P. 1
Quyet dinh 43 Quy dinh ve xu ly rac thai y te

Quyet dinh 43 Quy dinh ve xu ly rac thai y te

|Views: 1,622|Likes:
Được xuất bản bởiminhquan86

More info:

Published by: minhquan86 on Mar 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2011

pdf

text

original

bé y tÕ

Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 43/2007/Q§-BYT Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hunh Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ

Bé tr−ëng Bé Y tÕ

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 49/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé Y tÕ; C¨n cø LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô §iÒu trÞ, Côc tr−ëng Côc Y tÕ Dù phßng ViÖt Nam, Vô tr−ëng Vô Ph¸p chÕ - Bé Y tÕ,
QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. B∙i bá QuyÕt ®Þnh sè 2575/1999/Q§-BYT ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. §iÒu 3. C¸c ¤ng, Bµ: Ch¸nh V¨n phßng, Thñ tr−ëng c¸c Vô, Côc, Thanh tra Bé Y tÕ; Gi¸m ®èc Së Y tÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng; Gi¸m ®èc c¸c bÖnh viÖn, c¸c ViÖn trùc thuéc Bé Y tÕ, HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng ®µo t¹o c¸n bé y tÕ; Thñ tr−ëng y tÕ ngµnh, Ng−êi phô tr¸ch c¸c c¬ së t− nh©n vµ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Bé tr−ëng

NguyÔn Quèc TriÖu

gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn. y tÕ dù phßng. tíi n¬i xö lý ban ®Çu. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ. ®µo t¹o c¸n bé y tÕ. xö lý. dÔ ch¸y. T¸i chÕ lµ viÖc t¸i s¶n xuÊt c¸c vËt liÖu th¶i bá thµnh nh÷ng s¶n phÈm míi. c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. §èi t−îng ¸p dông Quy chÕ nµy ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së kh¸m. ChÊt th¶i y tÕ lµ vËt chÊt ë thÓ r¾n. t¸i sö dông. vËn chuyÓn. c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. 7. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i lµ chÊt th¶i y tÕ chøa yÕu tè nguy h¹i cho søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng nh− dÔ l©y nhiÔm. 8. 2. gi¶m thiÓu. §iÒu 2. 6. Thu gom chÊt th¶i t¹i n¬i ph¸t sinh lµ qu¸ tr×nh ph©n lo¹i. sinh phÈm y tÕ (gäi chung lµ c¸c c¬ së y tÕ) vµ c¸c tæ chøc. sö dông c¸c s¶n phÈm cã thÓ t¸i chÕ. Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ. T¸i sö dông lµ viÖc sö dông mét s¶n phÈm nhiÒu lÇn cho ®Õn hÕt tuæi thä s¶n phÈm hoÆc sö dông s¶n phÈm theo mét chøc n¨ng míi. tr¹m y tÕ. ch÷a bÖnh. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. c¸ nh©n tham gia xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ ngoµi viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc vÒ qu¶n lý chÊt th¶i. dÔ næ. qu¶n lý tèt. c¬ së nghiªn cøu y d−îc. c¸ nh©n tham gia vËn chuyÓn. t¸i sö dông. tiªu huû. Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ lµ ho¹t ®éng qu¶n lý viÖc ph©n lo¹i. tËp hîp. Gi¶m thiÓu chÊt th¶i y tÕ lµ c¸c ho¹t ®éng lµm h¹n chÕ tèi ®a sù ph¸t th¶i chÊt th¶i y tÕ. ®ãng gãi vµ l−u gi÷ t¹m thêi chÊt th¶i t¹i ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chÊt th¶i trong c¬ së y tÕ. l−u gi÷.2 bé Y TÕ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp . g©y ngé ®éc. 4. 3. môc ®Ých míi. kinh doanh d−îc phÈm. l−u gi÷. VËn chuyÓn chÊt th¶i lµ qu¸ tr×nh chuyªn chë chÊt th¶i tõ n¬i ph¸t sinh. 2. v¾c-xin. dÔ ¨n mßn hoÆc cã ®Æc tÝnh nguy h¹i kh¸c nÕu nh÷ng chÊt th¶i nµy kh«ng ®−îc tiªu huû an toµn. phãng x¹. 5. s¶n xuÊt. bao gåm: gi¶m l−îng chÊt th¶i y tÕ t¹i nguån. C¸c c¬ së y tÕ vµ c¸c tæ chøc. t¸i chÕ.H¹nh phóc QUY CHÕ Qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43 /2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Ch−¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy chÕ nµy. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ vµ kiÓm tra. xö lý ban ®Çu thu gom. xö lý. §iÒu 3. . kiÓm so¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ ph©n lo¹i chÊt th¶i chÝnh x¸c.Tù do . nhµ hé sinh. láng vµ khÝ ®−îc th¶i ra tõ c¸c c¬ së y tÕ bao gåm chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng. quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc.

bao gåm: b¬m kim tiªm. 2. C¸c nhãm chÊt th¶i y tÕ C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm lý häc. b) ChÊt th¶i l©y nhiÔm kh«ng s¾c nhän (lo¹i B): Lµ chÊt th¶i bÞ thÊm m¸u. 3. ho¸ häc. C¸c hunh vi bÞ nghiªm cÊm 1. Ch−¬ng II X¸C §ÞNH CHÊT TH¶I Y TÕ §iÒu 5. cã thÓ nhiÔm khuÈn. bé phËn c¬ thÓ ng−êi. §iÒu 4.3 9. Bu«n b¸n chÊt th¶i nguy h¹i. rau thai. c¸ nh©n kh«ng cã t− c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu¶n lý chÊt th¶i. m¶nh thuû tinh vì vµ c¸c vËt s¾c nhän kh¸c sö dông trong c¸c ho¹t ®éng y tÕ. ®Çu s¾c nhän cña d©y truyÒn. ®inh mæ. ChÊt th¶i l©y nhiÔm 2. bµo thai vµ x¸c ®éng vËt thÝ nghiÖm. C¸c lo¹i chÊt th¶i y tÕ 1. dÝnh bÖnh phÈm. ChÊt th¶i phãng x¹ 4. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c c«ng nghÖ nh»m lµm mÊt kh¶ n¨ng g©y nguy h¹i cña chÊt th¶i ®èi víi søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng. ChuyÓn giao chÊt th¶i y tÕ cho tæ chøc. sinh häc vµ tinh chÊt nguy h¹i. 10. Xö lý ban ®Çu lµ qu¸ tr×nh khö khuÈn hoÆc tiÖt khuÈn c¸c chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao t¹i n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh tr−íc khi vËn chuyÓn tíi n¬i l−u gi÷ hoÆc tiªu huû. c¸c èng tiªm. c) ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao (lo¹i C): Lµ chÊt th¶i ph¸t sinh trong c¸c phßng xÐt nghiÖm nh−: bÖnh phÈm vµ dông cô ®ùng. d) ChÊt th¶i gi¶i phÉu (lo¹i D): Bao gåm c¸c m«. b) ChÊt ho¸ häc nguy h¹i sö dông trong y tÕ (Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy) . c−a. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i kh«ng ®óng quy tr×nh kü thuËt vµ kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh. kÐm phÈm chÊt kh«ng cßn kh¶ n¨ng sö dông. T¸i chÕ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i. ChÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i: a) D−îc phÈm qu¸ h¹n. 5. ChÊt th¶i th«ng th−êng §iÒu 6. thÊm dÞch sinh häc cña c¬ thÓ vµ c¸c chÊt th¶i ph¸t sinh tõ buång bÖnh c¸ch ly. 4. Th¶i c¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ch−a ®−îc xö lý tiªu huû ®¹t tiªu chuÈn vµo m«i tr−êng. l−ìi dao mæ. ChÊt th¶i l©y nhiÔm: a) ChÊt th¶i s¾c nhän (lo¹i A): Lµ chÊt th¶i cã thÓ g©y ra c¸c vÕt c¾t hoÆc chäc thñng. 2. c¬ quan. ChÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i 3. B×nh chøa ¸p suÊt 5. chÊt th¶i trong c¸c c¬ së y tÕ ®−îc ph©n thµnh 5 nhãm sau: 1.

ch× (tõ tÊm gç bäc ch× hoÆc vËt liÖu tr¸ng ch× sö dông trong ng¨n tia x¹ tõ c¸c khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh. Danh môc thuèc phãng x¹ vµ hîp chÊt ®¸nh dÊu dïng trong chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 33/2006/Q§-BYT ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2006 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ. x¹ trÞ). 3. thÓ tÝch tèi ®a cña tói lµ 0. 3. vËt liÖu ®ãng gãi. cadimi (Cd) (tõ pin. Tói mµu vµng vµ mµu ®en ph¶i lµm b»ng nhùa PE hoÆc PP. gåm: vá c¸c chai thuèc. Tói ®ùng chÊt th¶i 1. tói ®ùng phim.1 m3. chÊt th¶i tõ ho¹t ®éng nha khoa). b×nh khÝ dung. c¸c vËt liÖu nhùa. dÔ ch¸y. b) ChÊt th¶i ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n y tÕ nh− c¸c chai lä thuû tinh. Mµu xanh ®ùng chÊt th¶i th«ng th−êng vµ c¸c b×nh ¸p suÊt nhá. láng vµ khÝ ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng chÈn ®o¸n. nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt. 3. b×nh ga. . C¸c b×nh nµy dÔ g©y ch¸y. huyÕt ¸p kÕ thuû ng©n bÞ vì. ChÊt th¶i phãng x¹: ChÊt th¶i phãng x¹: Gåm c¸c chÊt th¶i phãng x¹ r¾n. g©y næ khi thiªu ®èt.1 mm. Bªn ngoµi tói ph¶i cã ®−êng kÎ ngang ë møc 3/4 tói vµ cã dßng ch÷ "Kh«ng ®−îc ®ùng qu¸ v¹ch nμy". chai huyÕt thanh. 4. B×nh chøa ¸p suÊt: Bao gåm b×nh ®ùng oxy. bao gåm: a) ChÊt th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh tõ c¸c buång bÖnh (trõ c¸c buång b×nh c¸ch ly). Nh÷ng chÊt th¶i nµy kh«ng dÝnh m¸u. kh«ng dïng nhùa PVC. c¸c lo¹i bét bã trong gÉy x−¬ng kÝn. Tói ®ùng chÊt th¶i y tÕ cã thµnh dÇy tèi thiÓu 0. c) ChÊt th¶i ph¸t sinh tõ c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh: giÊy. 5. b¸o. dÞch sinh häc vµ c¸c chÊt ho¸ häc nguy h¹i.4 c) ChÊt g©y ®éc tÕ bµo. Ch−¬ng iii TiªU CHUÈN c¸c DôNG Cô Bao B× §ùNG Vu vËN CHUYÓN CHÊT TH¶I R¾N TRONG C¸c c¬ së y TÕ §iÒu 7. d) ChÊt th¶i chøa kim lo¹i nÆng: thuû ng©n (tõ nhiÖt kÕ. Mµu ®en ®ùng chÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i vµ chÊt th¶i phãng x¹. ®iÒu trÞ. CO2. Mµu tr¾ng ®ùng chÊt th¶i t¸i chÕ. tói nilon. thïng c¸c t«ng. 2. 2. M· muu s¾c 1. næ. 4. kÝch th−íc tói phï hîp víi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh. c¸c dông cô dÝnh thuèc g©y ®éc tÕ bµo vµ c¸c chÊt tiÕt tõ ng−êi bÖnh ®−îc ®iÒu trÞ b»ng ho¸ trÞ liÖu (Phô lôc 2 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy). Mµu vµng ®ùng chÊt th¶i l©y nhiÔm. ChÊt th¶i th«ng th−êng: ChÊt th¶i th«ng th−êng lµ chÊt th¶i kh«ng chøa c¸c yÕu tè l©y nhiÔm. phãng x¹. ¾c quy). ho¸ häc nguy h¹i. d) ChÊt th¶i ngo¹i c¶nh: l¸ c©y vµ r¸c tõ c¸c khu vùc ngo¹i c¶nh. §iÒu 8. tµi liÖu. lä thuèc.

i) Khi di chuyÒn vËt s¾c nhän bªn trong kh«ng bÞ ®æ ra ngoµi. C¸c tói ®ùng chÊt th¶i ph¶i tu©n theo hÖ thèng mµu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy vµ sö dông ®óng môc ®Ých. 2. thïng mµu ®en ®ùng chÊt th¶i g©y ®éc tÕ bµo cã biÓu t−îng chÊt g©y ®éc tÕ bµo kÌm dßng ch÷ "CHÊT G¢Y §éC TÕ BμO". thïng mµu vµng ®ùng chÊt th¶i l©y nhiÔm cã biÓu t−îng nguy h¹i sinh häc. thµnh dÇy vµ cøng hoÆc lµm b»ng kim lo¹i cã n¾p dËy më b»ng ®¹p ch©n. e) Dung tÝch thïng tuú vµo khèi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh. Thïng ®ùng chÊt th¶i a) Ph¶i lµm b»ng nhùa cã tû träng cao. Dông cô ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän 1. b) Thïng mµu vµng ®Ó thu gom c¸c tói. khö khuÈn theo quy tr×nh khö khuÈn dông cô y tÕ. g) MÇu vµng. m¸y c¾t b¬m kim tiªm. Hép ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän ph¶i b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn. . §èi víi c¸c c¬ së y tÕ sö dông m¸y huû kim tiªm. ®) MiÖng hép ®ñ lín ®Ó cho vËt s¾c nhän vµo mµ kh«ng cÇn dïng lùc ®Èy. 3. tõ 10 lÝt ®Õn 250 lÝt. §èi víi hép nhùa ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän cã thÓ t¸i sö dông. ®) Thïng mµu tr¾ng ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu tr¾ng. §iÒu 11. Hép nhùa sau khi khö khuÈn ®Ó t¸i sö dông ph¶i cßn ®ñ c¸c tÝnh n¨ng ban ®Çu. thïng ®ùng ph¶i lµm b»ng kim lo¹i. BiÓu t−îng chØ lo¹i chÊt th¶i: MÆt ngoµi tói. Dông cô ®ùng chÊt th¶i s¸c nhän ph¶i phï hîp víi ph−¬ng ph¸p tiªu huû cuèi cïng. d) Cã n¾p ®ãng më dÔ dµng. §iÒu 9. thïng ®ùng mét sè lo¹i chÊt th¶i nguy h¹i vµ chÊt th¶i ®Ó t¸i chÕ ph¶i cã biÓu t−îng chØ lo¹i chÊt th¶i phï hîp (Phô lôc 3 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy): a) Tói. g) Bªn ngoµi thïng ph¶i cã v¹ch b¸o hiÖu ë møc 3/4 thïng vµ ghi dßng ch÷ "KH¤NG §−îc §ùNG QU¸ V¹CH NμY". Nh÷ng thïng thu gom cã dung tÝch tõ 50 lÝt trë lªn cÇn cã b¸nh xe ®Èy. cã thÓ dïng l¹i vµ ph¶i lµ mét bé phËn trong thiÕt kÕ cña m¸y huû. hép chÊt th¶i mµu vµng. 4. c) Thïng mµu ®en ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu ®en. d) Thïng mµu xanh ®Ó thu gom c¸c tói chÊt th¶i mµu xanh. tr−íc khi t¸i sö dông. hép nhùa ph¶i ®−îc vÖ sinh. c) KÝch th−íc phï hîp. b) Tói. a) Thµnh vµ ®¸y cøng kh«ng bÞ xuyªn thñng. b) Cã kh¶ n¨ng chèng thÊm.5 4. c¾t b¬m kim. hép ®ùng chÊt th¶i s¾c nhän ph¶i ®−îc lµm b»ng kim lo¹i hoÆc nhùa cøng. e) Cã dßng ch÷ "CHØ ®ùNG CHÊT TH¶I S¾C NHäN" vµ cã v¹ch b¸o hiÖu ë møc 3/4 hép vµ cã dßng ch÷ "KH¤NG” ®−îc ®ùng qu¸ v¹ch nµy". §èi víi chÊt th¶i phãng x¹. §iÒu 10. h) Cã quai hoÆc kÌm hÖ thèng cè ®Þnh.

thïng mµu tr¾ng ®ùng chÊt th¶i ®Ó t¸i chÕ cã biÓu t−îng chÊt th¶i cã thÓ t¸i chÕ. Mçi lo¹i chÊt th¶i ®−îc thu gom vµo c¸c dông cô thu gom theo m∙ mÇu quy ®Þnh vµ ph¶i cã nh∙n hoÆc ghi bªn ngoµi tói n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. d) Tói. VËN CHUYÓN Vu L¦U gi÷ CHÊT TH¶I R¾N T¹I C¸C C¥ Së Y TÕ §iÒu 13. sau ®ã buéc cæ tói l¹i. 3. Tõng lo¹i chÊt th¶i ph¶i ®ùng trong c¸c tói vµ thïng cã m∙ mÇu kÌm biÓu t−îng theo ®óng quy ®Þnh. 2. 6. N¬i ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i. L−îng chÊt th¶i chøa trong mçi tói chØ ®Çy tíi 3/4 tói. 2. dÔ lµm s¹ch. C¬ së y tÕ ph¶i quy ®Þnh ®−êng vËn chuyÓn vµ giê vËn chuyÓn chÊt th¶i. §iÒu 12. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ph¸t sinh t¹i c¸c khoa/phßng ph¶i ®−îc vËn chuyÓn riªng vÒ n¬i l−u gi÷ chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ Ýt nhÊt mét lÇn mét ngµy vµ khi cÇn. VËn chuyÓn chÊt th¶i r¾n trong c¬ së y tÕ 1. dÔ lµm kh«. 2. NÕu v« t×nh ®Ó lÉn chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµo chÊt th¶i th«ng th−êng th× hçn hîp chÊt th¶i ®ã ph¶i ®−îc xö lý vµ tiªu huû nh− chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i. b) N¬i ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i ph¶i cã h−íng dÉn c¸ch ph©n lo¹i vµ thu gom. c) Sö dông thïng ®ùng chÊt th¶i theo ®óng tiªu chuÈn quy ®Þnh vµ ph¶i ®−îc vÖ sinh hµng ngµy. a) Mçi khoa. 4. C¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i kh«ng ®−îc ®Ó lÉn trong chÊt th¶i th«ng th−êng.6 c) Tói. Ng−êi lµm ph¸t sinh chÊt th¶i ph¶i thùc hiÖn ph©n lo¹i ngay t¹i n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. d) Tói s¹ch thu gom chÊt th¶i ph¶i lu«n cã s½n t¹i n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh ®Ó thay thÕ cho tói cïng lo¹i ®∙ ®−îc thu gom chuyÓn vÒ n¬i l−u gi÷ t¹m thêi chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ. n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i ph¶i cã lo¹i thïng thu gom t−¬ng øng. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao tr−íc khi thu gom vÒ n¬i tËp trung chÊt th¶i cña c¬ së y tÕ ph¶i ®−îc xö lý ban ®Çu t¹i n¬i ph¸t sinh chÊt th¶i. cã ®¸y kÝn. phßng ph¶i ®Þnh râ vÞ trÝ ®Æt thïng ®ùng chÊt th¶i y tÕ cho tõng lo¹i chÊt th¶i. TÇn suÊt thu gom: Hé lý hoÆc nh©n viªn ®−îc ph©n c«ng hµng ngµy chÞu tr¸ch nhiÖm thu gom c¸c chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng tõ n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh vÒ n¬i tËp trung chÊt th¶i cña khoa Ýt nhÊt 1 lÇn trong ngµy vµ khi cÇn. §iÒu 14. dÔ lÊy chÊt th¶i ra. dÔ tÈy uÕ. §iÒu 15. Thu gom chÊt th¶i r¾n trong c¬ së y tÕ 1. THU GOM. thïng mµu ®en ®ùng chÊt th¶i phãng x¹ cã biÓu t−îng chÊt phãng x¹ vµ cã dßng ch÷ "CHÊT TH¶I PHãNG X¹". Xe vËn chuyÓn chÊt th¶i Xe vËn chuyÓn chÊt th¶i ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn: cã thµnh. Tr¸nh vËn chuyÓn chÊt th¶i qua c¸c khu vùc ch¨m sãc ng−êi bÖnh vµ c¸c khu vùc s¹ch kh¸c. CH¦¥NG IV PH¢N LO¹I. 5. cã n¾p. dÔ cho chÊt th¶i vµo. Ph©n lo¹i chÊt th¶i r¾n 1. .

3. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. c) Nhµ l−u gi÷ chÊt th¶i ph¶i cã m¸i che. C¸c c¬ së y tÕ ký hîp ®ång víi c¬ së cã t− c¸ch ph¸p nh©n trong viÖc vËn chuyÓn vµ tiªu huû chÊt th¶i. 3. 2. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ph¶i l−u gi÷ trong c¸c buång riªng biÖt. ®¨ng ký. c) ChÊt th¶i gi¶i phÉu ph¶i chuyÓn ®i ch«n hoÆc tiªu huû hµng ngµy. cã dông cô. Kh«ng ®Ó sóc vËt. d) DiÖn tÝch phï hîp víi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh cña c¬ së y tÕ. b) L−u gi÷ chÊt th¶i trong nhµ b¶o qu¶n l¹nh hoÆc thïng l¹nh. Tr−êng hîp ®Þa ph−¬ng ch−a cã c¬ së ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n vËn chuyÓn vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ th× c¬ së y tÕ ph¶i b¸o c¸o víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Ó gi¶i quyÕt. 2. 4. Thêi gian l−u gi÷ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i t¹i c¬ së y tÕ a) Thêi gian l−u gi÷ chÊt th¶i trong c¸c c¬ së y tÕ kh«ng qu¸ 48 giê. ChÊt th¶i gi¶i phÉu ph¶i ®ùng trong hai l−ît tói mµu vµng. §iÒu 16. t¸i chÕ ph¶i ®−îc l−u gi÷ riªng. cã cöa vµ cã kho¸. v∙i chÊt th¶i. n−íc th¶i vµ ph¸t t¸n mïi h«i trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. ho¸ chÊt lµm vÖ sinh. Tói chÊt th¶i ph¶i buéc kÝn miÖng vµ ®−îc vËn chuyÓn b»ng xe chuyªn dông. d) §èi víi c¸c c¬ së y tÕ cã l−îng chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¸t sinh d−íi 5 kg/ngµy. b) Cã ®−êng ®Ó xe chuyªn chë chÊt th¶i tõ bªn ngoµi ®Õn. ChÊt th¶i ®Ó t¸i sö dông. kh«ng ®−îc lµm r¬i. th«ng khÝ tèt. d¸n kÝn n¾p vµ ghi nh∙n "CHÊT TH¶I GI¶I PHÉU" tr−íc khi vËn chuyÓn ®i tiªu huû. ®¸p øng yªu cÇu t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬. ®) Cã ph−¬ng tiÖn röa tay. ®ãng riªng trong thïng hoÆc hép. 4.7 3. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i tr−íc khi vËn chuyÓn tíi n¬i tiªu huû ph¶i ®−îc ®ãng gãi trong c¸c thïng ®Ó tr¸nh bÞ bôc hoÆc vì trªn ®−êng vËn chuyÓn. thêi gian thu gom tèi thiÓu hai lÇn trong mét tuÇn. c¸c loµi gËm nhÊm vµ ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô tù do x©m nhËp. g) KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së y tÕ l−u gi÷ chÊt th¶i trong nhµ cã b¶o qu¶n l¹nh. ph−¬ng tiÖn b¶o hé cho nh©n viªn. N¬i l−u gi÷ chÊt th¶i t¹i c¸c c¬ së y tÕ ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) C¸ch xa nhµ ¨n buång bÖnh lèi ®i c«ng céng vµ khu vùc tËp trung ®«ng ng−êi tèi thiÓu lµ 10 mÐt. t−êng vµ nÒn chèng thÊm. . cã hµng rµo b¶o vÖ. VËn chuyÓn 1. e) Cã hÖ thèng cèng tho¸t n−íc. L−u gi÷ chÊt th¶i r¾n trong c¸c c¬ së y tÕ 1. Ch−¬ng V VËN CHUYÓN CHÊT TH¶I R¾N Y TÕ RA NGOuI C¥ Së Y TÕ §iÒu 17. cÊp phÐp hµnh nghÒ. ChÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¶i ®−îc vËn chuyÓn b»ng ph−¬ng tiÖn chuyªn dông b¶o ®¶m vÖ sinh. thêi gian l−u gi÷ cã thÓ ®Õn 72 giê.

2. ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ m«i tr−êng ®Ó ¸p dông mét trong c¸c m« h×nh xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao ph¶i ®−îc xö lý an toµn ë gÇn n¬i chÊt th¶i ph¸t sinh. ViÖc lùa chän c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ph¶i b¶o ®¶m tiªu chuÈn m«i tr−êng vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¸c C«ng −íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn. Hå s¬ theo dâi vu vËn chuyÓn chÊt th¶i Mçi c¬ së y tÕ ph¶i cã hÖ thèng sæ theo dâi l−îng chÊt th¶i ph¸t sinh hµng ngµy. C¤NG NGHÖ Xö Lý Vu TiªU HUû CHÊT TH¶I R¾N Y TÕ §iÒu 19. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. Ch−¬ng VI M¤ H×NH. 2. Javen 1-2% trong thêi gian tèi thiÓu 30 phót hoÆc c¸c ho¸ chÊt khö khuÈn kh¸c theo h−íng dÉn sö dông cña nhµ s¶n xuÊt vµ theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ. 2. C«ng nghÖ xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i 1. ChÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao sau khi xö lý ban ®Çu cã thÓ ®em ch«n hoÆc cho vµo tói nilon mÇu vµng ®Ó hoµ vµo chÊt th¶i l©y nhiÔm Tr−êng hîp chÊt th¶i nµy ®−îc xö lý ban ®Çu b»ng ph−¬ng ph¸p tiÖt khuÈn b»ng nhiÖt −ít vi sãng hoÆc c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh¸c ®¹t tiªu chuÈn th× sau ®ã cã thÓ xö lý nh− chÊt th¶i th«ng th−êng vµ cã thÓ t¸i chÕ. §iÒu 22. tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i vu ¸p dông m« h×nh: 1. tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i bao gåm: a) M« h×nh 1: Trung t©m xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i tËp trung. KhuyÕn khÝch ¸p dông c«ng nghÖ th©n thiÖn víi m«i tr−êng. C¸c m« h×nh xö lý. b) Khö khuÈn b»ng h¬i nãng: cho chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao vµo trong m¸y khö khuÈn b»ng h¬i n«ng vµ vËn hµnh theo ®óng h−íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. C¸c c¬ së y tÕ c¨n cø vµo quy ho¹ch. cã chøng tõ chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i vµ chÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc chuyÓn ®i tiªu huû theo mÉu quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬. ®¨ng ký. khö khuÈn b»ng h¬i nãng Èm. b) M« h×nh 2: C¬ së xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i cho côm c¬ së y tÕ. c) §un s«i liªn tôc trong thêi gian tèi thiÓu 15 phót. C¸c c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i gåm: thiªu ®èt trong lß ®èt ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. §iÒu 21. Ph−¬ng ph¸p xö lý ban ®Çu chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Khö khuÈn b»ng ho¸ chÊt: ng©m chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm cao trong dung ®Þch Cloramin B 1-2%. c) M« h×nh 3: Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i t¹i chç.8 §iÒu 18. c«ng nghÖ vi sãng vµ c¸c c«ng nghÖ xö lý kh¸c. 3. C¸c m« h×nh xö lý. §iÒu 20. yÕu tè ®Þa lý. C¸c ph−¬ng ph¸p xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i l©y nhiÔm 1. Ph−¬ng ph¸p xö lý ban ®Çu chÊt th¶i cã nguy c¬ l©y nhiÔm 1. cÊp phÐp hµnh nghÒ. ChÊt th¶i l©y nhiÔm cã thÓ xö lý vµ tiªu huû b»ng mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: .

5% n−íc. §iÒu 23. ChÊt th¶i s¾c nhän: Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p tiªu huû nh− sau: a) Thiªu ®èt trong lß ®èt chuyªn dông cïng víi chÊt th¶i l©y nhiÔm kh¸c. c) Ch«n trong hè bª t«ng cã ®¸y vµ n¾p kÝn. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i d−îc phÈm. Hè ch«n lÊp t¹i ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn vµ ®−îc sù chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý m«i tr−êng t¹i ®Þa ph−¬ng. 15% xi m¨ng. b) Ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n l¾p chÊt th¶i nguy h¹i. ®ãng thïng vµ ®−a ®i ch«n ë nghÜa trang. vi sãng vµ c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh¸c ®¹t tiªu chuÈn th× sau ®ã cã thÓ xö lý. mçi lÇn ch«n chÊt th¶i ph¶i ®æ lªn trªn mÆt hè líp ®Êt dÇy tõ 10 . ho¸ häc. ChÊt th¶i gi¶i phÉu: Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Xö lý vµ tiªu huû gièng nh− c¸c chÊt th¶i l©y nhiÔm ®∙ nªu ë Kho¶n 1 §iÒu 22. 2. d) Tr¬ ho¸ tr−íc khi ch«n lÊp: trén lÉn chÊt th¶i víi xi m¨ng vµ mét sè vËt liÖu kh¸c ®Ó cè ®Þnh c¸c chÊt ®éc h¹i cã trong chÊt th¶i. miÖng hè nh« cao vµ che t¹m thêi ®Ó tr¸nh n−íc m−a. ®¸y hè c¸ch møc n−íc bÒ mÆt tèi thiÓu 1. tiªu huû nh− chÊt th¶i th«ng th−êng. C¸c ph−¬ng ph¸p chung ®Ó xö lý tiªu huû chÊt th¶i ho¸ häc nguy h¹i: a) Tr¶ l¹i nhµ cung cÊp theo hîp ®ång. b) Ch«n trùc tiÕp trong c¸c hè x©y xi m¨ng chuyªn dïng ®Ó ch«n vËt s¾c nhän: hè cã ®¸y. c¸ch xa giÕng n−íc. ®) Tr−êng hîp chÊt th¶i l©y nhiÔm ®−îc xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p tiÖt khuÈn b»ng nhiÖt −ít. b) Bäc trong hai líp tói mÇu vµng. 3. b) Thiªu ®Êt trong lß ®èt cã nhiÖt ®é cao. Hè ch«n lÊp ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu: cã hµng rµo v©y quanh. ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Thiªu ®èt cïng víi chÊt th¶i l©y nhiÔm nÕu cã lß ®Êt. c) Ph¸ huû b»ng ph−¬ng ph¸p trung hoµ hoÆc thuû ph©n kiÒm.9 a) Khö khuÈn b»ng nhiÖt −ít (autoclave) b) Khö khuÈn b»ng vi sãng c) Thiªu ®èt d) Ch«n lÊp hîp vÖ sinh: ChØ ¸p dông t¹m thêi ®èi víi c¸c c¬ së y tÕ c¸c tØnh miÒn nói vµ trung du ch−a cã c¬ së xö lý chÊt th¶i y tÕ nguy h¹i ®¹t tiªu chuÈn t¹i ®Þa ph−¬ng. xa nhµ tèi thiÓu 100 m.5 mÐt. ChÊt th¶i l©y nhiÔm ph¶i ®−îc khö khuÈn tr−íc khi ch«n lÊp.25 cm vµ líp ®Êt trªn cïng dÇy 0. Tû lÖ c¸c chÊt pha trén nh− sau: 65% chÊt th¶i d−îc phÈm. . tiªu huû chÊt th¶i ho¸ häc 1.5 mÐt. Sau khi t¹o thµnh mét khèi ®ång nhÊt d−íi d¹ng côc th× ®em ®i ch«n. 2. Kh«ng ch«n chÊt th¶i l©y nhiÔm lÉn víi chÊt th¶i th«ng th−êng. c) Tr¬ ho¸ d) ChÊt th¶i d−îc phÈm d¹ng láng ®−îc pha lo∙ng vµ th¶i vµo hÖ thèng xö lý n−íc th¶i cña c¬ së y tÕ. t¸i chÕ. cã thµnh vµ cã n¾p ®Ëy b»ng bª t«ng. Ph−¬ng ph¸p xö lý. 15% v«i.

t¸i sö dông theo Phô lôc 4 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ nµy. . Xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i r¾n th«ng th−êng 1. hép b»ng kim lo¹i hoÆc nhùa polyethylen cã tû träng cao. Mçi bÖnh viÖn ph¶i cã hÖ thèng thu gom vµ xö lý n−íc th¶i ®ång bé. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i g©y ®éc tÕ bµo. v«i c¸t). §iÒu 24. d) Tr¬ ho¸ sau ®ã ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i tËp trung. Xö lý vu tiªu huû chÊt th¶i phãng x¹ C¬ së y tÕ sö dông chÊt phãng x¹ vµ dông cô thiÕt bÞ liªn quan ®Õn chÊt phãng x¹ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ an toµn bøc x¹. c) NÕu 2 ph−¬ng ph¸p trªn kh«ng thùc hiÖn ®−îc. t¸i sö dông chØ cung cÊp cho tæ chøc c¸ nh©n cã giÊy phÐp ho¹t ®éng vµ cã chøc n¨ng t¸i chÕ chÊt th¶i. Xö lý vu tiªu huû c¸c b×nh ¸p suÊt Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: a) Tr¶ l¹i n¬i s¶n xuÊt. Quy ®Þnh chung vÒ xö lý n−íc th¶i 1. t¸i sö dông. c) Sö dông mét sè chÊt oxy ho¸ nh− KMnO4. c) Ch«n lÊp th«ng th−êng ®èi víi c¸c b×nh ¸p suÊt cã thÓ tÝch nhá. §iÒu 26. b) Thiªu ®Êt trong lß ®èt cã nhiÖt ®é cao (Phô lôc 2: Mét sè thuèc g©y ®éc tÕ bµo th−êng sö dông trong y tÕ vµ nhiÖt ®é tèi thiÓu ®Ó tiªu huû chÊt g©y ®éc tÕ bµo). Ch−¬ng IX Xö lý N¦íC TH¶I Vu CHÊT TH¶I KHÝ §iÒu 27. c) ChÊt th¶i ®−îc phÐp t¸i chÕ. gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc xö lý chÊt th¶i th«ng th−êng theo ®óng quy ®Þnh ®Ó phôc Vô môc ®Ých t¸i chÕ.v. Xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i chøa kim lo¹i nÆng: a) Tr¶ l¹i nhµ s¶n xuÊt ®Ó thu håi kim lo¹i nÆng. ®Ó kh« vµ ®ãng kÝn. T¸i chÕ. b) Tiªu huû t¹i n¬i tiªu huû an toµn chÊt th¶i c«ng nghiÖp. b) ChÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc t¸i chÕ ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cã yÕu tè l©y nhiÔm vµ c¸c chÊt ho¸ häc nguy h¹i g©y ¶nh h−ëng cho søc khoÎ. Sau khi ®ãng kÝn cã thÓ th¶i ra b∙i th¶i. kiÓm tra. t¸i sö dông a) Danh môc chÊt th¶i th«ng th−êng ®−îc t¸i chÕ. cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®ãng gãi kÝn b»ng c¸ch cho chÊt th¶i vµo c¸c thïng. sau ®ã thªm c¸c chÊt cè ®Þnh (xi m¨ng.10 3. 2. ¸p dông mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p tiªu huû sau: a) Tr¶ l¹i nhµ cung cÊp theo hîp ®ång. b) T¸i sö dông... Xö lý vµ tiªu huû: Ch«n lÊp t¹i b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i trªn ®Þa bµn. H2SO4 v. gi¸ng ho¸ c¸c chÊt g©y ®éc tÕ bµo thµnh hîp chÊt kh«ng nguy h¹i. 4. d) C¬ së y tÕ giao cho mét ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc. §iÒu 25.

Thu gom n−íc th¶i 1. C¸c bÖnh viÖn ®∙ cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i tõ tr−íc nh−ng bÞ háng kh«ng ho¹t ®éng hoÆc ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. §iÒu 29. tiªu huû chÊt th¶i y tÕ ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh. 4. n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng cho qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ cña ®¬n vÞ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. 4. 5. §Þnh kú kiÓm tra chÊt l−îng xö lý n−íc th¶i. Ng−êi ®øng ®Çu c¸c c¬ së y tÕ. HÖ thèng cèng thu gom n−íc th¶i ph¶i lµ hÖ thèng ngÇm hoÆc cã n¾p ®Ëy. Bïn th¶i tõ hÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i ®−îc qu¶n lý nh− chÊt th¶i r¾n y tÕ. §iÒu 30. BÖnh viÖn ph¶i cã hÖ thèng thu gom riªng n−íc bÒ mÆt vµ n−íc th¶i tõ c¸c khoa. Cã sæ qu¶n lý vËn hµnh vµ kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l−îng liªn quan. Cöa x¶ n−íc th¶i ph¶i thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra. HÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i cã bÓ thu gom bïn.11 2. 2. kho ho¸ chÊt. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ 1. xö lý n−íc th¶i ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. 2. kinh phÝ ®Çu t−. C¸c phßng xÐt nghiÖm. §Þnh kú kiÓm tra chÊt l−îng xö lý n−íc th¶i vµ l−u gi÷ hå s¬ xö lý n−íc th¶i. C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i bÖnh viÖn ph¶i ®¸p øng víi c¸c tiªu chuÈn m«i tr−êng. ph¶i phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh. gi¸m s¸t. C¸c thiÕt bÞ sö dông khÝ ho¸ chÊt ®éc h¹i ph¶i cã hÖ thèng xö lý khÝ ®¹t tiªu chuÈn tr−íc khi th¶i ra m«i tr−êng. Xö lý chÊt th¶i khÝ 1. phßng. C«ng suÊt phï hîp víi l−îng n−íc th¶i ph¸t sinh cña bÖnh viÖn. . Ch−¬ng X tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 31. 3. C¸c bÖnh viÖn kh«ng cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i ph¶i bæ sung hÖ thèng xö lý n−íc th¶i hoµn chØnh. 3. chi phÝ vËn hµnh vµ b¶o tr×. b¾t buéc ph¶i cã hÖ thèng xö lý n−íc th¶i trong h¹ng môc x©y dùng ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c) LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ vµ x©y dùng ®Ò ¸n ®Çu t−. C¸c bÖnh viÖn x©y dùng míi. 5. a) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ tõ khi ph¸t sinh tíi kh©u tiªu huû cuèi cïng. d−îc phÈm ph¶i cã hÖ thèng th«ng khÝ vµ c¸c tñ hèt h¬i khÝ ®éc ®¶m b¶o tiªu chuÈn quy ®Þnh. KhÝ th¶i lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tÕ ph¶i ®−îc xö lý ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng ViÖt Nam. b) Kh©u vËn chuyÓn xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ. C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng xö lý n−íc th¶i bÖnh viÖn 1. ph¶i tu bæ vµ n©ng cÊp ®Ó vËn hµnh ®¹t tiªu chuÈn m«i tr−êng. 6. §iÒu 28. cã thÓ hîp ®ång víi tæ chøc. c¸ nh©n cã t− c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn. ViÖc ®Çu t− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho c¸c dù ¸n xö lý. 3. Cã quy tr×nh c«ng nghÖ phï hîp.

®) Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m l−îng chÊt th¶i y tÕ ph¶i tiªu huû th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¶m thiÓu. §−a néi dung qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ vµo ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o trong c¸c tr−êng y. 4. tµi liÖu ®µo t¹o vÒ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong c¸c c¬ së y tÕ. C¸c Vô. vµ tæ chøc thùc hiÖn.Ng©n s¸ch sù nghiÖp y tÕ . C¸c c¬ së y tÕ ph¶i bè trÝ nguån kinh phÝ cho qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ.Ng©n s¸ch sù nghiÖp b¶o vÖ m«i tr−êng b) Nguån vèn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. C¸c c¬ së y tÕ tæ chøc h−íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ cho tÊt c¶ c¸n bé viªn chøc cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi t−îng cã liªn quan. Thñ tr−ëng c¸c c¬ së y tÕ trùc thuéc Bé Y tÕ. vËn hµnh vµ qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ tõ c¸c nguån sau: a) Ng©n s¸ch nhµ n−íc: . Nghiªn cøu øng dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ phï hîp cho viÖc xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ. Bé tr−ëng NguyÔn Quèc TriÖu . t¸i chÕ vµ t¸i sö dông sau khi xö lý ®óng quy ®Þnh./. ®¹t tiªu chuÈn cho viÖc ph©n lo¹i. c¸c ChÝnh phñ. 2. §iÒu 32. phèi hîp víi c¸c c¬ quan m«i tr−êng. Gi¸m ®èc Së Y tÕ c¸c tØnh. m∙ sè qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i. vËn chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i. c) C¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c. thu gom. §iÒu 33. Côc. phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. §iÒu 34. 2. §¨ng ký chñ nguån th¶i vu xö lý chÊt th¶i C¸c c¬ së y tÕ thùc hiÖn ®¨ng ký chñ nguån th¶i vµ xö lý chÊt th¶i theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 12/2006/TT-BTNMT ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ vµ thñ tôc lËp hå s¬ ®¨ng ký. 3. d−îc. c¸c c¬ së xö lý chÊt th¶i cña ®Þa ph−¬ng ®Ó xö lý vµ tiªu huû chÊt th¶i y tÕ theo quy ®Þnh. Thñ tr−ëng y tÕ c¸c ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch xö lý chÊt th¶i y tÕ cña c¬ së vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tr×nh Bé tr−ëng Bé chñ qu¶n ®Ó xem xÐt. Kinh phÝ ®Çu t− cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ. cÊp phÐp hµnh nghÒ. h−íng dÉn ng−êi bÖnh vµ gia ®×nh ng−êi bÖnh viÖc ph©n lo¹i chÊt th¶i y tÕ theo quy ®Þnh. 2. thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng xem xÐt phª duyÖt. Bé Y tÕ x©y dùng ch−¬ng tr×nh. Thanh tra Bé Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý chÊt th¶i y tÕ theo chøc n¨ng.12 d) Mua vµ cung cÊp ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn dông. thu gom. nhiÖm vô do Bé tr−ëng Bé Y tÕ quy ®Þnh. Kinh phÝ 1. §uo t¹o vu nghiªn cøu 1. thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ x©y dùng kÕ ho¹ch xö lý chÊt th¶i y tÕ trªn ®Þa bµn tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh.

isopropanol. 1-trichloromethane. enflurane (Ethrane). acetonitrile. acetone. trichloro ethylene vµ 1.13 phô lôc 1 CHÊT HO¸ HäC NGUY H¹I TH¦êNG §¦îC Sö DôNG TRONG Y TÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Formaldehyde C¸c chÊt quang ho¸ häc: hydroquinone. b¹c. benzene Oxite ethylene C¸c chÊt ho¸ häc hçn hîp: phenol dÇu mì c¸c dung m«i lµm vÖ sinh cån ethanol. chlorofom. C¸c thuèc mª bèc h¬i: halothane (Fluothane). ethyl acetate. glutaraldehyde C¸c dung m«i: C¸c hîp chÊt halogen: methylene chloride. isoflurane (Forane) C¸c hîp chÊt kh«ng cã halogen: xylene. kali hydroxide. toluen. freons. methanol acide . 1.

14 Phô lôc 2 MéT Sè THUèC G¢Y §éC TÕ BuO TH¦êNG Sö DôNG TRONG Y TÕ Vu NHIÖT §é TèI THIÓU §Ó TiªU HUû thUèC G¢Y §éC TÕ BuO (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) Thuèc Asparaginase Bleomycin Carboplatin Carmustine Cisplatin Cyclophosphamide Cytarabine Dacarbazine Dactinomycin Daunorubicin Doxorubicin Epirubicin Etoposide Fluorouracil Idarubicin Melphalan Metrotrexate Mithramycin Mitomycin C Mitozantrone Mustine Thiotepa Vinblastine Vincristine Vindesine 800 1000 1000 800 800 900 1000 500 800 700 700 700 1000 700 700 500 1000 1000 500 800 800 800 1000 1000 1000 NhiÖt ®é ph¸ huû (oC) .

15 Phô lôc 3 MéT Sè BIÓU T¦îNG (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) BiÓu t−îng nguy h¹i sinh häc: logo (tham kh¶o) BiÓu t−îng chÊt phãng x¹: (H×nh vÏ mµu ®en trªn nÒn ®á) tham kh¶o logo BiÓu t−îng chÊt g©y ®éc tÕ buo: tham kh¶o BiÓu t−îng chÊt th¶i cã thÓ t¸i chÕ: logo (tham kh¶o) logo .

9%. thuèc g©y ®éc tÕ bµo) ®−îc ®−îc phÐp thu gom phôc vô môc ®Ých t¸i chÕ.Chai nhùa ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng cã chÊt ho¸ häc nguy h¹i nh−: dung dÞch NaCl 0. vá hép thuèc vµ c¸c vËt liÖu giÊy. b¸o. natri bicacbonate. glucose. b×a.Chai thuû tinh ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i . chÊt ho¸ häc nguy h¹i. bao gåm: a) Nhùa: . . . dung dÞch cao ph©n tö. b) Thuû tinh: .C¸c vËt liÖu nhùa kh¸c kh«ng dÝnh c¸c thµnh phÇn nguy h¹i. dÞch läc thËn vµ c¸c chai nhùa ®ùng dung dÞch kh«ng nguy h¹i kh¸c.16 Phô lôc 4 DANH MôC CHÊT TH¶I §¦îC PHÐP THU GOM PHôC Vô MôC §ÝCH T¸I CHÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 43/2007/Q§-BYT ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ) C¸c vËt liÖu thuéc chÊt th¶i th«ng th−êng kh«ng dÝnh. thïng c¸c-t«ng.Lä thuû tinh ®ùng thuèc tiªm kh«ng chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i. ringer lactat. chÊt phãng x¹. chøa c¸c thµnh phÇn nguy h¹i (l©y nhiÔm. d) Kim lo¹i: c¸c vËt liÖu kim lo¹i kh«ng dÝnh c¸c thµnh phÇn nguy h¹i. c) GiÊy: GiÊy.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->