Muc Luc

Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.
Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.
Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP...............................................................................................7
...........................................................................................................................7
CÁC NÉT CƠ BẢN.........................................................................................................8
Bài 1: e..............................................................................................................................9
Bài 2: b............................................................................................................................10
Bài 3:...............................................................................................................................12
Bài 4: Dấu ? ..................................................................................................................14
Bài 5: Dấu Huyền, Ngã...................................................................................................16
Bài 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ..............................................................................................18
BàI 7: ê, v.....................................................................................................................20
Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản............................................................................................22
Tiết 2: Tập TÔ E, B, Bé.................................................................................................23
Bài 8:
l , h...................................................................................................................24
Bài 9:
o , c.................................................................................................................26
Bài 10 Ô - Ơ................................................................................................................28
Bài 11: Ôn tập...............................................................................................................30
Bài 12: i – a....................................................................................................................32
Bài 13: n – m...................................................................................................................34
Bài 14: d, đ......................................................................................................................36
Bài 15: t – th.................................................................................................................38
Bài 16: ôn tập...................................................................................................................40
Bài 17: u – ư..................................................................................................................42
Bài 18: x, ch..................................................................................................................44
kiem tra............................................................................................................................45
Bài 19: s – r.....................................................................................................................46
Bài 20: k – kh.................................................................................................................48

Bài 21: Ôn Tập................................................................................................................50
Bài 22: ph, nh.................................................................................................................52
Bài 23: g, gh...................................................................................................................54
Bài 24: q, qu, gi..............................................................................................................56
Bài 25: ng, ngh...............................................................................................................58
Bài 26: y, tr.....................................................................................................................60
Bài 27: Ôn Tập
.................................................................................................62
Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm...........................................................................................64
Bài 28: Chữ thường , chữ hoa.........................................................................................65
Bài 29: ia......................................................................................................................67
Tập Viết: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô..............................................................................69
Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê.........................................................................70
Bài 30: ua- ưa..................................................................................................................71
Bài 31: Ôn Tập................................................................................................................73
Bài 32: oi – ai..................................................................................................................75
Bài 33: ôi - ơi...................................................................................................................77
Bài 34: ui – ưi..................................................................................................................79
Bài 35: uôi – ươi..............................................................................................................81
Bài 36: ay - ây..................................................................................................................83
Bài 37: Ôn Tập
.................................................................................................85
Bài 38: eo - ao..................................................................................................................87
Tập Viết: Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái.................................................................89
Tập Viết: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ...............................................................90
Bài 39: au - âu.................................................................................................................91
Bài 40: iu – êu..............................................................................................................93
ÔN TậP............................................................................................................................95
Ôn Tập: Giữa Kì.............................................................................................................97
Bài 41: iêu – yêu ...........................................................................................................99
Bài 42: ưu – ươi.............................................................................................................101
Bài 43: Ôn tập...............................................................................................................103
Bài 44: on - an ............................................................................................................105
Bài 45: ân- ă - ăn ........................................................................................................107
Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu......................................109
Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa..............................110
Bài 46: ÔN - ƠN .........................................................................................................111
Bài 47: EN – ÊN .........................................................................................................113
Bài 48: IN – UN .........................................................................................................115
Bài 49: IÊN – YÊN .....................................................................................................117
Bài 50: UÔN – ƯƠN ..................................................................................................119
Bài 51: ÔN TậP ..........................................................................................................121
Bài 52: ONG - ÔNG....................................................................................................123
Bài 53: ĂNG – ÂNG...................................................................................................125
Bài 54: UNG – ƯNG ..................................................................................................127
TậP VIếT: Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây.............................................129
TậP VIếT: Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng...................................130
2

Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................131
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................133
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................135
Bài 58: ÔN TậP ..........................................................................................................137
Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................139
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................141
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................143
Bài 58: INH – ÊNH.....................................................................................................145
Bài 59: ÔN TậP ..........................................................................................................147
Bài 60: om – am............................................................................................................149
Bài 61: ăm - âm.............................................................................................................151
Bài 62: ÔM - ƠM........................................................................................................153
Bài 63: EM – ÊM........................................................................................................155
TẬP VIẾT: Nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,...........................................157
TậP VIếT: đỏ thắm, mầm non. Chôm chôm, trẻ em.....................................................158
Bài 64:
im - um.........................................................................................................159
Bài 65:
iêm – iêm.....................................................................................................161
Bài 66:
uôm – ươm ..................................................................................................163
Bài 67: ÔN TậP...........................................................................................................165
Bài 68: ÓT - ÁT..........................................................................................................167
Bài 69:
ăt - ât............................................................................................................169
Bài 70:
ôt – ơt...........................................................................................................171
Bài 72: ut – ưt..............................................................................................................174
TẬP VIẾT : Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà...................176
TẬP VIẾT: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết................................177
Bài 73:
it – iêt...........................................................................................................178
Bài 74:
uôt – ươt.......................................................................................................180
ÔN TậP..........................................................................................................................182
Bài 76:
oc – ac..........................................................................................................184
Rèn đọc: oc – ac..........................................................................................................186
Bài 77:
ăc – âc..........................................................................................................188
Bài 78:
uc – ưc..........................................................................................................190
Bài 79:
ôc – uôc........................................................................................................192
Bài 80:
iêc – ươc.......................................................................................................194
TẬP VIẾT : Tuốt lúa, hạt thóc......................................................................................196
TẬP VIẾT: Con ốc, đôi guốc, cá diếc,..........................................................................197
Bài 81:
ach................................................................................................................198
Bài 82:
ich – êch.......................................................................................................200
Bài 83:
ôn tập............................................................................................................202
Bài 84:
op – ap..........................................................................................................204
Bài 85:
ăp – âp..........................................................................................................206
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................208
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................210
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................212
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................214
3

TẬP VIẾT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.............................216
TẬP VIẾT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ...................217
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................218
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................220
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................222
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................224
TậP VIếT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá..............................226
TậP VIếT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ......................227
Bài 90:
ôn tập............................................................................................................228
Bài 91:
oa – oe..........................................................................................................230
Bài 92:
oai - oay.......................................................................................................232
Bài 93:
oan – oăn......................................................................................................234
Bài 94:
oang – oăng..................................................................................................236
Bài 95:
oanh – oach..................................................................................................238
Bài 96:
oat – oăt........................................................................................................240
Bài 97:
ôn tập............................................................................................................242
Bài 98:
uê – uy..........................................................................................................244
Bài 99:
uơ – uya........................................................................................................246
Bài 100:
uân – uyên..................................................................................................248
Bài 101:
uât – uyêt....................................................................................................250
Bài 102:
uynh – uych................................................................................................252
Bài 103:
ôn tập..........................................................................................................254
TẬP VIẾT: Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp........256
TẬP VIẾT: ôn tập.....................................................................................................258
TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM............................................................................................259
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A, Ă, Â...................................................................................261
Rèn viết: Trường em......................................................................................................263
TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ .........................................................................................266
KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ.....................................................................................268
RÈN ĐỌC: ÔN TậP.....................................................................................................269
TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ...........................................................................................270
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ.................................................................................272
TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG................................................................................................274
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP ....................................................................................................277
TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN......................................................................................278
RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN.....................................................................................280
TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM............................................................................................281
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G.................................................................................283
TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ..........................................................................................285
KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN........................................................................................287
RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA.................................................................................................289
TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ................................................................................................290
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K...............................................................................292
Rèn viết: Ngôi nhà.........................................................................................................294
TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ..........................................................................................295
4

TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ.......................................................................297
KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG..............................................................299
RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ........................................................................301
TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN..................................................................................................303
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N..............................................................................305
Rèn viết: Đầm sen.........................................................................................................307
TẬP ĐỌC: MỜI VÀO..................................................................................................308
TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG..............................................................................................310
KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ........................................................................312
RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG...............................................................................................314
TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP........................................................................................315
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O, Ô, Ơ, P......................................................................317
Rèn viết: Chuyện ở lớp..................................................................................................319
TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC..................................................................................320
TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................322
KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC........................................................................................324
RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................326
TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA.........................................................................................328
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q, R...............................................................................330
Rèn viết: Ngưỡng cửa....................................................................................................332
TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE..................................................................................333
TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM............................................................................................335
KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ...................................................................337
RÈN ĐỌC: HAI CHị EM..............................................................................................338
TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM................................................................................................340
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S, T...............................................................................342
Rèn viết: Hồ Gươm.......................................................................................................344
TẬP ĐỌC: LUỸ TRE .................................................................................................345
TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA ......................................................................................347
TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG..............................................................................................349
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V................................................................................351
Rèn viết: Cây bàng........................................................................................................353
KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN..................................................................354
TẬP ĐỌC: ĐI HỌC ..................................................................................................356
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y..............................................................................358
Rèn viết: Đi học.............................................................................................................360
TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN ...............................................................................361
TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ ......................................................................................363
KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN ........................................365
RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ........................................................................................367
TẬP ĐỌC: LÀM ANH ...............................................................................................369
TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA ...............................................................................371
TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ ............................................................................373
KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ ............................................................................375
RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ.............................................................................376
5

TẬP ĐỌC: ò ó O .........................................................................................................378
TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9....................................................................380
RÈN VIẾT: ò ó O........................................................................................................382
TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1.............................................................................383

6

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh nhận biết tên sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt.
- Làm quen với bạn bè trong lớp học, biết sử dụng đồ dùng học tập.
- Có ý thức cố gắng học tập.

II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: SGK , bộ ghép chữ Tiếng Việt
- HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt

III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Tiết 1
A.Kiểm tra bài cũ (3 phút)
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (5 phút)
2. Nội dung :
a. Xây dựng nề nếp:( 22 ph)

Nghỉ giải lao(5 phút )
Tiết 2
b. Cách học: (30 phút )

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)

Cách thức tiến hành
GV: Điểm danh học sinh, thực hiện ổn
định tổ chức
GV: Giới thiệu môn học.
GV: Phân lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,
các tổ nhóm học tập.
GV: Giới thiệu tên SGK, vở bài tập, cách
sử dụng sách,
HS: Thực hiện đúng cách cầm sách, tư thế
ngồi, cách cầm bút, đặt bảng, giơ bảng,
HS: Hát, múa
HS: Thực hiện cách học nhóm,
- Cách sử dụng đồ dùng ghép chữ.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
GV: quan sát, uốn nắn.
GV: Dặn học sinh thực hiện tốt các ND đã
học trên lớp.
HS: Về nhà xem bài chuẩn bị giờ học sau.

7

HS: Bảng con. dặn dò: (5 phút) GV: Nhận xét giờ học.CÁC NÉT CƠ BẢN I.(Nhiều lần) H+GV: Nhận xét. sửa lỗi cho HS 3. .Cách viết từng nét. viết bảng con. Bộ đồ dùng học Tiếng việt. tích cực.Hướng dẫn cụ thể điểm đặt bút và dừng bút. Bộ đồ dùng học Tiếng việt.Giúp học sinh nhận biết các nét cơ bản .Có ý thức học tập tự giác. HS: Đọc lại bài( 1 lượt ).Nội dung GV: a.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A. nhóm đôi ) GV: Quan sát.học: . GV: Treo bảng phụ (Đã chép các nét chữ). đồng thanh. HS: Quan sát mẫu. nghe.Đồ dùng dạy . Bài mới: 1. HS: Chuẩn bị bài e 8 . phấn.Đọc các nét chữ (15 phút) b. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) B. sửa lỗi (30 phút) HS: Đọc bài trên bảng lớp (Cá nhân.Biết viết đúng các nét cơ bản. . Củng cố. HS: Đọc đồng thanh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. GV: Giới thiệu các nét chữ cơ bản. GV: Viết mẫu lên bảng . II. Luyện đọc: GV: Kiểm tra đồ dùng học tập. III.Viết bảng con các nét chữ (15 phút) Tiết 2 c. . Các hoạt động dạy .Mục đích yêu cầu: . đọc cá nhân.GV: Bảng phụ.

GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Quan sát trang SGK GV: Đặt câu hỏi gợi mở -> dẫn dắt nội dung bài. Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. .Viết bảng con: e (7 phút) Tiết 2 3. . HS: Phát âm đồng thanh -> cá nhân. Phát âm: e (16 phút) c.Đồ dùng dạy học: . III. GV: Phát âm mẫu chữ e.Nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật. dặn dò: (2 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc các nét cơ bản (3 em) . tranh minh họa.Sửa lỗi.Bài 1: e I. 9 . rõ qui trình cho HS quan sát nhận biết) GV: Sử dụng sợi dây thẳng vắt chéo thành chữ e cho HS quan sát. HS: Viết bài vào vở . Nhận diện chữ e: (5 phút) b. cá nhân. Dạy chữ ghi âm: a.Viết các nét cơ bản( Bảng con) H+GV: Nhận xét. nhóm (2 em). Các hoạt động dạy học: Nội dung Tiết 1 A. GV: Nhận xét. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. GV: Viết chữ e ( Chậm. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .GV: Bảng phụ ghi chữ e.Luyện đọc: (23 phút) b-Luyện viết: (10 phút) C.Các nét cơ bản B. II.Phát triển là lời nói tự nhiên theo nội dunGV: Trẻ em với loài vật.Học sinh làm quen và nhận biết được chữ e. Củng cố.Mục đích yêu cầu: . SGK. đánh giá. Luyện tập: a.HS: SGK. HS: Viết bảng con ( vài lần) HS: Đọc bài trên bảng. GV: Quan sát. GV: Chốt nội dung bài. bảng con. Bài mới: 1. GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình). sợi dây. uốn nắn. HS: Đọc bài SGK (đồng thanh. HS: Quan sát mẫu vở Tập viết. GV: Hướng dẫn cách trình bày. sự vật. .

II.Đồ dùng dạy . GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. HS: Đọc SGK(đồng thanh. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. sửa sai. uốn nắn HS: Hát. Củng cố. GV: Phát âm be. Luyện đọc (15 phút) b. B. HS: Luyện nói theo chủ đề( Vài em nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. b. Giới thiệu bài: (3 phút) 2.Luyện viết ( 9 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. Nêu yêu cầu bài GV: Chữ b gồm 2 nét( nét khuyết trên và nét thắt) HS: Phát âm b. HS: SGK. tiếng be trong VTV GV: Quan sát. sửa sai. Các hoạt độnGV: a.Nhận thức mối liên hệ giữa chữ với tiếng chỉ đồ.Học sinh làm quen và nhận biết chữ b và âm b – ghép được chữ be. đánh giá.> be c-Viết bảng con: b – be (8 phút) Tiết 2 3. xe).Bài 2: b I.học: GV: Bảng phụ.Luyện nói: Trẻ em học tập (8 phút) C.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: . tranh minh họa SGK.Nhận diện chữ b: (4 phút). xe.Đọc Bé. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tô chữ b. GV: Giới thiệu tranh vẽ. HS:Đọc bài 1 lượt toàn bài. HS: Đọc bài trên bảng. cá nhân.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trẻ em với con vật. HS: Đọc đồng thanh . 10 .. . Luyện tập: a.Viết chữ e. cá nhân) GV: Quan sát. vận động. giúp HS đọc đúng. múa.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) . III. bé.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A. ve. . vở tập viết. HS: Ghép tiếng be -> đọc trơn. ve. dặn dò: (3 phút) GV: Treo bảng phụ (đã ghi e. . e -> đánh vần be -> phân tích tiếng be. sự vật. mẹ.Các hoạt động dạy .PT cấu tạo và phát âm: (15 phút) b + e . GV: Nhận xét đánh giá.

chuẩn bị bài sau.GV: Nhắc lại nội dung bài. 11 . .Dặn HS về nhà đọc bài.

.Học sinh nhận biết dấu và thanh ’.Dạy dấu thanh “ / ”: (18 phút) a.Phân tích cấu tạo và phát âm ( Thanh sắc / ) be – bé Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: (7 phút) Tiết 2 3. HS: Thảo luận tranh -> Luyện nói theo chủ đề. HS: SGK – Vở tập viết – Bộ ghép chữ. 12 .Bài mới: 1. hướng dẫn cách viết. Củng cố.Đọc trơn -> Ghép tiếng bé GV: Phát âm mẫu HS: Đọc đồng thanh. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK GV: Đưa ra các hình. sửa lỗi cho học sinh. HS: Đọc SGK ( nhóm. .học: GV: Bảng phụ – Tranh minh họa. GV: quan sát. mẫu vật…dẫn dắt vào nội dung bài học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề các hoạt động khác của trẻ. cá nhân. .Bài 3: I.Đồ dùng dạy .Biết được dấu và thanh ’ chỉ đồ vật. cá nhân ).học: Nội dung Tiết 1 A. Các hoạt động dạy . dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc. sự vật.Viết b – be. ghép được tiếng bé.Mục đích yêu cầu: . đánh giá.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. HS: Viết bảng con( vài lần ) GV: Nhận xét. HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết. viết theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) GV: Nhận xét. II. GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh.Đọc: b – be – bè.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. uốn nắn. III.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . bóng.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) C. HS: Đọc bài trên bảng. B.Nhận diện dấu /: (3 phút) b. HS: Nhận diện thanh sắc ( / ) HS: Phát âm ( / ) -> đánh vần be – bé .

H+GV: Nhận xét. HS: Nhắc tên bài. bổ sung. Đọc lại bài 1 lượt. GV: Chốt lại nội dung bài.Dặn học sinh về nhà đọc bài 13 . .

uốn nắn.be + hỏi -> bẻ . hoạt động bẻ của bài. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. biết ghép tiến bẻ. bé . thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. sự vật. II.Bài 4: Dấu ? . b. ) .HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét.Viết bảng con( 2. bổ sung. bẹ. HS: Quan sát tranh. 14 . . tranh vẽ SGK. đồng thanh ).HS: SGK. .Giới thiệu bài: (3 phút) 2.) HS: Phát âm ( ? .Đồ dùng dạy . GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK. ) -> đánh vần bẻ. cá nhân.be + nặng -> bẹ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. I.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .học: Nội dung Tiết 1 A. Các hoạt động dạy .Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . cá nhân. bẹ GV: Phát âm mẫu. HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh hỏi ?. bẹ HS: Đọc đồng thanh.học: . sửa lỗi cho học sinh. hướng dẫn cách viết. HS: Nhận diện thanh hỏi ( ? ) thanh (.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . . HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết.Dạy dấu thanHS: ( 28 phút ) a. GV: quan sát.Nhận diện dấu ? . bộ ghép chữ Tiếng Việt. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân.Đọc: /. đánh giá.Biết được dấu thanh chỉ đồ vật. III.Viết bé B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. ( GV nói mẫu.Học sinh nhận biết được dấu ?. GV dẫn dắt vào ND bài. HS: Đọc lại bài 1 lượt.GV: Bảng phụ. . HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bẻ.4 lượt) GV: Nhận xét.P.

C. 15 . . dặn dò: (3 phút) GV: Chốt lại nội dung bài.Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. Củng cố.

Viết: bẻ.Giới thiệu bài: (3 phút) 2.Viết bảng con( 2. ngã ) . Tranh luyện nói( SGK). hướng dẫn cách viết.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút?) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) .4 lượt) GV: Nhận xét. GV: Viết lên bảng 2 dấu. ngã ( mẫu vật) *Dấu \ là 1 nét sổ nghiêng trái HS: Quan sát thêm dấu trong bộ chữ cái để nhớ được dấu \. II.Dạy dấu thanHS: (28 phút) a. vẽ. võ. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh huyền.Đọc: ? . . GV dẫn dắt vào ND bài. bé bẹ . bẻ. bẽ GV: Phát âm mẫu.be + huyền -> bè . ngã ở tiếng chỉ đồ vật. .Bài 5: Dấu Huyền. bè tre nứa) và tác dụng của nó trong cuốc sống. mèo. cá nhân.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. sự vật. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK.Phát triển lời nói tự nhiên: nói về bè( bè gỗ.GV: Bảng kẻ ô li. bẽ HS: Đọc đồng thanh. gà. . Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) 16 . sửa lỗi cho học sinh. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. .Nhận biết dấu huyền.học: Nội dung Tiết 1 A. gỗ. cò.be + ngã -> bẽ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bè.P. ghép được tiếng bè. dáng cây nghiêng). Tranh minh họa( mẫu vật) các tiếnGV: dừa.Nhận diện dấu thanh b.Mục đích yêu cầu: . HD học sinh quan sát HS: Nhận diện thanh huyền. bẹ B. võng. ngã.Biết được dấu huyền. Ngã I. đánh giá.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . ngã) -> đánh vần bè.Bài mới: 1. Các hoạt động dạy .Trao đổi ( cặp) tìm đồ vật giống…( thước kẻ đặt xuôi. *Dấu ngã là 1 nét móc có đuôi đi lên ( HD tương tự dấu \ ) HS: Phát âm (huyền. bộ ghép chữ. HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét.HS: SGK. III.

GV: quan sát. cá nhân. uốn nắn. ( GV nói mẫu. HS: Đọc lại bài 1 lượt. Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: bè (7 phút) C. bẽ trong vở tập viết. đồng thanh ). bổ sung.HS: Đọc SGK ( nhóm. Củng cố. dặn dò: (3 phút) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè.Dặn học sinh về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài 6 17 . . thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. GV: Chốt lại nội dung bài. HS: Quan sát tranh.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét.

b và các dấu thanh( ngang. bẻ. bẻ. hướng dẫn rõ qui trình viết. bé. huyền. bè bè. bổ sung. bẹ trong vở tập viết. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. 18 .Ghép chữ b với e thành be và thêm các dấu thanh Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: . ( GV nói mẫu. sửa lỗi cho học sinh.Đọc: huyền. HS: Viết bảng con( lần ) GV: Nhận xét. ngã. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè. đọc trơn.Viết bảng con( 2 lượt) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (3 phút) 2.Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa. việc. HS: Đọc lại bài 1 lượt. Củng cố. hỏi.Mục đích yêu cầu: . đánh vần. Đồ dùng dạy – học: .Phát triển lời nói tự nhiên: Phân biệt các sự vật. phân tích… . nặng) .HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) .Viết: bè. bộ ghép chữ. Tranh minh họa… . đánh giá. Ôn tập: (28 phút) a. GV: Giới thiệu qua KTBC GV: Đưa bảng phụ chép sẵn ND bài HS: Phát âm.HS nhận biết được các âm và chữ e. be bé(bộ ghép chữ) GV: Quan sát. người (5 phút) C. bẽ. bẽ. bẹ Tiết 2 3. đồng thanh) GV: Quan sát. II. việc.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . bẽ B. chỉnh sửa phát âm HS: Ghép chữ be be.be.GV: Bảng ôn. bẽ . GV: quan sát. . HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. bẹ I. bè. HS: Quan sát tranh. đồng thanh ). người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh. bè.học: Nội dung Tiết 1 A. uốn nắn. bè.Bài mới: 1.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút ) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Sự vật.Bài 6: be. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm. chỉnh sửa cho HS GV: Viết mẫu lên bảng. Các hoạt động dạy .HS: SGK. III. bé.Đọc lại bảng ôn( cá nhân. bẽ. cá nhân. bẻ. ngã.

GV: Chốt lại nội dung bài.Dặn học sinh về nhà đọc lại bài 19 . .

bề. vè. Luyện tập: Cách thức tiến hành HS: ĐọcSGK( đồng thanh . vẽ Tiết 2 3. bẻ( bảng con) GV: Nhận xét. nhóm.Đọc bài 6 SGK B. sửa sai. GV: Phát âm mẫu ê. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) . .Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê .Bài mới: 1.ê. bế . tranh minh họa. b. Nội dunGV: a.Nhận diện chữ ê.ve. HS: Sgk – vở tập viết.Học sinh đọc và viết được: ê.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) ê v bê ve Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . ve d. III. cá nhân) . cá nhân). đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. nhóm. HS: Phát âm. ve . ghép tiếng.Các hoạt động dạy . Bộ ghép chữ. bê v. *Chữ v : GV: Chữ v gồm 1 nét móc 2 đầu và nét thắt nhỏ. v: (5 phút). đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ v GV: Phát âm mẫu v.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bế bé II. GV: Giới thiệu tranh vẽ. Nêu yêu cầu bài * Chữ ê GV: Chữ ê giống chữ e thêm dấu phụ. bê.BàI 7: ê. v. đánh giá.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .> phân tích. v I.Viết bẽ.Đồ dùng dạy . HS: So sánh giống và khác nhau giữa e và ê. HS: So sánh giống và khác nhau giữa v và b. ghép tiếng. đánh vần( lớp. HS: Phát âm.> phân tích. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần .Mục đích yêu cầu: .bê.học: GV: Bảng phụ.học: Nội dung Tiết 1 A. cá nhân) . đánh vần( lớp. bàn.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 20 . bàn.

. v. Củng cố. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt.Luyện nói: Bế bé (5 phút) C. GV: Đặt câu hỏi gợi mở.Luyện viết (14 phút) ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. uốn nắn HS: Hát. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết ê. múa.Tiểu kết. 21 .Luyện đọc b.a. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. vận động. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. ve trong VTV GV: Quan sát. bê. 5HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. giúp HS đọc đúng. sửa sai.

Khăn lau bảng.Biết tô đúng mẫu chữ. Chấm chữa bài: (5 ph ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. phấn. GV: Quan sát. dặn dò: (3 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. nêu nhận xét H+GV: Nhận xét. hướng dẫn viết từng dòng. 3.Mục đích yêu cầu: . 4. .học: Nội dung A. H+GV: Nhận xét. Bài mới: 1.học: .Tô nhanh. HS: Tô hoàn thiện bài ở buổi 2 22 . .HD tô vào vở TV ( 20 phút ) HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. III. uốn nắn. nhận xét (6 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn các nét chữ cơ bản lên bảng HS: Quan sát. HD viết bảng con: (20 phút) HS: Tập viết vào bảng con( Cả lớp ) GV: Quan sát.GV: Mẫu chữ. đẹp. vở tập viết.HS: Bảng con.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn.Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản I. .Hướng dẫn viết: a. . c. GV: Nêu rõ yêu cầu.Nhận xét.Đồ dùng dạy . bổ sung HS: Nhắc lại cách viết b. đánh giá B. Kiểm tra bài cũ: Cách thức tiến hành (3 phút) HS: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS. Củng cố. Các hoạt động dạy . II. HD quan sát. chữa lỗi trước lớp.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Bài mới: 1. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . GV: Chấm bài của 1 số học sinh. vở tập viết. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. Củng cố.Tiết 2: Tập TÔ E.Đồ dùng dạy . H+GV: Nhận xét. . bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. nêu nhận xét về độ cao. HD viết từng dòng.học: Nội dung A. GV: Nêu rõ yêu cầu.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.HS: Bảng con. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nhận xét: e. HD quan sát.Viết nhanh. uốn nắn.Hướng dẫn viết: a. b B. HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của GV GV: Quan sát. Khăn lau bảng.GV: Mẫu chữ. bé (6 phút) b.Nhận xét. . chiều rộng. Các hoạt động dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ…. bảng phụ . đẹp.Biết tô đúng mẫu chữ. Bé I. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. b. B. II. uốn nắn.e. 23 . III. HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3.học: . phấn.Mục đích yêu cầu: . . GV: Nhận xét chung giờ học. HD viết bảng con: c.

bê. hè GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) l h lê hè Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh .Viết ê. * Chữ l GV: Phát âm mẫu l. lê. cá nhân).> phân tích. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . HS: (5 phút). Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần .> phân tích. Bộ ghép chữ. bàn. III. sửa sai.Đồ dùng dạy .Nhận diện chữ l.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . nét khuyết trên và nét móc 2 đầu. lê h. . Các hoạt độnGV: a.Mục đích yêu cầu: . tranh minh họa( SGK). bàn.h I.Bài 8: l. ghép tiếng. hè về .Các hoạt động dạy .Đọc được câu ứng dụng ve ve ve. ghép tiếng. đánh vần( lớp. đánh vần( lớp. hè . nhóm.học: Nội dung Tiết 1 A. HS: So sánh giống và khác nhau giữa l và b. ve ( bảng con) GV: Nhận xét. *Chữ h GV: Chữ h gồm 2 nét. cá nhân) . d. đánh giá. GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. nhóm.l. v.học: GV: Bảng phụ. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. HS: Phát âm. HS: So sánh giống và khác nhau giữa h và l.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : le le II.Học sinh đọc và viết được: l.Bài mới: 1. cá nhân) .Đọc bài 7 SGK B. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ h GV: Phát âm mẫu h. * Chữ l GV: Chữ l gồm 1 nét khuyết trên và nét móc ngược. HS: Phát âm. h. b.> đọc trơn 24 .

h. múa. giúp HS đọc đúng. hè trong VTV GV: Quan sát.Luyện đọc (14 phút) b.he. lề.lê.. 25 . uốn nắn HS: Hát. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết l. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. dặn dò: (3 phút) GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS HS: Đọc bài trên bảng. hè. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. Củng cố.Tiểu kết.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. lễ . lê. vận động. sửa sai. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. Luyện tập: a.Luyện nói: le le (5 phút) C. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài.. hẹ Tiết 2 3. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận.

ghép tiếng. đánh giá. HS: Phát âm.học: GV: Bảng phụ. bàn.Đọc bài 8 SGK B. bàn. nhóm. Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết. GV: Giới thiệu qua tranh vẽ.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) o c bò cỏ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ c GV: Phát âm mẫu c. bò. * Chữ o GV: Chữ o gồm 1 nét cong kín HS: So sánh chữ o với vật gì?( quả bóng bàn.> phân tích.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . lê.co. ghép tiếng.Mục đích yêu cầu: . b.o.Bài mới: 1. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) . cọ Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . bò c.…) *Chữ c GV: Chữ c gồm 1 nét cong hở phải HS: So sánh giống và khác nhau giữa c và o. * Chữ o GV: Phát âm mẫu o. tranh minh họa( SGK). Các hoạt độnGV: a.Học sinh đọc và viết được: o.học: Nội dung Tiết 1 A. h. sửa sai. HS: Phát âm. c: (5 phút).Đọc được câu ứng dụng bò bê có bó cỏ . đánh vần( lớp.Viết l. cỏ .Đồ dùng dạy .Nhận diện chữ o.Bài 9: o. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . Bộ ghép chữ. bó . Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cò. bò. quả trứng. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 26 . hè ( bảng con) GV: Nhận xét. cá nhân). . đánh vần( lớp.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : vó bè II. c. nhóm. cá nhân) . cá nhân) . III.> phân tích.bo. cỏ d.c I.Các hoạt động dạy .

múa.Tiết 2 3. giúp HS đọc đúng. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận.Luyện đọc (14 phút) b. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. Củng cố. sửa sai. 27 . Luyện tập: a.Tiểu kết. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. bò. c. uốn nắn HS: Hát. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. cỏ trong VTV GV: Quan sát. vận động. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết o.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng.Luyện nói: vó bè (5 phút) C..

ô ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.Luyện viết bảng con: (7 phút) ô .Dạy chữ ghi âm: a.o GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ô -> ghép tiếng cô -> đánh vần -> phân tích cô -> đọc trơn cô *Chữ ơ: GV: Chữ ơ gồm chữ o và và nét râu HS: So sánh ơ .Mục đích yêu cầu: .cô. .Luyện viết vở tập viết: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.cờ d. III.c – cỏ (5 phút) B. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ ô: GV: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ HS: So sánh ô . cô. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Học sinh đọc viết được ô. ơ .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) .Nhận diện chữ ô: (3 phút) b.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc bài 9 (Sgk) .Bài 10 Ô-Ơ I.Phát âm và đánh vần: (12 phút) ô ơ Có cờ Cô cờ (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.Đọc câu ứng dụng “Bé có vở vẽ”.Luyện tập a. II.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở Tiết 2: 3.KTBC: .Bài mới: 1. ơ.Đồ dùng dạy học: . cờ.HS: Bộ ghép chữ.Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bờ hồ.Viết o – bò. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở 28 .

Luyện nói theo chủ đề: bờ hồ (8 phút) C.(8 phút) c.Củng cố – dặn dò: (3 phút) tập viết HS: Viết bài HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề -> Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc lại bài 29 .

Đọc từ ứng dụng (7 phút) lò cò vơ cỏ Nghỉ giải lao (5 phút) c.Bài 11: Ôn tập I.Nghe. học tập Tranh 3: Hổ phục sẵn. VBT III. thấy mèo Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) G+HS: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu âm đã học GV: Ghi bảng HS: Phát âm GV: Treo bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần -> đọc trơn HS: Đọc cá nhân -> nhóm -> cả lớp HS: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.KTBC: ( 5 phút ) .Bài mới: 1.Viết bảng con (7 phút) lò cò vơ cỏ Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy – học: . hiểu kể lại theo tranh truyện kể về hổ.cờ B.Luyện tập: a.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết ô . uốn nắn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa HS: Kể theo từng tranh GV: Nêu ý nghĩa câu chuyện 30 .Luyện viết vở tập viết (8 phút) c.Đọc đúng từ ngữ và âm ứng dụng.Ôn tập a.cô.HS: SGK. .Mục đích yêu cầu: . sử dụng tranh sgk .Đọc âm và tiếng (12 phút) e ê o ô ơ b be … … … v … … … … l … … … … b.Luyện đọc bảng Sgk (17 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b. uốn sửa HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát (Sgk) GV: Nêu nội dung tranh HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (Sgk) cá nhân – nhóm HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. ơ .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học.Kể chuyện: hổ (8 phút) Tranh 1: Hổ xin Mèo truyền cho võ nghệ Tranh 2: Hổ đến lớp.Đọc bài 10 (Sgk) .GV: Bảng ôn. . II.

đuổi ăn thịt Tranh 4: Mèo nhảy tót lên cây cao 3. 31 .Củng cố – dặn dò (2 phút) HS: Nhắc tên bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài.

vơ cỏ B.Đọc từ ứng dụng (7 phút) bi vi li HS: Đánh vần -> đọc trơn từ ứng dụng ba va la GV: Giải nghĩa từ ba lò bi ve GV: Đọc mẫu Tiết 2: 3. a .Luyện tập: a.Luyện đọc bảng Sgk (18 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh vẽ câu ứng dụng GV: Nêu nhận xét câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5 phút) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc cá nhân b.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà có vở ô ly”.Học sinh đọc và viết được i – a.Luyện viết vở tập viết (8 phút) 32 . .cá 7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con d.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.HD viết bảng con: i – bi.KTBC: (4 phút) .Bài mới: 1.đọc bài 11(Sgk) .Viết lò cò.Nhận diện chữ: i (3 phút) b.đọc trơn bài *Chữ a: GV: a gồm một nét cong tròn và nét móc ngược HS: So sánh a – i giống khác nhau ( quy trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. II. cá. Phát âm và đánh vần tiếng (12 phút) i a bi cá bi cá Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) H+GV: Nhận xét.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề lá cờ.Bài 12: i – a I. bi. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ i: GV: Chữ i gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh với đồ vật khác GV: Phát âm theo mẫu HS: Phát âm i -> ghép âm i -> ghép tiếng bi -> đánh vần – phân tích .Mục đích yêu cầu: .Dạy chữ ghi âm: a.

HS: Viết bài trong vở tập viết c. 33 . uốn nắn lá cờ HS: Đọc tên chủ đề GV: Đặt câu hỏi gợi ý theo tranh 3.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt nội dung bài dặn học sinh về nhà đọc bài.Luyện nói theo chủ đề (7 phút) GV: Quan sát.

Viết bảng con: n – nơ.Viết i – bi.Luyện tập: ( 32 phút ) a. m.Phát âm và đánh vần tiếng n m nơ me nơ me Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.Học sinh đọc và viết được n.Nhận diện chữ: n b. . a – cá B.Đọc đúng câu ứng dụng “bò bê có cỏ.Luyện đọc bảng (Sgk) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b. nơ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc từ ứng dụnGV: no nô nơ mo mô mơ ca nô bó mạ Tiết 2: 3.đọc bài 12 (Sgk) . me. ba má.KTBC: ( 3 phút ) .Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: ( 1 phút ) 2. .Dạy chữ ghi âm: ( 29 phút ) a.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.Bài mới: 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bố mẹ.Luyện viết vở tập viết Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) H+GV: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ n: GV: Chữ n gồm nét móc xuôi và nét móc hai đầu HS: So sánh n với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu n HS: Phát âm n -> ghép âm n -> đánh vần tiếng nơ -> phân tích -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát hình 1 (Sgk) *Chữ m: GV: Chữ m gồm 2 nét móc xuôi và 1 nét móc hai đầu HS: So sánh m – n giống và khác nhau (Qui trình tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui định) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng GV: Giải nghĩa từ -> đọc mẫu HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh minh họa câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài trong (Sgk) đọc nhóm -> 34 . m – me d. II.Bài 13: n – m I. bò bê no nê”.

Luyện nói: chủ đề: bố mẹ. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề bố mẹ.c. ba má GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh -> Tiểu kết HS: Nhắc lại tên bài -> đọc bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 35 . ba má 4.Củng cố – dặn dò: ( 3 phút ) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.

uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng (4H) GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Đọc bài trên băng -> thảo luận tranh Sgk câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài sgk -> cá nhân – nhóm – lớp Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 36 .d (quy trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cờ. đ I. đ .Viết n – nơ.GV: Sử dụng tranh Sgk . đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu vần mới d . đ.đ *d GV: Chữ d gồm một nét cong hở phải và một nét móc ngược dài HS: So sánh d với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm d -> ghép âm d -> ghép tiếng dê -> đánh vần – phân tích .Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ d: ( 3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) d đ dê đò dê đò Nghỉ giải lao c-Viết bảng con: d – dê.KTBC: (4 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. dê. bé và mẹ đi bộ -Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề dế.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết d.Luyện tập: a-Luyện đọc bảng.HS: Bộ ghép chữ III. -Đọc được câu ứng dụng dì na đi đò.Đọc bài 13 (Sgk) .Giới thiệu bài: (1 phút) 2.Bài mới: 1. m – me B. lá đa. bi ve. cá.Đồ dùng dạy – học: . SGK Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét.Bài 14: d.đọc trơn GV: Cho học sinh (H1 Sgk) -> tiếng dê *đ GV: Gồm nét cong hở và nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh đ .đò (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) da do de đa đo đe Da dè đi bộ 3. II. đò.

cá cờ. bi ve.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ->Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà học bài 37 .c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) GV: Quan sát. uốn nắn dế. lá đa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh 4.

GV: Sử dụng tranh Sgk. III. . -Đọc được câu ứng dụng “bố thả cá mè. nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh t với i GV: Phát âm mẫu t HS: Phát âm -> ghép t -> ghép tổ -> phân tích đánh vần -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Sgk (tổ chim) rút ra tiếng tổ -> học sinh đọc trơn *tHS: Qui trình dạy tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: .Đọc bài 14 (Sgk) .Dạy chữ ghi âm a-Nhận diện chữ t: (11 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) t th tổ thỏ tổ thỏ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) t. II.tổ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tổ.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được t.Bài 15: t – th I.HS: Bộ ghép chữ. th.Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. đi bộ B. th – thỏ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) to tơ ta tho thơ tha ti vi thợ mỏ 3. thỏ. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm t – th *t GV: Chữ t gồm một nét xiên phải. bé thả cá cờ”.KTBC: (5 phút) .Viết da dê.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Bài mới 1. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề ở tổ.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. c-Luyện nói theo chủ đề: ở tổ HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh sgk (7 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 38 . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T 3 Sgk HS: Thảo luận tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài sgk theo nhóm – cá nhân b-Luyện viết vở tập viết: (8 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát uốn nắn.

4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo nội dung tranh GV: Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Nhắc lại nội dung bài HS: Về nhà học bài 39 .

Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A. đ.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: HS: Nêu các âm đã học trong tuần (12 phút) n m … ô nô … … ơ … … … i … … … a … … … GV: Ghi bảng HS: Đọc GV: Đưa bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần tiếng GV: Sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tổ cò da thỏ lá mạ thợ nề Nghỉ giải lao: (5 phút) HS: Đọc từ ứng dụng cá nhân – nhóm GV: Giải nghĩa từ c-Viết bảng con: (7 phút) tổ cò. -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (3H) Đọc bài 15 (Sgk) viết ti vi.Bài 16: ôn tập I.Bài mới: 1. .HS: Bộ ghép chữ. a.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. đánh giá HS: Viết bảng con B. d. th. m. -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể cò đi lò dò. II. uốn nắn 3.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học i.đọc bài Sgk theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 40 . sử dụng tranh Sgk.Đồ dùng dạy – học: . Sgk: (16 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh -> giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng . t.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp 2.GV: Bảng ôn. lá mạ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. n. III. thợ mỏ GV: Nhận xét.

chốt lại ý nghĩa. Tranh 3: Cò trông thấy đàn cò nó HS: Nhắc lại( 1 em) nhớ lại những ngày còn sống với bố mẹ… Tranh 4: Có dịp cò và anh nông dân thăm cánh đồng *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4.GV: Quan sát. uốn nắn. nó đi khắp HS: Tóm tắt nội dung chuyện nơi bắt chuột H+GV: Nhận xét. bổ sung. c-Kể chuyện: cò đi lò dò (10 phút) GV: Kể lần 1+ kể lần 2 kết hợp chỉ tranh Tranh 1: anh nông dân liền mang minh họa cò về nhà chạy chữa nuôi nấng HS: Kể theo từng tranh (4H) Tranh 2: Cò trông nhà.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và về nhà kể lại câu chuyện 41 .

Viết tổ cò. ư. thư. thư d.HS: Bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài ( 1 phút ) 2.Bài 17: u – ư I. nêu rõ qui trình viết HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Luyện nói: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. II. lá mạ B. ư. Viết bảng con: u.… ). Luyện đọc: b. nhận xét ND tranh .đọc bài 16 (Sgk) .Gạch chân tìm âm mới.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng ( Cá nhân. HS: Đọc lại bài trên bảng . nụ.Trao đổi. -Đọc được câu ứng dụng thứ tư bé hà thi vẽ. nhóm.Bài mới 1.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được u. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề thủ đô. đồng thanh.ư *u GV: Chữ u gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh u – i giống khác nhau GV: Phát âm mẫu u HS: Phát âm -> ghép u -> ghép tiếng nụ -> đánh vần phân tích -> đọc trơn nụ GV: Cho học sinh quan sát tranh (Sgk) -> rút ra tiếng nụ HS: Đọc trơn *ư: qui trình dạy như u GV: Viết mẫu lên bảng. GV: Hướng dẫn HS: Viết bài trong vở TV 42 . GV: Giải nghĩa từ. quan sát tranh 3 SGK . Luyện viết VTV: c.Dạy chữ ghi âm ( 20 phút) a-Nhận diện chữ u b-Phát âm và đánh vần u ư nụ thư nụ thư Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.Đọc câu ứng dụng ( cá nhân. nụ. Đọc từ ứng dụnGV: cá thu thứ tư đu đủ cử tạ 3. đồng thanh) .Đọc bài trong SGK.KTBC: ( 5 phút ) .Đồ dùng dạy – học: . thảo luận. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm mới u .GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) . Luyện tập: a.

4. dặn dò: ( 3 phút ) GV: Quan sát.Quan sát tranh SGK GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo ND tranh GV: Chốt lại ND bài HS: Tập đọc toàn bài ở buổi 2. 43 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề . Củng cố.

chó d. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b.Luyện nói theo chủ đề: xe bò. .Viết : thủ đô (5 phút) B.Luyện viết bảng con: (7 phút) x. III.Bài 18: x. xe ô tô (8 phút) trong tranh 44 . ch. GV: Đưa các từ ứng dụng.KTBC: .Mục đích yêu cầu: . uốn nắn. xe .Luyện tập a. xe.Luyện viết vở tập viết: (8 phút) GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở tập viết HS: Viết bài vào VTV GV: Quan sát.Đọc bài 17 (Sgk) .Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Phát âm và đánh vần: (12 phút) x ch xe chó xe chó (Nghỉ giải lao) (5 phút) c. ch I. ch .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò. c. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh xe lu.Đồ dùng dạy học: .Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ x: GV: Chữ x gồm 2 nét cong trái và phải… HS: So sánh x và c GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm x -> ghép tiếng xe -> đánh vần -> phân tích xe -> đọc trơn xe *Chữ cHS: ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.HS: Bộ ghép chữ.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở 3. chó .Nhận diện chữ x: (3 phút) b.Học sinh đọc viết được x .Dạy chữ ghi âm: a.Đọc câu ứng dụng “Xe ô tô chở cá về thị xã”. xe lu II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) . HD cách đọc HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét. uốn nắn.

Củng cố – dặn dò: (3 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề ( GV nói HS nhắc lại) GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt ND bài -> dặn HS về nhà đọc lại bài kiem tra 45 .C.

Đọc bài 18 (Sgk) . .Bài 19: s – r I.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Bài mới: 1.Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Viết thợ xẻ. chì đỏ B. .sẻ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề rổ rá. II.KTBC: (4 phút) .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. rm sẻ.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. đánh giá GV: Giới thiệu âm mới s.HS: Bộ ghép chữ. .Đồ dùng dạy – học: . Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) .Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) su su rổ rá chữ số cá rô Tiết 2: 3.r qua trực quan *s GV: Chữ s gồm nét xiên phải – nét thắt – nét cong hở trái HS: So sánh s với x giống khác nhau GV: Phát âm mẫu s HS: Phát âm s -> ghép âm s -> ghép tiếng sẻ đánh vần – phân tích tiếng sẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh (chim sẻ) -> rút ra tiếng sẻ HS: Đọc trơn *r GV: Chữ r gồm nét xiên phải – nét thắt nét móc ngược (quy trình cũng tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) GV: Nhận xét nội dung tranh -> rút ra câu 46 . III.Đọc được câu ứng dụng “Bé tô cho rõ chữ và số”. rễ. r.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ s (3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (11 phút) s r sẻ rễ sẻ rễ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: s.rễ: (7 phút) d.Học sinh đọc và viết được s.Mục đích yêu cầu: .

Củng cố – dặn dò: (2 phút) ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk HS: Đọc theo nhóm .Đọc câu ứng dụnGV: “Bé tô cho rõ chữ và số” Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: rổ rá: (7 phút) 4.đọc cả lớp HS: Viết bài trong vở tập biết GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề: .GV nói .HS nhắc lại H+GV: Nhận xét..đọc cá nhân . bổ sung GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> Học sinh đọc bài trên bảng tìm tiếng chứa vần mới GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 47 .

Học sinh đọc và viết được k – kẻ. .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.Bài mới 1. nét thắt và nét móc ngược HS: So sánh k – h GV: Phát âm k HS: Phát âm k -> ghép âm k -> ghép tiếng kẻ đánh vần – phân tích . vo vo.Đọc bài 19 (Sgk) .Viết chữ số.đọc trơn kẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng kẻ *kh GV: Chữ kh gồm 2 con chữ k+h HS: So sánh kh – k giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc được câu ứng dụng “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé kể”.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đềeuf ù.HS: Bộ ghép chữ. viết bảng con GV: Nhận xét. tu tu. đánh giá GV: Giới thiệu k – kh qua trực quan *k GV: Chữ k gồm nét khuyết trên.Mục đích yêu cầu: . kh – khế: (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) kẽ hở khe đá kì cọ cá kho Tiết 2: 3. ro ro. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 48 . vù vù.Đồ dùng dạy – học: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Bài 20: k – kh I. kh – khế .KTBC: (4 phút) . .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. II.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm k: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) k kh kẻ khế kẻ khế Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con k –kẻ. III. rổ rá B.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.. vù vù. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 49 . tu tu 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.Câu ứng dụnGV: “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé Lê” dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: ù ù. vo vo. ro ro.

chữa lỗi HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Giải thích tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn HS cách viết và trình bày c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) HS: Viết bài vào vở Thỏ và sư tử GV: Quan sát. II. . . x. viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học u.Đồ dùng dạy – học: . III.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk: (18 phút) .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. r.Bài mới: 1. ch.Ôn tập a)Ôn các chữ và âm vừa học: (12 phút) b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) xe chỉ kẻ ô củ sả rổ khế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. kh –khế B. .KTBC: (4 phút) .Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng. sử dụng tranh Sgk.HS: Bộ ghép chữ.Câu ứng dụnGV: “Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sử thú” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) GV: Hướng dẫn HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. ư.Đọc bài 20 Sgk .GV: Bảng ôn.Mục đích yêu cầu: . s. uốn nắn .Thỏ đến gặp sư tử thật muộn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp tranh 50 .Viết k – kể .Nghe hiểu kể lại theo tranh chuyện thỏ và sư tử. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: Gọi học sinh nêu các âm đã học HS: Nêu học sinh ghi bảng GV: Đưa ra bảng ôn HS: Lần lượt phát âm -> đánh vần phân tích -> đọc trơn HS: Đọc từ ứng dụng -> đọc nhóm – cá nhân GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao (2 phút ) c-Viết bảng con: xe chỉ: (7 phút) Tiết 2: 3.Học sinh.Bài 21: Ôn Tập I.

nó liền nhảy xuống ý nghĩa: Những kẻ gian ác.Kể trong nhóm.Thỏ dẫn sư tử đến 1 cái giếng . ..Cuộc đối đáp giữa thỏ và sư tử .Tức mình.Kể trước lớp H+GV: Nhận xét.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện. bổ sung. kiêu căng bao giờ cũng bị trừng phạt minh hoạ HS: Kể theo nội dung từng tranh . GV: Chốt nội dung bài HS: Về nhà đọc bài chuẩn bị bài sau 51 . 4.

nh. .đọc trơn phố GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng phố xá *nh GV: Chữ nh gồm 2 con chữ n+h HS: So sánh ph – nh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ.Câu ứng dụnGV: “Nhà dì na ở Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc. nhóm) HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng 52 .Viết: xe chỉ. phố.KTBC: (4 phút) .Đọc bài 21 (Sgk) .Bài 22: ph.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Mục đích yêu cầu: . . thị xã II.Đọc được từ và câu ứng dụng. đánh giá GV: Giới thiệu ph – nh qua trực quan *ph GV: Chữ ph gồm 2 con chữ ghép lại( con chữ p và con chữ h) GV: Phát âm ph HS: Phát âm ph-> ghép âm ph -> ghép tiếng phố đánh vần – phân tích .HS: Bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm pHS: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ph nh phố nhà phố xá nhà lá Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) ph – phố xá.Học sinh đọc và viết được ph. nh I. nhà lá .Bài mới 1. viết bảng con GV: Nhận xét. nh – nhà lá d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ Tiết 2: 3. củ sả B. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. III. phố xá.Đồ dùng dạy – học: .

phố. nhà dì có chó xù” HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: chợ.phố.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 53 . thị xã 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.

đánh giá GV: Giới thiệu g – gh qua trực quan *g GV: Chữ g gồm nét cong tròn và nét khuyết HS: so sánh g với a GV: Phát âm mẫu g HS: Phát âm g -> ghép tiếng gà đánh vần.Bài mới 1.Đọc bài 22 (Sgk) .Bài 23: g. gà.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tìm tiếng đã học. gh.Đọc được từ và câu ứng dụng.Mục đích yêu cầu: . ghế . *gh GV: Chữ gh gồm 2 con chữ g và h ghép lại HS: So sánh g – gh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. nhà lá B. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. nhóm) . HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội 54 . phân tích .Học sinh đọc và viết được g.HS: Bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. gà gô II. III. .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: gà ri. viết bảng con GV: Nhận xét. gà ri.Đồ dùng dạy – học: . phân tích. gh I.Câu ứng dụnGV: “nhà bà có tủ gỗ. gh.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm GV: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) g gh gà ghế gà ri ghế gỗ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) g.KTBC: (4 phút) . .đọc trơn gà GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá gà ri HS: Đọc trơn.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Viết: phố xá. ghế gỗ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ Tiết 2: 3.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 55 .ghế gỗ” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: gà ri.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. gà gô HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn 4.

.qu GV: Chữ q gồm nét cong hở phải và nétáiổ thẳng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Câu ứng dụnGV: “chú tư ghé qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. đánh giá GV: Giới thiệu q.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk .qu gi quê già chợ quê cụ già Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) qu.qu.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q .Đọc bài 23 (Sgk) .HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: gà ri. chợ quê. quê.đọc trơn quê GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá chợ quê HS: Đọc trơn.u HS: so sánh q với qu GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm q ->ghép qu -> ghép tiếng quê đánh vần. qu.Học sinh đọc và viết được q. III.KTBC: (4 phút) . gi I. gi.Chữ qu gồm 2 con chữ q. qu.Bài mới 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê II.Đọc được từ và câu ứng dụng.Mục đích yêu cầu: . viết bảng con GV: Nhận xét. cụ già d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) quả thị giỏ cá qua đò giã giò Tiết 2: 3. gi. .gi qua trực quan *q . . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. *gi (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 56 . ghế gỗ B.Đồ dùng dạy – học: .Bài 24: q. già.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) q. phân tích . . phân tích. tìm tiếng đã học.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 57 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.nhà. cho bé giỏ cá” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: quà quê 4.

tìm tiếng đã học.Đọc bài 24 (Sgk) . *ngh (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ng. ngh. đánh giá GV: Giới thiệu ng . củ nghệ. cụ già B. ngừ. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 58 .Học sinh đọc và viết được ng. củ nghệ HS: Viết bảng con GV: Quan sát. chị kha ra nhà bé nga’’ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cá ngừ. . nghệ. phân tích. Sgk .Đồ dùng dạy – học: . viết bảng con GV: Nhận xét. ngừ. cá ngừ.KTBC: (4 phút) . uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ngã tư nghệ sĩ ngõ nhỏ nghe ọ Tiết 2: 3. nghe.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q .GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.ngh qua trực quan *ng GV: Chữ ng gồm 2 con chữ n và g HS: so sánh g với ng GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ng -> ghép tiếng ngừ đánh vần.Bài mới 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê. III. bé II.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ng ngh ngừ nghệ cá ngừ củ nghệ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.đọc trơn ngừ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá cá ngừ HS: Đọc trơn. ngh I.Câu ứng dụnGV: “nghỉ hè. nghệ. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích .Viết: chợ quê.Mục đích yêu cầu: .Bài 25: ng. ngh.HS: Bộ ghép chữ.Đọc được từ và câu ứng dụng.

bé HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 59 .Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: bé. nghé. uốn nắn 4.

Câu ứng dụnGV: “bé bị ho. đánh giá GV: Giới thiệu y . tr I.HS: Bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm y: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) y tr y tre y tá tre ngà Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Bài mới 1.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng. củ nghệ B. Sgk .Viết: cá ngừ.Đồ dùng dạy – học: . . mẹ cho bé ra y tế xã’’ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. .Học sinh đọc và viết được y.Đọc được từ và câu ứng dụng.KTBC: (4 phút) .tr qua trực quan *y GV: Chữ y gồm nét xiên phải.Đọc bài 25 (Sgk) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích. viết bảng con GV: Nhận xét.Bài 26: y. nét khuyết dưới GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm y GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá y tá HS: Đọc trơn. y tá. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp 60 . y tá. tre ngà GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. . tre ngà. tr. tre. uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) y tế cá trê chú ý trí nhớ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. tìm tiếng đã học. *tr (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) y. tr.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ II. III. nét móc ngược.

b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: nhà trẻ 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 61 .

uốn nắn b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) 62 .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. nh.Đọc bài 26 . quả nho 3.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: (12 phút) o ph ph nh o gi tr g ….Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. Bộ ghép chữ .… -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ. nhóm. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. y tá.HS: Bộ ghép chữ.GV: Bảng ôn.Phát âm. Sgk: (16 phút) Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Viết: y. tre ngà B. cả lớp) GV: Lắng nghe. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. phố bé Nga có nghề giã giò.KTBC: (4 phút) . tr. đánh vần tiếng lập được( nối tiếp. ô a e ê ph ô pha phe phê b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga tre già quả nho ý nghĩ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tre già.Bài 27: Ôn Tập I. SGK. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm đã học trong tuần GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: . -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Thánh Gióng II.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học ph.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. III.Bài mới: 1.

đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.c-Kể chuyện: Thánh Gióng (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 63 . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. chốt lại ý nghĩa. uốn nắn. của cô H+GV: Nhận xét. . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh . bổ sung. Tranh 5: Gậy sắt gẫy chú nhổ bụi tre thay gậy.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 em bé 3 tuổi chưa biết nói Tranh 2: Sứ giả rao tìm người đánh … Tranh 3: Từ đó chú bé lớn rất nhanh Tranh 4: Chú và ngựa đi đến đâu là giặc chết đến đó. Tranh 6: Đất nước trở nên yên bình.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. chú và ngựa bay về trời.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc bài trên bảng . GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể theo từng tranh ( HS khá) .

ng-ngh. .Gọi học sinh so sánh g-gh ->ng-ngh.Nhớ các âm tiếng có âm đã học. qua đò C.Học phát âm đúng và đọc được các tiếng tha. tre già B. tr. nh.Dạy chữ ghi âm: HĐ1: Nhận diện vần (3 phút) g-gh. HD học sinh cách đọc SGK HS: Đọc. gi. qu.Đồ dùng dạy – học: .GV: Bảng phụ.KTBC: (5 phút) .Học sinh đọc đúng âm th. khế.HS: Sgk III. pho. nhô.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. tranh . kh.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Lên bảng đọc bài GV: Đọc. . qqu giống khác nhau GV: Ghi các âm lên bảng HS: Phát âm -> đánh vần GV: Sửa sai cho học sinh Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ3: Viết bảng con: thả cá qua đò (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3. qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài Sgk HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: sử dụnh bảng phụ + trực quan . qu.Mục đích yêu cầu: . nh. qua. nhô. nhóm đôi) GV: Sửa phát âm cho học sinh HS: Viết bài trong vở ô li GV: Chốt nội dung bài GV: HD học sinh đọc bài ở buổi 2 64 .Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm I. tr.Đọc bài 27 (Sgk) . tha.Luyện tập: HĐ1: Luyện đọc bài trên bảng (26 phút) Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ2: Viết vở ô li (7 phút) Thả cá. g – gh. khế. g-gh. ng-ngh HĐ2: Phát âm và đánh vần (18 phút) .Th. ph. II.Bài mới: 1. ng – ngh. pho. SGK. phân tích ( cá nhân.Viết: quả nho. gi.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. q-qu.

. đọc được câu ứng dụng. chỉ vào chữ hoa Tiết 2 HS: Nhận diện và đọc âm của chữ ( nối b)Luyện tập (33 phút ) tiếp. quả nho B. E. GV: Giới thiệu câu ứng dụng..Viết: nhà ga. Y nhau giữa các chữ cái in( chữ hoa và chữ . GV ghi bảng HS: Tiếp tục quan sát bảng chữ thường.Đọc bài 27 (Sgk) . Ă. H.Câu ứng dụnGV: “Bố mẹ cho bé và HS: Tiếp tục nhận diện và đọc các chữ ở chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa ’’ bảng chữ thường và chữ hoa. S. Sa Pa 65 .GV: Sử dụng tranh vẽ SGK. G. .Mục đích yêu cầu: . Q. HS: Nhận xét tranh minh hoạ của câu ứng dụng.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ GV: Cho học sinh quan sát bảng chữ thường gần giống nhau: C.Học sinh biết được chữ in hoa. T.Bài 28: Chữ thường . cả lớp. Ơ. GV: Treo bảng chữ thường và chữ hoa HS: Đọc trơn các chữ cái.. chữ thường.Nhận diện và đọc âm của chữ ( cá nhân. R H+GV: Nhận xét. chữ in hoa: . Đ.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường) thường khác nhau nhiều: A.KTBC: (4 phút) .Bài mới 1. P. O. đánh giá GV: Giới thiệu chữ thường. nối tiếp. chữ hoa I. nhóm đôi) a)Luyện đọc bảng.HS: Bộ ghép chữ. SGK III. B. U.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Tiết 1 A. Sgk GV: HD học sinh luyện đọc lại bài ở tiết 1 . N.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ba vì II. . làm quen chữ viết hoa. nhận biết sự giống và khác L.) GV: Che phần chữ in thường trên bảng chữ. GV: HD để HS chỉ ra được các chữ in hoa có trong câu: Bố. Bảng chữ cái hoa. . HS: phát biểu( 5 em) D. X.Dạy chữ thường và chữ hoa a)Nhận diện chữ hoa: (10 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) . bổ sung. K.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Kha.Đồ dùng dạy – học: . HS: So sánh.Nhận ra và đọc chữ in hoa trong câu ứng dụng. chữ hoa qua mẫu chữ. V.viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. Ê. I. M. Â. Ô. Ư.

Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Luyện nói: theo chủ đề: Ba Vì 4. báo. về bò sữa. sửa lỗi phát âm cho HS.Chữ đứng đầu câu: Bố .… .Nhận xét chung giờ học. nhóm. Gợi ý cho HS nói về Sự tích Sơn Tinh – Thuỷ Tinh.Củng cố – dặn dò: (2 phút) .Tên riênGV: Kha. HS: Tìm các chữ vừa học trong sách. 66 . Sa Pa HS: Đọc câu ứng dụng ( cá nhân. Kết hợp giải thích cho HS hiểu về Sa Pa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Giới thiệu về địa danh Ba Vì.Nói mẫu 1 câu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. cả lớp) GV: lắng nghe. về nơi nghỉ mát. GV: Tóm tắt nội dung bài .

qu . kh. lá tía tô HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7 phút) Tờ bìa vỉa hè Lá mía tỉa lá GV: Viết mẫu (nêu qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cây tía tô. .Câu ứng dụnGV: “Bé Hà tỉa lá.Học sinh đọc và viết được ia.Dạy vần: HĐ1: Nhận diện vần: ia (3 phút) HĐ2: Đánh vần (12 phút) ia tía lá tía tô Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét đánh giá GV: Giới thiệu qua trực quan GV: Vần ia được tạo bởi 2 âm (i-a) HS: So sánh ia-i GV: Hướng dẫn học sinh đánh vần i – a – ia đọc trơn ia H+GV: Ghép t + ia + thanh sắc = tía HS: Phát âm tía( cá nhân. III. đồng thanh) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc nhóm.Bài 29: ia I. lá tía tô.Đồ dùng dạy – học: .Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà nhổ cỏ.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1.HS: Sgk – bộ ghép chữ. khế B.Phát triển lời nói tự nhiên chủ đề chia quà.GV: Sử dụng tranh vẽ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) . chị Kha nhổ cỏ” HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh Sgk nhận xét tranh minh hoạ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc ( cá nhân. . II. cá 67 .Viết: nghe.Luyện tập HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) . đồng thanh) GV: Cho học sinh quan sát (cây tía tô) giới thiệu từ lá tía tô HS: Ghép (lá tía tô) đọc trơn – phân tích Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HĐ3: Viết bảng con (7 phút) ia. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Đọc bài: ng-ngh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chị Kha tỉa lá”. .

HS khá nhắc lại .Củng cố – dặn dò: (2 phút) nhân. . cả lớp HS: Mở vở GV: Hướng dẫn qui trình HS: Viết bài GV: Quan sát. HS khác nhắc lại GV: Chỉ bảng HS: Đọc lại toàn bài ( Bảng lớp. SGK) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài ở buổi 2 68 . lá tía tô HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: chia quà (7 phút) C.Nghỉ giải lao HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7 phút) ia.HS khá nói.GV nói. uốn nắn HS: Quan sát tranh -> nhận xét GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Nói theo chủ đề.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. phấn.học: .Viết nhanh. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.học: Nội dung A. chữ số. thợ xẻ. cá rô c. thợ xẻ. GV: Nêu rõ yêu cầu. đẹp. Các hoạt động dạy . GV: Chấm bài của 1 số học sinh. vở tập viết. chữa lỗi trước lớp. . H+GV: Nhận xét. gh. Bài mới: 1. GV: Nhận xét chung giờ học. bảng phụ . chiều rộng. nêu nhận xét về độ cao.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đồ dùng dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Nhận xét. Củng cố. cá rô I. HD quan sát. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) g. HD viết bảng con: Cử tạ. .GV: Mẫu chữ. cá rô (6 phút) b. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. chữ số. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). thợ xẻ. uốn nắn. Khăn lau bảng.HS: Bảng con. nhận xét: Cử tạ. GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng.Tập Viết: Cử tạ. gà ri B. uốn nắn. .Biết viết đúng mẫu chữ. cỡ chữ.Hướng dẫn viết: a. II.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3. III.Mục đích yêu cầu: . chữ số. cỡ chữ…. 69 .

Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Tre già, quả nho
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
(6 phút)
b. HD viết bảng con:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
c.HD viết vào vở TV
( 20 phút )
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê

3. Chấm chữa bài:(5 ph )
4. Củng cố, dặn dò:(3 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói
vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng
chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng
dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của
giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài
học sau.

70

Bài 30: ua- ưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được ua, cua bể, ưa, ngựa gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng “Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề giữa trưa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 29 (Sgk)
- Viết ia, tờ bìa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài (2 phút)
2,Dạy vần
a)Nhận diện vần: ua (3 phút)
b)Đánh vần (12 phút)
ua
ưa
cua
ngựa
cua bể ngựa gỗ

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần ua – ưa
*ua
GV: Vần ua gồm 2 âm u – a
HS: So sánh ua – ia
GV: Phát âm mẫu ua
HS: Phát âm -> ghép ua -> ghép cua( phân
tích -> đọc trơn)
GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (cua
bể) giải thích tranh -> rút ra từ cua bể
HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới
-> vần mới

Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: ua- cua bể
(7 phút)
d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cà chua
tre nứa
nô đùa
xưa kia

*ưa: qui trình dạy tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, sửa sai
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh)

Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Mẹ đi chợ mua khế, mía, dưa, thị
cho bé”

HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh
Sgk nhận xét tranh vẽ
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong
Sgk theo nhóm, cá nhân

Nghỉ giải lao (5 phút)

GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết
71

b)Luyện viết:
(7 phút)
ua – cua bể, ưa – ngựa gỗ

HS: Viết vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn.

c)Luyện nói theo chủ đề: giữa trưa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk)
(7 phút)
nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
- GV nói, HS khá nhắc lại
- HS khá nói, HS khác nhắc lại
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)
bài( bảng lớp, SGK)
- Chốt nội dung bài,
HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2

72

Bài 31: Ôn Tập
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn vần đã học ia, ua, ưa.
- Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ.
- Nghe kể lại theo tranh chuyện Khỉ và Rùa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, tranh vẽ, kể chuyện khỉ và rùa
- HS: SGK
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 30 (Sgk)
- Viết: cà chua, tre nứa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a)Ôn các vần đã học ia, ua, ưa
- Lập bảng ôn:
(12 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần đã học -> ôn tập
GV: Sử dụng bảng phụ + nêu câu hỏi gợi ý
HS nhác lại các vần đã học, GV ghi hệ
thống lại theo trả lời của HS
HS: Lên bảng chỉ vần đọc -> ghép tiếng,
đánh vần
GV: Sửa sai cho học sinh

Nghỉ giải lao
b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
mua mía
ngựa tía
màu dưa
trải đỗ
c-Viết bảng con: (7 phút)
mùa dưa, ngựa tía
Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Gió lùa kẽ lá
Lá khẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa nghỉ trưa”

GV: Giới thiệu từ qua sử dụng trực quan
HS: Đọc từ ứng dụng ( cá nhân, đồng
thanh)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> học sinh
quan sát tranh (Sgk) nhận xét nội dung
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng -> Học sinh đọc
HS: Đọc bài (Sgk) đọc nhóm -> cá nhân, cả
lớp

Nghỉ giải lao
b)Luyện viết vở tập viết (7 phút)
73

c)Luyện kể chuyện “Khỉ và Rùa”
(7 phút)

ý nghĩa: Ba hoa và cẩu thả là tính
xấu
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: Viết mẫu (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Kể lần 1 + kể lần 2 kết hợpc hỉ tranh
vẽ
HS: Kể lần lượt theo từng tranh
Tranh 1: Rùa và Khỉ là đôi bạn thân, Khỉ
bảo cho Rùa biết là vợ Khỉ sinh con
Tranh 2: Đến nơi Rùa băn khoăn không
biết làm cách nào, Khỉ bảo Rùa ngậm đuôi
Tranh 3: Vừa tới cổng vợ Khỉ chạy ra chân
Tranh 4: Rùa rơi xuống đất
GV: Nêu ý nghĩa, liên hệ
GV: Chốt nội dung bài
HS: đọc bài tốt hơn ở buổi 2

74

Bài 32: oi – ai
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được oi – ai, nhà ngói, bé gái.
- Đọc được câu ứng dụnGV: “Chú bói cá nghĩ gì thế / Chú nghĩ về bữa trưa”
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: sẻ, ri, bói cá.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh minh hoạ (Sgk)
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
1.Đọc bài 31 (Sgk)
2.Viết: mua mía, trỉa đỗ
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Dạy vần
a-Nhận diện vần: oi (3 phút)
b-Đánh vần: (12 phút)
oi
ai
ngói
gái
nhà ngói bé gái

Nghỉ giải lao (5 phút)
c-Viết bảng con: oi –ai (7 phút)
nhà ngói, bé gái
d-Đọc từ ứng dụng (7 phút)
ngà voi
gà mái
cái còi
bài vở

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài Sgk (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần oi – ai
*oi
GV: Vần oi gồm o – i
HS: So sánh oi – i(o)
GV: Phát âm mẫu oi
HS: Phát âm oi -> ghép oi -> ghép ngói
đánh vần ngói – phân tích - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh -> từ
khoá nhà ngói
HS: Đọc trơn từ -> phân tích
*Vần ai (qui trình dạy tương tự)
GV: Viết mẫu nêu rõ qui trình
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

Tiết 2:
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
Câu ứng dụnGV:
“Chú bói cá nghĩ gì thế
Chú nghĩ về bữa trưa”

HS: Đọc bài trên bảng -> học sinh quan
sát tranh nhận xét tranh vẽ
GV: Giải thích tranh vẽ -> câu ứng dụng
HS: Đọc bài Sgk -> đọc nhóm -> cá
nhân, cả lớp
75

Nghỉ giải lao
b-Luyện viết vở tập viết (7 phút)
oi, ai, nhà ngói, bé gái
c-Luyện nói theo chủ đề (7 phút)
sẻ, ri, bói cá, le le
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: HD cách trình bày cách viết bài
HS: Viết vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt
nội dung bài
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài và xem
kĩ bài sau

76

Đọc bài 32 (Sgk) . bơi lội d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái chổi ngói mới thổi cơm đồ chơi Tiết 2: 3.Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai. II. nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng 77 .Bài mới: 1. mẹ . giải thích tranh -> rút ra từ trái ổi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ơi: qui trình dạy tương tự c-Viết bảng con: (7 phút) ôi.Đồ dùng dạy – học: .HS: Bộ ghép chữ III. bé gái đi chơi phố với bố.KTBC: (4 phút) . gà mái B.ơi I.Học sinh đọc và viết được ôi.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.Mục đích yêu cầu: . mẹ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.ơi *ôi GV: Vần ôi gồm 2 âm ô – i HS: So sánh ôi – ai GV: Phát âm mẫu ôi HS: Phát âm -> ghép ôi -> ghép ổi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk. bé gái đi chơi phố với bố.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cá nhân. ơi. trái ổi.Viết: ngà voi. bơi lội .Dạy vần a)Nhận diện vần: ua (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ôi ơi ôỉ bơi trái ổi bơi lội Nghỉ giải lao: (5 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ôi . trái ổi.Giới thiệu bài (2 phút) 2.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) Bé trai. ơi.Bài 33: ôi .

Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ôi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm. HS khá nhắc lại . uốn nắn. GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài( bảng lớp. đánh giá.HS khá nói.Chốt nội dung bài. ơi. SGK) . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . bơi lội c)Luyện nói theo chủ đề: Lễ hội (7 phút) C. trái ổi. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 78 . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.GV nói.

Bài mới: 1.Đọc bài 33 (Sgk) . . gửi thư GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc được câu ứng dụng “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. gửi thư .Đồ dùng dạy – học: .KTBC: (4 phút) .Dạy vần a)Nhận diện vần: ui (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ui ưi núi gửi đồi núi gửi thư Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ui – ưi *ui GV: Vần ui gồm 2 âm u – i HS: So sánh ui – ôi GV: Phát âm mẫu ui HS: Phát âm -> ghép ui -> ghép núi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (núi) giải thích tranh -> rút ra từ đồi núi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ưi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ui.Học sinh đọc và viết được: ui.Viết cái chổi. ưi. HS: Luyện đọc( cá nhân. đồng thanh) Tiết 2: 3. sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.HS: Bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài (2 phút) 2. đồi níu. HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 79 . ưi.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồi núi II.Mục đích yêu cầu: .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Bài 34: ui – ưi I. dồ chơi B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. đồi núi.

đồi núi. SGK) . HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 80 . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. gửi thư GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. uốn nắn.Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.HS khá nói. bưởi. vú sữa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .Sgk theo nhóm. ưi. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ui. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Chuối. C. HS khá nhắc lại . đánh giá.GV nói.

múi bưởi .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”.Giới thiệu bài (2 phút) 2. nải chuối. múi bưởi d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười Tiết 2: 3.Bài mới: 1. giải thích tranh -> rút ra từ nải chuối HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ươi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) uôi. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Bài 35: uôi – ươi I.Đọc bài 34 (Sgk) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. bưởi.Mục đích yêu cầu: .Viết gửi thư. vú sữa II.Học sinh đọc và viết được: uôi. ươi.Đồ dùng dạy – học: . .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Dạy vần a)Nhận diện vần: uôi – ươi (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) uôi ươi chuối bưởi nải chuối múi bưởi Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần uôi – ươi *uôi GV: Vần uôi gồm 2 âm uô – i HS: So sánh uôi – ôi GV: Phát âm mẫu uôi HS: Phát âm -> ghép uôi -> ghép chuối( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 81 .KTBC: (4 phút) . nải chuối. HS: Luyện đọc( cá nhân.HS: Bộ ghép chữ III. đồi núi B. ươi.Đọc được câu ứng dụng “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”.

HS khá nói.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.GV nói. SGK) .Sgk theo nhóm. múi bưởi GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. đánh giá. vú sữa nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . nải chuối. uốn nắn. bưởi. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) Chuối. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) uôi.Chốt nội dung bài. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 82 . ươi. C. HS khá nhắc lại .

ươi. bé gái thi nhảy dây ”. HS: Luyện đọc( cá nhân.So sánh ay với ây Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ay.Giới thiệu bài (2 phút) 2.KTBC: (4 phút) . đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 83 .Bài 36: ay . ây.Bài mới: 1. buổi tối.Dạy vần a)Nhận diện vần: ay . sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. nhảy dây. máy bay d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cối xay vây cá ngày hội cây cối Tiết 2: 3.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chạy.Viết uôi. . đi bộ.Đọc bài 35 (Sgk) . đi xe II.ây I. bé gái thi nhảy dây ”. giải thích tranh -> rút ra từâymý bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ây: qui trình dạy tương tự .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Đồ dùng dạy – học: . múi bưởi B.Mục đích yêu cầu: . GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.ây (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ay ây bay dây máy bay nhảy dây Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ay . nhảy dây.Học sinh đọc và viết được: ay.HS: Bộ ghép chữ III.ây *ay GV: Vần ay gồm 2 âm a và y HS: So sánh ay với ai GV: Phát âm mẫu ay HS: Phát âm -> ghép ay -> ghép bay( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “giờ ra chơi bé trai thi chạy. ây. máy bay .Đọc được câu ứng dụng “giờ ra chơi bé trai thi chạy.

c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) chạy. đánh giá.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. ây. C.Sgk theo nhóm. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ay. máy bay GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.Chốt nội dung bài.GV nói. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 84 . đi xe HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . nhảy dây. đi bộ. uốn nắn. HS khá nhắc lại . SGK) .HS khá nói. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét.

y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) i y a ai ay HS: Đọc( cá nhân.GV: Bảng ôn.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Bài mới: 1. SGK. III.HS: Bộ ghép chữ. ơ nhóm.Luyện tập GV: Quan sát.Đọc bài 36 . sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đôi đũa tuổi thơ mây bay HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tuổi thơ.Đồ dùng dạy – học: . y . máy bay B. đồng thanh) â GV: Đưa bảng ôn o HS: Lần lượt lập các vần dựa vào ô mẫu. cả lớp) GV: Lắng nghe.Bài 37: Ôn Tập I. Bộ ghép chữ .Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ . đọc bài SGK theo b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) nhóm cá nhân – cả lớp tuổi thơ. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) HS: Nêu các vần kết thúc bằng i. Sgk: (16 phút) Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say HS: Đọc bài trên bảng .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. mây bay 85 .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. mây bay GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con 3.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Mục đích yêu cầu: . giải thích câu ứng Giữa trưa oi ả dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Viết: nhảy dây.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. uốn nắn a-Luyện đọc bảng.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Cây khế II.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng i. quan sát T3 (Sgk) Thay cho gió trời GV: Nhận xét tranh.KTBC: (4 phút) .

Kể theo từng tranh ( HS khá) . Tranh 3: Người em theo đại bàng đi lấy châu báu….Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. chốt lại ý nghĩa. Tranh 2: Đại bàng bay đến ăn khế của người em …. của cô H+GV: Nhận xét.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 anh em cùng sinh ra trong 1 gia đình…. .c-Kể chuyện: Cây khế (10 phút) *ý nghĩa: Nên có tấm lòng tốt. Tranh 5: Người anh lấy quá nhiều…. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 86 . uốn nắn.. bổ sung. Tranh 4: Người anh nghe chuyện bắt em đổi cây khế….HS khác nhắc lại lời kể của bạn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . không nên tham lam 4.

Dạy vần a)Nhận diện vần: eo .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ 87 .Bài 38: eo . lũ II. ao.KTBC: (4 phút) . chú mèo. chú mèo.Đọc bài 37 (Sgk) .HS: Bộ ghép chữ III. sửa sai Tiết 2: HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: Luyện đọc( cá nhân. mây bay B. ao.ao (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) eo ao mèo sao chú mèo ngôi sao Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) eo. ngôi sao .So sánh ao với eo GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gió. mưa.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Bài mới: 1.ao I.Học sinh đọc và viết được: eo.Viết tuổi thơ. mây.Giới thiệu bài (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: .Đọc được câu thơ ứng dụng “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao Bé ngồi thổi sáo ”. ngôi sao d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái kéo trái đào leo trèo chào cờ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần: eo . .Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) 3. bão.ao *eo GV: Vần eo gồm 2 âm e và o GV: Phát âm mẫu eo HS: Phát âm -> ghép eo -> ghép mèo( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. giải thích tranh -> rút ra từ máy bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới * ao: qui trình dạy tương tự .

GV nói. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. đánh giá. Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) eo. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . C. mưa. HS khá nhắc lại . ngôi sao GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Bé ngồi thổi sáo ”. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Gió. uốn nắn. chú mèo. SGK) . gió. bão.HS khá nói. ao. mây. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 88 .Chốt nội dung bài.

Biết viết đúng mẫu chữ. hướng dẫn viết từng dòng. Các hoạt động dạy .Hướng dẫn viết: a. HD viết bảng con: Xưa kia.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. mùa dưa. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.học: . gà mái (6 phút) b. cỡ chữ…. mùa dưa.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) Xưa kia. chữa lỗi trước lớp. III.Đồ dùng dạy .Tập Viết: Xưa kia.Mục đích yêu cầu: .HS: Bảng con. cỡ chữ. HD quan sát. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. ngà voi. Củng cố. H+GV: Nhận xét. mùa dưa.GV: Mẫu chữ. Bài mới: 1. . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nhà ngói. II.Nhận xét. phấn. bảng phụ . mùa dưa. gà mái I. ngà voi. gà mái 3. nêu nhận xét về độ cao. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.học: Nội dung A. Chấm chữa bài: 4. . GV: Nhận xét chung giờ học. Khăn lau bảng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu. nhận xét: Xưa kia. bé gái B. uốn nắn. gà mái c. 89 .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. ngà voi. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). chiều rộng. GV: Quan sát.Viết nhanh. vở tập viết. đẹp. ngà voi.

học: Nội dung A. ngày hội. cỡ chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Hướng dẫn viết: a. vở tập viết.học: . vui vẻ I. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. 90 . tươi cười.GV: Mẫu chữ.Nhận xét. ngày hội. tươi cười. uốn nắn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhận xét: (6 phút) đồ chơi. vui vẻ 3. . . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Mùa dưa. GV: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Chấm chữa bài: 4. chiều rộng. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HD viết bảng con: đồ chơi. Củng cố. ngày hội. tươi cười. . ngày hội.Mục đích yêu cầu: . chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Biết viết đúng mẫu chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD quan sát. GV: Nêu rõ yêu cầu. phấn. GV: Nhận xét chung giờ học. uốn nắn. ngà voi B. tươi cười.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) đồ chơi. II.Đồ dùng dạy . Các hoạt động dạy . Bài mới: 1. bảng phụ . hướng dẫn viết từng dòng. vui vẻ c. vui vẻ b. H+GV: Nhận xét.Viết nhanh.HS: Bảng con. nêu nhận xét về độ cao. Khăn lau bảng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. đẹp. cỡ chữ…. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. III.Tập Viết: đồ chơi.

Đọc bài 38 (SGK) 2. . sử dụng tranh (SGK).đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh (SGK) cây cau giải thích HS: Ghép từ cây cau -> đọc trơn – phân tích *Vần âu: GV: Vần âu gồm â-u HS: So sánh âu – au giống và khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới -> phân tích tiếng có vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm bàn – cá nhân HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét nội dung bài GV: Ghi câu ứng dụng 91 . cái cầu.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bà cháu.KTBC: (4 phút) 1. cây cau – cái cầu d) Đọc từ ứng dụng (7 phút) rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Tiết 2: 3.đánh vần – phân tích . II. âu.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) “Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần au .Bài 39: au .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.âu I. III. chú mèo B.Bài mới: 1.Viết: ngôi sao.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ.âu.Dạy vần: a) Nhận diện vần au (3 phút) b)Phát âm và đánh vần (12 phút) au âu cau cầu cây cau cái cầu Nghỉ giải lao (5 phút) c)Viết bảng con (7 phút) au .Học sinh đọc và viết được au. Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về”. cây cau.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc được câu ứng dụng “Chào mào có áo màu nâu. .Mục tiêu: .âu *Vần au: GV: Vần au gồm 2 âm a-u HS: So sánh au – ao giống và khác HS: Đánh vần au -> ghép vần au Phân tích -> đọc trơn Ghép tiếng cau . HS: Bộ ghép chữ.

Nghỉ giải lao b) Luyện viết vở tập viết (7 phút) HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong (SGK) đọc nhóm – bàn – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c) Luyện nói theo chủ đề bà cháu HS: Viết bài vào vở (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (SGK) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề  Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau 92 .

II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. III.Phát triển theo chủ đề: ai chịu khó.Đọc: bài 39 (SGK) 2.. châu chấu B.Học sinh đọc đúng iu – êu.Dạy vần: a)Nhận diện vần iu (3 phút) b) Phát âm và đánh vần (12 ph) iu êu riud phễu lưỡi rìu cái phễu Nghỉ giải lao: (5 phút) c)Hướng dẫn viết bảng con (7 phút) iu – lưỡi rìu.Bài 40: iu – êu I.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm. HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét tranh 93 . . cá nhân.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần iu – êu *Vần iu: GV: Vần iu gồm 2 âm i-u HS: So sánh iu – au giống khác nhau HS: Đánh vần -> ghép iu -> phân tích .đánh vần .Bài mới: 1. cây táo nhà bà đều sai trĩu quả”. sử dụng tranh giáo khoa.KTBC: (4 phút) 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ.Đọc từ và câu ứng dụnGV: “Cây bưởi. êu – cái phễu d)Đọc từ ứng dụng (7 Phút) líu lo.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh lưỡi rìu giải thích tranh HS: Ghép lưỡi rìu -> đọc trơn -> phân tích tìm tiếng đã học *Vần êu: GV: Vần êu gồm ê – u HS: So sánh êu – iu giống khác nhau GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. lưỡi rìu. chịu Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (SGK) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . .Viết: lau sậy.đọc trơn – ghép tiếng rìu -> phân tích. lớp. cái phễu. HS: Bộ ghép chữ. đánh giá HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3..

Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Tiểu kết nội dung tranh vẽ GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau 94 .“cây bưởi. cá nhân Nghỉ giải lao b)Luyện viết vở tập viết (7 Phút ) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c)Luyện nói theo chủ đề: Ai chịu HS: Viết bài vào vở khó (7 Phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh -> nhận xét nội dung tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề 4. bàn . cây táo nhà bà đều sai trĩu quả” vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài (SGK) đọc nhóm.

ÔN TậP I.Bài mới: 1.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Sgk: (16 phút) Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Nêu các vần kết thúc là u. mưu trí B. kì diệu 3. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . quan sát T3 b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) (Sgk) GV: Nhận xét tranh .Viết: chú cừu.KTBC: (4 phút) . . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.HS: Bộ ghép chữ. Bộ ghép chữ . cả lớp) GV: Lắng nghe.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Phát âm. SGK. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. nhóm.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi.Đồ dùng dạy – học: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. III. o . uốn nắn Sáo ưa nơi khô ráo. đánh vần vần lập được( nối tiếp.Mục đích yêu cầu: . o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 95 . cào cào HS: Đọc bài trên bảng .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.GV: Bảng ôn. có nhiều châu chấu.Đọc bài 42 . Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào.

Tranh 4: Cừu thoát chết HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) ... giáng cho nó 1 gậy. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 96 ..Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. chốt lại ý nghĩa. Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn .c-Kể chuyện: Sói và cừu (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. của cô H+GV: Nhận xét. uốn nắn. bổ sung..

sửa lỗi phát âm cho học sinh GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cả lớp) GV: Lắng nghe. tiếng.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. nh.Đọc SGK bài 34. tr. đua xe.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: . SGK. vần đã học GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. chia quà 3. chia quà c-Viết bảng con: (7 phút) đua xe.HS: Bộ ghép chữ.Ôn tập a-Luyện đọc âm vần: (13 phút) gh. 36.Có ý thức học tập tốt II. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm. iu.Bài mới: 1. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.Viết: ao bèo. Bộ ghép chữ .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đọc từ ứng dụng HS: Đọc theo HD của GV( nối tiếp.Rèn kỹ năng phát âm đúng. từ đã học .GV: Bảng phụ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. ia. qu. iêu Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . ua. 38 4. kì diệu B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. bổ sung GV: Sửa lỗi phát âm cho HS Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) vỉa hè. th. nhóm. uôi.KTBC: (4 phút) . rõ ràng . ng.Đọc bài 43 . uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng GV: HD học sinh đọc 3 bài trong SGK HS: Đọc bài trong SGK( theo nhóm cá nhân – cả lớp) 97 . ươu.Ôn Tập: Giữa Kì I. ngh ai. ao. ưu.Giúp HS đọc đúng âm vần. Sgk: (16 phút) . III.

nhận xét. bổ sung GV: Chốt nội dung bài .Dặn học sinh đọc bài và ôn kĩ hơn các bài đã học chuản bị cho kiểm tra giữa kì KIểM TRA GIữA Kì I ( Đề bài do phòng ra) 98 .H+GV: Lắng nghe.

báo hiệu mùa vái thiều đã về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. . III.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé tự giới thiệu”.Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iêu yêu diều yêu diều sáo yêu quý Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iêu – diều sáo yêu – yêu quý d)Đọc từ ứng dụng (7P) buổi chiều yêu cầu hiểu bài giá yếu Tiết 2 3. II.Giúp học sinh đọc viết được iêu – diều sáo.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ diều sáo .Viết: lưỡi rìu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “Tu Hú kêu. yêu – yêu quý.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc đúng câu “Tu hú kêu.Bài 41: iêu – yêu I. . báo hiệu mùa vải thiều đã về”. đánh giá GV: Giới thiệu vần iêu – yêu *Vần iêu: GV: Vần iêu gồm iê – u HS: So sánh iêu – iu giống khác nhau HS: Phát âm iêu phân tích -> ghép iêu -> ghép diều đánh vần – phân tich .Đọc: bài 40 (SGK) 2.KTBC: (4 phút) 1.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cây nêu B. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng 99 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. tranh (SGK).Bài mới: 1. HS: Bộ ghép chữ.

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết baì vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 100 .Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé tự giới thiệu” 4.

trái lựu.Đồ dùng dạy – học: .GV: Bộ ghép chữ .Đọc đúng câu ứng dụnGV: “Buổi trưa Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối”.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề hổ. gấu. đánh giá GV: Giới thiệu vần ưu – ươu 3P *Vần ưu: GV: Vần ưu gồm 2 âm ư – u b-HĐ2: Phát âm và đánh vần 12P HS: So sánh ưu – iu ươ ươu HS: Phát âm ưu -> đánh vần -> phân tích – Lựu hươu ghép vần ưu -> ghép tiếng lựu. . . yêu quý B.Bài mới: 1. báo.sử dụng tranh SGK.Giúp học sinh đọc viết đúng từ ngữ: ưu – trái lựu. ươu – hươu sao.đánh vần Trái lựu hươu sao đọc trơn – phân tích GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh vẽ HS: Ghép từ khoá trái lựu -> đọc *Vần ươu: GV: Vần ươu gồm ươ . hươu sao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chú cừu bầu rượu HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân mưu trí bướu cổ tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.Viết: buổi chiều. II.Bài 42: ưu – ươi I.Đọc: Bài 41 (SGK) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập: a-HĐ1: Luyện đọc bảng – SGK HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm cá (19P) nhân – lớp HS: Quan sát tranh nhận xét tranh GV: Ghi câu ứng dụng 101 .Mục đích yêu cầu: .KTBC: 1. . bộ ghép chữ III.u HS: So sánh ươu – ưu (qui trình dạy tương Nghỉ giải lao (5P) tự) c-HĐ3: Viết bảng con (7P) ươu – ươu.Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ưu 4P 2P Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: 2.HS: SGK. hươu sao.

Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 102 . hươu. gấu. uốn nắn c-HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: hổ. nói mẫu HS: Luyện nói theo chủ đề ( HS khá giỏi nói. hươu sao HS: Đọc HS: Đọc bài SGK . HS khác nhắc lại) 3.Nghỉ giải lao: (5P) b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) ươu – ươu. voi (7P) (SGK) nhận biết hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở. nai. trái lựu. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh báo.đọc nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

SGK. kì diệu 3.KTBC: (4 phút) .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi.GV: Bảng ôn. o . Bộ ghép chữ . mưu trí B.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. cả lớp) GV: Lắng nghe. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. Sgk: (16 phút) HS: Nêu các vần kết thúc là u.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. uốn nắn 103 . đánh vần vần lập được( nối tiếp.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.Đồ dùng dạy – học: .Bài mới: 1.Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê i ư iê yê ươ HS: Đọc bài (2H) .Viết: chú cừu. III.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.Đọc bài 42 .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A.Phát âm. nhóm. Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.HS: Bộ ghép chữ. .Bài 43: Ôn tập I.

giáng cho nó 1 gậy.. Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên..HS khác nhắc lại lời kể của bạn. đọc bài SGK b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết c-Kể chuyện: Sói và cừu GV: Quan sát. có nhiều châu chấu. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 104 . quan sát T3 Sáo ưa nơi khô ráo. (10 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe . Tranh 4: Cừu thoát chết *ý nghĩa: Con sói chủ quan và kiêu căng HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) nên phải đền tội. chốt lại ý nghĩa. Con cừu bình tĩnh .Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Đọc bài trên bảng . 4... cào cào (Sgk) GV: Nhận xét tranh . bổ sung. của thông minh nên đã thoát chết.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . cô H+GV: Nhận xét. uốn nắn.

đọc trơn – phân tích – tiếng đã học * Vần an: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. HS: Bộ ghép chữ.an *Vần on: GV: Vần on gồm o – n HS: So sánh on – oi . an.Bài 44: on .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ mẹ con .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé và bạn bè”. đánh giá GV: Giới thiệu vần on .Giúp học sinh đọc viết được: 0n.Giới thiệu bài: (2P) 2. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa”.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 105 .Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) on an con sàn mẹ con nhà sàn Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) on – mẹ con an – nhà sàn d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau non thợ hàn hòn đá bàn ghế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.) Tiết 2 3.Viết: cá sấu..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. mẹ con.an I. cá nhân.Đọc đúng câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. III. II.. tranh (SGK). nhà sàn .Giống nhau: Bắt đầu bằng o .KTBC: (4 phút) 1.Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm on phân tích -> ghép on -> ghép con đánh vần – phân tich . kì diệu B.Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. .Mục đích yêu cầu: .Đọc: bài 43 (SGK) 2.

“ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 106 . Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa ” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) on – mẹ con an – nhà sàn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé và bạn bè” 4.

Giới thiệu bài: (2P) 2..đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái cân . II. cá nhân.Đọc: bài 44 (SGK) 2. nhà sàn B.Bài 45: ân. ăn. .. tranh (SGK).Dạy vần: a)Nhận diện vần ân .Viết: mẹ con. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.ăn *Vần ân: GV: Vần ân gồm â .Khác nhau: Bắt đầu bằng â HS: Phát âm ân phân tích -> ghép ân -> ghép cân đánh vần – phân tich .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 107 .Giống nhau: Kết thúc bằng n . Bố bạn Lê là thợ lặn”. III.KTBC: (4 phút) 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc đúng câu: “ Bé chơi thân với bạn Lê.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học Nghỉ giải lao * Vần ăn: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) ân cân ăn trăn d)Đọc từ ứng dụng (7P) bạn thân khăn rằn gần gũi dặn dò GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.ăn I.n HS: So sánh ân . đánh giá GV: Giới thiệu vần ân .ă .ăn cân trăn cái cân con trăn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . cái cân.) Tiết 2 3.Giúp học sinh đọc viết được: ân.an .Bài mới: 1. con trăn .ăn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ân ă.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nặn đồ chơi ”.

HS khác nhắc lại 4. Bố bạn Lê là thợ lặn” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ân cân ăn trăn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Nặn đồ chơi” HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 108 .“Bé chơi thân với bạn Lê.

Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
đồ chơi, tươi cười
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung

b. HD viết bảng con:

( 5 phút)

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

c.HD viết vào vở

( 18 phút )

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

GV: Nêu yêu cầu của tiết học

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

109

Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Cái kéo, trái đào
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

b. HD viết bảng con:
( 5 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

c.HD viết vào vở
( 18 phút )
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

110

Bài 46: ÔN - ƠN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca
- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 45 (SGK)
- Viết: bạn thân, dặn dò
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ôn
ơn
chồn
sơn
con chồn
sơn ca

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
ôn bài
cơn mưa
khôn lớn
mơn mởn

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ôn - ơn
*Vần ôn:
GV: Vần ân gồm ô - n
HS: So sánh ôn - on
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng ô
HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn ->
ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân
tích
* Vần ơn: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
111

“Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi
lại bận rộn”
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Mai sau khôn lớni”

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
- Ôn lại bài ở nhà

112

Bài 47: EN – ÊN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện
- Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 46 (SGK)
- Viết: con chồn, sơn ca
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần en – ên (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
en
ên
sen
nhện
lá sen
con nhện

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần en – ên
*Vần en:
GV: Vần en gồm e - n
HS: So sánh en - ôn
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e
HS: Phát âm en phân tích -> ghép en ->
ghép sen đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lá sen - đọc trơn – phân tích
* Vần ên: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
en
lá sen
ên
con nhện

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
áo len
mũi tên
khen ngợi
nền nhà

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
113

“ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non.
Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.

HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
en
lá sen
ên
con nhện
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“ Bên phải, bên trái, bên trên, bên
dưới

GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại

4.Củng cố – dặn dò: (2P)
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

114

Bài 48: IN – UN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: in, đèn pin. un, con giun
- Đọc đúng câu: “ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nói lời xin lỗi ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 47 (SGK)
- Viết: lá sen, con nhện
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần in – un (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
in
un
pin
giun
đèn pin
con giun

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài ( 2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần in – un
*Vần in:
GV: Vần in gồm i - n
HS: So sánh in - en
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng i
HS: Phát âm in phân tích -> ghép in ->
ghép pin đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ đèn pin - đọc trơn – phân tích
* Vần un: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
in
đèn pin
un
con giun

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
nhà in
mưa phùn
xin lỗi
vun xới

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
115

lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) in đèn pin un con giun c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Nói lời xin lỗi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK( đọc nhóm.HS khác nhắc lại 4.3.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 116 . cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ủn à ủn ỉn Chín chú lợn con Ăn đã no tròn Cả đàn đi ngủ”.

KTBC: (4 phút) . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Đọc: bài 48 (SGK) . III. HS: Bộ ghép chữ. đèn điện.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ đèn điện .Giống nhau: Kết thúc bằng n .Bài 49: IÊN – YÊN I. con yến . con giun B. tranh (SGK). Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.Dạy vần: a)Nhận diện vần iên . cá nhân.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. yên. đánh giá GV: Giới thiệu vần iên – yên *Vần iên: GV: Vần iên gồm iê – iê HS: So sánh iên – iêu ..Giới thiệu bài: (2P) 2.đọc trơn – phân tích * Vần yên: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão..Viết: đèn pin. kiến đen lại xây nhà. . II.Giúp học sinh đọc viết được: iên.Khác nhau: Bắt đầu bằng iê HS: Phát âm iên phân tích -> ghép iên -> ghép điện đánh vần – phân tich .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Biển cả ”.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .yên (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iên yên điện yến đèn điện con yến Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iên đèn điện yên con yến d)Đọc từ ứng dụng (7P) cá biển yên ngựa viên phấn yên vui Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.) Tiết 2 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 117 .

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 118 . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) iên đèn điện yên con yến c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Biển cả 4. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.“ Sau cơn bão.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . kiến đen lại xây nhà.

cào cào ”. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. II.Bài 50: UÔN – ƯƠN I. chuồn chuồn.KTBC: (4 phút) .Mục đích yêu cầu: .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chuồn chuồn.Bài mới: 1. cá nhân. vươn vai . châu chấu.n HS: So sánh uôn – uôi ..Luyện tập: 119 .đọc trơn – phân tích * Vần ươn: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giống nhau: Bắt đầu bằng uô . con yến B.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. . III.) Tiết 2 3. HS: Bộ ghép chữ.ươn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôn chuồn chuồn chuồn ươn vươn vươn vai Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai d)Đọc từ ứng dụng (7P) cuộn dây con lươn ý muốn vườn nhãn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc: bài 49 (SGK) .Giới thiệu bài: (2P) 2.. Trên giàn thiên lí.Đọc đúng câu: “ Mùa thu bầu trời như cao hơn.Giúp học sinh đọc viết được: uôn.Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm uôn phân tích -> ghép uôn -> ghép chuồn đánh vần – phân tich . tranh (SGK).Dạy vần: a)Nhận diện vần uôn . ươn.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ chuồn chuồn .Viết: đèn điện. đánh giá GV: Giới thiệu vần uôn – ươn *Vần uôn: GV: Vần uôn gồm uô .

a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Mùa thu bầu trời như cao hơn. cào cào’’ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. cá nhân. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Chuồn chuồn.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 120 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại 4. châu chấu. Trên giàn thiên lí.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.

cả lớp) GV: Lắng nghe.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. SGK. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. con lươn.Đọc bài 50 .Bài mới: 1. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Mục đích yêu cầu: . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần II.HS: Bộ ghép chữ.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u n an b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cuồn cuộn con vượn thôn bản Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) cuồn cuộn.Bài 51: ÔN TậP I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. III.KTBC: (4 phút) .Viết: cuộn dây. con vượn 3.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng. Bộ ghép chữ . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 121 . . nhóm. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng i.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. vườn nhãn B.Đồ dùng dạy – học: . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.GV: Bảng ôn. Sgk: (16 phút) Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. bới giun b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) cuồn cuộn con vượn Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .

. .. Lúc đầu còn vui vẻ. chốt lại ý nghĩa. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn được ra và chia Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia đều..c-Kể chuyện: Chia phần (10 phút) *ý nghĩa: Trong cuộc sống biết nhường nhin nhau thì vẫn hơn 4. vẫn không đều nhau.Kể theo từng tranh ( HS khá) .... uốn nắn..cả ba ra về đều vui vẻ. từ sớm đến gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ Tranh 2: Họ chia đi chia lại.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 người đi săn. của cô H+GV: Nhận xét. bổ sung. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 122 .

) Tiết 2 3.Dạy vần: a)Nhận diện vần ong . con vượn.ng HS: So sánh ong – on .Khác nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm ong phân tích -> ghép ong -> ghép võng đánh vần – phân tich .ÔNG I.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ong võng cái võng ông sông dòng sông Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ong cái võng ông dòng sông d)Đọc từ ứng dụng (7P) con ong cây thông vòng tròn công viên Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.. đánh giá GV: Giới thiệu vần ong – ông *Vần onGV: GV: Vần ong gồm o .Bài mới: 1.Giúp học sinh đọc viết được: ong.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đá bóng ”. III. thôn bản B. cá nhân.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 52: ONG .Luyện tập: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 123 .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái võng . dòng sông . II.Đọc: bài 51 (SGK) .Mục đích yêu cầu: . ông. tranh (SGK).Giới thiệu bài: (2P) 2.KTBC: (4 phút) .Đọc đúng các câu: “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời”.Giống nhau: Bắt đầu bằng uô . HS: Bộ ghép chữ. cái võng.đọc trơn – phân tích * Vần ônGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. ..Viết: cuồn cuộn.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 124 . cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ong cái võng ông dòng sông c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Đá bóng 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. HS: Bộ ghép chữ. âng. đánh giá GV: Giới thiệu vần ăng – âng *Vần ănGV: GV: Vần ăng gồm ă . Sóng vỗ bờ rì rào.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. nhà tầng .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Bài mới: 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Vâng lời cha mẹ”.Đọc đúng câu: “ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. II.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 125 .Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng . cây thông. tranh (SGK).Đọc: bài 52 (SGK) . măng tre.Giúp học sinh đọc viết được: ăng. công viên B..Viết: con ong.ng HS: So sánh ăng – ong . cá nhân.Khác nhau: Bắt đầu bằng ă HS: Phát âm ăng phân tích -> ghép ăng -> ghép măng đánh vần – phân tich . III. .Bài 53: ĂNG – ÂNG I.) 3.đọc trơn – phân tích * Vần ânGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ăng măng măng tre âng tầng nhà tầng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ăng măng tre âng nhà tầng d)Đọc từ ứng dụng (7P) rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . rì rào”.KTBC: (4 phút) ..đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ măng tre .Giới thiệu bài: (2P) 2.

cá nhân.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 126 . Sóng vỗ bờ rì rào.“ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ăng măng tre âng nhà tầng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Vâng lời cha mẹ’’ 4. rì rào”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.

Đọc đúng câu: “ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”. vầng trăng.Khác nhau: Bắt đầu bằng u HS: Phát âm ung phân tích -> ghép ung -> ghép súng đánh vần – phân tich . III.Giống nhau: Kết thúc bằng ng . HS: Bộ ghép chữ.) 3. thung lũng. tranh (SGK).Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 127 .ng HS: So sánh ung – ong . . cá nhân. bông súng..Đọc: bài 53 (SGK) . II.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Rừng. nâng niu B.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. suối.Viết: rặng dừa. đánh giá GV: Giới thiệu vần ung – ưng *Vần unGV: GV: Vần ung gồm u .Bài mới: 1.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bông súng . sừng hươu .Bài 54: UNG – ƯNG I.KTBC: (4 phút) .ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ung súng bông súng ưng sừng sừng hươu Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ung bông súng ưng sừng hươu d)Đọc từ ứng dụng (7P) cây sung củ gừng trung thu vui mừng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.đọc trơn – phân tích * Vần ưnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: (2P) 2.. đèo ”.Giúp học sinh đọc viết được: ung. ưng. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.

Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . đèo’’ 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 128 .“ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”. cá nhân. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Rừng. thung lũng.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. suối.

cuộn dây b. . cuộn dây I. Bài mới: 1.Hướng dẫn viết: a. cuộn dây Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uốn nắn. phấn.học: Nội dung A.GV: Mẫu chữ. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nhà in. cá biển. chiều rộng. yên ngựa. yên ngựa. III.TậP VIếT:Nền nhà.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. . Các hoạt động dạy . đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. bảng phụ . uốn nắn. đẹp. yên ngựa.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Biết viết đúng mẫu chữ.HD viết vào vở ( 18 phút ) Nền nhà. II.Đồ dùng dạy . nhà in. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. khôn lớn B.HS: Bảng con.Viết nhanh. GV: Quan sát. cuộn dây . H+GV: Nhận xét. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. GV: Nêu rõ yêu cầu. cỡ chữ…. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nền nhà. Khăn lau bảng. chữa lỗi trước lớp. nhận xét: (6 phút) Nền nhà. cá biển. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. yên ngựa. Củng cố. nhà in. HD quan sát. vở tập viết. yên ngựa.Mục đích yêu cầu: . 3.học: . bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). cuộn dây c. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Chú cừu. cá biển. cỡ chữ: Nền nhà. cá biển.Nhận xét. 129 . cá biển. nhà in. nêu nhận xét về độ cao. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. nhà in. Chấm chữa bài: 4.

Củng cố. cây thông.học: . III. vầng trăng.học: Nội dung A.Viết nhanh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. b. GV: Nhận xét chung giờ học.TậP VIếT: Con ong. . bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). vầng trăng. cây sung. vở tập viết. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. . đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. uốn nắn. cuộn dây B. bảng phụ . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. hướng dẫn viết từng dòng.Đồ dùng dạy . nhận xét: (6 phút) Con ong. GV: Nêu rõ yêu cầu. H+GV: Nhận xét. cây sung. vầng trăng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Khăn lau bảng.HS: Bảng con. . uốn nắn. II.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Biết viết đúng mẫu chữ. Chấm chữa bài: 4. cỡ chữ: Con ong. cây thông. Bài mới: 1. c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chữa lỗi trước lớp. vầng trăng. cỡ chữ…. đẹp.Nhận xét. Các hoạt động dạy .Mục đích yêu cầu: . cây sung. cây thông. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. I. 130 . củ gừng. củ gừng. cây sung. củ gừng. phấn. HD viết bảng con: (5 phút) Con ong. cây thông.GV: Mẫu chữ.Hướng dẫn viết: a. cây thông. 3. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nền nhà.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ong. GV: Quan sát. chiều rộng. củ gừng. cây sung. HD quan sát. vầng trăng. củ gừng.

ng HS: So sánh eng – ong .Bài 55: ENG – IÊNG I.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) eng xẻng lưỡi xẻng iêng chiêng trống. vui mừng B.Giới thiệu bài: (2P) 2.Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ lưỡi xẻng . trống.Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. III..Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. trung thu.Dạy vần: a)Nhận diện vần ong . iêng.Giống nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng -> ghép xẻng đánh vần – phân tich .Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1. hồ.) 3. II. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. HS: Bộ ghép chữ. chiêng . cá nhân.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.đọc trơn – phân tích * Vần iênGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. lưỡi xẻng.KTBC: (4 phút) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao. củ gừng.Viết: cây sung.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 131 . giếng ”.Giúp học sinh đọc viết được: eng. tranh (SGK). chiêng d)Đọc từ ứng dụng (7P) cái kẻng củ riềng xà beng bay liệng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. chiêng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống. ..Đọc: bài 54 (SGK) . đánh giá GV: Giới thiệu vần eng – iêng *Vần enGV: GV: Vần eng gồm e .

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 132 .“ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. chiêng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ao. cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. hồ. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống. giếng 4.

cá nhân.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. con đường.Bài mới: 1. chiêng B. ương.Giúp học sinh đọc viết được: uông.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. trống.Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.Giới thiệu bài: (2P) 2.ng HS: So sánh uông – iêng . đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô .Đọc: bài 55 (SGK) .. II. Lúa trên nương chín vàng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”. III. Trai gái bản mường cùng vui vào hội”.Viết: lưỡi xẻng.) Tiết 2 3.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. .Mục đích yêu cầu: .Giống nhau: Kết thúc bằng ng . . HS: Bộ ghép chữ.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I. quả chuông.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 133 . tranh (SGK). uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp..KTBC: (4 phút) .

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
“ Nắng đã lên. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng
vàng. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng
vào hội”.
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
uông
quả chuông
bày bài
ương
con đường
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
“ Đồng ruộng’’
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

134

Bài 57: ANG – ANH
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ang, anh, cây bàng, cành chanh
- Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông
Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 56 (SGK)
- Viết: uông, quả chuông, ương, con
đường
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ung - ưng (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ang
anh
bàng
chanh
cây bàng
cành chanh

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ang
cây bàng
anh
cành chanh
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ang – anh
*Vần anGV:
GV: Vầânng gồm a- ng
HS: So sánh ang – ong
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
- Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o
HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang ->
ghép bàng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ cây bàng - đọc trơn – phân
tích
* Vần anHS: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
135

Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ung
bông súng
ưng
sừng hươu
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Buổi sáng’’

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

136

Bài 58: ÔN TậP
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, SGK, Bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung bài
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 50
- Viết: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút)
a
ă
â
o
ô
ơ
u

n
an

b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn thôn bản
Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: (7 phút)
cuồn cuộn, con vượn
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút)
Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. Gà con
vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun
b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn

Cách tiến hành
HS: Đọc bài (1 em)
- Viết bảng con ( cả lớp)
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu trực tiếp
HS: Nêu các vần kết thúc bằng i, y đã học
trong tuần
GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ)
HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh)
GV: Đưa bảng ôn
HS: Lần lượt lập các vần dựa vào
mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp,
nhóm, cả lớp)
GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho học
sinh
HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk)
GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng
dụng
HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo
nhóm cá nhân – cả lớp
137

c-Kể chuyện: Chia phần
(10 phút)

*ý nghĩa: Trong cuộc sống biết
nhường nhin nhau thì vẫn hơn
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)

HS: Viết bài trong vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Kể lần 1 cho HS nghe
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: Có 2 người đi săn. từ sớm đến
gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ
Tranh 2: Họ chia đi chia lại... vẫn không
đều nhau. Lúc đầu còn vui vẻ....
Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn
được ra và chia
Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia
đều...cả ba ra về đều vui vẻ.
- Kể theo từng tranh ( HS khá)
- HS khác nhắc lại lời kể của bạn, của cô
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
nghĩa.
HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em)
GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh
đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2

138

Bài 55: ENG – IÊNG
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng
- Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao, hồ, giếng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 54 (SGK)
- Viết: cây sung, trung thu, củ gừng,
vui mừng
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ong - ông (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
eng
xẻng
lưỡi xẻng

iêng
chiêng
trống, chiêng

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
cái kẻng
củ riềng
xà beng
bay liệng
Tiết 2

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần eng – iêng
*Vần enGV:
GV: Vần eng gồm e - ng
HS: So sánh eng – ong
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng ->
ghép xẻng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lưỡi xẻng - đọc trơn – phân
tích
* Vần iênGV: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
139

“ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
Ao, hồ, giếng

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

140

III. tranh (SGK).Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 141 . II..Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: lưỡi xẻng.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.KTBC: (4 phút) .Giống nhau: Kết thúc bằng ng ..Giới thiệu bài: (2P) 2. chiêng B.ng HS: So sánh uông – iêng .Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I.Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.Đọc: bài 55 (SGK) .Giúp học sinh đọc viết được: uông. trống.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Trai gái bản mường cùng vui vào hội”. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. ương. Lúa trên nương chín vàng. . HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”. cá nhân.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng . đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô . con đường. .Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .) Tiết 2 3. quả chuông.

Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng vàng.lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uông quả chuông bày bài ương con đường HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng vào hội”. uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK “ Đồng ruộng’’ nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói 4. cá nhân.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 142 . HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh “ Nắng đã lên.Củng cố – dặn dò: (2P) .

Đọc: bài 56 (SGK) . cành chanh .Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung .Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”.Bài 57: ANG – ANH I.Giống nhau: Kết thúc bằng ng . anh.Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang -> ghép bàng đánh vần – phân tich .Giới thiệu bài: (2P) 2. III. quả chuông.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.. đánh giá GV: Giới thiệu vần ang – anh *Vần anGV: GV: Vầânng gồm a.) 143 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Giúp học sinh đọc viết được: ang. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. HS: Bộ ghép chữ.ng HS: So sánh ang – ong . II.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) : “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . tranh (SGK).KTBC: (4 phút) .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cây bàng . con đường B. .Viết: uông. cây bàng.. cá nhân.ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ang anh bàng chanh cây bàng cành chanh Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ang cây bàng anh cành chanh d)Đọc từ ứng dụng (7P) Tiết 2 3.đọc trơn – phân tích * Vần anHS: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. ương.

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 144 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”. cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Buổi sáng’’ 4.

đọc trơn – phân tích * Vần ênHS: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cá nhân. II. đánh giá GV: Giới thiệu vần inh – ênh *Vần inHS: GV: Vầânng gồm i. III. cây bàng.KTBC: (4 phút) . máy nổ.Khác nhau: Bắt đầu bằng a và i HS: Phát âm inh phân tích -> ghép inh-> ghép tính đánh vần – phân tich .Đọc đúng câu: “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa.. cành chanh. . uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) đình làng bệnh viện thông minh ễnh ương HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp..Luyện tập: 145 .Viết: ang. B. máy vi tính. máy tính ”..Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 58: INH – ÊNH I.Mục đích yêu cầu: .) Tiết 2 3. .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ máy vi tính .Giống nhau: Kết thúc bằng nh .Phát triển lời nói tự nhiên theo CĐ: “ Máy cày. tranh (SGK). ngã kềnh ngay ra”.Giúp học sinh đọc viết được: inh. HS: Bộ ghép chữ. ênh.Dạy vần: a)Nhận diện vần inh – ênh (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) inh ênh tính kênh máy vi tính dòng kênh Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.nh HS: So sánh inh – anh .Đọc: bài 57 (SGK) . anh. dòng kênh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Bài mới: 1. máy khâu.Giới thiệu bài: (2P) 2. ..

ngã kềnh ngay ra”.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa. máy nổ. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . máy khâu.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 146 . 4. máy tính ”.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Máy cày.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

Giới thiệu bài: (2 phút) 2. III.Bài 59: ÔN TậP I. ễnh ương B.Đồ dùng dạy – học: .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô u . nhóm.HS: Bộ ghép chữ. Sgk: (16 phút) Trên trời mây trắng như bông ở dưới cánh đồng bông trắng như mây HS: Đọc bài trên bảng .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. Bộ ghép chữ . bệnh viện.Bài mới: 1.Đọc bài 58 .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. uốn nắn 3. SGK.. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Mục đích yêu cầu: . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. giải thích câu ứng Mấy cô má đỏ hây hây 147 ..GV: Bảng ôn. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng ng và nh đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. cả lớp) GV: Lắng nghe.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.Viết: đình làng. thông minh. ng ang nh anh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) bình minh nhà rông nắng chang chang Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) bình minh nhà rông Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .KTBC: (4 phút) ..Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Quạ và công II. .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng ng và nh .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.

..Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng. Tranh 2: Vẽ xong.... đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. bổ sung. Tranh 3: Công khuyên mãi chẳng được.Kể theo từng tranh ( HS khá) . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 148 .. chốt lại ý nghĩa.. của cô H+GV: Nhận xét. Tranh 4: Cả bộ lông quạ..... uốn nắn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . 4. công còn phải xoè đuôi...Đội bông như thể đội mây về làng b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) bình minh nhà rông c-Kể chuyện: Quạ và công (10 phút) *ý nghĩa: Vội vàng hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được điều gì.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Quạ vẽ cho công trước.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.. ...

Viết: bình minh..Dạy vần mới: a-HĐ1: Nhận diện vần om (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần om am xóm tràm làng xóm rừng tràm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con om – am. .Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Mưa .sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ . bòng”.Bài mới: 1.Sgk III. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần om: GV: Vần om gồm o – m HS: So sánh om – m giống khác nhau HS: Đánh vần om -> ghép om -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xóm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần am: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Mưa tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái bòng” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . nhà rông B. cá nhân 149 .Giới thiệu bài: (2P) 2. làng xóm – rừng tràm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chòm nâu quả trám đom đóm trái cam Tiết 2: 3.Đọc: bài 59 (Sgk) 2.KTBC: ( 5P) 1.Giúp học sinh đọc và viết được om – làng xóm. am – rừng tràm .Bài 60: om – am I..Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Nói lời cảm ơn” II.

b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề Nói lời cám ơn (7P) Khi nào nói lời cám ơn? Khi nào nói lời xin lỗi? HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. dặn học sinh về nhà đọc bài 150 .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.

Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Con suối sau nhà rì rầm chảy. quả trám B. cá nhân 151 . hái nấm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) tăm tre mầm non đỏ thắm đường hầm Tiết 2: 3. năm” II. bộ ghép chữ. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn núi.. nuôi tằm.Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ăm (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần (9P) ăm âm tằm nấm nuôi tằm hái nấm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con ăm – âm.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: . .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đồi”. tháng.KTBC: (4P) 1..âm I.Phát triển theo chủ đề: “Thứ. ngày.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con suối.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (SGK).Bài 61: ăm . âm – hái nấm . b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2P) 2.Học sinh đọc viết đúng ăm – nuôi tằm.Đọc: bài 6 (SGK) 2. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần ăm: GV: Vần ăm gồm ă – m HS: So sánh ăm – am giống khác nhau HS: Đánh vần ăm -> ghép ăm -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép tằm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần âm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Viết: chòm râu. HS: SGK – bộ ghép chữ III.

năm (7P) 3.GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề: Thứ. dặn học sinh về nhà đọc bài 152 .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. tháng. ngày.

.ƠM I. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp... đánh giá GV: Giới thiệu vần ôm ..ơm *Vần ôm: GV: Vần ôm gồm ô.. Đường tới trường xôn xao”. con tôm.Giống nhau: Kết thúc bằng m .Dạy vần: a)Nhận diện vần ôm – ơm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ôm ơm tôm rơm con tôm đống rơm Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ôm con tôm ơm đống rơm d)Đọc từ ứng dụng (7P) chó đốm sáng sớm chôm chôm mùi thơm Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.m HS: So sánh ôm – om .Mục đích yêu cầu: ...Bài mới: 1.Luyện tập: 153 ...Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. III. .KTBC: (4 phút) . II.) 3...Khác nhau: Bắt đầu bằng ô và o HS: Phát âm ôm phân tích -> ghép ôm-> ghép tôm đánh vần – phân tich . HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tôm .Đọc: bài 61 (SGK) .Đọc đúng câu: “ Vàng mơ như trái chín . đống rơm . hái nấm B.đọc trơn – phân tích * Vần ơm: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2P) 2. tranh (SGK). âm. nuôi tằm..Bài 62: ÔM ... ơm...Viết: ăm..Giúp học sinh đọc viết được: ôm. cá nhân.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Bữa cơm ”.

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm..lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Vàng mơ như trái chín ... Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ôm con tôm ơm đống rơm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Bữa cơm ”...... Đường tới trường xôn xao”. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói ... 4....HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 154 ...

HS: Bộ ghép chữ. . đánh giá GV: Giới thiệu vần em – êm *Vần em: GV: Vần em gồm e .KTBC: (4 phút) ..Viết: ôm.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tem . êm. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giúp học sinh đọc viết được: em.Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o HS: Phát âm em phân tích -> ghép em-> ghép tem đánh vần – phân tich . đống rơm B. con tôm.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. III. ơm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà”. tranh (SGK).Giới thiệu bài: (2P) 2.Mục đích yêu cầu: . II.Giống nhau: Kết thúc bằng m .Dạy vần: a)Nhận diện vần em – êm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) em tem con tem êm đêm sao đêm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. cá nhân.Bài 63: EM – ÊM I..Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 1.đọc trơn – phân tích * Vần êm: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) em êm con tem sao đêm d)Đọc từ ứng dụng (7P) trẻ em ghế đệm que kem mềm mại GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. con tem.Đọc: bài 62 (SGK) .Đọc đúng câu: “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”.) 155 .m HS: So sánh em – om . sao đêm .

Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”.Tiết 2 3.lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) em con tem êm sao đêm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Anh chị em trong nhà 4. cá nhân.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 156 .

. buôn làng. hiền lành. HD quan sát.TẬP VIẾT: Nhà trường.. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2..HD viết vào vở ( 18 phút ) Nhà trường.. vở tập viết. buôn làng. phấn. III.HS: Bảng con. GV: Quan sát. Bài mới: 1. cây thông B. GV: Nêu rõ yêu cầu. hướng dẫn viết từng dòng.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. I. đình làng.. đánh giá b.học: .. đẹp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. hiền lành. buôn làng.. 3.. chữa lỗi trước lớp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) con ong. cỡ chữ: Nhà trường. II. Củng cố. nhận xét: (6 phút) Nhà trường.GV: Mẫu chữ. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. đình làng. đình làng. c. uốn nắn.Hướng dẫn viết: a.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hiền lành..Mục đích yêu cầu: . buôn làng.Biết viết đúng mẫu chữ... cỡ chữ….Đồ dùng dạy .. buôn làng.. Các hoạt động dạy . uốn nắn. hiền lành. nêu nhận xét về độ cao. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. đình làng.học: Nội dung A. chiều rộng.. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Nhận xét. đình làng. . Khăn lau bảng. H+GV: Nhận xét. bảng phụ . 4. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). . HD viết bảng con: ( 5 phút) Nhà trường.Viết nhanh.. hiền lành. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 157 .

HS: Bảng con.Viết nhanh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. nêu nhận xét về độ cao. chiều rộng. HD viết bảng con: ( 5 phút) đỏ thắm. buôn làng B.. phấn.GV: Mẫu chữ.. 3. Bài mới: 1. chôm chôm.. mầm non.. 158 .. HD quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. vở tập viết. đẹp. cỡ chữ: đỏ thắm. trẻ em. . H+GV: Nhận xét.TậP VIếT: đỏ thắm. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. mầm non.Hướng dẫn viết: a. bảng phụ .HD viết vào vở ( 18 phút ) đỏ thắm. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.học: Nội dung A.Đồ dùng dạy .Biết viết đúng mẫu chữ. chữa lỗi trước lớp. đánh giá b. mầm non. Chôm chôm. GV: Nêu rõ yêu cầu. c. trẻ em I. II.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Chôm chôm. uốn nắn. cỡ chữ…. mầm non. uốn nắn. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát..( Cả lớp ) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) nhà trường. . trẻ em . Các hoạt động dạy . Khăn lau bảng. trẻ em. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. III. Củng cố. chôm chôm.học: . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nhận xét: (6 phút) đỏ thắm. mầm non.Mục đích yêu cầu: . chôm chôm..Nhận xét. GV: Quan sát. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. 4.. trẻ em..Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

Bài 64: im . um.um b) Phát âm và đánh vần im um chim trùm chim câu trùm khăn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con im.Mục đích yêu cầu: . vàng II.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?”.Giới thiệu bài: (2P) 2. đỏ.Đọc: bài 63 SGK .GV: Bộ ghép chữ .Viết: con tem. um.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giúp học sinh đọc và viết được: im. tím. SGK . chim câu.Đồ dùng dạy – học: .um I.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh.Ghép im . trùm khăn .HS: Bộ ghép chữ. SGK III. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 159 . đánh giá GV: Giới thiệu vần im – um *Vần im: GV: Vần im gồm i – m HS: So sánh im – am giống khác nhau HS: Đánh vần im . sao đêm B.Dạy vần mới: ( 28P) a) Nhận diện vần im .Đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chim .Đánh vần phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ chim câu HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần um: qui trình HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng. trùm khăn d) Đọc từ ứng dụng con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm mĩm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét.Bài mới: 1.KTBC: ( 5P) . chim câu. .

quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. đỏ.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng. dặn học sinh về nhà đọc bài 160 . tím. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài. vàng 3. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở (7P) HS: Đọc tên chủ đề. trùm khăn c) Luyện nói chủ đề Xanh. chim câu.3. um.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?” b) Luyện viết vở tập viết (10P) im.

Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêm – yêm (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) iêm xiêm dừa xiêm yêm yếm cái yếm Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ( 7 P) iêm. cái yếm d) Đọc từ ứng dụng (7P) thanh kiếm âu yếm quí hiếm yếm dãi Tiết 2: 3. bộ ghép chữ III.Phát triển theo chủ đề: “Điểm mười” II. đọc trơn HS: Ghép xiêm .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc: bài 64 (SGK) .Phân tích cấu tạo. giải nghĩa từ dừa xiêm HS: Đọc trơn.KTBC: (4P) . dừa xiêm.Đánh vần .Học sinh đọc viết đúnGV: iêm. yêm.Bài 65: iêm – iêm I. yêm. cái yếm . HS: SGK. phân tích cấu tạo *Vần yêm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 161 .Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh vần phân tích cấu tạo. ghép iêm. dừa xiêm. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Ban ngày.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài SGK HS: Cả lớp viết bảng con GV: Nhận xét. trùm khăn B.Viết: chim câu.Bài mới: 1. đánh giá GV: Giới thiệu vần iêm – yêm *Vần iêm: GV: Vần iêm gồm iê – m HS: So sánh iêm – êm giống khác nhau HS: Đánh vần iêm . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. bộ ghép chữ. .Mục đích yêu cầu: .

dừa xiêm. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”.Củng cố – dặn dò: (6P) (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học HS: Ôn lại bài ở nhà . b) Luyện viết vở tập viết (8P) iêm. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến.HS khá nói theo HS: Luyện nói trước lớp ( cá nhân) GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. cái yếm c) Luyện nói chủ đề: Điểm mười 3. yêm.Chuẩn bị bài sau 162 .“Ban ngày.

Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uôm . cánh buồm.Giúp học sinh đọc viết được: uôm.Giống nhau: Kết thúc bằng m ..Phân tích cấu tạo uôm .Dạy vần: a)Nhận diện vần uôm – ươm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôm ươm buồm bướm cánh buồm đàn bướm Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. buồm .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ TV.) Tiết 2 163 . chim.Đọc: bài 65 SGK . ươm. bướm bay lượn từng đàn”. bướm.Bài 66: uôm – ươm I.m HS: So sánh uôm – iêm . III. đánh giá GV: Giới thiệu vần uôm – ươm *Vần uôm: GV: Vần uôm gồm uô..đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cánh buồm. uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ ứng dụng HS: Luyện đọc( cả lớp.Bài mới: 1.đọc trơn – phân tích * Vần ươm: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) uôm cánh buồm ươm đàn bướm GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. . Trên trời.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) . SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt.Đọc đúng câu: “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. cá cảnh ”. đàn bướm .Giới thiệu bài: (2P) 2. II.Mục đích yêu cầu: .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Ong.Đánh vần – phân tich .Ghép uôm.Viết: dừa xiêm. cái yếm B. cá nhân.

lớp) “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội vàng cả cánh đồng.3. cá nhân. cá nhân.HS khác nhắc lại 4. bướm. cá cảnh ”. dung tranh bướm bay lượn từng đàn”. Trên trời. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. chim.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 164 . lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uôm cánh buồm bày bài ươm đàn bướm HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng ( đọc nhóm. uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Ong. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

Bài 67: ÔN TậP I.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng m .HS: Bộ ghép chữ.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u m am b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) lưỡi liềm.Đồ dùng dạy – học: .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. SGK. .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. III.Viết: cánh buồm.Đọc bài 66 . Bộ ghép chữ . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng m đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. phần cháu bà chưa trảy vào. nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) xâu kim. đàn bướm B. lưỡi liềm 3.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Đi tìm bạn II.KTBC: (4 phút) . nhóm.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. xâu kim. . Sgk: (16 phút) Trong vòm lá mới chồi non GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.GV: Bảng ôn.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1. uốn nắn 165 .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con. cả lớp) GV: Lắng nghe. nhóm lửa Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .

bổ sung...... Nhím đi biệt tăm. 4.. *ý nghĩa: Câu chuyện nói lên tình cảm thân thiết của Sóc và Nhím mặc dầu mỗi người có những hoàn cảnh sống rất khác nhau. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. Sóc bèn hỏi. Tranh 2: Nhưng có 1 ngày gió lạnh từ đâu kéo về . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.. uốn nắn..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Sóc và nhím là đôi bạn thân. .. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) xâu kim lưỡi liềm HS: Đọc bài trên bảng . Tranh 4: Mãi đến khi mùa xuân đưa ấm áp đến từng nhà .. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 166 .Kể theo từng tranh ( HS khá) .. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp c-Kể chuyện: Đi tìm bạn (10 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. phần cháu bà chưa trảy vào.. chốt lại ý nghĩa. của cô H+GV: Nhận xét..Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con.. Tranh 3: Gặp bạn thỏ.

t HS: Phát âm ot .Giới thiệu bài: (2P) 2.Giúp học sinh đọc viết được: ót. lưỡi liềm B.Dạy vần: a)Nhận diện vần ot .Đọc đúng các câu: “ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”. át.Đánh vần – phân tich .Bài mới: 1. chim hót. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt.Ghép ot -> ghép hót .Phân tích cấu tạo .Viết: xâu kim.Mục đích yêu cầu: . .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ tiếng hót . tiếng hót.đọc trơn – phân tích * Vần at: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. ca hát . chúng em ca hát.) 167 .ÁT I. đánh giá GV: Giới thiệu vần ot – at *Vần ot: GV: Vần ot gồm o ..Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Đọc: bài 67 SGK . II.KTBC: (4 phút) ..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. III.at (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ot hót tiếng hót at hát ca hát Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ót át tiếng hót ca hát d)Đọc từ ứng dụng (7P) bánh ngọt bãi cát trái nhót chẻ lạt Tiết 2 3.Bài 68: ÓT . cá nhân.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gà gáy.

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 168 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . chúng em ca hát 4.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Gà gáy.“ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”. cá nhân. chim hót.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ot tiếng hót át ca hát HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

đấu vật d) Đọc từ ứng dụng (7P) đôi mắt mật ong bắt tay thật thà (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng. ca hát B.sử dụng tranh SGK HS: Bộ ghép chữ.Viết: tiếng hót.Dạy vần mới: a) Nhận diện vần ăt . rửa mặt.Đọc: bài 68 SGK 2.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật II. ât.Luyện tập HS: Luyện đọc bài trên bảng. SGK III. quan sát 169 .Bài 69: ăt .Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài mới: 1.KTBC: ( 5P) 1. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăt – ât *Vần ăt: GV: Vần im gồm ă – t HS: Đánh vần ăt -> ghép ăt -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mặt -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ rửa mặt HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ât: qui trình tương tự b) Phát âm và đánh vần ăt ât mặt vật rửa mặt đấu vật Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăt. rửa mặt.ất (3P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giúp học sinh đọc và viết được: ắt.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ .ât I. .Mục đích yêu cầu: . đấu vật. ất. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm .

rửa mặt.Củng cố – dặn dò: (2P) tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm b) Luyện viết vở tập viết (7P) ăt. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài 170 . ât. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề. đấu vật c) Luyện nói chủ đề Ngày chủ nhật 3.

Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôt – ơt *Vần ôt: GV: Vần ôt gồm ô – t HS: Đánh vần ôt .”.KTBC: (4P) 1. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép cột -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ cột cờ HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ơt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 171 . . cột cờ.Bài mới: 1.Bài 70: ôt – ơt I. ơt. . ghép ôt. bộ ghép chữ. bộ ghép chữ III.Học sinh đọc viết đúnGV: ôt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm.Viết: rửa mặt. HS: SGK. cột cờ. đấu vật B.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. cái vợt.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôt– ơt (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) ôt ơt cột vợt cột cờ cái vợt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôt.Giới thiệu bài: (2P) 2. cái vợt (7P) d) Đọc từ ứng dụng (7P) cơn sốt quả ớt xay bột ngớt mưa Tiết 2: 3.Đọc: bài 69 (SGK) 2. ơt.”.Phát triển theo chủ đề: “Những người bạn tốt” II.

dệt vải .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bánh tét.t HS: Phát âm et phân tích -> ghép et-> ghép tét đánh vần – phân tich .Bài mới: 1. bánh tét.12 et– êt Bài 71: I.Đọc: bài 70 (SGK) .Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc đúng câu: “ Chim tránh rét bay về phương nam.Viết: cột cờ. cái vợt B. ơt. .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Chợ tết ”. đánh giá GV: Giới thiệu vần et – êt *Vần et: GV: Vần et gồm e.Giúp học sinh đọc viết được: et. êt. cái vợt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: “Những người bạn tốt” (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. cột cờ. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết (7P) ôt.GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. III.đọc trơn – phân tích * Vần êt: HD tương tự 172 . Cả đàn đã thấm mẹt nhưng vẫn cố bay theo hàng”.Mục đích yêu cầu: .KTBC: (4 phút) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. dặn học sinh về nhà đọc bài Ngày giảng:27. II. HS: Bộ ghép chữ. tranh (SGK).Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a)Nhận diện vần et – êt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) et êt tét dệt bánh tét dệt vải Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.

uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.) 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Chim tránh rét bay về phương nam. cá nhân. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng”.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 173 .. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) et bánh tét êt dệt vải c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Chợ tết 4. cá nhân..c)Viết bảng con (7P) et bánh té êt dệt vải d)Đọc từ ứng dụng (7P) nét chữ con rết sấm sét kết bạn Tiết 2 GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.

Bài mới: 1..Đọc đúng các câu: “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”. bút chì. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bút chì .) Tiết 2 3. ưt.Giúp học sinh đọc viết được: ut.Bài 72: ut – ưt I.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu vần ut – ưt *Vần ut: GV: Vần ut gồm u . II.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. tranh (SGK).. ưt.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh 174 . sau rốt.đọc trơn – phân tích * Vần ưt: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ut.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. Ngón út. cá nhân.KTBC: (4 phút) . HS: Bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . III. .t HS: Phát âm ut phân tích -> ghép ut -> ghép but đánh vần – phân tich .Đọc: bài 71 (SGK) . em út. bút chì. dệt vải B. mứt gừng d)Đọc từ ứng dụng (7P) chim cút sứt răng sút bóng nứt nẻ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết: bánh tét. mứt gừng .Dạy vần: a)Nhận diện vần ut – ưt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ut bút bút chì ưt mứt mứt gừng Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.

ưt. cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 175 .HS khác nhắc lại 4. em út. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. mứt gừng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ngón út.Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . sau rốt. bút chì. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ut.

bảng phụ . thật thà I. vở tập viết. bãi cát. bánh ngọt.học: Nội dung A. bổ sung ( 5 phút) Thanh kiếm. .TẬP VIẾT : Thanh kiếm.Mục đích yêu cầu: . phấn. uốn nắn. Bài mới: 1. Củng cố.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Khăn lau bảng. Các hoạt động dạy . GV: Quan sát. bánh ngọt. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. thật thà .GV: Mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HD quan sát. âu yếm.Biết viết đúng mẫu chữ.Nhận xét. GV: Nêu rõ yêu cầu. âu yếm. II. thật thà c. HD viết bảng con: ( 18 phút ) Thanh kiếm. đánh giá (4 phút ) (2 ph) GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Hướng dẫn viết: a. H+GV: Nhận xét. bánh ngọt. bãi cát.HD viết vào vở Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. đẹp. dặn dò: GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. ao chuôm.Đồ dùng dạy . âu yếm.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. thật thà 3. bãi cát. ao chuôm.học: . thật thà b. âu yếm. ao chuôm. III. . GV: Nhận xét chung giờ học. bãi cát. bánh ngọt.Viết nhanh. cỡ chữ: Thanh kiếm. nhận xét: (6 phút) Thanh kiếm. bãi cát. uốn nắn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. âu yếm. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. hướng dẫn viết từng dòng. ao chuôm. 176 . mầm non B. Chấm chữa bài: 4. cỡ chữ…. bánh ngọt. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) đỏ thắm.HS: Bảng con. chữa lỗi trước lớp. ao chuôm. chiều rộng. nêu nhận xét về độ cao.

.Biết viết đúng mẫu chữ. HD quan sát. đánh giá b. chim cút. cỡ chữ…. nêu nhận xét về độ cao. thời tiết . thời tiết I. chim cút. . Khăn lau bảng. đẹp.học: Nội dung A. kết bạn.Mục đích yêu cầu: . bãi cát B. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm. H+GV: Nhận xét. vở tập viết. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. thời tiết GV: Nêu rõ yêu cầu. con vịt. thời tiết GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). III.( Cả lớp ) GV: Quan sát. con vịt.Nhận xét. Các hoạt động dạy .TẬP VIẾT: Xay bột. nhận xét: (6 phút) Xay bột. Củng cố.Đồ dùng dạy . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. kết bạn. kết bạn. con vịt. con vịt. thời tiết Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bảng phụ . 177 . kết bạn. nét chữ. chim cút. con vịt. phấn. c. nét chữ. nét chữ. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. II. nét chữ. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. HD viết bảng con: ( 5 phút) Xay bột.HD viết vào vở ( 18 phút ) Xay bột. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn. 4. chim cút. 3. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.HS: Bảng con. GV: Quan sát. chim cút.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. kết bạn. hướng dẫn viết từng dòng.Hướng dẫn viết: a. uốn nắn. chữa lỗi trước lớp.Viết nhanh. chiều rộng. Bài mới: 1.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.học: . cỡ chữ: Xay bột. nét chữ.GV: Mẫu chữ.

Viết: bút chì. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 178 . giải nghĩa từ trái mít HS: Đọc trơn. bộ ghép chữ Tiếng Việt.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về dẻ trứng”.Học sinh đọc viết đúnGV: it.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mít.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. trái mít. chữ viết d) Đọc từ ứng dụng con vịt đông nghịt Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét. ghép it.Giới thiệu bài: 2. mứt gừng B. viết” II. vẽ.Bài mới: 31P 1.Đọc: bài 72 (SGK) .Phát triển theo chủ đề: “Em tô. phân tích cấu tạo. phân tích cấu tạo *Vần iêt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con thời tiết hiểu biết HS: Đọc từ ứng dụng.Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. iêt. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. bộ ghép chữ Tiếng Việt III. .Bài 73: it – iêt I.KTBC: 4P . chữ viết . trái mít.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì có cánh Mà lại biết bơi 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng. đánh vần. iêt.Dạy vần: a) Nhận diện vần it– iêt b) Phát âm và đánh vần it iêt mit viết trái mít hiểu biết Nghỉ giải lao c) Viết bảng con it. đánh giá GV: Giới thiệu vần it – iêt *Vần it: GV: Vần it gồm i – t HS: Đánh vần it . HS: SGK.

Ôn lại bài.Ngày xuống ao chơi Đêm về đẻ trứng”. iêt. viết 3. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết it. vẽ. chữ viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Em tô. KIểM TRA CUốI HọC Kỳ I (Phòng giáo dục ra đề bài) 179 . tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề. trái mít. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II.Bài 74: uôt – ươt I.Đọc: bài 73 (SGK) . ươt.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. chữ viết B. HS: SGK. giải nghĩa từ chuột nhắt HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm. chuột nhắt.KTBC: 4P .Học sinh đọc viết đúnGV: uôt. lướt ván d) Đọc từ ứng dụng trắng muốt tuốt lúa vượt lên ẩm ướt Tiết 2: 3. bộ ghép chữ III. ghép uôt. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uôt – ươt *Vần uôt: GV: Vần uôt gồm uô – t HS: Đánh vần uôt . phân tích cấu tạo *Vần ươt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 180 . chuột nhắt. lướt ván .Bài mới: 31P 1.Giới thiệu bài: 2. đánh vần.Dạy vần: a) Nhận diện vần uôt– ươt b) Phát âm và đánh vần uôt ươt chuột lướt chuột nhắt lướt ván Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uôt. ươt.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ. mua muối giỗ cha con mèo”. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chuột.Viết: trái mít.

Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Chú chuột đi chợ đường xa tranh Mua mắm. ươt. xem trước bài sau. mua muối giỗ cha con mèo”. cá nhân uôt. Ôn lại bài. chuột nhắt. GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. lướt ván GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Chơi cầu trượt 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 181 .

.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Viết: chuột nhắt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.GV: Bảng ôn. SGK.KTBC: ..Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chuột nhà và chuột đồng II.Giới thiệu bài: 2.Bài mới: 1. đánh giá bát ngát Tiết 2 3.Đọc bài 74 . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. uốn nắn 182 . e ê . cả lớp) GV: Lắng nghe.Đồ dùng dạy – học: .Mục đích yêu cầu: .ÔN TậP I.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. Sgk: 32P HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.HS: Bộ ghép chữ.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.. ươ 4P 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. III. Bộ ghép chữ . nhóm.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng t .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o .. sửa lỗi phát âm cho HS t at ăt et êt ươt b-Đọc từ ứng dụnGV: chót vót bát ngát Việt Nam Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: chót vót Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . lướt ván B. .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.

Nó nói: Thôi. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài. chuột nhà về quê thăm chuột đồng. Tranh 3: Lần này chúng mò đến kho thực phảm. 4... Tranh 4: sáng hôm sau... uốn nắn. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. . chốt lại ý nghĩa.Kể theo từng tranh ( HS khá) . chuột đồng thu xếp hành lý. ..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Một ngày nắng ráo... đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. của cô H+GV: Nhận xét. vội chia tay chuột nhà.Củng cố – dặn dò: 2P HS: Đọc bài trên bảng . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.. chúng đành phải rút về hang. chuột nhà phân cônGV: Em chạy vào nhà khuân thức ăn ra. b-Luyện viết vở tập viết: chót vót bát ngát c-Kể chuyện: Chuột nhà và chuột đồng *ý nghĩa: Biết yêu quí những gì do chính tay mình làm ra..Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 183 . GV: Kể lần 1 cho HS nghe . bổ sung.. thà về nhà cũ.. còn bác thì khuân về hang...Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.. Tranh 2: Tối đầu tiên đi kiểm ăn.

đánh vần.Đọc: bài 75 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: 3P . bộ ghép chữ III.Viết: chót vót. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 184 .Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sóc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. . bộ ghép chữ.Bài mới: 32P 1.Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. bát ngát B.Học sinh đọc viết đúnGV: oc. con sóc. HS: SGK.Bài 76: oc – ac I. phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. con sóc.Dạy vần: a) Nhận diện vần oc . giải nghĩa từ con sóc HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ac: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Giới thiệu bài: 2. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oc – ac *Vần oc: GV: Vần oc gồm o – c HS: Đánh vần oc . ghép oc.Luyện tập 33P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. bác sĩ . ac. bác sĩ d) Đọc từ ứng dụng hạt thóc con cóc bản nhạc con vạc Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. ac.ac b) Phát âm và đánh vần oc ac sóc bác con sóc bác sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”.

185 .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài. bác sĩ c) Luyện nói chủ đề: Vừa vui vừa học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề. dặn học sinh về nhà đọc bài H. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. con sóc. xem trước bài sau. ac. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oc.HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài.

III.HS đọc được: oc.con sóc.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Mục đích yêu cầu: . Liên hệ .Mục đích yêu cầu: I. bác sĩ . ac. đánh giá. 186 . HS: Ghép 1 số tiếnGV: con sóc.Rèn đọc: oc – ac I.Bài mới: 1. . Luyện tập a. b. tiếng. tranh sưu tầm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Chơi cầu trượt” II.Đọc được câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”.Luyện đọc (17 phút) oc. giúp HS đọc đúng. bác sĩ .Đọc bài 75 B. dặn dò: (3 phút) HS: Quan sát tranh SGK. HS nhắc lại ( 2 em) HS tập nói trong nhóm ( nhóm đôi) Thi nói trước lớp ( 5 em) H+GV: Nhận xét. Cách thức tiến hành HS: Đọc lần lượt theo HD của GV( cá nhân) GV: Nhận xét. con sóc. ac. bác sĩ “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. thảo luận. cá nhân. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nêu rõ yêu cầu HS: Đọc SGK( đồng thanh.học: Nội dung A. bác sĩ. HS: SGK . trao đổi ND tranh.Đọc bài 1 lượt. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. HS nhắc lại ( 2 em) HS khá nói. Bộ ghép chữ. sửa sai.Các hoạt động dạy .Đồ dùng dạy .học: GV: Bảng con ghi âm.Luyện nói: Chơi cầu trượt (15 phút ) 3. nhóm) GV: Quan sát.Củng cố. từ cần luyện đọc. HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. bổ sung HS: Nhắc tên bài học. con sóc. Giới thiệu bài: (2 phút) 2.

187 .GV: Nhắc nội dung bài. .Nhận xét chung giờ học.

HS: SGK. quả gấc . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăc – âc *Vần ăc: GV: Vần ăc gồm ă – c HS: Đánh vần ăc .Viết: con sóc. . phân tích cấu tạo *Vần âc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 188 .Mục đích yêu cầu: . âc.Giới thiệu bài: 2.Đọc: bài 76 (SGK) . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. bộ ghép chữ.Học sinh đọc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. viết đúnGV: ăc. đánh vần. âc. ghép ăc. bác sĩ B. bộ ghép chữ III.Bài mới: 31P 1. mắc áo. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mắc.Bài 77: ăc – âc I. quả gấc d) Đọc từ ứng dụng màu sắc ăn mặc giấc ngủ nhấc chân Tiết 2: 3. phân tích cấu tạo.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăc– âc b) Phát âm và đánh vần ăc âc mắc gấc mắc áo quả gấc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăc. mắc áo. giải nghĩa từ: Mắc áo HS: Đọc trơn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: 4P .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Những đàn chim ngói Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Phát triển theo chủ đề: “ Ruộng bậc thang” II.

Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. âc. mắc áo. quả gấc GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Ruộng bậc thang 4. 189 .Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài. tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ăc.

Bài 78: uc – ưc I.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì màu đỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Học sinh đọc.Dạy vần: a) Nhận diện vần uc– ưc b) Phát âm và đánh vần uc ưc trục lực cần trục lực sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uc.Phát triển theo chủ đề: “ Ai thức dậy sớm nhất” II. bộ ghép chữ. ghép uc. . âc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì màu đỏ Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích cấu tạo *Vần ưc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con lọ mực nóng nực Tiết 2: 3. giải nghĩa từ: cần trục HS: Đọc trơn. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 190 . phân tích cấu tạo. cần trục.Bài mới: 31P 1. viết đúnGV: uc. bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài: 2. lực sĩ d) Đọc từ ứng dụng máy xúc cúc vạn thọ GV: Giới thiệu vần uc – ưc *Vần uc: GV: Vần uc gồm u – c HS: Đánh vần uc .Đọc: bài 77 (SGK) . HS: SGK.Viết: ăc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.KTBC: 4P . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. cần trục. đánh vần. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép trục. ưc. lực sĩ . mắc áo B. ưc.Mục đích yêu cầu: .

dặn học sinh về nhà đọc bài H. lực sĩ c) Luyện nói chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất 4. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: 3P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ưc. xem trước bài sau. b) Luyện viết vở tập viết uc.Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. 191 . cần trục. Ôn lại bài.

ưc.Viết: uc.Phát triển theo chủ đề: “ Tiêm chủng. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mộc.Bài mới: 31P 1. đánh vần. cần trục. ngọn đuốc d) Đọc từ ứng dụng con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài Tiết 2: 3. giải nghĩa từ: thợ mộc HS: Đọc trơn. thợ mộc. uống thuốc” II. bộ ghép chữ III. thợ mộc. lực sĩ B.Đọc: bài 78 (SGK) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. phân tích cấu tạo *Vần uôc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 192 .Mục đích yêu cầu: . . viết đúnGV: ôc.Giới thiệu bài: 2. bộ ghép chữ. ghép ôc. Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. uôc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Học sinh đọc. uôc. HS: SGK.Bài 79: ôc – uôc I.KTBC: 4P . ngọn đuốc . phân tích cấu tạo.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôc– uôc b) Phát âm và đánh vần ôc uôc mộc đuốc thợ mộc ngọn đuốc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôc – uôc *Vần ôc: GV: Vần ôc gồm ô – c HS: Đánh vần ôc .

uôc. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. thợ mộc. 193 . xem trước bài sau. Ôn lại bài.b) Luyện viết vở tập viết ôc.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. uống thuốc 4. ngọn đuốc c) Luyện nói chủ đề: Tiêm chủng.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông”.Mục đích yêu cầu: . phân tích cấu tạo. giải nghĩa từ: xem xiếc HS: Đọc trơn.KTBC: 4P . ghép iêc.Phát triển theo chủ đề: “ Xiếc. ươc. xem xiếc.Bài mới: 31P 1. thợ mộc. đánh vần. xem xiếc. HS: SGK. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêc – ươc *Vần iêc: GV: Vần iêc gồm iê – c HS: Đánh vần iêc .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ III. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xiếc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ươc. múa rối. rước đèn d) Đọc từ ứng dụng cá diếc cái lược công việc thước kẻ Tiết 2: 3. viết đúnGV: iêc.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêc– ươc b) Phát âm và đánh vần iêc ươc xiếc rước xem xiếc rước đèn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêc. .Đọc: bài 79 (SGK) . phân tích cấu tạo *Vần ươc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 194 .Viết: ôc. rước đèn . uôc.Giới thiệu bài: 2. bộ ghép chữ.Bài 80: iêc – ươc I. ca nhạc” II.Học sinh đọc. ngọn đuốc B. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.

ca nhạc 4. 195 .Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. b) Luyện viết vở tập viết iêc. Ôn lại bài. xem trước bài sau. rước đèn GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xiếc. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem xiếc. ươc. múa rối.Êm đềm khua nước ven sông”. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm... chữa lỗi trước lớp.. cỡ chữ: tuốt lúa. c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.. HD quan sát. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.. nhận xét: (6 phút) tuốt lua. âu yếm B. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Khăn lau bảng...Biết viết đúng mẫu chữ..học: Nội dung A. hạt thóc . vở tập viết. hạt thóc.học: . .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. hướng dẫn viết từng dòng.TẬP VIẾT : Tuốt lúa. .Viết nhanh. hạt thóc. bảng phụ . Bài mới: 1. Củng cố.. H+GV: Nhận xét. bổ sung GV: Nêu rõ yêu cầu. hạt thóc I. 3.HS: Bảng con. hạt thóc.GV: Mẫu chữ.Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). đẹp. Chấm chữa bài: 4.Đồ dùng dạy .HD viết vào vở ( 18 phút ) tuốt lúa. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. uốn nắn..Hướng dẫn viết: a.. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.. GV: Quan sát. II.. GV: Nhận xét chung giờ học. HD viết bảng con: ( 5 phút) tuốt lúa. uốn nắn. chiều rộng. III.( Cả lớp ) GV: Quan sát. 196 . Các hoạt động dạy . đánh giá b. nêu nhận xét về độ cao. cỡ chữ…. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.. phấn.Mục đích yêu cầu: .

.GV: Mẫu chữ. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 3. GV: Quan sát.. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. cá diếc.học: . . cá diếc... 197 . . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. c. vở tập viết. II. chiều rộng..Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đẹp. HD viết bảng con: ( 5 phút) Con ốc... Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Biết viết đúng mẫu chữ. Các hoạt động dạy . nêu nhận xét về độ cao.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.. Củng cố.Hướng dẫn viết: a. HD quan sát. đôi guốc.Nhận xét. đôi guốc. I. cá diếc.. Khăn lau bảng. chữa lỗi trước lớp.Đồ dùng dạy . đánh giá b. H+GV: Nhận xét..TẬP VIẾT: Con ốc. Bài mới: 1.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ: Con ốc.HS: Bảng con... 4... Kiểm tra bài cũ:(3 phút) tuốt lúa. đôi guốc.. GV: Nêu rõ yêu cầu... Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. phấn. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). uốn nắn.Viết nhanh. uốn nắn.học: Nội dung A.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ốc. III. cỡ chữ…. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. . đôi guốc. nhận xét: (6 phút) Con ốc.Mục đích yêu cầu: .. hạt thóc B. cá diếc. cá diếc. đôi guốc.. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.. bảng phụ . hướng dẫn viết từng dòng.

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 198 .Học sinh đọc.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: SGK.Bài mới: 1. mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. . đánh vần.Đọc: Bài 80 (SGK) . bộ ghép chữ.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mẹ.Viết: iêc.KTBC: . áo cũng bẩn ngay”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ươc B. cuốn sách .Phát triển theo chủ đề: “ Giữ gìn sách vở” II. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sách. phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ach. bộ ghép chữ III. viết đúnGV: ach.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mẹ.Mục đích yêu cầu: . ghép ach. phân tích cấu tạo. giải nghĩa từ: cuốn sách HS: Đọc trơn. cuốn sách d) Đọc từ ứng dụng viên gạch sạch sẽ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con kênh rạch cây bạch đàn Tiết 2: 3. mẹ ơi cô dạy Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Dạy vần: a) Nhận diện vần: ach b) Phát âm và đánh vần ach sách cuốn sách 4P 31P GV: Giới thiệu vần ach *Vần acHS: GV: Vần ach gồm a – ch HS: Đánh vần ach .Giới thiệu bài: 2.Bài 81: ach I.

199 . cuốn sách c) Luyện nói chủ đề: Giữ gìn sách vở 4. xem trước bài sau. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. b) Luyện viết vở tập viết ach.Củng cố – dặn dò: tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. áo cũng bẩn ngay”.

có ích”.Đọc: bài 81 (SGK) . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ich – êch *Vần icHS: GV: Vần ich gồm i – ch HS: Đánh vần ich . phân tích cấu tạo *Vần êcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 200 . cuốn sách B. tờ lịch.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích.KTBC: 4P .Phát triển theo chủ đề: “ Chúng em đi du lịch” II. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép lịch. giải nghĩa từ: tờ lịch HS: Đọc trơn. con ếch d) Đọc từ ứng dụng vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Tiết 2: 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. êch. viết đúnGV: ich. đánh vần.Viết: ach.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Dạy vần: a) Nhận diện vần ich– êch b) Phát âm và đánh vần ich êch lịch ếch tờ lịch con ếch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ich. .Bài 82: ich – êch I. phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ III. tờ lịch. ri rích Có ích. con ếch . ghép ich. êch. HS: SGK.Giới thiệu bài: 2.Học sinh đọc.Bài mới: 31P 1.

ri rích Có ích. 201 . xem trước bài sau.a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. dặn học sinh về nhà đọc bài H. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. con ếch GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Chúng em đi du lịch 4. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. tờ lịch. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ich. êch. có ích”.

Đồ dùng dạy – học: . III.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa .Giới thiệu bài: 2. cả lớp) GV: Lắng nghe. đánh giá 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Viết: ich.Mục đích yêu cầu: . êch B.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: ă â o ô u ư iê uô ươ a ê i c ăc âc oc ôc uc ưc iêc uôc ươc ac 4P Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng II.GV: Bảng ôn.Đọc bài 82 .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn 13 chữ ghi vần vừa học từ bài 76 đến 82.KTBC: .HS: Bộ ghép chữ. .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Bài mới: 1. sửa lỗi phát âm cho HS ch ach êch ich b-Đọc từ ứng dụnGV: thác nước chúc mừng Nghỉ giải lao: ích lợi HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ 202 . Bộ ghép chữ . nhóm.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. SGK.Bài 83: ôn tập I.

. của cô H+GV: Nhận xét.... uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . 4.c-Viết bảng con: thác nước ích lợi Tiết 2 3.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. Sgk: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát... Tranh 2: Trên đường anh tạt vào 1 quán nhỏ.Củng cố – dặn dò: 2P HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Luyện tập 32P a-Luyện đọc bảng.. chốt lại ý nghĩa. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài.Kể theo từng tranh ( HS khá) .Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 203 . uốn nắn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Nhà kia có 1 con út rất ngốc nghếch... được lấy công chúa làm vợ. ba cô con gái.. bổ sung.. Tranh 4: Công chúa nhìn thấy đoàn 7 người cùng con ngỗng. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: thác nước ích lợi c-Kể chuyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng *ý nghĩa: Nhờ sống tốt bụng Ngốcđã gặp được nhiều điều tốt đẹp.. . Tranh 3: Vừa lúc ở kinh đô có chuyện lạ . . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.

Giới thiệu bài: 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”. phân tích cấu tạo.ap *Vần op: GV: Vần op gồm o – p HS: Đánh vần op . chúc mừng B. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài 84: op – ap I. HS: SGK.Đọc: Bài 83 (SGK) . múa sạp d) Đọc từ ứng dụng con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp Tiết 2: 3. múa sạp .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.Học sinh đọc. họp nhóm. ap. phân tích cấu tạo *Vần ap: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 204 . ngọn cây. tháp chuông” II. giải nghĩa từ: họp nhóm HS: Đọc trơn. bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: . viết đúnGV: op.KTBC: 4P .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép họp. ghép op. Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ.Dạy vần: a) Nhận diện vần op .Bài mới: 31P 1. đánh vần. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần op .Phát triển theo chủ đề: “ Chóp núi. ap. họp nhóm.Viết: thác nước.ap b) Phát âm và đánh vần op ap họp sạp họp nhóm múa sạp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con op.

múa sạp c) Luyện nói chủ đề: Chóp núi. Ôn lại bài.b) Luyện viết vở tập viết op. xem trước bài sau. ap. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 205 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. tháp chuông 4.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. họp nhóm. ngọn cây.

Đọc: Bài 84 (SGK) . cải bắp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. cá mập . . bộ ghép chữ. cải bắp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăp .Bài 85: ăp – âp I.Phát triển theo chủ đề: “ Trong cặp sách của em” II. âp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. âp. giải nghĩa từ: cải bắp HS: Đọc trơn.âp b) Phát âm và đánh vần ăp âp bắp mập cải bắp cá mập Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăp. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép bắp.âp *Vần ăp: GV: Vần ăp gồm ă – p HS: Đánh vần ăp .Giới thiệu bài: 2.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 206 .Bài mới: 31P 1. cá mập d) Đọc từ ứng dụng gặp gỡ ngăn nắp tập múa bập bênh Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ghép ăp.Học sinh đọc.KTBC: 4P . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăp .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo.Viết: họp nhóm. bộ ghép chữ III. múa sạp B.Mục đích yêu cầu: . phân tích cấu tạo *Vần âp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. viết đúnGV: ăp. đánh vần. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. HS: SGK.

207 . cá mập GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Trong cặp sách của em 4. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. b) Luyện viết vở tập viết ăp. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. âp.Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. cải bắp. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

Mục đích yêu cầu: .ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp .Viết: cải bắp.Học sinh đọc.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp. ơp. lớp học . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phân tích cấu tạo. hộp sữa. phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 208 .Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II. ơp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp . hộp sữa. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . viết đúnGV: ôp.Bài 86: ôp – ơp I. bộ ghép chữ III. lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3. HS: SGK.Đọc: Bài 85 (SGK) . ghép ôp.Bài mới: 31P 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ. . đánh vần. giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: 4P .Giới thiệu bài: 2. cá mập B.

cá nhân ôp. xem trước bài sau. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. ơp.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. hộp sữa. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 209 .

giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích cấu tạo.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep.Học sinh đọc. ghép ep.Đọc: Bài 86 (SGK) .Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.Viết: hộp sữa. đánh vần. viết đúnGV: ep. cá chép. bộ ghép chữ III. êp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép.Giới thiệu bài: 2.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. lớp học B. cá chép. HS: SGK. bộ ghép chữ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Bài 87: ep – êp I. đèn xếp .KTBC: 4P . êp. . đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep .Bài mới: 31P 1. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 210 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.

cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá chép.b) Luyện viết vở tập viết ep. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4. 211 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. Ôn lại bài. êp.

chép. bắt nhịp. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 212 . ghép ip.Bài mới: 31P 1. bắt nhịp. HS: SGK.Bài 88: ip – up I.Đọc: Bài 87 (SGK) . đánh vần.Giới thiệu bài: 2. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . xếp B. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip . búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II.Mục đích yêu cầu: . .up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip . viết đúnGV: ip. bộ ghép chữ III. bộ ghép chữ.KTBC: 4P .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. êp. phân tích cấu tạo. búp sen .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip. up.Viết: ep.Học sinh đọc. up.

up. 213 .Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. bắt nhịp. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. b) Luyện viết vở tập viết ip. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

Viết: ip. . bộ ghép chữ. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ươp. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tấm liếp. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 214 .Học sinh đọc. nhịp. giàn mướp .Giới thiệu bài: 2.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần.Bài 89: iêp – ươp I. ghép iêp. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp. HS: SGK. viết đúnGV: iêp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp .KTBC: 4P . bộ ghép chữ III.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp. búp B.Đọc: Bài 88 (SGK) . ươp. up.Mục đích yêu cầu: . tấm liếp.Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”.

b) Luyện viết vở tập viết iêp. Ôn lại bài. tấm liếp. ươp. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 215 . cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Cướp cờ mà chạy”.

vở tập viết. đánh giá b. ướp cá I.học: . chiều rộng. giúp đỡ. giúp đỡ. cỡ chữ….HS: Bảng con. bếp lửa. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. ướp cá .Hướng dẫn viết: a. bếp lửa.GV: Mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu. 3. chữa lỗi trước lớp. 216 . xinh đẹp. phấn.Mục đích yêu cầu: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. hướng dẫn viết từng dòng. GV: Quan sát. III. . bảng phụ . ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HD quan sát.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. xinh đẹp. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. c. uốn nắn. giúp đỡ. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. lợp nhà. bếp lửa. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. giúp đỡ. 4. uốn nắn.học: Nội dung A.Đồ dùng dạy . xinh đẹp.Nhận xét. giúp đỡ. cỡ chữ: Bập bênh. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Bài mới: 1. H+GV: Nhận xét. xinh đẹp. lợp nhà. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Viết nhanh. Củng cố. Các hoạt động dạy . nhận xét: (6 phút) Bập bênh. .Biết viết đúng mẫu chữ. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. lợp nhà. lợp nhà. đẹp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Khăn lau bảng. bếp lửa. II. lợp nhà B. nêu nhận xét về độ cao. bếp lửa. lợp nhà.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. xinh đẹp.TẬP VIẾT: Bập bênh.

đánh giá b. hí hoáy. Bài mới: 1. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. chiều rộng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa.. 3.. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. nêu nhận xét về độ cao. áo choàng. áo choàng. kế hoạch.học: . đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Củng cố. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách.Mục đích yêu cầu: . 4.Biết viết đúng mẫu chữ. uốn nắn.Viết nhanh. . . HD quan sát. chữa lỗi trước lớp. kế hoạch. kế hoạch. khoẻ khoắn.. hí hoáy B. áo choàng. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. . khoẻ khoắn. phấn. kế hoạch. hí hoáy. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.. cỡ chữ: Sách giáo khoa.GV: Mẫu chữ. khoẻ khoắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. áo choàng.TẬP VIẾT: Sách giáo khoa.Nhận xét. kế hoạch. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bảng phụ .( Cả lớp ) GV: Quan sát.. . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. khoẻ khoắn. uốn nắn. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. hí hoáy.Hướng dẫn viết: a. hí hoáy. c.học: Nội dung A. . vở tập viết..Giới thiệu bài: (2 phút) 2.. II. hướng dẫn viết từng dòng. H+GV: Nhận xét. hí hoáy. áo choàng.Đồ dùng dạy . khoẻ khoắn. III. cỡ chữ….HS: Bảng con. GV: Quan sát. . Các hoạt động dạy . . GV: Nêu rõ yêu cầu.. I. Khăn lau bảng.HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa. 217 .

. hộp sữa. phân tích cấu tạo. giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn.Mục đích yêu cầu: .Đọc: Bài 85 (SGK) . hộp sữa.Giới thiệu bài: 2. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp. ơp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ơp.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp . ghép ôp. HS: SGK.Học sinh đọc. phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 218 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp .ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp. cá mập B.Viết: cải bắp. lớp học . lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3. đánh vần.Bài mới: 31P 1. viết đúnGV: ôp.KTBC: 4P .Bài 86: ôp – ơp I. bộ ghép chữ. bộ ghép chữ III.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.

219 .Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân ôp. xem trước bài sau. ơp. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. hộp sữa. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

HS: SGK. êp. êp. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Học sinh đọc. cá chép. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép.KTBC: 4P .Đọc: Bài 86 (SGK) . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3. phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ.Bài 87: ep – êp I. đánh vần.Viết: hộp sữa.Giới thiệu bài: 2. ghép ep. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep . viết đúnGV: ep. cá chép.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 31P 1. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 220 . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. bộ ghép chữ III. .Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. đèn xếp . lớp học B.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep.

Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. êp. xem trước bài sau. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.b) Luyện viết vở tập viết ep. cá chép. 221 .

HS: SGK. viết đúnGV: ip. bắt nhịp. . phân tích cấu tạo.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip .Bài 88: ip – up I. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ III.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần.Học sinh đọc. búp sen . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp. up.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II. xếp B.Giới thiệu bài: 2.Đọc: Bài 87 (SGK) .KTBC: 4P . up. bắt nhịp. bộ ghép chữ.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”.Viết: ep.Bài mới: 31P 1. ghép ip. chép. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn. búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: . phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 222 . êp.

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. bắt nhịp. up. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. b) Luyện viết vở tập viết ip. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. Ôn lại bài. 223 .Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II. HS: SGK. up.Viết: ip. tấm liếp. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp. bộ ghép chữ. tấm liếp.Học sinh đọc. ươp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp .Đọc: Bài 88 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ III. giàn mướp . đánh vần. . nhịp.Giới thiệu bài: 2. viết đúnGV: iêp. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 224 . phân tích cấu tạo. búp B.Bài 89: iêp – ươp I.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Bài mới: 31P 1.Mục đích yêu cầu: . ghép iêp. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ươp.KTBC: 4P . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp.

Ôn lại bài. b) Luyện viết vở tập viết iêp.Cướp cờ mà chạy”. 225 . giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. ươp. tấm liếp.

Mục đích yêu cầu: . III. uốn nắn. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. . xinh đẹp. bếp lửa. lợp nhà.Đồ dùng dạy . 226 .HS: Bảng con. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Khăn lau bảng.Nhận xét.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh.( Cả lớp ) GV: Quan sát. lợp nhà. giúp đỡ. xinh đẹp. lợp nhà B. xinh đẹp. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. bảng phụ . đẹp. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. giúp đỡ.học: . vở tập viết. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. II. đánh giá b. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). bếp lửa. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. 4. giúp đỡ. hướng dẫn viết từng dòng. c.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. nêu nhận xét về độ cao. lợp nhà. HD quan sát. 3.Hướng dẫn viết: a. bếp lửa. bếp lửa. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. giúp đỡ.học: Nội dung A. Các hoạt động dạy . Củng cố.Viết nhanh.GV: Mẫu chữ. phấn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. lợp nhà. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uốn nắn.TậP VIếT: Bập bênh. chiều rộng. . Bài mới: 1. giúp đỡ. cỡ chữ…. GV: Quan sát. cỡ chữ: Bập bênh. ướp cá I. lợp nhà. bếp lửa. chữa lỗi trước lớp. ướp cá . xinh đẹp. H+GV: Nhận xét.Biết viết đúng mẫu chữ. xinh đẹp.

GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. khoẻ khoắn.học: . hí hoáy B.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn. áo choàng. áo choàng. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. phấn. vở tập viết. cỡ chữ: Sách giáo khoa. . khoẻ khoắn. c. chữa lỗi trước lớp. áo choàng. cỡ chữ…. hướng dẫn viết từng dòng. III. . 227 . nêu nhận xét về độ cao. hí hoáy. . nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. II.Nhận xét. 4..Đồ dùng dạy .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đánh giá b. kế hoạch.GV: Mẫu chữ. HD quan sát. áo choàng. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn. hí hoáy. . khoẻ khoắn. khoẻ khoắn.. chiều rộng. đẹp. bảng phụ . Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).TậP VIếT: Sách giáo khoa. H+GV: Nhận xét. GV: Quan sát.HS: Bảng con.Biết viết đúng mẫu chữ. Củng cố. . Khăn lau bảng. I.. Bài mới: 1. . Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát..học: Nội dung A. Các hoạt động dạy . kế hoạch. kế hoạch. áo choàng. khoẻ khoắn. hí hoáy.. hí hoáy.Hướng dẫn viết: a..Viết nhanh. kế hoạch. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa... hí hoáy. 3.Mục đích yêu cầu: . kế hoạch. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách. .

Đồ dùng dạy – học: . cả lớp) GV: Lắng nghe.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o ô ơ u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng p .KTBC: (4 phút) . giàn mướp B.Viết: tấm liếp.HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. Bộ ghép chữ .GV: Bảng ôn. uốn nắn 228 . .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. SGK.Bài 90: ôn tập I. III. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) p ap ăp b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đầy ăp đón tiếp ấp trứng Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) đón tiếp ấp trứng HS: Nêu các vần kết thúc bằng p đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. nhóm. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. .Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Ngỗng và tép” II.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc bài 89 .

quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. của cô H+GV: Nhận xét. ấp trứng c-Kể chuyện: Ngỗng và tép (10 phút) HS: Đọc bài trên bảng .3. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) đón tiếp. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) *ý nghĩa: 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 229 .HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Tranh 2: Tranh 3: Tranh 4: . bổ sung. chốt lại ý nghĩa. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. uốn nắn. Sgk: (16 phút) “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.Kể theo từng tranh ( HS khá) .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.

giải nghĩa từ: hoạ sĩ HS: Đọc trơn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. hoạ sĩ.Bài 91: oa – oe I. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Viết: đón tiếp. viết đúnGV: oa.Học sinh đọc.Phát triển theo chủ đề: “ Sức khoẻ là vốn quí nhất” II. phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. múa xoè . phân tích cấu tạo *Vần oe: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 230 . ấp trứng B. bộ ghép chữ III. ghép oa.Bài mới: 31P 1.Đọc: Bài 90 (SGK) . oe.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng”. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạ. đánh vần. HS: SGK. .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . hoạ sĩ.KTBC: 4P . múa xoè d) Đọc từ ứng dụng sách giáo khoa chích choè Hoà bình mạnh khoẻ Tiết 2: 3. bộ ghép chữ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oa – oe *Vần oa: GV: Vần oa gồm o – a HS: Đánh vần oa . oe.Giới thiệu bài: 2.Dạy vần: a) Nhận diện vần oa – oe b) Phát âm và đánh vần oa oe hoạ xoè hoạ sĩ múa xoè Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oa.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. hoạ sĩ. múa xoè GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Sức khoẻ là vốn quí 4. xem trước bài sau.Bay làn hương dịu dàng”.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 231 . b) Luyện viết vở tập viết oa. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. oe. Ôn lại bài.

ghế tựa” II.Bài mới: 31P 1.oay b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oai.Viết: oa. giải nghĩa từ: điện thoại HS: Đọc trơn. oay. đánh vần. viết đúnGV: oai. . điện thoại. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oai .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép thoại.Đọc: Bài 91 (SGK) . oe. bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài: 2. gió xoáy d) Đọc từ ứng dụng quả xoài hí hoáy khoai lang loay hoay Tiết 2: 3. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo *Vần oay: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 232 . hoạ sĩ. phân tích cấu tạo. ghế xoay.Phát triển theo chủ đề: “ Ghế đẩu.oay I. mưa sa đầy đồng”.KTBC: 4P .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. múa xoè B.Bài 92: oai .Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. HS: SGK. oay. điện thoại. ghép oai. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư làm mạ. gió xoáy .oay *Vần oai: GV: Vần oai gồm oa – i HS: Đánh vần oai .Học sinh đọc.Dạy vần: a) Nhận diện vần oai . bộ ghép chữ.

điện thoại.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. oay. Ôn lại bài. mưa sa đầy đồng”. xem trước bài sau. ghế xoay. gió xoáy c) Luyện nói chủ đề: Ghế đẩu. 233 . ghế tựa 4.Tháng tư làm mạ. b) Luyện viết vở tập viết oai. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài.

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Giới thiệu bài: 2. viết đúnGV: oan. ghép oan. phân tích cấu tạo.Học sinh đọc. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 234 . .Mục đích yêu cầu: . điện thoại.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài 93: oan – oăn I.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc: Bài 92 (SGK) . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép khoan. bộ ghép chữ III. phân tích cấu tạo *Vần oăn: qui trình tương tự Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oan. giải nghĩa từ: giàn khoan HS: Đọc trơn. oay.Dạy vần: a) Nhận diện vần oan – oăn b) Phát âm và đánh vần oăn oăn khoan xoăn giàn khoan tóc xoan GV: Giới thiệu vần oan – oăn *Vần oan: GV: Vần oan gồm oa – n HS: Đánh vần oan . HS: SGK. tóc xoăn d) Đọc từ ứng dụng phiếu bé ngoan khoẻ khoắn học toán xoắn thừng GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. oăn. bộ ghép chữ. đánh vần.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. trò giỏi” II.Phát triển theo chủ đề: “ Con ngoan. giàn khoan. oăn. tóc xoăn .KTBC: 4P .Bài mới: 31P 1.Viết: oai. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con A. giàn khoan. gió xoáy B.

Ôn lại bài.HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. giàn khoan. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oan. dặn học sinh về nhà đọc bài H. oăn. xem trước bài sau. 235 . trò giỏi 4.Củng cố – dặn dò: GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài. tóc xoăn c) Luyện nói chủ đề: Con ngoan.

ghép oang. viết đúnGV: oang. phân tích cấu tạo.Bài mới: 31P 1. xoăn B. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. con hoẵng d) Đọc từ ứng dụng áo choàng liến thoáng oang oang dài ngoãng Tiết 2: 3.Viết: oan. phân tích cấu tạo *Vần oănGV: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 236 . bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: 2. oăn.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài”. giải nghĩa từ: vỡ hoang HS: Đọc trơn.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. oăng. vỡ hoang. con hoãng . đánh vần.Đọc: Bài 93 (SGK) .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. khoan.Phát triển theo chủ đề: “ áo choàng.Mục đích yêu cầu: .Học sinh đọc.KTBC: 4P . áo len.Bài 94: oang – oăng I. HS: SGK. vỡ hoang.Dạy vần: a) Nhận diện vần oang – oăng b) Phát âm và đánh vần oang oăng vỡ hoang hoẵng vỡ hoang con hoẵng Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oang. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oang – oăng *Vần oanGV: GV: Vần oang gồm oa – ng HS: Đánh vần oang . áo sơ mi” II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoang. . oăng. bộ ghép chữ III.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. oăng. con hoẵng c) Luyện nói chủ đề: áo choàng. áo len. áo sơ mi 4. xem trước bài sau. vỡ hoang.Xem chúng em học bài”. b) Luyện viết vở tập viết oang. Ôn lại bài. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: 3P tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 237 .

bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài: 2. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. viết đúnGV: oanh.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chúng em tích cực thu gom giấy. hoẵng B. hoang.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 95: oanh – oach I. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”.Viết: oang.Dạy vần: a) Nhận diện vần oanh – oăch b) Phát âm và đánh vần oanh oăch doanh hoạch doanh trại thu hoạch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oanh.Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phân tích cấu tạo *Vần oăcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Chúng em tích cực thu gom giấy. giải nghĩa từ: doanh trại HS: Đọc trơn. đánh vần. .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oanh – oăch *Vần oanHS: GV: Vần oanh gồm oa – nh HS: Đánh vần oanh .Đọc: Bài 94 (SGK) . HS: SGK. thu hoạch d) Đọc từ ứng dụng khoanh tay kế hoạch mới toanh loạch xoạch Tiết 2: 3. cửa hàng. oăng. doanh trại” II. oăch. doanh trại. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép doanh.KTBC: 4P . bộ ghép chữ.Học sinh đọc. oach. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 238 . ghép oanh.Phát triển theo chủ đề: “ Nhà máy.Bài mới: 31P 1. thu hoạch . doanh trại. phân tích cấu tạo.

cửa hàng. doanh trại 4.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. thu hoạch c) Luyện nói chủ đề: Nhà máy. Ôn lại bài. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 239 . doanh trại. oăch.b) Luyện viết vở tập viết oanh. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

bộ ghép chữ III. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng”. phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Thoắt một cái. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây.KTBC: 4P .Dạy vần: a) Nhận diện vần oat – oăt b) Phát âm và đánh vần oat oăt hoạt choắt hoạt hình loắt choắt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oat.Giới thiệu bài: 2.Bài mới: 31P 1.Viết: oanh. viết đúnGV: oat. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. HS: SGK. hoạch B.Bài 96: oat – oăt I. phân tích cấu tạo *Vần oăt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Mục đích yêu cầu: . So sánh oat với oanh HS: Đánh vần oat . hoạt hình. oăch.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thoắt một cái. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạt. loắt choắt . Đó là chú bé hoạt bát nhất HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 240 . đánh vần. loắt choắt d) Đọc từ ứng dụng lưu loát chỗ ngoặt đoạt giải nhọn hoắt GV: Giới thiệu vần oat – oăt *Vần oat: GV: Vần oat gồm oa – t H.Học sinh đọc. . giải nghĩa từ: hoạt hình HS: Đọc trơn.Đọc: Bài 95 (SGK) . hoạt hình. ghép oat. oăt. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. oăt.Phát triển theo chủ đề: “ Phim hoạt hình” II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. doanh.

Ôn lại bài. xem trước bài sau. loắt choắt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Phim hoạt hình 4. oăt. 241 . cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. hoạt hình.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.của cánh rừng”. b) Luyện viết vở tập viết oat.

ch. t.HS: Bộ ghép chữ.Đọc bài 96 .GV: Bảng ôn.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Chú gà trống khôn ngoan” II. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. oăt. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. III. nh. ng . y. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) a e ai ay oa oe at ăt ach oat an ăn ang ăng oan b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Khoa học ngoan ngoãn khai hoang HS: Nêu các vần kết thúc bằng n. choắt.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Bài mới: 1. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 242 . hoạt. SGK.Đồ dùng dạy – học: . ng. Bộ ghép chữ .Mục đích yêu cầu: .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: o o o Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . cả lớp) GV: Lắng nghe.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”.Bài 97: ôn tập I. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. . ch. . t.KTBC: (4 phút) .Viết: oat. nh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. nhóm.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.

Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) HS: Tập kể trong nhóm . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. Sgk: (16 phút) “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang c-Kể chuyện: Chú Gà trống khôn ngoan (10 phút) *ý nghĩa: SGV GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 243 . uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . chốt lại ý nghĩa.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang 3. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) 4. bổ sung. của cô H+GV: Nhận xét.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. uốn nắn.

Dạy vần: a) Nhận diện vần uê – uy b) Phát âm và đánh vần uê huệ bông huệ uy huy huy hiệu Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uê. ghép uê. uy. phân tích cấu tạo *Vần uy: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con tàu thuỷ khuy áo Tiết 2: 3. giải nghĩa từ: bông huệ HS: Đọc trơn.Đọc: Bài 97 (SGK) . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 244 . bộ ghép chữ III. ô tô.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Học sinh đọc. đánh vần. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huệ. bông huệ. viết đúnGV: uê.Bài 98: uê – uy I. . khai hoang B.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi”.Viết: ngoan ngoãn. bông huệ. HS: SGK. huy hiệu d) Đọc từ ứng dụng cây vạn tuế xum xuê GV: Giới thiệu vần uê – uy *Vần uê: GV: Vần uê gồm u – ê HS: So sánh uê với ui HS: Đánh vần uê . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. huy hiệu .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: .KTBC: 4P . bộ ghép chữ. tàu thuỷ.Giới thiệu bài: 2. phân tích cấu tạo.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài mới: 31P 1. máy bay” II.Phát triển theo chủ đề: “ Tàu hoả. uy.

“ Cỏ mọc xanh chân đê
Dâu xum xuê nương bãi
Cây cam vàng thêm trái
Hoa khoe sắc nơi nơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
ê, uy, bông huệ, huy hiệu
c) Luyện nói chủ đề:
“ Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

245

Bài 99:

uơ – uya

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
- Đọc: Bài 98 (SGK)
- Viết: uê, uy, huệ, hiệu
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uơ – uya
b) Phát âm và đánh vần

huơ
huơ vòi

4P

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con

31P

uya
khuya
đêm khuya

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
d) Đọc từ ứng dụng
thuở xưa
giấy pơ-luya
huơ tay
phéc-mơ-tuya
Tiết 2:

GV: Giới thiệu vần uơ – uya
*Vần uơ:
GV: Vần uơ gồm u – ơ
HS: So sánh uơ với uy
HS: Đánh vần uơ , ghép uơ, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép huơ, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: huơ vòi
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uya: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
246

Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
b) Luyện viết vở tập viết
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
c) Luyện nói chủ đề:
“ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

247

Bài 100:

uân – uyên

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 99 (SGK)
- Viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uân – uyên
b) Phát âm và đánh vần
uân
xuân
mùa xuân

uyên
chuyền
bóng chuyền

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
d) Đọc từ ứng dụng
huân chương
tuần lễ

chim khuyên
kể chuyện

Tiết 2:

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uân – uyên
*Vần uân:
GV: Ghép vần uân
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uân , ghép uân, đánh
vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuân, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: mùa xuân
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyên: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Chim én bận đi đâu
248

Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
b) Luyện viết vở tập viết
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

c) Luyện nói chủ đề:
Em thích đọc truyện

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết

3P

GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

249

Bài 101:

uât – uyêt

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 100 (SGK)
- Viết: uân, uyên, xuân, chuyền
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uât – uyêt
b) Phát âm và đánh vần
uât
xuất
sản xuất

uyêt
duyệt
duyệt binh

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
d) Đọc từ ứng dụng
luật giao thông
nghệ thuật

băng tuyết
tuyệt đẹp

Tiết 2:
3,Luyện tập
a) Luyện đọc bảng – Sgk

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uât – uyêt
*Vần uât:
GV: Ghép vần uât
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uât , ghép uât, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuất, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: Sản xuất
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyêt: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

32P

250

“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

c) Luyện nói chủ đề:
“ Đất nước ta tuyệt đẹp”

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

3P

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

251

đèn huỳnh quang” II. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về.Viết: uât.KTBC: 4P .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. uyêt. ngã huỵch .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ghép uynh.”. phụ huynh. xuất. . phân tích cấu tạo *Vần uycHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Thứ năm vừa qua. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phụ huynh. đánh vần.Bài 102: uynh – uych I. HS: Phân tích.Đọc: Bài 101 (SGK) . giải nghĩa từ: phụ huynh HS: Đọc trơn.Bài mới: 31P 1. bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: 2. uych.Dạy vần: a) Nhận diện vần uynh – uych b) Phát âm và đánh vần uynh huynh phụ huynh uych huỵch ngã huỵch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uynh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Mục đích yêu cầu: . So sánh HS: Đánh vần uynh . lớp em tổ chức HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 252 .Học sinh đọc. viết đúnGV: uynh. HS: SGK. đèn điện. ngã uỵch d) Đọc từ ứng dụng luýnh quýnh khuỳnh tay huỳnh huỵch uỳnh uỵch Tiết 2: 3. uych. lớp em tổ chức lao động trồng cây. bộ ghép chữ III.Phát triển theo chủ đề: “ Đèn dầu. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huynh. phân tích cấu tạo.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thứ năm vừa qua. duyệt B. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uynh – uych *Vần uynHS: GV: Ghép vần uynh.

lao động trồng cây. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết uât. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. uyêt. 253 . Ôn lại bài. duyệt binh c) Luyện nói chủ đề: “ Đèn dầu. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về”. đèn huỳnh quang” 4. sản xuất. đèn điện. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

cả lớp) GV: Lắng nghe. SGK. huynh.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Truyện kể mãi không hết” II. huỵch B. uych. Bộ ghép chữ . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần bắt đầu bằng u đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”.Viết: uynh.KTBC: (4 phút) .HS: Bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần bắt đầu bằng u .Đọc bài 102 . III. sửa lỗi phát âm cho HS u y u ya u yên b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Uỷ ban hoà thuận luyện tập HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Mục đích yêu cầu: .GV: Bảng ôn. nhóm. . .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 254 .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) ê uê u ơ ân uân ât uât u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Đồ dùng dạy – học: .Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Bài 103: ôn tập I.

quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh..Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) hoà thuận luyện tập 3. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . bổ sung..Tranh 3: ở làng nọ có 1 anh nông dân thông minh xin vào kinh đô thử tài.. của cô H+GV: Nhận xét. bị nhà vua bắt làm..Tranh 4: Anh nông dân cứ kể lể thế mãi. .HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Tranh 2: Những người kể chuyện cho nhà vua nghe. Sgk: (16 phút) “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”. HS: Tập kể trong nhóm . GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. . b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) hoà thuận luyện tập c-Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết (10 phút) *ý nghĩa: SGV 4.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) .Tranh 5: Từ đó nhà vua không cho ra lệnh kỳ quặc nữa.. chốt lại ý nghĩa. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 255 . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Tranh 1: Nhà vua ra lệnh cho người kể chuyện . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.. uốn nắn. nhà vua muốn nghĩ anh cũng không cho.

đánh giá b.Viết nhanh. nghệ thuật. chim khuyên. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. . giấy pơ luya. 3. chữa lỗi trước lớp.Nhận xét. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. tuần lễ. vở tập viết. chim khuyên.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị 256 .học: Nội dung A.GV: Mẫu chữ. tuyệt đẹp . HD viết bảng con: ( 5 phút) Tàu thuỷ. HD quan sát. phấn. giấy pơ luya. uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.HS: Bảng con. nhận xét: (6 phút) Tàu thuỷ. cỡ chữ…. nghệ thuật. khuyên. chim khuyên. III.học: . Khăn lau bảng. Các hoạt động dạy .TẬP VIẾT: Tàu thuỷ. áo choàng B. c.HD viết vào vở ( 18 phút ) Tàu thuỷ. Bài mới: 1. hướng dẫn viết từng dòng. chiều rộng. uốn nắn. . nghệ thuật. Củng cố. chim khuyên. cỡ chữ: Tàu thuỷ. giấy pơ luya. GV: Quan sát.Biết viết đúng mẫu chữ. 4. đẹp. nêu nhận xét về độ cao. tuyệt đẹp I. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. tuần lễ. tuyệt đẹp GV: Nêu rõ yêu cầu. tuyệt đẹp Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Hướng dẫn viết: a. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). giấy pơ luya. giấy pơ luya. H+GV: Nhận xét. bảng phụ . nghệ thuật. II. tuần lễ. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) khoẻ khoắn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. tuần lễ.Đồ dùng dạy .

257 .bài học sau.

uốn nắn. uyên. II. 4. Khăn lau bảng.Biết viết đúng mẫu chữ. uya.. HD quan sát. chữa lỗi trước lớp. cỡ chữ các vần đã học . HD viết bảng con: ( 5 phút) oay. nhận xét: (6 phút) oay..học: . cỡ chữ….HS: Bảng con. oăn. .. c. uôm. uynh.học: Nội dung A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . đẹp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. iêu.GV: Mẫu chữ. oăn. uât.Hướng dẫn viết: a.Viết nhanh. oăng. bảng phụ viết sẵn 1 số vần khó . oang. oang. uât. iêu. uôm. oach.HD viết vào vở ( 18 phút ) oay. uynh. vở tập viết. chiều rộng. uât B. uyêt. oăn. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uyên.. đánh giá b. . Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. uyên. 3.. GV: Quan sát. oach. 258 .Mục đích yêu cầu: .Nhận xét.. GV: Nêu rõ yêu cầu.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).. uât.. iêu.uya. oang. uyêt.TẬP VIẾT: ôn tập I. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. uôm. uynh. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. oăng. oăng. uốn nắn. III. uya. Bài mới: 1. phấn. uyên.Đồ dùng dạy . Củng cố.. uya.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. oach. H+GV: Nhận xét. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. hướng dẫn viết từng dòng. Các hoạt động dạy . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uyêt.

. người. dấu phảy và các cụm từ. giáo. bạn bè. điều hay +Đọc từng đoạn. Giới thiệu bài.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . ay . 2.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Đọc trơn toàn bài.) ( 30. phân tích cấu tạo . những. . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. . b.. nói được câu chứa tiếng có vần ai. từ khó: trường.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . anh em. thứ hai.HS theo dõi.HS trả lời . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Đọc mẫu Cách thức tiến hành .. bay.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ngôi nhà thứ hai. ay . rát yêu. dạy.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.) . . ay . ay. mái.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.. . cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. Từ khó: mái trường. cô giáo.Tìm tiếng trong bài chứa vần ai. Đồ dùngdạy – học: . Mục đích yêu cầu.HS đọc.GV nêu yêu cầu 2 SGK.TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM A.GV ghi bảng 259 . . tìm được tiếng. dạy điều hay. đọc trước bài ở nhà C. 1.HS nối tiếp nêu miệng . .GV nêu yêu cầu 1 SGK. dọc đúng một số tiếng.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ai. . (3 ) . thân thiết. HD học sinh nhận biết đoạn.GV chú ý theo dõi. hay.GV gạch chân tiếnGV: hai.Luyện đọc: a.HS: SGK. hay.Hiểu nội dung của bài: : Trường học là ngôi nhà thứ hai của em B. Dạy bài mới. thân thiết ) GV: Chỉ từng đoạn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Hiểu nghĩa các từ : ngôi nhà thứ hai. . .GV đọc mẫu toàn bài. Ôn lại các vần ai. thân thiết. mái trường. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . nhiều. . ay.GV giới thiệu chủ điểm nhà trường (2. phát hiện các tiếng.HS nêu mẫu: mai. Mở đầu II.

bổ sung.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Trong bài trường học được gọi là gì?) ... nhóm) .HS đọc lại ..GV+HS nhận xét.HS đọc lại toàn bài .. ) * Tìm hiểu nội dung bài .Về nhà đọc lại bài.GV hỏi thêm Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói .Thi nói trước lớp .H+GV: Nhận xét. .GV gợi ý: + Trường bạn là trường nào? + ở trường bạn yêu ai nhất? .HS tập nói trong nhóm đôi . . 260 .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . chấm điểm. Củng cố dặn dò (3’) .Nói câu chứa tiếng có vần ai.( HS tự nói theo suy nghĩ của mình) *Luyện nói: Hỏi nhau về trường lớp 4.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . . ..Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em .GV nêu yêu cầu . ay Tiết 2 3.GV nhận xét tiết học.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. . chốt lại. vì sao? -HS trả lời.Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em vì.Khen một số HS học tốt.2 HS lên tự hỏi và trả lời ( mẫu ) ..

HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Khăn lau bảng. Ă. đẹp. đúng các vần: ai. H+GV: Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.HD tô. chữa lỗi trước lớp.Đồ dùng dạy . cỡ chữ các chữ hoa A. uốn nắn tư thế.( Cả lớp ) GV: Quan sát. chiều rộng. Bài mới: 1. Các hoạt động dạy . Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) Cách thức tiến hành GV: Nêu yêu cầu của tiết tập viết GV: Giới thiệu nội dung bài viết GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chiều rộng. Â . vở tập viết. Ă.HS: Bảng con.Hướng dẫn viết: a. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. nêu nhận xét về độ cao. II. uốn nắn. III. uốn nắn. điều hay . cỡ chữ…. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). chữa lỗi.học: Nội dung A. GV: Nêu rõ yêu cầu. HD tô chữ hoa: (6 phút) A.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Viết nhanh. hướng dẫn viết từng dòng. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. 261 . điều hay c.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A. Mở đầu:(3 phút) B. cỡ chữ…. HS: Đọc vần và từ ứng dụng . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Mục đích yêu cầu: . Â b. mái trường. viết vào vở 3. ay.GV: Mẫu chữ. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ai. Ă. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. phấn.học: .Nhận xét. GV: Quan sát. bảng phụ . Â I.Biết tô đúng mẫu chữ. các từ ngữ: mái trường.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ay.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. 262 . dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.4.

Mục đích yêu cầu: . đảm bảo tốc độ bài Trường em . trường em. GV: Nhận xét chung giờ học 263 . iêt b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Trường em. mái trường.. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Rèn viết: Trường em I.HS: Vở ô li. iêt. bè bạn. iêt. iêu. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Nhận xét. viết chính xác. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. Đồ dùng dạy – học: . bổ sung trước lớp. uốn nắn. cô giáo hiền. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . phấn. 3. ươi.GV: Chữ mẫu. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. đánh giá.. ưng.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Củng cố. III. thân thiết. . người tốt.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. Các hoạt động dạy . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) ương. iêu.Rèn tính cẩn thận cho HS. bảng con. anh B.Củng cố cách viết: ương. ưng.học: Nội dung A. H+GV: Nhận xét. ươi.Biết viết đúng mẫu chữ.Viết: iên. bảng phụ . cỡ chữ. II.Bài mới: 1.. . thân thiết.. anh. những điều hay.

từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Ôn các tiếng có vần ao. Kiểm tra bài cũ . B. au . Mục đích yêu cầu. .) (2. nước GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) + Cả lớp đọc 1 lượt . I. . lòng. Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. . nước non.Tìm tiếng trong bài chứa vần ao. . Bác rất yêu thiếu nhi. yêu. au . Dạy bài mới. tỏ. au 264 . Từ khó: vở. dọc đúng một số tiếng.Hiểu nội dung của bài: : Hiểu được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. cháu. .HS đọc. 1.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV sửa tư thế ngồi cho HS . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ao.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( tặng) HS: phân tích cấu tạo từ: tặng. tỏ). yêu. . .Luyện đọc: a.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ.GV đọc mẫu toàn bài.HS trả lời . tặng cháu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. lòng.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . lòng. . phân tích cấu tạo .GV chú ý theo dõi.HS: SGK. cháu. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.TẬP ĐỌC: TẶNG CHÁU A.) b. Hiểu nghĩa các từ : nước non. Giới thiệu bài. . cháu.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ao. gọi là. au.GV gạch chân tiếnGV: cháu. Đọc mẫu ( 30. từ khó: tặng cháu. những tiếng có chứa thanh hỏi ( vở. (3 ) 2. đánh giá. au.GV nêu yêu cầu 1 SGK. đọc trước bài ở nhà C. phát hiện các tiếng.HS+GV nhận xét. tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần ao.HS theo dõi. sau.HS đọc bài trước lớp + TLCH . gọi là.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . +Đọc từng đoạn. . Đồ dùngdạy – học: . nước non Ôn lại các tiếng có vần yêu.Trường em II.Đọc trơn toàn bài.

. .. .HS nêu tên các bài hát. đọc thơ nói vè Bác Hồ 4. Bác rất yêu thiếu nhi.GV hỏi thêm Bác mong các cháu làm điều gì? . bài thơ nói về Bác Hồ. . chốt lại. cây cau.H+GV: Nhận xét.HS biểu diễn trước lớp .GV ghi bảng .HS đọc lại toàn bài .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Cái nhãn vở 265 . chấm điểm.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.GV nêu yêu cầu . nào.Bác Hồ tặng vở cho các cháu thiếu nhi(Tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. ) * Tìm hiểu nội dung bài . au Tiết 2 3.HS nêu mẫu: sao.. nhóm) . .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bác Hồ tặng vở cho ai?) .HS đọc bài SGK .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV+HS nhận xét... chào. . mào. bổ sung.GV nêu yêu cầu .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 . Nghỉ giải lao * Hát. Củng cố dặn dò .HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói .Nói câu chứa tiếng có vần ao. hảo. .Khen một số HS học tốt. * Học thuộc lòng .GV nhận xét tiết học.HS nối tiếp nêu miệng .Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học tập chăm chỉ.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .Cả lớp hát bài Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. .GV gợi ý: .HS trả lời. . (3’) .GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS đọc lại .

bút màu.GV chú ý theo dõi. phát âm đúng một số tiếng. đánh giá. viết ngay ngắn. . ac . . I.HS theo dõi. . nắn nót. Hiểu nghĩa các từ: nắn nót. viết ngay ngắn.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. từ khó: quyển vở. mạng.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . bác. nắn nót. phát hiện các tiếng. Dạy bài mới. .H+GV: Nhận xét. . 1. ngay ngắn.HS: SGK. II.Đọc trơn toàn bài. khen.) .HS đọc bài trước lớp . Mục đích yêu cầu.HS trả lời . + cả lớp đọc toàn bài 1 lượt. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . B. cách đọc đoạn ( 2 đoạn) + HS đọc đoạn theo nhóm. đọc trước bài ở nhà C. ac.Tìm tiếng trong bài chứa vần ang. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. +Đọc từng đoạn.Luyện đọc: a.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.) b. (2. ngay ngắn) GV: Chỉ từng đoạn. biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở. phân tích cấu tạo . Đồ dùngdạy – học: .HS nêu mẫu: hang. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Bút màu . Đọc mẫu ( 30.GV đọc mẫu toàn bài. trang. . Giới thiệu bài. tìm được tiếng. khen. hạng. 2. 266 .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ang. Từ khó: quyển vở. . HD học sinh nhận biết đoạn. ay .HS đọc. Ôn lại các vần: ang. trang.TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ A. nói được câu chứa tiếng có vần ang. ac .Hiểu tác dụng của nhãn vở.GV gạch chân tiếnGV: Giang. . Giang.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( nắn nót. Kiểm tra bài cũ (3 ) .GV nêu yêu cầu 1 SGK. dấu phảy và các cụm từ.

vác. ) * LĐ và Tìm hiểu nội dung bài . viết và trang trí theo HD của GV . và chuẩn bị bài sau. .HS đọc lại toàn bài .GV ghi bảng Tiết 2 3.HS trưng bày sản phẩm .HS nối tiếp nêu miệng .mác.Về nhà đọc lại bài.GV+HS nhận xét. Luyện đọc+tìm hiều ND bài ( 32 .HS đọc đoạn còn lại . Bình chọn bạn làm đúng và đẹp nhất. .GV nêu câu hỏi 1 SGK(Bạn Nam viết những gì trên nhãn vở) . Củng cố dặn dò (3’) . .HS trả lời.HS đọc đoạn 1 . vạc.. bạc.GV yêu cầu HS quan sát nhãn vở( SGK) + HD các em cắt 1 nhãn vở... *HD học sinh tự trang trí 1 cái nhãn vở 4. . . lớp. chốt lại.Bố Giang khen Nam đã biét tự làm nhãn vở của mình.GV hỏi thêm Bố Giang khen bạn ấy thế nào? . . .. .Khen một số HS học tốt. bổ sung.H+GV: Nhận xét.HS đọc lại toàn bài .Bạn Giang đã biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở: Viết tên trường.GV nhận xét tiết học. cách viết và trang trí . uốn nắn.. 267 .GV quan sát.. chấm điểm. họ và tên mình .HS tự cắt 1 nhãn vở.

Động vien một số em học còn yếu. rùa tập chạy bên bờ sông.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.HS: Quan sát tranh .học: . . khiêm tốn nhưng đầy tự tin.GV quan sát.. Tranh 3: Lúc sực nhớ ra thì rùa đã gần tới đích.GV đánh giá. .học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.GV giới thiệu bài . thỏ cố hết sức . Củng cố dặn dò: (2’) . uốn nắn cách kể . thỏ chủ quan. . Dạy bài mới.HS: SGK C.(30’) a) Giáo viên kể chuyện .Lời vào chuyện: khoan thai . thỏ. .GV nhận xét tiết kể chuyện.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Trong cuộc sống không được chủ quan. Đồ dùng dạy . .Về nhà tập kể lại câu chuyện.GVnêu yêu cầu của phần kể chuyện .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. ngạo mạn . thỏ nhìn thấy mỉa mai Tranh 2: Rùa không nói gì vẫn cố sức chạy.Hương dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.Nhóm khác nhận xét .. 1. Mở đầu.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . Tranh 1: Mùa thu. kiêu ngạo. . . * Trong cuộc sống không được chủ quan.HS tập kể theo nhóm . . Các hoạt động dạy .HS lắng nghe .. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công. 3.Ghi tên bài .GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 . kiêu ngạo. (2 ) II.Lời thỏ đầy kiêu căng. người dẫn chuyện..Đại diện nhóm kể trước lớp.Lời rùa chậm rãi.Biết đổi giọng phân biệt vai rùa. 268 .Hướng dẫn kể chuyện. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 ... .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . Khen một số em kể chuyện tốt.. Mục đích yêu cầu.. B. Giới thiệu bài:(1’) 2. b) Kể từng đoạn theo tranh.KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ A.

GV: bảng phụ. Luyện đọc: a. Đọc từng bài . GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 3 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm . 3.Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét. Giới thiệu bài: 2.Tặng cháu .RÈN ĐỌC: ÔN TậP A.HS: SGK C. . Củng cố dặn dò: (3ph) GV: Nhận xét tiết học. Kiểm tra bài cũ: . SGK .Đọc bài: cái nhãn vở II. bài mới 1. B.Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc. đánh giá.Cái nhãn vở Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) HS: Cả lớp đọc đồng thanh . Khen những em học bài tốt. Nghỉ hơi đúng dấu phẩy. HS: Ôn lại cả 3 bài ở nhà 269 . Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng các từ khó. Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Học sinh yêu thích môn học.Trường em .Đọc tiếp nối trước lớp. đánh giá. giữa các cụm từ. GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b. Đồ dùng dạy – học: . . . Thi đọc GV: Nêu yêu cầu cuộc thi .Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 3 bài đã học trong tuần.

Ôn lại các vần an. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất.HS: SGK. . từ khó: yêu nhất. xương xương . at .HS trả lời . Đọc mẫu Cách thức tiến hành . phát hiện các tiếng. at + Hoa lan.) ( 30. .HS nối tiếp nêu miệng 270 . màn.HS nêu mẫu: mỏ than. rám nắng.. biết ơn mẹ của bạn nhỏ. Từ khó: yêu nhất.GV đọc mẫu toàn bài. Mục đích yêu cầu. nhanh cả bài Bàn tay mẹ.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Kiểm tra bài cũ II.GV giới thiệu chủ điểm gia đình (2. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . HS: Đọc trơn toàn bài .lan. (3 ) . 1. b.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. xương xương +Đọc từng đoạn.. ..Tìm tiếng trong bài chứa vần an.GV chú ý theo dõi. bát. xương xương. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần an. tìm được tiếng.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. dấu phảy và các cụm từ. rám nắng. bát cơm. mát. .GV nêu yêu cầu 1 SGK. . Dạy bài mới.HS đọc. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm.TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ A. B. . Đồ dùngdạy – học: . mát mẻ .) . 2. đọc trước bài ở nhà C. rám nắng.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( yêu nhất. at. .Luyện đọc: a.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . at . Giới thiệu bài. .Hiểu nội dung của bài: : Thấy được tấm lòng yêu quí.GV gạch chân tiếng GV: bàn. đọc đúng một số tiếng.HS theo dõi. rám nắng. xương xương) GV: Chỉ từng đoạn. mắc màn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. bạn lan . . HD học sinh nhận biết đoạn.Đọc đúng.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần an. nấu cơm. bạn. phân tích cấu tạo . . nói được câu chứa tiếng có vần an. nấu cơm.

Ai mua quần áo mới cho bạn? . * Thấy được tấm lòng yêu quí.Ai chăm sóc khi bạn ốm? .Bàn tay mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc cho chị em Bình.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .HS trả lời câu hỏi . b)Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh M: Ai nấu cơm cho bạn ăn? Mẹ tôi nấu cơm cho tôi ăn. chốt lại.HS đọc lại toàn bài .Thi nói trước lớp . giúp HS thực hiện các phần còn lại .Ai vui khi bạn được điểm mười? 4. ) a) Tìm hiểu nội dung bài . Củng cố dặn dò (3’) .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . chấm điểm.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . 271 .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý dưới tranh và mẫu ) .Tiết 2 3. bổ sung. . các ngón tay gầy gầy.GV nhận xét tiết học.Về nhà đọc lại bài. . xương xương của mẹ.GV+HS nhận xét. .Khen một số HS học tốt.GV ghi bảng . .GV gợi ý.Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng. biết ơn mẹ của bạn nhỏ.H+GV: Nhận xét.HS đọc lại . . .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình)? .GV yêu cầu HS đọc câu văn diễn tả tình camt của Bình với đôi bàn tay của mẹ .

Â. HD tô chữ hoa: C D Đ 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) an. cách cầm bút (4 phút ) 272 .GV: Mẫu chữ. bàn tay. D. anh. Bài mới: 1. bảng phụ . cỡ chữ….Đồ dùng dạy .Viết nhanh. chữa lỗi. uốn nắn. chiều rộng. bàn tay. ach. GV: Nêu rõ yêu cầu. hướng dẫn viết từng dòng. H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. hạt thóc c.( Cả lớp ) GV: Quan sát. viết vào vở 3. anh. cỡ chữ…. sạch sẽ. at. vở tập viết. uốn nắn. b. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Hướng dẫn viết: a. uốn nắn tư thế.Viết: A. sạch sẽ.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Biết tô đúng mẫu chữ. ach. Ă. B B. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chiều rộng. phấn. III. Các từ ngữ: gánh đỡ. bổ sung. Đ . GV: Quan sát. đẹp. Các hoạt động dạy . at. Kiểm tra bài cũ:( . đúng các vần: an.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ I.HD tô. gánh đỡ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. nêu nhận xét về độ cao. II.học: Nội dung A. cỡ chữ các chữ hoa C. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.HS: Bảng con.Giới thiệu bài: 2. hạt thóc .học: .( Cả lớp ) GV: Quan sát. Khăn lau bảng. đánh giá.

273 . . Củng cố.Nhận xét.GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 4. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

khéo sàng.. khéo sàng. để chạy cơn. phát hiện các tiếng. là cơn mưa ròng (3 lan) Cái bống ơi. từ khó: khéo sảy. là cái bống ơi Là cái bống bang.Luyện đọc: a. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Giới thiệu bài.. ròng GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) 274 . cho mẹ nấu cơm Mẹ bống á đi chợ.) b. Là cái bống bang (3 lan) A. đọc trước bài ở nhà C.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. 1. khéo.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) .GV đọc mẫu toàn bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đánh giá.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. mưa ròng. mưa ròng. ơi a khéo sàng cho mẹ. là cái bống bang. là cái bống bang. là cơn mưa ròng để chạy cơn. Mục đích yêu cầu. +Đọc từng đoạn. mưa ròng. I.HS: SGK. (3 ) 2. . Từ khó: bống bang. là chợ đằng xa.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Hiểu nghĩa các từ : bống bang.Bàn tay mẹ II.. dọc đúng một số tiếng.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . Kiểm tra bài cũ . khéo sẩy. là ra gánh giúp. bài . . . Đồ dùngdạy – học: . là cái bống ơi . Đọc mẫu ( 30. bống nấu cơm.HS+GV nhận xét. ach . . . ach. tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: anh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Dạy bài mới.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( bống bang. mưa ròng.TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG *4*3*2*1 Cái bống ơi. .HS đọc bài trước lớp + TLCH .Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ B..HS theo dõi. khéo sảy.GV chú ý theo dõi. .) (2. bống ra. ) HS: phân tích cấu tạo từ: bống. Ôn lại các tiếng có phụ âm đầu s( sảy) có vần ang ( sàng) anh ( gánh ) Ôn các tiếng có vần anh. .Đọc trơn toàn bài.

GV nêu yêu cầu 1 SGK. .HS nêu mẫu: nước chanh. đánh giá.GV gạch chân tiếnGV: gánh .. .HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 .Khen một số HS học tốt. .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. ach .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .GV Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về? .Tập nói trong nhóm . bổ sung. bình chọn bạn nói hay nhất.GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS đọc bài SGK . bổ sung. . ach .GV nêu yêu cầu .HS nối tiếp nêu miệng . .H+GV: Nhận xét.HS đọc lại toàn bài . + Cả lớp đọc 1 lượt toàn bài .HS đọc lại .HS trả lời. chốt lại.GV nêu yêu cầu. ...Bống sảy gạo. sàng gạo đỡ mẹ .Bống gánh đỡ cho mẹ . Củng cố dặn dò (3’) . nhóm) . phân tích cấu tạo . . .Tìm tiếng trong bài chứa vần anh. ach M: Nước chanh mát mời bố Tiết 2 3. ) a)Tìm hiểu nội dung bài .HS: Quan sát tranh và mẫu SGK GV: HD học sinh nói mẫu .GV+HS nhận xét.HS trả lời .. quyển sách .Thi nói trước lớp .GV ghi bảng . .GV nêu yêu cầu .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Ôn tập 275 .GV nhận xét tiết học. * Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ b)Học thuộc lòng Nghỉ giải lao * Luyện nói: ở nhà em làm gì giúp bố mẹ 4.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần anh.GV nêu câu hỏi 1 SGK: Bống đã làm gì để giúp mẹ nấu cơm? .HS đọc.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Nói câu chứa tiếng có vần anh.Nghỉ giải lao c) Ôn vần anh.

276 .

Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét. GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b. Thi đọc 3.Đọc tiếp nối trước lớp. Luyện đọc: a. Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ. HS: Ôn lại cả 5 bài ở nhà 277 .Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét. . đánh giá. SGK. Kiểm tra bài cũ: .Đọc đúng các từ khó. giữa các cụm từ. Đồ dùng dạy – học: . .Tặng cháu . Mục đích yêu cầu: . đánh giá.Bàn tay mẹ . GV: Nêu yêu cầu cuộc thi . Đọc từng bài . thăm bài đọc .HS: SGK C. Khen những em học bài tốt.Học sinh yêu thích môn học.GV: bảng phụ. (3ph) GV: Nhận xét tiết học. .Cái bống Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 5 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm .Đọc bài: cái bống II. B. bài mới 1.Cái nhãn vở .Trường em .Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 5 bài đã học trong 2 tuần. Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Củng cố dặn dò: HS: Cả lớp đọc đồng thanh . Nghỉ hơi đúng dấu phẩy.TẬP ĐỌC: ÔN TẬP A.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc.

hoa ngọc lan. ăp . dấu phảy và các cụm từ. khắp nhà +Đọc từng đoạn.HS: SGK. + Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Đọc trơn toàn bài .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.Đọc đúng. tìm được tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .GV chú ý theo dõi.HS đọc. ăp . Từ khó: lấp ló.Tìm tiếng trong bài chứa vần ăp . Giới thiệu bài.TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN A.HS nối tiếp nêu miệng 278 .HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . sắp cơm . .GV gạch chân tiếnGV: khắp .HS trả lời . 2. nhanh cả bài Hoa ngọc lan. ( 30. bạc trắng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . lá dày. nói được câu chứa tiếng có vần ăm. Mục đích yêu cầu. xanh thẫm. I.) b.HS theo dõi. phân tích cấu tạo tiếng . HD học sinh nhận biết đoạn. Đọc mẫu (2.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.đất nước . lấp ló. phát hiện các tiếng. duyên dáng. . Dạy bài mới. đọc trước bài ở nhà C. ngan ngát) GV: Chỉ từng đoạn.Luyện đọc: a. ngăn nắp.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( hoa lan.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . 1.HS nêu mẫu: năm học.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Ôn lại các vần ăm. ngan ngát.) . Kiểm tra bài cũ (3 ) II. lấp ló. ngăn nắp.Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B. đọc đúng một số tiếng. Đồ dùngdạy – học: . Hoa ngọc lan .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ăm. sắp hết . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. từ khó: hoa lan. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăm. ăp.GV giới thiệu chủ điểm thiên nhiên . .GV đọc mẫu toàn bài. lấp ló. ngan ngát . cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm.GV nêu yêu cầu 2 SGK. ăp ngắm bắn. .

Nụ hoa lan trắng ngần .Khen một số HS học tốt. .GV hỏi thêm: Hương hoa lan thơm như thế nào? . Củng cố dặn dò (3’) ..HS đọc lại toàn bài .Nói câu chứa tiếng có vần ăm.Đại diện các nhóm lên thực hiện . bổ sung.GV+HS nhận xét.Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 279 . .GV: nói mẫu – HS lắng nghe .H+GV: Nhận xét. bổ sung.Tập nói trong nhóm đôi . chốt lại. . đánh giá. ) a) Tìm hiểu nội dung bài .GV ghi bảng .HS trả lời câu hỏi .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Nụ hoa lan màu gì)? . chấm điểm. ăp Tiết 2 3.Hoa đồng tiền màu vàng đậm .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .Hoa sen hồng 4. . . trao đổi nhóm đôi nói tên các loài hoa .Hương lan ngan ngát.Hoa hồng màu phớt hồng .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét.HS quan sát kỹ tranh SGK.HS đọc lại GV: Yêu cầu HS quan sát trang và câu mẫu SGK HS: Nói mẫu .GV nhận xét tiết học. toả khắp vườn khắp nhà * Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .

Củng cố dặn dò (3’) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . 1. Dạy bài mới. . .HS: SGK. bổ sung.Tiếp tục đọc đúng.GV đọc mẫu toàn bài. +Đọc từng đoạn.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 280 . .GV:SGK .HS đọc lại toàn bài .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét.G+HS: Nhận xét.GV chú ý theo dõi.Hoa đồng tiền màu vàng đậm .Tập nói trong nhóm đôi . Kiểm tra bài cũ (3 ) . nhanh cả bài Hoa ngọc lan. .Luyện đọc: a.HS: Đọc bài trước lớp . bài Nghỉ giải lao b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B. dấu phảy và các cụm từ.) . Đọc mẫu (2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Đọc trơn toàn bài HS: Nói mẫu . 2. đọc trước bài ở nhà C.RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. đọc đảm bảo tốc độ qui định. .Hoa hồng màu phớt hồng . đánh giá.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó . cá nhân) . . Đồ dùng dạy – học: . câu khó .GV giới thiệu trực tiếp b.HS đọc đoạn ( nhóm.HS theo dõi. Mục đích yêu cầu.Hoa sen hồng 4. Giới thiệu bài.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . I. phát hiện các tiếng.GV: Nhận xét chung giờ học . đánh giá II.) ( 30.

Dạy bài mới. Đồ dùngdạy – học: . +Đọc từng khổ thơ. Đi ra đồng. Đọc mẫu ( 30. Mục đích yêu cầu. . Từ khó: dậy sớm. ương. đất trời.GV chú ý theo dõi.) (2.Đọc đúng. . ương . I. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.HS theo dõi. (3 ) 2.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV đọc mẫu toàn bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Cau ra hoa.Luyện đọc: a. ra vườn. phát hiện các tiếng.GV gạch chân tiếnGV: vườn. . . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươn. chờ đón. Giới thiệu bài. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. ương HS: Đọc bài ( Cá nhân. cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm. đất trời. nói được câu chứa tiếng có vần ươn.HS trả lời . Có vầng đông. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Đang chờ đón Ai dậy sớm. đọc đúng một số tiếng. Bước ra nhà. đánh giá. đất trời. dấu phảy và các cụm từ.Hoa ngọc lan II.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Tìm tiếng trong bài có vần: ươn. Đang chờ đón A. 1. HD học sinh nhận biết khổ thơ. lên đồi.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ngát hương. 281 . Đang chờ đón Ai dậy sớm.) GV: Chỉ từng khổ thơ.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông. Kiểm tra bài cũ . chờ đón.HS đọc đồng thanh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM Ai dậy sớm.HS: SGK. Hiểu nghĩa các từ : vừng đông. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Cả đất trời. đất trời . hương. đọc trước bài ở nhà C. . lên đồi.Hiểu nội dung của bài: : Khi dậy sớm có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em B. nhanh cả bài Ai dậy sớm. HS: Đọc trơn toàn bài .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . từ khó: dậy sớm. . Ôn lại các vần ươn. Chạy lên đồi. ương .) b.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.

bổ sung .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? ..GV+HS nhận xét. ) a) Tìm hiểu nội dung bài + Ngoài vườn hoa ngát hương + Trên cánh đồnGV: có mặt trời mới mọc + Trên đồi: có mặt đất.HS nêu mẫu SGK .HS đọc bài SGK . .HS nhắc lại ...Về nhà đọc lại bài. tập đặt câu theo M .Tập thể dục xong bạn sẽ làm gì? . có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em b)Luyện nói: Hỏi nhau về những việc làm buổi sáng M: Sáng sớm.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.H+GV: Nhận xét. Tiết 2 3. tranh SGK và mẫu ) ..HS đọc. ..Thi nói trước lớp . .Khen một số HS học tốt. phân tích cấu tạo . ..HS trả lời câu hỏi . bổ sung. bạn làm việc gì? Tôi tập thể dục. ương M: Cánh diều bay lượn..2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .HS trao đổi nhóm đôi...GV nhận xét tiết học.Nói câu chứa tiếng có vần ươn. ..GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) ..HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV...GV nêu yêu cầu ..H+GV: Nhận xét. .. 282 . Vườn hoa ngát hương thơm.GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS đọc lại toàn bài .GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) ..HS nối tiếp nêu miệng . c) Học thuộc lòng 4. đánh răng. ..GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần . giúp HS thực hiện các phần còn lại .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .. chấm điểm.... chốt lại.. Củng cố dặn dò (3’) .GV gợi ý.. bầu trời * Khi dậy sớm.Tôi sẽ đi học . rửa mặt. Sau đó.

HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. bảng phụ . Khăn lau bảng.Viết nhanh. ương. ngát hương. Các từ ngữ: chăm học.học: . chiều rộng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. uốn nắn tư thế. ăp. khắp vườn. nêu nhận xét về độ cao. HD tô chữ hoa: E Ê G 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ:( .Đồ dùng dạy . bổ sung. đánh giá. vườn hoa. ăp. cỡ chữ…. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G I. ngát hương. . khắp vườn. GV: Quan sát. chữa lỗi. uốn nắn. 283 .học: Nội dung A. Các hoạt động dạy . II. vở tập viết.HS: Bảng con.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cách cầm bút (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. viết vào vở 3.Biết tô đúng mẫu chữ. chăm học. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). vườn hoa. chữa lỗi trước lớp. GV: Nêu rõ yêu cầu.HD tô.Mục đích yêu cầu: .Viết: C D Đ B.Giới thiệu bài: 2. đúng các vần: ăm. ươn.GV: Mẫu chữ. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. ương.Hướng dẫn viết: a. phấn. III. . đẹp. cỡ chữ các chữ hoa E Ê G . b. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . uốn nắn.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ươn.Nhận xét. chiều rộng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ăm. Bài mới: 1. c. hướng dẫn viết từng dòng.

dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.4. Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 284 .

GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . B. nhanh trí của Sẻ. . lễ phép... Giới thiệu bài. Kiểm tra bài cũ . xoa mép. vuốt râu. Đồ dùngdạy – học: . sạch sẽ. (3 ) 2. phân tích cấu tạo 285 . . uông. đọc trước bài ở nhà C.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Hiểu nội dung bài: Thấy được sự thông minh.Tìm trong bài tiếng có vần uôn ..HS đọc đồng thanh. đọc nhẩm( 2 lượt ) . cá nhân ) .HS đọc.Luyện đọc: a. Ôn lại các tiếng có vần uôn. từ khó: hoảng lắm.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) ..) b.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS: SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đánh giá.GV gạch chân tiếnGV: muộn . sạch sẽ. . xoa mép.HS đọc bài trước lớp + TLCH . lễ phép) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. . Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: uôn. I. Đọc mẫu ( 30. dọc đúng một số tiếng.Đọc trơn toàn bài.TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ A.GV đọc mẫu toàn bài. .. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. .Ai dậy sớm II.GV chú ý theo dõi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . lễ phép.. uông . lễ phép..HS trả lời .HS theo dõi. . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. uông .) (2.. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Từ khó: hoảng lắm. Dạy bài mới.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( chộp. phát hiện các tiếng.Hiểu nghĩa các từ : chộp. vuốt râu. 1.HS+GV nhận xét. nên sợ..GV nêu yêu cầu 1 SGK. Mục đích yêu cầu. +Đọc từng đoạn. nên sợ.

.GV ghi bảng . .Thi xếp nhanh. uông .GV nhận xét tiết học.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau Ngày giảng:22.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Sao anh không rửa mặt . bổ sung. Nghỉ giải lao * Trò chơi: Xếp ô chữ thành câu nói đúng .GV+HS :nhận xét.Sẻ vụt bay đi * Thấy được sự thông minh. bổ sung. ) a)Tìm hiểu nội dung bài .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HD học sinh chơi theo 2 đội . nhanh trí của Sẻ.Khen một số HS học tốt. Bé lắc chuông.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .HS nêu mẫu: chuồn chuồn.Tìm tiếng ngoài bài có vần uôn.HS phát biểu . đánh giá. Củng cố dặn dò (3’) .3 TậP ĐọC: KIểM TRA GIữA Kỳ II ( Đề bài do phòng giáo dục ra) 286 . buồng chuối . . chốt lại.Nói câu chứa tiếng có vần uôn. 4.GV: HD học sinh xếp mẫu . uông M: Bé đưa cho mẹ cuộn len. . chính xác .. .GV nêu yêu cầu trò chơi về Sẻ .HS đọc lại .H+GV: Nhận xét.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . .HS đọc lại toàn bài .GV nêu yêu cầu .HS nối tiếp nêu miệng . nhóm) Tiết 2 3.

GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Con hổ ngốc nghếch.Rùa và thỏ II. ngạc nhiên .. Tranh 4: Bác nông dân đã cho hổ biết thế nào là trí khôn.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà. con người bé nhỏ nhưng thông minh.Lời hổ: thì thào. C.HS tập kể theo nhóm . Củng cố dặn dò: (4’) . uốn nắn cách kể . B. nhanh trí... . .. Kiểm tra bài cũ (5 ) . bổ sung. (30’) a) Giáo viên kể chuyện . quất vào mông con trâu to lớn. Dạy bài mới.HS kể chuyện trước lớp .Hướng dẫn kể chuyện.. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Con hổ ngốc nghếch. Tranh 1: Một bác nông dân đang cày ruộng. nằn nì đòi bác cho xem trí khôn. .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . 3..GV: 4 tranh minh hoạ SGK. Mục đích yêu cầu.GV quan sát. . thông minh b) Kể từng đoạn theo tranh.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh ..hổ không hiểu trí khôn là gì? Tranh 3: Hổ gặp bác nông dân.GV giới thiệu bài .KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN A. đánh giá. hổ ngạc nhiên Tranh 2: Hổ và trâu nói chuyện với nhau.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.HS: Quan sát tranh .. Đồ dùng dạy .Nhóm khác nhận xét .. nhanh trí.học: . 287 .Ghi tên bài . Giới thiệu bài: (1’) 2.HS lắng nghe .H+GV: Nhận xét.Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai ..GV đánh giá. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.Đại diện nhóm kể trước lớp. 1.Lời người ND: chậm rãi. Các hoạt động dạy .HS: SGK. . con người bé nhỏ nhưng thông minh..

288 . Khen một số em kể chuyện tốt.Về nhà tập kể lại câu chuyện.GV nhận xét tiết kể chuyện. Động viên một số em học còn yếu.. .

Đọc mẫu Cách thức tiến hành . Giới thiệu bài. đọc trước bài ở nhà C. Mục đích yêu cầu.) . (3’) . bé kể . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.HS: Đọc bài trước lớp .Trận mưa rất to . đánh giá.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 289 .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó .HS theo dõi. . B. 4.GV giới thiệu trực tiếp . bài Nghỉ giải lao b) Nói câu chứa tiếng có vần ưa.Tập nói trong nhóm đôi . đọc đảm bảo tốc độ qui định. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV: Nhận xét chung giờ học . đánh giá (2. Đồ dùng dạy – học: .Mưu chú sẻ II. Dạy bài mới.Tiếp tục đọc đúng. phát hiện các tiếng.HS: SGK. ngựa. nhanh cả bài Vẽ ngựa. cá nhân) .G+HS: Nhận xét. ua . trông.) ( 32.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.Hiểu nội dung của bài: Bé rất thích vẽ mặc dù vẽ chưa đẹp. câu khó . 1.GV:SGK .HS đọc lại toàn bài . b. Củng cố dặn dò GV: Nói mẫu( SGK) HS: Nói mẫu trước lớp . (3 ) . . . bức tranh.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. dấu phảy và các cụm từ. Kiểm tra bài cũ . 2.HS tiếp nối đọc từng câu SGK .Luyện đọc: a. bổ sung.Mẹ mua bó hoa rất đẹp.RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA A.HS đọc đoạn ( nhóm. .Đọc trơn toàn bài +Đọc từng đoạn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV đọc mẫu toàn bài.GV chú ý theo dõi.

Tìm tiếng ngoài bài có vần: iêu . HS: Đọc trơn toàn bài . . Kiểm tra bài cũ .Mưu chú sẻ II.HS đọc. Đồ dùngdạy – học: .Hiểu nội dung của bài: : Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ. .HS theo dõi. nhanh cả bài Ngôi nhà. đọc nhẩm( 2 lượt ) . lảnh lót. thơm phức. . .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS đọc đồng thanh. đọc trước bài ở nhà C. I. HD học sinh nhận biết khổ thơ. 1.) GV: Chỉ từng khổ thơ.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Giới thiệu bài.GV gạch chân tiếnGV: yêu .HS trả lời .GV chú ý theo dõi.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . . . đồng thanh) H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV đọc mẫu toàn bài. xao xuyến.HS: SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. lảng lót.. Đọc mẫu ( 30. phát hiện các tiếng. +Đọc từng khổ thơ. đánh giá. . đất trời. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần yêu. . Mục đích yêu cầu.TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ A. (3 ) 2.Luyện đọc: a.) b.. lảnh lót. nói được câu chứa tiếng có vần iêu. từ khó: hàng xoan. . Đọc những dòng thơ có tiếng yêu.) (2. xao xuyến. Hiểu nghĩa các từ : thơm phức. đọc đúng một số tiếng.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông. iêu .Tìm tiếng trong bài có vần: yêu HS: Đọc bài ( Cá nhân. B. Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu.HS tìm tiếng ngoài bài có vần iêu 290 . dấu phảy và các cụm từ. Từ khó: hàng xoan. Dạy bài mới. thơm phức. cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm.Đọc đúng.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .

chấm điểm.H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .HS nối tiếp nêu miệng . bổ sung. ) a) Tìm hiểu nội dung bài . * Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .HS trả lời câu hỏi . 291 . bổ sung .Khen một số HS học tốt. phân tích cấu tạo ..GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? .. .HS đọc bài SGK . b)Luyện nói: Nói về ngôi nhà em mơ ước M: Em mơ ước ngôi nhà của mình trong tương lai sẽ đầy tiếng chim hót và tràn ánh mặt trời.HS trao đổi nhóm đôi. tranh SGK và mẫu ) . c) Học thuộc lòng 4.Nói câu chứa tiếng có vần iêu M: Bé được phiếu bé ngoan.HS thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ mà em thích.HS đọc lại toàn bài .Về nhà đọc lại bài.GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) . .GV gợi ý.HS đọc. giúp HS thực hiện luyện nói . .H+GV: Nhận xét.HS nhắc lại .ở ngôi nhà mình bạn nhỏ + Nhìn thấy: hàng xoan trước ngõ đang nở hoa + Nghe thấy: Tiếng chim hót đầu hồi + Ngửi thấy: rạ thơm phức.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . chốt lại.GV nhận xét tiết học. tập đặt câu theo M .Thi nói trước lớp ..Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . Tiết 2 3. .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.HS nêu mẫu SGK . .GV+HS nhận xét.GV nêu yêu cầu .

iêu.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K I. bảng phụ . uyết. hiếu thảo.Mục đích yêu cầu: . Bài mới: 1. hướng dẫn viết từng dòng. Các từ ngữ: nải chuối. H+GV: Nhận xét. yêu mến .học: Nội dung A.Viết: E Ê G B. Các hoạt động dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . đúng các vần: uôi. yêu .( Cả lớp ) GV: Quan sát. đánh giá.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.Viết nhanh.HD tô. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.GV: Mẫu chữ. cỡ chữ…. Kiểm tra bài cũ:( . duyệt binh. ươi.HS: Bảng con. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. viết vào vở 3. tưới cây. viết đẹp. cỡ chữ…. 292 . tưới cây. bổ sung. hiếu thảo. iêu. phấn.Nhận xét. nêu nhận xét về độ cao. chiều rộng.Giới thiệu bài: 2. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Khăn lau bảng. yêu mến c.Biết tô đúng mẫu chữ. yêu . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) uôi. chiều rộng. III.học: . iết. cỡ chữ các chữ hoa H I K . chữa lỗi. vở tập viết. GV: Nêu rõ yêu cầu. uyết. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD tô chữ hoa: H I K 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn. nải chuối. uốn nắn. ươi. iết.Đồ dùng dạy . b.Hướng dẫn viết: a. đẹp. II.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. viết đẹp. uốn nắn tư thế. duyệt binh. . chữa lỗi trước lớp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).

4. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. 293 .

Củng cố. tiếng chim. bảng phụ . H+GV: Nhận xét. đảm bảo tốc độ bài Ngôi nhà . uốn nắn. phấn. đánh giá. uyên.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. 3. bổ sung trước lớp. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . trước ngõ..học: Nội dung A. . II.Viết: iêu. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) yêu. viết chính xác.Nhận xét. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. GV: Nhận xét chung giờ học 294 . Các hoạt động dạy .HS: Vở ô li. uyên. . III. ước. oan. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. Đồ dùng dạy – học: . thơm phức B.Rèn tính cẩn thận cho HS.Rèn viết: Ngôi nhà I. cỡ chữ. .Củng cố cách viết: iêu. bảng con. nở b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Em yêu ngôi nhà Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm.. thơm phức.Biết viết đúng mẫu chữ. oan.GV: Chữ mẫu. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Bài mới: 1. lảnh lót. iêng. xao xuyến.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . yêu.Mục đích yêu cầu: . xao xuyến.

từ khó: lần nào.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết của hai bố con B. 1. .HS đọc bài trước lớp + TLCH .Nói câu chứa tiếng có vần oan.HS trả lời .HS đọc đồng thanh. uông . vững vàng. phát hiện các tiếng.TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ A.) (2. luôn luôn. I.HS+GV nhận xét. .HS đọc.GV nêu yêu cầu 1 SGK. .Ngôi nhà II. oát. b. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: oan.HS theo dõi. . Giới thiệu bài. Mục đích yêu cầu. luôn luôn.HS: SGK.GV đọc mẫu toàn bài. Đọc mẫu ( 30.Tìm trong bài tiếng có vần oan GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. Ôn lại các tiếng có vần oan. về phép) +Đọc từng đoạn. về phép. đọc nhẩm( 2 lượt ) . về phép . phân tích cấu tạo . về phép.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: lần nào. đánh giá. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.GV gạch chân tiếnGV: ngoan . oat 295 . (3 ) 2.Hiểu nghĩa các từ : vững vàng. . đọc trước bài ở nhà C. Kiểm tra bài cũ . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( vững vàng.Đọc trơn toàn bài.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. dọc đúng một số tiếng. . cá nhân ) . .Luyện đọc: a. . vàng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Dạy bài mới. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .) . Đồ dùngdạy – học: .GV chú ý theo dõi. vững .

nghìn cái thương.H+GV: Nhận xét.HS phát biểu .Thi nói trước lớp .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .M: Chúng em vui liên hoan Chúng em thích hoạt động. đánh giá.GV+HS :nhận xét.Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đảo xa .Khen một số HS học tốt. . .GV nêu yêu cầu . nghìn lời chúc và nghìn cái hôn * Tình cảm thân thiết của hai bố con Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau về nghề nghiệp của bố M: Bố bạn làm nghề gì? Bố mình là bác sĩ. chốt lại.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .GV nhận xét tiết học.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 296 .Bố gửi cho bé nghìn cái nhớ.HS đọc lại toàn bài . bổ sung.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS tập nói trong nhóm về nghề nghiệp của bố mình. nhóm) .GV: HD học sinh mẫu SGK . . 4.GV nêu yêu phần luyện nói . .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. Tiết 2 3. Củng cố dặn dò (3’) . . bổ sung. . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .

uông . uc. uc 297 . đứt tay.HS theo dõi. (3 ) 2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS đọc bài trước lớp + TLCH . đút tay. .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . đánh giá.HS đọc.TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A.HS+GV nhận xét.Tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt. . hoảng hốt .Quà của bố II. . khóc oà.) b.GV chú ý theo dõi.Tìm trong bài tiếng có vần ưt GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. Ôn lại các tiếng có vần ut. đọc trước bài ở nhà C. Đọc mẫu ( 30.GV gạch chân tiếnGV:đứt .HS đọc đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( hoảng hốt. Dạy bài mới. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Đồ dùng dạy – học: . phát hiện các tiếng. . cá nhân ) . .Đọc trơn toàn bài.GV đọc mẫu toàn bài. Mục đích yêu cầu. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. Tìm được tiếng trong bài có vần ưt. . Kiểm tra bài cũ . khóc oà) +Đọc từng đoạn. . I. . dọc đúng một số tiếng.GV sửa tư thế ngồi cho HS . hoảng hốt. Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt. phân tích cấu tạo .Hiểu nghĩa các từ : hoảng hốt.) (2. Từ khó: cắt bánh. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Luyện đọc: a.HS: SGK.HS trả lời . 1. Giới thiệu bài. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV nêu yêu cầu 1 SGK. . đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. từ khó: cắt bánh. Nói được câu chứa tiếng có vần: ưt hoặc uc.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B.

bổ sung.GV+HS :nhận xét.HS tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt.H+GV: Nhận xét..Nói câu chứa tiếng có vần ưt. bổ sung.GV nêu yêu phần luyện nói .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Mẹ về bé khóc oà lên vì muốn làm nũng mẹ * Cậu bé làm nũng mẹ Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4. . uc M: Mứt tết rất ngon.GV: HD học sinh mẫu SGK .HS phát biểu . bổ sung. .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .HS đọc lại toàn bài .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 298 . Tiết 2 3. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . uc . nhóm) . Cá mực nướng rất thơm.GV nêu yêu cầu .Thi nói trước lớp .H+GV: Nhận xét. .GV nhận xét tiết học.HS tập nói trong nhóm . Củng cố dặn dò (3’) .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. .GV nêu yêu cầu . . chốt lại.Bị đứt tay cậu bé không khóc .Khen một số HS học tốt. đánh giá. đánh giá .

. Tranh 2: Cô bé vội đi mời thầy thuốc. Các hoạt động dạy .Ghi tên bài .Hướng dẫn kể chuyện. các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh. (30’) a) Giáo viên kể chuyện . đánh giá. gặp cụ già toá bạc. mẹ bị ốm. Củng cố dặn dò: (4’) GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.HS lắng nghe ..Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: B. kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 . . .GV quan sát.GV giới thiệu bài . b) Kể từng đoạn theo tranh. 299 .Trí khôn II. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. ...Lời con: lo lắng trầm . Tranh 3: Cô bé đến gốc cây.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . đã thấy bông hoa cúc trắng. .Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai .HS: Quan sát tranh . . c) Kể toàn bộ câu chuyện .Lời người mẹ: thì thào.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .học: . Kiểm tra bài cũ (5 ) .HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện. Giới thiệu bài: (1’) 2. * Ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của người con 3. uốn nắn cách kể . Mục đích yêu cầu.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. .Nhóm khác nhận xét . xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà. 1.KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG A. Dạy bài mới.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . C. .. Tranh 1: Hai mẹ con cô bé sống trong túp lều. Dựa vào tranh minh hoạ..HS kể chuyện trước lớp .HS: SGK.GV đánh giá.Đại diện nhóm kể trước lớp..H+GV: Nhận xét.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. Đồ dùng dạy . bổ sung.HS tập kể theo nhóm .

Khen một số em kể chuyện tốt.Về nhà tập kể lại câu chuyện. .. 300 .GV nhận xét tiết kể chuyện. Động viên một số em học còn yếu.

uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. dấu phảy và các cụm từ.GV: SGK.HS: SGK.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. Đồ dùng dạy – học: .GV: HD học sinh mẫu SGK . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. (3’) . đọc trước bài ở nhà C.HS đọc bài trước lớp + TLCH . b.Luyện đọc: a.GV nêu yêu phần luyện nói . bảng phụ . đọc đảm bảo tốc độ qui định. .GV+HS :nhận xét. phát hiện các tiếng. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .Thi nói trước lớp .) (2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Quà của bố II. (3 ) 2. . 301 . nhanh cả bài Vì bây giờ mẹ mới về. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. đánh giá.HS đọc đồng thanh.HS tập nói trong nhóm . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4.HS + GV nhận xét. Dạy bài mới.) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B.Tiếp tục đọc đúng. Kiểm tra bài cũ .RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A.GV chú ý theo dõi.GV nhận xét tiết học. bổ sung.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Giới thiệu bài. Đọc mẫu ( 30. đánh giá. Củng cố dặn dò . . Mục đích yêu cầu. .GV đọc mẫu toàn bài. I. đọc nhẩm( 2 lượt ) . 1. . .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .Khen một số HS học tốt.HS theo dõi.

Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 302 ..

Đọc mẫu ( 30.GV nêu yêu cầu 1 SGK. oen . ngan ngát. + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. quen HS: Đọc bài ( Cá nhân. +Đọc từng khổ thơ.. . GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV đọc mẫu toàn bài. (3 ) 2. xoè ra. cánh hoa. nhị( nhuỵ) thanh khiết. ngan ngát.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ (đài sen. + HS đọc đoạn theo nhóm.) b.Tìm tiếng ngoài bài có vần: en. mèn.Vì bây giờ mẹ mới về. 1. . hương sen thơm ngát. Giới thiệu bài.Luyện đọc: a.. Dạy bài mới.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. cách đọc từng đoạn. xoè ra. .. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. nhanh cả bài Đầm sen. đọc nhẩm( 2 lượt ) . thanh khiết. B. . ngan ngát. phân tích cấu tạo 303 . Mục đích yêu cầu. Đồ dùngdạy – học: . Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần en.HS đọc. dấu phảy và các cụm từ. nói được câu chứa tiếng có vần en hoặc oen .GV chú ý theo dõi. I.. .TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN A. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . oen + men. Hiểu nghĩa các từ : đài sen.HS trả lời . thu hoạch. từ khó: xanh mát. đọc trước bài ở nhà C.Tìm tiếng trong bài có vần: en .Hiểu nội dung của bài: Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp. ven. hẹn. .Đọc đúng.HS đọc đồng thanh..) (2. đánh giá. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS theo dõi. ngan ngát.HS: SGK. đọc đúng một số tiếng.GV sửa tư thế ngồi cho HS . thanh khiết. HS: Đọc trơn toàn bài . HD học sinh nhận biết đoạn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu..GV gạch chân tiếnGV: sen. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ . Từ khó: xanh mát.. GV: Chỉ từng đoạn. nhị( nhuỵ) thanh khiết. chen.. nen. II. . thu hoạch.HS tiếp nối đọc từng câu BP) . cánh hoa. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần en. phát hiện các tiếng.

.HS trả lời câu hỏi .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.GV gợi ý. bổ sung. tranh SGK và mẫu ) . thanh khiết * Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp. bổ sung.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .HS nêu mẫu SGK .HS nối tiếp nêu miệng ..Lá sen màu xanh. . Củng cố dặn dò (3’) . 304 . tìm tiếng ngoài bài có vần en. oen trước lớp H+GV: Nhận xét..Thi nói trước lớp .HS đọc lại toàn bài .Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra. .GV+HS nhận xét.+ nhoẻn. chấm điểm. hương sen thơm ngát. tập đặt câu theo M .H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .Cây sen mọc trong đầm.Khen một số HS học tốt. Tiết 2 3. b)Luyện nói: Nói về sen M: .HS trao đổi nhóm đôi. . giúp HS thực hiện luyện nói . . phô đài sen và nhị vàng . . 3.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen M: Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay Lan nhoẻn miệng cười.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .GV nêu yêu cầu 2 SGK. chốt lại.HS nhắc lại . chốt lại KQ đúng .Cánh hoa phớt hồng.HS đọc. . phân tích cấu tạo .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? . .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần en.GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở . oen .GV nhận xét tiết học. bổ sung ..Về nhà đọc lại bài.H+GV: Nhận xét.Hương sen thơm ngát. to .

học: . oat. đúng các vần: oan. trong xanh. Các từ ngữ: ngoan ngoãn.Đồ dùng dạy . Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . cái xoong. chữa lỗi. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn tư thế. oong . c. đoạt giải. nhoẻn cười. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oan. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. .học: Nội dung A. cỡ chữ…. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Bài mới: 1. uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu. hướng dẫn viết từng dòng.HD tô. vở tập viết. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. bổ sung.Biết tô đúng mẫu chữ. en. chiều rộng. chiều rộng. viết vào vở (18’) 3. cỡ chữ các chữ hoa L M N . hoa sen.Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động dạy . ong.GV: Mẫu chữ. en. III.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. 305 . ngoan ngoãn. ’ b. chữa lỗi trước lớp.HS: Bảng con. oen.( Cả lớp ) GV: Quan sát. nhoẻn cười.Viết nhanh.Viết: H. II. uốn nắn. oen. ong. HD tô chữ hoa: L M N (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cái xoong. trong xanh. . hoa sen. oat. đẹp. Kiểm tra bài cũ: . phấn. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Hướng dẫn viết: a. bảng phụ . Khăn lau bảng. K B. I. cỡ chữ….Nhận xét. đánh giá. nêu nhận xét về độ cao. oong . đoạt giải.Mục đích yêu cầu: . ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N I. H+GV: Nhận xét.

4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học. 306 . Củng cố.

bổ sung trước lớp. III. Đồ dùng dạy – học: . Các hoạt động dạy . đảm bảo tốc độ bài Đầm sen .GV: Chữ mẫu. uốn nắn. II. b)Luyện viết vở ô li (15’) Hoa sen đua nhau vươn cao.. oen. Củng cố.Mục đích yêu cầu: . đánh giá.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Đầm sen.. viết chính xác. dẹt lại HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. cỡ chữ.HS: Vở ô li. oong. Hoa. Hương.Rèn viết: Đầm sen I.Nhận xét. xanh thẫm. ngan ngát.. nhoẻn cười. xoè ra. Khi nở. H+GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (1’) 2. bảng con.Biết viết đúng mẫu chữ. . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. Đài. nhoẻn cười. bảng phụ . . 3.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Bài mới: 1. cái xoong.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. phấn. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . oat. đoạt giải..Viết: ngoan ngoãn. cái xoong. cánh hoa đỏ nhạt.Củng cố cách viết: oan. GV: Nêu rõ yêu cầu. GV: Nhận xét chung giờ học 307 . B.. thanh khiết.Rèn tính cẩn thận cho HS. thì dẹt lại.

nai.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Ai gọi đó? . buồm thuyền . . dọc đúng một số tiếng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Luyện đọc: a.Tôi là thỏ.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. soạn sửa.Đọc trơn toàn bài. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .. +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ong. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS đọc bài trước lớp + TLCH .) b. Giới thiệu bài. Mục đích yêu cầu. gạc.Hiểu nội dung bài: Các bạn: thỏ. Đọc mẫu ( 30.Hiểu nghĩa các từ : kiễng chân. Dạy bài mới. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . phát hiện các tiếng.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .. .HS+GV nhận xét. +Đọc từng đoạn. (3 ) .) . gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện. 308 .TẬP ĐỌC: MỜI VÀO A. buồm thuyền. 1.Nếu là thỏ Cho xem tai. soạn sửa. cốc. soạn sửa. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . cá nhân ) . . soạn sửa.HS: SGK. Ôn lại các tiếng có vần ong.HS theo dõi. cốc! .GV đọc mẫu toàn bài.HS đọc đồng thanh. từ khó: kiễng chân. Đồ dùng dạy – học: . Đọc đúng nhịp thơ . oong. buồm thuyền) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV chú ý theo dõi. I.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (kiễng chân. buồm thuyền.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh... . (2. oong .. . đọc trước bài ở nhà C. bài Cốc.Đầm sen II. B. 2. Kiểm tra bài cũ . Từ khó: kiễng chân. gạc. đánh giá. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV nêu yêu cầu 1 SGK.

.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .Tìm tiếng ngoài bài có vần ong. 4..GV nêu yêu cầu 2 SGK. đánh giá. chốt lại KQ . đẩy buồm thuyền.Gió được mời vào cùng đón trăng. * Các bạn: thỏ.. bổ sung. oong .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ong. gió đã đến gõ cửa .GV nhận xét tiết học. . quạt mát. bổ sung. phân tích cấu tạo tiếng. nai.HS trả lời .H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi. Củng cố dặn dò (3’) .HS đọc. chốt lại.Thi nói trước lớp .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. Nó thích ăn châu chấu. từ . gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện. phân tích cấu tạo . . Nghỉ giải lao * Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích M: Tôi rất yêu con sáo của tôi. . oong trước lớp H+GV: Nhận xét..GV nêu yêu phần luyện nói . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .HS đọc lại toàn bài . .Tìm trong bài tiếng có vần ong . oong M: Chong chóng Xoong canh Tiết 2 3.GV gạch chân tiếnGV: ngoan . tìm tiếng ngoài bài có vần ong.GV+HS :nhận xét..GV: HD học sinh mẫu SGK . Nó hót rất hay. .Khen một số HS học tốt.HS phát biểu .HS tập nói trong nhóm về những con vật em yêu thích . nai.Các bạn: thỏ.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 309 .HS đọc. bổ sung.. .

GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. .Mời vào II. . ba năm..HS trả lời .. lóng lánh. rẻ quạt. từ khó: nâu gạch. Giới thiệu bài.GV đọc mẫu toàn bài.) (2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đọc trước bài ở nhà C. . lóng lánh. Kiểm tra bài cũ .GV gạch chân tiếng : ngọc 310 . cá nhân ) .. giương. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . xiêm áo. Đọc mẫu ( 30.Tìm trong bài tiếng có vần oc . rẻ quạt. rực rỡ. ooc. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oc...GV sửa tư thế ngồi cho HS . xiêm áo. (3 ) 2. phát hiện các tiếng.Luyện đọc: a.. .) b.Đọc trơn toàn bài..Hiểu nghĩa các từ : nâu gạch. Tìm được tiếng trong bài có vần oc. Từ khó: nâu gạch.HS+GV nhận xét. 1. B.. rực rỡ. lóng lánh. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Đồ dùng dạy – học: . rực rỡ. dọc đúng một số tiếng. rẻ quạt..GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS theo dõi.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .. giương. . bài Sau hai.HS đọc đồng thanh. lóng lánh. Mục đích yêu cầu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (nâu gạch. +Đọc từng đoạn. đánh giá.. ... .HS đọc bài trước lớp + TLCH . ooc . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG A. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. I. ooc. Tranh con công sưu tầm thêm .HS: SGK.. đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. Dạy bài mới. rẻ quạt.) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV chú ý theo dõi. Ôn lại các tiếng có vần oc. Nói được câu chứa tiếng có vần: oc hoặc ooc.Hiểu nội dung bài: Tả vẻ đẹp của chú công trống. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Tìm tiếng ngoài bài có vần oc.

HS đọc.GV+HS :nhận xét.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV nêu yêu cầu .HS trao đổi nhóm đôi. phân tích cấu tạo . . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.. .GV nhận xét tiết học. biết xoè cái đuôi thành hình rẻ quạt. Bé mặc quần sooc. đánh giá.Nói câu chứa tiếng có vần oc. ooc M: Con cóc là cậu ông giời. phân tích cấu tạo tiếng.HS hát trước lớp .HS phát biểu . ba năm * Tả vẻ đẹp của chú công trống.Lúc mới chào đời chú công có bộ lông màu nâu gạch.. .GV nêu yêu .) trong nhóm kết hợp động tác. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 311 . . bổ sung..HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . ooc . từ . chốt lại KQ .HS đọc lại toàn bài .Tìm tiếng ngoài bài có vần oc.GV: HD học sinh tìm bài hat nói về con công .HS đọc. chốt lại. bổ sung. ooc .. . nhóm) Tiết 2 3. .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .Vẻ đẹp của chú công sau hai. Củng cố dặn dò (3’) . ooc trước lớp H+GV: Nhận xét. Nghỉ giải lao * Hát: Hát bài hat về con công 4..Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oc.H+GV: Nhận xét.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. . . bổ sung. tìm tiếng ngoài bài có vần oc.Khen một số HS học tốt.HS hát đồng thanh( Tập tầm vông con công nó múa.

Hướng dẫn kể chuyện. đánh giá. 1.. Mục đích yêu cầu..học: .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .. thân mật.. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.HS biết dựa vào tranh minh hoạ. Các hoạt động dạy .Nhóm khác nhận xét ..GV quan sát... Tranh 3: Bác đang trò chuyện với các cháu ngoài vườn. .Đại diện nhóm kể trước lớp... hồn nhiên .HS kể chuyện trước lớp . .H+GV: Nhận xét. .HS tập kể theo nhóm .. Đồ dùng dạy .. uốn nắn cách kể . .. Giới thiệu bài: (1’) 2..GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 c) Kể toàn bộ câu chuyện * Bác Hồ rát thương yêu các cháu thiếu nhi.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. B.. .Lời các bạn nhỏ:vui sướng. . Tranh 4: Cuộc chia tay giữa Bác và các cháu. 312 .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. b) Kể từng đoạn theo tranh.GV đánh giá..GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. . . Kiểm tra bài cũ (5 ) .Ghi tên bài .học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I...HS lắng nghe ...Lời Bác Hồ: nhẹ nhàng.. Tranh 1: Cô giáo cùng HS đi qua Phủ chủ tịch.GV giới thiệu bài .Bông hoa cúc trắng II. Dạy bài mới..HS: Quan sát tranh . (30’) a) Giáo viên kể chuyện . C. các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. .. bổ sung. Tranh 2: Đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô giáo và các cháu vào thăm bác..HS: SGK.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật .KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ A..

Khen một số em kể chuyện tốt.GV nhận xét tiết kể chuyện.Về nhà tập kể lại câu chuyện. 313 . Củng cố dặn dò: (4’) . .3. Động viên một số em học còn yếu.

Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. .GV đọc mẫu toàn bài. bổ sung. .. b. .) . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói về những con vật mà em yêu thích M: Mình rất yêu chú cún con nhà mình. Dạy bài mới.GV chú ý theo dõi. phát hiện các tiếng. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Mỗi khi mình đi học về. đọc nhẩm( 2 lượt ) . 1.HS tiếp nối đọc từng câu SGK .) .HS theo dõi. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . nó quấn quýt bên cạnh như nhớ mình lắm. Đồ dùng dạy – học: . . Mục đích yêu cầu. Kiểm tra bài cũ . đánh giá. đọc đảm bảo tốc độ qui định.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. 4.Khen một số HS học tốt.HS + GV nhận xét. đọc trước bài ở nhà C..Luyện đọc: a. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. Giới thiệu bài. nhanh cả bài Chú công.Tiếp tục đọc đúng.GV: SGK. I. B.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 314 . đánh giá.HS đọc đồng thanh.Hiểu nội dung bài: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các cháu thiếu nhi với Bác Hồ.HS: SGK. .GV: HD học sinh mẫu SGK . .GV giới thiệu trực tiếp 2.GV nhận xét tiết học.GV+HS :nhận xét. . . Củng cố dặn dò (3’) .Mời vào II.Thi nói trước lớp . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .. Đọc mẫu ( 30.RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG A.HS tập nói trong nhóm ..HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV nêu yêu phần luyện nói . (3 ) . dấu phảy và các cụm từ. bảng phụ .. . (2.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.

uôc + buộc. ở lớp.Luyện đọc: a. HS: Đọc trơn toàn bài . đồng thanh) H+GV: Nhận xét. Dạy bài mới.Tìm tiếng trong bài có vần: uôt . HS: Đọc bài ( Cá nhân. Đồ dùngdạy – học: .. buốt. nhanh cả bài Chuyện ở lớp.. bôi bẩn. chẳng nhớ nổi. +Đọc từng khổ thơ..HS theo dõi. đứng dậy. . Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần uốc..GV nêu yêu cầu 2 SGK. vuốt tóc. bôi bẩn. . ở lớp. phát hiện các tiếng... . + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. đọc trước bài ở nhà C. trêu.HS đọc.GV chú ý theo dõi. đánh giá.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ BP) .Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng.. trêu. muốt. Hiểu nghĩa các từ : ở lớp.HS đọc đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ở lớp.GV đọc mẫu toàn bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Tìm tiếng ngoài bài có vần: uôt. . Kiểm tra bài cũ .. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. đứng dậy.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV nêu yêu cầu 1 SGK. . đọc đúng một số tiếng.TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP A. vuốt tóc. . . tìm tiếng ngoài 315 . trêu.. tuộc. bôi bẩn. vuốt tóc. ..HS trả lời .Đọc đúng..Hiểu nội dung của bài: Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp.) b. đứng dậy. Từ khó: chuyện. chẳng nhớ nổi. uốt. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu... từ khó: chuyện. luộc. bôi bẩn.HS: SGK. (3 ) 2. HD học sinh nhận biết cách đọc từng khổ thơ + HS đọc đoạn theo nhóm.GV sửa tư thế ngồi cho HS . vuốt tóc. trêu. phân tích cấu tạo . uôc . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Mục đích yêu cầu.HS trao đổi nhóm đôi. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .) (2. . Giới thiệu bài..GV gạch chân tiếnGV: vuốt . bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôt. đứng dậy. + tuốt lúa. ) GV: Chỉ từng khổ thơ.Chú công II. 1. Đọc mẫu ( 30. I. B.

Bạn nhỏ kể ch mẹ nghe nhiều chuyện ở lớp: Bạn Hoa không học bài. chấm điểm.HS đọc.Về nhà đọc lại bài. 316 .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần uôt. phân tích cấu tạo .GV+HS nhận xét. chốt lại KQ đúng . uôc trước lớp H+GV: Nhận xét. . Củng cố dặn dò (3’) bài có vần en. giúp HS thực hiện luyện nói .GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở . . Bạn Hùng trêu bé. bổ sung. .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . Bạn Mai tay đầy mực. b)Luyện nói: Hãy kể với bố mẹ Hôm nay ở lớp em ngoan 3.Mẹ muốn bé kể ở lớp bé ngoan thế nào? * Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp.HS trả lời câu hỏi .GV gợi ý.HS đọc lại toàn bài .Tiết 2 3. bổ sung. chốt lại. oen .Thi nói trước lớp .GV nhận xét tiết học. tranh SGK và mẫu ) .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.H+GV: Nhận xét. .Khen một số HS học tốt.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? .HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .

GV: Mẫu chữ. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. chiều rộng.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. III.Giới thiệu bài: 2. Các từ ngữ: chải chuốt. chiều rộng. bảng phụ . phấn. hướng dẫn viết từng dòng. ốc bươu . ốc bươu c. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . vở tập viết. Ô.Hướng dẫn viết: a. chữa lỗi trước lớp. con cừu. P b. chữa lỗi.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. H+GV: Nhận xét. uốn nắn tư thế.Biết tô đúng mẫu chữ. 317 . Bài mới: 1. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Viết: L M N B. ưu. cỡ chữ…. ươu chải chuốt. II. Ô. GV: Nêu rõ yêu cầu. ưu. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.học: Nội dung A. uốn nắn. uốn nắn. Các hoạt động dạy . Ơ. đánh giá.HD tô.học: . viết vào vở (18’) 3. P . luộc bài. đẹp. nêu nhận xét về độ cao. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Ơ. cỡ chữ các chữ hoa O.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O. uôc. đúng các vần: uôt. P I.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ….HS: Bảng con. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.Đồ dùng dạy . Ơ. ươu . Khăn lau bảng. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) uôt.Nhận xét. uôc. Ô. . Kiểm tra bài cũ: . HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . con cừu.Viết nhanh. bổ sung. luộc bài. ’ O.

4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. 318 . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học.

Bài mới: 1.. cỡ chữ. bảng con. bổ sung trước lớp. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. chẳng nhớ nổi. Củng cố. viết chính xác. H+GV: Nhận xét. trêu.Rèn viết: Chuyện ở lớp I.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . đánh giá. . HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Rèn tính cẩn thận cho HS.. GV: Nhận xét chung giờ học 319 . bôi bẩn.Viết: bạch tuộc.Giới thiệu bài: (1’) 2. phấn..Nhận xét.. III. vuốt tóc. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . Các hoạt động dạy .Củng cố cách viết: chuyện.. đứng dậy. b)Luyện viết vở ô li (15’) Chuyện ở lớp . vuốt tóc.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Chuyện ở lớp.GV: Chữ mẫu.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. . chẳng nhớ nổi. .HS: Vở ô li. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Mục đích yêu cầu: . 3. bôi bẩn. ở lớp. ở lớp. uốn nắn.Mẹ có biết ở lớp Bạn hoa không học bài Sáng nay cô giáo gọi Đứng dạy đỏ bừng tai.. bảng phụ . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) chuyện. II. Đồ dùng dạy – học: . tuốt lúa B. buốt tay. trêu.....Biết viết đúng mẫu chữ. đứng dậy.

GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. cừu. cừu.GV đọc mẫu toàn bài. Giới thiệu bài. . kiếm cớ. phát hiện các tiếng. đọc trước bài ở nhà C. . cái đuôi. từ khó: buồn bực.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. cừu. đọc nhẩm( 2 lượt ) . .HS: SGK. kiếm cớ.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: buồn bực. uốn nắn Cái đuôi tôi ốm// GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . kiếm cớ. Ôn lại các tiếng có vần ưu.Tìm trong bài tiếng có vần ưu . Dạy bài mới.) .HS trả lời 320 . b.HS theo dõi. cái đuôi. toáng từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .Đọc trơn toàn bài. cái đuôi. toáng. .HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC A. dọc đúng một số tiếng. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. cừu .Đại diện nhóm đọc trước lớp +Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đến trường.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Đồ dùng dạy – học: . 2. kiếm cớ. Kiểm tra bài cũ .Học thuộc lòng bài thơ B.Chuyện ở lớp II. 1.) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV nêu yêu cầu 1 SGK. (2. ươu. cái đuôi. .Hiểu nghĩa các từ : buồn bực. Đọc đúng nhịp thơ . I. đến trường.GV chú ý theo dõi. Mục đích yêu cầu. đánh giá. +Đọc từng đoạn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học . bài Mèo con buồn bực/ GV: Nêu rõ yêu cầu Mai phải đén trường/ HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) Bèn kiếm cớ luôn/ GV: Quan sát. Đọc mẫu ( 30. ươu .HS+GV nhận xét.HS đọc đồng thanh.Luyện đọc: a. (3 ) .

Tìm hiểu nội dung bài a)Tìm hiểu nội dung bài .HS nối tiếp nêu miệng .GV nêu yêu cầu 2 SGK. tìm tiếng ngoài bài có vần ưu. .Khen một số HS học tốt.Cắt đuôi là khỏi * Mèo con lười học ( 32 .Cái đuôi tôi ốm .HS đọc lại toàn bài .HS đọc. . ) Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau: Vì sao bạn thích đi học? M: Vì sao bạn thích đi học? Vì đến trường có nhiều bạn bè Được học tập .Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu M: Cây lựu vừa bói quả Đàn hươu uống nước suối. chốt lại.GV gạch chân tiếnGV: ngoan . ươu .Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu. bướu.HS trao đổi nhóm đôi.HS phát biểu . phân tích cấu tạo .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. .GV: HD học sinh mẫu SGK .HS nêu mẫu SGK . từ . tập đặt câu theo M .. Tiết 2 3.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ưu. tựu trường + rượu..HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? . bổ sung. khướu.Thi nói trước lớp .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 321 . ươu trước lớp H+GV: Nhận xét..H+GV: Nhận xét.GV nhận xét tiết học. . mưu.. . .. bổ sung.GV nêu yêu phần luyện nói . đánh giá..GV+HS :nhận xét.HS nhắc lại . 4.. chốt lại KQ . phân tích cấu tạo tiếng..HS đọc. .HS trao đổi nhóm đôi. bổ sung.H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) . ươu + hưu. bổ sung .

Tìm trong bài tiếng có vần uc. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV chú ý theo dõi. . nằm. Kiểm tra bài cũ .HS trả lời . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. .HS đọc đồng thanh. cá nhân ) .HS+GV nhận xét. .. I.GV nêu yêu cầu 1 SGK. phát hiện các tiếng. ut.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt. nằm.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. đánh giá./đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn/ trên lưng bạn. Nói được câu chứa tiếng có vần: uc hoặc ut.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS: SGK.Mời vào II.GV đọc mẫu toàn bài. ngượng +Đọc từng đoạn. Ôn lại các tiếng có vần uc. đọc trước bài ở nhà C. Từ khó: liền.GV sửa tư thế ngồi cho HS . sửa lại. Dạy bài mới. dọc đúng một số tiếng. (3 ) 2. Giới thiệu bài. Tìm được tiếng trong bài có vần uc. ngượng nghiụ. . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Đồ dùng dạy – học: . ut.// + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS đọc bài trước lớp + TLCH . .HS theo dõi. từ khó: liền. Đọc mẫu ( 30. ut . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . bút. . ut . sửa lại. Mục đích yêu cầu.) (2.Hiểu nghĩa các từ : ngượng nghiụ .Đọc trơn toàn bài. bài Hà thấy vậy/ liền chạy đến sửa dây đeo. 1.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . . .Luyện đọc: a..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. 322 .GV gạch chân tiếng : cúc.) b.TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A.

bổ sung. .Nói câu chứa tiếng có vần uc. chốt lại.Khen một số HS học tốt.GV nhận xét tiết học.HS đọc.HS đọc lại toàn bài . nhóm) . ut M: Hai con trâu húc nhau Kim ngắn chỉ giờ. .Thi nói trước lớp .GV nêu yêu phần luyện nói .Bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau. đánh giá.H+GV: Nhận xét.Nụ đưa bút của mình cho Hà .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. Nhất là khi bạn gặp khó khăn * Kể về những người bạn tốt. Củng cố dặn dò (3’) . .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .HS phát biểu .GV nêu yêu cầu . kim dài chỉ phút Tiết 2 3..HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? . bổ sung.GV+HS :nhận xét.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 323 . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . phân tích cấu tạo .Hà giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp . là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau Nghỉ giải lao * Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em 4.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. . .GV: HD học sinh mẫu SGK .

.Niềm vui bất ngờ II.GV giới thiệu bài .Hướng dẫn kể chuyện. (4’) ... . Tranh 1: Sóc đang chuyền trên cành thì bị trượt chân rơi xuống. đánh giá... 1. gian ác . (30’) a) Giáo viên kể chuyện . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.. . .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .. bổ sung. Khen một 324 .. .học: .Nhóm khác nhận xét . Đồ dùng dạy . xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.Ghi tên bài .GV đánh giá.Biết kể theo vai từng nhân vật.KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC A. B.HS tập kể theo nhóm ..H+GV: Nhận xét. Giới thiệu bài: (1’) 2.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. sói buồn thiu.Đại diện nhóm kể trước lớp.GV nhận xét tiết kể chuyện. khôn ngoan . Tranh 2: Sói vồ ngay lấy định ăn thịt sóc Tranh 3: Sóc thông minh tìm cách lừa sói để thoát thân Tranh 4: Sóc thoát chết. Củng cố dặn dò: .. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.GV quan sát.Lời của sói: ranh mãnh. C..... Các hoạt động dạy .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 ... b) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh... thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp. GV lưu ý giọng kể từng nhân vật . Dạy bài mới.HS kể chuyện trước lớp .HS: SGK.. Mục đích yêu cầu.. 3.Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. . Kiểm tra bài cũ (5 ) .HS: Quan sát tranh . . uốn nắn cách kể .Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét.Lời sóc: nhẹ nhàng.. ..HS biết dựa vào tranh minh hoạ. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện GV: HD học sinh phân vai kể lại câu chuyện HS: Tập kể trong nhóm .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ. các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện..HS lắng nghe .

Về nhà tập kể lại câu chuyện. Động viên một số em học còn yếu. .số em kể chuyện tốt. 325 .

HS: SGK. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em M: Thứ sáu vừa rồi.GV chú ý theo dõi. . I. bổ sung. phát hiện các tiếng.HS tập nói trong nhóm . .GV nêu yêu phần luyện nói . . nhanh cả bài Người bạn tốt. Giới thiệu bài.Thi nói trước lớp .GV nhận xét tiết học.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . 4.GV: HD học sinh mẫu SGK . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS + GV nhận xét. Dạy bài mới.HS theo dõi. b. (3 ) . đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV giới thiệu trực tiếp 2. Kiểm tra bài cũ . Đồ dùng dạy – học: .GV+HS :nhận xét.GV: SGK. đánh giá. Mục đích yêu cầu. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt.) .HS đọc đồng thanh. 326 . đọc trước bài ở nhà C. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B.RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. 1. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Mưa mỗi lúc một to nên em không sao về được vì quên mang áo mưa.Tiếp tục đọc đúng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . (2. Đọc mẫu ( 30.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. đánh giá. . đọc đảm bảo tốc độ qui định. dấu phảy và các cụm từ.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.Mèo con đi học II. May sao bạn Sơn đã nhìn thấy và cho em về cùng. bảng phụ .) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Củng cố dặn dò (3’) . vừa tan học mưa ập xuống.Luyện đọc: a. .GV đọc mẫu toàn bài.

.Khen một số HS học tốt. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 327 .

phát hiện các tiếng.GV gạch chân tiếng : dắt . dắt vòng. . Mục đích yêu cầu. đi men. dắt vòng. .HS đọc đồng thanh.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. đọc đúng một số tiếng.HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV nêu yêu cầu 1 SGK. lúc nào +Đọc từng đoạn.HS đọc. nơi này.Luyện đọc: a.. Đồ dùngdạy – học: .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. . phân tích cấu tạo 328 .. đánh giá. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS+GV nhận xét.HS trả lời . đi men. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ăt. đọc trước bài ở nhà C. ăc . (2. Hiểu nghĩa các từ : ngưỡng cửa. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. ăc 10P . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. lúc nào. Đọc mẫu ( 30.. Dạy bài mới. 2. Từ khó: ngưỡng cửa.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Giới thiệu bài. quen. quen.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng. dắt vòng.Tìm trong bài tiếng có vần ăt. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. B. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăt. từ khó: ngưỡng cửa. nhanh cả bài Ngưỡng cửa. lúc nào . 4P . .) b. . nơi này.GV đọc mẫu toàn bài.HS theo dõi.) ..Đọc đúng. đi men. quen.HS: SGK.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . 1.TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA A. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Hiểu nội dung của bài: Từ ngưỡng cửa nhà mình em đi đến mọi nơi.GV chú ý theo dõi. nơi này. cá nhân ) . Kiểm tra bài cũ -Đọc bài Hai người bạn II.GV sửa tư thế ngồi cho HS . ăc.

ăt M: . tự đặt câu hỏi và trả lời . đọc lại bài .HS: Nhận xét. nhóm) Tiết 2 3. Luyện tập a) Luyện đọc .tìm hiểu bài: 22P Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói theo nội dung bài 8P 4.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . thảo luận..GV: Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa đến đâu? .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 329 .GV nêu yêu cầu .Khen một số HS học tốt. bổ sung .HS: Đọc khổ thơ 2 .HS: Nhắc tên bài. Củng cố dặn dò (3’) .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. .GV: Tiểu kết . .GV nhận xét tiết học.Nói câu chứa tiếng có vần ăc.HS: Đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi: "Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa" .HS: Quan sát.

II. Củng cố. III. bổ sung. Bài mới: 1. cỡ chữ các chữ hoa Q. dìu dắt (5’) c. ’ Q.Đồ dùng dạy . đúng các vần: ăt.học: Nội dung A. cỡ chữ….HD tô.Nhận xét. uốn nắn tư thế. phấn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. chiều rộng. chiều rộng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: ăt. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). .Mục đích yêu cầu: . đẹp. cỡ chữ….( Cả lớp ) GV: Quan sát. P B.Giới thiệu bài: 2. Kiểm tra bài cũ: . Các hoạt động dạy . R I.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q. P b. .( Cả lớp ) GV: Quan sát. GV: Nêu rõ yêu cầu. R. H+GV: Nhận xét.Viết: Ô. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Viết nhanh. hướng dẫn viết từng dòng. dìu dắt. . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. ăc màu sắc. ăc . Các từ ngữ: màu sắc. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Ơ.HS: Bảng con. viết vào vở (18’) 3. chữa lỗi trước lớp. dặn dò: (2’) 330 . uốn nắn. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. chữa lỗi.học: . O. nêu nhận xét về độ cao. đánh giá. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. 4. Khăn lau bảng.GV: Mẫu chữ.Biết tô đúng mẫu chữ. vở tập viết. uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Hướng dẫn viết: a.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. bảng phụ .

331 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.GV: Nhận xét chung giờ học.

bảng phụ . nơi này. tay mẹ Còn dắt vòng đi men. quen.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. II. bảng con.Biết viết đúng mẫu chữ.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . nằm. H+GV: Nhận xét. đánh giá. 3. viết chính xác.Nhận xét.HS: Vở ô li. Củng cố. bổ sung trước lớp.Rèn tính cẩn thận cho HS. dắt vòng. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Ngưỡng cửa . sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . Các hoạt động dạy .Viết: ngượng nghịu. đi men. GV: Nhận xét chung giờ học 332 .Rèn viết: Ngưỡng cửa I. b)Luyện viết vở ô li (15’) Ngưỡng cửa Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà. phấn. III. .Củng cố cách viết: ngưỡng cửa. nơi này. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. lúc nào . sửa lại B. quen.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Đồ dùng dạy – học: . cỡ chữ. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. đi men. dắt vòng. GV: Nêu rõ yêu cầu. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) ngưỡng cửa.GV: Chữ mẫu. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . lúc nào HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (1’) 2.Bài mới: 1. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.

I.) b. Mục đích yêu cầu. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . nấu cơm +Đọc từng đoạn. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Giới thiệu bài. Đồ dùng dạy – học: . chăng dây. chăng dây. (2. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đọc mẫu ( 30.GV nêu yêu cầu 1 SGK. kiếm cớ. (3 ) . Ôn lại các tiếng có vần ưu. dọc đúng một số tiếng. đồ vật thân thuộc. cá nhân ) . Kiểm tra bài cũ . . quay tròn.Luyện đọc: a. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . nấu cơm. bài Hay nói ầm ĩ/ Là con vịt bầu/ Hay nói đâu đâu/ Là con chó vện// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. nấu cơm.TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE A. 2..GV chú ý theo dõi.Đọc trơn toàn bài. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. .) .Ngưỡng cửa II. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.. Đọc đúng nhịp thơ . ươu. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . Từ khó: ầm ĩ.HS trả lời 333 . quay tròn.HS+GV nhận xét. Dạy bài mới.Hiểu nghĩa các từ : ầm ĩ.Hiểu nội dung bài: Kể cho bé nghe về những con vật. .GV đọc mẫu toàn bài. đánh giá. chó vện. 1.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS: SGK.Tìm trong bài tiếng có vần ươc . ăn no.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Học thuộc lòng bài thơ B.GV sửa tư thế ngồi cho HS . cừu. . đọc nhẩm( 2 lượt ) . ăn no. cái đuôi. từ khó: ầm ĩ.HS theo dõi. phát hiện các tiếng.. ăn no. quay tròn. chăng dây. chó vện.HS đọc đồng thanh. chó vện. gắn bó. ươu . đọc trước bài ở nhà C.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. .

đánh giá .HS đọc.GV Nhận xét tiết học. . bổ sung. bổ sung .Cả lớp đọc đồng thanh .Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc. ươt .2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh .HS trao đổi nhóm đôi. phân tích cấu tạo .HS đọc.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Hai chị em" 334 .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ươc. từ . chốt lại KQ .HS nhắc lại Tiết 2 3. tập đặt câu theo M . Củng cố dặn dò (3’) .Nói câu chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt . .HS: Đọc theo nhóm 2 em và đọc cá nhân . tìm tiếng ngoài bài có vần ươc.GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi.GV: Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? .Khen một số HS học tốt.GV gạch chân tiếnGV: ngoan . phân tích cấu tạo tiếng. ươt trước lớp H+GV: Nhận xét..Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) b)Luyện nói "Hỏi đáp về những con vật mà em biết" 8P 4.HS: Đọc phân vai (2H) .GV nêu yêu cầu 2 SGK.1HS: Nêu yêu cầu bài . ươt .HS nối tiếp nêu miệng .GV: Hướng dẫn đọc . .H+GV: Nhận xét.HS nêu mẫu SGK .

1. đoàn kết. một lát. .Tìm trong bài tiếng có vần et. dọc đúng một số tiếng. B. không nên ích kỉ. . buồn.GV đọc mẫu toàn bài. . cá nhân ) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đánh giá. hét lên.Kể cho bé nghe II. Tìm được tiếng trong bài có vần et. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Hiểu nghĩa các từ : vui vẻ.. Đọc mẫu ( 30. dây cót. . . đọc trước bài ở nhà C.) b.HS: SGK.Luyện đọc: a.GV chú ý theo dõi..GV gạch chân tiếng : 335 . Từ khó: vui vẻ. oet. một lát. Dạy bài mới.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Ôn lại các tiếng có vần et. (3 ) 2..HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . từ khó: liền. . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc.) (2. Mục đích yêu cầu. ngượng nghiụ.HS đọc đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . sửa lại.Hiểu nội dung bài: Hai chị em cần thương yêu nhau. bài . nằm. phát hiện các tiếng.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Giới thiệu bài. Kiểm tra bài cũ . . oet.Đọc trơn toàn bài. .HS theo dõi.GV sửa tư thế ngồi cho HS . ut . hét lên. buồn.HS+GV nhận xét. I. oet HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS trả lời . . dây cót. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Đồ dùng dạy – học: . Nói được câu chứa tiếng có vần: et hoặc oet. +Đọc từng đoạn.TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM A.

nhóm) Tiết 2 3.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS đọc. Củng cố dặn dò (3 ) theo chủ đề . đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói em thường chơi với anh chị những trò chơi gì? 6P . phân tích cấu tạo . oet .Khen một số HS học tốt.GV: Cậu em làm gì? Khi đụng phải con gấu bông? .2HS: Đọc đoạn 2 (SGK) .GV nêu yêu cầu ..2-3H đọc bài trong SGK .HS: Luyện đọc nhóm.GV: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình? .GV: Tiểu kết Nghỉ giải lao (3P) . .GV nhận xét tiết học.GV: Cậu em làm gì khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ? .2HS: Đọc đoạn 3 .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 336 . .GV: Gọi từng cặp học sinh lên luyện nói ’ 4.GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần luyện nói .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Nói câu chứa tiếng có vần et.

Củng cố dặn dò: 6P 4P GV: Các em biết vì sao Sói lại tiu nghỉu.Thích thú nghe chuyện.Kể chuyện Sói và Sóc II. . 1. dê mẹ dặn các con Tranh 2: Một con Sói đứng rình đã lâu Tranh 3: Dê mẹ về gõ cửa và hát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) Tranh 2. Kiểm tra bài cũ .học: Nội dung Cách thức tiến hành I.KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ A. Dạy bài mới. Các hoạt động dạy .Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện.Hướng dẫn kể chuyện. đánh giá. B. a) Giáo viên kể chuyện 4P 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. . 1P GV: Giới thiệu bài trực tiếp 6P GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát b) Kể từng đoạn theo tranh 13P Tranh 1: Sắp đi kiếm cỏ.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. Mục đích yêu cầu.GV: tranh minh hoạ SGK. C.học: . . Giới thiệu bài: 2. cúp đuôi bỏ đi? GV: Tiểu kết GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà đọc lại chuyện 337 . 3 cũng tương tự c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện Nghỉ giải lao (3P) d) ý nghĩa câu chuyện 3.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. Đồ dùng dạy . .

Giới thiệu bài.GV giới thiệu trực tiếp 2. không nên ích kỉ. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Củng cố dặn dò . b.Luyện đọc: a. phát hiện các tiếng. . Đồ dùng dạy – học: . 1.Hai chị em II.Thi nói trước lớp .GV: HD học sinh mẫu SGK . . Dạy bài mới.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 338 . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đánh giá. dấu phảy và các cụm từ.GV đọc mẫu toàn bài.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết giữa hai chị em. Kiểm tra bài cũ .HS đọc đồng thanh. bổ sung. I. bảng phụ . .HS theo dõi. (3 ) (2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS tập nói trong nhóm .) . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. (3’) . nhanh cả bài Hai chị em. . . B. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV chú ý theo dõi.Tiếp tục đọc đúng.GV nhận xét tiết học. đọc đảm bảo tốc độ qui định. một lời khuyên hai chị em cần phải thương yêu đoàn kết với nhau.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . .GV: SGK. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .) . Mục đích yêu cầu.Khen một số HS học tốt.HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV nêu yêu phần luyện nói .HS + GV nhận xét.GV+HS :nhận xét. đánh giá.HS: SGK. . Đọc mẫu ( 30. đọc trước bài ở nhà C. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Tình cảm chị em 4.RÈN ĐỌC: HAI CHị EM A.

sau 339 .

Hiểu nghĩa các từ : Khổng lồ. . Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ươm. cá nhân ) . .HS đọc bài trước lớp + TLCH . xum xuê.Luyện đọc: a. ướp .HS theo dõi.GV gạch chân tiếng : Gươm 340 . Kiểm tra bài cũ . chiếc gương. một di tích Lịch sử.. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươm. long lanh. đọc nhẩm( 2 lượt ) . +Đọc từng đoạn Từ trên cao nhìn xuống.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. lấp ló.HS: SGK.TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM A.HS trả lời . Mục đích yêu cầu. lấp ló.HS đọc đồng thanh.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Đồ dùngdạy – học: . 4P . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . một cảnh đẹp ở Hà Nội.Biết đọc ngắt. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Cầu Thê Húc. câu..Hai chị em II.Tìm trong bài tiếng có vần ươm HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đánh giá. lấp ló. nhanh cả bài Hồ Gươm.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . long lanh. phát hiện các tiếng. Từ khó: Khổng lồ. sáng long lanh. B.. (2.// . long lanh. 1. đọc đúng một số tiếng. từ khó:Khổng lồ.) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. .Hiểu nội dung của bài: Hồ Gươm. Đọc mẫu ( 30. xum xuê. 2. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. nghỉ đúng cụm từ. đọc trước bài ở nhà C. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I.) ./ mặt hồ/ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ. cổ kính. .HS+GV nhận xét. xum xuê. Dạy bài mới.GV chú ý theo dõi. . lấp ló. long lanh.) b.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (Khổng lồ. xum xuê. Giới thiệu bài. ướp 10P .Đọc đúng.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV đọc mẫu toàn bài.

Luyện tập a) Luyện đọc . HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 341 .Nói câu chứa tiếng có vần ươm. phân tích cấu tạo .tìm hiểu bài: 22P . Giàn mướp sai trĩu quả. Nghỉ giải lao (3P) b) Đọc câu văn nói về cảnh đẹp trong bài .Khen một số HS học tốt.Hồ Gươm. ươp M: Đàn bướm bay quanh vườn hoa. một di tích Lịch sử.HS đọc.Đọc câu văn tả cảnh đẹp ở 3 tranh trong bài trước lớp G.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS: Đọc đoạn 2 . mặt hồ gươm trông như thế nào? HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.Cầu Thê Húc..GV nêu yêu cầu .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . Tháp Rùa 4. nhóm) . chốt lại ý chính HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Đọc câu văn theo nhóm đôi . bổ sung. một cảnh đẹp ở Hà Nội. . Củng cố dặn dò (3’) .HS: Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: "Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu" . Đền Ngọc Sơn.GV: ? Từ trên cao nhìn xuống. nhận xét tiết học. Tiết 2 3.

TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S.học: . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. phấn. P B. ươp. cỡ chữ các chữ hoa S T . con yểng (18’) 3. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. ’ T b.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. vở tập viết.Đồ dùng dạy . Các từ ngữ: tiếng chim. ươp. chiều rộng. nườm nượp . chiều rộng.học: Nội dung A. III. lượm lúa.Hướng dẫn viết: a. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). c. tiếng chim. .( Cả lớp ) GV: Quan sát. bảng phụ . viết vào vở . đẹp. nườm nượp . Khăn lau bảng. Kiểm tra bài cũ: . đúng các vần: ươm. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) : ươm. . HD tô chữ hoa: S (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. lượm lúa. Các hoạt động dạy .Mục đích yêu cầu: . tiếng chim .yêng. uốn nắn.Giới thiệu bài: 2. iêng. cỡ chữ…. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.HD tô. 342 . H+GV: Nhận xét.Viết: Q. đánh giá. con HS: Đọc vần và từ ứng dụng yểng. yêng . iêng. chữa lỗi. hướng dẫn viết từng dòng. II. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. Bài mới: 1.HS: Bảng con. cỡ chữ….Viết nhanh. bổ sung. uốn nắn. uốn nắn tư thế. T.S. Chấm chữa bài: (4’) GV: Nêu rõ yêu cầu.GV: Mẫu chữ.iêng. T I.Biết tô đúng mẫu chữ. lượm lúa ươp.ươm. nườm nượp.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. con yểng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.( Cả lớp ) GV: Quan sát. yêng .

Nhận xét. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học. chữa lỗi trước lớp. Củng cố. 343 . 4.

đánh giá. Đồ dùng dạy – học: .Từ trên cao nhìn xuống. II. H+GV: Nhận xét. uốn nắn.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. 3.Rèn tính cẩn thận cho HS. bảng con. mặt hồ như một GV: Quan sát.Biết viết đúng mẫu chữ. bổ sung trước lớp. Các hoạt động dạy . .Củng cố cách viết: . Củng cố. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Rèn viết: Hồ Gươm I. chiếc gương bầu dục khổng lồ.Nhận xét. sáng long lanh.Đọc từng cụm từ.Viết: ngượng nghịu. cách Hồ Gươm không HS: Viết vào vở theo HD của GV xa. nằm. sửa lại B.Giới thiệu bài: (1’) 2. lấp ló. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Khổng lồ.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. b)Luyện viết vở ô li Hồ Gươm HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. HD cách viết . chiếc gương.Bài mới: 1. viết chính xác.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . xum xuê. long lanh. Cầu Thê Húc.GV: Chữ mẫu. đảm bảo tốc độ đoạn 1 của bài Hồ Gươm .Mục đích yêu cầu: . phấn. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . cổ kính. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. III. câu cho HS viết Nhà tôi ở Hà Nội. bảng phụ . GV: Nhận xét chung giờ học 344 . cỡ chữ.HS: Vở ô li.

trưa. nắng.HS: SGK. .GV chú ý theo dõi.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Hiểu nghĩa các từ : luỹ tre. đánh giá. bóng râm.Hồ Gươm II. Đọc đúng nhịp thơ . bóng râm ..TẬP ĐỌC: LUỸ TRE A. 2.Ôn lại các tiếng có vần iêng.HS trả lời 345 .GV sửa tư thế ngồi cho HS . . (2. Dạy bài mới. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . cá nhân ) .HS đọc đồng thanh. rì rào. phát hiện các tiếng. ươu .. . đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV đọc mẫu toàn bài. bóng râm..// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. I. gọng vó.GV nêu yêu cầu 1 SGK. gọng vó.) b. trưa. Đọc mẫu ( 30. bóng râm GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. .) . gọng vó..Đọc trơn toàn bài. Từ khó: luỹ tre.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. rì rào. yêng. dọc đúng một số tiếng. ..Ô +Đọc từng khổ thơ Mỗi sớm mai thức dậy/ Luỹ tre xanh rì rào/ Ngọn tre cong gọng vó/ Kéo mặt trời lên cao. đọc trước bài ở nhà C. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa ..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: luỹ tre.Tìm trong bài tiếng có vần iêng .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. (3 ) . tiếng. từ khó: luỹ tre. Mục đích yêu cầu.HS+GV nhận xét. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . tiếng. rì rào. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . 1.Luyện đọc: a.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . nắng. rì rào. Đồ dùng dạy – học: .HS theo dõi. Kiểm tra bài cũ .Học thuộc lòng bài thơ B. .. gọng vó.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Giới thiệu bài..

chốt lại nội dung HS: Nêu yêu cầu bài 2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh HS: Tập nói trong nhóm . tìm tiếng ngoài bài có vần iêng .HS nhắc lại Tiết 2 3. miếng. phân tích cấu tạo . . Củng cố dặn dò GV: Nêu yêu cầu H.GV nêu yêu cầu 2 SGK. bổ sung. cây chuối 4. . .HS đọc. Chim yểng biết nói tiếng người. từ GV: Nêu yêu cầu.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) .Điền vần iêng hoặc yêng Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên. .HS trao đổi nhóm đôi.Đọc những câu thơ tả luỹ tre buổi trưa HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Sau cơn mưa" 346 .Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng siêng. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV: ? Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sáng? . HD học sinh cách làm H.HS đọc.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo tiếng. bổ sung .đáp trước lớp H+GV: Nhận xét.Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa b)Luyện nói "Hỏi đáp về các loài cây" 8P M: Bạn biết những cây gì? Tôi biết cây dưa.Khen một số HS học tốt.Thi Hỏi . bổ sung.GV gạch chân tiếnGV: tiếng . chốt lại KQ . đánh giá (3’) GV: Nhận xét tiết học. nối tiếp nêu miệng H+GV: Nhận xét..

.GV đọc mẫu toàn bài. đánh giá. vườn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. đọc trước bài ở nhà C. nhởn nhơ. sáng rực) +Đọc từng đoạn.Luyện đọc: a.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . xanh bóng.. mặt trời. sáng rực. 1. từ khó: mưa rào.HS theo dõi.) .HS trả lời 347 . uây Tìm được tiếng trong bài có vần ây. nhởn nhơ.GV chú ý theo dõi.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Kiểm tra bài cũ . uây . cá Nghỉ giải lao nhân ) c) Ôn vần ây..HS đọc đồng thanh. .Tìm trong bài tiếng có vần ây . . phát hiện các tiếng. bài GV: Nêu rõ yêu cầu Mẹ gà mừng rỡ/ '' lục tục'' dắt bầy HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) con/ quây quanh vũng nước đọng trong GV: Quan sát. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân vườn . râm bụt. râm bụt. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . (3 ) 2.HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH . râm bụt.) (2. I. xanh bóng. . đọc nhẩm( 2 lượt ) . dọc đúng một số tiếng..HS+GV nhận xét. .Đọc trơn toàn bài. Đồ dùng dạy – học: .// GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . Dạy bài mới. nhởn nhơ.Luỹ tre II. Mục đích yêu cầu. nhởn nhơ.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mưa rào.TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA A. mọi vật đều thay đổi B. . . sáng rực .Hiểu nghĩa các từ : mưa rào.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mưa rào. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. .Ôn lại các tiếng có vần ây. uốn nắn vườn.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. b.HS: SGK. Đọc mẫu ( 30. mặt trời.Hiểu nội dung bài: Sau trận mưa rào. xanh bóng. râm bụt. quây quanh. Giới thiệu bài. xanh bóng. sáng rực. . uây. quây quanh.

chốt lại KQ . uây . bổ sung.Đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói: Trò chuyện về mưa 6P M: Bạn thích trời mưa hay trời nắng? . luyện nói .Khen một số HS học tốt.GV: Sau trận mưa rào..HS đọc. . từ Tiết 2 3.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV nhận xét tiết học. . .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.2HS: Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau trận mưa .GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần Tôi thích trời mưa. Củng cố dặn dò (3 ) chủ trước lớp .2-3H đọc bài trong SGK a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài .HS: Luyện đọc đoạn trong nhóm.HS trao đổi nhóm đôi.Tìm tiếng ngoài bài có vần ây. cảnh vật thay đổi (26P) như thế nào? .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 348 . Nghỉ giải lao (3P) .Từng cặp học sinh lên luyện nói theo ’ 4.HS đọc. phân tích cấu tạo .GV gạch chân tiếng : bầy . tìm tiếng ngoài bài có vần ây. uây M: xây nhà khuấy bột . phân tích cấu tạo tiếng.GV: HD học sinh nói mẫu HS: Tập nói trong nhóm đôi .Luyện tập: .

oac 10P .HS+GV nhận xét.HS theo dõi. Đọc mẫu ( 30. cá nhân ) ./ những tán lá xanh um/che mát một khoảng sân trường. ..GV sửa tư thế ngồi cho HS . đọc nhẩm( 2 lượt ) . khẳng khiu. chi chít) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.Luỹ tre II. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oang.Tìm trong bài tiếng có vần oang . Mục đích yêu cầu.GV chú ý theo dõi.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Giới thiệu bài..//. chi chít. Từ khó: sừng sững. mơn mởn. trụi lá.GV đọc mẫu toàn bài. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đồng thanh) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. trụi lá. 1. 4P .. 349 . (2. . Đồ dùngdạy – học: . nghỉ đúng cụm từ..Biết đọc ngắt..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng..HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . .) b. sân trường. phát hiện các tiếng. đánh giá. đọc trước bài ở nhà C. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I... chi chít. khẳng khiu. trụi lá... oac ..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. +Đọc từng đoạn Hè về. sân trường.Luyện đọc: a.HS: SGK. .Hiểu nội dung của bài: Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa B.. . Dạy bài mới.TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG A. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . chi chít. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần oang. Kiểm tra bài cũ .HS đọc bài trước lớp + TLCH . 2..) . mơn mởn. khẳng khiu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (sừng sững. đọc đúng một số tiếng.HS đọc đồng thanh. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn ( cá nhân.Đọc đúng. trụi lá. khẳng khiu.. câu. Hiểu nghĩa các từ : sừng sững. nhanh cả bài Cây bàng. từ khó: sừng sững.

HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 350 .HS trao đổi nhóm đôi.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. từ .Khen một số HS học tốt. đánh giá. phân tích cấu tạo tiếng. Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung. bổ sung. oac . nhóm) Tiết 2 3. nhận xét tiết học. phân tích cấu tạo .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói: Kể tên những cây được trồng ở sân trường em 4.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Luyện nói theo nhóm đôi . G. bổ sung.HS trả lời .HS: Đọc bài( đọc thầm. .Thi nói trước lớp : Kể tên những cây được trồng ở sân trường em H+GV: Nhận xét.Nói câu chứa tiếng có vần oang hoặc oac M: Bé ngồi trong khoang thuyền.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở ..Tìm tiếng ngoài bài có vần oang. Chú bộ đội khoác ba lô trên vai . .Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa Đông Xuân Hè Thu . Luyện tập a) Luyện đọc . chốt lại KQ .GV gạch chân tiếng : khoảng . tìm tiếng ngoài bài có vần oang.GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS đọc.tìm hiểu bài: 22P .HS đọc. oac .

Viết: S T B. bổ sung. đẹp. hướng dẫn viết từng dòng.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. oac. ăng .khoảng trời . chữa lỗi.măng non 3. uốn nắn.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V I. viết vào vở -U Ư V . ăng . Các hoạt động dạy . uốn nắn tư thế. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oang. khoảng trời.Mục đích yêu cầu: . H+GV: Nhận xét. oac.Đồ dùng dạy . II. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. áo khoác. HD tô chữ hoa: U Ư (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.HS: Bảng con. uốn nắn. cỡ chữ…. phấn. Kiểm tra bài cũ: . cỡ chữ….áo khoác . ăng . ’ V b. .học: Nội dung A. Chấm chữa bài: HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. cách cầm bút (4’) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Bài mới: 1.oang. măng non .Hướng dẫn viết: a.GV: Mẫu chữ.Viết nhanh. oac. vở tập viết. III. cỡ chữ các chữ hoa U Ư V . bảng phụ .khăn đỏ . chiều rộng. đúng các vần: oang. Khăn lau bảng.học: . ăn.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. đánh giá. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. (18’) GV: Nêu rõ yêu cầu.HD tô. ăn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.Biết tô đúng mẫu chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. măng non c. ăn. 351 .( Cả lớp ) GV: Quan sát. khăn đỏ.Giới thiệu bài: 2. áo khoác. khăn đỏ. Các từ ngữ: khoảng trời. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). chiều rộng. nêu nhận xét về độ cao.

chữa lỗi trước lớp. 352 . GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Nhận xét. dặn dò: (2’) .4. Củng cố.

mơn mởn. bảng con. GV: Nhận xét chung giờ học 353 .. B. II. . Mùa đông.Bài mới: 1. sân trường HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. khẳng khiu. cầu Thê Húc. Các hoạt động dạy .Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. khẳng khiu. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. sừng sững một GV: Quan sát. cây bàng. III.Mục đích yêu cầu: .Rèn viết: Cây bàng I.Nhận xét.GV: Chữ mẫu. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. đảm bảo tốc độ 3 câu đầu của bài Cây bàng . Đồ dùng dạy – học: .Rèn tính cẩn thận cho HS. Củng cố. chi chít. cỡ chữ. GV:Chấm bài của HS ( 8 em) ’ c) Đánh giá (5 ) . bổ sung trước lớp.HS: Vở ô li. viết chính xác. cây vươn dài những cành khẳng khiu. đánh giá.Viết: Khổng lồ.Đọc từng cụm từ. bảng phụ .. trụi lá. câu cho HS viết Cây bàng HS: Viết vào vở theo HD của GV Ngay giữa sân trường.. xum xuê. .Kiểm tra bài cũ: (3 ) . GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Biết viết đúng mẫu chữ.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. H+GV: Nhận xét. lấp ló. uốn nắn.Giới thiệu bài: (1’) 2. sân trường. trụi lá.Củng cố cách viết: sừng sững. ’ 3. phấn. HD cách viết b)Luyện viết vở ô li (15 ) . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) sừng sững. trụi lá.

bổ sung. . Củng cố dặn dò: 3P GV: Nêu yêu cầu HS: nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét. .KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN A. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .học: . uốn nắn cách kể d) ý nghĩa câu chuyện 3. Các hoạt động dạy .Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét. Giới thiệu bài: 1P 2.học: Nội dung Cách thức tiến hành I.Hướng dẫn kể chuyện.. C.Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ II.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Con Rồng cháu Tiên .Tập kể lần lượt từng tranh 1... Tranh 3: Âu Cơ chia các con ra các vùng để làm ăn sinh sống Tranh 4: Cảnh chia tay diễn ra cảm động Nghỉ giải lao 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.. B.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà.. 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Gia đình Lạc Long Quân .3. uốn nắn cách kể c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. Đồ dùng dạy . Kiểm tra bài cũ 4P .Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.. 1.2. Tranh 2: Lạc Long Quân hoá Rồng. .Thích thú nghe chuyện.4 . Dạy bài mới. Mục đích yêu cầu. bổ sung.GV: tranh minh hoạ SGK. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 354 . đánh giá.

355 .

.TẬP ĐỌC: ĐI HỌC A.Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi.Hiểu nghĩa các từ : lên nương. Cách thức tiến hành . nước suối .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.) . thầm thì. Đọc mẫu b.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Giới thiệu bài. 2. Đọc đúng nhịp thơ .. .GV chú ý theo dõi.Cây bàng II. . . tới lớp.HS theo dõi. Dạy bài mới. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đồ dùng dạy – học: . cá nhân ) (6. từ khó: lên nương. dọc đúng một số tiếng. Mục đích yêu cầu. đọc trước bài ở nhà C.Đọc trơn toàn bài. hương rừng.// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăn. nằm lặng. ăng. nước suối. nước suối. tới lớp.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: lên nương.HS+GV nhận xét.Tìm trong bài tiếng có vần ăng . thầm thì. +Đọc từng khổ thơ Hôm qua/em tới trường/ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay/mẹ lên nương/ Một mình em tới lớp. hương rừng.) . tới lớp. hương rừng.Học thuộc lòng bài thơ B. phát hiện các tiếng. ăng .) Từ khó: lên nương.Ôn lại các tiếng có vần ăn.HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV đọc mẫu toàn bài. đồi vắng. (22.GV nêu yêu cầu 1 SGK. (3 ) . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . đồi vắng. đọc nhẩm( 2 lượt ) . nằm lặng. 1.Luyện đọc: a.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. . (2.HS: SGK.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS đọc đồng thanh. đánh giá. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. nước suối. hương rừng.. (2. . Kiểm tra bài cũ .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.) .Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. 356 . tới lớp.

bổ sung.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.HS đọc. phân tích cấu tạo tiếng. Củng cố dặn dò . sắn.Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi. .. cá nhân) H+GV: Nhận xét.. phân tích cấu tạo 8P (3’) GV: Nêu yêu cầu H.HS trao đổi nhóm đôi. nắng .. măng.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. đánh giá GV: Nhận xét tiết học.Khen một số HS học tốt. ăng săn. . . tìm tiếng ngoài bài có vần iêng . b)Hát bài hát: Đi học 4.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (24P) .GV nêu yêu cầu 2 SGK... bổ sung.HS đọc. băng. . từ Tiết 2 3. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . nắn.HS trả lời . chốt lại KQ . HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Nói dối hại thân" 357 .. bắn.Tìm tiếng ngoài bài có vần ăn. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS: Nêu yêu cầu bài GV: HD học sinh hát bài hát Đi học HS: Tập hát ( cả lớp... vắng.GV gạch chân tiếnGV: lặng.

Khăn lau bảng. phụ huynh. chữa lỗi.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn. bổ sung. III.Biết tô đúng mẫu chữ. nêu nhận xét về độ cao. ’ X Y b.tia chớp. tia chớp.Viết nhanh. GV: Nêu rõ yêu cầu.Hướng dẫn viết: a. Các từ ngữ: bình minh.GV: Mẫu chữ. đánh giá.inh.đêm khuya (18’) 3. Các hoạt động dạy . Bài mới: 1. bảng phụ . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) inh. phấn. chiều rộng. viết vào vở -X Y . uynh.Viết: U Ư V B. oai. uốn nắn. . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. hướng dẫn viết từng dòng. đêm khuya . đẹp. .( Cả lớp ) GV: Quan sát. vở tập viết. Kiểm tra bài cũ: . .học: . phụ huynh. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Đồ dùng dạy . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uynh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. uynh. II.bình minh.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.HD tô. chiều rộng. H+GV: Nhận xét. đúng các vần: inh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).phụ huynh. cỡ chữ…. oay. . cỡ chữ các chữ hoa X Y .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.( Cả lớp ) GV: Quan sát.học: Nội dung A.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y I. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . đêm khuya c. oay.Giới thiệu bài: 2. oai. oai. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. bình minh. tia chớp. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. 358 . uốn nắn tư thế. oay.HS: Bảng con. cỡ chữ….

dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học. 4.. 359 . Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Nhận xét. chữa lỗi trước lớp.

bước. bảng phụ . GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. II. 3. giữa rừng HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (1’) 2. đánh giá.GV: Chữ mẫu.Rèn viết: Đi học I. nằm lặng. Dạy. cỡ chữ. HD cách viết .Củng cố cách viết: Hôm. trụi lá. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. Các hoạt động dạy . lên nương. uốn nắn. bổ sung trước lớp.Biết viết đúng mẫu chữ. c) Đánh giá (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. bước.Nhận xét. trường. Củng cố.Mục đích yêu cầu: . Trường. lên nương. Mẹ.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . nằm. trường. III.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Một. (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . H+GV: Nhận xét. sửa sai b)Luyện viết vở ô li Đi học Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối trong thầm thì Cọ xoà ô che nắng Râm mát đường em đi. bảng con. Cô. Đồ dùng dạy – học: .Rèn tính cẩn thận cho HS.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.HS: Vở ô li.Viết: sừng sững.Đọc từng cụm từ. khẳng khiu. đảm bảo tốc độ khổ thơ cuối của bài Đi học . câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. GV: Nhận xét chung giờ học 360 . nằm lặng. viết chính xác. giữa rừng .Bài mới: 1. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Trường. sân trường B. phấn. .

các bác nông dân đang làm việc gần đấy/tức tốc chạy tới. nói dối là tật xấu sẽ làm hại bản thân mình B. uyt. hốt hoảng. Giới thiệu bài..) . .Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối.Ôn lại các tiếng có vần it. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. .HS theo dõi.GV đọc mẫu toàn bài. Kiểm tra bài cũ .HS: SGK.) Từ khó: bỗng. Tìm được tiếng trong bài có vần it. kêu toáng. Cách thức tiến hành . .// + Đọc bài .Luyện đọc: a.GV chú ý theo dõi. hốt hoảng. tức tốc.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. kêu toáng. bài Một chú bé đang chăn cừu/bỗng giả vờ kêu toáng lên:// . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Đi học II. uyt. 2. Dạy bài mới.HS đọc đồng thanh. giả vờ. dọc đúng một số tiếng.. từ khó: bỗng.GV sửa tư thế ngồi cho HS . tức tốc.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . phát hiện các tiếng. giả vờ. . .HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH . kêu cứu. đánh giá. (21.TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN A. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đồ dùng dạy – học: . cá nhân ) Nghỉ giải lao 361 . chăn cừu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (bỗng. giả vờ. . hốt hoảng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. đọc nhẩm( 2 lượt ) . tức tốc.. Mục đích yêu cầu. (2. Đọc mẫu b.) . kêu toáng. đọc trước bài ở nhà C.HS+GV nhận xét. . 1.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. kêu toáng.Sói!Sói! Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu.Đọc trơn toàn bài. hốt hoảng. kêu cứu +Đọc từng đoạn. (3 ) (2. tức tốc. giả vờ. chăn cừu.Hiểu nghĩa các từ : bỗng.

Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu. mít.Điền vần: it hoặc uyt Mít chín thơm phức xe buýt đầy khách . H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo tiếng.HS: Phát biểu đã ăn thịt hết đàn cừu của chú. nói dối là tật xấu chính sẽ làm hại bản thân mình ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài Nghỉ giải lao (3P) b) Nói lời khuyên với chú bé chăn cừu 4. bổ sung. trước lớp H+GV: Nhận xét.HS đọc. tìm tiếng ngoài bài có vần it. .HS đọc. liên hệ . bổ sung.Khen một số HS học tốt.GV nhận xét tiết học.Tìm tiếng ngoài bài có vần it. tít. huýt còi. uyt trước lớp H+GV: Nhận xét.GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV nêu yêu cầu 2 SGK. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 362 . chốt lại ý 3. vì vậy sói . đọc thành tiếng) tức tốc chạy đến GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng .Luyện tập: đúng a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) . . . bổ sung. uyt ...HS trả lời .) .HS trao đổi nhóm đôi. Củng cố dặn dò (3’) .GV: HD học sinh nói lời khuyên HS: Tập nói trong nhóm đôi . .GV: Nêu yêu cầu . từ ..Khi sói đến thật chẳng ai tới cứu chú câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở nữa vì tưởng chú vẫn nói dối. bổ sung.HS: Đọc bài( đọc thầm. chốt lại KQ .GV gạch chân tiếng : thịt . chốt lại ý * Không nên nói dối..c) Ôn vần it.Nối tiếp nói lời khuyên ...GV: nêu yêu cầu . làm cho các bác nông dân làm việc gần đấy ..Tìm trong bài tiếng có vần it (7. . suýt.1em lên bảng chữa bài ..HS: Nêu miệng từ cần điền Tiết 2 .H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần it.. uyt . . uyt sít.

1. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. uốn nắn GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc câu khó ( cá nhân.HS trả lời .) . cá Nghỉ giải lao nhân ) . đọc nhẩm( 2 lượt ) .Hiểu nghĩa các từ : mừng quýnh. 2.GV đọc mẫu toàn bài. Đồ dùng dạy – học: . nhễ nhại.. Tìm được tiếng trong bài có vần inh.Luyện đọc: a.. Dạy bài mới.HS đọc đồng thanh. . (3 ) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đọc trước bài ở nhà C. (2. nhễ nhại.HS+GV nhận xét. . phát hiện các tiếng. Mục đích yêu cầu. lễ phép từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . lễ phép) +Đọc từng đoạn. phân tích cấu tạo ..Hiểu ND bài: Tình cảm của minh đối với bác đưa thư. lễ phép. uynh 363 .Tìm tiếng ngoài bài có vần inh.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. mát lạnh. bài GV: Nêu rõ yêu cầu Nhưng em chợt thấy/bác đưa thư mồ HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) hôi nhễ nhại. đánh giá.GV nêu yêu cầu 1 SGK. nhễ nhại.) . nhễ nhại. Đọc mẫu b. (21.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mừng quýnh.Nói dối hại thân II. từ khó: mừng quýnh.//. mát lạnh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. c) Ôn vần it. uynh. Giới thiệu bài.Tìm trong bài tiếng có vần inh .TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. Kiểm tra bài cũ . .HS theo dõi.Đọc trơn toàn bài. ..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. lễ phép .. uyt (7 ) . .. B. dọc đúng một số tiếng. .GV gạch chân tiếng : Minh.) . mát lạnh. Cách thức tiến hành .Ôn lại các tiếng có vần inh. . GV: Quan sát.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mừng quýnh. uynh .HS: SGK.HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS đọc.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . (2.. mát lạnh.GV chú ý theo dõi.

HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. Minh mừng quýnh lên.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần inh. tìm tiếng ngoài bài có vần inh. bổ sung.GV nhận xét tiết học.GV: Nêu yêu cầu .GV nêu yêu cầu 2 SGK. quỳnh.. từ Tiết 2 3.HS đọc.. chốt lại KQ . .. uynh . tinh. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P . ... phân tích cấu tạo tiếng. tuynh.GV: HD học sinh nói lời chào hỏi HS: Tập nói trong nhóm đôi . bổ sung. bổ sung.. huỳnh.Nhận được thư của bố.HS trao đổi nhóm đôi. trước lớp H+GV: Nhận xét..Khi gặp bác đưa thư . huynh. chinh.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 364 .. uynh trước lớp H+GV: Nhận xét.Khen một số HS học tốt.. .. muốn chạy vào khoe với mẹ.Khi mời bác uống nước 4. . lễ phép mời bác uống * Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư.. liên hệ .. Củng cố dặn dò . Nghỉ giải lao b) Nói lời chào hỏi của Minh .HS: Đọc bài( đọc thầm.Minh chạy vào nhà rót một cốc nước lạnh. . chính.sinh. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . binh.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .Nối tiếp nói.

Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò: 3P HS: Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi .. cô bé chẳng còn người bạn nào cả.4 .. Mục đích yêu cầu. không nên có mới nới cũ.Kể chuyện Con Rồng cháu Tiên II. uốn nắn cách kể Nghỉ giải lao c) Kể toàn bộ câu chuyện d) ý nghĩa câu chuyện -Phải biết quí trọng tình cảm bạn bè.3. 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Cô bé đổi gà trống lấy gà mái.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. bổ sung.học: Nội dung Cách thức tiến hành I. . B. 1.2. Đồ dùng dạy .GV: tranh minh hoạ SGK. Giới thiệu bài: 1P 2. đánh giá.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Cô chủ không biết quí tình bạn .học: .Thích thú nghe chuyện. 3.Tập kể lần lượt từng tranh 1. Các hoạt động dạy . Tranh 2: Cô bé đổi gà mái lấy vịt bầu Tranh 3: Cô bé đổi vịt lấy cún con Tranh 4: Các con vật rủ nhau bỏ đi hết. 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.. C. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài 365 .KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN A. uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .Hướng dẫn kể chuyện.Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét. . .HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. bổ sung. Kiểm tra bài cũ 4P . Dạy bài mới.

Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 366 .

Đọc mẫu b. đọc trước bài ở nhà C. .RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. Dạy bài mới.Bác vất vả quá. Mục đích yêu cầu. (3 ) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đánh giá. 2. (2 ) (22. .GV nêu yêu phần luyện nói .) M: Khi gặp bác đưa thư .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Cách thức tiến hành .HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS tập nói trong nhóm . dấu phảy và các cụm từ. Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II.HS theo dõi.GV: HD học sinh mẫu SGK .GV+HS :nhận xét.Hiểu nội dung bài: Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư.) . Giới thiệu bài.GV: SGK.Luyện đọc: a. B.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa táuH chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Đồ dùng dạy – học: . (2. cá nhân ) +Đọc từng đoạn. .Tiếp tục đọc đúng. . đánh giá.GV chú ý theo dõi. 367 .HS đọc đồng thanh. đọc nhẩm( 2 lượt ) . phát hiện các tiếng. bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói lời chào hỏi của Minh (8. bổ sung. .HS: SGK. bảng phụ . .Cháu chào bác ạ! Khi mời bác uống nước .GV giới thiệu trực tiếp . cháu mời bác uỗng chén nước cho đỡ mệt ạ.GV đọc mẫu toàn bài. đọc đảm bảo tốc độ qui định.HS + GV nhận xét. nhanh cả bài Bác đưa thư.) .Thi nói trước lớp . 1. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.

.3. Củng cố dặn dò (3’) .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 368 .Khen một số HS học tốt.GV nhận xét tiết học. .

uya . (2. người lớn.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành .) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV chú ý theo dõi. Dạy bài mới.TẬP ĐỌC: LÀM ANH A.HS đọc đồng thanh.HS+GV nhận xét.) Từ khó: làm anh. . dịu dàng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. (2. +Đọc từng đoạn. dỗ dành.. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. dỗ dành. uya. dịu dàng. uya .Luyện đọc: a.Bác đưa thư II. dịu dàng . đọc trước bài ở nhà C.. nhường. Đồ dùng dạy – học: . Giới thiệu bài.GV đọc mẫu toàn bài. Đọc mẫu b. Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa/ Với em gái bé/ Phải " người lớn'' cơ. từ khó: làm anh. (3 ) . .. Tìm được tiếng trong bài có vần ia. (21.) . đánh giá.GV sửa tư thế ngồi cho HS . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân..HS đọc bài trước lớp + TLCH . nâng. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ia. Kiểm tra bài cũ .Ôn lại các tiếng có vần ia.) .GV nêu yêu cầu 1 SGK. dọc đúng một số tiếng. . người lớn.HS: SGK. Mục đích yêu cầu.Hiểu ND bài: Muốn làm anh phải có tình yêu thương đối với em bé.Hiểu nghĩa các từ : làm anh.HS theo dõi. dỗ dành.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . phát hiện các tiếng.. 369 .Đọc trơn toàn bài.// + Đọc bài . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. 1.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (làm anh. nâng. . dịu dàng nhường. đọc nhẩm( 2 lượt ) . 2. người lớn. dỗ dành. B..Tìm trong bài tiếng có vần ia (7. người lớn.

Làm anh phảibiết nhường em. từ Tiết 2 3...HS đọc. * Tình cảm của anh đối với em gái bé..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. . uya trước lớp H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếng : Chia . dỗ dành em. uya M: Tia chớp Đêm khuya . .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau KIỂM TRA CUỐI NĂM 370 .Khen một số HS học tốt. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài ...GV: Nêu yêu cầu .GV: HD học sinh kể về anh( chị em) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi . liên hệ . bổ sung.HS đọc.GV nêu yêu cầu 2 SGK.. trước lớp H+GV: Nhận xét.HS: Đọc bài( đọc thầm.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ia. uya . phân tích cấu tạo . Nghỉ giải lao b) Kể về anh( chị em) của em 4.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . phân tích cấu tạo tiếng.HS trả lời . chốt lại KQ .Nối tiếp nói.Tìm tiếng ngoài bài có vần ia. bổ sung. Củng cố dặn dò 10P 3P . bổ sung. tìm tiếng ngoài bài có vần ia. . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .HS trao đổi nhóm đôi.Muốn làm anh phải có tình cảm thương yêu em thật sự. .GV nhận xét tiết học.

phát hiện các tiếng.Đọc trơn toàn bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. trồng na. trồng na.GV nêu yêu cầu 1 SGK./ cụ nhiều tuổi sao còn trồng na?// HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Cụ trồng chuối có phải hơn không? //Chuối GV: Quan sát. dọc đúng một số tiếng. ra quả) +Đọc từng đoạn.. .HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . . ngoài vườn.) . oay.Luyện đọc: a. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành . oay (7. chẳng quên khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (lúi húi.// Còn na. (2..GV đọc mẫu toàn bài. trồng na. Mục đích yêu cầu. ngoài vườn. . . đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS đọc bài trước lớp + TLCH . ngoài vườn.Hiểu nghĩa các từ : lúi húi. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oai.Hiểu ND bài: Ăn quả nhớ người trồng cây B. . cả lớp) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS: SGK. (3 ) . ra quả . Kiểm tra bài cũ .HS+GV nhận xét. GV: Nêu rõ yêu cầu Cụ ơi.. Đọc mẫu b.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ quả. Đồ dùng dạy – học: .GV chú ý theo dõi.Làm anh II. oay . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: lúi húi. ra quả. đọc trước bài ở nhà C.HS đọc đồng thanh.HS trả lời 371 . đánh giá. (21. ra . trồng na.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. .Ôn lại các tiếng có vần oai.HS theo dõi./ chắc gì cụ đã chờ GV: HD học sinh đọạncau khó( BP) được đến ngày có quả.GV sửa tư thế ngồi cho HS .) .) . từ khó: lúi húi. Giới thiệu bài. 2. (2. Dạy bài mới.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA A. Tìm được tiếng trong bài có vần oai. 1.) .// HS: Luyện đọc ( cá nhân. chẳng quên.Tìm trong bài tiếng có vần oai . uốn nắn mau ra quả. ngoài vườn.

Tiết 2 3. bổ sung. . từ . phân tích cấu tạo . Diễn viên múa quay người.H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếnGV: ngoài. .GV: Nêu yêu cầu . .GV nhận xét tiết học.HS: Đọc bài( đọc thầm. .Khen một số HS học tốt.Tìm tiếng ngoài bài có vần oai.GV: HD học sinh kể về ông( bà) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi .. người hàng xóm khuyên cụ nên trồng chuối. bổ sung. vì chuối mau ra quả. . oay trước lớp H+GV: Nhận xét. oay . chốt lại KQ .GV nêu yêu cầu 2 SGK. trước lớp H+GV: Nhận xét.Nối tiếp nói.Cụ già liền nói: Có sao đâu! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn.HS đọc.HS trao đổi nhóm đôi.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 372 . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P .Thấy cụ già trồng na.. bổ sung..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.HS đọc.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oai. * Tình cảm của ông bà đối với con cháu Nghỉ giải lao b) Kể về ông( bà) của em .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . chốt lại ..HS: Điền tiếng có vần oai hoặc oay thích hợp( bảng lớp) .. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .Điền tiếng có vần oai hoặc oay M: Bác sĩ nói chuyện điện thoại.GV nêu yêu cầu . bổ sung. oay M: khoai lang loay hoay .. phân tích cấu tạo tiếng. Củng cố dặn dò 3P . liên hệ 4. tìm tiếng ngoài bài có vần oai.

Ôn lại các tiếng có vần ân. dọc đúng một số tiếng. săn lùng. nhảy dù) +Đọc từng đoạn.Đọc trơn toàn bài. uân. từ khó: nhanh vun vút. đánh giá. Tìm được tiếng trong bài có vần ân. uân .Tìm trong bài tiếng có vần uân . săn lùng. . nghĩa từ (nhanh vun vút.) . đọc trước bài ở nhà C. 1.TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. (21. Biển Đen. (2. đọc nhẩm( 2 lượt ) . . bờ biển.) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. cá Nghỉ giải lao nhân ) .Người trồng na II.HS đọc bài trước lớp + TLCH . săn lùng..GV gạch chân tiếnGV: huân 373 .HS tiếp nối đọc từng câu (BP) .Luyện đọc: a. (2. . uốn nắn được thưởng huân chương.// GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc ( cá nhân.HS theo dõi.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . bờ biển. săn lùng.) .HS đọc đồng thanh. Đọc mẫu b. . . . Đồ dùng dạy – học: . nhảy dù.HS trả lời .HS: SGK. nhảy dù . bờ biển. huân khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải chương. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành .GV sửa tư thế ngồi cho HS . Kiểm tra bài cũ . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Một chú cá heo ở Biển Đen/ mới đây đã GV: Quan sát..GV đọc mẫu toàn bài. Giới thiệu bài.Hiểu ND bài: Cá heo loài cá bơi giỏi nhất của biển. 2.Hiểu nghĩa các từ : nhanh vun vút. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. (3 ) . .. Mục đích yêu cầu.GV nêu yêu cầu 1 SGK. uân (7 ) .GV chú ý theo dõi. thuyền giặc. bờ biển. phát hiện các tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: nhanh vun vút.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ nhảy dù. c) Ôn vần ân. Dạy bài mới. cá heo là bạn của con người B.HS+GV nhận xét.

trước lớp H+GV: Nhận xét. . liên hệ ...HS: Đọc bài( đọc thầm.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân..Người ta dạy cá heo canh gác bờ biển.Cá heo bơi giỏi nhất biển. bổ sung. bổ sung.Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò 3P . nhóm) Tiết 2 3.GV: HD học sinh hỏi nhau về cá heo HS: Tập hỏi nhau trong nhóm đôi .GV nhận xét tiết học.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . . dẫn tàu thuyền vào cảng.. * Cá heo là bạn của con người Nghỉ giải lao b) Hỏi nhau về cá heo theo ND bài 10P 4. cứu người.. . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài .Nối tiếp nói. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . Mèo chơi trên sân..HS đọc.Nói câu chứa tiếng có vần ân... phân tích cấu tạo .GV: Nêu yêu cầu .GV nêu yêu cầu .. .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 374 . uân M: Cá heo được thưởng huân chương.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .

3. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 375 .Thích thú nghe chuyện.học: Nội dung Cách thức tiến hành I..4 .. Củng cố dặn dò: 3P 2HS: Kể nối tiếp câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.. II.học: .Kể chuyện Cô chủ không biết quí tình bạn. Đồ dùng dạy . đánh giá.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. làm cho em ngạc nhiên. Kiểm tra bài cũ 4P . Giới thiệu bài: 1P 2. Dạy bài mới.Hướng dẫn kể chuyện..GV: tranh minh hoạ SGK. Tranh 3: Pao-lich xin được bánh của bà Tranh 4: Pao-lich được anh cho đi bơi thuyền. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) . bổ sung. a) Giáo viên kể chuyện 4P b) Kể từng đoạn theo tranh 23P Tranh 1: Pao ..Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Hai tiếng kì lạ ..2.KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ A.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét. Các hoạt động dạy .lich đang buồn bực. Tranh 2: Pao-lich xin chị cái bút. C.3. . .Tập kể lần lượt từng tranh 1...Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.. uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét. .. 1.... Mục đích yêu cầu. Nghỉ giải lao c) ý nghĩa câu chuyện 5P -Phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi trong hoàn cảnh phù hợp. cụ già nói. B.

Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 376 .HS + GV nhận xét. Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ khó mà HS chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.Khen một số HS học tốt. đánh giá. (3 ) (2.GV nêu yêu phần luyện nói .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV giới thiệu trực tiếp .HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV: HD học sinh mẫu SGK .HS đọc đồng thanh.GV+HS :nhận xét. phát hiện các tiếng. . .GV chú ý theo dõi. 3..GV nhận xét tiết học. Đồ dùng dạy – học: . .) M: Cá heo sống ở biển.. nó có thể canh gác ngoài biển. Dạy bài mới.GV: SGK. Củng cố dặn dò . đánh giá. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu..) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau về cá heo (8. Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa Cá heo rất thông minh. cá nhân ) .Luyện đọc: a. .HS: SGK. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Hiểu nội dung bài: Cá heo là bạn của mọi người B.RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. Đọc mẫu b. 1. 2. làm xiếc.Tiếp tục đọc đúng. . bảng phụ . Giới thiệu bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Thi nói trước lớp . . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.. dấu phảy và các cụm từ.) +Đọc từng đoạn. (3’) .HS tập nói trong nhóm . . Cách thức tiến hành .GV đọc mẫu toàn bài. đọc trước bài ở nhà C. (2 ) (22.HS theo dõi. Mục đích yêu cầu. nhanh cả bài Anh hùng biển cả đọc đảm bảo tốc độ qui định. bổ sung.

sau 377 .

uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân.GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV chú ý theo dõi... . . dọc đúng một số tiếng. . cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (quả na. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS+GV nhận xét. trứng cuốc.. (3 ) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành .GV đọc mẫu toàn bài. uốn câu. (2.HS trả lời 378 .HS đọc bài trước lớp + TLCH .TẬP ĐỌC: ò ó O A. con trâu. Dạy bài mới. uốn câu. 1. trứng cuốc. oăc .Hiểu ND bài: Tiếng gà gáy làm cho muôn vật đều thay đổi B. uốn câu. phát hiện các tiếng. Giới thiệu bài. . đọc trước bài ở nhà C.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. Đồ dùng dạy – học: .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .) Từ khó: quả na. trứng cuốc. Kiểm tra bài cũ .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. con trâu. từ khó: quả na.. con trâu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . Đọc mẫu b. trứng cuốc.Anh hùng biển cả II. uốn câu. Mục đích yêu cầu.HS đọc đồng thanh. (2.HS: SGK. +Đọc từng khổ thơ Tiếng gà/ Tiếng gà/ Giục quả na mở mắt/ Tròn xoe// + Đọc bài . con trâu.Ôn lại các tiếng có vần oăt.Đọc trơn toàn bài.) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. oăc . (21.Hiểu nghĩa các từ : quả na. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oăt.Tìm trong bài tiếng có vần oăt (7. Tìm được tiếng trong bài có vần oăt. 2.) ..Luyện đọc: a. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . buồng chuối. đánh giá.HS theo dõi.) .. . oăc.

bổ sung.. tre đâm măng. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . . con trâu ra đồng.GV: Nêu yêu cầu ..Nối tiếp nói. nhóm) . bông lúa uốn câu. hạt đậu nảy mầm.Nói câu chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc Tiết 2 3.HS: Đọc bài( đọc thầm. .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .GV: HD học sinh nói về các con vật mà em biết HS: Tập nói trong nhóm đôi ...GV gạch chân tiếng : hoắt ..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 379 . chuối chín..HS đọc.Gà gáy vào lúc sáng sớm . trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P . làm muôn vật đều thay đổi Nghỉ giải lao b) Nói về các con vật em biết 4. Củng cố dặn dò .Tiếng gà gáy làm cho quả na mở mắt.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Khen một số HS học tốt. phân tích cấu tạo .GV nêu yêu cầu .. liên hệ . * Gà gáy.GV nhận xét tiết học.

.Đồ dùng dạy . ngoặc tay c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ số. ngoặc tay . uốn nắn. uốn nắn.( Cả lớp ) GV: Quan sát. H+GV: Nhận xét. HD viết chữ số: 0 1 2 3 4 5 (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uân.huân chương. chữa lỗi.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: 2. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) ăn. uân. cỡ chữ…. ’ 6 7 8 9 b. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. đúng các vần: ăn.nhọn hoắt. cách cầm bút 380 .học: Nội dung A. III. oăc . . bổ sung. nhọn hoắt. . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. cỡ chữ các chữ số từ 0 đến 9 . đẹp.GV: Mẫu chữ. chiều rộng. oăc . huân chương. Các từ ngữ: thân thiết. chiều rộng. cỡ chữ…. . Các hoạt động dạy . nêu nhận xét về độ cao.Viết: X Y B. HS: Đọc vần và từ ứng dụng . uân.Hướng dẫn viết: a. GV: Nêu rõ yêu cầu. Khăn lau bảng.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Viết nhanh.thân thiết. bảng phụ . vở tập viết.oăt.Biết tô đúng mẫu chữ. oăt. Bài mới: 1.TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9 I. nhọn hoắt.học: .HS: Bảng con. II. Kiểm tra bài cũ: . uốn nắn tư thế.HD viết vào vở (18’) -1 2 3 4 5 6 7 8 9 . đánh giá. phấn. oăt. hướng dẫn viết từng dòng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). oăc thân thiết.ăn. huân chương. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.

dặn dò: ’ (4 ) ’ (2 ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học. 381 .. chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. . Củng cố. Chấm chữa bài: 4.ngoặc tay 3.

. ò .. bảng phụ . . lên nương.Giới thiệu bài: (1’) 2. bước.Củng cố cách viết: quả na. giữa rừng B. o. Đồ dùng dạy – học: .Đọc từng cụm từ. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) quả na.. buồng chuối... bảng con. trứng cuốc. III. đảm bảo tốc độ 13 dòng thơ cuối của bài ò ó o . uốn nắn. buồng chuối. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. uốn câu.GV: Chữ mẫu. Củng cố.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.. đánh giá. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .RÈN VIẾT: ò ó O I.. . GV: Nhận xét chung giờ học b)Luyện viết vở ô li òóo Giục con trâu Ra đồng .HS: Vở ô li. H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: ..Rèn tính cẩn thận cho HS. 382 . Các hoạt động dạy . trứng cuốc. nằm lặng.Bài mới: 1. phấn. II... cỡ chữ. con trâu. .. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu..Biết viết đúng mẫu chữ. bổ sung trước lớp. ó .Viết: Trường. viết chính xác.. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. .Kiểm tra bài cũ: (3 ) .. con trâu.Nhận xét. 3..Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.. HD cách viết ... uốn câu...

Hiểu nội dung bài: Chia tay với lớp 1 để học lên lớp 2.TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 A.Chép đúng 1 đoạn trong bài Quyển sách mới. đọc trước bài ở nhà C. đọc đảm bảo tốc độ qui định. .HS: SGK. nhanh cả bài Gửi lời chào lớp 1.Đọc đúng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 383 . Biết ngắt đúng nhịp thơ bài thơ 5 chữ . bạn nhỏ hứa sẽ cố gắng thật nhiều . Đồ dùng dạy – học: .GV: SGK. B. Mục đích yêu cầu. bảng phụ .

GV: HD học sinh đọc rõ ràng.GV: nêu yêu cầu. . đọc nhẩm( 2 lượt ) .Luyện đọc: a. .HS tập đọc trong nhóm .I. 1P . bổ sung. đánh giá.GV đọc mẫu toàn bài. chữa lỗi trước lớp 2P .GV: Quan sát. 12P +Đọc từng đoạn Lớp một ơi! Lớp một/ Đón em vào năm trước/ Nay giờ phút chia tay/ Gửi lời chào tiến bước.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa 1 số từ mà chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV giới thiệu trực tiếp 2P . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. hay toàn bài .Thi đọc trước lớp . Đọc mẫu b. Củng cố dặn dò . Giới thiệu bài.GV chú ý theo dõi.Về nhà ôn lại toàn bộ chương trình Tiếng Việt đã học ở lớp 1 384 . HD học sinh nhận xét các hiện tượng chính tả cần lưu ý . uốn nắn . 2.GV đọc bài cho HS soát lại . Dạy bài mới. đánh giá. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS + GV nhận xét. Nghỉ giải lao d) Tập chép: Quyển sách mới 15P 3.Khen một số HS học tốt.GV nêu yêu cầu . cá nhân ) .HS: Đọc bài viết trên bảng phụ 1 lượt . Kiểm tra bài cũ -ò ó o II.// c) Đọc bài: 5P .Lần lượt viết bài vào vở . 3P .HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV nhận xét tiết học. .HS đọc đồng thanh. 1. phát hiện các tiếng.HS theo dõi.Chấm bài của một số HS và nhận xét.GV+HS :nhận xét.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ SGK .

385 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful