Muc Luc

Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.
Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.
Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP...............................................................................................7
...........................................................................................................................7
CÁC NÉT CƠ BẢN.........................................................................................................8
Bài 1: e..............................................................................................................................9
Bài 2: b............................................................................................................................10
Bài 3:...............................................................................................................................12
Bài 4: Dấu ? ..................................................................................................................14
Bài 5: Dấu Huyền, Ngã...................................................................................................16
Bài 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ..............................................................................................18
BàI 7: ê, v.....................................................................................................................20
Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản............................................................................................22
Tiết 2: Tập TÔ E, B, Bé.................................................................................................23
Bài 8:
l , h...................................................................................................................24
Bài 9:
o , c.................................................................................................................26
Bài 10 Ô - Ơ................................................................................................................28
Bài 11: Ôn tập...............................................................................................................30
Bài 12: i – a....................................................................................................................32
Bài 13: n – m...................................................................................................................34
Bài 14: d, đ......................................................................................................................36
Bài 15: t – th.................................................................................................................38
Bài 16: ôn tập...................................................................................................................40
Bài 17: u – ư..................................................................................................................42
Bài 18: x, ch..................................................................................................................44
kiem tra............................................................................................................................45
Bài 19: s – r.....................................................................................................................46
Bài 20: k – kh.................................................................................................................48

Bài 21: Ôn Tập................................................................................................................50
Bài 22: ph, nh.................................................................................................................52
Bài 23: g, gh...................................................................................................................54
Bài 24: q, qu, gi..............................................................................................................56
Bài 25: ng, ngh...............................................................................................................58
Bài 26: y, tr.....................................................................................................................60
Bài 27: Ôn Tập
.................................................................................................62
Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm...........................................................................................64
Bài 28: Chữ thường , chữ hoa.........................................................................................65
Bài 29: ia......................................................................................................................67
Tập Viết: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô..............................................................................69
Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê.........................................................................70
Bài 30: ua- ưa..................................................................................................................71
Bài 31: Ôn Tập................................................................................................................73
Bài 32: oi – ai..................................................................................................................75
Bài 33: ôi - ơi...................................................................................................................77
Bài 34: ui – ưi..................................................................................................................79
Bài 35: uôi – ươi..............................................................................................................81
Bài 36: ay - ây..................................................................................................................83
Bài 37: Ôn Tập
.................................................................................................85
Bài 38: eo - ao..................................................................................................................87
Tập Viết: Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái.................................................................89
Tập Viết: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ...............................................................90
Bài 39: au - âu.................................................................................................................91
Bài 40: iu – êu..............................................................................................................93
ÔN TậP............................................................................................................................95
Ôn Tập: Giữa Kì.............................................................................................................97
Bài 41: iêu – yêu ...........................................................................................................99
Bài 42: ưu – ươi.............................................................................................................101
Bài 43: Ôn tập...............................................................................................................103
Bài 44: on - an ............................................................................................................105
Bài 45: ân- ă - ăn ........................................................................................................107
Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu......................................109
Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa..............................110
Bài 46: ÔN - ƠN .........................................................................................................111
Bài 47: EN – ÊN .........................................................................................................113
Bài 48: IN – UN .........................................................................................................115
Bài 49: IÊN – YÊN .....................................................................................................117
Bài 50: UÔN – ƯƠN ..................................................................................................119
Bài 51: ÔN TậP ..........................................................................................................121
Bài 52: ONG - ÔNG....................................................................................................123
Bài 53: ĂNG – ÂNG...................................................................................................125
Bài 54: UNG – ƯNG ..................................................................................................127
TậP VIếT: Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây.............................................129
TậP VIếT: Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng...................................130
2

Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................131
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................133
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................135
Bài 58: ÔN TậP ..........................................................................................................137
Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................139
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................141
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................143
Bài 58: INH – ÊNH.....................................................................................................145
Bài 59: ÔN TậP ..........................................................................................................147
Bài 60: om – am............................................................................................................149
Bài 61: ăm - âm.............................................................................................................151
Bài 62: ÔM - ƠM........................................................................................................153
Bài 63: EM – ÊM........................................................................................................155
TẬP VIẾT: Nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,...........................................157
TậP VIếT: đỏ thắm, mầm non. Chôm chôm, trẻ em.....................................................158
Bài 64:
im - um.........................................................................................................159
Bài 65:
iêm – iêm.....................................................................................................161
Bài 66:
uôm – ươm ..................................................................................................163
Bài 67: ÔN TậP...........................................................................................................165
Bài 68: ÓT - ÁT..........................................................................................................167
Bài 69:
ăt - ât............................................................................................................169
Bài 70:
ôt – ơt...........................................................................................................171
Bài 72: ut – ưt..............................................................................................................174
TẬP VIẾT : Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà...................176
TẬP VIẾT: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết................................177
Bài 73:
it – iêt...........................................................................................................178
Bài 74:
uôt – ươt.......................................................................................................180
ÔN TậP..........................................................................................................................182
Bài 76:
oc – ac..........................................................................................................184
Rèn đọc: oc – ac..........................................................................................................186
Bài 77:
ăc – âc..........................................................................................................188
Bài 78:
uc – ưc..........................................................................................................190
Bài 79:
ôc – uôc........................................................................................................192
Bài 80:
iêc – ươc.......................................................................................................194
TẬP VIẾT : Tuốt lúa, hạt thóc......................................................................................196
TẬP VIẾT: Con ốc, đôi guốc, cá diếc,..........................................................................197
Bài 81:
ach................................................................................................................198
Bài 82:
ich – êch.......................................................................................................200
Bài 83:
ôn tập............................................................................................................202
Bài 84:
op – ap..........................................................................................................204
Bài 85:
ăp – âp..........................................................................................................206
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................208
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................210
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................212
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................214
3

TẬP VIẾT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.............................216
TẬP VIẾT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ...................217
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................218
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................220
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................222
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................224
TậP VIếT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá..............................226
TậP VIếT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ......................227
Bài 90:
ôn tập............................................................................................................228
Bài 91:
oa – oe..........................................................................................................230
Bài 92:
oai - oay.......................................................................................................232
Bài 93:
oan – oăn......................................................................................................234
Bài 94:
oang – oăng..................................................................................................236
Bài 95:
oanh – oach..................................................................................................238
Bài 96:
oat – oăt........................................................................................................240
Bài 97:
ôn tập............................................................................................................242
Bài 98:
uê – uy..........................................................................................................244
Bài 99:
uơ – uya........................................................................................................246
Bài 100:
uân – uyên..................................................................................................248
Bài 101:
uât – uyêt....................................................................................................250
Bài 102:
uynh – uych................................................................................................252
Bài 103:
ôn tập..........................................................................................................254
TẬP VIẾT: Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp........256
TẬP VIẾT: ôn tập.....................................................................................................258
TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM............................................................................................259
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A, Ă, Â...................................................................................261
Rèn viết: Trường em......................................................................................................263
TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ .........................................................................................266
KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ.....................................................................................268
RÈN ĐỌC: ÔN TậP.....................................................................................................269
TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ...........................................................................................270
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ.................................................................................272
TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG................................................................................................274
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP ....................................................................................................277
TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN......................................................................................278
RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN.....................................................................................280
TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM............................................................................................281
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G.................................................................................283
TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ..........................................................................................285
KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN........................................................................................287
RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA.................................................................................................289
TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ................................................................................................290
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K...............................................................................292
Rèn viết: Ngôi nhà.........................................................................................................294
TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ..........................................................................................295
4

TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ.......................................................................297
KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG..............................................................299
RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ........................................................................301
TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN..................................................................................................303
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N..............................................................................305
Rèn viết: Đầm sen.........................................................................................................307
TẬP ĐỌC: MỜI VÀO..................................................................................................308
TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG..............................................................................................310
KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ........................................................................312
RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG...............................................................................................314
TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP........................................................................................315
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O, Ô, Ơ, P......................................................................317
Rèn viết: Chuyện ở lớp..................................................................................................319
TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC..................................................................................320
TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................322
KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC........................................................................................324
RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................326
TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA.........................................................................................328
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q, R...............................................................................330
Rèn viết: Ngưỡng cửa....................................................................................................332
TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE..................................................................................333
TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM............................................................................................335
KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ...................................................................337
RÈN ĐỌC: HAI CHị EM..............................................................................................338
TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM................................................................................................340
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S, T...............................................................................342
Rèn viết: Hồ Gươm.......................................................................................................344
TẬP ĐỌC: LUỸ TRE .................................................................................................345
TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA ......................................................................................347
TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG..............................................................................................349
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V................................................................................351
Rèn viết: Cây bàng........................................................................................................353
KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN..................................................................354
TẬP ĐỌC: ĐI HỌC ..................................................................................................356
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y..............................................................................358
Rèn viết: Đi học.............................................................................................................360
TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN ...............................................................................361
TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ ......................................................................................363
KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN ........................................365
RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ........................................................................................367
TẬP ĐỌC: LÀM ANH ...............................................................................................369
TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA ...............................................................................371
TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ ............................................................................373
KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ ............................................................................375
RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ.............................................................................376
5

TẬP ĐỌC: ò ó O .........................................................................................................378
TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9....................................................................380
RÈN VIẾT: ò ó O........................................................................................................382
TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1.............................................................................383

6

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh nhận biết tên sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt.
- Làm quen với bạn bè trong lớp học, biết sử dụng đồ dùng học tập.
- Có ý thức cố gắng học tập.

II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: SGK , bộ ghép chữ Tiếng Việt
- HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt

III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Tiết 1
A.Kiểm tra bài cũ (3 phút)
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (5 phút)
2. Nội dung :
a. Xây dựng nề nếp:( 22 ph)

Nghỉ giải lao(5 phút )
Tiết 2
b. Cách học: (30 phút )

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)

Cách thức tiến hành
GV: Điểm danh học sinh, thực hiện ổn
định tổ chức
GV: Giới thiệu môn học.
GV: Phân lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,
các tổ nhóm học tập.
GV: Giới thiệu tên SGK, vở bài tập, cách
sử dụng sách,
HS: Thực hiện đúng cách cầm sách, tư thế
ngồi, cách cầm bút, đặt bảng, giơ bảng,
HS: Hát, múa
HS: Thực hiện cách học nhóm,
- Cách sử dụng đồ dùng ghép chữ.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
GV: quan sát, uốn nắn.
GV: Dặn học sinh thực hiện tốt các ND đã
học trên lớp.
HS: Về nhà xem bài chuẩn bị giờ học sau.

7

GV: Giới thiệu các nét chữ cơ bản.CÁC NÉT CƠ BẢN I. HS: Chuẩn bị bài e 8 . Bộ đồ dùng học Tiếng việt. Bộ đồ dùng học Tiếng việt. . tích cực. .Mục đích yêu cầu: .Nội dung GV: a. GV: Treo bảng phụ (Đã chép các nét chữ). .Biết viết đúng các nét cơ bản.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A. Các hoạt động dạy . Củng cố.Viết bảng con các nét chữ (15 phút) Tiết 2 c.GV: Bảng phụ. sửa lỗi (30 phút) HS: Đọc bài trên bảng lớp (Cá nhân.Giúp học sinh nhận biết các nét cơ bản . III.Có ý thức học tập tự giác.Đồ dùng dạy . nhóm đôi ) GV: Quan sát. HS: Đọc lại bài( 1 lượt ). dặn dò: (5 phút) GV: Nhận xét giờ học. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) B. nghe. đồng thanh. Luyện đọc: GV: Kiểm tra đồ dùng học tập.Cách viết từng nét.(Nhiều lần) H+GV: Nhận xét. phấn. Bài mới: 1. HS: Đọc đồng thanh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đọc cá nhân.HS: Bảng con. II. viết bảng con.học: .Đọc các nét chữ (15 phút) b. sửa lỗi cho HS 3. HS: Quan sát mẫu.Hướng dẫn cụ thể điểm đặt bút và dừng bút. GV: Viết mẫu lên bảng .

II. Củng cố. rõ qui trình cho HS quan sát nhận biết) GV: Sử dụng sợi dây thẳng vắt chéo thành chữ e cho HS quan sát. Nhận diện chữ e: (5 phút) b.Sửa lỗi.Mục đích yêu cầu: . Các hoạt động dạy học: Nội dung Tiết 1 A. Bài mới: 1.Viết các nét cơ bản( Bảng con) H+GV: Nhận xét. Dạy chữ ghi âm: a. GV: Phát âm mẫu chữ e.Viết bảng con: e (7 phút) Tiết 2 3.Phát triển là lời nói tự nhiên theo nội dunGV: Trẻ em với loài vật. bảng con.Các nét cơ bản B. 9 . GV: Nhận xét. GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Quan sát trang SGK GV: Đặt câu hỏi gợi mở -> dẫn dắt nội dung bài. Luyện tập: a. GV: Quan sát. đánh giá. HS: Viết bài vào vở . GV: Viết chữ e ( Chậm. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. uốn nắn. . . SGK. GV: Chốt nội dung bài. sợi dây.Bài 1: e I. cá nhân. nhóm (2 em). Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. . HS: Viết bảng con ( vài lần) HS: Đọc bài trên bảng. Phát âm: e (16 phút) c. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .GV: Bảng phụ ghi chữ e. HS: Phát âm đồng thanh -> cá nhân. III.Nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật.Đồ dùng dạy học: .HS: SGK.Luyện đọc: (23 phút) b-Luyện viết: (10 phút) C. sự vật. GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình). dặn dò: (2 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc các nét cơ bản (3 em) . HS: Quan sát mẫu vở Tập viết. HS: Đọc bài SGK (đồng thanh. GV: Hướng dẫn cách trình bày.Học sinh làm quen và nhận biết được chữ e. tranh minh họa.

GV: Phát âm be. HS: Đọc SGK(đồng thanh.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) . . xe. GV: Nhận xét đánh giá. .> be c-Viết bảng con: b – be (8 phút) Tiết 2 3. HS: Ghép tiếng be -> đọc trơn. dặn dò: (3 phút) GV: Treo bảng phụ (đã ghi e. đánh giá. Nêu yêu cầu bài GV: Chữ b gồm 2 nét( nét khuyết trên và nét thắt) HS: Phát âm b. sửa sai. tranh minh họa SGK. múa. mẹ. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. vở tập viết. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tô chữ b. B. cá nhân. bé. Luyện tập: a.. III. Luyện đọc (15 phút) b.Luyện nói: Trẻ em học tập (8 phút) C.Học sinh làm quen và nhận biết chữ b và âm b – ghép được chữ be. sự vật. 10 . vận động. . HS: SGK. e -> đánh vần be -> phân tích tiếng be.Bài 2: b I.Đồ dùng dạy .Mục đích yêu cầu: . cá nhân) GV: Quan sát. b. tiếng be trong VTV GV: Quan sát. GV: Giới thiệu tranh vẽ. ve. II. Củng cố. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. HS: Đọc đồng thanh .PT cấu tạo và phát âm: (15 phút) b + e . HS:Đọc bài 1 lượt toàn bài.Đọc Bé.Nhận thức mối liên hệ giữa chữ với tiếng chỉ đồ. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. uốn nắn HS: Hát. Các hoạt độnGV: a. HS: Luyện nói theo chủ đề( Vài em nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy .Luyện viết ( 9 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. HS: Đọc bài trên bảng.Nhận diện chữ b: (4 phút). giúp HS đọc đúng. sửa sai.Viết chữ e.Bài mới: 1. ve.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A. xe). GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.học: GV: Bảng phụ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trẻ em với con vật.

GV: Nhắc lại nội dung bài. chuẩn bị bài sau.Dặn HS về nhà đọc bài. 11 . .

HS: Viết bảng con( vài lần ) GV: Nhận xét.học: GV: Bảng phụ – Tranh minh họa.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. Các hoạt động dạy . GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh. HS: Đọc SGK ( nhóm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề các hoạt động khác của trẻ. B. . ghép được tiếng bé. HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết. HS: Đọc bài trên bảng.Bài 3: I. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK GV: Đưa ra các hình.Mục đích yêu cầu: .Đọc: b – be – bè. .Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . II.Viết b – be.Nhận diện dấu /: (3 phút) b. III.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) C.Biết được dấu và thanh ’ chỉ đồ vật. HS: Nhận diện thanh sắc ( / ) HS: Phát âm ( / ) -> đánh vần be – bé .Phân tích cấu tạo và phát âm ( Thanh sắc / ) be – bé Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: (7 phút) Tiết 2 3. HS: Thảo luận tranh -> Luyện nói theo chủ đề. GV: quan sát. sửa lỗi cho học sinh. đánh giá. viết theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) GV: Nhận xét. . Củng cố.Đồ dùng dạy . HS: SGK – Vở tập viết – Bộ ghép chữ.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng.Bài mới: 1. mẫu vật…dẫn dắt vào nội dung bài học. cá nhân ). cá nhân.Học sinh nhận biết dấu và thanh ’. uốn nắn. hướng dẫn cách viết.học: Nội dung Tiết 1 A. sự vật.Đọc trơn -> Ghép tiếng bé GV: Phát âm mẫu HS: Đọc đồng thanh. bóng. dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc. 12 .Dạy dấu thanh “ / ”: (18 phút) a.

Dặn học sinh về nhà đọc bài 13 . Đọc lại bài 1 lượt.H+GV: Nhận xét. . HS: Nhắc tên bài. GV: Chốt lại nội dung bài. bổ sung.

. I. HS: Quan sát tranh. HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết.học: .Giới thiệu bài: (3 phút) 2. b. . HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. uốn nắn. đánh giá.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. bé .P. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh hỏi ?. ( GV nói mẫu. III.Bài mới: 1. cá nhân. HS: Nhận diện thanh hỏi ( ? ) thanh (. bẹ HS: Đọc đồng thanh. bộ ghép chữ Tiếng Việt.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . Các hoạt động dạy . ) -> đánh vần bẻ. GV: quan sát. GV dẫn dắt vào ND bài.Mục đích yêu cầu: .HS: SGK.4 lượt) GV: Nhận xét. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bẻ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. đồng thanh ).HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. 14 . bẹ.Bài 4: Dấu ? .Đồ dùng dạy .Dạy dấu thanHS: ( 28 phút ) a. bẹ GV: Phát âm mẫu. cá nhân. HS: Đọc lại bài 1 lượt. hướng dẫn cách viết. bổ sung.Biết được dấu thanh chỉ đồ vật.Viết bé B.GV: Bảng phụ. II. ) . tranh vẽ SGK. sự vật.) HS: Phát âm ( ? .be + hỏi -> bẻ . hoạt động bẻ của bài. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề.be + nặng -> bẹ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3.Nhận diện dấu ? .học: Nội dung Tiết 1 A. . biết ghép tiến bẻ.Đọc: /. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK. . đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm.Viết bảng con( 2. HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét.Học sinh nhận biết được dấu ?. sửa lỗi cho học sinh.

. dặn dò: (3 phút) GV: Chốt lại nội dung bài.Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. 15 .C. Củng cố.

. gỗ. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân.học: Nội dung Tiết 1 A.Viết bảng con( 2.Biết được dấu huyền.Nhận biết dấu huyền. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bè. đồng thanh) 16 . HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét. .Giới thiệu bài: (3 phút) 2.Bài mới: 1. . Tranh minh họa( mẫu vật) các tiếnGV: dừa. đánh giá.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút?) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . Các hoạt động dạy . sự vật.Dạy dấu thanHS: (28 phút) a. hướng dẫn cách viết. mèo.Viết: bẻ.Phát triển lời nói tự nhiên: nói về bè( bè gỗ.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . GV: Viết lên bảng 2 dấu. ngã. võ. võng. ghép được tiếng bè. III. Ngã I. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK.4 lượt) GV: Nhận xét. bẽ GV: Phát âm mẫu.HS: SGK. *Dấu ngã là 1 nét móc có đuôi đi lên ( HD tương tự dấu \ ) HS: Phát âm (huyền. ngã ) .( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng.Trao đổi ( cặp) tìm đồ vật giống…( thước kẻ đặt xuôi. ngã ở tiếng chỉ đồ vật. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh huyền. vẽ. II. bé bẹ .P. HD học sinh quan sát HS: Nhận diện thanh huyền. bẻ.Nhận diện dấu thanh b. bẽ HS: Đọc đồng thanh.GV: Bảng kẻ ô li. gà. bẹ B. cò. .Đọc: ? . cá nhân. sửa lỗi cho học sinh. dáng cây nghiêng). GV dẫn dắt vào ND bài. Đồ dùng dạy – học: . bè tre nứa) và tác dụng của nó trong cuốc sống.be + ngã -> bẽ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. ngã ( mẫu vật) *Dấu \ là 1 nét sổ nghiêng trái HS: Quan sát thêm dấu trong bộ chữ cái để nhớ được dấu \.Mục đích yêu cầu: . ngã) -> đánh vần bè. bộ ghép chữ.Bài 5: Dấu Huyền. Tranh luyện nói( SGK).be + huyền -> bè .

HS: Đọc lại bài 1 lượt. . Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: bè (7 phút) C. đồng thanh ). dặn dò: (3 phút) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè. uốn nắn.Dặn học sinh về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài 6 17 . GV: Chốt lại nội dung bài. bẽ trong vở tập viết. bổ sung. GV: quan sát. ( GV nói mẫu.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. Củng cố. cá nhân. HS: Quan sát tranh. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề.HS: Đọc SGK ( nhóm.

Đồ dùng dạy – học: . Các hoạt động dạy . nặng) .Đọc: huyền. phân tích… . III. ( GV nói mẫu. việc. bè. đánh vần.học: Nội dung Tiết 1 A. bẹ I. HS: Quan sát tranh. đọc trơn. .Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . đồng thanh) GV: Quan sát.Phát triển lời nói tự nhiên: Phân biệt các sự vật. hỏi. bẹ trong vở tập viết. Tranh minh họa… .Bài mới: 1. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. ngã. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân.be. HS: Đọc lại bài 1 lượt. HS: Viết bảng con( lần ) GV: Nhận xét.HS: SGK. GV: quan sát. bổ sung. dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . đánh giá. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm.GV: Bảng ôn. huyền. bè.Viết: bè. đồng thanh ). bẽ B. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. bẻ. 18 . bé. uốn nắn. bẽ. người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh. ngã. Củng cố. bẽ. hướng dẫn rõ qui trình viết. bộ ghép chữ.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. bẹ Tiết 2 3. chỉnh sửa phát âm HS: Ghép chữ be be.Ghép chữ b với e thành be và thêm các dấu thanh Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: .Đọc lại bảng ôn( cá nhân. bé. bẻ.HS nhận biết được các âm và chữ e.Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa. GV: Giới thiệu qua KTBC GV: Đưa bảng phụ chép sẵn ND bài HS: Phát âm. người (5 phút) C.Bài 6: be. bè. việc. bẽ. II. cá nhân. bè bè. Ôn tập: (28 phút) a.Mục đích yêu cầu: . be bé(bộ ghép chữ) GV: Quan sát.Viết bảng con( 2 lượt) GV: Nhận xét. bẽ . bẻ. sửa lỗi cho học sinh.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút ) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Sự vật. b và các dấu thanh( ngang. chỉnh sửa cho HS GV: Viết mẫu lên bảng.

Dặn học sinh về nhà đọc lại bài 19 .GV: Chốt lại nội dung bài. .

Đọc bài 6 SGK B.Đồ dùng dạy . bê v. vẽ Tiết 2 3. b. sửa sai. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . bế . Bộ ghép chữ. GV: Giới thiệu tranh vẽ.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 20 . cá nhân) .Học sinh đọc và viết được: ê.Mục đích yêu cầu: . ghép tiếng. nhóm.Các hoạt động dạy . v: (5 phút).ve. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. v I. đánh giá. bê.Nhận diện chữ ê.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) ê v bê ve Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . bàn.ê. bàn. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ v GV: Phát âm mẫu v.BàI 7: ê. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh vần( lớp.Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê . ve d. bẻ( bảng con) GV: Nhận xét. cá nhân). Nội dunGV: a.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .bê. ve . HS: Phát âm.học: Nội dung Tiết 1 A.Bài mới: 1. HS: Sgk – vở tập viết.học: GV: Bảng phụ. HS: Phát âm. bề. tranh minh họa. . vè. đánh vần( lớp.Viết bẽ. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) .> phân tích. nhóm.> phân tích.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bế bé II. v. HS: So sánh giống và khác nhau giữa v và b. GV: Phát âm mẫu ê. HS: So sánh giống và khác nhau giữa e và ê. III. ghép tiếng. *Chữ v : GV: Chữ v gồm 1 nét móc 2 đầu và nét thắt nhỏ. cá nhân) . Nêu yêu cầu bài * Chữ ê GV: Chữ ê giống chữ e thêm dấu phụ. Luyện tập: Cách thức tiến hành HS: ĐọcSGK( đồng thanh .

sửa sai. Củng cố. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. vận động. uốn nắn HS: Hát. v. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. bê. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt.Luyện đọc b. múa. giúp HS đọc đúng. ve trong VTV GV: Quan sát. 21 .Luyện viết (14 phút) ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c.Luyện nói: Bế bé (5 phút) C. 5HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng.a. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát.Tiểu kết.. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết ê. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận.

Chấm chữa bài: (5 ph ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. . Khăn lau bảng. chữa lỗi trước lớp. 4. III.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. hướng dẫn viết từng dòng. Các hoạt động dạy . dặn dò: (3 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản I. đẹp.Hướng dẫn viết: a.Nhận xét. đánh giá B. II. Củng cố.Đồ dùng dạy . uốn nắn.HS: Bảng con. bổ sung HS: Nhắc lại cách viết b.HD tô vào vở TV ( 20 phút ) HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. phấn. . uốn nắn. HD quan sát. GV: Nêu rõ yêu cầu. Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: . .học: . c.học: Nội dung A. nhận xét (6 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn các nét chữ cơ bản lên bảng HS: Quan sát.Biết tô đúng mẫu chữ.Tô nhanh. nêu nhận xét H+GV: Nhận xét. HS: Tô hoàn thiện bài ở buổi 2 22 .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ: Cách thức tiến hành (3 phút) HS: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS. vở tập viết. 3.GV: Mẫu chữ. GV: Quan sát. HD viết bảng con: (20 phút) HS: Tập viết vào bảng con( Cả lớp ) GV: Quan sát. .

chiều rộng. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . H+GV: Nhận xét. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4.GV: Mẫu chữ. HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3.e.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. . B.Mục đích yêu cầu: . Bài mới: 1. Các hoạt động dạy .Hướng dẫn viết: a. .HS: Bảng con. 23 . HD quan sát. HD viết từng dòng. vở tập viết.Biết tô đúng mẫu chữ. b.học: Nội dung A.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Viết nhanh. uốn nắn.Tiết 2: Tập TÔ E. HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của GV GV: Quan sát. III. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. bảng phụ . Bé I. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.học: . . bé (6 phút) b.( Cả lớp ) GV: Quan sát. GV: Nhận xét chung giờ học. nhận xét: e. Củng cố. Khăn lau bảng. HD viết bảng con: c. cỡ chữ…. II. chữa lỗi trước lớp. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. b B. đẹp.Đồ dùng dạy . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. GV: Nêu rõ yêu cầu. nêu nhận xét về độ cao.Nhận xét. phấn.

hè . HS: Phát âm. HS: (5 phút). tranh minh họa( SGK).Nhận diện chữ l.Các hoạt động dạy . cá nhân) . đánh vần( lớp. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . bàn. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . hè GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết.Mục đích yêu cầu: .l. nét khuyết trên và nét móc 2 đầu. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. ghép tiếng.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) l h lê hè Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . Bộ ghép chữ. lê. *Chữ h GV: Chữ h gồm 2 nét. bê. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ h GV: Phát âm mẫu h.học: Nội dung Tiết 1 A. đánh vần( lớp.> đọc trơn 24 . lê h. h. * Chữ l GV: Phát âm mẫu l.Bài mới: 1. cá nhân) .Viết ê. nhóm. HS: So sánh giống và khác nhau giữa l và b.h I. HS: So sánh giống và khác nhau giữa h và l. III. hè về . * Chữ l GV: Chữ l gồm 1 nét khuyết trên và nét móc ngược.Học sinh đọc và viết được: l.> phân tích. sửa sai. HS: Phát âm. cá nhân). b. d.Đọc được câu ứng dụng ve ve ve. GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. .Đọc bài 7 SGK B. đánh giá.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . Các hoạt độnGV: a.Đồ dùng dạy . nhóm.Bài 8: l. ve ( bảng con) GV: Nhận xét. bàn.> phân tích.học: GV: Bảng phụ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : le le II. ghép tiếng. v.

lê. Luyện tập: a. sửa sai.he. múa. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. vận động. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết l. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. Củng cố.. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. dặn dò: (3 phút) GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS HS: Đọc bài trên bảng. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài.Luyện đọc (14 phút) b. uốn nắn HS: Hát.Tiểu kết. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. hè trong VTV GV: Quan sát. lề.Luyện nói: le le (5 phút) C. giúp HS đọc đúng. lễ . 25 . GV: Đặt câu hỏi gợi mở. lê. hè. hẹ Tiết 2 3. h.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c..

Bài 9: o.c I.học: GV: Bảng phụ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : vó bè II. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần .học: Nội dung Tiết 1 A.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) o c bò cỏ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) .Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . . đánh giá. h.Nhận diện chữ o. Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết. Các hoạt độnGV: a. hè ( bảng con) GV: Nhận xét. lê. bàn. nhóm.Mục đích yêu cầu: .…) *Chữ c GV: Chữ c gồm 1 nét cong hở phải HS: So sánh giống và khác nhau giữa c và o. * Chữ o GV: Chữ o gồm 1 nét cong kín HS: So sánh chữ o với vật gì?( quả bóng bàn. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ c GV: Phát âm mẫu c. tranh minh họa( SGK). ghép tiếng. cá nhân) . GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. ghép tiếng.co. đánh vần( lớp.Viết l.Bài mới: 1. HS: Phát âm.Học sinh đọc và viết được: o. bò. cỏ . Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh vần( lớp. cỏ d. bò c. cọ Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . cò. HS: Phát âm. bó . b. III. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. * Chữ o GV: Phát âm mẫu o. c: (5 phút). Bộ ghép chữ.Đọc bài 8 SGK B. nhóm. quả trứng. bàn.o.> phân tích. cá nhân) .Đọc được câu ứng dụng bò bê có bó cỏ .> phân tích. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) . cá nhân).Các hoạt động dạy .> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 26 . sửa sai. c. bò.bo.Đồ dùng dạy .

sửa sai.Luyện đọc (14 phút) b.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c.Tiết 2 3. Luyện tập: a.Tiểu kết. Củng cố. 27 . vận động.. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. giúp HS đọc đúng. uốn nắn HS: Hát. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. bò. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. múa. c.Luyện nói: vó bè (5 phút) C. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. cỏ trong VTV GV: Quan sát. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết o.

.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ơ .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) . III.Luyện viết bảng con: (7 phút) ô .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bờ hồ.Dạy chữ ghi âm: a.Đọc câu ứng dụng “Bé có vở vẽ”. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở 28 .Viết o – bò. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ ô: GV: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ HS: So sánh ô . ơ.Học sinh đọc viết được ô.Bài mới: 1.Phát âm và đánh vần: (12 phút) ô ơ Có cờ Cô cờ (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.o GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ô -> ghép tiếng cô -> đánh vần -> phân tích cô -> đọc trơn cô *Chữ ơ: GV: Chữ ơ gồm chữ o và và nét râu HS: So sánh ơ .KTBC: .HS: Bộ ghép chữ.c – cỏ (5 phút) B.Nhận diện chữ ô: (3 phút) b.Đồ dùng dạy học: . cô. cờ.ô ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.Luyện viết vở tập viết: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: .Đọc bài 9 (Sgk) .Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. II.cô.Bài 10 Ô-Ơ I. .Luyện tập a.cờ d.

Luyện nói theo chủ đề: bờ hồ (8 phút) C.(8 phút) c.Củng cố – dặn dò: (3 phút) tập viết HS: Viết bài HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề -> Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc lại bài 29 .

ơ . hiểu kể lại theo tranh truyện kể về hổ. uốn nắn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa HS: Kể theo từng tranh GV: Nêu ý nghĩa câu chuyện 30 .Bài 11: Ôn tập I.Luyện đọc bảng Sgk (17 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.GV: Bảng ôn. .Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: .Kể chuyện: hổ (8 phút) Tranh 1: Hổ xin Mèo truyền cho võ nghệ Tranh 2: Hổ đến lớp.KTBC: ( 5 phút ) .Đọc bài 10 (Sgk) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.cờ B.Viết bảng con (7 phút) lò cò vơ cỏ Tiết 2: 3. sử dụng tranh sgk .Mục đích yêu cầu: .HS: SGK.Ôn tập a. .Luyện viết vở tập viết (8 phút) c.cô.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc từ ứng dụng (7 phút) lò cò vơ cỏ Nghỉ giải lao (5 phút) c. học tập Tranh 3: Hổ phục sẵn. II.Đọc âm và tiếng (12 phút) e ê o ô ơ b be … … … v … … … … l … … … … b.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học.Luyện tập: a. thấy mèo Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) G+HS: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu âm đã học GV: Ghi bảng HS: Phát âm GV: Treo bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần -> đọc trơn HS: Đọc cá nhân -> nhóm -> cả lớp HS: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. VBT III.Viết ô .Đọc đúng từ ngữ và âm ứng dụng.Nghe. uốn sửa HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát (Sgk) GV: Nêu nội dung tranh HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (Sgk) cá nhân – nhóm HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.

Củng cố – dặn dò (2 phút) HS: Nhắc tên bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài.đuổi ăn thịt Tranh 4: Mèo nhảy tót lên cây cao 3. 31 .

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.Luyện viết vở tập viết (8 phút) 32 .đọc trơn bài *Chữ a: GV: a gồm một nét cong tròn và nét móc ngược HS: So sánh a – i giống khác nhau ( quy trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.Đọc từ ứng dụng (7 phút) bi vi li HS: Đánh vần -> đọc trơn từ ứng dụng ba va la GV: Giải nghĩa từ ba lò bi ve GV: Đọc mẫu Tiết 2: 3. vơ cỏ B.Mục đích yêu cầu: . bi. II. . cá.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề lá cờ. a .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) .đọc bài 11(Sgk) .Bài 12: i – a I.Luyện đọc bảng Sgk (18 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh vẽ câu ứng dụng GV: Nêu nhận xét câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5 phút) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc cá nhân b.Bài mới: 1.Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà có vở ô ly”.cá 7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con d. .Nhận diện chữ: i (3 phút) b.HD viết bảng con: i – bi. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ i: GV: Chữ i gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh với đồ vật khác GV: Phát âm theo mẫu HS: Phát âm i -> ghép âm i -> ghép tiếng bi -> đánh vần – phân tích .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Phát âm và đánh vần tiếng (12 phút) i a bi cá bi cá Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) H+GV: Nhận xét.Luyện tập: a.Dạy chữ ghi âm: a.Viết lò cò.Học sinh đọc và viết được i – a.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt nội dung bài dặn học sinh về nhà đọc bài. uốn nắn lá cờ HS: Đọc tên chủ đề GV: Đặt câu hỏi gợi ý theo tranh 3. 33 .HS: Viết bài trong vở tập viết c.Luyện nói theo chủ đề (7 phút) GV: Quan sát.

Bài 13: n – m I.KTBC: ( 3 phút ) . bò bê no nê”.Đọc đúng câu ứng dụng “bò bê có cỏ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bố mẹ.Luyện tập: ( 32 phút ) a.Phát âm và đánh vần tiếng n m nơ me nơ me Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. ba má. II. m. m – me d.Viết i – bi.Giới thiệu bài: ( 1 phút ) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện đọc bảng (Sgk) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b. .Nhận diện chữ: n b.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III. a – cá B. nơ.đọc bài 12 (Sgk) . me.Luyện viết vở tập viết Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) H+GV: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ n: GV: Chữ n gồm nét móc xuôi và nét móc hai đầu HS: So sánh n với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu n HS: Phát âm n -> ghép âm n -> đánh vần tiếng nơ -> phân tích -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát hình 1 (Sgk) *Chữ m: GV: Chữ m gồm 2 nét móc xuôi và 1 nét móc hai đầu HS: So sánh m – n giống và khác nhau (Qui trình tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui định) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng GV: Giải nghĩa từ -> đọc mẫu HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh minh họa câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài trong (Sgk) đọc nhóm -> 34 .Học sinh đọc và viết được n.Dạy chữ ghi âm: ( 29 phút ) a. .Đọc từ ứng dụnGV: no nô nơ mo mô mơ ca nô bó mạ Tiết 2: 3.Viết bảng con: n – nơ.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .

Củng cố – dặn dò: ( 3 phút ) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. ba má GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh -> Tiểu kết HS: Nhắc lại tên bài -> đọc bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 35 .c.Luyện nói: chủ đề: bố mẹ. ba má 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề bố mẹ.

cá.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết d.GV: Sử dụng tranh Sgk .d (quy trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: . đò. bi ve. dê. đ.đ *d GV: Chữ d gồm một nét cong hở phải và một nét móc ngược dài HS: So sánh d với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm d -> ghép âm d -> ghép tiếng dê -> đánh vần – phân tích . m – me B. -Đọc được câu ứng dụng dì na đi đò.Luyện tập: a-Luyện đọc bảng.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ d: ( 3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) d đ dê đò dê đò Nghỉ giải lao c-Viết bảng con: d – dê. bé và mẹ đi bộ -Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề dế.HS: Bộ ghép chữ III. cờ.Viết n – nơ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. SGK Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét.đò (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) da do de đa đo đe Da dè đi bộ 3.Bài 14: d. II.Bài mới: 1. lá đa.KTBC: (4 phút) .đọc trơn GV: Cho học sinh (H1 Sgk) -> tiếng dê *đ GV: Gồm nét cong hở và nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh đ . đ I.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng (4H) GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Đọc bài trên băng -> thảo luận tranh Sgk câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài sgk -> cá nhân – nhóm – lớp Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 36 .Đọc bài 13 (Sgk) . đ . đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu vần mới d .

c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) GV: Quan sát. cá cờ. lá đa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ->Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà học bài 37 . uốn nắn dế. bi ve.

HS: Bộ ghép chữ. th – thỏ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) to tơ ta tho thơ tha ti vi thợ mỏ 3.Bài mới 1.Đồ dùng dạy – học: .GV: Sử dụng tranh Sgk. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T 3 Sgk HS: Thảo luận tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài sgk theo nhóm – cá nhân b-Luyện viết vở tập viết: (8 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát uốn nắn.KTBC: (5 phút) .tổ.Giới thiệu bài: (1 phút) 2.Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được t.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm t – th *t GV: Chữ t gồm một nét xiên phải. nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh t với i GV: Phát âm mẫu t HS: Phát âm -> ghép t -> ghép tổ -> phân tích đánh vần -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Sgk (tổ chim) rút ra tiếng tổ -> học sinh đọc trơn *tHS: Qui trình dạy tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Dạy chữ ghi âm a-Nhận diện chữ t: (11 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) t th tổ thỏ tổ thỏ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) t. tổ.Viết da dê.Bài 15: t – th I. đi bộ B. thỏ.Đọc bài 14 (Sgk) . c-Luyện nói theo chủ đề: ở tổ HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh sgk (7 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 38 . -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề ở tổ. th. -Đọc được câu ứng dụng “bố thả cá mè. III. bé thả cá cờ”. . II.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo nội dung tranh GV: Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Nhắc lại nội dung bài HS: Về nhà học bài 39 .4.

GV: Bảng ôn. II. . III. lá mạ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.HS: Bộ ghép chữ. a.đọc bài Sgk theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 40 . thợ mỏ GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A. n. uốn nắn 3.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (3H) Đọc bài 15 (Sgk) viết ti vi. -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học i.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. d.Đồ dùng dạy – học: . sử dụng tranh Sgk. th. Sgk: (16 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh -> giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng .Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp 2. -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể cò đi lò dò.Bài 16: ôn tập I. m.Bài mới: 1. t. đánh giá HS: Viết bảng con B.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: HS: Nêu các âm đã học trong tuần (12 phút) n m … ô nô … … ơ … … … i … … … a … … … GV: Ghi bảng HS: Đọc GV: Đưa bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần tiếng GV: Sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tổ cò da thỏ lá mạ thợ nề Nghỉ giải lao: (5 phút) HS: Đọc từ ứng dụng cá nhân – nhóm GV: Giải nghĩa từ c-Viết bảng con: (7 phút) tổ cò. đ.

GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và về nhà kể lại câu chuyện 41 . Tranh 3: Cò trông thấy đàn cò nó HS: Nhắc lại( 1 em) nhớ lại những ngày còn sống với bố mẹ… Tranh 4: Có dịp cò và anh nông dân thăm cánh đồng *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. chốt lại ý nghĩa. nó đi khắp HS: Tóm tắt nội dung chuyện nơi bắt chuột H+GV: Nhận xét. c-Kể chuyện: cò đi lò dò (10 phút) GV: Kể lần 1+ kể lần 2 kết hợp chỉ tranh Tranh 1: anh nông dân liền mang minh họa cò về nhà chạy chữa nuôi nấng HS: Kể theo từng tranh (4H) Tranh 2: Cò trông nhà. uốn nắn. bổ sung.

thư d. -Đọc được câu ứng dụng thứ tư bé hà thi vẽ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Gạch chân tìm âm mới.đọc bài 16 (Sgk) . nhận xét ND tranh .Trao đổi. nêu rõ qui trình viết HS: Viết bảng con GV: Quan sát.HS: Bộ ghép chữ III. thư.Bài 17: u – ư I. quan sát tranh 3 SGK .Dạy chữ ghi âm ( 20 phút) a-Nhận diện chữ u b-Phát âm và đánh vần u ư nụ thư nụ thư Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm mới u . Luyện tập: a. lá mạ B. nhóm. Luyện nói: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. nụ. thảo luận. ư. ư.Đồ dùng dạy – học: .GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) . nụ. II. Luyện đọc: b. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề thủ đô. HS: Đọc lại bài trên bảng .Đọc câu ứng dụng ( cá nhân.Giới thiệu bài ( 1 phút ) 2. đồng thanh) . Đọc từ ứng dụnGV: cá thu thứ tư đu đủ cử tạ 3.Đọc bài trong SGK. Viết bảng con: u.ư *u GV: Chữ u gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh u – i giống khác nhau GV: Phát âm mẫu u HS: Phát âm -> ghép u -> ghép tiếng nụ -> đánh vần phân tích -> đọc trơn nụ GV: Cho học sinh quan sát tranh (Sgk) -> rút ra tiếng nụ HS: Đọc trơn *ư: qui trình dạy như u GV: Viết mẫu lên bảng.Bài mới 1. đồng thanh. GV: Hướng dẫn HS: Viết bài trong vở TV 42 . Luyện viết VTV: c.Viết tổ cò. GV: Giải nghĩa từ.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được u. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng ( Cá nhân.… ).KTBC: ( 5 phút ) .

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề .Quan sát tranh SGK GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo ND tranh GV: Chốt lại ND bài HS: Tập đọc toàn bài ở buổi 2.4. 43 . Củng cố. dặn dò: ( 3 phút ) GV: Quan sát.

HS: Bộ ghép chữ. xe lu II.Đọc bài 17 (Sgk) . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ x: GV: Chữ x gồm 2 nét cong trái và phải… HS: So sánh x và c GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm x -> ghép tiếng xe -> đánh vần -> phân tích xe -> đọc trơn xe *Chữ cHS: ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. xe ô tô (8 phút) trong tranh 44 .Bài mới: 1. HD cách đọc HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn. xe.Phát âm và đánh vần: (12 phút) x ch xe chó xe chó (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. uốn nắn.Luyện viết bảng con: (7 phút) x.Luyện tập a.Đồ dùng dạy học: . ch I.Học sinh đọc viết được x .Mục đích yêu cầu: . chó .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) .Dạy chữ ghi âm: a.KTBC: . III. c. chó d.Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Viết : thủ đô (5 phút) B.Nhận diện chữ x: (3 phút) b. ch. GV: Đưa các từ ứng dụng.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở 3. xe . .Đọc câu ứng dụng “Xe ô tô chở cá về thị xã”.Luyện nói theo chủ đề: xe bò. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b.Luyện viết vở tập viết: (8 phút) GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở tập viết HS: Viết bài vào VTV GV: Quan sát.Bài 18: x. ch . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh xe lu.

Củng cố – dặn dò: (3 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề ( GV nói HS nhắc lại) GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt ND bài -> dặn HS về nhà đọc lại bài kiem tra 45 .C.

Viết bảng con H+GV: Nhận xét.HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1. .Đọc bài 18 (Sgk) .sẻ.Viết thợ xẻ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.rễ: (7 phút) d.Đồ dùng dạy – học: . II. đánh giá GV: Giới thiệu âm mới s.r qua trực quan *s GV: Chữ s gồm nét xiên phải – nét thắt – nét cong hở trái HS: So sánh s với x giống khác nhau GV: Phát âm mẫu s HS: Phát âm s -> ghép âm s -> ghép tiếng sẻ đánh vần – phân tích tiếng sẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh (chim sẻ) -> rút ra tiếng sẻ HS: Đọc trơn *r GV: Chữ r gồm nét xiên phải – nét thắt nét móc ngược (quy trình cũng tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) GV: Nhận xét nội dung tranh -> rút ra câu 46 .Mục đích yêu cầu: .Bài 19: s – r I.KTBC: (4 phút) . rễ. Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) su su rổ rá chữ số cá rô Tiết 2: 3.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề rổ rá.Học sinh đọc và viết được s.Đọc được câu ứng dụng “Bé tô cho rõ chữ và số”. . r. .Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ s (3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (11 phút) s r sẻ rễ sẻ rễ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: s. III. chì đỏ B.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. rm sẻ.

GV nói . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề: .đọc cá nhân .HS nhắc lại H+GV: Nhận xét.đọc cả lớp HS: Viết bài trong vở tập biết GV: Quan sát.Đọc câu ứng dụnGV: “Bé tô cho rõ chữ và số” Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: rổ rá: (7 phút) 4. bổ sung GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> Học sinh đọc bài trên bảng tìm tiếng chứa vần mới GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 47 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk HS: Đọc theo nhóm ..

vù vù. II.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đềeuf ù.Đồ dùng dạy – học: .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.Bài 20: k – kh I. III. rổ rá B. viết bảng con GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu k – kh qua trực quan *k GV: Chữ k gồm nét khuyết trên.HS: Bộ ghép chữ.đọc trơn kẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng kẻ *kh GV: Chữ kh gồm 2 con chữ k+h HS: So sánh kh – k giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. nét thắt và nét móc ngược HS: So sánh k – h GV: Phát âm k HS: Phát âm k -> ghép âm k -> ghép tiếng kẻ đánh vần – phân tích .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới 1.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. .Đọc được câu ứng dụng “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé kể”. vo vo. ro ro. . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 48 . kh – khế .Mục đích yêu cầu: .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm k: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) k kh kẻ khế kẻ khế Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con k –kẻ.Học sinh đọc và viết được k – kẻ. kh – khế: (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) kẽ hở khe đá kì cọ cá kho Tiết 2: 3.KTBC: (4 phút) . tu tu.Viết chữ số.Đọc bài 19 (Sgk) .

Câu ứng dụnGV: “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé Lê” dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: ù ù. tu tu 4. ro ro. vù vù.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 49 .. vo vo.

viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học u.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk: (18 phút) . sử dụng tranh Sgk. .Bài mới: 1.Ôn tập a)Ôn các chữ và âm vừa học: (12 phút) b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) xe chỉ kẻ ô củ sả rổ khế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) GV: Nhận xét.Nghe hiểu kể lại theo tranh chuyện thỏ và sư tử. uốn nắn . II. r. kh –khế B.Câu ứng dụnGV: “Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sử thú” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) GV: Hướng dẫn HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. .Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.Đọc bài 20 Sgk .Thỏ đến gặp sư tử thật muộn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp tranh 50 .Mục đích yêu cầu: . đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: Gọi học sinh nêu các âm đã học HS: Nêu học sinh ghi bảng GV: Đưa ra bảng ôn HS: Lần lượt phát âm -> đánh vần phân tích -> đọc trơn HS: Đọc từ ứng dụng -> đọc nhóm – cá nhân GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao (2 phút ) c-Viết bảng con: xe chỉ: (7 phút) Tiết 2: 3.GV: Bảng ôn. . ch. ư. x.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) . chữa lỗi HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Giải thích tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn HS cách viết và trình bày c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) HS: Viết bài vào vở Thỏ và sư tử GV: Quan sát. III.Viết k – kể . s.HS: Bộ ghép chữ.Học sinh.Đồ dùng dạy – học: .Bài 21: Ôn Tập I.

.Thỏ dẫn sư tử đến 1 cái giếng . GV: Chốt nội dung bài HS: Về nhà đọc bài chuẩn bị bài sau 51 . nó liền nhảy xuống ý nghĩa: Những kẻ gian ác.Tức mình.Kể trong nhóm. 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện.. bổ sung.Cuộc đối đáp giữa thỏ và sư tử .Kể trước lớp H+GV: Nhận xét. kiêu căng bao giờ cũng bị trừng phạt minh hoạ HS: Kể theo nội dung từng tranh .

đọc trơn phố GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng phố xá *nh GV: Chữ nh gồm 2 con chữ n+h HS: So sánh ph – nh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Học sinh đọc và viết được ph.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. phố. nhà lá .Đọc được từ và câu ứng dụng.HS: Bộ ghép chữ. viết bảng con GV: Nhận xét.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ.Câu ứng dụnGV: “Nhà dì na ở Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.Mục đích yêu cầu: . thị xã II. nh – nhà lá d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ Tiết 2: 3.Đọc bài 21 (Sgk) . .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm pHS: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ph nh phố nhà phố xá nhà lá Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) ph – phố xá.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.KTBC: (4 phút) . .Bài mới 1. III.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: . nh I.Bài 22: ph. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. củ sả B. nh.Viết: xe chỉ. đánh giá GV: Giới thiệu ph – nh qua trực quan *ph GV: Chữ ph gồm 2 con chữ ghép lại( con chữ p và con chữ h) GV: Phát âm ph HS: Phát âm ph-> ghép âm ph -> ghép tiếng phố đánh vần – phân tích . nhóm) HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng 52 . phố xá.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. nhà dì có chó xù” HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: chợ.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 53 . phố. thị xã 4.phố.

ghế gỗ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ Tiết 2: 3. ghế .Học sinh đọc và viết được g.Viết: phố xá. HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội 54 . *gh GV: Chữ gh gồm 2 con chữ g và h ghép lại HS: So sánh g – gh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. phân tích . gà.Bài mới 1. .Đồ dùng dạy – học: . viết bảng con GV: Nhận xét.Câu ứng dụnGV: “nhà bà có tủ gỗ. .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. tìm tiếng đã học.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm GV: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) g gh gà ghế gà ri ghế gỗ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) g.Đọc bài 22 (Sgk) . III. gh. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.đọc trơn gà GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá gà ri HS: Đọc trơn. phân tích.Đọc được từ và câu ứng dụng.HS: Bộ ghép chữ. nhóm) . gà gô II.KTBC: (4 phút) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: gà ri. đánh giá GV: Giới thiệu g – gh qua trực quan *g GV: Chữ g gồm nét cong tròn và nét khuyết HS: so sánh g với a GV: Phát âm mẫu g HS: Phát âm g -> ghép tiếng gà đánh vần.Mục đích yêu cầu: . gà ri. gh.Bài 23: g.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. gh I. nhà lá B.

ghế gỗ” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: gà ri.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 55 . gà gô HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn 4.

cụ già d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) quả thị giỏ cá qua đò giã giò Tiết 2: 3. qu. gi. *gi (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: .Đọc bài 23 (Sgk) .Bài mới 1. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 56 . .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.HS: Bộ ghép chữ.u HS: so sánh q với qu GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm q ->ghép qu -> ghép tiếng quê đánh vần.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. phân tích .Chữ qu gồm 2 con chữ q. qu. tìm tiếng đã học.qu. viết bảng con GV: Nhận xét.Câu ứng dụnGV: “chú tư ghé qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. .Viết: gà ri.đọc trơn quê GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá chợ quê HS: Đọc trơn.KTBC: (4 phút) .gi qua trực quan *q . gi I. chợ quê. gi.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk .Đọc được từ và câu ứng dụng.Học sinh đọc và viết được q. .qu gi quê già chợ quê cụ già Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) qu.Bài 24: q. đánh giá GV: Giới thiệu q.qu GV: Chữ q gồm nét cong hở phải và nétáiổ thẳng. già. quê. III.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) q.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê II. ghế gỗ B. phân tích. .

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 57 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.nhà. cho bé giỏ cá” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: quà quê 4.

viết bảng con GV: Nhận xét. *ngh (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ng.ngh qua trực quan *ng GV: Chữ ng gồm 2 con chữ n và g HS: so sánh g với ng GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ng -> ghép tiếng ngừ đánh vần. ngừ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. nghe. cá ngừ. uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ngã tư nghệ sĩ ngõ nhỏ nghe ọ Tiết 2: 3.Bài mới 1.Câu ứng dụnGV: “nghỉ hè.HS: Bộ ghép chữ. củ nghệ. bé II. nghệ.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q .Đọc bài 24 (Sgk) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê. . ngh.Mục đích yêu cầu: .Đọc được từ và câu ứng dụng. ngừ.Viết: chợ quê. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 58 .Học sinh đọc và viết được ng.đọc trơn ngừ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá cá ngừ HS: Đọc trơn.Đồ dùng dạy – học: . ngh. Sgk . cụ già B. đánh giá GV: Giới thiệu ng . phân tích . ngh I.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng.KTBC: (4 phút) . tìm tiếng đã học.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ng ngh ngừ nghệ cá ngừ củ nghệ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. III. cá ngừ. .GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. phân tích.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. củ nghệ HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 25: ng. . chị kha ra nhà bé nga’’ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. nghệ.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 59 .Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: bé. bé HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. nghé. uốn nắn 4.

. nét khuyết dưới GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm y GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá y tá HS: Đọc trơn. uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) y tế cá trê chú ý trí nhớ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm y: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) y tr y tre y tá tre ngà Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Viết: cá ngừ.KTBC: (4 phút) .Bài mới 1.Đọc được từ và câu ứng dụng. viết bảng con GV: Nhận xét. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp 60 .Đọc bài 25 (Sgk) . tre ngà GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. mẹ cho bé ra y tế xã’’ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng. đánh giá GV: Giới thiệu y .Mục đích yêu cầu: . tre ngà. y tá. tìm tiếng đã học. củ nghệ B. III. .Bài 26: y.Học sinh đọc và viết được y. tr I. tr. tre.HS: Bộ ghép chữ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ II. nét móc ngược.tr qua trực quan *y GV: Chữ y gồm nét xiên phải.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Sgk .Câu ứng dụnGV: “bé bị ho. phân tích. *tr (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) y.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. . y tá. tr.Đồ dùng dạy – học: .GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.

b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: nhà trẻ 4. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 61 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

Bài mới: 1. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm đã học trong tuần GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. tr. Sgk: (16 phút) Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. nhóm. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. y tá. III. SGK.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: (12 phút) o ph ph nh o gi tr g …. đánh vần tiếng lập được( nối tiếp. nh.Đồ dùng dạy – học: .Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học ph. phố bé Nga có nghề giã giò.Viết: y. Bộ ghép chữ .Đọc bài 26 .Phát âm.Bài 27: Ôn Tập I.HS: Bộ ghép chữ. quả nho 3. -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Thánh Gióng II.KTBC: (4 phút) . ô a e ê ph ô pha phe phê b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga tre già quả nho ý nghĩ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tre già.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.GV: Bảng ôn. tre ngà B.… -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ. uốn nắn b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) 62 . sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cả lớp) GV: Lắng nghe.

Tranh 5: Gậy sắt gẫy chú nhổ bụi tre thay gậy. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. bổ sung. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. chốt lại ý nghĩa.Kể theo từng tranh ( HS khá) . chú và ngựa bay về trời. . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 63 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc bài trên bảng .c-Kể chuyện: Thánh Gióng (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn. Tranh 6: Đất nước trở nên yên bình. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 em bé 3 tuổi chưa biết nói Tranh 2: Sứ giả rao tìm người đánh … Tranh 3: Từ đó chú bé lớn rất nhanh Tranh 4: Chú và ngựa đi đến đâu là giặc chết đến đó. của cô H+GV: Nhận xét.

g-gh.KTBC: (5 phút) . gi. qu. ng – ngh.Mục đích yêu cầu: .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Lên bảng đọc bài GV: Đọc.Viết: quả nho.GV: Bảng phụ. qqu giống khác nhau GV: Ghi các âm lên bảng HS: Phát âm -> đánh vần GV: Sửa sai cho học sinh Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ3: Viết bảng con: thả cá qua đò (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.Đọc bài 27 (Sgk) .Luyện tập: HĐ1: Luyện đọc bài trên bảng (26 phút) Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ2: Viết vở ô li (7 phút) Thả cá.Dạy chữ ghi âm: HĐ1: Nhận diện vần (3 phút) g-gh.Gọi học sinh so sánh g-gh ->ng-ngh.Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm I. tr.Nhớ các âm tiếng có âm đã học. tr. nhóm đôi) GV: Sửa phát âm cho học sinh HS: Viết bài trong vở ô li GV: Chốt nội dung bài GV: HD học sinh đọc bài ở buổi 2 64 .Th. g – gh. SGK. q-qu.HS: Sgk III. ng-ngh. khế.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HD học sinh cách đọc SGK HS: Đọc.Học phát âm đúng và đọc được các tiếng tha. nh. pho. II. pho. ng-ngh HĐ2: Phát âm và đánh vần (18 phút) . qu. tha. tranh .Học sinh đọc đúng âm th. qua. gi. nhô. kh. nhô.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. . ph. tre già B. . khế. phân tích ( cá nhân.Bài mới: 1. qua đò C. nh. qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài Sgk HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: sử dụnh bảng phụ + trực quan .Đồ dùng dạy – học: .

Viết: nhà ga.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Tiết 1 A.. V.KTBC: (4 phút) . E. chữ in hoa: . Ê. X. HS: So sánh. GV: HD để HS chỉ ra được các chữ in hoa có trong câu: Bố.Bài 28: Chữ thường . Q. N. R H+GV: Nhận xét. Y nhau giữa các chữ cái in( chữ hoa và chữ . U. chỉ vào chữ hoa Tiết 2 HS: Nhận diện và đọc âm của chữ ( nối b)Luyện tập (33 phút ) tiếp.Nhận diện và đọc âm của chữ ( cá nhân. .Dạy chữ thường và chữ hoa a)Nhận diện chữ hoa: (10 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) .) GV: Che phần chữ in thường trên bảng chữ.Mục đích yêu cầu: . chữ hoa I. M. Ô.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. K.Học sinh biết được chữ in hoa. chữ thường. T.Đồ dùng dạy – học: .Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường) thường khác nhau nhiều: A. nhóm đôi) a)Luyện đọc bảng. . SGK III. đọc được câu ứng dụng. GV ghi bảng HS: Tiếp tục quan sát bảng chữ thường. Kha. I.Đọc bài 27 (Sgk) . S. bổ sung. chữ hoa qua mẫu chữ.viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. cả lớp.Câu ứng dụnGV: “Bố mẹ cho bé và HS: Tiếp tục nhận diện và đọc các chữ ở chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa ’’ bảng chữ thường và chữ hoa. HS: Nhận xét tranh minh hoạ của câu ứng dụng. H. Bảng chữ cái hoa. Sgk GV: HD học sinh luyện đọc lại bài ở tiết 1 .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ba vì II. Ơ. GV: Giới thiệu câu ứng dụng.. Đ. đánh giá GV: Giới thiệu chữ thường. HS: phát biểu( 5 em) D. B. làm quen chữ viết hoa. O.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ GV: Cho học sinh quan sát bảng chữ thường gần giống nhau: C.GV: Sử dụng tranh vẽ SGK. Sa Pa 65 .Nhận ra và đọc chữ in hoa trong câu ứng dụng. Ư.HS: Bộ ghép chữ. GV: Treo bảng chữ thường và chữ hoa HS: Đọc trơn các chữ cái. Â. . G. nhận biết sự giống và khác L. P. quả nho B. . Ă. nối tiếp.Bài mới 1.

sửa lỗi phát âm cho HS.Chữ đứng đầu câu: Bố . 66 .Nói mẫu 1 câu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. báo.… . GV: Tóm tắt nội dung bài . về nơi nghỉ mát.Nhận xét chung giờ học. Sa Pa HS: Đọc câu ứng dụng ( cá nhân. nhóm. Gợi ý cho HS nói về Sự tích Sơn Tinh – Thuỷ Tinh.Tên riênGV: Kha.Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Luyện nói: theo chủ đề: Ba Vì 4. về bò sữa.Củng cố – dặn dò: (2 phút) . cả lớp) GV: lắng nghe. HS: Tìm các chữ vừa học trong sách. Kết hợp giải thích cho HS hiểu về Sa Pa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Giới thiệu về địa danh Ba Vì.

lá tía tô HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7 phút) Tờ bìa vỉa hè Lá mía tỉa lá GV: Viết mẫu (nêu qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: .Viết: nghe. cá 67 .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. II. III.Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà nhổ cỏ.Đọc bài: ng-ngh. chị Kha tỉa lá”. qu . . kh.KTBC: (4 phút) . lá tía tô.Bài 29: ia I.Phát triển lời nói tự nhiên chủ đề chia quà. đồng thanh) GV: Cho học sinh quan sát (cây tía tô) giới thiệu từ lá tía tô HS: Ghép (lá tía tô) đọc trơn – phân tích Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HĐ3: Viết bảng con (7 phút) ia.Học sinh đọc và viết được ia. khế B. . cây tía tô.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đồng thanh) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc nhóm.Luyện tập HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) . chị Kha nhổ cỏ” HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh Sgk nhận xét tranh minh hoạ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc ( cá nhân.Câu ứng dụnGV: “Bé Hà tỉa lá. .Dạy vần: HĐ1: Nhận diện vần: ia (3 phút) HĐ2: Đánh vần (12 phút) ia tía lá tía tô Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét đánh giá GV: Giới thiệu qua trực quan GV: Vần ia được tạo bởi 2 âm (i-a) HS: So sánh ia-i GV: Hướng dẫn học sinh đánh vần i – a – ia đọc trơn ia H+GV: Ghép t + ia + thanh sắc = tía HS: Phát âm tía( cá nhân.Bài mới: 1. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.GV: Sử dụng tranh vẽ.Mục đích yêu cầu: .HS: Sgk – bộ ghép chữ.

cả lớp HS: Mở vở GV: Hướng dẫn qui trình HS: Viết bài GV: Quan sát. HS khá nhắc lại . HS khác nhắc lại GV: Chỉ bảng HS: Đọc lại toàn bài ( Bảng lớp.GV nói.Củng cố – dặn dò: (2 phút) nhân. SGK) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài ở buổi 2 68 .Nghỉ giải lao HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7 phút) ia. uốn nắn HS: Quan sát tranh -> nhận xét GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Nói theo chủ đề. lá tía tô HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: chia quà (7 phút) C. .HS khá nói.

HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uốn nắn.Hướng dẫn viết: a. GV: Nhận xét chung giờ học. chữ số.Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HD viết bảng con: Cử tạ.học: Nội dung A.HS: Bảng con. chiều rộng. đẹp. HD quan sát. chữa lỗi trước lớp. thợ xẻ. nhận xét: Cử tạ. II. vở tập viết.Viết nhanh. nêu nhận xét về độ cao. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. phấn. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) g. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). H+GV: Nhận xét. uốn nắn. .học: . chữ số. chữ số. thợ xẻ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Khăn lau bảng. cá rô (6 phút) b.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3. cá rô I. thợ xẻ. cỡ chữ…. Các hoạt động dạy . Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. Củng cố. . gà ri B. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. 69 . III.Đồ dùng dạy . cá rô c. bảng phụ .Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ. gh. GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Nêu rõ yêu cầu.Tập Viết: Cử tạ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Biết viết đúng mẫu chữ.GV: Mẫu chữ. Bài mới: 1. .

Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Tre già, quả nho
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
(6 phút)
b. HD viết bảng con:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
c.HD viết vào vở TV
( 20 phút )
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê

3. Chấm chữa bài:(5 ph )
4. Củng cố, dặn dò:(3 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói
vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng
chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng
dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của
giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài
học sau.

70

Bài 30: ua- ưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được ua, cua bể, ưa, ngựa gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng “Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề giữa trưa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 29 (Sgk)
- Viết ia, tờ bìa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài (2 phút)
2,Dạy vần
a)Nhận diện vần: ua (3 phút)
b)Đánh vần (12 phút)
ua
ưa
cua
ngựa
cua bể ngựa gỗ

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần ua – ưa
*ua
GV: Vần ua gồm 2 âm u – a
HS: So sánh ua – ia
GV: Phát âm mẫu ua
HS: Phát âm -> ghép ua -> ghép cua( phân
tích -> đọc trơn)
GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (cua
bể) giải thích tranh -> rút ra từ cua bể
HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới
-> vần mới

Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: ua- cua bể
(7 phút)
d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cà chua
tre nứa
nô đùa
xưa kia

*ưa: qui trình dạy tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, sửa sai
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh)

Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Mẹ đi chợ mua khế, mía, dưa, thị
cho bé”

HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh
Sgk nhận xét tranh vẽ
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong
Sgk theo nhóm, cá nhân

Nghỉ giải lao (5 phút)

GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết
71

b)Luyện viết:
(7 phút)
ua – cua bể, ưa – ngựa gỗ

HS: Viết vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn.

c)Luyện nói theo chủ đề: giữa trưa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk)
(7 phút)
nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
- GV nói, HS khá nhắc lại
- HS khá nói, HS khác nhắc lại
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)
bài( bảng lớp, SGK)
- Chốt nội dung bài,
HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2

72

Bài 31: Ôn Tập
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn vần đã học ia, ua, ưa.
- Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ.
- Nghe kể lại theo tranh chuyện Khỉ và Rùa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, tranh vẽ, kể chuyện khỉ và rùa
- HS: SGK
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 30 (Sgk)
- Viết: cà chua, tre nứa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a)Ôn các vần đã học ia, ua, ưa
- Lập bảng ôn:
(12 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần đã học -> ôn tập
GV: Sử dụng bảng phụ + nêu câu hỏi gợi ý
HS nhác lại các vần đã học, GV ghi hệ
thống lại theo trả lời của HS
HS: Lên bảng chỉ vần đọc -> ghép tiếng,
đánh vần
GV: Sửa sai cho học sinh

Nghỉ giải lao
b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
mua mía
ngựa tía
màu dưa
trải đỗ
c-Viết bảng con: (7 phút)
mùa dưa, ngựa tía
Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Gió lùa kẽ lá
Lá khẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa nghỉ trưa”

GV: Giới thiệu từ qua sử dụng trực quan
HS: Đọc từ ứng dụng ( cá nhân, đồng
thanh)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> học sinh
quan sát tranh (Sgk) nhận xét nội dung
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng -> Học sinh đọc
HS: Đọc bài (Sgk) đọc nhóm -> cá nhân, cả
lớp

Nghỉ giải lao
b)Luyện viết vở tập viết (7 phút)
73

c)Luyện kể chuyện “Khỉ và Rùa”
(7 phút)

ý nghĩa: Ba hoa và cẩu thả là tính
xấu
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: Viết mẫu (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Kể lần 1 + kể lần 2 kết hợpc hỉ tranh
vẽ
HS: Kể lần lượt theo từng tranh
Tranh 1: Rùa và Khỉ là đôi bạn thân, Khỉ
bảo cho Rùa biết là vợ Khỉ sinh con
Tranh 2: Đến nơi Rùa băn khoăn không
biết làm cách nào, Khỉ bảo Rùa ngậm đuôi
Tranh 3: Vừa tới cổng vợ Khỉ chạy ra chân
Tranh 4: Rùa rơi xuống đất
GV: Nêu ý nghĩa, liên hệ
GV: Chốt nội dung bài
HS: đọc bài tốt hơn ở buổi 2

74

Bài 32: oi – ai
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được oi – ai, nhà ngói, bé gái.
- Đọc được câu ứng dụnGV: “Chú bói cá nghĩ gì thế / Chú nghĩ về bữa trưa”
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: sẻ, ri, bói cá.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh minh hoạ (Sgk)
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
1.Đọc bài 31 (Sgk)
2.Viết: mua mía, trỉa đỗ
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Dạy vần
a-Nhận diện vần: oi (3 phút)
b-Đánh vần: (12 phút)
oi
ai
ngói
gái
nhà ngói bé gái

Nghỉ giải lao (5 phút)
c-Viết bảng con: oi –ai (7 phút)
nhà ngói, bé gái
d-Đọc từ ứng dụng (7 phút)
ngà voi
gà mái
cái còi
bài vở

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài Sgk (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần oi – ai
*oi
GV: Vần oi gồm o – i
HS: So sánh oi – i(o)
GV: Phát âm mẫu oi
HS: Phát âm oi -> ghép oi -> ghép ngói
đánh vần ngói – phân tích - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh -> từ
khoá nhà ngói
HS: Đọc trơn từ -> phân tích
*Vần ai (qui trình dạy tương tự)
GV: Viết mẫu nêu rõ qui trình
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

Tiết 2:
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
Câu ứng dụnGV:
“Chú bói cá nghĩ gì thế
Chú nghĩ về bữa trưa”

HS: Đọc bài trên bảng -> học sinh quan
sát tranh nhận xét tranh vẽ
GV: Giải thích tranh vẽ -> câu ứng dụng
HS: Đọc bài Sgk -> đọc nhóm -> cá
nhân, cả lớp
75

Nghỉ giải lao
b-Luyện viết vở tập viết (7 phút)
oi, ai, nhà ngói, bé gái
c-Luyện nói theo chủ đề (7 phút)
sẻ, ri, bói cá, le le
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: HD cách trình bày cách viết bài
HS: Viết vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt
nội dung bài
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài và xem
kĩ bài sau

76

ơi *ôi GV: Vần ôi gồm 2 âm ô – i HS: So sánh ôi – ai GV: Phát âm mẫu ôi HS: Phát âm -> ghép ôi -> ghép ổi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.KTBC: (4 phút) .Giới thiệu bài (2 phút) 2. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . mẹ . bơi lội .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. trái ổi.Dạy vần a)Nhận diện vần: ua (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ôi ơi ôỉ bơi trái ổi bơi lội Nghỉ giải lao: (5 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ôi .Bài 33: ôi . trái ổi. mẹ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: . bé gái đi chơi phố với bố.Đọc bài 32 (Sgk) .Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) Bé trai.Viết: ngà voi. nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng 77 . sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cá nhân. ơi. bơi lội d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái chổi ngói mới thổi cơm đồ chơi Tiết 2: 3. giải thích tranh -> rút ra từ trái ổi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ơi: qui trình dạy tương tự c-Viết bảng con: (7 phút) ôi.ơi I. II.Mục đích yêu cầu: .HS: Bộ ghép chữ III.Bài mới: 1. gà mái B.Học sinh đọc và viết được ôi. bé gái đi chơi phố với bố. ơi.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.

HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. đánh giá. HS khá nhắc lại . GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài( bảng lớp.Chốt nội dung bài. trái ổi.HS khá nói. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ôi. bơi lội c)Luyện nói theo chủ đề: Lễ hội (7 phút) C. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm.GV nói. uốn nắn. ơi. SGK) . HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 78 .

ưi.Học sinh đọc và viết được: ui. sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. .Đồ dùng dạy – học: .Bài 34: ui – ưi I. đồi núi.Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ưi.KTBC: (4 phút) .Đọc bài 33 (Sgk) . HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 79 .Dạy vần a)Nhận diện vần: ui (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ui ưi núi gửi đồi núi gửi thư Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ui – ưi *ui GV: Vần ui gồm 2 âm u – i HS: So sánh ui – ôi GV: Phát âm mẫu ui HS: Phát âm -> ghép ui -> ghép núi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (núi) giải thích tranh -> rút ra từ đồi núi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ưi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ui.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. gửi thư GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. gửi thư .Viết cái chổi. đồi níu. dồ chơi B.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồi núi II.HS: Bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài (2 phút) 2. HS: Luyện đọc( cá nhân. đồng thanh) Tiết 2: 3.Đọc được câu ứng dụng “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”.Mục đích yêu cầu: .

uốn nắn. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. đồi núi.HS khá nói. đánh giá. bưởi. HS khá nhắc lại . gửi thư GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. SGK) . c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Chuối.GV nói.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Sgk theo nhóm. C. vú sữa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . ưi.Chốt nội dung bài. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ui. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 80 .

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . bưởi. HS: Luyện đọc( cá nhân.Dạy vần a)Nhận diện vần: uôi – ươi (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) uôi ươi chuối bưởi nải chuối múi bưởi Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần uôi – ươi *uôi GV: Vần uôi gồm 2 âm uô – i HS: So sánh uôi – ôi GV: Phát âm mẫu uôi HS: Phát âm -> ghép uôi -> ghép chuối( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. nải chuối. đồi núi B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối.Học sinh đọc và viết được: uôi.Mục đích yêu cầu: .Viết gửi thư. . đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 81 .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”. ươi.KTBC: (4 phút) .Giới thiệu bài (2 phút) 2. nải chuối. ươi.Đọc bài 34 (Sgk) .Bài 35: uôi – ươi I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. múi bưởi . giải thích tranh -> rút ra từ nải chuối HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ươi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) uôi. vú sữa II.Đọc được câu ứng dụng “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”.HS: Bộ ghép chữ III. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. múi bưởi d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy – học: .Bài mới: 1.

c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) Chuối. vú sữa nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. nải chuối. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 82 . C. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) uôi. uốn nắn.Sgk theo nhóm. ươi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. bưởi.GV nói.HS khá nói. SGK) . múi bưởi GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. HS khá nhắc lại .Chốt nội dung bài. đánh giá.

Học sinh đọc và viết được: ay. nhảy dây.Mục đích yêu cầu: .ây (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ay ây bay dây máy bay nhảy dây Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ay . đi xe II. ây.So sánh ay với ây Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ay.Đọc được câu ứng dụng “giờ ra chơi bé trai thi chạy. nhảy dây. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 83 .Đọc bài 35 (Sgk) . múi bưởi B. máy bay d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cối xay vây cá ngày hội cây cối Tiết 2: 3. đi bộ.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .ây *ay GV: Vần ay gồm 2 âm a và y HS: So sánh ay với ai GV: Phát âm mẫu ay HS: Phát âm -> ghép ay -> ghép bay( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. ươi. bé gái thi nhảy dây ”. HS: Luyện đọc( cá nhân.HS: Bộ ghép chữ III. buổi tối.ây I.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “giờ ra chơi bé trai thi chạy.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chạy. ây.Dạy vần a)Nhận diện vần: ay .Bài 36: ay . sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. giải thích tranh -> rút ra từâymý bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ây: qui trình dạy tương tự . bé gái thi nhảy dây ”. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. .Giới thiệu bài (2 phút) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết uôi. máy bay .KTBC: (4 phút) .Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: .

nhảy dây. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ay. đi xe HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) chạy.HS khá nói. uốn nắn. HS khá nhắc lại . C. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. máy bay GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.Chốt nội dung bài.GV nói. SGK) .Sgk theo nhóm. ây. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 84 . đánh giá. đi bộ.

sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đôi đũa tuổi thơ mây bay HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tuổi thơ.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Viết: nhảy dây. Bộ ghép chữ . cả lớp) GV: Lắng nghe.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Cây khế II. Sgk: (16 phút) Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say HS: Đọc bài trên bảng .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) i y a ai ay HS: Đọc( cá nhân. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) HS: Nêu các vần kết thúc bằng i. máy bay B.Đồ dùng dạy – học: . mây bay 85 .HS: Bộ ghép chữ.Đọc bài 36 .KTBC: (4 phút) .Bài 37: Ôn Tập I. III.Mục đích yêu cầu: . quan sát T3 (Sgk) Thay cho gió trời GV: Nhận xét tranh. y .Bài mới: 1. đọc bài SGK theo b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) nhóm cá nhân – cả lớp tuổi thơ.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . đồng thanh) â GV: Đưa bảng ôn o HS: Lần lượt lập các vần dựa vào ô mẫu.GV: Bảng ôn. uốn nắn a-Luyện đọc bảng. SGK.Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ . giải thích câu ứng Giữa trưa oi ả dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng i. ơ nhóm. mây bay GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con 3.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Luyện tập GV: Quan sát.

bổ sung. Tranh 5: Người anh lấy quá nhiều…. không nên tham lam 4. Tranh 2: Đại bàng bay đến ăn khế của người em ….HS khác nhắc lại lời kể của bạn. của cô H+GV: Nhận xét. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể theo từng tranh ( HS khá) . chốt lại ý nghĩa. Tranh 3: Người em theo đại bàng đi lấy châu báu….Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 anh em cùng sinh ra trong 1 gia đình….. Tranh 4: Người anh nghe chuyện bắt em đổi cây khế…. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 86 .c-Kể chuyện: Cây khế (10 phút) *ý nghĩa: Nên có tấm lòng tốt. .

Đồ dùng dạy – học: . HS: Luyện đọc( cá nhân. giải thích tranh -> rút ra từ máy bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới * ao: qui trình dạy tương tự . ngôi sao d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái kéo trái đào leo trèo chào cờ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần: eo .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . mưa.So sánh ao với eo GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gió. mây bay B. mây.Viết tuổi thơ.HS: Bộ ghép chữ III. . lũ II.Dạy vần a)Nhận diện vần: eo . đồng thanh) 3.ao I.Bài mới: 1.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ 87 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. chú mèo. ao. bão.Đọc được câu thơ ứng dụng “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao Bé ngồi thổi sáo ”.Đọc bài 37 (Sgk) . sửa sai Tiết 2: HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Mục đích yêu cầu: .Bài 38: eo .Giới thiệu bài (2 phút) 2.ao *eo GV: Vần eo gồm 2 âm e và o GV: Phát âm mẫu eo HS: Phát âm -> ghép eo -> ghép mèo( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.KTBC: (4 phút) . chú mèo. ngôi sao .Học sinh đọc và viết được: eo.ao (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) eo ao mèo sao chú mèo ngôi sao Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) eo. ao.

SGK) . c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Gió. mây. bão.GV nói. uốn nắn. ao. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. đánh giá. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 88 . gió. chú mèo. HS khá nhắc lại .HS khá nói. C. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) eo. mưa.Chốt nội dung bài. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Bé ngồi thổi sáo ”. ngôi sao GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm.

III. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HD viết bảng con: Xưa kia. vở tập viết. đẹp. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. hướng dẫn viết từng dòng. mùa dưa. . GV: Chấm bài của 1 số học sinh. II. GV: Nhận xét chung giờ học.( Cả lớp ) GV: Quan sát. bé gái B. ngà voi. Các hoạt động dạy . . ngà voi. gà mái c. chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. phấn. cỡ chữ…. HD quan sát. Chấm chữa bài: 4. gà mái I. ngà voi. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. ngà voi. mùa dưa. uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. gà mái 3.GV: Mẫu chữ.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) Xưa kia. GV: Nêu rõ yêu cầu. chiều rộng. GV: Quan sát. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. H+GV: Nhận xét. nêu nhận xét về độ cao. uốn nắn. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nhà ngói. nhận xét: Xưa kia. 89 .HS: Bảng con. Khăn lau bảng.học: . Bài mới: 1.Nhận xét. cỡ chữ.Biết viết đúng mẫu chữ.Mục đích yêu cầu: . . gà mái (6 phút) b. Củng cố.Tập Viết: Xưa kia. mùa dưa. bảng phụ . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Viết nhanh.Đồ dùng dạy .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Hướng dẫn viết: a.học: Nội dung A. mùa dưa.

Biết viết đúng mẫu chữ. Chấm chữa bài: 4. vui vẻ 3. ngày hội. hướng dẫn viết từng dòng. vui vẻ I. cỡ chữ…. vui vẻ b.học: . HD quan sát. uốn nắn. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. . GV: Nhận xét chung giờ học. ngà voi B.Hướng dẫn viết: a.Nhận xét. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nêu nhận xét về độ cao. GV: Nêu rõ yêu cầu.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) đồ chơi. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Tập Viết: đồ chơi. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . ngày hội. tươi cười. tươi cười.Viết nhanh. vui vẻ c. chiều rộng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Củng cố. cỡ chữ. ngày hội. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.GV: Mẫu chữ. II.Đồ dùng dạy . ngày hội. tươi cười. bảng phụ . đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. H+GV: Nhận xét. .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Mùa dưa. 90 . đẹp. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Khăn lau bảng. vở tập viết.HS: Bảng con. HD viết bảng con: đồ chơi. chữa lỗi trước lớp. tươi cười. Bài mới: 1. phấn.học: Nội dung A. nhận xét: (6 phút) đồ chơi. GV: Quan sát. Các hoạt động dạy . III. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

KTBC: (4 phút) 1. III. sử dụng tranh (SGK). II. chú mèo B. cái cầu.Dạy vần: a) Nhận diện vần au (3 phút) b)Phát âm và đánh vần (12 phút) au âu cau cầu cây cau cái cầu Nghỉ giải lao (5 phút) c)Viết bảng con (7 phút) au .âu *Vần au: GV: Vần au gồm 2 âm a-u HS: So sánh au – ao giống và khác HS: Đánh vần au -> ghép vần au Phân tích -> đọc trơn Ghép tiếng cau .Mục tiêu: . .Đọc bài 38 (SGK) 2. HS: Bộ ghép chữ.âu I. âu.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ.Đọc được câu ứng dụng “Chào mào có áo màu nâu.Học sinh đọc và viết được au.âu.đánh vần – phân tích . cây cau.Bài mới: 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bà cháu.Viết: ngôi sao. . Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về”.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) “Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần au .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cây cau – cái cầu d) Đọc từ ứng dụng (7 phút) rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Tiết 2: 3.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh (SGK) cây cau giải thích HS: Ghép từ cây cau -> đọc trơn – phân tích *Vần âu: GV: Vần âu gồm â-u HS: So sánh âu – au giống và khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới -> phân tích tiếng có vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm bàn – cá nhân HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét nội dung bài GV: Ghi câu ứng dụng 91 .Bài 39: au .

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề  Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau 92 .Nghỉ giải lao b) Luyện viết vở tập viết (7 phút) HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong (SGK) đọc nhóm – bàn – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c) Luyện nói theo chủ đề bà cháu HS: Viết bài vào vở (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (SGK) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 4.

Luyện tập a)Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm.Bài 40: iu – êu I. đánh giá GV: Giới thiệu vần iu – êu *Vần iu: GV: Vần iu gồm 2 âm i-u HS: So sánh iu – au giống khác nhau HS: Đánh vần -> ghép iu -> phân tích . cái phễu.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh lưỡi rìu giải thích tranh HS: Ghép lưỡi rìu -> đọc trơn -> phân tích tìm tiếng đã học *Vần êu: GV: Vần êu gồm ê – u HS: So sánh êu – iu giống khác nhau GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. châu chấu B. lưỡi rìu. HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét tranh 93 .đọc trơn – ghép tiếng rìu -> phân tích. .Đọc từ và câu ứng dụnGV: “Cây bưởi.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ. cây táo nhà bà đều sai trĩu quả”. đánh giá HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.Viết: lau sậy.Dạy vần: a)Nhận diện vần iu (3 phút) b) Phát âm và đánh vần (12 ph) iu êu riud phễu lưỡi rìu cái phễu Nghỉ giải lao: (5 phút) c)Hướng dẫn viết bảng con (7 phút) iu – lưỡi rìu. HS: Bộ ghép chữ.. chịu Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (SGK) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. lớp.Phát triển theo chủ đề: ai chịu khó.Đọc: bài 39 (SGK) 2. cá nhân.đánh vần . II.Bài mới: 1. III.KTBC: (4 phút) 1.Mục đích yêu cầu: . sử dụng tranh giáo khoa..Học sinh đọc đúng iu – êu. êu – cái phễu d)Đọc từ ứng dụng (7 Phút) líu lo.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

cây táo nhà bà đều sai trĩu quả” vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Tiểu kết nội dung tranh vẽ GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau 94 . cá nhân Nghỉ giải lao b)Luyện viết vở tập viết (7 Phút ) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c)Luyện nói theo chủ đề: Ai chịu HS: Viết bài vào vở khó (7 Phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh -> nhận xét nội dung tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề 4.“cây bưởi. bàn .

Mục đích yêu cầu: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. cả lớp) GV: Lắng nghe. SGK.HS: Bộ ghép chữ. mưu trí B. có nhiều châu chấu. o . Bộ ghép chữ . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 95 . kì diệu 3. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.GV: Bảng ôn.Bài mới: 1. nhóm. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn Sáo ưa nơi khô ráo.Phát âm.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.KTBC: (4 phút) . Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u. III.ÔN TậP I. đánh vần vần lập được( nối tiếp. Sgk: (16 phút) Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Nêu các vần kết thúc là u. .Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . cào cào HS: Đọc bài trên bảng .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Viết: chú cừu. quan sát T3 b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) (Sgk) GV: Nhận xét tranh .Đọc bài 42 . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.. của cô H+GV: Nhận xét. giáng cho nó 1 gậy. Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên.c-Kể chuyện: Sói và cừu (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. Tranh 4: Cừu thoát chết HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 96 . bổ sung. GV: Kể lần 1 cho HS nghe ... uốn nắn..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . chốt lại ý nghĩa.

sửa lỗi phát âm cho học sinh GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. ngh ai. iêu Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . uôi. ia. nh. cả lớp) GV: Lắng nghe. th. 38 4.Ôn tập a-Luyện đọc âm vần: (13 phút) gh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: . rõ ràng .Đọc bài 43 . 36. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. Bộ ghép chữ . III. kì diệu B. iu.Viết: ao bèo. từ đã học .Bài mới: 1. bổ sung GV: Sửa lỗi phát âm cho HS Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) vỉa hè. ua. qu. tr.Đồ dùng dạy – học: .Đọc SGK bài 34. ươu. đua xe.Có ý thức học tập tốt II. ưu. chia quà c-Viết bảng con: (7 phút) đua xe. ng. nhóm. Sgk: (16 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng GV: HD học sinh đọc 3 bài trong SGK HS: Đọc bài trong SGK( theo nhóm cá nhân – cả lớp) 97 . SGK.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. ao. chia quà 3.GV: Bảng phụ.Ôn Tập: Giữa Kì I.Rèn kỹ năng phát âm đúng.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đọc từ ứng dụng HS: Đọc theo HD của GV( nối tiếp. tiếng.Giúp HS đọc đúng âm vần. vần đã học GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.HS: Bộ ghép chữ.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm.KTBC: (4 phút) .

H+GV: Lắng nghe.Dặn học sinh đọc bài và ôn kĩ hơn các bài đã học chuản bị cho kiểm tra giữa kì KIểM TRA GIữA Kì I ( Đề bài do phòng ra) 98 . nhận xét. bổ sung GV: Chốt nội dung bài .

KTBC: (4 phút) 1. báo hiệu mùa vải thiều đã về”.Mục đích yêu cầu: . II. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng 99 .Giới thiệu bài: (2P) 2. báo hiệu mùa vái thiều đã về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. .Bài 41: iêu – yêu I. HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1. đánh giá GV: Giới thiệu vần iêu – yêu *Vần iêu: GV: Vần iêu gồm iê – u HS: So sánh iêu – iu giống khác nhau HS: Phát âm iêu phân tích -> ghép iêu -> ghép diều đánh vần – phân tich .Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iêu yêu diều yêu diều sáo yêu quý Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iêu – diều sáo yêu – yêu quý d)Đọc từ ứng dụng (7P) buổi chiều yêu cầu hiểu bài giá yếu Tiết 2 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “Tu Hú kêu.Đọc: bài 40 (SGK) 2. yêu – yêu quý.Viết: lưỡi rìu.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. tranh (SGK).Đọc đúng câu “Tu hú kêu.Giúp học sinh đọc viết được iêu – diều sáo.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé tự giới thiệu”. .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ diều sáo . III. cây nêu B.

Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé tự giới thiệu” 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết baì vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 100 .

KTBC: 1. trái lựu. yêu quý B.Viết: buổi chiều.Giới thiệu bài: 2.HS: SGK. . gấu. bộ ghép chữ III.Bài 42: ưu – ươi I. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ưu 4P 2P Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. . đánh giá GV: Giới thiệu vần ưu – ươu 3P *Vần ưu: GV: Vần ưu gồm 2 âm ư – u b-HĐ2: Phát âm và đánh vần 12P HS: So sánh ưu – iu ươ ươu HS: Phát âm ưu -> đánh vần -> phân tích – Lựu hươu ghép vần ưu -> ghép tiếng lựu. báo. hươu sao.Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng câu ứng dụnGV: “Buổi trưa Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối”. ươu – hươu sao.sử dụng tranh SGK.Giúp học sinh đọc viết đúng từ ngữ: ưu – trái lựu.GV: Bộ ghép chữ . II.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề hổ.Bài mới: 1.u HS: So sánh ươu – ưu (qui trình dạy tương Nghỉ giải lao (5P) tự) c-HĐ3: Viết bảng con (7P) ươu – ươu. hươu sao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chú cừu bầu rượu HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân mưu trí bướu cổ tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.đánh vần Trái lựu hươu sao đọc trơn – phân tích GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh vẽ HS: Ghép từ khoá trái lựu -> đọc *Vần ươu: GV: Vần ươu gồm ươ .Đọc: Bài 41 (SGK) 2.Luyện tập: a-HĐ1: Luyện đọc bảng – SGK HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm cá (19P) nhân – lớp HS: Quan sát tranh nhận xét tranh GV: Ghi câu ứng dụng 101 .Đồ dùng dạy – học: .

HS khác nhắc lại) 3. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh báo.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 102 . trái lựu. gấu. hươu. nai. nói mẫu HS: Luyện nói theo chủ đề ( HS khá giỏi nói.Nghỉ giải lao: (5P) b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) ươu – ươu. hươu sao HS: Đọc HS: Đọc bài SGK . voi (7P) (SGK) nhận biết hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở.đọc nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn c-HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: hổ.

III. nhóm.HS: Bộ ghép chữ. uốn nắn 103 . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.Bài mới: 1. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Viết: chú cừu. kì diệu 3.KTBC: (4 phút) . SGK.Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê i ư iê yê ươ HS: Đọc bài (2H) . .GV: Bảng ôn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A. Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh vần vần lập được( nối tiếp. Sgk: (16 phút) HS: Nêu các vần kết thúc là u. cả lớp) GV: Lắng nghe. Bộ ghép chữ .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Mục đích yêu cầu: . mưu trí B.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u.Đọc bài 42 .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. o . sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 43: Ôn tập I.Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu.Phát âm.

Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . uốn nắn. chốt lại ý nghĩa. giáng cho nó 1 gậy. của thông minh nên đã thoát chết.. Con cừu bình tĩnh . có nhiều châu chấu.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 104 . bổ sung.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. 4.. Tranh 4: Cừu thoát chết *ý nghĩa: Con sói chủ quan và kiêu căng HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) nên phải đền tội. cô H+GV: Nhận xét. quan sát T3 Sáo ưa nơi khô ráo.Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Đọc bài trên bảng . (10 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. đọc bài SGK b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết c-Kể chuyện: Sói và cừu GV: Quan sát.. cào cào (Sgk) GV: Nhận xét tranh . Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.

an I. II.Giống nhau: Bắt đầu bằng o .Viết: cá sấu. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa”.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học * Vần an: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: . an.Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài 44: on .Đọc đúng câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. nhà sàn .Bài mới: 1. đánh giá GV: Giới thiệu vần on . HS: Bộ ghép chữ.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 105 . tranh (SGK).đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ mẹ con .) Tiết 2 3.Đọc: bài 43 (SGK) 2.Giúp học sinh đọc viết được: 0n.Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) on an con sàn mẹ con nhà sàn Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) on – mẹ con an – nhà sàn d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau non thợ hàn hòn đá bàn ghế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp..Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm on phân tích -> ghép on -> ghép con đánh vần – phân tich .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cá nhân.KTBC: (4 phút) 1. III.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé và bạn bè”. kì diệu B.. .an *Vần on: GV: Vần on gồm o – n HS: So sánh on – oi . mẹ con.

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa ” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) on – mẹ con an – nhà sàn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé và bạn bè” 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .“ Gấu mẹ dạy con chơi đàn.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 106 .

. cá nhân.ăn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ân ă.Giúp học sinh đọc viết được: ân.n HS: So sánh ân .ăn *Vần ân: GV: Vần ân gồm â .Giống nhau: Kết thúc bằng n .KTBC: (4 phút) 1.Đọc đúng câu: “ Bé chơi thân với bạn Lê.ăn cân trăn cái cân con trăn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét..đọc trơn – phân tích – tiếng đã học Nghỉ giải lao * Vần ăn: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) ân cân ăn trăn d)Đọc từ ứng dụng (7P) bạn thân khăn rằn gần gũi dặn dò GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1. đánh giá GV: Giới thiệu vần ân .Viết: mẹ con.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. nhà sàn B. ăn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: Bộ ghép chữ.) Tiết 2 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 107 .Khác nhau: Bắt đầu bằng â HS: Phát âm ân phân tích -> ghép ân -> ghép cân đánh vần – phân tich .an . Bố bạn Lê là thợ lặn”. tranh (SGK). uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Dạy vần: a)Nhận diện vần ân .Đọc: bài 44 (SGK) 2.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nặn đồ chơi ”. III.ăn I. con trăn .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái cân .. cái cân.Bài 45: ân.Giới thiệu bài: (2P) 2. II.ă .

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 108 . Bố bạn Lê là thợ lặn” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ân cân ăn trăn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Nặn đồ chơi” HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại 4.“Bé chơi thân với bạn Lê.

Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
đồ chơi, tươi cười
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung

b. HD viết bảng con:

( 5 phút)

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

c.HD viết vào vở

( 18 phút )

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

GV: Nêu yêu cầu của tiết học

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

109

Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Cái kéo, trái đào
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

b. HD viết bảng con:
( 5 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

c.HD viết vào vở
( 18 phút )
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

110

Bài 46: ÔN - ƠN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca
- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 45 (SGK)
- Viết: bạn thân, dặn dò
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ôn
ơn
chồn
sơn
con chồn
sơn ca

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
ôn bài
cơn mưa
khôn lớn
mơn mởn

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ôn - ơn
*Vần ôn:
GV: Vần ân gồm ô - n
HS: So sánh ôn - on
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng ô
HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn ->
ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân
tích
* Vần ơn: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
111

“Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi
lại bận rộn”
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Mai sau khôn lớni”

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
- Ôn lại bài ở nhà

112

Bài 47: EN – ÊN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện
- Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 46 (SGK)
- Viết: con chồn, sơn ca
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần en – ên (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
en
ên
sen
nhện
lá sen
con nhện

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần en – ên
*Vần en:
GV: Vần en gồm e - n
HS: So sánh en - ôn
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e
HS: Phát âm en phân tích -> ghép en ->
ghép sen đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lá sen - đọc trơn – phân tích
* Vần ên: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
en
lá sen
ên
con nhện

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
áo len
mũi tên
khen ngợi
nền nhà

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
113

“ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non.
Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.

HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
en
lá sen
ên
con nhện
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“ Bên phải, bên trái, bên trên, bên
dưới

GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại

4.Củng cố – dặn dò: (2P)
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

114

Bài 48: IN – UN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: in, đèn pin. un, con giun
- Đọc đúng câu: “ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nói lời xin lỗi ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 47 (SGK)
- Viết: lá sen, con nhện
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần in – un (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
in
un
pin
giun
đèn pin
con giun

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài ( 2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần in – un
*Vần in:
GV: Vần in gồm i - n
HS: So sánh in - en
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng i
HS: Phát âm in phân tích -> ghép in ->
ghép pin đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ đèn pin - đọc trơn – phân tích
* Vần un: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
in
đèn pin
un
con giun

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
nhà in
mưa phùn
xin lỗi
vun xới

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
115

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ủn à ủn ỉn Chín chú lợn con Ăn đã no tròn Cả đàn đi ngủ”.HS khác nhắc lại 4. cá nhân. lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.3. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) in đèn pin un con giun c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Nói lời xin lỗi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK( đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 116 .

Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 117 . . yên. tranh (SGK).Mục đích yêu cầu: .Giúp học sinh đọc viết được: iên.đọc trơn – phân tích * Vần yên: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cá nhân. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.yên (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iên yên điện yến đèn điện con yến Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iên đèn điện yên con yến d)Đọc từ ứng dụng (7P) cá biển yên ngựa viên phấn yên vui Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Khác nhau: Bắt đầu bằng iê HS: Phát âm iên phân tích -> ghép iên -> ghép điện đánh vần – phân tich .Giới thiệu bài: (2P) 2.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Biển cả ”.Bài mới: 1. con giun B.Bài 49: IÊN – YÊN I.Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão. con yến .Viết: đèn pin.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A..KTBC: (4 phút) .) Tiết 2 3.. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. HS: Bộ ghép chữ. đèn điện.Giống nhau: Kết thúc bằng n . II.Dạy vần: a)Nhận diện vần iên .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. kiến đen lại xây nhà. đánh giá GV: Giới thiệu vần iên – yên *Vần iên: GV: Vần iên gồm iê – iê HS: So sánh iên – iêu .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ đèn điện .Đọc: bài 48 (SGK) . III.

Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) iên đèn điện yên con yến c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Biển cả 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. kiến đen lại xây nhà.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 118 .“ Sau cơn bão.

Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm uôn phân tích -> ghép uôn -> ghép chuồn đánh vần – phân tich . vươn vai . Trên giàn thiên lí.Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần uôn – ươn *Vần uôn: GV: Vần uôn gồm uô .Đọc đúng câu: “ Mùa thu bầu trời như cao hơn.Luyện tập: 119 .Giúp học sinh đọc viết được: uôn. cá nhân.Viết: đèn điện.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chuồn chuồn. II.ươn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôn chuồn chuồn chuồn ươn vươn vươn vai Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai d)Đọc từ ứng dụng (7P) cuộn dây con lươn ý muốn vườn nhãn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. tranh (SGK).n HS: So sánh uôn – uôi . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. HS: Bộ ghép chữ.đọc trơn – phân tích * Vần ươn: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 50: UÔN – ƯƠN I.Mục đích yêu cầu: . con yến B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cào cào ”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. chuồn chuồn..Giống nhau: Bắt đầu bằng uô .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ chuồn chuồn .. III. ươn. . châu chấu.Bài mới: 1.Đọc: bài 49 (SGK) .) Tiết 2 3.Dạy vần: a)Nhận diện vần uôn .KTBC: (4 phút) .

HS khác nhắc lại 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Mùa thu bầu trời như cao hơn.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 120 . cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Chuồn chuồn. châu chấu. cào cào’’ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. Trên giàn thiên lí.

vườn nhãn B. cả lớp) GV: Lắng nghe. con lươn.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ.GV: Bảng ôn. . y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. Bộ ghép chữ .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u n an b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cuồn cuộn con vượn thôn bản Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) cuồn cuộn. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Đồ dùng dạy – học: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần II.Bài mới: 1.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n . Sgk: (16 phút) Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng i. bới giun b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) cuồn cuộn con vượn Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Viết: cuộn dây.KTBC: (4 phút) .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. SGK.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.Mục đích yêu cầu: . con vượn 3. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 121 .HS: Bộ ghép chữ. III. nhóm. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng .Đọc bài 50 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Bài 51: ÔN TậP I.

của cô H+GV: Nhận xét.. . uốn nắn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 122 .. bổ sung. chốt lại ý nghĩa. Lúc đầu còn vui vẻ..Kể theo từng tranh ( HS khá) .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. từ sớm đến gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ Tranh 2: Họ chia đi chia lại.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.cả ba ra về đều vui vẻ.c-Kể chuyện: Chia phần (10 phút) *ý nghĩa: Trong cuộc sống biết nhường nhin nhau thì vẫn hơn 4. vẫn không đều nhau..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 người đi săn.. Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn được ra và chia Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia đều...

Đọc đúng các câu: “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái võng .) Tiết 2 3. cái võng.ng HS: So sánh ong – on .Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài 52: ONG .Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a)Nhận diện vần ong . cá nhân.Giúp học sinh đọc viết được: ong.Khác nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm ong phân tích -> ghép ong -> ghép võng đánh vần – phân tich .KTBC: (4 phút) . . HS: Bộ ghép chữ. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đá bóng ”.Viết: cuồn cuộn.Đọc: bài 51 (SGK) .ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ong võng cái võng ông sông dòng sông Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ong cái võng ông dòng sông d)Đọc từ ứng dụng (7P) con ong cây thông vòng tròn công viên Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giống nhau: Bắt đầu bằng uô .. con vượn. đánh giá GV: Giới thiệu vần ong – ông *Vần onGV: GV: Vần ong gồm o . III.Bài mới: 1.Luyện tập: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 123 .ÔNG I. tranh (SGK).đọc trơn – phân tích * Vần ônGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.. II. ông.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. dòng sông . thôn bản B.

cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ong cái võng ông dòng sông c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Đá bóng 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 124 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 125 .KTBC: (4 phút) .. Sóng vỗ bờ rì rào. măng tre. công viên B. rì rào”..âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ăng măng măng tre âng tầng nhà tầng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ăng măng tre âng nhà tầng d)Đọc từ ứng dụng (7P) rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu vần ăng – âng *Vần ănGV: GV: Vần ăng gồm ă .đọc trơn – phân tích * Vần ânGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giúp học sinh đọc viết được: ăng.) 3.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .Giống nhau: Kết thúc bằng ng . .Bài mới: 1.Khác nhau: Bắt đầu bằng ă HS: Phát âm ăng phân tích -> ghép ăng -> ghép măng đánh vần – phân tich .Bài 53: ĂNG – ÂNG I. cây thông.Giới thiệu bài: (2P) 2. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Đọc đúng câu: “ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Đọc: bài 52 (SGK) . HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Vâng lời cha mẹ”.Viết: con ong. III. nhà tầng . âng. cá nhân.ng HS: So sánh ăng – ong . II.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ măng tre . tranh (SGK).

Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ăng măng tre âng nhà tầng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Vâng lời cha mẹ’’ 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 126 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. rì rào”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Sóng vỗ bờ rì rào.“ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. cá nhân.

nâng niu B. sừng hươu .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 127 .Mục đích yêu cầu: . thung lũng. vầng trăng.Giúp học sinh đọc viết được: ung. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. II.Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Khác nhau: Bắt đầu bằng u HS: Phát âm ung phân tích -> ghép ung -> ghép súng đánh vần – phân tich .Đọc: bài 53 (SGK) .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bông súng . đánh giá GV: Giới thiệu vần ung – ưng *Vần unGV: GV: Vần ung gồm u .) 3.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Rừng. .ng HS: So sánh ung – ong .ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ung súng bông súng ưng sừng sừng hươu Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ung bông súng ưng sừng hươu d)Đọc từ ứng dụng (7P) cây sung củ gừng trung thu vui mừng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .KTBC: (4 phút) .Viết: rặng dừa..đọc trơn – phân tích * Vần ưnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.. cá nhân.Bài 54: UNG – ƯNG I.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. bông súng.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung . tranh (SGK). III. HS: Bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2P) 2. ưng. đèo ”. suối.Đọc đúng câu: “ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”.

thung lũng. đèo’’ 4. suối.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 128 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. cá nhân. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Rừng.“ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”.

HS: Bảng con. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. cuộn dây b.Viết nhanh. nhà in. đẹp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. cá biển. II. nhà in. nhận xét: (6 phút) Nền nhà. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nền nhà.HD viết vào vở ( 18 phút ) Nền nhà. cá biển. GV: Nêu rõ yêu cầu.GV: Mẫu chữ. 129 .Đồ dùng dạy . khôn lớn B.Mục đích yêu cầu: .học: . Bài mới: 1. cá biển. cuộn dây Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Củng cố. yên ngựa. phấn. H+GV: Nhận xét. Khăn lau bảng. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Biết viết đúng mẫu chữ. cá biển. nhà in. .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cỡ chữ: Nền nhà.Nhận xét. chiều rộng. . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.TậP VIếT:Nền nhà. yên ngựa. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. yên ngựa. HD quan sát. GV: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ…. nêu nhận xét về độ cao. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Các hoạt động dạy . chữa lỗi trước lớp. cuộn dây . yên ngựa. Chấm chữa bài: 4. 3. vở tập viết. nhà in. cá biển. III. hướng dẫn viết từng dòng. cuộn dây I. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). uốn nắn. cuộn dây c.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.học: Nội dung A. uốn nắn. yên ngựa. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Chú cừu. nhà in. bảng phụ .Hướng dẫn viết: a.

uốn nắn.TậP VIếT: Con ong. Các hoạt động dạy .Mục đích yêu cầu: . cây sung.học: Nội dung A. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cây sung.Hướng dẫn viết: a. bảng phụ . 130 . II. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. H+GV: Nhận xét. vầng trăng.Viết nhanh. củ gừng.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ong. cỡ chữ…. GV: Nhận xét chung giờ học. củ gừng. cây thông. chiều rộng. nhận xét: (6 phút) Con ong. c. cây sung. cây thông. phấn. vầng trăng. Chấm chữa bài: 4. HD viết bảng con: (5 phút) Con ong. cây thông. HD quan sát. GV: Quan sát. Củng cố.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. b.Biết viết đúng mẫu chữ. . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nền nhà. 3. uốn nắn.Nhận xét. củ gừng. đẹp. . Khăn lau bảng. GV: Nêu rõ yêu cầu. nêu nhận xét về độ cao. cây thông. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.học: . . chữa lỗi trước lớp. III. vầng trăng. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát. củ gừng. củ gừng. cây thông. hướng dẫn viết từng dòng. cây sung. vầng trăng. cây sung. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). vở tập viết. cỡ chữ: Con ong. vầng trăng.GV: Mẫu chữ. cuộn dây B. I.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đồ dùng dạy . Bài mới: 1.HS: Bảng con.

Bài mới: 1.) 3.Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o . chiêng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống. III.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ lưỡi xẻng ..Đọc: bài 54 (SGK) . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.đọc trơn – phân tích * Vần iênGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. chiêng . iêng.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) eng xẻng lưỡi xẻng iêng chiêng trống. đánh giá GV: Giới thiệu vần eng – iêng *Vần enGV: GV: Vần eng gồm e .Giới thiệu bài: (2P) 2. hồ.Giúp học sinh đọc viết được: eng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao. trống. chiêng d)Đọc từ ứng dụng (7P) cái kẻng củ riềng xà beng bay liệng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Dạy vần: a)Nhận diện vần ong .Giống nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng -> ghép xẻng đánh vần – phân tich .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. lưỡi xẻng.Viết: cây sung. giếng ”. trung thu. vui mừng B.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 131 . tranh (SGK).Bài 55: ENG – IÊNG I. cá nhân. củ gừng. .KTBC: (4 phút) .Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.ng HS: So sánh eng – ong . II. HS: Bộ ghép chữ..

chiêng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ao.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 132 . cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. giếng 4.“ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. hồ. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống.

Lúa trên nương chín vàng. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. trống. . HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) . con đường.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”. quả chuông.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 133 .. ương.) Tiết 2 3. II. Trai gái bản mường cùng vui vào hội”.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô . .Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông . cá nhân. III.Giới thiệu bài: (2P) 2.Giúp học sinh đọc viết được: uông.Giống nhau: Kết thúc bằng ng . chiêng B.Bài mới: 1.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I.Đọc: bài 55 (SGK) ..Viết: lưỡi xẻng.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng . tranh (SGK).ng HS: So sánh uông – iêng .Mục đích yêu cầu: .

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
“ Nắng đã lên. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng
vàng. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng
vào hội”.
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
uông
quả chuông
bày bài
ương
con đường
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
“ Đồng ruộng’’
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

134

Bài 57: ANG – ANH
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ang, anh, cây bàng, cành chanh
- Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông
Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 56 (SGK)
- Viết: uông, quả chuông, ương, con
đường
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ung - ưng (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ang
anh
bàng
chanh
cây bàng
cành chanh

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ang
cây bàng
anh
cành chanh
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ang – anh
*Vần anGV:
GV: Vầânng gồm a- ng
HS: So sánh ang – ong
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
- Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o
HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang ->
ghép bàng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ cây bàng - đọc trơn – phân
tích
* Vần anHS: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
135

Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ung
bông súng
ưng
sừng hươu
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Buổi sáng’’

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

136

Bài 58: ÔN TậP
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, SGK, Bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung bài
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 50
- Viết: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút)
a
ă
â
o
ô
ơ
u

n
an

b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn thôn bản
Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: (7 phút)
cuồn cuộn, con vượn
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút)
Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. Gà con
vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun
b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn

Cách tiến hành
HS: Đọc bài (1 em)
- Viết bảng con ( cả lớp)
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu trực tiếp
HS: Nêu các vần kết thúc bằng i, y đã học
trong tuần
GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ)
HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh)
GV: Đưa bảng ôn
HS: Lần lượt lập các vần dựa vào
mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp,
nhóm, cả lớp)
GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho học
sinh
HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk)
GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng
dụng
HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo
nhóm cá nhân – cả lớp
137

c-Kể chuyện: Chia phần
(10 phút)

*ý nghĩa: Trong cuộc sống biết
nhường nhin nhau thì vẫn hơn
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)

HS: Viết bài trong vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Kể lần 1 cho HS nghe
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: Có 2 người đi săn. từ sớm đến
gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ
Tranh 2: Họ chia đi chia lại... vẫn không
đều nhau. Lúc đầu còn vui vẻ....
Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn
được ra và chia
Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia
đều...cả ba ra về đều vui vẻ.
- Kể theo từng tranh ( HS khá)
- HS khác nhắc lại lời kể của bạn, của cô
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
nghĩa.
HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em)
GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh
đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2

138

Bài 55: ENG – IÊNG
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng
- Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao, hồ, giếng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 54 (SGK)
- Viết: cây sung, trung thu, củ gừng,
vui mừng
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ong - ông (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
eng
xẻng
lưỡi xẻng

iêng
chiêng
trống, chiêng

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
cái kẻng
củ riềng
xà beng
bay liệng
Tiết 2

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần eng – iêng
*Vần enGV:
GV: Vần eng gồm e - ng
HS: So sánh eng – ong
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng ->
ghép xẻng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lưỡi xẻng - đọc trơn – phân
tích
* Vần iênGV: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
139

“ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
Ao, hồ, giếng

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

140

uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) .) Tiết 2 3.Bài mới: 1. đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô . Lúa trên nương chín vàng.Viết: lưỡi xẻng. cá nhân.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I.. tranh (SGK).Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng . trống. HS: Bộ ghép chữ.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. quả chuông. III. ương.. Trai gái bản mường cùng vui vào hội”.Đọc: bài 55 (SGK) . .Mục đích yêu cầu: .ng HS: So sánh uông – iêng .Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .Giống nhau: Kết thúc bằng ng .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 141 . II.Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.Giúp học sinh đọc viết được: uông.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”. . chiêng B. con đường.

đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh “ Nắng đã lên.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 142 . Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng vào hội”.lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uông quả chuông bày bài ương con đường HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) . uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK “ Đồng ruộng’’ nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói 4. HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng vàng. cá nhân.

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) : “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: .. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. HS: Bộ ghép chữ. III.đọc trơn – phân tích * Vần anHS: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.ng HS: So sánh ang – ong . . II.KTBC: (4 phút) .Đọc: bài 56 (SGK) .Giúp học sinh đọc viết được: ang. con đường B.ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ang anh bàng chanh cây bàng cành chanh Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ang cây bàng anh cành chanh d)Đọc từ ứng dụng (7P) Tiết 2 3.Giới thiệu bài: (2P) 2..Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung . quả chuông.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Viết: uông. tranh (SGK). đánh giá GV: Giới thiệu vần ang – anh *Vần anGV: GV: Vầânng gồm a.Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang -> ghép bàng đánh vần – phân tich . cành chanh . cá nhân.Bài mới: 1. anh. ương.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cây bàng .) 143 . cây bàng.Bài 57: ANG – ANH I.

Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Buổi sáng’’ 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 144 .Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.

.. cây bàng.Mục đích yêu cầu: .) Tiết 2 3. B. .Khác nhau: Bắt đầu bằng a và i HS: Phát âm inh phân tích -> ghép inh-> ghép tính đánh vần – phân tich . III. đánh giá GV: Giới thiệu vần inh – ênh *Vần inHS: GV: Vầânng gồm i.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. anh.Dạy vần: a)Nhận diện vần inh – ênh (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) inh ênh tính kênh máy vi tính dòng kênh Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài 58: INH – ÊNH I.Giúp học sinh đọc viết được: inh. II. cành chanh. máy vi tính.KTBC: (4 phút) .Viết: ang. HS: Bộ ghép chữ. . ngã kềnh ngay ra”..Bài mới: 1. ênh.. máy tính ”. tranh (SGK).đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ máy vi tính .Phát triển lời nói tự nhiên theo CĐ: “ Máy cày.đọc trơn – phân tích * Vần ênHS: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. cá nhân. uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) đình làng bệnh viện thông minh ễnh ương HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Đọc: bài 57 (SGK) .Giới thiệu bài: (2P) 2. dòng kênh. máy nổ.Giống nhau: Kết thúc bằng nh .Luyện tập: 145 . máy khâu.Đọc đúng câu: “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa.nh HS: So sánh inh – anh .

4.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . ngã kềnh ngay ra”. máy tính ”. máy khâu. cá nhân.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa. máy nổ.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 146 . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Máy cày.

Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. Bộ ghép chữ .GV: Bảng ôn. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng ng và nh đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Đọc bài 58 .Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. thông minh.HS: Bộ ghép chữ. giải thích câu ứng Mấy cô má đỏ hây hây 147 .Bài 59: ÔN TậP I. . uốn nắn 3. nhóm. ễnh ương B.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô u . cả lớp) GV: Lắng nghe. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh..KTBC: (4 phút) ..Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Quạ và công II.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng ng và nh . ng ang nh anh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) bình minh nhà rông nắng chang chang Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) bình minh nhà rông Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . III..Đồ dùng dạy – học: .Viết: đình làng.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. bệnh viện. Sgk: (16 phút) Trên trời mây trắng như bông ở dưới cánh đồng bông trắng như mây HS: Đọc bài trên bảng . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. SGK.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.

... HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 148 . . uốn nắn....Kể theo từng tranh ( HS khá) .... chốt lại ý nghĩa.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Quạ vẽ cho công trước..Đội bông như thể đội mây về làng b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) bình minh nhà rông c-Kể chuyện: Quạ và công (10 phút) *ý nghĩa: Vội vàng hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được điều gì... GV: Kể lần 1 cho HS nghe . của cô H+GV: Nhận xét. bổ sung... Tranh 3: Công khuyên mãi chẳng được. Tranh 4: Cả bộ lông quạ.Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. Tranh 2: Vẽ xong.HS khác nhắc lại lời kể của bạn... 4. công còn phải xoè đuôi.

Dạy vần mới: a-HĐ1: Nhận diện vần om (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần om am xóm tràm làng xóm rừng tràm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con om – am.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ . làng xóm – rừng tràm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chòm nâu quả trám đom đóm trái cam Tiết 2: 3...Bài 60: om – am I.Đọc: bài 59 (Sgk) 2. cá nhân 149 .Sgk III.Viết: bình minh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) 2.sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ .Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Mưa tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái bòng” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Nói lời cảm ơn” II. . am – rừng tràm . nhà rông B.KTBC: ( 5P) 1.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Mưa . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần om: GV: Vần om gồm o – m HS: So sánh om – m giống khác nhau HS: Đánh vần om -> ghép om -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xóm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần am: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. bòng”.Giúp học sinh đọc và viết được om – làng xóm.

dặn học sinh về nhà đọc bài 150 .b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề Nói lời cám ơn (7P) Khi nào nói lời cám ơn? Khi nào nói lời xin lỗi? HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.

đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần ăm: GV: Vần ăm gồm ă – m HS: So sánh ăm – am giống khác nhau HS: Đánh vần ăm -> ghép ăm -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép tằm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần âm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Con suối sau nhà rì rầm chảy.Bài mới: 1. ngày.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: (2P) 2. tháng.KTBC: (4P) 1. âm – hái nấm .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con suối. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (SGK). hái nấm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) tăm tre mầm non đỏ thắm đường hầm Tiết 2: 3. đồi”. cá nhân 151 .Đọc: bài 6 (SGK) 2. b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét..Bài 61: ăm . HS: SGK – bộ ghép chữ III. năm” II. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn núi. nuôi tằm. bộ ghép chữ..Phát triển theo chủ đề: “Thứ.Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ăm (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần (9P) ăm âm tằm nấm nuôi tằm hái nấm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con ăm – âm. quả trám B.âm I.Viết: chòm râu.Học sinh đọc viết đúng ăm – nuôi tằm.

dặn học sinh về nhà đọc bài 152 . ngày. năm (7P) 3.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. tháng.GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề: Thứ.

Mục đích yêu cầu: .Khác nhau: Bắt đầu bằng ô và o HS: Phát âm ôm phân tích -> ghép ôm-> ghép tôm đánh vần – phân tich .KTBC: (4 phút) ... Đường tới trường xôn xao”.Giới thiệu bài: (2P) 2. .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Bữa cơm ”.) 3. ơm.....đọc trơn – phân tích * Vần ơm: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát....Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ..Giống nhau: Kết thúc bằng m .Bài 62: ÔM . âm. con tôm.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tôm . cá nhân.Đọc đúng câu: “ Vàng mơ như trái chín .ơm *Vần ôm: GV: Vần ôm gồm ô. tranh (SGK). đánh giá GV: Giới thiệu vần ôm .Luyện tập: 153 .m HS: So sánh ôm – om ..ƠM I. II.Đọc: bài 61 (SGK) . III..Giúp học sinh đọc viết được: ôm..... uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Bài mới: 1. nuôi tằm.Viết: ăm.Dạy vần: a)Nhận diện vần ôm – ơm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ôm ơm tôm rơm con tôm đống rơm Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ôm con tôm ơm đống rơm d)Đọc từ ứng dụng (7P) chó đốm sáng sớm chôm chôm mùi thơm Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đống rơm . hái nấm B..

.. Đường tới trường xôn xao”.... 4..lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Vàng mơ như trái chín ...Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm....HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 154 . cá nhân... Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ôm con tôm ơm đống rơm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Bữa cơm ”...

Viết: ôm. HS: Bộ ghép chữ..Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o HS: Phát âm em phân tích -> ghép em-> ghép tem đánh vần – phân tich .. sao đêm .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. êm. cá nhân.Dạy vần: a)Nhận diện vần em – êm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) em tem con tem êm đêm sao đêm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giống nhau: Kết thúc bằng m . đánh giá GV: Giới thiệu vần em – êm *Vần em: GV: Vần em gồm e .Giúp học sinh đọc viết được: em. tranh (SGK).Đọc: bài 62 (SGK) .m HS: So sánh em – om .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà”. đống rơm B. . III.Đọc đúng câu: “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”. II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. con tem.Bài 63: EM – ÊM I.Giới thiệu bài: (2P) 2.KTBC: (4 phút) .) 155 .Mục đích yêu cầu: . ơm. con tôm.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tem . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.đọc trơn – phân tích * Vần êm: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) em êm con tem sao đêm d)Đọc từ ứng dụng (7P) trẻ em ghế đệm que kem mềm mại GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài mới: 1.

Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) em con tem êm sao đêm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Anh chị em trong nhà 4. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. cá nhân.Tiết 2 3.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 156 .

. hiền lành. phấn. buôn làng. cây thông B. nhận xét: (6 phút) Nhà trường. Củng cố. . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. bảng phụ . Bài mới: 1..Mục đích yêu cầu: . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.. hiền lành. đình làng. 3.. . Các hoạt động dạy . đình làng..TẬP VIẾT: Nhà trường.. GV: Nêu rõ yêu cầu. c. Khăn lau bảng. đình làng. II. HD quan sát.Hướng dẫn viết: a. hiền lành.Viết nhanh. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét..học: Nội dung A. I. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Đồ dùng dạy .HD viết vào vở ( 18 phút ) Nhà trường. hiền lành. .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). hiền lành.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.học: . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. buôn làng. chiều rộng. đình làng.. III. đánh giá b.Nhận xét.GV: Mẫu chữ... bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. buôn làng. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) con ong...HS: Bảng con. cỡ chữ: Nhà trường. GV: Quan sát. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nhà trường. cỡ chữ…. đình làng. nêu nhận xét về độ cao. hướng dẫn viết từng dòng.Biết viết đúng mẫu chữ. uốn nắn. đẹp. vở tập viết. chữa lỗi trước lớp. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. buôn làng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. buôn làng. H+GV: Nhận xét.. 4.. 157 .. uốn nắn.

mầm non. nêu nhận xét về độ cao. trẻ em. . II. cỡ chữ: đỏ thắm. phấn.học: . HD quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.. chữa lỗi trước lớp. nhận xét: (6 phút) đỏ thắm. buôn làng B.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. mầm non. chôm chôm. Các hoạt động dạy . trẻ em.Nhận xét..TậP VIếT: đỏ thắm. chiều rộng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). c. Khăn lau bảng. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) nhà trường.Viết nhanh. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. hướng dẫn viết từng dòng.Biết viết đúng mẫu chữ. vở tập viết. chôm chôm.học: Nội dung A... đẹp.HS: Bảng con. HD viết bảng con: ( 5 phút) đỏ thắm.GV: Mẫu chữ. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Củng cố. Bài mới: 1. III.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 4. mầm non.. bảng phụ . GV: Nêu rõ yêu cầu.Đồ dùng dạy . 158 . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. trẻ em . trẻ em I. đánh giá b. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Chôm chôm. 3. chôm chôm.... uốn nắn. .. mầm non. GV: Quan sát. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Hướng dẫn viết: a. cỡ chữ…. Chôm chôm. trẻ em.HD viết vào vở ( 18 phút ) đỏ thắm. H+GV: Nhận xét. mầm non. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.

Dạy vần mới: ( 28P) a) Nhận diện vần im . SGK .Đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chim .Mục đích yêu cầu: . đỏ.Giúp học sinh đọc và viết được: im. um.Ghép im .Đánh vần phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ chim câu HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần um: qui trình HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 159 . .Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) 2.um b) Phát âm và đánh vần im um chim trùm chim câu trùm khăn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con im.GV: Bộ ghép chữ .HS: Bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu vần im – um *Vần im: GV: Vần im gồm i – m HS: So sánh im – am giống khác nhau HS: Đánh vần im . vàng II. trùm khăn . sao đêm B. um.um I.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh.Đọc: bài 63 SGK . trùm khăn d) Đọc từ ứng dụng con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm mĩm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét. chim câu. chim câu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tím.Bài 64: im .Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?”. SGK III.KTBC: ( 5P) .Viết: con tem.Đồ dùng dạy – học: .

trùm khăn c) Luyện nói chủ đề Xanh. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. đỏ.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng.3. dặn học sinh về nhà đọc bài 160 . um. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài. vàng 3.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?” b) Luyện viết vở tập viết (10P) im. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở (7P) HS: Đọc tên chủ đề. tím. chim câu.

ghép iêm. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến. yêm. .Đánh vần . đánh vần phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. trùm khăn B. dừa xiêm.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. yêm.KTBC: (4P) .Phát triển theo chủ đề: “Điểm mười” II. đánh giá GV: Giới thiệu vần iêm – yêm *Vần iêm: GV: Vần iêm gồm iê – m HS: So sánh iêm – êm giống khác nhau HS: Đánh vần iêm . dừa xiêm. HS: SGK. đọc trơn HS: Ghép xiêm .Dạy vần: a) Nhận diện vần iêm – yêm (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) iêm xiêm dừa xiêm yêm yếm cái yếm Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ( 7 P) iêm.Học sinh đọc viết đúnGV: iêm. giải nghĩa từ dừa xiêm HS: Đọc trơn. bộ ghép chữ.Bài mới: 1. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Ban ngày.Đọc: bài 64 (SGK) .Bài 65: iêm – iêm I.Giới thiệu bài: (2P) 2. cái yếm .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài SGK HS: Cả lớp viết bảng con GV: Nhận xét. bộ ghép chữ III. phân tích cấu tạo *Vần yêm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 161 .Viết: chim câu.Phân tích cấu tạo. cái yếm d) Đọc từ ứng dụng (7P) thanh kiếm âu yếm quí hiếm yếm dãi Tiết 2: 3.Mục đích yêu cầu: .

b) Luyện viết vở tập viết (8P) iêm.“Ban ngày. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. dừa xiêm. yêm. cái yếm c) Luyện nói chủ đề: Điểm mười 3.Chuẩn bị bài sau 162 . dặn học HS: Ôn lại bài ở nhà .HS khá nói theo HS: Luyện nói trước lớp ( cá nhân) GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”.Củng cố – dặn dò: (6P) (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

III.Giới thiệu bài: (2P) 2.KTBC: (4 phút) .Đánh vần – phân tich . . buồm .Ghép uôm.Bài mới: 1.Dạy vần: a)Nhận diện vần uôm – ươm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôm ươm buồm bướm cánh buồm đàn bướm Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. bướm bay lượn từng đàn”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt.Đọc đúng câu: “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng.Giống nhau: Kết thúc bằng m . chim. cá cảnh ”.) Tiết 2 163 . II.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Ong.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ TV.Bài 66: uôm – ươm I. Trên trời.Phân tích cấu tạo uôm .Viết: dừa xiêm. cái yếm B..Mục đích yêu cầu: .m HS: So sánh uôm – iêm . uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ ứng dụng HS: Luyện đọc( cả lớp.. ươm. cánh buồm.Đọc: bài 65 SGK . đánh giá GV: Giới thiệu vần uôm – ươm *Vần uôm: GV: Vần uôm gồm uô.Giúp học sinh đọc viết được: uôm. cá nhân. đàn bướm .Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uôm .đọc trơn – phân tích * Vần ươm: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) uôm cánh buồm ươm đàn bướm GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cánh buồm. bướm.

lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uôm cánh buồm bày bài ươm đàn bướm HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại 4. Trên trời.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng ( đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 164 . chim. cá nhân. dung tranh bướm bay lượn từng đàn”. bướm.3. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá cảnh ”. uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Ong. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. lớp) “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội vàng cả cánh đồng. cá nhân.

đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. SGK.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: . uốn nắn 165 .KTBC: (4 phút) . lưỡi liềm 3.HS: Bộ ghép chữ.Bài 67: ÔN TậP I.Bài mới: 1. phần cháu bà chưa trảy vào.GV: Bảng ôn. . Sgk: (16 phút) Trong vòm lá mới chồi non GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. nhóm. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u m am b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) lưỡi liềm.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. đàn bướm B. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng m đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) xâu kim. .Viết: cánh buồm. cả lớp) GV: Lắng nghe.Đọc bài 66 .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. xâu kim.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Đi tìm bạn II. nhóm lửa Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng m . Bộ ghép chữ .

. chốt lại ý nghĩa. *ý nghĩa: Câu chuyện nói lên tình cảm thân thiết của Sóc và Nhím mặc dầu mỗi người có những hoàn cảnh sống rất khác nhau. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp c-Kể chuyện: Đi tìm bạn (10 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Sóc và nhím là đôi bạn thân. Tranh 4: Mãi đến khi mùa xuân đưa ấm áp đến từng nhà .. Tranh 2: Nhưng có 1 ngày gió lạnh từ đâu kéo về .. phần cháu bà chưa trảy vào... Nhím đi biệt tăm. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 166 ..Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) xâu kim lưỡi liềm HS: Đọc bài trên bảng .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Kể theo từng tranh ( HS khá) . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. bổ sung. Sóc bèn hỏi... uốn nắn. của cô H+GV: Nhận xét... Tranh 3: Gặp bạn thỏ... 4..HS khác nhắc lại lời kể của bạn. ..

.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gà gáy.KTBC: (4 phút) . tiếng hót.Mục đích yêu cầu: .Bài 68: ÓT .Đọc: bài 67 SGK . chúng em ca hát.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc đúng các câu: “ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”. át.t HS: Phát âm ot .ÁT I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. II. .at (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ot hót tiếng hót at hát ca hát Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ót át tiếng hót ca hát d)Đọc từ ứng dụng (7P) bánh ngọt bãi cát trái nhót chẻ lạt Tiết 2 3.Viết: xâu kim.đọc trơn – phân tích * Vần at: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Dạy vần: a)Nhận diện vần ot .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ tiếng hót .Giúp học sinh đọc viết được: ót. chim hót. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp..Đánh vần – phân tich .Phân tích cấu tạo .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. ca hát . đánh giá GV: Giới thiệu vần ot – at *Vần ot: GV: Vần ot gồm o .Bài mới: 1.) 167 .Ghép ot -> ghép hót . lưỡi liềm B. cá nhân.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt. III.

chim hót.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 168 . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ot tiếng hót át ca hát HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.“ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Quan sát. chúng em ca hát 4. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Gà gáy.

ca hát B.Mục đích yêu cầu: .Giúp học sinh đọc và viết được: ắt. đấu vật.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăt – ât *Vần ăt: GV: Vần im gồm ă – t HS: Đánh vần ăt -> ghép ăt -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mặt -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ rửa mặt HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ât: qui trình tương tự b) Phát âm và đánh vần ăt ât mặt vật rửa mặt đấu vật Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăt.Đọc: bài 68 SGK 2. .Viết: tiếng hót.Bài mới: 1. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Giới thiệu bài: (2P) 2.ất (3P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK GV: Nhận xét.sử dụng tranh SGK HS: Bộ ghép chữ.Bài 69: ăt . SGK III.ât I.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ .KTBC: ( 5P) 1.Dạy vần mới: a) Nhận diện vần ăt . quan sát 169 . rửa mặt.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật II. ât. rửa mặt.Luyện tập HS: Luyện đọc bài trên bảng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ất. đấu vật d) Đọc từ ứng dụng (7P) đôi mắt mật ong bắt tay thật thà (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng.

đấu vật c) Luyện nói chủ đề Ngày chủ nhật 3.a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm b) Luyện viết vở tập viết (7P) ăt. ât. rửa mặt. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề. dặn học sinh về nhà đọc bài 170 .Củng cố – dặn dò: (2P) tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài.

Đọc: bài 69 (SGK) 2.Mục đích yêu cầu: . cột cờ. HS: SGK. đấu vật B. .Viết: rửa mặt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôt– ơt (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) ôt ơt cột vợt cột cờ cái vợt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôt. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép cột -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ cột cờ HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ơt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 171 .Bài 70: ôt – ơt I.”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. cái vợt (7P) d) Đọc từ ứng dụng (7P) cơn sốt quả ớt xay bột ngớt mưa Tiết 2: 3.”. Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm. ơt. ơt. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôt – ơt *Vần ôt: GV: Vần ôt gồm ô – t HS: Đánh vần ôt .Giới thiệu bài: (2P) 2.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm. cái vợt. ghép ôt.Bài mới: 1. cột cờ. bộ ghép chữ. .KTBC: (4P) 1.Học sinh đọc viết đúnGV: ôt.Phát triển theo chủ đề: “Những người bạn tốt” II. bộ ghép chữ III.

cột cờ.12 et– êt Bài 71: I.KTBC: (4 phút) . dặn học sinh về nhà đọc bài Ngày giảng:27.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. III.Đọc: bài 70 (SGK) .Dạy vần: a)Nhận diện vần et – êt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) et êt tét dệt bánh tét dệt vải Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. tranh (SGK).Đọc đúng câu: “ Chim tránh rét bay về phương nam. II.Giúp học sinh đọc viết được: et. đánh giá GV: Giới thiệu vần et – êt *Vần et: GV: Vần et gồm e. HS: Bộ ghép chữ. cái vợt B.Bài mới: 1. .đọc trơn – phân tích * Vần êt: HD tương tự 172 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết (7P) ôt. bánh tét.Giới thiệu bài: (2P) 2. ơt.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Chợ tết ”. Cả đàn đã thấm mẹt nhưng vẫn cố bay theo hàng”.t HS: Phát âm et phân tích -> ghép et-> ghép tét đánh vần – phân tich .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bánh tét. cái vợt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: “Những người bạn tốt” (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. êt.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.Viết: cột cờ.Mục đích yêu cầu: . dệt vải .

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 173 .) 3.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Chim tránh rét bay về phương nam. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) et bánh tét êt dệt vải c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Chợ tết 4. cá nhân. cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm... uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .c)Viết bảng con (7P) et bánh té êt dệt vải d)Đọc từ ứng dụng (7P) nét chữ con rết sấm sét kết bạn Tiết 2 GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng”.

mứt gừng d)Đọc từ ứng dụng (7P) chim cút sứt răng sút bóng nứt nẻ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. mứt gừng .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bút chì . tranh (SGK).Giới thiệu bài: (2P) 2. II.Đọc: bài 71 (SGK) .t HS: Phát âm ut phân tích -> ghép ut -> ghép but đánh vần – phân tich .KTBC: (4 phút) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. dệt vải B.Viết: bánh tét.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.) Tiết 2 3. ưt. . HS: Bộ ghép chữ. em út. III.. Ngón út.Đọc đúng các câu: “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”.Bài mới: 1.đọc trơn – phân tích * Vần ưt: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ut.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh 174 . sau rốt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 72: ut – ưt I. bút chì..Dạy vần: a)Nhận diện vần ut – ưt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ut bút bút chì ưt mứt mứt gừng Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu vần ut – ưt *Vần ut: GV: Vần ut gồm u .Mục đích yêu cầu: . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. cá nhân. bút chì. ưt.Giúp học sinh đọc viết được: ut.

mứt gừng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ngón út. bút chì. em út. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ut. sau rốt.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân. ưt. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.HS khác nhắc lại 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 175 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”.

vở tập viết.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Củng cố. Bài mới: 1. uốn nắn. âu yếm.Mục đích yêu cầu: . âu yếm. bãi cát. dặn dò: GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Hướng dẫn viết: a. thật thà c. Chấm chữa bài: 4. ao chuôm. nhận xét: (6 phút) Thanh kiếm. HD quan sát. cỡ chữ…. 176 . mầm non B. âu yếm. ao chuôm. ao chuôm. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Biết viết đúng mẫu chữ. bổ sung ( 5 phút) Thanh kiếm. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. GV: Nhận xét chung giờ học.GV: Mẫu chữ. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. uốn nắn.HD viết vào vở Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Nhận xét. II. thật thà b. đẹp. ao chuôm. bãi cát. . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) đỏ thắm. bãi cát. HD viết bảng con: ( 18 phút ) Thanh kiếm.TẬP VIẾT : Thanh kiếm. hướng dẫn viết từng dòng. cỡ chữ: Thanh kiếm.( Cả lớp ) GV: Quan sát. GV: Quan sát. chữa lỗi trước lớp. thật thà 3. Khăn lau bảng. bãi cát. bãi cát. III. ao chuôm. bánh ngọt. thật thà I. âu yếm.học: Nội dung A. bánh ngọt.Đồ dùng dạy . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. bánh ngọt. bảng phụ . H+GV: Nhận xét.HS: Bảng con. thật thà . bánh ngọt.học: . phấn. GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. âu yếm. bánh ngọt. nêu nhận xét về độ cao. chiều rộng. đánh giá (4 phút ) (2 ph) GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Các hoạt động dạy .Viết nhanh.

thời tiết . GV: Quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chim cút. bãi cát B. nét chữ. nêu nhận xét về độ cao. kết bạn. c.GV: Mẫu chữ. chim cút.Viết nhanh. nét chữ. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. thời tiết GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Bài mới: 1. nét chữ. Củng cố. con vịt. kết bạn. vở tập viết.( Cả lớp ) GV: Quan sát. kết bạn. III. kết bạn. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chữa lỗi trước lớp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm. nét chữ. 4.Nhận xét. chim cút. chim cút. thời tiết I. . nét chữ. chiều rộng. con vịt.HD viết vào vở ( 18 phút ) Xay bột. uốn nắn. chim cút.Đồ dùng dạy . thời tiết Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Biết viết đúng mẫu chữ. cỡ chữ…. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. đẹp. con vịt.học: Nội dung A. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: .học: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. con vịt.HS: Bảng con. phấn. HD quan sát. II. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. HD viết bảng con: ( 5 phút) Xay bột.Hướng dẫn viết: a. Khăn lau bảng. 3. 177 . cỡ chữ: Xay bột. H+GV: Nhận xét. kết bạn. thời tiết GV: Nêu rõ yêu cầu. con vịt. bảng phụ .TẬP VIẾT: Xay bột. nhận xét: (6 phút) Xay bột. hướng dẫn viết từng dòng. Các hoạt động dạy . đánh giá b. .

đánh vần. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mít.Viết: bút chì. chữ viết . đánh giá GV: Giới thiệu vần it – iêt *Vần it: GV: Vần it gồm i – t HS: Đánh vần it . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. .Bài 73: it – iêt I. vẽ.Đọc: bài 72 (SGK) . chữ viết d) Đọc từ ứng dụng con vịt đông nghịt Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét. HS: SGK. bộ ghép chữ Tiếng Việt. iêt. viết” II. mứt gừng B.Dạy vần: a) Nhận diện vần it– iêt b) Phát âm và đánh vần it iêt mit viết trái mít hiểu biết Nghỉ giải lao c) Viết bảng con it. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 178 . giải nghĩa từ trái mít HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo *Vần iêt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con thời tiết hiểu biết HS: Đọc từ ứng dụng.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về dẻ trứng”. trái mít. phân tích cấu tạo.Giới thiệu bài: 2.Phát triển theo chủ đề: “Em tô. ghép it. bộ ghép chữ Tiếng Việt III.Bài mới: 31P 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì có cánh Mà lại biết bơi 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng.KTBC: 4P . iêt.Học sinh đọc viết đúnGV: it. trái mít.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Mục đích yêu cầu: .

chữ viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Em tô.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề. Ôn lại bài. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. trái mít. vẽ.Ngày xuống ao chơi Đêm về đẻ trứng”. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết it. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. viết 3. iêt. xem trước bài sau. KIểM TRA CUốI HọC Kỳ I (Phòng giáo dục ra đề bài) 179 .

Học sinh đọc viết đúnGV: uôt.Bài 74: uôt – ươt I.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm. . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uôt – ươt *Vần uôt: GV: Vần uôt gồm uô – t HS: Đánh vần uôt .KTBC: 4P . đánh vần.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. giải nghĩa từ chuột nhắt HS: Đọc trơn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chuột. chuột nhắt. chuột nhắt.Giới thiệu bài: 2. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. lướt ván d) Đọc từ ứng dụng trắng muốt tuốt lúa vượt lên ẩm ướt Tiết 2: 3. lướt ván .Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: . bộ ghép chữ. ươt. mua muối giỗ cha con mèo”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ghép uôt. phân tích cấu tạo.Đọc: bài 73 (SGK) . ươt.Dạy vần: a) Nhận diện vần uôt– ươt b) Phát âm và đánh vần uôt ươt chuột lướt chuột nhắt lướt ván Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uôt. HS: SGK.Viết: trái mít. chữ viết B. phân tích cấu tạo *Vần ươt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 180 .Bài mới: 31P 1.

Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. mua muối giỗ cha con mèo”. Ôn lại bài. chuột nhắt.Chú chuột đi chợ đường xa tranh Mua mắm. xem trước bài sau. 181 . GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. lướt ván GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Chơi cầu trượt 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân uôt. ươt.

Viết: chuột nhắt.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng t . ươ 4P 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. cả lớp) GV: Lắng nghe. lướt ván B. III. uốn nắn 182 . đánh giá bát ngát Tiết 2 3...Giới thiệu bài: 2.KTBC: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. sửa lỗi phát âm cho HS t at ăt et êt ươt b-Đọc từ ứng dụnGV: chót vót bát ngát Việt Nam Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: chót vót Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .GV: Bảng ôn. SGK.ÔN TậP I.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chuột nhà và chuột đồng II.Đồ dùng dạy – học: .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp..Bài mới: 1. . e ê .HS: Bộ ghép chữ.. Bộ ghép chữ . nhóm. Sgk: 32P HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc bài 74 .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.

đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Kể theo từng tranh ( HS khá) .. . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. chuột nhà phân cônGV: Em chạy vào nhà khuân thức ăn ra. uốn nắn... chuột nhà về quê thăm chuột đồng...Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. chốt lại ý nghĩa.Củng cố – dặn dò: 2P HS: Đọc bài trên bảng .. của cô H+GV: Nhận xét.. Nó nói: Thôi. còn bác thì khuân về hang. bổ sung. chúng đành phải rút về hang.. b-Luyện viết vở tập viết: chót vót bát ngát c-Kể chuyện: Chuột nhà và chuột đồng *ý nghĩa: Biết yêu quí những gì do chính tay mình làm ra. chuột đồng thu xếp hành lý. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài.. Tranh 4: sáng hôm sau.HS khác nhắc lại lời kể của bạn..Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 183 . Tranh 2: Tối đầu tiên đi kiểm ăn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Một ngày nắng ráo.. vội chia tay chuột nhà... 4. thà về nhà cũ. Tranh 3: Lần này chúng mò đến kho thực phảm.. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. .

Bài mới: 32P 1. HS: SGK. bộ ghép chữ III.Viết: chót vót.Đọc: bài 75 (SGK) .Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. bộ ghép chữ. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 184 . bát ngát B. phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Mục đích yêu cầu: . con sóc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oc – ac *Vần oc: GV: Vần oc gồm o – c HS: Đánh vần oc . bác sĩ . . ghép oc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”.Học sinh đọc viết đúnGV: oc.Giới thiệu bài: 2. con sóc. bác sĩ d) Đọc từ ứng dụng hạt thóc con cóc bản nhạc con vạc Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Luyện tập 33P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. ac. đánh vần. giải nghĩa từ con sóc HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ac: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. ac.KTBC: 3P .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.ac b) Phát âm và đánh vần oc ac sóc bác con sóc bác sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oc.Bài 76: oc – ac I. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sóc.Dạy vần: a) Nhận diện vần oc .

bác sĩ c) Luyện nói chủ đề: Vừa vui vừa học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài. con sóc. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 185 . quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3.HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. Ôn lại bài. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oc. ac.

Đọc được câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”.Rèn đọc: oc – ac I.Mục đích yêu cầu: .Đọc bài 1 lượt. Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Luyện đọc (17 phút) oc. HS nhắc lại ( 2 em) HS tập nói trong nhóm ( nhóm đôi) Thi nói trước lớp ( 5 em) H+GV: Nhận xét. HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu.Đọc bài 75 B. Cách thức tiến hành HS: Đọc lần lượt theo HD của GV( cá nhân) GV: Nhận xét. ac. nhóm) GV: Quan sát. bác sĩ. bác sĩ . cá nhân.Bài mới: 1. Luyện tập a. bổ sung HS: Nhắc tên bài học. tranh sưu tầm.học: Nội dung A.Luyện nói: Chơi cầu trượt (15 phút ) 3. thảo luận.học: GV: Bảng con ghi âm.con sóc.Mục đích yêu cầu: I. ac.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Đồ dùng dạy . con sóc. HS: Ghép 1 số tiếnGV: con sóc. b. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. dặn dò: (3 phút) HS: Quan sát tranh SGK. từ cần luyện đọc. HS nhắc lại ( 2 em) HS khá nói. trao đổi ND tranh. HS: SGK . Bộ ghép chữ. bác sĩ “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. sửa sai. . 186 . đánh giá. III. Liên hệ . giúp HS đọc đúng.Các hoạt động dạy .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Chơi cầu trượt” II.Củng cố. tiếng.HS đọc được: oc. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nêu rõ yêu cầu HS: Đọc SGK( đồng thanh. con sóc. bác sĩ .

GV: Nhắc nội dung bài. . 187 .Nhận xét chung giờ học.

Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Những đàn chim ngói Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. âc.Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mắc.Giới thiệu bài: 2.KTBC: 4P .Bài 77: ăc – âc I. âc.Học sinh đọc. viết đúnGV: ăc. HS: SGK. giải nghĩa từ: Mắc áo HS: Đọc trơn. mắc áo. quả gấc d) Đọc từ ứng dụng màu sắc ăn mặc giấc ngủ nhấc chân Tiết 2: 3. bộ ghép chữ. quả gấc . .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài mới: 31P 1. ghép ăc. đánh vần.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: con sóc. mắc áo. bác sĩ B.Đọc: bài 76 (SGK) . phân tích cấu tạo. phân tích cấu tạo *Vần âc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 188 .Dạy vần: a) Nhận diện vần ăc– âc b) Phát âm và đánh vần ăc âc mắc gấc mắc áo quả gấc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăc – âc *Vần ăc: GV: Vần ăc gồm ă – c HS: Đánh vần ăc .Phát triển theo chủ đề: “ Ruộng bậc thang” II.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”.

quả gấc GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Ruộng bậc thang 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. 189 . âc. mắc áo.Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ăc. Ôn lại bài.

phân tích cấu tạo *Vần ưc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con lọ mực nóng nực Tiết 2: 3. cần trục.Viết: ăc.Đọc: bài 77 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì màu đỏ Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”.Phát triển theo chủ đề: “ Ai thức dậy sớm nhất” II. phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ III. cần trục.Học sinh đọc. lực sĩ d) Đọc từ ứng dụng máy xúc cúc vạn thọ GV: Giới thiệu vần uc – ưc *Vần uc: GV: Vần uc gồm u – c HS: Đánh vần uc .Bài mới: 31P 1.Giới thiệu bài: 2.Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép trục.Dạy vần: a) Nhận diện vần uc– ưc b) Phát âm và đánh vần uc ưc trục lực cần trục lực sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uc.KTBC: 4P . âc.Bài 78: uc – ưc I. HS: SGK.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì màu đỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 190 . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ghép uc. viết đúnGV: uc. ưc. đánh vần. giải nghĩa từ: cần trục HS: Đọc trơn. ưc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. mắc áo B. . lực sĩ . bộ ghép chữ.

Ôn lại bài. 191 . cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: 3P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. lực sĩ c) Luyện nói chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất 4. ưc.Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. b) Luyện viết vở tập viết uc. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. cần trục.

Viết: uc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôc – uôc *Vần ôc: GV: Vần ôc gồm ô – c HS: Đánh vần ôc . . bộ ghép chữ. viết đúnGV: ôc. uôc. lực sĩ B.Bài 79: ôc – uôc I. HS: SGK. phân tích cấu tạo. uôc. bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ghép ôc. ưc. phân tích cấu tạo *Vần uôc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 192 .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. thợ mộc.Giới thiệu bài: 2.Học sinh đọc.KTBC: 4P . cần trục. thợ mộc. ngọn đuốc d) Đọc từ ứng dụng con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài Tiết 2: 3. đánh vần.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôc– uôc b) Phát âm và đánh vần ôc uôc mộc đuốc thợ mộc ngọn đuốc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôc.Bài mới: 31P 1. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Phát triển theo chủ đề: “ Tiêm chủng. ngọn đuốc . uống thuốc” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mộc. giải nghĩa từ: thợ mộc HS: Đọc trơn.Đọc: bài 78 (SGK) .Mục đích yêu cầu: .

Ôn lại bài. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. ngọn đuốc c) Luyện nói chủ đề: Tiêm chủng.b) Luyện viết vở tập viết ôc. thợ mộc.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. uống thuốc 4. uôc. xem trước bài sau. 193 .

Bài mới: 31P 1. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xiếc. rước đèn . bộ ghép chữ III.Phát triển theo chủ đề: “ Xiếc.Mục đích yêu cầu: .Viết: ôc. bộ ghép chữ.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông”. ca nhạc” II. ươc. HS: SGK. ngọn đuốc B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Học sinh đọc.Bài 80: iêc – ươc I. thợ mộc.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêc– ươc b) Phát âm và đánh vần iêc ươc xiếc rước xem xiếc rước đèn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêc. phân tích cấu tạo. phân tích cấu tạo *Vần ươc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 194 . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêc – ươc *Vần iêc: GV: Vần iêc gồm iê – c HS: Đánh vần iêc . rước đèn d) Đọc từ ứng dụng cá diếc cái lược công việc thước kẻ Tiết 2: 3.KTBC: 4P . giải nghĩa từ: xem xiếc HS: Đọc trơn.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. uôc. xem xiếc.Giới thiệu bài: 2.Đọc: bài 79 (SGK) . đánh vần. múa rối. . ghép iêc. xem xiếc. viết đúnGV: iêc. ươc.

ươc. múa rối. 195 . xem xiếc. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. ca nhạc 4. rước đèn GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xiếc.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. Ôn lại bài.Êm đềm khua nước ven sông”. dặn học sinh về nhà đọc bài H. b) Luyện viết vở tập viết iêc.

..( Cả lớp ) GV: Quan sát. hạt thóc . H+GV: Nhận xét.HD viết vào vở ( 18 phút ) tuốt lúa.Biết viết đúng mẫu chữ. III.. Khăn lau bảng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chiều rộng. GV: Quan sát.Hướng dẫn viết: a.. hạt thóc. phấn.TẬP VIẾT : Tuốt lúa.. 196 . Chấm chữa bài: 4. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.. hướng dẫn viết từng dòng.. Các hoạt động dạy . uốn nắn.Viết nhanh. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. bổ sung GV: Nêu rõ yêu cầu. chữa lỗi trước lớp... c.GV: Mẫu chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2..HS: Bảng con. hạt thóc.Đồ dùng dạy . HD viết bảng con: ( 5 phút) tuốt lúa. vở tập viết. âu yếm B. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . nêu nhận xét về độ cao.học: Nội dung A. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). GV: Chấm bài của 1 số học sinh.. 3. hạt thóc. cỡ chữ…. cỡ chữ: tuốt lúa.học: . II. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.. Củng cố.. Bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm. nhận xét: (6 phút) tuốt lua.. đẹp. hạt thóc I.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Nhận xét chung giờ học. . bảng phụ . HD quan sát. đánh giá b. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. .Nhận xét.

HD quan sát. II. I.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ốc.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cá diếc..TẬP VIẾT: Con ốc. cỡ chữ…. đôi guốc. cá diếc.. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.. hướng dẫn viết từng dòng.. cá diếc.. bảng phụ . bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học..HS: Bảng con. nhận xét: (6 phút) Con ốc. đôi guốc. Củng cố.. đôi guốc. đôi guốc.. HD viết bảng con: ( 5 phút) Con ốc. . chữa lỗi trước lớp. c. GV: Quan sát.. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.. . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Bài mới: 1.. GV: Nêu rõ yêu cầu. Khăn lau bảng.GV: Mẫu chữ..học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. cá diếc. cỡ chữ: Con ốc.Nhận xét..... 3. nêu nhận xét về độ cao. hạt thóc B. uốn nắn. H+GV: Nhận xét. III. cá diếc. vở tập viết.Biết viết đúng mẫu chữ.Hướng dẫn viết: a. chiều rộng.. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Các hoạt động dạy . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) tuốt lúa.Đồ dùng dạy . 4. . đánh giá b.. đẹp.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. 197 . uốn nắn. đôi guốc.. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. phấn.Viết nhanh.học: ..

Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mẹ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. đánh vần. ươc B.KTBC: . HS: SGK. . cuốn sách d) Đọc từ ứng dụng viên gạch sạch sẽ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con kênh rạch cây bạch đàn Tiết 2: 3. viết đúnGV: ach.Viết: iêc. bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a) Nhận diện vần: ach b) Phát âm và đánh vần ach sách cuốn sách 4P 31P GV: Giới thiệu vần ach *Vần acHS: GV: Vần ach gồm a – ch HS: Đánh vần ach . giải nghĩa từ: cuốn sách HS: Đọc trơn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sách.Bài mới: 1. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 198 . bộ ghép chữ III.Học sinh đọc.Bài 81: ach I. cuốn sách . mẹ ơi cô dạy Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ach.Đọc: Bài 80 (SGK) .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mẹ. phân tích cấu tạo.Giới thiệu bài: 2.Phát triển theo chủ đề: “ Giữ gìn sách vở” II. áo cũng bẩn ngay”. ghép ach. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.

Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. cuốn sách c) Luyện nói chủ đề: Giữ gìn sách vở 4. Ôn lại bài. áo cũng bẩn ngay”.Củng cố – dặn dò: tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. 199 . b) Luyện viết vở tập viết ach.

Mục đích yêu cầu: .Bài 82: ich – êch I. ghép ich. êch.Bài mới: 31P 1. có ích”. bộ ghép chữ III. .Học sinh đọc.Giới thiệu bài: 2. HS: SGK. giải nghĩa từ: tờ lịch HS: Đọc trơn.Phát triển theo chủ đề: “ Chúng em đi du lịch” II. cuốn sách B. ri rích Có ích.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Luyện tập Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đọc: bài 81 (SGK) .KTBC: 4P . viết đúnGV: ich. đánh vần. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ich – êch *Vần icHS: GV: Vần ich gồm i – ch HS: Đánh vần ich . tờ lịch. con ếch .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép lịch. con ếch d) Đọc từ ứng dụng vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Tiết 2: 3.Dạy vần: a) Nhận diện vần ich– êch b) Phát âm và đánh vần ich êch lịch ếch tờ lịch con ếch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ich. phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ.Viết: ach. tờ lịch. phân tích cấu tạo *Vần êcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 200 .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. êch. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.

có ích”. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 201 . tờ lịch. xem trước bài sau. ri rích Có ích.a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ich. con ếch GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Chúng em đi du lịch 4. êch.

Đồ dùng dạy – học: .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: ă â o ô u ư iê uô ươ a ê i c ăc âc oc ôc uc ưc iêc uôc ươc ac 4P Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. sửa lỗi phát âm cho HS ch ach êch ich b-Đọc từ ứng dụnGV: thác nước chúc mừng Nghỉ giải lao: ích lợi HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ 202 . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng II.Bài mới: 1. nhóm.Viết: ich.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. III. cả lớp) GV: Lắng nghe.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn 13 chữ ghi vần vừa học từ bài 76 đến 82.Đọc bài 82 .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa . SGK.KTBC: . êch B. .GV: Bảng ôn.Mục đích yêu cầu: . Bộ ghép chữ .HS: Bộ ghép chữ.Bài 83: ôn tập I. đánh giá 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.

chốt lại ý nghĩa. Tranh 2: Trên đường anh tạt vào 1 quán nhỏ. của cô H+GV: Nhận xét... HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài. Tranh 4: Công chúa nhìn thấy đoàn 7 người cùng con ngỗng.Kể theo từng tranh ( HS khá) . uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . .Luyện tập 32P a-Luyện đọc bảng... ba cô con gái. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 203 . được lấy công chúa làm vợ.. Tranh 3: Vừa lúc ở kinh đô có chuyện lạ ... .Củng cố – dặn dò: 2P HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát... đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: thác nước ích lợi c-Kể chuyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng *ý nghĩa: Nhờ sống tốt bụng Ngốcđã gặp được nhiều điều tốt đẹp.. bổ sung.. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Nhà kia có 1 con út rất ngốc nghếch.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. uốn nắn. Sgk: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát..c-Viết bảng con: thác nước ích lợi Tiết 2 3. 4..

. chúc mừng B. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép họp.Bài mới: 31P 1.Học sinh đọc.Đọc: Bài 83 (SGK) .Dạy vần: a) Nhận diện vần op .Mục đích yêu cầu: . đánh vần. họp nhóm. bộ ghép chữ.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.Giới thiệu bài: 2. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần op . tháp chuông” II. ap. viết đúnGV: op. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. HS: SGK.Bài 84: op – ap I. phân tích cấu tạo *Vần ap: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 204 . múa sạp . ap. ngọn cây.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.Phát triển theo chủ đề: “ Chóp núi.ap b) Phát âm và đánh vần op ap họp sạp họp nhóm múa sạp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con op. họp nhóm. múa sạp d) Đọc từ ứng dụng con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp Tiết 2: 3. giải nghĩa từ: họp nhóm HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: thác nước.ap *Vần op: GV: Vần op gồm o – p HS: Đánh vần op . ghép op.KTBC: 4P . Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ III.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. ngọn cây.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.b) Luyện viết vở tập viết op. xem trước bài sau. múa sạp c) Luyện nói chủ đề: Chóp núi. ap. họp nhóm. 205 . tháp chuông 4. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

Phát triển theo chủ đề: “ Trong cặp sách của em” II. âp.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 206 .âp *Vần ăp: GV: Vần ăp gồm ă – p HS: Đánh vần ăp . bộ ghép chữ.Đọc: Bài 84 (SGK) .Bài mới: 31P 1.Học sinh đọc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. phân tích cấu tạo *Vần âp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. cá mập d) Đọc từ ứng dụng gặp gỡ ngăn nắp tập múa bập bênh Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăp . đánh vần. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép bắp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. âp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.âp b) Phát âm và đánh vần ăp âp bắp mập cải bắp cá mập Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăp.Viết: họp nhóm. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. HS: SGK.KTBC: 4P . múa sạp B.Bài 85: ăp – âp I. . cải bắp. ghép ăp. cải bắp. viết đúnGV: ăp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăp . bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: . giải nghĩa từ: cải bắp HS: Đọc trơn.Giới thiệu bài: 2. cá mập .

âp. xem trước bài sau.Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. b) Luyện viết vở tập viết ăp. cải bắp.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 207 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. cá mập GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Trong cặp sách của em 4.

Giới thiệu bài: 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ơp. HS: SGK. bộ ghép chữ III.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp . ơp.Học sinh đọc. lớp học . hộp sữa. hộp sữa. bộ ghép chữ. đánh vần.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 31P 1.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài 86: ôp – ơp I.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp . cá mập B. phân tích cấu tạo. lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp.KTBC: 4P . ghép ôp. giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn.Đọc: Bài 85 (SGK) .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. . viết đúnGV: ôp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 208 .Viết: cải bắp.

tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ơp. cá nhân ôp. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 209 . xem trước bài sau.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4. hộp sữa.

cá chép. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 210 . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đèn xếp .Giới thiệu bài: 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn. .Bài mới: 31P 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II. phân tích cấu tạo.Mục đích yêu cầu: .KTBC: 4P . đánh vần. HS: SGK.Viết: hộp sữa. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. êp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Đọc: Bài 86 (SGK) . lớp học B. ghép ep.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. êp. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep.Học sinh đọc. cá chép. bộ ghép chữ III. bộ ghép chữ.Bài 87: ep – êp I. viết đúnGV: ep.

êp. xem trước bài sau. 211 .b) Luyện viết vở tập viết ep. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. cá chép.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4.

up.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip . búp sen .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bắt nhịp.Học sinh đọc.Viết: ep. bộ ghép chữ. búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip .Giới thiệu bài: 2.Mục đích yêu cầu: . bộ ghép chữ III. xếp B.Bài 88: ip – up I.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip. .KTBC: 4P .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. phân tích cấu tạo. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 212 . HS: SGK. bắt nhịp. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh vần. ghép ip.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II. viết đúnGV: ip. êp.Bài mới: 31P 1. chép. up. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .Đọc: Bài 87 (SGK) . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.

Ôn lại bài. xem trước bài sau. b) Luyện viết vở tập viết ip. up.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. bắt nhịp. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 213 .

ghép iêp. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn.Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”. up. tấm liếp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: 4P . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Học sinh đọc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. viết đúnGV: iêp.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 214 . ươp.Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II. bộ ghép chữ. tấm liếp. HS: SGK. phân tích cấu tạo. đánh vần. bộ ghép chữ III. .Bài 89: iêp – ươp I.Đọc: Bài 88 (SGK) . giàn mướp . ươp.Viết: ip.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. nhịp. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3. búp B.Giới thiệu bài: 2.

215 .Cướp cờ mà chạy”. ươp. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. b) Luyện viết vở tập viết iêp.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài. cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tấm liếp.

hướng dẫn viết từng dòng. 4. xinh đẹp. HD quan sát. vở tập viết. bếp lửa. giúp đỡ. chữa lỗi trước lớp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.HS: Bảng con. lợp nhà. 216 .học: Nội dung A. xinh đẹp.TẬP VIẾT: Bập bênh. phấn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. lợp nhà B.Nhận xét. giúp đỡ. III. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). GV: Quan sát. xinh đẹp. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. giúp đỡ. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu. uốn nắn. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. 3. bếp lửa.Biết viết đúng mẫu chữ. lợp nhà. H+GV: Nhận xét. c. chiều rộng. cỡ chữ: Bập bênh. uốn nắn. xinh đẹp. giúp đỡ.Mục đích yêu cầu: . HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bảng phụ . bếp lửa. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. ướp cá I. ướp cá . nêu nhận xét về độ cao. cỡ chữ…. bếp lửa. lợp nhà. . đẹp. giúp đỡ. xinh đẹp. bếp lửa. đánh giá b.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. II. lợp nhà. lợp nhà. Bài mới: 1. Khăn lau bảng.Viết nhanh. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.Hướng dẫn viết: a.Đồ dùng dạy .GV: Mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. .học: . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Các hoạt động dạy .

áo choàng. đánh giá b. Các hoạt động dạy . bảng phụ . hí hoáy.HS: Bảng con. khoẻ khoắn.Biết viết đúng mẫu chữ. H+GV: Nhận xét. 4. uốn nắn. khoẻ khoắn. 217 . III. chữa lỗi trước lớp. khoẻ khoắn.TẬP VIẾT: Sách giáo khoa. .. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. .GV: Mẫu chữ.. hí hoáy. áo choàng. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. I... đẹp. GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. khoẻ khoắn.. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. kế hoạch. .. cỡ chữ: Sách giáo khoa.HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cỡ chữ…. áo choàng. II. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).học: . . hí hoáy B. Củng cố. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách. phấn. vở tập viết. HD quan sát. .. kế hoạch. c. kế hoạch. hí hoáy. hí hoáy. hí hoáy. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Bài mới: 1. chiều rộng.Mục đích yêu cầu: . áo choàng.. nêu nhận xét về độ cao. uốn nắn. Khăn lau bảng. áo choàng. . kế hoạch. .học: Nội dung A. 3. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. kế hoạch.Viết nhanh. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Nhận xét.Hướng dẫn viết: a. khoẻ khoắn. GV: Nêu rõ yêu cầu.Đồ dùng dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn. lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3. ơp. bộ ghép chữ. hộp sữa. viết đúnGV: ôp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp.Đọc: Bài 85 (SGK) .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”.Mục đích yêu cầu: . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . ghép ôp. bộ ghép chữ III. . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ơp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp . phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 218 .KTBC: 4P .ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp .Viết: cải bắp. hộp sữa. HS: SGK. phân tích cấu tạo.Bài mới: 31P 1.Bài 86: ôp – ơp I. lớp học . cá mập B.Học sinh đọc.Giới thiệu bài: 2.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. ơp. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. Ôn lại bài. cá nhân ôp. 219 . hộp sữa.

Đọc: Bài 86 (SGK) . bộ ghép chữ III.Viết: hộp sữa.Học sinh đọc. êp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. êp. ghép ep. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: 2.Bài 87: ep – êp I. đánh vần.KTBC: 4P . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đèn xếp . bộ ghép chữ. lớp học B. cá chép. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 220 . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép. cá chép. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. viết đúnGV: ep. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep .Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II.Mục đích yêu cầu: . . phân tích cấu tạo. HS: SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Bài mới: 31P 1.

Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá chép. êp. dặn học sinh về nhà đọc bài H. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4. 221 .b) Luyện viết vở tập viết ep. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. Ôn lại bài.

Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.KTBC: 4P . phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 222 . bộ ghép chữ. bắt nhịp.Học sinh đọc. phân tích cấu tạo.Đọc: Bài 87 (SGK) . up. đánh vần.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip. ghép ip. xếp B. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip . HS: SGK.Bài 88: ip – up I. búp sen .Bài mới: 31P 1. bộ ghép chữ III. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp. bắt nhịp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3. chép.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: ep.Mục đích yêu cầu: . .Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . êp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. viết đúnGV: ip.Giới thiệu bài: 2.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip . up. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II.

cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. bắt nhịp. xem trước bài sau. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. Ôn lại bài. 223 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. up.Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. b) Luyện viết vở tập viết ip.

phân tích cấu tạo.Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp.Giới thiệu bài: 2. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 224 .Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ươp. giàn mướp .Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”.Đọc: Bài 88 (SGK) .KTBC: 4P .Học sinh đọc. HS: SGK. viết đúnGV: iêp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. nhịp. up. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp .Bài mới: 31P 1.Bài 89: iêp – ươp I. búp B. bộ ghép chữ III. bộ ghép chữ. tấm liếp.Viết: ip. ươp.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3. . tấm liếp. đánh vần. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn. ghép iêp.

xem trước bài sau. Ôn lại bài. 225 . b) Luyện viết vở tập viết iêp. cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tấm liếp.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Cướp cờ mà chạy”. ươp.

Giới thiệu bài: (2 phút) 2.HS: Bảng con. giúp đỡ. bếp lửa. bếp lửa.TậP VIếT: Bập bênh.học: Nội dung A. GV: Quan sát. 3. bếp lửa. . ướp cá .Viết nhanh. lợp nhà. giúp đỡ. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. hướng dẫn viết từng dòng. Khăn lau bảng. . xinh đẹp. lợp nhà. Các hoạt động dạy .Hướng dẫn viết: a. chiều rộng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. bếp lửa. chữa lỗi trước lớp. cỡ chữ…. cỡ chữ: Bập bênh.GV: Mẫu chữ. 226 . xinh đẹp. 4. uốn nắn. Củng cố. lợp nhà B. ướp cá I. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. giúp đỡ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu.Biết viết đúng mẫu chữ. lợp nhà. đẹp. giúp đỡ.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. xinh đẹp. xinh đẹp. Bài mới: 1. bếp lửa. II. lợp nhà. HD quan sát. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. phấn. lợp nhà.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. uốn nắn. c. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. đánh giá b. vở tập viết. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy . H+GV: Nhận xét. bảng phụ . giúp đỡ.học: . xinh đẹp. III.Nhận xét. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

Viết nhanh. GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách.GV: Mẫu chữ. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. II. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. hí hoáy. khoẻ khoắn. Củng cố. vở tập viết. khoẻ khoắn.TậP VIếT: Sách giáo khoa.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.. kế hoạch.học: .HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa.. nêu nhận xét về độ cao.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). đánh giá b. HD quan sát. H+GV: Nhận xét. hí hoáy. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.. .. áo choàng. kế hoạch. . áo choàng. III. hí hoáy.Biết viết đúng mẫu chữ. . 227 . c.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. kế hoạch. uốn nắn. kế hoạch.. cỡ chữ…. chiều rộng. chữa lỗi trước lớp. bảng phụ .HS: Bảng con.học: Nội dung A. kế hoạch. I. uốn nắn. Các hoạt động dạy .. áo choàng. áo choàng.Nhận xét. .Hướng dẫn viết: a. phấn. đẹp. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. hướng dẫn viết từng dòng.Mục đích yêu cầu: . . . cỡ chữ: Sách giáo khoa. . áo choàng. khoẻ khoắn.. hí hoáy B.Đồ dùng dạy . GV: Nêu rõ yêu cầu. hí hoáy. hí hoáy. khoẻ khoắn. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Khăn lau bảng. 4. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. 3.. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Bài mới: 1. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. khoẻ khoắn.

sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng p . SGK. nhóm.HS: Bộ ghép chữ. .Đọc bài 89 .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. giàn mướp B.Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.Bài mới: 1.KTBC: (4 phút) .Viết: tấm liếp.Bài 90: ôn tập I. III.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. .GV: Bảng ôn. Bộ ghép chữ . uốn nắn 228 .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o ô ơ u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Đồ dùng dạy – học: . cả lớp) GV: Lắng nghe.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Ngỗng và tép” II. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) p ap ăp b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đầy ăp đón tiếp ấp trứng Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) đón tiếp ấp trứng HS: Nêu các vần kết thúc bằng p đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.

uốn nắn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . Sgk: (16 phút) “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) *ý nghĩa: 4.Kể theo từng tranh ( HS khá) . bổ sung. ấp trứng c-Kể chuyện: Ngỗng và tép (10 phút) HS: Đọc bài trên bảng .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 229 .3. chốt lại ý nghĩa. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Tranh 2: Tranh 3: Tranh 4: . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. của cô H+GV: Nhận xét. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) đón tiếp.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ghép oa.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ. giải nghĩa từ: hoạ sĩ HS: Đọc trơn.Giới thiệu bài: 2. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oa – oe *Vần oa: GV: Vần oa gồm o – a HS: Đánh vần oa . đánh vần.Đọc: Bài 90 (SGK) . hoạ sĩ.Phát triển theo chủ đề: “ Sức khoẻ là vốn quí nhất” II.Mục đích yêu cầu: .Bài 91: oa – oe I.Viết: đón tiếp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạ. phân tích cấu tạo.Dạy vần: a) Nhận diện vần oa – oe b) Phát âm và đánh vần oa oe hoạ xoè hoạ sĩ múa xoè Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oa. . viết đúnGV: oa. oe.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng”. múa xoè d) Đọc từ ứng dụng sách giáo khoa chích choè Hoà bình mạnh khoẻ Tiết 2: 3. múa xoè .KTBC: 4P . bộ ghép chữ III. ấp trứng B.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo *Vần oe: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 230 .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Học sinh đọc. oe. hoạ sĩ. HS: SGK.

b) Luyện viết vở tập viết oa. 231 . cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. múa xoè GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Sức khoẻ là vốn quí 4. hoạ sĩ. oe. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Bay làn hương dịu dàng”. Ôn lại bài. xem trước bài sau.

gió xoáy d) Đọc từ ứng dụng quả xoài hí hoáy khoai lang loay hoay Tiết 2: 3. viết đúnGV: oai.Đọc: Bài 91 (SGK) . oe. ghế xoay. đánh vần. .Giới thiệu bài: 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần oai .oay *Vần oai: GV: Vần oai gồm oa – i HS: Đánh vần oai .Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo. ghế tựa” II. gió xoáy .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. ghép oai. oay. bộ ghép chữ.Học sinh đọc. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép thoại.KTBC: 4P .Bài 92: oai .Viết: oa.Mục đích yêu cầu: .Phát triển theo chủ đề: “ Ghế đẩu. múa xoè B. giải nghĩa từ: điện thoại HS: Đọc trơn.oay I. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư làm mạ. HS: SGK. mưa sa đầy đồng”. bộ ghép chữ III.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phân tích cấu tạo *Vần oay: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 232 .oay b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oai. điện thoại. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. oay. điện thoại. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oai . hoạ sĩ.

mưa sa đầy đồng”.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. b) Luyện viết vở tập viết oai. ghế xoay. oay.Tháng tư làm mạ. xem trước bài sau. 233 . Ôn lại bài. gió xoáy c) Luyện nói chủ đề: Ghế đẩu. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài. điện thoại. ghế tựa 4.

Viết: oai. điện thoại. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con A. phân tích cấu tạo. tóc xoăn . phân tích cấu tạo *Vần oăn: qui trình tương tự Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oan. bộ ghép chữ. tóc xoăn d) Đọc từ ứng dụng phiếu bé ngoan khoẻ khoắn học toán xoắn thừng GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Dạy vần: a) Nhận diện vần oan – oăn b) Phát âm và đánh vần oăn oăn khoan xoăn giàn khoan tóc xoan GV: Giới thiệu vần oan – oăn *Vần oan: GV: Vần oan gồm oa – n HS: Đánh vần oan .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.Mục đích yêu cầu: . viết đúnGV: oan. ghép oan.Bài mới: 31P 1. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 234 .Học sinh đọc. giàn khoan. bộ ghép chữ III. giàn khoan. oăn. oăn. HS: SGK.Giới thiệu bài: 2. . giải nghĩa từ: giàn khoan HS: Đọc trơn.Bài 93: oan – oăn I. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép khoan.Đọc: Bài 92 (SGK) . gió xoáy B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần. trò giỏi” II.Phát triển theo chủ đề: “ Con ngoan.KTBC: 4P .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. oay. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.

Ôn lại bài. trò giỏi 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. oăn. giàn khoan. tóc xoăn c) Luyện nói chủ đề: Con ngoan. 235 . cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oan. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài.HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

phân tích cấu tạo *Vần oănGV: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 236 . HS: SGK. con hoẵng d) Đọc từ ứng dụng áo choàng liến thoáng oang oang dài ngoãng Tiết 2: 3. áo len.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài 94: oang – oăng I. oăn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoang.Dạy vần: a) Nhận diện vần oang – oăng b) Phát âm và đánh vần oang oăng vỡ hoang hoẵng vỡ hoang con hoẵng Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oang. con hoãng .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bộ ghép chữ III. . ghép oang. oăng.KTBC: 4P .Đọc: Bài 93 (SGK) . đánh vần. bộ ghép chữ. viết đúnGV: oang.Bài mới: 31P 1. áo sơ mi” II. vỡ hoang. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oang – oăng *Vần oanGV: GV: Vần oang gồm oa – ng HS: Đánh vần oang . oăng. vỡ hoang.Phát triển theo chủ đề: “ áo choàng.Học sinh đọc. giải nghĩa từ: vỡ hoang HS: Đọc trơn.Giới thiệu bài: 2. khoan. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Viết: oan.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài”.Mục đích yêu cầu: . phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. xoăn B.

áo sơ mi 4. vỡ hoang. oăng. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 237 . b) Luyện viết vở tập viết oang. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. áo len. Ôn lại bài.Xem chúng em học bài”. xem trước bài sau. con hoẵng c) Luyện nói chủ đề: áo choàng.Củng cố – dặn dò: 3P tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

Phát triển theo chủ đề: “ Nhà máy.Bài 95: oanh – oach I.Bài mới: 31P 1. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phân tích cấu tạo *Vần oăcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Chúng em tích cực thu gom giấy. bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. cửa hàng. oach. đánh vần. viết đúnGV: oanh. doanh trại” II. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. hoẵng B.Học sinh đọc. oăch. bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oanh – oăch *Vần oanHS: GV: Vần oanh gồm oa – nh HS: Đánh vần oanh . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép doanh. ghép oanh.Giới thiệu bài: 2.Đọc: Bài 94 (SGK) . HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 238 . giải nghĩa từ: doanh trại HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo. thu hoạch . thu hoạch d) Đọc từ ứng dụng khoanh tay kế hoạch mới toanh loạch xoạch Tiết 2: 3.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. hoang. doanh trại. . HS: SGK.KTBC: 4P .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chúng em tích cực thu gom giấy.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a) Nhận diện vần oanh – oăch b) Phát âm và đánh vần oanh oăch doanh hoạch doanh trại thu hoạch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oanh.Viết: oang. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. doanh trại. oăng.

Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. doanh trại. doanh trại 4. Ôn lại bài.b) Luyện viết vở tập viết oanh. cửa hàng. oăch. 239 . xem trước bài sau. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. thu hoạch c) Luyện nói chủ đề: Nhà máy. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

Đọc: Bài 95 (SGK) . phân tích cấu tạo *Vần oăt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. hoạch B.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng”. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. giải nghĩa từ: hoạt hình HS: Đọc trơn.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: oanh. oăt.Phát triển theo chủ đề: “ Phim hoạt hình” II. hoạt hình.KTBC: 4P . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần oat – oăt b) Phát âm và đánh vần oat oăt hoạt choắt hoạt hình loắt choắt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oat.Học sinh đọc. loắt choắt d) Đọc từ ứng dụng lưu loát chỗ ngoặt đoạt giải nhọn hoắt GV: Giới thiệu vần oat – oăt *Vần oat: GV: Vần oat gồm oa – t H. loắt choắt . đánh vần. So sánh oat với oanh HS: Đánh vần oat . phân tích cấu tạo.Giới thiệu bài: 2. bộ ghép chữ III. viết đúnGV: oat. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. oăch. hoạt hình. bộ ghép chữ.Bài mới: 31P 1. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Thoắt một cái.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thoắt một cái. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. oăt. HS: SGK.Bài 96: oat – oăt I. Đó là chú bé hoạt bát nhất HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 240 . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạt. ghép oat. doanh.

dặn học sinh về nhà đọc bài H.của cánh rừng”. hoạt hình. xem trước bài sau. Ôn lại bài. oăt. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 241 .Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. b) Luyện viết vở tập viết oat. loắt choắt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Phim hoạt hình 4.

ch. oăt. cả lớp) GV: Lắng nghe.Đồ dùng dạy – học: . . t.Bài mới: 1. nhóm.KTBC: (4 phút) . B. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. ch.Viết: oat. nh.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. y. Bộ ghép chữ . hoạt.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Bài 97: ôn tập I.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”. nh. ng.Đọc bài 96 .HS: Bộ ghép chữ. SGK.GV: Bảng ôn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) a e ai ay oa oe at ăt ach oat an ăn ang ăng oan b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Khoa học ngoan ngoãn khai hoang HS: Nêu các vần kết thúc bằng n.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: o o o Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n. t. . choắt.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Chú gà trống khôn ngoan” II. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 242 .Mục đích yêu cầu: . sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. ng . III.

Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang 3.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) HS: Tập kể trong nhóm . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) 4. chốt lại ý nghĩa.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 243 . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. bổ sung. Sgk: (16 phút) “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. của cô H+GV: Nhận xét. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . uốn nắn. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang c-Kể chuyện: Chú Gà trống khôn ngoan (10 phút) *ý nghĩa: SGV GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. uy.Giới thiệu bài: 2.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. máy bay” II.Đọc: Bài 97 (SGK) .Viết: ngoan ngoãn. phân tích cấu tạo. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 244 . huy hiệu d) Đọc từ ứng dụng cây vạn tuế xum xuê GV: Giới thiệu vần uê – uy *Vần uê: GV: Vần uê gồm u – ê HS: So sánh uê với ui HS: Đánh vần uê . bộ ghép chữ. uy. bộ ghép chữ III.Dạy vần: a) Nhận diện vần uê – uy b) Phát âm và đánh vần uê huệ bông huệ uy huy huy hiệu Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uê.Bài mới: 31P 1. khai hoang B. đánh vần. huy hiệu .Học sinh đọc. giải nghĩa từ: bông huệ HS: Đọc trơn.KTBC: 4P . viết đúnGV: uê. bông huệ. ghép uê. tàu thuỷ.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi”. bông huệ. HS: SGK.Bài 98: uê – uy I. ô tô.Phát triển theo chủ đề: “ Tàu hoả. phân tích cấu tạo *Vần uy: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con tàu thuỷ khuy áo Tiết 2: 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huệ.

“ Cỏ mọc xanh chân đê
Dâu xum xuê nương bãi
Cây cam vàng thêm trái
Hoa khoe sắc nơi nơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
ê, uy, bông huệ, huy hiệu
c) Luyện nói chủ đề:
“ Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

245

Bài 99:

uơ – uya

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
- Đọc: Bài 98 (SGK)
- Viết: uê, uy, huệ, hiệu
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uơ – uya
b) Phát âm và đánh vần

huơ
huơ vòi

4P

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con

31P

uya
khuya
đêm khuya

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
d) Đọc từ ứng dụng
thuở xưa
giấy pơ-luya
huơ tay
phéc-mơ-tuya
Tiết 2:

GV: Giới thiệu vần uơ – uya
*Vần uơ:
GV: Vần uơ gồm u – ơ
HS: So sánh uơ với uy
HS: Đánh vần uơ , ghép uơ, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép huơ, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: huơ vòi
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uya: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
246

Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
b) Luyện viết vở tập viết
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
c) Luyện nói chủ đề:
“ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

247

Bài 100:

uân – uyên

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 99 (SGK)
- Viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uân – uyên
b) Phát âm và đánh vần
uân
xuân
mùa xuân

uyên
chuyền
bóng chuyền

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
d) Đọc từ ứng dụng
huân chương
tuần lễ

chim khuyên
kể chuyện

Tiết 2:

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uân – uyên
*Vần uân:
GV: Ghép vần uân
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uân , ghép uân, đánh
vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuân, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: mùa xuân
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyên: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Chim én bận đi đâu
248

Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
b) Luyện viết vở tập viết
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

c) Luyện nói chủ đề:
Em thích đọc truyện

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết

3P

GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

249

Bài 101:

uât – uyêt

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 100 (SGK)
- Viết: uân, uyên, xuân, chuyền
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uât – uyêt
b) Phát âm và đánh vần
uât
xuất
sản xuất

uyêt
duyệt
duyệt binh

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
d) Đọc từ ứng dụng
luật giao thông
nghệ thuật

băng tuyết
tuyệt đẹp

Tiết 2:
3,Luyện tập
a) Luyện đọc bảng – Sgk

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uât – uyêt
*Vần uât:
GV: Ghép vần uât
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uât , ghép uât, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuất, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: Sản xuất
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyêt: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

32P

250

“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

c) Luyện nói chủ đề:
“ Đất nước ta tuyệt đẹp”

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

3P

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

251

Dạy vần: a) Nhận diện vần uynh – uych b) Phát âm và đánh vần uynh huynh phụ huynh uych huỵch ngã huỵch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uynh. duyệt B.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ.KTBC: 4P . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huynh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phụ huynh.Bài 102: uynh – uych I. đèn điện. ngã uỵch d) Đọc từ ứng dụng luýnh quýnh khuỳnh tay huỳnh huỵch uỳnh uỵch Tiết 2: 3. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. . uyêt.Đọc: Bài 101 (SGK) . bộ ghép chữ III.Bài mới: 31P 1.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thứ năm vừa qua. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uynh – uych *Vần uynHS: GV: Ghép vần uynh. lớp em tổ chức lao động trồng cây. lớp em tổ chức HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 252 . đèn huỳnh quang” II. xuất. uych.Phát triển theo chủ đề: “ Đèn dầu.Học sinh đọc. đánh vần. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. So sánh HS: Đánh vần uynh . HS: Phân tích. HS: SGK. viết đúnGV: uynh.Giới thiệu bài: 2. giải nghĩa từ: phụ huynh HS: Đọc trơn.Viết: uât. phụ huynh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo. phân tích cấu tạo *Vần uycHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Thứ năm vừa qua. uych.”. ghép uynh. ngã huỵch .Mục đích yêu cầu: .

253 . uyêt. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.lao động trồng cây. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết uât. Ôn lại bài. sản xuất. duyệt binh c) Luyện nói chủ đề: “ Đèn dầu. dặn học sinh về nhà đọc bài H. đèn huỳnh quang” 4. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về”.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. đèn điện. xem trước bài sau.

Bài 103: ôn tập I. SGK. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần bắt đầu bằng u đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Mục đích yêu cầu: .GV: Bảng ôn.HS: Bộ ghép chữ. uych.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Đọc bài 102 . .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. nhóm. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Bài mới: 1.Viết: uynh. Bộ ghép chữ .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) ê uê u ơ ân uân ât uât u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .KTBC: (4 phút) .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Truyện kể mãi không hết” II. sửa lỗi phát âm cho HS u y u ya u yên b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Uỷ ban hoà thuận luyện tập HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. huynh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. huỵch B.Đồ dùng dạy – học: . cả lớp) GV: Lắng nghe. III. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 254 .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần bắt đầu bằng u .

.. . . chốt lại ý nghĩa.Tranh 4: Anh nông dân cứ kể lể thế mãi.Tranh 5: Từ đó nhà vua không cho ra lệnh kỳ quặc nữa. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. nhà vua muốn nghĩ anh cũng không cho.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . uốn nắn.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) ..Tranh 1: Nhà vua ra lệnh cho người kể chuyện . bị nhà vua bắt làm.Tranh 3: ở làng nọ có 1 anh nông dân thông minh xin vào kinh đô thử tài... HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 255 . uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . . của cô H+GV: Nhận xét. HS: Tập kể trong nhóm .Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) hoà thuận luyện tập 3.Tranh 2: Những người kể chuyện cho nhà vua nghe. Sgk: (16 phút) “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”. bổ sung. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) hoà thuận luyện tập c-Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết (10 phút) *ý nghĩa: SGV 4. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng..

Viết nhanh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chim khuyên. nêu nhận xét về độ cao.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Củng cố. cỡ chữ…. II. tuần lễ. III. chim khuyên. khuyên. tuyệt đẹp GV: Nêu rõ yêu cầu.HD viết vào vở ( 18 phút ) Tàu thuỷ. H+GV: Nhận xét.học: . tuần lễ. . đẹp. nghệ thuật.Mục đích yêu cầu: . nghệ thuật. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). tuyệt đẹp . giấy pơ luya. HD viết bảng con: ( 5 phút) Tàu thuỷ.Hướng dẫn viết: a. tuần lễ.Biết viết đúng mẫu chữ. giấy pơ luya. hướng dẫn viết từng dòng. vở tập viết. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị 256 . giấy pơ luya.TẬP VIẾT: Tàu thuỷ. 4. chim khuyên. tuần lễ. chim khuyên.( Cả lớp ) GV: Quan sát. tuyệt đẹp Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. phấn. giấy pơ luya. bảng phụ . GV: Quan sát.HS: Bảng con. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) khoẻ khoắn.Đồ dùng dạy . c. .học: Nội dung A. uốn nắn. 3. đánh giá b. cỡ chữ: Tàu thuỷ. giấy pơ luya. uốn nắn. chữa lỗi trước lớp. áo choàng B.GV: Mẫu chữ. Khăn lau bảng. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. nghệ thuật.Nhận xét. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. tuyệt đẹp I. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Các hoạt động dạy .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. chiều rộng. nghệ thuật. HD quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nhận xét: (6 phút) Tàu thuỷ. Bài mới: 1.

257 .bài học sau.

Mục đích yêu cầu: . uya. Củng cố. II. oach.TẬP VIẾT: ôn tập I. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. 4.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. c. HD quan sát. uyên.HS: Bảng con. uyêt...GV: Mẫu chữ.học: . uât B. uyên. cỡ chữ….Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Biết viết đúng mẫu chữ. Khăn lau bảng. uyêt. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Các hoạt động dạy . iêu. GV: Nêu rõ yêu cầu. uốn nắn. Bài mới: 1. 3. uynh. uôm. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. iêu. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. oăng. chữa lỗi trước lớp. bảng phụ viết sẵn 1 số vần khó . uya. uốn nắn. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. GV: Quan sát. uôm. oăn. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. oăn. oăng. oang.. oach. uya. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). hướng dẫn viết từng dòng. uât. uôm. HD viết bảng con: ( 5 phút) oay. đánh giá b.... uynh..Viết nhanh.học: Nội dung A. . Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. chiều rộng.Hướng dẫn viết: a. oang. oach. vở tập viết. uyên.HD viết vào vở ( 18 phút ) oay. 258 . uât.. H+GV: Nhận xét.uya. uyêt. oăng. đẹp..Nhận xét. III. iêu. cỡ chữ các vần đã học . oăn. phấn.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Đồ dùng dạy . uât. uyên. nêu nhận xét về độ cao. nhận xét: (6 phút) oay. uynh. oang.

(3 ) .GV chú ý theo dõi. b. Mục đích yêu cầu. ay . cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. .HS: SGK. thân thiết. 2.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. giáo.GV gạch chân tiếnGV: hai. Đồ dùngdạy – học: . bạn bè. .. dạy.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM A. . cô giáo.Hiểu nội dung của bài: : Trường học là ngôi nhà thứ hai của em B.GV đọc mẫu toàn bài. phân tích cấu tạo . hay. ay . hay.HS theo dõi.Luyện đọc: a. dạy điều hay. Từ khó: mái trường.GV sửa tư thế ngồi cho HS . điều hay +Đọc từng đoạn. mái. . . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. 1. . những. thứ hai. .GV nêu yêu cầu 1 SGK. thân thiết.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ai. đọc trước bài ở nhà C. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . Đọc mẫu Cách thức tiến hành .. . . phát hiện các tiếng.Đọc trơn toàn bài. nói được câu chứa tiếng có vần ai.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .GV nêu yêu cầu 2 SGK. bay. .HS trả lời .Tìm tiếng trong bài chứa vần ai.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ngôi nhà thứ hai.HS nối tiếp nêu miệng .) ( 30. dấu phảy và các cụm từ. thân thiết ) GV: Chỉ từng đoạn. ay.HS đọc. ay . dọc đúng một số tiếng. từ khó: trường..Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV giới thiệu chủ điểm nhà trường (2. Ôn lại các vần ai. Mở đầu II. HD học sinh nhận biết đoạn.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Giới thiệu bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. rát yêu. Dạy bài mới. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. Hiểu nghĩa các từ : ngôi nhà thứ hai. người.GV ghi bảng 259 . ay. anh em. tìm được tiếng. mái trường. nhiều.) .HS nêu mẫu: mai.

.Thi nói trước lớp ..GV nêu yêu cầu .( HS tự nói theo suy nghĩ của mình) *Luyện nói: Hỏi nhau về trường lớp 4. Củng cố dặn dò (3’) . .. .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Trong bài trường học được gọi là gì?) .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.H+GV: Nhận xét. chốt lại.HS đọc lại toàn bài .GV gợi ý: + Trường bạn là trường nào? + ở trường bạn yêu ai nhất? . chấm điểm. vì sao? -HS trả lời. nhóm) . ) * Tìm hiểu nội dung bài . 260 .. .HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói .HS đọc lại .Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em .Nói câu chứa tiếng có vần ai.2 HS lên tự hỏi và trả lời ( mẫu ) . . bổ sung.GV hỏi thêm Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.Về nhà đọc lại bài.Khen một số HS học tốt.HS tập nói trong nhóm đôi ..GV+HS nhận xét..GV nhận xét tiết học. .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em vì. ay Tiết 2 3.

hướng dẫn viết từng dòng. phấn. uốn nắn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. cỡ chữ các chữ hoa A. chữa lỗi.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Biết tô đúng mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn tư thế. các từ ngữ: mái trường. Ă. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. điều hay c. viết vào vở 3.học: . Bài mới: 1.Nhận xét. III. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ai. 261 . Các hoạt động dạy . . đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ay.Viết nhanh. nêu nhận xét về độ cao. Mở đầu:(3 phút) B.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chữa lỗi trước lớp. HS: Đọc vần và từ ứng dụng . II. chiều rộng. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) Cách thức tiến hành GV: Nêu yêu cầu của tiết tập viết GV: Giới thiệu nội dung bài viết GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Ă. ay.Hướng dẫn viết: a. cỡ chữ…. mái trường.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. Â I. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu. HD tô chữ hoa: (6 phút) A.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A. H+GV: Nhận xét. điều hay . Ă. Â b. đúng các vần: ai. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). vở tập viết. chiều rộng.HD tô. bảng phụ . Â .Đồ dùng dạy .Mục đích yêu cầu: .GV: Mẫu chữ.học: Nội dung A.HS: Bảng con. cỡ chữ…. Khăn lau bảng. GV: Quan sát.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. 262 .4.

Các hoạt động dạy . iêu.Củng cố cách viết: ương. H+GV: Nhận xét.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .Viết: iên. anh.. phấn. uốn nắn. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) ương. bổ sung trước lớp. iêu. những điều hay. ươi. đánh giá. mái trường.Bài mới: 1. trường em. anh B. Đồ dùng dạy – học: . Củng cố. thân thiết. GV: Nhận xét chung giờ học 263 .HS: Vở ô li. ươi. .Giới thiệu bài: (1 phút) 2. viết chính xác. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. III.Mục đích yêu cầu: . iêt.. bảng phụ . 3. đảm bảo tốc độ bài Trường em ..Nhận xét. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.học: Nội dung A.. cỡ chữ. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. bảng con. II. cô giáo hiền. ưng.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. người tốt.Rèn tính cẩn thận cho HS. bè bạn. . iêt. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu.Rèn viết: Trường em I. thân thiết.GV: Chữ mẫu. ưng. iêt b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Trường em.Biết viết đúng mẫu chữ.

lòng. cháu. I. Kiểm tra bài cũ . yêu. B.Đọc trơn toàn bài.GV gạch chân tiếnGV: cháu. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . nước GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) + Cả lớp đọc 1 lượt . Giới thiệu bài. Dạy bài mới. những tiếng có chứa thanh hỏi ( vở.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ao. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.TẬP ĐỌC: TẶNG CHÁU A. lòng. 1. Hiểu nghĩa các từ : nước non.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. nước non. Từ khó: vở. dọc đúng một số tiếng. Đồ dùngdạy – học: .Tìm tiếng trong bài chứa vần ao. . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ao. gọi là.Hiểu nội dung của bài: : Hiểu được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. gọi là. au .GV chú ý theo dõi. +Đọc từng đoạn.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .HS: SGK. phân tích cấu tạo . au. (3 ) 2.HS trả lời .Trường em II.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Mục đích yêu cầu.HS đọc bài trước lớp + TLCH . tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần ao. tỏ. Ôn các tiếng có vần ao. . tặng cháu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( tặng) HS: phân tích cấu tạo từ: tặng.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .) (2. au 264 . tỏ). yêu. . nước non Ôn lại các tiếng có vần yêu. Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. au. . lòng. cháu. từ khó: tặng cháu. đọc trước bài ở nhà C.) b. . .HS theo dõi. .HS đọc. sau. đánh giá.HS+GV nhận xét. au . Bác rất yêu thiếu nhi.GV nêu yêu cầu 1 SGK. cháu. .GV đọc mẫu toàn bài. Đọc mẫu ( 30.Luyện đọc: a. . phát hiện các tiếng.GV sửa tư thế ngồi cho HS .

HS trả lời.GV nêu yêu cầu . Củng cố dặn dò .Bác Hồ tặng vở cho các cháu thiếu nhi(Tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.GV ghi bảng . .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .HS nêu tên các bài hát.GV nêu yêu cầu . .. nhóm) .GV nêu yêu cầu 2 SGK. .HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói . . chốt lại.HS đọc lại .HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.Nói câu chứa tiếng có vần ao. Nghỉ giải lao * Hát. . . chào. au Tiết 2 3. bài thơ nói về Bác Hồ. học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bác Hồ tặng vở cho ai?) . .H+GV: Nhận xét. ) * Tìm hiểu nội dung bài . đọc thơ nói vè Bác Hồ 4.GV+HS nhận xét. .GV nhận xét tiết học.Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Cái nhãn vở 265 . .. mào... bổ sung. nào.HS đọc lại toàn bài . chấm điểm.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV hỏi thêm Bác mong các cháu làm điều gì? . * Học thuộc lòng .HS đọc bài SGK .HS nối tiếp nêu miệng . cây cau. Bác rất yêu thiếu nhi.Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học tập chăm chỉ.HS biểu diễn trước lớp .Cả lớp hát bài Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.Khen một số HS học tốt.HS nêu mẫu: sao.GV gợi ý: . (3’) .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 . hảo.

GV nêu yêu cầu 2 SGK.Tìm tiếng trong bài chứa vần ang. mạng. II.HS nêu mẫu: hang. Từ khó: quyển vở. ac . bác. ay . bút màu. trang. nắn nót. . khen.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . HD học sinh nhận biết đoạn.Hiểu tác dụng của nhãn vở.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ac.GV gạch chân tiếnGV: Giang.) . Dạy bài mới.HS trả lời . . . viết ngay ngắn. trang. I.HS theo dõi. .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV chú ý theo dõi. Giang. biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở. ngay ngắn. nắn nót. Đồ dùngdạy – học: . phát âm đúng một số tiếng. Ôn lại các vần: ang. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Kiểm tra bài cũ (3 ) . tìm được tiếng.TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ A. nói được câu chứa tiếng có vần ang. Mục đích yêu cầu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Đọc trơn toàn bài. + cả lớp đọc toàn bài 1 lượt. đọc trước bài ở nhà C.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( nắn nót. +Đọc từng đoạn.H+GV: Nhận xét. .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ang. hạng. phát hiện các tiếng. 1. (2. 2. 266 . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Bút màu .HS đọc bài trước lớp . ngay ngắn) GV: Chỉ từng đoạn. cách đọc đoạn ( 2 đoạn) + HS đọc đoạn theo nhóm.GV đọc mẫu toàn bài. B. Hiểu nghĩa các từ: nắn nót. đánh giá. từ khó: quyển vở. ac .Luyện đọc: a.HS đọc. . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. khen.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . . Đọc mẫu ( 30. Giới thiệu bài. dấu phảy và các cụm từ. viết ngay ngắn. .HS: SGK.) b. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . .GV sửa tư thế ngồi cho HS . phân tích cấu tạo .

. chấm điểm. uốn nắn.. vạc. . Luyện đọc+tìm hiều ND bài ( 32 .GV nêu câu hỏi 1 SGK(Bạn Nam viết những gì trên nhãn vở) . *HD học sinh tự trang trí 1 cái nhãn vở 4.GV quan sát.HS đọc lại toàn bài .H+GV: Nhận xét.. . .Bạn Giang đã biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở: Viết tên trường. lớp. Bình chọn bạn làm đúng và đẹp nhất.. cách viết và trang trí ..HS trưng bày sản phẩm .HS đọc đoạn 1 . .GV ghi bảng Tiết 2 3.Về nhà đọc lại bài.HS đọc đoạn còn lại .HS tự cắt 1 nhãn vở. 267 . bạc.GV+HS nhận xét.mác.GV nhận xét tiết học. và chuẩn bị bài sau.HS nối tiếp nêu miệng . .Bố Giang khen Nam đã biét tự làm nhãn vở của mình.. . Củng cố dặn dò (3’) . . viết và trang trí theo HD của GV .HS đọc lại toàn bài .HS trả lời. chốt lại. ) * LĐ và Tìm hiểu nội dung bài . . vác.GV yêu cầu HS quan sát nhãn vở( SGK) + HD các em cắt 1 nhãn vở.Khen một số HS học tốt. họ và tên mình .GV hỏi thêm Bố Giang khen bạn ấy thế nào? . bổ sung.

(2 ) II.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. thỏ. kiêu ngạo.HS tập kể theo nhóm .Hướng dẫn kể chuyện.Nhóm khác nhận xét . b) Kể từng đoạn theo tranh. .Đại diện nhóm kể trước lớp.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 . thỏ cố hết sức . kiêu ngạo.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Trong cuộc sống không được chủ quan.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .HS: Quan sát tranh ..(30’) a) Giáo viên kể chuyện .HS: SGK C. ..GV nhận xét tiết kể chuyện. rùa tập chạy bên bờ sông. người dẫn chuyện. thỏ nhìn thấy mỉa mai Tranh 2: Rùa không nói gì vẫn cố sức chạy.Ghi tên bài . .. ..GV giới thiệu bài .HS lắng nghe .Về nhà tập kể lại câu chuyện. ngạo mạn . Mở đầu. 268 .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. Mục đích yêu cầu.Lời rùa chậm rãi.Lời thỏ đầy kiêu căng. . Giới thiệu bài:(1’) 2.Biết đổi giọng phân biệt vai rùa. B.KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ A. Các hoạt động dạy ..GVnêu yêu cầu của phần kể chuyện . Dạy bài mới. thỏ chủ quan. 3.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . 1. Khen một số em kể chuyện tốt.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.GV quan sát. Tranh 3: Lúc sực nhớ ra thì rùa đã gần tới đích. Tranh 1: Mùa thu.GV đánh giá. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công.Hương dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.. * Trong cuộc sống không được chủ quan. uốn nắn cách kể . . chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công. Động vien một số em học còn yếu..học: . Củng cố dặn dò: (2’) ..Lời vào chuyện: khoan thai .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . khiêm tốn nhưng đầy tự tin. . Đồ dùng dạy . . .

Mục đích yêu cầu: .Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét.HS: SGK C. 3.Đọc tiếp nối trước lớp. đánh giá.Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 3 bài đã học trong tuần.GV: bảng phụ.Trường em . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. bài mới 1.Học sinh yêu thích môn học. đánh giá. Khen những em học bài tốt.Đọc đúng các từ khó. giữa các cụm từ. Đọc từng bài .Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc.Tặng cháu . GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b. . GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 3 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm . Nghỉ hơi đúng dấu phẩy. Kiểm tra bài cũ: .Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét. Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ. SGK . Thi đọc GV: Nêu yêu cầu cuộc thi .Cái nhãn vở Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) HS: Cả lớp đọc đồng thanh . . Luyện đọc: a.Đọc bài: cái nhãn vở II. Giới thiệu bài: 2. Đồ dùng dạy – học: . HS: Ôn lại cả 3 bài ở nhà 269 . Củng cố dặn dò: (3ph) GV: Nhận xét tiết học. . B.RÈN ĐỌC: ÔN TậP A.

nấu cơm. bạn. nói được câu chứa tiếng có vần an. 1. Đồ dùngdạy – học: . tìm được tiếng.HS nối tiếp nêu miệng 270 . phân tích cấu tạo . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . . nhanh cả bài Bàn tay mẹ.HS nêu mẫu: mỏ than. mắc màn. .Đọc đúng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần an. Ôn lại các vần an. rám nắng. HS: Đọc trơn toàn bài . .GV nêu yêu cầu 2 SGK.TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ A. dấu phảy và các cụm từ. at.GV đọc mẫu toàn bài.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. xương xương) GV: Chỉ từng đoạn.GV chú ý theo dõi. . .GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . rám nắng. mát. Mục đích yêu cầu.HS: SGK. rám nắng.GV giới thiệu chủ điểm gia đình (2. at + Hoa lan. b. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất. xương xương. . Giới thiệu bài. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần an.HS trả lời .. Kiểm tra bài cũ II. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( yêu nhất. 2.GV sửa tư thế ngồi cho HS . nấu cơm. từ khó: yêu nhất.) ( 30. bát.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .HS đọc. B.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.lan. bát cơm. .) .Hiểu nội dung của bài: : Thấy được tấm lòng yêu quí. at . đọc đúng một số tiếng.GV gạch chân tiếng GV: bàn. đọc trước bài ở nhà C. mát mẻ . rám nắng. biết ơn mẹ của bạn nhỏ. Dạy bài mới. màn.. .Luyện đọc: a. Từ khó: yêu nhất. xương xương . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Tìm tiếng trong bài chứa vần an. (3 ) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. .HS theo dõi. HD học sinh nhận biết đoạn. at . bạn lan .. xương xương +Đọc từng đoạn. phát hiện các tiếng.

Bàn tay mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc cho chị em Bình.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý dưới tranh và mẫu ) .HS trả lời câu hỏi . b)Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh M: Ai nấu cơm cho bạn ăn? Mẹ tôi nấu cơm cho tôi ăn.Ai vui khi bạn được điểm mười? 4. * Thấy được tấm lòng yêu quí.GV+HS nhận xét.GV yêu cầu HS đọc câu văn diễn tả tình camt của Bình với đôi bàn tay của mẹ .HS đọc lại toàn bài .Tiết 2 3. .Ai chăm sóc khi bạn ốm? .GV ghi bảng . chấm điểm.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .H+GV: Nhận xét. xương xương của mẹ. ) a) Tìm hiểu nội dung bài . Củng cố dặn dò (3’) .HS đọc lại .GV gợi ý. .GV nhận xét tiết học. các ngón tay gầy gầy.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình)? .Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng. . biết ơn mẹ của bạn nhỏ. . .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .Thi nói trước lớp . giúp HS thực hiện các phần còn lại . . bổ sung.Ai mua quần áo mới cho bạn? .Khen một số HS học tốt. chốt lại.Về nhà đọc lại bài. 271 .

Hướng dẫn viết: a. đúng các vần: an. cỡ chữ….GV: Mẫu chữ. Ă. viết vào vở 3.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ach. Kiểm tra bài cũ:( .học: Nội dung A.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ I. hạt thóc c. Các từ ngữ: gánh đỡ. vở tập viết. at. anh.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cách cầm bút (4 phút ) 272 . D. Bài mới: 1. cỡ chữ….Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. cỡ chữ các chữ hoa C. GV: Quan sát. ach. chiều rộng. bảng phụ . phấn. sạch sẽ. đánh giá. chữa lỗi. uốn nắn tư thế. Khăn lau bảng. chiều rộng. hạt thóc .Mục đích yêu cầu: . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. đẹp. Đ .Đồ dùng dạy . Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .( Cả lớp ) GV: Quan sát. Các hoạt động dạy . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. bổ sung. GV: Nêu rõ yêu cầu. B B. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) an. anh. b.Viết: A. III. H+GV: Nhận xét. II. HD tô chữ hoa: C D Đ 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bàn tay. hướng dẫn viết từng dòng. at. sạch sẽ.học: . (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. gánh đỡ.Biết tô đúng mẫu chữ.HS: Bảng con.Viết nhanh. Â.Giới thiệu bài: 2.HD tô. bàn tay. nêu nhận xét về độ cao. uốn nắn. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. chữa lỗi trước lớp.Nhận xét. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. 4. . Củng cố. 273 .GV: Chấm bài của 1 số học sinh.

GV chú ý theo dõi. ) HS: phân tích cấu tạo từ: bống. ach. ơi a khéo sàng cho mẹ.. là cái bống bang. là cái bống ơi . Ôn lại các tiếng có phụ âm đầu s( sảy) có vần ang ( sàng) anh ( gánh ) Ôn các tiếng có vần anh. là ra gánh giúp. . để chạy cơn. từ khó: khéo sảy.GV đọc mẫu toàn bài. mưa ròng.HS+GV nhận xét.. ròng GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) 274 . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . khéo sàng. bài . khéo sẩy.Luyện đọc: a.HS theo dõi. là chợ đằng xa. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( bống bang. I. .HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Kiểm tra bài cũ . là cái bống ơi Là cái bống bang. là cái bống bang. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . mưa ròng.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .Bàn tay mẹ II. bống ra. khéo.TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG *4*3*2*1 Cái bống ơi.) b. Đồ dùngdạy – học: . ach . .Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. Hiểu nghĩa các từ : bống bang. Dạy bài mới.Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ B. Đọc mẫu ( 30.) (2. khéo sàng.HS đọc bài trước lớp + TLCH . 1. . là cơn mưa ròng để chạy cơn. dọc đúng một số tiếng. phát hiện các tiếng. tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: anh. là cơn mưa ròng (3 lan) Cái bống ơi. đánh giá. mưa ròng. bống nấu cơm. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. đọc trước bài ở nhà C.Đọc trơn toàn bài.HS: SGK. Từ khó: bống bang. (3 ) 2. khéo sảy. Mục đích yêu cầu. cho mẹ nấu cơm Mẹ bống á đi chợ. Giới thiệu bài. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Là cái bống bang (3 lan) A. +Đọc từng đoạn.GV sửa tư thế ngồi cho HS . mưa ròng...

. + Cả lớp đọc 1 lượt toàn bài . .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . .GV gạch chân tiếnGV: gánh .Tập nói trong nhóm .HS đọc bài SGK . * Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ b)Học thuộc lòng Nghỉ giải lao * Luyện nói: ở nhà em làm gì giúp bố mẹ 4.HS: Quan sát tranh và mẫu SGK GV: HD học sinh nói mẫu .HS trả lời .GV nêu câu hỏi 1 SGK: Bống đã làm gì để giúp mẹ nấu cơm? .HS trả lời.Bống gánh đỡ cho mẹ .GV+HS nhận xét. quyển sách .. . .GV nêu yêu cầu . đánh giá.Tìm tiếng trong bài chứa vần anh. . .GV ghi bảng . ach .Bống sảy gạo.Khen một số HS học tốt. bổ sung.HS đọc lại toàn bài . sàng gạo đỡ mẹ . . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . bổ sung. Củng cố dặn dò (3’) .HS đọc lại .GV nêu yêu cầu.GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV nhận xét tiết học. phân tích cấu tạo .GV nêu yêu cầu ..Thi nói trước lớp .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .Nói câu chứa tiếng có vần anh.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về? . bình chọn bạn nói hay nhất. ach . . chốt lại.Nghỉ giải lao c) Ôn vần anh..Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 . nhóm) .H+GV: Nhận xét.Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Ôn tập 275 .HS nêu mẫu: nước chanh.HS đọc.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần anh.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ. ach M: Nước chanh mát mời bố Tiết 2 3.HS nối tiếp nêu miệng . .

276 .

Đồ dùng dạy – học: . GV: Nêu yêu cầu cuộc thi . (3ph) GV: Nhận xét tiết học.Cái bống Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 5 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm . Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ.TẬP ĐỌC: ÔN TẬP A. đánh giá.Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 5 bài đã học trong 2 tuần.HS: SGK C. .Đọc tiếp nối trước lớp. B. SGK. đánh giá.Đọc bài: cái bống II.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc. Kiểm tra bài cũ: . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Cái nhãn vở .Trường em .Bàn tay mẹ . .Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét.Đọc đúng các từ khó. GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b. Mục đích yêu cầu: . Nghỉ hơi đúng dấu phẩy.Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét.Học sinh yêu thích môn học. Luyện đọc: a. bài mới 1.Tặng cháu . HS: Ôn lại cả 5 bài ở nhà 277 . Giới thiệu bài: 2. giữa các cụm từ. thăm bài đọc . Thi đọc 3. . Đọc từng bài .GV: bảng phụ. Củng cố dặn dò: HS: Cả lớp đọc đồng thanh . Khen những em học bài tốt.

sắp hết . bạc trắng.) b.GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS theo dõi. lấp ló. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm.TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. tìm được tiếng. ăp ngắm bắn.Luyện đọc: a.) . đọc đúng một số tiếng. nhanh cả bài Hoa ngọc lan. khắp nhà +Đọc từng đoạn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. ( 30. ngăn nắp. Dạy bài mới. phát hiện các tiếng. ngan ngát) GV: Chỉ từng đoạn. duyên dáng.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ăm. phân tích cấu tạo tiếng .GV giới thiệu chủ điểm thiên nhiên .GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS nối tiếp nêu miệng 278 . I. Từ khó: lấp ló. từ khó: hoa lan.Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . + Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Đọc trơn toàn bài . .GV đọc mẫu toàn bài.HS nêu mẫu: năm học. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Tìm tiếng trong bài chứa vần ăp . nói được câu chứa tiếng có vần ăm. đọc trước bài ở nhà C. ngan ngát. . ăp. lá dày.GV gạch chân tiếnGV: khắp .HS: SGK. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất. ăp . lấp ló. ăp .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Đọc đúng. lấp ló.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Mục đích yêu cầu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( hoa lan. 2. . Đồ dùngdạy – học: . HD học sinh nhận biết đoạn. sắp cơm . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăm. Ôn lại các vần ăm.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Giới thiệu bài. . Hoa ngọc lan .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . ngan ngát . hoa ngọc lan. ngăn nắp.HS trả lời . .GV chú ý theo dõi. 1.HS đọc. Kiểm tra bài cũ (3 ) II. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. dấu phảy và các cụm từ.đất nước . Đọc mẫu (2. xanh thẫm.

HS đọc lại GV: Yêu cầu HS quan sát trang và câu mẫu SGK HS: Nói mẫu .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét.HS quan sát kỹ tranh SGK.Nụ hoa lan trắng ngần .GV+HS nhận xét. . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .GV hỏi thêm: Hương hoa lan thơm như thế nào? .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . .Tập nói trong nhóm đôi .Hoa hồng màu phớt hồng . Củng cố dặn dò (3’) .Khen một số HS học tốt.Hoa sen hồng 4. đánh giá.HS trả lời câu hỏi .Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 279 . bổ sung.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . bổ sung.Hương lan ngan ngát. chốt lại.Đại diện các nhóm lên thực hiện .GV ghi bảng .Hoa đồng tiền màu vàng đậm . .H+GV: Nhận xét.. . chấm điểm. ăp Tiết 2 3. trao đổi nhóm đôi nói tên các loài hoa .HS đọc lại toàn bài .Nói câu chứa tiếng có vần ăm.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Nụ hoa lan màu gì)? . toả khắp vườn khắp nhà * Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .GV: nói mẫu – HS lắng nghe .GV nhận xét tiết học. .

HS: Đọc bài trước lớp . Kiểm tra bài cũ (3 ) .GV chú ý theo dõi.Tiếp tục đọc đúng. Dạy bài mới. đọc đảm bảo tốc độ qui định. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Giới thiệu bài. +Đọc từng đoạn.GV đọc mẫu toàn bài. cá nhân) .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . bài Nghỉ giải lao b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .Hoa hồng màu phớt hồng .GV giới thiệu trực tiếp b. 2.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 280 . Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung.Hoa đồng tiền màu vàng đậm .Luyện đọc: a.Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B.GV:SGK . . . Đồ dùng dạy – học: . câu khó . Đọc mẫu (2. Mục đích yêu cầu. . đánh giá. .G+HS: Nhận xét.RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. I. .HS theo dõi.Đọc trơn toàn bài HS: Nói mẫu . 1. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét.) ( 30.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó .HS: SGK. nhanh cả bài Hoa ngọc lan. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .) .HS đọc lại toàn bài . phát hiện các tiếng. dấu phảy và các cụm từ. đọc trước bài ở nhà C.Hoa sen hồng 4.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV: Nhận xét chung giờ học .Tập nói trong nhóm đôi .HS đọc đoạn ( nhóm. đánh giá II.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV nêu yêu cầu 1 SGK. nhanh cả bài Ai dậy sớm.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Ôn lại các vần ươn. Đi ra đồng. đất trời . Đang chờ đón Ai dậy sớm.HS: SGK. đọc trước bài ở nhà C.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông. đất trời. lên đồi.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Đồ dùngdạy – học: .Tìm tiếng trong bài có vần: ươn. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. ương.) (2.Đọc đúng.) GV: Chỉ từng khổ thơ. phát hiện các tiếng. dấu phảy và các cụm từ. đất trời. Bước ra nhà. lên đồi. Từ khó: dậy sớm.HS đọc đồng thanh. +Đọc từng khổ thơ.TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM Ai dậy sớm. ương . Giới thiệu bài. . HS: Đọc trơn toàn bài .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Hiểu nội dung của bài: : Khi dậy sớm có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em B. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Kiểm tra bài cũ . Dạy bài mới. ương HS: Đọc bài ( Cá nhân. Có vầng đông. cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm. ương . đồng thanh) H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếnGV: vườn. nói được câu chứa tiếng có vần ươn. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươn. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Luyện đọc: a. Chạy lên đồi. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS theo dõi. đọc đúng một số tiếng.GV đọc mẫu toàn bài. I. .GV chú ý theo dõi.) b. chờ đón. Đọc mẫu ( 30. đất trời. 281 . . ra vườn. 1. Hiểu nghĩa các từ : vừng đông.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . (3 ) 2.HS trả lời .Hoa ngọc lan II. từ khó: dậy sớm. đánh giá. Cau ra hoa. Cả đất trời. ngát hương. . HD học sinh nhận biết khổ thơ. hương. chờ đón. . Đang chờ đón A. Mục đích yêu cầu. Đang chờ đón Ai dậy sớm.

Tiết 2 3..GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) ..HS nối tiếp nêu miệng . phân tích cấu tạo .HS đọc lại toàn bài .. tranh SGK và mẫu ) .GV gợi ý.GV+HS nhận xét.GV nêu yêu cầu . có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em b)Luyện nói: Hỏi nhau về những việc làm buổi sáng M: Sáng sớm. .GV nhận xét tiết học.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ. Sau đó.. . Củng cố dặn dò (3’) . bạn làm việc gì? Tôi tập thể dục. chốt lại. .Thi nói trước lớp ..GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? .HS nêu mẫu SGK . ) a) Tìm hiểu nội dung bài + Ngoài vườn hoa ngát hương + Trên cánh đồnGV: có mặt trời mới mọc + Trên đồi: có mặt đất. giúp HS thực hiện các phần còn lại . rửa mặt. 282 . bổ sung.HS trả lời câu hỏi ..HS nhắc lại .Về nhà đọc lại bài.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .Nói câu chứa tiếng có vần ươn.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .H+GV: Nhận xét.H+GV: Nhận xét. bổ sung . đánh răng. c) Học thuộc lòng 4.HS đọc bài SGK .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.. ...HS trao đổi nhóm đôi....2 HS lên thực hiện ( mẫu ) ... tập đặt câu theo M . ương M: Cánh diều bay lượn.. chấm điểm.Tôi sẽ đi học .GV nêu yêu cầu 2 SGK.Khen một số HS học tốt. .... . bầu trời * Khi dậy sớm.. Vườn hoa ngát hương thơm..Tập thể dục xong bạn sẽ làm gì? ..HS đọc.. ..

HD tô.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G I.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Các từ ngữ: chăm học. b. chăm học. đúng các vần: ăm.Biết tô đúng mẫu chữ. nêu nhận xét về độ cao. bổ sung. III.Viết nhanh. 283 . bảng phụ . vườn hoa. ăp. chữa lỗi. chiều rộng. uốn nắn. cách cầm bút (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Các hoạt động dạy . GV: Quan sát. khắp vườn. vở tập viết. chiều rộng. cỡ chữ các chữ hoa E Ê G .học: . (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: . Bài mới: 1. chữa lỗi trước lớp. GV: Nêu rõ yêu cầu.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Khăn lau bảng. ăp.HS: Bảng con. cỡ chữ…. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn tư thế. ươn.học: Nội dung A. HD tô chữ hoa: E Ê G 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. ươn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uốn nắn. .Nhận xét. H+GV: Nhận xét. khắp vườn. cỡ chữ…. hướng dẫn viết từng dòng. c. đánh giá. ương. vườn hoa. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ăm.Đồ dùng dạy . Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Viết: C D Đ B. . viết vào vở 3.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. ương. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.GV: Mẫu chữ. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Hướng dẫn viết: a. II. ngát hương.Giới thiệu bài: 2. Kiểm tra bài cũ:( . đẹp. ngát hương. phấn.

Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. 284 .4.

. xoa mép. phân tích cấu tạo 285 . từ khó: hoảng lắm. uông. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.. . sạch sẽ. xoa mép. I. Mục đích yêu cầu.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh..GV nêu yêu cầu 1 SGK. Đọc mẫu ( 30. lễ phép..HS+GV nhận xét. lễ phép. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. lễ phép) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. nên sợ.Luyện đọc: a. . dọc đúng một số tiếng. Kiểm tra bài cũ . đánh giá. . sạch sẽ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . (3 ) 2. phát hiện các tiếng.) b..GV gạch chân tiếnGV: muộn .Ai dậy sớm II. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .) (2. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: uôn.HS trả lời . B. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Đồ dùngdạy – học: . Dạy bài mới.Tìm trong bài tiếng có vần uôn .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Từ khó: hoảng lắm..GV chú ý theo dõi. lễ phép. vuốt râu.Đọc trơn toàn bài. Giới thiệu bài. +Đọc từng đoạn.. 1.HS theo dõi.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( chộp. nhanh trí của Sẻ.HS đọc. .Hiểu nội dung bài: Thấy được sự thông minh.Hiểu nghĩa các từ : chộp. Ôn lại các tiếng có vần uôn. cá nhân ) . vuốt râu..TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ A... . . nên sợ. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV đọc mẫu toàn bài. uông . uông .HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS đọc đồng thanh.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS: SGK. đọc trước bài ở nhà C.

.Nói câu chứa tiếng có vần uôn.3 TậP ĐọC: KIểM TRA GIữA Kỳ II ( Đề bài do phòng giáo dục ra) 286 . chốt lại.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . . nhóm) Tiết 2 3.GV nêu yêu cầu 2 SGK. nhanh trí của Sẻ.HS đọc lại toàn bài .GV nhận xét tiết học. . 4. bổ sung. bổ sung.HS nối tiếp nêu miệng . chính xác .Khen một số HS học tốt.GV nêu yêu cầu trò chơi về Sẻ .Thi xếp nhanh. .HS đọc lại .Sẻ vụt bay đi * Thấy được sự thông minh. . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . . uông M: Bé đưa cho mẹ cuộn len.GV: HD học sinh xếp mẫu . Nghỉ giải lao * Trò chơi: Xếp ô chữ thành câu nói đúng . .H+GV: Nhận xét.GV nêu yêu cầu . uông . Củng cố dặn dò (3’) . buồng chuối . đánh giá.HS phát biểu .GV+HS :nhận xét.Sao anh không rửa mặt .Tìm tiếng ngoài bài có vần uôn.GV ghi bảng .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau Ngày giảng:22.HD học sinh chơi theo 2 đội .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . Bé lắc chuông.HS nêu mẫu: chuồn chuồn.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.

HS tập kể theo nhóm .GV giới thiệu bài . C.. .KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN A. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ (5 ) . 1. Tranh 4: Bác nông dân đã cho hổ biết thế nào là trí khôn.. nhanh trí.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Con hổ ngốc nghếch.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. uốn nắn cách kể . . .GV quan sát. nhanh trí.. Tranh 1: Một bác nông dân đang cày ruộng.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh ..GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 . B.. . xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai . . con người bé nhỏ nhưng thông minh.Lời người ND: chậm rãi. 287 .GV: 4 tranh minh hoạ SGK.. ngạc nhiên . quất vào mông con trâu to lớn. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Con hổ ngốc nghếch. Các hoạt động dạy .Lời hổ: thì thào. thông minh b) Kể từng đoạn theo tranh. Mục đích yêu cầu.HS: Quan sát tranh .. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.GV đánh giá.Rùa và thỏ II. nằn nì đòi bác cho xem trí khôn.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . đánh giá.HS: SGK..Đại diện nhóm kể trước lớp. (30’) a) Giáo viên kể chuyện . Đồ dùng dạy .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .Ghi tên bài ..học: . con người bé nhỏ nhưng thông minh.Hướng dẫn kể chuyện.HS lắng nghe .HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.HS kể chuyện trước lớp . .hổ không hiểu trí khôn là gì? Tranh 3: Hổ gặp bác nông dân. Dạy bài mới.Nhóm khác nhận xét . Củng cố dặn dò: (4’) .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . 3.. bổ sung. hổ ngạc nhiên Tranh 2: Hổ và trâu nói chuyện với nhau. Giới thiệu bài: (1’) 2.H+GV: Nhận xét..

Về nhà tập kể lại câu chuyện. .GV nhận xét tiết kể chuyện.. Động viên một số em học còn yếu. Khen một số em kể chuyện tốt. 288 .

đọc đảm bảo tốc độ qui định.Trận mưa rất to . Kiểm tra bài cũ .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV:SGK .Mẹ mua bó hoa rất đẹp.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó .Đọc trơn toàn bài +Đọc từng đoạn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . . . đánh giá. phát hiện các tiếng.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét.GV: Nhận xét chung giờ học . Dạy bài mới.Hiểu nội dung của bài: Bé rất thích vẽ mặc dù vẽ chưa đẹp. nhanh cả bài Vẽ ngựa.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . bức tranh. câu khó . Củng cố dặn dò GV: Nói mẫu( SGK) HS: Nói mẫu trước lớp . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. cá nhân) .Tiếp tục đọc đúng. bé kể .RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA A.) ( 32. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . ua .) .HS: SGK.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 289 . trông. đọc trước bài ở nhà C. Đồ dùng dạy – học: . 2.GV giới thiệu trực tiếp . dấu phảy và các cụm từ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. (3’) . Mục đích yêu cầu.G+HS: Nhận xét.Mưu chú sẻ II. .HS: Đọc bài trước lớp . ngựa. (3 ) . 4. b.HS đọc lại toàn bài .Tập nói trong nhóm đôi .GV chú ý theo dõi. Giới thiệu bài.GV đọc mẫu toàn bài. 1. B. bài Nghỉ giải lao b) Nói câu chứa tiếng có vần ưa. đánh giá (2.Luyện đọc: a.HS theo dõi. bổ sung.HS đọc đoạn ( nhóm.

Đọc những dòng thơ có tiếng yêu. Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV đọc mẫu toàn bài. đọc trước bài ở nhà C. . .TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ A. Đồ dùngdạy – học: . .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . đọc nhẩm( 2 lượt ) .Tìm tiếng trong bài có vần: yêu HS: Đọc bài ( Cá nhân.) (2. cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm.Mưu chú sẻ II.GV chú ý theo dõi. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Mục đích yêu cầu.GV nêu yêu cầu 1 SGK.Đọc đúng. thơm phức.) b. Kiểm tra bài cũ . xao xuyến. (3 ) 2. đất trời. Từ khó: hàng xoan. HS: Đọc trơn toàn bài ..HS tìm tiếng ngoài bài có vần iêu 290 . . lảnh lót. .HS theo dõi. thơm phức.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Dạy bài mới. .. đọc đúng một số tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Luyện đọc: a. lảnh lót.Hiểu nội dung của bài: : Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS đọc đồng thanh.Tìm tiếng ngoài bài có vần: iêu .HS trả lời . phân tích cấu tạo .HS: SGK. lảng lót. xao xuyến. .GV gạch chân tiếnGV: yêu . iêu .GV nêu yêu cầu 2 SGK. 1. nói được câu chứa tiếng có vần iêu. HD học sinh nhận biết khổ thơ. Hiểu nghĩa các từ : thơm phức. dấu phảy và các cụm từ. I.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông.GV sửa tư thế ngồi cho HS . nhanh cả bài Ngôi nhà.) GV: Chỉ từng khổ thơ. . Giới thiệu bài. phát hiện các tiếng. . Đọc mẫu ( 30. đánh giá.. B.HS đọc. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. từ khó: hàng xoan. +Đọc từng khổ thơ. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần yêu.

H+GV: Nhận xét. tranh SGK và mẫu ) .Thi nói trước lớp .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . .HS đọc bài SGK .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) . giúp HS thực hiện luyện nói .Nói câu chứa tiếng có vần iêu M: Bé được phiếu bé ngoan.GV gợi ý.Về nhà đọc lại bài. . c) Học thuộc lòng 4.HS đọc lại toàn bài .GV+HS nhận xét.HS trả lời câu hỏi . bổ sung .HS nối tiếp nêu miệng . phân tích cấu tạo . ) a) Tìm hiểu nội dung bài . . bổ sung.HS thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ mà em thích.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? . ..HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .GV nêu yêu cầu ..HS đọc. chốt lại. * Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ.HS trao đổi nhóm đôi.Khen một số HS học tốt. tập đặt câu theo M .HS nêu mẫu SGK . b)Luyện nói: Nói về ngôi nhà em mơ ước M: Em mơ ước ngôi nhà của mình trong tương lai sẽ đầy tiếng chim hót và tràn ánh mặt trời.GV nhận xét tiết học. 291 . Tiết 2 3. .HS nhắc lại .HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .H+GV: Nhận xét.. chấm điểm.ở ngôi nhà mình bạn nhỏ + Nhìn thấy: hàng xoan trước ngõ đang nở hoa + Nghe thấy: Tiếng chim hót đầu hồi + Ngửi thấy: rạ thơm phức.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . Củng cố dặn dò (3’) .

đánh giá. yêu mến c. HD tô chữ hoa: H I K 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. tưới cây. ươi. hiếu thảo. đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). tưới cây. uyết.Đồ dùng dạy . iêu. cỡ chữ….Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cỡ chữ các chữ hoa H I K . Khăn lau bảng. bổ sung. viết đẹp. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.học: Nội dung A. bảng phụ .Mục đích yêu cầu: . Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . phấn. uyết. vở tập viết. uốn nắn tư thế. uốn nắn. đúng các vần: uôi. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) uôi.Hướng dẫn viết: a.Biết tô đúng mẫu chữ. . chiều rộng.HD tô. duyệt binh.( Cả lớp ) GV: Quan sát. yêu .Nhận xét. Các hoạt động dạy .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. hướng dẫn viết từng dòng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. iêu. nải chuối. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.Viết: E Ê G B. Bài mới: 1. viết vào vở 3.Viết nhanh. cỡ chữ…. nêu nhận xét về độ cao. iết. yêu .học: .HS: Bảng con. chữa lỗi trước lớp. chiều rộng. II.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K I.( Cả lớp ) GV: Quan sát. GV: Nêu rõ yêu cầu. yêu mến . duyệt binh. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. b. Các từ ngữ: nải chuối. chữa lỗi.Giới thiệu bài: 2. III. hiếu thảo. ươi. 292 . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. viết đẹp. iết. H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ:( .GV: Mẫu chữ. uốn nắn.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. 293 .4. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.

Mục đích yêu cầu: . oan. 3. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. yêu. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. lảnh lót.Rèn tính cẩn thận cho HS.Nhận xét. phấn.Viết: iêu. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. xao xuyến.. . Củng cố. III. tiếng chim. viết chính xác. trước ngõ.Rèn viết: Ngôi nhà I. đánh giá. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) yêu. iêng. GV: Nhận xét chung giờ học 294 . đảm bảo tốc độ bài Ngôi nhà . H+GV: Nhận xét. oan. thơm phức. uyên.Bài mới: 1. uốn nắn. nở b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Em yêu ngôi nhà Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . . . thơm phức B. bảng con.học: Nội dung A. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.. ước. Đồ dùng dạy – học: . II. bảng phụ . c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .Củng cố cách viết: iêu.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. Các hoạt động dạy .HS: Vở ô li.Biết viết đúng mẫu chữ. uyên.GV: Chữ mẫu. xao xuyến. bổ sung trước lớp. cỡ chữ.

Kiểm tra bài cũ . I. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS+GV nhận xét. luôn luôn.HS đọc bài trước lớp + TLCH . uông . b. .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . (3 ) 2. đọc trước bài ở nhà C. về phép.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: oan. Đồ dùngdạy – học: . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . từ khó: lần nào. luôn luôn. . . vững vàng. Dạy bài mới.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( vững vàng. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.Hiểu nghĩa các từ : vững vàng.HS đọc đồng thanh.Nói câu chứa tiếng có vần oan.HS theo dõi. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV gạch chân tiếnGV: ngoan . về phép . Mục đích yêu cầu.HS đọc.Luyện đọc: a. Ôn lại các tiếng có vần oan.HS: SGK.GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: lần nào. phân tích cấu tạo . Đọc mẫu ( 30.GV chú ý theo dõi. vàng.HS trả lời . . oat 295 . Giới thiệu bài. . về phép. .) (2. vững . oát.) . . 1. đánh giá. dọc đúng một số tiếng.Đọc trơn toàn bài.Tìm trong bài tiếng có vần oan GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. về phép) +Đọc từng đoạn. phát hiện các tiếng.TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ A. .Ngôi nhà II. cá nhân ) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết của hai bố con B.GV đọc mẫu toàn bài.

nhóm) . Tiết 2 3. bổ sung.H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) .HS đọc lại toàn bài .Bố gửi cho bé nghìn cái nhớ. .GV nhận xét tiết học. nghìn cái thương.Khen một số HS học tốt.HS tập nói trong nhóm về nghề nghiệp của bố mình.GV nêu yêu phần luyện nói . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . đánh giá.HS phát biểu .Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đảo xa .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV: HD học sinh mẫu SGK .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . 4. nghìn lời chúc và nghìn cái hôn * Tình cảm thân thiết của hai bố con Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau về nghề nghiệp của bố M: Bố bạn làm nghề gì? Bố mình là bác sĩ. .M: Chúng em vui liên hoan Chúng em thích hoạt động. . bổ sung.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 296 .GV+HS :nhận xét. chốt lại. . .Thi nói trước lớp .GV nêu yêu cầu . .

Tìm trong bài tiếng có vần ưt GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. Nói được câu chứa tiếng có vần: ưt hoặc uc. Giới thiệu bài. đứt tay. .GV gạch chân tiếnGV:đứt . đọc nhẩm( 2 lượt ) . Từ khó: cắt bánh.Quà của bố II. uc.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( hoảng hốt. uông . đút tay. I.Tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt.Đọc trơn toàn bài. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. phân tích cấu tạo . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. hoảng hốt.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đọc mẫu ( 30. đọc trước bài ở nhà C. Đồ dùng dạy – học: .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . .Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B.HS trả lời .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. khóc oà.HS đọc đồng thanh.) (2. cá nhân ) .TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A. phát hiện các tiếng.HS đọc.HS+GV nhận xét. Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Luyện đọc: a.GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS: SGK. . uc 297 .Hiểu nghĩa các từ : hoảng hốt. Kiểm tra bài cũ .) b. dọc đúng một số tiếng. (3 ) 2.GV chú ý theo dõi. . Ôn lại các tiếng có vần ut. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. Mục đích yêu cầu. Dạy bài mới.GV đọc mẫu toàn bài. . đánh giá.HS đọc bài trước lớp + TLCH . . từ khó: cắt bánh. khóc oà) +Đọc từng đoạn. 1.HS theo dõi.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . hoảng hốt . Tìm được tiếng trong bài có vần ưt.

đánh giá.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 298 . .GV nêu yêu cầu .GV nêu yêu phần luyện nói .GV nhận xét tiết học. đánh giá .HS đọc lại toàn bài . . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . . Cá mực nướng rất thơm.HS tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt.Thi nói trước lớp . bổ sung. .GV: HD học sinh mẫu SGK .Bị đứt tay cậu bé không khóc .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. chốt lại. Củng cố dặn dò (3’) . nhóm) .HS tập nói trong nhóm .Nói câu chứa tiếng có vần ưt.H+GV: Nhận xét.H+GV: Nhận xét. uc M: Mứt tết rất ngon. . Tiết 2 3. uc .Mẹ về bé khóc oà lên vì muốn làm nũng mẹ * Cậu bé làm nũng mẹ Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4.. bổ sung.GV+HS :nhận xét.HS phát biểu . bổ sung.Khen một số HS học tốt.GV nêu yêu cầu .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .

. Dựa vào tranh minh hoạ. Tranh 2: Cô bé vội đi mời thầy thuốc...Lời người mẹ: thì thào. đã thấy bông hoa cúc trắng.. Các hoạt động dạy .. * Ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của người con 3. Đồ dùng dạy .HS lắng nghe . (30’) a) Giáo viên kể chuyện .HS: SGK.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật .H+GV: Nhận xét..HS tập kể theo nhóm .. Tranh 1: Hai mẹ con cô bé sống trong túp lều.GV quan sát.Trí khôn II. 1. Củng cố dặn dò: (4’) GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . . Mục đích yêu cầu. đánh giá. .Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai .KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG A.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: B. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.GV: 4 tranh minh hoạ SGK.. kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. bổ sung.GV giới thiệu bài .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . . gặp cụ già toá bạc.Hướng dẫn kể chuyện. c) Kể toàn bộ câu chuyện . mẹ bị ốm.HS: Quan sát tranh .Nhóm khác nhận xét . uốn nắn cách kể .HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện. các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh.Lời con: lo lắng trầm . C. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà. . Dạy bài mới. b) Kể từng đoạn theo tranh. Kiểm tra bài cũ (5 ) .Ghi tên bài .học: . . 299 . .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . Tranh 3: Cô bé đến gốc cây.GV đánh giá.Đại diện nhóm kể trước lớp. Giới thiệu bài: (1’) 2.HS kể chuyện trước lớp .

Khen một số em kể chuyện tốt. Động viên một số em học còn yếu. 300 .Về nhà tập kể lại câu chuyện. .GV nhận xét tiết kể chuyện..

bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV: SGK.) . .GV: HD học sinh mẫu SGK . . .GV+HS :nhận xét. . (3 ) 2. bảng phụ . (3’) . Dạy bài mới.Khen một số HS học tốt. phát hiện các tiếng.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . dấu phảy và các cụm từ.Luyện đọc: a.HS theo dõi.) (2. đọc đảm bảo tốc độ qui định. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV chú ý theo dõi.Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. đánh giá.HS đọc đồng thanh.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. 1.GV nêu yêu phần luyện nói . . Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . nhanh cả bài Vì bây giờ mẹ mới về. I. .RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A.GV nhận xét tiết học. Đồ dùng dạy – học: . đánh giá.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Đọc mẫu ( 30.Quà của bố II.HS đọc bài trước lớp + TLCH . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4.GV đọc mẫu toàn bài. bổ sung. Kiểm tra bài cũ . Mục đích yêu cầu.HS + GV nhận xét.HS: SGK. đọc nhẩm( 2 lượt ) . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Thi nói trước lớp .Tiếp tục đọc đúng. đọc trước bài ở nhà C.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.HS tập nói trong nhóm . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Củng cố dặn dò . . 301 .

.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 302 .

. (3 ) 2. cánh hoa. 1.. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV gạch chân tiếnGV: sen.. ngan ngát.Luyện đọc: a. mèn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . phát hiện các tiếng. từ khó: xanh mát.HS đọc. chen.HS: SGK.) (2. ngan ngát.Vì bây giờ mẹ mới về. phân tích cấu tạo 303 . dấu phảy và các cụm từ.Tìm tiếng trong bài có vần: en .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. HS: Đọc trơn toàn bài .GV nêu yêu cầu 1 SGK. Mục đích yêu cầu.. ngan ngát. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. + HS đọc đoạn theo nhóm. oen . .HS tiếp nối đọc từng câu BP) . GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. nhanh cả bài Đầm sen.. . + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. . thu hoạch.Tìm tiếng ngoài bài có vần: en.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. xoè ra. cánh hoa. GV: Chỉ từng đoạn. +Đọc từng khổ thơ. II. nen. . quen HS: Đọc bài ( Cá nhân. hương sen thơm ngát. . đọc trước bài ở nhà C. đọc đúng một số tiếng..Hiểu nội dung của bài: Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp. I. xoè ra. hẹn. .GV chú ý theo dõi. Từ khó: xanh mát. Kiểm tra bài cũ . bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần en. thanh khiết.Đọc đúng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . oen + men.HS trả lời . đánh giá. Hiểu nghĩa các từ : đài sen.) b. . Dạy bài mới. Đọc mẫu ( 30. nhị( nhuỵ) thanh khiết..TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN A. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần en.GV sửa tư thế ngồi cho HS . cách đọc từng đoạn. Giới thiệu bài.HS theo dõi. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Đồ dùngdạy – học: ... thanh khiết.HS đọc đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ (đài sen. ngan ngát. B. ven.GV đọc mẫu toàn bài. HD học sinh nhận biết đoạn. nói được câu chứa tiếng có vần en hoặc oen . nhị( nhuỵ) thanh khiết. thu hoạch.

Tiết 2 3.+ nhoẻn..GV gợi ý. bổ sung.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. oen . chốt lại KQ đúng . .HS trao đổi nhóm đôi. oen trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung .H+GV: Nhận xét. giúp HS thực hiện luyện nói .. tranh SGK và mẫu ) .Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra.HS nêu mẫu SGK . phô đài sen và nhị vàng . b)Luyện nói: Nói về sen M: .GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở . chốt lại.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .HS đọc. bổ sung. phân tích cấu tạo .Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen M: Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay Lan nhoẻn miệng cười.Về nhà đọc lại bài.HS trả lời câu hỏi .. . . .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần en.H+GV: Nhận xét.GV+HS nhận xét. 3. ) a) Tìm hiểu nội dung bài .Thi nói trước lớp .HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân . . chấm điểm. thanh khiết * Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp. tìm tiếng ngoài bài có vần en.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . to .GV nêu yêu cầu 2 SGK. Củng cố dặn dò (3’) .HS trao đổi nhóm đôi. tập đặt câu theo M .Cánh hoa phớt hồng. hương sen thơm ngát.Lá sen màu xanh.Hương sen thơm ngát.Cây sen mọc trong đầm.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? .GV nhận xét tiết học. . . .HS đọc lại toàn bài .HS nối tiếp nêu miệng .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . 304 .Khen một số HS học tốt.HS nhắc lại .

GV: Mẫu chữ. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .HS: Bảng con.Viết: H.Giới thiệu bài: 2. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. hoa sen. cỡ chữ các chữ hoa L M N . bổ sung.HD tô. oen. Khăn lau bảng. ong.học: Nội dung A. phấn. cái xoong. ’ b. oen. . uốn nắn tư thế.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nêu nhận xét về độ cao. hoa sen.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N I. II. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Mục đích yêu cầu: . K B. III. trong xanh. bảng phụ . H+GV: Nhận xét. đánh giá.Biết tô đúng mẫu chữ. cái xoong. Các từ ngữ: ngoan ngoãn. 305 . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.học: . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oan. đoạt giải. nhoẻn cười.Hướng dẫn viết: a.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. chữa lỗi trước lớp. cỡ chữ….Đồ dùng dạy . . Kiểm tra bài cũ: . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. chiều rộng. Các hoạt động dạy . viết vào vở (18’) 3. hướng dẫn viết từng dòng. HD tô chữ hoa: L M N (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. en. uốn nắn. oong . đúng các vần: oan. chữa lỗi. I. GV: Nêu rõ yêu cầu. đẹp. oat. uốn nắn. trong xanh. vở tập viết. ngoan ngoãn.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ…. Bài mới: 1. nhoẻn cười.( Cả lớp ) GV: Quan sát. oat. chiều rộng. ong. c. en. oong .Nhận xét. đoạt giải.Viết nhanh.

4. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học. 306 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.

Củng cố. III. oen. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Rèn viết: Đầm sen I. viết chính xác.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. nhoẻn cười.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . bảng con. II. uốn nắn.Nhận xét.HS: Vở ô li.. nhoẻn cười. . oong. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Đầm sen. GV: Nêu rõ yêu cầu. Khi nở. đảm bảo tốc độ bài Đầm sen . ngan ngát. dẹt lại HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. oat. đánh giá.Mục đích yêu cầu: . Các hoạt động dạy .. cỡ chữ.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. xoè ra. phấn. 3.. cái xoong.Củng cố cách viết: oan. . GV: Nhận xét chung giờ học 307 .. xanh thẫm. cánh hoa đỏ nhạt. B. Hoa. H+GV: Nhận xét. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Giới thiệu bài: (1’) 2. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. Hương.Bài mới: 1. bảng phụ . đoạt giải. cái xoong.GV: Chữ mẫu. Đài. bổ sung trước lớp. Đồ dùng dạy – học: . thì dẹt lại.Viết: ngoan ngoãn. thanh khiết.Rèn tính cẩn thận cho HS.Biết viết đúng mẫu chữ. b)Luyện viết vở ô li (15’) Hoa sen đua nhau vươn cao..

từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Ôn lại các tiếng có vần ong.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Ai gọi đó? .Đọc trơn toàn bài. cá nhân ) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . buồm thuyền.TẬP ĐỌC: MỜI VÀO A.Nếu là thỏ Cho xem tai.Hiểu nghĩa các từ : kiễng chân..HS theo dõi. oong. Mục đích yêu cầu. soạn sửa. từ khó: kiễng chân. Đồ dùng dạy – học: . Giới thiệu bài.. gạc. Đọc mẫu ( 30... buồm thuyền . 308 .Hiểu nội dung bài: Các bạn: thỏ.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. soạn sửa. oong . bài Cốc. nai. +Đọc từng đoạn. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . dọc đúng một số tiếng. .HS+GV nhận xét. phát hiện các tiếng.Đầm sen II. +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ong. B.GV nêu yêu cầu 1 SGK. (3 ) .Luyện đọc: a. đọc trước bài ở nhà C. buồm thuyền.HS đọc đồng thanh. I.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (kiễng chân.) b. soạn sửa.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .HS đọc bài trước lớp + TLCH . 2.. Kiểm tra bài cũ .GV đọc mẫu toàn bài. . . soạn sửa. cốc. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện.HS: SGK. 1. Đọc đúng nhịp thơ .. đánh giá.GV chú ý theo dõi.Tôi là thỏ. Từ khó: kiễng chân.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. cốc! .) . đọc nhẩm( 2 lượt ) . (2. gạc.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Dạy bài mới. buồm thuyền) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. .

GV: HD học sinh mẫu SGK . Củng cố dặn dò (3’) .Khen một số HS học tốt..Tìm tiếng ngoài bài có vần ong. bổ sung. .GV nêu yêu cầu 2 SGK. ) a)Tìm hiểu nội dung bài .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 309 .H+GV: Nhận xét.HS trả lời .. gió đã đến gõ cửa .GV+HS :nhận xét.HS đọc. . oong . 4.GV nhận xét tiết học. * Các bạn: thỏ. quạt mát.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . chốt lại. đánh giá. chốt lại KQ . bổ sung. oong M: Chong chóng Xoong canh Tiết 2 3. . gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện.Các bạn: thỏ.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.HS phát biểu .Thi nói trước lớp . nai.GV nêu yêu phần luyện nói . tìm tiếng ngoài bài có vần ong. từ . .GV gạch chân tiếnGV: ngoan . . .. Nó hót rất hay.HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc lại toàn bài . Nghỉ giải lao * Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích M: Tôi rất yêu con sáo của tôi. Nó thích ăn châu chấu..Gió được mời vào cùng đón trăng.Tìm trong bài tiếng có vần ong .HS đọc. phân tích cấu tạo tiếng. phân tích cấu tạo . nai. oong trước lớp H+GV: Nhận xét.. đẩy buồm thuyền.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ong.HS tập nói trong nhóm về những con vật em yêu thích . bổ sung. .

ooc. Đọc mẫu ( 30. . giương. rẻ quạt. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS đọc bài trước lớp + TLCH .. phát hiện các tiếng.Hiểu nghĩa các từ : nâu gạch. rực rỡ. Đồ dùng dạy – học: . +Đọc từng đoạn.Luyện đọc: a.. giương.Hiểu nội dung bài: Tả vẻ đẹp của chú công trống. lóng lánh. . đọc nhẩm( 2 lượt ) . lóng lánh. đánh giá.HS theo dõi. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oc.. Giới thiệu bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . rẻ quạt.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (nâu gạch. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. B.HS trả lời . Từ khó: nâu gạch. cá nhân ) . ba năm.. .... Tìm được tiếng trong bài có vần oc. rực rỡ.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . bài Sau hai.. Kiểm tra bài cũ . ooc . dọc đúng một số tiếng. ooc.. đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu.. lóng lánh.) b.Đọc trơn toàn bài.HS đọc đồng thanh.HS: SGK.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Mục đích yêu cầu.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .. I. . Nói được câu chứa tiếng có vần: oc hoặc ooc.Tìm trong bài tiếng có vần oc . . xiêm áo. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.) (2. Tranh con công sưu tầm thêm .) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. Ôn lại các tiếng có vần oc. Tìm tiếng ngoài bài có vần oc. lóng lánh.HS+GV nhận xét.GV chú ý theo dõi...TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG A. 1. .Mời vào II.GV đọc mẫu toàn bài. Dạy bài mới. (3 ) 2. .GV gạch chân tiếng : ngọc 310 . rực rỡ. rẻ quạt. từ khó: nâu gạch. đọc trước bài ở nhà C. xiêm áo.GV nêu yêu cầu 1 SGK. . rẻ quạt..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.

GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. .H+GV: Nhận xét.) trong nhóm kết hợp động tác. ooc trước lớp H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 311 . bổ sung. phân tích cấu tạo .HS phát biểu .Lúc mới chào đời chú công có bộ lông màu nâu gạch. . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . tìm tiếng ngoài bài có vần oc. bổ sung..Tìm tiếng ngoài bài có vần oc. biết xoè cái đuôi thành hình rẻ quạt.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . . phân tích cấu tạo tiếng. . chốt lại KQ . ooc .HS hát trước lớp . .Nói câu chứa tiếng có vần oc.HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc lại toàn bài .HS hát đồng thanh( Tập tầm vông con công nó múa. ooc M: Con cóc là cậu ông giời. ba năm * Tả vẻ đẹp của chú công trống.GV nêu yêu . nhóm) Tiết 2 3. Bé mặc quần sooc. .Vẻ đẹp của chú công sau hai. bổ sung. Nghỉ giải lao * Hát: Hát bài hat về con công 4. ..GV+HS :nhận xét.HS đọc.GV: HD học sinh tìm bài hat nói về con công .Khen một số HS học tốt.HS đọc. .GV nêu yêu cầu 2 SGK.. ooc .. từ . chốt lại.GV nêu yêu cầu . .GV nhận xét tiết học..Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oc.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. đánh giá.

. uốn nắn cách kể .H+GV: Nhận xét. B. Mục đích yêu cầu. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.. Đồ dùng dạy . Tranh 3: Bác đang trò chuyện với các cháu ngoài vườn. bổ sung.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK ..học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.GV: 4 tranh minh hoạ SGK.Đại diện nhóm kể trước lớp.HS: Quan sát tranh . ..Lời Bác Hồ: nhẹ nhàng.HS biết dựa vào tranh minh hoạ. ..Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.Bông hoa cúc trắng II. Các hoạt động dạy ....Hướng dẫn kể chuyện. 312 .. đánh giá.HS: SGK. hồn nhiên ... các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện...GV đánh giá..HS lắng nghe . Dạy bài mới. (30’) a) Giáo viên kể chuyện .Nhóm khác nhận xét . Giới thiệu bài: (1’) 2... Tranh 2: Đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô giáo và các cháu vào thăm bác. Kiểm tra bài cũ (5 ) . C. .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .GV quan sát..học: ..GV giới thiệu bài . b) Kể từng đoạn theo tranh.. Tranh 4: Cuộc chia tay giữa Bác và các cháu.Lời các bạn nhỏ:vui sướng.. . ..HS tập kể theo nhóm .. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 c) Kể toàn bộ câu chuyện * Bác Hồ rát thương yêu các cháu thiếu nhi... thân mật.HS kể chuyện trước lớp .Ghi tên bài ..KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ A. . . Tranh 1: Cô giáo cùng HS đi qua Phủ chủ tịch. 1..GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . .

313 . . Khen một số em kể chuyện tốt.3.GV nhận xét tiết kể chuyện.Về nhà tập kể lại câu chuyện. Động viên một số em học còn yếu. Củng cố dặn dò: (4’) .

(2.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.) . Dạy bài mới. .GV nêu yêu phần luyện nói .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.GV: HD học sinh mẫu SGK .HS tập nói trong nhóm . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . nhanh cả bài Chú công.GV giới thiệu trực tiếp 2.) .GV chú ý theo dõi. Mục đích yêu cầu.Tiếp tục đọc đúng.GV: SGK.GV đọc mẫu toàn bài.Hiểu nội dung bài: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các cháu thiếu nhi với Bác Hồ. . phát hiện các tiếng. Đọc mẫu ( 30. 4.Thi nói trước lớp . đọc trước bài ở nhà C. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát..HS tiếp nối đọc từng câu SGK . Kiểm tra bài cũ .. đọc đảm bảo tốc độ qui định.. b. I. (3 ) . Mỗi khi mình đi học về. . Củng cố dặn dò (3’) . . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói về những con vật mà em yêu thích M: Mình rất yêu chú cún con nhà mình. đánh giá. dấu phảy và các cụm từ. . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Luyện đọc: a.Mời vào II. . 1. .HS đọc đồng thanh.. nó quấn quýt bên cạnh như nhớ mình lắm. Giới thiệu bài. B..GV nhận xét tiết học. .HS đọc bài trước lớp + TLCH .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 314 . Đồ dùng dạy – học: . bảng phụ . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đọc nhẩm( 2 lượt ) . đánh giá.GV+HS :nhận xét.HS + GV nhận xét.RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG A.Khen một số HS học tốt. bổ sung.HS: SGK.HS theo dõi. .

uốt.TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP A. đọc đúng một số tiếng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . chẳng nhớ nổi.HS trả lời . Đồ dùngdạy – học: .Luyện đọc: a.. luộc.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ở lớp.) (2.. . Từ khó: chuyện. đứng dậy.Tìm tiếng ngoài bài có vần: uôt. .Chú công II. ) GV: Chỉ từng khổ thơ. .GV sửa tư thế ngồi cho HS .. đứng dậy.. Mục đích yêu cầu.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng.GV gạch chân tiếnGV: vuốt . trêu. . tìm tiếng ngoài 315 . Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần uốc.HS đọc. từ khó: chuyện.Tìm tiếng trong bài có vần: uôt . bôi bẩn.GV nêu yêu cầu 2 SGK. đứng dậy. bôi bẩn.HS trao đổi nhóm đôi.. I.HS đọc đồng thanh. đánh giá. vuốt tóc. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. muốt. tuộc.. HS: Đọc trơn toàn bài . phát hiện các tiếng. phân tích cấu tạo .Hiểu nội dung của bài: Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . B..HS tiếp nối đọc từng dòng thơ BP) .Đọc đúng. (3 ) 2.. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôt. bôi bẩn. trêu. +Đọc từng khổ thơ. Hiểu nghĩa các từ : ở lớp. uôc . uôc + buộc. bôi bẩn. vuốt tóc.) b.. .. ở lớp. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS: SGK.HS theo dõi.GV nêu yêu cầu 1 SGK. 1. . đứng dậy. trêu. chẳng nhớ nổi. đọc trước bài ở nhà C... ở lớp. Giới thiệu bài. + tuốt lúa. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.. HD học sinh nhận biết cách đọc từng khổ thơ + HS đọc đoạn theo nhóm.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV đọc mẫu toàn bài. . Dạy bài mới. vuốt tóc. Kiểm tra bài cũ . nhanh cả bài Chuyện ở lớp. Đọc mẫu ( 30. vuốt tóc.GV chú ý theo dõi. . HS: Đọc bài ( Cá nhân. trêu. buốt. + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp..

.H+GV: Nhận xét. .GV gợi ý. oen .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . giúp HS thực hiện luyện nói . chốt lại KQ đúng .Khen một số HS học tốt.Thi nói trước lớp . .GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở .Mẹ muốn bé kể ở lớp bé ngoan thế nào? * Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.HS đọc. bổ sung. .GV nhận xét tiết học.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . b)Luyện nói: Hãy kể với bố mẹ Hôm nay ở lớp em ngoan 3.HS trả lời câu hỏi .Bạn nhỏ kể ch mẹ nghe nhiều chuyện ở lớp: Bạn Hoa không học bài.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần uôt.HS đọc lại toàn bài . chốt lại. Bạn Hùng trêu bé. ) a) Tìm hiểu nội dung bài . uôc trước lớp H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) bài có vần en. chấm điểm.Tiết 2 3. Bạn Mai tay đầy mực.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . bổ sung. tranh SGK và mẫu ) . .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? .GV+HS nhận xét. phân tích cấu tạo .Về nhà đọc lại bài.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân . 316 .

HS: Bảng con. . uôc. chiều rộng. P I. đúng các vần: uôt.Đồ dùng dạy .Viết: L M N B. uôc. P . cỡ chữ các chữ hoa O. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). phấn. Ô. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) uôt. uốn nắn. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. chữa lỗi. Ô. con cừu. Kiểm tra bài cũ: . cỡ chữ…. Ơ. ốc bươu c. H+GV: Nhận xét. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Giới thiệu bài: 2. đẹp. ưu. bổ sung.Nhận xét. Các hoạt động dạy .Viết nhanh. 317 . Ô.Hướng dẫn viết: a.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. Khăn lau bảng. vở tập viết. chữa lỗi trước lớp. cỡ chữ…. nêu nhận xét về độ cao. Ơ.học: . uốn nắn tư thế. chiều rộng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ’ O. II. Bài mới: 1. ươu chải chuốt. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. luộc bài. P b. GV: Nêu rõ yêu cầu. ốc bươu . viết vào vở (18’) 3. hướng dẫn viết từng dòng.học: Nội dung A. con cừu. đánh giá. luộc bài. III. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Ơ. bảng phụ .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Biết tô đúng mẫu chữ.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . Các từ ngữ: chải chuốt. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.GV: Mẫu chữ. ươu . ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.HD tô. ưu.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn.

dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học.4. Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 318 .

H+GV: Nhận xét. III. vuốt tóc. Đồ dùng dạy – học: .Giới thiệu bài: (1’) 2.. đứng dậy. trêu.Bài mới: 1.. ở lớp. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Mẹ có biết ở lớp Bạn hoa không học bài Sáng nay cô giáo gọi Đứng dạy đỏ bừng tai. bảng con.Rèn viết: Chuyện ở lớp I. buốt tay. đứng dậy. đánh giá.. bôi bẩn...Biết viết đúng mẫu chữ. cỡ chữ.HS: Vở ô li. . phấn.GV: Chữ mẫu.Nhận xét. Các hoạt động dạy .học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. chẳng nhớ nổi.. viết chính xác. uốn nắn.Rèn tính cẩn thận cho HS. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Chuyện ở lớp. b)Luyện viết vở ô li (15’) Chuyện ở lớp . 3.. vuốt tóc. bảng phụ . trêu.Mục đích yêu cầu: . c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . bôi bẩn. II. tuốt lúa B.Củng cố cách viết: chuyện. chẳng nhớ nổi.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) chuyện.. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. GV: Nhận xét chung giờ học 319 .. . ở lớp. . Củng cố.Viết: bạch tuộc. bổ sung trước lớp..

.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Giới thiệu bài. Đồ dùng dạy – học: . kiếm cớ.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. kiếm cớ. I.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .HS theo dõi. kiếm cớ. cái đuôi. uốn nắn Cái đuôi tôi ốm// GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . cừu. (3 ) . 1.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ươu . Đọc mẫu ( 30. cừu.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. toáng.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Đọc trơn toàn bài. dọc đúng một số tiếng. cái đuôi.GV chú ý theo dõi. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. bài Mèo con buồn bực/ GV: Nêu rõ yêu cầu Mai phải đén trường/ HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) Bèn kiếm cớ luôn/ GV: Quan sát.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: buồn bực.Chuyện ở lớp II. (2. Ôn lại các tiếng có vần ưu. . Kiểm tra bài cũ .TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC A.Học thuộc lòng bài thơ B. cái đuôi. cừu . đến trường. đánh giá. .Hiểu nghĩa các từ : buồn bực. +Đọc từng đoạn. đọc trước bài ở nhà C.HS+GV nhận xét.HS: SGK. Mục đích yêu cầu. 2.Luyện đọc: a. đọc nhẩm( 2 lượt ) . phát hiện các tiếng.HS đọc đồng thanh. b. cừu. .) . kiếm cớ. . toáng từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Đại diện nhóm đọc trước lớp +Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. cái đuôi.) .Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học . Đọc đúng nhịp thơ . Dạy bài mới. đến trường. từ khó: buồn bực. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . .GV đọc mẫu toàn bài.HS trả lời 320 .Tìm trong bài tiếng có vần ưu . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. ươu.

. chốt lại KQ . ..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 321 ...H+GV: Nhận xét. . .HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? .H+GV: Nhận xét. bổ sung. bổ sung.GV nêu yêu phần luyện nói .HS nối tiếp nêu miệng . phân tích cấu tạo .GV+HS :nhận xét..HS phát biểu . ươu .HS nhắc lại .Khen một số HS học tốt. Tiết 2 3. chốt lại.GV gạch chân tiếnGV: ngoan . ươu trước lớp H+GV: Nhận xét.Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu. .Cái đuôi tôi ốm . Củng cố dặn dò (3’) . tựu trường + rượu.Cắt đuôi là khỏi * Mèo con lười học ( 32 .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. .HS trao đổi nhóm đôi. bướu. mưu.. phân tích cấu tạo tiếng. tập đặt câu theo M . ) Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau: Vì sao bạn thích đi học? M: Vì sao bạn thích đi học? Vì đến trường có nhiều bạn bè Được học tập .GV: HD học sinh mẫu SGK . bổ sung. 4.HS đọc lại toàn bài .GV nêu yêu cầu 2 SGK. đánh giá.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ưu. tìm tiếng ngoài bài có vần ưu. . . từ .HS đọc.GV nhận xét tiết học.HS nêu mẫu SGK .HS đọc.Thi nói trước lớp ..Tìm hiểu nội dung bài a)Tìm hiểu nội dung bài . khướu. ươu + hưu.HS trao đổi nhóm đôi..Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu M: Cây lựu vừa bói quả Đàn hươu uống nước suối. bổ sung .

GV nêu yêu cầu 1 SGK. . Kiểm tra bài cũ . sửa lại.HS đọc đồng thanh./đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn/ trên lưng bạn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Luyện đọc: a. từ khó: liền.GV gạch chân tiếng : cúc. 322 . ut .HS: SGK. . phát hiện các tiếng.GV đọc mẫu toàn bài.GV chú ý theo dõi. 1. . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.) (2..Hiểu nghĩa các từ : ngượng nghiụ . đọc trước bài ở nhà C. ngượng nghiụ. . nằm.HS theo dõi.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Đọc trơn toàn bài. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS+GV nhận xét.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. bài Hà thấy vậy/ liền chạy đến sửa dây đeo. sửa lại. Nói được câu chứa tiếng có vần: uc hoặc ut.TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. Mục đích yêu cầu. . Tìm được tiếng trong bài có vần uc. .Mời vào II.Tìm trong bài tiếng có vần uc..// + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc. ut.. . ngượng +Đọc từng đoạn. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B. dọc đúng một số tiếng. ut.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt. bút. Ôn lại các tiếng có vần uc. Dạy bài mới. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Đồ dùng dạy – học: . Giới thiệu bài. Từ khó: liền.HS trả lời .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. . nằm. I. (3 ) 2.HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . cá nhân ) . ut . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đọc mẫu ( 30. đánh giá.) b.

.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .GV nhận xét tiết học.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau Nghỉ giải lao * Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em 4. Củng cố dặn dò (3’) .. phân tích cấu tạo .HS phát biểu .GV+HS :nhận xét.Nụ đưa bút của mình cho Hà .H+GV: Nhận xét. .HS đọc lại toàn bài .HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? . bổ sung.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . . .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 323 . . bổ sung.GV nêu yêu cầu .Hà giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp . đánh giá. chốt lại. Nhất là khi bạn gặp khó khăn * Kể về những người bạn tốt. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . nhóm) .Khen một số HS học tốt.HS đọc.Thi nói trước lớp .GV: HD học sinh mẫu SGK .Nói câu chứa tiếng có vần uc.Bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau. kim dài chỉ phút Tiết 2 3.GV nêu yêu phần luyện nói . ut M: Hai con trâu húc nhau Kim ngắn chỉ giờ.

Tranh 2: Sói vồ ngay lấy định ăn thịt sóc Tranh 3: Sóc thông minh tìm cách lừa sói để thoát thân Tranh 4: Sóc thoát chết.Biết kể theo vai từng nhân vật. đánh giá..Lời sóc: nhẹ nhàng. ..HS tập kể theo nhóm .GV đánh giá. . thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp.... .. .. B.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.Đại diện nhóm kể trước lớp..Nhóm khác nhận xét . Mục đích yêu cầu.HS: SGK.KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC A. Dạy bài mới. Giới thiệu bài: (1’) 2. GV lưu ý giọng kể từng nhân vật ... xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. Đồ dùng dạy ..GV giới thiệu bài . gian ác ... Củng cố dặn dò: . 3. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện GV: HD học sinh phân vai kể lại câu chuyện HS: Tập kể trong nhóm .Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . Tranh 1: Sóc đang chuyền trên cành thì bị trượt chân rơi xuống. các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.. b) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.HS kể chuyện trước lớp ..học: . c) Kể toàn bộ câu chuyện * Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. C.GV quan sát..HS lắng nghe . uốn nắn cách kể .H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ (5 ) ... (4’) ..HS biết dựa vào tranh minh hoạ. Khen một 324 . sói buồn thiu. Các hoạt động dạy . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.Lời của sói: ranh mãnh. .Niềm vui bất ngờ II. (30’) a) Giáo viên kể chuyện . ..Ghi tên bài .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ..HS: Quan sát tranh .Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. 1.GV nhận xét tiết kể chuyện. bổ sung. . khôn ngoan .Hướng dẫn kể chuyện...

Động viên một số em học còn yếu. .Về nhà tập kể lại câu chuyện.số em kể chuyện tốt. 325 .

Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.Mèo con đi học II. May sao bạn Sơn đã nhìn thấy và cho em về cùng. I. . đọc đảm bảo tốc độ qui định. Đọc mẫu ( 30.) .GV chú ý theo dõi. đánh giá. đánh giá.GV đọc mẫu toàn bài.HS theo dõi.GV nhận xét tiết học.HS + GV nhận xét.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt.HS: SGK.HS đọc bài trước lớp + TLCH . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em M: Thứ sáu vừa rồi. Kiểm tra bài cũ . Giới thiệu bài.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . vừa tan học mưa ập xuống.Thi nói trước lớp . . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Đồ dùng dạy – học: . b. . bảng phụ .) . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Mục đích yêu cầu.Luyện đọc: a.HS đọc đồng thanh. Củng cố dặn dò (3’) . . đọc trước bài ở nhà C. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. (3 ) .HS tập nói trong nhóm . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. .GV giới thiệu trực tiếp 2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. 4.GV: SGK. nhanh cả bài Người bạn tốt. 326 . bổ sung.GV: HD học sinh mẫu SGK .GV+HS :nhận xét.GV nêu yêu phần luyện nói . đọc nhẩm( 2 lượt ) . phát hiện các tiếng. dấu phảy và các cụm từ. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B. Mưa mỗi lúc một to nên em không sao về được vì quên mang áo mưa. 1. Dạy bài mới.RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A.Tiếp tục đọc đúng. (2.

Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 327 . ..Khen một số HS học tốt.

.Tìm trong bài tiếng có vần ăt. dắt vòng. phân tích cấu tạo 328 .HS+GV nhận xét. Dạy bài mới.GV gạch chân tiếng : dắt . Hiểu nghĩa các từ : ngưỡng cửa.. lúc nào. nơi này. đi men. Kiểm tra bài cũ -Đọc bài Hai người bạn II. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ăt. ăc. 1.HS đọc đồng thanh.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . Mục đích yêu cầu. quen. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăt. lúc nào . 4P . ăc .) b.Đọc đúng. ăc 10P . từ khó: ngưỡng cửa.Luyện đọc: a.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. (2. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. đọc nhẩm( 2 lượt ) . dắt vòng.HS đọc.. . Đồ dùngdạy – học: .HS đọc bài trước lớp + TLCH . đọc trước bài ở nhà C. . 2.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng.) .GV chú ý theo dõi. nhanh cả bài Ngưỡng cửa. B.Hiểu nội dung của bài: Từ ngưỡng cửa nhà mình em đi đến mọi nơi. phát hiện các tiếng.GV đọc mẫu toàn bài. đánh giá.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . đọc đúng một số tiếng. .HS: SGK. dắt vòng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV nêu yêu cầu 1 SGK. đi men. đi men.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. cá nhân ) . Đọc mẫu ( 30.HS trả lời . Từ khó: ngưỡng cửa. Giới thiệu bài. quen. quen. lúc nào +Đọc từng đoạn. . nơi này. nơi này.. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS theo dõi.TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA A. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I.

thảo luận.GV nêu yêu cầu . tự đặt câu hỏi và trả lời . . bổ sung . Luyện tập a) Luyện đọc .HS: Nhắc tên bài.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 329 .HS: Đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi: "Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa" . nhóm) Tiết 2 3..tìm hiểu bài: 22P Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói theo nội dung bài 8P 4.HS: Đọc khổ thơ 2 . .HS: Quan sát. ăt M: .GV nhận xét tiết học.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . đọc lại bài .GV: Tiểu kết .Khen một số HS học tốt.HS: Nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) .Nói câu chứa tiếng có vần ăc.GV: Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa đến đâu? .

Nhận xét. ăc . HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. P B. II. O.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. 4. chữa lỗi trước lớp. dìu dắt (5’) c. phấn. P b. Củng cố. R I. .Giới thiệu bài: 2. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. hướng dẫn viết từng dòng. uốn nắn tư thế.HS: Bảng con. uốn nắn.học: .TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q. . (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Viết nhanh.Mục đích yêu cầu: . bổ sung. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. nêu nhận xét về độ cao.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Các hoạt động dạy .GV: Mẫu chữ. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . Bài mới: 1. ’ Q. H+GV: Nhận xét. R.Hướng dẫn viết: a. cỡ chữ…. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. chiều rộng. viết vào vở (18’) 3. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). dìu dắt.học: Nội dung A. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Biết tô đúng mẫu chữ. cỡ chữ các chữ hoa Q. uốn nắn. đúng các vần: ăt. dặn dò: (2’) 330 . chữa lỗi.Viết: Ô. chiều rộng.HD tô. III. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Các từ ngữ: màu sắc. cỡ chữ….( Cả lớp ) GV: Quan sát. Khăn lau bảng. GV: Nêu rõ yêu cầu. ăc màu sắc. Ơ. . bảng phụ .Đồ dùng dạy . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: ăt. đánh giá. vở tập viết. đẹp.

331 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.GV: Nhận xét chung giờ học.

bảng con. sửa lại B. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) ngưỡng cửa. nằm. nơi này. lúc nào HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. quen. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Ngưỡng cửa . Đồ dùng dạy – học: . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. GV: Nhận xét chung giờ học 332 . quen.Viết: ngượng nghịu. viết chính xác.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Mục đích yêu cầu: . nơi này. Củng cố. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. lúc nào . GV: Nêu rõ yêu cầu.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . dắt vòng.Rèn tính cẩn thận cho HS. đi men. 3. đánh giá.Biết viết đúng mẫu chữ. . tay mẹ Còn dắt vòng đi men. b)Luyện viết vở ô li (15’) Ngưỡng cửa Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà.GV: Chữ mẫu. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (1’) 2. cỡ chữ. bảng phụ . Các hoạt động dạy . phấn. đi men. dắt vòng.HS: Vở ô li. II.Rèn viết: Ngưỡng cửa I. III. bổ sung trước lớp. H+GV: Nhận xét.Nhận xét. uốn nắn.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Bài mới: 1.Củng cố cách viết: ngưỡng cửa. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .

Hiểu nội dung bài: Kể cho bé nghe về những con vật. Giới thiệu bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS trả lời 333 . Ôn lại các tiếng có vần ưu. phát hiện các tiếng.GV đọc mẫu toàn bài.GV nêu yêu cầu 1 SGK. kiếm cớ. đồ vật thân thuộc.HS đọc bài trước lớp + TLCH . . .GV chú ý theo dõi. Từ khó: ầm ĩ. gắn bó.Ngưỡng cửa II.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS+GV nhận xét.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . Kiểm tra bài cũ . đọc nhẩm( 2 lượt ) . đọc trước bài ở nhà C. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Đồ dùng dạy – học: . nấu cơm.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. .HS đọc đồng thanh. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. . nấu cơm. từ khó: ầm ĩ. dọc đúng một số tiếng. nấu cơm +Đọc từng đoạn. Dạy bài mới. Đọc đúng nhịp thơ .. chăng dây. chăng dây. . cá nhân ) .) . Mục đích yêu cầu. cái đuôi. đánh giá.Học thuộc lòng bài thơ B. Đọc mẫu ( 30. chó vện. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. chăng dây. (2. ươu.Đọc trơn toàn bài. cừu. quay tròn. quay tròn. ăn no. I. ươu . chó vện. quay tròn. (3 ) . ăn no.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.. 1.. chó vện.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS: SGK.Hiểu nghĩa các từ : ầm ĩ.Luyện đọc: a. ăn no. .TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE A.Tìm trong bài tiếng có vần ươc . 2.HS theo dõi. bài Hay nói ầm ĩ/ Là con vịt bầu/ Hay nói đâu đâu/ Là con chó vện// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu.) b.

ươt .GV: Hướng dẫn đọc .HS trao đổi nhóm đôi. đánh giá . tìm tiếng ngoài bài có vần ươc. phân tích cấu tạo . chốt lại KQ .Cả lớp đọc đồng thanh . ươt . bổ sung.GV nêu yêu cầu 2 SGK. .HS đọc.HS nêu mẫu SGK .Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) b)Luyện nói "Hỏi đáp về những con vật mà em biết" 8P 4. tập đặt câu theo M . từ .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Hai chị em" 334 .H+GV: Nhận xét.Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc.Khen một số HS học tốt.2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh .HS đọc.HS nối tiếp nêu miệng .HS: Đọc theo nhóm 2 em và đọc cá nhân .GV gạch chân tiếnGV: ngoan . Củng cố dặn dò (3’) .HS nhắc lại Tiết 2 3.Nói câu chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt . . bổ sung . .HS: Đọc phân vai (2H) .HS trao đổi nhóm đôi..GV Nhận xét tiết học.1HS: Nêu yêu cầu bài . phân tích cấu tạo tiếng.GV: Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? .GV: Nhận xét. ươt trước lớp H+GV: Nhận xét.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ươc.

một lát. Nói được câu chứa tiếng có vần: et hoặc oet. Giới thiệu bài. . bài . oet.Tìm trong bài tiếng có vần et. . hét lên. đọc nhẩm( 2 lượt ) . .GV gạch chân tiếng : 335 . . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc. từ khó: liền. (3 ) 2.GV đọc mẫu toàn bài. oet HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. I. dây cót.) b. cá nhân ) .. B.Hiểu nghĩa các từ : vui vẻ.HS theo dõi..TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM A. ut .HS+GV nhận xét.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . nằm. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. buồn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. . Tìm được tiếng trong bài có vần et.Luyện đọc: a. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . sửa lại.HS đọc bài trước lớp + TLCH .. buồn. đoàn kết. phát hiện các tiếng. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. hét lên. một lát. 1. ngượng nghiụ. +Đọc từng đoạn. dọc đúng một số tiếng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS trả lời . Mục đích yêu cầu. Đọc mẫu ( 30.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Kiểm tra bài cũ . Đồ dùng dạy – học: .HS đọc đồng thanh.Hiểu nội dung bài: Hai chị em cần thương yêu nhau.GV chú ý theo dõi. đọc trước bài ở nhà C. dây cót. Từ khó: vui vẻ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Đọc trơn toàn bài. Dạy bài mới. Ôn lại các tiếng có vần et.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . oet. .) (2.Kể cho bé nghe II. không nên ích kỉ.HS: SGK. . đánh giá.

Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 336 . . . nhóm) Tiết 2 3.GV: Cậu em làm gì? Khi đụng phải con gấu bông? ..HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) . Củng cố dặn dò (3 ) theo chủ đề .2-3H đọc bài trong SGK .GV: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình? . phân tích cấu tạo .Khen một số HS học tốt.GV: Tiểu kết Nghỉ giải lao (3P) .GV: Gọi từng cặp học sinh lên luyện nói ’ 4.2HS: Đọc đoạn 3 .HS: Luyện đọc nhóm.2HS: Đọc đoạn 2 (SGK) .HS đọc.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần luyện nói .GV: Cậu em làm gì khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ? .GV nêu yêu cầu .Nói câu chứa tiếng có vần et. đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói em thường chơi với anh chị những trò chơi gì? 6P . oet .GV nhận xét tiết học.

học: . B. 1.GV: tranh minh hoạ SGK. 1P GV: Giới thiệu bài trực tiếp 6P GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát b) Kể từng đoạn theo tranh 13P Tranh 1: Sắp đi kiếm cỏ. cúp đuôi bỏ đi? GV: Tiểu kết GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà đọc lại chuyện 337 .Kể chuyện Sói và Sóc II. Đồ dùng dạy .Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện. .Hướng dẫn kể chuyện. 3 cũng tương tự c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện Nghỉ giải lao (3P) d) ý nghĩa câu chuyện 3.học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Củng cố dặn dò: 6P 4P GV: Các em biết vì sao Sói lại tiu nghỉu. . đánh giá.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. C. a) Giáo viên kể chuyện 4P 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. Dạy bài mới.KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ A. Kiểm tra bài cũ .Thích thú nghe chuyện. Các hoạt động dạy . .HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. Giới thiệu bài: 2. . dê mẹ dặn các con Tranh 2: Một con Sói đứng rình đã lâu Tranh 3: Dê mẹ về gõ cửa và hát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) Tranh 2. Mục đích yêu cầu.

Đọc mẫu ( 30.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 338 .GV: HD học sinh mẫu SGK . Củng cố dặn dò . bảng phụ . (3 ) (2.) . đánh giá.) .Hai chị em II. 1.HS theo dõi.HS đọc đồng thanh. đọc đảm bảo tốc độ qui định. b.GV đọc mẫu toàn bài. Đồ dùng dạy – học: . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV: SGK.GV chú ý theo dõi. .HS + GV nhận xét. một lời khuyên hai chị em cần phải thương yêu đoàn kết với nhau. Giới thiệu bài. dấu phảy và các cụm từ. không nên ích kỉ. Mục đích yêu cầu.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết giữa hai chị em. .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Dạy bài mới. .Khen một số HS học tốt.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. đánh giá.GV nêu yêu phần luyện nói .RÈN ĐỌC: HAI CHị EM A.Thi nói trước lớp .GV+HS :nhận xét. đọc trước bài ở nhà C.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đọc nhẩm( 2 lượt ) .Tiếp tục đọc đúng.Luyện đọc: a. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Tình cảm chị em 4.GV nhận xét tiết học.HS: SGK. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . I. . . nhanh cả bài Hai chị em. (3’) . B.GV giới thiệu trực tiếp 2. phát hiện các tiếng. bổ sung.HS tập nói trong nhóm . . Kiểm tra bài cũ . . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.

sau 339 .

TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM A. (2... Cầu Thê Húc. 1.// . chiếc gương. sáng long lanh. nhanh cả bài Hồ Gươm. .) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. ướp .Đọc đúng. Hiểu nghĩa các từ : Khổng lồ.) . . xum xuê. long lanh.HS theo dõi. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV chú ý theo dõi. lấp ló. long lanh. Kiểm tra bài cũ . nghỉ đúng cụm từ. phát hiện các tiếng. 2.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .GV đọc mẫu toàn bài. một di tích Lịch sử.Hai chị em II.GV sửa tư thế ngồi cho HS . xum xuê. Mục đích yêu cầu. long lanh. .Biết đọc ngắt. B. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. xum xuê.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (Khổng lồ../ mặt hồ/ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ. đánh giá. Dạy bài mới. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươm.HS đọc đồng thanh. Từ khó: Khổng lồ. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Giới thiệu bài.Luyện đọc: a. đọc trước bài ở nhà C. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. câu. xum xuê. 4P .) b. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ươm. đọc đúng một số tiếng. đọc nhẩm( 2 lượt ) . từ khó:Khổng lồ. +Đọc từng đoạn Từ trên cao nhìn xuống.Tìm trong bài tiếng có vần ươm HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS trả lời . một cảnh đẹp ở Hà Nội.Hiểu nội dung của bài: Hồ Gươm.HS: SGK. lấp ló. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Đọc mẫu ( 30. . cá nhân ) . ướp 10P .HS đọc bài trước lớp + TLCH . cổ kính.GV gạch chân tiếng : Gươm 340 . lấp ló. long lanh. lấp ló.HS+GV nhận xét.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Đồ dùngdạy – học: .

HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . ươp M: Đàn bướm bay quanh vườn hoa. một di tích Lịch sử.. mặt hồ gươm trông như thế nào? HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.HS: Đọc đoạn 2 . một cảnh đẹp ở Hà Nội.Cầu Thê Húc. nhóm) . Tháp Rùa 4. Củng cố dặn dò (3’) .HS: Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: "Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu" .GV nêu yêu cầu . phân tích cấu tạo .Hồ Gươm. bổ sung.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. Đền Ngọc Sơn.GV: ? Từ trên cao nhìn xuống. Nghỉ giải lao (3P) b) Đọc câu văn nói về cảnh đẹp trong bài .HS đọc.tìm hiểu bài: 22P . Tiết 2 3. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 341 . Luyện tập a) Luyện đọc . chốt lại ý chính HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Đọc câu văn theo nhóm đôi . nhận xét tiết học.Nói câu chứa tiếng có vần ươm. . Giàn mướp sai trĩu quả.Khen một số HS học tốt.Đọc câu văn tả cảnh đẹp ở 3 tranh trong bài trước lớp G.

III.iêng. cỡ chữ…. iêng. lượm lúa. phấn. 342 .( Cả lớp ) GV: Quan sát.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ươp. con yểng. Các từ ngữ: tiếng chim. vở tập viết. uốn nắn.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nườm nượp . Các hoạt động dạy . bảng phụ . nêu nhận xét về độ cao. uốn nắn tư thế. Bài mới: 1. T.GV: Mẫu chữ. uốn nắn. bổ sung. ươp.yêng. P B.học: . .học: Nội dung A. iêng. tiếng chim . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) : ươm. chiều rộng. cỡ chữ…. ’ T b. đúng các vần: ươm. hướng dẫn viết từng dòng. Kiểm tra bài cũ: . Chấm chữa bài: (4’) GV: Nêu rõ yêu cầu. Khăn lau bảng.Đồ dùng dạy . yêng . (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chiều rộng.Mục đích yêu cầu: . đẹp.HD tô. đánh giá. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.Giới thiệu bài: 2.Viết: Q. cỡ chữ các chữ hoa S T .Hướng dẫn viết: a. viết vào vở . lượm lúa ươp. tiếng chim. con yểng (18’) 3.ươm. nườm nượp . T I. . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Biết tô đúng mẫu chữ. H+GV: Nhận xét. con HS: Đọc vần và từ ứng dụng yểng.Viết nhanh. chữa lỗi. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. HD tô chữ hoa: S (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. nườm nượp. c.HS: Bảng con. lượm lúa. yêng .S.

343 . 4. Củng cố. chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học..Nhận xét.

sửa lại B.Củng cố cách viết: . Cầu Thê Húc. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Mục đích yêu cầu: .Biết viết đúng mẫu chữ. uốn nắn. đảm bảo tốc độ đoạn 1 của bài Hồ Gươm .Rèn viết: Hồ Gươm I. chiếc gương bầu dục khổng lồ. b)Luyện viết vở ô li Hồ Gươm HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. cỡ chữ.Viết: ngượng nghịu. sáng long lanh. phấn.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. xum xuê. bổ sung trước lớp. bảng phụ .GV: Chữ mẫu. lấp ló. chiếc gương. II. viết chính xác.Kiểm tra bài cũ: (3 ) .HS: Vở ô li.Giới thiệu bài: (1’) 2.Đọc từng cụm từ. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . cách Hồ Gươm không HS: Viết vào vở theo HD của GV xa. HD cách viết .Rèn tính cẩn thận cho HS. H+GV: Nhận xét. Các hoạt động dạy . long lanh. . mặt hồ như một GV: Quan sát.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. đánh giá. câu cho HS viết Nhà tôi ở Hà Nội.Từ trên cao nhìn xuống. GV: Nhận xét chung giờ học 344 . 3. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. bảng con. nằm. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Khổng lồ.Nhận xét. Đồ dùng dạy – học: . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. Củng cố. cổ kính.Bài mới: 1. III.

Đọc đúng nhịp thơ . (3 ) . .// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. Đọc mẫu ( 30.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . tiếng. tiếng. gọng vó. rì rào.Đọc trơn toàn bài.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . trưa.. Mục đích yêu cầu.Hồ Gươm II. rì rào. (2. Từ khó: luỹ tre.Tìm trong bài tiếng có vần iêng .Hiểu nghĩa các từ : luỹ tre. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . 2. bóng râm . . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.. đọc trước bài ở nhà C.HS: SGK.Luyện đọc: a. trưa. I. cá nhân ) .Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: luỹ tre. từ khó: luỹ tre.) b..HS đọc bài trước lớp + TLCH . Giới thiệu bài. 1. đánh giá. nắng..GV đọc mẫu toàn bài.HS theo dõi. bóng râm. . .Ô +Đọc từng khổ thơ Mỗi sớm mai thức dậy/ Luỹ tre xanh rì rào/ Ngọn tre cong gọng vó/ Kéo mặt trời lên cao.... gọng vó. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .HS+GV nhận xét.GV sửa tư thế ngồi cho HS . yêng. phát hiện các tiếng. . dọc đúng một số tiếng.TẬP ĐỌC: LUỸ TRE A. nắng.Ôn lại các tiếng có vần iêng. Dạy bài mới.GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. gọng vó.. rì rào. Kiểm tra bài cũ . Đồ dùng dạy – học: . đọc nhẩm( 2 lượt ) . bóng râm GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.Học thuộc lòng bài thơ B. ươu . gọng vó.) . bóng râm. rì rào.GV chú ý theo dõi.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS trả lời 345 .HS đọc đồng thanh.

Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng siêng.đáp trước lớp H+GV: Nhận xét.HS nhắc lại Tiết 2 3.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung. từ GV: Nêu yêu cầu. .HS trao đổi nhóm đôi. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Sau cơn mưa" 346 .GV nêu yêu cầu 2 SGK. phân tích cấu tạo tiếng. cây chuối 4. bổ sung . miếng. chốt lại KQ . Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV: ? Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sáng? .Đọc những câu thơ tả luỹ tre buổi trưa HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. HD học sinh cách làm H. chốt lại nội dung HS: Nêu yêu cầu bài 2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh HS: Tập nói trong nhóm .GV gạch chân tiếnGV: tiếng .HS đọc. tìm tiếng ngoài bài có vần iêng . bổ sung. phân tích cấu tạo . nối tiếp nêu miệng H+GV: Nhận xét. Chim yểng biết nói tiếng người. . .Điền vần iêng hoặc yêng Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên.HS đọc. Củng cố dặn dò GV: Nêu yêu cầu H.. .Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa b)Luyện nói "Hỏi đáp về các loài cây" 8P M: Bạn biết những cây gì? Tôi biết cây dưa.Thi Hỏi .Khen một số HS học tốt.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) . đánh giá (3’) GV: Nhận xét tiết học.

. vườn.HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH .. râm bụt. b. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mưa rào. râm bụt.Hiểu nghĩa các từ : mưa rào. Dạy bài mới. đọc nhẩm( 2 lượt ) .// GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đọc trước bài ở nhà C.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. mặt trời. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân vườn .Hiểu nội dung bài: Sau trận mưa rào.Luỹ tre II. Giới thiệu bài. mọi vật đều thay đổi B. sáng rực. cá Nghỉ giải lao nhân ) c) Ôn vần ây.GV đọc mẫu toàn bài. sáng rực) +Đọc từng đoạn. nhởn nhơ. uốn nắn vườn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Đọc trơn toàn bài. sáng rực. . râm bụt. xanh bóng. râm bụt.Ôn lại các tiếng có vần ây.HS theo dõi. Đọc mẫu ( 30. nhởn nhơ. . uây Tìm được tiếng trong bài có vần ây..Luyện đọc: a. .) . xanh bóng. dọc đúng một số tiếng.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . xanh bóng.HS trả lời 347 . phát hiện các tiếng. đánh giá.HS: SGK. 1.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA A. .HS+GV nhận xét.HS đọc đồng thanh.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mưa rào. nhởn nhơ. từ khó: mưa rào.GV chú ý theo dõi. quây quanh. xanh bóng. I. mặt trời. bài GV: Nêu rõ yêu cầu Mẹ gà mừng rỡ/ '' lục tục'' dắt bầy HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) con/ quây quanh vũng nước đọng trong GV: Quan sát. sáng rực . Mục đích yêu cầu.) (2.GV nêu yêu cầu 1 SGK. uây . quây quanh.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Kiểm tra bài cũ . nhởn nhơ. Đồ dùng dạy – học: . uây. (3 ) 2.Tìm trong bài tiếng có vần ây .. . .

2-3H đọc bài trong SGK a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài . phân tích cấu tạo tiếng. uây .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 348 .2HS: Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau trận mưa .GV: Sau trận mưa rào. Nghỉ giải lao (3P) . . luyện nói . chốt lại KQ .GV gạch chân tiếng : bầy . tìm tiếng ngoài bài có vần ây.HS đọc. .HS đọc. . bổ sung.GV: HD học sinh nói mẫu HS: Tập nói trong nhóm đôi .GV nhận xét tiết học.Khen một số HS học tốt. uây M: xây nhà khuấy bột .Từng cặp học sinh lên luyện nói theo ’ 4.GV nêu yêu cầu 2 SGK. phân tích cấu tạo .Tìm tiếng ngoài bài có vần ây.Đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói: Trò chuyện về mưa 6P M: Bạn thích trời mưa hay trời nắng? .GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần Tôi thích trời mưa.Luyện tập: . Củng cố dặn dò (3 ) chủ trước lớp . cảnh vật thay đổi (26P) như thế nào? . từ Tiết 2 3..Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi.HS: Luyện đọc đoạn trong nhóm.

//. chi chít. nhanh cả bài Cây bàng. chi chít) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. trụi lá.Đọc đúng. trụi lá. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần oang. đồng thanh) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh..HS theo dõi. (2. +Đọc từng đoạn Hè về..TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG A. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.. Mục đích yêu cầu. chi chít. khẳng khiu. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn ( cá nhân.HS+GV nhận xét. từ khó: sừng sững. 1.GV sửa tư thế ngồi cho HS . mơn mởn. 349 . nghỉ đúng cụm từ. đọc trước bài ở nhà C..) .GV đọc mẫu toàn bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS: SGK. mơn mởn.HS đọc đồng thanh. cá nhân ) ..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (sừng sững. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oang.. .. Giới thiệu bài.. sân trường.Biết đọc ngắt. Dạy bài mới. trụi lá. Hiểu nghĩa các từ : sừng sững. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I.. Từ khó: sừng sững. trụi lá.GV chú ý theo dõi. câu. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . oac 10P . Kiểm tra bài cũ . sân trường. .. khẳng khiu. khẳng khiu.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.) b.. Đọc mẫu ( 30.Hiểu nội dung của bài: Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa B. khẳng khiu. oac ..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. .GV nêu yêu cầu 1 SGK. đọc đúng một số tiếng. chi chít. Đồ dùngdạy – học: . đánh giá.. phát hiện các tiếng. 4P ./ những tán lá xanh um/che mát một khoảng sân trường.Luyện đọc: a.Luỹ tre II.Tìm trong bài tiếng có vần oang .. 2.

nhóm) Tiết 2 3. đánh giá. phân tích cấu tạo . bổ sung.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.tìm hiểu bài: 22P .GV nêu yêu cầu . oac .Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói: Kể tên những cây được trồng ở sân trường em 4.HS trả lời .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Thi nói trước lớp : Kể tên những cây được trồng ở sân trường em H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi. nhận xét tiết học.Khen một số HS học tốt. Chú bộ đội khoác ba lô trên vai .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. oac .HS đọc. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Luyện nói theo nhóm đôi .HS: Đọc bài( đọc thầm. Củng cố dặn dò (3’) . G. . bổ sung.Tìm tiếng ngoài bài có vần oang.. Luyện tập a) Luyện đọc . từ .GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV gạch chân tiếng : khoảng . phân tích cấu tạo tiếng. .Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa Đông Xuân Hè Thu .HS đọc. tìm tiếng ngoài bài có vần oang. bổ sung. chốt lại KQ . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .Nói câu chứa tiếng có vần oang hoặc oac M: Bé ngồi trong khoang thuyền. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 350 .

cỡ chữ…. chiều rộng. đẹp. ăng . oac.học: Nội dung A. oac. ăng . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).khăn đỏ .Mục đích yêu cầu: . chiều rộng. Các từ ngữ: khoảng trời. áo khoác. cỡ chữ các chữ hoa U Ư V .măng non 3.Viết: S T B. Chấm chữa bài: HS: Đọc vần và từ ứng dụng . phấn. đánh giá. bảng phụ . (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. vở tập viết. . 351 . III. Khăn lau bảng. ’ V b. oac.oang.Hướng dẫn viết: a. khoảng trời.( Cả lớp ) GV: Quan sát. viết vào vở -U Ư V . cỡ chữ…. uốn nắn.áo khoác . (18’) GV: Nêu rõ yêu cầu.Viết nhanh.HD tô.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Các hoạt động dạy .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. ăn.khoảng trời . II. hướng dẫn viết từng dòng.GV: Mẫu chữ.Giới thiệu bài: 2.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. áo khoác. ăng . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Biết tô đúng mẫu chữ. Bài mới: 1. măng non c.HS: Bảng con. cách cầm bút (4’) GV: Chấm bài của 1 số học sinh.học: . đúng các vần: oang. nêu nhận xét về độ cao. H+GV: Nhận xét. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. măng non . chữa lỗi. ăn. uốn nắn.Đồ dùng dạy . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oang. khăn đỏ.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V I. Kiểm tra bài cũ: . bổ sung. ăn. HD tô chữ hoa: U Ư (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. khăn đỏ. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uốn nắn tư thế.

Củng cố.Nhận xét. 352 . chữa lỗi trước lớp.4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: (2’) . GV: Nhận xét chung giờ học.

. Các hoạt động dạy . lấp ló. đánh giá. sân trường. cây bàng. bổ sung trước lớp. câu cho HS viết Cây bàng HS: Viết vào vở theo HD của GV Ngay giữa sân trường.Giới thiệu bài: (1’) 2.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. H+GV: Nhận xét.GV: Chữ mẫu. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu.Bài mới: 1. III. B. uốn nắn..Củng cố cách viết: sừng sững. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) sừng sững.Viết: Khổng lồ. HD cách viết b)Luyện viết vở ô li (15 ) ... trụi lá. Đồ dùng dạy – học: . phấn. GV: Nhận xét chung giờ học 353 .Đọc từng cụm từ. ’ 3. mơn mởn.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . sừng sững một GV: Quan sát.Rèn viết: Cây bàng I. trụi lá. xum xuê. GV:Chấm bài của HS ( 8 em) ’ c) Đánh giá (5 ) . II. chi chít.HS: Vở ô li. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Biết viết đúng mẫu chữ. sân trường HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. . cầu Thê Húc. khẳng khiu. Củng cố.Mục đích yêu cầu: .Nhận xét. khẳng khiu.Rèn tính cẩn thận cho HS. Mùa đông. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. đảm bảo tốc độ 3 câu đầu của bài Cây bàng . bảng con. trụi lá. cây vươn dài những cành khẳng khiu. bảng phụ . cỡ chữ.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. viết chính xác.

1. Tranh 3: Âu Cơ chia các con ra các vùng để làm ăn sinh sống Tranh 4: Cảnh chia tay diễn ra cảm động Nghỉ giải lao 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. .3.. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. .HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 354 .Tập kể lần lượt từng tranh 1.... 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Gia đình Lạc Long Quân .. Củng cố dặn dò: 3P GV: Nêu yêu cầu HS: nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ II. Mục đích yêu cầu. uốn nắn cách kể c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.Thích thú nghe chuyện. uốn nắn cách kể d) ý nghĩa câu chuyện 3.2. Dạy bài mới. Tranh 2: Lạc Long Quân hoá Rồng.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Con Rồng cháu Tiên .KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN A. C. Đồ dùng dạy . Các hoạt động dạy . .học: . đánh giá.. bổ sung. bổ sung. Giới thiệu bài: 1P 2.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.GV: tranh minh hoạ SGK.Hướng dẫn kể chuyện.học: Nội dung Cách thức tiến hành I.4 . Kiểm tra bài cũ 4P . B.

355 .

GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS theo dõi. tới lớp.) Từ khó: lên nương.GV chú ý theo dõi. thầm thì.GV nêu yêu cầu 1 SGK. đọc nhẩm( 2 lượt ) . 356 . Kiểm tra bài cũ . phát hiện các tiếng. từ khó: lên nương. +Đọc từng khổ thơ Hôm qua/em tới trường/ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay/mẹ lên nương/ Một mình em tới lớp.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.) . Đồ dùng dạy – học: .GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS đọc bài trước lớp + TLCH . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. tới lớp. nằm lặng.Đọc trơn toàn bài. dọc đúng một số tiếng. . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .Học thuộc lòng bài thơ B.) . đồi vắng.Hiểu nghĩa các từ : lên nương. nằm lặng.. hương rừng. Mục đích yêu cầu. ăng. (2.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi.GV đọc mẫu toàn bài. hương rừng.. 2.. .// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăn.Luyện đọc: a.HS đọc đồng thanh. đồi vắng. (3 ) . nước suối. Đọc mẫu b. . (22.Ôn lại các tiếng có vần ăn. hương rừng.) .HS: SGK. tới lớp. cá nhân ) (6. (2. .TẬP ĐỌC: ĐI HỌC A. 1. Dạy bài mới.. Cách thức tiến hành . nước suối .HS+GV nhận xét. thầm thì. đọc trước bài ở nhà C. nước suối. Giới thiệu bài.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: lên nương. Đọc đúng nhịp thơ . . nước suối. ăng . tới lớp.Tìm trong bài tiếng có vần ăng .Cây bàng II.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. hương rừng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đánh giá. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.

Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi. b)Hát bài hát: Đi học 4.HS trả lời .. từ Tiết 2 3.. chốt lại KQ .HS đọc. .Tìm tiếng ngoài bài có vần ăn. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . băng. phân tích cấu tạo 8P (3’) GV: Nêu yêu cầu H. .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi.. bổ sung. vắng.GV gạch chân tiếnGV: lặng.. măng.. ..Khen một số HS học tốt.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (24P) . . sắn. ăng săn. đánh giá GV: Nhận xét tiết học. nắng ... HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Nói dối hại thân" 357 .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo tiếng.GV nêu yêu cầu 2 SGK. Củng cố dặn dò . tìm tiếng ngoài bài có vần iêng .HS đọc. cá nhân) H+GV: Nhận xét. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS: Nêu yêu cầu bài GV: HD học sinh hát bài hát Đi học HS: Tập hát ( cả lớp. bổ sung. bắn. nắn.

phấn.bình minh.HS: Bảng con. II. bảng phụ . uynh. đêm khuya .Mục đích yêu cầu: .( Cả lớp ) GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chiều rộng. phụ huynh. đêm khuya c. phụ huynh. cỡ chữ các chữ hoa X Y . nêu nhận xét về độ cao. tia chớp. Các hoạt động dạy .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.tia chớp. đánh giá. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát. chữa lỗi.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y I. . vở tập viết. . III. GV: Nêu rõ yêu cầu. oai. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chiều rộng.GV: Mẫu chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. bổ sung. uốn nắn tư thế. cỡ chữ….Hướng dẫn viết: a. . viết vào vở -X Y . oai. oay.Viết nhanh. oay. Khăn lau bảng. Các từ ngữ: bình minh. cỡ chữ….phụ huynh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) inh. Bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ: . H+GV: Nhận xét. đẹp. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . bình minh. oay. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Biết tô đúng mẫu chữ. đúng các vần: inh. uynh. uynh. 358 . ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.HD tô. tia chớp.học: .đêm khuya (18’) 3.Đồ dùng dạy .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Giới thiệu bài: 2.inh. uốn nắn.học: Nội dung A. ’ X Y b. . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. oai.Viết: U Ư V B. uốn nắn.

4.. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 359 . Củng cố.Nhận xét. chữa lỗi trước lớp.

Bài mới: 1. bổ sung trước lớp.Mục đích yêu cầu: . giữa rừng . đánh giá. giữa rừng HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. trụi lá.Viết: sừng sững. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. khẳng khiu.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. cỡ chữ. trường. Cô. Các hoạt động dạy . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. phấn. bước.Nhận xét. bảng phụ . Đồ dùng dạy – học: .HS: Vở ô li. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Trường.Củng cố cách viết: Hôm. c) Đánh giá (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. .Rèn viết: Đi học I. II. H+GV: Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học 360 . bảng con. bước. nằm.GV: Chữ mẫu. uốn nắn. sửa sai b)Luyện viết vở ô li Đi học Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối trong thầm thì Cọ xoà ô che nắng Râm mát đường em đi. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Biết viết đúng mẫu chữ. Một.Giới thiệu bài: (1’) 2. lên nương.Rèn tính cẩn thận cho HS. nằm lặng. lên nương. đảm bảo tốc độ khổ thơ cuối của bài Đi học .Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Đọc từng cụm từ. trường. viết chính xác. nằm lặng. Trường. 3. Mẹ. III. (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .Kiểm tra bài cũ: (3 ) . HD cách viết . Dạy. sân trường B. Củng cố.

đánh giá. bài Một chú bé đang chăn cừu/bỗng giả vờ kêu toáng lên:// .HS: SGK. các bác nông dân đang làm việc gần đấy/tức tốc chạy tới. chăn cừu.HS+GV nhận xét. Kiểm tra bài cũ . kêu toáng. Tìm được tiếng trong bài có vần it.Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối.. tức tốc. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. kêu toáng. tức tốc.// + Đọc bài . . cá nhân ) Nghỉ giải lao 361 . .) Từ khó: bỗng. dọc đúng một số tiếng. giả vờ. hốt hoảng.Đọc trơn toàn bài. nói dối là tật xấu sẽ làm hại bản thân mình B.) . (2.Ôn lại các tiếng có vần it. Đồ dùng dạy – học: . uyt. . (3 ) (2. hốt hoảng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. 1..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Dạy bài mới.Sói!Sói! Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu.HS theo dõi. tức tốc. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (bỗng. (21. Mục đích yêu cầu.GV chú ý theo dõi. .) . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. 2.Hiểu nghĩa các từ : bỗng. Cách thức tiến hành . giả vờ. hốt hoảng. kêu toáng. giả vờ.GV sửa tư thế ngồi cho HS . kêu cứu. giả vờ.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. kêu cứu +Đọc từng đoạn.TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN A.Luyện đọc: a. . uyt. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV đọc mẫu toàn bài. .. kêu toáng.HS đọc đồng thanh.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . Giới thiệu bài.HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH . đọc nhẩm( 2 lượt ) . Đọc mẫu b. tức tốc. phát hiện các tiếng. . đọc trước bài ở nhà C. từ khó: bỗng.Đi học II. hốt hoảng. chăn cừu.

phân tích cấu tạo tiếng. làm cho các bác nông dân làm việc gần đấy . H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếng : thịt .GV nêu yêu cầu 2 SGK..HS trả lời .Tìm trong bài tiếng có vần it (7. bổ sung. liên hệ ..GV: Nêu yêu cầu . chốt lại KQ .. suýt.GV: nêu yêu cầu ..H+GV: Nhận xét. huýt còi.Khen một số HS học tốt. . uyt . vì vậy sói .GV nhận xét tiết học. .Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu. mít..HS đọc. nói dối là tật xấu chính sẽ làm hại bản thân mình ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài Nghỉ giải lao (3P) b) Nói lời khuyên với chú bé chăn cừu 4.HS: Đọc bài( đọc thầm. .) . từ ..Điền vần: it hoặc uyt Mít chín thơm phức xe buýt đầy khách . Củng cố dặn dò (3’) .. .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần it. uyt .HS đọc.Tìm tiếng ngoài bài có vần it.HS: Phát biểu đã ăn thịt hết đàn cừu của chú. tít.Luyện tập: đúng a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) .c) Ôn vần it. .HS trao đổi nhóm đôi.Nối tiếp nói lời khuyên . bổ sung.GV: HD học sinh nói lời khuyên HS: Tập nói trong nhóm đôi .GV nêu yêu cầu 1 SGK. uyt trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung..1em lên bảng chữa bài . bổ sung..Khi sói đến thật chẳng ai tới cứu chú câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở nữa vì tưởng chú vẫn nói dối. . uyt sít. phân tích cấu tạo . tìm tiếng ngoài bài có vần it.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 362 . . chốt lại ý * Không nên nói dối. chốt lại ý 3. trước lớp H+GV: Nhận xét.HS: Nêu miệng từ cần điền Tiết 2 . đọc thành tiếng) tức tốc chạy đến GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng .

Tìm trong bài tiếng có vần inh . (2. nhễ nhại. uynh 363 . Giới thiệu bài..Luyện đọc: a. .) . mát lạnh. lễ phép .HS: SGK. . Dạy bài mới. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Tìm được tiếng trong bài có vần inh. lễ phép. GV: Quan sát. . uynh . đọc trước bài ở nhà C.GV đọc mẫu toàn bài. lễ phép) +Đọc từng đoạn.HS đọc bài trước lớp + TLCH . (21. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Đọc trơn toàn bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. c) Ôn vần it. mát lạnh. 2. từ khó: mừng quýnh.) . uynh. mát lạnh. ..Tìm tiếng ngoài bài có vần inh.HS đọc.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mừng quýnh. cá Nghỉ giải lao nhân ) . 1.Hiểu nghĩa các từ : mừng quýnh.HS+GV nhận xét.HS đọc đồng thanh.. phân tích cấu tạo . Cách thức tiến hành . Đồ dùng dạy – học: . bài GV: Nêu rõ yêu cầu Nhưng em chợt thấy/bác đưa thư mồ HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) hôi nhễ nhại. uốn nắn GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc câu khó ( cá nhân.Nói dối hại thân II.GV chú ý theo dõi. nhễ nhại.Ôn lại các tiếng có vần inh. B.GV gạch chân tiếng : Minh..HS theo dõi. Đọc mẫu b. phát hiện các tiếng. (3 ) . lễ phép từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS trả lời .. đánh giá. nhễ nhại. nhễ nhại. dọc đúng một số tiếng.. Kiểm tra bài cũ .//. mát lạnh.. uyt (7 ) . . . (2.Hiểu ND bài: Tình cảm của minh đối với bác đưa thư. Mục đích yêu cầu.) .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mừng quýnh.TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. . cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.

HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét..Nhận được thư của bố.HS đọc. uynh trước lớp H+GV: Nhận xét. chinh...Minh chạy vào nhà rót một cốc nước lạnh.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần inh.Nối tiếp nói... .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . Củng cố dặn dò .. chính. Minh mừng quýnh lên.HS: Đọc bài( đọc thầm.GV nhận xét tiết học.Khi mời bác uống nước 4. từ Tiết 2 3.. bổ sung.HS trao đổi nhóm đôi. uynh . Nghỉ giải lao b) Nói lời chào hỏi của Minh .GV: Nêu yêu cầu . . phân tích cấu tạo tiếng. chốt lại KQ .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 364 .. tuynh. trước lớp H+GV: Nhận xét.. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . liên hệ .GV nêu yêu cầu 2 SGK. binh. tìm tiếng ngoài bài có vần inh. .sinh. tinh. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P ...Khi gặp bác đưa thư .. bổ sung. lễ phép mời bác uống * Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư.GV: HD học sinh nói lời chào hỏi HS: Tập nói trong nhóm đôi . . . quỳnh. muốn chạy vào khoe với mẹ. huỳnh. bổ sung. huynh.Khen một số HS học tốt.

4 . Giới thiệu bài: 1P 2.Thích thú nghe chuyện. Củng cố dặn dò: 3P HS: Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi . Các hoạt động dạy ..học: Nội dung Cách thức tiến hành I. đánh giá. cô bé chẳng còn người bạn nào cả. bổ sung.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.Tập kể lần lượt từng tranh 1.GV: tranh minh hoạ SGK. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài 365 . C. Đồ dùng dạy . .học: . 3.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. 1. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) ... .Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Cô chủ không biết quí tình bạn . bổ sung. 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.3. không nên có mới nới cũ.Hướng dẫn kể chuyện.Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét. 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Cô bé đổi gà trống lấy gà mái. B.2. Kiểm tra bài cũ 4P . uốn nắn cách kể Nghỉ giải lao c) Kể toàn bộ câu chuyện d) ý nghĩa câu chuyện -Phải biết quí trọng tình cảm bạn bè. Mục đích yêu cầu. .Kể chuyện Con Rồng cháu Tiên II.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. Tranh 2: Cô bé đổi gà mái lấy vịt bầu Tranh 3: Cô bé đổi vịt lấy cún con Tranh 4: Các con vật rủ nhau bỏ đi hết.KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN A. Dạy bài mới.

Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 366 .

HS tập nói trong nhóm .Tiếp tục đọc đúng.Bác vất vả quá.GV+HS :nhận xét.Thi nói trước lớp . Cách thức tiến hành .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .Luyện đọc: a.HS đọc đồng thanh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Đồ dùng dạy – học: . Mục đích yêu cầu.GV: HD học sinh mẫu SGK . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. dấu phảy và các cụm từ. đọc trước bài ở nhà C. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Giới thiệu bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) . .HS + GV nhận xét. . (2 ) (22. cá nhân ) +Đọc từng đoạn. Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II.GV giới thiệu trực tiếp .HS theo dõi. đọc đảm bảo tốc độ qui định. đánh giá.) .) . 1. 367 . B.GV đọc mẫu toàn bài. Dạy bài mới. nhanh cả bài Bác đưa thư.GV chú ý theo dõi.HS: SGK.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Cháu chào bác ạ! Khi mời bác uống nước . bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói lời chào hỏi của Minh (8.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa táuH chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.GV: SGK. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Hiểu nội dung bài: Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư. . 2. (2. bổ sung. bảng phụ . đánh giá. phát hiện các tiếng. Đọc mẫu b.GV nêu yêu phần luyện nói .) M: Khi gặp bác đưa thư . . cháu mời bác uỗng chén nước cho đỡ mệt ạ. . .RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. (3 ) .

GV nhận xét tiết học.Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò (3’) . . .3.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 368 .

. nhường. đánh giá.TẬP ĐỌC: LÀM ANH A.) . cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. (3 ) .. từ khó: làm anh. dỗ dành. Mục đích yêu cầu. dỗ dành..) ..HS đọc đồng thanh. dỗ dành.HS: SGK.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS theo dõi. Kiểm tra bài cũ . dịu dàng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. 2.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. dịu dàng .HS đọc bài trước lớp + TLCH . đọc nhẩm( 2 lượt ) . uya . dịu dàng. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ia.GV nêu yêu cầu 1 SGK. uya. dịu dàng nhường.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (làm anh.Luyện đọc: a.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . người lớn. người lớn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Tìm trong bài tiếng có vần ia (7. B.Ôn lại các tiếng có vần ia. người lớn. (2. (2. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân.GV đọc mẫu toàn bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Đọc trơn toàn bài.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa/ Với em gái bé/ Phải " người lớn'' cơ. 1. Đọc mẫu b.. uya .) . Giới thiệu bài. Dạy bài mới.HS+GV nhận xét. .GV chú ý theo dõi. Đồ dùng dạy – học: .. người lớn. nâng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành . . .) Từ khó: làm anh. phát hiện các tiếng.// + Đọc bài . dọc đúng một số tiếng. (21. đọc trước bài ở nhà C. nâng. +Đọc từng đoạn. 369 .Bác đưa thư II.Hiểu ND bài: Muốn làm anh phải có tình yêu thương đối với em bé..Hiểu nghĩa các từ : làm anh. Tìm được tiếng trong bài có vần ia. dỗ dành.

uya M: Tia chớp Đêm khuya .Khen một số HS học tốt.HS đọc. .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. ... * Tình cảm của anh đối với em gái bé. liên hệ . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .Muốn làm anh phải có tình cảm thương yêu em thật sự. phân tích cấu tạo .GV: HD học sinh kể về anh( chị em) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi .. chốt lại KQ . uya trước lớp H+GV: Nhận xét.HS trả lời .GV: Nêu yêu cầu .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau KIỂM TRA CUỐI NĂM 370 . Củng cố dặn dò 10P 3P .HS: Đọc bài( đọc thầm. uya .Làm anh phảibiết nhường em.. Nghỉ giải lao b) Kể về anh( chị em) của em 4. dỗ dành em. bổ sung.HS trao đổi nhóm đôi. ..Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .HS đọc.GV gạch chân tiếng : Chia .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ia. bổ sung. phân tích cấu tạo tiếng. bổ sung. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài .. tìm tiếng ngoài bài có vần ia. trước lớp H+GV: Nhận xét.Tìm tiếng ngoài bài có vần ia. .GV nêu yêu cầu 2 SGK. từ Tiết 2 3.GV nhận xét tiết học.Nối tiếp nói.

ra quả . ra quả) +Đọc từng đoạn.GV đọc mẫu toàn bài. .Ôn lại các tiếng có vần oai.. GV: Nêu rõ yêu cầu Cụ ơi. đọc nhẩm( 2 lượt ) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: lúi húi. từ khó: lúi húi.HS trả lời 371 .GV sửa tư thế ngồi cho HS .. ngoài vườn. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oai. Dạy bài mới.TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA A. . ngoài vườn.) . Kiểm tra bài cũ . (3 ) .Tìm trong bài tiếng có vần oai . trồng na.// Còn na.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ quả.GV nêu yêu cầu 1 SGK. (2.) .// HS: Luyện đọc ( cá nhân. ra quả.Đọc trơn toàn bài.HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . uốn nắn mau ra quả.Hiểu ND bài: Ăn quả nhớ người trồng cây B.HS+GV nhận xét./ cụ nhiều tuổi sao còn trồng na?// HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Cụ trồng chuối có phải hơn không? //Chuối GV: Quan sát. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành . ra .) .HS đọc đồng thanh. (21. .HS: SGK. dọc đúng một số tiếng. oay.HS theo dõi.Làm anh II. chẳng quên khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (lúi húi. trồng na. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. trồng na. ngoài vườn. Tìm được tiếng trong bài có vần oai. đánh giá.Hiểu nghĩa các từ : lúi húi. oay (7. 2. ./ chắc gì cụ đã chờ GV: HD học sinh đọạncau khó( BP) được đến ngày có quả. Mục đích yêu cầu. ngoài vườn. chẳng quên. Đọc mẫu b. Giới thiệu bài.) . (2.GV chú ý theo dõi. oay ..Luyện đọc: a.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. 1. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . cả lớp) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Đồ dùng dạy – học: . đọc trước bài ở nhà C. phát hiện các tiếng. trồng na.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.

Nối tiếp nói. oay M: khoai lang loay hoay .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. người hàng xóm khuyên cụ nên trồng chuối.H+GV: Nhận xét..GV nêu yêu cầu 2 SGK. Tiết 2 3. oay .GV nêu yêu cầu .HS: Đọc bài( đọc thầm. phân tích cấu tạo tiếng.GV: HD học sinh kể về ông( bà) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi . .Điền tiếng có vần oai hoặc oay M: Bác sĩ nói chuyện điện thoại. .HS đọc. trước lớp H+GV: Nhận xét.HS đọc.Khen một số HS học tốt..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 372 . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P .Tìm tiếng ngoài bài có vần oai. .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oai. bổ sung.. liên hệ 4. chốt lại . phân tích cấu tạo . bổ sung.HS trao đổi nhóm đôi. oay trước lớp H+GV: Nhận xét. vì chuối mau ra quả. . * Tình cảm của ông bà đối với con cháu Nghỉ giải lao b) Kể về ông( bà) của em . Diễn viên múa quay người. bổ sung.Thấy cụ già trồng na.GV: Nêu yêu cầu . bổ sung. Củng cố dặn dò 3P .Cụ già liền nói: Có sao đâu! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .HS: Điền tiếng có vần oai hoặc oay thích hợp( bảng lớp) . .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) ..GV nhận xét tiết học. tìm tiếng ngoài bài có vần oai.GV gạch chân tiếnGV: ngoài. từ ... chốt lại KQ .

(3 ) . ..HS theo dõi.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ nhảy dù.) . đánh giá.HS đọc đồng thanh. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Giới thiệu bài. (2. nghĩa từ (nhanh vun vút. săn lùng. Tìm được tiếng trong bài có vần ân. uốn nắn được thưởng huân chương. cá heo là bạn của con người B. dọc đúng một số tiếng. bờ biển. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Một chú cá heo ở Biển Đen/ mới đây đã GV: Quan sát.Ôn lại các tiếng có vần ân. uân . c) Ôn vần ân. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV chú ý theo dõi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.GV nêu yêu cầu 1 SGK. nhảy dù) +Đọc từng đoạn. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . thuyền giặc.Tìm trong bài tiếng có vần uân . phát hiện các tiếng. Đồ dùng dạy – học: .Người trồng na II.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Hiểu nghĩa các từ : nhanh vun vút.HS trả lời . .Hiểu ND bài: Cá heo loài cá bơi giỏi nhất của biển. . nhảy dù .GV sửa tư thế ngồi cho HS . Đọc mẫu b. ..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. uân (7 ) . săn lùng. 2. (21. từ khó: nhanh vun vút.HS: SGK.GV gạch chân tiếnGV: huân 373 . Kiểm tra bài cũ . bờ biển. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: nhanh vun vút. (2. bờ biển. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành . uân.Luyện đọc: a. Biển Đen. 1.Đọc trơn toàn bài..GV đọc mẫu toàn bài. nhảy dù. săn lùng. Mục đích yêu cầu.) . . Dạy bài mới.TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. đọc trước bài ở nhà C.// GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc ( cá nhân.HS+GV nhận xét.HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . cá Nghỉ giải lao nhân ) . bờ biển. huân khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải chương.) . săn lùng. .

chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài . .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . * Cá heo là bạn của con người Nghỉ giải lao b) Hỏi nhau về cá heo theo ND bài 10P 4.HS: Đọc bài( đọc thầm. bổ sung. bổ sung. trước lớp H+GV: Nhận xét.Cá heo bơi giỏi nhất biển.. uân M: Cá heo được thưởng huân chương. phân tích cấu tạo ..Người ta dạy cá heo canh gác bờ biển... dẫn tàu thuyền vào cảng. .GV: Nêu yêu cầu . ..Nói câu chứa tiếng có vần ân.Khen một số HS học tốt.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . Mèo chơi trên sân.HS đọc. Củng cố dặn dò 3P . cứu người.Nối tiếp nói. nhóm) Tiết 2 3.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở ..GV nêu yêu cầu .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 374 .. ..GV nhận xét tiết học..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. liên hệ .GV: HD học sinh hỏi nhau về cá heo HS: Tập hỏi nhau trong nhóm đôi .

bổ sung. Giới thiệu bài: 1P 2... Dạy bài mới.. Kiểm tra bài cũ 4P . . uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.. C. Tranh 2: Pao-lich xin chị cái bút.học: .HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. làm cho em ngạc nhiên.3.. . 3.Tập kể lần lượt từng tranh 1. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.lich đang buồn bực...học: Nội dung Cách thức tiến hành I.Thích thú nghe chuyện.4 .2.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. đánh giá. a) Giáo viên kể chuyện 4P b) Kể từng đoạn theo tranh 23P Tranh 1: Pao . Tranh 3: Pao-lich xin được bánh của bà Tranh 4: Pao-lich được anh cho đi bơi thuyền..Hướng dẫn kể chuyện.. B. 1.. .. Mục đích yêu cầu.. Đồ dùng dạy . II.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Hai tiếng kì lạ .. Các hoạt động dạy .GV: tranh minh hoạ SGK. Củng cố dặn dò: 3P 2HS: Kể nối tiếp câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.Kể chuyện Cô chủ không biết quí tình bạn. cụ già nói.KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ A. Nghỉ giải lao c) ý nghĩa câu chuyện 5P -Phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi trong hoàn cảnh phù hợp. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 375 .

bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau về cá heo (8. Dạy bài mới.GV: SGK.HS theo dõi.Hiểu nội dung bài: Cá heo là bạn của mọi người B. 2. .. làm xiếc.) . .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ khó mà HS chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS + GV nhận xét. Đọc mẫu b.GV nhận xét tiết học.. . đánh giá. Cách thức tiến hành .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 376 . .Luyện đọc: a.) M: Cá heo sống ở biển.) +Đọc từng đoạn..GV: HD học sinh mẫu SGK . đọc trước bài ở nhà C.GV đọc mẫu toàn bài. nó có thể canh gác ngoài biển.GV nêu yêu phần luyện nói .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa Cá heo rất thông minh. 1.GV+HS :nhận xét. . Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II.GV giới thiệu trực tiếp . Giới thiệu bài.Tiếp tục đọc đúng.Thi nói trước lớp .HS: SGK. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Củng cố dặn dò . Đồ dùng dạy – học: . (3 ) (2.HS đọc đồng thanh. đánh giá.RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. . 3. (3’) . cá nhân ) .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS đọc bài trước lớp + TLCH . bổ sung. nhanh cả bài Anh hùng biển cả đọc đảm bảo tốc độ qui định. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.. dấu phảy và các cụm từ. . phát hiện các tiếng.GV chú ý theo dõi. (2 ) (22. .HS tập nói trong nhóm .Khen một số HS học tốt. đọc nhẩm( 2 lượt ) . bảng phụ . Mục đích yêu cầu.

sau 377 .

Kiểm tra bài cũ .. 1. trứng cuốc. con trâu. đọc trước bài ở nhà C. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oăt. Đọc mẫu b. . 2.. dọc đúng một số tiếng.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (quả na.TẬP ĐỌC: ò ó O A.. con trâu.Luyện đọc: a. uốn câu. Tìm được tiếng trong bài có vần oăt.. trứng cuốc. con trâu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS đọc bài trước lớp + TLCH . oăc. buồng chuối.) .) . trứng cuốc.) Từ khó: quả na.HS theo dõi. oăc . (2. Dạy bài mới. từ khó: quả na. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS+GV nhận xét. .HS: SGK. (2.GV đọc mẫu toàn bài.Hiểu nghĩa các từ : quả na. oăc . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân.HS đọc đồng thanh. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành .Tìm trong bài tiếng có vần oăt (7. uốn câu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . (21.Đọc trơn toàn bài. Giới thiệu bài. uốn câu. phát hiện các tiếng.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Mục đích yêu cầu. +Đọc từng khổ thơ Tiếng gà/ Tiếng gà/ Giục quả na mở mắt/ Tròn xoe// + Đọc bài .. (3 ) .Ôn lại các tiếng có vần oăt. Đồ dùng dạy – học: . trứng cuốc. uốn câu.. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. con trâu.) .Anh hùng biển cả II. đánh giá.. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV chú ý theo dõi.HS trả lời 378 .Hiểu ND bài: Tiếng gà gáy làm cho muôn vật đều thay đổi B.

Khen một số HS học tốt. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P . bông lúa uốn câu. bổ sung..GV gạch chân tiếng : hoắt . liên hệ .. ..Nói câu chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc Tiết 2 3. chuối chín.Gà gáy vào lúc sáng sớm .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 379 . bổ sung.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Nối tiếp nói. con trâu ra đồng.. phân tích cấu tạo . nhóm) .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . * Gà gáy. trước lớp H+GV: Nhận xét. làm muôn vật đều thay đổi Nghỉ giải lao b) Nói về các con vật em biết 4.GV nhận xét tiết học. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở ..HS đọc.Tiếng gà gáy làm cho quả na mở mắt.GV: Nêu yêu cầu .HS: Đọc bài( đọc thầm.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. . Củng cố dặn dò .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. tre đâm măng. hạt đậu nảy mầm.GV: HD học sinh nói về các con vật mà em biết HS: Tập nói trong nhóm đôi ..GV nêu yêu cầu ..

H+GV: Nhận xét.học: . . Kiểm tra bài cũ: .TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9 I.Viết: X Y B. II. uốn nắn.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cách cầm bút 380 . nhọn hoắt. HD viết chữ số: 0 1 2 3 4 5 (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . chiều rộng.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Biết tô đúng mẫu chữ.HD viết vào vở (18’) -1 2 3 4 5 6 7 8 9 . bổ sung. cỡ chữ các chữ số từ 0 đến 9 . đẹp.GV: Mẫu chữ. đúng các vần: ăn. oăc thân thiết.Giới thiệu bài: 2. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) ăn.học: Nội dung A. nhọn hoắt. Bài mới: 1.HS: Bảng con. III. Khăn lau bảng.thân thiết. uốn nắn. bảng phụ .Đồ dùng dạy . Các từ ngữ: thân thiết. đánh giá. chiều rộng. huân chương. uân. cỡ chữ….Viết nhanh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). .Hướng dẫn viết: a.( Cả lớp ) GV: Quan sát. . nêu nhận xét về độ cao.huân chương. ngoặc tay . oăc . chữa lỗi. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. hướng dẫn viết từng dòng.ăn. phấn. uân. huân chương. uốn nắn tư thế. uân. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. ngoặc tay c.oăt. vở tập viết. oăc . .nhọn hoắt. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. oăt. oăt. Các hoạt động dạy .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cỡ chữ…. ’ 6 7 8 9 b. HS: Đọc vần và từ ứng dụng . GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ số.

Củng cố. . chữa lỗi trước lớp. Chấm chữa bài: 4.. dặn dò: ’ (4 ) ’ (2 ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học.ngoặc tay 3. 381 .

trứng cuốc... HD cách viết .Rèn tính cẩn thận cho HS... con trâu.Đọc từng cụm từ.HS: Vở ô li. trứng cuốc.RÈN VIẾT: ò ó O I.. buồng chuối. buồng chuối. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. uốn nắn. GV: Nhận xét chung giờ học b)Luyện viết vở ô li òóo Giục con trâu Ra đồng . .. uốn câu. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . viết chính xác.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: . HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. đánh giá....Viết bài bảng con lần lượt từng chữ... Các hoạt động dạy .GV: Chữ mẫu. nằm lặng. bảng phụ . con trâu. .. bước. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Nhận xét. ó . 382 . . Củng cố.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . 3. bổ sung trước lớp..Giới thiệu bài: (1’) 2.Củng cố cách viết: quả na.. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) quả na. lên nương. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài... II. đảm bảo tốc độ 13 dòng thơ cuối của bài ò ó o . sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu.. . bảng con. cỡ chữ.Viết: Trường.. III. giữa rừng B.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Biết viết đúng mẫu chữ.. o. ò .. uốn câu. phấn. Đồ dùng dạy – học: . H+GV: Nhận xét.

HS: SGK.GV: SGK. nhanh cả bài Gửi lời chào lớp 1. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 383 .Chép đúng 1 đoạn trong bài Quyển sách mới. đọc đảm bảo tốc độ qui định. đọc trước bài ở nhà C.Đọc đúng. . B.TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 A. bạn nhỏ hứa sẽ cố gắng thật nhiều . Mục đích yêu cầu. bảng phụ .Hiểu nội dung bài: Chia tay với lớp 1 để học lên lớp 2. Biết ngắt đúng nhịp thơ bài thơ 5 chữ . Đồ dùng dạy – học: .

GV: HD học sinh đọc rõ ràng. HD học sinh nhận xét các hiện tượng chính tả cần lưu ý .// c) Đọc bài: 5P . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS theo dõi.HS tập đọc trong nhóm . 3P . Củng cố dặn dò . cá nhân ) .HS + GV nhận xét. Đọc mẫu b. phát hiện các tiếng. .Về nhà ôn lại toàn bộ chương trình Tiếng Việt đã học ở lớp 1 384 .GV chú ý theo dõi. 1.GV đọc mẫu toàn bài. 2.Chấm bài của một số HS và nhận xét. hay toàn bài . Dạy bài mới.GV: nêu yêu cầu.GV đọc bài cho HS soát lại .Thi đọc trước lớp . đánh giá.Lần lượt viết bài vào vở . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa 1 số từ mà chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.I.Khen một số HS học tốt. . đọc nhẩm( 2 lượt ) . 12P +Đọc từng đoạn Lớp một ơi! Lớp một/ Đón em vào năm trước/ Nay giờ phút chia tay/ Gửi lời chào tiến bước. bổ sung. Nghỉ giải lao d) Tập chép: Quyển sách mới 15P 3.Luyện đọc: a. uốn nắn . Kiểm tra bài cũ -ò ó o II. .GV nêu yêu cầu .GV+HS :nhận xét.GV giới thiệu trực tiếp 2P .HS: Đọc bài viết trên bảng phụ 1 lượt .GV nhận xét tiết học.HS đọc đồng thanh. Giới thiệu bài. chữa lỗi trước lớp 2P . đánh giá.GV: Quan sát. 1P . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ SGK .

385 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful