Đảng bộ: Chi bộ

:

ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 10 năm 2010

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007-2010) Họ và tên: ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Năm sinh : 1986

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Sinh hoạt ở Chi bộ: Bộ môn Khoa học cơ bản. Qua việc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau : I. Nhận thức chung: 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. 2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Chi bộ trong 4 năm qua.

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. hiện đại hóa. trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: + Cách mạng cần có Đảng. . chống tham ô. Thực hiện đúng lời dạy: "Cần. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. “là đạo đức. công chức phải thường xuyên học tập và noi theo. liêm chính. gắn bó với nhân dân. quan liêu. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. . đảng viên.Tư tưởng. hết lòng. rèn luyện. . đoàn kết. hết sức phụng sự Tổ quốc. “là đạo đức. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch.Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. phục vụ nhân dân. công chức. chủ động. là văn minh”: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói. . " Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt" + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. công nghiệp hóa. .Tư tưởng. bài viết về công tác xây dựng Đảng. vì nhân dân phục vụ.Nội dung cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên. kiệm.Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ. vững mạnh. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. lãng phí.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú. tu dưỡng đạo đức.Tư tưởng.Về sự cần thiết phải học tập. phải thường xuyên học tập và noi theo là: . là văn minh”. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước.

toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. đề ra các chủ trương. là đạo đức. đảng viên. đội ngũ cán bộ. rèn luyện đội ngũ cán bộ. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau: . là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. góp phần xây dựng chi bộ. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. công . nâng cao tầm trí tuệ. tự chỉnh đốn Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. Mỗi cán bộ. cán bộ. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. chấp nhận và vượt qua thách thức. nguy cơ. đoàn thể và mỗi cán bộ. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. có tài để Đảng xứng đáng "Là đạo đức là văn minh" + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. các cấp và của chi bộ. mỗi tổ chức đảng.+ Quan tâm xây dựng. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. vững mạnh. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Đảng viên. vững mạnh “là đạo đức. đảng viên có đức. vững mạnh. . vững mạnh “ là đạo đức.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. . trong toàn Đảng. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. nắm bắt thời cơ. hoàn thành trách nhiệm. tự chỉnh đốn. chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 . là văn minh”.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình. . giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. . mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. đảng viên. Đảng bộ trong sạch. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng.

chức phải là công bộc của dân. người đầy tớ của nhân dân. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. trong tập thể. chính. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí.Những kết quả đã làm được: . dân bàn. lãng phí. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức. hiệu quả cao. II. kỷ luật. xa rời quần chúng. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. pháp luật. của nhân dân. không phô trương hình thức. liêm. dân làm. + Giữ mối đoàn kết trong CBCNV nhà trường. hoà nhã thân ái với mọi người. cùng giúp đỡ nhau tiến bộ + Tích cực lao động. Không xa hoa. học tập. Chân thành.Về ý thức tổ chức. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sống cần. Phải dựa vào quần chúng. thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. . thực hiện triệt để phương châm “Dân biết. tác phong của người cán bộ tốt. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. dân kiểm tra”. phải tôn trọng nguyên tắc. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức.Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình. hết lòng vì nhân dân phục vụ.Về ý thức rèn luyện. Đồng thời. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ rõ nguyên nhân. tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. khiêm tốn. có năng suất. chí công vô tư. . lối sống. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. không giấu khuyết điểm. của tổ chức. nội quy cơ quan. lối sống. chất lượng. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường. kiệm. 1. . tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị cũng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất . xây dựng gia đình văn hoá.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc +Về ý thức rèn luyện. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. .

Ý kiến của chi bộ Người viết thu hoạch . thực hiện tốt đường lối. Trong công việc. chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phương hướng phấn đấu. Ra sức làm việc cho Đảng. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. chưa hệ thống. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Việc đấu tranh. Những kiến nghị. tự rèn luyện. 3. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. III. làng nước theo sau”. phải luôn nêu gương về mặt đạo đức. Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. thực hiện “đảng viên đi trước. Bên cạnh những ưu điểm. giữ vững kỷ luật của Đảng. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại. chưa kiên quyết. cho cách mạng. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. chính sách của Đảng Đồng thời. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. sự gương mẫu của cán bộ.2. phải xứng đáng là người lãnh đạo. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : + Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. thật sự cần kiệm liêm chính. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. chưa tỉ mỉ. đề xuất. mạnh dạn. + Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. hạn chế. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. chí công vô tư. chủ trương của Đảng. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. giữ vững lập trường. dứt khoát. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. đồng chí để cùng tiến bộ. không phải vì danh vọng cá nhân. chưa sâu sát. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. Đó là điều chủ chốt nhất.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful