P. 1
Quyet dinh 43 Quy dinh ve xu ly rac thai y te

Quyet dinh 43 Quy dinh ve xu ly rac thai y te

|Views: 1,622|Likes:
Được xuất bản bởiminhquan86

More info:

Published by: minhquan86 on Mar 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2011

pdf

text

original

bé y tÕ

Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 43/2007/Q§-BYT Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hunh Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ

Bé tr−ëng Bé Y tÕ

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 49/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé Y tÕ; C¨n cø LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô §iÒu trÞ, Côc tr−ëng Côc Y tÕ Dù phßng ViÖt Nam, Vô tr−ëng Vô Ph¸p chÕ - Bé Y tÕ,
QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. B∙i bá QuyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§-BYT ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. §iÒu 3. C¸c ¤ng, Bµ: Ch¸nh V¨n phßng, Thñ tr−ëng c¸c Vô, Côc, Thanh tra Bé Y tÕ; Gi¸m ®èc Së Y tÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng; Gi¸m ®èc c¸c bÖnh viÖn, c¸c ViÖn trùc thuéc Bé Y tÕ, HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng ®µo t¹o c¸n bé y tÕ; Thñ tr−ëng y tÕ ngµnh, Ng−êi phô tr¸ch c¸c c¬ së t− nh©n vµ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Bé tr−ëng

NguyÔn Quèc TriÖu

l−u gi÷. tiªu huû. l−u gi÷. xö lý. Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. . nhµ hé sinh. 7. §iÒu 2. C¸c c¬ së y tÕ vµ c¸c tæ chøc.Tù do . ®ãng gãi vµ l−u gi÷ t¹m thêi chÊt th¶i t¹i ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chÊt th¶i trong c¬ së y tÕ. sö dông c¸c s¶n phÈm cã thÓ t¸i chÕ. t¸i sö dông. tËp hîp. dÔ ch¸y. vËn chuyÓn. T¸i sö dông lµ viÖc sö dông mét s¶n phÈm nhiÒu lÇn cho ®Õn hÕt tuæi thä s¶n phÈm hoÆc sö dông s¶n phÈm theo mét chøc n¨ng míi. môc ®Ých míi. c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ lµ ho¹t ®éng qu¶n lý viÖc ph©n lo¹i. t¸i sö dông. 8. xö lý. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ. g©y ngé ®éc. gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn. xö lý ban ®Çu thu gom. Gi¶m thiÓu chÊt th¶i y tÕ lµ c¸c ho¹t ®éng lµm h¹n chÕ tèi ®a sù ph¸t th¶i chÊt th¶i y tÕ. t¸i chÕ. quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc. v¾c-xin. c¸ nh©n tham gia vËn chuyÓn. 2. §èi t−îng ¸p dông Quy chÕ nµy ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së kh¸m. s¶n xuÊt.2 bé Y TÕ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp . ch÷a bÖnh. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i lµ chÊt th¶i y tÕ chøa yÕu tè nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng nh− dÔ l©y nhiÔm. dÔ næ. phãng x¹. ®µo t¹o c¸n bé y tÕ. c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. T¸i chÕ lµ viÖc t¸i s¶n xuÊt c¸c vËt liÖu th¶i bá thµnh nh÷ng s¶n phÈm míi. Thu gom chÊt th¶i t¹i n¬i ph¸t sinh lµ qu¸ tr×nh ph©n lo¹i. kiÓm so¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ ph©n lo¹i chÊt th¶i chÝnh x¸c. gi¶m thiÓu. tíi n¬i xö lý ban ®Çu. VËn chuyÓn chÊt th¶i lµ qu¸ tr×nh chuyªn chë chÊt th¶i tõ n¬i ph¸t sinh. láng vµ khÝ ®−îc th¶i ra tõ c¸c c¬ së y tÕ bao gåm chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng. §iÒu 3. 4. 2. 5. qu¶n lý tèt. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ vµ kiÓm tra. 6. c¬ së nghiªn cøu y d−îc. sinh phÈm y tÕ (gäi chung lµ c¸c c¬ së y tÕ) vµ c¸c tæ chøc.H¹nh phóc QUY CHÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43 /2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Ch−¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. ChÊt th¶i y tÕ lµ vËt chÊt ë thÓ r¾n. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. kinh doanh d−îc phÈm. dÔ ¨n mßn hoÆc cã ®Æc tÝnh nguy h¹i kh¸c nÕu nh÷ng chÊt th¶i nµy kh«ng ®−îc tiªu huû an toµn. c¸ nh©n tham gia xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ ngoµi viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc vÒ qu¶n lý chÊt th¶i. tr¹m y tÕ. bao gåm: gi¶m l−îng chÊt th¶i y tÕ t¹i nguån. 3. y tÕ dù phßng. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ nµy.

ChuyÓn giao chÊt th¶i y tÕ cho tæ chøc. sinh häc vµ tinh chÊt nguy h¹i. C¸c hunh vi bÞ nghiªm cÊm 1. Ch−¬ng II X¸C §ÞNH CHÊT TH¶I Y TÕ §iÒu 5. l−ìi dao mæ. d) ChÊt th¶i gi¶i phÉu (lo¹i D): Bao gåm c¸c m«. 10. C¸c nhãm chÊt th¶i y tÕ C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm lý häc. b) ChÊt th¶i l©y nhiÔm kh«ng s¾c nhän (lo¹i B): Lµ chÊt th¶i bÞ thÊm m¸u. bao gåm: b¬m kim tiªm. thÊm dÞch sinh häc cña c¬ thÓ vµ c¸c chÊt th¶i ph¸t sinh tõ buång bÖnh c¸ch ly. c) ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao (lo¹i C): Lµ chÊt th¶i ph¸t sinh trong c¸c phßng xÐt nghiÖm nh−: bÖnh phÈm vµ dông cô ®ùng.3 9. C¸c lo¹i chÊt th¶i y tÕ 1. Bu«n b¸n chÊt th¶i nguy h¹i. 2. Xö lý ban ®Çu lµ qu¸ tr×nh khö khuÈn hoÆc tiÖt khuÈn c¸c chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao t¹i n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh tr−íc khi vËn chuyÓn tíi n¬i l−u gi÷ hoÆc tiªu huû. rau thai. ®inh mæ. ChÊt th¶i l©y nhiÔm 2. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c c«ng nghÖ nh»m lµm mÊt kh¶ n¨ng g©y nguy h¹i cña chÊt th¶i ®èi víi søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng. bé phËn c¬ thÓ ng−êi. c¬ quan. bµo thai vµ x¸c ®éng vËt thÝ nghiÖm. c¸ nh©n kh«ng cã t− c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu¶n lý chÊt th¶i. dÝnh bÖnh phÈm. ®Çu s¾c nhän cña d©y truyÒn. ChÊt th¶i l©y nhiÔm: a) ChÊt th¶i s¾c nhän (lo¹i A): Lµ chÊt th¶i cã thÓ g©y ra c¸c vÕt c¾t hoÆc chäc thñng. ChÊt th¶i th«ng th−êng §iÒu 6. Th¶i c¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ch−a ®−îc xö lý tiªu huû ®¹t tiªu chuÈn vµo m«i tr−êng. §iÒu 4. c¸c èng tiªm. ChÊt th¶i phãng x¹ 4. 5. m¶nh thuû tinh vì vµ c¸c vËt s¾c nhän kh¸c sö dông trong c¸c ho¹t ®éng y tÕ. chÊt th¶i trong c¸c c¬ së y tÕ ®−îc ph©n thµnh 5 nhãm sau: 1. ChÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i 3. 2. 4. cã thÓ nhiÔm khuÈn. c−a. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i kh«ng ®óng quy tr×nh kü thuËt vµ kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh. B×nh chøa ¸p suÊt 5. kÐm phÈm chÊt kh«ng cßn kh¶ n¨ng sö dông. ho¸ häc. b) ChÊt ho¸ häc nguy h¹i sö dông trong y tÕ (Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy) . ChÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i: a) D−îc phÈm qu¸ h¹n. T¸i chÕ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i. 3.

tói ®ùng phim. láng vµ khÝ ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng chÈn ®o¸n. b×nh khÝ dung. b¸o. ¾c quy). Bªn ngoµi tói ph¶i cã ®−êng kÎ ngang ë møc 3/4 tói vµ cã dßng ch÷ "Kh«ng ®−îc ®ùng qu¸ v¹ch nμy". 3. Tói mµu vµng vµ mµu ®en ph¶i lµm b»ng nhùa PE hoÆc PP. 4. M· muu s¾c 1. Tói ®ùng chÊt th¶i y tÕ cã thµnh dÇy tèi thiÓu 0. Nh÷ng chÊt th¶i nµy kh«ng dÝnh m¸u. c¸c lo¹i bét bã trong gÉy x−¬ng kÝn. kh«ng dïng nhùa PVC. b) ChÊt th¶i ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n y tÕ nh− c¸c chai lä thuû tinh. nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt. x¹ trÞ). Mµu vµng ®ùng chÊt th¶i l©y nhiÔm. d) ChÊt th¶i ngo¹i c¶nh: l¸ c©y vµ r¸c tõ c¸c khu vùc ngo¹i c¶nh. ch× (tõ tÊm gç bäc ch× hoÆc vËt liÖu tr¸ng ch× sö dông trong ng¨n tia x¹ tõ c¸c khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh. huyÕt ¸p kÕ thuû ng©n bÞ vì. CO2. c¸c vËt liÖu nhùa. 3. næ. ChÊt th¶i phãng x¹: ChÊt th¶i phãng x¹: Gåm c¸c chÊt th¶i phãng x¹ r¾n. lä thuèc. §iÒu 8. thïng c¸c t«ng. 3. 2. 5.1 mm. tµi liÖu. ®iÒu trÞ. Mµu xanh ®ùng chÊt th¶i th«ng th−êng vµ c¸c b×nh ¸p suÊt nhá. 4. ho¸ häc nguy h¹i. cadimi (Cd) (tõ pin. c¸c dông cô dÝnh thuèc g©y ®éc tÕ bµo vµ c¸c chÊt tiÕt tõ ng−êi bÖnh ®−îc ®iÒu trÞ b»ng ho¸ trÞ liÖu (Phô lôc 2 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy). c) ChÊt th¶i ph¸t sinh tõ c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh: giÊy. Mµu tr¾ng ®ùng chÊt th¶i t¸i chÕ. chÊt th¶i tõ ho¹t ®éng nha khoa). d) ChÊt th¶i chøa kim lo¹i nÆng: thuû ng©n (tõ nhiÖt kÕ. thÓ tÝch tèi ®a cña tói lµ 0.4 c) ChÊt g©y ®éc tÕ bµo. Tói ®ùng chÊt th¶i 1. phãng x¹. chai huyÕt thanh. kÝch th−íc tói phï hîp víi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh. Mµu ®en ®ùng chÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i vµ chÊt th¶i phãng x¹. dÔ ch¸y. 2. Danh môc thuèc phãng x¹ vµ hîp chÊt ®¸nh dÊu dïng trong chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 33/2006/Q§-BYT ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2006 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ. b×nh ga. gåm: vá c¸c chai thuèc. vËt liÖu ®ãng gãi. tói nilon. Ch−¬ng iii TiªU CHUÈN c¸c DôNG Cô Bao B× §ùNG Vu vËN CHUYÓN CHÊT TH¶I R¾N TRONG C¸c c¬ së y TÕ §iÒu 7. g©y næ khi thiªu ®èt. C¸c b×nh nµy dÔ g©y ch¸y. bao gåm: a) ChÊt th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh tõ c¸c buång bÖnh (trõ c¸c buång b×nh c¸ch ly).1 m3. B×nh chøa ¸p suÊt: Bao gåm b×nh ®ùng oxy. dÞch sinh häc vµ c¸c chÊt ho¸ häc nguy h¹i. ChÊt th¶i th«ng th−êng: ChÊt th¶i th«ng th−êng lµ chÊt th¶i kh«ng chøa c¸c yÕu tè l©y nhiÔm. .

Dông cô ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän 1. hép chÊt th¶i mµu vµng. h) Cã quai hoÆc kÌm hÖ thèng cè ®Þnh. g) Bªn ngoµi thïng ph¶i cã v¹ch b¸o hiÖu ë møc 3/4 thïng vµ ghi dßng ch÷ "KH¤NG §−îc §ùNG QU¸ V¹CH NμY". m¸y c¾t b¬m kim tiªm. b) Tói. thïng ®ùng ph¶i lµm b»ng kim lo¹i. cã thÓ dïng l¹i vµ ph¶i lµ mét bé phËn trong thiÕt kÕ cña m¸y huû. c) Thïng mµu ®en ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu ®en. . thïng mµu vµng ®ùng chÊt th¶i l©y nhiÔm cã biÓu t−îng nguy h¹i sinh häc. e) Dung tÝch thïng tuú vµo khèi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh. i) Khi di chuyÒn vËt s¾c nhän bªn trong kh«ng bÞ ®æ ra ngoµi. hép ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän ph¶i ®−îc lµm b»ng kim lo¹i hoÆc nhùa cøng. 2. c) KÝch th−íc phï hîp. b) Thïng mµu vµng ®Ó thu gom c¸c tói. §iÒu 9. Hép nhùa sau khi khö khuÈn ®Ó t¸i sö dông ph¶i cßn ®ñ c¸c tÝnh n¨ng ban ®Çu. tõ 10 lÝt ®Õn 250 lÝt. §iÒu 11. 3. b) Cã kh¶ n¨ng chèng thÊm. BiÓu t−îng chØ lo¹i chÊt th¶i: MÆt ngoµi tói. 4.5 4. g) MÇu vµng. c¾t b¬m kim. §èi víi chÊt th¶i phãng x¹. thïng mµu ®en ®ùng chÊt th¶i g©y ®éc tÕ bµo cã biÓu t−îng chÊt g©y ®éc tÕ bµo kÌm dßng ch÷ "CHÊT G¢Y §éC TÕ BμO". thïng ®ùng mét sè lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i vµ chÊt th¶i ®Ó t¸i chÕ ph¶i cã biÓu t−îng chØ lo¹i chÊt th¶i phï hîp (Phô lôc 3 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy): a) Tói. ®) Thïng mµu tr¾ng ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu tr¾ng. hép nhùa ph¶i ®−îc vÖ sinh. §èi víi hép nhùa ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän cã thÓ t¸i sö dông. a) Thµnh vµ ®¸y cøng kh«ng bÞ xuyªn thñng. Nh÷ng thïng thu gom cã dung tÝch tõ 50 lÝt trë lªn cÇn cã b¸nh xe ®Èy. tr−íc khi t¸i sö dông. §iÒu 10. d) Cã n¾p ®ãng më dÔ dµng. e) Cã dßng ch÷ "CHØ ®ùNG CHÊT TH¶I S¾C NHäN" vµ cã v¹ch b¸o hiÖu ë møc 3/4 hép vµ cã dßng ch÷ "KH¤NG” ®−îc ®ùng qu¸ v¹ch nµy". Hép ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän ph¶i b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn. §èi víi c¸c c¬ së y tÕ sö dông m¸y huû kim tiªm. ®) MiÖng hép ®ñ lín ®Ó cho vËt s¾c nhän vµo mµ kh«ng cÇn dïng lùc ®Èy. thµnh dÇy vµ cøng hoÆc lµm b»ng kim lo¹i cã n¾p dËy më b»ng ®¹p ch©n. khö khuÈn theo quy tr×nh khö khuÈn dông cô y tÕ. Dông cô ®ùng chÊt th¶i s¸c nhän ph¶i phï hîp víi ph−¬ng ph¸p tiªu huû cuèi cïng. Thïng ®ùng chÊt th¶i a) Ph¶i lµm b»ng nhùa cã tû träng cao. C¸c tói ®ùng chÊt th¶i ph¶i tu©n theo hÖ thèng mµu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy vµ sö dông ®óng môc ®Ých. d) Thïng mµu xanh ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu xanh.

thïng mµu tr¾ng ®ùng chÊt th¶i ®Ó t¸i chÕ cã biÓu t−îng chÊt th¶i cã thÓ t¸i chÕ. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ph¸t sinh t¹i c¸c khoa/phßng ph¶i ®−îc vËn chuyÓn riªng vÒ n¬i l−u gi÷ chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ Ýt nhÊt mét lÇn mét ngµy vµ khi cÇn. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao tr−íc khi thu gom vÒ n¬i tËp trung chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ ph¶i ®−îc xö lý ban ®Çu t¹i n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. §iÒu 12. N¬i ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i. 6. 4. dÔ tÈy uÕ. NÕu v« t×nh ®Ó lÉn chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµo chÊt th¶i th«ng th−êng th× hçn hîp chÊt th¶i ®ã ph¶i ®−îc xö lý vµ tiªu huû nh− chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i. C¬ së y tÕ ph¶i quy ®Þnh ®−êng vËn chuyÓn vµ giê vËn chuyÓn chÊt th¶i. dÔ cho chÊt th¶i vµo. C¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i kh«ng ®−îc ®Ó lÉn trong chÊt th¶i th«ng th−êng. d) Tói s¹ch thu gom chÊt th¶i ph¶i lu«n cã s½n t¹i n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh ®Ó thay thÕ cho tói cïng lo¹i ®∙ ®−îc thu gom chuyÓn vÒ n¬i l−u gi÷ t¹m thêi chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ. CH¦¥NG IV PH¢N LO¹I. b) N¬i ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i ph¶i cã h−íng dÉn c¸ch ph©n lo¹i vµ thu gom. 2. dÔ lµm kh«. §iÒu 15. n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i ph¶i cã lo¹i thïng thu gom t−¬ng øng. . c) Sö dông thïng ®ùng chÊt th¶i theo ®óng tiªu chuÈn quy ®Þnh vµ ph¶i ®−îc vÖ sinh hµng ngµy.6 c) Tói. Ph©n lo¹i chÊt th¶i r¾n 1. cã n¾p. L−îng chÊt th¶i chøa trong mçi tói chØ ®Çy tíi 3/4 tói. §iÒu 14. Tõng lo¹i chÊt th¶i ph¶i ®ùng trong c¸c tói vµ thïng cã m∙ mÇu kÌm biÓu t−îng theo ®óng quy ®Þnh. 5. Thu gom chÊt th¶i r¾n trong c¬ së y tÕ 1. thïng mµu ®en ®ùng chÊt th¶i phãng x¹ cã biÓu t−îng chÊt phãng x¹ vµ cã dßng ch÷ "CHÊT TH¶I PHãNG X¹". dÔ lµm s¹ch. Xe vËn chuyÓn chÊt th¶i Xe vËn chuyÓn chÊt th¶i ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn: cã thµnh. dÔ lÊy chÊt th¶i ra. TÇn suÊt thu gom: Hé lý hoÆc nh©n viªn ®−îc ph©n c«ng hµng ngµy chÞu tr¸ch nhiÖm thu gom c¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng tõ n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh vÒ n¬i tËp trung chÊt th¶i cña khoa Ýt nhÊt 1 lÇn trong ngµy vµ khi cÇn. THU GOM. Ng−êi lµm ph¸t sinh chÊt th¶i ph¶i thùc hiÖn ph©n lo¹i ngay t¹i n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. VËN CHUYÓN Vu L¦U gi÷ CHÊT TH¶I R¾N T¹I C¸C C¥ Së Y TÕ §iÒu 13. cã ®¸y kÝn. 2. Tr¸nh vËn chuyÓn chÊt th¶i qua c¸c khu vùc ch¨m sãc ng−êi bÖnh vµ c¸c khu vùc s¹ch kh¸c. sau ®ã buéc cæ tói l¹i. VËn chuyÓn chÊt th¶i r¾n trong c¬ së y tÕ 1. phßng ph¶i ®Þnh râ vÞ trÝ ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i y tÕ cho tõng lo¹i chÊt th¶i. a) Mçi khoa. Mçi lo¹i chÊt th¶i ®−îc thu gom vµo c¸c dông cô thu gom theo m∙ mÇu quy ®Þnh vµ ph¶i cã nh∙n hoÆc ghi bªn ngoµi tói n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. 2. 3. d) Tói.

Ch−¬ng V VËN CHUYÓN CHÊT TH¶I R¾N Y TÕ RA NGOuI C¥ Së Y TÕ §iÒu 17. kh«ng ®−îc lµm r¬i. t¸i chÕ ph¶i ®−îc l−u gi÷ riªng. b) Cã ®−êng ®Ó xe chuyªn chë chÊt th¶i tõ bªn ngoµi ®Õn. 4. 4. VËn chuyÓn 1. ph−¬ng tiÖn b¶o hé cho nh©n viªn. L−u gi÷ chÊt th¶i r¾n trong c¸c c¬ së y tÕ 1. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i tr−íc khi vËn chuyÓn tíi n¬i tiªu huû ph¶i ®−îc ®ãng gãi trong c¸c thïng ®Ó tr¸nh bÞ bôc hoÆc vì trªn ®−êng vËn chuyÓn. . Thêi gian l−u gi÷ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i t¹i c¬ së y tÕ a) Thêi gian l−u gi÷ chÊt th¶i trong c¸c c¬ së y tÕ kh«ng qu¸ 48 giê. c¸c loµi gËm nhÊm vµ ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô tù do x©m nhËp. ChÊt th¶i gi¶i phÉu ph¶i ®ùng trong hai l−ît tói mµu vµng. cÊp phÐp hµnh nghÒ. 2. ®) Cã ph−¬ng tiÖn röa tay. ®ãng riªng trong thïng hoÆc hép. b) L−u gi÷ chÊt th¶i trong nhµ b¶o qu¶n l¹nh hoÆc thïng l¹nh. v∙i chÊt th¶i. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¶i ®−îc vËn chuyÓn b»ng ph−¬ng tiÖn chuyªn dông b¶o ®¶m vÖ sinh. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ph¶i l−u gi÷ trong c¸c buång riªng biÖt. 2. g) KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së y tÕ l−u gi÷ chÊt th¶i trong nhµ cã b¶o qu¶n l¹nh. thêi gian thu gom tèi thiÓu hai lÇn trong mét tuÇn. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. thêi gian l−u gi÷ cã thÓ ®Õn 72 giê. d) §èi víi c¸c c¬ së y tÕ cã l−îng chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¸t sinh d−íi 5 kg/ngµy. d¸n kÝn n¾p vµ ghi nh∙n "CHÊT TH¶I GI¶I PHÉU" tr−íc khi vËn chuyÓn ®i tiªu huû. 3. cã cöa vµ cã kho¸. §iÒu 16. 3. Kh«ng ®Ó sóc vËt. ChÊt th¶i ®Ó t¸i sö dông. N¬i l−u gi÷ chÊt th¶i t¹i c¸c c¬ së y tÕ ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) C¸ch xa nhµ ¨n buång bÖnh lèi ®i c«ng céng vµ khu vùc tËp trung ®«ng ng−êi tèi thiÓu lµ 10 mÐt.7 3. c) ChÊt th¶i gi¶i phÉu ph¶i chuyÓn ®i ch«n hoÆc tiªu huû hµng ngµy. Tói chÊt th¶i ph¶i buéc kÝn miÖng vµ ®−îc vËn chuyÓn b»ng xe chuyªn dông. ho¸ chÊt lµm vÖ sinh. e) Cã hÖ thèng cèng tho¸t n−íc. cã hµng rµo b¶o vÖ. n−íc th¶i vµ ph¸t t¸n mïi h«i trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. t−êng vµ nÒn chèng thÊm. ®¸p øng yªu cÇu t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬. ®¨ng ký. c) Nhµ l−u gi÷ chÊt th¶i ph¶i cã m¸i che. cã dông cô. th«ng khÝ tèt. Tr−êng hîp ®Þa ph−¬ng ch−a cã c¬ së ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n vËn chuyÓn vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ th× c¬ së y tÕ ph¶i b¸o c¸o víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Ó gi¶i quyÕt. C¸c c¬ së y tÕ ký hîp ®ång víi c¬ së cã t− c¸ch ph¸p nh©n trong viÖc vËn chuyÓn vµ tiªu huû chÊt th¶i. d) DiÖn tÝch phï hîp víi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh cña c¬ së y tÕ.

2. ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ m«i tr−êng ®Ó ¸p dông mét trong c¸c m« h×nh xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy. tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i vu ¸p dông m« h×nh: 1. ChÊt th¶i l©y nhiÔm cã thÓ xö lý vµ tiªu huû b»ng mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: . C¸c m« h×nh xö lý.8 §iÒu 18. Javen 1-2% trong thêi gian tèi thiÓu 30 phót hoÆc c¸c ho¸ chÊt khö khuÈn kh¸c theo h−íng dÉn sö dông cña nhµ s¶n xuÊt vµ theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ. 2. ViÖc lùa chän c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¶i b¶o ®¶m tiªu chuÈn m«i tr−êng vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¸c C«ng −íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao sau khi xö lý ban ®Çu cã thÓ ®em ch«n hoÆc cho vµo tói nilon mÇu vµng ®Ó hoµ vµo chÊt th¶i l©y nhiÔm Tr−êng hîp chÊt th¶i nµy ®−îc xö lý ban ®Çu b»ng ph−¬ng ph¸p tiÖt khuÈn b»ng nhiÖt −ít vi sãng hoÆc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh¸c ®¹t tiªu chuÈn th× sau ®ã cã thÓ xö lý nh− chÊt th¶i th«ng th−êng vµ cã thÓ t¸i chÕ. C¸c m« h×nh xö lý. C¸c c¬ së y tÕ c¨n cø vµo quy ho¹ch. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. c) M« h×nh 3: Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i t¹i chç. yÕu tè ®Þa lý. khö khuÈn b»ng h¬i nãng Èm. c«ng nghÖ vi sãng vµ c¸c c«ng nghÖ xö lý kh¸c. b) Khö khuÈn b»ng h¬i nãng: cho chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao vµo trong m¸y khö khuÈn b»ng h¬i n«ng vµ vËn hµnh theo ®óng h−íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. Ch−¬ng VI M¤ H×NH. Ph−¬ng ph¸p xö lý ban ®Çu chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm 1. C«ng nghÖ xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i 1. KhuyÕn khÝch ¸p dông c«ng nghÖ th©n thiÖn víi m«i tr−êng. §iÒu 21. cã chøng tõ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc chuyÓn ®i tiªu huû theo mÉu quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬. C¸c c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i gåm: thiªu ®èt trong lß ®èt ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. cÊp phÐp hµnh nghÒ. §iÒu 22. ®¨ng ký. §iÒu 20. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao ph¶i ®−îc xö lý an toµn ë gÇn n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh. tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i bao gåm: a) M« h×nh 1: Trung t©m xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i tËp trung. 3. 2. b) M« h×nh 2: C¬ së xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i cho côm c¬ së y tÕ. c) §un s«i liªn tôc trong thêi gian tèi thiÓu 15 phót. C¸c ph−¬ng ph¸p xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i l©y nhiÔm 1. Hå s¬ theo dâi vu vËn chuyÓn chÊt th¶i Mçi c¬ së y tÕ ph¶i cã hÖ thèng sæ theo dâi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh hµng ngµy. C¤NG NGHÖ Xö Lý Vu TiªU HUû CHÊT TH¶I R¾N Y TÕ §iÒu 19. Ph−¬ng ph¸p xö lý ban ®Çu chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Khö khuÈn b»ng ho¸ chÊt: ng©m chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao trong dung ®Þch Cloramin B 1-2%.

2. vi sãng vµ c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh¸c ®¹t tiªu chuÈn th× sau ®ã cã thÓ xö lý. C¸c ph−¬ng ph¸p chung ®Ó xö lý tiªu huû chÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i: a) Tr¶ l¹i nhµ cung cÊp theo hîp ®ång. ChÊt th¶i l©y nhiÔm ph¶i ®−îc khö khuÈn tr−íc khi ch«n lÊp. §iÒu 23. 15% v«i. Tû lÖ c¸c chÊt pha trén nh− sau: 65% chÊt th¶i d−îc phÈm.9 a) Khö khuÈn b»ng nhiÖt −ít (autoclave) b) Khö khuÈn b»ng vi sãng c) Thiªu ®èt d) Ch«n lÊp hîp vÖ sinh: ChØ ¸p dông t¹m thêi ®èi víi c¸c c¬ së y tÕ c¸c tØnh miÒn nói vµ trung du ch−a cã c¬ së xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ®¹t tiªu chuÈn t¹i ®Þa ph−¬ng. tiªu huû chÊt th¶i ho¸ häc 1. c¸ch xa giÕng n−íc. b) Bäc trong hai líp tói mÇu vµng. Sau khi t¹o thµnh mét khèi ®ång nhÊt d−íi d¹ng côc th× ®em ®i ch«n. ChÊt th¶i s¾c nhän: Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p tiªu huû nh− sau: a) Thiªu ®èt trong lß ®èt chuyªn dông cïng víi chÊt th¶i l©y nhiÔm kh¸c. 15% xi m¨ng. mçi lÇn ch«n chÊt th¶i ph¶i ®æ lªn trªn mÆt hè líp ®Êt dÇy tõ 10 .5 mÐt. c) Ch«n trong hè bª t«ng cã ®¸y vµ n¾p kÝn. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i d−îc phÈm. Hè ch«n lÊp t¹i ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn vµ ®−îc sù chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng t¹i ®Þa ph−¬ng. 5% n−íc.5 mÐt. b) Ch«n trùc tiÕp trong c¸c hè x©y xi m¨ng chuyªn dïng ®Ó ch«n vËt s¾c nhän: hè cã ®¸y. 3. xa nhµ tèi thiÓu 100 m. tiªu huû nh− chÊt th¶i th«ng th−êng. ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Thiªu ®èt cïng víi chÊt th¶i l©y nhiÔm nÕu cã lß ®Êt. . ChÊt th¶i gi¶i phÉu: Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Xö lý vµ tiªu huû gièng nh− c¸c chÊt th¶i l©y nhiÔm ®∙ nªu ë Kho¶n 1 §iÒu 22. ®¸y hè c¸ch møc n−íc bÒ mÆt tèi thiÓu 1. b) Thiªu ®Êt trong lß ®èt cã nhiÖt ®é cao. Ph−¬ng ph¸p xö lý. d) Tr¬ ho¸ tr−íc khi ch«n lÊp: trén lÉn chÊt th¶i víi xi m¨ng vµ mét sè vËt liÖu kh¸c ®Ó cè ®Þnh c¸c chÊt ®éc h¹i cã trong chÊt th¶i. ®ãng thïng vµ ®−a ®i ch«n ë nghÜa trang. 2. Kh«ng ch«n chÊt th¶i l©y nhiÔm lÉn víi chÊt th¶i th«ng th−êng. t¸i chÕ. ho¸ häc. Hè ch«n lÊp ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu: cã hµng rµo v©y quanh. c) Tr¬ ho¸ d) ChÊt th¶i d−îc phÈm d¹ng láng ®−îc pha lo∙ng vµ th¶i vµo hÖ thèng xö lý n−íc th¶i cña c¬ së y tÕ. c) Ph¸ huû b»ng ph−¬ng ph¸p trung hoµ hoÆc thuû ph©n kiÒm.25 cm vµ líp ®Êt trªn cïng dÇy 0. ®) Tr−êng hîp chÊt th¶i l©y nhiÔm ®−îc xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p tiÖt khuÈn b»ng nhiÖt −ít. cã thµnh vµ cã n¾p ®Ëy b»ng bª t«ng. miÖng hè nh« cao vµ che t¹m thêi ®Ó tr¸nh n−íc m−a. b) Ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n l¾p chÊt th¶i nguy h¹i.

Mçi bÖnh viÖn ph¶i cã hÖ thèng thu gom vµ xö lý n−íc th¶i ®ång bé. Ch−¬ng IX Xö lý N¦íC TH¶I Vu CHÊT TH¶I KHÝ §iÒu 27. Quy ®Þnh chung vÒ xö lý n−íc th¶i 1. kiÓm tra. §iÒu 26. Xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i r¾n th«ng th−êng 1. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i chøa kim lo¹i nÆng: a) Tr¶ l¹i nhµ s¶n xuÊt ®Ó thu håi kim lo¹i nÆng. c) ChÊt th¶i ®−îc phÐp t¸i chÕ. 4.. Xö lý vu tiªu huû c¸c b×nh ¸p suÊt Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Tr¶ l¹i n¬i s¶n xuÊt. t¸i sö dông theo Phô lôc 4 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy. sau ®ã thªm c¸c chÊt cè ®Þnh (xi m¨ng. v«i c¸t). t¸i sö dông chØ cung cÊp cho tæ chøc c¸ nh©n cã giÊy phÐp ho¹t ®éng vµ cã chøc n¨ng t¸i chÕ chÊt th¶i. Sau khi ®ãng kÝn cã thÓ th¶i ra b∙i th¶i. gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc xö lý chÊt th¶i th«ng th−êng theo ®óng quy ®Þnh ®Ó phôc Vô môc ®Ých t¸i chÕ.v. ®Ó kh« vµ ®ãng kÝn. t¸i sö dông. H2SO4 v. c) Ch«n lÊp th«ng th−êng ®èi víi c¸c b×nh ¸p suÊt cã thÓ tÝch nhá. ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p tiªu huû sau: a) Tr¶ l¹i nhµ cung cÊp theo hîp ®ång. Xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i phãng x¹ C¬ së y tÕ sö dông chÊt phãng x¹ vµ dông cô thiÕt bÞ liªn quan ®Õn chÊt phãng x¹ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ an toµn bøc x¹. c) Sö dông mét sè chÊt oxy ho¸ nh− KMnO4. b) T¸i sö dông. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i g©y ®éc tÕ bµo. cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®ãng gãi kÝn b»ng c¸ch cho chÊt th¶i vµo c¸c thïng.10 3. gi¸ng ho¸ c¸c chÊt g©y ®éc tÕ bµo thµnh hîp chÊt kh«ng nguy h¹i. T¸i chÕ. §iÒu 24. t¸i sö dông a) Danh môc chÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc t¸i chÕ. d) Tr¬ ho¸ sau ®ã ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i tËp trung. §iÒu 25. d) C¬ së y tÕ giao cho mét ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc. b) Thiªu ®Êt trong lß ®èt cã nhiÖt ®é cao (Phô lôc 2: Mét sè thuèc g©y ®éc tÕ bµo th−êng sö dông trong y tÕ vµ nhiÖt ®é tèi thiÓu ®Ó tiªu huû chÊt g©y ®éc tÕ bµo). c) NÕu 2 ph−¬ng ph¸p trªn kh«ng thùc hiÖn ®−îc. hép b»ng kim lo¹i hoÆc nhùa polyethylen cã tû träng cao.. Xö lý vµ tiªu huû: Ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i trªn ®Þa bµn. b) ChÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc t¸i chÕ ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cã yÕu tè l©y nhiÔm vµ c¸c chÊt ho¸ häc nguy h¹i g©y ¶nh h−ëng cho søc khoÎ. . b) Tiªu huû t¹i n¬i tiªu huû an toµn chÊt th¶i c«ng nghiÖp. 2.

C¸c thiÕt bÞ sö dông khÝ ho¸ chÊt ®éc h¹i ph¶i cã hÖ thèng xö lý khÝ ®¹t tiªu chuÈn tr−íc khi th¶i ra m«i tr−êng. §iÒu 30. C«ng suÊt phï hîp víi l−îng n−íc th¶i ph¸t sinh cña bÖnh viÖn. §Þnh kú kiÓm tra chÊt l−îng xö lý n−íc th¶i. §iÒu 29. C¸c bÖnh viÖn kh«ng cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i bæ sung hÖ thèng xö lý n−íc th¶i hoµn chØnh. cã thÓ hîp ®ång víi tæ chøc. C¸c phßng xÐt nghiÖm. Bïn th¶i tõ hÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i ®−îc qu¶n lý nh− chÊt th¶i r¾n y tÕ. C¸c bÖnh viÖn x©y dùng míi. 3. C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i bÖnh viÖn ph¶i ®¸p øng víi c¸c tiªu chuÈn m«i tr−êng. 2. d−îc phÈm ph¶i cã hÖ thèng th«ng khÝ vµ c¸c tñ hèt h¬i khÝ ®éc ®¶m b¶o tiªu chuÈn quy ®Þnh. 2. Cã sæ qu¶n lý vËn hµnh vµ kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l−îng liªn quan. ViÖc ®Çu t− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho c¸c dù ¸n xö lý. 2. 4. 3. ph¶i phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh. Thu gom n−íc th¶i 1. ph¶i tu bæ vµ n©ng cÊp ®Ó vËn hµnh ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. . Cöa x¶ n−íc th¶i ph¶i thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra. BÖnh viÖn ph¶i cã hÖ thèng thu gom riªng n−íc bÒ mÆt vµ n−íc th¶i tõ c¸c khoa. c) LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ vµ x©y dùng ®Ò ¸n ®Çu t−. kho ho¸ chÊt. HÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i cã bÓ thu gom bïn. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh. §Þnh kú kiÓm tra chÊt l−îng xö lý n−íc th¶i vµ l−u gi÷ hå s¬ xö lý n−íc th¶i. 5. KhÝ th¶i lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tÕ ph¶i ®−îc xö lý ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng ViÖt Nam. C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng xö lý n−íc th¶i bÖnh viÖn 1. n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng cho qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ cña ®¬n vÞ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Ch−¬ng X tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 31. gi¸m s¸t. Xö lý chÊt th¶i khÝ 1. phßng. HÖ thèng cèng thu gom n−íc th¶i ph¶i lµ hÖ thèng ngÇm hoÆc cã n¾p ®Ëy. C¸c bÖnh viÖn ®∙ cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i tõ tr−íc nh−ng bÞ háng kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. kinh phÝ ®Çu t−. §iÒu 28. 6. Ng−êi ®øng ®Çu c¸c c¬ së y tÕ. Cã quy tr×nh c«ng nghÖ phï hîp. b) Kh©u vËn chuyÓn xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ. a) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ tõ khi ph¸t sinh tíi kh©u tiªu huû cuèi cïng. 5. c¸ nh©n cã t− c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ 1.11 2. b¾t buéc ph¶i cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i trong h¹ng môc x©y dùng ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. xö lý n−íc th¶i ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. chi phÝ vËn hµnh vµ b¶o tr×. 4. 3.

§iÒu 33. §iÒu 34. tµi liÖu ®µo t¹o vÒ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong c¸c c¬ së y tÕ. C¸c c¬ së y tÕ ph¶i bè trÝ nguån kinh phÝ cho qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ. cÊp phÐp hµnh nghÒ. h−íng dÉn ng−êi bÖnh vµ gia ®×nh ng−êi bÖnh viÖc ph©n lo¹i chÊt th¶i y tÕ theo quy ®Þnh. §iÒu 32. C¸c c¬ së y tÕ tæ chøc h−íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ cho tÊt c¶ c¸n bé viªn chøc cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi t−îng cã liªn quan. nhiÖm vô do Bé tr−ëng Bé Y tÕ quy ®Þnh. C¸c Vô. Kinh phÝ 1. thu gom.12 d) Mua vµ cung cÊp ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn dông. Nghiªn cøu øng dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ phï hîp cho viÖc xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ. §¨ng ký chñ nguån th¶i vu xö lý chÊt th¶i C¸c c¬ së y tÕ thùc hiÖn ®¨ng ký chñ nguån th¶i vµ xö lý chÊt th¶i theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬ ®¨ng ký. Gi¸m ®èc Së Y tÕ c¸c tØnh. 2. Kinh phÝ ®Çu t− cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. §−a néi dung qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ vµo ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o trong c¸c tr−êng y. Thanh tra Bé Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ theo chøc n¨ng. c) C¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c. 3. t¸i chÕ vµ t¸i sö dông sau khi xö lý ®óng quy ®Þnh. Bé tr−ëng NguyÔn Quèc TriÖu . vµ tæ chøc thùc hiÖn. Côc. thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng xem xÐt phª duyÖt. c¸c c¬ së xö lý chÊt th¶i cña ®Þa ph−¬ng ®Ó xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ theo quy ®Þnh. thu gom. phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn.Ng©n s¸ch sù nghiÖp y tÕ . Thñ tr−ëng y tÕ c¸c ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch xö lý chÊt th¶i y tÕ cña c¬ së vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tr×nh Bé tr−ëng Bé chñ qu¶n ®Ó xem xÐt.Ng©n s¸ch sù nghiÖp b¶o vÖ m«i tr−êng b) Nguån vèn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. vËn chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i. phèi hîp víi c¸c c¬ quan m«i tr−êng. Bé Y tÕ x©y dùng ch−¬ng tr×nh. §uo t¹o vu nghiªn cøu 1. vËn hµnh vµ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ tõ c¸c nguån sau: a) Ng©n s¸ch nhµ n−íc: . ®) Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m l−îng chÊt th¶i y tÕ ph¶i tiªu huû th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¶m thiÓu./. 2. d−îc. thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch xö lý chÊt th¶i y tÕ trªn ®Þa bµn tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh. Thñ tr−ëng c¸c c¬ së y tÕ trùc thuéc Bé Y tÕ. 4. 2. c¸c ChÝnh phñ. ®¹t tiªu chuÈn cho viÖc ph©n lo¹i.

chlorofom. toluen. b¹c. isopropanol. acetone. ethyl acetate.13 phô lôc 1 CHÊT HO¸ HäC NGUY H¹I TH¦êNG §¦îC Sö DôNG TRONG Y TÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Formaldehyde C¸c chÊt quang ho¸ häc: hydroquinone. benzene Oxite ethylene C¸c chÊt ho¸ häc hçn hîp: phenol dÇu mì c¸c dung m«i lµm vÖ sinh cån ethanol. trichloro ethylene vµ 1. 1. glutaraldehyde C¸c dung m«i: C¸c hîp chÊt halogen: methylene chloride. kali hydroxide. methanol acide . isoflurane (Forane) C¸c hîp chÊt kh«ng cã halogen: xylene. 1-trichloromethane. freons. enflurane (Ethrane). acetonitrile. C¸c thuèc mª bèc h¬i: halothane (Fluothane).

14 Phô lôc 2 MéT Sè THUèC G¢Y §éC TÕ BuO TH¦êNG Sö DôNG TRONG Y TÕ Vu NHIÖT §é TèI THIÓU §Ó TiªU HUû thUèC G¢Y §éC TÕ BuO (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Thuèc Asparaginase Bleomycin Carboplatin Carmustine Cisplatin Cyclophosphamide Cytarabine Dacarbazine Dactinomycin Daunorubicin Doxorubicin Epirubicin Etoposide Fluorouracil Idarubicin Melphalan Metrotrexate Mithramycin Mitomycin C Mitozantrone Mustine Thiotepa Vinblastine Vincristine Vindesine 800 1000 1000 800 800 900 1000 500 800 700 700 700 1000 700 700 500 1000 1000 500 800 800 800 1000 1000 1000 NhiÖt ®é ph¸ huû (oC) .

15 Phô lôc 3 MéT Sè BIÓU T¦îNG (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) BiÓu t−îng nguy h¹i sinh häc: logo (tham kh¶o) BiÓu t−îng chÊt phãng x¹: (H×nh vÏ mµu ®en trªn nÒn ®á) tham kh¶o logo BiÓu t−îng chÊt g©y ®éc tÕ buo: tham kh¶o BiÓu t−îng chÊt th¶i cã thÓ t¸i chÕ: logo (tham kh¶o) logo .

chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i (l©y nhiÔm. dÞch läc thËn vµ c¸c chai nhùa ®ùng dung dÞch kh«ng nguy h¹i kh¸c. chÊt ho¸ häc nguy h¹i. natri bicacbonate. b) Thuû tinh: . b¸o.Chai thuû tinh ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i .9%. b×a. ringer lactat. glucose. d) Kim lo¹i: c¸c vËt liÖu kim lo¹i kh«ng dÝnh c¸c thµnh phÇn nguy h¹i. bao gåm: a) Nhùa: . c) GiÊy: GiÊy. thïng c¸c-t«ng.Chai nhùa ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng cã chÊt ho¸ häc nguy h¹i nh−: dung dÞch NaCl 0. chÊt phãng x¹. .C¸c vËt liÖu nhùa kh¸c kh«ng dÝnh c¸c thµnh phÇn nguy h¹i. thuèc g©y ®éc tÕ bµo) ®−îc ®−îc phÐp thu gom phôc vô môc ®Ých t¸i chÕ.16 Phô lôc 4 DANH MôC CHÊT TH¶I §¦îC PHÐP THU GOM PHôC Vô MôC §ÝCH T¸I CHÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) C¸c vËt liÖu thuéc chÊt th¶i th«ng th−êng kh«ng dÝnh. dung dÞch cao ph©n tö. vá hép thuèc vµ c¸c vËt liÖu giÊy. .Lä thuû tinh ®ùng thuèc tiªm kh«ng chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->