CÔNG LÊNH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DU LỊCH

TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Mẫu số : C07-H
Ban hành theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ Tà
Số :………….

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho:…………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………….
Được cử đi công tác tại:………………………………………………….
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu ) số…..ngày….tháng…..năm 200….
Từ ngày …...tháng…...năm 200…..đến ngày…...tháng……năm 200……
Ngày …….tháng……..năm 200……
Thủ trưởng đơn vị
Tiền ứng trước
Lương ……………….
Công tác phí………….
Cộng…………………
Nơi đi và nơi
đến
A
Nơi đi
Nơi đến

Nơi đi
Nơi đến

Nơi đi
Nơi đến

Nơi đi
Nơi đến

Nơi đi

Phương tiện
Ngày giờ
sử dụng
1

B

Độ dài
chặng
đường
2

Thời gian
Trên đường
Ở nơi đến
đi
3
4

Lý do lưu trú
C

. Vé x ………………….Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Vé người ………………….đồng Lưu trú nơi công tác : cộng …………………………….Phụ cấp đi đường : Cộng ……………………………………… đồng 2 ..đồng Phụ phí lấy vé bằng Điện thoại ………………….đồng = ……………….Vé x ………………… đồng = ……………….đồng = ………………....đồng Người đi công tác (Ký.đồng Vé trọ ………………………Vé x ………………….. đồng Vé người cước xe đạp………Vé x …………………. họ tên) Duyệt Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp …………. Phụ trách kế toán tài vụ (Ký.đồng Tổng cộng : ……………………………….đồng = ………………. họ tên) Duyệt Số tiền được thanh toán là ………….Phụ cấp lưu trú Lưu trú dọc đường : cộng ……………………………... ngày Thủ trưởng đơn vị (ký.đồng 1 .. họ tên) .

.

đóng dấu) D .VIỆT NAM h phúc u số : C07-H TC/QĐ/CĐKT 996 của Bộ Tài Chính m 200…. 200…… ăm 200…… đơn vị Chứng nhận của cơ quan(Ký tên.

ế toán tài vụ Ký. họ tên) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful