Th.

s Vũ Thanh Tú ,THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011


Gv Vũ Thanh Tú –THPT Nguyễn Trân .
PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC
I.Phöông trình löôïng giaùc cô baûn:

1)sin sin
2
,
2
u v
u v k
k Z
u v k
π
π π
·
· +
⇔ ∈

· − +

Hoaëc:
π
π π
· ≤
· +
⇔ ∈

· − +

*)sin , 1
sin 2
,
sin 2
u b b
u arc b k
k Z
u arc b k

π
π
·
· +
⇔ ∈

· − +

2)cos cos
2
,
2
u v
u v k
k Z
u v k

Hoaëc:
π
π
· ≤
· +
⇔ ∈

· − +

*)cos , 1
arccos 2
,
arccos 2
u b b
u b k
k Z
u b k

3)tan tan
,
u v
u v k k Z π
·
⇔ · + ∈

Hoaëc:
π
·
⇔ · + ∈
*)tan
arctan ,
u b
u b k k Z

4)
,
cotu cotv
u v k k Z π
·
⇔ · + ∈

Hoaëc:
π
·
⇔ · + ∈
*)
cot ,
cotu b
u arc b k k Z
( )
·

+ ·
0
3
1)sin2
2
2
2)cos 2 25
2
x
x

( ) + + · 3) 3 2 cot 2 0 tg x g x


+ · 4)sin4 cos5 0 x x

+ ·
+ ·
·
2 2
5)2sin 2sin2 0
6)sin 2 cos 3 1;
7)sin5 .cos3 sin6 .cos2
x x
x x
x x x x

II. PTLG thường gặp.
1.Phöông trình ña thöùc ñoái vôùi moät haøm soálöôïng
giaùc:

− + ·
+ + ·
2
2
1)2cos 3cos 1 0
2)cos sin 1 0
x x
x x

− ·
+ + + ·
3 2
3)2cos2 4cos 1
4)5 7 3 1 0
x x
tg x tg x tgx
2.Phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sinx vaøcosx:
Daïng: asinx+bcosx=c ; Phöông phaùp: Chia hai veá
cho
2 2
a b +
.
Ñieàu kieän coùnghieäm:
2 2 2
a b c + ≥

− · 1)2sin 2cos 2 x x

+ · 2)3sin 4cos 5 x x
3) Cho phöông trình
cos 3sin x x m + ·

1) Giaûi phöông trình khi
3 m·
.
2) Vôùi giaùtrònaøo của m naøo thì phöông trình
coùnghieäm.

1
Th.s Vũ Thanh Tú ,THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011
Bước 1: thay
2
cos 0, sin 1 x x · · có là nghiệm của pt.
Bước 2: khi cos 0 x · không là nghiệm của pt, chia hai vế của pt cho
2
os 0 c x ≠ ,roài
ñaët t= tanx.
( )
+ + − ·
+ − ·
2 2
2 2
1)3sin 8sin cos 8 3 9 cos 0
2)4sin 3 3sin2 2cos 4
x x x x
x x x
( ) ( )
+ + + − · −
2 2
3)2sin 3 3 sin cos 3 1 cos 1 x x x x
+ − ·
2 2
1
4)sin sin2 2cos
2
x x x
5.Phöông trình ñoái xöùng ñoái vôùi sinx vaø cosx:
Dạng : a(sinx+cosx) +bsinxcosx+c=0.
Cách giải:

2
t=sinx+cosx= 2sin ; 2 2.
4
1
sin cos
2
x t
t
x x
π | `
+ − ≤ ≤

. ,

⇒ ·
Ví dụ: giải các pt sau
( ) + + + · 1) 3 sin cos 2sin2 3 0 x x x
( ) ( ) + + · 2) 1 cos 1 sin 2 x x
+ + + + + + ·
1 1
3)2 sin cos tan cot 0
cos sin
x x x x
x x
6.Phöông trình phaûn ñoái xöùng ñoái vôùi sinx vaø cosx:
Dạng : a(sinx-cosx) +bsinxcosx+c=0.

2
t=sinx-cosx= 2sin ; 2 2.
4
1
sin cos
2
x t
t
x x
π | `
− − ≤ ≤

. ,

⇒ ·
II.phöông trình löôïng giaùc khaùc.
1.Ñöa veà daïnh tích:nhoùm nhaân töû chung,phaân tích
nghieäm…
Baøi taäp1: giaûi caùc pt sau Baøi taäp
2 : giaûi caùc pt sau
a.1 cos cos 2 cos3 0 x x x + + + · a.
cos 2 2sin 2 9cos 2sin 5 0 x x x x − + − + ·
b. 1 cos cos 2 sin sin 2 0 x x x x + + + + · b. sin 2 cos sin3 1 0 x x x + + − ·
c. 1 cos 2cos 2 sin sin 2 0 x x x x + + + + · c.
2 3
cos cos 3sin 3 0 x x x + − + ·
d.
2
sin 2 cos 0 x x + · d.
4 6
sin cos cos 2 0 x x x + + ·
2
Th.s Vũ Thanh Tú ,THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011
e.
2sin (1 cos 2 ) sin 2 1 2cos x x x x + + · +
e.
3 3
sin cos sin 2 sin cos x x x x x + · + +
.
f.
2
sin sin .cos 1 cos cos x x x x x + · + + f)
2
(sin cos ) cos 2 sin3 0
2 2
x x
x x + − + ·
g)
2 2
(1 sin )cos (1 cos )sin 1 sin2 x x x x x + + + · +
Baøi taäp 3:(ñaët ñieàu kieän cho pt, keát luaän nghieäm
treân ñöôøng troøn lg)
a.
1 2
tan
sin 2 sin 4
x
x x
+ ·
k.
1 1
2sin3 2cos3
sin cos
x x
x x
− · +
b.
1 1 2
sin 2 osx sin 4 x c x
+ ·
l. 3cot 3tan 4sin 2 0 x x x − + ·
c.
3
3cot 3tan 2sin 0
sin
x x x
x
− + − ·
m.
3
2 2
sin 1
2cos cot 2.
1 cos 2
x
x x
x
+
+ ·

d. ( ) + · + −
1
3sin 2cos 3 1
cos
x x tgx
x
n.
2
2(sin cos )
1 tan 2
1 cos 4
x x
x
x

+ ·
+
e. tan 2 cot 3 cot 5 0 x x x − + · 0.
tan cot 2(sin 2 cos 2 ) x x x x + · +

f.
1
tan cot
sin 4
x x
x
+ ·
p.
3(cot cos ) 5(tan sin ) 2 x x x x − − − ·

g. tan 3cot 4( 3 cos sin ) 0 x x x x − + + · q.
2
tan cot 4sin 2
sin 2
x x x
x
− + ·

h.
1 1
sin 2 sin 2cot 2
2sin sin 2
x x x
x x
+ − − ·
. T.
2
cot 1
cos 4 .cot 2 cos
2cot
x
x x x
x

− ·

1
h
.
+ | `
+ · +

+
. ,
cos3 sin3
5 sin cos2 3
1 2sin2
x x
x x
x

+ ·
2
1 cos2
)1 cot 2
sin 2
x
R g x
x

( ) ( ) + · − +
2
2
. 1 tan sin 3 cos sin sin 3 h x x x x x


·
+ −
1 2
cos sin2
) 3
2cos sin 1
x x
R
x x


2. Nhaän daïng döïa vaøo coâng thöùc löôïng giaùc,daïng
asinx+bcosx=c,ñöa veà cuøng moät goùc…
Baøi taäp 4: giaûi caùc pt sau
a.
3
3sin5 3 cos15 1 4sin 5 x x x − · + (duøng coâng thöùc
sin3x=3sinx-4sin
3
x)
b.
3 3
5
cos cos3 sin sin3
8
x x x x − ·
c.10cos 3cot 4 x x · +
d. cos3 sin 3(cos sin3 ) x x x x − · − (ñöa veà daïng
asinx+bcosx=c)
3
Th.s Vũ Thanh Tú ,THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011
e.
3
4sin 2 3cos 2 5cos(3 ) 0
2
x x x
π
− − + ·
f.
4sin 2 3cos 2 3(4sin 1) x x x − · −

g. cos 2 3sin 1 0 x x + + · h.
2 2
cos 2 cos 2 0 x x + − ·
k. cos9 2cos 6 2 0 x x − − · l.
5 8
2cos( ) sin( ) cos3 1
2 2
x x
x
π π + −
· −
.
Bài tập 4

Giải các pt sau
a.
3
sin x cos xsin 2x 3 cos3x 2(cos 4x sin x) + + · +
b.
2
(1 2sin x) cos x 1 sin x cos x + · + +
c. 3cos5x 2sin3x cos 2x sin x 0 − − ·
d.
2
2cos 3 sin 2 1 3(sinx+ 3 osx) x x c + + ·
e.
2
sin5 2 3(1 sin ) x x tg x − · −
3.Daïng chia hai veá cho moät löôïng sau khi kieåm tra
löôïng naøy khaùc 0.
Baøi 5: Giaûi caùc pt sau
a. sin 3cos 0 x x + · (chia hai veá cho cos 0 x ≠ )
b. 2sin 2 3tan 5 x x + · ( chia hai veá cho
2
cos 0 x ≠ )
c.
3 3
sin 3 sin 0 x cos x x + + · ( chia hai veá cho
3
cos 0 x ≠ )
d.
2
cos sin 4cos sin 0 x x x x − − · .
e.
2
sin (tan 1) sin (cos sin ) 1 0 x x x x x + − − − · ( chia hai veá cho
2
cos 0 x ≠
hoaëc nhoùm nhaân töû chung).
− + ·
3
)sin 4sin cos 0 f x x x
g)
1 1
4sinx=
sinx cosx
+
4. Daïng ptlg baäc cao: aùp duïng coâng thöùc haï baäc,
hoaëc haèng ñaúng thöùc, ñaùnh giaù ñaïi löôïng, phöông
phaùp toång bình phöông…
Baøi 6: Giaûi caùc pt sau :
a.
2 2 2
sin sin 2 sin 3 2 x x x + + · , b.
2 2 2
sin sin 3 3cos 2 0 x x x + − · ,
c.
3 3
3
1 sin cos sin 2
2
x x x + + ·
(aùp duïng
3 3 2 2
( ) ( )( ) a b a b a ab b + · + − + ),
d.
4 4 4
9
sin sin ( ) sin ( )
4 4 8
x x x
π π
+ + + − ·
, e.
2
4
4
(2 sin 2 ) sin3
tan 1
cos
x x
x
x

+ ·
,
f) ( )
+ + ·
4 4
5
2 sin cos 2 3sin cos cos2
2
x x x x x

4
Th.s Vũ Thanh Tú ,THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011
g)
( )
6 6
2 sin cos sin cos
0
2 2sin
x x x x
x
+ −
·

Baøi 7: Giaûi caùc pt sau :
a.
1979 1991
sin cos sin 2 cos 2 1 2 x x x x + + + · + ,( aùp duïng
, VT a VP a ≤ ≥
thì
VT=VP khi
VT a
VP a
· ¹
'
·
¹
.
b.
2 2
4cos 3tan 2 3 tan 4sin 6 x x x x − + + · − , ( aùp duïng
2 2
0
0
0
A
A B
B
· ¹
+ · ⇔
'
·
¹
)
c.
2
(sin 3 cos ) 5 cos(4 )
3
x x x
π
+ · + +
,
d. cos 7 .sin 2 1 x x · − , e.
5
cos 6 sin 2
2
x
x + ·
.
5.phương pháp đặt ẩn phụ,phương pháp đổi biến số:
Bài tập 8: giải các phương trình sau
a)
2
2
1 5(t anx+cotx)
cot 2 0
os 2
x
c x
+ − + ·
b)
3
8 os ( ) os3x
3
c x c
π
+ ·
c)
1 1 10
osx+ sinx+
cosx sinx 3
c + ·
d)
2
4x
os os
3
c x c ·
e)
sin(3 ) sin 2 .sin( )
4 4
x x x
π π
− · +
f)
2
1
2cot os2x+5(sinx+ ) 0
sinx
x c − ·
6. Các bài tập rèn luyện.
6.1 Giải các pt sau:
a)
2
sin3 2 os 0 x c x − · b)sinx(2cos2x+1)-cosx(2sin2x+ 3) 1 · .
Bài 1. Giải phương trình : 4(sin
4
x + cos
4
x ) + 3 sin4x = 2
Bài 2. Giải phương trình : sin2x + (1 + 2cos3x)sinx - 2sin
2
(2x+
4
π
) = 0
Bài 3. Giải phương trình:
2 2
2sin 2sin t anx
4
x x
π
| `
− · −

. ,
.
Bài 4. Giải phương trình:
2cos5 . cos 3 sin cos8 x x x x + ·
, (x ∈ R)
Bài 5. Giải phương trình:
2
3 sin 2 2 os 2 2 2 os2x x c x c − · +
Bài 6. Giải phương trình: 2( tanx – sinx ) + 3( cotx – cosx ) + 5 = 0
Bài 7. Giải phương trình:
2 2
1 8 1
2cos cos ( ) sin 2 3cos sin
3 3 2 3
x x x x x
π
π
| `
+ + · + + + +

. ,

Bài 8. Giải phương trình
( )
( )
2
cos . cos 1
2 1 sin .
sin cos
x x
x
x x

· +
+
5
Th.s Vũ Thanh Tú ,THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011
Bài 9. Giải phương trình cos2x 2sin x 1 2sin x cos 2x 0 + − − ·
Bài 10: Giải phương trình
1 2(cos sin )
tan cot 2 cot 1
x x
x x x

·
+ −
Bài 11.: Giải phương trình 0 1 cos sin 2 sin sin 2
2
· − + + − x x x x
Bài 11. Giải phương trình :
2
2 os3x.cosx+ 3(1 sin2x)=2 3 os (2 )
4
c c x
π
+ +
Bài 12. Giải phương trình sau:
( )
6 6
8 sin cos 3 3sin4 3 3cos 2 9sin2 11 x x x x x + + · − +
.
Bài 13. Giải phương trình:
x x
x x
cos sin
cos sin

+
+ 2tan2x + cos2x = 0.
Bài 14. Giải phương trình:
( )
( )
3
sin 2 cos 3 2 3 os 3 3 os2 8 3cos sinx 3 3 0 x x c x c x x + − − + − − ·
Bài 15. . Giải phương trình: cos x cos3x 1 2 sin 2x
4
π | `
+ · + +

. ,
.
Bài 16. Giải phương trình ) cos 3 (sin 3 1 cos sin 3 2 cos 2
2
x x x x x + · + +
Bài 17. Giải phương trình :
5
2 2 os sin 1
12
c x x
π | `
− ·

. ,
Bài 18. Giải phương trình : 8sin
5
x – cos4x.sinx + 4cos2x – 3sinx = 0
Bài 19. Giải phương trình :
2
cos . 2 sin
sin 2 2 sin 3
·

x x
x x
Bài 20. (Khối A-2002) Giải phương trình : 5
cos 3 sin 3
(sin ) cos 2 3
1 2 sin 2
x x
x x
x
+
+ · +
+
x∈
(0; 2 ) π
Bài 21. Giải phương trình 4sin
2
(
2
x
)–
,
`

.
|
− + ·
4
3
cos 2 1 2 cos 3
2
π
x x
Bài 22. (Khối D – 2009) Giải phương trình
0 sin 2 cos . 3 sin 2 5 cos . 3 · − − x x x x
Bài 23. (Khối B – 2009)Giải phương trình :
) sin 4 (cos 2 3 . 3 2 sin . cos sin
3
x x x co x x x + · + +
Bài 24. (khối A – 2009) Giải phương trình :
3
) sin 1 ).( sin 2 1 (
cos ). sin 2 1 (
·
− +

x x
x x
Bài 25. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hai phương trình sau đây tương
đương:
1
3 sin
2 sin sin
− ·
+
x
x x
và cosx + m.sin2x = 0.
CĐ09: GPT
2
(1 2sin ) cos 1 sinx cos . x x x + · + +
A10: GPT
(1 sinx os2 ) sin
1 4
cos .
1 t anx 2
c x x
x
π | `
+ + +

. ,
·
+
6
Th.s Vũ Thanh Tú ,THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011
B10: GPT
(sin 2 os2 ) cos 2cos 2 sinx 0. x c x x x + + − ·
D10: GPT sin 2 os2 3sin cos 1 0. x c x x x − + − − ·
CĐ10: GPT
5 3
4cos os 2(8sin 1) cos 5.
2 2
x x
c x x + − ·

Email tu_thanhvu@yahoo.com fone: 0978317794
7

chia hai vế của pt cho cos 2 x ≠ 0 . sin 4 x + cos6 x + cos 2 x = 0 2 . sin 2 x + cos 2 x = 0 b. 1. cos 2 x − 2sin 2 x + 9 cos x − 2sin x + 5 = 0 b. − 2 ≤ t ≤ 2.roài ñaët t= tanx. Cách giải: π  t= sinx+ cosx= 2sin x +  .phöông trình löôïng giaùc khaùc. π  t= sinx-cosx= 2sin x −  .Phöông trình ñoái xöùng ñoái vôùi sinx vaø cosx: Dạng : a(sinx+cosx) +bsinxcosx+c=0. 1 + cos x + 2 cos 2 x + sin x + sin 2 x = 0 d. cos 2 x + cos3 x − 3sin x + 3 = 0 d. 4  ⇒ sin x cos x = 1− t2 2 II.sin 2 x = 1 có là nghiệm của pt. − 2 ≤ t ≤ 2.Phöông trình phaûn ñoái xöùng ñoái vôùi sinx vaø cosx: Dạng : a(sinx-cosx) +bsinxcosx+c=0. sin 2 x + cos x + sin 3 x − 1 = 0 c.THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011 Bước 1: thay cos x = 0. 1 )3sin2 x + 8sin x cos x + 8 3 − 9 cos2 x = 0 ( ) 2)4sin2 x + 3 3sin2x − 2cos2 x = 4 3)2sin2 x + 3+ 3 sin x cos x + ( ) ( 3 − 1 cos2 x = −1 ) 4)sin2 x + sin2x − 2cos2 x = 1 2 5. 1 + cos x + cos 2 x + sin x + sin 2 x = 0 c.Ñöa veà daïnh tích:nhoùm nhaân töû chung. 4  ⇒ sin x cos x = t2 − 1 2 2) ( 1+ cos x) ( 1+ sin x) = 2 3)2 + sin x + cos x + tan x + cot x + Ví dụ: giải các pt sau 1 3( sin x + cos x) + 2sin2x + 3 = 0 ) 1 1 + =0 cos x sin x 6.s Vũ Thanh Tú . Bước 2: khi cos x = 0 không là nghiệm của pt. 1 + cos x + cos 2 x + cos 3 x = 0 a.phaân tích nghieäm… Baøi taäp1: giaûi caùc pt sau Baøi taäp 2 : giaûi caùc pt sau a.Th.

2 cos 2 x + cot 2 x = 2. f. 3cot x − 3 tan x + 4sin 2 x = 0 3 sin 3 x + 1 =0 m. sin 2 x cosx sin 4 x a. tan x + cot x = p. 3cot x − 3 tan x + 2sin x − 1− cos2x sin2 2x cos x − sin2x h2. sin 3 x + cos3 x = sin 2 x + sin x + cos x f) (sin + cos )2 − cos 2 x + sin 3x = 0 x 2 x 2 g) (1+ sin2 x)cos x + (1+ cos2 x)sin x = 1+ sin2x Baøi taäp 3:(ñaët ñieàu kieän cho pt.ñöa veà cuøng moät goùc… Baøi taäp 4: giaûi caùc pt sau a. 3sin 5 x − 3 cos15 x = 1 + 4sin 3 5 x (duøng coâng thöùc 3 sin3x=3sinx-4sin x) b.s Vũ Thanh Tú . cos3 x cos 3x − sin3 x sin 3x = asinx+bcosx=c) 5 c. 5 sin x + = cos2x + 3 1+ 2sin2x    2. 3(cot x − cos x) − 5(tan x − sin x) = 2 sin 4 x g. 2sin 3x − 1 1 = 2 cos 3 x + sin x cos x l. Nhaän daïng döïa vaøo coâng thöùc löôïng giaùc. 10 cos x = 3cot x + 4 8 d. keát luaän nghieäm treân ñöôøng troøn lg) 1 2 = sin 2 x sin 4 x 1 1 2 + = b. tan x + k. 3sin x + 2cos x = 3( 1+ tgx) − n. sin 2 x + sin x − 2sin x sin 2 x 2 cot x c. 1 + tan 2 x = cos x 1 + cos 4 x tan x + cot x = 2(sin 2 x + cos 2 x) tan 2 x − cot 3 x + cot 5 x = 0 e.THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011 e. 2 tan x − cot x + 4sin 2 x = sin 2 x 1 1 cot 2 x − 1 − = 2 cot 2 x .Th. T. 1 f. 0. sin x + sin x. tan x − 3cot x + 4( 3 cos x + sin x) = 0 q. sin x 1 − cos 2 x 1 2(sin x − cos x) 2 d.daïng asinx+bcosx=c. 2sin x(1 + cos 2 x) + sin 2 x = 1 + 2 cos x . cos 3x − sin x = 3(cos x − sin 3x) (ñöa veà daïng 3 .cos x = 1 + cos x + cos2 x e. − cos 4 x.( 1+ tan x) sin2 x = 3( cos x − sin x) sin x + 3 R1) = 3 2cos2 x + sin x − 1 R)1+ cot g2x = cos3x + sin3x   h1 .cot 2 x = cos x h.

ñaùnh giaù ñaïi löôïng. d. sin x + cos x sin 2x + 3 cos 3x = 2(cos 4x + sin 3 x) b. sin 3 x + 3cos3 x + sin x = 0 ( chia hai veá cho cos3 x ≠ 0 ) d.THPT Nguyễn Trân Năm học 2010-2011 e. 2sin 2 x + 3 tan x = 5 ( chia hai veá cho cos 2 x ≠ 0 ) c. sin 2 x(tan x + 1) − sin x(cos x − sin x) − 1 = 0 ( chia hai veá cho cos 2 x ≠ 0 hoaëc nhoùm nhaân töû chung). cos 2 2 x + cos2 x − 2 = 0 l. cos 9 x − 2 cos 6 x − 2 = 0 3π )=0 2 f. 4sin 2 x − 3cos 2 x − 5cos(3x + g.Daïng chia hai veá cho moät löôïng sau khi kieåm tra löôïng naøy khaùc 0. sin5x − 2 = 3(1− sin x)tg2x 3. sin 2 x + sin 2 2 x + sin 2 3x = 2 . 2 2 2 sin x + sin 3 x − 3cos 2 x = 0 . . (1 + 2sin x)2 cos x = 1 + sin x + cos x c. 4sin 2 x − 3cos 2 x = 3(4sin x − 1) h. f) 2( sin4 x + cos4 x) + 2 3sin xcos xcos2x = 5 2 π 4 3 2 π 4 9 8 e. cos 2 x + 3sin x + 1 = 0 k. b. x + 5π x − 8π 2 cos( ) sin( ) = cos 3 x − 1 . sin 4 x + sin 4 ( x + ) + sin4 ( x − ) = . Baøi 5: Giaûi caùc pt sau a. f )sin x − 4sin3 x + cos x = 0 1 1 + g) 4s inx= sinx cosx 4. c. 2 cos 2 x + 3 sin 2 x + 1 = 3(s inx+ 3cosx) e. sin x + 3cos x = 0 (chia hai veá cho cos x ≠ 0 ) b. 1 + sin 3 x + cos3 x = sin 2 x (aùp duïng (a 3 + b3 ) = (a + b)(a2 − ab + b2 ) ).Th. Daïng ptlg baäc cao: aùp duïng coâng thöùc haï baäc. cos x − sin x − 4 cos x sin 2 x = 0 .s Vũ Thanh Tú . 3 cos5x − 2sin 3x cos 2x − sin x = 0 d. hoaëc haèng ñaúng thöùc. 2 2 Bài tập 4’ Giải các pt sau a. tan 4 x + 1 = (2 − sin 2 2 x)sin 3 x cos 4 x 4 . e. phöông phaùp toång bình phöông… Baøi 6: Giaûi caùc pt sau : a.

( aùp duïng VT ≤ a.THPT Nguyễn Trân 2 sin6 x + cos6 x − sin x cos x 2 − 2sin x Năm học 2010-2011 g) ( ) =0 Baøi 7: Giaûi caùc pt sau : a. ( aùp duïng b.sin 2 x = −1 . ( cos x − 1) Bài 8. cos 6 x + sin 5x = 2.1 Giải các pt sau: a) sin 3x − 2cos 2 x = 0 b) s inx(2cos2x+1)-cosx(2sin2x+ 3) = 1 . 4 Bài 5. A = 0 A2 + B 2 = 0 ⇔  ) B = 0 c. cos 7 x. sin x + cos x 5 . Các bài tập rèn luyện. e.phương pháp đặt ẩn phụ. Giải phương trình : 4(sin x + cos x ) + 3 sin4x = 2 π Bài 2. cos 3 x + sin x = cos 8 x . sin1979 x + cos1991 x + sin 2 x + cos 2 x = 1 + 2 . Giải phương trình : sin2x + (1 + 2cos3x)sinx .2sin 2 (2x+ ) = 0 4 5. Giải phương trình: 2sin  x − 2 Bài 4. −4 cos 2 x + 3 tan 2 x + 2 3 tan x = 4sin x − 6 . Giải phương trình: 3 sin 2 x − 2cos2 x = 2 2 + 2cos2x Bài 6.VP ≥ a thì VT=VP khi VT = a  VP = a . (sin x + 3 cos x)2 = 5 + cos(4 x + ) . Giải phương trình = 2 ( 1 + sin x ) . Giải phương trình: 2 cos 5 x. 6. d. Giải phương trình: 2 cos x + cos ( x + π ) = + sin 2 x + 3cos  x +  + sin x 3 3 2 3  2 cos x.phương pháp đổi biến số: Bài tập 8: giải các phương trình sau a) Bài 3. 2 π 3 1 5(t anx+cotx) π + cot 2 x − +2=0 b) 8cos3 ( x + ) = cos3x 2 cos x 2 3 1 1 10 4x + s inx+ = c) cosx+ d) cos 2 x = cos cosx sinx 3 3 π π 1 )=0 e) sin(3x − ) = sin 2 x. 4 4 Bài 1.sin( x + ) f) 2 cot 2 x − cos2x+5(sinx+ 4 4 sinx 6. (x ∈ R)   π 2  = 2sin x − t anx . Giải phương trình: 2( tanx – sinx ) + 3( cotx – cosx ) + 5 = 0 1 8 π 1 2  2 Bài 7.s Vũ Thanh Tú .Th.

Giải phương trình 4sin2( )– 3 cos 2 x = 1 + 2 cos  x −  4  2  Bài 20. Giải phương trình: Bài 14. CĐ09: GPT (1 + 2sin x) 2 cos x = 1 + s inx + cos x.Th. Giải phương trình 2 cos 2   π . c s 5 x − s 3 x.2π ) = 3+ 1 + 2 sin 2 x 3π  x 2 Bài 21. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hai phương trình sau đây tương đương: sin x + sin 2 x = −1 sin 3 x và cosx + m. Giải phương trình : Bài 12. Giải phương trình Năm học 2010-2011 cos2x + 2sin x − 1 − 2sin x cos 2x = 0 1 2(cos x − sin x ) Bài 10: Giải phương trình = tan x + cot 2 x cot x − 1 2 Bài 11.THPT Nguyễn Trân Bài 9. .sin2x = 0. sin 2 x + 3.: Giải phương trình 2 sin x − sin 2 x + sin x + cos x − 1 = 0 Bài 11. Giải phương trình: sin 2 x ( cos x + 3 ) − 2 3cos 3x − 3 3cos2 x + 8 ( 3 cos x − s inx − 3 3 = 0 ) Bài 15. Giải phương trình sau: π 2cos3x. (khối A – 2009) Giải phương trình : x) (1 −2 sin x ). (Khối A-2002) Giải phương trình : 5 (sin x + Bài 22. Giải phương trình : 2 2 cos   12  5 Bài 18.sinx + 4cos2x – 3sinx = 0 Bài 19. 1 + t anx 2 6 . (Khối B – 2009)Giải phương trình : 3. c s 2 x − in x = o 2 in o s 0 sin x +cos x. co x s = 3 (1 +2 sin x ).( 1 − sin x ) 3 Bài 25. Giải phương trình: cos x + cos3x = 1 + 2 sin  2x + Bài 16. (Khối D – 2009) Giải phương trình Bài 23. 4 x + 2 3 sin x cos x +1 = 3(sin x + 3 cos x)  5π  − x  sin x = 1 Bài 17. cos x cos 3x + sin 3x ) cos 2x x∈ (0. π  (1 + s inx + cos2 x )sin  x +  1 A10: GPT 4  = cos x. sin x − cos x .co 3 x = 2(cos 4 x +sin Bài 24. Bài 13.cosx+ 3(1 + s in2x)=2 3cos 2 (2 x + ) 4 8 ( sin 6 x +cos 6 x )+ 3 3 sin 4 x= 3 3 cos 2 x 9sin 2 + 11 − x sin x + cos x + 2tan2x + cos2x = 0.s Vũ Thanh Tú . Giải phương trình : 8sin x – cos4x. Giải phương trình : 3 sin 2 x − 2 sin x =2 sin 2 x.

D10: GPT sin 2 x − cos2 x + 3sin x − cos x − 1 = 0. CĐ10: GPT 4 cos 5x 3x cos + 2(8sin x − 1) cos x = 5.Th.THPT Nguyễn Trân B10: GPT (sin 2 x + cos2 x) cos x + 2 cos 2 x − s inx = 0. 2 2 Năm học 2010-2011 Email tu_thanhvu@yahoo.s Vũ Thanh Tú .com fone: 0978317794 7 .