NG D NG ENDNOTE

Trình bày: ThS. Thái Thanh Trúc

HQG TPHCM 15/2/2011

M c tiêu bài h c
Sau bu i h c, h c viên s : 1. Hi u c t m quan tr ng c a vi c truy c p tài li u tham kh o 2. Phân bi t và ánh giá kh o 3. Hi u 4. Cài c các lo i tài li u tham

c cách trích d n tài li u tham kh o t và s d ng c ph n m m EndNote

5. Có k n ng trong tìm ki m và qu n lý các tài li u tham kh o

tài nghiên c u .1. T M QUAN TR NG ‡ T i sao c n tham kh o y v n? ± ± Tránh vi c l p l i các công trình ã làm t tr c Tìm hi u các nhà nghiên c u khác ã phát hi n và báo cáo ± ± hoàn thi n ph n tv n c Tìm nh ng khuy n cáo t các nghiên c u tr Quen thu c h n v i nh ng lo i thi t k nghiên c u ã c s d ng ± Cho nh ng lí l thuy t ph c t i sao c a b n là c n thi t.

T M QUAN TR NG ‡ - Khi nào c n tham kh o y v n? Ví d : m t dàn ý nghiên c u m u: tv n T ng quan tài li u Ph ng pháp nghiên c u K t qu Bàn lu n K t lu n ± ki n ngh ‡ Tham kh o bao nhiêu là ? .1.

Thông tin ch a xu t b n .2. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK .Internet . t ch c .Con ng i. nhóm ng i.Thông tin ã xu t b n .

PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p a ph c a ngu n thông tin ng ‡ S li u c a b nh vi n hay phòng khám t các th ng kê nh kì ‡ Ý ki n. bài báo khoa h c. báo cáo các tai bi n ‡ i u tra hay báo cáo hàng n m ‡ Niên giám th ng kê c a a ph ng ‡ Sách.2.v . v. báo chí. ni m tin c a các nhân v t ch ch t ‡ Quan sát lâm sàng.

sách v tìm ki m c trong th vi n c a tr UNICEF ‡ V n b n. s li u thô t ± B yt ± T ng c c th ng kê ± Các t ch c phi chính ph ng i h c. . PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p c a ngu n thông tin Qu c gia ‡ Bài báo t các t p chí khoa h c qu c gia. báo cáo. th vi n c a WHO.2.

tài li u khoa h c kinh i n c a ngu n thông tin . t p chí chuyên ngành ‡ Các n b n c a WHO. v. UNFPA. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p Qu c t ‡ Các t p chí khoa h c.2.v ‡ Các sách. UNICEF.

PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK ‡ NGUYÊN T C ± ‡ Sát h p Liên quan tr ti p n bi n s nghiên c u ± ‡ Tiêu hóa và t ng h p Gi i quy t s khác nhau v dân s nghiên c u và ph nghiên c u c a t ng tài ng pháp ± Phê phán .2.

2. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK ‡ Ti n hành h i c u tài li u ± c thông tin n n t ng ± Li t kê t khóa ± Tìm ki m tài li u ± Li t kê th m c ghi tài li u tham kh o .

n u h n 5 t c coi là c sao chép gi ng t ng t c xu t b n và không ch rõ ây o v n ngay c khi tác gi m t c a m t ngu n tài li u là tài li u trích d n.´ và k t thúc v i m t ph n ghi ngu n trích d n. . CÁCH TRÍCH D N TLTK ‡ Trích d n tr c ti p (sao chép) các t ± Trích d n tr c ti p ph i ng c a m t tác gi : t trong ngo c kép ³«. thì a ra ngu n tài li u trong bài vi t và/ho c là trong danh m c tham kh o. ± m ts n c.3.

s ó báo cáo. i v i nh ng câu vi t l i. t ng h p gián ti p ho c vi t l i câu b ng cách khác các t ng . ± Không c n dùng d u ngo c kép nh ng c n thi t ph i ghi trích d n cu i câu. tr tr ng h p m t s ki n c thù ho c m t nhóm s li u c báo cáo.3. ± Vi c li t kê s trang là không c n thi t khi vi t l i câu. CÁCH TRÍCH D N TLTK ‡ Vi t l i câu ± Trích d n. . ý t li u do tác gi ng c a m t tác gi ho c nh ng d ki n.

Sau ó li t kê tài li u tham kh o theo th t s n tài li u tham kh o (Havard) . n m xu t b n và s trang trích d n tham chi u c tham chi u n tài li u tham kh o.3. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các ki u trích d n 1. Vi t h /tên c a tác gi . ánh s th t trên v n b n d ng (Vancouver) 2.

Matsuda S.0% and 3. environmental pollution and chronic respiratory symptoms in Vietnam. According to WHO. Only in China.83(1):13-7 Trích d n ki u Vancouver . Yamamoto M.8 (2).22(4):325-37.1 billion smokers in the world. 1. South Med J. CÁCH TRÍCH D N TLTK Ví d : Smoking is one of the most important issues in public health. ever-smoking rates in males and females aged 15 and over were 66. Tsurugi Y.3. Gabel HD. smoking is the most wide spread addiction.1% respectively with an average number of cigarette per day is 14. among them 47% men and 12% women out of the whole population (1). Luong NA. Statistics show that in 90 years there have been 1. there are nearly 350 million smokers. 2000 Dec 1. Colley-Niemeyer B. Occupational exposure. Smoking in a public health agency: its relationship to sick leave and other life-style behavior. 2. J UOEH. 1990 Jan.

N. J UOEH.3. 325-37.1% respectively with an average number of cigarette per day is 14. ‡ GABEL. ever-smoking rates in males and females aged 15 and over were 66.0% and 3. D.8 (Gabel and Colley-Niemeyer. TSURUGI. (2000) Occupational exposure. YAMAMOTO. A. among them 47% men and 12% women out of the whole population (Yamamoto et al. South Med J. 1990). B. 2000).. 83. environmental pollution and chronic respiratory symptoms in Vietnam. 22.. S.. ‡ Trích d n ki u Havard . CÁCH TRÍCH D N TLTK Ví d : ‡ Smoking is one of the most important issues in public health. (1990) Smoking in a public health agency: its relationship to sick leave and other life-style behavior.1 billion smokers in the world. & COLLEY-NIEMEYER. M. smoking is the most wide spread addiction. 13-7. Y. Statistics show that in 90 years there have been 1. & LUONG. there are nearly 350 million smokers. H. Only in China. MATSUDA. According to WHO.

o tên lên tr in ch . trích d n b ng s Tài li u tham kh o ti ng Vi t tr Pháp« sau ± Tác gi là ng không ± ± c i Vi t Nam: x p theo th t A.3. B. B. CÁCH TRÍCH D N TLTK Trích d n theo cách Vi t Nam ± ± Trong bài vi t. c. B. u tiên Tài li u không có tên tác gi : x p theo A. Tác gi là ng c ngoài: x p th t A. C theo h . C theo tên. C theo t c a c quan phát hành . tài li u tham kh o ti ng Anh.

i h c Y d c Tp. Tr n Thi n Trung (2002). t p 3 (8). tr. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Bài báo trong t p chí.13-18. bài ‡ Tên tác gi ho c c quan phát hành ‡ N m xu t b n: t trong ngo c n trong ngo c kép ‡ Tên bài báo: không in nghiêng nh ng ‡ Tên t p chí ho c tên sách: in nghiêng ‡ Nhà xu t b n ‡ S tái b n ‡ N i xu t b n ‡T p ‡S : t trong ngo c n ‡ Các s trang: ti ng Vi t tr.20-30. ³ i u tr viêm d dày ± tá tràng do H.3.20-30 ng trong 1 quy n sách 44.HCM. ti ng Anh pp. . T p chí Y h c.pylory´.

pp.45-60.20-30.345-350 . Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam. lu n án. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Sách. tr. lu n án. Hanoi. Hà N i. ào Thanh B ng (1997). báo cáo: in nghiêng 3.20-30 t trong ngo c n ‡ Tên sách. Department of Economics ± Research report. t bi n ± c s lý lu n và 30. báo cáo ‡ Tên tác gi ho c c quan phát hành ‡ N m xu t b n: ‡ Nhà xu t b n ‡ N i xu t b n ‡ S tái b n ‡ Các s trang: ti ng Vi t tr. Nguy n H u ng.3. ti ng Anh pp. ng d ng. Institude of Economies (1998). NXB Nông nghi p.

accessed on 20 Oct 2009. WHO (2007). http://www. . How to conduct a big survey.int/survey_info.3.html. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Trang web ‡ Tên tác gi (ho c c quan ch qu n n u không có tác gi c th ) n ‡N m ng t i: t trong ngo c ‡ Tên bài vi t: in nghiêng ‡ C quan ch qu n (n u có tác gi c th ) ‡ ng d n n trang web (URL) ‡ Ngày truy c p 1.who.

S ± Cài t Endnote X3 ‡ Click ôi vào bi u t D NG ENDNOTE ng t ‡ Click Next và ch n accept cho t i khi hoàn t t quá trình cài ± Click Next ± Click accept ± Click Next ± Click Next ± Click Next ± Ch n typical ± Click Next b ng chào m ng n v i ch ng trình cài t Endnote b ng thông báo b n quy n ph n m m b ng thông tin v ph n m m Endnote b ng thông báo s d ng Endnote cho Palm b ng thông báo s d ng Endnote cho thi t b di b ng l a ch n lo i cài b ng thông báo n i cài t t ng ± N u có thông báo v phiên b n c thì ch n Overwrite và click Next ± Click Next ± Click Next b ng l a ch n s d ng EndNote m c b ng thông báo s n sàng cài t nh trong vi c qu n lý TLTK ± Sau khi hoàn t t s thông báo Finish .4.

4. S D NG ENDNOTE ± G b Endnote X3 ra kh i máy tính ‡ Vào Start Settings Control Panel Add or Remove Programs Ch n EndNote X3 Click Remove ‡ Click Yes xác nh n vi c g b ph n m m EndNote ng trình ang m tr c khi g ‡ Nên óng t t c các ch b EndNote .

4. S D NG ENDNOTE ± Nh p và qu n lý tài li u tham kh o ‡ Hãy nh p 9 tài li u tham kh o vào th vi n Endnote ‡ Xem tài li u phát tay v các m c c n nh p thông tin .

4. S D NG ENDNOTE ± Tìm ki m bài báo b ng EndNote ‡ K t n i v i th vi n Pubmed ‡ Nh p t khóa tìm ki m ‡ Ch n s l ng bài c n download v máy ‡ Xem bài tóm t t ‡ Truy c p bài toàn v n ‡ Download bài toàn v n ‡ ³G n´ bài toàn v n v i tài li u tham kh o trong th vi n .

S D NG ENDNOTE a vào EndNote ± Tìm ki m bài báo trên PUBMED và ‡ Truy c p trang web pubmed.4.com ‡ Ch n MeSH và nh p t khóa ‡ Ch n nhóm tài li u c n tìm ‡ Ch n các m c c n tìm ‡ Download v máy ‡ Dùng ph n m m thêm URL ‡ Nh p vào th vi n hi n có trên Endnote ‡ Xem bài báo cáo tóm t t ‡ Truy c p bài báo toàn v n ‡ Download bài toàn v n ‡ ³G n´ bài toàn v n v i tài li u tham kh o trong th vi n .

n i c n trích d n ‡ Ch n Endnote X3 Insert Citation Insert Selected Citation ‡ Ch n ki u trình bày tài li u tham kh o ‡ C p nh t tài li u tham kh o .4. S D NG ENDNOTE ± Trích d n tài li u tham kh o trong bài vi t ‡ M song song ph n m m Endnote và Word ‡ Ch n bài báo trong EndNote c n trích d n ‡ Click chu t vào bài vi t (trong word).

EXE ± Ph n m m thêm URL cho các bài báo t PUBMED ‡ http://www.fphhcm.mediafire.vn/material/DOTNETFX%202.0.mediafire.php?he7ebpczann6zfd ±Th vi n m u ‡ http://www.Net ‡ http://www.mediafire.CÁC NG D N DOWNLOAD ± Ph n m m EndNote X3 ‡ http://www.com/download.php?k17wuoq9f3fme4u ± Quy cách trình bày lu n v n Vi t Nam ‡ http://www.com/download.com/download.php?7kt2qnt2a92dgrn ± Ph n m m h tr môi tr ng làm vi c .mediafire.edu.php?o8f64788edgrhgm .com/download.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful