NG D NG ENDNOTE

Trình bày: ThS. Thái Thanh Trúc

HQG TPHCM 15/2/2011

M c tiêu bài h c
Sau bu i h c, h c viên s : 1. Hi u c t m quan tr ng c a vi c truy c p tài li u tham kh o 2. Phân bi t và ánh giá kh o 3. Hi u 4. Cài c các lo i tài li u tham

c cách trích d n tài li u tham kh o t và s d ng c ph n m m EndNote

5. Có k n ng trong tìm ki m và qu n lý các tài li u tham kh o

1. tài nghiên c u . T M QUAN TR NG ‡ T i sao c n tham kh o y v n? ± ± Tránh vi c l p l i các công trình ã làm t tr c Tìm hi u các nhà nghiên c u khác ã phát hi n và báo cáo ± ± hoàn thi n ph n tv n c Tìm nh ng khuy n cáo t các nghiên c u tr Quen thu c h n v i nh ng lo i thi t k nghiên c u ã c s d ng ± Cho nh ng lí l thuy t ph c t i sao c a b n là c n thi t.

1. T M QUAN TR NG ‡ - Khi nào c n tham kh o y v n? Ví d : m t dàn ý nghiên c u m u: tv n T ng quan tài li u Ph ng pháp nghiên c u K t qu Bàn lu n K t lu n ± ki n ngh ‡ Tham kh o bao nhiêu là ? .

Thông tin ã xu t b n . t ch c . nhóm ng i. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK .2.Con ng i.Internet .Thông tin ch a xu t b n .

v . PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p a ph c a ngu n thông tin ng ‡ S li u c a b nh vi n hay phòng khám t các th ng kê nh kì ‡ Ý ki n. v. báo cáo các tai bi n ‡ i u tra hay báo cáo hàng n m ‡ Niên giám th ng kê c a a ph ng ‡ Sách.2. báo chí. bài báo khoa h c. ni m tin c a các nhân v t ch ch t ‡ Quan sát lâm sàng.

s li u thô t ± B yt ± T ng c c th ng kê ± Các t ch c phi chính ph ng i h c.2. th vi n c a WHO. . PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p c a ngu n thông tin Qu c gia ‡ Bài báo t các t p chí khoa h c qu c gia. sách v tìm ki m c trong th vi n c a tr UNICEF ‡ V n b n. báo cáo.

t p chí chuyên ngành ‡ Các n b n c a WHO. UNFPA. v.v ‡ Các sách.2. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p Qu c t ‡ Các t p chí khoa h c. UNICEF. tài li u khoa h c kinh i n c a ngu n thông tin .

PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK ‡ NGUYÊN T C ± ‡ Sát h p Liên quan tr ti p n bi n s nghiên c u ± ‡ Tiêu hóa và t ng h p Gi i quy t s khác nhau v dân s nghiên c u và ph nghiên c u c a t ng tài ng pháp ± Phê phán .2.

2. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK ‡ Ti n hành h i c u tài li u ± c thông tin n n t ng ± Li t kê t khóa ± Tìm ki m tài li u ± Li t kê th m c ghi tài li u tham kh o .

´ và k t thúc v i m t ph n ghi ngu n trích d n. ± m ts n c. thì a ra ngu n tài li u trong bài vi t và/ho c là trong danh m c tham kh o. . n u h n 5 t c coi là c sao chép gi ng t ng t c xu t b n và không ch rõ ây o v n ngay c khi tác gi m t c a m t ngu n tài li u là tài li u trích d n.3. CÁCH TRÍCH D N TLTK ‡ Trích d n tr c ti p (sao chép) các t ± Trích d n tr c ti p ph i ng c a m t tác gi : t trong ngo c kép ³«.

tr tr ng h p m t s ki n c thù ho c m t nhóm s li u c báo cáo. . CÁCH TRÍCH D N TLTK ‡ Vi t l i câu ± Trích d n. ± Vi c li t kê s trang là không c n thi t khi vi t l i câu. ± Không c n dùng d u ngo c kép nh ng c n thi t ph i ghi trích d n cu i câu. t ng h p gián ti p ho c vi t l i câu b ng cách khác các t ng . s ó báo cáo.3. i v i nh ng câu vi t l i. ý t li u do tác gi ng c a m t tác gi ho c nh ng d ki n.

Vi t h /tên c a tác gi . ánh s th t trên v n b n d ng (Vancouver) 2.3. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các ki u trích d n 1. Sau ó li t kê tài li u tham kh o theo th t s n tài li u tham kh o (Havard) . n m xu t b n và s trang trích d n tham chi u c tham chi u n tài li u tham kh o.

smoking is the most wide spread addiction. ever-smoking rates in males and females aged 15 and over were 66.0% and 3. South Med J. Smoking in a public health agency: its relationship to sick leave and other life-style behavior.22(4):325-37.3. J UOEH. Occupational exposure. Yamamoto M. According to WHO.83(1):13-7 Trích d n ki u Vancouver .1 billion smokers in the world. 1990 Jan. environmental pollution and chronic respiratory symptoms in Vietnam. there are nearly 350 million smokers. CÁCH TRÍCH D N TLTK Ví d : Smoking is one of the most important issues in public health. Statistics show that in 90 years there have been 1. 2000 Dec 1. 1. Tsurugi Y. Matsuda S. Gabel HD. 2. Luong NA. Only in China. among them 47% men and 12% women out of the whole population (1).1% respectively with an average number of cigarette per day is 14.8 (2). Colley-Niemeyer B.

S. D. M.3. According to WHO. 83. TSURUGI. Statistics show that in 90 years there have been 1. South Med J. 1990). ‡ GABEL.8 (Gabel and Colley-Niemeyer.0% and 3. there are nearly 350 million smokers. 13-7. H. among them 47% men and 12% women out of the whole population (Yamamoto et al. ‡ Trích d n ki u Havard . environmental pollution and chronic respiratory symptoms in Vietnam. (2000) Occupational exposure. & LUONG... CÁCH TRÍCH D N TLTK Ví d : ‡ Smoking is one of the most important issues in public health. smoking is the most wide spread addiction. A. 325-37. Only in China.1 billion smokers in the world. 2000). 22. & COLLEY-NIEMEYER.1% respectively with an average number of cigarette per day is 14. YAMAMOTO.. MATSUDA. B. J UOEH. (1990) Smoking in a public health agency: its relationship to sick leave and other life-style behavior. ever-smoking rates in males and females aged 15 and over were 66. Y. N.

B.3. C theo tên. c. B. u tiên Tài li u không có tên tác gi : x p theo A. C theo h . tài li u tham kh o ti ng Anh. o tên lên tr in ch . Tác gi là ng c ngoài: x p th t A. trích d n b ng s Tài li u tham kh o ti ng Vi t tr Pháp« sau ± Tác gi là ng không ± ± c i Vi t Nam: x p theo th t A. C theo t c a c quan phát hành . B. CÁCH TRÍCH D N TLTK Trích d n theo cách Vi t Nam ± ± Trong bài vi t.

pylory´. ti ng Anh pp. tr. .20-30 ng trong 1 quy n sách 44. i h c Y d c Tp.13-18. bài ‡ Tên tác gi ho c c quan phát hành ‡ N m xu t b n: t trong ngo c n trong ngo c kép ‡ Tên bài báo: không in nghiêng nh ng ‡ Tên t p chí ho c tên sách: in nghiêng ‡ Nhà xu t b n ‡ S tái b n ‡ N i xu t b n ‡T p ‡S : t trong ngo c n ‡ Các s trang: ti ng Vi t tr.HCM.3. Tr n Thi n Trung (2002). t p 3 (8). ³ i u tr viêm d dày ± tá tràng do H. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Bài báo trong t p chí. T p chí Y h c.20-30.

lu n án. Institude of Economies (1998). ti ng Anh pp. lu n án. ng d ng. t bi n ± c s lý lu n và 30. tr.45-60. Hanoi. Department of Economics ± Research report. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Sách. Nguy n H u ng.3. Hà N i. NXB Nông nghi p. ào Thanh B ng (1997).345-350 . pp.20-30 t trong ngo c n ‡ Tên sách. báo cáo ‡ Tên tác gi ho c c quan phát hành ‡ N m xu t b n: ‡ Nhà xu t b n ‡ N i xu t b n ‡ S tái b n ‡ Các s trang: ti ng Vi t tr.20-30. báo cáo: in nghiêng 3. Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam.

WHO (2007).int/survey_info. How to conduct a big survey.html. accessed on 20 Oct 2009. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Trang web ‡ Tên tác gi (ho c c quan ch qu n n u không có tác gi c th ) n ‡N m ng t i: t trong ngo c ‡ Tên bài vi t: in nghiêng ‡ C quan ch qu n (n u có tác gi c th ) ‡ ng d n n trang web (URL) ‡ Ngày truy c p 1.who. .3. http://www.

S ± Cài t Endnote X3 ‡ Click ôi vào bi u t D NG ENDNOTE ng t ‡ Click Next và ch n accept cho t i khi hoàn t t quá trình cài ± Click Next ± Click accept ± Click Next ± Click Next ± Click Next ± Ch n typical ± Click Next b ng chào m ng n v i ch ng trình cài t Endnote b ng thông báo b n quy n ph n m m b ng thông tin v ph n m m Endnote b ng thông báo s d ng Endnote cho Palm b ng thông báo s d ng Endnote cho thi t b di b ng l a ch n lo i cài b ng thông báo n i cài t t ng ± N u có thông báo v phiên b n c thì ch n Overwrite và click Next ± Click Next ± Click Next b ng l a ch n s d ng EndNote m c b ng thông báo s n sàng cài t nh trong vi c qu n lý TLTK ± Sau khi hoàn t t s thông báo Finish .4.

4. S D NG ENDNOTE ± G b Endnote X3 ra kh i máy tính ‡ Vào Start Settings Control Panel Add or Remove Programs Ch n EndNote X3 Click Remove ‡ Click Yes xác nh n vi c g b ph n m m EndNote ng trình ang m tr c khi g ‡ Nên óng t t c các ch b EndNote .

S D NG ENDNOTE ± Nh p và qu n lý tài li u tham kh o ‡ Hãy nh p 9 tài li u tham kh o vào th vi n Endnote ‡ Xem tài li u phát tay v các m c c n nh p thông tin .4.

4. S D NG ENDNOTE ± Tìm ki m bài báo b ng EndNote ‡ K t n i v i th vi n Pubmed ‡ Nh p t khóa tìm ki m ‡ Ch n s l ng bài c n download v máy ‡ Xem bài tóm t t ‡ Truy c p bài toàn v n ‡ Download bài toàn v n ‡ ³G n´ bài toàn v n v i tài li u tham kh o trong th vi n .

com ‡ Ch n MeSH và nh p t khóa ‡ Ch n nhóm tài li u c n tìm ‡ Ch n các m c c n tìm ‡ Download v máy ‡ Dùng ph n m m thêm URL ‡ Nh p vào th vi n hi n có trên Endnote ‡ Xem bài báo cáo tóm t t ‡ Truy c p bài báo toàn v n ‡ Download bài toàn v n ‡ ³G n´ bài toàn v n v i tài li u tham kh o trong th vi n . S D NG ENDNOTE a vào EndNote ± Tìm ki m bài báo trên PUBMED và ‡ Truy c p trang web pubmed.4.

S D NG ENDNOTE ± Trích d n tài li u tham kh o trong bài vi t ‡ M song song ph n m m Endnote và Word ‡ Ch n bài báo trong EndNote c n trích d n ‡ Click chu t vào bài vi t (trong word).4. n i c n trích d n ‡ Ch n Endnote X3 Insert Citation Insert Selected Citation ‡ Ch n ki u trình bày tài li u tham kh o ‡ C p nh t tài li u tham kh o .

CÁC NG D N DOWNLOAD ± Ph n m m EndNote X3 ‡ http://www.com/download.mediafire.php?he7ebpczann6zfd ±Th vi n m u ‡ http://www.com/download.vn/material/DOTNETFX%202.Net ‡ http://www.mediafire.php?o8f64788edgrhgm .php?k17wuoq9f3fme4u ± Quy cách trình bày lu n v n Vi t Nam ‡ http://www.mediafire.com/download.php?7kt2qnt2a92dgrn ± Ph n m m h tr môi tr ng làm vi c .mediafire.com/download.EXE ± Ph n m m thêm URL cho các bài báo t PUBMED ‡ http://www.edu.0.fphhcm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful