P. 1
ht_thong_tin_ke_toan

ht_thong_tin_ke_toan

|Views: 1,470|Likes:
Được xuất bản bởicamchuong28

More info:

Published by: camchuong28 on Mar 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

NGUYEN

mE HuNG
rd TP. HO CHi
MINH

Giang vien KHOA K~ TOAN KI~M TOAN

TRuC1NG D~I HQC KINH

HE THONG THONG TIN • , KE TOAN
,(

A,(

A

o

Ly thuye't

o Bai,t~p o Bai gicii

NIIA XUAT BAN TH6NG KE
Nam 2006

LOINOIE>AU
Trong boi canh nen kinh te thi truong tal nucc ta hit%!n nay, ke toan cung cap cac thong tin quan trong cho Nha nude d~ dieu hanh vi mo nen kinh teo Cac doanh nghit%!pcung su dunq ke toan nhu la cong ClJ quan trong d~ quan 1'1von, tai san va dieu hanh hoat d¢ng cua doanh nghit%!p.Ke toan la m¢t nqanh hoc khong th~ thieu trong cac trLlong giang day ve kinh teo Mon hoc Ht%! thong thong tin ke toan ducc giang day cho sinh vien chuyen nqanh ke toan ki~m toano Do tlnh mol va ban chat cua rnon hoc rna phan nhieu sinh vien cam thay lung tung khi tiep can voi man hoc. M~t khac, tal lit%!u nqhien cuu hif;m nay chi c6 sach "H$ thong th6ng tin ke toan" cua Tap the tac gia B¢ men H$ thong Thong tin Ke toan, Khoa Ke toan Ki~m toan Truong. Dal hoc Kinh te TP. Chf Minh duoc viet b~ng tieng Vi$t, con lai deu cua cac tac gia nude nqoai nen gay kheng it kh6 khan cho nguoi nghien cuu, Truce nhu cau thuc te d6 cua sinh vien, c¢ng vdj su khuyen khlch cua cac dong nqhiep, chunq t6i rnanh dan mang den cho ban doc t~p sach "HI1jI hong thong t tin ke toan - Ly thuyet - Bai t~p - Bai giai" vdj mong muon giup Ich cho cac ban trong qua trlnh hoc tap, nqhien cuu ve H$ thong thong tin ke toano

He

Du da eo giftng thuc hien m¢t each khoa hoc va thuc su nqhiern tuc, nhunq voi cac han che cua chunq t6i, chao chan tal li$u nay van b¢c I¢ nhang khuyet di~m, chung toi chan thanh cam an cac d6ng gop cua quy vi de nhang Ian phat trian sau duoc hoan thien han. MOi g6p y, thac mac, trao doi lien quan den tai li~u nay, xin vui long gdi va dia chi E.mail : hungktkt @Jeh.edu.vn. Tran tronq cam on.

NGUYEN

THE

HUNG

3

Ml)C Ll)C
Trang
- Loi n6i diiu - M\lc luc
Ch({t:lng 1: TONG QUAN VE He THONG THONG TIN
~ ,A
A

3 5
A'
A

KE TOAN

9 H:e:TH6NG 9 9
10 11 11

1. cAe KHAI NI:e:M~

a) b) c) d)

Dinh nghia H~ th6ng cha va h~ th6ng con Duong bien giai va noi giao tie'p Phan loai h~ thong

2. H~ THONG THONG TIN a) CAu true ki~m soat quan ly b) Luang thong tin 3. He a) b) c) TH6NG THONG TIN KE ToAN Ban chAt Phan loai h~ th6ng thong tin ke toan Cac chu trinh xit ly nghiep vu ke' toan (cac he thong con) d) H~ thong ke toan trach nhiem

12 12 13 14 14 21 22 23 27 27 27 28 39 52 58 58 58 5

4. TONG QUAN ~ pRAT TRIEN H¢ TH6NG THONG TIN ICE ToAN a) Muc tieu phat tri~n he thong thong tin ke' toan b) Cac phuong phap phat tri~n h~ th6ng c) Cac eong c\l ky thuat Bai t(ip c6 lai gidi Bai t(ip tu lam
ChUt:lng 2: CO Sa 1. KHAI NIeM

DO Lieu

vE eo

sa mr LI:e:U

a) Dinh nghia

b) Cac khai niern
2.

59 61 63 75 82 90 90 90 97 98 110 117
122

cAc MO

HINH CO SO' ncr L[~U (Database Modeling) a) Mcc quan niem / Y niem (Conceptual level) b) Muc luan 19 (Logical level) c) Muc v~t ly (Physical level)

3. HE QuAN TRr Co (Database Management
a)

sa DV LIEU
Systems)

Dinh nghia b) Kha nang cua h~ quan tri co sa da Iieu c) Lap trinh va khong lap trinh (Programming and nonprogrammable database systems) d) Cac vAn d~ khac v~ co da li~u Bai tg,p co lai gidi Bai tg,p tu lam

sa

Chl.1C1ng 3:
1.

CAC CHU TRiNH

KE lOAN

CHU TRINH DOANH THU a) ChUng tu b) 86 c) Bao cao d) Xli ly nghiep vu

122 122 126 127 134 '147 148 150 151 154 162 162 168 170 170 170 172

2. CHU TRINH CHI PHi a) Chung tlt

b) S6 c) Bao cao
d)

Xii 19 nghiep

VI,I

3. CHU TRINH CHUYJ1:ND61
a)

H~ thong hang Wn kho b) H~ thO'ng ke' toan chi phi c) H~ th6ng luting

4. CHU TRINH TAr CHiNH a) H~ theng ghi nhat k9 b) Hfi!thO'ng Tfti San CO'Dinh (TSCB)

6

Bai ttJp
Chuang

c6

lUi gidi
KIEM SOAT NOI BO TRONG HI; THONG THONG TIN KE ToAN
;1 " .... _ ..... _,

Bai tq,p tu lam 4:

175 181 189 189 190 192

1.

CAU TRUC KIEM SOAT Nor BO a) Muc dich cua cac dang ki~m Boat nQi bQ b) Thanh phan cua h~ th6ng kigm Boat nQi hQ (theo COSO) c) Phan biet h~ th6ng thu cong va h~ th6ng xii bang' may tinh

ly
193 194 196 201 210 210 215 216 219 234 250 250 250 251 252 255 257 259 261 261 262 7

2. KIEM SOAT ~ TH6NG a) Kigm Boat toan hi) - ki~m soat chung b) Kigm Boat irng dung 3. su AN Tom vA TRUNG THl/C ellA DO' LI~U a) SV an toan cua dli li~u trong h~ th6ng thong' tin ke' toan tren n~n may tinh b) C6ng ngh~ cao trong sl! an toan cua ao li~u c) Danh gia sir an toan va trung thirc cua dO' lieu Bai tQ,p co lai gidi Bai tqp lam

tv

ChUang

5:

PHAN TICH VA THIET KE HI; THONG THONG TIN KE TOAN
A ~,

A

r

...

,.,

,..'.....

AII'

1.

pRAN
a) h)

TicH H~ TH6NG THONG TIN ~

ToAN

Nguyen nhan
M1,Ic dich

c)

Nhiem

V1,I

d) Phuong phap

e) Cong C1,l o Thanh phan g) K€t qua 2. THI~T KE lIt TH6NG A. Tcim quan trong cua thie"t ke" h$ thong

danh gia cac d~c ta chi tie"t 2.ANH Ht TH6NG a) Muc tieu b) Ki~m soat Bai tQp co loi gidi Bai ttJ.p tu lam . Trinh bay pham vi h~ th6ng 2. Bao cao cho lanh dao doanh nghiep C.B. Y~u cAu v~ tai nguyen 4. 1. Xac dinh chi tie't cac phan mem U'ng dung 4. Lua chon trang thie't hi 3. VAN H. Ki~m toan vien va qua trinh thie't ke' h~ tho'ng 1.TAi li~u tham khao 8 . Bao cao cho lanh dao doanh nghiep D. Dac ta chi tie't 1. Thie't ke' sa be. THTjC HI¢N Ht TH6NG a) Tao l#p h~ th6ng b) Huan luyen c) Chuy~n d6i h~ th6ng 2. Cac module ki~m toan Bai t¢p co lai gidi Bai t¢p tu lam Chuang 6: THVC HII~N vA V~N HANH He: THONG 262 263 263 267 272 272 273 279 282 286 286 287 289 295 305 315 315 315 320 321 325 325 326 329 333 334 THONG TIN KE ToAN 1. Cac y~u cAu cua h~ tho'ng 3. X3. Xem xet .c dinh cac yeu cAu 2.

• H~ thdng thong tin kt roan 9 . muc tieu ella he thong la v~n chuy~n con ngu'Cii.. micro .:! ~ A x 1.. xe. • H~ thong giao thong G6m dirong sa. c§u. CAC KHAI NltM a) Dlnh nghia VE Ht THONG C6 nhieu dinh nghia khac nhau v€ hc$th6ng tuy van muc tieu va each nhln ciia ngurri phat bi~u. tit noi nay den noi khac.. . tau . bQ khuyech dai (amplifier).... hang h6a . Dinh nghia sau day dUQC tip dung cho h§u he't cac thong : he "H~ thong Ii! mot t~p hop cac thanh phan ket hop vdi nhau vi! cling nhau heat dQng d~ dat duoc cac muc tieu da dinh tnrdc".. Vi du : • H~ th6ng khuyech da i am thanh He thO'ng nay g6m loa. nhan d§u van Ii! am thanh nho va muc tieu cua h~ thdng la lam khuyech dai am thanh d6 <'1 d§u ra.Chuang 1 : TONG QUAN VE Hf: THONG THONG TIN KE TOAN A ~. cang.

h~ thong giao thong du'Cfnghang kh6ng. H~ thdng nhan cac du lieu d§ll vao. ht$ th6ng giao thong dU'C1ngbQ . Mot h~ th6'ng can cung co d:iy dii cac tinh ehtt cua mot h~ thong Vi du : • H~ thO'ng giao thong co cac h~ thO'ng con 1ft h~ thdng giao thong dtfC1ng thuy. v~ ke' toan.. da b) H~ thO'ng cha va h~ thO'ng con H~ thong co th~ t6n tai thea nhieu ca"pdQ khac nhau. tharn chi muc tieu cling c6 th~ khac nhau nhung deu v~n d<)ng d~ dat du'<. h~ thong kC" toan tai chinh va h~ thong kG toan quan tri la cac he. thdng coo. MQt h~ th6ng co th~ la mot thanh ph§o trong mot h~ thdng khac va du'<.1ng Xli'19 f)~u ra (inputs) (process) (outputs) ..G6m con ngimi va cac chinh sach.1cmuc tieu chung cua ht$ th6ng chao 10 .. tai chinh va muc tieu cua h~ thong 1a cung cap cac thong tin cho nguui sii' dl.. cac thu tuc. qui dinh ...1e goi la h~ thong Call. xii'19 thea cac plnrong thirc da dinh va cho cac thong tin U fa nhtr duoc rna tei b~ng so d6 tren. H~ thong thong • tin ke' toan co Cac hc$ th6ng con c6 phuong thtic hoar d<)ng khac nhau.

nhung trong cac h~ thdng quan 15' kinh te'. d€ xac dinh. Trong cac h~ thong thong tin ke" toan.c) Du(lng bien giO'ia ndi giao tilp v • Du'C1ngbien gidi t60 tai giira cac h~ thong de pharr dinh pharn vi gitra cluing. du'C1ngbien gidi thimng kho xac dinh va thuong bie'n dQng. khi he thong dang v~n hanh thi moi tnrong khong khong th~ can thiep vao s.1e (tinh lien ke"t). • Cac h~ thong trao d6i vdi nhau tai noi giao tiep. noi giao tie'p thuong la cac chung tiro d) Phanlo~ih~th6ng Mac du hc$ thdng co nhieu dang khac nhau nhimg cluing d~u co th~ chia thanh 4 ki~u hc$ thong sau: • H~ thong d6ng : h<$ th6ng d6ng khong co nrong tac voi moi tnrong (tuc la cac hc$ thdng quanh n6). Trong mot s6 h~ thong. du'C1ng bien gidi giua chung Iii cu th~.! v~n hanh cua he thong (tinh dong). Tuy nhien. thdng thttCfng co thong tin d5u fa Iii ke't • • He thdng lien ke"t dong phan h6i : cac hc$ 11 . H~ thdng lien ke"t d6ng : nhitng hc$ th6ng co nrong tac vdi rnoi tnmng thong qua cac giao thirc da dinh tnrdc va ki~m soat dtfc.

cac chinh sach hoat dQng.qua sty dung hoac la di1 lieu ddu vao cho mot h~ thong xtY19 ke' tiep (dien ta C1 so d6 ben tren). MQt doanh nghiep can ra't nhieu thong tin thuoc cac loai khac nhau. Ht TH6NG THONG TIN H~ thong thong tin trong doanh nghiep Ii} mot loat cac thll tuc rna khi thuc hien se cung ca'p thong tin cho viec ra quyet dinh va ki€m soat.1C het. H~ thong lien ke't dong phan h6i co thong tin ddu ra can c6 the tac dong tro lai dO'i voi cac di1 lieu ddu van khong hop 1«$. • H~ thong mala nhtrng h«$th6ng rna nmng tac vdi m6i tnrong khong bie't tnrdc mdt each ddy dll va khong ki~rn soat dt1<. met so"khac la h~ thong lien k€t dong phan h6i hoac h~ thong rna. hQi d6ng quan trio ca'p quan 19 nay thirong chiu trach nhiern muc tieu ciia doanh nghiep. ve 12 . giarn d6c. Cac kieu h~ th6ng tren co k€t hop vdi nhau. the the 2. a) C~u true kilm soat qUaD ly C§u true ki€m soat quan 19 co dang hlnh thap g6m ba ca'p c6 vai tro va nhiern V1:l nhtt sau : • va baa Ki€m soat chien hroc bao g6m cac nha qudn ly ca'p cao nhu t6ng giam d6c. nghia la viti h~ thong con ciia h«$thong co la h~ thong lien kGt dong. .

Vdn d~ ho cffn gidi quyet la nhtrng van co cau tnic. ke' hoach . • kinh doanh .. chi thi. tnrdng b6 phan ban hang .. tnrdng phong nhan su. trong mot pharn vi duoc dinh tnrdc bdi cdp tren.. cap ki~m soat se tlnrong giai quyet cac van tnic nhir quyet dinh mot dong mdi.Ki€m soat hoat dqng bao g6m cac nha quan 19 cac hoat d(>ng nghiep vu trong doanh nghiep nhtt quan diSc phan xttong. HQ ki€m soa t hoat d(>ng cua nhan vien. 13 .. • . ban nhu trudng phong tai vu... cac nha quan 19 thirong quan tri cac van d~ ban cau true.. d cap nay...1C giao bdi ctp kiem soat quan tri..chien hroc chien hroc de: phi cau san pham mdi. lua chon cac thi tnrong Ki~m soat quan tri thirong la tnrdng cac phong. the hien dirdi cac hlnh thirc nhu lenh. tnnrng ban nghien crru va phat tri~n . de b) Ludng thOng tin tnic quan hai luong thong tin: • csu 19 doanh nghiep noi tren hlnh thanh Luong thong tin tit tren xu6ng (Top Down) la tit cap cao xudng cho cac cap qudn 19 ben dttdi. cong nhan d~ hoan thanh cac muc tieu dii dU'c.

. s5.. Ph1l. san xua't. ht.__-----. su Quyet dinh kinh te Nguoi SU dung . I Ph1in tich . Cac nghiep vu nay diroc h¢ thO'ng thong tin ks' roan phan tich. hang ngay c6 cac nghiep vu kinh ts' phat sinh. bao cao tien d9 thi cong . bang . t50g hop va l~p cac bao cao thich hop cung ca'p cho nguoi sil' dung thong tin.. 1 • Luu tru Up bao cao 14 . a) Ht TH6NGTH6NGTIN KE ToAN Ban ehB't Tit hoat d9ng.-.. thong thong tin ke' toan se tit cac ghi chep dii hru tm rna phan tich. gitip cho viec danh gia hieu qua thuc hien va mire d9 tuan thii ciia cac cap dirdi d6i vdi luang thong tin tit tren xu6ng trong doanh nghiep..n tich T6ng hop le Ghi chep I .). 3.. kinh . bao cao t6ng ke't doanh thu._. Khi ngiroi dung c6 yeu cau._._.• Luong thong tin til du'd'i len (Bottom Up) thuong la cac baa cao mac d9 hoan thanh...._.... kinh doanh cua doanh nghiep.-.-. the.. __ Nghiep VIJ.. ghi chep va luu tru cac ghi chep nay (chang tir.

1C SOli! cac hoat dQog kinh te' tai chinh trong nharn dat diroc hieu qua co vai tro cung ef(p thong tin d€ thirc hien tieu quan tri doanh nghiep eao nhat.Nguoi quan Iy doanh nghiep : sli' dung thong tin ke' danh gia qua 15 toan d€ l~p cac muc tieu cho doanh nghiep.KG toan la mot bQ phan cf(u thanh quan trong cua he cong Cl. . KG toan e6 vai tro cung ca'p thong tin phuc V\1 cho yeu diu quan tri doanh nghiep va yeu c§u quan ly kinh te' cua nha nude. Cac thong tin do kG toan eung ca'p c§n thiGt vdi nhu c~u cua nhieu doi tuong sli' dung trong viec ra guySt dinh. Muc tieu ella ke' toan la l~p ra cac bao cao tai chinh phirong tien truyen nghiep dat thong tin ke' toan tai chinh. IDl. di~u hanh va ki€m doanh nghiep.1 quan ly kinh te' tai chanh. Nhirng nguoi ra quyet dinh. co vai tro quan ly. Thuyet minh bao cao tai chinh. trlnh bay ket qua kinh doanh va tinh hlnh tai chinh ella doanh cho nhfi'ng nguoi quan Him den no. g6m cac bao cao sau : Bang din doi ke' toano Ke't qua hoat dQng kinh doanh. diroc l~p theo dinh ky va theo quy dinh bAt buoc. Bao cao hru chuyen ti~n te. each d~u mu6n ra cac quyet dinh co nhieu kha nang nhf(t d€ hoan thanh cac muc tieu cua ho bang sa dung thong tin ke' toano Nguoi sa dung thong tin ke toan co th€ chia thanh 3 nh6m : . du trong noi bQ hay a ben ngoai doanh nghiep.

Cac chii nc cftn biet kha nang tai chanh ciia doanh nghiep dci quyer dinh viec cho yay.d6i ca'p v6n cho doanh . hoac cung nghiep .1 trong nrong tai chanh v~ doanh doanh nghiep . Co quan thue' dua vao sO' lieu ke" toan cua doanh nghiep tinh thue. chu 0<. dli<.1i nhuan va danh gia ngttC1i quan 19 doanh nghiep. nguni quan 19 con cftn cac thong tin cu th~. cling ca'p v~t ur hang hoa. de 16 . Ngoai ra.Nguoi co l<.1C ke' toan giai trinh bAng cac chi tieu trlnh bay tren cac bao cao tai chanh.dO'i vdi chu no nrong lai. Cac chu sO"hiru quan Him de"n hieu qua hoat dQng ciia doanh nghiep d~ quye"t dinh vice ddu tu. chi tie't diroc cung cap tit ke' toan qua n tri . co quan chirc nang eua nha nude va d6i tuong sll' dung khac.Ngiroi co ldi Ich gian tie'p tit boat dqng cua doanh nghiep : gam co quan thue'.trlnh thuc hien muc tieu d6 va d€ fa cac quyer dinh di€u chinh hoat d9ng ella doanh nghiep sao cho dat hieu qua cao nha't Ben canh nhu cftu v€ thong tin ke' toan tai chanh. phan chia l<. cac chu sO' hi1u va cac lai cling la nhirng ng11C1i cdn thong tin nghiep dci quyet dinh dftu t11 v6n van vdi chu sO hii'u nmng lai.fiIch true tiep tit hoat dQng cua doanh nghiep : g6m cac chii sd htru va cac chu nc cua doanh nghiep.

Cac phttdng phap cua k€ toan Phuong phap ke' toan lA each thirc va thii t\1C C\1 th€ d€ thuc hien tirng nQi dung cong viec ke'toan. Nhu c~u v~ thong tin cua cac d6i tuong dung ben ngoai doanh nghiep dU'(jcthoa man bhng cac bao cao cua ke' toan tai chanh Yeu c~u d6i vdi ke'toan Phan anh day du nghiep V\1 kinh te'. ban cha"t s1! viec. s6 ke' toan va bao CaD tai chinh. s6li~u ke'toan. Phan anh lieu ke"toan. d~ hieu va chinh xac thong tin. s6 Phan anh trung thirc hien trang. 17 . Phan loai. cho n~n kinh te' va tren co sO' d6 hoach dinh cac chinh sach kinh te". ~ Thong tin. sAp xe'p thong tin s6 lieu k€ toan thea trlnh t11. nQi dung va gia tri cua nghiep vu kinh te' tai chinh. tai chinh phat sinh vao chirng tit ke' toan.Co quan chirc nang cua nha mrdc c~n cac s6li~u ke' toan de t6ng hop cho nganh. sa ro rang. Phan anh kip thai thong tin dung thai gian qui dinh thong tin.c6 h~ th6ng va c6 th€ so sanh dtt(jc. s6 lieu ke' toan phai diroc phan anh lien tuc tit khi phat sinh de'n khi ke't thuc hoat dQng kinh t€ tai chfnh tir khi thanh l~p d€n khi cham dm hoat dQng cua don vi k€ toano s61i~u k€ toan phan anh ky nay phai ke' ti€p theo s6li~u k€ toan ciia leY tnrdc.

l kinh t€ phat sinh va hoan thanh vao cac ban clnrng tiX thea m~u qui dinh. cac loai the thanh toan d6i vdi clurng tu dien tii) phan anh nghiep vu kinh te'. c6 s11xac nhan ciia nhi1'ng ngttoi lien quan. Chung tiX k€ toan la co sa dti ghi s6 ke toan. Kitim ke tai san la viec can . dffy du va chinh xac moi hoat dQng cua doanh nghiep.d6i chieu vdi s61i<$u trong s6 ke toan. Kitim ke nharn phat hien cac khoan chenh lech giira sO'thuc te'va sO' tren s6 k€ toan. giup cho k€ toan phan anh kip thoi. . Chung te" phat sinh tit ke' toan la nhirng gia"y tC1va v~t mang tin (bang tll.Chung tll k€ tmin Phuong phap chang minh nghiep vu kinh va hoan thanh. rna tll. tai chinh phat sinh va da hoan thanh.nguon htnh thanh tai san hien c6 tai thai ditim kitim ke dti kitim tra . thee thai gian va dia ditim phat sinh ciia cac nghiep Vl. xac nhan va danh gia cha"t hrcng.dong . gia tri cua tai san .I. lam can Cll ghi s6 ke' toano Lap chung tir la cong vice dffu tien cua ke' toan : phan anh cac nghiep V1.de'm sO' hrong. Kitim ke tai san Phuong phap xac dinh s6th\fC c6 ciia tai sao tai mot thai ditim. dti thoi trach nhiern co bien phap xii' 19 kip v~t eha"t ella ngirci quan 19 va su dung tai san. 18 .do .

l kinh tt. Tinh gia cac d6i nrong ke' toan la mot cong vice cua k€ toan : bieu hien bang gia tri tat ea nhitng tai san ella doanh nghiep. Taikhoan Phuong phap dung phan loai va h~ th6ng hoa cac nghiep V1. d~ xac dinh chi phi eho tung loai san ph5m. Tai khoan phan anh va giarn d6e mot each thuong xuyen. lien tuc va co h~ thdng tung d6i nrong k€ toan rieng biet. Nho vao tinh gia rna moi d6i nrong cua k€ toan d~u diroc bi€u hien cung mot thudc do ti~n t<%.u do e6 the t t6ng hop diroc nhung chi tieu egn thiet bang ti~n trong toan doanh nghiep. Viec xac dinh chi phi hlnh thanh nen gia thanh ella tung loai san pham giup eho doanh nghiep thgy duoc hieu qua san xugt kinh doanh ella doanh nghiep. trong tung nganh va ea n~n kinh tt. 19 . de de Mo tai khoan .s6 ke' toan la mot cong viec cua ke' toan : m6i d6i urong ke' toan rierig biet diroc rnd mot tai khoan urong ling. Tinh gia thanh la mot cong vice ella kt toan. tai chinh theo nQi dung kinh te'.Tinh gia cac d6i tttdng k€ toan Phuong phap xac dinh gia tri ella ali san. theo nhtrng nguyen t~c nhat dinh. H~ thong tai khoan kt roan g6m cac tai khoan k€ toan cgn sit dung. t6ng hop bang tien chi phi phat sinh trong ky cua doanh nghiep.

nhhm cung ca'p thong tin phuc vu yell c~u quan 19 va di~u hanh hoat dQng ella doanh nghiep. thea dung nQi dung kinh te'va m6'i quan h¢ khach quan ella cac tai khoan Cac nghiep vu kinh te' phat sinh trong qua trtnh hoat dQng san xua't kinh doanh cua doanh nghiep co nQi dung kinh te' nhtt dinh dlf"c phan anh vao cac tAi khoan lien quan dft giup cho viec giam d6c chat che cac hoat dQng kinh te' tai chinh cua doanh nghiep.l kinb te' phat sinh Ghi s6 kep la mQt cong viec cua ke' toan : ghi mot nghiep V1. m6i mot tai khoan ta mQt don vi htu tru thong tin v~ mQt chi tieu bao cao.l kinh te' phat sinh vao it nbat hai tai khoan. dung d~ tang hop va thuyet minh v~ tinh hinh kinh te' . Tai khoan cung ca'p s6Iil$u cho viec t3p baa cao. L3p baa cao tai ehinh la mQt cong viec cua ke'toan : tang hop s61il$u tll' cac s5 ke' toan thea cac chi tieu kinh 20 .Tai khodn thirc cha"t Ia plnrong phap htu t. Bao cao tai chinh Phuong phap khai quat tlnh hlnh tai chinh va ke't qua hoat dQng kinh doanh. Ghi s5 kep Phuong phap phan anh nghiep vao tai khoan V1.Uti chlnh cila doanh nghiep.rU thong tin. Bao cao tai chinh du"c 13p theo chuffn muc ke'toan va che'dQ ke' toan.

Nhfrng thong tin nay phai tuan thii cac quy dinh. con ngirci thuc hien toan bQ cac cong viec k€ toano DiY lieu trong cac h~ thdng nay dUQc ghi chep rhn cong va htu tn1 dtrdi hlnh thuc chang tiro s6. c6 hai loai h~ thong thong tin k€ toan : H~ th6ng thong tin k€ toan tai chinh : cung ca'p cac thong tin tai chinh chu y€u cho cac d6i nrong ben ngoai. toan bQ cac cong 21 .l' doan cac anh hu'dng v~ tai chinh kinh te' cua cluing d6i vdi doanh nghiep. H~ th6ng thong tin ke' toan quan tri : Cung ca'p cac thong tin nharn muc dich quan tri trong nQi bQ doanh nghiep du bao cac sl. ch€ dQ.l' kien se xay ra va dl. cac nguyen uk. ngudn I1!C chd ye'u Ia con ngiroi. Day Iii nhtrng h~ thdng ph6 bien tir nhtrng narn 1980 trd v€ tnrdc ... b) • PMn 10l}i h~ thifngthong tin k~ toan Theo muc tieu va phtidng phap. the. bang . chuffn rmrc ke' toan hien hanh. cung vdi cac cong cu tinh toan. de • Theo su htu trU va xii' ly s6li~u : • H~ thong thong tin ke' toan thil cong : trong nhtrng h~ th6ng nay. • H~ th6ng thong tin ke' toan may tinh : nguon luc chu ye'u Itt may tinh. S61i~u tren bao cao tai chinh giup cho doanh nghiep danh gia du'<.fc tmh hlnh thuc hien k€ hoach san xua't kinh doanh cua doanh nghiep.t€ v€ tai san va tinh hlnh hoat dQng san xua't kinh doanh cua doanh nghiep trong mot thci ky nha't dinh.

H~ thong giao dich tu dong (ATM). Ngoai vai tro chu dao la di~u khien.. hc$ thong. Trang do. la nhii'ng vi du cho ki~u he thdng nay .. hc$ thdng thu phi giao thong ur dQng. nGu khong co can ngttdi thl ht$ thong nay kh6ng th~ hoat dQng duoc. con ngirci eon c6 nhiern VI! nhap cac du lieu rna ht. h~ thong tinh va l~p bang gia thanh san phffm trong cac day chuyen san xudt. ghi chep. Dil' lieu trong cac he th6"ng nay diroc ghi chep va 100 tril' dlldi hlnh thirc cac t~p tin. thong nay cung khong th€ v~n hanh hoan hao. • H~ thong thong tin kG toan tren n~n may tinh : nguon lire baa g6m can ngiroi va may tinh.t di~u khien. ki~m soat may tinh. va ngiroc lai. thong may tinh khong tu' thu th~p duoc. He thong thong tin ke' toan tren nen may tinh la d6i nrong nghien ciru chinh cua chung tao c) Cac chu trlnh xii' ly nghiep V\l kt toan (cac h~ th6ng con) Cac doanh nghiep khac biet nhau nhieu v~ loai hlnh hoat dQog. Nhir vay. l~p bao cao d~u do may tinh thuc hien. The" nhirng ta co th~ xem cac .. baa tel.viec kG toan til phan tich nghiep vu. hc$ thdng charn cong. may tinh thuc hien toan bQ cac cong vice k€ toan dirdi st. luu tril' t6ng hop. baa ve . hc$ thong ghi va tinh cudc dien thoai. VI the tin ke toan rna hc$ thong thong cua cac doanh nghiep cling se c6 nhirng he thong eon xu 22 ly khac nhau. cung nhu thuc hien cac cong vice bao mat. neu khong c6 may tinh thl ht. kiSm soat ciia con ngiroi. lanh vue heat dQng.

phai tuan thti. Sau day la minh hoa h~ thong du toan doanh thu cua Cong ty TNHH Thii Do co quy mo toan quoc. kinh doanh 4 mat hang XIDl. chu trinh chuyen d6i va chu trinh tai chinh. 23 .h~ thong con ([y g6m b6n h~ th6ng con chinh d€ 19 cho b6n chu trinh k€ toan chinh la chu trinh chi phi. xu d) H~ th6ng kf toan trach nhiem La mot h~ thong con cua h~ th6ng thong tin k€ toan.1p ben dtrdi phai dat diroc. Y303 va Y3D4. qui dinh cac muc tieu. h~ thong ke' toan trach nhiern cung c{[p thong tin du toan til quan 19 c{[p cao xuong cac c. Cac h~ th6ng nay se dtroc trinh bay d phan sau.1p thong tin thirc t€ v~ tinh hinh thuc hien muc tieu do til' cac c{[p dudi len cap tren. rna cac c.1p dudi nharn cu the hoa muc tieu cua doanh nghiep cling nhir cung c. chu trinh doanh thu. • H~ thdng dir toan H~ thong nay the hien lu6ng thong tin tit tren xu6ng. XI02. Qua do danh gia tlnh hlnh thuc hien cac quytt dinh. k€t qua va cac nhan to' anh lurdng d€n qua trlnh thirc hien quy€t dinh dfl ban hanh cling nhir ra cac quyet dinh mdi.

600. XIOI 2. Trung xxx xxx xxx xxx xxx T5ng xxx xxx xxx xxx 30. Blnh vile phl8 Dttdng Nam 3.000 +---l Tho T6ng Cong ty San xua"t Anh Dao Dr! loan doanh thu ban bang Bmh Duong TntO'ng Mil bang 1.000 ---+ doaM 3. BAc xxx xxx xxx xxx xxx d6 M~~~-+--~~--~~~~~--~r---~~ cki 2. HeM XIOI X 102 Y303 Y304 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Doanh thu xxx 3.600. Y303 4. XI02 3. TP.000 hangkhu 2.000.900.000 Cong ty San xu!t Anh Dao DI1 toan doanh thu khu vue phia Nam Ghim d:6e ban TPffinh 1. Cl1n xxx 14. Nam xxx xxx xxx xxx 14.000 xxx xxx xxx xxx T6ng xxx • H~ thong bao cao trach nhiern H~ thdng bao cao trach nhiern ghi nhan gidi han nhiern vu ciia m6i b9 phan trong t6 chirc (th€ hien qua chi tieu ti~n hoac kh6i hrong cong 24 .900.Con I TNHH Thu Do Du toan doanh thu ban han Khu vr!c XIOI XI02 Y303 Y304 Doanh thu Pho giam I. Y304 phong ban it8ng 8inh DUdng s6 hrong Gia ban xxx xxx xxx xxx xxx Doanh thu xxx xxx xxx xxx 3.

o Trung tam (lju tn': ngoai ki~m soat chi phi va doanh thu tai trung tam. ca Hc$ thdng k€ toan trach nhiern lien quan de'n cac baa cao trach nhiern cua cac trung Him trach nhiern sau : o TrunK tam chi phi : ghi nhan chi phi thuc tE phat sinh tai trung Him n6 giup danh gia khii nang ella ngufJi quan 19 trung tam bAng each so sanh chi phi dt! toan va chi phi thirc te' phat sinh trong kY. Gidi han nhiern V1.1 nay dlt<. Thong tin bao cao trach nhiern phu thuoc vao gidi han trach nhiern do nhan vien quan 19 ki~m soat. Cac trung Him trach nhiern ciing t6n tai d cac cap cao hon. H~ thong ke' toan trach nhiern ddn tich nhftng gidi han trach nhiern va cac ID\lC tieu thuc hien 0 nhftng ea'p tha'"p hon trong cac cap cua t5 chrrc qua cac trung tam trach nhiern.1e d6i chieu vdi ID\lC tieu thuc hien ciia h~ thong du toano S1.f chenh l~ch giua kEt qua thirc hien vdi muc tieu ke' hoach se giup danh gia hieu qua hoat dQng ella cac nhan vien quan 19.1inhuan dff dt! toan cung ky.viec). qua d6 so sanh l<Ji nhuan thuc te" d6i vdi l<. NgllC1i nay co quyen han va trach nhiern tren tat cac trung tam cap thap hon. 25 . M6i trung tam co tit 1 de"n nhieu ngu'oi.1i huan do trung n tam tao ra bAng each lty doanh thu trlt di chi phi' phat sinh d trung tam. o Trung tam Idj nhufin : xac dinh l<. n6 con xac dinh t5ng s6 cac khoan diroc d§ u nr ttt chu sO' hUll trong ky. no gdm nguO'i quan 19 va cac trung tam cap thap hen se bao cao cho nguoi nay.

cac bao CaD se it chi tiet. Cac bao cao can trinh bay 4 t6ng sO' : doanh thu du toan. rna 85 cua trung tam teach nhiern (phan xirong) Iii 1221 thi hrong phai trei cong nhan vien phan xuong diroc ghi tren tai khoan 334-1221. chi phi du toan. it dac thu. Luong phai tfa nhan vien quan ly xtrdng cflng tinh vao 334-122l. tv 26 . chi phi thuc teo Qua trtnh thong tin til cap th:1p len ca'p cao. Lien ke"t 2 bang nay tao nen mot rna tran mo ta k€t cau rna 85 trong h~ th6ng trach nhiern. Thong tin trong bao cao linh hoat giiip danh gia ngttoi quan 19 se t6t hon bao cao nhu du tinh. Tuong nr. Danh muc tai khoan Ia bang co ten va rna s6 tai khoan. Vi du tai khoan 334 dung theo doi cac khoiin phai trii cong nhan vien.trung tam chi phi c:1p thap dung bao cao du toan ngan sach va e6 th€ linh dQng thay d6i. va t6ng quat hon. doanh thu thuc te. Qua baa cao thuc hien n6 se di~n gidi cac khoan chi phi do nguci quan ly dip cao hon ella trung tam chi phi ki~m soat. d sa d trung tam chi phi e§p cao hon se tdng hop cac du toan va chi phi thuc t€ ciia cac trung dim dip dudi. tren cac bao cao thuc hien ciia trung tam lei nhuan va dau tu thi cac 86 tdng cong ciia trung tam c§p thap hen diroc ghi 1 dong.Idong thong tin til dudi len ham chua qua trinh rut gQn da lieu). ne n c6 th~ tao bang luong tl1dng g6m danh sach cac trung tam trach nhiern va rna s5 trach nhiern.

dang tin cay. them. N€u chua dat dU<. thai gian phat tri€n hop 19. kip thai. TONG QUAN VE PHA T TRIEN H~ THONG A ~ A •• ~ THONG TIN KE TOAN a) Muc tieu phat triin h~ th6ng th6ng tin kl toan • Cac tieu chuan ella mot h<$ thong hoan hao : Cung cap thong tin chinh xac.va nii thay. Sau khi xac dinh yeu eau cua thong tin dfiu fa. thoa man nhu cau thong tin cua doanh nghiep.1C yeu e:1u co dl. MQt h~ thdng don gian.i<.4. vdi chi phi bo fa phai nrong xt1'ng vdi hieu qua mang lai.1C mQt h~ thong hoan hao . tren thuc te thuong la chua dar duoc. ngiroi dung phai hai long k~ ca nhan vie n ke' toano • Phat tri~n h<$ th6'ng nharn dat dtt<. ngheo nan vi: thong tin quan tri. cho de'n khi dat IDlfC tieu. bot. nguyen m§u se duoc ehinh sira. ngtfoi lanh dao se lila chon m9t h~ th6ng c6 san dap irng dfiy du nhfft vdi yeu eau cua thong tin dftu ra ciia doanh nghiep va ap dung cac effu tnic va phuong thirc heat dong ella nguyen mfiu nay van h<$ thong ella mlnh.1C ht$ thong thong tin ke' toan hoan hao. khong 27 . b) Cac phmmg phap phat triin h~ th6ng • Phat tri~n theo mfiu thti' nghiern Phuong phap nay sti' dung cac die h<$ thdng co san goi la cac nguyen mfiu d~ ap dung cho h<$ thong dang cfin phat tri~n.

sua vin sai rBi lai srra. CI tirng giai doan phat tri€n thong. • Phat tri€n thea cac giai doan chudn rmrc Thong tin hoan hao doi hoi khong th€ phat tri€n thea each sai r6i su-a. co ke' hoach chien h1t.. VI the'. Cac va'n d~ nay se diroc trlnh bay ky d ph§n sau.1c tie'n hanh.c~n dap ung st! phat tri~n nhanh chong . Cac ky hieu din ban thtrong dung g6m: he 28 .1C triEo h~ phat th6ng. m6i c6ng cu thich hop vdi tirng nhiern vu. plurong phap phat tri~n thea cac giai doan chudn rmrc thirong thffy a cac h~ thong 1(10. Cac giai doan chudn rmrc g6m giai doan phan tich. c) Cac cling C\l ky th~t Phat tri€n h~ thong thong tin ke' toan thea cac giai doan chu§n muc su dung cac cong cu ky thuat. nguoi ta tie'n hanh ki~m tra va danh gia ke't qua cila giai doan da thirc hien va ban quan 1:9 ra quyet dinh dung hay cho phep giai doan tie"p theo dLtt. thie"t ke'. th\tc hien va v~n hanh h~ th6ng.ciia hoat d90g kinh doanh se phil hop vdi each phat triEn nay. Nguci ta chia chu trlnh phat tri~n thanh cac giai doan chudn rmrc va tie'n hanh thea chu trlnh ciia tung giai doan.. Sau tung giai doan.

chuang trlnh con dl1c. the..o o o o o D O Bat dciu.l th6ng Nh~p thu cOng COng vii.lu dUI.lc xu dO' Ii~u vao h~ IV be.lC hru trQ lu~n IV VB m~t (file) Thi~t bj k~t xullt thOng tin VO tuytin truy~n tin nhu man hlnh. ham.lu f)i~m n6i ti~p tn)n cu ng mQt !t/u d6 Di6m n6i tiep dtin hru d6 knac. bang di~n. Ch trlnh LUu trO' thu cOng chung tu. baa cao Chung tU. 29 . tai lii..1C vi~t th6ng sAn OQ Jii. may t{nh OQ Ii~u dU<. k~t thuc o o D COng vi~c IV thu cOng xu Chung tu. bao cao c6 nhi~u libn ss.IC IUu trO' v~ m~t lu~n IV (file) o uDO Thu tuc. hi.

Cac bQ phan.1C trinh bay trong cac cQt. cac lop d6i tirong tham gia van he. va hru tru Trong do ohan manh de'n viec l~p. cac lop d6i tuong nay thuong dtf<.Cac cong cu chii yeu bao g6m : • Lu'U d6 o Lu'U d6 chang nr Luu d6 chang tir trlnh bay each xu 19 cac nghiep vu. Huong doc luu d6 qui irdc til tre n xuong dudi. tu trai sang phai. Luu dung cac bi€u nrong sau: VI du liru dd chang til sli' d6 chang til 30 . luu chuyen chang tit gilia cac b<) phan. th6ng.

.

luu dd h~ thong con dung cac bi~u ttt<Jng sau hl$ thong 32 .o Liru d6 h~ thO'ng Trinh bay hoat d()ng xii' 19 cua h~ th6ng ke" toan tren n~n may tinh. Ngoai nhirng bi€u nrong dll<.1c dung d luu sii' d6 chang tit.

. I ~1----i"""1 • xe 19 £>£>H va ghi vao file T.! 0.Tin chinh khach hang Kiem tra ElK ban chiu va in Giay h6i bao L~nh ban hang De'n h~ thong giao hang 33 .

co v8 100 d6 chuong trmh ~ Dqc file n. Liru d6 chuong trtnh cung dung cac bi€u nrong nhu d them bi~u nrong quan trong la bi~u urong ra quyet dinh xii' If logic. v~ (T) Ket thuc 34 . la mot hinh thai.o Luu d6 chirong trinh Trinh bay giai thuat xii' cac hru d6 tren nhimg Sau day la vi du 19 ciia mot chirong trinh may tlnh.

Dac tinh cua so d6 dong dit lieu Hi stf "bung 06" ella cac h~ thong con cho sri bi~u dien chi tiet hen d rmrc thip hen. cho 1 qua trlnh xii' ly. So d6 ciia dong du lieu khong chu trong den trlnh tu luu chuyen dong thong tin.Mire 0 he th6ng ung dung l~p lenh Khach hang 35 . rna nhan manh den lu6ng hru chuyen thong tin gitra cac hc$ th6ng xU' 19. hlnh hai du'O'ng thiing song song bi~ll tirong eho noi hru trii' dii' lieu va hlnh chir nhat bi€u urong cho cac d6i tuong. sau hon Clla so d6.• So d6 o So d6 dong dii' lieu Hiru ich eho viec trlnh bay h¢ th6ng vt: cac qua trtnh xu 19 song song. di1li~u hoac hinh thuc va phtidng thiic luu trii' di? lieu. cac cong viec diC§o ra d6ng thoi. So d6 dong dii' lieu dung hmh tron ky hieu cho h~ th6ng can. Sau day la vi du v~ so d6 dong dit lieu so d6 dong du lieu (DFD) ban hang .

.1.0 o c t:: .0 0.c - ~c = . (11) • ...c ~..(01 ell C . :.3 E-< 01)- .c 'CO == ..c ::::I -a __ (01 ~ "CI 'c::I .c 0<0 c 01)- ::::I Eo-< (01 "CI o 0. ~ c "0 t:: '":I \0 0. ~.0 t:: .c c .. 0.c .c .

o so d6 h~ th6ng (so d6 ca"utnic) Sc d6 h~ thong dung d~ mo ta cau tnic cac module dung trong viec quan 19 ph~n mern kG toan. so d6 quyet dinh giup ngu'oi doc hlnh dung d~ dang hon cac cong viec phai giiii quyet co tinh chat thu tuc (Xern hinh dan dinh kern) 37 . So d6 nay giiip cho dQi l~p trinh nam du'Qccau tnic t~m v1!c cua cac thii tuc. ham trong toan bQ h~ thdng q.pnhGt t4p tin ehInh 1 SApx€p cae nghi~p ! MO' t4p tin l Xd'lf 1 gla trj kh6a 1 D6ngt4p tin ! Nhb tmh trang ban ddocua kh6a 1 ClIp nh4t finh trang eua kh6a Ghi llilitlnh trang e061 cungeua khoa o Sc d6 quyet dinh G~n gi6ng nhir hru d6 chirong trinh.

o Bang quyet dinh Trtnh bay khai quat ke't qua quyet dinh cho cac tmh hu6ng phirc tap. duong Gantt hoac cac ph~n mern quan 19 du sa ly cac du an phat tri~n h~ an nhu M'S-Project. 38 . Bang quyet dinh c6 00 di~rn hon 100 d6 khi phai ILia chon giii'a nhieu v§n d~ nhirng n6 khong cho tha'y tinh cha't tuan W' cua cong vice./ . d~ quan thong./ N y N Y . Bang Iil mot rna tran g6m 2 phdn : Phan tren c6 cac dong 1:1tirng qui luat giai quyet v§n d~.t ang> 500 don vi h Kh6ng l~p lerih ban (SO) Lenh ban kh6ng ghi hrcng (BO) L~p lenh ban Cho chic't khau 20% ./ . nguoi ta con dung cac cong cu ky thuat khac nhu so d6 Pert. cac cot la quy luat d~ n6i ke"t qui luat va tlnh huang. Cac dong la cac tlnh huong cua van d~ Tinh hu6ng Diroc chap thuan ban chiu Qui lu~t 1 2 y 3 y N 4 y y LU\Jng d~t hang <'" rmrc t6n kho hien ta i Luong d<}./ • Ngoai ra./ .

.1n~ H"IX ~ mit.il rnua hi ng .s <= mtl'~ d~1 mua Mf1!:'t E Slll~"'.. h~~nho k h"i:i Ihi~ll'? E s s Khlmg U~I mua hang s D..

Nhan vien be> phan nay ghi chep thli c6ng s6 luong nguyen vat lieu va dung cu xua't dung cung nhu thoi gian lao dOng cftn thiet len lien thtl' 2 va thii 1 ella phieu yeu eftll cang viec. Khi phieu yell cfill cong viec dtt<. Lien thu 1 dircc chuycn sang bq phan san xuit. lien thu 1 hru tai bQ phan san xua't. Tai be) phan si'fa chua va baa tri. lien tht1' 2 diroc chuyen de'n b9 ph~n sil'a chua va bao trl. Lien thu 3 diroc 100 tai bq phan ke' toano Yen can: Ve 100 d6 chirng tu rna ta cac thll tuc da neu. Lien tlur 3 duoc hru tai be>phan sua chua va bao tri cling vci lien 2 cua phieu yell cfiu dich V1. lien thu 1 diroc hru tai be>phan si'ta hoa chtra va baa trl.'t.'tviec ghi nhan chi phi chi tie't trong lien thtl' 2 ciia phieu yell C:ill cong viec va sau d6 lap mQt bao cao tdng hop cac yell e:ill dich vi} (Work Oder Summary) g6m 3 lien. 39 . Lien thir 2 diroc chuyen d~n bQ phan sua chua va bao trr.l.BAI TAp Hili t{lp 1 co LOI GIAI Cac thu tuc trong mot h~ thong ke' toan chi phi diroc xi't ly thu cong 0' cong ty san xuft Lan Anh diroc rna ta nhir sau. MQt phieu yeu cftu dich vu (Service Request) dircc bo pharr san xuat l~p lam hai lien.1C n t3. lien thu 2 cua phieu yeu c:iu dich vu diroc su dung d~ l~p thll cong phieu yell cfill cong viec (Work Order) g6m 4 lien. lien thtl' 2 duoc gCtiden bQ phan ke" toano Nhan vien phong k€ toan hoan t3. Lien thtr 4 ella phieu yell eftll cong vice diroc chuyen sang cho hi) phan san Xllit de sau nay lam co sO' d6i chieu.

va du'<.1c gdi de'n bQ phan ke toan tien hrong. t@ tin chinh v~ hrong dtt<. bQ phan cham cong se thu lai cac the thC1i gian va l~p cac bang t6ng hop giCJ c6ng (2 lien) thea tung phong ban. va t6ng gio cong tren bang t6ng hop gii'1 so congo Nhii'ng dinh khoan nay diroc hru vao t~p tin nghiep vu v€ hrong tren rna tiro Tap tin cac nghiep Vl. Mot ban in chi tie't thea 10 va thea rna s6 nhan vien dtroc in ra. trong do ghi fa t6ng giCJ cong va hrdng nhan vien. Trang qua trinh nay. s6ltt<.BEti t(lp 2 H~ th6ng ti~n luong trong cac phan xirdng cua cong ty Kim HUng dUQC rna ta nhu sau : "Cong nhan M(m the thci gian m6i khi vao va fa phan xirdng. p C? 40 . gifra t60g giC1 so lam viec. Cac the thoi gian va lien 1 ciia bang t6ng hop giC1cong du'<. Ban in nay dtt<.1cchuyen trd lai bQ phan ke' toan ti€n hrong d€ xli' 19 chenh lech neu co.1c p nh? t.1 hrong diroc dtta de'n bQ phan xli 1:9 dii' lieu. Tai bQ phan xi't 1:9 dii' lieu. cac but toan vi: nghiep vu luong dtt<. Vao cu6i mlii tuan. Lien 2 ciia bang t6ng hop thoi gian lam viec so so du'<. Tren ban in th€ hien thong tin vi: rna cua tung nhan vien.1C thea ngay tai be>phan theo d6i thai gian. hru Tai bQ phan kG toan tien luong.1ng nhan vien tren bang t6ng hop thai gian vdi s6 ghi chep t~p tin nghiep vu.1cthirc hien din cll' vao nhii'ng thong tin tren the thoi gian.1C sap xe'p thea rna so' nhan vien. so' giO cong ciia tung nhan vien va t5ng 86 gio c6ng cua toan bQ nhan vien. co mot chuong trinh may tinh kiSm tra su phu hop (matching) giua rna s6 nhan vien voi t@p tin chinh v~ nhan vien.

. lao dqn~ I II- :. do t6ng I I- . 1 Phieu yeu dich vu : du I I- \ Gh.TMi / ._ h~fp cac yeu du djch vu --- . .:=L I Ball Ghi hoan tat / PYCCV.Bsi giai 1 (Bsi t$.. \/ 1 I Ph''''' y e u cau I ~ leu cfmg viec : --- r V . DC.! h . \ phifu Lip yeudu uit:h vI.1"td§u BP sii'a chua \ / 14Pph.p 1 trang 39) BP San xuift B. -1 - \ r4".~" yeudu c6ng vi~t: . 2 ba 0 trt . !~p ban cao i - Phieu yeu du t:()ng viet: __ --gia.. Be} pMn ke toan I Phie'u yeu du dich vu ..NVL.

nhung hoan toan chi dtroc danh s6 (xern bang dan them sau trang 51). 7. 5. Tap tin chinh (master file) nhan vien 41 . ben canh mlii con s6 tmmg ((ng. 2.tu d6 v~ h~ thong ti~n 111<1ng. 6. 8. 9. Yeu cdU: Danh s6 diu tra loi ciia ban tir 1 de"n 16. hay ten cac t~p tin) thich hop vdi cac bi€u tuong duoc danh sO'tren luu d6. hay dua ra cac chti thich (ten chirng tir. Bai giai 2 s6 1. rna t3 xii' ly. 3.Khi ki~ffi tra tai lieu ban cilng tim tha'y mot h. Chirong trlnh sap xep t~p tin nghiep vu hrong thee rna sO' nhan vien 11. 4. The thC1igian Di@n giai Lap bang tGng hop giC1 cong Bang tGng hop gio cong The thai gian Lap but roan v~ nghiep vu hrong Bang tBng hop gia cong The th()i gian N Tap tin nghiep vu (transactions file) ve luong 10.

hoa don va phieu xua't kho diroc chuyen sang bQ phan ban hang. 15.sO' 12.ru d5 chang ttt eho cac thu tuc tren. MQt lien ella hoa don duoc giao cho khach hang. Xu Iy chenh I~ch neu co Bai t~p 3 Cong ty Ke'Tin hang ella khach sii' dung h~ thong thll cong xii' hang. MQt lien ella lenh ban hang duoc dinh kern vdi hai lien cua phieu xuft kho va sau d6 dttqe chuyen de'n bQ phan giao hang. rna cua tung nhan vien. so gio cong cua tirng nhan vien va tcing so gio c6ng ella roan bQ nhan vien 16. 19 don d~t Lenh ban hang (3 lien) dtroc l~p sang phong ke' toan. Tai bdi bQ phan ban hang va chuyen phong ke' toan. Cac cluing ttt con lai duoc dinh kern vdi nhau va luu tai phong ke' toan thea thea d~t hang. Di@n giai Chucng trinh ki~m tra matching giUa rna so nhan vien vdi t~p tin chinh ve nhan vien: giua t6ng so gin lam viec. hoa don (3 lien) va phieu xua't kho (4 lien) duoc l~p thii cong tren co sd lenh ban hang. 42 . so nhan vien ve hrong Th~ hien thong tin vi:. so lirong nhan vien tren bang t6ng hcp thai gian voi so ghi chep qp tin nghiep vu Ban in chi tiet theo 16 va theo rna Tap tin chinh 13. s6 den Yen diu: Ve h. MQt lien cua lenh ban hang. 14.

.. Q.. .0:1 ...LJ = ...."0:1 . ..

1c chuyen nop vao ngfln hang.1i day. sap xep thea ngay nQp ti~n. Cac cluing nay dU<. d6i chieu va tach rieng cac sec thanh toan va gia"y bao tra ti~n. Lien thu 2 cua gi:1Y nQP ti~n diroc d6i chieu voi lien thu 1 ciia bang ke t6ng hop ti~n thu. r6i l~p bang ke t6ng hop ti~n thu (2 lien) ur cac khoan chuyen tra cua khach hang. Gi3'y baa tra ti~n diroc chuyen den bQ phan ke toan phai thu d~ ghi vao s6 chi tiet ad khoan phai thu khach hang. Lien thu 1 ciia gi3'y nQP ti~n va cac sec thanh toan du<. Cac gi3'y baa ti6n dUQc 100 tai bQ phan k€ toan phai thu thea rna s6 khach hang. tu tra Yeu cau : Ve 100 d6 chirng nr cho cac thll tuc tren. T<. 44 . thu quy din cu vao cac t(1 sec l~p gi3'y nQp ti~n (deposit slip) g6rn 2 lien.1c gdi de'n phong quy. Lien thu 2 ella bang ke t6ng hop ti6n thu diroc chuyen den bQ phan ke' toan t6ng hop de ghi s6 cai va dUQC 100 thea s6 bang ke. r6i kern vdi nhau va dUQC100 tai phong thii quy.Bal t(ip 4 Nghiep vu thu ti~n khach hang (1 cong ty HFane dirdc xU" 1:9nlur sau : Nhan vien nhan thu thanh toan rna bl thir.

Bai ghii 4 (Tifp theo bili t{lp 4 trang 44) Giao .ch thlt tin B Thu thanh toa n cua kha~h hitn~ Ring ke thu cien Bang k~ thu tiEn Gi:iy Moira -. uen .

Lien thu' 2 cua phieu yeu cau nguyen v~t lieu du'qc chuyen de'n quan 1:9phan xirdng.Bai t~p 5 : C6ng ty san xuat banh kyo Mai Lan co nhieu phan xudng. 45 . Tai kho. sau do cluing diroc h.SC sit dung d€ ghi nhan 111Qng nguyen v~t lieu xua't dung van cac the kho. Lien thU' 3 dll<. cac phieu yeu cau nguyen v~t lieu diroc k:9 bdi thti kho. Sau khi diroc duyet. Lien tlnr 4 dlfqc chuyen de"n bQ phan k€ toan chi phi.tu tai kho theo s6 tha nr. Yeu cdu : Ve luu d5 chirng tu cho cac thu tuc tren. cac phieu yeu cau nguyen v~t lieu diroc chuyen d€n b(> phan kho. Pharr xlfdng lap cac phieu yeu cau nguyen v~t lieu (4 lien) va chuydn sang b(> phan quan 1:9phan xlfdng d€ phe duyet. Nhan vien nay gdi lien thii' 1 cila phieu yeu cau nguyen v~t lieu cung vdi nguyen v~t lieu d€n cac phan xirdng.

_ . o:z ~ . ......

Biti t(ip 6 C6ng ty Kim Hung sIt dung h~ thong thu cong xir 19 don d~t hang ciia khach hang. Lenh ban hang sau khi xet duyet diroc chuyen cho phong ke' toan d~ l~p hoa don (3 lien) va phieu xuflt kho (4 lien) M9t lien cua lenh ban hang diroc gdi cho khach hang d~ h6i bao. Ke' toan ghi nhan doanh thu va sO'phai thu chi tiC't cho khach hang. Lenh ban hang (3 lien) diroc l~p bdi b9 phan ban hang va chuyen sang b9 phan tin dung d~ xet duyet.Mire 0 I ~Mch ~. B9 phan ghi s6 cai c~p nhat hQp Yell C~ll : s6 t6ng hop tren cac 86 nhat ky len s6 t6ng Lap so d6 dong du lieu (Data Flow Diagram) cho h<% thong tren. Bai ghii 6 so d6 dong dit lieu (DFD) h~ th6ng ling dung l~p lenh ban hang .I __ I 47 ._ha_n_g ~~~-------+.

.." ::c u bIJ I'::: -s ::c . a ...9 .."0: <Il '''' " ~~~ ~ U " .. " . ... .c ...c: -'" -'" .:: '0::1 Q "..".01) ~' "" 01) " ".

Khach hang cua cong ty can dtt<. Nam va Tay Nguyen). theo vung ban hang cua m6i khu vue. Trung. HeM true thuoc phong kinh doanh cua cong ty. Yeu cdu : Xay dung hc$thdng rna s6 trach nhiern cho cac trung Him trach nhiern thuoc h~ thong kinh doanh va xay dung h~ th6ng rna so' quan l:9khach hang cho cong ty. 49 .1c uan 1:9theo thi tnrong q (trong nude. Trung.m46c Giam doc kinh doanh s6 trach nhiern cho cac trung tam trach Mi quanly Phong kinh doanh. Cac cii'a hang C1 cac dia plnrong true thuoc cac chi nhanh C1 dia phunng. chi nhanh Mi Cd'8 hAng' Oia hang ban Ie Mi thl trtli1ng Trong mtdc. Cac chi nhanh tai cac dia phuong Hi cac don vi nQi bQ bach toan phu thuoc. Bai giai 7 H~ thdng rna nhiern MiGili.ch hang Duy nh1ft cho rnoi khach hang thanh rna cll'a ha ng bAng khoug. cac ciI'a hang tai TP. trach nhiem tnrc tie'p cho c( p quan lY. Mi khli._y_ Nguy~n va Mi vilnR Theo tinh. ngoai nude). ban buon C1 cac chi nhanh va xu!t khdu do phong kinh doanh cila cong ty thuc hien. ngoai mtdc ! NS u Mi khu vtI_c B!l:c.Bai t(ip 7 Cong ty thuong mai H-mart tai TP. Cac nghiep vu ban hang bao gam ban Ie C1 cac caa hang. Narn T3. HCM co h~ thO'ng ban hang tren toan qudc. theo khu v\fe (B~c. Toan bQ h~ thong chi nhanh va phong kinh doanh true thuoc sl! quan 1:9va di~u hanh cua Giarn d6c kinh doanh.

. 50 .trach nhiern cua GDKD CH My Lan . Chi nhanh Phu Yen T~n quan Iy Ma CU8hang 001 002 003 004 T@n CU-8 hang CH Kim Minh Ph.. Pht1 Yen vllOg 01 02 03 04 . 03 Giarn d6c san xua't ..Tokyo .trach nhiern cua GDKD My 02 01 001 Mil T@n vimg TP. Ben Thanh Q. Be'n Nghe Q.Hoai Nhon CH Kim Hung Ph..Tuy Hoa thuQc qudn Iy cua Chi nhanh PM Yen.Jall_an 004 . hanh chinh.Phan Thie't CH My Linh ... 990 My Lan .I thuoc quan Iy cua Phong kinh doanh .... 021a Giam d6c kinh doanh. Mil Khach hang 001 002 T@n khach hang Cty TNHH Blnh Minh DNTN Rang Dong 003 Cty TNHH Hirng Sang Sieu thi Minimark Ctv Yasushi ..I CH .Hoai Nhon thuoc quan Iy cua Chi nhanh Binh Dinh . 32 Phong kinh doanh TP.Tuy Hoa Khi do Mil Giaffi rna Iy sO'trach nhiern cho cac trung Him trach nhiern : Mil Ma hang Hi~ula : quan cua 03 01 d6'c2 02 02 003 CH 004 Linh .SO' li~u minb boa: Ma quanly 01 02 03 04 ..trach nhiern cua GDKD CH Kim Htrng Ph Ben Thanh Q.! CH My L~ ... 32 994 2 Gid sa: Ol la giam d6c td chltc.HCM Chi nhanh Ha NQi Chi nhanh Bmh Dinh Chi nhanh Blnh Thuan . nhdn su. HCM Ha NQi Blnh Dinh Binh Thuan .

HCM khu v1!c mien Nam.Tuy Hoa khu v1!c mien Trung.Tokyo . trong rnrdc 01 03 00 02 00 994 01 01 02 003 51 . trong nude Cty Yasushi .Japan.Khi d6 Mil thi tru't'1ng rna s6 quan 19 khach hang: Mil khu vu'c Mii Mii Hi~ula : vung khach 01 002 DNTN Rang Dong TP. nude ngoai Sieu thi Minimark .

d6 5. Tai sao dCfi sO'ng ella mot hc$ thong thong tin ke" toan lai di theo mQt vong tron rnang tinh chu ky? 52 . Hay liet ke nhlrng cong viec can thirc hien trong tirng giai doan ella qua trinh phat tri~n h~ thong? 6. Hay rno ta so hrcc vE cac giai doan ella ehu de thong tin mdi? Hay dua ra mot vai eh5i tit ky phat tri~n hc$ thong. Hc$ thdng lien ke"t dong phan h6i. 7.sAl Cau hoi T~P TlJ LAM Iy thuyet 1. Dieu gl xay ra khi ngllCfi sii" dung tit ehO'i chap nhan mot hc$ thong nguyen nhan 19 giai tai sao ngltCfi sil' dung hc$ thong thong tin mdi. He thO'ng thong tin ke" toan Ia gt. hay mo ta roo hlnh xii" 19 ella h~ thdng thong tin ke" toan tai ehinh trong mot doanh nghiep. Cho vi du v€ hc$ thong thong tin ke" toan thuoc mlH loai 3. vai tro hc$ thong thong tin ke" toan trong mot t6 chirc Ia nhir the" nao? 4. Cho vi du v~ cac loai h~ thong : Hc$ thong dong. Thanh ph~n ella mQt hc$ thong Ia gi. So sanh str khac nhau giifa hru d6 chung tit va so dong du lieu v~ cong dung va phucng phap ve. Hc$ thong lien ke"t dong. 2. Hc$ thdng md. Muc dich ciia viec phat tri~n hc$ thong.

. U") 0..Io - OJ} <0 '<0 - <0 u c '<~ E u E . .c "C <~ • c ... CJ ..c: ~I'Q: ....0..0 e ~ __________ 1 1 I'Q: '<(I. - 0. <0..c -5 ..c: <Q.1 1 1 .0 .c:: <0 ...) C <0· eQ .

Don d~t hang dti'Qc phe duyet va dti'QCphan ph6i nhu sau : lien thir I dti'Qc gt'1ide'n nha cung cap. phieu xuat kho. Tai bQ phan mua hang. phieu yeu cau mua hang. lien thtr ~ dl1<JC hru thea s6thu t\f va dinh kern voi phieu yeu cau mua hang nrong irng. Cac bao cao t6n kho dti'(_1C nh~t va phan c~p tich sau tung but toan nhap lieu nham xac dinh xem co mat hang nao can dti'Qc d~t bd sung khong. l~p don d~t hang g6m 4 lien va c~p nh~t len t~p tin nha cung cfip d~ phan anh viec d~t hang. lien thu 3 dUQcchuydn de"n bQ phan nh~n hang va lien thrr 4 dltQc chuy€n sang bQ phan k€ toano tra Yeu cDu : Ve hru d6 chirng tu va so d6 dong du lieu cho cac tlni tuc tren. 53 . Chung tit g6'c dUQc luu theo ngay nhap. mot phieu yell cau mua hang (l lien) dit(_1C l~p va gd'i den bQ phan mua hang. don d~t hang.Bili tip Bai b)p 1 Cong ty TIL quan 19 hang t6n kho thea phirong phap ke khai thirong xuyen. Ne'u co mot mat hang cftn dUQc bd sung. phieu nhap kho va til' cac nghiep vu khac nhu hang bi lai hay nhirng di~u chlnh de"n bao cao t6n kho. nhan vien se chon mot nha cung cap tu t~p tin chinh nha cung cap. Nhan vien phong ke' toan nhap lieu thii cong til' cac bao cao nhan hang.

54 . Nhan vien ke' toan phai tra ghi chep sO' ti~n phai tra tre n s6 chi tie't nha cung cffp va sau do hru cac chirng tit tre n vao trong h6 so : "Cac h6a don chua thanh toan ". MQt s6 thf tuc va chung tu diroc th€ hien tren luu d6. Ca ba chung tll nay duoc dung lam co sO' ghi nhan nghiep vu thanh toan tai bQ phan ke' toan phai tra.Don dat hang cua khach hang duoc nhan va lenh han hang du'<. Bili H}p 3 Khi nhan diroc h6a don mua hang tu nha cung cap. ke' toan phai tra d6i chieu n6 vdi don d~t hang diroc gdi tu bQ phan mua hang va bao cao nhan hang diroc gdi tu h9 phan nhan hang. Nhirng thu tuc va chung tu khac diroc danh ky tu tu a de'n r. ban hay mo ta cluing d€ hoa n tfft hru d6.1c l~p lam 6 lien va du'Qc phan phoi nhu sau : Lien 1 : (Bill copy) gdi de"n h9 phan l~p hoa don Lien 2 : (Shipping copy) gdi de'n h9 phan giao hang Lien 3 : (Credit copy) gdi den h9 phan tin dung Lien 4 : (Stock request copy) gO'i de'n hQ phan tin dung Lien 5 : (Customer copy) gO'i cho khach hang Lien 6 : (Sales order copy) luu tai hQ phan han hang Yell CAD: Luu d6 th€ hien nhii'ng thti tuc ki€m soar noi hQ va nhii'ng chtrng tu lien quan.

............................ n I I l ~~ ~~ _~_ r~ r~ _.. ~ r~ .......... ---~ 3 0> I -~ 1- 1----··-········· ..................I I ----------------r~l--~·· ~~ .....

tra Yeu cdu : Ve 100 d6 chung tft va so d6 dong du lieu rno ta nhtrng thii tuc tren. Nhan vien nay hru cac chtrng ttt tren vao h6 so "Cac h6a don dfr thanh toan" thee mil u 11!. nhan vien ke" toan phai tra lily hoa don tuong irng tit h6 so "Cac hoa don chua thanh toan" cung vdi don d~t hang va bao cao nhan hang nrong irng. ghi chep s6 tien tren to sec vao s6 nhat kg chi ti~n. Sau do nhan vien nay se chuyen to sec (lien 1) de'n nha cung ctp va gdi tra lai lien 2 ciia to sec cung vdi ba chirng til kern theo cho nhan vien ke" toan phai tra. phai tra. Sau khi ki~m tra cac chung ttt. nhan vien ke" toan phai su dung thong tin tren s6 chi tiet nha cung cap d~ l~p cac bao cao . nhfin vien ke'" toan ti~n se l~p sec g5m hai lien. Cac bao cao nay diroc chuyen de"n kiSm soat vien d€ kiem tra va ki~m soat vien 100 thea ngay.Theo chinh sach cua cong ty la tilt ca cac khoan nc phai diroc tra trong vong 30 ngay d~ diroc huang chie"t khflu thanh toano Khi mot hoa don nao do de"n han. Vao cu6i mlii thang. Cac to sec cung vdi ba chirng til thanh toan se dlfqc chuyen de"n ki~m scat vien. Cac cluing ttt nay dlfqc chuyen den cho h9 phan ke' toan ti~n. 55 . Ki€m scat vien ki~m tra tinh dfty dll va hieu lire cua cac chung til tren va ky sec.

1C hlnh thanh va phat trien. cong ty hien nay co them cac khach hang qu6c te'. Cac khach hang nay cling co cac thirong V1:l mua sl thea hop d6ng dai han va Ie thea 1 don hang doc l~p. Trong m6i tinh. chia lam 3 khu vtfc BAc. thong dai 19 cac cong ty mrdc ngoai cling d§n dltc. sc.1ico khoang 120 mijt hang vdi qui each." khac nhau. thanh pho' co khoang 10 khach hang mua sl. Y@u c~u-: Hay xay dung cac trung tam trach nhiern va h~ thong rna s6 trach nhiern cho C6ng ty TNHH Kim Hung. Nhorn hang viii co khoang 60 loai va nhom hang soi co khoiing 4 loai. cha"t li~u. D6ng thCfihe..Bai tGp 4 Cong ty TNHH Kim Hung san xua't kinh doanh cac m~t hang viii sci. 56 . D€ nghi ciia ban cling phai giup eho viec l~p cac bao cao du toan va bao cao trach nhiem v€ doanh thu va v€ theo d5i thu no khach hang. soi cho cac khach hang sl. Cong ty cung ca'p viii. 30 khach hang Ie va 20 dai 19 phan ph6i cho hau he't cac san phffm viii sci ciia cong ty Trong xu the' hoi nhap. Nam. M6i khu vue con dltc.1cquan 19 theo cac tinh. M6i loai viii. Trung. thanh phd trong khu vue. mau sAc. Ie va giao cho hc$thong dai 19 phan ph6i trong pharn vi toan qudc.

Bai t(ip 5 : Giai thich htu d6 chunng trinh sau r6i chuyen thanh so d6 quyet dinh. KhongdQ:t mua hang Dill mila bang 57 .

va ca'u tnic cua cac dii' lieu chinh 13 cac mftu chung til. Ta co th~ xern sa 58 . Nhu vay.. Ta c6 dinh nghia: sa MQt co dit lieu la mot t~p hop c6 ca'u true cua . s6 sach. co th~ thoa man d6ng thci nhieu nguo] sii' dung. dtrcc ghi chep VaG mot noi nao d6.CO 1. Vdi h~ th6'ng k€ roan dung may tinh. Vi du : cQt 86 ti~n dung d~ ghi s6 tien chir kh6ng th~ ghi ngay thang hoac di~n giai. mot co sd dit lieu d~u la nhirng dli lieu. d~u c6 th~ xern nhu vi du cho co dit lieu.v . mot danh muc hang hoa. dii' lieu dtroc hru trii' tren gia mang la dia/bang dudi dang t~p tin (file). MQt cuon s6 dia d~ chi. cac dcr lieu. va khi tie'n hanh ghi chep tht cac dii' lieu duoc ghi VaG phiii tuan thea tinh chelt. mot tap hop cac s5 sach.INltM a) sa DO' LIEU • Chuang 2 VE co sa oil' Lltu sa Dinh nghia Co nhieu dinh nghia khac nhau v~ co dit lieu. chirng til v. va CelUtnic ciia cac dii' lieu chinh 13. cac dinh nghla nay khac nhau tuy thuoc vao b6'i canh.. ccru true ciia cac t~p tin co sd dcr lieu (data base file). yeu c~u cua va"n d€ se dtt<. Vdi h~ thong k€ toan thong thuong xii' 19 thu co ng. rmrc dQ. qui dinh cua noi ghi vao. KHA. dii' li~ u dUQc Ittu trii' tre n gia mang la gia'y.1C cap. diroc htu tru tren gia mang.

. so d5.. ..... May lanh May born .. vi du : TaiSan(l102. OITlieu trong may tinh diroc chia thanh cac ki€u chinh la so 59 . con nQi dung ciia t~p tin la noi dung ciia bang: Vi du : Dir lieu TAISAN dtt~c th~ hien tren bang TAISAN Field (truong/vung) Tieu de ---Noi dung MSTS TENTS NGUYENGIA NGAYSD TLKHAO . lucng .. . nQi dung chirng tit.. 1102 record . MQt m§:u tin trong bang TaiSan nay dtt<...~1103 . ..va ki€u ky nr . nghia la m6i record se chua cac thong tin v€: thuc th€ do Ta co Bang dt1'li~u (Table) goi la TaiSiin.con diroc goi 13. .nhu ho ten khach hang.. 4500000 1972000 . 01-01-01 01-01-01 ...) b) Cac khai niern KitSu di1 Ii~u (Data Type) M6i thuoc tinh trong bang dfi' lieu phai dl1Qc gan m9t ki€u d€ 100 tm chiing.. Ngay.. 10 10 . NguyenGia. May lanh. .fcky hieu la TaiSan(MSTS. H~ thong ke" toan thu cong quen thuoc vdi ki~u dli lieu sO' ... Cac thirc thS dUQC ghi trong t~p tin theo tung dong goi la m§:u tin hay ban ghi (record).ca'u tnic nay nhir la mot tieu d~ ciia mot bang. ..) .... TenTS.. M9t mffu tin c6 chua gia tri d:... 4500000.tc tii diroc goi la mot minh hoa (instances). .nhu sO' tien.

c6 da ng t~p tin.each htu tru va kilo nhln Dii' lieu trong may tinh dUQcluu trU dirdi dang s6 nhi phan. Thie't bi . Dit lieu ki~u ky tll chia thanh ki~u chudi. phftn mern con dam trach nhiern V1:l chuyen d6i thong tin. do d6 viec dira ra cac ki~u nhm cho n~u'<1isil dung th3'y dUQcdcr lieu la nhiern V1:l cua cac phdn memo FJ6ng thoi voi viec dira ra cac ki~u nhin.Tuy vao tirng co 80 dii' lieu.. truyen tai. s6 th~p phan. dang d§y du.. phieu due 16.. da fig byte ky nr. Dit lieu ki~u ngay c6 dang gon. Ki~u ky tu c6 . phan s6. Con ngU<1ikhong th~ doc true tie'p cac dcr lieu ghi tren thi€t bi htu tm ngoai vi.. Du t6n tai dudi hlnh tlurc nao. ocr lieu ki~u s6 nguyen co chieu doli 1 byte c§u thanh ki~u byte.. dang ngay gi<1. dcr lieu do con nguui nhip vao hc$ thong may tinh thanh dang nhi phan d€ may tinh xU'19. di nhien du'Bi dang nhi phan. cac thie't bi nay ciing phdi e6 dinh dang d~ may tinh co th~ x111y dcr lieu ghi chep tren chung. v~ each nhan dang d~ c3'u t(. ki~u ky bf. chieu dai 8 bytes tao ki~u s6 nguyen. MQi thong tin d~u phai dUQc chuydn thanh dang nay d~ may ly. ve . m6i ki~u dcr lieu con con dUQc them cac qui dinh v~ chieu dai. Cac thie't hi htu tm ngoai vi g6m e6 dang bang tit.. Them vao do. ki~u ghi nhd. luu trii'. 60 . 20 bytes ki~u 86 thuc .. b§t ch§p d6 hi dir lieu thuoc ki~u nao.ki~u 86. ki~u 1u~n 1Y.. ki~u ngay. xu rna.10them nhieu ca'p dQ khac qui dinh ki~u dit lieu. cac ki~u nay con du'~c chia thanh cac ki~u phu.. htu trii'thay d6i d§n de'n viec nhin nhan dii' lieu cling thay d6i. Dii' lieu ki~u s6 chia thanh dit lieu ki~u s6 nguyen.

.Tit di@ndo li~u (Data Dictionary) Trong cac ht$ th6ng dl1'Qcxay dung chulln rmrc. Bao g6rn cac thong tin v~ bang du lieu. 61 . nha't quan.scxac dinh bAng each them mot thuoc tinh ghi gia tri nay. 2.. dQ ldn. MQi thong tin v~ du lieu d~u phai dUQc t~p hop ghi nhan trong tit dic5n du lieu. rmrc luan 19 va mire v~t 19. cAC MO MODELING) HINH CO sCi DU LItu (DATABASE Co sO'du lieu co ba mac kie'n tnic : Mire quan niem (hay con goi la mac 9 niern). ten goi. dQ dai cua rnllu tin co the du<. cac kic5u sAp xep. cac rang buoc. cac dinh dang mac nhien. cac don thc5 nao se truy xua"t bang nay .Khi luu tru cac rnllu tin trong ht$ thong. kic5u. hoac bang each dung da"u hieu nhan dang ke't thiic rnllu tin. Tit diEn du lit%u giup c6ng viec phat tri€n hc$ thong diroc quan 19 khoa hoc. cac quan hc$ cua bang vdi cac bang khac. 9 nghia cua bang. cac ten tnrong. .

.u :... s.I u (!:j !':. C 0 'ro c •. ~ .. <-::j "0 u ro u et) ... U ..1 U .I• c :.::I. "('. U '<ro "7" U 0: s c /.a f '::l I-< C <('. '(('.. ~ ':.I '0 ~ .:I..I C C <0· ..I ':.0....1 tI'l ..I • u Z' ..I (V· U on '('..::1 i!:I :g .I.::I '('.I '('.s::: 0.::I :... (V· .::I O E- ~~..I .s::: u '0 (V· .:: c ~~ .c .. C C' ~ <(l)o ::I OJ) C '0 ... 'ro . ~ '0 ~"O tI'l :. E- E· .I u 0 Oil C . '0 :. ::l u 0 0.ljJ 0 "7" "7" "7" "7" "7" .z:l <0 Z' «'...<1 roo . "0 u ::I et) C '0 .. "0 tI'l ro «('.s::: ro .. u I I 0.1 ><! 0...':. u u '('.::I z :.I.::I c :..':. S u ...('.

cac rno hlnh dtt<_1C trlnh bay ngay sau day dua tren tinh phd bien va nrong d6i hien dai ella cluing. Mire y niern xern cd sa dU' lieu la t~p hop cac thong tin. Khong c6 mot each tie"p can chuan rmrc nao cho viec phat tri~n rna hlnh dU' lieu d rmrc y niern eho mot ht$ thong.a) Muc quan ni~rnJ y nlem (conceptual level) d rmrc kien true nay. co sd dU' lieu diroc xern nhu nhirng thong tin khac nhau dtt<_1c dung d~ dat diroc cac sii' muc tieu nha't dinh... chieu cong no . Trang Data Model ke"t Model . me hlnh dii' lieu quan ..ER).). bien lai y cac muc tieu nao (nhu li}p h6a don. niern nharn rna til tnru urong nhung trung thirc mot the" gidi thuc nao do cua mot t6 chtrc.RD). d6i Mire ban hang. M6 hlnh nay do P.) va sii' dung nhftng thong tin. dU' lieu nay ghi nhan khach hang thanh toan. dU' lieu (nhu hoa don thu ti~n. thong tin v~ khach hang .. rno hinh m6i lien ke"t Entity Relationship Model- thirc th~ rna rong (Extended do. (1) MO HINH MOl LIEN Md RONG KET THljC THE (EER MODELING) C6 nhieu rna hlnh dii' lieu da dtt<_1e ay dung cho cac x h~ co sd dii' lieu nhu rna hlnh thuc th~ rn6i lien (Entity _Relationship h~ (Relational EER). rno hinh m6i lien ke"t thuc thti rna rong diroc danh gia la hieu qua va d~ sii' dung hon ca. Co 63 . doanh nghiep hoac ciia nhirng tien trinh quan ly c§n phai cai d~t mot co sd dU' lieu. Chen c6ng b6 nam 1976 r5i duoc hoan thien va phat tri~n bai Teary va Fry narn 1982.

Phuong phap thuc hien each thiet ke' thea rno hlnh rnoi lien ket thuc th'.1C xac dinh thong qua nhtrng d~c tinh ella n6.1c.hoac.1ctrlnh bay. cluing khong din thie't phai du'c. 64 . rna trong khuon kh6 giao trlnh nay. rna rQng. Me til (descriptor) : diroc dung d€ me tei tinh chdt 13 cua mot thuc the va Iii thuoc tinh khong khoa. - Bien d6i bi~ll d6 rno hlnh rn6i lien kc5t thirc th~ rna rQng thanh cac quan h~.10 nen kh6a.1'C th~ co cac thuoc tinh nrong nr nhau. T~p thuc the co die thuoc tinh ella no Ia : : dllc. tap thirc the. md rQng g6rn ba budc : Pharr tich cac yell d~.1'vat. T{lp tht1c th@ (entity set) Iii mot nhom baa g6m cac th1. st! viec t6n tai va co th€ phan biet duc. khong thanh phan cdu t<.1C xay dung tren n~n Dai s6 t~p hop. - Chudn hoa cac quan h~. Tir ngu thirc th~ Iii mot khai niern va chi dU'c. thuc th€ 1a mot d6i nrong rna ta dIn ghi nhd thong tin cho n6.ll v€ dO' lieu va xay dung bi~u d6 me hinh rn6i lien kc5t thuc th'.1C dung d~ phan biet rnQt Danh hieu (identifier) each duy nh!t giila cac thirc the trong mQt chinh Iii khoa cua t~p thuc the.sa 19 thuyet dU'c. M6 t s6 thua t ngu : Tht1c th@ (entity) : Thuc th~ la met s1.

n=2 : m6i lien kGt 2 ngoi n=3 : m6i lien k~t 3 ng6i unary binary ternary Tinh k€t no'i (connectivity) cua m(>t m6i lien kGt chi dinh phep anh xa cila cac thuc the tham gia vaorndi lien keto Cac gia tri ciia tinh ke't n6i la mot boac nhieu. Bac (degree) cua m(>t rn5i lien ke't la s6 cac t~p thuc thS tham gia van m6i lien kGt do. Mdi lien ket dUQc bi€u diC§nbang da giac. Cac ky hieu : Khai niern 1 :1 mot-mot (one-to-one) ----0-.&.phu thuoc ham van mot thuoc 65 .Tap thuc th~ dUQc mo til bang hlnh chir nhat.I --4>-.I Ky hieu QL Chll'ng li:r 1-0--1 PBAN I I --4>--1 Thu¢c Vi du Quanlybdi I :n ffi91-nhi~u (one-to-many) n :n nhi~u-nhi~u (many-to-many) Ltl1)i I ---4IIt. M(>t m6i lien kGt bac n goi Hi Vi du: ne l : m6i lien k~t 1 ngoi rndi lien ke't n.__ I Til.ikhoan I • I Kykflo<in I : S6dlfd~u Phu thu~c ham (Functionnal tinh B khac nell : Dependence) M(>t thuoc tinh A 13.p thirc th~. M6i lien ke't : M6i lien k~t bieu diC§n the' giC1i thirc Iii su lien kGt gitra ID(>t hay nhieu tap thuc th. ben trong ghi ten cua tij.ng6i.

. vay PBAN phu thucc ham vao MASONV.t. TEN). va hlnh thanh t~p rhirc th~ T AIKHOAN(SOHIEU. tfch yeu cAu diJ Ii~u va x§y dung biiu d6 Bu'dc 1.Jc ID<>tnhan vien.D6'i vdi 1 gia tri ella B chi co m<>t gia tri nrong ((ng cua A (ky hieu B ~ A). Vi du : NHANVIEN(MASONV. HOTEN. Budc 1. TEN thl TAIKHOAN nen du'<jc xem la mot thirc th~ tai khoiin co s6 hieu tai khoan. Phan EER: . PBAN) Khi ta bilt du'c.1 : Xac dinh cac t~p tlnrc th~ va cac thuoc tlnh.2 : xac dinh cac m6'i lien k€t va cac thuoc tinh." G am 2 Vl~C: .Neu co Vi du : VI eo thong tin md ta v8 SOHIEU. ten tai khoan. Liru Y : Khi xac dinh phu thuoc ham phai dira tren y nghia cua cac thuc th€ tren quan ht%chu khong di tit minh hoa cua quan h~. Budc 1. 66 . ta xac dinh du'qe phong ella nhan vien fry lam (vl nhan vien chi lam d m<>t phong).1exem la mQt thuc the.1 : thong tin mo tel v~ mot dO'i nrong thl d6i nrong nay du'<.

Iii thuoc tinh rna chiing rna Vi du : Thuoc tinh la TrvSa nen HI thuoc tlnh cua thuc th.t<.Ten) ta .Ne'u c6 nhieu hen mot gia tri cua thUQC tinh rno ta (khong Iii thuoc tinh kh6a) tu'dng ling vdi gia tri cua danh hieu (kh6a) thi thuoc tinh rna ill nay thi dU<.G8:n cac thuoc tinh cho cac thuc th~ true tiep nha-t. thi thuoc tinh roo ta nen dircc xem Iii mot thuc th~. . Vi du : ne'u hai thuc th. ngay ca khi n6 khong c6 thuoc tinh roo ta rieng. thl thanh ph6 nen xern Iii mQt thuc th~. ngay ca khi thanh ph6 chi c6 mot thuoc tinh kh6a la MASO_ TP. do d6 ThanhPhd nen dU'cJcxem la mot t~p thuc -:! t he.1C xem Iii mot thuc th~ vi Iii mot thuoc tinh.g dii dU<. TenQu§ y Hii ng. NSu Ciraflang co th~ d\. ThanhPht3(MASO_ TP. TntangQu~ y. Vi du .met gitra ThanhPh6 va Ciral-lang. ThiinhPh6 Ta co m6i lien ke't nhieu.1c ~t d a nhieu thanh ph6.1C dinh nghia Iii : Qu§ y Hang(MASO.g Phongllaru) hen cua thuc th~ NhanVienO 67 ..Ne'u mot thuc thS mo tii (khong Iii khoa) trong met thirc thS co mot m6'i lien ke't nhieu-rnot vdi mQt thuc th~ khac. TenCuahang).

Vi du : ThamGiaO la 1 m6i lien ke't nhieu-rnot tu SINHVIEN vao CLB(Nhi~u sinh vien tham gia vao mot cau lac bo).Tranh cac danh hieu (khoa) phirc hop.2: Xac dinh cac mO'ilien klt va cac thuoc tinh cua n6 : Nen loai bo cac m6i lien k€t dir thira (redundant relation) : hai ho~c nhi€u mO'i lien ke't dltQc dung d6 bi6u dic§ncung mot quan niem.neu c6 thc3 du'c:.Bi~u EER cila no nhtt sau : db r Thu(lcVi! TheoHoc (LK Bl1c Cdu) Trtt?lng 68 . MQt tnnrng hop quan trong ella m6i lien ke't du thira la tinh phu thuoc bac eftu hay phu thuoc chuyen tie'p (transitive dependency). ThuQcV~O 1a mdi lien ke't nhieu-mot tll' CLB vao Truong (nhieu diu lac bQ d~t trong 1 tnrong).fc: Btioc 1.mot tit SINHVIEN vao Truong Thi Theol-Ioc la du thira va nen bi loai bo ..composite identifier. Thecl-loct) la rndi lien ke't nhieu .

c€~A=n_.. . Vi du :'Ne"u m6i sinh vien co th~ tham gia vao nhieu d~ an va neu m6i giao vien co th~ hu'ang dan nhieu sinh vien thuoc met d~ an ba"t ky tht ta sil' dung hai m6i lien ke"t hai ngoi thay vi mot m6i lien ke"tba ngoi.g". ~hVi~ + ----tl.Cac m6i lien ke"t ba ngoi phai du'<...Ta co th~ xac dinh Theolloc thong qua viec xet ThamGia va Thu(>cve. E>6i voi moi d~ an... neu m6i sinh vien co th€ tham gia nhieu d~ an va lam vice dirdi su hudng dftn ciia nhieu giao vien.fC dinh nghia mot each c§n than. GiaoVien H"'. Ta dinh nghia mot m6i lien ke"t ba ngoi giira ba t~p thuc the' chi khi nao su lien ke"t khong th~ diroc bi~u di~n bdi nhieu m6i lien ke't hai ngoi gitra chung.. sinh vien chi lam vice dirdi st! huang dan cua mot giao vien duy nh§t tht m6i lien ke"t 3 ngoi phai diroc dinh nghia : 69 .---'----'D:::..J ThaniGia Tuy nhien.

Biet sinh vien nao tham gia d~ an nao. * MQt t~p thuc th~ . ta xac dinh dl1qc giao vien hudng dan Bien d5i EER thanh quan h~ : Cac quy t~c bien d5i : Khi bien d5i EER thanh cac quan h~.. co hai loai la t~p thuc th~ duoc bien d6i Quan h~ lien ke't : chinh la m6i lien ke't dUI:.•MSKySau).. n :m 1 :1 MQt ky k€ toan chi c6 mot ky k€ toan khac la ky sau tiep n6 KvKeToan Bie'n d6i thanh TenKy. Neu biGt MSKy ta biet dUI:. I :n. ta quan h~ : Quan h~ thuc th~ : tha nh quan he.JCien b d5i thanh quan he. . Su phu thuoc ham: quan h~ KyKe'Toan(MSKy.JC SKy Sau va nguoc lai M 1 :n 70 .mot m6i lien ke't 1 ngoi : Co 3 truong hop : 1 :1.

. I Bien d6i thanh quan ht$ : TaiKhoan(SHTK. . . LienQuanE>cjcBic$t(5HTK.JcngltC1i mang MS hudng da. Su' phu thuoc ham: Bie'"n :Ngli'oiT~pSt!(MS. ) co sll phu thuoc ham 71 . .) TenTK.SHTKLQ 51...MSngu'C1idltc:. Ng\toiT~pSI! d6i thanh quan hc$ Ten.! phu thuoc ham : kh6ng " nao.Mdt ngu'C1i t~p sl! co th~ dltcJc hirdng d§n bdi nhieu ngu'C1i t~p su khac. n:m .MQi tai khoan co th€ dbi hoi m91 st! lien quan d~c biet vdi nhieu tai khoan khac TaiKhoan I.n ai.Jchltdngd§ n).. neu bitt Msngimidtroclumngdjin ta khong bitt hC't nhttng ngl1Cfi hirdng dan cho ngttCfi t~p su nay. NC'u biet MS ta biC't du'c:.MQi nguci t~p sll hudng da.. nhirng nguoc lai.n mQt trong nhtrng ngl1C1i t~p su khac .

.. ) LOC..1 t~p thuc th~ mot m6i lien ke't hai ngoi : C6 3 tnrong hop : 1 :1.liChungTu(Ma Kh6a ngoai lai cua "phia mot" phai xua't hien trong quan h~ ella phi a nhieu 72 . . .MffTS) TaiSii nCQ'Uinh(MffTS.. mot loai .* Hai 1.MaLo~iCTu) LOC. . n :m MQt tai san c6 dinh c6 mot tai khoan chi tie't d~ thea d6i (rij_sanc6oinh]---<>--ITaiKhoanChiT..... 1 :n.liCTu..iet I MQt tai khoan chi tie't duoc rnd cho mot tai san c6 dinh Bien d5i thanh quan h~ TAiKhoanChiTie't(MffTK. ..n nhu M6i chung nr chi thuoc mot Ioai chung tir. chirng tll' c6 nhieu chirng nr phat sinh thuoc loai d6 trong kyo Chli'ngTtr 1-----1>---1 LO<JiChU'ngTit 1 Bien d6i thanh quan h~ ChU'ngTu(MaCtit.) MaTS xutt hien trong quan h~ TliiKhoanChiTiet Ia kh6a ngoai lai l.

. va mdt lop doi urong la mot t~p hop cac d6i tudng. Theo mo hlnh nay. Gitra cac ldp doi urong cfing co cac m6i quan hc$....) S6Du'f)~uKy(MSKy. rn6i lien ke't ba ngoi d~u phai diroc bien d6i thanh quan he. MQt d6i nrong la mot bo gia tri C\I th€. Trang b3't ky tnrong hop nao. ..n. 1 :1 :n. TenKY. ---\ TfliKhoanChiTiet Bien d6i thanh quan h~ KyKe"Toan(MSKy. . n :n :0.). cac thanh phan cua h~ thong diroc goi 1a die ldp d6i nrong. MaTK.. Ta iKhoa nChiTie't(Ma TK... Dac di€m ciia rna hlnh 73 .n MQt tie't khoan co th~ xua't hien d nhieu ky. .. 1 :n :rn. khoa cua quan hc$mdi Ia t6 hop khoa cua cac quan hc$ca'u tao nen no. (2) MO HINH HUONG DOl TUONG (OBJECT-ORIENTED MODELING TECHNIQUE) Mo hlnh nay do Blaha.S6dtt. trong mot ky co th~ co nhieu tie't khcan ~YKeTOan 1-. Premerlani va Rumbaugh phat tri~n til cu6i thap nien 90.) M6i lien ke't nhieu-nhieu Ky Ke'Toan va TaiKhoanChiTie't quan hc$(quan hc$lien ket) giii'a hai t~ p thtrc th~ dtroc bien d6i thanh mQt * Ba t~p thirc th~ mot rn6i lien ke't ba ngdi : Co 4 tnrong hop : 1 :1 :1...

Ngaylvlua) NguyerrGia. la . Nguyenflia . cac lop d6i tuong con nay ngoai viec co nhfrng d~c tinh rieng ella cluing con co d~y du cac d~c tinh ella lop d6i urong cha. Khi met lop dO'i nrong tao ra cac lop dO'i nrong con. Khoan. KYBaoDll'iJng. KyBaoDu'ctng.. Khoan. thiet bi chuyen dung.cac d~e tinh : S6Tai NguycnGia. lop d6i nrong dii sinh ra chung. TiL~Kha'uHao) va hai lop d6i urong con la : Thie'tBiChuyenDung(S6Tai TiLc$Kha'uHao. 13.1ng Khoan. Vi du mot ldp d6i nrong cha 1a thie't bi. NguyenGia. nhtrng d~c tinh rieng Thie'tBiChuyenDung Thie'tBiC~mTay. CachSitD1. Thie'tBiChuyenDung TiLc$Kha'uHao. gia su ta dinh nghia nhir sau : Thie'tBi(S6Tai Khoan.lng) Nhir vay.hudng d6i nrong Hi tinh ke' thira cua cac ldp d6i urong.1ngcon ke' thira. va va Thie'tBiC§mTay d6ng thoi chung co Ngaylvlua cila ciia CachSitDl. thie't bi sua chua . va : Thie'tBiC~mTay(S6Tai TiL~ Kha' uHao. ke' thira cac dac tlnh cua Thie'tBi. 74 . co the co cac ldp d6i nrong con la thiet bi c~m tay. D~c tinh clla lop d6i urong cha dll'\1c ttt ea cac ldp d6i tll'c..

Thie'tBjHan.. Co nhieu mo trong thuc te'. b) Muc IU{ln 15'(Logical level) MQt co so du lieu t6t phai dl1<. .. Vi du.Thie'tBi S6TaiKhmin NguyenGhi TILt$ KhauHao Thi~tBiChuyenDimg KyBaoDuong NgayMua I I Thi~tBiCAmTay CachSuD. va m6i lop d6i tirong con nay lai co nhirng dac tinh rieng ciia cluing. Thie"tBjChuyenDung co th€ co lop d6i nrong con nhu Thie'tBiKhoan.1Cau true sao cho cung c ea'p de'n ngu'C1i su dung nhirng thong tin e~n thie't va huu ich d~ dira ra nhirng nhtrng quyet dinh hieu qua. ba mo hlnh sau day diroc stYdung ph6 bien : 75 .d6i urong cha.mg I Cac ldp d6i urong con lai co th€ la nhtrng lop. nghia la chung cling co th€ chia thanh cac ldp d6i nrcng con khac. Cac m6i quan h<$t6n tai gifra nhirng thuc th€ trong h~ thong co so dfi' lieu dUQc xac dinh nho vao mire Iuan hlnh lu~ n ly cho dil lieu va IY.

Nut a cffp tren diroc goi lit nut cha. .con go i la mo hmh Cay hoac lop cac d6i tudng. mot nut con co th~ co nhieu nut chao Ca'"utrue mo hlnh mang vl the'" cling phuc tap hon mo hlnh phan ca'p. va m6i nut cha co the' co nhieu nut can. Su n6i ke't giira cac nut cha va con goi lit cac nhanh/cung.(1) Mo hmh Phan Cffp (Hierarchical) Trong mo hinh Phan cffp (Tree) .m6i nut dai dien cho mot t~p hop cac tnrong rno hinh nay la mQt nut con khong th~ co Dac dit5rn cua nhieu hen mot nut chao Mo hinh cay thich hop cho quan tri co t6 chirc co sd dii' lieu trong cac ngon ngii' l~p trinh nhu COBOL. va m6i nut co quan h~ vdi cac nut khac a mac sau hon. (2) Mo hinh mang (Network) Trong mo hinh mang. IDMS. Ca'u tnic mang co the' bien d6i thanh mot hay nhieu ca'u tnic cay bang each Ioai bo su du thira giira cac nut 76 . sa dii' lieu trong cac h~ nhu IMS.

IC. Co ban ki€u danb sach dUQc sit dung d€ tao rnO'iquan he.Nhi~u h~ quan tri co sd dcr lieu khong h6 tro cdu tnic rnang. gitra cac rna u tin trong co sO' dii' lieu : danh sach lien ket. ta co th~ bien d5i mot cau true mang thanh mot cau tnic hudng-phan-cap. nhung do tinh chdt tren. danh sach lien ke't vong. Ky thu~t nay tao fa sL!linh hoat cho vice rna ta dii' lieu luan 19 rna khong phu thuoc vao each thirc lien k~t v~t 19 ciia cac dJJ lieu tren gia mango Co nhieu each khac nhau dS thie't l~p cdu true cay cling nhu cdu tnic mang. rnQt mau tin co thS co mat trong nhieu danh sach khac nhau. 77 . Vdi each hi€u nhu the'. Trong do. danh sach da lien ke't va danh sach bang chi IDt. Ky thuat duoc dung ph6 bie'n la ky thuat danh sach va con tro. Suy fa mot danh sach co thS eo IDOt bay nhieu chu6i (chain). Ca hai rna hlnh phan cdp va rna hlnh mang dUQCcdu tao b:lng viec dung ky thuat con tro (Pointer) dS tao cac tham chieu gitra cac dii' lieu. m6i rnffu tin se co met hay nhieu vung chua dia chi chi tdi m5u tin ke" tiep v~ m~t luan 19 trong danh sach.

trir m§'u tin cu6i cling se chua gia tri nhan bie't n6 la mdu tin cudi cling. se chua con chi dGn mffu tin dau tien trong danh sach.Trong mo hinh danh sach lien ke't. 78 . Hinh sau day minh hoa mot danh sach lien k€t : tro Danh sach lien ket vong la mot danh sach lien k€t nhirng 0' m§'u tin cu6'i cling thay vi chua gia tri nhan bie't no la m:1u tin cu6i cling. tuy thuoc yeu c~u c3'u tao cua sl1 xl! 19. Hlnh sau day minh hoa mot danh sach lien kGt yang : tra Danh sach da lien ke't la mot danh sach lien ke't thirong nhung m6i m§'u tin co cmra nhieu con tro chi de'n cac m:1u tin ke' tiep v~ m~t luan 19. mBi m§'u tin c6 mot vung con chua dia chi chi tdi m§'u tin ke' tie'p v~ mat luan 19 trong danh sach. Thong thuong. gia tri nay goi la gia tri ke't thuc chuBi (End-oflist).

m6i cot trong bang chi muc h._.-.~. Nhu th~.. . trong bang nay. Trong cac rno hlnh danh sach lien kGt.tthay ddi nay du'qc cap nhat chi tre n bang chi muc.---.t them vao hoac x6a bo met mdu tin trong danh sach st. Con trong rno hinh danh sach bang chi muc._._.~ ' .. c6 nhieu vung chua cac con tro chi toi dia chi cua cac m:1'u tin diroc hru tru v~t ly trong co so da lieu. 3._ ---. mot bang chi muc se diroc thie't I~p. I .. 2. I . con danh sach lien ke't tao ra thee dimng mtli ten cham-gach truy c~p thea cac mdu tin I.-._.tu trll mot chu6i danh sach luan 19._._.. Cac trat tt._..~ Trong danh sach da lien ke't tren.~. khi c6 su them van hoac xoa bo mot m:1'utin trong danh sach. I I I . I I I •._. .-.4 va 5._.2._._. va 4. Trong rna hinh danh sach bang chi muc._._. danh sach lien k~t tao ra thea du'ong mui ten lien tuc lfin hrot truy cap thea cac mdu tin 1._- .-. 5.---.-. 3.----~.t luan I}'.---.-. mQt khi c6 st.t luan ly ella mot t~p tin co the hru tm tren mot hoac nhieu bang chi muc._. nghia Iii hoac mot bang chi muc 100 tra cho mot tr~t tt.-. 79 . -.-. cac dia chi trong con tro phai du'qc tlnh lai va gan lai cho tung m:1'u tin trong danh sach.-.-.-._.

n6 phai tien dung ket o6i (Join). Nhtrng khai niern nay se l§n ht<. (Relational) Md hlnh quan ht. chting khong dung ky thuat con trc hay danh sach lien ke't. ta con phai d€ 9 de'n cac van d€ v€ SI! chuan hoa cac quan he. MQt mo htnh dii' lieu la met c6ng C1. mo hinh quan he xem co sd dU' lieu la mot t~p hop ciia cac bang dU' lieu. thich hop vdi mo hlnh m6i lien kit thuc the' md rong da: trtnh bay d phdn tren.hoac cac tr~t tl! luan chi muc. phep M6 hinh quan h<$ su dung nhieu phep toan d€ xli' 19 co ba phep roan chinh la phep chon va phep chieu (Projection). trong do (Selection).1c trlnh bay trong cac phdn ben dttoi trong chuong nay. M6i quan ht. co th~ thay ding. 19 nay dl1<.1tdU<. Mo hinh quan h~ cung dip mot giao dien true tiep linh hoat va co th~ cung cap moi thong tin nhu rna htnh phan cap hoac rno hmh mang.l hlnh thirc ducc dung d€ hieu va dien dat the'" gidi thuc. Do do. Cac bang nay co m6i lien h<$vdi nhau thong qua cac thuoc nnh lien he.1c dung phd bien trong hinh quan h~ tin doanh ht$ thong thong nghiep.1cht1'a tren cung mot bang c (3) Mo hmh quan ht. da thiet l~p se bien ddi thanh cac bang trong co sd dU' lieu. VI the'rna du'<. De d€ dang lien lac. de phan nhorn cac d6i urong cua 80 . dii' lieu. Khi sil' dung rna hlnh quan he.

hrong. Cau true nhan vien d11<.1C dinh va ki~u xac dil lieu phai d11QCqui dinh cu th~. ten: char[lO].1C hi~u la TAIKHOAN. rnaso :integer. con ben trong co sd dii lieu d11<. ta co th~ xem xet mot lop cac d6i urong goi 1a TAIKHOAN va sau d6.1c hai baa trong ngon k ngiJ l~p trtnh c6 dang : RECORD holot : char[30]. diachi : char[30]. luang . ta chi tharn khao de'n cac tai khoan thong qua ten nay. Trang do. ten. thuc te' goi 1a tai khoan.1ctYdung s trong mot h~ irng dung ke' toan.the' gidi thirc rna ng11C1i a quan tam de'n nhitng lop d6i t tuung co cling mot tinh chat. Thong tin v6 cac nhan vien cila cong ty MQt nhan vien Hi mot mffu tin (record) bao g6rn: ho 16t. thu' ur cac field phai d11<. Vi du : Ne'u ta quan Him de'n nhirng tai khoan d11<. END' . Con trong mo hlnh dll 81 . rna s6 nhan vien.float. dia chi.

lieu. ten.diachi) V~y.luong. c) Muc v~t Iy (physical level) Mire vat 19 chi ra dll lit$u diroc 100 tm nhir the' nao tre n cac gia mang ngoai vi cua may tinh. Hoac C1rmrc cao hon nhir cac record. Co sC1dir Iieu vat 19 thirong tni tren cac thiet bi 100 tn1' thtr cftp va nhieu co sC1 dulit$u v~t 19 khac nhau co th~ duqc quan 19 bC1icung mot phdn rnern quan tri co sC1dll lieu. file rna chung da: duoc di€n dich trong cac ngon ng1l1~p trlnh bac cao. quan ht$ la st! tnru nrong hoa cua file rna cac ki~u du lieu ciia cac field it diroc d~ c~p de'n (chi sir dung khi muon cai d~t quan ht$ nay vao co sC1 lieu va thong dii' qua ngon ngu dinh nghia du lieu) va thir tt! cua cac mgu tin (tuple) khong quan trong. mot file chua nhieu RECORD diroc triru nrong hoa tha nh quan he : NHANVIEN (holot. 82 . hoac cac cftu true 100 trll khac (bang bam) diroc dung d~ truy xuftt chung mot each hieu qua goi la co sO dir lieu v~t 19 (physical database). Ngiroi ta co th~ xem su mo ta nay C1 rmrc chi tie't hen bang each xem m6i bit diroc d~t tren gia mang va bang each cho met 9 nghla va dia chi ciia no.maso. M9t t~p hop cac t~p tin (file) va cac chi muc (index). khong cftn xac dinh. nharn muc dich truy xua't hieu qua va bao g6m ca t~p tin phuc vu cho viec tim kiern.

clnrong trmh tnrdc tien se s8:p xe"P cii hai t?P tin chinh va tap tin nghiep V1. Scratch) Xu 19 t~P tin tu§n nr Trong kieu xu 19 nay. mire v~t 19 quan Him de"n van d~ htu trG' va xii' 19 dG' lieu trong co so dG' lieu.Cac kieu t~p tin (Program.fC xu 19 theo tr~t ur tuan nr. neu rnu6n xu 19 rn~u tin cu6i cung thi chuong trtnh phai xu 19 qua 99 rn~u tin dau tien.fC dung trong cac h~ th6ng xu 19 theo 16 VI nhtrng h~ th6ng nay luon xu 19 moi m~u tin trong t?P tin. Vi du trong ht$ thong ghi nhan khach hang thanh toan. cac m~u tin trong t~p tin du'<. f)i~u nay gay ra nhieu phien toai.1C trtnh bay ngay sau day: o XU' 19 thee phuong phap tu§n nr (Sequential Access Method). xu 19 theo 10 (Batch processing) . Vi du trong t~p tin c6 mot trieu m~u tin.fC s8:p tang hoac giarn dan. Transactions. Backup.l va t~p tin chinh theo cling mot kh6a tnrdc khi tie"n hanh xu 19.l theo trat tu tang dftn ciia rna s6 khach hang. MQi chuong trinh xu 19 d~u tien hanh s8:p xep t?P tin nghiep V1. he"t m~u tin nay den m~u tin khac.fc chi dinh va cluing c6 the du'<. mat nhieu thai gian.999 m~u tin dau tien. Ba phuong phap xii' 19 t~p tin quan trong dl1<. K€ 83 . Archive. Xu 19 t~p tin tuan ttr du'<. Data. neu mu6n xu 19 mgu tin cu6i cung thl chirong trtnh phai xu 19 qua 999.Nhu vay. Ki€u t?P tin tuftn tu khong c6 lei khi dung d€ hru tru nhirng du lieu co s61ttQng rat Ion rna vice xu 19 cac rngu tin chi diroc thuc hien tren mot sO'nho hG'u han. Trat tu cua cac rn~u tin du'Qc s8:p xep dua tren vung kh6a du'<. Vi du trong t~p tin c6 100 rn~u tin. Master.

Mffu tin da diroc cap nhat nay se diroc ghi van t~p tin chinh khach mdi. chuong trmh se doc mot mdu tin tre n m6i t~p tin. mac du trong t~p tin nghiep vu con nhtrng m§ u tin nghiep vu chira Theo xu 19.1C lai cho de"n khi ca hai t~p tin lap d~u duoc doc he't va xli"19 moi rnffu tin trong cluing. se cho ket qua sai neu cac t~p tin khong diroc sAp cling thu tl.thay vi nam d cu6i t~p tin theo tr~t tu tang dfin cua rna s6 khach hang . Theo do.l' theo cling mot khoa. sau khi c~p nhat cho rngu tin cu6i cling hang. chuong trinh se tim va c~p nhat cho m§u tin chinh khach hang co rna s6 khach hang bang vdi rna s6 khach hang trong rnffu tin cua t~p tin nghiep vu vua doc.de"n. Xli"19 thea 10 se khong thuc hien dUQc hay noi khac di.thi sau khi doc mffu tin khach hang. thong tin v~ s6 thanh toan cua khach hang (ghi trong t~p tin nghiep vu) se diroc c~p nhat van vung hang tin s6 do' trong t~p tin chinh khach hang. neu rna s6ldn tin nghiep vu . chuong trlnh phai quet de"n cu6i t~p tin xu 19. cac kigu t~p tin sau day thuong dl1<. Liru mffu tin khach hang co d5 chirong trlnh dirdi day trinh nha't dtroc d~t d dfiu t~p bay giai thuat cho cong viec d vi du tren.1C thie't l~p : Tap tin chinh (Master files). DO' 84 . Ki~u t~p tin nay bao g6m cac mgu tin chua dO' lieu ella cung mot tai khoan. Nhu chinh khach hang mdi de'n gia tri rna s6 khach hang c§n the'. phuong phap nay. chuong trlnh cfing ke"t nay d t~p tin chinh khach thuc vi da doc de'n rngu tin eu6i cling ella t~p tin chinh khach hang. Vi xli 19 tu§n nr. Neu rna s6 khach hang tren ca hai mAu tin dtt\1c doc la gi6ng nhau. Thu tuc nay dl1<.

85 . MQt 10 nghiep V\I khi nhap vao hl$ th6ng se hlnh thanh rndt t~p tin nghiep vu. t~p tin chinh la khong thucng Tap tin nghiep vu (Transaction Files). thircng chung se diroc xoa ho ngay khi kh6ng can cfin dung ntra. Ki€u t~p tin nay duoc dung trong cac h~ thdng xi't 19 thea 10.19 cho toan hQ cac nghiep vu trong t~p tin nay va ghi vao t?P tin chinh. Tap tin du phong (Backup Files) Ki€u t~p tin nay bao g6m cac ban sao cua nhtrng t~p tin trong co sO' du lieu. them mdi cac ma:u tin trong xuyen thuc hien. de co diroc phien Tap tin tarn (Scratch Files) La nhi1ng t~p tin phuc V1. mat rna 1.J.. mot chuong trinh khac se xU. cua nhirng narn tai chinh tnrdc. Tap tin hru tn1 (Archive Files) Thong thuong la ban sao cua cac t~p tin du lieu cua nhitng ky k€ toan tnrdc. nharn du phong tnrong hop cac t?P tin bi hu hong. Nc5'uchucng trmh xU' 19 co thay d6i. ciing co th€ ca chuong trlnh va cac tai lieu khac cua h~ thong.lieu hao g6m thong tin chi tic5'tcua loai tai khoan va s6 du cua tung tai khoan chi tic5't.T~p tin nay se hru tm c~p nhat s6 dir ciia cac ma:u tin chi tic5't va cac thao tac xoa. T~ P tin dir phong co th~ chi la di1 lieu.l trong qua trinh xli' 19 cua hc$ thong. chung cGng phai dira vao danh sach t~p tin 100 trIT nrong thich vdi cac t~p tin duli~u ban xii' 19 dii' lieu phil hop. M6i nghiep Vl. va sau do.. cung ki€u se ghi van tap tin nghiep vu.

Lu'u d6

xu 1:5't'_p tin luAn

tV'

Khoa NV<

Chep mdu tin

Ghi vao hang ke 16i nghiep
VI)

Het

Chua C~p nh~t vii

chep mdu tin
ehinh vuo t~p
..: ............... :;................ A;

Ket thuc

o Xii' 19 thea phuong phap tutin nr chi muc (Indexed-Sequential Access Method) , xii' 19 thea 16 kern va'n tin true tuyen (Batch processing with On-line Inquiry) - Cac ki€ll t~p tin (Indexed File, Indexed-Sequential File) 86

Xii' 19 thea phirong phap tu~n tt! chi rnuc : Phuong phap nay dung mot bang chi muc. Bang chi muc la ID<)t

sa

t~p tin, co nQi dung 13 tr~t tIf cua cac mffu tin trong t~p tin dG' lieu, Cac tr~t tu nay diroc tao ra theo yeu cgu ella

dia chi ella m§' u tin d11'Qchru tren thie't bi luu trtr. Khi xU' ly t~p tin, bang chi muc se dtroc nap VaG bq nhd cua may,
chuong trmh se do tim tuctn ttf tren bang chi muc, khi tim de'"n mffu tin coin truy xuat - ghl di~u kien tim dli<;1C

nguO'i dung. Them

vao d6, trong bang chi muc con chua

sa

thoa man - dia chi cua mffu tin se diroc dung d~ truy cap tnrc tiep de'n vi trf cua n6 tren thiet bi lttu tru. Dieu nay cling nrong tu viec ta tra bang chi muc ella mot cuon sach, r6i din cii' tren

s6 trang d~ l~t den

trang d~ cap den va'n

d~ c~n tra ciru. Mffu tin nay se diroc dQC va nap VaG bo nhd. Sau qua trlnh xU' 19, no se dUQc ghi lai len dia/bang. Phuong phap nay HIm tang tdc xii' 19 t~p tin, VI duyet mot bang chi muc nhanh hon viec nap t~p tin dii' lieu d€ duyet, trir tnrong hop t~p tin chi ID\lC qua phirc tap, c6

do

dung hrong ldn hon dung luong bq nhd. Bang chi muc cling dU9C dung trong phirong phap

xit

19 theo 10 kern van tin tnrc tuyen. Theo do, mot thong tin c~ n truy vi n se duoc dira fa tir vice dung bang chi muc, sau d6, neu nghiep VI,l phat sinh diroc ghi vao h~ thong, no se dUQc xii' 19 then 10. Vi du : d~ xet duyet cho mot
nghiep
V1,l

han chiu, mot nhan vien tai ho phan xet duyet

ban chiu c§n biet

s6 du nc

ciia mQt khach hang e6 qua

gioi han dinh mire chua. Neu ap dung phuong phap in ra tit may in sau khi da phd i xu chinh khach

xit 1y
CaD

thea 16, yeu c~u nay se dU<;1Cgidi quyet bang mot bao

19 qua

toan bQ t~p tin ke't qua
87

hang. Neu dung vin tin We tuyen,

van tin c6 th€ dira ngay ra man hlnh - chu khong can phai in bao cao ra tit may in- va d6ng thb'i ke't qua nay c6 diroc ngay khi tlm th3'y rna khong cAn 19 toan bQ t~p tin chinh khach hang. XU' 19 thea 10 kern vin tin tnrc tuyen tuy da c6 nhirng tie'n bQ nhimg v§n t6n tai nhuoc di~m la thong tin c6 th~ khong chinh X3C VI du lieu trong t~p tin chinh khach hang duoc xU' 19 thee 16 c6 th€ chua dUQc c~p nhat tu cac 10 dulieu ella t~p tin nghiep vu, tai thai di~m vin tin.

xu

o

Xu 19

theo phuong phap tnrc tiep (Direct Access Method). xii' 19 true tuyen thoi gian thuc (On-line Real Time Processing) Cac khai niern xU' 19 ngau nhien (Random Access Processing), bang Hash

theo phuong phap tnrc tiep chi tip dung cho cac thie't hi luu tm cho phep truy xuit ng5.u nhien nhu rna tit, rna quang. Phuong phap nay cho phep truy c~p mffu tin trong t~p tin gan nhir nrc thoi, khong c~n dung tlni rue duyet d€ tim kiern. Ngiroi ta dung met gi:h thu;%tgoi 1a . giai thuat "bam" (Hash) d€ tfnh ra dia chi v~t 19 cua mffu tin can xii' 19, dira tren kh6a ciia mffu tin nay. Giai thuat nay kha phtrc tap va can nhieu birdc tinh h6 tro trung gian, phdn trlnh bay sau day nham giiip ban doc ndm bat yeu 16 co ban cua giai thuat, Nhirng chi tiet sau hon c6 the tim th3'y trong cac giao trlnh v~ co sd dft lieu chuyen nganh cong nghe thong tin.
Xu-

19

Giii sl1 c6 mQt t~p tin g6m bO"n m~u tin can nap ttt rna vao ht; thdng, va giai thuat bam diroc ap dung 141 phan la"y du cua phep chia kh6a ella cac mffu tin cho 7, liy ke't qua
88

cQng vdi ht%s6 thay the' - ht%s6 nay la vung dia chi b~t dffu ghi t~p tin thu diroc dia chi v~t 19 cua m§u tin. Thea d6, ta c6 :

de

Mifu tin 1 2 3 4

Kh6a 15 17 11 16

Ph~n du 1 3 4 2

H~ s6 thay the 11 11 11 11

Dia chi 12 14 15 13

Bang tren day Iii mot minh hoa cho khai niern bang Hash. MQt van d~ nay sinh d~ thay la se c6 nhieu m§u tin c6 kh6a khac nhau se c6 cling dia chi. Vi du neu mffu tin thu tU'c6 kh6a Iii 22, thi dia chi cua n6 se trung vdi dia chi cua miu tin thu nhat trong bang. V3'n d~ nay do viec 13'y phffn du cua phep ehia kh6a cua m§u tin cho 7. va nhu the se chi thu diroc 7 ke't qua phan biet (tll' 0 de"n 6), cac ke"t qua khac chan chan se hi trung, ngirci ta goi va'n d~ nay la tran s6 (overflow). De gidi quyet v{(n d~ nay, ngu'oi ta dung IDQt vung chua cac m§u tin bi "tran" va tit bang bam dffu tien, nhirng m§u tin trung dia chi se diroc gan thuoc tinh nhan dang tran -hoac dung ky thuat can tra chi den bang bam ke tiep. Khi xtt 19 nhii'ng miu tin nay, h~ quan tri dCi'lieu se (1) dung giai thuat tinh tie"p - VI the' dtroc goi la bam - neu lai bi tran thl lai tiep tuc chuyen d6i ngau nhien (ii) db tim tuan tu tren vung tran cho d€n khi g~p duoc kh6a ella mgu tin.

89

Xl't ly theo phuong phap true ti€p/ng§u

nhien thuong

dung trong cac he; thong doi hoi tinh thoi gian thuc (realtime) cao va true tuyen (on-line), vi n6 dap ling gan nhu nrc thci cac yeu cau truy xuat dii' lieu va khorig can phai thuc hien cac qua trinh s~p xep, duyet tim va xl't ly theo

16. M9t h~ thong thong tin k€ toan tnrc tuyen thoi gian thuc cho phep ki€m soat sO'li~u, ra cac quyet dinh nhanh ch6ng tren cac dfi' lieu chinh xac va e~p thoi, 3. Ht QUA.N TRlCOSd DULItU MANAGEMENT SYSTEMS) a) Dinh nghia (DATABASE

Hc$ quan tri dfi' lieu la mot ~p hop cac chirong trinh
va dfi' lieu eho phep ngiroi sil' dung tao l~p va cap nhat cac t~p tin, tuySn chon va lay ra thong tin, dfi' lieu, cfing

nhu l~p dU<;1ecac bao
nhau.

CaD

diroi nhieu dang tlurc khac

b)

Kha nang cua h~ quan tr] cd sit dfi li~u

MQi h~ quan tri dfi' lieu d~u e6 cac kha nang chinh sau day cung c3'p cho ngiroi dung trong viec t6 chirc va quan tri dii' lieu : - Ngdn Languages ngfi' dinh - DDLs). nghia dii' lieu (Data Definition

Ngon ngfi' dinh nghia dii' lieu dung

rieng cho m6i hc$quan tri co sO dfi' lieu va t3't nhien phu
thuoc vao mo hinh dfi' lieu diroc dung hOi hc$ quan tri cd sd dii' lieu.

90

Ngon ngft dinh nghia du lieu la mot ngon ngu mo tti. cho phep mo tii va d~t ten cho cac lop d6i tircng rna ngtroi stYdung nh~n thirc diroc trong phan mern irng dung cua ho va cac m6i lien ke't tdo tai gitra cac lop d6i nrong nay. Ddng thcH cho phep mo tii cac rang buoc toan ve n vS dft lieu, Ngon ngu dinh nghia dG'lieu diroc sii' dung khi di~n da t quan niern ban U v€ co sd dff lieu nghia la khi co sd dft lieu da diroc thie't kt. hoac khi ngu'C1i ta muon thuc hien nhirng thay d6i cua so dd quan niem,

da

Ngon ngu dinh nghia di11i~u khong dut;1c sit dung khi la'y fa hoac thay d6i dir lieu, Viec xay dung sd dd quan niern lien quan dtn mot ngu'C1i hay nh6m nguci diroc goi la ngu'oi quan tri cd sd dG' lieu - Database Administrator (DBA). Nhftng ngiroi quan tri co sd dft lieu phai phdi hop cung nhan vien lam viec ella phong va nh!t la nhilng ngu'C1i e6 trach nhiern v€ phdn mern ling dung dii d€ ra. Nhiern vu ella ngttoi quan tri co sd di11i~u : - Xa y dung so dd y nie m : nghia la dinh nghla et u tnic luan 19 cho dil lieu (thie"t l~p cac luoc dd). Thong thunng, viec dinh nghia nay lien quan de"n cac van d€ sau Dinh nghia ten goi ella cac thanh phftn di11i¢u
Xac dinh ki~u dil lieu dUQc dung. de> dai t6i da cua

dft lieu Vi d1,1 : 91

J Ngay c6ng_ . Cho xem...SOGHE: INTEGER. Xac dinh th:1m quyen truy xua't cho m6i ngimi sil' dung nharn baa mat du lieu..... Vi du : M5i nh6rn nguoi sit dung co mat rna d& chi diroc phep truy xuat mot s6 thong tin nao do. cho x6a/sua .. "Luong co ban1.. ~" .......1 ~.... . H~ quan tri co sO' du lieu phai cung ca'p nhttng co ch€ ki€m tra quyen truy xua't dii' lieu ciia nguni sii' dung. 1 Phong t6 chtrc "1: Ke toan tien hrong r-........ ... TU : CHAR(3)... Vi du : HiS sdCN Cong doan Qua trlnh cong tac .. can nhieu so d6 can ung dung cho m6i nhorn ngu'Cli sii' dung.. INTEGER.. ........ .. Ph ~ .... He quan tri co sd diI' lieu phai ngan ca'rn nhirng ngttC1i sti' dung khong co th:1rn quyen truy xust nhieu t~p con cac dG' lieu khong thuoc th:1rn quyen ciia ho (tinh bao rn~t1st! an toan dG' lieu). .......... ...... NGAY : CHAR :(6).. ...... cho xem.... DEN: CHAR(3) Xay dung mot hoac nhieu so d6 ngoai can thie't cho phan mern trng dung khac nhau nghia Iii neu co nhi~u phong ban sii' dung. Cam sita.CREAT TABLE: CljUYENBAY(SO ..... . cap ....Chi r6 nhtrng t5 chirc v~t nhfrng phircng phap truy xUfrt 92 se diroc 19 cua diI' lieu cling nhu sii' dung (nhiern vu .' t :::::...' ....

.(TRAN AN. lien ke't. phai chi ra cac ten file thuc th~. du lieu dltQc xern nhu mot bang rna cac cQt la nhirng thuoc tinh va cac hang la nhirng bQ (tuple) tuong ttf nhir nhitng RECORD NHANVIEN .. thuQcHnh2•.. x 93 . co si't dung bang bam hay khong .I) lit PHBAN 1 +-MhuQc tinh mQt bt') NHANVIEN Hi t$p HOTEN r--------r------~ TRAN AN I- PHAN KIM 1 -bt') (tuple) . Vi du nay chi ra phuong phap truy xua't du lieu bang each tao ra chi muc cho quan h~ CHUYENBAY vdi khoa la SO . Vi du : trong md hlnh quan niern.M--B-A-O--l1-2------~ LA A con ella tich Descartes (HOTEN PHBAN)... hoat dQng (resiliency) bang each dua tren cac co che' diroc cung ca'p bdi h~ quan tri co sd du lieu.Cai d~t cac thu tuc cho phep bao dam mire an toan v{.nay lien quan de"n sd d6 v~t 19).. . nhtrng file nay d~t dau. file tu~n ttf chi muc la file nao. Sau khi thie't ke' sd d6 9 niern.Ngon ngii' dinh nghia du lieu la mot ngon ngu con cua mQt ngon ngii' ca"p cao nao do chir khong nitm rieng mot minh. CREAT INDEX FOR CHUYENBA Y ON SO. ». Ngon ngu dinh nghia dii' lieu mo ta so d6 quan niern va cho phep chdng ta mf ta co sd du lieu quan niern bang nhirng thuat ngft ciia mo hlnh du lieu (CREAT TABLE quan h~(thuQctinhl.

. cho phep nguni sil' dung thu duoc cac thong tin to' co sd dft lieu. Query Languages - Ngon ngG' va'n tin la ngon ngG' gan giii vdi ngon ngii' giao tiep thong thirong.Tai m6i thoi di€m. Ngon ngG' va'n tin co th€ 94 . Vi du 1 : Can giarn 3 ch6 con tro'ng trong chuyen bay s6 123 ngay 31 thang 8 SQL_UPDATECHUYENBAY SET SOGHE= SOGHE-3 WHERE SO= 123 AND NGAY=' AUG31'. Vi du 2 : Them vao chuyen bay 456 co 100 ch6 di to' TSN de'n BGK ngay 21 thang 8 INSERT INTO CHUYENBA Y VALUES(456. tron (Merge) . x6a bo (Delete).DMLs) Ngon ngu thao tac dG' lieu baa g6m nhtrng lenh cho phep thuc hien cac cong vice nhu sap xe'p (Sort).100. bang la mot minh hoa (instance) cua sd d6 quan he. . trich loc (Filter!Extraet). Ia t~p cac be? cua tich Descartes (HOTEN*PHBAN). them mdi (Insert/Add).' AUG21' .'TSN' .Ngon ngG' thao tac dG' lieu (Data Manipulation Languages ..'BGK'). . cap nh~t (Update).Ngon ngii' van tin (Select SQLs).

BUTTOAN I.TIEN) AS [The Value] SELECT BUTTOAN l. Sum(BUTTOANl. 95 . ngon ngil' lenh.MATAlDU. Vi du Muon Iiy ra nhtrng but toan e6 so tien IOn hen hay b~ng 1.TKDU.diroc tie"p can vdi giao di~n than thien gQi Ia va'n tin bang vi du (Query By Example).NDGBT.000 The m va 0 do.000. ngu'oi sil' dung yeu c§u thong tin chidon gidn b~ng viec di8n van eh6 trang.SoCtu PIVOT BUTIOAN1. bang each dung cau true Vi du : D€ l~p s6 cai ta i khoan dang nhieu cct : TRANSFORM Sum(BUTTOAN I. va' n ti n ell ng cho phe p nguoi dung co nhfrng yeu cau cao hon. trong d6.TIEN) AS Cong FROM BUTIOANI GROUP BY BUTTOANl.

SUM(NVuKhach.'.2» INSERT INTO NVuKhach VALUE(l6.HoTen. Khach.SoTK GROUP BY Khach. SoDu NUM(12. ngLtC1i co thi tJ. se' d dftu mdi dong lenh la s6 thu tv.Ltd.SoTK 96 . 1500000) UPDATE Khach SET SoDu = 400000 WHERE SoTK=16 SELECT Khach.Sodu. SoPS NUM(12.Ltd.500000) INSERT INTO Khach VALUE('Kim Hung CO. 15.SoPS) AS TgPSinh FROM Khach LEFT JOIN NVuKhach ON Khach.SoTK=NVuKhach. SoTK NUM(4). 500000) INSERT INTO NVuKhach VALUE(l5.'. 16.Vi du sau day sit dung cac ki~u ng6n ngu da d~ cap tren. kh6ng phai 13lenh : CREATE DATABASE c :\ABC OPEN DATABASE C :\ABC CREATE TABLE Kbach( HoTen CHAR(50). 800000) INSERT INTO NVuKhaeh VALUE(16. 1000000) SELECT * FROM Khach CREATE TABLE NVuKhaeh( SoTK NUM(4).t thirc t~p tren cac h~ qudn tri co doc sd dif lieu ph6 bien.2» INSERT INTO Khach VALUE('Nam Minh Co.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->