Muc Luc

Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.
Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.
Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP...............................................................................................7
...........................................................................................................................7
CÁC NÉT CƠ BẢN.........................................................................................................8
Bài 1: e..............................................................................................................................9
Bài 2: b............................................................................................................................10
Bài 3:...............................................................................................................................12
Bài 4: Dấu ? ..................................................................................................................14
Bài 5: Dấu Huyền, Ngã...................................................................................................16
Bài 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ..............................................................................................18
BàI 7: ê, v.....................................................................................................................20
Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản............................................................................................22
Tiết 2: Tập TÔ E, B, Bé.................................................................................................23
Bài 8:
l , h...................................................................................................................24
Bài 9:
o , c.................................................................................................................26
Bài 10 Ô - Ơ................................................................................................................28
Bài 11: Ôn tập...............................................................................................................30
Bài 12: i – a....................................................................................................................32
Bài 13: n – m...................................................................................................................34
Bài 14: d, đ......................................................................................................................36
Bài 15: t – th.................................................................................................................38
Bài 16: ôn tập...................................................................................................................40
Bài 17: u – ư..................................................................................................................42
Bài 18: x, ch..................................................................................................................44
kiem tra............................................................................................................................45
Bài 19: s – r.....................................................................................................................46
Bài 20: k – kh.................................................................................................................48

Bài 21: Ôn Tập................................................................................................................50
Bài 22: ph, nh.................................................................................................................52
Bài 23: g, gh...................................................................................................................54
Bài 24: q, qu, gi..............................................................................................................56
Bài 25: ng, ngh...............................................................................................................58
Bài 26: y, tr.....................................................................................................................60
Bài 27: Ôn Tập
.................................................................................................62
Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm...........................................................................................64
Bài 28: Chữ thường , chữ hoa.........................................................................................65
Bài 29: ia......................................................................................................................67
Tập Viết: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô..............................................................................69
Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê.........................................................................70
Bài 30: ua- ưa..................................................................................................................71
Bài 31: Ôn Tập................................................................................................................73
Bài 32: oi – ai..................................................................................................................75
Bài 33: ôi - ơi...................................................................................................................77
Bài 34: ui – ưi..................................................................................................................79
Bài 35: uôi – ươi..............................................................................................................81
Bài 36: ay - ây..................................................................................................................83
Bài 37: Ôn Tập
.................................................................................................85
Bài 38: eo - ao..................................................................................................................87
Tập Viết: Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái.................................................................89
Tập Viết: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ...............................................................90
Bài 39: au - âu.................................................................................................................91
Bài 40: iu – êu..............................................................................................................93
ÔN TậP............................................................................................................................95
Ôn Tập: Giữa Kì.............................................................................................................97
Bài 41: iêu – yêu ...........................................................................................................99
Bài 42: ưu – ươi.............................................................................................................101
Bài 43: Ôn tập...............................................................................................................103
Bài 44: on - an ............................................................................................................105
Bài 45: ân- ă - ăn ........................................................................................................107
Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu......................................109
Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa..............................110
Bài 46: ÔN - ƠN .........................................................................................................111
Bài 47: EN – ÊN .........................................................................................................113
Bài 48: IN – UN .........................................................................................................115
Bài 49: IÊN – YÊN .....................................................................................................117
Bài 50: UÔN – ƯƠN ..................................................................................................119
Bài 51: ÔN TậP ..........................................................................................................121
Bài 52: ONG - ÔNG....................................................................................................123
Bài 53: ĂNG – ÂNG...................................................................................................125
Bài 54: UNG – ƯNG ..................................................................................................127
TậP VIếT: Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây.............................................129
TậP VIếT: Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng...................................130
2

Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................131
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................133
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................135
Bài 58: ÔN TậP ..........................................................................................................137
Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................139
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................141
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................143
Bài 58: INH – ÊNH.....................................................................................................145
Bài 59: ÔN TậP ..........................................................................................................147
Bài 60: om – am............................................................................................................149
Bài 61: ăm - âm.............................................................................................................151
Bài 62: ÔM - ƠM........................................................................................................153
Bài 63: EM – ÊM........................................................................................................155
TẬP VIẾT: Nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,...........................................157
TậP VIếT: đỏ thắm, mầm non. Chôm chôm, trẻ em.....................................................158
Bài 64:
im - um.........................................................................................................159
Bài 65:
iêm – iêm.....................................................................................................161
Bài 66:
uôm – ươm ..................................................................................................163
Bài 67: ÔN TậP...........................................................................................................165
Bài 68: ÓT - ÁT..........................................................................................................167
Bài 69:
ăt - ât............................................................................................................169
Bài 70:
ôt – ơt...........................................................................................................171
Bài 72: ut – ưt..............................................................................................................174
TẬP VIẾT : Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà...................176
TẬP VIẾT: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết................................177
Bài 73:
it – iêt...........................................................................................................178
Bài 74:
uôt – ươt.......................................................................................................180
ÔN TậP..........................................................................................................................182
Bài 76:
oc – ac..........................................................................................................184
Rèn đọc: oc – ac..........................................................................................................186
Bài 77:
ăc – âc..........................................................................................................188
Bài 78:
uc – ưc..........................................................................................................190
Bài 79:
ôc – uôc........................................................................................................192
Bài 80:
iêc – ươc.......................................................................................................194
TẬP VIẾT : Tuốt lúa, hạt thóc......................................................................................196
TẬP VIẾT: Con ốc, đôi guốc, cá diếc,..........................................................................197
Bài 81:
ach................................................................................................................198
Bài 82:
ich – êch.......................................................................................................200
Bài 83:
ôn tập............................................................................................................202
Bài 84:
op – ap..........................................................................................................204
Bài 85:
ăp – âp..........................................................................................................206
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................208
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................210
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................212
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................214
3

TẬP VIẾT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.............................216
TẬP VIẾT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ...................217
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................218
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................220
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................222
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................224
TậP VIếT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá..............................226
TậP VIếT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ......................227
Bài 90:
ôn tập............................................................................................................228
Bài 91:
oa – oe..........................................................................................................230
Bài 92:
oai - oay.......................................................................................................232
Bài 93:
oan – oăn......................................................................................................234
Bài 94:
oang – oăng..................................................................................................236
Bài 95:
oanh – oach..................................................................................................238
Bài 96:
oat – oăt........................................................................................................240
Bài 97:
ôn tập............................................................................................................242
Bài 98:
uê – uy..........................................................................................................244
Bài 99:
uơ – uya........................................................................................................246
Bài 100:
uân – uyên..................................................................................................248
Bài 101:
uât – uyêt....................................................................................................250
Bài 102:
uynh – uych................................................................................................252
Bài 103:
ôn tập..........................................................................................................254
TẬP VIẾT: Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp........256
TẬP VIẾT: ôn tập.....................................................................................................258
TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM............................................................................................259
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A, Ă, Â...................................................................................261
Rèn viết: Trường em......................................................................................................263
TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ .........................................................................................266
KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ.....................................................................................268
RÈN ĐỌC: ÔN TậP.....................................................................................................269
TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ...........................................................................................270
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ.................................................................................272
TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG................................................................................................274
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP ....................................................................................................277
TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN......................................................................................278
RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN.....................................................................................280
TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM............................................................................................281
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G.................................................................................283
TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ..........................................................................................285
KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN........................................................................................287
RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA.................................................................................................289
TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ................................................................................................290
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K...............................................................................292
Rèn viết: Ngôi nhà.........................................................................................................294
TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ..........................................................................................295
4

TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ.......................................................................297
KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG..............................................................299
RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ........................................................................301
TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN..................................................................................................303
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N..............................................................................305
Rèn viết: Đầm sen.........................................................................................................307
TẬP ĐỌC: MỜI VÀO..................................................................................................308
TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG..............................................................................................310
KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ........................................................................312
RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG...............................................................................................314
TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP........................................................................................315
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O, Ô, Ơ, P......................................................................317
Rèn viết: Chuyện ở lớp..................................................................................................319
TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC..................................................................................320
TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................322
KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC........................................................................................324
RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................326
TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA.........................................................................................328
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q, R...............................................................................330
Rèn viết: Ngưỡng cửa....................................................................................................332
TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE..................................................................................333
TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM............................................................................................335
KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ...................................................................337
RÈN ĐỌC: HAI CHị EM..............................................................................................338
TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM................................................................................................340
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S, T...............................................................................342
Rèn viết: Hồ Gươm.......................................................................................................344
TẬP ĐỌC: LUỸ TRE .................................................................................................345
TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA ......................................................................................347
TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG..............................................................................................349
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V................................................................................351
Rèn viết: Cây bàng........................................................................................................353
KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN..................................................................354
TẬP ĐỌC: ĐI HỌC ..................................................................................................356
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y..............................................................................358
Rèn viết: Đi học.............................................................................................................360
TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN ...............................................................................361
TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ ......................................................................................363
KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN ........................................365
RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ........................................................................................367
TẬP ĐỌC: LÀM ANH ...............................................................................................369
TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA ...............................................................................371
TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ ............................................................................373
KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ ............................................................................375
RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ.............................................................................376
5

TẬP ĐỌC: ò ó O .........................................................................................................378
TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9....................................................................380
RÈN VIẾT: ò ó O........................................................................................................382
TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1.............................................................................383

6

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh nhận biết tên sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt.
- Làm quen với bạn bè trong lớp học, biết sử dụng đồ dùng học tập.
- Có ý thức cố gắng học tập.

II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: SGK , bộ ghép chữ Tiếng Việt
- HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt

III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Tiết 1
A.Kiểm tra bài cũ (3 phút)
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (5 phút)
2. Nội dung :
a. Xây dựng nề nếp:( 22 ph)

Nghỉ giải lao(5 phút )
Tiết 2
b. Cách học: (30 phút )

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)

Cách thức tiến hành
GV: Điểm danh học sinh, thực hiện ổn
định tổ chức
GV: Giới thiệu môn học.
GV: Phân lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,
các tổ nhóm học tập.
GV: Giới thiệu tên SGK, vở bài tập, cách
sử dụng sách,
HS: Thực hiện đúng cách cầm sách, tư thế
ngồi, cách cầm bút, đặt bảng, giơ bảng,
HS: Hát, múa
HS: Thực hiện cách học nhóm,
- Cách sử dụng đồ dùng ghép chữ.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
GV: quan sát, uốn nắn.
GV: Dặn học sinh thực hiện tốt các ND đã
học trên lớp.
HS: Về nhà xem bài chuẩn bị giờ học sau.

7

sửa lỗi (30 phút) HS: Đọc bài trên bảng lớp (Cá nhân. nghe. Bộ đồ dùng học Tiếng việt. GV: Giới thiệu các nét chữ cơ bản.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A. Luyện đọc: GV: Kiểm tra đồ dùng học tập. nhóm đôi ) GV: Quan sát. viết bảng con.Đồ dùng dạy .Đọc các nét chữ (15 phút) b. .Biết viết đúng các nét cơ bản.học: .Hướng dẫn cụ thể điểm đặt bút và dừng bút.Mục đích yêu cầu: .GV: Bảng phụ. HS: Quan sát mẫu. GV: Treo bảng phụ (Đã chép các nét chữ). Củng cố. phấn. III. Các hoạt động dạy . II. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) B. đọc cá nhân. .Cách viết từng nét.HS: Bảng con.(Nhiều lần) H+GV: Nhận xét. GV: Viết mẫu lên bảng . sửa lỗi cho HS 3. .Viết bảng con các nét chữ (15 phút) Tiết 2 c. Bộ đồ dùng học Tiếng việt. Bài mới: 1. HS: Chuẩn bị bài e 8 .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Có ý thức học tập tự giác. dặn dò: (5 phút) GV: Nhận xét giờ học. đồng thanh.Giúp học sinh nhận biết các nét cơ bản . tích cực. HS: Đọc lại bài( 1 lượt ).CÁC NÉT CƠ BẢN I. HS: Đọc đồng thanh.Nội dung GV: a.

Sửa lỗi. GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Quan sát trang SGK GV: Đặt câu hỏi gợi mở -> dẫn dắt nội dung bài. GV: Hướng dẫn cách trình bày. HS: Viết bài vào vở . II. bảng con. GV: Phát âm mẫu chữ e. uốn nắn. rõ qui trình cho HS quan sát nhận biết) GV: Sử dụng sợi dây thẳng vắt chéo thành chữ e cho HS quan sát. Phát âm: e (16 phút) c. . GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình). Các hoạt động dạy học: Nội dung Tiết 1 A.Luyện đọc: (23 phút) b-Luyện viết: (10 phút) C. nhóm (2 em).Phát triển là lời nói tự nhiên theo nội dunGV: Trẻ em với loài vật. Nhận diện chữ e: (5 phút) b. GV: Nhận xét.Nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật. 9 . Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. SGK.Học sinh làm quen và nhận biết được chữ e.Đồ dùng dạy học: .HS: SGK. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. sợi dây. cá nhân. tranh minh họa. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . . HS: Quan sát mẫu vở Tập viết. Củng cố. HS: Viết bảng con ( vài lần) HS: Đọc bài trên bảng.Bài 1: e I. GV: Viết chữ e ( Chậm. Dạy chữ ghi âm: a. GV: Quan sát. đánh giá.Viết các nét cơ bản( Bảng con) H+GV: Nhận xét. Luyện tập: a.Các nét cơ bản B. HS: Đọc bài SGK (đồng thanh. sự vật.Viết bảng con: e (7 phút) Tiết 2 3. .Mục đích yêu cầu: . Bài mới: 1. HS: Phát âm đồng thanh -> cá nhân. dặn dò: (2 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc các nét cơ bản (3 em) . III. GV: Chốt nội dung bài.GV: Bảng phụ ghi chữ e.

bé.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A. HS: Luyện nói theo chủ đề( Vài em nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. e -> đánh vần be -> phân tích tiếng be.Đọc Bé. HS: Đọc bài trên bảng. sửa sai. HS: SGK. III.Bài mới: 1. Các hoạt độnGV: a.Học sinh làm quen và nhận biết chữ b và âm b – ghép được chữ be. vở tập viết. sửa sai. tiếng be trong VTV GV: Quan sát. cá nhân.Luyện viết ( 9 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. Củng cố.PT cấu tạo và phát âm: (15 phút) b + e . HS: Đọc SGK(đồng thanh. dặn dò: (3 phút) GV: Treo bảng phụ (đã ghi e.> be c-Viết bảng con: b – be (8 phút) Tiết 2 3. đánh giá. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tô chữ b. HS:Đọc bài 1 lượt toàn bài. .Các hoạt động dạy . GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. ve. vận động. . HS: Ghép tiếng be -> đọc trơn. HS: Đọc đồng thanh .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trẻ em với con vật. GV: Phát âm be. mẹ. cá nhân) GV: Quan sát. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận.Bài 2: b I. B. II. múa. xe). giúp HS đọc đúng. tranh minh họa SGK. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. sự vật.Nhận thức mối liên hệ giữa chữ với tiếng chỉ đồ. GV: Giới thiệu tranh vẽ.. Nêu yêu cầu bài GV: Chữ b gồm 2 nét( nét khuyết trên và nét thắt) HS: Phát âm b.Viết chữ e.Nhận diện chữ b: (4 phút).Luyện nói: Trẻ em học tập (8 phút) C.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) . b.Đồ dùng dạy .học: GV: Bảng phụ. ve.Mục đích yêu cầu: . xe. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. uốn nắn HS: Hát. . GV: Nhận xét đánh giá. 10 . Luyện tập: a. Luyện đọc (15 phút) b.

GV: Nhắc lại nội dung bài. 11 . chuẩn bị bài sau. .Dặn HS về nhà đọc bài.

Đồ dùng dạy .Học sinh nhận biết dấu và thanh ’. . HS: Nhận diện thanh sắc ( / ) HS: Phát âm ( / ) -> đánh vần be – bé . GV: quan sát.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .Phân tích cấu tạo và phát âm ( Thanh sắc / ) be – bé Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: (7 phút) Tiết 2 3.học: Nội dung Tiết 1 A. 12 . ghép được tiếng bé. HS: Đọc SGK ( nhóm. HS: Viết bảng con( vài lần ) GV: Nhận xét. HS: Thảo luận tranh -> Luyện nói theo chủ đề. GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh.học: GV: Bảng phụ – Tranh minh họa. dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc. II. đánh giá.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. . HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết.Bài mới: 1.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) C. Củng cố. HS: SGK – Vở tập viết – Bộ ghép chữ.Biết được dấu và thanh ’ chỉ đồ vật. sự vật.Dạy dấu thanh “ / ”: (18 phút) a. B. mẫu vật…dẫn dắt vào nội dung bài học. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK GV: Đưa ra các hình. bóng. cá nhân. cá nhân ).Bài 3: I.Mục đích yêu cầu: . Các hoạt động dạy .Đọc trơn -> Ghép tiếng bé GV: Phát âm mẫu HS: Đọc đồng thanh.Viết b – be. .Nhận diện dấu /: (3 phút) b. HS: Đọc bài trên bảng. uốn nắn.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. viết theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) GV: Nhận xét.Đọc: b – be – bè. hướng dẫn cách viết. sửa lỗi cho học sinh. III.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề các hoạt động khác của trẻ.

HS: Nhắc tên bài. GV: Chốt lại nội dung bài.H+GV: Nhận xét.Dặn học sinh về nhà đọc bài 13 . Đọc lại bài 1 lượt. . bổ sung.

) HS: Phát âm ( ? .Đồ dùng dạy .Dạy dấu thanHS: ( 28 phút ) a. đánh giá.4 lượt) GV: Nhận xét.Viết bé B. . đồng thanh ). III. HS: Quan sát tranh. bẹ. bẹ GV: Phát âm mẫu. HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét. sửa lỗi cho học sinh. hướng dẫn cách viết. GV: quan sát.be + nặng -> bẹ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. hoạt động bẻ của bài. HS: Nhận diện thanh hỏi ( ? ) thanh (. tranh vẽ SGK.Bài mới: 1.Viết bảng con( 2.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề.Học sinh nhận biết được dấu ?. II. cá nhân. .P.Mục đích yêu cầu: . HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết. bộ ghép chữ Tiếng Việt.GV: Bảng phụ. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh hỏi ?. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân.học: . b. HS: Đọc lại bài 1 lượt. bẹ HS: Đọc đồng thanh.Nhận diện dấu ? . bổ sung.be + hỏi -> bẻ .Giới thiệu bài: (3 phút) 2. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. ) -> đánh vần bẻ. Các hoạt động dạy . ( GV nói mẫu. 14 . ) . uốn nắn.học: Nội dung Tiết 1 A. bé . cá nhân.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. . đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm. GV dẫn dắt vào ND bài. biết ghép tiến bẻ.HS: SGK.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng.Biết được dấu thanh chỉ đồ vật. .Bài 4: Dấu ? .Đọc: /. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bẻ.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . I. sự vật.

Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. Củng cố.C. 15 . . dặn dò: (3 phút) GV: Chốt lại nội dung bài.

Tranh minh họa( mẫu vật) các tiếnGV: dừa. bé bẹ .GV: Bảng kẻ ô li.Dạy dấu thanHS: (28 phút) a. sửa lỗi cho học sinh.Nhận diện dấu thanh b. ngã ( mẫu vật) *Dấu \ là 1 nét sổ nghiêng trái HS: Quan sát thêm dấu trong bộ chữ cái để nhớ được dấu \.Đọc: ? .Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1.Phát triển lời nói tự nhiên: nói về bè( bè gỗ. III.Viết: bẻ. cò. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân.học: Nội dung Tiết 1 A. .Biết được dấu huyền. HD học sinh quan sát HS: Nhận diện thanh huyền. . GV dẫn dắt vào ND bài. cá nhân. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bè. bộ ghép chữ.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . mèo. Đồ dùng dạy – học: . ngã ở tiếng chỉ đồ vật. đồng thanh) 16 . tích cấu tạo và phát âm ( Thanh huyền. *Dấu ngã là 1 nét móc có đuôi đi lên ( HD tương tự dấu \ ) HS: Phát âm (huyền.Nhận biết dấu huyền.Bài 5: Dấu Huyền.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. đánh giá. II. Các hoạt động dạy . võng. gỗ. ngã ) .Trao đổi ( cặp) tìm đồ vật giống…( thước kẻ đặt xuôi. Ngã I. ngã. Tranh luyện nói( SGK). vẽ. .be + huyền -> bè . HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét.Viết bảng con( 2. bẻ.4 lượt) GV: Nhận xét.be + ngã -> bẽ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. gà. sự vật. ghép được tiếng bè. hướng dẫn cách viết. bẽ GV: Phát âm mẫu. dáng cây nghiêng).Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút?) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) .HS: SGK. bẽ HS: Đọc đồng thanh. ngã) -> đánh vần bè. bè tre nứa) và tác dụng của nó trong cuốc sống.P. GV: Viết lên bảng 2 dấu. võ. bẹ B. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. .

HS: Đọc lại bài 1 lượt. Củng cố. ( GV nói mẫu. GV: Chốt lại nội dung bài. HS: Quan sát tranh.HS: Đọc SGK ( nhóm. bổ sung. dặn dò: (3 phút) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè. bẽ trong vở tập viết. cá nhân. đồng thanh ). thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. uốn nắn.Dặn học sinh về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài 6 17 . GV: quan sát. . Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: bè (7 phút) C.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét.

HS: Viết bảng con( lần ) GV: Nhận xét. đọc trơn. GV: Giới thiệu qua KTBC GV: Đưa bảng phụ chép sẵn ND bài HS: Phát âm. nặng) .Phát triển lời nói tự nhiên: Phân biệt các sự vật. Các hoạt động dạy . đồng thanh ). bé. bè. bè. bẽ. bè. đánh vần. Tranh minh họa… . bổ sung. bẽ .Đọc lại bảng ôn( cá nhân. bẻ.HS: SGK. Đồ dùng dạy – học: . bé. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. bẻ. 18 . người (5 phút) C. II. phân tích… .GV: Bảng ôn. bẽ.Viết bảng con( 2 lượt) GV: Nhận xét. HS: Đọc lại bài 1 lượt. GV: quan sát.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút ) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Sự vật. cá nhân.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . III.Đọc: huyền. người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh. sửa lỗi cho học sinh. bẻ. đồng thanh) GV: Quan sát.be.HS nhận biết được các âm và chữ e. chỉnh sửa cho HS GV: Viết mẫu lên bảng.Viết: bè. huyền. . bẹ I.Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa.Giới thiệu bài: (3 phút) 2.Ghép chữ b với e thành be và thêm các dấu thanh Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: . HS: Quan sát tranh. hỏi. bẽ B.Bài mới: 1. việc. bè bè. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề.Mục đích yêu cầu: . Củng cố.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. ngã. ngã. đánh giá. dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) .học: Nội dung Tiết 1 A. b và các dấu thanh( ngang. chỉnh sửa phát âm HS: Ghép chữ be be. việc. ( GV nói mẫu. bộ ghép chữ. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm. bẽ. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè. bẹ trong vở tập viết. hướng dẫn rõ qui trình viết. uốn nắn. Ôn tập: (28 phút) a. bẹ Tiết 2 3.Bài 6: be. be bé(bộ ghép chữ) GV: Quan sát.

Dặn học sinh về nhà đọc lại bài 19 . .GV: Chốt lại nội dung bài.

đánh vần( lớp. tranh minh họa. bê v. Bộ ghép chữ. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ v GV: Phát âm mẫu v.bê. ghép tiếng. bế . nhóm. cá nhân) . GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . .Các hoạt động dạy .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bế bé II. bê. GV: Phát âm mẫu ê.học: GV: Bảng phụ. bẻ( bảng con) GV: Nhận xét.ve. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. bề. v I.Học sinh đọc và viết được: ê.Viết bẽ. bàn. Nêu yêu cầu bài * Chữ ê GV: Chữ ê giống chữ e thêm dấu phụ. vè. ghép tiếng. ve d. HS: Phát âm. ve . nhóm.Đồ dùng dạy . *Chữ v : GV: Chữ v gồm 1 nét móc 2 đầu và nét thắt nhỏ.Đọc bài 6 SGK B.> phân tích. HS: So sánh giống và khác nhau giữa e và ê. Luyện tập: Cách thức tiến hành HS: ĐọcSGK( đồng thanh . cá nhân).Bài mới: 1. b.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 20 . cá nhân) .Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê . v.Mục đích yêu cầu: . bàn.> phân tích. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) . Nội dunGV: a. đánh vần( lớp. GV: Giới thiệu tranh vẽ.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) ê v bê ve Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) .BàI 7: ê.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . vẽ Tiết 2 3. HS: So sánh giống và khác nhau giữa v và b. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. đánh giá. III. HS: Sgk – vở tập viết.Nhận diện chữ ê. sửa sai.học: Nội dung Tiết 1 A.ê. v: (5 phút). HS: Phát âm.

GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài.. uốn nắn HS: Hát. sửa sai. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết ê.Tiểu kết. Củng cố. v.Luyện đọc b. bê. ve trong VTV GV: Quan sát.Luyện nói: Bế bé (5 phút) C. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. múa. giúp HS đọc đúng. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng. vận động.a. 21 .Luyện viết (14 phút) ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. 5HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.

dặn dò: (3 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. hướng dẫn viết từng dòng. . Các hoạt động dạy . đánh giá B.Đồ dùng dạy . HS: Tô hoàn thiện bài ở buổi 2 22 . uốn nắn. nêu nhận xét H+GV: Nhận xét. HD quan sát.học: . Chấm chữa bài: (5 ph ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. .GV: Mẫu chữ. GV: Nêu rõ yêu cầu.HD tô vào vở TV ( 20 phút ) HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.HS: Bảng con. Củng cố. phấn. II. GV: Quan sát. Khăn lau bảng.Mục đích yêu cầu: .Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản I. 3.Hướng dẫn viết: a. Kiểm tra bài cũ: Cách thức tiến hành (3 phút) HS: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS. vở tập viết. Bài mới: 1. bổ sung HS: Nhắc lại cách viết b. c. III.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhận xét (6 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn các nét chữ cơ bản lên bảng HS: Quan sát. đẹp.Nhận xét. . H+GV: Nhận xét.Tô nhanh.học: Nội dung A.Biết tô đúng mẫu chữ. 4. chữa lỗi trước lớp. HD viết bảng con: (20 phút) HS: Tập viết vào bảng con( Cả lớp ) GV: Quan sát. .

Biết tô đúng mẫu chữ. nêu nhận xét về độ cao. chiều rộng. b B. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. uốn nắn. HD quan sát. . B. H+GV: Nhận xét.Nhận xét. cỡ chữ…. uốn nắn. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). nhận xét: e. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Bài mới: 1. bảng phụ . HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3. vở tập viết. GV: Nêu rõ yêu cầu.( Cả lớp ) GV: Quan sát. chữa lỗi trước lớp. Bé I. HD viết từng dòng. phấn. đẹp. GV: Nhận xét chung giờ học.HS: Bảng con. II. Củng cố. bé (6 phút) b. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của GV GV: Quan sát. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Khăn lau bảng. b. 23 .học: Nội dung A.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Tiết 2: Tập TÔ E. III.e.Viết nhanh.Đồ dùng dạy .GV: Mẫu chữ.học: . . GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HD viết bảng con: c. . dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Các hoạt động dạy .Mục đích yêu cầu: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) .Hướng dẫn viết: a.

lê h. cá nhân) . hè GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. h. ve ( bảng con) GV: Nhận xét. ghép tiếng.> phân tích. bàn. nhóm.Viết ê. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) .học: GV: Bảng phụ. đánh vần( lớp. HS: (5 phút). Bộ ghép chữ.Đọc bài 7 SGK B. HS: Phát âm. hè về . HS: Phát âm. . HS: So sánh giống và khác nhau giữa h và l.Học sinh đọc và viết được: l.học: Nội dung Tiết 1 A.> phân tích. v.Đọc được câu ứng dụng ve ve ve.Đồ dùng dạy . đánh vần( lớp.l. * Chữ l GV: Phát âm mẫu l.Bài mới: 1. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần .Các hoạt động dạy . GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. bê.Mục đích yêu cầu: . Các hoạt độnGV: a. bàn. cá nhân) . đánh giá.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : le le II. ghép tiếng. b.Nhận diện chữ l. cá nhân). III. hè .Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) l h lê hè Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . * Chữ l GV: Chữ l gồm 1 nét khuyết trên và nét móc ngược. nét khuyết trên và nét móc 2 đầu. sửa sai. HS: So sánh giống và khác nhau giữa l và b.Bài 8: l.h I. tranh minh họa( SGK). Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ h GV: Phát âm mẫu h. nhóm.> đọc trơn 24 . lê. d. *Chữ h GV: Chữ h gồm 2 nét.

sửa sai. hè.. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. giúp HS đọc đúng. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt.he.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. Củng cố. lề.. hẹ Tiết 2 3.Luyện đọc (14 phút) b. hè trong VTV GV: Quan sát. múa. vận động. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết l. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. uốn nắn HS: Hát. 25 . lễ .Tiểu kết. lê. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. Luyện tập: a. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. dặn dò: (3 phút) GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS HS: Đọc bài trên bảng.Luyện nói: le le (5 phút) C.lê. h.

cá nhân) . bó . sửa sai. c: (5 phút). đánh vần( lớp.…) *Chữ c GV: Chữ c gồm 1 nét cong hở phải HS: So sánh giống và khác nhau giữa c và o.Nhận diện chữ o.bo.học: GV: Bảng phụ. III. nhóm. đánh giá.Đọc được câu ứng dụng bò bê có bó cỏ . Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết.Đồ dùng dạy . cò.Bài mới: 1. * Chữ o GV: Chữ o gồm 1 nét cong kín HS: So sánh chữ o với vật gì?( quả bóng bàn.Các hoạt động dạy . c. cỏ d. * Chữ o GV: Phát âm mẫu o.Học sinh đọc và viết được: o. .Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .c I.co. Bộ ghép chữ. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) .Mục đích yêu cầu: . b. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Viết l. bàn. bàn. cỏ . bò. ghép tiếng. quả trứng.Đọc bài 8 SGK B.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) o c bò cỏ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . nhóm. bò.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 26 . HS: Phát âm. đánh vần( lớp. h. cá nhân). HS: Phát âm.> phân tích.o. bò c. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . cá nhân) . cọ Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . hè ( bảng con) GV: Nhận xét. Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Bài 9: o.> phân tích. Các hoạt độnGV: a. ghép tiếng. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ c GV: Phát âm mẫu c. tranh minh họa( SGK). GV: Giới thiệu qua tranh vẽ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : vó bè II. lê.học: Nội dung Tiết 1 A.

GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết o. c. Luyện tập: a. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng. sửa sai.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. 27 . cỏ trong VTV GV: Quan sát. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận..Luyện đọc (14 phút) b. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.Tiết 2 3. múa. bò. giúp HS đọc đúng. uốn nắn HS: Hát. GV: Đặt câu hỏi gợi mở.Tiểu kết.Luyện nói: vó bè (5 phút) C. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. Củng cố. vận động.

III.Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.Luyện viết vở tập viết: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. ơ .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 1.Bài 10 Ô-Ơ I.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Dạy chữ ghi âm: a.cô.Viết o – bò.HS: Bộ ghép chữ.Luyện tập a.Đồ dùng dạy học: .Đọc câu ứng dụng “Bé có vở vẽ”.c – cỏ (5 phút) B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bờ hồ.Mục đích yêu cầu: .Luyện viết bảng con: (7 phút) ô .Học sinh đọc viết được ô.o GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ô -> ghép tiếng cô -> đánh vần -> phân tích cô -> đọc trơn cô *Chữ ơ: GV: Chữ ơ gồm chữ o và và nét râu HS: So sánh ơ . cờ.Đọc bài 9 (Sgk) .Phát âm và đánh vần: (12 phút) ô ơ Có cờ Cô cờ (Nghỉ giải lao) (5 phút) c. .KTBC: . . sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở 28 . cô.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) .Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở Tiết 2: 3.cờ d. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ ô: GV: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ HS: So sánh ô .ô ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.Nhận diện chữ ô: (3 phút) b. ơ. II.

(8 phút) c.Luyện nói theo chủ đề: bờ hồ (8 phút) C.Củng cố – dặn dò: (3 phút) tập viết HS: Viết bài HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề -> Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc lại bài 29 .

Nghe.Viết bảng con (7 phút) lò cò vơ cỏ Tiết 2: 3. hiểu kể lại theo tranh truyện kể về hổ.Luyện viết vở tập viết (8 phút) c. .Kể chuyện: hổ (8 phút) Tranh 1: Hổ xin Mèo truyền cho võ nghệ Tranh 2: Hổ đến lớp.cô. học tập Tranh 3: Hổ phục sẵn. sử dụng tranh sgk .Đồ dùng dạy – học: .Đọc đúng từ ngữ và âm ứng dụng.KTBC: ( 5 phút ) . II.HS: SGK. .Viết ô .Mục đích yêu cầu: .Đọc âm và tiếng (12 phút) e ê o ô ơ b be … … … v … … … … l … … … … b.Bài mới: 1.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học.Đọc bài 10 (Sgk) . ơ . VBT III. uốn nắn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa HS: Kể theo từng tranh GV: Nêu ý nghĩa câu chuyện 30 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập: a. uốn sửa HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát (Sgk) GV: Nêu nội dung tranh HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (Sgk) cá nhân – nhóm HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Ôn tập a.Bài 11: Ôn tập I. thấy mèo Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) G+HS: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu âm đã học GV: Ghi bảng HS: Phát âm GV: Treo bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần -> đọc trơn HS: Đọc cá nhân -> nhóm -> cả lớp HS: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.cờ B.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Luyện đọc bảng Sgk (17 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.Đọc từ ứng dụng (7 phút) lò cò vơ cỏ Nghỉ giải lao (5 phút) c.GV: Bảng ôn.

Củng cố – dặn dò (2 phút) HS: Nhắc tên bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài.đuổi ăn thịt Tranh 4: Mèo nhảy tót lên cây cao 3. 31 .

Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: . .HD viết bảng con: i – bi.Luyện đọc bảng Sgk (18 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh vẽ câu ứng dụng GV: Nêu nhận xét câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5 phút) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc cá nhân b.Luyện tập: a. cá.cá 7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con d.Viết lò cò.Nhận diện chữ: i (3 phút) b. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ i: GV: Chữ i gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh với đồ vật khác GV: Phát âm theo mẫu HS: Phát âm i -> ghép âm i -> ghép tiếng bi -> đánh vần – phân tích .Luyện viết vở tập viết (8 phút) 32 . vơ cỏ B.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. II. bi.đọc trơn bài *Chữ a: GV: a gồm một nét cong tròn và nét móc ngược HS: So sánh a – i giống khác nhau ( quy trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. a .Dạy chữ ghi âm: a.Học sinh đọc và viết được i – a.Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà có vở ô ly”. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. Phát âm và đánh vần tiếng (12 phút) i a bi cá bi cá Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) H+GV: Nhận xét.Bài 12: i – a I.KTBC: (4 phút) .đọc bài 11(Sgk) .Đọc từ ứng dụng (7 phút) bi vi li HS: Đánh vần -> đọc trơn từ ứng dụng ba va la GV: Giải nghĩa từ ba lò bi ve GV: Đọc mẫu Tiết 2: 3.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề lá cờ.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt nội dung bài dặn học sinh về nhà đọc bài.HS: Viết bài trong vở tập viết c. uốn nắn lá cờ HS: Đọc tên chủ đề GV: Đặt câu hỏi gợi ý theo tranh 3. 33 .Luyện nói theo chủ đề (7 phút) GV: Quan sát.

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bố mẹ.Mục đích yêu cầu: .Dạy chữ ghi âm: ( 29 phút ) a. m – me d.Viết bảng con: n – nơ. .KTBC: ( 3 phút ) . me.Đọc từ ứng dụnGV: no nô nơ mo mô mơ ca nô bó mạ Tiết 2: 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 13: n – m I. II.Luyện viết vở tập viết Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) H+GV: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ n: GV: Chữ n gồm nét móc xuôi và nét móc hai đầu HS: So sánh n với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu n HS: Phát âm n -> ghép âm n -> đánh vần tiếng nơ -> phân tích -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát hình 1 (Sgk) *Chữ m: GV: Chữ m gồm 2 nét móc xuôi và 1 nét móc hai đầu HS: So sánh m – n giống và khác nhau (Qui trình tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui định) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng GV: Giải nghĩa từ -> đọc mẫu HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh minh họa câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài trong (Sgk) đọc nhóm -> 34 .Đọc đúng câu ứng dụng “bò bê có cỏ. nơ.Luyện đọc bảng (Sgk) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b. bò bê no nê”. .Viết i – bi.Nhận diện chữ: n b.Luyện tập: ( 32 phút ) a. ba má.đọc bài 12 (Sgk) .Giới thiệu bài: ( 1 phút ) 2. m.Phát âm và đánh vần tiếng n m nơ me nơ me Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.Bài mới: 1.Học sinh đọc và viết được n. a – cá B.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.

ba má GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh -> Tiểu kết HS: Nhắc lại tên bài -> đọc bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 35 .Củng cố – dặn dò: ( 3 phút ) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.c. ba má 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề bố mẹ.Luyện nói: chủ đề: bố mẹ.

m – me B. bé và mẹ đi bộ -Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề dế.Đồ dùng dạy – học: .đò (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) da do de đa đo đe Da dè đi bộ 3.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ d: ( 3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) d đ dê đò dê đò Nghỉ giải lao c-Viết bảng con: d – dê.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết d. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu vần mới d . SGK Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét.Bài mới: 1. bi ve. đ. cá.KTBC: (4 phút) . cờ.GV: Sử dụng tranh Sgk . lá đa. dê.HS: Bộ ghép chữ III. -Đọc được câu ứng dụng dì na đi đò. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng (4H) GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Đọc bài trên băng -> thảo luận tranh Sgk câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài sgk -> cá nhân – nhóm – lớp Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 36 .d (quy trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đ .Giới thiệu bài: (1 phút) 2. đò.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.đ *d GV: Chữ d gồm một nét cong hở phải và một nét móc ngược dài HS: So sánh d với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm d -> ghép âm d -> ghép tiếng dê -> đánh vần – phân tích .Luyện tập: a-Luyện đọc bảng. II.Viết n – nơ.đọc trơn GV: Cho học sinh (H1 Sgk) -> tiếng dê *đ GV: Gồm nét cong hở và nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh đ . đ I.Đọc bài 13 (Sgk) .Bài 14: d.

uốn nắn dế. lá đa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh 4. bi ve.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ->Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà học bài 37 . cá cờ.c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) GV: Quan sát.

Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được t.Viết da dê. c-Luyện nói theo chủ đề: ở tổ HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh sgk (7 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 38 .Bài 15: t – th I. bé thả cá cờ”. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T 3 Sgk HS: Thảo luận tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài sgk theo nhóm – cá nhân b-Luyện viết vở tập viết: (8 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát uốn nắn. tổ. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề ở tổ.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.KTBC: (5 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đi bộ B. th.tổ.Đồ dùng dạy – học: .HS: Bộ ghép chữ. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm t – th *t GV: Chữ t gồm một nét xiên phải. th – thỏ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) to tơ ta tho thơ tha ti vi thợ mỏ 3.Bài mới 1.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. II.Đọc bài 14 (Sgk) .Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh t với i GV: Phát âm mẫu t HS: Phát âm -> ghép t -> ghép tổ -> phân tích đánh vần -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Sgk (tổ chim) rút ra tiếng tổ -> học sinh đọc trơn *tHS: Qui trình dạy tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. . thỏ.Dạy chữ ghi âm a-Nhận diện chữ t: (11 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) t th tổ thỏ tổ thỏ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) t. III.GV: Sử dụng tranh Sgk. -Đọc được câu ứng dụng “bố thả cá mè.

4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo nội dung tranh GV: Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Nhắc lại nội dung bài HS: Về nhà học bài 39 .

Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học i.đọc bài Sgk theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 40 . III. thợ mỏ GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (3H) Đọc bài 15 (Sgk) viết ti vi. a. t. uốn nắn 3. đ. d. II.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: HS: Nêu các âm đã học trong tuần (12 phút) n m … ô nô … … ơ … … … i … … … a … … … GV: Ghi bảng HS: Đọc GV: Đưa bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần tiếng GV: Sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tổ cò da thỏ lá mạ thợ nề Nghỉ giải lao: (5 phút) HS: Đọc từ ứng dụng cá nhân – nhóm GV: Giải nghĩa từ c-Viết bảng con: (7 phút) tổ cò. th.Đồ dùng dạy – học: . m. -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể cò đi lò dò.Bài 16: ôn tập I. Sgk: (16 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh -> giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng . lá mạ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. sử dụng tranh Sgk.HS: Bộ ghép chữ.GV: Bảng ôn.Bài mới: 1.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp 2. -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng. đánh giá HS: Viết bảng con B. n. .

bổ sung.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và về nhà kể lại câu chuyện 41 . chốt lại ý nghĩa. uốn nắn.GV: Quan sát. Tranh 3: Cò trông thấy đàn cò nó HS: Nhắc lại( 1 em) nhớ lại những ngày còn sống với bố mẹ… Tranh 4: Có dịp cò và anh nông dân thăm cánh đồng *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. nó đi khắp HS: Tóm tắt nội dung chuyện nơi bắt chuột H+GV: Nhận xét. c-Kể chuyện: cò đi lò dò (10 phút) GV: Kể lần 1+ kể lần 2 kết hợp chỉ tranh Tranh 1: anh nông dân liền mang minh họa cò về nhà chạy chữa nuôi nấng HS: Kể theo từng tranh (4H) Tranh 2: Cò trông nhà.

KTBC: ( 5 phút ) . nêu rõ qui trình viết HS: Viết bảng con GV: Quan sát.ư *u GV: Chữ u gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh u – i giống khác nhau GV: Phát âm mẫu u HS: Phát âm -> ghép u -> ghép tiếng nụ -> đánh vần phân tích -> đọc trơn nụ GV: Cho học sinh quan sát tranh (Sgk) -> rút ra tiếng nụ HS: Đọc trơn *ư: qui trình dạy như u GV: Viết mẫu lên bảng.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được u.đọc bài 16 (Sgk) . thảo luận. đồng thanh.HS: Bộ ghép chữ III. Viết bảng con: u. II. nhận xét ND tranh . GV: Giải nghĩa từ. nhóm.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) .Viết tổ cò. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng ( Cá nhân. Luyện viết VTV: c. HS: Đọc lại bài trên bảng . lá mạ B. ư. Luyện đọc: b. ư.Gạch chân tìm âm mới.Bài 17: u – ư I.Giới thiệu bài ( 1 phút ) 2.Bài mới 1. GV: Hướng dẫn HS: Viết bài trong vở TV 42 .Đọc bài trong SGK.Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) .Đọc câu ứng dụng ( cá nhân. Luyện nói: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. thư.… ). Luyện tập: a.Trao đổi. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm mới u . nụ. thư d. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề thủ đô. nụ. quan sát tranh 3 SGK . Đọc từ ứng dụnGV: cá thu thứ tư đu đủ cử tạ 3. -Đọc được câu ứng dụng thứ tư bé hà thi vẽ.Dạy chữ ghi âm ( 20 phút) a-Nhận diện chữ u b-Phát âm và đánh vần u ư nụ thư nụ thư Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.

Củng cố. dặn dò: ( 3 phút ) GV: Quan sát.Quan sát tranh SGK GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo ND tranh GV: Chốt lại ND bài HS: Tập đọc toàn bài ở buổi 2. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề . 43 .4.

Bài mới: 1.Đọc câu ứng dụng “Xe ô tô chở cá về thị xã”. chó d. chó .Viết : thủ đô (5 phút) B. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.HS: Bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh xe lu. uốn nắn.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở 3.Phát âm và đánh vần: (12 phút) x ch xe chó xe chó (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.Đồ dùng dạy học: . HD cách đọc HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét. xe.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) . xe lu II. ch . xe ô tô (8 phút) trong tranh 44 .Luyện viết bảng con: (7 phút) x. .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò.Luyện tập a. III. ch I. uốn nắn.Học sinh đọc viết được x .KTBC: . ch. GV: Đưa các từ ứng dụng.Dạy chữ ghi âm: a. c. xe .Đọc bài 17 (Sgk) .Luyện nói theo chủ đề: xe bò.Bài 18: x. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ x: GV: Chữ x gồm 2 nét cong trái và phải… HS: So sánh x và c GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm x -> ghép tiếng xe -> đánh vần -> phân tích xe -> đọc trơn xe *Chữ cHS: ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện viết vở tập viết: (8 phút) GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở tập viết HS: Viết bài vào VTV GV: Quan sát.Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Nhận diện chữ x: (3 phút) b.

C.Củng cố – dặn dò: (3 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề ( GV nói HS nhắc lại) GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt ND bài -> dặn HS về nhà đọc lại bài kiem tra 45 .

Đồ dùng dạy – học: .Đọc bài 18 (Sgk) .Học sinh đọc và viết được s.Bài mới: 1.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề rổ rá.sẻ.Mục đích yêu cầu: . II.Viết thợ xẻ.Bài 19: s – r I.Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) su su rổ rá chữ số cá rô Tiết 2: 3. r.rễ: (7 phút) d.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ s (3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (11 phút) s r sẻ rễ sẻ rễ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: s.Viết bảng con H+GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu âm mới s.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chì đỏ B. rễ.KTBC: (4 phút) .Đọc được câu ứng dụng “Bé tô cho rõ chữ và số”. .r qua trực quan *s GV: Chữ s gồm nét xiên phải – nét thắt – nét cong hở trái HS: So sánh s với x giống khác nhau GV: Phát âm mẫu s HS: Phát âm s -> ghép âm s -> ghép tiếng sẻ đánh vần – phân tích tiếng sẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh (chim sẻ) -> rút ra tiếng sẻ HS: Đọc trơn *r GV: Chữ r gồm nét xiên phải – nét thắt nét móc ngược (quy trình cũng tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) GV: Nhận xét nội dung tranh -> rút ra câu 46 .HS: Bộ ghép chữ.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. III. Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) . . rm sẻ.

bổ sung GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> Học sinh đọc bài trên bảng tìm tiếng chứa vần mới GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 47 ..đọc cá nhân .GV nói . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề: .HS nhắc lại H+GV: Nhận xét.Đọc câu ứng dụnGV: “Bé tô cho rõ chữ và số” Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: rổ rá: (7 phút) 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk HS: Đọc theo nhóm .đọc cả lớp HS: Viết bài trong vở tập biết GV: Quan sát.

kh – khế .Đọc bài 19 (Sgk) .Bài mới 1. kh – khế: (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) kẽ hở khe đá kì cọ cá kho Tiết 2: 3.Học sinh đọc và viết được k – kẻ.Bài 20: k – kh I. III.KTBC: (4 phút) .Mục đích yêu cầu: . nét thắt và nét móc ngược HS: So sánh k – h GV: Phát âm k HS: Phát âm k -> ghép âm k -> ghép tiếng kẻ đánh vần – phân tích . vo vo. . rổ rá B.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm k: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) k kh kẻ khế kẻ khế Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con k –kẻ.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.Đồ dùng dạy – học: . II.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. đánh giá GV: Giới thiệu k – kh qua trực quan *k GV: Chữ k gồm nét khuyết trên.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ro ro.Viết chữ số.HS: Bộ ghép chữ. . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 48 .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. tu tu. viết bảng con GV: Nhận xét. vù vù.Đọc được câu ứng dụng “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé kể”.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đềeuf ù.đọc trơn kẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng kẻ *kh GV: Chữ kh gồm 2 con chữ k+h HS: So sánh kh – k giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 49 . tu tu 4. vù vù. vo vo. ro ro. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi..Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.Câu ứng dụnGV: “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé Lê” dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: ù ù.

s. chữa lỗi HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Giải thích tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn HS cách viết và trình bày c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) HS: Viết bài vào vở Thỏ và sư tử GV: Quan sát.KTBC: (4 phút) . . đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: Gọi học sinh nêu các âm đã học HS: Nêu học sinh ghi bảng GV: Đưa ra bảng ôn HS: Lần lượt phát âm -> đánh vần phân tích -> đọc trơn HS: Đọc từ ứng dụng -> đọc nhóm – cá nhân GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao (2 phút ) c-Viết bảng con: xe chỉ: (7 phút) Tiết 2: 3.GV: Bảng ôn. .Bài 21: Ôn Tập I. x.Học sinh. kh –khế B. sử dụng tranh Sgk. r. uốn nắn . III.Nghe hiểu kể lại theo tranh chuyện thỏ và sư tử. ư.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk: (18 phút) .Ôn tập a)Ôn các chữ và âm vừa học: (12 phút) b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) xe chỉ kẻ ô củ sả rổ khế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) GV: Nhận xét.Thỏ đến gặp sư tử thật muộn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp tranh 50 .Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. .Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: .Viết k – kể . ch. II. viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học u.Đọc bài 20 Sgk .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.HS: Bộ ghép chữ.Câu ứng dụnGV: “Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sử thú” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) GV: Hướng dẫn HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: .

4. kiêu căng bao giờ cũng bị trừng phạt minh hoạ HS: Kể theo nội dung từng tranh .Kể trong nhóm. GV: Chốt nội dung bài HS: Về nhà đọc bài chuẩn bị bài sau 51 .Cuộc đối đáp giữa thỏ và sư tử .Kể trước lớp H+GV: Nhận xét. nó liền nhảy xuống ý nghĩa: Những kẻ gian ác. bổ sung.Thỏ dẫn sư tử đến 1 cái giếng ..Tức mình. .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện.

nhà lá .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk . thị xã II. nh – nhà lá d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ Tiết 2: 3. phố.Học sinh đọc và viết được ph. củ sả B. nh I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 22: ph.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.KTBC: (4 phút) . nhóm) HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng 52 .HS: Bộ ghép chữ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm pHS: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ph nh phố nhà phố xá nhà lá Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) ph – phố xá.Viết: xe chỉ.đọc trơn phố GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng phố xá *nh GV: Chữ nh gồm 2 con chữ n+h HS: So sánh ph – nh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. III. nh. .Đọc bài 21 (Sgk) . phố xá.Mục đích yêu cầu: . viết bảng con GV: Nhận xét.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Đồ dùng dạy – học: . .Bài mới 1. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. đánh giá GV: Giới thiệu ph – nh qua trực quan *ph GV: Chữ ph gồm 2 con chữ ghép lại( con chữ p và con chữ h) GV: Phát âm ph HS: Phát âm ph-> ghép âm ph -> ghép tiếng phố đánh vần – phân tích .Đọc được từ và câu ứng dụng.Câu ứng dụnGV: “Nhà dì na ở Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.

thị xã 4.phố. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. nhà dì có chó xù” HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: chợ.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 53 . phố.

*gh GV: Chữ gh gồm 2 con chữ g và h ghép lại HS: So sánh g – gh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài mới 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: gà ri. gh I.KTBC: (4 phút) . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. đánh giá GV: Giới thiệu g – gh qua trực quan *g GV: Chữ g gồm nét cong tròn và nét khuyết HS: so sánh g với a GV: Phát âm mẫu g HS: Phát âm g -> ghép tiếng gà đánh vần. nhóm) . ghế . gà.Câu ứng dụnGV: “nhà bà có tủ gỗ.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Viết: phố xá.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. . . gà ri.Đọc được từ và câu ứng dụng.Mục đích yêu cầu: . gh. phân tích .Học sinh đọc và viết được g.Đọc bài 22 (Sgk) . viết bảng con GV: Nhận xét. tìm tiếng đã học.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đồ dùng dạy – học: . ghế gỗ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ Tiết 2: 3. phân tích.đọc trơn gà GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá gà ri HS: Đọc trơn. III. gh.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm GV: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) g gh gà ghế gà ri ghế gỗ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) g. gà gô II. HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội 54 .Bài 23: g.HS: Bộ ghép chữ. nhà lá B.

uốn nắn 4. gà gô HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.ghế gỗ” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: gà ri. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 55 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.

già. phân tích. *gi (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. gi I.Học sinh đọc và viết được q. . viết bảng con GV: Nhận xét. .HS: Bộ ghép chữ.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. qu.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) q.gi qua trực quan *q .Mục đích yêu cầu: .qu.Câu ứng dụnGV: “chú tư ghé qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. chợ quê. phân tích .Bài 24: q. qu.Chữ qu gồm 2 con chữ q. gi. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. . nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 56 . gi. .Viết: gà ri.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. ghế gỗ B.Đọc bài 23 (Sgk) .Đọc được từ và câu ứng dụng.đọc trơn quê GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá chợ quê HS: Đọc trơn.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk . quê.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê II. đánh giá GV: Giới thiệu q.qu gi quê già chợ quê cụ già Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) qu. cụ già d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) quả thị giỏ cá qua đò giã giò Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy – học: .KTBC: (4 phút) .qu GV: Chữ q gồm nét cong hở phải và nétáiổ thẳng. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Bài mới 1. tìm tiếng đã học.u HS: so sánh q với qu GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm q ->ghép qu -> ghép tiếng quê đánh vần.

nhà.Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. cho bé giỏ cá” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: quà quê 4. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 57 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.

.Đọc bài 24 (Sgk) . đánh giá GV: Giới thiệu ng . củ nghệ.đọc trơn ngừ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá cá ngừ HS: Đọc trơn.Bài mới 1.HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 58 . uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ngã tư nghệ sĩ ngõ nhỏ nghe ọ Tiết 2: 3. *ngh (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ng. ngh. ngh. phân tích . ngh I.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ng ngh ngừ nghệ cá ngừ củ nghệ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. nghệ. cá ngừ. III. ngừ.Đọc được từ và câu ứng dụng.Mục đích yêu cầu: . nghe.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng.KTBC: (4 phút) . cá ngừ. phân tích.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê. ngừ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.ngh qua trực quan *ng GV: Chữ ng gồm 2 con chữ n và g HS: so sánh g với ng GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ng -> ghép tiếng ngừ đánh vần. bé II. Sgk . . củ nghệ HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết: chợ quê.Bài 25: ng. tìm tiếng đã học. chị kha ra nhà bé nga’’ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Đồ dùng dạy – học: .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q . viết bảng con GV: Nhận xét.Học sinh đọc và viết được ng. .GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. cụ già B. nghệ.Câu ứng dụnGV: “nghỉ hè.

bé HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. nghé.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 59 . uốn nắn 4.Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: bé.

y tá. mẹ cho bé ra y tế xã’’ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. Sgk . nét móc ngược. tre. tre ngà GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Câu ứng dụnGV: “bé bị ho.Đồ dùng dạy – học: .Viết: cá ngừ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ II. viết bảng con GV: Nhận xét. .HS: Bộ ghép chữ. tr. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp 60 . phân tích.Đọc bài 25 (Sgk) .Học sinh đọc và viết được y.KTBC: (4 phút) . tr. tìm tiếng đã học. *tr (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) y. III.Bài mới 1.tr qua trực quan *y GV: Chữ y gồm nét xiên phải. tre ngà. nét khuyết dưới GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm y GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá y tá HS: Đọc trơn.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) y tế cá trê chú ý trí nhớ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. y tá.Đọc được từ và câu ứng dụng. . đánh giá GV: Giới thiệu y . tr I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm y: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) y tr y tre y tá tre ngà Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. củ nghệ B.Bài 26: y.

b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: nhà trẻ 4. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 61 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.

ô a e ê ph ô pha phe phê b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga tre già quả nho ý nghĩ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tre già. quả nho 3.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Viết: y.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. đánh vần tiếng lập được( nối tiếp.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. III. cả lớp) GV: Lắng nghe.Đọc bài 26 .KTBC: (4 phút) .Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Thánh Gióng II. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm đã học trong tuần GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Bài 27: Ôn Tập I. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.… -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ. nhóm. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. y tá. uốn nắn b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) 62 . SGK.GV: Bảng ôn. phố bé Nga có nghề giã giò. tr.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học ph. Bộ ghép chữ .Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: (12 phút) o ph ph nh o gi tr g …. Sgk: (16 phút) Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .HS: Bộ ghép chữ.Phát âm. tre ngà B.Đồ dùng dạy – học: . nh.

bổ sung.c-Kể chuyện: Thánh Gióng (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4.Kể theo từng tranh ( HS khá) . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 63 . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. chốt lại ý nghĩa. của cô H+GV: Nhận xét. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. chú và ngựa bay về trời.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 em bé 3 tuổi chưa biết nói Tranh 2: Sứ giả rao tìm người đánh … Tranh 3: Từ đó chú bé lớn rất nhanh Tranh 4: Chú và ngựa đi đến đâu là giặc chết đến đó. uốn nắn. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. Tranh 6: Đất nước trở nên yên bình.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc bài trên bảng . . GV: Kể lần 1 cho HS nghe . Tranh 5: Gậy sắt gẫy chú nhổ bụi tre thay gậy.

Bài mới: 1. qqu giống khác nhau GV: Ghi các âm lên bảng HS: Phát âm -> đánh vần GV: Sửa sai cho học sinh Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ3: Viết bảng con: thả cá qua đò (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3. nhô. II. kh. tha. SGK.Viết: quả nho. nh. ng-ngh.HS: Sgk III. khế.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài Sgk HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: sử dụnh bảng phụ + trực quan .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Lên bảng đọc bài GV: Đọc.Luyện tập: HĐ1: Luyện đọc bài trên bảng (26 phút) Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ2: Viết vở ô li (7 phút) Thả cá. gi. q-qu. tranh . nhóm đôi) GV: Sửa phát âm cho học sinh HS: Viết bài trong vở ô li GV: Chốt nội dung bài GV: HD học sinh đọc bài ở buổi 2 64 .Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm I.Học sinh đọc đúng âm th. pho. qu. qua đò C.KTBC: (5 phút) . ng-ngh HĐ2: Phát âm và đánh vần (18 phút) . tr.Th. nh. nhô. qu.Đồ dùng dạy – học: . g-gh. . HD học sinh cách đọc SGK HS: Đọc.Học phát âm đúng và đọc được các tiếng tha. tr.Nhớ các âm tiếng có âm đã học.GV: Bảng phụ. khế. gi.Gọi học sinh so sánh g-gh ->ng-ngh. qua. . g – gh. pho.Dạy chữ ghi âm: HĐ1: Nhận diện vần (3 phút) g-gh. phân tích ( cá nhân.Đọc bài 27 (Sgk) . ph. ng – ngh. tre già B.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: .

.viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. SGK III. GV ghi bảng HS: Tiếp tục quan sát bảng chữ thường. I. Ô. Bảng chữ cái hoa. Y nhau giữa các chữ cái in( chữ hoa và chữ .Mục đích yêu cầu: . HS: Nhận xét tranh minh hoạ của câu ứng dụng. Sa Pa 65 . chữ thường. .Nhận diện và đọc âm của chữ ( cá nhân. . Â. E.) GV: Che phần chữ in thường trên bảng chữ. Đ. . O. S.Học sinh biết được chữ in hoa. T.Nhận ra và đọc chữ in hoa trong câu ứng dụng. U.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chỉ vào chữ hoa Tiết 2 HS: Nhận diện và đọc âm của chữ ( nối b)Luyện tập (33 phút ) tiếp.Dạy chữ thường và chữ hoa a)Nhận diện chữ hoa: (10 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) . V. B. nối tiếp. H.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Tiết 1 A. bổ sung. chữ in hoa: . chữ hoa I.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ba vì II..Các chữ cái in có chữ hoa và chữ GV: Cho học sinh quan sát bảng chữ thường gần giống nhau: C. Q. R H+GV: Nhận xét. quả nho B. Ư. X. K. GV: Giới thiệu câu ứng dụng.Bài mới 1. P. GV: Treo bảng chữ thường và chữ hoa HS: Đọc trơn các chữ cái. đánh giá GV: Giới thiệu chữ thường. chữ hoa qua mẫu chữ. cả lớp. Kha.Viết: nhà ga.Đọc bài 27 (Sgk) .GV: Sử dụng tranh vẽ SGK.Câu ứng dụnGV: “Bố mẹ cho bé và HS: Tiếp tục nhận diện và đọc các chữ ở chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa ’’ bảng chữ thường và chữ hoa. N.Đồ dùng dạy – học: . Ă. GV: HD để HS chỉ ra được các chữ in hoa có trong câu: Bố. làm quen chữ viết hoa. HS: So sánh. . Sgk GV: HD học sinh luyện đọc lại bài ở tiết 1 . M.Bài 28: Chữ thường . Ơ. nhận biết sự giống và khác L.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường) thường khác nhau nhiều: A. đọc được câu ứng dụng. nhóm đôi) a)Luyện đọc bảng.HS: Bộ ghép chữ. HS: phát biểu( 5 em) D.KTBC: (4 phút) . Ê. G.

… . Gợi ý cho HS nói về Sự tích Sơn Tinh – Thuỷ Tinh. về bò sữa.Củng cố – dặn dò: (2 phút) .Nhận xét chung giờ học. báo.Chữ đứng đầu câu: Bố . HS: Tìm các chữ vừa học trong sách. về nơi nghỉ mát. cả lớp) GV: lắng nghe. sửa lỗi phát âm cho HS. GV: Tóm tắt nội dung bài .Nói mẫu 1 câu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. nhóm.Tên riênGV: Kha. Kết hợp giải thích cho HS hiểu về Sa Pa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Giới thiệu về địa danh Ba Vì. 66 . Sa Pa HS: Đọc câu ứng dụng ( cá nhân.Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Luyện nói: theo chủ đề: Ba Vì 4.

III.Câu ứng dụnGV: “Bé Hà tỉa lá. . lá tía tô. chị Kha tỉa lá”. kh.GV: Sử dụng tranh vẽ. II. khế B. .Bài mới: 1.Luyện tập HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: .Bài 29: ia I.Học sinh đọc và viết được ia.KTBC: (4 phút) . qu .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. lá tía tô HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7 phút) Tờ bìa vỉa hè Lá mía tỉa lá GV: Viết mẫu (nêu qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cá 67 .Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà nhổ cỏ. chị Kha nhổ cỏ” HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh Sgk nhận xét tranh minh hoạ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc ( cá nhân. . cây tía tô.Đọc bài: ng-ngh.Phát triển lời nói tự nhiên chủ đề chia quà.Viết: nghe. đồng thanh) GV: Cho học sinh quan sát (cây tía tô) giới thiệu từ lá tía tô HS: Ghép (lá tía tô) đọc trơn – phân tích Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HĐ3: Viết bảng con (7 phút) ia.Dạy vần: HĐ1: Nhận diện vần: ia (3 phút) HĐ2: Đánh vần (12 phút) ia tía lá tía tô Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét đánh giá GV: Giới thiệu qua trực quan GV: Vần ia được tạo bởi 2 âm (i-a) HS: So sánh ia-i GV: Hướng dẫn học sinh đánh vần i – a – ia đọc trơn ia H+GV: Ghép t + ia + thanh sắc = tía HS: Phát âm tía( cá nhân.HS: Sgk – bộ ghép chữ.

Nghỉ giải lao HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7 phút) ia. . SGK) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài ở buổi 2 68 .GV nói.Củng cố – dặn dò: (2 phút) nhân.HS khá nói. cả lớp HS: Mở vở GV: Hướng dẫn qui trình HS: Viết bài GV: Quan sát. lá tía tô HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: chia quà (7 phút) C. uốn nắn HS: Quan sát tranh -> nhận xét GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Nói theo chủ đề. HS khá nhắc lại . HS khác nhắc lại GV: Chỉ bảng HS: Đọc lại toàn bài ( Bảng lớp.

Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Nhận xét. cá rô c. nêu nhận xét về độ cao. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. thợ xẻ. uốn nắn.Tập Viết: Cử tạ. bảng phụ .học: Nội dung A. GV: Quan sát. III. . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) g. gà ri B. hướng dẫn viết từng dòng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). chiều rộng. thợ xẻ. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. chữ số. . chữ số. cỡ chữ…. 69 . Củng cố. . uốn nắn. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Biết viết đúng mẫu chữ. II. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Khăn lau bảng. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nhận xét: Cử tạ. Các hoạt động dạy .GV: Mẫu chữ. cá rô (6 phút) b. gh. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HD viết bảng con: Cử tạ.Mục đích yêu cầu: . cá rô I. đẹp.Đồ dùng dạy . cỡ chữ. chữa lỗi trước lớp.Hướng dẫn viết: a. HD quan sát.Viết nhanh. GV: Nêu rõ yêu cầu. Bài mới: 1.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3.HS: Bảng con. vở tập viết. thợ xẻ. phấn. GV: Nhận xét chung giờ học. chữ số. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.học: . H+GV: Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát.

Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Tre già, quả nho
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
(6 phút)
b. HD viết bảng con:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
c.HD viết vào vở TV
( 20 phút )
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê

3. Chấm chữa bài:(5 ph )
4. Củng cố, dặn dò:(3 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói
vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng
chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng
dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của
giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài
học sau.

70

Bài 30: ua- ưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được ua, cua bể, ưa, ngựa gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng “Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề giữa trưa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 29 (Sgk)
- Viết ia, tờ bìa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài (2 phút)
2,Dạy vần
a)Nhận diện vần: ua (3 phút)
b)Đánh vần (12 phút)
ua
ưa
cua
ngựa
cua bể ngựa gỗ

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần ua – ưa
*ua
GV: Vần ua gồm 2 âm u – a
HS: So sánh ua – ia
GV: Phát âm mẫu ua
HS: Phát âm -> ghép ua -> ghép cua( phân
tích -> đọc trơn)
GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (cua
bể) giải thích tranh -> rút ra từ cua bể
HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới
-> vần mới

Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: ua- cua bể
(7 phút)
d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cà chua
tre nứa
nô đùa
xưa kia

*ưa: qui trình dạy tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, sửa sai
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh)

Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Mẹ đi chợ mua khế, mía, dưa, thị
cho bé”

HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh
Sgk nhận xét tranh vẽ
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong
Sgk theo nhóm, cá nhân

Nghỉ giải lao (5 phút)

GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết
71

b)Luyện viết:
(7 phút)
ua – cua bể, ưa – ngựa gỗ

HS: Viết vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn.

c)Luyện nói theo chủ đề: giữa trưa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk)
(7 phút)
nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
- GV nói, HS khá nhắc lại
- HS khá nói, HS khác nhắc lại
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)
bài( bảng lớp, SGK)
- Chốt nội dung bài,
HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2

72

Bài 31: Ôn Tập
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn vần đã học ia, ua, ưa.
- Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ.
- Nghe kể lại theo tranh chuyện Khỉ và Rùa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, tranh vẽ, kể chuyện khỉ và rùa
- HS: SGK
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 30 (Sgk)
- Viết: cà chua, tre nứa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a)Ôn các vần đã học ia, ua, ưa
- Lập bảng ôn:
(12 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần đã học -> ôn tập
GV: Sử dụng bảng phụ + nêu câu hỏi gợi ý
HS nhác lại các vần đã học, GV ghi hệ
thống lại theo trả lời của HS
HS: Lên bảng chỉ vần đọc -> ghép tiếng,
đánh vần
GV: Sửa sai cho học sinh

Nghỉ giải lao
b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
mua mía
ngựa tía
màu dưa
trải đỗ
c-Viết bảng con: (7 phút)
mùa dưa, ngựa tía
Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Gió lùa kẽ lá
Lá khẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa nghỉ trưa”

GV: Giới thiệu từ qua sử dụng trực quan
HS: Đọc từ ứng dụng ( cá nhân, đồng
thanh)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> học sinh
quan sát tranh (Sgk) nhận xét nội dung
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng -> Học sinh đọc
HS: Đọc bài (Sgk) đọc nhóm -> cá nhân, cả
lớp

Nghỉ giải lao
b)Luyện viết vở tập viết (7 phút)
73

c)Luyện kể chuyện “Khỉ và Rùa”
(7 phút)

ý nghĩa: Ba hoa và cẩu thả là tính
xấu
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: Viết mẫu (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Kể lần 1 + kể lần 2 kết hợpc hỉ tranh
vẽ
HS: Kể lần lượt theo từng tranh
Tranh 1: Rùa và Khỉ là đôi bạn thân, Khỉ
bảo cho Rùa biết là vợ Khỉ sinh con
Tranh 2: Đến nơi Rùa băn khoăn không
biết làm cách nào, Khỉ bảo Rùa ngậm đuôi
Tranh 3: Vừa tới cổng vợ Khỉ chạy ra chân
Tranh 4: Rùa rơi xuống đất
GV: Nêu ý nghĩa, liên hệ
GV: Chốt nội dung bài
HS: đọc bài tốt hơn ở buổi 2

74

Bài 32: oi – ai
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được oi – ai, nhà ngói, bé gái.
- Đọc được câu ứng dụnGV: “Chú bói cá nghĩ gì thế / Chú nghĩ về bữa trưa”
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: sẻ, ri, bói cá.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh minh hoạ (Sgk)
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
1.Đọc bài 31 (Sgk)
2.Viết: mua mía, trỉa đỗ
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Dạy vần
a-Nhận diện vần: oi (3 phút)
b-Đánh vần: (12 phút)
oi
ai
ngói
gái
nhà ngói bé gái

Nghỉ giải lao (5 phút)
c-Viết bảng con: oi –ai (7 phút)
nhà ngói, bé gái
d-Đọc từ ứng dụng (7 phút)
ngà voi
gà mái
cái còi
bài vở

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài Sgk (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần oi – ai
*oi
GV: Vần oi gồm o – i
HS: So sánh oi – i(o)
GV: Phát âm mẫu oi
HS: Phát âm oi -> ghép oi -> ghép ngói
đánh vần ngói – phân tích - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh -> từ
khoá nhà ngói
HS: Đọc trơn từ -> phân tích
*Vần ai (qui trình dạy tương tự)
GV: Viết mẫu nêu rõ qui trình
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

Tiết 2:
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
Câu ứng dụnGV:
“Chú bói cá nghĩ gì thế
Chú nghĩ về bữa trưa”

HS: Đọc bài trên bảng -> học sinh quan
sát tranh nhận xét tranh vẽ
GV: Giải thích tranh vẽ -> câu ứng dụng
HS: Đọc bài Sgk -> đọc nhóm -> cá
nhân, cả lớp
75

Nghỉ giải lao
b-Luyện viết vở tập viết (7 phút)
oi, ai, nhà ngói, bé gái
c-Luyện nói theo chủ đề (7 phút)
sẻ, ri, bói cá, le le
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: HD cách trình bày cách viết bài
HS: Viết vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt
nội dung bài
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài và xem
kĩ bài sau

76

Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) Bé trai.KTBC: (4 phút) .ơi I. trái ổi. II. trái ổi.Học sinh đọc và viết được ôi. ơi.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bé gái đi chơi phố với bố. bơi lội d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái chổi ngói mới thổi cơm đồ chơi Tiết 2: 3.Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai.Mục đích yêu cầu: . bé gái đi chơi phố với bố. mẹ .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Đọc bài 32 (Sgk) . mẹ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. ơi.Dạy vần a)Nhận diện vần: ua (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ôi ơi ôỉ bơi trái ổi bơi lội Nghỉ giải lao: (5 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ôi .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng 77 .Bài mới: 1.ơi *ôi GV: Vần ôi gồm 2 âm ô – i HS: So sánh ôi – ai GV: Phát âm mẫu ôi HS: Phát âm -> ghép ôi -> ghép ổi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.Giới thiệu bài (2 phút) 2. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cá nhân. bơi lội .Đồ dùng dạy – học: . gà mái B. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk.HS: Bộ ghép chữ III.Bài 33: ôi .Viết: ngà voi. giải thích tranh -> rút ra từ trái ổi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ơi: qui trình dạy tương tự c-Viết bảng con: (7 phút) ôi.

trái ổi. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.Chốt nội dung bài. HS khá nhắc lại . bơi lội c)Luyện nói theo chủ đề: Lễ hội (7 phút) C. uốn nắn. đánh giá. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .HS khá nói.GV nói. ơi. SGK) . GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài( bảng lớp. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 78 .Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ôi.

Đồ dùng dạy – học: . HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 79 .HS: Bộ ghép chữ III. đồi níu.Dạy vần a)Nhận diện vần: ui (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ui ưi núi gửi đồi núi gửi thư Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ui – ưi *ui GV: Vần ui gồm 2 âm u – i HS: So sánh ui – ôi GV: Phát âm mẫu ui HS: Phát âm -> ghép ui -> ghép núi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (núi) giải thích tranh -> rút ra từ đồi núi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ưi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ui.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. HS: Luyện đọc( cá nhân.Viết cái chổi. gửi thư . ưi.Đọc được câu ứng dụng “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. đồng thanh) Tiết 2: 3.Bài mới: 1.Đọc bài 33 (Sgk) .Bài 34: ui – ưi I. sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. đồi núi. .Giới thiệu bài (2 phút) 2.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .KTBC: (4 phút) .Mục đích yêu cầu: .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồi núi II. ưi.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. dồ chơi B.Học sinh đọc và viết được: ui. gửi thư GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Sgk theo nhóm. đánh giá. uốn nắn. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Chuối.HS khá nói. bưởi.GV nói. HS khá nhắc lại . ưi. vú sữa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .Chốt nội dung bài. đồi núi. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 80 . cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ui. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. gửi thư GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. SGK) . C.

Đọc bài 34 (Sgk) .KTBC: (4 phút) . vú sữa II.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”.Đọc được câu ứng dụng “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”.Dạy vần a)Nhận diện vần: uôi – ươi (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) uôi ươi chuối bưởi nải chuối múi bưởi Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần uôi – ươi *uôi GV: Vần uôi gồm 2 âm uô – i HS: So sánh uôi – ôi GV: Phát âm mẫu uôi HS: Phát âm -> ghép uôi -> ghép chuối( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. giải thích tranh -> rút ra từ nải chuối HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ươi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) uôi. múi bưởi . múi bưởi d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. nải chuối.Học sinh đọc và viết được: uôi.Đồ dùng dạy – học: . HS: Luyện đọc( cá nhân. nải chuối.Bài mới: 1.Giới thiệu bài (2 phút) 2. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Bài 35: uôi – ươi I.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . đồi núi B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối.HS: Bộ ghép chữ III. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 81 . ươi. .Viết gửi thư. bưởi. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. ươi.

HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét.Sgk theo nhóm. bưởi.HS khá nói. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 82 .Chốt nội dung bài. đánh giá. nải chuối. C. vú sữa nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . uốn nắn. múi bưởi GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) uôi. HS khá nhắc lại .GV nói. SGK) . c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) Chuối. ươi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.

Viết uôi.Giới thiệu bài (2 phút) 2. đi xe II.ây *ay GV: Vần ay gồm 2 âm a và y HS: So sánh ay với ai GV: Phát âm mẫu ay HS: Phát âm -> ghép ay -> ghép bay( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. . đi bộ. máy bay . nhảy dây. bé gái thi nhảy dây ”.Bài mới: 1.Đọc bài 35 (Sgk) . buổi tối.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chạy. nhảy dây. máy bay d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cối xay vây cá ngày hội cây cối Tiết 2: 3.ây I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. giải thích tranh -> rút ra từâymý bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ây: qui trình dạy tương tự .ây (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ay ây bay dây máy bay nhảy dây Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ay .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “giờ ra chơi bé trai thi chạy.Đọc được câu ứng dụng “giờ ra chơi bé trai thi chạy.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . múi bưởi B. bé gái thi nhảy dây ”. ây. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 83 . HS: Luyện đọc( cá nhân.Học sinh đọc và viết được: ay.So sánh ay với ây Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ay. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: .Dạy vần a)Nhận diện vần: ay . ươi. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. ây.Bài 36: ay .HS: Bộ ghép chữ III.KTBC: (4 phút) .

HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 84 . đánh giá.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. HS khá nhắc lại .HS khá nói. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ay. C. máy bay GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.Sgk theo nhóm. SGK) . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. đi xe HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . ây. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) chạy. đi bộ.Chốt nội dung bài. uốn nắn.GV nói. nhảy dây.

Bài 37: Ôn Tập I. SGK.HS: Bộ ghép chữ.GV: Bảng ôn.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Mục đích yêu cầu: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) i y a ai ay HS: Đọc( cá nhân. mây bay 85 . III. Sgk: (16 phút) Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say HS: Đọc bài trên bảng .Đồ dùng dạy – học: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cả lớp) GV: Lắng nghe.Luyện tập GV: Quan sát.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. y . Bộ ghép chữ . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) HS: Nêu các vần kết thúc bằng i.Viết: nhảy dây. mây bay GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con 3.Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ . sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đôi đũa tuổi thơ mây bay HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tuổi thơ.Đọc bài 36 .Bài mới: 1. đọc bài SGK theo b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) nhóm cá nhân – cả lớp tuổi thơ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng i. giải thích câu ứng Giữa trưa oi ả dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Cây khế II. ơ nhóm. máy bay B. quan sát T3 (Sgk) Thay cho gió trời GV: Nhận xét tranh. uốn nắn a-Luyện đọc bảng.KTBC: (4 phút) . đồng thanh) â GV: Đưa bảng ôn o HS: Lần lượt lập các vần dựa vào ô mẫu.

uốn nắn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể theo từng tranh ( HS khá) .HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 anh em cùng sinh ra trong 1 gia đình….Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. Tranh 5: Người anh lấy quá nhiều…. chốt lại ý nghĩa. Tranh 4: Người anh nghe chuyện bắt em đổi cây khế…. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 86 . của cô H+GV: Nhận xét.c-Kể chuyện: Cây khế (10 phút) *ý nghĩa: Nên có tấm lòng tốt. .. Tranh 3: Người em theo đại bàng đi lấy châu báu…. Tranh 2: Đại bàng bay đến ăn khế của người em …. không nên tham lam 4. bổ sung.

lũ II.Dạy vần a)Nhận diện vần: eo .KTBC: (4 phút) . ngôi sao d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái kéo trái đào leo trèo chào cờ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần: eo . mây bay B.Đồ dùng dạy – học: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. mưa. bão.Giới thiệu bài (2 phút) 2. sửa sai Tiết 2: HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Đọc được câu thơ ứng dụng “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao Bé ngồi thổi sáo ”. ao. đồng thanh) 3.Học sinh đọc và viết được: eo. giải thích tranh -> rút ra từ máy bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới * ao: qui trình dạy tương tự .ao *eo GV: Vần eo gồm 2 âm e và o GV: Phát âm mẫu eo HS: Phát âm -> ghép eo -> ghép mèo( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gió.Viết tuổi thơ. ao. mây.Mục đích yêu cầu: .ao (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) eo ao mèo sao chú mèo ngôi sao Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) eo. ngôi sao . chú mèo.HS: Bộ ghép chữ III.So sánh ao với eo GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. chú mèo.Bài mới: 1.Đọc bài 37 (Sgk) .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ 87 .Bài 38: eo . HS: Luyện đọc( cá nhân. .ao I.

HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 88 .HS khá nói. uốn nắn. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Gió. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét.GV nói. C. chú mèo. mưa. đánh giá. gió. mây. SGK) .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Chốt nội dung bài. ngôi sao GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm. ao. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. bão. HS khá nhắc lại . Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) eo.Bé ngồi thổi sáo ”.

Chấm chữa bài: 4.HS: Bảng con. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Viết nhanh. III. ngà voi. mùa dưa. cỡ chữ…. gà mái 3.Mục đích yêu cầu: . mùa dưa. H+GV: Nhận xét. ngà voi. gà mái c. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Nhận xét. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). 89 . ngà voi. đẹp. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. GV: Nhận xét chung giờ học. HD viết bảng con: Xưa kia. GV: Nêu rõ yêu cầu. Khăn lau bảng.Đồ dùng dạy . chữa lỗi trước lớp. chiều rộng. GV: Quan sát. . uốn nắn. HD quan sát. . dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.học: Nội dung A.Tập Viết: Xưa kia. bé gái B.Hướng dẫn viết: a. nêu nhận xét về độ cao. phấn. gà mái (6 phút) b. II. Các hoạt động dạy . vở tập viết. .HD viết vào vở TV ( 20 phút ) Xưa kia. cỡ chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nhà ngói. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. ngà voi.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. bảng phụ . gà mái I. nhận xét: Xưa kia. uốn nắn. hướng dẫn viết từng dòng. mùa dưa.GV: Mẫu chữ. Bài mới: 1.Biết viết đúng mẫu chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Củng cố.học: . mùa dưa.

vui vẻ c. HD quan sát. tươi cười. phấn.học: Nội dung A. bảng phụ . tươi cười. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. H+GV: Nhận xét. ngày hội. Chấm chữa bài: 4. . cỡ chữ…. Bài mới: 1.HS: Bảng con.Tập Viết: đồ chơi. hướng dẫn viết từng dòng. . vở tập viết. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. vui vẻ I. ngày hội. chiều rộng. tươi cười. ngà voi B. ngày hội.Hướng dẫn viết: a. vui vẻ 3.( Cả lớp ) GV: Quan sát. II.Mục đích yêu cầu: . vui vẻ b. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Mùa dưa. 90 .Nhận xét. đẹp.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.GV: Mẫu chữ. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chữa lỗi trước lớp. cỡ chữ. .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. ngày hội.Viết nhanh. Củng cố. GV: Nêu rõ yêu cầu.Biết viết đúng mẫu chữ. nhận xét: (6 phút) đồ chơi. Khăn lau bảng.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) đồ chơi.học: . Các hoạt động dạy . III. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). nêu nhận xét về độ cao. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. GV: Quan sát. HD viết bảng con: đồ chơi. GV: Nhận xét chung giờ học. uốn nắn. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. tươi cười. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Đồ dùng dạy . uốn nắn.

âu I. .âu.Viết: ngôi sao.Học sinh đọc và viết được au.Đọc được câu ứng dụng “Chào mào có áo màu nâu. cái cầu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 1. cây cau.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ. âu.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bà cháu. HS: Bộ ghép chữ.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) “Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần au .âu *Vần au: GV: Vần au gồm 2 âm a-u HS: So sánh au – ao giống và khác HS: Đánh vần au -> ghép vần au Phân tích -> đọc trơn Ghép tiếng cau . . III.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Bài 39: au .Mục tiêu: . sử dụng tranh (SGK).đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh (SGK) cây cau giải thích HS: Ghép từ cây cau -> đọc trơn – phân tích *Vần âu: GV: Vần âu gồm â-u HS: So sánh âu – au giống và khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới -> phân tích tiếng có vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm bàn – cá nhân HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét nội dung bài GV: Ghi câu ứng dụng 91 . Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về”.KTBC: (4 phút) 1.Đọc bài 38 (SGK) 2. chú mèo B. II. cây cau – cái cầu d) Đọc từ ứng dụng (7 phút) rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Tiết 2: 3.Dạy vần: a) Nhận diện vần au (3 phút) b)Phát âm và đánh vần (12 phút) au âu cau cầu cây cau cái cầu Nghỉ giải lao (5 phút) c)Viết bảng con (7 phút) au .đánh vần – phân tích .

Nghỉ giải lao b) Luyện viết vở tập viết (7 phút) HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong (SGK) đọc nhóm – bàn – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c) Luyện nói theo chủ đề bà cháu HS: Viết bài vào vở (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (SGK) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề  Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau 92 .

Bài 40: iu – êu I. đánh giá HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.KTBC: (4 phút) 1. HS: Bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét tranh 93 .Dạy vần: a)Nhận diện vần iu (3 phút) b) Phát âm và đánh vần (12 ph) iu êu riud phễu lưỡi rìu cái phễu Nghỉ giải lao: (5 phút) c)Hướng dẫn viết bảng con (7 phút) iu – lưỡi rìu.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ. sử dụng tranh giáo khoa.đánh vần .Đọc từ và câu ứng dụnGV: “Cây bưởi. . cây táo nhà bà đều sai trĩu quả”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. II.Học sinh đọc đúng iu – êu. ..Viết: lau sậy. lớp.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh lưỡi rìu giải thích tranh HS: Ghép lưỡi rìu -> đọc trơn -> phân tích tìm tiếng đã học *Vần êu: GV: Vần êu gồm ê – u HS: So sánh êu – iu giống khác nhau GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. châu chấu B.Phát triển theo chủ đề: ai chịu khó. chịu Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (SGK) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét..Bài mới: 1.Đọc: bài 39 (SGK) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần iu – êu *Vần iu: GV: Vần iu gồm 2 âm i-u HS: So sánh iu – au giống khác nhau HS: Đánh vần -> ghép iu -> phân tích . III. êu – cái phễu d)Đọc từ ứng dụng (7 Phút) líu lo.đọc trơn – ghép tiếng rìu -> phân tích. cái phễu. lưỡi rìu.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm. cá nhân.

bàn . cây táo nhà bà đều sai trĩu quả” vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân Nghỉ giải lao b)Luyện viết vở tập viết (7 Phút ) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c)Luyện nói theo chủ đề: Ai chịu HS: Viết bài vào vở khó (7 Phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh -> nhận xét nội dung tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề 4.“cây bưởi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Tiểu kết nội dung tranh vẽ GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau 94 .

KTBC: (4 phút) .GV: Bảng ôn.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. có nhiều châu chấu. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 95 .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.Phát âm. III. đánh vần vần lập được( nối tiếp. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. o .HS: Bộ ghép chữ.ÔN TậP I. kì diệu 3. uốn nắn Sáo ưa nơi khô ráo.Đọc bài 42 . Bộ ghép chữ .Đồ dùng dạy – học: . nhóm. cào cào HS: Đọc bài trên bảng . quan sát T3 b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) (Sgk) GV: Nhận xét tranh . . cả lớp) GV: Lắng nghe.Mục đích yêu cầu: . SGK.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu.Viết: chú cừu.Bài mới: 1.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. mưu trí B. Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. Sgk: (16 phút) Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Nêu các vần kết thúc là u.

giáng cho nó 1 gậy. uốn nắn..c-Kể chuyện: Sói và cừu (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . chốt lại ý nghĩa. Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên..Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. của cô H+GV: Nhận xét. Tranh 4: Cừu thoát chết HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) .. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . bổ sung. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 96 ..

nh. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng GV: HD học sinh đọc 3 bài trong SGK HS: Đọc bài trong SGK( theo nhóm cá nhân – cả lớp) 97 .Giúp HS đọc đúng âm vần. III. tiếng. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm. vần đã học GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. ngh ai. rõ ràng . đua xe.HS: Bộ ghép chữ. uôi.Đọc bài 43 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đọc từ ứng dụng HS: Đọc theo HD của GV( nối tiếp.GV: Bảng phụ. từ đã học . nhóm. ươu.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. ưu. Sgk: (16 phút) .Đọc SGK bài 34. tr. ng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. sửa lỗi phát âm cho học sinh GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài mới: 1.Ôn tập a-Luyện đọc âm vần: (13 phút) gh. kì diệu B.Có ý thức học tập tốt II.Rèn kỹ năng phát âm đúng. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.Ôn Tập: Giữa Kì I. bổ sung GV: Sửa lỗi phát âm cho HS Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) vỉa hè. 36. chia quà c-Viết bảng con: (7 phút) đua xe. Bộ ghép chữ . iu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. ua. iêu Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Mục đích yêu cầu: . ao. SGK.Viết: ao bèo. ia. 38 4. cả lớp) GV: Lắng nghe.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: . th.KTBC: (4 phút) . chia quà 3. qu.

Dặn học sinh đọc bài và ôn kĩ hơn các bài đã học chuản bị cho kiểm tra giữa kì KIểM TRA GIữA Kì I ( Đề bài do phòng ra) 98 . bổ sung GV: Chốt nội dung bài . nhận xét.H+GV: Lắng nghe.

đánh giá GV: Giới thiệu vần iêu – yêu *Vần iêu: GV: Vần iêu gồm iê – u HS: So sánh iêu – iu giống khác nhau HS: Phát âm iêu phân tích -> ghép iêu -> ghép diều đánh vần – phân tich . báo hiệu mùa vải thiều đã về”. HS: Bộ ghép chữ. tranh (SGK).đọc trơn – phân tích – tiếng đã học GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. III. . .Bài mới: 1. cây nêu B. yêu – yêu quý.Đọc: bài 40 (SGK) 2.Đọc đúng câu “Tu hú kêu.Giới thiệu bài: (2P) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) 1.Viết: lưỡi rìu.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé tự giới thiệu”.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “Tu Hú kêu.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ diều sáo . báo hiệu mùa vái thiều đã về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iêu yêu diều yêu diều sáo yêu quý Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iêu – diều sáo yêu – yêu quý d)Đọc từ ứng dụng (7P) buổi chiều yêu cầu hiểu bài giá yếu Tiết 2 3.Giúp học sinh đọc viết được iêu – diều sáo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng 99 .Bài 41: iêu – yêu I. II.Mục đích yêu cầu: .

Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé tự giới thiệu” 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết baì vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 100 .

Đọc đúng câu ứng dụnGV: “Buổi trưa Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: .Giúp học sinh đọc viết đúng từ ngữ: ưu – trái lựu.sử dụng tranh SGK. hươu sao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chú cừu bầu rượu HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân mưu trí bướu cổ tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.Luyện tập: a-HĐ1: Luyện đọc bảng – SGK HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm cá (19P) nhân – lớp HS: Quan sát tranh nhận xét tranh GV: Ghi câu ứng dụng 101 . yêu quý B. trái lựu.KTBC: 1. ươu – hươu sao. .HS: SGK. .Viết: buổi chiều.u HS: So sánh ươu – ưu (qui trình dạy tương Nghỉ giải lao (5P) tự) c-HĐ3: Viết bảng con (7P) ươu – ươu.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề hổ. bộ ghép chữ III.Bài mới: 1.Đọc: Bài 41 (SGK) 2. gấu. đánh giá GV: Giới thiệu vần ưu – ươu 3P *Vần ưu: GV: Vần ưu gồm 2 âm ư – u b-HĐ2: Phát âm và đánh vần 12P HS: So sánh ưu – iu ươ ươu HS: Phát âm ưu -> đánh vần -> phân tích – Lựu hươu ghép vần ưu -> ghép tiếng lựu.Bài 42: ưu – ươi I.Giới thiệu bài: 2. II. . báo.đánh vần Trái lựu hươu sao đọc trơn – phân tích GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh vẽ HS: Ghép từ khoá trái lựu -> đọc *Vần ươu: GV: Vần ươu gồm ươ .Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ưu 4P 2P Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.GV: Bộ ghép chữ . hươu sao.

Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 102 . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh báo. HS khác nhắc lại) 3. nai.Nghỉ giải lao: (5P) b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) ươu – ươu. gấu. trái lựu. voi (7P) (SGK) nhận biết hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở.đọc nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. hươu sao HS: Đọc HS: Đọc bài SGK . nói mẫu HS: Luyện nói theo chủ đề ( HS khá giỏi nói. uốn nắn c-HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: hổ. hươu.

kì diệu 3.Phát âm.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.KTBC: (4 phút) . Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào. đánh vần vần lập được( nối tiếp.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.Bài mới: 1.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.Viết: chú cừu. SGK.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. o . mưu trí B.Đọc bài 42 . Sgk: (16 phút) HS: Nêu các vần kết thúc là u. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. .Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê i ư iê yê ươ HS: Đọc bài (2H) .Mục đích yêu cầu: .GV: Bảng ôn. nhóm.Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. Bộ ghép chữ .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A.Bài 43: Ôn tập I. uốn nắn 103 . cả lớp) GV: Lắng nghe. III. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi.HS: Bộ ghép chữ.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.

Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Đọc bài trên bảng . Tranh 4: Cừu thoát chết *ý nghĩa: Con sói chủ quan và kiêu căng HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) nên phải đền tội.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . đọc bài SGK b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết c-Kể chuyện: Sói và cừu GV: Quan sát. cô H+GV: Nhận xét. Con cừu bình tĩnh . Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên. chốt lại ý nghĩa. cào cào (Sgk) GV: Nhận xét tranh ..Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 104 . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.. có nhiều châu chấu.. 4. bổ sung. quan sát T3 Sáo ưa nơi khô ráo.. uốn nắn. giáng cho nó 1 gậy. của thông minh nên đã thoát chết. (10 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe .

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giống nhau: Bắt đầu bằng o . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. .Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) on an con sàn mẹ con nhà sàn Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) on – mẹ con an – nhà sàn d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau non thợ hàn hòn đá bàn ghế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé và bạn bè”.Viết: cá sấu..Đọc đúng câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Giúp học sinh đọc viết được: 0n. tranh (SGK).an *Vần on: GV: Vần on gồm o – n HS: So sánh on – oi .. an.Mục đích yêu cầu: . HS: Bộ ghép chữ.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ mẹ con .Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm on phân tích -> ghép on -> ghép con đánh vần – phân tich .Bài 44: on .) Tiết 2 3. đánh giá GV: Giới thiệu vần on .Đọc: bài 43 (SGK) 2. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa”.Bài mới: 1. nhà sàn .đọc trơn – phân tích – tiếng đã học * Vần an: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.KTBC: (4 phút) 1. II.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 105 . mẹ con. III.an I. cá nhân. kì diệu B.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .“ Gấu mẹ dạy con chơi đàn.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 106 .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa ” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) on – mẹ con an – nhà sàn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé và bạn bè” 4.

Giống nhau: Kết thúc bằng n .n HS: So sánh ân .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Viết: mẹ con.KTBC: (4 phút) 1. ăn.ăn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ân ă. cái cân.ăn *Vần ân: GV: Vần ân gồm â . II. III. đánh giá GV: Giới thiệu vần ân .Bài 45: ân. con trăn .Giới thiệu bài: (2P) 2.Dạy vần: a)Nhận diện vần ân .an .) Tiết 2 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.ăn I.Mục đích yêu cầu: .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái cân . .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 107 .ă .Khác nhau: Bắt đầu bằng â HS: Phát âm ân phân tích -> ghép ân -> ghép cân đánh vần – phân tich .ăn cân trăn cái cân con trăn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. Bố bạn Lê là thợ lặn”. HS: Bộ ghép chữ. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. nhà sàn B.Đọc đúng câu: “ Bé chơi thân với bạn Lê.Giúp học sinh đọc viết được: ân. tranh (SGK)..Bài mới: 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nặn đồ chơi ”.Đọc: bài 44 (SGK) 2.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học Nghỉ giải lao * Vần ăn: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) ân cân ăn trăn d)Đọc từ ứng dụng (7P) bạn thân khăn rằn gần gũi dặn dò GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát..

Bố bạn Lê là thợ lặn” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ân cân ăn trăn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Nặn đồ chơi” HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.“Bé chơi thân với bạn Lê.HS khác nhắc lại 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 108 .

Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
đồ chơi, tươi cười
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung

b. HD viết bảng con:

( 5 phút)

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

c.HD viết vào vở

( 18 phút )

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

GV: Nêu yêu cầu của tiết học

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

109

Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Cái kéo, trái đào
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

b. HD viết bảng con:
( 5 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

c.HD viết vào vở
( 18 phút )
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

110

Bài 46: ÔN - ƠN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca
- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 45 (SGK)
- Viết: bạn thân, dặn dò
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ôn
ơn
chồn
sơn
con chồn
sơn ca

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
ôn bài
cơn mưa
khôn lớn
mơn mởn

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ôn - ơn
*Vần ôn:
GV: Vần ân gồm ô - n
HS: So sánh ôn - on
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng ô
HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn ->
ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân
tích
* Vần ơn: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
111

“Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi
lại bận rộn”
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Mai sau khôn lớni”

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
- Ôn lại bài ở nhà

112

Bài 47: EN – ÊN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện
- Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 46 (SGK)
- Viết: con chồn, sơn ca
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần en – ên (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
en
ên
sen
nhện
lá sen
con nhện

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần en – ên
*Vần en:
GV: Vần en gồm e - n
HS: So sánh en - ôn
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e
HS: Phát âm en phân tích -> ghép en ->
ghép sen đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lá sen - đọc trơn – phân tích
* Vần ên: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
en
lá sen
ên
con nhện

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
áo len
mũi tên
khen ngợi
nền nhà

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
113

“ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non.
Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.

HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
en
lá sen
ên
con nhện
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“ Bên phải, bên trái, bên trên, bên
dưới

GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại

4.Củng cố – dặn dò: (2P)
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

114

Bài 48: IN – UN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: in, đèn pin. un, con giun
- Đọc đúng câu: “ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nói lời xin lỗi ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 47 (SGK)
- Viết: lá sen, con nhện
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần in – un (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
in
un
pin
giun
đèn pin
con giun

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài ( 2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần in – un
*Vần in:
GV: Vần in gồm i - n
HS: So sánh in - en
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng i
HS: Phát âm in phân tích -> ghép in ->
ghép pin đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ đèn pin - đọc trơn – phân tích
* Vần un: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
in
đèn pin
un
con giun

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
nhà in
mưa phùn
xin lỗi
vun xới

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
115

HS khác nhắc lại 4. lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.3. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 116 .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ủn à ủn ỉn Chín chú lợn con Ăn đã no tròn Cả đàn đi ngủ”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) in đèn pin un con giun c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Nói lời xin lỗi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK( đọc nhóm. cá nhân.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. con yến .Bài mới: 1.Giống nhau: Kết thúc bằng n .KTBC: (4 phút) .Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần iên – yên *Vần iên: GV: Vần iên gồm iê – iê HS: So sánh iên – iêu .Khác nhau: Bắt đầu bằng iê HS: Phát âm iên phân tích -> ghép iên -> ghép điện đánh vần – phân tich . II.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Biển cả ”.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ đèn điện . đèn điện.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: đèn pin. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.Giúp học sinh đọc viết được: iên.Bài 49: IÊN – YÊN I. HS: Bộ ghép chữ. yên. cá nhân. kiến đen lại xây nhà.Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão.đọc trơn – phân tích * Vần yên: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. tranh (SGK). uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 117 .) Tiết 2 3. con giun B.yên (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iên yên điện yến đèn điện con yến Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iên đèn điện yên con yến d)Đọc từ ứng dụng (7P) cá biển yên ngựa viên phấn yên vui Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Dạy vần: a)Nhận diện vần iên .Đọc: bài 48 (SGK) ..Mục đích yêu cầu: .. . III.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .“ Sau cơn bão. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. kiến đen lại xây nhà. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) iên đèn điện yên con yến c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Biển cả 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 118 .

Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. II.Đọc: bài 49 (SGK) .. tranh (SGK).Giống nhau: Bắt đầu bằng uô .Giúp học sinh đọc viết được: uôn.Đọc đúng câu: “ Mùa thu bầu trời như cao hơn.KTBC: (4 phút) . vươn vai . cào cào ”.Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm uôn phân tích -> ghép uôn -> ghép chuồn đánh vần – phân tich .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. châu chấu.) Tiết 2 3.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a)Nhận diện vần uôn . ươn. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. con yến B.Luyện tập: 119 . .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ chuồn chuồn . cá nhân.đọc trơn – phân tích * Vần ươn: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2P) 2. HS: Bộ ghép chữ. Trên giàn thiên lí..Bài 50: UÔN – ƯƠN I. III.ươn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôn chuồn chuồn chuồn ươn vươn vươn vai Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai d)Đọc từ ứng dụng (7P) cuộn dây con lươn ý muốn vườn nhãn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu vần uôn – ươn *Vần uôn: GV: Vần uôn gồm uô .Viết: đèn điện.n HS: So sánh uôn – uôi .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chuồn chuồn. chuồn chuồn.

châu chấu. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Chuồn chuồn. cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 120 .HS khác nhắc lại 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cào cào’’ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Mùa thu bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí.

III. Sgk: (16 phút) Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần II. SGK. Bộ ghép chữ . uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Đồ dùng dạy – học: . .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u n an b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cuồn cuộn con vượn thôn bản Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) cuồn cuộn. con vượn 3. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.Bài mới: 1. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng i.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. vườn nhãn B. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 121 . cả lớp) GV: Lắng nghe.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.HS: Bộ ghép chữ. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Viết: cuộn dây.Mục đích yêu cầu: .KTBC: (4 phút) . Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ.Đọc bài 50 . nhóm.Bài 51: ÔN TậP I.GV: Bảng ôn. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n . con lươn. bới giun b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) cuồn cuộn con vượn Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .

. của cô H+GV: Nhận xét. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 122 . uốn nắn. Lúc đầu còn vui vẻ. vẫn không đều nhau. chốt lại ý nghĩa..Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. bổ sung. Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn được ra và chia Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia đều.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 người đi săn.HS khác nhắc lại lời kể của bạn..cả ba ra về đều vui vẻ...Kể theo từng tranh ( HS khá) ..c-Kể chuyện: Chia phần (10 phút) *ý nghĩa: Trong cuộc sống biết nhường nhin nhau thì vẫn hơn 4.. từ sớm đến gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ Tranh 2: Họ chia đi chia lại.

Luyện tập: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 123 .ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ong võng cái võng ông sông dòng sông Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ong cái võng ông dòng sông d)Đọc từ ứng dụng (7P) con ong cây thông vòng tròn công viên Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giống nhau: Bắt đầu bằng uô .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá GV: Giới thiệu vần ong – ông *Vần onGV: GV: Vần ong gồm o .ÔNG I.Giúp học sinh đọc viết được: ong. con vượn.Khác nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm ong phân tích -> ghép ong -> ghép võng đánh vần – phân tich . . tranh (SGK).Bài 52: ONG . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. II.đọc trơn – phân tích * Vần ônGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái võng .KTBC: (4 phút) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đá bóng ”. cái võng.Giới thiệu bài: (2P) 2. ông.Đọc: bài 51 (SGK) .Mục đích yêu cầu: .. thôn bản B.Đọc đúng các câu: “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời”..Viết: cuồn cuộn.Dạy vần: a)Nhận diện vần ong . HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1.ng HS: So sánh ong – on . dòng sông . III. cá nhân.) Tiết 2 3.

Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 124 . cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ong cái võng ông dòng sông c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Đá bóng 4.

đọc trơn – phân tích * Vần ânGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Khác nhau: Bắt đầu bằng ă HS: Phát âm ăng phân tích -> ghép ăng -> ghép măng đánh vần – phân tich .Viết: con ong. cây thông.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 125 .ng HS: So sánh ăng – ong . rì rào”.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .Đọc: bài 52 (SGK) ..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1.) 3.KTBC: (4 phút) . âng. công viên B.Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần ăng – âng *Vần ănGV: GV: Vần ăng gồm ă . cá nhân. III.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ăng măng măng tre âng tầng nhà tầng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ăng măng tre âng nhà tầng d)Đọc từ ứng dụng (7P) rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài 53: ĂNG – ÂNG I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A..đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ măng tre . .Đọc đúng câu: “ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. tranh (SGK).Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Vâng lời cha mẹ”. Sóng vỗ bờ rì rào.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .Giúp học sinh đọc viết được: ăng. nhà tầng . II. măng tre.Mục đích yêu cầu: .

rì rào”. Sóng vỗ bờ rì rào.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.“ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 126 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ăng măng tre âng nhà tầng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Vâng lời cha mẹ’’ 4.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. tranh (SGK). ưng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Rừng.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .ng HS: So sánh ung – ong ..Mục đích yêu cầu: . nâng niu B.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 127 .ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ung súng bông súng ưng sừng sừng hươu Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ung bông súng ưng sừng hươu d)Đọc từ ứng dụng (7P) cây sung củ gừng trung thu vui mừng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc: bài 53 (SGK) . suối.Bài mới: 1. đèo ”.Khác nhau: Bắt đầu bằng u HS: Phát âm ung phân tích -> ghép ung -> ghép súng đánh vần – phân tich .đọc trơn – phân tích * Vần ưnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc đúng câu: “ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. II.) 3.Viết: rặng dừa. . HS: Bộ ghép chữ. vầng trăng. bông súng.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung . đánh giá GV: Giới thiệu vần ung – ưng *Vần unGV: GV: Vần ung gồm u . thung lũng.Bài 54: UNG – ƯNG I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bông súng . III.KTBC: (4 phút) .. sừng hươu .Giúp học sinh đọc viết được: ung. cá nhân.

suối. cá nhân. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Rừng.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 128 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. thung lũng.Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. đèo’’ 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .“ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”.

GV: Nêu rõ yêu cầu. cuộn dây b. cá biển. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.GV: Mẫu chữ. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nền nhà. Củng cố.Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ: Nền nhà. H+GV: Nhận xét. khôn lớn B. yên ngựa.Đồ dùng dạy . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Chú cừu. II.học: Nội dung A. HD quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. yên ngựa. nhà in. 129 . 3. đẹp. nhận xét: (6 phút) Nền nhà. GV: Quan sát. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. bảng phụ . nhà in. cá biển. cuộn dây . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. uốn nắn. nêu nhận xét về độ cao. chiều rộng.Nhận xét. nhà in. Chấm chữa bài: 4.TậP VIếT:Nền nhà.HS: Bảng con. . yên ngựa.Biết viết đúng mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. yên ngựa. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). cá biển. cuộn dây I. uốn nắn. cuộn dây c.học: . phấn. nhà in. III. Khăn lau bảng. vở tập viết. yên ngựa. hướng dẫn viết từng dòng. chữa lỗi trước lớp.Viết nhanh. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cỡ chữ…. .Hướng dẫn viết: a. nhà in. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. cuộn dây Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cá biển. Bài mới: 1. Các hoạt động dạy . cá biển.HD viết vào vở ( 18 phút ) Nền nhà. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.

bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Hướng dẫn viết: a. GV: Quan sát. cây sung. 3. Chấm chữa bài: 4. cây thông.Biết viết đúng mẫu chữ. cây sung.Đồ dùng dạy . cây thông. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. b. cuộn dây B. vở tập viết. cây thông.Mục đích yêu cầu: . cây sung. chữa lỗi trước lớp. củ gừng. bảng phụ . GV: Chấm bài của 1 số học sinh. vầng trăng. cây thông. c. cỡ chữ…. hướng dẫn viết từng dòng. chiều rộng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. . Các hoạt động dạy . II. III. cây sung. HD viết bảng con: (5 phút) Con ong. củ gừng. HD quan sát. cây thông. nêu nhận xét về độ cao.TậP VIếT: Con ong. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nền nhà. uốn nắn. H+GV: Nhận xét. vầng trăng. củ gừng.GV: Mẫu chữ. Bài mới: 1. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Củng cố. GV: Nhận xét chung giờ học.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ong. vầng trăng.Nhận xét. đẹp. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uốn nắn. cây sung. củ gừng. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Viết nhanh. vầng trăng. .học: . cỡ chữ: Con ong. I.( Cả lớp ) GV: Quan sát. nhận xét: (6 phút) Con ong. phấn.học: Nội dung A.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.HS: Bảng con. Khăn lau bảng. vầng trăng. GV: Nêu rõ yêu cầu. . 130 . củ gừng.

chiêng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống.Giống nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng -> ghép xẻng đánh vần – phân tich .KTBC: (4 phút) . chiêng .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao. trung thu.. tranh (SGK).đọc trơn – phân tích * Vần iênGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 55: ENG – IÊNG I. HS: Bộ ghép chữ.ng HS: So sánh eng – ong . đánh giá GV: Giới thiệu vần eng – iêng *Vần enGV: GV: Vần eng gồm e .Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 131 . iêng. .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ lưỡi xẻng .Đọc: bài 54 (SGK) .) 3. cá nhân.Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài mới: 1.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) eng xẻng lưỡi xẻng iêng chiêng trống. hồ.Giúp học sinh đọc viết được: eng. III. II.Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. vui mừng B.. lưỡi xẻng. trống.Dạy vần: a)Nhận diện vần ong . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Viết: cây sung. chiêng d)Đọc từ ứng dụng (7P) cái kẻng củ riềng xà beng bay liệng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. củ gừng.Mục đích yêu cầu: . giếng ”.

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. chiêng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ao.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 132 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.“ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống. hồ. giếng 4.

con đường. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. chiêng B..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô . cá nhân.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. tranh (SGK).Đọc: bài 55 (SGK) .Giống nhau: Kết thúc bằng ng . trống.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 133 . Lúa trên nương chín vàng.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .. III.Bài mới: 1.Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. II.Viết: lưỡi xẻng.Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.) Tiết 2 3.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng . Trai gái bản mường cùng vui vào hội”. HS: Bộ ghép chữ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”.ng HS: So sánh uông – iêng .Giới thiệu bài: (2P) 2.KTBC: (4 phút) .Mục đích yêu cầu: .Giúp học sinh đọc viết được: uông. . ương. quả chuông.

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
“ Nắng đã lên. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng
vàng. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng
vào hội”.
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
uông
quả chuông
bày bài
ương
con đường
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
“ Đồng ruộng’’
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

134

Bài 57: ANG – ANH
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ang, anh, cây bàng, cành chanh
- Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông
Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 56 (SGK)
- Viết: uông, quả chuông, ương, con
đường
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ung - ưng (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ang
anh
bàng
chanh
cây bàng
cành chanh

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ang
cây bàng
anh
cành chanh
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ang – anh
*Vần anGV:
GV: Vầânng gồm a- ng
HS: So sánh ang – ong
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
- Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o
HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang ->
ghép bàng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ cây bàng - đọc trơn – phân
tích
* Vần anHS: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
135

Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ung
bông súng
ưng
sừng hươu
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Buổi sáng’’

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

136

Bài 58: ÔN TậP
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, SGK, Bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung bài
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 50
- Viết: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút)
a
ă
â
o
ô
ơ
u

n
an

b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn thôn bản
Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: (7 phút)
cuồn cuộn, con vượn
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút)
Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. Gà con
vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun
b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn

Cách tiến hành
HS: Đọc bài (1 em)
- Viết bảng con ( cả lớp)
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu trực tiếp
HS: Nêu các vần kết thúc bằng i, y đã học
trong tuần
GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ)
HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh)
GV: Đưa bảng ôn
HS: Lần lượt lập các vần dựa vào
mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp,
nhóm, cả lớp)
GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho học
sinh
HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk)
GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng
dụng
HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo
nhóm cá nhân – cả lớp
137

c-Kể chuyện: Chia phần
(10 phút)

*ý nghĩa: Trong cuộc sống biết
nhường nhin nhau thì vẫn hơn
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)

HS: Viết bài trong vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Kể lần 1 cho HS nghe
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: Có 2 người đi săn. từ sớm đến
gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ
Tranh 2: Họ chia đi chia lại... vẫn không
đều nhau. Lúc đầu còn vui vẻ....
Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn
được ra và chia
Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia
đều...cả ba ra về đều vui vẻ.
- Kể theo từng tranh ( HS khá)
- HS khác nhắc lại lời kể của bạn, của cô
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
nghĩa.
HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em)
GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh
đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2

138

Bài 55: ENG – IÊNG
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng
- Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao, hồ, giếng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 54 (SGK)
- Viết: cây sung, trung thu, củ gừng,
vui mừng
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ong - ông (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
eng
xẻng
lưỡi xẻng

iêng
chiêng
trống, chiêng

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
cái kẻng
củ riềng
xà beng
bay liệng
Tiết 2

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần eng – iêng
*Vần enGV:
GV: Vần eng gồm e - ng
HS: So sánh eng – ong
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng ->
ghép xẻng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lưỡi xẻng - đọc trơn – phân
tích
* Vần iênGV: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
139

“ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
Ao, hồ, giếng

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

140

Bài mới: 1.Đọc: bài 55 (SGK) . . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. chiêng B..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.Giới thiệu bài: (2P) 2. III.Viết: lưỡi xẻng.ng HS: So sánh uông – iêng .KTBC: (4 phút) .âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 141 . cá nhân. .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”. quả chuông. II. trống.) Tiết 2 3. Trai gái bản mường cùng vui vào hội”. HS: Bộ ghép chữ..Giúp học sinh đọc viết được: uông. con đường.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông . Lúa trên nương chín vàng.Mục đích yêu cầu: . tranh (SGK).đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I. đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô .Giống nhau: Kết thúc bằng ng . ương.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 142 . uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK “ Đồng ruộng’’ nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói 4. HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) .lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uông quả chuông bày bài ương con đường HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng vào hội”. cá nhân.đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh “ Nắng đã lên. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng vàng.

con đường B.Bài 57: ANG – ANH I. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. cá nhân. đánh giá GV: Giới thiệu vần ang – anh *Vần anGV: GV: Vầânng gồm a. III. ương. quả chuông. .) 143 .Giới thiệu bài: (2P) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ang anh bàng chanh cây bàng cành chanh Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ang cây bàng anh cành chanh d)Đọc từ ứng dụng (7P) Tiết 2 3.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ..Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) : “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung .đọc trơn – phân tích * Vần anHS: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết: uông. anh.Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.ng HS: So sánh ang – ong ..Giống nhau: Kết thúc bằng ng .Bài mới: 1.Đọc: bài 56 (SGK) . cành chanh . cây bàng.Giúp học sinh đọc viết được: ang.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cây bàng .KTBC: (4 phút) . tranh (SGK). II. HS: Bộ ghép chữ.Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang -> ghép bàng đánh vần – phân tich .

Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Buổi sáng’’ 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 144 .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

đọc trơn – phân tích * Vần ênHS: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. ênh. uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) đình làng bệnh viện thông minh ễnh ương HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Luyện tập: 145 . . ngã kềnh ngay ra”. HS: Bộ ghép chữ.. B. II. tranh (SGK).đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ máy vi tính . cành chanh. anh.Giống nhau: Kết thúc bằng nh .. III.Mục đích yêu cầu: .) Tiết 2 3.Giới thiệu bài: (2P) 2..Viết: ang. máy tính ”. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giúp học sinh đọc viết được: inh. dòng kênh.Bài mới: 1.Dạy vần: a)Nhận diện vần inh – ênh (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) inh ênh tính kênh máy vi tính dòng kênh Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. cá nhân. máy vi tính. cây bàng. máy nổ.KTBC: (4 phút) . ..Khác nhau: Bắt đầu bằng a và i HS: Phát âm inh phân tích -> ghép inh-> ghép tính đánh vần – phân tich .nh HS: So sánh inh – anh . đánh giá GV: Giới thiệu vần inh – ênh *Vần inHS: GV: Vầânng gồm i.Đọc: bài 57 (SGK) . máy khâu.Phát triển lời nói tự nhiên theo CĐ: “ Máy cày.Đọc đúng câu: “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa.Bài 58: INH – ÊNH I.

máy nổ. máy tính ”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Máy cày. 4. máy khâu. ngã kềnh ngay ra”.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 146 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa. cá nhân.

. Sgk: (16 phút) Trên trời mây trắng như bông ở dưới cánh đồng bông trắng như mây HS: Đọc bài trên bảng . Bộ ghép chữ . nhóm. III..HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô u . uốn nắn 3. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Quạ và công II.Bài 59: ÔN TậP I.Đồ dùng dạy – học: .. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Bài mới: 1. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. bệnh viện.Đọc bài 58 .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng ng và nh . giải thích câu ứng Mấy cô má đỏ hây hây 147 .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Viết: đình làng.GV: Bảng ôn. SGK. ễnh ương B.KTBC: (4 phút) . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng ng và nh đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. ng ang nh anh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) bình minh nhà rông nắng chang chang Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) bình minh nhà rông Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . thông minh.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.. cả lớp) GV: Lắng nghe.Mục đích yêu cầu: .

. bổ sung. .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. 4..Đội bông như thể đội mây về làng b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) bình minh nhà rông c-Kể chuyện: Quạ và công (10 phút) *ý nghĩa: Vội vàng hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được điều gì. Tranh 3: Công khuyên mãi chẳng được.. Tranh 4: Cả bộ lông quạ. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 148 ... chốt lại ý nghĩa. uốn nắn.... công còn phải xoè đuôi. Tranh 2: Vẽ xong.. của cô H+GV: Nhận xét..... đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Kể theo từng tranh ( HS khá) ..Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng.. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Quạ vẽ cho công trước..

Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Mưa . nhà rông B.Giúp học sinh đọc và viết được om – làng xóm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Nói lời cảm ơn” II.Bài mới: 1.Sgk III.Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Mưa tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái bòng” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Bài 60: om – am I. am – rừng tràm .Giới thiệu bài: (2P) 2.. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần om: GV: Vần om gồm o – m HS: So sánh om – m giống khác nhau HS: Đánh vần om -> ghép om -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xóm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần am: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Mục đích yêu cầu: .. bòng”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. làng xóm – rừng tràm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chòm nâu quả trám đom đóm trái cam Tiết 2: 3.Đọc: bài 59 (Sgk) 2.KTBC: ( 5P) 1.Dạy vần mới: a-HĐ1: Nhận diện vần om (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần om am xóm tràm làng xóm rừng tràm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con om – am.Viết: bình minh. .sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ .Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ . cá nhân 149 .

b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề Nói lời cám ơn (7P) Khi nào nói lời cám ơn? Khi nào nói lời xin lỗi? HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. dặn học sinh về nhà đọc bài 150 .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.

Phát triển theo chủ đề: “Thứ..âm I.Bài 61: ăm . b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. năm” II. tháng. bộ ghép chữ. HS: SGK – bộ ghép chữ III. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần ăm: GV: Vần ăm gồm ă – m HS: So sánh ăm – am giống khác nhau HS: Đánh vần ăm -> ghép ăm -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép tằm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần âm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân 151 .Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ăm (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần (9P) ăm âm tằm nấm nuôi tằm hái nấm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con ăm – âm. đồi”.Học sinh đọc viết đúng ăm – nuôi tằm.Giới thiệu bài: (2P) 2. âm – hái nấm .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (SGK).Viết: chòm râu. nuôi tằm.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn núi. hái nấm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) tăm tre mầm non đỏ thắm đường hầm Tiết 2: 3. quả trám B.Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Con suối sau nhà rì rầm chảy..Đọc: bài 6 (SGK) 2. . ngày.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con suối.KTBC: (4P) 1.Bài mới: 1.

tháng.GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề: Thứ. năm (7P) 3. dặn học sinh về nhà đọc bài 152 . ngày.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

. nuôi tằm. ....đọc trơn – phân tích * Vần ơm: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.ơm *Vần ôm: GV: Vần ôm gồm ô.Dạy vần: a)Nhận diện vần ôm – ơm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ôm ơm tôm rơm con tôm đống rơm Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ôm con tôm ơm đống rơm d)Đọc từ ứng dụng (7P) chó đốm sáng sớm chôm chôm mùi thơm Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giống nhau: Kết thúc bằng m .Đọc đúng câu: “ Vàng mơ như trái chín .. ơm.Đọc: bài 61 (SGK) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Bữa cơm ”. tranh (SGK)..) 3..KTBC: (4 phút) . hái nấm B..Luyện tập: 153 .Giúp học sinh đọc viết được: ôm..ƠM I. HS: Bộ ghép chữ. II.Mục đích yêu cầu: .Khác nhau: Bắt đầu bằng ô và o HS: Phát âm ôm phân tích -> ghép ôm-> ghép tôm đánh vần – phân tich .Viết: ăm.. Đường tới trường xôn xao”.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) 2. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.. đánh giá GV: Giới thiệu vần ôm . âm.. cá nhân.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tôm ...Bài 62: ÔM .. đống rơm . con tôm.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.m HS: So sánh ôm – om ... III.

..Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm...HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 154 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ôm con tôm ơm đống rơm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Bữa cơm ”......a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Vàng mơ như trái chín . 4. cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát..... Đường tới trường xôn xao”...

sao đêm .Dạy vần: a)Nhận diện vần em – êm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) em tem con tem êm đêm sao đêm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài mới: 1. con tôm. con tem..Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o HS: Phát âm em phân tích -> ghép em-> ghép tem đánh vần – phân tich . đống rơm B.Đọc: bài 62 (SGK) . đánh giá GV: Giới thiệu vần em – êm *Vần em: GV: Vần em gồm e .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà”.Viết: ôm.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. III. .m HS: So sánh em – om . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. HS: Bộ ghép chữ. cá nhân.Mục đích yêu cầu: ..Giúp học sinh đọc viết được: em. ơm.Bài 63: EM – ÊM I.KTBC: (4 phút) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. II.Giới thiệu bài: (2P) 2.) 155 . êm.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tem .đọc trơn – phân tích * Vần êm: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) em êm con tem sao đêm d)Đọc từ ứng dụng (7P) trẻ em ghế đệm que kem mềm mại GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. tranh (SGK).Giống nhau: Kết thúc bằng m .Đọc đúng câu: “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”.

lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) em con tem êm sao đêm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Anh chị em trong nhà 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 156 . cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”.Tiết 2 3.

3. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.. hiền lành.Biết viết đúng mẫu chữ. buôn làng. đình làng. uốn nắn. nêu nhận xét về độ cao. chữa lỗi trước lớp. cỡ chữ….HD viết vào vở ( 18 phút ) Nhà trường. I.. hiền lành. II. . đình làng.. hướng dẫn viết từng dòng. GV: Quan sát.Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. .Viết nhanh. .. Bài mới: 1. hiền lành.HS: Bảng con. III. buôn làng. buôn làng.học: . Khăn lau bảng. cỡ chữ: Nhà trường. Các hoạt động dạy .Hướng dẫn viết: a. buôn làng. buôn làng... bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. GV: Nêu rõ yêu cầu. đình làng. phấn. hiền lành. HD quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nhà trường. 157 .. uốn nắn.. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. bảng phụ . nhận xét: (6 phút) Nhà trường. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) con ong. c. hiền lành. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.TẬP VIẾT: Nhà trường... HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. cây thông B.. 4. đánh giá b.GV: Mẫu chữ.Đồ dùng dạy . H+GV: Nhận xét. vở tập viết.. chiều rộng. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. đẹp.Mục đích yêu cầu: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). đình làng.. đình làng.học: Nội dung A.. Củng cố.

cỡ chữ…. chôm chôm. nhận xét: (6 phút) đỏ thắm. chiều rộng. trẻ em. 158 .. trẻ em .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Biết viết đúng mẫu chữ. vở tập viết. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. nêu nhận xét về độ cao. uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu.. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. mầm non. buôn làng B. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Chôm chôm. mầm non. phấn. HD viết bảng con: ( 5 phút) đỏ thắm. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. đẹp. Củng cố. . uốn nắn..học: . mầm non.. hướng dẫn viết từng dòng. chữa lỗi trước lớp. Bài mới: 1. đánh giá b.Mục đích yêu cầu: .GV: Mẫu chữ.HD viết vào vở ( 18 phút ) đỏ thắm... trẻ em I.. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. mầm non. bảng phụ . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) nhà trường.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Viết nhanh.. HD quan sát.HS: Bảng con. c. Khăn lau bảng. trẻ em. . GV: Quan sát.Hướng dẫn viết: a. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cỡ chữ: đỏ thắm. H+GV: Nhận xét.học: Nội dung A..Đồ dùng dạy . 4. trẻ em. chôm chôm. chôm chôm. III.Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. mầm non.TậP VIếT: đỏ thắm. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Các hoạt động dạy . 3. Chôm chôm. II.

KTBC: ( 5P) . SGK III.Bài mới: 1.um I. um. vàng II. .um b) Phát âm và đánh vần im um chim trùm chim câu trùm khăn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con im.Ghép im .Đọc: bài 63 SGK . SGK .Đánh vần phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ chim câu HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần um: qui trình HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng.HS: Bộ ghép chữ. chim câu.Giúp học sinh đọc và viết được: im.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?”.Viết: con tem. sao đêm B.Giới thiệu bài: (2P) 2.Dạy vần mới: ( 28P) a) Nhận diện vần im . chim câu. đánh giá GV: Giới thiệu vần im – um *Vần im: GV: Vần im gồm i – m HS: So sánh im – am giống khác nhau HS: Đánh vần im . trùm khăn d) Đọc từ ứng dụng con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm mĩm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét. trùm khăn . tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 159 .Mục đích yêu cầu: .Đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chim .Bài 64: im . tím.GV: Bộ ghép chữ .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. um. đỏ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh.Đồ dùng dạy – học: .

cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở (7P) HS: Đọc tên chủ đề. đỏ.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?” b) Luyện viết vở tập viết (10P) im. um.3. tím. chim câu.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. vàng 3. trùm khăn c) Luyện nói chủ đề Xanh. dặn học sinh về nhà đọc bài 160 .

đánh giá GV: Giới thiệu vần iêm – yêm *Vần iêm: GV: Vần iêm gồm iê – m HS: So sánh iêm – êm giống khác nhau HS: Đánh vần iêm .Phát triển theo chủ đề: “Điểm mười” II.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài SGK HS: Cả lớp viết bảng con GV: Nhận xét.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêm – yêm (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) iêm xiêm dừa xiêm yêm yếm cái yếm Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ( 7 P) iêm. bộ ghép chữ.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) 2. phân tích cấu tạo *Vần yêm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 161 .Đọc: bài 64 (SGK) .Phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ III. giải nghĩa từ dừa xiêm HS: Đọc trơn. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến. dừa xiêm.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. HS: SGK. yêm.Đánh vần . dừa xiêm.Viết: chim câu.KTBC: (4P) . cái yếm d) Đọc từ ứng dụng (7P) thanh kiếm âu yếm quí hiếm yếm dãi Tiết 2: 3. đọc trơn HS: Ghép xiêm . trùm khăn B. yêm. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Ban ngày. ghép iêm.Bài 65: iêm – iêm I. cái yếm . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Học sinh đọc viết đúnGV: iêm. .Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích cấu tạo.

Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”.HS khá nói theo HS: Luyện nói trước lớp ( cá nhân) GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. b) Luyện viết vở tập viết (8P) iêm. cái yếm c) Luyện nói chủ đề: Điểm mười 3. dặn học HS: Ôn lại bài ở nhà . cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. yêm. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến. dừa xiêm.Củng cố – dặn dò: (6P) (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.“Ban ngày.Chuẩn bị bài sau 162 .

uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ ứng dụng HS: Luyện đọc( cả lớp. ươm.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đánh vần – phân tich .đọc trơn – phân tích * Vần ươm: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) uôm cánh buồm ươm đàn bướm GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. buồm .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ TV. bướm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Ong.. II. III.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uôm .KTBC: (4 phút) . . cái yếm B.Bài mới: 1.Dạy vần: a)Nhận diện vần uôm – ươm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôm ươm buồm bướm cánh buồm đàn bướm Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt.Đọc đúng câu: “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng.m HS: So sánh uôm – iêm . cánh buồm. đánh giá GV: Giới thiệu vần uôm – ươm *Vần uôm: GV: Vần uôm gồm uô.Mục đích yêu cầu: . Trên trời.) Tiết 2 163 .Phân tích cấu tạo uôm . đàn bướm .Ghép uôm.Giúp học sinh đọc viết được: uôm. cá cảnh ”.. chim.Đọc: bài 65 SGK .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cánh buồm. bướm bay lượn từng đàn”.Giống nhau: Kết thúc bằng m .Bài 66: uôm – ươm I. cá nhân.Viết: dừa xiêm.

cá nhân. uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Ong. lớp) “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội vàng cả cánh đồng.HS khác nhắc lại 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 164 . dung tranh bướm bay lượn từng đàn”. lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uôm cánh buồm bày bài ươm đàn bướm HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. bướm.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng ( đọc nhóm. chim. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân.3. Trên trời. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. cá cảnh ”.

Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u m am b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) lưỡi liềm. .KTBC: (4 phút) . nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) xâu kim.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. . Sgk: (16 phút) Trong vòm lá mới chồi non GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. III. Bộ ghép chữ .Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. đàn bướm B.Đồ dùng dạy – học: . SGK. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng m đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. uốn nắn 165 .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Đi tìm bạn II.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng m . nhóm. nhóm lửa Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .HS: Bộ ghép chữ.GV: Bảng ôn. lưỡi liềm 3.Viết: cánh buồm.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con.Bài 67: ÔN TậP I. xâu kim.Đọc bài 66 . phần cháu bà chưa trảy vào. cả lớp) GV: Lắng nghe. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.

chốt lại ý nghĩa.Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con.. uốn nắn. của cô H+GV: Nhận xét. Tranh 4: Mãi đến khi mùa xuân đưa ấm áp đến từng nhà . phần cháu bà chưa trảy vào. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) xâu kim lưỡi liềm HS: Đọc bài trên bảng .HS khác nhắc lại lời kể của bạn.. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp c-Kể chuyện: Đi tìm bạn (10 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. Tranh 2: Nhưng có 1 ngày gió lạnh từ đâu kéo về .. Sóc bèn hỏi. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. ...Kể theo từng tranh ( HS khá) . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 166 ... Tranh 3: Gặp bạn thỏ... Nhím đi biệt tăm....Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe . bổ sung. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.. 4.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Sóc và nhím là đôi bạn thân. *ý nghĩa: Câu chuyện nói lên tình cảm thân thiết của Sóc và Nhím mặc dầu mỗi người có những hoàn cảnh sống rất khác nhau...

Đọc: bài 67 SGK . III.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc đúng các câu: “ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”.Dạy vần: a)Nhận diện vần ot .Bài mới: 1.Viết: xâu kim.Đánh vần – phân tich .Ghép ot -> ghép hót . cá nhân..Mục đích yêu cầu: .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ tiếng hót . chim hót.ÁT I.t HS: Phát âm ot . II..Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. chúng em ca hát.Phân tích cấu tạo . lưỡi liềm B. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. ca hát . đánh giá GV: Giới thiệu vần ot – at *Vần ot: GV: Vần ot gồm o . .Bài 68: ÓT .KTBC: (4 phút) . át.đọc trơn – phân tích * Vần at: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.) 167 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gà gáy.Giúp học sinh đọc viết được: ót.at (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ot hót tiếng hót at hát ca hát Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ót át tiếng hót ca hát d)Đọc từ ứng dụng (7P) bánh ngọt bãi cát trái nhót chẻ lạt Tiết 2 3. tiếng hót.

“ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ot tiếng hót át ca hát HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . chim hót. cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Quan sát.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Gà gáy. chúng em ca hát 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 168 .

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật II.Mục đích yêu cầu: . ất. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.ât I.Dạy vần mới: a) Nhận diện vần ăt . ât. rửa mặt. ca hát B.ất (3P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK GV: Nhận xét. đấu vật.Luyện tập HS: Luyện đọc bài trên bảng. quan sát 169 .sử dụng tranh SGK HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giúp học sinh đọc và viết được: ắt.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm .Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ . rửa mặt.KTBC: ( 5P) 1.Bài mới: 1. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăt – ât *Vần ăt: GV: Vần im gồm ă – t HS: Đánh vần ăt -> ghép ăt -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mặt -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ rửa mặt HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ât: qui trình tương tự b) Phát âm và đánh vần ăt ât mặt vật rửa mặt đấu vật Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăt.Bài 69: ăt .Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc: bài 68 SGK 2.Viết: tiếng hót. SGK III. đấu vật d) Đọc từ ứng dụng (7P) đôi mắt mật ong bắt tay thật thà (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng. .

a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm b) Luyện viết vở tập viết (7P) ăt. ât. đấu vật c) Luyện nói chủ đề Ngày chủ nhật 3. rửa mặt. dặn học sinh về nhà đọc bài 170 . cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: (2P) tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôt – ơt *Vần ôt: GV: Vần ôt gồm ô – t HS: Đánh vần ôt .”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép cột -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ cột cờ HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ơt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 171 .Phát triển theo chủ đề: “Những người bạn tốt” II. cái vợt (7P) d) Đọc từ ứng dụng (7P) cơn sốt quả ớt xay bột ngớt mưa Tiết 2: 3. cột cờ.Bài 70: ôt – ơt I.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôt– ơt (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) ôt ơt cột vợt cột cờ cái vợt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôt.KTBC: (4P) 1. HS: SGK. ghép ôt. đấu vật B. .Viết: rửa mặt.Bài mới: 1.Đọc: bài 69 (SGK) 2. bộ ghép chữ III. ơt.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm.Học sinh đọc viết đúnGV: ôt. Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. cái vợt.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm. cột cờ. . ơt.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: (2P) 2.”. bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

Viết: cột cờ. tranh (SGK).GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.đọc trơn – phân tích * Vần êt: HD tương tự 172 .KTBC: (4 phút) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Chợ tết ”. HS: Bộ ghép chữ. III.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bánh tét. cái vợt B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. II.Giúp học sinh đọc viết được: et. dặn học sinh về nhà đọc bài Ngày giảng:27. . đánh giá GV: Giới thiệu vần et – êt *Vần et: GV: Vần et gồm e. êt.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. dệt vải . cá nhân b) Luyện viết vở tập viết (7P) ôt. cái vợt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: “Những người bạn tốt” (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3.Đọc: bài 70 (SGK) . bánh tét.Đọc đúng câu: “ Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mẹt nhưng vẫn cố bay theo hàng”.Bài mới: 1.t HS: Phát âm et phân tích -> ghép et-> ghép tét đánh vần – phân tich .Dạy vần: a)Nhận diện vần et – êt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) et êt tét dệt bánh tét dệt vải Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. cột cờ. ơt.12 et– êt Bài 71: I.Mục đích yêu cầu: .

) 3.. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 173 .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng”. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. cá nhân..c)Viết bảng con (7P) et bánh té êt dệt vải d)Đọc từ ứng dụng (7P) nét chữ con rết sấm sét kết bạn Tiết 2 GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) et bánh tét êt dệt vải c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Chợ tết 4. cá nhân.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: bánh tét.Đọc: bài 71 (SGK) . dệt vải B.Bài mới: 1. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.) Tiết 2 3. ưt.Mục đích yêu cầu: . II. ưt.. bút chì.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Ngón út. sau rốt.Bài 72: ut – ưt I.Đọc đúng các câu: “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”. .Giới thiệu bài: (2P) 2. cá nhân.Giúp học sinh đọc viết được: ut. III. HS: Bộ ghép chữ.Dạy vần: a)Nhận diện vần ut – ưt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ut bút bút chì ưt mứt mứt gừng Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. mứt gừng d)Đọc từ ứng dụng (7P) chim cút sứt răng sút bóng nứt nẻ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.đọc trơn – phân tích * Vần ưt: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ut.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bút chì . tranh (SGK)..Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh 174 .KTBC: (4 phút) .t HS: Phát âm ut phân tích -> ghép ut -> ghép but đánh vần – phân tich . mứt gừng . em út. đánh giá GV: Giới thiệu vần ut – ưt *Vần ut: GV: Vần ut gồm u . bút chì.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại 4. mứt gừng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ngón út. ưt. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ut.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 175 . bút chì. em út. sau rốt. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. cá nhân.Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”.

nhận xét: (6 phút) Thanh kiếm. hướng dẫn viết từng dòng.Viết nhanh. âu yếm. bãi cát. thật thà . mầm non B. bảng phụ . Bài mới: 1.học: Nội dung A. . bãi cát.Nhận xét. bánh ngọt. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD quan sát. 176 .học: . ao chuôm. âu yếm. ao chuôm. dặn dò: GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cỡ chữ…. vở tập viết. bổ sung ( 5 phút) Thanh kiếm. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.HS: Bảng con. GV: Quan sát. ao chuôm. ao chuôm.Hướng dẫn viết: a. Các hoạt động dạy . GV: Nhận xét chung giờ học.Đồ dùng dạy . chữa lỗi trước lớp. đẹp. âu yếm.GV: Mẫu chữ. thật thà c. bãi cát. .( Cả lớp ) GV: Quan sát. thật thà 3. GV: Nêu rõ yêu cầu. thật thà b.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn. bánh ngọt. Khăn lau bảng. H+GV: Nhận xét. bánh ngọt. Củng cố. bãi cát. phấn. bánh ngọt. ao chuôm. Chấm chữa bài: 4. III. âu yếm. cỡ chữ: Thanh kiếm. chiều rộng. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) đỏ thắm.Mục đích yêu cầu: . âu yếm.TẬP VIẾT : Thanh kiếm.Biết viết đúng mẫu chữ. HD viết bảng con: ( 18 phút ) Thanh kiếm.HD viết vào vở Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uốn nắn. bánh ngọt. bãi cát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. nêu nhận xét về độ cao. II. thật thà I. đánh giá (4 phút ) (2 ph) GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).

con vịt. chim cút. con vịt. nét chữ. nét chữ. HD viết bảng con: ( 5 phút) Xay bột.Mục đích yêu cầu: . chim cút. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Đồ dùng dạy . nét chữ. . hướng dẫn viết từng dòng. cỡ chữ…. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm. bảng phụ . Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.học: Nội dung A. kết bạn. HD quan sát. Bài mới: 1. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. thời tiết GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Hướng dẫn viết: a. phấn. nét chữ. nhận xét: (6 phút) Xay bột. thời tiết I. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Củng cố. chiều rộng. kết bạn. uốn nắn. 177 . Các hoạt động dạy . vở tập viết.Biết viết đúng mẫu chữ.Viết nhanh.Nhận xét. kết bạn. 4. chim cút.HD viết vào vở ( 18 phút ) Xay bột. kết bạn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đánh giá b.TẬP VIẾT: Xay bột. kết bạn. H+GV: Nhận xét. Khăn lau bảng. . II. thời tiết GV: Nêu rõ yêu cầu. chim cút. c. đẹp. III. con vịt. bãi cát B. 3. GV: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. thời tiết Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. nét chữ. chim cút. con vịt.HS: Bảng con. thời tiết .học: . bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. cỡ chữ: Xay bột.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. con vịt. chữa lỗi trước lớp.GV: Mẫu chữ. uốn nắn.

Viết: bút chì.Bài mới: 31P 1. iêt. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. chữ viết d) Đọc từ ứng dụng con vịt đông nghịt Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mít.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. giải nghĩa từ trái mít HS: Đọc trơn.Bài 73: it – iêt I. ghép it. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. . đánh vần. trái mít.Đọc: bài 72 (SGK) . trái mít.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần it– iêt b) Phát âm và đánh vần it iêt mit viết trái mít hiểu biết Nghỉ giải lao c) Viết bảng con it.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì có cánh Mà lại biết bơi 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng.Học sinh đọc viết đúnGV: it. phân tích cấu tạo. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 178 .Giới thiệu bài: 2. vẽ. HS: SGK. mứt gừng B.Mục đích yêu cầu: .Phát triển theo chủ đề: “Em tô. viết” II. phân tích cấu tạo *Vần iêt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con thời tiết hiểu biết HS: Đọc từ ứng dụng. bộ ghép chữ Tiếng Việt III.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về dẻ trứng”. đánh giá GV: Giới thiệu vần it – iêt *Vần it: GV: Vần it gồm i – t HS: Đánh vần it .KTBC: 4P . bộ ghép chữ Tiếng Việt. iêt. chữ viết .

Ôn lại bài. xem trước bài sau. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết it. KIểM TRA CUốI HọC Kỳ I (Phòng giáo dục ra đề bài) 179 . trái mít. iêt.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. viết 3. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Ngày xuống ao chơi Đêm về đẻ trứng”. chữ viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Em tô. vẽ.

chuột nhắt.Mục đích yêu cầu: . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uôt – ươt *Vần uôt: GV: Vần uôt gồm uô – t HS: Đánh vần uôt . lướt ván d) Đọc từ ứng dụng trắng muốt tuốt lúa vượt lên ẩm ướt Tiết 2: 3. ươt. HS: SGK.Bài mới: 31P 1.Bài 74: uôt – ươt I. phân tích cấu tạo. ghép uôt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: 2. phân tích cấu tạo *Vần ươt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 180 .Học sinh đọc viết đúnGV: uôt.Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. chuột nhắt. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chuột. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. chữ viết B.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm.KTBC: 4P .Đọc: bài 73 (SGK) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III. .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ.Viết: trái mít. lướt ván .Dạy vần: a) Nhận diện vần uôt– ươt b) Phát âm và đánh vần uôt ươt chuột lướt chuột nhắt lướt ván Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uôt. đánh vần. mua muối giỗ cha con mèo”. ươt. giải nghĩa từ chuột nhắt HS: Đọc trơn.

ươt.Chú chuột đi chợ đường xa tranh Mua mắm. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 181 . cá nhân uôt. lướt ván GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Chơi cầu trượt 4. GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. mua muối giỗ cha con mèo”. chuột nhắt.

GV: Bảng ôn. e ê .. lướt ván B. III. .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. nhóm. đánh giá bát ngát Tiết 2 3.Đọc bài 74 .Giới thiệu bài: 2. uốn nắn 182 .. sửa lỗi phát âm cho HS t at ăt et êt ươt b-Đọc từ ứng dụnGV: chót vót bát ngát Việt Nam Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: chót vót Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chuột nhà và chuột đồng II.HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1.. cả lớp) GV: Lắng nghe.ÔN TậP I.Đồ dùng dạy – học: .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Mục đích yêu cầu: ..Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng t . Bộ ghép chữ . SGK.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. Sgk: 32P HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.KTBC: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Viết: chuột nhắt. ươ 4P 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.

. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài..HS khác nhắc lại lời kể của bạn. chuột nhà về quê thăm chuột đồng.... Tranh 2: Tối đầu tiên đi kiểm ăn. Tranh 4: sáng hôm sau. còn bác thì khuân về hang. của cô H+GV: Nhận xét. vội chia tay chuột nhà. b-Luyện viết vở tập viết: chót vót bát ngát c-Kể chuyện: Chuột nhà và chuột đồng *ý nghĩa: Biết yêu quí những gì do chính tay mình làm ra. chúng đành phải rút về hang.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Một ngày nắng ráo. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn. chuột nhà phân cônGV: Em chạy vào nhà khuân thức ăn ra. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. chốt lại ý nghĩa.. .....Củng cố – dặn dò: 2P HS: Đọc bài trên bảng ..Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. chuột đồng thu xếp hành lý. thà về nhà cũ. Nó nói: Thôi.. Tranh 3: Lần này chúng mò đến kho thực phảm. . bổ sung.Kể theo từng tranh ( HS khá) .. 4.Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 183 . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.

Viết: chót vót. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oc – ac *Vần oc: GV: Vần oc gồm o – c HS: Đánh vần oc . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sóc. ghép oc.Học sinh đọc viết đúnGV: oc.Giới thiệu bài: 2. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 184 . ac.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III. ac. bộ ghép chữ.ac b) Phát âm và đánh vần oc ac sóc bác con sóc bác sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oc.Bài 76: oc – ac I. phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. bác sĩ . bát ngát B. con sóc. HS: SGK.Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bác sĩ d) Đọc từ ứng dụng hạt thóc con cóc bản nhạc con vạc Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. .Đọc: bài 75 (SGK) .Luyện tập 33P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. giải nghĩa từ con sóc HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ac: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.KTBC: 3P . đánh vần. con sóc.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 32P 1.Dạy vần: a) Nhận diện vần oc .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”.

HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. bác sĩ c) Luyện nói chủ đề: Vừa vui vừa học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề. con sóc. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oc. 185 . xem trước bài sau. ac. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. Ôn lại bài.

Đọc được câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. Liên hệ .học: GV: Bảng con ghi âm.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Luyện nói: Chơi cầu trượt (15 phút ) 3.Mục đích yêu cầu: I. ac.Mục đích yêu cầu: . III. sửa sai. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nêu rõ yêu cầu HS: Đọc SGK( đồng thanh. con sóc. dặn dò: (3 phút) HS: Quan sát tranh SGK. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. tiếng.Bài mới: 1.Các hoạt động dạy .HS đọc được: oc.Củng cố. con sóc. HS nhắc lại ( 2 em) HS khá nói. thảo luận. HS nhắc lại ( 2 em) HS tập nói trong nhóm ( nhóm đôi) Thi nói trước lớp ( 5 em) H+GV: Nhận xét. đánh giá. HS: Ghép 1 số tiếnGV: con sóc. 186 . Bộ ghép chữ. Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Rèn đọc: oc – ac I. HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. Cách thức tiến hành HS: Đọc lần lượt theo HD của GV( cá nhân) GV: Nhận xét. giúp HS đọc đúng. từ cần luyện đọc. b. .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Chơi cầu trượt” II. ac. bác sĩ .Luyện đọc (17 phút) oc. bổ sung HS: Nhắc tên bài học. bác sĩ “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”.Đọc bài 1 lượt. trao đổi ND tranh. bác sĩ. tranh sưu tầm.con sóc. Luyện tập a. HS: SGK . bác sĩ . nhóm) GV: Quan sát.Đọc bài 75 B.Đồ dùng dạy . cá nhân.học: Nội dung A.

GV: Nhắc nội dung bài. .Nhận xét chung giờ học. 187 .

đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mắc. giải nghĩa từ: Mắc áo HS: Đọc trơn.Phát triển theo chủ đề: “ Ruộng bậc thang” II. HS: SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăc– âc b) Phát âm và đánh vần ăc âc mắc gấc mắc áo quả gấc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăc.Bài 77: ăc – âc I. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăc – âc *Vần ăc: GV: Vần ăc gồm ă – c HS: Đánh vần ăc . bác sĩ B. quả gấc .Viết: con sóc. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ghép ăc. mắc áo. viết đúnGV: ăc. bộ ghép chữ III.KTBC: 4P .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 31P 1.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. đánh vần. âc. phân tích cấu tạo.Đọc: bài 76 (SGK) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. quả gấc d) Đọc từ ứng dụng màu sắc ăn mặc giấc ngủ nhấc chân Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: . mắc áo. . âc. phân tích cấu tạo *Vần âc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 188 .Giới thiệu bài: 2. bộ ghép chữ.Học sinh đọc.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Những đàn chim ngói Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.

mắc áo. âc.Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ăc. tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 189 . Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. quả gấc GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Ruộng bậc thang 4. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

viết đúnGV: uc.Dạy vần: a) Nhận diện vần uc– ưc b) Phát âm và đánh vần uc ưc trục lực cần trục lực sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uc.Mục đích yêu cầu: .Phát triển theo chủ đề: “ Ai thức dậy sớm nhất” II. .Học sinh đọc. lực sĩ d) Đọc từ ứng dụng máy xúc cúc vạn thọ GV: Giới thiệu vần uc – ưc *Vần uc: GV: Vần uc gồm u – c HS: Đánh vần uc . lực sĩ . cần trục. đánh vần.Bài 78: uc – ưc I. phân tích cấu tạo. cần trục. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. âc.Bài mới: 31P 1.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì màu đỏ Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. ưc. ưc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì màu đỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 190 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ghép uc. phân tích cấu tạo *Vần ưc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con lọ mực nóng nực Tiết 2: 3. bộ ghép chữ III.Đọc: bài 77 (SGK) . mắc áo B.Giới thiệu bài: 2. HS: SGK. giải nghĩa từ: cần trục HS: Đọc trơn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép trục.Viết: ăc.KTBC: 4P .

lực sĩ c) Luyện nói chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất 4. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: 3P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ưc.Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. 191 . cần trục. b) Luyện viết vở tập viết uc. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

thợ mộc. lực sĩ B.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôc– uôc b) Phát âm và đánh vần ôc uôc mộc đuốc thợ mộc ngọn đuốc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôc. thợ mộc. uống thuốc” II. uôc. uôc.Bài 79: ôc – uôc I. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. HS: SGK. viết đúnGV: ôc.Giới thiệu bài: 2.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. cần trục.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. phân tích cấu tạo *Vần uôc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 192 . ngọn đuốc .Viết: uc.Mục đích yêu cầu: . Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. . ngọn đuốc d) Đọc từ ứng dụng con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài Tiết 2: 3. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mộc. đánh vần. ghép ôc. phân tích cấu tạo.Bài mới: 31P 1.Học sinh đọc. giải nghĩa từ: thợ mộc HS: Đọc trơn.Phát triển theo chủ đề: “ Tiêm chủng. bộ ghép chữ. ưc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.KTBC: 4P . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôc – uôc *Vần ôc: GV: Vần ôc gồm ô – c HS: Đánh vần ôc . bộ ghép chữ III.Đọc: bài 78 (SGK) .

thợ mộc.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ngọn đuốc c) Luyện nói chủ đề: Tiêm chủng. uống thuốc 4. 193 . xem trước bài sau.b) Luyện viết vở tập viết ôc. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. uôc.

Phát triển theo chủ đề: “ Xiếc.Học sinh đọc.Đọc: bài 79 (SGK) . viết đúnGV: iêc. đánh vần.Mục đích yêu cầu: . phân tích cấu tạo *Vần ươc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 194 . giải nghĩa từ: xem xiếc HS: Đọc trơn.Viết: ôc.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ươc. thợ mộc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Bài 80: iêc – ươc I. xem xiếc. HS: SGK. ngọn đuốc B. bộ ghép chữ III. .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêc– ươc b) Phát âm và đánh vần iêc ươc xiếc rước xem xiếc rước đèn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêc. bộ ghép chữ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêc – ươc *Vần iêc: GV: Vần iêc gồm iê – c HS: Đánh vần iêc . rước đèn . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xiếc. ghép iêc. ươc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông”. ca nhạc” II. múa rối. uôc. xem xiếc.Giới thiệu bài: 2. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài mới: 31P 1. rước đèn d) Đọc từ ứng dụng cá diếc cái lược công việc thước kẻ Tiết 2: 3. phân tích cấu tạo.KTBC: 4P .

xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. ươc. xem xiếc. múa rối. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 195 .Êm đềm khua nước ven sông”. b) Luyện viết vở tập viết iêc. ca nhạc 4. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. rước đèn GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xiếc.

học: Nội dung A. hạt thóc..Nhận xét.. bổ sung GV: Nêu rõ yêu cầu. nêu nhận xét về độ cao. hạt thóc .Đồ dùng dạy .Biết viết đúng mẫu chữ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.. phấn..GV: Mẫu chữ. chữa lỗi trước lớp..HD viết vào vở ( 18 phút ) tuốt lúa. hướng dẫn viết từng dòng. Chấm chữa bài: 4.. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). hạt thóc I.. Các hoạt động dạy ... âu yếm B. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ: tuốt lúa. c. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. chiều rộng. hạt thóc.Hướng dẫn viết: a. . Củng cố. III. uốn nắn. . Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.TẬP VIẾT : Tuốt lúa. GV: Nhận xét chung giờ học. hạt thóc. Khăn lau bảng. HD viết bảng con: ( 5 phút) tuốt lúa.HS: Bảng con. II. cỡ chữ…. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. 196 . 3. nhận xét: (6 phút) tuốt lua. đánh giá b. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. GV: Quan sát. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát.. đẹp... GV: Chấm bài của 1 số học sinh. vở tập viết..Viết nhanh. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.học: . bảng phụ .Mục đích yêu cầu: . uốn nắn. HD quan sát..

.Biết viết đúng mẫu chữ. GV: Nêu rõ yêu cầu.Viết nhanh.. nêu nhận xét về độ cao. phấn.( Cả lớp ) GV: Quan sát..HS: Bảng con. 197 . cá diếc. GV: Quan sát. bảng phụ ... nhận xét: (6 phút) Con ốc. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ốc.Mục đích yêu cầu: . c. I.học: ... đôi guốc. .. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) tuốt lúa. . III. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD viết bảng con: ( 5 phút) Con ốc.. đẹp. vở tập viết. cá diếc.. đôi guốc. uốn nắn. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. cá diếc. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. uốn nắn.. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác )..TẬP VIẾT: Con ốc... . cỡ chữ: Con ốc. hướng dẫn viết từng dòng..GV: Mẫu chữ. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Hướng dẫn viết: a. đôi guốc.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. H+GV: Nhận xét. Khăn lau bảng. II. đánh giá b. HD quan sát. 3. Củng cố. hạt thóc B.Đồ dùng dạy . cá diếc. chiều rộng.. đôi guốc. 4. Các hoạt động dạy . Bài mới: 1...học: Nội dung A. đôi guốc.. cỡ chữ….. chữa lỗi trước lớp. cá diếc.

mẹ ơi cô dạy Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. viết đúnGV: ach.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Mục đích yêu cầu: .Bài 81: ach I.Giới thiệu bài: 2. giải nghĩa từ: cuốn sách HS: Đọc trơn.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mẹ. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sách. ươc B.Dạy vần: a) Nhận diện vần: ach b) Phát âm và đánh vần ach sách cuốn sách 4P 31P GV: Giới thiệu vần ach *Vần acHS: GV: Vần ach gồm a – ch HS: Đánh vần ach . bộ ghép chữ.Bài mới: 1. đánh vần.Viết: iêc.Phát triển theo chủ đề: “ Giữ gìn sách vở” II.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mẹ. . bộ ghép chữ III. áo cũng bẩn ngay”. cuốn sách . phân tích cấu tạo.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Học sinh đọc. HS: SGK. cuốn sách d) Đọc từ ứng dụng viên gạch sạch sẽ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con kênh rạch cây bạch đàn Tiết 2: 3. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 198 . ghép ach.KTBC: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách.Đọc: Bài 80 (SGK) . phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ach.

Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. b) Luyện viết vở tập viết ach. 199 . cuốn sách c) Luyện nói chủ đề: Giữ gìn sách vở 4. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. áo cũng bẩn ngay”.

phân tích cấu tạo *Vần êcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 200 .Luyện tập Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. giải nghĩa từ: tờ lịch HS: Đọc trơn.Bài 82: ich – êch I.Đọc: bài 81 (SGK) . phân tích cấu tạo.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. êch. con ếch . tờ lịch.KTBC: 4P . . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. có ích”. tờ lịch.Viết: ach. ghép ich. bộ ghép chữ III.Bài mới: 31P 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ.Dạy vần: a) Nhận diện vần ich– êch b) Phát âm và đánh vần ich êch lịch ếch tờ lịch con ếch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ich. cuốn sách B. ri rích Có ích. HS: SGK. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ich – êch *Vần icHS: GV: Vần ich gồm i – ch HS: Đánh vần ich .Mục đích yêu cầu: . viết đúnGV: ich.Phát triển theo chủ đề: “ Chúng em đi du lịch” II.Học sinh đọc. đánh vần. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép lịch. êch.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích.Giới thiệu bài: 2. con ếch d) Đọc từ ứng dụng vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Tiết 2: 3.

201 . cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ich. có ích”. con ếch GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Chúng em đi du lịch 4. xem trước bài sau.a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tờ lịch.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. êch. ri rích Có ích. Ôn lại bài. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

Giới thiệu bài: 2. sửa lỗi phát âm cho HS ch ach êch ich b-Đọc từ ứng dụnGV: thác nước chúc mừng Nghỉ giải lao: ích lợi HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ 202 . cả lớp) GV: Lắng nghe.Bài mới: 1.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa . nhóm.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.GV: Bảng ôn. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. Bộ ghép chữ .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: ă â o ô u ư iê uô ươ a ê i c ăc âc oc ôc uc ưc iêc uôc ươc ac 4P Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn 13 chữ ghi vần vừa học từ bài 76 đến 82.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Bài 83: ôn tập I. êch B. .KTBC: .Đồ dùng dạy – học: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.HS: Bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . SGK.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng II.Viết: ich. III. đánh giá 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Đọc bài 82 .

Củng cố – dặn dò: 2P HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.. của cô H+GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . Sgk: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Nhà kia có 1 con út rất ngốc nghếch. Tranh 3: Vừa lúc ở kinh đô có chuyện lạ .. chốt lại ý nghĩa.. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. 4... HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: thác nước ích lợi c-Kể chuyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng *ý nghĩa: Nhờ sống tốt bụng Ngốcđã gặp được nhiều điều tốt đẹp.. ba cô con gái..... quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. uốn nắn. .c-Viết bảng con: thác nước ích lợi Tiết 2 3. ... bổ sung. Tranh 4: Công chúa nhìn thấy đoàn 7 người cùng con ngỗng. được lấy công chúa làm vợ. Tranh 2: Trên đường anh tạt vào 1 quán nhỏ.Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 203 .Kể theo từng tranh ( HS khá) ..Luyện tập 32P a-Luyện đọc bảng.

Viết: thác nước. họp nhóm. ghép op.Phát triển theo chủ đề: “ Chóp núi. họp nhóm.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo *Vần ap: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 204 . chúc mừng B.Mục đích yêu cầu: . . HS: SGK. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần op .ap b) Phát âm và đánh vần op ap họp sạp họp nhóm múa sạp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con op. ap. múa sạp d) Đọc từ ứng dụng con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp Tiết 2: 3.Học sinh đọc. Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.ap *Vần op: GV: Vần op gồm o – p HS: Đánh vần op . viết đúnGV: op. bộ ghép chữ. phân tích cấu tạo. tháp chuông” II.Bài 84: op – ap I. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. giải nghĩa từ: họp nhóm HS: Đọc trơn. đánh vần.Giới thiệu bài: 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ngọn cây. bộ ghép chữ III.Dạy vần: a) Nhận diện vần op . ap.Đọc: Bài 83 (SGK) . múa sạp .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép họp.KTBC: 4P .

Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 205 . múa sạp c) Luyện nói chủ đề: Chóp núi. ap.b) Luyện viết vở tập viết op. xem trước bài sau. họp nhóm. ngọn cây. tháp chuông 4.

Phát triển theo chủ đề: “ Trong cặp sách của em” II.Bài mới: 31P 1. cải bắp.Viết: họp nhóm.âp b) Phát âm và đánh vần ăp âp bắp mập cải bắp cá mập Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăp. âp. cá mập . múa sạp B. . HS: SGK.âp *Vần ăp: GV: Vần ăp gồm ă – p HS: Đánh vần ăp .Bài 85: ăp – âp I.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần.KTBC: 4P .Đọc: Bài 84 (SGK) .Học sinh đọc. cá mập d) Đọc từ ứng dụng gặp gỡ ngăn nắp tập múa bập bênh Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. cải bắp. phân tích cấu tạo *Vần âp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: . bộ ghép chữ III. viết đúnGV: ăp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăp . bộ ghép chữ.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăp . âp. ghép ăp. giải nghĩa từ: cải bắp HS: Đọc trơn.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 206 .Giới thiệu bài: 2. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép bắp.

dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá mập GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Trong cặp sách của em 4. b) Luyện viết vở tập viết ăp. âp. cải bắp. Ôn lại bài. 207 . cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. xem trước bài sau.

lớp học . ghép ôp.Bài mới: 31P 1. đánh vần.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: 4P .ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp . giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.Học sinh đọc. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp . ơp. phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 208 . bộ ghép chữ. phân tích cấu tạo. HS: SGK. viết đúnGV: ôp. ơp.Mục đích yêu cầu: . lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3. hộp sữa.Bài 86: ôp – ơp I.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp. cá mập B.Đọc: Bài 85 (SGK) . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp.Viết: cải bắp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . hộp sữa.Giới thiệu bài: 2. bộ ghép chữ III.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. Ôn lại bài. hộp sữa. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4. ơp.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 209 . tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. cá nhân ôp.

giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn. êp. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 210 .Bài mới: 31P 1.Giới thiệu bài: 2. đánh vần. cá chép. bộ ghép chữ. bộ ghép chữ III.Viết: hộp sữa. lớp học B. HS: SGK.Bài 87: ep – êp I.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. viết đúnGV: ep. đèn xếp . . phân tích cấu tạo.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. êp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Đọc: Bài 86 (SGK) .KTBC: 4P . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép.Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ghép ep.Học sinh đọc. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep .Mục đích yêu cầu: . cá chép.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. êp.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. 211 . Ôn lại bài. cá chép. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4.b) Luyện viết vở tập viết ep.

Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn.Giới thiệu bài: 2. ghép ip.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp.Bài mới: 31P 1. HS: SGK. bộ ghép chữ III.Bài 88: ip – up I. bộ ghép chữ. búp sen . bắt nhịp. búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip. đánh vần. up.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip .Học sinh đọc. xếp B. phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. chép.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . êp. viết đúnGV: ip. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .Đọc: Bài 87 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bắt nhịp.KTBC: 4P . phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 212 .Viết: ep. up. .

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. up. bắt nhịp. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. b) Luyện viết vở tập viết ip. 213 .Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau.

đánh vần. ghép iêp. tấm liếp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp. giàn mướp . nhịp.Bài mới: 31P 1.Học sinh đọc. up. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp . ươp. ươp. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 214 . bộ ghép chữ. HS: SGK. . búp B. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn.Bài 89: iêp – ươp I. viết đúnGV: iêp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3.Giới thiệu bài: 2.Viết: ip. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phân tích cấu tạo.Đọc: Bài 88 (SGK) .KTBC: 4P . tấm liếp. bộ ghép chữ III. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.

ươp. b) Luyện viết vở tập viết iêp. tấm liếp. 215 . cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Cướp cờ mà chạy”.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

học: . lợp nhà. lợp nhà. III. bảng phụ . ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bếp lửa. vở tập viết. uốn nắn.Nhận xét. giúp đỡ. Củng cố. ướp cá I. hướng dẫn viết từng dòng. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. giúp đỡ. lợp nhà. cỡ chữ…. . nhận xét: (6 phút) Bập bênh. uốn nắn. 4.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. xinh đẹp.GV: Mẫu chữ. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chiều rộng. xinh đẹp.Đồ dùng dạy .HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. GV: Quan sát. ướp cá . xinh đẹp. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. đẹp. xinh đẹp. bếp lửa. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu.Hướng dẫn viết: a. Khăn lau bảng. 3. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. lợp nhà. giúp đỡ. Bài mới: 1. bếp lửa.Mục đích yêu cầu: . chữa lỗi trước lớp. lợp nhà. xinh đẹp. Các hoạt động dạy . bếp lửa. H+GV: Nhận xét. nêu nhận xét về độ cao. lợp nhà B. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. phấn. 216 . .( Cả lớp ) GV: Quan sát.Viết nhanh. giúp đỡ. c.học: Nội dung A. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). II.Biết viết đúng mẫu chữ. HD quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.HS: Bảng con. đánh giá b. giúp đỡ. bếp lửa. cỡ chữ: Bập bênh.TẬP VIẾT: Bập bênh.

HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. kế hoạch. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). áo choàng. kế hoạch.. hí hoáy. khoẻ khoắn. áo choàng. khoẻ khoắn. kế hoạch.GV: Mẫu chữ. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. khoẻ khoắn. đẹp. . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. 217 . nêu nhận xét về độ cao. . hí hoáy B. hí hoáy. Các hoạt động dạy . III.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách.. uốn nắn.Biết viết đúng mẫu chữ.Nhận xét. I. cỡ chữ: Sách giáo khoa. kế hoạch.HS: Bảng con. chiều rộng. vở tập viết. áo choàng.. Khăn lau bảng.HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa. khoẻ khoắn. áo choàng. uốn nắn. áo choàng. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. 4. .Viết nhanh.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Hướng dẫn viết: a. II. kế hoạch. khoẻ khoắn.. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. . Củng cố. hí hoáy. . bảng phụ .học: .học: Nội dung A.. 3. hí hoáy. đánh giá b. hí hoáy. GV: Nêu rõ yêu cầu. cỡ chữ…. chữa lỗi trước lớp. .. GV: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.. HD quan sát.. H+GV: Nhận xét. . phấn. Bài mới: 1. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. hướng dẫn viết từng dòng. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. c. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.TẬP VIẾT: Sách giáo khoa.Đồ dùng dạy .

Viết: cải bắp.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp.ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp . hộp sữa. phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 218 .Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp . giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn. ơp. cá mập B. ơp.Giới thiệu bài: 2. lớp học .Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. hộp sữa. .Bài 86: ôp – ơp I.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”.KTBC: 4P .Đọc: Bài 85 (SGK) . ghép ôp.Học sinh đọc.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . HS: SGK.Bài mới: 31P 1. đánh vần. bộ ghép chữ. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp. phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3. bộ ghép chữ III. viết đúnGV: ôp.

lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. hộp sữa. Ôn lại bài. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. cá nhân ôp. ơp. 219 . xem trước bài sau.

Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép.Mục đích yêu cầu: .Đọc: Bài 86 (SGK) . phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.Viết: hộp sữa.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: SGK. bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần. . HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 220 . đèn xếp .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Bài 87: ep – êp I. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. phân tích cấu tạo. viết đúnGV: ep. êp. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep . cá chép.Giới thiệu bài: 2.KTBC: 4P . giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn.Bài mới: 31P 1. ghép ep. lớp học B.Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II.Học sinh đọc. êp. cá chép.

b) Luyện viết vở tập viết ep. êp. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 221 . xem trước bài sau. cá chép.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

Giới thiệu bài: 2. êp. HS: SGK.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip .Bài 88: ip – up I.KTBC: 4P . giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. up. bắt nhịp. ghép ip. xếp B. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 222 . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài mới: 31P 1. bộ ghép chữ III. búp sen . bộ ghép chữ.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. up. chép. búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Viết: ep.Mục đích yêu cầu: .Học sinh đọc. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp. viết đúnGV: ip. bắt nhịp. phân tích cấu tạo. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip. .Dạy vần: a) Nhận diện vần ip .Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II.Đọc: Bài 87 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

up. bắt nhịp.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 223 . cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. b) Luyện viết vở tập viết ip. xem trước bài sau. Ôn lại bài.Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

Giới thiệu bài: 2. đánh vần.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”. bộ ghép chữ III. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. nhịp. viết đúnGV: iêp.Đọc: Bài 88 (SGK) . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp. bộ ghép chữ. tấm liếp. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tấm liếp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp . ươp. up. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 224 . búp B. ươp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3.Học sinh đọc.Mục đích yêu cầu: . ghép iêp.Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II. phân tích cấu tạo.Bài 89: iêp – ươp I.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. HS: SGK.Bài mới: 31P 1. giàn mướp .KTBC: 4P .Viết: ip. .

xem trước bài sau. 225 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. tấm liếp. Ôn lại bài. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. b) Luyện viết vở tập viết iêp.Cướp cờ mà chạy”. ươp. cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

giúp đỡ. HD quan sát. lợp nhà. uốn nắn. bếp lửa. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. vở tập viết.học: Nội dung A. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Khăn lau bảng. xinh đẹp.Nhận xét.Hướng dẫn viết: a. 226 . . đánh giá b. lợp nhà B. xinh đẹp. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. cỡ chữ…. lợp nhà. hướng dẫn viết từng dòng.GV: Mẫu chữ.HS: Bảng con. giúp đỡ.Mục đích yêu cầu: .( Cả lớp ) GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chữa lỗi trước lớp. ướp cá I. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu. uốn nắn. lợp nhà. II. bảng phụ . bếp lửa. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Bài mới: 1. H+GV: Nhận xét. giúp đỡ.học: . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Biết viết đúng mẫu chữ. chiều rộng. giúp đỡ.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. GV: Quan sát. xinh đẹp. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. giúp đỡ. bếp lửa. III. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. xinh đẹp. phấn. 3. lợp nhà.Viết nhanh. ướp cá . cỡ chữ: Bập bênh. 4.Đồ dùng dạy . Củng cố. c. Các hoạt động dạy . nêu nhận xét về độ cao.TậP VIếT: Bập bênh. đẹp. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. bếp lửa. xinh đẹp. bếp lửa. . HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. lợp nhà.

HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa.học: Nội dung A. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Viết nhanh. hí hoáy.học: . hí hoáy. HD quan sát. bảng phụ . khoẻ khoắn. II. hí hoáy. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Mục đích yêu cầu: . khoẻ khoắn. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uốn nắn. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách. khoẻ khoắn.. Củng cố. chữa lỗi trước lớp. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.. . GV: Nêu rõ yêu cầu. khoẻ khoắn. H+GV: Nhận xét. 4. kế hoạch. chiều rộng.. nêu nhận xét về độ cao.. áo choàng. áo choàng.. . áo choàng. đẹp. Các hoạt động dạy . . kế hoạch. c. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. .Hướng dẫn viết: a. phấn. kế hoạch. vở tập viết. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Bài mới: 1. kế hoạch. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. I. hí hoáy B. Khăn lau bảng. III.Nhận xét. hí hoáy. cỡ chữ…. 3. đánh giá b. kế hoạch.Biết viết đúng mẫu chữ.. áo choàng..HS: Bảng con.. hướng dẫn viết từng dòng. . uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Quan sát. hí hoáy. áo choàng. .Đồ dùng dạy . 227 . cỡ chữ: Sách giáo khoa. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.TậP VIếT: Sách giáo khoa. .GV: Mẫu chữ. khoẻ khoắn. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) p ap ăp b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đầy ăp đón tiếp ấp trứng Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) đón tiếp ấp trứng HS: Nêu các vần kết thúc bằng p đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. . nhóm. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Bài 90: ôn tập I.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng p . cả lớp) GV: Lắng nghe. Bộ ghép chữ .HS: Bộ ghép chữ.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Bài mới: 1. giàn mướp B.KTBC: (4 phút) .GV: Bảng ôn.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn 228 .Đọc bài 89 .Viết: tấm liếp. nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o ô ơ u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . III.Đồ dùng dạy – học: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. SGK. .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Ngỗng và tép” II.

HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) *ý nghĩa: 4. chốt lại ý nghĩa. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Tranh 2: Tranh 3: Tranh 4: . Sgk: (16 phút) “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) đón tiếp.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. ấp trứng c-Kể chuyện: Ngỗng và tép (10 phút) HS: Đọc bài trên bảng .3. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. bổ sung. của cô H+GV: Nhận xét.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 229 . uốn nắn.Kể theo từng tranh ( HS khá) . GV: Kể lần 1 cho HS nghe .

Giới thiệu bài: 2. phân tích cấu tạo.Bài mới: 31P 1.Phát triển theo chủ đề: “ Sức khoẻ là vốn quí nhất” II. hoạ sĩ. .Mục đích yêu cầu: . múa xoè d) Đọc từ ứng dụng sách giáo khoa chích choè Hoà bình mạnh khoẻ Tiết 2: 3.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Dạy vần: a) Nhận diện vần oa – oe b) Phát âm và đánh vần oa oe hoạ xoè hoạ sĩ múa xoè Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oa.Bài 91: oa – oe I.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ghép oa. oe. bộ ghép chữ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oa – oe *Vần oa: GV: Vần oa gồm o – a HS: Đánh vần oa .Đọc: Bài 90 (SGK) . oe. ấp trứng B. viết đúnGV: oa.Học sinh đọc. múa xoè .Viết: đón tiếp. phân tích cấu tạo *Vần oe: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 230 . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.KTBC: 4P . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạ. bộ ghép chữ III. hoạ sĩ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. giải nghĩa từ: hoạ sĩ HS: Đọc trơn. đánh vần. HS: SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng”.

Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Bay làn hương dịu dàng”. hoạ sĩ. b) Luyện viết vở tập viết oa. oe. 231 . Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. múa xoè GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Sức khoẻ là vốn quí 4.

đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oai .Đọc: Bài 91 (SGK) . múa xoè B. oay. ghế xoay. phân tích cấu tạo.Dạy vần: a) Nhận diện vần oai . tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư làm mạ. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. hoạ sĩ. phân tích cấu tạo *Vần oay: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 232 .oay *Vần oai: GV: Vần oai gồm oa – i HS: Đánh vần oai .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III.oay I. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. oay. oe.oay b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oai. gió xoáy . bộ ghép chữ.Bài 92: oai . mưa sa đầy đồng”. giải nghĩa từ: điện thoại HS: Đọc trơn. viết đúnGV: oai.Giới thiệu bài: 2.Học sinh đọc. đánh vần.KTBC: 4P . điện thoại.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. .Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 31P 1. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép thoại.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. gió xoáy d) Đọc từ ứng dụng quả xoài hí hoáy khoai lang loay hoay Tiết 2: 3.Phát triển theo chủ đề: “ Ghế đẩu.Viết: oa. điện thoại. HS: SGK. ghép oai. ghế tựa” II.

cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài. 233 . ghế xoay. oay. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. mưa sa đầy đồng”. gió xoáy c) Luyện nói chủ đề: Ghế đẩu. điện thoại. ghế tựa 4. b) Luyện viết vở tập viết oai.Tháng tư làm mạ.

Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. trò giỏi” II. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. bộ ghép chữ. điện thoại.Đọc: Bài 92 (SGK) . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép khoan. viết đúnGV: oan.Bài 93: oan – oăn I. oăn. giàn khoan.Học sinh đọc.Dạy vần: a) Nhận diện vần oan – oăn b) Phát âm và đánh vần oăn oăn khoan xoăn giàn khoan tóc xoan GV: Giới thiệu vần oan – oăn *Vần oan: GV: Vần oan gồm oa – n HS: Đánh vần oan . bộ ghép chữ III.Bài mới: 31P 1. . HS: SGK. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 234 . tóc xoăn . oay.Viết: oai.Mục đích yêu cầu: . ghép oan.Giới thiệu bài: 2.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. giàn khoan. tóc xoăn d) Đọc từ ứng dụng phiếu bé ngoan khoẻ khoắn học toán xoắn thừng GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. phân tích cấu tạo.Phát triển theo chủ đề: “ Con ngoan. giải nghĩa từ: giàn khoan HS: Đọc trơn. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con A. gió xoáy B. phân tích cấu tạo *Vần oăn: qui trình tương tự Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oan.KTBC: 4P . đánh vần. oăn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.

xem trước bài sau. oăn. 235 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. giàn khoan. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oan. trò giỏi 4.Củng cố – dặn dò: GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài.HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài. tóc xoăn c) Luyện nói chủ đề: Con ngoan.

con hoãng . oăng. xoăn B. oăng.Giới thiệu bài: 2. viết đúnGV: oang. áo sơ mi” II. khoan.Học sinh đọc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ.Viết: oan. oăn. áo len. ghép oang.Bài 94: oang – oăng I. phân tích cấu tạo *Vần oănGV: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 236 . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oang – oăng *Vần oanGV: GV: Vần oang gồm oa – ng HS: Đánh vần oang . giải nghĩa từ: vỡ hoang HS: Đọc trơn.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 31P 1. . con hoẵng d) Đọc từ ứng dụng áo choàng liến thoáng oang oang dài ngoãng Tiết 2: 3. vỡ hoang.Đọc: Bài 93 (SGK) . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoang. bộ ghép chữ III. đánh vần.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. HS: SGK. vỡ hoang. phân tích cấu tạo. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần oang – oăng b) Phát âm và đánh vần oang oăng vỡ hoang hoẵng vỡ hoang con hoẵng Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oang.KTBC: 4P .Phát triển theo chủ đề: “ áo choàng.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài”.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. áo sơ mi 4. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau.Xem chúng em học bài”. vỡ hoang. b) Luyện viết vở tập viết oang.Củng cố – dặn dò: 3P tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 237 . oăng. con hoẵng c) Luyện nói chủ đề: áo choàng. áo len.

Phát triển theo chủ đề: “ Nhà máy.Đọc: Bài 94 (SGK) . oăng. giải nghĩa từ: doanh trại HS: Đọc trơn. doanh trại. cửa hàng. phân tích cấu tạo.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chúng em tích cực thu gom giấy.Viết: oang.Bài 95: oanh – oach I. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần oanh – oăch b) Phát âm và đánh vần oanh oăch doanh hoạch doanh trại thu hoạch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oanh.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài mới: 31P 1. viết đúnGV: oanh. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oanh – oăch *Vần oanHS: GV: Vần oanh gồm oa – nh HS: Đánh vần oanh . phân tích cấu tạo *Vần oăcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Chúng em tích cực thu gom giấy. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 238 . hoang. hoẵng B. thu hoạch d) Đọc từ ứng dụng khoanh tay kế hoạch mới toanh loạch xoạch Tiết 2: 3. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép doanh. HS: SGK. doanh trại. oach.Giới thiệu bài: 2. oăch. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. ghép oanh. đánh vần. doanh trại” II. bộ ghép chữ.KTBC: 4P .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Mục đích yêu cầu: . thu hoạch . . bộ ghép chữ III. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”.Học sinh đọc.

239 . cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài.b) Luyện viết vở tập viết oanh. xem trước bài sau. oăch. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. doanh trại. doanh trại 4. thu hoạch c) Luyện nói chủ đề: Nhà máy. cửa hàng.

Phát triển theo chủ đề: “ Phim hoạt hình” II. oăt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ghép oat. viết đúnGV: oat.Mục đích yêu cầu: . Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng”. bộ ghép chữ. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. So sánh oat với oanh HS: Đánh vần oat . phân tích cấu tạo.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thoắt một cái. HS: SGK. hoạch B.Học sinh đọc. oăt.Bài mới: 31P 1.Viết: oanh. doanh. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạt.Bài 96: oat – oăt I. oăch.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. hoạt hình.Giới thiệu bài: 2. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. loắt choắt d) Đọc từ ứng dụng lưu loát chỗ ngoặt đoạt giải nhọn hoắt GV: Giới thiệu vần oat – oăt *Vần oat: GV: Vần oat gồm oa – t H. loắt choắt . hoạt hình.Đọc: Bài 95 (SGK) . . phân tích cấu tạo *Vần oăt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần oat – oăt b) Phát âm và đánh vần oat oăt hoạt choắt hoạt hình loắt choắt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oat. bộ ghép chữ III. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Thoắt một cái.KTBC: 4P . Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 240 . đánh vần. giải nghĩa từ: hoạt hình HS: Đọc trơn.

Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài. loắt choắt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Phim hoạt hình 4. 241 . hoạt hình. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.của cánh rừng”. b) Luyện viết vở tập viết oat. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. oăt.

nh.Viết: oat. III.KTBC: (4 phút) . hoạt.Đọc bài 96 .Đồ dùng dạy – học: . Bộ ghép chữ . nhóm.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n. ch.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. ch. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. nh.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. choắt. B. cả lớp) GV: Lắng nghe. ng .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. oăt. t. SGK. .Bài 97: ôn tập I.Mục đích yêu cầu: .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Chú gà trống khôn ngoan” II.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: o o o Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .GV: Bảng ôn. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 242 .Bài mới: 1.HS: Bộ ghép chữ. t. y. . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) a e ai ay oa oe at ăt ach oat an ăn ang ăng oan b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Khoa học ngoan ngoãn khai hoang HS: Nêu các vần kết thúc bằng n. ng.

của cô H+GV: Nhận xét. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) HS: Tập kể trong nhóm . chốt lại ý nghĩa. uốn nắn. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. Sgk: (16 phút) “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) 4. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang c-Kể chuyện: Chú Gà trống khôn ngoan (10 phút) *ý nghĩa: SGV GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang 3.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 243 . bổ sung.

phân tích cấu tạo *Vần uy: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con tàu thuỷ khuy áo Tiết 2: 3. tàu thuỷ. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. máy bay” II.Viết: ngoan ngoãn. huy hiệu d) Đọc từ ứng dụng cây vạn tuế xum xuê GV: Giới thiệu vần uê – uy *Vần uê: GV: Vần uê gồm u – ê HS: So sánh uê với ui HS: Đánh vần uê . bộ ghép chữ. HS: SGK.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a) Nhận diện vần uê – uy b) Phát âm và đánh vần uê huệ bông huệ uy huy huy hiệu Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uê. giải nghĩa từ: bông huệ HS: Đọc trơn. bộ ghép chữ III.Bài mới: 31P 1.Phát triển theo chủ đề: “ Tàu hoả. huy hiệu . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 244 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bông huệ. uy.Bài 98: uê – uy I. khai hoang B.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi”.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo.Đọc: Bài 97 (SGK) .KTBC: 4P . uy.Giới thiệu bài: 2. . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huệ. đánh vần. ô tô. viết đúnGV: uê. bông huệ.Học sinh đọc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ghép uê.

“ Cỏ mọc xanh chân đê
Dâu xum xuê nương bãi
Cây cam vàng thêm trái
Hoa khoe sắc nơi nơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
ê, uy, bông huệ, huy hiệu
c) Luyện nói chủ đề:
“ Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

245

Bài 99:

uơ – uya

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
- Đọc: Bài 98 (SGK)
- Viết: uê, uy, huệ, hiệu
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uơ – uya
b) Phát âm và đánh vần

huơ
huơ vòi

4P

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con

31P

uya
khuya
đêm khuya

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
d) Đọc từ ứng dụng
thuở xưa
giấy pơ-luya
huơ tay
phéc-mơ-tuya
Tiết 2:

GV: Giới thiệu vần uơ – uya
*Vần uơ:
GV: Vần uơ gồm u – ơ
HS: So sánh uơ với uy
HS: Đánh vần uơ , ghép uơ, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép huơ, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: huơ vòi
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uya: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
246

Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
b) Luyện viết vở tập viết
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
c) Luyện nói chủ đề:
“ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

247

Bài 100:

uân – uyên

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 99 (SGK)
- Viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uân – uyên
b) Phát âm và đánh vần
uân
xuân
mùa xuân

uyên
chuyền
bóng chuyền

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
d) Đọc từ ứng dụng
huân chương
tuần lễ

chim khuyên
kể chuyện

Tiết 2:

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uân – uyên
*Vần uân:
GV: Ghép vần uân
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uân , ghép uân, đánh
vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuân, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: mùa xuân
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyên: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Chim én bận đi đâu
248

Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
b) Luyện viết vở tập viết
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

c) Luyện nói chủ đề:
Em thích đọc truyện

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết

3P

GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

249

Bài 101:

uât – uyêt

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 100 (SGK)
- Viết: uân, uyên, xuân, chuyền
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uât – uyêt
b) Phát âm và đánh vần
uât
xuất
sản xuất

uyêt
duyệt
duyệt binh

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
d) Đọc từ ứng dụng
luật giao thông
nghệ thuật

băng tuyết
tuyệt đẹp

Tiết 2:
3,Luyện tập
a) Luyện đọc bảng – Sgk

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uât – uyêt
*Vần uât:
GV: Ghép vần uât
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uât , ghép uât, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuất, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: Sản xuất
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyêt: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

32P

250

“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

c) Luyện nói chủ đề:
“ Đất nước ta tuyệt đẹp”

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

3P

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

251

ngã huỵch . duyệt B.Bài 102: uynh – uych I.Học sinh đọc. phân tích cấu tạo *Vần uycHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Thứ năm vừa qua. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uynh – uych *Vần uynHS: GV: Ghép vần uynh. đánh vần.Mục đích yêu cầu: . phụ huynh. So sánh HS: Đánh vần uynh .Dạy vần: a) Nhận diện vần uynh – uych b) Phát âm và đánh vần uynh huynh phụ huynh uych huỵch ngã huỵch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uynh. viết đúnGV: uynh. lớp em tổ chức HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 252 .Phát triển theo chủ đề: “ Đèn dầu. ghép uynh. HS: SGK. đèn điện.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thứ năm vừa qua. uyêt. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. bộ ghép chữ. giải nghĩa từ: phụ huynh HS: Đọc trơn. uych. uych. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.KTBC: 4P .Đọc: Bài 101 (SGK) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. xuất. bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài: 2.”. phụ huynh. đèn huỳnh quang” II. phân tích cấu tạo.Bài mới: 31P 1. . HS: Phân tích. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huynh. lớp em tổ chức lao động trồng cây. ngã uỵch d) Đọc từ ứng dụng luýnh quýnh khuỳnh tay huỳnh huỵch uỳnh uỵch Tiết 2: 3.Viết: uât.

Củng cố – dặn dò: 3P GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 253 .lao động trồng cây. đèn huỳnh quang” 4. xem trước bài sau. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về”. đèn điện. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết uât. uyêt. duyệt binh c) Luyện nói chủ đề: “ Đèn dầu. Ôn lại bài. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. sản xuất.

nhóm) GV: Giải nghĩa từ 254 . nhóm.KTBC: (4 phút) .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Truyện kể mãi không hết” II. III. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần bắt đầu bằng u đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Bài mới: 1. .Đồ dùng dạy – học: .Mục đích yêu cầu: . Bộ ghép chữ .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần bắt đầu bằng u .Đọc bài 102 . uych. SGK.HS: Bộ ghép chữ.GV: Bảng ôn. huynh.Viết: uynh. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. huỵch B.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) ê uê u ơ ân uân ât uât u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Bài 103: ôn tập I.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”. cả lớp) GV: Lắng nghe. sửa lỗi phát âm cho HS u y u ya u yên b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Uỷ ban hoà thuận luyện tập HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.

uốn nắn. Sgk: (16 phút) “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”.Tranh 2: Những người kể chuyện cho nhà vua nghe.Tranh 1: Nhà vua ra lệnh cho người kể chuyện .Tranh 3: ở làng nọ có 1 anh nông dân thông minh xin vào kinh đô thử tài. HS: Tập kể trong nhóm . .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) . nhà vua muốn nghĩ anh cũng không cho. bổ sung. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . bị nhà vua bắt làm..Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng .... b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) hoà thuận luyện tập c-Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết (10 phút) *ý nghĩa: SGV 4.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) hoà thuận luyện tập 3.. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Tranh 4: Anh nông dân cứ kể lể thế mãi. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 255 . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. . chốt lại ý nghĩa.. . của cô H+GV: Nhận xét.Tranh 5: Từ đó nhà vua không cho ra lệnh kỳ quặc nữa.

uốn nắn. tuần lễ. II. giấy pơ luya. III.HS: Bảng con. 4. 3. tuần lễ. chim khuyên. khuyên.HD viết vào vở ( 18 phút ) Tàu thuỷ.Đồ dùng dạy . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị 256 . . nghệ thuật. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. phấn. chữa lỗi trước lớp.GV: Mẫu chữ. tuần lễ. HD viết bảng con: ( 5 phút) Tàu thuỷ. hướng dẫn viết từng dòng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. nghệ thuật. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.TẬP VIẾT: Tàu thuỷ. GV: Quan sát. Khăn lau bảng. áo choàng B. nghệ thuật. chim khuyên. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) khoẻ khoắn. vở tập viết. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . nghệ thuật. tuần lễ.Viết nhanh. . bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. Bài mới: 1. bảng phụ .học: Nội dung A. chim khuyên.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đẹp. tuyệt đẹp GV: Nêu rõ yêu cầu. tuyệt đẹp . đánh giá b. HD quan sát. tuyệt đẹp I. cỡ chữ: Tàu thuỷ. tuyệt đẹp Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. giấy pơ luya. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. giấy pơ luya. c.Hướng dẫn viết: a. chiều rộng. chim khuyên. nêu nhận xét về độ cao.Nhận xét. nhận xét: (6 phút) Tàu thuỷ. giấy pơ luya.Biết viết đúng mẫu chữ. Củng cố. giấy pơ luya.học: . Các hoạt động dạy . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).

bài học sau. 257 .

uyên. oang. uôm. uyên. HD viết bảng con: ( 5 phút) oay. đánh giá b.. H+GV: Nhận xét. 3.. Bài mới: 1. iêu. . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uôm. uynh. c.Biết viết đúng mẫu chữ. uât. 258 . oăn. nhận xét: (6 phút) oay. uốn nắn. đẹp. oăng.. uyêt.HD viết vào vở ( 18 phút ) oay. bảng phụ viết sẵn 1 số vần khó . uynh.. uyên.HS: Bảng con. uốn nắn.GV: Mẫu chữ. iêu. uât. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uyêt..Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. uât B. vở tập viết. III. uya. uyêt. II. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) .Đồ dùng dạy . . oach. oach. cỡ chữ các vần đã học .( Cả lớp ) GV: Quan sát. oach. hướng dẫn viết từng dòng. uya. iêu. oang. GV: Quan sát. chiều rộng. oăng. chữa lỗi trước lớp.uya. Các hoạt động dạy .Hướng dẫn viết: a.Mục đích yêu cầu: . phấn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. oăn.học: Nội dung A. oăn.học: .TẬP VIẾT: ôn tập I. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). uya. Khăn lau bảng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. 4. oăng. GV: Nêu rõ yêu cầu. cỡ chữ…. uyên.. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh...Viết nhanh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.. oang. uât. HD quan sát. nêu nhận xét về độ cao. Củng cố. uynh. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Nhận xét. uôm.

đọc trước bài ở nhà C. thân thiết ) GV: Chỉ từng đoạn. Ôn lại các vần ai. dạy điều hay. Dạy bài mới. giáo. Giới thiệu bài. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. ay .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . bạn bè.TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM A. . Đồ dùngdạy – học: . dọc đúng một số tiếng. . (3 ) . mái.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV giới thiệu chủ điểm nhà trường (2. . ay . thân thiết.GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV ghi bảng 259 . nói được câu chứa tiếng có vần ai.Đọc trơn toàn bài. mái trường. phát hiện các tiếng. .HS: SGK..Hiểu nội dung của bài: : Trường học là ngôi nhà thứ hai của em B. Từ khó: mái trường. .HS nêu mẫu: mai.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ai.HS đọc. ay. nhiều. .GV đọc mẫu toàn bài. cô giáo. từ khó: trường..Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. dấu phảy và các cụm từ. Hiểu nghĩa các từ : ngôi nhà thứ hai. điều hay +Đọc từng đoạn.HS trả lời . 1. những. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. HD học sinh nhận biết đoạn. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm.Luyện đọc: a. 2.HS theo dõi. . anh em. .GV nêu yêu cầu 2 SGK. .GV chú ý theo dõi. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . ay . b. hay. thứ hai. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV gạch chân tiếnGV: hai.Tìm tiếng trong bài chứa vần ai.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) .) ( 30. rát yêu. phân tích cấu tạo .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ngôi nhà thứ hai. tìm được tiếng.. dạy. ay. Mở đầu II.HS nối tiếp nêu miệng . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. . bay.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. thân thiết. người. Mục đích yêu cầu.GV sửa tư thế ngồi cho HS . .) . hay.

. . ay Tiết 2 3.Về nhà đọc lại bài. .H+GV: Nhận xét. bổ sung.GV hỏi thêm Trường học là ngôi nhà thứ hai của em...GV nêu yêu cầu . ) * Tìm hiểu nội dung bài .HS đọc lại .Thi nói trước lớp . chốt lại.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Trong bài trường học được gọi là gì?) . . chấm điểm.HS đọc lại toàn bài . nhóm) .2 HS lên tự hỏi và trả lời ( mẫu ) .Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em .HS tập nói trong nhóm đôi .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .( HS tự nói theo suy nghĩ của mình) *Luyện nói: Hỏi nhau về trường lớp 4.GV gợi ý: + Trường bạn là trường nào? + ở trường bạn yêu ai nhất? .Khen một số HS học tốt.. vì sao? -HS trả lời.Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em vì..GV+HS nhận xét.Nói câu chứa tiếng có vần ai. .HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . 260 ..GV nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò (3’) . .

uốn nắn tư thế. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Biết tô đúng mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ các chữ hoa A. điều hay c. nêu nhận xét về độ cao. III. các từ ngữ: mái trường. ay. vở tập viết. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy .học: .Hướng dẫn viết: a. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chữa lỗi trước lớp. phấn. mái trường. bảng phụ .HD tô.GV: Mẫu chữ. Ă. Â I.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A. chiều rộng. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) Cách thức tiến hành GV: Nêu yêu cầu của tiết tập viết GV: Giới thiệu nội dung bài viết GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. H+GV: Nhận xét. chiều rộng. Â . ay. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ai.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. hướng dẫn viết từng dòng. đúng các vần: ai. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Khăn lau bảng. 261 . chữa lỗi. cỡ chữ…. II.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Viết nhanh. GV: Nêu rõ yêu cầu.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. Â b.học: Nội dung A. uốn nắn. viết vào vở 3. cỡ chữ…. Ă. GV: Quan sát. HS: Đọc vần và từ ứng dụng . . điều hay . Các hoạt động dạy .HS: Bảng con.Nhận xét. Ă. uốn nắn. Mở đầu:(3 phút) B. HD tô chữ hoa: (6 phút) A.

dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. 262 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.4.

Giới thiệu bài: (1 phút) 2. ươi. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Rèn tính cẩn thận cho HS. ươi. . phấn. iêt b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Trường em. bảng phụ .Viết: iên. đánh giá.GV: Chữ mẫu. bảng con.Biết viết đúng mẫu chữ.Mục đích yêu cầu: . sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . bổ sung trước lớp. đảm bảo tốc độ bài Trường em . cô giáo hiền. trường em. Đồ dùng dạy – học: . iêu. iêt. II. iêt.học: Nội dung A. anh. iêu. ưng. viết chính xác.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. H+GV: Nhận xét. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .HS: Vở ô li. người tốt.. Các hoạt động dạy .Củng cố cách viết: ương. mái trường.. anh B. III. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. cỡ chữ.Nhận xét. 3. những điều hay. . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) ương. thân thiết.Bài mới: 1. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. uốn nắn.Rèn viết: Trường em I. bè bạn. GV: Nhận xét chung giờ học 263 . ưng.. Củng cố.. thân thiết.

au . những tiếng có chứa thanh hỏi ( vở. . . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ao. cháu. I. phát hiện các tiếng. +Đọc từng đoạn. tỏ).GV đọc mẫu toàn bài. (3 ) 2. au. . dọc đúng một số tiếng. 1. gọi là. yêu. . cháu. gọi là.Trường em II. yêu.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .Luyện đọc: a. Giới thiệu bài.GV chú ý theo dõi. Kiểm tra bài cũ . tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần ao. au .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS+GV nhận xét.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS: SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. phân tích cấu tạo . lòng.Đọc trơn toàn bài. tỏ. Bác rất yêu thiếu nhi. Hiểu nghĩa các từ : nước non. Từ khó: vở.Hiểu nội dung của bài: : Hiểu được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. au 264 .) b. lòng. . đánh giá.HS trả lời .Tìm tiếng trong bài chứa vần ao. B. .) (2.GV nêu yêu cầu 1 SGK. cháu.GV gạch chân tiếnGV: cháu.HS đọc.TẬP ĐỌC: TẶNG CHÁU A. tặng cháu. . au.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . từ khó: tặng cháu. Đồ dùngdạy – học: . nước non. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ao.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Dạy bài mới. Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( tặng) HS: phân tích cấu tạo từ: tặng. Đọc mẫu ( 30.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. Mục đích yêu cầu. lòng.HS theo dõi. . đọc trước bài ở nhà C. nước GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) + Cả lớp đọc 1 lượt .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . . nước non Ôn lại các tiếng có vần yêu. Ôn các tiếng có vần ao. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . sau.

HS nêu tên các bài hát. * Học thuộc lòng . Nghỉ giải lao * Hát. Củng cố dặn dò .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bác Hồ tặng vở cho ai?) . .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần . .GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói . .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Cái nhãn vở 265 . mào. au Tiết 2 3. bài thơ nói về Bác Hồ.HS biểu diễn trước lớp .Cả lớp hát bài Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.GV+HS nhận xét. chốt lại.HS nêu mẫu: sao. . nào.Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 .. chấm điểm.GV nêu yêu cầu . . đọc thơ nói vè Bác Hồ 4. bổ sung.. học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. .Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học tập chăm chỉ.HS nối tiếp nêu miệng .GV nhận xét tiết học. cây cau. hảo.H+GV: Nhận xét.. (3’) . . Bác rất yêu thiếu nhi. chào.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.HS đọc lại .HS đọc bài SGK .HS đọc lại toàn bài ..GV nêu yêu cầu .GV gợi ý: . .GV ghi bảng .Nói câu chứa tiếng có vần ao.HS trả lời. ) * Tìm hiểu nội dung bài . nhóm) .Khen một số HS học tốt.GV hỏi thêm Bác mong các cháu làm điều gì? .Bác Hồ tặng vở cho các cháu thiếu nhi(Tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

HS trả lời . dấu phảy và các cụm từ. Kiểm tra bài cũ (3 ) .GV đọc mẫu toàn bài.HS đọc. 266 . I.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( nắn nót. + cả lớp đọc toàn bài 1 lượt. II.TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ A.Đọc trơn toàn bài.GV gạch chân tiếnGV: Giang. mạng.HS theo dõi. Đọc mẫu ( 30.GV nêu yêu cầu 1 SGK. .HS đọc bài trước lớp .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) .Luyện đọc: a. đọc trước bài ở nhà C. ngay ngắn) GV: Chỉ từng đoạn.H+GV: Nhận xét.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.) . viết ngay ngắn. nắn nót.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. phát âm đúng một số tiếng. hạng. .Tìm tiếng trong bài chứa vần ang. Bút màu . trang.Hiểu tác dụng của nhãn vở. biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở. từ khó: quyển vở. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. viết ngay ngắn. nắn nót. bút màu. nói được câu chứa tiếng có vần ang. HD học sinh nhận biết đoạn. khen. . ac. B. ngay ngắn. Từ khó: quyển vở. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . . . Giới thiệu bài. . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. (2.) b. 2. trang.GV nêu yêu cầu 2 SGK. ac . .GV sửa tư thế ngồi cho HS .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ang. bác. .GV chú ý theo dõi. cách đọc đoạn ( 2 đoạn) + HS đọc đoạn theo nhóm. Mục đích yêu cầu. +Đọc từng đoạn. ay . phát hiện các tiếng. đánh giá. Đồ dùngdạy – học: . Ôn lại các vần: ang. Dạy bài mới. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . khen. Giang. tìm được tiếng. phân tích cấu tạo .HS nêu mẫu: hang. ac . 1. Hiểu nghĩa các từ: nắn nót.HS: SGK.

. .GV ghi bảng Tiết 2 3.Về nhà đọc lại bài. bạc.HS trưng bày sản phẩm . Luyện đọc+tìm hiều ND bài ( 32 . họ và tên mình . lớp.GV nhận xét tiết học.mác.Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò (3’) ..GV+HS nhận xét. . . bổ sung. . .HS đọc lại toàn bài ..GV yêu cầu HS quan sát nhãn vở( SGK) + HD các em cắt 1 nhãn vở... ) * LĐ và Tìm hiểu nội dung bài . viết và trang trí theo HD của GV ..GV quan sát. vạc.H+GV: Nhận xét. chốt lại.GV nêu câu hỏi 1 SGK(Bạn Nam viết những gì trên nhãn vở) . *HD học sinh tự trang trí 1 cái nhãn vở 4.HS đọc đoạn còn lại . . Bình chọn bạn làm đúng và đẹp nhất. 267 .HS tự cắt 1 nhãn vở. chấm điểm.HS nối tiếp nêu miệng .Bố Giang khen Nam đã biét tự làm nhãn vở của mình. uốn nắn.GV hỏi thêm Bố Giang khen bạn ấy thế nào? .Bạn Giang đã biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở: Viết tên trường. và chuẩn bị bài sau. vác.HS trả lời. . . cách viết và trang trí .HS đọc lại toàn bài .HS đọc đoạn 1 .

Tranh 3: Lúc sực nhớ ra thì rùa đã gần tới đích. uốn nắn cách kể .HS: Quan sát tranh .. . rùa tập chạy bên bờ sông.Lời rùa chậm rãi..Lời vào chuyện: khoan thai .Lời thỏ đầy kiêu căng.HS lắng nghe .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Trong cuộc sống không được chủ quan. Giới thiệu bài:(1’) 2. kiêu ngạo. kiêu ngạo.GV giới thiệu bài .học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. 268 . thỏ. . thỏ chủ quan.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. . Mở đầu. B.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . b) Kể từng đoạn theo tranh..Về nhà tập kể lại câu chuyện.GV quan sát.Ghi tên bài .. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công. 1.KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ A. Mục đích yêu cầu.GV đánh giá.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .GVnêu yêu cầu của phần kể chuyện .. 3.Hương dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .(30’) a) Giáo viên kể chuyện .HS tập kể theo nhóm . thỏ cố hết sức . . . Các hoạt động dạy . (2 ) II. * Trong cuộc sống không được chủ quan.. Dạy bài mới..HS: SGK C. Đồ dùng dạy . ngạo mạn .Hướng dẫn kể chuyện. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công.Nhóm khác nhận xét .GV nhận xét tiết kể chuyện. người dẫn chuyện.học: . .Đại diện nhóm kể trước lớp. Khen một số em kể chuyện tốt. thỏ nhìn thấy mỉa mai Tranh 2: Rùa không nói gì vẫn cố sức chạy. Động vien một số em học còn yếu.. .Biết đổi giọng phân biệt vai rùa. Củng cố dặn dò: (2’) . khiêm tốn nhưng đầy tự tin.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. Tranh 1: Mùa thu. .

Thi đọc GV: Nêu yêu cầu cuộc thi . . . đánh giá. .RÈN ĐỌC: ÔN TậP A. Khen những em học bài tốt.Trường em . B.GV: bảng phụ. Nghỉ hơi đúng dấu phẩy.Học sinh yêu thích môn học. 3.Cái nhãn vở Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) HS: Cả lớp đọc đồng thanh . đánh giá.Tặng cháu . giữa các cụm từ.Đọc bài: cái nhãn vở II. Kiểm tra bài cũ: .Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 3 bài đã học trong tuần. Củng cố dặn dò: (3ph) GV: Nhận xét tiết học.Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét. bài mới 1. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ.Đọc đúng các từ khó. GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b.HS: SGK C.Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét. Luyện đọc: a. GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 3 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm . Đọc từng bài .Đọc tiếp nối trước lớp.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc. Đồ dùng dạy – học: . Giới thiệu bài: 2. SGK . Mục đích yêu cầu: . HS: Ôn lại cả 3 bài ở nhà 269 .

từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. at . at + Hoa lan. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. . bạn lan .) . Giới thiệu bài.Tìm tiếng trong bài chứa vần an. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. HS: Đọc trơn toàn bài . mát. biết ơn mẹ của bạn nhỏ.GV giới thiệu chủ điểm gia đình (2. nhanh cả bài Bàn tay mẹ. 1. bát. . xương xương) GV: Chỉ từng đoạn. . at .HS theo dõi. nấu cơm. rám nắng. tìm được tiếng. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần an. xương xương..Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS nối tiếp nêu miệng 270 .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần an. . mắc màn. .GV chú ý theo dõi. từ khó: yêu nhất. . .GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS đọc. mát mẻ . Đồ dùngdạy – học: .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. rám nắng. at. B. Kiểm tra bài cũ II.. phân tích cấu tạo .GV gạch chân tiếng GV: bàn.GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) .Hiểu nội dung của bài: : Thấy được tấm lòng yêu quí. .HS: SGK.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( yêu nhất.Luyện đọc: a. màn. dấu phảy và các cụm từ. Mục đích yêu cầu. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất. xương xương +Đọc từng đoạn. Ôn lại các vần an.) ( 30.GV đọc mẫu toàn bài. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . bạn. rám nắng. HD học sinh nhận biết đoạn.TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ A. (3 ) .Đọc đúng.lan. Từ khó: yêu nhất.GV sửa tư thế ngồi cho HS . đọc đúng một số tiếng. 2.HS trả lời . nói được câu chứa tiếng có vần an. nấu cơm. Dạy bài mới. xương xương .HS nêu mẫu: mỏ than.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . phát hiện các tiếng. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. đọc trước bài ở nhà C. . b.. rám nắng. bát cơm.

.HS đọc lại toàn bài .Về nhà đọc lại bài.GV gợi ý.HS trả lời câu hỏi .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .Bàn tay mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc cho chị em Bình. các ngón tay gầy gầy. b)Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh M: Ai nấu cơm cho bạn ăn? Mẹ tôi nấu cơm cho tôi ăn.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý dưới tranh và mẫu ) . chấm điểm. xương xương của mẹ. chốt lại. .Ai vui khi bạn được điểm mười? 4.Ai mua quần áo mới cho bạn? . * Thấy được tấm lòng yêu quí. .HS đọc lại . giúp HS thực hiện các phần còn lại . 271 .GV+HS nhận xét.GV yêu cầu HS đọc câu văn diễn tả tình camt của Bình với đôi bàn tay của mẹ .Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng. .H+GV: Nhận xét. .GV ghi bảng .Tiết 2 3. .Ai chăm sóc khi bạn ốm? .Thi nói trước lớp . biết ơn mẹ của bạn nhỏ.GV nhận xét tiết học.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình)? .Khen một số HS học tốt. bổ sung. ) a) Tìm hiểu nội dung bài . Củng cố dặn dò (3’) .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .

B B.Đồ dùng dạy . anh. bàn tay. Bài mới: 1. bàn tay. bổ sung.HS: Bảng con. Â. nêu nhận xét về độ cao. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Giới thiệu bài: 2.Biết tô đúng mẫu chữ. hạt thóc .Viết nhanh. vở tập viết. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Hướng dẫn viết: a. uốn nắn tư thế. cỡ chữ…. b.Viết: A.học: Nội dung A. cách cầm bút (4 phút ) 272 . at. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . ach.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HD tô chữ hoa: C D Đ 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uốn nắn. bảng phụ . Các hoạt động dạy . chữa lỗi. III. đánh giá.Mục đích yêu cầu: .( Cả lớp ) GV: Quan sát. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. chiều rộng. Khăn lau bảng. cỡ chữ các chữ hoa C. Kiểm tra bài cũ:( . Các từ ngữ: gánh đỡ. anh. II.HD tô. sạch sẽ. at. ach. Đ . sạch sẽ. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) an. viết vào vở 3.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. GV: Nêu rõ yêu cầu. uốn nắn. hạt thóc c. đẹp.học: . Ă.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. phấn. gánh đỡ. đúng các vần: an. chiều rộng. GV: Quan sát.GV: Mẫu chữ. D. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ I.

GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. Củng cố. 273 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. . 4. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.

HS+GV nhận xét. đọc trước bài ở nhà C.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Dạy bài mới. khéo sảy.) b. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. khéo sàng. mưa ròng. là ra gánh giúp. Là cái bống bang (3 lan) A.GV chú ý theo dõi. Từ khó: bống bang. mưa ròng. ròng GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) 274 . tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: anh.HS: SGK. khéo sẩy.Bàn tay mẹ II.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( bống bang.HS theo dõi.. Đọc mẫu ( 30. là cơn mưa ròng để chạy cơn.) (2.Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ B. ơi a khéo sàng cho mẹ. đánh giá. khéo. dọc đúng một số tiếng. là cái bống ơi . khéo sàng. Đồ dùngdạy – học: . . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .. cho mẹ nấu cơm Mẹ bống á đi chợ. . bống ra. Kiểm tra bài cũ . . là cái bống bang. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.. bống nấu cơm. . là cái bống ơi Là cái bống bang.GV đọc mẫu toàn bài. Ôn lại các tiếng có phụ âm đầu s( sảy) có vần ang ( sàng) anh ( gánh ) Ôn các tiếng có vần anh. Giới thiệu bài. ) HS: phân tích cấu tạo từ: bống. . +Đọc từng đoạn. mưa ròng. bài . ach. là cái bống bang. là cơn mưa ròng (3 lan) Cái bống ơi.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . .Luyện đọc: a.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . phát hiện các tiếng.Đọc trơn toàn bài. là chợ đằng xa.TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG *4*3*2*1 Cái bống ơi.GV sửa tư thế ngồi cho HS . 1. . ach . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Hiểu nghĩa các từ : bống bang.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. I. từ khó: khéo sảy. (3 ) 2. để chạy cơn.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Mục đích yêu cầu.. mưa ròng.

GV nêu yêu cầu.HS: Quan sát tranh và mẫu SGK GV: HD học sinh nói mẫu .GV ghi bảng . + Cả lớp đọc 1 lượt toàn bài .H+GV: Nhận xét. đánh giá..Nói câu chứa tiếng có vần anh.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần anh. ach .. ) a)Tìm hiểu nội dung bài ..Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Ôn tập 275 . .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 . * Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ b)Học thuộc lòng Nghỉ giải lao * Luyện nói: ở nhà em làm gì giúp bố mẹ 4. .Bống sảy gạo.GV nhận xét tiết học. .HS nêu mẫu: nước chanh.GV gạch chân tiếnGV: gánh .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .HS đọc.Khen một số HS học tốt.GV+HS nhận xét. bổ sung. quyển sách .GV nêu câu hỏi 1 SGK: Bống đã làm gì để giúp mẹ nấu cơm? .. .GV nêu yêu cầu 1 SGK. ach M: Nước chanh mát mời bố Tiết 2 3.HS nối tiếp nêu miệng . nhóm) . Củng cố dặn dò (3’) .HS đọc lại toàn bài . bình chọn bạn nói hay nhất. .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu . bổ sung.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.HS trả lời. .HS đọc bài SGK .Tìm tiếng trong bài chứa vần anh.GV Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về? .Tập nói trong nhóm . .Thi nói trước lớp . phân tích cấu tạo . . . chốt lại.GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS đọc lại . sàng gạo đỡ mẹ .HS trả lời .GV nêu yêu cầu .Bống gánh đỡ cho mẹ . ach .Nghỉ giải lao c) Ôn vần anh.

276 .

GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc. SGK. .Trường em .Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét.Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét.Bàn tay mẹ . Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ. GV: Nêu yêu cầu cuộc thi . thăm bài đọc . Đọc từng bài .Cái nhãn vở . Đồ dùng dạy – học: . HS: Ôn lại cả 5 bài ở nhà 277 . Thi đọc 3. . bài mới 1. .Đọc đúng các từ khó. Kiểm tra bài cũ: . Củng cố dặn dò: HS: Cả lớp đọc đồng thanh . B. đánh giá. đánh giá.TẬP ĐỌC: ÔN TẬP A.Đọc tiếp nối trước lớp.HS: SGK C. Khen những em học bài tốt.Học sinh yêu thích môn học. giữa các cụm từ. (3ph) GV: Nhận xét tiết học.Đọc bài: cái bống II. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.GV: bảng phụ. Luyện đọc: a. Mục đích yêu cầu: .Cái bống Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 5 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm .Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 5 bài đã học trong 2 tuần. Giới thiệu bài: 2. Nghỉ hơi đúng dấu phẩy.Tặng cháu .

Ôn lại các vần ăm. .GV chú ý theo dõi. sắp hết . Đọc mẫu (2. duyên dáng. Từ khó: lấp ló. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăm.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . tìm được tiếng.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Giới thiệu bài.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. . Hoa ngọc lan .GV đọc mẫu toàn bài. 2. lấp ló. I. bạc trắng. sắp cơm . Kiểm tra bài cũ (3 ) II.Luyện đọc: a. ăp .Đọc đúng.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.) .TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN A.HS trả lời . . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( hoa lan. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất. Đồ dùngdạy – học: . . lấp ló. ngăn nắp.GV nêu yêu cầu 2 SGK. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. lá dày. lấp ló. xanh thẫm. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . từ khó: hoa lan. 1. ngan ngát. + Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Đọc trơn toàn bài .HS theo dõi. phát hiện các tiếng.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ăm. hoa ngọc lan. nói được câu chứa tiếng có vần ăm. dấu phảy và các cụm từ. ăp ngắm bắn.GV gạch chân tiếnGV: khắp . nhanh cả bài Hoa ngọc lan. đọc trước bài ở nhà C.) b. ( 30. HD học sinh nhận biết đoạn.HS đọc. Mục đích yêu cầu.GV sửa tư thế ngồi cho HS . ngan ngát . khắp nhà +Đọc từng đoạn. . Dạy bài mới.HS nêu mẫu: năm học. phân tích cấu tạo tiếng .Tìm tiếng trong bài chứa vần ăp .HS nối tiếp nêu miệng 278 .GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV giới thiệu chủ điểm thiên nhiên .HS: SGK. ăp . đọc đúng một số tiếng.đất nước .Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B. ăp. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. ngan ngát) GV: Chỉ từng đoạn. ngăn nắp.

H+GV: Nhận xét.Hoa sen hồng 4. toả khắp vườn khắp nhà * Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: . bổ sung.Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 279 .Đại diện các nhóm lên thực hiện ..Hoa đồng tiền màu vàng đậm . .Tập nói trong nhóm đôi . Củng cố dặn dò (3’) . .GV: nói mẫu – HS lắng nghe .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. .HS trả lời câu hỏi . bổ sung.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Nụ hoa lan màu gì)? . .Khen một số HS học tốt.GV hỏi thêm: Hương hoa lan thơm như thế nào? .Hoa hồng màu phớt hồng . ăp Tiết 2 3. chốt lại.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . trao đổi nhóm đôi nói tên các loài hoa .HS quan sát kỹ tranh SGK.HS đọc lại toàn bài .GV nhận xét tiết học.GV ghi bảng .HS đọc lại GV: Yêu cầu HS quan sát trang và câu mẫu SGK HS: Nói mẫu . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .Nói câu chứa tiếng có vần ăm. chấm điểm.Nụ hoa lan trắng ngần . đánh giá. .Hương lan ngan ngát.GV+HS nhận xét.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .

bài Nghỉ giải lao b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: . .GV giới thiệu trực tiếp b. Mục đích yêu cầu. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV:SGK .) ( 30. nhanh cả bài Hoa ngọc lan.Đọc trơn toàn bài HS: Nói mẫu . đọc trước bài ở nhà C.HS: SGK.Hoa hồng màu phớt hồng .HS đọc lại toàn bài . cá nhân) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .HS: Đọc bài trước lớp .Tiếp tục đọc đúng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Củng cố dặn dò (3’) . Kiểm tra bài cũ (3 ) . . phát hiện các tiếng.Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B.) . đánh giá II. .Tập nói trong nhóm đôi . đọc đảm bảo tốc độ qui định. đánh giá.RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. 1.GV đọc mẫu toàn bài.HS đọc đoạn ( nhóm. 2. Đồ dùng dạy – học: . Giới thiệu bài.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 280 .Hoa sen hồng 4. Dạy bài mới.Hoa đồng tiền màu vàng đậm .GV: Nhận xét chung giờ học .G+HS: Nhận xét.GV chú ý theo dõi. bổ sung.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. I.HS theo dõi. Đọc mẫu (2. . dấu phảy và các cụm từ. +Đọc từng đoạn. .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .Luyện đọc: a.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó . câu khó .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.

hương. ương . ương HS: Đọc bài ( Cá nhân. Hiểu nghĩa các từ : vừng đông. Kiểm tra bài cũ .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.) GV: Chỉ từng khổ thơ. +Đọc từng khổ thơ. . đọc trước bài ở nhà C. ngát hương. . ương . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươn.GV đọc mẫu toàn bài. 1. cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm.GV gạch chân tiếnGV: vườn. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. phát hiện các tiếng. chờ đón.GV nêu yêu cầu 1 SGK. .TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM Ai dậy sớm. Có vầng đông. .HS: SGK. lên đồi. Mục đích yêu cầu.Luyện đọc: a.GV chú ý theo dõi. Cau ra hoa. . từ khó: dậy sớm. lên đồi. đọc đúng một số tiếng. nhanh cả bài Ai dậy sớm. Từ khó: dậy sớm.HS trả lời . Đang chờ đón Ai dậy sớm. Bước ra nhà.Đọc đúng. Đang chờ đón A.Hiểu nội dung của bài: : Khi dậy sớm có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em B. đất trời . Đang chờ đón Ai dậy sớm. chờ đón. Chạy lên đồi. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . đánh giá.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông.GV sửa tư thế ngồi cho HS . ra vườn. đất trời. Đọc mẫu ( 30.Hoa ngọc lan II.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. . HD học sinh nhận biết khổ thơ. Đồ dùngdạy – học: . Dạy bài mới. Ôn lại các vần ươn. I. Cả đất trời.) b.Tìm tiếng trong bài có vần: ươn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. HS: Đọc trơn toàn bài . đất trời. nói được câu chứa tiếng có vần ươn. dấu phảy và các cụm từ. đất trời. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .HS theo dõi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Giới thiệu bài. 281 . (3 ) 2. Đi ra đồng.) (2.HS đọc đồng thanh. ương. đọc nhẩm( 2 lượt ) .

.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . c) Học thuộc lòng 4..HS nêu mẫu SGK . đánh răng. Sau đó. tập đặt câu theo M .Nói câu chứa tiếng có vần ươn. chấm điểm. phân tích cấu tạo .HS đọc bài SGK .HS nối tiếp nêu miệng .. .GV nêu yêu cầu ..Thi nói trước lớp ..H+GV: Nhận xét.. bầu trời * Khi dậy sớm. Tiết 2 3. ương M: Cánh diều bay lượn. .GV gợi ý. bạn làm việc gì? Tôi tập thể dục...HS thi đọc thuộc lòng bài thơ....HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.HS đọc.. rửa mặt..GV+HS nhận xét..GV nêu yêu cầu 2 SGK.Tập thể dục xong bạn sẽ làm gì? .GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) .GV nhận xét tiết học..HS trao đổi nhóm đôi....HS nhắc lại . Củng cố dặn dò (3’) .. bổ sung.HS đọc lại toàn bài . . . Vườn hoa ngát hương thơm.HS trả lời câu hỏi . chốt lại.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần ..Khen một số HS học tốt.Tôi sẽ đi học . ) a) Tìm hiểu nội dung bài + Ngoài vườn hoa ngát hương + Trên cánh đồnGV: có mặt trời mới mọc + Trên đồi: có mặt đất.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . 282 .H+GV: Nhận xét. giúp HS thực hiện các phần còn lại . ..Về nhà đọc lại bài. tranh SGK và mẫu ) . .. bổ sung . có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em b)Luyện nói: Hỏi nhau về những việc làm buổi sáng M: Sáng sớm.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? .. .

chiều rộng. Bài mới: 1. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ngát hương. ăp. vườn hoa. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ăm. đánh giá.Mục đích yêu cầu: .GV: Mẫu chữ. bảng phụ . H+GV: Nhận xét. uốn nắn.Hướng dẫn viết: a. đúng các vần: ăm.học: Nội dung A. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . . cỡ chữ…. vườn hoa. cách cầm bút (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. .Biết tô đúng mẫu chữ. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nêu nhận xét về độ cao. ương. cỡ chữ….Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.HD tô. ngát hương. GV: Quan sát. ươn. hướng dẫn viết từng dòng.Giới thiệu bài: 2. ương. đẹp. cỡ chữ các chữ hoa E Ê G . vở tập viết. bổ sung. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. b. chăm học. Kiểm tra bài cũ:( . III.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G I. chiều rộng. HD tô chữ hoa: E Ê G 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. phấn.Viết nhanh.học: . chữa lỗi. GV: Nêu rõ yêu cầu. uốn nắn tư thế. Các hoạt động dạy . II. khắp vườn.( Cả lớp ) GV: Quan sát. 283 . c. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). ươn.Viết: C D Đ B. Các từ ngữ: chăm học.Đồ dùng dạy . ăp. chữa lỗi trước lớp. khắp vườn. viết vào vở 3. Khăn lau bảng. uốn nắn.HS: Bảng con.

dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. 284 . Củng cố.4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

cá nhân ) . 1. nên sợ. Ôn lại các tiếng có vần uôn.Ai dậy sớm II.) (2. vuốt râu.GV sửa tư thế ngồi cho HS . +Đọc từng đoạn. Từ khó: hoảng lắm.Tìm trong bài tiếng có vần uôn .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( chộp.. đọc nhẩm( 2 lượt ) . vuốt râu. sạch sẽ. uông . Kiểm tra bài cũ ..GV đọc mẫu toàn bài. xoa mép. Đồ dùngdạy – học: .. . uông . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . phân tích cấu tạo 285 . lễ phép. nên sợ.. . dọc đúng một số tiếng.HS đọc. nhanh trí của Sẻ. .HS+GV nhận xét. . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.GV nêu yêu cầu 1 SGK. lễ phép) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. xoa mép. (3 ) 2. .HS theo dõi. I. Giới thiệu bài.. sạch sẽ. lễ phép.TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ A.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Dạy bài mới.. đọc trước bài ở nhà C.GV chú ý theo dõi. từ khó: hoảng lắm. Đọc mẫu ( 30.. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. phát hiện các tiếng. ..GV gạch chân tiếnGV: muộn . Mục đích yêu cầu.HS đọc đồng thanh. lễ phép.HS trả lời . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: uôn. đánh giá. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . B.HS: SGK. .Đọc trơn toàn bài.Hiểu nghĩa các từ : chộp.Hiểu nội dung bài: Thấy được sự thông minh.) b.Luyện đọc: a. uông. .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .

3 TậP ĐọC: KIểM TRA GIữA Kỳ II ( Đề bài do phòng giáo dục ra) 286 . buồng chuối .GV: HD học sinh xếp mẫu . .Thi xếp nhanh.HS đọc lại toàn bài .GV+HS :nhận xét.Tìm tiếng ngoài bài có vần uôn.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . . . Nghỉ giải lao * Trò chơi: Xếp ô chữ thành câu nói đúng ..HS nối tiếp nêu miệng .HS đọc lại .GV nêu yêu cầu trò chơi về Sẻ .HS nêu mẫu: chuồn chuồn. nhóm) Tiết 2 3. ) a)Tìm hiểu nội dung bài .HD học sinh chơi theo 2 đội .Nói câu chứa tiếng có vần uôn.Sao anh không rửa mặt . đánh giá. Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung.GV ghi bảng .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .Khen một số HS học tốt. uông M: Bé đưa cho mẹ cuộn len. nhanh trí của Sẻ.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau Ngày giảng:22. chốt lại.HS phát biểu . . bổ sung. chính xác .H+GV: Nhận xét. 4.GV nhận xét tiết học. Bé lắc chuông.Sẻ vụt bay đi * Thấy được sự thông minh. .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV nêu yêu cầu . uông .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.GV nêu yêu cầu 2 SGK. .

học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.H+GV: Nhận xét.. bổ sung. 287 . ngạc nhiên ..HS lắng nghe .GV quan sát. Mục đích yêu cầu. . (30’) a) Giáo viên kể chuyện .Hướng dẫn kể chuyện. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. B. thông minh b) Kể từng đoạn theo tranh.học: . .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Con hổ ngốc nghếch. Các hoạt động dạy . con người bé nhỏ nhưng thông minh. uốn nắn cách kể .. Tranh 4: Bác nông dân đã cho hổ biết thế nào là trí khôn. con người bé nhỏ nhưng thông minh.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. nằn nì đòi bác cho xem trí khôn. Đồ dùng dạy ...GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .HS: SGK. Tranh 1: Một bác nông dân đang cày ruộng..GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .GV giới thiệu bài .KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN A. hổ ngạc nhiên Tranh 2: Hổ và trâu nói chuyện với nhau. . .Rùa và thỏ II. C. nhanh trí.Lời người ND: chậm rãi.Lời hổ: thì thào.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 . .GV đánh giá. 1.Ghi tên bài .Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai .. Củng cố dặn dò: (4’) .Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật .HS tập kể theo nhóm .HS: Quan sát tranh ..Nhóm khác nhận xét . Dạy bài mới.hổ không hiểu trí khôn là gì? Tranh 3: Hổ gặp bác nông dân. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà. Kiểm tra bài cũ (5 ) . nhanh trí. 3. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Con hổ ngốc nghếch. Giới thiệu bài: (1’) 2.HS kể chuyện trước lớp .HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét..Đại diện nhóm kể trước lớp. đánh giá. quất vào mông con trâu to lớn..

Về nhà tập kể lại câu chuyện.GV nhận xét tiết kể chuyện. 288 .. Động viên một số em học còn yếu. Khen một số em kể chuyện tốt. .

nhanh cả bài Vẽ ngựa. bài Nghỉ giải lao b) Nói câu chứa tiếng có vần ưa. Củng cố dặn dò GV: Nói mẫu( SGK) HS: Nói mẫu trước lớp . .HS: SGK.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó . Đọc mẫu Cách thức tiến hành .HS: Đọc bài trước lớp . phát hiện các tiếng.Mưu chú sẻ II.GV: Nhận xét chung giờ học . 1. trông.Tập nói trong nhóm đôi .HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 289 .GV chú ý theo dõi. câu khó . Đồ dùng dạy – học: . (3’) . bức tranh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đọc đảm bảo tốc độ qui định. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Trận mưa rất to . .HS đọc đoạn ( nhóm. cá nhân) .G+HS: Nhận xét. Dạy bài mới. 2. 4.Đọc trơn toàn bài +Đọc từng đoạn.Hiểu nội dung của bài: Bé rất thích vẽ mặc dù vẽ chưa đẹp. đọc trước bài ở nhà C. Giới thiệu bài.HS theo dõi.HS đọc lại toàn bài .GV đọc mẫu toàn bài.Luyện đọc: a.Mẹ mua bó hoa rất đẹp.) ( 32.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. (3 ) . dấu phảy và các cụm từ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Kiểm tra bài cũ .GV giới thiệu trực tiếp . . đánh giá (2. bổ sung. Mục đích yêu cầu. bé kể . b.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. ngựa. ua .RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA A.) .Tiếp tục đọc đúng.GV:SGK . B. đánh giá. .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .

GV chú ý theo dõi. .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Tìm tiếng ngoài bài có vần: iêu ..HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . B.Tìm tiếng trong bài có vần: yêu HS: Đọc bài ( Cá nhân.GV đọc mẫu toàn bài. +Đọc từng khổ thơ. lảng lót. Từ khó: hàng xoan. Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu..HS theo dõi. nhanh cả bài Ngôi nhà.) b. .GV sửa tư thế ngồi cho HS . GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. I.Hiểu nội dung của bài: : Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ.GV nêu yêu cầu 2 SGK. dấu phảy và các cụm từ. iêu . xao xuyến. thơm phức. phát hiện các tiếng. từ khó: hàng xoan. lảnh lót. cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm. Dạy bài mới.HS: SGK.) GV: Chỉ từng khổ thơ.HS tìm tiếng ngoài bài có vần iêu 290 .HS đọc đồng thanh. thơm phức. Kiểm tra bài cũ . Đọc mẫu ( 30. đọc trước bài ở nhà C. . Giới thiệu bài. đất trời. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. 1. . Hiểu nghĩa các từ : thơm phức. nói được câu chứa tiếng có vần iêu. lảnh lót. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần yêu. HD học sinh nhận biết khổ thơ.Luyện đọc: a. .GV nêu yêu cầu 1 SGK.) (2. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Mưu chú sẻ II. xao xuyến. . (3 ) 2.. Đọc những dòng thơ có tiếng yêu. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . đọc đúng một số tiếng. . đánh giá.Đọc đúng. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông.HS đọc. . Đồ dùngdạy – học: .GV gạch chân tiếnGV: yêu . HS: Đọc trơn toàn bài .HS trả lời .TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ A. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . phân tích cấu tạo . Mục đích yêu cầu.

GV nêu yêu cầu . . Tiết 2 3.ở ngôi nhà mình bạn nhỏ + Nhìn thấy: hàng xoan trước ngõ đang nở hoa + Nghe thấy: Tiếng chim hót đầu hồi + Ngửi thấy: rạ thơm phức.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? .Khen một số HS học tốt.GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .Thi nói trước lớp . giúp HS thực hiện luyện nói . . bổ sung.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .HS đọc lại toàn bài . c) Học thuộc lòng 4.Về nhà đọc lại bài.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .HS đọc bài SGK . Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. phân tích cấu tạo . ) a) Tìm hiểu nội dung bài ..GV gợi ý.HS đọc. tranh SGK và mẫu ) .HS nêu mẫu SGK . b)Luyện nói: Nói về ngôi nhà em mơ ước M: Em mơ ước ngôi nhà của mình trong tương lai sẽ đầy tiếng chim hót và tràn ánh mặt trời.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần . tập đặt câu theo M .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . .Nói câu chứa tiếng có vần iêu M: Bé được phiếu bé ngoan.H+GV: Nhận xét.. . .HS trao đổi nhóm đôi.. * Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ.HS thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ mà em thích.HS nhắc lại . 291 .H+GV: Nhận xét. chấm điểm. chốt lại.GV+HS nhận xét.GV nhận xét tiết học.HS trả lời câu hỏi .HS nối tiếp nêu miệng .

Giới thiệu bài: 2. đẹp.GV: Mẫu chữ. cỡ chữ…. ươi. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . b. II. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) uôi. hiếu thảo. uyết.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Các từ ngữ: nải chuối.Biết tô đúng mẫu chữ. bổ sung.học: . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. yêu mến c. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. hiếu thảo. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.HD tô. viết đẹp. chữa lỗi trước lớp. iêu. chiều rộng. duyệt binh. yêu .Nhận xét. đúng các vần: uôi. viết vào vở 3. iết. GV: Nêu rõ yêu cầu. tưới cây. III. phấn. duyệt binh.HS: Bảng con.Viết: E Ê G B. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.học: Nội dung A. iết. Bài mới: 1. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. cỡ chữ các chữ hoa H I K . viết đẹp. chiều rộng. bảng phụ . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. uốn nắn. vở tập viết. hướng dẫn viết từng dòng.Đồ dùng dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. Khăn lau bảng. nải chuối. nêu nhận xét về độ cao. H+GV: Nhận xét. yêu mến . HD tô chữ hoa: H I K 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . uyết. 292 . uốn nắn. cỡ chữ….Hướng dẫn viết: a. đánh giá. ươi. chữa lỗi. .( Cả lớp ) GV: Quan sát. iêu. Kiểm tra bài cũ:( .Viết nhanh.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K I. Các hoạt động dạy . uốn nắn tư thế. tưới cây. yêu .

293 . dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.4. Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học 294 . thơm phức. phấn. đánh giá. xao xuyến.GV: Chữ mẫu. oan. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Rèn viết: Ngôi nhà I. Các hoạt động dạy .Bài mới: 1. . . viết chính xác.Mục đích yêu cầu: . sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. nở b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Em yêu ngôi nhà Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm. . tiếng chim.Rèn tính cẩn thận cho HS. xao xuyến. uyên.Củng cố cách viết: iêu. 3. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . Đồ dùng dạy – học: . uốn nắn. H+GV: Nhận xét. oan. lảnh lót.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. III. ước. bổ sung trước lớp..học: Nội dung A. thơm phức B. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. uyên.Viết: iêu.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.HS: Vở ô li. iêng.Nhận xét. yêu. trước ngõ. bảng phụ .Biết viết đúng mẫu chữ. bảng con. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) yêu. đảm bảo tốc độ bài Ngôi nhà . cỡ chữ. II. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. Củng cố.

phân tích cấu tạo .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .Hiểu nghĩa các từ : vững vàng.HS đọc đồng thanh. vững vàng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. .TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ A. .Tìm trong bài tiếng có vần oan GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS: SGK. Đồ dùngdạy – học: . về phép) +Đọc từng đoạn.HS đọc. Ôn lại các tiếng có vần oan. .) (2.HS+GV nhận xét.HS trả lời . vững . đọc trước bài ở nhà C. . .HS theo dõi. đánh giá. . vàng. luôn luôn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . 1. dọc đúng một số tiếng. uông . về phép.Ngôi nhà II.GV gạch chân tiếnGV: ngoan . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV nêu yêu cầu 1 SGK.) . luôn luôn. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: oan. Dạy bài mới. Giới thiệu bài.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết của hai bố con B.GV chú ý theo dõi. I. Đọc mẫu ( 30. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.Đọc trơn toàn bài. oat 295 . Kiểm tra bài cũ . về phép. cá nhân ) . Mục đích yêu cầu. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Nói câu chứa tiếng có vần oan.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. oát.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( vững vàng. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS đọc bài trước lớp + TLCH . từ khó: lần nào.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: lần nào. về phép .Luyện đọc: a. b. . (3 ) 2.GV đọc mẫu toàn bài. phát hiện các tiếng. .

GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. .Bố gửi cho bé nghìn cái nhớ. bổ sung. Củng cố dặn dò (3’) .GV nêu yêu cầu .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 296 .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .M: Chúng em vui liên hoan Chúng em thích hoạt động. đánh giá.GV nhận xét tiết học.GV nêu yêu phần luyện nói . Tiết 2 3.Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đảo xa .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . bổ sung.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. .Khen một số HS học tốt. . nghìn cái thương.HS đọc lại toàn bài . chốt lại.GV: HD học sinh mẫu SGK .Thi nói trước lớp . nghìn lời chúc và nghìn cái hôn * Tình cảm thân thiết của hai bố con Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau về nghề nghiệp của bố M: Bố bạn làm nghề gì? Bố mình là bác sĩ. . nhóm) . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . 4.HS phát biểu . .HS tập nói trong nhóm về nghề nghiệp của bố mình.H+GV: Nhận xét. .GV+HS :nhận xét.

1. từ khó: cắt bánh. I. Dạy bài mới.) b. .GV nêu yêu cầu 1 SGK.Đọc trơn toàn bài. . Giới thiệu bài.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Tìm được tiếng trong bài có vần ưt. dọc đúng một số tiếng. đứt tay. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.HS: SGK.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Đọc mẫu ( 30. hoảng hốt. Từ khó: cắt bánh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS đọc. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. phát hiện các tiếng. Nói được câu chứa tiếng có vần: ưt hoặc uc. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Mục đích yêu cầu. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV đọc mẫu toàn bài. . Đồ dùng dạy – học: . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .GV chú ý theo dõi. .Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. phân tích cấu tạo . Kiểm tra bài cũ . . . đút tay.Quà của bố II. đánh giá.HS trả lời .Luyện đọc: a. Ôn lại các tiếng có vần ut. uc 297 .HS theo dõi.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . . uông .) (2. . Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt. khóc oà) +Đọc từng đoạn.HS đọc đồng thanh.HS+GV nhận xét. đọc trước bài ở nhà C.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( hoảng hốt.GV gạch chân tiếnGV:đứt . uc. (3 ) 2.Hiểu nghĩa các từ : hoảng hốt. hoảng hốt .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. cá nhân ) . khóc oà.TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A.Tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt.Tìm trong bài tiếng có vần ưt GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.

GV nêu yêu cầu .H+GV: Nhận xét.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói ..HS phát biểu . bổ sung.Thi nói trước lớp .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. đánh giá. .HS tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt. .GV nhận xét tiết học.GV: HD học sinh mẫu SGK .Khen một số HS học tốt.HS đọc lại toàn bài . nhóm) .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 298 .Bị đứt tay cậu bé không khóc . bổ sung.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . . uc M: Mứt tết rất ngon. Củng cố dặn dò (3’) . Tiết 2 3.GV nêu yêu phần luyện nói . bổ sung.Mẹ về bé khóc oà lên vì muốn làm nũng mẹ * Cậu bé làm nũng mẹ Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4.H+GV: Nhận xét. .HS tập nói trong nhóm . đánh giá .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Nói câu chứa tiếng có vần ưt. uc .GV nêu yêu cầu .GV+HS :nhận xét. Cá mực nướng rất thơm. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . chốt lại. .

Lời con: lo lắng trầm .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: B. .KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG A..Ghi tên bài . Kiểm tra bài cũ (5 ) .HS kể chuyện trước lớp . .H+GV: Nhận xét. kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.Hướng dẫn kể chuyện.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . Tranh 2: Cô bé vội đi mời thầy thuốc. đánh giá.Lời người mẹ: thì thào. . mẹ bị ốm. Tranh 1: Hai mẹ con cô bé sống trong túp lều..Đại diện nhóm kể trước lớp.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.. . 299 .GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật .. b) Kể từng đoạn theo tranh.HS: SGK.Trí khôn II. Giới thiệu bài: (1’) 2. . (30’) a) Giáo viên kể chuyện .HS lắng nghe .HS: Quan sát tranh . các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh.GV giới thiệu bài . đã thấy bông hoa cúc trắng. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. gặp cụ già toá bạc.học: . c) Kể toàn bộ câu chuyện . Tranh 3: Cô bé đến gốc cây.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. 1.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . Dựa vào tranh minh hoạ.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện. Mục đích yêu cầu.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . uốn nắn cách kể .HS tập kể theo nhóm .GV đánh giá.Nhóm khác nhận xét . Các hoạt động dạy .. bổ sung. Đồ dùng dạy .. . * Ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của người con 3.Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai .GV quan sát. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà. .. Củng cố dặn dò: (4’) GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. Dạy bài mới. C.

300 . .GV nhận xét tiết kể chuyện.Về nhà tập kể lại câu chuyện. Động viên một số em học còn yếu. Khen một số em kể chuyện tốt..

Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS theo dõi.Quà của bố II. .HS: SGK. đánh giá. I. phát hiện các tiếng.Tiếp tục đọc đúng. Dạy bài mới.) . 301 . .Luyện đọc: a. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Giới thiệu bài.GV nhận xét tiết học. (3 ) 2.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. Kiểm tra bài cũ . đọc trước bài ở nhà C.HS đọc đồng thanh. đánh giá. đọc đảm bảo tốc độ qui định.) (2. Đồ dùng dạy – học: . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4. 1. .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV: SGK. Củng cố dặn dò . Đọc mẫu ( 30. dấu phảy và các cụm từ.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV: HD học sinh mẫu SGK . bảng phụ .HS tập nói trong nhóm . nhanh cả bài Vì bây giờ mẹ mới về.GV đọc mẫu toàn bài.GV nêu yêu phần luyện nói . .Khen một số HS học tốt.GV chú ý theo dõi.Thi nói trước lớp . . (3’) . .GV+HS :nhận xét.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . b. Mục đích yêu cầu. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bổ sung.HS + GV nhận xét. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.

.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 302 .

. ngan ngát. Mục đích yêu cầu.Vì bây giờ mẹ mới về.GV gạch chân tiếnGV: sen. I. . từ khó: xanh mát.HS tiếp nối đọc từng câu BP) . II. 1. cánh hoa. mèn.HS trả lời .Đọc đúng. phân tích cấu tạo 303 .) b.GV sửa tư thế ngồi cho HS . thanh khiết.GV đọc mẫu toàn bài. Kiểm tra bài cũ . .HS theo dõi. .HS đọc đồng thanh.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần en. đọc trước bài ở nhà C. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. phát hiện các tiếng.HS đọc. ngan ngát. ven. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần en.HS: SGK. quen HS: Đọc bài ( Cá nhân. xoè ra. đánh giá. thanh khiết. ngan ngát. GV: Chỉ từng đoạn. + HS đọc đoạn theo nhóm.Tìm tiếng trong bài có vần: en .Tìm tiếng ngoài bài có vần: en. ngan ngát. nhị( nhuỵ) thanh khiết.GV nêu yêu cầu 1 SGK. xoè ra.. Hiểu nghĩa các từ : đài sen. . HS: Đọc trơn toàn bài . chen.. Giới thiệu bài. . (3 ) 2.GV chú ý theo dõi.. + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. Đọc mẫu ( 30. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. hẹn. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Đồ dùngdạy – học: .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ (đài sen. nen. đọc đúng một số tiếng. dấu phảy và các cụm từ. cánh hoa. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Luyện đọc: a. nhị( nhuỵ) thanh khiết. .) (2. nói được câu chứa tiếng có vần en hoặc oen . Dạy bài mới. Từ khó: xanh mát. thu hoạch. thu hoạch. cách đọc từng đoạn. oen + men.. .Hiểu nội dung của bài: Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp. HD học sinh nhận biết đoạn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN A. ... nhanh cả bài Đầm sen.. B. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . oen . +Đọc từng khổ thơ. hương sen thơm ngát.

.Lá sen màu xanh.GV gợi ý. 3.+ nhoẻn. .HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .Khen một số HS học tốt.Thi nói trước lớp .GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở .H+GV: Nhận xét. b)Luyện nói: Nói về sen M: .HS đọc.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. .H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi..GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .HS nối tiếp nêu miệng . 304 . hương sen thơm ngát.HS trao đổi nhóm đôi.Hương sen thơm ngát. to .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .Cánh hoa phớt hồng. tranh SGK và mẫu ) . Tiết 2 3. tập đặt câu theo M .. phân tích cấu tạo . bổ sung .Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen M: Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay Lan nhoẻn miệng cười. oen trước lớp H+GV: Nhận xét. .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? .GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò (3’) .GV+HS nhận xét.Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra. chấm điểm. thanh khiết * Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp.Cây sen mọc trong đầm..HS đọc lại toàn bài .Về nhà đọc lại bài.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . . chốt lại. . bổ sung. phô đài sen và nhị vàng . bổ sung.HS nêu mẫu SGK . .HS nhắc lại . .HS trả lời câu hỏi . chốt lại KQ đúng .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần en. giúp HS thực hiện luyện nói . tìm tiếng ngoài bài có vần en. oen . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .

Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. chiều rộng. . viết vào vở (18’) 3.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. II. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Kiểm tra bài cũ: . I. Các từ ngữ: ngoan ngoãn. Các hoạt động dạy . oong .( Cả lớp ) GV: Quan sát. bảng phụ . 305 .Giới thiệu bài: 2. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.học: Nội dung A.Hướng dẫn viết: a. uốn nắn. hướng dẫn viết từng dòng. K B.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N I. hoa sen. ong. ong. đoạt giải.HD tô. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. vở tập viết. nhoẻn cười.Đồ dùng dạy . chữa lỗi trước lớp. ngoan ngoãn.Biết tô đúng mẫu chữ. ’ b. Khăn lau bảng. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . hoa sen. c. cái xoong. III. phấn. đánh giá. chiều rộng.Mục đích yêu cầu: . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oan. uốn nắn tư thế. . cỡ chữ…. en. chữa lỗi.GV: Mẫu chữ.Viết nhanh. đoạt giải. oat.Viết: H.HS: Bảng con. oong . đúng các vần: oan. Bài mới: 1. cỡ chữ các chữ hoa L M N . oen. oat. en. uốn nắn. cỡ chữ…. đẹp. trong xanh. nêu nhận xét về độ cao.học: .( Cả lớp ) GV: Quan sát. cái xoong. nhoẻn cười. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. trong xanh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. H+GV: Nhận xét.Nhận xét. HD tô chữ hoa: L M N (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bổ sung. oen. GV: Nêu rõ yêu cầu.

306 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học.4.

Mục đích yêu cầu: ... Củng cố. ngan ngát. xanh thẫm. bổ sung trước lớp.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Bài mới: 1. . B.. III.Viết: ngoan ngoãn. Các hoạt động dạy .. uốn nắn. bảng phụ . Hoa.Giới thiệu bài: (1’) 2. II. dẹt lại HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. GV: Nêu rõ yêu cầu. bảng con. . cái xoong. Khi nở. viết chính xác..Rèn tính cẩn thận cho HS. Đài. thì dẹt lại.Củng cố cách viết: oan. GV: Nhận xét chung giờ học 307 .Nhận xét. đánh giá. Hương. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Đầm sen. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. Đồ dùng dạy – học: . đảm bảo tốc độ bài Đầm sen . oen. oat. thanh khiết. phấn.HS: Vở ô li. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. cỡ chữ.GV: Chữ mẫu. nhoẻn cười. b)Luyện viết vở ô li (15’) Hoa sen đua nhau vươn cao. đoạt giải. H+GV: Nhận xét. cái xoong.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . 3. oong. nhoẻn cười. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Rèn viết: Đầm sen I. cánh hoa đỏ nhạt.Biết viết đúng mẫu chữ. xoè ra.

Luyện đọc: a. đánh giá. Từ khó: kiễng chân. bài Cốc.HS đọc đồng thanh. 308 . soạn sửa. Đọc đúng nhịp thơ . đọc nhẩm( 2 lượt ) .Hiểu nghĩa các từ : kiễng chân. (2. soạn sửa. cá nhân ) . phát hiện các tiếng. oong. buồm thuyền. Mục đích yêu cầu.. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện. . cốc! .GV nêu yêu cầu 1 SGK. (3 ) . Giới thiệu bài.Hiểu nội dung bài: Các bạn: thỏ. . buồm thuyền) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát..HS theo dõi.TẬP ĐỌC: MỜI VÀO A.Đọc trơn toàn bài. . gạc. dọc đúng một số tiếng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.. nai. soạn sửa. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (kiễng chân.HS: SGK.GV chú ý theo dõi. . từ khó: kiễng chân. . Đọc mẫu ( 30. Kiểm tra bài cũ . +Đọc từng đoạn. 1. soạn sửa. buồm thuyền .Tôi là thỏ..HS đọc bài trước lớp + TLCH .Ai gọi đó? .) .GV đọc mẫu toàn bài. Dạy bài mới.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .GV sửa tư thế ngồi cho HS . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Nếu là thỏ Cho xem tai. cốc. +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ong..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.) b. Đồ dùng dạy – học: . đọc trước bài ở nhà C.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. gạc. Ôn lại các tiếng có vần ong. B.Đầm sen II. 2. buồm thuyền.HS+GV nhận xét. I. oong .

HS tập nói trong nhóm về những con vật em yêu thích . . .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 309 .H+GV: Nhận xét. chốt lại KQ . .GV nêu yêu cầu 2 SGK. Củng cố dặn dò (3’) .GV nêu yêu phần luyện nói .. gió đã đến gõ cửa .GV nhận xét tiết học. Nó thích ăn châu chấu. nai. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện. đẩy buồm thuyền. 4. nai. . bổ sung. oong .Gió được mời vào cùng đón trăng. * Các bạn: thỏ.HS phát biểu . bổ sung.Tìm trong bài tiếng có vần ong .Thi nói trước lớp . Nó hót rất hay. .GV+HS :nhận xét.. . đánh giá. Nghỉ giải lao * Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích M: Tôi rất yêu con sáo của tôi.HS đọc lại toàn bài .GV gạch chân tiếnGV: ngoan .. chốt lại.HS trao đổi nhóm đôi. phân tích cấu tạo tiếng.. tìm tiếng ngoài bài có vần ong.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ong. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . quạt mát.Các bạn: thỏ.HS đọc. oong M: Chong chóng Xoong canh Tiết 2 3. phân tích cấu tạo .. từ .HS trả lời .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .GV: HD học sinh mẫu SGK . oong trước lớp H+GV: Nhận xét.Tìm tiếng ngoài bài có vần ong.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. . bổ sung.Khen một số HS học tốt.HS đọc.

GV chú ý theo dõi.Luyện đọc: a. dọc đúng một số tiếng.GV gạch chân tiếng : ngọc 310 . cá nhân ) . B. ba năm. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đọc mẫu ( 30. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Giới thiệu bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Dạy bài mới.HS+GV nhận xét. I.. . . phát hiện các tiếng. 1. từ khó: nâu gạch..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Đọc trơn toàn bài. rẻ quạt.GV sửa tư thế ngồi cho HS . giương.Mời vào II. rẻ quạt. xiêm áo. ooc .. rẻ quạt. . . Nói được câu chứa tiếng có vần: oc hoặc ooc..HS theo dõi. lóng lánh.GV đọc mẫu toàn bài.) (2.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (nâu gạch.. lóng lánh. +Đọc từng đoạn.TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG A. . giương.HS đọc đồng thanh. Tìm được tiếng trong bài có vần oc.Hiểu nội dung bài: Tả vẻ đẹp của chú công trống.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ooc. . (3 ) 2.. ooc.. Kiểm tra bài cũ . + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oc. Từ khó: nâu gạch. Tranh con công sưu tầm thêm . đánh giá. đọc trước bài ở nhà C. lóng lánh. rẻ quạt. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . rực rỡ..... Ôn lại các tiếng có vần oc. rực rỡ. Mục đích yêu cầu.Tìm trong bài tiếng có vần oc .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .Hiểu nghĩa các từ : nâu gạch. Đồ dùng dạy – học: .) b. .HS trả lời . bài Sau hai. Tìm tiếng ngoài bài có vần oc.. đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu.HS: SGK. . xiêm áo. rực rỡ.) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát... lóng lánh.

.HS hát đồng thanh( Tập tầm vông con công nó múa. tìm tiếng ngoài bài có vần oc.HS trao đổi nhóm đôi.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. phân tích cấu tạo .HS đọc.GV nêu yêu cầu . . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .HS đọc. ooc .) trong nhóm kết hợp động tác. chốt lại KQ .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .H+GV: Nhận xét.. ooc trước lớp H+GV: Nhận xét.HS phát biểu . bổ sung. .Khen một số HS học tốt. từ . .. Củng cố dặn dò (3’) .GV: HD học sinh tìm bài hat nói về con công . . chốt lại.Nói câu chứa tiếng có vần oc. ..GV nêu yêu . ba năm * Tả vẻ đẹp của chú công trống. bổ sung. Nghỉ giải lao * Hát: Hát bài hat về con công 4. biết xoè cái đuôi thành hình rẻ quạt.Tìm tiếng ngoài bài có vần oc.GV nhận xét tiết học. phân tích cấu tạo tiếng. bổ sung.GV+HS :nhận xét.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oc. . Bé mặc quần sooc. nhóm) Tiết 2 3.HS hát trước lớp . ooc . . . đánh giá.Vẻ đẹp của chú công sau hai.HS đọc lại toàn bài . .. ooc M: Con cóc là cậu ông giời.Lúc mới chào đời chú công có bộ lông màu nâu gạch.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 311 .

. Tranh 2: Đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô giáo và các cháu vào thăm bác.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. Tranh 4: Cuộc chia tay giữa Bác và các cháu...Bông hoa cúc trắng II.GV giới thiệu bài . Các hoạt động dạy . 312 . uốn nắn cách kể . . đánh giá..HS biết dựa vào tranh minh hoạ.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . .HS: SGK.GV quan sát. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.Lời các bạn nhỏ:vui sướng.H+GV: Nhận xét.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. Mục đích yêu cầu...HS lắng nghe . xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.. Tranh 1: Cô giáo cùng HS đi qua Phủ chủ tịch..HS tập kể theo nhóm . Giới thiệu bài: (1’) 2. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. ... Đồ dùng dạy . bổ sung. .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . B.HS kể chuyện trước lớp . hồn nhiên . thân mật.GV đánh giá..Hướng dẫn kể chuyện.Ghi tên bài . .. . .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện...GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 ... C. 1.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật .. ...Nhóm khác nhận xét .HS: Quan sát tranh . b) Kể từng đoạn theo tranh. Dạy bài mới.KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ A.học: ...Đại diện nhóm kể trước lớp. Kiểm tra bài cũ (5 ) . .Lời Bác Hồ: nhẹ nhàng. (30’) a) Giáo viên kể chuyện ..GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 c) Kể toàn bộ câu chuyện * Bác Hồ rát thương yêu các cháu thiếu nhi.. Tranh 3: Bác đang trò chuyện với các cháu ngoài vườn...

3. . 313 .GV nhận xét tiết kể chuyện. Khen một số em kể chuyện tốt. Củng cố dặn dò: (4’) . Động viên một số em học còn yếu.Về nhà tập kể lại câu chuyện.

B. . Củng cố dặn dò (3’) . Mục đích yêu cầu.HS: SGK.HS + GV nhận xét.GV giới thiệu trực tiếp 2. Kiểm tra bài cũ .. đọc đảm bảo tốc độ qui định. 4.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS tập nói trong nhóm . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đọc nhẩm( 2 lượt ) . . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV nêu yêu phần luyện nói . . b. (3 ) . đánh giá. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. ..Luyện đọc: a. Dạy bài mới. Mỗi khi mình đi học về. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . 1.) .Tiếp tục đọc đúng. đọc trước bài ở nhà C.. . .) . ..Hiểu nội dung bài: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các cháu thiếu nhi với Bác Hồ.HS đọc đồng thanh.GV+HS :nhận xét. dấu phảy và các cụm từ. I. đánh giá. phát hiện các tiếng.GV đọc mẫu toàn bài. .Thi nói trước lớp .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.HS theo dõi. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. Đồ dùng dạy – học: . Giới thiệu bài.Mời vào II. bổ sung. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói về những con vật mà em yêu thích M: Mình rất yêu chú cún con nhà mình. nó quấn quýt bên cạnh như nhớ mình lắm.GV: SGK.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 314 .. bảng phụ .GV nhận xét tiết học. Đọc mẫu ( 30.GV: HD học sinh mẫu SGK .Khen một số HS học tốt. (2.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG A. nhanh cả bài Chú công.GV chú ý theo dõi.

HS trao đổi nhóm đôi. + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. .) b.. . vuốt tóc. phân tích cấu tạo . Đọc mẫu ( 30.GV chú ý theo dõi. Kiểm tra bài cũ . trêu. HS: Đọc bài ( Cá nhân. đứng dậy. đọc trước bài ở nhà C. ở lớp. (3 ) 2..Tìm tiếng trong bài có vần: uôt . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . từ khó: chuyện.TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP A.HS: SGK. I. . .GV nêu yêu cầu 2 SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. + tuốt lúa. . đứng dậy. Giới thiệu bài... vuốt tóc. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôt. đọc đúng một số tiếng.HS đọc. ) GV: Chỉ từng khổ thơ. tuộc.. phát hiện các tiếng.) (2. buốt...GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. trêu. Hiểu nghĩa các từ : ở lớp. Đồ dùngdạy – học: . ở lớp. bôi bẩn. vuốt tóc.Chú công II. đứng dậy. +Đọc từng khổ thơ. . Từ khó: chuyện. đánh giá. Mục đích yêu cầu. bôi bẩn. bôi bẩn.... nhanh cả bài Chuyện ở lớp. HD học sinh nhận biết cách đọc từng khổ thơ + HS đọc đoạn theo nhóm. uốt.Hiểu nội dung của bài: Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. chẳng nhớ nổi.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ BP) . đọc nhẩm( 2 lượt ) . B.HS trả lời . GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. bôi bẩn.. vuốt tóc.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần uốc. . .GV sửa tư thế ngồi cho HS . đứng dậy. 1. uôc . trêu. chẳng nhớ nổi. uôc + buộc.Đọc đúng. Dạy bài mới. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ở lớp.GV đọc mẫu toàn bài.Luyện đọc: a. trêu. tìm tiếng ngoài 315 .HS đọc đồng thanh. muốt. HS: Đọc trơn toàn bài . luộc.. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.HS theo dõi..GV gạch chân tiếnGV: vuốt .. .Tìm tiếng ngoài bài có vần: uôt.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng. .

. Củng cố dặn dò (3’) bài có vần en.Khen một số HS học tốt.GV+HS nhận xét.Bạn nhỏ kể ch mẹ nghe nhiều chuyện ở lớp: Bạn Hoa không học bài. 316 . oen . bổ sung.HS trả lời câu hỏi . tranh SGK và mẫu ) .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . chốt lại. phân tích cấu tạo . .GV gợi ý.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? . .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .Mẹ muốn bé kể ở lớp bé ngoan thế nào? * Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. giúp HS thực hiện luyện nói . .H+GV: Nhận xét. .HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .HS đọc lại toàn bài .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.Tiết 2 3. bổ sung. Bạn Hùng trêu bé. chấm điểm. chốt lại KQ đúng .Thi nói trước lớp . Bạn Mai tay đầy mực.HS đọc.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần uôt. ) a) Tìm hiểu nội dung bài .GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở . b)Luyện nói: Hãy kể với bố mẹ Hôm nay ở lớp em ngoan 3.GV nhận xét tiết học.Về nhà đọc lại bài. uôc trước lớp H+GV: Nhận xét.

uôc.Viết nhanh. P I. .Đồ dùng dạy . cỡ chữ các chữ hoa O. Các từ ngữ: chải chuốt. II. đúng các vần: uôt. 317 . luộc bài. nêu nhận xét về độ cao. ươu . H+GV: Nhận xét. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . ốc bươu . Kiểm tra bài cũ: . ưu. con cừu. Ơ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. GV: Nêu rõ yêu cầu. uốn nắn tư thế.GV: Mẫu chữ.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Biết tô đúng mẫu chữ. ốc bươu c.HS: Bảng con. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Hướng dẫn viết: a.Giới thiệu bài: 2. Ơ. uôc.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đẹp. ươu chải chuốt. phấn. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . uốn nắn.học: .Nhận xét. Các hoạt động dạy . Ô. bổ sung. viết vào vở (18’) 3. Ô. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) uôt. cỡ chữ…. III. Khăn lau bảng. Ô. luộc bài. chiều rộng. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. đánh giá. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O. con cừu.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ưu. chữa lỗi trước lớp. Bài mới: 1. chiều rộng. ’ O. cỡ chữ…. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. bảng phụ . P b. vở tập viết.học: Nội dung A. Ơ. chữa lỗi. P .HD tô.Viết: L M N B.

dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học. 318 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.4.

Kiểm tra bài cũ: (3 ) . tuốt lúa B. ở lớp..Củng cố cách viết: chuyện. phấn.GV: Chữ mẫu.. II....Nhận xét. . Các hoạt động dạy .Viết: bạch tuộc. trêu. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) chuyện. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. trêu.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.. 3. chẳng nhớ nổi.Rèn viết: Chuyện ở lớp I. uốn nắn. đánh giá..Mục đích yêu cầu: . Đồ dùng dạy – học: . b)Luyện viết vở ô li (15’) Chuyện ở lớp .. chẳng nhớ nổi. . bảng con. bôi bẩn.Biết viết đúng mẫu chữ.Giới thiệu bài: (1’) 2. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Mẹ có biết ở lớp Bạn hoa không học bài Sáng nay cô giáo gọi Đứng dạy đỏ bừng tai. H+GV: Nhận xét. . bôi bẩn. đứng dậy. đứng dậy. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. GV: Nhận xét chung giờ học 319 . vuốt tóc. viết chính xác. buốt tay. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. III. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Chuyện ở lớp.Rèn tính cẩn thận cho HS.HS: Vở ô li. vuốt tóc. bổ sung trước lớp.Bài mới: 1... Củng cố. cỡ chữ. ở lớp. bảng phụ .

. . Kiểm tra bài cũ .GV chú ý theo dõi. b. đến trường.HS theo dõi. đến trường.) . cái đuôi. toáng từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . ươu . (2.Đại diện nhóm đọc trước lớp +Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học . Giới thiệu bài.Đọc trơn toàn bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) . đọc trước bài ở nhà C. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS trả lời 320 . Dạy bài mới. uốn nắn Cái đuôi tôi ốm// GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . cừu. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. +Đọc từng đoạn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. kiếm cớ. .HS đọc đồng thanh. cái đuôi.Học thuộc lòng bài thơ B. dọc đúng một số tiếng.Hiểu nghĩa các từ : buồn bực. cái đuôi. kiếm cớ. (3 ) . I.Luyện đọc: a.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: buồn bực.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. Đọc mẫu ( 30.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . cừu . . từ khó: buồn bực. 2. toáng. cái đuôi. cừu. đánh giá. phát hiện các tiếng.HS: SGK. kiếm cớ. Đọc đúng nhịp thơ .Chuyện ở lớp II. 1.HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV đọc mẫu toàn bài.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Ôn lại các tiếng có vần ưu.) . cừu. Đồ dùng dạy – học: . kiếm cớ. .Tìm trong bài tiếng có vần ưu . ươu. .HS+GV nhận xét. Mục đích yêu cầu.TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC A. bài Mèo con buồn bực/ GV: Nêu rõ yêu cầu Mai phải đén trường/ HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) Bèn kiếm cớ luôn/ GV: Quan sát.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.

GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.HS nối tiếp nêu miệng .GV: HD học sinh mẫu SGK . đánh giá. chốt lại.Cái đuôi tôi ốm ..Cắt đuôi là khỏi * Mèo con lười học ( 32 . Củng cố dặn dò (3’) . khướu. tập đặt câu theo M .HS trao đổi nhóm đôi.GV gạch chân tiếnGV: ngoan .HS trao đổi nhóm đôi. ) Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau: Vì sao bạn thích đi học? M: Vì sao bạn thích đi học? Vì đến trường có nhiều bạn bè Được học tập .GV nêu yêu phần luyện nói .GV nêu yêu cầu 2 SGK. từ .H+GV: Nhận xét. .HS đọc.. 4.HS phát biểu .. bổ sung.Tìm hiểu nội dung bài a)Tìm hiểu nội dung bài . ươu + hưu.Thi nói trước lớp . tìm tiếng ngoài bài có vần ưu. ươu .GV nhận xét tiết học. bổ sung . . mưu.GV+HS :nhận xét.HS đọc lại toàn bài . phân tích cấu tạo tiếng.HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? .Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu. tựu trường + rượu.. Tiết 2 3..HS nhắc lại . . bổ sung. phân tích cấu tạo .HS nêu mẫu SGK . chốt lại KQ ..Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ưu.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 321 . . bướu.. ươu trước lớp H+GV: Nhận xét. . .HS đọc. ..H+GV: Nhận xét.Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu M: Cây lựu vừa bói quả Đàn hươu uống nước suối. bổ sung.Khen một số HS học tốt.

Tìm được tiếng trong bài có vần uc.Tìm trong bài tiếng có vần uc. Đồ dùng dạy – học: .) b. ngượng nghiụ. 1. từ khó: liền.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu../đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn/ trên lưng bạn.HS đọc bài trước lớp + TLCH . ut . Ôn lại các tiếng có vần uc. nằm. (3 ) 2. Nói được câu chứa tiếng có vần: uc hoặc ut.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. ut . cá nhân ) . ngượng +Đọc từng đoạn. sửa lại. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Kiểm tra bài cũ .Mời vào II.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.Đọc trơn toàn bài.TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. . .HS theo dõi. . .GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV đọc mẫu toàn bài. đọc trước bài ở nhà C. 322 .HS: SGK. Giới thiệu bài. phát hiện các tiếng. nằm. sửa lại.HS+GV nhận xét.GV sửa tư thế ngồi cho HS . bút. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đọc mẫu ( 30. Từ khó: liền. ut. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Dạy bài mới.Luyện đọc: a. I..Hiểu nghĩa các từ : ngượng nghiụ .) (2.// + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . . dọc đúng một số tiếng.HS trả lời . ut. .GV chú ý theo dõi.GV gạch chân tiếng : cúc. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . đánh giá.HS đọc đồng thanh.. Mục đích yêu cầu. bài Hà thấy vậy/ liền chạy đến sửa dây đeo.

GV: HD học sinh mẫu SGK .Khen một số HS học tốt. phân tích cấu tạo .Bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .Nói câu chứa tiếng có vần uc. kim dài chỉ phút Tiết 2 3.HS đọc lại toàn bài . chốt lại.GV nêu yêu cầu . bổ sung.Hà giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp .HS phát biểu .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 323 .HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? .Thi nói trước lớp .HS đọc.GV nhận xét tiết học. Nhất là khi bạn gặp khó khăn * Kể về những người bạn tốt..GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. nhóm) . Củng cố dặn dò (3’) .H+GV: Nhận xét. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . . bổ sung. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau Nghỉ giải lao * Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em 4. . . .GV nêu yêu phần luyện nói . .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV+HS :nhận xét.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. đánh giá.Nụ đưa bút của mình cho Hà . ut M: Hai con trâu húc nhau Kim ngắn chỉ giờ.

. Tranh 2: Sói vồ ngay lấy định ăn thịt sóc Tranh 3: Sóc thông minh tìm cách lừa sói để thoát thân Tranh 4: Sóc thoát chết. các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC A... (4’) ..H+GV: Nhận xét. Khen một 324 .. Tranh 1: Sóc đang chuyền trên cành thì bị trượt chân rơi xuống. GV lưu ý giọng kể từng nhân vật . sói buồn thiu.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ.. B. khôn ngoan .HS: Quan sát tranh .Đại diện nhóm kể trước lớp.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .Hướng dẫn kể chuyện.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. đánh giá. gian ác . .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. Giới thiệu bài: (1’) 2.GV đánh giá. .. Mục đích yêu cầu. . .HS: SGK.học: .. . b) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh. 1.Lời của sói: ranh mãnh.. thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp. C. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Kiểm tra bài cũ (5 ) ..... (30’) a) Giáo viên kể chuyện .Niềm vui bất ngờ II. ...Ghi tên bài . Các hoạt động dạy .. Củng cố dặn dò: ..Lời sóc: nhẹ nhàng...GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . 3.Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện GV: HD học sinh phân vai kể lại câu chuyện HS: Tập kể trong nhóm .HS lắng nghe .Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Đồ dùng dạy .HS biết dựa vào tranh minh hoạ.HS tập kể theo nhóm .Nhóm khác nhận xét . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.GV nhận xét tiết kể chuyện. bổ sung.. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.GV quan sát. ...Biết kể theo vai từng nhân vật.HS kể chuyện trước lớp .. Dạy bài mới.GV giới thiệu bài . uốn nắn cách kể .

Động viên một số em học còn yếu. .Về nhà tập kể lại câu chuyện.số em kể chuyện tốt. 325 .

) . bổ sung. 4.Thi nói trước lớp .GV chú ý theo dõi. Đồ dùng dạy – học: . Giới thiệu bài.GV: SGK.GV nêu yêu phần luyện nói .RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A.Mèo con đi học II. Mưa mỗi lúc một to nên em không sao về được vì quên mang áo mưa. b.GV nhận xét tiết học. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B. May sao bạn Sơn đã nhìn thấy và cho em về cùng.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS đọc đồng thanh. Đọc mẫu ( 30. .) .GV đọc mẫu toàn bài. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. I. .HS theo dõi. 1. đọc trước bài ở nhà C. (2.HS đọc bài trước lớp + TLCH . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV+HS :nhận xét.Luyện đọc: a. (3 ) .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. . Mục đích yêu cầu. . vừa tan học mưa ập xuống. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đánh giá. phát hiện các tiếng.HS tập nói trong nhóm .HS + GV nhận xét. nhanh cả bài Người bạn tốt.GV giới thiệu trực tiếp 2. đọc nhẩm( 2 lượt ) . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em M: Thứ sáu vừa rồi. đọc đảm bảo tốc độ qui định. đánh giá.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . bảng phụ . Củng cố dặn dò (3’) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . Dạy bài mới. Kiểm tra bài cũ . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . 326 . .Tiếp tục đọc đúng. dấu phảy và các cụm từ.HS: SGK.GV: HD học sinh mẫu SGK .

Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 327 .. .Khen một số HS học tốt.

nơi này. đọc đúng một số tiếng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.. dắt vòng.HS+GV nhận xét. . Dạy bài mới. đọc nhẩm( 2 lượt ) . nhanh cả bài Ngưỡng cửa. nơi này. phân tích cấu tạo 328 .HS trả lời ..HS đọc đồng thanh. cá nhân ) .Đọc đúng.Luyện đọc: a. 2. B. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . Giới thiệu bài. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. từ khó: ngưỡng cửa.GV chú ý theo dõi. đọc trước bài ở nhà C.) b.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . (2. lúc nào. phát hiện các tiếng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV nêu yêu cầu 1 SGK. . Từ khó: ngưỡng cửa. đánh giá.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng. 1. ăc.Tìm trong bài tiếng có vần ăt. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . dắt vòng. ăc .) . đi men.TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA A. dắt vòng. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ăt. 4P .Hiểu nội dung của bài: Từ ngưỡng cửa nhà mình em đi đến mọi nơi. lúc nào . Đọc mẫu ( 30.HS theo dõi.HS đọc. nơi này. Mục đích yêu cầu.GV gạch chân tiếng : dắt . đi men. ăc 10P . đi men. quen. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . quen. Kiểm tra bài cũ -Đọc bài Hai người bạn II. Đồ dùngdạy – học: . Hiểu nghĩa các từ : ngưỡng cửa.GV đọc mẫu toàn bài. lúc nào +Đọc từng đoạn.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . quen.. .HS: SGK. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăt.

Nói câu chứa tiếng có vần ăc.GV: Tiểu kết .GV nêu yêu cầu .HS: Đọc khổ thơ 2 . bổ sung . ăt M: . thảo luận.Khen một số HS học tốt.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 329 .. nhóm) Tiết 2 3. Luyện tập a) Luyện đọc .HS: Quan sát.GV nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò (3’) . .tìm hiểu bài: 22P Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói theo nội dung bài 8P 4.GV: Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa đến đâu? .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .HS: Nhắc tên bài.HS: Nhận xét. .HS: Đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi: "Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa" . tự đặt câu hỏi và trả lời . đọc lại bài .

HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Ơ. vở tập viết. R I. phấn. II. uốn nắn tư thế. III.HD tô. uốn nắn. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). dặn dò: (2’) 330 .Giới thiệu bài: 2. Củng cố. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. hướng dẫn viết từng dòng.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Viết: Ô. 4.HS: Bảng con. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ: . bổ sung. . chiều rộng. P b. cỡ chữ…. cỡ chữ các chữ hoa Q.Biết tô đúng mẫu chữ. . viết vào vở (18’) 3. uốn nắn. Các hoạt động dạy .Hướng dẫn viết: a. ăc màu sắc. đánh giá. đúng các vần: ăt. đẹp. R. H+GV: Nhận xét.Nhận xét. Các từ ngữ: màu sắc. GV: Nêu rõ yêu cầu. cỡ chữ…. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: ăt. P B. chữa lỗi trước lớp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. bảng phụ .Viết nhanh.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q. O. chiều rộng. dìu dắt (5’) c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. . Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .học: Nội dung A. Khăn lau bảng. ’ Q. dìu dắt.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.GV: Mẫu chữ.Đồ dùng dạy . Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. ăc . chữa lỗi.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. nêu nhận xét về độ cao.học: .

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.GV: Nhận xét chung giờ học. 331 .

dắt vòng.Giới thiệu bài: (1’) 2. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. lúc nào . tay mẹ Còn dắt vòng đi men. H+GV: Nhận xét.Bài mới: 1. bảng phụ . III. bảng con. GV: Nhận xét chung giờ học 332 . đánh giá. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. GV: Nêu rõ yêu cầu.Mục đích yêu cầu: . quen. .Kiểm tra bài cũ: (3 ) . Đồ dùng dạy – học: . quen. nơi này. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . bổ sung trước lớp. 3. lúc nào HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Ngưỡng cửa . đi men. II.Rèn tính cẩn thận cho HS. cỡ chữ. dắt vòng.Rèn viết: Ngưỡng cửa I.Viết: ngượng nghịu. Củng cố. đi men.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. nơi này. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Nhận xét. phấn.GV: Chữ mẫu. uốn nắn. nằm. sửa lại B.Biết viết đúng mẫu chữ. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) ngưỡng cửa. b)Luyện viết vở ô li (15’) Ngưỡng cửa Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà.HS: Vở ô li. viết chính xác. Các hoạt động dạy .Củng cố cách viết: ngưỡng cửa.

Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. kiếm cớ.HS đọc bài trước lớp + TLCH . gắn bó.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. nấu cơm.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. Mục đích yêu cầu. quay tròn.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . quay tròn. I. nấu cơm. phát hiện các tiếng.Học thuộc lòng bài thơ B. Giới thiệu bài.. 1. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.Hiểu nội dung bài: Kể cho bé nghe về những con vật. . đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV nêu yêu cầu 1 SGK. .HS+GV nhận xét. (2. đánh giá. quay tròn.GV chú ý theo dõi. nấu cơm +Đọc từng đoạn. Đọc đúng nhịp thơ . chó vện. cái đuôi. chăng dây.Đọc trơn toàn bài.Tìm trong bài tiếng có vần ươc . chó vện. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . đồ vật thân thuộc.Ngưỡng cửa II..Hiểu nghĩa các từ : ầm ĩ.. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . cá nhân ) . ươu.TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE A.) .HS đọc đồng thanh.HS trả lời 333 . . . ươu . . Đọc mẫu ( 30. ăn no. chăng dây. dọc đúng một số tiếng. Ôn lại các tiếng có vần ưu.HS: SGK. chó vện. ăn no. (3 ) .GV đọc mẫu toàn bài. Đồ dùng dạy – học: . ăn no.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Luyện đọc: a. bài Hay nói ầm ĩ/ Là con vịt bầu/ Hay nói đâu đâu/ Là con chó vện// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Dạy bài mới.HS theo dõi. . đọc trước bài ở nhà C. . 2. từ khó: ầm ĩ. Từ khó: ầm ĩ.) b. cừu.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. chăng dây. Kiểm tra bài cũ .

.GV: Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? .Cả lớp đọc đồng thanh . tập đặt câu theo M . bổ sung.HS nhắc lại Tiết 2 3. từ .Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc.GV: Nhận xét. ươt . bổ sung . tìm tiếng ngoài bài có vần ươc. phân tích cấu tạo tiếng.HS nối tiếp nêu miệng . .2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh .H+GV: Nhận xét.HS đọc.Khen một số HS học tốt.GV: Hướng dẫn đọc . Củng cố dặn dò (3’) . ươt .GV gạch chân tiếnGV: ngoan .HS: Đọc theo nhóm 2 em và đọc cá nhân .HS trao đổi nhóm đôi.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Hai chị em" 334 . chốt lại KQ . ươt trước lớp H+GV: Nhận xét. đánh giá .GV Nhận xét tiết học. .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ươc. .HS đọc.GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS trao đổi nhóm đôi.HS nêu mẫu SGK .1HS: Nêu yêu cầu bài .Nói câu chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt .HS: Đọc phân vai (2H) . phân tích cấu tạo .Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) b)Luyện nói "Hỏi đáp về những con vật mà em biết" 8P 4.

Tìm trong bài tiếng có vần et.GV gạch chân tiếng : 335 . Kiểm tra bài cũ . cá nhân ) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS theo dõi. Mục đích yêu cầu. 1.GV sửa tư thế ngồi cho HS . B. không nên ích kỉ. +Đọc từng đoạn. ut .HS trả lời .. Giới thiệu bài.Đọc trơn toàn bài. . bài . Đồ dùng dạy – học: . Từ khó: vui vẻ. Dạy bài mới.HS đọc bài trước lớp + TLCH . nằm. .Kể cho bé nghe II. Tìm được tiếng trong bài có vần et..Hiểu nghĩa các từ : vui vẻ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . buồn. phát hiện các tiếng. đoàn kết. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc. (3 ) 2.Luyện đọc: a. oet. . I. sửa lại.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . đánh giá. . oet HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh..) (2. dây cót. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS đọc đồng thanh.HS: SGK. oet.GV chú ý theo dõi. Đọc mẫu ( 30.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV đọc mẫu toàn bài. . . . .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. ngượng nghiụ. dọc đúng một số tiếng. đọc trước bài ở nhà C. hét lên.HS+GV nhận xét. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Hiểu nội dung bài: Hai chị em cần thương yêu nhau. hét lên. buồn. từ khó: liền.) b. Nói được câu chứa tiếng có vần: et hoặc oet. dây cót. một lát. . một lát. Ôn lại các tiếng có vần et.TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM A.

.GV: Tiểu kết Nghỉ giải lao (3P) . .GV nhận xét tiết học.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) . phân tích cấu tạo .GV: Cậu em làm gì khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ? .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 336 .Khen một số HS học tốt.GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần luyện nói . nhóm) Tiết 2 3.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV: Cậu em làm gì? Khi đụng phải con gấu bông? .GV nêu yêu cầu .GV: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình? .HS: Luyện đọc nhóm.2HS: Đọc đoạn 2 (SGK) . Củng cố dặn dò (3 ) theo chủ đề . oet . .HS đọc.GV: Gọi từng cặp học sinh lên luyện nói ’ 4.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.2-3H đọc bài trong SGK .2HS: Đọc đoạn 3 . đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói em thường chơi với anh chị những trò chơi gì? 6P .Nói câu chứa tiếng có vần et.

cúp đuôi bỏ đi? GV: Tiểu kết GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà đọc lại chuyện 337 . .Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. . 1. Mục đích yêu cầu. Củng cố dặn dò: 6P 4P GV: Các em biết vì sao Sói lại tiu nghỉu. dê mẹ dặn các con Tranh 2: Một con Sói đứng rình đã lâu Tranh 3: Dê mẹ về gõ cửa và hát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) Tranh 2.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện.Hướng dẫn kể chuyện. đánh giá.Thích thú nghe chuyện.Kể chuyện Sói và Sóc II.GV: tranh minh hoạ SGK.KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ A.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà.học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Đồ dùng dạy . C. 3 cũng tương tự c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện Nghỉ giải lao (3P) d) ý nghĩa câu chuyện 3. . 1P GV: Giới thiệu bài trực tiếp 6P GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát b) Kể từng đoạn theo tranh 13P Tranh 1: Sắp đi kiếm cỏ. B. . Giới thiệu bài: 2.học: . Các hoạt động dạy . Dạy bài mới. a) Giáo viên kể chuyện 4P 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ .

GV đọc mẫu toàn bài.HS tập nói trong nhóm . Mục đích yêu cầu. một lời khuyên hai chị em cần phải thương yêu đoàn kết với nhau. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . bổ sung.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS theo dõi. đọc nhẩm( 2 lượt ) . b. . đánh giá. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Tình cảm chị em 4. Kiểm tra bài cũ . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS đọc đồng thanh.Tiếp tục đọc đúng.GV: HD học sinh mẫu SGK . Đồ dùng dạy – học: . .HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV chú ý theo dõi. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 338 .GV: SGK.RÈN ĐỌC: HAI CHị EM A. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. .Luyện đọc: a. (3 ) (2.) .GV+HS :nhận xét. I.) . đọc đảm bảo tốc độ qui định.GV nhận xét tiết học.Thi nói trước lớp . phát hiện các tiếng.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết giữa hai chị em. đánh giá.HS + GV nhận xét.Hai chị em II. 1. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS: SGK. . .GV giới thiệu trực tiếp 2.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . .GV nêu yêu phần luyện nói .Khen một số HS học tốt. dấu phảy và các cụm từ. nhanh cả bài Hai chị em. Củng cố dặn dò . không nên ích kỉ. Giới thiệu bài. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bảng phụ . (3’) . B. đọc trước bài ở nhà C. Dạy bài mới. Đọc mẫu ( 30.

sau 339 .

GV đọc mẫu toàn bài.) b. xum xuê.GV gạch chân tiếng : Gươm 340 . xum xuê. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng./ mặt hồ/ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ. một di tích Lịch sử. một cảnh đẹp ở Hà Nội.) . đọc trước bài ở nhà C. cá nhân ) .GV chú ý theo dõi. long lanh. Kiểm tra bài cũ .HS: SGK. long lanh. đánh giá.HS đọc đồng thanh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Giới thiệu bài. lấp ló.GV nêu yêu cầu 1 SGK. câu. 1.Hai chị em II.Biết đọc ngắt. +Đọc từng đoạn Từ trên cao nhìn xuống. đọc đúng một số tiếng. Từ khó: Khổng lồ. ướp .Hiểu nội dung của bài: Hồ Gươm. Đọc mẫu ( 30. nghỉ đúng cụm từ. long lanh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. .HS+GV nhận xét. . Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ươm. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .. chiếc gương. ướp 10P .HS đọc bài trước lớp + TLCH . . Đồ dùngdạy – học: . .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Hiểu nghĩa các từ : Khổng lồ. (2. từ khó:Khổng lồ. . 2. long lanh.Đọc đúng. 4P . xum xuê. lấp ló. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS trả lời ..) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. cổ kính.Tìm trong bài tiếng có vần ươm HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM A. Mục đích yêu cầu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (Khổng lồ. nhanh cả bài Hồ Gươm. lấp ló..GV sửa tư thế ngồi cho HS . phát hiện các tiếng.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . B. lấp ló. Dạy bài mới. sáng long lanh. xum xuê. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươm. Cầu Thê Húc.Luyện đọc: a.// .HS theo dõi.

GV: ? Từ trên cao nhìn xuống. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 341 .Khen một số HS học tốt. Giàn mướp sai trĩu quả. một di tích Lịch sử. phân tích cấu tạo .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . Nghỉ giải lao (3P) b) Đọc câu văn nói về cảnh đẹp trong bài . chốt lại ý chính HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Đọc câu văn theo nhóm đôi .HS: Đọc đoạn 2 .HS đọc. Đền Ngọc Sơn. .Đọc câu văn tả cảnh đẹp ở 3 tranh trong bài trước lớp G. Tháp Rùa 4. nhóm) .GV nêu yêu cầu .Cầu Thê Húc. một cảnh đẹp ở Hà Nội.tìm hiểu bài: 22P . bổ sung. Củng cố dặn dò (3’) ..GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. nhận xét tiết học. mặt hồ gươm trông như thế nào? HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.HS: Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: "Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu" . Tiết 2 3.Hồ Gươm.Nói câu chứa tiếng có vần ươm. Luyện tập a) Luyện đọc . ươp M: Đàn bướm bay quanh vườn hoa.

( Cả lớp ) GV: Quan sát.ươm. nườm nượp . . T. Kiểm tra bài cũ: . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Đồ dùng dạy . đẹp. II. chữa lỗi.iêng. ươp. phấn. tiếng chim. chiều rộng. con HS: Đọc vần và từ ứng dụng yểng.Viết: Q. cỡ chữ…. . tiếng chim . hướng dẫn viết từng dòng.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S. iêng. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. nườm nượp.S. 342 . chiều rộng. lượm lúa. Chấm chữa bài: (4’) GV: Nêu rõ yêu cầu. nêu nhận xét về độ cao. vở tập viết. cỡ chữ….GV: Mẫu chữ. lượm lúa. Bài mới: 1.HD tô. ’ T b.HS: Bảng con. yêng . nườm nượp . lượm lúa ươp. viết vào vở .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. Khăn lau bảng. đánh giá.( Cả lớp ) GV: Quan sát.học: . cỡ chữ các chữ hoa S T . HD tô chữ hoa: S (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Biết tô đúng mẫu chữ.Hướng dẫn viết: a. Các từ ngữ: tiếng chim. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Viết nhanh. iêng. T I. con yểng. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) : ươm. P B. bổ sung. yêng .Giới thiệu bài: 2. H+GV: Nhận xét. III. con yểng (18’) 3. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: .học: Nội dung A. uốn nắn tư thế. c. ươp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Các hoạt động dạy . uốn nắn. bảng phụ . đúng các vần: ươm.yêng. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.

Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. 4. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học.. 343 .

bảng phụ . viết chính xác.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. cổ kính. HD cách viết . sửa lại B. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu.Nhận xét. phấn. câu cho HS viết Nhà tôi ở Hà Nội. Các hoạt động dạy . Củng cố. đảm bảo tốc độ đoạn 1 của bài Hồ Gươm .Viết: ngượng nghịu. cỡ chữ.Rèn viết: Hồ Gươm I.Mục đích yêu cầu: . III. chiếc gương. cách Hồ Gươm không HS: Viết vào vở theo HD của GV xa. mặt hồ như một GV: Quan sát. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Khổng lồ.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. nằm. xum xuê. b)Luyện viết vở ô li Hồ Gươm HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. long lanh.Củng cố cách viết: . chiếc gương bầu dục khổng lồ. Cầu Thê Húc. uốn nắn. bảng con. .Rèn tính cẩn thận cho HS.Biết viết đúng mẫu chữ. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . H+GV: Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học 344 .Giới thiệu bài: (1’) 2. đánh giá. Đồ dùng dạy – học: . bổ sung trước lớp. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. 3. II.Bài mới: 1. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.GV: Chữ mẫu. lấp ló.Từ trên cao nhìn xuống.HS: Vở ô li.Đọc từng cụm từ. sáng long lanh.Kiểm tra bài cũ: (3 ) .

..HS đọc bài trước lớp + TLCH . từ khó: luỹ tre. dọc đúng một số tiếng. ươu . gọng vó.HS đọc đồng thanh.Luyện đọc: a. Dạy bài mới. cá nhân ) . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .Tìm trong bài tiếng có vần iêng . Kiểm tra bài cũ . bóng râm GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. Đồ dùng dạy – học: .HS trả lời 345 . 2. trưa.. rì rào.. . rì rào.Hồ Gươm II. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) ..) .GV đọc mẫu toàn bài. tiếng. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS: SGK. Đọc đúng nhịp thơ .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. gọng vó. bóng râm. .GV nêu yêu cầu 1 SGK.TẬP ĐỌC: LUỸ TRE A.HS+GV nhận xét.Ôn lại các tiếng có vần iêng. tiếng.Đọc trơn toàn bài. I.) b. nắng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: luỹ tre.Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa . gọng vó. Giới thiệu bài. yêng.. 1.Ô +Đọc từng khổ thơ Mỗi sớm mai thức dậy/ Luỹ tre xanh rì rào/ Ngọn tre cong gọng vó/ Kéo mặt trời lên cao.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.. (3 ) .Học thuộc lòng bài thơ B. đọc trước bài ở nhà C. . đánh giá. . bóng râm . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . phát hiện các tiếng. Mục đích yêu cầu. nắng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. gọng vó.// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu.GV chú ý theo dõi.Hiểu nghĩa các từ : luỹ tre. (2..GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS theo dõi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Từ khó: luỹ tre. trưa.. . rì rào. rì rào. bóng râm. Đọc mẫu ( 30.

HS nhắc lại Tiết 2 3. Chim yểng biết nói tiếng người. bổ sung .GV nêu yêu cầu 2 SGK. chốt lại KQ . nối tiếp nêu miệng H+GV: Nhận xét.đáp trước lớp H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếnGV: tiếng . .. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV: ? Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sáng? . cây chuối 4. miếng.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Sau cơn mưa" 346 .Thi Hỏi . bổ sung.Đọc những câu thơ tả luỹ tre buổi trưa HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. . . HD học sinh cách làm H. tìm tiếng ngoài bài có vần iêng .HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc. chốt lại nội dung HS: Nêu yêu cầu bài 2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh HS: Tập nói trong nhóm . từ GV: Nêu yêu cầu.Điền vần iêng hoặc yêng Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên. phân tích cấu tạo tiếng. phân tích cấu tạo . đánh giá (3’) GV: Nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò GV: Nêu yêu cầu H. .Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) .Khen một số HS học tốt.HS đọc. bổ sung.Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng siêng.Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa b)Luyện nói "Hỏi đáp về các loài cây" 8P M: Bạn biết những cây gì? Tôi biết cây dưa.

đọc trước bài ở nhà C. sáng rực. .TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA A. vườn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Dạy bài mới. I.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mưa rào. sáng rực.HS trả lời 347 .HS+GV nhận xét. mặt trời.HS: SGK.HS đọc đồng thanh. nhởn nhơ. dọc đúng một số tiếng. nhởn nhơ.HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH . xanh bóng.GV chú ý theo dõi. xanh bóng. b. phát hiện các tiếng. Kiểm tra bài cũ . . . . Đồ dùng dạy – học: . sáng rực . râm bụt.Tìm trong bài tiếng có vần ây . Giới thiệu bài.. râm bụt. nhởn nhơ.HS theo dõi. Đọc mẫu ( 30. uây .) (2.Hiểu nội dung bài: Sau trận mưa rào. Mục đích yêu cầu.Luỹ tre II. đánh giá. cá Nghỉ giải lao nhân ) c) Ôn vần ây.Đọc trơn toàn bài. nhởn nhơ.Luyện đọc: a. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân vườn .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. uây. uốn nắn vườn.Ôn lại các tiếng có vần ây. quây quanh. râm bụt. xanh bóng. .// GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. mặt trời.. sáng rực) +Đọc từng đoạn.GV đọc mẫu toàn bài. (3 ) 2. đọc nhẩm( 2 lượt ) . . mọi vật đều thay đổi B. xanh bóng.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. 1. . bài GV: Nêu rõ yêu cầu Mẹ gà mừng rỡ/ '' lục tục'' dắt bầy HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) con/ quây quanh vũng nước đọng trong GV: Quan sát. uây Tìm được tiếng trong bài có vần ây.Hiểu nghĩa các từ : mưa rào.) . râm bụt. từ khó: mưa rào. .. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mưa rào.GV nêu yêu cầu 1 SGK. quây quanh.

.Đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói: Trò chuyện về mưa 6P M: Bạn thích trời mưa hay trời nắng? . luyện nói .2-3H đọc bài trong SGK a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài .HS: Luyện đọc đoạn trong nhóm.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Luyện tập: . Củng cố dặn dò (3 ) chủ trước lớp . .GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần Tôi thích trời mưa. Nghỉ giải lao (3P) .HS đọc.Khen một số HS học tốt.HS đọc. uây . phân tích cấu tạo tiếng.GV: HD học sinh nói mẫu HS: Tập nói trong nhóm đôi .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. cảnh vật thay đổi (26P) như thế nào? .GV nhận xét tiết học. . từ Tiết 2 3. tìm tiếng ngoài bài có vần ây.GV: Sau trận mưa rào.Tìm tiếng ngoài bài có vần ây..2HS: Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau trận mưa . phân tích cấu tạo .GV gạch chân tiếng : bầy . uây M: xây nhà khuấy bột .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 348 .Từng cặp học sinh lên luyện nói theo ’ 4. bổ sung. chốt lại KQ .HS trao đổi nhóm đôi.

. . mơn mởn. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oang./ những tán lá xanh um/che mát một khoảng sân trường. nhanh cả bài Cây bàng. khẳng khiu.GV sửa tư thế ngồi cho HS . khẳng khiu. chi chít.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (sừng sững. 2. từ khó: sừng sững. Dạy bài mới.HS+GV nhận xét.Tìm trong bài tiếng có vần oang .HS theo dõi. .Đọc đúng.//. đọc nhẩm( 2 lượt ) . cá nhân ) . . chi chít) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát... sân trường.. đọc trước bài ở nhà C.GV đọc mẫu toàn bài. 1. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV nêu yêu cầu 1 SGK. 349 . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn ( cá nhân. 4P .. Giới thiệu bài.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. +Đọc từng đoạn Hè về.HS đọc đồng thanh. chi chít. trụi lá..) b.. mơn mởn. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần oang.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .. đánh giá.GV chú ý theo dõi.Luyện đọc: a.TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG A.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I.HS: SGK.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. đọc đúng một số tiếng.Hiểu nội dung của bài: Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa B. câu. Hiểu nghĩa các từ : sừng sững... Mục đích yêu cầu..Biết đọc ngắt.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Kiểm tra bài cũ . chi chít. nghỉ đúng cụm từ. đồng thanh) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . trụi lá. trụi lá. Đồ dùngdạy – học: .. trụi lá.. khẳng khiu. oac .Luỹ tre II.. Đọc mẫu ( 30. khẳng khiu. oac 10P . sân trường. phát hiện các tiếng.) . (2. Từ khó: sừng sững. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .

G. nhận xét tiết học. từ . Củng cố dặn dò (3’) .Nói câu chứa tiếng có vần oang hoặc oac M: Bé ngồi trong khoang thuyền. nhóm) Tiết 2 3.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. chốt lại KQ . oac .HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc.Khen một số HS học tốt.tìm hiểu bài: 22P .GV nêu yêu cầu 2 SGK.Thi nói trước lớp : Kể tên những cây được trồng ở sân trường em H+GV: Nhận xét.HS: Đọc bài( đọc thầm. .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . bổ sung. đánh giá. tìm tiếng ngoài bài có vần oang. phân tích cấu tạo tiếng. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 350 . bổ sung. phân tích cấu tạo .Tìm tiếng ngoài bài có vần oang. bổ sung. . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Luyện nói theo nhóm đôi ..Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói: Kể tên những cây được trồng ở sân trường em 4.GV nêu yêu cầu . oac . Chú bộ đội khoác ba lô trên vai . Luyện tập a) Luyện đọc .Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa Đông Xuân Hè Thu .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.HS trả lời .GV gạch chân tiếng : khoảng .HS đọc. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .

bảng phụ .HD tô.( Cả lớp ) GV: Quan sát. (18’) GV: Nêu rõ yêu cầu. ăng . khoảng trời.khoảng trời .Giới thiệu bài: 2.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V I. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oang. măng non c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.áo khoác .măng non 3. khăn đỏ. cỡ chữ các chữ hoa U Ư V . Kiểm tra bài cũ: .Hướng dẫn viết: a.( Cả lớp ) GV: Quan sát. áo khoác. khăn đỏ. III.học: Nội dung A. đẹp.khăn đỏ . (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Bài mới: 1. ăn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. ’ V b. oac.GV: Mẫu chữ. ăn. 351 . chiều rộng.Viết nhanh. măng non .học: . vở tập viết. cỡ chữ…. Các hoạt động dạy . II. Chấm chữa bài: HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Đồ dùng dạy . Khăn lau bảng. H+GV: Nhận xét.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Biết tô đúng mẫu chữ. oac. oac. . ăng . chữa lỗi.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. ăn. ăng . chiều rộng.Mục đích yêu cầu: .Viết: S T B. uốn nắn. hướng dẫn viết từng dòng.HS: Bảng con. Các từ ngữ: khoảng trời. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). phấn. đánh giá.oang. uốn nắn. viết vào vở -U Ư V . uốn nắn tư thế. nêu nhận xét về độ cao. áo khoác. HD tô chữ hoa: U Ư (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cách cầm bút (4’) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. cỡ chữ…. bổ sung. đúng các vần: oang.

4. 352 .Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. GV: Nhận xét chung giờ học. Củng cố. dặn dò: (2’) .

. trụi lá. . sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. Đồ dùng dạy – học: .Kiểm tra bài cũ: (3 ) . bảng phụ . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) sừng sững. cầu Thê Húc. mơn mởn. . ’ 3.Đọc từng cụm từ. H+GV: Nhận xét. câu cho HS viết Cây bàng HS: Viết vào vở theo HD của GV Ngay giữa sân trường. xum xuê. GV: Nhận xét chung giờ học 353 . đảm bảo tốc độ 3 câu đầu của bài Cây bàng . GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. bảng con. bổ sung trước lớp. trụi lá.HS: Vở ô li. viết chính xác.Rèn tính cẩn thận cho HS. sừng sững một GV: Quan sát.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Biết viết đúng mẫu chữ.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. chi chít. sân trường.Nhận xét. B. Mùa đông.Viết: Khổng lồ. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Củng cố cách viết: sừng sững. lấp ló. II.Mục đích yêu cầu: . trụi lá. đánh giá. sân trường HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. khẳng khiu. uốn nắn.GV: Chữ mẫu. cỡ chữ.. khẳng khiu. Củng cố. III.Bài mới: 1. GV:Chấm bài của HS ( 8 em) ’ c) Đánh giá (5 ) .Rèn viết: Cây bàng I.. phấn. cây vươn dài những cành khẳng khiu.Giới thiệu bài: (1’) 2. cây bàng. HD cách viết b)Luyện viết vở ô li (15 ) . Các hoạt động dạy .

Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 354 . Giới thiệu bài: 1P 2.KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN A.Tập kể lần lượt từng tranh 1. . Dạy bài mới. Kiểm tra bài cũ 4P . Mục đích yêu cầu.Hướng dẫn kể chuyện..4 .học: Nội dung Cách thức tiến hành I.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà..GV: tranh minh hoạ SGK. Tranh 3: Âu Cơ chia các con ra các vùng để làm ăn sinh sống Tranh 4: Cảnh chia tay diễn ra cảm động Nghỉ giải lao 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Con Rồng cháu Tiên . Củng cố dặn dò: 3P GV: Nêu yêu cầu HS: nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.2. Đồ dùng dạy . Tranh 2: Lạc Long Quân hoá Rồng. 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Gia đình Lạc Long Quân . Các hoạt động dạy ..Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét. uốn nắn cách kể d) ý nghĩa câu chuyện 3.học: . 1. uốn nắn cách kể c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ II.3. bổ sung. C. đánh giá. . ..Thích thú nghe chuyện. B. bổ sung.

355 .

+Đọc từng khổ thơ Hôm qua/em tới trường/ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay/mẹ lên nương/ Một mình em tới lớp.HS đọc đồng thanh. phát hiện các tiếng. (2. Mục đích yêu cầu. 356 . nằm lặng. Kiểm tra bài cũ . .Tìm trong bài tiếng có vần ăng . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . (3 ) . thầm thì. Dạy bài mới. hương rừng. từ khó: lên nương. (2.) ..GV chú ý theo dõi.. (22.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.) . đánh giá. Cách thức tiến hành . nằm lặng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: lên nương.// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăn.Học thuộc lòng bài thơ B. hương rừng. đồi vắng.Đọc trơn toàn bài.Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi.TẬP ĐỌC: ĐI HỌC A.GV đọc mẫu toàn bài. nước suối. thầm thì.Hiểu nghĩa các từ : lên nương. 1. . 2. đọc trước bài ở nhà C.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.) Từ khó: lên nương. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đọc mẫu b.. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .HS đọc bài trước lớp + TLCH . . nước suối. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. cá nhân ) (6. hương rừng. Đồ dùng dạy – học: .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Giới thiệu bài. Đọc đúng nhịp thơ .HS+GV nhận xét. nước suối . tới lớp. tới lớp. nước suối.Luyện đọc: a.Ôn lại các tiếng có vần ăn.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS theo dõi. ăng. tới lớp.Cây bàng II. tới lớp. hương rừng. đồi vắng.HS: SGK.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ăng . .GV sửa tư thế ngồi cho HS .) . đọc nhẩm( 2 lượt ) . dọc đúng một số tiếng..

Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo 8P (3’) GV: Nêu yêu cầu H. từ Tiết 2 3... măng.HS đọc. đánh giá GV: Nhận xét tiết học.Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi. bắn. .HS đọc. . . cá nhân) H+GV: Nhận xét.HS trả lời .. nắn.. băng. ăng săn.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (24P) . Củng cố dặn dò . nắng . chốt lại KQ . vắng...Khen một số HS học tốt.HS trao đổi nhóm đôi. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Nói dối hại thân" 357 . tìm tiếng ngoài bài có vần iêng . Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS: Nêu yêu cầu bài GV: HD học sinh hát bài hát Đi học HS: Tập hát ( cả lớp. b)Hát bài hát: Đi học 4.GV gạch chân tiếnGV: lặng.. bổ sung.GV nêu yêu cầu 2 SGK. sắn.. phân tích cấu tạo tiếng. .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. bổ sung.Tìm tiếng ngoài bài có vần ăn.

( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.phụ huynh.Giới thiệu bài: 2. oay.bình minh. Khăn lau bảng.Đồ dùng dạy . oai. đẹp. II. bình minh. bổ sung. vở tập viết. đánh giá. phấn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.học: .Mục đích yêu cầu: . GV: Nêu rõ yêu cầu.Biết tô đúng mẫu chữ. Kiểm tra bài cũ: . Các từ ngữ: bình minh. tia chớp. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. .Viết: U Ư V B. đúng các vần: inh. chiều rộng.tia chớp. Các hoạt động dạy . phụ huynh. nêu nhận xét về độ cao.inh. uốn nắn tư thế. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) inh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). chữa lỗi. phụ huynh. uốn nắn.( Cả lớp ) GV: Quan sát.GV: Mẫu chữ. hướng dẫn viết từng dòng. .Viết nhanh. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Bài mới: 1. oai.học: Nội dung A. viết vào vở -X Y . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. đêm khuya c.Hướng dẫn viết: a. H+GV: Nhận xét. oay. 358 . ’ X Y b. đêm khuya . cỡ chữ các chữ hoa X Y . bảng phụ . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.HD tô. . Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . cỡ chữ….Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.( Cả lớp ) GV: Quan sát.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y I.HS: Bảng con. uốn nắn. uynh. . uynh. oay. chiều rộng. oai. cỡ chữ…. tia chớp. III. uynh.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.đêm khuya (18’) 3.

dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học.Nhận xét. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. chữa lỗi trước lớp. Củng cố. 4.. 359 .

3.Củng cố cách viết: Hôm. Đồ dùng dạy – học: .GV: Chữ mẫu. lên nương. II. sửa sai b)Luyện viết vở ô li Đi học Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối trong thầm thì Cọ xoà ô che nắng Râm mát đường em đi. (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . viết chính xác.Rèn tính cẩn thận cho HS. GV: Nhận xét chung giờ học 360 . uốn nắn. nằm. đảm bảo tốc độ khổ thơ cuối của bài Đi học . cỡ chữ. nằm lặng. trụi lá.Bài mới: 1.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . trường.Nhận xét.Đọc từng cụm từ. bước. Củng cố. khẳng khiu. Các hoạt động dạy . đánh giá.Viết: sừng sững. bổ sung trước lớp. Cô.Biết viết đúng mẫu chữ.HS: Vở ô li.Mục đích yêu cầu: .Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Mẹ. lên nương. c) Đánh giá (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. Trường. phấn. . giữa rừng . bảng phụ . nằm lặng. III. sân trường B. giữa rừng HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Trường. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. Một. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. HD cách viết .Giới thiệu bài: (1’) 2. bước. bảng con. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. Dạy. trường. H+GV: Nhận xét.Rèn viết: Đi học I.

Kiểm tra bài cũ . giả vờ. tức tốc. 2.TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN A. đọc trước bài ở nhà C.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . (3 ) (2. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. chăn cừu. hốt hoảng. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Đi học II.GV chú ý theo dõi.GV sửa tư thế ngồi cho HS . (2.HS theo dõi. tức tốc. . đánh giá. từ khó: bỗng. giả vờ. giả vờ. chăn cừu.Sói!Sói! Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu. phát hiện các tiếng. hốt hoảng.HS: SGK.Hiểu nghĩa các từ : bỗng. dọc đúng một số tiếng. . Giới thiệu bài. . tức tốc. kêu cứu. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (bỗng. .HS+GV nhận xét.// + Đọc bài . kêu cứu +Đọc từng đoạn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. .HS đọc đồng thanh.) .. kêu toáng. các bác nông dân đang làm việc gần đấy/tức tốc chạy tới. Đồ dùng dạy – học: . đọc nhẩm( 2 lượt ) . cá nhân ) Nghỉ giải lao 361 . uyt. 1. tức tốc. Tìm được tiếng trong bài có vần it.Ôn lại các tiếng có vần it. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. kêu toáng.. . hốt hoảng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.Luyện đọc: a.) Từ khó: bỗng. giả vờ.HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH .GV đọc mẫu toàn bài. Dạy bài mới.Đọc trơn toàn bài. kêu toáng.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. bài Một chú bé đang chăn cừu/bỗng giả vờ kêu toáng lên:// . (21.) . kêu toáng. Mục đích yêu cầu.Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối. nói dối là tật xấu sẽ làm hại bản thân mình B. hốt hoảng. Cách thức tiến hành . Đọc mẫu b. uyt.

liên hệ .. uyt . . .HS đọc. suýt. bổ sung. làm cho các bác nông dân làm việc gần đấy .Tìm trong bài tiếng có vần it (7. uyt trước lớp H+GV: Nhận xét.. Củng cố dặn dò (3’) .HS trao đổi nhóm đôi. tìm tiếng ngoài bài có vần it.GV: Nêu yêu cầu .Khen một số HS học tốt..) . trước lớp H+GV: Nhận xét.Nối tiếp nói lời khuyên . phân tích cấu tạo tiếng.Khi sói đến thật chẳng ai tới cứu chú câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở nữa vì tưởng chú vẫn nói dối.GV gạch chân tiếng : thịt .. chốt lại ý * Không nên nói dối. chốt lại ý 3.GV nêu yêu cầu 1 SGK..Điền vần: it hoặc uyt Mít chín thơm phức xe buýt đầy khách . chốt lại KQ ..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 362 . đọc thành tiếng) tức tốc chạy đến GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng .Tìm tiếng ngoài bài có vần it. huýt còi. từ .c) Ôn vần it. nói dối là tật xấu chính sẽ làm hại bản thân mình ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài Nghỉ giải lao (3P) b) Nói lời khuyên với chú bé chăn cừu 4.Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu.H+GV: Nhận xét. bổ sung. uyt sít. .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần it. H+GV: Nhận xét.. . .HS đọc.HS: Phát biểu đã ăn thịt hết đàn cừu của chú. bổ sung. .GV nhận xét tiết học.1em lên bảng chữa bài . uyt . tít.GV nêu yêu cầu 2 SGK. mít.HS: Nêu miệng từ cần điền Tiết 2 .GV: HD học sinh nói lời khuyên HS: Tập nói trong nhóm đôi .. phân tích cấu tạo .HS: Đọc bài( đọc thầm.GV: nêu yêu cầu .. . vì vậy sói .Luyện tập: đúng a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) .HS trả lời . bổ sung.

.GV chú ý theo dõi. Cách thức tiến hành . c) Ôn vần it. từ khó: mừng quýnh.) . Giới thiệu bài.Hiểu ND bài: Tình cảm của minh đối với bác đưa thư. Kiểm tra bài cũ . (21. phân tích cấu tạo .Đọc trơn toàn bài.HS: SGK.Tìm tiếng ngoài bài có vần inh. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. mát lạnh. cá Nghỉ giải lao nhân ) . đánh giá..GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mừng quýnh. . uynh. bài GV: Nêu rõ yêu cầu Nhưng em chợt thấy/bác đưa thư mồ HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) hôi nhễ nhại..GV đọc mẫu toàn bài.HS trả lời .Hiểu nghĩa các từ : mừng quýnh. uynh .Nói dối hại thân II. (2.. mát lạnh.. Tìm được tiếng trong bài có vần inh. đọc trước bài ở nhà C.Tìm trong bài tiếng có vần inh .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. nhễ nhại. mát lạnh.) . (3 ) . lễ phép.HS+GV nhận xét. . B. uốn nắn GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc câu khó ( cá nhân. dọc đúng một số tiếng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. nhễ nhại. . nhễ nhại. 2.GV nêu yêu cầu 1 SGK. . phát hiện các tiếng. mát lạnh. uynh 363 . lễ phép từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . lễ phép) +Đọc từng đoạn. Đồ dùng dạy – học: . Đọc mẫu b.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . (2.) ..HS đọc. lễ phép .TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. GV: Quan sát.//.GV gạch chân tiếng : Minh.HS đọc bài trước lớp + TLCH . .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mừng quýnh. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc đồng thanh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. uyt (7 ) .HS theo dõi.Ôn lại các tiếng có vần inh. Dạy bài mới. 1..Luyện đọc: a. Mục đích yêu cầu. đọc nhẩm( 2 lượt ) . nhễ nhại.

tìm tiếng ngoài bài có vần inh.Khi gặp bác đưa thư . Minh mừng quýnh lên..Nhận được thư của bố..Nối tiếp đọc tiếng chứa vần inh.Khen một số HS học tốt.HS: Đọc bài( đọc thầm.GV nêu yêu cầu 2 SGK. chinh.GV nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò .. bổ sung. huỳnh. chốt lại KQ . lễ phép mời bác uống * Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư. huynh. tinh.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 364 . . muốn chạy vào khoe với mẹ.HS trao đổi nhóm đôi. uynh . quỳnh. uynh trước lớp H+GV: Nhận xét. trước lớp H+GV: Nhận xét. tuynh. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P . từ Tiết 2 3. .. . bổ sung. bổ sung..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét..Minh chạy vào nhà rót một cốc nước lạnh.HS đọc.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) ... . binh. .GV: HD học sinh nói lời chào hỏi HS: Tập nói trong nhóm đôi .Khi mời bác uống nước 4. Nghỉ giải lao b) Nói lời chào hỏi của Minh ..sinh.GV: Nêu yêu cầu .Nối tiếp nói. liên hệ . chính.. phân tích cấu tạo tiếng.. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở ..

C. bổ sung. .KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN A.Kể chuyện Con Rồng cháu Tiên II. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) . Mục đích yêu cầu. Đồ dùng dạy ..Thích thú nghe chuyện. .3. bổ sung. Dạy bài mới.. uốn nắn cách kể Nghỉ giải lao c) Kể toàn bộ câu chuyện d) ý nghĩa câu chuyện -Phải biết quí trọng tình cảm bạn bè. 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Cô bé đổi gà trống lấy gà mái. cô bé chẳng còn người bạn nào cả. 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. Giới thiệu bài: 1P 2. Các hoạt động dạy .học: . B.Tập kể lần lượt từng tranh 1.GV: tranh minh hoạ SGK.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Cô chủ không biết quí tình bạn .HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. 1.2.Hướng dẫn kể chuyện. Tranh 2: Cô bé đổi gà mái lấy vịt bầu Tranh 3: Cô bé đổi vịt lấy cún con Tranh 4: Các con vật rủ nhau bỏ đi hết. Kiểm tra bài cũ 4P . . uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét.học: Nội dung Cách thức tiến hành I. đánh giá.4 . không nên có mới nới cũ. Củng cố dặn dò: 3P HS: Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi .. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài 365 . 3.

Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 366 .

Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. bảng phụ . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . 367 . cháu mời bác uỗng chén nước cho đỡ mệt ạ. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa táuH chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe. Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II. Đồ dùng dạy – học: .RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A.Thi nói trước lớp . . (3 ) . (2.GV+HS :nhận xét. Đọc mẫu b. .Cháu chào bác ạ! Khi mời bác uống nước . 2. đánh giá. Cách thức tiến hành .GV giới thiệu trực tiếp . B.HS đọc đồng thanh. đọc đảm bảo tốc độ qui định.HS tập nói trong nhóm . dấu phảy và các cụm từ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Giới thiệu bài. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. phát hiện các tiếng.Bác vất vả quá.GV: SGK. . .Hiểu nội dung bài: Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư.Luyện đọc: a. (2 ) (22.GV: HD học sinh mẫu SGK . bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói lời chào hỏi của Minh (8.HS đọc bài trước lớp + TLCH .) .HS + GV nhận xét.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. . Dạy bài mới.GV đọc mẫu toàn bài. đánh giá. cá nhân ) +Đọc từng đoạn. Mục đích yêu cầu. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV nêu yêu phần luyện nói .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .HS: SGK.Tiếp tục đọc đúng.GV chú ý theo dõi.) . bổ sung. 1. đọc trước bài ở nhà C.) M: Khi gặp bác đưa thư . nhanh cả bài Bác đưa thư.HS theo dõi.

. Củng cố dặn dò (3’) .Khen một số HS học tốt.3. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 368 .GV nhận xét tiết học.

Tìm được tiếng trong bài có vần ia. Dạy bài mới..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (làm anh.// + Đọc bài .Đọc trơn toàn bài. người lớn.. đọc nhẩm( 2 lượt ) . uya . (21.TẬP ĐỌC: LÀM ANH A.) . +Đọc từng đoạn. người lớn.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. người lớn. Kiểm tra bài cũ . Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa/ Với em gái bé/ Phải " người lớn'' cơ. nâng. .HS đọc đồng thanh. uya . dọc đúng một số tiếng.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .. đọc trước bài ở nhà C.. dịu dàng nhường. dỗ dành.) Từ khó: làm anh. (2. Mục đích yêu cầu.HS theo dõi. phát hiện các tiếng.Ôn lại các tiếng có vần ia.) .GV chú ý theo dõi.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Bác đưa thư II. (2. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân. uya.. từ khó: làm anh. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . 369 . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành . . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ia. dỗ dành. . .GV sửa tư thế ngồi cho HS . dỗ dành. dịu dàng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. Giới thiệu bài.GV nêu yêu cầu 1 SGK. dịu dàng. nhường. Đồ dùng dạy – học: .Hiểu nghĩa các từ : làm anh. dịu dàng .. Đọc mẫu b. đánh giá. nâng. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. B.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. dỗ dành.HS: SGK. 1. (3 ) .) .GV đọc mẫu toàn bài.HS+GV nhận xét. người lớn.Luyện đọc: a.Tìm trong bài tiếng có vần ia (7.Hiểu ND bài: Muốn làm anh phải có tình yêu thương đối với em bé. 2.

.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. bổ sung.Tìm tiếng ngoài bài có vần ia..Làm anh phảibiết nhường em. bổ sung.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài . uya . Củng cố dặn dò 10P 3P .HS: Đọc bài( đọc thầm.GV gạch chân tiếng : Chia . . dỗ dành em.HS đọc.GV: HD học sinh kể về anh( chị em) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi ..Khen một số HS học tốt. phân tích cấu tạo . Nghỉ giải lao b) Kể về anh( chị em) của em 4. uya M: Tia chớp Đêm khuya .Muốn làm anh phải có tình cảm thương yêu em thật sự.GV nhận xét tiết học. tìm tiếng ngoài bài có vần ia. từ Tiết 2 3.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Nối tiếp nói.HS trao đổi nhóm đôi.GV: Nêu yêu cầu .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau KIỂM TRA CUỐI NĂM 370 .. trước lớp H+GV: Nhận xét. .. chốt lại KQ . phân tích cấu tạo tiếng. bổ sung. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .. uya trước lớp H+GV: Nhận xét. liên hệ . .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ia..HS đọc. * Tình cảm của anh đối với em gái bé.HS trả lời .

Tìm trong bài tiếng có vần oai . (21. chẳng quên khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (lúi húi. từ khó: lúi húi.Đọc trơn toàn bài. Mục đích yêu cầu. ra quả./ chắc gì cụ đã chờ GV: HD học sinh đọạncau khó( BP) được đến ngày có quả. GV: Nêu rõ yêu cầu Cụ ơi.GV chú ý theo dõi. ra quả) +Đọc từng đoạn.// HS: Luyện đọc ( cá nhân. . Giới thiệu bài. oay . Tìm được tiếng trong bài có vần oai.) .HS: SGK./ cụ nhiều tuổi sao còn trồng na?// HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Cụ trồng chuối có phải hơn không? //Chuối GV: Quan sát..HS đọc đồng thanh. (2..Hiểu nghĩa các từ : lúi húi. Dạy bài mới. ngoài vườn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ quả. phát hiện các tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: lúi húi.Hiểu ND bài: Ăn quả nhớ người trồng cây B. đánh giá.// Còn na. Đồ dùng dạy – học: . Kiểm tra bài cũ .) . ngoài vườn. . oay. trồng na.HS+GV nhận xét.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ra . .HS trả lời 371 . 1. uốn nắn mau ra quả.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. trồng na. Đọc mẫu b. trồng na. (2. chẳng quên. ra quả .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . cả lớp) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. oay (7.Luyện đọc: a.HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA A.Ôn lại các tiếng có vần oai. ngoài vườn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành . 2.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS đọc bài trước lớp + TLCH .) . . trồng na. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oai.. đọc nhẩm( 2 lượt ) . dọc đúng một số tiếng. (3 ) . đọc trước bài ở nhà C.HS theo dõi.GV đọc mẫu toàn bài.Làm anh II. ngoài vườn.) . .

HS đọc. Củng cố dặn dò 3P .Thấy cụ già trồng na. * Tình cảm của ông bà đối với con cháu Nghỉ giải lao b) Kể về ông( bà) của em . bổ sung. vì chuối mau ra quả...GV: HD học sinh kể về ông( bà) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi .GV nêu yêu cầu .HS: Điền tiếng có vần oai hoặc oay thích hợp( bảng lớp) .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Tìm tiếng ngoài bài có vần oai.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oai. bổ sung. oay trước lớp H+GV: Nhận xét.. bổ sung.HS trao đổi nhóm đôi. Tiết 2 3.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . bổ sung.. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .HS: Đọc bài( đọc thầm. người hàng xóm khuyên cụ nên trồng chuối.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 372 . phân tích cấu tạo tiếng.GV nhận xét tiết học. phân tích cấu tạo .Cụ già liền nói: Có sao đâu! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P . liên hệ 4.. trước lớp H+GV: Nhận xét. chốt lại KQ .HS đọc.GV gạch chân tiếnGV: ngoài.GV: Nêu yêu cầu . chốt lại .Khen một số HS học tốt. . từ . oay M: khoai lang loay hoay .Điền tiếng có vần oai hoặc oay M: Bác sĩ nói chuyện điện thoại.. . oay . tìm tiếng ngoài bài có vần oai. Diễn viên múa quay người.Nối tiếp nói. . .H+GV: Nhận xét.

// GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc ( cá nhân. săn lùng. Kiểm tra bài cũ . phát hiện các tiếng. (3 ) .. nhảy dù .GV gạch chân tiếnGV: huân 373 .. Đọc mẫu b. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: nhanh vun vút.HS theo dõi.HS trả lời . dọc đúng một số tiếng. săn lùng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ nhảy dù.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Tìm được tiếng trong bài có vần ân.Hiểu ND bài: Cá heo loài cá bơi giỏi nhất của biển. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. săn lùng. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành . . . bờ biển. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. (2. 2. uốn nắn được thưởng huân chương. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Một chú cá heo ở Biển Đen/ mới đây đã GV: Quan sát. nghĩa từ (nhanh vun vút.) . 1. đánh giá. Biển Đen. (21.GV sửa tư thế ngồi cho HS . cá Nghỉ giải lao nhân ) .Tìm trong bài tiếng có vần uân . bờ biển.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. bờ biển.) . nhảy dù. uân (7 ) . bờ biển.GV chú ý theo dõi. uân . Mục đích yêu cầu. Đồ dùng dạy – học: .TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. uân. . đọc trước bài ở nhà C.. Dạy bài mới.Người trồng na II. thuyền giặc. nhảy dù) +Đọc từng đoạn. . c) Ôn vần ân. .Ôn lại các tiếng có vần ân.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Luyện đọc: a. . từ khó: nhanh vun vút.Hiểu nghĩa các từ : nhanh vun vút.HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . huân khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải chương.HS+GV nhận xét.HS: SGK. săn lùng. Giới thiệu bài. cá heo là bạn của con người B. (2.HS đọc đồng thanh.Đọc trơn toàn bài.GV đọc mẫu toàn bài.) . đọc nhẩm( 2 lượt ) .

bổ sung.. . uân M: Cá heo được thưởng huân chương. Mèo chơi trên sân... bổ sung.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài .HS: Đọc bài( đọc thầm. . trước lớp H+GV: Nhận xét. dẫn tàu thuyền vào cảng.GV nêu yêu cầu .GV: Nêu yêu cầu .Cá heo bơi giỏi nhất biển.Nói câu chứa tiếng có vần ân...HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. . nhóm) Tiết 2 3. phân tích cấu tạo .Nối tiếp nói.. * Cá heo là bạn của con người Nghỉ giải lao b) Hỏi nhau về cá heo theo ND bài 10P 4. Củng cố dặn dò 3P .Người ta dạy cá heo canh gác bờ biển..Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . liên hệ .GV nhận xét tiết học. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .GV: HD học sinh hỏi nhau về cá heo HS: Tập hỏi nhau trong nhóm đôi . cứu người..GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Khen một số HS học tốt..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 374 .HS đọc. .

bổ sung. .Tập kể lần lượt từng tranh 1... cụ già nói.KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ A.4 .Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Hai tiếng kì lạ .. Kiểm tra bài cũ 4P . Các hoạt động dạy ... làm cho em ngạc nhiên. B. Dạy bài mới. II.. 3.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. Củng cố dặn dò: 3P 2HS: Kể nối tiếp câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. C. đánh giá. Tranh 2: Pao-lich xin chị cái bút. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 375 . uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.. ..lich đang buồn bực..Kể chuyện Cô chủ không biết quí tình bạn. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .Hướng dẫn kể chuyện.học: .. Đồ dùng dạy ..2. a) Giáo viên kể chuyện 4P b) Kể từng đoạn theo tranh 23P Tranh 1: Pao . . Giới thiệu bài: 1P 2. Mục đích yêu cầu.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.Thích thú nghe chuyện.GV: tranh minh hoạ SGK. Tranh 3: Pao-lich xin được bánh của bà Tranh 4: Pao-lich được anh cho đi bơi thuyền.3.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.. 1.. Nghỉ giải lao c) ý nghĩa câu chuyện 5P -Phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi trong hoàn cảnh phù hợp.học: Nội dung Cách thức tiến hành I.

đọc nhẩm( 2 lượt ) . Củng cố dặn dò . bổ sung.Khen một số HS học tốt.GV: HD học sinh mẫu SGK .. . phát hiện các tiếng. cá nhân ) .Luyện đọc: a.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. đọc trước bài ở nhà C.. Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa Cá heo rất thông minh. (3 ) (2. . (2 ) (22. bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau về cá heo (8. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . nó có thể canh gác ngoài biển.HS đọc đồng thanh. làm xiếc. . dấu phảy và các cụm từ.HS + GV nhận xét. bảng phụ .GV+HS :nhận xét. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Dạy bài mới.Tiếp tục đọc đúng.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV giới thiệu trực tiếp .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ khó mà HS chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.) M: Cá heo sống ở biển. (3’) . Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II.HS tập nói trong nhóm .) +Đọc từng đoạn.GV: SGK.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 376 . nhanh cả bài Anh hùng biển cả đọc đảm bảo tốc độ qui định. Đọc mẫu b. Giới thiệu bài.GV nhận xét tiết học..HS tiếp nối đọc từng câu SGK .HS theo dõi. Đồ dùng dạy – học: . . Mục đích yêu cầu.Hiểu nội dung bài: Cá heo là bạn của mọi người B.GV chú ý theo dõi.HS: SGK.Thi nói trước lớp .GV đọc mẫu toàn bài. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đánh giá. .GV nêu yêu phần luyện nói . . Cách thức tiến hành . . 1.) .RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. 3.. đánh giá. . 2.

sau 377 .

GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Hiểu nghĩa các từ : quả na. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS đọc bài trước lớp + TLCH . trứng cuốc. dọc đúng một số tiếng. oăc .TẬP ĐỌC: ò ó O A.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS: SGK.Đọc trơn toàn bài.HS theo dõi. . oăc .) Từ khó: quả na.GV đọc mẫu toàn bài. uốn câu. trứng cuốc.. Đồ dùng dạy – học: .GV sửa tư thế ngồi cho HS . . từ khó: quả na. con trâu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. trứng cuốc.) ..Anh hùng biển cả II. uốn câu. 2. Đọc mẫu b. (3 ) .HS đọc đồng thanh. 1.HS trả lời 378 . (2. con trâu. phát hiện các tiếng. (2.. trứng cuốc. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . con trâu.Tìm trong bài tiếng có vần oăt (7.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .GV chú ý theo dõi. . .Hiểu ND bài: Tiếng gà gáy làm cho muôn vật đều thay đổi B. đọc trước bài ở nhà C.. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Tìm được tiếng trong bài có vần oăt. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành .. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oăt. oăc. Dạy bài mới..Ôn lại các tiếng có vần oăt.. buồng chuối.HS+GV nhận xét. +Đọc từng khổ thơ Tiếng gà/ Tiếng gà/ Giục quả na mở mắt/ Tròn xoe// + Đọc bài . Giới thiệu bài. . . .) . Kiểm tra bài cũ . đánh giá. uốn câu. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. uốn câu. con trâu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (quả na.Luyện đọc: a.) . (21. Mục đích yêu cầu.GV nêu yêu cầu 1 SGK.

. . phân tích cấu tạo .GV nêu yêu cầu .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . * Gà gáy. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P ..Nói câu chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc Tiết 2 3.HS: Đọc bài( đọc thầm.. Củng cố dặn dò .GV: Nêu yêu cầu .Gà gáy vào lúc sáng sớm . bông lúa uốn câu. liên hệ . bổ sung.Nối tiếp nói.GV gạch chân tiếng : hoắt .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .. bổ sung.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. trước lớp H+GV: Nhận xét. hạt đậu nảy mầm. con trâu ra đồng.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 379 .Tiếng gà gáy làm cho quả na mở mắt.HS đọc.Khen một số HS học tốt. nhóm) . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở ... ..GV: HD học sinh nói về các con vật mà em biết HS: Tập nói trong nhóm đôi . làm muôn vật đều thay đổi Nghỉ giải lao b) Nói về các con vật em biết 4.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. tre đâm măng. chuối chín.GV nhận xét tiết học.

( Cả lớp ) GV: Quan sát.học: Nội dung A. uân.ăn. Các từ ngữ: thân thiết.oăt. Các hoạt động dạy . chiều rộng. Kiểm tra bài cũ: .Giới thiệu bài: 2. H+GV: Nhận xét. đánh giá. cỡ chữ…. nêu nhận xét về độ cao. chữa lỗi. Khăn lau bảng. ngoặc tay . HS: Đọc vần và từ ứng dụng . huân chương.HS: Bảng con. uân.Viết: X Y B. vở tập viết. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ số. chiều rộng.Viết nhanh. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn tư thế.TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9 I. Bài mới: 1. oăc thân thiết. đúng các vần: ăn. ngoặc tay c. . đẹp. oăc . bảng phụ .Biết tô đúng mẫu chữ. uốn nắn. nhọn hoắt. HD viết chữ số: 0 1 2 3 4 5 (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.nhọn hoắt. bổ sung. oăt. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.thân thiết.Đồ dùng dạy .Hướng dẫn viết: a. oăc . . hướng dẫn viết từng dòng. oăt. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). II. .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.HD viết vào vở (18’) -1 2 3 4 5 6 7 8 9 . cỡ chữ các chữ số từ 0 đến 9 . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) ăn.huân chương.GV: Mẫu chữ. uân. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. cách cầm bút 380 . phấn. uốn nắn. huân chương.Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ…. GV: Nêu rõ yêu cầu. . ’ 6 7 8 9 b.( Cả lớp ) GV: Quan sát. III. nhọn hoắt.học: .

dặn dò: ’ (4 ) ’ (2 ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. GV: Nhận xét chung giờ học. Củng cố. 381 . Chấm chữa bài: 4. chữa lỗi trước lớp. .. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.ngoặc tay 3.Nhận xét.

Viết: Trường.Bài mới: 1. giữa rừng B. bảng con.... . trứng cuốc. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) quả na. trứng cuốc. uốn câu.Mục đích yêu cầu: . phấn. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . ò ..Nhận xét. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Biết viết đúng mẫu chữ. ó .. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. cỡ chữ. buồng chuối. buồng chuối. GV: Nhận xét chung giờ học b)Luyện viết vở ô li òóo Giục con trâu Ra đồng . Các hoạt động dạy .. II. lên nương.. con trâu. . Củng cố. nằm lặng.Đọc từng cụm từ. III... 3. con trâu. .. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. o.GV: Chữ mẫu. đảm bảo tốc độ 13 dòng thơ cuối của bài ò ó o . đánh giá. Đồ dùng dạy – học: ..RÈN VIẾT: ò ó O I...Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . uốn câu. H+GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (1’) 2. viết chính xác.. HD cách viết . bảng phụ .Củng cố cách viết: quả na.. uốn nắn...học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. bổ sung trước lớp.. 382 .HS: Vở ô li. bước.Rèn tính cẩn thận cho HS.. .

bạn nhỏ hứa sẽ cố gắng thật nhiều . .TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 A. bảng phụ . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 383 .GV: SGK. B.Hiểu nội dung bài: Chia tay với lớp 1 để học lên lớp 2. Biết ngắt đúng nhịp thơ bài thơ 5 chữ . Mục đích yêu cầu. đọc trước bài ở nhà C.Chép đúng 1 đoạn trong bài Quyển sách mới. đọc đảm bảo tốc độ qui định. Đồ dùng dạy – học: .HS: SGK. nhanh cả bài Gửi lời chào lớp 1.Đọc đúng.

đánh giá. 2.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Khen một số HS học tốt. Đọc mẫu b. .HS theo dõi. bổ sung.GV: nêu yêu cầu.GV chú ý theo dõi.GV: Quan sát. 1P .Lần lượt viết bài vào vở .HS: Đọc bài viết trên bảng phụ 1 lượt .GV nêu yêu cầu . 1. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV: HD học sinh đọc rõ ràng.Về nhà ôn lại toàn bộ chương trình Tiếng Việt đã học ở lớp 1 384 . 12P +Đọc từng đoạn Lớp một ơi! Lớp một/ Đón em vào năm trước/ Nay giờ phút chia tay/ Gửi lời chào tiến bước.HS + GV nhận xét. Củng cố dặn dò . Giới thiệu bài. uốn nắn . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV+HS :nhận xét. 3P . phát hiện các tiếng. Kiểm tra bài cũ -ò ó o II. HD học sinh nhận xét các hiện tượng chính tả cần lưu ý .GV đọc mẫu toàn bài.I.GV nhận xét tiết học.GV đọc bài cho HS soát lại . Nghỉ giải lao d) Tập chép: Quyển sách mới 15P 3.// c) Đọc bài: 5P . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đánh giá.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa 1 số từ mà chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.HS đọc đồng thanh.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ SGK . cá nhân ) .Chấm bài của một số HS và nhận xét. Dạy bài mới.Thi đọc trước lớp .HS tập đọc trong nhóm . . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . hay toàn bài . chữa lỗi trước lớp 2P .Luyện đọc: a.GV giới thiệu trực tiếp 2P . .

385 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful