Các bạn Sinh Viên có thể đăng ký học lại thi lại trực tiếp qua địa chỉ

Mail:

truongphongdaotao@hbu.edu.vn

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ THI LẠI
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lưu ý: Các bạn sinh viên lập danh sách học lại và thi lại bằng File excel SV nhập thông tin bằng bộ font unicode (Times New Roman) MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP KHOA MÔN THI LẠI HỌC LẠI MÃ SỐ (DẤU X) (DẤU X) BIÊN LAI

ỉ Mail: I ĐIỆN THOẠI .