#p qu45D 3à:
*. ',6,6-tri+ety3pent-9-en-'-o3. B. 6,6,7-tri+ety3pent-'-en-7-o3.
C. 9,9-&i+ety3he1-7-en-2-o3. /. 6,6-&i+ety3he1-'-en-7-o3.
C,- $3: Dho c*ng thJc c2% tạo Ba% : DH
6
DHZAHIDHmDZD3IDHA. C; o1i hóa cFa c#c ng%y/n tH
cacbon tcnh tv ph#i Bang tr#i có gi# trM 3:n 3!<t 3à:
*. w' n w' n -' n ( n -6. B. w' n -' n -' n ( n -6.
C. w' n w' n ( n -' n w6. /. w' n -' n ( n -' n w6.
C,- $4: Trong c*ng thJc D
1
H
y
A
[
,
t
txng B; 3i/n )=t π và vyng 3à:
*. =21-y w tw2I/2. B. =21-y w tw2I. C. =21-y - tw2I/2. /. =21-y w [ w tw2I/2.
C,- $5: a. zita+in 5 c*ng th!_c phGn t!{ D
2(
H
6(
A, co_ ch!_a ' vosng 6 catnh vas )h*ng co_ ch!_a 3i/n )/_t
ba. C*_ 3i/n )/_t &*i trong phGn t!{ vita+in 5 3as
*. |. B. 6. C. 7. /. 9.
b. Kicopen, c*ng th!_c phGn t!{ D
9(
H
76
3as chG_t +as% &o{ trong }%a{ cas ch%a, chi{ ch!_a 3i/n )/_t &*i vas 3i/n
)/_t &"n trong phGn t!{. Hi&ro ho_a hoasn toasn 3icopen &!"tc hi&rocacbon D
9(
H
j2
. zGty 3icopen co_
*. ' vosngn '2 n*_i &*i. B. ' vosngn 7 n*_i &*i.
C. 9 vosngn 7 n*_i &*i. /. +atch h"{n '6 n*_i &*i.
C,- $8: ~eto3 D
'(
H
2(
A vas +enton D
'(
H
'j
A ch%_ng &/s% co_ trong tinh dGs% batc has. li/_t phGn t!{ +eto3
)h*ng co_ n*_i &*i, cosn phGn t!{ +enton co_ ' n*_i &*i. zGty )/_t 3%Gtn naso Ba% &Gy 3as &%_ng T
*. ~eto3 vas +enton &/s% co_ cG_% tato vosng.
B. ~eto3 co_ cG_% tato vosng, +enton co_ cG_% tato +atch h"{.
C. ~eto3 vas +enton &/s% co_ cG_% tato +atch h"{.
/. ~eto3 co_ cG_% tato +atch h"{, +enton co_ cG_% tato vosng.
C,- 09: Trong h<p ch2t D
1
H
y
A
[
thh y 3%*n 3%*n ch•n và y ≤ 21w2 3à do:
*. a ≥ ( Za 3à txng B; 3i/n )=t π và vyng trong phGn tHI.
B. [ ≥ ( Z+Ui ng%y/n tH o1i tạo &!<c 2 3i/n )=tI.
C. +Ui ng%y/n tH cacbon chV tạo &!<c 9 3i/n )=t.
/. cacbon và o1i &X% có hóa trM 3à nh$ng B; ch•n.
C,- 01: Txng B; 3i/n )=t π và vyng Jng vbi c*ng thJc D
7
H
.
A
2
D3 3à:
*. (. B. '. C. 2. /. 6.
C,- 0$: Txng B; 3i/n )=t π và vyng Jng vbi c*ng thJc D
7
H
'2
A
2
3à:
*. (. B. '. C. 2. /. 6.
C,- 00: D*ng thJc txng }%#t cFa d0n 1%2t &ic3o +ạch hf có chJa +Lt 3i/n )=t ba trong phGn tH 3à
*. D
n
H
2n-2
D3
2
. B. D
n
H
2n-9
D3
2
. C. D
n
H
2n
D3
2
. /. D
n
H
2n-6
D3
2
.
C,- 01: D*ng thJc txng }%#t cFa d0n 1%2t &ibro+ )h*ng no +ạch hf chJa a 3i/n )=t π 3à
*. D
n
H
2nw2-2a
lr
2
. B. D
n
H
2n-2a
lr
2
. C. D
n
H
2n-2-2a
lr
2
. /. D
n
H
2nw2w2a
lr
2
.
C,- 02: H<p ch2t h$% c" có c*ng thJc txng }%#t D
n
H
2nw2
A
2
th%Lc 3oại
*. anco3 ho@c ete no, +ạch hf, hai chJc. B. an&ehit ho@c 1eton no, +ạch hf, hai chJc.
C. a1it ho@c eBte no, &"n chJc, +ạch hf. /. hi&ro1icacbony3 no, +ạch hf.
C,- 03: 5nco3 no +ạch hf có c*ng thJc txng }%#t chcnh 1#c nh2t 3à
*. €ZAHI
+
. B. D
n
H
2nw2
A
+
. C. D
n
H
2nw'
AH. /. D
n
H
2nw2-+
ZAHI
+
.
C,- 04: D*ng thJc txng }%#t cFa an&ehit &"n chJc +ạch hf có ' 3i/n )=t &*i DmD 3à:
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. D
n
H
2nw'
DHA. B. D
n
H
2n
DHA. C. D
n
H
2n-'
DHA. /. D
n
H
2n-6
DHA.
C,- 05: 5n&ehit +ạch hf có c*ng thJc txng }%#t D
n
H
2n-2
A th%Lc 3oại
*. an&ehit &"n chJc no.
B. an&ehit &"n chJc chJa +Lt 3i/n )=t &*i trong g;c hi&rocacbon.
C. an&ehit &"n chJc chJa hai 3i/n )=t π trong g;c hi&rocacbon.
/. an&ehit &"n chJc chJa ba 3i/n )=t π trong g;c hi&rocacbon.
C,- 08: D*ng thJc txng }%#t cFa anco3 &"n chJc +ạch hf có 2 n;i &*i trong g;c hi&rocacbon 3à
*. D
n
H
2n-9
A. B. D
n
H
2n-2
A. C. D
n
H
2n
A. /. D
n
H
2nw2
A.
C,- 19: 5n&ehit +ạch hf D
n
H
2n • 9
A
2
có B; 3!<ng 3i/n )=t π trong g;c hi&rocacbon 3à:
*. (. B. '. C. 2. /. 6.
C,- 11: D*ng thJc phGn tH txng }%#t cFa a1it hai chJc +ạch hf chJa +Lt 3i/n )=t &*i trong g;c
hi&rocacbon 3à:
*. D
n
H
2n-9
A
9
. B. D
n
H
2n-2
A
9
. C. D
n
H
2n-6
A
9
. /. D
n
H
2n
A
9
.
C,- 1$: 51it +ạch hf D
n
H
2n • 9
A
2
có B; 3!<ng 3i/n )=t π trong g;c hi&rocacbon 3à:
*. (. B. '. C. 2. /. 6.
C,- 10: Txng B; 3i/n )=t π và vyng trong phGn tH a1it ben[oic 3à:
*. 6. B. 9. C. 7. /. 6.
C,- 11: C; 3!<ng &-ng phGn Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
6
H
'9
*. 6. B. |. C. 9. /. 7.
C,- 12: C; 3!<ng &-ng phGn +ạch hf Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
7
H
'(
3à:
*. 2. B. 6. C. 6. /. 7.
C,- 13: C; 3!<ng &-ng phGn c2% tạo Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
7
H
'(
3à:
*. |. B. j. C. .. /. '(.
C,- 14: C; 3!<ng &-ng phGn +ạch hf Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
7
H
j
3à:
*. |. B. j. C. .. /. '(.
C,- 15: C; 3!<ng &-ng phGn chJa vyng ben[en Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
.
H
'2
3à:
*. |. B. j. C. .. /. '(.
C,- 18: C; 3!<ng &-ng phGn chJa vyng ben[en Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
.
H
'(
3à:
*. |. B. j. C. .. /. 6.
C,- 29: C; 3!<ng &-ng phGn Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
6
H
7
lr
6
3à:
*. 6. B. 9. C. 7. /. 6.
C,- 21: C; 3!<ng &-ng phGn Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
6
H
7
D3 3à:
*. 6. B. 9. C. 7. /. 6.
C,- 2$: H<p ch2t D
9
H
'(
A có B; &-ng phGn anco3 và txng B; &-ng phGn 3à:
*. | và 9. B. 9 và |. C. j và j. /. '( và '(.
C,- 20: C; 3!<ng &-ng phGn +ạch hf Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
6
H
6
A 3à:
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 21: C; 3!<ng &-ng phGn +ạch hf Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
9
H
6
A
2
t#c dgng &!<c vbi
,aHDA
6
3à:
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 22: C; 3!<ng &-ng phGn Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
9
H
''
, 3à:
*. |. B. j. C. .. /. '(.
C,- 23: ~Lt h<p ch2t h$% c" 8 có )h;i 3!<ng phGn tH 3à 26. e+ &;t 8 chV th% &!<c DA
2
và H
2
A.
DT4T cFa 8 3à:
*. D
2
H
6
. B. D
2
H
9
. C. D
2
H
2
. /. DH
2
A.
C,- 24: ~Lt h<p ch2t h$% c" 5 có ~ m |9. ;t ch#y 5 bkng o1i th% &!<c )hc DA
2
và H
2
A. Dó bao
nhi/% c*ng thJc phGn tH phR h<p vbi 5T
*. 9. B. 2. C. 6. /. 5.'.
C,- 25: ~Lt h<p ch2t h$% c" 5 có tV )h;i Bo vbi )h*ng )hc bkng bkng 2. ;t ch#y hoàn toàn 5
bkng )hc A
2
th% &!<c DA
2
và H
2
A. Dó bao nhi/% c*ng thJc phGn tH phR h<p vbi 5 T
*. 2. B. 5. '. C. 6. /. 9.
C,- 28: H<p ch2t 8 có thành ph:n ‚ vX )h;i 3!<ng : D Zj7,j‚I và H Z'9,2‚I. H<p ch2t 8 3à
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. D
6
H
j
. B. D
9
H
'(
. C. D
9
H
j
. /. )=t }%> )h#c.
C,- 39: H<p ch2t 8 có ‚D m 79,79‚ n ‚H m .,'‚, cyn 3ại 3à o1i. eh;i 3!<ng phGn tH cFa 8 bkng
jj. DT4T cFa 8 3à:
*. D
9
H
'(
A. B. D
7
H
'2
A. C. D
9
H
'(
A
2
. /. D
9
H
j
A
2
.
C,- 31: 4hGn tcch h<p ch2t h$% c" 8 th2y cJ 6 ph:n )h;i 3!<ng cacbon 3ại có ' ph:n )h;i 3!<ng
hi&ro, | ph:n )h;i 3!<ng nit" và j ph:n 3!% h%ƒnh. Trong DT4T cFa 8 chV có ' ng%y/n tH C, v]y
DT4T cFa 8 3à
*. DH
9
,C. B. D
2
H
2
,
2
C. C. D
2
H
6
,C. /. DH
9
,
2
C.
C,- 3$: a. H<p ch2t 8 có DT„, 3à DH
6
A. DT4T nào Ba% &Gy Jng vbi 8 T
*. D
6
H
.
A
6
. B. D
2
H
6
A
2
. C. D
2
H
6
A. /. DH
6
A.
b. D*ng thJc thQc nghiW+ cFa ch2t h$% c" có dạng ZDH
6
D3I
n
thh c*ng thJc phGn tH cFa h<p ch2t
&ó 3à
*. DH
6
D3. B. D
2
H
6
D3
2
. C. D
2
H
7
D3. /. D
6
H
.
D3
6
.
C,- 30: ~Lt h<p ch2t h$% c" g-+ D, H, A n trong &ó cacbon chi=+ 6',22‚ vX )h;i 3!<ng. D*ng
thJc phGn tH cFa h<p ch2t 3à:
*. D
6
H
6
A
2
. B. D
2
H
2
A
6
. C. D
7
H
6
A
2
. /. D
9
H
'(
A.
C,- 31: Dh2t h$% c" 8 có ~ m '26 và )h;i 3!<ng D, H, A và , trong phGn tH theo thJ tQ tV 3W vbi
|2 : 7 : 62 : '9. DT4T cFa 8 3à:
*. D
6
H
'9
A
2
,. B. D
6
H
6
A,
2
. C. D
6
H
'2
A,. /. D
6
H
7
A
2
,.
C,- 32: ;t ch#y hoàn toàn (,6 ga+ h<p ch2t h$% c" 8 r-i cho B>n pha+ ch#y }%a bhnh &Qng d%ng
dMch DaZAHI
2
d! th2y có 2 ga+ )=t tFa và )h;i 3!<ng bhnh tYng th/+ ',29 ga+. TV )h;i cFa 8 Bo
vbi H
2
bkng '7. DT4T cFa 8 3à:
*. D
2
H
6
A. B. DH
2
A. C. D
2
H
9
A. /. DH
2
A
2
.
C,- 33: ehi &;t ' 3ct )hc 8 c:n 6 3ct A
2
th% &!<c 9 3ct DA
2
và 7 3ct h"i H
2
A Zc#c thE tcch )hc &o f
cRng &iX% )iWn nhiWt &L, #p B%2tI. DT4T cFa 8 3à:
*. D
9
H
'(
A. B. D
9
H
j
A
2
. C. D
9
H
'(
A
2
. /. D
6
H
j
A.
C,- 34: ;t ch#y hoàn toàn 6 ga+ h<p ch2t h$% c" 8 th% &!<c 9,9 ga+ DA
2
và ',j ga+ H
2
A. li=t
tV )h;i cFa 8 Bo vbi He Z~
He

m 9I 3à |,7. DT4T cFa 8 3à:
*. DH
2
A
2
. B. D
2
H
6
. C. D
2
H
9
A. /. DH
2
A.
C,- 35: ;t ch#y ' 3ct h"i hi&rocacbon vbi +Lt thE tcch )h*ng )hc Z3!<ng d!I. HUn h<p )hc th%
&!<c Ba% )hi h"i H
2
A ng!ng tg có thE tcch 3à 'j,7 3ct, cho }%a d%ng dMch eAH d! cyn '6,7 3ct, cho
hUn h<p )hc &i }%a ;ng &Qng photpho d! thh cyn 3ại '6 3ct. 8#c &Mnh DT4T cFa h<p ch2t tr/n bi=t
c#c thE tcch )hc &o f cRng &iX% )iWn nhiWt &L, #p B%2t và A
2
chi=+ '/7 )h*ng )hc, cyn 3ại 3à ,
2
.
*. D
2
H
6
. B. D
2
H
9
. C. D
6
H
j
. /. D
2
H
2
.
C,- 38: ;t (,'7 +o3 +Lt h<p ch2t h$% c" th% &!<c 6,|2 3ct DA
2
Z&)tcI và 7,9 ga+ H
2
A. ~@t )h#c
&;t ' thE tcch h"i ch2t &ó c:n 2,7 thE tcch A
2
. D#c thE tcch &o f cRng &iX% )iWn nhiWt &L, #p B%2t.
DT4T cFa h<p ch2t &ó 3à:
*. D
2
H
6
A
2
. B. D
2
H
6
A. C. D
2
H
9
A
2
. /. D
2
H
9
A.
C,- 49: ;t ch#y hoàn toàn +Lt h<p ch2t h$% c" 8 ZD, H, ,I bkng 3!<ng )h*ng )hc vva &F Zg-+
'/7 thE tcch A
2
, cyn 3ại 3à ,
2
I &!<c )hc DA
2
, H
2
A và ,
2
. Dho toàn bL B>n pha+ ch#y }%a bhnh &Qng
d%ng dMch laZAHI
2
d! th2y có 6.,9 ga+ )=t tFa, )h;i 3!<ng d%ng dMch gi>+ &i 29,6 ga+. ehc tho#t
ra )h`i bhnh có thE tcch 69,|2 3ct Z&)tcI. li=t
2
A 8
d
… 2. DT4T cFa 8 3à:
*. D
2
H
|
,. B. D
2
H
j
,. C. D
2
H
|
,
2
. /. D
2
H
9
,
2
.
C,- 41: A1i hóa hoàn toàn 9,(2 ga+ +Lt h<p ch2t h$% c" 8 chV th% &!<c 6,'j ga+ ,a
2
DA
6

(,6|2 3ct )hc DA
2
. DT„, cFa 8 3à:
*. DA
2
,a. B. DA
2
,a
2
. C. D
6
A
2
,a. /. D
2
A
2
,a.
C,- 4$: ;t ch#y hoàn toàn +Lt hi&rocacbon trong (,7 3ct hUn h<p cFa nó vbi DA
2
bkng 2,7 3ct A
2
th% &!<c 6,9 3ct )hc. HUn h<p này Ba% )hi ng!ng tg h=t h"i n!bc cyn ',j 3ct, ti=p tgc cho hUn h<p )hc
cyn 3ại }%a d%ng dMch )iX+ d! thh cyn 3ại (,7 3ct )hc. D#c thE tcch &!<c &o f cRng &iX% )iWn nhiWt &L,
#p B%2t. DT4T cFa hi&rocacbon 3à:
*. D
9
H
'(
. B. D
6
H
j
. C. D
9
H
j
. /. D
6
H
6
.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 40: ;t ch#y hoàn toàn ',6(7 ga+ h<p ch2t h$% c" 5 th% &!<c 9,62 ga+ DA
2
n ',2'7 ga+ H
2
A
và '6j +3 ,
2
Z&)tcI. TV )h;i h"i cFa 5 Bo vbi )h*ng )hc )h*ng v!<t }%# 9. D*ng thJc phGn tH cFa
5 3à:
*. D
7
H
7
,. B. D
6
H
.
,. C. D
|
H
.
,. /. D
6
H
|
,.
C,- 41: A1i hóa hoàn toàn 6,'7 ga+ h<p ch2t h$% c" 8 th% &!<c 2,27 ga+ H
2
A n 6,|2 3ct DA
2

(,76 3ct ,
2
Z&)cI. 4h:n trY+ )h;i 3!<ng cFa D, H, , và A trong 8 3:n 3!<t 3à:
*. 7j,7‚ n 9,'‚ n '',9‚ n 26‚. B. 9j,.‚ n '7,j‚ n 67,6‚ n (‚.
C. 9.,7‚ n .,j‚ n '7,7‚ n 27,2‚. /. 7.,' ‚ n '|,9‚ n 26,7‚ n (‚.
C,- 42: 4hGn tcch (,6'ga+ h<p ch2t h$% c" 8 chV chJa D, H, , tạo thành (,99 ga+ DA
2
. ~@t )h#c,
n=% phGn tcch (,6' ga+ 8 &E toàn bL , trong 8 ch%yEn thành ,H
6
r-i d0n ,H
6
vva tạo thành vào
'(( +3 d%ng dMch H
2
CA
9
(,9~ thh ph:n a1it d! &!<c tr%ng hya bfi 7( +3 d%ng dMch ,aAH ',9~.
li=t ' 3ct h"i ch2t 8 Z&)tcI n@ng ',6j ga+. DT4T cFa 8 3à:
*. DH
7
,. B. D
2
H
7
,
2
. C. D
2
H
7
,. /. DH
6
,.
C,- 43: ;t ch#y 2(( +3 h"i +Lt h<p ch2t h$% c" 8 chJa D, H, A trong .(( +3 A
2
, thE tcch hUn
h<p )hc th% &!<c 3à ',6 3ct. Ca% )hi ng!ng tg h"i n!bc chV cyn |(( +3. Ti=p theo cho }%a d%ng dMch
eAH d! chV cyn '(( +3 )hc bay ra. D#c thE tcch )hc &o f cRng &iX% )iWn nhiWt &L, #p B%2t. DT4T
cFa o 3à:
*. D
6
H
6
A. B. D
6
H
j
A
2
. C. D
6
H
j
A. /. D
6
H
6
A
2
.
C,- 44: 4hGn tcch ',7 ga+ ch2t h$% c" 8 th% &!<c ',|6 ga+ DA
2
n (,. ga+ H
2
A và ''2 +3 ,
2
&o f
(
o
D và 2 at+. ,=% hóa h"i c†ng ',7 ga+ ch2t p f '2|
o
D và ',69 at+ ng!?i ta th% &!<c (,9 3ct )hc
ch2t p. DT4T cFa 8 3à:
*. D
2
H
7
A,. B. D
6
H
7
A,
2
. C. D
2
H
7
A
2
,. /. D
2
H
6
A
2
,.
C,- 45: *_t cha_y hoasn toasn +*tt th/{ ti_ch h"i h"tp chG_t h!‡% c" 5 cGsn '( th/{ ti_ch o1i Z&o c%sng &iX%
)iWn nhiWt &L và #p B%2tI, Ba{n phG{+ th% &!"tc chi{ g*s+ DA
2
vas H
2
A v"_i +DA
2
: +H
2
A m 99 : .. li/_t
~
5
… '7(. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as:
*. D
9
H
6
A. B. D
j
H
j
A. C. D
j
H
j
. /. D
2
H
2
.
C,- 48: Dho 9(( +3 +Lt hUn h<p g-+ nit" và +Lt hi&rocacbon vào .(( +3 o1i Zd!I r-i &;t. ThE
tcch hUn h<p th% &!<c Ba% )hi &;t 3à ',9 3ct. Ca% )hi cho n!bc ng!ng tg cyn j(( +3 hUn h<p, ng!?i
ta cho 3Li }%a d%ng dMch eAH th2y cyn 9(( +3 )hc. D#c thE tcch )hc &X% &o f cRng &iX% )iWn nhiWt
&L, #p B%2t. D*ng thJc phGn tH cFa ch2t h$% c" 3à:
*. D
6
H
j
. B. D
2
H
9
. C. D
2
H
2
. /. D
2
H
6
.
C,- 59: ;t ch#y (,2j2 ga+ h<p ch2t h$% c" 8, cho B>n pha+ &i }%a c#c bhnh &Qng DaD3
2
)han và
eAH d!. Th2y bhnh &Qng DaD3
2
tYng th/+ (,'.9 ga+ cyn bhnh &Qng eAH tYng th/+ (,j ga+. ~@t
)h#c n=% &;t ch#y (,'j6 ga+ ch2t 8 thh th% &!<c 22,9 +3 )hc ,
2
Zf &)tcI. li=t rkng h<p ch2t 8 chV
chJa +Lt ng%y/n tH nit". D*ng thJc phGn tH cFa h<p ch2t 8 3à:
*. D
6
H
6
,
2
. B. D
6
H
|
,. C. D
6
H
.
,. /. D
7
H
|
,.
C,- 51: ;t ch#y hoàn toàn h<p ch2t h$% c" chJa D, H, D3 Binh ra (,22 ga+ DA
2
, (,(. ga+ H
2
A.
~@t )h#c )hi 1#c &Mnh c3o trong h<p ch2t &ó bkng d%ng dMch 5g,A
6
ng!?i ta th% &!<c ',967 ga+
5gD3. TV )h;i h"i cFa h<p ch2t Bo vbi hi&ro bkng 92,7. D*ng thJc phGn tH cFa h<p ch2t 3à:
*. DH
6
D3. B. D
2
H
7
D3. C. DH
2
D3
2
. /. D
2
H
9
D3
2
.
C,- 5$: ;t ch#y hoàn toàn (,9729 ga+ h<p ch2t 5 Binh ra (,66'j ga+ DA
2
và (,2|'9 ga+ H
2
A.
%n nóng (,66j2 ga+ ch2t 5 vbi v*i t*i 1Pt &E ch%yEn t2t c> nit" trong 5 thành a+oniac, r-i d0n
)hc ,H
6
vào 2( +3 d%ng dMch H
2
CA
9
(,7 ~. E tr%ng hoà a1it cyn d! Ba% )hi t#c dgng vbi ,H
6
c:n
dRng |,| +3 d%ng dMch ,aAH '~. li=t ~
5
m 6(. D*ng thJc phGn tH cFa 5 3à:
*. DH
9
A,
2
. B. D
2
H
|
,. C. D
6
H
.
,. /. DH
9
A,.
C,- 50>: ;t ch#y hoàn toàn (,(' +o3 ch2t h$% c" 8 c:n vva &F (,6'6 3ct A
2
. Ca% thc nghiW+ th%
&!<c hUn h<p B>n pha+ o g-+ : DA
2
, ,
2
và h"i H
2
A. Kà+ 3ạnh &E ng!ng tg h"i H
2
A chV cyn (,76
3ct hUn h<p )hc p Zcó tV )h;i h"i vbi H
2
3à 2(,9I. li=t thE tcch c#c )hc &X% &o f &)tc. D*ng thJc phGn
tH 8 3à:
*. D
2
H
7
A,. B. D
2
H
7
A
2
,. C. D
2
H
|
A
2
,. /. 5 ho@c D.
C,- 51: 8 3as +*tt anco3 no, +atch h"{. /{ &*_t cha_y (,(7 +o3 8 cGsn 9 ga+ o1i. 8 co_ c*ng th!_c 3à:
*. D
6
H
7
ZAHI
6
. B. D
6
H
6
ZAHI
2
. C. D
2
H
9
ZAHI
2
. /. D
9
H
j
ZAHI
2
.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 52: ehi &;t ch#y hoàn toàn +Lt a+in &"n chJc 8, th% &!<c '6,j( 3ct )hc DA
2
n 2,j( 3ct ,
2
Zc#c
thE tcch &o f &)tcI và 2(,27 ga+ H
2
A. DT4T cFa 8 3à:
*. D
9
H
.
,. B. D
6
H
|
,. C. D
2
H
|
,. /. D
6
H
.
,.
C,- 53: ;t ch#y hoàn toàn + ga+ +Lt a+in 8 bkng 3!<ng )h*ng )hc vva &F th% &!<c
'|,6 ga+ DA
2
, '2,6 ga+ H
2
A và 6.,99 3ct ,
2
Z&)tcI. „i> thi=t )h*ng )hc chV g-+ ,
2
và A
2
trong &ó o1i chi=+ 2(‚ thE tcch )h*ng )hc. 8 có c*ng thJc 3à:
*. D
2
H
7
,H
2
. B. D
6
H
|
,H
2
. C. DH
6
,H
2
. /. D
9
H
.
,H
2
.
C,- 54: Trong +*tt bisnh )i_n ch!_a h"i eBte no &"n ch!_c h"{ 5 vas +*tt 3!"tng A
2
gG_p &*i 3!"tng A
2
cGsn
thi/_t &/{ &*_t cha_y h/_t 5 "{ nhi/tt &*t '9(
o
D vas a_p B%G_t (,j at+. *_t cha_y hoasn toasn 5 r*si &!a v/s nhi/tt
&*t ban &Gs%, a_p B%G_t trong bisnh 3%_c nasy 3as (,.7 at+. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as:
*. D
2
H
9
A
2
. B. D
6
H
6
A
2
. C. D
9
H
j
A
2
. /. D
7
H
'(
A
2
.
C,- 55: ;t ch#y hoàn toàn (,'2 +o3 ch2t h$% c" 8 +ạch hf c:n dRng '(,(j 3ct )hc A
2
Z&)tcI. D0n
toàn bL B>n pha+ ch#y Zg-+ DA
2
, H
2
A và ,
2
I }%a bhnh &Qng d%ng dMch laZAHI
2
d!, th2y )h;i
3!<ng bhnh tYng 26,9 ga+ và có |(,.2 ga+ )=t tFa. ehc tho#t ra )h`i bhnh có thE tcch ',699 3ct
Z&)tcI. D*ng thJc phGn tH cFa 8 3à:
*. D
2
H
7
A
2
,. B. D
6
H
7
A
2
,. C. D
6
H
|
A
2
,. /. D
2
H
|
A
2
,.
C,- 58: ;t ch#y hoàn toàn (,' +o3 ch2t 8 c:n 6,'6 3ct )hc A
2
Z&)tcI, th% &!<c '6,99 3ct Z&)tcI hUn
h<p DA
2
, ,
2
và h"i n!bc. Ca% )hi ng!ng tg h=t h"i n!bc, cyn 3ại 7,6 3ct )hc Z&)tcI có tV )h;i Bo vbi
hi&ro 3à 2(,9. D*ng thJc phGn tH cFa 8 3à:
*. D
2
H
|
A
2
,. B. D
6
H
|
A
2
,. C. D
6
H
.
A
2
,. /. D
9
H
.
,.
C,- 89: ;t ch#y hoàn toàn (,' +o3 +Lt anco3 +ạch hf ba 3:n chJa +Lt 3i/n )=t ba trong g;c
hi&rocacbon th% &!<c (,6 +o3 DA
2
. D*ng thJc phGn tH cFa anco3 &ó 3à:
*. D
6
H
'9
A
6
. B. D
6
H
'2
A
6
. C. D
6
H
'(
A
6
. /. D
6
H
j
A
6
.
C,- 81: ;t ch#y hoàn toàn ','j ga+ ch2t o ZD
1
H
y
,I bkng +Lt 3!<ng )h*ng )hc vva &F. D0n toàn
bL hUn h<p )hc Ba% ph>n Jng vào bhnh &Qng d%ng dMch DaZAHI
2
d!, th% &!<c 6 ga+ )=t tFa và có
.,662 3ct )hc Z&)tcI d%y nh2t tho#t ra )h`i bhnh. li=t )h*ng )hc chJa 2(‚ o1i và j(‚ nit" vX thE
tcch. D*ng thJc phGn tH cFa o 3à:
*. D
2
H
|
,. B. D
6
H
.
,. C. D
9
H
''
,. /. D
9
H
.
,.
C,- 8$: 4hGn tcch ',9| ga+ ch2t h$% c" o ZD, H, AI bkng D%A thh th% &!<c 2,'76 ga+ DA
2

3!<ng D%A gi>+ ',76j ga+. DT„, cFa o 3à:
*. DH
6
A. B. DH
2
A. C. D
2
H
6
A. /. D
2
H
6
A
2
.
C,- 80: ;t ch#y hoàn toàn +Lt h<p ch2t h$% c" &"n chJc 8 th% &!<c B>n pha+ ch#y chV g-+
DA
2
và H
2
A vbi tˆ 3W )h;i 3!<ng t!"ng Jng 3à 99 : 2|. D*ng thJc phGn tH cFa 8 3à:
*. D
2
H
6
. B. D
2
H
6
A. C. D
2
H
6
A
2
. /. D
2
H
9
A.
C,- 81: ~Lt h<p ch2t h$% c" o )hi &;t ch#y th% &!<c DA
2
và H
2
A có B; +o3 bkng nha% và 3!<ng
o1i c:n dRng bkng 9 3:n B; +o3 cFa o. D*ng thJc phGn tH cFa o 3à:
*. D
2
H
6
A. B. D
9
H
j
A. C. D
6
H
6
A. /. D
6
H
6
A
2
.
C,- 82: ;t ch#y hoàn toàn (,2 +o3 +Lt a1it cacbo1y3ic no 2 3:n th% &!<c ',2 +o3 DA
2
. D*ng thJc
phGn tH cFa a1it &ó 3à:
*. D
6
H
'9
A
9
. B. D
6
H
'2
A
9
. C. D
6
H
'(
A
9
. /. D
6
H
j
A
9
.
C,- 83: ;t ch#y hoàn toàn 7,j ga+ +Lt h<p ch2t h$% c" &"n chJc 8 c:n j,.6 3ct )hc A
2
Z&)tcI,
th% &!<c DA
2
và H
2
A có B; +o3 bkng nha%. DT„, cFa 8 3à:
*. D
2
H
9
A. B. D
6
H
6
A. C. D
9
H
j
A. /. D
7
H
'(
A.
C,- 84: *_t cha_y hoasn toasn (,2 +o3 hi&rocacbon 8. HG_p th%t toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y vaso n!"_c v*i
trong &!"tc 2( ga+ )/_t t%{a. Kotc bo{ )/_t t%{a r*si &%n no_ng phGsn n!"_c 3otc 3ati co_ '( ga+ )/_t t%{a n!‡a.
zGty 8 :h;n< th/{ 3as:
*. D
2
H
6
. B. D
2
H
9
. C. DH
9
. /. D
2
H
2
.
C,- 85: HUn h<p 8 g-+ +Lt B; hi&rocacbon 3à &-ng &dng )= ti=p. Txng )h;i 3!<ng phGn tH cFa
c#c hi&rocacbon trong 5 3à 272, trong &ó )h;i 3!<ng phGn tH cFa hi&rocacbon n@ng nh2t bkng 2 3:n
)h;i 3!<ng phGn tH cFa hi&rocacbon nh‰ nh2t. D*ng thJc phGn tH cFa hi&rocacbon nh‰ nh2t và B;
3!<ng hi&rocacbon trong 8 3à:
*. D
6
H
6
và 9. B. D
2
H
9
và 7. C. D
6
H
j
và 9. /. D
2
H
6
và 7.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 88: ;t ch#y hoàn toàn 7,j( ga+ ch2t 8 th% &!<c 2,67 ga+ ,a
2
DA
6
n 2,26 ga+ H
2
A và '2,'(
ga+ DA
2
. D*ng thJc phGn tH cFa 8 3à:
*. D
6
H
7
A
2
,a. B. D
6
H
7
A,a. C. D
|
H
|
A
2
,a. /. D
|
H
|
A,a.
C,- 199: ;t ch#y hoàn toàn ',jj ga+ h<p ch2t h$% c" p ZchJa D, H, AI c:n ',.(9 3ct )hc A
2
Z&)tcI, th% &!<c DA
2
và H
2
A vbi tˆ 3W +o3 t!"ng Jng 3à 9 : 6. D*ng thJc phGn tH cFa p 3à:
*. D
9
H
6
A
2
. B. D
j
H
'2
A
9
. C. D
9
H
6
A
6
. /. D
j
H
'2
A
7
.
CH'()* +, " ! HI%ROC*CBON NO
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 1: H<p ch2t h$% c" 8 có t/n gọi 3à: 2-c3o-6-+ety3pentan. D*ng thJc c2% tạo cFa 8 3à:
*. DH
6
DH
2
DHZD3IDHZDH
6
I
2
.
B. DH
6
DHZD3IDHZDH
6
IDH
2
DH
6
.

C. DH
6
DH
2
DHZDH
6
IDH
2
DH
2
D3. /. DH
6
DHZD3IDH
6
DHZDH
6
IDH
6
.
C,- $: Dó bao nhi/% &-ng phGn c2% tạo có c*ng thJc phGn tH D
7
H
'2
T
*. 6 &-ng phGn. B. 9 &-ng phGn. C. 7 &-ng phGn. /. 6 &-ng phGn
C,- 0: Dó bao nhi/% &-ng phGn c2% tạo có c*ng thJc phGn tH D
6
H
'9
T
*. 6 &-ng phGn. B. 9 &-ng phGn. C. 7 &-ng phGn. /. 6 &-ng phGn
C,- 1: Dó bao nhi/% &-ng phGn c2% tạo có c*ng thJc phGn tH D
9
H
.
D3 T
*. 6 &-ng phGn. B. 9 &-ng phGn. C. 7 &-ng phGn. /. 6 &-ng phGn.
C,- 2: Dó bao nhi/% &-ng phGn c2% tạo có c*ng thJc phGn tH D
7
H
''
D3 T
*. 6 &-ng phGn. B. | &-ng phGn. C. 7 &-ng phGn. /. j &-ng phGn.
C,- 3: 4h:n trY+ )h;i 3!<ng cacbon trong phGn tH an)an o bkng j6,66‚. D*ng thJc phGn tH cFa
o 3à:
*. D
2
H
6
. B. D
6
H
j
. C. D
9
H
'(
. /. D
7
H
'2
.
C,- 4: D*ng thJc &"n gi>n nh2t cFa hi&rocacbon ~ 3à D
n
H
2nw'
. ~ th%Lc d\y &-ng &dng nào T
*. an)an. B. )h*ng &F d$ )iWn &E 1#c &Mnh.
C. an)an ho@c 1ic3oan)an. /. 1ic3oan)an.
C,- 5: a. 2,2,6,6-tetra+ety3b%tan có bao nhi/% ng%y/n tH D và H trong phGn tH T
*. jD,'6H. B. jD,'9H. C. 6D, '2H. /. jD,'jH.
b. Dho an)an có DTDT 3à: =DH
6
I
2
DHDH
2
DZDH
6
I
6
. T/n gọi cFa an)an 3à:
*. 2,2,9-tri+ety3pentan. B. 2,9-tri+ety3petan.
C. 2,9,9-tri+ety3pentan. /. 2-&i+ety3-9-+ety3pentan.
C,- 8: 4h>n Jng &@c tr!ng cFa hi&rocacbon no 3à
*. 4h>n Jng t#ch. B. 4h>n Jng th=. C. 4h>n Jng cLng. /. D> 5, l và D.
C,- 19: Dho iBo-pentan t#c dgng vbi D3
2
theo tV 3W B; +o3 ' : ', B; B>n pha+ +onoc3o t;i &a th%
&!<c 3à:
*. 2. B. 6. C. 7. /. 9.
C,- 11: qBo-he1an ta_c d%tng v"_i c3o Zco_ chi/_% Ba_ngI co_ th/{ tato t*_i &a bao nhi/% dG‡n 1%G_t +onoc3o T
*. 6. B. 9. C. 7. /. 6
C,- 1$: ehi cho 2-+ety3b%tan t#c dgng vbi D3
2
theo tˆ 3W +o3 ':' thh tạo ra B>n pha+ chcnh 3à:
*. '-c3o-2-+ety3b%tan. B. 2-c3o-2-+ety3b%tan.
C. 2-c3o-6-+ety3b%tan. /. '-c3o-6-+ety3b%tan.
C,- 10: ehi c3o hóa D
7
H
'2
vbi tˆ 3W +o3 ':' th% &!<c 6 B>n pha+ th= +onoc3o. Danh ph#p qu45D
cFa an)an &ó 3à:
*. 2,2-&i+ety3propan. B. 2-+ety3b%tan. C. pentan. /. 2-&i+ety3propan.
C,- 11: ehi c3o hóa +etan th% &!<c +Lt B>n pha+ th= chJa j.,'2‚ c3o vX )h;i 3!<ng. D*ng thJc
cFa B>n pha+ 3à:
*. DH
6
D3. B. DH
2
D3
2
. C. DHD3
6
. /. DD3
9
.
C,- 12: Dho 9 ch2t: +etan, etan, propan và n-b%tan. C; 3!<ng ch2t tạo &!<c +Lt B>n pha+ th=
+onoc3o d%y nh2t 3à:
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- 13: )hi c3o hóa +Lt an)an có c*ng thJc phGn tH D
6
H
'9
, ng!?i ta chV th% &!<c 2 B>n pha+ th=
+onoc3o. Danh ph#p qu45D cFa an)an &ó 3à:
*. 2,2-&i+ety3b%tan. B. 2-+ety3pentan. C. n-he1an. /. 2,6-&i+ety3b%tan.
C,- 14: ehi c3o hóa hUn h<p 2 an)an, ng!?i ta chV th% &!<c 6 B>n pha+ th= +onoc3o. T/n gọi cFa
2 an)an &ó 3à:
*. etan và propan. B. propan và iBo-b%tan.
C. iBo-b%tan và n-pentan. /. neo-pentan và etan.
C,- 15: ehi bro+ hóa +Lt an)an chV th% &!<c +Lt d0n 1%2t +onobro+ d%y nh2t có tV )h;i h"i &;i
vbi hi&ro 3à |7,7. T/n cFa an)an &ó 3à:
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. 6,6-&i+ety3hec1an. C. iBopentan.
B. 2,2-&i+ety3propan. /. 2,2,6-tri+ety3pentan
C,- 18: ehi cho an)an 8 Ztrong phGn tH có ph:n trY+ )h;i 3!<ng cacbon bkng j6,|2‚I t#c dgng
vbi c3o theo tV 3W B; +o3 ':' Ztrong &iX% )iWn chi=% B#ngI chV th% &!<c 2 d0n 1%2t +onoc3o &-ng
phGn cFa nha%. T/n cFa 8 3à:
*. 6-+ety3pentan. B. 2,6-&i+ety3b%tan. C. 2-+ety3propan. /. b%tan.
C,- $9: Hi&rocacbon +ạch hf 8 trong phGn tH chV chJa 3i/n )=t Š và có hai ng%y/n tH cacbon b]c
ba trong +Lt phGn tH. ;t ch#y hoàn toàn ' thE tcch 8 Binh ra 6 thE tcch DA
2
Zf cRng &iX% )iWn nhiWt
&L, #p B%2tI. ehi cho 8 t#c dgng vbi D3
2
Ztheo tV 3W B; +o3 ' : 'I, B; d0n 1%2t +onoc3o t;i &a Binh ra
3à:
*. 6. B. 9. C. 2. /. 7.
C,- $1: ehi ti=n hành ph>n Jng th= gi$a an)an 8 vbi )hc c3o có chi=% B#ng ng!?i ta th% &!<c hUn
h<p o chV chJa hai ch2t B>n pha+. TV )h;i h"i cFa o Bo vbi hi&ro 3à 67,|7. T/n cFa 8 3à
*. 2,2-&i+ety3propan. B. 2-+ety3b%tan. C. pentan. /. etan.
C,- $$: 5n)an nào Ba% &Gy chV cho ' B>n pha+ th= d%y nh2t )hi t#c dgng vbi D3
2
ZaBI theo tV 3W +o3
Z' : 'I: DH
6
DH
2
DH
6
ZaI, DH
9
ZbI, DH
6
DZDH
6
I
2
DH
6
ZcI, DH
6
DH
6
ZdI, DH
6
DHZDH
6
IDH
6
ZeI
*. ZaI, ZeI, ZdI. B. ZbI, ZcI, ZdI.
C. ZcI, ZdI, ZeI. /. ZaI, ZbI, ZcI, ZeI, ZdI
C,- $0: ehi th= +onoc3o +Lt an)an 5 ng!?i ta 3%*n th% &!<c +Lt B>n pha+ d%y nh2t. z]y 5 3à:
*. +etan. B. etan
C. neo-pentan /. D> 5, l, D &X% &Png.
C,- $1: C>n pha+ cFa ph>n Jng th= c3o Z':', #nh B#ngI vào 2,2- &i+ety3 propan 3à :
Z'I DH
6
DZDH
6
I
2
DH
2
D3n Z2I DH
6
DZDH
2
D3I
2
DH
6
n Z6I DH
6
D3DZDH
6
I
6
*. Z'In Z2I. B. Z2In Z6I. C. Z2I. /. Z'I
C,- $2: Dó bao nhi/% an)an 3à ch2t )hc f &iX% )iWn th!?ng )hi ph>n Jng vbi c3o Zcó #nh B#ng, tV 3W
+o3 ':'I tạo ra 2 d0n 1%2t +onoc3o T
*. 9. B. 2. C. 7. /. 6.
C,- $3: 5n)an o ph>n Jng vbi bro+ tạo ra 2 d0n 1%2t +onobro+ có tˆ )h;i h"i Bo vbi H
2
bkng
6',7. T/n cFa o 3à:
*. b%tan. B. propan. C. qBo-b%tan. /. 2-+ety3b%tan.
C,- $4: ;t ch#y +Lt hUn h<p g-+ nhiX% hi&rocacbon trong cRng +Lt d\y &-ng &dng n=% ta th%
&!<c B; +o3 H
2
A ‹ B; +o3 DA
2
thh DT4T ch%ng cFa d\y 3à:
*. D
n
H
n
, n Π2. B. D
n
H
2nw2
, n Œ' Zc#c gi# trM n &X% ng%y/nI.
C. D
n
H
2n-2
, nΠ2. /. T2t c> &X% Bai.
C,- $5: *_t cha_y ca_c hi&rocacbon c%{a da‡y &*sng &Y{ng naso d!"_i &Gy this ti{ 3/t +o3 H
2
A : +o3 DA
2
gia{+ )hi B*_ cacbon tYng.
*. an)an. B. an)en. C. an)in. /. aren
C,- $8: ehi &;t ch#y an)an th% &!<c H
2
A và DA
2
vbi tˆ 3W t!"ng Jng bi=n &xi nh! Ba%:
*. tYng tv 2 &=n w

. B. gi>+ tv 2 &=n '.
C. tYng tv ' &=n 2. /. gi>+ tv ' &=n (.
C,- 09: eh*ng thE &iX% ch= DH
9
bkng ph>n Jng nào T
*. ,%ng +%;i natri +a3onat vbi v*i t*i 1Pt.
B. Dan1icacb%a t#c dgng vbi n!bc.
C. ,%ng natri a1etat vbi v*i t*i 1Pt.
/. iWn phGn d%ng dMch natri a1etat.
C,- 01: Trong phyng thc nghiW+ có thE &iX% ch= +etan bkng c#ch nào Ba% &Gy T
*. ,hiWt phGn natri a1etat vbi v*i t*i 1Pt. B. Drac)inh b%tan
C. Tv ph>n Jng cFa nh*+ cacb%a vbi n!bc. /. 5, D.
C,- 0$: Thành ph:n chcnh cFa •)hc thi/n nhi/nŽ 3à:
*. +etan. B. etan. C. propan. /. n-b%tan.
C,- 00: 8ic3oan)an ZchV có +Lt vyngI 5 có tV )h;i Bo vbi nit" bkng 6. 5 t#c dgng vbi c3o có chi=%
B#ng chV cho +Lt d0n 1%2t +onoc3o d%y nh2t, 1#c &Mnh c*ng thJc c2% tạo cFa 5 T
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*.
CH
3
. B. . C.
CH
3
C H
3
. /.
CH
3
CH
3
C H
3
.
C,- 01: Hai 1ic3oan)an ~ và , &X% có tV )h;i h"i Bo vbi +etan bkng 7,27. ehi tha+ gia ph>n Jng
th= c3o ZaB, tV 3W +o3 ':'I ~ cho 9 B>n pha+ th= cyn , cho ' B>n pha+ th=. T/n gọi cFa c#c
1ic3oan)an , và ~ 3à:
*. +ety3 1ic3opentan và &i+ety3 1ic3ob%tan. B. 8ic3ohe1an và +ety3 1ic3opentan.
C. 8ic3ohe1an và n-propy3 1ic3opropan. /. D> 5, l, D &X% &Png.
C,- 02: Z5I 3à ch2t nào trong ph>n Jng Ba% &Gy T
5 w lr
2


lr-DH
2
-DH
2
-DH
2
-lr
*. propan. B. '-bro+propan. C. 1ic3opopan. /. 5 và l &X% &Png.
C,- 03: D0n hUn h<p )hc 5 g-+ propan và 1ic3opropan &i vào d%ng dMch bro+ B• }%an B#t &!<c
hiWn t!<ng nào Ba% &Gy :
*. ~à% cFa d%ng dMch nhạt d:n, )h*ng có )hc tho#t ra.
B. ~à% cFa d%ng dMch nhạt d:n, và có )hc tho#t ra.
C. ~à% cFa d%ng dMch +2t hdn, )h*ng cyn )hc tho#t ra.
/. ~à% cFa d%ng dMch )h*ng &xi.
C,- 04: Dho hUn h<p 2 an)an 5 và l f thE )hc, có tV 3W B; +o3 trong hUn h<p: n
5
: n
l
m ' : 9. eh;i
3!<ng phGn tH tr%ng bhnh 3à 72,9. D*ng thJc phGn tH cFa hai an)an 5 và l 3:n 3!<t 3à:
*. D
2
H
6
và D
9
H
'(
. B. D
7
H
'2
và D
6
H
'9
. C. D
2
H
6
và D
6
H
j
. /. D
9
H
'(
và D
6
H
j
C,- 05: ehi ti=n hành cra)ing 22,9 3ct )hc D
9
H
'(
Z&)tcI th% &!<c hUn h<p 5 g-+ DH
9
, D
2
H
6
, D
2
H
9
,
D
6
H
6
, D
9
H
j
, H
2
và D
9
H
'(
d!. ;t ch#y hoàn toàn 5 th% &!<c 1 ga+ DA
2
và y ga+ H
2
A. „i# trM cFa 1
và y t!"ng Jng 3à:
*. '|6 và 'j(. B. 99 và 'j. C. 99 và |2. /. '|6 và .(.
C,- 08: Dra)ing n-b%tan th% &!<c 67 +o3 hUn h<p 5 g-+ H
2
, DH
9
, D
2
H
9
, D
2
H
6
, D
6
H
6
, D
9
H
j
và +Lt
ph:n b%tan ch!a bM cra)ing. „i> BH chV có c#c ph>n Jng tạo ra c#c B>n pha+ tr/n. Dho 5 }%a bhnh
n!bc bro+ d! th2y cyn 3ại 2( +o3 )hc. ,=% &;t ch#y hoàn toàn 5 thh th% &!<c 1 +o3 DA
2
.
a. HiW% B%2t ph>n Jng tạo hUn h<p 5 3à:
*. 7|,'9‚. B. |7,((‚. C. 92,j6‚. /. 27,((‚.
b. „i# trM cFa 1 3à:
*. '9(. B. |(. C. j(. /. 9(.
C,- 19: ehi crac)inh hoàn toàn +Lt thE tcch an)an 8 th% &!<c ba thE tcch hUn h<p o Zc#c thE tcch
)hc &o f cRng &iX% )iWn nhiWt &L và #p B%2tIn tV )h;i cFa o Bo vbi H
2
bkng '2. D*ng thJc phGn tH
cFa 8 3à:
*. D
6
H
'9
. B. D
6
H
j
. C. D
9
H
'(
. /. D
7
H
'2
.
C,- 11: ehi crac)inh hoàn toàn +Lt an)an 8 th% &!<c hUn h<p o Zc#c thE tcch )hc &o f cRng &iX%
)iWn nhiWt &L và #p B%2tIn tV )h;i cFa o Bo vbi H
2
bkng 2.. D*ng thJc phGn tH cFa 8 3à:
*. D
6
H
'9
. B. D
6
H
j
. C. D
9
H
'(
. /. D
7
H
'2
C,- 1$: Dra)ing j,j ga+ propan th% &!<c hUn h<p 5 g-+ H
2
, DH
9
, D
2
H
9
, D
6
H
6
và +Lt ph:n
propan ch!a bM cra)ing. li=t hiW% B%2t ph>n Jng 3à .(‚. eh;i 3!<ng phGn tH tr%ng bhnh cFa 5 3à:
*. 6.,6. B. 26,'6. C. 2,6'7. /. 6,.6.
C,- 10: Dra)ing 9( 3i_t n-b%tan th% &!<c 76 3i_t hUn h<p 5 g-+ H
2
, DH
9
, D
2
H
9
, D
2
H
6
, D
6
H
6
, D
9
H
j

+Lt ph:n n-b%tan ch!a bM cra)ing Zc#c thE tcch )hc &o f cRng &iX% )iWn nhiWt &L và #p B%2tI. „i> BH
chV có c#c ph>n Jng tạo ra c#c B>n pha+ tr/n. HiW% B%2t ph>n Jng tạo hUn h<p 5 3à:
*. 9(‚. B. 2(‚. C. j(‚. /. 2(‚.
C,- 11: Dra)ing + ga+ n-b%tan th% &!<c h<p 5 g-+ H
2
, DH
9
, D
2
H
9
, D
2
H
6
, D
6
H
6
, D
9
H
j
và +Lt
ph:n b%tan ch!a bM cra)ing. ;t ch#y hoàn toàn 5 th% &!<c . ga+ H
2
A và '|,6 ga+ DA
2
. „i# trM
cFa + 3à
*. 7,j. B. '',6. C. 2,6. /. 26,2.
C,- 12: ;t ch#y hoàn toàn +Lt thE tcch )hc thi/n nhi/n g-+ +etan, etan, propan bkng o1i )h*ng
)hc Ztrong )h*ng )hc, o1i chi=+ 2(‚ thE tcchI, th% &!<c |,j9 3ct )hc DA
2
Zf &)tcI và .,. ga+ n!bc.
ThE tcch )h*ng )hc Zf &)tcI nh` nh2t c:n dRng &E &;t ch#y hoàn toàn 3!<ng )hc thi/n nhi/n tr/n 3à
*. |(,( 3ct. B. |j,9 3ct. C. j9,( 3ct. /. 76,( 3ct.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 13: ;t ch#y +Lt hUn h<p hi&rocacbon ta th% &!<c 2,29 3ct DA
2
Z&)tcI và 2,| ga+ H
2
A thh thE
tcch A
2
&\ tha+ gia ph>n Jng ch#y Z&)tcI 3à:
*. 7,6 3ct. B. 2,j 3ct. C. 9,9j 3ct. /. 6,.2 3ct.
C,- 14: HUn h<p )hc 5 g-+ etan và propan. ;t ch#y hUn h<p 5 th% &!<c )hc DA
2
và h"i H
2
A
theo tV 3W thE tcch '':'7. Thành ph:n ‚ theo )h;i 3!<ng cFa hUn h<p 3à:
*. 'j,72‚ n j',9j‚. B. 97‚ n 77‚.
C. 2j,'6‚ n |',j|‚. /. 27‚ n |7‚.
C,- 15: ;t ch#y hoàn toàn +Lt hi&rocacbon 8 th% &!<c (,'' +o3 DA
2
và (,'62 +o3 H
2
A. ehi 8
t#c dgng vbi )hc c3o th% &!<c 9 B>n pha+ +onoc3o. T/n gọi cFa 8 3à:
*. 2-+ety3b%tan. B. etan.
C. 2,2-&i+ety3propan. /. 2-+ety3propan.
C,- 18: ~Lt hUn h<p 2 an)an 3i/n ti=p trong d\y &-ng &dng có tV )h;i h"i vbi H
2
3à 29,j.
a. D*ng thJc phGn tH cFa 2 an)an 3à:
*. D
2
H
6
và D
6
H
j
. B. D
9
H
'(
và D
7
H
'2
. C. D
6
H
j
và D
9
H
'(
. /. e=t }%> )h#c
b. Thành ph:n ph:n trY+ vX thE tcch cFa 2 an)an 3à:
*. 6(‚ và |(‚. B. 67‚ và 67‚. C. 6(‚ và 9(‚. /. 7(‚ và 7(‚
C,- 29: • &iX% )iWn ti/% ch%an có ' hUn h<p )hc g-+ 2 hi&rocacbon no 5 và l, tV )h;i h"i cFa hUn
h<p &;i vbi H
2
3à '2.
a. eh;i 3!<ng DA
2
và h"i H
2
A Binh ra )hi &;t ch#y '7,6j 3ct hUn h<p Zf &)tcI.
*. 29,2 ga+ và '6,2 ga+. B. 9j,9 ga+ và 62,9 ga+.
C. 9( ga+ và 6( ga+. /. e=t }%> )h#c.
b. D*ng thJc phGn tH cFa 5 và l 3à:
*. DH
9
và D
2
H
6
. B. DH
9
và D
6
H
j
. C. DH
9
và D
9
H
'(
. /. D> 5, l và D.
C,- 21: ;t '( c+
6
+Lt hi&rocacbon bkng j( c+
6
o1i Z32y d!I. C>n pha+ th% &!<c Ba% )hi cho h"i
n!bc ng!ng tg cyn 67 c+
6
trong &ó có 27 c+
6
o1i d!. D#c thE tcch &ó trong cRng &iX% )iWn. DT4T
cFa hi&rocacbon 3à:
*. D
9
H
'(
. B. D
9
H
6
. C. D
7
H
'(
. /. D
6
H
j
C,- 2$: *_t cha_y hoasn toasn h*‡n h"tp 8 g*s+ hai an)an )/_ ti/_p trong da‡y &*sng &Y{ng &!"tc 29,2 ga+
DA
2
vas '2,6 ga+ H
2
A. D*ng th!_c phGn t!{ 2 an)an 3as:
*. DH
9
vas D
2
H
6
. B. D
2
H
6
vas D
6
H
j
. C. D
6
H
j
vas D
9
H
'(
. /. D
9
H
'(
vas D
7
H
'2
C,- 20: 8 3as h*‡n h"tp 2 an)an. /{ &*_t cha_y h/_t '(,2 ga+ 8 cGsn 27,|6 3i_t A
2
Z&)tcI. HG_p th%t toasn b*t
Ba{n phG{+ cha_y vaso n!"_c v*i trong d! &!"tc + ga+ )/_t t%{a.
a. „i# trit + 3à:
*. 6(,j ga+. B. |( ga+. C. 77 ga+. /. '7 ga+
b. D*ng thJc phGn tH cFa 5 và l 3à:
*. DH
9
và D
9
H
'(
. B. D
2
H
6
và D
9
H
'(
. C. D
6
H
j
và D
9
H
'(
. /. D> 5, l và D.
C,- 21: Hi&rocacbon 8 cha_y cho th/{ ti_ch h"i n!"_c gG_p ',2 3Gsn th/{ ti_ch DA
2
Z&o c%sng &)I. ehi ta_c
d%tng v"_i c3o tato +*tt dG‡n 1%G_t +onoc3o d%y nhG_t. 8 co_ t/n 3as:
*. iBob%tan. B. propan. C. etan. /. 2,2- &i+ety3propan.
C,- 22: *_t cha_y hoasn toasn h*‡n h"tp 8 g*s+ 2 hi&rocacbon 3as &*sng &Y{ng 3i/n ti/_p, Ba% ph>n Jng th%
&!"tc zDA
2
:zH
2
A m':',6 Z&o c%sng &)I. 8 g*s+:
*. DH
9
vas D
2
H
6
. B. D
2
H
9
vas D
6
H
6
. C. D
2
H
2
vas D
6
H
6
. /. D
6
H
j
vas D
9
H
'(
.
C,- 23: *_t cha_y hoasn toasn (,2 +o3 hi&rocacbon 8. HG_p th%t toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y vaso n!"_c v*i
trong &!"tc 2( ga+ )/_t t%{a. Kotc bo{ )/_t t%{a r*si &%n no_ng phGsn n!"_c 3otc 3ati co_ '( ga+ )/_t t%{a n!‡a.
zGty 8 :h;n< th/{ 3as:
*. D
2
H
6
. B. D
2
H
9
. C. DH
9
. /. D
2
H
2
C,- 24: /{ &"n gia{n ta 1e+ 1Yng 3as h*‡n h"tp ca_c &*sng phGn c%{a he1an vas )h*ng )hi_ g*s+ j(‚ ,
2
vas 2(‚ A
2
Ztheo th/{ ti_chI. Ti{ 3/t th/{ ti_ch 1Yng Zh"iI vas )h*ng )hi_ cGsn 3G_y 3as bao nhi/% &/{ 1Yng &!"tc
cha_y hoasn toasn trong ca_c &*tng c" &*_t trong T
*. ': .,7. B. ': 9|,7. C. ':9j. /. ':7(
C,- 25: ;t ch#y hoàn toàn hUn h<p hai hi&rocacbon &-ng &dng có )h;i 3!<ng phGn tH h"n )^+
nha% 2j &vD, ta th% &!<c 9,9j 3 DA
2
Z&)tcI và 7,9 ga+ H
2
A. DT4T cFa 2 hi&rocacbon tr/n 3à:
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. D
2
H
9
và D
9
H
j
. B. D
2
H
2
và D
9
H
6
. C. D
6
H
9
và D
7
H
j
. /. DH
9
và D
6
H
j
.
C,- 28: Dho 229,(( 3ct +etan Z&)tcI }%a h- }%ang &!<c z 3ct hUn h<p 5 Z&)tcI chJa '2‚ D
2
H
2
n
'(‚ DH
9
n |j‚H
2
ZvX thE tcchI. „i> BH chV 1>y ra 2 ph>n Jng:
2DH
9
→D
2
H
2
w 6H
2
Z'I
DH
9
→D w 2H
2
Z2I
„i# trM cFa z 3à:
*. 9(|,2|. B. 99j,((. C. 72(,'j. /. 9|2,69.
C,- 39: ;t ch#y hoàn toàn 2,29 3ct hUn h<p 5 Z&)tcI g-+ DH
9
, D
2
H
6
và D
6
H
j
th% &!<c z 3ct )hc
DA
2
Z&)tcI và |,2 ga+ H
2
A. „i# trM cFa z 3à:
*. 7,6(. B. 6,|2. C. 9,9j. /. 2,29.
C,- 31: ;t ch#y hoàn toàn 6,|2 3ct hUn h<p 5 Z&)tcI g-+ DH
9
, D
2
H
6
, D
6
H
j
, D
2
H
9
và D
6
H
6
, th%
&!<c '',2 3ct )hc DA
2
Z&)tcI và '2,6 ga+ H
2
A. Txng thE tcch cFa D
2
H
9
và D
6
H
6
Z&)tcI trong hUn h<p
5 3à:
*. 7,6(. B. 6,66. C. 9,9j. /. 2,29.
C,- 3$: ;t ch#y hoàn toàn hUn h<p 5 g-+ DH
9
, D
2
H
2
, D
6
H
9
, D
9
H
6
th% &!<c 1 +o3 DA
2
và 'j1
ga+ H
2
A. 4h:n trY+ thE tcch cFa DH
9
trong 5 3à:
*. 6(‚. B. 9(‚. C. 7(‚. /. 6(‚.
C,- 30: ;t ch#y hoàn toàn hUn h<p )hc 8 g-+ 2 hi&rocacbon 5 và l 3à &-ng &dng )= ti=p th%
&!<c .6,j ga+ DA
2
và 7|,6 ga+ H
2
A. D*ng thJc phGn tH cFa 5 và l 3à:
*. DH
9
và D
2
H
6
. B. D
2
H
6
và D
6
H
j
.
C. D
6
H
j
và D
9
H
'(
. /. D
9
H
'(
và D
7
H
'2
C,- 31: HUn h<p )hc 8 g-+ 2 hi&rocacbon 5 và l 3à &-ng &dng )= ti=p. ;t ch#y 8 vbi 69 ga+
A
2
Zd!I r-i d0n B>n pha+ th% &!<c }%a bhnh &Qng DaZAHI
2
d! th% &!<c '(( ga+ )=t tFa. ehc ra
)h`i bhnh có thE tcch '',2 3ct f (
o
D và (,9 at+. D*ng thJc phGn tH cFa 5 và l 3à:
*. DH
9
và D
2
H
6
. B. D
2
H
6
và D
6
H
j
.
C. D
6
H
j
và D
9
H
'(
. /. D
9
H
'(
và D
7
H
'2
C,- 32: ehi &;t ch#y hoàn toàn z 3ct hUn h<p )hc g-+ DH
9
, D
2
H
6
, D
6
H
j
Z&)tcI th% &!<c 99 ga+
DA
2
và 2j,j ga+ H
2
A. „i# trM cFa z 3à:
*. j,.6. B. '',2(. C. '6,99. /. '7,6j.
C,- 33: ehi &;t ch#y hoàn toàn |,j9 3ct hUn h<p )hc g-+ DH
9
, D
2
H
6
, D
6
H
j
Z&)tcI th% &!<c '6,j 3ct
)hc DA
2
Z&)tcI và 1 ga+ H
2
A. „i# trM cFa 1 3à:
*. 6,6. B. '6,7. C. 'j,(. /. '.,j.
C,- 34: ehi &;t ch#y hoàn toàn hUn h<p 2 an)an 3à &-ng &dng )= ti=p th% &!<c |,j9 3ct )hc DA
2
Z&)tcI và .,( ga+ H
2
A. D*ng thJc phGn tH cFa 2 an)an 3à:
*. DH
9
và D
2
H
6
. B. D
2
H
6
và D
6
H
j
. C. D
6
H
j
và D
9
H
'(
. /. D
9
H
'(
và D
7
H
'2
.
C,- 35: ,ạp +Lt hUn h<p )hc có 2(‚ thE tcch an)an 5 và j(‚ thE tcch A
2
Zd!I vào )hc nhi/n )=.
Ca% )hi cho nx r-i cho h"i n!bc ng!ng tg f nhiWt &L ban &:% thh #p B%2t trong )hc nhi/n )= gi>+ &i
2 3:n. Thi=t 3]p c*ng thJc phGn tH cFa an)an 5.
*. DH
9
. B. D
2
H
6
. C. D
6
H
j
. /.D
9
H
'(
.
C,- 38: ;t ch#y +Lt B; +o3 nh! nha% c%a 6 hi&rocacbon e, K, ~ ta th% &!<c 3!<ng DA
2
nh!
nha% và tV 3W B; +o3 n!bc và DA
2
&;i vbi B; +o3 cFa e, K, ~ t!"ng Jng 3à (,7 : ' : ',7. 8#c &Mnh
DT e, K, ~ Zvi=t theo thJ tQ t!"ng JngI:
*. D
2
H
9
, D
2
H
6
, D
6
H
9
. B. D
6
H
j
, D
6
H
9
, D
2
H
9
.
C. D
6
H
9
, D
6
H
6
, D
6
H
j
. /. D
2
H
2
, D
2
H
9
, D
2
H
6
C,- 49: ,%ng + ga+ hUn h<p 8 g-+ 6 +%;i natri cFa 6 a1it no &"n chJc vbi ,aAH d! th% &!<c
ch2t rin D và hUn h<p o g-+ 6 an)an. Tˆ )h;i cFa o Bo vbi H
2
3à '',7. Dho D t#c dgng vbi H
2
CA
9

d! th% &!<c '|,.2 3ct DA
2
Z&)tcI.
a. „i# trM cFa + 3à:
*. 92,(. B. j9,j. C. 92,9. /. |',2.
b. T/n gọi cFa ' trong 6 an)an th% &!<c 3à:
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. +etan. B. etan. C. propan. /. b%tan.
CH'()* +, # ! HI%ROC*CBON ?H@NG NO
BÀI TẬP AB *N?CN
C,- 1: 5n)en 8 có c*ng thJc c2% tạo: DH
6
•DH
2
•DZDH
6
ImDH•DH
6
.

T/n cFa 8 3à
*. iBohe1an. B. 6-+ety3pent-6-en. C. 6-+ety3pent-2-en. /. 2-ety3b%t-2-en.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- $: C; &-ng phGn cFa D
9
H
j

*. |. B. 9. C. 6. /. 7.
C,- 0: H<p ch2t D
7
H
'(
+ạch hf có bao nhi/% &-ng phGn c2% tạo T
*. 9. B. 7. C. 6. /. '(.
C,- 1: H<p ch2t D
7
H
'(
có bao nhi/% &-ng phGn an)en T
*. 9. B. 7. C. 6. /. |.
C,- 2: H<p ch2t D
7
H
'(
có bao nhi/% &-ng phGn c2% tạo T
*. 9. B. 7. C. 6. /. '(.
C,- 3: la hi&rocacbon 8, o, p 3à &-ng &dng )= ti=p, )h;i 3!<ng phGn tH cFa p bkng 2 3:n )h;i
3!<ng phGn tH cFa 8. D#c ch2t 8, o, p th%Lc d\y &-ng &dng
*. an)in. B. an)an. C. an)a&ien. /. an)en.
C,- 4: 5n)en 8 có &@c &iE+: Trong phGn tH có j 3i/n )=t 1cch +a. DT4T cFa 8 3à
*. D
2
H
9
.

B. D
9
H
j
. C. D
6
H
6
. /. D
7
H
'(
.
C,- 5: zita+in 5 c*ng th!_c phGn t!{ D
2(
H
6(
A, co_ ch!_a ' vosng 6 catnh vas )h*ng co_ ch!_a 3i/n )/_t ba.
C*_ 3i/n )/_t &*i trong phGn t!{ vita+in 5 3as
*. |. B. 6. C. 7. /. 9.
C,- 8: Kicopen, c*ng th!_c phGn t!{ D
9(
H
76
3as chG_t +as% &o{ trong }%a{ cas ch%a, chi{ ch!_a 3i/n )/_t &*i
vas 3i/n )/_t &"n trong phGn t!{. Hi&ro ho_a hoasn toasn 3icopen &!"tc hi&rocacbon D
9(
H
j2
. zGty 3icopen
co_
*. ' vosngn '2 n*_i &*i. B. ' vosngn 7 n*_i &*i.
C. 9 vosngn 7 n*_i &*i. /. +atch h"{n '6 n*_i &*i.
C,- 19: Dho c#c ch2t Ba%: 2-+ety3b%t-'-en Z'In 6,6-&i+ety3b%t-'-en Z2In 6-+ety3pent-'-en Z6In
6-+ety3pent-2-en Z9In ,h$ng ch2t nào 3à &-ng phGn cFa nha% T
*. Z6I và Z9I. B. Z'I, Z2I và Z6I. C. Z'I và Z2I. /. Z2I, Z6I và Z9I.
C,- 11: H<p ch2t nào Ba% &Gy có &-ng phGn hhnh học T
*. 2-+ety3b%t-2-en. B. 2-c3o-b%t-'-en.
C. 2,6- &ic3ob%t-2-en. /. 2,6- &i+ety3pent-2-en.
C,- 1$: ,h$ng h<p ch2t nào Ba% &Gy có &-ng phGn hhnh học ZciB-tranBI T
DH
6
DHmDH
2
ZqIn DH
6
DHmDHD3 ZqqIn DH
6
DHmDZDH
6
I
2
ZqqqIn D
2
H
7
•DZDH
6
ImDZDH
6
I•D
2
H
7
ZqzIn
D
2
H
7
•DZDH
6
ImDD3•DH
6
ZzI.
*. ZqI, ZqzI, ZzI. B. ZqqI, ZqzI, ZzI. C. ZqqqI, ZqzI. /. ZqqI, qqq, ZqzI, ZzI.
C,- 10: Dho c#c ch2t Ba%: DH
2
mDHDH
2
DH
2
DHmDH
2
n DH
2
mDHDHmDHDH
2
DH
6
n
DH
6
DZDH
6
ImDHDH
2
n DH
2
mDHDH
2
DHmDH
2
n DH
6
DH
2
DHmDHDH
2
DH
6
n DH
6
DZDH
6
ImDHDH
2
DH
6
n
DH
6
DH
2
DZDH
6
ImDZD
2
H
7
IDHZDH
6
I
2
n DH
6
DHmDHDH
6
.
C; ch2t có &-ng phGn hhnh học 3à:
*. 9. B. '. C. 2. /. 6.
C,- 11: ‘p dgng }%y tic ~accopnhicop vào tr!?ng h<p nào Ba% &Gy T
*. 4h>n Jng cLng cFa lr
2
vbi an)en &;i 1Jng.
C. 4h>n Jng cLng cFa H8 vào an)en &;i 1Jng.
B. 4h>n Jng trRng h<p cFa an)en.
/. 4h>n Jng cLng cFa H8 vào an)en b2t &;i 1Jng.
C,- 12: ehi cho b%t-'-en t#c dgng vbi d%ng dMch Hlr, theo }%i tic ~accopnhicop B>n pha+ nào
Ba% &Gy 3à B>n pha+ chcnh T
*. DH
6
-DH
2
-DHlr-DH
2
lr. C. DH
6
-DH
2
-DHlr-DH
6
.
B. DH
2
lr-DH
2
-DH
2
-DH
2
lr . /. DH
6
-DH
2
-DH
2
-DH
2
lr.
C,- 13: 5n)en D
9
H
j
có bao nhi/% &-ng phGn )hi t#c dgng vbi d%ng dMch HD3 chV cho +Lt B>n
pha+ h$% c" d%y nh2t T
*. 2. B. '. C. 6. /. 9.
C,- 14: Dho c#c ch2t: 1ic3ob%tan, 2-+ety3propen, b%t-'-en, ciB-b%t-2-en, 2-+ety3b%t-2-en. D\y
g-+ c#c ch2t Ba% )hi ph>n Jng vbi H
2
Zd!, 1Pc t#c ,i, t
o
I, cho cRng +Lt B>n pha+ 3à:
*. 1ic3ob%tan, ciB-b%t-2-en và b%t-'-en. B. b%t-'-en, 2-+ety3propen và ciB-b%t-2-en.
C. 1ic3ob%tan, 2-+ety3b%t-2-en và b%t-'-en. /. 2-+ety3propen, ciB -b%t-2-en và 1ic3ob%tan.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 15: Dho hUn h<p t2t c> c#c &-ng phGn +ạch hf cFa D
9
H
j
t#c dgng vbi H
2
A ZH
w
,t
o
I th% &!<c t;i
&a bao nhi/% B>n pha+ cLng T
*. 2. B. 9. C. 6. /. 7
C,- 18: Dó bao nhi/% an)en f thE )hc Z&)tI +à )hi cho +Ui an)en &ó t#c dgng vbi d%ng dMch HD3
chV cho +Lt B>n pha+ h$% c" d%y nh2t T
*. 2. B. '. C. 6. /. 9.
C,- $9: Hi&rat hóa 2 an)en chV tạo thành 2 anco3 Zr!<%I. Hai an)en &ó 3à
*. 2-+ety3propen và b%t-'-en Zho@c b%ten-'I. B. propen và b%t-2-en Zho@c b%ten-2I.
C. eten và b%t-2-en Zho@c b%ten-2I. /. eten và b%t-'-en Zho@c b%ten-'I.
C,- $1: 5n)en thcch h<p &E &iX% ch= anco3 Ba% &Gy ZDH
6
DH
2
I
6
D-AH 3à
*. 6-ety3pent-2-en. B. 6-ety3pent-6-en.
C. 6-ety3pent-'-en. /. 6,6- &i+ety3pent-'-en.
C,- $$: Hi&rat hóa hUn h<p 8 g-+ 2 an)en th% &!<c chV th% &!<c 2 anco3. 8 g-+
*. DH
2
mDH
2
và DH
2
mDHDH
6
. B. DH
2
mDH
2
và DH
6
DHmDHDH
6
.
C. l ho@c D. /. DH
6
DHmDHDH
6
và DH
2
mDHDH
2
DH
6
.
C,- $0: C; c@p &-ng phGn c2% tạo an)en f thE )hc Z&)tI tho> +\n &iX% )iWn: ehi hi&rat ho# tạo
thành hUn h<p g-+ ba anco3 3à
*. 6. B. 6. C. 7. /. 9.
C,- $1: C; c@p &-ng phGn an)en f thE )hc Z&)tI tho> +\n &iX% )iWn: ehi hi&rat ho# tạo thành hUn
h<p g-+ ba anco3 3à:
*. 6. B. |. C. 7. /. j.
C,- $2: H<p ch2t 8 có DT4T D
6
H
6
, 8 t#c dgng vbi d%ng dMch Hlr th% &!<c +Lt B>n pha+ h$% c"
d%y nh2t. z]y 8 3à:
*. propen. B. propan. C. iBpropen. /. 1ic3oropan.
C,- $3: Hai ch2t 8, o có DT4T D
6
H
6


D
9
H
j
và &X% t#c dgng &!<c vbi n!bc bro+. 8, o 3à
*. Hai an)en ho@c 1ic3oan)an vyng 6 cạnh. C. Hai an)en ho@c 1ic3oan)an vyng 9 cạnh.
B. Hai an)en ho@c hai an)an. /. Hai an)en &-ng &dng cFa nha%.
C,- $4: Dó hai ;ng nghiW+, +Ui ;ng chJa ' +3 d%ng dMch bro+ trong n!bc có +à% vàng nhạt.
Th/+ vào ;ng thJ nh2t ' +3 he1an và ;ng thJ hai ' +3 he1-'-en. Kic &X% c> hai ;ng nghiW+, Ba%
&ó &E y/n hai ;ng nghiW+ trong vài phPt. HiWn t!<ng }%an B#t &!<c 3à:
*. Dó BQ t#ch 3bp c#c ch2t 3`ng f c> hai ;ng nghiW+.
B. ~à% vàng nhạt v0n )h*ng &xi f ;ng nghiW+ thJ nh2t
C. • ;ng nghiW+ thJ hai c> hai 3bp ch2t 3`ng &X% )h*ng +à%.
/. 5, l, D &X% &Png.
C,- $5: TrRng h<p eten, B>n pha+ th% &!<c có c2% tạo 3à:
*. Z-DH
2
mDH
2
-I
n
. B. Z-DH
2
-DH
2
-I
n
. C. Z-DHmDH-I
n
. /. Z-DH
6
-DH
6
-I
n
.
C,- $8: A1i ho# eti3en bkng d%ng dMch e~nA
9
th% &!<c B>n pha+ 3à:
*. ~nA
2
, D
2
H
9
ZAHI
2
, eAH. C. e
2
DA
6
, H
2
A, ~nA
2
.
B. D
2
H
7
AH, ~nA
2
, eAH. /. D
2
H
9
ZAHI
2
, e
2
DA
6
, ~nA
2
.
C,- 09: 8 3as h*‡ n h"t p g*s + 2 hi&rocacbon. *_ t cha_ y 8 &!"t c nDA
2
m nH
2
A. 8 co_ th/{ g*s +
*. '1ic3oan)an w an)en. B. 'an)an w 'an)in.
C. 2 an)en. /. 5 ho@c l ho@c D.
C,- 01: iX% ch= eti3en trong phyng thc nghiW+ tv D
2
H
7
AH, ZH
2
CA
9
&@c, '|(
o
DI th!?ng 30n c#c
o1it nh! CA
2
, DA
2
. Dh2t dRng &E 3à+ Bạch eti3en 3à:
*. dd bro+ d!. B. dd ,aAH d!.
C. dd ,a
2
DA
6
d!. /. dd e~nA
9
3o\ng d!.
C,- 0$: C>n pha+ chcnh cFa BQ &ehi&rat hóa 2-+ety3b%tan-2-o3 3à ch2t nào T
*. 6-+ety3b%t-'-en. B. 2-+ety3b%t-'en.
C. 6-+ety3b%t-2-en. /. 2-+ety3b%t-2-en.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 00: ehi t#ch n!bc tv r!<% Zanco3I 6-+ety3b%tano3-' Zhay 6-+ety3b%tan-'-o3I, B>n pha+ chcnh
th% &!<c 3à:
*. 2-+ety3b%ten-6 Zhay 2-+ety3b%t-6-enI. B. 6-+ety3b%ten-2 Zhay 6-+ety3b%t-2-enI.
C. 6-+ety3b%ten-' Zhay 6-+ety3b%t-'-enI. /. 2-+ety3b%ten-2 Zhay 2-+ety3b%t-2-enI.
C,- 01: H<p ch2t 2-+ety3b%t-2-en 3à B>n pha+ chcnh cFa ph>n Jng t#ch tv ch2t nào T
*. 2-bro+-2-+ety3b%tan. B. 2-+ety3b%tan -2- o3.
C. 6-+ety3b%tan-2- o3. /. T2t c> &X% &Png.
C,- 02: eh;i 3!<ng eti3en th% &!<c )hi &%n nóng 26( ga+ r!<% ety3ic vbi H
2
CA
9
&]+ &@c, hiW%
B%2t ph>n Jng &ạt 9(‚ 3à:
*. 76 ga+. B. j9 ga+. C. '.6 ga+. /. 67( ga+.
C,- 03: Dho 6,66 3ct hUn h<p etan và eti3en Z&)tcI &i ch]+ }%a }%a d%ng dMch bro+ d!. Ca% ph>n
Jng )h;i 3!<ng bhnh bro+ tYng th/+ 2,j ga+. C; +o3 etan và eti3en trong hUn h<p 3:n 3!<t 3à:
*. (,(7 và (,'. B. (,' và (,(7. C. (,'2 và (,(6. /. (,(6 và (,'2.
C,- 04: 2,j ga+ an)en 5 3as+ +G_t +as% v!sa &%{ d%ng ditch ch!_a j ga+ lr
2
. Hi&rat ho_a 5 chi{ th%
&!"tc +*tt anco3 d%y nhG_t. 5 co_ t/n 3as:
*. eti3en. B. b%t - 2-en.
C. he1- 2-en. /. 2,6-di+ety3b%t-2-en.
C,- 05: (,(7 +o3 hi&rocacbon 8 3as+ +G_t +as% v!sa &%{ d%ng ditch ch!_a j ga+ bro+ cho ra Ba{n phG{+
co_ has+ 3!"tng bro+ &att 6.,76‚. D*ng th!_c phGn t!{ c%{a 8 3as:
*. D
6
H
6.
B. D
9
H
j
. C. D
7
H
'(
. /. D
7
H
j
.
C,- 08: D0n tv tv j,9 ga+ hUn h<p 8 g-+ b%t-'-en và b%t-2-en 3Li ch]+ }%a bhnh &Qng d%ng dMch
lr
2
, )hi )=t thPc ph>n Jng th2y có + ga+ bro+ ph>n Jng. + có gi# trM 3à:
*. '2 ga+. B. 29 ga+. C. 66 ga+. /. 9j ga+.
C,- 19: D0n 6,66 3ct Z&)tcI hUn h<p 8 g-+ 2 an)en 3à &-ng &dng )= ti=p vào bhnh n!bc bro+ d!,
th2y )h;i 3!<ng bhnh tYng th/+ |,| ga+. Thành ph:n ph:n ‚ vX thE tcch cFa hai an)en 3à:
*. 27‚ và |7‚. B. 66,66‚ và 66,6|‚.
C. 9(‚ và 6(‚. /. 67‚ và 67‚.
C,- 11: HUn h<p 8 g-+ 2 an)en 3à &-ng &dng 3i/n ti=p có thE tcch 9,9j 3ct Zf &)tcI. ,=% cho hUn
h<p 8 &i }%a bhnh &Qng n!bc bro+ d!, )h;i 3!<ng bhnh tYng 3/n .,j ga+. ‚ thE tcch cFa +Lt trong
2 an)en 3à:
*. 7(‚. B. 9(‚. C. |(‚. /. j(‚.
C,- 1$: D0n 6,66 3ct Z&)tcI hUn h<p 8 g-+ 2 an)en 3à &-ng &dng )= ti=p vào bhnh n!bc bro+ d!,
th2y )h;i 3!<ng bhnh tYng th/+ |,| ga+. DT4T cFa 2 an)en 3à:
*. D
2
H
9
và D
6
H
6
. B. D
6
H
6
và D
9
H
j
. C. D
9
H
j
và D
7
H
'(
. /. D
7
H
'(
và D
6
H
'2
.
C,- 10: ~Lt hUn h<p 8 có thE tcch '',2 3ct Z&)tcI, 8 g-+ 2 an)en &-ng &dng )= ti=p nha%. ehi cho
8 }%a n!bc lr
2
d! th2y )h;i 3!<ng bhnh lr
2
tYng '7,9 ga+. 8#c &Mnh DT4T và B; +o3 +Ui an)en
trong hUn h<p 8.
*. (,2 +o3 D
2
H
9
và (,6 +o3 D
6
H
6
. B. (,2 +o3 D
6
H
6
và (,2 +o3 D
9
H
j
.
C. (,9 +o3 D
2
H
9
và (,' +o3 D
6
H
6
. /. (,6 +o3 D
2
H
9
và (,2 +o3 D
6
H
6
.
C,- 11: ~Lt hUn h<p 8 g-+ an)an 5 và an)en l, 5 có nhiX% h"n l +Lt ng%y/n tH cacbon, 5 và
l &X% f thE )hc Zf &)tcI. ehi cho 6,|2 3ct )hc 8 Z&)tcI &i }%a n!bc bro+ d!, )h;i 3!<ng bhnh bro+
tYng 3/n 2,j ga+n thE tcch )hc cyn 3ại chV bkng 2/6 thE tcch hUn h<p 8 ban &:%. DT4T cFa 5, l và
)h;i 3!<ng cFa hUn h<p 8 3à:
*. D
9
H
'(
, D
6
H
6
n 7,j ga+. B. D
6
H
j
, D
2
H
9
n 7,j ga+.
C. D
9
H
'(
, D
6
H
6
n '2,j ga+. /. D
6
H
j
, D
2
H
9
n '',6 ga+.
C,- 12: ~Lt hUn h<p 8 g-+ an)an 5 và +Lt an)en l có cRng B; ng%y/n tH D và &X% f thE )hc f
&)tc. Dho hUn h<p 8 &i }%a n!bc lr
2
d! thh thE tcch )hc o cyn 3ại bkng nHa thE tcch 8, cyn )h;i
3!<ng o bkng '7/2. )h;i 3!<ng 8. DT4T 5, l và thành ph:n ‚ theo thE tcch cFa hUn h<p 8 3à
*. 9(‚ D
2
H
6
và 6(‚ D
2
H
9
. B. 7(‚ D
6
H
j
và 7(‚ D
6
H
6
C. 7(‚ D
9
H
'(
và 7(‚ D
9
H
j
. /. 7(‚ D
2
H
6
và 7(‚ D
2
H
9
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 13 : HUn h<p 8 g-+ +etan và ' o3e’in. Dho '(,j 3ct hUn h<p 8 }%a d%ng dMch bro+ d! th2y có
' ch2t )hc bay ra, &;t ch#y hoàn toàn )hc này th% &!<c 7,799 ga+ DA
2
. Thành ph:n ‚ vX thE tcch
+etan và o3e’in trong hUn h<p 8 3à:
*. 26,'6‚ và |6,j|‚. B. 66,7‚ và 66,7‚.
C. 2(‚ và j(‚. /. |6,.‚ và 26,'‚.
C,- 14: Dho j.6( +3 Z&)tcI an)en 8 }%a d%ng dMch bro+ d!. Ca% ph>n Jng th2y )h;i 3!<ng bhnh
bro+ tYng 22,9 ga+. li=t 8 có &-ng phGn hhnh học. DTDT cFa 8 3à:
*. DH
2
mDHDH
2
DH
6
. B. DH
6
DHmDHDH
6
.
C. DH
6
DHmDHDH
2
DH
6
. /. ZDH
6
I
2
DmDH
2
.
C,- 15: a. Dho hi&rocacbon 8 ph>n Jng vbi bro+ Ztrong d%ng dMchI theo tV 3W +o3 ' : ', th% &!<c
ch2t h$% c" o ZchJa |9,(j‚ lr vX )h;i 3!<ngI. ehi 8 ph>n Jng vbi Hlr thh th% &!<c hai B>n pha+
h$% c" )h#c nha%. T/n gọi cFa 8 3à:
*. b%t-'-en. B. b%t-2-en. C. 4ropi3en. /. 8ic3opropan.
b. Hi&rocacbon 8 c*tng HD3 theo ti{ 3/t +o3 ':' tato Ba{n phG{+ co_ has+ 3!"tng c3o 3as 77,(9‚. 8 co_
c*ng th!_c phGn t!{ 3à:
*. D
9
H
j
. B. D
2
H
9
. C. D
7
H
'(
. /. D
6
H
6
.
C,- 18: HUn h<p 8 g-+ +etan và an)en, cho 7,6 3ct 8 }%a d%ng dMch bro+ d! th2y )h;i 3!<ng
bhnh bro+ tYng |,2j ga+ và có 2,6jj 3ct )hc bay ra Z&)tcI. DT4T cFa an)en 3à:
*. D
9
H
j
. B. D
7
H
'(
. C. D
6
H
6
. /. D
2
H
9
C,- 29: D0n 6,66 3ct Z&)tcI hUn h<p 8 g-+ 2 an)en 3à vào bhnh n!bc bro+ d!, th2y )h;i 3!<ng
bhnh tYng th/+ |,| ga+. DT4T cFa 2 an)en 3à:
*. D
2
H
9
và D
9
H
j
. B. D
6
H
6
và D
9
H
j
. C. D
9
H
j
và D
7
H
'(
. /. 5 ho@c l.
C,- 21: Dho '( 3ct hUn h<p )hc Z79,6
o
Dn (,j(69 at+I g-+ 2 o3e’in 3Li }%a bhnh d%ng dMch bro+ d!
th2y )h;i 3!<ng bhnh bro+ tYng '6,j ga+. DT4T cFa 2 an)en 3à Zli=t B; D trong c#c an)en )h*ng
v!<t }%# 7I
*. D
2
H
9
và D
7
H
'(
. B. D
6
H
6
và D
7
H
'(
. C. D
9
H
j
và D
7
H
'(
. /. 5 ho@c l.
C,- 2$: ~Lt hi&rocacbon 8 cLng h<p vbi a1it HD3 theo tV 3W +o3 ':' tạo B>n pha+ có thành ph:n
)h;i 3!<ng c3o 3à 97,226‚. D*ng thJc phGn tH cFa 8 3à:
*. D
6
H
6
. B. D
9
H
j
. C. D
2
H
9
. /. D
7
H
'(
.
C,- 20: Dho hUn h<p 8 g-+ eti3en và H
2
có tV )h;i Bo vbi H
2
bkng 9,27. D0n 8 }%a bLt ni)en n%ng
nóng ZhiW% B%2t ph>n Jng |7‚I th% &!<c hUn h<p o. TV )h;i cFa o Bo vbi H
2
Zc#c thE tcch &o f
cRng &iX% )iWnI 3à:
*. 7,26. B. 6,27. C. 7,67. /. '(,96.
C,- 21: Dho H
2
và ' o3e’in có thE tcch bkng nha% }%a ,i)en &%n nóng ta &!<c hUn h<p 5. li=t tV
)h;i h"i cFa 5 &;i vbi H
2
3à 26,2. HiW% B%2t ph>n Jng hi&ro ho# 3à |7‚. D*ng thJc phGn tH
o3e’in 3à
*. D
2
H
9
. B. D
6
H
6
. C. D
9
H
j
. /. D
7
H
'(
.
C,- 22: HUn h<p )hc 8 g-+ H
2
và +Lt an)en có )h> nYng cLng Hlr cho B>n pha+ h$% c" d%y
nh2t. TV )h;i cFa 8 Bo vbi H
2
bkng .,'. %n nóng 8 có 1Pc t#c ,i, Ba% )hi ph>n Jng 1>y ra hoàn
toàn, th% &!<c hUn h<p )hc o )h*ng 3à+ +2t +à% n!bc bro+n tV )h;i cFa o Bo vbi H
2
bkng '6.
D*ng thJc c2% tạo cFa an)en 3à:
*. DH
6
DHmDHDH
6
. B. DH
2
mDHDH
2
DH
6
.
C. DH
2
mDZDH
6
I
2
. /. DH
2
mDH
2
.
C,- 23: Dho hUn h<p 8 g-+ an)en và hi&ro có tV )h;i Bo vbi he3i bkng 6,66. Dho 8 &i }%a bLt
ni)en n%ng nóng &=n )hi ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn, th% &!<c hUn h<p o có tV )h;i Bo vbi he3i 3à 9.
DT4T cFa 8 3à:
*. D
2
H
9
. B. D
6
H
6
. C. D
9
H
j
. /. D
7
H
'(
.
C,- 24: HUn h<p )hc 8 g-+ H
2
và D
2
H
9
có tV )h;i Bo vbi He 3à 6,|7. D0n 8 }%a ,i n%ng nóng, th%
&!<c hUn h<p )hc o có tV )h;i Bo vbi He 3à 7. HiW% B%2t cFa ph>n Jng hi&ro ho# 3à:
*. 2(‚. B. 27‚. C. 7(‚. /. 9(‚.
C,- 25: ;t ch#y hoàn toàn a ga+ hUn h<p eten, propen, b%t-2-en c:n dRng vva &F b 3ct o1i Zf
&)tcI th% &!<c 2,9 +o3 DA
2
và 2,9 +o3 n!bc. „i# trM cFa b 3à:
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. .2,9 3ct. B. .9,2 3ct. C. j(,69 3ct. /. 29,. 3ct.
C,- 28: ;t ch#y hoàn toàn z 3ct Z&)tcI hUn h<p 8 g-+ DH
9
, D
2
H
9
th% &!<c (,'7 +o3 DA
2
và (,2
+o3 H
2
A. „i# trM cFa z 3à:
*. 2,29. B. 6,66. C. 9,9j. /. ',6j.
C,- 39: ;t ch#y hoàn toàn (,' +o3 hU+ h<p g-+ DH
9
, D
9
H
'(
và D
2
H
9
th% &!<c (,'9 +o3 DA
2

(,26+o3 H
2
A. C; +o3 cFa an)an và an)en trong hUn h<p 3:n 3!<t 3à:
*. (,(. và (,('. B. (,(' và (,(.. C. (,(j và (,(2. /. (,(2 và (,(j.
C,- 31: ~Lt hUn h<p )hc g-+ ' an)an và ' an)en có cRng B; ng%y/n tH D trong phGn tH và có
cRng B; +o3. K2y + ga+ hUn h<p này thh 3à+ +2t +à% vva &F j( ga+ d%ng dMch 2(‚ lr
2
trong
d%ng +*i DD3
9
. ;t ch#y hoàn toàn + ga+ hUn h<p &ó th% &!<c (,6 +o3 DA
2
. 5n)an và an)en &ó
có c*ng thJc phGn tH 3à:
*. D
2
H
6
và D
2
H
9
. B. D
9
H
'(
và D
9
H
j
. C. D
6
H
j
và D
6
H
6
. /. D
7
H
'2
và D
7
H
'(
.
C,- 3$: ;t ch#y hoàn toàn '(+3 hi&rocacbon 8 c:n vva &F 6( +3 )hc o1i, Ba% ph>n Jng th%
&!<c 9( +3 )hc cacbonic. li=t 8 3à+ +2t +à% d%ng dMch bro+ và có +ạch cacbon phGn nh#nh.
DTDT cFa 8
*. DH
2
mDHDH
2
DH
6
. B. DH
2
mDZDH
6
I
2
.
C. DH
2
mDZDH
2
I
2
DH
6
. /. ZDH
6
I
2
DmDHDH
6
.
C,- 30: Dho (,2 +o3 hUn h<p 8 g-+ etan, propan và propen }%a d%ng dMch bro+ d!, th2y )h;i
3!<ng bhnh bro+ tYng 9,2 ga+. K!<ng )hc cyn 3ại &e+ &;t ch#y hoàn toàn th% &!<c 6,9j ga+ n!bc.
z]y ‚ thE tcch etan, propan và propen 3:n 3!<t 3à:
*. 6(‚, 2(‚, 7(‚. B. 2(‚, 7(‚, 6(‚.
C. 7(‚, 2(‚, 6(‚. /. 2(‚, 6(‚, 7(‚.
C,- 31: ~Lt hUn h<p 8 g-+ 2 hi&rocacbon 5, l có cRng B; ng%y/n tH cacbon. 5, l chV có thE 3à
an)an hay an)en. ;t ch#y 9,9j 3ct Z&)cI hUn h<p 8 th% &!<c 26,9 ga+ DA
2
và '2,6 ga+ H
2
A. 8#c
&Mnh DT4T và B; +o3 cFa 5, l trong hUn h<p 8.
*. (,' +o3 D
6
H
j
và (,' +o3 D
6
H
6
. B. (,2 +o3 D
2
H
6
và (,2 +o3 D
2
H
9
.
C. (,(j +o3 D
6
H
j
và (,'2 +o3 D
6
H
6
. /. (,' +o3 D
2
H
6
và (,2 +o3 D
2
H
9
.
C,- 32: ~Lt hUn h<p 8 g-+ ' an)en 5 và ' an)in l, 5 và l có cRng B; ng%y/n tH cacbon. 8 có
)h;i 3!<ng 3à '2,9 ga+, có thE tcch 3à 6,|2 3ct. D#c thE tcch )hc &o f &)tc. DT4T và B; +o3 5, l
trong hUn h<p 8 3à:
*. (,2 +o3 D
2
H
9
và (,' +o3 D
2
H
2
. B. (,' +o3 D
6
H
6
và (,' +o3 D
6
H
9
.
C. (,2 +o3 D
6
H
6
và (,' +o3 D
6
H
9
. /. (,' +o3 D
2
H
9
và (,2 +o3 D
2
H
2
.
C,- 33: ~Lt hUn h<p 5 g-+ 2 hi&rocacbon 8, o 3i/n ti=p nha% trong cRng d\y &-ng &dng. ;t
ch#y '',2 3ct hUn h<p 8 th% &!<c 7|,2 ga+ DA
2
và 26,9 ga+ DA
2
. DT4T 8, o và )h;i 3!<ng cFa 8,
o 3à:
*. '2,6 ga+ D
6
H
6
và '',2 ga+ D
9
H
j
. B. j,6 ga+ D
6
H
6
và '',2 ga+ D
9
H
j
.
C. 7,6 ga+ D
2
H
9
và '2,6 ga+ D
6
H
6
. /. 2,j ga+ D
2
H
9
và '6,j ga+ D
6
H
6
.
C,- 34: ;t ch#y hoàn toàn (,(7 +o3 +Lt an)en 5 th% &!<c 9,9j 3ct DA
2
Z&)tcI. Dho 5 t#c dgng
vbi d%ng dMch Hlr chV cho +Lt B>n pha+ d%y nh2t. DTDT cFa 5 3à:
*. DH
2
mDH
2
. B. ZDH
6
I
2
DmDZDH
6
I
2
. C. DH
2
mDZDH
6
I
2
./. DH
6
DHmDHDH
6
.
C,- 35: HUn h<p 8 g-+ propen 3à &-ng &dng theo tV 3W thE tcch ':'. ;t ' thE tcch hUn h<p 8 c:n
6,|7 thE tcch o1i ZcRng &)I. z]y l 3à:
*. eten. B. propan. C. b%ten. /. penten.
C,- 38: e+ &;t ch#y hoàn toàn (,' +o3 hUn h<p 8 g-+ 2 an)en 3à &-ng &dng )= ti=p nha% th%
&!<c DA
2
và n!bc có )h;i 3!<ng h"n )^+ nha% 6,|6 ga+. DT4T cFa 2 an)en &ó 3à:
*. D
2
H
9
và D
6
H
6
. B. D
6
H
6
và D
9
H
j
.C. D
9
H
j
và D
7
H
'(
. /. D
7
H
'(
và D
6
H
'2
.
C,- 49: 8, o, p 3as 6 hi&rocacbon )/_ ti/_p trong da‡y &*sng &Y{ng, trong &o_ ~
p
m 2~
8
. *_t cha_y hoasn
toasn (,' +o3 o r*si hG_p th%t toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y vaso 2 3i_t d%ng ditch laZAHI
2
(,'~ &!"tc +*tt
3!"tng )/_t t%{a 3as:
*. '.,| ga+. B. 6.,9 ga+. C. 7.,' ga+. /. .,j7 ga+.
C,- 41: Dhia hUn h<p g-+ D
6
H
6
, D
2
H
9
, D
2
H
2
thành hai ph:n &X% nha%.
4h:n ': &;t ch#y hoàn toàn th% &!<c 2,29 3ct DA
2
Z&)tcI.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
4h:n 2: Hi&ro ho# r-i &;t ch#y h=t thh thE tcch DA
2
th% &!<c Z&)tcI 3à bao nhi/% T
*. ','2 3ct. B. 2,29 3ct. C. 9,9j 3ct. /. 6,66 3ct.
C,- 4$: ;t ch#y hoàn toàn 2(,( +3 hUn h<p 8 g-+ D
6
H
6
, DH
9
, DA ZthE tcch DA g2p hai 3:n thE
tcch DH
9
I, th% &!<c 29,( +3 DA
2
Zc#c thE tcch )hc &o f cRng &iX% )iWn nhiWt &L và #p B%2tI. TV )h;i
cFa 8 Bo vbi )hc H
2
3à:
*. '2,.. B. 27,j. C. 22,2. /. '','
C,- 40: ;t ch#y hoàn toàn (,' +o3 an)en 8 th% &!<c DA
2
và h"i n!bc. H2p thg hoàn toàn B>n
pha+ bkng '(( ga+ d%ng dMch ,aAH 2',62‚ th% &!<c d%ng dMch +bi trong &ó n-ng &L cFa ,aAH
chV cyn 7‚. D*ng thJc phGn tH &Png cFa 8 3à:
*. D
2
H
9
. B. D
6
H
6
. C. D
9
H
j
. /. D
7
H
'(
.
C,- 41: 8 3as h*‡n h"tp g*s+ hi&rocacbon 5 vas A
2
Zti{ 3/t +o3 t!"ng !_ng ':'(I. *_t cha_y hoasn toasn 8
&!"tc h*‡n h"tp o. DG‡n o }%a bisnh H
2
CA
9
&Ytc d! &!"tc h*‡n p co_ ti{ )h*_i Bo v"_i hi&ro 3as '.. 5 co_ c*ng
th!_c phGn t!{ 3as:
*. D
2
H
6
. B. D
9
H
j
. C D
9
H
6
. /. D
6
H
6
.
C,- 42: + ga+ hUn h<p g-+ D
6
H
6
, D
2
H
9
và D
2
H
2
ch#y hoàn toàn th% &!<c 9,9j 3ct )hc DA
2
Z&)tcI.
,=% hi&ro ho# hoàn toàn + ga+ hUn h<p tr/n r-i &;t ch#y h=t hUn h<p th% &!<c z 3ct DA
2
Z&)tcI.
„i# trM cFa z 3à:
*. 6,66. B. 2,29. C. 9,9j. /. ','2.
C,- 43: D0n ',6j 3ct hUn h<p )hc 8 g-+ hai hi&rocacbon vào bhnh &Qng d%ng dMch bro+ Zd!I. Ca%
)hi ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn, có 9 ga+ bro+ &\ ph>n Jng và cyn 3ại ','2 3ct )hc. ,=% &;t ch#y
hoàn toàn ',6j 3ct 8 thh Binh ra 2,j 3ct )hc DA
2
. D*ng thJc phGn tH cFa hai hi&rocacbon 3à Zbi=t c#c
thE tcch )hc &X% &o f &)tcI
*. DH
9
và D
2
H
9
. B. DH
9
và D
6
H
9
. C. DH
9
và D
6
H
6
. /. D
2
H
6
và D
6
H
6
.
C,- 44: H*‡n h"tp 8 g*s+ D
6
H
j
vas D
6
H
6
co_ ti{ )h*_i Bo v"_i hi&ro 3as 2',j. *_t cha_y h/_t 7,6 3i_t 8 Z&)tcI
this th% &!"tc bao nhi/% ga+ DA
2
vas bao nhi/% ga+ H
2
A T
*. 66 ga+ vas '|,' ga+. B. 22 ga+ vas .,. ga+.
C. '6,2 ga+ vas |,2 ga+. /. 66 ga+ vas 2',6 ga+.
C,- 45: HiWn nay 4zD &!<c &iX% ch= theo B" &- Ba%:
D
2
H
9


DH
2
D3•DH
2
D3

D
2
H
6
D3

4zD.
,=% hiW% B%2t toàn bL }%# trhnh &ạt j(‚ thh 3!<ng D
2
H
9
c:n dRng &E B>n 1%2t 7((( )g 4zD 3à:
*. 2j( )g. B. '|.2 )g. C. 2j(( )g. /. '|.,2 )g.
C,- 48: Thxi (,27 +o3 )hc eti3en }%a '27 +3 d%ng dMch e~nA
9
'~ trong +*i tr!?ng tr%ng tcnh
ZhiW% B%2t '((‚I )h;i 3!<ng ety3en g3ico3 th% &!<c bkng
*. '',627 ga+. B. 26,27 ga+. C. '7,7 ga+. /. 6' ga+.
C,- 59: E )hH hoàn toàn 2(( +3 d%ng dMch e~nA
9
(,2~ tạo thành ch2t rin +à% nG% &en c:n z 3ct
)hc D
2
H
9
Zf &)tcI. „i# trM t;i thiE% cFa z 3à:
*. 2,29(. B. 2,6jj. C. 9,9j(. /. ',699.
C,- 51: la hi&rocacbon 8, o, p )= ti=p nha% trong d\y &-ng &dng, trong &ó )h;i 3!<ng phGn tH p
g2p &*i )h;i 3!<ng phGn tH 8. ;t ch#y (,' +o3 ch2t p, B>n pha+ )hc h2p thg hoàn toàn vào d%ng
dMch DaZAHI
2
Zd!I, th% &!<c B; ga+ )=t tFa 3à:
*. 2(. B. 9(. C. 6(. /. '(.
C,- 5$: HUn h<p 8 có tV )h;i Bo vbi H
2
3à 2',2 g-+ propan, propen và propin. ehi &;t ch#y hoàn
toàn (,' +o3 8, txng )h;i 3!<ng cFa DA
2
và H
2
A th% &!<c 3à:
*. 'j,6( ga+. B. 'j,.6 ga+. C. 2(,9( ga+. /. '6,j( ga+.
C,- 50: 8 3as h*‡n h"tp D
9
H
j
vas A
2
Zti{ 3/t +o3 t!"ng !_ng ':'(I. *_t cha_y hoasn toasn 8 &!"tc h*‡n h"tp
o. DG‡n o }%a bisnh H
2
CA
9
&Ytc d! &!"tc h*‡n p. Ti{ )h*_i cFa p Bo v"_i hi&ro 3as
*.'j. B. '.. C. 2(. /. 2'.
C,- 51: HUn h<p 8 g-+ 2 an)en )hc ph>n Jng vva &F vbi d%ng dMch chJa 9j ga+ bro+. ~@t )h#c
&;t ch#y hoàn toàn hUn h<p 8 dRng h=t 29,69 3ct A
2
Z&)tcI. D*ng thJc phGn tH cFa 2 an)en 3à:
*. D
2
H
9
và D
6
H
6
. B. D
2
H
9
và D
9
H
j
. C. D
6
H
6
và D
9
H
j
. /. 5 và l &X% &Png.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 52: ;t ch#y +Lt B; +o3 nh! nha% cFa 6 hi&rocacbon e, K, ~ ta th% &!<c 3!<ng DA
2
nh!
nha% và tV 3W B; +o3 n!bc và DA
2
&;i vbi B; +o3 cFa e, K, ~ t!"ng Jng 3à (,7 n ' n ',7. DT4T cFa
e, K, ~ Zvi=t theo thJ tQ t!"ng JngI 3à:
*. D
2
H
9
, D
2
H
6
, D
6
H
9
. B. D
6
H
j
, D
6
H
9
, D
2
H
9
.
C. D
6
H
9
, D
6
H
6
, D
6
H
j
. /. D
2
H
2
, D
2
H
9
, D
2
H
6
.
BÀI TẬP AB *N?*%ICN DTCCPCN D *N?IN
C,- 1: C; &-ng phGn th%Lc 3oại an)a&ien Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
7
H
j

*. 9. B. 7. C. 6. /. |.
C,- $: D
7
H
j
có bao nhi/% &-ng phGn an)a&ien 3i/n h<p T
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 0: Trong c#c hi&rocacbon Ba%: propen, b%t-'-en, b%t-2-en, penta-',9- &ien, penta-',6- &ien
hi&rocacbon cho &!<c hiWn t!<ng &-ng phGn ciB - tranB T
*. propen, b%t-'-en. B. penta-',9-dien, b%t-'-en.
C. propen, b%t-2-en. /. b%t-2-en, penta-',6- &ien.
C,- 1: D*ng thJc phGn tH cFa b%ta-',6-&ien Z&iviny3I và iBopren Z2-+ety3b%ta-',6-&ienI 3:n 3!<t 3à
*. D
9
H
6
và D
7
H
'(
. B. D
9
H
9
và D
7
H
j
. C. D
9
H
6
và D
7
H
j
. /. D
9
H
j
và D
7
H
'(
.
C,- 2: H<p ch2t nào trong B; c#c ch2t Ba% có . 3i/n )=t 1cch +a và 2 3i/n )=t “ T
*. l%ta-',6-&ien. B. 4enta-',6- &ien. C. Ctiren. /. ziny3 a1eti3en.
C,- 3: H<p ch2t nào trong B; c#c ch2t Ba% có | 3i/n )=t 1cch +a và 6 3i/n )=t “ T
*. l%ta-',6-&ien. B. T%3oen. C. Ctiren. /. ziny3 a1eti3en.
C,- 4: Dho ph>n Jng gi$a b%ta-',6-&ien và Hlr f -j(
o
D ZtV 3W +o3 ':'I, B>n pha+ chcnh cFa ph>n
Jng 3à
*. DH
6
DHlrDHmDH
2
. B. DH
6
DHmDHDH
2
lr.
C. DH
2
lrDH
2
DHmDH
2
. /. DH
6
DHmDlrDH
6
.
C,- 5: Dho ph>n Jng gi$a b%ta-',6-&ien và Hlr f 9(
o
D ZtV 3W +o3 ':'I, B>n pha+ chcnh cFa ph>n
Jng 3à
*. DH
6
DHlrDHmDH
2
. B. DH
6
DHmDHDH
2
lr.
C. DH
2
lrDH
2
DHmDH
2
. /. DH
6
DHmDlrDH
6
.
C,- 8: ' +o3 b%ta-',6-&ien có thE ph>n Jng t;i &a vbi bao nhi/% +o3 bro+ T
*. ' +o3. B. ',7 +o3. C. 2 +o3. /. (,7 +o3.
C,- 19: qBopren tha+ gia ph>n Jng vbi d%ng dMch lr
2
theo tV 3W +o3 ':' tạo ra t;i &a bao nhi/% B>n
pha+ T
*. 9. B. '. C. 6. /. 2.
C,- 11: qBopren tha+ gia ph>n Jng vbi d%ng dMch Hlr theo tV 3W +o3 ':' tạo ra t;i &a bao nhi/% B>n
pha+ cLng T
*. j. B. 7. C. |. /. 6.
C,- 1$: Dh2t nào Ba% &Gy )h*ng ph>i 3à B>n pha+ cLng gi$a d%ng dMch bro+ và iBopren Ztheo tV 3W
+o3 ':'I T
*. DH
2
lrDZDH
6
IlrDHmDH
2
. B. DH
2
lrDZDH
6
ImDHDH
2
lr.
C. DH
2
lrDHmDHDH
2
DH
2
lr. /. DH
2
mDZDH
6
IDHlrDH
2
lr.
C,- 10: 5n)a&ien 5 w bro+ ZddI

DH
6
DZDH
6
IlrDHmDHDH
2
lr. z]y 5 3à
*. 2-+ety3penta-',6-&ien. B. 2-+ety3penta-2,9-&ien.
C. 9-+ety3penta-',6-&ien. /. 2-+ety3b%ta-',6-&ien.
C,- 11: 5n)a&ien l w D3
2


DH
2
D3DZDH
6
ImDH-DH
2
D3-DH
6
. z]y 5 3à
*. 2-+ety3penta-',6-&ien. B. 9-+ety3penta-2,9-&ien.
C. 2-+ety3penta-',9-&ien. /. 9-+ety3penta-2,6-&ien.
C,- 12: Dho ' 5n)a&ien 5 w bro+ZddI

',9-&ibro+-2-+ety3b%t-2-en. z]y 5 3à
*. 2-+ety3b%ta-',6-&ien. C. 6-+ety3b%ta-',6-&ien.
B. 2-+ety3penta-',6-&ien. /. 6-+ety3penta-',6-&ien.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 13: TrRng h<p &iviny3 tạo ra cao B% l%na có c2% tạo 3à T
*. Z-D
2
H-DH-DH-DH
2
-I
n
. B. Z-DH
2
-DHmDH-DH
2
-I
n
.
C. Z-DH
2
-DH-DHmDH
2
-I
n
. /. Z-DH
2
-DH
2
-DH
2
-DH
2
-I
n
.
C,- 14: -ng trRng h<p &iviny3 và Btiren th% &!<c cao B% b%na-C có c*ng thJc c2% tạo 3à
*. Z-DH
2
-DHmDH-DH
2
-DHZD
6
H
7
I-DH
2
-I
n
. B. Z-D
2
H-DH-DH-DH
2
-DHZD
6
H
7
I-DH
2
-I
n
.
C. Z-DH
2
-DH-DHmDH
2
- DHZD
6
H
7
I-DH
2
-I
n
. /. Z-DH
2
-DH
2
-DH
2
-DH
2
- DHZD
6
H
7
I-DH
2
-I
n
.
C,- 15: -ng trRng h<p &iviny3 và acry3onitrin Zviny3 1ian%aI th% &!<c cao B% b%na-, có c*ng
thJc c2% tạo 3à
*. Z-D
2
H-DH-DH-DH
2
-DHZD,I-DH
2
-I
n
. B. Z-DH
2
-DH
2
-DH
2
-DH
2
- DHZD,I-DH
2
-I
n
.
C. Z-DH
2
-DH-DHmDH
2
- DHZD,I-DH
2
-I
n
./. Z-DH
2
-DHmDH-DH
2
-DHZD,I-DH
2
-I
n
.
C,- 18: TrRng h<p iBopren tạo ra cao B% iBopren có c2% tạo 3à
*. Z-D
2
H-DZDH
6
I-DH-DH
2
-I
n
. C. Z-DH
2
-DZDH
6
I-DHmDH
2
-I
n
.
B. Z-DH
2
-DZDH
6
ImDH-DH
2
-I
n
. /. Z-DH
2
-DHZDH
6
I-DH
2
-DH
2
-I
n
.
C,- $9: T/n gọi cFa nhó+ hi&rocacbon )h*ng no có c*ng thJc ch%ng 3à ZD
7
H
j
I
n
Zn Œ 2I 3à
*. an)a&ien. B. cao B%. C. an3en. /. tecpen.
C,- $1: Daroten Z3icopenI 3à Bic t; +à% &` cFa cà r;t và cà ch%a chcn, c*ng thJc phGn tH cFa
caroten 3à
*. D
'7
H
27
. B. D
9(
H
76
. C. D
'(
H
'6
. /. D
6(
H
7(
.
C,- $$: A1i+en có trong tinh d:% 3# hPng }%=, 3i+onen có trong tinh d:% chanh. DhPng có cRng
c*ng thJc phGn tH 3à
*. D
'7
H
27
. B. D
9(
H
76
. C. D
'(
H
'6
. /. D
6(
H
7(
.
C,- $0: D
9
H
6
có bao nhi/% &-ng phGn +ạch hf T
*. 7. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- $1: Dó bao nhi/% an)in Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
7
H
j
T
*. '. B. 2. C. 6. /. 9
C,- $2: 5n)in D
9
H
6
có bao nhi/% &-ng phGn cho ph>n Jng th= )i+ 3oại Zph>n Jng vbi d%ng dMch
chJa 5g,A
6
/,H
6
I
*. 9. B. 2. C. '. /. 6.
C,- $3: Dó bao nhi/% &-ng phGn an)in D
7
H
j
t#c dgng &!<c vbi d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
tạo )=t tFa
*. 6. B. 2. C. 9. /. '.
C,- $4: 5n)in D
6
H
'(
có bao nhi/% &-ng phGn ph>n Jng vbi d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
T
*. 6. B. 9. C. 7. /. 6.
C,- $5: Trong phGn tH an)in 8, hi&ro chi=+ '','''‚ )h;i 3!<ng. Dó bao nhi/% an)in phR h<p
*. '. B. 2. C. 6. /. 9
C,- $8: Dho an)in 8 có c*ng thJc c2% tạo Ba% :
T/n cFa 8 3à
CH
3
C C CH CH
3
CH
3
*. 9-+ety3pent-2-in. B. 2-+ety3pent-6-in. C. 9-+ety3pent-6-in. /. 2-+ety3pent-9-in.
C,- 09: Dho ph>n Jng : D
2
H
2
w H
2
A

5
5 3à ch2t nào d!bi &Gy
*. DH
2
mDHAH. B. DH
6
DHA. C. DH
6
DAAH. /. D
2
H
7
AH.
C,- 01: Dho B" &- ph>n Jng Ba%: DH
6
-DrDH w 5g,A
6
/ ,H
6


8 w ,H
9
,A
6

8 có c*ng thJc c2% tạo 3àT
*. DH
6
-D5grD5g. B. DH
6
-DrD5g.
C. 5gDH
2
-DrD5g. /. 5, l, D &X% có thE &Png.
C,- 0$: Trong B; c#c hi&rocacbon +ạch hf Ba%: D
9
H
'(
, D
9
H
6
, D
9
H
j
, D
6
H
9
, nh$ng hi&rocacbon nào
có thE tạo )=t tFa vbi d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
T
*. D
9
H
'(
,D
9
H
j
. B. D
9
H
6
, D
6
H
9
. C. DhV có D
9
H
6
. /. DhV có D
6
H
9
.
C,- 00: HUn h<p 5 g-+ hi&ro và c#c hi&rocacbon no, ch!a no. Dho 5 vào bhnh có ni)en 1Pc t#c,
&%n nóng bhnh +Lt th?i gian ta th% &!<c hUn h<p l. 4h#t biE% nào Ba% &Gy Bai T
*. ;t ch#y hoàn toàn hUn h<p 5 cho B; +o3 DA
2
và B; +o3 n!bc 3%*n bkng B; +o3 DA
2

B; +o3 n!bc )hi &;t ch#y hoàn toàn hUn h<p l.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
B. C; +o3 o1i ti/% t;n &E &;t hoàn toàn hUn h<p 5 3%*n bkng B; +o3 o1i ti/% t;n )hi &;t hoàn
toàn hUn h<p l.
C. C; +o3 5 - C; +o3 l m C; +o3 H
2
tha+ gia ph>n Jng.
/. eh;i 3!<ng phGn tH tr%ng bhnh cFa hUn h<p 5 bkng )h;i 3!<ng phGn tH tr%ng bhnh cFa hUn
h<p l.
C,- 01: Dh2t nào trong 9 ch2t d!bi &Gy có thE tha+ gia c> 9 ph>n Jng: 4h>n Jng ch#y trong o1i,
ph>n Jng cLng bro+, ph>n Jng cLng hi&ro Z1Pc t#c ,i, t
o
I, ph>n Jng th= vbi dd 5g,A
6
/,H
6
*. etan. B. eti3en. C. a1eti3en. /. 1ic3opropan.
C,- 02: DG% nào Ba% &Gy Bai T
*. 5n)in có B; &-ng phGn ct h"n an)en t!"ng Jng.
B. 5n)in t!"ng tQ an)en &X% có &-ng phGn hhnh học.
C. Hai an)in &:% d\y )h*ng có &-ng phGn.
/. l%tin có 2 &-ng phGn vM trc nhó+ chJc.
C,- 03: Dho c#c ph>n Jng Ba%:
CH
4
+ Cl
2
1 : 1
askt
(1)

Z2I D
2
H
9
w H
2


Z6I 2 DHrDH

Z9I 6 DHrDH

Z7I D
2
H
2
w 5g
2
A

Z6I 4ropin w H
2
A

C; ph>n Jng 3à ph>n Jng o1i ho# )hH 3à:
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 04: Dho d\y ch%yEn ho# Ba%: DH
9


5

l

D

Dao B% b%na.
D*ng thJc phGn tH cFa l 3à
*. D
9
H
6
. B. D
2
H
7
AH. C. D
9
H
9
. /. D
9
H
'(
.
C,- 05: Dó ch%Ui ph>n Jng Ba%:
, w H
2
 → 
l
D  → 
H D 3
” ZBpcI
 → 
eAH
D
8#c &Mnh ,, l, D, ” bi=t rkng D 3à +Lt hidrocacbon +ạch hf, D chV có ' &-ng phGn.
*. , : D
2
H
2
n l : 4d n D : D
2
H
9
n ” : DH
6
DH
2
D3.
B. , : D
9
H
6
n l : 4d n D : D
9
H
j
n ” : DH
2
D3DH
2
DH
2
DH
6
.
C. , : D
6
H
9
n l : 4d n D : D
6
H
6
n ” : DH
6
DHD3DH
6
.
/. , : D
6
H
9
n l : 4d n D : D
6
H
6
n ” : DHDH
2
DH
2
D3.
C,- 08: Dh2t nào Ba% &Gy :h;n< &iX% ch= trQc ti=p &!<c a1eti3en T
*. 5g
2
D
2
. B. DH
9
. C. 53
9
D
6
. /. DaD
2
.
C,- 19: E 3à+ Bạch eti3en có 30n a1eti3en ta cho hUn h<p &i }%a dd nào Ba% &Gy T
*. dd bro+ d!. B. dd e~nA
9
d!.
C. dd 5g,A
6
/,H
6
d!. /. c#c c#ch tr/n &X% &Png.
C,- 11: E nh]n bi=t c#c bhnh ri/ng biWt &Qng c#c )hc )h*ng +à% Ba% &Gy: CA
2
, D
2
H
2
, ,H
6
ta có
thE dRng ho# ch2t nào Ba% &Gy T
*. D%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
. B. D%ng dMch DaZAHI
2

C. •%h tc+ a+. /. D%ng dMch ,aAH
C,- 1$: 8 3à +Lt hi&rocacbon )hc Zf &)tcI, +ạch hf. Hi&ro ho# hoàn toàn 8 th% &!<c hi&rocacbon
no o có )h;i 3!<ng phGn tH g2p ',(|9 3:n )h;i 3!<ng phGn tH 8. D*ng thJc phGn tH 8 3à
*. D
2
H
2
. B. D
6
H
9
. C. D
9
H
6
. /. D
6
H
6
.
C,- 10: Dh2t h$% c" 8 có c*ng thJc phGn tH D
6
H
6
+ạch thdng. li=t ' +o3 8 t#c dgng vbi 5g,A
6
d! trong ,H
6
tạo ra 2.2 ga+ )=t tFa. DTDT cFa 8 có thE 3à
*. DH rDDrDDH
2
DH
6
. C. DHrDDH
2
DHmDmDH
2
.
B. DHrDDH
2
DrDDH
6
. /. DHrDDH
2
DH
2
DrDH.
C,- 11: ~Lt hi&rocacbon 5 +ạch thdng có DT4T D
6
H
6
. ehi cho 5 t#c dgng vbi d%ng dMch
5g,A
6
/,H
6
d! th% &!<c h<p ch2t h$% c" l có ~
l
- ~
5
m2'9 &vD. 8#c &Mnh DTDT cFa 5 T
*. DHrDDH
2
DH
2
DrDH. B. DH
6
Dr DDH
2
DrDH.
C. DHrDDHZDH
6
IDrDH. /. DH
6
DH
2
DrDDrDH.
C,- 12: 5 3as hi&rocacbon +atch h"{, "{ th/{ )hi_ Z&)tI, bi/_t 5 ' +o3 5 ta_c d%tng &!"tc t*_i &a 2 +o3 lr
2
trong d%ng ditch tạo ra h<p ch2t l Ztrong l bro+ chi=+ jj,jj‚ vX )h;i 3!<ng. zGty 5 co_ c*ng th!_c
phGn t!{ 3as
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. D
7
H
j
. B. D
2
H
2
. C. D
9
H
6
. /. D
6
H
9
.
C,- 13: 9 ga+ +Lt an)in 8 có thE 3à+ +2t +à% t;i &a '(( +3 d%ng dMch lr
2
2~. DT4T 8 3à
*. D
7
H
j
. B. D
2
H
2
. C. D
6
H
9
. /. D
9
H
6
.
C,- 14: 8 3à +Lt hi&rocacbon )h*ng no +ạch hf, ' +o3 8 có thE 3à+ +2t +à% t;i &a 2 +o3 bro+
trong n!bc. 8 có ‚ )h;i 3!<ng H trong phGn tH 3à '(‚. DT4T 8 3à
*. D
2
H
2
. B. D
6
H
9
. C. D
2
H
9
. /. D
9
H
6
.
C,- 15: 8 3à hUn h<p g-+ 2 hi&rocacbon +ạch hf Zth%Lc d\y &-ng &dng an)in, an)en, an)anI.
Dho (,6 +o3 8 3à+ +2t +à% vva &F (,7 +o3 bro+. 4h#t biE% nào d!bi &Gy &Png
*. 8 có thE g-+ 2 an)an. B. 8 có thE g-+2 an)en.
C. 8 có thE g-+' an)an và ' an)en. /. 8 có thE g-+' an)en và +Lt an)in.
C,- 18: HUn h<p 8 g-+ ' an)in f thE )hc và hi&ro có tV )h;i h"i Bo vbi DH
9
3à (,927. ,%ng nóng
hUn h<p 8 vbi 1Pc t#c ,i &E ph>n Jng hoàn toàn th% &!<c hUn h<p )hc o có tV )h;i h"i Bo vbi DH
9
3à (,j. Dho o &i }%a bhnh &Qng d%ng dMch bro+ d!, )h;i 3!<ng bhnh tYng 3/n bao nhi/% ga+ T
*. j. B. '6. C. (. /. eh*ng tcnh &!<c.
C,- 29: HUn h<p 5 g-+ D
2
H
2
và H
2
có d5/H
2
m 7,j. D0n 5 Z&)tcI }%a bLt ,i n%ng nóng cho &=n
)hi c#c ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn ta &!<c hUn h<p l. 4h:n trY+ thE tcch +Ui )hc trong hUn h<p 5
và dl/H
2

*. 9(‚ H
2
n 6(‚ D
2
H
2
n 2.. B. 9(‚ H
2
n 6(‚ D
2
H
2
n '9,7.
C. 6(‚ H
2
n 9(‚ D
2
H
2
n 2.. /. 6(‚ H
2
n 9(‚ D
2
H
2
n '9,7.
C,- 21: ~Lt hUn h<p g-+ eti3en và a1eti3en có thE tcch 6,|2 3ct Z&)tcI. Dho hUn h<p &ó }%a d%ng
dMch bro+ d! &E ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn, 3!<ng bro+ ph>n Jng 3à 69 ga+. 4h:n ‚ vX thE tcch
eti3en và a1eti3en 3:n 3!<t 3à
*. 66‚

và 69‚. B. 67,66‚

và 69,69‚.
C. 66,6|‚

và 66,66‚. /. e=t }%> )h#c.
C,- 2$: Dho '( 3ct hUn h<p )hc DH
9
và D
2
H
2
t#c dgng vbi '( 3ct H
2
Z,i, t
o
I. Ca% )hi ph>n Jng 1>y ra
hoàn toàn th% &!<c '6 3ct hUn h<p )hc Zc#c )hc &X% &o f cRng &iX% )iWn nhiWt &L #p B%2tI. ThE tcch
cFa DH
9
và D
2
H
2
tr!bc ph>n Jng 3à
*. 2 3ct và j 3ct. B. 6 3ct và | 3ct. C. j 3ct và 2 3ct. /. 2,7 3ct và |,7 3ct.
C,- 20: Dho 2j,2 ga+ hUn h<p 8 g-+ 6 an)in &-ng &dng )= ti=p }%a +Lt 3!<ng d! H
2
Zt
o
, ,iI &E
ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn. Ca% ph>n Jng thE tcch thE tcch )hc H
2
gi>+ 26,jj 3ct Z&)tcI. DT4T cFa 6
an)in 3à
*. D
2
H
2
, D
6
H
9
, D
9
H
6
. B. D
6
H
9
, D
9
H
6
, D
7
H
j
.
C. D
9
H
6
, D
7
H
j
, D
6
H
'(
.

/. D> 5, l &X% &Png.
C,- 21: HUn h<p 8 g-+ propin và +Lt an)in 5 có tV 3W +o3 ':'. K2y (,6 +o3 8 t#c dgng vbi d%ng
dMch 5g,A
6
/,H
6
d! th% &!<c 96,2 ga+ )=t tFa. 5 3à
*. l%t-'-in. B. l%t-2-in.

C. 51eti3en. /. 4ent-'-in.
C,- 22: Trong bhnh )cn chJa hi&rocacbon 8 và hi&ro. ,%ng nóng bhnh &=n )hi ph>n Jng hoàn toàn
th% &!<c )hc o d%y nh2t. • cRng nhiWt &L, #p B%2t trong bhnh tr!bc )hi n%ng nóng g2p 6 3:n #p B%2t
trong bhnh Ba% )hi n%ng. ;t ch#y +Lt 3!<ng o th% &!<c j,j ga+ DA
2
và 7,9 ga+ n!bc. D*ng thJc
phGn tH cFa 8 3à
*. D
2
H
2
. B. D
2
H
9
. C. D
9
H
6
. /. D
6
H
9
.
C,- 23: ;t ch#y hoàn toàn +Lt an)in 8 f thE )hc th% &!<c H
2
A và DA
2
có txng )h;i 3!<ng 3à 26
ga+. ,=% cho B>n pha+ ch#y &i }%a d%ng dich DaZAHI
2
d!, &!<c 9( ga+ )=t tFa. D*ng thJc phGn
tH cFa 8 3à
*. D
6
H
9
. B. D
2
H
2
. C. D
9
H
6
. /. D
7
H
j
.
C,- 24: ;t ch#y hoàn toàn 7,9 ga+ +Lt hi&rocacbon 5 r-i cho B>n pha+ ch#y &i }%a bhnh ' &Qng
dd H
2
CA
9
&@c, d!n bhnh 2 &Qng d%ng dMch laZAHI
2
d!

th2y )h;i 3!<ng bhnh ' tYng 7,9 ga+n bhnh 2
tYng '|,6 ga+. 5 3à ch2t nào trong nh$ng ch2t Ba% T Z5 )h*ng t#c dgng vbi dd 5g,A
6
/,H
6
I
*. l%t-'-in. B. l%t-2-in. C. l%ta-',6-&ien. /. l ho@c D.
C,- 25: HUn h<p 8 g-+ D
2
H
2
và H
2
32y cRng B; +o3. K2y +Lt 3!<ng hUn h<p 8 cho &i }%a ch2t
1Pc t#c thcch h<p, &%n nóng &!<c hUn h<p o g-+ 9 ch2t. D0n o }%a bhnh &Qng n!bc bro+ th2y
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
)h;i 3%<ng bhnh tYng '(,j ga+ và tho#t ra 9,9j 3ct )hc p Z&)tcI có tV )h;i Bo vbi H
2
3à j. ThE tcch A
2
Z&)tcI c:n &E &;t ch#y hoàn toàn hUn h<p o 3à
*. 66,6 3ct. B. 22,9 3ct. C. '6,j 3ct. /. 99,j 3ct.
C,- 28: Dho '|,.2 3ct hUn h<p 8 g-+ 6 hi&rocacbon )hc 3à an)an, an)en và an)in 32y theo tV 3W +o3
':':2 3Li }%a bhnh &Qng dd 5g,A
6
/,H
6
32y d! th% &!<c .6 ga+ )=t tFa và hUn h<p )hc o cyn 3ại.
;t ch#y hoàn toàn hUn h<p o th% &!<c '6,99 3ct DA
2
. li=t thE tcch &o f &)tc. eh;i 3!<ng cFa 8 3à
*. '.,2 ga+. B. ',.2 ga+. C. 6,j9 ga+. /. 6j,9 ga+.
C,- 39: ~Lt hUn h<p g-+ 2 an)in )hi &;t ch#y cho ra '6,2 ga+ DA
2
và 6,6 ga+ H
2
A. Tcnh )h;i
3!<ng bro+ có thE cLng vào hUn h<p tr/n
*. '6 ga+. B. 29 ga+. C. 62 ga+. /. 9 ga+.
C,- 31: Dho can1i cacb%a )S th%]t ZchV chJa j(‚ DaD
2
ng%y/n ch2tI vào n!bc d!, thh th% &!<c
6,66 3ct )hc Z&)tcI. eh;i 3!<ng can1i cacb%a )S th%]t &\ dRng 3à
*. .,6 ga+. B. 9,j ga+ C. 9,6 ga+. /. '2 ga+
C,- 3$: Dó 2( ga+ +Lt +0% DaD
2
Zcó 30n tạp ch2t tr"I t#c dgng vbi n!bc th% &!<c |,9 3ct )hc
a1eti3en Z2(
o
D, |9(++HgI. Dho rkng ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn. L tinh )hi=t cFa +0% DaD
2

*. 69‚. B. .6‚.

C. j9‚.

/. 9j‚.
C,- 30: Dho hUn h<p 8 g-+ DH
9
, D
2
H
9
và D
2
H
2
. K2y j,6 ga+ 8 t#c dgng h=t vbi d%ng dMch bro+
Zd!I thh )h;i 3!<ng bro+ ph>n Jng 3à 9j ga+. ~@t )h#c, n=% cho '6,99 3ct Zf &)tcI hUn h<p )hc 8
t#c dgng vbi 3!<ng d! d%ng dMch 5g,A
6
trong ,H
6
, th% &!<c 66 ga+ )=t tFa. 4h:n trY+ thE tcch
cFa DH
9
có trong 8 3à
*. 9(‚. B. 2(‚. C. 27‚. /. 7(‚.
C,- 31: HUn h<p )hc 8 g-+ an)en ~ và an)in , có cRng B; ng%y/n tH cacbon trong phGn tH. HUn
h<p 8 có )h;i 3!<ng '2,9 ga+ và thE tcch 6,|2 3ct Zf &)tcI. C; +o3, c*ng thJc phGn tH cFa ~ và ,
3:n 3!<t 3à
*. (,' +o3 D
2
H
9
và (,2 +o3 D
2
H
2
. B. (,' +o3 D
6
H
6
và (,2 +o3 D
6
H
9
.
C. (,2 +o3 D
2
H
9
và (,' +o3 D
2
H
2
. /. (,2 +o3 D
6
H
6
và (,' +o3 D
6
H
9
.
C,- 32: Trong +*tt bisnh )i_n ch!_a hi&rocacbon 5 "{ th/{ )hi_ Z&)tI vas A
2
Zd!I. lGtt tia 3!{a &i/tn &*_t
cha_y h/_t 5 &!a h*‡n h"tp vX &iX% )iWn ban &Gs% trong &o_ ‚ th/{ ti_ch c%{a DA
2
vas h"i n!"_c 3Gsn 3!"tt 3as
6(‚ vas 2(‚. D*ng th!_c phGn t!{ c%{a 5 vas ‚ th/{ ti_ch cFa hi&rocacbon 5 trong h*‡n h"tp 3as
*. D
6
H
9
vas '(‚. B. D
6
H
9
vas .(‚. C. D
6
H
j
vas 2(‚. /. D
9
H
6
vas 6(‚.
C,- 33: ;t ch#y hoàn toàn ' 3ct hUn h<p )hc g-+ D
2
H
2
và hi&rocacbon 8 Binh ra 2 3ct )hc DA
2
và 2
3ct h"i H
2
A Zc#c thE tcch )hc và h"i &o trong cRng &iX% )iWn nhiWt &L và #p B%2tI. D*ng thJc phGn tH
cFa 8 3à
*. D
2
H
9
. B. DH
9
. C. D
2
H
6
. /. D
6
H
j
.
C,- 34: HUn h<p 8 có tV )h;i Bo vbi H
2
3à 2' g-+ propan, propen và propin. ehi &;t ch#y hoàn
toàn (,' +o3 8, txng )h;i 3!<ng cFa DA
2
và H
2
A th% &!<c 3à
*. 'j,6( ga+. B. 'j,.6 ga+. C. 2(,9( ga+. /. '6,j( ga+.
C,- 35: Dho B" &- ch%yEn hóa: DH
9


D
2
H
2


D
2
H
6D3

4zD. E txng h<p 27( )g 4zD theo
B" &- tr/n thh c:n z +
6

)hc thi/n nhi/n Zf &)tcI. „i# trM cFa z 3à Zbi=t DH
9
chi=+ j(‚ thE tcch )hc
thi/n nhi/n và hiW% B%2t cFa c> }%# trhnh 3à 7(‚I
*. 229,(. B. 99j,(. C. 2j6,|. /. 67j,9.
C,- 38: %n nóng hUn h<p )hc g-+ (,(6 +o3 D
2
H
2
và (,(9 +o3 H
2
vbi 1Pc t#c ,i, Ba% +Lt th?i
gian th% &!<c hUn h<p )hc o. D0n toàn bL hUn h<p o 3Li tv tv }%a bhnh &Qng d%ng dMch bro+ Zd!I
thh cyn 3ại (,99j 3ct hUn h<p )hc p Zf &)tcI có tV )h;i Bo vbi A
2
3à (,7. eh;i 3!<ng bhnh d%ng dMch
bro+ tYng 3à
*. ',2( ga+. B. ',(9 ga+. C. ',69 ga+. /. ',62 ga+.
C,- 49: ;t ch#y hoàn toàn + ga+ hi&rocacbon f thE )hc, +ạch hf, n@ng h"n )h*ng )hc th% &!<c
|,(9 ga+ DA
2
. Cgc + ga+ hi&rocacbon này vào n!bc bro+ d! &=n )hi ph>n Jng hoàn toàn, th2y có
27,6 ga+ bro+ ph>n Jng. „i# trM cFa + 3à
*. 2 ga+. B. 9 ga+. C. '( ga+ /. 2,(j ga+
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 41: ;t ch#y hoàn toàn + ga+ hi&rocacbon f thE )hc, +ạch hf th% &!<c |,(9 ga+ DA
2
. Cgc +
ga+ hi&rocacbon này vào n!bc bro+ d! &=n )hi ph>n Jng hoàn toàn, th2y có 27,6 ga+ bro+ ph>n
Jng. „i# trM cFa + 3à
*. 2 ga+. B. 9 ga+. C. 2,(j ga+. /. 5 ho@c D.
C,- 4$: D0n z 3ct Zf &)tcI hh 8 g-+ a1eti3en và hi&ro &i }%a ;ng BJ &Qng bLt ni)en n%ng nóng,
th% &!<c )hc o. D0n o vào 3!<ng d! 5g,A
6
trong dd ,H
6
th% &!<c '2 ga+ )=t tFa. ehc &i ra )h`i
d%ng dMch ph>n Jng vva &F vbi '6 ga+ bro+ và cyn 3ại )hc p. ;t ch#y hoàn toàn )hc p &!<c 2,29
3ct )hc DA
2
Z&)tcI và 9,7 ga+ H
2
A. „i# trM cFa z bkng
*. '',2. B. '6,99. C. 7,6(. /. j,.6.
C,- 40: Dho 9,9j 3ct hUn h<p 8 Z&)tcI g-+ 2 hi&rocacbon +ạch hf 3Li tv tv }%a bhnh chJa ',9 3ct
d%ng dMch lr
2
(,7~. Ca% )hi p! hoàn toàn, B; +o3 lr
2
gi>+ &i +Lt nHa và + bhnh tYng th/+ 6,|
ga+. DT4T cFa 2 hi&rocacbon 3à
*. D
6
H
9
và D
9
H
j
. B. D
2
H
2
và D
6
H
j
. C. D
2
H
2
và D
9
H
j
. /. D
2
H
2
và D
9
H
6
.
C,- 41: D0n ',6j 3ct hUn h<p )hc 8 g-+ hai hi&rocacbon vào bhnh &Qng dd bro+ Zd!I. Ca% )hi
ph>n Jng hoàn toàn, có 9 ga+ bro+ &\ ph>n Jng và cyn 3ại ','2 3ct )hc. ,=% &;t ch#y hoàn toàn
',6j 3ct 8 thh Binh ra 2,j 3ct )hc DA
2
Z&)tcI. DT4T cFa hai hi&rocacbon 3à
*. DH
9
và D
2
H
9
. B. DH
9
và D
6
H
9
. C. DH
9
và D
6
H
6
. /. D
2
H
6
và D
6
H
6
.
C,- 42: ;t ch#y hoàn toàn hUn h<p ~ g-+ +Lt an)an 8 và +Lt an)in o, th% &!<c B; +o3 DA
2
bkng B; +o3 H
2
A. Thành ph:n ‚ vX B; +o3 cFa 8 và o trong hUn h<p ~ 3:n 3!<t 3à
*. 67‚ và 67‚. B. |7‚ và 27‚. C. 2(‚ và j(‚. /. 7(‚ và 7(‚.
C,- 43: ;t ch#y hoàn toàn 2(,( +3 hUn h<p 8 g-+ D
6
H
6
, DH
9
, DA ZthE tcch DA g2p hai 3:n thE
tcch DH
9
I, th% &!<c 29,( +3 DA
2
Zc#c )hc &o f cRng &iX% )iWn t
o
, pI. TV )h;i cFa 8 Bo vbi )hc hi&ro

*. 27,j. B. '2,.. C. 22,2. /. '','.
C,- 44: ~Lt hUn h<p 8 g-+ ' an)an 5 và ' an)in l có cRng B; ng%y/n tH cacbon. TrLn 8 vbi
H
2
&E &!<c hUn h<p o. ehi cho o }%a 4t n%ng nóng thh th% &!<c )hc p có tV )h;i &;i vbi DA
2
bkng ' Zph>n Jng cLng H
2
hoàn toànI. li=t rkng z
8

m 6,|2 3ct và
2
H
z
m 9,9j 3ct. DT4T và B; +o3
5, l trong hUn h<p 8 3à ZD#c thE tcch )hc &o f &)cI
*. (,' +o3 D
2
H
6
và (,2 +o3 D
2
H
2
. B. (,' +o3 D
6
H
j
và (,2 +o3 D
6
H
9
.
C. (,2 +o3 D
2
H
6
và (,' +o3 D
2
H
2
. /. (,2 +o3 D
6
H
j
và (,' +o3 D
6
H
9
.
C,- 45: ~Lt hUn h<p 8 g-+ D
2
H
2
, D
6
H
6
, DH
9
. ;t ch#y hoàn toàn ''ct hUn h<p 8 th% &!<c '2,6
ga+ H
2
A. ,=% cho '',2 3ct hUn h<p 8 Z&)tcI }%a d%ng dMch bro+ d! th2y có '(( ga+ bro+ ph>n
Jng. Thành ph:n ‚ thE tcch cFa 8 3:n 3!<t 3à
*. 7(‚n 27‚ n 27‚. B. 27‚ n 27n 7(‚.
C.'6‚ n 62n 72‚. /. 66,66‚n 66,66n 66,66‚.
C,- 48: D0n 9,(62 3ct Z&)tcI hUn h<p )hc 5 g-+ D
2
H
2
, D
2
H
9
, DH
9
3:n 3!<t }%a bhnh ' chJa d%ng dMc
5g,A
6
trong ,H
6
r-i }%a bhnh 2 chJa d%ng dMch lr
2
d! trong DD3
9
. • bhnh ' có |,2 ga+ )=t tFa.
eh;i 3!<ng bhnh 2 tYng th/+ ',6j ga+. ThE tcch Z&)tcI hUn h<p 5 3:n 3!<t 3à:
*. (,6|2 3ctn ',699 3ctn 2,('6 3ct. B. (,6|2 3ctn (,6|2 3ctn 2,6jj 3ct.
C. 2,('6n (,j.6 3ctn ','2 3ct. /. ',699 3ctn 2,('6 3ctn (,6|2 3ct.
C,- 59: 8, o, p 3à 6 hi&rocacbon f thE )hc trong &iX% )iWn th!?ng, )hi phGn h%ˆ +Ui ch2t 8, o, p
&X% tạo ra D và H
2
, thE tcch H
2
3%*n g2p 6 3:n thE tcch hi&rocacbon bM phGn h%ˆ và 8, o, p )h*ng
ph>i 3à d-ng phGn. DT4T cFa 6 ch2t 3à
*. D
2
H
6
,D
6
H
6
D
9
H
6
. B. D
2
H
2
,D
6
H
9
D
9
H
6
. C. DH
9
,D
2
H
9
D
6
H
9
. /. DH
9
,D
2
H
6
D
6
H
j
.
C,- 51: HUn h<p 8 g-+ (,' +o3 D
2
H
2
n (,'7 +o3 D
2
H
9
n (,2 +o3 D
2
H
6
và (,6 +o3 H
2
. %n nóng 8
vbi bLt ,i 1Pc t#c ' th?i gian &!<c hUn h<p o. ;t ch#y hoàn toàn hUn h<p o &!<c B; ga+ DA
2

H
2
A 3:n 3!<t 3à
*. 6.,6 và 26,9. B. 6,.6 và 6,67. C. 6.,6 và 96,j. /. 6.,6 và '',6.
C,- 5$: HUn h<p ban &:% g-+ ' an)in, ' an)en, ' an)an và H
2
vbi #p B%2t 9 at+. %n nóng bhnh
vbi ,i 1Pc t#c &E thQc hiWn ph>n Jng cLng Ba% &ó &!a bhnh vX nhiWt &L ban &:% &!<c hUn h<p o, #p
B%2t hUn h<p o 3à 6 at+. TV )h;i hUn h<p 8 và o Bo vbi H
2
3:n 3!<t 3à 29 và 1. „i# trM cFa 1 3à
*. 'j. B. 69. C. 29. /. 62.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 50: HUn h<p 5 g-+ H
2
, D
6
H
j
, D
6
H
9
. Dho tv tv '2 3ct 5 }%a bLt ,i 1Pc t#c. Ca% ph>n Jng &!<c
6 3ct )hc d%y nh2t Zc#c )hc &o f cRng &iX% )iWnI. TV )h;i h"i cFa 5 Bo vbi H
2

*. ''. B. 22. C. 26. /. '6.
C,- 51: %n nóng hUn h<p 8 g-+ (,' +o3 D
6
H
9
n (,2 +o3 D
2
H
9
n (,67 +o3 H
2
vbi bLt ,i 1Pc t#c
&!<c hUn h<p o. D0n toàn bL o }%a bhnh &Qng d%ng dMch e~nA
9
d!, th2y tho#t ra 6,|2 3 hUn h<p
)hc p Z&)tcI có tV )h;i Bo vbi H
2
3à '2. lhnh &Qng d%ng dMch e~nA
9
tYng B; ga+ 3à:
*. '|,2. B. .,6. C. |,2. /. 6,'.
C,- 52: ;t ch#y + ga+ hUn h<p D
2
H
6
, D
6
H
9
, D
6
H
j
, D
9
H
'(
&!<c 67,2 ga+ DA
2
và 2',6 ga+ H
2
A.
„i# trM cFa + 3à
*. '9,9. B. '(,j. C. '2. /. 76,j.
C,- 53: ;t ch#y ' hi&rocacbon 5 &!<c 22,9 3ct )hc DA
2
Z&)tcI và 2| ga+ H
2
A. ThE tcch A
2
Z&)tcI
Z3I tha+ gia ph>n Jng 3à:
*. 29,j. B. 97,6. C. 6.,2. /. 7',2.
C,- 54: ~Lt hUn h<p 8 g-+ ' an)in và H
2
có z m j,.6 3ct Z&)cI và +
8
m 9,6 ga+. Dho hUn h<p 8
&i }%a ,i n%ng nóng, ph>n Jng hoàn toàn cho ra hUn h<p )hc o, có tV )h;i
8
o
d
m 2. C; +o3 H
2
ph>n Jngn )h;i 3!<ngn DT4T cFa an)in 3à
*. (,'6 +o3n 6,6 ga+n D
2
H
2
. B. (,2 +o3n 9 ga+n D
6
H
9
.
C. (,2 +o3n 9 ga+n D
2
H
2
. /. (,6 +o3n 2 ga+n D
6
H
9
.
C,- 55: ;t ch#y +Lt hi&rocacbon ~ th% &!<c B; +o3 n!bc bkng – B; +o3 DA
2
và B; +o3 DA
2
nh` h"n ho@c bkng 7 3:n B; +o3 ~. 8#c &Mnh DT4T và DTDT cFa ~ bi=t rkng ~ cho )=t tFa vbi
d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
.
*. D
9
H
6
và DH
6
DH
2
D≡ DH. B. D
9
H
6
và DH
2
mDmDHDH
6
.
C. D
6
H
9
và DH
6
D≡ DH. /. D
9
H
6
và DH
6
D≡ DDH
6
.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
CH'()* +, $ ! HI%ROC*CBON THƠM E NGUFN
HI%ROC*CBON THIGN NHIGN
C,- 1: Trong phGn tH ben[en, c#c ng%y/n tH D &X% f trạng th#i 3ai ho# :
*. Bp. B. Bp
2
. C. Bp
6
. /. Bp
2
d.
C,- $: Trong vyng ben[en +Ui ng%y/n tH D dRng ' obitan p ch!a tha+ gia 3ai ho# &E tạo ra :
*. 2 3i/n )=t pi ri/ng 3—. B. 2 3i/n )=t pi ri/ng 3—.
C. ' hW 3i/n )=t pi ch%ng cho 6 D. /. ' hW 3i/n )=t 1ig+a ch%ng cho 6 D.
C,- 0: Trong phGn tH ben[en:
*. 6 ng%y/n tH H và 6 D &X% nk+ tr/n ' +@t phdng.
B. 6 ng%y/n tH H nk+ tr/n cRng ' +@t phdng )h#c vbi +@t phdng cFa 6 D.
C. DhV có 6 D nk+ trong cRng ' +@t phdng.
/. DhV có 6 H +k+ trong cRng ' +@t phdng.
C,- 1: Dho c#c c*ng thJc :
Z'I
H
Z2I Z6I
D2% tạo nào 3à cFa ben[en T
*. Z'I và Z2I. B. Z'I và Z6I. C. Z2I và Z6I. /. Z'I n Z2I và Z6I.
C,- 2: D\y &-ng &dng cFa ben[en có c*ng thJc ch%ng 3à:
*. D
n
H
2nw6
n n≥ 6. B. D
n
H
2n-6
n n ≥6.
C. D
n
H
2n-6
n n ≥ 6. /. D
n
H
2n-6
n n ≥ 6.
C,- 3: D*ng thJc txng }%#t cFa hi&rocacbon D
n
H
2nw2-2a
. ;i vbi Btiren, gi# trM cFa n và a 3:n 3!<t 3à:
*. j và 7. B. 7 và j. C. j và 9. /. 9 và j.
C,- 4: D*ng thJc txng }%#t cFa hi&rocacbon D
n
H
2nw2-2a
. ;i vbi napta3en, gi# trM cFa n và a 3:n 3!<t
3à:
*. '( và 7. B. '( và 6. C. '( và |. /. '( và j.
C,- 5: Dh2t nào Ba% &Gy có thE chJa vyng ben[en T
*. D
'(
H
'6
. B. D
.
H
'9
lrD3. C. D
j
H
6
D3
2
. /. D
|
H
'2
.
C,- 8: Dh2t nào Ba% &Gy :h;n< thE chJa vyng ben[en T
*. D
j
H
'(
. B. D
6
H
j
. C. D
j
H
'(
. /. D
.
H
'2
.
C,- 19: Dho c#c ch2t: D
6
H
7
DH
6
Z'I p-DH
6
D
6
H
9
D
2
H
7
Z2I
D
6
H
7
D
2
H
6
Z6I o-DH
6
D
6
H
9
DH
6
Z9I
D\y g-+ c#c ch2t 3à &-ng &dng cFa ben[en 3à:
*. Z'In Z2I và Z6I. B. Z2In Z6I và Z9I.
C. Z'In Z6I và Z9I. /. Z'In Z2I và Z9I.
C,- 11: DhGt c2% tạo nh! Ba% có t/n gọi 3à gh T
CH
3
DH
6
*. o-1i3en. B. +-1i3en. C. p-1i3en. /. ',7-&i+ety3ben[en.
C,- 1$: DH
6
D
6
H
2
D
2
H
7
có t/n gọi 3à:
*. ety3+ety3ben[en. B. +ety3ety3ben[en.
C. p-ety3+ety3ben[en. /. p-+ety3ety3ben[en.
C,- 10: ZDH
6
I
2
DHD
6
H
7
có t/n gọi 3à:
*. propy3ben[en. B. n-propy3ben[en.
C. iBo-propy3ben[en. /. &i+ety3ben[en.
C,- 11: iBo-propy3 ben[en cyn gọi 3à:
*.To3%en. B. Ctiren. C. D%+en. /. 8i3en.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 12: D2% tạo cFa 9-c3oety3ben[en 3à:
*.
C
2
H
5
D3
B.
C
2
H
5
Cl
C.
C
2
H
5
Cl
/.
C
2
H
5
D3
C,- 13: 5n)y3ben[en 3à hi&rocacbon có chJa :
*. vyng ben[en. B. g;c an)y3 và vyng ben[en.
C. g;c an)y3 và ' ben[en. /. g;c an)y3 và ' vyng ben[en.
C,- 14: „;c D
6
H
7
-DH
2
- và g;c D
6
H
7
- có t/n gọi 3à:
*. pheny3 và ben[y3. B. viny3 và an3y3.
C. an3y3 và ziny3. /. ben[y3 và pheny3.
C,- 15: iX% nào Ba% &G% :h;n< &Png )hc nói vX 2 vM trc tr/n ' vyng ben[en T
*. vM trc ', 2 gọi 3à ortho. B. vM trc ',9 gọi 3à para.
C. vM trc ',6 gọi 3à +eta. /. vM trc ',7 gọi 3à ortho.
C,- 18: ~Lt an)y3ben[en 5 có c*ng thJc D
.
H
'2
, c2% tạo có tcnh &;i 1Jng cao. z]y 5 3à:
*. ',2,6-tri+ety3 ben[en. B. n-propy3 ben[en.
C. iBo-propy3 ben[en. /. ',6,7-tri+ety3 ben[en.
C,- $9: ~Lt an)y3ben[en 5 ZD
'2
H
'j
I c2% tạo có tcnh &;i 1Jng cao. 5 3à:
*. ',6,7-triety3ben[en. B. ',2,9-tri ety3ben[en.
C. ',2,6-tri +ety3ben[en. /. ',2,6,9,7,6-he1aety3ben[en.
C,- $1: D
|
H
j
có B; &-ng phGn th"+ 3à:
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- $$: ˜ng vbi c*ng thJc phGn tH D
j
H
'(
có bao nhi/% c2% tạo chJa vyng ben[en T
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- $0: ˜ng vbi c*ng thJc D
.
H
'2
có bao nhi/% &-ng phGn có c2% tạo chJa vyng ben[en T
*. 6. B. |. C. j. /. ..
C,- $1: C; 3!<ng &-ng phGn chJa vyng ben[en Jng vbi c*ng thJc phGn tH D
.
H
'(

*. |. B. j. C. .. /. 6.
C,- $2: 5 3à &-ng &dng cFa ben[en có c*ng thJc ng%y/n 3à: ZD
6
H
9
I
n
. D*ng thJc phGn tH cFa 5 3à:
*. D
6
H
9
. B. D
6
H
j
. C. D
.
H
'2
. /. D
'2
H
'6
.
C,- $3: Dho c#c ch2t Z'I ben[en n Z2I to3%enn Z6I 1ic3ohe1ann Z9I he1-7-trienn Z7I 1i3enn Z6I c%+en.
D\y g-+ c#c hi&rocacbon th"+ 3à:
*. Z'In Z2In Z6In Z9I. B. Z'In Z2In Z7n Z6I.
C. Z2In Z6In Z7I n Z6I. /. Z'In Z7In Z6In Z9I.
C,- $4: Hoạt tcnh Binh học cFa ben[en, to3%en 3à:
*. „Gy hại cho BJc )h`e.
B. eh*ng gGy hại cho BJc )h`e.
C. „Gy >nh h!fng t;t cho BJc )h`e.
/. TRy th%Lc vào nhiWt &L có thE gGy hại ho@c )h*ng gGy hại.
C,- $5: Tcnh ch2t nào Ba% &Gy :h;n< ph>i cFa an)y3 ben[en
*. eh*ng +à% Bic. B. eh*ng +Ri vM.
C. eh*ng tan trong n!bc. /. Tan nhiX% trong c#c d%ng +*i h$% c".
C,- $8: 4h>n Jng nào Ba% &Gy :h;n< 1>y ra:
*. len[en w D3
2
ZaBI. B. len[en w H
2
Z,i, p, t
o
I.
C. len[en w lr
2
ZddI. /. len[en w H,A
6
Z&I /H
2
CA
9
Z&I.
C,- 09: Tcnh ch2t nào :h;n< ph>i cFa ben[en T
*. DN th=. B. ehó cLng.
C. lXn vbi ch2t o1i hóa. /. e^+ bXn vbi c#c ch2t o1i hóa.
C,- 01: Dho ben[en w D3
2
ZaBI ta th% &!<c d0n 1%2t c3o 5. z]y 5 3à:
*. D
6
H
7
D3. B. p-D
6
H
9
D3
2
. C. D
6
H
6
D3
6
. /. +-D
6
H
9
D3
2
.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 0$: 4h>n Jng chJng +inh tcnh ch2t non )h*ng no cFa ben[en 3:n 3!<t 3à:
*. th=, cLng. B. cLng, nitro ho#.
C. ch#y, cLng. /. cLng, bro+ ho#.
C,- 00: Tcnh ch2t nào :h;n< ph>i cFa ben[en
*. T#c dgng vbi lr
2
Zt
o
, ™eI. B. T#c dgng vbi H,A
6
Z&I /H
2
CA
9
Z&I.
C. T#c dgng vbi d%ng dMch e~nA
9
. /. T#c dgng vbi D3
2
ZaBI.
C,- 01: len[en w 8

ety3 ben[en. z]y 8 3à
*. a1eti3en. B. eti3en. C. ety3 c3or%a. /. etan.
C,- 02: Tcnh ch2t nào :h;n< ph>i cFa to3%en T
*. T#c dgng vbi lr
2
Zt
o
, ™eI. B. T#c dgng vbi D3
2
ZaBI.
C. T#c dgng vbi d%ng dMch e~nA
9
, t
o
. /. T#c dgng vbi d%ng dMch lr
2
.
C,- 03: Co vbi ben[en, to3%en w d%ng dMch H,A
6
Z&I/H
2
CA
9
Z&I:
*. DN h"n, tạo ra o • nitro to3%en và p • nitro to3%en.
B. ehó h"n, tạo ra o • nitro to3%en và p • nitro to3%en.
C. DN h"n, tạo ra o • nitro to3%en và + • nitro to3%en.
/. DN h"n, tạo ra + • nitro to3%en và p • nitro to3%en.
C,- 04: To3%en w D3
2
ZaBI 1>y ra ph>n Jng:
*. DLng vào vyng ben[en. B. Th= vào vyng ben[en, dN dàng h"n.
C. Th= f nh#nh, )hó )hYn h"n DH
9
. /. Th= f nh#nh, dN dàng h"n DH
9
.
C,- 05: ' +o3 To3%en w ' +o3 D3
2

as
→5 . 5 3à:
*. D
6
H
7
DH
2
D3. B. p-D3D
6
H
9
DH
6
.
C. o-D3D
6
H
9
DH
6
. /. l và D &X% &Png.
C,- 08: Ti=n hành thc nghiW+ cho nitro ben[en t#c dgng vbi H,A
6
Z&I/H
2
CA
9
Z&I, nóng ta th2y:
*. eh*ng có ph>n Jng 1>y ra.
B. 4h>n Jng dN h"n ben[en, !% ti/n vM trc +eta.
C. 4h>n Jng )hó h"n ben[en, !% ti/n vM trc +eta.
/. 4h>n Jng )hó h"n ben[en, !% ti/n vM trc ortho.
C,- 19: ehi tr/n vyng ben[en có B•n nhó+ th= -8, thh nhó+ thJ hai B• !% ti/n th= vào vM trc o- và
p- . z]y -8 3à nh$ng nhó+ th= nào T
*. DD
n
H
2nw'
, -AH, -,H
2
. B. -ADH
6
, -,H
2
, -,A
2
.
C. -DH
6
, -,H
2
, -DAAH. /. -,A
2
, -DAAH, -CA
6
H.
C,- 11: ehi tr/n vyng ben[en có B•n nhó+ th= -8, thh nhó+ thJ hai B• !% ti/n th= vào vM trc + - .
z]y -8 3à nh$ng nhó+ th= nào T
*. -D
n
H
2nw'
, -AH, -,H
2
. B. -ADH
6
, -,H
2
, -,A
2
.
C. -DH
6
, -,H
2
, -DAAH. /. -,A
2
, -DAAH, -CA
6
H.
C,- 1$: ' +o3 nitroben[en w ' +o3 H,A
6
&
2 9
)
* +, -
t
→
l w H
2
A. l 3à:
*. +-&initroben[en. B. o-&initroben[en.
C. p-&initroben[en. /. l và D &X% &Png.
C,- 10: D
2
H
2


5

l

+-bro+ben[en. 5 và l 3:n 3!<t 3à:
*. ben[en n nitroben[en. B. ben[en,bro+ben[en.
C. nitroben[en n ben[en. /. nitroben[enn bro+ben[en.
C,- 11: len[en

5

o-bro+-nitroben[en. D*ng thJc cFa 5 3à:
*. nitroben[en. B. bro+ben[en.
C. a+inoben[en. /. o-&ibro+ben[en.
C,- 12: ' an)y3ben[en 5ZD
.
H
'2
I,t#c dgng vbi H,A
6
&@c ZH
2
CA
9
&I theo tV 3W +o3 ':' tạo ra ' d0n
1%2t +ononitro d%y nh2t . z]y 5 3à:
*. n-propy3ben[en. B. p-ety3,+ety3ben[en.
/. iBo-propy3ben[en /. ',6,7-tri+ety3ben[en.
C,- 13: Dho ph>n Jng 5
/ t$.ng h)p
→',6,7-tri+ety3ben[en . 5 3à:
*. a1eti3en. B. +ety3 a1eti3en. C. ety3 a1eti3en. /. &i+ety3 a1eti3en.
C,- 14: Ctiren :h;n< ph>n Jng &!<c vbi nh$ng ch2t nào Ba% &Gy T
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. dd lr
2
. B. )h*ng )hc H
2
,,i,t
o
.
C. dd e~nA
9
. /. dd ,aAH.
C,- 15: 5 w 9H
2

, ,
)
/i p t
→
ety3 1ic3ohe1an. D2% tạo cFa 5 3à:
*. D
6
H
7
DH
2
DH
6
. B. D
6
H
7
DH
6
.
C. D
6
H
7
DH
2
DHmDH
2
. /. D
6
H
7
DHmDH
2
.
C,- 18: 4h>n Jng nào Ba% &Gy :h;n< dRng &E &iX% ch= ben[en T
*. ta+ h<p a1eti3en. B. )hH H
2
cFa 1ic3ohe1an.
C. )hH H
2
, &óng vyng n-he1an. /. ta+ h<p eti3en.
C,- 29: 4h>n Jng nào :h;n< &iX% ch= &!<c to3%en T
*. D
6
H
6
w DH
6
D3
6
n
)
0!1! t
→
B. )hH H
2
, &óng vyng ben[en
C. )hH H
2
+ety31ic3ohe1an /. ta+ h<p propin
C,- 21: 5
,
)
xt t
→
to3%en w 9H
2
. z]y 5 3à:
*. +ety3 1ic3o he1an. B. +ety3 1ic3o he1en.
C. n-he1an. /. n-heptan.
C,- 2$: ˜ng dgng nào ben[en :h;n< có:
*. Kà+ d%ng +*i. B. Txng h<p +ono+e.
C. Kà+ th%;c nx. /. DRng trQc ti=p 3à+ d!<c pha+.
C,- 20: Th%;c nx T,T &!<c &iX% ch= trQc ti=p tv
*. ben[en. B. +ety3 ben[en.
C. viny3 ben[en. /. p-1i3en.
C,- 21: E phGn biWt ben[en, to3%en, Btiren ta chV dRng ' th%;c thH d%y nh2t 3à:
*. lro+ ZddI. B. lr
2
Z™eI.
C. e~nA
9
ZddI. /. lr
2
ZddI ho@c e~nA
9
ZddI.
C,- 22: E phGn biWt &!<c c#c ch2t He1-'-in, To3%en, len[en ta dRng ' th%;c thH d%y nh2t 3à:
*. dd 5g,A
6
/,H
6
. B. dd lro+. C. dd e~nA
9
. /. dd HD3.
C,- 23: 5 3à d0n 1%2t ben[en có c*ng thJc ng%y/n ZDHI
n
. ' +o3 5 cLng t;i &a 9 +o3 H
2
ho@c '
+o3 lr
2
ZddI. z]y 5 3à:
*. ety3 ben[en. B. +ety3 ben[en. C. viny3 ben[en. /. an)y3 ben[en.
C,- 24: a. ~Lt hUn h<p 8 g-+ 2 aren 5, € &X% có ~ … '2(, tV )h;i cFa 8 &;i vbi D
2
H
6
3à 6,(6|.
DT4T và B; &-ng phGn cFa 5 và € 3à
*. D
6
H
6
Z' &-ng phGnI n D
|
H
j
Z' &-ng phGnI.
B. D
|
H
j
Z' &-ng phGnI n D
j
H
'(
Z9 &-ng phGnI.
C. D
6
H
6
Z' &-ng phGnI n D
j
H
'(
Z2 &-ng phGnI.
/. D
6
H
6
Z' &-ng phGnI n D
j
H
'(
Z9 &-ng phGnI.
b. ~Lt h<p ch2t h$% c" có vyng ben[en có DT„, 3à D
6
H
2
lr và ~ m 266. „ọi t/n h<p ch2t này
bi=t rkng h<p ch2t này 3à B>n pha+ chcnh trong ph>n Jng gi$a D
6
H
6
và lr
2
Z1Pc t#c ™eI
*. o-ho@c p-&ibro+ben[en. B. o-ho@c p-&ibro+%aben[en.
C. +-&ibro+%aben[en. /. +-&ibro+ben[en.
C,- 25: HUn h<p D
6
H
6
và D3
2
có tV 3W +o3 ' : ',7. Trong &iX% )iWn có 1Pc t#c bLt ™e, t
o
, hiW% B%2t
'((‚. Ca% ph>n Jng th% &!<c ch2t gh T bao nhi/% +o3 T
*.' +o3 D
6
H
7
D3 n ' +o3 HD3 n ' +o3 D
6
H
9
D3
2
.
B. ',7 +o3 D
6
H
7
D3 n ',7 +o3 HD3 n (,7+o3 D
6
H
9
D3
2
.
C. ' +o3 D
6
H
7
D3 n ',7 +o3 HD3 n (,7 +o3 D
6
H
9
D3
2
.
/. (,7 +o3 D
6
H
7
D3 n ',7 +o3 HD3 n (,7 +o3 D
6
H
9
D3
2
.
C,- 28: Dho '(( +3 be[en Zd m (,j|. g/+3I ta_c d%tng v"_i +*tt 3!"tng v!sa &%{ bro+ 3o{ng Z1%_c ta_c b*tt
BY_t, &%n no_ngI th% &!"tc j( +3 bro+ben[en Zd m ',9.7 g/+3I. Hi/t% B%G_t bro+ ho_a &att 3as
*. 6|,6‚. B. |6,9.‚. C. j7,6‚. /. 67,67‚
C,- 39: Dho ben[en vào ' 3ọ &Qng D3
2
d! r-i &!a ra #nh B#ng. Ca% )hi ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn
th% &!<c 7,j2 )g ch2t B>n pha+. T/n cFa B>n pha+ và )h;i 3!<ng ben[en tha+ gia ph>n Jng 3à:
*. c3oben[enn ',76 )g. B. he1ac3o1ic3ohe1ann ',67 )g.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C. he1ac3orann ',76 )g. /. he1ac3oben[enn 6,'7 )g.
C,- 31: 5 có c*ng thJc phGn tH 3à D
j
H
j
, t#c dgng vbi d%ng ditch e~nA
9
f nhiWt &L th!?ng tạo ra
anco3 2 chJc. ' +o3 5 t#c dgng t;i &a vbi:
*. 9 +o3 H
2
n ' +o3 bro+. B. 6 +o3 H
2
n ' +o3 bro+.
C. 6 +o3 H
2
n 6 +o3 bro+. /. 9 +o3 H
2
n 9 +o3 bro+.
C,- 3$: 5 3as hi&rocacbon co_ ‚D Ztheo )h*_i 3!"tngI 3as .2,6‚. 5 ta_c d%tng v"_i d%ng ditch bro+ d!
cho Ba{n phG{+ co_ ‚D Ztheo )h*_i 3!"tngI 3as 66,66‚. li/_t ~
5
… '2(. zGty 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. D
2
H
2
. B. D
9
H
9
. C. D
6
H
6
. /. D
j
H
j
.
C,- 30: Ti/_n hasnh tr%sng h"tp '(,9 ga+ Btiren &!"tc h*‡n h"tp 8 g*s+ po3iBtiren vas Btiren Zd!I. Dho 8
ta_c d%tng v"_i 2(( +3 d%ng ditch lr
2
(,'7~, Ba% &o_ cho d%ng eq d! vaso thG_y 1%G_t hi/tn ',2| ga+ iot.
Hi/t% B%G_t tr%sng h"tp Btiren 3à
*. 6(‚. B. |7‚. C. j(‚. /. j6,66‚.
C,- 31: X hi&ro ho# ety3ben[en ta &!<c Btirenn trRng h<p Btiren ta &!<c po3iBtiren vbi hiW% B%2t
ch%ng j(‚. eh;i 3!<ng ety3ben[en c:n dRng &E B>n 1%2t '(,9 t2n po3iBitren 3à:
*.'6,72 t2n. B. '(,6 t2n. C. '6,27 t2n. /. j,9j t2n.
C,- 32: a. ;t ch#y hoàn toàn + ga+ 5 ZD
1
H
y
I, th% &!<c + ga+ H
2
A. D*ng thJc ng%y/n cFa 5 3à:
*. ZDHI
n
. B. ZD
2
H
6
I
n
. C. ZD
6
H
9
I
n
. /. ZD
9
H
|
I
n
.
b. ;t ch#y hoàn toàn ',6 ga+ 5 ZD
1
H
y
I tạo ra (,. ga+ H
2
A. D*ng thJc ng%y/n cFa 5 3à:
*. ZDHI
n
. B. ZD
2
H
6
I
n
. C. ZD
6
H
9
I
n
. /. ZD
9
H
|
I
n
.
C,- 33: ;t ch#y hoàn toàn hi&rocacbon 8 cho DA
2
và H
2
A theo tV 3W +o3 ',|7 : ' vX thE tcch. Dho
bay h"i hoàn toàn 7,(6 ga+ 8 th% &!<c +Lt thE tcch h"i &Png bkng thE tcch cFa ',|6 ga+ o1i trong
cRng &iX% )iWn. ,h]n 1^t nào Ba% &Gy 3à &Png &;i vbi 8 T
*. 8 )h*ng 3à+ +2t +à% d%ng dMch lr
2
nh!ng 3à+ +2t +à% d%ng dMch e~nA
9
&%n nóng.
B. 8 t#c dgng vbi d%ng dMch lr
2
tạo )=t tFa tring.
C. 8 có thE trRng h<p thành 4C.
/. 8 tan t;t trong n!bc.
C,- 34: ;t ch#y hoàn toàn + ga+ hi&rocacbon 5, th% &!<c + ga+ H
2
A. D*ng thJc phGn tH cFa
5 Z'7( … ~
5
… '|(I 3à:
*. D
9
H
6
. B. D
j
H
'2
. C. D
'6
H
29
. /. D
'2
H
'j
.
C,- 35: ;t ch#y hoàn toàn 6 ga+ ch2t h$% c" 5, &-ng &dng cFa ben[en th% &!<c '(,(j 3ct DA
2
Z&)tcI. D*ng thJc phGn tH cFa 5 3à:
*. D
.
H
'2
. B. D
j
H
'(
.

C. D
|
H
j
.

/. D
'(
H
'9
.
C,- 38: ;t ch#y hoàn toàn (,' +o3 D
1
H
y
th% &!<c 2(,'6 3ct DA
2
Z&)tcI và '(,j ga+ H
2
A Z3`ngI.
D*ng thJc cFa D
1
H
y
3à:
*. D
|
H
j
.

B. D
j
H
'(
.

C. D
'(
H
'9
.

/. D
.
H
'2
.
C,- 49: 5 ZD
1
H
y
I 3à ch2t 3`ng f &iX% )iWn th!?ng. ;t ch#y 5 tạo ra DA
2
và H
2
A và +
DA2
: +
H2A
m
9,. : '. D*ng thJc phGn tH cFa 5 3à:
*. D
|
H
j
. B. D
6
H
6
. C. D
'(
H
'9
. /. D
.
H
'2
.
C,- 41: ;t ch#y hoàn toàn h"i 5 ZD
1
H
y
I th% &!<c j 3ct DA
2
và c:n dRng '(,7 3ct o1i. D*ng thJc
phGn tH cFa 5 3à:
*. D
|
H
j
. B. D
j
H
'(
. C. D
'(
H
'9
. /. D
.
H
'2
.
C,- 4$: Dho a ga+ ch2t 5 ZD
1
H
y
I ch#y th% &!<c '6,2 ga+ DA
2
và 6,6 ga+ H
2
A. Ta+ h<p 5 th%
&!<c l, +Lt &-ng &dng cFa an)y3ben[en. D*ng thJc phGn tH cFa 5 và l 3:n 3!<t 3à:
*. D
6
H
6
và D
.
H
j
.

B. D
2
H
2
và D
6
H
6
.


C. D
6
H
9
và D
.
H
'2
. /. D
.
H
'2
và D
6
H
9
.
C,- 40: ',6 ga+ ch2t h$% c" 5 ch#y hoàn toàn th% &!<c 9,9 ga+ DA
2
và (,. ga+ H
2
A. TV )h;i h"i
cFa 5 &;i vbi o1i 3à d th`a +\n &iX% )iWn 6…d…6,7. D*ng thJc phGn tH cFa 5 3à:
*. D
2
H
2
.

B. D
j
H
j
. C. D
9
H
9
.

/. D
6
H
6
.
C,- 41: *_t cha_y hoasn toasn +*tt th/{ ti_ch h"i h"tp chG_t h!‡% c" 5 cGsn '( th/{ ti_ch o1i Z&o c%sng &iX%
)iWn nhiWt &L và #p B%2tI, Ba{n phG{+ th% &!"tc chi{ g*s+ DA
2
vas H
2
A v"_i +DA
2
: +H
2
A m 99 : .. li/_t
~
5
… '7(. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. D
9
H
6
A. B. D
j
H
j
A. C. D
j
H
j
. /. D
2
H
2
.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 42: ;t ch#y h=t + ga+ 2 &-ng &dng cFa ben[en 5, l th% &!<c 9,(7 ga+ H
2
A và |,|2j 3ct
DA
2
Z&)tcI. „i# trM cFa + và B; txng B; +o3 cFa 5, l 3à:
*. 9,7. và (,(9. B. .,'j và (,(j. C. 9,7. và (,(j. /. .,'9 và (,(9.
C,- 43: ;t ch#y h=t .,'j ga+ 2 &-ng &dng cFa ben[en 5, l th% &!<c j,' ga+ H
2
A và z 3ct DA
2
Z&)tcI. „i# trM cFa z 3à:
*. '7,679. B. '7,967. C. '7,796. /. '7,976.
C,- 44: ;t ch#y h=t 2,2.7 ga+ 2 &-ng &dng cFa ben[en 5, l th% &!<c 2,(27 ga+ H
2
A và DA
2
.
D0n toàn bL 3!<ng DA
2
vào 27( +3 d%ng dMch ,aAH '~ th% &!<c + ga+ +%;i. „i# trM cFa + và
thành ph:n cFa +%;i
*. '6,'.7 Z2 +%;iI. B. '6,'.7 Z,a
2
DA
6
I.
C. |,.j Z,aHDA
6
I /. '(,6 Z,a
2
DA
6
I.
C,- 45: ;t ch#y h=t .,'j ga+ 2 &-ng &dng )= ti=p th%Lc d\y cFa ben[en 5, l th% &!<c H
2
A và
6(,66 ga+ DA
2
. D*ng thJc phGn tH cFa 5 và l 3:n 3!<t 3à:
*. D
6
H
6
n D
|
H
j
. B. D
j
H
'(
n D
.
H
'2
.
C. D
|
H
j
n D
.
H
'2
. /. D
.
H
'2
n D
'(
H
'9
.
C,- 48: ;t (,'6 ga+ +Ui ch2t 5 và l &X% cRng th% &!<c (,(' +o3 DA
2
và (,(. ga+ H
2
A. TV )h;i
h"i cFa 5 Bo vbi l 3à 6n tV )h;i h"i cFa l Bo vbi H
2
3à '6. D*ng thJc cFa 5 và l 3:n 3!<t 3à:
*. D
2
H
2
và D
6
H
6
.

B. D
6
H
6
và D
2
H
2
.
C. D
2
H
2
và D
9
H
9
. /. D
6
H
6
và D
j
H
j
.


C,- 59: 5, l, D 3as ba chG_t h!‡% c" co_ ‚D, ‚H Ztheo )h*_i 3!"tngI 3Gsn 3!"tt 3as .2,6‚ vas |,|‚, ti{ 3/t
)h*_i 3!"tng +o3 t!"ng !_ng 3as ': 2 : 6. T!s 5 co_ th/{ &i/s% ch/_ l hoYtc D bYsng +*tt pha{n !_ng. D )h*ng
3as+ +G_t +as% n!"_c bro+. *_t (,' +o3 l r*si dG‡n toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y }%a bisnh &!tng d%ng ditch
n!"_c v*i trong d!.
a. eh*_i 3!"tng bisnh tYng hoYtc gia{+ bao nhi/% ga+ T
*. TYng 2',2 ga+. B. TYng 9( ga+.
C. „ia{+ 'j,j ga+. /. „ia{+ 2',2 ga+.
b. eh*_i 3!"tng d%ng dMch tYng hoYtc gia{+ bao nhi/% ga+ T
*. TYng 2',2 ga+. B. tYng 9( ga+.
C. gia{+ 'j,j ga+. /. gia{+ 2',2 ga+.

CH'()* +, % ! /HN IUẤT H*LOGCN D PHCNOL D *NCOL
C,- 1 : C; &-ng phGn cFa D
9
H
.
lr 3à
*. 9. B. 2. C. 6. /. 7.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- $: C; &-ng phGn d0n 1%2t ha3ogen b]c q có DT4T D
9
H
.
D3 3à
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 0: C; &-ng phGn +ạch hf Z)E c> &-ng phGn hhnh họcI cFa ch2t có DT4T 3à D
6
H
7
lr 3à
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 1: ~Lt h<p ch2t h$% c" p có ‚ )h;i 3!<ng cFa D, H, D3 3:n 3!<t 3à : '9,2j‚ n ','.‚ n j9,76‚.
DT4T cFa p 3à
*. DHD3
2
. B. D
2
H
2
D3
9
. C. D
2
H
9
D3
2
. /. +Lt )=t }%> )h#c.
C,- 2: D0n 1%2t ha3ogen :h;n< có &-ng phGn ciB-tranB 3à
*. DHD3mDHD3. B. DH
2
mDH-DH
2
™. C. DH
6
DHmDlrDH
6
. /.
DH
6
DH
2
DHmDHDHD3DH
6
.
C,- 3: Danh ph#p qu45D cFa d0n 1%2t ha3ogen có c*ng thJc c2% tạo : D3DH
2
DHZDH
6
IDHD3DH
6

*. ',6-&ic3o-2-+ety3b%tan. B. 2,9-&ic3o-6-+ety3b%tan.
C. ',6-&ic3opentan. /. 2,9-&ic3o-2-+ety3b%tan.
C,- 4: Dho c#c ch2t Ba%: D
6
H
7
DH
2
D3 n DH
6
DHD3DH
6
n lr
2
DHDH
6
n DH
2
mDHDH
2
D3. T/n gọi cFa
c#c ch2t tr/n 3:n 3!<t 3à
*. ben[y3 c3or%a n iBopropy3 c3or%a n ','-&ibro+etan n an3y3 c3or%a.
B. ben[y3 c3or%a n 2-c3opropan n ',2-&ibro+etan n'-c3oprop-2-en.
C. pheny3 c3or%a n iBopropy3c3or%a n ','-&ibro+etan n '-c3oprop-2-en.
/. ben[y3 c3or%a n n-propy3 c3or%a n ','-&ibro+etan n '-c3oprop-2-en.
C,- 5: Dho c#c d0n 1%2t ha3ogen Ba% : D
2
H
7
™ Z'I n D
2
H
7
lr Z2I n D
2
H
7
q Z6I n D
2
H
7
D3 Z9I thJ tQ
gi>+ d:n nhiWt &L B*i 3à
*. Z6I‹Z2I‹Z9I‹Z'I. B. Z'I‹Z9I‹Z2I‹Z6I. C. Z'I‹Z2I‹Z6I‹Z9I. /. Z6I‹Z2I‹Z'I‹Z9I.
C,- 8: ,h` d%ng dMch 5g,A
6
vào ;ng nghiW+ chJa +Lt ct d0n 1%2t ha3ogen DH
2
mDHDH
2
D3, 3ic
nh‰. HiWn t!<ng 1>y ra 3à
*. Tho#t ra )hc +à% vàng 3gc. B. 1%2t hiWn )=t tFa tring.
C. )h*ng có hiWn t!<ng. /. 1%2t hiWn )=t tFa vàng.
C,- 19: a. C>n pha+ chcnh cFa ph>n Jng t#ch Hlr cFa DH
6
DHZDH
6
IDHlrDH
6

*. 2-+ety3b%t-2-en. B. 6-+ety3b%t-2-en. C. 6-+ety3-b%t-'-en. /. 2-+ety3b%t-'-en.
b. Ca{n phG{+ chi_nh tato thasnh )hi cho 2-bro+b%tan t#c dgng v"_i d%ng ditch eAH/anco3, &%n no_ng
*. +ety31ic3opropan. B. b%t-2-o3. C. b%t-'-en. /. b%t-2-en.
C,- 11: %n nóng '6,j|7 ga+ +Lt an)y3 c3or%a o vbi d%ng ditch ,aAH, t#ch b` 3bp h$% c", a1it
hóa ph:n cyn 3ại bkng d%ng ditch H,A
6
, nh` ti=p vào dd 5g,A
6
th2y tạo thành 2',727 ga+ )=t tFa.
DT4T cFa o 3à
*. D
2
H
7
D3. B. D
6
H
|
D3. C. D
9
H
.
D3. /. D
7
H
''
D3.
C,- 1$: CQ t#ch hi&ro ha3ogen%a cFa d0n 1%2t ha3ogen 8 có DT4T D
9
H
.
D3 cho 6 o3e’in &-ng
phGn, 8 3à ch2t nào trong nh$ng ch2t Ba% &Gy T
*. n- b%ty3 c3or%a. B. Bec-b%ty3 c3or%a. C. iBo-b%ty3 c3or%a. /. tert-b%ty3 c3or%a.
C,- 10: Dho h<p ch2t th"+ : D3D
6
H
9
DH
2
D3 w d%ng dMch eAH Z3o\ng, d!, t
o
I ta th% &!<c ch2t nào T
*. HAD
6
H
9
DH
2
AH. B. D3D
6
H
9
DH
2
AH. C. HAD
6
H
9
DH
2
D3. /. eAD
6
H
9
DH
2
AH.
C,- 11: Dho h<p ch2t th"+ : D3D
6
H
9
DH
2
D3 w d%ng dMch eAH Z&@c, d!, t
o
, pI ta th% &!<c ch2t nàoT
*. eAD
6
H
9
DH
2
Ae. B. HAD
6
H
9
DH
2
AH. C. D3D
6
H
9
DH
2
AH. /. eAD
6
H
9
DH
2
AH.
C,- 12: ThFy phGn d0n 1%2t ha3ogen nào Ba% &Gy B• th% &!<c anco3 T
Z'I DH
6
DH
2
D3. Z2I DH
6
DHmDHD3. Z6I D
6
H
7
DH
2
D3. Z9I D
6
H
7
D3.
*. Z'I, Z6I. B. Z'I, Z2I, Z6I. C. Z'I, Z2I, Z9I. /.Z'I, Z2I, Z6I, Z9I.
C,- 13: a. %n B*i d0n 1%2t ha3ogen 8 vbi n!bc +Lt th?i gian, Ba% &ó th/+ d%ng dMch 5g,A
6
vào
th2y 1%2t hiWn )=t tFa. 8 3à
*. DH
2
mDHDH
2
D3. B. DH
6
DH
2
DH
2
D3. C. D
6
H
7
DH
2
lr. /. 5 ho@c D.
b. %n B*i d0n 1%2t ha3ogen 8 vbi d%ng dMch ,aAH 3o\ng +Lt th?i gian, Ba% &ó th/+ d%ng dMch
5g,A
6
vào th2y 1%2t hiWn )=t tFa. 8 :h;n< thE 3à
*. DH
2
mDHDH
2
D3. B. DH
6
DH
2
DH
2
D3. C. D
6
H
7
DH
2
D3. /. D
6
H
7
D3.
C,- 14: ehi &%n nóng d0n 1%2t ha3ogen 8 vbi d%ng dMch ,aAH tạo thành h<p ch2t an&ehit a1etic.
T/n cFa h<p ch2t 8 3à
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. ',2- &ibro+etan. B. ','- &ibro+etan. C. ety3 c3or%a. /. 5 và l &Png.
C,- 15: H<p ch2t 8 có chJa vyng ben[en và có DT4T 3à D
|
H
6
D3
2
. ThFy phGn 8 trong ,aAH &@c
Zt
o
cao, p caoI th% &!<c ch2t o có DT4T 3à D
|
H
|
A
2
,a. H\y cho bi=t 8 có bao nhi/% DTDT T
*. 6. B. 7. C. 9. /. 2.
C,- 18: Dho B" &- ph>n Jng Ba%:
DH
6
8
lr
2
/aB
o
lr
2
/™e, t
o
p
dd ,aAH
T
,aAH n/c, t
o
, p

8, o, p, T có c*ng thJc 3:n 3!<t 3à
*. p-DH
6
D
6
H
9
lr, p-DH
2
lrD
6
H
9
lr, p-HADH
2
D
6
H
9
lr, p-HADH
2
D
6
H
9
AH.
B. DH
2
lrD
6
H
7
, p-DH
2
lr-D
6
H
9
lr, p-HADH
2
D
6
H
9
lr, p-HADH
2
D
6
H
9
AH.
C. DH
2
lr-D
6
H
7
, p-DH
2
lr-D
6
H
9
lr, p-DH
6
D
6
H
9
AH, p-DH
2
AHD
6
H
9
AH.
/. p-DH
6
D
6
H
9
lr, p-DH
2
lrD
6
H
9
lr, p-DH
2
lrD
6
H
9
AH, p-DH
2
AHD
6
H
9
AH.
C,- $9: Dho B" &*s pha{n !_ng Ba% : DH
9


8

o

p

T

D
6
H
7
AH.
Z8, o, p, T 3as ca_c chG_t h!‡% c" )ha_c nha%I. p 3à
*. D
6
H
7
D3. B. D
6
H
7
,H
2
. C. D
6
H
7
,A
2
. /. D
6
H
7
A,a.
C,- $1: 8 3à d0n 1%2t c3o cFa etan. %n nóng 8 trong ,aAH d! th% &!<c ch2t h$% c" o vva t#c
dgng vbi ,a vva t#c dgng vbi D%ZAHI
2
f nhiWt &L th!?ng. z]y 8 3à
*. ',',2,2-tetrac3oetan. B. ',2-&ic3oetan.
C. ','-&ic3oetan. /. ',','-tric3oetan.
C,- $$: Dho 7 ch2t: DH
6
DH
2
DH
2
D3 Z'In DH
2
mDHDH
2
D3 Z2In D
6
H
7
D3 Z6In DH
2
mDHD3 Z9In
D
6
H
7
DH
2
D3 Z7I. %n tvng ch2t vbi d%ng dMch ,aAH 3o\ng, d!, Ba% &ó gạn 32y 3bp n!bc và a1it ho#
bkng d%ng dMch H,A
6
, Ba% &ó nh` vào &ó d%ng dMch 5g,A
6
thh c#c ch2t có 1%2t hiWn )=t tFa tring

*. Z'I, Z6I, Z7I. B. Z2I, Z6I, Z7I. C. Z'I, Z2I, Z6I, Z7I. /. Z'I, Z2I, Z7I.
C,- $0: Dho B" &- ch%yEn ho# : len[en →5 →l →D →51it picric. l 3à
*. pheny3c3or%a. B. o •Dre[o3. C. ,atri pheno3at. /. 4heno3.
C,- $1: Dho B" &- ph>n Jng :
  →      → 
+ + /a,* 1 1!
2 3
(
2
7(( ,
anco3 an3y3ic. 8 3à ch2t nào Ba% &Gy T
*. 4ropan. B. 8ic3opropan. C. 4ropen. /. 4ropin.
C,- $2: Dho B" &- Ba% : D
2
H
7
lr    → 
ete , Mg
5
  → 
2
C O
l   → 
+ H Cl
D. D có c*ng thJc 3à
*. DH
6
DAAH. B. DH
6
DH
2
DAAH. C. DH
6
DH
2
AH. /. DH
6
DH
2
DH
2
DAAH.
C,- $3: Dho bLt ~g vào &iety3 ete )han, )h%2y +ạnh, )h*ng th2y hiWn t!<ng gh. ,h` tv tv vào &ó
ety3 bro+%a, )h%2y &X% thh ~g tan d:n th% &!<c d%ng dMch &-ng nh2t. D#c hiWn t!<ng tr/n &!<c
gi>i thcch nh! Ba%:
*. ~g )h*ng tan trong &iety3 ete +à tan trong ety3 bro+%a.
B. ~g )h*ng tan trong &iety3 ete, ~g ph>n Jng vbi ety3 bro+%a thành ety3 +agiebro+%a tan
trong ete.
C. ~g )h*ng tan trong &iety3 ete nh!ng tan trong hUn h<p &iety3 ete và ety3 bro+%a.
/. ~g )h*ng tan trong &iety3 ete, ~g ph>n Jng vbi ety3 bro+%a thành D
2
H
7
~g tan trong ete.
C,- $4: Dho B" &-: D
6
H
6

8

o

p

+-HAD
6
H
9
,H
2
.

8, o, p t!"ng Jng 3à
*. D
6
H
7
,A
2
, +-D3D
6
H
9
,A
2
, +-HAD
6
H
9
,A
2
.
B. D
6
H
7
,A
2
, D
6
H
7
,H
2
, +-HAD
6
H
9
,A
2
.
C. D
6
H
7
D3, +-D3D
6
H
9
,A
2
, +-HAD
6
H
9
,A
2
.
/. D
6
H
7
D3, D
6
H
7
AH, +-HAD
6
H
9
,A
2
.
C,- $5: D*ng thJc d\y &-ng &dng cFa anco3 ety3ic 3à
*. D
n
H
2n w 2
A. B. €AH. C. D
n
H
2n w '
AH. /. T2t c> &X% &Png.
C,- $8: D*ng thJc nào d!bi &Gy 3à c*ng thJc cFa anco3 no, +ạch hf chcnh 1#c nh2t T
*. €ZAHI
n
. B. D
n
H
2n w 2
A. C. D
n
H
2n w 2
A
1
. /. D
n
H
2n w 2 • 1
ZAHI
1
.
C,- 09: %n nóng +Lt anco3 8 vbi H
2
CA
9
&@c f nhiWt &L thcch h<p th% &!<c +Lt o3e’in d%y nh2t.
D*ng thJc txng }%#t cFa 8 3à Zvbi n ‹ (, n ng%y/nI
*. D
n
H
2n w '
AH. B. €AH. C. D
n
H
2n w 2
A. /. D
n
H
2n w '
DH
2
AH.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 01: T/n }%;c t= cFa h<p ch2t có c*ng thJc DH
6
DHZD
2
H
7
IDHZAHIDH
6

*. 9-ety3 pentan-2-o3. B. 2-ety3 b%tan-6-o3.
C. 6-ety3 he1an-7-o3. /. 6-+ety3 pentan-2-o3.
C,- 0$: ~Lt anco3 no có c*ng thJc thQc nghiW+ 3à ZD
2
H
7
AI
n
. DT4T cFa anco3 có thE 3à
*. D
2
H
7
A. B. D
9
H
'(
A
2
. C. D
9
H
'(
A. /. D
6
H
'7
A
6
.
C,- 00: 5nco3 no, &"n chJc có '( ng%y/n tH H trong phGn tH có B; &-ng phGn 3à
*. 7. B. 6. C. 9. /. 2.
C,- 01: ~Lt anco3 no &"n chJc có ‚H m '6,(9‚ vX )h;i 3!<ng. DT4T cFa anco3 3à
*. D
6
H
7
DH
2
AH. B. DH
6
AH. C. D
2
H
7
AH. /. DH
2
mDHDH
2
AH.
C,- 02: ~Lt anco3 no &"n chJc có ‚A m 7(‚ vX )h;i 3!<ng. DT4T cFa anco3 3à
*. D
6
H
|
AH. B. DH
6
AH. C. D
6
H
7
DH
2
AH. /. DH
2
mDHDH
2
AH.
C,- 03: Dó bao nhi/% r!<% Zanco3I b]c 2, no, &"n chJc, +ạch hf 3à &-ng phGn c2% tạo cFa nha% +à
phGn tH cFa chPng có ph:n trY+ )h;i 3!<ng cacbon bkng 6j,'j‚ T
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 04: Do_ bao nhi/% &*sng phGn có c*ng th!_c phGn t!{ 3à D
9
H
'(
A T
*. 6. B. |. C. 9. /. 7.
C,- 05: Do_ bao nhi/% anco3 bGtc qqq, co_ c*ng th!_c phGn t!{ D
6
H
'9
A T
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- 08: Do_ bao nhi/% anco3 th"+, c*ng th!_c D
j
H
'(
A T
*. 7. B. 6. C. |. /. j.
C,- 19: Do_ bao nhi/% anco3 th"+, c*ng th!_c D
j
H
'(
A )hi ta_c d%tng v"_i D%A &%n no_ng cho ra an&ehitT
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 11: Do_ bao nhi/% anco3 D
7
H
'2
A )hi ta_ch n!"_c chi{ tato +*tt an)en d%y nhG_tT
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- 1$: C; &-ng phGn anco3 Jng vbi DT4T D
7
H
'2
A 3à
*. j. B. |. C. 7. /. 6.
C,- 10: C; &-ng phGn anco3 t;i &a Jng vbi DT4T D
6
H
j
A
1

*. 9. B. 7. C. 6. /. |.
C,- 11: 8 3à anco3 +ạch hf có chJa ' 3i/n )=t &*i trong phGn tH. )h;i 3!<ng phGn tH cFa 8 nh`
h"n 6(. DT4T cFa 8 3à
*. D
6
H
6
A. B. D
2
H
9
A. C. D
2
H
9
ZAHI
2
. /. D
6
H
6
ZAHI
2
.
C,- 12: 5, l, D 3as 6 &*sng phGn co_ c%sng c*ng th!_c phGn t!{ D
6
H
j
A. li/_t 5 ta_c d%tng v"_i D%A &%n
no_ng cho ra andehit, cosn l cho ra 1eton. zGty D 3as
*. 5nco3 bGtc qqq.
B. DhG_t co_ nhi/tt &*t B*i cao nhG_t.
C. DhG_t co_ nhi/tt &*t B*i thG_p nhG_t.
/. DhG_t co_ )ha{ nYng ta_ch n!"_c tato an)en d%y nhG_t.
C,- 13: 8, o, p 3as 6 anco3 3i/n ti/_p trong da‡y &*sng &Y{ng, trong &o_ ~
p
m ',j|7~
8
. 8 co_ &Ytc &i/{+ 3à
*. Ta_ch n!"_c tato ' an)en d%y nhG_t.
B. Hosa tan &!"tc D%ZAHI
2
.
C. Dh!_a ' 3i/n )/_t
π
trong phGn t!{.
/. eh*ng co_ &*sng phGn c%sng ch!_c hoYtc )ha_c ch!_c.
C,- 14: 5nco3 8 &"n chJc, no, +ạch hf có tV )h;i h"i Bo vbi hi&ro bkng 6|. Dho 8 t#c dgng vbi
H
2
CA
9
&@c &%n nóng &=n 'j(
o
D th2y tạo thành +Lt an)en có nh#nh d%y nh2t. 8 3à
*. propan-2-o3. B. b%tan-2-o3. C. b%tan-'-o3. /. 2-+ety3propan-2-o3.
C,- 15: ~Lt anco3 &"n chJc 8 +ạch hf t#c dgng vbi Hlr &!<c d0n 1%2t o chJa 7j,9‚ bro+ vX
)h;i 3!<ng. %n 8 vbi H
2
CA
9
&@c f '|(
o
D &!<c 6 an)en. T/n 8 3à
*. pentan-2-o3. B. b%tan-'-o3. C. b%tan-2-o3. /. 2-+ety3propan-2-o3.
C,- 18: ~Lt ch2t 8 có DT4T 3à D
9
H
j
A. 8 3à+ +2t +à% n!bc bro+, t#c dgng vbi ,a. C>n pha+
o1i hóa 8 bfi D%A )h*ng ph>i 3à an&ehit. z]y 8 3à
*. b%t-6-en-'-o3. B. b%t-6-en-2-o3. C. 2-+ety3propeno3. /. t2t c> &X% Bai.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 29: l]c cFa anco3 3à
*. b]c cacbon 3bn nh2t trong phGn tH. B. b]c cFa cacbon 3i/n )=t vbi nhó+ -AH.
C. B; nhó+ chJc có trong phGn tH. /. B; cacbon có trong phGn tH anco3.
C,- 21: l]c anco3 cFa 2-+ety3b%tan-2-o3 3à
*. b]c 9. B. b]c '. C. b]c 2. /. b]c 6.
C,- 2$: D#c anco3 &!<c phGn 3oại tr/n c" Bf
*. B; 3!<ng nhó+ AH. B. &@c &iE+ c2% tạo cFa g;c hi&rocacbon.
C. b]c cFa anco3. /. T2t c> c#c c" Bf tr/n.
C,- 20: D#c anco3 ZDH
6
I
2
DHAH n DH
6
DH
2
AH n ZDH
6
I
6
DAH có b]c anco3 3:n 3!<t 3à
*. ', 2, 6. B. ', 6, 2. C. 2, ', 6. /. 2, 6, '.
C,- 21: DG% nào Ba% &Gy 3à &Png T
*. H<p ch2t DH
6
DH
2
AH 3à anco3 ety3ic.
B. 5nco3 3à h<p ch2t h$% c" trong phGn tH nhó+ -AH.
C. H<p ch2t D
6
H
7
DH
2
AH 3à pheno3.
/. T2t c> &X% &Png.
C,- 22: 5nco3 ety3ic tan t;t trong n!bc và có nhiWt &L B*i cao h"n hdn Bo vbi an)an và c#c d0n 1%2t
ha3ogen có )h;i 3!<ng phGn tH 12p 1V vbi nó vh
*. Trong c#c h<p ch2t tr/n chV có anco3 ety3ic t#c dgng vbi ,a.
B. Trong c#c h<p ch2t tr/n chV có anco3 ety3ic có 3i/n )=t hi&ro vbi n!bc.
C. Trong c#c h<p ch2t tr/n chV có anco3 ety3ic có 3i/n )=t hi&ro 3i/n phGn tH.
/. l và D &X% &Png.
C,- 23: 5, l, D 3as 6 chG_t h!‡% c" co_ c%sng c*ng th!_c D
1
H
y
A. li/_t ‚ A Ztheo )h*_i 3!"tngI trong 5 3as
26,66‚. DhG_t co_ nhi/tt &*t B*i thG_p nhG_t trong B*_ 5, l, D 3as
*. propan-2-o3. B. propan-'-o3. C. ety3+ety3 ete. /. propana3.
C,- 24: 5nco3 ety3ic có 30n +Lt ct n!bc, có thE dRng ch2t nào Ba% &Gy &E 3à+ )han anco3 T
*. DaA. B. D%CA
9
)han. C. 4
2
A
7
. /. t2t c> &X% &!<c.
C,- 25: 4h!"ng ph#p &iX% ch= anco3 ety3ic tv ch2t nào Ba% &Gy 3à ph!"ng ph#p Binh hóa T
*. 5n&ehit a1etic. B. ”ty3c3or%a. C. Tinh bLt. /. ”ti3en.
C,- 28: 5n)en thcch h<p &E &iX% ch= 6-ety3pentan-6-o3 bkng ph>n Jng hi&rat hóa 3à
*. 6,6-&i+ety3 pent-2-en. B. 6-ety3 pent-2-en.
C. 6-ety3 pent-'-en. /. 6-ety3 pent-6-en.
C,- 39: Hi&rat hóa 2-+ety3 b%t-2-en th% &!<c B>n pha+ chcnh 3à
*. 2-+ety3 b%tan-2-o3. B. 6-+ety3 b%tan-'-o3. C. 6-+ety3 b%tan-2-o3. /. 2-+ety3 b%tan-'-o3.
C,- 31: Hi&rat hóa propen và +Lt o3e’in 5 th% &!<c 6 anco3 có B; D trong phGn tH )h*ng }%# 9.
T/n cFa 5 3à
*. eti3en. B. b%t-2-en. C. iBob%ti3en. /. 5, l &X% &Png.
C,- 3$: 8 3as h*‡n h"tp g*s+ hai an)en Z"{ th/{ )hi_ trong &) th!"sngI. Hi&rat ho_a 8 &!"tc h*‡n h"tp o
g*s+ 9 anco3 Z)h*ng co_ anco3 bGtc qqqI. 8 g*s+
*. propen vas b%t-'-en. B. eti3en vas propen.
C. propen vas b%t-2-en. /. propen và 2-+ety3propen.
C,- 30: Hi&rat ho_a 2 an)en &!"tc h*‡n h"tp p g*s+ 2 anco3 3i/n ti/_p trong da‡y &*sng &Y{ng. *_t cha_y
hoasn toasn (,76 ga+ p r*si hG_p th%t toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y vaso 2 3i_t d%ng ditch ,aAH (,(7~ &!"tc
d%ng ditch T trong &o_ n*sng &*t c%{a ,aAH 3as (,(27~ Z„i> BH thE tcch d%ng dMch thay &xi )h*ng &#ng
)EI. D*ng th!_c cG_% tato c%{a2 an)en 3as
*. DH
2
mDH
2
vas DH
2
mDHDH
6
. B. DH
2
mDHDH
6
vas DH
2
mDHDH
2
DH
6
.
C. DH
2
mDHDH
6
vas DH
6
DHmDHDH
6
. /. DH
2
mDHDH
6
vas DH
2
mDZDH
6
I
2
.
C,- 31: ~Lt chai &Qng anco3 ety3ic có nh\n ghi 27
o
có nghSa 3à
*. cJ '(( +3 n!bc thh có 27 +3 anco3 ng%y/n ch2t.
B. cJ '(( ga+ d%ng dMch thh có 27 +3 anco3 ng%y/n ch2t.
C. cJ '(( ga+ d%ng dMch thh có 27 ga+ anco3 ng%y/n ch2t.
/. cJ |7 +3 n!bc thh có 27 +3 anco3 ng%y/n ch2t.
C,- 32: 4ha a ga+ anco3 ety3ic Zd m (,j g/+3I vaso n!"_c &!"tc j( +3 anco3 27
o
. „ia_ trit a 3as
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. '6. B. 27,6. C. 62. /. 9(.
C,- 33: D\y g-+ c#c ch2t &X% t#c dgng vbi anco3 ety3ic 3à
*. Hlr Zt
o
I, ,a, D%A Zt
o
I, DH
6
DAAH Z1Pc t#cI.
B. Da, D%A Zt
o
I, D
6
H
7
AH Zpheno3I, HADH
2
DH
2
AH.
C. ,aAH, e, ~gA, HDAAH Z1Pc t#cI.
/. ,a
2
DA
6
, D%A Zt
o
I, DH
6
DAAH Z1Pc t#cI, ZDHDAI
2
A.
C,- 34: Dho c#c h<p ch2t Ba% :
ZaI HADH
2
DH
2
AH. ZbI HADH
2
DH
2
DH
2
AH. ZcI HADH
2
DHZAHIDH
2
AH.
ZdI DH
6
DHZAHIDH
2
AH. ZeI DH
6
DH
2
AH. Z’I DH
6
ADH
2
DH
6
.
D#c ch2t &X% t#c dgng &!<c vbi ,a, D%ZAHI
2

*. ZaI, ZbI, ZcI. B. ZcI, ZdI, Z’I. C. ZaI, ZcI, ZdI. /. ZcI, ZdI, ZeI.
C,- 35: a. Dho B" &- ch%yEn hóa Ba% Z+Ui +†i t/n 3à +Lt ph!"ng trhnh ph>n JngI :
Tinh bLt

8

o

p

~ety3 a1etat. D#c ch2t o, p trong B" &- tr/n 3:n 3!<t 3à
*. DH
6
DAAH, DH
6
AH. B. D
2
H
9
, DH
6
DAAH.
C. D
2
H
7
AH, DH
6
DAAH. /. DH
6
DAAH, D
2
H
7
AH.
b. Dho B" &- ch%yEn ho# : „3%co["

8

o

DH
6
DAAH. Hai ch2t 8, o 3:n 3!<t 3à
*. DH
6
DH
2
AH và DHmDH. B. DH
6
DH
2
AH và DH
6
DHA.
C. DH
6
DHA và DH
6
DH
2
AH. /. DH
6
DHZAHIDAAH và DH
6
DHA.
C,- 38: Dho ,a t#c dgng vva &F vbi ',29 ga+ hUn h<p 6 anco3 &"n chJc 8, o, p th2y tho#t ra
(,666 3ct )hc H
2
Z&)cI. eh;i 3!<ng +%;i natri anco3at th% &!<c 3à
*. 2,9 ga+. B. ',. ga+. C. 2,j7 ga+. /. 6,j ga+.
C,- 49: Dho |,j ga+ h*‡n h"tp 2 anco3 &"n ch!_c )/_ ti/_p nha% trong da‡y &*sng &Y{ng ta_c d%tng h/_t v"_i
9,6 ga+ ,a &!"tc '2,27 ga+ chG_t rY_n. o_ 3as 2 anco3
*. DH
6
AH vas D
2
H
7
AH. B. D
2
H
7
AH vas D
6
H
|
AH.
C. D
6
H
7
AH vas D
9
H
|
AH. /. D
6
H
|
AH vas D
9
H
.
AH.
C,- 41: '6,j ga+ anco3 5 ta_c d%tng v"_i ,a d! gia{i pho_ng 7,(9 3i_t H
2
"{ &)tc, bi/_t ~
5
… '((. zGty 5
co_ c*ng th!_c cG_% tato th% gotn 3as
*. DH
6
AH. B. D
2
H
7
AH. C. D
6
H
6
ZAHI
2
. /. D
6
H
7
ZAHI
6
.
C,- 4$: Do_ hai thi_ nghi/t+ Ba% :
T, ': Dho 6 ga+ anco3 no, +ạch hf, &"n ch!_c 5 ta_c d%tng v"_i + ga+ ,a, th% &!"tc (,(|7 ga+ H
2
.
T, 2: Dho 6 ga+ anco3 no, +ạch hf, &"n ch!_c 5 ta_c d%tng v"_i 2+ ga+ ,a, th% &!"tc )h*ng tbi (,'
ga+ H
2
. 5 co_ c*ng th!_c 3as
*. DH
6
AH. B. D
2
H
7
AH. C. D
6
H
|
AH. /. D
9
H
|
AH.
C,- 40: Dho '2,j ga+ d%ng dMch anco3 5 Ztrong n!bcI có n-ng &L |',j|7‚ t#c dgng vbi 3!<ng ,a
d! th% &!<c 7,6 3ct )hc Z&)tcI. D*ng thJc cFa anco3 5 3à
*. DH
6
AH. B. D
2
H
9
ZAHI
2
. C. D
6
H
7
ZAHI
6
. /. D
9
H
|
AH.
C,- 41: 5nco3 5 ta_c d%tng v"_i ,a d! cho B*_ +o3 H
2
bYsng B*_ +o3 5 &a‡ d%sng. *_t cha_y hoasn toasn 5
&!"tc +DA
2
m ',j66+H
2
A. 5 co_ cG_% tato th% gotn 3as
*. D
2
H
9
ZAHI
2
. B. D
6
H
6
ZAHI
2
. C. D
6
H
7
ZAHI
6
. /. D
9
H
j
ZAHI
2
.
C,- 42: %n '2 ga+ a1it a1etic vbi '6,j ga+ etano3 Zcó H
2
CA
9
&@c 3à+ 1Pc t#cI &=n )hi ph>n Jng &ạt
tbi trạng th#i cGn bkng th% &!<c '' ga+ eBte. HiW% B%2t cFa ph>n Jng eBte ho# 3à
*. 77‚. B. 7(‚. C. 62,7‚. /. |7‚.
C,- 43: ehi thQc hiWn ph>n Jng eBte ho# ' +o3 DH
6
DAAH và ' +o3 D
2
H
7
AH, 3!<ng eBte 3bn nh2t
th% &!<c 3à 2/6 +o3. E &ạt hiW% B%2t cQc &ại 3à .(‚ Ztcnh theo a1itI )hi ti=n hành eBte ho# ' +o3
DH
6
DAAH c:n B; +o3 D
2
H
7
AH 3à Zbi=t c#c ph>n Jng eBte ho# thQc hiWn f cRng nhiWt &LI
*. (,692. B. 2,.27. C. 2,9'2. /. (,976.
C,- 44: ehi &%n nóng b%tan-2-o3 vbi H
2
CA
9
&@c f '|(
o
D thh nh]n &!<c B>n pha+ chcnh 3à
*. b%t-2-en. B. &ib%ty3 ete. C. &iety3 ete. /. b%t-'-en.
C,- 45: ehi &%n nóng 2 trong B; 9 anco3 DH
9
A, D
2
H
6
A, D
6
H
j
A vbi 1Pc t#c, nhiWt &L thcch h<p chV
th% &!<c ' o3e’in d%y nh2t thh 2 anco3 &ó 3à
*. DH
9
A và D
2
H
6
A. B. DH
9
A và D
6
H
j
A. C. 5, l &Png. /. D
6
H
j
A và D
2
H
6
A.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 48: ehi ta_ch n!"_c c%{a anco3 D
9
H
'(
A &!"tc h*‡n h"tp 6 an)en &*sng phGn c%{a nha% Zti_nh ca{ &*sng
phGn hisnh hotcI. D*ng th!_c cG_% tato th% gotn c%{a anco3 3as
*. DH
6
DHAHDH
2
DH
6
. B. ZDH
6
I
2
DHDH
2
AH.
C. ZDH
6
I
6
DAH. /. DH
6
DH
2
DH
2
DH
2
AH.
C,- 59: H"tp chG_t h!‡% c" 8 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as D
7
H
'2
A, )hi ta_ch n!"_c tato h*‡n h"tp 6 an)en
&*sng phGn Z)/{ ca{ &*sng phGn hisnh hotcI. 8 co_ cG_% tato th% gotn 3as
*. DH
6
DH
2
DHAHDH
2
DH
6
. B. ZDH
6
I
6
DDH
2
AH.
C. ZDH
6
I
2
DHDH
2
DH
2
AH. /. DH
6
DH
2
DH
2
DHAHDH
6
.
C,- 51: ehi &%n nóng hUn h<p anco3 ety3ic và anco3 iBopropy3ic vbi H
2
CA
9
&@c f '9(
o
D có thE th%
&!<c B; ete t;i &a 3à
*. 2. B. 9. C. 7. /. 6.
C,- 5$: ehi &%n nóng hUn h<p g-+ D
2
H
7
AH và D
6
H
|
AH vbi H
2
CA
9
&@c f '9(
o
D có thE th% &!<c
B; ete t;i &a 3à
*. 6. B. 9. C. 7. /. 6.
C,- 50: %n no_ng h*‡n h"tp g*s+ 6 anco3 3as 5AH, lAH vas €AH v"_i H
2
CA
9
&Ytc "{ '9(
o
D this th%
&!"tc t*_i &a bao nhi/% ete T
*. 6. B. 9. C. 7. /. 6.
C,- 51: %n no_ng h*‡n h"tp n anco3 &"n ch!_c )ha_c nha% v"_i H
2
CA
9
&Ytc "{ '9(
o
D this B*_ ete th% &!"tc
t*_i &a3as
*.
2
'I nZn +
. B.
2
'I 2nZn +
. C.
2
2
n
. /. nš
C,- 52: Dho B" &- ch%yEn hóa : l%t-'-en   → 
+ HD3
5    → 
+ ,aAH
l      → 
+ D '|( , CA H
o
&Yc 9 2

T/n cFa ” 3à
*. propen. B. &ib%ty3 ete. C. b%t-2-en. /. iBob%ti3en.
C,- 53: %n nóng hUn h<p g-+ hai r!<% Zanco3I &"n chJc, +ạch hf, )= ti=p nha% trong d\y &-ng
&dng vbi H
2
CA
9
&@c f '9(
o
D. Ca% )hi c#c ph>n Jng )=t thPc, th% &!<c 6 ga+ hUn h<p g-+ ba ete và
',j ga+ n!bc. D*ng thJc phGn tH cFa hai r!<% tr/n 3à
*. DH
6
AH và D
2
H
7
AH. B. D
2
H
7
AH và D
6
H
|
AH.
C. D
6
H
7
AH và D
9
H
|
AH. /. D
6
H
|
AH và D
9
H
.
AH.
C,- 54: %n nóng tv tv hUn h<p etano3 và propan-2-o3 vbi H
2
CA
9
&@c có thE th% &!<c t;i &a B; B>n
pha+ h$% c" 3à
*. 6. B. 2. C. 7. /. 9.
C,- 55: Do_ bao nhi/% &*sng phGn !_ng v"_i c*ng th!_c phGn t!{ D
j
H
'(
A, &/s% 3as dG‡n 1%G_t c%{a ben[en,
)hi ta_ch n!"_c cho Ba{n phG{+ co_ th/{ tr%sng h"tp tato po3i+e T
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- 58: 5 3as anco3 &"n ch!_c co_ ‚ A Ztheo )h*_i 3!"tngI 3as 'j,'j‚. 5 cho pha{n !_ng ta_ch n!"_c tato 6
an)en. 5 co_ t/n 3as
*. 4entan-'-o3. B. 2-+ety3b%tan-2-o3.
C. pentan-2-o3. /. 2,2-&i+ety3 propan-'-o3.
C,- 89: X hi&rat hóa '9,j ga+ anco3 th% &!<c '',2 ga+ an)en. DT4T cFa anco3 3à
*. D
2
H
7
AH. B. D
6
H
|
AH. C. D
9
H
.
AH. /. D
n
H
2n w '
AH.
C,- 81: %n no_ng h*‡n h"tp 8 g*s+ 2 anco3 &"n ch!_c 3i/n ti/_p trong da‡y &*sng &Y{ng v"_i H
2
CA
9
&Ytc "{
'9(
o
D. Ca% pha{n !_ng &!"tc h*‡n h"tp o g*s+ 7,9 ga+ n!"_c vas '.,9 ga+ 6 ete. Hai anco3 ban &Gs% 3as
*. DH
6
AH vas D
2
H
7
AH. B. D
2
H
7
AH vas D
6
H
|
AH.
C. D
6
H
7
AH vas D
9
H
|
AH. /. D
6
H
|
AH vas D
9
H
.
AH.
C,- 8$: %n no_ng h*‡n h"tp 8 g*s+ (,' +o3 DH
6
AH vas (,2 +o3 D
2
H
7
AH v"_i H
2
CA
9
&Ytc "{ '9(
o
D,
)h*_i 3!"tng ete th% &!"tc 3as
*. '2,9 ga+. B. | ga+. C. .,| ga+. /. '7,' ga+.
C,- 80: %n nóng anco3 &"n chJc 8 vbi H
2
CA
9
&@c f '9(
o
D th% &!<c o. TV )h;i h"i cFa o &;i vbi
8 3à ',96|7. 8 3à
*. DH
6
AH. B. D
2
H
7
AH. C. D
6
H
|
AH. /. D
9
H
.
AH.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 81: %n nóng hUn h<p hai anco3 &"n chJc, +ạch hf vbi H
2
CA
9
&@c, th% &!<c hUn h<p g-+ c#c
ete. K2y |,2 ga+ +Lt trong c#c ete &ó &e+ &;t ch#y hoàn toàn, th% &!<c j,.6 3ct )hc DA
2
Zf &)tcI và
|,2 ga+ H
2
A. Hai anco3 &ó 3à
*. D
2
H
7
AH và DH
2
mDHDH
2
AH. B. D
2
H
7
AH và DH
6
AH.
C. DH
6
AH và D
6
H
|
AH. /. DH
6
AH và DH
2
mDHDH
2
AH.
C,- 82: ehi &%n nóng +Lt anco3 &"n chJc no 5 vbi H
2
CA
9
&@c f &iX% )iWn nhiWt &L thcch h<p th%
&!<c B>n pha+ l có tV )h;i h"i Bo vbi 5 3à (,|. z]y c*ng thJc cFa 5 3à
*. D
9
H
|
AH. B. D
6
H
|
AH. C. D
6
H
7
AH. /. D
2
H
7
AH.
C,- 83: %n nóng +Lt r!<% Zanco3I &"n chJc 8 vbi d%ng dMch HCA
9
&@c trong &iX% )iWn nhiWt &L
thcch h<p Binh ra ch2t h$% c" o, tV )h;i h"i cFa 8 Bo vbi o 3à ',692j. D*ng thJc phGn tH cFa 8 3à
*. D
6
H
j
A. B. D
2
H
6
A. C. DH
9
A. /. D
9
H
j
A.
C,- 84: Dhi{ ra d\y c#c chG_t )hi ta_ch n!"_c tato ' an)en d%y nhG_t T
*. ~etano3 n etano3 n b%tan -'-o3.
B. ”tano3n b%tan -',2-&io3 n 2-+ety3propan-'-o3.
C. 4ropano3-'n 2-+ety3propan-'-o3n 2,2 &i+ety3propan-'-o3.
/. 4ropan-2-o3 n b%tan -'-o3 n pentan -2-o3.
C,- 85: 5nco3 8 ta_ch n!"_c chi{ tato +*tt an)en d%y nhG_t. *_t cha_y +*tt 3!"tng 8 &!"tc '' ga+ DA
2
vas 7,9 ga+ H
2
A. 8 co_ th/{ co_ bao nhi/% c*ng th!_c cG_% tato ph%s h"tp T
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 88: %n no_ng h*‡n h"tp 8 g*s+ 2 anco3 &"n ch!_c no Zco_ H
2
CA
9
&Ytc 3as+ 1%_c ta_cI "{ '9(
o
D. Ca%
)hi pha{n !_ng &!"tc h*‡n h"tp o g*s+ 2',6 ga+ n!"_c vas |2 ga+ ba ete co_ B*_ +o3 bYsng nha%. D*ng
th!_c 2 anco3 no_i tr/n 3as
*. DH
6
AH vas D
2
H
7
AH. B. D
2
H
7
AH vas D
6
H
|
AH.
C. D
2
H
7
AH vas D
6
H
|
AH. /. D
6
H
|
AH vas D
9
H
.
AH.
C,- 199: %n nóng z Z+3I anco3 ety3ic .7
o
vbi H
2
CA
9
&@c f '|(
o
D &!<c 6,66 3ct )hc eti3en Z&)tcI.
li=t hiW% B%2t ph>n Jng 3à 6(‚ và anco3 ety3ic ng%y/n ch2t có d m (,j g/+3. „i# trM cFa z Z+3I 3à
*. j,'.. B. '(,'j. C. '2. /. '7,'6.
C,- 191: 5nco3 nào bM o1i hóa tạo 1eton T
*. propan-2-o3. B. b%tan-'-o3.
C. 2-+ety3 propan-'-o3. /. propan-'-o3.
C,- 19$: 5nco3 no &"n chJc t#c dgng &!<c vbi D%A tạo an&ehit 3à
*. anco3 b]c 2. B. anco3 b]c 6.
C. anco3 b]c '. /. anco3 b]c ' và anco3 b]c 2.
C,- 190: A1i hóa 6 ga+ anco3 no 8 th% &!<c 7,j ga+ an&ehit. DT4T cFa anco3 3à
*. DH
6
DH
2
AH. B. DH
6
DHZAHIDH
6
.
C. DH
6
DH
2
DH
2
AH. /. e=t }%> )h#c.
C,- 191: Dho + ga+ anco3 &"n ch!_c, no, +ạch h"{ }%a bisnh &!tng D%A Zd!I n%ng no_ng. Ca% )hi
pha{n !_ng 1a{y ra hoasn toasn, )h*_i 3!"tng chG_t rY_n trong bisnh gia{+ (,62 ga+. H*‡n h"tp th% &!"tc co_ ti{
)h*_i h"i &*_i v"_i H
2
3as '.. „ia_ trit + 3as
*. ',9j ga+. B. ',2 ga+. C. (,.2 ga+. /. (,69 ga+.
C,- 192>: A1i ho_a 9 ga+ anco3 &"n ch!_c 5 bYsng o1i )h*ng )hi_ Zco_ 1%_c ta_c vas &%n no_ngI th% &!"tc
7,6 ga+ h*‡n h"tp an&ehit, anco3 d! vas n!"_c. 5 co_ c*ng th!_c 3as
*. DH
6
AH. B. D
2
H
7
AH. C. D
6
H
7
AH. /. D
6
H
|
AH.
C,- 193: A1i ho_a 6 ga+ anco3 &"n ch!_c 5 bYsng o1i )h*ng )hi_ Zco_ 1%_c ta_c vas &%n no_ngI th% &!"tc
j,9 ga+ h*‡n h"tp an&ehit, anco3 d! vas n!"_c. 4hGsn trY+ 5 bit o1i ho_a 3as
*. 6(‚. B. |7‚. C. j(‚. /. 76,66‚.
C,- 194: DG‡n + ga+ h"i anco3 &"n ch!_c 5 }%a *_ng &!tng D%A Zd!I n%ng no_ng. Ca% )hi pha{n !_ng
hoasn toasn thG_y )h*_i 3!"tng chG_t rY_n trong *_ng gia{+ (,7+ ga+. 5nco3 5 co_ t/n 3as
*. +etano3. B. etano3. C. propan-'-o3. /. propan-2-o3.
C,- 195: DG‡n h"i D
2
H
7
AH }%a *_ng &!tng D%A n%ng no_ng &!"tc h*‡n h"tp 8 g*s+ an&ehit, anco3 d!
vas n!"_c. Dho 8 ta_c d%tng v"_i ,a d! &!"tc 9,9j 3i_t H
2
"{ &)tc. eh*_i 3!"tng h*‡n h"tp 8 3à Zbi/_t chi{ co_
j(‚ anco3 bit o1i ho_aI
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. '6,j ga+ B. 2|,6 ga+. C. 'j,9 ga+. /. 26,72 ga+.
C,- 198: DG‡n h"i D
2
H
7
AH }%a *_ng &!tng D%A n%ng no_ng &!"tc '',|6 ga+ h*‡n h"tp 8 g*s+ an&ehit,
anco3 d! vas n!"_c. Dho 8 ta_c d%tng v"_i ,a d! &!"tc 2,29 3i_t H
2
Z"{ &)tcI. ‚ anco3 bit o1i ho# 3à
*. j(‚. B. |7‚. C. 6(‚. /. 7(‚.
C,- 119: ;t ch#y +Lt anco3 8 &!<c
2 2
DA A H
n n >
. e=t 3%]n nào Ba% &Gy 3à &Png nh2tT
*. 8 3à anco3 no, +ạch hf. B. 8 3à an)an&io3.
C. 8 3à an)ano3 &"n chJc. /. 8 3à anco3 &"n chJc +ạch hf.
C,- 111: ehi &;t ch#y &-ng &dng cFa anco3 &"n chJc th2y tV 3W B; +o3
A H DA
2 2
n : n
tYng d:n.
5nco3 tr/n th%Lc d\y &-ng &dng cFa
*. anco3 )h*ng no. B. anco3 no.
C. anco3 th"+. /. )h*ng 1#c &Mnh &!<c.
C,- 11$: *_t cha_y hoasn toasn + ga+ anco3 &"n ch!_c 5 &!"tc 6,6 ga+ DA
2
vas 6,6 ga+ H
2
A. „ia_ trit
+ 3as
*. '(,2 ga+. B. 2 ga+. C. 2,j ga+. /. 6 ga+.
C,- 110: ;t ch#y +Lt anco3 &"n chJc, +ạch hf 8 th% &!<c DA
2
và h"i n!bc theo tV 3W thE tcch
7 : 9 z : z
A H DA
2 2
=
. DT4T cFa 8 3à
*. D
9
H
'(
A. B. D
6
H
6
A. C. D
7
H
'2
A. /. D
2
H
6
A.
C,- 111: ;t ch#y +Lt anco3 &a chJc th% &!<c H
2
A và DA
2
có tV 3W +o3
2 : 6 n : n
2 2
DA A H
=
. z]y anco3 &ó 3à
*. D
6
H
j
A
2
. B. D
2
H
6
A
2
. C. D
9
H
'(
A
2
. /. t2t c> &X% Bai.
C,- 112: ehi &;t ch#y +Lt anco3 &a chJc th% &!<c n!bc và )hc DA
2
theo tV 3W )h;i 3!<ng
99 : 2| + : +
2 2
DA A H
=
. DT4T cFa anco3 3à
*. D
7
H
'(
A
2
. B. D
2
H
6
A
2
. C. D
6
H
j
A
2
. /. D
9
H
j
A
2
.
C,- 113: ;t ch#y hoàn toàn 7,j ga+ anco3 &"n chJc 8 th% &!<c '6,2 ga+ DA
2
và 7,9 ga+ H
2
A.
8#c &Mnh 8
*. D
9
H
|
AH. B. D
2
H
7
AH. C. D
6
H
7
AH. /. t2t c> &X% Bai.
C,- 114: la anco3 8, o, p &X% bXn và có )h;i 3!<ng phGn tH )h#c nha%. ;t ch#y +Ui ch2t &X%
Binh ra DA
2
và H
2
A theo tV 3W +o3
A H DA
2 2
n : n
m 6 : 9. z]y DT4T ba anco3 3à
*. D
2
H
6
A n D
6
H
j
A n D
9
H
'(
A. B. D
6
H
j
A n D
6
H
j
A
2
n D
6
H
j
A
6
.
C. D
6
H
j
A n D
9
H
'(
A n D
7
H
'(
A. /. D
6
H
6
A n D
6
H
6
A
2
n D
6
H
6
A
6
.
C,- 115: *_t cha_y r!"t% 5 bYsng A
2
v!sa &%{ nhGtn thG_y: nDA
2
: nA
2
: nH
2
A m 9 : 7: 6. 5 co_ c*ng th!_c
phGn t!{ 3as
*. D
2
H
6
A. B. D
2
H
6
A
2
. C. D
6
H
j
A. /. D
9
H
'(
A.
C,- 118: *_t cha_y anco3 chV chJa +Lt 3oại nhó+ chJc 5 bYsng A
2
v!sa &%{ nhGtn thG_y :
nDA
2
: nA
2
: nH
2
A m 6: |: j. 5 co_ &Ytc &i/{+ 3à
*. Ta_c d%tng v"_i ,a d! cho nH
2
m ',7n
5
.
B. Ta_c d%tng v"_i D%A &%n no_ng cho ra h"tp chG_t &a ch!_c.
C. Ta_ch n!"_c tato thasnh +*tt an)en d%y nhG_t.
/. eh*ng co_ )ha{ nYng hosa tan D%ZAHI
2
.
C,- 1$9: 5nco3 &"n ch!_c 5 cha_y cho +DA
2
: +H
2
A m '': .. *_t cha_y hoasn toasn ' +o3 5 r*si hG_p
th%t toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y vaso 6(( +3 d%ng ditch laZAHI
2
'~ this 3!"tng )/_t t%{a 3as
*. '',9j ga+. B. 7.,'ga+. C. 6.,9ga+. /. '.,|ga+.
C,- 1$1: 8 3as +*tt anco3 no, +atch h"{. /{ &*_t cha_y (,(7 +o3 8 cGsn 9 ga+ o1i. 8 co_ c*ng th!_c 3à
*. D
6
H
7
ZAHI
6
. B. D
6
H
6
ZAHI
2
. C. D
2
H
9
ZAHI
2
. /. D
9
H
j
ZAHI
2
.
C,- 1$$: *_t cha_y hoasn toasn anco3 8 &!"tc DA
2
vas H
2
A co_ ti{ 3/t +o3 t!"ng !_ng 3as 6: 9, th/{ ti_ch o1i
cGsn d%sng &/{ &*_t cha_y 8 bYsng ',7 3Gsn th/{ ti_ch DA
2
th% &!"tc Z&o c%sng &)I. 8 3as
*. D
6
H
j
A. B. D
6
H
j
A
2
. C. D
6
H
j
A
6
. /. D
6
H
9
A.
C,- 1$0: 8 3à +Lt anco3 Zr!<%I no, +ạch hf. ;t ch#y hoàn toàn (,(7 +o3 8 c:n 7,6 ga+ o1i, th%
&!<c h"i n!bc và 6,6 ga+ DA
2
. D*ng thJc cFa 8 3à
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. D
6
H
7
ZAHI
6
. B. D
6
H
6
ZAHI
2
. C. D
2
H
9
ZAHI
2
. /. D
6
H
|
AH.
C,- 1$1>: 8 3as h*‡n h"tp 2 anco3 &"n ch!_c, c%sng da‡y &*sng &Y{ng, co_ ty{ 3/t )h*_i 3!"tng ':'. *_t cha_y
h/_t 8 &!"tc 2',97 ga+ DA
2
vas '6,.7 ga+ H
2
A. zGty 8 g*s+ 2 anco3 3à
*. DH
6
AH vas D
2
H
7
AH. B. DH
6
AH vas D
9
H
.
AH.
C. DH
6
AH vas D
6
H
|
AH. /. D
2
H
7
AH vas D
6
H
|
AH.
C,- 1$2: *_t cha_y hoasn toasn a ga+ anco3 8 r*si hG_p th%t toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y vaso bisnh n!"_c v*i
trong d! thG_y )h*_i 3!"tng bisnh tYng b ga+ vas co_ c ga+ )/_t t%{a. li/_t b m (,|'c vas c m
',(2
b a +
. 8 co_
cG_% tato th% gotn 3as
*. D
2
H
7
AH. B. D
2
H
9
ZAHI
2
. C. D
6
H
7
ZAHI
6
. /. D
6
H
6
ZAHI
2
.
C,- 1$3: *_t cha_y hoàn toasn a ga+ h*‡n h"tp g*s+ +etano3 vas b%tan-2-o3 &!"tc 6(,j ga+ DA
2
vas 'j
ga+ H
2
A. „ia_ trit a 3as
*. 6(,9 ga+. B. '6 ga+. C. '7,2 ga+. /. |,6 ga+.
C,- 1$4: *_t cha_y hoasn toasn (,9 +o3 h*‡n h"tp 8 g*s+ anco3 +ety3ic, anco3 ety3ic vas anco3
iBopropy3ic r*si hG_p th%t toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y vaso n!"_c v*i trong d! &!"tc j( ga+ )/_t t%{a. Th/{ ti_ch
o1i Z&)tcI t*_i thi/{% cGsn d%sng 3as
*. 26,jj 3i_t. B. 26,72 3i_t. C. 2',2j 3i_t. /. '6,j 3i_t.
C,- 1$5: *_t cha_y h*‡n h"tp 8 g*s+ 2 anco3 co_ B*_ +o3 bYsng nha% th% &!"tc h*‡n h"tp DA
2
vas H
2
A
theo 3/t +o3 t!"ng !_ng 2 : 6. 8 g*s+
*. DH
6
AH vas D
2
H
7
AH. C. D
2
H
7
AH vas D
2
H
9
ZAHI
2
.
B. D
6
H
|
AH vas D
6
H
6
ZAHI
2
. /. D
2
H
7
AH vas D
6
H
|
AH.
C,- 1$8: *_t cha_y hoasn toasn a +o3 anco3 5 &!"tc b +o3 DA
2
vas c +o3 H
2
A. li/_t a m c - b. e/_t 3%Gtn
naso Ba% &Gy &%_ng T
*. 5 3as anco3 no, +atch vosng. B. 5 3as anco3 no, +atch h"{.
C. 5 3a 2anco3 ch!a no. /. 5 3as anco3 th"+.
C,- 109: *_t cha_y +*tt 3!"tng anco3 5 cGsn v!sa &%{ 26,jj 3i_t A
2
"{ &)tc, th% &!"tc 6.,6 ga+ DA
2
vas
2',6 ga+ H
2
A. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3à
*. D
2
H
6
A. B. D
6
H
j
A. C. D
6
H
j
A
2
. /. D
9
H
'(
A.
C,- 101: Dho hUn h<p 8 g-+ hai anco3 &a chJc, +ạch hf, th%Lc cRng d\y &-ng &dng. ;t ch#y
hoàn toàn hUn h<p 8, th% &!<c DA
2
và H
2
A có tV 3W +o3 t!"ng Jng 3à 6 : 9. Hai anco3 &ó 3à
*. D
6
H
7
ZAHI
6
và D
9
H
|
ZAHI
6
. B. D
2
H
7
AH và D
9
H
.
AH.
C. D
2
H
9
ZAHI
2
và D
9
H
j
ZAHI
2
. /. D
2
H
9
ZAHI
2
và D
6
H
6
ZAHI
2
.
C,- 10$: ehi &;t ch#y hoàn toàn + ga+ hUn h<p hai anco3 no, &"n chJc, +ạch hf th% &!<c z 3ct
)hc DA
2
Zf &)tcI và a ga+ H
2
A. liE% thJc 3i/n hW gi$a +, a và z 3à
*. + m 2a - z/22,9. B. + m 2a - z/'',2. C. + m a w z/7,6. /. + m a - z/7,6.
C,- 100: ;t ch#y hoàn toàn (,2 +o3 +Lt anco3 8 no, +ạch hf c:n vva &F '|,.2 3ct )hc A
2
Zf
&)tcI. ~@t )h#c, n=% cho (,' +o3 8 t#c dgng vva &F vbi + ga+ D%ZAHI
2
thh tạo thành d%ng dMch có
+à% 1anh 3a+. „i# trM cFa + và t/n gọi cFa 8 t!"ng Jng 3à
*. .,j và propan-',2-&io3. B. 9,. và propan-',2-&io3.
C. 9,. và propan-',6-&io3. /. 9,. và g3i1ero3.
C,- 101: a. ehc DA
2
Binh ra )hi 3/n +en r!<% +Lt 3!<ng g3%co[" &!<c d0n vào d%ng dMch DaZAHI
2
d! tạo &!<c 9(g )=t tFa. eh;i 3!<ng anco3 ety3ic th% &!<c 3à
*. 'j,9 ga+. B. '6,j ga+. C. '6,9 ga+. /. '|,9 ga+.
b. ,=% hiW% B%2t ph>n Jng 3/n +en 3à j(‚ thh )h;i 3!<ng g3%co[" &\ dRng 3à bao nhi/% ga+ T
*. 97 ga+. B. .( ga+. C. 66 ga+. /. 9( ga+.
C,- 102: Dho + ga+ tinh b*tt 3/n +en thasnh D
2
H
7
AH v"_i hi/t% B%G_t j'‚, hG_p th%t h/_t 3!"tng DA
2
Binh ra vaso d%ng ditch DaZAHI
2
&!"tc 77 ga+ )/_t t%{a vas d%ng ditch 8. %n no_ng d%ng ditch 8 3ati co_
'( ga+ )/_t t%{a n!‡a. „ia_ trit + 3as
*. |7 ga+. B. '27 ga+. C. '7( ga+. /. 227 ga+.
C,- 103: Th/{ ti_ch anco3 ety3ic .2
o
cGsn d%sng 3as bao nhi/% &/{ &i/s% ch/_ &!"tc 2,29 3i_t D
2
H
9
Z&)tcI. Dho
bi=t hi/t% B%G_t pha{n !_ng &att 62,7‚ vas d m (,j g/+3.
*. j +3. B. '( +3. C. '2,7+3. /. 6,. +3.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 104: i t!s '7( ga+ tinh b*tt Be‡ &i/s% ch/_ &!"tc bao nhi/% +3 anco3 ety3ic 96
o
bYsng ph!"ng pha_p
3/n +en anco3T Dho bi/_t hi/t% B%G_t pha{n !_ng &att j'‚ vas d m (,j g/+3.
*. 96,j|7 +3. B. .6,|7 +3. C. 2',7627 +3. /. 'j|,7 +3.
C,- 105: eh;i 3!<ng cFa tinh bLt c:n dRng trong }%# trhnh 3/n +en &E tạo thành 7 3ct r!<% Zanco3I
ety3ic 96› 3à Zbi=t hiW% B%2t cFa c> }%# trhnh 3à |2‚ và )h;i 3!<ng ri/ng cFa r!<% ety3ic ng%y/n ch2t
3à (,j g/+3I
*. 7,9 )g. B. 7,( )g. C. 6,( )g. /. 9,7 )g.
C,- 108: K/n +en hoàn toàn + ga+ g3%co[" thành anco3 ety3ic. Toàn bL )hc DA
2
Binh ra trong }%#
trhnh này &!<c h2p thg h=t vào d%ng dMch DaZAHI
2
d! tạo ra 9( ga+ )=t tFa. ,=% hiW% B%2t cFa }%#
trhnh 3/n +en 3à |7‚ thh gi# trM cFa + 3à
*. 6(. B. 7j. C. 6(. /. 9j.
C,- 119: K/n +en + ga+ g3%co[" vbi hiW% B%2t .(‚, 3!<ng )hc DA
2
Binh ra h2p thg h=t vào d%ng
dMch n!bc v*i trong, th% &!<c '( ga+ )=t tFa. eh;i 3!<ng d%ng dMch Ba% ph>n Jng gi>+ 6,9 ga+ Bo
vbi )h;i 3!<ng d%ng dMch n!bc v*i trong ban &:%. „i# trM cFa + 3à
*. 2(,(. B. 6(,(. C. '6,7. /. '7,(.
C,- 111: 8 3as h*‡n h"tp g*s+ pheno3 vas anco3 &"n ch!_c 5. Dho 27,9 ga+ 8 ta_c d%tng v"_i ,a Zd!I
&!"tc 6,|2 3i_t H
2
Z"{ &)tcI. 5 3as
*. DH
6
AH. B. D
2
H
7
AH. C. D
6
H
7
AH. /. D
9
H
.
AH.
C,- 11$: Do_ bao nhi/% h"tp chG_t h!‡% c" D
|
H
j
A v!sa ta_c d%tng v"_i ,a, v!sa ta_c d%tng v"_i ,aAH T
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- 110: 5 3as h"tp chG_t co_ c*ng th!_c phGn t!{ D
|
H
j
A
2
. 5 ta_c d%tng v"_i ,a d! cho B*_ +o3 H
2
bay ra
bYsng B*_ +o3 ,aAH cGsn d%sng &/{ tr%ng hosa c%‡ng 3!"tng 5 tr/n. Dhi{ ra c*ng th!_c cG_% tato th% gotn c%{a
5.
*. D
6
H
|
DAAH. B. HAD
6
H
9
DH
2
AH.
C. DH
6
AD
6
H
9
AH. /. DH
6
D
6
H
6
ZAHI
2
.
C,- 111: ehi &*_t cha_y (,(7 +o3 8 ZdG‡n 1%G_t ben[enI th% &!"tc d!"_i '|,6 ga+ DA
2
. li/_t ' +o3 8
pha{n !_ng v!sa &%{ v"_i ' +o3 ,aAH hoYtc v"_i 2 +o3 ,a. 8 co_ c*ng th!_c cG_% tato th% gotn 3as
*. DH
6
D
6
H
9
AH. B. DH
6
AD
6
H
9
AH.
C. HAD
6
H
9
DH
2
AH. /. D
6
H
9
ZAHI
2
.
C,- 112: Ho_a chG_t naso d!"_i &Gy d%sng &/{ phGn bi/tt 2 3ot +G_t nha‡n ch!_a d%ng ditch pheno3 vas
ben[en.
'. ,a. 2. dd ,aAH. 6. n!"_c bro+.
*. ' vas 2. B. ' vas 6. C. 2 vas 6. /. ', 2 vas 6.
C,- 113: 5 3as h"tp chG_t h!‡% c" c*ng th!_c phGn t!{ 3as D
|
H
j
A
2
. 5 ta_c d%tng v"_i ,aAH theo ti{ 3/t ' : 2.
zGty 5 th%*tc 3oati h"tp chG_t naso d!"_i &Gy T
*. i pheno3. B. 51it cacbo1y3ic
C. ”Bte c%{a pheno3. /. z!sa anco3, v!sa pheno3.
C,- 114: Do_ bao nhi/% &*sng phGn Zch!_a vosng be[enI, c*ng th!_c phGn t!{ D
j
H
'(
A, )h*ng ta_c d%tng
v"_i ,aT
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 115: 5 3as chG_t h!‡% c" co_ c*ng th!_c phGn t!{ D
1
H
y
A. *_t cha_y hoasn toasn (,' +o3 5 r*si hG_p th%t
toasn b*t Ba{n phG{+ cha_y vaso n!"_c v*i trong thG_y co_ 6( ga+ )/_t t%{a. Kotc bo{ )/_t t%{a &e+ &%n no_ng
phGsn n!"_c 3otc thG_y co_ 2( ga+ )/_t t%{a n!‡a. li/_t 5 v!sa ta_c d%tng ,a, v!sa ta_c d%tng ,aAH. Dhi{ ra
c*ng th!_c phGn t!{ c%{a 5.
*. D
6
H
6
A. B. D
|
H
j
A. C. D
|
H
j
A
2
. /. D
j
H
'(
A.
C,- 118: Dhi{ ra th!_ t!t tYng dGsn +!_c &*t 3inh &*t c%{a ng%y/n t!{ H trong nho_+ -AH c%{a ca_c h"tp chG_t
Ba%: pheno3, etano3, n!"_c.
*. ”tano3 … n!"_c … pheno3. C. ,!"_c … pheno3 … etano3.
B. ”tano3 … pheno3 … n!"_c. /. 4heno3 … n!"_c … etano3.
C,- 129: T!s 9(( ga+ be[en co_ th/{ &i/s% ch/_ &!"tc t*_i &a bao nhi/% ga+ pheno3. Dho bi/_t hi/t% B%G_t
toasn b*t }%a_ trisnh &att |j‚.
*. 6|6 ga+. B. 6'2 ga+. C. 6'j ga+. /. 62( ga+.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 121: Ho_a chG_t naso d!"_i &Gy co_ th/{ d%sng &/{ phGn bi/tt ca_c 3ot +G_t nha‡n ch!_a ca_c d%ng ditch :
D
6
H
7
A,a, ,aD3, laD3
2
, ,a
2
C, ,a
2
DA
6

*. dd ,aAH. B. dd HD3. C. ,a. / dd eD3.
C,- 12$: Co v"_i etano3, ng%y/n t!{ H trong nho_+ -AH c%{a pheno3 3inh &*tng h"n vis :
*. ~Gtt &*t e3ectron "{ vosng ben[en tYng 3/n, nhG_t 3as "{ ca_c vit tri_ o vas p.
B. Ki/n )/_t D-A c%{a pheno3 b/sn v!‡ng.
C. Trong pheno3, cYtp e3ectron ch!a tha+ gia 3i/n )/_t c%{a ng%y/n t!{ o1i &a‡ tha+ gia 3i/n h"tp
vaso vosng ben[en 3as+ 3i/n )/_t -AH phGn c!tc h"n.
/. 4heno3 ta_c d%tng d/‡ dasng v"_i n!"_c bro+ tato )/_t t%{a trY_ng 2, 9, 6-tri bro+ pheno3.
C,- 120: Do_ bao nhi/% pha{n !_ng 1a{y ra )hi cho ca_c chG_t D
6
H
7
AH n ,aHDA
6
n ,aAH n HD3 ta_c
d%tng v"_i nha% t!sng &*i +*tt T
*. 6. B. 9. C. 7. /. 6.
C,- 121: D\y g-+ c#c ch2t &X% ph>n Jng vbi pheno3 3à
*. d%ng dMch ,aD3, d%ng dMch ,aAH, )i+ 3oại ,a.
B. n!bc bro+, a1it a1etic, d%ng dMch ,aAH.
C. n!bc bro+, anhi&rit a1etic, d%ng dMch ,aAH.
/. n!bc bro+, an&ehit a1etic, d%ng dMch ,aAH.
C,- 122: Hi/tn t!"tng 3Gsn 3!"tt 1a{y ra )hi nho{ vasi giott d%ng ditch HD3 &Ytc vaso *_ng nghi/t+ ch!_a +*tt
i_t d%ng ditch HDAA,a vas +*tt i_t d%ng ditch D
6
H
7
A,a r*si 3Y_c +atnh 3as
*. Do_ B!t phGn 3"_p n d%ng ditch trong B%*_t ho_a &%tc.
B. D%ng ditch trong B%*_t ho_a &%tc.
C. Do_ phGn 3"_p n d%ng ditch trong B%*_t.
/. 8%G_t hi/tn B!t phGn 3"_p "{ ca{ 2 *_ng nghi/t+.
C,- 123: œnh h!fng cFa nhó+ -AH &=n g;c D
6
H
7
- trong phGn tH pheno3 thE hiWn }%a ph>n Jng
gi$a pheno3 vbi
*. d%ng dMch ,aAH. B. ,a )i+ 3oại. C. n!bc lr
2
. /. H
2
Z,i, n%ng nóngI.
C,- 124: DhG_t co_ c*ng th!_c phGn t!{ naso d!"_i &Gy co_ th/{ ta_c d%tng &!"tc ca{ ,a, ca{ ,aAH T
*. D
7
H
j
A. B. D
6
H
j
A. C. D
|
H
'(
A. /. D
.
H
'2
A.
C,- 125: la h<p ch2t th"+ 8, o, p &X% có c*ng thJc phGn tH D
|
H
j
A. 8 t#c dgng vbi ,a và
,aAH n o t#c dgng vbi ,a, )h*ng t#c dgng ,aAH n p )h*ng t#c dgng vbi ,a và ,aAH D*ng thJc
c2% tạo cFa 8, o, p 3:n 3!<t 3à
*. D
6
H
9
ZDH
6
IAH n D
6
H
7
ADH
6
n D
6
H
7
DH
2
AH.
B. D
6
H
7
ADH
6
n D
6
H
7
DH
2
AH n D
6
H
9
ZDH
6
IAH.
C. D
6
H
7
DH
2
AH n D
6
H
7
ADH
6
n D
6
H
9
ZDH
6
IAH.
/. D
6
H
9
ZDH
6
IAH n D
6
H
7
DH
2
AH n D
6
H
7
ADH
6
.
C,- 128: Dho 3:n 3!<t c#c ch2t D
2
H
7
D3, D
2
H
7
AH, D
6
H
7
AH, D
6
H
7
D3 vào d%ng dMch ,aAH 3o\ng &%n
nóng. H`i +2y ch2t có ph>n Jng T
*. D> b;n ch2t. B. ~Lt ch2t. C. Hai ch2t. /. la ch2t.
C,- 139: a. C; &-ng phGn cFa D
6
H
7
D3
6

*. 7. B. 6. C. 6. /. 9.
b. Trong B; c#c &-ng phGn cFa D
6
H
7
D3
6
có thE có bao nhi/% &-ng phGn )hi th%ˆ phGn trong +*i
tr!?ng )iX+ cho B>n pha+ ph>n Jng &!<c c> vbi ,a và d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
tạo ra 5g T
*. '. B. 9. C. 6. /. 2.
C,- 131: H<p ch2t 8 có chJa vyng ben[en và có DT4T 3à D
|
H
6
D3
2
. ThFy phGn 8 trong ,aAH &@c,
t
o
cao, p cao th% &!<c ch2t o có DT4T 3à D
|
H
6
A. H\y cho bi=t 8 có bao nhi/% DTDTT
*. 6. B. '. C. 9. /. 2.
C,- 13$: Dho c#c h<p ch2t Ba% : ZqI DH
6
DH
2
AH. ZqqI D
6
H
7
AH. ZqqqI ,A
2
D
6
H
9
AH.
Dhọn ph#t biE% -ai
*. D> 6 ch2t &X% có ng%y/n tH H 3inh &Lng.
B. D> 6 &X% ph>n Jng &!<c vbi d%ng dMch ba[" f &iX% )iWn th!?ng.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C. Dh2t ZqqqI có ng%y/n tH H 3inh &Lng nh2t.
/. ThJ tQ 3inh &Lng cFa ng%y/n tH H &!<c Bip 1=p theo chiX% nh! Ba% : qqq ‹ qq ‹ q.
C,- 130: Dho c#c ch2t Ba% 5 : DH
9
A n l: D
2
H
6
A
2
n D: D
6
H
j
A
6
.
iX% nào Ba% &Gy 3%*n &Png T
*. 5, l, D 3à c#c anco3 no, +ạch hf. B. 5, l, D &X% 3à+ +2t +à% dd th%;c tc+.
C. 5, l, D 3à c#c h<p ch2t h$% c" no. /. 5, l, D &X% 3à eBte no, &"n chJc.
C,- 131: Dho 2 ph>n Jng :Z'I 2DH
6
DAAH w ,a
2
DA
6


2DH
6
DAA,a w H
2
A w
DA
2
Z2I D
6
H
7
A,a w DA
2
w H
2
A

D
6
H
7
AH w ,aHDA
6
Hai ph>n Jng tr/n chJng t` 3Qc a1it theo thJ tQ DH
6
DAAH, H
2
DA
6
, D
6
H
7
AH, HDA
6
-

*. TYng d:n. B. „i>+ d:n. C. eh*ng thay &xi. /. zva tYng vva gi>+.
C,- 132: Dho d\y c#c ch2t : pheno3, ani3in, pheny3a+oni c3or%a, natri pheno3at, etano3. C; ch2t
trong d\y ph>n Jng &!<c vbi ,aAH Ztrong d%ng dMchI 3à
*. 9. B. 6. C. '. /. 2.
C,- 133: 8 3as h*‡n h"tp g*s+ pheno3 vas +etano3. *_t cha_y hoasn toasn 8 &!"tc nDA
2
m nH
2
A. zGty ‚
)h*_i 3!"tng +etano3 trong 8 3as
*. 27‚. B. 7.,7‚. C. 7(,7‚. /. 2(‚.
C,- 134: ~Lt h<p ch2t 8 chJa ba ng%y/n t; D, H, A có tV 3W )h;i 3!<ng +D : +H : +A m 2' : 2 : 9.
H<p ch2t 8 có c*ng thJc &"n gi>n nh2t trRng vbi c*ng thJc phGn tH. C; &-ng phGn c2% tạo th%Lc
3oại h<p ch2t th"+ Jng vbi c*ng thJc phGn tH cFa 8 3à
*. 6. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 135: Dho 8 3à h<p ch2t th"+ n a +o3 8 ph>n Jng vva h=t vbi a 3ct d%ng dMch ,aAH '~. ~@t
)h#c, n=% cho a +o3 8 ph>n Jng vbi ,a Zd!I thh Ba% ph>n Jng th% &!<c 22,9a 3ct )hc H
2
Zf &)tcI.
D*ng thJc c2% tạo th% gọn cFa 8 3à
*. HAD
6
H
9
DAADH
6
. B. DH
6
D
6
H
6
ZAHI
2
.
C. HAD
6
H
9
DAAH. /. HADH
2
D
6
H
9
AH.
C,- 138: H<p ch2t h$% c" 8 ZphGn tH có vyng ben[enI có c*ng thJc phGn tH 3à D
|
H
j
A
2
, t#c dgng
&!<c vbi ,a và vbi ,aAH. li=t rkng )hi cho 8 t#c dgng vbi ,a d!, B; +o3 H
2
th% &!<c bkng B; +o3
8 tha+ gia ph>n Jng và 8 t#c dgng &!<c vbi ,aAH theo tV 3W B; +o3 ' : 2. D*ng thJc c2% tạo th% gọn
cFa 8 3à
*. D
6
H
7
DHZAHI
2
. B. DH
6
D
6
H
6
ZAHI
2
. C. DH
6
AD
6
H
9
AH. /. C. HADH
2
D
6
H
9
AH.
C,- 149: Dho hUn h<p hai an)en &-ng &dng )= ti=p nha% t#c dgng vbi n!bc Zcó H
2
CA
9
3à+ 1Pc t#cI
th% &!<c hUn h<p p g-+ hai r!<% Zanco3I 8 và o. ;t ch#y hoàn toàn ',(6 ga+ hUn h<p p Ba% &ó
h2p thg toàn bL B>n pha+ ch#y vào 2 3ct d%ng dMch ,aAH (,'~ th% &!<c d%ng dMch T trong &ó n-ng
&L cFa ,aAH bkng (,(7~. D*ng thJc c2% tạo th% gọn cFa 8 và o 3à ZThE tcch d%ng dMch thay &xi
)h*ng &#ng )EI
*. D
9
H
.
AH và D
7
H
''
AH. B. D
6
H
|
AH và D
9
H
.
AH.
C. D
2
H
7
AH và D
6
H
|
AH. /. D
2
H
7
AH và D
9
H
.
AH.
C,- 141: ;t ch#y hoàn toàn hUn h<p ~ g-+ hai r!<% Zanco3I 8 và o 3à &-ng &dng )= ti=p cFa
nha%, th% &!<c (,6 +o3 DA
2
và (,927 +o3 H
2
A. ~@t )h#c, cho (,27 +o3 hUn h<p ~ t#c dgng vbi ,a
Zd!I, th% &!<c ch!a &=n (,'7 +o3 H
2
. D*ng thJc phGn tH cFa 8, o 3à
*. D
6
H
6
A, D
9
H
j
A. B. D
2
H
6
A, D
6
H
j
A. C. D
2
H
6
A
2
, D
6
H
j
A
2
. /. D
2
H
6
A, DH
9
A.
C,- 14$: A1i ho# + ga+ etano3 th% &!<c hUn h<p 8 g-+ a1etan&ehit, a1it a1etic, n!bc và etano3
d!. Dho toàn bL 8 t#c dgng vbi d%ng dMch ,aHDA
6
Zd!I, th% &!<c (,76 3ct )hc DA
2
Zf &)tcI. eh;i
3!<ng etano3 &\ bM o1i ho# tạo ra a1it 3à
*. ','7 ga+. B. 9,6( ga+. C. 2,6( ga+. /. 7,|7 ga+.
C,- 140: ehi phGn tcch thành ph:n +Lt r!<% Zanco3I &"n chJc 8 thh th% &!<c )=t }%> : Txng )h;i
3!<ng cFa cacbon và hi&ro g2p 6,627 3:n )h;i 3!<ng o1i. C; &-ng phGn r!<% Zanco3I Jng vbi c*ng
thJc phGn tH cFa 8 3à
*. 6. B. 9. C. 2. /. '.
C,- 141: A1i ho# anco3 &"n chJc 8 bkng D%A Z&%n nóngI, Binh ra +Lt B>n pha+ h$% c" d%y nh2t
3à 1eton o ZtV )h;i h"i cFa o Bo vbi )hc hi&ro bkng 2.I. D*ng thJc c2% tạo cFa 8 3à
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. DH
6
DHAHDH
6
. B. DH
6
DADH
6
.
C. DH
6
DH
2
DH
2
AH. /. DH
6
DH
2
DHAHDH
6
.
C,- 142: ~Lt h<p ch2t h$% c" 5 g-+ D, H, A có 7(‚ o1i vX )h;i 3!<ng. ,g!?i ta cho 5 }%a ;ng
&Qng '(,9 ga+ D%A n%ng nóng th% &!<c 2 ch2t h$% c" và j,9j ga+ ch2t rin. ~@t )h#c cho hUn
h<p 2 ch2t h$% c" tr/n t#c dgng vbi d%ng dMch 5g,A
6
Zd!I trong ,H
6
tạo ra hUn h<p 2 +%;i và
6j,jj ga+ 5g. eh;i 3!<ng cFa 5 c:n dRng 3à
*. ',2j ga+. B. 9,j ga+. C. 2,76 ga+. /. 6,2 ga+.
C,- 143: %n nóng anco3 5 vbi hUn h<p ,alr và H
2
CA
9
&@c th% &!<c ch2t h$% c" l, '2,6 ga+ h"i
ch2t l chi=+ +Lt thE tcch bkng thE tcch cFa 2,j ga+ ,
2
f cRng nhiWt &L 76(
o
D n #p B%2t ' at+. A1i
ho# 5 bkng D%A n%ng nóng th% &!<c h<p ch2t h$% c" có )h> nYng 3à+ +2t +à% d%ng dMch n!bc
bro+. DTDT cFa 5 3à
*. DH
6
AH. B. D
2
H
7
AH.
C. DH
6
DHAHDH
6
. /. DH
6
DH
2
DH
2
AH.
C,- 144: %n +Lt anco3 5 vbi d%ng dMch hUn h<p g-+ elr và H
2
CA
9
&@c thh trong hUn h<p B>n
pha+ th% &!<c có ch2t h$% c" l. H"i cFa '2,7 ga+ ch2t l nói tr/n chi=+ ' thE tcch cFa 2,j( ga+
nit" trong cRng &iX% )iWn. D*ng thJc c2% tạo cFa 5 3à
*. D
2
H
7
AH. B. DH
6
DH
2
DH
2
AH.
C. DH
6
AH. /. HADH
2
DH
2
AH.
C,- 145: 5n)en 8 có c*ng thJc phGn tH 3à D
7
H
'(
. 8 )h*ng có &-ng phGn hhnh học. ehi cho 8 t#c
dgng vbi e~nA
9
f nhiWt &L th2p th% &!<c ch2t h$% c" o có c*ng thJc phGn tH 3à D
7
H
'2
A
2
. A1i hóa
nh‰ o bkng D%A d! th% &!<c ch2t h$% c" p. p )h*ng có ph>n Jng tr#ng g!"ng. z]y 8 3à
*. 2-+ety3 b%ten-2. B. l%t-'-en.
C. 2-+ety3 b%t-'-en. /. l%t-2-en.
C,- 148: ;t ch#y hoàn toàn ' thE tcch h"i anco3 no &"n chJc 5 th% &!<c DA
2
và H
2
A có txng thE
tcch g2p 7 3:n thE tcch h"i anco3 5 &\ dRng Zf cRng &iX% )iWnI. z]y 5 3à
*. D
2
H
7
AH. B. D
9
H
.
AH. C. DH
6
AH. /. D
6
H
|
AH.
C,- 159: Dho 6(,9 ga+ hUn h<p g-+ g3i1ero3 và +Lt r!<% &"n chJc, no 5 ph>n Jng vbi ,a thh th%
&!<c j,.6 3ct )hc Z&)tcI. ,=% cho hUn h<p tr/n t#c dgng vbi D%ZAHI
2
thh hoà tan &!<c .,j ga+
D%ZAHI
2
. D*ng thJc cFa 5 3à
*. D
2
H
7
AH. B. D
6
H
|
AH. C. DH
6
AH. /. D
9
H
.
AH.
C,- 151: HUn h<p 8 g-+ anco3 +ety3ic và +Lt anco3 no, &"n chJc 5, +ạch hf. Dho 2,|6 ga+ 8
t#c dgng vbi ,a d! th% &!<c (,6|2 3ct H
2
Z&)tcI, +@t )h#c o1i hóa hoàn toàn 2,|6 ga+ 8 bkng D%A
Zt
o
I th% &!<c hUn h<p an&ehit. Dho toàn bL 3!<ng an&ehit này t#c dgng vbi d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
d! th% &!<c '.,99 ga+ ch2t )=t tFa. D*ng thJc c2% tạo cFa 5 3à
*. D
2
H
7
AH. B. DH
6
DH
2
DH
2
AH.
C. DH
6
DHZDH
6
IAH. /. DH
6
DH
2
DH
2
DH
2
AH.
C,- 15$: 5nco3 no +ạch hf 5 chJa n ng%y/n tH D và + nhó+ AH trong c2% tạo phGn tH. Dho |,6
ga+ 5 t#c dgng h=t vbi ,a cho 2,29 3ct H
2
Z&)tcI. ~;i }%an hW gi$a n và + 3à
*. 2+ m 2n w '. B. + m 2n w 2. C. ''+ m |n w '. /. |n m '9+ w 2.
C,- 150: Dh2t h$% c" 8 +ạch hf &!<c tạo ra tv a1it no 5 và ety3en g3ico3. li=t rkng a ga+ 8 f thE
h"i chi=+ thE tcch bkng thE tcch cFa 6,9 ga+ o1i f cRng &iX% )iWn nhiWt &L và #p B%2tn a ga+ 8
ph>n Jng h=t vbi 1Pt tạo ra 62,j ga+ +%;i. ,=% cho 2(( ga+ 5 ph>n Jng vbi 7( ga+ eti3eng3ico3
ta th% &!<c j|,6 ga+ eBte. T/n cFa 8 và hiW% B%2t ph>n Jng tạo 8 3à
*. ”ty3en g3ico3 &ia1etat n |9,9‚. B. ”ty3en g3ico3 &i’o+at n |9,9‚.
C. ”ty3en g3ico3 &ia1etat n 66,6‚. /. ”ty3en g3ico3 &i’o+at n 66,6‚.
C,- 151: A1i ho# anco3 ety3ic bkng 1Pc t#c +en gi2+, Ba% ph>n Jng th% &!<c hUn h<p 8 Zgi> BH
)h*ng tạo ra an&ehitI. Dhia hUn h<p 8 thành 2 ph:n bkng nha%. 4h:n ' cho t#c dgng vbi ,a d!, th%
&!<c 6,2|2 3ct H
2
Z&)tcI. Tr%ng hoà ph:n 2 bkng d%ng dMch ,aAH 2~ th2y h=t '2( +3. HiW% B%2t
ph>n Jng o1i ho# anco3 ety3ic 3à:
*. 92,j6‚. B. 66,|‚. C. j7,|‚. /. |7‚.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 152: ;t ch#y hoàn toàn +Lt 3!<ng hUn h<p 2 anco3 no &"n chJc 8, o 3à &-ng &dng 3i/n ti=p
th% &!<c '',2 3ct DA
2
c†ng vbi 3!<ng hUn h<p tr/n cho ph>n Jng vbi ,a d! thh th% &!<c 2,29 3ct H
2
Zf &)tcI. D*ng thJc phGn tH cFa 2 anco3 tr/n 3à
*. D
2
H
7
AHn D
6
H
|
AH. B. DH
6
AHn D
6
H
|
AH.
C. D
9
H
.
AHn D
6
H
|
AH. /. D
2
H
7
AH n DH
6
AH.
C,- 153>: A1i ho# .,2 ga+ anco3 ety3ic bkng D%A &%n nóng th% &!<c '6,2 ga+ hUn h<p g-+
an&ehit, a1it, anco3 d! và n!bc. HUn h<p này t#c dgng vbi ,a Binh ra 6,66 3ct H
2
Zf &)tcI. 4h:n trY+
anco3 bM o1i ho# 3à
*. 27‚. B. 7(‚. C. |7‚. /. .(‚.
C,- 154: ThQc hiWn c#c thc nghiW+ Ba%:
T, ' : TrLn (,('7 +o3 r!<% no 8 vbi (,(2 +o3 r!<% no o r-i cho t#c dgng h=t vbi ,a thh th% &!<c
',((j 3ct H
2
.
T, 2 : TrLn (,(2 +o3 r!<% 8 vbi (,('7 +o3 r!<% o r-i cho h<p t#c dgng h=t vbi ,a thh th% &!<c
(,.72 3ct H
2
.
Thc nghiW+ 6 : ;t ch#y hoàn toàn +Lt 3!<ng hUn h<p r!<% nh! trong thc nghiW+ ' r-i cho t2t c>
B>n pha+ ch#y &i }%a bhnh &Qng DaA +bi n%ng, d! th2y )h;i 3!<ng bhnh tYng th/+ 6,2' ga+. li=t
thE tcch c#c )hi &o f &)tc. D*ng thJc 2 r!<% 3à
*. D
2
H
9
ZAHI
2
và D
6
H
6
ZAHI
2
. B. D
2
H
9
ZAHI
2
và D
6
H
7
ZAHI
6
.
C. DH
6
AH và D
2
H
7
AH. /. eh*ng 1#c &Mnh &!<c.
CH'()* +, &! *N%CHITDICTOND*IIT C*CBOIYLIC
C,- 1: ~Lt an&ehit có c*ng thJc txng }%#t 3à D
n
H
2n w 2 • 2a • +
ZDHAI
+
. D#c gi# trM n, a, + 3:n 3!<t
&!<c 1#c &Mnh 3à
*. n ‹ (, a ≥ (, + ≥ '. B. n ≥ (, a ≥ (, + ≥ '.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C. n ‹ (, a ‹ (, + ‹ '. /. n ≥ (, a ‹ (, + ≥ '.
C,- $: Do_ bao nhi/% &*sng phGn cG_% tato D
7
H
'(
A co_ )ha{ nYng tha+ gia pha{n !_ng tra_ng g!"ng T
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 0: Do_ bao nhi/% 1eton co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3à D
7
H
'(
A T
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- 1: Do_ bao nhi/% &*sng phGn cG_% tato D
6
H
'2
A tha+ gia pha{n !_ng tra_ng g!"ng T
*. 6. B. |. C. j. /. ..
C,- 2: Do_ bao nhi/% anco3 D
7
H
'2
A )hi ta_c d%tng v"_i D%A &%n no_ng cho ra an&ehit T
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- 3: DT„, cFa ' an&ehit no, &a chJc, +ạch hf 3à D
2
H
6
A. DT4T cFa nó 3à
*. D
j
H
'2
A
9
. B. D
9
H
6
A. C. D
'2
H
'j
A
6
. /. D
9
H
6
A
2
.
C,- 4: DT„, cFa an&ehit no, &a chJc, +ạch hf 3à D
2
H
6
A. 5n&ehit &ó có B; &-ng phGn 3à
*. 2. B. 9. C. '. /. 6.
C,- 5: ZDH
6
I
2
DHDHA có t/n 3à
*. iBob%tyran&ehit. B. an&ehit iBob%tyric.
C. 2-+ety3 propana3. /. 5, l, D &X% &Png.
C,- 8: DT4T cFa an)ana3 có '(,697‚ H theo )h;i 3!<ng 3à
*. HDHA. B. DH
6
DHA. C. D
2
H
7
DHA. /. D
6
H
|
DHA.
C,- 19: 5n&ehit 5 ZchV chJa +Lt 3oại nhó+ chJcI co_ ‚D vas ‚H Ztheo )h*_i 3!"tngI 3Gsn 3!"tt 3as
77,j' vas 6,.|. Dhi{ ra pha_t bi/{% -ai
*. 5 3as an&ehit hai ch!_c.
B. 5 cosn co_ &*sng phGn 3as ca_c a1it cacbo1y3ic.
C. 5 3as an&ehit no.
/. Trong pha{n !_ng tra_ng g!"ng, +*tt phGn t!{ 5 chi{ cho 2 e3ectron.
C,- 11: Trong c%sng &i/s% )i/tn nhi/tt &*t vas a_p B%G_t, ' 3i_t h"i an&ehit 5 co_ )h*_i 3!"tng bYsng )h*_i
3!"tng ' 3i_t DA
2
. 5 3as
*. an&ehit ’o+ic. B. an&ehit a1etic. C. an&ehit acry3ic. /. an&ehit ben[oic.
C,- 1$: *_t cha_y hoasn toasn p +o3 an&ehit 8 &!"tc } +o3 DA
2
vas t +o3 H
2
A. li/_t p m } - t. ~Ytt )ha_c
' +o3 8 tra_ng g!"ng &!"tc 9 +o3 5g. 8 th%*tc da‡y &*sng &Y{ng an&ehit
*. &"n ch!_c, no, +ạch h"{. C. hai ch!_c ch!a no Z' n*_i &*i DmDI.
B. hai ch!_c, no, +ạch h"{. /. nhit ch!_c ch!a no Z' n*_i ba DrDI.
C,- 10: 5n&ehit &a ch!_c 5 cha_y hoasn toasn cho +o3 DA
2
- +o3 H
2
A m +o3 5. 5 3as
*. an&ehit no, +ạch h"{. B. an&ehit ch!a no.
C. an&ehit th"+. /. an&ehit no, +ạch vosng.
C,- 11: *_t cha_y an&ehit 5 &!"tc +o3 DA
2
m +o3 H
2
A. 5 3as
*. an&ehit no, +ạch h"{, &"n ch!_c. B. an&ehit &"n ch!_c, no, +ạch vosng.
C. an&ehit &"n ch!_c co_ ' n*_i &*i, +ạch h"{. /. an&ehit no 2 ch!_c, +ạch h"{.
C,- 12: %n nóng z 3ct h"i an&ehit 8 vbi 6z 3ct )hc H
2
Z1Pc t#c ,iI &=n )hi ph>n Jng 1>y ra hoàn
toàn chV th% &!<c +Lt hUn h<p )hc o có thE tcch 2z 3ct Zc#c thE tcch )hc &o f cRng &iX% )iWn nhiWt
&L, #p B%2tI. ,g!ng tg o th% &!<c ch2t p n cho p t#c dgng vbi ,a Binh ra H
2
có B; +o3 bkng B; +o3
p &\ ph>n Jng. Dh2t 8 3à an&ehit
*. no, hai chJc.
B. )h*ng no ZchJa +Lt n;i &*i DmDI, hai chJc.
C. no, &"n chJc.
/. )h*ng no ZchJa +Lt n;i &*i DmDI, &"n chJc.
C,- 13: Dho ca_c chG_t : HD,, H
2
, d%ng ditch e~nA
9
, d%ng ditch lr
2
/H
2
A, d%ng ditch lr
2
/DH
6
DAAH
a. C*_ chG_t pha{n !_ng &!"tc v"_i ZDH
6
I
2
DA f &iX% )iWn thcch h<p 3as
*. 2. B. 6. C. 9. /. 7.
b. C*_ chG_t pha{n !_ng &!"tc v"_i DH
6
DH
2
DHA f &iX% )iWn thcch h<p 3as
*. 9. B. 2. C. 6. /. 7.
C,- 14: DH
6
DHA có thE tạo thành trQc ti=p tv
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. DH
6
DAADHmDH
2
. B. D
2
H
2
. C. D
2
H
7
AH. /. T2t c> &X% &Png.
C,- 15: •%# trhnh nào Ba% &Gy :h;ng tạo ra an&ehit a1etic T
*. DH
2
mDH
2
w H
2
A Zt
o
, 1Pc t#c HgCA
9
I. B. DH
2
mDH
2
w A
2
Zt
o
, 1Pc t#cI.
C. DH
6
DAADHmDH
2
w d%ng dMch ,aAH Zt
o
I. /. DH
6
DH
2
AH w D%A Zt
o
I.
C,- 18: D\y g-+ c#c ch2t &X% &iX% ch= trQc ti=p Zbkng +Lt ph>n JngI tạo ra an&ehit a1etic 3à
*. D
2
H
7
AH, D
2
H
2
, DH
6
DAAD
2
H
7
. B. HDAAD
2
H
6
, D
2
H
2
, DH
6
DAAH.
C. D
2
H
7
AH, D
2
H
9
, D
2
H
2
. /. DH
6
DAAH, D
2
H
2
, D
2
H
9
.
C,- $9: ~Lt a1it cacbo1y3ic có c*ng thJc txng }%#t 3à D
n
H
2n w 2 • 2a • +
ZDAAHI
+
. D#c gi# trM n, a, +
3:n 3!<t &!<c 1#c &Mnh 3à
*. n ‹ (, a ≥ (, + ≥ '. B. n ≥ (, a ≥ (, + ≥ '.
C. n ‹ (, a ‹ (, + ‹ '. /. n ≥ (, a ‹ (, + ≥ '.
C,- $1: 5 3as a1it no h"{, c*ng th!_c D
1
H
y
A
[
. Dhi{ ra +*_i 3i/n h/t &%_ng
*. y m 21-[ w2. B. y m 21 w [-2. C. y m 21. /. y m 21-[.
C,- $$: 5 3as a1it cacbo1y3ic +atch h"{, ch!a no Z' n*_i &*i DmDI, c*ng th!_c D
1
H
y
A
[
. Dhi{ ra +*_i 3i/n
h/t &%_ng
*. y m 21. B. y m 21 w 2-[. C. y m 21-[. /. y m 21 w [-2.
C,- $0: 51it )h*ng no, &"n chJc có +Lt 3i/n )=t &*i trong g;c hi&rocacbon có c*ng thJc phR h<p

*. D
n
H
2nw'-2)
DAAH Z n ≥ 2I. B. €DAAH.
C. D
n
H
2n-'
DAAH Z n ≥ 2I. /. D
n
H
2nw'
DAAH Z n ≥ 'I.
C,- $1: 51it cacbo1y3ic 5 co_ c*ng th!_c &"n gia{n nhG_t 3as D
6
H
9
A
6
. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3à
*. D
6
H
9
A
6
. B. D
6
H
j
A
6
. C. D
'j
H
29
A
'j
. /. D
'2
H
'6
A
'2
.
C,- $2: DT„, cFa +Lt a1it h$% c" 8 3à DHA. ;t ch#y ' +o3 8 th% &!<c d!bi 6 +o3 DA
2
.
DTDT cFa 8 3à
*. DH
6
DAAH. B. DH
2
mDHDAAH.
C. HAADDHmDHDAAH. /. e=t }%> )h#c.
C,- $3: ~Lt a1it no 5 có DT„, 3à D
2
H
6
A
2
. DT4T cFa a1it 5 3à
*. D
6
H
.
A
6
. B. D
2
H
6
A
2
. C. D
9
H
6
A
9
. /. D
j
H
'2
A
j
.
C,- $4: D
9
H
6
A
2
có B; &-ng phGn +ạch hf th%Lc chJc a1it 3à
*. 9. B. 6. C. 7. /. t2t c> &X% Bai.
C,- $5: 51it cacbo1y3ic &"n ch!_c +atch h"{ phGn nha_nh Z5I co_ ‚ A Ztheo )h*_i 3!"tngI 3as 6|,2. Dhi{
ra pha_t bi/{% -ai
*. 5 3as+ +G_t +as% d%ng ditch bro+.
B. 5 3as ng%y/n 3i/t% &/{ &i/s% ch/_ th%{y tinh h!‡% c".
C. 5 co_ &*sng phGn hisnh hotc.
/. 5 co_ hai 3i/n
π
trong phGn t!{.
C,- $8: 51it h$% c" 5 có thành ph:n ng%y/n t; g-+ 9(,6j‚ D n 79,29‚ A. E tr%ng hya (,(7 +o3
5 c:n '((+3 d%ng dMch ,aAH '~. DTDT cFa 5 3à
*. HAADDH
2
DH
2
DAAH. B. HAADDHZDH
6
IDH
2
DAAH.
C. HAADDH
2
DAAH. /. HAADDAAH.
C,- 09: H<p ch2t DH
6
DH
2
ZDH
6
IDH
2
DH
2
DHZD
2
H
7
IDAAH có t/n }%;c t= 3à
*. a1it 2-ety3-7-+ety3 he1anoic. B. a1it 2-ety3-7-+ety3 nonanoic.
C. a1it 7-ety3-2-+ety3 he1anoic. /. t/n gọi )h#c.
C,- 01: „iG_+ Yn 3as d%ng ditch a1it a1etic co_ n*sng &*t 3as
*. 2‚

7‚. B. 7

.‚. C. .

'2‚. /. '2

'7‚.
C,- 0$: 51it a1etic t#c dgng &!<c vbi d%ng dMch nào T
*. natri ety3at. B. a+oni cacbonat. C. natri pheno3at. /. D> 5, l, D.
C,- 00: Trong d\y &-ng &dng cFa c#c a1it &"n chJc no, HDAAH 3à a1it có &L +ạnh tr%ng bhnh,
cyn 3ại 3à a1it y=% Z&iWn 3i )h*ng hoàn toànI. D%ng dMch a1it a1etic có n-ng &L (,((' +o3/3 có pH 3à
*. 6 … pH … |. B. … 6. C. 6. /. '(
-6
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 01: L &iWn 3i cFa 6 d%ng dMch DH
6
DAAH (,'~ n DH
6
DAAH (,('~ và HD3 &!<c Bip 1=p
theo thJ tQ tYng d:n 3à
*. DH
6
DAAH (,('~ … HD3 … DH
6
DAAH (,'~.
B. DH
6
DAAH (,('~ … DH
6
DAAH (,'~ … HD3.
C. HD3 … DH
6
DAAH (,'~ … DH
6
DAAH (,('~.
/. DH
6
DAAH (,'~ … DH
6
DAAH (,('~ … HD3.
C,- 02: ThJ tQ Bip 1=p theo BQ tYng d:n tcnh a1it cFa DH
6
DAAH n D
2
H
7
AH n DA
2
và D
6
H
7
AH 3à
*. D
6
H
7
AH … DA
2
… DH
6
DAAH … D
2
H
7
AH.
B. DH
6
DAAH … D
6
H
7
AH … DA
2
… D
2
H
7
AH.
C. D
2
H
7
AH … D
6
H
7
AH … DA
2
… DH
6
DAAH.
/. D
2
H
7
AH … DH
6
DAAH … D
6
H
7
AH … DA
2
.
C,- 03: Dho 6 a1it D3DH
2
DAAH , lrDH
2
DAAH, qDH
2
DAAH, d\y Bip 1=p theo thJ tQ tYng d:n
tcnh a1it 3à
*. D3DH
2
DAAH … qDH
2
DAAH … lrDH
2
DAAH.
B. D3DH
2
DAAH … lrDH
2
DAAH … qDH
2
DAAH.
C. qDH
2
DAAH … lrDH
2
DAAH … D3DH
2
DAAH.
/. lrDH
2
DAAH … D3DH
2
DAAH … qDH
2
DAAH.
C,- 04: „i# trM pH cFa c#c a1it DH
6
DAAH, HD3, H
2
CA
9
&!<c Bip 1=p theo thJ tQ tYng d:n 3à
*. H
2
CA
9
, DH
6
DAAH, HD3. B. DH
6
DAAH, HD3 , H
2
CA
9
.
C. H
2
CA
9
, HD3, DH
6
DAAH. /. HD3, DH
6
DAAH, H
2
CA
9
.
C,- 05: Trong c#c ph>n Jng eBte hóa gi$a anco3 và a1it h$% c" thh cGn bkng B• ch%yEn dMch theo
chiX% th%]n )hi ta
*. dRng ch2t h#o n!bc &E t#ch n!bc. B. ch!ng c2t ngay &E t#ch eBte ra.
C. cho anco3 d! ho@c a1it d!. /. t2t c> &X% &Png.
C,- 08: *_t cha_y hoasn toasn h*‡n h"tp 8 g*s+ 2 a1it cacbo1y3ic &!"tc +o3 DA
2
m +o3 H
2
A. 8 g*s+
*. ' a1it &"n ch!_c, ' a1it &a ch!_c. B. ' a1it no, ' a1it ch!a no.
C. 2 a1it &"n ch!_c no +atch vosng /. 2 a1it no, +ạch h"{ &"n ch!_c.
C,- 19: /{ tr%ng hosa (,2 +o3 h*‡n h"tp 8 g*s+ 2 a1it cacbo1y3ic cGsn (,6 +o3 ,aAH. 8 g*s+ co_
*. 2 a1it c%sng da‡y &*sng &Y{ng. B. ' a1it &"n ch!_c, ' a1it hai ch!_c.
C. 2 a1it &a ch!_c. /. ' a1it &"n ch!_c, ' a1it &a ch!_c.
C,- 11: *_t cha_y hoasn toasn a1it cacbo1y3ic 5 bYsng 3!"tng v!sa &%{ o1i &!"tc h*‡n h"tp Z)hi_ vas h"iI co_
ti{ )h*_i Bo v"_i H
2
3as '7,7. 5 3as a1it
*. &"n ch!_c no, +ạch h"{ B. &"n ch!_c co_ ' n*_i &*i ZD m DI, +ạch h"{.
C. &a ch!_c no, +ạch h"{. /. a1it no,+ạch h"{, hai ch!_c,
C,- 1$: ;t ch#y h=t ' thE tcch h"i a1it 5 th% &!<c 2 thE tcch DA
2
&o f cRng &iX% )iWn, 5 3à
*. HDAAH. B. HAADDAAH. C. DH
6
DAAH. /. l và D &Png.
C,- 10: Dó thE &iX% ch= DH
6
DAAH tv
*. DH
6
DHA. B. D
2
H
7
AH. C. DH
6
DD3
6
. /. T2t c> &X% &Png.
C,- 11: Dho c#c ch2t : DaD
2
ZqI, DH
6
DHA ZqqI, DH
6
DAAH ZqqqI, D
2
H
2
ZqzI. C" &- ch%yEn hóa &Png
&E &iX% ch= a1it a1etic 3à
*. q

qz

qq

qqq. B. qz

q

qq

qqq.
C. q

qq

qz

qqq. /. qq

q

qz

qqq.
C,- 12: D\y g-+ c#c ch2t có thE &iX% ch= trQc ti=p Zbkng +Lt ph>n JngI tạo ra a1it a1etic 3à
*. DH
6
DHA, D
2
H
7
AH, D
2
H
7
DAADH
6
. B. DH
6
DHA, D
6
H
'2
A
6
Zg3%co["I, DH
6
AH.
C. DH
6
AH, D
2
H
7
AH, DH
6
DHA. /. D
2
H
9
ZAHI
2
, DH
6
AH, DH
6
DHA.
C,- 13: Dho B" &- ch%yEn hóa : DH
6
DH
2
D3 w eD,

8 Z'In 8 w H
6
A
w
Z&%n nóngI


oZ2I
D*ng thJc c2% tạo cFa 8, o 3:n 3!<t 3à
*. DH
6
DH
2
,H
2
, DH
6
DH
2
DAAH. B. DH
6
DH
2
D,, DH
6
DH
2
DHA.
C. DH
6
DH
2
D,, DH
6
DH
2
DAAH. /. DH
6
DH
2
D,, DH
6
DH
2
DAA,H
9
.
C,- 14: Dh2t có nhiWt &L B*i cao nh2t 3à
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. DH
6
DHA. B. D
2
H
7
AH. C. DH
6
DAAH. /. D
2
H
6
.
C,- 15: ,hiWt &L B*i cFa +Ui ch2t t!"ng Jng trong d\y c#c ch2t Ba% &Gy, d\y nào h<p 3O nh2t T
D
2
H
7
AH HDAAH DH
6
DAAH
*. ''j,2
o
D |j,6
o
D '((,7
o
D
B. ''j,2
o
D '((,7
o
D |j,6
o
D
C. '((,7
o
D |j,6
o
D ''j,2
o
D
/. |j,6
o
D '((,7
o
D ''j,2
o
D
C,- 18: Dhi{ ra th!_ t!t tYng dGsn nhi/tt &*t B*i cFa c#c ch2t T
*. DH
6
DHAn D
2
H
7
AH n DH
6
DAAH. C. D
2
H
7
AH n DH
6
DAAH n DH
6
DHA.
B. DH
6
DHA nDH
6
DAAH n D
2
H
7
AH. /. DH
6
DAAH n D
2
H
7
AH n DH
6
DHA.
C,- 29: ,hiWt &L B*i cFa c#c ch2t &!<c Bip 1=p theo thJ tQ tYng d:n 3à
*. DH
6
AH … DH
6
DH
2
DAAH … ,H
6
… HD3.
B. D
2
H
7
D3 … DH
6
DAAH … D
2
H
7
AH.
C. D
2
H
7
D3 … DH
6
DAADH
6
… D
2
H
7
AH … DH
6
DAAH.
/. HDAAH … DH
6
AH … DH
6
DAAH … D
2
H
7
™.
C,- 21: Dho ca_c chG_t DH
6
DH
2
DAAH Z8I n DH
6
DAAH Z oI n D
2
H
7
AH Z pI n DH
6
ADH
6
ZTI. Da‡y
g*s+ ca_c chG_t &!"tc BY_p 1/_p tYng dGsn theo nhi/tt &*t B*i 3as
*. T, 8, o, p. B. T, p, o, 8. C. p, T, o, 8. /. o, T, p, 8.
C,- 2$: ,hiWt &L B*i cFa anco3 ety3ic ZqI, an&ehit a1etic ZqqI, a1it a1etic ZqqqI và a1it propionic ZqzI
Bip 1=p theo thJ tQ gi>+ d:n 3à
*. qz ‹ q ‹ qqq ‹ qq. B. qz ‹ qqq ‹ q ‹ qq.
C. qq ‹ qqq ‹ q ‹ qz. /. q ‹ qq ‹ qqq ‹ qz.
C,- 20: 5 3as anco3 &"n ch!_c no h"{, l 3as a1it cacbo1y3ic no h"{ &"n ch!_c. li/_t ~
5
m~
l
. 4ha_t bi/{%
&%_ng 3à
*. 5, l 3as &*sng phGn B. 5, l co_ c%sng B*_ cacbon trong phGn t!{.
C. 5 h"n l +*tt ng%y/n t!{ cacbon. /. l h"n 5 +*tt ng%y/n t!{ cacbon.
C,- 21: Hai h<p ch2t h$% c" 8 và o có cRng DT4T D
6
H
9
A
2
. 8 t#c dgng vbi DaDA
6
tạo ra DA
2
. o
t#c dgng vbi d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
tạo 5g. DTDT th% gọn phR h<p cFa 8, o 3:n 3!<t 3à
*. HDAADHmDH
2
, DH
6
DAADH
6
. B. DH
6
DH
2
DAAH, HDAADH
2
DH
6
.
C. HDAADHmDH
2
, DH
6
DH
2
DAAH. /. DH
2
mDHDAAH, HADDH
2
DHA.
C,- 22: Dho ch%Ui ph>n Jng : D
2
H
6
A

8

a1it a1etic    → 
+ AH DH
6
o.
DTDT cFa 8, o 3:n 3!<t 3à
*. DH
6
DHA, DH
6
DH
2
DAAH. B. DH
6
DHA, DH
6
DAADH
6
.
C. DH
6
DHA, DH
2
ZAHIDH
2
DHA. /. DH
6
DHA, HDAADH
2
DH
6
.
C,- 23: Dho B" &- ph>n Jng Ba% :
DH≡ DH   → 
2HDHA
b%tin-',9-&io3   → 
1 t , H
2
o   → 
A H -
2
p
o và p 3:n 3!<t 3à
*. HADH
2
DH
2
DH
2
DH
6
n DH
2
mDHDHmDH
2
.
B. HADH
2
DH
2
DH
2
DH
2
AH n DH
2
mDHDH
2
DH
6
.
C. HADH
2
DH
2
DH
2
DH
2
AH n DH
2
mDHDH m DH
2
.
/. HADH
2
DH
2
DH
2
DH
2
AH n DH
6
DH
2
DH
2
DH
6
.
C,- 24: Dho B" &- ch%yEn hóa Ba%:
Hi&rocacbon 5   → 
a B , l r
2
l   → 
,a AH
D   → 
D % A
D
   → 
+ 2
2
~n , A
HAADDH
2
DAAH. z]y 5 3à
*.
DH
2
- DH
2
DH
2
B. D
6
H
j
. C. DH
2
mDHDH
6
. /. DH
2
mDHDAAH.
C,- 25: Dho ch%Ui ph>n Jng Ba%
D
6
H
6
  → 
, i , H
2
l
'
  → 
a B , D 3
2
l
2
ZBpcI    → 
A /H AH
2
-
l
6
  → 
D % , A
2
l
9
.

z]y l
9

*. DH
6
DADH
6
. B. 5 và D &Png. C. DH
6
DH
2
DHA. /. DH
6
DHAHDH
6
.
C,- 28: 8^t c#c ch%Ui bi=n hóa Ba%:
a. 5   → 
, i , H
2
l
2 2
- H A, - H , 1t
→ D → cao B% l%na.
DTDT cFa 5 3à
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. AHDDH
2
DH
2
DHA. B. DH
6
DHA. C. AHDZDH
2
I
2
DH
2
AH. /. 5, l, D &X% &Png.
b. 5   → 
, i , H
2
l → D → cao B% l%na.
DTDT cFa 5 3à
*. AHDDH
2
DH
2
DHA. B. DH
6
DHA.
C. HADZDH
2
I
2
DH
2
AH. /. 5, l, D &X% &Png.
C,- 39: Dho B" &- ch%yEn hóa Ba% :
D
2
H
6
  → 
a B , l r
2
5    → 
A /H AH
2
-
l   → 
D % , A
2
D
   → 
+ 2
2
~n , A
D. z]y D 3à
*. DH
6
DH
2
AH. B. DH
6
DHA. C. DH
6
DADH
6
. /. DH
6
DAAH.
C,- 31: Dho B" &- ch%yEn hóa Ba%
D
2
H
9

2
lr
→ 5
'
  → 
,a AH
5
2
  → 
D % A
5
6
    → 
,aAH , D%ZAHI
2
5
9
  → 
9 2
C A H
5
7
.
Dhọn cG% tr> 3?i 67
*. 5
7
có DTDT 3à HAADDAAH. B. 5
9
3à +Lt&ian&ehit.
C. 5
2
3à +Lt &io3. /. 5
7
3à +Lt &ia1it.
C,- 3$: Dho ch%Ui bi=n hóa Ba% :

D
2
H
7
AH
5
D
l
D
2
H
7
AH D
2
H
7
AH
a. Dh2t 5 có thE 3à
*. natri ety3at. B. an&ehit a1etic. C. ety3 a1etat. /. 5, l, D &X% &Png.
b. Dh2t l có thE 3à
*. eti3en. B. tinh bLt. C. g3%co[". /. 5, l, D &X% Bai.
c. Dh2t D có thE 3à
*. etana3. B. a1eti3en. C. ety3bro+%a. /. 5, D &X% &Png.
C,- 30: ~Lt h<p ch2t có thành ph:n 3à 9(‚ D n 6,|‚ H và 76,6‚ A. H<p ch2t có DT„, 3à
*. D
6
H
j
A. B. D
2
H
9
A. C. DH
2
A. /. D
6
H
6
A.
C,- 31: 4h#t biE% &Png 3à
*. 51it ch!a no )hi ch#y 3%*n cho B; +o3 DA
2
3bn h"n B; +o3 H
2
A.
B. an&ehit t#c dgng vbi H
2
Z1Pc t#c ,iI 3%*n tạo anco3 b]c nh2t.
C. an&ehit vva có tcnh )hH vva có tcnh o1i hóa.
/. 5, l, D &X% &Png.
C,- 32: Dho c#c ch2t Ba% : Z'I DH
2
mDHDH
2
AH n Z2I DH
6
DH
2
DHA n Z6I DH
6
DADH
6
.
4h#t biE% &Png 3à
*. ', 2, 6 3à c#c &-ng phGn.
B. 6 t#c dgng vbi H
2
Z1Pc t#c ,iI tạo ' anco3 b]c 2.
C. ', 2 t#c dgng vbi H
2
Z1Pc t#c ,iI &X% tạo ra ' anco3.
/. 5, l, D &X% &Png.
C,- 33: Dho 9 h<p ch2t có DT4T 3à ~ : D
6
H
6
A n , : D
6
H
6
A
2
n 4 : D
6
H
9
A n • : D
6
H
9
A
2
.
li=t : ~ và 4 cho ph>n Jng tr#ng g!"ng n , và • ph>n Jng &!<c vbi d%ng dMch ,aAH n • ph>n
Jng vbi H
2
tạo thành , n o1i hóa 4 th% &!<c •.
a. ~ và 4 theo thJ tQ 3à
*. D
2
H
7
DAAH n DH
2
mDHDAAH. B. D
2
H
7
DHA n DH
2
mDHDHA.
C. DH
2
mDHDAAH n D
2
H
7
DAAH . /. DH
2
mDHDHA n D
2
H
7
DHA.

b. , và • theo thJ tQ 3à
*. D
2
H
7
DAAH n DH
2
m DHDAAH. B. DH
2
mDHDAAH n D
2
H
7
DAAH.
C. D
2
H
7
DHA n DH
2
mDHDHA. /. DH
2
mDHDHA n D
2
H
7
DHA.
C,- 34: Dho c#c ch2t Ba%: Z'I DH
2
mDHDH
2
AH n Z2I HADDH
2
DHA n Z6I HDAADHmDH
2
.
4h#t biE% &Png 3à
*. ', 2, 6 t#c dgng &!<c vbi ,a.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
B. Trong 5, l, D có 2 ch2t cho ph>n Jng tr#ng g!"ng.
C. ', 2, 6 3à c#c &-ng phGn.
/. ', 2, 6 ch#y &X% cho B; +o3 H
2
A b^ h"n B; +o3 DA
2
.
C,- 35: Hai h<p ch2t h$% c" 8, o có cRng c*ng thJc phGn tH D
6
H
6
A
2
. D> 8 và o &X% t#c dgng vbi
,a n 8 t#c dgng &!<c vbi ,aHDA
6
cyn o có )h> nYng tha+ gia ph>n Jng tr#ng bạc. D*ng thJc c2%
tạo cFa 8 và o 3:n 3!<t 3à
*. D
2
H
7
DAAH và HDAAD
2
H
7
. B. HDAAD
2
H
7
và HADH
2
ADH
6
.
C. HDAAD
2
H
7
và HADH
2
DH
2
DHA. /. D
2
H
7
DAAH và DH
6
DHZAHIDHA.
C,- 38: Dho d\y c#c ch2t : HDHA, DH
6
DAAH, HDAA,a, HDAAH, D
2
H
7
AH, HDAADH
6
. C; ch2t
trong d\y tha+ gia ph>n Jng tr#ng g!"ng 3à
*. 6. B. 6. C. 9. /. 7.
C,- 49: Dho c#c ch2t Ba% : pheno3, etano3, a1it a1etic, natri pheno3at, natri hi&ro1it. C; c@p ch2t t#c
dgng &!<c vbi nha% 3à
*. 9. B. 6. C. 2. /. '.
C,- 41: Hai ch2t h$% c" 8
'
và 8
2
&X% có )h;i 3!<ng phGn tH bkng 6( &vD. 8
'
có )h> nYng ph>n
Jng vbi: ,a, ,aAH, ,a
2
DA
6
. 8
2
ph>n Jng vbi ,aAH Z&%n nóngI nh!ng )h*ng ph>n Jng ,a. D*ng
thJc c2% tạo cFa 8
'
, 8
2
3:n 3!<t 3à
*. DH
6
DAAH, DH
6
DAADH
6
. B. ZDH
6
I
2
DHAH, HDAADH
6
.
C. HDAADH
6
, DH
6
DAAH. /. DH
6
DAAH, HDAADH
6
.
C,- 4$: Dho t2t c> c#c &-ng phGn +ạch hf, có cRng c*ng thJc phGn tH D
2
H
9
A
2
3:n 3!<t t#c dgng
vbi : ,a, ,aAH, ,aHDA
6
. C; ph>n Jng 1>y ra 3à
*. 2. B. 7. C. 9. /. 6.
C,- 40: Dho c#c ch2t Ba% : DH
6
DH
2
DHA Z'I n DH
2
mDHDHA Z2I n DHrDDHA Z6I n
DH
2
mDHDH
2
AH Z9I nZDH
6
I
2
DHAH Z7I. ,h$ng ch2t ph>n Jng hoàn toàn vbi 3!<ng d! H
2
Z,i, t
o
I
cRng tạo ra +Lt B>n pha+ 3à
*. Z2I, Z6I, Z9I, Z7I. B. Z'I, Z2I, Z9I, Z7I. C. Z'I, Z2I, Z6I. /. Z'I, Z2I, Z6I, Z9I.
C,- 41: Dho c#c h<p ch2t h$% c" : D
2
H
9
n D
2
H
2
n DH
2
A n DH
2
A
2
Z+ạch hfIn D
6
H
9
A
2
Z+ạch hf, &"n
chJcI. li=t D
6
H
9
A
2
)h*ng 3à+ ch%yEn +à% }%ƒ tc+ a+.
a. C; ch2t t#c dgng &!<c vbi d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
tạo ra 5g 3à
*. 2. B. 9. C. 6. /. 7.
b. C; ch2t t#c dgng &!<c vbi d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
tạo ra )=t tFa 3à
*. 2. B. 9. C. 6. /. 7.
C,- 42: Do_ th/{ phGn bi/tt 6 3ot +G_t nha‡n ch!_a: HDAAH n DH
6
DAAH n D
2
H
7
AH v"_i ho_a chG_t naso
d!"_i &Gy T
*. dd 5g,A
6
/,H
6
. B. ,aAH. C. ,a. /. D%ZAHI
2
/AH
-
.
C,- 43: Dhi{ d%sng th%*_c thH naso d!"_i &Gy co_ th/{ phGn bi/tt 9 3ot +G_t nha‡n ch!_a : ’o+on n a1it ’o+ic n
a1it a1etic n anco3 ety3ic T
*. dd 5g,A
6
/,H
6
. B. D%A. C. D%ZAHI
2
/AH
-
. /. ,aAH.
C,- 44: Dhi{ d%sng th%*_c th!{ naso d!"_i &Gy co_ th/{ phGn bi/tt 9 3ot +G_t nha‡n ch!_a : ety3en g3ico3 n a1it
’o+ic n ’o+on n anco3 ety3ic T
*. dd 5g,A
6
/,H
6
B. D%A. C. D%ZAHI
2
/AH
-
. /. ,aAH.
C,- 45: Dhi{ d%sng }%ys ti_+ vas n!"_c bro+ co_ th/{ phGn bi/tt &!"tc nh$ng ch2t nào Ba% &Gy T
*. a1it ’o+ic n a1it a1etic n a1it acry3ic n a1it propionic.
B. 51it a1eticn a1it acry3icn ani3inn to3%enn a1it ’o+ic.
C. 5nco3 ety3icn anco3 +ety3icn a1it a1eticn a1it propionic.
/. 5nco3 ety3icn anco3 +ety3ic n pheno3 n ani3in.
C,- 48: E phGn biWt 6 +0% hóa ch2t ri/ng biWt : pheno3, a1it acry3ic, a1it a1etic bkng +Lt th%;c
thH, ng!?i ta dRng th%;c thH
*. d%ng dMch ,a
2
DA
6
. B. DaDA
6
.
C. d%ng dMch lr
2
. /. d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
.
C,- 59: E phGn biWt a1it propionic và a1it acry3ic ta dRng
*. d%ng dMch ,a
2
DA
6
. B. d%ng dMch lr
2
.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C. d%ng dMch D
2
H
7
AH. /. d%ng dMch ,aAH.
C,- 51: Dó thE phGn biWt DH
6
DHA và D
2
H
7
AH bkng ph>n Jng vbi
*. ,a. B. D%ZAHI
2
/,aAH. C. 5g,A
6
/,H
6
. /. T2t c> &X% &Png.
C,- 5$: E phGn biWt 6 d%ng dMch ri/ng biWt : a1it a1etic, a1it acry3ic, a1it ’o+ic ng!?i ta dRng theo
thJ tQ c#c th%;c thH Ba%
*. d%ng dMch lr
2
/DD3
9
. B. d%ng dMch lr
2
/H
2
A.
C. d%ng dMch ,a
2
DA
6
. /. d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
d!.
C,- 50: E phGn biWt HDAAH và DH
6
DAAH ta dRng
*. ,a. B. 5g,A
6
/,H
6
. C. DaDA
6
. /. ,aAH.
C,- 51: Tr#ng g!"ng hoàn toàn h<p ch2t h$% c" 8 bkng 5g,A
6
/,H
6
th% &!<c hUn h<p B>n pha+
chV g-+ c#c ch2t v* c". 8 có c2% tạo
*. HDHA. B. HDAA,H
9
. C. HDAAH. /. T2t c> &X% &Png.
C,- 52: Dó thE phGn biWt HDAADH
6
và DH
6
DAAH bkng
*. 5g,A
6
/,H
6
B. DaDA
6
. C. ,a. /. T2t c> &X% &Png.
C,- 53: Dh2t tạo &!<c )=t tFa &` gạch )hi &%n nóng vbi D%ZAHI
2

*. HDHA. B. HDAADH
6
. C. HDAAH. /. T2t c> &X% &Png.
C,- 54: DhV dRng ' hóa ch2t nào Ba% &Gy &E phGn biWt c#c d%ng dMch : anco3 ety3ic, g3i1ero3,
’o+a3in T
*. D%ZAHI
2
, t
o
D.B. ,a. C. 5g,A
6
/ ,H
6
. /. 5, l, D &X% &Png.
C,- 55: Hi&ro ho_a hoasn toasn 2,. ga+ +*tt an&ehit 5 &!"tc 6,' ga+ anco3. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{
3as
*. DH
2
A. B. D
2
H
9
A. C. D
6
H
6
A. /. D
2
H
2
A
2
.
C,- 58: ThE tcch H
2
Z(
o
D và 2 at+I vva &F &E t#c dgng vbi '',2 ga+ an&ehit acry3ic 3à
*. 9,9j 3ct. B. 2,29 3ct. C. (,99j 3ct. /. (,666 3ct.
C,- 89: Dho '9,6 ga+ hUn h<p 2 an&ehit &"n chJc, no 3i/n ti=p t#c dgng h=t vbi H
2
tạo '7,2 ga+
hUn h<p 2 anco3.
a. Txng B; +o3 2 anco3 3à
*. (,2 +o3. B. (,9 +o3. C. (,6 +o3. /. (,7 +o3.
b. eh;i 3!<ng an&ehit có eK4T 3bn h"n 3à
*. 6 ga+. B. '(,99 ga+. C. 7,j ga+. /. j,j ga+.
C,- 81: Dho | ga+ ch2t 5 có DT4T D
9
H
6
A t#c dgng vbi H
2
d! có 1Pc t#c tạo thành 7,.2 ga+ anco3
iBob%ty3ic.
a. T/n cFa 5 3à
*. 2-+ety3 propena3. B. 2-+ety3propana3. C. b%t-2-en-'-o3. /. b%t-2-en-'-a3.
b. HiW% B%2t cFa ph>n Jng 3à
*. j7‚. B. |7‚. C. 6(‚. /. j(‚.
C,- 8$: A1i hóa ',|6 ga+ +Lt an&ehit &"n chJc &!<c 2,9 ga+ +Lt a1it t!"ng Jng. 5n&ehit &ó 3à
*. an&ehit acry3ic. B. an&ehit a1etic.
C. an&ehit propionic. /. an&ehit ’o+ic.
C,- 80: A1i ho_a '|,9 ga+ +*tt an&ehit &"n ch!_c &!"tc '6,67 ga+ a1it t!"ng !_ng ZH m |7‚I.
5n&ehit co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. DH
2
A. B. D
2
H
9
A. C. D
6
H
6
A. /. D
6
H
9
A.
C,- 81: ;t ch#y a +o3 +Lt an&ehit 5 th% &!<c a +o3 DA
2
. 5n&ehit này có thE 3à
*. DH
6
DHA. B. HDHA. C. D
2
H
7
DHA. /. 5, l, D &X% &Png.
C,- 82: ;t ch#y hoàn toàn ',96 ga+ hUn h<p 2 an&ehit no, &"n chJc &-ng &dng )= ti=p th% &!<c
',76j 3ct DA
2
Z&)tcI.
a. DT4T cFa 2 an&ehit 3à
*. DH
6
DHA và D
2
H
7
DHA. B. HDHA và DH
6
DHA.
C. D
2
H
7
DHA và D
6
H
|
DHA. /. e=t }%> )h#c.
b. eh;i 3!<ng ga+ cFa +Ui an&ehit 3à
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
*. (,76. và (,.2'. B. (,jj và (,7j. C. (,99 và ',('. /. (,66 và (,j.
C,- 83: *_t cha_y hoasn toasn +*tt an&ehit &"n ch!_c no, +ạch h"{ 5 cGsn '|,.2 3i_t A
2
Z&)tcI. HG_p th%t
h/_t Ba{n phG{+ cha_y vaso n!"_c v*i trong &!"tc 9( ga+ )/_t t%{a vas d%ng ditch 8. %n no_ng d%ng ditch 8
3ati co_ '( ga+ )/_t t%{a n!‡a. D*ng th!_c phGn t!{ 5 3as
*. DH
2
A. B. D
2
H
9
A. C. D
6
H
6
A. /. D
9
H
j
A.
C,- 84: 8, o, p, T 3as 9 an&ehit no h"{ &"n ch!_c &*sng &Y{ng 3i/n ti/_p, trong &o_ ~
T
m 2,9~
8
. *_t
cha_y hoasn toasn (,' +o3 p r*si hG_p th%t h/_t Ba{n phG{+ cha_y vaso bisnh &!tng d%ng ditch DaZAHI
2
d! thG_y
)h*_i 3!"tng d%ng ditch tYng hay gia{+ bao nhi/% ga+T
*. TYng 'j,6 ga+. B. TYng '6,2 ga+. C. „ia{+ '',9 ga+. /. „ia{+ 6( ga+.
C,- 85: *_t cha_y hoasn toasn +*tt 3!"tng a&ehit 5 cGsn v!sa &%{ 2,72 3i_t A
2
Z&)tcI, &!"tc 9,9 ga+ DA
2
vas ',67 ga+ H
2
A. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. D
6
H
9
A. B. D
9
H
6
A. C. D
9
H
6
A
2
. /. D
j
H
'2
A.
C,- 88: ;t ch#y hoàn toàn ' an&ehit 5 +ạch hf, no th% &!<c DA
2
và H
2
A theo tV 3W
2 : 6 : ' n : n : n
A H DA 5
2 2
=
. z]y 5 3à
*. DH
6
DH
2
DHA. B. AHDDH
2
DHA.
C. HADDH
2
DH
2
DHA. /. DH
6
DH
2
DH
2
DH
2
DHA.
C,- 199: Dho ',.| ga+ d%ng dMch ’o+a3in t#c dgng vbi d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
d! th% &!<c '(,j
ga+ 5g. ,-ng &L ‚ cFa an&ehit ’o+ic trong ’o+a3in 3à
*. 9.‚. B. 9(‚. C. 7(‚. /. 6j,(|‚.
C,- 191: H<p ch2t 5 chJa ' 3oại nhó+ chJc và phGn tH chV chJa c#c ng%y/n t; D, H, A trong &ó
o1i chi=+ 6|,2'‚ vX )h;i 3!<ng, ' +o3 5 tr#ng g!"ng hoàn toàn cho 9 +o3 5g. z]y 5 3à
*. D
2
H
9
ZDHAI
2
. B. HDHA. C. HADDH
2
DHA. /. DH
6
DHA.
C,- 19$: Dho '(,9 ga+ hUn h<p g-+ +etana3 và etana3 t#c dgng vbi +Lt 3!<ng vva d!
5g,A
6
/,H
6
th% &!<c '(j ga+ 5g. eh;i 3!<ng +etana3 trong hUn h<p 3à
*. 9,9 ga+. B. 6 ga+. C. 6 ga+. /. j,j ga+.
C,- 190: Dho bay h"i h=t 7,j ga+ +Lt h<p ch2t h$% c" 8 th% &!<c 9,9j 3ct h"i 8 f '(.,2
o
D và (,|
at+. ~@t )h#c )hi cho 7,j ga+ 8 ph>n Jng cFa 5g,A
6
/,H
6
d! tạo 96,2 ga+ 5g. DT4T cFa 8 3à
*. D
2
H
2
A
2
. B. D
6
H
9
A
2
. C. DH
2
A. /. D
2
H
9
A
2
.
C,- 191: Dho 7,j ga+ an&ehit 5 t#c dgng h=t vbi +Lt 3!<ng d! 5g,A
6
/,H
6
th% &!<c 96,2 ga+
5g. Th+ DT4T cFa 5
*. DH
6
DHA. B. DH
2
mDHDHA. C. AHDDHA. /. HDHA.
C,- 192: Dho j,| ga+ an&ehit 8 ta_c d%tng hoasn toasn v"_i 3!"tng d%ng ditch 5g,A
6
/,H
6
Zd!I &!"tc
69,j ga+ 5g. 8 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. DH
2
A. B. D
2
H
9
A. C. D
2
H
2
A
2
. /. D
6
H
9
A.
C,- 193: j,6 ga+ an&ehit +atch )h*ng nha_nh 5 ta_c d%tng v"_i 3!"tng Zd!I d%ng ditch 5g,A
6
/,H
6
tato
96,2 ga+ 5g. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. DH
2
A. B. D
6
H
9
A. C. D
9
H
j
A. /.D
9
H
6
A
2
.
C,- 194: 8 3as h*‡n h"tp g*s+ 2 an&ehit &-ng &dng 3i/n ti=p. Dho (,' +o3 8 ta_c d%tng v"_i 3!"tng d!
d%ng ditch 5g,A
6
/,H
6
&!"tc 27,.2 ga+ batc. ‚ B*_ +o3 an&ehit co_ B*_ cacbon nho{ h"n trong 8 3as
*. 2(‚. B. 9(‚. C. 6(‚. /. |7‚.
C,- 195: Dho (,' +o3 +*tt an&ehit 8 ta_c d%tng h/_t v"_i d%ng ditch 5g,A
6
/,H
6
Zd!I &!"tc 96,2 ga+
5g. Hi&ro ho_a hoasn toasn 8 &!"tc o. li/_t (,' +o3 o ta_c d%tng v!sa &%{ v"_i ,a v!sa &%{ &!"tc '2 ga+
rY_n. 8 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. DH
2
A. B. D
2
H
2
A
2
. C. D
9
H
6
A. /. D
6
H
9
A
2
.
C,- 198: 8 3as h*‡n h"tp 2 an&ehit &"n ch!_c. Dhia (,'2 +o3 8 thasnh hai phGsn bYsng nha% :
- *_t cha_y h/_t phGsn ' &!"tc 6,'6 ga+ DA
2
vas ',j ga+ H
2
A.
- Dho phGsn 2 ta_c d%tng v"_i 3!"tng d! d%ng ditch 5g,A
6
/,H
6
&!"tc '|,2j ga+ batc.
8 g*s+ 2 an&ehit co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. DH
2
A vas D
2
H
9
A. B. DH
2
A vas D
6
H
6
A.
C. DH
2
A vas D
6
H
9
A. /. DH
2
A vas D
9
H
6
A.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 119: A1i hóa 9j ga+ anco3 ety3ic bkng e
2
Dr
2
A
|
trong H
2
CA
9
&@c, t#ch 32y B>n pha+ h$% c" ra
ngay )h`i +*i tr!?ng và d0n vào d%ng dMch 5g,A
6
/,H
6
d! th2y có '26,j ga+ 5g. HiW% B%2t cFa
ph>n Jng o1i hóa 3à
*. |2,96 ‚. B. 79,.6 ‚. C. 76,62 ‚. /. e=t }%> )h#c.
C,- 111: DG‡n + ga+ h"i anco3 ety3ic }%a *_ng &!tng D%A d! &%n no_ng. ,g!ng t%t phGsn h"i thoa_t ra
&!"tc h*‡n h"tp 8 g*s+ an&ehit, anco3 ety3ic vas H
2
A. li/_t • 3!"tng 8 ta_c d%tng v"_i ,a Zd!I gia{i pho_ng
6,66 3i_t H
2
Z"{ &)tcI, cosn '/2 3!"tng 8 cosn 3ati ta_c d%tng v"_i d! d%ng ditch 5g,A
6
/,H
6
tato &!"tc 27,.2
ga+ 5g.
a. „ia_ trit + 3as
*. '6,j ga+ B. 2|,6 ga+ C. '6,' ga+ /. 6,. ga+
b. HiW% B%2t ph>n Jng o1i ho# anco3 ety3ic 3à
*. 2(‚. B. 9(‚. C. 6(‚. /. |7‚.
C,- 11$: Dho + ga+ anco3 &"n ch!_c no Zh"{I 8 }%a *_ng &!tng D%A Zd!I n%ng no_ng. Ca% )hi pha{n
!_ng hoasn toasn thG_y )h*_i 3!"tng chG_t rY_n trong *_ng gia{+ (,62 ga+. H*‡n h"tp h"i th% &!"tc Zg*s+ h"i
an&ehit vas h"i n!"_cI co_ ti{ )h*_i Bo v"_i H
2
3as '.. „ia_ trit + 3as
*. ',2 ga+. B. ','6 ga+. C. (,.2 ga+. /.(,69 ga+.
C,- 110: 8 3as h*‡n h"tp 2 anco3 &"n ch!_c &*sng &Y{ng 3i/n ti/_p. Dho (,6 +o3 8 ta_c d%tng hoasn toasn
v"_i D%A &%n no_ng &!"tc h*‡n h"tp o g*s+ 2 an&ehit. Dho o ta_c d%tng v"_i 3!"tng d%ng ditch
5g,A
6
/,H
6
&!"tc j6,9 ga+ 5g. 8 g*s+
*. DH
6
AH vas D
2
H
7
AH. B. D
6
H
|
AH vas D
9
H
.
AH.
C. D
2
H
7
AH và D
6
H
|
AH. /. D
6
H
7
AH vas D
9
H
|
AH.
C,- 111: DG‡n 9 ga+ h"i anco3 &"n ch!_c 5 }%a *_ng &!tng D%A, n%ng no_ng. ,g!ng t%t phGsn h"i
thoa_t ra &!"tc h*‡n h"tp 8. Dho 8 ta_c d%tng v"_i 3!"tng d! d%ng ditch 5g,A
6
/,H
6
&!"tc 96,2 ga+ batc.
5 3as
*. anco3 +ety3ic. B. anco3 ety3ic. C. anco3 an3y3ic. /. anco3 ben[y3ic.
C,- 112: 8 3as h*‡n h"tp g*s+ +*tt anco3 &"n ch!_c no, +ạch h"{ 5 vas +*tt an&ehit no, +ạch h"{ &"n
ch!_c l Z5 vas l co_ c%sng B*_ cacbonI. *_t cha_y hoasn toasn '6,9 ga+ 8 &!"tc (,6 +o3 DA
2
vas (,| +o3
H
2
A. C*_ ng%y/n t!{ D trong 5, l &/s% 3as
*. '. B. 2. C. 6. /. 9.
C,- 113: Dho hUn h<p g-+ (,' +o3 HDHA và (,' +o3 HDAAH t#c dgng vbi 3!<ng d! 5g
2
A Zho@c
5g,A
6
I trong d%ng dMch ,H
6
, &%n nóng. Ca% )hi c#c ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn, )h;i 3!<ng 5g tạo
thành 3à
*. 96,2 ga+. B. '(,j ga+. C. 69,j ga+. /. 2',6 ga+.
C,- 114: Dho (,' +o3 hUn h<p 8 g-+ hai an&ehit no, &"n chJc, +ạch hf, )= ti=p nha% trong d\y
&-ng &dng t#c dgng vbi 3!<ng d! d%ng dMch 5g,A
6
trong ,H
6
, &%n nóng th% &!<c 62,9 ga+ 5g.
Hai an&ehit trong 8 3à
*. HDHA và D
2
H
7
DHA. B. HDHA và DH
6
DHA.
C. D
2
H
6
DHA và D
6
H
7
DHA. /. DH
6
DHA và D
2
H
7
DHA.
C,- 115: Hi&ro ho# hoàn toàn hUn h<p ~ g-+ hai an&ehit 8 và o no, &"n chJc, +ạch hf, )= ti=p
nha% trong d\y &-ng &dng Z~
8
… ~
y
I, th% &!<c hUn h<p hai anco3 có )h;i 3!<ng 3bn h"n )h;i 3!<ng
~ 3à ' ga+. ;t ch#y hoàn toàn ~ th% &!<c 6(,j ga+ DA
2
. D*ng thJc và ph:n trY+ )h;i 3!<ng cFa
8 3:n 3!<t 3à
*. HDHA và 7(,76‚. B. DH
6
DHA và 6|,'6‚.
C. DH
6
DHA và 9.,99‚. /. HDHA và 62,99‚.
C,- 118: Dho (,' +o3 an&ehit 8 t#c dgng vbi 3!<ng d! 5g,A
6
Zho@c 5g
2
AI trong d%ng dMch ,H
6
,
&%n nóng th% &!<c 96,2 ga+ 5g. Hi&ro ho# 8 th% &!<c o, bi=t (,' +o3 o ph>n Jng vva &F vbi 9,6
ga+ ,a. D*ng thJc c2% tạo th% gọn cFa 8 3à
*. HDHA. B. AHDDHA. C. DH
6
DHA. /. DH
6
DHZAHIDHA.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 1$9: Hai h<p ch2t h$% c" 8 và o 3à &-ng &dng )= ti=p, &X% t#c dgng vbi ,a và có ph>n Jng
tr#ng bạc. li=t ph:n trY+ )h;i 3!<ng o1i trong 8, o 3:n 3!<t 3à 76,66‚ và 96,29‚. D*ng thJc c2%
tạo cFa 8 và o t!"ng Jng 3à
*. HADH
2
DHA và HADH
2
DH
2
DHA. B. HADH
2
DH
2
DHA và HADH
2
DH
2
DH
2
DHA.
C. HDAADH
6
và HDAADH
2
DH
6
. /. HADHZDH
6
IDHA và HAADDH
2
DHA.
C,- 1$1: H<p ch2t h$% c" 8 t#c dgng &!<c vbi d%ng dMch ,aAH &%n nóng và vbi d%ng dMch
5g,A
6
trong ,H
6
. ThE tcch cFa 6,| ga+ h"i ch2t 8 bkng thE tcch cFa ',6 ga+ )hc A
2
ZcRng &iX%
)iWn vX nhiWt &L và #p B%2tI. ehi &;t ch#y hoàn toàn ' ga+ 8 thh thE tcch )hc DA
2
th% &!<c v!<t }%#
(,| 3ct Zf &)tcI. D*ng thJc c2% tạo cFa 8 3à
*. HDAAD
2
H
7
. B. DH
6
DAADH
6
. C. HAADDHA. /. AHDDH
2
DH
2
AH.
C,- 1$$: Hi&ro ho# hoàn toàn + ga+ hUn h<p 8 g-+ hai an&ehit no, &"n chJc, +ạch hf, )= ti=p
nha% trong d\y &-ng &dng th% &!<c Z+ w 'I ga+ hUn h<p hai anco3. ~@t )h#c, )hi &;t ch#y hoàn
toàn c†ng + ga+ 8 thh c:n vva &F '|,.2 3ct )hc A
2
Zf &)tcI. „i# trM cFa + 3à
*. '(,7. B. j,j. C. 29,j. /. '|,j.
C,- 1$0: Dho + ga+ hUn h<p 8 g-+ hai r!<% Zanco3I no, &"n chJc, )= ti=p nha% trong d\y &-ng
&dng t#c dgng vbi D%A Zd!I n%ng nóng, th% &!<c +Lt hUn h<p rin p và +Lt hUn h<p h"i o Zcó tV
)h;i h"i Bo vbi H
2
3à '6,|7I. Dho toàn bL o ph>n Jng vbi +Lt 3!<ng d! 5g
2
A Zho@c 5g,A
6
I trong
d%ng dMch ,H
6
&%n nóng, Binh ra 69,j ga+ 5g. „i# trM cFa + 3à
*. |,j. B. j,j. C. |,9. /. .,2.
C,- 1$1: Dho 6,6 ga+ an&ehit &"n chJc 8 ph>n Jng hoàn toàn vbi +Lt 3!<ng d! 5g
2
A Zho@c
5g,A
6
I trong d%ng dMch ,H
6
&%n nóng, th% &!<c + ga+ 5g. Hoà tan hoàn toàn + ga+ 5g bkng
d%ng dMch H,A
6
&@c, Binh ra 2,29 3ct ,A
2
ZB>n pha+ )hH d%y nh2t, f &)tcI. D*ng thJc cFa 8 3à
*. D
6
H
|
DHA. B. HDHA. C. D
9
H
.
DHA. /. D
2
H
7
DHA.
C,- 1$2: A1i ho# ',2 ga+ DH
6
AH bkng D%A n%ng nóng, Ba% +Lt th?i gian th% &!<c hUn h<p B>n
pha+ 8 Zg-+ HDHA, H
2
A và DH
6
AH d!I. Dho toàn bL 8 t#c dgng vbi 3!<ng d! 5g
2
A Zho@c
5g,A
6
I trong d%ng dMch ,H
6
, &!<c '2,.6 ga+ 5g. HiW% B%2t cFa ph>n Jng o1i ho# DH
6
AH 3à
*. |6,6‚. B. j(,(‚. C. 67,7‚. /. |(,9‚.
C,- 1$3: Dho (,27 +o3 +Lt an&ehit +ạch hf 8 ph>n Jng vbi 3!<ng d! d%ng dMch 5g,A
6
trong
,H
6
, th% &!<c 79 ga+ 5g. ~@t )h#c, )hi cho 8 ph>n Jng vbi H
2
d! Z1Pc t#c ,i, t
o
I thh (,'27 +o3 8
ph>n Jng h=t vbi (,27 +o3 H
2
. Dh2t 8 có c*ng thJc Jng vbi c*ng thJc ch%ng 3à
*. D
n
H
2n-6
DHA Zn Π2I. B. D
n
H
2n-'
DHA Zn Π2I.
C. D
n
H
2nw'
DHA Zn Œ(I. /. D
n
H
2n
ZDHAI
2
Zn Π(I.
C,- 1$4: Dho hUn h<p )hc 8 g-+ HDHA và H
2
&i }%a ;ng BJ &Qng bLt ,i n%ng nóng. Ca% )hi
ph>n Jng 1>y ra hoàn toàn, th% &!<c hUn h<p )hc o g-+ hai ch2t h$% c". ;t ch#y h=t o thh th%
&!<c '',| ga+ H
2
A và |,j9 3ct )hc DA
2
Zf &)tcI. 4h:n trY+ theo thE tcch cFa H
2
trong 8 3à
*. 67,((‚. B. 67,((‚. C. 76,j7‚. /. 96,'7‚.
C,- 1$5: HUn h<p 8 g-+ hai anco3 no, &"n chJc, +ạch hf, )= ti=p nha% trong d\y &-ng &dng. A1i
ho# hoàn toàn (,2 +o3 hUn h<p 8 có )h;i 3!<ng + ga+ bkng D%A f nhiWt &L thcch h<p, th% &!<c
hUn h<p B>n pha+ h$% c" o. Dho o t#c dgng vbi +Lt 3!<ng d! d%ng dMch 5g,A
6
trong ,H
6
, th%
&!<c 79 ga+ 5g. „i# trM cFa + 3à
*. '6,7. B. j,'. C. j,7. /. '7,6.
C,- 1$8: ',|2 ga+ hUn h<p an&ehit acry3ic và an&ehit a1etic tha+ gia ph>n Jng cLng vva &F ','2
3ct H
2
Z&)tcI. Dho th/+ (,6.6 ga+ an&ehit l 3à &-ng &dng cFa an&ehit ’o+ic vào ',|2 ga+ hUn h<p
2 an&ehit tr/n r-i cho hUn h<p th% &!<c tha+ gia ph>n Jng tr#ng bạc hoàn toàn &!<c '(,'72 ga+
5g. D*ng thJc c2% tạo cFa l 3à
*. DH
6
DH
2
DHA. B. D
9
H
.
DHA.
C. DH
6
DHZDH
6
IDHA. /. DH
6
DH
2
DH
2
DHA.
C,- 109>: '|,| ga+ hUn h<p 8 g-+ 2 an&ehit &"n chJc ph>n Jng hoàn toàn vbi d%ng dMch 5g,A
6
trong ,H
6
ZdRng d!I &!<c ',.7 +o3 5g và d%ng dMch o. Toàn bL o t#c dgng vbi d%ng dMch HD3 d!
&!<c (,97 +o3 DA
2
. D#c ch2t trong hUn h<p 8 3à
*. D
2
H
6
DHA và HDHA. B. D
2
H
7
DHA và HDHA.
C. DH
6
DHA và HDHA. /. D
2
H
7
DHA và DH
6
DHA.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 101: 5 3as a1it cacbo1y3ic &"n ch!_c ch!a no Z' n*_i &*i DmDI. 5 ta_c d%tng v"_i bro+ cho Ba{n
phG{+ ch!_a 67,(9‚ bro+ Ztheo )h*_i 3!"tngI. zGty 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. D
6
H
9
A
2
. B. D
9
H
6
A
2
. C. D
7
H
j
A
2
. /. D
7
H
6
A
2
.
C,- 10$: ~%;n tr%ng hya 6,|2 ga+ +Lt a1it h$% c" 5 c:n dRng 2(( ga+ d%ng dMch ,aAH 2,29‚.
5 3à
*. DH
6
DAAH. B. DH
6
DH
2
DAAH. C. HDAAH. /. DH
2
mDHDAAH.
C,- 100: /{ tr%ng hosa 9( +3 giG_+ Yn cGsn 27 +3 d%ng ditch ,aAH '~. li/_t )h*_i 3!"tng ri/ng c%{a
giG_+ 3as ' g/+3. zGty +G‡% giG_+ Yn nasy co_ n*sng &*t 3as
*. 6,7‚. B. 6,|7‚. C. 9‚. /. 7‚.
C,- 101: Tr%ng hosa . ga+ a1it cacbon1y3ic 5 bYsng ,aAH v!sa &%{ c* catn d%ng ditch &!"tc '6,9 ga+
+%*_i )han. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. D
2
H
9
A
2
. B. D
2
H
2
A
9
. C. D
6
H
9
A
2
. /. D
9
H
6
A
9
.
C,- 102: Tr%ng hosa 2,| ga+ a1it cacbo1y3ic 5 cGsn v!sa &%{ 6( +3 d%ng ditch ,aAH '~. 5 co_ c*ng
th!_c phGn t!{ 3as
*. D
2
H
9
A
2
. B. D
6
H
9
A
2
. C. D
9
H
6
A
9
. /. D
2
H
2
A
9
.
C,- 103: Tr%ng hya hoàn toàn ',j ga+ +Lt a1it h$% c" &"n chJc bkng d%ng dMch ,aAH vva &F r-i
c* cạn d%ng dMch Ba% ph>n Jng &!<c 2,96 ga+ +%;i )han. 51it 3à
*. HDAAH. B. DH
2
mDHDAAH. C. DH
6
DH
2
DAAH. /. DH
6
DAAH.
C,- 104: Dho 6,6 ga+ a1it cacbo1y3ic no, &"n chJc 8 t#c dgng hoàn toàn vbi 7(( +3 d%ng dMch
g-+ eAH (,'2~ và ,aAH (,'2~. D* cạn d%ng dMch th% &!<c j,2j ga+ hUn h<p ch2t rin )han.
D*ng thJc phGn tH cFa 8 3à
*. D
2
H
7
DAAH. B. DH
6
DAAH. C. HDAAH. /. D
6
H
|
DAAH.
C,- 105: 5 và l 3à 2 a1it cacbo1y3ic &"n chJc. TrLn ',2 ga+ 5 vbi 7,'j ga+ l &!<c
hUn h<p 8. E tr%ng hya h=t 8 c:n .( +3 d%ng dMch ,aAH '~. 5, l 3:n 3!<t 3à
*. 51it propionic, a1it a1etic. B. a1it a1etic, a1it propionic.
C. 51it acry3ic, a1it propionic. /. 51it a1etic, a1it acry3ic.
C,- 108: Dho 2,96 ga+ hUn h<p g-+ HDAAH, DH
6
DAAH, D
6
H
7
AH t#c dgng vva &F vbi 9(( +3
d%ng dMch ,aAH '~. Txng )h;i 3!<ng +%;i th% &!<c Ba% ph>n Jng 3à
*. 6,79 ga+. B. 9,96 ga+. C. 7,62 ga+. /. '',26 ga+.
C,- 119: Dho 7,|6 ga+ a1it h$% c" 8 &"n chJc, +ạch hf t#c dgng h=t vbi DaDA
6
th% &!<c |,2j
ga+ +%;i cFa a1it h$% c". D*ng thJc c2% tạo th% gọn cFa 8 3à
*. DH
2
mDHDAAH. B. DH
6
DAAH. C. HDrDDAAH. /. DH
6
DH
2
DAAH.
C,- 111: Dho (,' +o3 a1it h$% c" 8 t#c dgng vbi '',7 ga+ hUn h<p ,a và e th% &!<c 2',| ga+
ch2t rin và th2y tho#t ra 2,29 3ct )hc H
2
Z&)tcI. D*ng thJc c2% tạo cFa 8 3à
*. ZDAAHI
2
. B. DH
6
DAAH. C. DH
2
ZDAAHI
2.
/. DH
2
mDHDAAH.
C,- 11$: Dho '6,6 ga+ hUn h<p g-+ HDAAH, DH
6
DAAH t#c dgng h=t vbi ~g th% &!<c 6,66 3ct
H
2
Z&)tcI. eh;i 3!<ng DH
6
DAAH 3à
*. '2 ga+. B. . ga+. C. 6 ga+. /. 9,6 ga+.
C,- 110: 8 3as h*‡n h"tp g*s+ HDAAH vas DH
6
DAAH Zti{ 3/t +o3 ':'I. KG_y 2',2 ga+ 8 ta_c d%tng v"_i
26 ga+ D
2
H
7
AH Z1%_c ta_c H
2
CA
9
&Ytc, &%n no_ngI th% &!"tc + ga+ h*‡n h"tp eBte Zhi/t% B%G_t eBte ho_a
&/s% &att j(‚I. „ia_ trit + 3as
*. 9(,9j ga+. B. 26,9 ga+. C. 9j,j ga+. /. 27,.2 ga+.
C,- 111: %n no_ng 6 ga+ DH
6
DAAH v"_i .,2 ga+ D
2
H
7
AH Zco_ H
2
CA
9
&Ytc 3as+ 1%_c ta_cI &/_n )hi
pha{n !_ng &att t"_i tratng tha_i cGn cGn bYsng this &!"tc 7,7 ga+ eBte. Hi/t% B%G_t pha{n !_ng eBte ho_a 3as
*. 77‚. B. 62,7‚. C. |7‚. /. j(‚.
C,- 112: Dho (,6 +o3 a1it 8 &"n chJc trLn vbi (,27 +o3 anco3 ety3ic &e+ thQc hiWn ph>n Jng eBte
hóa th% &!<c th% &!<c 'j ga+ eBte. T#ch 32y 3!<ng anco3 và a1it d! cho t#c dgng vbi ,a th2y tho#t
ra 2,'2j 3ct H
2
. z]y c*ng thJc cFa a1it và hiW% B%2t ph>n Jng eBte hóa 3à
*. DH
6
DAAH, H‚ m 6j‚. B. DH
2
mDHDAAH, H‚m |j‚.
C. DH
2
mDHDAAH, H‚ m |2‚. /. DH
6
DAAH, H‚ m |2‚.
C,- 113: A1i ho# an&ehit AHDDH
2
DH
2
DHA trong &iX% )iWn thcch h<p th% &!<c h<p ch2t h$% c"
8. %n nóng hUn h<p g-+ ' +o3 8 và ' +o3 anco3 +ety3ic vbi 1Pc t#c H
2
CA
9
&@c th% &!<c 2 eBte p
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
và • Z~
p
… ~

I vbi tˆ 3W )h;i 3!<ng +
p
: +

m ',j'. li=t chV có |2‚ anco3 ch%yEn thành eBte. C;
+o3 p và • 3:n 3!<t 3à
*. (,66 và (,'j. B. (,9j và (,'2. C. (,29 và (,29. /. (,'2 và (,29.
C,- 114: ;t ch#y hoàn toàn 2,22 ga+ +Lt a1it h$% c" no 5 th% &!<c ',62 ga+ H
2
A. 5 3à
*. D
6
H
|
DAAH. B. D
2
H
7
DAAH. C. HDAAH. /. DH
6
DAAH.
C,- 115: *_t cha_y hoasn toasn (,' +o3 a1it &"n ch!_c cGsn z 3i_t A
2
"{ &)tc, th% &!"tc (,6 +o3 DA
2
vas
(,2 +o3 H
2
A. „ia_ trit z 3as
*. 6,|2 3i_t. B. j,.6 3i_t. C. 9,9j 3i_t. /. 7,6 3i_t.
C,- 118: *_t cha_y hoasn toasn +*tt a1it 5 th% &!"tc (,2 +o3 DA
2
vas (,'7 +o3 H
2
A. 5 co_ c*ng th!_c
phGn t!{ 3as
*. D
6
H
9
A
9
. B. D
9
H
j
A
2
. C. D
9
H
6
A
9
. /. D
7
H
j
A
9
.
C,- 129: ;t ch#y hoàn toàn 9,6j ga+ +Lt a1it ” no, +ạch thdng th% &!<c 9,(62 3ct DA
2
Z&)cI và
2,| ga+ H
2
A. DTDT cFa ” 3à
*. DH
6
DAAH. B. D
'|
H
67
DAAH.
C. HAADZDH
2
I
9
DAAH. /. DH
2
mDZDH
6
IDAAH.
C,- 121: *_t cha_y hoasn toasn (,' +o3 a1it cacbo1y3ic 5 th% &!"tc ch!a &/_n j ga+ h*‡n h"tp DA
2
vas
H
2
A. 5 3as
*. a1it ’o+ic. B. a1it a1etic. C. a1it acry3ic. /. a1it o1a3ic.
C,- 12$: p 3à +Lt a1it h$% c". E &;t ch#y (,' +o3 p c:n 6,|2 3ct A
2
Z&)tcI. DTDT cFa p 3à
*. DH
6
DAAH. B. DH
2
mDHDAAH. C. HDAAH. /. e=t }%> )h#c.
C,- 120: ;t ch#y h=t ' thE tcch h"i a1it h$% c" 5 &!<c 6 thE tcch hUn h<p DA
2
và h"i n!bc )hi &o
cRng &iX% )iWn. DT4T cFa 5 3à
*. HDAAH. B. DH
6
DAAH. C. HAADDAAH. /. HAADDH
2
DAAH.
C,- 121: ;t ch#y hoàn toàn (,99 ga+ +Lt a1it h$% c", B>n pha+ ch#y cho h2p thg hoàn toàn vào
bhnh ' &Qng 4
2
A
7
, bhnh 2 &Qng d%ng dMch eAH. Ca% thc nghiW+ th2y )h;i 3!<ng bhnh ' tYng (,66
ga+ và bhnh 2 tYng (,jj ga+. DT4T cFa a1it 3à
*. D
9
H
j
A
2
. B. D
7
H
'(
A
2
. C. D
2
H
6
A
2
. /. D
2
H
9
A
2
.
C,- 122: E &;t ch#y h=t '(+3 thE tcch h"i +Lt h<p ch2t h$% c" 5 c:n dRng 6( +3 A
2
, B>n pha+
th% &!<c chV g-+ DA
2
và H
2
A có thE tcch bkng nha% và &X% bkng thE tcch A
2
&\ ph>n Jng. DT4T
cFa 5 3à
*. D
2
H
9
A
2
. B. D
6
H
6
A
6
. C. D
6
H
6
A
2
. /. D
9
H
j
A
2
.
C,- 123: 8 3as h*‡n h"tp 2 a1it cacbo1y3ic no, h"{, phGn t!{ +*‡i a1it ch!_a )h*ng }%a_ 2 nho_+ -DAAH.
*_t cha_y hoasn toasn .,j ga+ 8 &!"tc '' ga+ DA
2
vas 6,6 ga+ H
2
A. 8 g*s+
*. HDAAH vas DH
6
DAAH. B. HDAAH vas HAADDH
2
DAAH.
C. HDAAH vas HAADDAAH. /. DH
6
DAAH vas HAADDH
2
DAAH.
C,- 124: D#c B>n pha+ th% &!<c )hi &;t ch#y hoàn toàn 6 ga+ a1it h$% c" 8 &!<c d0n 3:n 3!<t
}%a bhnh ' &Qng H
2
CA
9
&@c và bhnh 2 &Qng d%ng dMch ,aAH. Ca% thc nghiW+ th2y )h;i 3!<ng bhnh
' tYng ',j ga+ và )h;i 3!<ng bhnh 2 tYng 9,9 ga+. DTDT cFa 5 3à
*. HDAAH. B. D
2
H
7
DAAH. C. DH
6
DAAH. /. 5 ho@c l ho@c D.
C,- 125: A1i ho_a (,'27 +o3 anco3 &"n ch!_c 5 bYsng (,(7 +o3 A
2
Z1t, t
o
I &!"tc 7,6 ga+ h*‡n h"tp 8
g*s+ a1it cacbo1y3ic n an&ehit n anco3 d! vas n!"_c. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. DH
9
A. B. D
2
H
6
A. C. D
6
H
6
A. /. D
6
H
j
A.
C,- 128: HUn h<p 8 g-+ a1it o &"n chJc và a1it p hai chJc Zo, p có cRng B; ng%y/n tH cacbonI.
Dhia 8 thành hai ph:n bkng nha%. Dho ph:n +Lt t#c dgng h=t vbi ,a, Binh ra 9,9j 3ct )hc H
2
Zf
&)tcI. ;t ch#y hoàn toàn ph:n hai, Binh ra 26,9 ga+ DA
2
. D*ng thJc c2% tạo th% gọn và ph:n trY+
vX )h;i 3!<ng cFa p trong hUn h<p 8 3:n 3!<t 3à
*. HAADDAAH và 92,j6‚. B. HAADDAAH và 6(,((‚.
C. HAADDH
2
DAAH và |(,j|‚. /. HAADDH
2
DAAH và 79,jj‚.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C,- 139: Dh2t 5 có ng%-n g;c tv thQc v]t và th!?ng g@p trong &?i B;ng ZchJa D, H, AI, +ạch hf.
K2y cRng B; +o3 cFa 5 cho ph>n Jng h=t vbi ,a
2
DA
6
hay vbi ,a thh th% &!<c B; +o3 DA
2
bkng 6/9
B; +o3 H
2
. Dh2t 5 3à
*. a1it +a3ic : HAADDHZAHIDH
2
DAAH.
B. a1it 1itric : HAADDH
2
DZAHIZDAAHIDH
2
DAAH.
C. a1it 3a%ric : DH
6
ZDH
2
I
'(
DAAH.
/. a1it tactaric : HAADDHZAHIDHZAHIDAAH.
C,- 131: ehi cho a +o3 +Lt h<p ch2t h$% c" 8 ZchJa D, H, AI ph>n Jng hoàn toàn vbi ,a ho@c
vbi ,aHDA
6
thh &X% Binh ra a +o3 )hc. Dh2t 8 3à
*. anco3 )4hi&ro1iben[y3ic. B. a1it a&ipic.
C. a1it 6-hi&ro1ipropanoic. /. ety3en g3ico3.
C,- 13$: Dhia (,6 +o3 a1it cacob1y3ic 5 thasnh hai phGsn bYsng nha%.
- *_t cha_y phGsn ' &!"tc '.,j ga+ DA
2
.
- Dho phGsn 2 ta_c d%tng hoasn toasn v"_i (,2 +o3 ,aAH, thG_y Ba% pha{n !_ng )h*ng cosn ,aAH.
zGty 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. D
6
H
6
A
2
. B. D
6
H
9
A
2
. C. D
6
H
9
A
9
. /. D
6
H
j
A
9
.
C,- 130: Dho '( ga+ h*‡n h"tp 8 g*s+ HDHA vas HDAAH ta_c d%tng v"_i 3!"tng Zd!I d%ng ditch
5g,A
6
/,H
6
&!"tc ..,66 ga+ batc. ‚ )h*_i 3!"tng HDHA trong h*‡n h"tp 8 3as
*. 79‚. B. 6.‚. C. 69,2j‚. /. 96‚.
C,- 131: /{ tr%ng hosa a +o3 a1it cacbo1y3ic 5 cGsn 2a +o3 ,aAH. *_t cha_y hoasn toasn a +o3 5 th%
&!<c 6a +o3 DA
2
. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. D
6
H
9
A
2
. B. D
6
H
6
A
2
. C. D
6
H
'(
A
9
. /. D
6
H
9
A
9
.
C,- 132: *_t cha_y hoasn toasn 6,'2 ga+ a1it cacbo1y3ic 5 &!"tc 6,.6 ga+ DA
2
. Tr%ng hosa c%‡ng
3!"tng a1it nasy cGsn 6( +3 d%ng ditch ,aAH 2~. 5 co_ c*ng th!_c phGn t!{ 3as
*. D
2
H
9
A
2
. B. D
9
H
6
A
2
. C. D
6
H
9
A
2
. /. D
6
H
9
A
9
.
C,- 133: HUn h<p 8 g-+ 2 a1it no 5
'
và 5
2
. ;t ch#y hoàn toàn (,6 +o3 8 th% &!<c '',2 3ct DA
2
Z&)cI. E tr%ng hya (,6 +o3 8 c:n 7(( +3 d%ng dMch ,aAH '~. DTDT cFa 2 a1it 3à
*. HDAAH và D
2
H
7
DAAH. B. DH
6
DAAH và D
2
H
7
DAAH.
C. HDAAH và HAADDAAH. /. DH
6
DAAH và HAADDH
2
DAAH.
C,- 134: Tr%ng hya a +o3 a1it h$% c" 5 c:n 2a +o3 ,aAH. ;t ch#y h=t a +o3 5 &!<c 2a +o3
DA
2
. 5 3à
*. DH
6
DAAH. B. HAADDAAH.
C. a1it &"n chJc no. /. a1it &"n chJc )h*ng no.
C,- 135: H<p ch2t h$% c" ” +ạch hf có DT4T D
6
H
6
A
6
có nhiX% trong B$a ch%a. ” có thE t#c dgng
vbi ,a và ,a
2
DA
6
, cyn )hi t#c dgng vbi D%A n%ng nóng thh tạo ra h<p ch2t h$% c" )h*ng tha+ gia
ph>n Jng tràng g!"ng. DTDT cFa ” 3à
*. DH
6
DAADH
2
AH. B. DH
6
DHZAHIDAAH.
C. HADH
2
DAADH
6
. /. HADH
2
DH
2
DAAH.
C,- 138: ;t ch#y hoàn toàn (,' +o3 ch2t 8 3à +%;i ,a cFa +Lt a1it h$% c" th% &!<c (,'7 +o3
DA
2
, h"i H
2
A và ,a
2
DA
6
. DTDT cFa 8 3à
*. D
6
H
|
DAA,a. B. DH
6
DAA,a. C. DH
6
DAA,a. /. HDAA,a.
C,- 149: HUn h<p 8 g-+ (,(' +o3 HDAA,a và a +o3 +%;i natri cFa hai a1it no &"n chJc +ạch
hf 3à &-ng &dng 3i/n ti=p. ;t ch#y hUn h<p 8 và cho B>n pha+ ch#y ZDA
2
, h"i n!bcI 3:n 3!<t }%a
bhnh ' &Qng H
2
CA
9
&@c bhnh 2 &Qng eAH th2y )h;i 3!<ng bhnh 2 tYng nhiX% h"n bhnh +Lt 3à 6,7'
ga+. 4h:n ch2t rin o cyn 3ại Ba% )hi &;t 3à ,a
2
DA
6
cGn n@ng 2,67 ga+. D*ng thJc phGn tH cFa hai
+%;i natri 3à
*. D
2
H
7
DAA,a và D
6
H
|
DAA,a. B. D
6
H
|
DAA,a và D
9
H
.
DAA,a.
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
C. DH
6
DAA,a và D
2
H
7
DAA,a. /. DH
6
DAA,a và D
6
H
|
DAA,a.
C,- 141: eh*_i 3!"tng a1it a1etic th% &!"tc )hi 3/n +en ' 3i_t anco3 ety3ic j
o
3as bao nhi/% T Dho d m
(,j g/+3 vas hi/t% B%G_t pha{n !_ng &att .2‚.
*. |6,j ga+. B. .(,j ga+. C. |6,6 ga+. /. 7j,jj ga+.
C,- 14$: ThQc hiWn ph>n Jng o1i hóa + ga+ anco3 ety3ic ng%y/n ch2t thành a1it a1etic ZhiW% B%2t
ph>n Jng &ạt 27‚I th% &!<c hUn h<p o, cho o t#c dgng vbi ,a d! th% &!<c 7,6 3ct H
2
Z&)tcI. „i# trM
cFa + 3à
*. 'j,9 ga+. B. .,2 ga+. C. 26 ga+. /. 9,6 ga+.
C,- 140: Dho B" &- ph>n Jng Ba%:
w HD, w H
6
A
w
, t
o
w H
2
CA
9
, t
o
1t, t
o
, p
DH
6
DHmA 5 l D
6
H
9
A
2
D
D
6
H
9
A
2
có t/n 3à
*. a1it a1etic. B. a1it +etacry3ic. C. a1it acry3ic. /. an&ehit acry3ic.
C,- 141: Dho B" &- Ba% : D
2
H
7
lr    → 
ete , Mg
5
  → 
2
C O
l   → 
+ H Cl
D .
D có c*ng thJc 3à
*. DH
6
DAAH. B. DH
6
DH
2
DAAH.
C. DH
6
DH
2
AH. /. DH
6
DH
2
DH
2
DAAH.
C,- 142: Dho B" &- ch%yEn ho# Ba%: HCOONa A C
2
H
5
OH B D (COOH)
2
D#c ch2t 5, l, D có thE 3à
*. H
2
n D
9
H
6
n D
2
H
9
ZAHI
2
. B. H
2
n D
2
H
9
n D
2
H
9
ZAHI
2
.
C. DH
9
n D
2
H
2
n ZDHAI
2
. /. D
2
H
6
n D
2
H
9
ZAHI
2
.
C,- 143 : Dho '.,j ga+ +*tt an&ehit &"n ch!_c 5 pha{n !_ng hoasn toasn v"_i d%ng ditch 5g,A
6
/,H
6
Zd!I. K!"tng 5g Binh ra pha{n !_ng h/_t v"_i d%ng ditch H,A
6
3oa‡ng &!"tc 6,|2 3i_t ,A Z&)tcI. 5 co_ c*ng
th!_c phGn t!{ 3as
*. D
2
H
9
A. B. D
6
H
6
A. C. D
6
H
9
A. /. D
9
H
j
A.
C,- 144: Dho '(,.( ga+ hUn h<p g-+ a1it acry3ic và a1it propionic ph>n Jng hoàn toàn vbi ,a
tho#t ra ',6j 3ct )hc Z&)tcI. ,=% cho hUn h<p tr/n tha+ gia ph>n Jng cLng H
2
hoàn toàn thh )h;i
3!<ng B>n pha+ c%;i cRng 3à
*. '',' ga+. B. |,9 ga+. C. '',2 ga+. /. '',( ga+.
C,- 145: Dho 6,'7 ga+ hUn h<p 8 g-+ a1it a1etic, a1it acry3ic, a1it propionic vva &F &E 3à+ +2t
+à% hoàn toàn d%ng dMch chJa 6,2 ga+ bro+. E tr%ng hyan toàn 6,'7 ga+ hUn h<p 8 c:n .( +3
dd ,aAH (,7~. Thành ph:n ph:n trY+ )h;i 3!<ng cFa a1it a1etic trong hUn h<p 8 3à
*. 67,29‚. B. 97,|'‚. C. '.,(7‚. /. 26,9.‚.
C,- 148: Hya tan 26,j ga+ hUn h<p hai a1it cacbo1y3ic no, &"n chJc, +ạch hf vào n!bc &!<c
d%ng dMch 8. Dhia 8 thành hai ph:n bkng nha%. Dho ph:n ' ph>n Jng hoàn toàn vbi d%ng dMch
5g,A
6
/,H
6
d! th% &!<c 2',6 ga+ bạc )i+ 3oại. E tr%ng hya hoàn toàn ph:n 2 c:n 2((,( +3 d%ng
dMch ,aAH ',(~. D*ng thJc cFa hai a1it &ó 3à
*. HDAAH, D
6
H
|
DAAH. B. DH
6
DAAH, D
2
H
7
DAAH.
C. DH
6
DAAH, D
6
H
|
DAAH. /. HDAAH, D
2
H
7
DAAH.
C,- 159: Dho '6,9 ga+ hUn h<p 8 g-+ hai a1it no, &"n chJc, +ạch hf, )= ti=p nha% trong cRng
d\y &-ng &dng t#c dgng vbi ,a d!, th% &!<c '|,j ga+ +%;i. eh;i 3!<ng cFa a1it có B; ng%y/n tH
cacbon ct h"n có trong 8 3à
*. 6,( ga+. B. 9,6 ga+. C. |,9 ga+. /. 6,( ga+.
Phần $: %&# &n
CH'()* +, ! %'I C(ƠNG H)* H+C HỮU CƠ
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
'5 2l 6D 9l 7l 6D |l jD .D '(D
''5 '2D '6l '95 '7l '6l '|5 'j5 '.D 2(D
2'l 22l 26D 29D 27D 265 2|5 2jDD 2.5 6(D
6'l 625 66l 69l 675 66D 6|D 6jl 6.l 9(l
9'5 92D 96D 99D 97D 96D 9|D 9jl 9.5 7(D
7'l 72l 76D 79D 77l 76D 7|D 7jD 7.D 6(D
6'D 62l5 66D 69D 67l 665 6|D 6j5 6.D |(5
|'5 |2l |6D |95 |75 |65 ||D |jD |.D j(l
j'D j25 j6D j9D j7D j65 j|l jjD j.5 .(D
.'l .2l .6l .9D .7D .6l .|D .j5 ..l '((D
CH'()* +, " ! HI%ROC*CBON NO
'l 25 6D 9l 7D 6D |5 jD5 .l '(D
''D '2l '6D '9D '7l '6D '|5 'jl '.l 2(D
2'5 22l 26D 29D 27D 26D 2|l 2j5 2.l 6(l
6'D 625 66l 69l 67D 665 6|5 6jD 6.lD 9(D
9'D 92l 965 995 975 96D 9|5 9j5 9.DD 7(lD
7'l 72D 76lD 79D 775 76D 7|l 7jD 7.5 6(l
6'D 62D 66l 695 67D 66D 6|l 6jl 6.D |(D5
CH'()* +, # ! HI%ROC*CBON ?H@NG NO
BÀI TẬP AB *N?CN
'D 2D 6l 9D 7D 6D |D jD .D '(D
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
''D '2l '65 '9D '7D '65 '|5 'jl '.D 2(D
2'5 22D 26D 29l 27D 265 2|D 2jl 2.5 6(D
6'l 62D 66D 69D 675 665 6|l 6jD 6.l 9(l
9'5 92l 96D 99D 97D 965 9|l 9j5l 9.5 7(D
7'D 725 765 79D 775 76D 7|D 7jD 7.5 6(5
6'D 62l 66D 695 67D 66D 6|D 6j5 6.5 |(5
|'l |25 |65 |9l |7D |6D ||5 |jD |.5 j(D
j'l j2l j6l j9D j7D
BÀI TẬP AB *N?*%ICN DTCCPCN D *N?IN
'D 2l 6D 9D 75 6D |5 jl .D '(5
''D '2D '6D '95 '75 '6l '|5 'jD '.l 2(D
2'l 22D 26D 29D 27D 26l 2|l 2jl 2.5 6(l
6'l 62l 66D 69D 67l 66D 6|D 6jD 6.D 9(D
9'D 92D 96D 995 97D 96D 9|l 9jD 9.D 7(D
7'D 72D 76D 795 775 76D 7|D 7j5 7.5 6(D
6'D 62l 66D 69D 67l 66D 6|5 6jl 6.D |(5
|'D |25 |6D |9D |7D |6l ||D |j5 |.5 j(5
j'5 j2D j65 j9D j7D j6D j|l jj5
CH'()* +, $ ! HI%ROC*CBON THƠM E NGUFN
HI%ROC*CBON THIGN NHIGN
'l 2D 6D 9D 7D 65 |D jD .l '(D
''l '25 '6D '9D '75 '6D '|D 'jD '.D 2(5
2'5 22D 26D 295 27D 26l 2|5 2jl 2.D 6(D
6'D 625 66D 69l 67D 665 6|D 6j5 6.D 9(5
9'D 925 965 99l 97D 96D 9|D 9jD 9.D 7(D
7'D 72D 76l 79D 77D 76D 7|D5 7jD 7.5 6(D
6'5 62D 66l 69D 67l5 665 6|D 6j5 6.D |(l
|'l |2D |6l |9D |75 |6D ||5 |jl |.l j(5D
CH'()* +, % ! /HN IUẤT H*LOGCNDPHCNOLD*NCOL
'5 25 6D 9l 7l 65 |5 j5 .D '(5D
''D '2l '6l '9D '75 '6DD '|l 'j5 '.l 2(5
2'l 22D 26D 29D 27l 26l 2|5 2jD 2.D 6(D
6'D 62l 66D 69D 67l 66l 6|l 6jD 6.5 9(D
9'D 925 96l 995 97D 96D 9|D 9jD 9.l 7(l
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net
7'D 72D 76D 795 77D 76D 7|D 7jD 7.l 6(5
6'D 625 665 69D 675 665 6|D 6jDl 6.l |(l
|'D |2D |6D |9l |7D |6l ||5 |jD |.5 j(D
j'D j25 j6D j95 j7D j65 j|D jjl j.D .(D
.'5 .2D .65 .9D .7l .6l .|D .jD ..5 '((D
'('5 '(2D '(6D '(9l '(75 '(6D '(|5 '(jD '(.5 ''(5
'''l ''2D ''65 ''9l ''7l ''6D ''|l ''jl ''.5 '2(D
'2'D '225 '265 '29D '27l '26D '2|5 '2jD '2.l '6(D
'6'D '62D '66l '6955 '675 '66l '6|D '6jD '6.D '9(D
'9'5 '92D '96l '99D '97D '965 '9|D '9jl '9.5 '7(5
'7'l '72D '76l '79D '77l '76D '7|D '7jD '7.D '6(5D
'6'l '62l '665 '69l '67D '66D '6|D '6jD '6.l '|(D
'|'l '|25 '|6l '|95 '|7D '|6D '||D '|j5 '|.5 'j(l
'j'l 'j2D 'j65 'j9D 'j75 'j65 'j|l
CH'()* +, & ! *N%CHITDICTOND*IIT C*CBOIILIC
'l 2D 6D 9D 7D 6D |5 jD .D '(D
''l '2l '65 '95 '75 '6lD '|D 'j5 '.D 2(l
2'5 22D 26D 29l 27D 26D 2|5 2jD 2.5 6(5
6'5 62D 665 69D 67D 66D 6|D 6jD 6.D 9(D
9'5 92D 96D 995 97D 96D 9|D 9jD 9.5 7(D
7'l 72l 76D 79D 77l 76D 7|5 7j5 7.lD 6(D
6'l 62D5D 66D 69D 67D 66l5 6|l 6jD 6.D |(5
|'D |2l |6D |9Dl |7D |6D ||D |jl |.D j(l
j'D j2l j6l j9D j7D j6D j|5 jj5 j.5 .(DD
.'5D .2l .6D .9l .75l .6D .|D .jD ..l '((D
'('5 '(2D '(65 '(9D '(7D '(6D '(|5 '(jD '(.D ''(l
'''ll ''25 ''65 ''95 ''7l ''6D ''|l ''j5 ''.l '2(5
'2'5 '22D '265 '295 '27l '26l '2|D '2jD '2.5 '6(5
'6'l '625 '66l '69l '67D '66D '6|l '6jl '6.D '9(5
'9'D '925 '96D '99l '97D '965 '9|l '9j5 '9.D '7(D
'7'5 '72l '76D '795 '77l '76l '7|D '7j5 '7.5 '6(l
'6'D '62D '665 '69D '67D '66D '6|l '6jl '6.l '|(5
'|'5 '|25 '|6D '|9l '|7l '|65 '||5 '|jD '|.5 'j(D
Dạy và học Hóa học, http://ngocbinh.webdayhoc.net

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->