Đảng bộ: Chi bộ

:

ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 10 năm 2010

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007-2010) Họ và tên: ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Năm sinh : 1986

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Sinh hoạt ở Chi bộ: Bộ môn Khoa học cơ bản. Qua việc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau : I. Nhận thức chung: 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. 2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Chi bộ trong 4 năm qua.

là văn minh”.Tư tưởng. Thực hiện đúng lời dạy: "Cần. “là đạo đức. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. đoàn kết. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. gắn bó với nhân dân. bài viết về công tác xây dựng Đảng. rèn luyện. hết lòng. quan liêu. liêm chính. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. “là đạo đức. lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. . công chức.Nội dung cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên. trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: + Cách mạng cần có Đảng.Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú.Về sự cần thiết phải học tập. hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. hết sức phụng sự Tổ quốc. phục vụ nhân dân. chủ động. kiệm. vững mạnh. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. tu dưỡng đạo đức.Tư tưởng. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. chống tham ô. là văn minh”: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói. " Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt" + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . hiện đại hóa. chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. công nghiệp hóa. . phải thường xuyên học tập và noi theo là: . đảng viên. lãng phí. . . Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. vì nhân dân phục vụ.Tư tưởng.Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ. đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. . công chức phải thường xuyên học tập và noi theo.

công .Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 . tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. vững mạnh. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. góp phần xây dựng chi bộ. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. vững mạnh. đoàn thể và mỗi cán bộ. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau: .+ Quan tâm xây dựng. là đạo đức. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. tự chỉnh đốn Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. có tài để Đảng xứng đáng "Là đạo đức là văn minh" + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. Mỗi cán bộ. mỗi tổ chức đảng. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. đảng viên. là văn minh”.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. . . nắm bắt thời cơ. cán bộ. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. rèn luyện đội ngũ cán bộ. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. đảng viên. vững mạnh “ là đạo đức. hoàn thành trách nhiệm. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. vững mạnh “là đạo đức. chấp nhận và vượt qua thách thức. . các cấp và của chi bộ. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. đảng viên có đức. đội ngũ cán bộ. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. nguy cơ. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình. trong toàn Đảng. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. đề ra các chủ trương. tự chỉnh đốn. nâng cao tầm trí tuệ. . Đảng viên. Đảng bộ trong sạch.

Không xa hoa. dân bàn. hiệu quả cao.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc +Về ý thức rèn luyện. của tổ chức. kiệm. lãng phí. pháp luật. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị cũng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất . hoà nhã thân ái với mọi người. lối sống. thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức.chức phải là công bộc của dân. . dân làm. xa rời quần chúng. lối sống. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. có năng suất. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. chí công vô tư. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. Phải dựa vào quần chúng. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. Đồng thời. tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức. không giấu khuyết điểm. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. liêm.Những kết quả đã làm được: .Về ý thức rèn luyện. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. tác phong của người cán bộ tốt. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu. học tập. dân kiểm tra”. . thực hiện triệt để phương châm “Dân biết. nội quy cơ quan. khiêm tốn. chính. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. + Giữ mối đoàn kết trong CBCNV nhà trường.Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Về ý thức tổ chức. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. của nhân dân. 1. Sống cần. kỷ luật. chất lượng. Chân thành. II. xây dựng gia đình văn hoá. . phải tôn trọng nguyên tắc. . trong tập thể. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ rõ nguyên nhân. cùng giúp đỡ nhau tiến bộ + Tích cực lao động. người đầy tớ của nhân dân. hết lòng vì nhân dân phục vụ. không phô trương hình thức.

Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. chưa kiên quyết. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. chủ trương của Đảng. chí công vô tư. đồng chí để cùng tiến bộ. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. Bên cạnh những ưu điểm. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. không phải vì danh vọng cá nhân. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. thật sự cần kiệm liêm chính. giữ vững lập trường. sự gương mẫu của cán bộ. chính sách của Đảng Đồng thời. phải luôn nêu gương về mặt đạo đức. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. Trong công việc. thực hiện “đảng viên đi trước. tự rèn luyện. Đó là điều chủ chốt nhất. làng nước theo sau”. Những kiến nghị. 3. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Ý kiến của chi bộ Người viết thu hoạch . rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : + Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. cho cách mạng.2. Việc đấu tranh. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. chưa sâu sát. chưa hệ thống. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. thực hiện tốt đường lối. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Ra sức làm việc cho Đảng. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại. giữ vững kỷ luật của Đảng. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. dứt khoát. Phương hướng phấn đấu. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. đề xuất. Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. III. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao. chính sách và pháp luật của Nhà nước. hạn chế. + Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. mạnh dạn. chưa tỉ mỉ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful