P. 1
Tin hoc dai cuong

Tin hoc dai cuong

|Views: 304|Likes:
Được xuất bản bởiĐặng Sinh

More info:

Published by: Đặng Sinh on Mar 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • L I NÓI ð U
 • CHƯƠNG 1 – NH NG KHÁI NI M CƠ B N V TIN H C
 • 1.1 ð i tư ng nghiên c u c a Tin h c
 • 1.2 Thông tin và x lý thông tin
 • 1.3 H ñ m và bi u di n thông tin trong máy tính
 • 1.4 Nguyên lý c a h x lý thông tin t ñ ng
 • 1.5 C u trúc máy tính
 • 1.6 M t s ng d ng c a Tin h c
 • CHƯƠNG 2 – H ðI U HÀNH
 • 2.1 H ñi u hành MS-DOS
 • 2.2 H ñi u hành Windows
 • CHƯƠNG 3 – THU T TOÁN
 • 3.1 Khái ni m
 • 3.2 M t s phương pháp bi u di n thu t toán
 • 3.3 Các c u trúc cơ b n c a thu t toán
 • 3.4 M t s thu t toán gi i m t s bài toán ñơn gi n
 • CHƯƠNG 1 - M T S KHÁI NI M M ð U
 • 1.1 T p ký t
 • 1.2 T khóa
 • 1.3 Tên
 • 1.4 M t s khái ni m
 • 1.5 M t s chương trình ñơn gi n
 • 1.6 M t s quy t c c n nh khi vi t chương trình
 • 1.7 Cách th c hi n các chương trình trên máy tính
 • BÀI T P CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2 - CÁC KI U D LI U
 • 2.1 Các ki u d li u cơ b n
 • 2.2 H ng
 • 2.3 Bi n
 • 2.4 M ng
 • 2.5 Các phép toán trên các ki u
 • 2.6 Nh p xu t d li u
 • 2.7 M t s hàm thư ng dùng
 • BÀI T P CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3 - CÁC L NH ðI U KHI N
 • 3.1 Nh c l i khái ni m v câu l nh và kh i l nh
 • 3.2. L nh if
 • 3.3 L nh for
 • 3.4 L nh while
 • 3.5 L nh do - while
 • 3.6 L nh break
 • 3.7 L nh continue
 • BÀI T P CHƯƠNG 3
 • CHƯƠNG 4 - HÀM VÀ T CH C CHƯƠNG TRÌNH
 • 4.1 T ch c chương trình thành các hàm
 • 4.2 Tham s ki u con tr
 • 4.3 ð quy
 • BÀI T P CHƯƠNG 4
 • CHƯƠNG 5 - C U TRÚC
 • 5.1 ð nh nghĩa c u trúc và khai báo bi n c u trúc
 • 5.2 K t h p ñ nh nghĩa c u trúc và khai báo bi n c u trúc
 • 5.3 S d ng typedef ñ ñ nh nghĩa ki u d li u c u trúc
 • 5.3.2 S d ng typedef ñ ñ nh nghĩa ki u c u trúc
 • 5.4 Truy c p các thành ph n c a c u trúc
 • 5.5 Ví d minh ho
 • BÀI T P CHƯƠNG 5
 • PH L C 1 - B NG MÃ ASCII
 • PH L C 2

PGS.

TS Ph m Văn t – ch biên Nguy n Hi u Cư ng – Nguy n ð c Dư – Hoàng Văn Thông

GIÁO TRÌNH

TIN H C ð I CƯƠNG

TRƯ NG ð I H C GIAO THÔNG V N T I HÀ N I - 2008
1

Giáo trình Tin h c ð i cương M CL C L I NÓI ð U....................................................................................................................... 3 PH N 1 ................................................................................................................................. 4 ð I CƯƠNG V TIN H C .................................................................................................. 4 CHƯƠNG 1 – NH NG KHÁI NI M CƠ B N V TIN H C.......................................... 5 1.1 ð i tư ng nghiên c u c a Tin h c............................................................................ 5 1.2 Thông tin và x lý thông tin ..................................................................................... 5 1.3 H ñ m và bi u di n thông tin trong máy tính........................................................... 6 1.4 Nguyên lý c a h x lý thông tin t ñ ng ................................................................. 8 1.5 C u trúc máy tính ................................................................................................... 10 1.6 M t s ng d ng c a Tin h c ................................................................................. 12 CHƯƠNG 2 – H ðI U HÀNH...................................................................................... 14 2.1 H ñi u hành MS-DOS........................................................................................... 14 2.2 H ñi u hành Windows........................................................................................... 16 CHƯƠNG 3 – THU T TOÁN ........................................................................................ 21 3.1 Khái ni m............................................................................................................... 21 3.2 M t s phương pháp bi u di n thu t toán ............................................................... 21 3.3 Các c u trúc cơ b n c a thu t toán.......................................................................... 23 3.4 M t s thu t toán gi i m t s bài toán ñơn gi n ...................................................... 27 PH N 2 ............................................................................................................................... 32 NGÔN NG L P TRÌNH C ............................................................................................... 32 CHƯƠNG 1 - M T S KHÁI NI M M ð U ............................................................. 34 1.1 T p ký t ................................................................................................................ 34 1.2 T khóa .................................................................................................................. 34 1.3 Tên......................................................................................................................... 35 1.4 M t s khái ni m.................................................................................................... 35 1.5 M t s chương trình ñơn gi n................................................................................. 38 1.6 M t s quy t c c n nh khi vi t chương trình ......................................................... 39 1.7 Cách th c hi n các chương trình trên máy tính ...................................................... 40 BÀI T P CHƯƠNG 1 ................................................................................................. 41 CHƯƠNG 2 - CÁC KI U D LI U ............................................................................... 42 2.1 Các ki u d li u cơ b n .......................................................................................... 42 2.2 H ng ...................................................................................................................... 43 2.3 Bi n........................................................................................................................ 45 2.4 M ng...................................................................................................................... 46 2.5 Các phép toán trên các ki u .................................................................................... 48 2.6 Nh p xu t d li u ................................................................................................... 52 2.7 M t s hàm thư ng dùng........................................................................................ 56 BÀI T P CHƯƠNG 2 ................................................................................................. 57 CHƯƠNG 3 - CÁC L NH ðI U KHI N ....................................................................... 58 3.1 Nh c l i khái ni m v câu l nh và kh i l nh ........................................................... 58 3.2. L nh if................................................................................................................... 58 3.3 L nh for ................................................................................................................. 61 3.4 L nh while ............................................................................................................. 63 3.5 L nh do - while ...................................................................................................... 65 3.6 L nh break ............................................................................................................. 66 3.7 L nh continue......................................................................................................... 66 BÀI T P CHƯƠNG 3 ................................................................................................. 68 CHƯƠNG 4 - HÀM VÀ T CH C CHƯƠNG TRÌNH .................................................. 70 4.1 T ch c chương trình thành các hàm ...................................................................... 70 4.2 Tham s ki u con tr .............................................................................................. 73 2

Giáo trình Tin h c ð i cương 4.3 ð quy.................................................................................................................... 79 BÀI T P CHƯƠNG 4 ................................................................................................. 83 CHƯƠNG 5 - C U TRÚC .............................................................................................. 84 5.1 ð nh nghĩa c u trúc và khai báo bi n c u trúc......................................................... 84 5.2 K t h p ñ nh nghĩa c u trúc và khai báo bi n c u trúc ............................................ 84 5.3 S d ng typedef ñ ñ nh nghĩa ki u d li u c u trúc ............................................... 85 5.4 Truy c p các thành ph n c a c u trúc ..................................................................... 86 5.5 Ví d minh ho ....................................................................................................... 86 BÀI T P CHƯƠNG 5 ................................................................................................. 89 PH L C 1 - B NG MÃ ASCII ..................................................................................... 91 PH L C 2 ..................................................................................................................... 93 DANH SÁCH CÁC HÀM C A TURBO C THEO TH T ABC .............................. 93

3

Trư ng ð i h c Giao thông v n t i. ph n 2 trình bày k thu t l p trình căn b n b ng ngôn ng C. Hà N i. R t mong nh n ñư c các ý ki n ñóng góp c a các ñ c gi ñ ch t lư ng giáo trình này ngày càng t t hơn. CÁC TÁC GI 3 . ph n này có nhi u ví d m u và bài t p ñ sinh viên rèn luy n k năng l p trình trên máy. song yêu c u thì ngày càng nâng cao c v lý thuy t l n th c hành. ð ng ða. Cu n Giáo trình Tin h c ñ i cương này ñư c biên so n theo khung chương trình c a B Giáo d c và ðào t o dành cho sinh viên ngành k thu t. V m t n i dung. tuy m c ñ trư ng có th khác nhau. Khoa Công ngh thông tin. T i h u h t các trư ng ñ i h c và cao ñ ng nư c ta hi n nay.Giáo trình Tin h c ð i cương L I NÓI ð U Tin h c ñ i cương là m t môn h c quan tr ng trong chương trình giáo d c ñ i cương b c ñ i h c. C u trúc c a giáo trình g m 2 ph n: ph n 1 g m 3 chương trình bày nh ng ki n th c t ng quan v Tin h c. Chúng tôi cũng th a hư ng ñư c nh ng kinh nghi m quý có ñư c trong quá trình gi ng d y môn h c này c a các ñ ng nghi p t i Trư ng ð i h c Giao thông v n t i. Khi biên so n. Láng Thư ng. M i ý ki n ñóng góp xin g i v : B môn Công ngh ph n m m. các môn h c này là b t bu c ñ i v i m i sinh viên. chúng tôi ñã tham kh o các giáo trình và tài li u gi ng d y môn h c này c a m t s trư ng ñ i h c ñ cu n sách v a ñ t yêu c u cao v n i dung v a thích h p v i ñông ñ o sinh viên các ngành k thu t.

Giáo trình Tin h c ð i cương PH N 1 ð I CƯƠNG V TIN H C 4 .

Phương ti n k thu t v a là công c v a là ñ i tư ng nghiên c u c a tin h c.. thu t toán. Thông tin t n t i dư i nhi u d ng và ñư c lưu tr nh v t mang tin như t báo. quy n sách.2 Thông tin và x lý thông tin Thông tin theo nghĩa thông thư ng c a ñ i s ng hàng ngày ñư c hi u như là s thông báo. Trong b n thân c ph n m m và ph n c ng l i có các lĩnh v c nghiên c u chuyên sâu hơn v lý thuy t và ng d ng. chương trình (g i là ph n m m) và các thi t b tính toán. chưa xác ñ nh (b t ñ nh).. M c dù r t khó phân ñ nh chính xác các lĩnh v c nghiên c u. truy n d n thông tin (g i là ph n c ng). Tin h c ñư c sinh ra trên mi n giáp danh c a nhi u lĩnh v c khoa h c. tin h c ñã phát tri n r t m nh và tr nên không th thi u trong h u như m i lĩnh v c c a ñ i s ng xã h i. m i hình thành và phát tri n trong m y th p k qua. nhưng khi nói ñ n tin h c. Ngay t khi ra ñ i. mà quan tr ng nh t là máy tính ñi n t (MTðT). gi s bi t thêm sinh viên A h c khoa Công ngh thông tin c a trư ng.Giáo trình Tin h c ð i cương CHƯƠNG 1 – NH NG KHÁI NI M CƠ B N V TIN H C 1. ð c bi t t ñ u nh ng năm 80 c a th k trư c. . tin h c ñã phát tri n theo hai b ph n h p thành ch y u là: b o ñ m toán h c. nhưng chưa bi t ñư c bao nhiêu ñi m thì vi c xác ñ nh ñi m c a A có m t ñ b t ñ nh nào ñó.1 ð i tư ng nghiên c u c a Tin h c Tin h c là ngành khoa h c nghiên c u v c u trúc. Tin h c là m t ngành khoa h c tr . Hai ngành khoa h c tr c ti p làm n n móng cho tin h c là toán h c và v t lý. tính ch t và các quá trình x lý thông tin m t cách t ñ ng d a trên các phương ti n k thu t. m ng máy tính và g n ñây là m ng Internet. ng d ng c a tin h c. Ch ng h n ta bi t sinh viên A h c ðH Giao thông v n t i nhưng không bi t khoa nào. ð c trưng quan tr ng c a tin h c là s truy n và x lý thông tin m t cách t ñ ng. N u 5 . băng ghi âm. 1. Trư c th i ñi m nh n thông tin. lưu tr . ngư i ta thư ng ñ c p ñ n: K thu t ch t o máy tính M ng máy tính K thu t l p trình ð m b o toán h c cho máy tính và các h th ng tính toán Thu t toán và ñ ph c t p c a thu t toán Cơ s d li u Trí tu nhân t o .. có m t cái gì ñó ta chưa bi t. Thông tin v m t ñ i tư ng là các d ki n v ñ i tư ng ñó. l p nào thì vi c tìm ñ n sinh viên A có m t ñ b t ñ nh nào ñó. Như v y tính b t ñ nh ñã thay ñ i khi nh n thêm thông tin. c t nghĩa. thì ñi u này ñã làm gi m ñ b t ñ nh trên. ð ñ t ñư c phương th c t ñ ng hóa ph i có các phương ti n k thu t. Vi c x lý thông tin trư c ñây chưa ñ t ra v n ñ t ñ ng hóa và con ngư i luôn g n li n v i m i thao tác trong quá trình x lý thông tin. Ta xét m t ví d khác: N u bi t A ñã thi ñ t kỳ thi h c kỳ môn Tin h c ñ i cương. ñĩa t . là ngu n g c c a nh n th c... cùng v i s phát tri n c a máy vi tính. Thông tin có kh năng làm thay ñ i s hi u bi t c a con ngư i.. . Bây gi .

1. không ph thu c vào v trí c a nó trong bi u di n. ta g i m t dãy h u h n các ch cái ñó là m t t trên Y ( ñây là s báo danh). 58 . 3. Phép t o mã tương ng này c n ñ m b o tính ch t v i x1≠x2 (x1 . ký t ñ c bi t) tương ng v i m t mã 7 bit. Hi n nay UNICODE ñã tr thành m t tiêu chu n ñư c ch p nh n r ng rãi vì nó có th mã hóa ñư c các ký t c a t t c các ngôn ng trên th gi i. x2 ∈X) s có y1≠y2 (y1 . 8. b ng phép gi i mã ta s tìm ñư c ñ i tư ng tương ng (thí sinh).Giáo trình Tin h c ð i cương bi t thêm A ñ t ñi m 7 ho c 8 thì lư ng thông tin b sung này s làm gi m ñ b t ñ nh trên. Ví d : trong s 555. B ng mã này có th s d ng 16 bit ñ mã hóa m t ký t . X=10. ví d : II=2. 1} h cơ s 8 dùng các ký hi u {0. 6. C. 7. 1. Như v y trong h ñ m La Mã. . 6. 9. Nó có các qui t c. Thông tin thư ng ñư c bi u di n qua các b ký hi u. E. 8. Trong tin h c. là b mã tiêu chu n c a M . ch s . 6. Ví d . A. b-1. m i ký t (ch cái. Ch n m t t p h u h n Y các ch và s làm b ng ch cái. Vì v y. 9). ñ i di n cho hai cách ñ m là: h ñ m La Mã (ñ m không theo v trí) và h ñ m th p phân (ñ m theo v trí). b ng mã UNICODE ñư c gi i thi u. ví d : VI=6. D=500. và như v y lư ng ký t có th mã hóa ñư c là 28=256 ký t .. S mũ c a cơ s 10 xác ñ nh giá tr ñ nh lư ng c a m i ñơn v . Xác su t càng nh thì ñ b t ñ nh càng l n..) th c ch t là dãy các tín hi u nh phân hay còn g i là các bit (binary digit). S lư ng các ch s dùng trong h th p phân (10 ch s ) g i là cơ s c a h ñ m.. Khi c n phân bi t s h ñ m nào. ch ng h n: n ký hi u ñ ng c nh nhau cho bi t ký hi u ñó ñư c l p l i n l n. ch s 5 hàng trăm ch 500 ñơn v (5*102). Trư c h t hãy xét nh ng h ñ m quen thu c. b t kỳ m t s nguyên b > 1 nào cũng ñ u có th ch n làm cơ s ... 7. 1. 516 . y2 ∈ Y) là mã tương ng c a chúng. Cu i nh ng năm 80 c a th k trư c. Thông tin ñư c mã hóa trên b ng ch cái g m 2 ký hi u là ch s 0 và ch s 1. hai ký hi u trong ñó ký hi u l n ñ ng trư c bi u th t ng c a hai ký hi u ñó. Khi bi t mã s (s báo danh). 4. 6. 1. T ng quát. 2. 3.. XI=11. V i b ng mã ANSI. 9. ví d : 1012 . 5. 1. Tính b t ñ nh g n li n v i khái ni m xác su t. . hay nói cách khác. 2.. B. Lúc ñó các ký hi u c a h ñ m là 0. D. 3. H ñ m th p phân: S d ng 10 ký hi u (là các ch s : 0.3 H ñ m và bi u di n thông tin trong máy tính H ñ m ñư c hi u như t p các ký hi u và t p các qui t c xác ñ nh dùng ñ bi u di n và tính giá tr các s . 5. 4. M=1000). Ví d . Thông tin ñưa vào MTðT (ñ lưu tr . ch s 5 hàng ch c ch 50 ñơn v (5*101). nó tương ng v i các tr ng thái c a các m ch ñi n t bên trong máy tính. 5. 7. d ng mã quan tr ng ñư c dùng là mã nh phân. 7} h cơ s 16 dùng các ký hi u {0. nên lư ng ký t có th mã hóa ñư c là 216=65536 ký t . hay còn g i là ASCII m r ng. 2. H ñ m th p phân ch là m t trư ng h p riêng khi ch n cơ s là 10. ta có th s d ng cơ s làm ch s . XXX=30. V=5. m i ký t ñư c mã hóa b ng 8 bit. 6 . 8. tính toán. H ñ m La Mã: M i ký hi u bi u th m t giá tr (I=1. . Tính b t ñ nh c a s ki n lúc ñ u th hi n 1 trong 6 (ñi m có th là 5. các h ñ m thư ng ñư c s d ng là: h cơ s 2 (h nh phân) ch dùng 2 ký hi u {0. V i m i ph n t x ∈ X ta gán m t t y ∈Y và g i là mã c a x (Y g i là b ng mã). trong x lý thông tin t ñ ng. m i ký hi u ch ñ i di n cho m t giá tr . III=3. F}. ta có t p ñ i tư ng X c n bi u di n (t p các thí sinh ch ng h n). ch s 5 hàng ñơn v ch 5 ñơn v . Như v y b ng mã v i m i bit có 2 tr ng thái cho phép mã hóa 27=128 ký t . 2. 4. lư ng thông tin t l ngh ch v i xác su t c a s ki n. 10) và lúc sau là 1 trong 2 (ñi m có th là 7 ho c 8). Qui t c tính giá tr : giá tr c a m i ký hi u ph thu c vào b n thân ký hi u ñó và v trí c a nó trong bi u di n. v i b ng mã ASCII.

16-1 = 13.2-1 = 14..162 + 3. 1. ñư c ph n nguyên c a k t qu là d1..161 + F.. ta chia nguyên nó cho b ñư c thương s là N1 và s dư d1.3.416 = D. ngư i ta thư ng dùng h th p phân làm trung gian: chuy n s t h ñ m cơ s b1 sang h th p phân.22 + 1.2 Bi n ñ i s h th p phân sang h ñ m cơ s b t kỳ: Trư c h t c n tách ph n nguyên và ph n th p phân (n u có). ph n th p phân còn l i sau khi l y k t qu tr ñi d2 là 0....d-m) th p phân. ta ti n hành theo các bư c: Vi t N dư i d ng ña th c: N = dn-1 bn-1 + dn-2 bn-2 + . Ta th c hi n theo thu t toán như sau: Phép chia nguyên 58506 : 16 3656 : 16 228 : 16 14 : 16 Như v y 5850610 = E48A16 ð bi n ñ i ph n th p phân 0. 7 Thương s 3656 228 14 0 S dư 10 8 4 14 Thương s 26 13 6 3 1 0 S dư 0 0 1 0 1 1 .16-1= 3391.5 D3F. ta s có k t qu c n tìm là (dk .1 Bi n ñ i s h ñ m b t kỳ sang h th p phân: h ñ m cơ s b. Sau ñó l i l y N1 chia nguyên cho b. r i ti n hành bi n ñ i chúng riêng bi t sang h ñ m cơ s b.M1 nhân v i b. + d1 b1 + d0 b0 + d-1 b-1 + d-2 b-2 + .d1d0d-1d-2. trong khi ñó con ngư i l i thư ng làm vi c trên h th p phân.162 + 3.. ð tìm bi u di n c a N trong h Cho s N= (dn-1dn-2.160 + 4. sau ñó chuy n ti p s t h th p phân sang h ñ m cơ s b2. .161 + 15.3. Sau ñó l y 0. d2d1)... ð bi n ñ i ph n nguyên N.23 + 1.M ta nhân nó v i b.M1. Ví d : 5210 = ?2 . ð chuy n ñ i s t h ñ m cơ s b1 sang h ñ m cơ s b2 .Giáo trình Tin h c ð i cương MTðT ch có th tác ñ ng tr c ti p v i các s nh phân. ñư c thương s là N2 vào s dư là d2. Ta th c hi n theo thu t toán như sau: Phép chia nguyên 52 : 2 26 : 2 13 : 2 6:2 3:2 1:2 Như v y 5210 = 1101002 Ví d : 5850610 = ?16 .25 1. .21 + 0..160 + 4.20 + 1... Vì th c n ph i có thu t toán ñ chuy n ñ i s t h ñ m này sang h ñ m khác. ñư c ph n nguyên c a k t qu là d2...12 = 1. + d-mb-m S d ng phép toán c a h th p phân ñ tính giá tr ña th c. L p l i quá trình ñó ñ n khi thương s Nk=0. Sau ñó b ng cách ghép n i các k t qu ta thu ñư c giá tr c n tìm. Ví d : 1110.M2. ph n th p phân còn l i sau khi l y k t qu tr ñi d1 là 0.

và nguyên lý này v n ñư c dùng làm cơ s cho h u h t các MTðT hi n nay..616 . nên vi c xây d ng. ki m th chương trình r t khó khăn. 16. bit. Các s . và bit là ñơn v thông tin. ð dài t máy là ñ c trưng c a t ng h máy.. các l nh máy ñư c bi u di n trong máy tính thông qua các dãy nh phân v i ñ dài xác ñ nh.687510 = ?2 Phép nhân 0.5 1.D7EF. Ta s có k t qu c n tìm là (0.976 15.496 * 16 0..6875 * 2 0.4 Nguyên lý c a h x lý thông tin t ñ ng 1. các thi t b nh p và thi t b xu t d li u. do v y d i s có th bi u di n ñư c bên trong máy tính là h u h n. . 8 .. M t t p h p các qui ư c ñ vi t nên các dòng l nh ñưa vào máy. ð dài t máy là xác ñ nh. 1 (g i là các bit).D7EF.. Ngôn ng máy có ưu ñi m là máy hi u ñư c ngay.3 Bi u di n thông tin trong máy tính: MTðT x lý c d li u s và phi s .0 Ph n nguyên 1 0 1 1 Như v y: 0.687510 = 110100. nhưng nó quá khác bi t so v i ngôn ng c a con ngư i. Ph n nguyên 13 7 14 15 . MTðT c n ph i g m ñ 5 thành ph n cơ b n: b nh ñ ghi thông tin..75 1.3. các ký hi u.. Theo ñó thì MTðT làm vi c theo chương trình có trong b nh c a nó. Như v y: 0. ð ñ m b o nguyên t c này.936 14. M t chương trình th c ch t là m t chu i các l nh.4. S ñư c bi u di n dư i d ng nh phân chính là m t dãy các bit liên ti p.687510 = 0.5 * 2 K t qu 1.75 * 2 0.16 T ñây suy ra: 58506. Máy tính ph i thi hành ñư c các l nh c a ngư i dùng ñưa vào. 32.496 7.375 * 2 0. Các ñ dài t máy thông d ng là 8..8435 * 16 0.16 1. 1.936 * 16 0.d1d2d3 . nhưng c hai lo i d li u này khi ñưa vào máy ñ u là dãy các tín hi u nh phân. b ñi u khi n.843510 = ?16 Phép nhân 0. nó có k t thúc ho c l p vô h n.976 * 16 .843510 = 0..843510 = E48A. Theo nghĩa ñó MTðT x lý d li u b ng s .) Ví d : 0. g i là t máy.1 Nguyên lý làm vi c c a máy tính Von Neumann là ngư i ñ xu t ra nguyên lý làm vi c c a máy tính s ..010112 Ví d : 0.Giáo trình Tin h c ð i cương Ti p t c l p l i quá trình này. nh m th c hi n nh ng công vi c nào ñó. cho máy nh n di n và thi hành g i là ngôn ng .375 0.... b s h c logic ñ th c hi n các tính toán.. Ngôn ng ñư c th c hi n tr c ti p d a trên qui ư c c a các m ch ñi n t trong máy g i là ngôn ng máy. thư ng ñư c th hi n b ng các ch s 0. khi ñó tùy theo yêu c u mà quy t ñ nh d ng khi nào.10112 T ñây suy ra: 52. M i lo i máy có m t ngôn ng riêng. K t qu 13.

M t chương trình vi t b ng m t NNLT nào ñó g i là chương trình ngu n. ñ tin c y. . làm ñư c c ng. c a ph n m m. máy tính cơ.. M t s h ñi u hành tiêu bi u hi n nay là: MS-DOS. Windows.Giáo trình Tin h c ð i cương T ñ u nh ng năm 60 c a th k trư c ñã b t ñ u xu t hi n nh ng ngôn ng l p trình (NNLT) b c cao. . cũng như qu n lý. ñ c ra b ng t bào quang ñi n.. g m 18000 bóng chân không.1: Máy tính ñi n t ENIAC 9 . các NNLT m i luôn xu t hi n.nhân. ngày càng hoàn thi n hơn ñ ñáp ng nh ng nhu c u ngày m t cao v qui mô. làm ñư c phép c ng (Blaise Pascal) Máy tính cơ. vi c ch t o thành công máy tính ENIAC t i M ñư c coi như m c ñánh d u s ra ñ i c a MTðT ñ u tiên trên th gi i. Linux.2 L ch s phát tri n c a máy tính L ch s k thu t tính toán ñã có t lâu ñ i.4. t nh ng năm 1960 ngư i ta ñã xây d ng các h ñi u hành cho máy tính. ta ph i hi u ñó là thi t b ph n c ng và h ñi u hành cài ñ t trên nó. khi ñó MTðT m i có th hi u và th c hi n. ð t ñ ng hóa m t s công vi c c a ngư i v n hành máy. T khi có MTðT. Các NNLT luôn không ng ng phát tri n. G i là ngôn ng b c cao vì các ngôn ng này thư ng s d ng nh ng t khóa d a trên ti ng Anh. khai thác các thi t b ph n c ng hi u qu hơn. s phát tri n c a các ngôn ng l p trình g n li n v i s phát tri n c a công ngh ph n m m và c a tin h c. r i ñ n bàn tính g y. thành l p công ty IBM Máy ENIAC (Eckert. có c u trúc g n gũi hơn v i ngôn ng c a con ngư i. ch t lư ng. ti n b liên t c c a ph n c ng.căn b c 2 (Leibnitz) Máy tính có th l p trình ñ tính t ñ ng (Charles Babbage) Herman Hollerith thi t k h th ng có th lưu thông tin trên bìa ñ c l . Mauchly). giá 500000$ Máy tính ñ u tiên dùng bóng bán d n transitor (IBM 7090) Máy tính ñ u tiên dùng m ch tích h p IC (IBM 360) Hãng DEC gi i thi u máy vi tính VAX 11/780 Hãng IBM ñưa ra máy vi tính IBM PC B ng 1.chia.. k thu t tính toán ñã chuy n sang m t giai ño n m i. Trên th c t . Các h ñi u hành ngày càng phát tri n ñ ñáp ng nhu c u không có gi i h n c a ngư i dùng và s thay ñ i. 1. Ngày nay nói ñ n m t h th ng máy tính. Chúng ta c n ph i có m t chương trình d ch cho NNLT ñó ñ d ch các chương trình ngu n b ng NNLT này ra ngôn ng máy.1: M t s m c trong l ch s phát tri n máy tính Hình 1. Công c tính toán c a con ngư i b t ñ u t nh ng th r t thô sơ như ngón tay. ð n năm 1946. máy tính cơ ñi n. hòn s i..tr . Năm Trư c CN 1642 1670 1842 1890 1946 1958 1964 1976 1981 S ki n Bàn tính g y Trung Qu c Máy tính cơ.

. các thi t b xu t d li u (màn hình. vi t t t là PC). Ph n m m chưa phát tri n. s phát tri n c a m ng máy tính. các b ph n này ñóng gói thành các thi t b sau: Bo m ch ch (Mainboard ho c Motherboard) B x lý trung tâm (Center Processing Unit. trư ng h c.. M i th h là m t bư c phát tri n l n và ñư c xác ñ nh căn c vào tiêu chu n k thu t và m c ñ phong phú c a ph n m m. ñã b t ñ u dùng vào các m c ñích tính toán trong qu n lý kinh t . 1. HP-300.Giáo trình Tin h c ð i cương S phát tri n c a MTðT t năm 1946 ñ n nay ñã tr i qua nhi u th h . vi t t t là CPU) B nh : g m b nh trong (ROM. Thu c lo i này có th k ñ n các máy Cray.) ðư ng truy n (Bus) và các c ng giao ti p B ngu n Các thi t b ngo i vi: g m các thi t b nh p d li u (bàn phím. Các máy vi tính xu t hi n t cu i nh ng năm 70 c a th k 20. Th h th ba (kho ng 1965-1980): Dùng m ch tích h p thay cho bóng bán d n. các ki n trúc song song. thư ng ñư c s d ng vào các lĩnh v c quan tr ng.. Chính vì th phiên b n máy vi tính ñ u tiên c a hãng IBM ñư c g i là máy tính cá nhân (Personal Computer. 10 . Ph n m m phát tri n ña d ng. ñòi h i nhi u tính toán ph c t p. RAM) và b nh ngoài hay còn g i là các thi t b lưu tr (ñĩa t . . tiêu th năng lư ng ít hơn.. t c ñ tính toán lên ñ n hàng tri u phép tính m t giây.. t c ñ tính toán lên ñ n nhi u tri u.. b nh có dung lư ng l n hơn. ñ tin c y th p. m t MTðT g m các b ph n chính là: b nh . c n quan tâm ñ n c y u t th i gian. t c ñ kho ng vài ch c nghìn phép tính m t giây. giá thành r hơn các lo i máy trên.). .. máy tính mini (mini computer) và máy vi tính (micro computer).5 C u trúc máy tính V c u trúc logic. M t s máy lo i này là PDP.. ðã b t ñ u xu t hi n m t s NNLT b c cao như FORTRAN. Th h th hai (kho ng 1955-1965): Dùng bóng bán d n thay ñèn ñi n t . thích h p cho các m c ñích chuyên dùng. V ng d ng. nên d n d n ngư i ta g n như ñ ng nghĩa t PC v i t máy vi tính.. Th h th nh t (kho ng 1946-1955): Dùng bóng ñèn ñi n t .. t c ñ và quy mô x lý. h gia ñình hay ch cho cá nhân. có kh năng s d ng b nh o. ki n trúc v t lý. ng d ng trong nhi u lĩnh v c. Sun 4. ñã ñư c s d ng trong t t c m i lĩnh v c... IBM 360. nên ñã d n ñư c s d ng r ng rãi. th m chí hàng t phép tính m t giây. Gen/Blue. các thi t b nh p/xu t d li u và các ñư ng truy n d n. tính năng. V t ch c v t lý. b s h c-logic. máy v .. . Th h MTðT này thư ng ch dùng trong m c ñích nghiên c u khoa h c. th ng kê. b ñi u khi n. Các máy tính mini có giá thành v a ph i. V ng d ng.). C n lưu ý r ng cách phân lo i trên ch là tương ñ i.. k c trong nh ng công ty nh . ch y u dùng ngôn ng máy ñ l p trình. các thi t b ngo i vi phát tri n r t m nh m . Các máy vi tính có kích thư c nh . Các máy tính l n có giá thành r t ñ t. ngư i ta phân chia MTðT thành các lo i: Máy tính l n (mainfraim).. Nhi u máy vi tính ngày nay có tính năng s d ng vư t xa các máy tính l n vào nh ng năm 1970. . ña chương trình. COBOL. chu t. . máy in. IBM 3090/300. . Th h th tư (kho ng t sau 1980): Dùng m ch tích h p c l n VLSI. . Các ti n b khác ph i k ñ n: xu t hi n nhi u h ñi u hành t t hơn. .. ñĩa CD. t c ñ tính toán ch t vài nghìn ñ n vài ch c nghìn phép tính m t giây. tiêu hao nhi u năng lư ng. D a trên kích thư c. Máy vi tính c a IBM chi m th ph n l n nh t vào ñ u nh ng năm 1980.

Giáo trình Tin h c ð i cương

Hình 1.2 Máy vi tính Thùng máy (case):

Hình 1.3: Máy tính xách tay (laptop)

H u h t các thi t b c a MTðT k trên ñ u ñư c ñ t bên trong thùng máy, tr m t s thi t b ngo i vi. V hình th c, thư ng có 2 ki u thùng máy: ñ t ñ ng và ñ t n m ngang. Chú ý r ng nhi u ngư i quen g i c thùng máy là CPU, g i như v y là sai vì CPU ch là b x lý trung tâm g n trên bo m ch ch , ñ t bên trong thùng máy. Bo m ch ch : Là thành ph n r t quan tr ng trong MTðT, k t n i các b ph n c a máy tính v i nhau. T t c các thành ph n c a MTðT ñ u ñư c c m tr c ti p, ho c gián ti p (thông qua cáp) vào bo m ch ch . Bo m ch ch g m các thành ph n chính: c m b x lý trung tâm (ñ c m CPU), rãnh c m b nh trong (ñ c m các thanh RAM), BIOS, các rãnh c m cho các thi t b ngo i vi (ñ c m c c màn hình, c c m ng, ...), các c ng giao ti p v i các thi t b ngo i vi, ...

Hình 1.4: Bên trong máy vi tính B x lý trung tâm (CPU): Là b não c a MTðT, và có th nói s c m nh c a máy tính ph thu c ch y u vào kh năng tính toán c a CPU. B x lý trung tâm bao g m b s h c – logic, b ñi u khi n và các thanh ghi. B s h c – logic có ch c năng th c hi n các phép tính s h c cơ b n và các phép tính logic. B ñi u khi n có ch c năng tìm n p l nh t b nh , ñi u khi n các bư c th c hi n c a chương trình. Còn các thanh ghi th c ch t là b nh t c ñ cao, m i thanh ghi có ch c năng riêng. CPU có m t b ph n t o ra xung nh p ñ ñi u khi n ho t ñ ng c a nó và ñ ng b s ho t ñ ng c a các b ph n khác trong toàn h th ng máy tính. T c ñ CPU chính là th hi n nh p ñ ng h này, ño b ng megaherz (MHz). T c ñ càng cao t c là máy tính ho t ñ ng càng nhanh. 11

Giáo trình Tin h c ð i cương H u h t các CPU s d ng hi n nay ñư c s n xu t b i các hãng n i ti ng như: Intel, AMD, Motorola.

Hình 1.5: B x lý trung tâm (CPU) B nh B nh dùng ñ lưu tr thông tin. ðơn v ñ ño lư ng thông tin là byte (vi t t t là B). M t byte th c ch t là m t dãy các bit liên ti p (8 bit). ð lưu tr m t ký t trong b nh , ta c n 1 byte. Trong th c t , thư ng s d ng m t s ñơn v là b i s c a byte là: kylobyte (vi t t t là KB, 1 KB = 210 B), megabyte (vi t t t là MB, 1 MB = 210 KB), gigabyte (vi t t t là GB, 1 GB = 210 MB), tetrabyte (vi t t t là TB, 1 TB = 210 GB). B nh trong g m b nh ch ñ c (Read Only Memory, vi t t t là ROM) và b nh truy nh p ng u nhiên (Random Access Memory, vi t t t là RAM). ROM ch a nh ng s li u và chương trình r t cơ b n ñ máy tính có th kh i ñ ng và làm vi c. ROM ñư c các hãng s n xu t máy tính ghi s n, nó không b m t ñi khi t t máy nhưng ta không th thay ñ i d li u trong ROM. Trên th c t , khi nói ñ n b nh trong c a máy tính ngư i ta thư ng ng m hi u là RAM. RAM dùng ñ lưu tr chương trình t m th i trong khi máy ñang làm vi c. Chúng ta có th ñ c, ghi, s a xóa d li u trong RAM, nhưng do ñ c ghi b ng ñi n nên khi t t máy ho c m t ñi n thì m i thông tin lưu trong ñó s b m t h t. B nh RAM thư ng ñư c t ch c thành t ng băng (còn g i là thanh RAM), có dung lư ng 16 MB, 32 MB, 64 MB, ... Các thanh RAM ñư c c m trên bo m ch ch . Trên bo m ch ch có th c m ñư c nhi u thanh RAM. B nh RAM có t c ñ truy c p cao, nhưng không lưu ñư c d li u sau khi t t máy, vì th nh ng d li u mu n lưu tr lâu dài c n ph i ghi vào các thi t b lưu tr . Các thi t b lưu tr hi n nay r t ña d ng, g m: băng t , các lo i ñĩa t (ñĩa m m, ñĩa c ng), các lo i ñĩa quang (ñĩa CD, ñĩa DVD), ñĩa USB (USB Flash Disk), ...

Hình 1.6: B nh RAM B ngu n B ngu n chuy n ñ i ñi n lư i xoay chi u thành dòng ñi n m t chi u ñi n áp th p (thư ng kho ng 3v ñ n 12v) ñ cung c p cho m i b ph n trong máy tính.

1.6 M t s

ng d ng c a Tin h c
12

Giáo trình Tin h c ð i cương Tin h c ngày nay ñã tr thành ñ ng l c s n xu t c a xã h i. MTðT khác các máy móc khác ch nó gia công thông tin ch không gia công nguyên v t li u. S n ph m c a MTðT là nh ng thông tin hư ng d n các ho t ñ ng th c ti n. Ban ñ u tin h c ch y u ph c v các v n ñ khoa h c k thu t, ngư i s d ng khi ñó cũng ch y u là nh ng nhà chuyên môn trong các lĩnh v c ñó. S phát tri n nhanh chóng c a MTðT và m ng Internet cho phép tin h c xâm nh p vào m i lĩnh v c. Do s phát tri n nhanh, m nh và r ng kh p c a tin h c nên s r t khó ñ nói h t ñư c nh ng ng d ng c a nó, dư i ñây ch tóm lư c m t s ph n m m ng d ng cơ b n, ph bi n hi n nay. Ph m m m toán h c: Mathematica: là ph n m m cho phép tính toán t ñơn gi n như các tính toán s h c ñ n ph c t p hơn, như: các bài toán v ña th c, ñ i s tuy n tính, tìm gi i h n, tìm ñ o hàm, tính tích phân, gi i phương trình vi phân, khai tri n Taylor, ... Ngoài ra ph n m m này còn cho phép v bi u ñ và ñ th . Matlab: ph n m m này có th th c hi n ñư c các tính toán tương t như Mathematica. Ngoài ra Matlab còn dùng k thu t ñ h a 3 chi u ñ thi t k các mô hình trong khoa h c k thu t ho c làm các ño n phim ho t hình ñơn gi n.

-

Ph n m m văn phòng: B ph n m m văn phòng n i ti ng nh t, có m t h u h t các máy tính hi n nay là Microsoft Office. Trong b ph n m m này có nh ng chương trình: Word: ñ so n th o, lưu tr , s a ch a, in n các văn b n. Excel: ñ t o l p, lưu tr , s a ch a, in n các b ng tính, ví d : b ng lương, b ng th ng kê bán hàng, ... PowerPoint: ñ t o l p các b n báo cáo (slide) và trình bày báo cáo. Access: là m t h qu n tr cơ s d li u. FrontPage: ñ xây d ng các trang Web. Outlook: ñ trao ñ i, qu n lý thư ñi n t , l p l ch làm vi c, ... AutoCAD: ñ t o l p và qu n lý các b n v k thu t. Soap: ñ tính toán k c u và n ñ nh l c h c. 3D Max: là m t công c m nh, có s h tr c a multimedia ñ ph c v cho công tác thi t k . CÂU H I CHƯƠNG 1 Câu 1: K tên các lĩnh v c nghiên c u c a Tin h c? Thông tin trong máy tính ñư c lưu tr , tính toán theo h ñ m nào? Câu 2: Chuy n giá tr A =1001001 t h ñ m 2 sang h ñ m 10? Chuy n giá tr B =32456,4235 t h ñ m 10 sang h ñ m 2? Chuy n giá tr C=100100010 t h ñ m 2 sang h ñ m 8? Câu 3: Nêu các khái ni m: ph n c ng máy tính, ph n m m máy tính, ngôn ng l p trình? Nêu c u t o cơ b n c a máy tính? 13

Ph n m m thi t k :

1 M t s khái ni m T p tin (file): là t p h p các thông tin ñư c t ch c lưu tr thành m t ñơn v ñ c l p.0 r i d n ñư c thay th b i HðH Windows.1 H ñi u hành MS-DOS M t trong nh ng HðH ñ u tiên cho các máy vi tính là MS-DOS (Microsoft Disk Operating System).. nhi u tư tư ng và qui ñ nh c a DOS v n ñư c áp d ng trong Windows. có nhi u ph n m m ñư c vi t t khi HðH Windows chưa ph bi n. ch có ñi u trên Windows có th ñ t tên t p tin và tên thư m c v i ñ dài l n hơn.. D cho ñĩa c ng. r i phân chia ti p ra các thư m c. ñư c phân cách b ng d u ch m (. có th bao g m c d u cách. kèm theo d u hai ch m (:). Hi n nay có r t nhi u HðH cho các h máy khác nhau. Thư m c mà bên trong không có thư m c con cũng không có t p tin nào thì g i là thư m c r ng. Thư m c hi n hành là thư m c mà ta ñang làm vi c. ð t tên t p tin trên DOS ph i tuân theo m t s qui t c: ph n tên không quá 8 ký t . M i t p tin có m t tên. nó ñư c th hi n trên d u nh c c a DOS. gi ng như khi dùng MS-DOS ñ ch y ñư c các ph n m m cũ. 14 .1. Dãy thư m c và t p tin ñó g i là ñư ng d n. DOS cho phép t ch c các t p tin thành t ng nhóm. D a trên khái ni m thư m c.DOC Các ký t ñ i di n: thư ng ñư c s d ng khi ph i làm vi c v i nhi u t p tin có chung m t tính ch t nào ñó. Tuy nhiên. t o ra môi trư ng làm vi c cho các chương trình ng d ng và p v i ngư i dùng. Tên thư m c cũng không ñư c ñ t quá 8 ký t .. ph n m r ng không quá 3 ký t và không ch a d u cách và các ký t ñ c bi t. t các thư m c có th ñ n các thư m c con c a nó. Trong thư m c có th t o nh ng thư m c con c a nó. ñ ng ñư c t i vào b nh sau khi kh i ñ ng máy tính. ðư ng d n: ð truy c p ñ n m t thư m c hay m t t p tin ta ph i ch ra nó n m ñâu tính t thư m c hi n hành. 2. MS-DOS ñã phát tri n qua nhi u phiên b n t 1. . và cu i cùng “lá” là các t p tin. Cách t ch c d li u trên ñĩa c a HðH Windows cũng tương t như v y. Có th ví thư m c như nh ng t h sơ ñ ch a h sơ là các t p tin.) là: ph n tên và ph n m r ng. N u ph i xác ñ nh thư m c ho c t p tin ñĩa khác v i ñĩa hi n hành thì c n ch ra tên ñĩa. v i “g c” là ñĩa. Có hai lo i t p tin là: t p tin d li u và t p tin chương trình. g i là thư m c. nên ngay c trong Windows v n cho phép chúng ta t o ra môi trư ng DOS o.0 ñ n 6. thư ng g i t t là DOS. S lư ng các HðH cho máy vi tính cũng không ít.. HðH là m t ph n m m không th thi u trên b t kỳ máy tính nào. gi a hai thư m c ho c t p tin s d ng d u s chéo (\). ph i h p ho t a các thi t b ph n c ng. chúng ch ch y ñư c trên n n DOS. 2. Tên ñĩa thư ng ký hi u A cho ñĩa m m. nhưng trên th gi i cũng như Vi t Nam t trư c t i nay s d ng ph bi n các HðH c a hãng Microsoft là MS-DOS và Windows.Giáo trình Tin h c ð i cương CHƯƠNG 2 – H ðI U HÀNH H ñ ng c giao ti HðH t ñi u hành (HðH) là t p h p các chương trình ñ c bi t dùng ñ t ch c. C. Ví d m t ñư ng d n: C:\GIAOTRINH\THDC\CHUONG1. DOS t ch c d li u trên ñĩa m t cách logic dư i d ng hình cây. Các thông tin này ñư c trình bày b ng cách li t kê tên các thư m c và t p tin. Ngoài ra. . Có hai lo i ký t ñ i di n là: ‘ ? ‘ ñ i di n cho 1 ký t t i v trí nó ñ ng và ‘ * ‘ ñ i di n cho nhi u ký t k t v trí nó ñ ng. Thư m c (directory): ð t o s d dàng và thu n l i trong vi c qu n lý và truy xu t ñ n các t p tin. g m 2 ph n.

kích thư c t ng t p tin là bao nhiêu byte. Chuy n ñ n thư m c cha: CD . tên các thư m c ñ xác ñ nh thư m c c n làm vi c. Gi a ph n l nh và ph n thông tin phía sau ph i có ít nh t m t d u cách. Trong cách vi t l nh sau ñây. ph n ñ t gi a d u < và d u > là b t bu c ph i có.. 2. Có th s d ng các ký t ñ i di n ñ xóa cùng lúc nhi u t p tin có chung nh ng tính ch t nào ñó. <ENTER> là gõ phím Enter trên bàn phím. c n t o m t thư m c m i có tên MD GIAOTRINH\VANPHONG <ENTER> 2) Xóa m t thư m c r ng: RD [ñư ng d n] <tên thư m c> <ENTER> 3) Chuy n ñ n m t thư m c: CD [ñư ng d n] <tên thư m c> <ENTER> Thư m c sau khi ñư c chuy n ñ n s tr thành thư m c hi n hành. <tên thư m c> là tên thư m c m i c n t o.Giáo trình Tin h c ð i cương 2.TMP <ENTER> 2) ð i tên t p tin: 15 . Ví d trên VANPHONG: ñĩa C hi n hành có thư m c GIAOTRINH. Tham s /p ñ xem t ng trang màn hình.2 M t s qui ư c M t l nh c a DOS ñư c vi t b t ñ u t d u nh c c a DOS trên màn hình.3 M t s l nh làm vi c v i thư m c: 1) T o thư m c m i: MD [ñư ng d n] <tên thư m c> <ENTER> Trong ñó: [ñư ng d n] là tên ñĩa. Trong l nh c a DOS không phân bi t ch hoa và ch thư ng. gõ phím Enter ñ th c hi n l nh ñó. dùng khi s lư ng t p tin c a thư m c c n xem l n. t c là thư m c mà ta s t o thư m c m i trong nó. tùy theo yêu c u mà có c n s d ng hay không. Sau khi vi t xong l nh. <ENTER> Chuy n ñ n thư m c g c: CD\ <ENTER> 4) Xem n i dung thư m c: DIR [ñư ng d n] [tên thư m c] [/p] <ENTER> N u ch dùng DIR thì ta s xem ñư c n i dung c a thư m c hi n hành: nó có nh ng thư m c con nào.1.1. 2. n u không l nh s sai cú pháp.4 M t s l nh làm vi c v i t p tin 1) Xóa t p tin: DEL [ñư ng d n] <tên t p tin> <ENTER> ð xác ñ nh tên t p tin c n ch rõ tên và ph n m r ng.1. còn ph n ñ t gi a d u [ và ] là ph n l a ch n. Ví d : xóa t t c các t p tin có ph n m r ng là TMP trong thư m c THDC DEL GIAOTRINH\THDC\*. t p tin nào.

Sau khi ñăng nh p. Nút Start ch a ñ ng nhi u ch c năng quan tr ng c a Windows. ð t t máy ch n Turn Off Computer --> Turn Off. Nh ng phiên b n ñư c s d ng r ng rãi ñ u tiên là Windows 3.1 M t s ñ c ñi m HðH Windows là bư c phát tri n ti p theo c a MS-DOS. d n d n thay th DOS và tr thành HðH ñư c s d ng nhi u nh t trên th gi i. ch n All Programs ta s có danh sách các chương trình ñã cài ñ t trên máy. v i các th c ñơn (menu). Các thao tác trên Windows r t tr c quan và d dàng. ñĩa 2. s xu t hi n màn hình n n (desktop) c a Windows (các ví d ñây là trên phiên b n Windows XP). Chúng ta cũng có th t o các bi u tư ng (shortcut) trên màn hình cho b t kỳ t p tin hay thư m c nào c n thư ng xuyên dùng t i. Windows s t ñ ng n p và ch y. sau khi kh i ñ ng máy. Trong Start. Các phiên b n ñư c s d ng ph bi n hi n nay là Windows 98. Windows ñã có m t quá trình phát tri n khá dài. Thanh tác v (taskbar) phía dư i màn hình cho bi t các ng d ng nào ñang th c hi n.1. Khác bi t d nh n th y nh t c a Windows so v i DOS là nó có giao di n ñ h a.0 và Windows 3. t gi a nh ng năm 80 c a th k 20. mu n ch y chương trình nào ch c n b m chu t vào bi u tư ng tương ng. 16 . Mu n th c hi n chương trình nào ta nháy ñúp chu t vào bi u tư ng ñó. Windows 2000. c a s và bi u tư ng. Windows XP. ngư i s d ng không c n ph i nh và gõ nh ng dòng l nh như trên DOS. ñ kh i ñ ng l i máy ch n Turn Off Computer --> Restart.2 H ñi u hành Windows 2. M i bi u tư ng trên màn hình thư ng ñ i di n cho m t chương trình.Giáo trình Tin h c ð i cương REN [ñư ng d n] <tên t p tin> <tên m i> <ENTER> 3) Sao chép t p tin: COPY <Ngu n> <ðích> <ENTER> Trong ñó ph n <Ngu n> c n ch ra các t p tin c n sao chép và ph n <ðích> ch ra ho c thư m c s sao chép các t p tin trên vào. N u máy tính ñã cài ñ t HðH Windows.2.

3 Sau khi b m ch n nút Start Hình 2.Giáo trình Tin h c ð i cương Hình 2.3:Sau khi ch n All Programs 17 .1: Màn hình desktop c a Windows XP Hình 2.

6: B ng ch n t c th i ð th c hi n các công tác qu n lý t p tin. Thao tác kéo-th : b m và gi phím trái chu t. thư ng dùng ñ kích ho t m t ñ i tư ng nào ñó. .4: Sau khi ch n Log Off Hình 2. - Hình 2.. B m ñúp chu t (ho c còn g i là nháy kép. kích ñúp. ta c n m chương trình Windows Explorer. Con chu t thư ng có hai phím: phím trái và phím ph i. dùng ñ ch n m t ñ i tư ng nào ñó.. b ng cách nháy ñúp vào bi u tư ng trên màn hình desktop. M t s thao tác cơ b n v i chu t là: B m chu t (ho c còn g i là nháy chu t.E. . kéo chu t t i v trí d ñ nh... 18 . kích ñơn. Thao tác này dùng ñ di chuy n v trí hay thay ñ i kích thư c m t ñ i tư ng. ) là thao tác n vào nút trái chu t. ho c b m t h p phím t t: . thư ng dùng ñ kích ho t b ng ch n t c th i (b ng ch n g m nh ng ch c năng nào còn ph thu c vào ng c nh).5: Sau khi ch n Turn Off Computer Con chu t là thi t b giao ti p ch y u dùng trong giao di n ñ h a.) là thao tác b m nhanh 2 l n liên ti p phím trái chu t. nh phím b m ra.Giáo trình Tin h c ð i cương Hình 2. B m chu t ph i là thao tác n vào nút ph i chu t.

.8: Ch n cách s p x p các bi u tư ng t p tin ðóng m thư m c: ð m m t thư m c: b m ch n bi u tư ng d u c ng .Giáo trình Tin h c ð i cương Hình 2. Ch n ñ i tư ng (t p tin và thư m c): ð ch n m t t p tin (ho c thư m c) ta b m chu t vào nó. 19 .2 Các thao tác trong Windows Explorer Hi n th n i dung: Phía bên trái màn hình Windows Explorer là t ch c thư m c. ch n Arrange Icons By. theo ki u. ñ ch n nhi u t p tin li n nhau ta b m chu t vào t p tin ñ u. Khi ch n m t thư m c nào ñó (b ng cách b m chu t vào nó) thì danh sách các t p tin và thư m c con c a nó xu t hi n bên ph i màn hình. ta gi phím Ctrl r i l n lư t b m ch n các t p tin.2. ñ ñóng m t thư m c: b m ch n bi u tư ng d u tr . ñ ch n nhi u t p tin không li n nhau. Hình 2. cách t ch c này cũng gi ng như DOS.7: Windows Explorer 2. Ta có th s p x p và xem các t p tin này theo nhi u cách khác nhau (theo tên. sau ñó ch n cách s p x p tương ng. gi phím Shift r i b m chu t vào t p tin cu i. .) b ng cách b m chu t ph i màn hình bên ph i..

Chú ý: các t p tin. ðánh d u ch n ñ i tư ng c n sao chép. CÂU H I CHƯƠNG 2 Câu 1: Nêu khái ni m HðH? K tên m t s HðH? Câu 2: Quy t c ñ t tên File trong h ñi u hành DOS? Nêu các l nh làm vi c v i thư m c. Ch ng h n ñ sao chép các t p tin vào m t thư m c nào ñó. Chúng tôi ch gi i thi u ñây m t s ki n th c cơ b n nh t. ta chuy n ñ i tư ng t thư m c ngu n sang thư m c ñích (ñ i tư ng ñó không còn trong thư m c ngu n). thì ta c n gi phím Shift khi ch n ch c năng Delete.10: B ng ch n khi Paste Ch n m t ñ i tư ng (t p tin ho c thư m c). cu i cùng gõ tên m i. N u mu n ph c h i ta ch c n vào thùng rác. ngoài các thao tác ñơn gi n. r i kéo và th vào bi u tư ng thùng rác. các l nh làm vi c v i t p tin? Câu 3: Các thao tác ñ t t máy tính trong h ñi u hành Windows? 20 . thư m c sau khi th c hi n các thao tác trên không b xóa h n. nơi ch a ñ i tư ng. ta có th b m ch n các t p tin ñó. vì các kh năng c a HðH Windows r t phong phú. Hình 2. ch n Copy. tr c quan. N u mu n xóa h n t p tin. N u mu n thay vì sao chép. ð xóa các t p tin.Giáo trình Tin h c ð i cương Sao chép ñ i tư ng (các t p tin và thư m c t thư m c ngu n sang thư m c ñích): Tìm ñ n thư m c ngu n.11: Bi u tư ng thùng rác Thao tác trong Windows Explorer ch y u s d ng chu t. thư m c: Ch n m t ñ i tư ng (t p tin ho c thư m c). thư m c nào. Tuy nhiên v i giao di n ñ h a. b m chu t ph i vào ñ i tư ng. ch n Restore. b m chu t ph i vào ñ i tư ng. b m chu t ph i. Hình 2. Xóa t p tin. mà ch b ñưa vào thùng rác. khai thác các ch c năng khác c a Windows sau khi ñã n m ñư c nh ng ki n th c cơ b n là hoàn toàn không khó.9: B ng ch n khi Copy ð i tên t p tin. ch vi c thay Copy b ng Cut. ch n ch c năng Rename trong b ng ch n. ch n các t p tin. nên t n d ng thêm kh năng kéo-th . B m chu t ph i ñ m b ng ch n t c th i. vi c t h c và làm ch các thao tác. thư m c c n ph c h i. không th ñ c p h t trong giáo trình này. Cu i cùng tìm ñ n thư m c ñích. ta có th ñánh d u ch n các t p tin ñó r i kéo và th vào thư m c ñích. ch n ch c năng Delete trong b ng ch n ho c gõ phím Delete trên bàn phím. thư m c: Hình 2. ch n Paste trên b ng ch n t c th i. b m chu t ph i.

không gây nh p nh ng. n u r<>0 ñ t a=b. ñây ta làm quen v i m t s cách bi u di n thu t toán thông d ng 3. …. Do ñó.2 M t s phương pháp bi u di n thu t toán Máy tính ñư c s d ng như là m t công c ñ h tr con ngư i gi i quy t các bài toán trong th c t . mà nó ch có th th c hi n ñư c các l nh. ti t ki m b nh và th i gian th c hi n.b. 3. b Có th mô t thu t toán này như sau: Bư c 1: Tìm s dư r c a phép chia a cho b Bư c 2: Ki m tra: N u r = 0 thì thông báo b là USCLN và k t thúc N u r<>0 thì th c hi n ñ t a=b. m i bư c các thao tác ph i rõ ràng.1 ð c t t nhiên (Li t kê t ng bư c) 21 . Tính hi u qu : M i bài toán có th có nhi u thu t toán khác nhau ñ gi i. b=r.2.1 Khái ni m Thuât toán là m t dãy các quy t c. Tính xác ñ nh: ch n. không có tư duy. b=r r i quay l i làm l i Bư c 1 Thu t toán trên g m các thao tác tính s dư r.Giáo trình Tin h c ð i cương CHƯƠNG 3 – THU T TOÁN 3. Các ñ c trưng cơ b n c a thu t toán Thu t toán ph i có tính d ng: Thu t toán ph i k t thúc sau m t s h u h n bư c. b n thân nó không th t gi i các bài toán trong th c t ñư c. theo ñó máy th c hi n gi i bài toán. Ví d : Thu t toán tìm ư c s chung l n nh t (USCLN) c a hai s nguyên dương a. Tính hình th c hóa: Thu t toán ph i có th hình th c ñư c và cài ñ t ñư c trên máy tính. do con ngư i b o nó làm thông qua m t ngôn ng l p trình. nh m xác ñ nh m t dãy các thao tác trên các ñ i tư ng (d li u ñ u vào) sao cho sau m t s h u h n bư c th c hi n các thao tác ñó ta ñ t ñư c m c tiêu c n làm (d li u ra là k t qu bài toán). gi mã. Có nhi u cách bi u di n thu t toán như ñ c t t nhiên (li t kê t ng bư c). Input: a. Tính ph d ng: Thu t toán có th gi i ñư c m t s bài toán trong m t l p bài toán. ki m tra r<>0?. Vì v y ñ máy có th giúp chúng ta gi i m t bài toán nào ñó thì ta c n ph i cài ñ t thu t toán gi i bài toán ñó cho máy. ð cài ñ t thu t toán cho máy ngư i cài ñ t ph i có thu t toán gi i bài toán ñó. M t thu t toán là t t thì nó ph i ñơn gi n. tùy ð i lư ng vào: M i thu t toán ph i có m t ho c nhi u d li u ñ u vào ð i lư ng ra: Sau khi k t thúc thu t toán ta có th thu ñư c m t s ñ i lư ng ra là k t qu c a bài toán. sơ ñ kh i.b hai s nguyên dương Output: ƯSCLN c a a. B n thân máy tính ch là m t v t vô chi vô giác.

b. Bư c 1: Xác ñ nh các h s a=?. ban ñ u Bi n ñư c gán b ng 1. M t s ký hi u s d ng bi u di n thu t toán: STT 1 2 3 Ký hi u begin Ý nghĩa c a ký hi u Ký hi u b t ñ u thu t toán Ký hi u k t thúc thu t toán Ký hi u nh p d li u vào Ký hi u xu t d li u ra S end Input: 4 Output: Bt Lôgíc 5 ð Bi n=1. Ví d : Thu t toán gi i phương trình b c 2: ax2+bxc=0 v i các h s a. sau m i l n l p bi n tăng lên 1 ñơn v 7 8 A A Kí hi u kh i các thao tác th c hi n các công vi c A Kí hi u g i chương trình con A th c hi n 22 .n Ký hi u r nhánh N u Bt Lôgíc có giá tr ðúng thì th c hi n theo nhánh ð N u Bt Lôgíc có giá tr Sai thì th c hi n theo nhánh S A 6 Ký hi u vòng l p v i s l n xác ñ nh trư c.2 S d ng sơ ñ kh i S d ng h th ng các kí hi u ñ bi u di n thu t toán. b=?.N u ∆>0 thì k t lu n phương trình có 2 nghi m x1=(-b + ∆ )/(2a).4ac Bư c 3: Ki m tra ∆: . . x2=(-b.∆ )/(2a) 3..N u ∆ = 0 thì k t lu n phương trình có nghi p kép x1=x2=-b/(2a) . 2. a≠ 0. Th c hi n công vi c A n l n. c=? c a phương trình Bư c 2: Tính ∆ = b2 . c là các s th c.2.N u ∆ < 0 thì k t lu n phương trình vô nghi m .Giáo trình Tin h c ð i cương S d ng ngôn ng t nhiên ñ bi u di n thu t toán b ng cách ch ra t ng bư c c n th c hi n c a thu t toán..

d ki m tra. 23 . Trong bi u di n thu t toán b ng phương pháp ñ c t t nhiên thì các bư c ñư c s p x p tu n t . Khi máy th c hi n nó s th c hi n theo th t các bư c ñã ñư c s p x p. d hi u.3 Các c u trúc cơ b n c a thu t toán Khi mô t thu t toán ta s d ng các c u trúc sau ñây ñ mô t .1 C u trúc tu n t Khái ni m: C u trúc tu n t là c u trúc bao g m nhi u bư c. c ng k nh. c Delta = b – 4ac 2 Delta < 0 S Delta = 0 S ð ð x = -b/2a x1 = ( −b + Delta ) /(2 a ) x 2 = ( −b − Delta ) /(2 a ) Output: Pt có 2 nghi m x1. 3. không thu n l i cho bài toán ph c t p. c. b. a≠0. Nh n xét: S d ng sơ ñ kh i ñ bi u di n thu t toán có ưu ñi m là tr c quan. x2 Output: Pt vô nghi m Output: Pt Có nghi m kép x End Sơ ñ kh i bi u di n thu t gi i phương trình b c hai ax2+bx+c=0.3.1: M t s ký hi u dùng trong v sơ ñ kh i Ví d : Bi u di n thu t toán gi i phương trình b c 2 b ng sơ ñ kh i. x ∈ R. nhưng có m t s như c ñi m là ph i v khá nhi u.Giáo trình Tin h c ð i cương 9 Kí hi u ch hư ng th c hi n thu t toán B ng 3. Các bư c này ñư c s p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. a. C u trúc tu n t C u trúc r nhánh C u trúc l p 3. Trong ñ c t ñó ch ra bư c nào th c hi n trư c bư c nào th c hi n sau. Begin Input: a. b. Phương pháp này ch y u s d ng cho ngư i m i l p trình và ñ bi u di n các thu t toán ñơn gi n (ít thao tác).

2 C u trúc r nhánh Khái ni m: C u trúc r nhánh là c u trúc báo cho máy c n ki m tra m t ñi u ki n nào ñó c a bài toán. chu vi c a m t hình tròn bán kính r.2. n u sai s th c hi n theo nhánh sai. Trong bi u di n thu t toán b ng sơ ñ kh i thì trình t th c hi n c a thu t toán ñư c th c hi n theo chi u mũi tên. ñây k t qu c a ñi u ki n ki m tra ch nh n m t trong hai giá tr ñúng (ð) ho c sai (S). Sơ ñ kh i mô t thu t toán gi i bài toán trên: begin Input: r S = πr2 C = 2πr Output: S. C End 3. Bi u th c ñi u ki n chính là m t bi u th c lôgíc Sơ ñ kh i th hi n c u trúc r nhánh Bi u th c Lôgíc ð S Ví d : Gi i phương trình b c nh t ax + b = 0 Sơ ñ kh i th hi n thu t toán: 24 . Ví du: Tính di n tích. sau khi th c hi n xong bư c 1 thì th c hi n bư c 2 và sau khi th c hi n xong bư c 2 thì th c hi n bư c 3.3.1 thì th t th c hi n các bư c là: th c hi n bư c 1.Giáo trình Tin h c ð i cương Ví du: ð c t thu t toán gi i phương trình b c hai ví d trong m c 3. N u k t qu ki m tra có giá tr ñúng s th c hi n theo nhánh ñúng.

Trong mi n tác ñ ng có th bao g m m t t p c u trúc cơ b n.. ði u ki n k t thúc vòng l p là m t bi u th c lôgíc. Sơ ñ kh i th hi n c u trúc Bi n = 1. .3 C u trúc l p Trong l p trình chúng ta có hai d ng c u trúc l p: c u trúc l p xác ñ nh trư c và c u trúc l p không xác ñ nh trư c. C u trúc l p xác ñ nh: Khái ni m: C u trúc l p xác ñinh trư c là c u trúc báo cho máy l p ñi l p l i m t mi n tác ñ ng nào ñó v i s l n l p xác ñ nh trư c. 2.Giáo trình Tin h c ð i cương begin Input :a. 25 .3. n Mi n tác ñ ng C u trúc l p không xác ñ nh: Khái ni m: C u trúc l p không xác ñ nh là c u trúc báo cho máy l p ñi l p l i m t mi n tác ñ ng nào ñó v i s l n l p không xác ñ nh trư c. b S a=0 ð b=0 S x = -b/a ð Output: Pt vô s nghi m Ouput: Pt vô nghi m Output: x end 3.

. Kh i t o giá tr ban ñ u n = 0. n = 1 s < 2. Tăng giá tr n lên 1 ñơn v (n = n + 1). Ki m tra: 1 n N u s >= 2.Giáo trình Tin h c ð i cương Trong mi n tác ñ ng có th bao g m m t t p c u trúc cơ b n. tính s = s + Bư c 3.5 thì quay l i th c hi n l i bư c 2. s = 0.5 thì d ng l i ta có n là giá tr c n tìm N u s < 2.5 2 3 n Gi i: Theo yêu c u bài toán là c n tìm n nh nh t ñ s ≥ 2. Sơ ñ kh i th hi n c u trúc Bi u th c lôgíc ð Mi n tác ñ ng S Mi n tác ñ ng Ho c S Bi u th c lôgíc ð Ví d : Tìm s t nhiên n nh nh t ñ t ng s = 1 + 1 1 1 + + .5. n end 26 . Bư c 2. S d ng sơ ñ kh i mô t thu t toán begin s = 0. ð tìm ñư c n ta th c hi n theo thu t toán sau: S d ng phương pháp ñ c t t nhiên mô t thu t toán: Bư c 1.5 S ð s = s + 1/n n = n +1 s.. + ≥ 2.

Giáo trình Tin h c ð i cương

3.4 M t s thu t toán gi i m t s bài toán ñơn gi n
3.4.1 Bài toán ñ m Bài toán: Cho m t dãy n các ph n t a1, a2,…, an. Hãy ñ m xem trong dãy có bao nhiêu ph n t tho mãn ñi u ki n nào ñó. M t cách t nhiên thì ñ gi i bài toán trên, ta th c hi n duy t qua t ng ph n t . V i m i ph n t tho mãn ñi u ki n thì tăng bi n ñ m lên m t ñơn v . Thu t toán Bư c 1. Xác ñ nh n và các ph n t a1, a2, ... an Bư c 2. Kh i t o m t bi n ñ m v i giá tr là 0 Bư c 3. Th c hi n duy t qua t ng ph n t . V i m i ph n t ñư c duy t, th c hi n ki m tra xem nó có tho mãn ñi u ki n bài toán không? N u tho mãn thì tăng bi n ñ m lên m t ñơn v . N u không tho mãn thì duy t ph n t ti p theo. Mô t thu t toán b ng sơ ñ kh i
Begin

n

i = 1, 2, .., n

i = 1, 2, .., n Bt Lôgíc ai

S

ð
Dem = Dem +1

Dem = 0

Dem

End

Ví d 1: Cho m t dãy n s nguyên. ð m xem trong dãy có bao nhiêu s ch n. Thu t toán S d ng phương pháp ñ c t t nhiên mô t thu t toán 27

Giáo trình Tin h c ð i cương Bư c 1. Xác ñ nh n và các ph n t a1, a2, ... an Bư c 2. Kh i t o m t bi n ñ m v i giá tr là 0 Bư c 3. Th c hi n duy t qua t ng ph n t . V i m i ph n t ñư c duy t, th c hi n ki m tra: N u ai chia h t cho 2 thì tăng bi n ñ m lên m t ñơn v . Ngư c l i, duy t ph n t ti p theo. S d ng sơ ñ kh i mô t thu t toán
Begin

Input: n

i = 1, 2, .., n

i = 1, 2, .., n

ai

M2
ð

S

Input: ai

Dem = Dem +1

Dem = 0

Output: Dem

End

Mô t thu t toán ñ m các s ch n trong m t dãy s 3.4.2 Bài toán tìm giá tr l n nh t, giá tr nh nh t Trong cu c s ng th c t , hàng ngày chúng ta luôn ph i ñi tìm giá tr l n nh t, nh nh t trong m t t p ph n t . Ví d như tìm ngư i có chi u cao cao nh t (th p nh t) trong l p; tìm sinh viên có ñi m t ng k t cao nh t (th p nh t) trong l p, trong khoa, trong trư ng,…. Như v y n u có m t thu t toán gi i bài toán này và cài ñ t nó trên máy tính ñ máy gi i giúp chúng ta thì ñó th c s là m t ng d ng có ích. Bài toán c th ñư c phát bi u như sau: Bài toán: Cho m t dãy n s b t kỳ. Hãy tìm giá tr l n nh t (nh nh t) c a dãy s ñó. ð tìm giá tr l n nh t (nh nh t) c a các ph n t trong dãy. Ta th c hi n so sánh các ph n t trong dãy v i nhau s tìm ra ñư c giá tr mong mu n. Quá trình tìm ñư c th hi n b ng thu t toán sau ñây. Thu t toán S d ng phương pháp ñ c t t nhiên môt t thu t toán Bư c 1. Xác ñ nh n và các s a1, a2, …, an Bươc 2. S d ng Max lưu giá tr l n nh t. Gi s giá tr l n nh t là a1 (t c là Max = a1). Bư c 3. Duy t l n lư t qua các ph n t a2, a3, …, an. So sánh giá tr c a ph n t ai v i Max. N u ai > Max (i=2..n) thì gán giá tr c a ai cho Max (Max = ai). N u ai < Max thì chuy n xét ph n t ti p theo. Giá tr cu i cùng lưu trong Max chính là giá tr l n nh t c a dãy s . 28

Giáo trình Tin h c ð i cương S d ng sơ ñ kh i mô t thu t toán
Begin

Input: n

i = 2, 3,..., n

i = 1, 2, .., n Max<ai Input: ai

S

ð
Max = ai

Max = a1

Output: Max

End

Thu t toán tìm giá tr l n nh t c a m t dãy s . ð i v i bài toán tìm giá tr nh nh t cũng tương t , nhưng trong phép so sánh ta ph i thay d u “<” b ng d u “>” và thay tên Max thành Min ñ phù h p v i ý nghĩa c a k t qu lưu trong nó. M t s bài toán qui v bài toán tìm max, min Bài 1. Cho t a ñ c a m t dãy n ñi m { xi , yi }i =1 trong m t ph ng. Tìm di n tích ñư ng tròn tâm O(0,0) có bán kính nh nh t ch a n ñi m trên.
n

G i ý: Bài toán này qui v bài toán tìm Max Bài 2. Cho t a ñ c a m t dãy n ñi m { xi , yi }i =1 trong m t ph ng. Tìm hình ch nh t có di n tích nh nh t và các c nh song song v i các tr c to ñ ch a n ñi m trên.
n

G i ý: Bài toán này qui v bài toán tìm c Min và Max.

3.4.3 Bài toán tính t ng m t dãy s Bài toán: Cho 1 dãy n s . Tính t ng t t c các ph n t c a dãy. Thu t toán S d ng phương pháp ñ c t t nhiên mô t thu t toán
Bư c 1. Xác ñ nh n, a1, a2, …, an Bư c 2 .Kh i t o S = 0 Bư c 3. Duy t qua t ng ph n t c a dãy s . V i ph n t ai c a dãy th c hi n S = S + ai. Sau khi duy t qua h t các ph n t ta ñư c t ng c a dãy lưu trong S.

S d ng sơ ñ kh i mô t thu t toán 29

..Giáo trình Tin h c ð i cương Begin Input: n i = 1...... n là s nguyên dương. Mn... Tính giá tr c a ña th c Pn(x) = a0 + a1x + a2x2 + … +anxn n Bài 2. + (−1) n 1! 2! n! Ví d 4: Cho x là s th c. Tính t ng theo công th c (công th c t ng quát d ng S = f(x) + ∑ g ( x. 2. n là s nguyên dương. .. Tính S = ex + 1 + x2 1 + xn 1+ x + +…+ 2 3 n +1 Ví d 2: Cho x là s th c. Tính ñ dài ñư ng g p khúc l n lư t ñi qua các ñi m trên theo th t t M1 ñ n Mn ? 30 .. n là s nguyên dương. n là s nguyên dương. Tính S = | x+ (1+x)3 + (2+x)3 + … +(n+x)3| Ví d 3: Cho x là s th c. 2. Tính S = 2006 + x + x2 xn + . n i = 1. i ) ) i =1 Ví d 1: Cho x là s th c. + 2! n! Ví d 5: Cho n ñi m trên m t ph ng t a ñ ð các xOy: M1. Tính s = 2006 − x +1 x + 2 x+n + − . M2. n Input: ai S = S + ai S=0 Output: S End M t s bài toán qui v bài toán tính t ng Bài 1. ..

Cho s t nhiên n. Tính S = xn CÂU H I CHƯƠNG 3 V sơ ñ kh i th hi n thu t toán gi i các bài toán sau: Bài 1: Cho s nguyên dương n. Tìm ư c chung l n nh t c a 2 s ? Bài 3: Cho dãy s nguyên a1.. Cho s th c x.9]? Bài 5: Cho dãy s th c x1. xn. a2. x2.. Các bài toán qui v thu t toán tính tích Bài 1. Hãy ki m tra xem n có là s nguyên t không? Bài 2: Cho 2 s nguyên dương m và n.. Tính S = n! Bài 2. s t nhiên n.. Tìm giá tr l n nh t trong s các ph n t âm c a dãy? 31 . x2.. Thu t toán tính tích c a m t dãy s cũng tương t như thu t toán tính t ng.. an.. xn.4. .4 Bài toán tính tích m t dãy s Bài toán: Cho 1 dãy n s . Tuy nhiên khác v i thu t toán tính t ng là khi kh i gán cho ñ i lư ng lưu tr tích là 1 thay vì kh i gán 0 và thay phép + b ng phép * (nhân).Giáo trình Tin h c ð i cương 3... Hãy tính trung bình c ng các ph n t c a dãy có giá tr thu c ño n [-6.. . . Hãy ñ m xem có bao nhiêu b 3 ph n t liên ti p c a dãy theo th t t o thành c p s c ng? Bài 4: Cho dãy s th c x1. Tính tích t t c các ph n t c a dãy.

Giáo trình Tin h c ð i cương PH N 2 NGÔN NG L P TRÌNH C 32 .

phi u xu t nh p v t tư.. Trong ph n II này. Dennis Ritchie và Brian Kernighan ñã ñưa ra ngôn ng C v i m c ñích ban ñ u là vi t H ñi u hành Unix trên máy mini DEC PDP-11.. h c sinh. m ng. ti n l i. cách bi u di n các giá tr d li u và cách t ch c (lưu tr ) d li u trong bi n và m ng. năm 1990 ANSI [1] ñã xây d ng ngôn ng C chu n (ANSI C). x lý văn b n. Trong quá trình phát tri n ñã xu t hi n nhi u phiên b n C khác nhau.. 33 . Trong vài năm g n ñây Trư ng ð i h c Giao thông V n t i ñã ñưa ngôn ng C vào gi ng d y trong chương trình Tin h c ð i cương. Ph l c 1: trình bày b ng mã ASCII. Chương 2: trình bày các ki u d li u. .while. while. Chương 4: trình bày cách t ch c chương trình thành các hàm. Các v n ñ lý thuy t ñư c gi i thích t m và ñư c minh ho b ng nhi u ví d . ðã có nhi u s n ph m ph m m m trong m i lĩnh v c vi t b ng C như h ñi u hành. các quy t c xây d ng và s d ng hàm...Giáo trình Tin h c ð i cương M t s gi i thi u m ñ u v Ngôn ng l p trình C Vào năm 1970 t m t ngôn ng cũ hơn g i là BCPL. C trên Windows. Các ví d và bài t p s giúp ngư i ñ c luy n t p cách v n d ng các câu l nh ñ vi t chương trình. Các câu l nh ph c t p ñư c gi i thi u d n d n t d ñ n khó. Chương 5: nói v m t ki u d li u quan tr ng là c u trúc (tương t như b n ghi c a Foxpro và Pascal) dùng ñ bi u di n các ñ i tư ng thư ng g p như thí sinh. công văn ñi ñ n. chúng tôi cung c p nh ng ki n th c cơ s c a Turbo C. C hi n ñang không ng ng phát tri n. Ph n II g m 5 chương và 02 ph l c Chương 1: ngoài vi c gi i thi u các khái ni m cơ b n còn ñưa ra m t s chương trình C ñơn gi n và cách th c hi n chúng trên máy ñ giúp ngư i ñ c mau chóng ti p c n v i máy tính. Thư ng m i l nh ñi u khi n có th vi t theo nhi u d ng..b chương trình d ch r t hi u qu . Chương 3: nói v m t l p toán t r t quan tr ng dùng ñ th hi n các thu t toán . C là m t trong các ngôn ng l p trình c u trúc tiêu bi u có t c ñ x lý nhanh. các ng d ng x lý ñ ho . Ph l c 2 gi i thi u hơn 200 hàm chu n c a C theo th t ABC ñ ti n tra c u. ña phương ti n. Visual C++. và các toán t t o l p chu trình (vòng l p) for. t C có th nghiên c u các ngôn ng tân ti n khác như C++. Năm 1987 hãng Borland ñã cung c p ph n m m Turbo C . Java. Sau ñó C ñã nhanh chóng ñư c s d ng trên các máy tính PC. cơ s d li u. hoá ñơn bán hàng. ñó là toán t r nhánh if. ð ti n t i s th ng nh t. nh ñó vi c dùng ngôn ng C tr nên d dàng hơn. Chính vì v y C ñã ñư c ñưa vào gi ng d y cho t t c các khoa công ngh thông tin và nhi u khoa chuyên ngành k thu t khác. do . Các v n ñ hay và khó ñây là con tr và k thu t ñ quy. giáo viên. có các công c m nh ñ qu n lý b nh và các thi t b ngo i vi.

Ngôn ng C ñư c xây d ng trên b ký t sau: 26 ch cái hoa: A B C . ñó là: t p ký t . . Sau ñây là các t khóa c a TURBO C: asm char do break const double case continue else 34 cdecl default enum . z 10 ch s : 0 1 2 . 1.. Chúng thư ng ñư c s d ng ñ khai báo các ki u d li u. ch th #include và nh ng qui t c c n lưu ý khi vi t chương trình. vì v y ta ph i dùng m t cách ký hi u khác như d hay delta. Ví d HA NOI g m 6 ký t ..M T S KHÁI NI M M ð U Chương này s gi i thi u nh ng thành ph n cơ b n c a ngôn ng l p trình C. còn HANOI g m 5 ký t .. T t c nh ng ñi u nói trên là b ích và ñáng ghi nh vì chúng s ñư c thư ng xuyên s d ng sau này. t khóa và tên. bi t cách th c hi n chương trình trên môi trư ng Turbo C 2.0 1.2 T khóa T khóa là nh ng t ñư c ñ nh nghĩa trư c và có m t ý nghĩa hoàn toàn xác ñ nh.. Z 26 ch cái thư ng: a b c . ð c xong chương 1 b n có th l p ñư c m t s chương trình ñơn gi n.) Các ký hi u ñ c bi t khác như: . chúng tôi s trình bày ñôi ñi u v câu l nh gán.: [] {} ?! \ & | % # $ . ñ vi t các toán t và các câu l nh.... .Giáo trình Tin h c ð i cương CHƯƠNG 1 . Chú ý: Khi vi t chương trình ta không ñư c s d ng b t kỳ ký hi u nào khác ngoài t p các ký t nói trên. các t l i ñư c liên k t theo m t qui t c nào ñó ñ t o thành các câu l nh.4ac Ký t ∆ không cho phép dùng trong ngôn ng C. Ngoài ra ñ giúp b n ñ c mau chóng ti p c n v i máy.1 T p ký t M i ngôn ng l p trình ñ u ñư c xây d ng t m t b ký t nào ñó.. các câu l nh vào ra.. Ch ng h n khi gi i phương trình b c hai: ax2 + bx + c = 0 ta c n tính bi u th c: ∆ = b2 . chúng tôi s gi i thi u vài chương trình ñơn gi n nhưng hoàn ch nh và cách v n hành chúng trên máy ñ nh n ñư c k t qu cu i cùng. 9 Các ký hi u toán h c như: + . ð n lư t mình.* / = ( ) Ký t g ch n i: _ ( chú ý: phân bi t v i d u . Các ký t ñư c nhóm l i theo nhi u cách khác nhau ñ l p lên các t .0 và Turbo C++ 3. ð có th l p ñư c m t chương trình ñ y ñ . M t chương trình bao g m nhi u câu l nh và di n ñ t m t thu t toán ñ gi i m t bài toán nào ñó. D u cách (space) th c s là m t kho ng tr ng dùng ñ tách các t .

. nó dùng ñ xác ñ nh các ñ i tư ng khác nhau trong m t chương trình. tên c u trúc. tên hàm. ñây chúng ta ch c n bi t vài ñi u sơ lư c. float if near short struct unsigned for int pascal signed switch void Ý nghĩa và cách s d ng c a chúng s ñư c l n lư t gi i thi u c n nh hai ñi u: - ñây ch Không ñư c dùng t khóa ñ ñ t tên cho các h ng. Vi c ñ t tên ph i tuân theo m t s quy t c: tên là m t dãy các ký t có th g m ch .. Chúng ta có tên h ng.. . tên con tr .3 Tên Tên là m t khái ni m r t quan tr ng.Giáo trình Tin h c ð i cương extern goto interrupt register sizeof typedef volatile far huge long return static union while các m c sau. 1. T khóa ph i ñư c vi t b ng ch thư ng. Ví d : 35 . tên nhãn. s và d u g ch n i. V n ñ khai báo s nói k trong chương 2.4 M t s khái ni m 1.1 Bi n Bi n là ñ i lư ng dùng ñ ch a (lưu tr ) các giá tr trong quá trình tính toán. Có th hi u khái ni m bi n ñây gi ng như khái ni m bi n trong toán h c. Các ví d ñúng v tên: a_1 BETA x1 delta_7 _x1 Các ví d sai v tên: 3XYZ_7 (Ký t ñ u tiên là s ) r#3 (s d ng ký t # ) f(x) (s d ng các d u ngo c tròn) case (trùng v i t khóa ) be ta (s d ng kho ng tr ng) X-1 (s d ng d u g ch ngang) Chú ý: Trong các tên.2). ð i v i bi n th c (ki u float) ta dùng t khoá float.. hàm. M i bi n trư c khi s d ng ñ u ph i khai báo ñ xác ñ nh ki u c a nó. như v y tên AB khác tên ab. Ch ng h n không ñư c vi t iNT mà ph i vi t int. Tên không ñư c trùng v i t khóa (xem 1. tên m ng. m ng. ch hoa và ch thư ng ñư c xem là khác nhau. Ký t ñ u c a tên không ñư c là s . ð dài c c ñ i c a tên ñ i v i môi trư ng Turbo C m c ñ nh là 32 ký t . tên bi n. ð khai báo các bi n nguyên (ki u int) ta dùng t khoá int..4. bi n. 1.

y. /* khai báo các bi n x.c[50]. m ng(1) có th ñ t l nh. 1.b. ví d : { int a.z. 1. bi n x s nh n giá tr là 18. Ví d : { int a.5. ñây ta có th hi u toán t gán có d ng: Trong ñó b là m t bi n. c ki u int */ float x. 2.b). Khái ni m này s ñư c ñ c p chi ti t trong 2. ð c gi có th hi u ñơn gi n như sau: bi n là các ñ i lư ng dùng ñ lưu tr s li u. nó có th ñư c vi t trên m t ho c nhi u dòng nhưng ph i k t thúc b ng d u.4. a=2.c.5. Ví d : Sau khi th c hi n ño n chương trình: float x. Ví d : clsrcr(). printf("Hello").4. 2.b.4.5.2 H ng H ng là các ñ i l ong có giá tr không ñ i trong chương trình.3.y. Nói cách khác ch nào vi t ñư c m t câu l nh thì ñó cũng có quy n ñ t m t kh i l nh.2. còn bt là m t bi u th c toán h c nào ñó. x = 2*x . /* khai báo các bi n a.Giáo trình Tin h c ð i cương int a.2.4. ho c có th vi t ñ u kh i Các khai báo bi n. x = 10. } Chú ý: V m t cú pháp. C xem m t kh i l nh cũng như m t câu l nh riêng l . 1.z ki u float */ S khác nhau gi a bi n ki u int và bi n ki u float là ch : bi n ki u int luôn luôn nh n giá tr nguyên trong quá trình tính toán còn bi n ki u float có th nh n c các giá tr là các s th c. printf ("\n%6d%6d". Chú ý: khái ni m gán không gi ng như khái ni m ñ ng th c trong toán h c. Kh i l nh là m t dãy các câu l nh ñư c bao b i c p d u { và }. Khai báo ñ u kh i l nh ñ u c a m t hàm.b.3 Toán t gán Câu l nh gán s nói k trong chương 2. (1) Các khái ni m này ñư c trình bày t p h p c a nhi u bi n. m ng là 36 . Tác d ng c a câu l nh này là: trư c tiên tính bi u th c bt và sau ñó gán giá tr tính ñư c cho bi n b.4 Câu l nh và kh i l nh M i câu l nh th c hi n 1 ch c năng (công vi c) nào ñó.a. b. b=3. b = bt.

Các bi n ch t n t i trong kh i l nh mà bi n ñư c khai báo. } ðo n chương trình trên có hai l nh printf gi ng nhau. y=a*x. Ph m vi ho t ñ ng c a các bi n và m ng Khi g p khai báo c a bi n và m ng. cùng in ra giá tr c a a. do ñó l nh printf bên trong s in giá tr c a bi n a kh i l nh bên trong.Giáo trình Tin h c ð i cương float x.y. Trên nhi u dòng. m t khi ñó hai bi n ñó là hai bi n ñ c l p cùng tên. V các kh i l nh l ng nhau Ta có th khai báo hai bi n ho c hàm cùng tên.4. printf ("\ny=%8. z=b*x. 2 Bi n a bên trong ñư c ưu tiên hơn so v i bi n a bên ngoài.y. b = 5. ngoài và m t kh i l nh bên trong. S các kh i l nh l ng nhau là không h n ch . Các chú thích này không nh hư ng ñ n k t qu h at ñ ng c a chương trình. kh i l nh bên trong. T bên ngoài m t kh i l nh. ngoài các câu l nh. T ñó có th rút ra m t s k t lu n sau: Giá tr c a m t bi n hay m t m ng khai báo bên trong m t kh i l nh không th ñưa ra ñ s d ng b t kỳ ch nào bên ngoài kh i l nh ñó. } S l ng nhau c a các kh i l nh Bên trong m t kh i l nh l i có th vi t các kh i l nh khác. a). Các l i gi i thích c n ñư c ñ t gi a d u /* và d u */ và có th ñư c vi t: Trên m t dòng. x = 5. bi n a bên trong ñã “che”2 bi n a bên ngoài. 1. 37 .2f".z). k t qu ñưa ra s là: a = 4 a = 5 Bi n a bên trong trùng tên v i bi n a bên ngoài. hay nói cách khác. nhưng là hai bi n a khác nhau. và s m t ñi khi k t thúc kh i l nh. } printf("a = %d\n".5 Chú thích Trong m t chương trình. a = 3. nó ch có tác d ng ñ i v i ngư i ñ c chương trình. không th can thi p ñ n các bi n và các m ng ñư c khai báo bên trong kh i l nh. { int a=4. Ví d xét ño n chương trình: { int a=5.z. ta có th ñưa thêm vào các l i chú thích.t[20][30]. printf ("a = %d\n". máy s c p phát b nh cho bi n và m ng.7. a).2f\nz=%8.

getch(). // xoá màn hình // in ra màn hình dòng ch Hello 1. Chương trình dư i ñây tính chu vi và di n tích hình tròn theo giá tr bán kính r nh p t bàn phím.h> /* s d ng thư vi n vào ra chu n */ #include <conio. /* Xu ng dòng và in: LAM QUEN VOI BAN */ printf("\nLAM QUEN VOI BAN"). Ví d 1. /* Khai báo 3 bi n th c */ /* ðưa ra man hình thông báo v yêu c u nh p s li u */ printf("\nBan kinh r= ").h> void main () /* hàm chính */ { /* Xu ng dòng (\n) và in: TURBO C HAN HANH */ printf("\nTURBO C HAN HANH").B n 2 */ #include "stdio. Ví d : clrscr(). /* Nh p m t giá tr th c ñưa vào bi n r */ scanf("%f".h" /* s d ng thư vi n vào ra chu n */ #include "conio.dt. Câu l nh printf trong b n 2 in ñư c hai dòng. ð c gi d dàng hi u ñư c m i câu l nh qua các gi i thích vi t gi a các d u /* */.Giáo trình Tin h c ð i cương Trên ph n còn l i c a m t dòng. /* Chương trình in hai dòng ch . getch(). /* T m d ng máy ñ xem k t qu */ } Phiên b n sau ghép hai câu l nh printf thành m t câu l nh duy nh t.cv.h" #include "math.0 ta có th dùng d u // ñ chú thích.h" void main () /* hàm chính */ { /* Xu ng dòng. #include "stdio. printf(“Hello”).5 M t s chương trình ñơn gi n Dư i ñây là các ví d nh m minh ho c u trúc c a m t chương trình C. Vi t chương trình cho hi n lên màn hình hai dòng ch : TURBO C HAN HANH LAM QUEN VOI BAN Dư i ñây là hai chương trình cùng th c hi n yêu c u ñ ra. Ph n chú thích s b t ñ u t d u // ñ n cu i dòng.h" #include "conio.h" /*S d ng thêm thư vi n các hàm toán h c*/ void main() { float r.&r). in: TURBO C HAN HANH. Ví d 2. ti p t c xu ng dòng r i in: LAM QUEN VOI BAN */ printf("\nTURBO C HAN HANH\nLAM QUEN VOI BAN"). /* Chương trình in 2 dòng ch . /* Tính chu vi và diên tích hình tròn 38 . Trong TC 3.B n 1 */ #include <stdio. /* T m d ng máy ñ xem k t qu */ } Nh n xét: M i c u l nh printf trong b n 1 in ñư c m t dòng.

d.5 ta th y: + Câu l nh printf ñư c vi t trên 1 dòng.cv.t.&x. /* chuong trinh tinh x luy thua y */ #include "stdio.y.a. /* giua cac so dua ra co nhung khoang trong */ printf("\n%d %f %d %f". c=%d.b.855.t).c.43 1. y.b.425000 123 -45.d). Nhìn vào ví d 2 c a 1.&y). z).85. d=%f". a. getch().2f". printf("\nChuc cac ban may man \n").b. c = -4685. v a rút ra m t s chú ý khi vi t chương trình.Giáo trình Tin h c ð i cương Dùng h ng M_PI (PI) ñã ñ nh nghĩa trong math. // khai bao ba bien kieu float printf("\n vao x va y ").h" void main () { float x.425. /* In k t qu */ printf("\nChu vi=%10.h */ cv = 2*M_PI*r. printf("Tong san luong hang nam tang %d %". } K t qu th c hi n chương trình: Chuc cac ban may man Tong san luong hang nam tang 12 % 123-45.c. Quy t c ñ u tiên c n nh là: M i câu l nh có th vi t trên m t hay nhi u dòng nhưng ph i ñư c k t thúc b ng d u.425000 a = 123.855000-4685123. // vao x. /* T m d ng máy ñ xem k t qu */ } Ví d 3: Tính x lu th a y. b = %f. t = 12. a = 123.c. y tu ban phim z=pow(x.y). d = 123. scanf("%f%f". 39 . } Ví d 4: Minh ho kh năng ñưa ra /* chuong trinh minh hoa cac kha nang dua ra */ #include "stdio.h" #include "math. float b.6 M t s quy t c c n nh khi vi t chương trình Bây gi chúng ta v a gi i thích ñôi ñi u v ví d trên. /* giua cac so co dat them cac ky tu khac */ printf("\na = %d. b = -45. + Hai câu l nh gán ñ tính cv và dt ñư c vi t trên m t dòng.d).h" void main() { int a. x. d = 123.dt). c = -4685. // tinh z = x ^ y /* in ket qua tren 3 dong */ printf("\nx = %f\ny = %f\nz = %f".855000 -4685 123.d).2f\nDien tich=%10.z. dt = M_PI*r*r. /* giua cac so dua ra khong co khoang cach */ printf("\n%d%f%d%f".c. b = -45.a.

vì v y ñ u chương trình c n vi t: #include "stdio. Hàm này có trong t p stdio.h (trong thư m c c a C).Trên nhi u dòng. . Chúng ch có tác d ng ñ i v i ngư i ñ c. Tóm l i trư c khi s d ng m t hàm c n bi t nó n m trên t p nào và ph i dùng toán t #include ñ g n t p ñó vào t p chương trình c a ta.. như cu i m t câu l nh.Trên ph n còn l i c a m t dòng.h" Ta cũng chú ý r ng: cu i dòng này không có d u . T i ñây ta có th xem c u trúc c a chương trình như sau: #include …… khai báo các bi n. ta ñ t thêm d u \ trư c khi xu ng dòng. Trong chương trình trên có dùng hàm chu n printf. M t chương trình có th ch có m t hàm chính (main) như các ví d trên. Ví d : printf("\nTURBO C HAN HANH\ \nLAM QUEN VOI BAN"). ðây là ph n vi c có tính ch t tác nghi p ít ñòi h i suy nghĩ và sáng t o hơn so v i công vi c l p trình. Các l i gi i thích c n ñư c ñ t gi a d u /* và d u */ và có th ñư c vi t: . Qui t c th tư nói v c u trúc c a m t chương trình. ho c có th thêm vài hàm khác. Quy t c th hai là quy t c vi t các l i gi i thích. D ch và ch y chương trình. 40 .Giáo trình Tin h c ð i cương M t ñi m c n lưu ý ñây là cách vi t m t h ng xâu ký t (dãy ký t ñ t trong hai d u nháy kép) trên nhi u dòng. các m ng toàn c c n u có khai báo và xây d ng các hàm n u có void main() { . ð báo cho TURBO C bi t m t chu i ký t v n còn ti p t c dòng dư i.7 Cách th c hi n các chương trình trên máy tính Ph n vi c còn l i sau khi ñã có chương trình là th c hi n chương trình trên máy tính ñ nh n k t qu cu i cùng. Quá trình v n hành m t chương trình trên máy tính bao g m các bư c cơ b n sau: T o t p chương trình g c ñuôi C và so n th o chương trình. ði u này s ñư c trình bày chi ti t trong chương 4.Trên m t dòng. các l nh… } xây d ng các hàm ñã khai báo 1. Qui t c th ba là qui t c s d ng các hàm chu n. . Nh ng l i gi i thích không có tác d ng ñ i v i s làm vi c c a chương trình trên máy tính.

D ch và ch y chương trình: B m ñ ng th i 2 phím Ctrl và F9. Option. Dùng bàn phím ñ so n th o chương trình trong c a s này. Th c hi n các chương trình vi t trong m c 1.5 trên máy. L p chương trình tính tích c a 4 s th c ñư c n p t bàn phím. lk1 t bàn phím. D ch và ch y chương trình: B m ñ ng th i 2 phím Ctrl và F9. m c Run. BÀI T P CHƯƠNG 1 Bài 1.0 (Turbo C++ 3. Th c hi n chương trình trong TC++3.0 Gi s TC++3. Edit. ví d a/b = a:b).Save) ñ ghi chương trình lên t p.0) và TC++3. ð i chi u k t qu nêu trong sách v i k t qu nh n ñư c. n.0 ñã ñư c cài ñ t trong thư m c C:\TC++ So n th o chương trình: Vào môi trư ng c a TC++3. L p chương trình nh p bl.0 và TC++3. Project. Chúng ta s th y trình t thao tác là r t ñơn gi n và tư ng t như nhau (ñ i v i TC2. Edit. ho c ch n menu Run. Th c hi n chương trình trên máy v i các s li u c th (dùng d u / ñ bi u th phép chia. Project. Compile. Th c hi n chương trình trong TC2. sau ñó th c hi n chương trình trên máy (dùng d u * ñ bi u th phép nhân). Bài 2. Khi ñó s nh n ñư c menu chính c a TC++3. sau ñó dùng phím F2 (ho c ch n File .0) ñ th c hi n chương trình. m c New ñ nh n c a s so n th o. 41 . n là s ngày công trong tháng. Run.0 (Turbo C 2. Compile. sau ñó dùng phím F2 (ho c ch n File . Window và Help.EXE trong thư m c C:\TC.Save) ñ ghi chương trình lên t p.0 Gi s TC2. m c Run.0 ñã ñư c cài ñ t trong thư m c C:\TC So n th o chương trình: Vào môi trư ng c a TC2. Debug và Break/Watch. ho c ch n menu Run. Dùng bàn phím ñ so n th o chương trình trong c a s này. t là các kho n ti n ñã lĩnh kỳ m t. Run.0 b ng cách kh i ñ ng t p TC.Giáo trình Tin h c ð i cương Dư i ñây s trình bày cách s d ng các ph n m m TC2.0 g m các menu: File.EXE trong thư m c C:\TC++\BIN. sau ñó tính lk2 theo công th c trên. Search. m c New ñ nh n c a s so n th o. Debug.0) . Bài 3. Ch n menu File. Khi ñó s nh n ñư c menu chính c a TC2.0 g m các menu: File. Option. Cho bi t lương kỳ hai c a cán b tính theo công th c: lk2 = bl * 540 *n − t 26 trong ñó bl là b c lương. Ch n menu File.0 b ng cách kh i ñ ng t p TC.

S có giá tr tuy t ñ i nh hơn 3.1.1 Các ki u d li u cơ b n Trong chương này. B ng sau ch ra các ki u s nguyên và ph m vi bi u di n tương ng. chúng ta s tìm hi u m t s ki u d li u cơ b n ñư c ñ nh nghĩa trong Turbo C. Các ki u s nguyên không d u ñư c thành l p b ng cách thêm t khoá unsigned vào trư c ki u s nguyên có d u tương ng.4E-38 ñư c xem b ng 0.4E-38 → 3.Giáo trình Tin h c ð i cương CHƯƠNG 2 . 2. double và long double. Ki u char int long ho c long int Ph m vi bi u di n -128 → 127 -32768 → 32767 -2147483648→2147483647 Kích thư c 1 byte 2 byte 4 byte Tương ng v i các ki u s nguyên có d u là các ki u s nguyên không d u.CÁC KI U D LI U Ki u d li u c a m t bi n hay h ng là khái ni m ch d ng thông tin c a bi n hay h ng ñó. 2. bao g m ki u nguyên và ki u th c. B ng sau ch ra các ki u s nguyên không d u: Ki u unsigned char unsigned int unsigned long 2.4E+38. Trong C cho phép s d ng ba ki u d u ph y ñ ng là float. bi n ki u th c dùng ñ lưu các giá tr th c.1.7E-308 → 1. Ví d bi n có ki u nguyên dùng ñ lưu các giá tr nguyên.4E-4932 → 1.7E+308 long double 3. Kích c và ph m vi bi u di n c a chúng ñư c ch ra trong b ng dư i ñây: Ki u Ph m vi bi u di n S ch s có nghĩa 7-8 15-16 17-18 Kích thư c (byte) 4 8 10 float 3.1 Các ki u s nguyên Tuỳ t ng yêu c u c th mà chúng ta có th s d ng các ki u s nguyên có ph m vi bi u di n khác nhau.2 Các ki u s th c Ph m vi bi u di n 0 → 255 0 → 65535 0 → 4294967295 Kích thư c 1 byte 2 byte 4 byte Ki u s th c.1.4E+38 double 1.1E4932 Gi i thích: Máy có th lưu tr ñư c s ki u float có giá tr tuy t ñ i t 3.4E-38 ñ n 3. 2. Ph m vi bi u di n c a s double ñư c hi u theo nghĩa tương t . hay ki u d u ph y ñ ng dùng ñ lưu các giá tr th c.3 Bi u di n các ki u khác qua ki u cơ b n Ki u ký t 42 .

0) 3 ASCII: American Standard Code for Interchange Information. 2. ph n b c là m t s nguyên.0123456) (bi u di n giá tr 120.2. Nhóm các ký t ñ ho có mã s t 127 ñ n 255. Các ký t này có th ñưa ra màn hình nhưng không in ñư c (b ng các l nh DOS). Nhóm các ký t văn b n có mã t 32 ñ n 126. Ví d : 123. H ng d u ph y ñ ng ñư c vi t theo hai cách: Cách 1 (d ng th p phân): S g m ph n nguyên.34 15.35 -4563. Các ký t nhóm này nói chung không hi n th ra màn hình. Ph n ñ nh tr là m t s nguyên ho c s th c d ng th p phân.1 H ng s th c (float và double) H ng s th c (h ng có giá tr th c) hay g i là H ng d u ph y ñ ng. ngư i ta dùng m t s nguyên lưu mã c a ký t ñó trong b ng mã. có th phân thành 3 nhóm: Nhóm các ký t ñi u khi n có mã t 0 ñ n 31. Hai ph n này cách nhau b i ký t e ho c E. Các ký t này có th ñưa ra màn hình và máy in. các bi u th c có giá tr khác 0 là ñúng và ngư c l i các bi u th c có giá tr b ng 0 là sai. ký t 10 chuy n con tr xu ng dòng dư i (trên cùng c t).456E-4 0. m i ký t ñư c bi u di n b ng m t s nguyên 8 bit. Dư i ñây trình bày cách bi u di n các h ng trong C. Ch ng h n ký t mã 13 dùng ñ chuy n con tr v ñ u dòng. d u ch m th p phân và ph n th p phân. V i b ng mã ASCII3.0 Chú ý: Ph n nguyên ho c ph n th p phân có th v ng m t nhưng d u ch m không th thi u. b n ñ c tham kh o b ng mã này ph l c 1 43 . Cách 2 (d ng khoa h c hay d ng mũ): S ñư c tách thành 2 ph n là ñ nh tr và ph n b c. 2. ví d : 214. ví d cho phép vi t: . Ví d : Ký t 0 1 2 A B a b - Mã ASCII 48 49 50 65 66 97 98 B ng mã ASCII g m 256 ký t .2 H ng H ng là các ñ i lư ng mà giá tr c a nó không thay ñ i trong quá trình tính toán.48 234. - Ki u ñúng sai Trong TC quy ñ nh r ng.Giáo trình Tin h c ð i cương ð bi u di n các ký t .12E3 (bi u di n giá tr 0.

khi ñó các ch s phía sau ph i n m trong kho ng t 0 ñ n 7.6 Bi u di n h ng nguyên d ng ký t Có th bi u di n m t giá tr nguyên trong kho ng t 0 ñ n 255 b ng m t ký t ñ t trong c p d u nháy ñơn.0 là h ng th c (d u ph y ñ ng).5e-2 1e8 (bi u di n giá tr -0. 0xA9. vì v y ngoài các giá tr t 0 ñ n 9. 0Xa9 . 2.. S 125 là h ng nguyên còn 125. Ví d : 0xa9 . Chú ý: phân bi t 125 và 125. Giá tr c a nó trong h 10 là 3*8*8 + 4*8 + 5 = 229 2.0) 2.Giáo trình Tin h c ð i cương -49.4 Bi u di n h ng nguyên trong h 8 Có th bi u di n các h ng s nguyên theo h cơ s 8 b ng cách ñ t s 0 ñ u. H ng bi u di n trong h 16 b t ñ u b ng 0x ho c 0X.2 H ng s nguyên ki u int Là h ng s nguyên (h ng có giá tr nguyên) có giá tr trong kho ng t -32768 ñ n 32767. Ví d : 4563946L và 4563946 là hai h ng ki u long có cùng giá tr .0. 2. còn dùng các ký t t a (ho c A) ñ n f (ho c F) ñ bi u di n. H ng nguyên h 8 luôn luôn nh n giá tr dương.2. Ví d : -45 4007 635 .3 H ng ki u long H ng ki u long ñư c bi u di n b ng cách thêm L ho c l vào cu i giá tr nguyên.5 Bi u di n h ng nguyên trong h 16 H cơ s 16 c n 16 ký t ñ bi u di n các ch s . Ví d : -4893L ho c -4893l M t s nguyên vư t ra ngoài mi n xác ñ nh c a int cũng ñư c xem là h ng ki u long.2.2.495) (bi u di n giá tr 100000000. 0XA9 Các h ng trên cùng bi u di n m t giá tr .2. khi ñó giá tr c a h ng b ng mã ASCII c a ký t ñó.2. Ví d : '9' tương ñương v i 57 44 . trong h 10 là: 10*16 + 9 = 169 2.. Ví d : 0345 là m t h ng nguyên h 8.

Trình biên d ch t ñ ng thêm ký t \0 vào cu i m i xâu (ký t \0 ñư c xem là d u hi u k t thúc c a m t xâu ký t ).2.7 H ng xâu ký t H ng xâu ký t dùng ñ bi u di n m t dãy các ký t .Giáo trình Tin h c ð i cương 'a' tương ñương v i 97 ð bi u di n m t s h ng ñ c bi t.141593 Khi ñã ñ t tên cho các h ng. Trong trư ng h p này. r = 5. s. và thay vì vi t tr c ti p h ng thì ta dùng tên c a h ng trong các bi u th c. trong ñó các ký t ñư c ñ t trong hai d u nháy kép. ví d s pi. giá tr c a nó có th ñư c thay ñ i trong quá trình chương trình th c hi n.0f. Vi c khai báo bi n ñư c th c hi n theo m u sau: 45 .2. 'a' là h ng nguyên ñư c lưu tr trong m t byte. Khai báo Như ñã ñ c p 1. còn "a" là h ng xâu ký t ñư c lưu tr trong m t m ng hai ph n t : ph n t th nh t ch a mã ch a còn ph n t th hai ch a \0. chúng ta có th ñ t cho h ng ñó m t cái tên. Tên bi n là tên m t vùng nh trên RAM ñ lưu tr d li u. dùng ch th #define. s = PI*r*r.1. M i bi n c n ph i khai báo trư c khi s d ng. ví d : float r. 2. Ký t ' " \ \n (chuy n dòng) \0 (null) Tab Backspace CR (v ñ u dòng) LF (sang trang) Chú ý: C n phân bi t 'a' và "a". ví d : "Ha noi" "Hai phong" "" /* xâu r ng */ Xâu ký t ñư c lưu tr trong máy dư i d ng m t m ng có các ph n t là các ký t riêng bi t.3. B ng sau ch ra cách bi u di n m t s h ng ñ c bi t: Cách vi t '\'' '\"' '\\' '\n' '\0' '\t' '\b' '\r' '\f' 2. ð ñ t tên cho h ng. chúng ta có th s d ng chúng trong các bi u th c.8 ð t tên cho h ng M t s h ng có ý nghĩa ñ nh trư c. ngư i ta dùng cách bi u di n v i d u \. Ví d : #define MAX 1000 #define PI 3. 2. bi n là ñ i lư ng dùng ñ lưu tr các giá tr trong quá trình tính toán.1.3 Bi n 2.4.

z.0. 2.1.3. ho c các ki u do ngư i l p trình t o ra trư c khi khai báo bi n.”. a = 35.4 M ng 2.h> void main () { int a. Ví d như bi n ki u int ñư c c p phát hai byte b nh . d). /* V trí c a khai báo sai */ d = a * 2. như hàm scanf. và v th c t hai cách này là tương ñương. e = -35. Vi c s d ng m ng là cách t t hơn nhi u trong nh ng trư ng h p như v y . c.3. d. b = 20.4. ð a ch bi n dùng trong m t s hàm. x = 23.2 V trí c a các khai báo bi n Các khai báo c n ñ t ngay sau d u { ñ u tiên c a thân hàm ho c c a kh i l nh và c n ñ ng trư c m i câu l nh khác. sau m t câu l nh gán ch ng h n thì không ñư c khai báo n a .5 L y ñ a ch c a bi n M i bi n ñư c c p phát m t vùng nh g m m t s byte liên ti p. y.4 C p phát b nh cho bi n Khi th c hi n chương trình. c . z . 2.d = 40. b. x.3. Ví d : int a. bi n ki u float ñư c c p phát 4 byte b nh ….3 Vi c kh i ñ u cho các bi n N u trong khai báo.1. V y ñ ñ t ñư c ý ñ nh như ví d trên ta có th dùng các câu l nh: int a. Ki u d li u là các ki u ñã nêu trong 2. float e = -35.t. b = 20.Giáo trình Tin h c ð i cương <ki u d li u> <danh_sách_tên_bi n>.1. } 2. ð nh n ñ a ch bi n ta dùng phép toán: & tên_bi n 2.1 Khái ni m v m ng. cách khai báo M i bi n ch có th ch a m t giá tr . t = 36. ngay sau tên bi n ta ñ t d u = và m t giá tr nào ñó thì ñây chính là cách v a khai báo v a kh i ñ u cho m t bi n. ð ch a m t d y s hay m t b ng s ta có th dùng nhi u bi n nhưng cách này không ti n l i. T t nhiên ñi u này có th ñ t ñư c nh toán t gán. 46 . Sau ñây là m t ví d sai v v trí c a khai báo #include <stdio. 2. float e. Như v y. các bi n trong danh sách ñư c phân bi t nhau b i d u ph y “. S hi u c a byte ñ u chính là ñ a ch c a bi n.1. printf(“%d”. y.0. int d.3. t = 36. Tên các bi n ñư c ñ t theo quy t c ñ t tên c a TC ñư c nêu trong 1.1. n u máy g p m t khai báo bi n nó s th c hi n vi c c p phát b nh cho bi n g m m t s byte liên ti p nhau tùy thu c vào ki u d li u c a bi n.3. x = 23. d = 40.

các ph n t m ng có ñ a ch liên ti p nhau. Khái ni m v ki u m ng và tên m ng cũng gi ng như khái ni m ki u bi n và tên bi n. Ý nghĩa c a chúng như sau: - ð i v i m ng th nh t thì ki u là int. b. kích thư c b ng 10. s chi u là 2. Kích thư c c a các chi u là 4 và 2.. x[2]. Có bao nhiêu ki u bi n thì cũng có b y nhiêu ki u m ng. M ng có 5 ph n t ñư c ñánh s như sau: x[0]. s xác ñ nh 4 m ng: a. s chi u là 2. s chi u là m t. - ð i v i m ng th hai thì ki u là int. ) Tên m ng S chi u và kích thư c m i chi u. tên là x. chúng ñư c ñánh s và ñư c s p x p như sau: b[0][0] b[1][0] b[2][0] b[3][0] b[0][1] b[1][1] b[2][1] b[3][1] M i ph n t b[i][j] ch a ñư c m t giá tr ki u int và m ng b có th bi u di n ñư c m t b ng s nguyên 4 dòng. M ng có 8 ph n t . kích thư c b ng 5. M ng có 9 ph n t . - ð i v i m ng th 4 thì ki u là float. chúng ñư c ñánh s và ñư c s p x p như sau: y[0][0] y[1][0] y[2][0] y[0][1] y[1][1] y[2][1] y[0][2] y[1][2] y[2][2] M i ph n t y[i][j] ch a ñư c m t giá tr ki u float. y[3][3].4. Ta s gi i thích khái ni m s chi u và kích thư c m i chi u thông qua các ví d sau. Trong b nh . - ð i v i m ng th ba thì ki u là float.Giáo trình Tin h c ð i cương M ng có th hi u là m t t p h p nhi u ph n t có cùng m t ki u giá tr và có chung m t tên. kích thư c c a m i chi u là 3.. 2. các ph n t c a m ng hai chi u ñư c s p x p theo hàng. s chi u là m t. M ng c n ñư c khai báo ñ ñ nh rõ: Ki u m ng (int. x[3]. b[4][2]. 3 c t.. float double. và m ng y có th bi u di n ñư c m t b ng s th c 3 dòng. Các khai báo: int a[10]. tên là y. tên là b. tên là a. 2 c t. x[4] M i ph n t x[i] ch a ñư c m t giá tr ki u float và m ng x có th bi u di n ñư c m t dãy 5 s th c. Nói cách khác. Chú ý: Các ph n t c a m ng ñư c c p phát các kho ng nh liên ti p nhau trong b nh . x và y. float x[5]. ñi u này ñã nói các m c trên. x[1]. M ng có 10 ph n t ñư c ñánh s như sau: a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] M i ph n t a[i] ch a ñư c m t giá tr ki u int và m ng a có th bi u di n ñư c m t dãy 10 s nguyên.2 Ch s m ng 47 . M i ph n t m ng có vai trò như m t bi n và ch a ñư c m t giá tr .

5 Các phép toán trên các ki u 2. Gi s a.5.5.. Khi ñó: a[j+i-1] b[j+i][2-i] x[j/i] y[i][j] là là là là a[2] b[3][0] x[0] y[2][1] Các cách vi t sau là sai: y[j] vì y là m ng hai chi u. Trong các m nh ñ logic. b.2 Phép toán s h c Các phép toán hai ngôi s h c là: Phép toán + * / % Ý nghĩa C ng Tr Nhân Chia L y ph n dư Ví d a+b a-b a*b a/b a%b Có phép toán m t ngôi . s nguyên ñó là ph n nguyên c a thương s ). x. S ch s ph i b ng s chi u c a m ng. nhưng nói chung không cho phép l y ñ a ch ph n t m ng nhi u chi u. bi u th c ñi u ki n.. y ñã ñư c khai báo như trên và gi s i. M i bi u th c s có m t giá tr . Ch ng h n có th l y ñ a ch ph n t m ng m t chi u. ch c n hai ch s 2.ví d -(a+b) nhưng không có phép +. 2. Phép chia hai s nguyên s ch t c t ph n th p phân (k t qu c a phép chia 2 s nguyên là m t s nguyên. Khi vi t bi u th c có th và nên dùng các d u ngo c tròn ñ th hi n ñúng trình t tính toán trong bi u th c.1 Bi u th c Bi u th c là m t s k t h p gi a các phép toán và các toán h ng ñ di n ñ t m t công th c toán h c nào ñó. Như v y máy s ch p nh n phép tính: &a[i] nhưng không ch p nh n phép tính &y[i][j] 2.3 L y ñ a ch ph n t m ng Dư i ñây khi nói m ng ta hi u là m ng m t chi u. ví d : 11/3 = 3 48 . Trong C ñưa ra nhi u quan ni m m i v bi u th c như bi u th c gán.Giáo trình Tin h c ð i cương M t ph n t c th c a m ng ñư c xác ñ nh nh các ch s c a nó. Ch s c a m ng ph i có giá tr int không vư t quá kích thư c c a chi u tương ng. bi n. Bi u th c ñư c phân lo i theo ki u giá tr : nguyên và th c. . c n hai ch s b[i][j][1] vì b là m ng hai chi u. M ng có t hai chi u tr lên ta nói m ng kèm s chi u (ví d m ng hai chi u.). ph n t m ng và hàm cũng ñư c xem là bi u th c. j là các bi n nguyên trong ñó i=2.4. j=1. Có m t vài h n ch trên các m ng nhi u chi u. H ng. bi u th c ñư c phân thành ñúng (giá tr khác không) và sai (giá tr b ng 0).

Các phép toán s h c dùng ñ vi t các công th c toán h c. khi các ñi u ki n nêu ra là ñúng thì ta nh n ñư c giá tr 1. hai phép sau có cùng s th t ưu tiên nhưng th p hơn s th t ưu tiên c a b n phép ñ u.4 Phép toán logic Cũng gi ng như các phép toán so sánh. ta nh n ñư c giá tr 0. Ba phép toán này l i có s th t ưu tiên nh hơn phép tr m t ngôi. Các phép toán so sánh cho trong b ng sau: Phép toán > >= < <= == != ý nghĩa Có l n hơn không ? Có l n hơn hay b ng không ? Có nh hơn không? Có nh hơn hay b ng không ? Có b ng nhau không? Có khác nhau không Ví d a>b 3>7 có giá tr 0 a>=b 8>=8 có giá tr 1 a<b 9<9 có giá tr 0 a<=b 3<=10 có giá tr 1 a==b 3==9 có giá tr 0 a!=b 3!=9 có giá tr 1 B n phép ñ u có cùng s ưu tiên. Nói chung. cho nên bi u th c: i < n-1 ñư c hi u là: i < (n-1).có cùng s ưu tiên. các phép toán logic cho ta giá tr 1 (ñúng) ho c giá tr 0 (sai). 2.5. trong trư ng h p trái l i. ví d : (a*a-b*b)/(x*x+y*y) 2. nó không áp d ng ñư c cho các giá tr ki u float và double. và nh hơn s ưu tiên c a * / và %. nên dùng các d u ngo c ñ tránh nh ng l i do ñ ưu tiên phép toán gây nên.Trong C s d ng ba phép toán logic: Phép Ph ñ nh ! Phép Và (AND) && Phép Ho c (OR) || !a 0 1 a Khác không Khác không B ng không B ng không 49 b Khác không B ng không Khác không B ng không a&&b 1 0 0 0 a||b 1 1 1 0 Ý nghĩa c a chúng ñư c cho trong các b ng: A Khác không B ng không .3 Các phép toán so sánh Phép toán so sánh cho ta ho c giá tr 1 (ñúng) ho c giá tr 0 (sai).Giáo trình Tin h c ð i cương Phép toán % cho ph n dư c a phép chia nguyên. Các phép toán s h c ñư c th c hi n t trái sang ph i.5. Các phép so sánh có s ưu tiên th p hơn so v i các phép toán s h c. Nói cách khác. Ví d : 11%3 = 2 Các phép toán + và .

còn trong phép ++n thì n ñư c tăng trư c khi nó ñư c s d ng.5 Chuy n ki u Vi c chuy n ñ i ki u giá tr thư ng di n ra m t cách t ñ ng trong hai trư ng h p sau: Khi bi u th c g m các toán h ng khác ki u. Ví d : 3>7 có giá tr 0 7>3 có giá tr 1 3 && 7 có giá tr 1 ! 15. Phép toán tăng gi m thư ng ñư c s d ng trong các toán t for. while.6 Các phép toán tăng gi m C ñưa ra hai phép toán m t ngôi ñ tăng và gi m các bi n (nguyên và th c). như v y có th vi t: ++n n++ --n n-S khác nhau c a ++n và n++ ch : Trong phép n++ thì n tăng sau khi giá tr c a nó ñã ñư c s d ng. Trong c hai trư ng h p n ñ u tr thành 6.6 có giá tr 0 Các phép toán so sánh và logic ñư c dùng ñ thi t l p ñi u ki n r nhánh trong toán t if và ñi u ki n k t thúc chu trình trong các toán t for.Giáo trình Tin h c ð i cương Trong ñó a và b có th nguyên hay th c.s tr ñi 1. 50 . trong vi c truy n giá tr các tham s th c s cho các ñ i (chương 4). còn câu l nh x = ++n. s gán 5 cho x. Ví d : N u n b ng 5 thì câu l nh x = n++. Ngoài ra ta có th chuy n t m t ki u giá tr sang m t ki u b t kỳ mà ta mu n b ng phép ép ki u: (<Ki u d li u>) (<bi u th c>) Ví d : (float)(a+b) 2.. toán t gi m -.có th ñ ng trư c ho c sau toán h ng. Toán t tăng ++ s c ng 1 vào toán h ng c a nó. while và do while. s gán 6 cho x. ði u này x y ra trong toán t gán.. Khi gán m t giá tr ki u này cho m t bi n (ho c ph n t m ng) ki u kia. Vi c ch n phương án này hay phương án khác là tùy thu c ng c nh. Ch ng h n n u n ñang có giá tr b ng 5 thì: Sau phép tính ++n..5. n có giá tr 6 Sau phép tính --n. S khác nhau gi a --n và n-.cũng như v y. chương 3 s có r t nhi u ví d v vi c s d ng các phép toán này 2. ñ tăng hay gi m giá tr cho các bi n ñi u khi n. R t nhi u ví d như v y có th tìm th y trong các chương sau. trong câu l nh return (chương 4).5. n có giá tr 4 D u phép toán ++ và -.

Ví d : printf("\n %8. 2. Ví d câu l nh: x = x*(y+3). khi vi t a = b = 5. vì vi c ñó có th d n ñ n các k t qu sai. Trong ñó <phép toán> là m t phép toán hai ngôi.8 Câu l nh gán và bi u th c gán Bi u th c gán là bi u th c có d ng: <bi n> = <bi u th c> V trái c a bi u th c là m t bi n (hay ph n t m ng).7 Bi u th c ñi u ki n Bi u th c ñi u ki n là bi u th c có d ng: <bi u th c ki m tra> ? <bi u th c 1> : <bi u th c 2> Giá tr c a bi u th c ñi u ki n b ng giá tr c a bi u th c 1 n u bi u th c ki m tra ñúng (khác không) và b ng giá tr c a bi u th c 2 n u bi u th c ki m tra sai (b ng không). vào sau bi u th c gán thì ta ñư c l nh gán: <bi n> = <bi u th c>. có th vi t thành: x *= y+3.5. Th t ưu tiên c a các phép toán ñư c trình bày trong b ng sau. ñi u này có nghĩa là trong cùng m t bi u th c m t s phép toán này ñư c th c hi n trư c m t s phép toán khác. thì ñi u ñó có nghĩa là gán giá tr c a bi u th c b = 5 cho bi n a. ñưa ra giá tr nh nh t c a hai bi n th c a và b. N u ñ t d u .Giáo trình Tin h c ð i cương Cu i cùng. Trong trư ng h p các bi u th c gán có d ng như: i = i+2.5.5.9 Th t ưu tiên các phép toán Các phép toán có ñ ưu tiên khác nhau. Ví d . K t q a là b=5 và a=5. 51 . trong ñó v trái ñư c l p l i có th vi t g n hơn như sau: i += 2. M t s d ng khác c a toán t gán. a < b ? a : b). v ph i là m t bi u th c. Các bi u th c gán này có d ng: <bi n> <phép toán> = <bi u th c>. 2. Bi u th c gán có th s d ng trong các phép toán và các câu l nh như các bi u th c khác. m t ñi u c n lưu ý là không nên s d ng toán t tăng gi m quá tùy ti n trong các bi u th c.2f". 2. Giá tr c a bi u th c gán là giá tr ñư c gán.

btn là các bi u th c mà giá tr c a chúng c n ñư c ñưa ra màn hình.(type) sizeof * / % + < <= > >= == != && || ?: = += -= *= /= %= <<= >>= &= ^= |= . Sau ñây là m t s d ng thư ng dùng c a câu l nh printf. d li u ñư c ñưa vào thông qua bàn phím và k t qu ñư c ñưa ra màn hình. Khi in ra màn hình. Thông thư ng. có th ch a: Ký t ñi u khi n. ñây bt1. M t s ký t ñi u khi n ñư c ñ nh nghĩa trư c.6. M i bi u th c c n ph i có m t ñ c t tương ng.Giáo trình Tin h c ð i cương STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gi i thích: - Phép toán ( ) [] -> . ta s g i chúng là các ñ c t . ði u này ch ra trong c t "Trình t k t h p". bt1. ví d ký t ñi u khi n xu ng dòng là \n.. ð vi t bi u th c m t cách chính xác nên s d ng các d u ngo c tròn (ngo c ñơn).. thư ng có d u \ phía trư c. 2. 2. hàng trên có ð i v i các phép toán cùng m c ưu tiên thì trình t tính toán có th t trái qua ph i hay ngư c l i.. ký t tab là \t.. btn). ! ~ & * . Trong chu i ñi u khi n. giá tr c a các bi u th c s ñư c thay th tương ng vào v trí các ñ c t . các phép toán s ưu tiên cao hơn các phép toán hàng dư i. .++ -. Trình t k t h p Trái qua ph i Ph i qua trái Trái qua ph i Trái qua ph i Trái qua ph i Trái qua ph i Trái qua ph i Trái qua ph i Ph i qua trái Ph i qua trái Trái qua ph i Các phép toán trên m t dòng có cùng th t ưu tiên.. trong chu i ñi u Các ñ c t s ch ra cách mà giá tr c a các bi u th c s ñư c ñưa ra. ho c các giá tr s b ng l nh printf.. bt2.. Các ký t hi n th s ñư c ñưa ra gi ng như khi chúng xu t hi n khi n. Các ký t dùng ñ mô t ki u cách ñưa ra c a các bi n. L nh printf có d ng: printf (<chu i ñi u khi n>.1 ðưa k t qu ra màn hình Có th ñưa ra màn hình m t dòng ch . bt2.6 Nh p xu t d li u Nh p xu t d li u là cách chúng ta ñưa d li u vào chương trình và ñưa ra k t qu c a chương trình. ðưa ra m t thông báo 52 . Các ký t hi n th .

thì chúng ta c n dành m t s v trí nh t ñ nh cho m t giá tr . trong m t s trư ng h p. a). b. printf("2 ^ %2d = %4d\n".Giáo trình Tin h c ð i cương ðôi khi chúng ta ch mu n ñưa ra m t thông báo.h> void main() { int i. Trong ño n mã trên. printf(“Tong cua %d va %d la %d”. a. Tuy nhiên. giá tr c a các bi u th c có bao nhiêu ch s thì b y nhiêu v trí trên màn hình ñư c s d ng ñ in giá tr . ño n chương trình sau in ra giá tr các lu th a c a 2 theo d ng c t: #include <stdio. } } K t qu ñưa ra như sau: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 = 2 = 4 = 8 = 16 = 32 = 64 = 128 = 256 = 512 = 1024 53 . k t qu ñưa ra màn hình như sau: Tong cua 10 va 25 la 35 Trong ví d trên. N i dung c a xâu s ñư c ñưa ra màn hình. i <= 10. for (i = 1. ho c in các giá tr theo d ng c t. i++) { a*= 2. a = 10. i. m c dù s v trí c n thi t ñ in ra giá tr ñó có th nh hơn. ño n mã sau ñưa ra t ng c a hai s nguyên: int a. b = 25. a = 1. ví d giá tr 10 c n hai v trí thì máy s dành ñúng hai v trí ñ in ra giá tr 10. a. ñ ñưa ra m t thông báo nh c ngư i dùng nh p vào h s c a ña th c. Ví d . Khi ñó trên màn hình s xu t hi n: Nhap he so da thuc: ðưa ra các giá tr nguyên Khi mu n ñưa ra các k t qu là các giá tr nguyên. như in ra các giá tr c a m t ma tr n. Sau ñây chúng ta s xét m t s ví d ñ có th hi u ñư c ho t ñ ng c a ñ c t này. b và a + b s l n lư t ñư c thay th vào các v trí %d trong chu i ñi u khi n. chúng ta dùng ñ c t %d. khi ñó ch c n ñưa vào chu i ñi u khi n không ch a các ñ c t . Câu l nh printf s thay th các ñ c t %d b ng giá tr các bi u th c tương ng theo th t ñưa vào. có th dùng l nh: printf(“\nNhap he so da thuc: ”). Ví d . a + b). m t câu hư ng d n. b. Ví d . giá tr c a a.

ñôi khi ta không c n k t qu g m nhi u ch s th p phân như th . và dành 6 ký t cho vi c in ra m i giá tr .34f.34 la 17.2f la %.34 la 17.2f\n". Sau ñây là câu l nh printf thư ng dùng nh t cho các bài d ng trên: printf("Dien tich hinh tron ban kinh %. fflush(stdin). Trư ng h p giá tr c n in ra có s ch s l n hơn 4 v trí. r. 3. r. #include <stdio.2f\n". Nhap ten ban: Minh Quang Xin chao Minh Quang 54 .14*r*r). chúng ta dùng ñ c t %f. printf("Dien tich hinh tron ban kinh %f la %f\n".Giáo trình Tin h c ð i cương Trong ví d trên. gets(szHoTen). #include <stdio.2f la %6.h> void main() { char szHoTen[100]. nhưng không có ý ñ nh dành s n m t s v trí xác ñ nh.14*r*r). Ví d sau tính di n tích c a m t hình tròn và ñưa k t qu ra màn hình. nh p vào m t tên và máy s in ra l i chào tương ng. Ví d sau yêu c u nh p vào tên và in ra l i chào. } K t qu in ra là: Dien tich hinh tron ban kinh 2. mà ch c n l y m t s lư ng ch s sau d u ph y nh t ñ nh. printf("Nhap ten ban: ").19 ðưa ra các xâu ký t Khi mu n ñưa ra các giá tr là các xâu ký t . printf("Xin chao %s". ví d như h và tên hay ñ a ch . máy s chu n b s v tr v a ñ cho giá tr ñó.h> void main() { float r. dùng ñ c t %s. b t k các giá tr này b ng bao nhiêu. 3.340000 la 17. r = 2. khi ñó trong ñ c t có th v ng m t s phía trư c d u ch m. 3. } Khi ch y. ta ñã dành 2 v trí cho vi c in s mũ và dành 4 v trí ñ in ra các lu th a. r. ðưa ra các giá tr th c ð ñưa ra các giá tr th c. printf("Dien tich hinh tron ban kinh %6.19 M t trư ng h p n a là chúng ta v n mu n l y m t s lư ng ch s sau d u ph y nh t ñ nh.14*r*r). K t qu là: Dien tich hinh tron ban kinh 2. Câu l nh printf sau s thay th cho câu l nh printf trong ño n mã trên ñ ñưa ra các k t qu l y hai ch s sau d u ph y. szHoTen). K t qu là: Dien tich hinh tron ban kinh 2.193383 Tuy nhiên.

Vi c ch ñ nh ñ r ng gi ng như ñ i v i trư ng h p s nguyên.. thì có th không nh p ñư c xâu do ký t return còn trong b ñ m.3 cho hai bi n nguyên m.2 Nh p d li u t bàn phím Nh p d li u t bàn phím là m t cách thông d ng ñ n p giá tr cho các bi n ho c m ng. Dùng ñ c t %d ñ i v i bi n nguyên và %f ñ i v i bi n th c. th c. 25 -137 45.3. có th dùng l nh gets. Trong ph n này. máy s d ng ñ ñ i thao tác viên vào s li u t bàn phím.Giáo trình Tin h c ð i cương V i ñ c t %s. dùng l nh: scanf(“%d%d%f”. s d ng trong các trư ng h p như in h tên theo c t. Vì v y ñ s d ng ñúng ñ n câu l nh gets. 45. Như v y s ñ c t b ng s bi n.... tk là các ñ c t tương ng..tk". chúng ta s tìm hi u cách nh p li u cho các bi n nguyên. n nh n giá tr 25.. M t vài chú ý: Trong câu l nh scanf..3 Cách 2: ð t c 3 giá tr trên m t dòng. 25 -137 45. Trong chu i ñi u khi n ch nên ch a các ñ c t và các ñ c t nên vi t li n nhau. L nh gets có d ng: gets(<xâu ký t >) ñây. Nh p xâu ký t b ng gets ð nh p xâu ký t . Thao tác viên có th s d ng m t trong các cách b m phím sau: Cách 1: M i giá tr trên m t dòng. &m. &b1. M t cách t ng quát câu l nh scanf có d ng: scanf("t1t2. ñ vào 3 giá tr : 25. 55 . &f). b2. Khi g p câu l nh này. Nh p s nguyên. 2. &n.. s th c b ng scanf Câu l nh scanf có th dùng ñ nh p d li u cho các bi n nguyên.. không dùng tên bi n như trong câu l nh printf mà dùng ñ a ch c a bi n b ng cách ñ t phép toán & trư c tên bi n. bi n th c và xâu ký t .. Chú ý: N u trư c l nh gets mà có các l nh scanf. b ng cách nh n phím Enter sau m i s .6.. nên thêm l nh fflush(stdin) trư c l nh gets trong m i trư ng h p. ta cũng có th dành s n ñ r ng cho giá tr in ra.&bk). n và m t bi n th c f. m nh n giá tr -137 và f nh n giá tr 45. Các giá tr c n ñư c phân cách nhau b i m t ho c vài kho ng tr ng ( ñây kho ng tr ng ñư c hi u là d u cách ho c d u xu ng dòng). M i bi n ng v i m t ñ c t .3 Sau khi nh p xong. ñ làm s ch b ñ m (xóa h t các ký t còn trong ñó) trư c khi ñưa (nh p) giá tr m i. bk là các bi n (ki u int và ki u float) còn t1. -137. Trong ñó b1. t2. xâu ký t là m t m ng ki u char.. Ví d . cách nhau b ng các d u cách.&b2...

fabs-Tính giá tr tuy t ñ i c a x double fabs(double x) 6.Giáo trình Tin h c ð i cương 2. sin – Tính sine c a x double sin(double x) 10.7.7.h 1. stricmp: gi ng hàm strcmpi 5. pow – Tính x mũ y double pow(double x. strcpy : sao chép chu i int strcpy(char *dest. strlen: tính ñ dài c a chu i int strlen(char *s) hàm này tr v s nguyên là s ký t c a chu i s (ñ dài c a s) 6.7 M t s hàm thư ng dùng ð c gi xem chi ti t danh m c các hàm trong ph l c 2 c a bài gi ng. double y) 9. strcmpi: so sánh 2 chu i không phân bi t ch thư ng và ch hoa int strcmpi(char *s1. 2. char *s2) hàm này tr v 1 s nguyên là ñ l ch gi a ký t ñ u tiên c a 2 chu i.6 56 . N u hàm tr v giá tr 0 thì 2 chu i s1 và s2 là gi ng nhau. char *sour) 4. labs-Tính giá tr tuy t ñ i c a s nguyên dài x long int labs(long int x) 3. abs – Tính giá tr tuy t ñ i c a s nguyên x int abs(int x). exp – Tính e mũ x double exp(double x) 5. 2. s2 phân bi t ch thư ng và ch hoa int strcmp(char * s1.log10 . log – Tính logarit cơ s t nhiên c a x double log(double x) 7.1 Hàm toán h c Các hàm thu c thư vi n math. strcmp: so sánh 2 chu i s1.h 1.2 Hàm x lý chu i ký t Các hàm khai báo trong string. strrev: ñ o ngư c 1 chu i char * strrev( char *s) hàm này tr v chu i ñ o c a chu i s Các hàm strcmpi và strcpy s ñư c dùng trong các bài t p chương 6 m c 6. cos – Tính cosine c a x double cos(double x) 4. T i ñây chúng tôi ch trích gi i thi u m t s ít các hàm thư ng dùng. char *s2) hàm này ho t ñ ng gi ng hàm strcmp nhưng không phân bi t ch thư ng và ch hoa 3.h ho c trong stdlib. 2. sqrt – Tính căn b c hai c a x double sqrt(double x) 2.Tính logarit cơ s 10 c a x double log10(double x) 8.

h ng long. b = 2. Bài 3. Tìm các ch sai trong ño n chương trình { int a = 6. b.3.0f. 4635. a[b] = 7. h ng xâu kí t ). a[0] = 5. b=%10d. d=%10d". 25e3. Bài 4. x=%10. b=%10. c=%10ld. 57 . h ng int h 16. h ng kí t . a. h ng int.2f. } S a ch a b sung ñ ñư c m t chương trình hoàn ch nh sau ñó th c hi n trên máy. y=a+b.2f. x. Bài 2.h" void main() { printf("\na=%10. float b=5. -3456.Giáo trình Tin h c ð i cương BÀI T P CHƯƠNG 2 Bài 1. } printf("\na=%10. { float x = a*b. Vi t chương trình in m t dòng v i n i dung sau: N = 365 B ng cách s d ng các lo i h ng khác nhau (h ng s d u ph y ñ ng. Tìm các ch sai trong ño n chương trình float a[3]. } S a l i cho ñúng r i th c hi n trên máy.2f ". h ng int h 8. y=%10. Tìm các ch sai trong chương trình sau #include "stdio. 456398461).2f. y). a[10] = 4.

for. do ñó máy có th ñang t m t câu l nh này nh y t i th c hi n m t câu l nh khác trư c ho c sau nó. ch nào ñ t ñư c m t câu l nh thì ch ñó ta cũng có quy n vi t m t kh i l nh. Nói cách khác. Dư i ñây khi trình bày các l nh ñi u khi n như if.1 Cú pháp c a if L nh if có hai d ng sau: D ng 1 if (<bi u th c ñi u ki n>) <kh i l nh> D ng 2 if (<bi u th c ñi u ki n>) 58 .. while. Xét v m t công d ng có th chia các l nh ñi u khi n thành ba nhóm chính: Nh y không ñi u ki n (goto) R nhánh (if.4. ðư ng ñi c a máy tr nên linh ho t hơn và nh v y ta có th vi t chương trình m t cách hi u qu hơn. T t c nh ng ñi u này ñư c gi i thích t m và ñư c minh h a rõ ràng trên nhi u chương trình hoàn ch nh ñã th nghi m trên máy. Nói cách khác có th xem câu l nh là trư ng h p riêng c a kh i l nh... Không ñư c ñ t d u ch m ph y sau d u ngo c nh n k t thúc kh i. g i là bi u th c ñi u ki n. L nh if L nh if cho phép l a ch n ñ th c hi n m t trong hai nhánh tùy thu c vào ñi u ki n ñúng (khác không) hay sai (b ng không) c a m t bi u th c. 3. Kh i l nh là m t dãy các câu l nh ñ t trong các d u { }. ta dùng thu t ng "kh i l nh". Các l nh ñi u khi n cho phép thay ñ i tr t t nói trên. nhưng m i ñi u v n ñúng n u ta dùng "câu l nh" (vì câu l nh xem như trư ng h p riêng c a kh i l nh).Giáo trình Tin h c ð i cương CHƯƠNG 3 .CÁC L NH ðI U KHI N M t chương trình bao g m nhi u câu l nh. switch ) T ch c chu trình (for. Kh i l nh tương ñương v i câu l nh riêng l v m t cú pháp. continue. 3. ñây ta ch nh c l i vài ñi u. Khi kh i l nh ch g m m t câu l nh thì có th b các d u ngo c nh n ñ u và cu i. while. Thông thư ng các câu l nh ñư c th c hi n m t cách l n lư t theo th t mà chúng ñư c vi t ra. Chúng ta s th y các l nh ñi u khi n c a C có nh ng kh năng làm vi c r t linh ho t.do while) Ngoài ra còn có m t s l nh khác có ch c năng b tr như break. M i nhánh c a l nh if là m t kh i l nh khác nhau.1 Nh c l i khái ni m v câu l nh và kh i l nh Trong C m i câu l nh có th vi t trên m t ho c nhi u dòng và ñư c k t thúc b ng d u ch m ph y.2.4. . phong phú và m nh m . Khái ni m v kh i l nh hay câu l nh h p thành ñã trình bày m c 1. Chương này s gi i thi u cách vi t và các nguyên t c ho t ñ ng c a m t s l nh nêu trên.2. 3.

Ví d sau minh ho cho ho t ñ ng c a câu l nh if.h> void main() { float a. printf("\na = %8. máy s tính giá tr c a bi u th c.&b). N u bi u th c sai thì máy b qua kh i l nh và chuy n ñ n các l nh vi t sau nó. N u bi u th c ñúng thì máy th c hi n kh i l nh và sau ñó th c hi n các l nh ti p theo. &a. ði u ñó có nghĩa là: các kh i l nh 1 và kh i l nh 2 (xem d ng 1 và d ng 2) l i có th ch a các l nh if khác.2. } /* Chuong trinh tinh max cua hai so thuc. /* Chuong trinh tinh max cua hai so thuc. ð tính giá tr l n nh t c a hai bi n a và b ta có th s d ng hai chương trình ng v i hai d ng khác nhau c a l nh if.max.2f". scanf("%f%f".Giáo trình Tin h c ð i cương <kh i l nh 1> else <kh i l nh 2> Trong cú pháp trên. printf("\nVao hai so a va b: ")./*gia tri cua a va b nhan tu ban phim */ if (a > b) max = a.2f". sau ñó nh y t i các l nh vi t sau kh i l nh 2. max).3 S l ng nhau c a l nh if Các l nh if có th l ng nhau.2f\nmax = %8.max. b. 3.&a.b. printf("\na = %8.2 Ho t ñ ng c a if S ho t ñ ng c a l nh if d ng 1 Khi g p câu l nh này. scanf("%f%f".2. L nh if d ng 1 dùng khi c n ki m tra ñi u ki n xem có hay không th c hi n m t kh i l nh nào ñó. L nh if d ng 2 dùng khi mu n l a ch n m t trong hai kh i l nh ñ th c hi n. b. dung if dang 1 */ #include <stdio. dung if dang 2 */ #include <stdio. else max = b. a.b. &b). if (b > max) max = b.h> void main() { float a. N u bi u th c sai thì máy s không th c hi n kh i l nh 1 mà ch th c hi n kh i l nh 2 và sau ñó th c hi n các l nh vi t sau nó.2f\n b = %8. max ). N u bi u th c ñúng máy s th c hi n kh i l nh 1. 59 . } 3. Các kh i l nh có th là m t câu l nh ñơn. bi u th c ñi u ki n có th là m t bi u th c b t kỳ./*gia tri cua a va b nhan tu ban phim*/ max = a. a.2f\n max = %8. S ho t ñ ng c a l nh if d ng 2 Trư c tiên máy s xác ñ nh giá tr c a bi u th c. khi ñó k t thúc câu l nh ph i có d u ch m ph y. printf("\nVao hai so a va b: ").2f\nb = %8.

b ng 0 và nh hơn 0. else //if (delta > 0) printf("x1 = %f\nx2 = %f". b.Giáo trình Tin h c ð i cương Trong trư ng h p có nhi u if và else.sqrt(delta))/(2*a). ñó là: m nh ñ else s ñư c g n v i if g n nh t trư c nó. b. else printf("x = %f". &b). b: "). #include <stdio. else printf("Vo nghiem. câu l nh if – else vi t có ph n hơi khác bình thư ng. b ng cách ñ t câu l nh if con n m cùng hàng v i else trư c ñó.h> void main() { float a. scanf("%f%f%f". Các câu l nh và kh i l nh cùng c p thì vi t trên cùng m t c t (th ng c t). giá tr c a delta có th rơi vào các trư ng h p: l n hơn 0. v i chương trình gi i phương trình b c 2. &a.4*a*c. if (delta < 0) printf("Vo nghiem. ta nên vi t chương trình theo các quy t c sau: Các câu l nh và kh i l nh n m trong m t l nh ñi u khi n thì vi t lui vào bên ph i. 60 . printf("Nhap a. ta có th dùng l nh if l ng nhau. ði m ñ u và ñi m cu i c a m t kh i l nh cũng th ng c t. delta = b*b . scanf("%f%f". c."). &a.2. Tuy nhiên.h> void main() { float a. V i các trư ng h p này. như 3. #include <stdio. -b/(2*a)). else if (delta == 0) printf("x = %f". } Chú ý: ñ i v i trư ng h p cu i cùng có th không c n if. &c). &b. b.4 Vi t chương trình theo c u trúc ví d trên. -b/a). (-b + sqrt(delta))/(2*a)). printf("Nhap a. d ki m tra và tránh nh m l n. c: "). Sau ñây là ví d gi i phương trình b c nh t ax + b = 0 s d ng if l ng nhau.h> #include <math. (-b ."). thì m t v n ñ quan tr ng là chúng ta ph i xác ñ nh ñư c m nh ñ else nào thu c if nào. Sau ñây là ví d gi i phương trình b c 2 s d ng if l ng nhau. } ð l a ch n m t trong nhi u trư ng h p. ñ tránh nh m l n. nên dùng c p ngo c {}. Có m t nguyên t c ñ xác ñ nh. if (a == 0) if (b == 0) printf("Vo so nghiem. ð chương trình rõ ràng. delta."). Ví d .

t c là g m nhi u bi u th c cách nhau b i d u ph y. ð tránh l p vô t n. t i bư c 3. bi u th c ñây có th bao g m nhi u bi u th c con. Bư c 3. 3. 3.3 L nh for L nh for cho phép th c hi n m t kh i l nh m t s l n xác ñ nh. bi u th c kh i t o thư ng ñư c dùng ñ kh i t o giá tr cho các bi n ñi u khi n. bi u th c kh i t o. ngư c l i thoát kh i l nh for.5}.3. -45. N u ñúng.2 Ho t ñ ng c a for L nh for làm vi c theo các bư c sau: Bư c 1. <bi u th c tăng>) <kh i l nh> Trong cú pháp trên: for: t khoá c a l nh for.h> float x[] = { 63. int n = 5.6.1 Cú pháp c a for L nh for có d ng sau: for (<bi u th c kh i t o>. sau ñó quay tr l i bư c 2. Kh i l nh. j. Tính giá tr c a bi u th c ki m tra. Th c hi n kh i l nh.1.3. Trong trư ng h p ñó. bi u th c ki m tra và bi u th c tăng b t bu c ph i ñư c trong c p ngo c tròn và cách nhau b i d u ch m ph y. ví d như các bài toán v dãy s .3. trong ph n thân c a for ph i có l nh nh y ra kh i for b ng các l nh break. return ho c goto. /* Chuong trinh dao nguoc mot day so */ #include <stdio. - Thông thư ng. 70. Các bi u th c4 này có th v ng m t.2. Tính giá tr bi u th c kh i t o. 4 Chú ý r ng.6. bi u th c tăng dùng ñ thay ñ i giá tr c a bi n ñi u khi n. tính ñúng sai ñư c xác ñ nh theo bi u th c cu i cùng trong bi u th c ghép. 61 .Giáo trình Tin h c ð i cương 3. <bi u th c ki m tra>. Bư c 4.3 Ví d minh ho Ví d 1: ð o ngư c m t dãy s cho trư c. L nh for thư ng dùng ñ gi i các bài toán có tính chu trình. còn ñư c g i là ph n thân c a l nh for là kh i l nh c n th c hi n nhi u l n. N u bi u th c ki m tra v ng m t thì nó ñư c xem là ñúng. Chú ý: - - 3. v ma tr n. Bư c 2. nhưng v n ph i ñ các d u ch m ph y. Tính giá tr bi u th c tăng. 14. float c. 3. void main() { int i. Các bi u th c trong l nh for có th là m t bi u th c ghép.

i++) printf(“%8. min. 46. i++. min). for (j = 0. } printf("\nDay ket qua: \n"). i++) { max = a[i][0]. for(i = 0.h> void main() { float a[100]. #include <stdio. j. j--) { c = x[i]. i + 1. &n).0} .2f va %.2f\n".0. Trong chương trình s d ng các chu trình l ng nhau. 6. i++) printf("%8.h> float a[3][4] = { {15. int n.Giáo trình Tin h c ð i cương for(i = 0. for (i = 0. -38. i < 3. } printf("Gia tri lon nhat va nho nhat cot %d la %.0. x[i] = x[j]. if (min > a[i][j]) min = a[i][j]. max. { 1. 62 . } printf("Day so vua nhap:\n"). i < j.5.0. j < 4. 46. &a[i]).0. -13.0}}. } Ví d 4: Chương trình dư i ñây s nh p m t ma tr n th c c p MxN sau ñó tính các t ng c t c a ma tr n.0. i++) { printf("Phan tu thu %d: ". j = n . 0. 35. scanf("%d". } Ví d 2: Chương trình dư i ñây gi i quy t bài toán tìm giá tr l n nh t và nh nh t trên m i hàng c a ma tr n. min = a[i][0]. float max. for (i = 0. for (i = 0. 3.3}. {34. i + 1). -25. void main() { int i. a[i]).1. i < n. j++) { if (max < a[i][j]) max = a[i][j]. i < n. #include <stdio. scanf("%f". printf("\nSo phan tu cua day: ").0.2f". x[j] = c. i < n. i .0.2f". } } Ví d 3: Chương trình nh p m t dãy s và in ra màn hình dãy v a nh p.0. x[i]).

3. i. printf ("\nTong cot %d = %. i<= m. tc).h> void main() { float a[20][20]. tg. Bi u th c ki m tra: b t bu c ph i ñ t trong c p ngo c tròn.h> #include <conio. sang bư c 2. ++i) tc += a[i][j] .1f". &m.2 Ho t ñ ng c a while. j <= n. n. i++) for (j = 1. j++) { printf("a[%d][%d] = ". } } 3. Bư c 2: Th c hi n kh i l nh. sau ñó quay tr l i bư c 1. ngư c l i thoát kh i l nh while. tc. i.1 Cú pháp c a while Cú pháp c a while có d ng: while (<bi u th c ki m tra5>) <kh i l nh> Trong cú pháp trên: while: t khoá c a l nh while. } /* Tinh tong cot */ for (j = 1. 63 . j.4. 5 Cũng gi ng như trong câu l nh for. là kh i l nh c n th c hi n nhi u l n. for (i = 1.4 L nh while L nh while cho phép th c hi n m t kh i l nh nhi u l n. 3. j <= n. bi u th c ki m tra ñây có th là m t dãy nhi u bi u th c. N u bi u th c ñúng. for (i = 1. scanf("%d%d". L nh while làm vi c theo các bư c sau: Bư c 1: Tính giá tr c a bi u th c ki m tra. i <= m. j.4. j++) { tc = 0. int m. Kh i l nh. &n). a[i][j] = tg . Thông thư ng while s d ng trong các trư ng h p mà s l n l p không xác ñ nh trư c.Giáo trình Tin h c ð i cương #include <stdio. printf("\nNhap so hang va so cot cua ma tran: "). còn g i là ph n thân c a while. &tg). scanf("%f". Nh n xét: Thân c a while có th ñư c th c hi n m t l n ho c nhi u l n và cũng có th không ñư c th c hi n l n nào n u ngay t ñ u bi u th c ki m tra ñã sai. j).

3. 3.2f". int n. n = 6. -5.. trong ph n thân c a while c n có l nh làm thay ñ i giá tr bi u th c ki m tra và c n ñ m b o t i m t lúc nào ñó thì bi u th c ki m tra s sai. i += 1. 8. 7. 43. s).3 Ví d minh ho Ví d 1: Tính tích vô hư ng c a hai véc tơ x và y.h> void main() { float s. } Ví d 3: Tìm ph n t âm ñ u tiên trong m t dãy s nguyên. i = 0. n. while (i < 4) { s += x[i]*y[i].h> int a[] = {2. a[i]).. printf("\nN = %d". /* Chương trinh tinh tich vo huong */ #include <stdio. 16.4. if (i < n) printf("Phan tu am a[%d] = %d". 34. } Ví d 2: Chương trình dư i ñây s tìm s nguyên dương n nh nh t sao cho: 1 + 2 + . float y[] = {2.h> float x[] = {4. n).0}. #include <stdio. i = 0.Giáo trình Tin h c ð i cương Chú ý: - ð tránh l p vô t n. 64 . Tính ñúng sai ñư c xác ñ nh d a vào bi u th c cu i cùng trong dãy. #include <stdio. + n > 1000. s = 0. t c là g m m t dãy các bi u th c cách nhau b i d u ph y. while ((i < n) && (a[i] >= 0)) i++. 4. } printf("\nTich vo huong = %. 3. 27}. void main() { float s. s = 0.0.0. while (s <= 1000) s += ++n. void main() { int i. 6.5}. int i. i.0.6. Bi u th c ki m tra có th là m t bi u th c ghép.0.2. n = 0.

h> #include <math.").1 Cú pháp c a do – while L nh do . while là các t khoá c a l nh do – while. 3. /* Chuong trinh tinh can bac hai */ #include <stdio.x(n)) / x(n)| < 0. 3.5. trong chu trình do while vi c ki m tra ñi u ki n k t thúc ñ t cu i chu trình. Bư c 2: Tính giá tr bi u th c ki m tra. còn g i là ph n thân c a do – while là kh i l nh c n th c hi n nhi u l n. thu t toán như sau: x(0) = a x(n+1) = ( x(n)*x(n) + a ) / ( 2*x(n) ) .5. Bi u th c ki m tra ph i ñ t trong c p ngo c tròn (ngo c ñơn).while Trong các l nh while và for. v i n>=0 Quá trình l p k t thúc khi | (x(n+1) . Thu t toán trên ñư c chương trình hoá như sau. printf("\na = "). ngư c l i. do { c = x. scanf("%f". Khác v i hai l nh trên. quay tr l i bư c 1.5 L nh do .h> void main() { double a.5. 65 .00001 Khi ñó x(n+1) ñư c xem là giá tr g n ñúng c a căn a.3 Ví d minh ho Ví d : Tính căn b c hai c a m t s nguyên a.2 Ho t ñ ng c a do while L nh do – while th c hi n như sau: Bư c 1: Th c hi n kh i l nh. } 3. Kh i l nh.while có d ng sau: do <kh i l nh> while (<bi u th c ki m tra>).Giáo trình Tin h c ð i cương else printf("Khong co phan tu am. c. Như v y thân c a chu trình bao gi cũng ñư c th c hi n ít nh t m t l n. Trong cú pháp trên: do. 3. x = a. vi c ki m tra ñi u ki n k t thúc ñ t ñ u chu trình. N u ñúng. &a). x. x = (x*x + a)/(2*x). thoát kh i l nh do – while.

"). a. 66 .2 Ho t ñ ng c a break Khi g p break. { 1.5. a[i][j]).0} .0. -38. 3.7 L nh continue L nh continue dùng ñ b t ñ u l i m t chu trình. j < 4.4f la %. trong m t vài trư ng h p. 46. i < 3.0.0}}.3 Ví d minh ho Chương trình tìm ph n t âm ñ u tiên c a m t ma tr n dư i ñây s minh h a cách s d ng các chu trình l ng nhau và cách dùng break ñ ra kh i chu trình. printf("Can bac hai cua %. for (i = 0. ñi u ki n thoát ra kh i các vòng l p này là bi u th c ki m tra sai. d ng l p và thoát ra kh i l nh l p.0. /* Chuong trinh tim phan tu am dau tien cua ma tran dùng break */ #include <stdio. i + 1. khi ñó có th s d ng l nh break. -13.1 Cú pháp c a break L nh break có d ng sau: break. -25. else printf("\nMa tran khong co phan tu am. /* ra khoi for j */ if ( j < 4) break.h> float a[3][4] = { {15. x). } 3.0.0. Tuy nhiên. {34.Giáo trình Tin h c ð i cương } while (fabs((x-c)/c) >= 1e-5). j++) if (a[i][j] < 0) break. Ghi chú: L nh break có th ñư c ñ t b t c ñâu trong thân c a các l nh l p. máy s b qua các l nh còn l i trong ph n thân c a l nh l p. } 3. j + 1. ta mu n thoát ra kh i các vòng l p này ngay t c th i.6.2f". j. while hay do – while các ví d trên.0. 46.0.0.4f". l nh break ch thoát ra kh i l nh l p trong cùng ch a nó.3}. Khi có nhi u l nh l p l ng nhau. /* ra khoi for i */ } if ((i < 3)&&(j < 4)) printf("\nPhan tu am dau tien la a(%d.6. 35. i++) { for (j = 0. 3.6 L nh break Khi s d ng các l nh l p như for. 3. void main() { int i.%d) = %. 3. 6. 0.6.

float tongD. 3.2f".3 Ví d minh ho Cho ma tr n a. for (i = 0. } 67 .0}.h> float a[][4] = { { 25. -3. i < 3.Giáo trình Tin h c ð i cương 3. 4. i++) for(j = 0. Ghi chú: L nh continue ch s d ng trong các l nh l p.0.7.2 Ho t ñ ng c a continue Khi g p continue. tongD = 0.0. 7. Khi có nhi u l nh l p l ng nhau. maxD = 0. -4. demD = 0. tongD += a[i][j]. 3. 0. ð i v i while và do – while. j < 4. if (maxD < a[i][j]) maxD = a[i][j]. vòng l p m i b t ñ u t bư c tính bi u th c tăng.0}}. -3. Tìm giá tr l n nh t c a các ph n t dương c a A. maxD). } printf("\nSo phan tu duong la: %d". j++) { if(a[i][j] <= 0) continue. 5. demD.0. printf("\nMax cac phan tu duong la: %. Xác ñ nh s ph n t dương c a a.0.0. #include <stdio.0}. l nh continue ch có tác d ng ñ i v i l nh l p trong cùng.7. 0. -2. ð i v i for. vi t chương trình ñ t m t ma tr n a cho trư c: Tính t ng các ph n t dương c a a. ++demD.1 Cú pháp c a continue L nh continue có d ng: continue. maxD.0. vòng l p m i b t ñ u t bư c tính bi u th c ki m tra.0. máy s b qua các l nh còn l i trong ph n thân c a l nh l p và quay l i b t ñ u vòng l p m i. printf("\nTong cac phan tu duong la: %. { 30. L nh continue có th ñ t b t c ñâu trong ph n thân c a l nh l p. { -6. void main() { int i.0. tongD). j.0.7. demD).2f".

L p chương trình: Nh p m t dãy s t bàn phím... c. Cho hai dãy s : a1. m i dòng g m m s (dòng cu i cùng có th ít hơn)....... L p chương trình in m t dãy n s th c x1...di) Bài 6.bi.. + ( −1) n 3! 5! ( 2 n − 1)! Bài 5. f nh n t bàn phím . c hai ñ u x p theo th t tăng. L p chương trình tính 2 2 S = ( a 12 + a 2 +. Yêu c u xét t t c các trư ng h p có th .an nh n t bàn phím.....bi. an t bàn phím sau ñó in hàm f(x) trên m t dòng theo m u sau: f(x) = a1x1 + . L p chương trình gi i h phương trình: ax + by = c dx + ey = f các h s a. bn.. ...00001 n! Bài 4.. Bài 3.an và b1. dn......... Bài 10. xn trên nhi u dòng. an..ci.. T c là n c n ch n sao cho xn < 0.. c1.. In k t qu trên n dòng .. . e..( n − 1).... L p chương trình tìm t t c các phương án có th . L p chương trình tính t h p ch p m c a n C( m.. + anxn Bài 9. L p chương trình tính sin(x) v i ñ chính xác 0. 2000ñ và 5000ñ. 68 . .ci. Bài 13....bm. Bài 11. L c các s dương ñưa vào m ng b. . C n có t ng s 200000ñ t 3 lo i gi y b c 1000ñ.5 trong ñó n và a1. b1. + a n ) 0 ... Bài 2. Các giá tr m. Tính trung bình c ng c a các s dương và trung bình c ng c a các s âm trong dãy s trên.. + 1 2! n! v i ñ chính xác 0. cn.an.( n − m + 1) m! Bài 7. n và x1. các s âm ñưa vào m ng c..di) max(ai. Cho dãy s a1.Giáo trình Tin h c ð i cương BÀI T P CHƯƠNG 3 Bài 1.. b.. Nh p các h s a1 .... L p chương trình tr n hai dãy trên thành m t dãy m i cũng theo th t tăng. d1. xn nh n t bàn phím... Bài 12. L p chương trình vào b n dãy s a1.00001.. L p chương trình tính ex theo công th c x p x x x2 xn e x = 1+ + + . Bài 8. m i dòng 6 giá tr theo m u sau: ai bi ci di min(ai. L p chương trình tìm ph n t âm cu i cùng c a dãy a1. n) = n.. d..an.0001 theo công th c: sin( x) = x − x3 x5 x2n −1 + + .

S p x p m t dãy s theo th t tăng d n. L p chương trình in các s âm trên m t dòng. Vi t chương trình nh p to ñ x.Giáo trình Tin h c ð i cương Bài 14. Vi t chương trình tính giá tr c a ña th c và ñ o hàm c a nó.. các s dương trên dòng ti p theo. Bài 17. Cho hi n lên màn hình các kí t có mã ASCII t 33 ñ n 255. Bài 16. sau ñó tìm m t c p ñi m cách xa nhau nh t. Bài 18. 69 .an. Cho dãy s a1.. Bài 19.. y c a m t dãy n ñi m. Vi t chương trình tính ñ nh th c c a ma tr n vuông c p n.. Bài 15.

c. return (max>c?max:c). Ta có th ñ t cho m i hàm m t tên b t kỳ theo các qui t c nêu trong chương 1. z. Chương trình ñư c vi t như sau. Trong cùng m t chương trình.2f\nz= %0.2f\nmax = %0. C ba ñ i này ñ u có ki u giá tr float. dùng hàm max3s ñ tính max c a ba giá tr v a ñ c ñư c. y. Ví d hàm max3s có ba ñ i là a. các hàm ph i có tên khác nhau và m c dù tên là tùy ý nhưng ta cũng nên ñ t cho hàm nh ng tên phù h p v i ch c năng c a hàm.1.1 T ch c chương trình thành các hàm 4. /* Gia tri tra ve */ } Ghi chú: Nên khai báo nguyên m u c a hàm trư c khi s d ng hàm. Tuy nhiên trong nguyên m u có th b tên các ñ i. void main() { float x. &x. Chương này s gi i thi u các qui t c xây d ng và s d ng hàm.float b.Giáo trình Tin h c ð i cương CHƯƠNG 4 . Cũng có hàm không ñ i như hàm main trong các ví d trên. Nguyên m u c a hàm th c ch t là dòng ñ u c a hàm và thêm vào d u ch m ph y. M i hàm s th c hi n m t ph n vi c nào ñó và chương trình s gi i quy t c bài toán tr n v n.2f\ny = %0.HÀM VÀ T CH C CHƯƠNG TRÌNH M t chương trình vi t theo ngôn ng C là m t dãy các hàm trong ñó có m t hàm chính (hàm main). max = a>b?a:b. Hàm thư ng có m t vài ñ i.2f". Qua chương trình này có th rút ra nhi u khái ni m và qui t c quan tr ng liên quan ñ n vi c xây d ng và s d ng hàm: M i hàm ph i có m t tên. khi ñó v n ph i có c p d u ngo c tròn. b.h> /* Nguyen mau ham max3s */ float max3s(float a. } /* Dinh nghia ham max3s */ float max3s(float a.1. ñưa k t q a ra màn hình. &z). Nhi m v c a hàm max3s là tính giá tr l n nh t c a ba s gi ñ nh mà ta g i là a. Ta t ch c chương trình thành hai hàm: hàm main và m t hàm mà ta ñ t tên là max3s.float c). printf("\nNhap ba so thuc: "). c. Khái ni m chung v hàm Xét bài toán ñơn gi n sau: Tìm giá tr l n nh t c a ba s mà giá tr c a chúng ñư c ñưa vào t bàn phím. Th t c a các hàm trong chương trình là b t kỳ nhưng chương trình bao gi cũng ñư c th c hi n t hàm main. float c) { float max. Nhi m v c a hàm main là ñ c ba giá tr t bàn phím. M t trong các ưu ñi m c a C là nó cho phép t ch c và s d ng các hàm m t cách ñơn gi n và hi u qu . max3s(x. z. #include <stdio. scanf("%f%f%f". y. 4. float b. z)). b. 70 . printf("\nx = %0. x. y. &y.

<ki u 2> [<ñ i 2>]. Giá tr c a bi u th c trong câu l nh return s ñư c gán cho hàm. nguyên m u c a hàm khai báo nh ng thông tin t i thi u nh t c a hàm ñ có th s d ng ñư c hàm ñó. Thân c a hàm max3s là ño n chương trình tính giá tr l n nh t c a ba ñ i a. tiêu ñ c a hàm là: float max3s(float a. return (max>c?max:c). ð nh nghĩa hàm ð nh nghĩa hàm g m hai ph n: tiêu ñ và thân hàm. Trong trư ng h p hàm ñư c ñ nh nghĩa trư c khi s d ng. c l i ñư c dùng ñ trao ñ i d li u gi a các hàm. float c) { float max. b. thì không c n thi t ph i khai báo nguyên m u. 71 . Trái l i các ñ i a. Như v y. b. Trong thân hàm ch a các câu l nh c n thi t ñ th c hi n m t yêu c u nào ñó ñã ñ ra cho hàm. Trong ví d ñang xét.Giáo trình Tin h c ð i cương Hàm thư ng cho ta m t giá tr nào ñó. c. float. Trong C không cho phép xây d ng m t hàm bên trong các hàm khác. . b. D ng t ng quát c a nó là: return [<bi u th c>]. Hàm max3s có giá tr ki u float. Ngoài ra còn có nh ng hàm không có giá tr tr v . có th dùng nhi u câu l nh return nh ng ch khác nhau và cũng có th không s d ng câu l nh này n u hàm không có giá tr tr v . C n phân bi t s khác nhau gi a bi n max và ñ i a. Trong thân hàm có th s d ng m t câu l nh return. Xét ví d v hàm max3s: /* Dinh nghia ham max3s */ float max3s(float a. hàm max3s cho giá tr l n nh t c a ba ñ i c a nó. Hàm ñư c vi t theo th t sau: Nguyên m u hàm Nguyên m u hàm cho bi t tên hàm. …. /* Gia tri tra ve */ } Trong ví d trên. 4. Ví d .. b. c. double. các ñ i c a hàm và ki u giá tr tr v . giá tr c a bi u th c này là giá tr l n nh t c a ba ñ i a. max = a>b?a:b. khi ñó khai báo ki u tr v c a hàm là void. Giá tr c a hàm có th có ki u int.. <ki u n> [<ñ i n>] ). float b. c. . Vi c khai báo nguyên m u hàm cho phép s d ng hàm trư c khi ñ nh nghĩa hàm.2 Quy t c xây d ng m t hàm Hàm có th xem là m t ñơn v ñ c l p c a chương trình.1. float c) Thân hàm b t ñ u b ng d u { và k t thúc b i d u }. Bi n max là bi n c c b nó ch có tác d ng trong thân hàm và không có b t c m t liên h gì ñ n các bi n c a các hàm khác trong chương trình. Nguyên m u hàm khai báo theo m u sau: <ki u> <tên_hàm>( <ki u 1> [<ñ i1>. Trong thân hàm ta dùng thêm bi n max. float b.

+ ð i s hay tham s hình th c: là các bi n ñư c khai báo sau tên hàm trong 2 d u ngo c tròn. các bi n c c b (gi i phóng b nh c a các ñ i. thì máy s t m r i ch ñó và chuy n ñ n hàm tương ng. Trong ví d trên.3 S d ng hàm Hàm ñư c s d ng b ng cách g i hàm. d/ Khi g p câu l nh return ho c d u } cu i cùng c a thân hàm thì máy s xoá các ñ i..4 C u trúc t ng quát c a chương trình Chương trình g m nhi u hàm ñư c vi t theo trình t sau: Các #include Các #define Khai báo các ñ i tư ng d li u ngoài (bi n. m ng.). L i g i hàm có d ng sau: <tên hàm> ([<danh sách tham s th c>]) Khi g i hàm.y. Khai báo nguyên m u c a các hàm Hàm main Xây d ng (ñ nh nghĩa) các hàm Chú ý: Hàm main có th ñ t sau ho c xen vào gi a các hàm khác. Các giá tr này g i là các tham s th c ñ phân bi t v i các tham s ñư c khai báo khi ñ nh nghĩa hàm (tham s hình th c). + Bi n c c b . y. b/ Gán giá tr c a các tham s th c cho các ñ i tương ng. Ph m vi h at ñ ng c a các bi n này là trong thân hàm hay kh i l nh ch a nó. ta vi t tên hàm. + ð i s th c s hay tham s th c s : Khi s d ng hàm.1. Như v y ta có các khái ni m sau: + Bi n toàn b hay bi n toàn c c: là các bi n ñư c khai báo ñ u chương trình.1. c u trúc. Nói cách khác. 72 . giá tr c a hàm max3s(x. Nguyên t c ho t ñ ng c a chương trình khi g p l i g i hàm: Khi g p m t l i g i hàm thì hàm b t ñ u ñư c th c hi n.. nó có th s d ng v trí b t kỳ trong chương trình. Quá trình ñó s di n ra theo trình t 4 bư c như sau: a/ C p phát b nh cho các ñ i và các bi n c c b . Nói cách khác. t i ñ u m i kh i l nh. 4. c n ph i truy n cho m i tham s m t giá tr . c p d u ngo c tròn và các giá tr trong 2 d u ngo c tròn n u có. N u tr v t m t câu l nh return có ch a bi u th c thì giá tr c a bi u th c ñư c gán cho hàm. Giá tr c a hàm s ñư c s d ng trong các bi u th c ch a nó.Giáo trình Tin h c ð i cương 4. bi n c c b ) và thoát kh i hàm. Các giá tr ñó ñư c g i là các tham s th c s . z s ñư c ñưa ra màn hình.z) s ñư c s d ng trong câu l nh printf.. khi máy g p m t l i g i hàm m t ch nào ñó c a chương trình. bi n ñ a phương: là các bi n ñư c khai báo trong các hàm. giá tr l n nh t c a ba s x. c/ Th c hi n các câu l nh trong thân hàm.

y và hai con tr ki u int là px và py. Ví d câu l nh sau khai báo hai bi n ki u int là x. có nghĩa là giá tr c a con tr là ñ a ch c a m t bi n nào ñó. Vi c khai báo bi n con tr ñư c th c hi n theo m u sau: <ki u> *<tên con tr >. 73 . int x. dùng phép toán &.. *pf.. &alpha 4. Tương t câu l nh sau khai báo các con tr ki u float. Khi con tr px ch a ñ a ch c a bi n x thì ta nói px tr t i x. *py. Ta cũng ñã bi t.5. Ví d câu l nh sau là không h p l . 4. ki u double. ta có con tr ki u float. float f. pf = &y. m t con tr c n khai báo trư c khi s d ng.2. xác ñ nh m t bi n có tên là alpha có ki u float và có giá tr 30. ð a ch c a bi n là s th t c a byte ñ u tiên c a vùng nh c a bi n trong b nh . Con tr ki u int dùng ñ ch a ñ a ch các bi n ki u int. Chúng ta không ñư c gán ñ a ch c a m t bi n nguyên cho m t con tr ki u th c. chúng tôi gi i thi u sơ lư c v con tr trong C và ng d ng trong truy n tham s cho hàm. ð l y ñ a ch c a m t bi n. Ví d ñ l y ñ a ch c a bi n alpha. Tương t . .2 Tham s ki u con tr Trong ph n này.2 Con tr Con tr là bi n dùng ñ ch a ñ a ch . Cũng như ñ i v i b t kỳ m t bi n nào khác. Vì có nhi u lo i ñ a ch nên cũng có nhi u ki u con tr tương ng. Khi ñã có các khai báo trên thì các câu l nh sau hoàn toàn xác ñ nh. py = &y. Câu l nh th nh t s gán ñ a ch c a x cho con tr px và câu l nh th hai s gán ñ a ch c a bi n y cho con tr py..Giáo trình Tin h c ð i cương 4.5.1 ð a ch Liên quan ñ n m t bi n ta ñã có khái ni m: Tên bi n Ki u bi n Giá tr c a bi n Ví d câu l nh float alpha = 30. theo khai báo trên.2. máy s c p phát cho bi n alpha m t kho ng nh g m 4 byte liên ti p. px = &x. *px. M t ñi u c n lưu ý là m c dù ñ a ch c a bi n là m t s nguyên nhưng không ñư c ñánh ñ ng nó v i các s nguyên thông thư ng dùng trong các phép tính. y.

74 . ñó là giá tr c a bi n và ñ a ch c a bi n.0. *py = 3*(*px) + 1. x = 100. *p. Câu l nh th hai s gán ñ a ch c a bi n a cho con tr p và câu l nh th ba s gán giá tr c a p cho q. n u con tr px tr t i bi n x thì các cách vi t x và *px là tương ñương trong m i ng c nh.2. Ta hãy xem các câu l nh sau làm gì ? float a. Khi tên con tr ñ ng bên trái c a m t toán t gán thì giá tr c a bi u th c bên ph i (giá tr này ph i là ñ a ch ) ñư c gán cho con tr . T ñây có th rút ra m t k t lu n quan trong là: Khi bi t ñư c ñ a ch c a m t bi n thì ch ng nh ng chúng ta có th s d ng giá tr c a nó mà còn có th gán cho nó m t giá tr m i (làm thay ñ i n i dung c a nó). *py. S d ng d ng khai báo c a con tr Xét ño n l nh sau: float x. py = &y. tên con tr ñ i di n cho giá tr c a con tr và d ng khai báo ñ i di n cho giá tr bi n mà con tr ñang tr t i. px = &x. Khi ñó bi n mà px tr t i (bi n x) ñư c bi u di n dư i d ng *px. K t qu là con tr q ch a ñ a ch c a bi n a.4 M ng và con tr Khi khai báo m t m ng. máy c p phát m t vùng nh dùng ñ lưu giá tr các ph n t c a m ng.3 Qui t c s d ng con tr trong các bi u th c V i m t bi n. Khi m t con tr tr t i m t bi n. Theo nguyên lý này thì ba câu l nh sau ñ u có hi u l c như nhau y = 3*x + 1. có hai ñ i lư ng liên quan.Giáo trình Tin h c ð i cương 4.2. q = p. Trong bi u th c. Sau các l nh gán thì px tr t i x. y = 215. *py = 3*x + 1. y. khi ñó cũng có hai ñ i lư ng liên quan. ði u này s ñư c áp d ng như m t phương pháp ch y u ñ nh n k t qu c a hàm thông qua ñ i.3. *px. py tr t i y. Nói m t cách khác. p = &a. *q. Ví d khai báo m t m ng s nguyên: int a[100]. ñó là giá tr con tr (chính là ñ a ch c a bi n) và giá tr c a bi n mà con tr ñang tr t i. 4. Câu l nh th nh t khai báo m t bi n ki u float (bi n a) và hai con tr p và q ki u float. S d ng tên con tr Con tr cũng là m t bi n nên khi tên c a nó xu t hi n tr ng m t bi u th c thì giá tr c a nó s ñư c s d ng trong bi u th c này.

float *py) { float z. } 75 . &b). Ví d : int *p. hoan_vi(&a. Tr v nhi u k t qu . *a và *p cùng bi u di n ph n t ñ u tiên c a m ng. sau khi ñã gán p b ng a thì: a[4] và p[4] ñ u bi u di n ph n t th 5 c a m ng. vì th giá tr c a nó có th thay ñ i ñư c và ta có th gán giá tr cho m t con tr . n u mu n dùng hàm ñ thay ñ i giá tr c a m t bi n.h> void hoan_vi(float *px. Truy n m t m ng vào cho hàm. } void main() { float a = 7. Vì v y. khi truy n tham s th c cho hàm. Trong C.5. m i ô nh có kích thư c c a m t s nguyên tương ng v i m t ph n t . trong C cho phép s d ng thay th gi a m ng và con tr trong m t s trư ng h p. Vì v y không th thay ñ i ñư c giá tr c a tên m ng. nên ta có th gán cho m t con tr . Ví d sau ñ nh nghĩa m t hàm cho phép ñ o giá tr c a hai bi n. Trong khi ñó tên m ng là m t h ng ñ a ch . và các ph n t s s p x p liên ti p nhau trong b nh . thì s thay ñ i ñó không nh hư ng ñ n giá tr các bi n truy n vào cho hàm.2. t ph n t ñ u tiên. thì ph i truy n ñ a ch c a bi n thay vì giá tr c a bi n.2f b = %0. Như v y gi a m ng con tr có s tương ñ ng. z = *px. #include <stdio. S d ng hàm ñ thay ñ i giá tr c a m t bi n Như chúng ta ñã bi t. tên m ng chính là ñ a ch c a ph n t ñ u tiên c a m ng. a[0]. Ví d . *py = z. ð khai báo m t tham s là ñ a ch c a m t bi n. ta khai báo tham s ñó là m t con tr có ki u tương ng. Con tr là m t bi n. Do ñó. b = 13. 4.6. ñi u có nghĩa là: a b ng &a[0] Vì tên m ng là m t ñ a ch .2f". p = a. N u chúng ta thay ñ i giá tr c a ñ i s bên trong hàm.Giáo trình Tin h c ð i cương Khi ñó máy s c p phát 100 ô nh . thì ch có giá tr c a các bi u th c là ñư c s d ng. Tuy nhiên gi a m ng và con tr có s khác nhau. a. printf("\na = %0. *px = *py. b).5 Hàm có ñ i con tr ð i con tr thư ng ñư c s d ng trong các trư ng h p sau ñây: S d ng hàm ñ thay ñ i giá tr c a m t bi n. vì khi m ng ñư c c p phát thì ñ a ch c a ph n t ñ u tiên là xác ñ nh.

Sau ñó máy l n lư t xét ñ n các câu l nh trong thân hàm.3 thì ba câu l nh ti p theo tương ñương v i các câu l nh: z = a. // Nhap day so NhapDaySo(a. a = b. máy tr v hàm main() và in ra nh ng dòng k t q a như ñã ch ra trên.60 Ta hãy xem hàm hoán_v làm vi c th nào. Như ñã bi t.5. n).6 và bi n b nh n giá tr 13. i < n. Truy n m t m ng m t chi u vào cho hàm Khi mu n truy n m t m ng vào cho m t hàm. khi ñó ta dùng ñ i con tr . K t q a là bi n a nh n giá tr 7. Ví d . Do m ng là ñ a ch c a ph n t ñ u nên ki u c a ñ i là ki u con tr c a ki u ph n t m ng. printf("Nhap so phan tu: "). scanf("%d". ñ a ch c a b ñư c gán cho con tr py. b = z. Ví d sau ñ nh nghĩa hai hàm. } void NhapDaySo(int *a. Như v y ñ a ch c a a ñư c gán cho con tr px . Như v y a s nh n giá tr c a b và ngư c l i. Ti p ñó. ví d như hàm in các s h ng c a m t dãy s . scanf("%d". #include <stdio. void InDaySo(int *a. for (i = 0.h> // Nguyen mau ham void NhapDaySo(int *a. Khi truy n m ng vào cho hàm. &a[i]). Theo qui t c v s d ng con tr nêu trong m c 4. Câu l nh th nh t s c p phát cho bi n c c b z m t kho ng nh 4 byte.2. int n) { int i. &n).Giáo trình Tin h c ð i cương K t qu th c hi n chương trình a = 13. i + 1). Máy s gán giá tr c a các tham s th c cho ñ i tương ng. int n). int n. } } 76 . int n).50 b = 7. do ñó c n thêm ñ i ch ra s lư ng ph n t c a m ng. chương trình b t ñ u t câu l nh ñ u tiên trong hàm main(). Ti p ñó là l i g i hàm hoan_vi. printf("Day so vua nhap:\n"). void main() { int a[100]. v i m ng các ph n t int thì ki u ñ i là con tr ki u int. // In day so InDaySo(a. m t hàm nh p d li u cho m t dãy s và m t hàm in dãy s ñó ra màn hình. n). bên trong hàm không rõ s lư ng ph n t c a m ng. i++) { printf("a[%d] = ".

Ví d . int). a[i]). int. khi truy n m t m ng vào cho hàm mà trong hàm không có nhu c u thay ñ i giá tr c a các ph n t c a m ng. int. trong hai trư ng h p ý nghĩa tham s là khác nhau. chúng ta không phân bi t ñư c s khác nhau ñư c theo m c ñích s d ng. &m. so cot: "). tr chi u ñ u tiên là không c n thi t ph i ch ra. a[i]). // Nhap ma tran NhapMaTran(a. Ví d sau nh p in m t ma tr n th c theo d ng b ng. trên. mà ch phân bi t V m t cú pháp. i < n. 3). } 77 . các tham s c a hai hàm NhapDaySo và InDaySo ñư c khai báo gi ng nhau. hàm InDaySo có th ñư c ñ nh nghĩa như sau: void InDaySo(const int *a. i++) printf("%8d". Tham s a trong hàm NhapDaySo là k t qu ñưa ra. Khi khai báo m t tham s là m t m ng nhi u chi u. n. int m. c n ph i ch ra s ph n t tương ng c a các chi u. &n). chúng ta ph i truy n m t m ng nhi u chi u vào cho hàm. // Su dung dang khai bao mang void InMaTran(float a[20][20]. int n) { int i. thì có th thêm t khoá const khi khai báo tham s . s d ng c hai cú pháp khai báo là m ng và con tr . } Trong ví d trên. 3. } Khi ñó thì có th xác ñ nh ngay tham s a là d li u vào cho hàm. m. bao g m m t tham s ki u con tr nguyên và m t tham s nguyên. scanf("%d%d". #include <stdio.Giáo trình Tin h c ð i cương void InDaySo(int *a. n). i < n. Tuy nhiên. i++) printf("%8d". int). Truy n m t m ng nhi u chi u vào cho hàm Trong m t s trư ng h p. Vì v y. int n) { int i. // In ma tran InMaTran(a. printf("Nhap so hang. Tham s a trong hàm InDaySo là d li u ñ u vào.h> // Nguyen mau ham void NhapMaTran(float a[20][20]. ví d như truy n m t ma tr n vào hàm in ma tr n. void main() { float a[20][20]. for (i = 0. for (i = 0.

1. Ví d : khi vi t m t hàm gi i phương trình b c hai. float. } } void InMaTran(float a[20][20]. b. // Giai phuong trinh 78 . } } Chú ý: m t s trình d ch không cho phép l y ñ a ch c a m t ph n t m ng nhi u chi u. i < m. thì chúng ta c n ph i tr v các ñ i lư ng: Hàm ñó có bao nhiêu nghi m (0. x1. N u có nghi m. int m. Ví d sau th hi n cách chúng ta tr v nhi u k t qu . scanf("%f%f%f". int n) { int i. i + 1. a[i][j]). a[i][j] = f. do ñó chúng ta ph i dùng m t bi n trung gian khi nh p giá tr các ph n t m ng. i++) for (j = 0. printf("\n"). c: "). &c). int n) { int i. x2. for (i = 0. scanf("%f".h> #include <math. j < n. i++) { for (j = 0. for (i = 0. Tr v nhi u k t qu M t trư ng h p mà ñ i là con tr thư ng ñư c s d ng ñó là khi chúng ta mu n hàm tr v nhi u giá tr . thì giá tr c a nghi m là bao nhiêu.h> // Nguyen mau ham int GiaiPTBac2(float. như trong hàm NhapMaTran trên. /* Chuong trinh giai phuong trinh bac hai */ #include <stdio. j. j++) printf("%8. float*). j + 1). i < m. printf("Nhap a. Như chúng ta ñã bi t. &f). int m. m t ho c hai nghi m (trong trư ng h p có nghi m). do ñó ñ tr v nhi u giá tr chúng ta ph i s d ng tham s là con tr . j++) { printf("a[%d][%d] = ". &b. c. hàm ch có th tr v m t giá tr dư i d ng tên hàm. &a. float. j < n.2f". int songhiem. float f. Như v y ñây chúng ta ph i tr v ba ñ i lư ng: s nghi m. 2). float*.Giáo trình Tin h c ð i cương void NhapMaTran(float a[20][20]. void main() { float a. j. b.

Ta cũng chú ý r ng: Có bao nhiêu l n g i t i hàm thì cũng có b y nhiêu l n thoát ra kh i hàm và c m i l n ra kh i hàm thì m t t p các bi n c c b b xóa.3. } } 4.3f". S tương ng gi a các l n g i t i hàm và các l n ra kh i hàm ñư c th c hi n theo th t ngư c. &x1. máy s t o ra m t t p các bi n c c b m i hoàn toàn ñ c l p v i các t p bi n (c c b ) ñã ñư c t o ra trong các l n g i trư c. else if (songhiem == 1) printf("Nghiem kep: %. *px2 = (-b + sqrt(delta))/(2*a). if (songhiem == 0) printf("Phuong trinh vo nghiem. x1. x1). Hàm như v y g i là hàm ñ quy. nghĩa là: L n ra ñ u tiên ng v i l n vào cu i cùng và l n ra kh i hàm cu i cùng ng v i l n ñ u tiên g i t i hàm. if (delta < 0) return 0. &x2). x2). float b. c. else if (delta == 0) { *px1 = -b/(2*a). i <= n. d hi u hơn. float c. for (s = 1.3 ð quy 4. delta = b*b . Thông thư ng ta s vi t như sau: long giai_thua(int n) { long s.Giáo trình Tin h c ð i cương songhiem = GiaiPTBac2(a. return 1. Khi hàm g i ñ quy ñ n chính nó thì m i l n g i."). i++) s*= i.1 Khái niêm chung v ñ quy C không nh ng cho phép t hàm này g i t i hàm khác. b. int i. } else { *px1 = (-b . ta ñưa ra m t ví d ñơn gi n. } int GiaiPTBac2(float a.4*a*c. else printf("x1: %.sqrt(delta))/(2*a). return 2. i = 1.3f". return s. Gi s ta c n vi t m t hàm tính n giai th a. Trong m t s trư ng h p. float *px2) { float delta. s d ng ñ quy s làm chương trình ng n g n. ta th y r ng n! có th tính theo công th c truy h i như sau: n!= 1 n u n = 0 n!= n*(n-1)! n u n > 0 D a vào công th c trên ta có th xây d ng hàm ñ tính n! m t cách ñ quy như sau: 79 . ð minh h a nh ng ñi u nói trên. } M t cách khác. mà nó còn cho phép t m t v trí trong thân c a m t hàm g i t i chính hàm ñó.3f\nx2: %. float *px1.

có m t l i g i hàm giai_thua(5) ñ tính giai th a c a 5. t c là 5*giai_thua(4).h> long giai_thua(int n) { return (n > 0)?n*giai_thua(n . } void main() { printf("%d". b ng 1*1. cho t i khi n b ng 0. do n l n hơn 0 nên giá tr tr v là n*giai_thua(n -1). Trong hàm giai_thua.3. Ta nh n th y bài toán tính n! nêu trên th hiên r t rõ các ñ c ñi m này. Và sau m t s h u h n bư c bi n ñ i ñ quy. b ng 2*1. Trong trư ng h p t ng quát.Giáo trình Tin h c ð i cương #include <stdio. nên ti p t c c n tính giai_thua(3). Cách xây d ng hàm ñ quy Hàm ñ quy thư ng ñư c vi t theo thu t toán sau: if (trư ng h p suy bi n) { trình bày cách gi i bài toán (gi ñ nh ñã có cách gi i) } else /* trư ng h p t ng quát */ { g i ñ quy t i hàm (ñang l p) v i giá tr khác c a tham s } 80 . s d n t i trư ng h p suy bi n. giai_thua(5)). bài toán có th quy v m t bài toán cùng d ng nhưng giá tr tham s thay ñ i. C như v y. C như v y.2 Cách dùng ñ quy Bài toán nào có th dùng ñ quy Phương pháp ñ quy thư ng áp d ng cho các bài toán ph thu c tham s có hai ñ c ñi m sau: Bài toán d dàng gi i quy t trong m t s trư ng h p riêng ng v i các giá tr ñ c bi t c a tham s . Khi ñó hàm giai_thua s ñư c g i ra ñ th c hi n v i tham s n b ng 5. Giá tr giai_thua(1) b ng 1. Tuy nhiên lúc này giá tr giai_thua(4) chưa xác ñ nh. nên máy l i ti p t c g i hàm giai_thua ñ tính giai th a c a 4. do n v n l n hơn 0. Trong l n g i th hai này.1) : 1. khi ñó giá tr tr v c a l n g i giai_thua(0) là 1 và ñư c s d ng ñ tính bi u th c tr v cho l n g i giai_thua(1) b ng 1*giai_thua(0). l i ñư c s d ng ñ tính bi u th c tr v cho l n g i giai_thua(2). cu i cùng giá tr tr v c a l i g i giai_thua(5) trong main có giá tr b ng 5*4*3*2*1*1. - - 4. Ta g i ñây là trư ng h p suy bi n. } Cơ ch ho t ñ ng c a hàm giai_thua trong chương trình trên có th gi i thích như sau: Trong hàm main.

". Trư ng h p t ng quát n > 1 có th gi i quy t ñ quy như sau: Chuy n tháp n -1 t ng t A ñ n C. &b). b)).1 t ng t C ñ n B. } Ví d 2: Bài toán tháp Hà N i. b. printf("USCLN cua %d va %d la %d. dùng B làm v trí trung gian. } int uscln(int a. ði u ki n khi chuy n là: M i l n ch ñư c phép chuy n m t t ng. void main() { int a. khi ñó ch c n chuy n t ng 1 t A ñ n B. b . t ng trên nh hơn t ng dư i.y) = uscln(x. b). Nhi m v là ph i chuy n tháp t m t v trí A ñ n m t v trí m i B. else return a. Ví d 1: Xét bài toán tìm ư c s chung l n nh t c a hai s nguyên dương x và y.3 Các ví d M c này s trình bày m t s ví d nh m minh ho cách xây d ng hàm ñ quy. Luôn ñ m b o t ng trên nh hơn t ng dư i m i v trí và m i th i ñi m. Trư ng h p suy bi n là trư ng h p x = y.a).y-x) n u x < y Chương trình sau ñ nh nghĩa hàm tính ư c s chung l n nh t và s d ng hàm ñó ñ tính ư c s chung l n nh t c a hai s nh p vào: #include <stdio.y) n u x > y uscln(x. dùng A làm v trí trung gian. int b) { if (a > b) return uscln(a .y) = x. a. Cho phép s d ng thêm m t v trí trung gian C ñ ñ t các t ng. Chuy n t ng n t A ñ n B.Giáo trình Tin h c ð i cương 4. scanf("%d%d". else if (a < b) return uscln(a. Chuy n tháp n .3. 81 . Trư ng h p x khác y có th tính ƯSCLN m t cách ñ quy như sau: uscln(x.h> // Nguyen mau ham int uscln(int. &a. Thu t toán chuy n tháp có th di n ñ t như sau: Trư ng h p suy bi n: n = 1.y) = uscln(x-y. Khi ñó: uscln(x. Bài toán tháp Hà N i ñư c ñ t ra như sau: Có m t tháp g m n t ng. printf("Nhap hai so nguyen: "). int).b. uscln(a. b.

A. 'C'). 'A'.1. void main() { int n. C.Giáo trình Tin h c ð i cương Chương trình sau cài ñ t thu t toán trên. n. B). C. B). B. int A. &n). } } 82 . B). /* Thap Ha noi */ #include <stdio. int C) { if (n == 1) printf("Chuyen tang 1 tu %c sang %c\n". int. Chuyen(n .1. 'B'. int). A. scanf("%d". int.h> // Nguyen mau ham void Chuyen(int. printf("Nhap so tang: "). A). else { Chuyen(n . int B. } void Chuyen(int n. A. printf("Chuyen tang %d tu %c sang %c\n". Chuyen(n.

+ x n n ( x1 − s) 2 +.. Nhân ma tr n A c p mxn v i véc tơ X c p n. D. Bài 3.. y. Bài 5.. xn là dãy quan sát nh n ñư c..Giáo trình Tin h c ð i cương BÀI T P CHƯƠNG 4 Vi t hàm th c hi n các bài toán dư i ñây. B. . . C.. Tính c c ñ i và c c ti u c a m t dãy s . Bài 6.. . Gi i h phương trình b c nh t ax + by = c dx + ey = f Hàm có sáu ñ i vào là a. f và hai ñ i ra là x. e. Chuy n v m t ma tr n ch nh t A cho trư c. Bài 1. Tính giá tr trung bình và ñ l ch tiêu chu n c a m t ñ i lư ng ng u nhiên theo công th c s= 2 x 1 + .. Xây d ng 3 hàm s sau ñây b ng phương pháp ñ qui f(x. Bài 2. Bài 4.n) = xn s(n) = (2n)!! p(n) = 13 + 23 + . + n3 83 .. b. d. Tính ña th c c p n f(x) = a0 + a1x + . Bài 8. Tìm t a ñ giao ñi m c a hai ñư ng th ng AB và CD khi bi t t a ñ c a các ñi m A.+ ( x n −s ) 2 d = n Trong ñó x1. + an-1 xn-1 + anxn Hàm có hai ñ i là bi n nguyên n và m ng th c a. c. Bài 7..

5.Giáo trình Tin h c ð i cương CHƯƠNG 5 . ñ a ch và th m chí ngày sinh cũng v y.. Ví d .C U TRÚC ð lưu tr và x lý thông tin trong máy tính ta có các bi n và các m ng. Có th k t h p c ñ nh nghĩa c u trúc và khai báo bi n vào m t l nh duy nh t theo m u sau: struct [Tên c u { <Ki u 1> <Tên <Ki u 2> <Tên . Sau khi ñ nh nghĩa trên. như sau: struct Ngay { int ngay. Ví d . C u trúc là m t t p h p các bi n. chúng ta ñã bi t ñ nh nghĩa m t c u trúc và s d ng ki u d li u ñó ñ khai báo các bi n. bi n ngay_sinh ki u ngày tháng ñư c khai báo như sau: struct Ngay ngay_sinh. 84 . n>. Trong dòng khai báo trên. C u trúc có th xem như m t s m r ng c a các khái ni m bi n và m ng.2 K t h p ñ nh nghĩa c u trúc và khai báo bi n c u trúc Trong ph n 5. chúng ta dùng m u sau: struct <Tên c u trúc> { <Ki u 1> <Tên thành ph n 1>. M t vài trong các thu c tính này l i có th là c u trúc: Tên có th có nhi u thành ph n.1. 5. . ta vi t: struct <Tên c u trúc> danh_sách_tên_bi n_c u_trúc. nó cho phép lưu tr và x lý các d ng thông tin ph c t p hơn. Ki u d li u này có th dùng ñ khai báo các bi n c u trúc. ñ nh nghĩa c u trúc mô t ngày tháng.1 ð nh nghĩa c u trúc và khai báo bi n c u trúc C u trúc là ki u d li u do ngư i dùng t ñ nh nghĩa. }. ngày sinh. Ta th y vi c khai báo các bi n c u trúc cũng gi ng như khai báo các bi n ki u d li u chu n.. thành ph n 2>. b c lương.. } <danh sách bi trúc] thành ph n 1>. int nam. các m ng và ñư c bi u th b i m t tên duy nh t. }. c n ch ra tên c a ki u c u trúc và các thành ph n c a c u trúc... Khi ñ nh nghĩa m t c u trúc. M i bi n ch a ñư c m t giá tr .. ki u d li u là struct Ngay và tên bi n là ngay_sinh. <Ki u 2> <Tên thành ph n 2>. int thang. ð khai báo m t bi n c u trúc sau khi ñã ñ nh nghĩa ki u c u trúc. M t ví d truy n th ng v c u trúc là phi u ghi lương: M i công nhân ñư c miêu t b i m t t p h p các thu c tính như tên. ð ñ nh nghĩa m t c u trúc. chúng ta ñã có ki u d li u mô t ngày tháng là struct Ngay.. ñ a ch . M ng có th xem là t p h p nhi u bi n có cùng m t ki u giá tr và ñư c bi u th b ng m t tên.

} tu_ngay. 85 . Vì không ñ t tên cho c u trúc. int nam. Sau ñ nh nghĩa này. có th không. chúng ta có th ñ nh nghĩa các ki u d li u m i d a trên các ki u d li u ñã có. den_ngay. chúng ta ñã có các ki u d li u m i là BOOL. Tên c u trúc trong trư ng h p này có th có. do ñó không th ñ nh nghĩa các bi n cùng ki u v i các bi n tu_ngay. BIT ket_qua. BIT có th dùng ñ khai báo các bi n như sau: BOOL tiep_tuc. den_ngay. S khác nhau c a hai cách này ñó là. den_ngay có ki u là m t c u trúc g m ba trư ng: ngay. int nam. den_ngay. } tu_ngay. thang và nam. Ki u BOOL. ñ nh nghĩa như sau: typedef int BOOL. 5. den_ngay.3. cách 1 v a ñ nh nghĩa c u trúc tên là Ngay và các bi n c u trúc tu_ngay. BIT. int thang. Trong ví d này. Ví d . các bi n này có ki u nguyên. Cách 2 ñ nh nghĩa các bi n tu_ngay. ðo n l nh trên khai báo các bi n tiep_tuc ki u BOOL và ket_qua ki u BIT. M u chung cho vi c ñ nh nghĩa ki u d li u b ng typedef như nhau: typedef <ki u> <danh sách tên>. các bi n s có ki u là c u trúc có các thành ph n như ñư c khai báo trong c p ngo c nh n {}. Sau ñ nh nghĩa này.2 S d ng typedef ñ ñ nh nghĩa ki u c u trúc Chúng ta có th dùng t khoá typedef ñ ñ nh nghĩa ki u c u trúc. V m t b n ch t. int thang. Ví d . mà ki u d li u này ñư c bi u di n thông qua b t c ki u d li u nào.Giáo trình Tin h c ð i cương V i cách này. ñ nh nghĩa c u trúc mô t ngày tháng ñ ng th i khai báo bi n tu_ngay. tuy nhiên ta ñã coi các bi n này có ki u logic nên các bi n này ch nên nh n hai giá tr là 0 (bi u di n giá tr sai) và 1 (bi u di n giá tr ñúng). BIT. như chúng ta ñã bi t trong C không ñ nh nghĩa ki u d li u logic. ta có th dùng ki u struct Ngay ñ khai báo các bi n khác. chúng ta s s d ng ki u s nguyên ñ bi u di n ki u logic.3. ta có th dùng m t trong hai cách sau: Cách 1: có tên c u trúc: struct Ngay { int ngay.1 ð nh nghĩa ki u b ng typedef S d ng t khoá typedef. 5. mà th c ch t là ki u int. Cách 2: không có tên c u trúc: struct { int ngay. nên sau ñ nh nghĩa ngày chúng ta không th s d ng ki u d li u này ñư c n a. cho phép vi t ng n g n hơn.3 S d ng typedef ñ ñ nh nghĩa ki u d li u c u trúc 5. den_ngay.

<Ki u 2> <Tên thành ph n 2>. int thang. Vi c truy c p các thành ph n c a m t bi n c u trúc có th th c hi n b ng toán t ch m (. chúng ta có th ñ nh nghĩa ki u d li u m i tương ñương ki u d li u này như sau: typdef struct Ngay KieuNgay. khi ñó toán t ñ truy c p ñ n các thành ph n c u trúc là toán t ->. 5.Giáo trình Tin h c ð i cương Gi s chúng ta ñã ñ nh nghĩa ki u struct Ngay. có th dùng ki u d li u này ñ khai báo các bi n m t cách ng n g n như sau: KieuNgay ngay_batdau. tên c u trúc có th có.). 5. int nam. Khác bi t c a hai cách này là ch : v i cách 1. V i cách này. . có th không. Cú pháp như sau: <bi n c u trúc>.<tên thành ph n> Trong trư ng h p thành ph n c a c u trúc là m t c u trúc. Toán t này cho phép truy c p ñ n m t thành ph n c u trúc khi bi t tên bi n c u trúc và tên thành ph n. M t bi n c u trúc mang trong nó nhi u thành ph n khác nhau và chúng ta có th làm vi c v i t ng thành ph n này..5 Ví d minh ho 86 . còn v i cách 2 thì chúng ta ch có ki u d liêu KieuNgay. } KieuNgay. int thang.4 Truy c p các thành ph n c a c u trúc V i m t bi n ki u nguyên hay ki u th c. ngay_kethuc. Ví d sau ñ nh nghĩa ki u KieuNgay k t h p v i ñ nh nghĩa c u trúc theo hai cách: Cách 1: có tên c u trúc: typedef struct Ngay { int ngay. chúng ta có th s d ng ki u d li u là struct Ngay ho c KieuNgay.. } KieuNgay. Sau khi ñ nh nghĩa ki u KieuNgay. int nam. thì n i dung bi n ch có th mang m t giá tr ki u tương ng. khi ñó có th áp d ng toán t này cho thành ph n ñó ñ truy c p vào các thành ph n sâu hơn. Cách 2: không có tên c u trúc: typedef struct { int ngay. N u chúng ta làm vi c v i bi n c u trúc thông qua con tr . } <danh sách tên ki u>. Chúng ta có th k t h p ñ nh nghĩa c u trúc v i t khoá typedef ñ ñ nh nghĩa ki u d li u c u trúc theo m u sau: typdef struct [Tên] { <Ki u 1> <Tên thành ph n 1>.

float y. do_dai+= sqrt(dx*dx + dy*dy).5. scanf("%f". NhapDiem(day. } DIEM.2 Ví d 2 87 . // Khai bao cac nguyen mau ham void NhapDiem(PDIEM. *PDIEM. int i. dx. int). } void NhapDiem(PDIEM pDiem. dy. trong ñó x và y là các thành ph n c a c u trúc này. int n) { float do_dai. void main() { DIEM day[100]. &n). #include <stdio. i + 1).x . TinhDoDai(day. &diem. int i.h> typedef struct { float x.y). int n) { DIEM diem. M ng các ñi m là m t m ng c u trúc.y). int). i + 1). n)).y . printf("y[%d] = ". do_dai = 0. for (i = 0. i < n. } } float TinhDoDai(PDIEM pDiem.pDiem[i]. printf("Nhap so diem: "). n). scanf("%f". dy = (pDiem[i + 1]. i++) { dx = (pDiem[i + 1]. &diem. V i ví d này.5.Giáo trình Tin h c ð i cương 5.pDiem[i]. Tính t ng ñ dài ñư ng g p khúc ñi qua các ñi m này theo th t nh p vào. i < n . i++) { printf("x[%d] = ". chúng ta có th dùng 2 m ng s th c ñ lưu các to ñ x và y c a các ñi m. scanf("%d".3f".x). int n. printf("Do dai duong gap khuc la: %.h> #include <math. float TinhDoDai(PDIEM.1. } return do_dai. } 5. pDiem[i] = diem.x).1 Ví d 1 Nh p to ñ c a N ñi m trong m t ph ng. M t cách khác là dùng m t c u trúc mô t ñi m. for (i = 0.

int i. &n). } void main() { HSSV day[50]. i++) printf("%4d %20s %20s %6. printf("Nhap so sinh vien: ").. } HSSV.Que). pSv[i]. &sv. ði m hoá Yêu c u: Nh p ñi m chu n sau ñó tìm và in ra màn hình danh sách các thí sinh ñ ñ i h c có quê “Ha Noi” (Thí sinh ñ ñ i h c n u có t ng ñi m không dư i ñi m chu n). float DiemHoa. i + 1). ði m lý.HoTen). fflush(stdin). pSv[i].h> // Dinh nghia kieu Ho so sinh vien typedef struct { char HoTen[30]. hoa sinh vien %d: ". &sv. printf("%4s %20s %20s %6s %6s %6s\n". float chuan. i < n. i + 1).1f\n".DiemToan. "Ho ten".DiemToan. "Que quan". // Nhap ds sinh vien 88 . Tìm và in ra màn hình danh sách các thí sinh có ñi m toán cao nh t. for (i = 0.DiemHoa). *PHSSV.Giáo trình Tin h c ð i cương Nh p m t danh sách g m n thí sinh d thi ñ i h c.HoTen. scanf("%f%f%f". i + 1). In ra màn hình toàn b thông tin c a n thí sinh. pSv[i]. i < n. gets(sv. char Que[50]. void NhapHSSV(PHSSV pSv. &sv. i + 1. printf("Diem toan. int n) { int i. pSv[i]. - ð gi i quy t bài toán này ta có chương trình sau: #include <stdio. "Toan".DiemLy. int n. fflush(stdin).DiemLy. ði m toán. scanf("%d". float DiemLy. pSv[i]. "Hoa"). printf("Que sinh vien %d: ".1f %6. ly.1f %6. } } void InHSSV(PHSSV pSv. pSv[i] = sv. "Ly". float DiemToan.Que.DiemHoa). i. Quê. i++) { printf("Ten sinh vien %d: ". m i thí sinh là m t c u trúc g m các trư ng: H và tên. max. for (i = 0. int n) { HSSV sv.h> #include <string. gets(sv. "STT".

1f %6. i < n. 89 . "Ha Noi") == 0)) printf("%4d %20s %20s %6.Giáo trình Tin h c ð i cương NhapHSSV(day.DiemToan.DiemLy.DiemToan. day[i]. i + 1. "Toan".Que. // Tim diem toan cao nhat max = day[0]. scanf("%f".DiemHoa). i < n. "Hoa"). tên ñ m và tên. ði m thi là m t c u trúc g m ba thành ph n: toán.HoTen. day[i]. day[i].DiemToan + day[i]. day[i]. i + 1. huy n và t nh.HoTen. "Ho ten". // Tim kiem cac sinh vien do que o Ha Noi printf("Nhap diem chuan: ").1f\n". i++) if (day[i]. "STT". ta xây d ng 2 hàm nh p (NhapHSSV) và in (InHSSV) danh sách sinh viên. i++) if (max < day[i]. i < n. for (i = 1. "Ho ten". Quê quán cũng là m t c u trúc g m ba thành ph n: xã. for (i = 0. // In ds sinh vien vua nhap InHSSV(day. day[i].DiemToan. printf("\nDanh sach sinh vien do. Xây d ng m t c u trúc ( ng v i phi u ñi m c a thí sinh) g m các thành ph n: H tên Quê quán Trư ng Tu i S báo danh ði m thi trong ñó H tên l i là m t c u trúc g m ba thành ph n: H .DiemHoa >= chuan)&& (strcmpi(day[i]. n).1f %6. day[i]. lý. n).DiemHoa).DiemToan. que o Ha Noi:\n"). } Trong chương trình trên. for (i = 0. hóa (ñi m ch m chính xác ñ n 1/4). &chuan).DiemLy + day[i].1f %6.DiemLy. ð c gi có th vi t l i chương trình trên mà không s d ng 2 hàm trên b ng cách vi t tr c ti p ño n chương trình nh p và in vào trong hàm main. BÀI T P CHƯƠNG 5 Bài 1. "Que quan". printf("%4s %20s %20s %6s %6s %6s\n".1f %6.1f\n". day[i]. i++) if ((day[i].DiemToan) max = day[i]. "Ly". day[i]. "Ly". day[i].Que.DiemToan == max) printf("%4d %20s %20s %6. "Hoa"). // In ra danh sach sinh vien diem toan cao nhat printf("\nDanh sach sinh vien diem toan cao nhat:\n"). "STT".Que. "Toan". day[i]. printf("%4s %20s %20s %6s %6s %6s\n". "Que quan". Sau ñó s d ng chúng trong hàm main.

S d ng ñ nh nghĩa c u trúc bài 1 : Nh p s li u c a 20 phi u ñi m và lưu tr vào m ng c u trúc nói trên. sau ñó vi t các hàm vào ña th c. ð nh nghĩa ki u c u trúc mô t ña th c. M i thí sinh s in trên m t dòng g m các thông tin: H tên Quê quán S báo danh ði m toán. lý. Bài 3. Gi s ñã nh p s li u c a 20 phi u ñi m theo như yêu c u c a bài 2. áp d ng trong hàm main() ñ th c hi n các vi c: Vào t bàn phím ba ña th c P1. sau ñó in danh sách thí sinh (theo th t nói trên). P2 và P3. Hãy l p chương trình s p x p l i các ph n t c a m ng c u trúc theo th t gi m d n c a t ng s ñi m. 90 . năm sinh và t ng ñi m. P2. Khi t ng ñi m như nhau thì h c sinh có năm sinh nh hơn ñư c x p trư c. hóa. Bài 5. Bài 4. c ng ña th c và nhân ña th c. sau ñó in các s li u ra màn hình. Nh p danh sách n h c sinh v i các thu c tính: h tên.Giáo trình Tin h c ð i cương ð c s li u t m t phi u ñi m c th và lưu tr vào các thành ph n c a c u trúc nói trên. sau ñó in chúng lên màn hình theo th t gi m c a b c. Bài 2. Tìm ki m và in ra các thí sinh có t ng s ñi m ba môn l n hơn 15. Tính ña th c P theo công th c: P = (P1 + P2)2 + P3 In P1. S p x p danh sách theo th t gi m c a t ng ñi m. In danh sách h c sinh ñã s p x p sao cho t t c các ch cái c a h tên chuy n thành ch hoa. Vào t bàn phím m t d y n ña th c. P3 và P. in ña th c.

d u cách. . Các mã ASCII 48-57 là 10 ch s Các mã ASCII 65-90 là các ch cái hoa t A ñ n Z Các mã ASCII 97-122 là các ch cái thư ng t a ñ n z Các mã ASCII 128-255 là các ký t ñ ho . d u ngo c. < = > ? @ A B MÃ 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 KÝ T V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m .Giáo trình Tin h c ð i cương PH L C 1 .58-64. MÃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 KÝ T NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB MÃ 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 91 KÝ T + .91-96 và 123-127 là các ký t ñ c bi t như d u ch m.. ký t ESC (mã 27). d u móc... Các mã ASCII 32-47. d u h i. d u ph y.B NG MÃ ASCII B ký t ASCII (American Standard Code for Interchange Information) g m 256 ký ñư c phân b như sau: 32 ký t ñ u tiên là các ký t ñi u khi n không in ñư c như ký t Enter (mã 13). / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : .

Giáo trình Tin h c ð i cương 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 CAN EM SUB ESC FS GS RS US Space ! ” # $ % & ’ ( ) * 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 n o p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL 92 .

h> <stdio.h> <process. fclose 45.h> <stdio.h> <io.h> <graphics. cleardevive 24.h> <stdio.h> <dos.h> <stdlib. bar3d 17.h> <dir. ñ ngh ñ c gi s d ng help c a môi trư ng TC b ng cách ñánh tên hàm trong môi trư ng TC sau ñó ñ con tr dư i tên hàm r i nh n Ctrl + F1. clreol T p tiêu ñ <io.h> <graphics. cscanf 34. abs 7.h> <conio. chdir 21. fgetc 52. fflushall 51. fillpopy 93 T p tiêu ñ <alloc. fabs 44.h> <stdio. cabs 18. asin 10. cosh 31.h> <io. bar 16.h> <graphics. arc 9. close 26.h> <stdio.h> <math. fflush 50.h> <graphics. fgets 53. coreleft 29.h> <ctype. _close 3. fcloseall 46.h> <graphics.h> <math.h> <math. atol 15. atoi 14. enable 41.h> Hàm 28.h> <graphics.h> <io.h> <dos.h> <stdio. _chmod 2. acos 8.h> <alloc. drawpoly 38. delay 35. ferror 49. atan 11. fcvt 47. _creat 4.h> <graphics. disable 37.h> <conio. exit 42. cos 30. feof 48. clearviewport 25. circle 23. cprintf 32.h> <math. atan2 12.h> <math.h> <conio.h> <graphics.h> <stdio. delline 36.h> <math. abort 6.Giáo trình Tin h c ð i cương PH L C 2 DANH SÁCH M T S (theo th HÀM C A TURBO C t ABC) ð bi t chi ti t.h> <stdio. exp 43. Hàm 1. ellipse 40.h> <ctype.h> <io. _open 5.h> <io.h> <process.h> <math.h> <conio.h> <graphics. atof 13.h> <dos.h> <math.h> <io.h> <math. ceil 20.h> <ctype. ecvt 39.h> . chmod 22. creat 33.h> <math.h> <ctype.h> <ctype. calloc 19.

getmaxx 86. gettime 92. getch 77. gotoxy 97.h> <stdio. getimage <conio.Giáo trình Tin h c ð i cương 27. islower 114.h> <graphics. initgraph 102.h> <dos.h> <ctype.h> <dos. isspace 117. gets 90.h> <stdio. gettextinfo 91. getvect 94.h> <ctype.h> <ctype.h> <stdio. fseek 70.h> <dos.h> <ctype. inxdigit 108. getmaxy 119.h> <ctype. isprint 115.h> <stdio.h> <ctype.h> .h> <graphics.h> <graphics. findnext 56. fprintf 64. Keep <graphics.h> 84.h> <dos.h> <dos. fwrite 72. findfirst 87.h> <graphics. isdigit 112.h> <conio.h> <stdio.h> <dos. getchar 78.h> <graphics. int86x 104.h> <stdio.h> <dos. getpalette 88. fputc 65. clrscr 55.h> <conio.h> <stdio. getcolor 80. peekb 94 <dir.h> <dos.h> <graphics. ispunct 116.h> <conio. fteel 71.h> <graphics. gettime 93.h> <dos. fputs 66.h> <time. gotoxy 98.h> <dir. isalpha 110. int86 103. gcvt 73. intdosx 106. getw 96. getbkcolor 75. intdos 105. fmode 59. fread 67.h> <stdio.h> <stdio. free 68.h> <graphics.h> <stdio. FP_SEG 62. iscntrl 111. isalnum 109.h> <graphics.h> <math.h> <ctype. intr 107.h> <conio.h> 83. getlinesettings <graphics.h> <conio.h> <stdio.h> <dir.h> <dos. graphresult 100.h> <time.h> <ctype.h> <conio.h> <ctype.h> <stdio. getmaxcolor 85. isgraph 113. itoa 145. getviewport 95.h> <dos. fopen 60. fprintf 63.h> <math.h> <stdio. getche 79. imagesize 101. getpixel 89. isupper 118.h> <stdio.h> <graphics.h> <graphics. grapherrormsg 99.h> <alloc. getc 76. getdate 82.h> <ctype. FP_OFF 61.h> <ctype. geninterrupt 74.h> 54. floodfill 57. floor 58.h> <dos. kbhit 120.h> <dos. peek 146.h> <graphics. fscanf 69.h> <ctype.h> <graphics.h> <ctype. getcwd 81.

h> <stdio. putch 155. putc 154.h> <ctype.h> . outtext 144. MK_FP 137.h> <dir.h> ho c <string.h> 147. read 164.h> <mem. putpixel 158.h> <dos. memicmp 135. memchr 132.h> <io. remove 167. open 143.h> <stdlib.h> ho c <string. perror 148. putw 160.h> <graphics. memset 136.h> <stdio.h> <stdio. pokeb 151.h> ho c <string.h> <graphics. movedata 140.h> <graphics.h> <graphics. linerel 124. putchar 156.h> ho c <string.h> ho c <string.h> <memory. rectangle 166.h> <stdlib. malloc 130. moveto 141.h> <conio. strncpy 203. random 162. putimage 157.h> <stdio. line 123.h> <alloc. Strncat 201.h> ho c <string. poke 150. rewind 168.h> <graphics. lseek 128.h> <stdlib. pieslice 149.h> <dir.h> <memory.h> <graphics. strncmp 202.h> <memory. setcolor 173. setfillstyle <stdlib.h> <time.h> <math. pow 152.h> <graphics.h> <io.h> <memory. rand 161.h> <stdio.h> <stdio.h> <string. nosound 142.h> <memory.h> <string.h> <graphics. memccpy 131.h> <dos.h> <memory.h> <memory.h> <graphics.h> <graphics. memcpy 134.h> <graphics. strnicmp 95 <stdio. movedata 139. log 126.h> và <time.h> <dos. randomize 163. mkdir 138. segread 200.h> ho c <string.Giáo trình Tin h c ð i cương 121.h> <alloc. rmdir 169.h> <dos. realloc 165.h> <string. puts 159.h> <math.h> <stdio. scanf 170. setdate 174. memcmp 133.h> <dos.h> <stdio. setbkcolor 172.h> <string. Ltoa 129. outtextxy 171. labs 122. log10 127.h> <graphics.h> <io.h> <graphics. printf 153.h> <math. lineto 125.

h> <string.h> <string. Tanh <string. settextstyle 179.h> <string.h> <stdio.h> <string. strcmpi 194. strupr 212. strset 209. strcmp 193. Strstr 211.h> <string. strcpy 195.h> <conio.h> <math.h> <graphics. textcolor 217.h> <graphics.h> <string. strchr 192. strrchr 207. tan 214. sleep 186. strdup 197.h> <math.Giáo trình Tin h c ð i cương 175. setpalette 177.h> <math. stricmp 198. strlen 199. write <conio.h> <math.h> <string. textmode 219.h> <time. strrev 208. ultoa 224. setvect 181. textwidth 220.h> <conio.h> <time.h> <string.h> <conio. textbackground <conio. sprintf 188.h> <io. sound 187.h> <string.h> <ctype.h> <string. srand 190.h> <ctype. strlwr <graphics. textheight 218. sin 184. setviewport 182.h> <graphics.h> <string.h> <stdio.h> <dos.h> <dos. strpbrk 206. strnset 205.h> <string.h> <string. Wherex 226. settextjustify 178.h> 216.h> <string.h> <stdlib.h> 96 . system 213.h> <math.h> <ctype. sqrt 189. wherey 227. tolower 222. strspn 210. settime 180. strcspn 196.h> <string. toupper 223. Sinh 185. setwritemode 183.h> <process.h> <graphics.h> <dos.h> <graphics.h> <string. window 228.h> <graphics.h> <graphics.h> 215. unlink 225. setlinestyle 176.h> <conio.h> 204. time 221. strcat 191.h> <string.

Ngôn ngữ lập trình C. Sơ đồ khối. Ngôn ngữ C Kiến thức yêu cầu môn học trước: toán học cơ sở Tên nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giao thông vận tải . Kỹ thuật lập trình.Thông tin về giáo trình Tin học ĐC: Đối tượng sử dụng: sinh viên các ngành kỹ thuật Các từ khóa: Tin học Đại cương. Tin Đại cương. Lập trình C. Lập trình cấu trúc. Ngôn ngữ lập trình. Thuật toán.

Filename: Thông tin ve giao trinh TinDC.doc Directory: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\GT80\TinDC_Ebook Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot Title: Thông tin về tác giả: Subject: Author: Nguyen Duc Du Keywords: Comments: Creation Date: 12/12/2008 9:15 PM Change Number: 4 Last Saved On: 12/15/2008 9:50 AM Last Saved By: Nguyen Duc Du Total Editing Time: 25 Minutes Last Printed On: 1/14/2004 9:54 AM As of Last Complete Printing Number of Pages: 1 Number of Words: 53 (approx.) Number of Characters: 307 (approx.) .

cơ s và nâng cao Nhà xu t b n Khoa h c và K thu t [2] Robert Sedgewick C m nang thu t toán (b n d ch). t p 1 Nhà xu t b n Khoa h c k thu t [3] Ph n m m Turbo C 3.0 .TS Ph m Văn t K thu t l p trình C.TÀI LI U THAM KH O [1] PGS.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->