P. 1
Các đơn vị quy đổi SI

Các đơn vị quy đổi SI

|Views: 4,042|Likes:
Được xuất bản bởijilo2000pro

More info:

Published by: jilo2000pro on Mar 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

1 HP = bao nhiêu BTU ?

1 HP = 2545 BTU/hour
1 kW = 3412 BTU/hour
1 kW = 1.34 HP

Không có chuyện 9000BTU/h = 1HP!
Đây là sai lầm mà nhiu ng!"i m#c $h%i!
Đ&ng '(n )* )+, l- ,h. 9000BTU/h = /01HP l+n!
Đ2 gi%i ,h3ch 'iu này 45n $h%i hi2u là 6
7 8ông su9, l5nh là 9000BTU/h ,h. công su9, 'iện m:y l5nh là ;<h=%ng;
1HP!
7 Th>= chu ,?.nh l5nh ,h. công su9, l5nh @= = @< A B>
T?=ng 'ó @< là công su9, gi%i nhiệ, cCn B> là công nDn! EFi B> này 45n
có ,h2 chGn m:y nDn!
8Cn ) lHa chGn Iàn l5nh J K!Jng ,h. 45n K>m ,hL công su9, m:y nDn
,h>= '(n )* HP cMa hệ ,hNng l5nh c9$ ch= Iàn l5nh 'ó là '!OcP
HP(sức ngựa) là !" l#$ng %c &r#ng cho c'ng su(& n)" chung. * +, c-n .h+n /"0& r1 2
lo!" c'ng su(& 2 c'ng su(& "0n 3à c'ng su(& l!nh.4'ng su(& l!nh (&h#5ng c) 6n 37 là
B&u/h) là kh8 n9ng là: l!nh c;a :<, l!nh. 4'ng su(& "0n (&h#5ng c) 6n 37 là
=W>1HP=?5@W) là :ức A &"Bu hao "0n c;a :<, l!nh. =h" n)" Cn B&u/h> &a /"C& nga,
là ang n)" Cn c'ng su(& l!nh> nh#ng kh" n)" Cn =W &hD .h8" hE" r1 là lo!" c'ng su(&
nào 3D '" kh" cFng c) hGng /"Hu "In c'ng su(& l!nh /Jng =W> kh" ) 1=W =@.@@34
B&u/h.
1HP = ?5K W L" 3M" nghành "0n l!nh> kh<c 3M" 4N &rong "0n> c) nghOa là .h8" &Ln 1
c'ng là ?5KP H !& #$c :A& l#$ng nh"0& kho8ng 2 Q@@@RQ5@@ B&u/h> So 3T, ng#5" &a
&h#5ng &Unh2 1HP = Q@@@ B&u/h.
T"nh chu,Vn So" &u HP sang BTu/h co 2 loa"
1. Wo" 3o" :a, nVn &hong &huong ( s&anSarS /lock) 2 1HP = Q.@@@ BTU/h
2. Wo" 3o" :a, nVn cua su Sung cong nghV /"Vn &an( Xn3Vr&Vr /lock) 2 1HP = Q.Q@@
BTU/h.
R Th'ng &h#5ng :<, "Yu hoà c) c'ng su(& :<, nZn 1HP s[ s"nh ra c'ng su(& l!nh
Q@@@B&u/h ( Wa"k"n 2 \Q@@/&u/h> 4arr"Vr 2 Q2@@/&u/h.... ](n Y nà, .h^ &huAc 3ào c'ng
ngh0 c;a hGng s8n _u(& > nCu hGng nào cao c) nghOa là h0 sL 4`P cao RRRRRRRRa c'ng ngh0
&L&> :A& 3à" hGng _!o b "H: nà,.

TUnh 1HP c) &hH cung c(. cho /ao nh"Bu :2 .hcng /!n nào c) c'ng &hức &Unh &o<n kho8n
nà, kh'ngd
TUnh c'ng su(& l!nh là :A& /à" &o<n r(& .hức &!.. Tu, nh"Bn H &Unh s6 /A c'ng su(& l!nh
cho :A& .hcng b /Dnh &h#5ng> /!n c) &hH &Unh 1HP cho 1 .hcng K@:3. Tu, nh"Bn nCu
.hcng c) nh"Yu cea kUnh &hD .h8" &9ng c'ng su(& lBn.

Tha: kh8o &hB: &!"2
h&&.2//PPP.PV"gh&sRanSR:VasurVs.co:/_co:PorkVnVrg,.h&:l

H8" lf ho%c S%: /"Hn (nau&"cal :"lV R gh> Xn&Vrna&"onal gau&"cal h"lV R Xgh) là :A& 6n
37 A Sà" #$c Sing &rong hoa &"Bu hàng h8". j+, là A Sà" c;a cung k"nh &u,Cn &rBn /Y
:%& Tr<" j(&> &#6ng ứng 3M" :A& .hk& g)c &rBn #5ng &rcn lMn c;a n).
1 H8" lf = 4@@@@ k: / (3K@ l K@) = 1>\52 k:
W%: &rBn g"5 là c<ch mc &#6ng #6ng c;a ng#5" ]"0& L" 3M" c+u &"Cng nnh :"lVs .Vr
hour> c) f nghOa nh# là :A& !" l#$ng o 3Tn &Lc. g) /"Hu S"In sL l#$ng S%: ouLc &C "
#$c &rong :A& g"5. 4<ch 3"C& &p& .hq /"Cn ngà, na, là :.h> :%c Si :"/h> se S^ng ou,
#Mc c;a NX H /"Hu S"In c<c 6n 37 Srn _u(&> '" kh" cFng #$c seS^ng> %c /"0& là b hs.
j6n 37 chutn c;a NX H o 3Tn &Lc là :/s> :%c Si k:/h &h'ng &h#5ng cFng #$c se S^ng
H &ha, &hC cho :.h.
1 :.h &#6ng #6ng 3M"2
@>44?@4 :/s> 6n 37 NX Srn _u(&
1>K@Q344 k:/h
22/15 =1>4KK? u&/s
kho8ng @>\K\Q?K h8" lf &rBn g"5
W%: &rBn g"5 là :A& 6n 37 se S^ng cho 3Tn &Lc g"M" h!n &rBn #5ng b hs 3à ]#6ng
ouLc v"Bn h"0. nnh 3à Bpc XrVlanS.
hG lực (&h#5ng gm" c<ch kh<c là2 sức ngựa> ha, HP R horsV .oPVr) là :A& 6n 37 cF Sing
H chw c'ng su(&. g) #$c 7nh nghOa là c'ng su(& c-n &h"C& H n+ng :A& khL" l#$ng ?5 kg
lBn cao 1 :Z& &rong &h5" g"an 1 g"+, ha, 1HP = ?5 kg:/s.
Trong &hực &C H chu,Hn q" nhanh ch)ng g"xa c<c 6n 37 y:G lựcy 3à ykWy (k"l' Pa&&)>
ng#5" &a ha, Sing c<c h0 sL &#6ng L" nh# sau2
1 HP = @>?3KkW z ho%c
1 kW = 1>3K HP.
]U S^2 4on &àu <nh c< c) c'ng su(& là 3@@ :G lực> &hD c) nghOa là c) 3@@ _ @>?3K= 221
kW.
Các đơn vị
[sửa] Các đơn vị cơ sở
4<c 6n 37 o l#5ng S#M" +, là nYn &8ng c6 sb H &{ ) c<c 6n 37 kh<c #$c su, ra
(Srn _u(&)> chkng là hoàn &oàn Ac lT. 3M" nhau. 4<c 7nh nghOa S#M" +, #$c ch(.
nhTn rAng rG".
4<c 6n 37 o l#5ng c6 /8n2
Tên

hiệu
Đại
lượng
Định nghĩa
:Z& : 4h"Yu Sà"
j6n 37 o ch"Yu Sà" &#6ng #6ng 3M" ch"Yu Sà" ouGng #5ng "
#$c c;a :A& &"a s<ng &rong ch+n kh'ng &rong kho8ng &h5" g"an 1
/ 2QQ ?Q2 45\ g"+, (4|Ph l-n &hứ 1? (1Q\3) ggh7 ou,C& sL 1>
4} Q?). 4on sL nà, là chUnh _<c 3à :Z& #$c 7nh nghOa &hVo
c<ch nà,.
k"l'ga: kg
=hL"
l#$ng
j6n 37 o khL" l#$ng /Jng khL" l#$ng c;a k"l'ga: &"Bu chutn
ouLc &C (ou8 c+n hDnh &r^ /Jng h$. k": .la&"nR"r"") #$c g"x &!"
]"0n o l#5ng ouLc &C (3"C& &p& &"Cng Ph<.2 BXPh)> N~3rVs> Par"s
(4|Ph l-n &hứ 1 (1\\Q)> 4} 34R3\). 4Fng l#u f rJng k"l'ga: là
6n 37 o c6 /8n c) &"Yn &L Su, nh(&z ga: #$c 7nh nghOa nh# là
6n 37 su, ra> /Jng 1 / 1 @@@ c;a k"l'ga:z c<c &"Yn &L nh# :Bga
#$c <. S^ng L" 3M" ga:> kh'ng .h8" kgz 3U S^ |g> kh'ng .h8"
hkg. g) cFng là 6n 37 o l#5ng c6 /8n Su, nh(& ccn #$c 7nh
nghOa /Jng ngu,Bn :ru 3T& c^ &hH &ha, 3D #$c o l#5ng /Jng
c<c h"0n &#$ng &ự nh"Bn (•V: &hB: /à" 3Y k"l'ga: H c) c<c
7nh nghOa kh<c).
g"+, s
Th5"
g"an
j6n 37 o &h5" g"an /Jng chUnh _<c Q 1Q2 K31 ??@ chu k€ c;a
/ức _! ứng 3M" sự chu,Hn &"C. g"xa ha" :ức &r!ng &h<" c6 /8n
s"Bu &"nh &C c;a ngu,Bn &e _B•"R133 &!" nh"0& A @ = (4|Ph l-n
&hứ 13 (1QK?R1QK\) ggh7 ou,C& 1> 4} 1@3).
a:.V n
4#5ng
A Scng
"0n
j6n 37 o c#5ng A Scng "0n là Scng "0n cL 7nh> nCu n) ch!,
&rong ha" S+, Srn song song Sà" 3' h!n c) &"C& S"0n kh'ng <ng
kH> %& c<ch nhau 1 :Z& &rong ch+n kh'ng> &hD s"nh ra :A& lực
g"xa ha" S+, nà, /Jng 2l1@
‚?
n"u&6n &rBn :A& :Z& ch"Yu Sà"
(4|Ph l-n &hứ Q (1Q4\)> ggh7 ou,C& ?> 4} ?@).
kVl3"n = gh"0& A
j6n 37 o nh"0& A nh"0& Ang hmc (ha, nh"0& A &u,0& L") là 1 /
2?3>1K (chUnh _<c) c;a nh"0& A nh"0& Ang hmc &!" "H: c+n /Jng
/a &r!ng &h<" c;a n#Mc (4|Ph l-n &hứ 13 (1QK?) ggh7 ou,C& 4>
4} 1@4).
:ol :ol NL h!&
j6n 37 o sL h!& c(u &hành &hực &hH /Jng 3M" sL ngu,Bn &e &rong
@>@12 k"l'ga: cac/onR12 ngu,Bn ch(& (4|Ph l-n &hứ 14 (1Q?1)
ggh7 ou,C& 3> 4} ?\). 4<c h!& c) &hH là c<c ngu,Bn &e> .h+n &e>
"on> "0n &e... g) _(. _w K.@22 141 QQ l 1@
23
h!&.
canSVla cS
4#5ng
A ch"Cu
s<ng
j6n 37 o c#5ng A ch"Cu s<ng là c#5ng A ch"Cu s<ng &hVo :A&
h#Mng cho &r#Mc c;a :A& nguƒn .h<& ra /ức _! 6n spc 3M" &-n sL
54@l1@
12
hZc 3à c#5ng A /ức _! &hVo h#Mng ) là 1/K\3 o<& &rBn
:A& s&Vra"an (4|Ph l-n &hứ 1K (1Q?Q) ggh7 ou,C& 3> 4} 1@@).
[sửa] Các đơn vị đo !n "u#$ %h&ng $h' ngu(ên
4<c 6n 37 o l#5ng c;a NX #$c su, ra &{ c<c 6n 37 o c6 /8n 3à là kh'ng &hứ ngu,Bn.
4<c 6n 37 o Srn _u(& kh'ng &hứ ngu,Bn c;a NX2
Tên

hiệu
Đại
lượng
đo
Định nghĩa
ra"an raS |)c
j6n 37 o g)c là g)c &r#6ng &!" &+: c;a :A& hDnh &rcn &hVo :A&
cung c) ch"Yu Sà" /Jng ch"Yu Sà" /<n kUnh c;a #5ng &rcn. gh#
3T, &a c) 2„ ra"an &rong hDnh &rcn.
s&Vra"an sr
|)c
khL"
j6n 37 o g)c khL" là g)c khL" &r#6ng &!" &+: c;a :A& hDnh c-u
c) /<n kUnh r &hVo :A& .h-n &rBn /Y :%& c;a hDnh c-u c) S"0n
&Uch r…. gh# 3T, &a c) 4„ s&Vra"an &rong hDnh c-u.
[sửa] Các đơn vị !n "u#$ v)i $ên đ*c +iệ$
4<c 6n 37 o c6 /8n c) &hH ghZ. 3M" nhau H su, ra nhxng 6n 37 o kh<c cho c<c !"
l#$ng kh<c. hA& sL c) &Bn &hVo /8ng S#M" +,. 4<c 6n 37 Srn _u(& c;a NX 3M" &Bn %c
/"0&2
Tên

hiệu
Đại lượng đo Chu(,n sang đơn vị cơ +-n
hZc H• T-n sL s
R1
n"u&6n g vực kg : s
R2
†un ‡ 4'ng g : = kg :
2
s
R2
o<& W 4'ng su(& ‡/s = kg :
2
s
R3
.ascal Pa ˆ. su(& g/:2 = kg :
R1
s
R2
lu:Vn l: Th'ng l#$ng ch"Cu s<ng (ouang &h'ng) cS
lu_ l_ jA rm" cS :
R2
cul'ng 4 TOnh "0n n s
3'n ] H"0u "0n &hC ‡/4 = kg :
2
n
R1
s
R3
oh: ‰ j"0n &rb ]/n = kg :
2
n
R2
s
R3
uaraS Š j"0n Sung ‰
R1
s = n
2
s
4
kg
R1
:
R2
PV/Vr W/ T{ &h'ng kg :
2
s
R2
n
R1
&Vsla T 4#5ng A c8: ứng &{ W//:
2
= kg s
R2
n
R1
hVnr, H 4#5ng A &ự c8: ‰ s = kg :
2
n
R2
s
R2
s"V:Vns N jA Srn "0n ‰
R1
= kg
R1
:
R2
n… s‹
/Vc6rVn Bo
4#5ng A .h)ng _! (.h+n rG &rBn 6n 37
&h5" g"an)
s
R1
gra, |, v#$ng h(. &h^ (c;a /ức _! "on h)a) ‡/kg = :
2
s
R2
s"V3Vr& N3 v#$ng &#6ng #6ng (c;a /ức _! "on h)a) ‡/kg = :… s
R2
ka&al ka& jA ho!& h)a _kc &<c :ol/s = :ol s
R1
A 4 Œ4 nh"0& A
nh"0& A nh"0& Ang hmc = R
2?3>15
[sửa] Các đơn vị .hi /0 được ch#. nh1n sử 2ng v)i /0
4<c 6n 37 o l#5ng sau kh'ng .h8" là 6n 37 o l#5ng c;a NX nh#ng #$c ych(. nhTn H
se S^ng &rong h0 o l#5ng ouLc &C.y
[sửa] Các đơn vị .hi /0 được ch#. nh1n sử 2ng v)i /0
Tên Ký hiệu Đại lượng đo Tương đương v)i đơn vị /0
.hk& :"n &h5" g"an 1 :"n = K@ s
g"5 h &h5" g"an 1 h = K@ :"n = 3 K@@ s
ngà, S &h5" g"an 1 S = 24 h = 1 44@ :"n = \K 4@@ s
A (c;a cung) Œ g)c 1Œ = („/1\@) raS
.hk& (c;a cung) • g)c 1• = (1/K@)Œ = („ / 1@ \@@) raS
g"+, (c;a cung) Ž g)c 1Ž = (1/K@)• = (1 / 3 K@@)Œ = („ / K4\ @@@) raS
lU& l ha, v &hH &Uch @>@@1 :‹
&(n & khL" l#$ng 1 & = 1@‹ kg
[sửa] Các đơn vị .hi /0 chưa được ch#. nh1n +ởi C345
Tên Ký hiệu Đại lượng đo
Tương đương v)i đơn vị
/0
nV.6 (!" l#$ng o &r#5ng) g.
&• l0 (kh'ng &hứ
ngu,Bn)
v
Š
= ln(Š/Š
@
) g.
nV.6 (!" l#$ng o c'ng g. &• l0 (kh'ng &hứ v
P
= • ln(P/P
@
) g.
su(&) ngu,Bn)
/Vl> (!" l#$ng o &r#5ng) B
&• l0 (kh'ng &hứ
ngu,Bn)
v
Š
= 2 log
1@
(Š/Š
@
) B
/Vl> (!" l#$ng o c'ng su(&) B
&• l0 (kh'ng &hứ
ngu,Bn)
v
P
= log
1@
(P/P
@
) B
[sửa] Các đơn vị %inh nghiệ6 .hi /0 được ch#. nh1n sử 2ng $7ong /0
Tên Ký hiệu Đại lượng đo Tương đương v)i đơn vị /0
BlVc&ron3'n V] n9ng l#$ng 1 V] = 1.K@2 1?? 33(4Q) l 1@
R1Q

6n 37 khL" l#$ng ngu,Bn &e u khL" l#$ng 1 u = 1.KK@ 54@ 2(1@) l 1@
R2?
kg
6n 37 &h"Bn 39n au ch"Yu Sà" 1 au = 1.4Q5 Q?\ ?@K Q1(3@) l 1@
11
:
[sửa] Các đơn vị .hi /0 %hác hiện được ch#. nh1n sử 2ng $7ong /0
Tên Ký hiệu Đại lượng đo Tương đương v)i đơn vị /0
h8" lf (S%: /"Hn) h8" lf ch"Yu Sà" 1 h8" lf = 1 \52 :
kno& kno& 3Tn &Lc 1 kno& = 1 h8" lf / g"5 = (1 \52 / 3 K@@) :/s
a a S"0n &Uch 1 a = 1Sa:
2
= 1@@ :…
hVc&a ha S"0n &Uch 1 ha = 1@@ a = 1@.@@@ :…
/a /a <. su(& 1 /a = 1@
5
Pa
‘ngs&r’:> 9ngs&r': “ ch"Yu Sà" 1 “ = @>1 n: = 1@
R1@
:
/arn / S"0n &Uch 1 / = 1@
R2\
:…
1:.a= h8" lf ”” ch"Yu Sà" ”” 1 h8" lf = 1 \52 : ”R
[sửa] Các $i8n $9 c:a /0
Bài chính: Các tiền tố của SI
4<c &"Yn &L sau +, c;a NX c) &hH #$c se S^ng H &!o ra c<c /A" sL ha, #Mc sL c;a 6n 37
o l#5ng gLc.
;<
n
Ti8n $9

hiệu
Tên g=i
;
Tương đương>
1@
24
,'&a • Tr"0u &• &•
1 @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@
@@@ @@@
1@
21
•B&a – gghDn (ngàn) &• &•
1 @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@
@@@
1@
1\
B_a — T• &• 1 @@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@
1@
15
.B&a P Tr"0u &• 1 @@@ @@@ @@@ @@@ @@@
1@
12
&Bra T gghDn (ngàn) &• 1 @@@ @@@ @@@ @@@
1@
Q
g"ga | T• 1 @@@ @@@ @@@
1@
K
:Bga h Tr"0u 1 @@@ @@@
1@
3
k"l' k gghDn (ngàn) 1 @@@
1@
2
hZc&' h Tr9: 1@@
1@
1
Bca Sa h#5" 1@
1@
‚1
B_" S hA& .h-n :#5" @>1
1@
‚2
_Vn&"> (mc là _9ng
&")
c hA& .h-n &r9: @>@1
1@
‚3
:"l" : hA& .h-n nghDn (ngàn) @>@@1
1@
‚K
:"cr' ˜ hA& .h-n &r"0u @>@@@ @@1
1@
‚Q
nan' n hA& .h-n &• @>@@@ @@@ @@1
1@
‚12
."c' .
hA& .h-n nghDn (ngàn)
&•
@>@@@ @@@ @@@ @@1
1@
‚15
uV:&' u hA& .h-n &r"0u &• @>@@@ @@@ @@@ @@@ @@1
1@
‚1\
a&' a hA& .h-n &• &• @>@@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@1
1@
‚21
•V.&' •
hA& .h-n nghDn (ngàn)
&• &•
@>@@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@
@@1
1@
‚24
,)c&' , hA& .h-n &r"0u &• &•
@>@@@ @@@ @@@ @@@ @@@ @@@
@@@ @@1
3hi ch?@
™ j+, chw là :A& &rong r(& nh"Yu c<ch C: sL c;a ng#5" ]"0&.
… 4<ch gh" sL .hi h$. 3M" c<ch gh" .hq /"Cn nh(& c;a ng#5" ]"0& h"0n na,.
[sửa] Các $i8n $9 /0 lAi $hBi
Bài chính: Các tiền tố SI lỗi thời
4<c &"Yn &L c;a NX S#M" +, kh'ng #$c se S^ng nxa.
;<
n
Ti8n $9 Ký hiệu Tên g=i Tương đương
1@
4
:,r"a :a h#5" nghDn (ngàn) 1@.@@@
1@
‚4
:,r"' :o hA& .h-n :#5" nghDn (ngàn) @>@@@ 1
4<c &"Yn &L kZ. cFng G lš" &h5" nh# :"cr':"cr'uara> hZc&'k"l':Z&> :"cr':"l":Z&> 3.3.

1 mph tương đương với: 0. Đơn vị chuẩn của SI để đo vận tốc là m/s.INM) là một đơn vị độ dài được dùng trong hoa tiêu hàng hải.44704 m/s. tương ứng với một phút góc trên đường tròn lớn của nó.868976 hải lý trên giờ Dặm trên giờ là một đơn vị sử dụng cho vận tốc giới hạn trên đường ở Mỹ và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Carrier : 9200btu/h.. một vài hãng xạo ở điểm này. International Nautical Mile .609344 km/h 22/15 =1. 1 Hải lý = 40000 km / (360 × 60) = 1. đặc biệt là ở Mỹ. mặc dù mi/h.. đơn vị SI dẫn xuất 1. Tuy nhiên nếu phòng có nhiều cửa kính thì phải tăng công suất lên. Tuy nhiên để tính sơ bộ công suất lạnh cho một phòng ở bình thường. Mã lực (thường gọi cách khác là: sức ngựa. Vấn đề này phụ thuộc vào công nghệ của hãng sản xuất . Cách viết tắt phổ biến ngày nay là mph. có ý nghĩa như là một đại lượng đo vận tốc.. Tính 1HP có thể cung cấp cho bao nhiêu m2 phòng bạn nào có công thức tính toán khoản này không? Tính công suất lạnh là một bài toán rất phức tạp.NM.Thông thường máy điều hoà có công suất máy nén 1HP sẽ sinh ra công suất lạnh 9000Btu/h ( Daikin : 8900btu/h.html Hải lý hoặc dặm biển (nautical mile . hay HP . nếu hãng nào cao có nghĩa là hệ số COP cao --------> công nghệ tốt. Tham khảo thêm tại: http://www.horse power) là một đơn vị cũ dùng . Đây là độ dài của cung kinh tuyến trên bề mặt Trái Đất. mặc dù km/h thông thường cũng được sử dụng để thay thế cho mph..com/xcomworkenergy. bạn có thể tính 1HP cho 1 phòng 60m3.4667 ft/s khoảng 0.852 km Dặm trên giờ là cách đọc tương đương của người Việt đối với câu tiếng Anh miles per hour. sử dụng quy ước của SI để biểu diễn các đơn vị dẫn xuất. Nó biểu diễn số lượng dặm quốc tế đi được trong một giờ.weights-and-measures. đôi khi cũng được sửdụng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->