HIĐROCACBON KHÔNG NO

Câu 1 : Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken . Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 6 . Đun nóng nhẹ A có mặt chất xúc tác Ni thì A biến thành hỗn hợp khí B không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với hiđro là 8 . Tìm công thức phân tử của Anken ? A. C2H4 B. C5H10 C. C3H6 D. C4H8 Câu 2 : Cho 5,668 gam cao su Buna-S phản ứng vừa đủ với 3,462 gam brôm trong CCl 4. Tỉ lệ số mắt xích của Stiren và Buta-1,3-đien là A. 1:2. B. 1:4. C. 2:1. D. 4:4. Câu 3 : Với công thức cấu tạo
CH3CHCH=CH2 có tên gọi là C2H5

A. 3-metylpent-1-en. B. 3-etylbut-1-en. C. 3-metylpent-4-en. D. 2-etylbut-3-en. Câu 4 : Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau 5 0 0 Xenlulozơ  3%→ glucozơ  8%→ C2H5OH  6%→ Buta-1,3-đien  TH→ Cao su Buna  Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là A. 17,857 tấn. B. 25,625 tấn. C. 5,806 tấn. D. 37,875 tấn. Câu 5 : Cho sơ đồ: Rượu → anken → polime. Có bao nhiêu polime tạo thành từ rượu có công thức phân tử C5H12O có mạch cacbon phân nhánh: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6 Câu 6 : Cho phản ứng: CH2=CH2 +KMnO4 + H2SO4 →(COOH)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Tỉ lệ về hệ số giữa chất khử và chất oxi hoá tương ứng là: A. 5 : 2. B. 2 : 5. C. 2 : 1. D. 1 : 2. Câu 7 : Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, trong đó Z có khối lượng phân tử gấp đôi X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y thu sản phẩm khí hấp thụ vào dung dịch nuoc71 vôi trong dư thì thu khối lượng kết tủa là : A. 20 B. 30 C. 10 D. 40 Câu 8 : Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức của X là: A. C3H6 B. C2H4 C. C3H4 D. C4H8 Câu 9 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng. Cho toàn bộ sản phẩm cháy lội chậm qua bình (1) chứa dung dịch Ba(OH)2 dư và bình (2) chứa H2SO4 đậm đặc dư mắc nối tiếp. Kết quả khối lượng bình (1) tăng thêm 6,12 g và bình (2) tăng thêm 0,62g. Trong bình 1 thu được 19,7 g kết tủa. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là: A. C2H4 và C3H6 B. C2H4 và C3H8 C. C3H6 và C4H8 D.C3H8 và C4H10 Câu 10 : Hoãn hôïp A goàm C3H4, C3H6, C3H8 coù tæ khoái hôi so vôùi N2 baèng 1,5.Ñoát chaùy hoaøn toaøn 3,36 lít hoãn hôïp A (ñktc), roài daãn toaøn boä saûn phaåm chaùy vaøo bình ñöïng nöôùc voâi trong dö. Ñoä taêng khoái löôïng cuûa bình ñöïng nöôùc voâi trong laø: A.9,3g B.9,6g C.27,9g D.12,7g Câu 11 : Các chất nào sau đây có thể vừa làm mất màu dd Br 2 vừa tạo kết tủa vàng nhạt với dd AgNO3 trong NH3 A- metan , etilen , axetilen B- etilen ,axetilen , isopren C- Axetilen , but-1-in , vinylaxetilen D- Axetilen , but-1-in , but-2-in. Câu 12 : Cho buten-1 tác dụng với nước thu được chất X. Đun nóng X với dung dịch H 2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC, được chất Y. Chất Y là: A. Buten-1 B. Buten-2 C. butadien-1,3 D. 2-metylpropan Câu 13 : Hh khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hh khí Y không làm mất màu dd brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo anken A. CH2=CH2 B. CH3-CH=CH-CH3. C. CH2=CH-CH2-CH3 D. CH2=C(CH3)2

Câu 14 : Cho hh X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 , thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm V của CH4 có trong X là A. 20% B. 40% C. 50% D. 25% Câu 15 : Anken X có công thức phân tử là C5H10. X không có đồng phân hình học. Khi cho X tác dụng với KMnO4 ở nhiệt độ thấp thu được chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C5H12O2. Oxi hóa nhẹ Y bằng CuO dư thu được chất hữu cơ Z . Z không có phản ứng tráng gương. Vậy X là: A. 2-metyl buten-2 B. But-1-en C. 2-metyl but-1-en D. But-2-en Câu 16 : Chất X mạch hở là chất khí ở điều kiện thường có công thức đơn giản là CH. X tác dụng với dd AgNO3/ NH3 thu được kết tủa. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 17 : Đem hỗn hợp X khí gồm axetilen và hidro nung nóng ( xúc tác Ni), sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y vào bình đựng nước nóng ( có HgSO 4 làm xúc tác), sau phản ứng hoàn toàn dẫn toàn bộ khí và hơi thu được vào bình đựng dung dịch AgNO 3 dư trong NH3 thì thấy tạo ra 10,8 gam bạc. Mặt khác, nếu đem toàn bộ hỗn hợp Y đốt cháy thì thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam nước. Phần trăm axetilen đã phản ứng là: A. 90% B. 75% C. 60% D. 80% Câu 18 : Crackinh 11,6g C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 7 chấtt khí là: C4H8, C3H6, C2H4, C3 H6, CH4 ,H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít không khí ở đktc. Giá trị của V là : A. 136 lít B. 112,6 lít C. 224 lít D. 145,6 lít Câu 19 : hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol . Hai anken đó là: A. 2-metylpropen vaø but-1-en B. propen vaø but-2-en C. eten và but-2-en D. eten và but -1-en Câu 20 : Đun nóng m gam hh X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđrô bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hh X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn trong dd nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là A. 20 gam B. 40 gam C. 30 gam D. 50 gam Câu 21 : Hỗn hợp X gồm một hiđrocacbon ở thể khí và H2 (tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 4,8). Cho X đi qua Ni đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (tỉ khối hơi của Y so với CH4 bằng 1). CTPT của hiđrocacbon là A. C2H2 B. C3H6 C. C3H4 D. C2H4 Câu 22 : Khi Crăckinh V lít butan được hỗn hợp A chỉ gồm các anken và ankan. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với H2 bằng 21,75. Hiệu suất của phản ứng Crăckinh butan là bao nhiêu? A. 33,33% B. 50.33% C. 46,67% D. 66,67% Câu 23 : Hoà tan hết hỗn hợp rắn gồm CaC2, Al4C3 và Ca vào H2O thu được 3,36 lít hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 10. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí Y. Tiếp tục cho Y qua bình đựng nước brom dư thì có 0,784 lít hỗn hợp khí Z (tỉ khối hơi so với He bằng 6,5). Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng bình brom tăng là A. 2,09 gam B. 3,45gam C. 3,91 gam D. 1,35 gam Câu 24 : Tiến hành trùng hợp 1mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch brom thì lượng brom phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng poli etilen (PE) thu được là A. 85% và 23,8 gam B. 77,5 % và 22,4 gam C. 77,5% và 21,7 gam D. 70% và 23,8 gam Câu 25 : Xét cấu tạo : CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]4CH3 Tương ứng với cấu tạo này có bao nhiêu dạng đồng phân hình học ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 26 : Khi cho buta-1,3-đien cộng Br2 ( tỉ lệ mol 1:1) ở nhiệt độ thích hợp là 400C thì thu được sản phẩm có % cao hơn là A. 1,2-đibrombut-3-en B. 1,4-đibrombut-2-en C. 1,3-đibrombut-3-en D. 3,4-đibrombut-2-en Câu 27 : Hỗn hợp gồm propan, propen và propin có tỉ khối hơi so với H 2 là 21,2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, Tổng khối lượng CO2 và nước thu được là A. 10,2 gam. B. 9,3 gam. C. 9,48 gam. D. 8,4 gam.

C2H6.4 B.8gam CO2 vµ 14. Dẫn X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với He là 5. 30 B. Hiệu suất phản ứng cracking isopentan là: A.Y lần lượt là: A.67.94 gam A sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. Cũng 0. 25 Câu 47 : Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol Hiđrocacbon A. 20%. Lượng sản phẩm cộng brom 1. dd Br2 C.05 mol. D.28% C.5 C. Ankađien C. Câu 40 : Khi cho isopentan tác dụng với clo (xúc tác ánh sáng) tỉ lệ mol 1:1 và isopren tác dụng với nước brom tỉ lệ mol 1:1. đun nóng. 80% B.02 mol C.28%.80%. 50% C. Để thu được C2H4 tinh khiết có thể loại bỏ SO2 bằng chất nào sau đây? A.5M. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A.6 mol CO2 và 0. 8 Câu 48 : Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 170oC thì khí sinh ra có lẫn SO 2. C2H2. C«ng thøc ph©n tö cña 2 anken lµ(coi thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ): A.8 gam rượu etylic người ta điều chế được butađien-1. C. C3H8 C.Phần 1 : đem đốt cháy thu 0. Cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 chứa dd H 2SO4 đậm đặc. II B. 0. X làm mất màu tối đa x mol Br2 trong dung dịch.3®i metyl butan.64 gam và có hỗn hợp khí C thoát ra khỏi bình brom. (b) Câu 30 : Cho hỗn hợp khí A gồm: 0. Khối lượng Br2 đã tham gia : A. Không còn hiđrocacbon sau phản ứng.93g kết tủa và thấy khối lượng dd giảm 5. C4H8 D. 0. trong bình có tạo 60 gam kết tủa. 42. 6 C. Ankan B. Số mol các sản phẩm cộng thu được là: A.3 mol H2 (xúc tác) sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 là 11.26 gam B. Ankin.5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%.000 đvC. 2-metylbutađien-1.05M. C. C3H4 và C4H8 C.3g D. Hiệu suất của phản ứng: A. Sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O. Dẫn sản phẩm cháy qua bình dung dịch nước vôi trong. ta lần lượt dùng theo thứ tự các thuốc thử : A. C3H6. ddBr2 B. 0. metyl xiclopentan vµ iso pentan. C2H2.2 và 1. III Câu 42 : Khi trùng hợp etilen người ta thu được một loại polietilen có khối lượng phân tử trung bình 100.Phần 2 : cho tác dụng với dung dịch Br2. C3H6.015M th× thu ®îc dung dÞch B cã nång ®é cña NaOH lµ 0. II. 2. III D.3 và 2-metylbutin-3. C2H4 vµ C3H6.86%.04 mol D. dd KMnO4 . C4H8 vµ C5H10. 40%. iso pentan vµ 2. đều ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau phản ứng thu 27. thu được hỗn hợp khí B.4 mol hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon loại C nH2n hơn kém nhau một nhóm CH2.75. Y có mạch cacbon phân nhánh và tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt. Dẫn hỗn hợp khí B qua bình đựng nước brom dư. 0t) ®îc hçn hîp A gåm 3 rîu. Nung nóng X với xúc tác Ni để phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 8. dd HCl. 42. Dung dịch KOH C. 20% B.872g một hiđrocacbon X.4 lit dung dịch Br2 0. III C.1 mol A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 29. §èt ch¸y hÕt 1.58 gam D. 0.48 lít etilen và 6. C. D. Trong hỗn hợp B có 1. ~ 4020 C.045 mol. trans mạch hở có thể có của A là: A. C2H2 và C3H8 D. Tên gọi của X. thu được hỗn hợp A chỉ gồm các ankan và anken. B. Hexađiin-1. 9. Cho hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư. Dung dịch KMnO4 Câu 49 : Để nhận biết C2H2. 0. 8. thu được hỗn hợp khí B. 0. C3H4 D.1 mol A cần 0. 20% Câu 51 : Đốt cháy hoàn toàn 4. thấy độ tăng khối lượng của bình 2 lớn hơn bình 1 là 39 gam.25%.2 mol etilen.8 gam H2O.8g. 6 C. đi qua ống sứ đựng Ni làm xúc tác.®i metyl butan vµ metyl xiclopentan.896 lit CO2 và 0.4 gam H2O. 20.Câu 28 : Chon hỗn hợp X gồm C2H2 0. 25.3-in-5 D. Hexađien-1.3 mol H2O. C. C4H8 vµ C3H6. Câu 34 : Từ 13.06 mol B. khi số nguyên tử cacbon càng tăng mà hàm lượng (% theo khối lượng) của hiđro càng giảm thì hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào ? A. 25. Số đồng phân cis.8. Câu 38 : §èt ch¸y hoµn toµn 4.®i metyl pentan vµ 2.1 mol một hiđrocacbon X thu được tổng khối lượng của CO 2 và hơi nước là 24.2 gam một chất X mà khi đốt cháy thì thu được 11. . 20%.045 mol. Một kết quả khác.3g C. C4H10 B. Công thức X: A. Dung dịch K2CO3 D.28 gam C. isopren B.03 mol Câu 35 : Hai hiđrocacbon X. 90% D. Câu 37 : Cho hçn hîp 2 anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp t¸c dông víi níc (xt. Lượng hiđrocacbon này làm mất màu hoàn toàn với dung dịch nước brom có hòa tan 22. C2H2 và C4H8 B. C3H4. Công thức và thành phần % theo thể tích của (A) trong X là A. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y là: A. B.33 D. 10.36 mol hiđro đi qua ống sứ đựng Ni làm xúc tác. 16. ~ 4250 B. 0. thu được 0.3 với hiệu suất 80%. Trong hỗn hợp A có chứa 7.2 mol phản ứng với 0.2 gam kết tủa có màu vàng nhạt. Đốt cháy hoàn toàn 24. 7 D. 2. CH2=CHCl A. 0. 0. 25.04 mol. CH3-CH3 III. C5H10 vµ C6H12.2 mol D. Câu 45 : Đốt cháy hoàn toàn 0. 5 B. 0. đun nóng. C2H4 và C2H6. C3H4. D. 0.9 mol O 2. isopentan và 3-metylbutin-1. 8 D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là A.8 gam H2O. C2H4. dd Br2 . C2H2 và C4H6 Câu 53 : Chia hỗn hợp một ankin thành 2 phần bằng nhau : . Ag2O/dd NH3.2 lít hơi isopentan (đktc). dd Br2 D.1 mol axetilen. 80%.20 gam Câu 31 : A là một chất hữu cơ mà khi đốt cháy 0. Mặt khác 0. C3H6 C. 43. 10 Câu 32 : Thực hiện phản ứng cracking 11. Giá trị x là A. Số lượng các đồng phân của hỗn hợp A tối đa là: A. ~ 2800 Câu 43 : Nếu trong một dãy đồng đẳng của hiđrocacbon.4 gam Br 2.86% D. C3H4. trường hợp nào tạo ra nhiều sản phẩm đồng phân hơ A. D. 50.2 gam. I.4g . 2. CTPT của X là: A. 85% C. dd KMnO4 Câu 50 : Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối hơi so với He là 3. C3H6 B. ~ 3571 D.1 mol và C2H4 0. khối lượng bình 37.3 mol B. 3. 0.Y có cùng công thức phân tử C 5H8.4 gam một chất Y.4 mol Câu 29 : Đốt cháy hoàn toàn 0. B. 0. C2H2. Câu 36 : Một hỗn hợp X gồm một Hidrocacbon mạch hở (A) có hai liên kết π trong phân tử và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4.48 lÝt hçn hîp khÝ gåm butan vµ 1 hi®rocacbon kh«ng no X th× thu ®îc 30. A là: A.05 mol.47%. 0.4 thu được bằng nhau.586g. 40% B. X là monome dùng để điều chế caosu.®i metyl butan.48 lit hỗn hợp X (đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1. Anken D. 3-Metyl pentađiin-1.3. Câu 39 : D·y gåm c¸c hi®rocacbon khi t¸c dông víi clo theo tØ lÖ mol 1:1 (chiÕu s¸ng) ®Òu thu ®îc 4 dÉn xuÊt mono clo ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau lµ: A. 50. bình 2 chứa dd NaOH dư. khối lượng bình brom tăng 1. Hỏi hệ số trùng hợp (tức là số mắt xích trong một phân tử) trung bình n là bao nhiêu ? A. 40%.72 lít hiđro. 50. Khối lượng của hỗn hợp khí C bằng bao nhiêu? A.54g nước. isopren và 2-metylbutin-3.1 mol C. 41. 0.7g. CH2=CH2 II. C4H8 Câu 52 : Cho 4. isopentan C. 3. Dung dịch Br2 B.2 lít CO2 (đktc) và 10. 14. 13. 15. 33. 50 C. (a).06 mol. Công thức 2 hiđrocacbon: A.04 mol.2g B. số mol Br2 giảm đi một nữa và khối lượng bình tăng 6. I. 0. 95% Câu 33 : Cho hỗn hợp A gồm 4. C. 0.8 gam hỗn hợp trên thu được 28.2. C5H12 Câu 46 : Có một hỗn hợp X gồm C2H2. B. 4 B. mà khi đốt cháy thì tạo số mol nước bằng số mol khí cacbonic. D. bằng nhau D. 30% D. 3. không xác định được CH ≡ CH → X → CH3 − CHCl2 Thì X là Câu 41 : Trong sơ đồ phản ứng sau I. B.2.1 mol etan và 0. isopren và 3-metylbutin-1.

Câu 6: Trộn 5. KMnO4. 40. C. lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4. dung dịch KMnO4. Câu 15: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H 2SO4 loãng. C. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng. nhận 12 electron.36. Giá trị của V là A. D.7g khí bay ra thu 11g CO2. Câu 23: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO 3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). 60. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc.7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Kim loại X là A.02 mol Fe dư.01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư).95 gam. thu được (cho Fe = 56) A. Fe2O3.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. 38. B. Khí X là A. Zn. O3.20 gam. NH3.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. O2. Câu 9: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dd làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. dung dịch NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là .85 gam. 7. (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. Câu 20: Cho 6. O2. lưu huỳnh. 3. D. C. Al. Công thức X : A. D. Câu 19: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO. C. D. nhường 13 electron. Mg. nước brom. Chữa sâu răng. thu được chất rắn Z là A. C. C. HCl. C. C. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A.27. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). nước Br2.81 gam.5g và thu được dung dịch B đồng thời thu được hỗn hợp khí bay ra khỏi bình có khối lượng là 3. 58. đưa bình về nhiệt độ ban đầu. 95.52. nguội.24 lít khí H2 (ở đktc). B. Câu 22: Cho 0.344 lít hiđro (ở đktc) và dd chứa m gam muối. điện phân nước. Mg. C. Fe. Tẩy trắng tinh bột. B. D. Câu 25: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al. C. B đúng. C. bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là A. B.5M. B. C.0. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O. Cu. FeS. nước Br2. C4H8 Câu 55 : Hỗn hợp khí A gồm một hiđrocacbon no và một hiđrocacbon không no vào bình nước brom chứa 40g Br2. Mặt khác. Fe. dung dịch KOH. a = b. B. 0. 103. Cả A. 54. O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2. Câu 4: Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là A. B. C.248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 10. 9.112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Câu 5: X là kim loại thuộc PNC nhóm II (hay nhóm IIA). 101. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. Câu 18: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian. Câu 8: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là A. Sát trùng nước sinh hoạt. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl.736 lít khí H2 (ở đktc). Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau. D. D. D.4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí). sinh ra 0. 3O2 + 2H2S C.05 mol Fe2(SO4)3 và 0.25. C. 88. C3H8 D. Câu 28: Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng.74 gam hỗn hợp bột Mg. nhận 13 electron. a = 4b. CO2. 25. D. Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 2.80. Đốt cháy hoàn toàn 3.93 gam. nguội. Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 20.81 gam hh gồm Fe2O3. nước Br2. D. muối ăn.06 mol FeSO4.81 gam. ta dùng thuốc thử là A. C. D. Cho 1. thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1. cát. B. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dd H 2SO4 loãng. 6. C. thu được 1. Câu 14: Trong phòng thí nghiệm. Giá trị của m là: A.68 gam. C. C. C. FeS2. C. D. 25. dung dịch NaOH. B. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. 52. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). B. giấy quỳ tím. Cho dung dịch Ba(OH) 2 (dư) vào dung dịch X. Sr. Al. 3.08 mol FeSO4. 4. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. B. B. thu được m gam muối sunfat khan. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là A. (II) Sục khí SO2 vào nước brom. FeCO3. thu được dd X. Fe vào dung dịch H 2SO4 loãng (dư). Mg. C. người ta điều chế oxi bằng cách A.81 gam. Câu 7: Hoà tan hết 7.81 gam. hh muối sunfat khan thu được khi cô cạn dd có khối lượng là A. Sau khi phản ứng xảy ra hết thì khối lượng bình tăng 10. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi.9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng. Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ A. C2H6 C. D. Công thức của hợp chất sắt đó là A. Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2SO4 0. 0. 5. C. 48. Câu 17: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. D.4.12 lít (ở đktc). mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng. thu được hỗn hợp rắn M. B.0. Câu 11: Hoà tan 5. KMnO4. B.31%.Câu 54 : Một hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 10. C3H4 B. H 2SO4. D. KNO3. 97. Câu 2: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với A. C.48 gam.48.3 mol H2SO4 đặc. SO2. B. Câu 21: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH. 0. D.5b. H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là A. nhiệt phân Cu(NO3)2. CaO. Ba. a = 0. KClO3. B. B. Câu 12: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon? A. B. D. thu được kết tủa Y. OXI – LƯU HUỲNH Câu 1: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 20% thu được ddmuối trung hoà có nồng độ 27. dầu ăn. 101. Câu 10: Để nhận biết ba axit đặc.6 gam Fe bằng dd H2SO4 loãng (dư). dung dịch Ba(OH)2. Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. A. 74. C3H6 C. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc. BaCO3. MgO. 64. CaO. ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0. Mg. H2S. Fe. 80. 2. D. D. Cô cạn dd X. Fe. t  → o 2H2O + 2SO2.7g. Câu 24: Hơi thuỷ ngân rất độc. B.12 mol FeSO4. B. B. a = 2b.6 gam bột sắt với 2. B. Giá trị của V là A. Sau phản ứng.1M (vừa đủ). Cu.80 gam. dung dịch KMnO4.68%. C. Ag. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. B. Ag. chưng cất phân đoạn không khí lỏng. HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. dd X phản ứng vừa đủ với V ml dd KMnO4 0. D. 3. thu được 2. D. nguội: HCl. C4H10 B. thể tích các chất rắn là không đáng kể) A.28M thu được dung dịch X và 8. Câu 16: Cho 3. D. 20. khi cho 1. Câu 27: Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO 3 (xúc tác MnO2).00%.88 gam một oxit sắt bằng dd H 2SO4 đặc. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3.98.22 gam hh X gồm Fe. thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối với H2 bằng 19. C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Ca. 4. FeO D. vôi sống. D.08. thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. D. B. C. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 3. C3H8 D. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.86 gam. B. nguội.672 lít khí H 2 (ở đktc). Cu. 0. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là A. D. CuO.2. B. thoát ra 0. thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. nóng thu được dd X và 3. Cu.03 mol Fe2(SO4)3 và 0. Zn. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. 77.21%. Giá trị của m là A. nhường 12 electron. AgNO3. biết hiđrocacbon no có số C lớn hơn 1 và bé hơn 5 A. B.95m gam. ở đktc). Kim loại M là: A. KNO3 và AgNO3. D. Công thức hiđrocacbon no. O2. thu được dung dịch X.69%. 8.

N2.2SO3 C. FeSO4. 3 C. +7.7 l D.5 mol C. H2O. người ta xử lí bằng cách cho hỗn hợp khí trên tác dụng với mộh hóa chất thích hợp.5SO2 D. vừa thể hiện tính khử. H2SO4. 50% Câu 46 : SO2 bị lẫn tạp chất SO3. Ozon hoặc hidro sunfua Câu 53 : Tính số oxi hóa của S trong các hợp chất sau (viết đúng thứ tự hợp chất): Cu2S.6 gam. MgO.6 l C. Oxi và ozon đều có số proton và notron giống nhau trong phân tử C.4 gam kết tủa. 120 l B. CO2. D. +4 C. -1. Phần chất rắn còn lại chứa 52. E là NaOH.1% D.9%. 90. Rất bền. Câu 34 : Đốt Mg trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí lưu huỳnh đioxit. CO2.5% B.72 lít O 2 (đktc). Chỉ thể hiện tính khử.1M để trung hòa dung dịch nói trên. 2 và 5 D.3SO2 B.6 mol D. 44. H2O Câu 38 : Cho lưu huỳnh tác dụng với : O2. 114. Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol CH4. N2. +6. C. 4. HCl. H2O Câu 32 : Oxi tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào dưới đây? A. SO2. Na2SO4 C. nhiệt dộ. 5 và 3 B.2 mol B. Một liên kết đôi và một liên kết cho – nhận. một thời gian tấy còn lại 300g chất rắn. Kết quả của những thí nghiệm tìm hiểu về những dung dịch này được ghi trong bảng sau : Dung Thuốc thử dịch Quỳ tím Dung dịch BaCl2 A Đỏ Không hiện tượng B Xanh Kết tủa trắng C Tím Không hiện tượng D Xanh Không hiện tượng E Tím Kết tủa trắng A. 35. Na. H2. N2 C. CO2. nguyên tử lưu huỳnh có thể có tối đa số electron độc thân A. sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93. Vậy. H2SO4. FeS2. Vừa thể hiện tính oxi hóa. 1.9g MnO2 vào 5 gam hỗn hợp muối KCl.6SO2 Câu 43 : Trong bình 1 đựng khí O2. H2S Câu 35 : Chỉ dùng một hóa chất. Mg. MgO. 168 l Câu 48 : Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khan (làm khô) tất cả các khí trong dãy nào? A. Au.6g Câu 40 : Cho hỗn hợp X gồm 2 muối Cu(NO 3)2 và Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch H2S dư thu được 28. 2H2O → 2H2 + O2↑ B. Quỳ tím.nSO3 vào nước. KClO B. B. 4 D. Mg. hóa chất đó là: A. SO2 C. với H2SO4 đặc.35% kali và 47.8%. Dung dịch BaCl2 C.75 mol Câu 50 : Hòa tan 33. HCl. 3 và 5 Câu 52 : Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do kkhông kkhí bị nhiễm chất bẩn nào dưới đây? A. thể tích. 4 C. SO2 và SO3 B. Na. Mg. 29. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi D. Thành phần phần trăm theo khối lượng của KCl và KClO3 trong hỗn hợp đầu lần lượt là : A.A. Mg. Mặt khác. Ca. B.38g A vào nước. HCl. Bột B không tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng nhưng cháy được trong không khí.4g Câu 41 : Thêm 1. H2S. 184 l . CO2. 25% B. 88. Mg. 56. H2S. 112 l D.4SO3 Câu 51 : Cho phản ứng : 2KMnO4 + 5H2O + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5SO2↑ + 8H2O. Na2SO3. -4. SO2. 59. 108. H2O C. S Câu 33 : Chọn phương án đúng cho các câu sau: Phân tử O3 gồm: A. SO2 + dung dịch NaOH Câu 58 : Từ 120 kg FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu lít dung dịch H 2SO4 98% (d=1. chất tốt nhất để loại bỏ tạp chất Cl2 là: A. Cl2. NaOH. Ca. KClO2 C. NaOH.2%. C. -2. -4. 1.2 gam kết tủa.8g D. Fe2(SO4)3. Công thức đúng của oleum là: A. 89. 6 Câu 55 : Nhiệt phân hoàn toàn 24. D. Cho hỗn hợp khí sục từ từ qua dung dịch nước brom B. H2SO4. B. BaCO3 Câu 36 : Hỗn hợp khí gồm O2. Chỉ thể hiện tính oxi hóa. NaOH. +6. AgNO3 D.8 gam oleum H2SO4. +4 B. dùng cách nào dưới đây để thu được SO2 nguyên chất : A. người ta phải dùng 800ml dung dịch KOH 0. Hai liên kết cho – nhận. -1. C. 2 B. S. HCl. áp suất của hai bình đều như nhau. Na2SO4. Giá trị m là : A. NaCl. KI Câu 45 : Nung 316 gam KMnO4. bình 2 đựng khí O2 và O3. 5 D. +4 Câu 54 : Ở trạng thái kích thích cao nhất.4g B. Một liên kết đôi và một liên kết đơn. H2S D. 0. +6. 6 Câu 39 : Cho hỗn hợp a gam FeS và Fe tác dụng với dd HCl dư thu được 2. 1.8% Câu 42 : Xác định công thức của oleum A. Na2CO3 B. C. H2SO4đặc. H2SO4. H2SO4. SO2. Câu 37 : Cho 5 dung dịch : A.4SO2 C. Câu 31 : Sản phẩm tạo thành giữa Fe3O4.5%. HCl. Na2SO4 D.5 mol C.2% C. 40% D.1 mol D. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn cân nặng 136g. Nước brom B. Fe2(SO4)3. SO2 + dung dịch BaCl2 C. KClO 3. 3 B. H2O B. D. H2O. SO2 + dung dịch H2S D. Dung dịch NaOH C. H2.8g C. cho m gam X tác dụng với dung dịch Na2S dư thì thu được 46. 2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑.5 gam một muối vô cơ thấy thoát ra 6.4 g kết tủa. Khối lượng khí trong bình 2 nặng hơn trong bình 1 là 1. Sục hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư C. H2SO4. 68.70. H2SO4. O2 Câu 49 : Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có thỉ khối so với H2 bằng 20. Sục hỗn hợp khí qua dung dịch BaCl2 loãng. S D. H2SO4. B. 3. SO2 + dung dịch nước Clo B. cần bao nhiêu mol X? A. CuO.84 g/ml) A. NaHSO4. O2 D. 30% C. -2. Nước Clo. +6. A. Vậy phần trăm KMnO 4 đã bị nhiệt phân là: A. -1. Oxi và ozon đều có tính oxi hóa mạnh như nhau B. +4 D. KClO4 Câu 56 : Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon A. H2O.8 g kết tủa. Hệ số lượng đúng với chất oxi hóa và chất khử là: A. KOH C. NaOH. 43. Tính số mol O3 có trong bình 2: A. 40. H2 hoặc hơi nước D.5 l C. 55. Cl2.2g C. HCl. +6. 1. Cộng thức của muối đem nhiệt phân là: A.65% clo. CO2. 1. Cl2. B. có thể nhận biết được các dung dịch không màu sau: Na 2SO4. MgO. dư D. Vậy a có khối lượng : A. CO2. Không xác định Câu 44 : O2 bị lẫn một tạp chất Cl2. sinh ra khí C làm mất màu dung dịch kali pemanganat. O2 C. C lần lượt là: A. 35. I2. Số phản ứng xảy ra là : A. S. N2 B. Al. 33.24 lit khí (đktc). H2O B. N2. Câu 30 : Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là: A. D. 94.3SO3 D. Fe2(SO4)3. C. Na2CO3. Để thu được O2 tinh khiết. Câu 29: Hidro peoxit là hợp chất: A. Fe. 5 và 2 C.6g D. công thức oleum là : A. Cả oxi và ozon đều phản ứng được với các chất như Ag. +7. H2O. HCl hoặc Cl2 C. Sục hỗn hợp khí từ từ qua dugn dịch Na2CO3 Câu 47 : Cần hòa tan bao nhiêu lít SO3 (đktc) vào 600g H2O để thu được dung dịch H2SO4 49% A. 0. KClO3 D. KI. 2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2. SO2 D. Dẫn hỗn hợp khí này qua dung dịch Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 thu được 38.2g B. FeSO4. S. NaOH. Na2CO3 (không theo thứ tự trên). -2. 5nH2O + 6n CO2 → (C6H10O5)n + 6nO2 D. N2. SO2. biết rằng sau khi hòa 3. +7. Hai liên kết đôi. Na2SO4. SO2 B. Na2CO3. PbS ở nhiệt độ thường Câu 57 : Phản ứng nào không thể xảy ra? A. nhận thấy có hai chất bột được sinh ra: bột A màu trắng và bột B màu vàng. Các chất A. NH3. 2.SO3 B. 92. S B. 56 l B. Hóa chất đó là chất nào trong các chất sau: A. HCl. (NH4)2S2O8. H2O D. Na2CO3. Dung dịch HCl D. 1/3 mol B. B. H2SO4. nóng là: A.

D. Cho bay hơi hoàn toàn 5. 10.2g không có khí thoát ra khỏi dung dịch. C4H10 D. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon? A.195 (2 muối).2g sản phẩm cộng.2M. 0. 40 lit. Câu 10. 48 lit. lượng Br2 đã phản ứng hết 3. công thức phân tử của M và N lần lượt là A. X có thể trùng hợp thành PS. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10. C5H12 Câu 28.72 lit O 2 (đktc) chỉ tạo thành khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện. Bật tia lửa điện để A cháy hoàn toàn rồi cho nước ngưng tụ ở 0 oC thì áp suất ở trong bình giảm còn 0. Công thức phân tử hidrocacbon B là: A. nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X trên rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong thì được 15g kết tủa. bình hai chứa 3. C3H4 và C6H6 C. mạch hở. C4H8 và C2H2 B. C6H6. C3H8 Câu 16. Cho 6.896 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. C3H8 và C6H14 B. Hỗn hợp khí A 2 đi ra khỏi bình nước brom chiếm thể tích 291.2ml và có tỉ khối đối với không khí bằng 1. C2H6 và C3H8 B. D. C2H4 và C3H6 B.24 gam CO2.3 oC. Khác dãy đồng đẳng: anken và xicloankan.343g.76 gam oxi trong cùng điều kiện. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích V A : VB = 2 : 3 thì dung dịch Y có B dư. Đem đốt nóng hỗn hợp rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu. O2. A. C3H8 và C2H2 C. Thể tích các chất trong hỗn hợp A gồm H2.2M. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA : VB = 3 : 2 thì được dung dịch X chứa A dư. Chia A thành 2 phần bằng nhau.0g. A chiếm 75% theo thể tích . Trong hỗn hợp X.295 gam 2 đồng đẳng của benzen A. Ankin hoặc Ankadien Câu 2. Xác định công thức phân tử 3 hidrocacbon A. C3H6 và C4H8 C. Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. hấp thu sản phẩm cháy vào 4. C3H4 và C4H6 Câu 11. 13.6 (Na2CO3). C2H6 và CH4 C. C2H4 và C4H8 .2M. 16. Khác dãy đồng đẳng: ankan và ankin (số mol bằng nhau) D. C2H2 và C7H14 B. Ankin B. C4H10 C.3oC. Các thể tích đo cùng điều kiện. 48 lit. C. C. C4H10 và C5H12 D. Tỉ khối hơi của B so với hidro là 19.06 gam X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1. m-đibromuabenzen D. C2H2. Cho 1680ml hỗn hợp trên đi chậm qua nước brom dư. 10. Tất cả sai Câu 19. Mặt khác. N2 lần lượt là : A.3M C. Câu 8.1 mol C2H4 và 0. sau khi cho H2O ngưng tụ thu được hỗn hợp B có thể tích 64 lit. C.28 lit khí đi ra khỏi bình và có 2 gam brom đã tham gia phản ứng. Các thể tích đều đo ở đktc. Một hợp chất hữu cơ có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Trung hòa dung dịch Y cần 29. C4H8 B.025 gam H 2O và CO2. Hỗn hợp X có khối lượng 12. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là: A. Câu 4. 8. Cho phần 1 qua dung dịch Br2 dư. C2H2 và C5H12 D. C2H6 và C4H6 B. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon.9 gam H2O. khối lượng dung dịch tăng lên 3. C5H8 và C5H10 C.8 lít dd Ca(OH)2 0. Sau thí nghiệm bình đựng P2O5 tăng Yg và bình đựng KOH tăng 1. C3H6 và C4H8 C. D. C2H6 và C3H8 C. X không làm mất màu dd Br2 nhưng làm mất màu dd KMnO4 đun nóng. 40 lit C.313. khí duy nhất bay ra có thể tích 0. trong phân tử mỗi chất chứa không quá một lien kết ba hay hai lien kết đôi. một paraffin và hai olefin là đồng đẳng liên tiếp. C4H8 và C3H6 B. Hãy xác định công thức phân tử hai hidrocacbon.64 lit (27.4g CO2 và 1. Cho 0. ankin). 1 atm) hỗn hợp khí X gồm 3 hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp. 20 lit. C2H4 và C4H8 B. 0. C2H4 và C3H6 B.85g. C3H4 C.672 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon mạch hở. Tỉ khối hơi của A đối với oxi là d thỏa mãn điều kiện 3<d<3. 0. 0. Số cacbon mỗi chất tối đa bằng 7.2M ÔN TẬP 11 : HIĐROCACBON Câu 1. Sauk hi phản ứng hoàn toàn chỉ còn lại 448cm3 khí thoát ra và đã có 8 gam brom phản ứng. Khác dãy đồng đẳng: ankan và ankadien (số mol bằng nhau ) Câu 7. C2H2 và C4H6 Câu 26.78g đồng thời thu được 19. Chia A thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho qua dung dịch Br2 có thừa.6 lit hỗn hợp hai olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau hợp nước (có xúc tác) được hỗn hợp 2 rượu. sau thí nghiệm khối lượng dd trong bình giảm 12. Cho 560ml A đi qua ống chứa bột niken nung nóng được 448ml hỗn hợp khí A 1 lội qua bình nước brom thấy nước brom nhạt màu một phần và khối lượng bình nước brom tăng thêm 0. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe) A. 10 lit Câu 60 : Dung dịch A là dung dịch H2SO4. C4H8 và C2H2 . Cho hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon A. Câu 5. C2H2 và CH2O D.98 (NaHCO3) D. C2H8 C. Chia hỗn hợp hai rượu này ở dạng khan rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Cho 0.4 tấn polisitren là: A. Xác định công thức phân tử của X A.Tìm công thức phân tử của A.05 mol hỗn hợp thu được 0. biết rằng: Tỉ khối của hỗn hợp đồng thể tích X và Y so với khí C2H6 bằng 2. O2. C7H8 và C8H10 C. Đáp số khác Câu 20. C4H8 và C3H6 Câu 13.6 tấn. 1. C2H4 và C3H6 D. C3H4 và C4H6 C. C2H4 và C4H6 hoặc C2H2 và C3H6 D.6g Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1. 13. C2H4. Trộn vào B 100l không khí (O2 chiếm 20% về thể tích) rồi đốt và tiến hành tương tự trên thì thu được hỗn hợp C có thể tích 128 lit. Tìm công thức phân tử.24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ (A) và (B) khác dãy đồng đẳng. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1680ml hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi trong dư thì thu được 12. Tỉ khối của X với H2 là 20. C8H8.13. C3H6 và C5H10 B. Trộn hôn hợp X1 gồm hidrocacbon B với H2 có dư dx/H2 = 4. C3H6 và C4H6 hoặc C2H8 và C2H2 Câu 24. Hỗn hợp khí A gồm hidro. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được kết tủa.Công thức phân tử của hai olefin A. C4H10 B.78g. C3H8 hoặc C2H2 D. B lần lượt là : A. anken. Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng (ankan. Xác định công thức phân tử của X và Y. A. C3H6 và C4H8 C.1. C3H8 hoặc C2H2 hoặc CH4 Câu 27.02M thì thu được kết tủa. C3H6 và C4H8 B. Biết tỉ khối hơi của X đối với hidro là dx/H2 = 13. C2H6 và C3H8 Câu 3. o-hoặc p-đibromuabenzen. khí với 1.5M D. 0.8g H2O.3 gam chất hữu cơ A cháy hoàn toàn thu được 4. C2H2 B. C2H2. Đốt cháy hoàn toàn 2. C6H6. 16. Đốt cháy hoàn toàn 24. C3H6 và C4H8 C.5 lit Ca(OH) 2 0. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở cùng dãy đồng đẳng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm vào 1. C2H4 và C2H5OH B.48 tấn. Câu 22. C3H6 và C4H8 Câu 14. C2H6 và C3H6 Câu 23. tạo áp suất 1 atm ở 0 oC. Y trong hỗn hợp.1. lượng Br2 nguyên chất phản ứng 5. 52 lit. 0. Nồng độ dung dịch A. Cho 0. Ankadien C.8g.5.1 mol C3H4. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon. Câu 15. C2H6 và C4H10 C. Cho 5. Đốt cháy một hidrocacbon X mạch hở.8g X nói trên vào dung dịch Br2 dư thì được 9. Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren. C3H6 và C6H12 D. 0. Nhận xét nào sau đây là đúng đối với X ? A. C. C3H8 và C4H10 D. Đốt cháy hoàn toàn 3. A. A.72 lít (ở đktc).4 gam và thể tích 6. 0. Tổng kết của 2 lần nặng 18. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon A. Sauk hi phản ứng hoàn toàn thấy có 0. A. 0.42 lit hỗn hợp khí B gồm hai hidrocacbon mạch hở đi rất chậm qua bình đựng nước brom dư. Aren D. Đốt 10cm3 một hidrocacbon bằng 80cm3 oxi (lấy dư). 0.8 chất hữu cơ X bằng 6.568 lit hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon mạch hở vào bình nước brom dư. C3H6 và CH4 Câu 17. Giá trị của m và thành phần của muối A. Đáp số A + B + C .4 gam CO2 và 0.6 tấn. B. A. C3H4 và C5H6 C.48 tấn. C4H10 và CH4 D. 40 lit B. Đốt cháy hoàn toàn 0. Nếu cho 2. C3H8O và C2H6O Câu 25. Cùng dãy đồng đẳng Anken hay cùng dãy đồng đẳng xicloankan.01M thu được 3g kết tủa. B? A. Đốt cháy phần 2 và cho sản phẩm cháy qua bình dung dịch P2O5. các olefin phản ứng với tốc độ bằng nhau và các thể tích khí đo ở đktc. A. Trung hòa 1 lit dung dịch X cần 40 gam dung dịch KOH 28%. C4H4 D.2g dung dịch HCl 25%. Đốt cháy hoàn toàn X cho sản phẩm cháy hấp thụ qua bình chứa dd Ba(OH)2 dư. C4H4. C4H8 và C5H10 D. C2H6. Hãy tìm công thức phân tử của A. C. C. 1M B. C.25 mol CO 2 và 0. C2H4 và C4H8 B. Công thức phân tử của A là: A.2 mol C3H4. C3H8.người ta chỉ thu được H2O và 9. 12 lit. A.7g kết tủa. Dẫn toàn bộ lượng CO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối. trong đó (A) hơn (B) một nguyên tử cacbon. Các thể tích khí đo ở đktc.52 tấn. C2H4.85g. Y?. B mạch thẳng và khối lượng phân tử của A nhỏ hơn khối lượng phân tử của B. B.195 (Na2CO3). B. khối lượng dung dịch tăng Xg. C2H6. D.5.Câu 59 : Cho 100 lit hỗn hợp A gồm H2. Phần thứ nhất phản ứng hết với Na dư thu được 840ml khí. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đốt cháy hết 2. Dãy đồng đẳng của hai hidrocacbon là: A. Sản phẩm thu được sau khi cho H2O ngưng tụ còn 65cm3 trong đó 25cm3 là oxi.2 mol C2H4 và 0. ( Các thể tích khí đều được đo ở đktc).75g. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc. Cho X1 đi qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp X2 có dX2/H2 = 8. dung dịch B là dung dịch NaOH. C2H6 và C3H8 D.5 lit dung dịch Ca(OH)2 0. Cho biết 2 hidrocacbon tren cùng hay khác dãy đồng đẳng và thuộc dãy đồng đẳng nào? A. Sau khi phản ứng hoàn toàn còn lại 1120ml và lượng brom tham gia phản ứng là 4. m-đibrombenzen.75 : 1 về thể tích. Tìm công thức phân tử 2 hidrocacbon.4 tấn polisitren là: A.1 mol C2H2. C5H10 D.76g. X tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng.72 lit hỗn hợp khí gồm 2 olefin lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16. Cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau. C2H6 và C4H6 hoặc C3H8 và C2H2 D. Cho Ba(OH)2 dư vào dd thu được kết tủa và tổng khối lượng tổng cộng cả 2 lần 18. phân tử khối của X gấp đôi phân tử khối của Y.1 mol C3H6 và 0. C4H8 và C5H10 Câu 18. Biết lượng oxi dư không quá 50% lượng oxi ban đầu.1 atm. C3H6 và C4H8 B. Cho 1.2g CO2. Kết quả khác Câu 9.92 gam khí oxi trong bình kín rồi cho các sản phẩm sau phản ứng qua bình một chứa trong H 2SO4 đặc dư.13. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10. trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. C2H6. trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. C5H10 B. C. 12 lit. D. B thu được 2.8 atm. Xác định công thức phân tử của X. B. C4H8 C. Hãy tìm công thức phân tử các olefin biết rằng số nguyên tử cacbon trong mỗi olefin không quá 5 A. Biết tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 18. C4H8 D. Đốt cháy V (lit) hỗn hợp khí X ở đktc gồm 2 hidrocacbon tạo thành 4. thu sản phẩm cho hấp thụ hết vào một bình nước vôi trong dư thi khối lượng toàn bình tăng 149.52 tấn. C4H2 và C2H4 D.5 và A. B.78g. N2. Tìm công thức cấu tạo 2 phân tử hidrocacbon A. C5H8 và C5H12 D.2 mol C2H2. C3H6 B. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol X. Đốt hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon X.2 mol C3H6 và 0. Cho hỗn hợp khí gồm hidrocacbon A và oxi lấy dư. Sau đó cho qua KOH rắn.05M thu được kết tủa và m dd tăng 3. X tan tốt trong nước. 7.25 tấn. Tìm công thức phân tử của (A).23 mol H2O.8.4g và khi lọc thu được 270g kết tủa trắng. trong đó có 10% A theo thể tích vào một khí nhiên kế. (B)? A. C5H8 Câu 21.5g kết tủa. thu thêm tối đa 2 gam kết tủa nữa. Đốt cháy hết phần thứ hai rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng NaOH dư thì khối lượng bình NaOH tăng 13. B cùng dãy đồng đẳng. B. 10. 38 lit. C5H10 và C6H12 D. B. 40 lit D. Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren. 8. C4H6 C. Số mol.5M. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon.25 tấn. Câu 12. C4H2 và C2H4 C. C2H4 và C4H8 Câu 6. o-hoặc p-đibrombenzen B.224 lit đo ở 27. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon mạch hở. 0.

(1).Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A là: A. 2 lít và 8 lít.067. sau khi xong. C4H8.1g H2O. dd KMnO4. C3H6. C.68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). 407. N : C3H4 . khối lượng phân tử trung bình của hh gồm một số hidrocacbon liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng nào đó bằng 64. áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. C2H4. Cấu tạo của A là: → A. Số mol A .10% CH4 .2 gam. Khi cho toàn bộ lượng sản phẩm này vào 400g dung dịch NaOH thì thu được dung dịch gồm hai muối có nồng độ 9. (2). Phản ứng khó hơn benzen. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5.1 mol C2H2. C3H8 và C4H10 C.1 mol B rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dd nước vôi trong dư. C. Kết quả khác Câu 37. Sau khi làm lạnh để nhiệt độ phòng thì một số chất trong hỗn hợp bị hóa lỏng. 9. Câu 38 : Để phân biệt được các chất Hex-1-in. E : CHCH2CH2Cl.92 gam. D. Câu 55 : Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra ánh sáng. giảm 21. Tên của sản phẩm và khối lượng benzen tham gia phản ứng là: A.00%.1 mol C3H4. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) A. D : C2H4 .82 kg chất sản phẩm. biết A 1 mol A tác dụng được tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch tạo ra hợp chất B (trong B brom chiếm 88. N : C3H4 .35 mol H2 với bột Ni xúc tác được hỗn hợp Y. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82.18. C6H6 (1 đồng phân) .5 lít và 7. B. p . (2).2 gam. D. 472. 57.1 mol C2H6 và 0. hexacloxiclohexan. (5) xilen.35g kết tủa. C7H8 (1 đồng phân). Xác định CTPT và CTCT của M biết rằng M cho kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3. (3). B. Đốt 0. Nếu dẫn hỗn hợp khí tiếp tục qua dung dịch KOH thể tíc bị giảm 75% số còn lại.2 mol C2H2. C6H5CH=CH2. C.00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C2H2 . 78%H2 (về thể tích). Kết quả khác Câu 31. 10. B. Công thức phân tử của X là A. D.Câu 29. B. C. 8 lít và 2 lít.Số mol B = Số mol H2 tham gia phản ứng. C3H4. Phản ứng khó hơn benzen. C8H10 (4 đồng phân). (4). B. C.24 lit một hidrocacbon mạch thẳng A và 1.0. CH4 và C3H6. A. D. D. tăng 40 gam. C. C2H6 và C3H6 C. B : Pd . (6). mạch hở. C2H6 B. B. thu được số gam kết tủa là: A. Phát biểu nào sau đây sai ? A. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO2. tỉ khối hơi của B so với H2 là 13. C. Giá trị của x là A.65 kg. C6H6 (1 đồng phân) . 25. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon. D. ưu tiên vị trí meta. 0. Trong một hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A và khí oxi dư trong bình rồi đốt cháy. 3.4 gam. D. Câu 42 : Hỗn hợp A gồm hiđro và các hiđrocacbon no. D.68 lít X thì sinh ra 2.6g gồm 2.72 lít. Vậy licopen có A. 0. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết trong dung dịch Ba(OH) 2 dư thì được 108. Hỏi A và B là những hidrocacbon nào? A. B.88% về khối lượng. B. B. Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2. N : C2H2 . B. B : Pd . 3. D. C6H6 Câu 34.64. C2H6 Câu 30. C5H12 D. 448. C. Câu 49 : Đun nóng hỗn hợp X gồm 0. Số mol oxi tiêu tốn để đốt hoàn toàn hỗn hợp A luôn bằng số mol oxi tiêu tốn khi đốt hoàn toàn hỗn hợp B. Ở nhiệt độ 100oC. C4H10. Tăng 21. C6H6 và C7H8 D. Một hidrocacbon X có công thức CnH2n + 2 – 2k. C2H4 C.2 mol C2H6 và 0. 30. C4H6 và CH3CH2C CH. ở thể khí (đkt). C3H6 B. 0. chưa no. nhận thấy thể tích giảm 33. Vậy A có công thức phân tử là A.00. C. Câu 51 : Cho các chất (1) benzen . (6).1 mol C 3H4 . 40. B. to). C5H8 C. (4) hex-5-trien. D.7%. D. 358. C. E biết rằng D là một hidrocacbon mạch hở. thấy thoát ra 6.3% số còn lại. C6H6 (1 đồng phân) . Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu được khí Z có tỉ khối đối với CO 2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn toàn). D.13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0. CH4. B. C2H8 và C4H10 B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít hỗn hợp khí (các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Đun nóng bình với Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp Y. Câu 60 : Cho 17. ưu tiên vị trí ortho. C. C. D. 38. Kết quả khác Câu 33. Biết rằng VX = 6. C5H10 và C6H12 D. VH2= 4. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). thể tích giảm 83. C. B. đun nóng bình một thời gian ta thu được hỗn hợp B. tỉ lệ khối lượng mol tương ứng là 1: 2 : 3. D. C. Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp A bằng khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp B. 1. Tìm công thức phân tử hidrocacbon A.2 mol C2H4 . C. N : C4H6 . C. B. Câu 58 : Dẫn 1. (3). (5). C2H2 và C6H6. 448. E : CH3CH2Cl. Câu 59 : A là hiđrocacbon mạch hở. C.1 mol C3H8 và 0. chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. B trong hỗn hợp X là (thể tích khí đkc) A.56 kg. D : C4H8 . 0. C.1. Khối lượng phân tử trung bình của những chất còn lại ở thể khí bằng 54. 13 nối đôi. CTPT và số mol A.0. Toluen.2 gam. C là ba chất hữu cơ có %C. 32. nóng ta thấy: A. Cl . 1. giảm 18. 24. (4). Cl B. Đốt cháy hai hidrocacbon có cùng công thức tổng quát CnH2n + 2 – 2k thu được sản phẩm sau khi đốt cháy có khối lượng 22. tỉ khối của X đối với C2H6 là 3. 1 vòng. Cho biết tỉ lệ số mol của chúng trong hỗn hợp là 1:2 ( theo chiều khối lượng phân tử tăng dần).00%. 1 anken. C2H6 C. C4H6 và CH3C CCH3. Câu 40 : Tiến hành thí nghiệm cho nitro benzen tác dụng với HNO3 (đ)/H2SO4 (đ). D. clobenzen.84 gam. 3 lít và 7 lít. B : Pd . B. A. B : Pd . 520. (6).5 lít.48 lít. có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1. Câu 43 : Ba hiđrocacbon X. Hãy xác định công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp ban đầu? A. B.2 mol C3H8 và 0. Phân tử khối của B lớn hơn phân tử khối của A 24 đvC. 1. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình đựng canxi clorua khan có dư thể tích giảm đi hơn một nửa. Khối lượng dd tăng hoặc giảm bao nhiêu gam ? A.t  etyl xiclohexan. thể tích giảm 50%. C6H5CH3. C6H6 Câu 32.làm lạnh hỗn hợp khí thu được. C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Câu 41 : Có chuỗi phản ứng sau: B HCl KH O   N + H2  → D   → E (spc)  → D Xác định N. A. Câu 53 : A. C2H2 và C3H4 D. Công thức của A và B lần lượt là: A. C5H8. Câu 39 : A + 4H2 o A. D. hexacloran. 19. Đốt cháy 0. C4H6 D. Câu 50 : Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là: ≡ ≡ ≡ C2H5 C2H5 C2H5 C 2H 5 Cl B.12 lit một ankin B (đktc). Không có phản ứng xảy ra. Câu 44 : Cho 10 lít hh khí CH4 và C2H2 tác dụng với 10 lít H2 (Ni. Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là: A.15 kg. (2). CH4 và C2H4. anken và ankin lấy theo tỉ lệ mol 1:1:2 lội qua bình đựng dd AgNO3/NH3 lấy dư thu được 96 gam kết tủa và hỗn hợp khí Y còn lại. 20. D.7. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch KMnO 4 dư. dd AgNO3/NH3.14%. D. 1 vòng. Tỉ khối hơi so với H 2 của B bằng 9/5 tỉ khối hơi so với H 2 của A. 5 nối đôi. Từ A có thể điều chế B hoặc C bằng một phản ứng. Câu 54 : Đốt 0. 42. %H (theo khối lượng) lần lượt là 92. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được 13. (2) toluen. C3H8 B. D : C3H6 . C2H4 và C3H6 B. B.72 l hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 12. D. C. Tỉ khối hỗn hợp X và Y so với H2 lần lượt là 24 và x. sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 (dư). công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua.2 lit CO2 (đktc) và 8. C2H2 D. D. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là: A. 17. C5H12 B. Công thức phân thức phân tử của hai hidrocacbon là A. dd HCl.3% so với thể tích hỗn hợp thu được. C6H6 và C8H8. 0. C không làm mất màu nước brom. Tỉ lệ số mol hai muối là 1:1.44 lít CO2. Câu 47 : Hỗn hợp ban đầu gồm 1 ankin. Nếu cho hỗn hợp còn lại qua KOH. Câu 46 : Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Xác định công thức cấu tạo của X. dd Brom. C3H4 và C4H8 B. C. C. B. 1. E : CH3CHClCH3. Phản ứng dễ hơn benzen. ứng với k nhỏ nhất. Tỉ khối hơi của A so với B là 3. còn khối lượng phân tử trung bình của những chất lỏng là 74. C6H6 và C2H2. 5 nối đôi. 7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cho số mol CO2 và số mol nước luôn bằng số mol CO2 và số mol nước khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B. C3H4 và CH3C CH. 75. 286. B. C. C2H6 và C4H6 C. C2H4 B. Biết rằng X cacbon chiếm 80% về khối lượng. 0. Biết thể tích đo ở đktc. hexaclobenzen. Cho A vào bình có niken xúc tác. C8H10 (4 đồng phân). CH4 và C3H4.1g.12 lít khí.1 mol chất Z. 4 vòng. Khi đốt cháy V lit hỗn hợp thu được 11. 34. (3) xiclohexan.2 mol C3H4. Câu 57 : Licopen. D : C3H6 .4. R đều có M < 120. Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. C6H5CH2CH3. B. C. C. D.0026%. (5. B. (5) .3% và 7. C2H6 D. Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng: 2CH4 → C2H2 + 3H2 (1) CH4 → C + 2H2 (2) Giá trị của V là: A. E : CH2ClCH2CH2CH3.27.8 gam. D.09 gam H2O. Câu 48 : Đốt cháy một hiđrocacbon M thu được số mol nước bằng ¾ số mol CO2 và số mol CO2 nhỏ hơn hoặc bằng 5 lần số mol M. Thể tích của CH4 và C2H2 trước phản ứng là Cl A. Tổng khối lượng phân tử các chất trong hỗn hợp ban đầu bằng 252 đvC và phân tử khối của đồng đẳng nặng nhất bằng 2 lần của phân tử khối của đồng đẳng nhẹ nhất. B. Biết k < 3. C4H6. C8H10 (2 đồng phân). C7H8 (1 đồng phân) . Y. Cho A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Đốt cháy một hidrocacbon X với lượng vừa đủ oxi. D. C2H2. Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. 224. ưu tiên vị trí meta.92 lít hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon khí là ankan. Câu 45 : Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Ni . C3H8. Kết quả khác Câu 36. Khối lượng của X là A. B.8 lít khí CO2. Bình đựng dung dịch KMnO4 tăng số gam là: A. 18. Một hỗn hợp khí có khối lượng 7. 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. A thuộc loại hidrocacbon nào A. C2H2 và C4H4. Trộn X với H 2 để được hỗn hợp Y. Câu 56 : Cho 224. C2H6 và C3H6. C3H8 và C5H10 D. C4H6 và CH2=C=CHCH3. (1). D chỉ có 1 đồng phân. (1). 12 nối đôi. Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.01 mol CO2 và 0. C6H6 Câu 35.56 kg. A. C2H2 và C3H8 C. trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. A. Câu 52 : Một hỗn hợp X gồm 2 aren A. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1. (6) cumen. C6H5CH2CH=CH2. D. 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hơi của hidrocacbon A và khí oxi dư thu được hỗn hợp khí và hơi. CTPT và số đồng phân của A và R làA. D. C3H4 C. B. 6. Có một hỗn hợp hai hidrocacbon A và B ở thể khí. C2H6.6.86%.2. Làm lạnh hỗn hợp này. Khi đốt X ta được tỉ lệ số mol của CO 2 và H2O băng 2 ( kí hiệu là b).2.

6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. (CH)n. B.Câu 61 : Cho hỗn hợp X gồm CH4. p. 1 mol A tác dụng tối đa với: A. B. 50%. (C3H4)n. tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. 4 mol H2. Mặt khác. thu được m gam H2O. Công thức nguyên của A là: A. Lấy 8. C.44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. B. C. Câu 62 : Trong một bình kín chứa hiđrocacbon A ở thể khí (đkt) và O2 (dư). Công thức phân tử của A và % thể tích của hiđrocacbon A trong hỗn hợp là A. Bật tia lửa điện đốt cháy hết A đưa hỗn hợp về điều kiện ban đầu trong đó % thể tích của CO2 và hơi nước lần lượt là 30% và 20%. C3H8 và 20%. C3H4 và 10%. D. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là A. 40%. D. (C2H3)n. Benzen + H2 (Ni. C4H6 và 30%. 25%. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ). B. B. C. Benzen + Br2 (dd). nếu cho 13. C3H4 và 90%. 3 mol H2. 3 mol H2. 1 mol brom. (C4H7)n. 1 mol brom. 4 mol brom. Câu 63 : A có công thức phân tử là C8H8. D. Câu 65 : Phản ứng nào sau đây không xảy ra: A. 20%. 3 mol brom. C. D. Câu 64 : Đốt cháy hoàn toàn m gam A (CxHy). . Benzen + Cl2 (as). C. to). thu được 36 gam kết tủa. D. C2H4 và C2H2. 4 mol H2.