Đảng bộ: Chi bộ

:

ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 10 năm 2010

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007-2010) Họ và tên: ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Năm sinh : 1986

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Sinh hoạt ở Chi bộ: Bộ môn Khoa học cơ bản. Qua việc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau : I. Nhận thức chung: 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. 2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Chi bộ trong 4 năm qua.

. . hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. công nghiệp hóa. gắn bó với nhân dân. " Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt" + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . bài viết về công tác xây dựng Đảng. . sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ. hiện đại hóa. . rèn luyện. Thực hiện đúng lời dạy: "Cần. tu dưỡng đạo đức. trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: + Cách mạng cần có Đảng.Tư tưởng.Về sự cần thiết phải học tập. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. vững mạnh. là văn minh”: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. đảng viên. . đoàn kết. kiệm. “là đạo đức. quan liêu. là văn minh”.Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. phục vụ nhân dân. phải thường xuyên học tập và noi theo là: . hết sức phụng sự Tổ quốc. liêm chính. chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. vì nhân dân phục vụ. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. lãng phí.Tư tưởng. công chức. hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. công chức phải thường xuyên học tập và noi theo. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.Tư tưởng. “là đạo đức. hết lòng.Nội dung cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm. chủ động. chống tham ô.

tự chỉnh đốn. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. vững mạnh. . là văn minh”. chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 . chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. .Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. đảng viên. mỗi tổ chức đảng. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. vững mạnh. nâng cao tầm trí tuệ.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình. đảng viên có đức. đội ngũ cán bộ. trong toàn Đảng. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. . đoàn thể và mỗi cán bộ. chấp nhận và vượt qua thách thức. . xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. Đảng bộ trong sạch. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. nguy cơ. Mỗi cán bộ. tự chỉnh đốn Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng viên. cán bộ. là đạo đức. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. góp phần xây dựng chi bộ. hoàn thành trách nhiệm. nắm bắt thời cơ.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. đảng viên. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. công .Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau: . vững mạnh “ là đạo đức. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.+ Quan tâm xây dựng. rèn luyện đội ngũ cán bộ.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. đề ra các chủ trương. vững mạnh “là đạo đức. có tài để Đảng xứng đáng "Là đạo đức là văn minh" + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. các cấp và của chi bộ.

Đồng thời. học tập. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. pháp luật. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. . . lối sống. chính. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. hết lòng vì nhân dân phục vụ. 1. phải tôn trọng nguyên tắc. của nhân dân. hoà nhã thân ái với mọi người.Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình. nội quy cơ quan. dân làm. Chân thành. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ rõ nguyên nhân. Sống cần. có năng suất. Không xa hoa. không phô trương hình thức. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. kiệm. dân kiểm tra”. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu. liêm. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. xây dựng gia đình văn hoá. chất lượng. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường.Về ý thức tổ chức. cùng giúp đỡ nhau tiến bộ + Tích cực lao động. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. lãng phí. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. thực hiện triệt để phương châm “Dân biết.Về ý thức rèn luyện.Những kết quả đã làm được: . tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. dân bàn.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc +Về ý thức rèn luyện. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị cũng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất .chức phải là công bộc của dân. tác phong của người cán bộ tốt. xa rời quần chúng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. trong tập thể. của tổ chức. chí công vô tư. người đầy tớ của nhân dân. . kỷ luật. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. lối sống. khiêm tốn. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. . + Giữ mối đoàn kết trong CBCNV nhà trường. II. không giấu khuyết điểm. Phải dựa vào quần chúng. hiệu quả cao.

tự rèn luyện. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại. mạnh dạn. chưa sâu sát. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. Phương hướng phấn đấu. thật sự cần kiệm liêm chính. cho cách mạng. đồng chí để cùng tiến bộ. không phải vì danh vọng cá nhân.2. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. Trong công việc. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. hạn chế. Việc đấu tranh. Ra sức làm việc cho Đảng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. phải luôn nêu gương về mặt đạo đức. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. 3. chưa tỉ mỉ. chưa kiên quyết. Bên cạnh những ưu điểm. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : + Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. sự gương mẫu của cán bộ. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao. thực hiện tốt đường lối. làng nước theo sau”. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. chủ trương của Đảng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. thực hiện “đảng viên đi trước. chính sách của Đảng Đồng thời. Những kiến nghị. chưa hệ thống. Ý kiến của chi bộ Người viết thu hoạch . III. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là điều chủ chốt nhất. đề xuất. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. + Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. chính sách và pháp luật của Nhà nước. giữ vững kỷ luật của Đảng. giữ vững lập trường. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. dứt khoát. chí công vô tư.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful