   

sóng âm
Dạng 1: Tính mức cường độ âm L.
Bài toán: Tìm mức cường độ âm tại điểm có cường độ âm là I(W/m2); biết cường độ âm chuẩn là I0.
I
I
L(B) = lg
Giải:
Hoặc: L(dB) = 10. lg
I0
I0
Bài toán: cho cường độ âm tăng 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10dB; cường độ âm tăng 10n lần thì
mức cường độ âm tăng bao nhiêu dB?
Giải:
I
L(dB) = 10. lg
Ban đầu:
I0
Nếu tăng cường độ âm 10 lần: I1 = 10.I ta có:
I

10.I
I 
L1 (dB) = 10. lg
= 10 lg 10 + lg  = 10 + 10lg
= 10(dB) + L(dB): tăng 10(dB)
I0
I0
I0 

Nâư tăng cường độ âm 10n lần: In = 10n.I
I

10 n .I
I 
L n (dB) = 10. lg
= 10 lg 10 n + lg  = 10.n + 10lg
= 10.n(dB) + L(dB): tăng 10.n(dB)
I0
I0
I0 

Dạng 2: Tính cường độ âm I.
Bài toán: Tìm cường độ âm I tại điểm có mức cườg độ âm là L = a(B)
I
I
L(B) = lg = a ⇔
= 10 a
Giải: áp dụng công thức
I0
I0
I = I 0 .10 a
Suy ra:
Bài toán:
Dạng 3: Năng lượng âm, công suất âm
Dạng 4: Cột khí(sáo) và dây đàn
4.1. Cột khí:
Để nghe thấy âm to nhất, tức là có cộng hưởng âm thì trong cột khí có sóng dừng
o Trường hợp 1: Cột khí một đầu kín(nút) và một đầu hở(bụng):
λ λ
l=k +
Điều kiện có sóng dừng:
; (k ∈ N ); k: số bó sóng nguyên
2 4
Số nút và số bụng:
Nn = Nb = k +1
o Trường hợp 2: Cột khí gồm hai đầu hở( 2bụng):
λ
l=k
Điều kiện có sóng dừng:
; (k ∈ N * ); k: là số bó sóng nguyên
2
Nb = k + 2
Số bụng sóng:
Nn = k +1
Số nút sóng:
Dạng 5: Độ chênh lệch thời gian
Dạng 6: Truyền âm từ môi trường này sang môi trường khác
Dạng 7: Xác định độ sâu của giếng hoặc vách núi
Dạng 8: Tính khoảng cách bằng sóng âm
Dạng 9: Nguồn âm chuyển động
Bài tập:
Câu16: Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì
mức cường độ âm tăng
A. 20dB.
B. 50dB.
C. 100dB.
D. 10000dB.
Câu17: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10 -5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0
=10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 50dB.
B. 60dB.
C. 70dB.
D. 80dB.

 1

B. Bước sóng dài nhất của âm là A. 0. f = 969. Câu26: Cột không khí trong ống thuỷ tinh có độ cao l có thể thay đổi được nhờ điều chỉnh mực nước trong ống. Vận tốc âm trên đường ray là A. 0. biết đàu A hở là một bụng sóng. Câu20: Tiếng còi có tần số fn = 1000Hz phát ra từ một ô tô đang chuyển động tiến lại gần bạn với vận tốc 10m/s. D. 6lần. 6. B. Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ A. Câu28: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. đầu B là nút. Khi đó bạn nghe được âm có tần số là A. B. 5100m/s. 658Hz.325m. 4620m.4lần. 1. B là uA = sin ω t(cm).    Câu18: Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N(nguồn điểm)một khoảng NA = 1m. D. D. 5lần. 104. Khi đó bạn nghe được âm có tần số là A. 10. Biết rằng khi màng loa S1 tiến về phía S2 thì màng loa S2 tiến ra xa S1. 2cm.1nW/m2. 160cm. 4. Một máy địa chấn ghi được cả sóng S và sóng P cho thấy rằng sóng S đến sớm hơn sóng P là 4 phút.25Hz. 5000km.375m. 1cm. vận tốc âm trong không khí là 330m/s. f = 970. B. Tần số âm do âm thoa phát ra là A. C. B.25m. f = 1031. C. 0. cách S2 3. Trên đoạn S1S2 có bao nhiêu cực đại giao thoa(với biên độ của li độ cực đại). Câu25: Một ống sáo hở hai đầu tạo sóng dừng cho âm cực đại ở hai đầu sáo. D.75m. C. S2. D. Tại điểm M người quan sát không nghe được âm thanh từ hai loa S 1. Phương trình dao động tại A. Vận tốc âm trong không khí là 330m/s. B. 103. B. 653. nó phát ra âm cơ bản. 2 cm. D. vận tốc truyền âm là 340m/s. C. 40cm. B là uA = sin100 π t(cm). 7. B. f = 1030. C. vận tốc âm trong không khí là 330m/s. Tỉ số cường độ âm của chúng là A. Câu24: Một người đứng ở gần chân núi hét lớn tiếng thì sau 7s nghe thấy tiếng vang từ núi vọng lại. 5400m/s. 0cm. C. C. D. 5280m/s. A. C. C. f = 970. 0cm. f = 1031. 2310m.1mW/m2. uB = sin( ω t + π )(cm). ta thấy trong cột không khí có một sóng dừng ổn định. D. 1cm. 4lần. f = 1030.1nW/m2.1GW/m2. Chiều dài ống sáo là 80cm. 102. C. f = 969. C. 80cm. Tâm động đất ở cách máy ghi là A. S2 hướng về nhau đặt cách nhau 6dm với bước sóng λ = 2dm. Trên đoạn S1S2 có bao nhiêu cực đại giao thoa(với biên độ của li độ cực đại). Câu30: Cho hai nguồn sóng âm điều hoà kết hợp là hai loa S 1. Câu19: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20dB. C. C. 7.59Hz.8Hz. D. Khi âm truyền từ trong không khí vào nước thì bước sóng của nó tăng lên bao nhiêu lần? A. 250km. Khi độ cao cột khí nhỏ nhất l0 = 13cm ta nghe được âm to nhất. B. Vận tốc của sóng âm trong không khí v = 330m/s. Câu21: Tiếng còi có tần số fn = 1000Hz phát ra từ một ô tô đang chuyển động tiến ra xa bạn với vận tốc 10m/s.69Hz.5s so với tiếng gõ nghe được trong không khí. 20cm. 563. một người áp tai vào đường ray nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 1. 9. có mức cường độ âm là LA = 90dB. C. Đặt một âm thoa trên miệng ống thuỷ tinh đó. 0. B. Biết vận tốc âm trong không khí là 330m/s. 5. 1155m. Biết rằng khi màng loa S1 tiến về phía S2 thì màng loa S2 cũng tiến về phía S1. 5. B. D. 2 . Câu23: Vận tốc âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330m/s và 1450m/s. D. 0. 2500km. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0.25Hz.8Hz. B. B. Cường độ của âm đó tại A là A. B. A. 25km.69Hz.30Hz. Khi âm thoa dao động.8Hz. 5300m/s. D.30Hz. Biết rằng vận tốc của sóng S là 34. Câu27: Một người đứng ở điểm M cách S1 một đoạn 3m.59Hz. Khoảng cách từ chân núi đến người đó bằng A. Phương trình dao động tại A. S2 hướng về nhau đặt cách nhau 7dm với bước sóng λ = 2dm. Câu32: Một cơn động đất phát đồng thời hai sóng trong đất: sóng ngang(S) và sóng dọc(P). C. 2cm. 0. Câu22: Một người gõ một nhát búa trên đường ray và cách đó 528m. D. ở giữa có hai nút. D. 1775m. 6. 2 cm. Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ A. 365. uB = sin(100 π t)(cm).5m.5km/s và của sóng P là 8km/s. 4. Câu29: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. D. Câu31: Cho hai nguồn sóng âm điều hoà kết hợp là hai loa S 1.1W/m2. Bước sóng của âm là A. B. 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful