P. 1
SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

SƠ ĐỒ ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN

|Views: 1,529|Likes:
Được xuất bản bởihanhm_4

More info:

Published by: hanhm_4 on Mar 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

SO DO DINH KHOAN KE TOÁN

SO DO KE TOÁN SAN XUÁT-GIÁ THÀNH SAN
PHAM

1a - Xuât kho Nguyên Vât Liêu 152 dùng cho Truc Tiêp San Xuât 621
1b - Xuât Kho Nguyên Vât Liêu 152 san xuât chung 627
2 - Mua nguyên Vât Liêu 152-Công Cu 153 bàng Tiên màt 111-Tiên goi NH.112.cua nguòi
bán.331.Xuât kho NVL
3a - Các khoan phai tra 338-luong CN phai tra 334 tâp hop vào Chi Phí Nhân Công truc
Tiêp 622
3b - Các khoan phai tra 338-luong CN phai tra 334 tâp hop vào Chi Phí san Xuât Chung
627
4a - Kêt chuyên Chi Phí Nguyên Vât Liêu 621 vào CP SX Do Dang 154
4b - Kêt chuyên Chi Phí san Xuât Chung 627 vào CP SX Do Dang 154
4c - Kêt chuyên Chi Phí Nhân Công 622 vào CP SX Do Dang 154
5- Kêt chuyên Thành Phâm 155
5a - Thu hôi nguyên Vât Liêu SXDD 154 nhâp kho 152
5b - Thu hôi Nhüng Khoan Phai Thu 138
5c - Kêt Chuyên Giá Thành San Phâm 155-Giá Vôn Hàng Bán 632

SO DO KE TOÁN TIÊU THU SAN PHAM

6- Hàng goi di bán 157
7- Giá Vôn Hàng Bán 632
8- Doanh Thu Bán Hàng 511-Thuê hàng Bán 333-Thu Tiên Bán Hàng 111-112. Nguoi Mua
Chua Thanh Toán 131
9- Chiêt Khâu Bán Hàng 521-Giam Doanh Thu 511
10- Kêt Chuyên Doanh Thu Bán Hàng 511 vê lãi lô 911
11a Kêt chuyên Giá Vôn Hàng Bán 632 vào Lãi Lô 911
11b Kêt chuyên Chi Phí bán Hàng 641 vào Lãi Lô 911
11c Kêt Chuyên Chi Phí Quan Lý 642 vào Lãi Lô 911
12a Lãi
12b Lô

1a/ Chi Tiên Màt 111 - Tiên Goi NH 112 - Chua Thanh Toán Nguòi Bán 331 - Vay Ngàn
Han 311
1b/ Hàng Dang Di Duòng 151 - Hàng Vê nhâp kho 156
Nguyên Vât Liêu 153 - Tài San Cô Dinh 211
Thuê GTGT Hàng Mua 133
2/ Hàng Mua vê Nhâp Kho 156
3a/ Hàng Goi Di Bán 157
3b/ Kêt Chuyên Xuât Kho Giá Vôn Hàng Bán 632
4/ Kêt Chuyên Xuât Kho Giá Vôn Hàng Bán 632
5/ Doanh Thu Bán Hàng 511 - Thu bàng Tiên Màt 111 - Thu Bàng Chuyên Khoan 112 -
Nguòi Mua chua Thanh Toán
6/ Chiêt Khâu Hàng Bán 521 - Giam Doanh Thu 511
7/ Kêt Chuyên Doanh Thu 511- xây Dung Kêt Qua Kinh Doanh 911
8a/ Kêt Chuyên Giá Vôn Hàng Bán 632 - Xây Dung Kêt Qua Kinh Doanh 911
8b/ Kêt Chuyên Chi Phí Bán hàng 641- Xây Dung Kêt Qua Kinh Doanh 911
8c/ Kêt Chuyên Chi Phí Quan Lý DN 642 - Xây Dung Kêt Qua Kinh Doanh 911
9a/ Lãi Có 421
9b/ Lô No 421

 

  .

 .

 .

 $.l% ! $&% % $ .

3597955.:3!J33. :94:H3'9:/3.. 9.:3!J83:9:3. 9:3E%3$3!2 E'33E3 $.:3!J:H3'9:.4%7. %5 - E. %:3:H3'9:$354 - %:343!%: . 9.4!J83:9:3 .:3 :. E.3597955.43597 .4!$.43597 .%5$3:9 - :94:H3'9:83:9.3 - 9.:3%3!2 .4!$.3.4!J3397..3 9.  .3 .3:H3'9: 3-3%329 %3 . -E3 :94' .l% % &%$! ..4!$.

 .3%4E3 9:E33 24.4 .3%:E33.3%:E33 %:3E3 %:%3E33 :4:.9:3!J":3 .9. ..4 .  3 -E3 E'33E3 4.%.:3E'33E3. - .3%: 9:34.:3!J-E33.4 -9.

 .

 .

%.E3 '.3%4E3..%39 %3 .3 3 -.

3ll.3 3'354 :H3'9: %$3l3 %:%%3:. .3l.

3:.54 ..

3lE3 -.

9:3:94E'33E3 .

9:3:94E'33E3 .

.

3%4E3 .3%:E33 %:-3%39 %:3:343 .%...:..4.

9:3E3 24.3%: .

9:34.3%: 39":34.3 .

9:3E'33E3 39":34.3 -.

9:3!JE33 39":34.3 .

3 .9:3!J":3 39":34.

O -.

 .

.

.

.

.

  .

 .

.

.

.

.

.

 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->