P. 1
CÔNG LÊNH

CÔNG LÊNH

|Views: 594|Likes:
Được xuất bản bởikhung3000

More info:

Published by: khung3000 on Mar 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2012

pdf

text

original

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độ !"# $ T% &' $ H()* #*+
$$$$$','$$$$$ $$$$$','$$$$$
Mẫu số : C07-H
Ban hành theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 !a B" Tà# Ch$nh
%ố :&&&&'
GI-. ĐI Đ/0NG
C() ho:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ch* +,:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'
Đ-. / 0# 1ng t2 t3#:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'
Theo 1ng 45nh 6ho7 g#(y g#8# th#5u 9 số&''ngày&'th2ng&''n:; 200&'
T< ngày &'''th2ng&'''n:; 200&''0=n ngày&'''th2ng&&n:; 200&&
>gày &&'th2ng&&''n:; 200&&
Th! t?-@ng 0An +B
T#Cn *ng t?-8
D-Ang &&&&&&'
C1ng t2 )h$&&&&'
C"ng&&&&&&&
>gày g#E
ThE# g#an
DF Go 4-u t?H
I nA# 0=n
J 1 B 2 K L C
>A# 0#
>A# 0=n
>A# 0#
>A# 0=n
>A# 0#
>A# 0=n
>A# 0#
>A# 0=n
>A# 0#
>A# 0# +à nA#
0=n
Mh-Ang t#5n
s/ G,ng
Đ" Gà#
h7ng
0-Eng
T?Nn 0-Eng
0#
>A# 0=n
>A# 0#
>A# 0=n
>A# 0#
>A# 0=n
>A# 0#
>A# 0=n
>A# 0#
>A# 0=n
>A# 0#
Nơi đến
OP ng-E# &&&&&&&'' OP Q &&&&&&&'0Rng S &&&&&&' 0Rng
OP ng-E# -8 Qe 03)&&&OP Q &&&&&&&''0Rng S &&&&&&'0Rng
Mh, )h$ 4(y +P TUng
Đ#5n tho3# &&&&&&&''OP Q &&&&&&& 0Rng S &&&&&&''0Rng
OP t?V &&&&&&&&&OP Q &&&&&&&'0Rng S &&&&&&''0Rng
1 - Mh, () 0# 0-Eng : C"ng &&&&&&&&&&&&&&& 0Rng
2 - Mh, () 4-u t?H
D-u t?H GV 0-Eng : "ng &&&&&&&&&&&'''0Rng
D-u t?H nA# 1ng t2 : "ng &&&&&&&&&&&''0Rng
TWng "ng : &&&&&&&&&&&&''0Rng
Xuy5t Xuy5t
ThE# g#an 4-u t?H %ố t#Cn 0-.
0-. h-@ng )h, () thanh to2n
&&&&' ngày 4à &&&&'
>g-E# 0# 1ng t2 Th! t?-@ng 0An +B Mh, t?2h Y= to2n tà# +,
6KFZ hV tNn9 6YFZ hV tNn9 6KFZ hV tNn9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ !"# $ T% &' $ H()* #*+
$$$$$','$$$$$
Mẫu số : C07-H
Ban hành theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 !a B" Tà# Ch$nh
GI-. ĐI Đ/0NG
Theo 1ng 45nh 6ho7 g#(y g#8# th#5u 9 số&''ngày&'th2ng&''n:; 200&'
T< ngày &'''th2ng&'''n:; 200&''0=n ngày&'''th2ng&&n:; 200&&
>gày &&'th2ng&&''n:; 200&&
Th! t?-@ng 0An +B
X
Ch*ng nh[n !a A
\uan6KF tNnZ 0]ng G(u9
Mh, t?2h Y= to2n tà# +,
6KFZ hV tNn9

họ tên) Người đi công tác (Ký...đồng = ……………….đồng = ………………. đồng Vé người cước xe đạp………Vé x …………………. Vé x ………………….đồng Vé trọ ………………………Vé x ………………….Phụ cấp đi đường : Cộng ……………………………………… đồng 2 .Vé x ………………… đồng = ………………....Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến Vé người …………………. ngày Thủ trưởng đơn vị (ký. họ tên) Duyệt Số tiền được thanh toán là …………..đồng Phụ phí lấy vé bằng Điện thoại ………………….Phụ cấp lưu trú Lưu trú dọc đường : cộng ……………………………..đồng = ……………….đồng 1 .đồng Tổng cộng : ………………………………. họ tên) .đồng Duyệt Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp …………...đồng Lưu trú nơi công tác : cộng ……………………………. Phụ trách kế toán tài vụ (Ký.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->