P. 1
KE HOACH NAM HOC 10-11 KHOI 3

KE HOACH NAM HOC 10-11 KHOI 3

|Views: 2,571|Likes:
Được xuất bản bởidiarygalaxy_pisces

More info:

Published by: diarygalaxy_pisces on Mar 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 – 2011
Năm học 2010 - 2011 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 cuộc vn !ộn"
“Học !" #$ %$& h'( )& gư*ng +,( +-c H. Ch/ Minh0# “H1i 2h3ng0# “M4i h56 c3
gi7( %$ &8 )& gư*ng #9 +,( +-c : học #$ ;7ng ,(0$
%&i ch' !( “N<& học i=" >c +?i &@i Auản %/ #$ nBng c1( ch) %ưCng gi7( D>c0 c'a )ộ#
“E9 c1( r7ch nhiF& cG1 người Th56 r(ng 2iể& r1 #$ ch)& +iể&0 c'a *+ và “Hi7( D>c
ru69n hIng c7ch &,ng0 c'a ,h-n" ph.t !ộn"$
/ết h0p !12 m3nh “Jng D>ng C3ng nghF h3ng inK LB6 D:ng rường học hBn hiFn
học ;inh /ch c:cK LB6 D:ng rường chuMn AuIc gi1 #$ rường học L1nhN ;,chN+O"N1n
($n0$ 4ựa và5 mục ti6u tr6n# kế h53ch c'a tr78n"# chu26n m9n# t5àn thể "i.5 vi6n và học
:inh kh;i 3 <=2 >ựn" kế h53ch năm học 2010-2011 nh7 :au?
P EQC ERSM TTNH HTNH CHUNH
1V Hi7( #iWnX
N @An" :; "i.5 vi6n? B !Cn" chD$
N @rEnh !ộ chu26n m9n? B FGc !3t chu1n$
Hụ thể?
YTT Họ #$ Wn NhiF& #> TrZnh +8
1 )Ii @hJ @h7Kn" Hh' nhiệm 3L - /, HF*,
2 Finh @hJ Mà Hh' nhiệm 3) HF*,
3 %ăn @hJ Nn Hh' nhiệm 3H - /@ HF*,
O P6 @hJ M-a 432 tin học HF*,
B N"u2Qn P0i Fi(u tra phA cp FM*,
2V Học ;inhX
N @An" :; học :inh? RS Tm
Hụ thể?
[@" T?ng ;I N1& N\
Khu6= !
N1& N\
3L 20 12 U
3) 1V 10 V
3H 3R 23 1O 2
KhIi ]^ _` a1 2
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
• Ch) %ưCng 2hả( ;7 +5u n<&X
M3n [@"
T?ng ;I
HY
Eiể&
bK` N 10 ^K` N b ` N ^ cư@i `
*P @P *P @P *P @P *P @P
@iến" %iệt
3L 20 2 10$0 O 20$0 R 3B$0 R 3B$0
3) 1V 2 10$B B 2S$3 S 31$S S 31$S
3L 3R 10 2R$0 1V B1$O S 1S$2 2 B$O
KhIi ]^ 1_ 1bV_ 2b 2^Vb 1d 2`V0 1` 1dV]
@5.n
3L 20 1 B$0 V OB$0 U O0$0 2 10$0
3) 1V 2 10$B 10 B2$S 3 1B$U O 21$1
3H 3R 1S O3$2 1O 3R$U O 10$U 3 U$1
KhIi ]^ 1d 2`V0 aa _aV_ 1` 1dV] d 11Vb
e NHfNH THUgN [hR ij KHk KHĂN
1V Thu!n %CiX
- )an lWnh !35 @r78n" quan t=m !ến việc >32 học# n=n" ca5 chXt l70n"$
- Fội n"Y "i.5 vi6n tr5n" kh;i cZ nhi(u "i.5 vi6n "iản" >32 l=u năm# cZ nhi(u kinh
n"hiệm$
- HK :+ vt chXt ![2 !'# chDnh qu2(n !Ja ph7Kn" và hội phụ hu2nh quan t=m$
2V Khl 2h<nX
- 45 hai khu vực c.ch <a nhau# n6n ph=n \; :] :; "i^a \a l&p kh9n" !Cn" !(u# l&p 3H
cZ :] :; kh. !9n" _ 3R Tm`
- HZ hai học :inh khu2ết tt học h-a nhp? F3t# ,h7&c _P&p 3H`
- Fộ tuAi học :inh kh9n" !Cn" !(u# nhi(u học :inh cZ h5àn cảnh khZ khăn$
mVNHRnM io Co THS
RV Hi7( #iWnX
1. Tư tưởng chính trị:
- Pu9n chXp hành t;t mọi ch' tr7Kn" !78n" l;i chDnh :.ch c'a Fản" và Nhà n7&c$
- F( ca5 tr.ch nhiệm c'a N"78i th[2 tr5n" kiểm tra và chXm !iểm$
- @iếp tục thực hiện t;t \a cuộc vn !ộn" và "i.5 >ục lJch :a tru2(n th;n" !Ja ph7Kn"$
- b=2 >7n" tr78n" học th=n thiện# học :inh tDch cực$
2. Duy trì số lượng:
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
a) Chỉ tiêu:
- 4u2 trE :] :; cu;i năm 100c _RS Tm`
b) Biện h!:
- duan t=m "iep !f học :inh cZ h5àn cảnh khZ khăn# khu2ết tt$
- ,hụ !35 kgm chp học :inh 2ếu !ể !ộn" vi6n c.c Tm tự tin tr5n" học tp và c.c h53t !ộn"
kh.c$
- @9n trọn" nh=n c.ch học :inh$
3. Chuyên môn:
 Ging !"y:
Chỉ tiêu: ii.5 vi6n !3t >32 "iji cXp @r78n"? O FGc
Biện h!:
- N"hi6n cku k] ch7Kn" trEnh *i/# mục ti6u c'a tln" \ài >32 !ể :53n "iản"$
- @hực hiện việc !Ai m&i ph7Kn" ph.p >32 học$
- ma !( kiểm tra phải \.m :.t ch7Kn" trEnh# chu1n kiến thkc k] năn"# !ảm \ả5 cZ tDnh
:.n" t35 ch5 học :inh khi làm \ài$
- @rả \ài kiểm tra !en" qu2 !Jnh v( th8i "ian# cZ nhn <nt cụ thể$
- PCn" "hnp k] năn" :;n" ch5 học :inh và5 c.c "i8 học$
 #$ s% gi&' &n:
o Chỉ tiêu: hC :K <ếp l53i t;t? B \ộ$
o Biện h!:
- HZ ![2 !' hC :K thT5 qu2 !Jnh# !op v( hEnh thkc và :=u v( nội >un"$
- *53n "i.5 .n \pn" vi tDnh$
- /ế h53ch c[n phải cụ thể# phI h0p v&i tEnh hEnh thực tế c'a l&p$
- /h;i tA phải kD >u2ệt "i.5 .n hpn" tu[n$
- /iểm tra chn5 hC :K !ể !ec ret kinh n"hiệm$
- *A !iểm cp nht !iểm và c.c th9n" tin kh.c kJp th8i$
 Th(' ging) !* gi+
o Chỉ tiêu:
- qri "i.5 vi6n tha5 "iản" 2 tiếtGnăm _cZ một tiết chu26n !(`$
- H.c tiết tha5 "iản" <ếp l53i t;t$
- qri "i.5 vi6n >ự "i8 2 tiếtGth.n"$
o Biện h!:
- N"hi6n cku k] \ài >32# mục ti6u !Ai m&i ph7Kn" ph.p >32 học$
- sn" >ụn" HN@@ và5 >32 học$
- 4ự "i8 tr5n" kh;i và tA \3n !ể !ec ret kinh n"hiệm$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
- @ự thiết kế và :a >ụn" \ài "iản" c'a mEnh# :53n 2 "i.5 .n !iện taG học kt$
- @hực hiện t;t 2 tiết tha5 "iản"G năm$
 ,$ !-ng !"y h.c:
- ii.5 vi6n l6n kế h53ch cụ thể v( việc :a >ụn" thiết \J và !C >In" >32 học thT5 hàn"
tu[n# th.n"$
- q70n !C >In" >32 học v( + c.c t' l&p$
- *a >ụn" !C >In" >32 học cZ hiệu quả và5 c.c "i8 học$
- Pàm th6m một :; !C >In" >32 học !Kn "iản$
 Công t&c ch/ nhi0m:
Chỉ tiêu:
4u2 trE :] :; cu;i năm 100c _RS Tm`
@hu )Mu@# )M@@ 100 c
o Biện h!:
- duan t=m "iep !f học :inh cZ h5àn cảnh khZ khăn# học :inh khu2ết tt$
- ,hụ !35 kgm chp học :inh 2ếu !ể !ộn" vi6n c.c Tm tự tin tr5n" học t=m và c.c h53t
!ộn" kh.c$
- @9n trọn" nh=n c.ch học :inh# tu26n >7Kn" khTn th7+n" kJp th8i và5 c.c "i8 :inh h53t
l&p chà5 c8 ![u tu[n$
- b=2 >ựn" tr78n" học th=n thiện học :inh tDch cực !ể "[n "Yi c.c Tm$
- )àn "ia5 chXt l70n" l&p cY ch5 "i.5 vi6n ch' nhiệm m&i$
Công t&c 1$i !ư2ng #3s gi4i) 5h6 7"' #3s y8u:
o Chỉ tiêu:
MG: "iji cXp tr78n"? 1R Tm$
@r5n" !Z 3L? O Tm 3)? 3 Tm 3H? 10 Tm$
- iiải t5.n qua m3n"? 2 Tm
- Hu;i năm kh9n" cZ học :inh 2ếu knm$
o Biện h!:
- Nvm rw trEnh !ộ# ph=n hZa !;i t70n" học :inh n"à2 tl ![u năm$
- Hhọn tài liệu phI h0p v&i ch7Kn" trEnh# trEnh !ộ MGc !ể \Ci >7fn" học :inh "iji$
- @r5n" c.c tiết >32# kiến thkc phải phI h0p v&i 3 !;i t70n" !ể ph.t triển t7 >u2 học :inh
"iji$
- ma !( kiểm tra phải ph.t hu2 !70c tDnh :.n" t35 c'a học :inh$
- M7&n" >xn học :inh "iải t5.n qua m3n" yntTrnTt$
- 432 \Ci >7fn" học :inh "iji và phụ !35 học :inh 2ếu và5 c.c chi(u @hk S c'a @u[n thk
2# O c'a th.n"$
 Công t&c r9n ch: gi: ;ở:
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
o Chỉ tiêu:
@hi %*HF cXp Mu2ện? 1 Tm$
@hi %*HF cXp @r78n"? 3 Tm$
P53i L? 30 Tm# l53i )? 3S Tm
Biện h!:
- @r5n" c.c tiết học !(u che z nhvc nh+ c.c Tm c.ch trEnh \à2 v+# cf ch^ viết c.c ch^
c.i# "i^ v+ :3ch kh9n" quăn "Zc$
- Hu;i tu[n phải kiểm tra :.ch v+ !ể !ộn" vi6n# u;n nvn c.c Tm kJp th8i$
- qri học :inh phải cZ v+ rgn ch^ + nhà$
- H.c tiết lu2ện \uAi chi(u !(u che trọn" và5 việc rgn ch^ viết$
- H.c \ài kiểm tra !(u cZ than" !iểm {@rEnh \à2 và ch^ viết| !ể ch5 c.c Tm c; "vn"$
- Nhvc nh+ học :inh c.ch \ả5 quản :.ch v+ khi !i học v( mIa !9n"$
 Công t&c t* h.c) t* r9n luy0n:
- @ham "ia ![2 !' c.c \uAi tp huXn# \Ci >7fn" th78n" <u26n# học tin học !ể phục vụ
"iản" >32$
- @Em t-i :.ch \.5 c.c th9n" tin !ể n=n" ca5 chu26n m9n$
- 4ự "i8 !Cn" n"hiệp !ể học hji th6m kinh n"hiệm$
 <8 h'"ch h=i h.5:
Mọp @A chu26n m9n 2 l[nG th.n"$ @r5n" !Z
P[n 1? F.nh "i. h53t !ộn" th.n" qua# !7a ra kế h53ch th.n" t&i$
P[n 2? Nội >un" >ự hội "iản"# ret kinh n"hiệm# tha5 "iản"# "Zp z \ài >32#$$$$
 <8 h'"ch Công ,'>n:
o "#$ %&n' năn' (&c )*i n'+:
- Pà "i.5 vi6n !kn" l&p c[n ph.t hu2 t;t vai tr-# tr.ch nhiệm c'a mEnh !;i v&i học :inh$
- @r5n" kh;i c[n phải !5àn kết th7Kn" 26u# "iep !f nhau h5àn thành t;t c9n" việc$
- @hực hiện t;t cuộc vn !ộn" {ph.t hu2 tru2(n th;n" "i^ v^n" k] c7Kn" :;n" và tEnh
th7Kn"# n=n" ca5 tr.ch nhiệm|$
- H[n học tp t;t chu26n !( {NBng c1( p h-cK r7ch nhiF&K h= %qng h= ;-c "h>c #>
? AuIc nhBn DBn| c'a cuộc vn !ộn" {Học !" #$ %$& h'( )& gư*ng +,( +-c H. Ch/
Minh|
- qri chJ Tm c[n cZ một việc làm m&i cZ tDnh :.n" t35 tr5n" c.c h53t !ộn" "i.5 >ục# c.
nh=n !ăn" kD !ể <=2 >ựn" kế h53ch$
- @hăm hji !ộn" vi6n kJp th8i chJ Tm cZ h5àn cảnh khZ khăn ha2 khi ;m !au#$$$
o ,ham 'ia hon' t-.o /u0n ch1n' 2. hoạt )*n' kh!c$
- M7+n" kn" t;t c.c h53t !ộn" c'a cXp tr6n nh7 dY2 !(n Kn !.p n"h]a# du} %E n"78i
n"hg5#~
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
- @ham "ia t;t c.c h53t !ộn" nh=n c.c n"à2 lQ >5 cXp tr6n ph.t !ộn"$
- b=2 >ựn" t;t m;i !5àn kết tr5n" nhà tr78n"$
- @ham "ia c.c ph5n" trà5 + khu >=n c7$
- @A chkc t;t ph5n" trà5 thi !ua {2 I|
o "#$ %&n' t3 ch4c c5n' )o.n 26n' mạnh
- qri !5àn vi6n c[n <=2 >ựn" chu1n !35 !kc và qu2 tvc kn" <a nhà "i.5$
- qri chJ Tm tự li6n hệ# !( ra ch7Kn" trEnh hành !ộn" !ể rgn lu2ện ph1m chXt chDnh trJ#
!35 !kc n"h( n"hiệp# l;i :;n" nhà "i.5 mxu mực$
- @iếp tục !12 m3nh thực hiện qu2 chế >=n ch' tr5n" tr78n" học$ @ăn" c78n" <=2 >ựn"
kh;i !3i !5àn kết tr5n" kh;i# tr5n" nhà tr78n"$
- @ăn" c78n" tự học# tự \Ci >7fn" và thực hiện kế h53ch \Ci >7fn" !ội n"Y$ Hhe trọn"
c9n" t.c "i.5 >ục chDnh trJ# t7 t7+n"$
- qri !5àn vi6n phải thực :ự "7Kn" mxu# cZ l;i :;n" lành m3nh# !5àn kết th=n .i# <=2
>ựn" tA c9n" !5àn v^n" m3nh$
RRV Học ;inhX
1. #"nh ?i@m :
a) Chỉ tiêu? thực hiện ![2 !' 100c _RS Tm`
b) Biện h!:
- Mọc tp và rgn lu2ện thT5 B !i(u ).c >32$
- N6u "7Kn" N"78i t;t việc t;t và5 c.c \uAi :inh h53t và chà5 c8 ![u tu[n$
- ii.5 >ục MG: thực hiện t;t B nhiệm vụ c'a MG: tiểu học$
- mgn k] năn" :;n" và \ả5 vệ m9i tr78n" ch5 MG:$
- /ết h0p chht ch• "i^a "ia !Enh# nhà tr78n" và <W hội$
2. #.c l*c
a) Chỉ tiêu:
[@" Yr ;I
Hisi Kh7 Tm t=u
*P @P *P @P *P @P *P @P
3L 20 U O0 R 3B B 20 0
3) 1V S 31$S U O2$1 B 2S$3 0
3H 3B 1U B1$O 1O O0 3 U$S 0
KhIi ]_ a2 _aV2 2d adV2 1a 1]V^ 0
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
TAng môn c6 th@ như s(u
[@"
T(7n Ti=ng iiF
i / @) i / @)
3L
_20 Tm`
U
O0c
R
3Bc
B
2Bc
S
30c
R
3Bc
R
3Bc
3)
_1V Tm`
S
31$Sc
U
O2$1c
B
2S$3c
S
31$Sc
U
O2$1c
B
2S$3c
3H
_ 3B Tm`
20
BRc
1O
O0c
1
3c
1U
B1$Oc
1O
O0c
3
U$Sc
KHuR
v ]_ '&w
a_
_`Vdx
2d
adV1x
11
1`x
a0
_1x
2d
adx
1`
20x
b) Biện h!:
- ii.5 >ục học :inh !i học chu26n c[n# cZ ![2 !' :.ch v+$
- @h78n" <u26n kiểm tra và chXm ch^a \ài + l&p# + nhà$
- ,h.t hu2 tDnh ch' !ộn" :.n" t35 c'a học :inh tr5n" c.c "i8 học$
- b=2 >ựn" !9i \3n cIn" tiến !ể "iep nhau học tp$
- Mọc hji tham "ia >ự thi "iải t5.n qua m3n" yntTrnTt$
RRRV E<ng 2/ D1nh hiFu hi +u1X
1. Gi&' ;iên:
Hi7( #iWn c1nh hiFu hi +u1
%ăn @hJ Nn Pa5 !ộn" @i6n tiến
)Ii @hJ @h7Kn" Pa5 !ộn" @i6n tiến
Finh @hJ Mà Pa5 !ộn" @i6n tiến
P6 @hJ M-a Pa5 !ộn" @i6n tiến
N"u2Qn P0i Pa5 !ộn" @i6n tiến
2. #.c sinh:
[@" c1nh hiFu hi +u1
3L @i6n tiến
3) @i6n tiến
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
3H @i6n tiến <uXt :vc
RiV E<ng 2/ &4i gi7( #iWn cl &8 #iFc %$& &@i cl /nh ;7ng ,(X
Hi7( #iWn TWn #iFc %$& &@i
%ăn @hJ Nn M7&n" >xn học :inh "iải t5.n cZ l8i văn
)Ii @hJ @h7Kn" /ế h53ch làm một việc làm m&i
Finh @hJ Mà ,hụ !35 học :inh 2ếu knm
P6 @hJ M-a *a >un" cZ hiệu quả c.c ph[n m(m >32 học
N"u2Qn P0i M5àn ch€nh :K !C :; liệu !i(u tra phA cp
@r6n !=2 là kế h53ch năm học 2010 - 2011 c'a /h;i 3$ mXt m5n" :ự quan t=m ch€ !35
c'a )iM Nhà tr78n" và :ự nr lực c; "vn" c'a "i.5 vi6n và học :inh /h;i 3 !ể h5àn thành kế
h53ch năm học !W !( ra$
78i 9h1: n'.$ 30 th!n' ; năm 2010
KhIi rưyng
i<n Thz {n
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TH|NH b
Tr.ng tBm? N K} niF& ^` n<& ng$6 C7ch &,ng h7ng T7&
N Triển 2h1i học mcT~V
N ChuMn •z I &ọi +i9u 2iFn ch( 2h1i giảng n<& học &@iV
1V Tư ưyng
- @hực hiện t;t c.c cuộc vn !ộn" c'a n"ành$
- b=2 >ựn" tr78n" học th=n thiện học :inh tDch cực$
2V Chu6Wn &3n
- @hực hiện n"hi6m tec k€ c7Kn" n( nếp >32 và học$
- Mọc )Ci >7fn" th78n" <u26n Mg 2010
- M5àn thành ch7Kn" trEnh tu[n 2
- @h;n" nhXt c.c l53i hC :K tA kh;i# c. nh=n$
aV C3ng 7c chG nhiF&
- ii.5 vi6n nhn l&p An !Jnh t;t mọi n( nếp$
- /iểm tra :.ch v+ và !C >In" học tp c'a học :inh
- b=2 >ựn" ph5n" trà5 rgn ch^ "i^ v+ c'a l&p
- b=2 >ựn" ph5n" trà5 {Trường học hBn hiFn N Học ;inh /ch c:c|
- @riển khai ch' !( năm học$ *53n "iản" thT5 chu1n kiến thkc • k} năn"$
- @Em hiểu h-an cảnh c'a tln" học :inh$
_V C3ng 7c 2h7c
- b=2 >ựn" m;i !5àn kết tr5n" t5àn# 26u th7Kn" "iep !f lxn nhau h5àn thành t;t c9n"
việc$
- *inh h53t kh;i !en" qu2 !Jnh$
- @ham "ia t;t c.c h53t !ộn"
- @A chkc t;t c.c \uAi la5 !ộn" làm :3ch tr78n" l&p
- Hhu1n \J t;t ch5 khai "iản" năm học m&i$

Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TU€N
Tu5n N8i Dung c3ng #iFc K= Auả
1
_1-RGU`
‚ 02GU? Mọp hội !Cn" ![u năm
‚ 0O - 0SGU? Mọc )4@b
‚ N"u26n cku tài liệu viết \ài thu h53ch nộp ph-n"$
M5àn thành t;t$
2
_10GU-1BGU`
‚ 0VGU? @p trun" học :inh + hai khu vực$
‚ 10GU? M7&n" >xn học :inh la5 !ộn" vệ :inh$
‚ 12GU? Mọp chu26n m9n# nhn l&p$
‚ 13GU? *inh h53t kh;i$
@hực hiện t;t$
a
_1RGU-22GU`
‚ 1S - 21GU? M5àn thành ch7Kn" trEnh @u[n 1$
‚ Hq? n"hi6n cku \ài# :53n "iản" ![2 !'$
‚ HN? - )[u \an c.n :ự l&p
- *vp <ếp chr n"Ci ch5 học :inh$
- ,hA \i6n nội qu2 tr78n" l&p$
- du2 !Jnh :.ch v+ _ B qu2ển# viết mực tDm`$
M5àn thành$
_
_2OGU-31GU`
‚ 23 - 30GU? M5àn thành ch7Kn" trEnh tu[n 2$
‚ 30GU? @hi khả5 :.t$
‚ 31GU? *inh h53t kh;i$
‚ HN? - @Em hiểu h5àn cảnh học :inh$
- @ran" h5àn" l&p$
- /iểm tra n( nếp :.ch v+ c.c l&p$
FW thi khả5 :.t
và ph=n l53i !;i
t70n" học :inh$
E|NH HR| HOẠT E•NH TH|NH b
- ii.5 vi6n trả phnp !en" th8i h3n$
- @ham "ia học )4@b ![2 !' và viết \ài thu h53ch$
- FW nhn l&p m&i và An !Jnh !70c n( nếp$
- M5àn thành ch7Kn" trEnh tu[n 2$
- *inh h53t tA kh;i !(u !hn$
- FW ph.t !ộn" !70c ph-n" trà5 rgn ch^ "i^ v+ + c.c l&p$
- )àn "ia5 học :inh l&p cY ch5 "i.5 vi6n ch' nhiệm l&p m&i$
- FW thi khả5 :.t và ph=n l53i !;i t70n" học :inh$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TH|NH d
Tr.ng tBm? N T? ch-c I ng$6 2h1i giảng n<& học &@i 0`‚d‚2010
N H($n h$nh h8i nghz CmCNiCV
N Ph7 +8ng h7ng 2hu6=n họcK h7ng PTHTV
1V Tư ưyngX
- @u26n tru2(n tr5n" M* th.n" khu2ến học# th.n" L@i@
- @hực hiện t;t \a cuộc vn !ộn" và nhiệm vụ năm học$
- @ham "ia t;t c.c F3i hội H)HN%H# $$$
2V Chu6Wn &3nX
- M5àn thành ch7Kn" trEnh tl tu[n 3 !ến tu[n S$
- M5àn thiện c.c l53i hC :K$ )7&c ![u h5àn thiện kế h53ch tA kh;i$
- Mọc 2 \uAiG n"à2 _tl 13GV`$
- @hực hiện t;t qu2 chế chu26n m9n# tr78n"$
- @ăn" c78n" chXm ch^a \ài
- *a >ụn" !C >In" >32 học và !Ai m&i ph7Kn" ph.p >32 học$
- )Ci >7fn" học :inh "iji và phụ !35 học :inh 2ếu$
- *inh h53t kh;i !(u !hn$
- @ha5 "iản"? FGc M-a$
- /iểm tra "i.5 .n hàn" tu[n$
aV C3ng 7c chG nhiF&X
- ,h=n l53i !;i t70n" học :inh$ /iểm tra :.ch v+# ph5n" trà5 tự quản c'a l&p$
- @ran" h5àn" l&p$
- @p huXn chu1n \J khai "iản"$
- Nhvc nh+ học :inh "i^ "En tr78n" l&p :3ch !opƒ thực hiện t;t L@i@ và rgn ch^ "i^ v+$
_V C3ng 7c 2h7cX
- @u26n tru2(n thực hiện t;t c.c cuộc vn !ộn" c'a H9n" F5àn n"ành$
- F[2 m3nh ph5n" trà5 thi !ua >32 t;t học t;t$
- b=2 >ựn" kh;i !5àn kết tr5n" nhà tr78n"$
- @ham "ia !3i hội phụ hu2nh học :inh$

Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TU€N
Tu5n
N8i Dung c3ng #iFc
K= Auả
1
_1-10GV`
‚ 01 - 0OGV? @ham "ia tp huXn Fội$
‚ 0BGV? 4ự lQ khai "iản"$
‚ 0S - 10GV? M5àn thành ch7Kn" trEnh @u[n 3$
‚ 0UGV? - Mọp hội !Cn"$
- ,h=n l53i !;i t70n" M*$ ,hụ !35 M* 2ếu$
M5àn thành t;t$
2
_13-1UGV`
‚ 13 - 1UGV? M5àn thành ch7Kn" trEnh @u[n O
‚ 432 2 \uAiGn"à2$
‚ 1BGV? *inh h53t kh;i? @hả5 lun c.c ch€ ti6u và
th9n" qua tham lun$
‚ %iết "iX2 m8i !ể chu1n \J họp phụ hu2nh$
‚ 1RGV? @ham "ia tran" h5àn" hội tr78n"$
‚ 1UGV? Mọp phụ hu2nh tr78n" và c.c l&p# \[u \an
chXp hành hội phụ hu2nh c.c l&p$
@hực hiện t;t$
a
_20-2BGV`
‚ 20 - 2BGV? M5àn thành ch7Kn" trEnh @u[n B$
‚ 22GV? FGc M-a tha5 "iản"$
‚ iGv ch' nhiệm cIn" tA chkc @ết @run" @hu ch5 M*$
‚ /iểm tra n( nếp tự quản$
‚ 22GV? *inh h53t kh;i$
‚ 23GV? M7&n" >xn học :inh vệ :inh m9i tr78n"$
M5àn thành t;t$
_
_2R-30GV`
‚ 2R - 30GV? *53n "iản" ch7Kn" trEnh @u[n S
‚ 2UGV? /iểm tra n( nếp l&p 3L và 3)$
‚ Fi thực tế "ia !Enh học :inh khZ khăn + c.c l&p$
‚ 2VGV? @ham "ia hội n"hJ HN%H
‚ /iếm tra "i.5 .n cu;i tu[n$
FW h5àn thành$
E|NH HR| HOẠT E•NH TH|NH d
- iGv và học :inh tham "ia t;t \uAi lQ khai "iản"$
- H.c l&p !W tiến hành họp phụ hu2nh và \[u \an chXp hành hội$
- /iểm tra !70c n( nếp c.c l&p$
- FW :inh h53t kh;i th;n" nhXt c.c ch€ ti6u năm học$
- FW triển khai !70c tiết tha5 "iản" và <ếp l53i t;t$
- M5àn thành c.c l53i hC :K$
- FW tiến hành phụ !35 học :inh 2ếu$
 T.n ,iX thực hiện "i8 "iXc ch7a n"hi6m tec$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TH|NH 10
Tr.ng tBm? N Kƒ niF& b0 n<& ng$6 h$nh %!" H8i [iWn hiF" Ph> n\ iiF N1&V
N Ph7 +8ng "h(ng r$( hi +u1 ch$( &„ng 2b n<& ng$6 Nh$ gi7( iN
1V Tư ưyngK ch/nh rzX
- @u26n tru2(n tr5n" M* z n"h]a n"à2 20G10 và n"à2 20G11
- ,h.t !ộn" ph5n" trà5 thi !ua chà5 mln" 2U năm n"à2 Nhà "i.5 %N 20G11$
- @iếp tục thực hiện t;t 3 cuộc vn !ộn"# $$$
- @hực hiện t;t ch' !( năm học c'a )ộ i4# c'a ,h-n" và !iểm nhXn c'a *+ { F( ca5
tr.ch nhiệm c'a n"78i @h[2 v( việc kiểm tra và chXm !iểm
2V Chu6Wn &3nX
- M5àn thành ch7Kn" trEnh tl tu[n R !ến tu[n 10$
- @ha5 "iản"# thi i%4i cXp tr78n"? !Gc @h7Kn"$
- ii.5 vi6n !ến l&p phải cZ ![2 !' c.c l53i hC :K thT5 qu2 !Jnh$
- @hi v+ :3ch ch^ !op + c.c l&p !ể chọn học :inh >ự thi kh;i$
- *53n "iản" thể hiện :ự !Ai m&i ph7Kn" ph.p >32 học và che trọn" rgn lu2ện k} năn"
ch5 học :inh$
- /iểm tra ch^ viết và n( nếp l&p 3H$
- @ăn" c78n" \Ci >7fn" học :inh "iji và phụ !35 học :inh 2ếu$
- „n tp chu1n \J t;t ch5 !0t thi "i^a kt y$
- @hi "i^a kt y# chXm \ài và nộp \.5 c.5 chXt l70n"$
- *inh h53t kh;i !(u !hn$
aV C3ng 7c chG nhiF&X
- ,h.t !ộn" tr5n" học :inh ph5n" trà5 thi !ua học t;t chà5 mln" n"à2 20G10# 20G11
- @hu >kt !iểm c.c l53i qu} + học :inh$
- Nhvc nh+ học :inh chu1n \J \a5 nil5n !ể !ựn" :.ch v+ khi tr8i m7a lY$
- Fi thực tế học :inh cZ h5àn cảnh khZ khăn và học :inh 2ếu$
- „n tp t;t chu1n \J thi "i^a kt y$
- Hhe z !ến ph5n" trà5 "iải t5.n qua m3n" yntTrnTt và rgn ch^ "i^ v+$
- )[u học :inh !i >ự F3i hội Pi6n !ội _2 TmGl&p`
_V C3ng 7c 2h7cX
- @u26n tru2(n thực hiện t;t c.c cuộc vn !ộn" c'a H9n" F5àn n"ành$
- F[2 m3nh ph5n" trà5 thi !ua >32 t;t học t;t$
- b=2 >ựn" kh;i !5àn kết tr5n" nhà tr78n"$
- @ham "ia tọa !àm 20G10 ![2 !'$ FGc Nn chu1n \J tham lun CDuôi c'n ?h4E) !"y c'n
ng'(nF
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH TU€N
@u[n Nội >un" c9n" việc /ết quả
1
_1-VG10`
1-UG10? M5àn thành H@ tu[n R
- /iếm tra ch^ viết# n( nếp l&p 3H$
- SG10? 4ự "i8 !Ai m&i ,,4M_H9 Pinh ‚ Mà#họp HGm9n`
- UG10? Mọp hội !Cn"$
-VG10? Mọp tA kh;i$
@hực hiện t;t$
2
_11-1SG10`
11-1BG10? 432 và học H@ tu[n U$
- )A :un"# h5àn thiện hC :K c. nh=n# kh;i$
- @hu >kt !iểm c.c l53i qu} + học :inh$
- 13G10? 4ự "i8 tha5 "iản" _ FGc @h7Kn"`
- „n tp học :inh thi "i^a kE y$
- @hi %*HF + c.c l&p !ể chọn 3 Tm >ự thi kh;i$
- @ăn" c78n" \Ci >7fn" M* "iji và phụ !35 M* 2ếu$
- 1BG10? *inh h53t kh;i ‚ kiểm tra chn5 hC :K và thi
%*HF cXp kh;i$
Hh7a tha5 "iản"
chu2ến và5 tu[n
t&i$
- FW chọn 3 Tm
thi %*HF cXp
@r78n"
_ 47Kn"# …26n#
N7Kn"`
a
_1U-23G10`
1U-22G10? M5àn thành H@ tu[n V$
- @ăn" c78n" 9n tp 2 m9n @5.n ‚ @%$
- Hhu1n \J tham lun {Nu9i c5n khjT# >32 c5n n"5an|
-1VG10? 4ự "i8 FGc @h7Kn" ‚ M-a$
- 20G10? @ọa !àm n"à2 MPM,N%N$
- mgn ch^ viết ch5 học :inh$
- )[u học :inh >ự FMPF$
- 23G10? 4ự FMPF$
M5àn thành t;t$
_
_2B-30G10`
2B-2VG10? M5àn thành H@ tu[n 10$
-2SG10? H.c l&p nộp >anh :.ch )Mu@$
- 2RG10? @hi "i^a kE ‚ chXm thi ‚ thi %*HF cXp @r78n"$
- 2U-2VG10? @p huXn rgn /N* + @r78n" @M Mải @h70n"
_ FGc Nn ‚ @h7Kn"`$
-30-31G10? Mọc \I \ài @B‚ @S _ @u[n 10`$
@hực hiện t;t kế
h53ch !( ra$
E|NH HR| HOẠT E•NH TH|NH 10
- @ham "ia FMPF và @ọa !àm 20G10$
- M7+n" kn" t;t 3 cuộc vn !ộn"$
- FW tha5 "iản" 2 tiết và <ếp l53i t;t$
- @A chkc kiếm tra !Jnh kE n"hi6m tec# chXm thE và nộp chXt l70n" ? /ết quả kh. ca5 :5 v&i
chXt l70n" khả5 :.t ![u năm$
- @ham "ia thi %*HF cXp @r78n"# chọn 1 Tm >ự thi cXp Mu2ện _ …26n G l&p 3H`
- @iếp tục rgn ch^ viết ch5 học :inh >ự thi %*HF cXp Mu2ện$
- @ham "ia tp huXn /N*$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
- *inh h53t tA kh;i !(u !hn$
KẾ HOẠCH TH|NH 11
Tr.ng tBm: - K} niF& 2b n<& ng$6 Nh$ gi7( iiF N1& 20‚11.
• N8i Dung c3ng #iFcX
1V Hi7( #iFnX
a` @7 t7+n"?
- @u26n tru2(n tr5n" học :inh z n"h]a 2U năm n"à2 Nhà "i.5 %iệt Nam 20G11$
- M7+n" kn" ph5n" trà5 thi !ua >32 t;t học t;t$
- @iếp tục h7+n" kn" c.c cuộc vn !ộn" và ch' !( năm học c'a )ộ- *+-,h-n"-@r78n"$
\` Hhu26n m9n?
- ,h.t !ộn" cuộc thi †l2mpic @iến" Lnh$
- @riển khai chu26n !( "i.5 >ục k] năn" :;n" m9n @NbM$ _FGc Nn`
- @hực hiện t;t kế h53ch !Ai m&i ,,4M$
- 432 !3t thT5 chu1n kiến thkc và k] năn" !W qu2 !Jnh$
- M5àn thành ch7Kn" trEnh @u[n 11-1O$
- M5àn thiện hC :K# kiểm tra >=n ch'$
- @ăn" c78n" chXm ch7a \ài# phụ !35 học :inh 2ếu và \Ci >7fn" học :inh "iji$
- @iếp tục rgn ch^ viết ch5 học :inh >ự thi Mu2ện$ _FGc Nn`$
- qri !Cn" chD :53n một "i.5 .n mxu$
c` Hh' nhiệm?
- @h78n" <u26n kiểm tra việc tự học và vệ :inh c. nh=n$
- Mọc :inh tran" phục !op phI h0p v&i mIa !9n"$
- @iết kiệm !iện n7&c$
- @hu >kt !iểm c.c l53i qu} c'a học :inh$
2V Học ;inhX
- @hi !ua học t;t chà5 mln" n"à2 20G11$
- ii^ v^n" ph5n" trà5 rgn ch^ "i^ v+$
3V C3ng +($nX
- @u2(n tru2(n và "i.5 >ục z n"h]a n"à2 20G11$
- %n !ộn" c.c F5àn vi6n thực hiện t;t kế h53ch Nhà tr78n" !( ra$
- @ham "ia tọa !àm 20G11$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TU€N
Tu5n
N8i Dung c3ng #iFc
K= Auả
1
_1-SG11`
1-BG11? M5àn thành ch7Kn" trEnh @u[n 11$
- ii.5 >ục tu26n tru2(n học :inh z n"h]a n"à2 20G11$
- @iếp tục rgn ch^ viết học :inh >ự thi Mu2ện _FGc Nn`
- 3G11? Mọp Mội !Cn" ‚ chu26n m9n$
- )Ci >7fn" học :inh "iji và phụ !35 học :inh 2ếu$
- ,h.t !ộn" cuộc thi †l2mpic @iến" Lnh$
- )Ci >7fn" học :inh "iải @5.n qua m3n"$ _FGc M-a`
- B-SG11? @riển khai "i.5 >ục /N* m9n @NbM# @%# FF#
/h5a học$ ‚ :inh h53t /h;i$$
M5àn thành
t;t$
2
_U-13G11`
U-12G11? *53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 12
- 10G11? tha5 "iản"# triển khai chu26n !( i4 /N* m9n
@N‡@N-bM$ _ FGc Nn`$
- 11G11? @ha5 "iản" FGc Mà$
- @h9n" \.5 tEnh hEnh học tp c'a M* qua :A li6n l3c$
- qri FGc :53n 1 "i.5 .n mxu$
- Hhi(u 12G11? H.c l&p phụ !35 M* 2ếu$
@hực hiện t;t$
a
_1B-20G11`
1B-1VG11? *53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 13
- @ăn" c78n" rgn ch^ "i^ v+ + c.c l&p$
- PCn" "hnp i4 /N* và5 c.c tiết học$
- 1RG11? ‚ 4ự "i8# "Zp z thi i% 4iM
‚ /iểm tra hC :K >=n ch'$
- mgn ch^ viết M* >ự thi Mu2ện _FGc Nn`$
- 1VG11? @ọa !àm 20G11$
M5àn thành kế
h53ch !( ra$
_
_22-30G11`
- 22-30G11? *53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 1O# 1B
- @ăn" c78n" phụ !35 M* 2ếu và \Ci >7fn" M* "iji$
- 2OG11? :inh h53t kh;i # kiểm tra "i.5 .n cu;i tu[n$
- mgn ch^ viết M* >ự thi Mu2ện$
M5àn thành
t;t$
E|NH HR| HOẠT E•NH TH|NH 11
- FW tu26n tru2(n ch5 M* z n"h]a n"à2 Ni%N 20G11$
- @ham "ia tọa !àm 20G11$
- FW tham "ia tp huXn và triển khai chu26n !( i4 /N*$ _ m9n @NbM`$
- FW :53n "i.5 .n mxu chà5 mln" 20G11$
- @ha5 "iản" chà5 mln" 20G11$ _ FGc Nn ‚ Mà - <ếp l53i @;t# /h.`$
- FW thanh tra t5àn >iện FGc Mà • <ếp l53i kh.$
- FW th;n" nhXt và ra !( thi cu;i M/ y và kE yy nộp v( Hq$
- 4u2 trE c9n" t.c phụ !35 M* 2ếu và \Ci >7fn" M* "iji + c.c l&p$
- )Ci >7fn" M* >ự thi %*HF Mu2ện$
e T.n ,i? - @hu c.c l53i qu} !an" c-n chm$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TH|NH 12
• Trọng B&X N K} niF& ^^ n<& ng$6 h$nh %!" …ENc iN 22‚12V
N T!" rung ch} +,( nBng c1( ch) %ưCngK 3n !" 2iể& r1 HK RV
ˆ N8i Dung c3ng #iFcX
1 Hi7( #iWnX
a` @7 t7+n" ch€nh trJ?
- @A chkc tu26n tru2(n tr5n" M* v( z n"h]a l€ niệm SS năm n"à2 thành lp dFN4 %N 22G12$
- ,h.t !ộn" ph5n" trà5 thi !ua >32 t;t- học t;t chà5 mln" n"à2 22G12$
- @iếp tục h7+n" kn" c.c cuộc vn !ộn" c'a @‰ Fản" và lCn" "hnp và5 c.c cuộc vn !ộn"
c'a N"ành$$$và ph5n" trà5 <=2 >7n" tr78n" học th=n thiện# học :inh tDch cực$
- @hực hiện cZ hiệu quả ch' !( năm học c'a )ộ- *+- ,h-n"$
\` Hhu26n m9n?
- M5àn thành ch78n" trEnh tu[n 1U và5 n"à2 2BG12$
- tp trun" c.c h53t !ộn" nhpm n=n" ca5 chXt l7Kn"# v'a >32 \ài m&i vla 9n \ài cY$
- @ăn" c78n" :a >ụn" F44M# kn" c9n" n"hệ th9n" tin$
- N"hi6n cku k] nh^n" \ài >32 cZ i4 /N* !ể :53n và "iản" >32 t;t$
- 4u2 trE ph5n" trà5 v+ :3ch ch^ !op + c.c l&p$
- )Ci >7fn" M* >ự thi Mu2ện và5 n"à2 1RG12$_ FGc Nn`
- @ăn" c78n" \Ci >7fn" M* "iji và phụ !35 M* 2ếu + c.c l&p$
- )Ci >7fn" M* "iải t5.n qua m3n" _ FGc M-a`
- @iếp tục >ự "i8 thăm l&p !en" ch€ ti6u$
- M5àn thành t;t c.c l53i hC :K chu[n \J kiểm tra cu;i M/ y$
c` Hh' nhiệm?
- /iểm tra th78n" <u26n vệ :inh c. nh=n và m9i tr78n"$
- b=2 >ựn" t;t n( nếp học tp + l&p# + nhà$
- @hu >kt !iểm c.c l53i qu}$
- @u26n tru2(n M* mua \ả5 hiểm u@ !0t 2$
- H.c l&p chu1n \J nội >u" họp phụ hu2nh M* :au khi kết thec Mk y$
2V Học ;inhX
- *inh h53t thT5 ch' !iểm ? { @iếp \7&c cha anh|
- @hi !ua học t;t chà5 mln" n"à2 22G12$
aVC3ng +($nX
- @u26n tru2(n v( z n"h]a n"à2 22G12$
- @u26n tru2(n và thực hiện t;t nội >un" !W cam kết c=u l3c \ộ kh9n" :inh c5n thk 3$
- ,h.t !ộn" ph5n" trà5 thi !ua Mai @;t chà5 mln" 22G12$
- %=n !ộn" c9n" !5àn vi6n thực hiện t;t c.c kế h53ch !W !( ra$
- b=2 >ựn" m;i !5àn kết nội \ộ# "iep !f lxn nhau$

Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TU€N
E|NH HR| HOẠT E•NH TH|NH 12
- FW tA chkc tu26n tru2(n z n"h]a SS năm n"à2 @PdFN4%N$
- FW tiếp tục h7+n" kn" c.c cuộc vn !ộn"$
- FW tham "ia thi _ NZi ha2-%iết !op` !3t "iải NhE cXp Mu2ện$
- FW kn" >ụn" HN@@ và5 >32 học$
- H.c l&p !W 9n tp t;t ch5 M*$
• T.n ,iX - 45 th8i tiết m7a rnt kn5 >ài n6n việc <=2 >ựn" kh9n" "ian l&p học ch7a thực
hiện$
- %*q@ và5 chi(u thk :.u hàn" tu[n ch7a làm !70c$
Tu5n
N8i Dung c3ng #iFc
K= Auả
1
_1-10G12`
1-10G12? *53n "iản" ch7Kn" trEnh @u[n 1B‚1S$
- @u26n tru2(n tr5n" M* z n"h]a n"à2 22G12$
- 3G12? *inh h53t kh;i$
- „n tp ch5 M* !ể thi M/ y$
- H.c l&p tăn" c78n" \Ci >7fn" M* "iji và phụ !35 M*
2ếu$
- )Ci >7fn" M* >ự thi v+ :.ch ch^ !op Mu2ện _ FGc Nn`
- )Ci >7fn" M* "iải @5.n qua m3n" _ FGc M-a`$
- UG12? 4ự "i8 tA \3n _ FGc ,h7&c ‚ ,he`$
-10G12? M7&n" >xn M* la5 !ộn" %*q@ cả hai khu vực
M5àn thành
t;t$
2
_13-1UG12`
13-1RG12? M5àn thành ch7Kn" trEnh tu[n 1R$
- „n tp t;t ch5 M* thi M/ y$
- @iếp tục \Ci >7fn" M* thi %*HF Mu2ện$ _FGc Nn`$
- 4u2 trE ph5n" trà5 %*HF + c.c l&p$
- 1BG12? 4ự "i8 tA \3n _ FGc @he2 ‚ Miếu`$
- mgn M* 2ếu + c.c l&p$
- 1RG12? F7a M* >ự thi Mu2ện _ FGc Nn`$
M5àn thành
<uXt :vc
_ …26nG3H !3t
"iải NhE
%*HF cXp
Mu2ện`$
a
_20-2OG12`
20-2OG12? *53n "iản" ch78n" trEnh tu[n 1U$
- @ăn" c78n" 9n tp !ể M* thi M/ y$
- ,hụ !35 M* 2ếu !ể n=n" ca5 chXt l70n"$
-/iểm tra n( nếp l&p 3L# 3)$
M5àn thành $
_
_2R-31G12`
2R-31G12? tiếp tục 9n tp M/ y$
- @ăn" c78n" phụ !35 học :inh 2ếu$
- 2VG12? :inh h53t kh;i$
- h5àn thành !.nh "i.# <ếp l53i c.c m9n Dt tiết
- th9n" qua th9n" t7 32 v( FibPM*$
- 31G12? N"h€ \I @ết >7Kn" lJch$
FW tp trun"
phụ !35 M*
2ếu$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TH|NH 1
• Trọng B&X N K} niF& ng$6 Học ;inh – Yinh #iWn iiF N1& d‚1V
N Ph7 +8ng hi +u1 ch$( &„ng E,i H8i Eảng ($n AuIc %5n h- 11 #$
h$nh %!" Eảng CYiN a‚2V
N Kiể& r1 ch) %ưCng #$ ;* 2= HK RV
• N8i Dung c3ng #iFcX
1V Tư ưyngK ch/nh rzX
- @A chkc tu26n tru2(n tr5n" M* z n"h]a F3i hội Fản" t5àn qu;c l[n thk 11 và thành lp
Fản" H*%N$
- ,h.t !ộn" ph5n" trà5 thi !ua 432 t;t- Mọc t;t$
2V Chu6Wn &3nX
- 432 ch7Kn" trEnh kE yy và5 n"à2 10G1$
- N"hi6n cku k] th9n" t7 32 v( !.nh "i. <ếp l53i$
- M5àn thành !iểm M/ y và :K kết l&p# :K kết tA$
- F;i chiếu !iểm thi M/ y và chXt l70n" M* !ể cZ kế h53ch + M/ yy$
- @iếp tục "i^ v7n" /HNN 432 học$
- 4u2 trE t;t ph5n" trà5 %*HF$
- @ăn" c78n" \Ci >7fn" M* "iji và phụ !35 M* 2ếu$
- *a >ụn" t;t !C >In" >32 học$
aV ChG nhiF&X
- ii.5 >ục M* z thkc tự "i.c# \ả5 vệ c'a c9n"$
- @h78n" <u26n quan t=m M* 2ếu# cZ h5àn cảnh khZ khăn$
- Hhu1n \J họp phụ hu2nh M* l&p$
_V C3ng 7c 2h7cX
- @ri(n khai ch' !iểm {%-n" ta2 \g \3n|$
- %n !ộn" c.c c9n" !5àn vi6n thực hiện t;t c.c ph5n" trà5 tr78n" !( ra$
- b=2 >ựn" !5àn kết nội \ộ# th7Kn" 26u "iep !f lxn nhau$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

KẾ HOẠCH TU€N
E|NH HR| HOẠT E•NH TH|NH 1
- FW tA chkc tu26n tru2(n tr5n" M* z n"h]a n"à2 3G2$
- FW tham "ia thi "iải t5.n qua m3n" cXp tr78n" và †l2mpic @iến" Lnh$ _ U Tm`
- FW :K kết l&p# tAƒ v3ch ra ph7Kn" h7&n" + kE yy$
- @iến hành họp phụ hu2nh c.c l&p$
• T.n ,iX - Fiểm thi + 2 l&p 3L# 3) :5 v&i kế h53ch !( ra ch7a !3t# !iểm 2ếu nhi(u$

Tu5n
N8i Dung c3ng #iFc
K= Auả
1
_1-RG1`
- „n tp# c5i và chXm thi M/ y$
- 1G1? N"h€ @ết >70n" lJch$
- 3G1? „n tp 2 m9n? @5.n ‚ @iến" %iệt$
- O -BG1? H5i thi l&p 1- B$
- SG1? HhXm thi thT5 tA$
- RG1? *.n"? M5àn thành :A !iểm ‚ Hhi(u? *K kết tA$
M5àn thành :A
!iểm và :K kết
kh;i$
2
_10-1BG1`
10 -1OG1? Mọc ch7Kn" trEnh kE yy _ @u[n 1V`
- Hh^a \ài thi ch5 M*$
- 12G1? Mọp hội !Cn"$
- @iếp tục An !Jnh k€ c7Kn" n( nếp >32 học$
- ,h.t :A li6n l3c# viết "iX2 m8i họp phụ hu2nh$
- 1BG1? Mọp phụ hu2nh l&p$
FW họp phụ
hu2nh + c.c
l&p$
a
_1R-22G1`
1R-21G1? Mọc ch7Kn" trEnh @u[n 20$
- *K kết l&p$
- F;i chiếu !iểm thi v&i chXt l70n" M* !ể cZ kế h53ch +
M/ yy$
- *a >ụn" t;t !C >In" >32 học$
M5àn thành $
_
_2O-31G1`
2O- 2UG1? *53n "iản" ch7Kn" trEnh @u[n 21$
- )Ci >7fn" M* "iji và phụ !35 M* 2ếu$
- %*q@ + 2 khu vực$
- Nhvc nh+ M* !Zn @ết an t5àn$
-2UG1? *K kết "i.5 vi6n M/ y$
- 2V -31G1? N"h€ @ết N"u26n F.n ‚ trực @ết thT5 ph=n
c9n"$
@hực hiện t;t$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TH|NH 2
• Trọng B&X N Thi +u1 %!" h$nh /ch ch$( &„ng b1 n<& ng$6 h$nh %!" Eảng
CYiN a‚2V
• N8i Dung c3ng #iFcX
1V Ch/nh rzK ư ưyngX
- ,h.t !ộn" ph5n" trà5 thi !ua 432 t;t • Mọc t;t chà5 mln" U1 năm n"à2 thành lp Fản"
H*%N$
- Nhanh chZn" An !Jnh n( nếp :au @ết$
- @iếp tục h7+n" kn" c.c cuộc vn !ộn" c'a @‰ Fản" và c'a n"ành cIn" v&i việc <=2
>ựn" chu1n qu;c "ia "iai !53n 2$
2V Chu6Wn &3nX
- M5àn thiện t;t c.c l53i hC :K kh;i# c. nh=n cZ nội >un" và hEnh thkc$
- *53n "iản" !en" ch7Kn" trEnh và cZ chXt l70n"$
- N"hi6n cku k] \ài >32 tr7&c khi l6n l&p$
- @hực hiện 1B phet ![u "i8 t;t$
- )Ci >7fn" M* "iji và phụ !35 M* 2ếu$
- )Ci >7fn" M* "iải @5.n qua m3n" _FGc M-a`$
- *53n một iG.n !iện ta !( !7a l6n tran" ŠT\ c'a tr78n"$
- 4u2 trE ph5n" trà5 %*HF c.c l&p$
- @hanh tra t5àn >iện FGc Nn$
- /iểm tra t5àn >iện l&p 3H# %*HF l&p 3L# 3)$
- /iểm tra iG.n và5 cu;i tu[n$
aV ChG nhiF&X
- M7&n" >xn M* %*q@ và5 chi(u thk :.u hàn" tu[n$
- @ran" trD# :vp <ếp l3i ph-n" học n"ăn nvp$
- @h78n" <u26n quan t=m "iep !f M* 2ếu# khu2ết tt$
_V C3ng 7c 2h7cX
- Nhvc nh+ M* tp lu2ện c.c tr- chKi >=n "ian$
- @hu >kt !iểm c.c l53i qu}$
- F12 m3nh ph5n" trà5 thi !ua "iji việc tr78n" !ảm việc nhà# ph.t hu2 phụ n^ tDch cực
học tp la5 !ộn" :.n" t35# <=2 >ựn" "ia !Enh h3nh phec$
- b=2 >ựn" !5àn kết nội \ộ# "iep nhau h5àn thành nhiệm vụ !70c "ia5$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
KẾ HOẠCH TU€N
E|NH HR| HOẠT E•NH TH|NH 2
Tu5n
N8i Dung c3ng #iFc
K= Auả
1
_1-BG2`
1- BG2? N"h€ @ết N"u26n !.n$
@rực @ết
n"hi6m tec#!Zn
@ết an t5àn$
2
_R- 12G2`
- RG2? N"h€ @ết$
- U -12G2? M5àn thành H@ @u[n 22$
- ,h.t !ộn" ph5n" trà5 thi !ua 432 t;t Mọc t;t chà5
mln" U1 năm n"à2 thành lp Fản"$
- ‹n !Jnh n( nếp :au @ết$
- )Ci >7fn" M* "iải t5.n qua m3n"$ _ FGc M-a`
- Hhi(u 12G2? %*q@ 2 khu vực$
M5àn thành kế
h53ch$
a
_1O- 1VG2`
1O -1UG2? *53n ch7Kn" trEnh @u[n 23$
- 1BG2? @hanh tra t5àn >iện FGc Nn$
- /iếm tra t5àn >iện l&p 3H$
- *53n một "i.5 .n !iện ta !( !7a l6n tran" ŠT\ c'a
tr78n"$
- duan t=m M* 2ếu# khu2ết tt$
- /iểm tra iG.n cu;i tuXn$
- Hhi(u 1VG2? phụ !35 M* 2ếu c.c l&p$
_
_21-2UG2`
21 -2BG2? M5àn thành ch7Kn" trEnh tu[n 2O$
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
/Œ M†•HM @MŽNi 1G2010
@rọn" t=m? /€ niệm n"à2 M*-*% VG1$ ,h.t !ộn" thi !ua mln" U0 năm n"à2 thành lp
Fản"$ /iểm tra chXt l70n" và :K kết M/y$
1# @7 t7+n"?
-@u26n tru2(n ch5 M*-*% z n"h]a n"à2 VG1# n"à2 thành lp Fản" H*%N 3G2$
-i4 học :inh thi n"hi6m tec# !en" qu2 chế$
2#Hhu26n m9n?
-@hi M/y-h5àn thành chXt l70n"# <ếp l53i M*# :K kết l&p- kh;i- Hq
-Nộp kJp th8i c.c \iểu mxu
-*inh h53t kh;i bPi%
-@hi !ua >32 t;t# học t;t chà5 mln" n"à2 thành lp Fản" 3G2
-mà :5.t chXt l70n"# <=2 >ựn" kế h53ch M/yy
-H'n" c; n( nếp >32 và học
-Nộp :A !iểm v( Hq-kiểm tra
3# H9n" t.c ch' nhiệm
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
-Nhvc nh+ M* thi n"hi6m tec# !en" qu2 chế
-M5àn thành :A li6n l3c-\.5 c.5 phụ hu2nh
-bếp l53i M* thT5 th9n" t7 m&i _th9n" t7 32`
-*K kết l&p
-M5àn thành kế h53ch _M* h5à nhp`
-H.c l&p rà :5.t kế h53ch M/y !ể cZ !i(u ch€nh kJp th8i ch5 M/yy
-/iểm tra n( nếp# :.ch v+ và !C >In" học tp M/yy
-*53n "iản" ch7Kn" trEnh M/yy n"hi6m tec
-@ăn" c7Kn" )4M* "iji !ể >ự thi hu2ện
-i%HN l&p BL tA chkc họp phụ hu2nh !ội tu2ển M*i !ể l6n kế h53ch m&i
-4ự "i8 thT5 qu2 !Jnh
O# H9n" !5àn
-*K kết kh;i# <ếp l53i !5àn vi6n nộp v( Hq
-@ăn" c78n" kh;i !5àn kết !ể \7&c và5 M/yy !3t kết quả t;t
B# H9n" t.c kh.c
-Nhvc M* nộp "iX2 vụn? 1k"G1M:
-M* viết th7 …,…
-M* la5 !ộn" chăm :Zc c=2# vệ :inh tr78n" l&p
-Hhu1n \J t;t c.c h53t !ộn" c'a !ội chà5 mln" 3G27
H• @M•

@u[n Nội >un"
c9n"
việc
/ế
t
qu

Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
1_O-VG1` -0O-0BG1?
H.c l&p
tăn"
c78n" 9n
tp
-0RG1?
@hi @‚
@% _\uAi
:.n"`
@
hi /-*-F
_\uAi
chi(u`
-i% c5i
thi
n"hi6m
tec# !en"
qu2 chế
-0U-0VG1?
Mọp hội
!Cn" và
chXm thi
M/y-
Nộp chXt
l70n" thi
2_11-1SG1` -*53n
"iản"
ch7Kn"
trEnh
tu[n 1V
_M/yy`
-11G1?
P&p @*_n^` q9n i / @)
*P N c *P N c *P N c
BL?3R_13` @†ŽN 2O R SO#Vc U B 21#Sc B 1 13#Bc
B)?3U_1O` 12 3 31#Sc V B 23#Rc 1R S OO#Rc
BH?3B_1B` 13 S 3R#1c V O 2B#Uc 13 B 3R#1c
B4?U_O` 2 1 2Bc 1 0 12#Bc B 3 S2#Bc
@/?11U_OS` B1 1R O3#3c 2R 1O 22#Vc O0 1B 33#Vc
BL @yŒNi
%y‘@
2U U RB#Rc V B 2O#3c 0
B) 12 V 31#Sc 1V B B0c R 1U#Oc
BH 12 U 3O#3c 1S R B1#Oc B 1O#3c
B4 3 3 3R#Bc O 1 B0c 1 0 12#Bc
@/ BB 2U OS#Sc B0 1U O2#Oc 13 11c
BL /M†L 3S 13 VR#3c 1 0 2#Rc
B) 3R 1O VR#Oc 1 2#Sc
BH 3O 1O VR#1c 1 1 2#Vc
B4 U 0 100c
@/ 11B OB VR#Bc 3 1 2#Bc
BL *’ 33 10 UV#2c O 3 10#Uc
B) 2R 10 R1#1c R 2 1U#Oc O 2 10#Bc
BH 3O 1B VR#1c 1 2#Vc
B4 B 3 S2#Bc 3 1 3R#Bc
@/ VV 3U U3#Vc 1B S 12#Rc O 2 10#Bc
BL F“L 3S 12 VR#3c 1 1 2#Rc
B) 3B 13 V2#1c 3 1 R#Vc
BH 3O 1B VR#1c 1 2#Vc
B4 R O UR#Bc 1 0 12#Bc
@/ 112 OO VBc B 2 O#2c 1 0#Uc
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
Nộp c.c
\iểu mxu
-13G1? *K
kết kh;i#
\Enh \[u
<ếp l53i
i%
i% c.c
l&p rà
:5.t chXt
l70n" !ể
l6n kế
h53ch
M/yy$M*
học th6m
m9n tin
học
3_1U-23G1` -*53n
"iản"
ch7Kn"
trEnh
tu[n 20
-@ăn"
c78n"
)4M*
"iji
-/iểm
tra :.ch
v+‚ !C
>In" học
tp c'a
M*
-1VG1?
Nộp :A
!iểm
-20G1?
*inh
h53t
Hq‚kh;
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
i-kD "i.5
.n
O_2B-2VG1` -*53n
"iản"
ch7Kn"
trEnh
tu[n thk
21
-2RG1?
/iểm tra
>ự "i8
ph7Kn"
ph.p tDch
cực _Mải
M5à`
2VG1? FGc
P5n"
>32 tr”
h5à nhp
Fy•q @My M/y _200V-2010`

HŽH q„N •@ @yŒ@

P&p?t:_n^ q9n L‚ L q9n L‚ L
Nq NM•H B 3 13#
B
32 1
0
US#
B
F•†
FsH
10 O 2R 2R V R3
1 0 2#S 3R 1
O
VR#
O
S O 1B#
U
32 1
0
UO#2
3 1 U#S 32 1
O
V1#
O
O 2 11#
O
31 1
3
UU#S
U O 100 1 1 12#
B
R 3 UR#B
V O R#S 10
V
O
2
V2#
O
21 1
1
1R#
U
VR 3
B
U2#2
q–
@M…—@
B 3 13#
B
32 1
0
US#
B
/–
@M…—@
O 3 10#
U
33 1
0
UV#2
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
O 2 10#
B
3O 1
2
UV#
B
3 2 R#V 3B 1
2
V2#1
3 1 U#S O2 1
O
V1#
O
O 2 11#
O
31 1
3
UU#S
U O 100 1 0 12#
B
R O UR#B
1
2
S 10#
2
10
S
O
0
UV#
U
12 R 10#
2
10S 3
V
UV#U
@M• 4•H LNM
%˜N
i / @)
U 2 21#
S
2V 1
1
RU#
O
2V 1
0
RU#
O
U 3 2
1
#
S
B 1 13#
2
33 1
3
US#
U
1U U OR#
2
2
0
S B
2
#
S
3 2 U#S 32 1
3
V1#
O
1B U O2#
V
1
S
S B
O
#
R
O 1 11#O
2 1 2B S 3 RB 3 0 3R#
B
O 3 B
0
1 1 12#B
1
U
S 1B#
3
10
0
O
0
UO#
R
R0 2
U
BV#
3
O
U
1
U
3
S
#
B
B 2 O#2
HM™@ Pš›Ni MLy qœ@

P&
p
H.c
mht
i / @) u
*P N c *P N c *P N c *P N c
BL M•H
PžH
1U B OU#
S
1O R 3R#
V
B 1 13#
B
B) 2 1 B#3 1U R OR#
O
1U S OR#
O
BH B 2 1O#
3
1O U O0 1S B OB#
R
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
B4 1 1 12#
B
2 0 2B B 3 S2#
B
@/ 2S V 22 OU 22 O0#
R
OO 1B 3R#
3
F HF
BL 3R 1
3
100
B) 3U 1
O
100
BH 3B 1
B
100
B4 U O 100 0
@/ 11
U
O
S
100
/Œ M†•HM @MŽNi 2
@rọn" t=m? @hi !ua lp thành tDch chà5 mln" U0 năm n"à2 thành lp Fản" Hộn" :ản
%iệt Nam 3G2$qln" Fản"# mln" <u=n Hanh 4[n$
1#@7 t7+n"? @u26n tru2(n ch5 học :inh z n"h]a n"à2 thành lp Fản" 3G2$
2#Hhu26n m9n?
-N=n" ca5 chXt l70n" >32 và học
-‹n !Jnh n( nếp >32 và học tr7&c và :au tết
-@ăn" c78n" )4M* "iji l&p B
3#H9n" t.c ch' nhiệm
-‹n !Jnh >u2 trE t;t tr7&c và :au tết
-*53n "iản" n"hi6m tec !en" ch7Kn" trEnh
-/iểm tra n( nếp M*
-Nhvc nh+ M* n"h€ tết an t5àn
O#/ế h53ch c9n" !5àn
-@ăn" c78n" kh;i !5àn kết
-HIn" nhau h5àn thành t;t kế h53ch !( ra
B#H9n" t.c kh.c
-M* la5 !ộn" làm :3ch tr78n" l&p
-Hhu1n \J t;t kế h53ch th.n" 3$%n !ộn" chJ Tm tham "ia thi c[u l9n" cụm$
H• @M•

@u[n Nội >un" c9n" việc /ết quả
1_01-0B` -*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 22
-N=n" ca5 chXt l70n" >32 và học
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
-@h78n" <u26n kiểm tra :.ch v+ và !C >In" học tp
-@ăn" c78n" )4M* "iji !ể >ự thi hu2ện
2_U-12` -*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 23
-‹n !Jnh n( nếp M* tr7&c tết
-4hn >- M* n"h€ tết an t5àn
-10-1VG2?N"h€ tết N"u26n F.n
3_1B-1V` N"h€ tết N"u26n F.n
O_22-2SG2` -*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 23‚2O
-/iểm tra n( nếp :au tết
-/iểm tra F4M@ c'a M*
-@ăn" c78n" chXm ch^a \ài
-N=n" ca5 chXt l70n"
-*53n "iản" n"hi6m tec !en" ch7Kn" trEnh
-@ăn" c78n" )4M* "iji chu1n \J ch5 thi M* "iji hu2ện
-2RG2? FGc P5n" thi c[u l9n" t3i cụm
/Œ M†•HM @MŽNi 3
@rọn" t=m? @A chkc c.c h53t !ộn" chà5 mln" c.c n"à2 lQ? UG3ƒ1VG3ƒ2SG3$ @hi M*i
hu2ện$ „n tp t;t thi "i^a M/yy
1#@7 t7+n"?
-@u26n tru2(n ch5 M* z n"h]a c.c n"à2 lQ tr5n" th.n"
-,h.t !ộn" ph5n" trà5 thi !ua tr5n" học tp
2#Hhu26n m9n?
-,h.t !ộn" ph5n" trà5 thi !ua chà5 mln" c.c n"à2 lQ
-*inh h53t kh;i# th;n" nhXt ch7Kn" trEnh
-@ăn" c78n" )4M* "iji !ể >ự thi hu2ện-t€nh
-@ha5 "iản" !en" qu2 !Jnh
-432 kết h0p 9n tp !ể thi "i^a M/yy
-M5àn thành t;t hC :K !ể kiểm tra
3#H9n" t.c ch' nhiệm
-H.c l&p ph.t !ộn" thi !ua và viết kh1u hiệu tr6n \ản" l&p !ể chà5 mln" c.c n"à2 lQ
-@p văn n"hệ chà5 mln" 2SG3
-Fộn" vi6n M* tham "ia t;t hội kh5” ,hI FAn" hu2ện
-@p c.c tr- chKi >=n "ian
-M5àn thành c.c l53i hC :K
O#/ế h53ch c9n" !5àn
-@ham "ia t;t t53 !àm 0UG3
-M5àn thành kế h53ch !( ra
B#H9n" t.c kh.c
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
-M* la5 !ộn" vệ :inh tr78n" l&p
-@ham "ia t;t c.c h53t !ộn" chà5 mln" c.c n"à2 lQ
-M* tham "ia c.c tr- chKi nh=n n"à2 2SG3
H• @M•

Nội >un" c9n" việc /ết quả
1_1-SG3` -*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 2O‚2B
-03G3? Mọp hội !Cn"
-0O-0B? M* >ự thi hội kh5” ,hI FAn" t3i hu2ện$H.c l&p triển
khai tp văn n"hệ
-@ăn" c78n" )4M* "iji !ể >ự thi hu2ện
-0RG3? @An" vệ :inh
2_U-13` -*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 2B
-0UG3? tham "ia t;t t53 !àm 0UG3
-Hhi(u 0UG3? M* "iji thi hu2ện "hp mht tr78n" >hn >-
-0VG3? M* "iji thi hu2ện t3i @M @hJ @rXn$ *.n" thi @%# chi(u
@5.n$
-@An" kết !0t thi hu2ện# l6n kế h53ch ch5 !0t thi t€nh
3_1B- -*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 2S
-Nộp hC :K _1SG3`
-1RG3? H9 †anh tha5 "iản" kh;i‚ :inh h53t kh;i# kD "i.5 .n
-/iểm tra !( thi "i^a M/yy$ @ăn" c78n" )4M* "iji$
-1VG3? @ham "ia h53t !ộn" 1VG3 t3i hu2ện
O_22- -*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 2R
-22G3? /iểm tra nộp !( thi "i^a M/yy
-Hhi(u 23G3? @hi "i^a M/yy
-Hhi(u 2O? chXm
-@ăn" c78n" )4M* "iji t€nh
-2SG3? @ham "ia h53t !ộn" 2SG3
B_2VG3-
02GO`
-*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 2U
-30G3? @hi M*i t€nh
-@ăn" c78n" n=n" ca5 chXt l70n"
-4u2 trE t;t mọi n( nếp
HM™@ Pš›Ni iyŸL M/yy

i / @)
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
@†ŽN BL
B)
BH
B4
@/
@yŒNi
%y‘@
BL
B)
BH
B4
@/

/Œ M†•HM @MŽNi O
@rọn" t=m? @p trun" !12 m3nh c.c h53t !ộn" n=n" ca5 chXt l70n" "i.5 >ục$ /€ niệm n"à2
lQ?30GO và 01GB$
1$ @7 t7+n"?
- @u26n tru2(n ch5 học :inh z n"h]a n"à2 30GO và 01GB$
- ii.5 >ục học :inh tru2(n th;n" 26u n7&c# l-n" tự hà5 >=n tộc$
2$ Hhu26n m9n?
- b=2 >ựn" ph5n" trà5 thi !ua học tp chà5 mln" c.c n"à2 lQ 30GO và 01GB$
- @ran" h5àn" l&p học chu1n \J !Zn !5àn thanh tra c'a ph-n"$
- Hhe z? {việc làm m&i|$
- @ăn" c78n" c9n" t.c >32 học# n=n" ca5 chXt l70n"
- *inh h53t kh;i# kD >u2ệt "i.5 .n$
- @iếp tục tha5 "iản"# chu26n !($
3$ H9n" t.c ch' nhiệm
- @ran" h5àn" l&p học và vệ :inh tr78n" l&p :3ch :•$
- @ăn" c78n" chXm ch^a \ài ch5 học :inh$
- @h78n" <u26n kiểm tra :.ch v+ và !C >In" học tp$
- 432 kết h0p 9n tp t;t !ể thi học kE yy$
O$ /ế h53ch c9n" !5àn
- @ăn" c78n" kh;i !5àn kết !ể h5àn thành t;t nhiệm vụ$
- @ham "ia t;t c.c hội thi? "ia !Enh và ph.p lut$ /ể chu2ện làm thT5 tXm "7Kn" ).c$
B$H9n" t.c kh.c
-Nhvc nh+ học :inh làm vệ :inh tr78n" l&p :3ch :•
-Nộp c.c kh5ản ti(n c-n l3i
H• @M•
@u[n Nội >un" c9n" việc /ết quả
1_0B-10` -*53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 2V
-,h.t !ộn" thi !ua chà5 mln" c.c n"à2 lQ 30GO và
1GB
-0RGO? 47$ "if tha5 "iản" c9 Fà5‚ :inh h53t kh;i
@;t
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
kD "i.5 .n
-Făn" kD việc làm m&i_0RGO`
2_12-
1RGO`
- *53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 30
- @ran" h5àn" l&p-vệ :inh l&p học :3ch :•
- @ăn" c78n" chXm ch^a \ài ch5 M*
- Nhvc M* nộp c.c kh5ản ti(n
- Pàm \.5 t78n" chà5 mln" n"à2 khu2ết tt %N
1UGO
@;t
3_1V-2O` - *53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 31
- /iểm tra :.ch v+ và F4M@ c'a M*
- *53n "iản" n"hi6m tec !en" ch7Kn" trEnh
- 2OGO? N"h€ lQ 10G3_=m lJch` iir tA MIn" %7Kn"
@;t
O_2S-1GB` - *53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 32‚ 33
- 432 kết h0p 9n tp t;t !ể thi M/yy
- @ăn" c78n" chXm ch^a \ài ch5 M*
- N"h€ lQ 30GO và 1GB$ 02GB? FGc %]nh >ự thi { kể
chu2ện làm thT5 tXm "7Kn" !35 !k MHq|
@;t
FŽNM iyŽ M†•@ F„Ni @MŽNi O
- 432 <5n" ch7Kn" trEnh tu[n 32‚ tu[n 33
- FW 9n tp t;t chu1n \J ch5 thi M/yy
/Œ M†•HM @MŽNi B
@rọn" t=m? M5àn thành ch7Kn" trEnh# thi M/yy$ @An" kết năm học# <nt thi !ua khTn
th7+n" cu;i năm
1# @7 t7+n"?
- @hực hiện t;t k€ c7Kn" tr78n" học
- i% t5àn kh;i cIn" h0p t.c t;t h5àn thành kế h53ch năm học
- i4 học :inh n"h€ hg an t5àn# \A Dch
2#Hhu26m m9n
- @hi M/yy# c5i và chXm thi !en" qu2 chế
- M5àn thành ch7Kn" trEnh tu[n 3B$ F.nh "i. !Ai m&i ph7Kn" ph.p >32 học tDch
cực
- M5àn thành c.c \ản" \iểu th;n" k6# hC :K# học \3
- @An" kết kh;i l&p <ếp l53i thi !ua cu;i năm#<nt h5àn thàn" H@@M
- @An" kết l&p#chu26n m9n# c9n" !5àn# tr78n"
- Hhu1n \J t;t hC :K# vệ :inh tr78n" học$$$!Zn !5àn thanh tra c'a :+ i4-F@
3#H9n" t.c ch' nhiệm
- 4hn >- M* thi M/yy !3t kết quả t;t
- HhXm thi-và5 :A !iểm-viết phiếu li6n l3c-hộc \3
- M5àn thành t;t hC :K# tran" h5àn" l&p học
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
- @An" kết l&p# ph.t phiếu li6n l3c- thu l3i nộp v( tr78n"
- M5àn thành ch7Kn" trEnh
- Nộp *//N và hC :K kh;i
O#/ế h53ch c9n" !5àn
- Mọp kh;i \Enh \[u <ếp l53i thi !ua
- )àn kế h53ch tham quan hg 2010
B#H9n" t.c kh.c
- M* la5 !ộn" làm :3ch tr78n" l&p
- M5àn thành hC :K !ội
H• @M•
@u[n Nội >un" cụ thể /ết quả
1_O-UGB` - @hi M/yy_0SGB`#:.n" @‚@%#chi(u /-*-F c5i
thi thT5 :ự ph=n c9n" c'a chu26n m9n
- 0RGB? HhXm thi n"hi6m tec !en" qu2 chế
- Nộp chXt l70n" thi v( Hq
2_10-1B` - *53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 3O
- %à5 :A !iểm nộp ch5 Hq >u2ệt_13GB`
- Nộp \ản !.nh "i. ph7Kn" ph.p !Ai m&i >32
học tDch cực
- Nộp c.c \iểu mxu v( kh;i-v( chu26n m9n
3_1R-22` - *53n "iản" ch7Kn" trEnh tu[n 3B
- Hhu1n \J t;t ch5 !0t thanh tra c'a :+ _1UGB`
- M5àn thành học \3-nộp chu26n m9n >u2ệt
- /@ >ự "i8 >32 t[m nhEn
- bnt h5àn thành ch7Kn" trEnh tiểu học
- M5àn thành hC :K# phiếu li6n l3c# hC :K !ội
- Nộp >anh :.ch khTn th7+n"
- 1VGB? >ự tAn" kết + hu2ện? FCn" chD P5n"
- 20GB? @An" kết kh;i <ếp l53i thi !ua cu;i năm
- 21GB? @An" kết l&p-thu l3i phiếu li6n l3c
O_2O-2U` - @rả :.ch và thiết \J >32 học
- @An" kết chu26n m9n _2UGB`# H!5àn
- @An" kết tr78n"
- )àn kế h53ch tham "ia hg 2010
- 4hn học :inh tham "ia t;t n"à2 qu;c tế thiếu
nhi _1GS`
- - ii.5 >ục học :inh n"h€ hg an t5àn \A Dch
/Œ M†•HM @MŽNi V
Trường Tiểu học Hải Phú Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011
y$ @rọn" t=m?
- @A chkc t;t n"à2 khai "iản" năm học m&i$ M5àn thành c.c hội n"hJ# !3i hội cnvc# vn
!ộn" th.n" khu2ến học th.n" L@i@
1$ @7 t7+n"
- @u26n tru2(n tr5n" học :inh th.n" khu2ến học# th.n" L@i@$
- %n !ộn" tr5n" nh=n >=n và học :inh c9n" t.c ph-n" ch;n" !3i >Jch cem LM1N1$
- i4 học :inh l-n" 26u qu6 h7Kn" !Xt n7&c# ham thDch !ến tr78n"$
2$Hhu26n m9n
- Fi :=u và5 c9n" t.c "iản" >32 n=n" ca5 chXt l70n"

Trường Tiểu học Hải Phú

Kế hoạch khối 3 - Năm học: 2010 - 2011

• Chất lượng khảo sát đầu năm:
Môn Lớp 3A Tiếng Việt 3B 3A Khối 3A Toán 3B 3C Khối Tổng số HS 20 19 37 76 20 19 37 76 Điểm 8,5 - 10 SL 2 2 10 14 1 2 16 19 TL 10.0 10.5 27.0 18.4 5.0 10.5 43.2 25.0 6,5 - 8 SL 4 5 19 28 9 10 14 33 TL 20.0 26.3 51.4 26.8 45.0 52.6 37.8 43.4 5-6 SL 7 6 6 19 8 3 4 15 TL 35.0 31.6 16.2 25.0 40.0 15.8 10.8 19.7 Dưới 5 SL TL 7 35.0 6 31.6 2 5.4 15 19.7 2 10.0 4 21.1 3 8.1 9 11.8

* NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 1. Thuận lợi: - Ban lãnh đạo Trường quan tâm đến việc dạy học, nâng cao chất lượng. - Đội ngũ giáo viên trong khối có nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. - Cơ sở vật chất đầy đủ, chính quyền địa phương và hội phụ huynh quan tâm. 2. Khó khăn: - Do hai khu vực cách xa nhau, nên phân bố sĩ số giữa ba lớp không đồng đều, lớp 3C có sĩ số khá đông ( 37 em) - Có hai học sinh khuyết tật học hòa nhập: Đạt, Phước (Lớp 3C) - Độ tuổi học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ I. Giáo viên: 1. Tư tưởng chính trị: - Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. - Đề cao trách nhiệm của Người thầy trong kiểm tra và chấm điểm. - Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và giáo dục lịch sử truyền thống địa phương. - Xây dưng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 2. Duy trì số lượng:

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->