NG D NG ENDNOTE

Trình bày: ThS. Thái Thanh Trúc

HQG TPHCM 15/2/2011

M c tiêu bài h c
Sau bu i h c, h c viên s : 1. Hi u c t m quan tr ng c a vi c truy c p tài li u tham kh o 2. Phân bi t và ánh giá kh o 3. Hi u 4. Cài c các lo i tài li u tham

c cách trích d n tài li u tham kh o t và s d ng c ph n m m EndNote

5. Có k n ng trong tìm ki m và qu n lý các tài li u tham kh o

1. T M QUAN TR NG ‡ T i sao c n tham kh o y v n? ± ± Tránh vi c l p l i các công trình ã làm t tr c Tìm hi u các nhà nghiên c u khác ã phát hi n và báo cáo ± ± hoàn thi n ph n tv n c Tìm nh ng khuy n cáo t các nghiên c u tr Quen thu c h n v i nh ng lo i thi t k nghiên c u ã c s d ng ± Cho nh ng lí l thuy t ph c t i sao c a b n là c n thi t. tài nghiên c u .

1. T M QUAN TR NG ‡ - Khi nào c n tham kh o y v n? Ví d : m t dàn ý nghiên c u m u: tv n T ng quan tài li u Ph ng pháp nghiên c u K t qu Bàn lu n K t lu n ± ki n ngh ‡ Tham kh o bao nhiêu là ? .

nhóm ng i. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK .Internet .Thông tin ch a xu t b n .Con ng i.Thông tin ã xu t b n .2. t ch c .

báo cáo các tai bi n ‡ i u tra hay báo cáo hàng n m ‡ Niên giám th ng kê c a a ph ng ‡ Sách. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p a ph c a ngu n thông tin ng ‡ S li u c a b nh vi n hay phòng khám t các th ng kê nh kì ‡ Ý ki n.v . bài báo khoa h c.2. ni m tin c a các nhân v t ch ch t ‡ Quan sát lâm sàng. báo chí. v.

s li u thô t ± B yt ± T ng c c th ng kê ± Các t ch c phi chính ph ng i h c. báo cáo. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p c a ngu n thông tin Qu c gia ‡ Bài báo t các t p chí khoa h c qu c gia. th vi n c a WHO. sách v tìm ki m c trong th vi n c a tr UNICEF ‡ V n b n.2. .

v. t p chí chuyên ngành ‡ Các n b n c a WHO. UNFPA.v ‡ Các sách.2. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK C p Qu c t ‡ Các t p chí khoa h c. UNICEF. tài li u khoa h c kinh i n c a ngu n thông tin .

2. PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK ‡ NGUYÊN T C ± ‡ Sát h p Liên quan tr ti p n bi n s nghiên c u ± ‡ Tiêu hóa và t ng h p Gi i quy t s khác nhau v dân s nghiên c u và ph nghiên c u c a t ng tài ng pháp ± Phê phán .

PHÂN BI T VÀ ÁNH GIÁ TLTK ‡ Ti n hành h i c u tài li u ± c thông tin n n t ng ± Li t kê t khóa ± Tìm ki m tài li u ± Li t kê th m c ghi tài li u tham kh o .2.

CÁCH TRÍCH D N TLTK ‡ Trích d n tr c ti p (sao chép) các t ± Trích d n tr c ti p ph i ng c a m t tác gi : t trong ngo c kép ³«.´ và k t thúc v i m t ph n ghi ngu n trích d n. thì a ra ngu n tài li u trong bài vi t và/ho c là trong danh m c tham kh o. . ± m ts n c.3. n u h n 5 t c coi là c sao chép gi ng t ng t c xu t b n và không ch rõ ây o v n ngay c khi tác gi m t c a m t ngu n tài li u là tài li u trích d n.

3. t ng h p gián ti p ho c vi t l i câu b ng cách khác các t ng . s ó báo cáo. tr tr ng h p m t s ki n c thù ho c m t nhóm s li u c báo cáo. ± Không c n dùng d u ngo c kép nh ng c n thi t ph i ghi trích d n cu i câu. ± Vi c li t kê s trang là không c n thi t khi vi t l i câu. CÁCH TRÍCH D N TLTK ‡ Vi t l i câu ± Trích d n. i v i nh ng câu vi t l i. ý t li u do tác gi ng c a m t tác gi ho c nh ng d ki n. .

CÁCH TRÍCH D N TLTK Các ki u trích d n 1. n m xu t b n và s trang trích d n tham chi u c tham chi u n tài li u tham kh o. ánh s th t trên v n b n d ng (Vancouver) 2. Vi t h /tên c a tác gi . Sau ó li t kê tài li u tham kh o theo th t s n tài li u tham kh o (Havard) .3.

there are nearly 350 million smokers. Matsuda S. Colley-Niemeyer B. environmental pollution and chronic respiratory symptoms in Vietnam. 1990 Jan.22(4):325-37. smoking is the most wide spread addiction. 2. Luong NA.3. ever-smoking rates in males and females aged 15 and over were 66. Tsurugi Y. 1.1 billion smokers in the world.83(1):13-7 Trích d n ki u Vancouver . Occupational exposure. Gabel HD. Statistics show that in 90 years there have been 1. Yamamoto M. J UOEH. among them 47% men and 12% women out of the whole population (1).8 (2).1% respectively with an average number of cigarette per day is 14. Smoking in a public health agency: its relationship to sick leave and other life-style behavior.0% and 3. Only in China. South Med J. CÁCH TRÍCH D N TLTK Ví d : Smoking is one of the most important issues in public health. 2000 Dec 1. According to WHO.

J UOEH. H. 13-7.1% respectively with an average number of cigarette per day is 14. there are nearly 350 million smokers. 2000). A. environmental pollution and chronic respiratory symptoms in Vietnam. D. Y. Only in China. smoking is the most wide spread addiction. B. MATSUDA. ever-smoking rates in males and females aged 15 and over were 66. CÁCH TRÍCH D N TLTK Ví d : ‡ Smoking is one of the most important issues in public health. & LUONG. South Med J. 22. (2000) Occupational exposure. 1990). YAMAMOTO. (1990) Smoking in a public health agency: its relationship to sick leave and other life-style behavior. TSURUGI... among them 47% men and 12% women out of the whole population (Yamamoto et al.1 billion smokers in the world.0% and 3.3. According to WHO. 83.8 (Gabel and Colley-Niemeyer. N. Statistics show that in 90 years there have been 1. M. & COLLEY-NIEMEYER. 325-37. ‡ Trích d n ki u Havard . S.. ‡ GABEL.

B. B. CÁCH TRÍCH D N TLTK Trích d n theo cách Vi t Nam ± ± Trong bài vi t. B. C theo h . c. o tên lên tr in ch . u tiên Tài li u không có tên tác gi : x p theo A. tài li u tham kh o ti ng Anh. trích d n b ng s Tài li u tham kh o ti ng Vi t tr Pháp« sau ± Tác gi là ng không ± ± c i Vi t Nam: x p theo th t A. Tác gi là ng c ngoài: x p th t A.3. C theo t c a c quan phát hành . C theo tên.

t p 3 (8). ³ i u tr viêm d dày ± tá tràng do H. T p chí Y h c.13-18. . CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Bài báo trong t p chí. tr. ti ng Anh pp. Tr n Thi n Trung (2002).HCM. i h c Y d c Tp.pylory´.20-30 ng trong 1 quy n sách 44.20-30. bài ‡ Tên tác gi ho c c quan phát hành ‡ N m xu t b n: t trong ngo c n trong ngo c kép ‡ Tên bài báo: không in nghiêng nh ng ‡ Tên t p chí ho c tên sách: in nghiêng ‡ Nhà xu t b n ‡ S tái b n ‡ N i xu t b n ‡T p ‡S : t trong ngo c n ‡ Các s trang: ti ng Vi t tr.3.

ti ng Anh pp.45-60. tr. t bi n ± c s lý lu n và 30. Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam.345-350 .20-30 t trong ngo c n ‡ Tên sách. báo cáo: in nghiêng 3. ng d ng. Department of Economics ± Research report. báo cáo ‡ Tên tác gi ho c c quan phát hành ‡ N m xu t b n: ‡ Nhà xu t b n ‡ N i xu t b n ‡ S tái b n ‡ Các s trang: ti ng Vi t tr.3. Hà N i. CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Sách. lu n án. Nguy n H u ng. ào Thanh B ng (1997). Institude of Economies (1998). lu n án. pp. NXB Nông nghi p. Hanoi.20-30.

accessed on 20 Oct 2009.who.int/survey_info. .3.html. How to conduct a big survey. http://www. WHO (2007). CÁCH TRÍCH D N TLTK Các quy t c trình bày tài li u tham kh o ± Trang web ‡ Tên tác gi (ho c c quan ch qu n n u không có tác gi c th ) n ‡N m ng t i: t trong ngo c ‡ Tên bài vi t: in nghiêng ‡ C quan ch qu n (n u có tác gi c th ) ‡ ng d n n trang web (URL) ‡ Ngày truy c p 1.

S ± Cài t Endnote X3 ‡ Click ôi vào bi u t D NG ENDNOTE ng t ‡ Click Next và ch n accept cho t i khi hoàn t t quá trình cài ± Click Next ± Click accept ± Click Next ± Click Next ± Click Next ± Ch n typical ± Click Next b ng chào m ng n v i ch ng trình cài t Endnote b ng thông báo b n quy n ph n m m b ng thông tin v ph n m m Endnote b ng thông báo s d ng Endnote cho Palm b ng thông báo s d ng Endnote cho thi t b di b ng l a ch n lo i cài b ng thông báo n i cài t t ng ± N u có thông báo v phiên b n c thì ch n Overwrite và click Next ± Click Next ± Click Next b ng l a ch n s d ng EndNote m c b ng thông báo s n sàng cài t nh trong vi c qu n lý TLTK ± Sau khi hoàn t t s thông báo Finish .4.

S D NG ENDNOTE ± G b Endnote X3 ra kh i máy tính ‡ Vào Start Settings Control Panel Add or Remove Programs Ch n EndNote X3 Click Remove ‡ Click Yes xác nh n vi c g b ph n m m EndNote ng trình ang m tr c khi g ‡ Nên óng t t c các ch b EndNote .4.

4. S D NG ENDNOTE ± Nh p và qu n lý tài li u tham kh o ‡ Hãy nh p 9 tài li u tham kh o vào th vi n Endnote ‡ Xem tài li u phát tay v các m c c n nh p thông tin .

4. S D NG ENDNOTE ± Tìm ki m bài báo b ng EndNote ‡ K t n i v i th vi n Pubmed ‡ Nh p t khóa tìm ki m ‡ Ch n s l ng bài c n download v máy ‡ Xem bài tóm t t ‡ Truy c p bài toàn v n ‡ Download bài toàn v n ‡ ³G n´ bài toàn v n v i tài li u tham kh o trong th vi n .

4. S D NG ENDNOTE a vào EndNote ± Tìm ki m bài báo trên PUBMED và ‡ Truy c p trang web pubmed.com ‡ Ch n MeSH và nh p t khóa ‡ Ch n nhóm tài li u c n tìm ‡ Ch n các m c c n tìm ‡ Download v máy ‡ Dùng ph n m m thêm URL ‡ Nh p vào th vi n hi n có trên Endnote ‡ Xem bài báo cáo tóm t t ‡ Truy c p bài báo toàn v n ‡ Download bài toàn v n ‡ ³G n´ bài toàn v n v i tài li u tham kh o trong th vi n .

S D NG ENDNOTE ± Trích d n tài li u tham kh o trong bài vi t ‡ M song song ph n m m Endnote và Word ‡ Ch n bài báo trong EndNote c n trích d n ‡ Click chu t vào bài vi t (trong word). n i c n trích d n ‡ Ch n Endnote X3 Insert Citation Insert Selected Citation ‡ Ch n ki u trình bày tài li u tham kh o ‡ C p nh t tài li u tham kh o .4.

fphhcm.edu.mediafire.php?7kt2qnt2a92dgrn ± Ph n m m h tr môi tr ng làm vi c .mediafire.mediafire.com/download.php?k17wuoq9f3fme4u ± Quy cách trình bày lu n v n Vi t Nam ‡ http://www.com/download.CÁC NG D N DOWNLOAD ± Ph n m m EndNote X3 ‡ http://www.0.mediafire.php?o8f64788edgrhgm .vn/material/DOTNETFX%202.php?he7ebpczann6zfd ±Th vi n m u ‡ http://www.com/download.EXE ± Ph n m m thêm URL cho các bài báo t PUBMED ‡ http://www.com/download.Net ‡ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful