Đảng bộ: Chi bộ

:

ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tam Kỳ, ngày 04 tháng 10 năm 2010

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2007-2010) Họ và tên: ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Năm sinh : 1986

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Sinh hoạt ở Chi bộ: Bộ môn Khoa học cơ bản. Qua việc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tấm gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau : I. Nhận thức chung: 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. 2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Chi bộ trong 4 năm qua.

Tư tưởng. “là đạo đức. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. kiệm.Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. chống tham ô. " Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt" + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . tu dưỡng đạo đức. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm. đảng viên. trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: + Cách mạng cần có Đảng. hết lòng. vì nhân dân phục vụ. công chức phải thường xuyên học tập và noi theo.Nội dung cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên. là văn minh”. chí công vô tư" nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. phục vụ nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. gắn bó với nhân dân. lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước. liêm chính. hết sức phụng sự Tổ quốc. công chức. quan liêu. . lãng phí. là văn minh”: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói. chủ động. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. “là đạo đức. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. hiện đại hóa. công nghiệp hóa. . phải thường xuyên học tập và noi theo là: . Thực hiện đúng lời dạy: "Cần.Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ. rèn luyện. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch.Về sự cần thiết phải học tập. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật. hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa. hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới. bài viết về công tác xây dựng Đảng.Tư tưởng.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú.Tư tưởng. . đoàn kết. vững mạnh. . . đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.

Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. tự chỉnh đốn. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. đoàn thể và mỗi cán bộ.+ Quan tâm xây dựng. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 . đảng viên có đức. là văn minh”. vững mạnh. . các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. Đảng viên. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. nắm bắt thời cơ. nguy cơ. đội ngũ cán bộ. tự chỉnh đốn Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. góp phần xây dựng chi bộ. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. đề ra các chủ trương. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. chấp nhận và vượt qua thách thức.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. .Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. công .Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình. các cấp và của chi bộ. rèn luyện đội ngũ cán bộ. vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau: . nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. . nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. đảng viên. trong toàn Đảng. toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. Mỗi cán bộ. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. là đạo đức. vững mạnh “là đạo đức. mỗi tổ chức đảng. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. . đảng viên. vững mạnh “ là đạo đức. hoàn thành trách nhiệm. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. cán bộ. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Đảng bộ trong sạch. có tài để Đảng xứng đáng "Là đạo đức là văn minh" + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. nâng cao tầm trí tuệ.

khiêm tốn. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. II. . không giấu khuyết điểm. phải tôn trọng nguyên tắc.Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Phải dựa vào quần chúng. chí công vô tư. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường. hiệu quả cao.Những kết quả đã làm được: . có năng suất. dân làm. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. Thực hiện tốt quy chế dân chủ. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu. trong tập thể. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. lối sống. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. . nội quy cơ quan. dân bàn. Sống cần. chất lượng. cùng giúp đỡ nhau tiến bộ + Tích cực lao động. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị cũng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất .Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc +Về ý thức rèn luyện. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. người đầy tớ của nhân dân. Không xa hoa. lãng phí. 1. chính. tác phong của người cán bộ tốt. hết lòng vì nhân dân phục vụ. lối sống. của nhân dân. kiệm. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. Chân thành. xa rời quần chúng. hoà nhã thân ái với mọi người. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. liêm. học tập. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. kỷ luật. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình.Về ý thức rèn luyện. + Giữ mối đoàn kết trong CBCNV nhà trường. . pháp luật.Về ý thức tổ chức. thực hiện triệt để phương châm “Dân biết. Đồng thời. xây dựng gia đình văn hoá. không phô trương hình thức. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức. thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc. .chức phải là công bộc của dân. dân kiểm tra”. của tổ chức. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ và chỉ rõ nguyên nhân. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. sự gương mẫu của cán bộ. Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Phương hướng phấn đấu. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. chí công vô tư. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. không phải vì danh vọng cá nhân. chưa kiên quyết. dứt khoát. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. phải luôn nêu gương về mặt đạo đức. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. thực hiện tốt đường lối. đồng chí để cùng tiến bộ. chủ trương của Đảng. Trong công việc. chưa sâu sát. giữ vững lập trường. Việc đấu tranh. chưa tỉ mỉ. Những kiến nghị. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. Bên cạnh những ưu điểm. hạn chế.2. Ý kiến của chi bộ Người viết thu hoạch . giữ vững kỷ luật của Đảng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. mạnh dạn. 3. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. cho cách mạng. làng nước theo sau”. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : + Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. chính sách của Đảng Đồng thời. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. đề xuất. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. tự rèn luyện. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. chưa hệ thống. Đó là điều chủ chốt nhất. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. + Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. III. thật sự cần kiệm liêm chính. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại. Ra sức làm việc cho Đảng. thực hiện “đảng viên đi trước. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc.