P. 1
MAU CHUNG TU KE TOAN QUYET DINH 19

MAU CHUNG TU KE TOAN QUYET DINH 19

|Views: 12,442|Likes:
Được xuất bản bởivinhkimromantic

More info:

Published by: vinhkimromantic on Mar 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

2- Mẫu chứng từ kế toán

2.1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 1!2""#!Q$-%&' ngày ("!(!2""#
Đơn vị: .........................................
Bộ phận: .......................................
Mã đơn vị SDS:.........................
Mẫu !": #$%& - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() #'*M #+)
Th%ng &&&&&&&&&n'(&&&&&&&&& )ố:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố
TT
*+ ,à t-n
.g/ch b0c .gày t!ong th%ng ,u- .& c/ng
1"2ng ho3c c45
b0c ch6c ,7
1 2 3 &&& 31
)ố c8ng h"#ng
1"2ng th9: g:an
)ố c8ng ngh;
<h8ng 1"2ng
)ố c8ng h"#ng
B*=*
> B C 1 2 3 &&&&& 31 32 33 3?
#ộng
Ngày......tháng .... năm...
g012 ch34 c/ng 5h6 t.ách 7ộ phận g012 8u-9t
(@AB h+ t-n$ (@AB h+ t-n$ (@AB h+ t-n$
:; h29u ch34 c/ng:
- C"2ng th9: g:an D - *: nghEB h+c t05 * - .gh; 5hF5 G
- H(B I:JK L"Mng N - .gh; bO .b
- Con ố( C8 - .gh; <h8ng 1"2ng .o
- Tha: sPn Ts - .gQng ,:Rc .
- Ta: n/n T - Cao Ing nghSa ,7 CI
?
Đơn vị:...................................
Bộ phận : ...............................
Mẫu !" #$%7 - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:................... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() #'*M #+) <=M >'?M )@A
Th%ng&&&&&&&&n'(&&&&&&&&&&
)ố:&&&&&&&&&&&&&&
)
T
T
*+ ,à t-n
.gày t!ong th%ng Cng số g:9 1à( th-(
1 2 &&& 31
Số giờ
của ngày
làm việc
Số giờ của
ngày thứ bảy,
chủ nhật
Số giờ
của ngày,
lễ, tết
Số giờ
làm
đêm
> B 1 2 &&& 31 32 33 3? 3T
#ộng
Ngày........ tháng.......năm......
g012 ch34 c/ng
BC4 thD4
Eác nhận cF& 7ộ phận
GphHngI 7&nJ cK
ng012 BC4 thD4
>hF t.0Lng đơn vị
!", h# tên$ !", h# tên$
!", h# tên$
T
Đơn vị : .................................. Mẫu !": #$%c - 'D
Bộ phận : ...............................
Mã đơn vị SDS:...................
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
)@*M BNO <=M >'?M )@A
.gày&&&&&&&&&&th%ng&&&&&&&&&&n'( &&&&&
)ố:&&&&&&&&&&&&&
- *+ t-n: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- .2: c8ng t%c: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.gày
th%ng
.hUng
c8ng ,:Rc
Iã 1à(
Th9: g:an 1à( th-(
Đ2n
g:%
Thành
t:Jn
@A
t-n
TQ ĐVn TWng số
g:9 g:9 g:9
> B 1 2 3 ? T C
g012 7áo BC4 thD4 g21 :ế toán t.0Lng g012 8u-9t
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
6
Đơn vị:.........................................
Bộ phận:.......................................
Mã đơn vị SDS:.........................
Mẫu !" #$2& - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() >'P' >ON >@Q <RS)
%háng.....năm...
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.X:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CY:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)TT
Zã số
c8ng ch6cB
,:-n ch6c
Zã C45
b0c
ch6c ,7
Zã số
ng/ch
1"2ng
C"2ng hR số
T@ *+ ,à t-n &ệ 'ố
l()ng
&ệ 'ố *h+
c,* chức v+
&ệ 'ố *h+ c,* -hác ./ng
hệ 'ố
%hành
ti0n C. &&& ... ...
> B C [ \ ] 1 2 3 ? T 6 ^
#ộng T T T T T
.gh; ,:Rc
<h8ng I"Xc
h"#ng 1"2ng
B*=*
t!P thay
1"2ng
TWng cng t:Jn 1"2ng
,à B*=* I"Xc h"#ng
C%c <hoPn t!Q ,ào 1"2ng TWng số t:Jn
1"2ng c_n
I"Xc nh0n
@A nh0n
B*=* &&&&&
ThKV
thK nh05
Cng
` 9 10 a ^ b ` D 9 11 12 13 1? 1T a 10 - 1? *
c
TWng số t:Jn (d:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ngày... tháng... năm .....
g012 Bập :ế toán t.0Lng >hF t.0Lng đơn vị
(@AB h+ t-n$ (@AB h+ t-n$ (@AB h+ t-n$
2
2
^
Đơn vị:.....................................
Bộ phận: .................................
Mã đơn vị SDS:.....................
Mẫu !": #$U - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() >'P' >ON 5'V #*5
%háng........năm.........
)ố:ff&&&&&&&&&&
N12................
.32................
)ố
TT
*+ ,à t-n Ch6c
,7
ĐEa ch;
c2 gKan
1à( ,:Rc
Z6c 1"2ng
Iang h"#ng
Th 1R
(i$
h"#ng
5h7 c45
)ố t:Jn
5h7 c45
I"Xc
h"#ng
@A
nh0n
> B C [ 1 2 3 \
Cng c c c c c
TWng số t:Jn (d:Vt beng chU$:fffff&&&&&&&&ffffffffffffff
Ngày4.. tháng4..năm4..
g012 Bập :ế toán t.0Lng >hF t.0Lng đơn vị
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
`
Đơn vị:................ #ộng hH& Tã hộ2 chF nghW& X Mẫu !": #$Y - 'D
Bộ phận: ............
Mã ĐXSDS:.....
Đc 105 - Tj Lo - */nh 5hkc
aaaaaaaaalaaaaaaaaa
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
)@*M Đ@ ĐRA)
)ố: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C45 cho:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ch6c ,7: :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Đ"Xc cm I: c8ng t%c t/::&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Theo c8ng 1Rnh (ho3c g:4y g:n: th:RK$ số&&&&&&&&&& ngày&&&&&&&&& th%ng&&&&&&&&& n'(&&&&&&&&&&&&
TQ ngày&&&&&&&&& th%ng&&&&&&&& n'(&&&&&&&&& IVn ngày&&&&&&&&& th%ng&&&&&&&& n'(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ngày...... tháng...... năm......
>hF t.0Lng đơn vị
!", h# tên, đ3ng 5,6$
>2Zn ứng t.0[c
C"2ng&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
C8ng t%c 5ho&&&&&&&&&&&&&&&&&I
Cng&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
.2: I:
.2: IVn
.gày
Gh"2ng
t:Rn sm L7ng
)ố ngày
c8ng t%c
CA Lo
1"K t!k
Ch6ng nh0n của c2 gKan
n2: c8ng t%c (@A t-nB IYng L4K$
> 1 2 3 ? B
.2: I:&&&
.2: IVn&&&
.2: I:&&&
.2: IVn&&&
.2: I:&&&
.2: IVn&&&
.2: I:&&&
.2: IVn&&&
- dF ng"9:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,F c&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
- dF c"nc &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,F c&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
- Gh7 5ho 14y ,F beng I:Rn tho/:&&&&&& ,F c&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
- Gh_ng ngh;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,F c&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I a &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
1- Gh7 c45 I: I"9ng: cng&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
2- Gh7 c45 1"K t!k&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
TWng cng ngày c8ng t%c:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I
.gày &&& th%ng &&& n'( &&&
Du-9t Du-9t
Th9: g:an 1"K t!k I"Xc )ố t:Jn I"Xc thanh to%n 1à:&&&&&&&&&&&&&&&&&
h"#ng 5h7 c45&&&&&&&&&&&&&&&ngày
g012 đ2 c/ng tác 5h6 t.ách 7ộ phận :ế toán t.0Lng
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
9
10
Đơn vị:..................................
Bộ phận:................................
Mã đơn vị SDS:..................
Mẫu !" #$\ - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() >'P' >ON >@Q <=M >'?M )@A
%háng..........năm...........
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&&
TT *+ ,à t-n
*R số
1"2ng
*R số 5h7 c45
ch6c ,7
*R số 5h7 c45 <h%c Cng hR số T:Jn 1"2ng th%ng
Z6c 1"2ng
.gày ]:9
> B 1 2 3 ? T 6 ^
#ộng T T T T T T
Cà( th-(
ngày 1à( ,:Rc
Cà( th-( ngày
th6 bPyB chủ nh0t
Cà( th-( ngày
1pB ngày tVt
Cà( th-(
bKW: I-( TWng cng
t:Jn
)ố ngày ngh; bO )ố t:Jn thjc
I"Xc thanh
to%n
.g"9: nh0n
t:Jn <A c%c
nh0n Số giờ
%hành
ti0n
Số giờ
%hành
ti0n
Số giờ
%hành
ti0n
Số giờ
%hành
ti0n
Số
ngày
%hành
ti0n
` 9 10 11 12 13 1? 1T 16 1^ 1` 19 a 16 - 1` C
T T T T T T
TWng số t:Jn (d:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!7m th89.... chứng t: gốc2 ;ảng ch,m c<ng làm thêm ng9ài giờ tháng.....năm.....$
Ngày....tháng....năm ...
g012 Bập :ế toán t.0Lng g012 8u-9t
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
2
8
11
Đơn vị: ..................................... Mẫu !": #$] - 'D
Bộ phận: ..................................
Mã đơn vị SDS:.....................
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
)ố : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'^5 Đ_) )@PO :'ON #+) X@`#I S( 5'aM

*8( nayB ngày &&& th%ng&&& n'( &&&&&&&&&&&&&&&&&& t/::&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B gq( cY:
*+B t-n : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Đ/: L:Rn cho&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B-n g:ao <ho%n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*+B t-n : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Đ/: L:Rn cho&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&B-n nh0n <ho%n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

#bng k; kết hcp đdng g2&o khoán :
@- ộ2 8ungI t.ách nh294 vC eu-Zn Bc2 cF& ng012 nhận khoán
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
@@- >.ách nh294 vC nghW& v6 cF& 7Dn g2&o khoán
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
@@@- hfng đ2Zu khogn chung vZ hcp đdng
- Th9: g:an thjc h:Rn hX5 Iqng
- Gh"2ng th6c thanh to%n t:Jn
- =m 5h/t c%c hrnh th6c ,: 5h/( hX5 Iqng
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Đh2 829n 7Dn nhận khoán Đh2 829n 7Dn g2&o khoán
(@AB h+ t-n$ (@AB h+ t-nB IYng L4K$
2
9
12
Đơn vị:...................................... Mẫu !" #$i - 'D
Bộ phận:....................................
Mã đơn vị SDS:......................
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() >'P' >ON >@Q >'j? )O=@
GDbng cho thuD nhkn c/ngI thuD khoán v29cJ
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&&&
.X:&&&&&&&&&&&&&&&&
CY:&&&&&&&&&&&&&&&&&
*+ ,à t-n ng"9: thK-:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B 5h0n (*o3c IEa ch;$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Đã thK- nhUng c8ng ,:Rc saK Is: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& t/: IEa I:s(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& tQ ngày&&&&& IVn ngày&&&&&
)TT
*+ ,à t-n
ng"9: I"Xc thK-
ĐEa ch;
ho3c số
CZT
.: LKng ho3c t-n
c8ng ,:Rc thK-
)ố c8ng
ho3c <hố:
1"Xng c8ng
,:Rc Iã 1à(
Đ2n g:%
thanh to%n
Thành
t:Jn
T:Jn
thKV
<h4K
t!Q
)ố t:Jn
c_n 1/:
I"Xc nh0n
@A
nh0n
> B C [ 1 2 3 ? T \
#ộng T T T T T
ĐJ nghE&&&&&&&&&&&&&&& cho thanh to%n số t:Jn:&&&&&&&&&&&&&
TWng số t:Jn (d:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!7m th89.... chứng t: -ế t9án -hác$
Ngày....tháng....năm ...
g012 đZ nghị th&nh toán :ế toán t.0Lng g012 8u-9t
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
3
0
13
Đơn vị:....................................
Bộ phận:..................................
Mã đơn vị SDS:....................
Mẫu !" #%$ - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( >'P' <l '^5 Đ_) )@PO :'ON
.gày &&&&&th%ng &&&&&n'(&&&&&&&
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&&
*+ t-n : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Đ/: L:Rn cho&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B-n g:ao <ho%n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*+ t-n : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Đ/: L:Rn cho&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&B-n nh0n <ho%n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

COng thanh 1A hX5 Iqng số&&&&&&&&&ngày&&& th%ng &&& n'(&&&&&&&&&&&
.: LKng c8ng ,:Rc (gh: t!ong hX5 Iqng$ Iã I"Xc thjc h:Rn:&&&&&&&&&&&&&&&
]:% t!E hX5 Iqng Iã thjc h:Rn:
B-n &&&&&&&&&&&&&&&&&& Iã thanh to%n cho b-n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& số t:Jn 1à&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Iqng (,:Vt beng chU$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố t:Jn bE 5h/t Lo b-n &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,: 5h/( hX5 Iqng:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Iqng (,:Vt beng chU$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố t:Jn b-n &&&&&&&&&&&&&&&& c_n 5hP: thanh to%n cho b-n &&&&&&&&&&&&&&&& 1à &&&&&&&&&&&&&&&&&& Iqng (,:Vt beng chU$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
@Vt 1K0n:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Đh2 829n 7Dn nhận khoán Đh2 829n 7Dn g2&o khoán
(@AB h+ t-n$ (@AB h+ t-nB IYng L4K$
1?
1T
Đơn vị:..........................................
Bộ phận:.......................................
Mã đơn vị SDS:.........................
Mẫu !" #%% - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() :? >mn#' o5 #N# :'O( >'pO <RS)
Th%ng&&&& n'(&&&&&&&&&
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&&
)TT
)ố th%ng
t!och
B*=*B
B*tTB
@GCĐ
TWng gKu
1"2ng t!och
B*=*B
B*tTB
@GCĐ
BPo h:s( cã h:B BPo h:s( y tV @:nh 5ho c8ng Ioàn
TWng
số
T!ong IY
TWng
số
T!ong IY )ố 5hP:
n5 CĐ
c45 t!-n
)ố I"Xc Is
1/: ch: t/:
I2n ,E
T!och ,ào
ch: 5ho
T!Q ,ào
1"2ng
T!och ,ào
ch: 5ho
T!Q ,ào
1"2ng
> B 1 2 3 ? T 6 ^ ` 9
#ộng
Ngày... tháng... năm...
g012 Bập :ế toán t.0Lng >hF t.0Lng đơn vị
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
Đơn vị:........................................... Mẫu !" #%2 - 'D
3
2
16
Bộ phận:........................................
Mã đơn vị SDS:..........................
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() :? >'P' >ON #+) >N# 5'n
Th%ng&&&&&&&&&&n'(&&&&&&&&&&&
)ố:&&&&&&&&&&&&
)TT *+ ,à t-n Đ2n ,E
T:Jn
tàK ce
T:Jn
1"K t!k
T:Jn
t!+
Cng
)ố t:Jn Iã
t/( 6ng
)ố t:Jn c_n I"Xc
nh0n
@A nh0n
> B C 1 2 3 ? T 6 a ? - T [
#ộng T T
TWng số t:Jn (d:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!7m th89.... chứng t: gốc2 =>, ?i,y đi đ(ờng, &9á đ)n,...$
Ngày....tháng....năm ...
g012 Bập :ế toán t.0Lng g012 8u-9t
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
1^
Đơn vị:............................ Mẫu !" #2% - 'D
Bộ phận:..........................
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:...........
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
5'@qj Ej*> :'O
Ngày.....tháng.....năm ...... .X &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CY &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- *+ t-n ng"9: nh0n hàng: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ĐEa ch; (b 5h0n$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- CA Lo cK4t <ho: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- =K4t t/: <ho (ng'n 18$: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ĐEa I:s( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố
TT
T-nB nhãn h:RKB gKy c%chB
5hv( ch4t ,0t t"B L7ng c7
sPn 5hv(B hàng ho%

số
Đ2n ,E
tonh
)ố 1"Xng
Đ2n
g:%
Thành
t:Jn t-K cwK
Thjc
cK4t
> B C [ 1 2 3 ?
#ộng T T T T T
TWng số t:Jn (,:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố ch6ng tQ <x( theo:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ngày... tháng ... năm ...
g012 Bập
!", h# tên$
g012 nhận hCng
!", h# tên$
>hF kho
!", h#
tên$
:ế toán t.0Lng >hF t.0Lng đơn vị
!", h# tên, đ3ng 5,6$ (*o3c 5h7 t!%ch b 5h0n$
!", h# tên$
1`
Đơn vị:....................................
Bộ phận:..................................
Mẫu !" #2r - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:................... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( :@sM :? Xt> >RI #+) #VI S( 5'aMI '=) 'ON
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&&&
- Th9: I:s( <:s( <- &&&&&g:9 &&&ngày &&&th%ng &&&n'(&&&&&&
- Ban <:s( <- gq( :
Nng/Bà:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&T!"#ng
ban
Nng/Bà:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&yh ,:-n
Nng/ Bà:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&yh ,:-n
- Đã <:s( <- <ho cY nhUng (3t hàng L"n: Izy:
)
T
T
T-nB nhãn h:RKB

số
Đ2n
,E
tonh
Đ2n
g:%
Theo
sW <V to%n
Theo
<:s( <-
Ch-nh 1Rch Ghv( ch4t
gKy c%ch ,0t t"B ThQa Th:VK C_n
tốt
100i
@F(
5hv(
ch4t
Z4t
5hv(
ch4t
L7ng c7B sPn Số %hành Số %hành Số %hành Số %hành
5hv(B hàng ho% l(1ng ti0n l(1ng ti0n l(1ng ti0n l(1ng ti0n
> B C [ 1 2 3 ? T 6 ^ ` 9 10 11 12
#ộng T T T T T T T T T T
>hF t.0Lng đơn vị
:ế toán t.0Lng
>hF kho
.gày&&&&&th%ng&&&&&n'(&&&&
>.0Lng 7&n k2u4 kD
({ <:Vn g:P: gKyVt số ch-nh 1Rch$ !", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
3
6
19
!", h# tên$
20
Đơn vị:............................. Mẫu !" #2v - 'D
Bộ phận:..........................
Mã đơn vị SDS:...........
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() :? MjP '=)
Ngày.....tháng.....năm ...... QKysn số:&&&&&&&&&&&&&&&
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- *+ t-n ng"9: (Ka:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& .X:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- B 5h0n (5h_ngB ban$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CY:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố
TT
T-nB gKy c%chB 5hv( ch4t
hàng ho%B ,0t t"B c8ng c7
LEch ,7
T-n ng"9:
b%n ho3c
IEa ch;
(Ka hàng
Đ2n ,E
tonh
)ố
1"Xng
Đ2n
g:%
Thành
t:Jn
> B C [ 1 2 3
#ộng T T T T
- TWng số t:Jn (d:Vt beng chU$: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
| ]h: chk: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
g012 4u& :ế toán t.0Lng g012 8u-9t 4u&
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
21
Đơn vị:............................
Bộ phận:..........................
Mẫu !" #2U - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:........... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( :@sM )'@`M
Xt> >RI #+) #VI S( 5'aMI '=) 'ON
.gàyfth%ngfn'(f&
)ố:&&&&&&&&&&&&&
- C'n c6fffsốf&&ngàyf&&th%ngf&&n'(f&&củaffffffff
Ban <:s( ngh:R( gq(:
D Nng/BàfffffCh6c ,7ffffĐ/: L:Rnfffff&&T!"#ng ban
D Nng/BàfffffCh6c ,7ffffĐ/: L:Rnffffff&& yh ,:-n
D Nng/BàfffffCh6c ,7ffffĐ/: L:Rnffffff&& yh ,:-n
Đã <:s( ngh:R( c%c 1o/::
T-n nhãn
h:RKB gKy
c%ch ,0t t"B
c8ng c7B sPn
5hv(B hàng
ho%
Zã số
Gh"2ng
th6c
<:s(
ngh:R(
Đ2n
,E
tonh
)ố 1"Xng
theo
ch6ng tQ
@Vt gKP <:s( ngh:R(
]h:
chk
)ố
TT
)ố 1"Xng
Ikng gKy
c%chB
5hv( ch4t
)ố 1"Xng
<h8ng Ikng
gKy c%chB
5hv( ch4t
> B C [ \ 1 2 3 }
l k2ến cF& B&n k2u4 ngh294:fffffffffffffffffff&&
ffffffffffffffffffffffffffffffff&
Đh2 829n kw thuật >hF kho >.0Lng 7&n k2u4 ngh294
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
22
Đơn vị:............................ Mẫu !" #r$ - BB
Bộ phận:......................... (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:........... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
5'@qj >'j QKysn số:&&&&&&&&&&&&
Ngày .......tháng .......năm ....... )ố:&&&&&&&&&&&&&&&&
.X:&&&&&&&&&&&&&&&
CY:&&&&&&&&&&&&&&&
*+B t-n ng"9: n5
t:Jn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ĐEa ch;:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CA Lo n5:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố t:Jn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(d:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
@x( theo:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6ng tQ <V to%n&
>hF t.0Lng đơn vị :ế toán t.0Lng g012 Bập
!", h# tên, đ3ng 5,6$ !", h# tên$ !", h#
tên$
Đã nh0n Iủ số t:Jn (d:Vt beng chU$ :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ngày ......tháng ......năm .....
g012 nộp >hF euW
!", h# tên$ !", h# tên$
D Th g:% ngo/: tR (,àng b/cB I% gKA$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D )ố t:Jn gKy IW::&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(.VK gm: !a ngoà: 5hP: IYng L4K$
Đơn vị:.............................. Mẫu !" #r% - BB
Đị& chx:............................ (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:............. ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
5'@qj #'@ QKysn số :&&&&&&&&&&&
Ngày .....tháng .....năm ....... )ố :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.X :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CY :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*+B t-n ng"9: nh0n t:Jn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ĐEa ch;:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CA Lo ch::&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố t:Jn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(d:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
@x( theo &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ch6ng tQ <V to%n
>hF t.0Lng đơn vị :ế toán t.0Lng g012 Bập
!", h# tên, đ3ng 5,6$ !", h# tên$ !", h# tên$
Đã nh0n Iủ số t:Jn (d:Vt beng chU$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ngày ...... tháng ..... năm ......
>hF euW g012 nhận t2Zn
!", h# tên$ !", h# tên$
D Th g:% ngo/: tR (,àng b/cB I% gKA$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
23
D )ố t:Jn gKy IW::&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(.VK gm: !a ngoà: 5hP: IYng L4K$
20
2?
Đơn vị:................................... Mẫu !" #r2 - 'D
Bộ phận:................................. (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:................... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
)@*M ĐQ )'y >zM {)
Ngày ..... tháng ..... năm ......

)ố : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
@onh gm: :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
T-n t8: 1à :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B 5h0n (ho3c IEa ch;$ :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ĐJ nghE cho t/( 6ng số t:Jn :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(d:Vt beng chU$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CA Lo t/( 6ng :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Th9: h/n thanh to%n :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>hF t.0Lng đơn vị
[KyRt t/( 6ng:&&&&&&
!", h# tên$
:ế toán t.0Lng
!", h# tên$
5h6 t.ách 7ộ phận
!", h# tên$
g012 đZ nghị
th4 ứng
!", h# tên$
2T
Đơn vị:.................................. Mẫu !" #rr - BB
Bộ phận:................................ (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:.................. ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
)@*M >'P' >ON >zM {)
Ngày ..... tháng ..... năm .......
)ố :&&&&&&&&&&&&&&&
N1 2..............
.32...............
- *+ t-n ng"9: thanh to%n:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- B 5h0n (ho3c IEa ch;$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- )ố t:Jn t/( 6ng I"Xc thanh to%n theo bPng L"n: Izy:
D2|n g2g2 S" t2Zn
> 1
@ - S" t2Zn th4 ứng
1& )ố t/( 6ng c%c <~ t!"nc ch"a ch: hVt
2& )ố t/( 6ng <~ này:
@ Ahiế6 chi 'ố .............ngày .........
@ Ahiế6 chi 'ố .............ngày .........
- &&&
@@ - S" t2Zn đã ch2
1& Ch6ng tQ số &&&&&&&&&&&ngày&&&&&&&&&&&&&&&&&
2& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
@@@ - #hDnh B9ch
1& )ố t/( 6ng ch: <h8ng hVt ( • - •• $
2& Ch: gK% số t/( 6ng ( •• - • $

>hF t.0Lng đơn vị
!", h# tên$
:ế toán t.0Lng
!", h# tên$
:ế toán th&nh toán
!", h# tên$
g012 đZ nghị
th&nh toán
!", h# tên$
26
Đơn vị:................................. Mẫu !" #rv - 'D
Bộ phận:............................... (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:................ ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( :@sM :? ,j}
GDbng cho đdng X29t &4J
Số2............
*8( nayB ,ào&&&&&&&& g:9&&&&&&&&&ngày&&&&&&&&&th%ng&&&&&&&&& n'( &&&&&&&
Chkng t8: gq(:
@ BngC;à2........................................đDi 5iện -ế t9án
@ BngC;à2........................................đDi 5iện thủ E6F
@ BngC;à2........................................đDi 5iện .............
COng t:Vn hành <:s( <- gKS t:Jn (3tB <Vt gKP nh" saK:
S"
>>
D2|n g2g2 S" B0cng G t1 J S" t2Zn
> B 1 2
• )ố L" theo sW gKu = &&&&&
•• )ố <:s( <- thjc tV: = &&&&&
1 - Co/: &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
2 - Co/: &&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
3 @ Co/: &&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
? @ Co/: &&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
T @ ... &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
Cng số t:Jn Iã <:s( <- thjc tV &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
••• Ch-nh 1Rch: (••• a • b ••$ T
- CA Lo: D ThQa:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D Th:VK:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- @Vt 1K0n saK <h: <:s( <- gKu: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
:ế toán t.0Lng >hF euW g012 chịu t.ách nh294 k2u4 kD euW
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
2^
Đơn vị:.................................. Mẫu !" #rU - 'D
Bộ phận:................................ (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:.................. ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( :@sM :? ,j}
GDbng cho ngoh2 t9I vCng 7hcI k24 kh~ eu~I đá eu~J
Số2................
dào &&&&&&&&g:9 &&&&&&&&&ngày &&&&&&&&&th%ng &&&&&&&&&&n'(&&&& &&&&&
Chkng t8: gq(:
@ BngC;à2........................................đDi 5iện -ế t9án
@ BngC;à2........................................đDi 5iện thủ E6F
@ BngC;à2........................................đDi 5iện .............
COng t:Vn hành <:s( <- gKu (ngo/: tRB ,àng b/cB <:( <ho gKoB I% gKo$B <Vt gKP nh"
saK:
)TT [:pn g:P:
Đ2n )ố
1"Xng
Đ2n g:%
Tonh !a t:Jn d. ]h:
,E tonh Th g:% T:Jn d. chk
> B C 1 2 3 ? [
• )ố L" theo sW gKu c c
•• )ố <:s( <- thjc tV c c
1 - Co/:
2 - Co/:
&&&&&&
••• Ch-nh 1Rch c c
(••• a • b ••$
- CA Lo : D ThQa : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D Th:VK :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- @Vt 1K0n saK <h: <:s( <- gKS: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
>hF euW :ế toán t.0Lng g012 chịu t.ách nh294 k2u4 kD euW
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
2`
Đơn vị:................................
Bộ phận:..............................
Mã đơn vị SDS:...............
Mẫu !" #r\- 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
)@*M ĐQ )'y >'P' >ON
Ngày.......tháng........năm...
)ố:&&&&&&&&&&&&&&
:~nh g•2:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
*+ ,à t-n ng"9: IJ nghE thanh to%n:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B 5h0n (*o3c IEa ch;$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.: LKng thanh to%n:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
)ố t:Jn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&d:Vt beng chU:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!7m th89............chứng t: gốc$
g012 đZ nghị th&nh toán :ế toán t.0Lng g012 8u-9t
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
Đơn vị:................................... Mẫu !" #r] - BB
Đị& chx:................................... (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:................... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? <P@ >'j >@Q
Ngày .....tháng .....năm..........
QKysn số:&&&&&&&&&&&&
)ố:&&&&&&&&&&&&&
- *+B t-n ng"9: n5:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- ĐEa ch;:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- .: LKng thK:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- )ố t:Jn thK: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(d:Vt beng chU$: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
g012 nộp t2Zn g012 thu t2Zn
!", h# tên$ !", h# tên$
29
Đơn vị:....................................
Bộ phận:................................
Mẫu !" #v$& - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:.................. ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() :? #'@ >@Q #'O )RA@ >'PM D€
'o@ >'(OI >t5 'j*
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&
- .: LKng h: thPo (t05 hK4n$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- ĐEa I:s( h: thPo (t05 hK4n$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- Th9: g:an h: thPo: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ngàyB tQ ngày&&&&&/&&&&&/&&&&&&IVn ngày&&&&/&&&/&&&&&
)ố
TT
*+ ,à t-n ng"9:
tha( Lj h: thPoB
t05 hK4n
Ch6c
,7
Đ2n ,E
c8ng t%c
)ố t:Jn
@A
nh0n
.gày
&&&&&
.gày
&&&&&&
f& TWng số
> B C [ 1 2 3 ? \
#ộng c c c
TWng số ng"9: tha( Lj:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TWng số t:Jn Iã ch: (d:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ngày..... tháng.....năm.....
>hF t.0Lng đơn vị g012 ch2 t2Zn
!", h# tên, đ3ng 5,6$ !", h# tên$
Đơn vị:....................................
Bộ phận:................................
Mẫu !" #v$7 - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:.................. ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() :? #'@ >@Q #'O )RA@ >'PM D€
'o@ >'(OI >t5 'j*
)ố:&&&&&&&&&&&&&&&
- .: LKng h: thPo (t05 hK4n$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- ĐEa I:s( h: thPo (t05 hK4n$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- Th9: g:an h: thPo ngày&&&&&&&&th%ng&&&&&&&&n'(&&&&&&&&&&
)ố
TT
*+ ,à t-n ng"9:
tha( Lj h: thPoB t05 hK4n
Ch6c ,7
Đ2n ,E
c8ng t%c
)ố t:Jn
@A
nh0n
> B C [ 1 \
#ộng c c c
TWng số ng"9: tha( Lj:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TWng số t:Jn Iã ch: (d:Vt beng chU$:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ngày..... tháng.....năm.....
>hF t.0Lng đơn vị g012 ch2 t2Zn
!", h# tên, đ3ng 5,6$ !", h# tên$
30
Đơn vị:.................................... Mẫu !" #U$ - 'D
Bộ phận:..................................
Mã đơn vị SDS:...................
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( )@PO 't >S#Đ
Ngày .....tháng .....năm ...... )ố:&&&&&&&&&&&&
.X: &&&&&&&&&&&
CY: &&&&&&&&&&&
C'n c6 QKyVt IEnh số : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ngày &&&&&&&th%ng &&&&&&&n'( &&&&&&&của &&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,J ,:Rc bàn g:ao T)CĐ
Ban g:ao nh0n T)CĐ gq( :
- Nng/Bà &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn b-n g:ao
- Nng/Bà &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn b-n nh0n
- Nng/Bà &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn&&&&&&&&&&&&&&&&
ĐEa I:s( g:ao nh0n T)CĐ :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=%c nh0n ,:Rc g:ao nh0n T)CĐ nh" saK :
)
TT
T-nB <A
h:RK
gKy c%ch
(c45
h/ng
T)CĐ$
)ố
h:RK
T)CĐ
."nc
sPn
cK4t
(=[$
.'(
sPn
cK4t
.'(
I"a
,ào
sm
L7ng
C8ng
sK4t
(L:Rn
toch
T&<V$
Tonh ngKy-n g:% tà: sPn cố IEnh Tà:
]:%
(Ka
(€ )=$
Ch:
5ho
,0n
chKysn
Ch:
5ho
ch/y
thm
.gKy-n
g:%
T)CĐ
1:RK
<u
thK0t
<x(
theo
&&&
> B C [ 1 2 3 ? T 6 ^ ` \
#ộng T T T T T T

DV) #VI 5'V >•) :‚M >'pO
)ố TT T-nB gK: c%ch L7ng c7B 5h7 tOng Đ2n ,E tonh )ố 1"Xng ]:% t!E
> B C 1 2
>hF t.0Lng 7Dn nhận :ế toán t.0Lng 7Dn nhận g012 nhận g012 g2&o
!", h# tên, đ3ng 5,6$ !", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
31
Đơn vị:....................................... Mẫu !" #U% - 'D
Bộ phận:..................................... (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:....................... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( >'P' <l >S#Đ
Ngày .....tháng...... năm ......
)ố : &&&&&&&&&&&&&&
N12 ..............
.32 ..............
C'n c6 QKyVt IEnh số :&&&&&&&&ngày &&&&&&th%ng &&&&&&n'(&&&&&& của &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,J ,:Rc thanh 1A tà: sPn cố IEnh
@- B&n th&nh B; >S#Đ gd4:
Nng/Bà: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&T!"#ng ban
Nng/Bà:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&yh ,:-n
Nng/Bà: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&yh ,:-n
@@- >2ến hCnh th&nh B; >S#Đ:
- T-nB <A (ã h:RKB gK: c%ch (c45 h/ng$ T)CĐ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- )ố h:RK T)CĐ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- ."nc sPn cK4t (czy Ljng$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- .'( sPn cK4t &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- .'( I"a ,ào sm L7ng &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)ố th• T)CĐ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- .gKy-n g:% T)CĐ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- ]:% t!E hao (_n Iã t!och IVn th9: I:s( thanh 1A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- ]:% t!E c_n 1/: của T)CĐ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
@@@- :ết Buận cF& B&n th&nh B; >S#Đ:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.gày &&&&&&&&& th%ng &&&&&&&&& n'( &&&&&
>.0Lng B&n th&nh B;
!", h# tên$
@X- :ết eug th&nh B; >S#Đ:
- Ch: 5ho thanh 1A T)CĐ :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(,:Vt beng chU$ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- ]:% t!E thK hq: :&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(,:Vt beng chU$ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- Đã gh: g:P( sW T)CĐ ngày &&&&&&&&&&&th%ng &&&&&&&&&&n'( &&&&&&&&&&
.gày &&&&&&&&&th%ng &&&&&&&&&n'( &&&&&&
>hF t.0Lng đơn vị :ế toán t.0Lng
!", h# tên, đ3ng 5,6$ !", h# tên$
32
Đơn vị:....................................
Bộ phận:..................................
Mẫu !" #U2 - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:................... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( ĐN' )@N <z@ >S#Đ
.gày&&& th%ng &&&& n'(&&& )ố:&&&&&&&&&&&&&&&&&
.X:&&&&&&&&&&&&&&&&
CY:&&&&&&&&&&&&&&&&
C'n c6 QKyVt IEnh số:&&&&&&&&&&&&&&&&& ngày &&& th%ng &&& n'( &&& của &&&&&&&&&&&& ,J ,:Rc I%nh g:% 1/: T)CĐ
Nng/ Bà:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Chủ tEch *: Iqng
Nng/ Bà:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&yh ,:-n
Nng/ Bà:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Đ/: L:Rn:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&yh ,:-n
Đã thjc h:Rn I%nh g:% 1/: g:% t!E c%c T)CĐ saK Izy:
)TT
T-nB <A (ã
h:RKB gK: c%ch
(c45 h/ng$
T)CĐ
)ố h:RK
T)CĐ
)ố th•
T)CĐ
]:% t!E Iang gh: sW
]:% t!E theo I%nh
g:% 1/:
Ch-nh 1Rch g:Ua g:% I%nh g:% 1/: ,à
g:% t!E c_n 1/:
.gKy-n
g:%
]:% t!E
hao (_n
]:% t!E
c_n 1/:
T'ng ]:P(
> B C [ 1 2 3 ? 6 ^
#ộng T T
]h: chk: Ct ? ‚]:% t!E theo I%nh g:% 1/:ƒ nVK I%nh g:% 1/: cP hao (_n thr ct ? 5hP: t%ch !a thành 3 ct t"2ng tj ct 1B 2B 3&
jƒ v2Dn„ g012 Bập :ế toán t.0Lng #hF tịch 'ộ2 đdng
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
4
8
33
Đơn vị :................................
Bộ phận:...............................
Mã đơn vị SDS:.................
Mẫu !" #Ur - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( :@sM :? >S#Đ
)ố:&&&&&&&&&&&&
Th9: I:s( <:s( <-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&g:9&&&&&&&&&ngày&&&&&&&th%ng&&&&&&&&n'( &&&&&
Ban <:s( <- gq(:
- Nng /Bà &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I/: L:Rn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&T!"#ng ban
- Nng /Bà &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ch6c ,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I/: L:Rn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&yh ,:-n
- Nng/Bà&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I/: L:Rn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&yh ,:-n
Đã <:s( <- T)CĐB <Vt gKP nh" saK:
)
TT
T-n tà: sPn
cố IEnh
Zã số
T)CĐ
.2:
sm
L7ng
Theo sW <V to%n Theo <:s( <- Ch-nh 1Rch
)ố
1"Xng
.gKy-n
g:%
]:% t!E
c_n 1/:
)ố
1"Xng
.gKy-n
g:%
]:% t!E
c_n
1/:
)ố
1"Xng
.gKy-n
g:%
]:% t!E
c_n 1/:
]h:
chk
> B C [ 1 2 3 ? T 6 ^ ` 9 \
#ộng T T T T T T
>hF t.0Lng đơn vị :ế toán t.0Lng >.0Lng B&n k2u4 kD
({ <:Vn g:P: gKyVt số ch-nh 1Rch$ !", h# tên$ !", h# tên$
!", h# tên, đ3ng 5,6$
4
9
3?
Đơn vị :................................ Mẫu !" #Uv - 'D
Bộ phận:...............................
Mã đơn vị SDS:.................
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B@? B( )@PO 't >S#Đ
S…P #'†P <‡ 'O= >'='
Ngày ... tháng ... năm...
)ố: &&&&&&&&&&&&&
.X: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CY: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

C'n c6 QKyVt IEnh số: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& ngày &&& th%ng &&& n'( &&& của &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Chkng t8: gq(:
- Nng /Bà &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&& Đ/: L:Rn &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I2n ,E sma chUa
- Nng /Bà &&&&&&&&&&&&&&&&&& &Ch6c ,7&&&&&&&&&&&&&&& Đ/: L:Rn &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& I2n ,E cY T)CĐ&
Đã <:s( nh0n ,:Rc sma chUa T)CĐ nh" saK:
- T-nB <A (ã h:RKB gKy c%ch (c45 h/ng$ T)CĐ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- )ố h:RK T)CĐ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )ố th• T)CĐ: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- B 5h0n gKPn 1AB sm L7ng: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
- Th9: g:an sma chUa tQ ngày &&&&& th%ng&&&& n'( &&&&&& IVn ngày &&&&&th%ng &&&&n'( &&&&&&&
C%c b 5h0n sma chUa gq( cY:
T-n b 5h0n
sma chUa
.: LKng ((6c I$
c8ng ,:Rc sma chUa
]:% Lj
to%n
Ch: 5ho
thjc tV
@Vt gKP
<:s( t!a
> B 1 2 3
#ộng T
@Vt 1K0n: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
:ế toán t.0Lng Đh2 829n đơn vị nhận Đh2 829n đơn vị g2&o
!", h# tên$ !", h# tên$ !", h# tên$
3T
Đơn vị :...................................
Bộ phận:..................................
Mẫu !" #UU& - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
Mã đơn vị SDS:................... ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() >n' 'PO Mˆ >S#Đ
‰4..........
)ố:&&&&&&&&&&&&
)ố
TT
Co/: T)CĐ .gKy-n g:%
Th 1R
hao (_n
)ố hao (_n tonh ,ào&&&&&
> B 1 2 3
1 .hà cma
2 d0t <:Vn t!kc
3 &&&&&&&&&&&&&&
#ộng T
Ngày .... tháng....năm....
:ế toán t.0Lng g012 Bập
!", h# tên$ !", h# tên$
36
Đơn vị :................................
Bộ phận:...............................
Mã đơn vị SDS:.................
Mẫu !" #UU7 - 'D
(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/03/2006 của B t!"#ng BTC$
B() >n' X= 5'Š B‹ :'*j 'PO >S#Đ
>háng ... n‰4 ...
)ố:&&&&&&&&&&&&&&
)TT Ch; t:-K
Th 1R
<h4K hao
(i$ ho3c
th9: g:an
sm L7ng
.2: sm L7ng
TWng số
Ghzn bW
)Pn
5hv(
&&&
)Pn
5hv(
&&&
)Pn
5hv(
&&&
[Ech ,7
&&&
.gKy-n g:%
T)CĐ
)ố <h4K
hao
> B 1 2 3 ? T 6 ^
1 •- )ố <h4K hao t!och <~
t!"nc
2 ••- )ố <h4K hao T)CĐ
t'ng t!ong <~
-&&&
3 •••- )ố <h4K hao T)CĐ
g:P( t!ong <~
-&&&
? •d- )ố <h4K hao t!och <~
này (•D ••-•••$
Ngày....tháng....năm ...
g012 Bập :ế toán t.0Lng
!", h# tên$ !", h# tên$
3^
3`

Đơn vị:................................... Bộ phận : ............................... Mã đơn vị SDNS:...................

Mẫu số C01b - HD (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng........năm.......... Số:..............
Ngày trong tháng Họ và tên B 1 1 2 2 ... ... Cộng số giờ làm thêm Số giờ Số giờ của Số giờ Số giờ 31 của ngày ngày thứ bảy, của ngày, làm làm việc chủ nhật lễ, tết đêm 31 32 33 34 35

S T T A

Cộng
Ngày........ tháng.......năm...... Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên)

Người chấm công làm thêm (Ký, họ tên)

Xác nhận của bộ phận (phòng, ban) có người làm thêm (Ký, họ tên)

5

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->