Muc Luc

Ai làm gì đó?
Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.
Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.
Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP...............................................................................................7
...........................................................................................................................7
CÁC NÉT CƠ BẢN.........................................................................................................8
Bài 1: e..............................................................................................................................9
Bài 2: b............................................................................................................................10
Bài 3:...............................................................................................................................12
Bài 4: Dấu ? ..................................................................................................................14
Bài 5: Dấu Huyền, Ngã...................................................................................................16
Bài 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ..............................................................................................18
BàI 7: ê, v.....................................................................................................................20
Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản............................................................................................22
Tiết 2: Tập TÔ E, B, Bé.................................................................................................23
Bài 8:
l , h...................................................................................................................24
Bài 9:
o , c.................................................................................................................26
Bài 10 Ô - Ơ................................................................................................................28
Bài 11: Ôn tập...............................................................................................................30
Bài 12: i – a....................................................................................................................32
Bài 13: n – m...................................................................................................................34
Bài 14: d, đ......................................................................................................................36
Bài 15: t – th.................................................................................................................38
Bài 16: ôn tập...................................................................................................................40
Bài 17: u – ư..................................................................................................................42
Bài 18: x, ch..................................................................................................................44
kiem tra............................................................................................................................45
Bài 19: s – r.....................................................................................................................46
Bài 20: k – kh.................................................................................................................48

Bài 21: Ôn Tập................................................................................................................50
Bài 22: ph, nh.................................................................................................................52
Bài 23: g, gh...................................................................................................................54
Bài 24: q, qu, gi..............................................................................................................56
Bài 25: ng, ngh...............................................................................................................58
Bài 26: y, tr.....................................................................................................................60
Bài 27: Ôn Tập
.................................................................................................62
Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm...........................................................................................64
Bài 28: Chữ thường , chữ hoa.........................................................................................65
Bài 29: ia......................................................................................................................67
Tập Viết: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô..............................................................................69
Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê.........................................................................70
Bài 30: ua- ưa..................................................................................................................71
Bài 31: Ôn Tập................................................................................................................73
Bài 32: oi – ai..................................................................................................................75
Bài 33: ôi - ơi...................................................................................................................77
Bài 34: ui – ưi..................................................................................................................79
Bài 35: uôi – ươi..............................................................................................................81
Bài 36: ay - ây..................................................................................................................83
Bài 37: Ôn Tập
.................................................................................................85
Bài 38: eo - ao..................................................................................................................87
Tập Viết: Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái.................................................................89
Tập Viết: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ...............................................................90
Bài 39: au - âu.................................................................................................................91
Bài 40: iu – êu..............................................................................................................93
ÔN TậP............................................................................................................................95
Ôn Tập: Giữa Kì.............................................................................................................97
Bài 41: iêu – yêu ...........................................................................................................99
Bài 42: ưu – ươi.............................................................................................................101
Bài 43: Ôn tập...............................................................................................................103
Bài 44: on - an ............................................................................................................105
Bài 45: ân- ă - ăn ........................................................................................................107
Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu......................................109
Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa..............................110
Bài 46: ÔN - ƠN .........................................................................................................111
Bài 47: EN – ÊN .........................................................................................................113
Bài 48: IN – UN .........................................................................................................115
Bài 49: IÊN – YÊN .....................................................................................................117
Bài 50: UÔN – ƯƠN ..................................................................................................119
Bài 51: ÔN TậP ..........................................................................................................121
Bài 52: ONG - ÔNG....................................................................................................123
Bài 53: ĂNG – ÂNG...................................................................................................125
Bài 54: UNG – ƯNG ..................................................................................................127
TậP VIếT: Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây.............................................129
TậP VIếT: Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng...................................130
2

Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................131
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................133
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................135
Bài 58: ÔN TậP ..........................................................................................................137
Bài 55: ENG – IÊNG...................................................................................................139
Bài 56: UÔNG – ƯƠNG.............................................................................................141
Bài 57: ANG – ANH...................................................................................................143
Bài 58: INH – ÊNH.....................................................................................................145
Bài 59: ÔN TậP ..........................................................................................................147
Bài 60: om – am............................................................................................................149
Bài 61: ăm - âm.............................................................................................................151
Bài 62: ÔM - ƠM........................................................................................................153
Bài 63: EM – ÊM........................................................................................................155
TẬP VIẾT: Nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,...........................................157
TậP VIếT: đỏ thắm, mầm non. Chôm chôm, trẻ em.....................................................158
Bài 64:
im - um.........................................................................................................159
Bài 65:
iêm – iêm.....................................................................................................161
Bài 66:
uôm – ươm ..................................................................................................163
Bài 67: ÔN TậP...........................................................................................................165
Bài 68: ÓT - ÁT..........................................................................................................167
Bài 69:
ăt - ât............................................................................................................169
Bài 70:
ôt – ơt...........................................................................................................171
Bài 72: ut – ưt..............................................................................................................174
TẬP VIẾT : Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà...................176
TẬP VIẾT: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết................................177
Bài 73:
it – iêt...........................................................................................................178
Bài 74:
uôt – ươt.......................................................................................................180
ÔN TậP..........................................................................................................................182
Bài 76:
oc – ac..........................................................................................................184
Rèn đọc: oc – ac..........................................................................................................186
Bài 77:
ăc – âc..........................................................................................................188
Bài 78:
uc – ưc..........................................................................................................190
Bài 79:
ôc – uôc........................................................................................................192
Bài 80:
iêc – ươc.......................................................................................................194
TẬP VIẾT : Tuốt lúa, hạt thóc......................................................................................196
TẬP VIẾT: Con ốc, đôi guốc, cá diếc,..........................................................................197
Bài 81:
ach................................................................................................................198
Bài 82:
ich – êch.......................................................................................................200
Bài 83:
ôn tập............................................................................................................202
Bài 84:
op – ap..........................................................................................................204
Bài 85:
ăp – âp..........................................................................................................206
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................208
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................210
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................212
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................214
3

TẬP VIẾT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá.............................216
TẬP VIẾT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ...................217
Bài 86:
ôp – ơp.........................................................................................................218
Bài 87:
ep – êp..........................................................................................................220
Bài 88:
ip – up..........................................................................................................222
Bài 89:
iêp – ươp......................................................................................................224
TậP VIếT: Bập bênh, lợp nhà, xinh đẹp, bếp lửa, giúp đỡ, ướp cá..............................226
TậP VIếT: Sách giáo khoa, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kế hoạch, ......................227
Bài 90:
ôn tập............................................................................................................228
Bài 91:
oa – oe..........................................................................................................230
Bài 92:
oai - oay.......................................................................................................232
Bài 93:
oan – oăn......................................................................................................234
Bài 94:
oang – oăng..................................................................................................236
Bài 95:
oanh – oach..................................................................................................238
Bài 96:
oat – oăt........................................................................................................240
Bài 97:
ôn tập............................................................................................................242
Bài 98:
uê – uy..........................................................................................................244
Bài 99:
uơ – uya........................................................................................................246
Bài 100:
uân – uyên..................................................................................................248
Bài 101:
uât – uyêt....................................................................................................250
Bài 102:
uynh – uych................................................................................................252
Bài 103:
ôn tập..........................................................................................................254
TẬP VIẾT: Tàu thuỷ, giấy pơ luya, tuần lễ, chim khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp........256
TẬP VIẾT: ôn tập.....................................................................................................258
TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM............................................................................................259
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A, Ă, Â...................................................................................261
Rèn viết: Trường em......................................................................................................263
TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ .........................................................................................266
KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ.....................................................................................268
RÈN ĐỌC: ÔN TậP.....................................................................................................269
TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ...........................................................................................270
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ.................................................................................272
TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG................................................................................................274
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP ....................................................................................................277
TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN......................................................................................278
RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN.....................................................................................280
TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM............................................................................................281
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G.................................................................................283
TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ..........................................................................................285
KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN........................................................................................287
RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA.................................................................................................289
TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ................................................................................................290
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K...............................................................................292
Rèn viết: Ngôi nhà.........................................................................................................294
TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ..........................................................................................295
4

TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ.......................................................................297
KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG..............................................................299
RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ........................................................................301
TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN..................................................................................................303
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N..............................................................................305
Rèn viết: Đầm sen.........................................................................................................307
TẬP ĐỌC: MỜI VÀO..................................................................................................308
TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG..............................................................................................310
KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ........................................................................312
RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG...............................................................................................314
TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP........................................................................................315
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O, Ô, Ơ, P......................................................................317
Rèn viết: Chuyện ở lớp..................................................................................................319
TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC..................................................................................320
TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................322
KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC........................................................................................324
RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT....................................................................................326
TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA.........................................................................................328
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q, R...............................................................................330
Rèn viết: Ngưỡng cửa....................................................................................................332
TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE..................................................................................333
TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM............................................................................................335
KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ...................................................................337
RÈN ĐỌC: HAI CHị EM..............................................................................................338
TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM................................................................................................340
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S, T...............................................................................342
Rèn viết: Hồ Gươm.......................................................................................................344
TẬP ĐỌC: LUỸ TRE .................................................................................................345
TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA ......................................................................................347
TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG..............................................................................................349
TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V................................................................................351
Rèn viết: Cây bàng........................................................................................................353
KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN..................................................................354
TẬP ĐỌC: ĐI HỌC ..................................................................................................356
TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y..............................................................................358
Rèn viết: Đi học.............................................................................................................360
TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN ...............................................................................361
TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ ......................................................................................363
KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN ........................................365
RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ........................................................................................367
TẬP ĐỌC: LÀM ANH ...............................................................................................369
TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA ...............................................................................371
TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ ............................................................................373
KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ ............................................................................375
RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ.............................................................................376
5

TẬP ĐỌC: ò ó O .........................................................................................................378
TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9....................................................................380
RÈN VIẾT: ò ó O........................................................................................................382
TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1.............................................................................383

6

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh nhận biết tên sách giáo khoa, vở bài tập Tiếng Việt.
- Làm quen với bạn bè trong lớp học, biết sử dụng đồ dùng học tập.
- Có ý thức cố gắng học tập.

II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: SGK , bộ ghép chữ Tiếng Việt
- HS: SGK, bộ ghép chữ Tiếng Việt

III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Tiết 1
A.Kiểm tra bài cũ (3 phút)
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (5 phút)
2. Nội dung :
a. Xây dựng nề nếp:( 22 ph)

Nghỉ giải lao(5 phút )
Tiết 2
b. Cách học: (30 phút )

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)

Cách thức tiến hành
GV: Điểm danh học sinh, thực hiện ổn
định tổ chức
GV: Giới thiệu môn học.
GV: Phân lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,
các tổ nhóm học tập.
GV: Giới thiệu tên SGK, vở bài tập, cách
sử dụng sách,
HS: Thực hiện đúng cách cầm sách, tư thế
ngồi, cách cầm bút, đặt bảng, giơ bảng,
HS: Hát, múa
HS: Thực hiện cách học nhóm,
- Cách sử dụng đồ dùng ghép chữ.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
GV: quan sát, uốn nắn.
GV: Dặn học sinh thực hiện tốt các ND đã
học trên lớp.
HS: Về nhà xem bài chuẩn bị giờ học sau.

7

Nội dung GV: a.GV: Bảng phụ. sửa lỗi cho HS 3.Cách viết từng nét. đồng thanh. HS: Đọc đồng thanh. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) B. Bộ đồ dùng học Tiếng việt. GV: Treo bảng phụ (Đã chép các nét chữ). Bộ đồ dùng học Tiếng việt.CÁC NÉT CƠ BẢN I. GV: Viết mẫu lên bảng . Các hoạt động dạy . Củng cố. II. Luyện đọc: GV: Kiểm tra đồ dùng học tập.Hướng dẫn cụ thể điểm đặt bút và dừng bút. HS: Đọc lại bài( 1 lượt ). . sửa lỗi (30 phút) HS: Đọc bài trên bảng lớp (Cá nhân. đọc cá nhân. nhóm đôi ) GV: Quan sát. HS: Quan sát mẫu. .Có ý thức học tập tự giác. phấn.học: . viết bảng con. GV: Giới thiệu các nét chữ cơ bản.Viết bảng con các nét chữ (15 phút) Tiết 2 c. III. Bài mới: 1. . HS: Chuẩn bị bài e 8 . nghe. tích cực.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Biết viết đúng các nét cơ bản. dặn dò: (5 phút) GV: Nhận xét giờ học.(Nhiều lần) H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: .HS: Bảng con.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A.Đọc các nét chữ (15 phút) b.Giúp học sinh nhận biết các nét cơ bản .Đồ dùng dạy .

9 . Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . GV: Nhận xét. HS: Quan sát mẫu vở Tập viết. SGK. GV: Viết chữ e ( Chậm. Các hoạt động dạy học: Nội dung Tiết 1 A. cá nhân. tranh minh họa. Bài mới: 1. GV: Chốt nội dung bài. II. GV: Hướng dẫn cách trình bày. . HS: Viết bài vào vở . Dạy chữ ghi âm: a. HS: Phát âm đồng thanh -> cá nhân.Viết các nét cơ bản( Bảng con) H+GV: Nhận xét. Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.Phát triển là lời nói tự nhiên theo nội dunGV: Trẻ em với loài vật.Bài 1: e I.Sửa lỗi. . sợi dây. GV: Phát âm mẫu chữ e. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Quan sát trang SGK GV: Đặt câu hỏi gợi mở -> dẫn dắt nội dung bài. GV: Quan sát. sự vật. Nhận diện chữ e: (5 phút) b.Đồ dùng dạy học: . Phát âm: e (16 phút) c.Học sinh làm quen và nhận biết được chữ e. uốn nắn.GV: Bảng phụ ghi chữ e. .Nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật.HS: SGK. nhóm (2 em). HS: Đọc bài SGK (đồng thanh. bảng con. Luyện tập: a.Luyện đọc: (23 phút) b-Luyện viết: (10 phút) C.Các nét cơ bản B. III. đánh giá. HS: Viết bảng con ( vài lần) HS: Đọc bài trên bảng. Củng cố.Mục đích yêu cầu: . dặn dò: (2 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc các nét cơ bản (3 em) . rõ qui trình cho HS quan sát nhận biết) GV: Sử dụng sợi dây thẳng vắt chéo thành chữ e cho HS quan sát.Viết bảng con: e (7 phút) Tiết 2 3. GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình).

HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. .Luyện nói: Trẻ em học tập (8 phút) C. GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. bé. 10 . B. II. GV: Giới thiệu tranh vẽ. HS: Đọc đồng thanh .PT cấu tạo và phát âm: (15 phút) b + e .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trẻ em với con vật. sự vật. Các hoạt độnGV: a.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) .Đồ dùng dạy . tiếng be trong VTV GV: Quan sát. GV: Đặt câu hỏi gợi mở.học: Nội dung Cách thức tiến hành Tiết 1 A. HS: Ghép tiếng be -> đọc trơn. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tô chữ b.Đọc Bé. vận động. Luyện đọc (15 phút) b. GV: Nhận xét đánh giá. múa. giúp HS đọc đúng. xe). Luyện tập: a.Nhận diện chữ b: (4 phút). b. xe. .Mục đích yêu cầu: . đánh giá.Luyện viết ( 9 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. Nêu yêu cầu bài GV: Chữ b gồm 2 nét( nét khuyết trên và nét thắt) HS: Phát âm b.Nhận thức mối liên hệ giữa chữ với tiếng chỉ đồ.Bài 2: b I. ve. HS: SGK.học: GV: Bảng phụ. HS: Đọc SGK(đồng thanh. e -> đánh vần be -> phân tích tiếng be. vở tập viết. mẹ.Bài mới: 1. III. Giới thiệu bài: (3 phút) 2. uốn nắn HS: Hát.Viết chữ e.. cá nhân. GV: Phát âm be. tranh minh họa SGK. HS:Đọc bài 1 lượt toàn bài. ve. . dặn dò: (3 phút) GV: Treo bảng phụ (đã ghi e.> be c-Viết bảng con: b – be (8 phút) Tiết 2 3. sửa sai. sửa sai. Củng cố.Các hoạt động dạy . cá nhân) GV: Quan sát. HS: Luyện nói theo chủ đề( Vài em nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.Học sinh làm quen và nhận biết chữ b và âm b – ghép được chữ be. HS: Đọc bài trên bảng.

. chuẩn bị bài sau.Dặn HS về nhà đọc bài.GV: Nhắc lại nội dung bài. 11 .

bóng. Củng cố.Viết b – be.Học sinh nhận biết dấu và thanh ’. hướng dẫn cách viết. . HS: SGK – Vở tập viết – Bộ ghép chữ.( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng.Nhận diện dấu /: (3 phút) b.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. cá nhân. viết theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) GV: Nhận xét. HS: Đọc SGK ( nhóm. cá nhân ).Dạy dấu thanh “ / ”: (18 phút) a.Biết được dấu và thanh ’ chỉ đồ vật. HS: Nhận diện thanh sắc ( / ) HS: Phát âm ( / ) -> đánh vần be – bé . . đánh giá. HS: Đọc bài trên bảng.học: GV: Bảng phụ – Tranh minh họa.Bài 3: I. B.Đồ dùng dạy . mẫu vật…dẫn dắt vào nội dung bài học.Bài mới: 1. GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh. Các hoạt động dạy . HS: Viết bảng con( vài lần ) GV: Nhận xét. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK GV: Đưa ra các hình.Đọc: b – be – bè.học: Nội dung Tiết 1 A. sửa lỗi cho học sinh. . ghép được tiếng bé.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn. HS: Thảo luận tranh -> Luyện nói theo chủ đề. II. sự vật.Đọc trơn -> Ghép tiếng bé GV: Phát âm mẫu HS: Đọc đồng thanh.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề các hoạt động khác của trẻ. III.Phân tích cấu tạo và phát âm ( Thanh sắc / ) be – bé Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: (7 phút) Tiết 2 3. HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết. 12 .Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) C.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) . GV: quan sát. dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc.

.H+GV: Nhận xét. HS: Nhắc tên bài. GV: Chốt lại nội dung bài. bổ sung. Đọc lại bài 1 lượt.Dặn học sinh về nhà đọc bài 13 .

( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. GV dẫn dắt vào ND bài. bẹ. cá nhân. . ) -> đánh vần bẻ. bẹ HS: Đọc đồng thanh.GV: Bảng phụ.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Các hoạt động dạy .Đọc: /.Đồ dùng dạy . đánh giá. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK. bẹ GV: Phát âm mẫu. cá nhân. HS: Quan sát tranh. .Dạy dấu thanHS: ( 28 phút ) a. bé .học: Nội dung Tiết 1 A. sửa lỗi cho học sinh. sự vật.Học sinh nhận biết được dấu ?. III.HS: SGK.Bài 4: Dấu ? .Viết bé B. ) . II. . hướng dẫn cách viết.Viết bảng con( 2. ( GV nói mẫu. b.P. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. uốn nắn. đồng thanh ).HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét.be + hỏi -> bẻ .Giới thiệu bài: (3 phút) 2.4 lượt) GV: Nhận xét. GV: quan sát. HS: Đọc lại bài 1 lượt. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bẻ.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .) HS: Phát âm ( ? . HS: Nhận diện thanh hỏi ( ? ) thanh (.Biết được dấu thanh chỉ đồ vật. biết ghép tiến bẻ. HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét.học: . thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. bổ sung.Nhận diện dấu ? . tranh vẽ SGK.Luyện tập a-Luyện đọc (18 phút?) Nghỉ giải lao( 2 phút ) b-Luyện viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Các hoạt động của bé: (7 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . . HS: Thực hiện yêu cầu trong vở tập viết. I. bộ ghép chữ Tiếng Việt. hoạt động bẻ của bài.Mục đích yêu cầu: . 14 .Bài mới: 1. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh hỏi ?.be + nặng -> bẹ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3.

Củng cố. 15 .C.Dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. . dặn dò: (3 phút) GV: Chốt lại nội dung bài.

hướng dẫn cách viết. II.Nhận diện dấu thanh b. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân. ngã. . bẻ.học: Nội dung Tiết 1 A.be + ngã -> bẽ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: Tiết 2 3. bè tre nứa) và tác dụng của nó trong cuốc sống.Viết bảng con( 2. HD học sinh quan sát HS: Nhận diện thanh huyền.Trao đổi ( cặp) tìm đồ vật giống…( thước kẻ đặt xuôi.Viết: bẻ. ngã ở tiếng chỉ đồ vật. III. GV: Cho học sinh quan sát tranh SGK.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút?) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . đồng thanh) 16 . GV: Viết lên bảng 2 dấu. bé bẹ .( Nhiều lần ) GV: Viết mẫu lên bảng. ngã) -> đánh vần bè. tích cấu tạo và phát âm ( Thanh huyền. GV dẫn dắt vào ND bài. đánh giá.Bài mới: 1. Tranh minh họa( mẫu vật) các tiếnGV: dừa. Tranh luyện nói( SGK). .Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .Nhận biết dấu huyền. Đồ dùng dạy – học: . vẽ.Bài 5: Dấu Huyền. . Ngã I. gỗ. cò.Đọc: ? . bẽ GV: Phát âm mẫu. sự vật. dáng cây nghiêng).4 lượt) GV: Nhận xét. gà. sửa lỗi cho học sinh.HS: SGK.GV: Bảng kẻ ô li. *Dấu ngã là 1 nét móc có đuôi đi lên ( HD tương tự dấu \ ) HS: Phát âm (huyền. ngã ) . bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . ghép được tiếng bè. HS: Viết bảng con( 4 lần ) GV: Nhận xét. cá nhân.Dạy dấu thanHS: (28 phút) a. võng. HS lắng nghe HS: Đọc trơn -> Ghép tiếng bè. ngã ( mẫu vật) *Dấu \ là 1 nét sổ nghiêng trái HS: Quan sát thêm dấu trong bộ chữ cái để nhớ được dấu \. bẽ HS: Đọc đồng thanh. bẹ B. .be + huyền -> bè . mèo.P.Giới thiệu bài: (3 phút) 2.Phát triển lời nói tự nhiên: nói về bè( bè gỗ.Biết được dấu huyền. Các hoạt động dạy . võ.

bẽ trong vở tập viết. bổ sung. HS: Đọc lại bài 1 lượt. Củng cố. cá nhân. ( GV nói mẫu.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. đồng thanh ). . GV: quan sát.Dặn học sinh về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài 6 17 . Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: bè (7 phút) C. GV: Chốt lại nội dung bài.HS: Đọc SGK ( nhóm. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. uốn nắn. HS: Quan sát tranh. dặn dò: (3 phút) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè.

đánh giá. dặn dò: (3 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc theo yêu cầu của GV( Bảng phụ) . Tranh minh họa… .Kiểm tra bài cũ: (4 phút) .Đọc: huyền. đọc trơn. HS: Viết bảng con( lần ) GV: Nhận xét. hỏi. bẽ.Bài 6: be. bẹ Tiết 2 3. huyền. bè bè. đồng thanh ). bộ ghép chữ.Đọc lại bảng ôn( cá nhân. HS: Quan sát tranh. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Tập tô bè. bẽ.học: Nội dung Tiết 1 A. người (5 phút) C.GV: Bảng ôn.HS: SGK. uốn nắn.Luyện tập a-Luyện đọc (15 phút ) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: (10 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: Sự vật. bẹ trong vở tập viết. Các hoạt động dạy . Đồ dùng dạy – học: . III. bẹ I.Ghép chữ b với e thành be và thêm các dấu thanh Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Hướng dẫn viết bảng con: .Bài mới: 1. bẽ. . bổ sung. 18 . bẽ . Ôn tập: (28 phút) a. việc. b và các dấu thanh( ngang. hướng dẫn rõ qui trình viết. cá nhân. ngã. bẻ. be bé(bộ ghép chữ) GV: Quan sát.Viết bảng con( 2 lượt) GV: Nhận xét. người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh. ngã. bẽ B. ( GV nói mẫu. thảo luận ND tranh và Luyện nói theo chủ đề. GV: Giới thiệu qua KTBC GV: Đưa bảng phụ chép sẵn ND bài HS: Phát âm. đồng thanh) HS: Đọc SGK ( nhóm. chỉnh sửa cho HS GV: Viết mẫu lên bảng. HS: Đọc lại bài 1 lượt. sửa lỗi cho học sinh.Mục đích yêu cầu: . GV: quan sát. phân tích… . bé. đồng thanh) GV: Quan sát. bé. II.Phát triển lời nói tự nhiên: Phân biệt các sự vật. bè. việc. bè. Củng cố. bè.Viết: bè. chỉnh sửa phát âm HS: Ghép chữ be be.Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa.Giới thiệu bài: (3 phút) 2. HS: Đọc bài trên bảng( Cá nhân.HS nhận biết được các âm và chữ e.HS nhắc lại ) H+GV: Nhận xét. bẻ. đánh vần.be. bẻ. nặng) .

Dặn học sinh về nhà đọc lại bài 19 .GV: Chốt lại nội dung bài. .

bẻ( bảng con) GV: Nhận xét. cá nhân) . bê. *Chữ v : GV: Chữ v gồm 1 nét móc 2 đầu và nét thắt nhỏ. v.ve. HS: Phát âm.Nhận diện chữ ê. HS: Phát âm. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . HS: So sánh giống và khác nhau giữa e và ê. .học: GV: Bảng phụ. III.Đồ dùng dạy . GV: Phát âm mẫu ê. v: (5 phút).bê.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) ê v bê ve Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . Nội dunGV: a. nhóm. GV: Giới thiệu tranh vẽ. đánh vần( lớp. ve d. vẽ Tiết 2 3.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 20 . Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) .Mục đích yêu cầu: . ghép tiếng. ve . v I. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ v GV: Phát âm mẫu v.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : bế bé II. Bộ ghép chữ. HS: Sgk – vở tập viết. vè. bê v.Đọc bài 6 SGK B. Luyện tập: Cách thức tiến hành HS: ĐọcSGK( đồng thanh . Giới thiệu bài: (2 phút) 2. b. nhóm. HS: So sánh giống và khác nhau giữa v và b.Học sinh đọc và viết được: ê.học: Nội dung Tiết 1 A.Viết bẽ.Các hoạt động dạy .> phân tích. bàn. đánh giá. tranh minh họa. cá nhân). ghép tiếng. sửa sai. cá nhân) .Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê . đánh vần( lớp.> phân tích.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Bài mới: 1. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.BàI 7: ê. bế .ê. Nêu yêu cầu bài * Chữ ê GV: Chữ ê giống chữ e thêm dấu phụ. bề. bàn.

21 . ve trong VTV GV: Quan sát. uốn nắn HS: Hát. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết ê. v.Luyện đọc b. sửa sai. vận động.Luyện viết (14 phút) ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. Củng cố..a.Luyện nói: Bế bé (5 phút) C. giúp HS đọc đúng. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài.Tiểu kết. bê. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. 5HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. múa.

Nhận xét.Hướng dẫn viết: a. uốn nắn. Chấm chữa bài: (5 ph ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 3. . nhận xét (6 phút) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn các nét chữ cơ bản lên bảng HS: Quan sát.Đồ dùng dạy . . chữa lỗi trước lớp. dặn dò: (3 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. uốn nắn.GV: Mẫu chữ. III. phấn. HD viết bảng con: (20 phút) HS: Tập viết vào bảng con( Cả lớp ) GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: . đánh giá B. HD quan sát.HS: Bảng con. nêu nhận xét H+GV: Nhận xét. Các hoạt động dạy .học: Nội dung A.Tiết 1: TÔ Các Nét CƠ Bản I. vở tập viết. . 4.Biết tô đúng mẫu chữ. Khăn lau bảng. Củng cố. H+GV: Nhận xét.HD tô vào vở TV ( 20 phút ) HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đẹp.học: . Bài mới: 1.Tô nhanh. II. bổ sung HS: Nhắc lại cách viết b. GV: Quan sát. c. Kiểm tra bài cũ: Cách thức tiến hành (3 phút) HS: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. . HS: Tô hoàn thiện bài ở buổi 2 22 . hướng dẫn viết từng dòng. GV: Nêu rõ yêu cầu.

HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. 23 . đẹp. vở tập viết. .học: Nội dung A. phấn. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). II. Bé I.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Hướng dẫn viết: a. Củng cố. chữa lỗi trước lớp.GV: Mẫu chữ.Biết tô đúng mẫu chữ. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Nêu rõ yêu cầu. b B.Đồ dùng dạy .học: . Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . GV: Chấm bài của 1 số học sinh. nêu nhận xét về độ cao. .HS: Bảng con. HD viết từng dòng. Bài mới: 1. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . B. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. GV: Nhận xét chung giờ học. H+GV: Nhận xét. .Tiết 2: Tập TÔ E. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. cỡ chữ…. HD viết bảng con: c. chiều rộng. HD quan sát. bé (6 phút) b. Các hoạt động dạy . HS: Tô từng dòng theo mẫu và HD của GV GV: Quan sát.e. Khăn lau bảng. b.Nhận xét. III.Viết nhanh. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn. bảng phụ . nhận xét: e.

tranh minh họa( SGK).Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : le le II. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ h GV: Phát âm mẫu h. bàn. HS: Phát âm.Mục đích yêu cầu: .Nhận diện chữ l. cá nhân). *Chữ h GV: Chữ h gồm 2 nét. v.h I. h.Bài mới: 1. HS: (5 phút). HS: So sánh giống và khác nhau giữa h và l. b. hè . hè về . đánh vần( lớp.học: Nội dung Tiết 1 A.l.Học sinh đọc và viết được: l. đánh vần( lớp. .Đồ dùng dạy . nét khuyết trên và nét móc 2 đầu. nhóm. Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết.Viết ê. HS: Phát âm.Bài 8: l. ghép tiếng.> phân tích.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . ve ( bảng con) GV: Nhận xét. * Chữ l GV: Phát âm mẫu l.học: GV: Bảng phụ. sửa sai.> phân tích. Bộ ghép chữ. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . đánh giá. hè GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.> đọc trơn 24 . ghép tiếng. d.Các hoạt động dạy . * Chữ l GV: Chữ l gồm 1 nét khuyết trên và nét móc ngược. Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhóm. cá nhân) . cá nhân) . bàn.Đọc được câu ứng dụng ve ve ve. III. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) . bê.Đọc bài 7 SGK B. lê. HS: So sánh giống và khác nhau giữa l và b.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) l h lê hè Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh . Các hoạt độnGV: a. GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. lê h.

hè trong VTV GV: Quan sát.. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét.Luyện nói: le le (5 phút) C. Củng cố. GV: Đặt câu hỏi gợi mở.Luyện đọc (14 phút) b. h.Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết l. vận động. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. uốn nắn HS: Hát. hè.lê. giúp HS đọc đúng. hẹ Tiết 2 3. lê.Tiểu kết.he. 25 . GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. múa. lề. sửa sai. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận.. dặn dò: (3 phút) GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS HS: Đọc bài trên bảng. Luyện tập: a. lễ .

bàn. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS *Chữ c GV: Phát âm mẫu c. Bộ ghép chữ. quả trứng. hè ( bảng con) GV: Nhận xét. bò. b. bò. h.Viết l.…) *Chữ c GV: Chữ c gồm 1 nét cong hở phải HS: So sánh giống và khác nhau giữa c và o. III. ghép tiếng.học: GV: Bảng phụ. bò c. đánh giá.o.Bài mới: 1. c. cá nhân) .học: Nội dung Tiết 1 A. Đọc từ ứng dụng ( 5 phút ) . Giới thiệu bài: (2 phút) 2. * Chữ o GV: Chữ o gồm 1 nét cong kín HS: So sánh chữ o với vật gì?( quả bóng bàn. đánh vần( lớp. bàn.> phân tích. đọc trơn GV: Chỉnh sửa cách phát âm cho HS GV: Viết mẫu lên bảng (Nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. tranh minh họa( SGK).Học sinh đọc và viết được: o.Đọc bài 8 SGK B. Các hoạt độnGV: a.Phận tích cấu tạo và phát âm: (12 phút) o c bò cỏ Nghỉ giải lao( 2 phút ) c-Viết bảng con: (6 phút) .> phân tích.co.Bài 9: o. sửa sai. cò.c I. GV: Giới thiệu qua tranh vẽ. nhóm.Các hoạt động dạy . nhóm. .bo. cỏ d. GV: HD cách đọc( bảng lớp ) HS: Đánh vần . cọ Cách thức tiến hành HS: Đọc SGK( đồng thanh .Mục đích yêu cầu: . lê.Nhận diện chữ o. ghép tiếng. bó .Đọc được câu ứng dụng bò bê có bó cỏ .Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : vó bè II. cỏ . đánh vần( lớp. * Chữ o GV: Phát âm mẫu o. HS: Phát âm. c: (5 phút). HS: Phát âm.> đọc trơn GV: Chỉnh sửa phát âm cho HS 26 . Các từ khóa HS: SGK – Vở tập viết. cá nhân) . cá nhân).Đồ dùng dạy .

Luyện viết ( 8 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) c.Luyện nói: vó bè (5 phút) C. bò. 4HS: Luyện nói theo chủ đề( Nhắc lại các câu GV đã nói mẫu) GV: Nhận xét. múa. GV: Hướng dẫn HS cách thực hiện HS: Tập viết o. HS: Nhắc tên bài học -> Đọc bài 1 lượt. GV: Đặt câu hỏi gợi mở. GV: Nhắc nội dung bài -> Dặn học sinh về nhà đọc bài. vận động. 27 .Luyện đọc (14 phút) b. giúp HS đọc đúng. uốn nắn HS: Hát. HS: Quan sát tranh sgk -> thảo luận. sửa sai. cỏ trong VTV GV: Quan sát. c.. HS: Đọc sgk đồng thanh -> cá nhân GV: Quan sát.Tiết 2 3. Củng cố.Tiểu kết. Luyện tập: a. dặn dò: (3 phút) HS: Đọc bài trên bảng.

Đọc bài 9 (Sgk) . sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở 28 .Đọc câu ứng dụng “Bé có vở vẽ”.Luyện viết vở tập viết: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. ơ.c – cỏ (5 phút) B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bờ hồ.o GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ô -> ghép tiếng cô -> đánh vần -> phân tích cô -> đọc trơn cô *Chữ ơ: GV: Chữ ơ gồm chữ o và và nét râu HS: So sánh ơ . III. .KTBC: .Nhận diện chữ ô: (3 phút) b.Bài mới: 1.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở Tiết 2: 3.cờ d. cô.Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.Bài 10 Ô-Ơ I.HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy học: .cô.Phát âm và đánh vần: (12 phút) ô ơ Có cờ Cô cờ (Nghỉ giải lao) (5 phút) c. II. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ ô: GV: Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ HS: So sánh ô . cờ.Mục đích yêu cầu: . .ô ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.Viết o – bò.Luyện viết bảng con: (7 phút) ô .Luyện tập a. ơ .Dạy chữ ghi âm: a.Học sinh đọc viết được ô.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.

(8 phút) c.Luyện nói theo chủ đề: bờ hồ (8 phút) C.Củng cố – dặn dò: (3 phút) tập viết HS: Viết bài HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề -> Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc lại bài 29 .

Đọc đúng từ ngữ và âm ứng dụng.Luyện tập: a.Ôn tập a.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Nghe.cờ B.Luyện viết vở tập viết (8 phút) c.Bài mới: 1.Đọc âm và tiếng (12 phút) e ê o ô ơ b be … … … v … … … … l … … … … b.Kể chuyện: hổ (8 phút) Tranh 1: Hổ xin Mèo truyền cho võ nghệ Tranh 2: Hổ đến lớp. uốn nắn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa HS: Kể theo từng tranh GV: Nêu ý nghĩa câu chuyện 30 .Đọc bài 10 (Sgk) . II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đồ dùng dạy – học: .Đọc từ ứng dụng (7 phút) lò cò vơ cỏ Nghỉ giải lao (5 phút) c. uốn sửa HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát (Sgk) GV: Nêu nội dung tranh HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (Sgk) cá nhân – nhóm HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Viết bảng con (7 phút) lò cò vơ cỏ Tiết 2: 3. .cô. thấy mèo Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) G+HS: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu âm đã học GV: Ghi bảng HS: Phát âm GV: Treo bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần -> đọc trơn HS: Đọc cá nhân -> nhóm -> cả lớp HS: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 11: Ôn tập I. ơ . VBT III.Viết ô . hiểu kể lại theo tranh truyện kể về hổ. học tập Tranh 3: Hổ phục sẵn. . sử dụng tranh sgk .KTBC: ( 5 phút ) .Luyện đọc bảng Sgk (17 phút) Nghỉ giải lao (5 phút) b.GV: Bảng ôn.HS: SGK.Mục đích yêu cầu: .

Củng cố – dặn dò (2 phút) HS: Nhắc tên bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài.đuổi ăn thịt Tranh 4: Mèo nhảy tót lên cây cao 3. 31 .

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Nhận diện chữ: i (3 phút) b.Dạy chữ ghi âm: a.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Luyện đọc bảng Sgk (18 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh vẽ câu ứng dụng GV: Nêu nhận xét câu ứng dụng Nghỉ giải lao (5 phút) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc cá nhân b.Luyện viết vở tập viết (8 phút) 32 . Phát âm và đánh vần tiếng (12 phút) i a bi cá bi cá Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) H+GV: Nhận xét.đọc bài 11(Sgk) . .HD viết bảng con: i – bi.KTBC: (4 phút) . . bi. a . vơ cỏ B.Đọc từ ứng dụng (7 phút) bi vi li HS: Đánh vần -> đọc trơn từ ứng dụng ba va la GV: Giải nghĩa từ ba lò bi ve GV: Đọc mẫu Tiết 2: 3.đọc trơn bài *Chữ a: GV: a gồm một nét cong tròn và nét móc ngược HS: So sánh a – i giống khác nhau ( quy trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.Bài 12: i – a I.Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà có vở ô ly”. II.Mục đích yêu cầu: . đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ i: GV: Chữ i gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh với đồ vật khác GV: Phát âm theo mẫu HS: Phát âm i -> ghép âm i -> ghép tiếng bi -> đánh vần – phân tích .Viết lò cò.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III. cá.Học sinh đọc và viết được i – a.cá 7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con d.Luyện tập: a.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề lá cờ.

Luyện nói theo chủ đề (7 phút) GV: Quan sát.HS: Viết bài trong vở tập viết c.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt nội dung bài dặn học sinh về nhà đọc bài. 33 . uốn nắn lá cờ HS: Đọc tên chủ đề GV: Đặt câu hỏi gợi ý theo tranh 3.

. m – me d. ba má. m.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ III.đọc bài 12 (Sgk) . bò bê no nê”.Bài mới: 1.Đọc đúng câu ứng dụng “bò bê có cỏ.Luyện viết vở tập viết Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) H+GV: Nhận xét HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ n: GV: Chữ n gồm nét móc xuôi và nét móc hai đầu HS: So sánh n với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu n HS: Phát âm n -> ghép âm n -> đánh vần tiếng nơ -> phân tích -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát hình 1 (Sgk) *Chữ m: GV: Chữ m gồm 2 nét móc xuôi và 1 nét móc hai đầu HS: So sánh m – n giống và khác nhau (Qui trình tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui định) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng GV: Giải nghĩa từ -> đọc mẫu HS: Đọc bài trên bảng -> thảo luận về tranh minh họa câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài trong (Sgk) đọc nhóm -> 34 . nơ.Luyện đọc bảng (Sgk) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b.Giới thiệu bài: ( 1 phút ) 2. a – cá B.Mục đích yêu cầu: .Nhận diện chữ: n b.KTBC: ( 3 phút ) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy chữ ghi âm: ( 29 phút ) a.Viết bảng con: n – nơ.Bài 13: n – m I.Luyện tập: ( 32 phút ) a.Học sinh đọc và viết được n.Viết i – bi.Phát âm và đánh vần tiếng n m nơ me nơ me Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c. . II. me.Đọc từ ứng dụnGV: no nô nơ mo mô mơ ca nô bó mạ Tiết 2: 3.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bố mẹ.

ba má 4.Củng cố – dặn dò: ( 3 phút ) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. ba má GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh -> Tiểu kết HS: Nhắc lại tên bài -> đọc bài GV: Chốt lại nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 35 .Luyện nói: chủ đề: bố mẹ.c. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề bố mẹ.

đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu vần mới d . đ.KTBC: (4 phút) . II.đọc trơn GV: Cho học sinh (H1 Sgk) -> tiếng dê *đ GV: Gồm nét cong hở và nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh đ . bi ve. bé và mẹ đi bộ -Phát triển lời tự nhiên theo chủ đề dế. đò.Đọc bài 13 (Sgk) . dê.Bài mới: 1.GV: Sử dụng tranh Sgk . lá đa.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.d (quy trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng nêu rõ quy trình HS: Viết bảng con GV: Quan sát. SGK Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. -Đọc được câu ứng dụng dì na đi đò. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng (4H) GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Đọc bài trên băng -> thảo luận tranh Sgk câu ứng dụng GV: Nhận xét nội dung tranh HS: Đọc bài sgk -> cá nhân – nhóm – lớp Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 36 .HS: Bộ ghép chữ III. đ I.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết d.Luyện tập: a-Luyện đọc bảng.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ d: ( 3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) d đ dê đò dê đò Nghỉ giải lao c-Viết bảng con: d – dê. cờ.Giới thiệu bài: (1 phút) 2.Đồ dùng dạy – học: .Viết n – nơ. cá. m – me B.đ *d GV: Chữ d gồm một nét cong hở phải và một nét móc ngược dài HS: So sánh d với đồ vật khác GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm d -> ghép âm d -> ghép tiếng dê -> đánh vần – phân tích .Bài 14: d.đò (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) da do de đa đo đe Da dè đi bộ 3. đ .

uốn nắn dế. lá đa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo nội dung tranh 4.c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) GV: Quan sát. bi ve. cá cờ.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ->Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà học bài 37 .

bé thả cá cờ”.Đồ dùng dạy – học: . -Đọc được câu ứng dụng “bố thả cá mè.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Viết da dê.Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét. nét móc ngược dài trên nét móc có nét ngang HS: So sánh t với i GV: Phát âm mẫu t HS: Phát âm -> ghép t -> ghép tổ -> phân tích đánh vần -> đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Sgk (tổ chim) rút ra tiếng tổ -> học sinh đọc trơn *tHS: Qui trình dạy tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. tổ. thỏ. c-Luyện nói theo chủ đề: ở tổ HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh sgk (7 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 38 .Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được t. th. III.Bài 15: t – th I. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm t – th *t GV: Chữ t gồm một nét xiên phải.Bài mới 1.tổ.HS: Bộ ghép chữ. đi bộ B. II.Đọc bài 14 (Sgk) .KTBC: (5 phút) .Giới thiệu bài: (1 phút) 2. .GV: Sử dụng tranh Sgk.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề ở tổ. th – thỏ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) to tơ ta tho thơ tha ti vi thợ mỏ 3.Dạy chữ ghi âm a-Nhận diện chữ t: (11 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (12 phút) t th tổ thỏ tổ thỏ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) t. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T 3 Sgk HS: Thảo luận tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài sgk theo nhóm – cá nhân b-Luyện viết vở tập viết: (8 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát uốn nắn.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo nội dung tranh GV: Tiểu kết HS: Nhắc tên bài -> đọc bài GV: Nhắc lại nội dung bài HS: Về nhà học bài 39 .4.

Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: HS: Nêu các âm đã học trong tuần (12 phút) n m … ô nô … … ơ … … … i … … … a … … … GV: Ghi bảng HS: Đọc GV: Đưa bảng ôn HS: Phát âm -> đánh vần tiếng GV: Sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tổ cò da thỏ lá mạ thợ nề Nghỉ giải lao: (5 phút) HS: Đọc từ ứng dụng cá nhân – nhóm GV: Giải nghĩa từ c-Viết bảng con: (7 phút) tổ cò.đọc bài Sgk theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết 40 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A. II. uốn nắn 3.HS: Bộ ghép chữ. t. th. III. Sgk: (16 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh -> giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng .Bài 16: ôn tập I.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (3H) Đọc bài 15 (Sgk) viết ti vi.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Giới thiệu trực tiếp 2. -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.Đồ dùng dạy – học: . lá mạ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. n.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. thợ mỏ GV: Nhận xét. d. đ. đánh giá HS: Viết bảng con B.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học i. m.Bài mới: 1.GV: Bảng ôn. sử dụng tranh Sgk. a. . -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể cò đi lò dò.

nó đi khắp HS: Tóm tắt nội dung chuyện nơi bắt chuột H+GV: Nhận xét. c-Kể chuyện: cò đi lò dò (10 phút) GV: Kể lần 1+ kể lần 2 kết hợp chỉ tranh Tranh 1: anh nông dân liền mang minh họa cò về nhà chạy chữa nuôi nấng HS: Kể theo từng tranh (4H) Tranh 2: Cò trông nhà.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và về nhà kể lại câu chuyện 41 .GV: Quan sát. bổ sung. Tranh 3: Cò trông thấy đàn cò nó HS: Nhắc lại( 1 em) nhớ lại những ngày còn sống với bố mẹ… Tranh 4: Có dịp cò và anh nông dân thăm cánh đồng *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4. uốn nắn. chốt lại ý nghĩa.

đọc bài 16 (Sgk) . ư.KTBC: ( 5 phút ) .Giới thiệu bài ( 1 phút ) 2.Trao đổi.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc và viết được u. Đọc từ ứng dụnGV: cá thu thứ tư đu đủ cử tạ 3. nụ. Luyện nói: Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) GV: Nhận xét.Bài mới 1. Luyện viết VTV: c. Luyện tập: a. HS: Đọc lại bài trên bảng . đồng thanh) . nhóm. ư.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. GV: Giải nghĩa từ.Bài 17: u – ư I. thư d. -Đọc được câu ứng dụng thứ tư bé hà thi vẽ. thảo luận. thư. quan sát tranh 3 SGK .Dạy chữ ghi âm ( 20 phút) a-Nhận diện chữ u b-Phát âm và đánh vần u ư nụ thư nụ thư Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c.ư *u GV: Chữ u gồm một nét xiên phải và nét móc ngược HS: So sánh u – i giống khác nhau GV: Phát âm mẫu u HS: Phát âm -> ghép u -> ghép tiếng nụ -> đánh vần phân tích -> đọc trơn nụ GV: Cho học sinh quan sát tranh (Sgk) -> rút ra tiếng nụ HS: Đọc trơn *ư: qui trình dạy như u GV: Viết mẫu lên bảng. GV: Hướng dẫn HS: Viết bài trong vở TV 42 .HS: Bộ ghép chữ III.Đọc bài trong SGK. đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu âm mới u . Luyện đọc: b.GV: Sử dụng tranh minh họa (Sgk) . nêu rõ qui trình viết HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Gạch chân tìm âm mới. Viết bảng con: u.Viết tổ cò. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng ( Cá nhân. nụ. II.Đọc câu ứng dụng ( cá nhân.Đồ dùng dạy – học: . lá mạ B.… ). nhận xét ND tranh . -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề thủ đô. đồng thanh.

Củng cố. dặn dò: ( 3 phút ) GV: Quan sát.4. 43 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề .Quan sát tranh SGK GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo ND tranh GV: Chốt lại ND bài HS: Tập đọc toàn bài ở buổi 2.

xe ô tô (8 phút) trong tranh 44 .Đọc bài 17 (Sgk) . ch . sửa sai cho học sinh HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b.Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 phút) hô hồ hổ bơ bờ bở 3.Luyện viết vở tập viết: (8 phút) GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở tập viết HS: Viết bài vào VTV GV: Quan sát.Luyện tập a.HS: Bộ ghép chữ.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) .Luyện đọc bảng – SGK (16 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Đọc câu ứng dụng “Xe ô tô chở cá về thị xã”. III. chó .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh xe lu.Bài mới: 1. chó d.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. uốn nắn.Dạy chữ ghi âm: a.Bài 18: x.Học sinh đọc viết được x .Nhận diện chữ x: (3 phút) b.KTBC: . xe . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp *Chữ x: GV: Chữ x gồm 2 nét cong trái và phải… HS: So sánh x và c GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm x -> ghép tiếng xe -> đánh vần -> phân tích xe -> đọc trơn xe *Chữ cHS: ( Quy trình thứ tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. GV: Đưa các từ ứng dụng. uốn nắn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. ch I.Phát âm và đánh vần: (12 phút) x ch xe chó xe chó (Nghỉ giải lao) (5 phút) c.Mục đích yêu cầu: . ch. c.Luyện nói theo chủ đề: xe bò. xe lu II.Viết : thủ đô (5 phút) B.Đồ dùng dạy học: . . xe.Luyện viết bảng con: (7 phút) x. HD cách đọc HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích GV: Nhận xét.

C.Củng cố – dặn dò: (3 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề ( GV nói HS nhắc lại) GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt ND bài -> dặn HS về nhà đọc lại bài kiem tra 45 .

Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Viết thợ xẻ.sẻ. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Bài mới: 1. rm sẻ.r qua trực quan *s GV: Chữ s gồm nét xiên phải – nét thắt – nét cong hở trái HS: So sánh s với x giống khác nhau GV: Phát âm mẫu s HS: Phát âm s -> ghép âm s -> ghép tiếng sẻ đánh vần – phân tích tiếng sẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh (chim sẻ) -> rút ra tiếng sẻ HS: Đọc trơn *r GV: Chữ r gồm nét xiên phải – nét thắt nét móc ngược (quy trình cũng tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) GV: Nhận xét nội dung tranh -> rút ra câu 46 . .Đồ dùng dạy – học: .Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) su su rổ rá chữ số cá rô Tiết 2: 3.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. . đánh giá GV: Giới thiệu âm mới s.Bài 19: s – r I.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề rổ rá.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Học sinh đọc và viết được s.Đọc bài 18 (Sgk) . chì đỏ B. r. Sgk: (18 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) .HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) .Đọc được câu ứng dụng “Bé tô cho rõ chữ và số”.Mục đích yêu cầu: . II. III. rễ.Dạy chữ ghi âm: a-Nhận diện chữ s (3 phút) b-Phát âm và đánh vần tiếnGV: (11 phút) s r sẻ rễ sẻ rễ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: s.rễ: (7 phút) d.

.Đọc câu ứng dụnGV: “Bé tô cho rõ chữ và số” Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) c-Luyện nói theo chủ đề: rổ rá: (7 phút) 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề: .GV nói .đọc cả lớp HS: Viết bài trong vở tập biết GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk HS: Đọc theo nhóm .HS nhắc lại H+GV: Nhận xét.đọc cá nhân . bổ sung GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> Học sinh đọc bài trên bảng tìm tiếng chứa vần mới GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 47 .

Bài 20: k – kh I.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.Học sinh đọc và viết được k – kẻ.KTBC: (4 phút) .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm k: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) k kh kẻ khế kẻ khế Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con k –kẻ. tu tu.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đềeuf ù. III. ro ro. kh – khế . II. nét thắt và nét móc ngược HS: So sánh k – h GV: Phát âm k HS: Phát âm k -> ghép âm k -> ghép tiếng kẻ đánh vần – phân tích .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc được câu ứng dụng “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé kể”.Mục đích yêu cầu: . vù vù. .Bài mới 1.Đọc bài 19 (Sgk) .HS: Bộ ghép chữ. rổ rá B. viết bảng con GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: . .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh giá GV: Giới thiệu k – kh qua trực quan *k GV: Chữ k gồm nét khuyết trên. kh – khế: (7 phút) d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) kẽ hở khe đá kì cọ cá kho Tiết 2: 3.đọc trơn kẻ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng kẻ *kh GV: Chữ kh gồm 2 con chữ k+h HS: So sánh kh – k giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết chữ số. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 48 . vo vo.

vo vo. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 49 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. ro ro.Câu ứng dụnGV: “Chị Kha kẻ vở cho bé Hà vè bé Lê” dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: ù ù.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. vù vù.. tu tu 4.

Ôn tập a)Ôn các chữ và âm vừa học: (12 phút) b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) xe chỉ kẻ ô củ sả rổ khế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (3H) GV: Nhận xét. ư. .Bài 21: Ôn Tập I.Mục đích yêu cầu: . ch.Nghe hiểu kể lại theo tranh chuyện thỏ và sư tử. . II. r.Viết k – kể . đánh giá HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: Gọi học sinh nêu các âm đã học HS: Nêu học sinh ghi bảng GV: Đưa ra bảng ôn HS: Lần lượt phát âm -> đánh vần phân tích -> đọc trơn HS: Đọc từ ứng dụng -> đọc nhóm – cá nhân GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao (2 phút ) c-Viết bảng con: xe chỉ: (7 phút) Tiết 2: 3. s.Bài mới: 1. x.Đồ dùng dạy – học: . . viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học u.Học sinh.Câu ứng dụnGV: “Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sử thú” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) GV: Hướng dẫn HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc bài 20 Sgk .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.GV: Bảng ôn.HS: Bộ ghép chữ. kh –khế B.KTBC: (4 phút) . chữa lỗi HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Giải thích tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn HS cách viết và trình bày c-Luyện nói theo chủ đề: (8 phút) HS: Viết bài vào vở Thỏ và sư tử GV: Quan sát.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk: (18 phút) . uốn nắn . III.Thỏ đến gặp sư tử thật muộn GV: Kể lần 1 -> kể lần 2 kết hợp tranh 50 .Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng. sử dụng tranh Sgk.

kiêu căng bao giờ cũng bị trừng phạt minh hoạ HS: Kể theo nội dung từng tranh .Cuộc đối đáp giữa thỏ và sư tử .Kể trước lớp H+GV: Nhận xét.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện. nó liền nhảy xuống ý nghĩa: Những kẻ gian ác.Thỏ dẫn sư tử đến 1 cái giếng .Tức mình..Kể trong nhóm. GV: Chốt nội dung bài HS: Về nhà đọc bài chuẩn bị bài sau 51 . bổ sung. . 4.

Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Viết: xe chỉ. . nhà lá . . nhóm) HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng 52 . phố.Mục đích yêu cầu: .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ. viết bảng con GV: Nhận xét.Bài mới 1. đánh giá GV: Giới thiệu ph – nh qua trực quan *ph GV: Chữ ph gồm 2 con chữ ghép lại( con chữ p và con chữ h) GV: Phát âm ph HS: Phát âm ph-> ghép âm ph -> ghép tiếng phố đánh vần – phân tích .KTBC: (4 phút) .Đọc bài 21 (Sgk) .Đọc được từ và câu ứng dụng. củ sả B. phố xá. III. nh – nhà lá d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) phở bò nho khô phá cỗ nhổ cỏ Tiết 2: 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk .Bài 22: ph.Học sinh đọc và viết được ph. thị xã II.HS: Bộ ghép chữ.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm pHS: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ph nh phố nhà phố xá nhà lá Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) ph – phố xá. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.đọc trơn phố GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra tiếng phố xá *nh GV: Chữ nh gồm 2 con chữ n+h HS: So sánh ph – nh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. nh I.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. nh.Đồ dùng dạy – học: .Câu ứng dụnGV: “Nhà dì na ở Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (3H) HS: Đọc.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 53 . phố. nhà dì có chó xù” HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: chợ.phố. thị xã 4.

Viết: phố xá. . đánh giá GV: Giới thiệu g – gh qua trực quan *g GV: Chữ g gồm nét cong tròn và nét khuyết HS: so sánh g với a GV: Phát âm mẫu g HS: Phát âm g -> ghép tiếng gà đánh vần. .đọc trơn gà GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá gà ri HS: Đọc trơn. gh. phân tích.KTBC: (4 phút) .Đọc được từ và câu ứng dụng.Đồ dùng dạy – học: . gà gô II.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhà lá B. phân tích . gh.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm GV: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) g gh gà ghế gà ri ghế gỗ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) g.Đọc bài 22 (Sgk) . nhóm) . gà ri.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc.Học sinh đọc và viết được g. viết bảng con GV: Nhận xét.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: gà ri. gh I. HS: Quan sát tranh 3 (Sgk) thảo luận nội 54 . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Bài mới 1.Câu ứng dụnGV: “nhà bà có tủ gỗ. tìm tiếng đã học.HS: Bộ ghép chữ. ghế .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. *gh GV: Chữ gh gồm 2 con chữ g và h ghép lại HS: So sánh g – gh giống khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 23: g.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. III. ghế gỗ d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga gồ ghề gà gô ghi nhớ Tiết 2: 3. gà.

ghế gỗ” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: gà ri. gà gô HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. uốn nắn 4. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 55 .

u HS: so sánh q với qu GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm q ->ghép qu -> ghép tiếng quê đánh vần. *gi (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đánh giá GV: Giới thiệu q. .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê II. .Bài 24: q.Viết: gà ri. quê.Chữ qu gồm 2 con chữ q. cụ già d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) quả thị giỏ cá qua đò giã giò Tiết 2: 3.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q .Đọc được từ và câu ứng dụng. III.đọc trơn quê GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá chợ quê HS: Đọc trơn. qu.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng Sgk .Đọc bài 23 (Sgk) .qu gi quê già chợ quê cụ già Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) qu.Câu ứng dụnGV: “chú tư ghé qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng 56 .gi qua trực quan *q . gi. gi. già.Học sinh đọc và viết được q. ghế gỗ B. phân tích . chợ quê.qu. gi I.KTBC: (4 phút) . .HS: Bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: .GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) q. qu. viết bảng con GV: Nhận xét.qu GV: Chữ q gồm nét cong hở phải và nétáiổ thẳng.Mục đích yêu cầu: . phân tích. tìm tiếng đã học. . uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Bài mới 1.

GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 57 . cho bé giỏ cá” Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: quà quê 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.nhà.Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

ngừ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. . ngh. chị kha ra nhà bé nga’’ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân. bé II.ngh qua trực quan *ng GV: Chữ ng gồm 2 con chữ n và g HS: so sánh g với ng GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm ng -> ghép tiếng ngừ đánh vần. cụ già B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê.Viết: chợ quê.Mục đích yêu cầu: . cá ngừ.qu: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) ng ngh ngừ nghệ cá ngừ củ nghệ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. nghệ. viết bảng con GV: Nhận xét.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.KTBC: (4 phút) . uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ngã tư nghệ sĩ ngõ nhỏ nghe ọ Tiết 2: 3.Bài 25: ng. nghe.Đọc bài 24 (Sgk) . ngh I. củ nghệ. .Bài mới 1. củ nghệ HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đồ dùng dạy – học: .HS: Bộ ghép chữ. ngh.Câu ứng dụnGV: “nghỉ hè.Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng. phân tích .Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm q . . ngừ.Học sinh đọc và viết được ng. tìm tiếng đã học.đọc trơn ngừ GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá cá ngừ HS: Đọc trơn. phân tích.Đọc được từ và câu ứng dụng. đánh giá GV: Giới thiệu ng . cá ngừ. *ngh (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nghệ. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 58 . Sgk .

bé HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát. nghé.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.Nghỉ giải lao ( 2 phút ) b-Luyện viết: vở tập viết: Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp c-Luyện nói: theo chủ đề: bé. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 59 . uốn nắn 4.

III.Đọc được từ và câu ứng dụng. viết bảng con GV: Nhận xét. . .KTBC: (4 phút) . tr I. củ nghệ B.Đồ dùng dạy – học: . y tá.GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk.HS: Bộ ghép chữ. nét khuyết dưới GV: Phát âm mẫu HS: Phát âm y GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh rút ra từ khoá y tá HS: Đọc trơn.Đọc bài 25 (Sgk) . tre ngà. mẹ cho bé ra y tế xã’’ Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HS: Đọc bài trên bảng ( cá nhân.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. Sgk . uốn nắn d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) y tế cá trê chú ý trí nhớ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa âm mới HS: Đọc trơn ->GV Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. tr.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Học sinh đọc và viết được y.Mục đích yêu cầu: . *tr (qui trình dạy tương tự) Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Viết bảng con (7 phút) y.Bài mới 1.Viết: cá ngừ.Câu ứng dụnGV: “bé bị ho.Dạy chữ ghi âm a)Nhận diện âm y: (3 phút) b)Phát âm và đánh vần: (12 phút) y tr y tre y tá tre ngà Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Đọc. nhóm) HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung tranh GV: Nhận xét tranh -> rút ra câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm -> cá nhân -> lớp 60 .Luyện tập (33 phút ) a)Luyện đọc bảng. đánh giá GV: Giới thiệu y . . tìm tiếng đã học. nét móc ngược. tr. tre ngà GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. phân tích. tre. y tá.Bài 26: y.tr qua trực quan *y GV: Chữ y gồm nét xiên phải.

Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.b-Luyện viết: vở tập viết: c-Luyện nói: theo chủ đề: nhà trẻ 4. GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 61 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi.

… -Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ. uốn nắn b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) 62 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Mục đích yêu cầu: -Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học ph.GV: Bảng ôn. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. y tá.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. III. tr. đánh vần tiếng lập được( nối tiếp.Ôn tập a-Ôn tập các chữ và âm đã học: (12 phút) o ph ph nh o gi tr g ….Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đồ dùng dạy – học: .Viết: y.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.KTBC: (4 phút) . Sgk: (16 phút) Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . phố bé Nga có nghề giã giò. SGK. nhóm.Phát âm. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm đã học trong tuần GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1. -Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Thánh Gióng II. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cả lớp) GV: Lắng nghe.Bài 27: Ôn Tập I. ô a e ê ph ô pha phe phê b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) nhà ga tre già quả nho ý nghĩ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tre già. nh. quả nho 3.Đọc bài 26 . tre ngà B. Bộ ghép chữ .

giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. Tranh 5: Gậy sắt gẫy chú nhổ bụi tre thay gậy. . GV: Kể lần 1 cho HS nghe . uốn nắn.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc bài trên bảng . chốt lại ý nghĩa.c-Kể chuyện: Thánh Gióng (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh . của cô H+GV: Nhận xét.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 em bé 3 tuổi chưa biết nói Tranh 2: Sứ giả rao tìm người đánh … Tranh 3: Từ đó chú bé lớn rất nhanh Tranh 4: Chú và ngựa đi đến đâu là giặc chết đến đó. Tranh 6: Đất nước trở nên yên bình. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 63 . bổ sung. chú và ngựa bay về trời.Kể theo từng tranh ( HS khá) .

Học sinh đọc đúng âm th. gi. nh. pho. qua. ng – ngh. nh. pho.Bài mới: 1. tr.Học phát âm đúng và đọc được các tiếng tha.Gọi học sinh so sánh g-gh ->ng-ngh.HS: Sgk III. q-qu.Nhớ các âm tiếng có âm đã học.Viết: quả nho. qu.Dạy chữ ghi âm: HĐ1: Nhận diện vần (3 phút) g-gh. tr. II. phân tích ( cá nhân. ph. qua Cách thức tiến hành HS: Đọc bài Sgk HS: Viết bảng con GV: Giới thiệu bài ôn tập GV: sử dụnh bảng phụ + trực quan .Đọc bài 27 (Sgk) . SGK. ng-ngh. nhóm đôi) GV: Sửa phát âm cho học sinh HS: Viết bài trong vở ô li GV: Chốt nội dung bài GV: HD học sinh đọc bài ở buổi 2 64 . g-gh. tre già B. nhô.GV: Bảng phụ. qu. g – gh. khế. . ng-ngh HĐ2: Phát âm và đánh vần (18 phút) . qua đò C.Đồ dùng dạy – học: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.KTBC: (5 phút) . .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. gi. tha.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Lên bảng đọc bài GV: Đọc. nhô.Th. kh.Ôn Tập Âm Và Chữ Ghi Âm I.Luyện tập: HĐ1: Luyện đọc bài trên bảng (26 phút) Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ2: Viết vở ô li (7 phút) Thả cá. HD học sinh cách đọc SGK HS: Đọc.Mục đích yêu cầu: . tranh . qqu giống khác nhau GV: Ghi các âm lên bảng HS: Phát âm -> đánh vần GV: Sửa sai cho học sinh Nghỉ giải lao: (5 phút) HĐ3: Viết bảng con: thả cá qua đò (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3. khế.

chữ hoa I. . V. Ơ. . Ê. N. K.Câu ứng dụnGV: “Bố mẹ cho bé và HS: Tiếp tục nhận diện và đọc các chữ ở chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa ’’ bảng chữ thường và chữ hoa. nhận biết sự giống và khác L. GV: Treo bảng chữ thường và chữ hoa HS: Đọc trơn các chữ cái. nhóm đôi) a)Luyện đọc bảng. đọc được câu ứng dụng. bổ sung.Bài mới 1. G. R H+GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. U.. SGK III. B. Bảng chữ cái hoa. S. O. X. HS: phát biểu( 5 em) D. Đ. . .Dạy chữ thường và chữ hoa a)Nhận diện chữ hoa: (10 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) . Kha.. HS: So sánh.HS: Bộ ghép chữ. chỉ vào chữ hoa Tiết 2 HS: Nhận diện và đọc âm của chữ ( nối b)Luyện tập (33 phút ) tiếp.Nhận ra và đọc chữ in hoa trong câu ứng dụng. Â. quả nho B.Đọc bài 27 (Sgk) .KTBC: (4 phút) . chữ hoa qua mẫu chữ. H. T. làm quen chữ viết hoa.Nhận diện và đọc âm của chữ ( cá nhân. nối tiếp. I. Sa Pa 65 .Các chữ cái in có chữ hoa và chữ GV: Cho học sinh quan sát bảng chữ thường gần giống nhau: C.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Tiết 1 A. Ă. M. P.Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường) thường khác nhau nhiều: A.) GV: Che phần chữ in thường trên bảng chữ. Ư. Q. chữ thường. Sgk GV: HD học sinh luyện đọc lại bài ở tiết 1 .viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. Ô.GV: Sử dụng tranh vẽ SGK.Học sinh biết được chữ in hoa. đánh giá GV: Giới thiệu chữ thường. GV: HD để HS chỉ ra được các chữ in hoa có trong câu: Bố. HS: Nhận xét tranh minh hoạ của câu ứng dụng.Bài 28: Chữ thường . E. chữ in hoa: . GV ghi bảng HS: Tiếp tục quan sát bảng chữ thường.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ba vì II. cả lớp. GV: Giới thiệu câu ứng dụng. Y nhau giữa các chữ cái in( chữ hoa và chữ .Đồ dùng dạy – học: .Viết: nhà ga.Mục đích yêu cầu: .

Nhận xét chung giờ học. GV: Tóm tắt nội dung bài .Củng cố – dặn dò: (2 phút) .Nghỉ giải lao ( 2 phút ) c-Luyện nói: theo chủ đề: Ba Vì 4. nhóm. Kết hợp giải thích cho HS hiểu về Sa Pa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Giới thiệu về địa danh Ba Vì. Sa Pa HS: Đọc câu ứng dụng ( cá nhân.Nói mẫu 1 câu HS: Nhắc lại câu nói của GV( HS khá) HS: Tập nói theo nhóm đôi. sửa lỗi phát âm cho HS. cả lớp) GV: lắng nghe.Chữ đứng đầu câu: Bố . HS: Tìm các chữ vừa học trong sách. về bò sữa.Tên riênGV: Kha. về nơi nghỉ mát. Gợi ý cho HS nói về Sự tích Sơn Tinh – Thuỷ Tinh.… . 66 . báo.

đồng thanh) HS: Đọc bài trong Sgk -> đọc nhóm.Luyện tập HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) . lá tía tô.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đồng thanh) GV: Cho học sinh quan sát (cây tía tô) giới thiệu từ lá tía tô HS: Ghép (lá tía tô) đọc trơn – phân tích Nghỉ giải lao ( 2 phút ) HĐ3: Viết bảng con (7 phút) ia. qu .Đồ dùng dạy – học: . chị Kha nhổ cỏ” HS: Đọc bài trên bảng HS: Quan sát tranh Sgk nhận xét tranh minh hoạ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc ( cá nhân.Học sinh đọc và viết được ia.Đọc được câu ứng dụng “Bé Hà nhổ cỏ. uốn nắn HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. cá 67 . cây tía tô.Đọc bài: ng-ngh.Bài mới: 1.KTBC: (4 phút) . .HS: Sgk – bộ ghép chữ. chị Kha tỉa lá”. khế B. lá tía tô HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7 phút) Tờ bìa vỉa hè Lá mía tỉa lá GV: Viết mẫu (nêu qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 29: ia I.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Dạy vần: HĐ1: Nhận diện vần: ia (3 phút) HĐ2: Đánh vần (12 phút) ia tía lá tía tô Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét đánh giá GV: Giới thiệu qua trực quan GV: Vần ia được tạo bởi 2 âm (i-a) HS: So sánh ia-i GV: Hướng dẫn học sinh đánh vần i – a – ia đọc trơn ia H+GV: Ghép t + ia + thanh sắc = tía HS: Phát âm tía( cá nhân. III.Mục đích yêu cầu: . kh. .Câu ứng dụnGV: “Bé Hà tỉa lá. .Phát triển lời nói tự nhiên chủ đề chia quà. II.Viết: nghe.GV: Sử dụng tranh vẽ.

cả lớp HS: Mở vở GV: Hướng dẫn qui trình HS: Viết bài GV: Quan sát.GV nói. SGK) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài ở buổi 2 68 . .Củng cố – dặn dò: (2 phút) nhân. lá tía tô HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: chia quà (7 phút) C. HS khá nhắc lại .HS khá nói.Nghỉ giải lao HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7 phút) ia. uốn nắn HS: Quan sát tranh -> nhận xét GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Nói theo chủ đề. HS khác nhắc lại GV: Chỉ bảng HS: Đọc lại toàn bài ( Bảng lớp.

bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Kiểm tra bài cũ:(3 phút) g.Biết viết đúng mẫu chữ. bảng phụ . gh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) 3.Đồ dùng dạy . phấn. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Khăn lau bảng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uốn nắn. II. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nhận xét: Cử tạ. chữa lỗi trước lớp.Nhận xét. GV: Quan sát. GV: Nhận xét chung giờ học. vở tập viết. . III. 69 . thợ xẻ.HS: Bảng con. uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu. chữ số.học: .học: Nội dung A. Củng cố. gà ri B. cá rô (6 phút) b. cá rô c.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Viết nhanh. HD viết bảng con: Cử tạ.GV: Mẫu chữ. Bài mới: 1. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. đẹp. thợ xẻ. nêu nhận xét về độ cao. H+GV: Nhận xét. HD quan sát. chữ số. chữ số. dặn dò:(3 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. Các hoạt động dạy . cá rô I. hướng dẫn viết từng dòng.Hướng dẫn viết: a. chiều rộng.Tập Viết: Cử tạ. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. .( Cả lớp ) GV: Quan sát. Chấm chữa bài:(5 ph ) 4. .Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ. thợ xẻ.

Tập Viết: Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Tre già, quả nho
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
(6 phút)
b. HD viết bảng con:
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê
c.HD viết vào vở TV
( 20 phút )
Nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê

3. Chấm chữa bài:(5 ph )
4. Củng cố, dặn dò:(3 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói
vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng
chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng
dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của
giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài
học sau.

70

Bài 30: ua- ưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được ua, cua bể, ưa, ngựa gỗ.
- Đọc được câu ứng dụng “Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề giữa trưa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 29 (Sgk)
- Viết ia, tờ bìa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài (2 phút)
2,Dạy vần
a)Nhận diện vần: ua (3 phút)
b)Đánh vần (12 phút)
ua
ưa
cua
ngựa
cua bể ngựa gỗ

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần ua – ưa
*ua
GV: Vần ua gồm 2 âm u – a
HS: So sánh ua – ia
GV: Phát âm mẫu ua
HS: Phát âm -> ghép ua -> ghép cua( phân
tích -> đọc trơn)
GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (cua
bể) giải thích tranh -> rút ra từ cua bể
HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới
-> vần mới

Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: ua- cua bể
(7 phút)
d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cà chua
tre nứa
nô đùa
xưa kia

*ưa: qui trình dạy tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, sửa sai
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh)

Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Mẹ đi chợ mua khế, mía, dưa, thị
cho bé”

HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh
Sgk nhận xét tranh vẽ
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong
Sgk theo nhóm, cá nhân

Nghỉ giải lao (5 phút)

GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết
71

b)Luyện viết:
(7 phút)
ua – cua bể, ưa – ngựa gỗ

HS: Viết vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn.

c)Luyện nói theo chủ đề: giữa trưa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk)
(7 phút)
nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
- GV nói, HS khá nhắc lại
- HS khá nói, HS khác nhắc lại
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)
bài( bảng lớp, SGK)
- Chốt nội dung bài,
HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2

72

Bài 31: Ôn Tập
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn vần đã học ia, ua, ưa.
- Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ.
- Nghe kể lại theo tranh chuyện Khỉ và Rùa.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, tranh vẽ, kể chuyện khỉ và rùa
- HS: SGK
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 30 (Sgk)
- Viết: cà chua, tre nứa
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a)Ôn các vần đã học ia, ua, ưa
- Lập bảng ôn:
(12 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (Sgk) (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần đã học -> ôn tập
GV: Sử dụng bảng phụ + nêu câu hỏi gợi ý
HS nhác lại các vần đã học, GV ghi hệ
thống lại theo trả lời của HS
HS: Lên bảng chỉ vần đọc -> ghép tiếng,
đánh vần
GV: Sửa sai cho học sinh

Nghỉ giải lao
b)Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
mua mía
ngựa tía
màu dưa
trải đỗ
c-Viết bảng con: (7 phút)
mùa dưa, ngựa tía
Tiết 2:
3,Luyện tập
a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
“Gió lùa kẽ lá
Lá khẽ đu đưa
Gió qua cửa sổ
Bé vừa nghỉ trưa”

GV: Giới thiệu từ qua sử dụng trực quan
HS: Đọc từ ứng dụng ( cá nhân, đồng
thanh)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> học sinh
quan sát tranh (Sgk) nhận xét nội dung
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng -> Học sinh đọc
HS: Đọc bài (Sgk) đọc nhóm -> cá nhân, cả
lớp

Nghỉ giải lao
b)Luyện viết vở tập viết (7 phút)
73

c)Luyện kể chuyện “Khỉ và Rùa”
(7 phút)

ý nghĩa: Ba hoa và cẩu thả là tính
xấu
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: Viết mẫu (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
GV: Kể lần 1 + kể lần 2 kết hợpc hỉ tranh
vẽ
HS: Kể lần lượt theo từng tranh
Tranh 1: Rùa và Khỉ là đôi bạn thân, Khỉ
bảo cho Rùa biết là vợ Khỉ sinh con
Tranh 2: Đến nơi Rùa băn khoăn không
biết làm cách nào, Khỉ bảo Rùa ngậm đuôi
Tranh 3: Vừa tới cổng vợ Khỉ chạy ra chân
Tranh 4: Rùa rơi xuống đất
GV: Nêu ý nghĩa, liên hệ
GV: Chốt nội dung bài
HS: đọc bài tốt hơn ở buổi 2

74

Bài 32: oi – ai
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc và viết được oi – ai, nhà ngói, bé gái.
- Đọc được câu ứng dụnGV: “Chú bói cá nghĩ gì thế / Chú nghĩ về bữa trưa”
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: sẻ, ri, bói cá.
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Sử dụng tranh minh hoạ (Sgk)
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
1.Đọc bài 31 (Sgk)
2.Viết: mua mía, trỉa đỗ
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Dạy vần
a-Nhận diện vần: oi (3 phút)
b-Đánh vần: (12 phút)
oi
ai
ngói
gái
nhà ngói bé gái

Nghỉ giải lao (5 phút)
c-Viết bảng con: oi –ai (7 phút)
nhà ngói, bé gái
d-Đọc từ ứng dụng (7 phút)
ngà voi
gà mái
cái còi
bài vở

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài Sgk (2H)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét -> đánh giá
GV: Giới thiệu vần oi – ai
*oi
GV: Vần oi gồm o – i
HS: So sánh oi – i(o)
GV: Phát âm mẫu oi
HS: Phát âm oi -> ghép oi -> ghép ngói
đánh vần ngói – phân tích - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh -> từ
khoá nhà ngói
HS: Đọc trơn từ -> phân tích
*Vần ai (qui trình dạy tương tự)
GV: Viết mẫu nêu rõ qui trình
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng
chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

Tiết 2:
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút)
Câu ứng dụnGV:
“Chú bói cá nghĩ gì thế
Chú nghĩ về bữa trưa”

HS: Đọc bài trên bảng -> học sinh quan
sát tranh nhận xét tranh vẽ
GV: Giải thích tranh vẽ -> câu ứng dụng
HS: Đọc bài Sgk -> đọc nhóm -> cá
nhân, cả lớp
75

Nghỉ giải lao
b-Luyện viết vở tập viết (7 phút)
oi, ai, nhà ngói, bé gái
c-Luyện nói theo chủ đề (7 phút)
sẻ, ri, bói cá, le le
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)

GV: HD cách trình bày cách viết bài
HS: Viết vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi mở
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc -> chốt
nội dung bài
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài và xem
kĩ bài sau

76

mẹ .Mục đích yêu cầu: . trái ổi.Bài mới: 1. nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng 77 . gà mái B.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) Bé trai. ơi.Dạy vần a)Nhận diện vần: ua (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ôi ơi ôỉ bơi trái ổi bơi lội Nghỉ giải lao: (5 phút) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ôi . đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk.Giới thiệu bài (2 phút) 2.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội. mẹ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.HS: Bộ ghép chữ III.Đọc được câu ứng dụnGV: Bé trai. bơi lội .Đồ dùng dạy – học: .Đọc bài 32 (Sgk) .Viết: ngà voi. ơi. giải thích tranh -> rút ra từ trái ổi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ơi: qui trình dạy tương tự c-Viết bảng con: (7 phút) ôi. bơi lội d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái chổi ngói mới thổi cơm đồ chơi Tiết 2: 3. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cá nhân.KTBC: (4 phút) . bé gái đi chơi phố với bố. trái ổi.ơi I.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . bé gái đi chơi phố với bố. II.Bài 33: ôi .ơi *ôi GV: Vần ôi gồm 2 âm ô – i HS: So sánh ôi – ai GV: Phát âm mẫu ôi HS: Phát âm -> ghép ôi -> ghép ổi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.Học sinh đọc và viết được ôi.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

ơi.GV nói. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 78 . cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. HS khá nhắc lại .Chốt nội dung bài.HS khá nói. đánh giá. GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài( bảng lớp. trái ổi.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm. uốn nắn.Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ôi. SGK) . bơi lội c)Luyện nói theo chủ đề: Lễ hội (7 phút) C.

.Đọc được câu ứng dụng “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”. sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. gửi thư GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. đồi núi.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồi núi II. gửi thư . dồ chơi B. đồng thanh) Tiết 2: 3.Học sinh đọc và viết được: ui.Dạy vần a)Nhận diện vần: ui (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ui ưi núi gửi đồi núi gửi thư Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ui – ưi *ui GV: Vần ui gồm 2 âm u – i HS: So sánh ui – ôi GV: Phát âm mẫu ui HS: Phát âm -> ghép ui -> ghép núi( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ (núi) giải thích tranh -> rút ra từ đồi núi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới *ưi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ui. HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 79 .HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 34: ui – ưi I. ưi. ưi.Giới thiệu bài (2 phút) 2.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .KTBC: (4 phút) .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Dì Na vừa gửi thư về cả nhà vui quá”.Mục đích yêu cầu: .Viết cái chổi.Đọc bài 33 (Sgk) . đồi níu. HS: Luyện đọc( cá nhân.Đồ dùng dạy – học: .Bài mới: 1.

c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Chuối.HS khá nói.Chốt nội dung bài.Sgk theo nhóm. HS khá nhắc lại . gửi thư GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. uốn nắn. đánh giá. SGK) .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. vú sữa HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề . ưi. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 80 . bưởi. C.GV nói. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ui. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. đồi núi.

múi bưởi .Đọc bài 34 (Sgk) .Giới thiệu bài (2 phút) 2.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”. .Đồ dùng dạy – học: . HS: Luyện đọc( cá nhân. vú sữa II. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. giải thích tranh -> rút ra từ nải chuối HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ươi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) uôi. ươi. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.Bài mới: 1.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối.Học sinh đọc và viết được: uôi.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.HS: Bộ ghép chữ III. ươi.Dạy vần a)Nhận diện vần: uôi – ươi (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) uôi ươi chuối bưởi nải chuối múi bưởi Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần uôi – ươi *uôi GV: Vần uôi gồm 2 âm uô – i HS: So sánh uôi – ôi GV: Phát âm mẫu uôi HS: Phát âm -> ghép uôi -> ghép chuối( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. múi bưởi d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) tuổi thơ túi lưới buổi tối tươi cười Tiết 2: 3. đồi núi B.Đọc được câu ứng dụng “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 81 .GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Viết gửi thư. nải chuối. bưởi.Bài 35: uôi – ươi I.KTBC: (4 phút) . nải chuối.

đánh giá.GV nói. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) Chuối. ươi. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 82 . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. nải chuối.HS khá nói. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) uôi. SGK) . C. uốn nắn.Chốt nội dung bài. múi bưởi GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.Sgk theo nhóm. bưởi. HS khá nhắc lại . vú sữa nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .

KTBC: (4 phút) .HS: Bộ ghép chữ III. ây.So sánh ay với ây Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) ay.ây (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) ay ây bay dây máy bay nhảy dây Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần ay . giải thích tranh -> rút ra từâymý bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ây: qui trình dạy tương tự . .Dạy vần a)Nhận diện vần: ay . bé gái thi nhảy dây ”.Mục đích yêu cầu: .ây I.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ .Đọc bài 35 (Sgk) .ây *ay GV: Vần ay gồm 2 âm a và y HS: So sánh ay với ai GV: Phát âm mẫu ay HS: Phát âm -> ghép ay -> ghép bay( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ. đồng thanh) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong 83 . đi bộ. ây.Đồ dùng dạy – học: .Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “giờ ra chơi bé trai thi chạy.Viết uôi.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chạy. buổi tối. nhảy dây. GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Học sinh đọc và viết được: ay. máy bay d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cối xay vây cá ngày hội cây cối Tiết 2: 3.Giới thiệu bài (2 phút) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. máy bay . múi bưởi B.Đọc được câu ứng dụng “giờ ra chơi bé trai thi chạy. đi xe II. ươi.Bài mới: 1. nhảy dây. sửa sai HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. HS: Luyện đọc( cá nhân. bé gái thi nhảy dây ”.Bài 36: ay .

C.Sgk theo nhóm. cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) ay. SGK) .GV nói. đi bộ. nhảy dây. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 84 . HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. máy bay GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. HS khá nhắc lại .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp. đánh giá. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) chạy. uốn nắn.Chốt nội dung bài. ây. đi xe HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .HS khá nói.

Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.KTBC: (4 phút) .Luyện tập GV: Quan sát. SGK. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) i y a ai ay HS: Đọc( cá nhân. sửa lỗi phát âm cho học sinh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đôi đũa tuổi thơ mây bay HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) tuổi thơ. đọc bài SGK theo b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) nhóm cá nhân – cả lớp tuổi thơ.Đồ dùng dạy – học: . Bộ ghép chữ .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) .Bài mới: 1.GV: Bảng ôn. giải thích câu ứng Giữa trưa oi ả dụng HS: Đọc câu ứng dụng. III. máy bay B. mây bay 85 . ơ nhóm.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Cây khế II.Viết: nhảy dây.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) HS: Nêu các vần kết thúc bằng i. y . cả lớp) GV: Lắng nghe. đồng thanh) â GV: Đưa bảng ôn o HS: Lần lượt lập các vần dựa vào ô mẫu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.HS: Bộ ghép chữ.Bài 37: Ôn Tập I.Đọc bài 36 . quan sát T3 (Sgk) Thay cho gió trời GV: Nhận xét tranh. Sgk: (16 phút) Gió từ tay mẹ Ru bé ngủ say HS: Đọc bài trên bảng . uốn nắn a-Luyện đọc bảng.Mục đích yêu cầu: . mây bay GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con 3.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng i.

chốt lại ý nghĩa. Tranh 2: Đại bàng bay đến ăn khế của người em …. Tranh 3: Người em theo đại bàng đi lấy châu báu…. không nên tham lam 4. Tranh 4: Người anh nghe chuyện bắt em đổi cây khế….Kể theo từng tranh ( HS khá) .c-Kể chuyện: Cây khế (10 phút) *ý nghĩa: Nên có tấm lòng tốt..Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . của cô H+GV: Nhận xét.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 anh em cùng sinh ra trong 1 gia đình…. uốn nắn. . bổ sung. Tranh 5: Người anh lấy quá nhiều….HS khác nhắc lại lời kể của bạn. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 86 .

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gió. bão.So sánh ao với eo GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ . lũ II. mây bay B.Đọc được câu thơ ứng dụng “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao Bé ngồi thổi sáo ”.Viết tuổi thơ. HS: Luyện đọc( cá nhân.KTBC: (4 phút) .ao *eo GV: Vần eo gồm 2 âm e và o GV: Phát âm mẫu eo HS: Phát âm -> ghép eo -> ghép mèo( phân tích -> đọc trơn) GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ.Học sinh đọc và viết được: eo.ao (3 phút) b)Đánh vần (12 phút) eo ao mèo sao chú mèo ngôi sao Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) eo. chú mèo.HS: Bộ ghép chữ III.ao I. ngôi sao . .Đồ dùng dạy – học: . ao.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1.Đọc bài 37 (Sgk) . ao.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 38: eo . mây.Giới thiệu bài (2 phút) 2. đồng thanh) 3. ngôi sao d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cái kéo trái đào leo trèo chào cờ Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (Sgk) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần: eo . mưa.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Suối chảy rì rào Gió reo lao sao HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk nhận xét tranh vẽ 87 .Dạy vần a)Nhận diện vần: eo . giải thích tranh -> rút ra từ máy bay HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới * ao: qui trình dạy tương tự . chú mèo. sửa sai Tiết 2: HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ ứng dụng.

bão. ngôi sao GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm. HS khá nhắc lại . uốn nắn.Chốt nội dung bài. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở GV: Quan sát. SGK) . mưa. ao. đánh giá. HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2 88 .Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp.HS khá nói. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) Gió. Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) eo. mây.GV nói. HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét. chú mèo. gió. C. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề .Bé ngồi thổi sáo ”.

HD viết bảng con: Xưa kia. ngà voi. 89 . GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. cỡ chữ…. gà mái (6 phút) b. gà mái c. chữa lỗi trước lớp. bé gái B.HS: Bảng con. Củng cố. nêu nhận xét về độ cao. ngà voi.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Quan sát. gà mái I.Tập Viết: Xưa kia. .học: Nội dung A.Nhận xét. Bài mới: 1.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. Chấm chữa bài: 4. nhận xét: Xưa kia. uốn nắn. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. đẹp. vở tập viết.Mục đích yêu cầu: . đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Biết viết đúng mẫu chữ. chiều rộng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Hướng dẫn viết: a.học: . H+GV: Nhận xét. gà mái 3. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nhà ngói.Viết nhanh. mùa dưa. uốn nắn. Khăn lau bảng. GV: Nhận xét chung giờ học. dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. III. Các hoạt động dạy . phấn. mùa dưa. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. II. cỡ chữ.GV: Mẫu chữ. . mùa dưa. mùa dưa. bảng phụ .Đồ dùng dạy . HD quan sát. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). . ngà voi.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) Xưa kia. ngà voi.

đẹp. Bài mới: 1.GV: Mẫu chữ.học: . 90 . ngày hội. . dặn dò:(3 ph) (5 ph ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. vui vẻ b. hướng dẫn viết từng dòng. nêu nhận xét về độ cao.Biết viết đúng mẫu chữ. HD quan sát. tươi cười. . Khăn lau bảng.Hướng dẫn viết: a. GV: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ngà voi B. cỡ chữ….HS: Bảng con. GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Đồ dùng dạy . . uốn nắn.HD viết vào vở TV ( 20 phút ) đồ chơi. tươi cười.Tập Viết: đồ chơi. ngày hội. GV: Nhận xét chung giờ học. III.Nhận xét. chiều rộng.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. cỡ chữ. tươi cười. ngày hội.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. Các hoạt động dạy . HD viết bảng con: đồ chơi. chữa lỗi trước lớp.Viết nhanh.học: Nội dung A. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Chấm chữa bài: 4. phấn. vui vẻ c. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Mùa dưa. bảng phụ . ngày hội. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Mục đích yêu cầu: . tươi cười. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. H+GV: Nhận xét. vở tập viết. Củng cố. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. II. nhận xét: (6 phút) đồ chơi. vui vẻ I. uốn nắn. vui vẻ 3.

Đọc bài 38 (SGK) 2. sử dụng tranh (SGK).Bài mới: 1.âu I. Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về”. HS: Bộ ghép chữ.âu *Vần au: GV: Vần au gồm 2 âm a-u HS: So sánh au – ao giống và khác HS: Đánh vần au -> ghép vần au Phân tích -> đọc trơn Ghép tiếng cau . .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh (SGK) cây cau giải thích HS: Ghép từ cây cau -> đọc trơn – phân tích *Vần âu: GV: Vần âu gồm â-u HS: So sánh âu – au giống và khác nhau (qui trình dạy tương tự) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới -> phân tích tiếng có vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm bàn – cá nhân HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét nội dung bài GV: Ghi câu ứng dụng 91 . II.KTBC: (4 phút) 1.Dạy vần: a) Nhận diện vần au (3 phút) b)Phát âm và đánh vần (12 phút) au âu cau cầu cây cau cái cầu Nghỉ giải lao (5 phút) c)Viết bảng con (7 phút) au .Học sinh đọc và viết được au. cây cau.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bà cháu.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) “Chào mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét -> đánh giá GV: Giới thiệu vần au .đánh vần – phân tích . cái cầu. .Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ. cây cau – cái cầu d) Đọc từ ứng dụng (7 phút) rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Tiết 2: 3. âu.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chú mèo B.Mục tiêu: .Viết: ngôi sao.Bài 39: au .âu. III.Đọc được câu ứng dụng “Chào mào có áo màu nâu.

Nghỉ giải lao b) Luyện viết vở tập viết (7 phút) HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong (SGK) đọc nhóm – bàn – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c) Luyện nói theo chủ đề bà cháu HS: Viết bài vào vở (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (SGK) GV: Đặt câu hỏi gợi ý 4.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề  Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau 92 .

lưỡi rìu.Bài 40: iu – êu I.. lớp. cái phễu.. êu – cái phễu d)Đọc từ ứng dụng (7 Phút) líu lo. cá nhân. HS: Quan sát tranh (SGK) nhận xét tranh 93 . .Viết: lau sậy.Đọc từ và câu ứng dụnGV: “Cây bưởi. châu chấu B.Luyện tập a)Luyện đọc bảng – SGK (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm. II. đánh giá HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.Phát triển theo chủ đề: ai chịu khó.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài mới: 1.đọc trơn – ghép tiếng rìu -> phân tích.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. sử dụng tranh giáo khoa.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ.Dạy vần: a)Nhận diện vần iu (3 phút) b) Phát âm và đánh vần (12 ph) iu êu riud phễu lưỡi rìu cái phễu Nghỉ giải lao: (5 phút) c)Hướng dẫn viết bảng con (7 phút) iu – lưỡi rìu. cây táo nhà bà đều sai trĩu quả”. HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) 1.Học sinh đọc đúng iu – êu.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh lưỡi rìu giải thích tranh HS: Ghép lưỡi rìu -> đọc trơn -> phân tích tìm tiếng đã học *Vần êu: GV: Vần êu gồm ê – u HS: So sánh êu – iu giống khác nhau GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. .đánh vần . đánh giá GV: Giới thiệu vần iu – êu *Vần iu: GV: Vần iu gồm 2 âm i-u HS: So sánh iu – au giống khác nhau HS: Đánh vần -> ghép iu -> phân tích .Mục đích yêu cầu: . chịu Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (SGK) (2H) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Đọc: bài 39 (SGK) 2. III.

cây táo nhà bà đều sai trĩu quả” vẽ GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Tiểu kết nội dung tranh vẽ GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau 94 . cá nhân Nghỉ giải lao b)Luyện viết vở tập viết (7 Phút ) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày bài c)Luyện nói theo chủ đề: Ai chịu HS: Viết bài vào vở khó (7 Phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh -> nhận xét nội dung tranh vẽ GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề 4.“cây bưởi. bàn .

GV: Bảng ôn.HS: Bộ ghép chữ. o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân. Bộ ghép chữ . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Đồ dùng dạy – học: . cào cào HS: Đọc bài trên bảng . uốn nắn Sáo ưa nơi khô ráo.Phát âm.Luyện tập a-Luyện đọc bảng.Viết: chú cừu. quan sát T3 b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) (Sgk) GV: Nhận xét tranh .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u.Bài mới: 1. nhóm.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 95 . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. kì diệu 3. đánh vần vần lập được( nối tiếp. o .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. có nhiều châu chấu. SGK. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.Mục đích yêu cầu: .ÔN TậP I.Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . mưu trí B. III.Đọc bài 42 . cả lớp) GV: Lắng nghe.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.KTBC: (4 phút) . Sgk: (16 phút) Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Nêu các vần kết thúc là u.

c-Kể chuyện: Sói và cừu (10 phút) *ý nghĩa: tình cảm chân thật giữa anh nông dân và cò 4.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên. giáng cho nó 1 gậy.. chốt lại ý nghĩa..Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. Tranh 4: Cừu thoát chết HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) . HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 96 . bổ sung... GV: Kể lần 1 cho HS nghe . của cô H+GV: Nhận xét.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn . uốn nắn.

Giới thiệu bài: (2 phút) 2.HS: Bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các âm. rõ ràng .Đọc bài 43 . qu. nhóm.Ôn tập a-Luyện đọc âm vần: (13 phút) gh.Ôn Tập: Giữa Kì I. III.Bài mới: 1.GV: Bảng phụ. SGK. uôi.Có ý thức học tập tốt II. Bộ ghép chữ .Mục đích yêu cầu: . đua xe. 36. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng GV: HD học sinh đọc 3 bài trong SGK HS: Đọc bài trong SGK( theo nhóm cá nhân – cả lớp) 97 . đồng thanh) H+GV: Nhận xét. ươu.KTBC: (4 phút) . ngh ai. ao.Viết: ao bèo. bổ sung GV: Sửa lỗi phát âm cho HS Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) vỉa hè. vần đã học GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Rèn kỹ năng phát âm đúng.Giúp HS đọc đúng âm vần. tr.Đồ dùng dạy – học: . ưu. sửa lỗi phát âm cho học sinh GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. kì diệu B. chia quà 3. cả lớp) GV: Lắng nghe. nh. từ đã học .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. ia.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đọc từ ứng dụng HS: Đọc theo HD của GV( nối tiếp. tiếng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. iu.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. chia quà c-Viết bảng con: (7 phút) đua xe. iêu Cách tiến hành HS: Đọc bài (2H) . Sgk: (16 phút) . ua. th. 38 4. ng.Đọc SGK bài 34.

H+GV: Lắng nghe. nhận xét. bổ sung GV: Chốt nội dung bài .Dặn học sinh đọc bài và ôn kĩ hơn các bài đã học chuản bị cho kiểm tra giữa kì KIểM TRA GIữA Kì I ( Đề bài do phòng ra) 98 .

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu vần iêu – yêu *Vần iêu: GV: Vần iêu gồm iê – u HS: So sánh iêu – iu giống khác nhau HS: Phát âm iêu phân tích -> ghép iêu -> ghép diều đánh vần – phân tich . báo hiệu mùa vái thiều đã về” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. . III.Đọc đúng câu “Tu hú kêu.Giúp học sinh đọc viết được iêu – diều sáo. báo hiệu mùa vải thiều đã về”.Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: . .đọc trơn – phân tích – tiếng đã học GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. tranh (SGK). cây nêu B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé tự giới thiệu”.Bài 41: iêu – yêu I. yêu – yêu quý. II.Đọc: bài 40 (SGK) 2.Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iêu yêu diều yêu diều sáo yêu quý Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iêu – diều sáo yêu – yêu quý d)Đọc từ ứng dụng (7P) buổi chiều yêu cầu hiểu bài giá yếu Tiết 2 3. HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: lưỡi rìu.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “Tu Hú kêu. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng 99 .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ diều sáo .

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết baì vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 100 .Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé tự giới thiệu” 4.

trái lựu. gấu.GV: Bộ ghép chữ . hươu sao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) HS: Viết bảng con d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chú cừu bầu rượu HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân mưu trí bướu cổ tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2 3.u HS: So sánh ươu – ưu (qui trình dạy tương Nghỉ giải lao (5P) tự) c-HĐ3: Viết bảng con (7P) ươu – ươu.Đồ dùng dạy – học: .Giúp học sinh đọc viết đúng từ ngữ: ưu – trái lựu. ươu – hươu sao. . .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề hổ.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập: a-HĐ1: Luyện đọc bảng – SGK HS: Đọc bài trên bảng -> đọc nhóm cá (19P) nhân – lớp HS: Quan sát tranh nhận xét tranh GV: Ghi câu ứng dụng 101 .Viết: buổi chiều.sử dụng tranh SGK. đánh giá GV: Giới thiệu vần ưu – ươu 3P *Vần ưu: GV: Vần ưu gồm 2 âm ư – u b-HĐ2: Phát âm và đánh vần 12P HS: So sánh ưu – iu ươ ươu HS: Phát âm ưu -> đánh vần -> phân tích – Lựu hươu ghép vần ưu -> ghép tiếng lựu.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. báo. hươu sao.HS: SGK.Giới thiệu bài: 2.đánh vần Trái lựu hươu sao đọc trơn – phân tích GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giới thiệu tranh vẽ HS: Ghép từ khoá trái lựu -> đọc *Vần ươu: GV: Vần ươu gồm ươ . II.Bài mới: 1.Đọc đúng câu ứng dụnGV: “Buổi trưa Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối”.Bài 42: ưu – ươi I. .Đọc: Bài 41 (SGK) 2. yêu quý B.Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ưu 4P 2P Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.KTBC: 1. bộ ghép chữ III.

uốn nắn c-HĐ3: Luyện nói theo chủ đề: hổ. voi (7P) (SGK) nhận biết hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở. hươu sao HS: Đọc HS: Đọc bài SGK .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài 102 . HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh báo. hươu. nói mẫu HS: Luyện nói theo chủ đề ( HS khá giỏi nói. trái lựu. nai. gấu.Nghỉ giải lao: (5P) b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) ươu – ươu. HS khác nhắc lại) 3.đọc nhóm – cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở HS: Viết bài vào vở tập viết GV: Quan sát.

III.Đọc bài 42 . .KTBC: (4 phút) .Luyện tập a-Luyện đọc bảng. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn ( bảng phụ) HS: Lần lượt lập các tiếng dựa vào mẫu. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. kì diệu 3.Viết: chú cừu. o . Bộ ghép chữ .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. đánh vần vần lập được( nối tiếp. Sáo ưa nơi kho ráo có nhiều châu cháu cào cào.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Sói và cừu II.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn âm và chữ đã học kết thúc bằng u. Sgk: (16 phút) HS: Nêu các vần kết thúc là u.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Nhà sáo sậu ở sau dãy núi.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài Cách tiến hành A.Phát âm. mưu trí B.GV: Bảng ôn.Ôn tập a-Lập bảng ôn : (12 phút) a e â ê i ư iê yê ươ HS: Đọc bài (2H) . o GV: Ghi bảng HS: Đọc( cá nhân.Bài mới: 1.Đồ dùng dạy – học: . cả lớp) GV: Lắng nghe. SGK.Mục đích yêu cầu: . nhóm. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp u o au ao Nghỉ giải lao: (5 phút) b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) ao bèo cá sấu kì diệu c-Viết bảng con: (7 phút) cá sấu.HS: Bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Bài 43: Ôn tập I. uốn nắn 103 .

4. đọc bài SGK b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết c-Kể chuyện: Sói và cừu GV: Quan sát.. (10 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe . quan sát T3 Sáo ưa nơi khô ráo. giáng cho nó 1 gậy. có nhiều châu chấu. Tranh 2: Sói nghĩ con mồi này không thể chạy thoát được Tranh 3: Người chăn cừu nghe sói rú lên. của thông minh nên đã thoát chết. Con cừu bình tĩnh .Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 104 .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. uốn nắn..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: 1 con sói đói đang lồng lộn .. bổ sung. cào cào (Sgk) GV: Nhận xét tranh .. chốt lại ý nghĩa. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. Tranh 4: Cừu thoát chết *ý nghĩa: Con sói chủ quan và kiêu căng HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) nên phải đền tội. cô H+GV: Nhận xét.Nhà sáo sậu ở sau dãy núi HS: Đọc bài trên bảng .

an I.Đọc: bài 43 (SGK) 2. mẹ con.đọc trơn – phân tích – tiếng đã học * Vần an: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. II. HS: Bộ ghép chữ. Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa”.) Tiết 2 3. nhà sàn .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Bé và bạn bè”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.an *Vần on: GV: Vần on gồm o – n HS: So sánh on – oi .Bài mới: 1.Bài 44: on . tranh (SGK).Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm on phân tích -> ghép on -> ghép con đánh vần – phân tich ...Giúp học sinh đọc viết được: 0n. III.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 105 .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ mẹ con . đánh giá GV: Giới thiệu vần on .Giống nhau: Bắt đầu bằng o .Mục đích yêu cầu: .Viết: cá sấu. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Dạy vần: a)Nhận diện vần iêu (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) on an con sàn mẹ con nhà sàn Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) on – mẹ con an – nhà sàn d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau non thợ hàn hòn đá bàn ghế Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. an.Giới thiệu bài: (2P) 2. cá nhân.Đọc đúng câu “ Gấu mẹ dạy con chơi đàn. kì diệu B.KTBC: (4 phút) 1. .

Còn thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa ” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) on – mẹ con an – nhà sàn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Bé và bạn bè” 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 106 .“ Gấu mẹ dạy con chơi đàn.

đánh giá GV: Giới thiệu vần ân .an . Bố bạn Lê là thợ lặn”.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 107 .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái cân .đọc trơn – phân tích – tiếng đã học Nghỉ giải lao * Vần ăn: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) ân cân ăn trăn d)Đọc từ ứng dụng (7P) bạn thân khăn rằn gần gũi dặn dò GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. cái cân.ăn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ân ă.Mục đích yêu cầu: . II.ă . .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nặn đồ chơi ”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Viết: mẹ con.Đọc đúng câu: “ Bé chơi thân với bạn Lê.KTBC: (4 phút) 1. con trăn ..ăn *Vần ân: GV: Vần ân gồm â .n HS: So sánh ân . HS: Bộ ghép chữ.) Tiết 2 3.Dạy vần: a)Nhận diện vần ân .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. III. cá nhân.Giúp học sinh đọc viết được: ân.Khác nhau: Bắt đầu bằng â HS: Phát âm ân phân tích -> ghép ân -> ghép cân đánh vần – phân tich .Giống nhau: Kết thúc bằng n .Đọc: bài 44 (SGK) 2. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. tranh (SGK).Bài 45: ân.Giới thiệu bài: (2P) 2. nhà sàn B.Bài mới: 1.ăn cân trăn cái cân con trăn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2H) (SGK) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. ăn.ăn I..

“Bé chơi thân với bạn Lê.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 108 . Bố bạn Lê là thợ lặn” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ân cân ăn trăn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Nặn đồ chơi” HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.HS khác nhắc lại 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

Tập Viết: Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu cầu
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
đồ chơi, tươi cười
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung

b. HD viết bảng con:

( 5 phút)

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

c.HD viết vào vở

( 18 phút )

Cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo. hiểu bài, yêu
cầu

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

GV: Nêu yêu cầu của tiết học

GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

109

Tập Viết : Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- Viết nhanh, đẹp.
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
Cái kéo, trái đào
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2 phút)
2.Hướng dẫn viết:
a. HD quan sát, nhận xét:
(6 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

b. HD viết bảng con:
( 5 phút)
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

c.HD viết vào vở
( 18 phút )
Chú cừu, rau non. Thợ hàn, dặn dò,
khôn lớn, cơn mưa

3. Chấm chữa bài:
4. Củng cố, dặn dò:

(4 phút )
(2 ph)

Cách thức tiến hành
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Nêu yêu cầu của tiết học
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
chiều rộng, cỡ chữ….
H+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa
nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt
từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết
từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD
của giáo viên.
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị
bài học sau.

110

Bài 46: ÔN - ƠN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca
- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 45 (SGK)
- Viết: bạn thân, dặn dò
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ôn
ơn
chồn
sơn
con chồn
sơn ca

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
ôn bài
cơn mưa
khôn lớn
mơn mởn

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ôn - ơn
*Vần ôn:
GV: Vần ân gồm ô - n
HS: So sánh ôn - on
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng ô
HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn ->
ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân
tích
* Vần ơn: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
111

“Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi
lại bận rộn”
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ôn
con chồn
ơn
sơn ca
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Mai sau khôn lớni”

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
- Ôn lại bài ở nhà

112

Bài 47: EN – ÊN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện
- Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 46 (SGK)
- Viết: con chồn, sơn ca
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần en – ên (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
en
ên
sen
nhện
lá sen
con nhện

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần en – ên
*Vần en:
GV: Vần en gồm e - n
HS: So sánh en - ôn
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e
HS: Phát âm en phân tích -> ghép en ->
ghép sen đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lá sen - đọc trơn – phân tích
* Vần ên: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
en
lá sen
ên
con nhện

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
áo len
mũi tên
khen ngợi
nền nhà

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
113

“ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non.
Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá
chuối”.

HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá
nhân – lớp

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
en
lá sen
ên
con nhện
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“ Bên phải, bên trái, bên trên, bên
dưới

GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại

4.Củng cố – dặn dò: (2P)
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

114

Bài 48: IN – UN
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: in, đèn pin. un, con giun
- Đọc đúng câu: “ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Nói lời xin lỗi ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 47 (SGK)
- Viết: lá sen, con nhện
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần in – un (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
in
un
pin
giun
đèn pin
con giun

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài ( 2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần in – un
*Vần in:
GV: Vần in gồm i - n
HS: So sánh in - en
- Giống nhau: Kết thúc bằng n
- Khác nhau: Bắt đầu bằng i
HS: Phát âm in phân tích -> ghép in ->
ghép pin đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ đèn pin - đọc trơn – phân tích
* Vần un: HD tương tự

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
in
đèn pin
un
con giun

GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn

d)Đọc từ ứng dụng (7P)
nhà in
mưa phùn
xin lỗi
vun xới

HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

Tiết 2
115

3.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 116 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại 4. lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ủn à ủn ỉn Chín chú lợn con Ăn đã no tròn Cả đàn đi ngủ”. cá nhân. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) in đèn pin un con giun c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Nói lời xin lỗi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK( đọc nhóm.

Đọc: bài 48 (SGK) .đọc trơn – phân tích * Vần yên: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài mới: 1. III. . yên.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. con yến .KTBC: (4 phút) . tranh (SGK)..Bài 49: IÊN – YÊN I. HS: Bộ ghép chữ.Giúp học sinh đọc viết được: iên.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đèn điện.Viết: đèn pin. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ đèn điện .Khác nhau: Bắt đầu bằng iê HS: Phát âm iên phân tích -> ghép iên -> ghép điện đánh vần – phân tich . kiến đen lại xây nhà.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 117 . II.. cá nhân.Mục đích yêu cầu: .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Biển cả ”.Dạy vần: a)Nhận diện vần iên .Giống nhau: Kết thúc bằng n .yên (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) iên yên điện yến đèn điện con yến Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) iên đèn điện yên con yến d)Đọc từ ứng dụng (7P) cá biển yên ngựa viên phấn yên vui Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão.Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần iên – yên *Vần iên: GV: Vần iên gồm iê – iê HS: So sánh iên – iêu . con giun B.) Tiết 2 3.

Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 118 .Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. kiến đen lại xây nhà. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) iên đèn điện yên con yến c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Biển cả 4.“ Sau cơn bão.

đánh giá GV: Giới thiệu vần uôn – ươn *Vần uôn: GV: Vần uôn gồm uô .Viết: đèn điện..Dạy vần: a)Nhận diện vần uôn . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. ươn.. cào cào ”. Trên giàn thiên lí.) Tiết 2 3.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. châu chấu. cá nhân.Khác nhau: Kết thúc bằng n HS: Phát âm uôn phân tích -> ghép uôn -> ghép chuồn đánh vần – phân tich . chuồn chuồn. vươn vai .Bài mới: 1.Mục đích yêu cầu: . III.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ chuồn chuồn .Đọc đúng câu: “ Mùa thu bầu trời như cao hơn.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) .ươn (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôn chuồn chuồn chuồn ươn vươn vươn vai Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai d)Đọc từ ứng dụng (7P) cuộn dây con lươn ý muốn vườn nhãn Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: (2P) 2. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”.Luyện tập: 119 . con yến B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Chuồn chuồn. HS: Bộ ghép chữ.n HS: So sánh uôn – uôi . tranh (SGK).Giúp học sinh đọc viết được: uôn. .Đọc: bài 49 (SGK) .đọc trơn – phân tích * Vần ươn: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giống nhau: Bắt đầu bằng uô .Bài 50: UÔN – ƯƠN I. II.

Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 120 . cào cào’’ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Trên giàn thiên lí.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) uôn chuồn chuồn ươn vươn vai c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Chuồn chuồn.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Mùa thu bầu trời như cao hơn. châu chấu. cá nhân. lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”.HS khác nhắc lại 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

Bài mới: 1. bới giun b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) cuồn cuộn con vượn Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . cả lớp) GV: Lắng nghe. SGK. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. nhóm.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u n an b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) cuồn cuộn con vượn thôn bản Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) cuồn cuộn. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.GV: Bảng ôn. Bộ ghép chữ . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp 121 .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. Sgk: (16 phút) Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. III. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng i. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. vườn nhãn B. con vượn 3.Viết: cuộn dây.KTBC: (4 phút) .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Đồ dùng dạy – học: . y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ.HS: Bộ ghép chữ.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần II. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.Đọc bài 50 .Mục đích yêu cầu: . .Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Bài 51: ÔN TậP I. con lươn.

bổ sung..c-Kể chuyện: Chia phần (10 phút) *ý nghĩa: Trong cuộc sống biết nhường nhin nhau thì vẫn hơn 4... uốn nắn. Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn được ra và chia Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia đều.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Có 2 người đi săn..Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .HS khác nhắc lại lời kể của bạn.. từ sớm đến gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ Tranh 2: Họ chia đi chia lại. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 122 ..Kể theo từng tranh ( HS khá) . Lúc đầu còn vui vẻ. chốt lại ý nghĩa. .. của cô H+GV: Nhận xét. vẫn không đều nhau.cả ba ra về đều vui vẻ.

Giới thiệu bài: (2P) 2.Giống nhau: Bắt đầu bằng uô .Bài mới: 1. cái võng.đọc trơn – phân tích * Vần ônGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Đọc đúng các câu: “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời”. HS: Bộ ghép chữ..Luyện tập: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 123 . con vượn. cá nhân.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a)Nhận diện vần ong .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cái võng ..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. tranh (SGK).Bài 52: ONG .Viết: cuồn cuộn. ông. thôn bản B. II. dòng sông .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đá bóng ”.ÔNG I. . đánh giá GV: Giới thiệu vần ong – ông *Vần onGV: GV: Vần ong gồm o .ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ong võng cái võng ông sông dòng sông Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ong cái võng ông dòng sông d)Đọc từ ứng dụng (7P) con ong cây thông vòng tròn công viên Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Khác nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm ong phân tích -> ghép ong -> ghép võng đánh vần – phân tich .ng HS: So sánh ong – on .KTBC: (4 phút) .Đọc: bài 51 (SGK) . III.Giúp học sinh đọc viết được: ong.) Tiết 2 3.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Sóng nối sóng Mãi không thôi Sóng sóng sóng Đến chân trời” Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ong cái võng ông dòng sông c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Đá bóng 4.Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 124 .

HS: Bộ ghép chữ.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ măng tre .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.) 3. III.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng .Viết: con ong.Bài 53: ĂNG – ÂNG I.Đọc đúng câu: “ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi.Giúp học sinh đọc viết được: ăng. Sóng vỗ bờ rì rào.Giống nhau: Kết thúc bằng ng . cây thông. đánh giá GV: Giới thiệu vần ăng – âng *Vần ănGV: GV: Vần ăng gồm ă . tranh (SGK). âng. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp 125 ..Giới thiệu bài: (2P) 2.. công viên B.ng HS: So sánh ăng – ong .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Vâng lời cha mẹ”.đọc trơn – phân tích * Vần ânGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Khác nhau: Bắt đầu bằng ă HS: Phát âm ăng phân tích -> ghép ăng -> ghép măng đánh vần – phân tich .âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ăng măng măng tre âng tầng nhà tầng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ăng măng tre âng nhà tầng d)Đọc từ ứng dụng (7P) rặng dừa vầng trăng phẳng lặng nâng niu Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. cá nhân. rì rào”.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1. măng tre.KTBC: (4 phút) . nhà tầng .Đọc: bài 52 (SGK) . .

cá nhân.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Sóng vỗ bờ rì rào.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 126 . rì rào”.“ Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ăng măng tre âng nhà tầng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Vâng lời cha mẹ’’ 4.

Khác nhau: Bắt đầu bằng u HS: Phát âm ung phân tích -> ghép ung -> ghép súng đánh vần – phân tich .đọc trơn – phân tích * Vần ưnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giới thiệu bài: (2P) 2. sừng hươu .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Rừng.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1.) 3. cá nhân. đèo ”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. ưng.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bông súng . III. đánh giá GV: Giới thiệu vần ung – ưng *Vần unGV: GV: Vần ung gồm u .Giúp học sinh đọc viết được: ung. nâng niu B. thung lũng.ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ung súng bông súng ưng sừng sừng hươu Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ung bông súng ưng sừng hươu d)Đọc từ ứng dụng (7P) cây sung củ gừng trung thu vui mừng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Đọc: bài 53 (SGK) .Viết: rặng dừa.Đọc đúng câu: “ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”.KTBC: (4 phút) . vầng trăng.Bài 54: UNG – ƯNG I. II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung . bông súng.. HS: Bộ ghép chữ. suối. tranh (SGK).Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 127 . . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giống nhau: Kết thúc bằng ng ..ng HS: So sánh ung – ong .

cá nhân. đèo’’ 4. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Rừng.“ Không son mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng”.Củng cố – dặn dò: (2P) đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. thung lũng. suối.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 128 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. phấn. yên ngựa. nêu nhận xét về độ cao. 129 . chiều rộng. GV: Nêu rõ yêu cầu.Biết viết đúng mẫu chữ. nhà in.Viết nhanh.học: Nội dung A. HD quan sát.Đồ dùng dạy . yên ngựa. uốn nắn. nhà in. yên ngựa. cá biển. đẹp.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.HD viết vào vở ( 18 phút ) Nền nhà. cá biển. 3. chữa lỗi trước lớp.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. nhà in. Chấm chữa bài: 4. Các hoạt động dạy .Nhận xét.TậP VIếT:Nền nhà. cuộn dây c. vở tập viết. H+GV: Nhận xét. cuộn dây Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cỡ chữ: Nền nhà. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. yên ngựa. cuộn dây . HD viết bảng con: ( 5 phút) Nền nhà.HS: Bảng con. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Khăn lau bảng. cá biển. Củng cố. . nhà in.GV: Mẫu chữ.Hướng dẫn viết: a. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Chú cừu. nhận xét: (6 phút) Nền nhà. cuộn dây I. yên ngựa. hướng dẫn viết từng dòng. khôn lớn B. GV: Quan sát. III. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). cỡ chữ….( Cả lớp ) GV: Quan sát. cuộn dây b.học: . nhà in. cá biển.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn. . dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. II. cá biển. Bài mới: 1. bảng phụ .

cây thông. cây sung. cây sung. Khăn lau bảng. cây thông. bảng phụ . I. Củng cố. nhận xét: (6 phút) Con ong. vầng trăng. Chấm chữa bài: 4.học: Nội dung A. cuộn dây B. II. Bài mới: 1. vầng trăng. cây thông. nêu nhận xét về độ cao.GV: Mẫu chữ. III. uốn nắn. vở tập viết. GV: Nhận xét chung giờ học.TậP VIếT: Con ong. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn. cây sung. củ gừng. cây sung. Các hoạt động dạy . chiều rộng. đánh giá GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. vầng trăng.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.HS: Bảng con. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Nền nhà. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 130 . củ gừng.Hướng dẫn viết: a. cỡ chữ…. .HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ong. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. . phấn.học: .Biết viết đúng mẫu chữ.Nhận xét.Viết nhanh. vầng trăng. HD quan sát. củ gừng. củ gừng. GV: Nêu rõ yêu cầu. vầng trăng. c.Đồ dùng dạy . chữa lỗi trước lớp. đẹp. cây sung. . hướng dẫn viết từng dòng. H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. cây thông. HD viết bảng con: (5 phút) Con ong. cỡ chữ: Con ong. 3. b.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. củ gừng. cây thông. bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).

trống.đọc trơn – phân tích * Vần iênGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. chiêng Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống. chiêng . HS: Bộ ghép chữ. lưỡi xẻng.Đọc: bài 54 (SGK) . cá nhân.) 3.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao.KTBC: (4 phút) . II. vui mừng B.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ lưỡi xẻng . trung thu.Dạy vần: a)Nhận diện vần ong .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) 131 .Giống nhau: Kết thúc bằng ng HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng -> ghép xẻng đánh vần – phân tich .Viết: cây sung. iêng.Giúp học sinh đọc viết được: eng. hồ.Bài 55: ENG – IÊNG I.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o .Mục đích yêu cầu: .. chiêng d)Đọc từ ứng dụng (7P) cái kẻng củ riềng xà beng bay liệng Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét..ng HS: So sánh eng – ong .Giới thiệu bài: (2P) 2. tranh (SGK). . củ gừng. giếng ”.ông (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) eng xẻng lưỡi xẻng iêng chiêng trống. đánh giá GV: Giới thiệu vần eng – iêng *Vần enGV: GV: Vần eng gồm e .Bài mới: 1.Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. III.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 132 . Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) eng lưỡi xẻng iêng trống. giếng 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. hồ.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . chiêng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ao.“ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. cá nhân.

ng HS: So sánh uông – iêng .. II. III.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .Mục đích yêu cầu: . quả chuông. cá nhân. . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.) Tiết 2 3. ương.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”. HS: Bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô .Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên. con đường. chiêng B. tranh (SGK). .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 133 . trống.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông .đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết: lưỡi xẻng.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. Lúa trên nương chín vàng.Bài mới: 1.Giúp học sinh đọc viết được: uông..Đọc: bài 55 (SGK) .KTBC: (4 phút) .Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I.Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng . Trai gái bản mường cùng vui vào hội”.

đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
“ Nắng đã lên. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng
vàng. Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng
vào hội”.
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
uông
quả chuông
bày bài
ương
con đường
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
“ Đồng ruộng’’
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

134

Bài 57: ANG – ANH
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ang, anh, cây bàng, cành chanh
- Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông
Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 56 (SGK)
- Viết: uông, quả chuông, ương, con
đường
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ung - ưng (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
ang
anh
bàng
chanh
cây bàng
cành chanh

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
ang
cây bàng
anh
cành chanh
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
: “ Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ang – anh
*Vần anGV:
GV: Vầânng gồm a- ng
HS: So sánh ang – ong
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
- Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o
HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang ->
ghép bàng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ cây bàng - đọc trơn – phân
tích
* Vần anHS: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
135

Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn sóng”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
ung
bông súng
ưng
sừng hươu
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Buổi sáng’’

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

136

Bài 58: ÔN TậP
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chia phần
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Bảng ôn, SGK, Bộ ghép chữ
- HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung bài
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 50
- Viết: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút)
a
ă
â
o
ô
ơ
u

n
an

b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn thôn bản
Nghỉ giải lao: (5 phút)
c-Viết bảng con: (7 phút)
cuồn cuộn, con vượn
3,Luyện tập
a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút)
Gà mẹ dẫn gà con ra bãi cỏ. Gà con
vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun
b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút)
cuồn cuộn con vượn

Cách tiến hành
HS: Đọc bài (1 em)
- Viết bảng con ( cả lớp)
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu trực tiếp
HS: Nêu các vần kết thúc bằng i, y đã học
trong tuần
GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ)
HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh)
GV: Đưa bảng ôn
HS: Lần lượt lập các vần dựa vào
mẫu.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp,
nhóm, cả lớp)
GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho học
sinh
HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk)
GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng
dụng
HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo
nhóm cá nhân – cả lớp
137

c-Kể chuyện: Chia phần
(10 phút)

*ý nghĩa: Trong cuộc sống biết
nhường nhin nhau thì vẫn hơn
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)

HS: Viết bài trong vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Kể lần 1 cho HS nghe
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: Có 2 người đi săn. từ sớm đến
gần tối họ chỉ săn được có 3 con sóc nhỏ
Tranh 2: Họ chia đi chia lại... vẫn không
đều nhau. Lúc đầu còn vui vẻ....
Tranh 3: Anh kiếm củi lấy số sóc vừa săn
được ra và chia
Tranh 4: Thế là số sóc đã được chia
đều...cả ba ra về đều vui vẻ.
- Kể theo từng tranh ( HS khá)
- HS khác nhắc lại lời kể của bạn, của cô
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
nghĩa.
HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em)
GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh
đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2

138

Bài 55: ENG – IÊNG
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng
- Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao, hồ, giếng ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 54 (SGK)
- Viết: cây sung, trung thu, củ gừng,
vui mừng
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ong - ông (3P)
b)Phát âm và đánh vần
(12P)
eng
xẻng
lưỡi xẻng

iêng
chiêng
trống, chiêng

Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
cái kẻng
củ riềng
xà beng
bay liệng
Tiết 2

Cách thức tiến hành
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần eng – iêng
*Vần enGV:
GV: Vần eng gồm e - ng
HS: So sánh eng – ong
- Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o
- Giống nhau: Kết thúc bằng ng
HS: Phát âm eng phân tích -> ghép eng ->
ghép xẻng đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lưỡi xẻng - đọc trơn – phân
tích
* Vần iênGV: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa
vần mới học
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)

3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
139

“ Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.

Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
eng
lưỡi xẻng
iêng
trống, chiêng
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
Ao, hồ, giếng

4.Củng cố – dặn dò: (2P)

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm
đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội
dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá
nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình
bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK
nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài

140

Đọc đúng câu: “ Nắng đã lên.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Đồng ruộng”.Mục đích yêu cầu: .. đánh giá GV: Giới thiệu vần uông – ương *Vần uônGV: GV: Vần uông gồm uô . Trai gái bản mường cùng vui vào hội”.Đọc: bài 55 (SGK) .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) . trống. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.đọc trơn – phân tích * Vần ươnGV: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Bài 56: UÔNG – ƯƠNG I.Viết: lưỡi xẻng.âng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uông chuông quả chuông ương đường con đường Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) uông quả chuông ương con đường d)Đọc từ ứng dụng (7P) rau muống nhà trường luống cày nương rẫy Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. II. . ương. tranh (SGK). Lúa trên nương chín vàng. .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm 141 . chiêng B. HS: Bộ ghép chữ.Bài mới: 1.Giúp học sinh đọc viết được: uông..) Tiết 2 3. con đường.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uông phân tích -> ghép uông -> ghép chuông đánh vần – phân tich đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ quả chuông . cá nhân.Giới thiệu bài: (2P) 2. quả chuông.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .ng HS: So sánh uông – iêng .Dạy vần: a)Nhận diện vần ăng . III.

lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uông quả chuông bày bài ương con đường HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân. Lúa trên nương chín GV: Ghi câu ứng dụng vàng.Củng cố – dặn dò: (2P) . Trai gái bản mường cùng vui HS: Đọc câu ứng dụng vào hội”. uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK “ Đồng ruộng’’ nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói 4.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 142 . HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh “ Nắng đã lên.

Mục đích yêu cầu: . anh. con đường B.Khác nhau: Bắt đầu bằng a và o HS: Phát âm ang phân tích -> ghép ang -> ghép bàng đánh vần – phân tich .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc: bài 56 (SGK) .KTBC: (4 phút) . II.) 143 .Đọc đúng câu: “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”.Dạy vần: a)Nhận diện vần ung .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cây bàng .Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) : “ Không có chân có cánh Sao gọi là con sông Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. III. cây bàng. quả chuông. ương. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Giới thiệu bài: (2P) 2. .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Buổi sáng ”.Giống nhau: Kết thúc bằng ng .ưng (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ang anh bàng chanh cây bàng cành chanh Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ang cây bàng anh cành chanh d)Đọc từ ứng dụng (7P) Tiết 2 3..Viết: uông. HS: Bộ ghép chữ.Bài 57: ANG – ANH I.Bài mới: 1. cành chanh .ng HS: So sánh ang – ong ..đọc trơn – phân tích * Vần anHS: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giúp học sinh đọc viết được: ang.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu vần ang – anh *Vần anGV: GV: Vầânng gồm a. tranh (SGK). cá nhân.

lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.Không có lá có cành Sao gọi là ngọn sóng”. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 144 . cá nhân. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ung bông súng ưng sừng hươu c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “Buổi sáng’’ 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

II.Luyện tập: 145 . máy tính ”.Đọc: bài 57 (SGK) .Bài mới: 1. . cây bàng. ngã kềnh ngay ra”. B. anh. máy nổ. uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) đình làng bệnh viện thông minh ễnh ương HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.) Tiết 2 3.Khác nhau: Bắt đầu bằng a và i HS: Phát âm inh phân tích -> ghép inh-> ghép tính đánh vần – phân tich .Giúp học sinh đọc viết được: inh.KTBC: (4 phút) . cành chanh..Viết: ang. .Phát triển lời nói tự nhiên theo CĐ: “ Máy cày. tranh (SGK). đánh giá GV: Giới thiệu vần inh – ênh *Vần inHS: GV: Vầânng gồm i..đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ máy vi tính .Mục đích yêu cầu: ..Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Giống nhau: Kết thúc bằng nh . cá nhân. . HS: Bộ ghép chữ. III.đọc trơn – phân tích * Vần ênHS: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. máy khâu.nh HS: So sánh inh – anh . ênh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài 58: INH – ÊNH I. máy vi tính.Dạy vần: a)Nhận diện vần inh – ênh (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) inh ênh tính kênh máy vi tính dòng kênh Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Đọc đúng câu: “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa.. dòng kênh.

máy tính ”. máy nổ. máy khâu.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa. ngã kềnh ngay ra”. 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. cá nhân. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) inh máy vi tính ênh dòng kênh c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Máy cày.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 146 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .

SGK..Luyện tập a-Luyện đọc bảng. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh..Bài mới: 1.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng ng và nh . đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. Bộ ghép chữ .HS: Bộ ghép chữ.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: .KTBC: (4 phút) . bệnh viện.Đọc bài 58 .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Quạ và công II. III.GV: Bảng ôn.Mục đích yêu cầu: . .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô u . cả lớp) GV: Lắng nghe. ng ang nh anh b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) bình minh nhà rông nắng chang chang Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) bình minh nhà rông Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . Sgk: (16 phút) Trên trời mây trắng như bông ở dưới cánh đồng bông trắng như mây HS: Đọc bài trên bảng . ễnh ương B. giải thích câu ứng Mấy cô má đỏ hây hây 147 .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.Bài 59: ÔN TậP I.. thông minh.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng. uốn nắn 3. sửa lỗi phát âm cho học sinh HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết: đình làng.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng ng và nh đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. nhóm.

đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Quạ vẽ cho công trước.Đội bông như thể đội mây về làng b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) bình minh nhà rông c-Kể chuyện: Quạ và công (10 phút) *ý nghĩa: Vội vàng hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được điều gì... của cô H+GV: Nhận xét. .. chốt lại ý nghĩa.. Tranh 3: Công khuyên mãi chẳng được...Củng cố – dặn dò: (2 phút) dụng HS: Đọc câu ứng dụng. 4...... công còn phải xoè đuôi...Kể theo từng tranh ( HS khá) . Tranh 4: Cả bộ lông quạ. Tranh 2: Vẽ xong. uốn nắn.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. bổ sung.. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 148 . GV: Kể lần 1 cho HS nghe ...

Mục đích yêu cầu: .Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Mưa tháng bảy gãy cành trám Nắng tháng tám rám trái bòng” Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần om: GV: Vần om gồm o – m HS: So sánh om – m giống khác nhau HS: Đánh vần om -> ghép om -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xóm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần am: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. am – rừng tràm . .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “Nói lời cảm ơn” II.Viết: bình minh.Sgk III.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Mưa . cá nhân 149 .. làng xóm – rừng tràm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) chòm nâu quả trám đom đóm trái cam Tiết 2: 3.Dạy vần mới: a-HĐ1: Nhận diện vần om (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần om am xóm tràm làng xóm rừng tràm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con om – am.Giới thiệu bài: (2P) 2.Bài 60: om – am I.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ .Đọc: bài 59 (Sgk) 2. nhà rông B.sử dụng tranh (Sgk) HS: Bộ ghép chữ .KTBC: ( 5P) 1.Giúp học sinh đọc và viết được om – làng xóm.. bòng”.Bài mới: 1.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề Nói lời cám ơn (7P) Khi nào nói lời cám ơn? Khi nào nói lời xin lỗi? HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài 150 .

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tháng.. năm” II.Bài mới: 1.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con suối. quả trám B.Học sinh đọc viết đúng ăm – nuôi tằm.Giới thiệu bài: (2P) 2. .Viết: chòm râu. cá nhân 151 . HS: SGK – bộ ghép chữ III. đồi”. nuôi tằm.Phát triển theo chủ đề: “Thứ. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn núi.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh (SGK). ngày. b-HĐ2: Luyện viết vở tập viết (7P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét. hái nấm (7P) d-HĐ4: Đọc từ ứng dụng (7P) tăm tre mầm non đỏ thắm đường hầm Tiết 2: 3. âm – hái nấm .Đọc: bài 6 (SGK) 2. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần om – am *Vần ăm: GV: Vần ăm gồm ă – m HS: So sánh ăm – am giống khác nhau HS: Đánh vần ăm -> ghép ăm -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép tằm -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần âm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. bộ ghép chữ.Luyện tập a-HĐ1: Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Con suối sau nhà rì rầm chảy.KTBC: (4P) 1..Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a-HĐ1: Nhận diện vần ăm (3P) b-HĐ2: Phát âm và đánh vần (9P) ăm âm tằm nấm nuôi tằm hái nấm Nghỉ giải lao c-HĐ3: Viết bảng con ăm – âm.âm I.Bài 61: ăm .

Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. tháng. ngày. dặn học sinh về nhà đọc bài 152 . năm (7P) 3.GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c-HĐ3: Luyện nói chủ đề: Thứ.

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Bữa cơm ”.. tranh (SGK). âm..Luyện tập: 153 . con tôm.Đọc: bài 61 (SGK) . II. ơm. hái nấm B.. cá nhân..) 3.Bài 62: ÔM .Giới thiệu bài: (2P) 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A... uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tôm .Đọc đúng câu: “ Vàng mơ như trái chín ...Dạy vần: a)Nhận diện vần ôm – ơm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ôm ơm tôm rơm con tôm đống rơm Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ôm con tôm ơm đống rơm d)Đọc từ ứng dụng (7P) chó đốm sáng sớm chôm chôm mùi thơm Tiết 2 Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.. nuôi tằm. III... .Giống nhau: Kết thúc bằng m . đống rơm ..Mục đích yêu cầu: ..Khác nhau: Bắt đầu bằng ô và o HS: Phát âm ôm phân tích -> ghép ôm-> ghép tôm đánh vần – phân tich .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Viết: ăm.KTBC: (4 phút) ..m HS: So sánh ôm – om ..đọc trơn – phân tích * Vần ơm: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giúp học sinh đọc viết được: ôm. đánh giá GV: Giới thiệu vần ôm .. HS: Bộ ghép chữ.ơm *Vần ôm: GV: Vần ôm gồm ô..Bài mới: 1.ƠM I. Đường tới trường xôn xao”.

a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Vàng mơ như trái chín . Đường tới trường xôn xao”. 4.. cá nhân... uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát........Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ôm con tôm ơm đống rơm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Bữa cơm ”......HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 154 .

Giới thiệu bài: (2P) 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Khác nhau: Bắt đầu bằng e và o HS: Phát âm em phân tích -> ghép em-> ghép tem đánh vần – phân tich .Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1.) 155 . con tem.Viết: ôm.Đọc đúng câu: “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”.m HS: So sánh em – om .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ con tem .Bài 63: EM – ÊM I. cá nhân. HS: Bộ ghép chữ. III.. đống rơm B. con tôm.. êm. sao đêm .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà”. . tranh (SGK). đánh giá GV: Giới thiệu vần em – êm *Vần em: GV: Vần em gồm e . ơm. II.Giúp học sinh đọc viết được: em.đọc trơn – phân tích * Vần êm: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) em êm con tem sao đêm d)Đọc từ ứng dụng (7P) trẻ em ghế đệm que kem mềm mại GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Giống nhau: Kết thúc bằng m .Đọc: bài 62 (SGK) .Dạy vần: a)Nhận diện vần em – êm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) em tem con tem êm đêm sao đêm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.KTBC: (4 phút) .

Tiết 2 3.HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 156 . uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) em con tem êm sao đêm c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Anh chị em trong nhà 4.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

. Khăn lau bảng. buôn làng. . chữa lỗi trước lớp. hiền lành. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. buôn làng. Bài mới: 1. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. cỡ chữ: Nhà trường.Hướng dẫn viết: a.GV: Mẫu chữ...Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.. đình làng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).. uốn nắn.. c. bảng phụ . 3.. GV: Quan sát.. HD quan sát. uốn nắn.Mục đích yêu cầu: .. III. . H+GV: Nhận xét. nhận xét: (6 phút) Nhà trường. đình làng. hiền lành. đình làng.. 4. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. buôn làng.Biết viết đúng mẫu chữ. đánh giá b. buôn làng. . buôn làng. Các hoạt động dạy . II.Viết nhanh. HD viết bảng con: ( 5 phút) Nhà trường. I. phấn. đình làng.HS: Bảng con.. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. hiền lành. GV: Nêu rõ yêu cầu. hiền lành. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh..Nhận xét. chiều rộng. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.HD viết vào vở ( 18 phút ) Nhà trường.học: Nội dung A. Củng cố. đình làng. vở tập viết. hướng dẫn viết từng dòng. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) con ong. cây thông B.Đồ dùng dạy . cỡ chữ…..TẬP VIẾT: Nhà trường. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. hiền lành.học: . 157 ...

cỡ chữ: đỏ thắm. nêu nhận xét về độ cao.. mầm non. trẻ em. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). 158 . Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HD quan sát. mầm non. hướng dẫn viết từng dòng.HD viết vào vở ( 18 phút ) đỏ thắm.. cỡ chữ…. chôm chôm. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) nhà trường.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đẹp. đánh giá b. Chôm chôm. uốn nắn.. chiều rộng.. Chôm chôm. uốn nắn. III.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Đồ dùng dạy . H+GV: Nhận xét.học: . phấn. Các hoạt động dạy . nhận xét: (6 phút) đỏ thắm. Bài mới: 1.. Củng cố.GV: Mẫu chữ.học: Nội dung A.Hướng dẫn viết: a. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.HS: Bảng con. mầm non. .. mầm non.Nhận xét. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.Mục đích yêu cầu: . 4. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Khăn lau bảng. bảng phụ ..Biết viết đúng mẫu chữ. HD viết bảng con: ( 5 phút) đỏ thắm. GV: Quan sát. mầm non. GV: Nêu rõ yêu cầu. 3. trẻ em.Viết nhanh. buôn làng B. trẻ em . chôm chôm. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chôm chôm.TậP VIếT: đỏ thắm... c. trẻ em. trẻ em I. II.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. chữa lỗi trước lớp. . vở tập viết.

Đọc: bài 63 SGK .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . đánh giá GV: Giới thiệu vần im – um *Vần im: GV: Vần im gồm i – m HS: So sánh im – am giống khác nhau HS: Đánh vần im . trùm khăn . trùm khăn d) Đọc từ ứng dụng con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm mĩm Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: . chim câu. um.KTBC: ( 5P) .HS: Bộ ghép chữ.Dạy vần mới: ( 28P) a) Nhận diện vần im . SGK III.Giúp học sinh đọc và viết được: im.um b) Phát âm và đánh vần im um chim trùm chim câu trùm khăn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con im.um I.Đánh vần phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ chim câu HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần um: qui trình HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?”.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh. . sao đêm B. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 159 .GV: Bộ ghép chữ .Bài 64: im . um.Bài mới: 1. vàng II. SGK .Ghép im . chim câu. đỏ.Đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chim .Viết: con tem.Giới thiệu bài: (2P) 2. tím.

Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Khi đi em hỏi Khi về em chào Miệng em chúm chím Mẹ có yêu không nào?” b) Luyện viết vở tập viết (10P) im. um. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở (7P) HS: Đọc tên chủ đề. vàng 3. đỏ. dặn học sinh về nhà đọc bài 160 . quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài. chim câu.3. tím. trùm khăn c) Luyện nói chủ đề Xanh. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. yêm. bộ ghép chữ III.Viết: chim câu. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. cái yếm d) Đọc từ ứng dụng (7P) thanh kiếm âu yếm quí hiếm yếm dãi Tiết 2: 3. ghép iêm. dừa xiêm. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài SGK HS: Cả lớp viết bảng con GV: Nhận xét.KTBC: (4P) . trùm khăn B. đánh giá GV: Giới thiệu vần iêm – yêm *Vần iêm: GV: Vần iêm gồm iê – m HS: So sánh iêm – êm giống khác nhau HS: Đánh vần iêm .Dạy vần: a) Nhận diện vần iêm – yêm (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) iêm xiêm dừa xiêm yêm yếm cái yếm Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ( 7 P) iêm.Đánh vần . HS: SGK. phân tích cấu tạo *Vần yêm: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 161 . dừa xiêm. đọc trơn HS: Ghép xiêm . .Bài 65: iêm – iêm I.Bài mới: 1. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Mục đích yêu cầu: . giải nghĩa từ dừa xiêm HS: Đọc trơn.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Ban ngày. bộ ghép chữ.Học sinh đọc viết đúnGV: iêm. cái yếm .Phát triển theo chủ đề: “Điểm mười” II.Phân tích cấu tạo.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc: bài 64 (SGK) . yêm.Giới thiệu bài: (2P) 2. đánh vần phân tích cấu tạo.

cái yếm c) Luyện nói chủ đề: Điểm mười 3. dừa xiêm. dặn học HS: Ôn lại bài ở nhà .Chuẩn bị bài sau 162 .HS khá nói theo HS: Luyện nói trước lớp ( cá nhân) GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. b) Luyện viết vở tập viết (8P) iêm.Củng cố – dặn dò: (6P) (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến.“Ban ngày. Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu. yêm.

Giới thiệu bài: (2P) 2.Đánh vần – phân tich . chim.Viết: dừa xiêm. bướm bay lượn từng đàn”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ TV.KTBC: (4 phút) .Dạy vần: a)Nhận diện vần uôm – ươm (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) uôm ươm buồm bướm cánh buồm đàn bướm Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. cá cảnh ”.Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê HS: Phát âm uôm . ươm. cánh buồm.Đọc: bài 65 SGK .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ cánh buồm.Mục đích yêu cầu: .Đọc đúng câu: “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. cái yếm B.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Ong.Bài 66: uôm – ươm I..Bài mới: 1.Ghép uôm. đàn bướm .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. . II.. cá nhân. Trên trời.m HS: So sánh uôm – iêm .đọc trơn – phân tích * Vần ươm: HD tương tự c)Viết bảng con (7P) uôm cánh buồm ươm đàn bướm GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. III. buồm .Phân tích cấu tạo uôm . bướm.Giống nhau: Kết thúc bằng m . đánh giá GV: Giới thiệu vần uôm – ươm *Vần uôm: GV: Vần uôm gồm uô.) Tiết 2 163 . uốn nắn d)Đọc từ ứng dụng (7P) ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ ứng dụng HS: Luyện đọc( cả lớp. SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt.Giúp học sinh đọc viết được: uôm.

bướm.HS khác nhắc lại 4. HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . uốn nắn c)Luyện nói theo chủ đề (7P) “ Ong. cá nhân.3. Trên trời. cá cảnh ”.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) HS: Luyện đọc bài trên bảng ( đọc nhóm. chim. lớp) “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội vàng cả cánh đồng. lớp) Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình uôm cánh buồm bày bài ươm đàn bướm HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. cá nhân. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 164 . dung tranh bướm bay lượn từng đàn”.

Đọc bài 66 .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Trong vòm lá mới chồi non Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con. Bộ ghép chữ .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) a ă â o ô ơ u m am b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) lưỡi liềm.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Đi tìm bạn II.Đồ dùng dạy – học: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.HS: Bộ ghép chữ. SGK. phần cháu bà chưa trảy vào.Mục đích yêu cầu: . xâu kim.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.GV: Bảng ôn. nhóm. uốn nắn 165 .KTBC: (4 phút) . Sgk: (16 phút) Trong vòm lá mới chồi non GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. . sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. cả lớp) GV: Lắng nghe.Bài mới: 1.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. nhóm) GV: Giải nghĩa từ Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) xâu kim.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng m .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. lưỡi liềm 3.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. nhóm lửa Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . III. . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng m đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Bài 67: ÔN TậP I.Viết: cánh buồm. đàn bướm B.

. bổ sung.. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. Sóc bèn hỏi.. phần cháu bà chưa trảy vào. Tranh 4: Mãi đến khi mùa xuân đưa ấm áp đến từng nhà .HS khác nhắc lại lời kể của bạn. chốt lại ý nghĩa. . đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp c-Kể chuyện: Đi tìm bạn (10 phút) HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Kể theo từng tranh ( HS khá) . *ý nghĩa: Câu chuyện nói lên tình cảm thân thiết của Sóc và Nhím mặc dầu mỗi người có những hoàn cảnh sống rất khác nhau. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) xâu kim lưỡi liềm HS: Đọc bài trên bảng . uốn nắn.Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa Quả ngon dành tận cuối mùa Chờ con... Nhím đi biệt tăm.. 4. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 166 ... của cô H+GV: Nhận xét..Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Kể lần 1 cho HS nghe . Tranh 2: Nhưng có 1 ngày gió lạnh từ đâu kéo về ... giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng... Tranh 3: Gặp bạn thỏ...Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Sóc và nhím là đôi bạn thân.

cá nhân.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. lưỡi liềm B..Bài mới: 1.Dạy vần: a)Nhận diện vần ot . SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt. uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp..đọc trơn – phân tích * Vần at: HD tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gà gáy.KTBC: (4 phút) .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ tiếng hót .t HS: Phát âm ot .Mục đích yêu cầu: .Viết: xâu kim.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.) 167 . chim hót.Giới thiệu bài: (2P) 2.at (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ot hót tiếng hót at hát ca hát Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ót át tiếng hót ca hát d)Đọc từ ứng dụng (7P) bánh ngọt bãi cát trái nhót chẻ lạt Tiết 2 3.Giúp học sinh đọc viết được: ót. át. chúng em ca hát.Phân tích cấu tạo .Đọc đúng các câu: “ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”.Bài 68: ÓT . ca hát . đánh giá GV: Giới thiệu vần ot – at *Vần ot: GV: Vần ot gồm o .Đánh vần – phân tich .Đọc: bài 67 SGK . tiếng hót. III. .Ghép ot -> ghép hót . II.ÁT I.

uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 168 . chúng em ca hát 4. cá nhân. chim hót.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Quan sát.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Gà gáy.“ Ai trồng cây Người đó có tiếng hát Trên vòm cây Chim hót lời mê say”. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ot tiếng hót át ca hát HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.

đấu vật.Đồ dùng dạy – học: GV: Bộ ghép chữ . rửa mặt. SGK III.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật II.Viết: tiếng hót. ất.KTBC: ( 5P) 1. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Bài mới: 1. .Đọc: bài 68 SGK 2.sử dụng tranh SGK HS: Bộ ghép chữ.Luyện tập HS: Luyện đọc bài trên bảng.Dạy vần mới: a) Nhận diện vần ăt . ca hát B. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăt – ât *Vần ăt: GV: Vần im gồm ă – t HS: Đánh vần ăt -> ghép ăt -> đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mặt -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ rửa mặt HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ât: qui trình tương tự b) Phát âm và đánh vần ăt ât mặt vật rửa mặt đấu vật Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăt.Bài 69: ăt . ât.ât I.Mục đích yêu cầu: . quan sát 169 . rửa mặt.Đọc đúng từ và câu hỏi ứng dụnGV: “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm .Giúp học sinh đọc và viết được: ắt.ất (3P) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong SGK GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đấu vật d) Đọc từ ứng dụng (7P) đôi mắt mật ong bắt tay thật thà (7P) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng.Giới thiệu bài: (2P) 2.

quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Kết luận GV: Chốt nội dung bài. ât. rửa mặt. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề.a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Cái mỏ tí hon Cái chân bé xíu Lông vàng mát dịu Mắt đen sáng ngời Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm b) Luyện viết vở tập viết (7P) ăt.Củng cố – dặn dò: (2P) tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài 170 . đấu vật c) Luyện nói chủ đề Ngày chủ nhật 3.

. . ơt. HS: SGK.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Phát triển theo chủ đề: “Những người bạn tốt” II.Giới thiệu bài: (2P) 2. ơt. ghép ôt. cột cờ.Bài 70: ôt – ơt I.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm. cái vợt (7P) d) Đọc từ ứng dụng (7P) cơn sốt quả ớt xay bột ngớt mưa Tiết 2: 3.”. bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: rửa mặt. đấu vật B.Học sinh đọc viết đúnGV: ôt. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôt – ơt *Vần ôt: GV: Vần ôt gồm ô – t HS: Đánh vần ôt . cái vợt. cột cờ.Đọc: bài 69 (SGK) 2.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Hỏi cây bao nhiêu tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây chỉ dang tay lá Che tròn một bóng râm.”.Mục đích yêu cầu: . bộ ghép chữ.KTBC: (4P) 1.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôt– ơt (3P) b) Phát âm và đánh vần (9P) ôt ơt cột vợt cột cờ cái vợt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôt. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép cột -> đánh vần -> phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh -> giải nghĩa từ cột cờ HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ơt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 171 .Bài mới: 1. Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bánh tét. cột cờ.Đọc đúng câu: “ Chim tránh rét bay về phương nam.Viết: cột cờ.Giới thiệu bài: (2P) 2.Dạy vần: a)Nhận diện vần et – êt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) et êt tét dệt bánh tét dệt vải Nghỉ giải lao Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét. .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ. cái vợt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: “Những người bạn tốt” (7P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. dệt vải .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Chợ tết ”. dặn học sinh về nhà đọc bài Ngày giảng:27. êt. bánh tét.Bài mới: 1.Đọc: bài 70 (SGK) . cái vợt B.Giúp học sinh đọc viết được: et.12 et– êt Bài 71: I. III. II.GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. tranh (SGK). ơt.KTBC: (4 phút) .Mục đích yêu cầu: . cá nhân b) Luyện viết vở tập viết (7P) ôt. Cả đàn đã thấm mẹt nhưng vẫn cố bay theo hàng”. HS: Bộ ghép chữ.t HS: Phát âm et phân tích -> ghép et-> ghép tét đánh vần – phân tich .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh giá GV: Giới thiệu vần et – êt *Vần et: GV: Vần et gồm e.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài.đọc trơn – phân tích * Vần êt: HD tương tự 172 .

HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 173 . cá nhân.) 3. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) et bánh tét êt dệt vải c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Chợ tết 4. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói . uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. cá nhân.Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Chim tránh rét bay về phương nam.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm.c)Viết bảng con (7P) et bánh té êt dệt vải d)Đọc từ ứng dụng (7P) nét chữ con rết sấm sét kết bạn Tiết 2 GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát... Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng”.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát.

uốn nắn HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc( cả lớp. . mứt gừng d)Đọc từ ứng dụng (7P) chim cút sứt răng sút bóng nứt nẻ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Bài 72: ut – ưt I. ưt. sau rốt. dệt vải B.Dạy vần: a)Nhận diện vần ut – ưt (3P) b)Phát âm và đánh vần (12P) ut bút bút chì ưt mứt mứt gừng Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: ..Luyện tập: a) Luyện đọc bảng – SGK (19P) “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh 174 . bút chì.Viết: bánh tét. mứt gừng .Đọc đúng các câu: “ Bay cao cao vút Chim biến mất rồi Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”.t HS: Phát âm ut phân tích -> ghép ut -> ghép but đánh vần – phân tich . ưt. HS: Bộ ghép chữ.KTBC: (4 phút) .đọc trơn – phân tích * Vần ưt: HD tương tự Nghỉ giải lao c)Viết bảng con (7P) ut. II.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề.) Tiết 2 3. em út.. cá nhân. III.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ.Giúp học sinh đọc viết được: ut.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. tranh (SGK). đánh giá GV: Giới thiệu vần ut – ưt *Vần ut: GV: Vần ut gồm u .Đọc: bài 71 (SGK) .đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh GV: Giải thích tranh vẽ HS: Ghép từ bút chì .Giới thiệu bài: (2P) 2. Ngón út. bút chì.Bài mới: 1.

mứt gừng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) Ngón út. ưt.Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài 175 .Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời”. bút chì.lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát. Nghỉ giải lao (5P) b)Luyện viết vở tập viết (7P) ut. em út. cá nhân. sau rốt. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm. uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói .HS khác nhắc lại 4.

bãi cát. thật thà 3. Chấm chữa bài: 4. bánh ngọt. GV: Nhận xét chung giờ học. ao chuôm. âu yếm. âu yếm. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) đỏ thắm.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Quan sát. mầm non B. cỡ chữ: Thanh kiếm. GV: Nêu rõ yêu cầu.TẬP VIẾT : Thanh kiếm. âu yếm. chiều rộng. II. bánh ngọt. . thật thà c. bãi cát. bánh ngọt. âu yếm. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. thật thà I.Biết viết đúng mẫu chữ. Củng cố. đánh giá (4 phút ) (2 ph) GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). hướng dẫn viết từng dòng. thật thà . HD viết bảng con: ( 18 phút ) Thanh kiếm. bổ sung ( 5 phút) Thanh kiếm. ao chuôm. Bài mới: 1. III. chữa lỗi trước lớp.Viết nhanh. Khăn lau bảng. bánh ngọt. uốn nắn.HS: Bảng con.Nhận xét. 176 . phấn. H+GV: Nhận xét. nêu nhận xét về độ cao. dặn dò: GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.học: Nội dung A. bãi cát. âu yếm. vở tập viết.Mục đích yêu cầu: . ao chuôm.Hướng dẫn viết: a. nhận xét: (6 phút) Thanh kiếm.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. bãi cát. Các hoạt động dạy . . bãi cát. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. HD quan sát. bánh ngọt. ao chuôm. ao chuôm.Đồ dùng dạy . đẹp.học: .( Cả lớp ) GV: Quan sát.HD viết vào vở Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bảng phụ . uốn nắn. cỡ chữ….GV: Mẫu chữ. thật thà b.

đẹp. nêu nhận xét về độ cao. III. chữa lỗi trước lớp.Hướng dẫn viết: a. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. bảng phụ .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. con vịt. GV: Quan sát. thời tiết Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. phấn.Mục đích yêu cầu: . chim cút. chim cút. kết bạn. Các hoạt động dạy . Bài mới: 1. chiều rộng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.HS: Bảng con.GV: Mẫu chữ. nét chữ. . kết bạn.( Cả lớp ) GV: Quan sát. nét chữ. thời tiết I.học: . cỡ chữ…. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. chim cút. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm. 3. 177 . thời tiết GV: Nêu rõ yêu cầu. II. cỡ chữ: Xay bột. hướng dẫn viết từng dòng. 4. nét chữ. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. bãi cát B. vở tập viết. con vịt. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. con vịt. chim cút. nét chữ. đánh giá b. kết bạn. con vịt. thời tiết GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). thời tiết . uốn nắn. HD quan sát.Nhận xét.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Viết nhanh. HD viết bảng con: ( 5 phút) Xay bột. Củng cố. con vịt. kết bạn.TẬP VIẾT: Xay bột. H+GV: Nhận xét. nhận xét: (6 phút) Xay bột.Biết viết đúng mẫu chữ.học: Nội dung A.Đồ dùng dạy . nét chữ.HD viết vào vở ( 18 phút ) Xay bột. . chim cút. uốn nắn. Khăn lau bảng. kết bạn. c.

Viết: bút chì.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về dẻ trứng”.Phát triển theo chủ đề: “Em tô. đánh giá GV: Giới thiệu vần it – iêt *Vần it: GV: Vần it gồm i – t HS: Đánh vần it .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ghép it. giải nghĩa từ trái mít HS: Đọc trơn. trái mít. mứt gừng B. iêt. bộ ghép chữ Tiếng Việt III. phân tích cấu tạo *Vần iêt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con thời tiết hiểu biết HS: Đọc từ ứng dụng. quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 178 .Dạy vần: a) Nhận diện vần it– iêt b) Phát âm và đánh vần it iêt mit viết trái mít hiểu biết Nghỉ giải lao c) Viết bảng con it.Giới thiệu bài: 2. trái mít.Mục đích yêu cầu: . đánh vần. vẽ. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Học sinh đọc viết đúnGV: it.Bài 73: it – iêt I. chữ viết .KTBC: 4P . HS: SGK. . viết” II. chữ viết d) Đọc từ ứng dụng con vịt đông nghịt Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) HS: Cả lớp viết bảng con H+GV: Nhận xét.Bài mới: 31P 1. bộ ghép chữ Tiếng Việt. tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mít.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo. iêt.Đọc: bài 72 (SGK) .Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì có cánh Mà lại biết bơi 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng.

viết 3. chữ viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Em tô. trái mít. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Ngày xuống ao chơi Đêm về đẻ trứng”. KIểM TRA CUốI HọC Kỳ I (Phòng giáo dục ra đề bài) 179 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết it. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề. iêt. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. Ôn lại bài. vẽ.

Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo.KTBC: 4P . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chuột. đánh vần. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uôt – ươt *Vần uôt: GV: Vần uôt gồm uô – t HS: Đánh vần uôt . ươt. mua muối giỗ cha con mèo”. chữ viết B. chuột nhắt.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: SGK.Bài mới: 31P 1.Giới thiệu bài: 2. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đọc: bài 73 (SGK) .Mục đích yêu cầu: .Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II.Bài 74: uôt – ươt I. bộ ghép chữ.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con mèo mà trèo cây cau Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm. phân tích cấu tạo *Vần ươt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 180 . lướt ván . ghép uôt. bộ ghép chữ III. lướt ván d) Đọc từ ứng dụng trắng muốt tuốt lúa vượt lên ẩm ướt Tiết 2: 3. ươt. .Dạy vần: a) Nhận diện vần uôt– ươt b) Phát âm và đánh vần uôt ươt chuột lướt chuột nhắt lướt ván Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uôt. giải nghĩa từ chuột nhắt HS: Đọc trơn. chuột nhắt.Học sinh đọc viết đúnGV: uôt.Viết: trái mít.

Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. mua muối giỗ cha con mèo”. Ôn lại bài.Chú chuột đi chợ đường xa tranh Mua mắm. lướt ván GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Chơi cầu trượt 4. GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. cá nhân uôt. ươt. 181 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. chuột nhắt.

lướt ván B. .Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng t . e ê .Mục đích yêu cầu: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. ươ 4P 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.. nhóm. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. sửa lỗi phát âm cho HS t at ăt et êt ươt b-Đọc từ ứng dụnGV: chót vót bát ngát Việt Nam Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: chót vót Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) .Luyện tập a-Luyện đọc bảng.ÔN TậP I. uốn nắn 182 ..Đọc bài 74 .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Chuột nhà và chuột đồng II.HS: Bộ ghép chữ. đánh giá bát ngát Tiết 2 3.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o .KTBC: .GV: Bảng ôn.Giới thiệu bài: 2.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. Sgk: 32P HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết: chuột nhắt. SGK.. Bộ ghép chữ .Đồ dùng dạy – học: . cả lớp) GV: Lắng nghe.. III.Bài mới: 1.

chuột nhà phân cônGV: Em chạy vào nhà khuân thức ăn ra.. chuột đồng thu xếp hành lý. chúng đành phải rút về hang. bổ sung. Tranh 2: Tối đầu tiên đi kiểm ăn. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài. vội chia tay chuột nhà. Tranh 3: Lần này chúng mò đến kho thực phảm.Kể theo từng tranh ( HS khá) ... của cô H+GV: Nhận xét. ... chuột nhà về quê thăm chuột đồng. uốn nắn... còn bác thì khuân về hang. GV: Kể lần 1 cho HS nghe ..HS khác nhắc lại lời kể của bạn... giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Một ngày nắng ráo. thà về nhà cũ. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 183 .. .Củng cố – dặn dò: 2P HS: Đọc bài trên bảng . chốt lại ý nghĩa.Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. Nó nói: Thôi. b-Luyện viết vở tập viết: chót vót bát ngát c-Kể chuyện: Chuột nhà và chuột đồng *ý nghĩa: Biết yêu quí những gì do chính tay mình làm ra.. Tranh 4: sáng hôm sau.. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. 4.

đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sóc.Học sinh đọc viết đúnGV: oc. phân tích đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. con sóc. giải nghĩa từ con sóc HS: Đọc trơn -> phân tích *Vần ac: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. bác sĩ d) Đọc từ ứng dụng hạt thóc con cóc bản nhạc con vạc Cách thức tiến hành HS: Đọc bài trong Sgk (2H) GV: Nhận xét.Giới thiệu bài: 2.Bài mới: 32P 1.Luyện tập 33P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 184 . bát ngát B.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. HS: SGK.Mục đích yêu cầu: . bác sĩ . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oc – ac *Vần oc: GV: Vần oc gồm o – c HS: Đánh vần oc . con sóc. ghép oc.Phát triển theo chủ đề: “Chơi cầu trượt” II. bộ ghép chữ III.Bài 76: oc – ac I. bộ ghép chữ. .ac b) Phát âm và đánh vần oc ac sóc bác con sóc bác sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oc.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: chót vót. ac.Đọc: bài 75 (SGK) .Dạy vần: a) Nhận diện vần oc . ac.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. đánh vần.KTBC: 3P .

HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. con sóc. 185 .Củng cố – dặn dò: (2P) GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. Ôn lại bài. quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3. dặn học sinh về nhà đọc bài H. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oc. ac. bác sĩ c) Luyện nói chủ đề: Vừa vui vừa học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề.

đánh giá.Mục đích yêu cầu: I. dặn dò: (3 phút) HS: Quan sát tranh SGK.Các hoạt động dạy . bác sĩ . tranh sưu tầm. từ cần luyện đọc. tiếng. HS nhắc lại ( 2 em) HS tập nói trong nhóm ( nhóm đôi) Thi nói trước lớp ( 5 em) H+GV: Nhận xét. giúp HS đọc đúng.Đọc bài 1 lượt. HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu.Đồ dùng dạy . Giới thiệu bài: (2 phút) 2. 186 . cá nhân.Mục đích yêu cầu: . bác sĩ “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. HS: SGK . Liên hệ .Luyện nói: Chơi cầu trượt (15 phút ) 3. sửa sai. ac. III.Củng cố.học: Nội dung A.Đọc được câu ứng dụnGV: “Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn than”. .con sóc. b.Luyện đọc (17 phút) oc.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . HS: Ghép 1 số tiếnGV: con sóc. bác sĩ . bác sĩ.học: GV: Bảng con ghi âm. nhóm) GV: Quan sát. con sóc.Bài mới: 1. bổ sung HS: Nhắc tên bài học.Rèn đọc: oc – ac I. Cách thức tiến hành HS: Đọc lần lượt theo HD của GV( cá nhân) GV: Nhận xét. thảo luận. GV: Đặt câu hỏi gợi mở.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : “Chơi cầu trượt” II. HS nhắc lại ( 2 em) HS khá nói.Đọc bài 75 B. ac. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nêu rõ yêu cầu HS: Đọc SGK( đồng thanh. trao đổi ND tranh. con sóc.HS đọc được: oc. Luyện tập a. Bộ ghép chữ.

. 187 .GV: Nhắc nội dung bài.Nhận xét chung giờ học.

Giới thiệu bài: 2. bộ ghép chữ. viết đúnGV: ăc. âc. giải nghĩa từ: Mắc áo HS: Đọc trơn. mắc áo. .Bài 77: ăc – âc I. bác sĩ B.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. phân tích cấu tạo.Viết: con sóc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. HS: SGK.KTBC: 4P . quả gấc . phân tích cấu tạo *Vần âc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 188 . âc.Học sinh đọc.Đọc: bài 76 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mắc.Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài mới: 31P 1. quả gấc d) Đọc từ ứng dụng màu sắc ăn mặc giấc ngủ nhấc chân Tiết 2: 3.Phát triển theo chủ đề: “ Ruộng bậc thang” II. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăc – âc *Vần ăc: GV: Vần ăc gồm ă – c HS: Đánh vần ăc . ghép ăc. mắc áo.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Những đàn chim ngói Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăc– âc b) Phát âm và đánh vần ăc âc mắc gấc mắc áo quả gấc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăc. bộ ghép chữ III.

Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ăc. 189 . mắc áo. dặn học sinh về nhà đọc bài H. quả gấc GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Ruộng bậc thang 4. xem trước bài sau. Ôn lại bài.Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. âc.

Dạy vần: a) Nhận diện vần uc– ưc b) Phát âm và đánh vần uc ưc trục lực cần trục lực sĩ Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Bài 78: uc – ưc I. bộ ghép chữ III.KTBC: 4P . ghép uc. âc. .Phát triển theo chủ đề: “ Ai thức dậy sớm nhất” II. viết đúnGV: uc.Giới thiệu bài: 2. đánh vần. mắc áo B. phân tích cấu tạo.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Con gì màu đỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ưc.Bài mới: 31P 1. giải nghĩa từ: cần trục HS: Đọc trơn. lực sĩ d) Đọc từ ứng dụng máy xúc cúc vạn thọ GV: Giới thiệu vần uc – ưc *Vần uc: GV: Vần uc gồm u – c HS: Đánh vần uc . HS: SGK. phân tích cấu tạo *Vần ưc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con lọ mực nóng nực Tiết 2: 3. lực sĩ .Học sinh đọc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 190 . ưc. bộ ghép chữ.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì màu đỏ Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc: bài 77 (SGK) .Viết: ăc. cần trục. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép trục. cần trục. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.

Ôn lại bài. b) Luyện viết vở tập viết uc.Củng cố – dặn dò: 3P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. lực sĩ c) Luyện nói chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất 4. 191 . cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. cần trục. ưc. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H.

Dạy vần: a) Nhận diện vần ôc– uôc b) Phát âm và đánh vần ôc uôc mộc đuốc thợ mộc ngọn đuốc Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôc. thợ mộc. cần trục.Bài mới: 31P 1. uôc.KTBC: 4P . phân tích cấu tạo *Vần uôc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 192 .Viết: uc. phân tích cấu tạo. ngọn đuốc . Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ III. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép mộc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”.Giới thiệu bài: 2. ghép ôc.Bài 79: ôc – uôc I.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. ngọn đuốc d) Đọc từ ứng dụng con ốc đôi guốc gốc cây thuộc bài Tiết 2: 3. giải nghĩa từ: thợ mộc HS: Đọc trơn. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. bộ ghép chữ. ưc.Học sinh đọc.Phát triển theo chủ đề: “ Tiêm chủng. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôc – uôc *Vần ôc: GV: Vần ôc gồm ô – c HS: Đánh vần ôc . uống thuốc” II.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Mục đích yêu cầu: . HS: SGK. uôc.Đọc: bài 78 (SGK) . thợ mộc. đánh vần. lực sĩ B. viết đúnGV: ôc. .

Củng cố – dặn dò: 3P GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. xem trước bài sau. ngọn đuốc c) Luyện nói chủ đề: Tiêm chủng. thợ mộc. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 193 . dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài.b) Luyện viết vở tập viết ôc. uôc. uống thuốc 4.

. múa rối. xem xiếc.Bài mới: 31P 1. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép xiếc.Giới thiệu bài: 2. ươc. xem xiếc.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo. viết đúnGV: iêc. rước đèn .Phát triển theo chủ đề: “ Xiếc.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: ôc.KTBC: 4P .Dạy vần: a) Nhận diện vần iêc– ươc b) Phát âm và đánh vần iêc ươc xiếc rước xem xiếc rước đèn Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêc. ươc. ghép iêc. ca nhạc” II.Học sinh đọc. giải nghĩa từ: xem xiếc HS: Đọc trơn. đánh vần. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. HS: SGK.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo *Vần ươc: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 194 . uôc.Bài 80: iêc – ươc I. thợ mộc. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêc – ươc *Vần iêc: GV: Vần iêc gồm iê – c HS: Đánh vần iêc . rước đèn d) Đọc từ ứng dụng cá diếc cái lược công việc thước kẻ Tiết 2: 3.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông”. ngọn đuốc B. bộ ghép chữ III. bộ ghép chữ.Đọc: bài 79 (SGK) .Mục đích yêu cầu: .

rước đèn GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xiếc. dặn học sinh về nhà đọc bài H. ca nhạc 4. múa rối. xem trước bài sau. xem xiếc.Êm đềm khua nước ven sông”. 195 . cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài. ươc. b) Luyện viết vở tập viết iêc.

hướng dẫn viết từng dòng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.. bổ sung GV: Nêu rõ yêu cầu.. 196 . hạt thóc I.HS: Bảng con. hạt thóc. GV: Quan sát.. uốn nắn. hạt thóc. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. III. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cỡ chữ…. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. hạt thóc . nêu nhận xét về độ cao..Viết nhanh. .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Mục đích yêu cầu: . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Hướng dẫn viết: a. âu yếm B..( Cả lớp ) GV: Quan sát...GV: Mẫu chữ. HD viết bảng con: ( 5 phút) tuốt lúa. chữa lỗi trước lớp.. Khăn lau bảng. ..học: Nội dung A.Nhận xét. II. c.HD viết vào vở ( 18 phút ) tuốt lúa. Các hoạt động dạy . nhận xét: (6 phút) tuốt lua. Chấm chữa bài: 4. H+GV: Nhận xét. 3. uốn nắn...Biết viết đúng mẫu chữ. hạt thóc.. HD quan sát. cỡ chữ: tuốt lúa. chiều rộng. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm.TẬP VIẾT : Tuốt lúa.Đồ dùng dạy . vở tập viết. đánh giá b. Bài mới: 1. GV: Nhận xét chung giờ học.. bảng phụ . Củng cố.học: .Giới thiệu bài: (2 phút) 2.. đẹp. phấn.

.Đồ dùng dạy . HD viết bảng con: ( 5 phút) Con ốc.. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). 3. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. đôi guốc. cá diếc.Nhận xét. phấn..HS: Bảng con. vở tập viết.Biết viết đúng mẫu chữ.. cá diếc... HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ..TẬP VIẾT: Con ốc.. bảng phụ . GV: Nêu rõ yêu cầu. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. đôi guốc. Bài mới: 1. c. . đôi guốc. I.học: . III.. hướng dẫn viết từng dòng. .( Cả lớp ) GV: Quan sát. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. đánh giá b.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. .Mục đích yêu cầu: .học: Nội dung A. Các hoạt động dạy . nêu nhận xét về độ cao. Củng cố.Viết nhanh. cá diếc. nhận xét: (6 phút) Con ốc. 4. II.Hướng dẫn viết: a... uốn nắn. GV: Quan sát. hạt thóc B. H+GV: Nhận xét.. Khăn lau bảng. cỡ chữ: Con ốc. chiều rộng. cỡ chữ…. cá diếc.. cá diếc. đôi guốc.. 197 .HD viết vào vở ( 18 phút ) Con ốc.. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) tuốt lúa.. uốn nắn. đẹp. đôi guốc..GV: Mẫu chữ.. HD quan sát.. chữa lỗi trước lớp..

cuốn sách . áo cũng bẩn ngay”.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Viết: iêc. phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ach. phân tích cấu tạo.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk “Mẹ. . cuốn sách d) Đọc từ ứng dụng viên gạch sạch sẽ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con kênh rạch cây bạch đàn Tiết 2: 3. bộ ghép chữ III.Đọc: Bài 80 (SGK) .Học sinh đọc.KTBC: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. HS: SGK.Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép sách.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mẹ. đánh vần. giải nghĩa từ: cuốn sách HS: Đọc trơn.Dạy vần: a) Nhận diện vần: ach b) Phát âm và đánh vần ach sách cuốn sách 4P 31P GV: Giới thiệu vần ach *Vần acHS: GV: Vần ach gồm a – ch HS: Đánh vần ach . mẹ ơi cô dạy Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. bộ ghép chữ.Giới thiệu bài: 2.Phát triển theo chủ đề: “ Giữ gìn sách vở” II. mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách.Bài 81: ach I. viết đúnGV: ach.Bài mới: 1. ghép ach. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 198 . ươc B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. 199 . b) Luyện viết vở tập viết ach. cuốn sách c) Luyện nói chủ đề: Giữ gìn sách vở 4. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. áo cũng bẩn ngay”.Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách. xem trước bài sau.

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Dạy vần: a) Nhận diện vần ich– êch b) Phát âm và đánh vần ich êch lịch ếch tờ lịch con ếch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ich. tờ lịch.Học sinh đọc. giải nghĩa từ: tờ lịch HS: Đọc trơn. ri rích Có ích.Phát triển theo chủ đề: “ Chúng em đi du lịch” II. êch. đánh vần. êch.Đọc: bài 81 (SGK) .Viết: ach. .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. con ếch . bộ ghép chữ. viết đúnGV: ich.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ghép ich. bộ ghép chữ III.Luyện tập Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài mới: 31P 1. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép lịch. phân tích cấu tạo *Vần êcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 200 . có ích”. phân tích cấu tạo.Bài 82: ich – êch I. tờ lịch. cuốn sách B. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ich – êch *Vần icHS: GV: Vần ich gồm i – ch HS: Đánh vần ich . con ếch d) Đọc từ ứng dụng vở kịch mũi hếch vui thích chênh chếch Tiết 2: 3. HS: SGK.Giới thiệu bài: 2. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.KTBC: 4P .Mục đích yêu cầu: .

Ôn lại bài. con ếch GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Chúng em đi du lịch 4. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết ich. dặn học sinh về nhà đọc bài H. ri rích Có ích. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tôi là chim chích Nhà ở cành chanh Tìm sâu tôi bắt Cho chanh quả nhiều Ri rích. 201 . êch. tờ lịch. có ích”.

Học sinh đọc viết một cách chắc chắn 13 chữ ghi vần vừa học từ bài 76 đến 82.Bài mới: 1.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: ă â o ô u ư iê uô ươ a ê i c ăc âc oc ôc uc ưc iêc uôc ươc ac 4P Cách tiến hành HS: Đọc bài (1 em) . III. Bộ ghép chữ . êch B.Đọc vần vừa lập được( nối tiếp.KTBC: .Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. sửa lỗi phát âm cho HS ch ach êch ich b-Đọc từ ứng dụnGV: thác nước chúc mừng Nghỉ giải lao: ích lợi HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân – nhóm) GV: Giải nghĩa từ 202 .Giới thiệu bài: 2. đồng thanh) GV: Đưa bảng ôn đã chuẩn bị HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. cả lớp) GV: Lắng nghe. nhóm.Đọc bài 82 . .Đồ dùng dạy – học: .Bài 83: ôn tập I.HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. đánh giá 31P GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần kết thúc bằng t đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Viết: ich.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng II.GV: Bảng ôn.Mục đích yêu cầu: . SGK.

.c-Viết bảng con: thác nước ích lợi Tiết 2 3. Tranh 3: Vừa lúc ở kinh đô có chuyện lạ . 4. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng .Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Nhà kia có 1 con út rất ngốc nghếch.Dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 203 . ba cô con gái. GV: Kể lần 1 cho HS nghe .Kể theo từng tranh ( HS khá) ... được lấy công chúa làm vợ. Tranh 4: Công chúa nhìn thấy đoàn 7 người cùng con ngỗng.HS khác nhắc lại lời kể của bạn. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp b-Luyện viết vở tập viết: thác nước ích lợi c-Kể chuyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng *ý nghĩa: Nhờ sống tốt bụng Ngốcđã gặp được nhiều điều tốt đẹp.. của cô H+GV: Nhận xét. . bổ sung.. giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.. Tranh 2: Trên đường anh tạt vào 1 quán nhỏ..Củng cố – dặn dò: 2P HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. ... quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.. chốt lại ý nghĩa. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài.... uốn nắn. Sgk: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước Lời chào dẫn bước Chẳng sợ lạc nhà Lời chào kết bạn Con đường bớt xa GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Luyện tập 32P a-Luyện đọc bảng.

Bài 84: op – ap I. bộ ghép chữ. chúc mừng B.Học sinh đọc. bộ ghép chữ III. họp nhóm. Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đánh vần. phân tích cấu tạo. họp nhóm.Mục đích yêu cầu: . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Dạy vần: a) Nhận diện vần op . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần op . múa sạp d) Đọc từ ứng dụng con cọp giấy nháp đóng góp xe đạp Tiết 2: 3.Phát triển theo chủ đề: “ Chóp núi. ghép op. ap. ap.ap *Vần op: GV: Vần op gồm o – p HS: Đánh vần op .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. múa sạp .KTBC: 4P . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép họp.Bài mới: 31P 1.ap b) Phát âm và đánh vần op ap họp sạp họp nhóm múa sạp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con op.Viết: thác nước.Giới thiệu bài: 2. ngọn cây. giải nghĩa từ: họp nhóm HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo *Vần ap: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 204 .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Đọc: Bài 83 (SGK) . tháp chuông” II. viết đúnGV: op. . HS: SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô”.

xem trước bài sau. 205 . ap. tháp chuông 4. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. múa sạp c) Luyện nói chủ đề: Chóp núi.b) Luyện viết vở tập viết op. ngọn cây. họp nhóm. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 206 . cải bắp.Phát triển theo chủ đề: “ Trong cặp sách của em” II.Bài mới: 31P 1.âp b) Phát âm và đánh vần ăp âp bắp mập cải bắp cá mập Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ăp. múa sạp B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.âp *Vần ăp: GV: Vần ăp gồm ă – p HS: Đánh vần ăp . cá mập . phân tích cấu tạo *Vần âp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3. cá mập d) Đọc từ ứng dụng gặp gỡ ngăn nắp tập múa bập bênh Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần ăp .Học sinh đọc. bộ ghép chữ III. âp. ghép ăp. đánh vần. viết đúnGV: ăp.Đọc: Bài 84 (SGK) . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chuồn chuồn bay thấp Mưa ngập bờ ao Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”.KTBC: 4P .Mục đích yêu cầu: .Bài 85: ăp – âp I. giải nghĩa từ: cải bắp HS: Đọc trơn. bộ ghép chữ. âp.Viết: họp nhóm. cải bắp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ăp . phân tích cấu tạo. HS: SGK.Giới thiệu bài: 2. . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép bắp.

dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. Ôn lại bài. 207 .Chuồn chuồn bay cao Mưa rào lại tạnh”. cá mập GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Trong cặp sách của em 4. âp. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. b) Luyện viết vở tập viết ăp. cải bắp. xem trước bài sau.

.Học sinh đọc.Bài 86: ôp – ơp I. HS: SGK. đánh vần. hộp sữa.Mục đích yêu cầu: . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp. viết đúnGV: ôp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp . ơp. ơp.ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp . phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 208 .Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. cá mập B.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn. ghép ôp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3. lớp học . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.KTBC: 4P . bộ ghép chữ.Viết: cải bắp.Bài mới: 31P 1.Đọc: Bài 85 (SGK) . hộp sữa. bộ ghép chữ III.ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II.Giới thiệu bài: 2.

ơp. cá nhân ôp.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. 209 . Ôn lại bài. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. hộp sữa. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

Đọc: Bài 86 (SGK) .Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 210 . bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: . phân tích cấu tạo. đèn xếp .Học sinh đọc.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ghép ep. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép. viết đúnGV: ep. đánh vần. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. êp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep. . đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep . lớp học B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. cá chép.Bài 87: ep – êp I.Viết: hộp sữa.Bài mới: 31P 1. phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3. bộ ghép chữ III.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”.KTBC: 4P . HS: SGK.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. cá chép. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Giới thiệu bài: 2. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn. êp.

đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4. xem trước bài sau.b) Luyện viết vở tập viết ep. cá chép. Ôn lại bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. êp. 211 . cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài.

đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 212 . up.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3. bắt nhịp.Mục đích yêu cầu: . phân tích cấu tạo.KTBC: 4P . . đánh vần.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Bài mới: 31P 1. búp sen .Giới thiệu bài: 2. ghép ip.Học sinh đọc. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn. HS: SGK.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip . êp.Bài 88: ip – up I.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II. chép. bộ ghép chữ. bắt nhịp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . xếp B. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .Viết: ep.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. up. viết đúnGV: ip.Đọc: Bài 87 (SGK) . bộ ghép chữ III.

búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. bắt nhịp. 213 . up. Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. b) Luyện viết vở tập viết ip. xem trước bài sau.

Đọc: Bài 88 (SGK) . bộ ghép chữ III. viết đúnGV: iêp.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ươp. bộ ghép chữ. tấm liếp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần. ươp.KTBC: 4P .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn.Viết: ip. HS: SGK.Mục đích yêu cầu: . up.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài 89: iêp – ươp I. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp .Bài mới: 31P 1. ghép iêp.Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. phân tích cấu tạo. nhịp. phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 214 . tấm liếp. .Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II.Học sinh đọc. giàn mướp . búp B. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp.

xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tấm liếp.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. b) Luyện viết vở tập viết iêp. Ôn lại bài.Cướp cờ mà chạy”. ươp. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. 215 .

ướp cá I. uốn nắn.Nhận xét. giúp đỡ. GV: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. bếp lửa. . uốn nắn. bếp lửa. lợp nhà. cỡ chữ….học: .TẬP VIẾT: Bập bênh. H+GV: Nhận xét. bảng phụ . ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). giúp đỡ. xinh đẹp.học: Nội dung A. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. bếp lửa. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. xinh đẹp. hướng dẫn viết từng dòng.GV: Mẫu chữ. cỡ chữ: Bập bênh. xinh đẹp.HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ướp cá . II. giúp đỡ. lợp nhà. lợp nhà.Biết viết đúng mẫu chữ. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh. bếp lửa. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Hướng dẫn viết: a. HD quan sát. xinh đẹp. . phấn. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. vở tập viết. Khăn lau bảng. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. chiều rộng.Đồ dùng dạy . bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.Viết nhanh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. lợp nhà. lợp nhà B. giúp đỡ. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. 216 .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. đẹp. giúp đỡ. lợp nhà. Củng cố.HS: Bảng con. 4. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Các hoạt động dạy . 3. xinh đẹp. Bài mới: 1. bếp lửa. c.Mục đích yêu cầu: . III. chữa lỗi trước lớp. đánh giá b.

khoẻ khoắn.học: Nội dung A.Viết nhanh. cỡ chữ….. phấn. áo choàng. khoẻ khoắn.Mục đích yêu cầu: . HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. hí hoáy. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. . Củng cố.GV: Mẫu chữ. hí hoáy. hí hoáy B. . chiều rộng.HS: Bảng con. Các hoạt động dạy . hí hoáy. bảng phụ . H+GV: Nhận xét. cỡ chữ: Sách giáo khoa. GV: Quan sát. đánh giá b. kế hoạch. áo choàng. khoẻ khoắn. Khăn lau bảng. . kế hoạch. III. Bài mới: 1. II.Biết viết đúng mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát.. .HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa... đẹp. . áo choàng.TẬP VIẾT: Sách giáo khoa.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.. hí hoáy. khoẻ khoắn. 3.Đồ dùng dạy . khoẻ khoắn. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. kế hoạch..học: .. GV: Nêu rõ yêu cầu. uốn nắn. áo choàng. I. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. c.. hướng dẫn viết từng dòng. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. chữa lỗi trước lớp. vở tập viết. áo choàng. 217 . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. 4. kế hoạch. kế hoạch.Hướng dẫn viết: a. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HD quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. . uốn nắn. hí hoáy. nêu nhận xét về độ cao. .Nhận xét.

HS: SGK.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bộ ghép chữ III. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. hộp sữa. lớp học . .ơp b) Phát âm và đánh vần ôp ơp hộp lớp hộp sữa lớp học Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ôp.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Viết: cải bắp.Phát triển theo chủ đề: “ Các bạn lớp em” II. phân tích cấu tạo.Đọc: Bài 85 (SGK) . bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. ơp. phân tích cấu tạo *Vần ơp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 218 . đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ôp .KTBC: 4P .Bài 86: ôp – ơp I.Giới thiệu bài: 2. cá mập B.Dạy vần: a) Nhận diện vần ôp . giải nghĩa từ: hộp sữa HS: Đọc trơn. ơp. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hộp. hộp sữa. ghép ôp. viết đúnGV: ôp.ơp *Vần ôp: GV: Vần ôp gồm ô – p HS: Đánh vần ôp . đánh vần.Mục đích yêu cầu: . lớp học d) Đọc từ ứng dụng tốp ca hợp tác bánh xốp lợp nhà Tiết 2: 3.Học sinh đọc.Bài mới: 31P 1.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Đám may xốp trắng như bông Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đớp ngôi sao Giật mình mây thức bay vào rừng xa”.

xem trước bài sau. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. hộp sữa.Giật mình mây thức bay vào rừng xa”. Ôn lại bài. 219 .Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. dặn học sinh về nhà đọc bài H. ơp. lớp học GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày c) Luyện nói chủ đề: HS: Viết bài vào vở Các bạn lớp em HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4. cá nhân ôp.

cá chép.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. giải nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đèn xếp .KTBC: 4P . êp.Dạy vần: a) Nhận diện vần ep – êp b) Phát âm và đánh vần ep êp chép xếp cá chép đèn xếp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ep.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần. bộ ghép chữ III.Bài 87: ep – êp I. HS: SGK.Học sinh đọc. . cá chép. phân tích cấu tạo.Viết: hộp sữa.Bài mới: 31P 1. viết đúnGV: ep. bộ ghép chữ.Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. đèn xếp d) Đọc từ ứng dụng lễ phép gạo nếp xinh đẹp bếp lửa GV: Giới thiệu vần ep – êp *Vần ep: GV: Vần ep gồm e – p HS: Đánh vần ep . phân tích cấu tạo *Vần êp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con Tiết 2: 3.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 220 . ghép ep. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép chép. êp.Đọc: Bài 86 (SGK) .Giới thiệu bài: 2.Mục đích yêu cầu: . lớp học B.

xem trước bài sau. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 221 . cá chép.b) Luyện viết vở tập viết ep. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. đèn xếp GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Xếp hàng vào lớp 4. Ôn lại bài. êp.

búp sen .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.up *Vần ip: GV: Vần ip gồm i – p HS: Đánh vần ip . bộ ghép chữ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. phân tích cấu tạo. chép.Viết: ep. bộ ghép chữ III. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần ip .Đọc: Bài 87 (SGK) .Giới thiệu bài: 2.KTBC: 4P .Bài mới: 31P 1. đánh vần.Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II.Dạy vần: a) Nhận diện vần ip . viết đúnGV: ip. up. HS: SGK. xếp B. bắt nhịp. up. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép nhịp. giải nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn. bắt nhịp. phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 222 .Mục đích yêu cầu: .Bài 88: ip – up I.up b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con ip.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. ghép ip.Học sinh đọc. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. êp.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. búp sen d) Đọc từ ứng dụng nhân dịp chụp đèn đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: 3. .

up. xem trước bài sau.Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. Ôn lại bài. cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. bắt nhịp. dặn học sinh về nhà đọc bài H. búp sen GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 4. 223 .Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. b) Luyện viết vở tập viết ip.

ươp. tấm liếp. viết đúnGV: iêp. búp B.Đọc: Bài 88 (SGK) .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần. HS: SGK.Giới thiệu bài: 2. nhịp. phân tích cấu tạo.Mục đích yêu cầu: .Phát triển theo chủ đề: “ Nghề nghiệp của cha mẹ” II. giải nghĩa từ: tấm liếp HS: Đọc trơn. tấm liếp.Bài mới: 31P 1. giàn mướp . bộ ghép chữ. ươp. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Dạy vần: a) Nhận diện vần iêp – ươp b) Phát âm và đánh vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp Nghỉ giải lao c) Viết bảng con iêp.Viết: ip.Học sinh đọc.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. up. giàn mướp d) Đọc từ ứng dụng rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp Tiết 2: 3. ghép iêp. .KTBC: 4P . đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép liếp. bộ ghép chữ III.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nhanh tay thì được Chậm tay thì thua Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy”.Bài 89: iêp – ươp I. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần iêp – ươp *Vần iêp: GV: Vần iêp gồm iê – p HS: Đánh vần iêp . phân tích cấu tạo *Vần ươp: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 224 .

b) Luyện viết vở tập viết iêp.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. 225 .Cướp cờ mà chạy”. dặn học sinh về nhà đọc bài H. tấm liếp. cá nhân c) Luyện nói chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở 4. giàn mướp tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. ươp. Ôn lại bài.

ướp cá GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). bếp lửa. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. xinh đẹp. lợp nhà. HD viết bảng con: ( 5 phút) Bập bênh.TậP VIếT: Bập bênh.Hướng dẫn viết: a. 226 . Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. hướng dẫn viết từng dòng. lợp nhà. xinh đẹp.GV: Mẫu chữ. cỡ chữ…. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. ướp cá .HD viết vào vở ( 18 phút ) Bập bênh. ướp cá Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. uốn nắn. chữa lỗi trước lớp. bếp lửa. giúp đỡ. Các hoạt động dạy . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. III. lợp nhà. . . GV: Quan sát. giúp đỡ.Mục đích yêu cầu: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Viết nhanh. nhận xét: (6 phút) Bập bênh. xinh đẹp. Khăn lau bảng. bếp lửa. lợp nhà. cỡ chữ: Bập bênh. vở tập viết. 4. uốn nắn. đẹp. giúp đỡ. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) bập bênh. chiều rộng. bếp lửa.HS: Bảng con. bếp lửa.Đồ dùng dạy . bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. ướp cá I. Củng cố. đánh giá b. 3.( Cả lớp ) GV: Quan sát. II.Nhận xét.học: Nội dung A. c. xinh đẹp. xinh đẹp.Biết viết đúng mẫu chữ. giúp đỡ. lợp nhà. H+GV: Nhận xét. HD quan sát. phấn. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. lợp nhà B. ướp cá GV: Nêu rõ yêu cầu.học: . giúp đỡ. nêu nhận xét về độ cao. bảng phụ . Bài mới: 1.

GV: Mẫu chữ. cỡ chữ…. khoẻ khoắn. khoẻ khoắn. hí hoáy B. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát.học: Nội dung A. II. áo choàng. áo choàng. .HS: Bảng con. uốn nắn.. H+GV: Nhận xét. hí hoáy.. 3. hướng dẫn viết từng dòng. khoẻ khoắn. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. .. cỡ chữ: Sách giáo khoa. đẹp. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Mục đích yêu cầu: . GV: Nêu rõ yêu cầu.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. kế hoạch. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). . Các hoạt động dạy . phấn. GV: Quan sát. . III. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.. c. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. chiều rộng.học: . hí hoáy. Củng cố. áo choàng. uốn nắn. kế hoạch. áo choàng.TậP VIếT: Sách giáo khoa. chữa lỗi trước lớp. hí hoáy.. . .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. nhận xét: (6 phút) Sách giáo khoa. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) sách.. HD quan sát. I..Nhận xét. khoẻ khoắn. bảng phụ . 227 . kế hoạch. vở tập viết. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học.Hướng dẫn viết: a. đánh giá b. Khăn lau bảng.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hí hoáy.Đồ dùng dạy . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. khoẻ khoắn. Bài mới: 1. . kế hoạch. 4.Viết nhanh.HD viết vào vở ( 18 phút ) Sách giáo khoa. áo choàng. hí hoáy. HD viết bảng con: ( 5 phút) Sách giáo khoa. nêu nhận xét về độ cao. kế hoạch..Biết viết đúng mẫu chữ.

Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. giàn mướp B.Đồ dùng dạy – học: .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng p . đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) p ap ăp b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) đầy ăp đón tiếp ấp trứng Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) đón tiếp ấp trứng HS: Nêu các vần kết thúc bằng p đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. .HS: Bộ ghép chữ.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.Bài mới: 1.Đọc bài 89 .Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: a ă â o ô ơ u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài .GV: Bảng ôn. nhóm.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Ngỗng và tép” II. Bộ ghép chữ . cả lớp) GV: Lắng nghe. nhóm) GV: Giải nghĩa từ GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát.Viết: tấm liếp.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.Mục đích yêu cầu: . uốn nắn 228 . SGK. III. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.KTBC: (4 phút) .Bài 90: ôn tập I.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. . đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.

giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) đón tiếp.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.3. ấp trứng c-Kể chuyện: Ngỗng và tép (10 phút) HS: Đọc bài trên bảng . uốn nắn. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát. của cô H+GV: Nhận xét.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Tranh 2: Tranh 3: Tranh 4: . bổ sung. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) *ý nghĩa: 4.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. chốt lại ý nghĩa.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 229 . Sgk: (16 phút) “ Cá mè ăn nổi Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con cua áo đỏ Cắt cỏ trên bờ Con cá múa cờ Đẹp ơi là đẹp”.Kể theo từng tranh ( HS khá) .

oe. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạ. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài 91: oa – oe I. phân tích cấu tạo. oe.Viết: đón tiếp. múa xoè d) Đọc từ ứng dụng sách giáo khoa chích choè Hoà bình mạnh khoẻ Tiết 2: 3. ghép oa.Bài mới: 31P 1. HS: SGK. viết đúnGV: oa.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng”.Mục đích yêu cầu: . đánh vần. múa xoè .Học sinh đọc.Phát triển theo chủ đề: “ Sức khoẻ là vốn quí nhất” II.Dạy vần: a) Nhận diện vần oa – oe b) Phát âm và đánh vần oa oe hoạ xoè hoạ sĩ múa xoè Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oa. bộ ghép chữ. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oa – oe *Vần oa: GV: Vần oa gồm o – a HS: Đánh vần oa . bộ ghép chữ III.Giới thiệu bài: 2.KTBC: 4P . ấp trứng B.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. hoạ sĩ. phân tích cấu tạo *Vần oe: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 230 . giải nghĩa từ: hoạ sĩ HS: Đọc trơn.Đọc: Bài 90 (SGK) . hoạ sĩ.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.

231 . cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. múa xoè GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Sức khoẻ là vốn quí 4. oe. xem trước bài sau. Ôn lại bài. hoạ sĩ.Bay làn hương dịu dàng”. b) Luyện viết vở tập viết oa. dặn học sinh về nhà đọc bài H.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

oay I.Phát triển theo chủ đề: “ Ghế đẩu.Đọc: Bài 91 (SGK) . phân tích cấu tạo. HS: SGK. đánh vần.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. ghế xoay. hoạ sĩ.Bài 92: oai . tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. gió xoáy .Viết: oa.Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Tháng chạp là tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu. ghế tựa” II. điện thoại. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oai .KTBC: 4P . giải nghĩa từ: điện thoại HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo *Vần oay: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 232 . bộ ghép chữ. bộ ghép chữ III. mưa sa đầy đồng”. múa xoè B. oay. tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư làm mạ.Dạy vần: a) Nhận diện vần oai . oay.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Bài mới: 31P 1.Mục đích yêu cầu: .Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: 2. gió xoáy d) Đọc từ ứng dụng quả xoài hí hoáy khoai lang loay hoay Tiết 2: 3.Học sinh đọc. oe. ghép oai. điện thoại. viết đúnGV: oai. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép thoại. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.oay b) Phát âm và đánh vần ip up nhịp búp bắt nhịp búp sen Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oai. .oay *Vần oai: GV: Vần oai gồm oa – i HS: Đánh vần oai .

dặn học sinh về nhà đọc bài H. ghế tựa 4. điện thoại. gió xoáy c) Luyện nói chủ đề: Ghế đẩu.Tháng tư làm mạ. xem trước bài sau. ghế xoay. b) Luyện viết vở tập viết oai.Củng cố – dặn dò: tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. oay. Ôn lại bài. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài. mưa sa đầy đồng”. 233 .

trò giỏi” II. giải nghĩa từ: giàn khoan HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo. HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng 234 .Phát triển theo chủ đề: “ Con ngoan. bộ ghép chữ.Mục đích yêu cầu: .Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. bộ ghép chữ III. điện thoại.Giới thiệu bài: 2.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. oay. oăn.KTBC: 4P . gió xoáy B.Học sinh đọc.Dạy vần: a) Nhận diện vần oan – oăn b) Phát âm và đánh vần oăn oăn khoan xoăn giàn khoan tóc xoan GV: Giới thiệu vần oan – oăn *Vần oan: GV: Vần oan gồm oa – n HS: Đánh vần oan . HS: SGK. tóc xoăn .Bài mới: 31P 1. giàn khoan.Viết: oai.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ghép oan. giàn khoan. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con A. phân tích cấu tạo *Vần oăn: qui trình tương tự Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oan. . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. đánh vần. viết đúnGV: oan.Đọc: Bài 92 (SGK) .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. oăn. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép khoan.Bài 93: oan – oăn I. tóc xoăn d) Đọc từ ứng dụng phiếu bé ngoan khoẻ khoắn học toán xoắn thừng GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.

235 . cá nhân b) Luyện viết vở tập viết oan. giàn khoan.Củng cố – dặn dò: GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 3P GV: Chốt nội dung bài. oăn. tóc xoăn c) Luyện nói chủ đề: Con ngoan. xem trước bài sau. trò giỏi 4.HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. dặn học sinh về nhà đọc bài H. Ôn lại bài.

Luyện tập 32P a) Luyện đọc bảng – Sgk “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Học sinh đọc. oăng. . ghép oang. khoan.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài”.Bài 94: oang – oăng I. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Bài mới: 31P 1. áo len.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. đánh vần.Phát triển theo chủ đề: “ áo choàng. xoăn B. phân tích cấu tạo.KTBC: 4P . con hoãng . giải nghĩa từ: vỡ hoang HS: Đọc trơn.Viết: oan. áo sơ mi” II. phân tích cấu tạo *Vần oănGV: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 236 . vỡ hoang. con hoẵng d) Đọc từ ứng dụng áo choàng liến thoáng oang oang dài ngoãng Tiết 2: 3. bộ ghép chữ.Đọc: Bài 93 (SGK) . bộ ghép chữ III. vỡ hoang.Mục đích yêu cầu: . oăng.Giới thiệu bài: 2. oăn. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oang – oăng *Vần oanGV: GV: Vần oang gồm oa – ng HS: Đánh vần oang . HS: SGK. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoang. viết đúnGV: oang.Dạy vần: a) Nhận diện vần oang – oăng b) Phát âm và đánh vần oang oăng vỡ hoang hoẵng vỡ hoang con hoẵng Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oang.

Ôn lại bài. áo len.Củng cố – dặn dò: 3P tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. áo sơ mi 4. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. dặn học sinh về nhà đọc bài H. b) Luyện viết vở tập viết oang.Xem chúng em học bài”. vỡ hoang. con hoẵng c) Luyện nói chủ đề: áo choàng. 237 . oăng.

KTBC: 4P . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. cửa hàng.Học sinh đọc. bộ ghép chữ III. hoang. phân tích cấu tạo *Vần oăcHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Chúng em tích cực thu gom giấy. HS: SGK.Bài mới: 31P 1. doanh trại” II. doanh trại.Phát triển theo chủ đề: “ Nhà máy. sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. ghép oanh. oach.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK.Mục đích yêu cầu: . . thu hoạch d) Đọc từ ứng dụng khoanh tay kế hoạch mới toanh loạch xoạch Tiết 2: 3.Bài 95: oanh – oach I.Đọc: Bài 94 (SGK) . sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ”. bộ ghép chữ. đánh vần.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. thu hoạch . hoẵng B. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép doanh. oăng. phân tích cấu tạo. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần oanh – oăch *Vần oanHS: GV: Vần oanh gồm oa – nh HS: Đánh vần oanh . HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng 238 . doanh trại.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. giải nghĩa từ: doanh trại HS: Đọc trơn.Giới thiệu bài: 2.Dạy vần: a) Nhận diện vần oanh – oăch b) Phát âm và đánh vần oanh oăch doanh hoạch doanh trại thu hoạch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oanh. oăch.Viết: oang.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chúng em tích cực thu gom giấy. viết đúnGV: oanh.

dặn học sinh về nhà đọc bài H. doanh trại. xem trước bài sau.Củng cố – dặn dò: 3P HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm. cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. 239 . Ôn lại bài.b) Luyện viết vở tập viết oanh. oăch. doanh trại 4. cửa hàng. thu hoạch c) Luyện nói chủ đề: Nhà máy.

oăt. giải nghĩa từ: hoạt hình HS: Đọc trơn.Bài mới: 31P 1. HS: SGK.Phát triển theo chủ đề: “ Phim hoạt hình” II. doanh. hoạt hình. bộ ghép chữ. hoạch B. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Học sinh đọc. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Sóc Bông đã leo lên ngọn cây.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thoắt một cái. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con 32P “ Thoắt một cái.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Giới thiệu bài: 2. viết đúnGV: oat. hoạt hình.Viết: oanh.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. oăch. đánh vần. phân tích cấu tạo.Dạy vần: a) Nhận diện vần oat – oăt b) Phát âm và đánh vần oat oăt hoạt choắt hoạt hình loắt choắt Nghỉ giải lao c) Viết bảng con oat. loắt choắt d) Đọc từ ứng dụng lưu loát chỗ ngoặt đoạt giải nhọn hoắt GV: Giới thiệu vần oat – oăt *Vần oat: GV: Vần oat gồm oa – t H. loắt choắt . So sánh oat với oanh HS: Đánh vần oat . bộ ghép chữ III.KTBC: 4P .Mục đích yêu cầu: . oăt. Đó là chú bé hoạt bát nhất HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh 240 . . ghép oat. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng”.Đọc: Bài 95 (SGK) . phân tích cấu tạo *Vần oăt: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3.Bài 96: oat – oăt I. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép hoạt.

loắt choắt GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: Phim hoạt hình 4. dặn học sinh về nhà đọc bài H. 241 . cá nhân 3P HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. xem trước bài sau. hoạt hình. oăt. Ôn lại bài. b) Luyện viết vở tập viết oat.của cánh rừng”.Củng cố – dặn dò: GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.

nh.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng n. ng.Bài 97: ôn tập I. . B. III.Bài mới: 1.Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét.HS: Bộ ghép chữ. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp (12 phút) a e ai ay oa oe at ăt ach oat an ăn ang ăng oan b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Khoa học ngoan ngoãn khai hoang HS: Nêu các vần kết thúc bằng n.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: o o o Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . nh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A. nhóm. ch.GV: Bảng ôn. oăt. ng .KTBC: (4 phút) .Giới thiệu bài: (2 phút) 2. choắt. cả lớp) GV: Lắng nghe. Bộ ghép chữ . hoạt.Viết: oat.Mục đích yêu cầu: .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. y đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân. t. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 242 . ch. SGK. t.Đồ dùng dạy – học: .Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Chú gà trống khôn ngoan” II.Đọc bài 96 . đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. sửa lỗi phát âm cho HS HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân. . y.

HS khác nhắc lại lời kể của bạn. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . Sgk: (16 phút) “ Hoa đào ưa rét Lấm tấm mưa bay Hoa mai chỉ say Nắng pha chút gió Hoa đào thắm đỏ Hoa mai dát vàng”.Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) HS: Tập kể trong nhóm . của cô H+GV: Nhận xét. GV: Kể lần 1 cho HS nghe . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 243 . uốn nắn. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang c-Kể chuyện: Chú Gà trống khôn ngoan (10 phút) *ý nghĩa: SGV GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. bổ sung. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) 4.Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) ngoan ngoãn khai hoang 3. chốt lại ý nghĩa. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát.

ghép uê. huy hiệu d) Đọc từ ứng dụng cây vạn tuế xum xuê GV: Giới thiệu vần uê – uy *Vần uê: GV: Vần uê gồm u – ê HS: So sánh uê với ui HS: Đánh vần uê . phân tích cấu tạo. uy.Mục đích yêu cầu: .Dạy vần: a) Nhận diện vần uê – uy b) Phát âm và đánh vần uê huệ bông huệ uy huy huy hiệu Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uê. viết đúnGV: uê. bộ ghép chữ. ô tô.Giới thiệu bài: 2. bông huệ.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. bông huệ. khai hoang B.Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái Hoa khoe sắc nơi nơi”. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huệ. máy bay” II. giải nghĩa từ: bông huệ HS: Đọc trơn. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P 244 . tàu thuỷ.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét.Bài 98: uê – uy I.Bài mới: 31P 1. uy.Đọc: Bài 97 (SGK) .KTBC: 4P . huy hiệu . đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.Viết: ngoan ngoãn. bộ ghép chữ III.Phát triển theo chủ đề: “ Tàu hoả. phân tích cấu tạo *Vần uy: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con tàu thuỷ khuy áo Tiết 2: 3. .Học sinh đọc. HS: SGK. đánh vần.

“ Cỏ mọc xanh chân đê
Dâu xum xuê nương bãi
Cây cam vàng thêm trái
Hoa khoe sắc nơi nơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
ê, uy, bông huệ, huy hiệu
c) Luyện nói chủ đề:
“ Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

245

Bài 99:

uơ – uya

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
- Đọc: Bài 98 (SGK)
- Viết: uê, uy, huệ, hiệu
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uơ – uya
b) Phát âm và đánh vần

huơ
huơ vòi

4P

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con

31P

uya
khuya
đêm khuya

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
d) Đọc từ ứng dụng
thuở xưa
giấy pơ-luya
huơ tay
phéc-mơ-tuya
Tiết 2:

GV: Giới thiệu vần uơ – uya
*Vần uơ:
GV: Vần uơ gồm u – ơ
HS: So sánh uơ với uy
HS: Đánh vần uơ , ghép uơ, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép huơ, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: huơ vòi
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uya: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Nơi ấy ngôi sao khuya
246

Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân”.
b) Luyện viết vở tập viết
uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
c) Luyện nói chủ đề:
“ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya”

4,Củng cố – dặn dò:

3P

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

247

Bài 100:

uân – uyên

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 99 (SGK)
- Viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uân – uyên
b) Phát âm và đánh vần
uân
xuân
mùa xuân

uyên
chuyền
bóng chuyền

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
d) Đọc từ ứng dụng
huân chương
tuần lễ

chim khuyên
kể chuyện

Tiết 2:

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uân – uyên
*Vần uân:
GV: Ghép vần uân
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uân , ghép uân, đánh
vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuân, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: mùa xuân
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyên: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

3,Luyện tập
32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk
“ Chim én bận đi đâu
248

Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về”.
b) Luyện viết vở tập viết
uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

c) Luyện nói chủ đề:
Em thích đọc truyện

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết

3P

GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

249

Bài 101:

uât – uyêt

I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV:
“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Đất nước ta tuyệt đẹp”
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ.
HS: SGK, bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:
4P
- Đọc: Bài 100 (SGK)
- Viết: uân, uyên, xuân, chuyền
B.Bài mới:
31P
1.Giới thiệu bài:
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần uât – uyêt
b) Phát âm và đánh vần
uât
xuất
sản xuất

uyêt
duyệt
duyệt binh

Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh
d) Đọc từ ứng dụng
luật giao thông
nghệ thuật

băng tuyết
tuyệt đẹp

Tiết 2:
3,Luyện tập
a) Luyện đọc bảng – Sgk

Cách thức tiến hành
2HS: Đọc bài trong Sgk
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con
GV: Giới thiệu vần uât – uyêt
*Vần uât:
GV: Ghép vần uât
HS: Phân tích, So sánh
HS: Đánh vần uât , ghép uât, đánh vần
phân tích đọc trơn
HS: Ghép xuất, đánh vần, phân tích
cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải
nghĩa từ: Sản xuất
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần uyêt: qui trình tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui
trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch
chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ

32P

250

“ Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi”.
b) Luyện viết vở tập viết
uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh

GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở

c) Luyện nói chủ đề:
“ Đất nước ta tuyệt đẹp”

4,Củng cố – dặn dò:

HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân

3P

HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về
nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.

251

Các hoạt động dạy – học: Nội dung A. HS: Phân tích.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK. ngã uỵch d) Đọc từ ứng dụng luýnh quýnh khuỳnh tay huỳnh huỵch uỳnh uỵch Tiết 2: 3. . bộ ghép chữ.Dạy vần: a) Nhận diện vần uynh – uych b) Phát âm và đánh vần uynh huynh phụ huynh uych huỵch ngã huỵch Nghỉ giải lao c) Viết bảng con uynh.Học sinh đọc. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. bộ ghép chữ III.Viết: uât.”. đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh. ghép uynh. xuất. So sánh HS: Đánh vần uynh .Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Thứ năm vừa qua. phân tích cấu tạo. lớp em tổ chức HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong 252 . lớp em tổ chức lao động trồng cây. đánh vần phân tích đọc trơn HS: Ghép huynh. viết đúnGV: uynh. HS: SGK. giải nghĩa từ: phụ huynh HS: Đọc trơn. phân tích cấu tạo *Vần uycHS: qui trình tương tự GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới GV: Giải nghĩa từ 32P “ Thứ năm vừa qua.Đọc: Bài 101 (SGK) . phụ huynh.Mục đích yêu cầu: . uyêt. đèn huỳnh quang” II.Luyện tập a) Luyện đọc bảng – Sgk Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét. ngã huỵch .Bài 102: uynh – uych I.KTBC: 4P .Phát triển theo chủ đề: “ Đèn dầu. đánh vần. đánh giá HS: Cả lớp viết bảng con GV: Giới thiệu vần uynh – uych *Vần uynHS: GV: Ghép vần uynh.Giới thiệu bài: 2. uych. đèn điện. uych. phụ huynh. duyệt B.Bài mới: 31P 1.

Ôn lại bài.Củng cố – dặn dò: 3P GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài. cá nhân b) Luyện viết vở tập viết uât. dặn học sinh về nhà đọc bài H. xem trước bài sau. tranh GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm.lao động trồng cây. 253 . sản xuất. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về”. đèn huỳnh quang” 4. đèn điện. uyêt. duyệt binh c) Luyện nói chủ đề: “ Đèn dầu.

Giới thiệu bài: (2 phút) 2. .Viết bảng con ( cả lớp) GV: Nhận xét. . uych. sửa lỗi phát âm cho HS u y u ya u yên b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) Uỷ ban hoà thuận luyện tập HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân.Ôn tập a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút) ê uê u ơ ân uân ât uât u Cách tiến hành 2HS: Đọc bài . huỵch B.Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”.Các hoạt động dạy – học: Nội dung bài A.KTBC: (4 phút) .Bài mới: 1.Bài 103: ôn tập I.HS: Bộ ghép chữ. nhóm) GV: Giải nghĩa từ 254 . cả lớp) GV: Lắng nghe.Mục đích yêu cầu: .GV: Bảng ôn. huynh.Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần bắt đầu bằng u . đồng thanh) GV: Giới thiệu bảng ôn HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu. nhóm. III.Đồ dùng dạy – học: .Đọc vần vừa lập được( nối tiếp. SGK.Viết: uynh. đánh giá GV: Giới thiệu trực tiếp HS: Nêu các vần bắt đầu bằng u đã học trong tuần GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ) HS: Đọc( cá nhân.Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Truyện kể mãi không hết” II.Đọc bài 102 . Bộ ghép chữ .

Nghỉ giải lao: c-Viết bảng con: (7 phút) hoà thuận luyện tập 3. .Tranh 2: Những người kể chuyện cho nhà vua nghe. GV: Kể lần 1 cho HS nghe ..Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh HS: Kể theo từng tranh ( HS khá) . giải thích câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng. HS: Tập kể trong nhóm . Sgk: (16 phút) “ Sóng nâng thuyền Lao hối hả Lưới tung tròn Khoang đầy cá Gió lên rồi Cánh buồm ơi”.HS khác nhắc lại lời kể của bạn.Tranh 4: Anh nông dân cứ kể lể thế mãi. chốt lại ý nghĩa. quan sát T3 (Sgk) GV: Nhận xét tranh.Luyện tập a-Luyện đọc bảng. b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) hoà thuận luyện tập c-Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết (10 phút) *ý nghĩa: SGV 4.Tranh 5: Từ đó nhà vua không cho ra lệnh kỳ quặc nữa. đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp HS: Viết bài trong vở tập viết GV: Quan sát... bổ sung.Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) HS: Viết bảng con GV: Quan sát. của cô H+GV: Nhận xét. HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em) GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2 255 .. uốn nắn.Tranh 3: ở làng nọ có 1 anh nông dân thông minh xin vào kinh đô thử tài. bị nhà vua bắt làm.. uốn nắn HS: Đọc bài trên bảng . . nhà vua muốn nghĩ anh cũng không cho.Tranh 1: Nhà vua ra lệnh cho người kể chuyện . ...

tuần lễ. chim khuyên. tuyệt đẹp . tuyệt đẹp I. giấy pơ luya.HS: Bảng con. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. . tuyệt đẹp Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. cỡ chữ: Tàu thuỷ. GV: Quan sát. uốn nắn. đánh giá b.GV: Mẫu chữ. Các hoạt động dạy . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Bài mới: 1. áo choàng B. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị 256 . giấy pơ luya. c. HD viết bảng con: ( 5 phút) Tàu thuỷ. HD quan sát. nghệ thuật.Biết viết đúng mẫu chữ. Khăn lau bảng. nhận xét: (6 phút) Tàu thuỷ. nghệ thuật. đẹp.Viết nhanh.Hướng dẫn viết: a. chim khuyên. chim khuyên.Nhận xét. hướng dẫn viết từng dòng. giấy pơ luya. tuyệt đẹp GV: Nêu rõ yêu cầu. khuyên. chiều rộng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).học: Nội dung A. II.TẬP VIẾT: Tàu thuỷ. chim khuyên. tuần lễ. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) khoẻ khoắn.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.( Cả lớp ) GV: Quan sát. tuần lễ. nghệ thuật. 3. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. nêu nhận xét về độ cao. H+GV: Nhận xét. Củng cố. vở tập viết. .Mục đích yêu cầu: .học: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. tuần lễ. 4. giấy pơ luya. giấy pơ luya.HD viết vào vở ( 18 phút ) Tàu thuỷ. nghệ thuật. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh. cỡ chữ…. III.Đồ dùng dạy . phấn. bảng phụ . uốn nắn. chữa lỗi trước lớp.

bài học sau. 257 .

cỡ chữ…..Hướng dẫn viết: a. 3. phấn. oăng. bổ sung GV: Nhận xét chung giờ học. uât.. uyêt. uyêt.. oach. nêu nhận xét về độ cao.. c. Chấm chữa bài: GV: Chấm bài của 1 số học sinh.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. uât B. đẹp. oăn. uya. iêu. H+GV: Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. cỡ chữ các vần đã học . uôm.GV: Mẫu chữ. dặn dò: (4 phút ) (2 ph) GV: Nêu yêu cầu của tiết học GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uốn nắn. uât. uya. Khăn lau bảng. uyên.Mục đích yêu cầu: . oang.TẬP VIẾT: ôn tập I. đánh giá b. uynh.. uôm. . uynh. iêu. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uya.học: Nội dung A. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Củng cố. oăng. uynh. oăn.Viết nhanh. uât.Đồ dùng dạy .Nhận xét. oang..học: . iêu.. . Các hoạt động dạy . oach.( Cả lớp ) GV: Quan sát. hướng dẫn viết từng dòng. oăng. II. uyên. uôm. uyên. 4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. nhận xét: (6 phút) oay. bảng phụ viết sẵn 1 số vần khó . oăn. uyên. Bài mới: 1.HS: Bảng con. HD viết bảng con: ( 5 phút) oay. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HD quan sát. 258 . uốn nắn. oang.HD viết vào vở ( 18 phút ) oay.. GV: Nêu rõ yêu cầu. III.uya. uyêt. vở tập viết. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.. oach. chiều rộng.Biết viết đúng mẫu chữ. GV: Quan sát.

1. thân thiết. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. dạy.GV nêu yêu cầu 1 SGK.HS theo dõi. HD học sinh nhận biết đoạn.GV gạch chân tiếnGV: hai. bạn bè.) ( 30.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ngôi nhà thứ hai.Đọc trơn toàn bài.GV đọc mẫu toàn bài.HS trả lời . thân thiết ) GV: Chỉ từng đoạn..HS: SGK. dọc đúng một số tiếng. . anh em. Mở đầu II. ay . 2. bay. mái. giáo. Đồ dùngdạy – học: .GV ghi bảng 259 . Từ khó: mái trường. ..GV nêu yêu cầu 2 SGK. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . nói được câu chứa tiếng có vần ai. Hiểu nghĩa các từ : ngôi nhà thứ hai. ay .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . Ôn lại các vần ai. những.Luyện đọc: a. điều hay +Đọc từng đoạn. hay. Giới thiệu bài. dấu phảy và các cụm từ. tìm được tiếng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. cô giáo.. . nhiều. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. . ay.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .GV chú ý theo dõi. người. dạy điều hay.HS nêu mẫu: mai.Hiểu nội dung của bài: : Trường học là ngôi nhà thứ hai của em B. . cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . phát hiện các tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Tìm tiếng trong bài chứa vần ai. thứ hai. ay.) .HS đọc.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Dạy bài mới. Mục đích yêu cầu.GV giới thiệu chủ điểm nhà trường (2. thân thiết. ay . phân tích cấu tạo . mái trường. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. đọc trước bài ở nhà C. .HS nối tiếp nêu miệng . từ khó: trường. .GV sửa tư thế ngồi cho HS .TẬP ĐỌC: TRƯỜNG EM A. b. . (3 ) . rát yêu. .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ai. hay. .

bổ sung. chấm điểm..GV nhận xét tiết học. .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Trong bài trường học được gọi là gì?) . .Thi nói trước lớp . .GV gợi ý: + Trường bạn là trường nào? + ở trường bạn yêu ai nhất? .Về nhà đọc lại bài. .Nói câu chứa tiếng có vần ai.GV hỏi thêm Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.HS đọc lại toàn bài . chốt lại.. 260 .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .GV nêu yêu cầu . vì sao? -HS trả lời.Khen một số HS học tốt. nhóm) . .Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em ..2 HS lên tự hỏi và trả lời ( mẫu ) .HS đọc lại . ) * Tìm hiểu nội dung bài ..HS tập nói trong nhóm đôi .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân..Trường học là ngôi nhà thứ 2 của em vì. ay Tiết 2 3.HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói ..( HS tự nói theo suy nghĩ của mình) *Luyện nói: Hỏi nhau về trường lớp 4.H+GV: Nhận xét.GV+HS nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .

. Ă. vở tập viết. III. chữa lỗi trước lớp. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ai. chiều rộng. cỡ chữ các chữ hoa A. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. viết vào vở 3. chữa lỗi.HD tô.học: Nội dung A. chiều rộng. bảng phụ . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Các hoạt động dạy .Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Đồ dùng dạy . điều hay . Â b.HS: Bảng con. các từ ngữ: mái trường. cỡ chữ…. Bài mới: 1. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) Cách thức tiến hành GV: Nêu yêu cầu của tiết tập viết GV: Giới thiệu nội dung bài viết GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao.Mục đích yêu cầu: . Mở đầu:(3 phút) B. GV: Nêu rõ yêu cầu.học: . H+GV: Nhận xét.Nhận xét. II. Ă.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa A. Â I. hướng dẫn viết từng dòng. GV: Quan sát. phấn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. ay. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. đẹp. ay.Viết nhanh. uốn nắn. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). uốn nắn tư thế.Biết tô đúng mẫu chữ.Hướng dẫn viết: a.Giới thiệu bài: (2 phút) 2. cỡ chữ…. điều hay c. Â . mái trường. HD tô chữ hoa: (6 phút) A. 261 . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. đúng các vần: ai.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Khăn lau bảng.GV: Mẫu chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát. uốn nắn. Ă.

Củng cố. 262 .4. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

Đồ dùng dạy – học: . GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. cỡ chữ.HS: Vở ô li.Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học 263 . iêt. H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: .. trường em. cô giáo hiền. những điều hay..Củng cố cách viết: ương. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. anh B.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Rèn viết: Trường em I. bổ sung trước lớp.Rèn tính cẩn thận cho HS. mái trường.học: Nội dung A.Bài mới: 1. ươi. ưng.GV: Chữ mẫu.Kiểm tra bài cũ: (3 phút) .Biết viết đúng mẫu chữ. Củng cố. . uốn nắn. anh. đánh giá. thân thiết. iêu. thân thiết. người tốt. viết chính xác. bè bạn. đảm bảo tốc độ bài Trường em . c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) ..Viết: iên. iêu. .. III. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. phấn. Các hoạt động dạy . bảng con. bảng phụ . 3. iêt.Giới thiệu bài: (1 phút) 2. ươi. iêt b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Trường em. ưng. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) ương. Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. II. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.

(3 ) 2. . đánh giá.Đọc trơn toàn bài. . +Đọc từng đoạn. au. au. gọi là.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ao. . cháu. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ao. lòng. đọc trước bài ở nhà C. nước GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) + Cả lớp đọc 1 lượt .GV đọc mẫu toàn bài. yêu. .Tìm tiếng trong bài chứa vần ao. tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần ao.GV gạch chân tiếnGV: cháu. 1. I. Ôn các tiếng có vần ao. sau.HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. yêu.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS theo dõi. cháu. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.) b. Từ khó: vở. nước non Ôn lại các tiếng có vần yêu. tặng cháu.GV chú ý theo dõi. Đọc mẫu ( 30. Kiểm tra bài cũ . từ khó: tặng cháu. dọc đúng một số tiếng. phát hiện các tiếng.HS đọc.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . tỏ). au . . . Hiểu nghĩa các từ : nước non.) (2. gọi là. Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước. .HS: SGK. . B.Luyện đọc: a. Mục đích yêu cầu. Đồ dùngdạy – học: .Hiểu nội dung của bài: : Hiểu được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. lòng. cháu. au 264 . lòng. Giới thiệu bài. phân tích cấu tạo .HS trả lời .GV nêu yêu cầu 1 SGK. au .HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . Dạy bài mới. Bác rất yêu thiếu nhi. tỏ.TẬP ĐỌC: TẶNG CHÁU A. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( tặng) HS: phân tích cấu tạo từ: tặng. những tiếng có chứa thanh hỏi ( vở.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Trường em II.HS+GV nhận xét. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . nước non.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ.

au Tiết 2 3. cây cau. nào.Nói câu chứa tiếng có vần ao. bài thơ nói về Bác Hồ. . chào. * Học thuộc lòng . .. bổ sung. . Nghỉ giải lao * Hát. .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. nhóm) .HS nhìn 2 câu mẫu SGK tập nói .Khen một số HS học tốt..HS đọc lại .HS đọc lại toàn bài . ..GV nhận xét tiết học.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần . ) * Tìm hiểu nội dung bài .HS biểu diễn trước lớp .GV nêu yêu cầu .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 . học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bác Hồ tặng vở cho ai?) .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Cái nhãn vở 265 .GV nêu yêu cầu 2 SGK. .GV gợi ý: .H+GV: Nhận xét.HS nêu tên các bài hát.HS nêu mẫu: sao. Củng cố dặn dò .Bác Hồ tặng vở cho các cháu thiếu nhi(Tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.HS đọc bài SGK .GV hỏi thêm Bác mong các cháu làm điều gì? . ..Bác mong muốn các cháu thiếu nhi phải học tập chăm chỉ.GV ghi bảng .GV nêu yêu cầu . chốt lại. (3’) .HS nối tiếp nêu miệng .HS trả lời. Bác rất yêu thiếu nhi. hảo. .GV+HS nhận xét. đọc thơ nói vè Bác Hồ 4. mào. .HS thi đọc thuộc lòng bài thơ. chấm điểm.Cả lớp hát bài Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.

Giang. biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở.Đọc trơn toàn bài.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Mục đích yêu cầu. trang. ac.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . . 1. ac . bác. . Giới thiệu bài. . .HS theo dõi. ngay ngắn. mạng. ac . Ôn lại các vần: ang.HS đọc bài trước lớp . nắn nót. nói được câu chứa tiếng có vần ang. viết ngay ngắn.TẬP ĐỌC: CÁI NHÃN VỞ A. Kiểm tra bài cũ (3 ) . . hạng.GV đọc mẫu toàn bài.GV chú ý theo dõi. ngay ngắn) GV: Chỉ từng đoạn. .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .HS đọc.) b. HD học sinh nhận biết đoạn. tìm được tiếng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS nêu mẫu: hang. từ khó: quyển vở. II. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ai. đọc trước bài ở nhà C.GV nêu yêu cầu 2 SGK. + cả lớp đọc toàn bài 1 lượt. bút màu. đánh giá. cách đọc đoạn ( 2 đoạn) + HS đọc đoạn theo nhóm.Luyện đọc: a. Dạy bài mới. Từ khó: quyển vở. 2. Hiểu nghĩa các từ: nắn nót. trang. (2. .) . phát hiện các tiếng. +Đọc từng đoạn.GV gạch chân tiếnGV: Giang. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Tìm tiếng trong bài chứa vần ang. Đọc mẫu ( 30.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( nắn nót.Hiểu tác dụng của nhãn vở.GV nêu yêu cầu 1 SGK. dấu phảy và các cụm từ.HS trả lời . Bút màu .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ang. phân tích cấu tạo . nắn nót.GV sửa tư thế ngồi cho HS .HS: SGK. phát âm đúng một số tiếng. I. ay . Đồ dùngdạy – học: . B.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. viết ngay ngắn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . khen. . 266 . khen.H+GV: Nhận xét. .

. họ và tên mình .HS đọc đoạn 1 .Về nhà đọc lại bài.HS nối tiếp nêu miệng . *HD học sinh tự trang trí 1 cái nhãn vở 4.GV nhận xét tiết học. chấm điểm.. Luyện đọc+tìm hiều ND bài ( 32 .GV nêu câu hỏi 1 SGK(Bạn Nam viết những gì trên nhãn vở) . . .GV yêu cầu HS quan sát nhãn vở( SGK) + HD các em cắt 1 nhãn vở. cách viết và trang trí ..HS trưng bày sản phẩm . Củng cố dặn dò (3’) . uốn nắn. bổ sung... bạc.GV ghi bảng Tiết 2 3.Khen một số HS học tốt.mác. vạc. chốt lại.HS trả lời. . Bình chọn bạn làm đúng và đẹp nhất.HS tự cắt 1 nhãn vở.HS đọc lại toàn bài . viết và trang trí theo HD của GV . . và chuẩn bị bài sau.GV hỏi thêm Bố Giang khen bạn ấy thế nào? ..GV+HS nhận xét. vác. . lớp..HS đọc lại toàn bài .Bạn Giang đã biết tự làm và trang trí 1 cái nhãn vở: Viết tên trường.HS đọc đoạn còn lại . .GV quan sát.Bố Giang khen Nam đã biét tự làm nhãn vở của mình. .H+GV: Nhận xét. ) * LĐ và Tìm hiểu nội dung bài . 267 .

Mục đích yêu cầu. Tranh 1: Mùa thu.GV: 4 tranh minh hoạ SGK.(30’) a) Giáo viên kể chuyện .Đại diện nhóm kể trước lớp.HS tập kể theo nhóm . người dẫn chuyện.. Củng cố dặn dò: (2’) . thỏ. Tranh 3: Lúc sực nhớ ra thì rùa đã gần tới đích. .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . thỏ chủ quan.Lời rùa chậm rãi.Lời vào chuyện: khoan thai .GVnêu yêu cầu của phần kể chuyện .Hương dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công..GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . Khen một số em kể chuyện tốt. rùa tập chạy bên bờ sông.GV đánh giá.Ghi tên bài . thỏ nhìn thấy mỉa mai Tranh 2: Rùa không nói gì vẫn cố sức chạy. . 1. 3. .GV nhận xét tiết kể chuyện.GV giới thiệu bài .. Mở đầu.HS lắng nghe . * Trong cuộc sống không được chủ quan. kiêu ngạo.. .Hướng dẫn kể chuyện..HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. .học: ..Lời thỏ đầy kiêu căng.Biết đổi giọng phân biệt vai rùa.HS: SGK C. . .HS: Quan sát tranh . uốn nắn cách kể ..GV quan sát. ngạo mạn . Giới thiệu bài:(1’) 2. 268 .KỂ CHUYỆN: RÙA VÀ THỎ A.Về nhà tập kể lại câu chuyện. Các hoạt động dạy .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Trong cuộc sống không được chủ quan. thỏ cố hết sức . b) Kể từng đoạn theo tranh.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.Nhóm khác nhận xét . Dạy bài mới. chậm như rùa nhưng kiên trì và nhẫn nại ắt thành công. khiêm tốn nhưng đầy tự tin. (2 ) II. kiêu ngạo. Động vien một số em học còn yếu.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 . B. Đồ dùng dạy . . ..

Đồ dùng dạy – học: . Mục đích yêu cầu: . . đánh giá.Đọc đúng các từ khó. B. Củng cố dặn dò: (3ph) GV: Nhận xét tiết học. .Tặng cháu .Đọc bài: cái nhãn vở II.Cái nhãn vở Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) HS: Cả lớp đọc đồng thanh . giữa các cụm từ. .GV: bảng phụ. Nghỉ hơi đúng dấu phẩy. Khen những em học bài tốt. Giới thiệu bài: 2. 3. Đọc từng bài . HS: Ôn lại cả 3 bài ở nhà 269 . GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b.RÈN ĐỌC: ÔN TậP A. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. bài mới 1.Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét.Học sinh yêu thích môn học. Luyện đọc: a.Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét. đánh giá. Kiểm tra bài cũ: .Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc.Trường em . Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ.Đọc tiếp nối trước lớp. GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 3 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm . Thi đọc GV: Nêu yêu cầu cuộc thi .Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 3 bài đã học trong tuần. SGK .HS: SGK C.

xương xương . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Luyện đọc: a. Kiểm tra bài cũ II.HS trả lời . đọc trước bài ở nhà C. bát cơm. Đồ dùngdạy – học: . màn.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( yêu nhất. mắc màn. . xương xương) GV: Chỉ từng đoạn. . . rám nắng. . xương xương.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. HD học sinh nhận biết đoạn.HS nối tiếp nêu miệng 270 . (3 ) . .TẬP ĐỌC: BÀN TAY MẸ A. 2.GV gạch chân tiếng GV: bàn.HS đọc. biết ơn mẹ của bạn nhỏ. Ôn lại các vần an.GV nêu yêu cầu 1 SGK. 1. mát. nấu cơm. mát mẻ . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. .lan. nhanh cả bài Bàn tay mẹ. at . B.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Từ khó: yêu nhất.GV chú ý theo dõi.. .Đọc đúng. rám nắng. Dạy bài mới.) . Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất.HS nêu mẫu: mỏ than. HS: Đọc trơn toàn bài .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần an. b.HS theo dõi. từ khó: yêu nhất.Hiểu nội dung của bài: : Thấy được tấm lòng yêu quí. at + Hoa lan. Mục đích yêu cầu.GV đọc mẫu toàn bài. at.HS: SGK. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. . nấu cơm.GV nêu yêu cầu 2 SGK. at .) ( 30. phân tích cấu tạo . dấu phảy và các cụm từ. bát..Tìm tiếng trong bài chứa vần an. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. tìm được tiếng.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .. nói được câu chứa tiếng có vần an. cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. . rám nắng.GV giới thiệu chủ điểm gia đình (2. Đọc mẫu Cách thức tiến hành . đọc đúng một số tiếng. bạn. xương xương +Đọc từng đoạn. rám nắng. Giới thiệu bài. bạn lan . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần an. phát hiện các tiếng.

HS đọc lại .Ai vui khi bạn được điểm mười? 4. chốt lại.GV nhận xét tiết học.Khen một số HS học tốt. giúp HS thực hiện các phần còn lại .H+GV: Nhận xét. các ngón tay gầy gầy.Thi nói trước lớp . ) a) Tìm hiểu nội dung bài . . . 271 .2 HS lên thực hiện ( mẫu ) .Về nhà đọc lại bài.Bàn tay mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc cho chị em Bình. * Thấy được tấm lòng yêu quí.HS trả lời câu hỏi .Tiết 2 3.Ai mua quần áo mới cho bạn? .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý dưới tranh và mẫu ) .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình)? .GV yêu cầu HS đọc câu văn diễn tả tình camt của Bình với đôi bàn tay của mẹ .GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . chấm điểm. biết ơn mẹ của bạn nhỏ. .Ai chăm sóc khi bạn ốm? . Củng cố dặn dò (3’) .GV ghi bảng .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . . b)Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh M: Ai nấu cơm cho bạn ăn? Mẹ tôi nấu cơm cho tôi ăn.GV+HS nhận xét. . .GV gợi ý.HS đọc lại toàn bài . xương xương của mẹ.Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng. bổ sung.

HD tô chữ hoa: C D Đ 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. Bài mới: 1. hạt thóc . sạch sẽ. uốn nắn. chữa lỗi. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. cỡ chữ…. cỡ chữ…. at. b. sạch sẽ. đánh giá.HS: Bảng con. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). bảng phụ . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.GV: Mẫu chữ. Các từ ngữ: gánh đỡ. Â.Mục đích yêu cầu: .TẬP VIẾT: Tô chữ hoa C D Đ I. Kiểm tra bài cũ:( .HD tô.Hướng dẫn viết: a. Đ . cỡ chữ các chữ hoa C. hướng dẫn viết từng dòng. vở tập viết. phấn. hạt thóc c.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. uốn nắn tư thế.học: Nội dung A. đẹp.( Cả lớp ) GV: Quan sát. bổ sung.Viết nhanh. H+GV: Nhận xét. uốn nắn.Đồ dùng dạy . ach.Viết: A.Giới thiệu bài: 2. Khăn lau bảng. GV: Nêu rõ yêu cầu.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. gánh đỡ. đúng các vần: an. II. anh. viết vào vở 3. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) an. Các hoạt động dạy . B B.( Cả lớp ) GV: Quan sát. cách cầm bút (4 phút ) 272 . III. Ă. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . D. at. GV: Quan sát. nêu nhận xét về độ cao. bàn tay.Biết tô đúng mẫu chữ. bàn tay. anh.học: . chiều rộng. chiều rộng. ach.

dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 273 . 4.Nhận xét. chữa lỗi trước lớp. . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.

tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: anh. là ra gánh giúp. ) HS: phân tích cấu tạo từ: bống. ròng GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 dòng thơ ( nối tiếp) 274 .TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG *4*3*2*1 Cái bống ơi. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( bống bang. đọc trước bài ở nhà C. Giới thiệu bài. là cái bống bang.Bàn tay mẹ II.Đọc trơn toàn bài. để chạy cơn.) (2. .. mưa ròng. Từ khó: bống bang.HS: SGK. là cái bống ơi . ơi a khéo sàng cho mẹ. Đọc mẫu ( 30. Là cái bống bang (3 lan) A. +Đọc từng đoạn.Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ. khéo sẩy.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. là cơn mưa ròng để chạy cơn.GV chú ý theo dõi. bống ra. cho mẹ nấu cơm Mẹ bống á đi chợ. 1.) b.HS đọc bài trước lớp + TLCH . mưa ròng..GV đọc mẫu toàn bài. dọc đúng một số tiếng. phát hiện các tiếng. .HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) .Luyện đọc: a. . ach . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Đồ dùngdạy – học: . là cái bống bang. Mục đích yêu cầu. . mưa ròng. đánh giá. . bài . là cái bống ơi Là cái bống bang. mưa ròng.. Kiểm tra bài cũ .HS theo dõi. khéo. khéo sàng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS+GV nhận xét. Ôn lại các tiếng có phụ âm đầu s( sảy) có vần ang ( sàng) anh ( gánh ) Ôn các tiếng có vần anh. I. bống nấu cơm. ..Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ B. khéo sàng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. (3 ) 2.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Hiểu nghĩa các từ : bống bang. là chợ đằng xa.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . từ khó: khéo sảy. khéo sảy. ach. là cơn mưa ròng (3 lan) Cái bống ơi. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Dạy bài mới. .

HS đọc lại .HS đọc.Nghỉ giải lao c) Ôn vần anh.Nói câu chứa tiếng có vần anh.Tìm tiếng ngoài bài chứa vần anh. . chốt lại.GV Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về? . . quyển sách . Củng cố dặn dò (3’) .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . bổ sung.HS nối tiếp nêu miệng . ach M: Nước chanh mát mời bố Tiết 2 3. bổ sung. . bình chọn bạn nói hay nhất. sàng gạo đỡ mẹ .GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .GV nêu yêu cầu..GV nêu yêu cầu . phân tích cấu tạo .Về nhà học thuộc lòng toàn bài và chuẩn bị bài: Ôn tập 275 .HS đọc lại toàn bài .HS nêu mẫu: nước chanh.GV nêu yêu cầu .H+GV: Nhận xét.GV nêu câu hỏi 1 SGK: Bống đã làm gì để giúp mẹ nấu cơm? .GV nhận xét tiết học.GV gạch chân tiếnGV: gánh .HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.GV+HS nhận xét. + Cả lớp đọc 1 lượt toàn bài . * Học sinh biết kể đơn giản về những việc em thường làm để giúp đỡ cha mẹ b)Học thuộc lòng Nghỉ giải lao * Luyện nói: ở nhà em làm gì giúp bố mẹ 4.Tập nói trong nhóm . . .HS: Quan sát tranh và mẫu SGK GV: HD học sinh nói mẫu . ach .Tìm hiều ND bài và HTL ( 32 .HS trả lời .. .Tìm tiếng trong bài chứa vần anh. . . .Bống gánh đỡ cho mẹ .HS đọc bài SGK . ) a)Tìm hiểu nội dung bài . đánh giá.GV ghi bảng ..GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. nhóm) ..Khen một số HS học tốt.HS trả lời. ach .GV nêu yêu cầu 2 SGK.Bống sảy gạo.Thi nói trước lớp .

276 .

Khen những em học bài tốt. (3ph) GV: Nhận xét tiết học. Đọc từng bài .HS: SGK C.Tiếp tục rèn cho HS đọc thành thạo 5 bài đã học trong 2 tuần. Nghỉ hơi đúng dấu phẩy. .Cái nhãn vở .Trường em . Củng cố dặn dò: HS: Cả lớp đọc đồng thanh .Đọc bài trước lớp H+GV: Nhận xét. .TẬP ĐỌC: ÔN TẬP A.Nêu rõ luật thi HS: Bắt thăm bài đọc.Học sinh yêu thích môn học. . Giới thiệu bài: 2.Thi đọc trước lớp G+HS: Nhận xét. Đồ dùng dạy – học: . Kiểm tra bài cũ: . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Tặng cháu . Thi đọc 3. đánh giá. Đọc và ngắt nhịp đúng các dòng thơ.Cái bống Cách thức tiến hành ( 4 ph) (2ph) (31ph) GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ GV: Nêu yêu cầu HS: Nhắc lại tên 5 bài tập đọc đã học HS: Đọc từng bài trong nhóm . GV: Nêu yêu cầu cuộc thi . giữa các cụm từ. GV: Nhắc lại cách đọc HS: Đọc đồng thanh cả bài 1 lượt b.Đọc đúng các từ khó. SGK. B.Đọc tiếp nối trước lớp. HS: Ôn lại cả 5 bài ở nhà 277 . bài mới 1. Luyện đọc: a. Mục đích yêu cầu: .Bàn tay mẹ . đánh giá.Đọc bài: cái bống II.GV: bảng phụ. thăm bài đọc .

sắp cơm .GV gạch chân tiếnGV: khắp .GV sửa tư thế ngồi cho HS . phân tích cấu tạo tiếng .TẬP ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. hoa ngọc lan. I. từ khó: hoa lan. + Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Đọc trơn toàn bài . 1. ( 30.HS đọc đồng thanh( 2 lượt ) . nói được câu chứa tiếng có vần ăm.GV giới thiệu chủ điểm thiên nhiên . lấp ló. . khắp nhà +Đọc từng đoạn. ngan ngát) GV: Chỉ từng đoạn. dấu phảy và các cụm từ. nhanh cả bài Hoa ngọc lan. Đọc mẫu (2. lấp ló.Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B. . ngan ngát. Hoa ngọc lan .HS trả lời .HS nối tiếp nêu miệng 278 . đọc trước bài ở nhà C. tìm được tiếng.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . 2. ngan ngát . .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. đọc đúng một số tiếng.HS theo dõi.) b. Giới thiệu bài.) . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăm.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( hoa lan.GV chú ý theo dõi. Kiểm tra bài cũ (3 ) II. Từ khó: lấp ló. ngăn nắp. phát hiện các tiếng. ăp ngắm bắn. Đồ dùngdạy – học: .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc. . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . sắp hết . cách đọc đoạn + HS đọc đoạn theo nhóm. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất.Luyện đọc: a. ngăn nắp. duyên dáng. HD học sinh nhận biết đoạn. lấp ló.đất nước .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.HS: SGK. Dạy bài mới.Đọc đúng.GV nêu yêu cầu 1 SGK. ăp . Ôn lại các vần ăm. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. xanh thẫm. lá dày. Mục đích yêu cầu.GV đọc mẫu toàn bài.GV nêu yêu cầu 2 SGK.HS nêu mẫu: năm học. .Tìm tiếng trong bài chứa vần ăp . ăp. ăp .Tìm tiếng ngoài bài chứa vần ăm. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bạc trắng.

chốt lại.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Nụ hoa lan màu gì)? . bổ sung.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . toả khắp vườn khắp nhà * Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .Hoa sen hồng 4. ..HS đọc lại GV: Yêu cầu HS quan sát trang và câu mẫu SGK HS: Nói mẫu . ăp Tiết 2 3. bổ sung.Hương lan ngan ngát.H+GV: Nhận xét.HS trả lời câu hỏi . đánh giá.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét.GV nhận xét tiết học. .GV hỏi thêm: Hương hoa lan thơm như thế nào? .HS quan sát kỹ tranh SGK.Hoa đồng tiền màu vàng đậm . .Nói câu chứa tiếng có vần ăm. chấm điểm.Hoa hồng màu phớt hồng .GV: nói mẫu – HS lắng nghe . Củng cố dặn dò (3’) . trao đổi nhóm đôi nói tên các loài hoa . . ) a) Tìm hiểu nội dung bài .Đại diện các nhóm lên thực hiện .GV ghi bảng .Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 279 .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . .Khen một số HS học tốt.GV+HS nhận xét.HS đọc lại toàn bài .Nụ hoa lan trắng ngần .Tập nói trong nhóm đôi .

cá nhân) .GV:SGK . bổ sung. Củng cố dặn dò (3’) . đánh giá.HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 280 .Hoa đồng tiền màu vàng đậm .Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan B.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. 1.HS đọc đoạn ( nhóm.HS theo dõi.HS: Đọc bài trước lớp . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.) .RÈN ĐỌC: HOA NGỌC LAN A. Mục đích yêu cầu.Luyện đọc: a. nhanh cả bài Hoa ngọc lan.GV chú ý theo dõi. . Đồ dùng dạy – học: .Hoa hồng màu phớt hồng . .Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. đánh giá II. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS đọc lại toàn bài .G+HS: Nhận xét. Kiểm tra bài cũ (3 ) . I. 2.Hoa sen hồng 4. phát hiện các tiếng.) ( 30. dấu phảy và các cụm từ.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó . .GV: Nhận xét chung giờ học .HS tiếp nối đọc từng câu SGK .HS: SGK. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . +Đọc từng đoạn. . câu khó .GV giới thiệu trực tiếp b.Tiếp tục đọc đúng. .Đọc trơn toàn bài HS: Nói mẫu . đọc trước bài ở nhà C. đọc đảm bảo tốc độ qui định. .Tập nói trong nhóm đôi . Giới thiệu bài. bài Nghỉ giải lao b)Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnHS: .GV đọc mẫu toàn bài. Dạy bài mới. Đọc mẫu (2.

đánh giá. Cả đất trời.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Ôn lại các vần ươn. . 281 . ương HS: Đọc bài ( Cá nhân.Đọc đúng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. nhanh cả bài Ai dậy sớm. HD học sinh nhận biết khổ thơ. Kiểm tra bài cũ .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông.Hiểu nội dung của bài: : Khi dậy sớm có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em B. Mục đích yêu cầu. Chạy lên đồi. Đồ dùngdạy – học: . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . 1. Đang chờ đón A. I. ương.) (2. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. lên đồi.) GV: Chỉ từng khổ thơ. phát hiện các tiếng.) b. Đọc mẫu ( 30. Giới thiệu bài. (3 ) 2. . ương . cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm.HS: SGK. đất trời . dấu phảy và các cụm từ. Từ khó: dậy sớm. đất trời. đất trời. .HS theo dõi. Dạy bài mới. +Đọc từng khổ thơ. đọc trước bài ở nhà C. chờ đón. ngát hương. Đang chờ đón Ai dậy sớm.TẬP ĐỌC: AI DẬY SỚM Ai dậy sớm. HS: Đọc trơn toàn bài .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươn. đọc đúng một số tiếng. Cau ra hoa.HS trả lời . ra vườn.GV gạch chân tiếnGV: vườn.GV chú ý theo dõi. .HS đọc đồng thanh.GV sửa tư thế ngồi cho HS . Đi ra đồng.GV đọc mẫu toàn bài. từ khó: dậy sớm.Luyện đọc: a.Tìm tiếng trong bài có vần: ươn. Có vầng đông. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. ương . Hiểu nghĩa các từ : vừng đông. . hương. . chờ đón. đọc nhẩm( 2 lượt ) . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Hoa ngọc lan II.GV nêu yêu cầu 1 SGK. đất trời.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Đang chờ đón Ai dậy sớm. Bước ra nhà. nói được câu chứa tiếng có vần ươn. lên đồi.

Nói câu chứa tiếng có vần ươn.GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .GV+HS nhận xét. rửa mặt. Tiết 2 3.. ) a) Tìm hiểu nội dung bài + Ngoài vườn hoa ngát hương + Trên cánh đồnGV: có mặt trời mới mọc + Trên đồi: có mặt đất. Củng cố dặn dò (3’) ...2 HS lên thực hiện ( mẫu ) ... ương M: Cánh diều bay lượn.H+GV: Nhận xét..GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) . bầu trời * Khi dậy sớm.HS đọc bài SGK ..HS nêu mẫu SGK ... 282 ..GV nêu yêu cầu 2 SGK. .GV nêu yêu cầu .. bổ sung .HS nối tiếp nêu miệng ... ..Khen một số HS học tốt.HS nhắc lại .. . chấm điểm.Thi nói trước lớp .GV gợi ý. ..Tôi sẽ đi học . c) Học thuộc lòng 4. bổ sung.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. Vườn hoa ngát hương thơm.HS trả lời câu hỏi . Sau đó..Về nhà đọc lại bài.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 . bạn làm việc gì? Tôi tập thể dục. .HS đọc lại toàn bài .HS thi đọc thuộc lòng bài thơ..H+GV: Nhận xét..Tập thể dục xong bạn sẽ làm gì? . .GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) . . chốt lại.. đánh răng. có nhiều điều tốt đẹp chờ đón em b)Luyện nói: Hỏi nhau về những việc làm buổi sáng M: Sáng sớm. phân tích cấu tạo .. giúp HS thực hiện các phần còn lại ..GV nhận xét tiết học. tranh SGK và mẫu ) ..HS trao đổi nhóm đôi.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? .HS đọc. tập đặt câu theo M .

HS: Bảng con. . II. cỡ chữ…. HD tô chữ hoa: E Ê G 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. vườn hoa. Các từ ngữ: chăm học. chữa lỗi trước lớp. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Hướng dẫn viết: a. bổ sung.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Đồ dùng dạy .( Cả lớp ) GV: Quan sát. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. đánh giá.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. III. khắp vườn.HD tô. Bài mới: 1. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Khăn lau bảng. cỡ chữ các chữ hoa E Ê G .Biết tô đúng mẫu chữ. đẹp. chiều rộng.Viết nhanh. c.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uốn nắn. ương. Các hoạt động dạy . cỡ chữ…. 283 .Viết: C D Đ B.học: Nội dung A. chữa lỗi. bảng phụ . uốn nắn tư thế. H+GV: Nhận xét. vườn hoa. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.Giới thiệu bài: 2. vở tập viết. khắp vườn. viết vào vở 3. uốn nắn.học: .Mục đích yêu cầu: .GV: Mẫu chữ. hướng dẫn viết từng dòng.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa E Ê G I. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) ăm. ăp. cách cầm bút (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. phấn. chiều rộng. b. GV: Nêu rõ yêu cầu. nêu nhận xét về độ cao. đúng các vần: ăm.Nhận xét. ương. ươn. chăm học. . ươn. GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. ngát hương. ngát hương. Kiểm tra bài cũ:( . ăp.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.4. dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. 284 .

(3 ) 2.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . cá nhân ) ..) (2. uông . đánh giá. nên sợ. . lễ phép) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.Hiểu nội dung bài: Thấy được sự thông minh.Hiểu nghĩa các từ : chộp.. lễ phép. . 1. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: uôn. Giới thiệu bài. vuốt râu..) b. Ôn lại các tiếng có vần uôn. nhanh trí của Sẻ. sạch sẽ.HS trả lời . .Đọc trơn toàn bài. uông . phát hiện các tiếng.. uông. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.HS đọc. Đọc mẫu ( 30.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS+GV nhận xét..HS đọc đồng thanh.GV đọc mẫu toàn bài. đọc trước bài ở nhà C.Ai dậy sớm II. lễ phép. I. dọc đúng một số tiếng. sạch sẽ. .Luyện đọc: a. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS: SGK. vuốt râu.. phân tích cấu tạo 285 . Đồ dùngdạy – học: .HS theo dõi. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. Mục đích yêu cầu. xoa mép. Dạy bài mới. lễ phép.GV gạch chân tiếnGV: muộn .. nên sợ.TẬP ĐỌC: MƯU CHÚ SẺ A. . từ khó: hoảng lắm.HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ) . .GV chú ý theo dõi.Tìm trong bài tiếng có vần uôn . Kiểm tra bài cũ . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . xoa mép.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Từ khó: hoảng lắm.HS đọc bài trước lớp + TLCH . B.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( chộp. +Đọc từng đoạn. ...

. . . uông .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .Sẻ vụt bay đi * Thấy được sự thông minh.HS đọc lại toàn bài .HS nêu mẫu: chuồn chuồn.H+GV: Nhận xét.Nói câu chứa tiếng có vần uôn..HS nối tiếp nêu miệng . chính xác . 4.HS phát biểu . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .GV nêu yêu cầu . Nghỉ giải lao * Trò chơi: Xếp ô chữ thành câu nói đúng .GV nêu yêu cầu 2 SGK.Tìm tiếng ngoài bài có vần uôn.GV ghi bảng .Khen một số HS học tốt. buồng chuối . uông M: Bé đưa cho mẹ cuộn len.GV nhận xét tiết học. đánh giá. nhanh trí của Sẻ. .GV: HD học sinh xếp mẫu . bổ sung. nhóm) Tiết 2 3.GV nêu yêu cầu trò chơi về Sẻ .HS đọc lại .Sao anh không rửa mặt . Củng cố dặn dò (3’) .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau Ngày giảng:22.Thi xếp nhanh. .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .HD học sinh chơi theo 2 đội . chốt lại.3 TậP ĐọC: KIểM TRA GIữA Kỳ II ( Đề bài do phòng giáo dục ra) 286 . bổ sung. .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. Bé lắc chuông.GV+HS :nhận xét.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.

nhanh trí. . .HS tập kể theo nhóm . bổ sung. 1.H+GV: Nhận xét. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Con hổ ngốc nghếch. Các hoạt động dạy .HS lắng nghe . (30’) a) Giáo viên kể chuyện .Hướng dẫn kể chuyện. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.. Tranh 4: Bác nông dân đã cho hổ biết thế nào là trí khôn.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . ngạc nhiên ..HS: SGK.Đại diện nhóm kể trước lớp. Củng cố dặn dò: (4’) .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Con hổ ngốc nghếch.học: .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .HS kể chuyện trước lớp . quất vào mông con trâu to lớn.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . 3. Tranh 1: Một bác nông dân đang cày ruộng. con người bé nhỏ nhưng thông minh. B.Rùa và thỏ II.Lời người ND: chậm rãi.. uốn nắn cách kể .Nhóm khác nhận xét .. đánh giá.GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 ..Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai . . Mục đích yêu cầu.hổ không hiểu trí khôn là gì? Tranh 3: Hổ gặp bác nông dân. nhanh trí.Ghi tên bài .GV: 4 tranh minh hoạ SGK.. C. Kiểm tra bài cũ (5 ) . ..HS: Quan sát tranh .Lời hổ: thì thào.. nằn nì đòi bác cho xem trí khôn. thông minh b) Kể từng đoạn theo tranh. hổ ngạc nhiên Tranh 2: Hổ và trâu nói chuyện với nhau. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.GV quan sát. Dạy bài mới. Đồ dùng dạy .GV đánh giá.GV giới thiệu bài . .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . Giới thiệu bài: (1’) 2... 287 .HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.KỂ CHUYỆN: TRÍ KHÔN A. . con người bé nhỏ nhưng thông minh..

Động viên một số em học còn yếu. 288 .Về nhà tập kể lại câu chuyện. Khen một số em kể chuyện tốt. ..GV nhận xét tiết kể chuyện.

HS theo dõi. Củng cố dặn dò GV: Nói mẫu( SGK) HS: Nói mẫu trước lớp .HS đọc đoạn ( nhóm.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . .Mưu chú sẻ II. Kiểm tra bài cũ .RÈN ĐỌC: VẼ NGỰA A. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó . Đọc mẫu Cách thức tiến hành . 2.Trận mưa rất to . Dạy bài mới. b.Đọc trơn toàn bài +Đọc từng đoạn.GV: Nhận xét chung giờ học . phát hiện các tiếng.GV:SGK .HS: Đọc bài trước lớp .Mẹ mua bó hoa rất đẹp. bổ sung. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS: SGK. (3’) . 4. bé kể .Hiểu nội dung của bài: Bé rất thích vẽ mặc dù vẽ chưa đẹp.) .) ( 32. bức tranh. ua .GV đọc mẫu toàn bài.Thi nói trước lớp H+GV: Nhận xét. trông. .G+HS: Nhận xét. B.GV giới thiệu trực tiếp . đánh giá.Tiếp tục đọc đúng. câu khó . Giới thiệu bài.GV chú ý theo dõi. nhanh cả bài Vẽ ngựa. đánh giá (2. bài Nghỉ giải lao b) Nói câu chứa tiếng có vần ưa. đọc đảm bảo tốc độ qui định. Mục đích yêu cầu.Tập nói trong nhóm đôi . dấu phảy và các cụm từ. cá nhân) .HS:Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau 289 .HS đọc lại toàn bài . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. 1. Đồ dùng dạy – học: . (3 ) . đọc trước bài ở nhà C.Luyện đọc: a.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. ngựa.

B. Giới thiệu bài. . đánh giá.HS trả lời . phát hiện các tiếng.Tìm tiếng trong bài có vần: yêu HS: Đọc bài ( Cá nhân.GV nêu yêu cầu 1 SGK.) GV: Chỉ từng khổ thơ.Đọc đúng. I.HS đọc. Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu.TẬP ĐỌC: NGÔI NHÀ A. . đất trời. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần yêu. . .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông.HS theo dõi.Luyện đọc: a. thơm phức. .HS đọc đồng thanh.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Tìm tiếng ngoài bài có vần: iêu . +Đọc từng khổ thơ.GV đọc mẫu toàn bài. Đọc mẫu ( 30. đọc trước bài ở nhà C.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Mục đích yêu cầu.GV gạch chân tiếnGV: yêu . xao xuyến. thơm phức.) (2.Mưu chú sẻ II. Đồ dùngdạy – học: . đọc nhẩm( 2 lượt ) .) b. lảnh lót. đọc đúng một số tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . . dấu phảy và các cụm từ. . .GV sửa tư thế ngồi cho HS . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .HS tìm tiếng ngoài bài có vần iêu 290 . iêu . Từ khó: hàng xoan. đồng thanh) H+GV: Nhận xét. HS: Đọc trơn toàn bài . lảng lót. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. nhanh cả bài Ngôi nhà. lảnh lót. HD học sinh nhận biết khổ thơ. từ khó: hàng xoan..GV chú ý theo dõi. 1. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS: SGK. Kiểm tra bài cũ . phân tích cấu tạo . cách đọc từng khổ thơ + HS đọc khổ thơ theo nhóm. nói được câu chứa tiếng có vần iêu. (3 ) 2. Dạy bài mới. Hiểu nghĩa các từ : thơm phức.Hiểu nội dung của bài: : Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ. xao xuyến.GV nêu yêu cầu 2 SGK..Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. . Đọc những dòng thơ có tiếng yêu..

GV nêu yêu cầu .Khen một số HS học tốt. Tiết 2 3. .HS nhắc lại .Về nhà đọc lại bài. * Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ.GV gợi ý. bổ sung.Nói câu chứa tiếng có vần iêu M: Bé được phiếu bé ngoan. giúp HS thực hiện luyện nói . chấm điểm.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) ...H+GV: Nhận xét. .GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần .HS đọc lại toàn bài . .Thi nói trước lớp .HS trả lời câu hỏi .HS đọc. ) a) Tìm hiểu nội dung bài .GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK) .Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .ở ngôi nhà mình bạn nhỏ + Nhìn thấy: hàng xoan trước ngõ đang nở hoa + Nghe thấy: Tiếng chim hót đầu hồi + Ngửi thấy: rạ thơm phức.HS nối tiếp nêu miệng . 291 .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)? .GV nhận xét tiết học. c) Học thuộc lòng 4.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .HS nêu mẫu SGK . b)Luyện nói: Nói về ngôi nhà em mơ ước M: Em mơ ước ngôi nhà của mình trong tương lai sẽ đầy tiếng chim hót và tràn ánh mặt trời. . phân tích cấu tạo .H+GV: Nhận xét.. bổ sung . .HS thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ mà em thích.HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV.HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc bài SGK .HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân . tranh SGK và mẫu ) . chốt lại.GV+HS nhận xét. Củng cố dặn dò (3’) . tập đặt câu theo M .

uốn nắn.học: . nêu nhận xét về độ cao. đẹp. iêu.HS: Bảng con. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5 phút) uôi. chữa lỗi trước lớp. viết đẹp. H+GV: Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ….( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. HD tô chữ hoa: H I K 3 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. yêu mến . b. uốn nắn tư thế.Biết tô đúng mẫu chữ. GV: Nêu rõ yêu cầu. Chấm chữa bài: ( 18 phút ) (4 phút ) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .( Cả lớp ) GV: Quan sát.Viết nhanh.GV: Mẫu chữ.Giới thiệu bài: 2. tưới cây. đúng các vần: uôi. đánh giá. chiều rộng. Bài mới: 1. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).Nhận xét. uốn nắn. viết đẹp. (2 phút) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. bổ sung. iết. ươi. Khăn lau bảng. iêu. iết. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. chữa lỗi.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: H I K I. Các hoạt động dạy . vở tập viết.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. ươi. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. hướng dẫn viết từng dòng. Kiểm tra bài cũ:( . II.Đồ dùng dạy . . cỡ chữ các chữ hoa H I K . uyết.Viết: E Ê G B. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.Hướng dẫn viết: a. phấn. hiếu thảo. III. uyết. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. 292 . Các từ ngữ: nải chuối. duyệt binh. chiều rộng.HD tô. yêu . viết vào vở 3. tưới cây.học: Nội dung A. nải chuối. yêu . hiếu thảo. duyệt binh. bảng phụ . yêu mến c.

dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học.4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. 293 .

uốn nắn. oan. bảng con. yêu. . xao xuyến. thơm phức.Bài mới: 1. c) Đánh giá ( 5 phút ) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .học: Nội dung A. đảm bảo tốc độ bài Ngôi nhà .Nhận xét.Củng cố cách viết: iêu.GV: Chữ mẫu. oan. xao xuyến. ước. . Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. III. Đồ dùng dạy – học: . viết chính xác. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (14 ph) yêu..Biết viết đúng mẫu chữ.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát.Mục đích yêu cầu: . GV: Nhận xét chung giờ học 294 . phấn.Viết: iêu.HS: Vở ô li. uyên..Kiểm tra bài cũ: (3 phút) . thơm phức B.Rèn viết: Ngôi nhà I. cỡ chữ. bổ sung trước lớp. II. Các hoạt động dạy .Giới thiệu bài: (1 phút) 2. Củng cố. trước ngõ. lảnh lót. đánh giá.Rèn tính cẩn thận cho HS. tiếng chim. iêng. dặn dò: (2 phút) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. nở b)Luyện viết vở ô li (15 phút) Em yêu ngôi nhà Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm. bảng phụ . uyên. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. . H+GV: Nhận xét. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. 3.

từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Giới thiệu bài. . . .TẬP ĐỌC: QUÀ CỦA BỐ A.GV nêu yêu cầu 1 SGK. phát hiện các tiếng.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . 1. Kiểm tra bài cũ .Đọc trơn toàn bài. về phép. về phép.HS trả lời .GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: lần nào. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS đọc bài trước lớp + TLCH . .HS theo dõi. b. đọc trước bài ở nhà C. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: oan.HS+GV nhận xét. cá nhân ) .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. phân tích cấu tạo . . vững . . luôn luôn.Nói câu chứa tiếng có vần oan.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( vững vàng.Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết của hai bố con B.HS đọc. vững vàng.Hiểu nghĩa các từ : vững vàng. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Mục đích yêu cầu.Luyện đọc: a. về phép .GV chú ý theo dõi. Ôn lại các tiếng có vần oan. vàng. Đọc mẫu ( 30. về phép) +Đọc từng đoạn.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Đồ dùngdạy – học: .) .GV gạch chân tiếnGV: ngoan . đọc nhẩm( 2 lượt ) . I.Tìm trong bài tiếng có vần oan GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV đọc mẫu toàn bài. oát. oat 295 . từ khó: lần nào.Ngôi nhà II.) (2. luôn luôn. đánh giá. bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Dạy bài mới. (3 ) 2. dọc đúng một số tiếng.HS: SGK. . uông .HS đọc đồng thanh.

Thi nói trước lớp . chốt lại.HS tập nói trong nhóm về nghề nghiệp của bố mình. nghìn cái thương. 4. Củng cố dặn dò (3’) .Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đảo xa .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 296 .HS phát biểu .Khen một số HS học tốt.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.M: Chúng em vui liên hoan Chúng em thích hoạt động.GV nêu yêu phần luyện nói . bổ sung. nghìn lời chúc và nghìn cái hôn * Tình cảm thân thiết của hai bố con Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau về nghề nghiệp của bố M: Bố bạn làm nghề gì? Bố mình là bác sĩ.Bố gửi cho bé nghìn cái nhớ. .H+GV: Nhận xét. bổ sung.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. .GV nêu yêu cầu . . .GV: HD học sinh mẫu SGK . . . nhóm) . đánh giá.HS đọc lại toàn bài .GV nhận xét tiết học. ) a)Tìm hiểu nội dung bài .GV+HS :nhận xét.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 . Tiết 2 3.

HS: SGK.TẬP ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A. I.GV chú ý theo dõi. hoảng hốt . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. hoảng hốt.HS+GV nhận xét.Đọc trơn toàn bài. . đút tay. khóc oà.HS đọc. phân tích cấu tạo .GV sửa tư thế ngồi cho HS . . (3 ) 2. . bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôn. uông . Nói được câu chứa tiếng có vần: ưt hoặc uc. . .Tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . cá nhân ) . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. từ khó: cắt bánh. khóc oà) +Đọc từng đoạn.Luyện đọc: a. Mục đích yêu cầu. uc. dọc đúng một số tiếng. đứt tay. 1. đọc trước bài ở nhà C. .Quà của bố II.GV nêu yêu cầu 1 SGK. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS trả lời . phát hiện các tiếng. Từ khó: cắt bánh.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc đồng thanh.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.) (2. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( hoảng hốt. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . đánh giá. Giới thiệu bài. Kiểm tra bài cũ .Tìm trong bài tiếng có vần ưt GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. Đồ dùng dạy – học: .) b.HS theo dõi.Hiểu nghĩa các từ : hoảng hốt. Ôn lại các tiếng có vần ut.Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. Dạy bài mới.GV đọc mẫu toàn bài. uc 297 .GV gạch chân tiếnGV:đứt . . .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .HS đọc bài trước lớp + TLCH . Đọc mẫu ( 30. Tìm được tiếng trong bài có vần ưt. Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt.

GV: HD học sinh mẫu SGK . bổ sung.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .HS tập nói trong nhóm . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .GV nêu yêu cầu ..HS phát biểu .GV+HS :nhận xét. đánh giá . Củng cố dặn dò (3’) . chốt lại. uc M: Mứt tết rất ngon.HS đọc lại toàn bài . . . Tiết 2 3. đánh giá.GV nêu yêu phần luyện nói . . .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Thi nói trước lớp .Mẹ về bé khóc oà lên vì muốn làm nũng mẹ * Cậu bé làm nũng mẹ Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4.GV nêu yêu cầu . .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. nhóm) .Bị đứt tay cậu bé không khóc . Cá mực nướng rất thơm.H+GV: Nhận xét.GV nhận xét tiết học. bổ sung.Nói câu chứa tiếng có vần ưt.H+GV: Nhận xét. uc .Khen một số HS học tốt. bổ sung.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 298 .HS tìm tiếng ngoài bài coa vần ưt.

Giới thiệu bài: (1’) 2... .GV: 4 tranh minh hoạ SGK. uốn nắn cách kể .GV đánh giá. Mục đích yêu cầu. Kiểm tra bài cũ (5 ) .HS lắng nghe .Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: B.. .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 . .GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 .H+GV: Nhận xét. .HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện. (30’) a) Giáo viên kể chuyện . Tranh 1: Hai mẹ con cô bé sống trong túp lều. kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. .HS tập kể theo nhóm . 299 . * Ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của người con 3. Các hoạt động dạy . bổ sung. mẹ bị ốm.Trí khôn II.HS: SGK.HS kể chuyện trước lớp . đánh giá.học: .. Dạy bài mới... Tranh 2: Cô bé vội đi mời thầy thuốc. .KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA CÚC TRẮNG A.Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai .Lời con: lo lắng trầm . Đồ dùng dạy . Tranh 3: Cô bé đến gốc cây.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. gặp cụ già toá bạc.GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . C. c) Kể toàn bộ câu chuyện . 1. . b) Kể từng đoạn theo tranh.GV quan sát.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật .Hướng dẫn kể chuyện. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.Ghi tên bài .. Củng cố dặn dò: (4’) GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.Nhóm khác nhận xét . đã thấy bông hoa cúc trắng. Dựa vào tranh minh hoạ. các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh.Đại diện nhóm kể trước lớp.GV giới thiệu bài .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK .HS: Quan sát tranh .Lời người mẹ: thì thào. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.

.Về nhà tập kể lại câu chuyện. Động viên một số em học còn yếu.. Khen một số em kể chuyện tốt.GV nhận xét tiết kể chuyện. 300 .

HS + GV nhận xét. phát hiện các tiếng. . Đồ dùng dạy – học: . đọc đảm bảo tốc độ qui định.GV: SGK.GV đọc mẫu toàn bài.RÈN ĐỌC: VÌ BÂY GIỜ MẸ MỚI VỀ A. đánh giá.GV nêu yêu phần luyện nói . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS: SGK.Tiếp tục đọc đúng.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc bài trước lớp + TLCH .Khen một số HS học tốt. (3’) . . .HS đọc đồng thanh. đọc nhẩm( 2 lượt ) . uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. dấu phảy và các cụm từ.) .Luyện đọc: a. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. (3 ) 2. bổ sung. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. Mục đích yêu cầu. Đọc mẫu ( 30. . đọc trước bài ở nhà C.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. 301 .Thi nói trước lớp . Kiểm tra bài cũ . .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . đánh giá. 1. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV: HD học sinh mẫu SGK . bảng phụ .GV nhận xét tiết học.Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ B. b. I.) (2.GV+HS :nhận xét. Dạy bài mới. Giới thiệu bài.HS theo dõi. . .GV chú ý theo dõi. Củng cố dặn dò . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau M: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không? 4. nhanh cả bài Vì bây giờ mẹ mới về.Quà của bố II. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS tập nói trong nhóm .

.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 302 .

Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. nói được câu chứa tiếng có vần en hoặc oen . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . .HS theo dõi.HS đọc đồng thanh. Đồ dùngdạy – học: . . .Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. ngan ngát.HS: SGK.) (2. (3 ) 2. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần en... Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. thu hoạch. cách đọc từng đoạn. Dạy bài mới. nhanh cả bài Đầm sen. đọc nhẩm( 2 lượt ) . từ khó: xanh mát. Mục đích yêu cầu. đánh giá. .Tìm tiếng ngoài bài có vần: en. B. Kiểm tra bài cũ . ngan ngát.Luyện đọc: a... . Đọc mẫu ( 30. hương sen thơm ngát.. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần en.. ven.GV gạch chân tiếnGV: sen. nen. thanh khiết.HS đọc. đồng thanh) H+GV: Nhận xét.Đọc đúng. mèn.HS trả lời . 1. Giới thiệu bài.Tìm tiếng trong bài có vần: en . . thanh khiết. quen HS: Đọc bài ( Cá nhân. chen. dấu phảy và các cụm từ. nhị( nhuỵ) thanh khiết. . đọc đúng một số tiếng. phát hiện các tiếng. cánh hoa..HS tiếp nối đọc từng câu BP) .) b. ngan ngát. ngan ngát. xoè ra.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Hiểu nội dung của bài: Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp.GV nêu yêu cầu 1 SGK. +Đọc từng khổ thơ. HS: Đọc trơn toàn bài . I.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ (đài sen. oen + men. Từ khó: xanh mát. cánh hoa. + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. thu hoạch. đọc trước bài ở nhà C. + HS đọc đoạn theo nhóm. hẹn.GV đọc mẫu toàn bài. II. phân tích cấu tạo 303 .Vì bây giờ mẹ mới về. Hiểu nghĩa các từ : đài sen. nhị( nhuỵ) thanh khiết. .GV chú ý theo dõi. HD học sinh nhận biết đoạn.TẬP ĐỌC: ĐẦM SEN A. GV: Chỉ từng đoạn. xoè ra. oen ..

Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen M: Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay Lan nhoẻn miệng cười.Cây sen mọc trong đầm. . b)Luyện nói: Nói về sen M: .Khen một số HS học tốt.+ nhoẻn. .GV nêu yêu cầu 2 SGK. chốt lại KQ đúng .HS đọc lại toàn bài . chốt lại. giúp HS thực hiện luyện nói . phân tích cấu tạo . .HS nhắc lại . phô đài sen và nhị vàng . to . bổ sung.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. chấm điểm. tập đặt câu theo M . 304 . . thanh khiết * Tả đầm sen với hoa sen rất đẹp. 3. Củng cố dặn dò (3’) . .GV nhận xét tiết học. tìm tiếng ngoài bài có vần en.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi.Hương sen thơm ngát. hương sen thơm ngát.Cánh hoa phớt hồng.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) ...GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở .HS nối tiếp nêu miệng . . bổ sung. .GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? .Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân .. . bổ sung .HS nêu mẫu SGK .GV+HS nhận xét.HS trả lời câu hỏi .Về nhà đọc lại bài.Thi nói trước lớp .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần en. ) a) Tìm hiểu nội dung bài .Lá sen màu xanh. tranh SGK và mẫu ) .HS đọc.HS trao đổi nhóm đôi. Tiết 2 3. oen . oen trước lớp H+GV: Nhận xét.GV gợi ý.H+GV: Nhận xét.

đoạt giải.Viết: H. . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. chiều rộng. cỡ chữ các chữ hoa L M N . bảng phụ .HD tô. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oan.Mục đích yêu cầu: . đoạt giải. Các hoạt động dạy . phấn. cái xoong. ong. chiều rộng. uốn nắn. ong. vở tập viết. nhoẻn cười. viết vào vở (18’) 3. II.học: . oen. K B. oen. III. Khăn lau bảng. chữa lỗi.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đánh giá. đẹp.Đồ dùng dạy . c. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. Kiểm tra bài cũ: .GV: Mẫu chữ. đúng các vần: oan.( Cả lớp ) GV: Quan sát.( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. hoa sen. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . cái xoong. chữa lỗi trước lớp.Biết tô đúng mẫu chữ. nêu nhận xét về độ cao. oong .Giới thiệu bài: 2. cỡ chữ…. bổ sung. . I. 305 . oat. trong xanh. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. GV: Nêu rõ yêu cầu. hướng dẫn viết từng dòng. en. oong . uốn nắn. hoa sen.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. uốn nắn tư thế. ’ b. nhoẻn cười.HS: Bảng con. ngoan ngoãn. oat. Các từ ngữ: ngoan ngoãn.Hướng dẫn viết: a. HD tô chữ hoa: L M N (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.Viết nhanh. H+GV: Nhận xét. Bài mới: 1. en. cỡ chữ…. trong xanh.Nhận xét.học: Nội dung A.TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: L M N I.

306 .4. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học. Củng cố.

Các hoạt động dạy . 3. H+GV: Nhận xét. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. b)Luyện viết vở ô li (15’) Hoa sen đua nhau vươn cao. xoè ra. cỡ chữ. đảm bảo tốc độ bài Đầm sen .Bài mới: 1. nhoẻn cười.GV: Chữ mẫu. cái xoong. viết chính xác.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. bổ sung trước lớp. Đài.Rèn tính cẩn thận cho HS. đánh giá. phấn. Củng cố. nhoẻn cười. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Đầm sen.Viết: ngoan ngoãn. cánh hoa đỏ nhạt.HS: Vở ô li. III. II. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. ngan ngát. GV: Nêu rõ yêu cầu. . B. dẹt lại HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học 307 .. Hương. Hoa. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết..Kiểm tra bài cũ: (3 ) . bảng phụ . sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .Nhận xét.. đoạt giải.Giới thiệu bài: (1’) 2.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. cái xoong.Rèn viết: Đầm sen I. xanh thẫm.Mục đích yêu cầu: . thanh khiết. Khi nở.. . uốn nắn.Củng cố cách viết: oan. oat. bảng con. oong. Đồ dùng dạy – học: .Biết viết đúng mẫu chữ. oen. thì dẹt lại..

cá nhân ) . Mục đích yêu cầu.) b. đọc nhẩm( 2 lượt ) . +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ong. Từ khó: kiễng chân.GV nêu yêu cầu 1 SGK.) .Ai gọi đó? .HS+GV nhận xét. +Đọc từng đoạn.Tôi là thỏ. soạn sửa. nai. (2. soạn sửa. dọc đúng một số tiếng.Luyện đọc: a. cốc. gạc..HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . bài Cốc.Đầm sen II. buồm thuyền . oong. buồm thuyền) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. cốc! .GV sửa tư thế ngồi cho HS . 308 . gạc.GV đọc mẫu toàn bài. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . soạn sửa.Đọc trơn toàn bài.GV chú ý theo dõi.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . 2..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (kiễng chân. 1. phát hiện các tiếng..Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Dạy bài mới. . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. soạn sửa. đọc trước bài ở nhà C. Đọc mẫu ( 30. Đồ dùng dạy – học: . B. buồm thuyền. đánh giá.HS: SGK. Ôn lại các tiếng có vần ong. (3 ) .. buồm thuyền. Kiểm tra bài cũ . .HS đọc đồng thanh. I.Hiểu nghĩa các từ : kiễng chân.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện.HS theo dõi. oong .Hiểu nội dung bài: Các bạn: thỏ.TẬP ĐỌC: MỜI VÀO A. . từ khó: kiễng chân..Nếu là thỏ Cho xem tai. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . Giới thiệu bài. Đọc đúng nhịp thơ .. .

tìm tiếng ngoài bài có vần ong.HS trao đổi nhóm đôi. nai.HS phát biểu .H+GV: Nhận xét. .GV: HD học sinh mẫu SGK .HS đọc. đẩy buồm thuyền. oong .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ong.... chốt lại KQ . 4. . phân tích cấu tạo tiếng.GV gạch chân tiếnGV: ngoan . quạt mát. .HS tập nói trong nhóm về những con vật em yêu thích .Thi nói trước lớp . đánh giá. .Gió được mời vào cùng đón trăng. Nghỉ giải lao * Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích M: Tôi rất yêu con sáo của tôi. gió đã đến gõ cửa ngôi nhà và được mời vào thân thiện. từ .GV+HS :nhận xét. bổ sung. . Nó hót rất hay.Tìm trong bài tiếng có vần ong .HS đọc lại toàn bài .GV nhận xét tiết học. bổ sung.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. . phân tích cấu tạo . ) a)Tìm hiểu nội dung bài .GV nêu yêu cầu 2 SGK. oong trước lớp H+GV: Nhận xét. . oong M: Chong chóng Xoong canh Tiết 2 3. nai. Nó thích ăn châu chấu.HS trả lời .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .Tìm tiếng ngoài bài có vần ong.Khen một số HS học tốt.. chốt lại. Củng cố dặn dò (3’) .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 309 .GV nêu yêu phần luyện nói . bổ sung.Các bạn: thỏ.. * Các bạn: thỏ. gió đã đến gõ cửa .HS đọc.

...Hiểu nội dung bài: Tả vẻ đẹp của chú công trống. rẻ quạt.. Tìm tiếng ngoài bài có vần oc. Đọc mẫu ( 30. Tranh con công sưu tầm thêm . + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oc. Tìm được tiếng trong bài có vần oc.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .. đọc nhẩm( 2 lượt ) ..HS: SGK.Luyện đọc: a. ooc. .GV đọc mẫu toàn bài.. 1. lóng lánh. rẻ quạt. lóng lánh..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. +Đọc từng đoạn.. . lóng lánh.) b. B.Hiểu nghĩa các từ : nâu gạch. rực rỡ. ba năm.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS theo dõi.Mời vào II. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. phát hiện các tiếng.) (2. Giới thiệu bài.Tìm trong bài tiếng có vần oc .. . từ khó: nâu gạch. . ooc . I. rẻ quạt. .. đánh giá. Ôn lại các tiếng có vần oc. xiêm áo.. Kiểm tra bài cũ . Mục đích yêu cầu. . (3 ) 2. rực rỡ. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . dọc đúng một số tiếng. Đồ dùng dạy – học: . xiêm áo.TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG A.Đọc trơn toàn bài.. ooc. . giương.HS trả lời .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (nâu gạch.HS+GV nhận xét. Nói được câu chứa tiếng có vần: oc hoặc ooc. . .HS đọc đồng thanh. Dạy bài mới. Từ khó: nâu gạch. cá nhân ) . đọc trước bài ở nhà C. giương. lóng lánh. rực rỡ. rẻ quạt. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành ..GV gạch chân tiếng : ngọc 310 .GV nêu yêu cầu 1 SGK. đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. bài Sau hai.) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV chú ý theo dõi.HS đọc bài trước lớp + TLCH . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.

GV+HS :nhận xét. phân tích cấu tạo .HS hát đồng thanh( Tập tầm vông con công nó múa. biết xoè cái đuôi thành hình rẻ quạt. bổ sung.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. .Vẻ đẹp của chú công sau hai.. ooc trước lớp H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo tiếng.Khen một số HS học tốt.HS phát biểu .HS hát trước lớp .Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .) trong nhóm kết hợp động tác. ooc ..HS đọc. ooc M: Con cóc là cậu ông giời...GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. .H+GV: Nhận xét.GV nêu yêu cầu 2 SGK. tìm tiếng ngoài bài có vần oc.GV: HD học sinh tìm bài hat nói về con công . . Nghỉ giải lao * Hát: Hát bài hat về con công 4.Tìm tiếng ngoài bài có vần oc. .GV nhận xét tiết học. .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . từ ..Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oc. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . chốt lại. đánh giá.HS đọc.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 311 . ba năm * Tả vẻ đẹp của chú công trống.Lúc mới chào đời chú công có bộ lông màu nâu gạch. bổ sung. ooc .Nói câu chứa tiếng có vần oc. bổ sung. Bé mặc quần sooc.GV nêu yêu . .GV nêu yêu cầu . . .HS đọc lại toàn bài . . nhóm) Tiết 2 3. Củng cố dặn dò (3’) .HS trao đổi nhóm đôi. chốt lại KQ .

GV quan sát.Bông hoa cúc trắng II. GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét. đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.... đánh giá..GV đánh giá. . Mục đích yêu cầu..Lời Bác Hồ: nhẹ nhàng.GV: 4 tranh minh hoạ SGK. thân mật.Đại diện nhóm kể trước lớp. bổ sung.Nhóm khác nhận xét . . Giới thiệu bài: (1’) 2. Các hoạt động dạy .KỂ CHUYỆN: NIỀM VUI BẤT NGỜ A.Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Đồ dùng dạy .Lời các bạn nhỏ:vui sướng..Hướng dẫn kể chuyện.HS tập kể theo nhóm ...học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I. Tranh 4: Cuộc chia tay giữa Bác và các cháu.GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .HS lắng nghe ...HS: SGK. . .. C. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà. 312 . Tranh 1: Cô giáo cùng HS đi qua Phủ chủ tịch..GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2 c) Kể toàn bộ câu chuyện * Bác Hồ rát thương yêu các cháu thiếu nhi.Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật . Dạy bài mới.. Tranh 3: Bác đang trò chuyện với các cháu ngoài vườn... Kiểm tra bài cũ (5 ) .Ghi tên bài .. uốn nắn cách kể . Tranh 2: Đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô giáo và các cháu vào thăm bác.HS kể chuyện trước lớp .. 1.. .GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK . . B..HS biết dựa vào tranh minh hoạ. .HS: Quan sát tranh .. .. hồn nhiên . . b) Kể từng đoạn theo tranh...GV giới thiệu bài .học: .H+GV: Nhận xét. các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. (30’) a) Giáo viên kể chuyện .GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh ...

Khen một số em kể chuyện tốt. Động viên một số em học còn yếu.3. .Về nhà tập kể lại câu chuyện.GV nhận xét tiết kể chuyện. Củng cố dặn dò: (4’) . 313 .

I.Khen một số HS học tốt.GV chú ý theo dõi. Mục đích yêu cầu. đọc trước bài ở nhà C.Thi nói trước lớp .Tiếp tục đọc đúng.HS theo dõi. Đồ dùng dạy – học: . Dạy bài mới.HS: SGK.GV đọc mẫu toàn bài.GV: HD học sinh mẫu SGK . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV+HS :nhận xét.GV nêu yêu phần luyện nói .HS đọc đồng thanh.RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG A. (2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.) . Mỗi khi mình đi học về. . 1.. đánh giá. phát hiện các tiếng. nhanh cả bài Chú công. B.GV giới thiệu trực tiếp 2.. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói về những con vật mà em yêu thích M: Mình rất yêu chú cún con nhà mình. Củng cố dặn dò (3’) . . Đọc mẫu ( 30.. . b. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.HS đọc bài trước lớp + TLCH . (3 ) . 4. bảng phụ .) . dấu phảy và các cụm từ.Hiểu nội dung bài: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các cháu thiếu nhi với Bác Hồ. .GV: SGK. đọc nhẩm( 2 lượt ) . .GV nhận xét tiết học. .Mời vào II. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Kiểm tra bài cũ . ..HS tiếp nối đọc từng câu SGK .Luyện đọc: a. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 314 .HS + GV nhận xét. nó quấn quýt bên cạnh như nhớ mình lắm.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. đọc đảm bảo tốc độ qui định..HS tập nói trong nhóm . Giới thiệu bài. bổ sung. . đánh giá. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .

trêu.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ BP) . bôi bẩn.GV nêu yêu cầu 1 SGK. GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. đọc đúng một số tiếng. trêu. đọc trước bài ở nhà C. vuốt tóc. phát hiện các tiếng.) (2. . đồng thanh) H+GV: Nhận xét. đứng dậy. đứng dậy. (3 ) 2..GV gạch chân tiếnGV: vuốt . từ khó: chuyện.HS: SGK.HS trả lời . Dạy bài mới. đứng dậy..Tìm tiếng trong bài có vần: uôt . nhanh cả bài Chuyện ở lớp.GV chú ý theo dõi. Kiểm tra bài cũ . tìm tiếng ngoài 315 ... + tuốt lúa. ở lớp... Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Giới thiệu bài.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng.. Đọc mẫu ( 30. B. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. bôi bẩn.. . chẳng nhớ nổi. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần uốc. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .. . .. bôi bẩn. . uôc + buộc.HS đọc. I.) b. đánh giá. . HS: Đọc bài ( Cá nhân. luộc.HS theo dõi.Chú công II.Tìm tiếng ngoài bài có vần: uôt. +Đọc từng khổ thơ. uôc .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( ở lớp.GV đọc mẫu toàn bài.TậP ĐỌC: CHUYỆN Ở LỚP A. Mục đích yêu cầu. . uốt.Đọc đúng. vuốt tóc. HD học sinh nhận biết cách đọc từng khổ thơ + HS đọc đoạn theo nhóm. .. đứng dậy. đọc nhẩm( 2 lượt ) . + Đại diện các nhóm đọc đoạn trước lớp. Từ khó: chuyện.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Luyện đọc: a. vuốt tóc.HS trao đổi nhóm đôi. bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uôt. 1. muốt.. trêu. chẳng nhớ nổi..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Hiểu nghĩa các từ : ở lớp. ) GV: Chỉ từng khổ thơ. Đồ dùngdạy – học: . bôi bẩn..HS đọc đồng thanh.GV nêu yêu cầu 2 SGK. . phân tích cấu tạo . ở lớp. buốt.Hiểu nội dung của bài: Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp. tuộc. . vuốt tóc. HS: Đọc trơn toàn bài . trêu.

.GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK) .GV đưa ra câu hỏi tiếp theo ở SGK và 1 số câu hỏi gợi mở . bổ sung.Về nhà đọc lại bài.2 HS lên thực hiện ( mẫu ) . chấm điểm. Bạn Hùng trêu bé. chốt lại.Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò (3’) bài có vần en.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần uôt.HS đọc.GV nhận xét tiết học.GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi nở hoa sen đẹp như thế nào)? . phân tích cấu tạo .H+GV: Nhận xét. Bạn Mai tay đầy mực. ) a) Tìm hiểu nội dung bài .HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV. uôc trước lớp H+GV: Nhận xét. oen . bổ sung.Tiết 2 3.Thi nói trước lớp . 316 . b)Luyện nói: Hãy kể với bố mẹ Hôm nay ở lớp em ngoan 3. . tranh SGK và mẫu ) . .HS đọc lại toàn bài . chốt lại KQ đúng . . .Bạn nhỏ kể ch mẹ nghe nhiều chuyện ở lớp: Bạn Hoa không học bài.GV gợi ý.HS trả lời câu hỏi .GV+HS nhận xét.HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân . giúp HS thực hiện luyện nói .Mẹ muốn bé kể ở lớp bé ngoan thế nào? * Bé kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói ( 32 .

Bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ: .( Cả lớp ) GV: Quan sát.GV: Mẫu chữ. H+GV: Nhận xét. cỡ chữ…. vở tập viết. II. con cừu. luộc bài. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. ưu. ươu . con cừu. cỡ chữ….học: Nội dung A. đẹp. hướng dẫn viết từng dòng. ốc bươu c.( Cả lớp ) GV: Quan sát. Ơ.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. đúng các vần: uôt. chiều rộng. đánh giá.HD tô.Đồ dùng dạy . P b. Ô. cỡ chữ các chữ hoa O.Giới thiệu bài: 2.Biết tô đúng mẫu chữ. viết vào vở (18’) 3. uôc.học: . Các hoạt động dạy . 317 . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. uốn nắn. chữa lỗi. P . Ô. bảng phụ . HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.HS: Bảng con. Ơ. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) uôt. chiều rộng. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. uốn nắn. ốc bươu . III. ươu chải chuốt. Ơ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.Hướng dẫn viết: a. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). chữa lỗi trước lớp. Khăn lau bảng. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . Ô.Nhận xét.Mục đích yêu cầu: . P I. luộc bài. uốn nắn tư thế. phấn.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Viết: L M N B. GV: Nêu rõ yêu cầu. nêu nhận xét về độ cao. . ưu. ’ O. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: O. uôc. bổ sung. Các từ ngữ: chải chuốt.Viết nhanh.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học.4. 318 .

GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết.. bổ sung trước lớp.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. III. đứng dậy. II.... HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. Đồ dùng dạy – học: . chẳng nhớ nổi.Củng cố cách viết: chuyện. bôi bẩn. tuốt lúa B. .. ở lớp. H+GV: Nhận xét.GV: Chữ mẫu. b)Luyện viết vở ô li (15’) Chuyện ở lớp .Rèn tính cẩn thận cho HS..Bài mới: 1. vuốt tóc. vuốt tóc. đánh giá.HS: Vở ô li.. bảng phụ . chẳng nhớ nổi. bảng con. buốt tay. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . GV: Nhận xét chung giờ học 319 .Giới thiệu bài: (1’) 2. 3.Kiểm tra bài cũ: (3 ) .. . bôi bẩn.Viết: bạch tuộc. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) chuyện. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. Củng cố.Mục đích yêu cầu: . cỡ chữ. .Nhận xét.. trêu. uốn nắn. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. trêu. ở lớp.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. Các hoạt động dạy . phấn.Mẹ có biết ở lớp Bạn hoa không học bài Sáng nay cô giáo gọi Đứng dạy đỏ bừng tai. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Chuyện ở lớp.Biết viết đúng mẫu chữ. viết chính xác. sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. đứng dậy..Rèn viết: Chuyện ở lớp I.

Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học . uốn nắn Cái đuôi tôi ốm// GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm .) .GV nêu yêu cầu 1 SGK.Luyện đọc: a. đến trường. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Học thuộc lòng bài thơ B.TẬP ĐỌC: MEÒ CON ĐI HỌC A. toáng từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS theo dõi. ươu . kiếm cớ.Hiểu nghĩa các từ : buồn bực.HS+GV nhận xét. bài Mèo con buồn bực/ GV: Nêu rõ yêu cầu Mai phải đén trường/ HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) Bèn kiếm cớ luôn/ GV: Quan sát. 2.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . (2. cừu. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu. cừu . cái đuôi.HS trả lời 320 .GV chú ý theo dõi. Kiểm tra bài cũ . . cừu.Đại diện nhóm đọc trước lớp +Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . kiếm cớ. . +Đọc từng đoạn. I.) . ươu.Đọc trơn toàn bài. từ khó: buồn bực. Dạy bài mới. toáng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. cừu. dọc đúng một số tiếng. 1.Chuyện ở lớp II. Ôn lại các tiếng có vần ưu.Tìm trong bài tiếng có vần ưu . (3 ) .HS: SGK. Giới thiệu bài. .GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: buồn bực. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Đọc đúng nhịp thơ .GV đọc mẫu toàn bài.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . Đồ dùng dạy – học: . kiếm cớ. đọc trước bài ở nhà C.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. cái đuôi. đánh giá. cái đuôi. b. kiếm cớ. phát hiện các tiếng.HS đọc bài trước lớp + TLCH . . Đọc mẫu ( 30. cái đuôi.HS đọc đồng thanh. Mục đích yêu cầu. đến trường.

Củng cố dặn dò (3’) .Cái đuôi tôi ốm .HS đọc.Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu.. bướu.Tìm hiểu nội dung bài a)Tìm hiểu nội dung bài . bổ sung .GV nhận xét tiết học. phân tích cấu tạo ..HS đọc.HS phát biểu . khướu.. ươu . . bổ sung..GV: HD học sinh mẫu SGK . từ .HS nối tiếp nêu miệng .Khen một số HS học tốt. . 4..Nói câu chứa tiếng có vần ưu hoặc ươu M: Cây lựu vừa bói quả Đàn hươu uống nước suối. bổ sung.HS nhắc lại . phân tích cấu tạo tiếng. ) Nghỉ giải lao * Luyện nói: Hỏi nhau: Vì sao bạn thích đi học? M: Vì sao bạn thích đi học? Vì đến trường có nhiều bạn bè Được học tập ..GV nêu yêu phần luyện nói . đánh giá. mưu..H+GV: Nhận xét.HS nêu mẫu SGK . .GV+HS :nhận xét. . ươu + hưu. Tiết 2 3. chốt lại KQ .GV nêu yêu cầu 2 SGK. . tìm tiếng ngoài bài có vần ưu.Thi nói trước lớp ..H+GV: Nhận xét. tựu trường + rượu.HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? .GV gạch chân tiếnGV: ngoan .HS trao đổi nhóm đôi.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 321 . .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ưu.HS trao đổi nhóm đôi.GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài. . chốt lại.HS đọc lại toàn bài .Cắt đuôi là khỏi * Mèo con lười học ( 32 . bổ sung. tập đặt câu theo M . ươu trước lớp H+GV: Nhận xét.

Ôn lại các tiếng có vần uc.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . Đọc mẫu ( 30. đọc nhẩm( 2 lượt ) .. sửa lại. .TẬP ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A. Nói được câu chứa tiếng có vần: uc hoặc ut. .// + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc.HS theo dõi.GV đọc mẫu toàn bài. Tìm được tiếng trong bài có vần uc. 322 ./đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn/ trên lưng bạn. cá nhân ) . Mục đích yêu cầu. là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B.) (2. sửa lại.) b. đọc trước bài ở nhà C.Luyện đọc: a.GV chú ý theo dõi. phát hiện các tiếng.HS đọc đồng thanh. đánh giá.HS: SGK. dọc đúng một số tiếng.Tìm trong bài tiếng có vần uc. nằm. ut.HS+GV nhận xét.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt. từ khó: liền. 1. ngượng +Đọc từng đoạn. nằm. Đồ dùng dạy – học: .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .GV gạch chân tiếng : cúc. Từ khó: liền. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu..HS trả lời . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .GV sửa tư thế ngồi cho HS .Mời vào II. . I. (3 ) 2. . bút.Đọc trơn toàn bài.HS đọc bài trước lớp + TLCH . . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát.. ut . ut . bài Hà thấy vậy/ liền chạy đến sửa dây đeo. . ut.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Giới thiệu bài. Dạy bài mới. Kiểm tra bài cũ . . ngượng nghiụ.Hiểu nghĩa các từ : ngượng nghiụ .

HS đọc. ) a)Tìm hiểu nội dung bài . là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau Nghỉ giải lao * Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em 4.HS đọc lại toàn bài . .Khen một số HS học tốt.GV: HD học sinh mẫu SGK . kim dài chỉ phút Tiết 2 3.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . bổ sung. chốt lại. . .GV nêu yêu phần luyện nói .H+GV: Nhận xét.. nhóm) .GV nêu yêu cầu .GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.Nụ đưa bút của mình cho Hà .Bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau. .Nói câu chứa tiếng có vần uc.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. . đánh giá.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 323 . phân tích cấu tạo . Củng cố dặn dò (3’) .GV+HS :nhận xét. bổ sung. ut M: Hai con trâu húc nhau Kim ngắn chỉ giờ.HS phát biểu .HS tập Hỏi nhau trong nhóm: Vì sao bạn thích đi học? . Nhất là khi bạn gặp khó khăn * Kể về những người bạn tốt.Hà giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp .Thi nói trước lớp .GV nhận xét tiết học.

.HS kể chuyện trước lớp . gian ác .Hướng dẫn kể chuyện. bổ sung. xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét.Niềm vui bất ngờ II. khôn ngoan . 3. Đồ dùng dạy . B.. thể hiện giọng kể của từng nhân vật phù hợp..Lời sóc: nhẹ nhàng.HS lắng nghe . . C. Giới thiệu bài: (1’) 2. Củng cố dặn dò: . Kiểm tra bài cũ (5 ) ..H+GV: Nhận xét. 1.. ..Nhận ra sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Tranh 2: Sói vồ ngay lấy định ăn thịt sóc Tranh 3: Sóc thông minh tìm cách lừa sói để thoát thân Tranh 4: Sóc thoát chết. Khen một 324 .HS: SGK. (4’) . (30’) a) Giáo viên kể chuyện . đánh giá.Đại diện nhóm kể trước lớp..GV: 4 tranh minh hoạ SGK.Ghi tên bài ..học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ I.Lời của sói: ranh mãnh.. Tranh 1: Sóc đang chuyền trên cành thì bị trượt chân rơi xuống. . ... sói buồn thiu. c) Kể toàn bộ câu chuyện * Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.Nhóm khác nhận xét .. .GV đánh giá.GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ.. GV lưu ý giọng kể từng nhân vật .KỂ CHUYỆN: SÓI VÀ SÓC A.. Các hoạt động dạy .GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1 .HS: Quan sát tranh . GV: Nêu yêu cầu HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện GV: HD học sinh phân vai kể lại câu chuyện HS: Tập kể trong nhóm . b) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.Biết kể theo vai từng nhân vật..GV nhận xét tiết kể chuyện. Dạy bài mới.học: . các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.. .GV giới thiệu bài .GV quan sát..GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh . đánh giá GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện..HS biết dựa vào tranh minh hoạ. uốn nắn cách kể .....HS tập kể theo nhóm . Mục đích yêu cầu. ..

Động viên một số em học còn yếu. .số em kể chuyện tốt. 325 .Về nhà tập kể lại câu chuyện.

Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn.HS + GV nhận xét. đọc trước bài ở nhà C.Tiếp tục đọc đúng.GV+HS :nhận xét. .) .) . đánh giá.HS tập nói trong nhóm . .HS tiếp nối đọc từng câu SGK . 4. b. dấu phảy và các cụm từ.HS: SGK. 326 .GV: SGK. Kiểm tra bài cũ .GV đọc mẫu toàn bài. bổ sung.Mèo con đi học II. . . cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em M: Thứ sáu vừa rồi. (2.GV chú ý theo dõi. vừa tan học mưa ập xuống. Củng cố dặn dò (3’) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Mưa mỗi lúc một to nên em không sao về được vì quên mang áo mưa. May sao bạn Sơn đã nhìn thấy và cho em về cùng. bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. 1. đánh giá. Giới thiệu bài. nhanh cả bài Người bạn tốt.Hiểu nội dung bài: Kể về những người bạn tốt.GV nêu yêu phần luyện nói . Mục đích yêu cầu. (3 ) .RÈN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT A.GV nhận xét tiết học. . Đọc mẫu ( 30. I. phát hiện các tiếng.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Đồ dùng dạy – học: . là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau B.HS theo dõi.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. bảng phụ . . Dạy bài mới. đọc đảm bảo tốc độ qui định.Luyện đọc: a. đọc nhẩm( 2 lượt ) .GV giới thiệu trực tiếp 2.GV: HD học sinh mẫu SGK . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành .Thi nói trước lớp .HS đọc đồng thanh.

. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 327 .Khen một số HS học tốt.

lúc nào .HS theo dõi. ăc . đọc nhẩm( 2 lượt ) . . Kiểm tra bài cũ -Đọc bài Hai người bạn II.GV chú ý theo dõi. nơi này..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Dạy bài mới.HS đọc. Đọc mẫu ( 30. quen.GV sửa tư thế ngồi cho HS .. nhanh cả bài Ngưỡng cửa. B. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV nêu yêu cầu 1 SGK. (2. nơi này. phát hiện các tiếng.. lúc nào +Đọc từng đoạn. Đồ dùngdạy – học: . Từ khó: ngưỡng cửa.GV gạch chân tiếng : dắt .HS đọc bài trước lớp + TLCH .. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . bài + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăt.HS+GV nhận xét. đọc đúng một số tiếng.TẬP ĐỌC: NGƯỠNG CỬA A.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .Hiểu nội dung của bài: Từ ngưỡng cửa nhà mình em đi đến mọi nơi. quen. quen.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. ăc 10P . cá nhân ) . Mục đích yêu cầu.Tìm trong bài tiếng có vần ăt. đi men.HS: SGK.) . . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Giới thiệu bài. Hiểu nghĩa các từ : ngưỡng cửa. phân tích cấu tạo 328 . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ăt.HS đọc đồng thanh. 2.) b.GV đọc mẫu toàn bài. lúc nào. 1.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. . đánh giá. ăc.Luyện đọc: a. dắt vòng. .HS trả lời . đi men. dắt vòng. . 4P . đọc trước bài ở nhà C. đi men. dắt vòng.Biết đọc ngắt nhịp thơ đúng.Đọc đúng. nơi này. . từ khó: ngưỡng cửa.

thảo luận. Luyện tập a) Luyện đọc .GV nhận xét tiết học. nhóm) Tiết 2 3.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 329 . Củng cố dặn dò (3’) . bổ sung .HS: Nhận xét.Nói câu chứa tiếng có vần ăc.HS: Đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi: "Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa" . tự đặt câu hỏi và trả lời .GV: Bạn nhỏ đi qua ngưỡng cửa đến đâu? .HS: Quan sát.Khen một số HS học tốt.GV nêu yêu cầu .tìm hiểu bài: 22P Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói theo nội dung bài 8P 4. đọc lại bài .GV: Tiểu kết .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .HS: Đọc khổ thơ 2 . . ăt M: .HS: Nhắc tên bài..

Mục đích yêu cầu: . ăc . P b. ăc màu sắc.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: Q.HD tô. hướng dẫn viết từng dòng. . cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh.( Cả lớp ) GV: Quan sát. . R I. R. . ’ Q. dìu dắt (5’) c. đẹp.Viết: Ô.Viết nhanh. Các hoạt động dạy . Bài mới: 1. cỡ chữ….( Cả lớp ) GV: Quan sát.học: Nội dung A. Các từ ngữ: màu sắc.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. cỡ chữ các chữ hoa Q. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. cỡ chữ…. phấn. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. viết vào vở (18’) 3.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. uốn nắn tư thế. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: ăt.HS: Bảng con. bảng phụ .Nhận xét. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng . đánh giá.GV: Mẫu chữ. uốn nắn. bổ sung.Biết tô đúng mẫu chữ. O. nêu nhận xét về độ cao. P B. Ơ. vở tập viết. chữa lỗi trước lớp. GV: Nêu rõ yêu cầu. Kiểm tra bài cũ: . 4.học: . đúng các vần: ăt. uốn nắn. II. Củng cố.Giới thiệu bài: 2. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. chiều rộng. dìu dắt.Đồ dùng dạy .Hướng dẫn viết: a. chữa lỗi. H+GV: Nhận xét. chiều rộng. III. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. dặn dò: (2’) 330 . Khăn lau bảng. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.GV: Nhận xét chung giờ học. 331 .

đánh giá.Nhận xét. lúc nào HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. Củng cố. nơi này.Mục đích yêu cầu: .Bài mới: 1.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. H+GV: Nhận xét. đi men. viết chính xác. cỡ chữ.Viết: ngượng nghịu. bảng con.Củng cố cách viết: ngưỡng cửa. bổ sung trước lớp. uốn nắn. bảng phụ . nơi này. đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài Ngưỡng cửa . GV: Nêu rõ yêu cầu. .Kiểm tra bài cũ: (3 ) . sửa lại B. 3. đi men. II. dắt vòng. III. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Rèn viết: Ngưỡng cửa I. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) ngưỡng cửa. dắt vòng. Đồ dùng dạy – học: .Biết viết đúng mẫu chữ. b)Luyện viết vở ô li (15’) Ngưỡng cửa Nơi này ai cũng quen Ngay từ thời tấm bé Khi tay bà.Giới thiệu bài: (1’) 2. lúc nào .học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.Rèn tính cẩn thận cho HS. tay mẹ Còn dắt vòng đi men. GV: Nhận xét chung giờ học 332 . Các hoạt động dạy . quen.GV: Chữ mẫu. quen. phấn. HD cách viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. sửa sai c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) .HS: Vở ô li. nằm.

bài Hay nói ầm ĩ/ Là con vịt bầu/ Hay nói đâu đâu/ Là con chó vện// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .Hiểu nội dung bài: Kể cho bé nghe về những con vật. (2. chăng dây. đọc trước bài ở nhà C. ăn no.GV nêu yêu cầu 1 SGK. 2. chó vện. Đọc đúng nhịp thơ . (3 ) .. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Mục đích yêu cầu. từ khó: ầm ĩ.Hiểu nghĩa các từ : ầm ĩ. dọc đúng một số tiếng. ăn no.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: buồn bực. đồ vật thân thuộc. Đọc mẫu ( 30. Ôn lại các tiếng có vần ưu. đọc nhẩm( 2 lượt ) ..TẬP ĐỌC: KỂ CHO BÉ NGHE A. phát hiện các tiếng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. ăn no. . gắn bó. .HS+GV nhận xét. cá nhân ) . I. Đồ dùng dạy – học: . chăng dây. cừu. nấu cơm.Luyện đọc: a. GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.HS: SGK. Kiểm tra bài cũ . Từ khó: ầm ĩ. Dạy bài mới. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . . chó vện.HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS trả lời 333 . .HS theo dõi. . chó vện.Tìm trong bài tiếng có vần ươc . 1. quay tròn.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.) . quay tròn. cái đuôi. ươu . kiếm cớ. chăng dây. Giới thiệu bài. . quay tròn. nấu cơm +Đọc từng đoạn.. đánh giá. ươu.Học thuộc lòng bài thơ B. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . nấu cơm.Đọc trơn toàn bài.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV đọc mẫu toàn bài.Ngưỡng cửa II. .) b.HS đọc đồng thanh.GV chú ý theo dõi.

HS: Đọc phân vai (2H) .HS nêu mẫu SGK . tập đặt câu theo M . ươt .HS nhắc lại Tiết 2 3. bổ sung .1HS: Nêu yêu cầu bài . bổ sung.GV nêu yêu cầu 2 SGK. từ . phân tích cấu tạo .Cả lớp đọc đồng thanh .Nói câu chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt . .Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) b)Luyện nói "Hỏi đáp về những con vật mà em biết" 8P 4.H+GV: Nhận xét. ươt trước lớp H+GV: Nhận xét.HS: Đọc theo nhóm 2 em và đọc cá nhân .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ươc. tìm tiếng ngoài bài có vần ươc. Củng cố dặn dò (3’) . ươt .Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc. đánh giá .HS đọc.HS trao đổi nhóm đôi.2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh .HS nối tiếp nêu miệng . chốt lại KQ . phân tích cấu tạo tiếng.HS trao đổi nhóm đôi..Khen một số HS học tốt.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Hai chị em" 334 . .GV Nhận xét tiết học.GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếnGV: ngoan .GV: Hướng dẫn đọc . .HS đọc.GV: Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? .

ngượng nghiụ. Giới thiệu bài.Luyện đọc: a. cá nhân ) . oet HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Dạy bài mới. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần uc.Đọc trơn toàn bài.HS đọc bài trước lớp + TLCH . Mục đích yêu cầu. đọc nhẩm( 2 lượt ) .) (2.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Nói được câu chứa tiếng có vần: et hoặc oet.) b. không nên ích kỉ. đánh giá. Đồ dùng dạy – học: .Tìm trong bài tiếng có vần et. . hét lên.Hiểu nghĩa các từ : vui vẻ.HS đọc đồng thanh. . buồn. sửa lại. Ôn lại các tiếng có vần et.GV đọc mẫu toàn bài.TẬP ĐỌC: HAI CHỊ EM A. Từ khó: vui vẻ. buồn. đọc trước bài ở nhà C. nằm. dọc đúng một số tiếng.. Kiểm tra bài cũ . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . bài . B. I. oet.GV chú ý theo dõi. .HS theo dõi. hét lên. .HS: SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. một lát. . .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng..HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . 1. oet.GV gạch chân tiếng : 335 .Kể cho bé nghe II.Hiểu nội dung bài: Hai chị em cần thương yêu nhau. Đọc mẫu ( 30. (3 ) 2. .HS+GV nhận xét.HS trả lời .GV nêu yêu cầu 1 SGK. từ khó: liền. . Tìm được tiếng trong bài có vần et.. dây cót.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (ngượng nghịu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. phát hiện các tiếng. ut .GV sửa tư thế ngồi cho HS . +Đọc từng đoạn. dây cót. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . một lát. đoàn kết.

HS đọc.2HS: Đọc đoạn 2 (SGK) .Khen một số HS học tốt. .Nói câu chứa tiếng có vần et.2-3H đọc bài trong SGK . đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói em thường chơi với anh chị những trò chơi gì? 6P .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 336 .GV: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình? . nhóm) Tiết 2 3.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói .GV nêu yêu cầu .GV: Cậu em làm gì? Khi đụng phải con gấu bông? .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) . phân tích cấu tạo .GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần luyện nói . . Củng cố dặn dò (3 ) theo chủ đề . oet .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân.GV: Cậu em làm gì khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ? .GV nhận xét tiết học.2HS: Đọc đoạn 3 .GV: Gọi từng cặp học sinh lên luyện nói ’ 4.HS: Luyện đọc nhóm.GV: Tiểu kết Nghỉ giải lao (3P) ..

1. . . Giới thiệu bài: 2.Kể chuyện Sói và Sóc II. Dạy bài mới. 1P GV: Giới thiệu bài trực tiếp 6P GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát b) Kể từng đoạn theo tranh 13P Tranh 1: Sắp đi kiếm cỏ. 3 cũng tương tự c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện Nghỉ giải lao (3P) d) ý nghĩa câu chuyện 3. a) Giáo viên kể chuyện 4P 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò: 6P 4P GV: Các em biết vì sao Sói lại tiu nghỉu. Mục đích yêu cầu.KỂ CHUYỆN: DÊ CON NGHE LỜI MẸ A.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. . Đồ dùng dạy .Thích thú nghe chuyện.Hướng dẫn kể chuyện. dê mẹ dặn các con Tranh 2: Một con Sói đứng rình đã lâu Tranh 3: Dê mẹ về gõ cửa và hát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) Tranh 2. cúp đuôi bỏ đi? GV: Tiểu kết GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà đọc lại chuyện 337 . . Kiểm tra bài cũ .học: Nội dung Cách thức tiến hành I.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện. B. Các hoạt động dạy . C.học: .GV: tranh minh hoạ SGK. đánh giá.

không nên ích kỉ. phát hiện các tiếng.GV chú ý theo dõi. Mục đích yêu cầu.GV+HS :nhận xét.Luyện đọc: a. b. nhanh cả bài Hai chị em. . .HS tập nói trong nhóm . Kiểm tra bài cũ .Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết giữa hai chị em. đọc nhẩm( 2 lượt ) . đánh giá.Tiếp tục đọc đúng. B. . Dạy bài mới.HS đọc đồng thanh. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Tình cảm chị em 4.HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS: SGK.GV đọc mẫu toàn bài. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 338 . .Khen một số HS học tốt. 1. Giới thiệu bài. . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV nhận xét tiết học.GV: SGK.GV giới thiệu trực tiếp 2.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . một lời khuyên hai chị em cần phải thương yêu đoàn kết với nhau.HS theo dõi. Củng cố dặn dò . bổ sung.GV nêu yêu phần luyện nói . (3’) . Đồ dùng dạy – học: .GV: HD học sinh mẫu SGK . bài GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. bảng phụ . .) . .RÈN ĐỌC: HAI CHị EM A.Hai chị em II. I.Thi nói trước lớp . đọc trước bài ở nhà C. (3 ) (2. dấu phảy và các cụm từ.) . . đọc đảm bảo tốc độ qui định.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ +Đọc từng đoạn. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . Đọc mẫu ( 30.HS + GV nhận xét. đánh giá.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.

sau 339 .

lấp ló. xum xuê.) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. xum xuê.Tìm trong bài tiếng có vần ươm HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. chiếc gương. Đồ dùngdạy – học: . một di tích Lịch sử. xum xuê. ướp .HS đọc bài trước lớp + TLCH . Từ khó: Khổng lồ. lấp ló. long lanh.GV đọc mẫu toàn bài.. Dạy bài mới.Biết đọc ngắt.Luyện đọc: a. cổ kính. nghỉ đúng cụm từ.HS trả lời ./ mặt hồ/ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . ướp 10P .TẬP ĐỌC: HỒ GƯƠM A. (2. 2.Hiểu nội dung của bài: Hồ Gươm. 1. long lanh.HS theo dõi.) . lấp ló. . từ khó:Khổng lồ.GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV chú ý theo dõi.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Cầu Thê Húc. Mục đích yêu cầu. đọc trước bài ở nhà C.GV gạch chân tiếng : Gươm 340 . B. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Hiểu nghĩa các từ : Khổng lồ.HS+GV nhận xét.Đọc đúng. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ươm. . . Giới thiệu bài. .GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (Khổng lồ. 4P . Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần ươm. +Đọc từng đoạn Từ trên cao nhìn xuống. nhanh cả bài Hồ Gươm. đọc đúng một số tiếng. .Hai chị em II.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. Kiểm tra bài cũ . long lanh.) b.HS đọc đồng thanh. . phát hiện các tiếng. lấp ló. đánh giá. Đọc mẫu ( 30. long lanh. xum xuê. cá nhân ) .. sáng long lanh. một cảnh đẹp ở Hà Nội.HS: SGK. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.// . câu.

nhóm) . HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 341 . Luyện tập a) Luyện đọc ..HS đọc. mặt hồ gươm trông như thế nào? HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.Cầu Thê Húc.tìm hiểu bài: 22P .HS: Đọc đoạn 2 . Tháp Rùa 4. phân tích cấu tạo .Khen một số HS học tốt. Đền Ngọc Sơn.GV nêu yêu cầu .HS: Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: "Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu" .Đọc câu văn tả cảnh đẹp ở 3 tranh trong bài trước lớp G. chốt lại ý chính HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Đọc câu văn theo nhóm đôi . nhận xét tiết học.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. một di tích Lịch sử.GV: ? Từ trên cao nhìn xuống.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . Nghỉ giải lao (3P) b) Đọc câu văn nói về cảnh đẹp trong bài .Nói câu chứa tiếng có vần ươm. bổ sung. Giàn mướp sai trĩu quả. ươp M: Đàn bướm bay quanh vườn hoa. Tiết 2 3. Củng cố dặn dò (3’) . một cảnh đẹp ở Hà Nội.Hồ Gươm. .

Chấm chữa bài: (4’) GV: Nêu rõ yêu cầu. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chữa lỗi. Khăn lau bảng. uốn nắn. bổ sung. cỡ chữ…. c.Mục đích yêu cầu: . nườm nượp .GV: Mẫu chữ. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ. T.ươm.( Cả lớp ) GV: Quan sát. ’ T b. đúng các vần: ươm. đánh giá. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. chiều rộng. cỡ chữ…. tiếng chim . yêng . đẹp.HS: Bảng con.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: S.iêng. Bài mới: 1. hướng dẫn viết từng dòng. nườm nượp . chiều rộng. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) : ươm. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.HD tô. con HS: Đọc vần và từ ứng dụng yểng. vở tập viết.học: Nội dung A. lượm lúa. uốn nắn. Kiểm tra bài cũ: . iêng. con yểng (18’) 3. iêng. . lượm lúa ươp.yêng. H+GV: Nhận xét. ươp. .học: .S. nườm nượp.Đồ dùng dạy . phấn. Các từ ngữ: tiếng chim. 342 . GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). lượm lúa. viết vào vở . tiếng chim. P B.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.Giới thiệu bài: 2. con yểng.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.Biết tô đúng mẫu chữ. T I. uốn nắn tư thế. Các hoạt động dạy . yêng . nêu nhận xét về độ cao. bảng phụ . II. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.Viết: Q. III. ươp. HD tô chữ hoa: S (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. cỡ chữ các chữ hoa S T .Hướng dẫn viết: a.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Viết nhanh.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 4. 343 . dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học.. Củng cố. chữa lỗi trước lớp.Nhận xét.

Củng cố cách viết: . II.Mục đích yêu cầu: . Đồ dùng dạy – học: . mặt hồ như một GV: Quan sát. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu.Từ trên cao nhìn xuống. long lanh.Đọc từng cụm từ. viết chính xác. GV: Nhận xét chung giờ học 344 . bảng con.GV: Chữ mẫu. lấp ló. chiếc gương bầu dục khổng lồ. cỡ chữ. sửa lại B. câu cho HS viết Nhà tôi ở Hà Nội. xum xuê. cách Hồ Gươm không HS: Viết vào vở theo HD của GV xa.Viết: ngượng nghịu. chiếc gương. nằm. phấn.Kiểm tra bài cũ: (3 ) .Giới thiệu bài: (1’) 2. bổ sung trước lớp. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. đánh giá.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. cổ kính.Rèn tính cẩn thận cho HS.HS: Vở ô li. b)Luyện viết vở ô li Hồ Gươm HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. bảng phụ .Biết viết đúng mẫu chữ. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . Cầu Thê Húc. Củng cố. đảm bảo tốc độ đoạn 1 của bài Hồ Gươm . III. .Rèn viết: Hồ Gươm I. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Khổng lồ. dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài.Nhận xét.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. sáng long lanh. HD cách viết .Bài mới: 1. 3. Các hoạt động dạy . H+GV: Nhận xét. uốn nắn.

.Tìm trong bài tiếng có vần iêng . rì rào. 1.Hiểu nghĩa các từ : luỹ tre.GV nêu yêu cầu 1 SGK.Ô +Đọc từng khổ thơ Mỗi sớm mai thức dậy/ Luỹ tre xanh rì rào/ Ngọn tre cong gọng vó/ Kéo mặt trời lên cao.Ôn lại các tiếng có vần iêng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . . gọng vó. Đọc đúng nhịp thơ .HS đọc bài trước lớp + TLCH . Dạy bài mới.HS+GV nhận xét.HS theo dõi.Luyện đọc: a.. Từ khó: luỹ tre. phát hiện các tiếng. rì rào. . bóng râm GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. bóng râm .GV chú ý theo dõi.. Giới thiệu bài. gọng vó. ươu .HS trả lời 345 .Đọc trơn toàn bài. cá nhân ) . .GV sửa tư thế ngồi cho HS .GV đọc mẫu toàn bài. yêng. đọc nhẩm( 2 lượt ) .. Kiểm tra bài cũ . bóng râm. dọc đúng một số tiếng.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa . nắng. I. Đồ dùng dạy – học: . 2. trưa. . nắng. trưa.HS đọc đồng thanh.Hồ Gươm II. đọc trước bài ở nhà C. rì rào. .HS: SGK. gọng vó..) .. đánh giá. bóng râm. gọng vó.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. (3 ) . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . .) b.Học thuộc lòng bài thơ B. Mục đích yêu cầu. tiếng.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.. tiếng. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm ..// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ưu.TẬP ĐỌC: LUỸ TRE A. rì rào. (2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: luỹ tre. từ khó: luỹ tre. Đọc mẫu ( 30.

HS đọc. bổ sung.Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (22P) . HD học sinh cách làm H. phân tích cấu tạo tiếng.HS nhắc lại Tiết 2 3. miếng. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Sau cơn mưa" 346 . từ GV: Nêu yêu cầu. . .Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng siêng. phân tích cấu tạo .GV nêu yêu cầu 2 SGK. cây chuối 4.GV gạch chân tiếnGV: tiếng . đánh giá (3’) GV: Nhận xét tiết học.HS trao đổi nhóm đôi.. chốt lại nội dung HS: Nêu yêu cầu bài 2HS: Tự đặt câu hỏi và trả lời dựa theo nội dung tranh HS: Tập nói trong nhóm . Củng cố dặn dò GV: Nêu yêu cầu H. Chim yểng biết nói tiếng người. .Đọc những câu thơ tả luỹ tre buổi trưa HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.Khen một số HS học tốt. bổ sung. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV: ? Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sáng? .HS đọc.Điền vần iêng hoặc yêng Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên. . chốt lại KQ .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. bổ sung . nối tiếp nêu miệng H+GV: Nhận xét. tìm tiếng ngoài bài có vần iêng .Thi Hỏi .đáp trước lớp H+GV: Nhận xét.Bài thơ tả vẻ đẹp của luỹ tre vào buổi sáng và buổi trưa b)Luyện nói "Hỏi đáp về các loài cây" 8P M: Bạn biết những cây gì? Tôi biết cây dưa.

b. Giới thiệu bài. râm bụt. xanh bóng. râm bụt.) (2.GV đọc mẫu toàn bài. mọi vật đều thay đổi B. sáng rực .Hiểu nghĩa các từ : mưa rào. .TẬP ĐỌC: SAU CƠN MƯA A. .HS+GV nhận xét.Ôn lại các tiếng có vần ây. uây Tìm được tiếng trong bài có vần ây. nhởn nhơ. Đọc mẫu ( 30. dọc đúng một số tiếng. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân vườn . . sáng rực) +Đọc từng đoạn. I. đọc trước bài ở nhà C.Tìm trong bài tiếng có vần ây .HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . phát hiện các tiếng.Luyện đọc: a.HS: SGK.HS trả lời 347 . .Hiểu nội dung bài: Sau trận mưa rào.Đọc trơn toàn bài. Đồ dùng dạy – học: . ..HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH . uốn nắn vườn. .GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. . . đánh giá. râm bụt. sáng rực. mặt trời. uây .GV chú ý theo dõi.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mưa rào.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mưa rào. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành . nhởn nhơ. xanh bóng. sáng rực.// GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 2 ( BP) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. vườn.. xanh bóng. mặt trời.Luỹ tre II.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. cá Nghỉ giải lao nhân ) c) Ôn vần ây.HS đọc đồng thanh. đọc nhẩm( 2 lượt ) . quây quanh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.. Mục đích yêu cầu. từ khó: mưa rào. . nhởn nhơ. xanh bóng.) . quây quanh. nhởn nhơ. uây. Dạy bài mới..HS theo dõi. bài GV: Nêu rõ yêu cầu Mẹ gà mừng rỡ/ '' lục tục'' dắt bầy HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) con/ quây quanh vũng nước đọng trong GV: Quan sát. (3 ) 2. 1. Kiểm tra bài cũ .GV nêu yêu cầu 1 SGK. râm bụt.

. bổ sung. .Từng cặp học sinh lên luyện nói theo ’ 4. uây M: xây nhà khuấy bột .GV: HD học sinh nói mẫu HS: Tập nói trong nhóm đôi . phân tích cấu tạo . phân tích cấu tạo tiếng. tìm tiếng ngoài bài có vần ây.HS: Luyện đọc đoạn trong nhóm.Luyện tập: .Đọc cá nhân (2H) b)Luyện nói: Trò chuyện về mưa 6P M: Bạn thích trời mưa hay trời nắng? .GV: Sau trận mưa rào.HS đọc. Củng cố dặn dò (3 ) chủ trước lớp . cảnh vật thay đổi (26P) như thế nào? .Tìm tiếng ngoài bài có vần ây.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi.GV nhận xét tiết học. từ Tiết 2 3.GV gạch chân tiếng : bầy .2HS: Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau trận mưa . chốt lại KQ .. . Nghỉ giải lao (3P) .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 348 . uây .GV nêu yêu cầu 2 SGK.Khen một số HS học tốt.2-3H đọc bài trong SGK a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài .HS đọc.GV: Gọi học sinh nêu yêu cầu phần Tôi thích trời mưa. luyện nói .

sân trường. 4P . chi chít) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. Từ khó: sừng sững.Tìm trong bài tiếng có vần oang . câu..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. chi chít. . Đồ dùngdạy – học: . mơn mởn..HS: SGK. Dạy bài mới. khẳng khiu. sân trường... Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành I. . từ khó: sừng sững. đánh giá. Tìm tiếng trong bài và ngoài bài có vần oang.Đọc đúng. .GV nêu yêu cầu 1 SGK.. khẳng khiu. khẳng khiu. +Đọc từng đoạn Hè về.TẬP ĐỌC: CÂY BÀNG A.HS đọc đồng thanh. nhanh cả bài Cây bàng.. đồng thanh) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV sửa tư thế ngồi cho HS . + Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần oang. phát hiện các tiếng. uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn ( cá nhân. Hiểu nghĩa các từ : sừng sững. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV đọc mẫu toàn bài.. Giới thiệu bài. oac . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân ...HS đọc bài trước lớp + TLCH .../ những tán lá xanh um/che mát một khoảng sân trường.HS+GV nhận xét.) b.HS theo dõi.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (sừng sững.. ..Luyện đọc: a.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.GV chú ý theo dõi.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . Kiểm tra bài cũ . mơn mởn..Luỹ tre II. 1. trụi lá. 349 . đọc trước bài ở nhà C.) .Hiểu nội dung của bài: Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa B. chi chít.Biết đọc ngắt. Đọc mẫu ( 30. . đọc nhẩm( 2 lượt ) . cá nhân ) . khẳng khiu. trụi lá. đọc đúng một số tiếng. trụi lá.//. Mục đích yêu cầu. oac 10P . chi chít. nghỉ đúng cụm từ. trụi lá. 2. (2.

nhận xét tiết học. G. đánh giá.Khen một số HS học tốt. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . chốt lại KQ . phân tích cấu tạo tiếng. bổ sung.GV nêu yêu cầu .HS đọc.HS: Đọc bài( đọc thầm.Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng Nghỉ giải lao (3P) b) Luyện nói: Kể tên những cây được trồng ở sân trường em 4. Củng cố dặn dò (3’) . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS:Nêu yêu cầu GV: HD mẫu HS: Luyện nói theo nhóm đôi . bổ sung.Thi nói trước lớp : Kể tên những cây được trồng ở sân trường em H+GV: Nhận xét. phân tích cấu tạo .Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. từ .tìm hiểu bài: 22P .Vẻ đẹp của cây bàng về 4 mùa Đông Xuân Hè Thu .HS trả lời . Chú bộ đội khoác ba lô trên vai . oac . .Nói câu chứa tiếng có vần oang hoặc oac M: Bé ngồi trong khoang thuyền.HS trao đổi nhóm đôi.HS đọc.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Tìm tiếng ngoài bài có vần oang.HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . . HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 350 .. oac . nhóm) Tiết 2 3. tìm tiếng ngoài bài có vần oang. bổ sung. Luyện tập a) Luyện đọc .GV gạch chân tiếng : khoảng .

Hướng dẫn viết: a. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ.khăn đỏ . bảng phụ . cỡ chữ các chữ hoa U Ư V . ăng . oac. oac.măng non 3. . phấn. cách cầm bút (4’) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).TẬP VIẾT: Tô chữ hoa: U Ư V I.GV: Mẫu chữ. bổ sung. chiều rộng. nêu nhận xét về độ cao. măng non c. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. đẹp. 351 . vở tập viết. uốn nắn tư thế. H+GV: Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát. uốn nắn. HD tô chữ hoa: U Ư (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. Các từ ngữ: khoảng trời. ’ V b.HS: Bảng con. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên.oang.Giới thiệu bài: 2. ăn.HD tô. viết vào vở -U Ư V . Các hoạt động dạy .Đồ dùng dạy . hướng dẫn viết từng dòng. khăn đỏ. chữa lỗi.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) oang. oac. Bài mới: 1. măng non . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Viết: S T B. ăn.áo khoác . uốn nắn.học: Nội dung A. Chấm chữa bài: HS: Đọc vần và từ ứng dụng .học: . cỡ chữ…. Khăn lau bảng. III. ăng . khoảng trời. khăn đỏ. Kiểm tra bài cũ: . đánh giá.Biết tô đúng mẫu chữ. ăng . chiều rộng. áo khoác.khoảng trời . II. (18’) GV: Nêu rõ yêu cầu.Mục đích yêu cầu: . ăn.( Cả lớp ) GV: Quan sát.Viết nhanh. cỡ chữ…. áo khoác. đúng các vần: oang.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

dặn dò: (2’) . 352 . chữa lỗi trước lớp.Nhận xét.4. GV: Nhận xét chung giờ học. Củng cố. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

Nhận xét. GV:Chấm bài của HS ( 8 em) ’ c) Đánh giá (5 ) . cỡ chữ.Viết: Khổng lồ. đảm bảo tốc độ 3 câu đầu của bài Cây bàng . bảng phụ . sửa sai GV: Nêu rõ yêu cầu. chi chít.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. viết chính xác. sân trường HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét..Giới thiệu bài: (1’) 2..HS: Vở ô li.Biết viết đúng mẫu chữ. HD cách viết b)Luyện viết vở ô li (15 ) . Các hoạt động dạy . uốn nắn. trụi lá. sân trường. ’ 3. bổ sung trước lớp. dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. mơn mởn.Mục đích yêu cầu: . II. GV: Nhận xét chung giờ học 353 . xum xuê. . trụi lá. cây bàng. bảng con. khẳng khiu. H+GV: Nhận xét.GV: Chữ mẫu. phấn.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . trụi lá.. cây vươn dài những cành khẳng khiu. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) sừng sững.Rèn viết: Cây bàng I. . III. lấp ló.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. Đồ dùng dạy – học: . khẳng khiu.Đọc từng cụm từ. câu cho HS viết Cây bàng HS: Viết vào vở theo HD của GV Ngay giữa sân trường. Mùa đông. cầu Thê Húc.Rèn tính cẩn thận cho HS.Bài mới: 1. GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. Củng cố. sừng sững một GV: Quan sát. đánh giá. B.Củng cố cách viết: sừng sững.

GV: tranh minh hoạ SGK. Tranh 2: Lạc Long Quân hoá Rồng. 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Gia đình Lạc Long Quân ..học: .HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà.KỂ CHUYỆN: CON RỒNG CHÁU TIÊN A.Hướng dẫn kể chuyện. C.Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ II. bổ sung. B. uốn nắn cách kể d) ý nghĩa câu chuyện 3.Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét. .. Các hoạt động dạy . Kiểm tra bài cũ 4P .4 . Đồ dùng dạy . . Củng cố dặn dò: 3P GV: Nêu yêu cầu HS: nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Con Rồng cháu Tiên . bổ sung. Tranh 3: Âu Cơ chia các con ra các vùng để làm ăn sinh sống Tranh 4: Cảnh chia tay diễn ra cảm động Nghỉ giải lao 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.2. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 354 .Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.. Giới thiệu bài: 1P 2.. uốn nắn cách kể c) Kể toàn bộ câu chuyện HS: Kể toàn bộ câu chuyện H+GV: Nhận xét.. 1. đánh giá.Tập kể lần lượt từng tranh 1. Mục đích yêu cầu.học: Nội dung Cách thức tiến hành I.3.. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) . . Dạy bài mới.Thích thú nghe chuyện.

355 .

HS theo dõi.Tìm trong bài tiếng có vần ăng . nằm lặng. .TẬP ĐỌC: ĐI HỌC A. Kiểm tra bài cũ . 2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ: lên nương.GV chú ý theo dõi.) . đồi vắng. từ khó: lên nương. phát hiện các tiếng. (22.. . . Giới thiệu bài.Cây bàng II. tới lớp. 1.HS+GV nhận xét. nước suối.Hiểu nghĩa các từ : lên nương. thầm thì. dọc đúng một số tiếng.GV nêu yêu cầu 1 SGK. Cách thức tiến hành .HS đọc đồng thanh.. ăng . nằm lặng.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. .GV sửa tư thế ngồi cho HS . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. ăng.Luyện đọc: a. Đọc mẫu b. hương rừng.HS đọc bài trước lớp + TLCH .GV đọc mẫu toàn bài.) . Đồ dùng dạy – học: .Học thuộc lòng bài thơ B.Hiểu nội dung bài: Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi. tới lớp.HS: SGK. tới lớp. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( Đ1) HS: Đọc khổ thơ trong nhóm . nước suối. nước suối. (2.) . hương rừng. (2. +Đọc từng khổ thơ Hôm qua/em tới trường/ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay/mẹ lên nương/ Một mình em tới lớp. nước suối . Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . (3 ) . tới lớp. đồi vắng. .. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . 356 . Đọc đúng nhịp thơ . Mục đích yêu cầu. đánh giá. đọc trước bài ở nhà C.) Từ khó: lên nương.// +Đọc bài Nghỉ giải lao c) Ôn vần ăn. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.Đại diện nhóm đọc trước lớp HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.. hương rừng. Dạy bài mới. cá nhân ) (6. đọc nhẩm( 2 lượt ) . hương rừng.Đọc trơn toàn bài.Ôn lại các tiếng có vần ăn. thầm thì.

chốt lại KQ . .GV gạch chân tiếnGV: lặng. vắng. HS: Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài "Nói dối hại thân" 357 .HS đọc. cá nhân) H+GV: Nhận xét.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần iêng trước lớp H+GV: Nhận xét. .HS đọc. sắn. ..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. b)Hát bài hát: Đi học 4. ăng săn.. Củng cố dặn dò . nắn. bổ sung. băng.Khen một số HS học tốt.GV nêu yêu cầu 2 SGK.Bài thơ tả vẻ đẹp trên con đường tới trường của bạn nhỏ miền núi. từ Tiết 2 3. măng..HS trao đổi nhóm đôi. bắn.. phân tích cấu tạo tiếng.. bổ sung.. tìm tiếng ngoài bài có vần iêng . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài HS: Nêu yêu cầu bài GV: HD học sinh hát bài hát Đi học HS: Tập hát ( cả lớp. Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở . nắng . ..Luyện tập a) Luyện đọc kết hợp tìm hiểu bài (24P) .HS trả lời . đánh giá GV: Nhận xét tiết học.Tìm tiếng ngoài bài có vần ăn. phân tích cấu tạo 8P (3’) GV: Nêu yêu cầu H..

HD tô.phụ huynh. H+GV: Nhận xét. Các từ ngữ: bình minh. uynh. phụ huynh. cách cầm bút GV: Chấm bài của 1 số học sinh. Khăn lau bảng. hướng dẫn viết từng dòng. chữa lỗi. cỡ chữ…. . HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. vở tập viết. đêm khuya c. ’ X Y b. Các hoạt động dạy .GV: Mẫu chữ. Bài mới: 1. cỡ chữ…. phấn.Đồ dùng dạy . uốn nắn. II. uốn nắn.Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.học: Nội dung A. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).inh. III. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.Mục đích yêu cầu: .( Cả lớp ) GV: Quan sát. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. phụ huynh. bình minh. tia chớp. oay. oai. đúng các vần: inh. nêu nhận xét về độ cao. bổ sung.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao. chiều rộng. uynh. (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. chiều rộng.TẬP VIẾT: TÔ CHỮ HOA: X Y I. GV: Nêu rõ yêu cầu. đêm khuya . đẹp. .bình minh. viết vào vở -X Y .Hướng dẫn viết: a. HD tô chữ hoa: (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) inh.học: . oai.Viết nhanh.Giới thiệu bài: 2.Biết tô đúng mẫu chữ. cỡ chữ các chữ hoa X Y . ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát. uốn nắn tư thế. . uynh. bảng phụ .HS: Bảng con. Chấm chữa bài: (4’) HS: Đọc vần và từ ứng dụng .Viết: U Ư V B. 358 . Kiểm tra bài cũ: . oay. .( Cả lớp ) GV: Quan sát.tia chớp. oay. oai. tia chớp.đêm khuya (18’) 3. đánh giá.

chữa lỗi trước lớp. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Củng cố.Nhận xét.. 4. 359 . dặn dò: ’ (2 ) GV: Nhận xét chung giờ học.

GV: Chữ mẫu.HS: Vở ô li. phấn.Rèn tính cẩn thận cho HS. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) Trường. trường. nằm. Đồ dùng dạy – học: . Trường.Củng cố cách viết: Hôm. khẳng khiu. Cô. câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. H+GV: Nhận xét. bước. giữa rừng . GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. sửa sai b)Luyện viết vở ô li Đi học Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối trong thầm thì Cọ xoà ô che nắng Râm mát đường em đi. viết chính xác. cỡ chữ. II. c) Đánh giá (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu. Các hoạt động dạy . Một. lên nương. Củng cố. sân trường B. 3. trường.Rèn viết: Đi học I.Bài mới: 1.Biết viết đúng mẫu chữ.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . GV: Nhận xét chung giờ học 360 .Đọc từng cụm từ.Nhận xét. HD cách viết . Mẹ. lên nương. bổ sung trước lớp. bước. III. Dạy. (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . bảng con.Giới thiệu bài: (1’) 2. bảng phụ . uốn nắn.Mục đích yêu cầu: . dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài. nằm lặng. đảm bảo tốc độ khổ thơ cuối của bài Đi học . giữa rừng HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. nằm lặng. trụi lá.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ. đánh giá. .Viết: sừng sững.học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A.

tức tốc. Kiểm tra bài cũ . Cách thức tiến hành . tức tốc. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. chăn cừu. Dạy bài mới. (3 ) (2. Đồ dùng dạy – học: . tức tốc. phát hiện các tiếng. nói dối là tật xấu sẽ làm hại bản thân mình B. .Hiểu nghĩa các từ : bỗng.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) . .HS đọc thuộc bài trước lớp + TLCH .Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối. kêu toáng. Đọc mẫu b.Luyện đọc: a. (2. các bác nông dân đang làm việc gần đấy/tức tốc chạy tới. hốt hoảng. . uốn nắn GV: HD học sinh đọc đoạn khó HS: Luyện đọc đoạn 1 ( BP) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.Ôn lại các tiếng có vần it.GV sửa tư thế ngồi cho HS . . (21. từ khó: bỗng. 1. kêu toáng.GV đọc mẫu toàn bài. đọc nhẩm( 2 lượt ) . bài Một chú bé đang chăn cừu/bỗng giả vờ kêu toáng lên:// . chăn cừu.HS theo dõi.) Từ khó: bỗng.GV chú ý theo dõi. tức tốc.. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Mục đích yêu cầu. .HS+GV nhận xét. hốt hoảng. 2. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. kêu cứu.. đánh giá.Đọc trơn toàn bài.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (bỗng. uyt.. đọc trước bài ở nhà C.HS đọc đồng thanh.) . giả vờ. giả vờ. . .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.TẬP ĐỌC: NÓI DỐI HẠI THÂN A. cá nhân ) Nghỉ giải lao 361 .) . giả vờ. kêu cứu +Đọc từng đoạn. Giới thiệu bài.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. hốt hoảng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Quan sát. giả vờ. Tìm được tiếng trong bài có vần it. dọc đúng một số tiếng.// + Đọc bài . kêu toáng.Đi học II.HS: SGK. kêu toáng. uyt. hốt hoảng.Sói!Sói! Cứu tôi với! Nghe tiếng kêu cứu.

nói dối là tật xấu chính sẽ làm hại bản thân mình ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài Nghỉ giải lao (3P) b) Nói lời khuyên với chú bé chăn cừu 4... suýt.Tìm trong bài tiếng có vần it (7. H+GV: Nhận xét..Khen một số HS học tốt.HS: Nêu miệng từ cần điền Tiết 2 . bổ sung. ..1em lên bảng chữa bài .Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu.HS: Đọc bài( đọc thầm. ...Khi sói đến thật chẳng ai tới cứu chú câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở nữa vì tưởng chú vẫn nói dối.GV gạch chân tiếng : thịt . tìm tiếng ngoài bài có vần it..GV nhận xét tiết học.GV: HD học sinh nói lời khuyên HS: Tập nói trong nhóm đôi .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 362 .) . . tít. bổ sung.c) Ôn vần it.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần it. chốt lại ý 3.Luyện tập: đúng a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (26P) . phân tích cấu tạo . làm cho các bác nông dân làm việc gần đấy . uyt trước lớp H+GV: Nhận xét.HS trao đổi nhóm đôi. chốt lại KQ .HS: Phát biểu đã ăn thịt hết đàn cừu của chú..GV: Nêu yêu cầu .Tìm tiếng ngoài bài có vần it.HS trả lời . uyt .Điền vần: it hoặc uyt Mít chín thơm phức xe buýt đầy khách . trước lớp H+GV: Nhận xét. liên hệ . huýt còi.Nối tiếp nói lời khuyên . bổ sung. . mít. đọc thành tiếng) tức tốc chạy đến GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng . uyt sít.GV nêu yêu cầu 2 SGK. . Củng cố dặn dò (3’) .. bổ sung. uyt .H+GV: Nhận xét. từ . vì vậy sói .GV nêu yêu cầu 1 SGK. . chốt lại ý * Không nên nói dối.HS đọc. .HS đọc.GV: nêu yêu cầu . phân tích cấu tạo tiếng.

.Đọc trơn toàn bài. c) Ôn vần it. uốn nắn GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc câu khó ( cá nhân. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. nhễ nhại.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (mừng quýnh. uynh .Luyện đọc: a.) .HS theo dõi. mát lạnh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. Đọc mẫu b. (2. Mục đích yêu cầu.Hiểu ND bài: Tình cảm của minh đối với bác đưa thư.Tìm tiếng ngoài bài có vần inh. .) . từ khó: mừng quýnh. . (3 ) . lễ phép từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .. mát lạnh. đánh giá..HS đọc đồng thanh. uynh. lễ phép. . phát hiện các tiếng.Hiểu nghĩa các từ : mừng quýnh. . lễ phép .HS trả lời ..GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. Giới thiệu bài.HS đọc. lễ phép) +Đọc từng đoạn.HS tiếp nối đọc từng câu( BP) .HS đọc bài trước lớp + TLCH . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu.GV gạch chân tiếng : Minh.GV nêu yêu cầu 1 SGK. uyt (7 ) .Nói dối hại thân II.GV đọc mẫu toàn bài. . Dạy bài mới. mát lạnh. GV: Quan sát. nhễ nhại. . 1. Cách thức tiến hành .Tìm trong bài tiếng có vần inh .. phân tích cấu tạo . 2. Đồ dùng dạy – học: . đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS: SGK. B.TẬP ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A. bài GV: Nêu rõ yêu cầu Nhưng em chợt thấy/bác đưa thư mồ HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) hôi nhễ nhại. cá Nghỉ giải lao nhân ) . nhễ nhại. .//.Ôn lại các tiếng có vần inh. (2.HS+GV nhận xét. mát lạnh.GV sửa tư thế ngồi cho HS Từ khó: mừng quýnh.) . Tìm được tiếng trong bài có vần inh. Kiểm tra bài cũ .. (21..GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. uynh 363 . đọc trước bài ở nhà C. dọc đúng một số tiếng. nhễ nhại.GV chú ý theo dõi.

GV: Nêu yêu cầu . huỳnh.Nhận được thư của bố.. liên hệ .. huynh. phân tích cấu tạo tiếng. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở ... . chinh. binh. bổ sung..GV nêu yêu cầu 2 SGK.. . trước lớp H+GV: Nhận xét. tìm tiếng ngoài bài có vần inh... Nghỉ giải lao b) Nói lời chào hỏi của Minh .Khi mời bác uống nước 4.HS trao đổi nhóm đôi. lễ phép mời bác uống * Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư.Nối tiếp nói..HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. quỳnh.Khi gặp bác đưa thư .GV nhận xét tiết học. . . tinh.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 364 . bổ sung. Minh mừng quýnh lên..GV: HD học sinh nói lời chào hỏi HS: Tập nói trong nhóm đôi . . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P .sinh.. chính.HS đọc.Minh chạy vào nhà rót một cốc nước lạnh. uynh .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . tuynh.. Củng cố dặn dò . bổ sung.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần inh. muốn chạy vào khoe với mẹ. uynh trước lớp H+GV: Nhận xét.HS: Đọc bài( đọc thầm.Khen một số HS học tốt. chốt lại KQ . từ Tiết 2 3.

Đồ dùng dạy . Tranh 2: Cô bé đổi gà mái lấy vịt bầu Tranh 3: Cô bé đổi vịt lấy cún con Tranh 4: Các con vật rủ nhau bỏ đi hết.KỂ CHUYỆN: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÍ TÌNH BẠN A.2. uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét. bổ sung.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà. C. Kiểm tra bài cũ 4P .Hướng dẫn kể chuyện. đánh giá.4 . uốn nắn cách kể Nghỉ giải lao c) Kể toàn bộ câu chuyện d) ý nghĩa câu chuyện -Phải biết quí trọng tình cảm bạn bè.học: Nội dung Cách thức tiến hành I. Mục đích yêu cầu. Củng cố dặn dò: 3P HS: Kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi .Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.. . 3. 32P a) Giáo viên kể chuyện b) Kể từng đoạn theo tranh Tranh 1: Cô bé đổi gà trống lấy gà mái. không nên có mới nới cũ. B.. Dạy bài mới.học: . Giới thiệu bài: 1P 2.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện. bổ sung. cô bé chẳng còn người bạn nào cả.Thích thú nghe chuyện.3. bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài 365 . GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .Kể chuyện Con Rồng cháu Tiên II. 2HS: Kể toàn bộ câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Cô chủ không biết quí tình bạn . Các hoạt động dạy . . .GV: tranh minh hoạ SGK. 1.Tập kể lần lượt từng tranh 1..Thi kể trước lớp H+GV: Nhận xét.

Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 366 .

Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa táuH chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe. cá nhân ) +Đọc từng đoạn.HS tiếp nối đọc từng câu SGK . . 1. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân . Dạy bài mới.Hiểu nội dung bài: Tình cảm của Minh đối với bác đưa thư. bảng phụ .) . . (2. 367 .HS: SGK. .GV giới thiệu trực tiếp . đánh giá.Cháu chào bác ạ! Khi mời bác uống nước . B.Thi nói trước lớp . nhanh cả bài Bác đưa thư. .HS tập nói trong nhóm . bổ sung. đọc trước bài ở nhà C. Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II. Mục đích yêu cầu. (2 ) (22. bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Nói lời chào hỏi của Minh (8. cháu mời bác uỗng chén nước cho đỡ mệt ạ.) M: Khi gặp bác đưa thư .GV: HD học sinh mẫu SGK .GV chú ý theo dõi.) .Luyện đọc: a. (3 ) .HS đọc bài trước lớp + TLCH .HS đọc đồng thanh.GV đọc mẫu toàn bài. Cách thức tiến hành .GV: SGK. đọc đảm bảo tốc độ qui định.RÈN ĐỌC: BÁC ĐƯA THƯ A.HS theo dõi.Bác vất vả quá. phát hiện các tiếng. dấu phảy và các cụm từ. Đồ dùng dạy – học: . 2. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.Tiếp tục đọc đúng.GV nêu yêu phần luyện nói .HS + GV nhận xét. Đọc mẫu b. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. Giới thiệu bài. đánh giá. . .GV+HS :nhận xét. đọc nhẩm( 2 lượt ) .

Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 368 . .3.GV nhận xét tiết học. .Khen một số HS học tốt. Củng cố dặn dò (3’) .

nâng. uya . (2. phát hiện các tiếng. 2. .HS theo dõi..GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (làm anh.GV sửa tư thế ngồi cho HS . từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân ... (21. (2.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS đọc đồng thanh.Bác đưa thư II. người lớn. dịu dàng . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành .Luyện đọc: a. người lớn.HS đọc bài trước lớp + TLCH . đánh giá. Đồ dùng dạy – học: . dỗ dành.) . Làm anh khó đấy/ Phải đâu chuyện đùa/ Với em gái bé/ Phải " người lớn'' cơ. nâng. người lớn. uya . từ khó: làm anh..Tìm trong bài tiếng có vần ia (7.Đọc trơn toàn bài. Tìm được tiếng trong bài có vần ia. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.) .GV đọc mẫu toàn bài. nhường.HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) . B. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS: SGK.TẬP ĐỌC: LÀM ANH A. người lớn. dịu dàng. (3 ) . dọc đúng một số tiếng. Mục đích yêu cầu. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân. +Đọc từng đoạn. . . uya..) Từ khó: làm anh. 1.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. dịu dàng) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát. dỗ dành.. đọc trước bài ở nhà C. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần ia. dỗ dành. dịu dàng nhường. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. Đọc mẫu b. Kiểm tra bài cũ .Ôn lại các tiếng có vần ia.HS+GV nhận xét.) .// + Đọc bài .Hiểu ND bài: Muốn làm anh phải có tình yêu thương đối với em bé. Giới thiệu bài. Dạy bài mới. 369 . .Hiểu nghĩa các từ : làm anh.GV chú ý theo dõi. dỗ dành.GV nêu yêu cầu 1 SGK.

GV: Nêu yêu cầu .Làm anh phảibiết nhường em.HS đọc.HS đọc.Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . * Tình cảm của anh đối với em gái bé... chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài .HS: Đọc bài( đọc thầm. đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .Nối tiếp nói.HS trao đổi nhóm đôi. dỗ dành em. .Tìm tiếng ngoài bài có vần ia. bổ sung.GV nhận xét tiết học.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần ia.GV nêu yêu cầu 2 SGK.. uya .Khen một số HS học tốt.Muốn làm anh phải có tình cảm thương yêu em thật sự. từ Tiết 2 3. uya M: Tia chớp Đêm khuya . . tìm tiếng ngoài bài có vần ia.HS trả lời .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau KIỂM TRA CUỐI NĂM 370 .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. liên hệ .. bổ sung.. Củng cố dặn dò 10P 3P .GV: HD học sinh kể về anh( chị em) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi . . . phân tích cấu tạo tiếng. bổ sung. trước lớp H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếng : Chia . uya trước lớp H+GV: Nhận xét.. Nghỉ giải lao b) Kể về anh( chị em) của em 4. phân tích cấu tạo . chốt lại KQ .

Hiểu ND bài: Ăn quả nhớ người trồng cây B. ra quả .Luyện đọc: a.. ngoài vườn.) . GV: Nêu rõ yêu cầu Cụ ơi./ cụ nhiều tuổi sao còn trồng na?// HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Cụ trồng chuối có phải hơn không? //Chuối GV: Quan sát.Tìm trong bài tiếng có vần oai .GV đọc mẫu toàn bài.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. ngoài vườn.. .HS: SGK. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oai. oay .HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . . ngoài vườn. ra quả) +Đọc từng đoạn.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.Đọc trơn toàn bài. cả lớp) + Đọc bài HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV sửa tư thế ngồi cho HS .Hiểu nghĩa các từ : lúi húi. Đọc mẫu b. (3 ) . . ra . từ khó: lúi húi. đọc trước bài ở nhà C.) . . ra quả. trồng na. Mục đích yêu cầu. Tìm được tiếng trong bài có vần oai. (2. . (2.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ quả.Làm anh II.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.HS+GV nhận xét. Kiểm tra bài cũ .// Còn na.GV nêu yêu cầu 1 SGK. 1. Giới thiệu bài. dọc đúng một số tiếng.HS theo dõi. ngoài vườn. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: lúi húi.) . đánh giá. chẳng quên khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (lúi húi. Dạy bài mới.HS đọc bài trước lớp + TLCH . oay (7. trồng na. Đồ dùng dạy – học: .Ôn lại các tiếng có vần oai.TẬP ĐỌC: NGƯỜI TRỒNG NA A. chẳng quên. (21. oay. uốn nắn mau ra quả. đọc nhẩm( 2 lượt ) .HS đọc đồng thanh.GV chú ý theo dõi. .// HS: Luyện đọc ( cá nhân.) ./ chắc gì cụ đã chờ GV: HD học sinh đọạncau khó( BP) được đến ngày có quả. trồng na. phát hiện các tiếng. 2. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành .HS trả lời 371 . trồng na.

liên hệ 4.HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. Diễn viên múa quay người.Điền tiếng có vần oai hoặc oay M: Bác sĩ nói chuyện điện thoại.HS trao đổi nhóm đôi. .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) .HS: Điền tiếng có vần oai hoặc oay thích hợp( bảng lớp) . . trước lớp H+GV: Nhận xét.GV: Nêu yêu cầu . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P . . người hàng xóm khuyên cụ nên trồng chuối. oay M: khoai lang loay hoay . oay .GV: HD học sinh kể về ông( bà) của em HS: Tập nói trong nhóm đôi . . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .Cụ già liền nói: Có sao đâu! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn.GV nhận xét tiết học.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 372 .. chốt lại KQ .HS đọc..GV nêu yêu cầu . bổ sung.. vì chuối mau ra quả. phân tích cấu tạo . .HS: Đọc bài( đọc thầm. * Tình cảm của ông bà đối với con cháu Nghỉ giải lao b) Kể về ông( bà) của em . bổ sung.Nối tiếp đọc tiếng chứa vần oai.Thấy cụ già trồng na.GV nêu yêu cầu 2 SGK.. bổ sung.Khen một số HS học tốt. bổ sung. oay trước lớp H+GV: Nhận xét.Nối tiếp nói. chốt lại .HS đọc. Củng cố dặn dò 3P .. phân tích cấu tạo tiếng. tìm tiếng ngoài bài có vần oai. Tiết 2 3.Tìm tiếng ngoài bài có vần oai.H+GV: Nhận xét.GV gạch chân tiếnGV: ngoài.. từ .

uân. Đọc mẫu b.// GV: HD học sinh đọc câu khó( BP) + Đọc bài HS: Luyện đọc ( cá nhân. 2.HS trả lời . .Đọc trơn toàn bài. . cá heo là bạn của con người B. nhảy dù .) . đọc nhẩm( 2 lượt ) . (21. (2. uốn nắn được thưởng huân chương.Hiểu nghĩa các từ : nhanh vun vút.GV chú ý theo dõi. bờ biển. nhảy dù. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.. dọc đúng một số tiếng.HS đọc đồng thanh. . đánh giá. c) Ôn vần ân.GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Mục đích yêu cầu. uân .GV sửa tư thế ngồi cho HS .Hiểu ND bài: Cá heo loài cá bơi giỏi nhất của biển. (2. huân khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải chương. . GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) Một chú cá heo ở Biển Đen/ mới đây đã GV: Quan sát. săn lùng.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ nhảy dù.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. nghĩa từ (nhanh vun vút.GV đọc mẫu toàn bài.GV nêu yêu cầu 1 SGK. nhảy dù) +Đọc từng đoạn.) .Luyện đọc: a. .Người trồng na II. cá Nghỉ giải lao nhân ) .Tìm trong bài tiếng có vần uân . Dạy bài mới. Tìm được tiếng trong bài có vần ân. . uân (7 ) . săn lùng.) . .HS đọc bài trước lớp + TLCH . bờ biển. thuyền giặc.HS tiếp nối đọc từng câu (BP) . 1.. từ khó: nhanh vun vút. bờ biển. Kiểm tra bài cũ . đọc trước bài ở nhà C.TẬP ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. Giới thiệu bài. (3 ) .HS theo dõi. Đồ dùng dạy – học: . phát hiện các tiếng. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu Cách thức tiến hành . bờ biển. săn lùng.Ôn lại các tiếng có vần ân. săn lùng..HS: SGK. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân Từ khó: nhanh vun vút.HS+GV nhận xét. Biển Đen.GV gạch chân tiếnGV: huân 373 . .

Mèo chơi trên sân.Nói câu chứa tiếng có vần ân.. cứu người.Cá heo bơi giỏi nhất biển. .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. Củng cố dặn dò 3P .GV: Nêu yêu cầu .. bổ sung.Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 374 . uân M: Cá heo được thưởng huân chương.GV: HD học sinh hỏi nhau về cá heo HS: Tập hỏi nhau trong nhóm đôi . dẫn tàu thuyền vào cảng. nhóm) Tiết 2 3. .GV nêu yêu cầu . * Cá heo là bạn của con người Nghỉ giải lao b) Hỏi nhau về cá heo theo ND bài 10P 4..Khen một số HS học tốt.GV nhận xét tiết học. bổ sung.GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. liên hệ ..Nối tiếp nói.. .HS đọc.Người ta dạy cá heo canh gác bờ biển. trước lớp H+GV: Nhận xét.HS: Đọc bài( đọc thầm... chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài . phân tích cấu tạo .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở ...

4 . 3. . uốn nắn cách kể GV: Nêu yêu cầu HS: Nêu ý nghĩa câu chuyện H+GV: Nhận xét. .2. . bổ sung GV: Liên hệ GV: Chốt nội dung bài Dặn học sinh về nhà tập kể lại chuyện 375 .. Tranh 3: Pao-lich xin được bánh của bà Tranh 4: Pao-lich được anh cho đi bơi thuyền. 1... Đồ dùng dạy . B. GV: Giới thiệu bài trực tiếp GV: Kể toàn bộ câu chuyện lần 1 + lần 2 kết hợp tranh minh hoạ HS: Nghe + quan sát HS: Quan sát tranh 1 và đọc câu hỏi dưới tranh HS: Kể toàn bộ nội dung tranh 1 (1H) .Tập kể liên két tranh H+GV: Nhận xét.. bổ sung.. Kiểm tra bài cũ 4P . II.Biết phân biệt từng nhân vật trong chuyện.Kể chuyện Cô chủ không biết quí tình bạn. Giới thiệu bài: 1P 2.. làm cho em ngạc nhiên.Thích thú nghe chuyện. đánh giá.3. Các hoạt động dạy .học: Nội dung Cách thức tiến hành I.Quan sát tranh kể lại nội dung câu truyện: Hai tiếng kì lạ .học: .Hướng dẫn kể chuyện.HS: Tập kể trước câu chuyện ở nhà... Củng cố dặn dò: 3P 2HS: Kể nối tiếp câu chuyện trước lớp H+GV: Nhận xét. Dạy bài mới..GV: tranh minh hoạ SGK.lich đang buồn bực.. a) Giáo viên kể chuyện 4P b) Kể từng đoạn theo tranh 23P Tranh 1: Pao . C.. cụ già nói..Tập kể lần lượt từng tranh 1. Tranh 2: Pao-lich xin chị cái bút. Mục đích yêu cầu. Nghỉ giải lao c) ý nghĩa câu chuyện 5P -Phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi trong hoàn cảnh phù hợp..KỂ CHUYỆN: HAI TIẾNG KÌ LẠ A.

RÈN ĐỌC: ANH HÙNG BIỂN CẢ A. Đồ dùng dạy – học: . dấu phảy và các cụm từ. nó có thể canh gác ngoài biển. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh.GV: HD học sinh mẫu SGK . 3.. ..Luyện đọc: a. .Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài 376 .GV: SGK.HS tập nói trong nhóm . Đọc mẫu b. bảng phụ . đánh giá. bài Nghỉ giải lao c) Luyện nói: Hỏi nhau về cá heo (8.HS + GV nhận xét.GV+HS :nhận xét.GV nhận xét tiết học.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ khó mà HS chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe. 2. (2 ) (22. Giới thiệu bài. đánh giá.HS tiếp nối đọc từng câu SGK .GV nêu yêu phần luyện nói .HS theo dõi.) +Đọc từng đoạn. . . Củng cố dặn dò . đọc trước bài ở nhà C. làm xiếc. Cách thức tiến hành . nhanh cả bài Anh hùng biển cả đọc đảm bảo tốc độ qui định.HS đọc đồng thanh. 1.. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I.GV đọc mẫu toàn bài.Khen một số HS học tốt. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV giới thiệu trực tiếp .Hiểu nội dung bài: Cá heo là bạn của mọi người B.) .HS đọc bài trước lớp + TLCH .Thi nói trước lớp . Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. . đọc nhẩm( 2 lượt ) . (3 ) (2. ..) M: Cá heo sống ở biển.Tiếp tục đọc đúng.Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm. Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa Cá heo rất thông minh. cá nhân ) . bổ sung.HS: SGK. Mục đích yêu cầu. phát hiện các tiếng. Dạy bài mới. . Kiểm tra bài cũ Bác đưa thư II. (3’) . .GV chú ý theo dõi.

sau 377 .

. uốn câu..GV nêu yêu cầu 1 SGK.GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng. (21. 2. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV đọc mẫu toàn bài. buồng chuối. con trâu. uốn câu. trứng cuốc.HS: SGK.HS đọc đồng thanh. Các hoạt động dạy – học: Nội dung I. .GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. con trâu) GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 khổ thơ ( nối tiếp) GV: Quan sát.) Từ khó: quả na. đánh giá. đọc trước bài ở nhà C. trứng cuốc. (2. trứng cuốc. Mục đích yêu cầu. từ khó: quả na. +Đọc từng khổ thơ Tiếng gà/ Tiếng gà/ Giục quả na mở mắt/ Tròn xoe// + Đọc bài .HS trả lời 378 . 1. .) . (3 ) . oăc.. con trâu. con trâu. Tìm được tiếng trong bài có vần oăt..Hiểu ND bài: Tiếng gà gáy làm cho muôn vật đều thay đổi B.GV chú ý theo dõi. . Giới thiệu bài. dọc đúng một số tiếng. Kiểm tra bài cũ .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP) .. . Dạy bài mới. uốn nắn GV: HD học sinh đọc khổ thơ khó( BP) HS: Luyện đọc ( cá nhân. cả lớp) HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. . uốn câu.TẬP ĐỌC: ò ó O A.Hiểu nghĩa các từ : quả na. đọc nhẩm( 2 lượt ) . trứng cuốc.Luyện đọc: a.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ (quả na. uốn câu.HS đọc bài trước lớp + TLCH . oăc . (2. cá nhân ) Nghỉ giải lao c) Ôn vần oăt. . Đọc mẫu b.Anh hùng biển cả II. phát hiện các tiếng.Ôn lại các tiếng có vần oăt..HS theo dõi. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng dòng thơ Cách thức tiến hành . Đồ dùng dạy – học: .GV sửa tư thế ngồi cho HS .) . .HS+GV nhận xét.Đọc trơn toàn bài.. oăc .Tìm trong bài tiếng có vần oăt (7.) .

nhóm) .GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân. bông lúa uốn câu.HS đọc. chuối chín.GV gạch chân tiếng : hoắt . chốt lại ý chính ghi bảng HS: Nhắc lại ND chính của bài 10P 3P . đọc thành tiếng) GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời từng câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở .Gà gáy vào lúc sáng sớm .GV nhận xét tiết học.Tiếng gà gáy làm cho quả na mở mắt.. Củng cố dặn dò .Luyện tập: a) Luyện đọc SGK kết hợp tìm hiểu bài (22P) . bổ sung. * Gà gáy..Khen một số HS học tốt.HS: Đọc bài( đọc thầm.GV: Nêu yêu cầu .HS: Phát biểu H+GV: Nhận xét. . làm muôn vật đều thay đổi Nghỉ giải lao b) Nói về các con vật em biết 4..Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau 379 . liên hệ . tre đâm măng.Nói câu chứa tiếng có vần oăt hoặc oăc Tiết 2 3..GV: HD học sinh nói về các con vật mà em biết HS: Tập nói trong nhóm đôi ... phân tích cấu tạo . trước lớp H+GV: Nhận xét. hạt đậu nảy mầm.GV nêu yêu cầu .HS nhìn câu mẫu SGK tập nói . .. con trâu ra đồng. bổ sung.Nối tiếp nói.

chiều rộng. . . HD viết chữ số: 0 1 2 3 4 5 (3 ) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét.( Cả lớp ) GV: Quan sát. đánh giá. đúng các vần: ăn. huân chương. ngoặc tay . GV: Nêu rõ yêu cầu.Viết nhanh.Hướng dẫn viết: a. oăt. . Khăn lau bảng. uốn nắn tư thế.Đồ dùng dạy . uân.học: . Bài mới: 1. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng từ. Các hoạt động dạy . HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. uốn nắn. phấn. huân chương. chữa lỗi. hướng dẫn viết từng dòng. III.GV: Mẫu chữ. đẹp. Các từ ngữ: thân thiết. cỡ chữ…. HS: Đọc vần và từ ứng dụng . oăt.thân thiết. chiều rộng. cỡ chữ….( Cả lớp ) GV: Quan sát. uân. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). oăc . . oăc . nhọn hoắt. vở tập viết. bổ sung.Biết tô đúng mẫu chữ.Viết: X Y B. H+GV: Nhận xét. nêu nhận xét về độ cao. cách cầm bút 380 .oăt.huân chương. nhọn hoắt.nhọn hoắt. II.ăn. uốn nắn.HS: Bảng con. Kiểm tra bài cũ: . oăc thân thiết. bảng phụ . HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’) ăn.Mục đích yêu cầu: .Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. ( Mỗi dòng 3 chữ) GV: Quan sát.học: Nội dung A. ’ 6 7 8 9 b.Giới thiệu bài: 2.HD viết vào vở (18’) -1 2 3 4 5 6 7 8 9 . cỡ chữ các chữ số từ 0 đến 9 . (2’) GV: Giới thiệu nội dung bài viết (6’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng HS: Quan sát. uân. ngoặc tay c. HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ số.TẬP VIẾT: VIẾT CHỮ SỐ TỪ 0 ĐẾN 9 I.Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao.

GV: Nhận xét chung giờ học.Nhận xét. dặn dò: ’ (4 ) ’ (2 ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 381 . Chấm chữa bài: 4. Củng cố.. chữa lỗi trước lớp.ngoặc tay 3. . HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.

đánh giá.Củng cố cách viết: quả na. ó . Đồ dùng dạy – học: . con trâu... buồng chuối.. o. H+GV: Nhận xét..RÈN VIẾT: ò ó O I. uốn câu. Củng cố. III. bảng phụ . câu cho HS viết HS: Viết vào vở theo HD của GV GV: Quan sát. trứng cuốc. trứng cuốc.Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.Biết viết đúng mẫu chữ. 382 ..học: Nội dung Cách thức tiến hành ’ A. nằm lặng. phấn.Đọc từng cụm từ. II.Viết: Trường.. HS: Viết bảng con( 1 lượt) GV: Nhận xét. . GV: Giới thiệu qua KTBC HS: Nhắc lại cách viết. bảng con. đảm bảo tốc độ 13 dòng thơ cuối của bài ò ó o . HD cách viết . viết chính xác... dặn dò: (2’) GV: Nhận xét chung giờ học HS: Nhắc lại nội dung bài..Bài mới: 1.. c) Đánh giá (5’) GV:Chấm bài của HS ( 8 em) . cỡ chữ.Kiểm tra bài cũ: (3 ) . ò . 3.... giữa rừng B.. uốn nắn. Luyện tập: a)Luyện viết bảng con (4’) quả na...Nhận xét. GV: Nhận xét chung giờ học b)Luyện viết vở ô li òóo Giục con trâu Ra đồng .. . uốn câu. bổ sung trước lớp. Các hoạt động dạy . .Giới thiệu bài: (1’) 2. sửa sai (15’) GV: Nêu rõ yêu cầu.. lên nương.Mục đích yêu cầu: . bước..Rèn tính cẩn thận cho HS. con trâu..GV: Chữ mẫu. .HS: Vở ô li. buồng chuối.

Đọc đúng. bảng phụ . bạn nhỏ hứa sẽ cố gắng thật nhiều .GV: SGK. B. đọc trước bài ở nhà C. .HS: SGK. đọc đảm bảo tốc độ qui định. nhanh cả bài Gửi lời chào lớp 1. Biết ngắt đúng nhịp thơ bài thơ 5 chữ . Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành 383 . Đồ dùng dạy – học: .Chép đúng 1 đoạn trong bài Quyển sách mới.TẬP ĐỌC: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 A. Mục đích yêu cầu.Hiểu nội dung bài: Chia tay với lớp 1 để học lên lớp 2.

Giới thiệu bài.GV: nêu yêu cầu.HS: Đọc bài viết trên bảng phụ 1 lượt .HS + GV nhận xét.Về nhà ôn lại toàn bộ chương trình Tiếng Việt đã học ở lớp 1 384 . phát hiện các tiếng.GV đọc mẫu toàn bài. uốn nắn HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh. đọc nhẩm( 2 lượt ) .Thi đọc trước lớp . Đọc mẫu b. từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân .GV: HD học sinh đọc rõ ràng. hay toàn bài . 12P +Đọc từng đoạn Lớp một ơi! Lớp một/ Đón em vào năm trước/ Nay giờ phút chia tay/ Gửi lời chào tiến bước. . Kiểm tra bài cũ -ò ó o II.I. uốn nắn . cá nhân ) . 1P .GV nêu yêu cầu . .HS đọc bài trước lớp + TLCH . bổ sung. 1. 2.// c) Đọc bài: 5P .Luyện đọc: a. Nghỉ giải lao d) Tập chép: Quyển sách mới 15P 3. .GV giới thiệu trực tiếp 2P .GV: Quan sát.Lần lượt viết bài vào vở . Dạy bài mới.GV nhận xét tiết học.Chấm bài của một số HS và nhận xét.GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa 1 số từ mà chưa hiểu rõ để HS nắm chắc ND bài hơn GV: Nêu rõ yêu cầu HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp) GV: Lắng nghe. Củng cố dặn dò . 3P . chữa lỗi trước lớp 2P .HS tiếp nối đọc từng dòng thơ SGK .HS theo dõi. đánh giá.HS đọc đồng thanh.HS tập đọc trong nhóm .GV đọc bài cho HS soát lại .GV+HS :nhận xét. Hướng dẫn luyện đọc + Đọc từng câu. HD học sinh nhận xét các hiện tượng chính tả cần lưu ý .GV chú ý theo dõi.Khen một số HS học tốt. đánh giá.

385 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful