P. 1
HIĐROCACBON KHÔNG NO

HIĐROCACBON KHÔNG NO

|Views: 596|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Hoang Quan

More info:

Published by: Nguyen Hoang Quan on Mar 14, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

HIĐROCACBON KHÔNG NO

Câu 1 : Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken . Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 6 . Đun nóng nhẹ A có mặt chất xúc tác Ni thì A biến thành hỗn hợp khí B không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với hiđro là 8 . Tìm công thức phân tử của Anken ? A. C2H4 B. C5H10 C. C3H6 D. C4H8 Câu 2 : Cho 5,668 gam cao su Buna-S phản ứng vừa đủ với 3,462 gam brôm trong CCl 4. Tỉ lệ số mắt xích của Stiren và Buta-1,3-đien là A. 1:2. B. 1:4. C. 2:1. D. 4:4. Câu 3 : Với công thức cấu tạo
CH3CHCH=CH2 có tên gọi là C2H5

A. 3-metylpent-1-en. B. 3-etylbut-1-en. C. 3-metylpent-4-en. D. 2-etylbut-3-en. Câu 4 : Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau 5 0 0 Xenlulozơ  3%→ glucozơ  8%→ C2H5OH  6%→ Buta-1,3-đien  TH→ Cao su Buna  Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là A. 17,857 tấn. B. 25,625 tấn. C. 5,806 tấn. D. 37,875 tấn. Câu 5 : Cho sơ đồ: Rượu → anken → polime. Có bao nhiêu polime tạo thành từ rượu có công thức phân tử C5H12O có mạch cacbon phân nhánh: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6 Câu 6 : Cho phản ứng: CH2=CH2 +KMnO4 + H2SO4 →(COOH)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tỉ lệ về hệ số giữa chất khử và chất oxi hoá tương ứng là: A. 5 : 2. B. 2 : 5. C. 2 : 1. D. 1 : 2. Câu 7 : Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, trong đó Z có khối lượng phân tử gấp đôi X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y thu sản phẩm khí hấp thụ vào dung dịch nuoc71 vôi trong dư thì thu khối lượng kết tủa là : A. 20 B. 30 C. 10 D. 40 Câu 8 : Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức của X là: A. C3H6 B. C2H4 C. C3H4 D. C4H8 Câu 9 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng. Cho toàn bộ sản phẩm cháy lội chậm qua bình (1) chứa dung dịch Ba(OH)2 dư và bình (2) chứa H2SO4 đậm đặc dư mắc nối tiếp. Kết quả khối lượng bình (1) tăng thêm 6,12 g và bình (2) tăng thêm 0,62g. Trong bình 1 thu được 19,7 g kết tủa. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là: A. C2H4 và C3H6 B. C2H4 và C3H8 C. C3H6 và C4H8 D.C3H8 và C4H10 Câu 10 : Hoãn hôïp A goàm C3H4, C3H6, C3H8 coù tæ khoái hôi so vôùi N2 baèng 1,5.Ñoát chaùy hoaøn toaøn 3,36 lít hoãn hôïp A (ñktc), roài daãn toaøn boä saûn phaåm chaùy vaøo bình ñöïng nöôùc voâi trong dö. Ñoä taêng khoái löôïng cuûa bình ñöïng nöôùc voâi trong laø: A.9,3g B.9,6g C.27,9g D.12,7g Câu 11 : Các chất nào sau đây có thể vừa làm mất màu dd Br 2 vừa tạo kết tủa vàng nhạt với dd AgNO3 trong NH3 A- metan , etilen , axetilen B- etilen ,axetilen , isopren C- Axetilen , but-1-in , vinylaxetilen D- Axetilen , but-1-in , but-2-in. Câu 12 : Cho buten-1 tác dụng với nước thu được chất X. Đun nóng X với dung dịch H 2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC, được chất Y. Chất Y là: A. Buten-1 B. Buten-2 C. butadien-1,3 D. 2-metylpropan Câu 13 : Hh khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hh khí Y không làm mất màu dd brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo anken A. CH2=CH2 B. CH3-CH=CH-CH3. C. CH2=CH-CH2-CH3 D. CH2=C(CH3)2

Câu 14 : Cho hh X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 , thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm V của CH4 có trong X là A. 20% B. 40% C. 50% D. 25% Câu 15 : Anken X có công thức phân tử là C5H10. X không có đồng phân hình học. Khi cho X tác dụng với KMnO4 ở nhiệt độ thấp thu được chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C5H12O2. Oxi hóa nhẹ Y bằng CuO dư thu được chất hữu cơ Z . Z không có phản ứng tráng gương. Vậy X là: A. 2-metyl buten-2 B. But-1-en C. 2-metyl but-1-en D. But-2-en Câu 16 : Chất X mạch hở là chất khí ở điều kiện thường có công thức đơn giản là CH. X tác dụng với dd AgNO3/ NH3 thu được kết tủa. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 17 : Đem hỗn hợp X khí gồm axetilen và hidro nung nóng ( xúc tác Ni), sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y vào bình đựng nước nóng ( có HgSO 4 làm xúc tác), sau phản ứng hoàn toàn dẫn toàn bộ khí và hơi thu được vào bình đựng dung dịch AgNO 3 dư trong NH3 thì thấy tạo ra 10,8 gam bạc. Mặt khác, nếu đem toàn bộ hỗn hợp Y đốt cháy thì thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam nước. Phần trăm axetilen đã phản ứng là: A. 90% B. 75% C. 60% D. 80% Câu 18 : Crackinh 11,6g C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 7 chấtt khí là: C4H8, C3H6, C2H4, C3 H6, CH4 ,H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít không khí ở đktc. Giá trị của V là : A. 136 lít B. 112,6 lít C. 224 lít D. 145,6 lít Câu 19 : hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol . Hai anken đó là: A. 2-metylpropen vaø but-1-en B. propen vaø but-2-en C. eten và but-2-en D. eten và but -1-en Câu 20 : Đun nóng m gam hh X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđrô bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hh X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn trong dd nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là A. 20 gam B. 40 gam C. 30 gam D. 50 gam Câu 21 : Hỗn hợp X gồm một hiđrocacbon ở thể khí và H2 (tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 4,8). Cho X đi qua Ni đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (tỉ khối hơi của Y so với CH4 bằng 1). CTPT của hiđrocacbon là A. C2H2 B. C3H6 C. C3H4 D. C2H4 Câu 22 : Khi Crăckinh V lít butan được hỗn hợp A chỉ gồm các anken và ankan. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với H2 bằng 21,75. Hiệu suất của phản ứng Crăckinh butan là bao nhiêu? A. 33,33% B. 50.33% C. 46,67% D. 66,67% Câu 23 : Hoà tan hết hỗn hợp rắn gồm CaC2, Al4C3 và Ca vào H2O thu được 3,36 lít hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 10. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí Y. Tiếp tục cho Y qua bình đựng nước brom dư thì có 0,784 lít hỗn hợp khí Z (tỉ khối hơi so với He bằng 6,5). Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng bình brom tăng là A. 2,09 gam B. 3,45gam C. 3,91 gam D. 1,35 gam Câu 24 : Tiến hành trùng hợp 1mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch brom thì lượng brom phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng poli etilen (PE) thu được là A. 85% và 23,8 gam B. 77,5 % và 22,4 gam C. 77,5% và 21,7 gam D. 70% và 23,8 gam Câu 25 : Xét cấu tạo : CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]4CH3 Tương ứng với cấu tạo này có bao nhiêu dạng đồng phân hình học ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 26 : Khi cho buta-1,3-đien cộng Br2 ( tỉ lệ mol 1:1) ở nhiệt độ thích hợp là 400C thì thu được sản phẩm có % cao hơn là A. 1,2-đibrombut-3-en B. 1,4-đibrombut-2-en C. 1,3-đibrombut-3-en D. 3,4-đibrombut-2-en Câu 27 : Hỗn hợp gồm propan, propen và propin có tỉ khối hơi so với H 2 là 21,2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, Tổng khối lượng CO2 và nước thu được là A. 10,2 gam. B. 9,3 gam. C. 9,48 gam. D. 8,4 gam.

47%. 8 Câu 48 : Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 170oC thì khí sinh ra có lẫn SO 2. C4H8 D. C3H4 D. C4H8 vµ C3H6. C2H2 và C4H8 B. 33.3g D. I.93g kết tủa và thấy khối lượng dd giảm 5. D. 85% C. III Câu 42 : Khi trùng hợp etilen người ta thu được một loại polietilen có khối lượng phân tử trung bình 100.2 mol phản ứng với 0.72 lít hiđro. thu được 0.1 mol A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 29. Ankin.4 gam H2O. 8. A là: A. Câu 39 : D·y gåm c¸c hi®rocacbon khi t¸c dông víi clo theo tØ lÖ mol 1:1 (chiÕu s¸ng) ®Òu thu ®îc 4 dÉn xuÊt mono clo ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau lµ: A. 0. 2. 0. C. 2-metylbutađien-1. II B.3 với hiệu suất 80%. Tên gọi của X. isopentan và 3-metylbutin-1. 25 Câu 47 : Đốt cháy hoàn toàn 0. Câu 34 : Từ 13. 40%.54g nước. Anken D. 13. 40%.64 gam và có hỗn hợp khí C thoát ra khỏi bình brom. Hỏi hệ số trùng hợp (tức là số mắt xích trong một phân tử) trung bình n là bao nhiêu ? A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.48 lit hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1. C3H4 và C4H8 C. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A.5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%.4 gam Br 2.8 gam H2O. 50 C.28% C. Câu 37 : Cho hçn hîp 2 anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp t¸c dông víi níc (xt. X là monome dùng để điều chế caosu.25%. CTPT của X là: A. Trong hỗn hợp B có 1. dd HCl.05 mol. Cho hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư.5 C. Nung nóng X với xúc tác Ni để phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 8.2 lít CO2 (đktc) và 10. Dung dịch Br2 B.Y có cùng công thức phân tử C 5H8. C. Công thức và thành phần % theo thể tích của (A) trong X là A.04 mol. thu được hỗn hợp khí B.03 mol Câu 35 : Hai hiđrocacbon X. Trong hỗn hợp A có chứa 7. . thu được hỗn hợp A chỉ gồm các ankan và anken. dd KMnO4 Câu 50 : Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối hơi so với He là 3. thu được hỗn hợp khí B. 42. D. Câu 38 : §èt ch¸y hoµn toµn 4. 14. 6 C. 80%.8. thấy độ tăng khối lượng của bình 2 lớn hơn bình 1 là 39 gam.000 đvC. Công thức X: A. D. C. isopentan C.28 gam C. không xác định được CH ≡ CH → X → CH3 − CHCl2 Thì X là Câu 41 : Trong sơ đồ phản ứng sau I.1 mol etan và 0.4 thu được bằng nhau.4g .045 mol. (b) Câu 30 : Cho hỗn hợp khí A gồm: 0. ~ 3571 D. 20% B. Dẫn X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với He là 5. C2H2. 50.Phần 2 : cho tác dụng với dung dịch Br2. 0.75. Cũng 0. C2H4 vµ C3H6.2 gam kết tủa có màu vàng nhạt.®i metyl butan. Câu 45 : Đốt cháy hoàn toàn 0. 0. ddBr2 B. dd KMnO4 . Đốt cháy hoàn toàn 24. 50.3. Dung dịch K2CO3 D. 50% C.2 gam. bằng nhau D. II.2 và 1. C3H6.05 mol. 3. C.33 D. 0. Số lượng các đồng phân của hỗn hợp A tối đa là: A. 30 B. 20%.6 mol CO2 và 0. 0.4 mol Câu 29 : Đốt cháy hoàn toàn 0. ~ 4020 C. 25.Câu 28 : Chon hỗn hợp X gồm C2H2 0. 2.3 mol B. 6 C. Lượng sản phẩm cộng brom 1. 90% D. CH2=CHCl A. Câu 40 : Khi cho isopentan tác dụng với clo (xúc tác ánh sáng) tỉ lệ mol 1:1 và isopren tác dụng với nước brom tỉ lệ mol 1:1. Không còn hiđrocacbon sau phản ứng. 15. 3-Metyl pentađiin-1.3g C. B. 41. Lượng hiđrocacbon này làm mất màu hoàn toàn với dung dịch nước brom có hòa tan 22. D. 50. dd Br2 D. 3. Dung dịch KMnO4 Câu 49 : Để nhận biết C2H2. 0. 0t) ®îc hçn hîp A gåm 3 rîu.®i metyl pentan vµ 2. C. Cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 chứa dd H 2SO4 đậm đặc.06 mol B. 9. 0.3 mol H2 (xúc tác) sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 là 11. C4H8 vµ C5H10. C2H4 và C2H6.1 mol C. B. 0. đều ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng Br2 đã tham gia : A. đi qua ống sứ đựng Ni làm xúc tác.1 mol axetilen. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là A. 0. Y có mạch cacbon phân nhánh và tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt. Số mol các sản phẩm cộng thu được là: A. Số đồng phân cis. Hiệu suất của phản ứng: A. C2H2.2. đun nóng. khối lượng bình brom tăng 1. Câu 36 : Một hỗn hợp X gồm một Hidrocacbon mạch hở (A) có hai liên kết π trong phân tử và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4. Để thu được C2H4 tinh khiết có thể loại bỏ SO2 bằng chất nào sau đây? A.48 lÝt hçn hîp khÝ gåm butan vµ 1 hi®rocacbon kh«ng no X th× thu ®îc 30.8g.67. Công thức 2 hiđrocacbon: A.4 gam một chất Y. 16.2 mol etilen.04 mol. Sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O. isopren B. 0. Khối lượng của hỗn hợp khí C bằng bao nhiêu? A. Hexađiin-1.Phần 1 : đem đốt cháy thu 0. Giá trị x là A.2 mol D. CH3-CH3 III. Sau phản ứng thu 27. bình 2 chứa dd NaOH dư. I. X làm mất màu tối đa x mol Br2 trong dung dịch.86% D. 0. Hiệu suất phản ứng cracking isopentan là: A. Ankađien C. 0. ~ 2800 Câu 43 : Nếu trong một dãy đồng đẳng của hiđrocacbon. Ankan B. ta lần lượt dùng theo thứ tự các thuốc thử : A.3-in-5 D.3 và 2-metylbutin-3. Một kết quả khác. isopren và 3-metylbutin-1.94 gam A sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. 10. C3H8 C.4 mol hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon loại C nH2n hơn kém nhau một nhóm CH2. §èt ch¸y hÕt 1. B.28%. 0. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y là: A. mà khi đốt cháy thì tạo số mol nước bằng số mol khí cacbonic. ~ 4250 B. 20%. C3H6. D. C2H6.586g. C3H4. C2H2 và C3H8 D. dd Br2 .1 mol Hiđrocacbon A.04 mol D. trường hợp nào tạo ra nhiều sản phẩm đồng phân hơ A.5M. 5 B.4 lit dung dịch Br2 0.8 gam hỗn hợp trên thu được 28.20 gam Câu 31 : A là một chất hữu cơ mà khi đốt cháy 0. 0. 25. 80% B.26 gam B. số mol Br2 giảm đi một nữa và khối lượng bình tăng 6. Hexađien-1. 20. 2. 42. khối lượng bình 37. C3H6 B. III D. C5H10 vµ C6H12. 20% Câu 51 : Đốt cháy hoàn toàn 4.1 mol và C2H4 0. 30% D. III C. C3H4. metyl xiclopentan vµ iso pentan.4 B.48 lít etilen và 6. C4H8 Câu 52 : Cho 4.1 mol một hiđrocacbon X thu được tổng khối lượng của CO 2 và hơi nước là 24. (a). C2H2 và C4H6 Câu 53 : Chia hỗn hợp một ankin thành 2 phần bằng nhau : . trong bình có tạo 60 gam kết tủa.045 mol. 8 D. C2H2.015M th× thu ®îc dung dÞch B cã nång ®é cña NaOH lµ 0.®i metyl butan vµ metyl xiclopentan. 25. CH2=CH2 II.8 gam H2O.3 mol H2O. isopren và 2-metylbutin-3.1 mol A cần 0.02 mol C. khi số nguyên tử cacbon càng tăng mà hàm lượng (% theo khối lượng) của hiđro càng giảm thì hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào ? A. B. Dẫn sản phẩm cháy qua bình dung dịch nước vôi trong. Ag2O/dd NH3.2 gam một chất X mà khi đốt cháy thì thu được 11.9 mol O 2. C2H4. C«ng thøc ph©n tö cña 2 anken lµ(coi thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ): A. 0. iso pentan vµ 2. C3H6 C. Dẫn hỗn hợp khí B qua bình đựng nước brom dư.80%.2g B.2. Dung dịch KOH C. C4H10 B.896 lit CO2 và 0. C3H4. C5H12 Câu 46 : Có một hỗn hợp X gồm C2H2.7g.36 mol hiđro đi qua ống sứ đựng Ni làm xúc tác.06 mol.2 lít hơi isopentan (đktc).05M.8 gam rượu etylic người ta điều chế được butađien-1. B.3®i metyl butan. 3. dd Br2 C. 95% Câu 33 : Cho hỗn hợp A gồm 4.Y lần lượt là: A. Mặt khác 0. 7 D.872g một hiđrocacbon X.8gam CO2 vµ 14. 0.86%. 4 B. 10 Câu 32 : Thực hiện phản ứng cracking 11. 40% B. đun nóng. 43. trans mạch hở có thể có của A là: A.58 gam D.

Kim loại M là: A.80. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là . Al. FeS2. 7. H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là A. C. 10. 103. Câu 14: Trong phòng thí nghiệm. Fe vào dung dịch H 2SO4 loãng (dư). C. hh muối sunfat khan thu được khi cô cạn dd có khối lượng là A. Mg. B. D. 58. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dd H 2SO4 loãng. Cu. đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Zn. 48.93 gam. Câu 10: Để nhận biết ba axit đặc.4. BaCO3. Tẩy trắng tinh bột. B. B.81 gam. thể tích các chất rắn là không đáng kể) A. dung dịch NaOH. H2S. D. dung dịch KOH. B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. B. OXI – LƯU HUỲNH Câu 1: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 20% thu được ddmuối trung hoà có nồng độ 27. Mg. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. (II) Sục khí SO2 vào nước brom. 3O2 + 2H2S C. sinh ra 0. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau.24 lít khí H2 (ở đktc).02 mol Fe dư. 6. O2. dung dịch KMnO4.4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí).68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%. Sr. C3H8 D. KMnO4. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là A. B. Cô cạn dd X. biết hiđrocacbon no có số C lớn hơn 1 và bé hơn 5 A.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. 97. nước Br2. A. CaO.95m gam. C4H8 Câu 55 : Hỗn hợp khí A gồm một hiđrocacbon no và một hiđrocacbon không no vào bình nước brom chứa 40g Br2. B. 0. C.3 mol H2SO4 đặc. FeO D.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. C. Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. a = b. B. 52. 9. 101.6 gam Fe bằng dd H2SO4 loãng (dư). C. D. 80. C.68 gam. giấy quỳ tím. Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ A. D.68%. O2. D. Câu 19: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C. Fe. giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. 40. Fe. chưng cất phân đoạn không khí lỏng. D. D. thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0. Fe. Mặt khác. FeCO3. C. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. 77.88 gam một oxit sắt bằng dd H 2SO4 đặc. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. t  → o 2H2O + 2SO2.69%. Câu 8: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là A.81 gam. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3.7g khí bay ra thu 11g CO2. Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2SO4 0. C.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. Cho dung dịch Ba(OH) 2 (dư) vào dung dịch X.12 mol FeSO4. cát. Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. Zn.0.6 gam bột sắt với 2. Sát trùng nước sinh hoạt. khi cho 1. nước Br2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y.48. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O. D. D. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 3.21%. B. B. NH3. Câu 2: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với A. Câu 11: Hoà tan 5. Chữa sâu răng. B. dung dịch Ba(OH)2. ta dùng thuốc thử là A. Câu 15: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H 2SO4 loãng. 0.80 gam. a = 4b. CO2. C. thu được (cho Fe = 56) A. nguội. B.344 lít hiđro (ở đktc) và dd chứa m gam muối. MgO. D. bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là A. B.22 gam hh X gồm Fe. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). D. B. CaO. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi. Câu 17: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. 0. Ag. Câu 21: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH. CuO. Câu 24: Hơi thuỷ ngân rất độc. O2. ở đktc).5b. C. B. KMnO4.5M. C.12 lít (ở đktc).5g và thu được dung dịch B đồng thời thu được hỗn hợp khí bay ra khỏi bình có khối lượng là 3. nước Br2. nhiệt phân Cu(NO3)2.06 mol FeSO4. 95. B. B. 8.7g.74 gam hỗn hợp bột Mg. Fe2O3. D. thu được kết tủa Y. 74. nước brom.05 mol Fe2(SO4)3 và 0. thu được dung dịch X. nhường 12 electron. Ca.28M thu được dung dịch X và 8. C4H10 B. Sau khi phản ứng xảy ra hết thì khối lượng bình tăng 10. Câu 7: Hoà tan hết 7.0. Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 20. thu được hỗn hợp rắn M. B. C. O3. B. Câu 5: X là kim loại thuộc PNC nhóm II (hay nhóm IIA). D. D. Câu 22: Cho 0.9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. Công thức X : A. Câu 27: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO 3 (xúc tác MnO2). nguội. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc. B.95 gam. B. dung dịch NaOH. Al. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Khí X là A. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc. Câu 20: Cho 6. 60. lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4. B. nguội: HCl. C. Ba. 5. D. 3. thu được 1. Sau phản ứng. C.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối với H2 bằng 19. Câu 23: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO 3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Công thức hiđrocacbon no. 54. D. Câu 28: Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl. HCl. Câu 12: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon? A. Ag. 4. thu được dd X.81 gam. Cu. nhận 13 electron. (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. C. dung dịch KMnO4. 0. C. D. B.08. C3H4 B. C. B. C3H6 C. thu được 2. Câu 18: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian.08 mol FeSO4. 3. B đúng. lưu huỳnh. thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1.85 gam. nóng thu được dd X và 3.98. D. KNO3 và AgNO3. thu được chất rắn Z là A.00%. dầu ăn.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. KClO3.1M (vừa đủ). thu được m gam muối sunfat khan. B. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là A. Câu 9: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dd làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. D. C.672 lít khí H 2 (ở đktc). C. Công thức của hợp chất sắt đó là A.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư). C3H8 D. D. Câu 4: Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là A. C. Cu.86 gam. 20. điện phân nước.25. D. Câu 16: Cho 3. KNO3. C2H6 C. 101.2. Mg.31%.Câu 54 : Một hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 10.736 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là: A. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl.48 gam. muối ăn. 64. Giá trị của m là A.20 gam. Câu 6: Trộn 5. Giá trị của V là A. O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2. H 2SO4. Giá trị của V là A. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Mg. HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. 2.81 gam. 88. Fe. nguội. 25.7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl.27. ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0. 38.81 gam hh gồm Fe2O3. D. C.36. Đốt cháy hoàn toàn 3.52. vôi sống. D. 25. B. nhận 12 electron. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng. C. FeS. a = 0. B. 4. thoát ra 0. D. D. nhường 13 electron. a = 2b. C. D. người ta điều chế oxi bằng cách A. thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. AgNO3. C. mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng. Cho 1. Cu. Kim loại X là A. dd X phản ứng vừa đủ với V ml dd KMnO4 0. C. Cả A. 3. Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 2. SO2. Câu 25: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al.

Số phản ứng xảy ra là : A. SO2.4g Câu 41 : Thêm 1. PbS ở nhiệt độ thường Câu 57 : Phản ứng nào không thể xảy ra? A. Na2CO3 (không theo thứ tự trên).4SO2 C. 35. 90.24 lit khí (đktc). S D. Hóa chất đó là chất nào trong các chất sau: A. +4 B. NaCl. Tính số mol O3 có trong bình 2: A. H2O. công thức oleum là : A. SO2 + dung dịch nước Clo B. NaOH. Quỳ tím. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn cân nặng 136g.2%. H2SO4. Ca. Sục hỗn hợp khí qua dung dịch BaCl2 loãng. S. +6. SO2. 40% D. thể tích. S. H2. 6 Câu 55 : Nhiệt phân hoàn toàn 24. 4. 68. 30% C. Giá trị m là : A. Mg. 5nH2O + 6n CO2 → (C6H10O5)n + 6nO2 D. SO2 + dung dịch H2S D.4 g kết tủa. 120 l B. 6 Câu 39 : Cho hỗn hợp a gam FeS và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 2. NaOH. CuO. 43. -1. 92. Mg. 3 và 5 Câu 52 : Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do kkhông kkhí bị nhiễm chất bẩn nào dưới đây? A. MgO. 2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑.4 gam kết tủa. Chỉ thể hiện tính khử.2g B. N2 B. Chỉ thể hiện tính oxi hóa. Oxi và ozon đều có tính oxi hóa mạnh như nhau B. Dẫn hỗn hợp khí này qua dung dịch Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 thu được 38. N2. 33. 56. KClO 3. Cộng thức của muối đem nhiệt phân là: A. B. S B.5%. Rất bền. +4 Câu 54 : Ở trạng thái kích thích cao nhất. 29. áp suất của hai bình đều như nhau. Các chất A. Na2SO4 C. HCl.4g B. H2O. Một liên kết đôi và một liên kết đơn. Fe2(SO4)3. 0. nguyên tử lưu huỳnh có thể có tối đa số electron độc thân A. NaOH. H2SO4. 184 l . 3. +6. H2SO4. Cl2. 2H2O → 2H2 + O2↑ B. biết rằng sau khi hòa 3. người ta phải dùng 800ml dung dịch KOH 0. D. Fe2(SO4)3. với H2SO4 đặc. Mg. Cả oxi và ozon đều phản ứng được với các chất như Ag. NaOH. SO2 C. 2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2. O2 D.75 mol Câu 50 : Hòa tan 33. cho m gam X tác dụng với dung dịch Na2S dư thì thu được 46. 35. C.70.1M để trung hòa dung dịch nói trên.2 gam kết tủa. E là NaOH. C. Na2SO4. C. KI. -2.6g D. B. N2. BaCO3 Câu 36 : Hỗn hợp khí gồm O2. Dung dịch BaCl2 C. Khối lượng khí trong bình 2 nặng hơn trong bình 1 là 1.6 mol D. SO2. HCl.6 l C. -2. H2 hoặc hơi nước D. KClO B. H2S. Vậy a có khối lượng : A. 2 B.5 l C.2 mol B. O2 C. FeSO4. H2SO4. 168 l Câu 48 : Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khan (làm khô) tất cả các khí trong dãy nào? A. C lần lượt là: A.65% clo. Na. Mặt khác.nSO3 vào nước.SO3 B. D.8%. Phần chất rắn còn lại chứa 52. HCl hoặc Cl2 C. Oxi và ozon đều có số proton và notron giống nhau trong phân tử C. B. NaHSO4. A. CO2. Câu 34 : Đốt Mg trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí lưu huỳnh đioxit.7 l D. SO2.3SO2 B. H2O D. H2SO4. HCl. S Câu 33 : Chọn phương án đúng cho các câu sau: Phân tử O3 gồm: A. 1. Na2CO3 B. Al. HCl. CO2. Cl2. Fe. Cl2. 5 và 2 C. +7.2g C. +7. sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93. 0. 2 và 5 D. C. D. FeS2. Ca. Au. nóng là: A. 56 l B.5SO2 D. N2 C. SO2 B. +7. NH3.84 g/ml) A.8 g kết tủa. Nước Clo. 1. H2SO4. Hệ số lượng đúng với chất oxi hóa và chất khử là: A. Na.A. B.5 mol C. 5 D. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi D. MgO. KClO3 D. AgNO3 D. D.1 mol D. người ta xử lí bằng cách cho hỗn hợp khí trên tác dụng với mộh hóa chất thích hợp. 114. 3 B. có thể nhận biết được các dung dịch không màu sau: Na 2SO4. chất tốt nhất để loại bỏ tạp chất Cl2 là: A.72 lít O 2 (đktc). Hai liên kết cho – nhận. Na2CO3.3SO3 D. B. KI Câu 45 : Nung 316 gam KMnO4. Câu 37 : Cho 5 dung dịch : A.38g A vào nước. H2O. Dung dịch HCl D.2SO3 C. SO2 và SO3 B. H2SO4. CO2. cần bao nhiêu mol X? A. 1/3 mol B. nhiệt dộ. HCl. Na2CO3. O2 Câu 49 : Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có thỉ khối so với H2 bằng 20. KClO2 C. H2S. Vừa thể hiện tính oxi hóa. H2O B. Vậy.6g Câu 40 : Cho hỗn hợp X gồm 2 muối Cu(NO 3)2 và Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch H2S dư thu được 28. Na2CO3. +6. +6. Sục hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư C. Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol CH4. 108.35% kali và 47. SO2 D. Mg. Để thu được O2 tinh khiết. Thành phần phần trăm theo khối lượng của KCl và KClO3 trong hỗn hợp đầu lần lượt là : A. Cho hỗn hợp khí sục từ từ qua dung dịch nước brom B. Câu 30 : Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là: A. +6. KOH C. 88.8g D. 40. N2.5% B. CO2. Câu 31 : Sản phẩm tạo thành giữa Fe3O4. Ozon hoặc hidro sunfua Câu 53 : Tính số oxi hóa của S trong các hợp chất sau (viết đúng thứ tự hợp chất): Cu2S. 94. HCl. H2O. Fe2(SO4)3.5 mol C. +4 D. MgO. H2S Câu 35 : Chỉ dùng một hóa chất. -1. dùng cách nào dưới đây để thu được SO2 nguyên chất : A. N2. nhận thấy có hai chất bột được sinh ra: bột A màu trắng và bột B màu vàng. Na2SO3. H2O C.1% D. dư D. 44. HCl. Không xác định Câu 44 : O2 bị lẫn một tạp chất Cl2. KClO4 Câu 56 : Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon A. 55. sinh ra khí C làm mất màu dung dịch kali pemanganat. -1. hóa chất đó là: A. Mg. H2S D.6SO2 Câu 43 : Trong bình 1 đựng khí O2. 1. H2O Câu 38 : Cho lưu huỳnh tác dụng với : O2. Công thức đúng của oleum là: A. Hai liên kết đôi.8g C. H2SO4. CO2. -4.5 gam một muối vô cơ thấy thoát ra 6. một thời gian tấy còn lại 300g chất rắn. Dung dịch NaOH C. SO2 + dung dịch NaOH Câu 58 : Từ 120 kg FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu lít dung dịch H 2SO4 98% (d=1. S. Na2SO4 D.9%. 3 C. 4 D. vừa thể hiện tính khử. Một liên kết đôi và một liên kết cho – nhận. 1.8 gam oleum H2SO4. 5 và 3 B. FeSO4. SO2 + dung dịch BaCl2 C.8% Câu 42 : Xác định công thức của oleum A. NaOH. Bột B không tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng nhưng cháy được trong không khí. CO2. 50% Câu 46 : SO2 bị lẫn tạp chất SO3. 89. H2. H2O Câu 32 : Oxi tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào dưới đây? A. Câu 29: Hidro peoxit là hợp chất: A. 1. H2O B. bình 2 đựng khí O2 và O3. H2SO4. C. (NH4)2S2O8. 59. -4. +4 C. Nước brom B.6 gam.4SO3 Câu 51 : Cho phản ứng : 2KMnO4 + 5H2O + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5SO2↑ + 8H2O. 4 C. H2SO4đặc. 25% B. -2. Sục hỗn hợp khí từ từ qua dugn dịch Na2CO3 Câu 47 : Cần hòa tan bao nhiêu lít SO3 (đktc) vào 600g H2O để thu được dung dịch H2SO4 49% A.9g MnO2 vào 5 gam hỗn hợp muối KCl. Kết quả của những thí nghiệm tìm hiểu về những dung dịch này được ghi trong bảng sau : Dung Thuốc thử dịch Quỳ tím Dung dịch BaCl2 A Đỏ Không hiện tượng B Xanh Kết tủa trắng C Tím Không hiện tượng D Xanh Không hiện tượng E Tím Kết tủa trắng A. I2. 112 l D. 2.2% C. B. Vậy phần trăm KMnO 4 đã bị nhiệt phân là: A. Na2SO4.

C3H6 và C4H8 B. dung dịch B là dung dịch NaOH. 0. lượng Br2 nguyên chất phản ứng 5. C2H6 và C3H8 B.1 mol C2H2. C4H4. C4H8 và C3H6 B.568 lit hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon mạch hở vào bình nước brom dư. 0. C4H8 B. Đáp số A + B + C . Sauk hi phản ứng hoàn toàn chỉ còn lại 448cm3 khí thoát ra và đã có 8 gam brom phản ứng. C3H6 B.6 tấn. Một hợp chất hữu cơ có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe) A. C3H6 và CH4 Câu 17. Công thức phân tử hidrocacbon B là: A.28 lit khí đi ra khỏi bình và có 2 gam brom đã tham gia phản ứng. C7H8 và C8H10 C. Số cacbon mỗi chất tối đa bằng 7. Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren. Tất cả sai Câu 19. C4H6 C. Thể tích các chất trong hỗn hợp A gồm H2. Cho bay hơi hoàn toàn 5. Cho 0. C5H10 D. C4H8 D.3 gam chất hữu cơ A cháy hoàn toàn thu được 4.6 tấn.1 mol C3H6 và 0. Nếu cho 2. 20 lit. 16. Ankin hoặc Ankadien Câu 2.72 lít (ở đktc).2M ÔN TẬP 11 : HIĐROCACBON Câu 1. C6H6. C2H4 và C4H8 B. Nhận xét nào sau đây là đúng đối với X ? A.313. 40 lit C. B cùng dãy đồng đẳng. một paraffin và hai olefin là đồng đẳng liên tiếp. 40 lit D. C3H4 và C4H6 C. 10.64 lit (27. Hãy xác định công thức phân tử hai hidrocacbon.2 mol C2H2. B. 8. C2H2. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon.295 gam 2 đồng đẳng của benzen A. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Y trong hỗn hợp. 8.2 mol C2H4 và 0. C2H4 và C4H8 B. khí duy nhất bay ra có thể tích 0. C3H6 và C5H10 B. B.1. C3H4 C.6g Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2. C2H4. C2H6. B.72 lit hỗn hợp khí gồm 2 olefin lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16.5. Đốt cháy hoàn toàn 0.4g CO2 và 1. A.Câu 59 : Cho 100 lit hỗn hợp A gồm H2.25 tấn. Ankin B. D.Công thức phân tử của hai olefin A. Sau đó cho qua KOH rắn.48 tấn. C2H4 và C3H6 B. Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. C4H4 D. Nồng độ dung dịch A. C2H6 và C3H8 C. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon mạch hở. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1680ml hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi trong dư thì thu được 12. 0. C.8. C3H6 và C4H8 C. Câu 12.75 : 1 về thể tích. A. tạo áp suất 1 atm ở 0 oC. A. C3H8 và C2H2 C. C4H8 và C5H10 Câu 18.1. Đốt 10cm3 một hidrocacbon bằng 80cm3 oxi (lấy dư). Câu 5.1 atm. 38 lit. C3H8 Câu 16. Hỗn hợp X có khối lượng 12.4 tấn polisitren là: A. B mạch thẳng và khối lượng phân tử của A nhỏ hơn khối lượng phân tử của B. o-hoặc p-đibrombenzen B. ankin). Biết tỉ khối hơi của X đối với hidro là dx/H2 = 13.4 gam CO2 và 0. C2H4 và C3H6 D. trong đó (A) hơn (B) một nguyên tử cacbon.8g. X tan tốt trong nước. Giá trị của m và thành phần của muối A. C2H4 và C2H5OH B. trong đó có 10% A theo thể tích vào một khí nhiên kế. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA : VB = 3 : 2 thì được dung dịch X chứa A dư. C4H8 và C2H2 . 13. Xác định công thức phân tử của X và Y. X tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng. 52 lit. 0. Cho hỗn hợp khí gồm hidrocacbon A và oxi lấy dư. C4H8 C. m-đibrombenzen. C2H2 và C7H14 B. 0. biết rằng: Tỉ khối của hỗn hợp đồng thể tích X và Y so với khí C2H6 bằng 2. 0. Sau thí nghiệm bình đựng P2O5 tăng Yg và bình đựng KOH tăng 1. Cùng dãy đồng đẳng Anken hay cùng dãy đồng đẳng xicloankan. C4H10 D. Cho Ba(OH)2 dư vào dd thu được kết tủa và tổng khối lượng tổng cộng cả 2 lần 18. C4H10 và C5H12 D.người ta chỉ thu được H2O và 9.3oC. Cho 5. lượng Br2 đã phản ứng hết 3. Khác dãy đồng đẳng: ankan và ankin (số mol bằng nhau) D. C6H6. C2H6 và C3H6 Câu 23. C3H8 hoặc C2H2 D. trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%.06 gam X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1. 48 lit. O2.24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ (A) và (B) khác dãy đồng đẳng. A chiếm 75% theo thể tích . C4H8 và C3H6 Câu 13. khí với 1. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1. Bật tia lửa điện để A cháy hoàn toàn rồi cho nước ngưng tụ ở 0 oC thì áp suất ở trong bình giảm còn 0. 10. nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X trên rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thì được 15g kết tủa. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol X.5 lit Ca(OH) 2 0. 12 lit. Trung hòa dung dịch Y cần 29.13.Tìm công thức phân tử của A.05 mol hỗn hợp thu được 0.2g dung dịch HCl 25%.48 tấn. C3H8 và C6H14 B. trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%.6 (Na2CO3).85g. Hỗn hợp khí A 2 đi ra khỏi bình nước brom chiếm thể tích 291. anken. Trong hỗn hợp X.1 mol C2H4 và 0. sau khi cho H2O ngưng tụ thu được hỗn hợp B có thể tích 64 lit. khối lượng dung dịch tăng Xg. Tổng kết của 2 lần nặng 18.5 và A. sau thí nghiệm khối lượng dd trong bình giảm 12. C2H4 và C3H6 B. Đáp số khác Câu 20. Xác định công thức phân tử của X. 12 lit. A. trong phân tử mỗi chất chứa không quá một lien kết ba hay hai lien kết đôi. A. B. Các thể tích đều đo ở đktc. công thức phân tử của M và N lần lượt là A. Khác dãy đồng đẳng: ankan và ankadien (số mol bằng nhau ) Câu 7. Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren. C5H10 và C6H12 D. Biết lượng oxi dư không quá 50% lượng oxi ban đầu. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được kết tủa.8 chất hữu cơ X bằng 6.2M. C3H4 và C4H6 Câu 11. Câu 22.72 lit O 2 (đktc) chỉ tạo thành khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện. Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng (ankan. Đốt cháy hoàn toàn 2. C2H4 và C4H8 . Câu 15. Tìm công thức cấu tạo 2 phân tử hidrocacbon A. Cho 6. 48 lit. Trung hòa 1 lit dung dịch X cần 40 gam dung dịch KOH 28%.195 (Na2CO3). B thu được 2. C3H4 và C6H6 C. 13. mạch hở. C5H8 và C5H10 C.4 tấn polisitren là: A. C. C.2g không có khí thoát ra khỏi dung dịch. A.8g H2O. Sauk hi phản ứng hoàn toàn thấy có 0. 7. Cho 1680ml hỗn hợp trên đi chậm qua nước brom dư. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10. Cho 1. Phần thứ nhất phản ứng hết với Na dư thu được 840ml khí. các olefin phản ứng với tốc độ bằng nhau và các thể tích khí đo ở đktc. 0. Cho hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon A. C3H4 và C5H6 C. Đốt hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon X. 1M B. C2H2 và C4H6 Câu 26. Cho 0.5M D. D.78g. Khác dãy đồng đẳng: anken và xicloankan. Đem đốt nóng hỗn hợp rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu. C4H2 và C2H4 D. Câu 4. 16. X có thể trùng hợp thành PS. C2H2. Mặt khác.2g sản phẩm cộng. Cho 0.78g. thu sản phẩm cho hấp thụ hết vào một bình nước vôi trong dư thi khối lượng toàn bình tăng 149. C3H6 và C4H8 B. D. 1 atm) hỗn hợp khí X gồm 3 hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp. 1. C2H6.1 mol C3H4. 10 lit Câu 60 : Dung dịch A là dung dịch H2SO4. Tỉ khối hơi của A đối với oxi là d thỏa mãn điều kiện 3<d<3. Các thể tích đo cùng điều kiện. A. 0. 0.02M thì thu được kết tủa. C5H12 Câu 28. C2H6 và C4H6 hoặc C3H8 và C2H2 D.6 lit hỗn hợp hai olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau hợp nước (có xúc tác) được hỗn hợp 2 rượu. C3H8 và C4H10 D. hấp thu sản phẩm cháy vào 4.3 oC. Chia hỗn hợp hai rượu này ở dạng khan rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 qua dung dịch Br2 dư. Đốt cháy hoàn toàn X cho sản phẩm cháy hấp thụ qua bình chứa dd Ba(OH)2 dư.78g đồng thời thu được 19.7g kết tủa. Tỉ khối hơi của B so với hidro là 19. 40 lit. C5H10 B. Hãy tìm công thức phân tử các olefin biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi olefin không quá 5 A.92 gam khí oxi trong bình kín rồi cho các sản phẩm sau phản ứng qua bình một chứa trong H 2SO4 đặc dư.672 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon mạch hở. khối lượng dung dịch tăng lên 3.8 lít dd Ca(OH)2 0.025 gam H 2O và CO2. Cho 560ml A đi qua ống chứa bột niken nung nóng được 448ml hỗn hợp khí A 1 lội qua bình nước brom thấy nước brom nhạt màu một phần và khối lượng bình nước brom tăng thêm 0.2g CO2. B.5 lit dung dịch Ca(OH)2 0. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là: A.23 mol H2O. Cho biết 2 hidrocacbon tren cùng hay khác dãy đồng đẳng và thuộc dãy đồng đẳng nào? A.343g. bình hai chứa 3. Tìm công thức phân tử 2 hidrocacbon. 0.4 gam và thể tích 6. m-đibromuabenzen D. Trộn hôn hợp X1 gồm hidrocacbon B với H2 có dư dx/H2 = 4. Tìm công thức phân tử của (A).76g. Đốt cháy hết 2. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc. Câu 10. Đốt cháy phần 2 và cho sản phẩm cháy qua bình dung dịch P2O5. Kết quả khác Câu 9.85g. (B)? A. 0. Đốt cháy hoàn toàn 3. Xác định công thức phân tử của X A. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon. C2H6 và CH4 C. N2. C4H10 và CH4 D. B. ( Các thể tích khí đều được đo ở đktc). C5H8 và C5H12 D. C2H6 và C4H10 C. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon? A. C3H6 và C4H8 Câu 14. C3H6 và C4H8 C. B? A.2M. Biết tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 18. C8H8. C3H6 và C4H8 C.3M C.0g. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon A. Chia A thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho qua dung dịch Br2 có thừa. Cho X1 đi qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp X2 có dX2/H2 = 8. C. Hãy tìm công thức phân tử của A. Câu 8.8 atm. C. Tìm công thức phân tử. O2. X không làm mất màu dd Br2 nhưng làm mất màu dd KMnO4 đun nóng. C3H8 hoặc C2H2 hoặc CH4 Câu 27. Xác định công thức phân tử 3 hidrocacbon A. thu thêm tối đa 2 gam kết tủa nữa. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở cùng dãy đồng đẳng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm vào 1. C. phân tử khối của X gấp đôi phân tử khối của Y. Đốt cháy một hidrocacbon X mạch hở.25 tấn. D. C2H6 và C4H6 B.2 mol C3H4. 10. Dẫn toàn bộ lượng CO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối. C3H6 và C4H8 C.13. Số mol.75g.2 mol C3H6 và 0.195 (2 muối). B lần lượt là : A. Các thể tích khí đo ở đktc. C2H6 và C3H8 D. Đốt cháy V (lit) hỗn hợp khí X ở đktc gồm 2 hidrocacbon tạo thành 4. C3H6 và C6H12 D. C2H4. C4H10 C.76 gam oxi trong cùng điều kiện.52 tấn. C.896 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở.5.224 lit đo ở 27. C. C5H8 Câu 21. C4H8 và C2H2 B.5M. C2H2 và C5H12 D. Chia A thành 2 phần bằng nhau.52 tấn. A. Sau khi phản ứng hoàn toàn còn lại 1120ml và lượng brom tham gia phản ứng là 4. Sản phẩm thu được sau khi cho H2O ngưng tụ còn 65cm3 trong đó 25cm3 là oxi.01M thu được 3g kết tủa. Hỗn hợp khí A gồm hidro. N2 lần lượt là : A. C3H8. D.98 (NaHCO3) D.8g X nói trên vào dung dịch Br2 dư thì được 9.05M thu được kết tủa và m dd tăng 3. B.25 mol CO 2 và 0. C4H10 B. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10. C3H8O và C2H6O Câu 25. C4H8 và C5H10 D. C2H2 và CH2O D. Đốt cháy hết phần thứ hai rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng NaOH dư thì khối lượng bình NaOH tăng 13. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích V A : VB = 2 : 3 thì dung dịch Y có B dư. Công thức phân tử của A là: A. o-hoặc p-đibromuabenzen. C2H8 C.42 lit hỗn hợp khí B gồm hai hidrocacbon mạch hở đi rất chậm qua bình đựng nước brom dư.2M. C2H4 và C4H8 Câu 6.9 gam H2O. 40 lit B. C2H2 B. Tỉ khối của X với H2 là 20. Đốt cháy hoàn toàn 24. Aren D. C2H4 và C4H6 hoặc C2H2 và C3H6 D. C2H6. Trộn vào B 100l không khí (O2 chiếm 20% về thể tích) rồi đốt và tiến hành tương tự trên thì thu được hỗn hợp C có thể tích 128 lit. C3H6 và C4H6 hoặc C2H8 và C2H2 Câu 24.5g kết tủa. C4H2 và C2H4 C.24 gam CO2.2ml và có tỉ khối đối với không khí bằng 1. Ankadien C. Y?.4g và khi lọc thu được 270g kết tủa trắng. C2H6 và C3H8 Câu 3. Cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau. Dãy đồng đẳng của hai hidrocacbon là: A.

C2H6 B. Xác định CTPT và CTCT của M biết rằng M cho kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3. Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu được khí Z có tỉ khối đối với CO 2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). C3H8 B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.35 mol H2 với bột Ni xúc tác được hỗn hợp Y. nóng ta thấy: A.15 kg. 19.00. C8H10 (4 đồng phân). B : Pd . 0. %H (theo khối lượng) lần lượt là 92. C. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết trong dung dịch Ba(OH) 2 dư thì được 108. C2H2 và C3H4 D. E : CH3CHClCH3. Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp A bằng khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp B. C4H6 và CH3C CCH3. Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng: 2CH4 → C2H2 + 3H2 (1) CH4 → C + 2H2 (2) Giá trị của V là: A. C. 12 nối đôi. 224. Khối lượng dd tăng hoặc giảm bao nhiêu gam ? A. C. Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. A.35g kết tủa. Đốt cháy một hidrocacbon X với lượng vừa đủ oxi. CH4 và C3H6. 20. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cho số mol CO2 và số mol nước luôn bằng số mol CO2 và số mol nước khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) A. C4H6 và CH2=C=CHCH3. dd Brom.7%. C6H6 và C7H8 D. Một hỗn hợp khí có khối lượng 7. Kết quả khác Câu 36.1g H2O. Biết thể tích đo ở đktc. trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy hai hidrocacbon có cùng công thức tổng quát CnH2n + 2 – 2k thu được sản phẩm sau khi đốt cháy có khối lượng 22. Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A.5 lít. Bình đựng dung dịch KMnO4 tăng số gam là: A. C2H6 D. Câu 45 : Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. 24. C2H4. CTPT và số mol A. 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. C2H2 và C4H4. Phản ứng khó hơn benzen. Câu 40 : Tiến hành thí nghiệm cho nitro benzen tác dụng với HNO3 (đ)/H2SO4 (đ). Câu 48 : Đốt cháy một hiđrocacbon M thu được số mol nước bằng ¾ số mol CO2 và số mol CO2 nhỏ hơn hoặc bằng 5 lần số mol M. Y. C.56 kg. C2H8 và C4H10 B.12 lit một ankin B (đktc). D. C6H5CH=CH2. 0. D. C. 57. Tổng khối lượng phân tử các chất trong hỗn hợp ban đầu bằng 252 đvC và phân tử khối của đồng đẳng nặng nhất bằng 2 lần của phân tử khối của đồng đẳng nhẹ nhất. (1).1 mol C2H2. B. 1 anken. D : C3H6 . Câu 41 : Có chuỗi phản ứng sau: B HCl KH O   N + H2  → D   → E (spc)  → D Xác định N. C. B.82 kg chất sản phẩm. Thể tích của CH4 và C2H2 trước phản ứng là Cl A.56 kg. B. B. D. Câu 58 : Dẫn 1. C4H6 và CH3CH2C CH. Phân tử khối của B lớn hơn phân tử khối của A 24 đvC. C. Câu 51 : Cho các chất (1) benzen . p . C2H2. C5H8 C. 3 lít và 7 lít. E : CH3CH2Cl. 1. Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Câu 38 : Để phân biệt được các chất Hex-1-in. D. Đốt cháy 0.Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là: A. B. Câu 54 : Đốt 0. Câu 57 : Licopen. C2H6 Câu 30. Công thức phân tử của X là A. C6H5CH2CH=CH2. biết A 1 mol A tác dụng được tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch tạo ra hợp chất B (trong B brom chiếm 88. 3.2 lit CO2 (đktc) và 8. (2) toluen. Vậy licopen có A. C2H4 và C3H6 B. C4H6. C. công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Biết rằng VX = 6. 25. nhận thấy thể tích giảm 33. Ni . 358.68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư).1g.48 lít. sau khi xong. 448. C.2.86%. Không có phản ứng xảy ra.4.64.00%. giảm 18.2 mol C2H6 và 0. C3H4. Phản ứng khó hơn benzen.Số mol B = Số mol H2 tham gia phản ứng. Câu 43 : Ba hiđrocacbon X. Có một hỗn hợp hai hidrocacbon A và B ở thể khí. Tìm công thức phân tử hidrocacbon A. Tỉ khối hỗn hợp X và Y so với H2 lần lượt là 24 và x. 8 lít và 2 lít. 472. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch KMnO 4 dư. tỉ lệ khối lượng mol tương ứng là 1: 2 : 3. 42. B. Biết rằng X cacbon chiếm 80% về khối lượng. Tỉ khối hơi so với H 2 của B bằng 9/5 tỉ khối hơi so với H 2 của A.92 lít hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon khí là ankan. (1). C5H8. C3H4 và C4H8 B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hơi của hidrocacbon A và khí oxi dư thu được hỗn hợp khí và hơi. B. C8H10 (2 đồng phân). A. C. (1). 2. D. 5 nối đôi. C3H8 và C5H10 D.13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0. thu được số gam kết tủa là: A. B.6. sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 (dư).3% so với thể tích hỗn hợp thu được. dd HCl. C2H2 D.72 l hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 12.1 mol C3H4. 2 lít và 8 lít. R đều có M < 120. C. Khi đốt X ta được tỉ lệ số mol của CO 2 và H2O băng 2 ( kí hiệu là b). C là ba chất hữu cơ có %C. Câu 60 : Cho 17. VH2= 4. D.1.Câu 29. CH4. Xác định công thức cấu tạo của X. N : C3H4 .14%. C3H8. Số mol A .72 lít. ưu tiên vị trí ortho. Phát biểu nào sau đây sai ? A. Cl B. Cho A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí.7. Công thức phân thức phân tử của hai hidrocacbon là A. C.2 mol C3H8 và 0. D. (6). Trong một hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A và khí oxi dư trong bình rồi đốt cháy.0026%. A. C2H6 và C3H6 C. C2H2 và C6H6. 38. C. C3H6 B. Công thức của A và B lần lượt là: A. Cho biết tỉ lệ số mol của chúng trong hỗn hợp là 1:2 ( theo chiều khối lượng phân tử tăng dần).1 mol C3H8 và 0. 34. D. D. (3) xiclohexan. N : C4H6 . C2H4 B. (5) xilen. Kết quả khác Câu 37.0. C8H10 (4 đồng phân). C3H8 và C4H10 C. Cl .3% và 7. Từ A có thể điều chế B hoặc C bằng một phản ứng. giảm 21. D. C2H6. D. B. (4). B.4 gam. (5). 520.00%. Biết k < 3. Câu 42 : Hỗn hợp A gồm hiđro và các hiđrocacbon no. Đốt 0.1 mol C 3H4 . A. C4H8. 78%H2 (về thể tích). Câu 53 : A. B. B. tỉ khối hơi của B so với H2 là 13.44 lít CO2. N : C3H4 .1 mol chất Z.65 kg. C2H4 C. tỉ khối của X đối với C2H6 là 3. Giá trị của x là A. C6H6 (1 đồng phân) . D. D. 7.làm lạnh hỗn hợp khí thu được. Tỉ lệ số mol hai muối là 1:1. C6H6 (1 đồng phân) . A. 448. hexaclobenzen. Sau khi làm lạnh để nhiệt độ phòng thì một số chất trong hỗn hợp bị hóa lỏng. B. D. Hãy xác định công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp ban đầu? A. C. B. Đun nóng bình với Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp Y. Kết quả khác Câu 31. (4) hex-5-trien.12 lít khí. C. D : C3H6 . clobenzen.8 lít khí CO2. C2H2 và C3H8 C. 0. (4). (3).3% số còn lại. 30. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình đựng canxi clorua khan có dư thể tích giảm đi hơn một nửa. C6H6 Câu 35. B. có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1. C. 5 nối đôi. Câu 50 : Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là: ≡ ≡ ≡ C2H5 C2H5 C2H5 C 2H 5 Cl B. to). (6).88% về khối lượng. (2). Câu 46 : Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. 6. C7H8 (1 đồng phân).2 mol C2H4 . Xác định công thức phân tử của hidrocacbon. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1.24 lit một hidrocacbon mạch thẳng A và 1.2 gam. Một hidrocacbon X có công thức CnH2n + 2 – 2k. C6H6 và C8H8. E biết rằng D là một hidrocacbon mạch hở. Cấu tạo của A là: → A. C5H12 B. Câu 49 : Đun nóng hỗn hợp X gồm 0. 0. (5. Kết quả khác Câu 33.1 mol B rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dd nước vôi trong dư. Câu 44 : Cho 10 lít hh khí CH4 và C2H2 tác dụng với 10 lít H2 (Ni. D. C. 17. CH4 và C3H4. Khi đốt cháy V lit hỗn hợp thu được 11.01 mol CO2 và 0. E : CH2ClCH2CH2CH3. Câu 59 : A là hiđrocacbon mạch hở. C3H4 C.0.2 mol C2H2. Trộn X với H 2 để được hỗn hợp Y. 286. B. mạch hở.68 lít X thì sinh ra 2. 1 vòng. D : C4H8 . Nếu dẫn hỗn hợp khí tiếp tục qua dung dịch KOH thể tíc bị giảm 75% số còn lại.2 mol C3H4. (2). 0. B : Pd . dd KMnO4. C7H8 (1 đồng phân) . 1. D chỉ có 1 đồng phân. 9. B. ưu tiên vị trí meta. D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít hỗn hợp khí (các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất).10% CH4 . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được 13. Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. Cho A vào bình có niken xúc tác.5 lít và 7. Câu 52 : Một hỗn hợp X gồm 2 aren A. Ở nhiệt độ 100oC. C. còn khối lượng phân tử trung bình của những chất lỏng là 74.t  etyl xiclohexan. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là: A. D. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO2. áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Phản ứng dễ hơn benzen. khối lượng phân tử trung bình của hh gồm một số hidrocacbon liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng nào đó bằng 64. D : C2H4 . B : Pd . 407. D. C. 10. (6) cumen. C3H4 và CH3C CH. N : C2H2 . C6H6 Câu 32. 1. Câu 47 : Hỗn hợp ban đầu gồm 1 ankin. Khối lượng phân tử trung bình của những chất còn lại ở thể khí bằng 54. thấy thoát ra 6. 32. C3H6. tăng 40 gam. D. 40. hexacloran.8 gam. B trong hỗn hợp X là (thể tích khí đkc) A. C5H12 D. 75. D. C2H6 và C4H6 C. Câu 55 : Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra ánh sáng. C. (5) . B : Pd . C6H6 và C2H2. 0. thể tích giảm 50%. B. D. Toluen. 4 vòng. D. chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. 13 nối đôi. ứng với k nhỏ nhất.00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C2H2 .2 gam. 18. Khi cho toàn bộ lượng sản phẩm này vào 400g dung dịch NaOH thì thu được dung dịch gồm hai muối có nồng độ 9. (6). Tên của sản phẩm và khối lượng benzen tham gia phản ứng là: A. dd AgNO3/NH3. Vậy A có công thức phân tử là A. Làm lạnh hỗn hợp này. Nếu cho hỗn hợp còn lại qua KOH.6g gồm 2. C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Tăng 21. C6H5CH2CH3. C. CH4 và C2H4. B. B.067.2. C không làm mất màu nước brom. Tỉ khối hơi của A so với B là 3. hexacloxiclohexan. ở thể khí (đkt). C. 1 vòng.27. C6H5CH3. D. C4H10. (3). ưu tiên vị trí meta. B. C4H6 D. B. đun nóng bình một thời gian ta thu được hỗn hợp B. 3.09 gam H2O. C6H6 (1 đồng phân) . E : CHCH2CH2Cl. B. C.92 gam. C2H6 C. Câu 39 : A + 4H2 o A. A thuộc loại hidrocacbon nào A. anken và ankin lấy theo tỉ lệ mol 1:1:2 lội qua bình đựng dd AgNO3/NH3 lấy dư thu được 96 gam kết tủa và hỗn hợp khí Y còn lại. Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2. C. chưa no. B. C6H6 Câu 34. (2). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Số mol oxi tiêu tốn để đốt hoàn toàn hỗn hợp A luôn bằng số mol oxi tiêu tốn khi đốt hoàn toàn hỗn hợp B. CTPT và số đồng phân của A và R làA. C2H6 và C3H6. Hỏi A và B là những hidrocacbon nào? A.1 mol C2H6 và 0. Khối lượng của X là A.2 gam.84 gam.18. thể tích giảm 83. D. Câu 56 : Cho 224. 1. D. C5H10 và C6H12 D.

C2H4 và C2H2. C. 3 mol brom. Lấy 8. nếu cho 13. p. thu được m gam H2O. Câu 62 : Trong một bình kín chứa hiđrocacbon A ở thể khí (đkt) và O2 (dư). 50%. D. 4 mol brom. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là A. C. Câu 63 : A có công thức phân tử là C8H8. B. B. D. (CH)n. C4H6 và 30%. to). B. D. (C4H7)n. C. Benzen + Cl2 (as). Mặt khác. C3H4 và 90%. Câu 65 : Phản ứng nào sau đây không xảy ra: A. tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. C3H4 và 10%. C. Công thức phân tử của A và % thể tích của hiđrocacbon A trong hỗn hợp là A. Bật tia lửa điện đốt cháy hết A đưa hỗn hợp về điều kiện ban đầu trong đó % thể tích của CO2 và hơi nước lần lượt là 30% và 20%. 1 mol A tác dụng tối đa với: A.44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 1 mol brom. Công thức nguyên của A là: A.Câu 61 : Cho hỗn hợp X gồm CH4. 25%. . (C2H3)n. 3 mol H2. thu được 36 gam kết tủa. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ). D. 40%. 4 mol H2. Benzen + H2 (Ni. C. B. (C3H4)n. Câu 64 : Đốt cháy hoàn toàn m gam A (CxHy).6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. C3H8 và 20%. D. 20%. B. Benzen + Br2 (dd). 1 mol brom. 3 mol H2. 4 mol H2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->