NG D NG ENDNOTE

Trình bày: ThS. Thái Thanh Trúc

HQG TPHCM 15/2/2011

M c tiêu bài h c
Sau bu i h c, h c viên s : 1. Hi u c t m quan tr ng c a vi c truy c p tài li u tham kh o 2. Phân bi t và ánh giá kh o 3. Hi u 4. Cài c các lo i tài li u tham

c cách trích d n tài li u tham kh o t và s d ng c ph n m m EndNote

5. Có k n ng trong tìm ki m và qu n lý các tài li u tham kh o

1. tài nghiên c u . T M QUAN TR NG ‡ T i sao c n tham kh o y v n? ± ± Tránh vi c l p l i các công trình ã làm t tr c Tìm hi u các nhà nghiên c u khác ã phát hi n và báo cáo ± ± hoàn thi n ph n tv n c Tìm nh ng khuy n cáo t các nghiên c u tr Quen thu c h n v i nh ng lo i thi t k nghiên c u ã c s d ng ± Cho nh ng lí l thuy t ph c t i sao c a b n là c n thi t.

1. T M QUAN TR NG ‡ - Khi nào c n tham kh o y v n? Ví d : m t dàn ý nghiên c u m u: tv n T ng quan tài li u Ph ng pháp nghiên c u K t qu Bàn lu n K t lu n ± ki n ngh ‡ Tham kh o bao nhiêu là ? .

nhóm ng i.2.Internet . PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK . t ch c .Thông tin ã xu t b n .Con ng i.Thông tin ch a xu t b n .

báo cáo các tai bi n ‡ i u tra hay báo cáo hàng n m ‡ Niên giám th ng kê c a a ph ng ‡ Sách. bài báo khoa h c. v.2. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p a ph c a ngu n thông tin ng ‡ S li u c a b nh vi n hay phòng khám t các th ng kê nh kì ‡ Ý ki n. ni m tin c a các nhân v t ch ch t ‡ Quan sát lâm sàng.v . báo chí.

th vi n c a WHO. s li u thô t ± B yt ± T ng c c th ng kê ± Các t ch c phi chính ph ng i h c. . PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p c a ngu n thông tin Qu c gia ‡ Bài báo t các t p chí khoa h c qu c gia. sách v tìm ki m c trong th vi n c a tr UNICEF ‡ V n b n. báo cáo.2.

UNFPA. UNICEF.2. t p chí chuyên ngành ‡ Các n b n c a WHO. v. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p Qu c t ‡ Các t p chí khoa h c.v ‡ Các sách. tài li u khoa h c kinh i n c a ngu n thông tin .

PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK ‡ NGUYÊN T C ± ‡ Sát h p Liên quan tr ti p n bi n s nghiên c u ± ‡ Tiêu hóa và t ng h p Gi i quy t s khác nhau v dân s nghiên c u và ph nghiên c u c a t ng tài ng pháp ± Phê phán .2.

2. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK ‡ Ti n hành h i c u tài li u ± c thông tin n n t ng ± Li t kê t khóa ± Tìm ki m tài li u ± Li t kê th m c ghi tài li u tham kh o .

. thì a ra ngu n tài li u trong bài vi t và/ho c là trong danh m c tham kh o.3. CÁCH TRÍCH D N TLTK ‡ Trích d n tr c ti p (sao chép) các t ± Trích d n tr c ti p ph i ng c a m t tác gi : t trong ngo c kép ³«. ± m ts n c. n u h n 5 t c coi là c sao chép gi ng t ng t c xu t b n và không ch rõ ây o v n ngay c khi tác gi m t c a m t ngu n tài li u là tài li u trích d n.´ và k t thúc v i m t ph n ghi ngu n trích d n.

± Không c n dùng d u ngo c kép nh ng c n thi t ph i ghi trích d n cu i câu. . t ng h p gián ti p ho c vi t l i câu b ng cách khác các t ng .3. ý t li u do tác gi ng c a m t tác gi ho c nh ng d ki n. i v i nh ng câu vi t l i. CÁCH TRÍCH D N TLTK ‡ Vi t l i câu ± Trích d n. ± Vi c li t kê s trang là không c n thi t khi vi t l i câu. tr tr ng h p m t s ki n c thù ho c m t nhóm s li u c báo cáo. s ó báo cáo.

Vi t h /tên c a tác gi . Sau ó li t kê tài li u tham kh o theo th t s n tài li u tham kh o (Havard) .3. n m xu t b n và s trang trích d n tham chi u c tham chi u n tài li u tham kh o. ánh s th t trên v n b n d ng (Vancouver) 2. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các ki u trích d n 1.

8 (2). ever-smoking rates in males and females aged 15 and over were 66.1% respectively with an average number of cigarette per day is 14. smoking is the most wide spread addiction. J UOEH. Matsuda S. among them 47% men and 12% women out of the whole population (1).1 billion smokers in the world. Tsurugi Y.0% and 3. South Med J.3. Only in China. Luong NA. Gabel HD. 1. 2. there are nearly 350 million smokers.22(4):325-37. According to WHO. Colley-Niemeyer B. environmental pollution and chronic respiratory symptoms in Vietnam.83(1):13-7 Trích d n ki u Vancouver . 1990 Jan. Yamamoto M. 2000 Dec 1. Occupational exposure. Smoking in a public health agency: its relationship to sick leave and other life-style behavior. CÁCH TRÍCH D N TLTK Ví d : Smoking is one of the most important issues in public health. Statistics show that in 90 years there have been 1.

among them 47% men and 12% women out of the whole population (Yamamoto et al. Statistics show that in 90 years there have been 1. A. J UOEH. B. TSURUGI. & COLLEY-NIEMEYER. M.. N. S. ‡ GABEL. & LUONG. Only in China.. H. South Med J.. YAMAMOTO. (2000) Occupational exposure.0% and 3. Y. 13-7. ever-smoking rates in males and females aged 15 and over were 66. According to WHO. ‡ Trích d n ki u Havard . D. there are nearly 350 million smokers.1 billion smokers in the world. 22. 2000). (1990) Smoking in a public health agency: its relationship to sick leave and other life-style behavior. smoking is the most wide spread addiction.3. 325-37. CÁCH TRÍCH D N TLTK Ví d : ‡ Smoking is one of the most important issues in public health. MATSUDA. environmental pollution and chronic respiratory symptoms in Vietnam. 83.1% respectively with an average number of cigarette per day is 14. 1990).8 (Gabel and Colley-Niemeyer.

CÁCH TRÍCH D N TLTK Trích d n theo cách Vi t Nam ± ± Trong bài vi t. c. Tác gi là ng c ngoài: x p th t A. C theo h .3. trích d n b ng s Tài li u tham kh o ti ng Vi t tr Pháp« sau ± Tác gi là ng không ± ± c i Vi t Nam: x p theo th t A. o tên lên tr in ch . B. B. tài li u tham kh o ti ng Anh. B. C theo tên. C theo t c a c quan phát hành . u tiên Tài li u không có tên tác gi : x p theo A.

tr. .3. Tr n Thi n Trung (2002). T p chí Y h c.20-30.13-18. ti ng Anh pp.pylory´. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Bài báo trong t p chí. t p 3 (8).HCM. ³ i u tr viêm d dày ± tá tràng do H.20-30 ng trong 1 quy n sách 44. bài ‡ Tên tác gi ho c c quan phát hành ‡ N m xu t b n: t trong ngo c n trong ngo c kép ‡ Tên bài báo: không in nghiêng nh ng ‡ Tên t p chí ho c tên sách: in nghiêng ‡ Nhà xu t b n ‡ S tái b n ‡ N i xu t b n ‡T p ‡S : t trong ngo c n ‡ Các s trang: ti ng Vi t tr. i h c Y d c Tp.

báo cáo ‡ Tên tác gi ho c c quan phát hành ‡ N m xu t b n: ‡ Nhà xu t b n ‡ N i xu t b n ‡ S tái b n ‡ Các s trang: ti ng Vi t tr. Nguy n H u ng. ào Thanh B ng (1997). Department of Economics ± Research report. lu n án.345-350 . t bi n ± c s lý lu n và 30. báo cáo: in nghiêng 3.45-60. pp. NXB Nông nghi p.20-30 t trong ngo c n ‡ Tên sách. Institude of Economies (1998). lu n án. tr. ng d ng. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Sách.3. Hà N i. ti ng Anh pp. Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam. Hanoi.20-30.

How to conduct a big survey. http://www.int/survey_info.3. WHO (2007).who.html. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Trang web ‡ Tên tác gi (ho c c quan ch qu n n u không có tác gi c th ) n ‡N m ng t i: t trong ngo c ‡ Tên bài vi t: in nghiêng ‡ C quan ch qu n (n u có tác gi c th ) ‡ ng d n n trang web (URL) ‡ Ngày truy c p 1. accessed on 20 Oct 2009. .

4. S ± Cài t Endnote X3 ‡ Click ôi vào bi u t D NG ENDNOTE ng t ‡ Click Next và ch n accept cho t i khi hoàn t t quá trình cài ± Click Next ± Click accept ± Click Next ± Click Next ± Click Next ± Ch n typical ± Click Next b ng chào m ng n v i ch ng trình cài t Endnote b ng thông báo b n quy n ph n m m b ng thông tin v ph n m m Endnote b ng thông báo s d ng Endnote cho Palm b ng thông báo s d ng Endnote cho thi t b di b ng l a ch n lo i cài b ng thông báo n i cài t t ng ± N u có thông báo v phiên b n c thì ch n Overwrite và click Next ± Click Next ± Click Next b ng l a ch n s d ng EndNote m c b ng thông báo s n sàng cài t nh trong vi c qu n lý TLTK ± Sau khi hoàn t t s thông báo Finish .

4. S D NG ENDNOTE ± G b Endnote X3 ra kh i máy tính ‡ Vào Start Settings Control Panel Add or Remove Programs Ch n EndNote X3 Click Remove ‡ Click Yes xác nh n vi c g b ph n m m EndNote ng trình ang m tr c khi g ‡ Nên óng t t c các ch b EndNote .

4. S D NG ENDNOTE ± Nh p và qu n lý tài li u tham kh o ‡ Hãy nh p 9 tài li u tham kh o vào th vi n Endnote ‡ Xem tài li u phát tay v các m c c n nh p thông tin .

S D NG ENDNOTE ± Tìm ki m bài báo b ng EndNote ‡ K t n i v i th vi n Pubmed ‡ Nh p t khóa tìm ki m ‡ Ch n s l ng bài c n download v máy ‡ Xem bài tóm t t ‡ Truy c p bài toàn v n ‡ Download bài toàn v n ‡ ³G n´ bài toàn v n v i tài li u tham kh o trong th vi n .4.

com ‡ Ch n MeSH và nh p t khóa ‡ Ch n nhóm tài li u c n tìm ‡ Ch n các m c c n tìm ‡ Download v máy ‡ Dùng ph n m m thêm URL ‡ Nh p vào th vi n hi n có trên Endnote ‡ Xem bài báo cáo tóm t t ‡ Truy c p bài báo toàn v n ‡ Download bài toàn v n ‡ ³G n´ bài toàn v n v i tài li u tham kh o trong th vi n . S D NG ENDNOTE a vào EndNote ± Tìm ki m bài báo trên PUBMED và ‡ Truy c p trang web pubmed.4.

S D NG ENDNOTE ± Trích d n tài li u tham kh o trong bài vi t ‡ M song song ph n m m Endnote và Word ‡ Ch n bài báo trong EndNote c n trích d n ‡ Click chu t vào bài vi t (trong word).4. n i c n trích d n ‡ Ch n Endnote X3 Insert Citation Insert Selected Citation ‡ Ch n ki u trình bày tài li u tham kh o ‡ C p nh t tài li u tham kh o .

com/download.mediafire.com/download.edu.vn/material/DOTNETFX%202.Net ‡ http://www.php?k17wuoq9f3fme4u ± Quy cách trình bày lu n v n Vi t Nam ‡ http://www.0.mediafire.php?7kt2qnt2a92dgrn ± Ph n m m h tr môi tr ng làm vi c .php?he7ebpczann6zfd ±Th vi n m u ‡ http://www.php?o8f64788edgrhgm .fphhcm.CÁC NG D N DOWNLOAD ± Ph n m m EndNote X3 ‡ http://www.mediafire.EXE ± Ph n m m thêm URL cho các bài báo t PUBMED ‡ http://www.com/download.com/download.mediafire.