Đảng bộ: Chi bộ

:

ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 10 năm 2010

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007-2010) Họ và tên: ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Năm sinh : 1986

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Sinh hoạt ở Chi bộ: Bộ môn Khoa học cơ bản. Qua việc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau : I. Nhận thức chung: 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. 2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Chi bộ trong 4 năm qua.

lãng phí. . công chức phải thường xuyên học tập và noi theo. trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: + Cách mạng cần có Đảng.Về sự cần thiết phải học tập. đảng viên. kiệm. phục vụ nhân dân. vì nhân dân phục vụ. . tu dưỡng đạo đức. hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. hết lòng. liêm chính. đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước.Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ. đoàn kết. hết sức phụng sự Tổ quốc.Tư tưởng. phải thường xuyên học tập và noi theo là: . công nghiệp hóa. hiện đại hóa. . Thực hiện đúng lời dạy: "Cần. là văn minh”: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói. vững mạnh. lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. gắn bó với nhân dân.Tư tưởng. chủ động.Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. chống tham ô. " Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt" + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. là văn minh”. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.Tư tưởng. “là đạo đức. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. “là đạo đức. . . công chức. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. rèn luyện. quan liêu. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.Nội dung cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên. bài viết về công tác xây dựng Đảng. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

đảng phải tiếp tục tự đổi mới. đảng viên có đức. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. vững mạnh “là đạo đức. . nắm bắt thời cơ. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. đội ngũ cán bộ. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. các cấp và của chi bộ. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích.+ Quan tâm xây dựng. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình. tự chỉnh đốn Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. chấp nhận và vượt qua thách thức. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. có tài để Đảng xứng đáng "Là đạo đức là văn minh" + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. . đoàn thể và mỗi cán bộ. . đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. đề ra các chủ trương. góp phần xây dựng chi bộ. tự chỉnh đốn. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau: .Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. rèn luyện đội ngũ cán bộ. toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. Mỗi cán bộ. vững mạnh. Đảng bộ trong sạch. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. là văn minh”. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. đảng viên. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. đảng viên. nâng cao tầm trí tuệ. công . hoàn thành trách nhiệm. vững mạnh “ là đạo đức. cán bộ. chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 . thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. là đạo đức. mỗi tổ chức đảng. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch. Đảng viên. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. vững mạnh. . nguy cơ. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. trong toàn Đảng. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân.

Phải dựa vào quần chúng. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ rõ nguyên nhân. lãng phí.chức phải là công bộc của dân. pháp luật. chính. của nhân dân. . tác phong của người cán bộ tốt. . xây dựng gia đình văn hoá. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. . thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. liêm. hiệu quả cao.Về ý thức rèn luyện. khiêm tốn. lối sống. Không xa hoa. nội quy cơ quan. chất lượng. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu. dân bàn. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. trong tập thể. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. Đồng thời. học tập. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. hoà nhã thân ái với mọi người. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. thực hiện triệt để phương châm “Dân biết. không phô trương hình thức. không giấu khuyết điểm. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường. dân làm. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị cũng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất . kiệm. người đầy tớ của nhân dân. lối sống. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. xa rời quần chúng. cùng giúp đỡ nhau tiến bộ + Tích cực lao động. + Giữ mối đoàn kết trong CBCNV nhà trường. . phải tôn trọng nguyên tắc.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc +Về ý thức rèn luyện. có năng suất. dân kiểm tra”. tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Sống cần. của tổ chức.Về ý thức tổ chức. chí công vô tư. 1. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức. Chân thành.Những kết quả đã làm được: . + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. hết lòng vì nhân dân phục vụ. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân.Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. II. kỷ luật.

phải xứng đáng là người lãnh đạo. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. chí công vô tư. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. chưa sâu sát. chưa hệ thống. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. + Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. dứt khoát. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. đề xuất. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người.2. mạnh dạn. sự gương mẫu của cán bộ. Phương hướng phấn đấu. Trong công việc. chưa kiên quyết. giữ vững lập trường. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. Bên cạnh những ưu điểm. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. Ý kiến của chi bộ Người viết thu hoạch . III. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : + Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. cho cách mạng. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Việc đấu tranh. Những kiến nghị. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. thực hiện tốt đường lối. Ra sức làm việc cho Đảng. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. giữ vững kỷ luật của Đảng. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại. đồng chí để cùng tiến bộ. Đó là điều chủ chốt nhất. phải luôn nêu gương về mặt đạo đức. làng nước theo sau”. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao. không phải vì danh vọng cá nhân. chính sách của Đảng Đồng thời. chưa tỉ mỉ. thực hiện “đảng viên đi trước. chính sách và pháp luật của Nhà nước. chủ trương của Đảng. thật sự cần kiệm liêm chính. tự rèn luyện. hạn chế. 3.