Bài 7

:

Các công cụ tài chính
Tài chính Phát triển
Học kỳ Xuân - 2008
Bài giảng được chuẩn bị trên cơ sở kế thừa bài giảng của thầy Nguyễn Xuân Thành và Nguyễn Trọng Hoài ở những năm trước, đồng thời có sử dụng một số nội dung trong bài giảng môn Phân tích Tài chính năm 2005 của cô Victoria Dalko Huỳnh Thế Du

Các công cụ tài chính
Công cụ tài chính là các tài sản tài chính được giao dịch trên thị trường Tài sản tài chính? Phân loại các công cụ tài chính
Theo kỳ hạn và tính chất Theo chủ thể phát hành Thứ tự trong bảng cân đối kế toán Một số phân loại khác
1

Phân theo kỳ hạn và tính chất
Công cụ thị trường tiền tệ Tín phiếu kho bạc Hợp đồng mua lại CK Thuận nhận ngân hàng Chứng chỉ tiền gửi Thương phiếu Khác

Hồng cầu bạch cầu?
Trái phiếu Trái phiếu chính phủ

Công cụ thị trường
vốn

Cổ phiếu Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu thường

Trái phiếu công ty

CK phái sinh HĐ kỳ hạn HĐ tương lai Quyền chọn HĐ hoán đổi
2

Phân theo chủ thể phát hành
Chính phủ phát hành Doanh nghiệp phát hành Công cụ tài chính liên quan đến yếu tố nước ngoài

3

Thứ tự trong bảng cân đối
Tài sản có Nợ và vốn chủ sở hữu Nợ ngắn hạn
Các khoản phải trả Phát hành thương phiếu Vay ngắn hạn …

Nợ dài hạn
Vay dài hạn Trái phiếu thường

Chứng khoán lai
Trái phiếu chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phần thường

4

Phân theo cách khác
Công cụ tài chính thông thường Công cụ tài chính ngoại biên (Euro-dollar) Yankee?

5

Cơ cấu TSTC ở các nước (% GDP)
Hong Kong Singapore Malaysia Hàn Quốc Thái Lan

1997

Trung Quốc Việt Nam Philipines Indonesia
100 200 300 400 500

2005

600

700

800

900

1000

100

200

300

400

500

6

TSNH Cổ phiếu Trái phiếu

TSNH

Cổ phiếu

Trái phiếu

Cơ cấu TSTC ở các nước (% GDP)
Nước Hong Kong Singapore Malaysia Hàn Quốc Thái Lan Trung Quốc Việt Nam Philipines Indonesia Tổng TSTC 1997 258 251 71 102 149 30 116 45 2005 474 385 261 215 205 151 140 98 466 1,085 TSNH 1997 205 122 101 38 80 125 30 56 31 2005 445 185 159 94 104 163 120 63 50 Cổ phiếu 1997 234 111 93 8 15 11 38 12 2005 594 220 138 91 70 18 23 40 29 Trái phiếu 1997 26 25 57 25 7 13 22 2 2005 47 68 88 76 41 24 8 37 20
7

Nguồn: IMF, WB và tính toán của tác giả, VN số liệu 2006

1100

0

0

Công cụ tài chính và phát triển
Thành phần không thể thiếu của HTTC. Quan hệ giữa sự đa dạng của CCTC và sự phát triển của các tổ chức tài chính, thị trường tài chính và phát triển tài chính? Thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính và phát triển nền kinh tế.

8

Tìm hiểu chi tiết hơn về các công cụ tài chính

Huỳnh Thế Du

Công cụ tài chính của chính phủ
Chính phủ Trung ương
Tín phiếu kho bạc Trái phiếu chính phủ

Chính quyền địa phương phát hành
Trái phiếu bảo đảm bằng ngân sách Trái phiếu công trình

Rủi ro của các công cụ tài chính này? Việt Nam? Tại sao các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến trái phiếu chính phủ Việt Nam?
10

Trái phiếu quốc tế của VN
Quốc gia Việt Nam Indonesia Philipine Nam Mỹ Achentina Lãi suất (%/năm) 7,125 7,717 8,590 7,500 7,500

Đấu giá tại New York, 4,5 tỉ $/ 750 triệu $ Thành công?
11

Công cụ tài chính của DN
Các công cụ ngắn hạn Các công cụ dài hạn Các công cụ phái sinh

12

Các đặc điểm cơ bản
Thời hạn Các điều khoản thanh toán Độ an toàn
Không có tài sản bảo đảm Có tài sản bảo đảm

13

Xếp hạng tín dụng
Xếp hạng đầu tư
Rủi ro tín dụng thấp Sinh lợi thấp

Không được xếp hạng đầu tư
Rủi ro tín dụng cao Đầu cơ Sinh lợi cao

James Bond và Junk Bond?
14

Các công cụ ngắn hạn
Mua chịu (khoản phải trả) Chứng chỉ tiền gửi Thương phiếu Thuận nhận ngân hàng Vay ngân hàng Hợp đồng mua lại chứng khoán (Repo) Eurodollar?
15

Thương phiếu
Giấy nợ ngắn hạn không bảo đảm được phát hành trên thị trường tiền tệ Đơn vị phát hành? Phương thức phát hành:
Trực tiếp Qua trung gian

16

Vay ngân hàng
Ngân hàng trong nước Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng nước ngoài Chi nhánh ngân hàng trong nước Ngân hàng hải ngoại Thấu chi?

17

Vay liên hiệp ngân hàng
Một nhóm ngân hàng cung ứng vốn cho người vay Vay ngân hàng với độ ưu tiên cao
Có thể mua bán trên thị trường Có thế chấp Dựa trên cơ sở lãi suất Libor, Sibor

18

Thuê tài chính
Các bên tham gia:
Bên thuê Bên cho thuê

Thỏa thuận cho thuê
Cho thuê đòn bẩy Cho thuê định hướng thuế Nhà đầu tư đơn lẻ hay cho thuê trực tiếp

19

CCTC ngắn hạn ở Việt Nam?
Thương phiếu Chứng chỉ tiền gửi (?) Các khoản vay ngân hàng Thuận nhận ngân hàng Thuê tài chính

20

Các loại công cụ nợ dài hạn
Công cụ nợ có lãi suất cố định Công cụ nợ có lãi suất thả nổi Trái phiếu có liên quan đến vốn sở hữu Trái phiếu không hưởng lãi định kỳ

21

Công cụ nợ có lãi suất thả nổi
Cũng giống như khoản vay có tài sản đảm bảo với lãi suất có thể điều chỉnh Những lãi suất tham khảo phổ biến là lãi suất LIBOR bằng đô-la Mỹ Giá của công cụ nợ này so với công cụ nợ có lãi suất cố định? Câu chuyện của một ngân hàng Việt Nam?
22

TP liên quan đến vốn sở hữu
Trái phiếu khả hoán (có khả năng chuyển đổi) Trái phiếu có quyền chọn mua cổ phần Việt Nam
Trường hợp VCB Trường hợp ACB Trường hợp NAVIFICO

23

Công cụ vốn
Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi

24

Các loại cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu ưu đãi vĩnh cửu Cổ phiếu ưu đãi trả lãi cố định Cổ phiếu ưu đãi với lãi suất có thể điều chỉnh Cổ phiếu ưu đãi đấu thầu Cổ phiếu ưu đãi tái tiếp thị (remarketed)

25

Các công cụ phái sinh
Định nghĩa? Mục đích? Phân loại
Các công cụ giao dịch kỳ hạn hay tương lai Các công vụ giao dịch hoán đổi Các công cụ giao dịch quyền chọn

26

Công cụ phái sinh ở Việt Nam?
Các công cụ giao dịch kỳ hạn hay tương lai Các công vụ giao dịch hoán đổi Các công cụ giao dịch quyền chọn

27

Các công cụ tài chính liên

quan đến nước ngoài

Huỳnh Thế Du

Một vài loại công cụ tài chính
Trái phiếu quốc tế và trái phiếu toàn cầu? Trái phiếu lưỡng tệ (trái phiếu hai loại tiền) Trái phiếu hỗn hợp (trái phiếu rổ tiền tệ) ADR và GRS Khủng hoảng nợ quốc tế

29

Trái phiếu lưỡng tệ
Là trái phiếu trả lãi cố định, với tiền lãi và gốc được trả bằng hai đồng tiền khác nhau Là một phương án tốt cho một công ty đa quốc gia tài trợ cho một chi nhánh nước ngoài Ai là những người phát hành nhiều nhất

30

Trái phiếu hỗn hợp (composite)
Mệnh giá bằng một rổ tiền tệ, ví dụ như SDRs hay ECUs, thay vì một đồng tiền duy nhất Còn gọi là trái phiếu rổ tiền tệ (currency cocktail bonds) Thường là nợ có lãi suất cố định

31

Đặc điểm của các công cụ trên thị trường trái phiếu quốc tế
Công cụ
Lãi suất cố định Lãi suất thả nổi Trái phiếu khả hoán

Tần suất thanh toán
Hàng năm Mỗi 3 hay 6 tháng Hàng năm

Qui mô lãi
định kỳ
Cố định Thay đổi Cố định

Thanh toán
khi đáo hạn
Đồng tiền phát hành Đồng tiền phát hành Đồng tiền phát hành hay chuyển thành cổ phần sở hữu Đồng tiền phát hành cộng với chuyển thành cổ phần sở hữu Đồng tiền phát hành Hai loại tiền
32

Lãi suất cố định có quyền chọn mua cổ phần Không hưởng lãi Trái phiếu lưỡng tệ

Hàng năm

Cố định

Không Hàng năm

Không Cố định

Phân phối TPQT theo loại tiền
Tiền tệ Đô-la Mỹ Euro Yên Bảng Franc Thụy Sĩ Những đồng tiền khác Tổng 2001 51% 32 6 7 2 2 100

33

TPQT theo quốc gia phát hành
Quốc gia
Úc

2001 (Tỷ đô-la )

Canada Pháp
Đức Ý

Nhật Bản Thụy Điển Anh Hoa Kỳ Tổng

99.8 208.3 366.7 889.4 259.3 245.6 293.9 571.5 2,170.3 6,839.1

34

Xếp hạng tín dụng
Fitch IBCA, Moody’s và Standard & Poor’s bán các bảng phân tích xếp hạng tín dụng Tập trung vào rủi ro vỡ nợ, chứ không phải rủi ro tỷ giá ngoại hối Đánh giá nợ quốc gia chú trọng vào rủi ro chính trị và rủi ro kinh tế

35

Biên nhận ký gửi cổ phần tại Mỹ
ADR (American Depositary Receipt): Biên nhận thể hiện một số cổ phần nước ngoài đã được ký gửi tại một ngân hàng Hoa Kỳ Ngân hàng đóng vai trò như một đại lý chuyển nhượng ADR Ưu điểm của ADR
Ghi bằng đồng đô-la, giao dịch trên thị trường Mỹ Cổ tức được trả bằng đồng đô-la

Câu chuyện Việt Nam?
36

Cổ phần đăng ký toàn cầu (GRS)
GRS(Global Registered Shares) là cổ phần được giao dịch trên toàn cầu. Được giao dịch bằng nhiều loại tiền Tất cả cổ đông đều có quyền bỏ phiếu và vị thế như nhau.

37

Khủng hoảng nợ quốc tế
Các nước đang phát triển không trả được nợ làm các ngân hàng lớn khó khăn Ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, các nước thế giới thứ ba nợ 1.2 ngàn tỷ đô-la

38

Hoán đổi nợ với vốn sở hữu
Ngân hàng quốc tế
60 triệu $ Công ty địa phương hay chi nhánh công ty đa quốc gia 80 triệu $ bằng nội tệ Bán 100 triệu đô-la nợ của nước kém phát triển với giá bằng 60% mệnh giá

Nhà đầu tư vốn sở hữu hay công ty đa quốc gia

80 triệu $ bằng nội tệ Ngân hàng trung ương tại quốc gia kém phát triển

Mua lại nợ quốc gia với giá bằng 80% mệnh giá trả bằng nội tệ

39

Tóm lược
Công cụ tài chính? Các loại công cụ tài chính
Theo kỳ hạn và tính chất Theo chủ thể phát hành Thứ tự trong bảng cân đối kế toán Một số phân loại khác Vai trò của công cụ tài chính đối với phát triển hệ thống tài chính
40

Xin cảm ơn!

Huỳnh Thế Du