Giáo viên h

ng d n: Ph m M H o

BÀI 1: XÁC

NH BORAT TRONG TH C PH M

1. M c ích thí nghi m: Ki m tra th c ph m có ch a borat hay không ? 2. Nguyên t c: M u th c ph m c acid hóa b ng acid hydrochloric, sau ó em un nóng trên n i cách th y, acid boric (H3BO3) ho c natri borat (Na2B4O7) c phát hi n b ng gi y ngh . S có m t c a H3BO3 ho c Na2B4O7 chuy n màu vàng c a gi y ngh sang màu cam. 3.   Tìm hi u v borat: Công th c hóa h c c a borat: Na2B4O7.10H2O. Tên hoá h c y là Natri tetraborate ng m 10 phân t n c. Tên g i theo Hán Vi t là B ng Sa, B ng Sa, Nguyên Th ch. Tên thông th ng c a borat là hàn the. Borat là m t lo i mu i d ng tinh th màu tr ng c, không mùi, không v , ít tan trong n c ngu i nh ng tan nhi u trong n c nóng. Khi tan trong n c nóng s t o ra acid Boric (H3BO3) và ch t ki m m nh Natri hydrocid (NaOH) theo ph n ng sau: Na2B4O7 + 7H2O = 4H3BO3 + 2NaOH 3.1.    Công d ng c a borat: i v i th c ph m: Sát khu n trong ch bi n th c ph m ho c trong b o qu n. Duy trì màu s c t i nguyên c a th t, cá. Làm cho th c ph m tr nên d o, dai, c ng. Trong công nghi p: S d ng trong công ngh luy n kim. Ch tác vàng b c. B t borat natri c dùng ánh bóng b m t kim lo i. S n xu t men s , kính ch ng n m, m t s v t li u ch u nhi t, xà phòng gi t và m t s lo i ch t t y r a. Trong nông nghi p: V i m t l ng nh , nguyên t bo thúc y quá trình phát tri n c a cây tr ng, nh t là quá trình ra hoa, k t qu , âm ch i, và phát tri n r cây.
1 

Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m

niêm 3. Li u l ng s d ng: V i li u t 2-5g acid boric ho c 15-30g borat. n n nhân có th ch t sau 36 gi . qua phân 1%. K t qu nghiên c u cho th y. làm gi m kh n ng h p th ch t dinh d ng c a c th .3. Trong y t : Borat c s d ng s n xu t m t s dung d ch di t khu n ngoài da ho c m c. chán n. 2 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . và chóng thoái hóa. Khi n th c ph m có hàn the t i d dày. Tác h i c a borat: Các nghiên c u c h c ã ch ra r ng. Ng c hàn the có th là ng c c p tính hay mãn tính. c bi t i v i tr em trong tu i tr ng thành. ng v t c ng ch c n m t l ng r t nh nguyên t bo. nó c ch quá trình ho t ng c a các men tiêu hoá. c n tr quá trình h p th các ch t trên. Trong các phòng thí nghi m: Borat natri c dùng làm ch t m trong phân tích gen (ADN). c bi t mô m . thu c t y u . qua m hôi 3%. hình thành các d n xu t t ng i khó phân hu i v i các men tiêu hoá protein và glucid. làm tr các l p x p trên m t d dày và màng ru t. d n d n tác h i lên nguyên sinh ch t và s ng hoá các ch t albuminoit. mô th n kinh. do t i ây có s n acid chlohydric và n c nên s sinh ra acid boric là ch t c v i d dày. nó s c ào th i qua n c ti u 81%. tác h i này s t ng d n. 3. Khi s d ng th c ph m có hàn the.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o Tuy nhiên. d n n hi n t ng khó tiêu. làm nh h ng t i s phát tri n. ph n có thai. cây tr ng trên nh ng vùng t có nhi u borat natri th ng l i b còi c c. gây m t m i. và hoá ch t di t côn trùng (ki n. phân tích s c ph . còn 15% c tích t trong c th . M t khác. hàn the có kh n ng tích t trong c th gây t n th ng gan và thoái hoá c quan sinh d c. do hàn the k t h p v i các m ch peptit c ng nh các liên k t c u trúc m ng tinh b t. b chét. T o dung d ch nh t ng nh m hòa tan các ch t hóa h c khác trong n c. gián). hàn the còn c ào th i qua thai nhi và rau thai gây ng c cho thai nhi. N u dùng hàn the lâu ngày.2. gi m n ng su t. li u b t u gây h i t 10-40 ppm (1ppm = 1microgam/g hay 1mg/kg).

do ó ã c m s d ng hàn the làm ph gia th c ph m. Cách ti n hành: 3 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . B Y t ã có Quy t nh 867/Q -BYT ngày 4/4/1998 không cho phép s d ng hàn the làm ch t ph gia th c ph m. Vi t Nam.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o N m 1951 H i ng tiêu chu n th c ph m qu c t (FSC) ã cho r ng hàn the có kh n ng tích lu trong c th cao và kh n ng b o qu n ch ng th i r a c ng h n ch m t khi th c ph m ã ch m ô nhi m. 4.

7ml HCl Tr n Nhúng gi y qu tím ki m tra l ng Nhúng gi y ngh vàng Sau 1h c k t qu Ti n hành song song v i quy trình trên là m t m u tr ng i chi u k t qu .Giáo viên h ng d n: Ph m M H o Ch l a Cân 25g Nghi n nh Thêm 50ml n cc t Thêm 1. 4 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m .

t t c các m u th ti n hành ki m tra nhi u ngày khác nhau nh ng u mua cùng m t n i bán hàng. 5 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . ta có b ng k t qu : Ngày thí nghi m 28/11/2010 4/11/2010 11/11/2010 Màu gi y ngh tr c khi nhúng m u Màu vàng ngh Màu vàng ngh Màu vàng ngh Màu gi y ngh sau khi nhúng m u 1h Màu cam Màu cam Màu cam K t lu n Có borat Có borat Có borat a i m mua m u Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p Trong quá trình thí nghi m.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o 5. Nh v y ta có th k t lu n r ng: n i s n xu t ch l a này có s d ng borat trong quy trình s n xu t. i chi u v i gi y ngh nhúng m u tr ng. K t qu thí nghi m: Gi y ngh nhúng vào m u tr ng v n gi nguyên màu vàng ngh .

nh ng nitrit l i có h i. iot c ng s gi i phóng nhi u hay ít.1. 3. Nitrit sinh ra ph n ng v i Hemoglobin t o thành methaemoglobinemia làm m t kh n ng v n chuy n oxi c a Hemoglobin. Iot gi i phóng c phát hi n b ng màu xanh nh ch th h tinh b t.2. Tác h i c a nitrat: Nitrat khi vào c th ng i tham gia ph n ng kh d dày và ng ru t do tác d ng c a các men tiêu hoá sinh ra NO2-. và KI s b oxi hóa gi i phóng I2 t do.0049 g / mol. nitrat s b kh thành NO2. nitrat chuy n thành nitrit. B n thân nitrat không có h i. t o mùi. 6 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . Nguyên lý: Trong môi tr ng acid acetic có m t c a k m và kali iodua. Trong khi s d ng. 1. T ng c u trúc c a th c ph m. Công d ng c a nitrat: Di t vi sinh v t.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o BÀI 2: XÁC NH NHANH NITRAT TRONG TH C PH M ng). Tìm hi u v nitrat: Công th c c u t o c a nitrat: Ion nitrat là m t a nguyên t ion v i công th c phân t NO . T ng kh n ng t o màu. M c ích thí nghi m: Ki m tra xem trong m u th có nitrat hay không ? (xúc xích và l p x 2. Tùy theo hàm l ng nitrat có trong th c ph m hi u hay ít. H u nh t t c các mu i nitrat vô c c hòa tan trong n c nhi t và áp su t tiêu chu n .3 và m t kh i l ng phân t c a 62. 3. 3. nhanh hay ch m.

t ch c nh sau: STT 1 2 3 4 5 4.m t Ngoài ra. NO2.1 7 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . Cách ti n hành: T ch c WHO TCVN 5501-91 Canda EEC CHLB c Hàm l ng NO3(mg/l) 45 50 10 50 50 Hàm l ng NO2(mg/l) -0.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o ng v i các amin t o thành nitrosamine. 3. Li u l ng s d ng: Do nitrat và nitrit có c tính cao nên t ch c y t th gi i và các qu c gia u có nh ng quy nh v hàm l ng nitrat và nitrit trong các rau qu . Quy nh v hàm l ng nitrat và nitrit trong trong n c u ng c a m t s qu c gia.1 1 0.trong c th d tác h p ch t ti n gây ung th .1 0.3. trong n c u ng.

Giáo viên h ng d n: Ph m M H o M u Cân 10g Thái nh 20 ml n c Ngâm 10 ± 20 phút N u sôi L c nóng Hút 5 ml Thêm 1ml KI 5% + 1ml acid citric 5% Khu y u Thêm 1-2 gi t h tinh b t Tr n u Thêm 1 h t k m Theo dõi ph n ng K t lu n 8 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m .

ta có b ng k t qu : c sau khi cho k m vào. M u th mua t i m t a i m trong su t quá trình thí nghi m.1: M u th xúc xích Vissan. ng này không có s d ng Nh v y. a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p B ng 5. ta có th k t lu n n i s n xu t xúc xích vissan. Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào. 28/11/2010 Màu tr ng c 11/11/2010 Màu tr ng c 4/11/2010 Màu tr ng c Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu tr ng c Màu tr ng c Màu tr ng c K t lu n Không có nitrat Không có nitrat Không có nitrat ng. chúng em ti n hành thí nghi m v i 2 m u xúc xích và 1 m u l p x ng. 28/11/2010 Màu h ng nh c 11/11/2010 Màu h ng nh c 4/11/2010 Màu h ng nh c Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu h ng nh t Màu h ng nh t Màu h ng nh t K t lu n Không có nitrat Không có nitrat Không có nitrat Trong quá trình thí nghi m. Ti n hành song song v i quy trình trên là m t m u tr ng 5. K t qu thí nghi m: M u tr ng sau khi th c hi n thí nghi m có màu xanh i chi u v i m u tr ng. B ng 5.2: M u th l p x Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o i chi u k t qu . l p x n tat trong quá trình s n xu t. 9 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m .

Tác h i c a formol: Khí formaldehyde có th gây b ng m i. M c ích thí nghi m: Ki m tra xem trong th c ph m có formol hay không ? 2. Formaldehyde có th hình thành t nh ng ho t ng c a con ng i ( t rác. hôn mê. co thanh qu n. viêm ph qu n và viêm ph i.. i a ch y ho c ái ra máu và có th gây t vong trong vài phút do tr y tim m ch. Formaldehyde có kh n ng kháng khu n. khói thu c lá. tím tái. các bi u hi n nôn m a ra máu. con ng ng hô h p. au c .. 3. th m chí có th gây t vong khi nó chuy n hoá thành axít formic làm t ng axít trong máu. n u có formol s cho màu tím . Tìm hi u v formol: Formol là dung d ch bão hoà c a formaldehyde trong n c. ói m a.2.). Formaldehyde là lo i hoá ch t v i mùi cay h ng r t c tr ng c s d ng t ng i r ng rãi trong công nghi p. kháng n m.1. Theo T ch c Y t th gi i.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o BÀI 3: XÁC NH FORMOL TRONG TH C PH M 1. Formaldehyde c ng có th gây viêm da ho c d ng da. 3. Hàm l ng formol cao có th làm suy gi m h mi n d ch. 10 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . ho i t t bào. Nguyên lý: Có m t c a v t codein 3. gây th nhanh và th g p.. c ch di t khu n gi ng nh các tác nhân di t khu n khác ngh a là "gi t" các mô t bào. b ng m t. i b nguy hi m nh t khi ti p xúc v i formol qua N u b nhi m formaldehyde n ng thông qua ng hô h p hay ng tiêu hoá các hi n t ng sau ây có th x y ra: Viêm loét. b h nhi t. Tác d ng c a formol: môi tr ng acid sulfuric. t y và ph i. Các nghiên c u c ng cho th y formol có th gây ra các v n v i gan. h hô h p. gây h t h i. v i các tri u ch ng khác kèm theo nh au b ng..

Giáo viên h ng d n: Ph m M H o 3. Thí nghi m trên chu t cho th y chu t s ng trong môi tr ng formol v i n ng n 15 ppm d n n b ung th mô. Li u l ng s d ng formol: 30ml là li u l ng có th gây ra ch t ng i. 4. Ti n hành: M u th Codein Cân 10g Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m Thái nh Cho vào ng nghi m 11 .3. 6 Gi i h n v n còn an toàn cho con ng i trong không khí là ít h n 2 ppm.

1: Bún l n. B ng 5. Ngày thí Màu dung d ch Màu dung d ch K t lu n a i m 12 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . K t qu thí nghi m: M u tr ng sau khi th c hi n thí nghi m có màu vàng chanh. ta có b ng k t qu sau: i chi u k t qu .Giáo viên h ng d n: Ph m M H o Ti n hành song song v i quy trình trên là m t m u tr ng 5. i chi u v i m u tr ng.

28/11/2010 Màu xanh lá cây 11/11/2010 Màu xanh lá cây 4/11/2010 Màu xanh lá cây Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu vàng chanh Màu vàng chanh Màu vàng chanh B ng 5. d ng formol trong quá trình s n xu t. mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p th tr c khi cho hóa ch t vào.Giáo viên h ngi m ng d n: Ph m M H o th sau khi cho hóa ch t vào Màu vàng chanh Không có formol Màu vàng chanh Không có formol Màu vàng chanh Không có formol B ng 5. 28/11/2010 Màu xanh lá cây 11/11/2010 Màu xanh lá cây 4/11/2010 Màu xanh lá cây M u th mua t i m t Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu vàng chanh Màu vàng chanh Màu vàng chanh a i m trong su t quá trình thí nghi m. chua này không có s Nh v y.1: K t lu n Không có formol Không có formol Không có formol a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p chua. 13 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . 28/11/2010 Màu xanh lá cây 11/11/2010 Màu xanh lá cây 4/11/2010 Màu xanh lá cây Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu vàng chanh Màu vàng chanh Màu vàng chanh B ng 5. 28/11/2010 Màu xanh lá cây 11/11/2010 Màu xanh lá cây 4/11/2010 Màu xanh lá cây Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào. ta có th k t lu n n i s n xu t bún l n. K t lu n Không có formol Không có formol Không có formol a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào. K t lu n Không có formol Không có formol Không có formol a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào.1: Ph . bún nh .1: Bún nh . ph .