Muc Luc

Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.
Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.
Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP...............................................................................................7
...........................................................................................................................7
CÁC NÉT CƠ BẢN.........................................................................................................8
Bài 1: e..............................................................................................................................9
Bài 2: b............................................................................................................................10
Bài 3:...............................................................................................................................12
Bài 4: Dấu ? ..................................................................................................................14
Bài 5: Dấu Huyền, Ngã...................................................................................................16
Bài 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ..............................................................................................18
BàI 7: ê, v.....................................................................................................................20
Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản............................................................................................22
Tiết 2: Tập TÔ E, B, Bé.................................................................................................23
Bài 8:
l , h...................................................................................................................24
Bài 9:
o , c.................................................................................................................26
Bài 10 Ô - Ơ................................................................................................................28
Bài 11: Ôn tập...............................................................................................................30
Bài 12: i – a....................................................................................................................32
Bài 13: n – m...................................................................................................................34
Bài 14: d, đ......................................................................................................................36
Bài 15: t – th.................................................................................................................38
Bài 16: ôn tập...................................................................................................................40
Bài 17: u – ư..................................................................................................................42
Bài 18: x, ch..................................................................................................................44
kiem tra............................................................................................................................45
Bài 19: s – r.....................................................................................................................46
Bài 20: k – kh.................................................................................................................48

Bài 21: Ôn Tập................................................................................................................50
Bài 22: ph, nh.................................................................................................................52
Bài 23: g, gh...................................................................................................................54
Bài 24: q, qu, gi..............................................................................................................56
Bài 25: ng, ngh...............................................................................................................58
Bài 26: y, tr.....................................................................................................................60
Bài 27: Ôn Tập
.................................................................................................62
Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm...........................................................................................64
Bài 28: Chữ thường , chữ hoa.........................................................................................65
Bài 29: ia......................................................................................................................67
Tập Viết: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô..............................................................................69
Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê.........................................................................70
Bài 30: ua- ưa..................................................................................................................71
Bài 31: Ôn Tập................................................................................................................73
Bài 32: oi – ai..................................................................................................................75
Bài 33: ôi - ơi...................................................................................................................77
Bài 34: ui – ưi..................................................................................................................79
Bài 35: uôi – ươi..............................................................................................................81
Bài 36: ay - ây..................................................................................................................83
Bài 37: Ôn Tập
.................................................................................................85
Bài 38: eo - ao..................................................................................................................87
Tập Viết: Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái.................................................................89
Tập Viết: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ...............................................................90
Bài 39: au - âu.................................................................................................................91
Bài 40: iu – êu..............................................................................................................93
ÔN TậP............................................................................................................................95
Ôn Tập: Giữa Kì.............................................................................................................97
Bài 41: iêu – yêu ...........................................................................................................99
Bài 42: ưu – ươi.............................................................................................................101
Bài 43: Ôn tập...............................................................................................................103
Bài 44: on - an ............................................................................................................105
Bài 45: ân- ă - ăn ........................................................................................................107
Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu......................................109
Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa..............................110
Bài 46: ÔN - ƠN .........................................................................................................111
Bài 47: EN – ÊN .........................................................................................................113
Bài 48: IN – UN .........................................................................................................115
Bài 49: IÊN – YÊN .....................................................................................................117
Bài 50: UÔN – ƯƠN ..................................................................................................119
Bài 51: ÔN TậP ..........................................................................................................121
Bài 52: ONG - ÔNG....................................................................................................123
Bài 53: ĂNG – ÂNG...................................................................................................125
Bài 54: UNG – ƯNG ..................................................................................................127
TậP VIếT: Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây.............................................129
TậP VIếT: Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng...................................130
2

Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................131
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................133
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................135
Bài 58: ÔN TậP ..........................................................................................................137
Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................139
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................141
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................143
Bài 58: INH – ÊNH.....................................................................................................145
Bài 59: ÔN TậP ..........................................................................................................147
Bài 60: om – am............................................................................................................149
Bài 61: ăm - âm.............................................................................................................151
Bài 62: ÔM - ƠM........................................................................................................153
Bài 63: EM – ÊM........................................................................................................155
TẬP VIẾT: Nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,...........................................157
TậP VIếT: đỏ thắm, mầm non. Chôm chôm, trẻ em.....................................................158
Bài 64:
im - um.........................................................................................................159
Bài 65:
iêm – iêm.....................................................................................................161
Bài 66:
uôm – ươm ..................................................................................................163
Bài 67: ÔN TậP...........................................................................................................165
Bài 68: ÓT - ÁT..........................................................................................................167
Bài 69:
ăt - ât............................................................................................................169
Bài 70:
ôt – ơt...........................................................................................................171
Bài 72: ut – ưt..............................................................................................................174
TẬP VIẾT : Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà...................176
TẬP VIẾT: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết................................177
Bài 73:
it – iêt...........................................................................................................178
Bài 74:
uôt – ươt.......................................................................................................180
ÔN TậP..........................................................................................................................182
Bài 76:
oc – ac..........................................................................................................184
Rèn đọc: oc – ac..........................................................................................................186
Bài 77:
ăc – âc..........................................................................................................188
Bài 78:
uc – ưc..........................................................................................................190
Bài 79:
ôc – uôc........................................................................................................192
Bài 80:
iêc – ươc.......................................................................................................194
TẬP VIẾT : Tuốt lúa, hạt thóc......................................................................................196
TẬP VIẾT: Con ốc, đôi guốc, cá diếc,..........................................................................197
Bài 81:
ach................................................................................................................198
Bài 82:
ich – êch.......................................................................................................200
Bài 83:
ôn tập............................................................................................................202
Bài 84:
op – ap..........................................................................................................204
Bài 85:
ăp – âp..........................................................................................................206
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................208
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................210
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................212
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................214
3

TẬP VIẾT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.............................216
TẬP VIẾT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ...................217
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................218
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................220
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................222
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................224
TậP VIếT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá..............................226
TậP VIếT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ......................227
Bài 90:
ôn tập............................................................................................................228
Bài 91:
oa – oe..........................................................................................................230
Bài 92:
oai - oay.......................................................................................................232
Bài 93:
oan – oăn......................................................................................................234
Bài 94:
oang – oăng..................................................................................................236
Bài 95:
oanh – oach..................................................................................................238
Bài 96:
oat – oăt........................................................................................................240
Bài 97:
ôn tập............................................................................................................242
Bài 98:
uê – uy..........................................................................................................244
Bài 99:
uơ – uya........................................................................................................246
Bài 100:
uân – uyên..................................................................................................248
Bài 101:
uât – uyêt....................................................................................................250
Bài 102:
uynh – uych................................................................................................252
Bài 103:
ôn tập..........................................................................................................254
TẬP VIẾT: Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp........256
TẬP VIẾT: ôn tập.....................................................................................................258
TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM............................................................................................259
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A, Ă, Â...................................................................................261
Rèn viết: Trường em......................................................................................................263
TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ .........................................................................................266
KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ.....................................................................................268
RÈN ĐỌC: ÔN TậP.....................................................................................................269
TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ...........................................................................................270
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ.................................................................................272
TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG................................................................................................274
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP ....................................................................................................277
TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN......................................................................................278
RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN.....................................................................................280
TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM............................................................................................281
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G.................................................................................283
TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ..........................................................................................285
KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN........................................................................................287
RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA.................................................................................................289
TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ................................................................................................290
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K...............................................................................292
Rèn viết: Ngôi nhà.........................................................................................................294
TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ..........................................................................................295
4

TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ.......................................................................297
KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG..............................................................299
RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ........................................................................301
TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN..................................................................................................303
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N..............................................................................305
Rèn viết: Đầm sen.........................................................................................................307
TẬP ĐỌC: MỜI VÀO..................................................................................................308
TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG..............................................................................................310
KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ........................................................................312
RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG...............................................................................................314
TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP........................................................................................315
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O, Ô, Ơ, P......................................................................317
Rèn viết: Chuyện ở lớp..................................................................................................319
TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC..................................................................................320
TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................322
KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC........................................................................................324
RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................326
TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA.........................................................................................328
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q, R...............................................................................330
Rèn viết: Ngưỡng cửa....................................................................................................332
TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE..................................................................................333
TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM............................................................................................335
KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ...................................................................337
RÈN ĐỌC: HAI CHị EM..............................................................................................338
TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM................................................................................................340
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S, T...............................................................................342
Rèn viết: Hồ Gươm.......................................................................................................344
TẬP ĐỌC: LUỸ TRE .................................................................................................345
TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA ......................................................................................347
TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG..............................................................................................349
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V................................................................................351
Rèn viết: Cây bàng........................................................................................................353
KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN..................................................................354
TẬP ĐỌC: ĐI HỌC ..................................................................................................356
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y..............................................................................358
Rèn viết: Đi học.............................................................................................................360
TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN ...............................................................................361
TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ ......................................................................................363
KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN ........................................365
RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ........................................................................................367
TẬP ĐỌC: LÀM ANH ...............................................................................................369
TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA ...............................................................................371
TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ ............................................................................373
KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ ............................................................................375
RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ.............................................................................376
5

TẬP ĐỌC: ò ó O .........................................................................................................378
TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9....................................................................380
RÈN VIẾT: ò ó O........................................................................................................382
TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1.............................................................................383

6

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh nhận biết tên sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt.
- Làm quen với bạn bè trong lớp học, biết sử dụng đồ dùng học tập.
- Có ý thức cố gắng học tập.

II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: SGK , bộ ghép chữ Tiếng Việt
- HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt

III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Tiết 1
A.Kiểm tra bài cũ (3 phút)
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (5 phút)
2. Nội dung :
a. Xây dựng nề nếp:( 22 ph)

Nghỉ giải lao(5 phút )
Tiết 2
b. Cách học: (30 phút )

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)

Cách thức tiến hành
GV: Điểm danh học sinh, thực hiện ổn
định tổ chức
GV: Giới thiệu môn học.
GV: Phân lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,
các tổ nhóm học tập.
GV: Giới thiệu tên SGK, vở bài tập, cách
sử dụng sách,
HS: Thực hiện đúng cách cầm sách, tư thế
ngồi, cách cầm bút, đặt bảng, giơ bảng,
HS: Hát, múa
HS: Thực hiện cách học nhóm,
- Cách sử dụng đồ dùng ghép chữ.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
GV: quan sát, uốn nắn.
GV: Dặn học sinh thực hiện tốt các ND đã
học trên lớp.
HS: Về nhà xem bài chuẩn bị giờ học sau.

7

đồng thanh. III. Bài mới: 1. nhóm đôi ) GV: Quan sát. phấn.Đồ dùng dạy . GV: Treo bảng phụ (Đã chép các nét chữ). nghe. HS: Đọc đồng thanh.Đọc các nét chữ (15 phút) b.Nội dung GV: a. dặn dò: (5 phút) GV: Nhận xét giờ học. HS: Chuẩn bị bài e 8 . GV: Viết mẫu lên bảng . . Luyện đọc: GV: Kiểm tra đồ dùng học tập. Củng cố. Bộ đồ dùng học Tiếng việt.Có ý thức học tập tự giác. GV: Giới thiệu các nét chữ cơ bản. đọc cá nhân.CÁC NÉT CƠ BẢN I.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. HS: Đọc lại bài( 1 lượt ).Hướng dẫn cụ thể điểm đặt bút và dừng bút. Các hoạt động dạy .học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A.Giúp học sinh nhận biết các nét cơ bản . sửa lỗi (30 phút) HS: Đọc bài trên bảng lớp (Cá nhân. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) B.(Nhiều lần) H+GV: Nhận xét. Bộ đồ dùng học Tiếng việt. . tích cực.HS: Bảng con. viết bảng con.học: . .Viết bảng con các nét chữ (15 phút) Tiết 2 c. II.GV: Bảng phụ.Biết viết đúng các nét cơ bản. HS: Quan sát mẫu. sửa lỗi cho HS 3.Mục đích yêu cầu: .Cách viết từng nét.

GV: Viết chữ e ( Chậm. HS: Phát âm đồng thanh -> cá nhân.Nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật. 9 . Luyện tập: a. GV: Quan sát. . . Phát âm: e (16 phút) c. GV: Nhận xét. Củng cố. Dạy chữ ghi âm: a.Các nét cơ bản B. HS: Viết bài vào vở .Viết các nét cơ bản( Bảng con) H+GV: Nhận xét. GV: Hướng dẫn cách trình bày. GV: Chốt nội dung bài.Sửa lỗi. rõ qui trình cho HS quan sát nhận biết) GV: Sử dụng sợi dây thẳng vắt chéo thành chữ e cho HS quan sát. cá nhân. nhóm (2 em).Bài 1: e I. dặn dò: (2 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc các nét cơ bản (3 em) . GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Quan sát trang SGK GV: Đặt câu hỏi gợi mở -> dẫn dắt nội dung bài. Nhận diện chữ e: (5 phút) b. bảng con. đánh giá. Bài mới: 1. uốn nắn.Phát triển là lời nói tự nhiên theo nội dunGV: Trẻ em với loài vật. GV: Phát âm mẫu chữ e.GV: Bảng phụ ghi chữ e.HS: SGK. II. HS: Đọc bài SGK (đồng thanh.Học sinh làm quen và nhận biết được chữ e.Luyện đọc: (23 phút) b-Luyện viết: (10 phút) C. tranh minh họa.Mục đích yêu cầu: . GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình). Các hoạt động dạy học: Nội dung Tiết 1 A. sợi dây. HS: Viết bảng con ( vài lần) HS: Đọc bài trên bảng. . SGK. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . Giới thiệu bài: (3 phút) 2. HS: Quan sát mẫu vở Tập viết. sự vật.Viết bảng con: e (7 phút) Tiết 2 3. III.Đồ dùng dạy học: . Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

tiếng be trong VTV GV: Quan sát. ve. mẹ.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A.Các hoạt động dạy . múa. GV: Nhận xét đánh giá. Luyện đọc (15 phút) b. xe.Mục đích yêu cầu: . .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trẻ em với con vật. ve.học: GV: Bảng phụ. e -> đánh vần be -> phân tích tiếng be. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. cá nhân) GV: Quan sát.> be c-Viết bảng con: b – be (8 phút) Tiết 2 3. HS:Đọc bài 1 lượt toàn bài. B. HS: Đọc bài trên bảng.Đọc Bé. đánh giá. Củng cố. sửa sai. uốn nắn HS: Hát.Viết chữ e. HS: SGK. GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Nhận diện chữ b: (4 phút). HS: Ghép tiếng be -> đọc trơn. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. Luyện tập: a. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tô chữ b. vở tập viết. sửa sai. GV: Giới thiệu tranh vẽ.Bài mới: 1. sự vật. Các hoạt độnGV: a. HS: Đọc đồng thanh .Luyện viết ( 9 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. GV: Phát âm be. tranh minh họa SGK. b. Nêu yêu cầu bài GV: Chữ b gồm 2 nét( nét khuyết trên và nét thắt) HS: Phát âm b.Đồ dùng dạy . GV: Đặt câu hỏi gợi mở.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) . . HS: Đọc SGK(đồng thanh. II. . giúp HS đọc đúng.Học sinh làm quen và nhận biết chữ b và âm b – ghép được chữ be. xe). cá nhân.PT cấu tạo và phát âm: (15 phút) b + e . HS: Luyện nói theo chủ đề( Vài em nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. vận động.Nhận thức mối liên hệ giữa chữ với tiếng chỉ đồ.Bài 2: b I.Luyện nói: Trẻ em học tập (8 phút) C. bé. dặn dò: (3 phút) GV: Treo bảng phụ (đã ghi e.. III. 10 .

.Dặn HS về nhà đọc bài. chuẩn bị bài sau.GV: Nhắc lại nội dung bài. 11 .

dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề các hoạt động khác của trẻ.học: GV: Bảng phụ – Tranh minh họa. HS: SGK – Vở tập viết – Bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy . sự vật. HS: Đọc bài trên bảng. HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết. cá nhân ).Đọc: b – be – bè. .Biết được dấu và thanh ’ chỉ đồ vật. GV: quan sát. hướng dẫn cách viết.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . uốn nắn. đánh giá.Bài mới: 1. .Dạy dấu thanh “ / ”: (18 phút) a. bóng. III. Củng cố. HS: Nhận diện thanh sắc ( / ) HS: Phát âm ( / ) -> đánh vần be – bé .Nhận diện dấu /: (3 phút) b.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. HS: Viết bảng con( vài lần ) GV: Nhận xét.Bài 3: I. Các hoạt động dạy . ghép được tiếng bé.Mục đích yêu cầu: . cá nhân.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) C. II. GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh. sửa lỗi cho học sinh.học: Nội dung Tiết 1 A. HS: Đọc SGK ( nhóm. 12 .Viết b – be.Đọc trơn -> Ghép tiếng bé GV: Phát âm mẫu HS: Đọc đồng thanh.Phân tích cấu tạo và phát âm ( Thanh sắc / ) be – bé Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: (7 phút) Tiết 2 3. mẫu vật…dẫn dắt vào nội dung bài học. HS: Thảo luận tranh -> Luyện nói theo chủ đề. B. viết theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) GV: Nhận xét. .Học sinh nhận biết dấu và thanh ’. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK GV: Đưa ra các hình.Giới thiệu bài: (3 phút) 2.

Đọc lại bài 1 lượt. bổ sung.Dặn học sinh về nhà đọc bài 13 . GV: Chốt lại nội dung bài. HS: Nhắc tên bài.H+GV: Nhận xét. .

I. III. Các hoạt động dạy .GV: Bảng phụ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK.Học sinh nhận biết được dấu ?. HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy .Biết được dấu thanh chỉ đồ vật.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng.Viết bé B. HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh hỏi ?. biết ghép tiến bẻ.P. bổ sung. sự vật.Bài mới: 1. bẹ HS: Đọc đồng thanh. hướng dẫn cách viết. bẹ GV: Phát âm mẫu.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét.học: .be + nặng -> bẹ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. hoạt động bẻ của bài. cá nhân.Mục đích yêu cầu: . đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm. HS: Quan sát tranh.Dạy dấu thanHS: ( 28 phút ) a.Nhận diện dấu ? . ) .Viết bảng con( 2. đồng thanh ).be + hỏi -> bẻ . HS: Đọc lại bài 1 lượt. GV: quan sát. tranh vẽ SGK. . sửa lỗi cho học sinh. 14 . II. ) -> đánh vần bẻ. . b.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . . HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. .HS: SGK.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) .Bài 4: Dấu ? . thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. GV dẫn dắt vào ND bài.4 lượt) GV: Nhận xét. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bẻ. uốn nắn. ( GV nói mẫu. cá nhân. đánh giá. HS: Nhận diện thanh hỏi ( ? ) thanh (.Đọc: /. bộ ghép chữ Tiếng Việt.học: Nội dung Tiết 1 A. bẹ.) HS: Phát âm ( ? . bé .

Củng cố. dặn dò: (3 phút) GV: Chốt lại nội dung bài. 15 . .C.Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

Viết: bẻ. .P. võng.Nhận biết dấu huyền. dáng cây nghiêng). cá nhân.Mục đích yêu cầu: . .Dạy dấu thanHS: (28 phút) a. ngã. đánh giá. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh huyền.be + ngã -> bẽ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3.Biết được dấu huyền. . vẽ.HS: SGK. cò. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bè. bẻ. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK. mèo.Nhận diện dấu thanh b.Phát triển lời nói tự nhiên: nói về bè( bè gỗ.Bài 5: Dấu Huyền. bé bẹ . II. Ngã I.4 lượt) GV: Nhận xét. ngã ( mẫu vật) *Dấu \ là 1 nét sổ nghiêng trái HS: Quan sát thêm dấu trong bộ chữ cái để nhớ được dấu \. HD học sinh quan sát HS: Nhận diện thanh huyền. bè tre nứa) và tác dụng của nó trong cuốc sống. GV dẫn dắt vào ND bài.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút?) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . III. đồng thanh) 16 . sửa lỗi cho học sinh.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .học: Nội dung Tiết 1 A. Đồ dùng dạy – học: . Tranh luyện nói( SGK).GV: Bảng kẻ ô li.Trao đổi ( cặp) tìm đồ vật giống…( thước kẻ đặt xuôi. . HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét. hướng dẫn cách viết.Đọc: ? . Tranh minh họa( mẫu vật) các tiếnGV: dừa. bẽ HS: Đọc đồng thanh.Viết bảng con( 2. bộ ghép chữ. *Dấu ngã là 1 nét móc có đuôi đi lên ( HD tương tự dấu \ ) HS: Phát âm (huyền.Bài mới: 1. võ. gà.be + huyền -> bè . GV: Viết lên bảng 2 dấu.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. bẹ B. ngã) -> đánh vần bè. ngã ) . sự vật. ngã ở tiếng chỉ đồ vật. bẽ GV: Phát âm mẫu. gỗ.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. ghép được tiếng bè. Các hoạt động dạy .

cá nhân. đồng thanh ). Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: bè (7 phút) C. Củng cố. HS: Quan sát tranh. GV: Chốt lại nội dung bài. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. GV: quan sát. bổ sung. dặn dò: (3 phút) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. HS: Đọc lại bài 1 lượt. ( GV nói mẫu. bẽ trong vở tập viết. .Dặn học sinh về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài 6 17 . uốn nắn.HS: Đọc SGK ( nhóm.

việc.Phát triển lời nói tự nhiên: Phân biệt các sự vật. bè bè.HS nhận biết được các âm và chữ e.Ghép chữ b với e thành be và thêm các dấu thanh Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: . bẹ I. Các hoạt động dạy . HS: Quan sát tranh. bộ ghép chữ. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè. HS: Viết bảng con( lần ) GV: Nhận xét. người (5 phút) C.Viết: bè. việc. Đồ dùng dạy – học: .Mục đích yêu cầu: . nặng) . dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . đọc trơn. bè. . hướng dẫn rõ qui trình viết. Ôn tập: (28 phút) a. bẻ.học: Nội dung Tiết 1 A. bổ sung. III. bẽ B. đồng thanh ). b và các dấu thanh( ngang.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. phân tích… .Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa. be bé(bộ ghép chữ) GV: Quan sát. đánh vần. đánh giá.be. GV: Giới thiệu qua KTBC GV: Đưa bảng phụ chép sẵn ND bài HS: Phát âm. bẹ Tiết 2 3. cá nhân. Tranh minh họa… . Củng cố. chỉnh sửa phát âm HS: Ghép chữ be be. ( GV nói mẫu. bé. người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh. bé. huyền. bẽ. II.Viết bảng con( 2 lượt) GV: Nhận xét. bẽ . chỉnh sửa cho HS GV: Viết mẫu lên bảng.Đọc: huyền. bè. 18 . bẻ. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm. sửa lỗi cho học sinh. bẻ. đồng thanh) GV: Quan sát. ngã. bẹ trong vở tập viết.Đọc lại bảng ôn( cá nhân. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề.GV: Bảng ôn.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút ) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Sự vật.HS: SGK. bè. HS: Đọc lại bài 1 lượt. uốn nắn. bẽ.Bài mới: 1.Bài 6: be.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . ngã.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. GV: quan sát. bẽ. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. hỏi.

.GV: Chốt lại nội dung bài.Dặn học sinh về nhà đọc lại bài 19 .

v I. v: (5 phút). bê. bề.Đọc bài 6 SGK B. GV: Giới thiệu tranh vẽ. cá nhân) .Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) ê v bê ve Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . HS: Phát âm.học: Nội dung Tiết 1 A.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 20 . Nêu yêu cầu bài * Chữ ê GV: Chữ ê giống chữ e thêm dấu phụ.Học sinh đọc và viết được: ê.Viết bẽ. III. nhóm. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) .Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê . đánh vần( lớp.Mục đích yêu cầu: . đánh giá.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .BàI 7: ê. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. v. sửa sai. .Các hoạt động dạy .> phân tích. cá nhân). bế .ê. Luyện tập: Cách thức tiến hành HS: ĐọcSGK( đồng thanh . đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ v GV: Phát âm mẫu v. vẽ Tiết 2 3. bê v. Giới thiệu bài: (2 phút) 2.> phân tích. bàn. HS: So sánh giống và khác nhau giữa v và b.Nhận diện chữ ê. ghép tiếng. GV: Phát âm mẫu ê. đánh vần( lớp. b. ve . *Chữ v : GV: Chữ v gồm 1 nét móc 2 đầu và nét thắt nhỏ. HS: Sgk – vở tập viết.Đồ dùng dạy . GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . vè. bàn.bê. Bộ ghép chữ. Nội dunGV: a. ve d. ghép tiếng.ve. HS: So sánh giống và khác nhau giữa e và ê. cá nhân) . bẻ( bảng con) GV: Nhận xét. HS: Phát âm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bế bé II.học: GV: Bảng phụ. nhóm.Bài mới: 1. tranh minh họa.

v. sửa sai.a. 5HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.Tiểu kết.. uốn nắn HS: Hát. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết ê. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. múa. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. 21 . giúp HS đọc đúng. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. bê. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng. vận động. ve trong VTV GV: Quan sát.Luyện nói: Bế bé (5 phút) C.Luyện viết (14 phút) ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát.Luyện đọc b. Củng cố. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài.

H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ: Cách thức tiến hành (3 phút) HS: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS. vở tập viết. Khăn lau bảng. III. uốn nắn. nhận xét (6 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn các nét chữ cơ bản lên bảng HS: Quan sát.Hướng dẫn viết: a. GV: Quan sát. uốn nắn.GV: Mẫu chữ.học: . 3. phấn. bổ sung HS: Nhắc lại cách viết b. đẹp. đánh giá B.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. II. .Tô nhanh. dặn dò: (3 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Các hoạt động dạy . chữa lỗi trước lớp.Đồ dùng dạy . nêu nhận xét H+GV: Nhận xét.Biết tô đúng mẫu chữ. GV: Nêu rõ yêu cầu.Mục đích yêu cầu: . . 4. .HD tô vào vở TV ( 20 phút ) HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. .Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản I.học: Nội dung A. HD viết bảng con: (20 phút) HS: Tập viết vào bảng con( Cả lớp ) GV: Quan sát. Củng cố. Bài mới: 1. c.Nhận xét. hướng dẫn viết từng dòng. Chấm chữa bài: (5 ph ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh.HS: Bảng con. HS: Tô hoàn thiện bài ở buổi 2 22 . HD quan sát.

nêu nhận xét về độ cao. HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3.GV: Mẫu chữ. GV: Nhận xét chung giờ học.Tiết 2: Tập TÔ E. phấn. HD quan sát.HS: Bảng con. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . Củng cố. bảng phụ . GV: Nêu rõ yêu cầu. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Biết tô đúng mẫu chữ. II. vở tập viết. nhận xét: e. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Viết nhanh. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. Các hoạt động dạy . bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Mục đích yêu cầu: . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. uốn nắn. Bé I. .Đồ dùng dạy .học: . Chấm chữa bài:(5 ph ) 4.e. uốn nắn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD viết từng dòng. Bài mới: 1. chiều rộng. 23 .Hướng dẫn viết: a. b B.học: Nội dung A. chữa lỗi trước lớp.Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. bé (6 phút) b. b. Khăn lau bảng. đẹp. . III. B. HD viết bảng con: c.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của GV GV: Quan sát. .

b. nhóm. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cá nhân). v. Các hoạt độnGV: a.Các hoạt động dạy . đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ h GV: Phát âm mẫu h.> phân tích. lê h. nhóm. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần .l.> đọc trơn 24 .học: Nội dung Tiết 1 A. h.Đọc được câu ứng dụng ve ve ve. hè GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. HS: Phát âm.Đọc bài 7 SGK B.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) l h lê hè Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . đánh giá. đánh vần( lớp.Bài mới: 1. ghép tiếng. . đánh vần( lớp.Đồ dùng dạy . HS: Phát âm.Bài 8: l. hè .Mục đích yêu cầu: .Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . nét khuyết trên và nét móc 2 đầu. sửa sai.Nhận diện chữ l. GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. lê. * Chữ l GV: Chữ l gồm 1 nét khuyết trên và nét móc ngược. cá nhân) . * Chữ l GV: Phát âm mẫu l. ghép tiếng. Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết.h I.> phân tích. hè về .học: GV: Bảng phụ. bàn. HS: So sánh giống và khác nhau giữa l và b. cá nhân) . *Chữ h GV: Chữ h gồm 2 nét. d. HS: (5 phút). Bộ ghép chữ. bàn.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : le le II. bê. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . III. HS: So sánh giống và khác nhau giữa h và l. ve ( bảng con) GV: Nhận xét.Viết ê.Học sinh đọc và viết được: l. tranh minh họa( SGK).

4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.Luyện đọc (14 phút) b.Luyện nói: le le (5 phút) C. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. múa. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. lê. lề. hè trong VTV GV: Quan sát. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết l. uốn nắn HS: Hát. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. hè..Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. Luyện tập: a. h. Củng cố. sửa sai.lê. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài.he. lễ . hẹ Tiết 2 3. vận động.. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. 25 . dặn dò: (3 phút) GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS HS: Đọc bài trên bảng.Tiểu kết. giúp HS đọc đúng.

Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết. cỏ . ghép tiếng. c.Học sinh đọc và viết được: o.> phân tích. đánh vần( lớp.Các hoạt động dạy . Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) . c: (5 phút). h. bàn. bàn.bo. * Chữ o GV: Phát âm mẫu o. tranh minh họa( SGK). nhóm. đánh vần( lớp.Nhận diện chữ o. bò c. Các hoạt độnGV: a. ghép tiếng.Đọc bài 8 SGK B.co. cá nhân). sửa sai. HS: Phát âm. * Chữ o GV: Chữ o gồm 1 nét cong kín HS: So sánh chữ o với vật gì?( quả bóng bàn. cò.Bài 9: o. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.> phân tích.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : vó bè II. nhóm.Đọc được câu ứng dụng bò bê có bó cỏ . cọ Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . lê.Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ c GV: Phát âm mẫu c. cỏ d. quả trứng. cá nhân) . Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh giá.học: Nội dung Tiết 1 A. cá nhân) .c I.Bài mới: 1. bó . GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần .Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) o c bò cỏ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. bò. HS: Phát âm. . b. hè ( bảng con) GV: Nhận xét.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Viết l.o.Đồ dùng dạy . Bộ ghép chữ.…) *Chữ c GV: Chữ c gồm 1 nét cong hở phải HS: So sánh giống và khác nhau giữa c và o.học: GV: Bảng phụ. III. bò.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 26 .

Luyện đọc (14 phút) b. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Hát. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết o.Luyện nói: vó bè (5 phút) C. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng. Củng cố. sửa sai. 27 . cỏ trong VTV GV: Quan sát. Luyện tập: a.. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. c.Tiết 2 3. vận động. giúp HS đọc đúng.Tiểu kết.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. múa. bò.

Phát âm và đánh vần: (12 phút) ô ơ Có cờ Cô cờ (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.Viết o – bò. III.ô ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) .HS: Bộ ghép chữ.Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b. cờ. II.Đồ dùng dạy học: .c – cỏ (5 phút) B.cờ d.Đọc câu ứng dụng “Bé có vở vẽ”.cô.Bài 10 Ô-Ơ I. . cô.Luyện tập a.Luyện viết vở tập viết: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . ơ.Nhận diện chữ ô: (3 phút) b.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở Tiết 2: 3. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bờ hồ.Đọc bài 9 (Sgk) .Học sinh đọc viết được ô. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở 28 .o GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ô -> ghép tiếng cô -> đánh vần -> phân tích cô -> đọc trơn cô *Chữ ơ: GV: Chữ ơ gồm chữ o và và nét râu HS: So sánh ơ .KTBC: .Bài mới: 1.Dạy chữ ghi âm: a.Luyện viết bảng con: (7 phút) ô . ơ .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ ô: GV: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ HS: So sánh ô .

(8 phút) c.Củng cố – dặn dò: (3 phút) tập viết HS: Viết bài HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề -> Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc lại bài 29 .Luyện nói theo chủ đề: bờ hồ (8 phút) C.

Luyện viết vở tập viết (8 phút) c.Kể chuyện: hổ (8 phút) Tranh 1: Hổ xin Mèo truyền cho võ nghệ Tranh 2: Hổ đến lớp.Ôn tập a.GV: Bảng ôn. học tập Tranh 3: Hổ phục sẵn. thấy mèo Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) G+HS: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu âm đã học GV: Ghi bảng HS: Phát âm GV: Treo bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần -> đọc trơn HS: Đọc cá nhân -> nhóm -> cả lớp HS: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc bài 10 (Sgk) .Đọc đúng từ ngữ và âm ứng dụng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: .cô. . hiểu kể lại theo tranh truyện kể về hổ.Đọc âm và tiếng (12 phút) e ê o ô ơ b be … … … v … … … … l … … … … b. .Bài 11: Ôn tập I. ơ .Luyện đọc bảng Sgk (17 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.HS: SGK.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học.Viết ô . uốn nắn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa HS: Kể theo từng tranh GV: Nêu ý nghĩa câu chuyện 30 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: .Bài mới: 1.KTBC: ( 5 phút ) .Đọc từ ứng dụng (7 phút) lò cò vơ cỏ Nghỉ giải lao (5 phút) c. sử dụng tranh sgk . uốn sửa HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát (Sgk) GV: Nêu nội dung tranh HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (Sgk) cá nhân – nhóm HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. II.Nghe. VBT III.cờ B.Viết bảng con (7 phút) lò cò vơ cỏ Tiết 2: 3.Luyện tập: a.

31 .Củng cố – dặn dò (2 phút) HS: Nhắc tên bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài.đuổi ăn thịt Tranh 4: Mèo nhảy tót lên cây cao 3.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc từ ứng dụng (7 phút) bi vi li HS: Đánh vần -> đọc trơn từ ứng dụng ba va la GV: Giải nghĩa từ ba lò bi ve GV: Đọc mẫu Tiết 2: 3.Dạy chữ ghi âm: a. a . bi. II.Nhận diện chữ: i (3 phút) b. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ i: GV: Chữ i gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh với đồ vật khác GV: Phát âm theo mẫu HS: Phát âm i -> ghép âm i -> ghép tiếng bi -> đánh vần – phân tích .Luyện viết vở tập viết (8 phút) 32 .Bài mới: 1.KTBC: (4 phút) .Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà có vở ô ly”. cá.HD viết bảng con: i – bi.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III. Phát âm và đánh vần tiếng (12 phút) i a bi cá bi cá Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) H+GV: Nhận xét. . vơ cỏ B.đọc trơn bài *Chữ a: GV: a gồm một nét cong tròn và nét móc ngược HS: So sánh a – i giống khác nhau ( quy trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. .Mục đích yêu cầu: .Luyện tập: a.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề lá cờ.Viết lò cò.Luyện đọc bảng Sgk (18 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh vẽ câu ứng dụng GV: Nêu nhận xét câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5 phút) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc cá nhân b.đọc bài 11(Sgk) .Bài 12: i – a I.Học sinh đọc và viết được i – a.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.cá 7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con d.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt nội dung bài dặn học sinh về nhà đọc bài.HS: Viết bài trong vở tập viết c. uốn nắn lá cờ HS: Đọc tên chủ đề GV: Đặt câu hỏi gợi ý theo tranh 3.Luyện nói theo chủ đề (7 phút) GV: Quan sát. 33 .

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bố mẹ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ba má.Giới thiệu bài: ( 1 phút ) 2.KTBC: ( 3 phút ) . m – me d.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .Học sinh đọc và viết được n.Nhận diện chữ: n b.Luyện đọc bảng (Sgk) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b.Dạy chữ ghi âm: ( 29 phút ) a.đọc bài 12 (Sgk) .Đọc từ ứng dụnGV: no nô nơ mo mô mơ ca nô bó mạ Tiết 2: 3. a – cá B. bò bê no nê”.Luyện viết vở tập viết Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) H+GV: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ n: GV: Chữ n gồm nét móc xuôi và nét móc hai đầu HS: So sánh n với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu n HS: Phát âm n -> ghép âm n -> đánh vần tiếng nơ -> phân tích -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát hình 1 (Sgk) *Chữ m: GV: Chữ m gồm 2 nét móc xuôi và 1 nét móc hai đầu HS: So sánh m – n giống và khác nhau (Qui trình tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui định) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng GV: Giải nghĩa từ -> đọc mẫu HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh minh họa câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài trong (Sgk) đọc nhóm -> 34 .Viết bảng con: n – nơ. m.Đọc đúng câu ứng dụng “bò bê có cỏ.Bài 13: n – m I. .Viết i – bi.Luyện tập: ( 32 phút ) a. . II.Phát âm và đánh vần tiếng n m nơ me nơ me Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. me. nơ.

ba má 4.Luyện nói: chủ đề: bố mẹ. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề bố mẹ.c. ba má GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh -> Tiểu kết HS: Nhắc lại tên bài -> đọc bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 35 .Củng cố – dặn dò: ( 3 phút ) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.

m – me B.Viết n – nơ. SGK Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét.Bài mới: 1. đ .Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ d: ( 3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) d đ dê đò dê đò Nghỉ giải lao c-Viết bảng con: d – dê. đ I. cá.Bài 14: d.đ *d GV: Chữ d gồm một nét cong hở phải và một nét móc ngược dài HS: So sánh d với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm d -> ghép âm d -> ghép tiếng dê -> đánh vần – phân tích . đò.Đồ dùng dạy – học: . dê.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. bé và mẹ đi bộ -Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề dế.đò (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) da do de đa đo đe Da dè đi bộ 3. cờ.Đọc bài 13 (Sgk) . II.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết d. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu vần mới d . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng (4H) GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Đọc bài trên băng -> thảo luận tranh Sgk câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài sgk -> cá nhân – nhóm – lớp Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 36 . đ. -Đọc được câu ứng dụng dì na đi đò.KTBC: (4 phút) . bi ve.Luyện tập: a-Luyện đọc bảng.đọc trơn GV: Cho học sinh (H1 Sgk) -> tiếng dê *đ GV: Gồm nét cong hở và nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh đ .GV: Sử dụng tranh Sgk .d (quy trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.HS: Bộ ghép chữ III. lá đa.

cá cờ. uốn nắn dế. lá đa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ->Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà học bài 37 .c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) GV: Quan sát. bi ve.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. th – thỏ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) to tơ ta tho thơ tha ti vi thợ mỏ 3. c-Luyện nói theo chủ đề: ở tổ HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh sgk (7 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 38 . th.Bài 15: t – th I. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề ở tổ.Bài mới 1. tổ. thỏ. -Đọc được câu ứng dụng “bố thả cá mè. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T 3 Sgk HS: Thảo luận tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài sgk theo nhóm – cá nhân b-Luyện viết vở tập viết: (8 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát uốn nắn.HS: Bộ ghép chữ. đi bộ B.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được t.Đọc bài 14 (Sgk) . nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh t với i GV: Phát âm mẫu t HS: Phát âm -> ghép t -> ghép tổ -> phân tích đánh vần -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Sgk (tổ chim) rút ra tiếng tổ -> học sinh đọc trơn *tHS: Qui trình dạy tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm t – th *t GV: Chữ t gồm một nét xiên phải. III. .tổ.GV: Sử dụng tranh Sgk. bé thả cá cờ”.Giới thiệu bài: (1 phút) 2.Viết da dê.Đồ dùng dạy – học: .Dạy chữ ghi âm a-Nhận diện chữ t: (11 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) t th tổ thỏ tổ thỏ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) t.Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. II.KTBC: (5 phút) .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.

4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo nội dung tranh GV: Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Nhắc lại nội dung bài HS: Về nhà học bài 39 .

III. uốn nắn 3.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp 2. II.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: HS: Nêu các âm đã học trong tuần (12 phút) n m … ô nô … … ơ … … … i … … … a … … … GV: Ghi bảng HS: Đọc GV: Đưa bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần tiếng GV: Sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tổ cò da thỏ lá mạ thợ nề Nghỉ giải lao: (5 phút) HS: Đọc từ ứng dụng cá nhân – nhóm GV: Giải nghĩa từ c-Viết bảng con: (7 phút) tổ cò. . th.HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (3H) Đọc bài 15 (Sgk) viết ti vi.đọc bài Sgk theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 40 .GV: Bảng ôn. n.Bài 16: ôn tập I. -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể cò đi lò dò. t. d. sử dụng tranh Sgk. m. a.Đồ dùng dạy – học: . lá mạ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đánh giá HS: Viết bảng con B. thợ mỏ GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học i.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. đ.Bài mới: 1. -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng. Sgk: (16 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh -> giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng .

uốn nắn. chốt lại ý nghĩa.GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và về nhà kể lại câu chuyện 41 . nó đi khắp HS: Tóm tắt nội dung chuyện nơi bắt chuột H+GV: Nhận xét. Tranh 3: Cò trông thấy đàn cò nó HS: Nhắc lại( 1 em) nhớ lại những ngày còn sống với bố mẹ… Tranh 4: Có dịp cò và anh nông dân thăm cánh đồng *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. c-Kể chuyện: cò đi lò dò (10 phút) GV: Kể lần 1+ kể lần 2 kết hợp chỉ tranh Tranh 1: anh nông dân liền mang minh họa cò về nhà chạy chữa nuôi nấng HS: Kể theo từng tranh (4H) Tranh 2: Cò trông nhà. bổ sung.

ư. đồng thanh) . thư d.Đồ dùng dạy – học: . nụ. Đọc từ ứng dụnGV: cá thu thứ tư đu đủ cử tạ 3. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm mới u . Luyện viết VTV: c. nhóm.đọc bài 16 (Sgk) . thư.Đọc bài trong SGK.Gạch chân tìm âm mới. II.Bài 17: u – ư I. -Đọc được câu ứng dụng thứ tư bé hà thi vẽ. nêu rõ qui trình viết HS: Viết bảng con GV: Quan sát.… ). đồng thanh.HS: Bộ ghép chữ III.Viết tổ cò. Luyện nói: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. Luyện đọc: b.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề thủ đô. GV: Hướng dẫn HS: Viết bài trong vở TV 42 .KTBC: ( 5 phút ) .Đọc câu ứng dụng ( cá nhân.Dạy chữ ghi âm ( 20 phút) a-Nhận diện chữ u b-Phát âm và đánh vần u ư nụ thư nụ thư Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. nhận xét ND tranh . Luyện tập: a.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được u. HS: Đọc lại bài trên bảng . ư. quan sát tranh 3 SGK . thảo luận. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng ( Cá nhân.ư *u GV: Chữ u gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh u – i giống khác nhau GV: Phát âm mẫu u HS: Phát âm -> ghép u -> ghép tiếng nụ -> đánh vần phân tích -> đọc trơn nụ GV: Cho học sinh quan sát tranh (Sgk) -> rút ra tiếng nụ HS: Đọc trơn *ư: qui trình dạy như u GV: Viết mẫu lên bảng. Viết bảng con: u. GV: Giải nghĩa từ.Giới thiệu bài ( 1 phút ) 2.GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) . nụ. lá mạ B.Bài mới 1.Trao đổi.

4.Quan sát tranh SGK GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo ND tranh GV: Chốt lại ND bài HS: Tập đọc toàn bài ở buổi 2. Củng cố. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề . dặn dò: ( 3 phút ) GV: Quan sát. 43 .

xe ô tô (8 phút) trong tranh 44 . chó d.Dạy chữ ghi âm: a.Bài mới: 1.Đọc câu ứng dụng “Xe ô tô chở cá về thị xã”. ch .Mục đích yêu cầu: . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh xe lu. ch I.Nhận diện chữ x: (3 phút) b.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. c. xe . xe lu II. GV: Đưa các từ ứng dụng. HD cách đọc HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.Luyện viết bảng con: (7 phút) x.Phát âm và đánh vần: (12 phút) x ch xe chó xe chó (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. . chó .Đồ dùng dạy học: .Luyện viết vở tập viết: (8 phút) GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở tập viết HS: Viết bài vào VTV GV: Quan sát.Luyện nói theo chủ đề: xe bò.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò. uốn nắn.Đọc bài 17 (Sgk) .Học sinh đọc viết được x . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ x: GV: Chữ x gồm 2 nét cong trái và phải… HS: So sánh x và c GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm x -> ghép tiếng xe -> đánh vần -> phân tích xe -> đọc trơn xe *Chữ cHS: ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện tập a. III.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn.KTBC: .HS: Bộ ghép chữ. xe.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) . ch.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở 3.Viết : thủ đô (5 phút) B. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b.Bài 18: x.

C.Củng cố – dặn dò: (3 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề ( GV nói HS nhắc lại) GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt ND bài -> dặn HS về nhà đọc lại bài kiem tra 45 .

rễ: (7 phút) d.Mục đích yêu cầu: .r qua trực quan *s GV: Chữ s gồm nét xiên phải – nét thắt – nét cong hở trái HS: So sánh s với x giống khác nhau GV: Phát âm mẫu s HS: Phát âm s -> ghép âm s -> ghép tiếng sẻ đánh vần – phân tích tiếng sẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh (chim sẻ) -> rút ra tiếng sẻ HS: Đọc trơn *r GV: Chữ r gồm nét xiên phải – nét thắt nét móc ngược (quy trình cũng tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) GV: Nhận xét nội dung tranh -> rút ra câu 46 .Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) su su rổ rá chữ số cá rô Tiết 2: 3.Bài mới: 1. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. rễ.Bài 19: s – r I. II.Đọc được câu ứng dụng “Bé tô cho rõ chữ và số”. đánh giá GV: Giới thiệu âm mới s. r. chì đỏ B.KTBC: (4 phút) .HS: Bộ ghép chữ.Viết thợ xẻ.sẻ.Đọc bài 18 (Sgk) . rm sẻ.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ s (3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (11 phút) s r sẻ rễ sẻ rễ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: s. Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) .Học sinh đọc và viết được s. .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề rổ rá.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. .Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: . III.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.

bổ sung GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> Học sinh đọc bài trên bảng tìm tiếng chứa vần mới GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 47 .HS nhắc lại H+GV: Nhận xét..đọc cả lớp HS: Viết bài trong vở tập biết GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk HS: Đọc theo nhóm .Đọc câu ứng dụnGV: “Bé tô cho rõ chữ và số” Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: rổ rá: (7 phút) 4.GV nói .đọc cá nhân . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề: .

Đọc bài 19 (Sgk) . .HS: Bộ ghép chữ. III.đọc trơn kẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng kẻ *kh GV: Chữ kh gồm 2 con chữ k+h HS: So sánh kh – k giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.Bài mới 1. kh – khế . viết bảng con GV: Nhận xét. vù vù. ro ro. . vo vo.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đồ dùng dạy – học: . rổ rá B.Viết chữ số.Mục đích yêu cầu: . tu tu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. nét thắt và nét móc ngược HS: So sánh k – h GV: Phát âm k HS: Phát âm k -> ghép âm k -> ghép tiếng kẻ đánh vần – phân tích . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 48 . đánh giá GV: Giới thiệu k – kh qua trực quan *k GV: Chữ k gồm nét khuyết trên. II.KTBC: (4 phút) .Học sinh đọc và viết được k – kẻ.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đềeuf ù.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm k: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) k kh kẻ khế kẻ khế Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con k –kẻ. kh – khế: (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) kẽ hở khe đá kì cọ cá kho Tiết 2: 3.Đọc được câu ứng dụng “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé kể”.Bài 20: k – kh I.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. vù vù.Câu ứng dụnGV: “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé Lê” dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: ù ù.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.. ro ro. vo vo. tu tu 4. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 49 .

Câu ứng dụnGV: “Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sử thú” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) GV: Hướng dẫn HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. chữa lỗi HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Giải thích tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn HS cách viết và trình bày c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) HS: Viết bài vào vở Thỏ và sư tử GV: Quan sát. kh –khế B. ư. uốn nắn . III.Bài 21: Ôn Tập I.Đồ dùng dạy – học: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. . .HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) .Nghe hiểu kể lại theo tranh chuyện thỏ và sư tử.Ôn tập a)Ôn các chữ và âm vừa học: (12 phút) b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) xe chỉ kẻ ô củ sả rổ khế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) GV: Nhận xét. ch. r.Viết k – kể .Đọc bài 20 Sgk . viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học u. x. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: Gọi học sinh nêu các âm đã học HS: Nêu học sinh ghi bảng GV: Đưa ra bảng ôn HS: Lần lượt phát âm -> đánh vần phân tích -> đọc trơn HS: Đọc từ ứng dụng -> đọc nhóm – cá nhân GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao (2 phút ) c-Viết bảng con: xe chỉ: (7 phút) Tiết 2: 3.Học sinh.Bài mới: 1. .Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.GV: Bảng ôn. s. II.Mục đích yêu cầu: .Thỏ đến gặp sư tử thật muộn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp tranh 50 .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk: (18 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. sử dụng tranh Sgk.

Kể trước lớp H+GV: Nhận xét.Thỏ dẫn sư tử đến 1 cái giếng . kiêu căng bao giờ cũng bị trừng phạt minh hoạ HS: Kể theo nội dung từng tranh .Tức mình. .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện. bổ sung.Cuộc đối đáp giữa thỏ và sư tử . GV: Chốt nội dung bài HS: Về nhà đọc bài chuẩn bị bài sau 51 .Kể trong nhóm.. nó liền nhảy xuống ý nghĩa: Những kẻ gian ác. 4.

Học sinh đọc và viết được ph.Bài mới 1. nhóm) HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng 52 .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. phố.đọc trơn phố GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng phố xá *nh GV: Chữ nh gồm 2 con chữ n+h HS: So sánh ph – nh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: . .Viết: xe chỉ. đánh giá GV: Giới thiệu ph – nh qua trực quan *ph GV: Chữ ph gồm 2 con chữ ghép lại( con chữ p và con chữ h) GV: Phát âm ph HS: Phát âm ph-> ghép âm ph -> ghép tiếng phố đánh vần – phân tích .Đọc được từ và câu ứng dụng.Bài 22: ph. thị xã II.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm pHS: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ph nh phố nhà phố xá nhà lá Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) ph – phố xá.HS: Bộ ghép chữ. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. nh – nhà lá d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ Tiết 2: 3.Câu ứng dụnGV: “Nhà dì na ở Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc. phố xá. nh.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. viết bảng con GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. củ sả B.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk . .KTBC: (4 phút) .Đọc bài 21 (Sgk) . nh I. III.Mục đích yêu cầu: . nhà lá .

nhà dì có chó xù” HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: chợ.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. phố. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 53 . thị xã 4.phố.

Bài mới 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: gà ri.HS: Bộ ghép chữ. nhà lá B. III.Đọc bài 22 (Sgk) .Bài 23: g.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: phố xá. ghế . đánh giá GV: Giới thiệu g – gh qua trực quan *g GV: Chữ g gồm nét cong tròn và nét khuyết HS: so sánh g với a GV: Phát âm mẫu g HS: Phát âm g -> ghép tiếng gà đánh vần. nhóm) .KTBC: (4 phút) . gh I. ghế gỗ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ Tiết 2: 3.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. . . gh. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. tìm tiếng đã học. gà gô II. viết bảng con GV: Nhận xét.Đọc được từ và câu ứng dụng. gà ri. phân tích.Đồ dùng dạy – học: .đọc trơn gà GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá gà ri HS: Đọc trơn. *gh GV: Chữ gh gồm 2 con chữ g và h ghép lại HS: So sánh g – gh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. phân tích .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm GV: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) g gh gà ghế gà ri ghế gỗ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) g. gh.Câu ứng dụnGV: “nhà bà có tủ gỗ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội 54 . gà.Học sinh đọc và viết được g.

gà gô HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.ghế gỗ” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: gà ri. uốn nắn 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 55 .

chợ quê.Học sinh đọc và viết được q.KTBC: (4 phút) . III. viết bảng con GV: Nhận xét. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 56 .Mục đích yêu cầu: .u HS: so sánh q với qu GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm q ->ghép qu -> ghép tiếng quê đánh vần. gi I. .Đọc được từ và câu ứng dụng.Bài mới 1.Câu ứng dụnGV: “chú tư ghé qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Viết: gà ri. qu.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê II.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q . *gi (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. .qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) q.gi qua trực quan *q .qu GV: Chữ q gồm nét cong hở phải và nétáiổ thẳng.qu.HS: Bộ ghép chữ. cụ già d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) quả thị giỏ cá qua đò giã giò Tiết 2: 3. phân tích.Chữ qu gồm 2 con chữ q. gi. . quê.Đọc bài 23 (Sgk) . qu. phân tích .Đồ dùng dạy – học: . . đánh giá GV: Giới thiệu q. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. gi.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Bài 24: q. ghế gỗ B.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk . tìm tiếng đã học.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.đọc trơn quê GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá chợ quê HS: Đọc trơn.qu gi quê già chợ quê cụ già Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) qu. già.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 57 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.nhà. cho bé giỏ cá” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: quà quê 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

nghe.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ng ngh ngừ nghệ cá ngừ củ nghệ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. . . củ nghệ HS: Viết bảng con GV: Quan sát. nghệ.Đồ dùng dạy – học: .Viết: chợ quê. cụ già B.Đọc bài 24 (Sgk) . Sgk . ngh. phân tích . uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ngã tư nghệ sĩ ngõ nhỏ nghe ọ Tiết 2: 3. *ngh (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ng. cá ngừ.Mục đích yêu cầu: . III. tìm tiếng đã học. chị kha ra nhà bé nga’’ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Đọc được từ và câu ứng dụng. cá ngừ. nghệ.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Bài mới 1. .KTBC: (4 phút) . bé II. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 58 . củ nghệ. ngừ.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q . ngh.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê.đọc trơn ngừ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá cá ngừ HS: Đọc trơn. phân tích.ngh qua trực quan *ng GV: Chữ ng gồm 2 con chữ n và g HS: so sánh g với ng GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ng -> ghép tiếng ngừ đánh vần. viết bảng con GV: Nhận xét.Câu ứng dụnGV: “nghỉ hè.Bài 25: ng. ngh I. ngừ.Học sinh đọc và viết được ng.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng.HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá GV: Giới thiệu ng .

Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: bé. bé HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 59 . nghé.

*tr (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) y. viết bảng con GV: Nhận xét. nét khuyết dưới GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm y GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá y tá HS: Đọc trơn. .Đọc được từ và câu ứng dụng. y tá. mẹ cho bé ra y tế xã’’ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Đồ dùng dạy – học: . tre.tr qua trực quan *y GV: Chữ y gồm nét xiên phải. tìm tiếng đã học.HS: Bộ ghép chữ.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 26: y.Đọc bài 25 (Sgk) .Viết: cá ngừ. phân tích. . tr.Học sinh đọc và viết được y. tre ngà GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng. nét móc ngược.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm y: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) y tr y tre y tá tre ngà Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. tre ngà.Bài mới 1. . nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp 60 . tr I. củ nghệ B. tr. đánh giá GV: Giới thiệu y .KTBC: (4 phút) . uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) y tế cá trê chú ý trí nhớ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. Sgk .Mục đích yêu cầu: . III. y tá.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ II.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Câu ứng dụnGV: “bé bị ho.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 61 .b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: nhà trẻ 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu.Viết: y. -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Thánh Gióng II. Bộ ghép chữ . Sgk: (16 phút) Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . SGK. phố bé Nga có nghề giã giò.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. tre ngà B.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. nhóm.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học ph.Phát âm. quả nho 3. ô a e ê ph ô pha phe phê b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga tre già quả nho ý nghĩ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tre già. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đánh vần tiếng lập được( nối tiếp. cả lớp) GV: Lắng nghe. uốn nắn b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) 62 . y tá.Đồ dùng dạy – học: .Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: (12 phút) o ph ph nh o gi tr g …. III.Đọc bài 26 . tr. nh.Bài 27: Ôn Tập I.HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm đã học trong tuần GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.… -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ.GV: Bảng ôn.

giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . của cô H+GV: Nhận xét.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. Tranh 6: Đất nước trở nên yên bình. Tranh 5: Gậy sắt gẫy chú nhổ bụi tre thay gậy. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn.Kể theo từng tranh ( HS khá) . . chốt lại ý nghĩa. chú và ngựa bay về trời. bổ sung.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 em bé 3 tuổi chưa biết nói Tranh 2: Sứ giả rao tìm người đánh … Tranh 3: Từ đó chú bé lớn rất nhanh Tranh 4: Chú và ngựa đi đến đâu là giặc chết đến đó. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh .c-Kể chuyện: Thánh Gióng (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc bài trên bảng . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 63 .

nh.Học sinh đọc đúng âm th. g-gh. pho.HS: Sgk III.Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm I. qu. tr.KTBC: (5 phút) .Bài mới: 1. qua. khế. . ph.Dạy chữ ghi âm: HĐ1: Nhận diện vần (3 phút) g-gh.Mục đích yêu cầu: . ng-ngh HĐ2: Phát âm và đánh vần (18 phút) . II.GV: Bảng phụ. nh. nhô. ng-ngh. qu. SGK.Viết: quả nho.Gọi học sinh so sánh g-gh ->ng-ngh. nhóm đôi) GV: Sửa phát âm cho học sinh HS: Viết bài trong vở ô li GV: Chốt nội dung bài GV: HD học sinh đọc bài ở buổi 2 64 . qua đò C. tranh .Luyện tập: HĐ1: Luyện đọc bài trên bảng (26 phút) Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ2: Viết vở ô li (7 phút) Thả cá. q-qu. ng – ngh. nhô. qqu giống khác nhau GV: Ghi các âm lên bảng HS: Phát âm -> đánh vần GV: Sửa sai cho học sinh Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ3: Viết bảng con: thả cá qua đò (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Lên bảng đọc bài GV: Đọc. tha.Học phát âm đúng và đọc được các tiếng tha. gi. g – gh.Th. phân tích ( cá nhân. qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài Sgk HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: sử dụnh bảng phụ + trực quan . pho. gi. tr.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc bài 27 (Sgk) . kh. . tre già B.Đồ dùng dạy – học: . khế. HD học sinh cách đọc SGK HS: Đọc.Nhớ các âm tiếng có âm đã học.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.

GV ghi bảng HS: Tiếp tục quan sát bảng chữ thường.. B. bổ sung. X. HS: So sánh. GV: Treo bảng chữ thường và chữ hoa HS: Đọc trơn các chữ cái. chữ thường. Sa Pa 65 . Sgk GV: HD học sinh luyện đọc lại bài ở tiết 1 . nối tiếp. R H+GV: Nhận xét. Ô. đọc được câu ứng dụng. G. chữ in hoa: . E. làm quen chữ viết hoa. Đ. nhóm đôi) a)Luyện đọc bảng. GV: HD để HS chỉ ra được các chữ in hoa có trong câu: Bố. O. .GV: Sử dụng tranh vẽ SGK. cả lớp. T. HS: Nhận xét tranh minh hoạ của câu ứng dụng.Nhận ra và đọc chữ in hoa trong câu ứng dụng.Học sinh biết được chữ in hoa.Nhận diện và đọc âm của chữ ( cá nhân. Ư. Y nhau giữa các chữ cái in( chữ hoa và chữ . chỉ vào chữ hoa Tiết 2 HS: Nhận diện và đọc âm của chữ ( nối b)Luyện tập (33 phút ) tiếp.Đọc bài 27 (Sgk) . K. I. .. .) GV: Che phần chữ in thường trên bảng chữ. M. SGK III. S. quả nho B.Mục đích yêu cầu: . Kha.Bài 28: Chữ thường . . chữ hoa I.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường) thường khác nhau nhiều: A.KTBC: (4 phút) . V.Đồ dùng dạy – học: . U. Q. nhận biết sự giống và khác L.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ba vì II. đánh giá GV: Giới thiệu chữ thường.Viết: nhà ga. Â. H.viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ GV: Cho học sinh quan sát bảng chữ thường gần giống nhau: C.Câu ứng dụnGV: “Bố mẹ cho bé và HS: Tiếp tục nhận diện và đọc các chữ ở chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa ’’ bảng chữ thường và chữ hoa. Ă. N.Dạy chữ thường và chữ hoa a)Nhận diện chữ hoa: (10 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Ê. GV: Giới thiệu câu ứng dụng. Bảng chữ cái hoa.HS: Bộ ghép chữ.Bài mới 1. Ơ. chữ hoa qua mẫu chữ. HS: phát biểu( 5 em) D. P.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Tiết 1 A.

cả lớp) GV: lắng nghe.Nhận xét chung giờ học. báo. về bò sữa. về nơi nghỉ mát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) .Chữ đứng đầu câu: Bố . GV: Tóm tắt nội dung bài . Kết hợp giải thích cho HS hiểu về Sa Pa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Giới thiệu về địa danh Ba Vì. nhóm. HS: Tìm các chữ vừa học trong sách. 66 .Nói mẫu 1 câu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Luyện nói: theo chủ đề: Ba Vì 4.Tên riênGV: Kha.… . sửa lỗi phát âm cho HS. Gợi ý cho HS nói về Sự tích Sơn Tinh – Thuỷ Tinh. Sa Pa HS: Đọc câu ứng dụng ( cá nhân.

Dạy vần: HĐ1: Nhận diện vần: ia (3 phút) HĐ2: Đánh vần (12 phút) ia tía lá tía tô Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét đánh giá GV: Giới thiệu qua trực quan GV: Vần ia được tạo bởi 2 âm (i-a) HS: So sánh ia-i GV: Hướng dẫn học sinh đánh vần i – a – ia đọc trơn ia H+GV: Ghép t + ia + thanh sắc = tía HS: Phát âm tía( cá nhân.GV: Sử dụng tranh vẽ. lá tía tô HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7 phút) Tờ bìa vỉa hè Lá mía tỉa lá GV: Viết mẫu (nêu qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. III. chị Kha nhổ cỏ” HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh Sgk nhận xét tranh minh hoạ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc ( cá nhân.Bài 29: ia I. khế B.Đồ dùng dạy – học: . cá 67 . lá tía tô. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Viết: nghe.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. .HS: Sgk – bộ ghép chữ.Câu ứng dụnGV: “Bé Hà tỉa lá.Bài mới: 1. đồng thanh) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc nhóm.Luyện tập HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) . qu .Phát triển lời nói tự nhiên chủ đề chia quà. đồng thanh) GV: Cho học sinh quan sát (cây tía tô) giới thiệu từ lá tía tô HS: Ghép (lá tía tô) đọc trơn – phân tích Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HĐ3: Viết bảng con (7 phút) ia.Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà nhổ cỏ.Mục đích yêu cầu: . II.Đọc bài: ng-ngh. .KTBC: (4 phút) . .Học sinh đọc và viết được ia. chị Kha tỉa lá”. kh. cây tía tô.

uốn nắn HS: Quan sát tranh -> nhận xét GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Nói theo chủ đề. HS khác nhắc lại GV: Chỉ bảng HS: Đọc lại toàn bài ( Bảng lớp. . cả lớp HS: Mở vở GV: Hướng dẫn qui trình HS: Viết bài GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) nhân. lá tía tô HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: chia quà (7 phút) C.Nghỉ giải lao HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7 phút) ia.HS khá nói. SGK) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài ở buổi 2 68 . HS khá nhắc lại .GV nói.

cá rô (6 phút) b. vở tập viết. đẹp. cá rô c.học: Nội dung A.Viết nhanh.Nhận xét. III.GV: Mẫu chữ. 69 . Khăn lau bảng.Hướng dẫn viết: a. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. GV: Nhận xét chung giờ học.Mục đích yêu cầu: . Các hoạt động dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ. H+GV: Nhận xét. thợ xẻ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Nêu rõ yêu cầu. nêu nhận xét về độ cao. phấn. cỡ chữ…. Củng cố. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HD quan sát. cá rô I.Đồ dùng dạy . .Biết viết đúng mẫu chữ. thợ xẻ. . Bài mới: 1. GV: Quan sát. thợ xẻ.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3.học: . HD viết bảng con: Cử tạ. . gh. chữ số.Tập Viết: Cử tạ.HS: Bảng con. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chữ số. chữ số. uốn nắn. nhận xét: Cử tạ. chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. gà ri B. II. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. bảng phụ . bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). uốn nắn. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) g. chiều rộng.

Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Tre già, quả nho
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
(6 phút)
b. HD viết bảng con:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
c.HD viết vào vở TV
( 20 phút )
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê

3. Chấm chữa bài:(5 ph )
4. Củng cố, dặn dò:(3 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói
vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng
chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng
dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của
giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài
học sau.

70

Bài 30: ua- ưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được ua, cua bể, ưa, ngựa gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng “Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề giữa trưa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 29 (Sgk)
- Viết ia, tờ bìa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài (2 phút)
2,Dạy vần
a)Nhận diện vần: ua (3 phút)
b)Đánh vần (12 phút)
ua
ưa
cua
ngựa
cua bể ngựa gỗ

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần ua – ưa
*ua
GV: Vần ua gồm 2 âm u – a
HS: So sánh ua – ia
GV: Phát âm mẫu ua
HS: Phát âm -> ghép ua -> ghép cua( phân
tích -> đọc trơn)
GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (cua
bể) giải thích tranh -> rút ra từ cua bể
HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới
-> vần mới

Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: ua- cua bể
(7 phút)
d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cà chua
tre nứa
nô đùa
xưa kia

*ưa: qui trình dạy tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, sửa sai
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh)

Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Mẹ đi chợ mua khế, mía, dưa, thị
cho bé”

HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh
Sgk nhận xét tranh vẽ
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong
Sgk theo nhóm, cá nhân

Nghỉ giải lao (5 phút)

GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết
71

b)Luyện viết:
(7 phút)
ua – cua bể, ưa – ngựa gỗ

HS: Viết vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn.

c)Luyện nói theo chủ đề: giữa trưa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk)
(7 phút)
nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
- GV nói, HS khá nhắc lại
- HS khá nói, HS khác nhắc lại
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)
bài( bảng lớp, SGK)
- Chốt nội dung bài,
HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2

72

Bài 31: Ôn Tập
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn vần đã học ia, ua, ưa.
- Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ.
- Nghe kể lại theo tranh chuyện Khỉ và Rùa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, tranh vẽ, kể chuyện khỉ và rùa
- HS: SGK
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 30 (Sgk)
- Viết: cà chua, tre nứa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a)Ôn các vần đã học ia, ua, ưa
- Lập bảng ôn:
(12 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần đã học -> ôn tập
GV: Sử dụng bảng phụ + nêu câu hỏi gợi ý
HS nhác lại các vần đã học, GV ghi hệ
thống lại theo trả lời của HS
HS: Lên bảng chỉ vần đọc -> ghép tiếng,
đánh vần
GV: Sửa sai cho học sinh

Nghỉ giải lao
b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
mua mía
ngựa tía
màu dưa
trải đỗ
c-Viết bảng con: (7 phút)
mùa dưa, ngựa tía
Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Gió lùa kẽ lá
Lá khẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa nghỉ trưa”

GV: Giới thiệu từ qua sử dụng trực quan
HS: Đọc từ ứng dụng ( cá nhân, đồng
thanh)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> học sinh
quan sát tranh (Sgk) nhận xét nội dung
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng -> Học sinh đọc
HS: Đọc bài (Sgk) đọc nhóm -> cá nhân, cả
lớp

Nghỉ giải lao
b)Luyện viết vở tập viết (7 phút)
73

c)Luyện kể chuyện “Khỉ và Rùa”
(7 phút)

ý nghĩa: Ba hoa và cẩu thả là tính
xấu
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: Viết mẫu (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Kể lần 1 + kể lần 2 kết hợpc hỉ tranh
vẽ
HS: Kể lần lượt theo từng tranh
Tranh 1: Rùa và Khỉ là đôi bạn thân, Khỉ
bảo cho Rùa biết là vợ Khỉ sinh con
Tranh 2: Đến nơi Rùa băn khoăn không
biết làm cách nào, Khỉ bảo Rùa ngậm đuôi
Tranh 3: Vừa tới cổng vợ Khỉ chạy ra chân
Tranh 4: Rùa rơi xuống đất
GV: Nêu ý nghĩa, liên hệ
GV: Chốt nội dung bài
HS: đọc bài tốt hơn ở buổi 2

74

Bài 32: oi – ai
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được oi – ai, nhà ngói, bé gái.
- Đọc được câu ứng dụnGV: “Chú bói cá nghĩ gì thế / Chú nghĩ về bữa trưa”
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: sẻ, ri, bói cá.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh minh hoạ (Sgk)
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
1.Đọc bài 31 (Sgk)
2.Viết: mua mía, trỉa đỗ
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Dạy vần
a-Nhận diện vần: oi (3 phút)
b-Đánh vần: (12 phút)
oi
ai
ngói
gái
nhà ngói bé gái

Nghỉ giải lao (5 phút)
c-Viết bảng con: oi –ai (7 phút)
nhà ngói, bé gái
d-Đọc từ ứng dụng (7 phút)
ngà voi
gà mái
cái còi
bài vở

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài Sgk (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần oi – ai
*oi
GV: Vần oi gồm o – i
HS: So sánh oi – i(o)
GV: Phát âm mẫu oi
HS: Phát âm oi -> ghép oi -> ghép ngói
đánh vần ngói – phân tích - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh -> từ
khoá nhà ngói
HS: Đọc trơn từ -> phân tích
*Vần ai (qui trình dạy tương tự)
GV: Viết mẫu nêu rõ qui trình
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

Tiết 2:
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
Câu ứng dụnGV:
“Chú bói cá nghĩ gì thế
Chú nghĩ về bữa trưa”

HS: Đọc bài trên bảng -> học sinh quan
sát tranh nhận xét tranh vẽ
GV: Giải thích tranh vẽ -> câu ứng dụng
HS: Đọc bài Sgk -> đọc nhóm -> cá
nhân, cả lớp
75

Nghỉ giải lao
b-Luyện viết vở tập viết (7 phút)
oi, ai, nhà ngói, bé gái
c-Luyện nói theo chủ đề (7 phút)
sẻ, ri, bói cá, le le
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: HD cách trình bày cách viết bài
HS: Viết vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt
nội dung bài
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài và xem
kĩ bài sau

76

Viết: ngà voi. ơi. bé gái đi chơi phố với bố.Bài mới: 1. gà mái B.Đọc bài 32 (Sgk) .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ơi. bơi lội . giải thích tranh -> rút ra từ trái ổi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ơi: qui trình dạy tương tự c-Viết bảng con: (7 phút) ôi. II.ơi *ôi GV: Vần ôi gồm 2 âm ô – i HS: So sánh ôi – ai GV: Phát âm mẫu ôi HS: Phát âm -> ghép ôi -> ghép ổi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.Dạy vần a)Nhận diện vần: ua (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ôi ơi ôỉ bơi trái ổi bơi lội Nghỉ giải lao: (5 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ôi .Đồ dùng dạy – học: .KTBC: (4 phút) .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) Bé trai. trái ổi. nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng 77 .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai. mẹ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. mẹ . sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cá nhân. trái ổi.ơi I.Giới thiệu bài (2 phút) 2.Bài 33: ôi .HS: Bộ ghép chữ III. bé gái đi chơi phố với bố. bơi lội d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái chổi ngói mới thổi cơm đồ chơi Tiết 2: 3.Học sinh đọc và viết được ôi.Mục đích yêu cầu: .

Chốt nội dung bài.Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ôi. uốn nắn. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. trái ổi.HS khá nói. HS khá nhắc lại . GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài( bảng lớp.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm. bơi lội c)Luyện nói theo chủ đề: Lễ hội (7 phút) C. đánh giá. ơi. SGK) .GV nói. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 78 .

. ưi. gửi thư GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đồi níu.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . ưi.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồi núi II. HS: Luyện đọc( cá nhân.HS: Bộ ghép chữ III.Bài mới: 1.Học sinh đọc và viết được: ui.Giới thiệu bài (2 phút) 2.KTBC: (4 phút) .Viết cái chổi. sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Đọc bài 33 (Sgk) .Đồ dùng dạy – học: .Bài 34: ui – ưi I. gửi thư .Đọc được câu ứng dụng “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”.Dạy vần a)Nhận diện vần: ui (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ui ưi núi gửi đồi núi gửi thư Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ui – ưi *ui GV: Vần ui gồm 2 âm u – i HS: So sánh ui – ôi GV: Phát âm mẫu ui HS: Phát âm -> ghép ui -> ghép núi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (núi) giải thích tranh -> rút ra từ đồi núi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ưi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ui.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”.Mục đích yêu cầu: . HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 79 . đồi núi. dồ chơi B. đồng thanh) Tiết 2: 3.

SGK) . HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 80 . HS khá nhắc lại .GV nói. uốn nắn. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. vú sữa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . ưi.HS khá nói. bưởi. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Chuối. gửi thư GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ui.Sgk theo nhóm. đánh giá. C. đồi núi.Chốt nội dung bài.

ươi.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối. múi bưởi .Bài mới: 1. bưởi. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. giải thích tranh -> rút ra từ nải chuối HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ươi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) uôi.HS: Bộ ghép chữ III. vú sữa II.Học sinh đọc và viết được: uôi. HS: Luyện đọc( cá nhân.Giới thiệu bài (2 phút) 2. nải chuối.Bài 35: uôi – ươi I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc bài 34 (Sgk) .Đồ dùng dạy – học: .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”. múi bưởi d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười Tiết 2: 3. ươi.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . nải chuối.Đọc được câu ứng dụng “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”.KTBC: (4 phút) . đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 81 . sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. .Dạy vần a)Nhận diện vần: uôi – ươi (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) uôi ươi chuối bưởi nải chuối múi bưởi Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần uôi – ươi *uôi GV: Vần uôi gồm 2 âm uô – i HS: So sánh uôi – ôi GV: Phát âm mẫu uôi HS: Phát âm -> ghép uôi -> ghép chuối( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.Mục đích yêu cầu: . đồi núi B.Viết gửi thư.

Sgk theo nhóm. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) Chuối. uốn nắn. đánh giá. SGK) . HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 82 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Chốt nội dung bài. nải chuối. HS khá nhắc lại . cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) uôi. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. vú sữa nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .HS khá nói. C. múi bưởi GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. ươi.GV nói. bưởi.

máy bay . bé gái thi nhảy dây ”. máy bay d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cối xay vây cá ngày hội cây cối Tiết 2: 3.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .KTBC: (4 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ươi. nhảy dây. ây.ây I. đi xe II.Bài mới: 1. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. . đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 83 . sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chạy.Đọc bài 35 (Sgk) .Bài 36: ay .So sánh ay với ây Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ay.ây *ay GV: Vần ay gồm 2 âm a và y HS: So sánh ay với ai GV: Phát âm mẫu ay HS: Phát âm -> ghép ay -> ghép bay( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.Dạy vần a)Nhận diện vần: ay . múi bưởi B.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “giờ ra chơi bé trai thi chạy. buổi tối.Đồ dùng dạy – học: .HS: Bộ ghép chữ III. đi bộ.Mục đích yêu cầu: . bé gái thi nhảy dây ”. HS: Luyện đọc( cá nhân. ây.Giới thiệu bài (2 phút) 2. giải thích tranh -> rút ra từâymý bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ây: qui trình dạy tương tự .Đọc được câu ứng dụng “giờ ra chơi bé trai thi chạy.Học sinh đọc và viết được: ay.Viết uôi.ây (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ay ây bay dây máy bay nhảy dây Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ay . nhảy dây.

đi xe HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 84 . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. nhảy dây.Chốt nội dung bài. máy bay GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. HS khá nhắc lại . uốn nắn.Sgk theo nhóm. đi bộ. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) chạy.GV nói. đánh giá.HS khá nói. SGK) . ây.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. C. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ay.

Sgk: (16 phút) Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say HS: Đọc bài trên bảng . cả lớp) GV: Lắng nghe. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) HS: Nêu các vần kết thúc bằng i.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng i.Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) â GV: Đưa bảng ôn o HS: Lần lượt lập các vần dựa vào ô mẫu. đọc bài SGK theo b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) nhóm cá nhân – cả lớp tuổi thơ.Luyện tập GV: Quan sát. quan sát T3 (Sgk) Thay cho gió trời GV: Nhận xét tranh. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) i y a ai ay HS: Đọc( cá nhân. Bộ ghép chữ . mây bay GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con 3.KTBC: (4 phút) . giải thích câu ứng Giữa trưa oi ả dụng HS: Đọc câu ứng dụng. SGK.Đọc bài 36 .Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ .HS: Bộ ghép chữ. III. máy bay B. sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đôi đũa tuổi thơ mây bay HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tuổi thơ.Mục đích yêu cầu: .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Cây khế II.Bài mới: 1.Bài 37: Ôn Tập I. mây bay 85 .GV: Bảng ôn.Viết: nhảy dây. ơ nhóm. uốn nắn a-Luyện đọc bảng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. y .

HS khác nhắc lại lời kể của bạn. không nên tham lam 4. uốn nắn. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 86 . .c-Kể chuyện: Cây khế (10 phút) *ý nghĩa: Nên có tấm lòng tốt. chốt lại ý nghĩa.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 anh em cùng sinh ra trong 1 gia đình…. Tranh 4: Người anh nghe chuyện bắt em đổi cây khế….Kể theo từng tranh ( HS khá) . Tranh 2: Đại bàng bay đến ăn khế của người em …. Tranh 5: Người anh lấy quá nhiều….Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. Tranh 3: Người em theo đại bàng đi lấy châu báu…. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. của cô H+GV: Nhận xét. bổ sung.

sửa sai Tiết 2: HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Dạy vần a)Nhận diện vần: eo .Mục đích yêu cầu: .Học sinh đọc và viết được: eo. ngôi sao .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. lũ II.ao *eo GV: Vần eo gồm 2 âm e và o GV: Phát âm mẫu eo HS: Phát âm -> ghép eo -> ghép mèo( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. giải thích tranh -> rút ra từ máy bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới * ao: qui trình dạy tương tự . bão.Giới thiệu bài (2 phút) 2. ao. mây bay B.HS: Bộ ghép chữ III. chú mèo. chú mèo.KTBC: (4 phút) .So sánh ao với eo GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. mây. đồng thanh) 3.Đồ dùng dạy – học: .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Bài mới: 1. mưa.Viết tuổi thơ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gió.Bài 38: eo .ao I.Đọc được câu thơ ứng dụng “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao Bé ngồi thổi sáo ”. . ngôi sao d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái kéo trái đào leo trèo chào cờ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần: eo .Đọc bài 37 (Sgk) .ao (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) eo ao mèo sao chú mèo ngôi sao Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) eo.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ 87 . HS: Luyện đọc( cá nhân. ao.

C. ao. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 88 .Chốt nội dung bài. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . chú mèo. mây. ngôi sao GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. bão. uốn nắn.HS khá nói. mưa. gió. SGK) . đánh giá. Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) eo. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.GV nói. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Gió.Bé ngồi thổi sáo ”. HS khá nhắc lại .

nêu nhận xét về độ cao.Biết viết đúng mẫu chữ.Đồ dùng dạy . Bài mới: 1. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học. . GV: Quan sát.học: . Củng cố. phấn. chiều rộng. mùa dưa. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nhà ngói. 89 .Hướng dẫn viết: a. ngà voi. cỡ chữ. uốn nắn. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Chấm chữa bài: 4. gà mái (6 phút) b.Nhận xét. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . H+GV: Nhận xét. ngà voi. cỡ chữ….Tập Viết: Xưa kia. gà mái c.học: Nội dung A. nhận xét: Xưa kia. mùa dưa.HS: Bảng con. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.GV: Mẫu chữ. bé gái B. gà mái 3.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. vở tập viết. mùa dưa. ngà voi. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). . bảng phụ . Khăn lau bảng.Viết nhanh.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) Xưa kia. II. III. GV: Nêu rõ yêu cầu. . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chữa lỗi trước lớp. mùa dưa. Các hoạt động dạy . đẹp. ngà voi. gà mái I. HD quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. HD viết bảng con: Xưa kia. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát.

vui vẻ I.học: Nội dung A. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. nêu nhận xét về độ cao. nhận xét: (6 phút) đồ chơi. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Chấm chữa bài: 4. .Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. GV: Nhận xét chung giờ học. Củng cố.Đồ dùng dạy .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). vở tập viết. vui vẻ c. đẹp. . tươi cười. GV: Quan sát. tươi cười. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Mùa dưa. ngày hội.Nhận xét. 90 . đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Các hoạt động dạy . Bài mới: 1. cỡ chữ. chiều rộng.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) đồ chơi. phấn. ngày hội. vui vẻ b. ngày hội. uốn nắn. Khăn lau bảng. II. HD quan sát.Biết viết đúng mẫu chữ. GV: Nêu rõ yêu cầu.Tập Viết: đồ chơi.Viết nhanh. chữa lỗi trước lớp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ….Hướng dẫn viết: a. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. hướng dẫn viết từng dòng. ngà voi B. ngày hội.HS: Bảng con. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HD viết bảng con: đồ chơi. tươi cười. bảng phụ .học: . H+GV: Nhận xét. . uốn nắn. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. tươi cười.GV: Mẫu chữ. III. vui vẻ 3.

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh (SGK) cây cau giải thích HS: Ghép từ cây cau -> đọc trơn – phân tích *Vần âu: GV: Vần âu gồm â-u HS: So sánh âu – au giống và khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới -> phân tích tiếng có vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm bàn – cá nhân HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét nội dung bài GV: Ghi câu ứng dụng 91 . cây cau – cái cầu d) Đọc từ ứng dụng (7 phút) rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Tiết 2: 3. HS: Bộ ghép chữ.Đọc bài 38 (SGK) 2. .Học sinh đọc và viết được au. âu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. III. II.đánh vần – phân tích . chú mèo B.KTBC: (4 phút) 1. sử dụng tranh (SGK).Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) “Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần au .Đọc được câu ứng dụng “Chào mào có áo màu nâu.Bài mới: 1.âu.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bà cháu. cái cầu.Dạy vần: a) Nhận diện vần au (3 phút) b)Phát âm và đánh vần (12 phút) au âu cau cầu cây cau cái cầu Nghỉ giải lao (5 phút) c)Viết bảng con (7 phút) au .Bài 39: au .âu I.Viết: ngôi sao.Mục tiêu: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cây cau.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ. .âu *Vần au: GV: Vần au gồm 2 âm a-u HS: So sánh au – ao giống và khác HS: Đánh vần au -> ghép vần au Phân tích -> đọc trơn Ghép tiếng cau . Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về”.

Nghỉ giải lao b) Luyện viết vở tập viết (7 phút) HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong (SGK) đọc nhóm – bàn – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c) Luyện nói theo chủ đề bà cháu HS: Viết bài vào vở (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (SGK) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề  Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau 92 .

chịu Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (SGK) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. đánh giá HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.Bài 40: iu – êu I. cá nhân.. lớp. đánh giá GV: Giới thiệu vần iu – êu *Vần iu: GV: Vần iu gồm 2 âm i-u HS: So sánh iu – au giống khác nhau HS: Đánh vần -> ghép iu -> phân tích .Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ. êu – cái phễu d)Đọc từ ứng dụng (7 Phút) líu lo. châu chấu B. cái phễu.Đọc từ và câu ứng dụnGV: “Cây bưởi. cây táo nhà bà đều sai trĩu quả”. HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét tranh 93 .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh lưỡi rìu giải thích tranh HS: Ghép lưỡi rìu -> đọc trơn -> phân tích tìm tiếng đã học *Vần êu: GV: Vần êu gồm ê – u HS: So sánh êu – iu giống khác nhau GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.KTBC: (4 phút) 1. ..Luyện tập a)Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm. HS: Bộ ghép chữ. . III. sử dụng tranh giáo khoa.Mục đích yêu cầu: .Phát triển theo chủ đề: ai chịu khó.đọc trơn – ghép tiếng rìu -> phân tích.đánh vần .Bài mới: 1. lưỡi rìu. II.Đọc: bài 39 (SGK) 2.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Viết: lau sậy.Dạy vần: a)Nhận diện vần iu (3 phút) b) Phát âm và đánh vần (12 ph) iu êu riud phễu lưỡi rìu cái phễu Nghỉ giải lao: (5 phút) c)Hướng dẫn viết bảng con (7 phút) iu – lưỡi rìu.Học sinh đọc đúng iu – êu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

cá nhân Nghỉ giải lao b)Luyện viết vở tập viết (7 Phút ) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c)Luyện nói theo chủ đề: Ai chịu HS: Viết bài vào vở khó (7 Phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh -> nhận xét nội dung tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Tiểu kết nội dung tranh vẽ GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau 94 . cây táo nhà bà đều sai trĩu quả” vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài (SGK) đọc nhóm. bàn .“cây bưởi.

nhóm. o . Sgk: (16 phút) Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Nêu các vần kết thúc là u.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. mưu trí B. có nhiều châu chấu.ÔN TậP I. .Viết: chú cừu. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II. kì diệu 3.Đồ dùng dạy – học: .Mục đích yêu cầu: . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . SGK.Đọc bài 42 .HS: Bộ ghép chữ. Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 95 .KTBC: (4 phút) .Phát âm. quan sát T3 b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) (Sgk) GV: Nhận xét tranh . Bộ ghép chữ . o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. III. đánh vần vần lập được( nối tiếp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. cả lớp) GV: Lắng nghe.GV: Bảng ôn.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. cào cào HS: Đọc bài trên bảng . uốn nắn Sáo ưa nơi khô ráo.Bài mới: 1.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u.

. giáng cho nó 1 gậy. của cô H+GV: Nhận xét.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . bổ sung. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 96 . chốt lại ý nghĩa...Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . uốn nắn.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên..c-Kể chuyện: Sói và cừu (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. Tranh 4: Cừu thoát chết HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) .

uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng GV: HD học sinh đọc 3 bài trong SGK HS: Đọc bài trong SGK( theo nhóm cá nhân – cả lớp) 97 .Có ý thức học tập tốt II. uôi. chia quà 3. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm. tiếng. nh. ia. ua.Ôn Tập: Giữa Kì I. chia quà c-Viết bảng con: (7 phút) đua xe. đua xe.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đọc từ ứng dụng HS: Đọc theo HD của GV( nối tiếp. nhóm.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. rõ ràng .Giúp HS đọc đúng âm vần. kì diệu B.HS: Bộ ghép chữ. bổ sung GV: Sửa lỗi phát âm cho HS Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) vỉa hè. th.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. ươu. iu.Viết: ao bèo.Đọc SGK bài 34. qu.Mục đích yêu cầu: . tr. cả lớp) GV: Lắng nghe. iêu Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . ưu. ao.GV: Bảng phụ. từ đã học . SGK.Đọc bài 43 .KTBC: (4 phút) .Rèn kỹ năng phát âm đúng. vần đã học GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Bài mới: 1.Ôn tập a-Luyện đọc âm vần: (13 phút) gh. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. III. ng. 36. 38 4. sửa lỗi phát âm cho học sinh GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Sgk: (16 phút) .Đồ dùng dạy – học: . ngh ai. Bộ ghép chữ .

H+GV: Lắng nghe. bổ sung GV: Chốt nội dung bài .Dặn học sinh đọc bài và ôn kĩ hơn các bài đã học chuản bị cho kiểm tra giữa kì KIểM TRA GIữA Kì I ( Đề bài do phòng ra) 98 . nhận xét.

.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé tự giới thiệu”. II. tranh (SGK).Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . đánh giá GV: Giới thiệu vần iêu – yêu *Vần iêu: GV: Vần iêu gồm iê – u HS: So sánh iêu – iu giống khác nhau HS: Phát âm iêu phân tích -> ghép iêu -> ghép diều đánh vần – phân tich . HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) 1.Viết: lưỡi rìu.Bài 41: iêu – yêu I.Giúp học sinh đọc viết được iêu – diều sáo.Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iêu yêu diều yêu diều sáo yêu quý Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iêu – diều sáo yêu – yêu quý d)Đọc từ ứng dụng (7P) buổi chiều yêu cầu hiểu bài giá yếu Tiết 2 3.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ diều sáo .Giới thiệu bài: (2P) 2. báo hiệu mùa vái thiều đã về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Đọc đúng câu “Tu hú kêu.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “Tu Hú kêu. yêu – yêu quý. cây nêu B. báo hiệu mùa vải thiều đã về”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Bài mới: 1.Đọc: bài 40 (SGK) 2. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng 99 . III. .

Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé tự giới thiệu” 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết baì vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 100 .

u HS: So sánh ươu – ưu (qui trình dạy tương Nghỉ giải lao (5P) tự) c-HĐ3: Viết bảng con (7P) ươu – ươu.Đọc: Bài 41 (SGK) 2.sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III. hươu sao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chú cừu bầu rượu HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân mưu trí bướu cổ tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3. gấu.Viết: buổi chiều.Luyện tập: a-HĐ1: Luyện đọc bảng – SGK HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm cá (19P) nhân – lớp HS: Quan sát tranh nhận xét tranh GV: Ghi câu ứng dụng 101 . báo.HS: SGK. trái lựu.Giới thiệu bài: 2. .Giúp học sinh đọc viết đúng từ ngữ: ưu – trái lựu.Bài mới: 1. . ươu – hươu sao.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. hươu sao. II.GV: Bộ ghép chữ .Đọc đúng câu ứng dụnGV: “Buổi trưa Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối”.Mục đích yêu cầu: .Bài 42: ưu – ươi I. . yêu quý B.Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ưu 4P 2P Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.đánh vần Trái lựu hươu sao đọc trơn – phân tích GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh vẽ HS: Ghép từ khoá trái lựu -> đọc *Vần ươu: GV: Vần ươu gồm ươ .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề hổ.KTBC: 1. đánh giá GV: Giới thiệu vần ưu – ươu 3P *Vần ưu: GV: Vần ưu gồm 2 âm ư – u b-HĐ2: Phát âm và đánh vần 12P HS: So sánh ưu – iu ươ ươu HS: Phát âm ưu -> đánh vần -> phân tích – Lựu hươu ghép vần ưu -> ghép tiếng lựu.Đồ dùng dạy – học: .

trái lựu. nói mẫu HS: Luyện nói theo chủ đề ( HS khá giỏi nói.Nghỉ giải lao: (5P) b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) ươu – ươu.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 102 . hươu. hươu sao HS: Đọc HS: Đọc bài SGK . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh báo. uốn nắn c-HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: hổ. gấu. HS khác nhắc lại) 3. voi (7P) (SGK) nhận biết hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở. nai.đọc nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

cả lớp) GV: Lắng nghe. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Bài mới: 1.Phát âm. nhóm.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu. .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Viết: chú cừu.KTBC: (4 phút) . sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u. uốn nắn 103 . o . đánh vần vần lập được( nối tiếp. SGK. mưu trí B.Đọc bài 42 . Sgk: (16 phút) HS: Nêu các vần kết thúc là u.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A. III.Đồ dùng dạy – học: . Bộ ghép chữ .Mục đích yêu cầu: .GV: Bảng ôn.Bài 43: Ôn tập I.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê i ư iê yê ươ HS: Đọc bài (2H) . Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào.HS: Bộ ghép chữ. kì diệu 3.

bổ sung.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. (10 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe . Con cừu bình tĩnh .. của thông minh nên đã thoát chết. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. cô H+GV: Nhận xét.Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Đọc bài trên bảng . đọc bài SGK b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết c-Kể chuyện: Sói và cừu GV: Quan sát.. uốn nắn.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 104 . giáng cho nó 1 gậy. 4. chốt lại ý nghĩa... Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . quan sát T3 Sáo ưa nơi khô ráo. Tranh 4: Cừu thoát chết *ý nghĩa: Con sói chủ quan và kiêu căng HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) nên phải đền tội. cào cào (Sgk) GV: Nhận xét tranh . có nhiều châu chấu.

Bài mới: 1.an I.Mục đích yêu cầu: .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ mẹ con .) Tiết 2 3. .Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) on an con sàn mẹ con nhà sàn Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) on – mẹ con an – nhà sàn d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau non thợ hàn hòn đá bàn ghế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giống nhau: Bắt đầu bằng o .KTBC: (4 phút) 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé và bạn bè”. III.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học * Vần an: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đánh giá GV: Giới thiệu vần on . Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa”.Viết: cá sấu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. mẹ con. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc đúng câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. an. nhà sàn .Giúp học sinh đọc viết được: 0n. HS: Bộ ghép chữ.Bài 44: on .an *Vần on: GV: Vần on gồm o – n HS: So sánh on – oi .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 105 . tranh (SGK).. II.Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm on phân tích -> ghép on -> ghép con đánh vần – phân tich . kì diệu B.Đọc: bài 43 (SGK) 2. cá nhân..

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 106 . Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa ” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) on – mẹ con an – nhà sàn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé và bạn bè” 4.“ Gấu mẹ dạy con chơi đàn.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

KTBC: (4 phút) 1.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 107 . III.. Bố bạn Lê là thợ lặn”. đánh giá GV: Giới thiệu vần ân . cá nhân. tranh (SGK).ăn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ân ă.n HS: So sánh ân . II.ă .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ăn.ăn *Vần ân: GV: Vần ân gồm â . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Viết: mẹ con.Giúp học sinh đọc viết được: ân.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học Nghỉ giải lao * Vần ăn: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) ân cân ăn trăn d)Đọc từ ứng dụng (7P) bạn thân khăn rằn gần gũi dặn dò GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc đúng câu: “ Bé chơi thân với bạn Lê.Khác nhau: Bắt đầu bằng â HS: Phát âm ân phân tích -> ghép ân -> ghép cân đánh vần – phân tich .Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .) Tiết 2 3.Dạy vần: a)Nhận diện vần ân . nhà sàn B. con trăn .Bài 45: ân..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. . HS: Bộ ghép chữ.an .Giống nhau: Kết thúc bằng n .ăn I.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái cân .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nặn đồ chơi ”. cái cân.Đọc: bài 44 (SGK) 2.ăn cân trăn cái cân con trăn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.

HS khác nhắc lại 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 108 . Bố bạn Lê là thợ lặn” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ân cân ăn trăn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Nặn đồ chơi” HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .“Bé chơi thân với bạn Lê.

Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
đồ chơi, tươi cười
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung

b. HD viết bảng con:

( 5 phút)

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

c.HD viết vào vở

( 18 phút )

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

GV: Nêu yêu cầu của tiết học

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

109

Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Cái kéo, trái đào
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

b. HD viết bảng con:
( 5 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

c.HD viết vào vở
( 18 phút )
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

110

Bài 46: ÔN - ƠN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca
- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 45 (SGK)
- Viết: bạn thân, dặn dò
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ôn
ơn
chồn
sơn
con chồn
sơn ca

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
ôn bài
cơn mưa
khôn lớn
mơn mởn

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ôn - ơn
*Vần ôn:
GV: Vần ân gồm ô - n
HS: So sánh ôn - on
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng ô
HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn ->
ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân
tích
* Vần ơn: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
111

“Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi
lại bận rộn”
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Mai sau khôn lớni”

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
- Ôn lại bài ở nhà

112

Bài 47: EN – ÊN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện
- Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 46 (SGK)
- Viết: con chồn, sơn ca
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần en – ên (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
en
ên
sen
nhện
lá sen
con nhện

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần en – ên
*Vần en:
GV: Vần en gồm e - n
HS: So sánh en - ôn
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e
HS: Phát âm en phân tích -> ghép en ->
ghép sen đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lá sen - đọc trơn – phân tích
* Vần ên: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
en
lá sen
ên
con nhện

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
áo len
mũi tên
khen ngợi
nền nhà

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
113

“ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non.
Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.

HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
en
lá sen
ên
con nhện
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“ Bên phải, bên trái, bên trên, bên
dưới

GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại

4.Củng cố – dặn dò: (2P)
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

114

Bài 48: IN – UN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: in, đèn pin. un, con giun
- Đọc đúng câu: “ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nói lời xin lỗi ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 47 (SGK)
- Viết: lá sen, con nhện
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần in – un (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
in
un
pin
giun
đèn pin
con giun

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài ( 2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần in – un
*Vần in:
GV: Vần in gồm i - n
HS: So sánh in - en
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng i
HS: Phát âm in phân tích -> ghép in ->
ghép pin đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ đèn pin - đọc trơn – phân tích
* Vần un: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
in
đèn pin
un
con giun

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
nhà in
mưa phùn
xin lỗi
vun xới

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
115

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 116 . lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.3.HS khác nhắc lại 4. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) in đèn pin un con giun c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Nói lời xin lỗi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK( đọc nhóm. cá nhân.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ủn à ủn ỉn Chín chú lợn con Ăn đã no tròn Cả đàn đi ngủ”.

KTBC: (4 phút) . tranh (SGK).Bài 49: IÊN – YÊN I. yên. đèn điện.yên (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iên yên điện yến đèn điện con yến Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iên đèn điện yên con yến d)Đọc từ ứng dụng (7P) cá biển yên ngựa viên phấn yên vui Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. cá nhân.. III.Khác nhau: Bắt đầu bằng iê HS: Phát âm iên phân tích -> ghép iên -> ghép điện đánh vần – phân tich . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giới thiệu bài: (2P) 2.đọc trơn – phân tích * Vần yên: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ đèn điện .Bài mới: 1..Đọc: bài 48 (SGK) . đánh giá GV: Giới thiệu vần iên – yên *Vần iên: GV: Vần iên gồm iê – iê HS: So sánh iên – iêu .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: đèn pin.Giống nhau: Kết thúc bằng n . II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Biển cả ”. kiến đen lại xây nhà.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 117 . con giun B.Dạy vần: a)Nhận diện vần iên . .Giúp học sinh đọc viết được: iên. HS: Bộ ghép chữ.Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão.Mục đích yêu cầu: . Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.) Tiết 2 3. con yến .

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 118 . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) iên đèn điện yên con yến c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Biển cả 4. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. kiến đen lại xây nhà.“ Sau cơn bão.

chuồn chuồn.. ươn.Viết: đèn điện. châu chấu.Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm uôn phân tích -> ghép uôn -> ghép chuồn đánh vần – phân tich . . HS: Bộ ghép chữ.n HS: So sánh uôn – uôi .Giúp học sinh đọc viết được: uôn. II. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ chuồn chuồn .ươn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôn chuồn chuồn chuồn ươn vươn vươn vai Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai d)Đọc từ ứng dụng (7P) cuộn dây con lươn ý muốn vườn nhãn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. cá nhân..Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng câu: “ Mùa thu bầu trời như cao hơn.Dạy vần: a)Nhận diện vần uôn .Đọc: bài 49 (SGK) . Trên giàn thiên lí.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chuồn chuồn.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) .Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần uôn – ươn *Vần uôn: GV: Vần uôn gồm uô .đọc trơn – phân tích * Vần ươn: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài mới: 1. III.) Tiết 2 3. vươn vai .Bài 50: UÔN – ƯƠN I. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. cào cào ”.Giống nhau: Bắt đầu bằng uô .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tranh (SGK). con yến B.Luyện tập: 119 .

Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Chuồn chuồn.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 120 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cào cào’’ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. châu chấu. cá nhân.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Mùa thu bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”.

Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n .Viết: cuộn dây. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần II.Đồ dùng dạy – học: . III. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.KTBC: (4 phút) .Bài 51: ÔN TậP I. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. bới giun b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) cuồn cuộn con vượn Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Đọc bài 50 . vườn nhãn B. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. con vượn 3. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. con lươn.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.HS: Bộ ghép chữ. Sgk: (16 phút) Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ.Mục đích yêu cầu: . cả lớp) GV: Lắng nghe.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 121 . Bộ ghép chữ . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng i. nhóm.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ. SGK.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u n an b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cuồn cuộn con vượn thôn bản Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) cuồn cuộn.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.GV: Bảng ôn. .

Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 người đi săn.cả ba ra về đều vui vẻ. của cô H+GV: Nhận xét..HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. .c-Kể chuyện: Chia phần (10 phút) *ý nghĩa: Trong cuộc sống biết nhường nhin nhau thì vẫn hơn 4. Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn được ra và chia Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia đều. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 122 . từ sớm đến gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ Tranh 2: Họ chia đi chia lại. vẫn không đều nhau.... uốn nắn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. Lúc đầu còn vui vẻ..Kể theo từng tranh ( HS khá) . bổ sung. chốt lại ý nghĩa..

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đá bóng ”. tranh (SGK).Bài 52: ONG . HS: Bộ ghép chữ..Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần ong – ông *Vần onGV: GV: Vần ong gồm o . ông. dòng sông .ng HS: So sánh ong – on .Dạy vần: a)Nhận diện vần ong .) Tiết 2 3..KTBC: (4 phút) .Đọc: bài 51 (SGK) . cá nhân.Khác nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm ong phân tích -> ghép ong -> ghép võng đánh vần – phân tich . con vượn.Bài mới: 1.ÔNG I.Viết: cuồn cuộn.đọc trơn – phân tích * Vần ônGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: .Giống nhau: Bắt đầu bằng uô . thôn bản B.Luyện tập: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 123 .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái võng . II. cái võng.Đọc đúng các câu: “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời”. III.Giúp học sinh đọc viết được: ong.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ong võng cái võng ông sông dòng sông Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ong cái võng ông dòng sông d)Đọc từ ứng dụng (7P) con ong cây thông vòng tròn công viên Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. .

a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ong cái võng ông dòng sông c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Đá bóng 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 124 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

.KTBC: (4 phút) . HS: Bộ ghép chữ.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ măng tre .Giúp học sinh đọc viết được: ăng.Khác nhau: Bắt đầu bằng ă HS: Phát âm ăng phân tích -> ghép ăng -> ghép măng đánh vần – phân tich . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Viết: con ong. công viên B. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ăng măng măng tre âng tầng nhà tầng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ăng măng tre âng nhà tầng d)Đọc từ ứng dụng (7P) rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài 53: ĂNG – ÂNG I.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Vâng lời cha mẹ”.đọc trơn – phân tích * Vần ânGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. III.) 3.ng HS: So sánh ăng – ong . II.Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần ăng – âng *Vần ănGV: GV: Vần ăng gồm ă ..Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 125 . măng tre. âng.Giống nhau: Kết thúc bằng ng . nhà tầng . rì rào”.Đọc: bài 52 (SGK) . cây thông. Sóng vỗ bờ rì rào.Bài mới: 1.Đọc đúng câu: “ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. tranh (SGK).Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. cá nhân.

Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ăng măng tre âng nhà tầng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Vâng lời cha mẹ’’ 4. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 126 . Sóng vỗ bờ rì rào.“ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. rì rào”.

Mục đích yêu cầu: . đánh giá GV: Giới thiệu vần ung – ưng *Vần unGV: GV: Vần ung gồm u . bông súng.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung . cá nhân.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .. đèo ”. ưng. suối.đọc trơn – phân tích * Vần ưnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. II. tranh (SGK).ng HS: So sánh ung – ong .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Rừng.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bông súng .Viết: rặng dừa.Khác nhau: Bắt đầu bằng u HS: Phát âm ung phân tích -> ghép ung -> ghép súng đánh vần – phân tich . HS: Bộ ghép chữ.Đọc: bài 53 (SGK) . . III. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.) 3. thung lũng..Giới thiệu bài: (2P) 2.ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ung súng bông súng ưng sừng sừng hươu Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ung bông súng ưng sừng hươu d)Đọc từ ứng dụng (7P) cây sung củ gừng trung thu vui mừng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài 54: UNG – ƯNG I. nâng niu B.Giúp học sinh đọc viết được: ung.Bài mới: 1.Đọc đúng câu: “ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. sừng hươu .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 127 .KTBC: (4 phút) . vầng trăng.

lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. suối. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Rừng. thung lũng. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 128 .Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.“ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”. đèo’’ 4.

bảng phụ . đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. cá biển. H+GV: Nhận xét. khôn lớn B.học: .Mục đích yêu cầu: .( Cả lớp ) GV: Quan sát. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nền nhà.Viết nhanh.Biết viết đúng mẫu chữ. cuộn dây . nhà in. yên ngựa. . Chấm chữa bài: 4. Các hoạt động dạy . cỡ chữ…. chữa lỗi trước lớp.học: Nội dung A. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Chú cừu. Bài mới: 1.Đồ dùng dạy .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhà in. cá biển. nhà in. yên ngựa. GV: Nêu rõ yêu cầu.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. uốn nắn.HD viết vào vở ( 18 phút ) Nền nhà. yên ngựa. nhà in. cá biển. cuộn dây b. cỡ chữ: Nền nhà.TậP VIếT:Nền nhà. Củng cố. cá biển. III. 129 . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. cuộn dây c. chiều rộng. cuộn dây Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Hướng dẫn viết: a. Khăn lau bảng. phấn. II. yên ngựa. cá biển.GV: Mẫu chữ.Nhận xét. HD quan sát.HS: Bảng con. nhận xét: (6 phút) Nền nhà. uốn nắn. hướng dẫn viết từng dòng. 3. nhà in. cuộn dây I. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. GV: Quan sát. . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. yên ngựa. đẹp. vở tập viết.

GV: Nêu rõ yêu cầu. . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. cây sung. củ gừng. vầng trăng. củ gừng. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nền nhà. 3. 130 . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. nêu nhận xét về độ cao.Nhận xét. cây sung. cây thông.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ong. cỡ chữ….Mục đích yêu cầu: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Nhận xét chung giờ học. II. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. I. củ gừng. Củng cố. vầng trăng. . uốn nắn. chữa lỗi trước lớp. cây thông. củ gừng. cây thông. . vầng trăng. Khăn lau bảng. nhận xét: (6 phút) Con ong. cây sung. vầng trăng.GV: Mẫu chữ. GV: Quan sát. cây thông. cỡ chữ: Con ong.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Biết viết đúng mẫu chữ.Viết nhanh. HD quan sát. cây sung.Đồ dùng dạy . hướng dẫn viết từng dòng. đẹp. b. c. vở tập viết. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Chấm chữa bài: 4. vầng trăng. bảng phụ .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cây sung.Hướng dẫn viết: a.học: . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. cây thông. cuộn dây B. chiều rộng. Bài mới: 1. Các hoạt động dạy . đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.HS: Bảng con.học: Nội dung A. củ gừng. phấn.TậP VIếT: Con ong. H+GV: Nhận xét. III. HD viết bảng con: (5 phút) Con ong. uốn nắn.

Bài 55: ENG – IÊNG I.Bài mới: 1. .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 131 .Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o . tranh (SGK). củ gừng. lưỡi xẻng. hồ. cá nhân.đọc trơn – phân tích * Vần iênGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) eng xẻng lưỡi xẻng iêng chiêng trống.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Giúp học sinh đọc viết được: eng. III. chiêng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống. vui mừng B. trống.Đọc: bài 54 (SGK) . chiêng d)Đọc từ ứng dụng (7P) cái kẻng củ riềng xà beng bay liệng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2P) 2. chiêng . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Mục đích yêu cầu: .Giống nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng -> ghép xẻng đánh vần – phân tich .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ lưỡi xẻng .KTBC: (4 phút) .) 3. II. HS: Bộ ghép chữ. iêng.. đánh giá GV: Giới thiệu vần eng – iêng *Vần enGV: GV: Vần eng gồm e .ng HS: So sánh eng – ong .Dạy vần: a)Nhận diện vần ong .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. giếng ”.. trung thu.Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.Viết: cây sung.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . hồ.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống.“ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. giếng 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 132 . chiêng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ao.

trống.Giúp học sinh đọc viết được: uông.Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I.Giống nhau: Kết thúc bằng ng . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.ng HS: So sánh uông – iêng .Mục đích yêu cầu: . II..Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 133 .đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Lúa trên nương chín vàng.Bài mới: 1.Đọc: bài 55 (SGK) .) Tiết 2 3.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. chiêng B..Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. Trai gái bản mường cùng vui vào hội”.Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.Giới thiệu bài: (2P) 2.Viết: lưỡi xẻng. tranh (SGK). cá nhân. con đường. III. . quả chuông.KTBC: (4 phút) . ương. HS: Bộ ghép chữ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”. .

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
“ Nắng đã lên. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng
vàng. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng
vào hội”.
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
uông
quả chuông
bày bài
ương
con đường
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
“ Đồng ruộng’’
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

134

Bài 57: ANG – ANH
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ang, anh, cây bàng, cành chanh
- Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông
Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 56 (SGK)
- Viết: uông, quả chuông, ương, con
đường
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ung - ưng (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ang
anh
bàng
chanh
cây bàng
cành chanh

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ang
cây bàng
anh
cành chanh
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ang – anh
*Vần anGV:
GV: Vầânng gồm a- ng
HS: So sánh ang – ong
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
- Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o
HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang ->
ghép bàng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ cây bàng - đọc trơn – phân
tích
* Vần anHS: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
135

Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ung
bông súng
ưng
sừng hươu
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Buổi sáng’’

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

136

Bài 58: ÔN TậP
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, SGK, Bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung bài
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 50
- Viết: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút)
a
ă
â
o
ô
ơ
u

n
an

b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn thôn bản
Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: (7 phút)
cuồn cuộn, con vượn
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút)
Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. Gà con
vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun
b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn

Cách tiến hành
HS: Đọc bài (1 em)
- Viết bảng con ( cả lớp)
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu trực tiếp
HS: Nêu các vần kết thúc bằng i, y đã học
trong tuần
GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ)
HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh)
GV: Đưa bảng ôn
HS: Lần lượt lập các vần dựa vào
mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp,
nhóm, cả lớp)
GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho học
sinh
HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk)
GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng
dụng
HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo
nhóm cá nhân – cả lớp
137

c-Kể chuyện: Chia phần
(10 phút)

*ý nghĩa: Trong cuộc sống biết
nhường nhin nhau thì vẫn hơn
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)

HS: Viết bài trong vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Kể lần 1 cho HS nghe
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: Có 2 người đi săn. từ sớm đến
gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ
Tranh 2: Họ chia đi chia lại... vẫn không
đều nhau. Lúc đầu còn vui vẻ....
Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn
được ra và chia
Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia
đều...cả ba ra về đều vui vẻ.
- Kể theo từng tranh ( HS khá)
- HS khác nhắc lại lời kể của bạn, của cô
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
nghĩa.
HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em)
GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh
đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2

138

Bài 55: ENG – IÊNG
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng
- Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao, hồ, giếng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 54 (SGK)
- Viết: cây sung, trung thu, củ gừng,
vui mừng
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ong - ông (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
eng
xẻng
lưỡi xẻng

iêng
chiêng
trống, chiêng

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
cái kẻng
củ riềng
xà beng
bay liệng
Tiết 2

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần eng – iêng
*Vần enGV:
GV: Vần eng gồm e - ng
HS: So sánh eng – ong
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng ->
ghép xẻng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lưỡi xẻng - đọc trơn – phân
tích
* Vần iênGV: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
139

“ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
Ao, hồ, giếng

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

140

Viết: lưỡi xẻng.Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .Giới thiệu bài: (2P) 2. II.Bài mới: 1. con đường. đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô . Lúa trên nương chín vàng.KTBC: (4 phút) . quả chuông. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giúp học sinh đọc viết được: uông.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .Mục đích yêu cầu: .. III.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 141 .Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .ng HS: So sánh uông – iêng . Trai gái bản mường cùng vui vào hội”. tranh (SGK).) Tiết 2 3.Đọc: bài 55 (SGK) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên. cá nhân. . chiêng B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”. ương. HS: Bộ ghép chữ. .. trống.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.

Củng cố – dặn dò: (2P) . Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng vào hội”. cá nhân.đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh “ Nắng đã lên. uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK “ Đồng ruộng’’ nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói 4.lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uông quả chuông bày bài ương con đường HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 142 . HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng vàng.

con đường B.Đọc: bài 56 (SGK) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.Giống nhau: Kết thúc bằng ng ..Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: (2P) 2. III.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: .KTBC: (4 phút) .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) : “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. quả chuông. tranh (SGK).Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”.Bài 57: ANG – ANH I.Viết: uông. anh.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung . HS: Bộ ghép chữ. II.Giúp học sinh đọc viết được: ang.) 143 .ng HS: So sánh ang – ong . cây bàng.đọc trơn – phân tích * Vần anHS: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cây bàng .ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ang anh bàng chanh cây bàng cành chanh Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ang cây bàng anh cành chanh d)Đọc từ ứng dụng (7P) Tiết 2 3. cành chanh . đánh giá GV: Giới thiệu vần ang – anh *Vần anGV: GV: Vầânng gồm a. ương. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Bài mới: 1..Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang -> ghép bàng đánh vần – phân tich . . cá nhân.

lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 144 .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Buổi sáng’’ 4.Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”.

KTBC: (4 phút) .Đọc đúng câu: “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa.Đọc: bài 57 (SGK) .) Tiết 2 3.Luyện tập: 145 . ênh. anh. B..Viết: ang. . III. cá nhân. máy tính ”.Dạy vần: a)Nhận diện vần inh – ênh (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) inh ênh tính kênh máy vi tính dòng kênh Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. ngã kềnh ngay ra”. cành chanh. . .Giống nhau: Kết thúc bằng nh .. cây bàng.Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài mới: 1. máy khâu.Mục đích yêu cầu: . máy nổ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. dòng kênh.đọc trơn – phân tích * Vần ênHS: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đánh giá GV: Giới thiệu vần inh – ênh *Vần inHS: GV: Vầânng gồm i.Phát triển lời nói tự nhiên theo CĐ: “ Máy cày.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.nh HS: So sánh inh – anh .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ máy vi tính . II. tranh (SGK)... uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) đình làng bệnh viện thông minh ễnh ương HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Bài 58: INH – ÊNH I. HS: Bộ ghép chữ.Khác nhau: Bắt đầu bằng a và i HS: Phát âm inh phân tích -> ghép inh-> ghép tính đánh vần – phân tich . máy vi tính.Giúp học sinh đọc viết được: inh.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . máy khâu. máy tính ”. ngã kềnh ngay ra”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Máy cày.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 146 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. máy nổ. 4. cá nhân.

. SGK.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. bệnh viện.Bài mới: 1. nhóm. Bộ ghép chữ . cả lớp) GV: Lắng nghe. III.HS: Bộ ghép chữ. Sgk: (16 phút) Trên trời mây trắng như bông ở dưới cánh đồng bông trắng như mây HS: Đọc bài trên bảng .KTBC: (4 phút) . sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. ng ang nh anh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) bình minh nhà rông nắng chang chang Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) bình minh nhà rông Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .Đọc bài 58 .Mục đích yêu cầu: .Viết: đình làng. giải thích câu ứng Mấy cô má đỏ hây hây 147 .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô u .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng ng và nh . .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Quạ và công II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.GV: Bảng ôn.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu..Bài 59: ÔN TậP I. thông minh.Đồ dùng dạy – học: . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng ng và nh đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. uốn nắn 3.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng. ễnh ương B. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.

Tranh 2: Vẽ xong....Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng.. Tranh 4: Cả bộ lông quạ.. của cô H+GV: Nhận xét.Đội bông như thể đội mây về làng b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) bình minh nhà rông c-Kể chuyện: Quạ và công (10 phút) *ý nghĩa: Vội vàng hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được điều gì.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. bổ sung..... đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. 4.. chốt lại ý nghĩa. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 148 .. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. công còn phải xoè đuôi... . uốn nắn.Kể theo từng tranh ( HS khá) .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Quạ vẽ cho công trước... Tranh 3: Công khuyên mãi chẳng được.

Đọc: bài 59 (Sgk) 2.Giúp học sinh đọc và viết được om – làng xóm.Dạy vần mới: a-HĐ1: Nhận diện vần om (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần om am xóm tràm làng xóm rừng tràm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con om – am.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) 2.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Nói lời cảm ơn” II. .Viết: bình minh.Mục đích yêu cầu: .Bài 60: om – am I.. nhà rông B. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần om: GV: Vần om gồm o – m HS: So sánh om – m giống khác nhau HS: Đánh vần om -> ghép om -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xóm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần am: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.KTBC: ( 5P) 1.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Mưa .sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ . cá nhân 149 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ . am – rừng tràm .Sgk III.. làng xóm – rừng tràm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chòm nâu quả trám đom đóm trái cam Tiết 2: 3.Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Mưa tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái bòng” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. bòng”.

b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề Nói lời cám ơn (7P) Khi nào nói lời cám ơn? Khi nào nói lời xin lỗi? HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài 150 .

Bài 61: ăm . tháng.Học sinh đọc viết đúng ăm – nuôi tằm. âm – hái nấm . b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. . đồi”. ngày.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. năm” II. quả trám B.Bài mới: 1.Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Con suối sau nhà rì rầm chảy.Đọc: bài 6 (SGK) 2.Phát triển theo chủ đề: “Thứ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần ăm: GV: Vần ăm gồm ă – m HS: So sánh ăm – am giống khác nhau HS: Đánh vần ăm -> ghép ăm -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép tằm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần âm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. bộ ghép chữ. cá nhân 151 .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con suối..âm I. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn núi. nuôi tằm..Giới thiệu bài: (2P) 2.KTBC: (4P) 1. hái nấm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) tăm tre mầm non đỏ thắm đường hầm Tiết 2: 3.Viết: chòm râu. HS: SGK – bộ ghép chữ III.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (SGK).Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ăm (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần (9P) ăm âm tằm nấm nuôi tằm hái nấm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con ăm – âm.Mục đích yêu cầu: .

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. tháng. dặn học sinh về nhà đọc bài 152 .GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề: Thứ. năm (7P) 3. ngày.

II. đánh giá GV: Giới thiệu vần ôm .Khác nhau: Bắt đầu bằng ô và o HS: Phát âm ôm phân tích -> ghép ôm-> ghép tôm đánh vần – phân tich ...m HS: So sánh ôm – om .. .......Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 1. tranh (SGK).ƠM I.Giống nhau: Kết thúc bằng m . âm.Đọc: bài 61 (SGK) .. hái nấm B..Đọc đúng câu: “ Vàng mơ như trái chín .Bài 62: ÔM .KTBC: (4 phút) . HS: Bộ ghép chữ. ơm.. con tôm.Dạy vần: a)Nhận diện vần ôm – ơm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ôm ơm tôm rơm con tôm đống rơm Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ôm con tôm ơm đống rơm d)Đọc từ ứng dụng (7P) chó đốm sáng sớm chôm chôm mùi thơm Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.đọc trơn – phân tích * Vần ơm: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát...đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tôm .Giúp học sinh đọc viết được: ôm. nuôi tằm. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Luyện tập: 153 ..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. III.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Bữa cơm ”.ơm *Vần ôm: GV: Vần ôm gồm ô.Viết: ăm. Đường tới trường xôn xao”.) 3..Giới thiệu bài: (2P) 2..Mục đích yêu cầu: . cá nhân. đống rơm .

. cá nhân.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Vàng mơ như trái chín ....Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm...... Đường tới trường xôn xao”...HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 154 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ôm con tôm ơm đống rơm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Bữa cơm ”... 4..

KTBC: (4 phút) .Mục đích yêu cầu: . con tem.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Giống nhau: Kết thúc bằng m . con tôm. đống rơm B.Viết: ôm.Giới thiệu bài: (2P) 2. cá nhân.Bài 63: EM – ÊM I.Dạy vần: a)Nhận diện vần em – êm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) em tem con tem êm đêm sao đêm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. . êm.Giúp học sinh đọc viết được: em.Đọc: bài 62 (SGK) .m HS: So sánh em – om .) 155 . III.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà”. II. đánh giá GV: Giới thiệu vần em – êm *Vần em: GV: Vần em gồm e .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tem .đọc trơn – phân tích * Vần êm: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) em êm con tem sao đêm d)Đọc từ ứng dụng (7P) trẻ em ghế đệm que kem mềm mại GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài mới: 1. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Đọc đúng câu: “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”.Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o HS: Phát âm em phân tích -> ghép em-> ghép tem đánh vần – phân tich . HS: Bộ ghép chữ. sao đêm ... ơm. tranh (SGK).

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 156 .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Tiết 2 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”.lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) em con tem êm sao đêm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Anh chị em trong nhà 4.

vở tập viết. III. 4.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đình làng. buôn làng. cỡ chữ…. đẹp. GV: Quan sát. chiều rộng.Mục đích yêu cầu: . buôn làng.. đình làng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. 3. .HS: Bảng con. cây thông B....( Cả lớp ) GV: Quan sát. . buôn làng. hiền lành. đình làng. Các hoạt động dạy . Củng cố. . Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên...Đồ dùng dạy .Biết viết đúng mẫu chữ.. GV: Nêu rõ yêu cầu.học: .Hướng dẫn viết: a...học: Nội dung A.. hướng dẫn viết từng dòng. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.GV: Mẫu chữ. uốn nắn. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) con ong. buôn làng. H+GV: Nhận xét... I. đình làng. hiền lành. phấn. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nhà trường. hiền lành..HD viết vào vở ( 18 phút ) Nhà trường. II. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. đánh giá b. nêu nhận xét về độ cao. 157 . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). c. hiền lành.. buôn làng. nhận xét: (6 phút) Nhà trường.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đình làng.. uốn nắn. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Bài mới: 1. Khăn lau bảng. HD quan sát. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. bảng phụ . cỡ chữ: Nhà trường.Viết nhanh.Nhận xét. chữa lỗi trước lớp.TẬP VIẾT: Nhà trường. hiền lành.

. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). nêu nhận xét về độ cao. mầm non. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. cỡ chữ…. buôn làng B.Viết nhanh.Mục đích yêu cầu: .. uốn nắn. mầm non. HD quan sát. HD viết bảng con: ( 5 phút) đỏ thắm.GV: Mẫu chữ. trẻ em. Củng cố.học: .. bảng phụ .Biết viết đúng mẫu chữ. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. đánh giá b. cỡ chữ: đỏ thắm.TậP VIếT: đỏ thắm. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. hướng dẫn viết từng dòng. 4. Các hoạt động dạy . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. vở tập viết.. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.. nhận xét: (6 phút) đỏ thắm. chữa lỗi trước lớp. Chôm chôm.. GV: Quan sát. chôm chôm.học: Nội dung A.Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát... . mầm non. trẻ em . mầm non.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Khăn lau bảng. II. Bài mới: 1. chôm chôm. 3. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. c. .Đồ dùng dạy .HD viết vào vở ( 18 phút ) đỏ thắm.. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) nhà trường. uốn nắn. chiều rộng.Hướng dẫn viết: a. đẹp. H+GV: Nhận xét. trẻ em. GV: Nêu rõ yêu cầu.HS: Bảng con. trẻ em I. 158 . III. chôm chôm.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. phấn. Chôm chôm. trẻ em. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. mầm non.

chim câu. vàng II. um. SGK .Đánh vần phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ chim câu HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần um: qui trình HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng.um b) Phát âm và đánh vần im um chim trùm chim câu trùm khăn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con im.Giới thiệu bài: (2P) 2.Viết: con tem.Đồ dùng dạy – học: .Giúp học sinh đọc và viết được: im. trùm khăn d) Đọc từ ứng dụng con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm mĩm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét. um. . sao đêm B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1. đánh giá GV: Giới thiệu vần im – um *Vần im: GV: Vần im gồm i – m HS: So sánh im – am giống khác nhau HS: Đánh vần im .KTBC: ( 5P) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh.Đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chim .GV: Bộ ghép chữ .Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?”.Dạy vần mới: ( 28P) a) Nhận diện vần im . đỏ.Đọc: bài 63 SGK .Ghép im . SGK III. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 159 . trùm khăn . tím.Bài 64: im .um I. chim câu.Mục đích yêu cầu: .

quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở (7P) HS: Đọc tên chủ đề. vàng 3. dặn học sinh về nhà đọc bài 160 . trùm khăn c) Luyện nói chủ đề Xanh.3. chim câu. um. tím. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. đỏ.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?” b) Luyện viết vở tập viết (10P) im.

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ghép iêm. cái yếm d) Đọc từ ứng dụng (7P) thanh kiếm âu yếm quí hiếm yếm dãi Tiết 2: 3.Viết: chim câu.Học sinh đọc viết đúnGV: iêm.Phân tích cấu tạo.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. giải nghĩa từ dừa xiêm HS: Đọc trơn. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến. bộ ghép chữ III. .Dạy vần: a) Nhận diện vần iêm – yêm (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) iêm xiêm dừa xiêm yêm yếm cái yếm Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ( 7 P) iêm.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài SGK HS: Cả lớp viết bảng con GV: Nhận xét. yêm. cái yếm .Bài 65: iêm – iêm I.Đánh vần .Phát triển theo chủ đề: “Điểm mười” II. đọc trơn HS: Ghép xiêm . trùm khăn B. dừa xiêm. bộ ghép chữ.KTBC: (4P) . Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Giới thiệu bài: (2P) 2. phân tích cấu tạo *Vần yêm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 161 .Đọc: bài 64 (SGK) . yêm. đánh vần phân tích cấu tạo. HS: SGK. đánh giá GV: Giới thiệu vần iêm – yêm *Vần iêm: GV: Vần iêm gồm iê – m HS: So sánh iêm – êm giống khác nhau HS: Đánh vần iêm .Bài mới: 1. dừa xiêm.Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Ban ngày.

cái yếm c) Luyện nói chủ đề: Điểm mười 3.Củng cố – dặn dò: (6P) (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.“Ban ngày. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu.Chuẩn bị bài sau 162 . dừa xiêm. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. dặn học HS: Ôn lại bài ở nhà .HS khá nói theo HS: Luyện nói trước lớp ( cá nhân) GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. yêm. b) Luyện viết vở tập viết (8P) iêm.

Viết: dừa xiêm. bướm bay lượn từng đàn”.. II.m HS: So sánh uôm – iêm .Phân tích cấu tạo uôm . bướm.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uôm .Đánh vần – phân tich .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cánh buồm. đàn bướm . chim.Giống nhau: Kết thúc bằng m .KTBC: (4 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cá cảnh ”.đọc trơn – phân tích * Vần ươm: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) uôm cánh buồm ươm đàn bướm GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc đúng câu: “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng.Mục đích yêu cầu: . buồm .Ghép uôm. ươm. đánh giá GV: Giới thiệu vần uôm – ươm *Vần uôm: GV: Vần uôm gồm uô.) Tiết 2 163 .Dạy vần: a)Nhận diện vần uôm – ươm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôm ươm buồm bướm cánh buồm đàn bướm Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. Trên trời. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt. cánh buồm. uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ ứng dụng HS: Luyện đọc( cả lớp.Bài 66: uôm – ươm I.Giúp học sinh đọc viết được: uôm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Ong.Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài mới: 1.. cá nhân. cái yếm B.Đọc: bài 65 SGK . III.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ TV. .

uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Ong. lớp) “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội vàng cả cánh đồng. bướm. chim.HS khác nhắc lại 4. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân. dung tranh bướm bay lượn từng đàn”. Trên trời.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 164 . GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. cá nhân. lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uôm cánh buồm bày bài ươm đàn bướm HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng ( đọc nhóm. cá cảnh ”.

Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng m đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Đọc bài 66 . nhóm. SGK. cả lớp) GV: Lắng nghe. Bộ ghép chữ . phần cháu bà chưa trảy vào.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u m am b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) lưỡi liềm.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Đi tìm bạn II. Sgk: (16 phút) Trong vòm lá mới chồi non GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) xâu kim. xâu kim. lưỡi liềm 3.Mục đích yêu cầu: . đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng m .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. nhóm lửa Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Viết: cánh buồm.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Bài 67: ÔN TậP I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.HS: Bộ ghép chữ.GV: Bảng ôn. .KTBC: (4 phút) . uốn nắn 165 .Bài mới: 1. III. . đàn bướm B.Đồ dùng dạy – học: .

. Tranh 3: Gặp bạn thỏ.. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp c-Kể chuyện: Đi tìm bạn (10 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. *ý nghĩa: Câu chuyện nói lên tình cảm thân thiết của Sóc và Nhím mặc dầu mỗi người có những hoàn cảnh sống rất khác nhau.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Sóc và nhím là đôi bạn thân. bổ sung. Sóc bèn hỏi. Tranh 4: Mãi đến khi mùa xuân đưa ấm áp đến từng nhà ... chốt lại ý nghĩa. Nhím đi biệt tăm. 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh..HS khác nhắc lại lời kể của bạn... giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.. Tranh 2: Nhưng có 1 ngày gió lạnh từ đâu kéo về . uốn nắn...Kể theo từng tranh ( HS khá) ..Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con..... b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) xâu kim lưỡi liềm HS: Đọc bài trên bảng . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 166 . phần cháu bà chưa trảy vào. của cô H+GV: Nhận xét..

Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ tiếng hót .Mục đích yêu cầu: .Đánh vần – phân tich .Giới thiệu bài: (2P) 2.Dạy vần: a)Nhận diện vần ot . .đọc trơn – phân tích * Vần at: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc đúng các câu: “ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ..ÁT I.Đọc: bài 67 SGK . II.Bài mới: 1. ca hát .Giúp học sinh đọc viết được: ót.) 167 . III. át. cá nhân. lưỡi liềm B. chúng em ca hát.KTBC: (4 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.t HS: Phát âm ot .. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.at (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ot hót tiếng hót at hát ca hát Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ót át tiếng hót ca hát d)Đọc từ ứng dụng (7P) bánh ngọt bãi cát trái nhót chẻ lạt Tiết 2 3.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gà gáy. chim hót.Ghép ot -> ghép hót .Phân tích cấu tạo .Viết: xâu kim. đánh giá GV: Giới thiệu vần ot – at *Vần ot: GV: Vần ot gồm o . tiếng hót.Bài 68: ÓT .

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 168 .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Quan sát. chúng em ca hát 4. cá nhân. chim hót.“ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ot tiếng hót át ca hát HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Gà gáy.

ât I. ất. SGK III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. rửa mặt. đấu vật.Luyện tập HS: Luyện đọc bài trên bảng. ât. ca hát B.ất (3P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK GV: Nhận xét.Đọc: bài 68 SGK 2.Bài mới: 1.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm . đấu vật d) Đọc từ ứng dụng (7P) đôi mắt mật ong bắt tay thật thà (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng.Giúp học sinh đọc và viết được: ắt.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật II.Dạy vần mới: a) Nhận diện vần ăt . rửa mặt.Viết: tiếng hót.sử dụng tranh SGK HS: Bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăt – ât *Vần ăt: GV: Vần im gồm ă – t HS: Đánh vần ăt -> ghép ăt -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mặt -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ rửa mặt HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ât: qui trình tương tự b) Phát âm và đánh vần ăt ât mặt vật rửa mặt đấu vật Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăt.KTBC: ( 5P) 1.Giới thiệu bài: (2P) 2. .Bài 69: ăt .Mục đích yêu cầu: . quan sát 169 .

ât. rửa mặt. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài. đấu vật c) Luyện nói chủ đề Ngày chủ nhật 3. dặn học sinh về nhà đọc bài 170 .Củng cố – dặn dò: (2P) tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề.a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm b) Luyện viết vở tập viết (7P) ăt.

cái vợt (7P) d) Đọc từ ứng dụng (7P) cơn sốt quả ớt xay bột ngớt mưa Tiết 2: 3.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm.Bài 70: ôt – ơt I. cái vợt. bộ ghép chữ III. .Phát triển theo chủ đề: “Những người bạn tốt” II. bộ ghép chữ. ơt. HS: SGK.”. cột cờ.Học sinh đọc viết đúnGV: ôt. cột cờ. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép cột -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ cột cờ HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ơt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 171 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc: bài 69 (SGK) 2. Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.KTBC: (4P) 1.Viết: rửa mặt.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. .Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a) Nhận diện vần ôt– ơt (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) ôt ơt cột vợt cột cờ cái vợt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôt.”. ghép ôt. đấu vật B. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôt – ơt *Vần ôt: GV: Vần ôt gồm ô – t HS: Đánh vần ôt .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm. ơt.

Đọc: bài 70 (SGK) . dệt vải . cái vợt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: “Những người bạn tốt” (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.12 et– êt Bài 71: I.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2P) 2.Viết: cột cờ.Mục đích yêu cầu: . dặn học sinh về nhà đọc bài Ngày giảng:27. đánh giá GV: Giới thiệu vần et – êt *Vần et: GV: Vần et gồm e. . II. cái vợt B.Dạy vần: a)Nhận diện vần et – êt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) et êt tét dệt bánh tét dệt vải Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.đọc trơn – phân tích * Vần êt: HD tương tự 172 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tranh (SGK). êt. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết (7P) ôt.Giúp học sinh đọc viết được: et. HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) . cột cờ.t HS: Phát âm et phân tích -> ghép et-> ghép tét đánh vần – phân tich . III.Đọc đúng câu: “ Chim tránh rét bay về phương nam.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bánh tét. bánh tét.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Chợ tết ”. ơt. Cả đàn đã thấm mẹt nhưng vẫn cố bay theo hàng”.Bài mới: 1.

.) 3. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) et bánh tét êt dệt vải c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Chợ tết 4. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. cá nhân. cá nhân..HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 173 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.c)Viết bảng con (7P) et bánh té êt dệt vải d)Đọc từ ứng dụng (7P) nét chữ con rết sấm sét kết bạn Tiết 2 GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng”.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Chim tránh rét bay về phương nam.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. III. tranh (SGK).đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bút chì .KTBC: (4 phút) .Bài 72: ut – ưt I.. HS: Bộ ghép chữ.Đọc: bài 71 (SGK) . cá nhân. ưt.. bút chì.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề.) Tiết 2 3.Đọc đúng các câu: “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”.Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần ut – ưt *Vần ut: GV: Vần ut gồm u . mứt gừng d)Đọc từ ứng dụng (7P) chim cút sứt răng sút bóng nứt nẻ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết: bánh tét.Giúp học sinh đọc viết được: ut. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. .t HS: Phát âm ut phân tích -> ghép ut -> ghép but đánh vần – phân tich . mứt gừng .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh 174 . dệt vải B.đọc trơn – phân tích * Vần ưt: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ut.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: . Ngón út. II.Dạy vần: a)Nhận diện vần ut – ưt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ut bút bút chì ưt mứt mứt gừng Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. ưt. sau rốt. em út. bút chì.

GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. mứt gừng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ngón út. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 175 .Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”. em út. sau rốt.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ut. bút chì.HS khác nhắc lại 4. ưt.

bánh ngọt. thật thà b. đẹp. âu yếm. vở tập viết. dặn dò: GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Củng cố.HD viết vào vở Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bánh ngọt. GV: Nhận xét chung giờ học. Khăn lau bảng. bánh ngọt. âu yếm. phấn. bãi cát. bánh ngọt. cỡ chữ: Thanh kiếm.Mục đích yêu cầu: . âu yếm. thật thà I. 176 . mầm non B. .Đồ dùng dạy . âu yếm. Các hoạt động dạy . đánh giá (4 phút ) (2 ph) GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HD viết bảng con: ( 18 phút ) Thanh kiếm.HS: Bảng con. GV: Quan sát.học: Nội dung A. âu yếm. bãi cát. II.( Cả lớp ) GV: Quan sát. chiều rộng. bổ sung ( 5 phút) Thanh kiếm. ao chuôm. chữa lỗi trước lớp. GV: Nêu rõ yêu cầu. ao chuôm.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nêu nhận xét về độ cao.TẬP VIẾT : Thanh kiếm.Viết nhanh.học: . bãi cát.Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. bãi cát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn.Biết viết đúng mẫu chữ. HD quan sát. Chấm chữa bài: 4. thật thà 3. hướng dẫn viết từng dòng. thật thà . III. Bài mới: 1. bảng phụ . nhận xét: (6 phút) Thanh kiếm.Hướng dẫn viết: a. ao chuôm. ao chuôm. ao chuôm. bánh ngọt. H+GV: Nhận xét. .GV: Mẫu chữ. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. thật thà c. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. bãi cát. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) đỏ thắm. uốn nắn. cỡ chữ….

kết bạn. bãi cát B. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. 177 .HD viết vào vở ( 18 phút ) Xay bột. thời tiết GV: Nêu rõ yêu cầu. con vịt. Các hoạt động dạy . bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. kết bạn. Khăn lau bảng. thời tiết I.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. chim cút. đẹp. H+GV: Nhận xét. vở tập viết. cỡ chữ…. III. đánh giá b. 3. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. nêu nhận xét về độ cao.Nhận xét. HD viết bảng con: ( 5 phút) Xay bột. nhận xét: (6 phút) Xay bột. phấn.HS: Bảng con. con vịt. cỡ chữ: Xay bột.GV: Mẫu chữ. II. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uốn nắn. GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. . thời tiết GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). chim cút. . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm. con vịt. Củng cố.( Cả lớp ) GV: Quan sát. 4. nét chữ. bảng phụ . kết bạn. nét chữ. nét chữ. Bài mới: 1. uốn nắn. c. con vịt. HD quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chim cút. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. chữa lỗi trước lớp. chiều rộng.học: Nội dung A. kết bạn.TẬP VIẾT: Xay bột.Mục đích yêu cầu: . chim cút. kết bạn. thời tiết .Đồ dùng dạy . thời tiết Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Hướng dẫn viết: a. con vịt.Biết viết đúng mẫu chữ. nét chữ. chim cút.Viết nhanh. nét chữ.học: .

đánh giá GV: Giới thiệu vần it – iêt *Vần it: GV: Vần it gồm i – t HS: Đánh vần it .Dạy vần: a) Nhận diện vần it– iêt b) Phát âm và đánh vần it iêt mit viết trái mít hiểu biết Nghỉ giải lao c) Viết bảng con it. iêt. . phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ Tiếng Việt. bộ ghép chữ Tiếng Việt III. trái mít.Bài mới: 31P 1.Giới thiệu bài: 2. iêt. chữ viết . tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích cấu tạo *Vần iêt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con thời tiết hiểu biết HS: Đọc từ ứng dụng. viết” II.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về dẻ trứng”. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 178 .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì có cánh Mà lại biết bơi 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng.Học sinh đọc viết đúnGV: it. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mít.Viết: bút chì. ghép it. giải nghĩa từ trái mít HS: Đọc trơn.Bài 73: it – iêt I. trái mít.KTBC: 4P .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh vần. HS: SGK. mứt gừng B.Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. chữ viết d) Đọc từ ứng dụng con vịt đông nghịt Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét. vẽ.Phát triển theo chủ đề: “Em tô.Đọc: bài 72 (SGK) .

trái mít.Ngày xuống ao chơi Đêm về đẻ trứng”. Ôn lại bài. xem trước bài sau. iêt. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. vẽ. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết it.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề. KIểM TRA CUốI HọC Kỳ I (Phòng giáo dục ra đề bài) 179 . chữ viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Em tô. viết 3.

ghép uôt.Bài mới: 31P 1. HS: SGK.Học sinh đọc viết đúnGV: uôt.KTBC: 4P .Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uôt – ươt *Vần uôt: GV: Vần uôt gồm uô – t HS: Đánh vần uôt . chuột nhắt.Dạy vần: a) Nhận diện vần uôt– ươt b) Phát âm và đánh vần uôt ươt chuột lướt chuột nhắt lướt ván Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uôt.Đọc: bài 73 (SGK) . bộ ghép chữ III. lướt ván d) Đọc từ ứng dụng trắng muốt tuốt lúa vượt lên ẩm ướt Tiết 2: 3. chữ viết B.Viết: trái mít.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo *Vần ươt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 180 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. lướt ván . .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích cấu tạo.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm.Giới thiệu bài: 2.Bài 74: uôt – ươt I. giải nghĩa từ chuột nhắt HS: Đọc trơn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chuột. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ươt. mua muối giỗ cha con mèo”. ươt. đánh vần.Mục đích yêu cầu: . bộ ghép chữ. chuột nhắt.

cá nhân uôt. GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. chuột nhắt.Chú chuột đi chợ đường xa tranh Mua mắm.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài. lướt ván GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Chơi cầu trượt 4. 181 . ươt. mua muối giỗ cha con mèo”.

III. SGK.Viết: chuột nhắt.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o .KTBC: . ươ 4P 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp..ÔN TậP I. e ê .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng t . .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chuột nhà và chuột đồng II. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.HS: Bộ ghép chữ.. cả lớp) GV: Lắng nghe.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Bài mới: 1. đánh giá bát ngát Tiết 2 3.Đồ dùng dạy – học: . Bộ ghép chữ .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. Sgk: 32P HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. lướt ván B. sửa lỗi phát âm cho HS t at ăt et êt ươt b-Đọc từ ứng dụnGV: chót vót bát ngát Việt Nam Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: chót vót Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .Đọc bài 74 .Giới thiệu bài: 2.GV: Bảng ôn. nhóm..Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn 182 ..

Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. thà về nhà cũ.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. vội chia tay chuột nhà. Tranh 3: Lần này chúng mò đến kho thực phảm. . chuột đồng thu xếp hành lý. Tranh 2: Tối đầu tiên đi kiểm ăn. Nó nói: Thôi... HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài.Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 183 ....Kể theo từng tranh ( HS khá) .Củng cố – dặn dò: 2P HS: Đọc bài trên bảng . chúng đành phải rút về hang. b-Luyện viết vở tập viết: chót vót bát ngát c-Kể chuyện: Chuột nhà và chuột đồng *ý nghĩa: Biết yêu quí những gì do chính tay mình làm ra. chuột nhà về quê thăm chuột đồng.. của cô H+GV: Nhận xét.. bổ sung. còn bác thì khuân về hang. uốn nắn.. Tranh 4: sáng hôm sau. . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh... chốt lại ý nghĩa. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. 4.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Một ngày nắng ráo.... đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.. chuột nhà phân cônGV: Em chạy vào nhà khuân thức ăn ra. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .

KTBC: 3P .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. bộ ghép chữ. ac. ac.Bài mới: 32P 1. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sóc. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 184 . con sóc.Đọc: bài 75 (SGK) . bác sĩ d) Đọc từ ứng dụng hạt thóc con cóc bản nhạc con vạc Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Học sinh đọc viết đúnGV: oc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần. HS: SGK. bác sĩ . bát ngát B. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oc – ac *Vần oc: GV: Vần oc gồm o – c HS: Đánh vần oc .Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. bộ ghép chữ III. .Mục đích yêu cầu: . phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ghép oc. con sóc.Giới thiệu bài: 2.Luyện tập 33P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. giải nghĩa từ con sóc HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ac: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Bài 76: oc – ac I.Viết: chót vót.Dạy vần: a) Nhận diện vần oc .ac b) Phát âm và đánh vần oc ac sóc bác con sóc bác sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oc.

bác sĩ c) Luyện nói chủ đề: Vừa vui vừa học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề. ac. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. 185 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau.HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oc. con sóc.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài.

giúp HS đọc đúng.Đọc được câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”.con sóc. HS nhắc lại ( 2 em) HS tập nói trong nhóm ( nhóm đôi) Thi nói trước lớp ( 5 em) H+GV: Nhận xét. ac. nhóm) GV: Quan sát. từ cần luyện đọc. bác sĩ “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. tranh sưu tầm. HS nhắc lại ( 2 em) HS khá nói. thảo luận.HS đọc được: oc. . đánh giá. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. bổ sung HS: Nhắc tên bài học. dặn dò: (3 phút) HS: Quan sát tranh SGK. trao đổi ND tranh. tiếng. Liên hệ . Luyện tập a.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Chơi cầu trượt” II.Củng cố.Đọc bài 75 B. con sóc.Luyện nói: Chơi cầu trượt (15 phút ) 3. bác sĩ . bác sĩ.Các hoạt động dạy .Mục đích yêu cầu: . Cách thức tiến hành HS: Đọc lần lượt theo HD của GV( cá nhân) GV: Nhận xét. cá nhân. bác sĩ . ac. Bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: I. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nêu rõ yêu cầu HS: Đọc SGK( đồng thanh.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . con sóc.học: Nội dung A. HS: Ghép 1 số tiếnGV: con sóc.Đồ dùng dạy . sửa sai.Rèn đọc: oc – ac I. III. HS: SGK . 186 .Bài mới: 1.Đọc bài 1 lượt. b.Luyện đọc (17 phút) oc.học: GV: Bảng con ghi âm. HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. Giới thiệu bài: (2 phút) 2.

GV: Nhắc nội dung bài. 187 .Nhận xét chung giờ học. .

Bài 77: ăc – âc I.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Viết: con sóc. giải nghĩa từ: Mắc áo HS: Đọc trơn.Học sinh đọc. bộ ghép chữ. viết đúnGV: ăc. quả gấc . đánh vần.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. mắc áo. phân tích cấu tạo *Vần âc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 188 .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Những đàn chim ngói Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Phát triển theo chủ đề: “ Ruộng bậc thang” II. ghép ăc. bác sĩ B.KTBC: 4P . phân tích cấu tạo.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăc– âc b) Phát âm và đánh vần ăc âc mắc gấc mắc áo quả gấc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăc. . quả gấc d) Đọc từ ứng dụng màu sắc ăn mặc giấc ngủ nhấc chân Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: 2.Bài mới: 31P 1. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. mắc áo. âc. âc. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mắc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăc – âc *Vần ăc: GV: Vần ăc gồm ă – c HS: Đánh vần ăc .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: SGK. bộ ghép chữ III.Đọc: bài 76 (SGK) .

xem trước bài sau.Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. âc. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ăc. 189 . quả gấc GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Ruộng bậc thang 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. mắc áo.

KTBC: 4P . bộ ghép chữ III.Dạy vần: a) Nhận diện vần uc– ưc b) Phát âm và đánh vần uc ưc trục lực cần trục lực sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uc. ưc. đánh vần. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo.Học sinh đọc. HS: SGK. âc. mắc áo B. bộ ghép chữ.Viết: ăc. lực sĩ d) Đọc từ ứng dụng máy xúc cúc vạn thọ GV: Giới thiệu vần uc – ưc *Vần uc: GV: Vần uc gồm u – c HS: Đánh vần uc .Bài 78: uc – ưc I. cần trục.Bài mới: 31P 1. lực sĩ .Đọc: bài 77 (SGK) .Giới thiệu bài: 2.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì màu đỏ Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. phân tích cấu tạo *Vần ưc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con lọ mực nóng nực Tiết 2: 3. viết đúnGV: uc. ghép uc.Phát triển theo chủ đề: “ Ai thức dậy sớm nhất” II. ưc. giải nghĩa từ: cần trục HS: Đọc trơn. . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 190 . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép trục.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì màu đỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. cần trục.

191 .Củng cố – dặn dò: 3P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. ưc. cần trục. Ôn lại bài. xem trước bài sau. lực sĩ c) Luyện nói chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất 4.Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. dặn học sinh về nhà đọc bài H. b) Luyện viết vở tập viết uc.

Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”.Đọc: bài 78 (SGK) . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôc – uôc *Vần ôc: GV: Vần ôc gồm ô – c HS: Đánh vần ôc . thợ mộc.Viết: uc. phân tích cấu tạo. uôc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. giải nghĩa từ: thợ mộc HS: Đọc trơn.Học sinh đọc. uống thuốc” II. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mộc.Phát triển theo chủ đề: “ Tiêm chủng.KTBC: 4P . bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . HS: SGK. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần. lực sĩ B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ưc.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo *Vần uôc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 192 .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. .Bài 79: ôc – uôc I. bộ ghép chữ III. ghép ôc. uôc. ngọn đuốc .Dạy vần: a) Nhận diện vần ôc– uôc b) Phát âm và đánh vần ôc uôc mộc đuốc thợ mộc ngọn đuốc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôc.Giới thiệu bài: 2. ngọn đuốc d) Đọc từ ứng dụng con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài Tiết 2: 3. cần trục. viết đúnGV: ôc. thợ mộc.

Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. uống thuốc 4. thợ mộc. ngọn đuốc c) Luyện nói chủ đề: Tiêm chủng. uôc. 193 .b) Luyện viết vở tập viết ôc. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

KTBC: 4P .Giới thiệu bài: 2. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xiếc. đánh vần. bộ ghép chữ. xem xiếc.Mục đích yêu cầu: . . ngọn đuốc B.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Phát triển theo chủ đề: “ Xiếc. ươc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông”. viết đúnGV: iêc.Bài 80: iêc – ươc I.Bài mới: 31P 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. thợ mộc.Học sinh đọc. rước đèn . ca nhạc” II.Đọc: bài 79 (SGK) . múa rối. phân tích cấu tạo *Vần ươc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 194 . bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích cấu tạo.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêc– ươc b) Phát âm và đánh vần iêc ươc xiếc rước xem xiếc rước đèn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêc. rước đèn d) Đọc từ ứng dụng cá diếc cái lược công việc thước kẻ Tiết 2: 3. HS: SGK. ươc. giải nghĩa từ: xem xiếc HS: Đọc trơn. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêc – ươc *Vần iêc: GV: Vần iêc gồm iê – c HS: Đánh vần iêc . xem xiếc.Viết: ôc. uôc. ghép iêc.

múa rối. rước đèn GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xiếc. ca nhạc 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Êm đềm khua nước ven sông”. b) Luyện viết vở tập viết iêc. xem xiếc. ươc. 195 . Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau.

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). hạt thóc. cỡ chữ: tuốt lúa. bảng phụ . Khăn lau bảng. 3.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hạt thóc. .Mục đích yêu cầu: .TẬP VIẾT : Tuốt lúa. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. hạt thóc.Viết nhanh. Chấm chữa bài: 4.Biết viết đúng mẫu chữ....HD viết vào vở ( 18 phút ) tuốt lúa.Hướng dẫn viết: a. nêu nhận xét về độ cao. II. đẹp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chiều rộng. đánh giá b.. c.. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.. GV: Nhận xét chung giờ học. uốn nắn. hạt thóc I. nhận xét: (6 phút) tuốt lua. H+GV: Nhận xét.học: Nội dung A. chữa lỗi trước lớp.. III.. GV: Quan sát. uốn nắn.. Bài mới: 1. Củng cố. âu yếm B. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm.. .. HD viết bảng con: ( 5 phút) tuốt lúa. bổ sung GV: Nêu rõ yêu cầu.. Các hoạt động dạy . hướng dẫn viết từng dòng.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. vở tập viết.HS: Bảng con. 196 . HD quan sát.Đồ dùng dạy . phấn..học: . cỡ chữ…..Nhận xét. hạt thóc .GV: Mẫu chữ.

cá diếc.Hướng dẫn viết: a.học: Nội dung A. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) tuốt lúa. 4...GV: Mẫu chữ. . uốn nắn. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ốc. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).. ... bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.. GV: Nêu rõ yêu cầu. chiều rộng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. II.. đôi guốc.Biết viết đúng mẫu chữ. Bài mới: 1. bảng phụ ..Giới thiệu bài: (2 phút) 2.. đôi guốc. Các hoạt động dạy .TẬP VIẾT: Con ốc. c.. H+GV: Nhận xét. 197 .( Cả lớp ) GV: Quan sát. cá diếc. cá diếc. uốn nắn.. đẹp. HD quan sát.. đôi guốc.. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Nhận xét. hạt thóc B. phấn. cỡ chữ…. cá diếc.HS: Bảng con.. III. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. hướng dẫn viết từng dòng.Đồ dùng dạy ... Khăn lau bảng.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HD viết bảng con: ( 5 phút) Con ốc. vở tập viết. đôi guốc.. nhận xét: (6 phút) Con ốc. .Viết nhanh.. GV: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. chữa lỗi trước lớp. I.. cá diếc.Mục đích yêu cầu: . đôi guốc.học: . đánh giá b. 3.. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. cỡ chữ: Con ốc. Củng cố.

Mục đích yêu cầu: . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 198 .Viết: iêc. phân tích cấu tạo.Bài 81: ach I.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mẹ. ghép ach.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a) Nhận diện vần: ach b) Phát âm và đánh vần ach sách cuốn sách 4P 31P GV: Giới thiệu vần ach *Vần acHS: GV: Vần ach gồm a – ch HS: Đánh vần ach . mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. viết đúnGV: ach.Giới thiệu bài: 2.Học sinh đọc. ươc B. phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ach. HS: SGK. mẹ ơi cô dạy Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sách. cuốn sách d) Đọc từ ứng dụng viên gạch sạch sẽ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con kênh rạch cây bạch đàn Tiết 2: 3.Phát triển theo chủ đề: “ Giữ gìn sách vở” II. bộ ghép chữ III.Bài mới: 1.KTBC: . giải nghĩa từ: cuốn sách HS: Đọc trơn. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mẹ. áo cũng bẩn ngay”. đánh vần. bộ ghép chữ.Đọc: Bài 80 (SGK) . cuốn sách . .

xem trước bài sau. áo cũng bẩn ngay”. 199 .Củng cố – dặn dò: tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. cuốn sách c) Luyện nói chủ đề: Giữ gìn sách vở 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. b) Luyện viết vở tập viết ach. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài.

HS: SGK.Phát triển theo chủ đề: “ Chúng em đi du lịch” II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a) Nhận diện vần ich– êch b) Phát âm và đánh vần ich êch lịch ếch tờ lịch con ếch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ich.Bài mới: 31P 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép lịch. có ích”. con ếch .KTBC: 4P . bộ ghép chữ. phân tích cấu tạo *Vần êcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 200 . tờ lịch.Giới thiệu bài: 2.Bài 82: ich – êch I. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Học sinh đọc. . ghép ich. con ếch d) Đọc từ ứng dụng vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Tiết 2: 3.Luyện tập Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. tờ lịch. đánh vần. bộ ghép chữ III.Viết: ach. cuốn sách B. êch. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ich – êch *Vần icHS: GV: Vần ich gồm i – ch HS: Đánh vần ich . êch.Đọc: bài 81 (SGK) .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. viết đúnGV: ich. giải nghĩa từ: tờ lịch HS: Đọc trơn. ri rích Có ích.

Ôn lại bài. ri rích Có ích. xem trước bài sau. con ếch GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Chúng em đi du lịch 4. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. có ích”.a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ich. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 201 . êch.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. tờ lịch.

Bài 83: ôn tập I.Giới thiệu bài: 2.KTBC: .Viết: ich.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng II. III. SGK. Bộ ghép chữ . cả lớp) GV: Lắng nghe.GV: Bảng ôn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.HS: Bộ ghép chữ.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: ă â o ô u ư iê uô ươ a ê i c ăc âc oc ôc uc ưc iêc uôc ươc ac 4P Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn 13 chữ ghi vần vừa học từ bài 76 đến 82.Bài mới: 1. .Đồ dùng dạy – học: . êch B.Mục đích yêu cầu: . đánh giá 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. sửa lỗi phát âm cho HS ch ach êch ich b-Đọc từ ứng dụnGV: thác nước chúc mừng Nghỉ giải lao: ích lợi HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ 202 .Đọc bài 82 .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. nhóm.

đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: thác nước ích lợi c-Kể chuyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng *ý nghĩa: Nhờ sống tốt bụng Ngốcđã gặp được nhiều điều tốt đẹp.Củng cố – dặn dò: 2P HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. .. của cô H+GV: Nhận xét.. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài.. Sgk: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. chốt lại ý nghĩa.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Nhà kia có 1 con út rất ngốc nghếch... GV: Kể lần 1 cho HS nghe . uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng ....Kể theo từng tranh ( HS khá) ..Luyện tập 32P a-Luyện đọc bảng. Tranh 3: Vừa lúc ở kinh đô có chuyện lạ .c-Viết bảng con: thác nước ích lợi Tiết 2 3.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. được lấy công chúa làm vợ.. uốn nắn. .Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 203 . Tranh 4: Công chúa nhìn thấy đoàn 7 người cùng con ngỗng.. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. bổ sung. ba cô con gái. 4.. Tranh 2: Trên đường anh tạt vào 1 quán nhỏ..

giải nghĩa từ: họp nhóm HS: Đọc trơn.KTBC: 4P . phân tích cấu tạo *Vần ap: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 204 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: SGK.ap b) Phát âm và đánh vần op ap họp sạp họp nhóm múa sạp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con op.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ghép op.Học sinh đọc. ap.Bài mới: 31P 1. ngọn cây.Mục đích yêu cầu: . . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần op . múa sạp d) Đọc từ ứng dụng con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp Tiết 2: 3. bộ ghép chữ.Viết: thác nước.Phát triển theo chủ đề: “ Chóp núi. bộ ghép chữ III. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép họp. viết đúnGV: op. múa sạp . Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.ap *Vần op: GV: Vần op gồm o – p HS: Đánh vần op . đánh vần.Giới thiệu bài: 2. chúc mừng B. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần op . họp nhóm.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.Bài 84: op – ap I. ap. phân tích cấu tạo. tháp chuông” II.Đọc: Bài 83 (SGK) .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”. họp nhóm.

tháp chuông 4. ap. 205 .b) Luyện viết vở tập viết op.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. ngọn cây. Ôn lại bài. múa sạp c) Luyện nói chủ đề: Chóp núi. xem trước bài sau. họp nhóm. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

âp. âp. cải bắp.Đọc: Bài 84 (SGK) . giải nghĩa từ: cải bắp HS: Đọc trơn.Giới thiệu bài: 2. múa sạp B. đánh vần.Mục đích yêu cầu: .KTBC: 4P .Bài mới: 31P 1. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép bắp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăp . phân tích cấu tạo. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. bộ ghép chữ. . cải bắp.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 206 .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. cá mập d) Đọc từ ứng dụng gặp gỡ ngăn nắp tập múa bập bênh Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.âp *Vần ăp: GV: Vần ăp gồm ă – p HS: Đánh vần ăp . phân tích cấu tạo *Vần âp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Bài 85: ăp – âp I. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăp . bộ ghép chữ III.âp b) Phát âm và đánh vần ăp âp bắp mập cải bắp cá mập Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăp. viết đúnGV: ăp.Phát triển theo chủ đề: “ Trong cặp sách của em” II. HS: SGK.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: họp nhóm. ghép ăp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. cá mập .Học sinh đọc.

xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. âp. cá mập GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Trong cặp sách của em 4. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 207 . Ôn lại bài. cải bắp. b) Luyện viết vở tập viết ăp.Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

cá mập B.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. viết đúnGV: ôp. ơp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. lớp học . phân tích cấu tạo. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp. hộp sữa.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp .Bài mới: 31P 1. giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn.Bài 86: ôp – ơp I.Học sinh đọc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ III.ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp .ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp. HS: SGK.Mục đích yêu cầu: . phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 208 .KTBC: 4P .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”.Đọc: Bài 85 (SGK) . ghép ôp.Viết: cải bắp. ơp. đánh vần.Giới thiệu bài: 2. hộp sữa.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II. bộ ghép chữ.

Giật mình mây thức bay vào rừng xa”.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. ơp. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 209 . hộp sữa. Ôn lại bài. cá nhân ôp. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4.

Học sinh đọc. .KTBC: 4P . bộ ghép chữ.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. lớp học B. ghép ep. HS: SGK. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Mục đích yêu cầu: . HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 210 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II.Viết: hộp sữa.Bài 87: ep – êp I.Giới thiệu bài: 2. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn.Đọc: Bài 86 (SGK) . bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cá chép. đèn xếp . phân tích cấu tạo. êp. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep . cá chép.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep. đánh vần. êp. viết đúnGV: ep.Bài mới: 31P 1.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.

211 . Ôn lại bài. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.b) Luyện viết vở tập viết ep. dặn học sinh về nhà đọc bài H. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. êp. cá chép.

HS: SGK. bộ ghép chữ III. viết đúnGV: ip. up.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip. búp sen . giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn.Viết: ep. bắt nhịp.Giới thiệu bài: 2.Đọc: Bài 87 (SGK) .Bài 88: ip – up I. đánh vần. chép.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip . búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. êp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip .Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II. ghép ip. bắt nhịp.Mục đích yêu cầu: . xếp B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp.Học sinh đọc. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 212 .up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip .KTBC: 4P . up.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo.

up. Ôn lại bài. 213 . xem trước bài sau. bắt nhịp. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. b) Luyện viết vở tập viết ip.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4.

ươp. búp B. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 214 . bộ ghép chữ. phân tích cấu tạo.KTBC: 4P . đánh vần. up.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Học sinh đọc. nhịp. tấm liếp. ghép iêp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”. ươp.Giới thiệu bài: 2.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp.Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Mục đích yêu cầu: . HS: SGK. giàn mướp .Viết: ip. . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp . bộ ghép chữ III. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3.Bài 89: iêp – ươp I.Đọc: Bài 88 (SGK) . giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tấm liếp. viết đúnGV: iêp.

tấm liếp. Ôn lại bài. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ươp. 215 . b) Luyện viết vở tập viết iêp. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. xem trước bài sau.Cướp cờ mà chạy”.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

giúp đỡ. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Các hoạt động dạy .TẬP VIẾT: Bập bênh. 216 . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. xinh đẹp. lợp nhà. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). . bếp lửa.Viết nhanh.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. giúp đỡ. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. xinh đẹp. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. Củng cố. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. uốn nắn. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh.GV: Mẫu chữ. chiều rộng. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu.Nhận xét. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. 3. cỡ chữ: Bập bênh. bếp lửa. chữa lỗi trước lớp.học: . bếp lửa.Hướng dẫn viết: a. III. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. giúp đỡ. HD quan sát. ướp cá . giúp đỡ. đánh giá b. xinh đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Khăn lau bảng. vở tập viết. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Mục đích yêu cầu: . đẹp. bếp lửa. lợp nhà. giúp đỡ. bếp lửa. phấn. ướp cá I. uốn nắn.Đồ dùng dạy . lợp nhà B. xinh đẹp. 4. bảng phụ . hướng dẫn viết từng dòng. lợp nhà. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. lợp nhà. lợp nhà.học: Nội dung A. xinh đẹp. nêu nhận xét về độ cao.HS: Bảng con. II. Bài mới: 1. c. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.Biết viết đúng mẫu chữ. GV: Quan sát.

học: . kế hoạch. phấn. . hí hoáy. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa.Đồ dùng dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. hí hoáy.TẬP VIẾT: Sách giáo khoa. kế hoạch. Bài mới: 1. .Hướng dẫn viết: a. khoẻ khoắn.. uốn nắn. cỡ chữ: Sách giáo khoa.... . bảng phụ . áo choàng. hí hoáy. nêu nhận xét về độ cao. 4. khoẻ khoắn.Biết viết đúng mẫu chữ. chữa lỗi trước lớp. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.GV: Mẫu chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. . khoẻ khoắn. chiều rộng. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. GV: Quan sát. áo choàng. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. đẹp. hướng dẫn viết từng dòng. đánh giá b. Khăn lau bảng.. hí hoáy. cỡ chữ…. khoẻ khoắn. 217 .HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II. I..Viết nhanh. áo choàng. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. . hí hoáy.. HD quan sát.học: Nội dung A. H+GV: Nhận xét. c. kế hoạch. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách. GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. hí hoáy B.HS: Bảng con. III. Các hoạt động dạy ..Nhận xét. kế hoạch. . . khoẻ khoắn. kế hoạch. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. áo choàng. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. 3. Củng cố. vở tập viết. áo choàng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).

Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 218 .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. .Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp .Giới thiệu bài: 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp. đánh vần. ơp.KTBC: 4P . viết đúnGV: ôp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . hộp sữa.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3. HS: SGK.Học sinh đọc.ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp . hộp sữa. ghép ôp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”.Bài 86: ôp – ơp I. ơp. bộ ghép chữ. phân tích cấu tạo.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II. cá mập B.Đọc: Bài 85 (SGK) . giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn.Viết: cải bắp. lớp học .Bài mới: 31P 1. bộ ghép chữ III.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp.

xem trước bài sau.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. 219 .Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. ơp. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân ôp. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. hộp sữa.

phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. . HS: SGK.Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II. cá chép. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: hộp sữa. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép.Bài 87: ep – êp I. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. êp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep.Mục đích yêu cầu: .Học sinh đọc. lớp học B. đèn xếp .Đọc: Bài 86 (SGK) . viết đúnGV: ep. đánh vần. cá chép. ghép ep.KTBC: 4P .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: 2.Bài mới: 31P 1. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 220 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ. bộ ghép chữ III. phân tích cấu tạo. êp.

Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 221 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. êp.b) Luyện viết vở tập viết ep. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. cá chép. Ôn lại bài. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4.

búp sen . êp. ghép ip.Bài 88: ip – up I.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . bộ ghép chữ.Đọc: Bài 87 (SGK) . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo.Bài mới: 31P 1. viết đúnGV: ip. búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Học sinh đọc.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần. .Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II. chép. up. HS: SGK. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp. up. bắt nhịp.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip . xếp B. bộ ghép chữ III.KTBC: 4P .up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip.Viết: ep. bắt nhịp. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 222 .Giới thiệu bài: 2.

223 .Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. up. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. b) Luyện viết vở tập viết ip.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. bắt nhịp.

ươp.Viết: ip. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”.Học sinh đọc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 224 . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp . tấm liếp.Đọc: Bài 88 (SGK) .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp. up.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ. viết đúnGV: iêp. phân tích cấu tạo. ghép iêp.Bài 89: iêp – ươp I.Bài mới: 31P 1. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. . giàn mướp .Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II. bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: 2. ươp. đánh vần. tấm liếp. HS: SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn. búp B.KTBC: 4P . nhịp.

b) Luyện viết vở tập viết iêp. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. ươp. tấm liếp.Cướp cờ mà chạy”. 225 . Ôn lại bài. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

lợp nhà. giúp đỡ.Viết nhanh. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu. bếp lửa.học: Nội dung A. H+GV: Nhận xét. lợp nhà B. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). lợp nhà. Các hoạt động dạy . giúp đỡ. bếp lửa. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. giúp đỡ.Hướng dẫn viết: a. bếp lửa. cỡ chữ….( Cả lớp ) GV: Quan sát. lợp nhà. vở tập viết.Đồ dùng dạy . ướp cá . HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. xinh đẹp. 3. xinh đẹp. III.HS: Bảng con. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. Củng cố. c.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. II. đánh giá b. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. cỡ chữ: Bập bênh. HD quan sát. 226 . 4. hướng dẫn viết từng dòng.GV: Mẫu chữ. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. đẹp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. . giúp đỡ. . Bài mới: 1. xinh đẹp.Mục đích yêu cầu: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Nhận xét. bếp lửa. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. lợp nhà. phấn. ướp cá I. uốn nắn. lợp nhà. GV: Quan sát. Khăn lau bảng. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bếp lửa.học: . uốn nắn. chữa lỗi trước lớp. xinh đẹp. giúp đỡ. nêu nhận xét về độ cao.Biết viết đúng mẫu chữ. xinh đẹp. bảng phụ .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.TậP VIếT: Bập bênh. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. chiều rộng.

bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. HD quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. kế hoạch. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. áo choàng. .TậP VIếT: Sách giáo khoa. áo choàng.GV: Mẫu chữ.học: . Các hoạt động dạy . áo choàng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). kế hoạch. I.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Bài mới: 1. . HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. nêu nhận xét về độ cao. . đẹp. hí hoáy.. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách. cỡ chữ…. II.. đánh giá b.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. GV: Nêu rõ yêu cầu. 227 . hí hoáy B. cỡ chữ: Sách giáo khoa. .. . Củng cố.Biết viết đúng mẫu chữ.học: Nội dung A. khoẻ khoắn. khoẻ khoắn. 3.Đồ dùng dạy . chiều rộng.Viết nhanh.HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa. kế hoạch. III. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. H+GV: Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. bảng phụ . khoẻ khoắn. khoẻ khoắn. hí hoáy.Nhận xét. . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Hướng dẫn viết: a. 4.... áo choàng. khoẻ khoắn. c. hướng dẫn viết từng dòng. hí hoáy. phấn. kế hoạch. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. vở tập viết. uốn nắn. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. kế hoạch. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. . GV: Quan sát. hí hoáy.. uốn nắn. Khăn lau bảng.HS: Bảng con. hí hoáy. áo choàng..

đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) p ap ăp b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đầy ăp đón tiếp ấp trứng Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) đón tiếp ấp trứng HS: Nêu các vần kết thúc bằng p đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Viết: tấm liếp.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Ngỗng và tép” II.Bài 90: ôn tập I. cả lớp) GV: Lắng nghe. . SGK.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o ô ơ u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . nhóm.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.HS: Bộ ghép chữ. uốn nắn 228 .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng p . nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. giàn mướp B.Đọc bài 89 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. . sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.GV: Bảng ôn.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .KTBC: (4 phút) .Đồ dùng dạy – học: . III. Bộ ghép chữ .

đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể theo từng tranh ( HS khá) . b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) đón tiếp. uốn nắn. chốt lại ý nghĩa.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Tranh 2: Tranh 3: Tranh 4: . ấp trứng c-Kể chuyện: Ngỗng và tép (10 phút) HS: Đọc bài trên bảng .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. Sgk: (16 phút) “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 229 .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. của cô H+GV: Nhận xét. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) *ý nghĩa: 4. bổ sung.3. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.

viết đúnGV: oa. phân tích cấu tạo. giải nghĩa từ: hoạ sĩ HS: Đọc trơn. múa xoè d) Đọc từ ứng dụng sách giáo khoa chích choè Hoà bình mạnh khoẻ Tiết 2: 3.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đọc: Bài 90 (SGK) . đánh vần.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. oe. hoạ sĩ. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài: 2. hoạ sĩ.KTBC: 4P . múa xoè . ấp trứng B. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạ.Bài 91: oa – oe I.Bài mới: 31P 1.Học sinh đọc. . ghép oa. bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . oe. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oa – oe *Vần oa: GV: Vần oa gồm o – a HS: Đánh vần oa .Viết: đón tiếp.Phát triển theo chủ đề: “ Sức khoẻ là vốn quí nhất” II. HS: SGK. phân tích cấu tạo *Vần oe: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 230 .Dạy vần: a) Nhận diện vần oa – oe b) Phát âm và đánh vần oa oe hoạ xoè hoạ sĩ múa xoè Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oa.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng”.

xem trước bài sau. múa xoè GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Sức khoẻ là vốn quí 4. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Bay làn hương dịu dàng”. b) Luyện viết vở tập viết oa. hoạ sĩ. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 231 . Ôn lại bài. oe.

oay. viết đúnGV: oai.Học sinh đọc. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đọc: Bài 91 (SGK) .Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Viết: oa. phân tích cấu tạo.Bài 92: oai .Bài mới: 31P 1.Dạy vần: a) Nhận diện vần oai . hoạ sĩ.Giới thiệu bài: 2. đánh vần.oay I.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. gió xoáy .Phát triển theo chủ đề: “ Ghế đẩu. giải nghĩa từ: điện thoại HS: Đọc trơn. HS: SGK. mưa sa đầy đồng”. . bộ ghép chữ. gió xoáy d) Đọc từ ứng dụng quả xoài hí hoáy khoai lang loay hoay Tiết 2: 3. điện thoại. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư làm mạ.oay *Vần oai: GV: Vần oai gồm oa – i HS: Đánh vần oai . ghế xoay. ghế tựa” II. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép thoại. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. oay. múa xoè B. oe. phân tích cấu tạo *Vần oay: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 232 . bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oai . ghép oai. điện thoại.KTBC: 4P .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu.oay b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oai.

điện thoại. ghế tựa 4.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. 233 . ghế xoay. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Tháng tư làm mạ. gió xoáy c) Luyện nói chủ đề: Ghế đẩu. Ôn lại bài. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài. b) Luyện viết vở tập viết oai. oay. mưa sa đầy đồng”.

viết đúnGV: oan.Dạy vần: a) Nhận diện vần oan – oăn b) Phát âm và đánh vần oăn oăn khoan xoăn giàn khoan tóc xoan GV: Giới thiệu vần oan – oăn *Vần oan: GV: Vần oan gồm oa – n HS: Đánh vần oan . trò giỏi” II. ghép oan. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Bài mới: 31P 1. HS: SGK. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần.Đọc: Bài 92 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. giải nghĩa từ: giàn khoan HS: Đọc trơn. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con A.Giới thiệu bài: 2. tóc xoăn d) Đọc từ ứng dụng phiếu bé ngoan khoẻ khoắn học toán xoắn thừng GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. điện thoại.KTBC: 4P . bộ ghép chữ III. gió xoáy B. oay. giàn khoan. phân tích cấu tạo *Vần oăn: qui trình tương tự Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oan. phân tích cấu tạo. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 234 . oăn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép khoan.Bài 93: oan – oăn I.Viết: oai. giàn khoan.Phát triển theo chủ đề: “ Con ngoan.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.Học sinh đọc.Mục đích yêu cầu: . bộ ghép chữ. oăn. tóc xoăn .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.

Củng cố – dặn dò: GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 235 . xem trước bài sau. Ôn lại bài. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oan. tóc xoăn c) Luyện nói chủ đề: Con ngoan. trò giỏi 4. giàn khoan.HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. oăn.

Học sinh đọc. oăng.Dạy vần: a) Nhận diện vần oang – oăng b) Phát âm và đánh vần oang oăng vỡ hoang hoẵng vỡ hoang con hoẵng Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oang. vỡ hoang. HS: SGK. áo sơ mi” II.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài”. con hoẵng d) Đọc từ ứng dụng áo choàng liến thoáng oang oang dài ngoãng Tiết 2: 3. oăng.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc: Bài 93 (SGK) . phân tích cấu tạo *Vần oănGV: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 236 . con hoãng . khoan. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oang – oăng *Vần oanGV: GV: Vần oang gồm oa – ng HS: Đánh vần oang .Phát triển theo chủ đề: “ áo choàng. đánh vần. phân tích cấu tạo. vỡ hoang. ghép oang. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. giải nghĩa từ: vỡ hoang HS: Đọc trơn. áo len.KTBC: 4P .Viết: oan. bộ ghép chữ III.Bài mới: 31P 1.Bài 94: oang – oăng I.Giới thiệu bài: 2.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoang.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. oăn. . viết đúnGV: oang. xoăn B. bộ ghép chữ.

xem trước bài sau. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. áo len. con hoẵng c) Luyện nói chủ đề: áo choàng. 237 . Ôn lại bài. oăng.Củng cố – dặn dò: 3P tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. áo sơ mi 4. b) Luyện viết vở tập viết oang. vỡ hoang. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Xem chúng em học bài”.

Bài 95: oanh – oach I. hoang. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép doanh. HS: SGK. oăch. giải nghĩa từ: doanh trại HS: Đọc trơn.Dạy vần: a) Nhận diện vần oanh – oăch b) Phát âm và đánh vần oanh oăch doanh hoạch doanh trại thu hoạch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oanh. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 238 .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chúng em tích cực thu gom giấy. thu hoạch .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. cửa hàng.KTBC: 4P . sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. doanh trại” II.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. doanh trại. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ghép oanh. phân tích cấu tạo. đánh vần.Giới thiệu bài: 2. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. oăng.Học sinh đọc.Đọc: Bài 94 (SGK) . bộ ghép chữ III.Phát triển theo chủ đề: “ Nhà máy. phân tích cấu tạo *Vần oăcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Chúng em tích cực thu gom giấy. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oanh – oăch *Vần oanHS: GV: Vần oanh gồm oa – nh HS: Đánh vần oanh . hoẵng B. bộ ghép chữ. . thu hoạch d) Đọc từ ứng dụng khoanh tay kế hoạch mới toanh loạch xoạch Tiết 2: 3. viết đúnGV: oanh.Bài mới: 31P 1. oach.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: oang. doanh trại.

239 . cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài.b) Luyện viết vở tập viết oanh. oăch. cửa hàng. doanh trại. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. doanh trại 4. thu hoạch c) Luyện nói chủ đề: Nhà máy. xem trước bài sau.

ghép oat.Phát triển theo chủ đề: “ Phim hoạt hình” II. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đọc: Bài 95 (SGK) . hoạt hình. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Thoắt một cái. oăt. giải nghĩa từ: hoạt hình HS: Đọc trơn.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thoắt một cái. bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: . Đó là chú bé hoạt bát nhất HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 240 . phân tích cấu tạo.Bài 96: oat – oăt I. HS: SGK. viết đúnGV: oat.Giới thiệu bài: 2. oăt.KTBC: 4P .Bài mới: 31P 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh vần. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạt. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng”.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. So sánh oat với oanh HS: Đánh vần oat . hoạch B. loắt choắt . .Dạy vần: a) Nhận diện vần oat – oăt b) Phát âm và đánh vần oat oăt hoạt choắt hoạt hình loắt choắt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oat. oăch.Học sinh đọc. phân tích cấu tạo *Vần oăt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. doanh. hoạt hình.Viết: oanh. loắt choắt d) Đọc từ ứng dụng lưu loát chỗ ngoặt đoạt giải nhọn hoắt GV: Giới thiệu vần oat – oăt *Vần oat: GV: Vần oat gồm oa – t H.

của cánh rừng”. oăt. hoạt hình. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 241 . Ôn lại bài. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. loắt choắt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Phim hoạt hình 4.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. b) Luyện viết vở tập viết oat.

GV: Bảng ôn. t. choắt.Đồ dùng dạy – học: . III. . hoạt. SGK. oăt.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. nh. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. t. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. y.Bài mới: 1.KTBC: (4 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. .Bài 97: ôn tập I. ng.Viết: oat. Bộ ghép chữ .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: o o o Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc bài 96 . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) a e ai ay oa oe at ăt ach oat an ăn ang ăng oan b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Khoa học ngoan ngoãn khai hoang HS: Nêu các vần kết thúc bằng n.Mục đích yêu cầu: . nh. ng . ch.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.HS: Bộ ghép chữ. ch.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. nhóm.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Chú gà trống khôn ngoan” II. cả lớp) GV: Lắng nghe. B. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 242 .

b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang c-Kể chuyện: Chú Gà trống khôn ngoan (10 phút) *ý nghĩa: SGV GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang 3. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) HS: Tập kể trong nhóm . Sgk: (16 phút) “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) 4. của cô H+GV: Nhận xét.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . chốt lại ý nghĩa. uốn nắn. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 243 . bổ sung.

phân tích cấu tạo.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huệ. bông huệ. bộ ghép chữ III.Bài mới: 31P 1. ghép uê. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 244 . HS: SGK. đánh vần. bông huệ. tàu thuỷ.Giới thiệu bài: 2. ô tô. giải nghĩa từ: bông huệ HS: Đọc trơn. uy. huy hiệu d) Đọc từ ứng dụng cây vạn tuế xum xuê GV: Giới thiệu vần uê – uy *Vần uê: GV: Vần uê gồm u – ê HS: So sánh uê với ui HS: Đánh vần uê .Dạy vần: a) Nhận diện vần uê – uy b) Phát âm và đánh vần uê huệ bông huệ uy huy huy hiệu Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uê. viết đúnGV: uê.Đọc: Bài 97 (SGK) .Học sinh đọc.KTBC: 4P . huy hiệu .Phát triển theo chủ đề: “ Tàu hoả. bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. uy. máy bay” II. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Viết: ngoan ngoãn.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi”.Bài 98: uê – uy I. khai hoang B. phân tích cấu tạo *Vần uy: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con tàu thuỷ khuy áo Tiết 2: 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . .

“ Cỏ mọc xanh chân đê
Dâu xum xuê nương bãi
Cây cam vàng thêm trái
Hoa khoe sắc nơi nơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
ê, uy, bông huệ, huy hiệu
c) Luyện nói chủ đề:
“ Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

245

Bài 99:

uơ – uya

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
- Đọc: Bài 98 (SGK)
- Viết: uê, uy, huệ, hiệu
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uơ – uya
b) Phát âm và đánh vần

huơ
huơ vòi

4P

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con

31P

uya
khuya
đêm khuya

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
d) Đọc từ ứng dụng
thuở xưa
giấy pơ-luya
huơ tay
phéc-mơ-tuya
Tiết 2:

GV: Giới thiệu vần uơ – uya
*Vần uơ:
GV: Vần uơ gồm u – ơ
HS: So sánh uơ với uy
HS: Đánh vần uơ , ghép uơ, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép huơ, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: huơ vòi
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uya: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
246

Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
b) Luyện viết vở tập viết
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
c) Luyện nói chủ đề:
“ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

247

Bài 100:

uân – uyên

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 99 (SGK)
- Viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uân – uyên
b) Phát âm và đánh vần
uân
xuân
mùa xuân

uyên
chuyền
bóng chuyền

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
d) Đọc từ ứng dụng
huân chương
tuần lễ

chim khuyên
kể chuyện

Tiết 2:

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uân – uyên
*Vần uân:
GV: Ghép vần uân
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uân , ghép uân, đánh
vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuân, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: mùa xuân
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyên: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Chim én bận đi đâu
248

Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
b) Luyện viết vở tập viết
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

c) Luyện nói chủ đề:
Em thích đọc truyện

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết

3P

GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

249

Bài 101:

uât – uyêt

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 100 (SGK)
- Viết: uân, uyên, xuân, chuyền
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uât – uyêt
b) Phát âm và đánh vần
uât
xuất
sản xuất

uyêt
duyệt
duyệt binh

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
d) Đọc từ ứng dụng
luật giao thông
nghệ thuật

băng tuyết
tuyệt đẹp

Tiết 2:
3,Luyện tập
a) Luyện đọc bảng – Sgk

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uât – uyêt
*Vần uât:
GV: Ghép vần uât
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uât , ghép uât, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuất, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: Sản xuất
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyêt: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

32P

250

“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

c) Luyện nói chủ đề:
“ Đất nước ta tuyệt đẹp”

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

3P

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

251

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. xuất. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. So sánh HS: Đánh vần uynh .Dạy vần: a) Nhận diện vần uynh – uych b) Phát âm và đánh vần uynh huynh phụ huynh uych huỵch ngã huỵch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uynh.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thứ năm vừa qua.Viết: uât. phụ huynh. giải nghĩa từ: phụ huynh HS: Đọc trơn. .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đèn huỳnh quang” II. đèn điện.KTBC: 4P . lớp em tổ chức HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 252 . duyệt B.Đọc: Bài 101 (SGK) .Phát triển theo chủ đề: “ Đèn dầu. ngã uỵch d) Đọc từ ứng dụng luýnh quýnh khuỳnh tay huỳnh huỵch uỳnh uỵch Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huynh.Bài 102: uynh – uych I.”. phân tích cấu tạo *Vần uycHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Thứ năm vừa qua. bộ ghép chữ III. ngã huỵch . ghép uynh. bộ ghép chữ.Bài mới: 31P 1. phụ huynh. HS: Phân tích. uych. lớp em tổ chức lao động trồng cây. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uynh – uych *Vần uynHS: GV: Ghép vần uynh. uyêt. HS: SGK. đánh vần.Học sinh đọc. uych.Giới thiệu bài: 2. viết đúnGV: uynh.

253 . đèn huỳnh quang” 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết uât. xem trước bài sau. uyêt. sản xuất. Ôn lại bài. đèn điện. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về”.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. duyệt binh c) Luyện nói chủ đề: “ Đèn dầu.lao động trồng cây.

huỵch B.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần bắt đầu bằng u .Bài 103: ôn tập I.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”. huynh. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 254 . nhóm. SGK. .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Truyện kể mãi không hết” II. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần bắt đầu bằng u đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Mục đích yêu cầu: .KTBC: (4 phút) .GV: Bảng ôn. sửa lỗi phát âm cho HS u y u ya u yên b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Uỷ ban hoà thuận luyện tập HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. III.HS: Bộ ghép chữ. Bộ ghép chữ .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) ê uê u ơ ân uân ât uât u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cả lớp) GV: Lắng nghe. uych.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Đọc bài 102 . .Viết: uynh.

nhà vua muốn nghĩ anh cũng không cho. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 255 . . chốt lại ý nghĩa.Tranh 3: ở làng nọ có 1 anh nông dân thông minh xin vào kinh đô thử tài.Tranh 4: Anh nông dân cứ kể lể thế mãi.. Sgk: (16 phút) “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .... uốn nắn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) . HS: Tập kể trong nhóm . bị nhà vua bắt làm. .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. bổ sung. của cô H+GV: Nhận xét. . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh..Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Tranh 1: Nhà vua ra lệnh cho người kể chuyện .Tranh 5: Từ đó nhà vua không cho ra lệnh kỳ quặc nữa..Tranh 2: Những người kể chuyện cho nhà vua nghe.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) hoà thuận luyện tập c-Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết (10 phút) *ý nghĩa: SGV 4.Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) hoà thuận luyện tập 3.. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.

Bài mới: 1.Viết nhanh. GV: Quan sát. đánh giá b. phấn. uốn nắn. tuần lễ. giấy pơ luya. Củng cố. . chữa lỗi trước lớp.Biết viết đúng mẫu chữ.HS: Bảng con. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. bảng phụ . chim khuyên. chim khuyên. chim khuyên. tuyệt đẹp Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị 256 . giấy pơ luya. tuần lễ. giấy pơ luya. cỡ chữ…. chim khuyên. đẹp. .Đồ dùng dạy .TẬP VIẾT: Tàu thuỷ. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. nghệ thuật. HD viết bảng con: ( 5 phút) Tàu thuỷ. nghệ thuật.Hướng dẫn viết: a.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. tuần lễ. áo choàng B. giấy pơ luya. hướng dẫn viết từng dòng. 3. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) khoẻ khoắn. III.GV: Mẫu chữ. Khăn lau bảng. HD quan sát. 4.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Nhận xét. nghệ thuật. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. tuần lễ. II. c. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Các hoạt động dạy . khuyên.HD viết vào vở ( 18 phút ) Tàu thuỷ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.học: Nội dung A.học: . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. vở tập viết. cỡ chữ: Tàu thuỷ. nghệ thuật. tuyệt đẹp GV: Nêu rõ yêu cầu. H+GV: Nhận xét. tuyệt đẹp I.Mục đích yêu cầu: . chiều rộng. giấy pơ luya. tuyệt đẹp . nhận xét: (6 phút) Tàu thuỷ.

bài học sau. 257 .

Củng cố. Khăn lau bảng. nêu nhận xét về độ cao. uyêt. 4. hướng dẫn viết từng dòng. oăng.học: .. uât. cỡ chữ…... . đẹp. GV: Nêu rõ yêu cầu.. iêu.học: Nội dung A.uya. . Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . uynh. uynh. chiều rộng. oang. oăng. 3.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. uyên. oach. iêu.HS: Bảng con. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.HD viết vào vở ( 18 phút ) oay. uyên. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uât B.Biết viết đúng mẫu chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Các hoạt động dạy . uya.. uyên.Đồ dùng dạy .. uyêt. uât. uât. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. oăn. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). uyên. iêu.. chữa lỗi trước lớp. H+GV: Nhận xét. 258 . oach. III. bảng phụ viết sẵn 1 số vần khó . vở tập viết. nhận xét: (6 phút) oay. uôm. oang. oach.GV: Mẫu chữ. uyêt.. c. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. phấn. uya. HD viết bảng con: ( 5 phút) oay. oăn. cỡ chữ các vần đã học . uya. đánh giá b.Viết nhanh.Mục đích yêu cầu: .Nhận xét. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. II. oăn. uôm. uốn nắn. uynh..Hướng dẫn viết: a. uôm. Bài mới: 1. oăng.TẬP VIẾT: ôn tập I. uốn nắn. oang. HD quan sát.

. .HS đọc. cô giáo. những. . Ôn lại các vần ai. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. Hiểu nghĩa các từ : ngôi nhà thứ hai. Mục đích yêu cầu. rát yêu.Hiểu nội dung của bài: : Trường học là ngôi nhà thứ hai của em B. hay. thứ hai.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ai. anh em. phát hiện các tiếng. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. 1. người.TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM A.HS: SGK.HS nối tiếp nêu miệng . . mái trường.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .) ( 30. dọc đúng một số tiếng. dạy điều hay.GV gạch chân tiếnGV: hai.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . thân thiết.GV giới thiệu chủ điểm nhà trường (2.. nói được câu chứa tiếng có vần ai. thân thiết. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ngôi nhà thứ hai. hay.) . .HS trả lời . .GV đọc mẫu toàn bài. bạn bè. b.Tìm tiếng trong bài chứa vần ai. .HS theo dõi. điều hay +Đọc từng đoạn. dấu phảy và các cụm từ. HD học sinh nhận biết đoạn.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ay . 2. ay. nhiều. từ khó: trường.Luyện đọc: a.HS nêu mẫu: mai. ay .Đọc trơn toàn bài.GV nêu yêu cầu 2 SGK. ay.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV ghi bảng 259 . ay . giáo. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .. Mở đầu II. . (3 ) . đọc trước bài ở nhà C. . Dạy bài mới. bay. Giới thiệu bài.GV chú ý theo dõi. dạy. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. tìm được tiếng. phân tích cấu tạo . Đồ dùngdạy – học: ..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. mái. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . Từ khó: mái trường. thân thiết ) GV: Chỉ từng đoạn.

H+GV: Nhận xét.Khen một số HS học tốt.Nói câu chứa tiếng có vần ai. .Về nhà đọc lại bài.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.. ) * Tìm hiểu nội dung bài . . Củng cố dặn dò (3’) .HS đọc lại ..GV nêu yêu cầu . chốt lại. . bổ sung.HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói ..GV nhận xét tiết học.2 HS lên tự hỏi và trả lời ( mẫu ) . chấm điểm. 260 .Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em vì.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Trong bài trường học được gọi là gì?) .GV gợi ý: + Trường bạn là trường nào? + ở trường bạn yêu ai nhất? . nhóm) ..GV+HS nhận xét.HS tập nói trong nhóm đôi . ay Tiết 2 3.GV hỏi thêm Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. .HS đọc lại toàn bài . vì sao? -HS trả lời..Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . .( HS tự nói theo suy nghĩ của mình) *Luyện nói: Hỏi nhau về trường lớp 4.Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em ..Thi nói trước lớp .

ay. bảng phụ .HD tô. ay. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) Cách thức tiến hành GV: Nêu yêu cầu của tiết tập viết GV: Giới thiệu nội dung bài viết GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chiều rộng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cỡ chữ….Biết tô đúng mẫu chữ.học: Nội dung A.Nhận xét. viết vào vở 3. Các hoạt động dạy . H+GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. chữa lỗi. cỡ chữ…. nêu nhận xét về độ cao.Viết nhanh.GV: Mẫu chữ. Â .Mục đích yêu cầu: . Â b. Ă. .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. điều hay c. cỡ chữ các chữ hoa A. mái trường.Hướng dẫn viết: a.HS: Bảng con. 261 . vở tập viết. đúng các vần: ai. chiều rộng. GV: Nêu rõ yêu cầu. điều hay .( Cả lớp ) GV: Quan sát.học: . uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Â I. II. Mở đầu:(3 phút) B. Ă.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A. hướng dẫn viết từng dòng. chữa lỗi trước lớp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Ă. uốn nắn. III. đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). GV: Quan sát. HD tô chữ hoa: (6 phút) A. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. các từ ngữ: mái trường. phấn. Bài mới: 1. uốn nắn tư thế. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ai. Khăn lau bảng. HS: Đọc vần và từ ứng dụng .

Củng cố. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.4. 262 .

người tốt. iêt b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Trường em. .HS: Vở ô li. bảng phụ . dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Biết viết đúng mẫu chữ. ươi. đánh giá. những điều hay. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) ương.Rèn viết: Trường em I. anh B. trường em. ưng. iêu. thân thiết. iêt. bổ sung trước lớp.Viết: iên.. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. mái trường. H+GV: Nhận xét. iêt. bảng con. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .. III..Bài mới: 1. II. Củng cố. thân thiết. cỡ chữ.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Rèn tính cẩn thận cho HS. iêu.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . đảm bảo tốc độ bài Trường em . uốn nắn.Củng cố cách viết: ương.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: (1 phút) 2. . ưng.GV: Chữ mẫu. Các hoạt động dạy . GV: Nhận xét chung giờ học 263 . phấn..Nhận xét. 3. ươi. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. viết chính xác. Đồ dùng dạy – học: .học: Nội dung A. anh. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. cô giáo hiền. bè bạn.

au 264 . gọi là.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. (3 ) 2. Đồ dùngdạy – học: .GV chú ý theo dõi.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( tặng) HS: phân tích cấu tạo từ: tặng. cháu. lòng. Từ khó: vở.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. au.Tìm tiếng trong bài chứa vần ao. Hiểu nghĩa các từ : nước non. yêu. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . +Đọc từng đoạn.) b. .Trường em II.TẬP ĐỌC: TẶNG CHÁU A.HS+GV nhận xét.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . tỏ.Luyện đọc: a. gọi là. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ao.GV đọc mẫu toàn bài. Ôn các tiếng có vần ao.HS đọc. phát hiện các tiếng. Kiểm tra bài cũ . đọc trước bài ở nhà C. yêu. tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần ao. tỏ). .HS trả lời . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Đọc trơn toàn bài. cháu. đánh giá.HS: SGK. . au . lòng. .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ao. . những tiếng có chứa thanh hỏi ( vở. au. . dọc đúng một số tiếng. au . . từ khó: tặng cháu. lòng. nước non. nước GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) + Cả lớp đọc 1 lượt . . . sau.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. .HS theo dõi.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . B.HS đọc bài trước lớp + TLCH .) (2. phân tích cấu tạo . Mục đích yêu cầu. Giới thiệu bài. cháu. nước non Ôn lại các tiếng có vần yêu. 1. I. Đọc mẫu ( 30. Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.GV gạch chân tiếnGV: cháu.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Dạy bài mới.Hiểu nội dung của bài: : Hiểu được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. tặng cháu. Bác rất yêu thiếu nhi.

Nghỉ giải lao * Hát. chốt lại. (3’) .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Cái nhãn vở 265 .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần . bài thơ nói về Bác Hồ. .. . * Học thuộc lòng .GV hỏi thêm Bác mong các cháu làm điều gì? . . bổ sung. mào.H+GV: Nhận xét. ..Khen một số HS học tốt.HS đọc lại .GV gợi ý: .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bác Hồ tặng vở cho ai?) .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 .HS thi đọc thuộc lòng bài thơ. chào.HS biểu diễn trước lớp .GV nêu yêu cầu . chấm điểm.Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học tập chăm chỉ. hảo..HS nêu tên các bài hát. nào.Nói câu chứa tiếng có vần ao.GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS đọc lại toàn bài .HS nối tiếp nêu miệng .HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói . nhóm) .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS trả lời. đọc thơ nói vè Bác Hồ 4.GV nhận xét tiết học.GV ghi bảng .Bác Hồ tặng vở cho các cháu thiếu nhi(Tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.Cả lớp hát bài Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.GV+HS nhận xét. . Củng cố dặn dò . . au Tiết 2 3.HS đọc bài SGK .GV nêu yêu cầu . cây cau. .HS nêu mẫu: sao. học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. ) * Tìm hiểu nội dung bài . . . Bác rất yêu thiếu nhi..

GV chú ý theo dõi.HS: SGK.HS theo dõi. . trang. Ôn lại các vần: ang. ngay ngắn) GV: Chỉ từng đoạn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .) . ac.HS đọc bài trước lớp . khen. II. ac .HS nêu mẫu: hang.GV nêu yêu cầu 1 SGK. trang. . bút màu. .GV đọc mẫu toàn bài.Đọc trơn toàn bài. viết ngay ngắn. ngay ngắn. .GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .) b. .Luyện đọc: a. ay . + cả lớp đọc toàn bài 1 lượt.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . +Đọc từng đoạn. dấu phảy và các cụm từ. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . khen.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Từ khó: quyển vở. mạng.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Tìm tiếng trong bài chứa vần ang. hạng. đánh giá. . . phát âm đúng một số tiếng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS trả lời . Hiểu nghĩa các từ: nắn nót. HD học sinh nhận biết đoạn. đọc trước bài ở nhà C.TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ A.Hiểu tác dụng của nhãn vở. (2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( nắn nót. Giới thiệu bài. bác.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Dạy bài mới. 266 . . B. Bút màu . từ khó: quyển vở. I. phân tích cấu tạo . ac . biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ang. 1. phát hiện các tiếng. cách đọc đoạn ( 2 đoạn) + HS đọc đoạn theo nhóm.GV gạch chân tiếnGV: Giang. . 2. viết ngay ngắn. nắn nót.H+GV: Nhận xét. Đồ dùngdạy – học: .HS đọc. Kiểm tra bài cũ (3 ) . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. Đọc mẫu ( 30. Mục đích yêu cầu. Giang. nắn nót.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. tìm được tiếng. nói được câu chứa tiếng có vần ang.

mác. chấm điểm.HS đọc đoạn còn lại .HS trưng bày sản phẩm . 267 . . ) * LĐ và Tìm hiểu nội dung bài .GV nhận xét tiết học.GV ghi bảng Tiết 2 3.Khen một số HS học tốt. Luyện đọc+tìm hiều ND bài ( 32 . viết và trang trí theo HD của GV .GV nêu câu hỏi 1 SGK(Bạn Nam viết những gì trên nhãn vở) ....HS tự cắt 1 nhãn vở.GV yêu cầu HS quan sát nhãn vở( SGK) + HD các em cắt 1 nhãn vở. cách viết và trang trí ... bổ sung. và chuẩn bị bài sau.HS đọc đoạn 1 . . bạc.H+GV: Nhận xét.. . .GV hỏi thêm Bố Giang khen bạn ấy thế nào? . lớp.HS đọc lại toàn bài . *HD học sinh tự trang trí 1 cái nhãn vở 4.HS trả lời.HS nối tiếp nêu miệng . .Về nhà đọc lại bài. .HS đọc lại toàn bài . .Bố Giang khen Nam đã biét tự làm nhãn vở của mình. .GV+HS nhận xét. uốn nắn. chốt lại. vác. Củng cố dặn dò (3’) . họ và tên mình .Bạn Giang đã biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở: Viết tên trường. Bình chọn bạn làm đúng và đẹp nhất. vạc.GV quan sát.

.. 268 .HS tập kể theo nhóm . .HS lắng nghe ... * Trong cuộc sống không được chủ quan.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .GV nhận xét tiết kể chuyện.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. rùa tập chạy bên bờ sông.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Trong cuộc sống không được chủ quan. khiêm tốn nhưng đầy tự tin.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ A. Các hoạt động dạy . B.. 3.Lời rùa chậm rãi.GV: 4 tranh minh hoạ SGK.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện... .GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .(30’) a) Giáo viên kể chuyện . Động vien một số em học còn yếu. 1.HS: Quan sát tranh . Mục đích yêu cầu. thỏ cố hết sức . Dạy bài mới. . Củng cố dặn dò: (2’) .HS: SGK C..Hướng dẫn kể chuyện. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công.Biết đổi giọng phân biệt vai rùa. Tranh 1: Mùa thu. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công.học: . . ngạo mạn ..GVnêu yêu cầu của phần kể chuyện . Tranh 3: Lúc sực nhớ ra thì rùa đã gần tới đích. . Đồ dùng dạy .Nhóm khác nhận xét .Lời thỏ đầy kiêu căng. thỏ nhìn thấy mỉa mai Tranh 2: Rùa không nói gì vẫn cố sức chạy. thỏ chủ quan.Về nhà tập kể lại câu chuyện. . (2 ) II. Giới thiệu bài:(1’) 2. Khen một số em kể chuyện tốt.Đại diện nhóm kể trước lớp.GV đánh giá. uốn nắn cách kể .GV quan sát. kiêu ngạo. . người dẫn chuyện.Ghi tên bài . Mở đầu. thỏ. kiêu ngạo.Lời vào chuyện: khoan thai .GV giới thiệu bài .Hương dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. . b) Kể từng đoạn theo tranh.

SGK . Kiểm tra bài cũ: . B.HS: SGK C. bài mới 1. . đánh giá. đánh giá.Đọc đúng các từ khó. Giới thiệu bài: 2.Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét.Tặng cháu .RÈN ĐỌC: ÔN TậP A.Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 3 bài đã học trong tuần. giữa các cụm từ.Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét. 3. . GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 3 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm . Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ.Đọc bài: cái nhãn vở II. Củng cố dặn dò: (3ph) GV: Nhận xét tiết học.Học sinh yêu thích môn học. GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b. Mục đích yêu cầu: .Cái nhãn vở Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) HS: Cả lớp đọc đồng thanh . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Đồ dùng dạy – học: . Đọc từng bài .Trường em . Thi đọc GV: Nêu yêu cầu cuộc thi .Đọc tiếp nối trước lớp. HS: Ôn lại cả 3 bài ở nhà 269 . Khen những em học bài tốt. Nghỉ hơi đúng dấu phẩy.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc.GV: bảng phụ. . Luyện đọc: a.

HS đọc. Từ khó: yêu nhất. .GV chú ý theo dõi. . Mục đích yêu cầu. màn. tìm được tiếng.Hiểu nội dung của bài: : Thấy được tấm lòng yêu quí.TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ A. Giới thiệu bài.GV gạch chân tiếng GV: bàn. dấu phảy và các cụm từ. nói được câu chứa tiếng có vần an. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần an.. bạn. at . phân tích cấu tạo .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( yêu nhất.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . đọc đúng một số tiếng. nhanh cả bài Bàn tay mẹ. HS: Đọc trơn toàn bài . . Kiểm tra bài cũ II. at + Hoa lan. mát.HS nêu mẫu: mỏ than. .GV đọc mẫu toàn bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. at . at. Ôn lại các vần an. .HS nối tiếp nêu miệng 270 .GV nêu yêu cầu 2 SGK. rám nắng. đọc trước bài ở nhà C. 2.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần an. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bạn lan . rám nắng. rám nắng. Dạy bài mới. b.HS: SGK. HD học sinh nhận biết đoạn. B. mát mẻ . 1. nấu cơm. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất.) . (3 ) . nấu cơm.Tìm tiếng trong bài chứa vần an.lan.Đọc đúng. xương xương) GV: Chỉ từng đoạn.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . biết ơn mẹ của bạn nhỏ.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . . xương xương .HS theo dõi. . phát hiện các tiếng. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm..GV giới thiệu chủ điểm gia đình (2. bát. mắc màn.Luyện đọc: a. xương xương +Đọc từng đoạn..) ( 30.HS trả lời .GV nêu yêu cầu 1 SGK. bát cơm. rám nắng. xương xương. Đồ dùngdạy – học: . từ khó: yêu nhất.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.

2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . b)Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh M: Ai nấu cơm cho bạn ăn? Mẹ tôi nấu cơm cho tôi ăn.Ai mua quần áo mới cho bạn? .GV gợi ý.Tiết 2 3.Thi nói trước lớp .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .Về nhà đọc lại bài.GV ghi bảng . xương xương của mẹ.GV nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò (3’) .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . biết ơn mẹ của bạn nhỏ.HS trả lời câu hỏi .Khen một số HS học tốt.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý dưới tranh và mẫu ) .GV+HS nhận xét. bổ sung. các ngón tay gầy gầy.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình)? . . giúp HS thực hiện các phần còn lại .H+GV: Nhận xét. . chốt lại.Bàn tay mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc cho chị em Bình. * Thấy được tấm lòng yêu quí.Ai vui khi bạn được điểm mười? 4.Ai chăm sóc khi bạn ốm? . chấm điểm.Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng.GV yêu cầu HS đọc câu văn diễn tả tình camt của Bình với đôi bàn tay của mẹ . . .HS đọc lại .HS đọc lại toàn bài . . 271 . . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .

nêu nhận xét về độ cao. D. đúng các vần: an. Các hoạt động dạy . chiều rộng. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . chữa lỗi. viết vào vở 3. H+GV: Nhận xét. hạt thóc . GV: Nêu rõ yêu cầu. phấn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cỡ chữ…. B B.GV: Mẫu chữ. b.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. ach. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) an. II. bổ sung. Ă. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. đẹp.Viết nhanh.Viết: A. HD tô chữ hoa: C D Đ 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy . at. Bài mới: 1. uốn nắn. uốn nắn. đánh giá. chiều rộng. cỡ chữ các chữ hoa C. Đ . sạch sẽ.Biết tô đúng mẫu chữ.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ I. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. vở tập viết. anh. at.học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . bàn tay. uốn nắn tư thế. Â.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Hướng dẫn viết: a. Các từ ngữ: gánh đỡ. ach. gánh đỡ. cỡ chữ…. sạch sẽ. anh. Khăn lau bảng. III.HS: Bảng con.học: . GV: Quan sát. cách cầm bút (4 phút ) 272 .HD tô. hướng dẫn viết từng dòng. hạt thóc c. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). bàn tay.Giới thiệu bài: 2. Kiểm tra bài cũ:( . bảng phụ .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.

Củng cố. 273 .GV: Chấm bài của 1 số học sinh. chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. .Nhận xét. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. 4.

. mưa ròng. . là cơn mưa ròng (3 lan) Cái bống ơi. phát hiện các tiếng. .) (2. là ra gánh giúp. Là cái bống bang (3 lan) A. Đồ dùngdạy – học: . là cái bống ơi . là cơn mưa ròng để chạy cơn.GV đọc mẫu toàn bài. ach. ach .Đọc trơn toàn bài. cho mẹ nấu cơm Mẹ bống á đi chợ. để chạy cơn. từ khó: khéo sảy. Ôn lại các tiếng có phụ âm đầu s( sảy) có vần ang ( sàng) anh ( gánh ) Ôn các tiếng có vần anh. khéo.HS+GV nhận xét. là cái bống bang. Hiểu nghĩa các từ : bống bang. khéo sẩy. tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: anh. mưa ròng. ròng GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) 274 .GV chú ý theo dõi. . Dạy bài mới.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Mục đích yêu cầu.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .GV sửa tư thế ngồi cho HS . là cái bống ơi Là cái bống bang. I. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( bống bang. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bài . bống nấu cơm. là chợ đằng xa. Kiểm tra bài cũ .Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ B.Bàn tay mẹ II.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. mưa ròng. Đọc mẫu ( 30.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Luyện đọc: a. khéo sàng.HS theo dõi.. .. Giới thiệu bài. ơi a khéo sàng cho mẹ. ) HS: phân tích cấu tạo từ: bống. bống ra.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. đánh giá. 1. khéo sảy. . Từ khó: bống bang. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. +Đọc từng đoạn.HS: SGK.HS đọc bài trước lớp + TLCH . là cái bống bang. khéo sàng. mưa ròng.. (3 ) 2.) b. đọc trước bài ở nhà C.TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG *4*3*2*1 Cái bống ơi.. dọc đúng một số tiếng.

HS đọc bài SGK .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. . . bổ sung.Nói câu chứa tiếng có vần anh. .HS nêu mẫu: nước chanh. bình chọn bạn nói hay nhất.H+GV: Nhận xét.Thi nói trước lớp .Tập nói trong nhóm . .Tìm tiếng trong bài chứa vần anh. . ach M: Nước chanh mát mời bố Tiết 2 3. quyển sách .GV Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về? . ach .GV+HS nhận xét.Bống sảy gạo. nhóm) . .Nghỉ giải lao c) Ôn vần anh.Khen một số HS học tốt.HS đọc lại .HS đọc lại toàn bài .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần anh.HS: Quan sát tranh và mẫu SGK GV: HD học sinh nói mẫu . sàng gạo đỡ mẹ . chốt lại.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu 1 SGK. đánh giá.GV nhận xét tiết học.GV nêu yêu cầu. bổ sung....HS trả lời . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . Củng cố dặn dò (3’) . .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Ôn tập 275 .HS nối tiếp nêu miệng .HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .HS trả lời.GV nêu câu hỏi 1 SGK: Bống đã làm gì để giúp mẹ nấu cơm? .GV nêu yêu cầu .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 .GV nêu yêu cầu .GV ghi bảng .HS đọc. phân tích cấu tạo .GV nêu yêu cầu 2 SGK. .GV gạch chân tiếnGV: gánh . * Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ b)Học thuộc lòng Nghỉ giải lao * Luyện nói: ở nhà em làm gì giúp bố mẹ 4. + Cả lớp đọc 1 lượt toàn bài .Bống gánh đỡ cho mẹ . ach . ..

276 .

Thi đọc 3.Đọc tiếp nối trước lớp. đánh giá.Cái bống Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 5 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm .Cái nhãn vở . Đọc từng bài .Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét. GV: Nêu yêu cầu cuộc thi .Trường em . Khen những em học bài tốt. Kiểm tra bài cũ: .GV: bảng phụ. Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ. giữa các cụm từ.Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét. . Nghỉ hơi đúng dấu phẩy. Mục đích yêu cầu: .Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 5 bài đã học trong 2 tuần. HS: Ôn lại cả 5 bài ở nhà 277 . Giới thiệu bài: 2. GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. thăm bài đọc .Tặng cháu .Đọc bài: cái bống II.Bàn tay mẹ . B.Đọc đúng các từ khó. bài mới 1.TẬP ĐỌC: ÔN TẬP A. Luyện đọc: a. SGK.HS: SGK C. . Đồ dùng dạy – học: . đánh giá. Củng cố dặn dò: HS: Cả lớp đọc đồng thanh . (3ph) GV: Nhận xét tiết học.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc. .Học sinh yêu thích môn học.

Giới thiệu bài.GV chú ý theo dõi. Hoa ngọc lan .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .Luyện đọc: a. Đọc mẫu (2. lá dày. ngăn nắp.HS nêu mẫu: năm học.đất nước .TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. . sắp hết . ngan ngát .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( hoa lan. ăp . đọc trước bài ở nhà C. Kiểm tra bài cũ (3 ) II.) b.) . ngan ngát) GV: Chỉ từng đoạn.HS đọc. xanh thẫm.Tìm tiếng trong bài chứa vần ăp . lấp ló. I. ăp . lấp ló. Ôn lại các vần ăm. Dạy bài mới. . HD học sinh nhận biết đoạn.Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B. sắp cơm .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ăm. khắp nhà +Đọc từng đoạn. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăm. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Từ khó: lấp ló. ( 30. . ăp. hoa ngọc lan.GV gạch chân tiếnGV: khắp .HS theo dõi.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . từ khó: hoa lan.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV đọc mẫu toàn bài. Đồ dùngdạy – học: . phát hiện các tiếng.GV nêu yêu cầu 1 SGK. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất.GV sửa tư thế ngồi cho HS . 2.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS trả lời .HS nối tiếp nêu miệng 278 .Đọc đúng. . bạc trắng.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Mục đích yêu cầu. dấu phảy và các cụm từ. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . 1.GV giới thiệu chủ điểm thiên nhiên . ăp ngắm bắn. lấp ló. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đọc đúng một số tiếng. nhanh cả bài Hoa ngọc lan. nói được câu chứa tiếng có vần ăm. phân tích cấu tạo tiếng . ngăn nắp. duyên dáng. tìm được tiếng.HS: SGK. + Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Đọc trơn toàn bài . ngan ngát.

..Nói câu chứa tiếng có vần ăm.GV nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò (3’) .Hoa sen hồng 4.Tập nói trong nhóm đôi . .Hương lan ngan ngát.HS đọc lại toàn bài . toả khắp vườn khắp nhà * Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .Khen một số HS học tốt.HS quan sát kỹ tranh SGK.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Nụ hoa lan màu gì)? .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét.HS đọc lại GV: Yêu cầu HS quan sát trang và câu mẫu SGK HS: Nói mẫu .Nụ hoa lan trắng ngần . bổ sung. trao đổi nhóm đôi nói tên các loài hoa . đánh giá. .Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 279 . .Hoa đồng tiền màu vàng đậm .GV: nói mẫu – HS lắng nghe .GV hỏi thêm: Hương hoa lan thơm như thế nào? . chấm điểm. ăp Tiết 2 3.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . .GV ghi bảng .Hoa hồng màu phớt hồng .GV+HS nhận xét.HS trả lời câu hỏi . ) a) Tìm hiểu nội dung bài . chốt lại.H+GV: Nhận xét. bổ sung.Đại diện các nhóm lên thực hiện .

Đọc mẫu (2.GV:SGK . 1.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS theo dõi. I. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . đọc đảm bảo tốc độ qui định. Mục đích yêu cầu. đọc trước bài ở nhà C. Dạy bài mới.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 280 .Luyện đọc: a. đánh giá. .Tiếp tục đọc đúng.G+HS: Nhận xét.Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B.HS: Đọc bài trước lớp .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .Tập nói trong nhóm đôi .HS: SGK. .Hoa đồng tiền màu vàng đậm . .HS đọc lại toàn bài . .HS đọc đoạn ( nhóm. dấu phảy và các cụm từ. bổ sung.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Hoa hồng màu phớt hồng .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . bài Nghỉ giải lao b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .Đọc trơn toàn bài HS: Nói mẫu .GV giới thiệu trực tiếp b.Hoa sen hồng 4. Kiểm tra bài cũ (3 ) .RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. câu khó .GV chú ý theo dõi. Đồ dùng dạy – học: . +Đọc từng đoạn. 2.) ( 30. đánh giá II. phát hiện các tiếng. cá nhân) . Giới thiệu bài. nhanh cả bài Hoa ngọc lan. Củng cố dặn dò (3’) .GV đọc mẫu toàn bài.) .GV: Nhận xét chung giờ học .

cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm.GV nêu yêu cầu 1 SGK. . . . dấu phảy và các cụm từ. Giới thiệu bài. Dạy bài mới. chờ đón. lên đồi. Đọc mẫu ( 30. . Bước ra nhà.HS đọc đồng thanh. ương HS: Đọc bài ( Cá nhân. lên đồi. Ôn lại các vần ươn.Tìm tiếng trong bài có vần: ươn. Chạy lên đồi. Từ khó: dậy sớm. hương.GV chú ý theo dõi.Hoa ngọc lan II. ương.) b. Hiểu nghĩa các từ : vừng đông.HS trả lời . ngát hương. Đang chờ đón Ai dậy sớm. ra vườn.HS: SGK. nói được câu chứa tiếng có vần ươn. đọc đúng một số tiếng. Đi ra đồng. nhanh cả bài Ai dậy sớm. +Đọc từng khổ thơ. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. 1.GV gạch chân tiếnGV: vườn.Đọc đúng. Đang chờ đón A. từ khó: dậy sớm. I. Mục đích yêu cầu. Đồ dùngdạy – học: . . đọc trước bài ở nhà C. chờ đón.GV đọc mẫu toàn bài.HS theo dõi. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Kiểm tra bài cũ .TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM Ai dậy sớm. .Luyện đọc: a. đất trời. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươn. Cau ra hoa. HS: Đọc trơn toàn bài .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . (3 ) 2. ương .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. 281 . đánh giá. Cả đất trời. đất trời.) GV: Chỉ từng khổ thơ. đất trời. đất trời . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Hiểu nội dung của bài: : Khi dậy sớm có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em B. phát hiện các tiếng. Có vầng đông. HD học sinh nhận biết khổ thơ. Đang chờ đón Ai dậy sớm. đọc nhẩm( 2 lượt ) . ương .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông.) (2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.

. .GV nêu yêu cầu 2 SGK. có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em b)Luyện nói: Hỏi nhau về những việc làm buổi sáng M: Sáng sớm.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) ...GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) ..HS đọc.Tôi sẽ đi học ..GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .Nói câu chứa tiếng có vần ươn. chấm điểm. bổ sung ..HS đọc bài SGK . . ương M: Cánh diều bay lượn. bổ sung.GV gợi ý.. c) Học thuộc lòng 4.GV nhận xét tiết học.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 ..Về nhà đọc lại bài.Khen một số HS học tốt.. phân tích cấu tạo .. bạn làm việc gì? Tôi tập thể dục. đánh răng. .H+GV: Nhận xét. chốt lại....HS trả lời câu hỏi .HS nối tiếp nêu miệng .HS trao đổi nhóm đôi.. . ) a) Tìm hiểu nội dung bài + Ngoài vườn hoa ngát hương + Trên cánh đồnGV: có mặt trời mới mọc + Trên đồi: có mặt đất.GV nêu yêu cầu . bầu trời * Khi dậy sớm.HS nhắc lại . Sau đó.. tập đặt câu theo M ..GV+HS nhận xét. 282 .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .Tập thể dục xong bạn sẽ làm gì? .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. rửa mặt.H+GV: Nhận xét.......Thi nói trước lớp .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? . Tiết 2 3.HS đọc lại toàn bài . . . giúp HS thực hiện các phần còn lại . .HS nêu mẫu SGK . Vườn hoa ngát hương thơm.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.. tranh SGK và mẫu ) . Củng cố dặn dò (3’) .

. Các từ ngữ: chăm học. uốn nắn. cỡ chữ các chữ hoa E Ê G . Khăn lau bảng. ngát hương. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. Các hoạt động dạy . nêu nhận xét về độ cao. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ăm. Bài mới: 1. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). c. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. phấn.Biết tô đúng mẫu chữ. HD tô chữ hoa: E Ê G 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. vườn hoa. ươn. chiều rộng.học: Nội dung A. chữa lỗi trước lớp.Giới thiệu bài: 2.Nhận xét. đánh giá. khắp vườn. . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Hướng dẫn viết: a.Viết nhanh. đúng các vần: ăm. ăp. II. chăm học. ương. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .HS: Bảng con. cách cầm bút (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. ươn.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Đồ dùng dạy . vở tập viết. bảng phụ .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.HD tô. chiều rộng. hướng dẫn viết từng dòng. bổ sung.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G I. cỡ chữ…. GV: Quan sát. 283 . H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . ương. đẹp. chữa lỗi. III. GV: Nêu rõ yêu cầu. ngát hương. cỡ chữ…. uốn nắn tư thế.Viết: C D Đ B. Kiểm tra bài cũ:( .GV: Mẫu chữ. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.( Cả lớp ) GV: Quan sát. viết vào vở 3. ăp. b. khắp vườn. vườn hoa.học: . uốn nắn.

284 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.4. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.

đọc nhẩm( 2 lượt ) . Từ khó: hoảng lắm. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. lễ phép. . Dạy bài mới. Đồ dùngdạy – học: . lễ phép. sạch sẽ.) (2. Đọc mẫu ( 30. .TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ A. phân tích cấu tạo 285 . phát hiện các tiếng.HS trả lời .. . . cá nhân ) .GV đọc mẫu toàn bài.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. từ khó: hoảng lắm.HS đọc...GV nêu yêu cầu 1 SGK. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: uôn. Kiểm tra bài cũ .HS theo dõi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Đọc trơn toàn bài. +Đọc từng đoạn.. nên sợ.. . đọc trước bài ở nhà C. vuốt râu.Ai dậy sớm II. uông . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . lễ phép) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS đọc đồng thanh. Mục đích yêu cầu. B. . . lễ phép.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Tìm trong bài tiếng có vần uôn .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. vuốt râu. nhanh trí của Sẻ.HS: SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. uông .GV chú ý theo dõi.HS+GV nhận xét.. I. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh..Hiểu nội dung bài: Thấy được sự thông minh.) b. Giới thiệu bài. xoa mép. 1. . dọc đúng một số tiếng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( chộp.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .HS đọc bài trước lớp + TLCH . sạch sẽ. nên sợ.Hiểu nghĩa các từ : chộp. Ôn lại các tiếng có vần uôn.Luyện đọc: a. đánh giá.. (3 ) 2..GV gạch chân tiếnGV: muộn . uông. xoa mép.

buồng chuối .GV nêu yêu cầu trò chơi về Sẻ . đánh giá.Tìm tiếng ngoài bài có vần uôn. chốt lại.GV nêu yêu cầu . . bổ sung.. Nghỉ giải lao * Trò chơi: Xếp ô chữ thành câu nói đúng . . . .Khen một số HS học tốt.HD học sinh chơi theo 2 đội . Củng cố dặn dò (3’) .HS nối tiếp nêu miệng .GV nhận xét tiết học.Nói câu chứa tiếng có vần uôn.GV+HS :nhận xét.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.HS phát biểu . uông M: Bé đưa cho mẹ cuộn len.HS đọc lại toàn bài . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . uông .GV ghi bảng .GV: HD học sinh xếp mẫu . chính xác .3 TậP ĐọC: KIểM TRA GIữA Kỳ II ( Đề bài do phòng giáo dục ra) 286 . 4.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .GV nêu yêu cầu 2 SGK. nhóm) Tiết 2 3. Bé lắc chuông.Thi xếp nhanh.Sao anh không rửa mặt .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. .HS đọc lại .Sẻ vụt bay đi * Thấy được sự thông minh.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau Ngày giảng:22. nhanh trí của Sẻ.HS nêu mẫu: chuồn chuồn.H+GV: Nhận xét. bổ sung.

Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . con người bé nhỏ nhưng thông minh.. nhanh trí.HS tập kể theo nhóm .Lời hổ: thì thào.Ghi tên bài .Đại diện nhóm kể trước lớp.. 287 .. Đồ dùng dạy .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 . GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. (30’) a) Giáo viên kể chuyện ..Hướng dẫn kể chuyện. .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Con hổ ngốc nghếch. uốn nắn cách kể .học: . thông minh b) Kể từng đoạn theo tranh.. bổ sung.. Giới thiệu bài: (1’) 2. Các hoạt động dạy . Dạy bài mới. 1. 3. ngạc nhiên . ...GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . C. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Con hổ ngốc nghếch.H+GV: Nhận xét. hổ ngạc nhiên Tranh 2: Hổ và trâu nói chuyện với nhau.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.HS lắng nghe .. Kiểm tra bài cũ (5 ) . . đánh giá.GV giới thiệu bài .HS: SGK. .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN A. B.GV quan sát. con người bé nhỏ nhưng thông minh.Lời người ND: chậm rãi. Mục đích yêu cầu.HS: Quan sát tranh . Tranh 4: Bác nông dân đã cho hổ biết thế nào là trí khôn. nhanh trí.Rùa và thỏ II.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . Củng cố dặn dò: (4’) .GV đánh giá.Nhóm khác nhận xét ..HS kể chuyện trước lớp . .. Tranh 1: Một bác nông dân đang cày ruộng.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. . nằn nì đòi bác cho xem trí khôn.hổ không hiểu trí khôn là gì? Tranh 3: Hổ gặp bác nông dân. quất vào mông con trâu to lớn.

.GV nhận xét tiết kể chuyện. Động viên một số em học còn yếu. Khen một số em kể chuyện tốt.Về nhà tập kể lại câu chuyện.. 288 .

HS: SGK. trông. đọc trước bài ở nhà C.Tập nói trong nhóm đôi .Luyện đọc: a. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. phát hiện các tiếng. Giới thiệu bài. dấu phảy và các cụm từ. đánh giá (2.GV:SGK .G+HS: Nhận xét.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . Đọc mẫu Cách thức tiến hành . Kiểm tra bài cũ . câu khó . . Đồ dùng dạy – học: .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.Hiểu nội dung của bài: Bé rất thích vẽ mặc dù vẽ chưa đẹp. (3’) . .) ( 32. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . nhanh cả bài Vẽ ngựa.Mẹ mua bó hoa rất đẹp. Củng cố dặn dò GV: Nói mẫu( SGK) HS: Nói mẫu trước lớp . bé kể . Mục đích yêu cầu.HS đọc lại toàn bài . cá nhân) .GV: Nhận xét chung giờ học . bức tranh. .Mưu chú sẻ II.GV chú ý theo dõi. ua . . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. b.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó .RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA A. ngựa. Dạy bài mới.) . 2. đánh giá.GV giới thiệu trực tiếp . 1. 4. bổ sung.HS: Đọc bài trước lớp .HS theo dõi.Đọc trơn toàn bài +Đọc từng đoạn.GV đọc mẫu toàn bài.Trận mưa rất to .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. bài Nghỉ giải lao b) Nói câu chứa tiếng có vần ưa.HS đọc đoạn ( nhóm.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 289 . đọc đảm bảo tốc độ qui định.Tiếp tục đọc đúng. B. (3 ) .

Giới thiệu bài. lảng lót.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV chú ý theo dõi. iêu . Hiểu nghĩa các từ : thơm phức.GV gạch chân tiếnGV: yêu . .) b. thơm phức.GV nêu yêu cầu 2 SGK. B.Tìm tiếng trong bài có vần: yêu HS: Đọc bài ( Cá nhân.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Kiểm tra bài cũ .. xao xuyến.Hiểu nội dung của bài: : Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ. Đồ dùngdạy – học: . +Đọc từng khổ thơ. đọc đúng một số tiếng. Mục đích yêu cầu. Đọc những dòng thơ có tiếng yêu.HS: SGK.TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ A.GV sửa tư thế ngồi cho HS . lảnh lót. .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS tìm tiếng ngoài bài có vần iêu 290 . (3 ) 2. I. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . HS: Đọc trơn toàn bài . Từ khó: hàng xoan. nhanh cả bài Ngôi nhà. . đọc nhẩm( 2 lượt ) . đánh giá.Luyện đọc: a. . phân tích cấu tạo . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . HD học sinh nhận biết khổ thơ.Mưu chú sẻ II. . . GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. thơm phức.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông. .Tìm tiếng ngoài bài có vần: iêu . cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm. phát hiện các tiếng.HS đọc đồng thanh. đọc trước bài ở nhà C.HS trả lời . . xao xuyến.. dấu phảy và các cụm từ. nói được câu chứa tiếng có vần iêu.) (2.HS đọc. 1. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần yêu. Đọc mẫu ( 30. lảnh lót. .HS theo dõi. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.Đọc đúng.GV đọc mẫu toàn bài. từ khó: hàng xoan. Dạy bài mới. đất trời.) GV: Chỉ từng khổ thơ.

GV nhận xét tiết học.H+GV: Nhận xét.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . c) Học thuộc lòng 4.HS trao đổi nhóm đôi. Tiết 2 3. Củng cố dặn dò (3’) .Về nhà đọc lại bài. bổ sung. giúp HS thực hiện luyện nói .HS đọc bài SGK .H+GV: Nhận xét.HS thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ mà em thích.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân . tập đặt câu theo M .HS đọc lại toàn bài .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . * Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .ở ngôi nhà mình bạn nhỏ + Nhìn thấy: hàng xoan trước ngõ đang nở hoa + Nghe thấy: Tiếng chim hót đầu hồi + Ngửi thấy: rạ thơm phức.Thi nói trước lớp .GV nêu yêu cầu . chốt lại.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? . ..GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) ..Nói câu chứa tiếng có vần iêu M: Bé được phiếu bé ngoan. .GV gợi ý.GV+HS nhận xét. .GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) . 291 .HS trả lời câu hỏi .. b)Luyện nói: Nói về ngôi nhà em mơ ước M: Em mơ ước ngôi nhà của mình trong tương lai sẽ đầy tiếng chim hót và tràn ánh mặt trời. phân tích cấu tạo .HS nêu mẫu SGK . .HS đọc.Khen một số HS học tốt.HS nhắc lại .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. chấm điểm.HS nối tiếp nêu miệng . tranh SGK và mẫu ) . . bổ sung .

chiều rộng. yêu mến c.Viết: E Ê G B. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Nhận xét. viết vào vở 3. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). yêu mến . yêu . iết. chữa lỗi trước lớp. chữa lỗi.học: .( Cả lớp ) GV: Quan sát. đúng các vần: uôi. Bài mới: 1. uyết.Viết nhanh. b. cỡ chữ….( Cả lớp ) GV: Quan sát. chiều rộng. uốn nắn.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Mục đích yêu cầu: . vở tập viết. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . bổ sung. Khăn lau bảng. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn tư thế. đẹp.GV: Mẫu chữ. duyệt binh. uyết. cỡ chữ các chữ hoa H I K . viết đẹp.Đồ dùng dạy . nải chuối. bảng phụ .Biết tô đúng mẫu chữ. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) uôi. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. tưới cây. HD tô chữ hoa: H I K 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. GV: Nêu rõ yêu cầu. iết. uốn nắn.HS: Bảng con. cỡ chữ…. hướng dẫn viết từng dòng. iêu. H+GV: Nhận xét. yêu .TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K I. III.HD tô. tưới cây. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Hướng dẫn viết: a. Các hoạt động dạy . ươi. duyệt binh. 292 . . Các từ ngữ: nải chuối. hiếu thảo. iêu.Giới thiệu bài: 2.học: Nội dung A. Kiểm tra bài cũ:( . đánh giá. II. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. phấn. hiếu thảo. nêu nhận xét về độ cao. viết đẹp. ươi.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 293 . Củng cố.4. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.

phấn. . bảng phụ .HS: Vở ô li. trước ngõ. yêu. xao xuyến. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . oan.. Củng cố. oan.. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Rèn viết: Ngôi nhà I.Viết: iêu. viết chính xác. uyên.GV: Chữ mẫu. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. . ước. đánh giá.Biết viết đúng mẫu chữ. lảnh lót. Các hoạt động dạy . Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Củng cố cách viết: iêu. xao xuyến. iêng. uốn nắn. bổ sung trước lớp.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Đồ dùng dạy – học: .Bài mới: 1. thơm phức B. đảm bảo tốc độ bài Ngôi nhà . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) yêu.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. cỡ chữ. GV: Nhận xét chung giờ học 294 . dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. II.Rèn tính cẩn thận cho HS. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. tiếng chim. . bảng con. III.Nhận xét. thơm phức.Mục đích yêu cầu: . nở b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Em yêu ngôi nhà Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm. uyên. H+GV: Nhận xét. 3.học: Nội dung A.

. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Kiểm tra bài cũ . vững . vàng. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: oan. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS trả lời . phát hiện các tiếng. 1.Đọc trơn toàn bài. oát.Ngôi nhà II.) (2. về phép.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS đọc. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . phân tích cấu tạo . luôn luôn. đọc trước bài ở nhà C. Giới thiệu bài. . về phép. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Mục đích yêu cầu. về phép) +Đọc từng đoạn. luôn luôn. oat 295 .Hiểu nghĩa các từ : vững vàng. cá nhân ) . đánh giá. dọc đúng một số tiếng. b. I. uông .GV đọc mẫu toàn bài.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( vững vàng.HS: SGK.) .HS theo dõi. Ôn lại các tiếng có vần oan.Nói câu chứa tiếng có vần oan. Đồ dùngdạy – học: .GV gạch chân tiếnGV: ngoan .TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ A. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . .Luyện đọc: a. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. . Đọc mẫu ( 30. . từ khó: lần nào. .Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết của hai bố con B.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS đọc đồng thanh.HS+GV nhận xét.GV chú ý theo dõi. vững vàng.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: lần nào. về phép .Tìm trong bài tiếng có vần oan GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . (3 ) 2. Dạy bài mới.

nghìn lời chúc và nghìn cái hôn * Tình cảm thân thiết của hai bố con Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau về nghề nghiệp của bố M: Bố bạn làm nghề gì? Bố mình là bác sĩ.Thi nói trước lớp .HS đọc lại toàn bài .M: Chúng em vui liên hoan Chúng em thích hoạt động.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.H+GV: Nhận xét. Tiết 2 3. 4.HS tập nói trong nhóm về nghề nghiệp của bố mình.GV nêu yêu phần luyện nói .HS phát biểu . nghìn cái thương.GV+HS :nhận xét. bổ sung. chốt lại.Bố gửi cho bé nghìn cái nhớ.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đảo xa .Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò (3’) .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 296 . đánh giá. .GV: HD học sinh mẫu SGK .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . bổ sung. . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . . . . .GV nhận xét tiết học. nhóm) .

Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt. . Tìm được tiếng trong bài có vần ưt. khóc oà.GV gạch chân tiếnGV:đứt . .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . uc.HS: SGK.Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. uc 297 . đánh giá. dọc đúng một số tiếng. đút tay.Luyện đọc: a. đọc nhẩm( 2 lượt ) . . Nói được câu chứa tiếng có vần: ưt hoặc uc. phân tích cấu tạo .HS theo dõi.Quà của bố II.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc.HS đọc đồng thanh. . I. hoảng hốt .Đọc trơn toàn bài. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV đọc mẫu toàn bài. Dạy bài mới. 1. Kiểm tra bài cũ .GV chú ý theo dõi. đứt tay. Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt.HS+GV nhận xét. (3 ) 2.) b.HS trả lời . Giới thiệu bài. Đọc mẫu ( 30.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .Tìm trong bài tiếng có vần ưt GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. hoảng hốt. Mục đích yêu cầu. Ôn lại các tiếng có vần ut.) (2.Hiểu nghĩa các từ : hoảng hốt. . . Đồ dùng dạy – học: . khóc oà) +Đọc từng đoạn. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV nêu yêu cầu 1 SGK. từ khó: cắt bánh. Từ khó: cắt bánh.HS đọc bài trước lớp + TLCH . . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. . phát hiện các tiếng. . đọc trước bài ở nhà C. uông .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( hoảng hốt. cá nhân ) .TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A.

Mẹ về bé khóc oà lên vì muốn làm nũng mẹ * Cậu bé làm nũng mẹ Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4. ) a)Tìm hiểu nội dung bài .. . bổ sung. .GV: HD học sinh mẫu SGK .HS đọc lại toàn bài . uc M: Mứt tết rất ngon.H+GV: Nhận xét. uc .Nói câu chứa tiếng có vần ưt.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. Cá mực nướng rất thơm. nhóm) . đánh giá.Thi nói trước lớp . Tiết 2 3. .GV nêu yêu cầu . Củng cố dặn dò (3’) .GV nêu yêu cầu .GV nhận xét tiết học. đánh giá .HS tập nói trong nhóm . bổ sung.HS phát biểu . .Bị đứt tay cậu bé không khóc . .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 298 .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Khen một số HS học tốt. bổ sung. chốt lại.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .H+GV: Nhận xét.GV nêu yêu phần luyện nói .HS tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt.GV+HS :nhận xét.

c) Kể toàn bộ câu chuyện .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . Giới thiệu bài: (1’) 2. Tranh 1: Hai mẹ con cô bé sống trong túp lều.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .. bổ sung. đánh giá.H+GV: Nhận xét..Ghi tên bài . 299 .Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . C.Hướng dẫn kể chuyện. . Kiểm tra bài cũ (5 ) . kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện..Nhóm khác nhận xét . các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh.Đại diện nhóm kể trước lớp.GV quan sát.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. mẹ bị ốm.HS tập kể theo nhóm . Các hoạt động dạy . Dựa vào tranh minh hoạ.. (30’) a) Giáo viên kể chuyện . ..học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.Lời người mẹ: thì thào.HS lắng nghe . .GV đánh giá. 1.HS kể chuyện trước lớp . đã thấy bông hoa cúc trắng. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.HS: SGK. .Trí khôn II.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện.GV giới thiệu bài . b) Kể từng đoạn theo tranh. uốn nắn cách kể .GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 . Mục đích yêu cầu. .KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG A.HS: Quan sát tranh . Đồ dùng dạy . Củng cố dặn dò: (4’) GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. . . gặp cụ già toá bạc. * Ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của người con 3..Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.Lời con: lo lắng trầm ..Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: B. Tranh 2: Cô bé vội đi mời thầy thuốc.học: . Tranh 3: Cô bé đến gốc cây.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . Dạy bài mới.

300 . Khen một số em kể chuyện tốt.GV nhận xét tiết kể chuyện.Về nhà tập kể lại câu chuyện.. . Động viên một số em học còn yếu.

GV+HS :nhận xét.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. bảng phụ .GV nêu yêu phần luyện nói .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. b. (3 ) 2. đánh giá. đánh giá.GV đọc mẫu toàn bài. I.GV: HD học sinh mẫu SGK . . Giới thiệu bài.Tiếp tục đọc đúng. .GV chú ý theo dõi.RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Quà của bố II. phát hiện các tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B.HS tập nói trong nhóm . .) (2. nhanh cả bài Vì bây giờ mẹ mới về. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4. Mục đích yêu cầu. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ .HS + GV nhận xét. đọc đảm bảo tốc độ qui định. Củng cố dặn dò . . bổ sung. . Đồ dùng dạy – học: . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.) .HS theo dõi. 1.Thi nói trước lớp . Dạy bài mới. . đọc trước bài ở nhà C. .HS: SGK.GV: SGK. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . .HS đọc đồng thanh.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV nhận xét tiết học. (3’) . 301 . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Đọc mẫu ( 30. dấu phảy và các cụm từ.Khen một số HS học tốt.Luyện đọc: a.

.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 302 .

ngan ngát.Tìm tiếng ngoài bài có vần: en. . B.. Giới thiệu bài. Mục đích yêu cầu.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Từ khó: xanh mát. Dạy bài mới. +Đọc từng khổ thơ. nhị( nhuỵ) thanh khiết.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ (đài sen. xoè ra. ven. mèn. . quen HS: Đọc bài ( Cá nhân. ngan ngát. . nhị( nhuỵ) thanh khiết.Tìm tiếng trong bài có vần: en . thu hoạch.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. .HS: SGK.Vì bây giờ mẹ mới về. thu hoạch.HS tiếp nối đọc từng câu BP) . chen. đọc nhẩm( 2 lượt ) . hương sen thơm ngát.GV đọc mẫu toàn bài. Kiểm tra bài cũ . bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần en.Hiểu nội dung của bài: Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp.) (2. . phát hiện các tiếng..HS đọc đồng thanh. ngan ngát. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. xoè ra. đọc đúng một số tiếng. cách đọc từng đoạn. nen. đánh giá. I. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. nhanh cả bài Đầm sen. 1. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . HS: Đọc trơn toàn bài . (3 ) 2.Đọc đúng.GV gạch chân tiếnGV: sen. nói được câu chứa tiếng có vần en hoặc oen . oen + men. Đọc mẫu ( 30. cánh hoa. ngan ngát. thanh khiết.HS đọc.HS trả lời . Đồ dùngdạy – học: . . oen . GV: Chỉ từng đoạn.Luyện đọc: a.. hẹn. đọc trước bài ở nhà C. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. từ khó: xanh mát.GV sửa tư thế ngồi cho HS . phân tích cấu tạo 303 . II. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần en.GV chú ý theo dõi... + HS đọc đoạn theo nhóm. thanh khiết. dấu phảy và các cụm từ.) b.TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN A. + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. HD học sinh nhận biết đoạn.. cánh hoa.HS theo dõi. .. Hiểu nghĩa các từ : đài sen.

thanh khiết * Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp. .Cánh hoa phớt hồng.Khen một số HS học tốt. bổ sung.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? . chấm điểm.Lá sen màu xanh.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .H+GV: Nhận xét.HS nối tiếp nêu miệng .Hương sen thơm ngát. b)Luyện nói: Nói về sen M: . hương sen thơm ngát. oen trước lớp H+GV: Nhận xét.HS đọc lại toàn bài .Thi nói trước lớp . Tiết 2 3. Củng cố dặn dò (3’) .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . .. ) a) Tìm hiểu nội dung bài .GV gợi ý. bổ sung. .HS nhắc lại . . . chốt lại.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. 3.HS đọc.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . . .Về nhà đọc lại bài.HS trả lời câu hỏi .GV nêu yêu cầu 2 SGK. tìm tiếng ngoài bài có vần en.H+GV: Nhận xét. phô đài sen và nhị vàng . chốt lại KQ đúng . giúp HS thực hiện luyện nói . tranh SGK và mẫu ) ..HS nêu mẫu SGK . oen .GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở . to .. 304 .+ nhoẻn. .Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra. bổ sung . phân tích cấu tạo . tập đặt câu theo M .Cây sen mọc trong đầm.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .GV nhận xét tiết học.GV+HS nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần en.HS trao đổi nhóm đôi.Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen M: Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay Lan nhoẻn miệng cười.

hoa sen. oen. đánh giá. ong. uốn nắn.Giới thiệu bài: 2. trong xanh.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.HD tô. cỡ chữ các chữ hoa L M N .( Cả lớp ) GV: Quan sát. I. . (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. oat.học: . cái xoong. 305 . oen.( Cả lớp ) GV: Quan sát. bảng phụ .Viết nhanh.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. en. hướng dẫn viết từng dòng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.học: Nội dung A. GV: Nêu rõ yêu cầu.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N I. nêu nhận xét về độ cao. uốn nắn. Các từ ngữ: ngoan ngoãn. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oan. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn tư thế. en. Bài mới: 1. phấn. H+GV: Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . đẹp.GV: Mẫu chữ.Hướng dẫn viết: a. cỡ chữ…. HD tô chữ hoa: L M N (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. chữa lỗi. nhoẻn cười. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. K B. cỡ chữ…. đúng các vần: oan. đoạt giải.Nhận xét. . chiều rộng. cái xoong. trong xanh.HS: Bảng con. đoạt giải. ong. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. Các hoạt động dạy . Kiểm tra bài cũ: . vở tập viết. nhoẻn cười. oong . ngoan ngoãn.Viết: H. bổ sung. viết vào vở (18’) 3. Khăn lau bảng. oong . II. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. chiều rộng. hoa sen. ’ b. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). oat. III.Biết tô đúng mẫu chữ.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy . c.

dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học. Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.4. 306 .

. xanh thẫm. viết chính xác.Rèn viết: Đầm sen I. thanh khiết. cánh hoa đỏ nhạt. II. uốn nắn. đoạt giải. Củng cố.Viết: ngoan ngoãn. nhoẻn cười. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Đầm sen.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . dẹt lại HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. đánh giá. bảng con. . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. cỡ chữ. B. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.HS: Vở ô li. b)Luyện viết vở ô li (15’) Hoa sen đua nhau vươn cao. phấn. Hoa. bảng phụ .Nhận xét.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. oen. GV: Nhận xét chung giờ học 307 . GV: Nêu rõ yêu cầu. cái xoong.GV: Chữ mẫu. Các hoạt động dạy . bổ sung trước lớp. Khi nở.Củng cố cách viết: oan. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. . III.Giới thiệu bài: (1’) 2. H+GV: Nhận xét.Bài mới: 1. oat. thì dẹt lại. 3. Đồ dùng dạy – học: .. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . đảm bảo tốc độ bài Đầm sen .. cái xoong.Mục đích yêu cầu: .. Hương.Biết viết đúng mẫu chữ. ngan ngát.. Đài. nhoẻn cười. oong.Rèn tính cẩn thận cho HS. xoè ra.

Đọc mẫu ( 30. từ khó: kiễng chân.Hiểu nội dung bài: Các bạn: thỏ. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . soạn sửa. 308 .Nếu là thỏ Cho xem tai. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. buồm thuyền) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. +Đọc từng đoạn.Đầm sen II. Dạy bài mới.) b. 2. nai. . +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ong. .HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS đọc đồng thanh..Luyện đọc: a. buồm thuyền . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . gạc. buồm thuyền. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện. (2.HS: SGK. Mục đích yêu cầu.HS theo dõi.. Đọc đúng nhịp thơ . buồm thuyền. . cá nhân ) . I.. cốc. (3 ) .) .Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. soạn sửa.Ai gọi đó? . soạn sửa. Giới thiệu bài. soạn sửa. Ôn lại các tiếng có vần ong.. oong .GV đọc mẫu toàn bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đọc trước bài ở nhà C. phát hiện các tiếng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . dọc đúng một số tiếng.Hiểu nghĩa các từ : kiễng chân.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . đánh giá. . bài Cốc.. đọc nhẩm( 2 lượt ) . cốc! .GV sửa tư thế ngồi cho HS . Đồ dùng dạy – học: .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (kiễng chân.Tôi là thỏ.HS+GV nhận xét.GV chú ý theo dõi.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. gạc. 1. B. Từ khó: kiễng chân.TẬP ĐỌC: MỜI VÀO A. Kiểm tra bài cũ .GV nêu yêu cầu 1 SGK. oong.Đọc trơn toàn bài.

chốt lại KQ . nai. phân tích cấu tạo tiếng. Củng cố dặn dò (3’) .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 309 .Tìm tiếng ngoài bài có vần ong. .Khen một số HS học tốt. từ .HS đọc. 4.HS trao đổi nhóm đôi.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .. Nó thích ăn châu chấu.HS trả lời . ) a)Tìm hiểu nội dung bài ..H+GV: Nhận xét. bổ sung.GV+HS :nhận xét.GV gạch chân tiếnGV: ngoan ..Tìm trong bài tiếng có vần ong . . bổ sung.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ong.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. . . oong trước lớp H+GV: Nhận xét.HS đọc lại toàn bài . . oong . đẩy buồm thuyền. đánh giá. . chốt lại.HS đọc. bổ sung. quạt mát. phân tích cấu tạo .GV nhận xét tiết học.Gió được mời vào cùng đón trăng.GV: HD học sinh mẫu SGK .Thi nói trước lớp . Nghỉ giải lao * Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích M: Tôi rất yêu con sáo của tôi.. Nó hót rất hay..Các bạn: thỏ. .HS tập nói trong nhóm về những con vật em yêu thích .HS phát biểu . gió đã đến gõ cửa . oong M: Chong chóng Xoong canh Tiết 2 3.GV nêu yêu phần luyện nói . nai. * Các bạn: thỏ. tìm tiếng ngoài bài có vần ong. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện.

Ôn lại các tiếng có vần oc. .HS đọc đồng thanh. rẻ quạt.) b. (3 ) 2. rẻ quạt..HS trả lời .Mời vào II.. giương. rẻ quạt. ooc. .Đọc trơn toàn bài.. +Đọc từng đoạn. .HS: SGK. Đọc mẫu ( 30. lóng lánh. Từ khó: nâu gạch. B.. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Giới thiệu bài. lóng lánh.GV đọc mẫu toàn bài. đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. rực rỡ.Hiểu nội dung bài: Tả vẻ đẹp của chú công trống.. ba năm. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. lóng lánh. Dạy bài mới.GV chú ý theo dõi.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . đánh giá. xiêm áo. . . Kiểm tra bài cũ . lóng lánh.GV nêu yêu cầu 1 SGK.TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG A. phát hiện các tiếng. rực rỡ.. Đồ dùng dạy – học: . I. rẻ quạt.. Mục đích yêu cầu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (nâu gạch. bài Sau hai...) (2. Tranh con công sưu tầm thêm .Hiểu nghĩa các từ : nâu gạch. giương. ooc .GV sửa tư thế ngồi cho HS . cá nhân ) . Tìm được tiếng trong bài có vần oc.. dọc đúng một số tiếng. Nói được câu chứa tiếng có vần: oc hoặc ooc.) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV gạch chân tiếng : ngọc 310 .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS+GV nhận xét... Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . từ khó: nâu gạch. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . ooc.HS đọc bài trước lớp + TLCH . 1. . rực rỡ..Luyện đọc: a..Tìm trong bài tiếng có vần oc . xiêm áo. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oc.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . .HS theo dõi. Tìm tiếng ngoài bài có vần oc. đọc trước bài ở nhà C.

nhóm) Tiết 2 3.Nói câu chứa tiếng có vần oc.GV nêu yêu cầu .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . bổ sung.HS hát trước lớp . . Nghỉ giải lao * Hát: Hát bài hat về con công 4. ooc ..GV nêu yêu . đánh giá. . chốt lại...HS đọc. . chốt lại KQ . Bé mặc quần sooc.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Khen một số HS học tốt.HS trao đổi nhóm đôi. ba năm * Tả vẻ đẹp của chú công trống. phân tích cấu tạo ..HS phát biểu . ooc trước lớp H+GV: Nhận xét.GV nhận xét tiết học.Tìm tiếng ngoài bài có vần oc. .H+GV: Nhận xét.HS đọc lại toàn bài . phân tích cấu tạo tiếng. biết xoè cái đuôi thành hình rẻ quạt. ooc . bổ sung.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oc.GV: HD học sinh tìm bài hat nói về con công . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . . . Củng cố dặn dò (3’) . .HS hát đồng thanh( Tập tầm vông con công nó múa.Vẻ đẹp của chú công sau hai.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài..GV+HS :nhận xét.HS đọc.) trong nhóm kết hợp động tác. .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . từ .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. tìm tiếng ngoài bài có vần oc. bổ sung.Lúc mới chào đời chú công có bộ lông màu nâu gạch. . ooc M: Con cóc là cậu ông giời.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 311 .

.HS lắng nghe . .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .Nhóm khác nhận xét ... . C. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. Tranh 2: Đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô giáo và các cháu vào thăm bác.HS: SGK.. uốn nắn cách kể . bổ sung.. .Bông hoa cúc trắng II.. .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bác Hồ với các cháu thiếu nhi....GV giới thiệu bài . Kiểm tra bài cũ (5 ) . các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện..GV quan sát.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 c) Kể toàn bộ câu chuyện * Bác Hồ rát thương yêu các cháu thiếu nhi.HS kể chuyện trước lớp ..Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . ... 1. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.Lời Bác Hồ: nhẹ nhàng. .. B. Mục đích yêu cầu.HS tập kể theo nhóm . . . Tranh 4: Cuộc chia tay giữa Bác và các cháu.HS biết dựa vào tranh minh hoạ.KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ A.GV: 4 tranh minh hoạ SGK...GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . ... b) Kể từng đoạn theo tranh. Giới thiệu bài: (1’) 2. hồn nhiên ...H+GV: Nhận xét. đánh giá. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.Lời các bạn nhỏ:vui sướng. Tranh 1: Cô giáo cùng HS đi qua Phủ chủ tịch. 312 .học: . Tranh 3: Bác đang trò chuyện với các cháu ngoài vườn..Ghi tên bài . Đồ dùng dạy . (30’) a) Giáo viên kể chuyện ..HS: Quan sát tranh .GV đánh giá.Hướng dẫn kể chuyện. Các hoạt động dạy .Đại diện nhóm kể trước lớp.. Dạy bài mới..GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .. thân mật.

3.GV nhận xét tiết kể chuyện. Củng cố dặn dò: (4’) . 313 . Động viên một số em học còn yếu.Về nhà tập kể lại câu chuyện. Khen một số em kể chuyện tốt. .

.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Khen một số HS học tốt. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. . bảng phụ . (3 ) . . Đọc mẫu ( 30. Đồ dùng dạy – học: .GV giới thiệu trực tiếp 2. dấu phảy và các cụm từ. Giới thiệu bài.. b.GV+HS :nhận xét.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. đọc trước bài ở nhà C.GV nhận xét tiết học. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đánh giá. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói về những con vật mà em yêu thích M: Mình rất yêu chú cún con nhà mình. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. B.Hiểu nội dung bài: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các cháu thiếu nhi với Bác Hồ.RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG A..HS: SGK. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV: HD học sinh mẫu SGK .HS đọc đồng thanh. đọc đảm bảo tốc độ qui định.Tiếp tục đọc đúng. đánh giá.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 314 .HS + GV nhận xét.HS tập nói trong nhóm . 4. Củng cố dặn dò (3’) .Luyện đọc: a. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . nó quấn quýt bên cạnh như nhớ mình lắm. Mục đích yêu cầu.HS theo dõi. nhanh cả bài Chú công. phát hiện các tiếng. I. .GV nêu yêu phần luyện nói .) .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . Dạy bài mới. bổ sung. Mỗi khi mình đi học về. (2. . . 1.GV: SGK..GV đọc mẫu toàn bài. .Thi nói trước lớp . .HS đọc bài trước lớp + TLCH .Mời vào II.) ..GV chú ý theo dõi. Kiểm tra bài cũ . .

tìm tiếng ngoài 315 .GV gạch chân tiếnGV: vuốt . muốt.. +Đọc từng khổ thơ. Mục đích yêu cầu. đứng dậy. đọc trước bài ở nhà C. .Đọc đúng. . (3 ) 2.GV chú ý theo dõi. buốt. đứng dậy.GV nêu yêu cầu 2 SGK.. trêu. phát hiện các tiếng. bôi bẩn. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôt.TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP A.Tìm tiếng trong bài có vần: uôt . HS: Đọc bài ( Cá nhân. chẳng nhớ nổi... trêu.HS theo dõi.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ BP) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ở lớp. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đứng dậy.. từ khó: chuyện. Hiểu nghĩa các từ : ở lớp.. chẳng nhớ nổi. trêu. Kiểm tra bài cũ . đọc nhẩm( 2 lượt ) . đọc đúng một số tiếng. ) GV: Chỉ từng khổ thơ. Dạy bài mới..GV sửa tư thế ngồi cho HS . bôi bẩn. . uốt.) (2. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần uốc. .. bôi bẩn. uôc .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. luộc. bôi bẩn. + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp.Luyện đọc: a. vuốt tóc...GV nêu yêu cầu 1 SGK. I. vuốt tóc. ở lớp. + tuốt lúa.. nhanh cả bài Chuyện ở lớp..) b. vuốt tóc.HS đọc đồng thanh.HS trả lời .. Đọc mẫu ( 30. B. tuộc. . . Giới thiệu bài. . đứng dậy.Hiểu nội dung của bài: Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. 1.Tìm tiếng ngoài bài có vần: uôt. Từ khó: chuyện. . uôc + buộc. trêu. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS trao đổi nhóm đôi. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . HS: Đọc trơn toàn bài . ở lớp. phân tích cấu tạo .GV đọc mẫu toàn bài.HS đọc.Chú công II. .HS: SGK. vuốt tóc.. . Đồ dùngdạy – học: . đánh giá.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. HD học sinh nhận biết cách đọc từng khổ thơ + HS đọc đoạn theo nhóm.

Khen một số HS học tốt. 316 . bổ sung. phân tích cấu tạo . chốt lại. .Tiết 2 3.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . bổ sung. uôc trước lớp H+GV: Nhận xét. tranh SGK và mẫu ) . .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .GV nhận xét tiết học. . oen . Bạn Mai tay đầy mực.Về nhà đọc lại bài.HS đọc.Thi nói trước lớp . .H+GV: Nhận xét.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân . b)Luyện nói: Hãy kể với bố mẹ Hôm nay ở lớp em ngoan 3.HS trả lời câu hỏi . chốt lại KQ đúng .GV gợi ý.Bạn nhỏ kể ch mẹ nghe nhiều chuyện ở lớp: Bạn Hoa không học bài. chấm điểm.Mẹ muốn bé kể ở lớp bé ngoan thế nào? * Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần uôt.GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở .HS đọc lại toàn bài . Bạn Hùng trêu bé.GV+HS nhận xét. ) a) Tìm hiểu nội dung bài . Củng cố dặn dò (3’) bài có vần en. giúp HS thực hiện luyện nói .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.

chữa lỗi trước lớp. Các từ ngữ: chải chuốt. ’ O. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . uôc. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Ơ.Biết tô đúng mẫu chữ. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) uôt. Các hoạt động dạy . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.GV: Mẫu chữ. ươu chải chuốt. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Hướng dẫn viết: a. ốc bươu c.( Cả lớp ) GV: Quan sát. luộc bài. viết vào vở (18’) 3. con cừu. uốn nắn tư thế. ươu .Nhận xét. con cừu. H+GV: Nhận xét. P I. II. ốc bươu .( Cả lớp ) GV: Quan sát. uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. đánh giá. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.học: . P . luộc bài. cỡ chữ các chữ hoa O. 317 . Ô. Bài mới: 1. nêu nhận xét về độ cao. ưu.Giới thiệu bài: 2. GV: Nêu rõ yêu cầu. hướng dẫn viết từng dòng. bảng phụ . ưu.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. bổ sung.Viết nhanh. đúng các vần: uôt. Kiểm tra bài cũ: .Mục đích yêu cầu: .học: Nội dung A. P b. uôc. Ơ. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cỡ chữ…. chữa lỗi. đẹp.Đồ dùng dạy . phấn. Khăn lau bảng.HD tô. uốn nắn. Ô. chiều rộng. Ô. vở tập viết. . cỡ chữ….Viết: L M N B. chiều rộng. Ơ.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.HS: Bảng con. III.

4. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học. 318 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.

vuốt tóc.Mục đích yêu cầu: . H+GV: Nhận xét. phấn. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Rèn tính cẩn thận cho HS. ở lớp.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Đồ dùng dạy – học: ... c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) ...Biết viết đúng mẫu chữ. buốt tay. uốn nắn. bảng phụ .Kiểm tra bài cũ: (3 ) . III. 3. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) chuyện.Viết: bạch tuộc. . Các hoạt động dạy .. bôi bẩn. trêu. vuốt tóc. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu.Bài mới: 1. viết chính xác. tuốt lúa B. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Chuyện ở lớp. đứng dậy.Rèn viết: Chuyện ở lớp I. .HS: Vở ô li.. ở lớp. bảng con. chẳng nhớ nổi. bổ sung trước lớp. cỡ chữ. b)Luyện viết vở ô li (15’) Chuyện ở lớp .Mẹ có biết ở lớp Bạn hoa không học bài Sáng nay cô giáo gọi Đứng dạy đỏ bừng tai. bôi bẩn. trêu. GV: Nhận xét chung giờ học 319 . HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Củng cố cách viết: chuyện... chẳng nhớ nổi.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Nhận xét. ... đứng dậy. đánh giá. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (1’) 2. II. Củng cố.GV: Chữ mẫu. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.

HS đọc đồng thanh. (3 ) .HS theo dõi. Ôn lại các tiếng có vần ưu. uốn nắn Cái đuôi tôi ốm// GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . kiếm cớ.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. toáng từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV chú ý theo dõi.HS+GV nhận xét.Học thuộc lòng bài thơ B. Dạy bài mới. đọc trước bài ở nhà C. kiếm cớ.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . cái đuôi. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: buồn bực. . kiếm cớ. dọc đúng một số tiếng. cừu. .GV nêu yêu cầu 1 SGK. đọc nhẩm( 2 lượt ) . +Đọc từng đoạn. 1. toáng. Đồ dùng dạy – học: .) . cái đuôi. I. Kiểm tra bài cũ . (2. cái đuôi. .HS trả lời 320 . cái đuôi. phát hiện các tiếng.TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC A. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. ươu . . b.) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Mục đích yêu cầu. cừu.Luyện đọc: a. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu.HS: SGK. kiếm cớ.GV đọc mẫu toàn bài.Hiểu nghĩa các từ : buồn bực. Đọc đúng nhịp thơ . đến trường. cừu . đến trường.HS đọc bài trước lớp + TLCH . 2. Giới thiệu bài. bài Mèo con buồn bực/ GV: Nêu rõ yêu cầu Mai phải đén trường/ HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) Bèn kiếm cớ luôn/ GV: Quan sát.Chuyện ở lớp II.Tìm trong bài tiếng có vần ưu .Đại diện nhóm đọc trước lớp +Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Đọc trơn toàn bài. Đọc mẫu ( 30. cừu. từ khó: buồn bực. . ươu.Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học . đánh giá.

. từ .GV: HD học sinh mẫu SGK .HS đọc.HS nối tiếp nêu miệng .Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu.HS trao đổi nhóm đôi. . bổ sung. bướu. mưu. chốt lại KQ .. ..HS nêu mẫu SGK .H+GV: Nhận xét.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ưu. khướu. tựu trường + rượu. Tiết 2 3. ..GV gạch chân tiếnGV: ngoan .HS trao đổi nhóm đôi. . phân tích cấu tạo tiếng. ươu + hưu. . ươu . Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung. đánh giá.H+GV: Nhận xét.Khen một số HS học tốt..HS đọc lại toàn bài . ) Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau: Vì sao bạn thích đi học? M: Vì sao bạn thích đi học? Vì đến trường có nhiều bạn bè Được học tập .HS đọc.HS phát biểu .GV+HS :nhận xét.GV nêu yêu phần luyện nói .HS nhắc lại . .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 321 ...HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? .Tìm hiểu nội dung bài a)Tìm hiểu nội dung bài . ươu trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung..GV nêu yêu cầu 2 SGK. chốt lại.Cắt đuôi là khỏi * Mèo con lười học ( 32 .GV nhận xét tiết học. . tìm tiếng ngoài bài có vần ưu.Thi nói trước lớp . tập đặt câu theo M . phân tích cấu tạo .Cái đuôi tôi ốm .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. bổ sung .Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu M: Cây lựu vừa bói quả Đàn hươu uống nước suối. 4.

Mục đích yêu cầu.TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. dọc đúng một số tiếng. Dạy bài mới.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .Tìm trong bài tiếng có vần uc. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. .Hiểu nghĩa các từ : ngượng nghiụ .GV sửa tư thế ngồi cho HS . nằm. sửa lại. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đọc trước bài ở nhà C.HS đọc bài trước lớp + TLCH . . ngượng +Đọc từng đoạn. Nói được câu chứa tiếng có vần: uc hoặc ut. Giới thiệu bài.. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B. (3 ) 2. từ khó: liền.HS: SGK. phát hiện các tiếng. ngượng nghiụ. Đồ dùng dạy – học: .HS theo dõi.GV đọc mẫu toàn bài. bài Hà thấy vậy/ liền chạy đến sửa dây đeo.GV chú ý theo dõi.Mời vào II. ut. ut .. Kiểm tra bài cũ . .. . I. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Đọc mẫu ( 30. . ut .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS+GV nhận xét. sửa lại.HS đọc đồng thanh. Tìm được tiếng trong bài có vần uc.Luyện đọc: a.GV gạch chân tiếng : cúc.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt. 1. cá nhân ) . .GV nêu yêu cầu 1 SGK. nằm. 322 .// + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Từ khó: liền./đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn/ trên lưng bạn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. .HS trả lời . đánh giá. ut.) (2.) b.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Ôn lại các tiếng có vần uc. bút. .Đọc trơn toàn bài.

. ut M: Hai con trâu húc nhau Kim ngắn chỉ giờ. .Bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau.Hà giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp . chốt lại.GV+HS :nhận xét. Nhất là khi bạn gặp khó khăn * Kể về những người bạn tốt.Nụ đưa bút của mình cho Hà .Nói câu chứa tiếng có vần uc.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . kim dài chỉ phút Tiết 2 3.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . đánh giá.HS đọc. .GV: HD học sinh mẫu SGK .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau Nghỉ giải lao * Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em 4.HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? . .GV nêu yêu cầu . bổ sung.HS đọc lại toàn bài .GV nhận xét tiết học. . phân tích cấu tạo . bổ sung. nhóm) .H+GV: Nhận xét.Thi nói trước lớp .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 323 .GV nêu yêu phần luyện nói . Củng cố dặn dò (3’) .HS phát biểu . . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .Khen một số HS học tốt.

. uốn nắn cách kể .HS kể chuyện trước lớp ... khôn ngoan . thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp.. . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. gian ác . .. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.. . xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.... 1. Đồ dùng dạy . Mục đích yêu cầu.GV giới thiệu bài . sói buồn thiu. B. Kiểm tra bài cũ (5 ) .HS: SGK.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. C.H+GV: Nhận xét.Lời của sói: ranh mãnh..KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC A. bổ sung. Dạy bài mới.Niềm vui bất ngờ II. (4’) . Các hoạt động dạy .GV nhận xét tiết kể chuyện. Khen một 324 .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ. ..HS lắng nghe .HS biết dựa vào tranh minh hoạ. 3. đánh giá.Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.học: ..Ghi tên bài .GV quan sát. .GV đánh giá.Hướng dẫn kể chuyện...Lời sóc: nhẹ nhàng.. Giới thiệu bài: (1’) 2.HS tập kể theo nhóm ....Biết kể theo vai từng nhân vật.Nhóm khác nhận xét . .. . b) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.. Tranh 2: Sói vồ ngay lấy định ăn thịt sóc Tranh 3: Sóc thông minh tìm cách lừa sói để thoát thân Tranh 4: Sóc thoát chết.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện GV: HD học sinh phân vai kể lại câu chuyện HS: Tập kể trong nhóm .. Tranh 1: Sóc đang chuyền trên cành thì bị trượt chân rơi xuống. (30’) a) Giáo viên kể chuyện . các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.Đại diện nhóm kể trước lớp..Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét..GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .HS: Quan sát tranh . GV lưu ý giọng kể từng nhân vật . Củng cố dặn dò: .

số em kể chuyện tốt. 325 . .Về nhà tập kể lại câu chuyện. Động viên một số em học còn yếu.

là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B.GV: HD học sinh mẫu SGK . .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. đọc trước bài ở nhà C. Đồ dùng dạy – học: .HS: SGK. . May sao bạn Sơn đã nhìn thấy và cho em về cùng. b. Mưa mỗi lúc một to nên em không sao về được vì quên mang áo mưa.Tiếp tục đọc đúng. đánh giá. . . đọc đảm bảo tốc độ qui định. . 326 .HS tập nói trong nhóm .Thi nói trước lớp . I.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Luyện đọc: a.GV chú ý theo dõi. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS đọc đồng thanh.Mèo con đi học II.GV nhận xét tiết học. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . nhanh cả bài Người bạn tốt.GV giới thiệu trực tiếp 2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Đọc mẫu ( 30. (3 ) . 4.HS theo dõi.GV: SGK. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung.GV nêu yêu phần luyện nói . bảng phụ . (2. đánh giá.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.) .GV+HS :nhận xét. vừa tan học mưa ập xuống. Dạy bài mới. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em M: Thứ sáu vừa rồi. phát hiện các tiếng. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS + GV nhận xét.) . Kiểm tra bài cũ . Mục đích yêu cầu.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt. Giới thiệu bài. dấu phảy và các cụm từ. 1.GV đọc mẫu toàn bài.

Khen một số HS học tốt..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 327 . .

đi men. từ khó: ngưỡng cửa.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Hiểu nghĩa các từ : ngưỡng cửa. Đọc mẫu ( 30.HS đọc đồng thanh. Dạy bài mới.GV gạch chân tiếng : dắt . đọc trước bài ở nhà C.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . đi men. dắt vòng.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Đồ dùngdạy – học: .. ăc 10P .Đọc đúng.TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA A. nơi này. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I.HS trả lời .Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng. phân tích cấu tạo 328 . lúc nào +Đọc từng đoạn. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. nhanh cả bài Ngưỡng cửa. đọc đúng một số tiếng. nơi này.Luyện đọc: a. ăc .) b.GV đọc mẫu toàn bài. . Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ăt. lúc nào . Từ khó: ngưỡng cửa. Giới thiệu bài. .GV sửa tư thế ngồi cho HS . đi men. ăc. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . đánh giá. lúc nào. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. nơi này. (2. quen. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăt. 2. dắt vòng. Kiểm tra bài cũ -Đọc bài Hai người bạn II.. phát hiện các tiếng... B.Hiểu nội dung của bài: Từ ngưỡng cửa nhà mình em đi đến mọi nơi.) .GV chú ý theo dõi.Tìm trong bài tiếng có vần ăt. 4P .HS theo dõi. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Mục đích yêu cầu.HS đọc.HS: SGK. quen. dắt vòng. quen.HS+GV nhận xét. đọc nhẩm( 2 lượt ) . 1. . cá nhân ) .

HS: Quan sát. ăt M: . Củng cố dặn dò (3’) ..HS: Nhắc tên bài.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 329 .GV: Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa đến đâu? .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS: Nhận xét.GV: Tiểu kết .GV nhận xét tiết học. Luyện tập a) Luyện đọc . .HS: Đọc khổ thơ 2 .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Khen một số HS học tốt. thảo luận. đọc lại bài . bổ sung .Nói câu chứa tiếng có vần ăc.GV nêu yêu cầu .tìm hiểu bài: 22P Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói theo nội dung bài 8P 4. tự đặt câu hỏi và trả lời . nhóm) Tiết 2 3.HS: Đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi: "Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa" . .

(2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. đẹp.học: Nội dung A.Biết tô đúng mẫu chữ. chữa lỗi trước lớp. . chữa lỗi. bổ sung. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. Các hoạt động dạy . hướng dẫn viết từng dòng. cỡ chữ…. Củng cố. đúng các vần: ăt. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: ăt. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . Các từ ngữ: màu sắc. uốn nắn tư thế.Đồ dùng dạy . P b. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Viết nhanh.( Cả lớp ) GV: Quan sát. O. đánh giá. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. ăc . vở tập viết.GV: Mẫu chữ. . GV: Nêu rõ yêu cầu.Mục đích yêu cầu: . .HD tô. P B.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. nêu nhận xét về độ cao. dìu dắt (5’) c. uốn nắn. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). ’ Q. R. H+GV: Nhận xét. Ơ. Bài mới: 1. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Nhận xét. ăc màu sắc. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ: . II. chiều rộng.Hướng dẫn viết: a. bảng phụ .Viết: Ô. dìu dắt.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q.Giới thiệu bài: 2. 4.học: . dặn dò: (2’) 330 . cỡ chữ…. chiều rộng. viết vào vở (18’) 3. III. Khăn lau bảng.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. uốn nắn. cỡ chữ các chữ hoa Q. phấn.HS: Bảng con.( Cả lớp ) GV: Quan sát. R I.

GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 331 .

bảng phụ . viết chính xác.Rèn viết: Ngưỡng cửa I.Bài mới: 1. dắt vòng. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Rèn tính cẩn thận cho HS. quen. 3. GV: Nêu rõ yêu cầu. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) ngưỡng cửa. nơi này. Củng cố. dắt vòng. uốn nắn. GV: Nhận xét chung giờ học 332 .Biết viết đúng mẫu chữ. đi men.HS: Vở ô li.Mục đích yêu cầu: .Củng cố cách viết: ngưỡng cửa. tay mẹ Còn dắt vòng đi men. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Ngưỡng cửa . H+GV: Nhận xét. Các hoạt động dạy . phấn. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. nơi này. b)Luyện viết vở ô li (15’) Ngưỡng cửa Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà. III. đi men. cỡ chữ. lúc nào .GV: Chữ mẫu. bảng con.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . II. nằm. lúc nào HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. quen. Đồ dùng dạy – học: . . sửa lại B. đánh giá. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Viết: ngượng nghịu.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Giới thiệu bài: (1’) 2.Nhận xét. bổ sung trước lớp. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .

Đọc mẫu ( 30.) . quay tròn.TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE A.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Dạy bài mới. Đọc đúng nhịp thơ .Tìm trong bài tiếng có vần ươc . Đồ dùng dạy – học: . . gắn bó.HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV đọc mẫu toàn bài.HS trả lời 333 .HS+GV nhận xét. (3 ) .HS: SGK.GV chú ý theo dõi. chó vện. chó vện. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. nấu cơm. chó vện. ươu . từ khó: ầm ĩ.. Từ khó: ầm ĩ. cừu. . Mục đích yêu cầu. 2. bài Hay nói ầm ĩ/ Là con vịt bầu/ Hay nói đâu đâu/ Là con chó vện// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. dọc đúng một số tiếng.) b. Giới thiệu bài. ăn no. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. 1. cái đuôi. quay tròn. đọc trước bài ở nhà C.HS theo dõi. ươu. nấu cơm.Hiểu nghĩa các từ : ầm ĩ. đồ vật thân thuộc. . .Hiểu nội dung bài: Kể cho bé nghe về những con vật. nấu cơm +Đọc từng đoạn.Đọc trơn toàn bài. chăng dây.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Kiểm tra bài cũ .Luyện đọc: a. Ôn lại các tiếng có vần ưu. ăn no.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .HS đọc đồng thanh. chăng dây..Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . kiếm cớ..Học thuộc lòng bài thơ B. I. đánh giá. ăn no.Ngưỡng cửa II. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. cá nhân ) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đọc nhẩm( 2 lượt ) . chăng dây.GV nêu yêu cầu 1 SGK. phát hiện các tiếng. . (2.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. quay tròn.

HS đọc.Nói câu chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt . .HS trao đổi nhóm đôi. từ .HS: Đọc phân vai (2H) .HS: Đọc theo nhóm 2 em và đọc cá nhân .GV Nhận xét tiết học. phân tích cấu tạo tiếng.GV: Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? .. bổ sung .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Hai chị em" 334 . tập đặt câu theo M . ươt .Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) b)Luyện nói "Hỏi đáp về những con vật mà em biết" 8P 4.Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc.GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi.GV: Hướng dẫn đọc .Khen một số HS học tốt.HS nhắc lại Tiết 2 3.H+GV: Nhận xét. ươt trước lớp H+GV: Nhận xét.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ươc.GV gạch chân tiếnGV: ngoan .HS nêu mẫu SGK .HS nối tiếp nêu miệng . .1HS: Nêu yêu cầu bài . Củng cố dặn dò (3’) . phân tích cấu tạo .HS đọc.Cả lớp đọc đồng thanh . chốt lại KQ .2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh . tìm tiếng ngoài bài có vần ươc. ươt . . đánh giá . bổ sung.GV nêu yêu cầu 2 SGK.

hét lên.HS+GV nhận xét. . đọc nhẩm( 2 lượt ) . oet. hét lên. oet HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM A.. Kiểm tra bài cũ . Giới thiệu bài.Luyện đọc: a.HS: SGK. Mục đích yêu cầu.Đọc trơn toàn bài. ngượng nghiụ.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS theo dõi. Nói được câu chứa tiếng có vần: et hoặc oet.Hiểu nội dung bài: Hai chị em cần thương yêu nhau. . dọc đúng một số tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV chú ý theo dõi. .Tìm trong bài tiếng có vần et. buồn.HS đọc đồng thanh. từ khó: liền. sửa lại. cá nhân ) .GV đọc mẫu toàn bài. dây cót. I. đoàn kết.) (2. một lát. oet.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . . phát hiện các tiếng. đánh giá.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc. +Đọc từng đoạn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. 1. Dạy bài mới.) b. . Đồ dùng dạy – học: .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Kể cho bé nghe II. không nên ích kỉ. bài . một lát. .GV gạch chân tiếng : 335 . ut . nằm. buồn. Ôn lại các tiếng có vần et.HS đọc bài trước lớp + TLCH . (3 ) 2. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. .. Từ khó: vui vẻ. Đọc mẫu ( 30. .HS trả lời . dây cót. Tìm được tiếng trong bài có vần et.Hiểu nghĩa các từ : vui vẻ. B. đọc trước bài ở nhà C.

Củng cố dặn dò (3 ) theo chủ đề . . oet .GV: Cậu em làm gì khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ? .GV nêu yêu cầu .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.2HS: Đọc đoạn 2 (SGK) .Nói câu chứa tiếng có vần et.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 336 .GV: Cậu em làm gì? Khi đụng phải con gấu bông? .HS: Luyện đọc nhóm.2-3H đọc bài trong SGK . phân tích cấu tạo . .GV: Gọi từng cặp học sinh lên luyện nói ’ 4..HS đọc.Khen một số HS học tốt. đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói em thường chơi với anh chị những trò chơi gì? 6P .GV: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình? . nhóm) Tiết 2 3.GV nhận xét tiết học.GV: Tiểu kết Nghỉ giải lao (3P) .2HS: Đọc đoạn 3 .GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần luyện nói .

B. 3 cũng tương tự c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện Nghỉ giải lao (3P) d) ý nghĩa câu chuyện 3.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. Các hoạt động dạy . dê mẹ dặn các con Tranh 2: Một con Sói đứng rình đã lâu Tranh 3: Dê mẹ về gõ cửa và hát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) Tranh 2. a) Giáo viên kể chuyện 4P 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.Hướng dẫn kể chuyện. .Kể chuyện Sói và Sóc II. cúp đuôi bỏ đi? GV: Tiểu kết GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà đọc lại chuyện 337 . . C.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. Dạy bài mới.GV: tranh minh hoạ SGK. Củng cố dặn dò: 6P 4P GV: Các em biết vì sao Sói lại tiu nghỉu. .học: Nội dung Cách thức tiến hành I.KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ A. Kiểm tra bài cũ .học: .Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện. 1. đánh giá. Giới thiệu bài: 2. Đồ dùng dạy . . Mục đích yêu cầu. 1P GV: Giới thiệu bài trực tiếp 6P GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát b) Kể từng đoạn theo tranh 13P Tranh 1: Sắp đi kiếm cỏ.Thích thú nghe chuyện.

HS đọc bài trước lớp + TLCH . (3’) .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. nhanh cả bài Hai chị em. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Tình cảm chị em 4. đọc đảm bảo tốc độ qui định.HS theo dõi. . .GV: HD học sinh mẫu SGK . B. Đọc mẫu ( 30. .GV nêu yêu phần luyện nói . . Mục đích yêu cầu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. đánh giá.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.Thi nói trước lớp .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 338 .Tiếp tục đọc đúng. dấu phảy và các cụm từ.HS: SGK.GV giới thiệu trực tiếp 2. Đồ dùng dạy – học: .GV+HS :nhận xét. Giới thiệu bài. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . không nên ích kỉ.HS + GV nhận xét. .Hai chị em II. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . .RÈN ĐỌC: HAI CHị EM A.HS đọc đồng thanh. 1. (3 ) (2. bảng phụ . đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS tập nói trong nhóm .Khen một số HS học tốt. Dạy bài mới. I. .) .GV chú ý theo dõi.Luyện đọc: a. Kiểm tra bài cũ . bổ sung.GV nhận xét tiết học.) . một lời khuyên hai chị em cần phải thương yêu đoàn kết với nhau. . Củng cố dặn dò . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. b.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết giữa hai chị em. phát hiện các tiếng. đánh giá.GV đọc mẫu toàn bài.GV: SGK. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đọc trước bài ở nhà C.

sau 339 .

cổ kính.) . xum xuê. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. B. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu..GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS theo dõi.Luyện đọc: a. câu.GV chú ý theo dõi. lấp ló.// .) b. lấp ló. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Từ khó: Khổng lồ. nghỉ đúng cụm từ. (2. 2. đọc trước bài ở nhà C.Tìm trong bài tiếng có vần ươm HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Mục đích yêu cầu. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. một di tích Lịch sử. Đồ dùngdạy – học: . long lanh. Đọc mẫu ( 30. cá nhân ) . xum xuê./ mặt hồ/ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ.Biết đọc ngắt.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . một cảnh đẹp ở Hà Nội. long lanh. sáng long lanh. đọc đúng một số tiếng. . +Đọc từng đoạn Từ trên cao nhìn xuống.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. xum xuê. long lanh. Dạy bài mới. nhanh cả bài Hồ Gươm. đánh giá.) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV đọc mẫu toàn bài. từ khó:Khổng lồ.Đọc đúng. lấp ló.TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM A. chiếc gương. .HS: SGK. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ươm. Hiểu nghĩa các từ : Khổng lồ.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Giới thiệu bài. . lấp ló. xum xuê. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươm.HS+GV nhận xét. phát hiện các tiếng..Hai chị em II.Hiểu nội dung của bài: Hồ Gươm.GV gạch chân tiếng : Gươm 340 .GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS đọc đồng thanh.. long lanh. Kiểm tra bài cũ .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (Khổng lồ. . ướp 10P . 4P . ướp .HS trả lời . 1. Cầu Thê Húc. .

HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 341 . Đền Ngọc Sơn. Luyện tập a) Luyện đọc .HS: Đọc đoạn 2 .Nói câu chứa tiếng có vần ươm.GV nêu yêu cầu .Khen một số HS học tốt. nhóm) . mặt hồ gươm trông như thế nào? HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Hồ Gươm. nhận xét tiết học. Tiết 2 3. phân tích cấu tạo . Nghỉ giải lao (3P) b) Đọc câu văn nói về cảnh đẹp trong bài .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS đọc. Giàn mướp sai trĩu quả..Đọc câu văn tả cảnh đẹp ở 3 tranh trong bài trước lớp G.HS: Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: "Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu" . một cảnh đẹp ở Hà Nội. Tháp Rùa 4.GV: ? Từ trên cao nhìn xuống.tìm hiểu bài: 22P . một di tích Lịch sử. Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung.Cầu Thê Húc. ươp M: Đàn bướm bay quanh vườn hoa. chốt lại ý chính HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Đọc câu văn theo nhóm đôi . .

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). chiều rộng.Mục đích yêu cầu: . ’ T b. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. lượm lúa. nêu nhận xét về độ cao. Các từ ngữ: tiếng chim. Bài mới: 1. hướng dẫn viết từng dòng. ươp. T I.Giới thiệu bài: 2. yêng . con yểng. Các hoạt động dạy .yêng. Chấm chữa bài: (4’) GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. T. tiếng chim. yêng . đẹp. HD tô chữ hoa: S (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. ươp. iêng. lượm lúa. nườm nượp .Hướng dẫn viết: a. đánh giá. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. con HS: Đọc vần và từ ứng dụng yểng. viết vào vở . vở tập viết.Đồ dùng dạy . lượm lúa ươp.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. chiều rộng. bảng phụ . cỡ chữ….Viết nhanh. tiếng chim . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) : ươm.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Viết: Q.ươm. .học: . iêng. cỡ chữ…. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. .Biết tô đúng mẫu chữ.HD tô. Kiểm tra bài cũ: .GV: Mẫu chữ. bổ sung. nườm nượp . uốn nắn. nườm nượp. Khăn lau bảng.học: Nội dung A. chữa lỗi. c. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.HS: Bảng con. uốn nắn tư thế.iêng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. con yểng (18’) 3. uốn nắn. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. P B. III.S. 342 . đúng các vần: ươm.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S. cỡ chữ các chữ hoa S T . H+GV: Nhận xét. phấn. II.

4. 343 . Củng cố.Nhận xét. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.. chữa lỗi trước lớp.

sáng long lanh. xum xuê. mặt hồ như một GV: Quan sát. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. cổ kính. . đảm bảo tốc độ đoạn 1 của bài Hồ Gươm .Rèn tính cẩn thận cho HS. III. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. Cầu Thê Húc. long lanh. bảng con. cách Hồ Gươm không HS: Viết vào vở theo HD của GV xa.Giới thiệu bài: (1’) 2. bảng phụ .Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . câu cho HS viết Nhà tôi ở Hà Nội. Các hoạt động dạy . HD cách viết . b)Luyện viết vở ô li Hồ Gươm HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Khổng lồ. Đồ dùng dạy – học: . viết chính xác. II. 3.HS: Vở ô li. uốn nắn.Bài mới: 1. phấn. bổ sung trước lớp.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Từ trên cao nhìn xuống.Viết: ngượng nghịu. sửa lại B. đánh giá.Nhận xét. chiếc gương. cỡ chữ.GV: Chữ mẫu. H+GV: Nhận xét.Củng cố cách viết: .Mục đích yêu cầu: . GV: Nhận xét chung giờ học 344 . Củng cố. lấp ló. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .Đọc từng cụm từ.Rèn viết: Hồ Gươm I. chiếc gương bầu dục khổng lồ.Biết viết đúng mẫu chữ. nằm.

Học thuộc lòng bài thơ B. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . đọc trước bài ở nhà C. Dạy bài mới.) . trưa. (3 ) ..HS theo dõi.. dọc đúng một số tiếng. 1. .GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV chú ý theo dõi. .TẬP ĐỌC: LUỸ TRE A. . Giới thiệu bài.GV nêu yêu cầu 1 SGK.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Tìm trong bài tiếng có vần iêng . nắng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. bóng râm.Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng nhịp thơ .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . tiếng. gọng vó.. 2. cá nhân ) . . phát hiện các tiếng. tiếng. Kiểm tra bài cũ . Đồ dùng dạy – học: . Mục đích yêu cầu. .Hiểu nghĩa các từ : luỹ tre. ươu . gọng vó.// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. rì rào. I. .Ô +Đọc từng khổ thơ Mỗi sớm mai thức dậy/ Luỹ tre xanh rì rào/ Ngọn tre cong gọng vó/ Kéo mặt trời lên cao. đánh giá. bóng râm.HS+GV nhận xét. yêng. nắng. rì rào. . từ khó: luỹ tre. gọng vó. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .Ôn lại các tiếng có vần iêng.Luyện đọc: a. Đọc mẫu ( 30.GV đọc mẫu toàn bài..HS: SGK. trưa. bóng râm GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: luỹ tre. Từ khó: luỹ tre.. gọng vó.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa ..HS đọc đồng thanh... rì rào.HS trả lời 345 . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đọc nhẩm( 2 lượt ) . bóng râm . rì rào.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. (2.) b.Hồ Gươm II.

bổ sung . nối tiếp nêu miệng H+GV: Nhận xét. bổ sung. Chim yểng biết nói tiếng người. tìm tiếng ngoài bài có vần iêng .Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng siêng.. chốt lại nội dung HS: Nêu yêu cầu bài 2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh HS: Tập nói trong nhóm . Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV: ? Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sáng? . .Đọc những câu thơ tả luỹ tre buổi trưa HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. từ GV: Nêu yêu cầu.GV nêu yêu cầu 2 SGK. chốt lại KQ . cây chuối 4.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) .Khen một số HS học tốt.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. đánh giá (3’) GV: Nhận xét tiết học. HD học sinh cách làm H.HS đọc. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Sau cơn mưa" 346 . . . phân tích cấu tạo .HS nhắc lại Tiết 2 3. bổ sung.Thi Hỏi . miếng.Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa b)Luyện nói "Hỏi đáp về các loài cây" 8P M: Bạn biết những cây gì? Tôi biết cây dưa.GV gạch chân tiếnGV: tiếng . .HS đọc.HS trao đổi nhóm đôi.đáp trước lớp H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo tiếng.Điền vần iêng hoặc yêng Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên. Củng cố dặn dò GV: Nêu yêu cầu H.

. nhởn nhơ. bài GV: Nêu rõ yêu cầu Mẹ gà mừng rỡ/ '' lục tục'' dắt bầy HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) con/ quây quanh vũng nước đọng trong GV: Quan sát. Đồ dùng dạy – học: . đánh giá. . uây Tìm được tiếng trong bài có vần ây. quây quanh. râm bụt.GV chú ý theo dõi.Luỹ tre II.HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH .GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mưa rào. từ khó: mưa rào. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân vườn . râm bụt. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. vườn. nhởn nhơ.HS+GV nhận xét.HS đọc đồng thanh.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . I.Hiểu nghĩa các từ : mưa rào. cá Nghỉ giải lao nhân ) c) Ôn vần ây. mặt trời. Giới thiệu bài.GV đọc mẫu toàn bài.TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA A. sáng rực . .HS: SGK. nhởn nhơ. 1. Dạy bài mới. . (3 ) 2.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. mọi vật đều thay đổi B. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .. dọc đúng một số tiếng. b. xanh bóng. sáng rực.) .Đọc trơn toàn bài.. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV nêu yêu cầu 1 SGK. quây quanh. .Hiểu nội dung bài: Sau trận mưa rào. đọc nhẩm( 2 lượt ) . râm bụt. mặt trời.) (2. uây .HS theo dõi. Đọc mẫu ( 30. râm bụt. Kiểm tra bài cũ . sáng rực. .Ôn lại các tiếng có vần ây. nhởn nhơ. xanh bóng. sáng rực) +Đọc từng đoạn. đọc trước bài ở nhà C. . phát hiện các tiếng. uây.. xanh bóng.Tìm trong bài tiếng có vần ây . xanh bóng. uốn nắn vườn. Mục đích yêu cầu.Luyện đọc: a.HS trả lời 347 .// GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mưa rào.

Củng cố dặn dò (3 ) chủ trước lớp . chốt lại KQ .Khen một số HS học tốt. .GV nêu yêu cầu 2 SGK. cảnh vật thay đổi (26P) như thế nào? . . bổ sung.GV: Sau trận mưa rào.GV nhận xét tiết học.2HS: Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau trận mưa .Luyện tập: .HS: Luyện đọc đoạn trong nhóm. Nghỉ giải lao (3P) .Từng cặp học sinh lên luyện nói theo ’ 4. luyện nói .HS đọc. từ Tiết 2 3.Đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói: Trò chuyện về mưa 6P M: Bạn thích trời mưa hay trời nắng? . phân tích cấu tạo tiếng. uây .2-3H đọc bài trong SGK a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài .Tìm tiếng ngoài bài có vần ây.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 348 . .GV: HD học sinh nói mẫu HS: Tập nói trong nhóm đôi .GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần Tôi thích trời mưa.HS đọc.GV gạch chân tiếng : bầy . phân tích cấu tạo .HS trao đổi nhóm đôi. uây M: xây nhà khuấy bột .. tìm tiếng ngoài bài có vần ây.

Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG A. đọc đúng một số tiếng. 1. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn ( cá nhân./ những tán lá xanh um/che mát một khoảng sân trường.Tìm trong bài tiếng có vần oang .. 349 . .GV đọc mẫu toàn bài.) b. (2.Đọc đúng.GV sửa tư thế ngồi cho HS . chi chít. sân trường.. nhanh cả bài Cây bàng. Dạy bài mới. từ khó: sừng sững.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (sừng sững.) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân ...HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Đồ dùngdạy – học: .GV chú ý theo dõi.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Hiểu nghĩa các từ : sừng sững. Kiểm tra bài cũ . 4P .GV nêu yêu cầu 1 SGK.Biết đọc ngắt.. trụi lá. .. trụi lá.HS: SGK.//. khẳng khiu.. khẳng khiu. câu.HS theo dõi.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. Giới thiệu bài. sân trường. ..Luyện đọc: a. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oang... đánh giá.HS+GV nhận xét. .. đọc trước bài ở nhà C. Từ khó: sừng sững. Đọc mẫu ( 30. nghỉ đúng cụm từ.Hiểu nội dung của bài: Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa B. oac 10P . chi chít) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.. 2.HS đọc đồng thanh. cá nhân ) . đồng thanh) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Luỹ tre II. Mục đích yêu cầu. +Đọc từng đoạn Hè về. phát hiện các tiếng. chi chít. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần oang. chi chít. đọc nhẩm( 2 lượt ) . khẳng khiu. khẳng khiu. . trụi lá. mơn mởn. trụi lá. mơn mởn.. oac .

Thi nói trước lớp : Kể tên những cây được trồng ở sân trường em H+GV: Nhận xét. nhận xét tiết học. đánh giá.HS: Đọc bài( đọc thầm.Khen một số HS học tốt.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung. Luyện tập a) Luyện đọc . oac . . bổ sung. phân tích cấu tạo .tìm hiểu bài: 22P .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .GV gạch chân tiếng : khoảng .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.GV nêu yêu cầu .Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa Đông Xuân Hè Thu .Nói câu chứa tiếng có vần oang hoặc oac M: Bé ngồi trong khoang thuyền. .HS trả lời .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . G.HS trao đổi nhóm đôi. oac . phân tích cấu tạo tiếng. từ .Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói: Kể tên những cây được trồng ở sân trường em 4.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Tìm tiếng ngoài bài có vần oang.HS đọc. tìm tiếng ngoài bài có vần oang. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Luyện nói theo nhóm đôi .HS đọc. bổ sung. chốt lại KQ . nhóm) Tiết 2 3. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 350 .. Chú bộ đội khoác ba lô trên vai .

Các từ ngữ: khoảng trời. ’ V b.HD tô.HS: Bảng con. áo khoác. ăng . chiều rộng. .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. khoảng trời. uốn nắn. HD tô chữ hoa: U Ư (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. chiều rộng. Chấm chữa bài: HS: Đọc vần và từ ứng dụng .áo khoác .oang. oac. chữa lỗi. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. hướng dẫn viết từng dòng. Kiểm tra bài cũ: . ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.Giới thiệu bài: 2. oac. H+GV: Nhận xét. II. ăng .TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V I. Khăn lau bảng.Biết tô đúng mẫu chữ. măng non c. bảng phụ .( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ…. phấn. viết vào vở -U Ư V . uốn nắn. oac. III. uốn nắn tư thế. áo khoác.Mục đích yêu cầu: . (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. bổ sung.Viết: S T B.măng non 3. măng non . nêu nhận xét về độ cao. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).học: Nội dung A. cỡ chữ các chữ hoa U Ư V . ăn. ăn.GV: Mẫu chữ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đúng các vần: oang. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.khăn đỏ . đẹp. khăn đỏ.khoảng trời . ăn. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oang. ăng .Viết nhanh. cách cầm bút (4’) GV: Chấm bài của 1 số học sinh.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ….học: . 351 . Các hoạt động dạy . Bài mới: 1.Hướng dẫn viết: a. khăn đỏ. đánh giá. (18’) GV: Nêu rõ yêu cầu. vở tập viết.Đồ dùng dạy .

Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. 352 .4. Củng cố. GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: (2’) .

sừng sững một GV: Quan sát. khẳng khiu. mơn mởn. xum xuê.. trụi lá. Củng cố. viết chính xác. H+GV: Nhận xét. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. II. cỡ chữ. đánh giá. lấp ló. cây bàng. .Biết viết đúng mẫu chữ. khẳng khiu. trụi lá. Đồ dùng dạy – học: .Mục đích yêu cầu: .Nhận xét.Củng cố cách viết: sừng sững. cầu Thê Húc. . trụi lá. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.GV: Chữ mẫu. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . sân trường. B. GV: Nhận xét chung giờ học 353 .Bài mới: 1.Đọc từng cụm từ. phấn. chi chít. HD cách viết b)Luyện viết vở ô li (15 ) . III. câu cho HS viết Cây bàng HS: Viết vào vở theo HD của GV Ngay giữa sân trường. Các hoạt động dạy .Viết: Khổng lồ. đảm bảo tốc độ 3 câu đầu của bài Cây bàng ..Rèn tính cẩn thận cho HS. sân trường HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. ’ 3. cây vươn dài những cành khẳng khiu.. uốn nắn.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. GV:Chấm bài của HS ( 8 em) ’ c) Đánh giá (5 ) . bảng phụ . bổ sung trước lớp. bảng con.Giới thiệu bài: (1’) 2.HS: Vở ô li.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. Mùa đông.Rèn viết: Cây bàng I. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) sừng sững.

4 .Hướng dẫn kể chuyện.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Con Rồng cháu Tiên . . uốn nắn cách kể d) ý nghĩa câu chuyện 3. Đồ dùng dạy .Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ II. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) . 1.học: . Dạy bài mới.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.. Tranh 2: Lạc Long Quân hoá Rồng.. C. Giới thiệu bài: 1P 2. bổ sung. uốn nắn cách kể c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.. Củng cố dặn dò: 3P GV: Nêu yêu cầu HS: nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét..2..Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.3. .Thích thú nghe chuyện. đánh giá.Tập kể lần lượt từng tranh 1.học: Nội dung Cách thức tiến hành I.KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN A. Các hoạt động dạy . bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 354 .HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. B. . 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Gia đình Lạc Long Quân . Kiểm tra bài cũ 4P .. Mục đích yêu cầu. Tranh 3: Âu Cơ chia các con ra các vùng để làm ăn sinh sống Tranh 4: Cảnh chia tay diễn ra cảm động Nghỉ giải lao 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.GV: tranh minh hoạ SGK. bổ sung.

355 .

. nước suối .) . Kiểm tra bài cũ . nằm lặng.Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi. đọc nhẩm( 2 lượt ) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . đồi vắng. . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . (2. thầm thì.TẬP ĐỌC: ĐI HỌC A.. Đồ dùng dạy – học: .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV đọc mẫu toàn bài..Đọc trơn toàn bài.HS đọc bài trước lớp + TLCH . nước suối.Luyện đọc: a. +Đọc từng khổ thơ Hôm qua/em tới trường/ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay/mẹ lên nương/ Một mình em tới lớp.Ôn lại các tiếng có vần ăn. . 2. đánh giá. (2. nằm lặng.HS+GV nhận xét. 356 .Học thuộc lòng bài thơ B.// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăn. . Mục đích yêu cầu.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. (22. hương rừng.HS đọc đồng thanh.GV nêu yêu cầu 1 SGK.Hiểu nghĩa các từ : lên nương. cá nhân ) (6. Giới thiệu bài. đọc trước bài ở nhà C.) .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Dạy bài mới. Cách thức tiến hành . dọc đúng một số tiếng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS: SGK. hương rừng. đồi vắng..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: lên nương.HS theo dõi.GV chú ý theo dõi. tới lớp. (3 ) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. nước suối. phát hiện các tiếng.) . .Cây bàng II. ăng .GV sửa tư thế ngồi cho HS . hương rừng. tới lớp. hương rừng.. Đọc mẫu b. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. thầm thì. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.Tìm trong bài tiếng có vần ăng .) Từ khó: lên nương. 1. từ khó: lên nương. tới lớp. ăng. Đọc đúng nhịp thơ . tới lớp. nước suối.

bổ sung.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (24P) .HS trả lời . . vắng.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.Tìm tiếng ngoài bài có vần ăn. . phân tích cấu tạo tiếng... b)Hát bài hát: Đi học 4. nắng . tìm tiếng ngoài bài có vần iêng . từ Tiết 2 3. sắn. ăng săn. .. chốt lại KQ . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS: Nêu yêu cầu bài GV: HD học sinh hát bài hát Đi học HS: Tập hát ( cả lớp. phân tích cấu tạo 8P (3’) GV: Nêu yêu cầu H. Củng cố dặn dò . nắn.GV gạch chân tiếnGV: lặng.HS đọc. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .. bắn.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. cá nhân) H+GV: Nhận xét..HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc.Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi.. băng. đánh giá GV: Nhận xét tiết học. bổ sung. ..Khen một số HS học tốt. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Nói dối hại thân" 357 . măng..

viết vào vở -X Y . uốn nắn.học: Nội dung A. chiều rộng.Giới thiệu bài: 2. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Biết tô đúng mẫu chữ.Mục đích yêu cầu: . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) inh.Hướng dẫn viết: a. đêm khuya . H+GV: Nhận xét. bình minh.HS: Bảng con.inh. 358 . cỡ chữ các chữ hoa X Y . phụ huynh. đẹp. hướng dẫn viết từng dòng. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . bổ sung. cỡ chữ…. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.HD tô.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y I. Các từ ngữ: bình minh.phụ huynh. GV: Nêu rõ yêu cầu. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. oay. phụ huynh.( Cả lớp ) GV: Quan sát. . uynh. oay. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. vở tập viết. chữa lỗi.học: . đêm khuya c. uốn nắn tư thế.tia chớp. tia chớp. ’ X Y b. . uynh. Khăn lau bảng.Viết nhanh.( Cả lớp ) GV: Quan sát.đêm khuya (18’) 3. phấn.bình minh. đúng các vần: inh.Đồ dùng dạy . oai.GV: Mẫu chữ.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. oay. oai. Bài mới: 1. tia chớp. đánh giá. II.Viết: U Ư V B. . Kiểm tra bài cũ: . oai. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. nêu nhận xét về độ cao. cỡ chữ…. chiều rộng. bảng phụ . uynh. Các hoạt động dạy . uốn nắn. III.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. .

chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học. Củng cố.. 4.Nhận xét. 359 .

Mục đích yêu cầu: .Kiểm tra bài cũ: (3 ) . khẳng khiu. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. sửa sai b)Luyện viết vở ô li Đi học Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối trong thầm thì Cọ xoà ô che nắng Râm mát đường em đi. III. bước.Nhận xét. trường.HS: Vở ô li.Giới thiệu bài: (1’) 2. 3. II. uốn nắn.Củng cố cách viết: Hôm. bảng phụ . sân trường B. lên nương. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Rèn viết: Đi học I. nằm. Một. c) Đánh giá (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. Đồ dùng dạy – học: . bước. nằm lặng.Đọc từng cụm từ. bổ sung trước lớp. cỡ chữ. đánh giá.GV: Chữ mẫu. trường. Cô.Viết: sừng sững. lên nương. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Biết viết đúng mẫu chữ. Các hoạt động dạy . giữa rừng . viết chính xác. Mẹ. bảng con. (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . Trường. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Trường. phấn. trụi lá.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. GV: Nhận xét chung giờ học 360 . HD cách viết . .Rèn tính cẩn thận cho HS.Bài mới: 1. đảm bảo tốc độ khổ thơ cuối của bài Đi học . nằm lặng. Dạy. H+GV: Nhận xét. giữa rừng HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. Củng cố.

giả vờ.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. .) Từ khó: bỗng. giả vờ. (2. Mục đích yêu cầu. chăn cừu. bài Một chú bé đang chăn cừu/bỗng giả vờ kêu toáng lên:// .HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH . hốt hoảng. kêu cứu +Đọc từng đoạn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. 1. cá nhân ) Nghỉ giải lao 361 . . giả vờ.Đọc trơn toàn bài. 2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (bỗng. .) ...GV đọc mẫu toàn bài. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Sói!Sói! Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu. (21. Tìm được tiếng trong bài có vần it.GV sửa tư thế ngồi cho HS . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đọc trước bài ở nhà C. . Đọc mẫu b. tức tốc. . tức tốc. Dạy bài mới.Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối.HS theo dõi. hốt hoảng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.. chăn cừu. kêu toáng. Kiểm tra bài cũ . các bác nông dân đang làm việc gần đấy/tức tốc chạy tới.TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN A. Giới thiệu bài. giả vờ. Cách thức tiến hành . phát hiện các tiếng.Luyện đọc: a. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . kêu toáng. kêu cứu. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. kêu toáng. . Đồ dùng dạy – học: . uyt. tức tốc. (3 ) (2. đọc nhẩm( 2 lượt ) . uyt.Ôn lại các tiếng có vần it. dọc đúng một số tiếng.Đi học II.HS+GV nhận xét.Hiểu nghĩa các từ : bỗng. tức tốc.HS đọc đồng thanh.) . hốt hoảng. đánh giá.GV chú ý theo dõi.// + Đọc bài . hốt hoảng.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . nói dối là tật xấu sẽ làm hại bản thân mình B. từ khó: bỗng.HS: SGK. kêu toáng.

Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu. .1em lên bảng chữa bài . huýt còi. chốt lại ý * Không nên nói dối..) . làm cho các bác nông dân làm việc gần đấy . uyt trước lớp H+GV: Nhận xét.HS: Phát biểu đã ăn thịt hết đàn cừu của chú. .HS: Đọc bài( đọc thầm. .. H+GV: Nhận xét.HS trả lời . liên hệ .HS đọc.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần it.Nối tiếp nói lời khuyên . trước lớp H+GV: Nhận xét. . bổ sung. uyt .GV gạch chân tiếng : thịt . .....Luyện tập: đúng a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) .Tìm trong bài tiếng có vần it (7.. .Tìm tiếng ngoài bài có vần it. uyt . vì vậy sói . phân tích cấu tạo .GV nêu yêu cầu 2 SGK.c) Ôn vần it.. suýt. tít.Khen một số HS học tốt.GV: Nêu yêu cầu . uyt sít. chốt lại ý 3. từ .HS trao đổi nhóm đôi.GV: nêu yêu cầu .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 362 .Điền vần: it hoặc uyt Mít chín thơm phức xe buýt đầy khách . bổ sung. Củng cố dặn dò (3’) .HS đọc.GV: HD học sinh nói lời khuyên HS: Tập nói trong nhóm đôi . đọc thành tiếng) tức tốc chạy đến GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng .H+GV: Nhận xét.Khi sói đến thật chẳng ai tới cứu chú câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở nữa vì tưởng chú vẫn nói dối.GV nhận xét tiết học. mít..HS: Nêu miệng từ cần điền Tiết 2 . phân tích cấu tạo tiếng. nói dối là tật xấu chính sẽ làm hại bản thân mình ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài Nghỉ giải lao (3P) b) Nói lời khuyên với chú bé chăn cừu 4. bổ sung. bổ sung. .GV nêu yêu cầu 1 SGK. tìm tiếng ngoài bài có vần it. chốt lại KQ .

Nói dối hại thân II.. mát lạnh. cá Nghỉ giải lao nhân ) . uốn nắn GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc câu khó ( cá nhân.HS trả lời .GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mừng quýnh. uynh . (2. Đồ dùng dạy – học: . (21..HS: SGK.TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. (2.GV đọc mẫu toàn bài. .Hiểu nghĩa các từ : mừng quýnh.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS theo dõi. nhễ nhại.GV gạch chân tiếng : Minh.. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS+GV nhận xét.HS đọc.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Tìm trong bài tiếng có vần inh . . Kiểm tra bài cũ . 1.Đọc trơn toàn bài. Cách thức tiến hành . Giới thiệu bài. B.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. GV: Quan sát.) . phát hiện các tiếng. . bài GV: Nêu rõ yêu cầu Nhưng em chợt thấy/bác đưa thư mồ HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) hôi nhễ nhại.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mừng quýnh.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV chú ý theo dõi. từ khó: mừng quýnh.HS đọc đồng thanh. Mục đích yêu cầu. nhễ nhại. phân tích cấu tạo . (3 ) . lễ phép .. Đọc mẫu b. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Ôn lại các tiếng có vần inh. đọc trước bài ở nhà C. . . mát lạnh. .) . nhễ nhại. 2.Luyện đọc: a. lễ phép từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . mát lạnh.Hiểu ND bài: Tình cảm của minh đối với bác đưa thư. uyt (7 ) .. Dạy bài mới.Tìm tiếng ngoài bài có vần inh.. Tìm được tiếng trong bài có vần inh.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.) . mát lạnh.//. lễ phép. nhễ nhại. uynh 363 . c) Ôn vần it. đánh giá. dọc đúng một số tiếng. lễ phép) +Đọc từng đoạn.. uynh.

Nhận được thư của bố. .Khi mời bác uống nước 4.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét..Khen một số HS học tốt.. Củng cố dặn dò . bổ sung. liên hệ .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần inh. tìm tiếng ngoài bài có vần inh.Nối tiếp nói.HS: Đọc bài( đọc thầm.Minh chạy vào nhà rót một cốc nước lạnh.... lễ phép mời bác uống * Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư.GV: Nêu yêu cầu .. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P . chinh..HS đọc. binh. chốt lại KQ .. .GV nhận xét tiết học. . từ Tiết 2 3.HS trao đổi nhóm đôi. .GV nêu yêu cầu 2 SGK. Minh mừng quýnh lên. bổ sung. tuynh. phân tích cấu tạo tiếng.. trước lớp H+GV: Nhận xét.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 364 . tinh.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) ..GV: HD học sinh nói lời chào hỏi HS: Tập nói trong nhóm đôi . . chính. muốn chạy vào khoe với mẹ.. huỳnh.Khi gặp bác đưa thư . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . quỳnh. uynh . Nghỉ giải lao b) Nói lời chào hỏi của Minh . uynh trước lớp H+GV: Nhận xét. huynh.sinh. bổ sung..

học: .GV: tranh minh hoạ SGK.Tập kể lần lượt từng tranh 1. B.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Cô chủ không biết quí tình bạn . Củng cố dặn dò: 3P HS: Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi . .Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. . đánh giá. Dạy bài mới.. Giới thiệu bài: 1P 2.Thích thú nghe chuyện. 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. cô bé chẳng còn người bạn nào cả.Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét. . uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN A.. bổ sung. không nên có mới nới cũ. 1.Hướng dẫn kể chuyện. uốn nắn cách kể Nghỉ giải lao c) Kể toàn bộ câu chuyện d) ý nghĩa câu chuyện -Phải biết quí trọng tình cảm bạn bè.3. Các hoạt động dạy .Kể chuyện Con Rồng cháu Tiên II.học: Nội dung Cách thức tiến hành I.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét. 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Cô bé đổi gà trống lấy gà mái. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài 365 . bổ sung. 3. Mục đích yêu cầu. Kiểm tra bài cũ 4P . Đồ dùng dạy . Tranh 2: Cô bé đổi gà mái lấy vịt bầu Tranh 3: Cô bé đổi vịt lấy cún con Tranh 4: Các con vật rủ nhau bỏ đi hết..2. C.4 . GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .

Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 366 .

Cháu chào bác ạ! Khi mời bác uống nước . Đọc mẫu b.GV: HD học sinh mẫu SGK .RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV: SGK.Hiểu nội dung bài: Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .) M: Khi gặp bác đưa thư . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. 1. Cách thức tiến hành .HS đọc đồng thanh.Luyện đọc: a.) . (2 ) (22.HS: SGK. dấu phảy và các cụm từ. Giới thiệu bài. phát hiện các tiếng. Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II. Dạy bài mới. (3 ) . nhanh cả bài Bác đưa thư. (2.Thi nói trước lớp .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . .GV nêu yêu phần luyện nói . đọc đảm bảo tốc độ qui định. . bảng phụ .Tiếp tục đọc đúng. 2. cá nhân ) +Đọc từng đoạn.) . đánh giá.HS theo dõi. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS đọc bài trước lớp + TLCH . .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV chú ý theo dõi.GV giới thiệu trực tiếp .HS + GV nhận xét. bổ sung. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa táuH chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.GV đọc mẫu toàn bài. cháu mời bác uỗng chén nước cho đỡ mệt ạ. Mục đích yêu cầu.GV+HS :nhận xét. B. đọc trước bài ở nhà C. . bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói lời chào hỏi của Minh (8.HS tập nói trong nhóm . 367 . .Bác vất vả quá. Đồ dùng dạy – học: . đánh giá. đọc nhẩm( 2 lượt ) .

GV nhận xét tiết học.Khen một số HS học tốt.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 368 . .3. . Củng cố dặn dò (3’) .

HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. nhường. uya . Mục đích yêu cầu. . Đọc mẫu b.HS+GV nhận xét.Luyện đọc: a..HS theo dõi. người lớn..HS: SGK. nâng. +Đọc từng đoạn. (21. dỗ dành.Hiểu ND bài: Muốn làm anh phải có tình yêu thương đối với em bé. . người lớn.) . Kiểm tra bài cũ . Đồ dùng dạy – học: . Tìm được tiếng trong bài có vần ia. người lớn. đọc nhẩm( 2 lượt ) . (3 ) . 1.GV nêu yêu cầu 1 SGK.Hiểu nghĩa các từ : làm anh. B... Dạy bài mới. dịu dàng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. dỗ dành.) . uya .) Từ khó: làm anh.GV đọc mẫu toàn bài. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ia.GV chú ý theo dõi.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. từ khó: làm anh.. 369 .GV sửa tư thế ngồi cho HS . dỗ dành. dịu dàng. 2. dịu dàng nhường. dịu dàng .Đọc trơn toàn bài. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.) . (2. .TẬP ĐỌC: LÀM ANH A. dỗ dành. nâng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS đọc đồng thanh.Ôn lại các tiếng có vần ia. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.. uya.// + Đọc bài .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Giới thiệu bài. đọc trước bài ở nhà C. người lớn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (làm anh. (2. đánh giá. dọc đúng một số tiếng. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành .Bác đưa thư II. Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa/ Với em gái bé/ Phải " người lớn'' cơ. phát hiện các tiếng.Tìm trong bài tiếng có vần ia (7.

Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .Muốn làm anh phải có tình cảm thương yêu em thật sự.HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài . dỗ dành em..HS trả lời .GV nhận xét tiết học.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV: HD học sinh kể về anh( chị em) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi . uya M: Tia chớp Đêm khuya .GV: Nêu yêu cầu . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .GV gạch chân tiếng : Chia . phân tích cấu tạo .Tìm tiếng ngoài bài có vần ia. .Nối tiếp nói. phân tích cấu tạo tiếng.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.. liên hệ . .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau KIỂM TRA CUỐI NĂM 370 . .Khen một số HS học tốt. bổ sung. tìm tiếng ngoài bài có vần ia.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ia. Nghỉ giải lao b) Kể về anh( chị em) của em 4. uya trước lớp H+GV: Nhận xét. từ Tiết 2 3.. bổ sung. uya . trước lớp H+GV: Nhận xét. * Tình cảm của anh đối với em gái bé.Làm anh phảibiết nhường em.. Củng cố dặn dò 10P 3P . bổ sung. ..HS đọc. chốt lại KQ ..HS: Đọc bài( đọc thầm.

trồng na. . ra quả .GV chú ý theo dõi. ra quả) +Đọc từng đoạn. (3 ) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. ngoài vườn. uốn nắn mau ra quả. ra quả. Dạy bài mới. trồng na. GV: Nêu rõ yêu cầu Cụ ơi.Hiểu ND bài: Ăn quả nhớ người trồng cây B.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS: SGK. Giới thiệu bài. ngoài vườn.Tìm trong bài tiếng có vần oai . 1. chẳng quên khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (lúi húi. ngoài vườn.) . oay (7. oay. trồng na.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ quả.HS+GV nhận xét. Đọc mẫu b. dọc đúng một số tiếng. chẳng quên. đọc trước bài ở nhà C.GV nêu yêu cầu 1 SGK.) . ...Hiểu nghĩa các từ : lúi húi. phát hiện các tiếng. . . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oai. ngoài vườn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. (2.Luyện đọc: a. Tìm được tiếng trong bài có vần oai.Ôn lại các tiếng có vần oai. ./ chắc gì cụ đã chờ GV: HD học sinh đọạncau khó( BP) được đến ngày có quả. cả lớp) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.// Còn na.// HS: Luyện đọc ( cá nhân. trồng na.GV đọc mẫu toàn bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . đánh giá. từ khó: lúi húi. ra .GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS theo dõi. Mục đích yêu cầu./ cụ nhiều tuổi sao còn trồng na?// HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Cụ trồng chuối có phải hơn không? //Chuối GV: Quan sát. (21. . 2. Kiểm tra bài cũ . oay .HS đọc đồng thanh.) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: lúi húi.Làm anh II. (2.) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành ..TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA A.HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS trả lời 371 .Đọc trơn toàn bài. Đồ dùng dạy – học: .

Diễn viên múa quay người. bổ sung.Điền tiếng có vần oai hoặc oay M: Bác sĩ nói chuyện điện thoại. Củng cố dặn dò 3P .Thấy cụ già trồng na. trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung..GV: Nêu yêu cầu . vì chuối mau ra quả. phân tích cấu tạo . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P . từ .GV gạch chân tiếnGV: ngoài..HS: Đọc bài( đọc thầm.. * Tình cảm của ông bà đối với con cháu Nghỉ giải lao b) Kể về ông( bà) của em .GV nhận xét tiết học. bổ sung.HS đọc. oay M: khoai lang loay hoay . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . . tìm tiếng ngoài bài có vần oai. .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oai.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét..HS: Điền tiếng có vần oai hoặc oay thích hợp( bảng lớp) . bổ sung.HS đọc.GV: HD học sinh kể về ông( bà) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi .GV nêu yêu cầu 2 SGK. chốt lại KQ . oay trước lớp H+GV: Nhận xét. người hàng xóm khuyên cụ nên trồng chuối.. chốt lại . . Tiết 2 3. . phân tích cấu tạo tiếng. liên hệ 4.H+GV: Nhận xét..Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .Nối tiếp nói.Tìm tiếng ngoài bài có vần oai. .HS trao đổi nhóm đôi.GV nêu yêu cầu . oay .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 372 .Cụ già liền nói: Có sao đâu! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn.Khen một số HS học tốt.

Biển Đen. c) Ôn vần ân. uốn nắn được thưởng huân chương.GV gạch chân tiếnGV: huân 373 . 1. cá Nghỉ giải lao nhân ) .) .Luyện đọc: a. .GV đọc mẫu toàn bài. đánh giá. phát hiện các tiếng. săn lùng. uân .) .HS trả lời . . săn lùng. uân (7 ) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. (2. nhảy dù. Đọc mẫu b.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ nhảy dù. Kiểm tra bài cũ . (3 ) . Đồ dùng dạy – học: . từ khó: nhanh vun vút. săn lùng.HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . (2.HS đọc đồng thanh. .// GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc ( cá nhân. dọc đúng một số tiếng. uân... . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: nhanh vun vút.GV nêu yêu cầu 1 SGK. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. bờ biển. nhảy dù . Giới thiệu bài. .GV chú ý theo dõi. ..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Đọc trơn toàn bài.Ôn lại các tiếng có vần ân.Người trồng na II.GV sửa tư thế ngồi cho HS . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Một chú cá heo ở Biển Đen/ mới đây đã GV: Quan sát. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành . Mục đích yêu cầu. Dạy bài mới. (21. thuyền giặc.) . bờ biển. nghĩa từ (nhanh vun vút.Tìm trong bài tiếng có vần uân .Hiểu nghĩa các từ : nhanh vun vút.Hiểu ND bài: Cá heo loài cá bơi giỏi nhất của biển.TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A.HS: SGK. đọc trước bài ở nhà C. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS+GV nhận xét. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. 2. nhảy dù) +Đọc từng đoạn. săn lùng. bờ biển.HS đọc bài trước lớp + TLCH . huân khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải chương. cá heo là bạn của con người B. bờ biển. .HS theo dõi. Tìm được tiếng trong bài có vần ân.

. Mèo chơi trên sân.HS: Đọc bài( đọc thầm.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói ..Nối tiếp nói.GV: Nêu yêu cầu . dẫn tàu thuyền vào cảng. * Cá heo là bạn của con người Nghỉ giải lao b) Hỏi nhau về cá heo theo ND bài 10P 4.GV nhận xét tiết học.HS đọc. cứu người. bổ sung.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 374 .. . bổ sung. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . uân M: Cá heo được thưởng huân chương.Cá heo bơi giỏi nhất biển. ..GV: HD học sinh hỏi nhau về cá heo HS: Tập hỏi nhau trong nhóm đôi .. trước lớp H+GV: Nhận xét..GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.. .Khen một số HS học tốt.Người ta dạy cá heo canh gác bờ biển..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.GV nêu yêu cầu . . phân tích cấu tạo . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài . nhóm) Tiết 2 3.Nói câu chứa tiếng có vần ân.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . liên hệ .. Củng cố dặn dò 3P .

4 . Mục đích yêu cầu. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 375 .KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ A.. 1.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà.2.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét. cụ già nói.. 3.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.lich đang buồn bực. II.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Hai tiếng kì lạ .học: .. Nghỉ giải lao c) ý nghĩa câu chuyện 5P -Phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi trong hoàn cảnh phù hợp. bổ sung. a) Giáo viên kể chuyện 4P b) Kể từng đoạn theo tranh 23P Tranh 1: Pao ..Tập kể lần lượt từng tranh 1.Hướng dẫn kể chuyện. Củng cố dặn dò: 3P 2HS: Kể nối tiếp câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. . Dạy bài mới.. Giới thiệu bài: 1P 2. Tranh 2: Pao-lich xin chị cái bút. ..3.. uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.. .Thích thú nghe chuyện. C. Tranh 3: Pao-lich xin được bánh của bà Tranh 4: Pao-lich được anh cho đi bơi thuyền. Đồ dùng dạy .GV: tranh minh hoạ SGK. làm cho em ngạc nhiên.. B..Kể chuyện Cô chủ không biết quí tình bạn. Kiểm tra bài cũ 4P .. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) ... Các hoạt động dạy .học: Nội dung Cách thức tiến hành I. đánh giá.

) .GV chú ý theo dõi. làm xiếc.) M: Cá heo sống ở biển.HS: SGK. nhanh cả bài Anh hùng biển cả đọc đảm bảo tốc độ qui định. đọc trước bài ở nhà C. Đồ dùng dạy – học: .GV: SGK.GV giới thiệu trực tiếp . .. Củng cố dặn dò .GV đọc mẫu toàn bài.Hiểu nội dung bài: Cá heo là bạn của mọi người B. Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . (3’) . (2 ) (22.HS tập nói trong nhóm . bổ sung. 1. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Khen một số HS học tốt. phát hiện các tiếng. bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau về cá heo (8. Dạy bài mới..GV+HS :nhận xét. 3. (3 ) (2.Luyện đọc: a. .Tiếp tục đọc đúng. đánh giá. .HS đọc đồng thanh.. . . cá nhân ) . . Mục đích yêu cầu.GV nhận xét tiết học.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa Cá heo rất thông minh.Thi nói trước lớp . đánh giá.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. nó có thể canh gác ngoài biển.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 376 .HS theo dõi.GV: HD học sinh mẫu SGK . Giới thiệu bài. dấu phảy và các cụm từ.GV nêu yêu phần luyện nói . . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. 2. bảng phụ .HS + GV nhận xét.RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ khó mà HS chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.HS đọc bài trước lớp + TLCH .) +Đọc từng đoạn.. Đọc mẫu b. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Cách thức tiến hành .

sau 377 .

từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Tìm được tiếng trong bài có vần oăt.HS đọc bài trước lớp + TLCH . . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành . . Dạy bài mới. đánh giá. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Anh hùng biển cả II. con trâu.Tìm trong bài tiếng có vần oăt (7.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (quả na. uốn câu... (3 ) . trứng cuốc. Giới thiệu bài.. uốn câu.) . . trứng cuốc. đọc trước bài ở nhà C.HS theo dõi. con trâu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. 2.. Đọc mẫu b. trứng cuốc.Ôn lại các tiếng có vần oăt.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.) . oăc. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân.Hiểu nghĩa các từ : quả na.HS: SGK. con trâu. (2. Đồ dùng dạy – học: .) .Hiểu ND bài: Tiếng gà gáy làm cho muôn vật đều thay đổi B.GV đọc mẫu toàn bài.HS trả lời 378 . . từ khó: quả na. con trâu.GV chú ý theo dõi. .HS đọc đồng thanh.GV sửa tư thế ngồi cho HS . oăc . buồng chuối. . Mục đích yêu cầu.HS+GV nhận xét.. trứng cuốc. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oăt. 1.TẬP ĐỌC: ò ó O A. phát hiện các tiếng. uốn câu. Kiểm tra bài cũ . oăc .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. (21.Đọc trơn toàn bài. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. uốn câu. (2. dọc đúng một số tiếng.) Từ khó: quả na.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .GV nêu yêu cầu 1 SGK.. +Đọc từng khổ thơ Tiếng gà/ Tiếng gà/ Giục quả na mở mắt/ Tròn xoe// + Đọc bài .. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Luyện đọc: a.

phân tích cấu tạo .Khen một số HS học tốt.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 379 . . liên hệ . * Gà gáy. Củng cố dặn dò .HS đọc.. tre đâm măng. nhóm) .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . hạt đậu nảy mầm.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.GV: HD học sinh nói về các con vật mà em biết HS: Tập nói trong nhóm đôi .Nối tiếp nói.GV: Nêu yêu cầu . bông lúa uốn câu.Tiếng gà gáy làm cho quả na mở mắt.HS: Đọc bài( đọc thầm. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P .. bổ sung. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .GV nhận xét tiết học.....Nói câu chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc Tiết 2 3.. con trâu ra đồng.GV nêu yêu cầu . trước lớp H+GV: Nhận xét. chuối chín.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .Gà gáy vào lúc sáng sớm . . làm muôn vật đều thay đổi Nghỉ giải lao b) Nói về các con vật em biết 4. bổ sung.GV gạch chân tiếng : hoắt .

Biết tô đúng mẫu chữ.HD viết vào vở (18’) -1 2 3 4 5 6 7 8 9 . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Các từ ngữ: thân thiết. . H+GV: Nhận xét. uân. II. . hướng dẫn viết từng dòng. nhọn hoắt. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Khăn lau bảng.học: Nội dung A.Hướng dẫn viết: a.HS: Bảng con.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Giới thiệu bài: 2. chữa lỗi.học: . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) ăn. Các hoạt động dạy . . uân.Viết: X Y B. ngoặc tay c. Bài mới: 1.Viết nhanh. III. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ số. uân. chiều rộng. HD viết chữ số: 0 1 2 3 4 5 (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. . GV: Nêu rõ yêu cầu. bổ sung. oăc thân thiết. oăt. huân chương.TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9 I. HS: Đọc vần và từ ứng dụng . ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. cách cầm bút 380 . Kiểm tra bài cũ: .Mục đích yêu cầu: . huân chương. uốn nắn. cỡ chữ…. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.ăn. ’ 6 7 8 9 b. đúng các vần: ăn. uốn nắn tư thế. đẹp.thân thiết. vở tập viết.Đồ dùng dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ…. đánh giá.huân chương.nhọn hoắt. nêu nhận xét về độ cao. bảng phụ . nhọn hoắt. oăc . chiều rộng. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. oăc .oăt.( Cả lớp ) GV: Quan sát. uốn nắn. ngoặc tay . oăt. phấn.GV: Mẫu chữ. cỡ chữ các chữ số từ 0 đến 9 .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

chữa lỗi trước lớp.ngoặc tay 3. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. . 381 . dặn dò: ’ (4 ) ’ (2 ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Củng cố.. GV: Nhận xét chung giờ học. Chấm chữa bài: 4.Nhận xét.

uốn nắn... . lên nương.. giữa rừng B. uốn câu. phấn. Củng cố.Nhận xét.Giới thiệu bài: (1’) 2.Bài mới: 1. .HS: Vở ô li..Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu..Mục đích yêu cầu: ..RÈN VIẾT: ò ó O I. H+GV: Nhận xét.. . trứng cuốc. uốn câu.GV: Chữ mẫu.. 3. đánh giá. bảng con.Rèn tính cẩn thận cho HS. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) quả na. Đồ dùng dạy – học: .. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. trứng cuốc. II. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . nằm lặng. con trâu.. con trâu. III. . bổ sung trước lớp..Biết viết đúng mẫu chữ... GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Đọc từng cụm từ... ò . buồng chuối.Củng cố cách viết: quả na.. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Kiểm tra bài cũ: (3 ) .Viết: Trường. buồng chuối.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. bước. Các hoạt động dạy .... 382 . o. đảm bảo tốc độ 13 dòng thơ cuối của bài ò ó o . viết chính xác. HD cách viết . ó .. bảng phụ . GV: Nhận xét chung giờ học b)Luyện viết vở ô li òóo Giục con trâu Ra đồng . cỡ chữ.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 383 . .Đọc đúng. Biết ngắt đúng nhịp thơ bài thơ 5 chữ . Đồ dùng dạy – học: . đọc đảm bảo tốc độ qui định.GV: SGK. B.Hiểu nội dung bài: Chia tay với lớp 1 để học lên lớp 2.TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 A.HS: SGK. đọc trước bài ở nhà C. bảng phụ . Mục đích yêu cầu.Chép đúng 1 đoạn trong bài Quyển sách mới. bạn nhỏ hứa sẽ cố gắng thật nhiều . nhanh cả bài Gửi lời chào lớp 1.

Luyện đọc: a. Giới thiệu bài. HD học sinh nhận xét các hiện tượng chính tả cần lưu ý .GV: Quan sát.Chấm bài của một số HS và nhận xét. . phát hiện các tiếng.GV đọc bài cho HS soát lại .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa 1 số từ mà chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe. .Về nhà ôn lại toàn bộ chương trình Tiếng Việt đã học ở lớp 1 384 .HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS đọc đồng thanh. 12P +Đọc từng đoạn Lớp một ơi! Lớp một/ Đón em vào năm trước/ Nay giờ phút chia tay/ Gửi lời chào tiến bước.HS + GV nhận xét. cá nhân ) . 1P . uốn nắn . hay toàn bài .GV chú ý theo dõi.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ SGK . đánh giá. .HS tập đọc trong nhóm .HS: Đọc bài viết trên bảng phụ 1 lượt . Củng cố dặn dò . đánh giá.HS theo dõi. bổ sung.GV: HD học sinh đọc rõ ràng.GV đọc mẫu toàn bài. Nghỉ giải lao d) Tập chép: Quyển sách mới 15P 3. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV nêu yêu cầu .Khen một số HS học tốt. 2.Lần lượt viết bài vào vở .Thi đọc trước lớp . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. chữa lỗi trước lớp 2P . đọc nhẩm( 2 lượt ) .// c) Đọc bài: 5P .GV: nêu yêu cầu. Đọc mẫu b. 3P .GV+HS :nhận xét. 1.GV nhận xét tiết học. Dạy bài mới.I. Kiểm tra bài cũ -ò ó o II.GV giới thiệu trực tiếp 2P .

385 .