P. 1
NHỮNG TẤM GƯƠNG ANH HÙNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MĨ

NHỮNG TẤM GƯƠNG ANH HÙNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MĨ

|Views: 8,724|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Nhật Thiện
NHỮNG TẤM GƯƠNG ANH HÙNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MĨ
NHỮNG TẤM GƯƠNG ANH HÙNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MĨ

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Phạm Nhật Thiện on Mar 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2015

pdf

text

original

NHỮNG TẤM GƯƠNG ANH HÙNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MĨ

Phan Đình Gió !"#$$%"#&'( là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, truy tặng năm 1955. Quê !
"#m Quan, huy$n "#m %uyên, t&nh 'à ()nh. *h+, ngũ năm 195-, ./ng v0ên 1/ng c2ng 3/n 40$t *am.
5h0 h0 30nh anh là t06u .20 ,h7 thu2c .80 .20 59, t06u .:àn ;<9, trung .:àn 1;1, 3ư .:àn =1<. (r:ng tr+n
'0m >am ngày 1= th?ng = năm 195; thu2c ch0@n dAch 10$n B0ên ChDE, Fh0 Chan 1Gnh H07t ,h? hàng rà:
cuI0 cùng thG JA thưKng, lực lượng ung FLch cDa t06u .:àn ;<9 ung ,h:ng và: cM .06m, JA .I0 ,hưKng
tr:ng lN cIt JOn c/n dP d20. Chan 1Gnh H07t nhanh ch7ng trưQn lên dùng t06u l0ên, lựu .8n d0$t hRa .06m
.Ach, .8n h@t, hRa .06m thM = vSn chưa JA d0$t, Chan 1Gnh H07t l0Tn la: c/ thân mGnh lU, lV châu ma0, t8:
.0Tu F0$n ch: .Kn vA Nng lên t0êu d0$t cM .06m '0m >am. Anh .ược tặng 'uân chưKng Quân cNng h8ng
nhG.
)a V*n C+, !!"#-$ % "#&.( 30nh ra tr:ng m2t g0a .Gnh nghW:, dân t2c (ày, t&nh "a: BXng. Y0nh ra và lZn
lên tr:ng h:àn c/nh .Ut nưZc c7 ch0@n tranh, .ược nh0Tu c?n J2 tuyên truyTn g0?c ng2, anh .! h06u r[
ngu\n gIc 3ự cực Fh] cDa ngưQ0 nghW: và ngưQ0 dân mUt nưZc, nên hăng h?0 tham g0a và: cNng cu2c
Fh?ng ch0@n ^ _uê hưKng. 4Z0 Fh?t Fha: .ược c`m 3ang g0@t g0ặc g0/0 ,h7ng .Ut nưZc, >a 4ăn "`u mZ0
1b tu]0 .! Fha0 tăng lên 19 tu]0 .6 .ược và: J2 .20. >ac .7 là năm 19;9, thQ0 Fc .`u cDa cu2c Fh?ng
ch0@n chIng (hực dân Ch?, vN cùng g0an Fh], th0@u thIn. *hưng n0Tm vu0 và d chL .! g0a, anh vượt _ua
Fh7 Fhăn, vưKn lên rWn luy$n thành m2t ch0@n 3) gưKng mSu, g0àu leng nhân ?0, nên .ược anh fm .\ng
.20 rUt _uL m@n. Anh .! tham g0a ch0@n .Uu nh0Tu tr+n và l+, .ược nh0Tu ch0@n cNng. g2t tr:ng nhPng
ch0@n cNng mà th .7 tên tu]0 cDa anh .! .0 và: 3i 3?ch là (r+n .?nh .\n 1Nng 5hê l`n thM ha0 jth 1b k
19.9.195-E. (r:ng tr+n .?nh này, anh .ược ,hân cNng ch& huy t] J2c ,h? làm nh0$m vl ,h? hàng rà: và
.?nh lN cIt .`u c`u jcia m^ tr+n .?nhE. (r:ng tr+n .?nh, anh JA thưKng n?t tay ,h/0 và .! nhQ .\ng .20
chặt .Mt c?nh tay Uy ch: FhR0 vưZng r\0 t0@, tlc .?nh J2c ,h? m^ .ưQng ch: .Kn vA ung ,h:ng.
T/ V0nh 1i2n !"#$' % "#&-E >à m2t Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cDa 40$t *am.
(N 4)nh m0$n _uê ^ ! *Nng (rưQng, huy$n (r0$u YKn, t&nh (hanh ':?n nh+, ngũ năm 19;9, ./ng v0ên
1/ng "2ng 3/n 40$t *am. 5h0 hy 30nh anh là Fh#u .20 trư^ng ,h?: ,heng FhNng, .80 .20 9<o, t06u .:àn
=9;, trung .:àn =bo. 16 ,hlc vl ch: ch0@n dAch 10$n B0ên ChD, th?ng = năm 195=, (N 4)nh m0$n và
.\ng .20 Fp: ,h?: ra .@n .:8n mIc "huI0. >ac .7, anh và ,h?: thD (y ung ,h:ng c`m càng l?0 ,h?:.
5h0 dây tQ0 chLnh JA .Mt, ,h?: la: nhanh và Fh7 .0Tu Fh06n, ,h?: thD (y JA càng ,h?: .?nh J+t ra, (N
4)nh m0$n vSn J?m lUy càng, .0Tu Fh06n hưZng la: cDa ,h?:, JUt chU, nguy h06m lUy thân mGnh .#y càng
,h?: và: v?ch na0 ch: ,h?: dhng l80, (N 4)nh m0$n hy 30nh. Anh .ược tra: tặng 'uân chưKng _uân cNng
h8ng nhG, 'uân chưKng ch0@n cNng h8ng nhUt và .ược truy tặng danh h0$u Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân năm 195b
N3/ M45 !"#$' % "#'6( _uê ^ ! "?t "h?nh, t&nh BGnh 1Anh j cũ E.Anh là c:n m2t cDa m2t g0a .Gnh nNng
dân nghW:, m\ cN0 cha th nhR. "?ch m8ng th?ng (?m thành cNng, anh tham g0a du FLch !. (h?ng
;q19;o, anh nh+, ngũ và là .20 v0ên .80 .20 _uy@t ti.5h0 t+, luy$n _uân 3ự, c7 l`n JA .au chân, anh vSn ra
J!0 t+, ng\0 fm .\ng .20 t+, .6 rat F0nh ngh0$m chM FhNng chAu ngh& ^ nhà. Anh .! c7 d thMc chu#n JA
th+t tIt .6 ch0@n .Uu thOng lợ0.(hu .Nng năm 19;o .Kn vA anh .ược l$nh chu#n JA ch0@n .Uu. (hQ0 Fc này
trang JA cDa ta cen y@u Fpm, ch& c7 vũ FhL thN 3K nhưng vSn _uy@t tâm d0$t J2 J0nh và f cK g0Z0 .Ach.
(uy J0@t r[ là c7 th6 hy 30nh, anh vSn chu#n JA, hrc c?ch .?nh rUt Fs và JGnh t)nh tự t0n v0@t thư vT .2ng
v0ên mt. Anh cen .fm nhPng .\ dùng r0êng cDa mGnh tặng l80 c?c .\ng chL cen th0@u. 1`u th?ng
1-q19;o .Kn vA anh nh+n nh0$m vl ,hlc FLch _uân .Ach ^ 3uI0 4:0 j trên .ưQng An 5hê .0 Clâycu E. Anh
*gN gây c7 nh0$m vl Nm J:m ,h? f tăng .Ach .6 t8: .0Tu F0$n ch: .\ng .20 d0$t J2 J0nh g0ặc. Anh
JGnh t)nh thOt l80 ch0@c Fhăn _uàng màu .R trên c] r\0 và: nK0 ,hlc FLch Jên .ưQng. 5hNng may, tGnh
huIng tr+n .?nh d0un ra ng:à0 dự F0@n. (r+n .Aa JA l2, Jrn .Ach tUn cNng trưZc và d\n _uân ta và: th@ JUt
lực. >ực lượng _u? chênh l$ch, .Kn vA ,h/0 vha .?nh vha y6m h2 ch: thng J2 ,h+n rat lu0 .6 J/: t:àn lực
lượng. Anh *gN gây .! _uy@t .Anh chQ ch: m2t t:?n .Nng _uân g0ặc tZ0 g`n chV anh nU, r\0 Nm _u/
J:m JưZc ra, rat chIt. Brn .Ach chưa FA, nhGn r[ anh thG m2t t0@ng nV dP d20 vang lên. g2t trung .20 vu
,h0 tan ?c và anh *gN gây cũng hy 30nh :anh l0$t. Anh .! .ược tặng thư^ng 'uân chưKng _uân cNng
h8ng ha0 và .ược QuIc h20 truy tặng danh h0$u Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày =1q9q1955.
V7 Th8 9:, !"#-& % "#&$( _uê ^ vùng 1Ut 1R, >:ng 10Tn, t&nh Bà wAa jnay thu2c ! ChưZc >:ng (hr,
huy$n 1Ut 1R , t&nh Bà wAak4ũng (àuE. *ăm 19;9, cN tham g0a .20 "Nng an ung ,h:ng 1Ut 1R làm l0ên
l8c, t0@, t@. *ăm 195-, Fh0 mZ0 15 tu]0 cN JA chLnh _uyTn Ch?, JOt và JA tea ?n J0nh Ch?, F@t ?n ti hGnh
và: th?ng ; năm 1951 vG .! npm lựu .8n t80 chợ 1Ut 1R, g0@t ch@t m2t "a0 (]ng (eng _uan Ja và gây
thưKng tLch ch: <- tên lLnh Ch?,. (uy nh0ên, c?c lu+t 3ư J0$n h2 ch: cN .! ,h/n .I0 ?n tuyên này vZ0 ld
d: cN chưa .D 19 tu]0. (rưZc Fh0 JA .ưa ra hành ?n, cN JA .ày _ua c?c nhà tù "hL 'ea, Bà wAa và "Nn
1/:. "N JA i JOn năm 195< t80 "Nn 1/: Fh0 chưa .D 19 tu]0.
g2 cDa 4[ (hA Y?u h0$n cen ^ ngh)a trang l0$t 3) 'àng mưKng, "Nn 1/:. *gày < th?ng 9 năm 199;, cN
.ược *hà nưZc 40$t *am truy tặng danh h0$u Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
N3,5;n V*n T<=i !"#'. > "#?'( *gày <k5k19b;, m2t 3ự F0$n gây chUn .2ng dư lu+n thQ0 JUy g0Q là F@
h:8ch gà0 J:m dưZ0 chân c`u "Nng >d jnay là c`u *guyun 4ăn (rV0E heng g0@t ch@t B2 trư^ng QuIc
,heng gs gac *amara. *gưQ0 thực h0$n F@ h:8ch này là ch0@n 3) J0$t .2ng n20 thành *guyun 4ăn (rV0.
(h?ng 5k19b; chLnh ,hD gs ci m2t ,h?0 .:àn chLnh trA _uân 3ự ca: cU, 3ang Yà0 Hen ngh0ên cMu tGnh
hGnh m0Tn *am. 4Z0 leng căm thù g0ặc, anh 0n Ban ch& huy _uân 3ự J0$t .2ng ch: anh thực h0$n nh0$m
vl t0êu d0$t ,h?0 .:àn này. m: JA l2, trưZc g0Q f gac *amara ch8y _ua anh JA JOt. (r+n .?nh FhNng
thành, nhưng là m2t .en c/nh c?: .I0 vZ0 nhPng h:8t .2ng chu#n JA lf: thang ch0@n tranh cDa .@ _uIc
gs. gac *amara FhNng d?m ng\0 N tN và: Yà0 Hen mà ,h/0 .0 JXng trực thăng.
(r:ng nhà la:, dl dV FhNng .ược, .Ach dùng nh0Tu cực hGnh nhưng anh cưKng _uy@t FhNng Fha0 J?:.
(rưZc Fx thù, câu tr/ lQ0 duy nhUt cDa anh là y z(N0 n70 vZ0 mUy ngưQ0, tN0 làm v0$c ,h/0, tN0 g0@t Jrn
cưZ, nưZc thG dù nguy h06m, thưKng t+t hay hy 30nh, tN0 cũng vu0 leng. (N0 FhNng th6 3Ing như Jrn tay
3a0 m:ng .ược an thân .6 làm h80 .\ng Jà:{z. "hLnh _uyTn *guyun 5h?nh .ưa anh ra tea ?n _uân 3ự F@t
?n ti hGnh nhXm uy h0@, t0nh th`n chIng gs tr:ng nhân dân thQ0 JUy g0Q. 1ược t0n này, ,h:ng trà: c?ch
m8ng 4pnp|upla tuyên JI, n@u ti hGnh anh hr 3} trhng trA ngay tên trung t? gs mà hr .ang JOt g0P. gs
Ju2c ,h/0 cam F@t FhNng ti hGnh anh. *hưng Fh0 tên trung t? gs vha .ược th/ ra thG chang tr^ mặt. *gày
15k1-k19b;, Jrn .a: ,hD gs ngly .ưa anh ra ,h?, trưQng t80 J!0 JOn 3au nhà la: "hL 'ea. (r:ng ,hat
cuI0 cùng cDa .Q0 mGnh, anh g0+t ,hOt m/nh Jăng .fn mà Fx thù JAt mOt và d[ng d8c n70 y z5hNng, ,h/0
.6 tN0 nhGn m/nh .Ut này, m/nh .Ut thân yêu cDa tN0{z. 4à anh hN t: y z'!y nhZ lUy lQ0 tN0{ 1/ ./: .@
_uIc gs{z z'\ "hL g0nh muNn năm{z z40$t *am muNn năm{z Anh hy 30nh lac 9 g0Q ;5 ,hat ngày 15k
1-k19b; hư^ng dưKng <; tu]0. Yau Fh0 hy 30nh, anh .ược 1/ng nhân dân c?ch m8ng m0Tn *am truy nh+n
là 1/ng v0ên và truy tặng 'uân chưKng thành .\ng h8ng nhUt.
)i2 @0 VA BCD !"#'#% "#?-( tên th+t là 4[ 4ăn B/: 30nh ra tr:ng m2t g0a .Gnh nghW: c7 truyTn thIng
c?ch m8ng t80 ! "?t 5h?nh jChù "?tE. 1; tu]0, 4ũ B/: .! g0?c ng2 c?ch m8ng và tham g0a làm g0a: l0ên
du FLch. 4Z0 leng nh0$t tGnh, Nng ?: và mưu trL, 4ũ B/: luNn h:àn thành uUt 3Oc c?c nh0$m vl .ược
g0a:. *gày <-qoq19b=, g0ặc JUt ngQ .] _uân Ja: vây thNn An Quang heng t0êu d0$t c?c c?n J2 c?ch m8ng
.ang cNng t?c t80 .ây. (r:ng lac chW: thuyTn .ưa c?c c?n J2 vượt veng vây, 4ũ B/: .! anh dũng hy 30nh.
(rưZc Fh0 hy 30nh, 4ũ B/: n70y zg2t mGnh ch?u hy 30nh cũng FhNng /nh hư^ng nh0Tu .@n c?ch m8ng.
*@u c?c cha hy 30nh thG th0$t h80 ch: (] _uIc, ch: .\ng Jà: nh0Tu lOm.z 'ành .2ng hy 30nh dũng c/m
cDa 4ũ B/: .! .ược gặt tr+n dân t2c g0/0 ,h7ng m0Tn *am 40$t *am tặng thư^ng 'uân chưKng ch0@n 3)
g0/0 ,h7ng h8ng Ja. *gày 1oqoq<--<, "hD tAch nưZc .! truy tặng l0$t 3) 4ũ B/: danh h0$u anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân.
T<E V*n ThF !"#-? > "#?-(G anh hùng >ực lượng vũ trang nhân dân 40$t *am jtruy tặng 19b5E, ch0@n 3)
tr0nh 3?t .ặc cNng. Quêy ! (hanh ':à, huy$n "a0 >+y, t&nh (0Tn H0ang. *h+, ngũ năm 19b<. *gày
19.1-.19b=, tr:ng tr+n .?nh .\n "ây (rưQng, huy$n B@n "?t, nay thu2c t&nh BGnh mưKng, JA thưKng và:
.ù0, (rh 4ăn (hI vSn t0@, tlc ch0@n .Uu. B2c ,h? và thD ,h?: FhNng d0$t .ược h:/ .06m 3ang m?y tr:ng
lN cIt .Ach c/n .ưQng t0@n cDa _uân ta, (rh 4ăn (hI .! Nng lên, lUy thân mGnh lU, lV châu ma0, vN h0$u
h:? h:/ lực .Ach và t8: .0Tu F0$n thu+n lợ0 ch: .\ng .20 d0$t .Ach ch0@n thOng. 'uân chưKng Quân cNng
h8ng Ja.

Mộ của Võ Thị Sáu hiện còn ở nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương. Nhưng khi tên trung tá Mỹ vừa được thả ra thì chúng trở mặt. xông xáo và mưu trí. Trừ Văn Thố đã xông lên. Vũ Bảo đã giác ngộ cách mạng và tham gia làm giao liên du kích. Côn Đảo. Ngày 2 tháng 9 năm 1994. anh xin Ban chỉ huy quân sự biệt động cho anh thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt phái đoàn này. Do bị lộ.1963) tên thật là Võ Văn Bảo sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng tại xã Cát Khánh (Phù Cát). bị thương vào đùi. một sự kiện gây chấn động dư luận thời bấy giờ là kế hoạch gài bom dưới chân cầu Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi) hòng giết chết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mac Namara. Sau khi hy sinh. câu trả lời duy nhất của anh là : "Tôi nói với mấy người. huyện Bến Cát. tôi giết bọn cướp nước thì dù nguy hiểm. Và anh hô to : "Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ!" "Hồ Chí Minh muôn năm!" "Việt Nam muôn năm!" Anh hy sinh lúc 9 giờ 45 phút ngày 1510-1964 hưởng dương 24 tuổi. Ngày 15-10-1964. Trong phút cuối cùng của đời mình. Người thực hiện kế hoạch này là chiến sĩ biệt động nội thành Nguyễn Văn Trỗi. Long Điền. phải để tôi nhìn mảnh đất này. Năm 1949. Trận đánh không thành. Chủ tịch nước đã truy tặng liệt sĩ Vũ Bảo danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cô bị xử bắn năm 1952 tại Côn Đảo khi chưa đủ 18 tuổi. Được tin này.1963. Huân chương Quân công hạng ba. Ngày 18. Nếu các chú hy sinh thì thiệt hại cho Tổ quốc. Năm 1950. cho đồng bào nhiều lắm. Tuy nhiên. cô bị đày qua các nhà tù Chí Hòa.10. cô được Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Liệt sĩ Vũ Bảo (1949. anh được Đảng nhân dân cách mạng miền Nam truy nhận là Đảng viên và truy tặng Huân chương thành đồng hạng nhất. Trước khi hy sinh. vô hiệu hoá hoả lực địch và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội diệt địch chiến thắng. Ngày 20/7/1963.1952) quê ở vùng Đất Đỏ. dụ dỗ không được. trước giờ xe Mac Namara chạy qua anh bị bắt. Trong lúc chèo thuyền đưa các cán bộ vượt vòng vây. nhưng là một đòn cảnh cáo đối với những hoạt động chuẩn bị leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ. anh giật phắt mảnh băng đen mà kẻ thù bịt mắt và dõng dạc nói : "Không. Quê: xã Thanh Hoà. Nguyễn Văn Trỗi (1940 – 1964) Ngày 2-5-1964. Trước kẻ thù. Vũ Bảo luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. cô tham gia đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc. nay thuộc tỉnh Bình Dương. tỉnh Bà Rịa (nay thuộc xã Phước Long Thọ. các luật sư biện hộ cho cô đã phản đối án tuyên này với lý do cô chưa đủ 18 tuổi. Nhập ngũ năm 1962. Tôi không thể sống như bọn tay sai mong được an thân để làm hại đồng bào!". Mac Namara không dám ngồi ô tô vào Sài Gòn mà phải đi bằng trực thăng. Tháng 5-1964 chính phủ Mỹ cử một phái đoàn chính trị quân sự cao cấp sang Sài Gòn nghiên cứu tình hình miền Nam. thương tật hay hy sinh. mảnh đất thân yêu của tôi!". Chính quyền Nguyễn Khánh đưa anh ra tòa án quân sự kết án tử hình nhằm uy hiếp tinh thần chống Mỹ trong nhân dân thời bấy giờ. tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Với lòng căm thù giặc. phong trào cách mạng Vénézuéla tuyên bố. nếu tử hình anh họ sẽ trừng trị ngay tên trung tá Mỹ mà họ đang bắt giữ. Trước khi bị đưa ra hành án. . anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (truy tặng 1965). tỉnh Tiền Giang. chiến sĩ trinh sát đặc công. tôi cũng vui lòng. Vũ Bảo nói: "Một mình cháu hy sinh cũng không ảnh hưởng nhiều đến cách mạng. giặc bất ngờ đổ quân bao vây thôn An Quang hòng tiêu diệt các cán bộ cách mạng đang công tác tại đây. bọn đao phủ Mỹ ngụy đưa anh ra pháp trường tại bãi bắn sau nhà lao Chí Hòa." Hành động hy sinh dũng cảm của Vũ Bảo đã được Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng ba. địch dùng nhiều cực hình nhưng anh cương quyết không khai báo. Với lòng nhiệt tình. Mỹ buộc phải cam kết không tử hình anh. Bà Rịa và Côn Đảo. 14 tuổi. Ngày 17/7/2002. Bộc phá và thủ pháo không diệt được hoả điểm súng máy trong lô cốt địch cản đường tiến của quân ta. huyện Đất Đỏ . tôi làm việc phải. khi mới 15 tuổi cô bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ. Trừ Văn Thố vẫn tiếp tục chiến đấu. giết chết một Cai Tổng Tòng quan ba và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. Trừ Văn Thố (1936 – 1963). Vũ Bảo đã anh dũng hy sinh. tiếp tế. lấy thân mình lấp lỗ châu mai.Võ Thị Sáu (1935 . Trong nhà lao. trong trận đánh đồn Cây Trường. huyện Cai Lậy.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->