BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DU LỊCH

TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Mẫu số : C07-H
Ban hành theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ Tà
Số :………….

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho:…………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………….
Được cử đi công tác tại:………………………………………………….
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu ) số…..ngày….tháng…..năm 200….
Từ ngày …...tháng…...năm 200…..đến ngày…...tháng……năm 200……
Ngày …….tháng……..năm 200……
Thủ trưởng đơn vị
Tiền ứng trước
Lương ……………….
Công tác phí………….
Cộng…………………
Nơi đi và nơi
đến
A
Nơi đi
Nơi đến

Nơi đi
Nơi đến

Nơi đi
Nơi đến

Nơi đi
Nơi đến

Nơi đi

Phương tiện
Ngày giờ
sử dụng
1

B

Độ dài
chặng
đường
2

Thời gian
Trên đường
Ở nơi đến
đi
3
4

Lý do lưu trú
C

đồng Lưu trú nơi công tác : cộng …………………………….đồng = ……………….đồng Người đi công tác (Ký..đồng 1 . họ tên) .đồng Vé trọ ………………………Vé x …………………. đồng Vé người cước xe đạp………Vé x …………………..đồng = ……………….. Vé x …………………. họ tên) Duyệt Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp …………. ngày Thủ trưởng đơn vị (ký... họ tên) Duyệt Số tiền được thanh toán là ………….Phụ cấp lưu trú Lưu trú dọc đường : cộng …………………………….Vé x ………………… đồng = ………………..đồng Phụ phí lấy vé bằng Điện thoại …………………..Phụ cấp đi đường : Cộng ……………………………………… đồng 2 .đồng = ………………. Phụ trách kế toán tài vụ (Ký...đồng Tổng cộng : ……………………………….Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Vé người ………………….

.

VIỆT NAM h phúc u số : C07-H TC/QĐ/CĐKT 996 của Bộ Tài Chính m 200…. đóng dấu) D . 200…… ăm 200…… đơn vị Chứng nhận của cơ quan(Ký tên.

ế toán tài vụ Ký. họ tên) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful