Muc Luc

Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.
Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.
Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP...............................................................................................7
...........................................................................................................................7
CÁC NÉT CƠ BẢN.........................................................................................................8
Bài 1: e..............................................................................................................................9
Bài 2: b............................................................................................................................10
Bài 3:...............................................................................................................................12
Bài 4: Dấu ? ..................................................................................................................14
Bài 5: Dấu Huyền, Ngã...................................................................................................16
Bài 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ..............................................................................................18
BàI 7: ê, v.....................................................................................................................20
Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản............................................................................................22
Tiết 2: Tập TÔ E, B, Bé.................................................................................................23
Bài 8:
l , h...................................................................................................................24
Bài 9:
o , c.................................................................................................................26
Bài 10 Ô - Ơ................................................................................................................28
Bài 11: Ôn tập...............................................................................................................30
Bài 12: i – a....................................................................................................................32
Bài 13: n – m...................................................................................................................34
Bài 14: d, đ......................................................................................................................36
Bài 15: t – th.................................................................................................................38
Bài 16: ôn tập...................................................................................................................40
Bài 17: u – ư..................................................................................................................42
Bài 18: x, ch..................................................................................................................44
kiem tra............................................................................................................................45
Bài 19: s – r.....................................................................................................................46
Bài 20: k – kh.................................................................................................................48

Bài 21: Ôn Tập................................................................................................................50
Bài 22: ph, nh.................................................................................................................52
Bài 23: g, gh...................................................................................................................54
Bài 24: q, qu, gi..............................................................................................................56
Bài 25: ng, ngh...............................................................................................................58
Bài 26: y, tr.....................................................................................................................60
Bài 27: Ôn Tập
.................................................................................................62
Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm...........................................................................................64
Bài 28: Chữ thường , chữ hoa.........................................................................................65
Bài 29: ia......................................................................................................................67
Tập Viết: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô..............................................................................69
Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê.........................................................................70
Bài 30: ua- ưa..................................................................................................................71
Bài 31: Ôn Tập................................................................................................................73
Bài 32: oi – ai..................................................................................................................75
Bài 33: ôi - ơi...................................................................................................................77
Bài 34: ui – ưi..................................................................................................................79
Bài 35: uôi – ươi..............................................................................................................81
Bài 36: ay - ây..................................................................................................................83
Bài 37: Ôn Tập
.................................................................................................85
Bài 38: eo - ao..................................................................................................................87
Tập Viết: Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái.................................................................89
Tập Viết: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ...............................................................90
Bài 39: au - âu.................................................................................................................91
Bài 40: iu – êu..............................................................................................................93
ÔN TậP............................................................................................................................95
Ôn Tập: Giữa Kì.............................................................................................................97
Bài 41: iêu – yêu ...........................................................................................................99
Bài 42: ưu – ươi.............................................................................................................101
Bài 43: Ôn tập...............................................................................................................103
Bài 44: on - an ............................................................................................................105
Bài 45: ân- ă - ăn ........................................................................................................107
Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu......................................109
Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa..............................110
Bài 46: ÔN - ƠN .........................................................................................................111
Bài 47: EN – ÊN .........................................................................................................113
Bài 48: IN – UN .........................................................................................................115
Bài 49: IÊN – YÊN .....................................................................................................117
Bài 50: UÔN – ƯƠN ..................................................................................................119
Bài 51: ÔN TậP ..........................................................................................................121
Bài 52: ONG - ÔNG....................................................................................................123
Bài 53: ĂNG – ÂNG...................................................................................................125
Bài 54: UNG – ƯNG ..................................................................................................127
TậP VIếT: Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây.............................................129
TậP VIếT: Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng...................................130
2

Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................131
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................133
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................135
Bài 58: ÔN TậP ..........................................................................................................137
Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................139
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................141
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................143
Bài 58: INH – ÊNH.....................................................................................................145
Bài 59: ÔN TậP ..........................................................................................................147
Bài 60: om – am............................................................................................................149
Bài 61: ăm - âm.............................................................................................................151
Bài 62: ÔM - ƠM........................................................................................................153
Bài 63: EM – ÊM........................................................................................................155
TẬP VIẾT: Nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,...........................................157
TậP VIếT: đỏ thắm, mầm non. Chôm chôm, trẻ em.....................................................158
Bài 64:
im - um.........................................................................................................159
Bài 65:
iêm – iêm.....................................................................................................161
Bài 66:
uôm – ươm ..................................................................................................163
Bài 67: ÔN TậP...........................................................................................................165
Bài 68: ÓT - ÁT..........................................................................................................167
Bài 69:
ăt - ât............................................................................................................169
Bài 70:
ôt – ơt...........................................................................................................171
Bài 72: ut – ưt..............................................................................................................174
TẬP VIẾT : Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà...................176
TẬP VIẾT: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết................................177
Bài 73:
it – iêt...........................................................................................................178
Bài 74:
uôt – ươt.......................................................................................................180
ÔN TậP..........................................................................................................................182
Bài 76:
oc – ac..........................................................................................................184
Rèn đọc: oc – ac..........................................................................................................186
Bài 77:
ăc – âc..........................................................................................................188
Bài 78:
uc – ưc..........................................................................................................190
Bài 79:
ôc – uôc........................................................................................................192
Bài 80:
iêc – ươc.......................................................................................................194
TẬP VIẾT : Tuốt lúa, hạt thóc......................................................................................196
TẬP VIẾT: Con ốc, đôi guốc, cá diếc,..........................................................................197
Bài 81:
ach................................................................................................................198
Bài 82:
ich – êch.......................................................................................................200
Bài 83:
ôn tập............................................................................................................202
Bài 84:
op – ap..........................................................................................................204
Bài 85:
ăp – âp..........................................................................................................206
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................208
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................210
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................212
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................214
3

TẬP VIẾT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.............................216
TẬP VIẾT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ...................217
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................218
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................220
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................222
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................224
TậP VIếT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá..............................226
TậP VIếT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ......................227
Bài 90:
ôn tập............................................................................................................228
Bài 91:
oa – oe..........................................................................................................230
Bài 92:
oai - oay.......................................................................................................232
Bài 93:
oan – oăn......................................................................................................234
Bài 94:
oang – oăng..................................................................................................236
Bài 95:
oanh – oach..................................................................................................238
Bài 96:
oat – oăt........................................................................................................240
Bài 97:
ôn tập............................................................................................................242
Bài 98:
uê – uy..........................................................................................................244
Bài 99:
uơ – uya........................................................................................................246
Bài 100:
uân – uyên..................................................................................................248
Bài 101:
uât – uyêt....................................................................................................250
Bài 102:
uynh – uych................................................................................................252
Bài 103:
ôn tập..........................................................................................................254
TẬP VIẾT: Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp........256
TẬP VIẾT: ôn tập.....................................................................................................258
TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM............................................................................................259
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A, Ă, Â...................................................................................261
Rèn viết: Trường em......................................................................................................263
TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ .........................................................................................266
KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ.....................................................................................268
RÈN ĐỌC: ÔN TậP.....................................................................................................269
TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ...........................................................................................270
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ.................................................................................272
TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG................................................................................................274
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP ....................................................................................................277
TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN......................................................................................278
RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN.....................................................................................280
TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM............................................................................................281
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G.................................................................................283
TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ..........................................................................................285
KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN........................................................................................287
RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA.................................................................................................289
TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ................................................................................................290
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K...............................................................................292
Rèn viết: Ngôi nhà.........................................................................................................294
TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ..........................................................................................295
4

TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ.......................................................................297
KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG..............................................................299
RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ........................................................................301
TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN..................................................................................................303
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N..............................................................................305
Rèn viết: Đầm sen.........................................................................................................307
TẬP ĐỌC: MỜI VÀO..................................................................................................308
TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG..............................................................................................310
KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ........................................................................312
RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG...............................................................................................314
TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP........................................................................................315
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O, Ô, Ơ, P......................................................................317
Rèn viết: Chuyện ở lớp..................................................................................................319
TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC..................................................................................320
TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................322
KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC........................................................................................324
RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................326
TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA.........................................................................................328
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q, R...............................................................................330
Rèn viết: Ngưỡng cửa....................................................................................................332
TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE..................................................................................333
TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM............................................................................................335
KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ...................................................................337
RÈN ĐỌC: HAI CHị EM..............................................................................................338
TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM................................................................................................340
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S, T...............................................................................342
Rèn viết: Hồ Gươm.......................................................................................................344
TẬP ĐỌC: LUỸ TRE .................................................................................................345
TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA ......................................................................................347
TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG..............................................................................................349
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V................................................................................351
Rèn viết: Cây bàng........................................................................................................353
KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN..................................................................354
TẬP ĐỌC: ĐI HỌC ..................................................................................................356
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y..............................................................................358
Rèn viết: Đi học.............................................................................................................360
TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN ...............................................................................361
TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ ......................................................................................363
KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN ........................................365
RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ........................................................................................367
TẬP ĐỌC: LÀM ANH ...............................................................................................369
TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA ...............................................................................371
TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ ............................................................................373
KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ ............................................................................375
RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ.............................................................................376
5

TẬP ĐỌC: ò ó O .........................................................................................................378
TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9....................................................................380
RÈN VIẾT: ò ó O........................................................................................................382
TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1.............................................................................383

6

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh nhận biết tên sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt.
- Làm quen với bạn bè trong lớp học, biết sử dụng đồ dùng học tập.
- Có ý thức cố gắng học tập.

II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: SGK , bộ ghép chữ Tiếng Việt
- HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt

III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Tiết 1
A.Kiểm tra bài cũ (3 phút)
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (5 phút)
2. Nội dung :
a. Xây dựng nề nếp:( 22 ph)

Nghỉ giải lao(5 phút )
Tiết 2
b. Cách học: (30 phút )

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)

Cách thức tiến hành
GV: Điểm danh học sinh, thực hiện ổn
định tổ chức
GV: Giới thiệu môn học.
GV: Phân lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,
các tổ nhóm học tập.
GV: Giới thiệu tên SGK, vở bài tập, cách
sử dụng sách,
HS: Thực hiện đúng cách cầm sách, tư thế
ngồi, cách cầm bút, đặt bảng, giơ bảng,
HS: Hát, múa
HS: Thực hiện cách học nhóm,
- Cách sử dụng đồ dùng ghép chữ.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
GV: quan sát, uốn nắn.
GV: Dặn học sinh thực hiện tốt các ND đã
học trên lớp.
HS: Về nhà xem bài chuẩn bị giờ học sau.

7

Cách viết từng nét. HS: Đọc đồng thanh. Bộ đồ dùng học Tiếng việt. Bộ đồ dùng học Tiếng việt. GV: Viết mẫu lên bảng .Đồ dùng dạy .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nghe. đọc cá nhân. .Nội dung GV: a. Bài mới: 1. . dặn dò: (5 phút) GV: Nhận xét giờ học.GV: Bảng phụ. phấn.Biết viết đúng các nét cơ bản.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A.Đọc các nét chữ (15 phút) b. HS: Quan sát mẫu. sửa lỗi (30 phút) HS: Đọc bài trên bảng lớp (Cá nhân.Mục đích yêu cầu: . Củng cố. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) B.Giúp học sinh nhận biết các nét cơ bản .(Nhiều lần) H+GV: Nhận xét. GV: Giới thiệu các nét chữ cơ bản. viết bảng con.Viết bảng con các nét chữ (15 phút) Tiết 2 c. đồng thanh. II. Luyện đọc: GV: Kiểm tra đồ dùng học tập.học: . Các hoạt động dạy . nhóm đôi ) GV: Quan sát.HS: Bảng con. GV: Treo bảng phụ (Đã chép các nét chữ). HS: Chuẩn bị bài e 8 . .Có ý thức học tập tự giác. III. HS: Đọc lại bài( 1 lượt ). sửa lỗi cho HS 3. tích cực.CÁC NÉT CƠ BẢN I.Hướng dẫn cụ thể điểm đặt bút và dừng bút.

GV: Bảng phụ ghi chữ e.Nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật. . cá nhân. bảng con. Các hoạt động dạy học: Nội dung Tiết 1 A. Củng cố. GV: Viết chữ e ( Chậm. nhóm (2 em). GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Quan sát trang SGK GV: Đặt câu hỏi gợi mở -> dẫn dắt nội dung bài. sự vật. Phát âm: e (16 phút) c.Mục đích yêu cầu: . GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình). GV: Nhận xét.Học sinh làm quen và nhận biết được chữ e. SGK.Bài 1: e I. Luyện tập: a. HS: Đọc bài SGK (đồng thanh.Các nét cơ bản B. HS: Viết bài vào vở . HS: Phát âm đồng thanh -> cá nhân. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. đánh giá. uốn nắn.HS: SGK. GV: Hướng dẫn cách trình bày.Phát triển là lời nói tự nhiên theo nội dunGV: Trẻ em với loài vật. GV: Quan sát.Sửa lỗi. GV: Phát âm mẫu chữ e. Nhận diện chữ e: (5 phút) b. 9 . rõ qui trình cho HS quan sát nhận biết) GV: Sử dụng sợi dây thẳng vắt chéo thành chữ e cho HS quan sát.Đồ dùng dạy học: . HS: Viết bảng con ( vài lần) HS: Đọc bài trên bảng. Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. sợi dây.Viết các nét cơ bản( Bảng con) H+GV: Nhận xét.Luyện đọc: (23 phút) b-Luyện viết: (10 phút) C. HS: Quan sát mẫu vở Tập viết. Bài mới: 1. . dặn dò: (2 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc các nét cơ bản (3 em) . III. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .Viết bảng con: e (7 phút) Tiết 2 3. Dạy chữ ghi âm: a. GV: Chốt nội dung bài. . tranh minh họa. II.

> be c-Viết bảng con: b – be (8 phút) Tiết 2 3.Luyện nói: Trẻ em học tập (8 phút) C. GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. B.Nhận diện chữ b: (4 phút). HS:Đọc bài 1 lượt toàn bài. vận động. cá nhân) GV: Quan sát. HS: Đọc SGK(đồng thanh. GV: Phát âm be. xe). uốn nắn HS: Hát.Bài mới: 1.Bài 2: b I. tranh minh họa SGK. HS: SGK.Đọc Bé. III.Nhận thức mối liên hệ giữa chữ với tiếng chỉ đồ. ve. sửa sai. xe. e -> đánh vần be -> phân tích tiếng be. sự vật.Viết chữ e. II. b. GV: Giới thiệu tranh vẽ. ve. Củng cố. giúp HS đọc đúng. HS: Đọc đồng thanh . cá nhân. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. Luyện đọc (15 phút) b. sửa sai.Mục đích yêu cầu: . tiếng be trong VTV GV: Quan sát. dặn dò: (3 phút) GV: Treo bảng phụ (đã ghi e. HS: Ghép tiếng be -> đọc trơn. múa.học: GV: Bảng phụ.Đồ dùng dạy . Các hoạt độnGV: a. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận.Các hoạt động dạy . . bé. đánh giá.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) . Luyện tập: a. GV: Nhận xét đánh giá.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trẻ em với con vật. mẹ. HS: Đọc bài trên bảng. Nêu yêu cầu bài GV: Chữ b gồm 2 nét( nét khuyết trên và nét thắt) HS: Phát âm b. 10 . Giới thiệu bài: (3 phút) 2.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A. .Luyện viết ( 9 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. . GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tô chữ b. vở tập viết.Học sinh làm quen và nhận biết chữ b và âm b – ghép được chữ be.PT cấu tạo và phát âm: (15 phút) b + e .. HS: Luyện nói theo chủ đề( Vài em nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.

11 .GV: Nhắc lại nội dung bài. chuẩn bị bài sau. .Dặn HS về nhà đọc bài.

II. viết theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) GV: Nhận xét. cá nhân. dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: (3 phút) 2. bóng. GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh.học: GV: Bảng phụ – Tranh minh họa.Đọc: b – be – bè. B. Củng cố. ghép được tiếng bé. . hướng dẫn cách viết. HS: Nhận diện thanh sắc ( / ) HS: Phát âm ( / ) -> đánh vần be – bé . .Đọc trơn -> Ghép tiếng bé GV: Phát âm mẫu HS: Đọc đồng thanh. HS: Viết bảng con( vài lần ) GV: Nhận xét. đánh giá.Bài 3: I.Nhận diện dấu /: (3 phút) b.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề các hoạt động khác của trẻ. . HS: SGK – Vở tập viết – Bộ ghép chữ. sửa lỗi cho học sinh. GV: quan sát.Học sinh nhận biết dấu và thanh ’. uốn nắn.Phân tích cấu tạo và phát âm ( Thanh sắc / ) be – bé Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: (7 phút) Tiết 2 3. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK GV: Đưa ra các hình. HS: Đọc bài trên bảng.Đồ dùng dạy . III.Dạy dấu thanh “ / ”: (18 phút) a.Biết được dấu và thanh ’ chỉ đồ vật. Các hoạt động dạy . HS: Thảo luận tranh -> Luyện nói theo chủ đề.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) C. sự vật. mẫu vật…dẫn dắt vào nội dung bài học. HS: Đọc SGK ( nhóm. cá nhân ). 12 .Viết b – be.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng.học: Nội dung Tiết 1 A. HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết.

Đọc lại bài 1 lượt. HS: Nhắc tên bài. bổ sung.Dặn học sinh về nhà đọc bài 13 . . GV: Chốt lại nội dung bài.H+GV: Nhận xét.

Đọc: /. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK. ) . ) -> đánh vần bẻ. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm.Viết bé B.be + nặng -> bẹ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. II. . b. GV: quan sát. biết ghép tiến bẻ.GV: Bảng phụ. bé .Đồ dùng dạy . cá nhân. đánh giá. sự vật.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. uốn nắn. bẹ. HS: Nhận diện thanh hỏi ( ? ) thanh (. đồng thanh ). sửa lỗi cho học sinh. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bẻ.Mục đích yêu cầu: . HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh hỏi ?. Các hoạt động dạy . .HS: SGK. cá nhân.Biết được dấu thanh chỉ đồ vật. tranh vẽ SGK. bẹ GV: Phát âm mẫu. HS: Quan sát tranh. hoạt động bẻ của bài. .Bài 4: Dấu ? . GV dẫn dắt vào ND bài.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) .be + hỏi -> bẻ . bộ ghép chữ Tiếng Việt.Giới thiệu bài: (3 phút) 2.Viết bảng con( 2.Dạy dấu thanHS: ( 28 phút ) a.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . III.Nhận diện dấu ? . HS: Đọc lại bài 1 lượt. ( GV nói mẫu.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. .4 lượt) GV: Nhận xét. 14 . thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. I.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết. HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét.Học sinh nhận biết được dấu ?. hướng dẫn cách viết. bẹ HS: Đọc đồng thanh.Bài mới: 1.học: Nội dung Tiết 1 A.P. bổ sung.học: .) HS: Phát âm ( ? .

Củng cố. 15 . . dặn dò: (3 phút) GV: Chốt lại nội dung bài.Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.C.

ngã.Bài 5: Dấu Huyền. . Đồ dùng dạy – học: . mèo. GV: Viết lên bảng 2 dấu. vẽ. .Trao đổi ( cặp) tìm đồ vật giống…( thước kẻ đặt xuôi.Đọc: ? . sự vật. sửa lỗi cho học sinh. *Dấu ngã là 1 nét móc có đuôi đi lên ( HD tương tự dấu \ ) HS: Phát âm (huyền. bộ ghép chữ. ngã) -> đánh vần bè. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. Ngã I. ngã ( mẫu vật) *Dấu \ là 1 nét sổ nghiêng trái HS: Quan sát thêm dấu trong bộ chữ cái để nhớ được dấu \.Nhận diện dấu thanh b. bẹ B.Biết được dấu huyền. bẽ GV: Phát âm mẫu.Mục đích yêu cầu: . võ.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút?) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) .be + huyền -> bè . HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét.học: Nội dung Tiết 1 A. dáng cây nghiêng).Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .4 lượt) GV: Nhận xét. II.P. III. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. Tranh minh họa( mẫu vật) các tiếnGV: dừa. cá nhân. bé bẹ . cò. bè tre nứa) và tác dụng của nó trong cuốc sống.HS: SGK.be + ngã -> bẽ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh huyền.GV: Bảng kẻ ô li. đánh giá. ngã ) . gà. bẽ HS: Đọc đồng thanh. Tranh luyện nói( SGK). HD học sinh quan sát HS: Nhận diện thanh huyền.Viết bảng con( 2.Bài mới: 1. võng.Viết: bẻ. . hướng dẫn cách viết. Các hoạt động dạy . bẻ.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. ngã ở tiếng chỉ đồ vật.Phát triển lời nói tự nhiên: nói về bè( bè gỗ. GV dẫn dắt vào ND bài. ghép được tiếng bè.Dạy dấu thanHS: (28 phút) a. đồng thanh) 16 .Nhận biết dấu huyền. gỗ. . HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bè.

Củng cố. uốn nắn. HS: Đọc lại bài 1 lượt. ( GV nói mẫu. Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: bè (7 phút) C. GV: quan sát. HS: Quan sát tranh. dặn dò: (3 phút) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. .Dặn học sinh về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài 6 17 .HS: Đọc SGK ( nhóm. GV: Chốt lại nội dung bài. cá nhân. bổ sung. đồng thanh ). bẽ trong vở tập viết.

III. bẽ.Phát triển lời nói tự nhiên: Phân biệt các sự vật. HS: Đọc lại bài 1 lượt. chỉnh sửa phát âm HS: Ghép chữ be be. đánh vần. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. HS: Quan sát tranh. cá nhân. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. bẹ I. bẻ. Tranh minh họa… .HS: SGK. HS: Viết bảng con( lần ) GV: Nhận xét.HS nhận biết được các âm và chữ e. GV: quan sát. chỉnh sửa cho HS GV: Viết mẫu lên bảng. Ôn tập: (28 phút) a. người (5 phút) C. bé. ( GV nói mẫu. . be bé(bộ ghép chữ) GV: Quan sát. hướng dẫn rõ qui trình viết. GV: Giới thiệu qua KTBC GV: Đưa bảng phụ chép sẵn ND bài HS: Phát âm. nặng) .Giới thiệu bài: (3 phút) 2. đánh giá.Ghép chữ b với e thành be và thêm các dấu thanh Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: . ngã.Viết: bè. bè bè.Viết bảng con( 2 lượt) GV: Nhận xét.GV: Bảng ôn. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè. bẻ. đồng thanh) GV: Quan sát. 18 . II. bè. phân tích… .Bài mới: 1.Đọc lại bảng ôn( cá nhân. hỏi. bè. đọc trơn. Đồ dùng dạy – học: . sửa lỗi cho học sinh. b và các dấu thanh( ngang.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút ) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Sự vật. bẻ. đồng thanh ). dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . việc. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . bộ ghép chữ. bẹ Tiết 2 3. bè. huyền. bẽ B. Các hoạt động dạy .Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa. bẽ.học: Nội dung Tiết 1 A. bổ sung. bẽ.be. Củng cố.Đọc: huyền. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm. bẽ . ngã. việc.Bài 6: be. bẹ trong vở tập viết. bé. người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh.

.GV: Chốt lại nội dung bài.Dặn học sinh về nhà đọc lại bài 19 .

Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê .ve. bê. HS: Sgk – vở tập viết. v. HS: Phát âm. ve . HS: So sánh giống và khác nhau giữa e và ê. đánh vần( lớp.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . ghép tiếng.Mục đích yêu cầu: . *Chữ v : GV: Chữ v gồm 1 nét móc 2 đầu và nét thắt nhỏ. . Nêu yêu cầu bài * Chữ ê GV: Chữ ê giống chữ e thêm dấu phụ. bàn. đánh vần( lớp.> phân tích. v: (5 phút). HS: Phát âm.BàI 7: ê. bề.Viết bẽ. ghép tiếng.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 20 .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bế bé II.bê. cá nhân). bê v. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ v GV: Phát âm mẫu v. bàn. vè. sửa sai. III. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) .ê.Bài mới: 1. đánh giá. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.> phân tích. cá nhân) . vẽ Tiết 2 3. HS: So sánh giống và khác nhau giữa v và b. Luyện tập: Cách thức tiến hành HS: ĐọcSGK( đồng thanh .Học sinh đọc và viết được: ê.Đọc bài 6 SGK B.Đồ dùng dạy . Bộ ghép chữ.học: GV: Bảng phụ. GV: Giới thiệu tranh vẽ. cá nhân) . nhóm.Các hoạt động dạy . b. bế . GV: Phát âm mẫu ê. nhóm. tranh minh họa. Nội dunGV: a. v I.Nhận diện chữ ê. ve d.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) ê v bê ve Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) .học: Nội dung Tiết 1 A. bẻ( bảng con) GV: Nhận xét.

vận động. 21 . Củng cố. v..Luyện nói: Bế bé (5 phút) C. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết ê. 5HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Hát. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. sửa sai. bê. giúp HS đọc đúng. múa. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài.Tiểu kết.Luyện đọc b.Luyện viết (14 phút) ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận.a. ve trong VTV GV: Quan sát.

đánh giá B. Chấm chữa bài: (5 ph ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. nhận xét (6 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn các nét chữ cơ bản lên bảng HS: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. uốn nắn. Bài mới: 1. bổ sung HS: Nhắc lại cách viết b. Khăn lau bảng. chữa lỗi trước lớp.Đồ dùng dạy . HD viết bảng con: (20 phút) HS: Tập viết vào bảng con( Cả lớp ) GV: Quan sát.GV: Mẫu chữ. dặn dò: (3 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. uốn nắn.HD tô vào vở TV ( 20 phút ) HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nêu nhận xét H+GV: Nhận xét.học: .Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản I. GV: Nêu rõ yêu cầu. 4.Biết tô đúng mẫu chữ. HD quan sát. HS: Tô hoàn thiện bài ở buổi 2 22 . Kiểm tra bài cũ: Cách thức tiến hành (3 phút) HS: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS.học: Nội dung A. GV: Quan sát. phấn. .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. . . H+GV: Nhận xét. . vở tập viết. Các hoạt động dạy .Mục đích yêu cầu: . 3.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. II. III. đẹp.Tô nhanh.Hướng dẫn viết: a.HS: Bảng con. c. Củng cố.Nhận xét.

Mục đích yêu cầu: . . 23 . GV: Nêu rõ yêu cầu. b B.HS: Bảng con.Nhận xét.GV: Mẫu chữ. nêu nhận xét về độ cao. . II. Bé I. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. bảng phụ . Củng cố. uốn nắn.Viết nhanh.e. . H+GV: Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HD viết bảng con: c. B. b.Đồ dùng dạy . uốn nắn. nhận xét: e. đẹp. phấn. bé (6 phút) b.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ…. Các hoạt động dạy . III. Khăn lau bảng.Tiết 2: Tập TÔ E. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. chiều rộng. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. GV: Nhận xét chung giờ học. Bài mới: 1. HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của GV GV: Quan sát. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chữa lỗi trước lớp.Biết tô đúng mẫu chữ.học: Nội dung A. HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3. HD quan sát. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). vở tập viết.học: .Hướng dẫn viết: a. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HD viết từng dòng. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) .

Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . hè .học: Nội dung Tiết 1 A. hè về .Các hoạt động dạy . lê. HS: So sánh giống và khác nhau giữa h và l. bàn.Mục đích yêu cầu: . Bộ ghép chữ. sửa sai. Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết.Đọc bài 7 SGK B. tranh minh họa( SGK).Đọc được câu ứng dụng ve ve ve. h. b. ghép tiếng. bàn. cá nhân). v. * Chữ l GV: Chữ l gồm 1 nét khuyết trên và nét móc ngược. HS: Phát âm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : le le II. bê. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần .Bài 8: l.Đồ dùng dạy . đánh giá. nét khuyết trên và nét móc 2 đầu. ghép tiếng. lê h. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . cá nhân) . hè GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. nhóm. GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. *Chữ h GV: Chữ h gồm 2 nét.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) l h lê hè Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh .Viết ê. đánh vần( lớp. đánh vần( lớp. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ h GV: Phát âm mẫu h.> phân tích. III.> đọc trơn 24 . . HS: Phát âm. Các hoạt độnGV: a. * Chữ l GV: Phát âm mẫu l. d.l.h I.Bài mới: 1.> phân tích.Nhận diện chữ l. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhóm. HS: So sánh giống và khác nhau giữa l và b.học: GV: Bảng phụ. HS: (5 phút). ve ( bảng con) GV: Nhận xét.Học sinh đọc và viết được: l. cá nhân) .

lê. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. múa. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. sửa sai. Luyện tập: a. lề. hè trong VTV GV: Quan sát. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết l. Củng cố. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát.Tiểu kết.. lễ .. uốn nắn HS: Hát. dặn dò: (3 phút) GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS HS: Đọc bài trên bảng. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.Luyện đọc (14 phút) b.lê. vận động.he.Luyện nói: le le (5 phút) C. hẹ Tiết 2 3. 25 . GV: Đặt câu hỏi gợi mở. giúp HS đọc đúng. hè. h.

…) *Chữ c GV: Chữ c gồm 1 nét cong hở phải HS: So sánh giống và khác nhau giữa c và o.bo.Đọc được câu ứng dụng bò bê có bó cỏ . lê. c: (5 phút).Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy .> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 26 . III. sửa sai. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. đánh vần( lớp. ghép tiếng.c I. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . cá nhân) .học: GV: Bảng phụ. * Chữ o GV: Chữ o gồm 1 nét cong kín HS: So sánh chữ o với vật gì?( quả bóng bàn. nhóm. Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) o c bò cỏ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . Bộ ghép chữ. . h. đánh vần( lớp.Viết l. * Chữ o GV: Phát âm mẫu o.Đồ dùng dạy . ghép tiếng. cọ Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . cá nhân).Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : vó bè II. bàn.Bài mới: 1. hè ( bảng con) GV: Nhận xét. Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết.> phân tích. bò. c. cá nhân) . nhóm. HS: Phát âm. Các hoạt độnGV: a. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ c GV: Phát âm mẫu c. bò. b.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . bàn. đánh giá. bó .o. tranh minh họa( SGK). GV: Giới thiệu qua tranh vẽ.Đọc bài 8 SGK B.Học sinh đọc và viết được: o.> phân tích.Bài 9: o. cò.học: Nội dung Tiết 1 A. bò c. cỏ . Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) .co. HS: Phát âm. quả trứng. cỏ d.Nhận diện chữ o.

c.Tiểu kết.Tiết 2 3. vận động. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. bò. uốn nắn HS: Hát. múa. Củng cố.. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. cỏ trong VTV GV: Quan sát. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết o. 27 . giúp HS đọc đúng.Luyện đọc (14 phút) b.Luyện nói: vó bè (5 phút) C. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. sửa sai. Luyện tập: a.

II.o GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ô -> ghép tiếng cô -> đánh vần -> phân tích cô -> đọc trơn cô *Chữ ơ: GV: Chữ ơ gồm chữ o và và nét râu HS: So sánh ơ . cô. ơ .Nhận diện chữ ô: (3 phút) b.Học sinh đọc viết được ô.Luyện viết vở tập viết: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở 28 . .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ ô: GV: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ HS: So sánh ô . cờ.Mục đích yêu cầu: .c – cỏ (5 phút) B.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) . ơ.ô ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.Phát âm và đánh vần: (12 phút) ô ơ Có cờ Cô cờ (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.HS: Bộ ghép chữ.cô.Đọc bài 9 (Sgk) . .Viết o – bò.Luyện viết bảng con: (7 phút) ô .Đọc câu ứng dụng “Bé có vở vẽ”.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bờ hồ.Dạy chữ ghi âm: a.KTBC: .Luyện tập a.cờ d. III.Bài mới: 1.Bài 10 Ô-Ơ I.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy học: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.

Củng cố – dặn dò: (3 phút) tập viết HS: Viết bài HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề -> Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc lại bài 29 .(8 phút) c.Luyện nói theo chủ đề: bờ hồ (8 phút) C.

uốn nắn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa HS: Kể theo từng tranh GV: Nêu ý nghĩa câu chuyện 30 .Đọc bài 10 (Sgk) .Đồ dùng dạy – học: .Viết ô .Đọc đúng từ ngữ và âm ứng dụng. . II.GV: Bảng ôn. hiểu kể lại theo tranh truyện kể về hổ.Bài 11: Ôn tập I.Kể chuyện: hổ (8 phút) Tranh 1: Hổ xin Mèo truyền cho võ nghệ Tranh 2: Hổ đến lớp. thấy mèo Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) G+HS: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu âm đã học GV: Ghi bảng HS: Phát âm GV: Treo bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần -> đọc trơn HS: Đọc cá nhân -> nhóm -> cả lớp HS: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện viết vở tập viết (8 phút) c.KTBC: ( 5 phút ) .Nghe.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học.Đọc từ ứng dụng (7 phút) lò cò vơ cỏ Nghỉ giải lao (5 phút) c.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: . uốn sửa HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát (Sgk) GV: Nêu nội dung tranh HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (Sgk) cá nhân – nhóm HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. VBT III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. .Luyện tập: a.Bài mới: 1.Viết bảng con (7 phút) lò cò vơ cỏ Tiết 2: 3.HS: SGK. học tập Tranh 3: Hổ phục sẵn. sử dụng tranh sgk . ơ .Luyện đọc bảng Sgk (17 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.cô.Ôn tập a.cờ B.Đọc âm và tiếng (12 phút) e ê o ô ơ b be … … … v … … … … l … … … … b.

Củng cố – dặn dò (2 phút) HS: Nhắc tên bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài.đuổi ăn thịt Tranh 4: Mèo nhảy tót lên cây cao 3. 31 .

vơ cỏ B.Viết lò cò. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ i: GV: Chữ i gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh với đồ vật khác GV: Phát âm theo mẫu HS: Phát âm i -> ghép âm i -> ghép tiếng bi -> đánh vần – phân tích .Luyện tập: a. bi.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.đọc bài 11(Sgk) .KTBC: (4 phút) . . II.Đọc từ ứng dụng (7 phút) bi vi li HS: Đánh vần -> đọc trơn từ ứng dụng ba va la GV: Giải nghĩa từ ba lò bi ve GV: Đọc mẫu Tiết 2: 3.Dạy chữ ghi âm: a.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện đọc bảng Sgk (18 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh vẽ câu ứng dụng GV: Nêu nhận xét câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5 phút) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc cá nhân b. cá.cá 7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con d.Bài mới: 1.Luyện viết vở tập viết (8 phút) 32 .Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà có vở ô ly”. . a .HD viết bảng con: i – bi.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Học sinh đọc và viết được i – a.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề lá cờ.Bài 12: i – a I.Mục đích yêu cầu: .đọc trơn bài *Chữ a: GV: a gồm một nét cong tròn và nét móc ngược HS: So sánh a – i giống khác nhau ( quy trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. Phát âm và đánh vần tiếng (12 phút) i a bi cá bi cá Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) H+GV: Nhận xét.Nhận diện chữ: i (3 phút) b.

uốn nắn lá cờ HS: Đọc tên chủ đề GV: Đặt câu hỏi gợi ý theo tranh 3.HS: Viết bài trong vở tập viết c.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt nội dung bài dặn học sinh về nhà đọc bài. 33 .Luyện nói theo chủ đề (7 phút) GV: Quan sát.

Luyện đọc bảng (Sgk) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b.Đọc từ ứng dụnGV: no nô nơ mo mô mơ ca nô bó mạ Tiết 2: 3.Giới thiệu bài: ( 1 phút ) 2. nơ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bố mẹ. .Luyện viết vở tập viết Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) H+GV: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ n: GV: Chữ n gồm nét móc xuôi và nét móc hai đầu HS: So sánh n với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu n HS: Phát âm n -> ghép âm n -> đánh vần tiếng nơ -> phân tích -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát hình 1 (Sgk) *Chữ m: GV: Chữ m gồm 2 nét móc xuôi và 1 nét móc hai đầu HS: So sánh m – n giống và khác nhau (Qui trình tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui định) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng GV: Giải nghĩa từ -> đọc mẫu HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh minh họa câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài trong (Sgk) đọc nhóm -> 34 .Bài mới: 1.đọc bài 12 (Sgk) .Bài 13: n – m I.KTBC: ( 3 phút ) . me.Viết i – bi. m.Luyện tập: ( 32 phút ) a. bò bê no nê”.Nhận diện chữ: n b. ba má.Đọc đúng câu ứng dụng “bò bê có cỏ. a – cá B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: .Dạy chữ ghi âm: ( 29 phút ) a. m – me d.Học sinh đọc và viết được n. . II.Phát âm và đánh vần tiếng n m nơ me nơ me Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.Viết bảng con: n – nơ.

Củng cố – dặn dò: ( 3 phút ) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.c. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề bố mẹ. ba má 4. ba má GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh -> Tiểu kết HS: Nhắc lại tên bài -> đọc bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 35 .Luyện nói: chủ đề: bố mẹ.

uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng (4H) GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Đọc bài trên băng -> thảo luận tranh Sgk câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài sgk -> cá nhân – nhóm – lớp Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 36 .Đọc bài 13 (Sgk) .Viết n – nơ.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết d.đọc trơn GV: Cho học sinh (H1 Sgk) -> tiếng dê *đ GV: Gồm nét cong hở và nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh đ . đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu vần mới d . bi ve. đò. dê. cá. đ I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 14: d.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. lá đa. SGK Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ d: ( 3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) d đ dê đò dê đò Nghỉ giải lao c-Viết bảng con: d – dê.Luyện tập: a-Luyện đọc bảng.Đồ dùng dạy – học: .HS: Bộ ghép chữ III.d (quy trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đ.GV: Sử dụng tranh Sgk . cờ.đò (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) da do de đa đo đe Da dè đi bộ 3. -Đọc được câu ứng dụng dì na đi đò.Bài mới: 1. đ .KTBC: (4 phút) . II. m – me B. bé và mẹ đi bộ -Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề dế.đ *d GV: Chữ d gồm một nét cong hở phải và một nét móc ngược dài HS: So sánh d với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm d -> ghép âm d -> ghép tiếng dê -> đánh vần – phân tích .

lá đa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh 4. bi ve.c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) GV: Quan sát. uốn nắn dế. cá cờ.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ->Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà học bài 37 .

nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh t với i GV: Phát âm mẫu t HS: Phát âm -> ghép t -> ghép tổ -> phân tích đánh vần -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Sgk (tổ chim) rút ra tiếng tổ -> học sinh đọc trơn *tHS: Qui trình dạy tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết da dê. th – thỏ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) to tơ ta tho thơ tha ti vi thợ mỏ 3. tổ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.tổ. thỏ.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được t.Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. -Đọc được câu ứng dụng “bố thả cá mè.Đồ dùng dạy – học: . -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề ở tổ.HS: Bộ ghép chữ.GV: Sử dụng tranh Sgk.KTBC: (5 phút) . đi bộ B. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm t – th *t GV: Chữ t gồm một nét xiên phải.Đọc bài 14 (Sgk) .Dạy chữ ghi âm a-Nhận diện chữ t: (11 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) t th tổ thỏ tổ thỏ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) t. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T 3 Sgk HS: Thảo luận tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài sgk theo nhóm – cá nhân b-Luyện viết vở tập viết: (8 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát uốn nắn. II. bé thả cá cờ”. th. c-Luyện nói theo chủ đề: ở tổ HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh sgk (7 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 38 .Bài mới 1.Bài 15: t – th I.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo nội dung tranh GV: Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Nhắc lại nội dung bài HS: Về nhà học bài 39 .4.

thợ mỏ GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A. n. a.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp 2.Bài 16: ôn tập I. m.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. uốn nắn 3. đánh giá HS: Viết bảng con B. đ. t. -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.đọc bài Sgk theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 40 .HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (3H) Đọc bài 15 (Sgk) viết ti vi. III. lá mạ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học i. sử dụng tranh Sgk.Bài mới: 1.GV: Bảng ôn. d.Đồ dùng dạy – học: . Sgk: (16 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh -> giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng . th. . -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể cò đi lò dò.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: HS: Nêu các âm đã học trong tuần (12 phút) n m … ô nô … … ơ … … … i … … … a … … … GV: Ghi bảng HS: Đọc GV: Đưa bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần tiếng GV: Sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tổ cò da thỏ lá mạ thợ nề Nghỉ giải lao: (5 phút) HS: Đọc từ ứng dụng cá nhân – nhóm GV: Giải nghĩa từ c-Viết bảng con: (7 phút) tổ cò. II.

Tranh 3: Cò trông thấy đàn cò nó HS: Nhắc lại( 1 em) nhớ lại những ngày còn sống với bố mẹ… Tranh 4: Có dịp cò và anh nông dân thăm cánh đồng *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và về nhà kể lại câu chuyện 41 .GV: Quan sát. bổ sung. uốn nắn. c-Kể chuyện: cò đi lò dò (10 phút) GV: Kể lần 1+ kể lần 2 kết hợp chỉ tranh Tranh 1: anh nông dân liền mang minh họa cò về nhà chạy chữa nuôi nấng HS: Kể theo từng tranh (4H) Tranh 2: Cò trông nhà. nó đi khắp HS: Tóm tắt nội dung chuyện nơi bắt chuột H+GV: Nhận xét. chốt lại ý nghĩa.

Luyện viết VTV: c.Viết tổ cò. ư. GV: Hướng dẫn HS: Viết bài trong vở TV 42 . đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm mới u .đọc bài 16 (Sgk) . Luyện nói: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. thảo luận. GV: Giải nghĩa từ. Luyện đọc: b. nụ.Đọc câu ứng dụng ( cá nhân. II. lá mạ B.GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: . quan sát tranh 3 SGK . thư.Dạy chữ ghi âm ( 20 phút) a-Nhận diện chữ u b-Phát âm và đánh vần u ư nụ thư nụ thư Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.Trao đổi. nhận xét ND tranh . -Đọc được câu ứng dụng thứ tư bé hà thi vẽ.… ). nụ.KTBC: ( 5 phút ) . thư d. nêu rõ qui trình viết HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Gạch chân tìm âm mới.Bài 17: u – ư I. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề thủ đô. Viết bảng con: u.Đọc bài trong SGK. nhóm. HS: Đọc lại bài trên bảng . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng ( Cá nhân. đồng thanh) . đồng thanh.HS: Bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài ( 1 phút ) 2.ư *u GV: Chữ u gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh u – i giống khác nhau GV: Phát âm mẫu u HS: Phát âm -> ghép u -> ghép tiếng nụ -> đánh vần phân tích -> đọc trơn nụ GV: Cho học sinh quan sát tranh (Sgk) -> rút ra tiếng nụ HS: Đọc trơn *ư: qui trình dạy như u GV: Viết mẫu lên bảng. Luyện tập: a. ư.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được u. Đọc từ ứng dụnGV: cá thu thứ tư đu đủ cử tạ 3.Bài mới 1.

Củng cố. dặn dò: ( 3 phút ) GV: Quan sát.Quan sát tranh SGK GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo ND tranh GV: Chốt lại ND bài HS: Tập đọc toàn bài ở buổi 2. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề .4. 43 .

Học sinh đọc viết được x .Viết : thủ đô (5 phút) B.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh xe lu.Bài 18: x.Luyện viết bảng con: (7 phút) x. xe ô tô (8 phút) trong tranh 44 .Mục đích yêu cầu: .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò. III. c.Nhận diện chữ x: (3 phút) b.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chó d. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ x: GV: Chữ x gồm 2 nét cong trái và phải… HS: So sánh x và c GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm x -> ghép tiếng xe -> đánh vần -> phân tích xe -> đọc trơn xe *Chữ cHS: ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. chó . xe .Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở 3. ch I.Luyện viết vở tập viết: (8 phút) GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở tập viết HS: Viết bài vào VTV GV: Quan sát. xe lu II.Đọc câu ứng dụng “Xe ô tô chở cá về thị xã”.Đồ dùng dạy học: . .Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Bài mới: 1. uốn nắn. xe. ch. ch . GV: Đưa các từ ứng dụng. sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b.Luyện nói theo chủ đề: xe bò.Dạy chữ ghi âm: a. uốn nắn.Luyện tập a.Phát âm và đánh vần: (12 phút) x ch xe chó xe chó (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.KTBC: .HS: Bộ ghép chữ.Đọc bài 17 (Sgk) . HD cách đọc HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

Củng cố – dặn dò: (3 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề ( GV nói HS nhắc lại) GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt ND bài -> dặn HS về nhà đọc lại bài kiem tra 45 .C.

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề rổ rá.Bài mới: 1. r. đánh giá GV: Giới thiệu âm mới s.sẻ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ s (3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (11 phút) s r sẻ rễ sẻ rễ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: s. chì đỏ B. Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) .Mục đích yêu cầu: .Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) su su rổ rá chữ số cá rô Tiết 2: 3.Viết bảng con H+GV: Nhận xét. rm sẻ.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Viết thợ xẻ. .rễ: (7 phút) d.Đồ dùng dạy – học: .Học sinh đọc và viết được s. .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.KTBC: (4 phút) .Đọc được câu ứng dụng “Bé tô cho rõ chữ và số”.r qua trực quan *s GV: Chữ s gồm nét xiên phải – nét thắt – nét cong hở trái HS: So sánh s với x giống khác nhau GV: Phát âm mẫu s HS: Phát âm s -> ghép âm s -> ghép tiếng sẻ đánh vần – phân tích tiếng sẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh (chim sẻ) -> rút ra tiếng sẻ HS: Đọc trơn *r GV: Chữ r gồm nét xiên phải – nét thắt nét móc ngược (quy trình cũng tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) GV: Nhận xét nội dung tranh -> rút ra câu 46 .HS: Bộ ghép chữ. . II. III.Đọc bài 18 (Sgk) .Bài 19: s – r I. rễ.

HS nhắc lại H+GV: Nhận xét. bổ sung GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> Học sinh đọc bài trên bảng tìm tiếng chứa vần mới GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 47 .đọc cả lớp HS: Viết bài trong vở tập biết GV: Quan sát..đọc cá nhân .GV nói .Đọc câu ứng dụnGV: “Bé tô cho rõ chữ và số” Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: rổ rá: (7 phút) 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk HS: Đọc theo nhóm . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề: .

Học sinh đọc và viết được k – kẻ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đềeuf ù. nét thắt và nét móc ngược HS: So sánh k – h GV: Phát âm k HS: Phát âm k -> ghép âm k -> ghép tiếng kẻ đánh vần – phân tích . III. II.Đọc được câu ứng dụng “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé kể”.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.Viết chữ số. ro ro. viết bảng con GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. rổ rá B.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. kh – khế . vù vù.Đọc bài 19 (Sgk) .đọc trơn kẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng kẻ *kh GV: Chữ kh gồm 2 con chữ k+h HS: So sánh kh – k giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm k: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) k kh kẻ khế kẻ khế Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con k –kẻ.Mục đích yêu cầu: .Bài 20: k – kh I. vo vo.HS: Bộ ghép chữ. .Bài mới 1. kh – khế: (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) kẽ hở khe đá kì cọ cá kho Tiết 2: 3.KTBC: (4 phút) . đánh giá GV: Giới thiệu k – kh qua trực quan *k GV: Chữ k gồm nét khuyết trên.Đồ dùng dạy – học: . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 48 . tu tu.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. ro ro.Câu ứng dụnGV: “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé Lê” dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: ù ù. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 49 . vo vo. vù vù. tu tu 4..

Nghe hiểu kể lại theo tranh chuyện thỏ và sư tử. r. viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học u.Đồ dùng dạy – học: .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk: (18 phút) . .Bài mới: 1. ư. kh –khế B.Bài 21: Ôn Tập I. .GV: Bảng ôn.Câu ứng dụnGV: “Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sử thú” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) GV: Hướng dẫn HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. chữa lỗi HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Giải thích tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn HS cách viết và trình bày c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) HS: Viết bài vào vở Thỏ và sư tử GV: Quan sát.Đọc bài 20 Sgk . s. sử dụng tranh Sgk.KTBC: (4 phút) .HS: Bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Ôn tập a)Ôn các chữ và âm vừa học: (12 phút) b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) xe chỉ kẻ ô củ sả rổ khế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. uốn nắn . .Thỏ đến gặp sư tử thật muộn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp tranh 50 . x. II.Học sinh.Mục đích yêu cầu: . III. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: Gọi học sinh nêu các âm đã học HS: Nêu học sinh ghi bảng GV: Đưa ra bảng ôn HS: Lần lượt phát âm -> đánh vần phân tích -> đọc trơn HS: Đọc từ ứng dụng -> đọc nhóm – cá nhân GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao (2 phút ) c-Viết bảng con: xe chỉ: (7 phút) Tiết 2: 3. ch.Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.Viết k – kể .

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện.. kiêu căng bao giờ cũng bị trừng phạt minh hoạ HS: Kể theo nội dung từng tranh .Kể trước lớp H+GV: Nhận xét.Cuộc đối đáp giữa thỏ và sư tử .Kể trong nhóm. 4.Thỏ dẫn sư tử đến 1 cái giếng . GV: Chốt nội dung bài HS: Về nhà đọc bài chuẩn bị bài sau 51 .Tức mình. bổ sung. nó liền nhảy xuống ý nghĩa: Những kẻ gian ác. .

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. nh I.KTBC: (4 phút) . nh.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ. phố. nhà lá .Đọc được từ và câu ứng dụng. viết bảng con GV: Nhận xét.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk .Bài mới 1.Bài 22: ph.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm pHS: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ph nh phố nhà phố xá nhà lá Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) ph – phố xá. nhóm) HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng 52 . .Học sinh đọc và viết được ph.HS: Bộ ghép chữ. thị xã II. củ sả B.đọc trơn phố GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng phố xá *nh GV: Chữ nh gồm 2 con chữ n+h HS: So sánh ph – nh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. phố xá.Viết: xe chỉ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nh – nhà lá d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ Tiết 2: 3. .Mục đích yêu cầu: .Đọc bài 21 (Sgk) .Câu ứng dụnGV: “Nhà dì na ở Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Đồ dùng dạy – học: . III. đánh giá GV: Giới thiệu ph – nh qua trực quan *ph GV: Chữ ph gồm 2 con chữ ghép lại( con chữ p và con chữ h) GV: Phát âm ph HS: Phát âm ph-> ghép âm ph -> ghép tiếng phố đánh vần – phân tích .

nhà dì có chó xù” HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: chợ. phố. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 53 . thị xã 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.phố.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

Viết: phố xá. gh.Đồ dùng dạy – học: .KTBC: (4 phút) . gh I.Mục đích yêu cầu: . . ghế gỗ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ Tiết 2: 3.Học sinh đọc và viết được g.HS: Bộ ghép chữ. ghế .Câu ứng dụnGV: “nhà bà có tủ gỗ.đọc trơn gà GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá gà ri HS: Đọc trơn.Đọc được từ và câu ứng dụng. *gh GV: Chữ gh gồm 2 con chữ g và h ghép lại HS: So sánh g – gh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. gà ri.Bài mới 1.Đọc bài 22 (Sgk) .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. đánh giá GV: Giới thiệu g – gh qua trực quan *g GV: Chữ g gồm nét cong tròn và nét khuyết HS: so sánh g với a GV: Phát âm mẫu g HS: Phát âm g -> ghép tiếng gà đánh vần. viết bảng con GV: Nhận xét. . III.Bài 23: g.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: gà ri.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm GV: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) g gh gà ghế gà ri ghế gỗ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) g. phân tích . gà. tìm tiếng đã học. nhóm) . nhà lá B. gh. phân tích. HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội 54 . gà gô II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 55 . gà gô HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.ghế gỗ” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: gà ri.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. uốn nắn 4.

*gi (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc được từ và câu ứng dụng.Bài 24: q. đánh giá GV: Giới thiệu q. .GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. phân tích.qu gi quê già chợ quê cụ già Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) qu.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) q. qu.Câu ứng dụnGV: “chú tư ghé qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.qu.Bài mới 1.qu GV: Chữ q gồm nét cong hở phải và nétáiổ thẳng. ghế gỗ B.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk .đọc trơn quê GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá chợ quê HS: Đọc trơn. cụ già d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) quả thị giỏ cá qua đò giã giò Tiết 2: 3.Chữ qu gồm 2 con chữ q.HS: Bộ ghép chữ. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê II.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q . .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. .gi qua trực quan *q .Mục đích yêu cầu: . quê. gi I.KTBC: (4 phút) . già. phân tích .Đọc bài 23 (Sgk) . . III.Đồ dùng dạy – học: . qu. viết bảng con GV: Nhận xét.Viết: gà ri. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 56 . gi. chợ quê.u HS: so sánh q với qu GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm q ->ghép qu -> ghép tiếng quê đánh vần. gi. tìm tiếng đã học.Học sinh đọc và viết được q.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 57 . cho bé giỏ cá” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: quà quê 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.nhà.

ngừ.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng.KTBC: (4 phút) .qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ng ngh ngừ nghệ cá ngừ củ nghệ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Học sinh đọc và viết được ng.HS: Bộ ghép chữ. củ nghệ. .Đồ dùng dạy – học: .đọc trơn ngừ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá cá ngừ HS: Đọc trơn.Bài 25: ng. ngừ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q . nghệ.Câu ứng dụnGV: “nghỉ hè.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. ngh. tìm tiếng đã học. phân tích.Mục đích yêu cầu: . ngh I. cá ngừ. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 58 . viết bảng con GV: Nhận xét. III. . nghe.Đọc được từ và câu ứng dụng.Bài mới 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. bé II. phân tích . chị kha ra nhà bé nga’’ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. nghệ.ngh qua trực quan *ng GV: Chữ ng gồm 2 con chữ n và g HS: so sánh g với ng GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ng -> ghép tiếng ngừ đánh vần. củ nghệ HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đánh giá GV: Giới thiệu ng .Viết: chợ quê.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê. cá ngừ. ngh. cụ già B. *ngh (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ng. . uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ngã tư nghệ sĩ ngõ nhỏ nghe ọ Tiết 2: 3. Sgk .Đọc bài 24 (Sgk) .

uốn nắn 4.Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: bé. nghé. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 59 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. bé HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. tre ngà.Học sinh đọc và viết được y. đánh giá GV: Giới thiệu y . .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng. mẹ cho bé ra y tế xã’’ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. tre ngà GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. tre. uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) y tế cá trê chú ý trí nhớ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. viết bảng con GV: Nhận xét. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp 60 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: .HS: Bộ ghép chữ. nét khuyết dưới GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm y GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá y tá HS: Đọc trơn. tr.Đọc bài 25 (Sgk) .Câu ứng dụnGV: “bé bị ho.Đọc được từ và câu ứng dụng. phân tích. .Viết: cá ngừ.Bài mới 1.tr qua trực quan *y GV: Chữ y gồm nét xiên phải.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ II. *tr (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) y.KTBC: (4 phút) . y tá. tr I.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm y: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) y tr y tre y tá tre ngà Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. củ nghệ B. Sgk . tr. tìm tiếng đã học. III. nét móc ngược.Bài 26: y.Mục đích yêu cầu: . y tá.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 61 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: nhà trẻ 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

đánh vần tiếng lập được( nối tiếp.Đồ dùng dạy – học: .Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học ph.Bài 27: Ôn Tập I. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.… -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ. tr. y tá.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: (12 phút) o ph ph nh o gi tr g …. phố bé Nga có nghề giã giò.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Bài mới: 1. nhóm. III. tre ngà B. quả nho 3.Đọc bài 26 . uốn nắn b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) 62 .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.GV: Bảng ôn. nh.KTBC: (4 phút) . -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Thánh Gióng II. Bộ ghép chữ .Viết: y.HS: Bộ ghép chữ. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Sgk: (16 phút) Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . cả lớp) GV: Lắng nghe. SGK. ô a e ê ph ô pha phe phê b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga tre già quả nho ý nghĩ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tre già.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm đã học trong tuần GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Phát âm.

bổ sung. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh .c-Kể chuyện: Thánh Gióng (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. của cô H+GV: Nhận xét. Tranh 5: Gậy sắt gẫy chú nhổ bụi tre thay gậy. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. chú và ngựa bay về trời. Tranh 6: Đất nước trở nên yên bình. uốn nắn.Kể theo từng tranh ( HS khá) .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc bài trên bảng . .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 em bé 3 tuổi chưa biết nói Tranh 2: Sứ giả rao tìm người đánh … Tranh 3: Từ đó chú bé lớn rất nhanh Tranh 4: Chú và ngựa đi đến đâu là giặc chết đến đó. chốt lại ý nghĩa. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 63 .

phân tích ( cá nhân. ph. nhô. gi. qu. khế. nh. qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài Sgk HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: sử dụnh bảng phụ + trực quan . tr. kh.Mục đích yêu cầu: . II. SGK.Luyện tập: HĐ1: Luyện đọc bài trên bảng (26 phút) Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ2: Viết vở ô li (7 phút) Thả cá. tr.Đọc bài 27 (Sgk) . HD học sinh cách đọc SGK HS: Đọc. ng-ngh. qu.Học phát âm đúng và đọc được các tiếng tha.Đồ dùng dạy – học: .Th.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. g-gh. gi.Nhớ các âm tiếng có âm đã học.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Lên bảng đọc bài GV: Đọc. tranh . tha. nhóm đôi) GV: Sửa phát âm cho học sinh HS: Viết bài trong vở ô li GV: Chốt nội dung bài GV: HD học sinh đọc bài ở buổi 2 64 . .Bài mới: 1.Học sinh đọc đúng âm th.HS: Sgk III. ng – ngh. pho. pho.KTBC: (5 phút) . nh.Gọi học sinh so sánh g-gh ->ng-ngh. khế. nhô. qua. qua đò C.Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm I.Dạy chữ ghi âm: HĐ1: Nhận diện vần (3 phút) g-gh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. .GV: Bảng phụ. q-qu.Viết: quả nho. ng-ngh HĐ2: Phát âm và đánh vần (18 phút) . g – gh. tre già B. qqu giống khác nhau GV: Ghi các âm lên bảng HS: Phát âm -> đánh vần GV: Sửa sai cho học sinh Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ3: Viết bảng con: thả cá qua đò (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.

quả nho B. Ă. T. H.) GV: Che phần chữ in thường trên bảng chữ. E. bổ sung. chỉ vào chữ hoa Tiết 2 HS: Nhận diện và đọc âm của chữ ( nối b)Luyện tập (33 phút ) tiếp. G. nhóm đôi) a)Luyện đọc bảng.Nhận diện và đọc âm của chữ ( cá nhân. S.Bài mới 1. X.HS: Bộ ghép chữ. làm quen chữ viết hoa. chữ in hoa: . . GV: Giới thiệu câu ứng dụng. I. GV: Treo bảng chữ thường và chữ hoa HS: Đọc trơn các chữ cái. Ê. P. . cả lớp. chữ hoa I.Câu ứng dụnGV: “Bố mẹ cho bé và HS: Tiếp tục nhận diện và đọc các chữ ở chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa ’’ bảng chữ thường và chữ hoa. đánh giá GV: Giới thiệu chữ thường. Ư. K.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. SGK III. Y nhau giữa các chữ cái in( chữ hoa và chữ . HS: phát biểu( 5 em) D. Sa Pa 65 . U. GV: HD để HS chỉ ra được các chữ in hoa có trong câu: Bố. B. Đ.Đồ dùng dạy – học: . Q.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ GV: Cho học sinh quan sát bảng chữ thường gần giống nhau: C. GV ghi bảng HS: Tiếp tục quan sát bảng chữ thường. Ơ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Tiết 1 A. . Kha.Nhận ra và đọc chữ in hoa trong câu ứng dụng. R H+GV: Nhận xét.Bài 28: Chữ thường . V.GV: Sử dụng tranh vẽ SGK.Đọc bài 27 (Sgk) . HS: So sánh. nhận biết sự giống và khác L.Dạy chữ thường và chữ hoa a)Nhận diện chữ hoa: (10 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) . Sgk GV: HD học sinh luyện đọc lại bài ở tiết 1 . N.KTBC: (4 phút) .viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. chữ thường.Mục đích yêu cầu: ..Học sinh biết được chữ in hoa. HS: Nhận xét tranh minh hoạ của câu ứng dụng. chữ hoa qua mẫu chữ..Viết: nhà ga. M.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ba vì II. đọc được câu ứng dụng. Bảng chữ cái hoa. Ô. O.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường) thường khác nhau nhiều: A. nối tiếp. . Â.

Sa Pa HS: Đọc câu ứng dụng ( cá nhân.Tên riênGV: Kha. Gợi ý cho HS nói về Sự tích Sơn Tinh – Thuỷ Tinh.… . nhóm.Nhận xét chung giờ học. về bò sữa. GV: Tóm tắt nội dung bài . sửa lỗi phát âm cho HS.Nói mẫu 1 câu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Luyện nói: theo chủ đề: Ba Vì 4. HS: Tìm các chữ vừa học trong sách. Kết hợp giải thích cho HS hiểu về Sa Pa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Giới thiệu về địa danh Ba Vì. về nơi nghỉ mát. báo. 66 . cả lớp) GV: lắng nghe.Chữ đứng đầu câu: Bố .Củng cố – dặn dò: (2 phút) .

Phát triển lời nói tự nhiên chủ đề chia quà.HS: Sgk – bộ ghép chữ.Bài 29: ia I. đồng thanh) GV: Cho học sinh quan sát (cây tía tô) giới thiệu từ lá tía tô HS: Ghép (lá tía tô) đọc trơn – phân tích Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HĐ3: Viết bảng con (7 phút) ia.Viết: nghe.Câu ứng dụnGV: “Bé Hà tỉa lá.Mục đích yêu cầu: . lá tía tô.Học sinh đọc và viết được ia. chị Kha nhổ cỏ” HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh Sgk nhận xét tranh minh hoạ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc ( cá nhân.GV: Sử dụng tranh vẽ. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. kh.Dạy vần: HĐ1: Nhận diện vần: ia (3 phút) HĐ2: Đánh vần (12 phút) ia tía lá tía tô Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét đánh giá GV: Giới thiệu qua trực quan GV: Vần ia được tạo bởi 2 âm (i-a) HS: So sánh ia-i GV: Hướng dẫn học sinh đánh vần i – a – ia đọc trơn ia H+GV: Ghép t + ia + thanh sắc = tía HS: Phát âm tía( cá nhân. III. . chị Kha tỉa lá”. .Đồ dùng dạy – học: . lá tía tô HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7 phút) Tờ bìa vỉa hè Lá mía tỉa lá GV: Viết mẫu (nêu qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc bài: ng-ngh. cây tía tô. đồng thanh) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc nhóm.Luyện tập HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cá 67 . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Bài mới: 1. qu .KTBC: (4 phút) . khế B.Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà nhổ cỏ. II.

SGK) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài ở buổi 2 68 . uốn nắn HS: Quan sát tranh -> nhận xét GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Nói theo chủ đề.HS khá nói. . HS khác nhắc lại GV: Chỉ bảng HS: Đọc lại toàn bài ( Bảng lớp. HS khá nhắc lại .Nghỉ giải lao HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7 phút) ia.GV nói. cả lớp HS: Mở vở GV: Hướng dẫn qui trình HS: Viết bài GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) nhân. lá tía tô HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: chia quà (7 phút) C.

HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. nêu nhận xét về độ cao. Bài mới: 1. cá rô I. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. II. uốn nắn. nhận xét: Cử tạ. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) g.Mục đích yêu cầu: . GV: Nêu rõ yêu cầu. thợ xẻ.HS: Bảng con. III. Các hoạt động dạy . dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy .Tập Viết: Cử tạ. cỡ chữ…. đẹp. thợ xẻ. HD viết bảng con: Cử tạ. chữa lỗi trước lớp. GV: Quan sát. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Khăn lau bảng.Viết nhanh. bảng phụ . uốn nắn. cá rô (6 phút) b. chữ số. . H+GV: Nhận xét. chữ số. GV: Nhận xét chung giờ học.học: Nội dung A. gà ri B.Biết viết đúng mẫu chữ. gh. vở tập viết. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. 69 .học: . HD quan sát. thợ xẻ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cá rô c.Nhận xét. Củng cố. cỡ chữ.GV: Mẫu chữ. chữ số.Hướng dẫn viết: a. chiều rộng. . .HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3. hướng dẫn viết từng dòng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. phấn.

Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Tre già, quả nho
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
(6 phút)
b. HD viết bảng con:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
c.HD viết vào vở TV
( 20 phút )
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê

3. Chấm chữa bài:(5 ph )
4. Củng cố, dặn dò:(3 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói
vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng
chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng
dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của
giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài
học sau.

70

Bài 30: ua- ưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được ua, cua bể, ưa, ngựa gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng “Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề giữa trưa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 29 (Sgk)
- Viết ia, tờ bìa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài (2 phút)
2,Dạy vần
a)Nhận diện vần: ua (3 phút)
b)Đánh vần (12 phút)
ua
ưa
cua
ngựa
cua bể ngựa gỗ

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần ua – ưa
*ua
GV: Vần ua gồm 2 âm u – a
HS: So sánh ua – ia
GV: Phát âm mẫu ua
HS: Phát âm -> ghép ua -> ghép cua( phân
tích -> đọc trơn)
GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (cua
bể) giải thích tranh -> rút ra từ cua bể
HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới
-> vần mới

Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: ua- cua bể
(7 phút)
d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cà chua
tre nứa
nô đùa
xưa kia

*ưa: qui trình dạy tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, sửa sai
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh)

Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Mẹ đi chợ mua khế, mía, dưa, thị
cho bé”

HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh
Sgk nhận xét tranh vẽ
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong
Sgk theo nhóm, cá nhân

Nghỉ giải lao (5 phút)

GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết
71

b)Luyện viết:
(7 phút)
ua – cua bể, ưa – ngựa gỗ

HS: Viết vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn.

c)Luyện nói theo chủ đề: giữa trưa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk)
(7 phút)
nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
- GV nói, HS khá nhắc lại
- HS khá nói, HS khác nhắc lại
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)
bài( bảng lớp, SGK)
- Chốt nội dung bài,
HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2

72

Bài 31: Ôn Tập
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn vần đã học ia, ua, ưa.
- Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ.
- Nghe kể lại theo tranh chuyện Khỉ và Rùa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, tranh vẽ, kể chuyện khỉ và rùa
- HS: SGK
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 30 (Sgk)
- Viết: cà chua, tre nứa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a)Ôn các vần đã học ia, ua, ưa
- Lập bảng ôn:
(12 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần đã học -> ôn tập
GV: Sử dụng bảng phụ + nêu câu hỏi gợi ý
HS nhác lại các vần đã học, GV ghi hệ
thống lại theo trả lời của HS
HS: Lên bảng chỉ vần đọc -> ghép tiếng,
đánh vần
GV: Sửa sai cho học sinh

Nghỉ giải lao
b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
mua mía
ngựa tía
màu dưa
trải đỗ
c-Viết bảng con: (7 phút)
mùa dưa, ngựa tía
Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Gió lùa kẽ lá
Lá khẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa nghỉ trưa”

GV: Giới thiệu từ qua sử dụng trực quan
HS: Đọc từ ứng dụng ( cá nhân, đồng
thanh)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> học sinh
quan sát tranh (Sgk) nhận xét nội dung
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng -> Học sinh đọc
HS: Đọc bài (Sgk) đọc nhóm -> cá nhân, cả
lớp

Nghỉ giải lao
b)Luyện viết vở tập viết (7 phút)
73

c)Luyện kể chuyện “Khỉ và Rùa”
(7 phút)

ý nghĩa: Ba hoa và cẩu thả là tính
xấu
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: Viết mẫu (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Kể lần 1 + kể lần 2 kết hợpc hỉ tranh
vẽ
HS: Kể lần lượt theo từng tranh
Tranh 1: Rùa và Khỉ là đôi bạn thân, Khỉ
bảo cho Rùa biết là vợ Khỉ sinh con
Tranh 2: Đến nơi Rùa băn khoăn không
biết làm cách nào, Khỉ bảo Rùa ngậm đuôi
Tranh 3: Vừa tới cổng vợ Khỉ chạy ra chân
Tranh 4: Rùa rơi xuống đất
GV: Nêu ý nghĩa, liên hệ
GV: Chốt nội dung bài
HS: đọc bài tốt hơn ở buổi 2

74

Bài 32: oi – ai
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được oi – ai, nhà ngói, bé gái.
- Đọc được câu ứng dụnGV: “Chú bói cá nghĩ gì thế / Chú nghĩ về bữa trưa”
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: sẻ, ri, bói cá.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh minh hoạ (Sgk)
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
1.Đọc bài 31 (Sgk)
2.Viết: mua mía, trỉa đỗ
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Dạy vần
a-Nhận diện vần: oi (3 phút)
b-Đánh vần: (12 phút)
oi
ai
ngói
gái
nhà ngói bé gái

Nghỉ giải lao (5 phút)
c-Viết bảng con: oi –ai (7 phút)
nhà ngói, bé gái
d-Đọc từ ứng dụng (7 phút)
ngà voi
gà mái
cái còi
bài vở

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài Sgk (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần oi – ai
*oi
GV: Vần oi gồm o – i
HS: So sánh oi – i(o)
GV: Phát âm mẫu oi
HS: Phát âm oi -> ghép oi -> ghép ngói
đánh vần ngói – phân tích - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh -> từ
khoá nhà ngói
HS: Đọc trơn từ -> phân tích
*Vần ai (qui trình dạy tương tự)
GV: Viết mẫu nêu rõ qui trình
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

Tiết 2:
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
Câu ứng dụnGV:
“Chú bói cá nghĩ gì thế
Chú nghĩ về bữa trưa”

HS: Đọc bài trên bảng -> học sinh quan
sát tranh nhận xét tranh vẽ
GV: Giải thích tranh vẽ -> câu ứng dụng
HS: Đọc bài Sgk -> đọc nhóm -> cá
nhân, cả lớp
75

Nghỉ giải lao
b-Luyện viết vở tập viết (7 phút)
oi, ai, nhà ngói, bé gái
c-Luyện nói theo chủ đề (7 phút)
sẻ, ri, bói cá, le le
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: HD cách trình bày cách viết bài
HS: Viết vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt
nội dung bài
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài và xem
kĩ bài sau

76

bé gái đi chơi phố với bố. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cá nhân. giải thích tranh -> rút ra từ trái ổi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ơi: qui trình dạy tương tự c-Viết bảng con: (7 phút) ôi.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Học sinh đọc và viết được ôi.Viết: ngà voi.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.ơi I. bơi lội d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái chổi ngói mới thổi cơm đồ chơi Tiết 2: 3. II.Đồ dùng dạy – học: . nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng 77 .Giới thiệu bài (2 phút) 2. mẹ .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần a)Nhận diện vần: ua (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ôi ơi ôỉ bơi trái ổi bơi lội Nghỉ giải lao: (5 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ôi . mẹ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. bé gái đi chơi phố với bố.Đọc bài 32 (Sgk) .Bài mới: 1.KTBC: (4 phút) . trái ổi.Mục đích yêu cầu: . bơi lội . trái ổi. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk. ơi.Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai. ơi.Bài 33: ôi .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) Bé trai. gà mái B.HS: Bộ ghép chữ III.ơi *ôi GV: Vần ôi gồm 2 âm ô – i HS: So sánh ôi – ai GV: Phát âm mẫu ôi HS: Phát âm -> ghép ôi -> ghép ổi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.

HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 78 . trái ổi. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. đánh giá. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. SGK) . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài( bảng lớp. ơi.HS khá nói. uốn nắn. HS khá nhắc lại .Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ôi. bơi lội c)Luyện nói theo chủ đề: Lễ hội (7 phút) C.Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm.GV nói.

HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 79 .Bài mới: 1.Học sinh đọc và viết được: ui.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồi núi II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . .Viết cái chổi.HS: Bộ ghép chữ III. ưi.Đồ dùng dạy – học: . đồi núi.Giới thiệu bài (2 phút) 2. sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Đọc được câu ứng dụng “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. ưi. gửi thư . dồ chơi B.KTBC: (4 phút) . đồng thanh) Tiết 2: 3.Bài 34: ui – ưi I. đồi níu. HS: Luyện đọc( cá nhân.Đọc bài 33 (Sgk) .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”.Dạy vần a)Nhận diện vần: ui (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ui ưi núi gửi đồi núi gửi thư Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ui – ưi *ui GV: Vần ui gồm 2 âm u – i HS: So sánh ui – ôi GV: Phát âm mẫu ui HS: Phát âm -> ghép ui -> ghép núi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (núi) giải thích tranh -> rút ra từ đồi núi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ưi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ui. gửi thư GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: .

c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Chuối.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. đồi núi. đánh giá.Chốt nội dung bài. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 80 . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét.HS khá nói. ưi. uốn nắn.Sgk theo nhóm. vú sữa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . HS khá nhắc lại . SGK) . gửi thư GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. bưởi. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ui.GV nói. C.

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối.Đọc được câu ứng dụng “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”. đồi núi B.HS: Bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: .Viết gửi thư. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.KTBC: (4 phút) . đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 81 . nải chuối.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Đồ dùng dạy – học: . vú sữa II. giải thích tranh -> rút ra từ nải chuối HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ươi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) uôi.Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 35: uôi – ươi I. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc bài 34 (Sgk) . ươi.Học sinh đọc và viết được: uôi. bưởi. HS: Luyện đọc( cá nhân. múi bưởi d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười Tiết 2: 3.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”. múi bưởi . nải chuối. .Dạy vần a)Nhận diện vần: uôi – ươi (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) uôi ươi chuối bưởi nải chuối múi bưởi Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần uôi – ươi *uôi GV: Vần uôi gồm 2 âm uô – i HS: So sánh uôi – ôi GV: Phát âm mẫu uôi HS: Phát âm -> ghép uôi -> ghép chuối( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.Giới thiệu bài (2 phút) 2. ươi.

cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) uôi. uốn nắn. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) Chuối.GV nói. ươi. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 82 .Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. C.Sgk theo nhóm. vú sữa nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . HS khá nhắc lại . nải chuối. bưởi.HS khá nói. đánh giá. múi bưởi GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. SGK) .

Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “giờ ra chơi bé trai thi chạy.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . . đi xe II.HS: Bộ ghép chữ III. máy bay d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cối xay vây cá ngày hội cây cối Tiết 2: 3.Bài mới: 1. giải thích tranh -> rút ra từâymý bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ây: qui trình dạy tương tự .Viết uôi. bé gái thi nhảy dây ”. HS: Luyện đọc( cá nhân. buổi tối. nhảy dây. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chạy.Dạy vần a)Nhận diện vần: ay .ây I.Mục đích yêu cầu: . sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.KTBC: (4 phút) .Bài 36: ay .Đọc được câu ứng dụng “giờ ra chơi bé trai thi chạy. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 83 . đi bộ. ươi. máy bay .Đồ dùng dạy – học: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. múi bưởi B.Đọc bài 35 (Sgk) . nhảy dây. ây.Học sinh đọc và viết được: ay. bé gái thi nhảy dây ”. ây.ây *ay GV: Vần ay gồm 2 âm a và y HS: So sánh ay với ai GV: Phát âm mẫu ay HS: Phát âm -> ghép ay -> ghép bay( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.So sánh ay với ây Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ay.Giới thiệu bài (2 phút) 2.ây (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ay ây bay dây máy bay nhảy dây Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ay .

c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) chạy. SGK) . nhảy dây.HS khá nói. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 84 . HS khá nhắc lại . đi xe HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .GV nói.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Sgk theo nhóm. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. uốn nắn. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ay. máy bay GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. đi bộ.Chốt nội dung bài. đánh giá. ây. C.

sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đôi đũa tuổi thơ mây bay HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tuổi thơ.KTBC: (4 phút) . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) HS: Nêu các vần kết thúc bằng i. cả lớp) GV: Lắng nghe.HS: Bộ ghép chữ.Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Cây khế II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Đồ dùng dạy – học: .Đọc bài 36 .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng i. Bộ ghép chữ .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. đọc bài SGK theo b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) nhóm cá nhân – cả lớp tuổi thơ. đồng thanh) â GV: Đưa bảng ôn o HS: Lần lượt lập các vần dựa vào ô mẫu.Mục đích yêu cầu: .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.GV: Bảng ôn. ơ nhóm. y .Bài mới: 1. uốn nắn a-Luyện đọc bảng.Luyện tập GV: Quan sát. máy bay B.Bài 37: Ôn Tập I. mây bay GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con 3.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . III. SGK. quan sát T3 (Sgk) Thay cho gió trời GV: Nhận xét tranh. Sgk: (16 phút) Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say HS: Đọc bài trên bảng . y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) i y a ai ay HS: Đọc( cá nhân.Viết: nhảy dây. giải thích câu ứng Giữa trưa oi ả dụng HS: Đọc câu ứng dụng. mây bay 85 .

chốt lại ý nghĩa. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . bổ sung.. không nên tham lam 4. Tranh 2: Đại bàng bay đến ăn khế của người em …. Tranh 4: Người anh nghe chuyện bắt em đổi cây khế…. . uốn nắn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 anh em cùng sinh ra trong 1 gia đình…. Tranh 3: Người em theo đại bàng đi lấy châu báu…. của cô H+GV: Nhận xét.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 86 .Kể theo từng tranh ( HS khá) .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. Tranh 5: Người anh lấy quá nhiều….c-Kể chuyện: Cây khế (10 phút) *ý nghĩa: Nên có tấm lòng tốt.

mưa.ao I. chú mèo.HS: Bộ ghép chữ III.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . ngôi sao d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái kéo trái đào leo trèo chào cờ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần: eo .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gió. HS: Luyện đọc( cá nhân.Dạy vần a)Nhận diện vần: eo .Giới thiệu bài (2 phút) 2. bão.ao (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) eo ao mèo sao chú mèo ngôi sao Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) eo. .Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ao. sửa sai Tiết 2: HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Đọc bài 37 (Sgk) . mây. lũ II. đồng thanh) 3.KTBC: (4 phút) .Bài 38: eo .Đọc được câu thơ ứng dụng “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao Bé ngồi thổi sáo ”.Học sinh đọc và viết được: eo.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ 87 . ngôi sao .So sánh ao với eo GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. giải thích tranh -> rút ra từ máy bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới * ao: qui trình dạy tương tự .Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: . ao.ao *eo GV: Vần eo gồm 2 âm e và o GV: Phát âm mẫu eo HS: Phát âm -> ghép eo -> ghép mèo( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. mây bay B.Viết tuổi thơ. chú mèo.

c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Gió. bão.GV nói. ao. chú mèo. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 88 . SGK) . gió. C. Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) eo. uốn nắn.Bé ngồi thổi sáo ”. HS khá nhắc lại .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Chốt nội dung bài. đánh giá. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét.HS khá nói. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. mưa. ngôi sao GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm. mây.

GV: Nhận xét chung giờ học. . Bài mới: 1. mùa dưa.Viết nhanh.Đồ dùng dạy .HS: Bảng con. GV: Quan sát. .( Cả lớp ) GV: Quan sát. bé gái B. ngà voi.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) Xưa kia. vở tập viết.học: . 89 . cỡ chữ. chiều rộng.học: Nội dung A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nhà ngói. Chấm chữa bài: 4. ngà voi. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). GV: Nêu rõ yêu cầu. mùa dưa. uốn nắn. bảng phụ . hướng dẫn viết từng dòng. . nhận xét: Xưa kia.Tập Viết: Xưa kia. chữa lỗi trước lớp. gà mái 3.GV: Mẫu chữ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Khăn lau bảng. mùa dưa. gà mái c. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. HD viết bảng con: Xưa kia. nêu nhận xét về độ cao. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. III. II. Củng cố. gà mái I. HD quan sát. mùa dưa. đẹp.Biết viết đúng mẫu chữ. gà mái (6 phút) b. H+GV: Nhận xét. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. ngà voi. ngà voi. uốn nắn. phấn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: . Các hoạt động dạy .Hướng dẫn viết: a.Nhận xét. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.

cỡ chữ. vui vẻ I. uốn nắn. ngày hội. GV: Nhận xét chung giờ học. . hướng dẫn viết từng dòng. ngày hội. vở tập viết.Nhận xét. HD viết bảng con: đồ chơi. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. nêu nhận xét về độ cao. tươi cười. GV: Quan sát. ngày hội. III. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.( Cả lớp ) GV: Quan sát.HS: Bảng con.Đồ dùng dạy . tươi cười. H+GV: Nhận xét. Khăn lau bảng. Chấm chữa bài: 4. đẹp. tươi cười. II. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. phấn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhận xét: (6 phút) đồ chơi. ngày hội. uốn nắn. vui vẻ b.Biết viết đúng mẫu chữ. Củng cố. vui vẻ c. 90 . chiều rộng. bảng phụ . chữa lỗi trước lớp. cỡ chữ…. vui vẻ 3.học: Nội dung A.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) đồ chơi. ngà voi B.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Hướng dẫn viết: a. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. HD quan sát.GV: Mẫu chữ.Viết nhanh.Mục đích yêu cầu: . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Mùa dưa. GV: Nêu rõ yêu cầu. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). . Bài mới: 1. tươi cười.học: . Các hoạt động dạy .Tập Viết: đồ chơi.

Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về”.âu *Vần au: GV: Vần au gồm 2 âm a-u HS: So sánh au – ao giống và khác HS: Đánh vần au -> ghép vần au Phân tích -> đọc trơn Ghép tiếng cau .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) “Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần au .Dạy vần: a) Nhận diện vần au (3 phút) b)Phát âm và đánh vần (12 phút) au âu cau cầu cây cau cái cầu Nghỉ giải lao (5 phút) c)Viết bảng con (7 phút) au . .Học sinh đọc và viết được au. II.Bài 39: au .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bà cháu. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cái cầu. III. cây cau.Bài mới: 1.Đọc bài 38 (SGK) 2.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh (SGK) cây cau giải thích HS: Ghép từ cây cau -> đọc trơn – phân tích *Vần âu: GV: Vần âu gồm â-u HS: So sánh âu – au giống và khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới -> phân tích tiếng có vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm bàn – cá nhân HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét nội dung bài GV: Ghi câu ứng dụng 91 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ. âu.Viết: ngôi sao. sử dụng tranh (SGK).âu. chú mèo B. cây cau – cái cầu d) Đọc từ ứng dụng (7 phút) rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Tiết 2: 3.KTBC: (4 phút) 1.đánh vần – phân tích . HS: Bộ ghép chữ.Đọc được câu ứng dụng “Chào mào có áo màu nâu.Mục tiêu: .âu I.

Nghỉ giải lao b) Luyện viết vở tập viết (7 phút) HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong (SGK) đọc nhóm – bàn – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c) Luyện nói theo chủ đề bà cháu HS: Viết bài vào vở (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (SGK) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề  Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau 92 .

II.Đọc: bài 39 (SGK) 2. cái phễu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a)Nhận diện vần iu (3 phút) b) Phát âm và đánh vần (12 ph) iu êu riud phễu lưỡi rìu cái phễu Nghỉ giải lao: (5 phút) c)Hướng dẫn viết bảng con (7 phút) iu – lưỡi rìu.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh lưỡi rìu giải thích tranh HS: Ghép lưỡi rìu -> đọc trơn -> phân tích tìm tiếng đã học *Vần êu: GV: Vần êu gồm ê – u HS: So sánh êu – iu giống khác nhau GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. HS: Bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu vần iu – êu *Vần iu: GV: Vần iu gồm 2 âm i-u HS: So sánh iu – au giống khác nhau HS: Đánh vần -> ghép iu -> phân tích .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét tranh 93 .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm.Bài 40: iu – êu I.. . chịu Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (SGK) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. lưỡi rìu. đánh giá HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.Viết: lau sậy..KTBC: (4 phút) 1. cá nhân. lớp. III. sử dụng tranh giáo khoa.đánh vần . cây táo nhà bà đều sai trĩu quả”.Phát triển theo chủ đề: ai chịu khó.Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ.Học sinh đọc đúng iu – êu. châu chấu B.Đọc từ và câu ứng dụnGV: “Cây bưởi. êu – cái phễu d)Đọc từ ứng dụng (7 Phút) líu lo.đọc trơn – ghép tiếng rìu -> phân tích. .

“cây bưởi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Tiểu kết nội dung tranh vẽ GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau 94 . cây táo nhà bà đều sai trĩu quả” vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân Nghỉ giải lao b)Luyện viết vở tập viết (7 Phút ) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c)Luyện nói theo chủ đề: Ai chịu HS: Viết bài vào vở khó (7 Phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh -> nhận xét nội dung tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề 4. bàn .

Bài mới: 1.GV: Bảng ôn.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.HS: Bộ ghép chữ. có nhiều châu chấu. o . cào cào HS: Đọc bài trên bảng .KTBC: (4 phút) . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 95 .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u.Viết: chú cừu. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu. kì diệu 3. quan sát T3 b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) (Sgk) GV: Nhận xét tranh . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Đồ dùng dạy – học: .Mục đích yêu cầu: . III. đánh vần vần lập được( nối tiếp. SGK. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. . Sgk: (16 phút) Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Nêu các vần kết thúc là u. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.ÔN TậP I. Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào. uốn nắn Sáo ưa nơi khô ráo.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Đọc bài 42 .Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . mưu trí B. nhóm.Phát âm. Bộ ghép chữ . cả lớp) GV: Lắng nghe.

Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . chốt lại ý nghĩa... Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. Tranh 4: Cừu thoát chết HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) .HS khác nhắc lại lời kể của bạn.c-Kể chuyện: Sói và cừu (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4.. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . bổ sung. của cô H+GV: Nhận xét.. uốn nắn. giáng cho nó 1 gậy. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 96 .

ng. đua xe. th. chia quà c-Viết bảng con: (7 phút) đua xe. từ đã học . III.Rèn kỹ năng phát âm đúng.Bài mới: 1. kì diệu B. sửa lỗi phát âm cho học sinh GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. vần đã học GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. ia. tr. 36.HS: Bộ ghép chữ. ao.Viết: ao bèo.Có ý thức học tập tốt II.Mục đích yêu cầu: . Bộ ghép chữ . rõ ràng . ưu. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng GV: HD học sinh đọc 3 bài trong SGK HS: Đọc bài trong SGK( theo nhóm cá nhân – cả lớp) 97 . iêu Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . uôi.Đọc bài 43 . chia quà 3.Ôn tập a-Luyện đọc âm vần: (13 phút) gh.Giúp HS đọc đúng âm vần.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. ngh ai.GV: Bảng phụ.KTBC: (4 phút) .Đồ dùng dạy – học: . Sgk: (16 phút) . iu.Ôn Tập: Giữa Kì I.Đọc SGK bài 34. SGK.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đọc từ ứng dụng HS: Đọc theo HD của GV( nối tiếp. cả lớp) GV: Lắng nghe. 38 4. qu. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. ươu. ua. nhóm. bổ sung GV: Sửa lỗi phát âm cho HS Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) vỉa hè. nh. tiếng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.

Dặn học sinh đọc bài và ôn kĩ hơn các bài đã học chuản bị cho kiểm tra giữa kì KIểM TRA GIữA Kì I ( Đề bài do phòng ra) 98 . bổ sung GV: Chốt nội dung bài .H+GV: Lắng nghe. nhận xét.

báo hiệu mùa vải thiều đã về”. yêu – yêu quý.Bài 41: iêu – yêu I.Giới thiệu bài: (2P) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) 1.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cây nêu B.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “Tu Hú kêu.Viết: lưỡi rìu.Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iêu yêu diều yêu diều sáo yêu quý Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iêu – diều sáo yêu – yêu quý d)Đọc từ ứng dụng (7P) buổi chiều yêu cầu hiểu bài giá yếu Tiết 2 3. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . II. tranh (SGK). III. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng 99 . báo hiệu mùa vái thiều đã về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé tự giới thiệu”.Bài mới: 1. .Đọc: bài 40 (SGK) 2. HS: Bộ ghép chữ.Giúp học sinh đọc viết được iêu – diều sáo.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ diều sáo . đánh giá GV: Giới thiệu vần iêu – yêu *Vần iêu: GV: Vần iêu gồm iê – u HS: So sánh iêu – iu giống khác nhau HS: Phát âm iêu phân tích -> ghép iêu -> ghép diều đánh vần – phân tich .Đọc đúng câu “Tu hú kêu.

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết baì vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 100 .Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé tự giới thiệu” 4.

hươu sao.đánh vần Trái lựu hươu sao đọc trơn – phân tích GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh vẽ HS: Ghép từ khoá trái lựu -> đọc *Vần ươu: GV: Vần ươu gồm ươ .Viết: buổi chiều.Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ưu 4P 2P Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Đọc đúng câu ứng dụnGV: “Buổi trưa Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối”.HS: SGK. yêu quý B. II. đánh giá GV: Giới thiệu vần ưu – ươu 3P *Vần ưu: GV: Vần ưu gồm 2 âm ư – u b-HĐ2: Phát âm và đánh vần 12P HS: So sánh ưu – iu ươ ươu HS: Phát âm ưu -> đánh vần -> phân tích – Lựu hươu ghép vần ưu -> ghép tiếng lựu.Giúp học sinh đọc viết đúng từ ngữ: ưu – trái lựu. ươu – hươu sao.Mục đích yêu cầu: .Đọc: Bài 41 (SGK) 2.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề hổ.Giới thiệu bài: 2. hươu sao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chú cừu bầu rượu HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân mưu trí bướu cổ tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.Bài mới: 1. . bộ ghép chữ III.GV: Bộ ghép chữ .sử dụng tranh SGK. gấu.u HS: So sánh ươu – ưu (qui trình dạy tương Nghỉ giải lao (5P) tự) c-HĐ3: Viết bảng con (7P) ươu – ươu.Bài 42: ưu – ươi I.KTBC: 1. . trái lựu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: . báo.Luyện tập: a-HĐ1: Luyện đọc bảng – SGK HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm cá (19P) nhân – lớp HS: Quan sát tranh nhận xét tranh GV: Ghi câu ứng dụng 101 . .

hươu sao HS: Đọc HS: Đọc bài SGK .đọc nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. nai. trái lựu. voi (7P) (SGK) nhận biết hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở. hươu. HS khác nhắc lại) 3. uốn nắn c-HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: hổ. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh báo. gấu.Nghỉ giải lao: (5P) b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) ươu – ươu.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 102 . nói mẫu HS: Luyện nói theo chủ đề ( HS khá giỏi nói.

Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào. đánh vần vần lập được( nối tiếp. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. III.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.GV: Bảng ôn.Bài mới: 1.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Phát âm.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u.Đọc bài 42 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.Bài 43: Ôn tập I. SGK. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cả lớp) GV: Lắng nghe.Mục đích yêu cầu: . Bộ ghép chữ .Viết: chú cừu. nhóm. o . .Đồ dùng dạy – học: .Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê i ư iê yê ươ HS: Đọc bài (2H) .KTBC: (4 phút) .HS: Bộ ghép chữ. uốn nắn 103 . kì diệu 3. Sgk: (16 phút) HS: Nêu các vần kết thúc là u. mưu trí B. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.

cô H+GV: Nhận xét. có nhiều châu chấu.. Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên. Tranh 4: Cừu thoát chết *ý nghĩa: Con sói chủ quan và kiêu căng HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) nên phải đền tội. bổ sung. đọc bài SGK b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết c-Kể chuyện: Sói và cừu GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 104 . chốt lại ý nghĩa.. uốn nắn... Con cừu bình tĩnh . quan sát T3 Sáo ưa nơi khô ráo.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . của thông minh nên đã thoát chết.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. cào cào (Sgk) GV: Nhận xét tranh . giáng cho nó 1 gậy.Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Đọc bài trên bảng . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. (10 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe . 4.

Giống nhau: Bắt đầu bằng o .Đọc: bài 43 (SGK) 2.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ mẹ con . II. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa”.KTBC: (4 phút) 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé và bạn bè”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: cá sấu.) Tiết 2 3. III. mẹ con.an *Vần on: GV: Vần on gồm o – n HS: So sánh on – oi .an I.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 105 .Đọc đúng câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn..đọc trơn – phân tích – tiếng đã học * Vần an: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. HS: Bộ ghép chữ. nhà sàn . an.Mục đích yêu cầu: . cá nhân.Bài mới: 1..Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm on phân tích -> ghép on -> ghép con đánh vần – phân tich . tranh (SGK).Bài 44: on .Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) on an con sàn mẹ con nhà sàn Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) on – mẹ con an – nhà sàn d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau non thợ hàn hòn đá bàn ghế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giúp học sinh đọc viết được: 0n. đánh giá GV: Giới thiệu vần on . .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. kì diệu B.Giới thiệu bài: (2P) 2.

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.“ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa ” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) on – mẹ con an – nhà sàn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé và bạn bè” 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 106 .

đánh giá GV: Giới thiệu vần ân . cái cân. III.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái cân . Bố bạn Lê là thợ lặn”.Mục đích yêu cầu: .ăn cân trăn cái cân con trăn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.ă .Đọc: bài 44 (SGK) 2.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 107 .an . con trăn .Viết: mẹ con.Khác nhau: Bắt đầu bằng â HS: Phát âm ân phân tích -> ghép ân -> ghép cân đánh vần – phân tich .Giúp học sinh đọc viết được: ân. ăn. .n HS: So sánh ân .Bài 45: ân.ăn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ân ă. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.ăn *Vần ân: GV: Vần ân gồm â .Dạy vần: a)Nhận diện vần ân ..KTBC: (4 phút) 1. HS: Bộ ghép chữ.Đọc đúng câu: “ Bé chơi thân với bạn Lê.ăn I.. cá nhân. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. tranh (SGK).) Tiết 2 3.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học Nghỉ giải lao * Vần ăn: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) ân cân ăn trăn d)Đọc từ ứng dụng (7P) bạn thân khăn rằn gần gũi dặn dò GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giống nhau: Kết thúc bằng n .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nặn đồ chơi ”.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) 2. nhà sàn B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

HS khác nhắc lại 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 108 .“Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ân cân ăn trăn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Nặn đồ chơi” HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
đồ chơi, tươi cười
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung

b. HD viết bảng con:

( 5 phút)

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

c.HD viết vào vở

( 18 phút )

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

GV: Nêu yêu cầu của tiết học

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

109

Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Cái kéo, trái đào
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

b. HD viết bảng con:
( 5 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

c.HD viết vào vở
( 18 phút )
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

110

Bài 46: ÔN - ƠN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca
- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 45 (SGK)
- Viết: bạn thân, dặn dò
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ôn
ơn
chồn
sơn
con chồn
sơn ca

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
ôn bài
cơn mưa
khôn lớn
mơn mởn

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ôn - ơn
*Vần ôn:
GV: Vần ân gồm ô - n
HS: So sánh ôn - on
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng ô
HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn ->
ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân
tích
* Vần ơn: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
111

“Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi
lại bận rộn”
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Mai sau khôn lớni”

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
- Ôn lại bài ở nhà

112

Bài 47: EN – ÊN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện
- Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 46 (SGK)
- Viết: con chồn, sơn ca
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần en – ên (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
en
ên
sen
nhện
lá sen
con nhện

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần en – ên
*Vần en:
GV: Vần en gồm e - n
HS: So sánh en - ôn
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e
HS: Phát âm en phân tích -> ghép en ->
ghép sen đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lá sen - đọc trơn – phân tích
* Vần ên: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
en
lá sen
ên
con nhện

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
áo len
mũi tên
khen ngợi
nền nhà

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
113

“ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non.
Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.

HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
en
lá sen
ên
con nhện
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“ Bên phải, bên trái, bên trên, bên
dưới

GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại

4.Củng cố – dặn dò: (2P)
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

114

Bài 48: IN – UN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: in, đèn pin. un, con giun
- Đọc đúng câu: “ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nói lời xin lỗi ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 47 (SGK)
- Viết: lá sen, con nhện
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần in – un (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
in
un
pin
giun
đèn pin
con giun

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài ( 2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần in – un
*Vần in:
GV: Vần in gồm i - n
HS: So sánh in - en
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng i
HS: Phát âm in phân tích -> ghép in ->
ghép pin đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ đèn pin - đọc trơn – phân tích
* Vần un: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
in
đèn pin
un
con giun

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
nhà in
mưa phùn
xin lỗi
vun xới

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
115

Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 116 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) in đèn pin un con giun c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Nói lời xin lỗi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK( đọc nhóm. cá nhân. lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.3.HS khác nhắc lại 4.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ủn à ủn ỉn Chín chú lợn con Ăn đã no tròn Cả đàn đi ngủ”.

con yến .Bài 49: IÊN – YÊN I. kiến đen lại xây nhà.Giới thiệu bài: (2P) 2. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giống nhau: Kết thúc bằng n .. con giun B.Đọc: bài 48 (SGK) .đọc trơn – phân tích * Vần yên: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát..KTBC: (4 phút) . HS: Bộ ghép chữ.Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão.Mục đích yêu cầu: . đánh giá GV: Giới thiệu vần iên – yên *Vần iên: GV: Vần iên gồm iê – iê HS: So sánh iên – iêu .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ đèn điện .) Tiết 2 3.Viết: đèn pin. tranh (SGK). III. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Bài mới: 1.Giúp học sinh đọc viết được: iên. II. đèn điện.Khác nhau: Bắt đầu bằng iê HS: Phát âm iên phân tích -> ghép iên -> ghép điện đánh vần – phân tich .Dạy vần: a)Nhận diện vần iên .yên (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iên yên điện yến đèn điện con yến Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iên đèn điện yên con yến d)Đọc từ ứng dụng (7P) cá biển yên ngựa viên phấn yên vui Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Biển cả ”. yên.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cá nhân.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 117 .

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) iên đèn điện yên con yến c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Biển cả 4.“ Sau cơn bão.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 118 . kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

Luyện tập: 119 . vươn vai . chuồn chuồn...Bài mới: 1.ươn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôn chuồn chuồn chuồn ươn vươn vươn vai Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai d)Đọc từ ứng dụng (7P) cuộn dây con lươn ý muốn vườn nhãn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. II.Mục đích yêu cầu: .Giúp học sinh đọc viết được: uôn.) Tiết 2 3. ươn.Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm uôn phân tích -> ghép uôn -> ghép chuồn đánh vần – phân tich .Bài 50: UÔN – ƯƠN I. châu chấu.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chuồn chuồn.KTBC: (4 phút) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. HS: Bộ ghép chữ.Đọc đúng câu: “ Mùa thu bầu trời như cao hơn. con yến B.Giống nhau: Bắt đầu bằng uô . III.Giới thiệu bài: (2P) 2.Viết: đèn điện.n HS: So sánh uôn – uôi . lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. đánh giá GV: Giới thiệu vần uôn – ươn *Vần uôn: GV: Vần uôn gồm uô . tranh (SGK).đọc trơn – phân tích * Vần ươn: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc: bài 49 (SGK) .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ chuồn chuồn . . cá nhân.Dạy vần: a)Nhận diện vần uôn . Trên giàn thiên lí. cào cào ”.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Chuồn chuồn. cào cào’’ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Trên giàn thiên lí.HS khác nhắc lại 4.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 120 . châu chấu.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Mùa thu bầu trời như cao hơn.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.

sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 121 . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng i. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng .Bài mới: 1.GV: Bảng ôn.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u n an b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cuồn cuộn con vượn thôn bản Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) cuồn cuộn. cả lớp) GV: Lắng nghe. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. . Sgk: (16 phút) Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ.HS: Bộ ghép chữ. vườn nhãn B.Đồ dùng dạy – học: .Đọc bài 50 .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần II. con vượn 3.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n . SGK. con lươn. Bộ ghép chữ . Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ. bới giun b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) cuồn cuộn con vượn Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . III.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.KTBC: (4 phút) .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhóm.Bài 51: ÔN TậP I.Viết: cuộn dây. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.

c-Kể chuyện: Chia phần (10 phút) *ý nghĩa: Trong cuộc sống biết nhường nhin nhau thì vẫn hơn 4. ... Lúc đầu còn vui vẻ.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Kể theo từng tranh ( HS khá) . của cô H+GV: Nhận xét.cả ba ra về đều vui vẻ.. vẫn không đều nhau. từ sớm đến gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ Tranh 2: Họ chia đi chia lại.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 122 .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 người đi săn.. uốn nắn. chốt lại ý nghĩa.. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . bổ sung.. Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn được ra và chia Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia đều.

.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái võng . HS: Bộ ghép chữ. III.Đọc đúng các câu: “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời”.ÔNG I. dòng sông . cái võng.Bài 52: ONG .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A..Dạy vần: a)Nhận diện vần ong .Bài mới: 1.Viết: cuồn cuộn.KTBC: (4 phút) .Đọc: bài 51 (SGK) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.đọc trơn – phân tích * Vần ônGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. thôn bản B. II. đánh giá GV: Giới thiệu vần ong – ông *Vần onGV: GV: Vần ong gồm o .Giới thiệu bài: (2P) 2.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ong võng cái võng ông sông dòng sông Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ong cái võng ông dòng sông d)Đọc từ ứng dụng (7P) con ong cây thông vòng tròn công viên Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đá bóng ”.) Tiết 2 3.ng HS: So sánh ong – on . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. tranh (SGK).Mục đích yêu cầu: ..Giống nhau: Bắt đầu bằng uô . ông.Khác nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm ong phân tích -> ghép ong -> ghép võng đánh vần – phân tich .Giúp học sinh đọc viết được: ong.Luyện tập: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 123 . con vượn. cá nhân.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 124 . cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ong cái võng ông dòng sông c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Đá bóng 4.Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

II.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ăng măng măng tre âng tầng nhà tầng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ăng măng tre âng nhà tầng d)Đọc từ ứng dụng (7P) rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài 53: ĂNG – ÂNG I. cây thông. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. măng tre.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .Đọc đúng câu: “ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào..Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: Bộ ghép chữ.Đọc: bài 52 (SGK) .Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Vâng lời cha mẹ”. nhà tầng .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 125 . rì rào”. âng.Viết: con ong.đọc trơn – phân tích * Vần ânGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Khác nhau: Bắt đầu bằng ă HS: Phát âm ăng phân tích -> ghép ăng -> ghép măng đánh vần – phân tich .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2P) 2.Mục đích yêu cầu: .KTBC: (4 phút) . đánh giá GV: Giới thiệu vần ăng – âng *Vần ănGV: GV: Vần ăng gồm ă .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ măng tre .. công viên B. . cá nhân.) 3. tranh (SGK).Bài mới: 1. III.ng HS: So sánh ăng – ong .Giúp học sinh đọc viết được: ăng.

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 126 .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ăng măng tre âng nhà tầng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Vâng lời cha mẹ’’ 4. Sóng vỗ bờ rì rào. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .“ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. rì rào”.

ưng.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung .) 3.Giới thiệu bài: (2P) 2. thung lũng.Mục đích yêu cầu: . HS: Bộ ghép chữ. II. bông súng.Giúp học sinh đọc viết được: ung. nâng niu B. cá nhân.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Rừng. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Bài 54: UNG – ƯNG I.Viết: rặng dừa. suối.ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ung súng bông súng ưng sừng sừng hươu Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ung bông súng ưng sừng hươu d)Đọc từ ứng dụng (7P) cây sung củ gừng trung thu vui mừng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 127 . đèo ”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. .KTBC: (4 phút) .Bài mới: 1. tranh (SGK). III. đánh giá GV: Giới thiệu vần ung – ưng *Vần unGV: GV: Vần ung gồm u ..Giống nhau: Kết thúc bằng ng . sừng hươu ..ng HS: So sánh ung – ong . vầng trăng.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bông súng .Khác nhau: Bắt đầu bằng u HS: Phát âm ung phân tích -> ghép ung -> ghép súng đánh vần – phân tich .Đọc đúng câu: “ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.đọc trơn – phân tích * Vần ưnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc: bài 53 (SGK) .

“ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. đèo’’ 4. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 128 . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Rừng. suối. thung lũng.

cá biển. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. GV: Quan sát. II. Các hoạt động dạy . chiều rộng. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nền nhà. nhà in. HD quan sát.học: Nội dung A.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. yên ngựa. Khăn lau bảng.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Bài mới: 1. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. GV: Nêu rõ yêu cầu. yên ngựa. bảng phụ . khôn lớn B. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. . uốn nắn. nhà in. phấn. 129 . nhà in. đẹp. chữa lỗi trước lớp. cá biển. yên ngựa. Củng cố. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). cỡ chữ: Nền nhà.Mục đích yêu cầu: .TậP VIếT:Nền nhà.HS: Bảng con. Chấm chữa bài: 4.( Cả lớp ) GV: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. cuộn dây . cuộn dây c. uốn nắn.Nhận xét.GV: Mẫu chữ. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 3.Viết nhanh.Hướng dẫn viết: a. cá biển. H+GV: Nhận xét. hướng dẫn viết từng dòng. . cuộn dây b. cuộn dây I. yên ngựa.học: . nhận xét: (6 phút) Nền nhà. yên ngựa. nhà in. cỡ chữ…. cá biển. nhà in.HD viết vào vở ( 18 phút ) Nền nhà.Đồ dùng dạy . vở tập viết. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Biết viết đúng mẫu chữ. III. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Chú cừu. cá biển. cuộn dây Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.

Khăn lau bảng. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). . cây sung. vầng trăng. cỡ chữ…. Bài mới: 1. H+GV: Nhận xét.GV: Mẫu chữ.HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ong.Viết nhanh. vầng trăng. nhận xét: (6 phút) Con ong. Chấm chữa bài: 4.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uốn nắn. Các hoạt động dạy . 3. chiều rộng. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cây thông. củ gừng. 130 . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nền nhà. HD viết bảng con: (5 phút) Con ong. III. đẹp. cây thông. II. cuộn dây B. cây sung.học: Nội dung A. GV: Nêu rõ yêu cầu.Nhận xét. cỡ chữ: Con ong. củ gừng.Biết viết đúng mẫu chữ. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. củ gừng. uốn nắn.HS: Bảng con. cây sung. HD quan sát. b. Củng cố.Đồ dùng dạy . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. hướng dẫn viết từng dòng. chữa lỗi trước lớp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cây sung. I.Mục đích yêu cầu: . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. phấn. GV: Nhận xét chung giờ học. củ gừng.TậP VIếT: Con ong. vầng trăng. cây thông.học: . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Hướng dẫn viết: a. . GV: Quan sát. vầng trăng. nêu nhận xét về độ cao. c.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cây sung. . cây thông. vầng trăng. vở tập viết. củ gừng. cây thông. bảng phụ .

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ lưỡi xẻng . tranh (SGK).đọc trơn – phân tích * Vần iênGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao.Bài 55: ENG – IÊNG I..Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. iêng.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) eng xẻng lưỡi xẻng iêng chiêng trống. HS: Bộ ghép chữ. vui mừng B. chiêng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống.Dạy vần: a)Nhận diện vần ong . trống. củ gừng.Bài mới: 1. giếng ”. đánh giá GV: Giới thiệu vần eng – iêng *Vần enGV: GV: Vần eng gồm e . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. chiêng d)Đọc từ ứng dụng (7P) cái kẻng củ riềng xà beng bay liệng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o .) 3.Giống nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng -> ghép xẻng đánh vần – phân tich . lưỡi xẻng. II.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. trung thu.Đọc: bài 54 (SGK) .ng HS: So sánh eng – ong .Viết: cây sung.KTBC: (4 phút) . .Giúp học sinh đọc viết được: eng. cá nhân.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 131 .. III. chiêng .Giới thiệu bài: (2P) 2. hồ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.

“ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. giếng 4. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. hồ.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 132 . chiêng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ao.

Giúp học sinh đọc viết được: uông. ương.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. trống.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng . tranh (SGK).Giống nhau: Kết thúc bằng ng .Giới thiệu bài: (2P) 2. III.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Lúa trên nương chín vàng. con đường. Trai gái bản mường cùng vui vào hội”. cá nhân. . . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: .Viết: lưỡi xẻng.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 133 . đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô .KTBC: (4 phút) .Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên. II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: Bộ ghép chữ.Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I.) Tiết 2 3.Đọc: bài 55 (SGK) ..Bài mới: 1.. quả chuông.ng HS: So sánh uông – iêng . chiêng B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”.

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
“ Nắng đã lên. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng
vàng. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng
vào hội”.
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
uông
quả chuông
bày bài
ương
con đường
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
“ Đồng ruộng’’
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

134

Bài 57: ANG – ANH
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ang, anh, cây bàng, cành chanh
- Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông
Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 56 (SGK)
- Viết: uông, quả chuông, ương, con
đường
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ung - ưng (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ang
anh
bàng
chanh
cây bàng
cành chanh

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ang
cây bàng
anh
cành chanh
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ang – anh
*Vần anGV:
GV: Vầânng gồm a- ng
HS: So sánh ang – ong
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
- Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o
HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang ->
ghép bàng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ cây bàng - đọc trơn – phân
tích
* Vần anHS: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
135

Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ung
bông súng
ưng
sừng hươu
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Buổi sáng’’

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

136

Bài 58: ÔN TậP
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, SGK, Bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung bài
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 50
- Viết: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút)
a
ă
â
o
ô
ơ
u

n
an

b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn thôn bản
Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: (7 phút)
cuồn cuộn, con vượn
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút)
Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. Gà con
vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun
b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn

Cách tiến hành
HS: Đọc bài (1 em)
- Viết bảng con ( cả lớp)
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu trực tiếp
HS: Nêu các vần kết thúc bằng i, y đã học
trong tuần
GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ)
HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh)
GV: Đưa bảng ôn
HS: Lần lượt lập các vần dựa vào
mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp,
nhóm, cả lớp)
GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho học
sinh
HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk)
GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng
dụng
HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo
nhóm cá nhân – cả lớp
137

c-Kể chuyện: Chia phần
(10 phút)

*ý nghĩa: Trong cuộc sống biết
nhường nhin nhau thì vẫn hơn
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)

HS: Viết bài trong vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Kể lần 1 cho HS nghe
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: Có 2 người đi săn. từ sớm đến
gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ
Tranh 2: Họ chia đi chia lại... vẫn không
đều nhau. Lúc đầu còn vui vẻ....
Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn
được ra và chia
Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia
đều...cả ba ra về đều vui vẻ.
- Kể theo từng tranh ( HS khá)
- HS khác nhắc lại lời kể của bạn, của cô
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
nghĩa.
HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em)
GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh
đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2

138

Bài 55: ENG – IÊNG
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng
- Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao, hồ, giếng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 54 (SGK)
- Viết: cây sung, trung thu, củ gừng,
vui mừng
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ong - ông (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
eng
xẻng
lưỡi xẻng

iêng
chiêng
trống, chiêng

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
cái kẻng
củ riềng
xà beng
bay liệng
Tiết 2

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần eng – iêng
*Vần enGV:
GV: Vần eng gồm e - ng
HS: So sánh eng – ong
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng ->
ghép xẻng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lưỡi xẻng - đọc trơn – phân
tích
* Vần iênGV: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
139

“ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
Ao, hồ, giếng

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

140

Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I. chiêng B. HS: Bộ ghép chữ. .ng HS: So sánh uông – iêng .Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 141 . đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô .Giới thiệu bài: (2P) 2.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Trai gái bản mường cùng vui vào hội”. III. quả chuông. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giúp học sinh đọc viết được: uông. .Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .. ương.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài mới: 1.) Tiết 2 3.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. Lúa trên nương chín vàng. trống.KTBC: (4 phút) . II. con đường. tranh (SGK).Mục đích yêu cầu: .Đọc: bài 55 (SGK) ..Viết: lưỡi xẻng. cá nhân.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .Giống nhau: Kết thúc bằng ng .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.

Củng cố – dặn dò: (2P) . HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 142 .đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh “ Nắng đã lên. cá nhân. uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK “ Đồng ruộng’’ nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói 4.lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uông quả chuông bày bài ương con đường HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng vàng. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng vào hội”.

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cây bàng . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Mục đích yêu cầu: . HS: Bộ ghép chữ. .Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang -> ghép bàng đánh vần – phân tich .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) : “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Bài mới: 1.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung .Bài 57: ANG – ANH I.Đọc: bài 56 (SGK) .đọc trơn – phân tích * Vần anHS: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. tranh (SGK). ương.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.Giúp học sinh đọc viết được: ang.Giống nhau: Kết thúc bằng ng . cá nhân.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. con đường B. anh.KTBC: (4 phút) . quả chuông.. đánh giá GV: Giới thiệu vần ang – anh *Vần anGV: GV: Vầânng gồm a. cành chanh . cây bàng.Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”..ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ang anh bàng chanh cây bàng cành chanh Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ang cây bàng anh cành chanh d)Đọc từ ứng dụng (7P) Tiết 2 3.) 143 . II.Giới thiệu bài: (2P) 2. III.ng HS: So sánh ang – ong .Viết: uông.

cá nhân. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Buổi sáng’’ 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 144 .

Đọc: bài 57 (SGK) ..Giới thiệu bài: (2P) 2.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ máy vi tính .Khác nhau: Bắt đầu bằng a và i HS: Phát âm inh phân tích -> ghép inh-> ghép tính đánh vần – phân tich ... cây bàng. II. đánh giá GV: Giới thiệu vần inh – ênh *Vần inHS: GV: Vầânng gồm i.Bài 58: INH – ÊNH I. .. . ngã kềnh ngay ra”.Dạy vần: a)Nhận diện vần inh – ênh (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) inh ênh tính kênh máy vi tính dòng kênh Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. máy nổ.Mục đích yêu cầu: .Giống nhau: Kết thúc bằng nh .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. dòng kênh. máy khâu. ênh. HS: Bộ ghép chữ.Viết: ang.đọc trơn – phân tích * Vần ênHS: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cá nhân.Luyện tập: 145 . III. uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) đình làng bệnh viện thông minh ễnh ương HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Phát triển lời nói tự nhiên theo CĐ: “ Máy cày.Đọc đúng câu: “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa. máy tính ”. anh. .nh HS: So sánh inh – anh . B. máy vi tính.Bài mới: 1.Giúp học sinh đọc viết được: inh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.) Tiết 2 3.KTBC: (4 phút) . tranh (SGK). cành chanh.

ngã kềnh ngay ra”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Máy cày. 4. máy nổ.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 146 .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. máy tính ”.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa. cá nhân. máy khâu.

Viết: đình làng.GV: Bảng ôn.Đọc bài 58 .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. . Sgk: (16 phút) Trên trời mây trắng như bông ở dưới cánh đồng bông trắng như mây HS: Đọc bài trên bảng . thông minh.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Quạ và công II. III. bệnh viện. cả lớp) GV: Lắng nghe.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. uốn nắn 3.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng. Bộ ghép chữ .HS: Bộ ghép chữ. SGK.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng ng và nh ..Mục đích yêu cầu: . giải thích câu ứng Mấy cô má đỏ hây hây 147 . ễnh ương B. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. ng ang nh anh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) bình minh nhà rông nắng chang chang Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) bình minh nhà rông Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . nhóm.Đồ dùng dạy – học: . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng ng và nh đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.KTBC: (4 phút) .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô u ..Bài 59: ÔN TậP I..Bài mới: 1.

GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. công còn phải xoè đuôi. bổ sung. uốn nắn...Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Quạ vẽ cho công trước....Kể theo từng tranh ( HS khá) ..... Tranh 3: Công khuyên mãi chẳng được.. của cô H+GV: Nhận xét.Đội bông như thể đội mây về làng b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) bình minh nhà rông c-Kể chuyện: Quạ và công (10 phút) *ý nghĩa: Vội vàng hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được điều gì. 4. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 148 .. Tranh 4: Cả bộ lông quạ.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. .. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. chốt lại ý nghĩa.. Tranh 2: Vẽ xong...

bòng”. nhà rông B.Giúp học sinh đọc và viết được om – làng xóm.Sgk III.Đọc: bài 59 (Sgk) 2.Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Mưa tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái bòng” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét...Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ .KTBC: ( 5P) 1.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Mưa .Viết: bình minh.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Nói lời cảm ơn” II.Mục đích yêu cầu: . làng xóm – rừng tràm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chòm nâu quả trám đom đóm trái cam Tiết 2: 3.Giới thiệu bài: (2P) 2. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 1. am – rừng tràm . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần om: GV: Vần om gồm o – m HS: So sánh om – m giống khác nhau HS: Đánh vần om -> ghép om -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xóm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần am: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Dạy vần mới: a-HĐ1: Nhận diện vần om (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần om am xóm tràm làng xóm rừng tràm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con om – am.Bài 60: om – am I. cá nhân 149 .sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ .

Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề Nói lời cám ơn (7P) Khi nào nói lời cám ơn? Khi nào nói lời xin lỗi? HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. dặn học sinh về nhà đọc bài 150 .

năm” II. đồi”.Học sinh đọc viết đúng ăm – nuôi tằm. hái nấm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) tăm tre mầm non đỏ thắm đường hầm Tiết 2: 3.Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài 61: ăm .Phát triển theo chủ đề: “Thứ.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con suối.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (SGK).Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4P) 1. âm – hái nấm .Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn núi. cá nhân 151 .Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Con suối sau nhà rì rầm chảy. nuôi tằm. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần ăm: GV: Vần ăm gồm ă – m HS: So sánh ăm – am giống khác nhau HS: Đánh vần ăm -> ghép ăm -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép tằm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần âm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. quả trám B.Đọc: bài 6 (SGK) 2. b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. bộ ghép chữ. HS: SGK – bộ ghép chữ III.Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ăm (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần (9P) ăm âm tằm nấm nuôi tằm hái nấm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con ăm – âm.Viết: chòm râu. tháng.. . ngày.âm I.

dặn học sinh về nhà đọc bài 152 .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. năm (7P) 3.GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề: Thứ. tháng. ngày.

Đường tới trường xôn xao”.. đống rơm .m HS: So sánh ôm – om ..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ...Viết: ăm..Giới thiệu bài: (2P) 2.. .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tôm ... cá nhân.ƠM I.Giúp học sinh đọc viết được: ôm.Luyện tập: 153 ...Mục đích yêu cầu: .đọc trơn – phân tích * Vần ơm: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát...KTBC: (4 phút) . hái nấm B. đánh giá GV: Giới thiệu vần ôm .) 3.. HS: Bộ ghép chữ. III..ơm *Vần ôm: GV: Vần ôm gồm ô.Bài mới: 1. âm. nuôi tằm.Dạy vần: a)Nhận diện vần ôm – ơm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ôm ơm tôm rơm con tôm đống rơm Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ôm con tôm ơm đống rơm d)Đọc từ ứng dụng (7P) chó đốm sáng sớm chôm chôm mùi thơm Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. II. ơm.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Bữa cơm ”.Đọc: bài 61 (SGK) . con tôm.Đọc đúng câu: “ Vàng mơ như trái chín .. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. tranh (SGK)..Giống nhau: Kết thúc bằng m .Bài 62: ÔM .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A..Khác nhau: Bắt đầu bằng ô và o HS: Phát âm ôm phân tích -> ghép ôm-> ghép tôm đánh vần – phân tich .

.. Đường tới trường xôn xao”.. cá nhân.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát... Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ôm con tôm ơm đống rơm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Bữa cơm ”.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói ......a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Vàng mơ như trái chín ...HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 154 . 4....

Dạy vần: a)Nhận diện vần em – êm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) em tem con tem êm đêm sao đêm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. sao đêm ..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. HS: Bộ ghép chữ. III.Đọc đúng câu: “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”. ..) 155 .m HS: So sánh em – om .Viết: ôm.Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o HS: Phát âm em phân tích -> ghép em-> ghép tem đánh vần – phân tich . đánh giá GV: Giới thiệu vần em – êm *Vần em: GV: Vần em gồm e . êm. con tem.Giống nhau: Kết thúc bằng m .Mục đích yêu cầu: . con tôm.KTBC: (4 phút) .Đọc: bài 62 (SGK) . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. tranh (SGK).Giới thiệu bài: (2P) 2.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tem . ơm.Bài mới: 1. II.Bài 63: EM – ÊM I.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà”.Giúp học sinh đọc viết được: em.đọc trơn – phân tích * Vần êm: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) em êm con tem sao đêm d)Đọc từ ứng dụng (7P) trẻ em ghế đệm que kem mềm mại GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đống rơm B. cá nhân.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) em con tem êm sao đêm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Anh chị em trong nhà 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 156 .Tiết 2 3. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . cá nhân.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.

dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. buôn làng. HD quan sát. hiền lành. hiền lành. 3. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.HD viết vào vở ( 18 phút ) Nhà trường. I. buôn làng. uốn nắn. đánh giá b. Các hoạt động dạy . Bài mới: 1. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. GV: Quan sát.. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) con ong... Khăn lau bảng. uốn nắn. 157 . bảng phụ .Biết viết đúng mẫu chữ. hướng dẫn viết từng dòng. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. cây thông B. III. đình làng. chữa lỗi trước lớp.. đình làng. hiền lành.Đồ dùng dạy . . nhận xét: (6 phút) Nhà trường.... GV: Nêu rõ yêu cầu. . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.. đẹp. chiều rộng. đình làng.GV: Mẫu chữ. nêu nhận xét về độ cao. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nhà trường.Nhận xét. hiền lành.Hướng dẫn viết: a. II.. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. cỡ chữ…. phấn. hiền lành.học: Nội dung A.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. buôn làng. đình làng.. đình làng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).TẬP VIẾT: Nhà trường. buôn làng. H+GV: Nhận xét. Củng cố.. . 4. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.( Cả lớp ) GV: Quan sát..HS: Bảng con.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp..học: .. c. buôn làng.Mục đích yêu cầu: ..Viết nhanh. cỡ chữ: Nhà trường. vở tập viết.

học: Nội dung A. trẻ em. đánh giá b. . trẻ em.. chiều rộng. Bài mới: 1. nêu nhận xét về độ cao.TậP VIếT: đỏ thắm.HS: Bảng con. Chôm chôm. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. mầm non. HD quan sát.Đồ dùng dạy .. GV: Quan sát... đẹp.Mục đích yêu cầu: . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). trẻ em.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. hướng dẫn viết từng dòng.Viết nhanh.. HD viết bảng con: ( 5 phút) đỏ thắm.. . mầm non.Biết viết đúng mẫu chữ. 158 . III.học: . Các hoạt động dạy . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. c. chôm chôm. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát. GV: Nêu rõ yêu cầu. Củng cố. 4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.GV: Mẫu chữ. uốn nắn. 3.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.HD viết vào vở ( 18 phút ) đỏ thắm. mầm non.Hướng dẫn viết: a.. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. Khăn lau bảng.. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. phấn.. nhận xét: (6 phút) đỏ thắm. mầm non. chôm chôm. trẻ em . chữa lỗi trước lớp. trẻ em I. chôm chôm. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) nhà trường. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. buôn làng B. cỡ chữ: đỏ thắm. uốn nắn. vở tập viết. bảng phụ . Chôm chôm. mầm non.

tím.GV: Bộ ghép chữ .Đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chim . đánh giá GV: Giới thiệu vần im – um *Vần im: GV: Vần im gồm i – m HS: So sánh im – am giống khác nhau HS: Đánh vần im .Giúp học sinh đọc và viết được: im.Ghép im .Đánh vần phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ chim câu HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần um: qui trình HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng.KTBC: ( 5P) .Mục đích yêu cầu: . vàng II.HS: Bộ ghép chữ.Đọc: bài 63 SGK . .um b) Phát âm và đánh vần im um chim trùm chim câu trùm khăn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con im.Giới thiệu bài: (2P) 2.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh.Đồ dùng dạy – học: .um I. chim câu. um. chim câu. trùm khăn .Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?”.Bài 64: im .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 159 . đỏ.Dạy vần mới: ( 28P) a) Nhận diện vần im . sao đêm B.Viết: con tem.Bài mới: 1. SGK . trùm khăn d) Đọc từ ứng dụng con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm mĩm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét. um. SGK III.

trùm khăn c) Luyện nói chủ đề Xanh.3. vàng 3. dặn học sinh về nhà đọc bài 160 . quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?” b) Luyện viết vở tập viết (10P) im. tím. chim câu. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở (7P) HS: Đọc tên chủ đề. um.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng. đỏ.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển theo chủ đề: “Điểm mười” II. đánh giá GV: Giới thiệu vần iêm – yêm *Vần iêm: GV: Vần iêm gồm iê – m HS: So sánh iêm – êm giống khác nhau HS: Đánh vần iêm .Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .Giới thiệu bài: (2P) 2.KTBC: (4P) .Bài 65: iêm – iêm I. cái yếm . bộ ghép chữ. dừa xiêm.Học sinh đọc viết đúnGV: iêm. bộ ghép chữ III.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêm – yêm (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) iêm xiêm dừa xiêm yêm yếm cái yếm Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ( 7 P) iêm.Đánh vần . cái yếm d) Đọc từ ứng dụng (7P) thanh kiếm âu yếm quí hiếm yếm dãi Tiết 2: 3. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. phân tích cấu tạo *Vần yêm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 161 .Phân tích cấu tạo. . trùm khăn B. ghép iêm. đánh vần phân tích cấu tạo.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Ban ngày.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài SGK HS: Cả lớp viết bảng con GV: Nhận xét. giải nghĩa từ dừa xiêm HS: Đọc trơn. yêm.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đọc: bài 64 (SGK) . HS: SGK. yêm.Viết: chim câu. dừa xiêm. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến. đọc trơn HS: Ghép xiêm .

cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. dừa xiêm. cái yếm c) Luyện nói chủ đề: Điểm mười 3.HS khá nói theo HS: Luyện nói trước lớp ( cá nhân) GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học HS: Ôn lại bài ở nhà .“Ban ngày. b) Luyện viết vở tập viết (8P) iêm. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến. yêm.Chuẩn bị bài sau 162 .Củng cố – dặn dò: (6P) (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

cá cảnh ”.KTBC: (4 phút) . cái yếm B. .Đọc đúng câu: “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng.m HS: So sánh uôm – iêm .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Ong. bướm bay lượn từng đàn”.Viết: dừa xiêm.đọc trơn – phân tích * Vần ươm: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) uôm cánh buồm ươm đàn bướm GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cánh buồm.) Tiết 2 163 . II.Phân tích cấu tạo uôm . cá nhân.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ TV. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt.Giới thiệu bài: (2P) 2..Giúp học sinh đọc viết được: uôm.Ghép uôm.. đàn bướm .Đọc: bài 65 SGK . bướm.Dạy vần: a)Nhận diện vần uôm – ươm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôm ươm buồm bướm cánh buồm đàn bướm Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. cánh buồm.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uôm . đánh giá GV: Giới thiệu vần uôm – ươm *Vần uôm: GV: Vần uôm gồm uô.Giống nhau: Kết thúc bằng m .Đánh vần – phân tich . III.Bài mới: 1. uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ ứng dụng HS: Luyện đọc( cả lớp. ươm. Trên trời.Bài 66: uôm – ươm I. buồm .Mục đích yêu cầu: . chim.

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng ( đọc nhóm.3. cá cảnh ”. Trên trời. uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Ong. bướm.HS khác nhắc lại 4. lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uôm cánh buồm bày bài ươm đàn bướm HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân. lớp) “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội vàng cả cánh đồng. cá nhân. dung tranh bướm bay lượn từng đàn”. chim. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 164 .

. đàn bướm B.Đồ dùng dạy – học: . . phần cháu bà chưa trảy vào.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.HS: Bộ ghép chữ.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u m am b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) lưỡi liềm.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: .KTBC: (4 phút) . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng m đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Bài mới: 1. cả lớp) GV: Lắng nghe.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng m . SGK.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. Bộ ghép chữ . nhóm lửa Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Đọc bài 66 . Sgk: (16 phút) Trong vòm lá mới chồi non GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.GV: Bảng ôn. lưỡi liềm 3.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con.Bài 67: ÔN TậP I. nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) xâu kim.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Đi tìm bạn II.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. uốn nắn 165 . III.Viết: cánh buồm. xâu kim. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. nhóm. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.

. chốt lại ý nghĩa..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Sóc và nhím là đôi bạn thân. Nhím đi biệt tăm.. phần cháu bà chưa trảy vào.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe .. *ý nghĩa: Câu chuyện nói lên tình cảm thân thiết của Sóc và Nhím mặc dầu mỗi người có những hoàn cảnh sống rất khác nhau.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. ..... 4. Tranh 4: Mãi đến khi mùa xuân đưa ấm áp đến từng nhà . b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) xâu kim lưỡi liềm HS: Đọc bài trên bảng .. Tranh 2: Nhưng có 1 ngày gió lạnh từ đâu kéo về .. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. uốn nắn. bổ sung.Kể theo từng tranh ( HS khá) . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. Sóc bèn hỏi.Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp c-Kể chuyện: Đi tìm bạn (10 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.. Tranh 3: Gặp bạn thỏ. của cô H+GV: Nhận xét.. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 166 ....

Ghép ot -> ghép hót .) 167 .Đánh vần – phân tich . SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. lưỡi liềm B. II. chim hót.at (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ot hót tiếng hót at hát ca hát Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ót át tiếng hót ca hát d)Đọc từ ứng dụng (7P) bánh ngọt bãi cát trái nhót chẻ lạt Tiết 2 3. chúng em ca hát. át. ca hát .Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần ot – at *Vần ot: GV: Vần ot gồm o ..Đọc đúng các câu: “ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”. tiếng hót.đọc trơn – phân tích * Vần at: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ tiếng hót . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Bài mới: 1.Dạy vần: a)Nhận diện vần ot .Phân tích cấu tạo .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: xâu kim.t HS: Phát âm ot .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gà gáy.Mục đích yêu cầu: . cá nhân. III.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Đọc: bài 67 SGK .Bài 68: ÓT . .Giúp học sinh đọc viết được: ót.KTBC: (4 phút) ..ÁT I.

lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Gà gáy.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Quan sát.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 168 . cá nhân.“ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”. chim hót. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ot tiếng hót át ca hát HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. chúng em ca hát 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăt – ât *Vần ăt: GV: Vần im gồm ă – t HS: Đánh vần ăt -> ghép ăt -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mặt -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ rửa mặt HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ât: qui trình tương tự b) Phát âm và đánh vần ăt ât mặt vật rửa mặt đấu vật Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăt.ât I.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm .Giới thiệu bài: (2P) 2.Luyện tập HS: Luyện đọc bài trên bảng. rửa mặt.Bài mới: 1. rửa mặt. SGK III.Đọc: bài 68 SGK 2.Dạy vần mới: a) Nhận diện vần ăt .KTBC: ( 5P) 1.sử dụng tranh SGK HS: Bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ .ất (3P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK GV: Nhận xét. quan sát 169 . ất.Bài 69: ăt . ât. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. đấu vật.Mục đích yêu cầu: .Giúp học sinh đọc và viết được: ắt. đấu vật d) Đọc từ ứng dụng (7P) đôi mắt mật ong bắt tay thật thà (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng.Viết: tiếng hót.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật II. . ca hát B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

dặn học sinh về nhà đọc bài 170 . ât. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề.a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm b) Luyện viết vở tập viết (7P) ăt. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài. rửa mặt. đấu vật c) Luyện nói chủ đề Ngày chủ nhật 3.Củng cố – dặn dò: (2P) tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

Phát triển theo chủ đề: “Những người bạn tốt” II.”. HS: SGK.KTBC: (4P) 1. . Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôt – ơt *Vần ôt: GV: Vần ôt gồm ô – t HS: Đánh vần ôt .Học sinh đọc viết đúnGV: ôt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 70: ôt – ơt I.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôt– ơt (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) ôt ơt cột vợt cột cờ cái vợt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôt. cái vợt (7P) d) Đọc từ ứng dụng (7P) cơn sốt quả ớt xay bột ngớt mưa Tiết 2: 3.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2P) 2.Viết: rửa mặt.Đọc: bài 69 (SGK) 2.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm. ơt. cột cờ. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép cột -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ cột cờ HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ơt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 171 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III. đấu vật B. cột cờ. bộ ghép chữ.”. cái vợt. ghép ôt. ơt.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm.Mục đích yêu cầu: . .

đọc trơn – phân tích * Vần êt: HD tương tự 172 . bánh tét.Mục đích yêu cầu: . êt. cột cờ.GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.KTBC: (4 phút) .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bánh tét.Viết: cột cờ.t HS: Phát âm et phân tích -> ghép et-> ghép tét đánh vần – phân tich . III. HS: Bộ ghép chữ. tranh (SGK). cái vợt B. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết (7P) ôt.Dạy vần: a)Nhận diện vần et – êt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) et êt tét dệt bánh tét dệt vải Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. cái vợt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: “Những người bạn tốt” (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3.Giúp học sinh đọc viết được: et.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. II. .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Chợ tết ”. dặn học sinh về nhà đọc bài Ngày giảng:27.Đọc đúng câu: “ Chim tránh rét bay về phương nam.Giới thiệu bài: (2P) 2.Đọc: bài 70 (SGK) .12 et– êt Bài 71: I. dệt vải . Cả đàn đã thấm mẹt nhưng vẫn cố bay theo hàng”. đánh giá GV: Giới thiệu vần et – êt *Vần et: GV: Vần et gồm e. ơt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 1.

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 173 . cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. cá nhân. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .) 3.c)Viết bảng con (7P) et bánh té êt dệt vải d)Đọc từ ứng dụng (7P) nét chữ con rết sấm sét kết bạn Tiết 2 GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) et bánh tét êt dệt vải c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Chợ tết 4.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng”. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp...

HS: Bộ ghép chữ.đọc trơn – phân tích * Vần ưt: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ut. em út.t HS: Phát âm ut phân tích -> ghép ut -> ghép but đánh vần – phân tich .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. dệt vải B. sau rốt. III. ưt.Đọc đúng các câu: “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”.Viết: bánh tét.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giúp học sinh đọc viết được: ut...Giới thiệu bài: (2P) 2.) Tiết 2 3. ưt. cá nhân.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh 174 . đánh giá GV: Giới thiệu vần ut – ưt *Vần ut: GV: Vần ut gồm u .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bút chì .KTBC: (4 phút) . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. bút chì. mứt gừng d)Đọc từ ứng dụng (7P) chim cút sứt răng sút bóng nứt nẻ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. tranh (SGK).Bài 72: ut – ưt I. II.Dạy vần: a)Nhận diện vần ut – ưt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ut bút bút chì ưt mứt mứt gừng Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Đọc: bài 71 (SGK) . bút chì.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Ngón út. mứt gừng . .

Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ut. ưt. em út.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại 4. bút chì. mứt gừng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ngón út. cá nhân. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 175 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . sau rốt.Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”.

176 .Mục đích yêu cầu: . bánh ngọt. ao chuôm. ao chuôm. H+GV: Nhận xét. bảng phụ . thật thà b.HD viết vào vở Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uốn nắn. phấn.học: Nội dung A. mầm non B.Biết viết đúng mẫu chữ. bãi cát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) đỏ thắm. thật thà c. bổ sung ( 5 phút) Thanh kiếm.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. nhận xét: (6 phút) Thanh kiếm. II. GV: Nêu rõ yêu cầu. bãi cát.TẬP VIẾT : Thanh kiếm. âu yếm. âu yếm. thật thà 3.Viết nhanh. Các hoạt động dạy . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. bãi cát. âu yếm. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. bãi cát. bánh ngọt. Chấm chữa bài: 4. GV: Quan sát. bãi cát. chiều rộng. nêu nhận xét về độ cao. âu yếm. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. bánh ngọt. bánh ngọt. đánh giá (4 phút ) (2 ph) GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Đồ dùng dạy . .Nhận xét. thật thà . đẹp. thật thà I. Bài mới: 1. HD viết bảng con: ( 18 phút ) Thanh kiếm. . Khăn lau bảng. ao chuôm. dặn dò: GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. ao chuôm. cỡ chữ: Thanh kiếm. Củng cố. cỡ chữ…. HD quan sát. GV: Nhận xét chung giờ học.GV: Mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. vở tập viết. bánh ngọt. III. chữa lỗi trước lớp.Hướng dẫn viết: a. ao chuôm. uốn nắn.học: . âu yếm. hướng dẫn viết từng dòng.HS: Bảng con.

Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm. Củng cố. thời tiết GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Hướng dẫn viết: a. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. chim cút. uốn nắn.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. kết bạn. chim cút. H+GV: Nhận xét. vở tập viết. Các hoạt động dạy . chim cút. GV: Quan sát.Viết nhanh. nét chữ. kết bạn. con vịt.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. phấn. thời tiết Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. III.HD viết vào vở ( 18 phút ) Xay bột.GV: Mẫu chữ. nhận xét: (6 phút) Xay bột.học: Nội dung A. kết bạn. nét chữ. thời tiết I. Khăn lau bảng. bảng phụ . con vịt. . c.Nhận xét. chim cút. nêu nhận xét về độ cao. đẹp. nét chữ.TẬP VIẾT: Xay bột. nét chữ. chiều rộng. Bài mới: 1. kết bạn. cỡ chữ…. kết bạn.Mục đích yêu cầu: . hướng dẫn viết từng dòng. thời tiết GV: Nêu rõ yêu cầu. 177 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. chim cút. đánh giá b. II. HD quan sát. con vịt. thời tiết . .học: . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn. nét chữ. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. cỡ chữ: Xay bột.Biết viết đúng mẫu chữ. 4. chữa lỗi trước lớp. 3.Đồ dùng dạy . bãi cát B.HS: Bảng con. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. con vịt. HD viết bảng con: ( 5 phút) Xay bột. con vịt.

chữ viết .KTBC: 4P . phân tích cấu tạo *Vần iêt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con thời tiết hiểu biết HS: Đọc từ ứng dụng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần it– iêt b) Phát âm và đánh vần it iêt mit viết trái mít hiểu biết Nghỉ giải lao c) Viết bảng con it. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mít. đánh vần. bộ ghép chữ Tiếng Việt.Bài 73: it – iêt I.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì có cánh Mà lại biết bơi 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng. trái mít.Bài mới: 31P 1. bộ ghép chữ Tiếng Việt III. .Giới thiệu bài: 2. phân tích cấu tạo.Phát triển theo chủ đề: “Em tô. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 178 . viết” II. giải nghĩa từ trái mít HS: Đọc trơn. trái mít. mứt gừng B.Đọc: bài 72 (SGK) . vẽ. iêt. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. chữ viết d) Đọc từ ứng dụng con vịt đông nghịt Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về dẻ trứng”. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. iêt.Mục đích yêu cầu: . đánh giá GV: Giới thiệu vần it – iêt *Vần it: GV: Vần it gồm i – t HS: Đánh vần it .Viết: bút chì.Học sinh đọc viết đúnGV: it. ghép it.

quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. viết 3. vẽ.Ngày xuống ao chơi Đêm về đẻ trứng”. KIểM TRA CUốI HọC Kỳ I (Phòng giáo dục ra đề bài) 179 . xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. iêt. chữ viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Em tô. trái mít. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết it.

Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo *Vần ươt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 180 .Giới thiệu bài: 2. chữ viết B.Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. phân tích cấu tạo.KTBC: 4P . lướt ván .Bài 74: uôt – ươt I. HS: SGK. bộ ghép chữ.Đọc: bài 73 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần uôt– ươt b) Phát âm và đánh vần uôt ươt chuột lướt chuột nhắt lướt ván Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uôt. lướt ván d) Đọc từ ứng dụng trắng muốt tuốt lúa vượt lên ẩm ướt Tiết 2: 3. . bộ ghép chữ III. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chuột. chuột nhắt. mua muối giỗ cha con mèo”. chuột nhắt.Viết: trái mít.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm. giải nghĩa từ chuột nhắt HS: Đọc trơn.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ghép uôt.Học sinh đọc viết đúnGV: uôt. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uôt – ươt *Vần uôt: GV: Vần uôt gồm uô – t HS: Đánh vần uôt . ươt. ươt. đánh vần.

cá nhân uôt. GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ươt. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài.Chú chuột đi chợ đường xa tranh Mua mắm. mua muối giỗ cha con mèo”. chuột nhắt. xem trước bài sau. lướt ván GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Chơi cầu trượt 4. 181 .

lướt ván B.. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Bài mới: 1. ươ 4P 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm.Đồ dùng dạy – học: .ÔN TậP I. Bộ ghép chữ .GV: Bảng ôn. đánh giá bát ngát Tiết 2 3. III.. e ê .Mục đích yêu cầu: .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng t . uốn nắn 182 .HS: Bộ ghép chữ.. Sgk: 32P HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: 2.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o .Đọc bài 74 .Viết: chuột nhắt. nhóm. sửa lỗi phát âm cho HS t at ăt et êt ươt b-Đọc từ ứng dụnGV: chót vót bát ngát Việt Nam Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: chót vót Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . . cả lớp) GV: Lắng nghe.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chuột nhà và chuột đồng II. SGK.KTBC: ..

......Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. b-Luyện viết vở tập viết: chót vót bát ngát c-Kể chuyện: Chuột nhà và chuột đồng *ý nghĩa: Biết yêu quí những gì do chính tay mình làm ra... quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.. chúng đành phải rút về hang. của cô H+GV: Nhận xét. bổ sung.Củng cố – dặn dò: 2P HS: Đọc bài trên bảng . thà về nhà cũ. chuột nhà về quê thăm chuột đồng. Tranh 2: Tối đầu tiên đi kiểm ăn. 4. uốn nắn. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.. chuột đồng thu xếp hành lý. . Nó nói: Thôi.. GV: Kể lần 1 cho HS nghe ..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Một ngày nắng ráo. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. chốt lại ý nghĩa. còn bác thì khuân về hang... Tranh 3: Lần này chúng mò đến kho thực phảm. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài. chuột nhà phân cônGV: Em chạy vào nhà khuân thức ăn ra. . vội chia tay chuột nhà.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. Tranh 4: sáng hôm sau.Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 183 .Kể theo từng tranh ( HS khá) .

ac. bộ ghép chữ.Luyện tập 33P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”.KTBC: 3P . bát ngát B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 32P 1.Viết: chót vót. đánh vần.ac b) Phát âm và đánh vần oc ac sóc bác con sóc bác sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oc.Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. con sóc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. bác sĩ .Dạy vần: a) Nhận diện vần oc . . giải nghĩa từ con sóc HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ac: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. ac. bác sĩ d) Đọc từ ứng dụng hạt thóc con cóc bản nhạc con vạc Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Học sinh đọc viết đúnGV: oc. phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oc – ac *Vần oc: GV: Vần oc gồm o – c HS: Đánh vần oc . bộ ghép chữ III.Bài 76: oc – ac I.Đọc: bài 75 (SGK) . ghép oc. con sóc. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sóc.Mục đích yêu cầu: . HS: SGK. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 184 .Giới thiệu bài: 2.

xem trước bài sau. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài. bác sĩ c) Luyện nói chủ đề: Vừa vui vừa học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. 185 . cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oc. con sóc.HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ac. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Đọc bài 75 B. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. giúp HS đọc đúng.HS đọc được: oc. 186 . tranh sưu tầm. sửa sai.Đọc bài 1 lượt. dặn dò: (3 phút) HS: Quan sát tranh SGK. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. nhóm) GV: Quan sát. con sóc. tiếng.Rèn đọc: oc – ac I. từ cần luyện đọc. bác sĩ . thảo luận.học: Nội dung A. con sóc.Các hoạt động dạy .con sóc. bác sĩ “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. HS nhắc lại ( 2 em) HS tập nói trong nhóm ( nhóm đôi) Thi nói trước lớp ( 5 em) H+GV: Nhận xét.Củng cố. .Đọc được câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. ac. ac. III. HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. Liên hệ . bổ sung HS: Nhắc tên bài học.Bài mới: 1.Đồ dùng dạy . bác sĩ. đánh giá. bác sĩ . HS nhắc lại ( 2 em) HS khá nói.học: GV: Bảng con ghi âm. Luyện tập a.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Chơi cầu trượt” II.Luyện nói: Chơi cầu trượt (15 phút ) 3. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nêu rõ yêu cầu HS: Đọc SGK( đồng thanh. b. Cách thức tiến hành HS: Đọc lần lượt theo HD của GV( cá nhân) GV: Nhận xét. cá nhân.Mục đích yêu cầu: .Mục đích yêu cầu: I. HS: Ghép 1 số tiếnGV: con sóc.Luyện đọc (17 phút) oc. Bộ ghép chữ. trao đổi ND tranh. HS: SGK .

GV: Nhắc nội dung bài. 187 .Nhận xét chung giờ học. .

quả gấc . bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: .Đọc: bài 76 (SGK) .Viết: con sóc. . viết đúnGV: ăc.Học sinh đọc. âc. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. mắc áo.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”.Bài mới: 31P 1. quả gấc d) Đọc từ ứng dụng màu sắc ăn mặc giấc ngủ nhấc chân Tiết 2: 3.Giới thiệu bài: 2.Bài 77: ăc – âc I. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mắc.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: 4P . mắc áo.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăc– âc b) Phát âm và đánh vần ăc âc mắc gấc mắc áo quả gấc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăc.Phát triển theo chủ đề: “ Ruộng bậc thang” II. bộ ghép chữ. đánh vần. ghép ăc. âc. phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. giải nghĩa từ: Mắc áo HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo *Vần âc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 188 .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Những đàn chim ngói Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăc – âc *Vần ăc: GV: Vần ăc gồm ă – c HS: Đánh vần ăc . bác sĩ B. HS: SGK.

cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ăc.Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. quả gấc GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Ruộng bậc thang 4. âc. mắc áo.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. 189 .

đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 190 .Mục đích yêu cầu: .Bài 78: uc – ưc I.Dạy vần: a) Nhận diện vần uc– ưc b) Phát âm và đánh vần uc ưc trục lực cần trục lực sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uc.Giới thiệu bài: 2. giải nghĩa từ: cần trục HS: Đọc trơn. đánh vần. bộ ghép chữ.KTBC: 4P . ghép uc. bộ ghép chữ III. HS: SGK.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. viết đúnGV: uc.Phát triển theo chủ đề: “ Ai thức dậy sớm nhất” II.Đọc: bài 77 (SGK) .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì màu đỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Học sinh đọc.Viết: ăc. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. cần trục.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì màu đỏ Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. ưc. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép trục. mắc áo B. âc. phân tích cấu tạo *Vần ưc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con lọ mực nóng nực Tiết 2: 3. lực sĩ d) Đọc từ ứng dụng máy xúc cúc vạn thọ GV: Giới thiệu vần uc – ưc *Vần uc: GV: Vần uc gồm u – c HS: Đánh vần uc . lực sĩ .Bài mới: 31P 1. cần trục. phân tích cấu tạo. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ưc.

ưc.Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. lực sĩ c) Luyện nói chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất 4. 191 . cần trục. xem trước bài sau. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. b) Luyện viết vở tập viết uc.Củng cố – dặn dò: 3P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Mục đích yêu cầu: . giải nghĩa từ: thợ mộc HS: Đọc trơn.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôc– uôc b) Phát âm và đánh vần ôc uôc mộc đuốc thợ mộc ngọn đuốc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. bộ ghép chữ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôc – uôc *Vần ôc: GV: Vần ôc gồm ô – c HS: Đánh vần ôc .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”.Đọc: bài 78 (SGK) . ưc. ngọn đuốc d) Đọc từ ứng dụng con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài Tiết 2: 3.Bài mới: 31P 1. thợ mộc. . ngọn đuốc .Phát triển theo chủ đề: “ Tiêm chủng. phân tích cấu tạo. thợ mộc. ghép ôc. uôc. phân tích cấu tạo *Vần uôc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 192 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.KTBC: 4P . HS: SGK. uống thuốc” II. cần trục.Học sinh đọc. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. uôc. viết đúnGV: ôc. đánh vần.Giới thiệu bài: 2. bộ ghép chữ III.Bài 79: ôc – uôc I. lực sĩ B.Viết: uc. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mộc.

Củng cố – dặn dò: 3P GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. 193 . uôc. ngọn đuốc c) Luyện nói chủ đề: Tiêm chủng. uống thuốc 4.b) Luyện viết vở tập viết ôc. Ôn lại bài. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. thợ mộc. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

HS: SGK. bộ ghép chữ.Học sinh đọc. đánh vần. ghép iêc. rước đèn d) Đọc từ ứng dụng cá diếc cái lược công việc thước kẻ Tiết 2: 3.Phát triển theo chủ đề: “ Xiếc. ươc.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ươc.Bài 80: iêc – ươc I.Giới thiệu bài: 2.KTBC: 4P . .Viết: ôc. viết đúnGV: iêc. bộ ghép chữ III.Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xiếc. phân tích cấu tạo *Vần ươc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 194 . xem xiếc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông”.Bài mới: 31P 1. uôc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. múa rối. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêc – ươc *Vần iêc: GV: Vần iêc gồm iê – c HS: Đánh vần iêc . rước đèn . ngọn đuốc B.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêc– ươc b) Phát âm và đánh vần iêc ươc xiếc rước xem xiếc rước đèn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêc. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ca nhạc” II. phân tích cấu tạo. giải nghĩa từ: xem xiếc HS: Đọc trơn.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. thợ mộc.Đọc: bài 79 (SGK) . xem xiếc.

b) Luyện viết vở tập viết iêc. ươc. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. múa rối. 195 . Ôn lại bài. rước đèn GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xiếc. xem xiếc.Êm đềm khua nước ven sông”.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. ca nhạc 4.

. Bài mới: 1.. III. âu yếm B. hạt thóc I. 3.. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau..Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. vở tập viết. cỡ chữ: tuốt lúa.Viết nhanh. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HD quan sát. HD viết bảng con: ( 5 phút) tuốt lúa.Biết viết đúng mẫu chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Khăn lau bảng. Các hoạt động dạy . GV: Quan sát. H+GV: Nhận xét.. chữa lỗi trước lớp. Củng cố.. đẹp. uốn nắn. hạt thóc.HD viết vào vở ( 18 phút ) tuốt lúa.học: Nội dung A. hạt thóc. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 196 . uốn nắn. đánh giá b.HS: Bảng con. Chấm chữa bài: 4.. hạt thóc. . GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.. hạt thóc . bổ sung GV: Nêu rõ yêu cầu.TẬP VIẾT : Tuốt lúa.Nhận xét.. . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. II. c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. chiều rộng.( Cả lớp ) GV: Quan sát.GV: Mẫu chữ... Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm..học: . cỡ chữ…. bảng phụ . nêu nhận xét về độ cao.. phấn.Đồ dùng dạy .. hướng dẫn viết từng dòng.Hướng dẫn viết: a.Mục đích yêu cầu: . nhận xét: (6 phút) tuốt lua.

đôi guốc..Giới thiệu bài: (2 phút) 2. 197 . Khăn lau bảng. Các hoạt động dạy .. HD viết bảng con: ( 5 phút) Con ốc... GV: Quan sát. cá diếc. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Nêu rõ yêu cầu. H+GV: Nhận xét. 4.Biết viết đúng mẫu chữ.. cá diếc. hướng dẫn viết từng dòng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác )..GV: Mẫu chữ. cá diếc. .HS: Bảng con. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. cá diếc.học: . đôi guốc.. III. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. bảng phụ . HD quan sát. cá diếc.. nêu nhận xét về độ cao.. chiều rộng.. .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. vở tập viết. hạt thóc B. chữa lỗi trước lớp. I... Bài mới: 1.( Cả lớp ) GV: Quan sát. c.. II. uốn nắn. uốn nắn.Đồ dùng dạy . Củng cố. nhận xét: (6 phút) Con ốc. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) tuốt lúa..HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ốc. đôi guốc... Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. cỡ chữ: Con ốc. đôi guốc. đánh giá b.Mục đích yêu cầu: ..TẬP VIẾT: Con ốc. phấn. cỡ chữ…. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. đôi guốc..Nhận xét. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.. .Viết nhanh. đẹp.Hướng dẫn viết: a. 3.học: Nội dung A..

đánh vần. mẹ ơi cô dạy Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo.Đọc: Bài 80 (SGK) . viết đúnGV: ach.Phát triển theo chủ đề: “ Giữ gìn sách vở” II. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sách.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1.Giới thiệu bài: 2. HS: SGK.Viết: iêc. mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mẹ. ươc B.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mẹ. .Học sinh đọc. bộ ghép chữ III.KTBC: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 198 . cuốn sách d) Đọc từ ứng dụng viên gạch sạch sẽ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con kênh rạch cây bạch đàn Tiết 2: 3. áo cũng bẩn ngay”. phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ach. giải nghĩa từ: cuốn sách HS: Đọc trơn.Dạy vần: a) Nhận diện vần: ach b) Phát âm và đánh vần ach sách cuốn sách 4P 31P GV: Giới thiệu vần ach *Vần acHS: GV: Vần ach gồm a – ch HS: Đánh vần ach . ghép ach.Bài 81: ach I. cuốn sách . bộ ghép chữ.

Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. Ôn lại bài. b) Luyện viết vở tập viết ach. áo cũng bẩn ngay”. xem trước bài sau. cuốn sách c) Luyện nói chủ đề: Giữ gìn sách vở 4. 199 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ich – êch *Vần icHS: GV: Vần ich gồm i – ch HS: Đánh vần ich .Viết: ach. tờ lịch. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần ich– êch b) Phát âm và đánh vần ich êch lịch ếch tờ lịch con ếch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ich. viết đúnGV: ich. cuốn sách B.Bài mới: 31P 1. ri rích Có ích. tờ lịch.Học sinh đọc. con ếch . ghép ich. phân tích cấu tạo *Vần êcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 200 .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép lịch.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. có ích”.Phát triển theo chủ đề: “ Chúng em đi du lịch” II. bộ ghép chữ III.Đọc: bài 81 (SGK) .KTBC: 4P .Bài 82: ich – êch I.Luyện tập Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. .Giới thiệu bài: 2.Mục đích yêu cầu: . đánh vần. HS: SGK. con ếch d) Đọc từ ứng dụng vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Tiết 2: 3. phân tích cấu tạo. giải nghĩa từ: tờ lịch HS: Đọc trơn. êch. êch. bộ ghép chữ.

xem trước bài sau. ri rích Có ích. 201 . con ếch GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Chúng em đi du lịch 4.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài. tờ lịch. dặn học sinh về nhà đọc bài H. êch.a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. có ích”. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ich.

Đọc bài 82 . sửa lỗi phát âm cho HS ch ach êch ich b-Đọc từ ứng dụnGV: thác nước chúc mừng Nghỉ giải lao: ích lợi HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ 202 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Bài 83: ôn tập I.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa .Giới thiệu bài: 2.Mục đích yêu cầu: .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng II.Đồ dùng dạy – học: .Viết: ich.GV: Bảng ôn.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn 13 chữ ghi vần vừa học từ bài 76 đến 82.KTBC: . .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: ă â o ô u ư iê uô ươ a ê i c ăc âc oc ôc uc ưc iêc uôc ươc ac 4P Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . đánh giá 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. SGK. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Bài mới: 1. Bộ ghép chữ . nhóm.HS: Bộ ghép chữ. III. cả lớp) GV: Lắng nghe. êch B.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.

.Luyện tập 32P a-Luyện đọc bảng. uốn nắn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . của cô H+GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . .... đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: thác nước ích lợi c-Kể chuyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng *ý nghĩa: Nhờ sống tốt bụng Ngốcđã gặp được nhiều điều tốt đẹp... Sgk: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Tranh 3: Vừa lúc ở kinh đô có chuyện lạ ... giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. được lấy công chúa làm vợ.. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 203 .Củng cố – dặn dò: 2P HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Nhà kia có 1 con út rất ngốc nghếch.. ba cô con gái.Kể theo từng tranh ( HS khá) .. 4. bổ sung.. Tranh 2: Trên đường anh tạt vào 1 quán nhỏ.. chốt lại ý nghĩa.c-Viết bảng con: thác nước ích lợi Tiết 2 3. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài..HS khác nhắc lại lời kể của bạn. Tranh 4: Công chúa nhìn thấy đoàn 7 người cùng con ngỗng.

múa sạp .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.ap b) Phát âm và đánh vần op ap họp sạp họp nhóm múa sạp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con op. ngọn cây. . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phân tích cấu tạo.Mục đích yêu cầu: . ap. họp nhóm. bộ ghép chữ III.Viết: thác nước. họp nhóm. bộ ghép chữ. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép họp.Phát triển theo chủ đề: “ Chóp núi. phân tích cấu tạo *Vần ap: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 204 . HS: SGK. viết đúnGV: op.Giới thiệu bài: 2.Bài mới: 31P 1. ap. đánh vần. chúc mừng B.Dạy vần: a) Nhận diện vần op . múa sạp d) Đọc từ ứng dụng con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp Tiết 2: 3.KTBC: 4P .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.Học sinh đọc. Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. tháp chuông” II.Đọc: Bài 83 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần op . giải nghĩa từ: họp nhóm HS: Đọc trơn. ghép op.ap *Vần op: GV: Vần op gồm o – p HS: Đánh vần op .Bài 84: op – ap I.

205 . xem trước bài sau. múa sạp c) Luyện nói chủ đề: Chóp núi. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ap.b) Luyện viết vở tập viết op. ngọn cây. họp nhóm. Ôn lại bài. tháp chuông 4.

âp. bộ ghép chữ. .Mục đích yêu cầu: . giải nghĩa từ: cải bắp HS: Đọc trơn.Bài mới: 31P 1.Đọc: Bài 84 (SGK) . cải bắp.Bài 85: ăp – âp I.Học sinh đọc. múa sạp B.âp b) Phát âm và đánh vần ăp âp bắp mập cải bắp cá mập Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăp. viết đúnGV: ăp. cá mập .Giới thiệu bài: 2. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăp .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 206 . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. cải bắp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. ghép ăp. đánh vần. phân tích cấu tạo. âp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăp . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép bắp. phân tích cấu tạo *Vần âp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cá mập d) Đọc từ ứng dụng gặp gỡ ngăn nắp tập múa bập bênh Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.KTBC: 4P .âp *Vần ăp: GV: Vần ăp gồm ă – p HS: Đánh vần ăp . bộ ghép chữ III.Viết: họp nhóm.Phát triển theo chủ đề: “ Trong cặp sách của em” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. HS: SGK.

cá mập GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Trong cặp sách của em 4. 207 . Ôn lại bài.Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. âp. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cải bắp. b) Luyện viết vở tập viết ăp. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

cá mập B. ơp. phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 208 . bộ ghép chữ III. . ơp. lớp học .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ghép ôp.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp . hộp sữa.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. HS: SGK.Bài 86: ôp – ơp I. hộp sữa.Mục đích yêu cầu: . giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn. viết đúnGV: ôp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp .Học sinh đọc.ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp .Đọc: Bài 85 (SGK) .Viết: cải bắp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: 2.KTBC: 4P . lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3. bộ ghép chữ. đánh vần.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.

xem trước bài sau. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài. ơp. cá nhân ôp.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. 209 . lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4. hộp sữa. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Viết: hộp sữa. đèn xếp . ghép ep. bộ ghép chữ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. lớp học B. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn.Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.KTBC: 4P .Mục đích yêu cầu: . HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 210 .Đọc: Bài 86 (SGK) . viết đúnGV: ep.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. cá chép. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.Bài 87: ep – êp I.Giới thiệu bài: 2.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. cá chép. phân tích cấu tạo. êp.Học sinh đọc. đánh vần.Bài mới: 31P 1. HS: SGK. bộ ghép chữ III.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep. êp. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep .

211 . đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4. cá chép. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài. êp.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau.b) Luyện viết vở tập viết ep. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp. viết đúnGV: ip. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. búp sen . up.Giới thiệu bài: 2. đánh vần.KTBC: 4P . bắt nhịp.Học sinh đọc.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip . ghép ip.Bài 88: ip – up I. bộ ghép chữ III.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II. êp. .Đọc: Bài 87 (SGK) .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. up. bộ ghép chữ. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 212 . HS: SGK. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 31P 1. xếp B.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip. bắt nhịp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. chép.Viết: ep. phân tích cấu tạo.

213 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. b) Luyện viết vở tập viết ip. up. Ôn lại bài. xem trước bài sau. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. bắt nhịp.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4.

tấm liếp.Đọc: Bài 88 (SGK) .Bài mới: 31P 1.Mục đích yêu cầu: . búp B. . ươp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài 89: iêp – ươp I. viết đúnGV: iêp. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn. bộ ghép chữ. đánh vần. up.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.KTBC: 4P . phân tích cấu tạo.Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3. ghép iêp. bộ ghép chữ III. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Học sinh đọc. ươp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Giới thiệu bài: 2. nhịp. tấm liếp. giàn mướp . phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 214 .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp. HS: SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp.Viết: ip.

cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. tấm liếp.Cướp cờ mà chạy”. xem trước bài sau. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 215 . b) Luyện viết vở tập viết iêp. ươp.

bếp lửa.Nhận xét.Hướng dẫn viết: a. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. bảng phụ . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. nhận xét: (6 phút) Bập bênh.học: . Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. xinh đẹp. chiều rộng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. HD quan sát.TẬP VIẾT: Bập bênh. Củng cố. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. GV: Quan sát. 4. lợp nhà.học: Nội dung A. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.Biết viết đúng mẫu chữ. uốn nắn. Bài mới: 1. Các hoạt động dạy . cỡ chữ: Bập bênh. bếp lửa. xinh đẹp. lợp nhà. uốn nắn. . 216 . ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ….HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. đẹp. xinh đẹp. III. giúp đỡ. Khăn lau bảng. 3. c. nêu nhận xét về độ cao. xinh đẹp. hướng dẫn viết từng dòng.HS: Bảng con. ướp cá I.Mục đích yêu cầu: . chữa lỗi trước lớp.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. xinh đẹp. bếp lửa.GV: Mẫu chữ. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). lợp nhà B. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. lợp nhà. bếp lửa. giúp đỡ. ướp cá . vở tập viết.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. bếp lửa.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đánh giá b. lợp nhà. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. giúp đỡ.Đồ dùng dạy . lợp nhà. phấn. giúp đỡ. II. . giúp đỡ.Viết nhanh.

chiều rộng. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách.HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa. áo choàng. hí hoáy. II... HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. kế hoạch. hướng dẫn viết từng dòng.GV: Mẫu chữ.Viết nhanh. . áo choàng. vở tập viết.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.. khoẻ khoắn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. . cỡ chữ: Sách giáo khoa. .học: . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. . kế hoạch. hí hoáy B. III. . . bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa.Mục đích yêu cầu: . áo choàng.. hí hoáy.Biết viết đúng mẫu chữ. uốn nắn. áo choàng. hí hoáy. khoẻ khoắn.. . đánh giá b.. phấn. chữa lỗi trước lớp. Bài mới: 1. Các hoạt động dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. hí hoáy. uốn nắn. khoẻ khoắn..Đồ dùng dạy . hí hoáy. kế hoạch. 4. khoẻ khoắn. c. GV: Quan sát. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Củng cố.học: Nội dung A. H+GV: Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Hướng dẫn viết: a. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.HS: Bảng con.Nhận xét. 3. nêu nhận xét về độ cao. bảng phụ . 217 . GV: Nêu rõ yêu cầu.TẬP VIẾT: Sách giáo khoa. kế hoạch. kế hoạch.. I. Khăn lau bảng. cỡ chữ…. áo choàng. HD quan sát. khoẻ khoắn. đẹp. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.

Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: cải bắp. lớp học . phân tích cấu tạo. HS: SGK. ghép ôp. ơp.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. đánh vần. cá mập B. ơp.Học sinh đọc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp .ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp .Giới thiệu bài: 2.KTBC: 4P . giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn. bộ ghép chữ. hộp sữa. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. hộp sữa.Đọc: Bài 85 (SGK) . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . bộ ghép chữ III.Bài 86: ôp – ơp I.Bài mới: 31P 1. viết đúnGV: ôp. phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 218 . .

hộp sữa.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4. cá nhân ôp. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. ơp. Ôn lại bài. xem trước bài sau. 219 .

Bài 87: ep – êp I. cá chép.Giới thiệu bài: 2. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3. êp. bộ ghép chữ III. đèn xếp .Đọc: Bài 86 (SGK) .Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II. êp. HS: SGK. cá chép. viết đúnGV: ep.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. lớp học B. phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ.Viết: hộp sữa. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn. ghép ep. .KTBC: 4P . đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép.Học sinh đọc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.Bài mới: 31P 1.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 220 . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.

cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. êp. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.b) Luyện viết vở tập viết ep. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4. xem trước bài sau. Ôn lại bài. cá chép. 221 .

up.Viết: ep.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip.Đọc: Bài 87 (SGK) .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. đánh vần. viết đúnGV: ip. chép. bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3.Học sinh đọc.Giới thiệu bài: 2.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip . êp.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ III. phân tích cấu tạo. . búp sen . up. bắt nhịp.Bài mới: 31P 1.Bài 88: ip – up I.Mục đích yêu cầu: . xếp B. ghép ip.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: SGK.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 222 . giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn.KTBC: 4P . bắt nhịp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp.

b) Luyện viết vở tập viết ip. xem trước bài sau. up. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 223 . búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. bắt nhịp. Ôn lại bài.

HS: SGK. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3. ghép iêp.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. giàn mướp .Giới thiệu bài: 2. ươp. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 224 .Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp. phân tích cấu tạo.Học sinh đọc.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II. bộ ghép chữ III. .Đọc: Bài 88 (SGK) .Bài 89: iêp – ươp I.Mục đích yêu cầu: .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp.Bài mới: 31P 1. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”. tấm liếp. nhịp. up. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp . tấm liếp.KTBC: 4P . bộ ghép chữ.Viết: ip. đánh vần. viết đúnGV: iêp. búp B. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ươp.

225 . cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. ươp. dặn học sinh về nhà đọc bài H. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. Ôn lại bài. b) Luyện viết vở tập viết iêp.Cướp cờ mà chạy”. tấm liếp.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

lợp nhà. lợp nhà.Nhận xét. 226 . nêu nhận xét về độ cao. Bài mới: 1.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. III. phấn. H+GV: Nhận xét. ướp cá I.GV: Mẫu chữ. ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. II. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. lợp nhà B.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. lợp nhà. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. đẹp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Khăn lau bảng. vở tập viết. bếp lửa. c. lợp nhà. chiều rộng. . xinh đẹp. giúp đỡ. chữa lỗi trước lớp.học: .học: Nội dung A. giúp đỡ. giúp đỡ. xinh đẹp. xinh đẹp. đánh giá b. hướng dẫn viết từng dòng. HD quan sát. giúp đỡ. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. . ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy . uốn nắn. Củng cố. Các hoạt động dạy .Biết viết đúng mẫu chữ. ướp cá . bếp lửa. bảng phụ .Mục đích yêu cầu: . xinh đẹp. bếp lửa.Viết nhanh. bếp lửa. 4. bếp lửa.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. lợp nhà.TậP VIếT: Bập bênh. cỡ chữ: Bập bênh. 3.Hướng dẫn viết: a.HS: Bảng con. cỡ chữ…. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. giúp đỡ. GV: Quan sát. xinh đẹp. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. uốn nắn.

Củng cố.Hướng dẫn viết: a.Đồ dùng dạy .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.. vở tập viết. khoẻ khoắn.GV: Mẫu chữ. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. hí hoáy. áo choàng. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. . áo choàng. nêu nhận xét về độ cao. GV: Quan sát.HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa.học: Nội dung A. đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). . GV: Nêu rõ yêu cầu. Bài mới: 1. hí hoáy B.TậP VIếT: Sách giáo khoa. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. hí hoáy. III.Mục đích yêu cầu: . khoẻ khoắn..học: . 227 .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. . bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. II. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. kế hoạch. uốn nắn. 3.. phấn. kế hoạch. H+GV: Nhận xét. HD quan sát.. áo choàng. cỡ chữ…. hướng dẫn viết từng dòng. kế hoạch. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Khăn lau bảng. áo choàng. khoẻ khoắn..HS: Bảng con. uốn nắn.( Cả lớp ) GV: Quan sát. I. khoẻ khoắn. hí hoáy.. 4. c. hí hoáy. .Viết nhanh. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách. cỡ chữ: Sách giáo khoa. chiều rộng.. đánh giá b.Nhận xét..Biết viết đúng mẫu chữ. . áo choàng. khoẻ khoắn. . . Các hoạt động dạy . chữa lỗi trước lớp. hí hoáy. kế hoạch. bảng phụ . Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. kế hoạch.

Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Bộ ghép chữ . nhóm.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o ô ơ u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Bài 90: ôn tập I.Đồ dùng dạy – học: . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) p ap ăp b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đầy ăp đón tiếp ấp trứng Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) đón tiếp ấp trứng HS: Nêu các vần kết thúc bằng p đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.HS: Bộ ghép chữ. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. III.Bài mới: 1. . cả lớp) GV: Lắng nghe.GV: Bảng ôn.Viết: tấm liếp.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.KTBC: (4 phút) . .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. giàn mướp B.Đọc bài 89 .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Ngỗng và tép” II.Mục đích yêu cầu: . nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. uốn nắn 228 . SGK.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng p .

Sgk: (16 phút) “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.3. của cô H+GV: Nhận xét.Kể theo từng tranh ( HS khá) . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) *ý nghĩa: 4. ấp trứng c-Kể chuyện: Ngỗng và tép (10 phút) HS: Đọc bài trên bảng .HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Tranh 2: Tranh 3: Tranh 4: . b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) đón tiếp. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn. chốt lại ý nghĩa. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 229 . bổ sung. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.

múa xoè d) Đọc từ ứng dụng sách giáo khoa chích choè Hoà bình mạnh khoẻ Tiết 2: 3.KTBC: 4P . hoạ sĩ. HS: SGK. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oa – oe *Vần oa: GV: Vần oa gồm o – a HS: Đánh vần oa . . múa xoè . đánh vần. giải nghĩa từ: hoạ sĩ HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo.Bài mới: 31P 1.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng”. ấp trứng B.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc: Bài 90 (SGK) .Mục đích yêu cầu: . bộ ghép chữ.Bài 91: oa – oe I. ghép oa. oe. bộ ghép chữ III. viết đúnGV: oa.Dạy vần: a) Nhận diện vần oa – oe b) Phát âm và đánh vần oa oe hoạ xoè hoạ sĩ múa xoè Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oa.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển theo chủ đề: “ Sức khoẻ là vốn quí nhất” II.Giới thiệu bài: 2. phân tích cấu tạo *Vần oe: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 230 . hoạ sĩ.Viết: đón tiếp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. oe. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạ.Học sinh đọc.

oe.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. hoạ sĩ. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 231 . Ôn lại bài.Bay làn hương dịu dàng”. xem trước bài sau. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. múa xoè GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Sức khoẻ là vốn quí 4. b) Luyện viết vở tập viết oa.

. oay. ghế xoay. phân tích cấu tạo *Vần oay: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 232 .Bài 92: oai .oay *Vần oai: GV: Vần oai gồm oa – i HS: Đánh vần oai . đánh vần. ghế tựa” II. oay.oay b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oai.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. gió xoáy d) Đọc từ ứng dụng quả xoài hí hoáy khoai lang loay hoay Tiết 2: 3. ghép oai. bộ ghép chữ. phân tích cấu tạo.Phát triển theo chủ đề: “ Ghế đẩu. điện thoại.Đọc: Bài 91 (SGK) . giải nghĩa từ: điện thoại HS: Đọc trơn. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài mới: 31P 1. HS: SGK. gió xoáy .Viết: oa. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oai . bộ ghép chữ III. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: 2. oe.Học sinh đọc.Dạy vần: a) Nhận diện vần oai . múa xoè B.KTBC: 4P .oay I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . hoạ sĩ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. điện thoại.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. mưa sa đầy đồng”. viết đúnGV: oai. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép thoại. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư làm mạ.

ghế tựa 4. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. ghế xoay. điện thoại.Tháng tư làm mạ. mưa sa đầy đồng”. 233 . gió xoáy c) Luyện nói chủ đề: Ghế đẩu. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài. oay. Ôn lại bài. b) Luyện viết vở tập viết oai.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

điện thoại. oăn.Giới thiệu bài: 2. ghép oan.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Viết: oai.Mục đích yêu cầu: .Học sinh đọc.Phát triển theo chủ đề: “ Con ngoan. phân tích cấu tạo *Vần oăn: qui trình tương tự Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oan. giàn khoan. bộ ghép chữ. tóc xoăn d) Đọc từ ứng dụng phiếu bé ngoan khoẻ khoắn học toán xoắn thừng GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. . phân tích cấu tạo.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con A. đánh vần.KTBC: 4P .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. oay.Đọc: Bài 92 (SGK) .Dạy vần: a) Nhận diện vần oan – oăn b) Phát âm và đánh vần oăn oăn khoan xoăn giàn khoan tóc xoan GV: Giới thiệu vần oan – oăn *Vần oan: GV: Vần oan gồm oa – n HS: Đánh vần oan . trò giỏi” II. bộ ghép chữ III. gió xoáy B. oăn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép khoan. HS: SGK. tóc xoăn . giàn khoan.Bài mới: 31P 1. viết đúnGV: oan. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 234 .Bài 93: oan – oăn I. giải nghĩa từ: giàn khoan HS: Đọc trơn.

Củng cố – dặn dò: GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài.HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. trò giỏi 4. xem trước bài sau. 235 . tóc xoăn c) Luyện nói chủ đề: Con ngoan. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oan. giàn khoan. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. oăn.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo *Vần oănGV: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 236 . HS: SGK.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ. ghép oang.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài”. đánh vần.Đọc: Bài 93 (SGK) . phân tích cấu tạo. oăn. áo len. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. vỡ hoang.Bài 94: oang – oăng I.Học sinh đọc. viết đúnGV: oang. xoăn B. .Phát triển theo chủ đề: “ áo choàng.Giới thiệu bài: 2. khoan.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a) Nhận diện vần oang – oăng b) Phát âm và đánh vần oang oăng vỡ hoang hoẵng vỡ hoang con hoẵng Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oang. bộ ghép chữ III.KTBC: 4P .Mục đích yêu cầu: . giải nghĩa từ: vỡ hoang HS: Đọc trơn. con hoẵng d) Đọc từ ứng dụng áo choàng liến thoáng oang oang dài ngoãng Tiết 2: 3. áo sơ mi” II. oăng. con hoãng .Viết: oan. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oang – oăng *Vần oanGV: GV: Vần oang gồm oa – ng HS: Đánh vần oang . oăng. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoang. vỡ hoang.

b) Luyện viết vở tập viết oang. con hoẵng c) Luyện nói chủ đề: áo choàng. oăng. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài. vỡ hoang. xem trước bài sau. áo len. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: 3P tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Xem chúng em học bài”. áo sơ mi 4. 237 .

đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oanh – oăch *Vần oanHS: GV: Vần oanh gồm oa – nh HS: Đánh vần oanh .Viết: oang.Đọc: Bài 94 (SGK) .Mục đích yêu cầu: . thu hoạch . doanh trại. doanh trại.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. thu hoạch d) Đọc từ ứng dụng khoanh tay kế hoạch mới toanh loạch xoạch Tiết 2: 3.Học sinh đọc. phân tích cấu tạo. bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. hoẵng B. doanh trại” II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cửa hàng. ghép oanh.Dạy vần: a) Nhận diện vần oanh – oăch b) Phát âm và đánh vần oanh oăch doanh hoạch doanh trại thu hoạch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oanh.Phát triển theo chủ đề: “ Nhà máy. oach. phân tích cấu tạo *Vần oăcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Chúng em tích cực thu gom giấy. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép doanh.Bài 95: oanh – oach I. đánh vần.Giới thiệu bài: 2.Bài mới: 31P 1. HS: SGK. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 238 .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chúng em tích cực thu gom giấy. oăch. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. bộ ghép chữ III. giải nghĩa từ: doanh trại HS: Đọc trơn. viết đúnGV: oanh.KTBC: 4P . hoang. . oăng.

Ôn lại bài. oăch. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. thu hoạch c) Luyện nói chủ đề: Nhà máy. doanh trại. doanh trại 4.b) Luyện viết vở tập viết oanh. 239 . cửa hàng.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Học sinh đọc.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thoắt một cái. oăt. hoạt hình.Dạy vần: a) Nhận diện vần oat – oăt b) Phát âm và đánh vần oat oăt hoạt choắt hoạt hình loắt choắt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oat. phân tích cấu tạo *Vần oăt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. .Bài 96: oat – oăt I. Đó là chú bé hoạt bát nhất HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 240 .Giới thiệu bài: 2. oăt. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạt. HS: SGK. bộ ghép chữ III. đánh vần. phân tích cấu tạo. doanh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. So sánh oat với oanh HS: Đánh vần oat . Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. viết đúnGV: oat.Bài mới: 31P 1. oăch. giải nghĩa từ: hoạt hình HS: Đọc trơn. bộ ghép chữ. hoạch B.Đọc: Bài 95 (SGK) .KTBC: 4P . Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. loắt choắt . loắt choắt d) Đọc từ ứng dụng lưu loát chỗ ngoặt đoạt giải nhọn hoắt GV: Giới thiệu vần oat – oăt *Vần oat: GV: Vần oat gồm oa – t H.Viết: oanh. ghép oat.Phát triển theo chủ đề: “ Phim hoạt hình” II. hoạt hình. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Thoắt một cái. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng”.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. loắt choắt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Phim hoạt hình 4. xem trước bài sau. hoạt hình. 241 . Ôn lại bài. b) Luyện viết vở tập viết oat.của cánh rừng”. oăt.

Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”. . . oăt. ch.Đọc bài 96 .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: o o o Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Chú gà trống khôn ngoan” II.Đồ dùng dạy – học: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. t. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) a e ai ay oa oe at ăt ach oat an ăn ang ăng oan b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Khoa học ngoan ngoãn khai hoang HS: Nêu các vần kết thúc bằng n. t.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. nh. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Bài 97: ôn tập I. SGK.Bài mới: 1.GV: Bảng ôn.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n.HS: Bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . hoạt. Bộ ghép chữ . B.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. choắt.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. ch. y. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. cả lớp) GV: Lắng nghe. nhóm. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 242 . ng . ng.Viết: oat. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.KTBC: (4 phút) . nh. III.

đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. bổ sung.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. uốn nắn. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang 3. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) 4. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang c-Kể chuyện: Chú Gà trống khôn ngoan (10 phút) *ý nghĩa: SGV GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 243 . của cô H+GV: Nhận xét.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) HS: Tập kể trong nhóm . chốt lại ý nghĩa.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. Sgk: (16 phút) “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”.

viết đúnGV: uê. giải nghĩa từ: bông huệ HS: Đọc trơn. .KTBC: 4P . bộ ghép chữ. huy hiệu d) Đọc từ ứng dụng cây vạn tuế xum xuê GV: Giới thiệu vần uê – uy *Vần uê: GV: Vần uê gồm u – ê HS: So sánh uê với ui HS: Đánh vần uê .Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. khai hoang B.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi”. huy hiệu . đánh vần.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo *Vần uy: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con tàu thuỷ khuy áo Tiết 2: 3.Đọc: Bài 97 (SGK) . uy.Giới thiệu bài: 2.Phát triển theo chủ đề: “ Tàu hoả.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. uy.Học sinh đọc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 244 . ghép uê.Dạy vần: a) Nhận diện vần uê – uy b) Phát âm và đánh vần uê huệ bông huệ uy huy huy hiệu Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uê. bông huệ. tàu thuỷ. phân tích cấu tạo. máy bay” II.Bài mới: 31P 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: ngoan ngoãn.Bài 98: uê – uy I. ô tô. HS: SGK. bông huệ. bộ ghép chữ III. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huệ.

“ Cỏ mọc xanh chân đê
Dâu xum xuê nương bãi
Cây cam vàng thêm trái
Hoa khoe sắc nơi nơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
ê, uy, bông huệ, huy hiệu
c) Luyện nói chủ đề:
“ Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

245

Bài 99:

uơ – uya

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
- Đọc: Bài 98 (SGK)
- Viết: uê, uy, huệ, hiệu
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uơ – uya
b) Phát âm và đánh vần

huơ
huơ vòi

4P

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con

31P

uya
khuya
đêm khuya

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
d) Đọc từ ứng dụng
thuở xưa
giấy pơ-luya
huơ tay
phéc-mơ-tuya
Tiết 2:

GV: Giới thiệu vần uơ – uya
*Vần uơ:
GV: Vần uơ gồm u – ơ
HS: So sánh uơ với uy
HS: Đánh vần uơ , ghép uơ, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép huơ, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: huơ vòi
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uya: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
246

Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
b) Luyện viết vở tập viết
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
c) Luyện nói chủ đề:
“ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

247

Bài 100:

uân – uyên

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 99 (SGK)
- Viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uân – uyên
b) Phát âm và đánh vần
uân
xuân
mùa xuân

uyên
chuyền
bóng chuyền

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
d) Đọc từ ứng dụng
huân chương
tuần lễ

chim khuyên
kể chuyện

Tiết 2:

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uân – uyên
*Vần uân:
GV: Ghép vần uân
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uân , ghép uân, đánh
vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuân, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: mùa xuân
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyên: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Chim én bận đi đâu
248

Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
b) Luyện viết vở tập viết
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

c) Luyện nói chủ đề:
Em thích đọc truyện

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết

3P

GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

249

Bài 101:

uât – uyêt

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 100 (SGK)
- Viết: uân, uyên, xuân, chuyền
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uât – uyêt
b) Phát âm và đánh vần
uât
xuất
sản xuất

uyêt
duyệt
duyệt binh

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
d) Đọc từ ứng dụng
luật giao thông
nghệ thuật

băng tuyết
tuyệt đẹp

Tiết 2:
3,Luyện tập
a) Luyện đọc bảng – Sgk

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uât – uyêt
*Vần uât:
GV: Ghép vần uât
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uât , ghép uât, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuất, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: Sản xuất
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyêt: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

32P

250

“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

c) Luyện nói chủ đề:
“ Đất nước ta tuyệt đẹp”

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

3P

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

251

lớp em tổ chức lao động trồng cây. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huynh.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thứ năm vừa qua. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. ghép uynh. lớp em tổ chức HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 252 .Bài 102: uynh – uych I.Phát triển theo chủ đề: “ Đèn dầu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: 2.Mục đích yêu cầu: .KTBC: 4P . giải nghĩa từ: phụ huynh HS: Đọc trơn.Đọc: Bài 101 (SGK) . phân tích cấu tạo *Vần uycHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Thứ năm vừa qua. HS: SGK. uyêt. duyệt B.Bài mới: 31P 1. viết đúnGV: uynh. đánh vần. uych. HS: Phân tích. phụ huynh.”. phân tích cấu tạo. ngã huỵch . xuất. đèn huỳnh quang” II.Học sinh đọc.Dạy vần: a) Nhận diện vần uynh – uych b) Phát âm và đánh vần uynh huynh phụ huynh uych huỵch ngã huỵch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uynh. phụ huynh. So sánh HS: Đánh vần uynh .Viết: uât. ngã uỵch d) Đọc từ ứng dụng luýnh quýnh khuỳnh tay huỳnh huỵch uỳnh uỵch Tiết 2: 3. . bộ ghép chữ. uych. đèn điện. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uynh – uych *Vần uynHS: GV: Ghép vần uynh.

đèn huỳnh quang” 4. sản xuất. xem trước bài sau. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 253 . Ôn lại bài. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về”. duyệt binh c) Luyện nói chủ đề: “ Đèn dầu. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết uât.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. đèn điện. dặn học sinh về nhà đọc bài H. uyêt.lao động trồng cây.

.Bài 103: ôn tập I.Mục đích yêu cầu: . nhóm.Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần bắt đầu bằng u .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) ê uê u ơ ân uân ât uât u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . III.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Truyện kể mãi không hết” II. SGK.KTBC: (4 phút) .GV: Bảng ôn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Viết: uynh. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 254 . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần bắt đầu bằng u đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. Bộ ghép chữ . huỵch B.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. uych.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. huynh. sửa lỗi phát âm cho HS u y u ya u yên b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Uỷ ban hoà thuận luyện tập HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.HS: Bộ ghép chữ.Đọc bài 102 . . cả lớp) GV: Lắng nghe. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.

Tranh 1: Nhà vua ra lệnh cho người kể chuyện .. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) hoà thuận luyện tập c-Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết (10 phút) *ý nghĩa: SGV 4.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) .. . uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . chốt lại ý nghĩa. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Tranh 4: Anh nông dân cứ kể lể thế mãi. HS: Tập kể trong nhóm . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát..Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) hoà thuận luyện tập 3. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 255 .. uốn nắn..Tranh 3: ở làng nọ có 1 anh nông dân thông minh xin vào kinh đô thử tài. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . nhà vua muốn nghĩ anh cũng không cho. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. của cô H+GV: Nhận xét.Tranh 2: Những người kể chuyện cho nhà vua nghe. Sgk: (16 phút) “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”..Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát..Tranh 5: Từ đó nhà vua không cho ra lệnh kỳ quặc nữa. bị nhà vua bắt làm. bổ sung.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. . .

Đồ dùng dạy . uốn nắn. chim khuyên.HS: Bảng con. áo choàng B. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. nghệ thuật. nghệ thuật. giấy pơ luya. HD quan sát. giấy pơ luya. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. nêu nhận xét về độ cao. II. 4. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. cỡ chữ: Tàu thuỷ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Các hoạt động dạy . H+GV: Nhận xét.Nhận xét. giấy pơ luya. chim khuyên. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). tuần lễ. Bài mới: 1. III. tuần lễ. c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. giấy pơ luya. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị 256 .Viết nhanh. hướng dẫn viết từng dòng. chim khuyên. đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. uốn nắn. chữa lỗi trước lớp.TẬP VIẾT: Tàu thuỷ. HD viết bảng con: ( 5 phút) Tàu thuỷ. phấn. nghệ thuật. Khăn lau bảng. GV: Quan sát. . vở tập viết.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. tuyệt đẹp . đánh giá b. nhận xét: (6 phút) Tàu thuỷ.Hướng dẫn viết: a.Mục đích yêu cầu: . tuần lễ. chim khuyên. .HD viết vào vở ( 18 phút ) Tàu thuỷ.học: .GV: Mẫu chữ. tuyệt đẹp Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. 3.Biết viết đúng mẫu chữ. Củng cố. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chiều rộng. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) khoẻ khoắn. nghệ thuật. giấy pơ luya. bảng phụ .học: Nội dung A. cỡ chữ…. khuyên. tuyệt đẹp I. tuyệt đẹp GV: Nêu rõ yêu cầu. tuần lễ.

bài học sau. 257 .

Hướng dẫn viết: a.GV: Mẫu chữ. Các hoạt động dạy ..Viết nhanh. chữa lỗi trước lớp. oăn. uya. oach. iêu.Đồ dùng dạy . c. HD viết bảng con: ( 5 phút) oay. 258 . đẹp. uôm. oang. H+GV: Nhận xét.HD viết vào vở ( 18 phút ) oay. .Mục đích yêu cầu: . uôm..TẬP VIẾT: ôn tập I. 4.Biết viết đúng mẫu chữ. uyêt. uốn nắn. bảng phụ viết sẵn 1 số vần khó . Khăn lau bảng. uya. cỡ chữ…. Củng cố. Bài mới: 1.. nêu nhận xét về độ cao. uyên. HD quan sát. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. oăng. uya. uyên. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn. III.uya. oach. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. 3.. hướng dẫn viết từng dòng. uyêt.. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . uyên. oăng. . oang..( Cả lớp ) GV: Quan sát. nhận xét: (6 phút) oay.. uynh. oach. uôm. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. II. uynh... uât. phấn. GV: Quan sát. oang. oăn. iêu. GV: Nêu rõ yêu cầu. vở tập viết. oăn. uât.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. uyêt. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). uyên. đánh giá b. oăng.học: . uât B. uât. iêu. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.học: Nội dung A. cỡ chữ các vần đã học . chiều rộng. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uynh.Nhận xét.HS: Bảng con.

HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Dạy bài mới.. đọc trước bài ở nhà C. . .HS trả lời . Mở đầu II. Hiểu nghĩa các từ : ngôi nhà thứ hai. từ khó: trường.) . dấu phảy và các cụm từ. . 1. HD học sinh nhận biết đoạn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. (3 ) .) ( 30. dạy điều hay.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS nêu mẫu: mai. .HS nối tiếp nêu miệng . ay.. những.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ai. thứ hai.GV ghi bảng 259 . thân thiết.Tìm tiếng trong bài chứa vần ai. ay . hay.Hiểu nội dung của bài: : Trường học là ngôi nhà thứ hai của em B. ay. . cô giáo. .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . tìm được tiếng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Giới thiệu bài.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. . mái.Luyện đọc: a.HS: SGK. dọc đúng một số tiếng. ay . bạn bè. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. người. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. ay . . Ôn lại các vần ai. Đồ dùngdạy – học: . 2.GV gạch chân tiếnGV: hai.. bay. nói được câu chứa tiếng có vần ai. dạy. nhiều. phát hiện các tiếng. điều hay +Đọc từng đoạn. rát yêu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. anh em.Đọc trơn toàn bài.GV nêu yêu cầu 1 SGK. . giáo. .GV đọc mẫu toàn bài. phân tích cấu tạo .HS theo dõi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. b.GV giới thiệu chủ điểm nhà trường (2. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . Mục đích yêu cầu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ngôi nhà thứ hai.TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM A. Từ khó: mái trường. . thân thiết ) GV: Chỉ từng đoạn. thân thiết.GV chú ý theo dõi.HS đọc. hay.GV nêu yêu cầu 2 SGK. mái trường. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .

Thi nói trước lớp . ) * Tìm hiểu nội dung bài .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. bổ sung.Nói câu chứa tiếng có vần ai.Khen một số HS học tốt.Về nhà đọc lại bài.GV+HS nhận xét...HS tập nói trong nhóm đôi .GV gợi ý: + Trường bạn là trường nào? + ở trường bạn yêu ai nhất? .. vì sao? -HS trả lời. chấm điểm. . nhóm) .GV nhận xét tiết học.GV hỏi thêm Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.( HS tự nói theo suy nghĩ của mình) *Luyện nói: Hỏi nhau về trường lớp 4.Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em .H+GV: Nhận xét. 260 .HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói .. .HS đọc lại toàn bài . .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Trong bài trường học được gọi là gì?) ..2 HS lên tự hỏi và trả lời ( mẫu ) . Củng cố dặn dò (3’) . chốt lại. .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em vì. .GV nêu yêu cầu . ay Tiết 2 3..Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .HS đọc lại .

Ă. Â .TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Đồ dùng dạy . cỡ chữ các chữ hoa A.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. cỡ chữ…. chiều rộng. uốn nắn. II. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ai. vở tập viết. uốn nắn tư thế.Mục đích yêu cầu: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) Cách thức tiến hành GV: Nêu yêu cầu của tiết tập viết GV: Giới thiệu nội dung bài viết GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. đẹp. ay. Ă. mái trường. Â I.HS: Bảng con. hướng dẫn viết từng dòng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Ă. viết vào vở 3.GV: Mẫu chữ. H+GV: Nhận xét.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Nhận xét. Bài mới: 1.( Cả lớp ) GV: Quan sát. điều hay c. bảng phụ . HS: Đọc vần và từ ứng dụng . các từ ngữ: mái trường. chiều rộng. III. . nêu nhận xét về độ cao. GV: Quan sát.Viết nhanh. ay.HD tô.Biết tô đúng mẫu chữ. chữa lỗi trước lớp. điều hay . Khăn lau bảng. Các hoạt động dạy . chữa lỗi. Mở đầu:(3 phút) B. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. 261 .học: . GV: Nêu rõ yêu cầu. cỡ chữ….học: Nội dung A. đúng các vần: ai.( Cả lớp ) GV: Quan sát. phấn. uốn nắn. Â b. HD tô chữ hoa: (6 phút) A.Hướng dẫn viết: a.

262 . dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.4.

Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. bổ sung trước lớp. . iêt..Rèn viết: Trường em I. ươi. ưng.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. iêt. người tốt. iêu. III. viết chính xác. bảng con.Mục đích yêu cầu: . GV: Nhận xét chung giờ học 263 . sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. cỡ chữ. bảng phụ .Bài mới: 1. H+GV: Nhận xét.. thân thiết. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . iêu.Nhận xét. cô giáo hiền. 3. uốn nắn. mái trường. thân thiết. anh B. trường em. Đồ dùng dạy – học: . anh.GV: Chữ mẫu. bè bạn. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .học: Nội dung A. . đánh giá. Các hoạt động dạy .Củng cố cách viết: ương. II. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) ương.Rèn tính cẩn thận cho HS.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Biết viết đúng mẫu chữ. ươi. ưng. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. iêt b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Trường em.Viết: iên.HS: Vở ô li... Củng cố. những điều hay. đảm bảo tốc độ bài Trường em . phấn.

nước GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) + Cả lớp đọc 1 lượt .Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. nước non Ôn lại các tiếng có vần yêu. Hiểu nghĩa các từ : nước non. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Từ khó: vở. Mục đích yêu cầu. tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần ao. B. . +Đọc từng đoạn. gọi là. đánh giá. gọi là. từ khó: tặng cháu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV nêu yêu cầu 1 SGK. lòng. au.HS trả lời . đọc trước bài ở nhà C. dọc đúng một số tiếng. au 264 . au.HS+GV nhận xét. Đồ dùngdạy – học: . .Tìm tiếng trong bài chứa vần ao.Hiểu nội dung của bài: : Hiểu được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.Đọc trơn toàn bài. tặng cháu. Kiểm tra bài cũ . (3 ) 2. yêu.TẬP ĐỌC: TẶNG CHÁU A. những tiếng có chứa thanh hỏi ( vở.HS theo dõi.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ao. lòng. lòng. .GV sửa tư thế ngồi cho HS . phát hiện các tiếng. 1.Luyện đọc: a.) b. cháu.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) .HS đọc.GV gạch chân tiếnGV: cháu. sau. Dạy bài mới. yêu.HS: SGK. Đọc mẫu ( 30. Giới thiệu bài. au .GV chú ý theo dõi.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( tặng) HS: phân tích cấu tạo từ: tặng. . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ao. . au .Trường em II. Bác rất yêu thiếu nhi. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . tỏ.) (2. I. . . Ôn các tiếng có vần ao.HS đọc bài trước lớp + TLCH . . cháu. nước non. cháu. . . phân tích cấu tạo .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . tỏ).GV đọc mẫu toàn bài.

mào. bài thơ nói về Bác Hồ.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.HS biểu diễn trước lớp .GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bác Hồ tặng vở cho ai?) .GV nhận xét tiết học. . nào. . cây cau. .GV nêu yêu cầu .HS trả lời.HS đọc lại toàn bài .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Cái nhãn vở 265 . nhóm) .H+GV: Nhận xét.Nói câu chứa tiếng có vần ao.Bác Hồ tặng vở cho các cháu thiếu nhi(Tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học tập chăm chỉ. đọc thơ nói vè Bác Hồ 4. Nghỉ giải lao * Hát. . au Tiết 2 3. (3’) .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. ) * Tìm hiểu nội dung bài . bổ sung.HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói .. .GV nêu yêu cầu .GV+HS nhận xét. ..HS nêu mẫu: sao. . Bác rất yêu thiếu nhi.GV hỏi thêm Bác mong các cháu làm điều gì? . chấm điểm.HS đọc bài SGK .HS nêu tên các bài hát.GV ghi bảng . ..HS nối tiếp nêu miệng .Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò .HS đọc lại .GV gợi ý: . hảo. học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. chào. chốt lại. .Cả lớp hát bài Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. * Học thuộc lòng .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 ..

(2. Mục đích yêu cầu. đánh giá. II.HS đọc bài trước lớp . 2. trang. viết ngay ngắn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( nắn nót. B.GV đọc mẫu toàn bài. bút màu.TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ A.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. ngay ngắn. . phát hiện các tiếng.Đọc trơn toàn bài. khen. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. cách đọc đoạn ( 2 đoạn) + HS đọc đoạn theo nhóm.) b. Bút màu . I. phát âm đúng một số tiếng.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . .GV nêu yêu cầu 1 SGK. viết ngay ngắn. Kiểm tra bài cũ (3 ) .H+GV: Nhận xét.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Tìm tiếng trong bài chứa vần ang. Ôn lại các vần: ang. bác.HS đọc. ac. ay .) .GV chú ý theo dõi.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . . Đồ dùngdạy – học: . . tìm được tiếng. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. từ khó: quyển vở. dấu phảy và các cụm từ. Dạy bài mới. + cả lớp đọc toàn bài 1 lượt. hạng. đọc trước bài ở nhà C. Từ khó: quyển vở.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. phân tích cấu tạo . . .Hiểu tác dụng của nhãn vở. HD học sinh nhận biết đoạn.HS: SGK. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . +Đọc từng đoạn. mạng. . 266 .HS theo dõi. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS trả lời . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. ngay ngắn) GV: Chỉ từng đoạn. biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở. Đọc mẫu ( 30.GV gạch chân tiếnGV: Giang.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Luyện đọc: a. 1. trang. nắn nót. ac .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ang. ac . Hiểu nghĩa các từ: nắn nót. Giới thiệu bài. Giang.HS nêu mẫu: hang. khen. . nắn nót. nói được câu chứa tiếng có vần ang.

. .GV hỏi thêm Bố Giang khen bạn ấy thế nào? . .mác.GV nhận xét tiết học. Luyện đọc+tìm hiều ND bài ( 32 ..H+GV: Nhận xét. vạc.Về nhà đọc lại bài. viết và trang trí theo HD của GV . . ) * LĐ và Tìm hiểu nội dung bài ..HS đọc đoạn 1 .Bố Giang khen Nam đã biét tự làm nhãn vở của mình.HS tự cắt 1 nhãn vở. 267 .HS nối tiếp nêu miệng ..GV yêu cầu HS quan sát nhãn vở( SGK) + HD các em cắt 1 nhãn vở. lớp.HS đọc lại toàn bài . họ và tên mình .GV quan sát. .. *HD học sinh tự trang trí 1 cái nhãn vở 4. Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung.GV ghi bảng Tiết 2 3. chốt lại. Bình chọn bạn làm đúng và đẹp nhất. và chuẩn bị bài sau. . vác.GV nêu câu hỏi 1 SGK(Bạn Nam viết những gì trên nhãn vở) . cách viết và trang trí . . bạc.HS trả lời.Bạn Giang đã biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở: Viết tên trường. chấm điểm..GV+HS nhận xét.HS đọc đoạn còn lại . .HS trưng bày sản phẩm ..Khen một số HS học tốt.HS đọc lại toàn bài . uốn nắn.

rùa tập chạy bên bờ sông.KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ A.Đại diện nhóm kể trước lớp.. Mục đích yêu cầu. * Trong cuộc sống không được chủ quan. . Mở đầu. . (2 ) II... 3..GV giới thiệu bài .GVnêu yêu cầu của phần kể chuyện . . ngạo mạn .GV quan sát... thỏ chủ quan.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .HS: SGK C.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công. .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . Các hoạt động dạy .Lời vào chuyện: khoan thai . 268 .Nhóm khác nhận xét .học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. uốn nắn cách kể . thỏ. B.Hướng dẫn kể chuyện. khiêm tốn nhưng đầy tự tin. .Biết đổi giọng phân biệt vai rùa.(30’) a) Giáo viên kể chuyện . Đồ dùng dạy .Lời thỏ đầy kiêu căng.. .HS tập kể theo nhóm . Giới thiệu bài:(1’) 2.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . Động vien một số em học còn yếu. người dẫn chuyện. kiêu ngạo. Tranh 1: Mùa thu. Tranh 3: Lúc sực nhớ ra thì rùa đã gần tới đích.Hương dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. .HS lắng nghe . Khen một số em kể chuyện tốt.học: . 1. . Dạy bài mới.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. b) Kể từng đoạn theo tranh.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Trong cuộc sống không được chủ quan.. .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. thỏ nhìn thấy mỉa mai Tranh 2: Rùa không nói gì vẫn cố sức chạy. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công. kiêu ngạo.Lời rùa chậm rãi. Củng cố dặn dò: (2’) .Về nhà tập kể lại câu chuyện. thỏ cố hết sức .GV đánh giá.GV nhận xét tiết kể chuyện.Ghi tên bài .HS: Quan sát tranh .

Cái nhãn vở Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) HS: Cả lớp đọc đồng thanh . giữa các cụm từ.Học sinh yêu thích môn học. Nghỉ hơi đúng dấu phẩy.Tặng cháu .Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc. đánh giá. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. 3.GV: bảng phụ.RÈN ĐỌC: ÔN TậP A. Khen những em học bài tốt. bài mới 1. SGK . GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b. B.Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 3 bài đã học trong tuần.Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét.Đọc đúng các từ khó. Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ. Giới thiệu bài: 2.Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét. Củng cố dặn dò: (3ph) GV: Nhận xét tiết học. đánh giá.Trường em . Luyện đọc: a. Đọc từng bài . Thi đọc GV: Nêu yêu cầu cuộc thi . HS: Ôn lại cả 3 bài ở nhà 269 . Kiểm tra bài cũ: .Đọc bài: cái nhãn vở II.Đọc tiếp nối trước lớp. . Mục đích yêu cầu: . . Đồ dùng dạy – học: . GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 3 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm .HS: SGK C. .

Tìm tiếng ngoài bài chứa vần an. B. bát. Mục đích yêu cầu. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. xương xương) GV: Chỉ từng đoạn.) ( 30.) . . . .Hiểu nội dung của bài: : Thấy được tấm lòng yêu quí.GV gạch chân tiếng GV: bàn. at.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .Tìm tiếng trong bài chứa vần an. 2. .HS trả lời .GV giới thiệu chủ điểm gia đình (2. (3 ) .GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV chú ý theo dõi. nhanh cả bài Bàn tay mẹ. đọc đúng một số tiếng. tìm được tiếng. at . biết ơn mẹ của bạn nhỏ. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần an.Luyện đọc: a.Đọc đúng. bạn lan . rám nắng. . b. rám nắng. HD học sinh nhận biết đoạn. từ khó: yêu nhất.HS: SGK. at .TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ A. mát.HS nối tiếp nêu miệng 270 . phân tích cấu tạo . . Ôn lại các vần an. . xương xương .. mắc màn. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất. rám nắng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( yêu nhất. Đồ dùngdạy – học: .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. nấu cơm. bạn. .GV sửa tư thế ngồi cho HS . Kiểm tra bài cũ II.GV đọc mẫu toàn bài.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. bát cơm.GV nêu yêu cầu 2 SGK. at + Hoa lan. 1. Dạy bài mới. dấu phảy và các cụm từ. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.HS nêu mẫu: mỏ than. Giới thiệu bài. Từ khó: yêu nhất. màn. đọc trước bài ở nhà C. xương xương +Đọc từng đoạn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . phát hiện các tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS đọc. . mát mẻ . nấu cơm..HS theo dõi..lan. rám nắng. nói được câu chứa tiếng có vần an. xương xương. HS: Đọc trơn toàn bài .

Về nhà đọc lại bài. chốt lại. xương xương của mẹ.GV nhận xét tiết học. các ngón tay gầy gầy.Tiết 2 3.Bàn tay mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc cho chị em Bình.Khen một số HS học tốt.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình)? .HS đọc lại toàn bài .Ai chăm sóc khi bạn ốm? .Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng. 271 . .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .Ai vui khi bạn được điểm mười? 4.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . .GV+HS nhận xét. b)Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh M: Ai nấu cơm cho bạn ăn? Mẹ tôi nấu cơm cho tôi ăn. biết ơn mẹ của bạn nhỏ. .Thi nói trước lớp . giúp HS thực hiện các phần còn lại .GV yêu cầu HS đọc câu văn diễn tả tình camt của Bình với đôi bàn tay của mẹ . . * Thấy được tấm lòng yêu quí. .HS đọc lại .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .HS trả lời câu hỏi .Ai mua quần áo mới cho bạn? .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý dưới tranh và mẫu ) . chấm điểm.H+GV: Nhận xét.GV gợi ý. Củng cố dặn dò (3’) . . ) a) Tìm hiểu nội dung bài . bổ sung.GV ghi bảng .

đẹp. chiều rộng. anh. Bài mới: 1.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ I. bổ sung. bàn tay. Đ . Â. chiều rộng. D.Giới thiệu bài: 2.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. gánh đỡ.Viết nhanh. bảng phụ . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) an. b. III.học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . sạch sẽ. uốn nắn. hạt thóc c.học: . đúng các vần: an. uốn nắn tư thế. cỡ chữ các chữ hoa C. cách cầm bút (4 phút ) 272 .Viết: A. Các hoạt động dạy .HS: Bảng con. at. đánh giá. Kiểm tra bài cũ:( . Khăn lau bảng. Các từ ngữ: gánh đỡ. II. cỡ chữ…. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). vở tập viết. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. cỡ chữ…. hạt thóc . viết vào vở 3. GV: Nêu rõ yêu cầu. ach. sạch sẽ.Hướng dẫn viết: a. bàn tay. at.GV: Mẫu chữ. GV: Quan sát. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. B B. Ă.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng.HD tô.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. ach. phấn.Đồ dùng dạy . uốn nắn. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. HD tô chữ hoa: C D Đ 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. anh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. H+GV: Nhận xét. chữa lỗi. nêu nhận xét về độ cao.Biết tô đúng mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát.

chữa lỗi trước lớp. .GV: Chấm bài của 1 số học sinh. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. 273 . 4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.Nhận xét.

bống nấu cơm. dọc đúng một số tiếng. Hiểu nghĩa các từ : bống bang. I. khéo sảy. . . cho mẹ nấu cơm Mẹ bống á đi chợ. là cơn mưa ròng để chạy cơn. Giới thiệu bài. khéo sàng.HS+GV nhận xét. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.. Mục đích yêu cầu.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Dạy bài mới. đánh giá. là cái bống bang. là chợ đằng xa. ach.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ.HS đọc bài trước lớp + TLCH . tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: anh. +Đọc từng đoạn.Luyện đọc: a. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .) b. là cơn mưa ròng (3 lan) Cái bống ơi. mưa ròng. là ra gánh giúp. mưa ròng. bài . Ôn lại các tiếng có phụ âm đầu s( sảy) có vần ang ( sàng) anh ( gánh ) Ôn các tiếng có vần anh.HS theo dõi. khéo sẩy.HS: SGK. Từ khó: bống bang.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.) (2. bống ra. . Đọc mẫu ( 30. (3 ) 2.Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ B. .Bàn tay mẹ II.GV sửa tư thế ngồi cho HS .. là cái bống ơi Là cái bống bang. ach .. Đồ dùngdạy – học: . để chạy cơn.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . khéo.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( bống bang.GV đọc mẫu toàn bài. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . .. . phát hiện các tiếng. khéo sàng. mưa ròng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. ròng GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) 274 . . mưa ròng. ơi a khéo sàng cho mẹ. đọc trước bài ở nhà C. . từ khó: khéo sảy.GV chú ý theo dõi.TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG *4*3*2*1 Cái bống ơi. ) HS: phân tích cấu tạo từ: bống. là cái bống bang. Kiểm tra bài cũ . Là cái bống bang (3 lan) A. là cái bống ơi . 1.Đọc trơn toàn bài.

sàng gạo đỡ mẹ .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Ôn tập 275 .HS nêu mẫu: nước chanh.GV nêu yêu cầu .Tập nói trong nhóm . chốt lại.GV nêu yêu cầu . . .HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.HS đọc bài SGK . Củng cố dặn dò (3’) ..Bống sảy gạo.GV nhận xét tiết học.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. ach .H+GV: Nhận xét.HS trả lời. .Nói câu chứa tiếng có vần anh.Thi nói trước lớp .GV ghi bảng . . .Nghỉ giải lao c) Ôn vần anh.GV nêu yêu cầu 1 SGK...GV nêu yêu cầu 2 SGK. + Cả lớp đọc 1 lượt toàn bài .Tìm tiếng trong bài chứa vần anh. nhóm) .Khen một số HS học tốt. bổ sung. * Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ b)Học thuộc lòng Nghỉ giải lao * Luyện nói: ở nhà em làm gì giúp bố mẹ 4. quyển sách .HS nối tiếp nêu miệng . .GV nêu yêu cầu. bổ sung.HS đọc lại toàn bài . ach M: Nước chanh mát mời bố Tiết 2 3.GV Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về? . .HS trả lời .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV gạch chân tiếnGV: gánh . bình chọn bạn nói hay nhất.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .. ) a)Tìm hiểu nội dung bài .HS đọc lại . ach . phân tích cấu tạo .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 .Bống gánh đỡ cho mẹ .GV nêu câu hỏi 1 SGK: Bống đã làm gì để giúp mẹ nấu cơm? . đánh giá.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần anh.HS: Quan sát tranh và mẫu SGK GV: HD học sinh nói mẫu .HS đọc.GV+HS nhận xét. . .

276 .

thăm bài đọc . . Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ. GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b.Tặng cháu .Trường em . bài mới 1. Giới thiệu bài: 2. . (3ph) GV: Nhận xét tiết học. Khen những em học bài tốt. Nghỉ hơi đúng dấu phẩy. Mục đích yêu cầu: . .Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét.TẬP ĐỌC: ÔN TẬP A. Kiểm tra bài cũ: .Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 5 bài đã học trong 2 tuần.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc.GV: bảng phụ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.HS: SGK C. B.Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét.Bàn tay mẹ .Đọc bài: cái bống II. giữa các cụm từ.Đọc đúng các từ khó. Thi đọc 3.Đọc tiếp nối trước lớp. SGK. Củng cố dặn dò: HS: Cả lớp đọc đồng thanh .Cái bống Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 5 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm . Đồ dùng dạy – học: . HS: Ôn lại cả 5 bài ở nhà 277 . Đọc từng bài . đánh giá. Luyện đọc: a.Cái nhãn vở . GV: Nêu yêu cầu cuộc thi . đánh giá.Học sinh yêu thích môn học.

Đọc mẫu (2. hoa ngọc lan. I. lấp ló.GV chú ý theo dõi. nói được câu chứa tiếng có vần ăm. sắp hết . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . khắp nhà +Đọc từng đoạn. Từ khó: lấp ló.Đọc đúng.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ăm. nhanh cả bài Hoa ngọc lan.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. ngan ngát. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất. ăp. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. Mục đích yêu cầu. ngăn nắp. ( 30.Tìm tiếng trong bài chứa vần ăp .) b. HD học sinh nhận biết đoạn.TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. . lấp ló. dấu phảy và các cụm từ. tìm được tiếng. phân tích cấu tạo tiếng . 1.) .HS đọc. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăm. Dạy bài mới. lấp ló. bạc trắng. phát hiện các tiếng. đọc trước bài ở nhà C.HS trả lời .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. ăp ngắm bắn. ngan ngát . từ khó: hoa lan.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . + Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Đọc trơn toàn bài .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( hoa lan. sắp cơm . duyên dáng. ăp .Luyện đọc: a.HS nêu mẫu: năm học. Giới thiệu bài. lá dày. Đồ dùngdạy – học: . . xanh thẫm. Ôn lại các vần ăm. ngăn nắp.HS: SGK.GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS theo dõi.đất nước .GV sửa tư thế ngồi cho HS . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Kiểm tra bài cũ (3 ) II. 2.GV đọc mẫu toàn bài.GV giới thiệu chủ điểm thiên nhiên . Hoa ngọc lan . .GV gạch chân tiếnGV: khắp . .HS nối tiếp nêu miệng 278 . đọc đúng một số tiếng.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . ăp . ngan ngát) GV: Chỉ từng đoạn.

bổ sung.GV ghi bảng .Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 279 .GV hỏi thêm: Hương hoa lan thơm như thế nào? .Đại diện các nhóm lên thực hiện . chốt lại. ăp Tiết 2 3.HS đọc lại GV: Yêu cầu HS quan sát trang và câu mẫu SGK HS: Nói mẫu .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . Củng cố dặn dò (3’) . trao đổi nhóm đôi nói tên các loài hoa . . .Khen một số HS học tốt.GV: nói mẫu – HS lắng nghe . . .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . chấm điểm.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. ) a) Tìm hiểu nội dung bài .GV+HS nhận xét.H+GV: Nhận xét. đánh giá.Nói câu chứa tiếng có vần ăm.GV nhận xét tiết học.HS quan sát kỹ tranh SGK.Nụ hoa lan trắng ngần .Tập nói trong nhóm đôi .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Nụ hoa lan màu gì)? .Hoa sen hồng 4. . toả khắp vườn khắp nhà * Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .Hoa đồng tiền màu vàng đậm .Hoa hồng màu phớt hồng ..HS đọc lại toàn bài .Hương lan ngan ngát.HS trả lời câu hỏi . bổ sung.

Tiếp tục đọc đúng.G+HS: Nhận xét. Đọc mẫu (2. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bài Nghỉ giải lao b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: . nhanh cả bài Hoa ngọc lan. .HS theo dõi.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.Hoa hồng màu phớt hồng . 2. . .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó .Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B. phát hiện các tiếng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Tập nói trong nhóm đôi .GV đọc mẫu toàn bài.Hoa sen hồng 4. cá nhân) . Mục đích yêu cầu. đánh giá II. đọc đảm bảo tốc độ qui định. đọc trước bài ở nhà C. dấu phảy và các cụm từ. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS: SGK.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . .HS đọc lại toàn bài . câu khó .HS: Đọc bài trước lớp . Giới thiệu bài.Luyện đọc: a.GV giới thiệu trực tiếp b.Hoa đồng tiền màu vàng đậm . Củng cố dặn dò (3’) . I.GV:SGK .GV: Nhận xét chung giờ học .HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 280 .RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN A.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. đánh giá. Dạy bài mới.) ( 30. . .HS đọc đoạn ( nhóm. +Đọc từng đoạn. Đồ dùng dạy – học: .Đọc trơn toàn bài HS: Nói mẫu . Kiểm tra bài cũ (3 ) .GV chú ý theo dõi. bổ sung.) . 1.

Đọc đúng. Từ khó: dậy sớm.GV đọc mẫu toàn bài. đọc đúng một số tiếng. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươn. Đang chờ đón Ai dậy sớm. ương. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.) b. đánh giá. đọc nhẩm( 2 lượt ) . đọc trước bài ở nhà C. chờ đón.GV chú ý theo dõi. +Đọc từng khổ thơ.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông. HS: Đọc trơn toàn bài . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS trả lời . . . ngát hương. Cả đất trời. (3 ) 2. Ôn lại các vần ươn. phát hiện các tiếng. lên đồi.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. ương . cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm. Bước ra nhà. Chạy lên đồi. Cau ra hoa. nhanh cả bài Ai dậy sớm. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. ương HS: Đọc bài ( Cá nhân.GV nêu yêu cầu 1 SGK. . .GV gạch chân tiếnGV: vườn. Dạy bài mới. Đồ dùngdạy – học: .Hoa ngọc lan II. 1.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Kiểm tra bài cũ .HS đọc đồng thanh.TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM Ai dậy sớm. ra vườn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . HD học sinh nhận biết khổ thơ.) (2. Mục đích yêu cầu. .Hiểu nội dung của bài: : Khi dậy sớm có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em B. Đọc mẫu ( 30. ương . đất trời . Đang chờ đón Ai dậy sớm. nói được câu chứa tiếng có vần ươn. lên đồi. Hiểu nghĩa các từ : vừng đông.GV sửa tư thế ngồi cho HS . chờ đón. đất trời.Luyện đọc: a. Giới thiệu bài.Tìm tiếng trong bài có vần: ươn.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . I. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đất trời. hương. Có vầng đông. dấu phảy và các cụm từ. đất trời. từ khó: dậy sớm.HS: SGK.HS theo dõi. Đi ra đồng. 281 .) GV: Chỉ từng khổ thơ. Đang chờ đón A.

phân tích cấu tạo . .. đánh răng.. chấm điểm.GV gợi ý.. .HS đọc lại toàn bài .Khen một số HS học tốt.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. bạn làm việc gì? Tôi tập thể dục. . bầu trời * Khi dậy sớm. ...Tôi sẽ đi học .HS đọc..Về nhà đọc lại bài. chốt lại.HS nối tiếp nêu miệng .Tập thể dục xong bạn sẽ làm gì? . . bổ sung ..GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần . ..HS nêu mẫu SGK .HS trao đổi nhóm đôi. Củng cố dặn dò (3’) .Thi nói trước lớp ... ...GV nêu yêu cầu 2 SGK. c) Học thuộc lòng 4. Vườn hoa ngát hương thơm..GV+HS nhận xét.H+GV: Nhận xét.HS thi đọc thuộc lòng bài thơ..GV nhận xét tiết học.. bổ sung.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .. 282 . rửa mặt.HS trả lời câu hỏi .. ) a) Tìm hiểu nội dung bài + Ngoài vườn hoa ngát hương + Trên cánh đồnGV: có mặt trời mới mọc + Trên đồi: có mặt đất. tập đặt câu theo M . Sau đó..Nói câu chứa tiếng có vần ươn.H+GV: Nhận xét.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? .. Tiết 2 3.HS nhắc lại . tranh SGK và mẫu ) .GV nêu yêu cầu .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) ...GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) .. giúp HS thực hiện các phần còn lại .HS đọc bài SGK . có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em b)Luyện nói: Hỏi nhau về những việc làm buổi sáng M: Sáng sớm.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .. ương M: Cánh diều bay lượn.

Khăn lau bảng.học: . ươn. bổ sung. ngát hương.GV: Mẫu chữ. .TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G I. ăp.Giới thiệu bài: 2. đẹp. hướng dẫn viết từng dòng.Biết tô đúng mẫu chữ. HD tô chữ hoa: E Ê G 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cỡ chữ các chữ hoa E Ê G .( Cả lớp ) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ:( . 283 .Viết nhanh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. GV: Quan sát.học: Nội dung A. ương. bảng phụ . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. đúng các vần: ăm. uốn nắn. vườn hoa. cỡ chữ…. chữa lỗi trước lớp. c. Bài mới: 1. cách cầm bút (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. III. phấn. viết vào vở 3.Viết: C D Đ B. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . II. chăm học. nêu nhận xét về độ cao. khắp vườn. GV: Nêu rõ yêu cầu. chiều rộng. khắp vườn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. ương. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ…. ngát hương. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ăm.HD tô. chữa lỗi. đánh giá. vườn hoa.Đồ dùng dạy . .Nhận xét. uốn nắn tư thế. ươn. Các từ ngữ: chăm học.( Cả lớp ) GV: Quan sát. vở tập viết. b.Hướng dẫn viết: a. uốn nắn. H+GV: Nhận xét. chiều rộng.HS: Bảng con.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. Các hoạt động dạy . ăp.

Củng cố. 284 . dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

. Giới thiệu bài. I. (3 ) 2. lễ phép) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. Đồ dùngdạy – học: . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. phân tích cấu tạo 285 . nên sợ.Ai dậy sớm II.HS theo dõi. . B. Ôn lại các tiếng có vần uôn.Tìm trong bài tiếng có vần uôn . lễ phép.Đọc trơn toàn bài. Đọc mẫu ( 30. lễ phép. vuốt râu. cá nhân ) . Kiểm tra bài cũ .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.) (2. lễ phép.HS+GV nhận xét.Luyện đọc: a.. xoa mép.GV sửa tư thế ngồi cho HS . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ A. .GV nêu yêu cầu 1 SGK. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: uôn. . uông . sạch sẽ.Hiểu nghĩa các từ : chộp. uông . phát hiện các tiếng..HS đọc bài trước lớp + TLCH . . uông.) b.HS đọc đồng thanh.HS: SGK. .HS đọc. xoa mép.. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( chộp. sạch sẽ.Hiểu nội dung bài: Thấy được sự thông minh. Mục đích yêu cầu. Từ khó: hoảng lắm. vuốt râu.GV đọc mẫu toàn bài.HS trả lời . . +Đọc từng đoạn..HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. đọc trước bài ở nhà C. từ khó: hoảng lắm. . 1. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . Dạy bài mới...GV gạch chân tiếnGV: muộn . nên sợ. nhanh trí của Sẻ.. đọc nhẩm( 2 lượt ) . dọc đúng một số tiếng.GV chú ý theo dõi.. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đánh giá.

HS phát biểu . .Sẻ vụt bay đi * Thấy được sự thông minh.H+GV: Nhận xét. uông .GV nêu yêu cầu 2 SGK.Nói câu chứa tiếng có vần uôn. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . bổ sung.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu .HD học sinh chơi theo 2 đội . Bé lắc chuông.Thi xếp nhanh. .GV ghi bảng .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau Ngày giảng:22.Tìm tiếng ngoài bài có vần uôn. . Củng cố dặn dò (3’) .GV+HS :nhận xét.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . .HS nối tiếp nêu miệng .3 TậP ĐọC: KIểM TRA GIữA Kỳ II ( Đề bài do phòng giáo dục ra) 286 .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. uông M: Bé đưa cho mẹ cuộn len. chính xác .Khen một số HS học tốt.Sao anh không rửa mặt . nhanh trí của Sẻ. .GV: HD học sinh xếp mẫu . Nghỉ giải lao * Trò chơi: Xếp ô chữ thành câu nói đúng . 4.HS đọc lại toàn bài .HS nêu mẫu: chuồn chuồn.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.. đánh giá.GV nêu yêu cầu trò chơi về Sẻ . chốt lại. .GV nhận xét tiết học.HS đọc lại . nhóm) Tiết 2 3. buồng chuối . bổ sung.

. 287 . con người bé nhỏ nhưng thông minh. ngạc nhiên .Nhóm khác nhận xét .. quất vào mông con trâu to lớn.GV giới thiệu bài .GV quan sát. Mục đích yêu cầu.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Con hổ ngốc nghếch.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .GV đánh giá. uốn nắn cách kể ..Đại diện nhóm kể trước lớp.KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN A.HS tập kể theo nhóm ..HS: Quan sát tranh ... Các hoạt động dạy . nằn nì đòi bác cho xem trí khôn. Kiểm tra bài cũ (5 ) . xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai . GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. hổ ngạc nhiên Tranh 2: Hổ và trâu nói chuyện với nhau.HS lắng nghe . . con người bé nhỏ nhưng thông minh.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . . 1..Lời người ND: chậm rãi. Dạy bài mới. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Con hổ ngốc nghếch. nhanh trí.Hướng dẫn kể chuyện.HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. thông minh b) Kể từng đoạn theo tranh.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .H+GV: Nhận xét.. . Tranh 1: Một bác nông dân đang cày ruộng. C..Lời hổ: thì thào.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .Rùa và thỏ II. .HS kể chuyện trước lớp . 3. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. đánh giá. Giới thiệu bài: (1’) 2.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.học: . Củng cố dặn dò: (4’) . Đồ dùng dạy .hổ không hiểu trí khôn là gì? Tranh 3: Hổ gặp bác nông dân. . nhanh trí.. .HS: SGK. Tranh 4: Bác nông dân đã cho hổ biết thế nào là trí khôn. bổ sung. (30’) a) Giáo viên kể chuyện ..GV: 4 tranh minh hoạ SGK.Ghi tên bài . B.

. Động viên một số em học còn yếu.GV nhận xét tiết kể chuyện. Khen một số em kể chuyện tốt. .Về nhà tập kể lại câu chuyện. 288 .

) ( 32. bổ sung. ngựa.GV chú ý theo dõi.HS theo dõi. phát hiện các tiếng.HS đọc lại toàn bài . .Trận mưa rất to .Tập nói trong nhóm đôi .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đồ dùng dạy – học: .Tiếp tục đọc đúng. .GV: Nhận xét chung giờ học .HS: Đọc bài trước lớp . bức tranh. trông.GV đọc mẫu toàn bài. b.Mưu chú sẻ II. câu khó . (3 ) .G+HS: Nhận xét. 2. đọc trước bài ở nhà C. bé kể .GV:SGK . 1.HS đọc đoạn ( nhóm. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. cá nhân) . ua .) .Đọc trơn toàn bài +Đọc từng đoạn.RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA A.Hiểu nội dung của bài: Bé rất thích vẽ mặc dù vẽ chưa đẹp. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . Kiểm tra bài cũ . . Dạy bài mới. Củng cố dặn dò GV: Nói mẫu( SGK) HS: Nói mẫu trước lớp . nhanh cả bài Vẽ ngựa.Luyện đọc: a.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS: SGK. đánh giá (2.Mẹ mua bó hoa rất đẹp.GV giới thiệu trực tiếp .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó . (3’) . 4. Giới thiệu bài. bài Nghỉ giải lao b) Nói câu chứa tiếng có vần ưa. Mục đích yêu cầu. đọc đảm bảo tốc độ qui định. B.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 289 . dấu phảy và các cụm từ. . đánh giá.HS tiếp nối đọc từng câu SGK .

xao xuyến. . HD học sinh nhận biết khổ thơ. Kiểm tra bài cũ .Mưu chú sẻ II. Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu. I. .Hiểu nội dung của bài: : Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ. dấu phảy và các cụm từ.) GV: Chỉ từng khổ thơ. 1. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV nêu yêu cầu 1 SGK..Luyện đọc: a. . HS: Đọc trơn toàn bài . Từ khó: hàng xoan. lảnh lót.Tìm tiếng trong bài có vần: yêu HS: Đọc bài ( Cá nhân.) b.GV nêu yêu cầu 2 SGK. Mục đích yêu cầu. đất trời. đánh giá.GV chú ý theo dõi.) (2. +Đọc từng khổ thơ. (3 ) 2. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Tìm tiếng ngoài bài có vần: iêu .HS đọc. . lảnh lót. cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm. từ khó: hàng xoan. Hiểu nghĩa các từ : thơm phức. xao xuyến.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . ..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.Đọc đúng. lảng lót.TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ A. .HS trả lời .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Đọc những dòng thơ có tiếng yêu.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS: SGK.HS đọc đồng thanh. Đồ dùngdạy – học: .. đọc trước bài ở nhà C. phát hiện các tiếng. Dạy bài mới. . nhanh cả bài Ngôi nhà. đọc đúng một số tiếng. B. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . phân tích cấu tạo . thơm phức.HS theo dõi.GV gạch chân tiếnGV: yêu . Giới thiệu bài.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . iêu .HS tìm tiếng ngoài bài có vần iêu 290 .GV đọc mẫu toàn bài. thơm phức. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần yêu. Đọc mẫu ( 30. nói được câu chứa tiếng có vần iêu. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .

..HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc lại toàn bài . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) .GV nhận xét tiết học.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .H+GV: Nhận xét. b)Luyện nói: Nói về ngôi nhà em mơ ước M: Em mơ ước ngôi nhà của mình trong tương lai sẽ đầy tiếng chim hót và tràn ánh mặt trời. 291 .GV+HS nhận xét. .Khen một số HS học tốt.HS nhắc lại .HS đọc bài SGK .ở ngôi nhà mình bạn nhỏ + Nhìn thấy: hàng xoan trước ngõ đang nở hoa + Nghe thấy: Tiếng chim hót đầu hồi + Ngửi thấy: rạ thơm phức.HS nối tiếp nêu miệng . giúp HS thực hiện luyện nói .H+GV: Nhận xét. chốt lại.HS nêu mẫu SGK . bổ sung . chấm điểm.HS trả lời câu hỏi . Tiết 2 3.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân . . bổ sung.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? . phân tích cấu tạo .GV gợi ý. c) Học thuộc lòng 4.Về nhà đọc lại bài. .Nói câu chứa tiếng có vần iêu M: Bé được phiếu bé ngoan. tập đặt câu theo M ..GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .GV nêu yêu cầu .HS thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ mà em thích.HS đọc.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. * Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ.Thi nói trước lớp . . tranh SGK và mẫu ) . Củng cố dặn dò (3’) . .

cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. ươi.GV: Mẫu chữ. đánh giá. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. uốn nắn.Giới thiệu bài: 2. đúng các vần: uôi. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) uôi.Hướng dẫn viết: a. uyết. viết đẹp.Viết nhanh. II. Các hoạt động dạy . yêu mến c. III. phấn. tưới cây. nêu nhận xét về độ cao. hiếu thảo. iết.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K I. uyết. Kiểm tra bài cũ:( . viết đẹp. yêu . duyệt binh. . H+GV: Nhận xét. cỡ chữ….HS: Bảng con.Mục đích yêu cầu: . ươi. yêu mến . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. iêu.HD tô. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Đồ dùng dạy . duyệt binh. uốn nắn tư thế.( Cả lớp ) GV: Quan sát. nải chuối.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. cỡ chữ….Viết: E Ê G B. HD tô chữ hoa: H I K 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Bài mới: 1. chiều rộng. Các từ ngữ: nải chuối. b.học: Nội dung A. chữa lỗi. tưới cây. đẹp. Khăn lau bảng. chữa lỗi trước lớp. uốn nắn.học: . bảng phụ . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. vở tập viết. cỡ chữ các chữ hoa H I K . bổ sung. viết vào vở 3.Biết tô đúng mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. iết. iêu. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. yêu . Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Nhận xét. chiều rộng. hiếu thảo. GV: Nêu rõ yêu cầu. 292 .

Củng cố. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 293 .

uyên. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.GV: Chữ mẫu. . II. oan. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. uốn nắn. uyên.Rèn viết: Ngôi nhà I. bổ sung trước lớp. đảm bảo tốc độ bài Ngôi nhà . 3.HS: Vở ô li. lảnh lót. ước.học: Nội dung A.Biết viết đúng mẫu chữ. GV: Nhận xét chung giờ học 294 .Mục đích yêu cầu: .Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) yêu. Củng cố. cỡ chữ. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. xao xuyến. thơm phức. iêng..Nhận xét. Các hoạt động dạy . phấn. viết chính xác. trước ngõ. H+GV: Nhận xét. Đồ dùng dạy – học: .. bảng con. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. oan. . nở b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Em yêu ngôi nhà Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. . thơm phức B.Bài mới: 1. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .Rèn tính cẩn thận cho HS. III. đánh giá.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Viết: iêu.Củng cố cách viết: iêu. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. bảng phụ . xao xuyến. yêu. tiếng chim.

Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. phân tích cấu tạo .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( vững vàng.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết của hai bố con B. I.Nói câu chứa tiếng có vần oan. luôn luôn.HS đọc đồng thanh.GV nêu yêu cầu 1 SGK. oat 295 . về phép) +Đọc từng đoạn. từ khó: lần nào. cá nhân ) . về phép. Giới thiệu bài. dọc đúng một số tiếng. Ôn lại các tiếng có vần oan.TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ A. Mục đích yêu cầu. .HS theo dõi.Hiểu nghĩa các từ : vững vàng.GV gạch chân tiếnGV: ngoan . vững vàng. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.GV chú ý theo dõi.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: lần nào.HS+GV nhận xét. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. uông .Luyện đọc: a.GV đọc mẫu toàn bài. vững .Tìm trong bài tiếng có vần oan GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS trả lời . 1.) (2. .HS đọc bài trước lớp + TLCH .Đọc trơn toàn bài. .HS đọc. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đọc trước bài ở nhà C. Kiểm tra bài cũ .HS: SGK. đánh giá. . .Ngôi nhà II. vàng. về phép. (3 ) 2. . Đọc mẫu ( 30. Đồ dùngdạy – học: . . b. về phép . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. oát. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: oan.) . . phát hiện các tiếng. luôn luôn. Dạy bài mới.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .

H+GV: Nhận xét. chốt lại.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. 4.GV: HD học sinh mẫu SGK . đánh giá.HS phát biểu .Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đảo xa .HS đọc lại toàn bài . . . Tiết 2 3.GV nhận xét tiết học.HS tập nói trong nhóm về nghề nghiệp của bố mình. . bổ sung.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 296 .GV nêu yêu phần luyện nói .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu . nhóm) . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . . bổ sung.Khen một số HS học tốt.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .Bố gửi cho bé nghìn cái nhớ. . .M: Chúng em vui liên hoan Chúng em thích hoạt động.Thi nói trước lớp .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. nghìn lời chúc và nghìn cái hôn * Tình cảm thân thiết của hai bố con Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau về nghề nghiệp của bố M: Bố bạn làm nghề gì? Bố mình là bác sĩ. nghìn cái thương. Củng cố dặn dò (3’) .GV+HS :nhận xét.

Đọc mẫu ( 30. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .Hiểu nghĩa các từ : hoảng hốt. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Đọc trơn toàn bài. Tìm được tiếng trong bài có vần ưt. khóc oà) +Đọc từng đoạn.HS đọc đồng thanh.GV gạch chân tiếnGV:đứt .GV nêu yêu cầu 1 SGK. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV chú ý theo dõi.Tìm trong bài tiếng có vần ưt GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. I. . Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt. . từ khó: cắt bánh.GV sửa tư thế ngồi cho HS . phát hiện các tiếng. hoảng hốt .GV đọc mẫu toàn bài. Giới thiệu bài.HS+GV nhận xét. Mục đích yêu cầu.Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. 1. . Ôn lại các tiếng có vần ut. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . uc 297 . đọc nhẩm( 2 lượt ) . . (3 ) 2.HS đọc. cá nhân ) .Tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt. Kiểm tra bài cũ .TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A.Luyện đọc: a.HS trả lời . đút tay. phân tích cấu tạo . Đồ dùng dạy – học: . Từ khó: cắt bánh. hoảng hốt.HS theo dõi.) (2. khóc oà. uông . đọc trước bài ở nhà C.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( hoảng hốt. Dạy bài mới.Quà của bố II.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . Nói được câu chứa tiếng có vần: ưt hoặc uc. đứt tay.HS: SGK.) b. uc. dọc đúng một số tiếng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đánh giá. .

. đánh giá .GV nêu yêu phần luyện nói .HS phát biểu . . Tiết 2 3.Mẹ về bé khóc oà lên vì muốn làm nũng mẹ * Cậu bé làm nũng mẹ Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4. ) a)Tìm hiểu nội dung bài .Khen một số HS học tốt.GV: HD học sinh mẫu SGK . bổ sung. Củng cố dặn dò (3’) ..HS đọc lại toàn bài .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Bị đứt tay cậu bé không khóc .HS tập nói trong nhóm .HS tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt. chốt lại. bổ sung.GV nêu yêu cầu . .H+GV: Nhận xét.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu .H+GV: Nhận xét.GV nhận xét tiết học.GV+HS :nhận xét. uc M: Mứt tết rất ngon.Nói câu chứa tiếng có vần ưt. uc .Thi nói trước lớp . bổ sung. . đánh giá.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 298 . Cá mực nướng rất thơm. nhóm) .

gặp cụ già toá bạc.. uốn nắn cách kể .Nhóm khác nhận xét . Dạy bài mới. . .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: B. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.Trí khôn II. b) Kể từng đoạn theo tranh... Dựa vào tranh minh hoạ..GV quan sát. . Các hoạt động dạy .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . bổ sung. các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. Kiểm tra bài cũ (5 ) .H+GV: Nhận xét. c) Kể toàn bộ câu chuyện .GV đánh giá. Đồ dùng dạy . .Lời người mẹ: thì thào. 1.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .. . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai .GV giới thiệu bài . 299 . Mục đích yêu cầu.Ghi tên bài . (30’) a) Giáo viên kể chuyện . đánh giá.Đại diện nhóm kể trước lớp. đã thấy bông hoa cúc trắng.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật .HS lắng nghe .HS kể chuyện trước lớp .HS: SGK.HS tập kể theo nhóm .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. * Ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của người con 3. Củng cố dặn dò: (4’) GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.Lời con: lo lắng trầm . . Giới thiệu bài: (1’) 2. . Tranh 2: Cô bé vội đi mời thầy thuốc.KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG A. mẹ bị ốm.HS: Quan sát tranh ..GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh .HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện.học: . C. Tranh 3: Cô bé đến gốc cây..Hướng dẫn kể chuyện. Tranh 1: Hai mẹ con cô bé sống trong túp lều.

GV nhận xét tiết kể chuyện. . 300 ..Về nhà tập kể lại câu chuyện. Động viên một số em học còn yếu. Khen một số em kể chuyện tốt.

1. Giới thiệu bài. bổ sung.HS theo dõi.HS: SGK.Quà của bố II. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A.GV đọc mẫu toàn bài.Tiếp tục đọc đúng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV+HS :nhận xét. . b. (3’) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. 301 . nhanh cả bài Vì bây giờ mẹ mới về. đánh giá. Kiểm tra bài cũ .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . Củng cố dặn dò .) (2.HS tập nói trong nhóm .GV nêu yêu phần luyện nói . đọc đảm bảo tốc độ qui định. .GV chú ý theo dõi. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Dạy bài mới. đọc trước bài ở nhà C.HS đọc đồng thanh. bảng phụ .GV nhận xét tiết học.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.Luyện đọc: a. . .HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV: HD học sinh mẫu SGK . Mục đích yêu cầu.) . . đánh giá. . Đọc mẫu ( 30. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4. . (3 ) 2. dấu phảy và các cụm từ. I.GV: SGK.Khen một số HS học tốt. Đồ dùng dạy – học: .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.HS + GV nhận xét. đọc nhẩm( 2 lượt ) . phát hiện các tiếng.Thi nói trước lớp .

.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 302 .

hương sen thơm ngát. Dạy bài mới. Đọc mẫu ( 30.. ngan ngát. thu hoạch. đánh giá. ngan ngát. . ngan ngát.HS đọc.HS trả lời .Hiểu nội dung của bài: Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp. nhanh cả bài Đầm sen.HS: SGK.. nói được câu chứa tiếng có vần en hoặc oen . nhị( nhuỵ) thanh khiết.HS theo dõi.. HD học sinh nhận biết đoạn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Tìm tiếng ngoài bài có vần: en.GV chú ý theo dõi. Đồ dùngdạy – học: . xoè ra. thanh khiết.Tìm tiếng trong bài có vần: en . Mục đích yêu cầu.Đọc đúng.HS tiếp nối đọc từng câu BP) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. +Đọc từng khổ thơ. + HS đọc đoạn theo nhóm. . phân tích cấu tạo 303 . oen . I. chen. thanh khiết.Vì bây giờ mẹ mới về.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. oen + men. nhị( nhuỵ) thanh khiết. . Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần en. Từ khó: xanh mát.. . . phát hiện các tiếng. Hiểu nghĩa các từ : đài sen. Kiểm tra bài cũ . Giới thiệu bài. từ khó: xanh mát.) (2. quen HS: Đọc bài ( Cá nhân. II.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ (đài sen. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần en. . + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp... Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . xoè ra. cánh hoa.GV đọc mẫu toàn bài.HS đọc đồng thanh.. cách đọc từng đoạn. .GV nêu yêu cầu 1 SGK.) b. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếnGV: sen. HS: Đọc trơn toàn bài . ngan ngát.. dấu phảy và các cụm từ. hẹn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV sửa tư thế ngồi cho HS . đọc đúng một số tiếng. 1.Luyện đọc: a. ven. thu hoạch. GV: Chỉ từng đoạn. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. đọc trước bài ở nhà C. . cánh hoa.TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN A. B. nen. (3 ) 2. mèn. đọc nhẩm( 2 lượt ) .

Về nhà đọc lại bài. chốt lại KQ đúng .Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra.H+GV: Nhận xét.GV gợi ý. tìm tiếng ngoài bài có vần en. chấm điểm. Củng cố dặn dò (3’) .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . b)Luyện nói: Nói về sen M: . .Cây sen mọc trong đầm.HS trả lời câu hỏi .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần en. Tiết 2 3. .HS nối tiếp nêu miệng .. giúp HS thực hiện luyện nói .Cánh hoa phớt hồng. tập đặt câu theo M . chốt lại. thanh khiết * Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp.GV nhận xét tiết học. .HS trao đổi nhóm đôi.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV..HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .Hương sen thơm ngát.GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở . .HS trao đổi nhóm đôi.GV+HS nhận xét. to .Thi nói trước lớp .Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen M: Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay Lan nhoẻn miệng cười. .HS đọc lại toàn bài .Khen một số HS học tốt. . ) a) Tìm hiểu nội dung bài . bổ sung. oen trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung . . .GV nêu yêu cầu 2 SGK. 3.Lá sen màu xanh.HS nêu mẫu SGK . phô đài sen và nhị vàng .HS nhắc lại . 304 .HS đọc.+ nhoẻn.. bổ sung. oen . hương sen thơm ngát.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . phân tích cấu tạo . tranh SGK và mẫu ) .H+GV: Nhận xét.

HS: Bảng con. Khăn lau bảng. hướng dẫn viết từng dòng. 305 .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. K B. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cái xoong.học: .học: Nội dung A. chữa lỗi trước lớp. đúng các vần: oan. Kiểm tra bài cũ: . HD tô chữ hoa: L M N (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Biết tô đúng mẫu chữ. oen. chiều rộng. cái xoong. nêu nhận xét về độ cao.Viết: H. GV: Nêu rõ yêu cầu. vở tập viết. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. uốn nắn. uốn nắn. phấn. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Giới thiệu bài: 2.Đồ dùng dạy . đoạt giải. ong.Mục đích yêu cầu: . oen. chiều rộng. hoa sen. Các từ ngữ: ngoan ngoãn. viết vào vở (18’) 3. . ’ b. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. oong . trong xanh.Nhận xét. nhoẻn cười. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). đẹp. Các hoạt động dạy .GV: Mẫu chữ. cỡ chữ…. en.Viết nhanh. bổ sung. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. oat.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N I. hoa sen. en. chữa lỗi. I. Bài mới: 1. oat. c. oong .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. II. bảng phụ .( Cả lớp ) GV: Quan sát. cỡ chữ các chữ hoa L M N . uốn nắn tư thế. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oan. ong. nhoẻn cười. đánh giá. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ngoan ngoãn. trong xanh. đoạt giải. . III.HD tô.Hướng dẫn viết: a.

dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học.4. 306 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.

đánh giá. b)Luyện viết vở ô li (15’) Hoa sen đua nhau vươn cao. II.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.HS: Vở ô li. cái xoong. oat. H+GV: Nhận xét. 3. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Đầm sen. . viết chính xác. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. cánh hoa đỏ nhạt. . oen. ngan ngát. đảm bảo tốc độ bài Đầm sen . cái xoong. thanh khiết. Đồ dùng dạy – học: . III.Viết: ngoan ngoãn. phấn. Các hoạt động dạy . bổ sung trước lớp. GV: Nêu rõ yêu cầu...học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. Đài. Hương. nhoẻn cười.Củng cố cách viết: oan. nhoẻn cười..Rèn tính cẩn thận cho HS. thì dẹt lại.Rèn viết: Đầm sen I.. Hoa.Nhận xét.GV: Chữ mẫu. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. dẹt lại HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Kiểm tra bài cũ: (3 ) .Biết viết đúng mẫu chữ.Giới thiệu bài: (1’) 2.. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Bài mới: 1. Khi nở. B. uốn nắn. đoạt giải. xanh thẫm. oong. xoè ra. bảng con. bảng phụ . cỡ chữ. Củng cố.Mục đích yêu cầu: . GV: Nhận xét chung giờ học 307 . sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .

soạn sửa. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện.. . .HS đọc bài trước lớp + TLCH . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. dọc đúng một số tiếng. soạn sửa. Mục đích yêu cầu.. +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ong. (3 ) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .Tôi là thỏ. B.GV nêu yêu cầu 1 SGK. nai. oong . Đồ dùng dạy – học: .HS: SGK. từ khó: kiễng chân. 2.) . 1. . soạn sửa. (2. Đọc đúng nhịp thơ .) b. buồm thuyền.. buồm thuyền. đọc trước bài ở nhà C. cốc. bài Cốc. ..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (kiễng chân. +Đọc từng đoạn.Hiểu nghĩa các từ : kiễng chân. đánh giá.Ai gọi đó? . cốc! .. cá nhân ) .HS+GV nhận xét. Từ khó: kiễng chân. oong. Kiểm tra bài cũ .GV đọc mẫu toàn bài.Luyện đọc: a. đọc nhẩm( 2 lượt ) . I. 308 . Ôn lại các tiếng có vần ong. phát hiện các tiếng.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS đọc đồng thanh.HS theo dõi. gạc.GV sửa tư thế ngồi cho HS . gạc.Đọc trơn toàn bài.Nếu là thỏ Cho xem tai.Hiểu nội dung bài: Các bạn: thỏ. Dạy bài mới. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Đọc mẫu ( 30. buồm thuyền) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. buồm thuyền ..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV chú ý theo dõi.Đầm sen II. Giới thiệu bài.TẬP ĐỌC: MỜI VÀO A. . soạn sửa.

phân tích cấu tạo . nai. quạt mát. gió đã đến gõ cửa . . oong M: Chong chóng Xoong canh Tiết 2 3..Khen một số HS học tốt.HS trả lời .Thi nói trước lớp .Tìm tiếng ngoài bài có vần ong. tìm tiếng ngoài bài có vần ong. oong . . bổ sung. bổ sung. bổ sung. Nó hót rất hay. oong trước lớp H+GV: Nhận xét.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 309 .GV nêu yêu cầu 2 SGK. Củng cố dặn dò (3’) . từ . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .GV: HD học sinh mẫu SGK .Các bạn: thỏ.GV nêu yêu phần luyện nói .Tìm trong bài tiếng có vần ong . đánh giá.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. đẩy buồm thuyền.Gió được mời vào cùng đón trăng.HS đọc. Nghỉ giải lao * Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích M: Tôi rất yêu con sáo của tôi.HS trao đổi nhóm đôi...HS đọc. chốt lại KQ . . * Các bạn: thỏ. . Nó thích ăn châu chấu. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện.HS phát biểu . nai. chốt lại.HS tập nói trong nhóm về những con vật em yêu thích .. 4. .GV nhận xét tiết học.H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếnGV: ngoan .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ong.HS đọc lại toàn bài .. phân tích cấu tạo tiếng.GV+HS :nhận xét. . .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .

GV chú ý theo dõi. Đồ dùng dạy – học: .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. lóng lánh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. cá nhân ) .HS đọc đồng thanh. rực rỡ.) (2.Luyện đọc: a. rẻ quạt. +Đọc từng đoạn. đánh giá.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (nâu gạch. . đọc trước bài ở nhà C.GV sửa tư thế ngồi cho HS ...) b. .. .GV nêu yêu cầu 1 SGK..TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG A. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS đọc bài trước lớp + TLCH .. Ôn lại các tiếng có vần oc. lóng lánh. lóng lánh.Mời vào II. (3 ) 2.Hiểu nghĩa các từ : nâu gạch.GV gạch chân tiếng : ngọc 310 . ooc.GV đọc mẫu toàn bài.. Đọc mẫu ( 30. ba năm. bài Sau hai. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Dạy bài mới. . dọc đúng một số tiếng.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . rẻ quạt. giương. Từ khó: nâu gạch. rực rỡ..HS trả lời . Giới thiệu bài. rực rỡ.. xiêm áo. .. . Kiểm tra bài cũ .. phát hiện các tiếng.. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.. ooc . .Đọc trơn toàn bài. Nói được câu chứa tiếng có vần: oc hoặc ooc.HS: SGK. . Tìm tiếng ngoài bài có vần oc. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oc. .. từ khó: nâu gạch. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . B. giương. xiêm áo. 1.HS+GV nhận xét.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. I. rẻ quạt. Mục đích yêu cầu.Hiểu nội dung bài: Tả vẻ đẹp của chú công trống. Tìm được tiếng trong bài có vần oc. lóng lánh. Tranh con công sưu tầm thêm .HS theo dõi.. ooc.Tìm trong bài tiếng có vần oc . đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. rẻ quạt.

GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. phân tích cấu tạo .HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc lại toàn bài . .. Nghỉ giải lao * Hát: Hát bài hat về con công 4..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 311 . .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .Nói câu chứa tiếng có vần oc. Củng cố dặn dò (3’) .Vẻ đẹp của chú công sau hai.. .GV nêu yêu . ba năm * Tả vẻ đẹp của chú công trống. chốt lại.Lúc mới chào đời chú công có bộ lông màu nâu gạch.GV+HS :nhận xét. bổ sung. chốt lại KQ . bổ sung. . đánh giá. biết xoè cái đuôi thành hình rẻ quạt..) trong nhóm kết hợp động tác.GV nêu yêu cầu . phân tích cấu tạo tiếng. ooc M: Con cóc là cậu ông giời.Tìm tiếng ngoài bài có vần oc.Khen một số HS học tốt. ooc trước lớp H+GV: Nhận xét. .HS đọc.HS hát đồng thanh( Tập tầm vông con công nó múa.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. từ .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oc. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . tìm tiếng ngoài bài có vần oc..GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS đọc. bổ sung. nhóm) Tiết 2 3. ooc .HS hát trước lớp . . ooc .HS phát biểu .H+GV: Nhận xét. Bé mặc quần sooc.GV: HD học sinh tìm bài hat nói về con công . .GV nhận xét tiết học. . .

Nhóm khác nhận xét . Tranh 2: Đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô giáo và các cháu vào thăm bác. Dạy bài mới. bổ sung. ..HS: SGK. B. uốn nắn cách kể .GV: 4 tranh minh hoạ SGK.Bông hoa cúc trắng II..GV giới thiệu bài ..GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh ..... Các hoạt động dạy .Đại diện nhóm kể trước lớp.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật .. 312 .Ghi tên bài .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bác Hồ với các cháu thiếu nhi... .. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.GV quan sát.HS biết dựa vào tranh minh hoạ.. Kiểm tra bài cũ (5 ) .HS lắng nghe . Mục đích yêu cầu.. Giới thiệu bài: (1’) 2. ...học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. .HS: Quan sát tranh ...GV đánh giá.Hướng dẫn kể chuyện. hồn nhiên .. thân mật. . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. . Tranh 4: Cuộc chia tay giữa Bác và các cháu. . Tranh 1: Cô giáo cùng HS đi qua Phủ chủ tịch... GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.. Tranh 3: Bác đang trò chuyện với các cháu ngoài vườn.H+GV: Nhận xét.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .học: . . các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. 1. b) Kể từng đoạn theo tranh. .Lời các bạn nhỏ:vui sướng.HS tập kể theo nhóm . C.Lời Bác Hồ: nhẹ nhàng.. Đồ dùng dạy . (30’) a) Giáo viên kể chuyện .GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 c) Kể toàn bộ câu chuyện * Bác Hồ rát thương yêu các cháu thiếu nhi..KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ A.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .. đánh giá.HS kể chuyện trước lớp ..

Khen một số em kể chuyện tốt. .GV nhận xét tiết kể chuyện.Về nhà tập kể lại câu chuyện. Động viên một số em học còn yếu.3. 313 . Củng cố dặn dò: (4’) .

HS tập nói trong nhóm .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . đọc nhẩm( 2 lượt ) .Khen một số HS học tốt.Thi nói trước lớp . Dạy bài mới. Giới thiệu bài.GV: HD học sinh mẫu SGK . .Tiếp tục đọc đúng. bảng phụ .. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . .Luyện đọc: a.) .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. 4. . đọc đảm bảo tốc độ qui định. B. Kiểm tra bài cũ .GV nhận xét tiết học. 1.HS theo dõi.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Mục đích yêu cầu. nó quấn quýt bên cạnh như nhớ mình lắm. (3 ) . dấu phảy và các cụm từ.. đánh giá. đọc trước bài ở nhà C. .HS đọc đồng thanh.RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG A.GV giới thiệu trực tiếp 2. ..Hiểu nội dung bài: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các cháu thiếu nhi với Bác Hồ. .HS: SGK. đánh giá. (2. I. b..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 314 . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. Củng cố dặn dò (3’) . . . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV đọc mẫu toàn bài.) .GV: SGK. Đọc mẫu ( 30. Đồ dùng dạy – học: .GV+HS :nhận xét.HS + GV nhận xét. Mỗi khi mình đi học về. .Mời vào II. nhanh cả bài Chú công. phát hiện các tiếng. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói về những con vật mà em yêu thích M: Mình rất yêu chú cún con nhà mình.GV chú ý theo dõi.GV nêu yêu phần luyện nói . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bổ sung..

Hiểu nghĩa các từ : ở lớp.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ BP) . trêu. HS: Đọc trơn toàn bài . luộc..GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV sửa tư thế ngồi cho HS . HS: Đọc bài ( Cá nhân.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng. từ khó: chuyện. vuốt tóc. Mục đích yêu cầu.. đọc đúng một số tiếng. đọc nhẩm( 2 lượt ) ...Tìm tiếng ngoài bài có vần: uôt. vuốt tóc.. . chẳng nhớ nổi.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. đứng dậy. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôt.) (2. ) GV: Chỉ từng khổ thơ.GV nêu yêu cầu 2 SGK. trêu. phân tích cấu tạo . Kiểm tra bài cũ . B. uôc + buộc. + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. + tuốt lúa. uốt. vuốt tóc. .TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP A. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. uôc . . bôi bẩn.. Dạy bài mới. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bôi bẩn. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần uốc. muốt. HD học sinh nhận biết cách đọc từng khổ thơ + HS đọc đoạn theo nhóm. trêu. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. ở lớp..Đọc đúng. bôi bẩn.Chú công II.. đứng dậy.Hiểu nội dung của bài: Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. đứng dậy.. 1. . buốt. . ở lớp.GV đọc mẫu toàn bài. đọc trước bài ở nhà C. trêu..Tìm tiếng trong bài có vần: uôt . .HS trao đổi nhóm đôi. Đồ dùngdạy – học: . đánh giá.HS đọc. tìm tiếng ngoài 315 . tuộc. . đứng dậy.HS trả lời .HS đọc đồng thanh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . +Đọc từng khổ thơ. .) b. Từ khó: chuyện. phát hiện các tiếng. .. Giới thiệu bài.Luyện đọc: a. bôi bẩn.HS theo dõi.GV chú ý theo dõi..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ở lớp.HS: SGK.. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. vuốt tóc. .. (3 ) 2. chẳng nhớ nổi. Đọc mẫu ( 30. I. nhanh cả bài Chuyện ở lớp.GV gạch chân tiếnGV: vuốt .

chốt lại.GV+HS nhận xét.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. chốt lại KQ đúng . b)Luyện nói: Hãy kể với bố mẹ Hôm nay ở lớp em ngoan 3.Bạn nhỏ kể ch mẹ nghe nhiều chuyện ở lớp: Bạn Hoa không học bài.HS trả lời câu hỏi .GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .GV gợi ý.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . bổ sung.Tiết 2 3.H+GV: Nhận xét.HS đọc lại toàn bài . oen . 316 .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần uôt. .Mẹ muốn bé kể ở lớp bé ngoan thế nào? * Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. Củng cố dặn dò (3’) bài có vần en. . .HS đọc. giúp HS thực hiện luyện nói . tranh SGK và mẫu ) . . phân tích cấu tạo . Bạn Mai tay đầy mực. bổ sung.GV nhận xét tiết học. uôc trước lớp H+GV: Nhận xét.Khen một số HS học tốt.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân . Bạn Hùng trêu bé.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .Thi nói trước lớp .Về nhà đọc lại bài. chấm điểm.

Ơ. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).GV: Mẫu chữ. con cừu. uôc. đánh giá. đúng các vần: uôt. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. chiều rộng. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. ươu .( Cả lớp ) GV: Quan sát. vở tập viết. nêu nhận xét về độ cao.HS: Bảng con. Ô. chữa lỗi.học: Nội dung A. con cừu. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . Ơ. Bài mới: 1. Ô. III. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Viết: L M N B. ưu. uốn nắn. bảng phụ .( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Mục đích yêu cầu: .Viết nhanh. uôc. H+GV: Nhận xét. ốc bươu c.Biết tô đúng mẫu chữ. đẹp.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. ươu chải chuốt. II. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) uôt. cỡ chữ…. uốn nắn tư thế. Ô. Các hoạt động dạy . . GV: Nêu rõ yêu cầu. chiều rộng.Hướng dẫn viết: a. P .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O. P I. cỡ chữ…. cỡ chữ các chữ hoa O. Ơ. Các từ ngữ: chải chuốt.học: . ưu. ốc bươu . luộc bài. phấn. Khăn lau bảng.Giới thiệu bài: 2.HD tô. P b. bổ sung. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. hướng dẫn viết từng dòng. chữa lỗi trước lớp. uốn nắn. Kiểm tra bài cũ: . HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Nhận xét.Đồ dùng dạy . 317 . ’ O. viết vào vở (18’) 3. luộc bài.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 318 .4. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học. Củng cố.

đánh giá. cỡ chữ. . Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) chuyện..Kiểm tra bài cũ: (3 ) ..HS: Vở ô li. ở lớp. . bôi bẩn. Đồ dùng dạy – học: . H+GV: Nhận xét. Các hoạt động dạy .GV: Chữ mẫu. trêu.Củng cố cách viết: chuyện. b)Luyện viết vở ô li (15’) Chuyện ở lớp . ở lớp.Rèn viết: Chuyện ở lớp I. tuốt lúa B. buốt tay..Rèn tính cẩn thận cho HS. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Biết viết đúng mẫu chữ.. viết chính xác.. GV: Nhận xét chung giờ học 319 . HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: . bôi bẩn.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. đứng dậy. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Chuyện ở lớp. bảng con.Mẹ có biết ở lớp Bạn hoa không học bài Sáng nay cô giáo gọi Đứng dạy đỏ bừng tai. Củng cố.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. bổ sung trước lớp.. uốn nắn.. chẳng nhớ nổi. trêu. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. II.Giới thiệu bài: (1’) 2. phấn. chẳng nhớ nổi. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. vuốt tóc. đứng dậy... III. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .Bài mới: 1. bảng phụ ..Nhận xét. . vuốt tóc.Viết: bạch tuộc. 3.

b. đánh giá.HS theo dõi. cừu. uốn nắn Cái đuôi tôi ốm// GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: buồn bực. đọc nhẩm( 2 lượt ) .) . Đọc đúng nhịp thơ . đến trường. dọc đúng một số tiếng. .HS+GV nhận xét.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. Giới thiệu bài. ươu . Đồ dùng dạy – học: . kiếm cớ. .Đọc trơn toàn bài. cái đuôi. bài Mèo con buồn bực/ GV: Nêu rõ yêu cầu Mai phải đén trường/ HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) Bèn kiếm cớ luôn/ GV: Quan sát.Đại diện nhóm đọc trước lớp +Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS: SGK. toáng từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . (3 ) .Luyện đọc: a.TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC A. phát hiện các tiếng. toáng.HS trả lời 320 .HS đọc đồng thanh.Chuyện ở lớp II. kiếm cớ. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. I. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . đến trường.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . (2.Tìm trong bài tiếng có vần ưu . +Đọc từng đoạn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . Ôn lại các tiếng có vần ưu. cừu . Mục đích yêu cầu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. 2.Hiểu nghĩa các từ : buồn bực.Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học . cái đuôi. 1. Đọc mẫu ( 30. .GV nêu yêu cầu 1 SGK. Kiểm tra bài cũ . .Học thuộc lòng bài thơ B. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. cừu. ươu. từ khó: buồn bực. kiếm cớ. cái đuôi. kiếm cớ.GV đọc mẫu toàn bài. cái đuôi. . cừu.HS đọc bài trước lớp + TLCH . đọc trước bài ở nhà C.) . Dạy bài mới.GV chú ý theo dõi.

4.HS phát biểu .Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu M: Cây lựu vừa bói quả Đàn hươu uống nước suối.HS nêu mẫu SGK .HS đọc lại toàn bài . ..GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.HS trao đổi nhóm đôi. bướu.HS đọc. bổ sung.H+GV: Nhận xét.. ) Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau: Vì sao bạn thích đi học? M: Vì sao bạn thích đi học? Vì đến trường có nhiều bạn bè Được học tập . ươu . từ .Tìm hiểu nội dung bài a)Tìm hiểu nội dung bài .. phân tích cấu tạo .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 321 . chốt lại KQ . đánh giá. khướu. bổ sung.. Củng cố dặn dò (3’) .HS trao đổi nhóm đôi.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ưu.Cắt đuôi là khỏi * Mèo con lười học ( 32 .GV+HS :nhận xét.. ươu + hưu.GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS nối tiếp nêu miệng .Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu. . .HS nhắc lại . tìm tiếng ngoài bài có vần ưu. ..GV nêu yêu phần luyện nói . bổ sung . .GV: HD học sinh mẫu SGK . chốt lại. bổ sung.Thi nói trước lớp . tập đặt câu theo M . .GV nhận xét tiết học. .GV gạch chân tiếnGV: ngoan .HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? . phân tích cấu tạo tiếng.Cái đuôi tôi ốm .Khen một số HS học tốt.. mưu.H+GV: Nhận xét. ươu trước lớp H+GV: Nhận xét.. tựu trường + rượu.HS đọc. Tiết 2 3.

GV gạch chân tiếng : cúc. .) (2. Giới thiệu bài. bút.HS theo dõi. nằm. Tìm được tiếng trong bài có vần uc. Dạy bài mới. Kiểm tra bài cũ .Tìm trong bài tiếng có vần uc. 322 .GV đọc mẫu toàn bài.Đọc trơn toàn bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) . từ khó: liền. nằm. ngượng nghiụ.HS trả lời .Luyện đọc: a.HS đọc đồng thanh. Mục đích yêu cầu. ut. Từ khó: liền. đọc trước bài ở nhà C. . 1. Đọc mẫu ( 30. ut .. ut. . Đồ dùng dạy – học: .HS đọc bài trước lớp + TLCH . bài Hà thấy vậy/ liền chạy đến sửa dây đeo..GV sửa tư thế ngồi cho HS . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu./đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn/ trên lưng bạn. . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . phát hiện các tiếng. ut .) b.Hiểu nghĩa các từ : ngượng nghiụ .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .GV chú ý theo dõi.// + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc.TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. (3 ) 2. Nói được câu chứa tiếng có vần: uc hoặc ut. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B. đánh giá. . . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS+GV nhận xét. ngượng +Đọc từng đoạn.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt.Mời vào II. sửa lại. dọc đúng một số tiếng.. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. sửa lại. I. Ôn lại các tiếng có vần uc.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS: SGK. cá nhân ) .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. .

nhóm) .GV nêu yêu cầu .Thi nói trước lớp . ut M: Hai con trâu húc nhau Kim ngắn chỉ giờ.GV nêu yêu phần luyện nói .HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? . Củng cố dặn dò (3’) .GV nhận xét tiết học.Bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 323 . chốt lại.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. . . Nhất là khi bạn gặp khó khăn * Kể về những người bạn tốt. .Nụ đưa bút của mình cho Hà . . bổ sung.HS đọc. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau Nghỉ giải lao * Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em 4.Hà giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp . phân tích cấu tạo .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. kim dài chỉ phút Tiết 2 3.Khen một số HS học tốt. bổ sung.H+GV: Nhận xét.GV: HD học sinh mẫu SGK .HS phát biểu .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Nói câu chứa tiếng có vần uc.HS đọc lại toàn bài . đánh giá.GV+HS :nhận xét.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . ..

H+GV: Nhận xét.. (4’) .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . Tranh 1: Sóc đang chuyền trên cành thì bị trượt chân rơi xuống. GV lưu ý giọng kể từng nhân vật .GV nhận xét tiết kể chuyện. Giới thiệu bài: (1’) 2..Nhóm khác nhận xét ... c) Kể toàn bộ câu chuyện * Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.Niềm vui bất ngờ II. khôn ngoan . Dạy bài mới. C.HS lắng nghe .. bổ sung.. ..Hướng dẫn kể chuyện. Khen một 324 . 3.HS: Quan sát tranh .HS: SGK.. B.GV quan sát.. uốn nắn cách kể ..Lời sóc: nhẹ nhàng.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .. gian ác .. ..Lời của sói: ranh mãnh. Mục đích yêu cầu.Ghi tên bài .KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC A.. Các hoạt động dạy . 1. b) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét..học: . . . sói buồn thiu.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ..HS tập kể theo nhóm .Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.Biết kể theo vai từng nhân vật. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện GV: HD học sinh phân vai kể lại câu chuyện HS: Tập kể trong nhóm . .HS kể chuyện trước lớp ... Củng cố dặn dò: .GV giới thiệu bài . Đồ dùng dạy ... đánh giá.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.HS biết dựa vào tranh minh hoạ. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. Tranh 2: Sói vồ ngay lấy định ăn thịt sóc Tranh 3: Sóc thông minh tìm cách lừa sói để thoát thân Tranh 4: Sóc thoát chết.Đại diện nhóm kể trước lớp..GV đánh giá.. thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà. .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.. (30’) a) Giáo viên kể chuyện . Kiểm tra bài cũ (5 ) . .

. Động viên một số em học còn yếu. 325 .Về nhà tập kể lại câu chuyện.số em kể chuyện tốt.

đọc trước bài ở nhà C.HS tập nói trong nhóm . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV đọc mẫu toàn bài. 4. phát hiện các tiếng.HS + GV nhận xét. bổ sung. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em M: Thứ sáu vừa rồi. .GV: SGK. . . Kiểm tra bài cũ . đánh giá. bảng phụ .Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt.RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B.Mèo con đi học II.) .HS: SGK. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Thi nói trước lớp . Đọc mẫu ( 30. (2. Mưa mỗi lúc một to nên em không sao về được vì quên mang áo mưa.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . 326 . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. đọc đảm bảo tốc độ qui định.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.Luyện đọc: a.GV giới thiệu trực tiếp 2.HS đọc đồng thanh.Tiếp tục đọc đúng. vừa tan học mưa ập xuống. đọc nhẩm( 2 lượt ) . dấu phảy và các cụm từ.GV: HD học sinh mẫu SGK . b.GV nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò (3’) . . . 1. (3 ) .HS theo dõi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . May sao bạn Sơn đã nhìn thấy và cho em về cùng. Giới thiệu bài. Dạy bài mới. I. Đồ dùng dạy – học: . đánh giá.GV chú ý theo dõi.GV+HS :nhận xét. nhanh cả bài Người bạn tốt.) .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Mục đích yêu cầu.GV nêu yêu phần luyện nói .

Khen một số HS học tốt.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 327 . ..

Từ khó: ngưỡng cửa.HS+GV nhận xét. nơi này.HS trả lời .Hiểu nội dung của bài: Từ ngưỡng cửa nhà mình em đi đến mọi nơi. B. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . .HS: SGK..HS theo dõi. ăc. đọc đúng một số tiếng.. Đọc mẫu ( 30. đọc nhẩm( 2 lượt ) . .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Luyện đọc: a. ăc . đi men. dắt vòng. Hiểu nghĩa các từ : ngưỡng cửa. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. lúc nào .) b. cá nhân ) . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăt. phân tích cấu tạo 328 . Giới thiệu bài. . nơi này.GV chú ý theo dõi. lúc nào. . 1.TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA A.HS đọc. (2. từ khó: ngưỡng cửa. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . nhanh cả bài Ngưỡng cửa. nơi này.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ -Đọc bài Hai người bạn II..GV đọc mẫu toàn bài. đánh giá.Đọc đúng.Tìm trong bài tiếng có vần ăt. Đồ dùngdạy – học: .GV nêu yêu cầu 1 SGK. dắt vòng.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . 2. quen. quen. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ăt.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS đọc đồng thanh. đi men.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . quen.) . dắt vòng. đi men. Dạy bài mới. phát hiện các tiếng. Mục đích yêu cầu. ăc 10P . 4P ..GV sửa tư thế ngồi cho HS . đọc trước bài ở nhà C.GV gạch chân tiếng : dắt . lúc nào +Đọc từng đoạn.

tìm hiểu bài: 22P Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói theo nội dung bài 8P 4.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 329 .GV nêu yêu cầu . ăt M: . bổ sung .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV: Tiểu kết . thảo luận. đọc lại bài .. nhóm) Tiết 2 3. .HS: Đọc khổ thơ 2 . Luyện tập a) Luyện đọc .HS: Đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi: "Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa" . .GV nhận xét tiết học. tự đặt câu hỏi và trả lời .Nói câu chứa tiếng có vần ăc.HS: Nhận xét.GV: Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa đến đâu? .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .HS: Nhắc tên bài.Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò (3’) .HS: Quan sát.

Khăn lau bảng. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. H+GV: Nhận xét. Các từ ngữ: màu sắc.Nhận xét. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. P b. R I.( Cả lớp ) GV: Quan sát.HD tô. ’ Q. bảng phụ . . R. dặn dò: (2’) 330 . chữa lỗi trước lớp. GV: Nêu rõ yêu cầu. đánh giá.Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ các chữ hoa Q. cỡ chữ…. ăc .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. đẹp. chữa lỗi. 4. uốn nắn tư thế. vở tập viết.( Cả lớp ) GV: Quan sát. dìu dắt. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. II.học: Nội dung A. Các hoạt động dạy . hướng dẫn viết từng dòng. bổ sung. nêu nhận xét về độ cao. phấn. . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Viết: Ô. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. viết vào vở (18’) 3.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.HS: Bảng con. Bài mới: 1. chiều rộng.Giới thiệu bài: 2. cỡ chữ…. chiều rộng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). uốn nắn. uốn nắn. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . O. .Hướng dẫn viết: a.Đồ dùng dạy .Biết tô đúng mẫu chữ.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q. Củng cố. đúng các vần: ăt. dìu dắt (5’) c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.Viết nhanh. Kiểm tra bài cũ: . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: ăt. III. Ơ. ăc màu sắc.học: .GV: Mẫu chữ. P B.

331 .GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

phấn. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) ngưỡng cửa. b)Luyện viết vở ô li (15’) Ngưỡng cửa Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Nhận xét. đi men. quen.Mục đích yêu cầu: . dắt vòng. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. lúc nào HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Viết: ngượng nghịu. dắt vòng.GV: Chữ mẫu. Đồ dùng dạy – học: .Biết viết đúng mẫu chữ. GV: Nêu rõ yêu cầu.Rèn tính cẩn thận cho HS.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. III. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .Giới thiệu bài: (1’) 2. sửa lại B.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. nơi này. đánh giá. bổ sung trước lớp.HS: Vở ô li. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Ngưỡng cửa . cỡ chữ. GV: Nhận xét chung giờ học 332 . II. H+GV: Nhận xét.Bài mới: 1. 3. bảng phụ . . viết chính xác. tay mẹ Còn dắt vòng đi men. bảng con. nằm.Củng cố cách viết: ngưỡng cửa. đi men. Củng cố. quen. nơi này. Các hoạt động dạy .Kiểm tra bài cũ: (3 ) . lúc nào . uốn nắn.Rèn viết: Ngưỡng cửa I.

chăng dây.. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . chăng dây. kiếm cớ..Hiểu nghĩa các từ : ầm ĩ. quay tròn.) .GV sửa tư thế ngồi cho HS .TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE A. chăng dây. ươu . (2. cái đuôi. chó vện. . Đồ dùng dạy – học: . gắn bó..Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS đọc đồng thanh.HS: SGK. nấu cơm +Đọc từng đoạn. Từ khó: ầm ĩ.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . . 2.GV đọc mẫu toàn bài. ăn no.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . quay tròn. Giới thiệu bài. Kiểm tra bài cũ . Đọc đúng nhịp thơ . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS theo dõi.Đọc trơn toàn bài. 1. .HS đọc bài trước lớp + TLCH . (3 ) . bài Hay nói ầm ĩ/ Là con vịt bầu/ Hay nói đâu đâu/ Là con chó vện// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. cá nhân ) . Dạy bài mới.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ăn no. chó vện. Ôn lại các tiếng có vần ưu. .GV chú ý theo dõi. đồ vật thân thuộc. đọc nhẩm( 2 lượt ) . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . Đọc mẫu ( 30. . đánh giá.) b. đọc trước bài ở nhà C. phát hiện các tiếng. cừu.Tìm trong bài tiếng có vần ươc . Mục đích yêu cầu.HS+GV nhận xét. dọc đúng một số tiếng. nấu cơm.Học thuộc lòng bài thơ B. ăn no.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. ươu. . chó vện.Hiểu nội dung bài: Kể cho bé nghe về những con vật. quay tròn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. từ khó: ầm ĩ.Ngưỡng cửa II. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Luyện đọc: a. I.HS trả lời 333 . nấu cơm.

đánh giá .HS nhắc lại Tiết 2 3. .GV: Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? .GV: Hướng dẫn đọc .GV gạch chân tiếnGV: ngoan . ươt trước lớp H+GV: Nhận xét. tìm tiếng ngoài bài có vần ươc.H+GV: Nhận xét. tập đặt câu theo M . . bổ sung . .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Hai chị em" 334 .GV nêu yêu cầu 2 SGK. chốt lại KQ .1HS: Nêu yêu cầu bài .Khen một số HS học tốt. ươt . ươt .Cả lớp đọc đồng thanh . Củng cố dặn dò (3’) .Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) b)Luyện nói "Hỏi đáp về những con vật mà em biết" 8P 4.HS: Đọc theo nhóm 2 em và đọc cá nhân .HS đọc..GV: Nhận xét.HS nối tiếp nêu miệng .Nói câu chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt .HS nêu mẫu SGK .Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ươc.HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc.HS trao đổi nhóm đôi.GV Nhận xét tiết học. phân tích cấu tạo .HS: Đọc phân vai (2H) .2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh . phân tích cấu tạo tiếng. bổ sung. từ .

Đọc trơn toàn bài.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. (3 ) 2.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . Đồ dùng dạy – học: . I.Hiểu nội dung bài: Hai chị em cần thương yêu nhau. 1. Mục đích yêu cầu. hét lên.) b. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Tìm được tiếng trong bài có vần et. một lát. oet HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . một lát. . cá nhân ) . bài . phát hiện các tiếng.GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS đọc bài trước lớp + TLCH . oet.Tìm trong bài tiếng có vần et.Kể cho bé nghe II.) (2. ngượng nghiụ. . Nói được câu chứa tiếng có vần: et hoặc oet. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. đoàn kết. Ôn lại các tiếng có vần et..HS theo dõi. Dạy bài mới.GV gạch chân tiếng : 335 .. B. ut . hét lên. dọc đúng một số tiếng. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc. oet. .TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM A. Đọc mẫu ( 30.Luyện đọc: a. từ khó: liền. Giới thiệu bài.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS đọc đồng thanh. đọc trước bài ở nhà C. đánh giá.HS trả lời .HS: SGK.. sửa lại.GV đọc mẫu toàn bài. . buồn. Từ khó: vui vẻ.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . buồn. nằm.Hiểu nghĩa các từ : vui vẻ. Kiểm tra bài cũ . không nên ích kỉ.GV chú ý theo dõi. . dây cót. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. dây cót. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . .HS+GV nhận xét. +Đọc từng đoạn.

2HS: Đọc đoạn 2 (SGK) . Củng cố dặn dò (3 ) theo chủ đề .GV: Cậu em làm gì khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ? . đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói em thường chơi với anh chị những trò chơi gì? 6P .GV: Tiểu kết Nghỉ giải lao (3P) .2-3H đọc bài trong SGK . .GV nhận xét tiết học.HS đọc. phân tích cấu tạo . .HS: Luyện đọc nhóm.2HS: Đọc đoạn 3 .Khen một số HS học tốt..GV: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình? .Nói câu chứa tiếng có vần et.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu .GV: Cậu em làm gì? Khi đụng phải con gấu bông? .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. oet .GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần luyện nói .GV: Gọi từng cặp học sinh lên luyện nói ’ 4.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) . nhóm) Tiết 2 3.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 336 .

. B.học: Nội dung Cách thức tiến hành I.GV: tranh minh hoạ SGK.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. 1P GV: Giới thiệu bài trực tiếp 6P GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát b) Kể từng đoạn theo tranh 13P Tranh 1: Sắp đi kiếm cỏ. Giới thiệu bài: 2. Dạy bài mới. Mục đích yêu cầu.Hướng dẫn kể chuyện. . dê mẹ dặn các con Tranh 2: Một con Sói đứng rình đã lâu Tranh 3: Dê mẹ về gõ cửa và hát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) Tranh 2. đánh giá. Kiểm tra bài cũ .Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện. 3 cũng tương tự c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện Nghỉ giải lao (3P) d) ý nghĩa câu chuyện 3.KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ A.Kể chuyện Sói và Sóc II. C.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. Đồ dùng dạy . Các hoạt động dạy . cúp đuôi bỏ đi? GV: Tiểu kết GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà đọc lại chuyện 337 .học: .Thích thú nghe chuyện. . . Củng cố dặn dò: 6P 4P GV: Các em biết vì sao Sói lại tiu nghỉu. 1. a) Giáo viên kể chuyện 4P 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.

Luyện đọc: a. Củng cố dặn dò .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .HS đọc đồng thanh.GV giới thiệu trực tiếp 2.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Đọc mẫu ( 30.Thi nói trước lớp . đánh giá. phát hiện các tiếng.Tiếp tục đọc đúng. .Khen một số HS học tốt. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. bảng phụ . Kiểm tra bài cũ .Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết giữa hai chị em.GV đọc mẫu toàn bài. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Tình cảm chị em 4. . (3 ) (2. nhanh cả bài Hai chị em. .GV: HD học sinh mẫu SGK . đọc nhẩm( 2 lượt ) . không nên ích kỉ. I.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.) . dấu phảy và các cụm từ. Mục đích yêu cầu. .GV: SGK.HS + GV nhận xét.) . bổ sung.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 338 . . đọc đảm bảo tốc độ qui định.HS tập nói trong nhóm . . Giới thiệu bài. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Hai chị em II.RÈN ĐỌC: HAI CHị EM A. . đọc trước bài ở nhà C.GV nhận xét tiết học. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV+HS :nhận xét.GV chú ý theo dõi. . 1. đánh giá. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . B.HS theo dõi.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV nêu yêu phần luyện nói . Dạy bài mới. Đồ dùng dạy – học: .HS: SGK. (3’) . b. một lời khuyên hai chị em cần phải thương yêu đoàn kết với nhau.

sau 339 .

HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .Đọc đúng. long lanh.HS+GV nhận xét. đánh giá.Luyện đọc: a. ướp . câu. cổ kính.) . . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM A. . Dạy bài mới./ mặt hồ/ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ. Giới thiệu bài. 1. nghỉ đúng cụm từ. Mục đích yêu cầu. long lanh. một di tích Lịch sử. .GV chú ý theo dõi. Đồ dùngdạy – học: ..GV gạch chân tiếng : Gươm 340 . ướp 10P . Đọc mẫu ( 30. Hiểu nghĩa các từ : Khổng lồ. Kiểm tra bài cũ .Hai chị em II. nhanh cả bài Hồ Gươm. Cầu Thê Húc. .GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS: SGK. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. 2. phát hiện các tiếng.// . xum xuê. (2. xum xuê. chiếc gương.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. cá nhân ) . long lanh.GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS trả lời . B.. lấp ló.Biết đọc ngắt.) b. đọc nhẩm( 2 lượt ) . đọc đúng một số tiếng. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ươm. từ khó:Khổng lồ.GV đọc mẫu toàn bài. đọc trước bài ở nhà C.) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. +Đọc từng đoạn Từ trên cao nhìn xuống. 4P .HS đọc đồng thanh. . long lanh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Hiểu nội dung của bài: Hồ Gươm.. Từ khó: Khổng lồ. xum xuê.Tìm trong bài tiếng có vần ươm HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. lấp ló.HS theo dõi. một cảnh đẹp ở Hà Nội. lấp ló.HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. sáng long lanh. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươm.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (Khổng lồ. lấp ló. xum xuê. .

HS đọc.Nói câu chứa tiếng có vần ươm.HS: Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: "Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu" . bổ sung. một di tích Lịch sử.GV nêu yêu cầu .Đọc câu văn tả cảnh đẹp ở 3 tranh trong bài trước lớp G. Củng cố dặn dò (3’) .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS: Đọc đoạn 2 . mặt hồ gươm trông như thế nào? HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. nhận xét tiết học. Giàn mướp sai trĩu quả.Hồ Gươm.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . Đền Ngọc Sơn. ươp M: Đàn bướm bay quanh vườn hoa.tìm hiểu bài: 22P . Nghỉ giải lao (3P) b) Đọc câu văn nói về cảnh đẹp trong bài . phân tích cấu tạo . Tháp Rùa 4.Cầu Thê Húc. nhóm) . một cảnh đẹp ở Hà Nội.. chốt lại ý chính HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Đọc câu văn theo nhóm đôi . Tiết 2 3.Khen một số HS học tốt. . HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 341 .GV: ? Từ trên cao nhìn xuống. Luyện tập a) Luyện đọc .

hướng dẫn viết từng dòng.Viết: Q. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. yêng . con HS: Đọc vần và từ ứng dụng yểng.HD tô. cỡ chữ…. tiếng chim . HD tô chữ hoa: S (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. II. T. nườm nượp. cỡ chữ các chữ hoa S T .S. lượm lúa. ươp. Các từ ngữ: tiếng chim. viết vào vở . cỡ chữ…. Kiểm tra bài cũ: .Đồ dùng dạy .HS: Bảng con. iêng.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. bổ sung. ’ T b. nườm nượp .học: .ươm. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Bài mới: 1. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.Viết nhanh.iêng. chiều rộng. T I. đẹp. c. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chiều rộng. chữa lỗi. uốn nắn. H+GV: Nhận xét. uốn nắn. tiếng chim. yêng .yêng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). .TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S. P B.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. . con yểng. con yểng (18’) 3. uốn nắn tư thế. lượm lúa.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Chấm chữa bài: (4’) GV: Nêu rõ yêu cầu. 342 . phấn. iêng. đúng các vần: ươm.Giới thiệu bài: 2. nườm nượp .Mục đích yêu cầu: . ươp. Các hoạt động dạy . III. đánh giá.GV: Mẫu chữ. nêu nhận xét về độ cao. Khăn lau bảng.học: Nội dung A. vở tập viết. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.Hướng dẫn viết: a.Biết tô đúng mẫu chữ. bảng phụ . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) : ươm. lượm lúa ươp.

dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học.Nhận xét. Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 343 .. chữa lỗi trước lớp. 4.

sáng long lanh. câu cho HS viết Nhà tôi ở Hà Nội.Củng cố cách viết: . HD cách viết .Giới thiệu bài: (1’) 2.HS: Vở ô li. H+GV: Nhận xét. bổ sung trước lớp. Đồ dùng dạy – học: . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. xum xuê.Từ trên cao nhìn xuống. mặt hồ như một GV: Quan sát. phấn.Kiểm tra bài cũ: (3 ) .Mục đích yêu cầu: .GV: Chữ mẫu. GV: Nhận xét chung giờ học 344 .Rèn viết: Hồ Gươm I.Bài mới: 1. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Khổng lồ. III. uốn nắn. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . lấp ló. long lanh. nằm. b)Luyện viết vở ô li Hồ Gươm HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Nhận xét. cỡ chữ.Đọc từng cụm từ. chiếc gương. bảng phụ . viết chính xác. Cầu Thê Húc. . II. sửa lại B. cách Hồ Gươm không HS: Viết vào vở theo HD của GV xa.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. cổ kính.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. Các hoạt động dạy . chiếc gương bầu dục khổng lồ.Biết viết đúng mẫu chữ. đánh giá.Rèn tính cẩn thận cho HS. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. 3. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. bảng con. Củng cố.Viết: ngượng nghịu. đảm bảo tốc độ đoạn 1 của bài Hồ Gươm .

GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: luỹ tre.. trưa. I. Giới thiệu bài. . gọng vó.Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa .Hồ Gươm II.Hiểu nghĩa các từ : luỹ tre. Dạy bài mới.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Kiểm tra bài cũ . gọng vó. rì rào.) .Luyện đọc: a. trưa. .HS+GV nhận xét. từ khó: luỹ tre.Ôn lại các tiếng có vần iêng.Ô +Đọc từng khổ thơ Mỗi sớm mai thức dậy/ Luỹ tre xanh rì rào/ Ngọn tre cong gọng vó/ Kéo mặt trời lên cao. nắng. .) b. ..HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Từ khó: luỹ tre. rì rào.Đọc trơn toàn bài. Đồ dùng dạy – học: .HS trả lời 345 . gọng vó. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV nêu yêu cầu 1 SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV chú ý theo dõi.HS đọc đồng thanh.TẬP ĐỌC: LUỸ TRE A.HS theo dõi. bóng râm GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. ươu .GV sửa tư thế ngồi cho HS . gọng vó.// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. 2. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . tiếng. Đọc đúng nhịp thơ . bóng râm. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . yêng. . rì rào. Mục đích yêu cầu. phát hiện các tiếng... . dọc đúng một số tiếng. cá nhân ) . (3 ) . Đọc mẫu ( 30. bóng râm .Tìm trong bài tiếng có vần iêng .HS: SGK.GV đọc mẫu toàn bài.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. rì rào. bóng râm. đánh giá. (2.Học thuộc lòng bài thơ B. 1..HS đọc bài trước lớp + TLCH .. nắng. đọc trước bài ở nhà C. tiếng. ..

HD học sinh cách làm H. . .HS nhắc lại Tiết 2 3. cây chuối 4. .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. chốt lại nội dung HS: Nêu yêu cầu bài 2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh HS: Tập nói trong nhóm . từ GV: Nêu yêu cầu. chốt lại KQ .HS đọc. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Sau cơn mưa" 346 .Thi Hỏi . Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV: ? Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sáng? . bổ sung. bổ sung .Đọc những câu thơ tả luỹ tre buổi trưa HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. đánh giá (3’) GV: Nhận xét tiết học.Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa b)Luyện nói "Hỏi đáp về các loài cây" 8P M: Bạn biết những cây gì? Tôi biết cây dưa.HS đọc. nối tiếp nêu miệng H+GV: Nhận xét.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) .HS trao đổi nhóm đôi. phân tích cấu tạo tiếng.GV nêu yêu cầu 2 SGK. phân tích cấu tạo .Điền vần iêng hoặc yêng Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên.Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng siêng. Chim yểng biết nói tiếng người.GV gạch chân tiếnGV: tiếng . miếng. tìm tiếng ngoài bài có vần iêng .. bổ sung. . Củng cố dặn dò GV: Nêu yêu cầu H.Khen một số HS học tốt.đáp trước lớp H+GV: Nhận xét.

HS trả lời 347 .// GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân vườn ..Ôn lại các tiếng có vần ây. râm bụt. dọc đúng một số tiếng. . mặt trời. râm bụt.. râm bụt. nhởn nhơ. quây quanh. mặt trời. vườn.Luỹ tre II.) . b. . Kiểm tra bài cũ .HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH . . uây Tìm được tiếng trong bài có vần ây. . Giới thiệu bài. đọc trước bài ở nhà C.GV chú ý theo dõi.Hiểu nghĩa các từ : mưa rào.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mưa rào. xanh bóng. . sáng rực) +Đọc từng đoạn.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA A.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . uây .) (2. Đọc mẫu ( 30. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. xanh bóng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mưa rào.HS theo dõi.HS đọc đồng thanh.Tìm trong bài tiếng có vần ây . .Luyện đọc: a. nhởn nhơ. Đồ dùng dạy – học: . bài GV: Nêu rõ yêu cầu Mẹ gà mừng rỡ/ '' lục tục'' dắt bầy HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) con/ quây quanh vũng nước đọng trong GV: Quan sát. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV nêu yêu cầu 1 SGK. Mục đích yêu cầu. I. từ khó: mưa rào. phát hiện các tiếng. quây quanh. . 1.HS: SGK.GV đọc mẫu toàn bài.Hiểu nội dung bài: Sau trận mưa rào.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. nhởn nhơ. nhởn nhơ. đánh giá. xanh bóng. xanh bóng. mọi vật đều thay đổi B. cá Nghỉ giải lao nhân ) c) Ôn vần ây. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS+GV nhận xét. râm bụt. Dạy bài mới. .. uốn nắn vườn. sáng rực.Đọc trơn toàn bài. sáng rực. sáng rực . uây. (3 ) 2.

Tìm tiếng ngoài bài có vần ây. cảnh vật thay đổi (26P) như thế nào? . uây M: xây nhà khuấy bột .GV gạch chân tiếng : bầy . phân tích cấu tạo . luyện nói .2HS: Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau trận mưa . phân tích cấu tạo tiếng. ..HS đọc.HS: Luyện đọc đoạn trong nhóm. .Từng cặp học sinh lên luyện nói theo ’ 4. từ Tiết 2 3.Đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói: Trò chuyện về mưa 6P M: Bạn thích trời mưa hay trời nắng? .2-3H đọc bài trong SGK a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài .GV nhận xét tiết học. uây . .GV: HD học sinh nói mẫu HS: Tập nói trong nhóm đôi .HS đọc.GV: Sau trận mưa rào.HS trao đổi nhóm đôi. Củng cố dặn dò (3 ) chủ trước lớp .GV nêu yêu cầu 2 SGK.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 348 . tìm tiếng ngoài bài có vần ây. Nghỉ giải lao (3P) . chốt lại KQ . bổ sung.Luyện tập: .Khen một số HS học tốt.GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần Tôi thích trời mưa.

HS đọc bài trước lớp + TLCH . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn ( cá nhân..Luyện đọc: a..GV chú ý theo dõi. đồng thanh) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .. (2. Đọc mẫu ( 30. Mục đích yêu cầu.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Biết đọc ngắt. khẳng khiu. sân trường. 1. cá nhân ) .) .. nghỉ đúng cụm từ.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Tìm trong bài tiếng có vần oang . .GV đọc mẫu toàn bài.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (sừng sững. . chi chít. mơn mởn. phát hiện các tiếng. oac 10P . oac . Giới thiệu bài. đọc đúng một số tiếng. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Luỹ tre II. trụi lá./ những tán lá xanh um/che mát một khoảng sân trường. Dạy bài mới. trụi lá... 2. . Đồ dùngdạy – học: . trụi lá.HS theo dõi. + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oang. đọc trước bài ở nhà C.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . nhanh cả bài Cây bàng. trụi lá. chi chít. Từ khó: sừng sững.... khẳng khiu.HS: SGK.Hiểu nội dung của bài: Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa B....Đọc đúng.. mơn mởn. 4P .GV nêu yêu cầu 1 SGK. Kiểm tra bài cũ . khẳng khiu. +Đọc từng đoạn Hè về. từ khó: sừng sững. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần oang. khẳng khiu. 349 . Hiểu nghĩa các từ : sừng sững.//.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG A..) b. chi chít) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. câu. đánh giá. chi chít.HS+GV nhận xét. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I.HS đọc đồng thanh. sân trường.

HS trao đổi nhóm đôi. G. nhóm) Tiết 2 3.Tìm tiếng ngoài bài có vần oang.GV nêu yêu cầu .GV nêu yêu cầu 2 SGK.Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa Đông Xuân Hè Thu .HS: Đọc bài( đọc thầm.HS đọc. . bổ sung. bổ sung. tìm tiếng ngoài bài có vần oang.Thi nói trước lớp : Kể tên những cây được trồng ở sân trường em H+GV: Nhận xét. nhận xét tiết học. .Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói: Kể tên những cây được trồng ở sân trường em 4.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.HS đọc.GV gạch chân tiếng : khoảng . phân tích cấu tạo ..tìm hiểu bài: 22P . Chú bộ đội khoác ba lô trên vai .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Luyện nói theo nhóm đôi . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.Khen một số HS học tốt. phân tích cấu tạo tiếng.Nói câu chứa tiếng có vần oang hoặc oac M: Bé ngồi trong khoang thuyền. Củng cố dặn dò (3’) . chốt lại KQ . oac . Luyện tập a) Luyện đọc .HS trả lời . HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 350 . từ . đánh giá. oac . bổ sung.

’ V b. (18’) GV: Nêu rõ yêu cầu. Khăn lau bảng. ăng . ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. đúng các vần: oang. oac.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. khăn đỏ. ăn. HD tô chữ hoa: U Ư (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. bảng phụ . oac. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: 2.học: Nội dung A. áo khoác. uốn nắn. hướng dẫn viết từng dòng. cỡ chữ…. viết vào vở -U Ư V .khăn đỏ . cỡ chữ…. III. cách cầm bút (4’) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. đánh giá.khoảng trời .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đẹp.Hướng dẫn viết: a.HS: Bảng con.Viết nhanh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). vở tập viết.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V I. Các từ ngữ: khoảng trời. chiều rộng. 351 . măng non . bổ sung. II.áo khoác .Đồ dùng dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. măng non c. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oang. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. phấn. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Viết: S T B. cỡ chữ các chữ hoa U Ư V . ăn.oang. H+GV: Nhận xét. khoảng trời. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ăn. Các hoạt động dạy . Kiểm tra bài cũ: .học: . .măng non 3. nêu nhận xét về độ cao. ăng . oac. Chấm chữa bài: HS: Đọc vần và từ ứng dụng . khăn đỏ. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . chữa lỗi.HD tô.GV: Mẫu chữ. ăng . uốn nắn tư thế.Biết tô đúng mẫu chữ. áo khoác. chiều rộng.

chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.4. 352 .Nhận xét. dặn dò: (2’) . GV: Nhận xét chung giờ học.

sân trường. HD cách viết b)Luyện viết vở ô li (15 ) . trụi lá.Rèn tính cẩn thận cho HS. lấp ló. xum xuê..GV: Chữ mẫu. .Bài mới: 1.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . sân trường HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. cầu Thê Húc.Viết: Khổng lồ. Đồ dùng dạy – học: . đánh giá.Rèn viết: Cây bàng I. GV:Chấm bài của HS ( 8 em) ’ c) Đánh giá (5 ) ... chi chít. Mùa đông. khẳng khiu. bảng con. H+GV: Nhận xét.Đọc từng cụm từ.Biết viết đúng mẫu chữ.HS: Vở ô li.Củng cố cách viết: sừng sững. trụi lá. cây vươn dài những cành khẳng khiu. II. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. GV: Nhận xét chung giờ học 353 . khẳng khiu. cây bàng.Giới thiệu bài: (1’) 2. câu cho HS viết Cây bàng HS: Viết vào vở theo HD của GV Ngay giữa sân trường. uốn nắn. cỡ chữ. Củng cố. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. trụi lá. bảng phụ . mơn mởn. bổ sung trước lớp. B. phấn.Mục đích yêu cầu: .Nhận xét. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) sừng sững.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. viết chính xác. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. đảm bảo tốc độ 3 câu đầu của bài Cây bàng . Các hoạt động dạy . ’ 3. III. sừng sững một GV: Quan sát. .

Củng cố dặn dò: 3P GV: Nêu yêu cầu HS: nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét. Tranh 3: Âu Cơ chia các con ra các vùng để làm ăn sinh sống Tranh 4: Cảnh chia tay diễn ra cảm động Nghỉ giải lao 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung.. Đồ dùng dạy . uốn nắn cách kể d) ý nghĩa câu chuyện 3.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Con Rồng cháu Tiên .Hướng dẫn kể chuyện. . B.Thích thú nghe chuyện.4 . C..Tập kể lần lượt từng tranh 1.2. Các hoạt động dạy . . 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Gia đình Lạc Long Quân . Mục đích yêu cầu. Dạy bài mới.GV: tranh minh hoạ SGK. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ II. 1..học: .Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện..HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà.KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN A. đánh giá.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.3..học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Giới thiệu bài: 1P 2. uốn nắn cách kể c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. .. Tranh 2: Lạc Long Quân hoá Rồng. Kiểm tra bài cũ 4P . bổ sung. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 354 .

355 .

tới lớp. Dạy bài mới. cá nhân ) (6.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS+GV nhận xét.Cây bàng II. thầm thì. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đọc trước bài ở nhà C. Giới thiệu bài. thầm thì. 356 . nước suối. Đọc đúng nhịp thơ .) .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . .) .Ôn lại các tiếng có vần ăn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV chú ý theo dõi.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. tới lớp. Cách thức tiến hành . tới lớp.) . .Học thuộc lòng bài thơ B.TẬP ĐỌC: ĐI HỌC A. nằm lặng. .. dọc đúng một số tiếng. (2. hương rừng. Mục đích yêu cầu. nước suối. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. đồi vắng.HS theo dõi.Đọc trơn toàn bài.// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: lên nương.. (3 ) .HS: SGK.GV sửa tư thế ngồi cho HS . từ khó: lên nương.GV nêu yêu cầu 1 SGK. đồi vắng. Đọc mẫu b. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . đánh giá. phát hiện các tiếng. tới lớp.Luyện đọc: a..Tìm trong bài tiếng có vần ăng .Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi.. . ăng . 1. hương rừng. hương rừng. (2.HS đọc đồng thanh.Hiểu nghĩa các từ : lên nương. 2. Kiểm tra bài cũ . hương rừng. +Đọc từng khổ thơ Hôm qua/em tới trường/ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay/mẹ lên nương/ Một mình em tới lớp. nước suối. nước suối . ăng.GV đọc mẫu toàn bài. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.) Từ khó: lên nương. (22.HS đọc bài trước lớp + TLCH . đọc nhẩm( 2 lượt ) . nằm lặng. Đồ dùng dạy – học: .

. bắn. bổ sung.. Củng cố dặn dò . đánh giá GV: Nhận xét tiết học. phân tích cấu tạo tiếng. sắn.Khen một số HS học tốt.HS đọc. nắng . .. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS: Nêu yêu cầu bài GV: HD học sinh hát bài hát Đi học HS: Tập hát ( cả lớp.HS đọc. băng.. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Nói dối hại thân" 357 .HS trao đổi nhóm đôi. nắn.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (24P) . vắng..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. bổ sung. b)Hát bài hát: Đi học 4. phân tích cấu tạo 8P (3’) GV: Nêu yêu cầu H.HS trả lời . chốt lại KQ . . ăng săn. măng.GV gạch chân tiếnGV: lặng..Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi. tìm tiếng ngoài bài có vần iêng . Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .GV nêu yêu cầu 2 SGK. cá nhân) H+GV: Nhận xét. từ Tiết 2 3...Tìm tiếng ngoài bài có vần ăn.. .

đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. uốn nắn. .Hướng dẫn viết: a. III. oay.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y I. uynh. Khăn lau bảng. H+GV: Nhận xét. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Bài mới: 1.( Cả lớp ) GV: Quan sát. .Giới thiệu bài: 2.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . nêu nhận xét về độ cao. phấn. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Đồ dùng dạy . đúng các vần: inh. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. . viết vào vở -X Y .Mục đích yêu cầu: .học: Nội dung A. đánh giá. bảng phụ .HD tô.học: . cỡ chữ…. oai. . hướng dẫn viết từng dòng.inh.GV: Mẫu chữ.bình minh. bình minh. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uynh. GV: Nêu rõ yêu cầu. cỡ chữ các chữ hoa X Y .Biết tô đúng mẫu chữ.đêm khuya (18’) 3. đêm khuya c. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). bổ sung. tia chớp. chiều rộng. Kiểm tra bài cũ: .phụ huynh. II. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn tư thế. tia chớp. 358 .Viết nhanh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. đêm khuya . Các hoạt động dạy . oai. phụ huynh.Viết: U Ư V B. phụ huynh. uốn nắn. ’ X Y b. chiều rộng. oai. oay. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. cỡ chữ…. Các từ ngữ: bình minh. uynh.HS: Bảng con. oay. vở tập viết. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) inh. chữa lỗi.tia chớp.

. 4. Củng cố. chữa lỗi trước lớp.Nhận xét. 359 . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học.

bảng con. III. c) Đánh giá (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. . giữa rừng HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.Bài mới: 1. Củng cố. đánh giá.GV: Chữ mẫu. nằm lặng.Rèn viết: Đi học I.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.HS: Vở ô li. Một. trụi lá. II. lên nương.Mục đích yêu cầu: . giữa rừng . trường. uốn nắn. khẳng khiu. bổ sung trước lớp.Rèn tính cẩn thận cho HS.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. đảm bảo tốc độ khổ thơ cuối của bài Đi học . viết chính xác.Biết viết đúng mẫu chữ.Viết: sừng sững.Giới thiệu bài: (1’) 2. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. phấn. GV: Nhận xét chung giờ học 360 . sân trường B. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Trường. bảng phụ . câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. Các hoạt động dạy .Củng cố cách viết: Hôm. bước. (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . bước. 3. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.Đọc từng cụm từ. Mẹ. lên nương. Cô. HD cách viết . Trường. nằm. nằm lặng. Đồ dùng dạy – học: . trường.Nhận xét. Dạy. sửa sai b)Luyện viết vở ô li Đi học Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối trong thầm thì Cọ xoà ô che nắng Râm mát đường em đi.

Dạy bài mới.GV sửa tư thế ngồi cho HS . kêu toáng.// + Đọc bài . Đọc mẫu b. nói dối là tật xấu sẽ làm hại bản thân mình B. kêu toáng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. đánh giá.) . dọc đúng một số tiếng.Ôn lại các tiếng có vần it. hốt hoảng. 1. .Sói!Sói! Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu..GV đọc mẫu toàn bài. uyt. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. đọc trước bài ở nhà C.HS: SGK. kêu toáng. hốt hoảng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.. giả vờ.Đọc trơn toàn bài.GV chú ý theo dõi. .. tức tốc.Luyện đọc: a.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . (2. (3 ) (2. cá nhân ) Nghỉ giải lao 361 .Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối. giả vờ. tức tốc. giả vờ. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. phát hiện các tiếng. 2. tức tốc.Hiểu nghĩa các từ : bỗng. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Tìm được tiếng trong bài có vần it. bài Một chú bé đang chăn cừu/bỗng giả vờ kêu toáng lên:// . hốt hoảng. đọc nhẩm( 2 lượt ) . kêu cứu +Đọc từng đoạn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. .HS theo dõi. uyt. các bác nông dân đang làm việc gần đấy/tức tốc chạy tới.) . Cách thức tiến hành .HS+GV nhận xét.HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH . . giả vờ. chăn cừu. .TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN A. tức tốc. Giới thiệu bài.) Từ khó: bỗng. chăn cừu. Kiểm tra bài cũ . Đồ dùng dạy – học: . kêu cứu. hốt hoảng. Mục đích yêu cầu.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (bỗng.Đi học II. .HS đọc đồng thanh. kêu toáng. từ khó: bỗng. (21.

Khi sói đến thật chẳng ai tới cứu chú câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở nữa vì tưởng chú vẫn nói dối.HS: Đọc bài( đọc thầm.Nối tiếp nói lời khuyên . huýt còi. bổ sung.. uyt sít. chốt lại ý * Không nên nói dối.Luyện tập: đúng a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) .. uyt ...HS trao đổi nhóm đôi.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần it. suýt..Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu. trước lớp H+GV: Nhận xét. tìm tiếng ngoài bài có vần it.GV gạch chân tiếng : thịt ..GV: nêu yêu cầu .1em lên bảng chữa bài . . đọc thành tiếng) tức tốc chạy đến GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng . làm cho các bác nông dân làm việc gần đấy .HS đọc.GV: Nêu yêu cầu .HS đọc..HS: Phát biểu đã ăn thịt hết đàn cừu của chú.GV: HD học sinh nói lời khuyên HS: Tập nói trong nhóm đôi .HS: Nêu miệng từ cần điền Tiết 2 . . . uyt . từ .) . liên hệ .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 362 . . . . phân tích cấu tạo . bổ sung.GV nhận xét tiết học.Tìm trong bài tiếng có vần it (7. chốt lại KQ . bổ sung.H+GV: Nhận xét. vì vậy sói . nói dối là tật xấu chính sẽ làm hại bản thân mình ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài Nghỉ giải lao (3P) b) Nói lời khuyên với chú bé chăn cừu 4. bổ sung. mít.GV nêu yêu cầu 1 SGK.Điền vần: it hoặc uyt Mít chín thơm phức xe buýt đầy khách ..Khen một số HS học tốt.GV nêu yêu cầu 2 SGK. Củng cố dặn dò (3’) . uyt trước lớp H+GV: Nhận xét. H+GV: Nhận xét. tít. phân tích cấu tạo tiếng.c) Ôn vần it. chốt lại ý 3. .Tìm tiếng ngoài bài có vần it..HS trả lời .

Đồ dùng dạy – học: .Tìm trong bài tiếng có vần inh .) .HS đọc.//. nhễ nhại. Tìm được tiếng trong bài có vần inh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS: SGK.GV đọc mẫu toàn bài... . lễ phép. lễ phép .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . B.TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. (2. uynh . . đọc trước bài ở nhà C.HS đọc đồng thanh. đánh giá.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Đọc mẫu b. Kiểm tra bài cũ . nhễ nhại. nhễ nhại. uyt (7 ) .HS+GV nhận xét.Hiểu nghĩa các từ : mừng quýnh. uynh 363 . Cách thức tiến hành . Dạy bài mới.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mừng quýnh.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. lễ phép từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Tìm tiếng ngoài bài có vần inh. phát hiện các tiếng.GV nêu yêu cầu 1 SGK.Nói dối hại thân II. Mục đích yêu cầu. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Hiểu ND bài: Tình cảm của minh đối với bác đưa thư.GV gạch chân tiếng : Minh. mát lạnh.. c) Ôn vần it. GV: Quan sát. dọc đúng một số tiếng. mát lạnh. cá Nghỉ giải lao nhân ) . mát lạnh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. (21. 1. (2.HS theo dõi. phân tích cấu tạo .Ôn lại các tiếng có vần inh. .HS trả lời .. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Luyện đọc: a. bài GV: Nêu rõ yêu cầu Nhưng em chợt thấy/bác đưa thư mồ HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) hôi nhễ nhại.) .GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mừng quýnh.. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh..) .Đọc trơn toàn bài. 2. Giới thiệu bài. uốn nắn GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc câu khó ( cá nhân. . uynh. từ khó: mừng quýnh. mát lạnh.GV chú ý theo dõi. nhễ nhại. . (3 ) . .. lễ phép) +Đọc từng đoạn.

Nối tiếp đọc tiếng chứa vần inh. tìm tiếng ngoài bài có vần inh. .HS đọc.. bổ sung..Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . bổ sung.Nối tiếp nói.GV: HD học sinh nói lời chào hỏi HS: Tập nói trong nhóm đôi .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. trước lớp H+GV: Nhận xét. chinh.Nhận được thư của bố.sinh.HS: Đọc bài( đọc thầm. .. binh. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 364 . uynh .. tinh. quỳnh. phân tích cấu tạo tiếng.. lễ phép mời bác uống * Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư..HS trao đổi nhóm đôi. Minh mừng quýnh lên.GV nêu yêu cầu 2 SGK.GV: Nêu yêu cầu .. . liên hệ . tuynh.. Nghỉ giải lao b) Nói lời chào hỏi của Minh . Củng cố dặn dò ..Khi mời bác uống nước 4.Khi gặp bác đưa thư .. chốt lại KQ . từ Tiết 2 3.. .Minh chạy vào nhà rót một cốc nước lạnh. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P . huynh.GV nhận xét tiết học. uynh trước lớp H+GV: Nhận xét.Khen một số HS học tốt. huỳnh. chính. muốn chạy vào khoe với mẹ. bổ sung..

Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Các hoạt động dạy . GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .GV: tranh minh hoạ SGK.4 . Tranh 2: Cô bé đổi gà mái lấy vịt bầu Tranh 3: Cô bé đổi vịt lấy cún con Tranh 4: Các con vật rủ nhau bỏ đi hết.2. C.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. 3.Hướng dẫn kể chuyện. Củng cố dặn dò: 3P HS: Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi .Kể chuyện Con Rồng cháu Tiên II. bổ sung. 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. . . 1.Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét. đánh giá.. cô bé chẳng còn người bạn nào cả.Thích thú nghe chuyện. .Tập kể lần lượt từng tranh 1. Mục đích yêu cầu. Kiểm tra bài cũ 4P .Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét. Giới thiệu bài: 1P 2. uốn nắn cách kể Nghỉ giải lao c) Kể toàn bộ câu chuyện d) ý nghĩa câu chuyện -Phải biết quí trọng tình cảm bạn bè.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Cô chủ không biết quí tình bạn . 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Cô bé đổi gà trống lấy gà mái. bổ sung. không nên có mới nới cũ.học: . Dạy bài mới.3. B.. uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài 365 . Đồ dùng dạy .KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN A.

Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 366 .

367 . Mục đích yêu cầu.GV giới thiệu trực tiếp . cháu mời bác uỗng chén nước cho đỡ mệt ạ.GV: HD học sinh mẫu SGK .HS theo dõi. Giới thiệu bài.Hiểu nội dung bài: Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư. bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói lời chào hỏi của Minh (8.Cháu chào bác ạ! Khi mời bác uống nước . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Bác vất vả quá.Luyện đọc: a. nhanh cả bài Bác đưa thư. . .GV nêu yêu phần luyện nói . B.GV đọc mẫu toàn bài.) M: Khi gặp bác đưa thư .HS đọc bài trước lớp + TLCH . Đọc mẫu b. 2. đánh giá.) . dấu phảy và các cụm từ. Đồ dùng dạy – học: .HS + GV nhận xét. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Tiếp tục đọc đúng.HS tập nói trong nhóm . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Dạy bài mới.GV chú ý theo dõi. .GV+HS :nhận xét. đánh giá. 1.GV: SGK.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. . cá nhân ) +Đọc từng đoạn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A.Thi nói trước lớp . đọc trước bài ở nhà C. (2. đọc đảm bảo tốc độ qui định. (3 ) . bổ sung. bảng phụ . đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II. Cách thức tiến hành . .HS đọc đồng thanh. (2 ) (22. phát hiện các tiếng. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa táuH chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.HS: SGK.) .

3. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 368 .GV nhận xét tiết học.Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò (3’) . .

GV chú ý theo dõi.GV đọc mẫu toàn bài.HS theo dõi.) ..Ôn lại các tiếng có vần ia.HS đọc đồng thanh.HS đọc bài trước lớp + TLCH . cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. người lớn. Dạy bài mới. B.Đọc trơn toàn bài. (3 ) . . dịu dàng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. Kiểm tra bài cũ . dỗ dành. Giới thiệu bài..) . Đọc mẫu b. (21.HS+GV nhận xét. 1. Mục đích yêu cầu.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (làm anh. . . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ia.. dỗ dành.GV nêu yêu cầu 1 SGK. đánh giá..Tìm trong bài tiếng có vần ia (7. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành . (2. từ khó: làm anh.TẬP ĐỌC: LÀM ANH A. dọc đúng một số tiếng. uya. uya . người lớn. Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa/ Với em gái bé/ Phải " người lớn'' cơ.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .Bác đưa thư II. người lớn. đọc trước bài ở nhà C.// + Đọc bài . . nhường.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS: SGK.Hiểu ND bài: Muốn làm anh phải có tình yêu thương đối với em bé.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Hiểu nghĩa các từ : làm anh. 2. Tìm được tiếng trong bài có vần ia. +Đọc từng đoạn.) . người lớn. Đồ dùng dạy – học: . uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân.) Từ khó: làm anh. uya . phát hiện các tiếng.. dịu dàng nhường. dịu dàng . nâng. dỗ dành. 369 . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . dỗ dành. (2.. nâng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. dịu dàng.Luyện đọc: a. đọc nhẩm( 2 lượt ) .

HS: Đọc bài( đọc thầm. bổ sung.GV gạch chân tiếng : Chia .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ia. phân tích cấu tạo . .HS đọc.Tìm tiếng ngoài bài có vần ia. uya M: Tia chớp Đêm khuya .HS đọc...HS trả lời . bổ sung.GV: HD học sinh kể về anh( chị em) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi ... tìm tiếng ngoài bài có vần ia. từ Tiết 2 3. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài . trước lớp H+GV: Nhận xét. dỗ dành em.Nối tiếp nói. bổ sung. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở ..GV: Nêu yêu cầu . Nghỉ giải lao b) Kể về anh( chị em) của em 4.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . chốt lại KQ . .GV nêu yêu cầu 2 SGK..Muốn làm anh phải có tình cảm thương yêu em thật sự. * Tình cảm của anh đối với em gái bé.GV nhận xét tiết học. Củng cố dặn dò 10P 3P .Làm anh phảibiết nhường em. .HS trao đổi nhóm đôi. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau KIỂM TRA CUỐI NĂM 370 . uya trước lớp H+GV: Nhận xét. uya . liên hệ . phân tích cấu tạo tiếng.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.Khen một số HS học tốt.

ngoài vườn.GV nêu yêu cầu 1 SGK.) . phát hiện các tiếng./ cụ nhiều tuổi sao còn trồng na?// HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Cụ trồng chuối có phải hơn không? //Chuối GV: Quan sát. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Đọc mẫu b. cả lớp) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh./ chắc gì cụ đã chờ GV: HD học sinh đọạncau khó( BP) được đến ngày có quả.Hiểu ND bài: Ăn quả nhớ người trồng cây B.HS đọc bài trước lớp + TLCH . đọc trước bài ở nhà C. (2. Mục đích yêu cầu.// HS: Luyện đọc ( cá nhân.HS đọc đồng thanh. ra quả ..// Còn na. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành .Làm anh II. ra quả. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: lúi húi. chẳng quên. uốn nắn mau ra quả. ngoài vườn.GV sửa tư thế ngồi cho HS . .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oai.HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . đánh giá. Đồ dùng dạy – học: .HS: SGK. oay.Tìm trong bài tiếng có vần oai . trồng na. Dạy bài mới.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Ôn lại các tiếng có vần oai.) . oay . ra quả) +Đọc từng đoạn. .. Kiểm tra bài cũ . trồng na. trồng na. oay (7. ra . trồng na.HS theo dõi. 2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ quả.. (21.Đọc trơn toàn bài.) . (3 ) .HS+GV nhận xét.TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA A. . từ khó: lúi húi.GV chú ý theo dõi. dọc đúng một số tiếng. Giới thiệu bài. ngoài vườn.GV đọc mẫu toàn bài.) . (2. chẳng quên khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (lúi húi.Luyện đọc: a.HS trả lời 371 . . . Tìm được tiếng trong bài có vần oai.Hiểu nghĩa các từ : lúi húi. . ngoài vườn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. GV: Nêu rõ yêu cầu Cụ ơi. 1.

oay . Diễn viên múa quay người. Củng cố dặn dò 3P . . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P .. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .Cụ già liền nói: Có sao đâu! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. tìm tiếng ngoài bài có vần oai.Tìm tiếng ngoài bài có vần oai. chốt lại KQ .GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc. bổ sung..Khen một số HS học tốt. oay trước lớp H+GV: Nhận xét. .GV nêu yêu cầu . trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung.GV nhận xét tiết học.. phân tích cấu tạo . phân tích cấu tạo tiếng.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . vì chuối mau ra quả. từ .Thấy cụ già trồng na. . người hàng xóm khuyên cụ nên trồng chuối. oay M: khoai lang loay hoay . bổ sung.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oai. bổ sung.HS: Đọc bài( đọc thầm. chốt lại .. * Tình cảm của ông bà đối với con cháu Nghỉ giải lao b) Kể về ông( bà) của em . . . Tiết 2 3..HS: Điền tiếng có vần oai hoặc oay thích hợp( bảng lớp) .GV gạch chân tiếnGV: ngoài.H+GV: Nhận xét.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 372 .GV: HD học sinh kể về ông( bà) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi .HS đọc.Điền tiếng có vần oai hoặc oay M: Bác sĩ nói chuyện điện thoại.Nối tiếp nói..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. liên hệ 4.GV: Nêu yêu cầu .

HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: nhanh vun vút.GV đọc mẫu toàn bài. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành . đánh giá. Đồ dùng dạy – học: .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Ôn lại các tiếng có vần ân. . nhảy dù .HS+GV nhận xét. bờ biển.GV sửa tư thế ngồi cho HS . (2. cá heo là bạn của con người B. Mục đích yêu cầu. từ khó: nhanh vun vút. uân . nhảy dù) +Đọc từng đoạn.GV gạch chân tiếnGV: huân 373 . . bờ biển. Dạy bài mới. .Hiểu nghĩa các từ : nhanh vun vút. . .TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. .Tìm trong bài tiếng có vần uân .) .HS đọc bài trước lớp + TLCH . săn lùng. nghĩa từ (nhanh vun vút.// GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc ( cá nhân.) . (3 ) . bờ biển. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS trả lời . phát hiện các tiếng. uân (7 ) . uốn nắn được thưởng huân chương. . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Một chú cá heo ở Biển Đen/ mới đây đã GV: Quan sát... Giới thiệu bài.Luyện đọc: a.HS đọc đồng thanh. nhảy dù. Tìm được tiếng trong bài có vần ân.Hiểu ND bài: Cá heo loài cá bơi giỏi nhất của biển.Người trồng na II. thuyền giặc.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ nhảy dù. 1. uân. Biển Đen. đọc trước bài ở nhà C.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. (21. c) Ôn vần ân. săn lùng. săn lùng. bờ biển. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Đọc trơn toàn bài. săn lùng. . (2.GV nêu yêu cầu 1 SGK. cá Nghỉ giải lao nhân ) .GV chú ý theo dõi.HS: SGK. Đọc mẫu b.HS theo dõi. dọc đúng một số tiếng. 2. Kiểm tra bài cũ .) . huân khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải chương..

nhóm) Tiết 2 3.. Củng cố dặn dò 3P .. .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét..Nối tiếp nói.... . Mèo chơi trên sân. trước lớp H+GV: Nhận xét..Khen một số HS học tốt. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 374 .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . bổ sung. uân M: Cá heo được thưởng huân chương.Người ta dạy cá heo canh gác bờ biển.GV: Nêu yêu cầu . bổ sung.HS: Đọc bài( đọc thầm. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . cứu người.Nói câu chứa tiếng có vần ân. ..GV nêu yêu cầu . phân tích cấu tạo . * Cá heo là bạn của con người Nghỉ giải lao b) Hỏi nhau về cá heo theo ND bài 10P 4.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài .GV nhận xét tiết học.HS đọc.GV: HD học sinh hỏi nhau về cá heo HS: Tập hỏi nhau trong nhóm đôi . liên hệ .Cá heo bơi giỏi nhất biển. dẫn tàu thuyền vào cảng.

Tranh 3: Pao-lich xin được bánh của bà Tranh 4: Pao-lich được anh cho đi bơi thuyền.. .. Dạy bài mới. a) Giáo viên kể chuyện 4P b) Kể từng đoạn theo tranh 23P Tranh 1: Pao .Thích thú nghe chuyện. Nghỉ giải lao c) ý nghĩa câu chuyện 5P -Phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi trong hoàn cảnh phù hợp. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .. đánh giá..Kể chuyện Cô chủ không biết quí tình bạn. Mục đích yêu cầu.lich đang buồn bực.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. Đồ dùng dạy .Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét..học: Nội dung Cách thức tiến hành I. .Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện..3.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Hai tiếng kì lạ . II.Hướng dẫn kể chuyện.2. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 375 . 3.KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ A..GV: tranh minh hoạ SGK.. cụ già nói.. 1.học: . Kiểm tra bài cũ 4P . Các hoạt động dạy . uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét. bổ sung.4 .. Giới thiệu bài: 1P 2... B. C. .Tập kể lần lượt từng tranh 1.. làm cho em ngạc nhiên. Củng cố dặn dò: 3P 2HS: Kể nối tiếp câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. Tranh 2: Pao-lich xin chị cái bút.

Giới thiệu bài. đọc trước bài ở nhà C..GV: SGK.HS + GV nhận xét. 3. (2 ) (22. đánh giá.HS theo dõi. Củng cố dặn dò . bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau về cá heo (8. đọc nhẩm( 2 lượt ) . .RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A.GV: HD học sinh mẫu SGK . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. dấu phảy và các cụm từ.) +Đọc từng đoạn.HS: SGK. làm xiếc. cá nhân ) .Luyện đọc: a.) . đánh giá.HS tiếp nối đọc từng câu SGK .GV nhận xét tiết học. Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa Cá heo rất thông minh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ khó mà HS chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.GV nêu yêu phần luyện nói . 2. nó có thể canh gác ngoài biển.GV đọc mẫu toàn bài. Mục đích yêu cầu. nhanh cả bài Anh hùng biển cả đọc đảm bảo tốc độ qui định.Tiếp tục đọc đúng. . bổ sung. phát hiện các tiếng. Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II.HS đọc bài trước lớp + TLCH . bảng phụ .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 376 .GV chú ý theo dõi. . (3’) .Hiểu nội dung bài: Cá heo là bạn của mọi người B. . .) M: Cá heo sống ở biển.HS đọc đồng thanh..Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV giới thiệu trực tiếp . (3 ) (2. . . Dạy bài mới.Khen một số HS học tốt..HS tập nói trong nhóm . Cách thức tiến hành . Đọc mẫu b. 1. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV+HS :nhận xét. .Thi nói trước lớp . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.. Đồ dùng dạy – học: .

sau 377 .

2. đánh giá. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS: SGK.Ôn lại các tiếng có vần oăt. .GV chú ý theo dõi. con trâu. . (3 ) . Kiểm tra bài cũ .. uốn câu. oăc .Hiểu ND bài: Tiếng gà gáy làm cho muôn vật đều thay đổi B. . (2. uốn câu. đọc trước bài ở nhà C.. (21. phát hiện các tiếng. . Đồ dùng dạy – học: .Luyện đọc: a. trứng cuốc. +Đọc từng khổ thơ Tiếng gà/ Tiếng gà/ Giục quả na mở mắt/ Tròn xoe// + Đọc bài . trứng cuốc.TẬP ĐỌC: ò ó O A.Anh hùng biển cả II. Đọc mẫu b. oăc .HS đọc đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (quả na. uốn câu. uốn câu. buồng chuối. dọc đúng một số tiếng. . Mục đích yêu cầu.HS trả lời 378 ...GV sửa tư thế ngồi cho HS . Tìm được tiếng trong bài có vần oăt.Đọc trơn toàn bài.. Dạy bài mới.) Từ khó: quả na. con trâu. oăc. (2.GV nêu yêu cầu 1 SGK. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oăt.GV đọc mẫu toàn bài. từ khó: quả na.Hiểu nghĩa các từ : quả na. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành .. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân. trứng cuốc. Giới thiệu bài. .HS theo dõi. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.) . trứng cuốc. đọc nhẩm( 2 lượt ) . 1.HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS+GV nhận xét.Tìm trong bài tiếng có vần oăt (7.. con trâu.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . con trâu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.) .) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.

phân tích cấu tạo .Nói câu chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc Tiết 2 3.Gà gáy vào lúc sáng sớm . . * Gà gáy. hạt đậu nảy mầm.Khen một số HS học tốt..GV gạch chân tiếng : hoắt . .. liên hệ .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 379 .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.Tiếng gà gáy làm cho quả na mở mắt.GV nêu yêu cầu . làm muôn vật đều thay đổi Nghỉ giải lao b) Nói về các con vật em biết 4.GV: HD học sinh nói về các con vật mà em biết HS: Tập nói trong nhóm đôi ..Nối tiếp nói.. Củng cố dặn dò .. bông lúa uốn câu. trước lớp H+GV: Nhận xét.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .HS: Đọc bài( đọc thầm. con trâu ra đồng. chuối chín. chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P .. nhóm) . tre đâm măng.HS đọc. bổ sung..GV nhận xét tiết học.GV: Nêu yêu cầu . bổ sung. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .

. GV: Nêu rõ yêu cầu. vở tập viết. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. chiều rộng.nhọn hoắt. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. phấn. huân chương. nhọn hoắt.học: Nội dung A. . ’ 6 7 8 9 b.Viết nhanh. Kiểm tra bài cũ: . Bài mới: 1. hướng dẫn viết từng dòng. đánh giá. Các hoạt động dạy . oăt. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) ăn. uốn nắn. oăt. oăc .oăt. III.Hướng dẫn viết: a. chữa lỗi. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ngoặc tay . chiều rộng. uốn nắn. Khăn lau bảng.học: . huân chương. HS: Đọc vần và từ ứng dụng . cách cầm bút 380 .Giới thiệu bài: 2.Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ….HS: Bảng con. ngoặc tay c. H+GV: Nhận xét. oăc thân thiết.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. bảng phụ .Biết tô đúng mẫu chữ.GV: Mẫu chữ.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. HD viết chữ số: 0 1 2 3 4 5 (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uân. oăc .HD viết vào vở (18’) -1 2 3 4 5 6 7 8 9 . bổ sung. nêu nhận xét về độ cao. uân. đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. . đúng các vần: ăn. cỡ chữ các chữ số từ 0 đến 9 . cỡ chữ…. Các từ ngữ: thân thiết.Viết: X Y B. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ số. uân.ăn.huân chương. uốn nắn tư thế.Đồ dùng dạy . II. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. . nhọn hoắt. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9 I.thân thiết.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.Nhận xét.ngoặc tay 3.. dặn dò: ’ (4 ) ’ (2 ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. . chữa lỗi trước lớp. GV: Nhận xét chung giờ học. 381 . Chấm chữa bài: 4.

. .Biết viết đúng mẫu chữ. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . III. GV: Nhận xét chung giờ học b)Luyện viết vở ô li òóo Giục con trâu Ra đồng . . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.RÈN VIẾT: ò ó O I..Giới thiệu bài: (1’) 2. uốn câu.Củng cố cách viết: quả na. II..Kiểm tra bài cũ: (3 ) .. nằm lặng. o. 3.Rèn tính cẩn thận cho HS. trứng cuốc.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Đồ dùng dạy – học: .Bài mới: 1.. buồng chuối..học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Nhận xét. Củng cố. Các hoạt động dạy . buồng chuối. đánh giá.. trứng cuốc.. bổ sung trước lớp..Mục đích yêu cầu: . . uốn nắn. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. HD cách viết .GV: Chữ mẫu. uốn câu... lên nương. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. H+GV: Nhận xét. con trâu.Đọc từng cụm từ.... đảm bảo tốc độ 13 dòng thơ cuối của bài ò ó o . .. phấn. cỡ chữ.Viết: Trường. 382 . ò . bảng phụ .. con trâu. viết chính xác. bảng con.. bước. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) quả na. ó . HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét.HS: Vở ô li. giữa rừng B....

B.Chép đúng 1 đoạn trong bài Quyển sách mới.Hiểu nội dung bài: Chia tay với lớp 1 để học lên lớp 2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 383 . đọc đảm bảo tốc độ qui định. . đọc trước bài ở nhà C. bạn nhỏ hứa sẽ cố gắng thật nhiều . Mục đích yêu cầu.Đọc đúng. Đồ dùng dạy – học: .HS: SGK.GV: SGK. Biết ngắt đúng nhịp thơ bài thơ 5 chữ .TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 A. bảng phụ . nhanh cả bài Gửi lời chào lớp 1.

đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa 1 số từ mà chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe.Chấm bài của một số HS và nhận xét.Luyện đọc: a. uốn nắn . chữa lỗi trước lớp 2P . hay toàn bài .HS đọc bài trước lớp + TLCH . đánh giá. .GV giới thiệu trực tiếp 2P . đánh giá. Kiểm tra bài cũ -ò ó o II. phát hiện các tiếng. 1. 2.GV: HD học sinh đọc rõ ràng. Nghỉ giải lao d) Tập chép: Quyển sách mới 15P 3. .GV đọc mẫu toàn bài.Về nhà ôn lại toàn bộ chương trình Tiếng Việt đã học ở lớp 1 384 . cá nhân ) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.// c) Đọc bài: 5P .HS đọc đồng thanh.Lần lượt viết bài vào vở .I. 1P .GV+HS :nhận xét.HS tập đọc trong nhóm .GV chú ý theo dõi.GV nêu yêu cầu . Giới thiệu bài.GV: Quan sát.GV đọc bài cho HS soát lại . HD học sinh nhận xét các hiện tượng chính tả cần lưu ý .Khen một số HS học tốt. Đọc mẫu b.HS + GV nhận xét.HS theo dõi.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ SGK . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Dạy bài mới. 3P . Củng cố dặn dò . bổ sung.Thi đọc trước lớp .GV nhận xét tiết học.GV: nêu yêu cầu. 12P +Đọc từng đoạn Lớp một ơi! Lớp một/ Đón em vào năm trước/ Nay giờ phút chia tay/ Gửi lời chào tiến bước.HS: Đọc bài viết trên bảng phụ 1 lượt .

385 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful