P. 1
Bieu_mau_quyet_toan

Bieu_mau_quyet_toan

|Views: 1,243|Likes:
Được xuất bản bởiTranNghiaPhong

More info:

Published by: TranNghiaPhong on Mar 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN 2
------------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHA VIỆT NAM
Đ!" #$% & T' () & H*+, %,-"
--------------------------------------
C.+/ 012+,3……………….………….
H*+/ 45"3 ………………….……….
6M5"3 ……………………………………)
……., ngày … tháng …. năm .........


BI7N BẢN NGHIỆM THU 8H9I L:;NG QU<=T TOÁN A& B

>? Đ@A 0BC+/ +/,AD4 0,E3 (Nêu rõ tên Bộ phận, mục, Hạng mục công trình đưc
ngh!"m thu#
2?T,F+, %,G+ 0,H4 /AH +/,AD4 0,E3
2.1. Đại diện Chủ đầu tư: BH+ QLDA 0,EI JAD+ 2
K+/3 ..........................................Chức vụ: Trưởng ban
K+/3 ..........................................Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công3 ........................................................
K+/3 .......................................... Chức vụ: Giám !c
K+/3 .......................................... Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật
L? T,MA /AH+ +/,AD4 0,E3
"#t $u:.............ng%&.....tháng.....n'm.....
()t th*c:.............ng%&.....tháng.....n'm.....
N? ĐO+, /AO ".+/ 0O" 0,A ".+/ JP 0,'" ,AD+3
a. Căn cứ nghiệm thu:
+. ",n v- thi c.ng v% /0 t1án h2ng mục c.ng tr3nh 4 ư5c /u&6t t2i 7u&)t 8nh
9!…………..:
;. <5p =ng >?& @#p 9!..........ng%& ..... tháng ..... n'm .....:
A. "iBn b,n nghi6m thu h1%n th%nh C"D phậnE mụcE <2ng mục c.ng tr3nh) >?&
/0ng 9!……:
F. Các v'n b,n hưGng /Hn cIa bD ng%nh @iBn 7uanE v'n b,n hưGng /Hn vJ nghi6m
thu thanh t1án cIa Tập 1%n Ki6n @0c Li6t Mam (n$u c%, yêu c&u gh! cụ th'#.
b. Khi !ư"ng(
)% phụ *ục +, -.. /h,! *ưng 0uy$t t1án 23B 45m th61
c. #h$i gian thi công(
"#t $u:.............ng%&.....tháng.....n'm.....
()t th*c:.............ng%&.....tháng.....n'm.....
d. K%t !u&n:
- K=ng N nghi6m thu kh!i @ư5ng O @%m cP 9ở 7u&)t t1án ch1 nh% th$u
- "iBn b,n n%& tha& th) ch1 biBn b,n nghi6m thu kh!i @ư5ng h1%n th%nh h2ng mục
c.ng tr3nh 9! …..E 5t…….
ĐQN VR THI CKNG
T1? P,S+/ TU 0,E$0 GAO4 J@"
BAN QLDA THUỶ ĐIỆN 2
T1?P,S+/ TU 0,E$0 T1BV+/ BH+
Q!: K5t:
R4 hi6u: SST>>>T&&&TUUU
P,5 #5" W@ X>?
8H9I L:;NG QU<=T TOÁN A&B
6(Vm thW1 "iBn b,n nghi6m thu kh!i @ư5ng 7u&)t t1án X-" 9!:......... ng%& ... tháng ... n'm.....)
C.+/ 012+,3 ............................................................................................................
H*+/ 45" ".+/ 012+,3 ..........................................................................................
M5"3........................................................................................................................
TT
N!A (E+/
".+/ YAD"
ĐZ+ Y[
8,@A #BC+/
JBC" (E\D0
8,@A #BC+/ 0,'" ,AD+
T]+/
T,@A #BC+/
0,'" ,AD+
8,@A #BC+/
^E\_0 0)O+
G,A ",-
01B`" X>a>Xa2XXN 0b X>a>Xa2XXN
0b X>a>Xa2XXc 0b X>a>Xa2XXd 0b X>a>Xa2XXe fffff??
6>g 62g 6Lg 6Ng 6cg 6dg 6eg 6hg 6ig 6>Xg 6>>g 6>2g 6>Lg
68,@A #BC+/ ^E\_0 0)O+ JP jH) /k4 T,@A #BC+/ 01)+/ "O" BB +/,AD4 0,E T,@A #BC+/ ,)F+ 0,F+, j! %,$+ W@ f+/F\f YF 0,H\ 0,_ ",) "O" jAl+ jm+ Jng
Ch' th(ch:
)*+ Khi !ư"ng đư"c du,ệt *à 4h,! *ưng 45m th61 h7 +8 9/B:9) ;à h7 +8 phát +!nh, h!"u ch<nh (n$u c%# đưc =uy"t
)-+, ).+, )/+, )0+, )1+, )12+: Khi !ư"ng th3c hiện *à 4h,! *ưng th>c t$ th! công c?@ nhà th&u th! công, đưc tAnh trên c8 +B CDn ;E h1àn công.
ĐQN VR THI CKNG
8op /,A 1q ,r 0l+p Jn+/ (sE
BAN QLDA THUỶ ĐIỆN 2
8 U 0,E $0 YA l+ T1?P,S+/ TU 0,E$0

........) Công trình: ..... Hạng mục công trình: .......................Phòng kỹ thuật ................. ĐƠN VỊ THI CÔNG Ký. năm.... (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tổng Khối lượng khối lượng quyết toán thực hiện (11) (12) Ghi chú (13) (Khối lượng quyết toán đã bao gồm khối lượng trong các BB nghiệm thu khối lượng hoàn thành bộ phận số …ngày… và thay thế cho các biên bản đó) Chú thích: (4) Khối lượng được duyệt là khối lượng kèm theo hồ sơ TKBVTC và hồ sơ phát sinh.... được tính trên cơ sở bản vẽ hoàn công......... hiệu chỉnh (nếu có) được duyệt (5).............. ngày .. (9)... (7)................. (6).......... (10): Khối lượng thực hiện là khối lượng thực tế thi công của nhà thầu thi công................... đóng dấu BAN QLDA THUỶ ĐIỆN 2 K ỹ thu ật vi ên Tr........ ghi rõ họ tên.........................................................Phụ lục số 01........................... tháng .............................. Mục:...... KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN A-B (Kèm theo Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán A-B số:...................... (8)................................ TT (1) Khối lượng thực hiện Nội dung Khối lượng Đơn vị công việc được duyệt trước 01/10/2004 từ 01/10/2004 từ 01/10/2005 từ 01/10/2006 từ 01/10/2007 ……………...................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->