P. 1
Vat_ly_dai_cuong_(1).5538

Vat_ly_dai_cuong_(1).5538

|Views: 1,519|Likes:
Được xuất bản bởitruongan_992

More info:

Published by: truongan_992 on Mar 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

VAlLI
"@

A

J

I

G
HQC

cAe NGUYEN u vA UNG DUNG
T.p tn9t :

co HQC VA NHI~T

Bien khdo : TRAN NGQC RQI (Chu bien) - PRAM VAN TRIEU

NHA XUAT BAN GlAo Dl)C

68 - 2006/CXB/3 - 60/GD

Mil so: 7K638M6-DAI

til NHA XlJAT BAN

,

,

",,"

?

Huang tai ki niem 50 nam thanli itJ,p Nha xudt bdn Giao due va thuc hien chien iUQ'C rong, phat trien sdn phdm moi, md trong nhiing ndm gdn day, ben canh viec xudt ban, phdt hanh kip thai, dong b(J, sach giao khoa va cac loai sach tham khdo phuc vu giao due phd thong, Nha xudt bdn Giao due con rat chu trong to' chuc bien soan, xu at bdn cdc bo sdcli tham khdo lon, co gia tri khoa hoc va thuc tien cao, mang y nghia chinh tri, van hod, gido due sdu sac, duoc trinh bay va in an dep, goi la sacb tham khdo dtjc biet. Cdc sach nay duac xudt bdn nhiim dap (eng nhu cdu hoc tap, nghien cuu, gidng day cua hoc sinh, sinh vien, nghien cuu sinh, gido vien phd ithong, gidng vien dai hoc, cao ddng, day nghe, can bo nghien cuu, can b(J qudn li giao due va dong ddo ban doc, gop phdn nang cao chat luang giao due, dan tri xd hoi trong thai ki moi, giii gin, "xdy dung va phat trien nin van hod Vi¢t Nam tien tien, ddm dd bdn sac dan toe" theo tinb thdn nghi quvet H(Ji nghi Trung uang 5 cua Ban chap hanh Trung uong Ddng khod VIII, tung buac dua gido due Vi¢t Nam hod nhdp vai the' gioi, Day la nhiing cuon sach nghien cuu chti truong, duong ldi cua Ddng, cua Chii tich

ns Chi

Minh vi van

hod, giao due ,"cdc chuyen khdo phdn anh ket qud nghien cuu moi ,. tuyin tap cdc cong trinh nghien cuu tieu bieu cua cac nha khoa hoc, nha giao ddc biet la cac nha khoa hoc, nha giao dd duoc tdng Gidi thuong Nha nuac, Gidi thu/ing tu lieu, thu tich va nhiing pho sit

ns Chi

Minh ,"

cac sach vi danh nhdn van hod Vi¢t Nam va the' giai ," nhiing bo

co' co

gia tri lich sit, van hod cao "

cdc sach tra cuu, nhiing be?tit die'n tuong gidi tieng Vi¢t, cac tit 3

dien chuyen

nganh,

lit dien doi dicli tieng nuac ngoai vai tieug
J(lC

Vi¢t, tieng Vi¢t vai tieng cdc dan toe anli em " cdc be)

co

gid tri van hod, khoa hoc, gido

ddc sdc

co

sacli dicli
tit

ide dung lam

tang truong nhanli chong tri thuc khoa hoc hien dai, thay ddi hod trong xd hoi kinb tl tri thuc,

duy qudn If, tu duv cong viec, ldi song va each huang thu vall Tham gia bien soan mdng sdch tliam khdo ddc biet la cdc nha khoa hoc ddu nganh, kinh nghiem gid trong va ngoai nuac, Be) sach V~t if dai cuong - Cdc nguyen va Pham Van Thieu bien khdo . Trong if va ung dung thuoc mdng sach tham khdo d(ic biet do cdc tac gid Trdn N gQCHoi bo sach nay, cdc tac gid dii trinh bay nhiing van de' co ban va quan trong cua V (it Ii dai cdc nha giao , nha qudn Ii gioi, nhieu thuoc cdc linh VI/C khac nhau,

co

uy tin do'i vai doc

cuong, cling nhu mot sothanh tuu ddc sdc cua V(it Ii hien dai. N goai ra, noi dung sach ding rat chu trong den cdc ung dung
cua V (it Ii hoc trong khoa hQC va cong ngli«, gidi thich mot so' hien tuong V (it Ii xdy ra trong thuc thin cuoc song, Cdc kien trinli thuc V (it Ii trinh bay trong b(j sdcli phu hop vai chuang gidng day V (it Ii dai cuong d cac truong Vi¢t Nam. Vi v(iy, bo sach nay

co

Dai hoc va Cao ddtig

the dung lam tai lieu tham

khdo cho sinh vien cdc truong Dai hoc va Cao ddng khoi Khoa

hoc ki thudt va Khoa hoc tu nhien, cling nhu cdc can bo ki thudt, can bo nghien cuu co lien quan toi V(it If va cdc thd» co giao gidng day V (it Ii d cdc truang phd thong.
B(j sach duac xudt bdn ldn ddu nen chdc khong tranh khoi mot so' thieu sot. Chung toi mong nhan duac
S(I

gop

Y

cua cdc

th.dy co giao, cdc nhd khoa hQC va dong ddo ban dQC de' nhiing

11(/J1.Moi g(jp ,{' xin gl'ti ve' " N lid xudt ban Giao due, 187B Giang \'6'-- Ba Dinh --

ldn xudt

ban sau bo sdcli duac hoan

thien

na N(ji.

Ha Noi, thang

7 ndm 2005

NHA XUAT BAN GIAo DVC

4

Vi¢c viet nhiing cuon sacl: vat li dap ung duac cdc yeu cdu co bdn, hien dai co tinh ung dung thuc te' cao la mot viec lam kho, doi hoi nhieu thai gian, cong sue va hen thuc sdu rong, Chinh vi veJ,y,chung toi dd tham khdo nhieu sach ve' VeJ,tli dai cuong dung cho mot so truong DC;Zi QC va C ao ddng d mot so' h nude Au - MT va Lien Xo cii, nhdt la cuon Physics Classical and Modern, de'"bien khdo bo sacli "V~t li dai cuong - Cdc nguyen li va ung dung" cho phu hop voi thuc te'd Vi¢t Nam. B(J sach de' cap den tat cd cac van de' co bdn va quan trong cua vdt li, phu hop vai chuang trinh gidng day VeJ,t li d cdc truang DC;Zi hQC va Cao ddng Vi¢t Nam. Ve' mat hinh thuc, sacb duac trinh bay duai dang giao trinh, cdc kien thuc duac viet co dong, r5 rang nhung can ke, chu trong den bdn chdt vdt ii, nhiim giup cho ban doc cacti tu duy, li gidi truac cdc hien tuang vdt li. B(J sacl: nay go'm 41 chuang, duac chia thanli ba tdp " Tdp mot " Co hQCva Nhiet hQC (15 chuang) Tap hai " Dien, Tu, Dao dong va Song (15 chuang) Tdp ba : Quang hoc va VeJ,tli IUQ'ngnc t l I chuang) Trong moi tdp sach, ngoai phiin trinh bay li thuyet, can rat chu trong den cdc ung dung thuc tien, co nhieu vi du sinh dong xdy ra trong tu nhien va ung dung trong khoa hoc, cong nghe, Sau moi chuang de'u co cac cdu hoi, bai tap, Ben canh do can co nhieu bai doc them ve' than the' S~( nghiep cua cdc nha vdt li 16i lac, cdc van de' thai S~( va ddc sdc clia vdt li. B(J sacb nay nham phuc VI~ cho viec hoc tdp vdt li clla sinh vien cdc truang DC;Zi hQCva C ao ddng khoi Khoa hoc ki thudt wi Khoa hoc tu nhien. C de thdy, co gido gidng day d cac truong 5

Dai h9C va C ao ddng ciing nhu cdc truang Trung h9C phd thong co the dung lam tai lieu tham khdo, tim thtiy trong bo sach nhieu kiln thuc bd ich va nang cao. Tuy theo yeu cdu va thai luang cua man h9C tai cdc truang, bo sdch ding co the dap ung duac nhieu muc do va trinh dl) thich hop,

a

a

Tham gia bien khdo bl) sacb nay gam co " - TS. Trdn Ngoc Hoi - Truong Dai hoc Bach Khoa Hd Noi (Bien khdo chinh - Chu bien). - Ong Pham Van

tnu« -

HQi V 4t li Vi¢t Nam.

Trong t4p mot cua bo sach nay, cdc tac gid xin trdn trong cam an cdc nha giao, dong thoi ciing la cdc nha chuyen man co nhieu kinh nghiem va kien thuc sdu tong duoi day dd dong gop mot so' tu lieu cho tdp sdcn " - PGS. TS. Doan Nhuong - Vi¢n Nang luang nguyen tic QuOcgia. -PGS. TS. Ngo Phi/An -Truang D(,lih9CBach KhoaHa Nl)i.

- Ong Luu Dinh Thanh - BI) Gido due va Dao tao
Chung toi bien khdo bl) sach nay vai mong muon giai thieu vai ban d9C nhiing kien thuc vdt li a muc co ban, hien dai, thuc tl sinh dong nhung cling rdt sdu sac, dong thai ding muon gop phdn VaG viec lam phong phu han, chinh xac han mot so' noi dung hen thuc vdt li trong chuang trinh gidng day bdc Dai h9C va Trung h9C phd thong.

a

Cuoi cung, chung toi xin chan thanli cam em Trung tam nghien cUu Chien luac va phat trien Chuang trinh giao due Trung h9C chuyen nghiep, Dai hoc va Sau Dai h9C (truac day la Trung tam nghien cUU Giao due Dai h9C) va Ban bien tap sach V 4t li, Nha xudt ban Gido due da nhiet tinh cd vii, ung hI) chung toi de hoan thann bl) sach nay.

cAc TAc GIA

6

TQp mQt : CO HQC
Chuang 1. Mb dau Chuang 2. Chuyen dong mot chieu Chuang 3. Chuyen dong hai chieu

vA

NHI~THQC

Chuang 4. Cac dinh luat chuyen dong ella Newton Chuang 5. Chuyen dong tron va hrc hap dan vii tru ella Newton Chuang 6. Cong va nang hrong Chuang 7. Dong luong va chuyen dong cua Chuang 8. Chuyen dong quay Chuang 9. Can bang tinh ella mot vat ran Chuang 10. Chat ran va chat luu Chuang 11. Nhiet d¢ va sir truyen nhiet
Chirong 12. DiM luat thir nhat ella nhiet dong hrc hQC

M

Chuang 13. Li thuyet dong hoc ella cac chat khi Chuang 14. Dinh luat thir hai ella nhiet dong hrc hoc Chuang 15. Khi thirc va chuyen pha

TQp hoi : DI~N, TU, DAO DONG
Chuang 16. Dinh luat Coulomb va dien tnrong tinh Chuang 17. Dinh luat Gauss Chuang 18. Dien the Chuang 19. Dien dung, dien nang va dien moi Chuang 20. Dong dien va dien tro Chuang 21.

vA

SONG

Tu tnrong

Chuang 22. Cac nguon ella tir tnrong Chuang 23. Dinh luat Faraday Chuang 24. D¢

tv cam

Chuang 25. Tir tnrong trong khoi chat Chuang 26. Dao dong co Chuang 27. Song co Chuang 28. Song am Chuang 29. Dao dong dien tir va mach dien xoay chieu Chuang 30. Cac phuong trmh Maxwell va song dien tir 7

TQp be : QUANG HOC Chuang 31. Quang hinh h9C Chuang 32. Giao thoa anh sang Chuang 33. Nhieu xa anh sang Chuang 34. Phan cue anh sang Chuang 35. Thuyet wong doi Chuang 36. Luong tt'rhoa btrc xa dien ttl Chuang 37. Co h9C luong tt'r

vA V ~T Li LUQNG nl

Chuang 38. Nguyen nr va bang tuan hoan cac nguyen to Chuang 39. Vat ran tinh thti va laze Chuang 40. Hat nhan nguyen nr va hat co ban Chuang 41. Vat If cac sao

8

MUCLUCTAP

.

.

Chuang 1 : MO -DAU
Trang

.

.

I
-'

1.1. Mo hinh, li thuyet va cac dinh luat 1.2. Phep do va d<) bat dinh. Cac chuan 1.3. Cac he don

14 15 17 19 21 22
.-

V!

1.4. Thir nguyen, don vi va do chinh xac 1.5. Phuong phap giai bai toan
Bai doc them: Theo sat sir phat trien cua Vat li h9C ~

Chuang 2 : CHUYEN -DONG MOT CHIEU 2.1. Vecto vi tri va d<) dich chuyen 2.2. V an tee va toe do 2.3. Chuyen dong Mu 2.4. Gia toe 2.5. Chuyen dong bien d6i deu 2.6. Roi nr do
Bai doc them: Vecto va J. Willard Gibbs

~.-

26
28 32 33

35
37

39
-. ~

Chuang 3 : CHUYEN -DONG HAl CHIEU 3.1. Vi tn, van toe va gia toc 3.2. Gia toe khong d6i ; chuyen dong cua vien dan 3.3. Chuyen dong tron deu 3.4. Chuyen dong nrong dol Bai doc them : Galileo Galilei Chuang 4 : CAC -D!NH LU~T CHUYEN -DONG CUA NEWTON 4.1. LI!C va khoi lirong 4.2. Dinh luat thir nhat cua Newton 4.3. Dinh luat thtr hai cua Newton 4.4. Dinh luat tlur ba cua Newton 4.5. Trong hrong va 1l!C hap dan cua Trai Dat 4.6. Cac lire tiep xuc : hrc phap tuyen va hrc rna sat 4.7. Cac phtrong phap giai toan co h9C
Bai doc them: Isaac Newton 76 78
, • ._?..,

-.?

49
52 58

60
63

83
84 88 91 99 103

9

1.6. Dinh luat bao toan nang Iuong 6.3.2. Cong suat 6. Chuyen dong cua khoi tam 7.8.Chuang . Va cham 7. Phuong phap giai bai tap Bai doc them: Cong va nang hrong 7 : DONG LUQNG VA CHUYEN DONG CUA H~ -. Cac lire khong bao toan va noi cong 6. Cong thuc hien boi mot lire khong d6i 6. VA U)C HAP DAN VU TRl) CUA NEWTON 5. The nang 6.. Khoi tam 7. Truong hap dan 5.7..1.? -?-- 162 164 169 173 174 175 177 182 184 186 189 190 Chuang 7. Dinh If cong .11. Quy dao. Dong lire hoc cua chuyen dong tron deu 5. The nang cua truong hap dan.7..5. Cong thirc hien boi mot lire bien d6i 6.6.. chuyen dong cua ve tinh 6.8. -.5.dong nang 6.. toe d9 ve tinh 5.7.2..4. Cac dinh luat Kepler va su phat hien ra dinh luat hap dan Bai doc them: Cac hrc co ban va sir thong nhat 122 126 127 130 138 140 143 145 147 Chuang 6 : CONG vA NANG LUQNG 6.-- .. Dinh luat hap dan vti tru 5.5.. Chuyen dong ten lira Bai doc them: Doi xung va cac nguyen If baa toan 206 208 210 212 213 214 222 226 10 . Chuyen dong quay cua Trai Dat 5.4..3. Cac IVe bao toan va khong bao toan 6. Dong Iuong 7.9.3.10.1. Khoi luong quan tinh va khoi Iuong hap dan 5.4.2..6. Chuyen dong tron khong deu 5. Xung Iuong cua lire 7. Co nang va dinh luat baa toan co nang 6. -! 5 : CHUYEN DONG TRON ~ ? . Bao toan dong hrong 7.

3.4. H~ quy chieu quay .11.1. Mornen quan tinh 8.3.2.13.8. Phuong trinh Bernoulli 10.9. Cong va cong suat cua chuyen dong quay cua vat ran 8.4. rnornen lire doi voi mot diem Chuang 10 : CHAT RAN VA CHAT LUU _.6.4.. Cac phuong phap giai bai toan 9. Chuyen dong cua con quay hoi chuyen 8.5. ~ .Chuang 8 : CHUYEN -DONG QUAY 8. van toe va gia toe goc 8.1. Khoi hrong rieng 10.7.1. Trong tam.3.. Toa do.1.Vat Ian 8. Dong hoc cua chuyen dong quay quanh mot true co dinh 8. Dong nang quay . Mornen lire doi vci mot true co dinh 8. Cac rna ta vi rna va vi rna 11. Dong lire h9C cua vat ran quay quanh mot true co dinh 8. Nhiet bieu va thang nhiet d¢ khi If Wang . Ap suat trong chat hru dirng yen (Ap suat tinh) 10.Lire Coriolis Bai doc them : SiXdung cac rna hinh trong vat li Chuang 9: CAN BANG TiNH CUA MOT VAT RAN 9.2. Cac dieu kien d~ co can bang tinh 9. D¢ nhot 10. Mornen dong hrong cua M hat 8.10.3. Mornen dong hrong cua mot hat 8.6.2.7. Chuyen dong tinh tien va chuyen dong quay cua vat ran 8.2. Dmh Iuat Archimedes 10.12. Dinh Iuat bao toan rnornen dong Iirong 8. Ung suat va d¢ bien dang 10..5. Can bang tinh cua mot v~t ran 9. Can bang nhiet va dinh Iuat thir khong cua nhiet dong lire h9C 11. J 238 239 243 245 250 254 25~ 259 260 265 267 271 273 275 294 295 296 301 10. Dinh Iuat Stockes Bai doc them: Archimedes Chuang 11 : NHI~T -DO vA 311 316 318 325 327 335 338 339 su TRUYEN NHI~T 350 352 354 11 11.

4.6. Cach giai thich vi rna cua nhiet d9 13.1.6. hieu irng Joule .5.1. Phan be toe do cua cac phan tir Chuang 14 : DjNH LuAT THU HAl CUA NHI~T DONG Ll!C HOC 407 412 414 416 421 424 14. Qua trlnh doan nhiet doi voi khi li nrong 13.Thomson Pha va chuyen pha 466 468 472 15. Cac dong co nhiet va dinh luat thti hai 14. Nhiet dung cua cac khi If nrong va cac chat ran nguyen to 13. Cac thang nhiet d9 khac 11.2.1. S\! truyen nhiet Chuang 12.3.11. Tinh thuan nghich va chu trinh Carnot 14. S\! phan be deu nang luong 13. 15.5.2.4. Can bang pha. 15. Ba nroc Rumford 13 : Li THUYETDONG HOC CUA 12. 15.4.5.4. Phuong trinh Clapeyron . Mau phan tir ella khi Ii tirong 13. Tirong tac phan 436 438 443 446 449 455 457 15: KHi THl!C vA CHUYEN PHA tir Phuong trinh Van der Waals N9i nang khi thirc. 12.2. 12. Cac may lam lanh va dinh luat thir hai 14.3.2. 12 : DjNH LuAT THU NHAT CUA NHI~T DONG Ll!C HOC 358 359 362 Cac phirong trinh trang thai Nhiet dung rieng va ~n nhiet (chuyen ph a) Cong Dinh luat thir nhat ella nhiet dong lire hoc Benjamin Thompson.4.6. Hieu suat cua chu trinh Carnot 14. Entropi va dinh luat thir hai Bai doc them: Con quy cua Maxwell Chuang 15. Entropi 14. M9t so irng dung ella dinh luat thtr nhat Bai doc them: Chuang 376 379 384 387 391 397 cAc CHAT KHi 13.5.1.Clausius 475 476 12 . 12.5. S\! no nhiet 11.3.3.

Cae h~ dan v] 1·4. Th(( nguyen. dan va d9 ehinh xac v] 1·5. dong luang. Phep do va d9 bat djnh. dong. nang call true va IW cung voi no . Ch~ng ban nhu vi sao bau trOi 19i xanh. vi sao c3U vang co sac rnau . Til V?t If bat nguan til tieng Hi L9P.CHlfONG 1 (I ? I)lll] ~ 1·1. toe do.. momen luc. co nghTa la "hieu biet ve tl! nhien". Cae chuan 1·3. Phlfang phap giai cac bat toan Bai doc them: Theo sit sir phit triin ctis VatIf hoc Bl(C cho cac ban khai niem. chuyen dong quay. Ii thuyet va cac djnh lu~t 1·2. cong.. chuyen dong clla song . hien tuong vdt Ii new? dnh IU1Y so! Chuyen luang. V$t If rna ta va giai thfch ban chat cua cac hien tuc. t9i sao cac 13 . luc ma sat. vi sao cac v$ tinh 19ichuyen 69n9 tren quy 690 rna khang rai . Me hinh.mgxay ra trong tl! nhen veJimot s6 ft cac 6inh lu$t co ban nhat. chat long.

chung ta co th~ rna ta "kha tot" viec nern mot qua b6ng neu ta sir dung rna hinh trong do co bo qua suc can cua khong h9C thuong khi. V~t If hoc la mot khoa hoc co ban nhat clla cac khoa hoc. co hQCchat Iw. thien van hoc . tharn chi dua ra mot rna hinh moi de no ngay cang phu hop han voi cac quan sat. cau fnic nguyen tu. toan hoc. chUng ta S8 ban lu~n doi dieu ve V~t If. dong hinh nay tao ra bo khung ta dua cac tinh huang phirc tap ve cac dang don gian han c6 thti hieu diroc. chung. voi nhirng cai moe dti giai thich cac lien ket hO<1h9C. trong d6 cac electron nrong nrong giong voi cac hien ta quen thuoc.. Luc dau qua cau co ta xern n6 nhu nhtrng 14 . Cac rna cho phep cluing rna cluing dien am ura nhu cac hat nho trong qua nho. Mo hinh thea y nghia cua nha khoa h9C la mot cai gi d6 urong nr hoac nhu mot birc tranh nrong til lai diroc xern nhir qua cau tich tich dien dirong. Con If thuyet nao ? Doi khi cac til nay duoc sir dung Ian Ion. Mo hinh nguyen ngiroi do dinh hrong. rna hinh cua cac ve Nhin rna hoan bier sir khac nhau gitra _ va mot rna hinh la nhu the la don gian va cung ciru. am hoc. nhung khi dua ra rna hinh s6ng thl nhieu hien tuong thirc nghiern anh sang c6 thti giai thich duoc.. Sau do rna hinh "hanh tinh nguyen til" ra doi. If thuyet tLf0ng doi. diroc cai tien dti ngay cang gan voi cac ket qua thirc nghiern tren mot pharn vi rong Ion cac hien nrong. Vi du. hoac nhir nhtrng qua bi-a lien tuc day cac qua bi-a khac. Tuy nhien xuyen cac nha khoa cai tien cac rna hinh. di$n va tu. v~t If bat nhan va cac hat co ban. Dau the ki XX.. quang hoc .con tau sat I~i noi fren song. Pharn vi rna V~t If nghien cuu rat r(>ng16'11 thLf6ng dLfqCphan chia thanh cac va tfnh vlfc cua chuyen d(>ng. cac phep do va phLfong phap hoc t~p v~t If. mac du chung nguyen ta khong th~ nhin thay diroc giong nhu cac hanh tinh chuyen dong xung quanh Mat Troi vay. cluing ta cling khong th~ thay duoc s6ng anh sang nhu s6ng mroc. nguyen til gam mot quanh hat nhan tich dien duong va cac xung electron tich dien am chuyen hat nhan. bien. 1-1. cac nha vat li phai tao ra cac mo hinh dti dien ta the gioi xung quanh. nhi$t hoc.. ChUng ta S8 de cap Wi tat ca cac de tai d6 trong cuon sach nay. khi d6 rna hinh til la mot vi du. Li THUYET vA cAe DiNH LuAT "gai". cac nguyen tu dLfqc cau tao nhu the nao . Mo hinh thuong cac hien nrong nghien cap mot cai gi do nrong nr ve cau true v6i thi rong 16n han. Vi du khac la rna hinh s6ng cua anh sang. urong nr nhien MO HiNH. nhLfng mroc khi bat dau. nguyen Dti dat muc dich la giai thich duoc cac hien khi chi sir dung mot so it cac dinh luat don gian. v~t If chat ran. Viec chap nhan mot li thuyet vat If nao do phu thuoc vao sir thanh cong cua no trong thuong viec tien doan va giai thich cac quan sat thu nhan duoc. Doi khi mot rna hlnh diroc phat trien. trong rna hlnh nay. chi tiet han va co M y dinh vat li luon di giai quyet hang loat van de voi dQ chinh xac toan hoc cao. Ban co thti muon mot Ii thuyet r til nhung c6 thti xay dung cac rna hinh d~ c6 thti hi~u biet duoc chung. Nhirng day du va khong Chang han. Nguoi ta phai gan ket cac rna hinh lf thuyet va sir gan bo qua cac phep thong voi cac quan sat thirc nghiern nay dtroc hlnh thanh kern voi mot dang hinh nay la khong thien.

Cac do bat dinh nay co th~ la nho hoac khong quan trong trong cac do dac hang ngay rna cluing ta da quen thuoc. chung qua mot xac chinh chang han nhu chieu dai cua mot con tau hoac toe d¢ cua mot oto . If Archimede. nghia la cluing co mot d¢ bat dinh gan voi rnoi phep do. Nhung ta lai bier rang khong th~ tao ra mot phep do rna no khong anh huang len he dang do. Chung ta mong muon bieu thi cac quan he tren mot each dinh lirong thong phuong phuong trinh. . Ngay nay sir hieu bier cua cluing ta ve cac phep do ngay cang sau sac va cac phep do chinh xac la mot phan rat quan trong cua vat Ii. CAC CHUAN D~ hieu duoc the gioi xung quanh ta. cua cac hien W chac chan rang dinh lU~Hla tuyet doi dung. Ta hay xet dac diem can co cua mot chuan : 1 . Nhirng mot khi co nhirng bang cluing thuc nghiem moi rna If thuyet hay dinh luat khong con giai thich dung thi chung lai diroc thay d6i phuong trinh gitra cac dai lirong (vi du dinh Dinh luat duoc phil hop dung mot pham vi nhat dinh cua cac hien nrong quan y nghia do. Con doi voi nhtrng dieu khang dinh it tong quat hon. cluing ta chi can xet ba chuan : thai gian. vi vay co sir han che ve d¢ chinh xac cua phep do. dinh luat da mang M phil hop hon. Cac nha khoa hoc con dua ra cac dinh luat tinh thong nhat cho nhieu ngiroi quan sat. __ J. ngiroi ta dung thuat ngtr "nguyen li" (principle).. Ciing giong vi du nguyen nhu If thuyet. cac dai hrong can do deu duoc dinh nghia mot each can than. Chang han nhir toe d¢ hoac gia toe cua mot vat co quan h~ nhu the nao voi do Ian cua mot lire tac dung len no. trinh d~ xac dinh do. " ~ a mire nguyen nr hay tir thi sir anh huang cua dung can do la sat voi cac dai luong I khong the bo qua duoc. 1-2. Trong vat If. vi du van toe thirong duoc do theo don vi met tren giay (m/s). 15 ta can thiet phai tien hanh cac phep do. . Chung ta dung thuat ngfr "dinh Nhieu khi cac dieu khang dinh nay Iuat" khi the hien diroi dang cac quan luat thir hai cua Newton). Thong thirong cac phep do chua dung nhieu chuan da diroc thoa thuan... ta khong th~ M chi nhirng tong dieu khang quat dinh ngan tuong gon nhung nhien..Chuan phai bat bien d~ cac phep do thirc hien hom nay co th~ so sanh diroc voi cac phep do cua hang tram nam sau. Khong chi can cac con so diroc do chinh xac rna phep do cung phai diroc quy v~ mot chuan chung (con goi la don vi CO ban). do dai va khoi luong. Lf thuyet nguyen nr. Tuy nhien khi xet cac qua trlnh diroi nguyen cu quan . If thuyet song cua anh sang la nhirng vi du minh hoa. hay ap suat cua mot chat khi trong binh chua thay d6i ra sao mot khi nhiet d¢ cua binh tang len hay ha xuong. Theo M hoac cac sir dung dan cua no da diroc kiem nghiem trong mot pham vi rong Ian cua cac tnrong hop. Trong phan dau cua cuon sach nay. Cac met va giay nay phai diroc so sanh voi met chuan va giay chuan. tim ra bang thuc nghiem sat.tra thanh mot If thuyet. PHEPDO VA DQ BAT D!NH. cac nha khoa hoc mong muon tim duoc moi quan he giira cac dai hrong vat li.

Chuan phai d~ co diroc. 4 . thuc quy giay v~ cac dao chuan til xesi. Ban hay wang xay ra neu tinh. Do do neu mot giay diroc dinh nghia bang duoc dinh nghia thea toe d¢ anh sang : Me)t met la de) dai trong chan khong rna anh trong sang di dune mot khoang vao 1/86400 thai gian cua mot ngay thi sir thay d6i v~ do dai cua mot ngay lam cho dinh nghia do khong the chap nhan diroc. Luc dau giay tir xich dao den Bile eire d9C thea dirong kinh tuyen di qua Paris. T6 chirc CGPM Ian tlur 13 da dinh nghia : Me)t giay Me)t kilogarn la khoi IUQ'ng cua mot khoi 9192631770 chu ki cua mot birc xa xac tu xesi 137. chat cua nguyen til cua nguyen thay d6i thea tudi cua vti tru. Nho cac chuan nay rna ngiroi ta co thti quy chieu dai cua mot cai thtroc met v~ phep do quang dong duong di diroc cua anh sang trong giay. dti nhieu phong thi nghiern co th~ sao lai chung. tru platini gan Paris. Mot kilogarn khoi hrong . Den Hoi nghi CGPM Ian tlnr 17 nam 1983. Trong chirng rrnrc can chua co thay d6i.Chuan phai chinh xac dti san sang co diroc bat err do chinh nghe cho phep. Chuan nghia thai gian Tnroc het ta xet dinh giG' 6 O°C. nhung do cling chi la 20°C la rat gan voi mot kilogam. Sau nay nguoi ta thay rang d¢ dai cua mot ngay khi duoc do boi dong h6 che tao dua tren cac hien nrong khac nhau lai thay d6i ngay trong nam.iridi dac bi¢t dUQ'Ccat gifr iJ dinh ella nguyen Phap. ngiroi ta tin chile rang cac tinh chat nguyen til la doc l~p voi thai gian. nrc sai khac la-3m3 nuoc 6 nhiet d¢ nhau mot giay trong mot trieu nam. dat tai Paris (Phap). Chuan khoi IUQ'ng Chuan khoi Iirong duoc I T6 chirc CGPM dinh nghia vao narn 1889 nhir sau : nghia dan vi. hie do dinh v~ kilogam 16 . mot trong gi se cac gia dinh dti di den dinh nrong xem dieu nghia nay. met chuan duoc dinh nghia qua d¢ dai cua mot ngay. nay da diroc xac dinh sao cho cua Hai chiec dong h6 loai nay chay giong nhau den d¢ chinh xac 1/10 13 . tir nam nay den nam khac. 3 . Met chuan nay bang mot ph an miroi trieu khoang each cua chuan thai gian. Dinh nghia nay cua met phu thuoc dinh nghia cua giay va phu thuoc vao gia thiet khong d6i cua toe d¢ anh sang. Hoi Generale viet tat la CGPM) la dira ra cac dinh la thai gian cua nghi can do quoc te (Conference des Poids et Mesures. t6 chirc co tham quyen thai gian bang 1/299729458 giay.Chuan phai duoc thira nhan rong rai cac ket qua nh~n duqc xac nao rna cong nghia cua chuan thai gian se thay d6i nhir the nao ? Chuan nam de) dai Liic dau met chuan diroc t6 thira nhan khac gan Ian thu nhat vao giifa hai vach dau cua mot khi thanh duoc mot 1889 la khoang duoc each chirc CGPM manh M 6 cac nuac khac thanh hop kim platini-iridi nhau co thti so sanh duoc voi nhau. pham quy can trong 1/299729458 cira hang 6 Phap.2 .

. Cac dan vi 10n han va nho han nay duoc tao nen bang cac tiep dau ngii d~ m f. Mac du co nhieu he thong dan vi khac nhau Slr dung 0 cac mroc khac nhau trong cac giai doan khac nhau. He Bang 1-1. Trong he dan vi quoc te co mot phuong phap chung d~ thiet lap cac dan vi Ian han va nho han.Dinh nghia cua cac dai luong dan xuat. nhiet do. viet tat la SI) diroc t6 clurc COPM narn 1960 dira ra (bang 1-1). k h da d q 101 10-1 10-2 10-3 10-6 Trong toan bo cac mon h9C vat If co 7 dan vi co ban lam chuan. . Pharn vi kich thuoc rna V ~t li h9C nghien crru tv rat Ion den rat nho (hinh 1-1). Cdc deli luang va dan vj co ball trong II? dan vi SI D~ IU'Ql1g Chien dai cAe DON vi lam thay d6i cac dan vi co ban va cac dan vi dan xuat nho mot thira so luy thira cua 10 (bang 1-2). cuong do dong dien. Iirong chat. tuong img voi cac dai Iuong : thai gian. hoac la t6 hop cua cluing. Bang 1-2. d¢ dai. chang han nhu nang 1uong . cuong d¢ sang.Mot phuong phap d~ tao nen cac dan vi Ion han va nho han.l n 10-9 10-12 10-15 10-18 p f a femto alto M9i dai Iuong do diroc bieu thi boi cac dan vi co ban. dan vi toc d¢ la m/s. Vi du dan vi dien tich la m2.Cac chuan.. nhung nhin chung cac nha khoa h9C deu dong y mot he dan vi quoc te (International System of Units. cong suat va lire . khoi luong. 17 2· VLDC·T1 . .1-3. Cdc tiip ddu ngic clio cdc dan vi SI Ki hieu E P T G Don'i met Ki hieu m s kg A Thai gian Kh6i hrong CHang dQ dong dien giay kilogam ampe kenvin mole candela Ten exa peta tera DQ 16n 1018 1015 1012 109 106 103 102 Nhiet dQ Luong CHang sang chat K mol Cd dQ giga mega kilo hecto deka deci centi mili micro nano PlCO M Mot h~ cac dan vi bao gam : .

.'l s ~.: ·CiJ~.S - ~ --- -- -----------.c c:.. "0 -"" C. ~ • .".---- ~ on ~ e \9::1 €:s! F~ ~ 8: I : I I I b ~: -----------40 00. <::> 0 00 0 Oil C '-0 f::l ~ "0 . '-0 :'" A S ~ ~ <::> . a -----------------------------/1U.o <::> C '<0 '" Ii ¢ E ..c ."" "" C o. SO'd6 bie'u diln pham vi nia cdc phep do v(a Ii.§ ~ ~ -5 ~ .J '" U :s~ ~ '3 l' <::> o b 1 S . <::> N o b I ~ L I I _ - ---- o @ - IS ~ ~ . ~ Hinh 1-1. Cdc phep do vi thoi gian va d¢ dai md rong tren pham vi ciJ 10 trong khi do cdc pltep do vi khoi luong rang tren pham vi cd 10 80 18 .

dan vi do la met. phu hop voi tinh chat vat If tac dai rnoi co th~ bang nhau. y rang doi so cua mot ham sieu viet co thir nguyen. hoac chuyen inch thanh xentimet chuyen thuong mot so hoac met.1-4. Cac tich thir dung d~ ph at hien ra cac sai sot dua tren co sa la chi cac dai luong trong mot phuong trinh. can chuyen mot so giay thanh phut. luong.Ki~m tra thu nguyen Chii khong Nhung cuoi cung cua moi so hang xem co phu hop khong. dan vi cua d¢ dai co th~ la mot met. khoi Iuong la [M]. co nghia la tLr so (theo mot dan vi) bang mau so (theo mot Co mot plurong phap goi la phan nguyen. neu vi du sinx la each. rlnr nguyen cua cac dai luong chuan nguyen nhu thai gian la [T]. CHiNH xAc .Nhan va chia tlur nguyen thea nguyen tac . Vi du. co nghia x la khoang deu khong Th« nguyen Thir ella mot dai IUQ'ng la mot tinh chat vat Ii rna dai IUQ'ng do mo ta. fut (foot) hoac mot darn (mile). Vi du : I phut va 60 giay la nhfrng khoang thai gian nhu nhau nen co th~ viet: 1 phut 60 giay 1 kilornet th~ cong cua viec = luong co thrr nguyen khac nhau. So 5. Vi du. d¢ dai la [L]. D6 lam viec nay. THU NGUYEN.2 dac trung cho d¢ chinh xac cua phep do. Dun V{ Dan vi la thang do cua thir nguyen. chung ta dung mot phirong phap goi la d6i lien hoan.Gan thir nguyen = 1km 103m = 1 19 . Theo phuong phap nay. nen co th~ viet: 1 kil6met 1000 met . ta viet thira so chuyen d6i nhu la mot co gia tri bang 1. Phep do mot dai luong vat If nhu d¢ dai 5. mot dan vi va mot d¢ chinh xac. dai so. nen cluing ta can phai biet each chuyen to hop cua cac dai cua cac dai luong cua van toe CO ban. DON Vat If h9C la mot nganh khoa h9C dinh Iuong.2m bao gam mot thir nguyen. hoac thanh gio. vA DO . mot Do nhieu tv he dan vi khac nhau cung dtroc SLrdung. Vi du. Tlnr nguyen luong dan xuat la sin ~ co nghia neu x va d co cung thir nguyen. vi. Ki hieu "rn" cho ta bier tlur nguyen la d¢ dai. lien quan den the gioi hien thuc. Phep phan tich thu tlur nguyen chieu Khong quy la : cho moi kf hieu trang trinh. khong th~ bang khoi hoac trir cac dai phan tich tlur dan vi khac). nguyen phuong cua no. _1_' 60s = 1 va 1000 met la nhirng khoang each nhu nhau. Chang han tlur nguyen la d¢ dai chi a cho thai gian : [V] = [L] [T] Con thir nguyen cua gia toe a la d¢ dai chia cho thai gian binh phirong : mot he dan vi nay sang mot he dan vi khac. nguyen cuug Vi du.

6. khong duoc xem la mot s6 co nghia .53 duoc quy tron lit 7. 1 gia . Cac quy uk dung trong cu6n sach nay d~ quy tron ve mot gia tri co cac chtr s6 co nghia la nhu sau : 1.. Neu chir s6 ben phai cua chfr s6 co nghia it nhat trong ket qua cu6i cung lit 5 hoac Ian han thi gia tri duoc quy tron len. neu do ban kinh r ta co: C = 1. Phep nhan va phep chia : Ket qua cua phep nhan va phep chia phai co cung mot s6 cac chtr s6 co nghia nhu s6 it chinh xac nhat trong phep tfnh. Trong s6 8. Quy trim: Neu chir s6 ben phai cua chu s6 co nghia it nhat trong ket qua cuoi cung la 4 hoac nho hem thi gia tri diroc quy tron xuong. 1. tnt cac nghia . l gio zi . Chir nghia it nhat trong mot s6 chir s6 co nghia 6 xa nhat v~ ben phai. ta co : 10 d~m .2 co ba chtr s6 co nghia.vi nu 1-1 M9t oto co t6c d9 30 dam/gio. = 2m. tuy nhien trong thuc te phep do d9 dai chi chinh xac den mot mire thi s6 8. Gia tri n diroc xac dinh tai nhieu con s6 co nghia. vi du s6 6.1. vi du nhu s6 0. Ta thay s6 cu6i cung I Dinh nghia mot chir s6 co nghia nhu sau : Mot chir s6 co mot s6. Cac s6 0 (s6 "khong") dung dau trong mot s6. d9 chinh so so co co ba chtr s6 co nghia. do dai thea y nghia c6 di~n duoc xem lit co th~ chia nho den vo han. vi du den 7 con s6 co nghia n = 3. 1m Di) chinlt xdc va cdc chit s{/ co nghia d9 nao do. so co la S6 cac con s6 co nghia lit sir phan anh d9 chinh xac cua mot dai luong. .1 gio . 20 .30 co ba chir s6 co nghia.67 thi s6 7 lit chir s6 co nghia it nhat. trong khi s6 6. trong twang C hop nay.10 ern s. Cac gia tri do duoc thuong diroc dung d~ tinh cac dai luong khac.6km . = 30 d~m. con cac khi cluing duoc nghla la mot con s6 trong s6 0 dung dau 13 khong co s6 0 dung sau chi co nghia dinh roo quy tron len. 60 p lui 60 s ut l dam 1km 3 102cm _ 3 3 I' .141593.053098 (bang each bam may tinh) rna Xir l i gia tri nay nhu the nao.5. s6 6900 thi co hai. = gia tri da duoc 10. d~ co hai chir s6 co nghia la 8.1. 1phut . vi du d~ co hai chtr so co nghia thi s6 7.57 duoc quy tron 2. Vi du. Tim t6c do cua no thea cm/s. 10 m.60cm thi khi tinh C = 10.065 chi co hai chir s6 co nghia. chang han nhu tinh chu vi cua mot duong tron IV phep do ban kinh thea cong thirc C D(> chinh xac cua gia tr] do cua mot dai lirong vat Ii diroc phan anh 0 s6 cac chir s6 co nghia dung M thong bao gia trl nay. Sir dung lien tiep cac thira s6 chuyen d6i. VI may tfnh luon xem chir s6 nao ciing deu co nghia ? Ta thay rang chu vi cua vong tron chi co the co cung mot do chinh xac nhu ban xac do vay kinh. Vi du : S6 85. S6 0 dung sau la s6 co nghia neu no dung ben phai dau thap phan. vi vay xac dinh do dai "chfnh xac" doi hoi mot s6 vo han cac con s6 co nghia. Nhung s6 0 dung sau nam 6 ben trai dau thap phan co duoc xem la chir s6 co nghia hay khong ? Vi du.5 co hai chii s6 co nghia. Vi du. ba hay b6n chir s6 co nghia ? Trong twang hop nay. cluing ta phai dinh r6 cac chir nghia ta rnoi co the tra lai duoc.

53 co hai chir so co nghia . sau khi da giai xong phirong trinh.50. Vf du : sin34° = 0.74cm2 nhien (bang each bam trong each bam may tfnh) Tuy nhien so hang it chinh xac nhat la 0. ban can hoc each ap dung cua cac khai niern. 2. khong th~ hoc tot duoc neu khong co thuc hanh. ta co' 3. vi vay chung ta phai quy tron len. 3.9 = 189.1 Hay tfnh the tfch cua mot Ion sCrahinh tru co dLIang kfnh 1O. thuc hien cac phep tinh dai so d~ tach an 4.103cm3. D~ hieu duoc thuc chat. 1-5. cac dinh nghia. so ve phfa trai cua phirong trinh. Vi' hinh. do duoc la 1O.56 . Hay tim dn so theo cac ki hieu cua dai hrong da bier. ban can phai mat nhieu thai gian cho cac van de luyen tap. ? . Dien tich Bai tu kiern tra 1.6. Tuy cac so hang phep nhan nay deu co ba chir s6 co nghia. may tinh).356 = 2. . 1. hay nghien ciru nhirng dieu kien dat ra trong bai toan d~ tim ra dinh luat hoac cac khai niern co th~ ap dung diroc. 3s =.4cm. D(Jc toan hi) bai todn mot each ki luang d~ tim ra xem bai toan dang noi ve van de gi.236. 3. Kinh nghiern -chi ra rang.218m 05 . I Mot vf du khac : Gia str can tinh dien tich cua bia cuon sach hinh chir nhat co cac canh . sir tien bo cua ban duoc danh gia boi viec ban co th~ giai cac bai roan gioi den dau. Trong qua trinh hQC vat If. Cac buoc sau day co th~ giup Ich cho ban. In9. Vi If do do. Dap 56: 1. Lua chon dinh IUlJ.071698 mls (bang S = 10. ghi lai tren hinh cac dtr lieu thong tin cua bai toan.6cm va 17. cac dinh Iuat. moi khi co th~ ban hay ve ra sa do cua tinh huong vat If dang xet. 6 I m s. neu co nhieu an so thi ban phai giai nhieu phuong trinh. Cac ham sieu viet : Gia tri cua mot ham sieu viet co cung mot so cac chtr so co nghia nhir cua dci so cua no.~~~n = 6. Thuong vice ap dung dinh luat se dan toi mot hay nhieu phirong trinh chua cac an so.t.9cm. vay ket qua cuoi cling lay hai con so co nghia. Tranh thay cac gia tri so cua nhirng dai hrong trinh chirng nao chua giai xong phirong trinh.17.2cm va chieu cao 18. ta phai quy 'I tron en.. doi voi cac tinh huong thuc hay gia dinh. cac dinh luat. .Vi du : 36. 21 . PHUONG PHAP GIAI SAl lOAN Viec hoc tap vat If doi hoi phai hieu bier duoc cac khai niern.. . Butrc tiep theo la giai phuong da bier vao phuong trinh... ket qua S = 190cm2.

22 . Sat kl mot If thuyet hay thirc nqhlern nao rna hien tai diroc xem la that bai deu khonq diroc ban bac toi. Canq gan toi tuyen tien tieu.. Trong qua khu cOng da c6 nhieu tnrcnq hop ngudi nay hoac ngudi kia da khai pha mot con dUdng nhirnq sau do moi vB Ie ra rang n6 da lac hironq.uc nay se c6 nhieu rno dat va <5 ga. 5. Khi d6 n6 con day nhLi'ng cay coi va gai g6c ram rap. Cach trlnh bay nhir the diroc xem la thanh conq vi n6 da rno ta diroc mot each chfnh xac va co d9n9 nhieu hlen tu~ng. Dung hinh ve (neu c6 the) d~ xem dap so c6 hop If khong. vi du nhir he dan vi SI. Hay kiem tra thu nguyen va dan vi cua dap so. phironq trlnh va cac quy tac. H9C vat If theo mot cuon sach nhu cuon sach nay cOng tuang tu nhu ta di tren mot con dUdng bang ph~ng. ban can ghi Iai cac con so c6 nghia. Ban hay xem xet ket qua bang tnrc giac va nhirng hieu biet thuc te cua mlnh. . Chlnh su khong ban bac toi cac that bai do c6 th~ gay ra su ng¢ nhan. Albert Einstein khi phat tri~n thuyet tuonq doi da quay trd I~i nhLi'ng quan di~m co ban nhat ve khonq gian va thcl gian. thi chac chan ban van se pha: xuat phat W dau d6 tren con dUdng bang ph~ng. Ong da chi ra rang virot ra nqoai mot di~m nao do. COng d day. THEO SAT SU PHAT TRIEN CUA VAT LI HOC . kh6ng nen d~ 6c hoai nghi gay can trd cho viec h9C tap kien thirc cua ban. Trong cuon sach nay. _? ? -. hien dang co nhieu ngudi ham hd khai pha ve phla tnroc.. M¢t cuon sach giao khoa c6 th~ gay ra su ng¢ nhan. ban nen co y thirc hoai nghi. nhieu cay coi va gai g6c. Neu ban muon rnd mot con dUdng met. Kiem tra dap s(f. Khi ban doc cuon sach nay.ta moi thay gia tri so cua nhtrng dai luong da biet va thuc hien phep tinh. 8ieu nay se dan toi mot an tu~ng sai lam cho rang cac that bai la hiem khi xay ra hoac tharn chi khonq bao gid ton tal hoac chunq khong c6 gia tr] g1. Tinh than cua V~t If h9C la d tuyen tien tieu do. Viec iroc IUQngcung c6 th~ giup cho su phat trien true giac cua ban. t. con dUdng bang ph~ng se dan toi sai lam. chunq ta canq thay con dUdng trd nen toi tam han.. Ban hay nho la phai d6i cac con so trong cung mot he dan vi. ni'lung su tien b¢ thuc su lai do nhLi'ng con ngudi biet lui lal. Ch~ng han. Tuy nhien. Khi viet dap so. hay bat kl cuon sach giao khoa nao khac. Con dUdng nay da diroc san ph~ng bdi nhLi'ng ngudi di tnroc chunq tao Kh6 rna con mot rno dat hay mot <5 ga nao c6 th~ lam chunq ta vap nga. V~y con dUdng bang ph~ng rna chunq ta da chon se dan den dau ? N6 se dan toi tuyen ·tien tieu cua V~t If h9C. SI! bat dinh va soi d¢ng nhat chfnh la d do. Nhu n6 ton tal hi$n nay thl d mol cho deu khonq con c6 gi giong nhir n6 vao luc dau tien diroc khai pha. . Cac sach qiao khoa deu lang tranh nhLi'ng chuyen lac huong do. . ban se du~c gioi thieu rat nnieu dinh luat. biet rei con dUdng bang ph~ng va bat dau mot each tiep can hoan toan mel me. M9t each d~ kiem tra tinh hop If cua ket qua Ia thuc hien mot phep tinh tho hay Ia uric IUQ'ng.

32cm 10m . 3. trong d6 b la mot dai IUQ'ngc6 tlur nguyen chua bier. chieu dai 115cm.5cm .320cm M9t sinh vien dung mot thiroc do c6 sai s6 ±lmm d~ do chieu dai va chieu rong cua mot hinh chir nhat c6 cac gia tri 37mm va 46mm. Khoang each gifla Mat Troi va Trai Dat bang bao nhieu bin khoang each tir . 0. 0.003m 3. S\! khac nhau gitra thir nguyen va dan vi la gi ? Neu ta nhan mot vai s6 c6 do chinh xac khac nhau thi s6 nao xac dinh do chinh xac cua ket qua? T6c d9 anh sang xap xi 3. y nghia cua ba dai luong .6. Mat do cua dat da tren be mat Trai Dat khoang ba 1:1nmat do cua mroc.108m. Vi sao co ta bao cao ket qua dien 1702mm2 ? tich cua hinh chir nhat la 1700mm2 clur khong phai Xet phirong trinh : v2 = v~ + 2b(x .2mm . Hay xac dinh thtr nguyen cua b.lO"m Trai Dat den Miflt Trang? 23 335000km2. chieu rong 31.3m. dan s6 xap xi 80 trieu nguoi. Tim the tich cua mot khoi g6 hinh chtr nhat.Hay xac dinh thir nguyen cua th~ tfch mot hinh lap phuong. Dien tich mroc Viet Nam khoang Mat d9 dan s6 bang bao nhieu ? Miflt Trai each Trai Dat l. the tfch mot hinh cau. S6 nao sau day c6 ba con s6 c6 nghia 0. 10. Ban biet dai luong vat li nao c6 thir nguyen nay? x« bieu thirc K = ~ mv2. Neu ta dinh nghia mot don vi thai gian moi la mot chop mat bang 30~lS thi toe d9 anh sang thea dan vi met/chop mat la bao nhieu ? Anh sang di duoc bao xa trong mot chop mat? Hay thao luan sir khac nhau ve 10.5.4cm . Tim thir nguyen cua ti s6 gifra the tich mot hinh cau va the tfch mot hinh lap phuong c6 canh bang dirong kinh cua hinh cau.00m. Trai Dar c6 ban kinh 13.84. Thu nguyen cua K la gl ? Tim tfch cua 21.4.xo). . Hay iroc hrong khoi luong cua Trai Dat.108m/s.6m va 5. va Miflt Trang each Trai Dat 3.Om .213mm? . 106m. chieu cao 6.

Can c6 bao nhieu hat dti phil kin hoan toan lem2 tren phim ? G6c nhln Mat Trang tu Trai Dat la 9. C6 bao nhieu cm3 trong 2. khoang den Mat Trang la 3.8I1m.l08m/s.2m va mot kinh I. TIm dien tich ella mot tam canh I.l08m.06.37m dien tich cua hai tam each tir Trai Dat Duong kinh Mat Trang la bao nhieu ? gel : (a) c6 dang chir nhat mot canh 1. (b) c6 dang nira hinh tron duong gel tren.5ml ? Cac hat "nhay quang" ella mot so loai phim e6 kich thiroc eo 0. 24 .37m.84. Gia sir cac hat nay e6 tier dien vuong va cluing nam sit nhau tren mat phang cua phim. Can mat bao lau d~ anh Mot Ift la thti tich ella 103cm3.Toe do anh sang trong chan khong sang di tir Mat Troi den Trai Dat ? la 3.10-3 fad. (c) TIm tong .

Rai tlf do 8ai doc them : Vecta va J. chuy/n dong rai xuong ciia ngll/fi nhdy d/f co the' xem nlut chuyen dong mot chien. Ban da biet vi trf. Veeta vi trf va d9 djch ehuy~n 2·2. toc d9 va hLIang chuyen d(_'mghien thai cua no va muon tien dean quy dao va thai gian d<?ttai m9t diem nao do tren quy dao ay. Gia toe 2·5. Willard Gibbs Khi trai lang gio.CHlfONG2 II(JYI~N l)t'Nt. V~n toe ~) A A A' va toe d9 2·3. 25 . Gia SLr ban quan tam tai chuyen d9n9 cua mot mot v$ tinh quay quanh Tral mit. Co h9C S8 giup ban tra lai cac cau hoi dai loai nhir v~y. Chuy~n d9n9 deu 2·4. Chuy~n d9n9 bien d6i deu 2·6. Co h9C 113 man h9C nqhien CLrUve chuyen d9n9. )It''I' (~IIII~(J • • 2·1.

Khi d6 ban can phai tinh toi sir quay cua dong xu.. Ta hay xet mot xe oro chuyen dong tren dong mot con duong thang theo huang thang do va ~r = [(55m) . chung ta S8 dinh nghia mot so dai IlJqng thlJang duoc SLr d~ng trong co hoc nhu van toc va gia toe. d(lng luc hoc con dua VaG cac khai niem nhu Ilfc va khoi IlJqng. van tee va gia toc) .. cay 16n nao d6 a ben dtrong. Neu ban muon xac dinh do cao eire dai rna dong xu dat toi hoac thai gian rna no tren khong trung. Can khi xe each goc 25m ve phia tay. Vecto V! trt r cua xe diroc cho boi : r la co tri cua n6 khi xe = xi (2-1) Viec xem mot vat quang tinh nhu mot hat la mot phep gan dung chl dung duoc neu kich thuoc cua vat khong lien quan den bai toan dang xet.Co hoc diroc chia lam hai phan : d(mg hoc va d9n9 Ilfc hoc. . ()~>ng luc hoc . VECTO V! TRI VA DQ D!CH CHUYEN . N6 bang hieu gifra vecto vi trf cuoi r2 va vecto vi tri dau rl D~ rna ta chuyen mot h~ quy chieu. Tuy nhien. Vi du. thl vecto vi tri cua n6 bang r Vecto =- (25m)i." 2·1. . chang han nhu mot diem d k~ ngay mot 26 dong d9C theo mot duong true x . Gia sir true x narn d9C theo duong va ta chon huang dong lam hu6ng duong voi vecto dan vi la i. viec xet chuyen dong cua mot vat se duoc dan gian hoa bang each xem vat d6 nhu mot hat hay can goi la chat diem. VI vat luon thang - tay. .(-25m)]i = (80m)i Boi Viec sir dung chuyen dang vecto dan vi i la hoi thira trong dong h9C mot chieu. thl vecto vi tri cua n6 r = (55m)i. Ngoai cac dai IlJqng d(lng hoc (nhu vi tri. -.- Trong cac chuang rna dau nay.phan bao ham cac dinh lu~t ve chuyen d(lng . Hat mot thuc th~ Ii tuong hoa khong kich thuoc va cau true ben trong. a V! I trf X3C dinh V! tri cua mot vat dui v6i h~ quy chieu. chang han ta tung mot dong xu len khong trung. Dieu nay co . Dc) dich chuyen ~r xuat hien cung voi sir thay d6i vi tri.dau cua x dll cho chung ta biet vat a phia nao doi voi goc. neu ban lai muon bier dong xu roi xuong dat la sap hay ngira. Trong d9n9 hoc. thi ban lai khong th~ xem n6 nhu mot hat duoc. Cac phep do duoc lam sau do la doi voi M quy chieu nay. dieu nay doi hoi tnroc het phai chon goc tai mot diem tren duong sau do chon mot chieu duong. thi ban co th~ xem dong xu nhu mot hat. Mot di~m co vi tri thuan tien nao do deu co th6 dung Lim diem goc.cho phep chUng ta tien dean chuyen d(lng cua mot v~t xuat phat tcr thOng tin ve v~t d6 va moi trllang xung quanh n6. . thi do dich chuyen cua Doi voi chuyen dong dau tien ta phai xac lap mot he to'). Sau d6 ta S8 dOng cac dlnh nghia nay de tim moi lien h$ giCtacac dai IlJqng d6. biroc Neu vi tri ban dau cua xe each goc 25m v~ phia tay va vi trf cuoi cua n6 each gee 55m v~ phia n6 bang: dong. d¢ hay thang. Toa d¢ x cua xe la thanh phan cua vecto vi a each g6c ve phia dong 55m. ()~>ng hoc la phan nqhien crru chuyen d(mg nhtrnq kh6ng chu y tai nguyen nhan cua chuyen d(mg d6. dong cua mot vat..

Hay xac dinh quang duong rna xe da di duoc trong khoang thai gian tir tl Giai. sir dan gian nay khong th~ cho tnrong rna rong hop hai chieu va ba chieu. Chang han. B~t dau tir thai diem t = = 48m.Os)2 = 37m.Os . trong chuang nay ta van dung kf hieu vecto d6 d~ chuan bi cho viec xem xet cac chuyen chieu dong mot chieu . (a) TO<. (a) Hay dung do thi cua toa d¢ xe thea thai gian tir t O.1¢ cua xe tang cho toi khi x d dau giam. mac du la khong can thiet trong dong hoc mot chieu. sau d6 tnrot xuong.2m/s2)(2. = 19m + va quang n6 da di duoc thea huang -x mot quang dirong bang 48m . Gin hru y s.0 2.Os den t 8. tai thai diem t x = 2. 1.0 18 29 37 43 47 48 47 43 37 (c) Tir do thi ta c6 th~ xac dinh duoc vi tri tai d6 xe d6i huang chuyen dong. (c) Quang duong rna vat di diroc la tong chien dai dirong di cua n6.! pharr biet gifra d¢ dich chuyen duong di duoc.Os la 24m. D¢ dich chuyen lai la mot vo huang. a thai diem nao d6 duoc tim bang each thay gia tri thai gian vao bieu thirc cua xu).0 8.0 5.29m 5m. roi sau d6 bat +X 0. (b) Xac dinh do dich chuyen cua xe trong = = khoang thai gian tu tl = 1s den t2 = 7s. D¢ Ian la mot vecto.1 ¢ a nhfrng thai diem khac tim diroc bang each nrdng W va duoc cho trong bang 2-1. roi dung lai nrc thai. Phan tich chuyen dong cua xe cho thay toa do cua n6 phu thuoc thai gian t nlur sau : x(t) = 18m + (l2m/s)t .Os voi cac khoang thai gian l. VI a cac dong hai chieu va ba sau.1 ¢ cua xe d = Is den t2 = 7s.0 4.0 1.43m = = 7. Khi tnrot len xe se chuyen dong cham dan.2m/s2)t2 trong d6.(l . I ~r I dirong vat di duoc neu huang chuyen 27 .Os den t = 7. Tuy nhien. TO<. nhung quang duong di cua do dich chuyen bang quang dong cua vat khong thay d6i.0 6. (b) Dung cac so lieu tir bang (2-1) ta tim duoc d¢ dich chu yen giira tl = Is va t2 = 7s ~r Bdng 2-1 r( s) x(m) -- : - = r2 rl = (x2 - xI)i = (43m . d Hinh 2-1 la do thi cua x thea t. va dung ~x han la dung Ar.(l.Os. chuang vi Dl) 2-1 Xe truot tuyet truot len roi truot xuong doc Gia sir c6 mot xe tnrot tuyet tnrot len mot doc thang.0 7.Os) . xe da di thea huang duoc mot quang dirong bang 48m . TO<. Ket thiic at l. T6ng quang duong xe da di diroc tir t 5m = = 19m.nghia la cluing ta c6 the mo ta chuyen vay.Os thi = 18m + (l2m/s)(2.29m)i = (l4m)i.bang each dung x han la dung r.0 3. x duoc do doc thea dirong doc voi huang duong thea chien di len doc.Os .

la each thirong dung d~ bieu dien trung binh cua mot dai hrong.. Ki hieu chang han nhir ~./'v-' Bai tu kiem tra 2-1 Gii3 SLr t09 bieu thuc : x(t) d9 cua v~t ducc cho boi (O. l:'t == -.Os den t2 = 4.. D~ lam vi du. 40 .Os = bang : Van toe trung ~= 47m .45. Ban ddu lai .. (X2 t2 - xd =~x tJ ~t la thanh phan cua van toe trung binh. irng.Os = 6.2m .: 4 qs) 5 678 -I Ax .111/5 . 3..2m)i.Om/s.. D() thi biiu dien too thoi gian t. van toe trung binh chi co mot thanh phan 40 S '__. r6i sau do dung no d~ dinh nghia van tOe.3 .. dung rdi truot xuong. : 6 cac thai diem t2 va t I tuong voi gach ngang tren dau.Os .0 5 '__ o 2 3 pV r-. (b) Viet vecto vi trf r cua v~t tai t = 1. (b) r(1 . each tot nhat d~ hi~u y nghia cua van toe la trircc het hay dinh nghia van toe trung binh. Trong twang hop mot chieu. bay gia ta se tinh ~ trong hai khoang thai gian doi voi xc truot tuyet trong vi du 2-1. Ute tll/ti 6 [ = 5s 2-2. Oap so : (a) x(1 . VI o 28 I-Hnh 2·2.Os -.45. o 2 3 4 t (s) 5 6 7 8 Hinh 2·1.45) = (8.Neu huang chuyen dong cua vat thay d6i thi 50 I ~r I se khong bang quang duong di duoc.. 18t I <.05 =.2m - (a) Tim qia tri cua x tal t = 1.Om/s. / VT 1' I ' . >< 30 20 10 /__ r---.29m 4. V6i v == (X2-XI)i t2 tl =:: Do doc = V = 18111/3.tl (2-3) Tren d6 thi bieu dien x thea t...45) = 8. Vi du 2-1 : de) x etta xe truot theo xe truot l en doc. Hinh 2-2 eho thay duong thang noi hai diem trong khoang thai gian tv t I 50 trong do rz va rl la cac vecto xac dinh vi tri cua vat = I. Dung cac gia tri eho trong bang 2-1.. khoang thai gian tv t) den t2 la : .LOs ISm.35m/s )t 33 '--' S >< 30 20 10 / o / N i'" = 9.. ta thay rang v trong khoang thai gian tv t v dn Me trung binh binh v cua mot vat trong = I"Os den t = 4. V~N TOe VA Toe DO V== Van toe v cua mot vat eho bier vat chuyen dong nhanh nhu the nao va huang chuyen dong cua no 6 mot thai diem nao do.= r2 - rl == ~r ~t t2 . Dei thi bilu diell x theo t . d¢ doc cua duong thang do Ia ~ = 6.. thanh phan van toe trung binh dung bang d(l doc cua duong thang noi hai diem tren d6 th].

Khi ': tien toi gdn I] tren d/J thi Clla x theo t.. D~ nhan manh ding van toe gan lien voi mot thai o t1 2 5 t2 7 t2 diem. Dinh nghia cua thanh phan van toe dan toi dinh nghia tong quat cua van toe v. D¢ doc cua tiep tuyen voi mot dirong eong tai mot diem cung thirong duoc xem la dt) doe cua duang eong tai diem do. V an toe trung binh dac tnrng eho chuyen cua vat trong dong g >( 30 20 10 mot khoang thai gian nao / o . ti cluing tien toi v.. nhir duoc cho tren hinh 2-3. trong khi van toe dac tnrng eho chuyen I i 3 t2 t(s) (1 mot thai diem nao do. V ~n toe la mot dai hrong vecto vi no diroc dinh nghia la d¢ dich chuyen (mot vecto) ehia eho khoang thai gian (mot vo huang).'I"" I I I I I I I I I ~ r-- ----i <. ' D o doc eua dirong eong .::::" i 1I I I I I I I I I I I I I I I I I I I do. ban co th~ thay rang khi t2 tien gan tai t I' d¢ doc cua moi dirong thang tiep thea tien dan toi do doc cua tiep tuyen voi duong eong tai t I' Thanh dinh nghia khoang thai gian ~t phan cua van toe duoc la gia tri gioi han cua v khi Hinh 2-3. Nhin len hinh ve. Van toe la gia tri gioi han cua van toe trung binh khi khoang thai gian tien toi O.(~ r.. Ta lai xet chiec xe tnrot 0 vi du 2-1. Trong he SI don vi cua van toe la met /giay (m/s). doi khi no con duoc goi la van toe tire thai. d 01 VOl . so cua vat chuyen dong nhanh nhir the nao va huang cua chuyen d(>ng (1 mot thai diem nao do. Dieu nay co nghia la v bang do doc cua tiep tuyen voi duong eong bieu dien x thea r hay v I V = ~t~O lim ~r ~t = dr dt (2-4) = · I1m v ~t~O = I' Im- ~x ~t ~t~O van toe cua mot vat la toe dt) bien thien cua vecto V! trio V an toe eho biet v *y Khi ~t tien tai 0.Viin toe Bay gio' cluing ta 50 se dung van toe trung dong 40 . hay hinh dung ta dung nhieu diem toi mire cac diem dirong nhir tao nen mot duong eong tron lien tuc. D¢ doc dx dt nay duoc eho boi dao ham cua x doi voi t : >._y~ ~ ~~ / binh M dinh nghia khai niern van toe. ~x ciing tien toi O. Trang gioi han khi ca hai deu tien tai 0. dq doc ella moi duong thdng Jl(J'i cdc diem tai I] va 12 se licII ddn lui dq doc cua liep Illyel1 vai duong cong do tai I]. V = lim ~t~O V = t2 . t: V = dt dx = Ivl = I~:I (2-5) 29 . = ~t~O I' ~x 1m ~t = T6'c do Toe d¢ cua mot vat la do Ion van toe cua no : Toe d¢ Vay v diroc dinh nghia la dao ham cua x .t I tien dan den Vi nen V =- ~r ~t O.. Trang do thi cua x thea t.

0 2.0 va 8. hay xac dinh bieu thuc cho thanh phan van toc v(t) nhu mot ham cua thai gian. Bdng 2-3 ve a a Giai.0 L1Y dao ham cua x thea t.0 8. Bdng 2-2.1ttrong VI du 2-1.fng d6 thi cua thanh phan van toc do theo thai gian W t = O.0.1 80 4. 10 5 8 8 2.0 4.(2. 10 2 3 Song Bang (doi voi mat dar) r---_Nguaidi bQ (d6i v6"iduang) May bay phan luc cat canh (doi voi duong bang) Mat dat a xfch dao (doi voi tam Trai Dar) Tam Trai Dat (doi voi M~t Trai) H~ Mat Troi (doi voi tam Thien Ha cua cluing ta) Thien ha chuyen A.(2.0 )t 1. (a) 80i vci chiec xe trLII. ta dii eo : x(t) t(s) vun/s) 12 10 7 = 18m+(l2m/s)t -(l.---- so'toe dr) tieu bill! tiuli ra ml s (ga'1I dung) Il. Dung mCii ten de bieu dien van tee moi thai diem do.4.Os voi cac khoang thai gian la 1. nen no la mot luong vo huang khong am.Os bang : S 2 0 -2 = 12m/s . (b) Dl.2m/s)t vet) 22 2 0.4m/s (b) Gia tri cua v. nhirng twang hop nhir vay.nh sang dong nhanh nhat diroc biet (do] voi Trai Dat) 3. (a) Tv vi du 2-1.0. hay chi vi trf cua xe doc theo dLIang th~ng quy dao cua no cac thai diem t = 0.2m/s.Os) = 7. (c) Dung sd lieu cho trong bang 2-1. 10 3. chang han tai thai diem t v Thanh = 2. 5. 2.0 . M(J{ .Trong twang = Ivl = I~~I dai hop mot chieu. toe de) I v I va thanh phan toe de) v la nhu nhau.Os.Os. 10 vi D~J 2-2 L~i n6i chiec xe tniQ1.0 7.6.IC Bac Mi (doi voi chau Au.4m/s2) eho trong (2. St! troi cua dia) 10-9 10-6 .S.0 . Chu y =0 tai thai diem -S -7 30 . Trang VI toe de) la de) Ian cua mot vecto. 10 2. toe de) = I vi I Chung ta thuong chon huang +i sao eho thanh phan van toe v la duong. Mot so toe de) tieu bieu diroc liet ke trang bang 2-2.0 S.O 6. Cac so lieu nay rang v phan van toe 6 nhirng thai diem khac diroc tinh nrong nr va ket qua diroc duoc bieu dien tren hinh 2-4a. ta eo: = 12m/s . bang 2-3.0 3.Os den t = 8.

Vi.Os.Os) = (-9.1 rn/s . TIm van toe trung binh khi : (a) Chim bay SOkm tir cong ve phia Dong trong 1 gio. Xe truot diiug yell 1/((' 1/1(J"i d {/(()'i di/1/1 I =:: 5.ic bier giira van toe (vecto) va toe do (vo huang). so duoc viet dLIoi d(.Os) = -9.(1 . 31 .Os (rn) 10 10 50 X Bai nr kiem tra 2-2 Gill sCI toa do cua t = 8.t = S. (c) Vi tri va V(lI1 toe ella xe tai bon thai diem duoc eho tren hinh 2-4b.1 rn/s . Chicu dai ella moi miii ten urong ung voi toe do ella xe (} thai diem do. Dieu nay eho thay 1'6 su' kh.Os X (m) 0 0 0 0 10 20 20 20 20 (b) 30 30 30 30 40 40 40 40 50 X t = 2. ~ r-.1'. r-. (a) D(S thi ClIU tlianh plidn van 1(/(' v theo thai gian I.9m/s)t .Os (rn) 10 50 X t = 5. 6 7 8 o 3 4 t (s) (a) 5 t = O. (d) v(2.lng veeta.Os tren hinh 2-4b. <.Os) I = 9. Tai thai diem do.9m/s .Sm/s )t (e) Tfnh toe Chu (a) Tim bieu thtrc cua v(t). ella xe 6 cac thai diem do la hoan roan nhu nhau. dap = 8. ~ 2 i i I . nhung van toc thi khac vi huang ella chuycn dong la khac nhau. 1. Ta thu so sanh chuyen dong 6 t = 2.0. van toe v cua v$t tal t = 2s. Vi du 2-2. tri va toe do.(4. xe rai truot 15 10 dLIng lai nrc thai nguoc tro lai. y. flap so : (a) v(t) (e) = 2.Os. thea mot duong thang Dong-Tay. g > ~ 5 0 -5 -10 <. (h) Vi tri WI vdn 1&' d bon tluri die/II k/I(J(.0s va t = 8.Sm + 33 Hinh 2·4. II/WLI.Os (m) 50 mot v$t duoc eho bai bieu thuc : x(t) = 2. (b) Chim bay SOkm tir cong Mot ehim ba cau bay lll' Khai hoan mon doc ve phia Tay trong 1 gio.Sm/s2)t2 I v(2. (b) v(2. (8.Os.1 m/s)i vi nu 2-3 Van toe va toe d<) trung binh. (b) Xac dinh gia tri cua v tai t (d) Viet d9 cua vat tai t = 2. .

1 m/s. vi t6e de?tCr kil6metigia (km/h) sang metigiay (rn/s).- = 50 km/h .278mh (km) s _" . Toe do trung binh khong giong nhu van toe trung binh. CHUYEN DQNG DEU Chuyen dong deu la chuyen dong e6 van dong doc toe deu.--'-.-=-. (b' 8. Tim toe d(> bay trung binh trong moi twang hop tren. = 60 km/h 50km (b) u = ----u. chuyen mot ham cua thai gian duoc eho boi : theo con duong thang cua mot oto voi van 32 = Xo + vt .XI . Doi voi moi twang (a) u hop ta e6 : = 50km ----u. (c) ~ = lOkm + 50km ' Toe do trung binh Iuon la so duong. 2.- .thai diem dau . Vi du. do d6 gia tri so hoc cua toe 0(> trung binh khong giong nhu van toe trung binh. -1 -1 . Giai.- = lh 50 krn/h . (c) ~ = -30km -IOkm Ih .t I Doi voi moi truong hop ta e6 : (a) v = ----u. Trong twang x(t) hop d6. 1. = _ 40km/h (b)v= -50km 'Ih =-50km/h. 2-3. trong tinh huong c) d(> Ian cua do dich chuyen va quang duong da di la khong giong nhau.t2 . Chon cong lam goe toa d(>. toa do X ~ nhu toe khong d6i. vi trf cuoi . (b) Dei Dap 56 : (a) O. Bai nr kiern tra 2-3 (a) Tim he s6 chuyen dei dan toe de?29km/h ra m/s. n6 duoc dinh nghia : quang duang da di u = khoang thai gian da di .thai diem cuoi .'''} (c) Chim bat dau bay tv vi tri each cong lOkm v~ phia Dong den vi tri each cong 20km sau d6 quay ngiroc lai den vi trf each cong 30km v~ phia Tay ciing trong 1 gio. 2.vi tri dau X7 .- 50km = 50 km/h . huang v~ phia Dong la duong. Trong moi truong hop trcn ta deu sir dung cong thirc : V- huang v~ phia Tay la am.

t~O f.t 1 2 -v 1 = L1V L1t .VLDC-T1 33 . gia toe la toe de.vI = v2i .t~O .. GIA Gia toe cua mot vat dac tnrng eho sir bien thien ca ve de.Ki hieu xo bieu dien gia tri cua x tai t =0 '--' 60 ". N6i each khac. thi bieu thirc doi voi toa de. dOl veri oto clzuye'n dong veri v~n toe khong do'i.. VI f. Gia toe trung blnh Gia toe D~ dinh nghia gia toe a. Dai lirong la thanh phan gia toe trung binh Gia toe trung binh Tucng W nhu each ta dung van toe trung binh d~ dinh nghia van toe.. lim -= L1t dv dt L1V dv dt Nen gia toe duoc dinh nghia nhir sau : a=(2-7) 3.vIi. t (s) Do thi cua x thea t la duong thang e6 de. =-I=al L1t -. VI v2 .> (b) doe la v va do thi cua v thea t la dirong Hinh 2-5..Os den 4._ 40 va duoc goi la toa de. Do' thi ala (a) x thea t va (b) v thea t thang e6 do doe bang O. va goc 0 riga nr. 2-4. L1V L1t trong d6 v2 va v I la van toe tai cac thoi diem t2 va t 1 tuong irng. Neu ta chon true x nam doc thea duong pho voi i hirong thea huong chuyen dong. gia toe trung binh chi e6 mot thanh phan.tl L1 v. Gia sir chiec xe n6i tren chuyen dong doc thea mot duong pho thang voi van toe khong d6i bang l Om/s va 0 thoi diem ta chon la t = 0 n6 da vuot qua mot nga tu duoc 20m. nen a= (v 2 . Trong chuyen dong mot chieu.t~O a cua mot vat (2-6) trong khoang thoi gian tir t I den t2 la : - a khi khoang a = v t2 . ta tim gia tri gioi han cua gia toe trung binh thoi gian tien dan toi 0 : a = lim a = 1Imf.v1)i t2 .>Ion bin huong cua van toe. bay gio ta ciing se dung gia toe trung binh d~ dinh nghia gia toe. TOe Yz va vIla 6 day thanh phan ~~n toe 0 cac a thoi diem t2 va tl tuong irng.> ban dau hay vi trf ban dau.>bien thien cua van toe.> : la x = 20m a >< 20 -> o -: 2 (a) ~ ~ o 1 3 4 t (s) + (lOm/s)t Hinh 2-5 eho do thi cua x thea t va v theo t o 1 2 3 trong khoang thoi gian tir t = O.Os.

10-2 4 10 (dci voi may I May bay phan hrc tren dirong cat canh (doi voi duong bang) V at rei Proton gia tee) a gan mat dat (doi voi mat dat) trong may gia toe a phong thi nghiern 1014 vi Dl) 2-4 Gia toe bien thien. Doi voi chuyen true x.lm/s )t 3 33 ] = 4.0 3.lm/s3)t3 Tim bieu thirc cua (a) v va (b) a. (a) Vi v . Thanh phan met/(giay)2 (rn/s").Os. .Os den t = 4.Om/s)t + (1 .Om/s = (6. (b) VI a = ~~ = =dt = dv :t [(4. he thirc gifra a va a la = ai. Gia sfr toa do cua vat diroc cho boi x(t) = (4.6m/s + (3. Gia tri cua v 6' t = 2. (d) Xac dinh a 6' t = 1.0 (c) D~ dung do thi.10-2 a xfch dao (doi voi tam Trai Dar) 3. Bang 2-4.Os)2 3 = 17m/s. ta co: dv d (dX) dt dt 2 dx dt2 D9 100 cua gia toe Ia mot vo hirong va khong bao gio am.3m/s )t 3 3 2 Bang 2-5 t(s) v(m/s) d dt [4.0 )t.Os la v(2s) 34 6' moi 2. a dx dong mot chieu doc thea A gia toe a la thanh phan cua mot vecto.Om/s)t + (l. Trong tnrong hop mot chieu : D9 100 gia toe Trong a = dt = = = I a I = I ai I = I a I don vi cua gia toe la M SI. 4. Mot so'd¢ 16'11 gia toe tieu bie'u tinh ra mefl(gidy/(gci'n dung) H~ M~HTroi (doi voi tam Thien Ha cua chiing ta) Tam Tnii Dat (doi voi M~HTrai) Mat dat 2.Gia toe cua mot vat la toe de) bien thien van toe ella vat do. Doi voi chuyen dong mot chieu doc thea true x. (c) Dung do thi cua v thea t trong khoang thoi gian tir t = O.Om/s + (3. nen a dv = dt' Ciing vi a = ai v = dt' . Giai.0 4. M9t so gia tri gia toe tieu bieu diroc cho trong bang 2-4.0s va cluing to ding tiep tuyen voi do thi v thea t c6 d9 doc dung bang gia tri d6 cua a.3m/s )(2.0 7.10-10 6. ta dung bieu thirc tir phan (a) tinh v mot giay tir t = O.Os toi t = 4.Om/s + (3.3m/s )t ] 2 0.3 17 34 57 1.Os.0 = 4. Gia toe Ia mot dai hrong vecto vi n6 bang do bien thien cua van toe (vecto) chia cho khoang thoi gian (vo hirong).

ta co : a::: vet) t-O Vo ~ -.?- cua a la tiep tuyen voi duong eong v thea t tai t ::: LOs. CHUYEN DQNG BIEN DOl DEU HI. ta co : vet) ::: Yo + at (2-8) x ::: Xo + vot + "2at 1 2 (2-10) 35 . Khi mot vat chuyen dong Ta co bien d6i deu. nrc la chuyen bieu thirc cua x(t) tit dinh nghia cua van dong co gia toe khong d6i.v v -v blnh.6m/s2. ta co x .(1 . sao eho Yz ::: vet) va vI ::: v(O) ::: Yo.2m/s2) t2 (a) Hay xac dinh bieu tlurc gia toe a ella xe mrot. Chuyen dong d cua chiec xe tnrot rna cluing ta xet trong toe va phirong trinh (2-8). D~ Dieu nay co nghia la x(t) la ham cua t sao . -t V DQ doc . gia toe bang gia toe trung d dt x(t) ::: Yo + at (2-9) I::. (d) a I I = 2. Cap so: (a) a =- 2. = 18m + (12m/s)t . (b) Gia toe nay la kh6ng doi hay bien thiEln thea thai gian ? (e) DL!ng do thi ella a thea t tlI t = O. ta eho t2 ::: tva tl ::: 0. Vay a::: a::: hay a::: 2 1 . t. (d) Xac dinh gia tri ella dQ Ian gia toe I a I tai t = 4.::a Is) 3 4 1 2 (s) Bai nr kiem tra 2-4 Bieu thrrc ella tea dQ xe trvqt trang VI du 2-1 la x(t) H1nh 2-6.tl MQt loai chuyen dong quan trong tlm bieu thirc cua vet). 20 thang co dQ doc dung bang gia tri tren . (d) Dung bieu thirc cua a 3 wang tl! va eho 60 50 40 J bang 2-5. thi v +v v::: _0"--_ 2 Giai ra ta duoc : thay v vao.l2-4.t t2 .Os. Vi dl. 2-5. Ta co th~ tim duoc chuyen dong bien d6i deu. D6 thi cua v thea t duoc eho / I a ph an (b).Cac gia tri khac cua v duoc tinh trong tren hinh 2-6.4m/s2. _#) ~ eho dao ham thea thai gian cua no eho tri "o + at.vr-- a(s) ::: (6.Os) Duong ::: 6. VI v(t)::: dt x(t) cac vi du 2-1 va 2-2 la chuyen dong co gia va vet) ::: Yo + at toe khong d6i.Khi do.6m/s )(1.Osden t = 8. _.Xo ::: V goi Yo la van toe ban dau khi t ::: 0 va v la van toe a thai diem t. (b) kh6ng doi .Os. van toe cua vat phu thuoc tuyen tinh vao thai gian t.4m/s . Neu G9i Xo la vi tri ban dau (a t ::: 0) va x la vi a thai - diem t. I::. Nhir vay. nhu diroc thay tren hinh 2-6. ta diroc :> / /V r-::::.

hay xac dinh khoanq thai qian bong tiep xuc voi vet trong luc giao bong.xo) 2 2 (2-11) Con mot phuong trinh nira doi khi cling duoc dung d~ mo ta mot vat chuyen dong mot chieu voi gia toe khong d6i la vi Dl) 2-5 Tinh gia toe ella qua bong tennis. ta duoc v = Yo + 2a (x .103/2 s .02s . giao bong. ta duoc : x=x o +v 0 ( V - a v) + -a (v .Xo = d. gia thiet gia toc khong doi. nhung n6 cling cho ta mot qua b6ng. Ban can phai co gia thiet nao co C8U tra loi ? de Dap so : 0.v 0 I 0 2 a )2 X= Xo + "2(vo +vt) Ban co th~ tv rut ra cong thirc nay bang each dung phuong trinh (2-8) d~ khir a trong phuong trinh (2-10). Thay ke qua et .VI x phu thuoc bac hai van t. toe d(>cua qua bong tennis trong thai gian vot tiep xuc voi b6ng. I x = Xo+ -(vo+ 2 Bang 2-6. D~ co th~ giai diroc. Gia toe cua bong luc giao bong chac han khong phai la khong d6i. Giai phuong trinh (2-8) h cot. Cac phirong trinh (2-8) va (2-10) mo ta chuyen dong thea thai gian 1. d(> Ion gia toc cua bong trong hie Giai. Bang 2-6 tong ket nhimg phuong trlnh quan trong cua muc nay. nen do thi cua x thea t la duong parabol. 36 . m Day chi la danh gia rna thoi. Cdc phuang dong bien ddi de'u v)t trinh rna td chuyen vet) = Vo+ at x(t) = Xo +Vot+"2at 2 v2 =vo+2a(x-xo) 1 2 nay vao phuong trinh (2~10). Khi co th~ tang tir xap xi 0 toi xap xi 50m/s. ta se tim duoc a. chuyen dong duoc mot khoang calm. " 'I' Ket qua a : a = -v = (50m/s)2 2d (2m) 2 = 1. 1 Rut gon va giai cho v2. ta gia thiet gia toe la khong d6i. y niem v~ do 1& gia toe cua Bai tu kiem tra 2-5 DOng thong tin cho trong VI du tren. Bang each sir dung phirong trlnh (2-11) va dat Yo = 0 va x . ta tim diroc t = v -a Yo . im . Co th~ dua ra mot phuong trinh thir ba bang each khir t tir hai phuong trinh do. Trong thai gian tiep xuc d6 b6ng co the Hay dung thong tin d6 M xac dinh giao bong.

sit win tlit cua Galileo duac gioi thieu if CUOl chuang 2. Thuc te. gia toc nay la nhu nhau tai moi thai diem trong qua trinh roi. Tuy nhien. Han the nira.2-6. chuyen dong duoc goi la roi tl. chinh Galileo la ngiroi da xac lap tinh tien Ich cua khai niern gia toe nhu n6 diroc dinh nghia hien nay. chang han nhu cai chan giay bi gat ra khoi mep ban. gia toe nay la nhir nhau doi voi cac vat khac nhau (hinh 2-7). Hmh 2-7. Trong tnrong hop d6. tis: = 9. thi ta duoc phep gia thiet rang gia toc cua vat hoan toan do lire hap dan. tar cd cdc vat de'u roi vai cung mot gia toe. Khi tdc dung etta luc can cua khong khi nho khong dang kf/. d6 la mot phep gan dung tot chirng nao n6 khong roi qua xa. Xem chuyen dong cua cai chan giay la roi W do. Neu sire can nay c6 tac . dung khong dang k~ len mot vat roi. 37 . Cai ket qua quen thuoc nhirng cling la lung nay se diroc xem xet mot each chi tiet trong chuang 5. phep gan dung tren cling la t6i. Mac du g hoi thay d6i tir noi nay sang noi khac tren mat dat. D(> 100 cua gia tee do luc hap dan gay ra (goi tat la gia toe trong tnrong) diroc ki hieu la g. Thuong khi rno ta chuyen dong cua cac vat d6 chiing ta bo qua sire can cua khong khi. Qua tao va chiec long clum cling rai trong buong chan khong. doi voi cac vat nhu chiec long chim hoac qua cau long thi du c6 roi gan.1642) da tien hanh nghien ciru dinh lirong sir roi W do va da xac dinh duoc rang gia toe do lire Rap dan gay ra la khong d6i. gia tri kha chinh xac cua n6 du cho cac phep tinh cua chung ta la : g TV DO Galileo Galilei duac xem nhu cha de ala khoa h9C hien dai. Galileo Galilei (1564 . ROI Tat ca cluing ta deu qua quen thuoc voi cac vat rei.8m/s 2 . Cac phep do hien dai xac nhan rang cac vat roi W do deu c6 gia toc khong d6i va huong xuong diroi .l' do.

Thay tm tir = O.gtm' hay: (2-15) v t =_0 m phuong trlnh nay ding se nhan duoc.gt 2 (b) = Yo + vot (2-13) (2-14) t Is) = Vo2 .J 2-6 Su bay ella hon da. Gia sir gee toa d(> duoc chon 6 diem nern va gia sir t 0 wong irng voi thai diem qua bong duoc nern len.5m. v(t) y(t) v 2 = Vo - gt 12 . hay xac dinh bi~u tlnrc thanh ph an van t6c va toa d(> cua hen da nhu la cac ham s6 cua thoi gian. qua sire can cua khong khi. duoc nern len thea phuong thang dung voi toe do ban dau Yo. Khi qua bong dat t6i diem cao phirong trinh (2-15) vao phirong trinh (2-13). gia toe cua vat roi nr do la a (m/s") o 1 2 t (s) -5 -10 (a) a = -gj Dau trir diroc dat urong minh vao phep tfnh tren vi gia toe huong xuong duoi va g bieu v (m/s) dien mot so duong. chang han nhu qua bong chay. Mot hon da duoc nern len tren thea phuong thang dung sao cho thai gian d~ no dat t6i do cao eire dai la 1. Neu mot vat. TO<. nen ta co th~ dung cac phuong chuyen trinh (2-8) va (2-11) d~ mo ta a dong do bang each dat o -10 -20 2 t (s) = .. sao cho Yo Hinh 2-8'. khi thay v = 0 va y - Yo = hm' roi giai ra hm· vi Dl. Be 38 . Gia sir qua bong roi nr do.g va (2-12) thay toa do x bang y. neu xuat phat tir phuong trlnh (2-14). (b) v va (e) y theo t dOLvoi mot vat roi tu do vo = 0 va Yo = o.Cae do thi eua (a) a.2g(y . v dirng yen 6 y va y thea t voi mot v*t duoc tha roi nr do tir trang thai = o. ta thirong chon true y d9C thea huang chuyen dong voi vecto don vi j huong len tren. ta duoc nhat. ta dung phuong trinh (2-12) va tim duoc v(tm) h Chinh = m __Q_ v2 2g (2-16) = 0 = Yo g .2s. Gia sir t = 0 la thai di~m hon da duoc nern len va y = 0 irng voi mat dat. van toe cua no bang O. Khi do. thi hai dai hrong de dang do duoc la thai gian tm d~ v*t dat toi do cao cue dai va do cao cue dai hm cua qua bong. Vi chuyen dong roi tu do co gia toc khong d6i.t (c) = do tinh duoc 6 thai diem nay chfnh la do cao cue dai hm = y(tm).Khi mo ta chuyen dong roi nr do.Yo) Hinh 2-8 cho d6 thi cua a. Diem nern each mat dat 1.

l.8m/s2)t 1. l. bang Connecticut va phan Ion thci gian song d tnrcnq dai h9C Yale hay gan d6. Yo VaG co th~ tim = tmg = (l.5m + (l2m/s)t 12m/s. Ay + By = Cy. phironq trlnh vecto A + B C la mot each den gian va co d9n9 de 99P ba phircnq trinh thong thironq.8s. khi dang chuyen d9n9 di len? (c) COng hoi nbu phan (b) khi han da dang chuyen d9n9 di xu6ng ? a Cap so: (a) 6.5m. VECTO vA J.1903).1ng . Sau mot so narn 1.uan an cua ong nhan de "Ve mot danq banh rang trong cac h$ truyen d9n9 true th~ng".9m/s2)t2.8m/s2) = 12m/s . Az + Bz = Cz Willard Gibbs sinh a New Haven. Vi du.Willard Gibbs (1839 . Gia tri ella Yo d:l duoc eho (Yo = 1. Nhir vay.2s)(9. ch~ng han nhu cac vecto.uan an tot nghi$p cua ong a day da mang lai cho ong h9C b6ng lam tien si dau tien ve kT thuat a Hoa Kl.(9.Ghii. Gibbs la ngLfdi rat gioi dung chi mot ki hieu de bieu dien eac doi tLf<.3m/s . (c) 1.(4. . bieu thtrc ella v va y la : v y = = .Willard Gibbs chu du va h9C tap a chau Au. (b) O. Bai tu ki~m tra 2-6 (a) TCr VI d~ tren.5m) '/3 duoc tir phuong trinh (2-15). (b) thai diem nao no co t6e d9 do. Gibbs quay tra ve New Haven va vao narn 1871 da 39 .55s .WILLARD GIBBS Rat nhieu dieu ve khai niern vecto rna chunq ta dung hien nay la do cong lao cua J.1ng gem nhieu dai ILf<. Gibbs la sinh vien cua tnrcnq Yale va diilc biet xuat sac d hai rnon toan h9C va tieng Latinh. hay xac dinh t6e d9 cua han da tai thai diem no co tOI? d9 y = 6. D~ tim cac bieu thirc d6. ta can phai xac dinh gia tri ella Yo va Yo r6i thay chung cac phuong trinh (2-12) va (2-13). nci rna cha ong la giao sir. = Ax + Bx = c.

Gibbs cOng la ngLfdi rat quan tam den cac d~ng c~ va nhang phat minh c6 y nghTa tmrc tien . Nhang bai bao diroc cong bo cua ong kha tnru tLfc. ngiroi nay di tir x = 50m den x = 25m.". Gia sir ta nern mot dong xu len theo phirong thang dirng.:1C Gibbs SLt dunq cho khonq gian 6N chieu.lng cua dal so vectc. Gibbs xet chuyen d9n9 cua mot di~m trong khong gian pha 6N chieu.1022 chieu.:1Cem nhu cha de cua rnon x hoa If. con nha vat Ii thl it nhat phai c6 dau 6c phan nao thirc tien". 40 .mot khong gian tLfong tLfc. Gibbs kien trl y kien cho rang toan h9C dLfc. (Co hoc thong ke chlnh la Cd SO If thuyet cua nhiet d9n9 h9C).:1Cha vat If sLt d~ng phal luon luon n hLfdng tdi cac ket qua thirc nqhlem.:1p clla cac chat hoa h9c va ong thLfdng dLfc. h9C thong ke la khong gian pha . vi du m9t khoi khi c6 1022 phan tLt. Gibbs da nheIlnxet rang. nhLfng tiec thay bay gid ong ay da mat rei.1879) phat hi$n va danh gia cao.:1C 9t khoan ILfdng it oi m la 2000 dola mot narn. Khi n6i va nhang Ctng dl. Gibbs dung toan hoc d~ rno ta va tim hi~u cac qua trlnh cua tl. kh6ng gian pha doi vdi mot hat duy nhat c6 sau chieu. ong da c6 mot bang sang che va b9 phanh hoi tren cac toa xe ILta. (1831 . Ong cOng da mo r9ng cac ITnh vue: nay d~ ap d~ng cho nhang hen hc. nen v "chtnh tl. trong d6 cac true bao gem ba toa d9 khong gian va ba thanh phan van toc doi vdi mot hat hay m9t phan tLt cua h$ nhLf m9t chat khi ch~ng han. NhLfng nhang d6ng g6p cua ong cho vat Ii chu yeu la va mat toan h9C chrr khong phai thirc nghi$m. Cong trlnh chu yeu cua Gibbs la va nhiet d9n9 h9C va co h9C thong ke. James Clerk Maxwell. Neu ta chi quan tam den d¢ cao cue dai rna n6 co the dat toi thl co th~ xem n6 nhu mot hat khong ? Neu ta quan tam toi no rei xuong dat la sap hay ngira thi co the xem n6 nhu mot hat khong ? M9t ngiroi di bo tir x = 0 den x = 50m trong khoang thoi gian tir t = 0 den t = IOs. se c6 6N = 6.:1ngectc. Lam vi$c khong c6 ILfdng 0 day va cho den tan narn 1875. Hoi quang dirong rna nguci do di diroc co bang do 100 do dich chuyen cua anh ta trong khoang thai gian (a) gitra t = 0 va t = lOs khong. Rat nhleu ki thuat va khai niern rna chunq ta dung cho cac vectc trong khong gian ba chieu da dLfc.:1ng. Tuy nhien.l' nhien da dat tay chunq ta va dan dat chunq ta di tLtng birdc de mot .l' nhlen. Do d6. 8a Wng c6 mot blnh luan va cal chet cua Maxwell n6i rang chi c6 mot ngLfdi duy nhat (Wc Maxwell) la hi~u diroc cong trlnh cua Gibbs.:1nga kh6 v hi~u va do d6 it gay diroc sir chu y.dtroc b6 nhiern lam giao su vat Ii toan 0 trLfdng Dai hoc Yale. VI V! tri trong khong gian va co ban ta mot dal ILfc. Khong gian pha doi vdi m9t h$ gem N hat. Ong cOng da t&ng n6i tieng boi cau n6i sau : "M9t nha toan hoc c6 th~ n6i bat err diau gl rna mlnh thlch. COng nhir chunq ta xet vecto v] trl dlnh v] mot di~m trong khonq gian ba chleu. M9t khal nlern quan tronq trong co .. ong mdi nheIln dLfc. cong trlnh cua ong da diroc nha vat Ii xuat sac ngLfdi Scotland. Giira t = lOs va t = I5s. (b) gifra t = 0 va t = I5s khong ? Giai thich..

32m)i. Neu khong. v« Toe d¢ mot vat eo the am khong ? Neu eo. Gia str vecto dan vi i huang ve phia Dong. (d) phia Dong va nhanh dan . C. Xac dinh dau cua v khi xe di ve (a) phia Dong. Linh Nga noi rang toe do trung binh cua mot vat la do Ian van toe trung binh cua no. hay xac dinh d¢ Ian van toe cua qua bong khi co gai bar Iai no.32m/s. a Tir ban cong. Manh Tuan noi rang toe d¢ trung binh cua mot vat bang quang dirong rna vat di dtroc trong mot khoang thai gian ehia eho khoang thai gian do. Ddng h6 do toe d¢ cua xe oto eo phu hop voi dinh nghia do khong ? Giai thich. Trong cac menh de tren. Thanh phan van toe cua xe la . thi hon da nao ngay tnroc khi cham dat co toe d¢ Ian han ? Gia str rang bieu thirc cua a thea t la tuyen tinh. Toe d¢ trung binh hieu thea Linh Nga va Manh Tuan eo luon eho cung gia tri khong ? Neu vi du ve tnrong hop eo cung gia tri va tnrong hop khong cung gia trio phan minh ban ung dinh nghia nao han ? Cho biet Ii do. Hay xet cac menh de sau A. ban nem hon da A len eao thea phirong thang dirng. R6i sau do cling ehinh cho do. (b) ve phia Tay ? Xac dinh dau cua a neu xe di ve (e) phia Dong va cham dan . Dong he chi so kilomet tren xe oto do quang dirong hay do d¢ dich chuyen ? Giai thieh. thi eho vi du.32m/s. ta chon chien dirong true x huang ve phia Dong. Mot xe 016 chay doc mot dirong pho nam theohuong Dong Tay. Toe d¢ cua xe la . 41 . (f) phia Tay va nhanh dan ? Mot co gai nem mot qua bong len eao thea phirong thang dung voi toe d¢ ban dau la 10m/s va bat lai no cling d¢ eao khi no roi xuong. Toe do cua xe lit 32m/s. Hoi neu bo qua sue can cua khong khi. Gia str rang bieu thrrc toa d¢ cua mot vat co dang : x(t) a = Co + C1 t + C2t2. D. E. B. ban nern hon da B thea phirong th&ng dung xuong diroi voi cling toe d¢ ban dau nhu hon da A. menh de nao la sai ? Giai thich.32m/s. Van toe cua xe la . thi giai thich tai sao. Van toe cua xe lit ( . Bo qua sue can cua khong khi.Khi mo ta mot chiec xe chay ve phia Tay. Chung ta dinh nghia toe d¢ la do Ion cua van toe. F. (e) phia Tay va cham dan . Tim bieu thirc cua v thea t. Van toe cua xe la ( .32m/s)i.

~r. Van toe va toc dQ Mot xe 016 chay ve phia tay dQC thea mot con dirong thang.Os va t 1O. Tinh van toe trung blnh cua phil.anh sang la khoang each anh sang di duoc trong mot phut. = = = 52sin[(0. Ve phac dirong cong di qua cac diem do. (a) Hay ve d6 thi cua x thea t tir t = o.Os bang each err m6i giay lai dung mot diem.14rad/s)t](mm). (b) Pha quay tro v~ het 58s. gia Slr rang toe do cua anh sang la vt: han. Hay tinh khoang each giira Trai Dar va Mat Troi ra phiit . x2 . (b) Cling hoi nhu tren voi i huang ve phia Tay. r2 . vi i huang ve phia : x(t) Dong. Xe each mot nap cong ve phia Dong 81 m 0 thai diem t) = 15s va each nap cong do ve phia Tay 13m 0 thai diem t2 = 22s. (a) Mot chiec pha di ngang qua mot con song rong 550m tir ba Dong sang bo Tay het 1 phut 9 giay. Gia Slr ban nhin thay tia chap va 6. hay xac dinh x) .Os. Hay tinh van toe trung binh cua pha tren dirong tro ve.Os den = = Muc 2-2. Toe d(> cua am trong khong khi 0 nhiet d(> binh thuong vao khoang 340m/s.anh sang. (a) Neu vecto don vi i huang ve phia Dong. Lay vi tri bien d6 xe lam gee toa d(> vacho vecto don rl . Hay xac dinh khoang each tir ban den cho set danh. Hay xac dinh (b) quang dirong rna vat di duoc va (c) d(> dich chuyen cua vat gnra hai thai di~m t O. ca Phuong x(t) 42 trinh toa d9 cua - mot vat nhir mot ham cua thai gian la : = (2.0. (a) Tinh thanh phan van toe trung binh cua vat . 360°. hay xac dinh thanh phan van toe trung blnh cua xe.1 mot vat duoc cho boi bieu thirc d(> Hay nho rang Znrad t 15.Os sau ban moi nghe thay tieng sam. TO<. Can nho rang van toe la mot dai luong vecto.2m/s )t 33 18m.IC 2-1. Vecto V! tri va dQ dich chuyen Mot ngiroi di bo 0 each mot bien d6 xe 16m ve phia Tay 0 thai di~m t) va each bien d6 do 37m ve phia Dong 0 thai diem t2. Khoang each trung binh giua Trai Dat va Mat Troi vao khoang 100 trieu darn va toe d(> cua anh sang la 3.(a) Gia toe a phu thuoc nhu the nao vao thai gian ? Bac hai ? Tuyen tinh ? Khong d6i ? Hay kieu gl khac ? (b) Van toe v phu thuoc the nao vao thai gian ? MI. (c) Tinh van toe trung binh cua pha trong hanh trinh. (a) Hoi anh sang di tir Mat Troi den Trai Dat mat bao lau ? (b) Mot phut .108m/s.

(b) Xac dinh toe do cua may bay sau khi xuat ph at 24s. Hay xac dinh toe d¢ cua van dong vien d6 khi eo ta da chay duoc (a) 20m va (b) 40m. (e) Xac dinh a(O) = ao. Bi~u thirc toa d¢ cua mot vat la x(t) = .6m/s3)t3 + (2. (b) Tinh a(2. Chon goe toa d¢ la mot cay soi va eho vecto dan vi i huang v~ phia Bac.9m/s2. (b) Xac dinh a(4. (d) Tinh quang duong may bay chay diroc trong 24s dau tien. (b) Xac dinh toa d¢ cua ngiroi d6 thai diem t = 28.lm/s. Chuyen dQng deu Ngtroi = 3. hay xac dinh thanh phan gia toe trung binh. (a) Viet bieu thirc thanh phan van toe cua may bay nhu mot ham cua thai gian.lm/s2)t2 . (a) Viet bieu thtrc cua au). Cia toe . Mot nguai chay voi van toe khong d6i 2. Chuyen dong cua mot van dong vien chay dua nuoc rut e6 th~ xem gan dung Ia eo gia toe khong d6i voi d¢ Ian bang 3.Os. (b) Cling hoi nhu vay neu chieu duong true x nam nguoc huang chuyen dong. Mot xe oto chay doc thea mot eon duong thang voi van toe 22m/s.ls). Khoang each gifra ngiroi nern b6ng va ngiroi vut b6ng la khoang 20m. (b) Xac dinh thanh nern b6ng trong dQi b6ng chay thuong nern b6ng voi toe do eo 90mi/h. (e) Viet bieu thirc toa do cua may bay nhu mot ham cua thai gian. (e) Tai thai diem nao ngiroi d6 e6 toa d¢ x = 51m ? ° a Mue 2-4.d6 trong khoang thai gian tir t I = 1. Chuyen dQng bien doi deu Gia sir mot may bay chay lay da d~ eat canh voi gia toe khong d6i va e6 d¢ Ian bang 3.2m/s3)t2 .(1.8s.2m/s v~ phia Bae. (a) Viet bieu thirc cua au). Gia sir b6ng bay voi toe d¢ khong d6i.Os.42m. Tinh toe d¢ cua xe khi di qua bien bao tren (a) 30m va (b) 60m. (a) Gia sir chieu dirong true x nam doc thea huang chuyen dong.6. Gia sir t = irng voi thai diem ngiroi d6 each cay soi 15m v~ phia Bac.. Hay xac dinh thai gian b6ng bay tir cho nguoi nern den cho nguoi vut b6ng. (a) Xac dinh bieu thirc toa d¢ cua ngiroi d6 nhu mot ham cua thai gian. (e) Xac dinh a(O) = ao. Bi~u thirc cua thanh phan van toe doi voi mot vat Ia vet) = (3.0s den t2 phan van toe cua vat d6 at = 2. Toe do cua mot xe oto giam tir 23m/s xuong eon 18m/s trong khoang thai gian 5.Os.6m/s2.4m/s2 trong 40m dau tien sau khi nguoi d6 roi vach xuat phat.7s~. 6 thai diem di qua mot bien bao eo "bien d6 phia tnroc" xe bat dau giam toe voi gia toe khong d6i eo d¢ Ian 2. Muc 2-3. Muc 2-5. (e) Neu xe tiep tuc chuyen dong voi gia toe khong 43 .

(e) Yo. thai diem nay tau bat dau tang toe voi gia toe khong d6i eo dQ Ian bang O. Ml. MQt nha du hanh vti tru dirng tren bac cira eon tau vu tru dang dau tren hanh tinh X va tha roi mot hon da tir dQ eao 3.2 26.0 _~o 4.0 5.0 2. Xet mot xe 616 tang toe tir 0 den 2Sm/s trong 40s.20m/s2.Sm. Hoi bao lau sau khi dap phanh.1 40. Bang 2-7 eho toa dQ cua mot vat thea thai gian.3m/s 6 ehinh a thai diem no di qua mot phao hieu. hay xac dinh dQ IOn cua gia toe do thea dan vi g. Xe A toi dich voi thai gian chi bang mot nira cua xe B. Sau O. Hoi khi dat tci toe do 8.d6i noi tren eho den khi no dirng lai ngay sat bi~n bao d6 tier theo. a 44 .l' do D6i khi cilng thuan tien neu ta so sanh mot gia toe voi gia toe trong tnrong.8m/s2. hay xac dinh (a) Xo .6m/s no da bao xa ? Chuyen dong cua mot van dong vien chay dua a each chiec phao hieu rut eo the xem gan dung la eo gia toe khong d6i voi dQ Ian bang 3. (e) Dung bi~u thirc tim duoc to rang cac so lieu eho trong bang phu khong d6i. RO'itl. Hay xac dinh dQ IOn cua gia toe khong d6i lam eho xe khi di qua bien bao dat toe dQ gici han quy dinh. - Bdng 2-7 t (5) X (m) 0. MQt xe di qua e6ng vao khach san duoc 18m voi toe dQ 16m/s thi nguoi lai xe dap phanh. xe a SOm nuoc a each cong 6Sm ? Toe dQ dien hlnh cua vien dan khi roi mieng nang mot khau sung truong eo 700m/s.Om va (b) 10. Gia sir gia toe la khong d6i. hay xac dinh thai diem rna van dong vien do chay duoc (a) S. Gill sir rang gia toe cua cit hai xe deu khong d6i.IC 2-6. Gia sir ta dinh nghia mot don vi gia toe rna ta goi la g : 1g = 9 . Toe dQ cua xe giam voi gia toe khong d6i eo dQ Ian bang 2. Gia sir gia toe cua xe khong d6i.0 7.0 3.5 15.83s han da cham dar. hay tinh ti so gia toe cua xe A va xe B.5 a Hai xe dua tang toe xuat phat tir trang thai dirng yen va chay cung mot quang duong.0 1.7m/s2. U cc luong gia toe cua vien dan khi no chuyen dong trong nang sung.2 57. (b) a . hoi hai bien bao d6 each nhau bao xa ? MQt nguoi lai xe eho xe chay doc mot eon duong thang toe dQ 18m/s nhin thay mot bi~n bao eho gioi han toe do la 2Sm/s. 6 thai diem xe bat dau tang toe thi bien bao each 8Sm ve phia tnroc.3m/s2.0 3. a MQt tau thuy chay voi toe dQ 6. Hay xac dinh dQ Ion cua gia toe trong truong gan be mat hanh tinh X. Gia sir t = 0 la thai diem bat dau chay mroc rut.Om.(d) Hay bieu thirc cua ph an (d) chirng hop voi gia toe dung cac ket qua tren cua 'ban d~ viet x(t).

Om/s diem nao sau tmax qua bong eo thanh phan van toe la . (e) Tinh gia toe chau hoa sau 0.Mot chau hoa dang dung yen roi xuong tir be cira s6 each mat dat 6. (a) Xac dinh hmax va tmax' diem nao tnroc ~ax qua bong eo thanh phan van toe la +5. trong khi do ban gitt mot chiec thiroc theo phirong thang dung sao eho dau diroi ella no nam giira ngon cai va ngon tro noi ta eo tM do duoc 200mm. (a) Xac dinh toe do ella chau hoa 11k cham dat. cham vao day dien thoai vai toe d¢ 0. Ta hay xet mot phirong phap de so sanh thai gian ph an irng ella nhtrng ngiroi khac nhau.5s. xe B bat dau chuyen dong voi gia toe khong d6i la 4.Om/s. (b) thai gian ngiroi do chay trong 15m dau tien .6m/s2.70m/s. Do thoi giao philo irng ella mot nguo]. (d) do Ian ella gia toe trong 15m dau tien. Being each tfnh khoang each rna thiroc roi xuong tnroc khi bi giU. Hay bao mot nguoi ban de ngon tay cai va ngon tro each xa nhau 20mm. MQt xe oto du6i kip mot xe khac. (e) Hay xac dinh toa d¢ nrong irng voi hai thanh phan van toe Mot hon da diroc nern len thea phirong thang dung da dat d¢ eao eire dai hon da. (e) thai gian ngiroi do chay 85m cuoi cung . (b) Hoi a cau (b). Gia sir t toa d¢ (b) va = 0 urong irng voi thoi diem nem va goc a thai a mat Hoi a thai dat voi vecto dan vi j huang len. Vao dung thai diem A va B ngang nhau. Mot van dong vien chay mroc nit 100m trong 10.Os. Mot qua bong diroc nem len thea phuong thang dirng v6i toe d¢ ban dau 12m/s tir diem each mat dat 1. rang thiroc roi ur do. a thai a tren a thai diem t = Os.lm.5s.8m. dirong day dien thoai a eao Chay mroc rut 100m. Hoi neu thiroc roi xuong thi thai gian phan irng ella ngiroi ban do being bao nhieu ? Cho . Hay xac dinh (a) thai gian de B duoi kip A . (a) Tinh toe d¢ ban dau ella diem nao hie roi xuong hon da di qua diem nern ? Hay xac dinh van toe ban dau ella qua bong. (e) toe d¢ ella B khi virot qua A. (d) Tinh toe d¢ chau hoa sau khi roi 0. Gia sir gan dung rang gia toe ella ngiroi do trong 15m dau tien la khong d6i va sau do tren 85m eon lai van toe ella ngiroi do la khong d6i.2m. 45 thai a tren.5. (b) quang dirong rna B di diroc eho tai khi dudi kip A.5s. gian ph an irng. Ngiroi ban se nam lay thtroc khi no diroc diroc buong ra. Mot qua bong diroc nern len thea phirong thang dirng. (b) Sau bao lau chau hoa cham dat ? (e) Xac dinh quang dirong rna chau hoa di duoc sau 0. Hon diem nern 14m. Bier so voi diem nern 5. Xe 6W A chuyen dong voi toe d¢ khong d6i 18m/s di qua xe 6t6 B dang d6 canh mot bien d6. Hay xac dinh (a) toe d¢ cuoi cung ella ngiroi d6 .

Gia sir ban can phai thiet ke mot dirong bang d~ dung eho mot loai may bay phan IVe dac biet nao lay da. Gia sir ban can thiet ke he thong phanh cho mot may bay phan IVe.9). . .thirc biet cua (a) v(t) va (b) x(t). y : Dung dinh nghia ciia thanh phan van toe trung binh va chu y rang t~ -tf =(t2+t])(t2-t]). BTNC 9 ~yn = (2n .Om/s2.1)~y 46 (hinh 2. ~Y3 = 5~y] 1 . Xet gia toe bien thien tuyen tinh thea thai gian a(t) = ao + bt. may bay tang toe voi gia toe khong doi co d¢ Ian bang 3. Mot vat roi tv do sau khi diroc buong ra tir trang thai dirng yen. toe d¢ cua may bay tang voi gia toe khong doi co d¢ 16n bang 4. Gia toe nhu mot ham tuyen tinh cua t. Hay tim bieu. 3 ~t 9~Yl M thirc sau = 3~y] . . .49m tren mat dat va d¢ eao eve dai no dat diroc la I. neu phi cong huy cat canh 6 thai diem may bay da dat toe d¢ cat canh. Chung minh rang dci voi chuyen dong bien doi deu (tire la co gia toe khong doi) ~ Gai =~ [v(t2) + v(t])]. Tren dirong chay 85m/s. Mot dong xu duoc tung len thea phuong thang dung va quay tir mat ngira sang mat sap roi lai quay lai mat ngjra 10 Ian trong mot giay. Cho t y nghia vat If cua b. Chieu dai dirong bang la 2500m. thl toe d¢ cua may bay doi co d¢ 16n bang 5.13m. Hay xac dinh d¢ 16n gia toe khong doi lam dung han may bay 6 cuoi dirong bang.Thiet ke duong bang cho may bay phan luc. Hoi khi roi xuong dat dong xu la ngira hay sap? o ~t y 0 ~Yl rna Dinh luat Galileo ve cac so le. Chung ta ehia thai gian vat roi thanh nhieu khoang thai gian bang nhau ~t.5m/s2 eho den khi no duoc nang len khong voi toe d¢ 95m/s. Hay xac dinh bi lao ra ngoai se giarn voi gia toe khong vao dung chieu dai cua dirong bang can phai co de phi e6ng co the ngirng cat canh thai diem may bay da dat toe d¢ bay rna khong duong bang. Dong xu diroc tung len v6:i mat ngira 6 d¢ eao 0. Toe d<) trung blnh khi gia toe la khong d6i. Tren duong chay lay da cat canh. Chung minh : rang d¢ bien thien cua toa d¢ trong moi khoang thai gian lien tiep thoa man cac ~Y2 -+--.Om/s2 eho tai khi no duoc nang len khong 6 toe d¢ do. Thiet ke' phanh cua may bay. Neu phi cong diroc yeu cau huy cat canh. Tung dong xu. ~Y4 = 7~y] . Hinh 2-9.

rdi dung mot may quang hoc d~ do mot each chfnh xac cac khoang thai gian ~tl va ~t2 trong qua trinh bay cua hon da. IfTNe 12 (b) Gia sir phep do cho ~tl = 0.Om. Trong khoang thai gian tir t = O. a 6' moi giay trong khoang thai gian tir t tap hop diem do. M9t each d~ do g la phong mot vat. (b) Hay xac dinh thai gian va toa d9 tai do gia toe bang O.Os .ct 3 . Chu y cho dap so trong he don vi S1. Hay vi'Smot duong Bao san linh dirong. toa d9 cua vat nlur mot ham cua thai gian dtroc cho boi ·:! bleu thii x () = bt2 ."\--T I I : ~y __ L o Hinh 2-10. (c) Hay xac dinh x. len cao thea phuong thang dung trong mot buong chan khong.Tim cac thong s6 trong phuoug trinh cua x(t). Str phu thuoc thai gian theo ham mii.Os va cong di qua moi dung tren do thi moi diem thu duoc. (a) Hay xac dinh cac gia tri cua b va c. nhir diroc chi trong hlnh 2-10.1483s . Hoi con bao phai 6' gan con linh duong den mire nao d~ no co th~ du6i bat thanh cong ? M(>t each d~ do g.5000m.6554s va ~y = 0.Os tnroc khi no chiu bo con moi.1 + e-t/T: ] 47 . (a) Chung minh rang bi~u thirc cua g bieu dien qua cac gia tri ~tl: ~t2 va ~y do diroc la y --t. = O. ~t2 = 0. v.Os vat tro ve trang thai dung yen voi x = 32. Gia sir toa do cua mot vat diroc cho boi bieu thirc : x = Ie [t/r . uc: t Tai thai diem t = 4.Os den 4.Osden 4. Cling gia sir rang mot con bao co kha nang tang toe tir trang thai dirng yen t6i toe d9 toi da la 30m/s tren mot doan dirong 60m sau do duy trl diroc van toe nay chi trong 4. nhu hon da chang han. Hay tinh g thea cac so lieu do. Gia st'r mot con linh dirong co kha nang tang toe tir trang thai dung yen den toe d9 toi da la 25m/s tren mot khoang each 50m va no co th~ duy tri toe do do trong mot khoang thai gian dai.

D¢ 100 cua gia toe ten lila la khong d6i va bang 14m/s2 cho toi khi n6 het nhien lieu vao thai diem 5. Hay xac dinh gia toe cua qua b6ng (ke ca do Ian va huang) thai gian n6 van eon tiep xuc voi san nha. v va a tai moi 2. (a) Hay xac dinh t6e d¢ cua qua b6ng a thai diem ngay tnroc khi n6 cham san nha. Ban can diroc nhirng ket qua tren tir nhfrng thong tin da eho ? 48 . Bo qua sue can cua khong khi. Gia sil rang qua b6ng bi nen lai t6i da eo 2mm trong khi nay.77s y nghia . Mot ten lila db choi diroc ph6ng len tren thea phirong thang dirng. hay lap bang cac gia tri cua x. Chuyen dQng ella mot ten lira. (d) Hay dung db thi tir bang sO' lieu d6. (e) Tinh toe d¢ cua ten lila ngay tnroc khi cham dat. (b) Tlnh toe do cua qua b6ng ngay tnroc khi n6 nay len. Neu ban tha roi mot qua b6ng tir trang thai dung yen a do eao 2. (e) Neu vat If cua A/'t va (f) cua A/'t2.Om so voi nen nha thi n6 se nay len toi do eao eo 1.voi A la mot nhan til e6 thir nguyen chieu dai va A 't la hang sO' e6 tlnr nguyen thai gian.Os trong khoang thai gian tir O. Hay xac dinh cac bieu thirc cua (a) v va (b) a.Os den 1O.Os. (e) khi n6 chuyen dan xu6ng duoi va (d) khi n6 chuyen gia thiet gi d~ nhan dong nhanh phai e6 nhfmg trong dong cham dan len tren. (a) Tfnh toe d¢ cua ten lila sau khi het nhien lieu.Os sau khi ban.Om. (b) Tinh d¢ eao eire dai cua ten lila. (e) Gia sir rang = 133m va 't = 5. Xac dinh gia toe ella qua bong khi no nay len.

mot vat x = 3. IlllI (~IIII~(J • 3-1.V~N Toe vA GIA Toe Duoi day U1 dinh nghia cua ba dai hrong dong hoc trong tnrong hop hai chien. van tee.0. Vi trl. Chuy~n dQng tron deu 3-4.Q/ . gia toe va da dung d chung de rno ta CaGchuyen d¢ng d9C theo mot dudng th~ng. Trong tnrong hop hai chieu : r trong do x va y la toa d¢ cua vat.Om va = xi + yj (3-1) a 4· VLOC-T1 49 . Thuat ngfr "vi tri cua vat" thuong diroc quy ve toa d¢ cua no va diroc vier nhir mot cap co thii nr (x.mg ¢ng h9C nhu v! trf. ban chat vecta cua v~n toc va gia toc S8 dU<.). Gia toe khong dOi . nhir duoc eho tren hinh 3-1. Trong chuang nay chunq ta S8 ap d~ng cac d!nh nghTa noi tren cho cac v~t chuyen d¢ng hai chieu hay noi each khac la chuyen d¢ng trong mot m~t ph~ng. v~n toe va gia toe 3-2. II(JYI~N l)f)Nf. ehuy~n dgng eua vi en d~n ~'A A' 3-3. Trong chuyen d¢ng hai chieu. Chuy~n dQng tu'dng doi Bai doc them Galilei " Galileo Dien vien Fred Mac Murray bay tren khong tren chile xe thdn dieu clla minh.1C the hien ro han. Vi tri Vecto vi trf r xac dinh vi tri cua mot vat so voi goc toa d¢. Vi du . Hinh 3-1 la loai d6 thi dien hinh diroc dung trong chuang nay eho quy dao chuyen dong cua vat trong mat phang xy.y). vi TRi. Trong chuang 2 chung ta da dinh nghTacac dai ILI<.'" . 3-1.

o x va Vy = dt (3-3) Hinh 3-4. Veef(/ vi tri r trong truang hop hai chien.rl/zay r2 = rj + zlr. y binh ciing chinh la huang ella Ar (hinh 3-2). ta eo : ----~_.Yl)j = Axi + Ay] vella mot vat trong ella Hinh 3-1.Om)j va eo V! tri (3. At Vi v = M' Ar nen huang ella van toe trung Hinh }-2:. 1m -1 At !1y. Su phdn tich van fife thanh cdc thanh phdn clio Vx = vcosil va Vy = vsini) so ._D¢ dicli elzuye'n Llr va van toe trung binh v : v song song vai Llr.J +. 4.Om . hay - v = -=-l+-J At At Ar Ax.t~O ·11m v 1· dr = t. Ay.Om eo vecto V! tri r (3.y 4. Duoi dang thanh phan : Ar = (x2i + yzj) . Vay. Thay Ar qua cac thanh phan ella no dinh nghia cua van toe.J At = dy -I dx . van toe v 6' met di~m nao do tren quy dao cua vat co phuong song song v6'i tiep tuyen cua quy dao va co chieu theo chien chuyen d(mg cua vat. Khi Llr till! tai 0 thi v tien tai v.Om). Tam giac vecta vi tri cho : zlr = r2 . y binh = (x2 . dt dy + -J . (AX. y = ilHO 1. D¢ dich chuyen Ar = = y = r2 - rj huang tit vi tri dau ella vat den vi tri cuoi ella no.xj)i VtJn toe Vecto trung khoang thai gian At la d¢ dich chuyen no ehia cho khoang thai gian do. V an toe diroc dinh nghia nhir gia tri gioi han ella van toe trung binh khi khoang thai gian tien toi 0 : v = t..t~O -Ar = -1m At dt (3 -2) Khi At tien tai 0 (hinh 3-3).(xli + yd) + (Y2 . nhir duoc chi ra tren hinh 3-2. ta duoc : v V~lO Hinh 3-3. voi v song song voi tiep tuyen cua quy dao va huang theo huang cua chuyen dong. dt j Vi v = v xi Vx e = tg-t ( :: ) + vyj. Qua trinh lay giai han nay cho thdy v song song val tiep tuyen eua quy dao. Ar ciing tien tai 0 va v tra thanh v.Om)i + (4.------------------~ = CIt dx.

( AV OX· --I ~t y. 0 Vi X X 0 (c) (b) (d) Hinh 3-5. VI 11l X ~(!. Tit hinh 3-4 ta thay : tg8 = _l_ = lim 6t~O a = lim ~v = dv 6t~O ~t dt (3-7) a = 6t~O hm . dt + --. VI Vx iep va dx. hay tit dao ham bac ella cac bi~u thirc doi voi x(t) va y(t). thi van toe eo th~ xac diroc bang each lay dao ham cac bieu x(t) va y(t). 51 . va Vy dy = cit' trong do goc 8 la dirong khi diroc do thea chieu ngiroc kim dong ho tit true x. Hinh 3-5 eho thay qua trinh lay gici han nay tren do thi. = cit va Do do. ~v a=~t y y songso Lfa VI y Song song \ _ 0.Y:: j dv dt ' v Vx hay 8 = aretg _l_ v Vx (3-5) ' T·' t h eo. 0 VI . gioi han nia -i1t khi L1t -» O. Tit hinh ve do ta cung thay rang cac thanh phan ella van toe la : Yx nen : = veos8 va Vy = vsin8 (3-6) Gia toe Gia toe trung blnh a ella mot vat trong khoang thai gian ~t la d¢ bien thien ella van toe ehia eho khoang thai gian do. Gia toe diroc dinh nghia la gia tri gioi han ella gia toe trung binh khi khoang thai gian tien toi 0 : a D¢ Ion ella van toe la toe d¢ v : (3-4) Hirong cua v tai mot thai diem bat ki eo the diroc mo ta thong qua goc 8 tao boi vecto van toe va true x. + --J ~v ~t J = dv --I X. t. cac thanh phan cua gia toe co xac dinh tit dao ham cua cac bieu thtrc voi vx(t) va v/t).. .Neu ham dinh thirc cac toa do X va y dii bier nhu la cac ella thai gian. Gia toe a i1v la gia tri. VI -l y Song song tl 0 Vi X (a) t.

ddi.~v a=-. t1 va vI duoc ki hieu dan gian la t va v. gia toe ella vat luon co mot thanh phan nguoc huang vci van toe ella no. g6c ¢ 0 . gia toe ella vat luon luon co mot thanh phan cung huang vol van toe ella no. Hinh 3-6 cho moi lien he gifra huang cua v va huang cua a doi vci vat co toe d9 tang (hinh 3-6a). se lam nhu doi voi gia tee khong d6i trong tnrong hop mot chieu (muc 2-4). GIA TOC KHONG DOl. Khi gioi han duoc dat toi.Vo t-O hay: (3-9) gia toe la khong d6i. ~t huang -" nena co cung Mat khac : Khi toe d(> ella mot vat tang. (b) Neil vdt gidm. CHUYEN DQNG CUA VIEN D~N Bay gio chung ta chung ta -. Khi toe d(> ella v~t giam. se xet chuyen dong co gia toe khong d6i. gia toe ella vat luon co thanh phan huang ve phia 10m ella quy dao. . ~ -. tuc la a va v vuong g6c voi nhau. Hinh nay cling cluing to rang a mot phan huang van phia trong hay 16m cua quy dao. (c) Neil toe d¢ cua It! 3-2. ? -. Y nhu ~v khi ~t tien toi 0. V~y : Khi mot vat chuyen d(mg theo quy dao eong. toe d¢ Ctta vat khong ¢ lim hem 90 _? 0 . thi v a = v . no se bang gia tee trung = Vo + at 52 . Khi t2 = tva t1 = 0. va doi voi vat co toe do giam (hinh 3-6c). ¢ = 90 toe d¢ cua v¢/ tang. doi voi vat co toe d9 khong d6i (hinh 3-6b). D~ tim bieu thirc cho v va r.Th eo diillh ng hi ia. MOl lien h¢ giiia v va a dOl voi vdt chuyen d¢ng congo (a) Neil giiia v va a Ilh6 fum 90 0 . y T6c dO tang $< 900 T6c dO khong dOi $=900 ---I--------x o (a) o (b) y $ > 900 T6c dO giam (e) Hinh 3-6. a phfa tro thanh a. .

cac tac dung ella strc can khong khi tang theo toe do cua vat. ta nhan diroc cac thanh phan cua van toc ban dau : Yxo 2 trinh nay clnrng thea phuong x va nhau. ta gia thiet rang quang dirong di diroc cua vi en dan la rat nho so voi ban kinh Trai Dat. Xo = Yo = 0 thl cac phuong trinh 3-12 cho : 53 . ta diroc : vx= vocoseo y va Vy = vosineo . Thuong thi phep gan dung nay la khong dung diroc. ta diroc : x=xo +Vxot + 1 "2axt 2 va a y =-g Gia sir vien dan diroc ban len voi van toe ban dau Yo lap voi true Y = Yo + v yO + t Cac phuong chuyen dong doc lap voi chuyen dong "2 a yt 1 (3-12) x mot goc eo. ta co : v = (vxoi + vyoj) + (axi + ayj)t = (vxo + axt)i + (vyo + ayt)j sao cho "x = Yxo + axt va Vy = VyO+ ayt (3-10) Phuong trinh doi voi r co th~ tim diroc pang each tim mot bieu thirc co dao ham cho phuong trlnh (3-9) : r = fO + vot + . Thay I chuyen dong dong thai va tach roi nhau voi gia toe khong deli doc thea hai phuong vuong goc. Hinh 3-7.8m/s2. D~c diem nay cua chuyen dong voi gia toe khong deli co th~ duoc minh hoa bang chuyen dong cua vien dan rna ta se xet duoi day. vosineo WYi Vo la to'c d¢ ban ddu va eo la Neu goc cua M quy chieu diroc chon 6 diem phong (vi tri ban dau). Neu ta dung hai phep gan dung thi ta co th~ xem chuyen dong cua vien dan Ia co gia toe khong deli.at 1 2 2 (3-11) Tlur hai.gt (3-13) Chuyen dong ella vien dan Thuat ngir "vien dan" duoc dung 6 day d~ chi chung cac vat duoc ban ra hoac phong len. Thir nhat. Tach phuong trinh (3-11) thanh cac thanh phan. Ta gia sir rang true y trong he toa do cua ta narn thea phuong thang dirng voi j huang len tren. Dieu nay co th~ duoc khao to rang cac phuong y la co nghia la sat nhu hai = vocoseo va VyO vosineo cac bieu = Voi Vo la toc d(J ban dau. Khi do : ax = 0 trong do g = 9. Hi~n nhien. Bang each phan tich van toc ban dau. d~ gia toe trong truong ve co ban van la co dinh. thirc tren vao phirong trinh (3-10). nen viec bo qua sire can khong khi la khong th~ chap nhan diroc doi voi cac toc d(J Ian. Bay gio ta se dung ca hai phep gan dung tren va gia sir rang gia toe cua vien dan la khong deli.' vxo = vocoseo va VyO = g6c ban. nhu duoc cho tren hinh 3-7. Pluin ticli vt. Chang han nhir qua bong chay diroc nern len. Ta goi eo la goc phoug. chung ta gia thiet rang sue can cua khong khi la khong dang k~.1n toe ban ddu cua vi en dan thanh cdc thanh pluin .Bieu dien qua cac thanh phan. phep gan dung nay la chap nhan duoc doi voi chuyen dong cua qua bong chay ho~c qua bong gon. B6i vi.

Hinh nay la anh hoat nghiem chuyen dong dong thai ella hai qua b6ng gon . Hinh 3-9 bieu dien quy dao parabol d6 voi vecto van toe x 8 . Hinh 3-8.1y. sau khi rut gon ta duoc : 54 t == o mot s6 diem. M¢t qud duac thd roi tit trang thai dung yen c1 thai diem qud bong thu' hai duac phong ra voi vt. mot duoc tha roi tir (3-14) eho toa d¢ y nhu nhau d6i voi ca hai qua b6ng 0 moi thai diem va ket qua nay duoc kiem cluing boi hinh 3-8. ' Inh u V<. Chuyen dong ella qua b6ng tha (3-14) Do d6. AnI! hoat nghiem cua hai qud bong gall. roi duoc mo ta boi cac phuong trinh (3-14) voi Yo == O. thi quy dao ella sue can ella khong = (voeos8o)t Yo eho thai gian. Quan sat nay dii duoc giai thieh Ian dau tien boi Galileo. ta duoc dan la mot duong parabol. chuyen dong x e6 th~ xem nhu chuyen dong mot chieu voi van toe khong d6i va chuyen dong y la chuyen dong mot chieu e6 gia toe khong d6i. Giai phuong trinh tim diroc bang x y = (tg8o)x - g 2(voeos8o) 2 x2 (3-15) Nhu vay. Ket qua ta diroc x == 0 voi rnoi t .x == (voeos8o)t va y == (vosin8o)t - ± gt 2 trang thai dirng yen 0 dung thai diem qua b6ng thtr hai duoc ph6ng ra thea phuong nam ngang. trong khi Vy co d¢ .l doc lap ella cac phan thea x va thea y ella chuyen dong. Chu y rang Yx la e6 dinh trong suet chuyen dong. ae nh uong tnn c ic P Hinh 3-8 minh hoa st. Phuong trinh quy dao ella vien dan e6 the each khir thai gian gitta cac bieu thirc d6i voi x va y trong cac phuong trinh (3-14). die'u nay phil hap voi quan sat cua Galileo. cluing ta thay rang neu be qua khi. Buc dnh cho thdy toa d¢ theo phuang thdng dung dong thai cua cd hai qud bong la nhu nhau.ln toe iuim ngang. Thay ket qua nay vao bieu cos 0 thirc ella y. va y 1 = -"2 gt 2Nh .

(a) VI Vy = 0 khi t = tm. eho tren diroc ve phia 16m cua quy dao parabol. Mot hon da diroc nern len voi toe do ban dau tai do eao eire dai hm. cluing ta da thanh phan > 900• Khi vien dan roi xuong.Lt la mot parabol. chuyen huang va ~ dong thang dirng va huang xuong cua vien dan. toe d¢ < 900• Tat ca cac ket luan a luon e6 mot cua n6 tang va ~ ve phia 16m cua quy dao. Dieu nay e6 nghia la Vy luon luon giam do ay am.8m/s2 = 1.5s. Vao thoi diem ~ gitra a va v 100 hon 900 khi toe do giam Trong va nho hon 900 khi toe d¢ tang. (3-13) ta e6 : Gial. hlnh 3-9 phil hop voi cac ket luan cua muc Khi vien dan bay len.gtm hay (b) Trong tnrong hop da eho tm = (17m/s)(sin58°) 9. (b) Tinh tm trong tnrong hop da eho. a e6 phuong diroi. rang g6e y d6 deu duoc xac nhan boi hlnh 3:9. nen n6 dan dat d¢ eao eire dai. quy &.Ian giam khi vien dan di len va tang khi vien dan di xuong. 6 d6. toe do cua n6 giam truce ve huang chi ra rang huang cua a. 55 . nen thea phuong trlnh o = vosinSo . 8=0 a = .10 cua JJ(. Vo = 17m/s voi g6e ph6ng bang 580• (a) Hay tim bieu thirc xac dinh thoi gian tm too de) cao cue dai. Neu bo qua sue cdn khong khi.gj O~~+L--------------------~~~--~ a v""i VI I I x vj=-v Y j Yo . r _ I Hinh 3-9. y ding thanli phdn x vi nu 3-1 'I" Thiri gian dat de hon da dat •. Vy = Chuyen dong cua dan o. Chu Clla vdn toe Ilion c{/ dinh trong khi thanli phdn y bien thien lien tuc.

vai hm duoc do doi vai diem nern len. vi Dl) 3-2 I Chti V?lO Tam bay. 56 . g6c 80 phai bang bao nhieu d~ R la cue dai khi Vo co dinh ? tam bay eire dai la Rm = v 0 va gia tri cue g 2 dai nay dat diroc khi g6c ph6ng 80 = 45°. nhir diroc chi ra tren hinh 3-10. hoi cluing ta phai ph6ng vien dan voi g6c ph6ng nao d~ tam bay cua n6 dat eire dai ? Nghia la.1m. Hoi qua bong rei each cho danh bao xa ? Biet rang nai danh va nai qua b6ng rei a cOng bnh d9 va bo qua sue can cua kh6ng khf. thea dinh nghia cua tam bay R cho a tren. Phuong y = (tg80)x - g 2( Vo cos80) 2 x2 y rang y =0 tai x =0 do each chon goc toa d¢ cua cluing tao Cling nhir vay. Hay xac dinh bieu thirc tam bay cua vien dan. ta dtroc : R = 2 v6 sin80 cos80 g Bai tu kiern tra 3-2 M9t qua b6ng g6n diroc vut sao cho no c6 toc d9 ban dau la 14m/s voi g6c ph6ng 80 = 49°. N6i them vetdm bay Viec khao sat bien thirc xac dinh tam bay diroc cho trong vi du 3-2 cho phep ta tra lai duoc mot cau hoi li thu. ban dau "o da cho. fhlp so: (b) 4. (b) Tfnh hm trong trLIong ) hop da cho. D6 la. doi voi toe d¢ Vi sin280 c6 gia tri eire dai la 1 khi 280 nen R la eire dai khi 80 = 90°. Nhir vay. y = 0 ca a x = R (xem v6 sin 28 = ----"---~ 0 g hinh 3-9). voi Han nira. trinh (3-15) cho quy dao cua vien dan la : Giai. £lap so : 20m. Tam bay R cua vien dan la khoang each thea plurong nam ngang rna vi en dan di diroc tinh til diem ph6ng toi diem dan di qua c6 y == 0 tren dirong roi xuong cua n6. = 45°. eire dai nay 80 la doi xung = 45°.Bai tu kiern tra 3-1 (a) Cherng minh rang bieu therc xac d\nh d9 cao eve d9i hm cua han da trong VI ou tren la hm = (vo S~ng8o2 . Thay y = 0 va x = R phirong trinh quy dao va giai ra R.

xo) 2 .Ornls)j.8m/s = 10m. Tilm bay R fa dOLxung voi d¢ bien thien . Y = 1m + (tg 4 20 )(115m) - 9. Bang 3-1 : Chuyc'n dong etta vien d{PI ax = 0 Yx = ay =-g Vocoseo Vy = vosineo . S 10r-~~-4--~~-+-=~--~~'-~ >.- vi nu 3-3 IBong co bay qua hang rao khong ? Qua b6ng chay diroc danh di voi toe d<) . 8m I s 2(35m 2 I s)( eos42°) (15 2 1 m) = 9 m.1e.xo) - 2( Vocos eo) 2 (x . Hang rao ngoai san each eh6 danh 115m va eao 4m. 10 = 45° - 6° = 39°. Lay vi trf ph6ng lam goe toa d¢ va b6 qua sue can cua kh6ng kht. Khi d6 tam bay R = (lOm/s)2sin102° 9. gia sir Vo = 10m/s va 80 = 45° + 6° = 51°. co Giai. Gia sir goc toa d<) diroc chon (} cho vut b6ng co Xo = 0 va Yo = 1. 20 x (m) 30 40 do ban dau (xo. Bay gio ta Iai gia eo Slr "o lOm/s va do. Yo) khac khong. hay xac dinh xem qua b6ng bay qua hang rao ra ngoai khong ? Bier rang qua b6ng diroc danh (} do eao 1m so voi mat san phang (} cho vut b6ng.e 12 Y = Yo + (vosm o)t .."2 gt g x = Xo + (vo eoseo)t I Y = Yo + (tg eo)(x . ta tim diroc gia tri cua y (}x = 115m.. Bai nr ki~m tra 3-3 Xet m¢t vien d~n dLIqc ban len tren m~t dat ph~ng veriv~n toe ban dau Vo = (6. Vi hang rao eao 4m nen qua b6ng bay qua tren hang rao 5m.. Khi R= Bang (10m/sf Hinh 3-10. Tuc la. chuyen dong cua vi en dan.8m/s 2 = = 10m.Chang han. dong thai lay 57 . 35m/s va g6e ph6ng bang 42°. Dung phuong trinh quy dao eho trong bang 3-1.Ornls)i + (8.1e ciing 1l111( khi eo = 45° .gt . film bay Ia nhu phuong trinh quan trong mo ta nhau khi eo = 45° + ..1e eua tong ket nhirng g6e phong d hai phia g6e eo = 45°. B6 qua sue can cua khong khi. Nhirng phuong trinh nay la tong quat hen nhtrng phuong trinh diroc xet (}tren vi e6 toa 3-1 sin 78° 2 9.

vong. Do do. (d) vectc vi tri r.(10m/s2)j. Gia Me Trong muc 3-1. V ¢y. (b) Trong giai IUPl L1ttien toi 0. Neu R la ban kinh cua vong tron va T la thai gian vat di her mot D6 a. nhimg van tee cua n6 khong phai la khong d6i. tra thanh a va a huang v~ tam vong o o v Hinh 3-11.~ 2nR va v = 2nR T (3-16) a Thill gian T diroc goi la chu k'i cua chuyen dong. £lap so: (a) 53°. v = (6. Vi toe dQ cua chuyen dong tron deu la khong d6i. 3-3. a huang ve' tdm vong trim. khi vat chuyen dong doc theo mot vong tron. a tron. (c) 80s. va neu toe dQ khong d6i thi a vuong g6c voi v. Hay xac dlnh (a) g6c ph6ng 80 . v~n toc v va gia toc a cua dan tai t = tm. (d) r = (4. CHUYEN DQNG TRON DEU MQt vat thuc hien chuyen d<)ng trim deu khi n6 di chuyen tren mot vong tron voi toe dQ khong d6i. van toe lien tuc d6i huang. Tren hinh 3-11a vi v2 vuong g6e voi r2' v I vuong g6e v6i r l' nen ~ v vuong g6e v6i ~r. (c) thai gian tm de dan dat toi d(> cao cue dC?i. Van toe la vecto tiep tuyen voi quy dao rnoi diem. furling cua a ding la huang ClIQ L1v khi L1thuang tai O. Muc dich ehinh cua cluing ta trong muc nay Ia xac dinh dQ Ian va huang cua gia toe d6. nen toe dQ nay don gian bang quang dirong ca vong tron ehia eho thai gian di her quang dirong d6 hay thai gian vat di diroc mot vong. Chu y rang. mac du toe dQ cua vat la khong d6i. a trO"thanli a. ta di'i tim duoc rang gia toe cua mot vat chuyen dong eong e6 mot thanh phan huang v~ phia 16m cua quy dao. huang clla a cilng la huang cua L1v. thi quang duong ca vong tron bang ~ - .Om/s)i.Om/s. nen chuyen dong tron d~u la chuyen dong e6 gia toe. Ta xet tnrong hop dac biet cua v~t chuyen dong tron deu. Va boi vi van toe lien tuc thay d6i. Khi ~t tien toi 0. Do d6.2m)j. (a) Tlieo dinh nghia. (b) toc d(> ban dau Vo . tnroc het ta phai xet van toe bien thien cua n6.Bm)i + (3. a = .9 = 10m/s2 cho de tfnh toan. (b) 10. 58 (a) (b) . Can nho rarng huang cua ~ v cung la lnrong cua V~n toe tim gia toe cua mot vat.

nen d9 Ian cua gia toe huang tam ciing khong d6i. nen gia toe nay duoc goi la gia toe huang tam va ta se dung kf hieu an de bieu dien d9 Ian I~vl ~t cua gia toe nay: = lim ~t~O xet hlnh 3-11a. nen d9 160 cua gia toe huang tam eo the viet duoi dang : (3-18) = I~Ihay I~vl = v I~I. (a) Trong khi chay yang.At hay I~rl ~ v.5m/s)2 22m = 3. xe thuc hien chuyen dong tron deu. thi vLit = /Lir/ VI v va R la khong d6i. Hay xac dinh gia toe cua xe (a) thai diem bat dau yang. do do do Ian gia toe cua no la an = -R = v2 (8. VI I~rl = v ~t vi Dl) 3-4 dau dang chay ve huang Gia toe cua xe eo toe de) khong d6i tren doan dtrcng vong. = a = Giai. 59 . phep gan dung do tro nen chinh xac : lim ~t~O = nhirng thay d6i ve huong. Quy dao cua xe duoc eho tren hinh 3-13. thll~rl ~ v. ~t khi ~t tien toi a Ta lai °: Nhu vay. chay thang thea huang BAe. M9t xe 6t6 ban Tay roi yang phai thea mot eung tron eo ban kinh R 22m va sau khi di het doan duong yang. khi mot vat chuyen dong tron thi huong cua gia toe cfing lien tuc thay d6i VI no luon huang tir vat ve tam yang tron. 3m / s2 . ~t~O giac can do ti so cua tam ung cua IMI"" v i1t Hinh 3-12. Tuy nhien. (b) 0 giira doan duong yang va (e) 0 thai diem ngay tnroc khi ket thuc doan duong yang.D9 Ian cua gia toe la gia tri giai han cua I~vl . Trong gioi ~t han khi ~t tien Wi 0. = lim ~t~O I~vl ~t vl~rl R~t v =-limR ~t~O I~rl ~t Tir hinh 3-12 ta thay rang khi I~rl rat nho so voi R. nen hai tam giac cac vecto vi trf tao boi r I. Biet toe d9 cua xe khong d6i va bang v 8. do cua canh day va mot canh ben giac nay ciing bang ti so tuong tam giac kia :I~vl Vay : a = lim . VI rl = r2 = R va (3-17) vI = v2 = v.5m/s tren ca doan dirong yang. a = v2(R. Nhu vay gia toe huong tam la khong d6i ve d9 Ian v 2nRrt. ~v deu la cac tam va cluing dong dang voi nhau. VI huang cua gia toe huang ve phia tam cua yang tron. r 2' ~r va tam giac cac vecto van toe v I' v2. Khi /iJr/l1lu5 han nhieu so voi R thi chieu dai cung vLit gdn bdng /Lir/ Trang gioi han khi Lit tien t6'i 0.

Sau nay.37. (c) Tuong tu.4. Chiec vo chuoi dap tning vao ngiroi TWIn Anh. Bao Ngoc lai xe di qua voi toe d9 10m/s v~ phia Dong. vecto dan vi i huang v~ phia Dong va j huang v~ phia Bk).1035.5h = 5. gia toc la 3.Khi xe di VaG doan dirong vong. Bai tu kiem tra 3-4 Hinh 3-13. (Trong CU9C cai CQ gitra Tuan Anh va Bao Ngoc.3m/s2 huang ve phla Dong. do d6 gia toe la 3. 6 giiia doan duong vong v co huang Tay Bile va a co huang Dong Bdc. nhir duoc ve tren hinh 3-14.Om/52. Bao Ngoc cai minh khong c6 16i va noi thanh that rang minh nern vo chuoi ve phia Tay Nam va 6 thai di~m nern Tuan Anh lai phia Dong Nam cua diem nern. Tuan Anh dff trach Bao Ngoc nern vo chuoi VaG minh. Hai he quy chieu tren chuyen dong voi van toc khong d6i doi voi nhau doc thea huang x chung cua chung. Cho Dap so : g. ~ cua dai 19 chay thea huang doi xe buyt. Vi du 3-4 : Xe ban ddu chuyen M(Jt v~ tinh dien hlnh quy d90 thap quanh Trai Oat eo d(J eao eo 300km lren m~t dat va ehu kl T a = 1. do do . Bao Ngoc nern qua etta s6 mot chiec vo chuoi voi cac thanh phan van toc (theo Bao Ngoc) la 10m/s ve phia Nam va 1Om/s v~ phia Tay. a 60 . Ngay truoc khi vong v huang ve' phia Tay va a huang ve' phia Bile. tam cua vong v tron narn 6 huang Bac. 3-4. Baa Ngoc lai xe ve' phia Dong va Tudn Anh dung tren he duong. mot he ngiroi quan sat A (Tuan Anh) va mot he cho nguai quan sat B (Bao Ngoc). CHUYEN DQNG TUONG DOl Tuan Anh dang tren he dirong phia Nam Dong Tay d~ N -. ngay va tnroc co huang khi ket va v thiic doan dirong vong. d¢ng ve' phia Tay r6i qu¢t mot goc 900 thea mot cung iron. Hinh 3-14. Chung ta se dung hlnh 3-15 d~ hieu sir bat dong nay gifra Tuan Anh va Bao Ngoc.3m/s2 Dong B&c. Ngay truoc khi kef thuc doan duong vong v huang vephia Bac va a ve'huang Dong. hay xac d!nh gia toe huang tam ella v~ tinh nay.106m. Ngay tnroc khi xe di qua cho Tuan Anh dang. khi Tuan Anh va Bao Ngoc g~p nhau. (b) 6 chfnh gifra doan duong vong. ~ ban kfnh Trai 8at R = 6. Hinh nay cho hai he quy chieu. Cau chuyen nay cho thay rang hai nguoi quan sat chuyen dong voi van tee khong d6i doi voi nhau va moi nguoi khi do van toe cua vat se thay ket qua do cua ho 1ftkhac nhau.gia toe la 3. tam cua vong tron nam 6 huang Dong Bac.3m/s2 va huang ve phia Bac. M6i nguoi quan sat d~u dirng yen trong he quy chieu cua minh.

Hai nguai quat! sat trong h~ quy chieu A va B do (a) vecta vi tri va (b) toe CLla hat P. ta dung chi so diroi kep. D~ phan biet phep do cua hai ngiroi quan sat khac nhau. TUO'ng tu. ta chi xet chuyen dong narn ngang cua chiec vo chuoi va bo qua sire can cua khong khi. Quy tac viet chi so nay de nho va rat hiru Ich. ta diroc : vpA = vPB + vBA (3-21) Chung ta sling thay rang cac van toc nrong doi cling thea quy tac chi so nhu doi voi cac vi trf nrong doi (phuong trinh 3-20). Khi do van tee cua chiec vo chuoi doi voi De Bao Ngoc la : vpB = (-10m/s)i + (-10m/s)j. Trong kf hieu chi so diroi kep nay. vBAla van toe cua ngiroi quan sat B doi voi ngiroi quan sat A.vBA (3-19) V ~n toc cua P doi voi A tim duoc bang each lay dao ham cua rpA thea t : dt rpA= vpA TUO'ngur : dt rpB = VPB d d va dt rBA = VBA d Do do. Ket qua nay diroc minh hoa bang do thi tren hinh 3-1Sb. Dieu nay cling co nghia la A chuyen dong thea chieu am cua true x doi voi B : vAB = . dan gian. Tir hinh 3-1Sa. Cac chi so dau tien va cac chi so cuci cung 6 hai ve cua phirong trinh la nhu nhau. Oin hru y sir sap xep cac chi so diroi trong phuong trinh (3-20). Neu ngiroi quan sat B chuyen dong thea chieu duong true x voi toe d¢ v doi voi ngiroi quan sat A thi vBA = vi. Chung ta ki hieu rpA la vecto vi trf cua hat P (vo chuoi) thea ngiroi quan sat A. ta thay vecto vi trf rpA cua P doi voi A duoc cho boi : (3-20) Trong do rpB la vecto vi trf cua P doi voi B va rBA la vecto vi trf cua B doi voi A. neu lay dao ham hai ve phuong trinh (3-20). Thay cac bieu thtrc nay van phuong trinh (3-21).vi. viec dao thir tir cac chi so se lam d6i dau dai luong : vAB= . Bay gia cluing ta se ap dung phirong trinh 3-21 cho tnrong hop co lien quan voi Tuan Anh va Bao Ngoc. va van toe cua Bao Ngoc dci voi Tuan Anh la vBA = (20m/s)i. ta diroc : vPA = (-lOm/s)i + (-lOm/s)j (lOm/s)i + (-lOm/s)j + (20m/s)i = 61 .----~~r_------~ VPtiA P XB XA VBA --t----------+ (a) (b) V(lI1 Hinh 3-15. Con cac chi so "6 gifra'' cua ve phai cling la nhu nhau.

Vi du 3-5 : Nguai A thd mot g6i hang ttl may bay. chang han nlur . e6 do 100 bang 75m/s va huong v~ phia 'v A = (75m/s)i Dong. MQt nguoi B ~--------------~ dang dirng tren mat A ----_ VAB dat. Gia toe apA cua P doi voi A tim duoc bang each lay dao ham cua vPA thea thai gian : Tuong tu : d dt VpB = dt d VPA = apA 0 va : apB va d dt VBA = aBA Trong tnrong hop nay hai ngiroi quan sat deu do duoc gia toe cua hat P la nhir nhau. Thea quan sat cua nguai B thi quy dao cua g6i hang la mot parabol. Neu gia tri cua mot dai IUQ'ngdong hoc. quan sat A tha p"'~~ vpA=-gtj mot g6i hang P qua """. rna thuong la duoc ngam dinh roo Lay dao ham hai ve cua phirong trlnh (3-21). Neu hai nguoi quan sat chuyen dong voi van toe urong doi khong d6i. Quy dao cua g6i hang. MQt ngiroi A dang a tren may bay bay voi van toe nam ngang khong d6i doi voi mat dat. thi apA = apB aBA = + (-10m/s)2 = 14m/s. 62 . Them vao d6 cit vi Dl) 3-5 G6i hang duoc nern xuong tit may bay. van toe cua chiec vo chuoi doi voi TWIn Anh e6 huong Dong Nam. Trong truong hop gia toe : aBA=-aAB Viec dao chi so cac dai hrong nay deu lam dao dau cua dai hrong d6. Bay gia chung ta xet gia toe cua mot vat thea hai nguoi quan sat chuyen dong doi voi nhau. Vi TWIn Anh a phia Dong Nam doi voi diem nem. nhu "/ thea nguoi quan sat & B duoc mo tit tren hlnh " 3-16. g6i hang la yen so voi A.Tire. mo tit chuyen cua g6i hang diem dung Hay dong theo "" L " " j Hinh 3-16.v~n toc hoac gia toe. la co nghia thi h~ quy chien trong d6 n6 duoc do phai dUQ'c chi ro hoac duoc ngarn dinh rn. cira s6 may bay. ta diroc : apA = apB + aBA (3-22) Cac gia toe tuong doi cung tuan thea quy tac viet chi so nhu cac vecto vi tri tuong doi va van toe tuong doi. MQt ap dung dan gian cua phuong trlnh (3-22) la tim moi lien he giira gia toe cua hat P doi voi nguoi quan sat A va doi voi nguoi quan sat B khi ho chuyen dong voi van toe khong d6i doi voi nhau. nhung chiec vo chuoi d~p tning vao nguoi Tuan Anh v6'i toe dQ : )(10m/s)2 ba dai hrong nay cung deu tuan thea quy tac dao chi so. 6 thai tha. nen chiec vo chuci se bay thang ve phia anh tao Mac du Bao Ngoc khong e6 l6i.

= (75m/s)i Bi~u thirc van toe nay urong irng voi chuyen dong ella vien dan. Bai tu ki~m tra 3-5 Tren man ra da. nhir duoc cho tren hinh 3-16. narn sinh cua William Shakespeare va narn mat cua Michenlangelo. vAS I vac = (1T1m/s)i . Theo B quy dao ella g6i hang la mot parabol. tJ. =- (177m/s)i + (377m/s)j vSA = (177m/s)i . VASva VSAtheo cac vecta dan vi do. Giai.quan sat ella (a) A va (b) B. Gia toe ella P doi voi A la apA = -gj. nhung chling bao lau ong da b] cucn hut vao noi dam me khoa h9C va toan h9C.gtj. Cho i hLIang ve phfa Bong va j hLIang ve phfa Bac. = -gj).(377m/s)j. Vencenzio Galilei. Khi con 113 mot sinh a a 63 .. hay cling chinh la van toe ella may bay doi Vay : = (75m/s)i. Tuscany (mot phan cua ruroc Italia hlen nay) vao narn 1564. ngLIai dieu khi~n khong ILIU(C) do v~n toc cua hai may bay phan hrc A va B. nen van toe ella P doi voi Ala (b) Vi van toe nrong doi ella A va B la khong d6i A (nrc VPB apB (aAB vPA a = -gtj. Narn ong 17 tu6i. (a) Theo A. kinh te gia dlnh ong khanh klet. nen B thay gia toe ella P nhir = 0). Thanh phan x ella van toe g6i hang la bang 0 trong suet qua trlnh chuyen dong va thanh ph an y ella van toe la -gt.(177m/s)j. Anh ta do duoc v~n toc cua A la 200m/s hLIang ve phfa Bac va v~n toc cua B la 250m/s hLIang ve phfa Bong Nam. roi roi xuong theo phirong thang dung va cham dat ngay phia diroi may bay. Dap so: VAC= (200m/s)j. nhirng mat dat : v AB vPB ho thay van toe ella P la khac nhau. than phu ong da gLti ong theo h9C y khca Truong Dai h9C Pisa. 113 mot nhac sl va thironq gia rat say me cac hoat d¢ng van hoa ! T6 tien cua Vencenzio deu 113 nhilng a xu conq dan n6i tieng vung Florence.vsc. a Chon vecto vi trf j huang len tren thea phuong thang dung va i nam ngang huang ve phia Dong. . Gia sir goe toa dQ doi voi A va B la diem tha thai diem tha. nhirnq vao thoi Galileo ra dol. Hay viet v AC. . g6i hang P diroc tha tit trang thai dimg yen.u. va gia sir thai diem do t = o. Van toe ella P doi voi B la = VPA vci + v AB voi v AB la van toe ella A doi voi B. Than phu ong. B6 qua sue can ella khong khi.?~ t4eH~ GAll LEO GAll LEI Galileo sinh Pisa. d.

ngLfdi gan gui nhat ben eng. a a Vi Galileo la con trLfong. no d gdn Trdi Ddt nhdt va quay mdt sang ra xa Trai Ddt. giao su tnronq D9i h9C Pisa tu6i 26. Khi sao Kim va Trai Ddt d cung mot phia ella M¢t Troi. Nhin hr Trdi Ddt cac M¢t Trang nay duang nhu ruim doc theo mot duang thdng vi mdt phdng quy d90 Clla cdc M¢t Trang do gdn nhu fa mot. Vao thai Galileo. chfnh co con gai Virginia 19i la dong ho 109i con lac de do nhip tim. no each Trai Ddt xa nhdt va quay mdt sang vi' phia Trai Ddt. Khi sao Kim va Trdi Dat d hai phia nguac nhau ella M¢t Trai. Doi vdi cau con trai Vincenzio. NhLfng thirc nqhiern va do dac. Galileo c6 uu ai hon.1C6 nhlern lam b trong cuoc ddi Galileo. SI! chia tay cua ho la than thien va sau nay Marina da ciroi mot ngLfdi ban cua Galileo. viec do kink do fa rdt kho khan va mot trong so' nhiing cong trinli thuc tiln Clla ong fa dung cu do kinli do dua tren nhiing quan sat cdc M¢t Trang ella sao M(Jc. nhLfng c6 ba ngLfdi con voi ba Marina Gamba. Trong suet cuoc ddi rnlnh. roi 19i phai giup dB mot phan cho dtra em trai trong nhieu narn. Galileo da goi hai co con gai cua eng la Virginia va Livia VaG mot tu vien tu6i 13 va 12 va sau nay ho deu la cac ba phircc.vien y khoa. Galileo chua bao gid hoan toan thoat khoi noi am anh cua sir d6i nqheo. eng da b9C 19 ro kha nang thanh dua con hop phap cua eng. Ong chua bao gid ket hen. nen cal chet cua ngLfdi cha da de 19i cho eng nhCi'ng ganh niilng tal chfnh cua gia dlnh rna khonq c6 mot phironq tien g1.1C co tu6i 36 la su kien eire ki dau don b9C 19 scm va eng da dLf<. 64 . eng quyet dinh 10 lieu de cau tro a Sao M(Jc va bon "Mat Trang" sang nhdt clla no. Cdc pha ella sao Kim. ngLfdi ban ddi yeu dau cua eng trong suet rrurcl narn. Ong da t90 ra mot roi sau nay. Ong da pha: vay nhCi'ng m6n no Ion de lam cua hoi men cho hai co em gai. Cal chet cua NhCi'ngkha nang dac blet cua eng da dLf<.

rna thieu chung. Galileo da buoc phal trr be nhU'ng niern tin khoa hoc cua ong dE§tranh phai tu day. lieu c6 th~ c6 gia toe nhung van c6 (a) toe do khong d6i . Galileo diroc xem ra cha de cua khoa hoc hien dai. mei v~ tinh 0 mot phla cua hanh tinh nay). cuoc doi Galileo day nhU'ng xao tron va tranh cal. cac vanh cua sao Th6. cu thE§ dinh luat hien dLf9c g<.>ila hoc thuyet Copecnic ve vO tru. Sau Ian b] xet xii trur hai. Ong da hai Ian b] Giao hoi dira ra xet xii. Galileo da tLfong nharn cac vanh cua sao Th6 la hai v~ tinh. SI! hang hal cua ong khonq he met mei cho den tan hoi tho cuo] cung. C6 18 ong tro thanh n6i tieng do nhU'ng chuyen rac roi voi nha tho Thiem Chua qiao 0 Rorna hem la do nhU'ng thanh tuu khoa hoc cua ~ng. Ong cOng thuoc so nhU'ng ngLfoi dau tien che tao ra kfnh vien vonq va dung n6 nhir mot dunq cu thien van. Galileo cOng la ngLfoi dau tien xem toan hoc nhu "nqon ngCi" cua til nhien va ong It quan tam toi toan hoc thuan tuy. khi ong da 69 tu6i va sire khoe da suy yeu. .>ila dinh lu~t I Newton. cac pha cua sao Kim va 51! ton tal cac d~c diE§m be mat cua M~t Trang. Galileo la ngLfoi da giai thich dung 51! roi tu do va chuyen d9n9 cua vien dan. Bat chap dau yeu va rnu loa.tel muon n6i la vO tru dLf9C viet trong cuon sach nay luon mo tnroc mat chunq tao NhLfng n6 58 khonq thE§nao hiE§udircc neu ngLfoi ta khonq hoc dE§hiE§unqon ngU'va cat nghia nhU'ng kf tu rna n6 dLf9C viet ra. T<.Do ca tfnh sol n6i va n6ng nay." Doi voi mot vat. kh6 c6 thE§kE§ra het 0 day. 65 5. con ngLfoi 58 khong hiE§u ducc mot W nao cua n6 . Galileo song gan nhir co d9C trong suet chfn narn cuoi dOi. thlen van hoc. NhLf chunq ta da thay trong hai chircnq ve d9n9 hoc nay. Ouan niem cua ong ve tam quan tronq cua toan hoc trong vlec rno ta cac hien tLf9n9 vat If diroc thE§ hien r6 rang qua dean trich sau : "Triet hoc . Rat nhieu nha sii hoc can cho rang viec phat hien ra mot trong so ba dinh luat cua chuyen d9n9. (Do 09 phan giai han che cua cac klnh thlen van cua ~ng.VLflC-T1 .Ii Ian xet xii thu hai. ngLfoi ta 58 lac trong mot me 19toi tam". Galileo mat narn 1642. trong thci gian nay ong da viet ducc m9t so cong trlnh vi dai nhat. Galileo da phat hlen ra nhU'ng M~t Trang cua sao M9C. quang hoc va tfnh chat cua cac chat ILfU. (c) van toe khong d6i khong ? Giai thich. N6 dLf9C viet bang ngon ngU' toan hoc va nhU'ng kf tu cua n6 la cac hinh tam giac. Voi nhU'ng quan diE§mtrlet hoc cua ong ve khoa hoc. cac vonq tron va cac hlnh hoc khac. hay dinh luat quan tfnh (rnuc 4-2) la thuoc ve Galileo. Ong nqhien ciru co hoc. . VaG narn 1633. thieu chunq. Cac linh virc khoa hoc rna Galileo quan tam rat r9ng len. cOng la narn isaac Newton ra doi. Ong da ling h9 hoc thuyet nhcTlttam hay can g<. SI! rno ta cua chuyen d9n9 tircnq doi rna chunq ta da thao lu~n 0 muc 3-4 cOng la do cong lao cua Galileo va dLf9C qoi la tinh tll'dng dOi Galileo. trong khi do nha tho lai cho rang Trai Bat dung yen 0 trung tam cua vO tru. (b) quy dao thang .

Mai Anh noi rang vat dang roi neu van toe Mot vat diroc tung len khong trung. Hay xac dinh 66 . khong deli va goc toa d¢ dircc chon neu eo.8m/s va d¢ 16'n gia toe la 4m/s2. Mot vien dan duoc phong len voi van toe ban dau Vo a dinh cua quy dao. (e) van tee va gia toe cua vat ? Trong chuyen khong dong tron Mu thi (a) toe d¢ Ia khong deli ? D¢ Ian gia toe la khong deli ? Gia toe la khong thich. (d) (b) VyO khong ? Dei voi mot v~t chuyen dong eong. hay xac dinh sir bien thien thea thai gian cua (a) van toe va (b) vecto vi trf. Mot dong xu dat tren mot mam quay thirc hien chuyen ban kfnh quy dao tron cua no chi eon bang mot nira toe d¢ va d¢ 16'n gia toe cua dong xu vi trf maio dong tron deu voi toe d¢ O. Dat lai dong xu tren mam sao eho a truce do. gitra cac huang cua (a) vecto deli? (b) Van toe la deli ? Giai vi tri va van tOc . Hoi eo moi quan M nao. Van toe cua mot vat ~o th~ ngiroc huong voi gia toe khong thi cho vf du. a phan Y kien cua Minh Tuan va Mai Anh phil hop voi nhau nao cua quy dao ? 6 ph an nao hai y kien do khong phil hop voi nhau ? Ban irng dinh nghia nao cua thuat ngir "rei" han. Gia sir mot vat chuyen dong tron voi tee d¢ a tam vong tron. LUll y a dinh = + (2m/s)j. Minh Tuan noi rang vat dang roi neu gia toe cua no hirong xuong. a thai a mot thai di~m nao diem do khong ? Gia toe eo th~ cit mot khoang thai gian chira thai diem do khong ? Cho vi du ? Neu eo the. cua no huang xuong.Neu van toe cua mot vat bien thien va tro nen bang 0 do. thi van toe se bien thien tuyen tinh theo thai gian va vecto vi trf bien thien bac hai thea thai gian. Bo eao cua quy dao. Tam bay cua dan 'eo phu thuoc vao (a) khong ? D¢ eao eire dai cua dan eo phu thuoc vao (e) Yxn . VyO sue can cua khong khf. neu gia toe cua mot vat la khong deli. thi hay cho vf du. (a) Xac dinh van toe (b) Xac dinh gia toe diroi dang vecto. van toe cua no eo the la khong deli khong ? Toe d¢ cua no eo the Ia khong deli khong ? Gia toe cua no eo th~ la khong deli khong ? D¢ 16'n cua gia toe eo the la khong deli khong ? Neu tra loi eho cac cau hoi do la eo. thi giai thfch tai sao? Chung ta da thay rang. dinh nghia cua Minh Tuan hay cua Mai Anh ? Mot vien dan diroc phong len voi van toe ban dau la (3m/s)i qua sue can cua khong khf. hoi gia toe eo can phai bang 0 bang 0 tren minh hoa cac cau tra loi cua ban. (b) vecto vi trf va gia toe. viet cac dap so cua ban vxoi + Vyo. Gia sir gia toe bien thien tuyen tfnh thea thai gian. neu khong. Bo qua Yxn .i.

van toe va gia toe Mot ngiroi chay xung quanh mot dirong tron e6 ban kinh 45.Os den t trong = 33. Hay xac dinh van toe trung binh cua ngiroi d6 trong khoang thai gian tren. Bdi tap I thai gian tir t duoc so voi goc.Os den t = 33. Xac dinh vecto tri cua 33. Neu khong.4m/s va d¢ 16'n gia toe la 2m/s2.2m .6s. moi ngiroi deu tien hanh do van toe cua mot vat. Gd sir goc ella he toa d¢ xy nam tam vong tron voi i hirong v~ phia Dong va j huong v~ phia Gia su t irng voi thai diem ngiroi d6 e6 toa d¢ (xo.6s a dung 6 t huang Biic Hinh 3-17.6m). Neu khong.6s.Om . thi hai ket qua d6 khac nhau nhir the nao ? (b) Gia sir hai ngiroi quan sat d6 cung do gia toe cua mot vat. V.5m/s)t + 4.Om). 17. thi hay giai thich tai sao. thi hai ket qua do khac nhau nhu the nao ? MI.2m]i + [(5. (a) y (m) 50 a Bac. thai quang d6 da chay khoang (a) Xac dinh van toe trung binh cua ngiroi chay bai tap 1 trong khoang thai gian tir t = O. Hay xac dinh v. (b) ngiroi nay dich chuyen (e) Tinh gian tren. hay xac dinh d¢ ella ngiroi d6 trong khoang duong rna nguoi = O. Ve do thi bieu dien quy dao cua vat trong khoang thai gian tir 67 .lm/s)t]j.Om (hinh 3-17). O. Xac dinh toe d¢ va d¢ Ian gia toe moi cua dong xu. tn. H9 c6 tim thay cling mot ket qua khong ? Neu c6.IC 3-1. a a= Cho vecto vi trf cua mot vat la r = [(3. 41 .4s vi tri cua nguoi d6 c6 toa d¢ la (41.Mot dong xu d~t tren marn quay chuyen dong tron deu voi toe d¢ O.2s e6 toa d¢ la (17. 2 Bac so vi = a . Tang toe do cua mam quay len gap doi sao cho chu ki quay cua dong xu giam mot nira.6m .2m) va t 25. Yo) la (45. ngiroi nay dung hirong Dong ngiroi d6. = ° 6t= 16.8s . H9 e6 tim duoc cung mot ket qua khong ? Neu co. voi -50 goc. thi hay giai thich tai sao. (b) Tai t = 8. (a) Gia sir hai ngiroi quan sat chuyen dong voi van toe khong d6i doi voi nhau.

duong ray lap mot g6e 29° doi voi phuong nam ngang.5s va ve phac quy dao di qua cac diem d6. Ml. Tai mot diem tren dirong ray uon hron trong mot khu giai tri. (a) Xac dinh g6c ph6ng. Tinh toe dQ ban dau ella b6ng. Gia sir chon true x narn trong toan bo qua trinh chuyen ngang voi i hirong ve phia Dong va j huong len tren theo phuong thang dtrng. Cia toc kh6ng doi : Chuyen dc)ng cua vien dan (Chu y : Trong cdc bai tdp a muc nay. Neu toa xe di qua diem nay voi toe dQ 16m/s.81m/s 2 duoi ve phia Dong theo mot ranh thang lap mot DQ 1&1 gia toe ella vien bi-a nay Ia dong. MQt qua b6ng gon diroc danh sao eho toe dQ ban dau ° Ia 42m/s va g6e ph6ng bang 34°. Biet mat san khong co la phang. Biet rang nang sung 0 MQt khau sung hoi ban mot vien dan voi toe dQ ban dau 52m/s. vx' vy. sue can cua khong khi nam ngang. MQt han da diroc nern len voi toe do ban dau 36m/s va g6e nern bang 62°. x va y nhu cac ham so ella t. Hay viet bieu thirc ella vx' vy. (a) Hay = ° viet cac bi~u thirc ella ax' ay. Biet diem nern a ben tren mat san 1.IC 3-2. t Cac toa dQ ella mot vat diroc eho boi x = (l. deu duac bo qua) MQt vi en bi-a Ian xuong g6e 15° so voi plurong 1.47m/s2)t2 - 5. hay xac dinh (a) thanh ph an narn ngang va (b) thanh ph an thang dung ella van toe toa xe.6m. Hay xac dinh (a) cac thanh phan ella van toe va (b) cac thanh phan gia toe ella vat. (c) dQ eao cue dai va (d) tarn bay ella b6ng. (b) thai gian bay. thi tim g6e d6.5m va g6e nern bang 16°. Gia su t irng voi thai diem vien bi-a diroc tha ra tit goc. Hay xac dinh (a) toe dQ ella may bay va (b) g6e tao bci van toe ella may bay va phirong narn ngang. x va y.9m/s2 = = i va y = (0. Hay xac dinh (a) thai gian dat dQ eao cue dai . Tam bay ella mot vien dan la 48m va toe dQ ban dau bang 33m/s.Os bang each dung cac ditim 0 moi khoang 0.o. Ve v 0 mot so diem tren quy dao dti chi huong ella chuyen dong. Neu khong thi giai thieh tai sao. Gia su chon goc tai diem nern va t = irng voi thai diem nem. MQt may bay dang lay dQ eao sau khi cat canh e6 thanh phan van toe nam ngang va thang dung Wong irng bang 97m/s va 22m/s. (b) Lieu e6 mot g6c ph6ng khac cling phil hop voi cac so lieu ve R va "o eho a tren khong ? Neu e6.Os den t 3. MQt qua b6ng da dtroc nern len va bay diroc mot khoang each theo plnrong ngang tren mat san 17m tnroc khi cham dat.jb) Lam lai phan (a) nhung voi i hirong doc theo ranh va j vuong g6e voi n6. nang 68 sung lap voi phirong narn ngang mot g6e 75 va mieng .

(b) df.0 vong/phut. Hay xac dinh 69 .5. Hay xac dinh dO 160 gia toe huong tam MOt dong xu duoc d~t tren mam quay ella mot may quay rna va voi toe dO (a) 33. 1011m.106m. Til cac so lieu eho tren d6 thi. Hay xac dinh gia toe huong tam cua Trai Dat doi voi Mat Troi ra m/s2 va g.96m va chu ki quay la l. Ml. va ehu ki quay la 27. (a) Hoi bao lau sau khi ban vien dan dat toi dO eao eire dai ? (b) Tinh dO eao eire dai ella vien dan doi voi mat dat. Hay xac dinh (a) toe dO ella han da . hay xac ella han da. (e) Xac dinh khoang each nam ngang rna vien dan bay diroc til noi ban den noi cham dat.>Ian gia toe ella han da. Cho ban kfnh vong tron la 0. (b) 45.9m.4s.108m (a) Ban kinh ella Trai Dat la 6. ban kfnh R toe dO khong d6i bang v ella xe. Bai tdp 13 3-3. Chu y rang van toe ban dau ella han da huong thing tai chiec ehai. Gia tri ella g duoc lay la 10m/s2 M tien dung voi cac y (m) a 60 Chai ax = 0 t t 50 40 30 <ly = =0 -10mls2 = Is = 2s t so lam tron.3 ngay. Chuyen d(>ng tron deu MOt xe 616 chuyen dong tren mot khuc quanh tron. (e) Cac phepdo chuyen cluing thien van eho biet he Mat Troi ella chung ta dong gan nhu tren mot quy dao tron xung quanh tam Thien Ha ella ta voi ban kfnh 2.37.105m/s. Hay xac dinh gia toe huong tam cua mot diem nam tren duong xich dao ella Trai Dat doi voi tam ella no ra m/s2 va ra g. Hay xac dinh gia toe huong tam ella dong xu khi mam quay MOt em be quay soi day eo buoc han da a dau sao eho han da chuyen dong tren mot vong tron nam ngang. Hay xac dinh dO 160 gia toe huang tam ella Mat Trang trong chuyen dong do. Cho mat dat la bang phang.IC 20 10 dinh Yo va 80 Hinh 3-18.nam each mat dat 1. Hinh 3-18 bieu dien quy dao ciia mot han da va mot cai ehai. a each voi 12m/s.1020m va toe dO 2. true quay 130mm.3 vong/phut . Quy dao cua Mat Trang quay xung quanh Trai Dat eo th~ xem gan dung la mot vong tron voi ban kfnh 3. (b) Cho ban kinh quy dao Trai Dat quay quanh Mat Troi la 1.85. = = 63m.8. Cai ehai diroc tha roi til trang thai dung yen thoi diem han da duoc nern len.5.

y (c) Chung minh rang: a _co2r. (Chu y : Neil khong noi gi khdc.IC 3-4. (b) Chung 2coscot va a to rang cac thanh phan cua gia toe la ax Rco Rco2sin())t. Chuyen dc)ng tuong d6i Tuan Minh lai xe v~ phia Nam thea Ian ben phai cua duong cao toe voi toe d9 22m/s. Biet ding toe d9 dong mroc la 2. M9t xe lira chay thea huang Dong voi toe do 3. (a) Hay xac dinh van toe cua pha doi voi ruroc dti pha di thing toi ben a bo ben kia. Con pha chay ngang qua song toi ben pha ben kia narn dung huang Bcic doi voi ben xuat phat.4m/s. may gia toe Fermilab a Batavia.8 km.ls duoc mot vong voi tee d9 11m/s.6m/s va huong ve phia Dong. Toa d9 cua mot vat la x Rcoscot va y Rsincot. Gia sir i huang v~ phia Dong va j chi huang Bac.8m/s. Thu An lai xe Ian ben trai theo cung huong nhu Tuan Minh voi toe d9 28m/s. Yx cac thanh phan cua van toc la =- = =- = =- 70 . Nguoi quan sat B chuyen dong voi van toe khong d6i doi voi A la vBA = (2m/s)i + (-lm/s)j. (d) Hay xac dinh ti so cua moi cap gia toe d6. cac proton chuyen dong voi toc d9 gan toe do anh sang (3. Hay xac dinh (a) van toe va (b) gia toe cua P thea nguoi quan sat B. (a) Chung to rang = = Rcosincot va Vy Rcocoscot. mot nguoi di tren san toa xe thea huang Dong Bcic voi toe d9 1. 8 Illinois. M xac Toe d9 cua mot con pha doi voi rnroc la 7. Xac dinh (b) toe d9 va van toe cua Tuan Minh doi voi Thu An.10 m/s) ban kinh 1 km. (b) M9t xe chuyen dong tron cir 5. Ml. Hay xac dinh gia toe huang tam cua xe d6. Hay xac dinh (a) toe d9 va van toe cua Thu An doi voi Tuan Minh. V6i m911a ban trong tay dinh huang. Khoang each gitta hai ben la 1. Tim gia toe huang (a) m/s2 doc thea mot quy dao tron co tam cua mot trong so cac proton d6 ra va (b) ra g. a Ngiroi quan sat A do duoc van tee va gia toe cua mot hat P la (3m/s)j va (4m/s2)i.gia toe huang Trong tam cua he M~H Troi doi voi tam Thien Ha ra m/s2 va ra g. Hay xac dinh van toccua ngiroi d6 doi voi mat dat. (b) Pha toi ben ben kia her bao nhieu thai gian ? (c) Cling hoi nhu tren voi toe d9 dong mroc la 4.3m/s va mroc chay v~ huong Dong.2m/s doi voi san. voi R va co la cac hang so. minh rang doi voi mot vat chuyen dong tron deu an (a) Chung = 2nv T . thi trong chltye'n dong cLla vien dan d cdc bai to an duai day deu bo qua sue can etta khong khi) MQt each phan tich doi voi chuyen dong trim dell.

(a) Chung minh rang g6e ph6ng 80 doi voi vien dan diroc ph6ng len tir goc toa d¢ diroc eho boi 80 = aretg( 4~m ).1013m3/s2)T2. Truot tuyet tir cau nhay.gt vxo Quy dao dia tinh. (c) Tinh g6e 80 khi hm = R. (d) Tinh hm khi R = Rm' Doi xirng cua tam bay doi vOi 80 0 = 450. 41t (b) Quy dao dia tinh la quy dao nam tren dirong xich dao voi chu ki la 24h. (b) Tinh 80 eho tnrong hop hm = 6. y: Xet cac dao ham cua R thea 80). 2 Mot bieu thirc cua gia toe nay la an gR2 .lJTNC 4. Gia toe hucng tam doi voi mot ve tinh cua Trai Dat la do lire hap dan cua Trai Dat. trong d6 R la ban kfnh quy dao = va R.O. Bo qua sue can cua khong khi. hay xac dinh khoang each tir diem ph6ng den diem cham siren doc. Chung dci voi mot vien dan. Trong muc 3-3 cluing ta da chi ra rang d¢ 100 cua gia toe hirong tam e6 th~ viet du6i dang an = 41t:R T . voi T la chu kl. tam bay cua vien dan voi g6e phong nho han 45 mot hrong ~8 cling bang tam bay cua n6 voi g6e ph6ng 100 han 450 mot lirong ~8.6Re a a 71 . Chung minh ding d¢ eao cua quy dao dia tinh tren mot diem nao = Re a d6 tren xfch dao la h = 5. Goc 8 cua vien dan nhir mot ham so cua thol gian.37. Dau cau nhay each mat dat thea phuong thang dung 4.2m va suon doc ve phia diroi lap voi phirong nam ngang mot g6e 250.2m va R = 32m. g6e giira van toe va true x diroc eho boi 8(t) minh rang. Mot nguoi truot tuyet roi cau nhay voi van toe 34m/s huong thea phuong nam ngang (hinh 3-19).106m). la ban kfnh Trai Dat (R.Tim 80 cua dan tir cac phep do hm va R. (a) Hay chirng minh rang ban kinh quy dao cua ve tinh va chu ki cua n6 lien he voi nhau bci he thirc : R3 = gR~ T2 = (l. v~ tinh chuyen dong thea quy dao d6 luon luon tren mot diem co dinh mat dat. (G¢ Cluing minh rang. Hlnh 3-19. khi "o co dinh. = aretg ~y-- v a . Nghia la chirng minh rang tam bay R doi ximg doi voi 80 = 450. 6.

nen toe d9 cua ngiroi d6 A 0 hai phia true x la khac nhau. nhu diroc chi tren hinh 3-20. Hay dung bieu thirc tren d~ xac dinh lal khi tl8 bang (b) nl2 . Cling gia Slr rang hai phan thang cua dirong chay diroc dac tnrng boi cac g6c 8) va 82 nhtr chi tren hinh ve. 50ml t:1 1 {L. Van toe cua dong rnroc la 0. cau thu 0 dau xa cua san bat dau chay thang ve phia cho phat b6ng voi gia toe khong d6i. (e) n/100.. Huang nam ngang cua quy dao qua b6ng huang thang ve phia cau thu dirng 0 dau xa cua san each noi phat b6ng 118m.50s sau khi b6ng diroc danh di . EJrNCIO 72 .Morley. + N ~50m___j Hinh 3-21. - . () D'ung cac k et qua" a cau (a ) un g tlB '(f) c lui . day la mot irng dung cua mot nguyen If tong quat c6 ten la nguyen li Ferma. = v2sin82' Ghi chu : Cach thirc nay c6 th~ diroc dung d~ rut ra dinh luat khiic xa trong quang hoc. (a) 2 Dung tam giac cac vecto van toe trong hinh 3-11a cluing to rang d9 100 cua gia toe trung binh doi voi mot vat chuyen dong tron deu c6 tM viet duoi dang : _ _ v2 2 [ sin ( tl8 I 2) ] lal-R· tl8 voi tl8 Hi g6c gitra vI va V2. . neu anh ta bat B diroc qua b6ng khi n6 con 0 d9 cao 1m so I Dong nu6c T D voi mat san. cua li sin(tlB / 2) . . Chung minh rang. VI dia hinh khac nhau. M9t van dong vien can phai chay tir A den B. Trong twang hop do. M9t co gai neo thuyen 0 gitta song (hlnh 3-21). (d) n/10. (c) n14. BTNC 8. (f) Tir ket M-+O . Cau thu cam chay vut b6ng sao cho b6ng co "o = 33m/s va 80 = 32° 0 diem ben tren mat dat 1m.. M thai gian chay la cue tieu thi cac g6c d6 phai thoa man he thirc IV Isin8} Hinh 3-20. 0.Mc)t each clurng minh khac cua cong tlnrc an = ~ . Thi nghiem Michelson .. 0 B Gia su v) Hi toe do cua nguoi d6 0 phia tren true x va V2 la toe do cua nguoi d6 phia dtroi true x. ' va irng nun h ding an Nguyen v = R' y 2 li Ferma.85m/s va huang ve phia Dong. Xac dinh d9 Ion gia toe cua cau thu d6. Chay bat bong. tinh bang radian. ic ' qua tren suy ra gra tn.

Khi mot vat roi qua khong khi (hay mot chat hru khac). Gia sir mira roi deu va thang dung doi voi mat dat (khong eo gio). trong khi do phat ban xa eho dan roi vuot qua muc tieu mot doan L'lRz. dong voi toe do 8.43m/s. (b) Hay diem each thuyen 50m ve boi do. 1:1n nao mat nhieu toan nay eo mot quan he thi nghiern Miehelson de eo gai boi den 1 diem each thuyen mot doan tr6 lai thuyen. Hay xac dinh (Gr. M9t em dci . Gia sir mot vat roi thang dung voi thanh phan gia toe duoc eho boi : ay trong do b = -g + bv z Vt. (a) Hay xac dinh toe d9 gioi han ella giot mira so voi mat dat. Toc de) giUi han. (a) Bang mot phat ban gan va mot phat ban xa so voi muc tieu. Gia sir phat ban gan eho dan roi tnroc muc tieu O1<)tdoan L'lRp khi nam ngang mot goc 801 . khi nang phao lap voi nang phao lap voi phuong phuong nam ngang mot goc 80z. (e) Trong hai Ian thai gian hon va mat bao lau ? Ghi chu : Bai gan giii voi mot thi nghiern ndi tieng eo ten la ngirot quan sat khac nhau. cac giot mua dat tci toe d9 deu goi la toe de) gi6i han ella no.Morley.i Y : Khi toe do ella vat tien gan toi toe d<) gioi han vI' gia toe ella no tien gan toi 0). Biet toe do boi ella eo gai doi voi xac dinh thai gian de eo gai boi duoc toi mot phia Bile roi boi tro lai thuyen. _! - .(a) Hay xac dinh thai gian 50m v6 phia Dong roi boi nuoc la 1.5m/s.20° . Chung minh rang goc 80 d~ phat thir ba eho dan tning muc tieu la 8 0 (b) Cho 801 = 15. 73 . = 15.2m/s Vien dan duoc theo dol boi nhirng be dirng tren san mot toa xe lira dang chuyen voi toe d9 12. Ban ngoi trong xe chay vai toe d<) lOm/s va do diroc goc roi ella mira so voi phuong thang dung la 50°. Xac dinh thai gian bay ella han da (d) thea dira be va (e) thea nguoi dung 6 mat dat. Dira be bar lai han da khi no roi xuong 6 dung do eao duoc nem len. L'lRz = 160m.L'lRI 2 arcsin 80z sin 2802 L'lR z + L'lRz sin 2801 + L'lRI = 130m. = 0. Xac dinh tam ban cua phao. Hay xac Lam the nao d~ do duoc toc de) cua cac giot mira ? Trong khoang thai gian roi 6 gan mat dat. (b) Xac dinh toe d<) gioi han ella giot mua doi voi xe ella ban. L'lRI dinh 80 M dan trung dich.85° . Hay xac dinh tam bay ella han da thea (b) dira be va (e) thea nguoi dung 6 mat dat.002m -I. do tac dung t6 hop ella lire hap dan va cua sue can khong khi. no se tien mot each tiern can tai O1<)ttoe d<) gioi han VI do nhirng hieu irng ella lire rna sat. No nern mot han da len troi thea phuong thang dung (theo no) (a) Hay xac dinh van toe ban dau ella han da thea ngiroi dung tren O1~t dat. ngiroi phao thll eo the chinh de phat thu ba ban tning dieh. vci mat dat.

h) 2 dinh gia tri gioi han cua Yo cho tnrong hop d = 35m.Om va 80 = 41°. can ban kfnh va chu ki cua sao Kim nrong irng la 1. Tva 3T/2. T/4 . (b) Xac dinh Vxva Vynhir cac ham cua thai gian va bitiu dien v tren do thi 0 cac thai diem t = 0 . vut qua bong di voi goc phong 80. voi T = 2nR/v. Gay danh rna ban chon . Diem rna ban muon qua bong rei xuong each noi danh mot khoang d thea phirong narn ngang va khoang h thea phuong thang dung.lfTNC 17. Duong cong thu duoc goi la dirong xycloit. Tva 3T/2. 3T/2.. van toe ban dau va can co dti dira qua bong tci dfch duoc cho boi v02 = 2 dg . (a) Tlnh x va y 0 cac thai diem t = 0 . B5ico choi gon Danh cau au qua bong gon. (a) Chung minh rang khi bo qua sire can khong khi..Gia toe ella sao Kim doi vOi Trai Dat. H~ toa do duoc chon la co dinh tren mat phang. Gia toe ella M~t Trang doi voi M~t Troi. vr va y = R . Duong xycloit. (d) Dung ax va ay 0 diu (c) dti chirng minh rang a =~ . h = 4.Rcosx = vt-RsmR R voi R la ban kinh cua banh xe va v la toe d¢ cua tam banh xe. Cac hanh tinh deu quay quanh Mat Troi voi quy dao gan nhir tron va tat cit cac quy dao hanh tinh deu gan nhir nam trong cung mot mat phang. Hay xac dinh d¢ Ion gia toe cua sao Kim doi voi Trai Dat khi chting 0 (a) cung mot phia M~t Troi va (b) hai phia ngiroc nhau cua M~t Troi. Hay xac dinh d¢ Ion gia toe cua Mat Trang doi voi M~t Troi (a) khi Mat Trang 0 giira Trai Dat va Mat Troi va (b) khi Trai Dat 0 gifra Mat Trang va Mat Trci..1011m va 0.101Im. voi i nam d9C thea mat va thea huong chuyen dong va j huong thang dung len tren. . T/2 . T/2 . Gia sir ban muon danh cau au qua bong gon tir vung san bang khong co toi vung go cao trong COl (hinh 3-22). Neu mot banh xe Ian khong tnrot voi toe d¢ khong d6i trong mot mat phang. Mot phep gan dung tot la xem Mat Trang chuyen dong tron co tam la Trai Dat va Trai Dat chuyen dong tron co tam la Mat Troi. (c) Xac dinh ax va ay nhu cac ham so cua thai gian va bitiu dien a tren do thi 0 cac thai diem t 2 = 0 . Ban kinh cua quy dao Trai Dat la 1.61 nam. Ve do thi quy dao cua hat. (b) Xac 2cos 80(dtg80 ..1.5. thi toa do cua mot hat tren vanh banh xe nhu cac ham so cua thai gian la : vt . ·_--d---I Hinh 3-22. 74 . T/2 .

4·3. Cae phu'dng phap giai toan co hoc Bai doc tnem : Issac Newton dnh chup qua trlnh pluit b6ng ota mot cdu thu tennis BIte cac dlnh lu~t chuyen d{mg cua Newton lao nen co sa cua co h9C. Dlnh Iu~t cua Newton Djnh lu~t cua Newton Dinh lu~t cua Newton th(( th(( thir nha't hai ba 4·5. Jll 'I' (~IIIJYI~Nl)t)Nt. Chung ta se giai lhieu cac nguyen If d6 trong chuonq nay va su d~ng cbunq trong nhieu phan cua cuon sach. 75 .. Life va khoi Illqng 4·2. I • 0 • . 4·4. ll(~ I)INII I.A ~) AI.1C6i 99n 113 n Cae nguyen Ii.1C Newton (1642 -1727) Isaac trlnh bay trong quyen sach cua 6ng ..Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (NhU'ng nguyen If toan hoc ella triet hoc h! nhlen) .xuat ban vao narn 1686 va thLIong dLI<. Tr<:>ngIllqng va life hap dan cua Trai Dat 4·6. Cac life tiep xuc : Life phap tuyen va life rna sat 4·7.da dLI<. 4·1.

Bai doc them cuoi chuang 5 se cho ta mot cai nhin toan bo ve cac lire trong W nhien. Nhtrng vi lire va khoi luong duoc dinh nghia cung vci cac dinh luat Newton nen cluing ta gap phai mot tinh huong kh6 xu. Newton dii nit tran tro voi khai niern ve lire. . Luc Trong khi xay dung cac y wang ella minh ve ca hoc. Cac hrc hat nhan nam ngoai kinh nghiem tnrc tiep cuacon ngiroi. Mot lire quen thuoc khac la trong lirong ella mot vat. Trong cac ghi chep ella ong. ta c6 the dira ra bon tinh chat ella hrc : 1. H~ gorn xe va do choi la nang han khi tren xe e6 nhieu do choi han. Khoi luong la mot dai hrong vo huang va cong diroc. Cac dinh luat ella Newton thirong dien dat thong qua cac dai hrong la lire va khoi Iuong. mot trong cac dinh nghia sam nhat la "lire la sue ep ella mot vat nay len mot vat khac". Neu vat A tac dung mot lire len vat B thi vat B 76 . Nhu vay lire la ket qua ella sir tiep xiic tnrc tiep gitra tay ban va vat. day la mot vi du ella hrc tiep xuc. r d6 la ban dang quan sat cac tac dung ella hrc dien. Vi sir dtty hay sir keo deu e6 ca d¢ Ian = m1 + m2 Trong phong thi nghiem kh6i hrong ella mot vat thuong duoc do bang can thien binh (can e6 canh tay don bang nhau) dira van viec so sanh voi cac "trong lirong" (qua can) chuan co kh6i hrong dii biet. theo ngon ngu hien dai thuong ngay thi hrc la sue day hoac sue keo. Se la tot han neu chung ta e6 mot vai hieu bier v6 hai khai niem nay tnroc khi trinh bay cac dinh luat. Khi/i luang Kh6i lirong ella mot vat la so do sue y ella vat d6 d6i voi sir thay d6i ve van toe ella n6. 2. Nhu va huang nen ta e6 the eho rang luc la mot dai hrong vecto. Cling de nhan thay mot hrc tit khi ban dung mot nam cham nho de gill' cac to ghi nho hoac nhan nhu tren canh cira ella mot tll lanh. Sau khi dii phat bieu cac dinh luat cluing ta se gioi thieu cac dinh nghia ehinh thirc ella lire va khoi hrong. Neu nhtr ban day mot vat bang tay thl ban dii tac dung mot lire len v~t d6. a a Tir kinh nghiern tlnrong ngay. Cac lire xuat hien thanh tung cap. Trong muc sau chung ta se chiing minh dieu d6.4-1. LUC vA KHOI LUONG . Mot chiec xe noi dang di doc thea via he nam ngang se kh6 dirng han neu nhir xe e6 nhieu do choi. Trong luong ella mot vat e6 quan he chat che voi Iuc hap dan do Trai Dat tac dung len vat. Khi ban lay cac bit tat tir may say kho ra trong mot ngay kho rao thl thay cac bit tat dinh van nhau. Mot mat lam the nao chiing ta e6 the thao luan ve cac dinh luat ella Newton khi rna chua biet den cac dinh nghia ella luc va khoi hrong ? Mat khac lam the nao cluing ta e6 the dinh nghia duoc luc va khoi luong rna chua phat bieu cac dinh luat ella Newton? Chung ta se giai quyet tinh huong nay bang each rno ta lire va khoi luong mot each dinh tinh thea kinh nghiern hang ngay va dung cac khai niem tnrc giac trong viec trinh bay cac dinh luat. Lire hap dan se diroc khao sat chi tier trong chuang 5. Cac hrc dien va tir se duoc nghien CUu cac chuong sau. Dieu d6 e6 nghia la neu ta buoc hai vat e6 khoi hrong m! va m2 van voi nhau thl khoi hrong m 12ella he ghep la : ml2 ta se thay trong muc 4-5 trong hrong ella mot vat ti l~ voi khoi hrong ella n6.

cling tac dung mot lire len vat A. qua bong bi bien dang boi lire do ban chan tac dung len no. niuton dan vi cua hrc trong he don vi quoc te SI. ti l~ voi dQ gian (hay va huang cua lire doc la thea 10 xo. 77 . Hon mra moi trtrong cua mot vat gam cac vat khac tac dung lire len vat d6. Thang do co the diroc chia do d~ doc thea don vi niuton (N). Qua bong khi bi da. diroc dung kim d~ chi dQ gian hay do nen cua 10 xo. (trong hrong len. Ngiroc lai lire tac dung len mot vat la sir urong tac gifra vat do va nhirng vat khac. khoi lirong cua mot vat la mot tinh chat cua chinh vat do. Vi du. MQt can 10 xo gam mot 10 xo. Trong bang 4-1 diroi day gioi thieu mot vai do Ion cua luc. 4. Neu ban da mot qua bong thi van toc cua qua bong thay d6i chirng nao rna ban chan cua ban van con tiep xuc voi no . MQt luc co th~ lam bien dang mot vat. Nhu ban co th~ thay tir hinh 4-1. no sach mot lire huang sach cua Hinh 4-2. . no bi bien dang tam thai va duac gia toe. Vi du : Khi ban chan da vao qua bong (hinh 4-1) ban chan da tac dung mot lire vao qua bong nhung qua bong cling tac dung mot lire len ban chan. neu ban dim mot quyen sach trong tay thi cac phan tac dung mot til quan quyen vao quyen trong cua moi tnrong xung quanh sach ay la tay ban. va Trai Dat tac dung vao quyen lire huang xucng quyen sach). DQ IOn cua lire nay dQ nen) cua 10 xo Hinh 4-1. Tinh chat thir tir nrc la mot lire lam bien dang mot vat thuong diroc dung d~ do lire. Do chinh thuong la nguyen If cua mot can 10 xo trong hop va mot cai (hlnh 4-2). Cuoi cung cluing ta hru y rang. Call mot qua tao bdng mot can 10xo. MQt hrc co th~ lam gia tee mot vat. 3.

10 I . = 0) thi gia toe Dinh. Dinh Hop lire LF tic dung len mot vat la tong vecto ella tat ca cac luc rieng biet tac dung len vat do tir cac vat khac : LF • _ J ? = FI + F2 + F 3 + " ... 'o··n '+.. 78 bat cu van toe nao gom ca van toe mot vat bang khong (l:F cua vat 13 bang khong (a = 0).. I . ludt thti nluit ctia Newton nghiem thuong ngay va kinh Thoat nhin. ~ Ten lila Saturn V Trai Dat Hat nhan nguyen til hidro (proton) Hat nhan nguyen til hidro (proton) 3. Thir hai la cluing ta sir dung thuat ngtr hop luc dti thay eho each dien dat ella Newton ve "cac lire ep len vat". trang thai dung 6' day.. Dinh luat thu nhat ella Newton diroc dich Ia : luat I Newton : MQt vat tiep tuc iJ yen cua minh hay tiep tuc chuyen dong deu tren mot duong thang neu khong bi buoc phai thay d6i trang thai. Ki hieu LF d~ chi hop luc boi vi chir Hi Lap. D!NH LU~T THU NHAT CUA NEWTON Theo t~p quan voi cac cong trinh khoa h9C thoi Newton. Bay gio dinh Iuat thir nhat ella Newton la : Neu hop hrc tac dung len Dinh luat nay thuong duoc goi la dinh luat quan tinh. F I' F 2 . Thir nhat la neu mot vat 6' trang thai dirng yen hay chuyen dong thang deu thi gia toe ella no bang O.1028 c 3. do do cac hrc ep len no.10 600 7 ·----1 I .. Chung huang ta eo khuynh lurong dong y voi Newton khi ong noi rang mot vat dung yen eo xu dung yen mai maio Nhirng lieu mot dong voi van toe khong d6i eo duy trl van t6e do khong vat chuyen xu huang ? Hay . M¢t vai luc tieu bieu Tac dung boi Thien Ha Andromeda (Cham sao Tien Ntr) Mi.1022 .Bang 4-1.8 I I *" Dien Hap dan I I 8.in Electron cua nguyen til Electron cua nguyen til Loai luc Hap dan Hap dan Tiep xiic Hap dan I! Clid<)l&n~ 7. boi vi tir "quan tinh" eo nghia la ngan can su thay d6i va dinh luar nay khang dinh rang mot vat eo xu huang duy tri mot each nr nhien rna no eo diroc (baa bang khong). la cac lire rieng biet tac dung hoi Cae vat khac. quyen Principia (Cac nguyen lf) duoc viet bang tieng La Tinh. ella Newton duong nhu la trai voi kinh nghiem rhirong ngay. Hop life doi khi eon duoc goi Iii hrc tong hop hoac la hrc toan phan.._.1______________ . Bay gio chung ta viet lai dinh luat thir nhat ella Newton thea ngon ngtr hien dai. 4-2.3. dinh luat thu nha. 2: thuong bieu thi mot phep toan lay tong.H Trai Tac dung len Diii Ngan Ha Trai Dat Tau vii tru Apollo B<.

Khi ban tha xe ra. Lire rna sat se diroc thao luan 0 phan sau va 0 do ban se hieu diroc mot each chi tiet han. (Trong muc 4-5 ta thd» trong IU(_J'ng trong gian do vat . cua ban voi xe day tren khong mau thuan voi dinh luat thir nhat cua Newton biet r5 gifra hop l1!C tac dung nhan ra su co mat cua hrc rna sat va phan y len xe va l1!C rna ban tac dung len xe. l:F = F. ta dung them chi so duoi dat canh ki hieu Hinh 4-3b la gian vat . chi so nay dung de chi vat gay ra lire do. voi dinh Fe (b) Hinh 4-3.W do giup ta tim diroc hop lire tren vat.5%). Khi ban day xe vci van toe khong d6i thi 1l!C rna ban tac dung len xe la khac khong. dung he toa d¢ tac dung len con ca (huang thing len tren). Neu ban tha xe ra (dirng tac dung 11!C) thi no se chuyen la khong dong cham dan cho den hie dirng yen. Hinh 4-3a cho thay mot con ca treo tren mot can 10 xo. Can ca khong co gia toe thea dinh ludt thu nhdt cua Newton hop luc tren can cd Iii bang kl:ong. (Cac tinh huong rna gia thing xuong diroi) can F s la lire do 10 xo thiet nay khong can dung se diroc thao luan trong chuong 8). Nhir vay kinh nghiern khong mau thuan cua Newton. D~ chi cac lire rieng biet. Nhu v¢y s(f chi cho d¢ 16"11 cua trong luang can cd Fs no phu hop voi dinh luat nay. Nguyen li chong chap Mot ap dung thtrong thay cua dinh luat thtr nhat cua Newton la can mot vat. (b) Gidn do vat . Gian do vat . thiroc cua no la khong lien quan den bai Trong hrong cua con ca bang lire hap dan roan.W do doi voi con ca. Con ca diroc bieu thi nhu mot dau cham la vi chung ta cho rang kich F.nr do.gia sir rang ban dang day mot xe dung hang tap pham (tac dung mot hrc len xe) doc theo loi di trong mot sieu thi voi van toe khong d6i. (a) Can cd treo tren can 10 XO. la bang khong nhung hop lire Conca vi lire rna sat tac dung len '----+---X xe bang va ngiroc chieu voi 1l!C rna ban tac dung. dieu do co nghia la con ca diroc xem Fe do Trai Dat tac dung len no (huang nhu la mot hat. chung ta se tim diroc hop Iirc tac dung len con ca : duac xae dinli bang luc help ddn do do = Fe Su se Trdi Ddt tdc dung vai de? ehinh xae 0. Tren hinh ve chi ra cac vecto luc tac dung len con ca. Trong gian do vat tu do nay cluing ta bieu thi con ca nlur mot dau cham va dat goc cua cac vecto lire 0 dau cham do. Dieu nay dirong nhu phu hop voi dinh luat thir nhat Nhung thirc ra kinh nghiern khi ban (a) cua Newton. + Fe = (FJ) + (-FJ) = (F. hop 1l!C tren xe khong can bang khong vi hrc rna sat tiep cua ban voi xe day luat tlur nhat tuc tac dung len xe cho den khi dung lai.tu do dOl vai con ca. So' chi' tren can Iii d¢ Ion Fs cua luc huang len do can tdc dung len call ca. - Fe)j 79 .

Tren hinli (b) hai can 10 xo lac dung cdc luc F b va Fe len qua cdu. Chung ta co the sir dung dinh luat thir nhat cua Newton M kiem tra bang thuc nghiem lire la mot dai hrong vecto. nhir vay Theo dinh luat thir nhat cua Newton. Tren hinh (a) din 10 xo tac dung mot luc Fa len qua cdu kim loai. trong IUQ'ng cua mot vat la mot vecto nen co ca d(> Ion Ian huang . cua Newton.nr do. F b va Fe ket hop lai tao thanh mot luc bang va ngiroc chieu voi trong luong cua qua duo Nhtr vay hieu qua cua cac lire ket hop F b va Fe la giong nhir hieu qua chi cua mot F s = F c· Dieu do co nghia la so chi cua din la trong IUQ'ng cua con ca (noi mot each chfnh xac.Boi vi con d. dinh luat thtr nhat cua Newton chi ra rang hop hrc tac dung len con ca bang khong. khong co gia toe. su 80 . Gia sir chung ta treo mot qua cau kim 10<. Sau do cluing ta treo qua cau bang hai can 10 xo sao cho cac can nay tao thanh cac goc 8 va ~ voi phirong thang dung va do cac lire F b va Fe (hinh 4-4b). Gian d6 vat . hay d9C cdc dr) lim cua cdc luc tu cdc can va dung thuac do g6c di do huang clla cdc luc . con hinh 4-4c chi la mot sir so sanh cac lire tac dung trong hai tinh huong khac nhau. (c) (a) (b) Hinh 4-4. (c) Phep do chi ra rang Fa la tling vecta cua F b va F C' De' kiem tra cdc luc cong theo quy tdc vecta. Tlnh chat cho rang cong nhir cac vecta diroc II chong chap. Dieu do co nghia la ket qua cua hai hrc dong thai tac dung la giong nhtr ket qua cua tong vecto cua cac hrc duoc g(.li la nguyen ciing noi them la mot gian d6 cluing. D6ng thai ta rang hinh 4-4c khong phai vat .1i ao mot din 10 v xo va do lire Fa do can tac dung len qua cau (hinh 4-4a). de chi d(> IOn cua trong IUQ'ng. Fa bang va ngiroc chieu voi trong luong qua cau.trong cac SGK & mroc ta.ur do chi ra tat ca cac lire tac dung len vat trong mot tinh huong cu the. vecto nay dUQ'Cgoi la trong lire) nhung boi vi trong hrong luon huang xuong duoi nen thuat ngir "trong IUQ'ng" thuong duoc dung khong chat che. Theo dinh luat thir nhat hrc Fa' Gian d6 vecto chi ra rang tong vecto F b + Fe la bang Fa (hinh 4-4c).

H~ quy chieu co gia toe doi voi mot he quy chien quan tinh la mot h~ quy chieu phi quan tinh. flap so : 4.(3.ON)j. Bay gia cluing ta hay xac dinh mot loai he quy chieu dac bier diroc goi la he quy chieu Ban co Ie se ngac nhien voi phat hien sau day : Dinh luat tlnr nhat ella Newton khong dung trong moi h~ quy chieu. Hay xet mot cai thung g6 d~t tren via he. cluing ta biet ding gia toe cua mot vat duoc do boi hai ngiroi quan sat khac nhau la khac nhau neu h~ quy chieu cua ho co gia toc doi voi nhau. bang va ngiroc chieu huang do via he tac dung. Nhirng lieu gia toe co dung bang 0 hay khong ? Cau tra loi phu thuoc vao he quy chieu rna ta dung d~ do gia toe. Trong muc 3-4. F 2 = =- (3.VLDC-T1 81 . ( H~ quy chien quan trong do dinh luat la dung hoac la h~ no met vat co hop a = O. nhung h¢ quy chieu gan voi xe 6t6 khong phai la quan tfnh. tinh la he quy chien tlnr nhat ella Newton quy chieu rna doi voi luc IF = 0 thi gia toe Trong phan thao luan 6 tren. nhtrng Iai khong dung trong he quy chieu gan voi xe 6t6. ngiroi ta co th~ nghi ngo la lieu dinh Iuat nay con hll'u ich nfra hay khong. Nhung neu ban chon M quy chieu gan voi mot xe 6t6 chuyen dong co gia toe doi voi via he thi gia toe cua thung g6 la khac O. Chung ta ket luan rang dinh luat thir nhat cua Newton la dung quan tinh.ON)i] + [(5.ON)j. Neu ban hra chon he quy chieu co dinh gan voi via he thi thung g6 dung yen va gill' nguyen sir dung yen do chirng nao rna gia toe cua no con bang khong. Hay xac dinh hop lire IF tac dung len vat nay. Do dinh Iuat thir nhat cua Newton khong dung trong mot so he quy chieu. nhu vay gia 6.ON)i va F 3 = (5.(6.ON)i .(6. I cua hop luc trong VI du tren.5N. chinh dac diem nay da chi cho cluing ta thay irng dung cua dinh luat do. H¢ quy chieu khong quan tinh diroc goi la h~ quy chieu phi quan tinh. Dinh luat thir nhat cua Newton khang dinh fling gia toc cua thung la bang khong boi VI hop hrc la bang khong.vi Dl) 4-1 1\ I I Tim FI hop luc.ON)j = (2.ON)i . Thirc ra. Hop lire tren thung la bang khong : IF = O. Giai : Hop lire la IF = F I + F2 + F3 = (2.ON)j .(4. M9t vat chiu tac dung boi ba vat khac voi cac lire tuong irng : (2. trong he quy chieu gan voi via he.ON)j] . he quy chieu gan voi via he la he quy chieu quan tfnh. Co hai hrc tac dung len thung : hrc hap dan Fe huang xuong do Trai Dat tac dung va len mot Iuc F.ON)i Bai tu kiem tra 4-1 Xac dinh d9 Ian I IF Cdc h¢ quy chieu qudn tinh + [. Gia sir rang xe 6t6 chuyen dong voi van toe khong deli doi voi via he.

Do S\! W quay cua Trai Dat. mot he quy chieu b~ mat Trai Dat a Hinh 4-5. Gdc Clla h¢ quy chieu be' mat Trai Ddt duac cq' dinh ddi vai mot die'm ndm gdn tren be' mat Trdi Ddt va cdc true cua no duac cddinh doi vai cdc duang ndm ngang va thang dung if diem d6. ta goi he quy chieu do la h~ quy chieu be mat Trai Bat. a a khong d6i d6i voi mot he quy chieu quan M quy chieu quan tinh.006rn/s2 d6i voi M~t Troi (xern chuang 3. Dinh nghia nay lieu co th~ sir dung duoc khong ? Neu khong thi VI sao? Giai. nhu ta da thao luan tren. mot dinh nghia khac diroc dua ra : M¢t he quy chieu quan tinh la mot M rna gia toe cua no bang 0. chuyen dong voi van toe H~ quy chieu tinh la mot mot vat to an tren mat dat. diroc chi r6 ra hoac ngu y mot each r6 rang. bai tap 18). Trai Dat quay xung quanh true cua minh mot yang trong mot ngay va no chuyen dong quanh Mat Troi mot yang Chung a trong mot nam. Do do neu khong noi gi khac cluing ta se xern he quy chieu b~ mat Trai Dat la mot M quy chieu quan tinh. sir dung eho H~ quy chieu a tren rna ta thuong hoac gan b~ mat cua Trai Dat la mot he quy chieu co goc cO' dinh voi mot diem nam gan tren b~ mat Trai Dat va cac true cua no cO' dinh voi cac dirong nam ngang va thang dung (hinh 4-5). Boi VI cac gia toe nay la nho nen anh huang cua chung thuong la khong dang k~ khi ap dung cac dinh luat cua chuyen dong d6i vci cac bai vi Dl) 4-2 II 82 Co mQt dinh nghia khac doi vOi he quy chieu quan tinh khong ? Gia sir co nguoi noi voi ban rang Ia khong nghia can dinh luat tlnr nhat cua Newton M dinh mot he quy chieu quan tinh. va a chi co y nghia khi he quy chieu trong do cac dai luong tren duoc do. v. xich dao co mot gia toe khoang O.034rn/s 2 d6i voi Him qua dat va do chuyen dong cua qua dat rna tam cua no co mot gia t6e khoang O. Tfnh dung dan cua gia thiet nay se duoc nghien ciru muc 5-4. H~ quy chieu gan voi via he rna ta thao luan tren la mot vi du cua he quy chien be mat Trai Dat. thuong thuong he quy chien duoc ngarn hieu trong khi mo tao Neu . Trong mot bai toan. Nhu ban da biet. Thay cho dieu do. Muc 3-4 da chi ra rang cac dai luong dong hoc r.toe gan tlnr quy cua thung go diroc do vci M quy chieu voi xe van la bang khong va dinh luat nhat cua Newton van la dung trong he chieu do.

1' ngan can doi voi s1. "* 0. (c) Co. Do do dinh nghia khac cho 6 tren la khong dung diroc. V~y la mot he quy chieu khong th~ duoc xac dinh khi chi noi rang gia toe cua he nay la bang khong rna khong co mot he quy chieu khac d~ do gia toc do.l thuoc vao thai gian thi : la rang nho. B6i VI quan tfnh co nghia la s1.1' thay d6i. h~ H~ quy chieu 2 co 113quan tfnh kh6ng ? (c) TrLIong hop con I~i LF = 0 va aK3 = o. Doi voi mot hop hrc dii cho. 2 va 3. H~ quy chieu 3 co 113quan tfnh kh6ng ? (d) H~ quy-chieu 4 chuyen d¢ng voi van toc kh6ng doi vai h~ quy chieu 3. 8~t chCI K de chi v~t. (e) Kh6ng.chung ta muon thir xac dinh mot he quy chieu bang each noi rang gia toe cua M nay la bang khong. Neu hang so ti 1~ giira "hoat lire" va "do thay d6i cua voi thuat ngir chuyen dong" la 1 thi dinh luat thu hai cua Newton la : LF= dp dt Han nita neu cluing ta gia thiet rang khoi hrong cua vat khong phl. H~ quy chieu 4 co quan tfnh kh6ng ? (e) H~ quy chieu 5 chuydn d¢ng vai gia toc kh6ng doi doi voi h~ quy chieu 3.1'c : 83 . Phuong trlnh nay noi rang: Gia toe cua mot vat ti I~ thuan vai hop hrc tac dung len vat. (b) Kh6ng. thi dieu do ngay lap nrc goi cho cluing ta mot cau hoi : Bang 0 la doi voi cai gi ? Dieu do co nghia la can phai co mot he quy chieu d~ xac dinh gia toe do. mot vat co khoi hrong cang 16n thl no se co gia toe "hoat lire". Newton muon noi voi den mot dai hrong ngay nay ta goi la "dQng IUQ'ng". DQng IUQ'ng P cua mot vat khoi luong m chuyen dong voi van toe v la : P = mv Con Thong thmrng. (d) Co. V oi thuat ngit "chuyen dong". Kho] IUQ'ng la mot thuoc tinh cua moi vat th~. va khoi IUQ'ng cua vat la he so ti I¢ giira hop hrc va gia toe. (a) Tai mot trLIong hop LF = 0 va quy chieu 1 co 113quan tfnh kh6ng ? (b) Trang mot trLIong hop khac LF aK1 "* 0 va aK2 = o. cho nen doi khi khoi luong duoc goi la khoi IUQ'ng quan Dinh tinh. H~ quy chieu 5 co quan tfnh kh6ng ? £)ap so: (a) Kh6ng. Newton muon noi den hop lire LF.3. ? Dinh luat II : DQ thay d6i cua chuyen dong la ti I¢ thuan vOi hoat hrc. D!NH LU~T THU HAl CUA NEWTON Newton dii viet dinh luat thtr hai nhu sau : va dinh viet lai : LF=ma (4-1) luat thir hai cua Newton co th~ • -. 4. thuoc tinh nay lam cho vat th~ chong lai bat ki mot str thay d6i nao ve van toe cua n6. va n6 da dUQ'C tao ra theo huang cua hoat hrc nay. dii cho ta dp d dv = -(mv)=m-=ma dt dt dt luat thtr hai cua Newton mot dinh nghia ve khai niem 11. phirong trinh (4-1) goi la dinh luat thir hai cua Newton. y Bai nr kiem tra 4-2 Gia SLr chung ta do cac Illc tac d~ng IEmmot v~t va gia toc cua vat nay doi voi cac h~ quy chieu 1.

H¢ quy chieu do goi la he quy chieu quan tinh. Tuy nhien cluing ta da dung dinh luat thir nhat d~ dinh nghia mot loai h¢ quy chieu rna gia toe trong dinh luat thtr hai cua Newton can phai duoc do doi voi no. Dinh luat nay da lien ket dan vi cua lire 6 mot ve va cac dan vi cua khoi hrong va cua gia toe 6 ve kia.10 N = 6MN.107kg).lm/s ) Bai tu kiern tra 4-3 = 6. Hay xac djnh gia toe cua v~t doi voi mot h$ quy ehieu quan tinh.Om/s2)j.ON)j.0. D!NH LU~T THU BA CUA NEWTON Ban dich cua dinh luat thu ba cua Newton la : • - ".m/s 2 (Chinh xac) co gia Neu vat khoi hrong I kilo gam (lkg) toe mot met tren giay binh phirong (Irn/s'') doi voi mot h¢ quy chieu quan tinh thi hop hrc tac dung len vat la mot niuton (IN). luon luon co mot phan tac dung bang va nguoc huang .(0. va dQ Ion cua hrc ti l¢ thuan voi dQ Ion cua gia toe.Okg 18 LF = . voi tau Titanic M co mot 2 gia toe 0. Gia toc cua tau Titanic. ? vat len nhau luon luon huang ve hai Dinh luat III : Doi vai moi tac dung. DQ Ian cua hop lire can phai cola bao nhieu d~ cho tau Titanic mot gia toe co dQ Ian 0.(2. mot each thirc d~ xac dinh xem mot he quy chieu co la quan tinh hay khong.lm/s2 . Khi chi co mot lire tac dung len vat thi lire nay co cung mot huang voi gia toe cua vat doi voi mot M quy chieu quan tinh. Boi VI LF = rna nen a = ° khi LF = 0.ON)i + (9. Ve do Ion.lm/s2 thi do Ion cua hop hrc can phai I LF I = (6.mg len mot v~t e6 khoi lL1qng3.Om/s2)i + (3. luat . Vao hie ha thuy con tau Titanic xau so la con tau ? Doi co la nang nhat diroc con ngiroi che tao ra.O. hay la tac dung cua hai 84 phia ngiroc nhau. Dinh luat tlnr nhat khang cac he quy chieu quan dinh co ton tai tinh va no cho ta = lkg.Luc la mot dai luong gay ra gia tee cho mot vat. V 6i each giai thich nay thl dinh luat thtr nhat ve ban chat la doc lap doi voi dinh luat thir hai.l07kg. Cac dinh luat thir nhat va thu hai la cac phat bieu chi doi voi mot vat. thir hai 6 cua Newton co I th~ viet la I LF I= rna.. Dan vi SI cua hrc la Niuton duoc dinh nghia theo dinh luat tlnr hai cua Newton nhu sau : IN Khi so sanh dinh luat thu nhat va thu hai cua Newton. vi nu 4-3 I Giai. twang ta de bi cam do voi y nghi cho rang dinh luat thu nhat dan gian chi la hop dac biet cua dinh luat thir hai.(6. trong khi do . no co khoi lirong 6. 4-4. Dap so: . Hop luc tac dl. dinh .

chi s6 thu nhat chi vat tac dung luc do va chi s6 tlnr hai chi vat bi luc do tac dung. Theo dtnh luat thu ba cua Newton. t giira hai hrc la ket qua cua mot urong tac. chung ta co th~ phat bieu dinh luat III nhu sau : Neu vat a tac dung met luc len vat b thl vat b tac dung mot Iuc bang va nguoc huang len vat a. Gia sir rang hai vat a va b tac dung cac hrc len nhau (hinh 4-6) F ab la lire do vat a tac dung len vat b va F ba la lire do vat b tac dung len vat a. Hai hrc Fab va F ba thirong diroc goi la mot cap tac dung . Ngoai Trai Dat.F ba: Tren hinh vi' cdc file nay duac chi ra nhu cdc luc hut : F ab huang vao a. khong th~ ton tai chi mot luc.nr do diroc chi ra tren hinh 4-7.dinh luat thir ba la ph at bieu d6i voi hai vat. Trong IUQ'ng cua cac quyen sach Itch sir va vat If la 14N va 18N. Hay chi ra tung hrc tac dung tren moi quyen sach voi cac ki hieu chi s6 kep va xac dinh gia tri cua moi lire nay. Lire nao Hi tac dung va lire nao 13 phan tac dung la tuy y. B6i vi gia toe cua quyen Itch sir la bang 0 nen hop hrc tac dung len no bang 0 theo dinh luat thir hai cua Newton: Fph + Feh = O.phan tac dung. 85 . Dinh cho moi quan he luat thir ba cua Newton Hinh 4-6. quyen sach Itch sir chi urong tac voi quyen sach vat If. Gia Slr rang cac quyen sach vat If (p) va Itch sir (h) dang nam tren ban lam viec cua ban. vi D1) 4-4 Chong sach. Vi trong hrong cua quyen sach Itch sir la bang lire rna Trai Dar tac dung len no nen diroc bieu thi bang F eh Fch : =- (14N)j. =- Fba (4-2) xuat hien thanh tung cap. Fab Cac lire lai la luc phan tac dung. Dinh luat thir ba cua Newton boc 19 019t tinh d6i ximg co ban v~ lire xuat hien trong nr nhien. Dillh ludt thu ba nta Newton. Dinh luat tlnr ba cua Newton khang dinh rang hai lire nay bang nhau va ngiroc huang. Khi hai vat tac dung cac hrc len nhau chung ta noi rang co ton tai met tuong tac giira cac vat. Cdc vat a va b tac dung cdc file len nhau. Giai. F ba huang vao h. ta can dua vao hai chi s6 dat canh ki hieu luc F. mot trong hai lire nay goi la hrc tac dung va hrc con cdc file nay bdng nhau va nguoc huang : F ab = . Cac gian do vat . D~ thao luan dinh luat thir ba. quyen lich sir nam tren quyen vat If (hinh 4-7).

[. Gia Slr rang cac vat a va b tac dung cac lire len nhau hrc Fab Hinh 4-7. (b) (48N)j. Bay gia chung ta ket hop cac dinh luat thir hai va thrr ba cua Newton d~ dira ra mot each xac dinh kh6i hrong mot vat.F ab ta co : va F ba nhung cluing ta se sap dat d~ tong vecto cua cac luc nay la bang khong. Xac dinh (a) Fph va (b) Fdp' Hay chi ra huang cua moi Il.-. cluing ta Cai ban d1i tac dung len quyen dll ap dung dinh luat thtr hai cua Newton dinh luat thtr ba cua Newton mot Ian. Vi du 4-4 . sach (a) Ta thay rang quyen vat 11 tac dung len quyen lich sir mot hrc huang len tren co d(> 160 l4N. chi con hop hrc len vat a la F ba va hop luc len vat b la F abo Dinh luat tlnr hai cua Newton ap dung doi voi moi vat cho ta : va F ba: Cling co th~ co cac lire F ba = ffiaaa va F ab = ffibab khac tac dung len hai vat nay ben canh cac Fab Thay cac kei qua nay vao dinh luat tlnr ba cua Newton.6 day F ph la lire do quyen vat 11 tac dung len quyen lich sir .. 86 .F ph' ta co : Fhp Ap dung =- (14N)j cho quyen 0 dinh Iuat thtr hai cua Newton sach vat li. Fhp y lich sir va F dp do mat ban (d).(14N)j] = (32N)j. (b) Gidn d6 vat .vat u Sach Bai tu kiem tra 4-4 ---~ X Gia sCI rang co mot quy~n sach sinh h9C co tr9ng luqng 16N d~t lren quyen sach [ch sCI a (c) trong hinh 4-7.tu do ddi vai quye'n sach lich SL(. Quyen F ep vat 11co ba hrc tac dung len no. ta co : LF r Feh Y Sach lich siT = 0 hay = . hai Hin va Fdp sach vatIi mot lire 32N huang len tren. do quyen do Trai Dat. F hp = .' (a) Quyen sach lich sz( va vat li ndm yen tren ban.(18N)j. Uap so: (a) (30N)j . F ba = . D~ dan toi ket qua nay.[- F dp Fdp + F ep + F hp =F ep - = 0 hay la : X Fhp (b) Fdp (18N)j] .l'cbang cac vecta dan vi. (c) Gidn d6 vdt tu do dol vai quye'n sdch vat li. Nhir vay : F ph =- Feh = (14N)j. . VI trong lirong cua quyen vat li la 18N nen F ep Tir dinh luat thrr ba cua Newton: = .

cluing ta xern moi xe nhu mot hat. Hai xe duoc ddy sat nhau sao cho cac 10 xo bi nen lai. Vi du 4-5 : (a) Cdc xe A va B mai xe dilu co 10 xo.42rn/s2. Ok g. hay xac dinh khoi lirong ella xe A. NA A B FBA Xe A ~e AB ~ FeA (a) (b) eB Hinh 4-8. Co hai xe A va B. khong eo cac life rna sat tac dung len xe.Okg . 16k g. 6 day as va a la do Ian cac gra toe ella kilogarn chuan va ella vat eo khoi luong rn. cac lire nay bang nhau va ngiroc huang. Khi tha ra cac 10 xo se ddy hai xe xa nhau voi cac gia toe aA O. Voi gia thiet ella dau bai.42rn/s O. Cac sap xep thi nghiern nhir the nay eo th~ xern la rat gan voi tinh huong rna cluing ta da mo ta 6 tren d~ xac dinh khoi hrong a = rnB ~ aA = 1. (b) Gidn do' vat .. vi nu 4-5 Do khoi luong ella xe. nen hrc huang len tren do b~ mat tac dung len moi xe bang va ngiroc huang voi trong luong ella xe. vi vay gian do vat . Hai xe duac da'y Sal vao nhau va salt do thd ra. .hay theo d9 Ian ella gia toe: rnaaa Nhu vay rnb rn chuan = 1kg (chinh xac).11f do dOl voi hai xe ngay sau khi cluing duac tlui ra. Cho bier khoi luong cua xe B Hi 1.87rn/ 2 S2 =. Thanh phan gia toe thang dung ella moi xe la bang khong. Gia thiet rang khci hrong ella cac banh xe ella moi xe la rat nho so voi khoi lirong cua xe va cac = = 6 bi diroc boi dau rna rat tron. ma = rn va : = rnbab = Bay gio eho vat b la mot kilogam as 1kg-' a (hay la ban sao ella no) va vat a la vat rna cluing ta muon xac dinh khoi hrong rn ella no. moi xe deu duoc gtm mot 10 xo (hinh 4-8a).87rn/s2 va as 1. 87 . 1. Nhir vay hop lire tac dung len moi xe la hrc do xe kia tac dung theo dinh luat tlnr ba ella Newton ella vat. Giai.ttr do nhu tren hinh 4-8b. K hoi hrong eua xe A la : rnA -r .

chang han life can ella khong khi la nho e6 th~ bo qua. Dieu d6 e6 nghia la g khong phu thuoc vao khoi Iuong ella vat. (c) . Bai tu kie'm tra 4-5 Dap so : (b) (B. Nhirng mot vien da ve can ban khi roi trong khong khi no se roi tu do voi dieu kien la khong roi qua xa. sau do lIaC IlIqng Feb)' (b) Hay SLr dl:lng gian do v~t tlf do va dinh lu~t thu hai cua Newton de tim bieu thuc Il. con ban tay a tac dl:lng m9t hrc ngang Fab = . no phai roi trong chan khong.ON)i + (5. Thuc nghiem chl ra rang mot vat khi roi tu do mot noi nao d6 co cung mot gia toe nhu mot vat khac khi roi tu do cung noi d6. dinh nghia nay cling nrong irng 88 . TRQNG LUQNG VA urc HAP DAN J.ON)j . (c) Hay SLr dl:lng dinh lu~t thu ba cua Newton va dap so cua C8U (b) de tim bieu thuc cua Ilfc Fbc do vat tac dl:lng len tlIong.(c Feb theo cac vecta dan vi.(c tren ra chi con hrc Feb do tlIong tac dyng len vat. Neu toe d(>ella vien da 100.ON)j. . dinh nghia trong Iirong Fw ella mot vat la : Fw=mg a day (4-4) g' la gia toe roi tu do ella vat diroc Ap dung dinh luat thu hai ella Newton LF = rna doi voi vat khi roi nr do. .(5. 4-5. (Gqi y ~x Y : Tnroc tien ve Fab va P. (a) Hay ve gian do v~t .(B. Cac life khac. sue can ella khong khi tra nen 100 va vien da khong eon roi tlf do nita. d6 la life hap dan cua Trai Dat. d6 la life hap dan do Trai Dat tac dung len vat va trong hrong cua vat. Han ntra. 6 day a a Trllng luang (Weight) Theo hoi nghi do luang quoc te. Tn. CUA TRAI DAT Fe=mg . Vat Hinh 4-9. trong su rei ur do.. hop life bang life hap dan: LF = Fe' a (4-3) g la gia toe 'ella vat ducc do doi voi mot h~ . Dieu nay e6 nghia la trong 'luang cua mot vdt ti l~ thuan voi khoi luong ella n6 va phu thuoc vao h¢ quy chieu trong d6 phep do duac tien hanh.f Doi voi mot vat tren hoac gftn b~ mat cua Trai Dar.. luon e6 hai dai luong lien he voi nhau rat chat che.>ngIlIqng P cua v~t la 5N hlIang xuong dlIai. Luc hdp dan Trdi Ddt Khi mot vat roi nr do thi chi co mot life dang k~ tac dung len vat. Ngoai hai Il.(B. Nhu vay.ON)i .quy chieu quan tinh.:. ta co : do doi voi h¢ quy chieu etta nguai dang tien hanh phep do.Bai tu kiern tra 4-5 M9t v~t b diroc giii dung yen ap vao mot buc tlIong th~ng dung C (hlnh 4-9).". V 6i mot cai long ehim d~ thuc hien roi nr do.tlf do cua v~t vai d9 Ian va hlIang cua ba Ilfc nay.ON)i len vat.

Khi thang len.5%. neu mot vat dung yen tren din /0 xo d~t cr/ dinli trong trong cua vat. khi phep do trong thi F w luong duoc tien hanh trong mot he guy chieu quan tinh tac khong the xem trong = Fe ' bci VI g' trong he guy chieu hrong cua mot vat nlur la mot thuoc tinh ben trong cua vat do. Do do. MQt nguoi dung tren can 10 xo trong mot thang may (hlnh 4-10). g' la nhu nhau cho rnoi vat cho nen khoi hrong cua vat xac dinh trong luong cua no 0 diem nay.8m/s )j = . cluing ta xet trong luong cua mot ngiroi 65kg do tren he guy chieu be mat Trai Dat.0803N ~ 88. Tuy nhien trong luong cua mot vat doi hoi phai co IIfC hap dan cua Trai Dat.voi so chi tren can 10 xo trong mot he guy chieu nao do du no co phai la he guy chieu quan tinh hay khong. Trong muc 5-4 cluing ta se thay rang phep gan dung nay la tot. VI g' ~ g =- gj 2 ta co 2 o day j chi huang thang dung len tren. dQ chinh xac den 0. Them nira trong IUQ'ng lai phu thuoc vao he guy chien rna no diroc do. quan tinh la bang g. 0 gia tri 733N trong khoang thai gian gia toe nay 89 . Nhir vay Fw = Fe khi phep do trong hrong diroc tien hanh tren he guy chieu be mat Trai Dat. Dieu nay co nghia la vat co th~ duoc dac tnrng bang khoi luong cua no.00kgH9. vi nu 4-6 Do trung IUQ'ngtrong thang may. Tnroc khi thang may bat dau chuyen may co gia toe huang ta gia sir rang so chi giii dong. = mg' tl l~ thuan voi khoi d moi diem. V~y la. so chl co thang giang mot chiit nhtrng d~ dan gian. U do la he guy chieu dung d~ do diroc ngam hieu la he guy chieu be mat Trai Dat va trong luong cua vat Fw hrong cua no. Do do. kim cua can chi 651N.(9. Dac biet.7926m/s 2 ) = 88. Nhir d1i noi trong muc 4-2. D~ lam vi du. neu chung ta tien hanh phep do trong mot pham vi han che 0 tren hoac gan be mat Trai Dar.00kg can nang = . F w = .(9.(640N)j. coi he guy chieu be mat Trai Dat la he guy chieu quan tinh neu khong co phat bieu nao khac. Chang han chung ta co th~ noi mot qua bf 9kg. Tren thuc te.(65kg).lN NQi can 0 thanh pho H6 Chi Minh =: can nang (9. mac du sir thay deli nay la nho.(9.00kg). ve nguyen mot /z¢ quy chieu thi so chi se la do 100 F w cua trong luong trong he guy chieu nay. chung ta luon luon str dung mot su gan dung.7867m/s2) 88. hoac neu ta khong doi hoi do chinh xac cao thi trong hrong cua vat co the diroc xem nlur la mot tinh chat cua chinh vat do.8m/s )j. So sdnh khoi luong va trong luang Khoi Iuong cua mot vat la mot thuoc tinh ben trong cua vat do. vay nen trong luong cling la mot tfnh chat cua Trai Dat cling nhu no Ia mot tinh chat cua vat the. V~y khoi lirong cua mot vat la tinh chat chi cua vat do. MQt qua bf 9. Vi du cluing ta noi mot qua bf 90N.1334N ~ 88.lN. Cling thea thoi quen cluing ta thirong coi trong hrong cua mot vat nhir la mot thuoc tinh ben o Ha (9. cluing ta co the vi pham nguyen tac nay va co th~ dac tnrng cho mot vat boi trong Iirong cua no. Tuy nhien dQ Ian gia toe g' duoc do doi voi he guy chieu be mat Trai Dat thay deli tir vi trf nay den vi tri khac.

Nhu vay : m 2 = 651N 9. Sau khi thang may dat toi mot toc d¢ khong d6i huang len. boi vl he quy chieu be mat Trai Dat ve can ban . so chi cua din 16 xo lai giong nhau khi thang may dirng yencung nhu khi toe d¢ cua no la khong d6i. Chii y rang khoi luong cua nguoi v~n la 66kg boi vi khoi luong cua mot vat la thuoc tinh ben trong ella vat do va no diroc doc lap voi cac M quy chieu. he quy chieu thang may khong phai la he quy chieu be mat Trai Dat vi co gia toe doi voi Trai Dat. kim lai chi 651N. khoi luang cua ngiroi m . Vi du 4-6( a) M<)t nguai dung tren can /0 xo trong mot thang may. (c) Khi thang may co gia toe huang len. D~t j la vecto dan vi huang len Fw = . + Fe = FJ . (d) Tinh gia toe cua thang may doi voi mat dat trong hie gia toe huang len.tu do khi thang may co gia tifc huang len. M quy chieu thang may la he quy chieu be mat Trai Dat.. (a) D¢ Ian trong hrong cua nguoi la so chi cua can.(cfing Ia tmh COso d9C Ian han nay tuong irng voi cam giac bi de xuong khi thang may gia toe huang len). Gian do vat . Trong khi thang may dirng yen. nhu vay : Fw Hinh 4-10. 90 = 733N. (d) Gia toc cua ngiroi va thang may (chung cung mot gia toe).8m/s2 = 66kg.. H011 mra. ella Iuc do can tac dung la bang d¢ Ian trong hrong Fw va no cho boi so chi cua can: F. D¢ lC1nF.Fej 6 day F. Tuy nhien so chi ella din Ia d¢ Ian trong hrong trong he quy chieu do. (e) Giai thfch tai sao. (b) khoi hrong cua nguoi. Co the diroc xac dinh nho ap dung dinh luat thir hai cua Newton doi voi ngiroi.8m/s )j. (c) Khi thang may gia toe huang len hay xac dinh trong hrong ella nguoi trong he quy chien thang may. (b) Gidn d6 vdt . Truce g ~Fe (b) khi thang may bat dau chuyen dong. Gial. (b) Tir phirong trinh 4-4. hay xac dinh (a) trong hrong ella ngiroi trong he quy chieu thang may. =- (733N)j trong he quy chieu thang may.-_-+ __ ___+_ X = F\~ . 1 y (a) NguUi L. cluing ta gia thiet rang he do la quan tinh : g' ~ g =- (9. Ia lire do can tac dung huang len va Fe la lire hap dan do Trai Dar tac dung huang xu6ng.nr do tren hinh 4-10 chi ra rang hop hrc len ngiroi la : LF = F.(651N)j.

(e) So chi cua can 10 xo la giong nhau trong thang may dung yen cling nhir khi no chuyen dong deu la vi hai he quy chien nay khong c6 gia toe doi voi nhau. nhirng hat nen cac nguyen tir va phan tir o mire khong do vi mo nay cac lire tiep xuc c6 toi nhieu hat lien quan va rat phirc tap. ta c6 : = (66kg)a. LVC TIEPxuc . Thay cho dieu d6. sat va luc vuong g6c voi b~ mat tuyen. Lire song song voi b~ mat diroc goi la hrc rna va phan tir. gia = 0). (a) Tronq ILI<.(651N)j Suy ra: a == ( :~~} == (1. can la mot gia toe ke. the hieu diroc day duo Nhtrng may man thay.1ng.la quan tinh nen so chi d9C diroc khi thang may dtrng yen la d¢ 1611cua lire hap d<1ncua Trai Dat : Fe= 651N. o rnoi toc cua ngiroi doi voi he quy chieu quan tinh ve can ban la bang 0 (a 0) cho nen lire huang len do can tac dung bang va ngiroc chieu voi lire hap dan do Trai Dat tac dung huang xuong (LF = tnrong hop.3m/s2)j. D6 la ph an tfch mot lire tiep xiic thanh hai lire. lire nay tac dung trong pham va hat nhan. cluing ta phai do d¢ gian cua 10 xo va sir dung dinh luat thir hai cua Newton. cAe song cua chung hanh nguoi.(b)-(651N)j. C6 mot each dac biet thuan tien d~ rno ta cac hrc tiep xiic gitra mat phang cua hai vat ran. Ap dung dinh luat thir hai cua Newton LF (733N)j . dang dieu VI mo cua cac lire nay goi la hrc phap 91 . Khi diroc sir dung theo each d6. C6 mot dieu thii V! la cluing ta da xac dinh diroc gia toc rna khong can do khoang each va khoang thai gian da di. mot lire song song voi be mat tiep xuc va lire kia thl vuong g6c voi be mat do. cac Cac lire tiep xiic rat pho bien trong cuoc ta. LVC PHAp TUYEN vA LVC MA SAT thl lai dan gian han nhieu va cluing ta se chi xet nay. ta coi moi lire d6 nhir mot lire rieng biet. = rna doi voi nguoi. dung cu dung d~ do gia toe. Sau d6.2m/l)j. 4-6. do d6 viec hieu biet moi nr vi cua n6 la rat c6 ich cho lire tiep xuc a mire do VI mo TUO'ng tac co ban tao nen cac lire tiep xiic la lire dien tir giira cac nguyen vi cua cac electron cau thanh nhtr hinh sau.(c) -(-1. ngLIai nay trang h$ quy chieu thang may 113 baa cua nhieu ? (b) LL!C hap dan tac d~ng len ngLIai d6 113 baa nhieu ? (c) Gia toc cua thang may doi vai h$ quy chieu be mat Trai Bat 113 baa nhieu ? Dapso : (a)-(563N)j. Bai tt! kiern tra 4-6 Xet mot ngLIai n~ng 66kg trang thang maya VI d~ tren tal mot thai diem nao d6 c6 so chi cua can 113 563N.

Life pluip tuyen FN uic dung boi hi mr}t len v(it la F N = mg.(a) (b) (c) Ma sat J mite d(J nguyen fir duac 11'10 hinh hod eMl viti litp tie'p Xlle dta ddii niken (tren) va miJt vang (duoi). tren vat chi co trong luong ella no va life tie'p xuc do he Imat tac dung L (a) len v~t (hlnh 4-11 a). (b) Klii d(it mot vat khac co khdi luang III Un frAn v~t tint II/Ui't thi luc phap tuye'll fling gap d6i : FN=2mg. dieu do c6 nghia la lit bang va ngiroc chieu vci trong lucng ella v~t. C6 ba life tac dung len vat 92 . Dieu Day e6 nghia la life phap bi gia toe thea phuong tuyen phai tg dieu chinh d~ giif eho v~t dung yen khong vuong g6e voi sat dtJng 4-12a chung ta thay mot v~t din be mat. (a) M¢t mot vat khac co khoi hrong m d~t len tren vat tnroc va tao fa mot vat ghep co khat hrong 2m (hlnh 4-11b). Luc rna Tren bay tang gap doi va d~ do v~t ghep nay thl phai tang gap doi luc phap tuyen ding = 2mg.!c tac dung len v~t la bang 0. hinh kh6i Iirong m b] keo boi mot 10 xo doc thea . (b) Ddu duac nhdc ra u't til va mQf lief~ kel kim loai duac tao thanh. LIfe phdp tuyln Giii sa mot v~t kh6i ltrqng m dUng yen tren mot mat phang flam ngang.. (c) Cdc nguyen tit vang liep tuc bam vao ddu salt khi duac nhdc ra len khat bemat. (a) Ddu ep len bemdt. Life do b~ mat co tac dung do vat giG' no dung yen . Bay gia gia si'r Hinh 4-11. gia toe cua v:\it bang 0 nen h9P l. V1. D6i voi tnrcng hop nhu tren hlnh 4-11 a thl FN 2mg (b) = mg. Lire tiep xuc flay goi life tiep xuc la luc phap tuyen F N vi n6 huang vuong goc vai be mat. mat phang ngang voi van toe khong d6i. gio FN Trong Iuong V'i!-( klu/i luang III dung yell tien m9{ mgt pht1llg.

Do d6 chting ta se "em rang Fk be khoang tir 0. Chii nhu vay s6 chi ella hrc ke la y va goi Iii h¢ so rna sat rang phuong trlnh (4-5) chi gia tri ella Fk va FN bang trong hrong ella vat. 93 .IC : F k lit hrc rna sat (song song luc ma sat dong. ta eo IF x "dong hoc" va F k goi 13 hrc rna sat dong. Cac luc nay c6 huang vu6ng g6e nhau va F k nguoc chieu voi van t6e v. d(mg. ap dung dinh luat thu hai cua Newton cho vat. la d¢c lap voi t6c d¢. 2. Fk tl l~ voi FN hay: (4-5) trong do hang s6 tl I~ J.1k c6 thrr nguyen Boi vi gia toe cua v~t bang khong. Fk (hoac J.tu do cua v~t (hlnh 4~12e) luc tiep xuc duoc bi6u thi boi hai h. Ilk thirong narn trong mat. ta [hay 1l!C do luc ke tac dung ctlng tang gap doi.5 (xem bang 4-2). Tir chi s6 doc duoc tren luc ke(can 10 xo). do d6 Fk cGng tang gap doi VI Fk = Fa· Cac tlnrc nghiem tren vci mat phang mat phang). Luc tiel) xuc duoc biiu thi nlut la hai lu« : luc pluip lllyell FN vuoug g6c viti IIUJt pluing va luc rna sal dong F k song song viti mat pluing va nguac chilli viti van toc: v. Fk phu thuoc vao ban chat cua hai mat phang va . Trang SCI d6 v~t . va nguqe chieu val van toe) goc vai va F N ta IlJ'c phap tuyen (vuong em fa rang voi Ki hieu k cua F k co nghia La mot 51! gan dung t6t.1 den 1. Ia mot s6 khong = 0 va IF y = O. Fe = mg la trong hrong cua v~t va Fe Ja lire riep xiic do be mat. cluing ta dung vat eo kh6i luong 2m. (a) M¢! vat bi keo b6i mot can 10 xo vai v{in Me khong do'i. Do do Fk = Fa va FN = mg. luc phap tuyen do mat phang rae dung bay gia tang gap dol gia tr] tnroc. FN = 2mg.(htnh 4-12b) : Fa do lire k€ ute dong .W do cLia vat.:it -v Fa a=O X Fk (a) 0 mg (c) Minh 4-12. (b) So do cdc luc h1c dung len v¢t. (c) Ciclll do v{it . ciru moi quan he gWa luc phap tuyen va J (b) Y FN V. De nghien lien quan den d¢ Ian cua F k va F N. no giam chut it khi t6c d¢ tang.1k) gan nhu doc lap vai t6c dQ djeu kien cham cua cac Cac thi nghiern khac chi fa fang: 1.

Thuc nghiern chi ra rang trong su gan dung tot. doi voi mot cap be mat tiep xuc. Lire do goi Ut life rna sat tinh F s' Cac hinh tu 4-13a den 4-13d cho ta thay lire do can 10 xo tac dung len vat tang dan nhung vat van dirng yen. Do trong rnoi tnrong hop gia toe deu bang 0 nen hrc d~t V~lO Fa boi can 10 xo rug (b) bang va nguoc chieu voi luc rna sat tinh F s do be mat. tuong ung viti luc ma sat tinli ciing no.9 0. Thong thuong dich chuyen vat tren xe co banh se de han rat nhieu so voi khi keo tnrot no boi VI cac mat truot bay gio la 0 6 bi cua banh xe va cluing co th~ diroc boi tron.max rug (d) Tuong tir nhir flk' he so fls phu thuoc vao dieu kien va ban chat cua hai be mat va gan nhu doc lap doi vci dien tich tiep xiic.4 0. lire rna sat tinh van co tac dung lam vat khong bi tnrot tren vat khac : (4-7) Fs. Fk (hoac flk) gan nhu doc lap voi dien tich tiep xuc du vung dien tich tiep xuc rong hay hep.29 0.36 0. Bang 4-2 dua ra cac gia tri flk va fls doi voi mot vai cap be mat tiep xuc tieu bieu.8 0. h¢ so' I-lk 0.max = I-lsFN' .5 0. Cac luc rna sat nay ding co xu huong lam cham chuyen dong cua xe va cluing cling duoc khao sat nrong tu nhir rna sat dong bang each dua vao mot h¢ so goi la h¢ s6 rna sat Ian. hay: (4-6) rug fls la hang so ti l~.05 0.06 I-ls 0. tang ddn. Luc rna sat tinh se dat gia tri cue dai khi vat bat dau chuyen dong (tnrot). Tit (a) den (c): Luc ddt vilo tang ddn.3. Fs. fls thirong 16n han ~lk' MQt each d~ lam giam bot lire rna sat khi vat chuyen dong la su dung xe co banh. goi la he s6 rna sat tinh. tnroc khi dat toi gioi han.53 1. Bang 4-2.10 Go tren da Thep tren bang Luc ma sat tinb Luc rna sat cting co th~ ton tai gitra hai vat khi cluing dung yen doi voi nhau. M¢t viii gia tri tieu biiu ma sat Bemdt Dong tren thep Dong tren sat Cao su tren be tong nta Thong thuong. 94 Hinh 4-13. Do do. (d) Khi bdt ddu truot F s = F s.max ti l~ voi FN.

_~ 246 8 Hinh 4-14.Fk.vi m: 4-7 ~ Lire dat V30 tang len dan dan.0 den 7.is = 0.. MQt co gai day mot xe tnrot tren duong ~ nam ngang day tuyet.60 va khoi luong cua vat m = 0.ik = 0. g ~ ~~_J.51kg tren mat pluing ndm ngang khi f. Fs' Fk (N) 6 5 4 3 2 Fa (N) a tang /Fk Tuong tu.ON.51kg)._--L_J.5 mls (hinh 4-15a). Vi du 4-7 : Do thi ella Fs va Fk theo Fa ._J. Khi Fa = 5..ON a051k g . M so rna sat dong ~k = 0. Ta lily vecto dan vi i thea huang cua van toe v.ON 0. Hay xac dinh mat tuyet. Do Fa> Fk nen c6 mot hop luc narn ngang.(9. --1--+----mg (b) x Hinh 4-15.(5. ~k (a) y _v gifra xe va Fk -a Xe tnrot Giai.ON : _ 6. o. Vi du 4-8 : (a) Co gai thd xe khi n6 dang truot viii toe d¢ v.8 . va Fk (mot each gan dung) vao Fa khi Fa tang tir 0. Voi cac gia tri cua Fa Ian han 4.~kFki. V~t ban dau dung yen. = Fa (hinh 4-14). Gian do vat .0 N) = 3.ON : .ON-3. do Ian bang Fa ..ON) = 4.ON do 100 gia toe la : a= Fa -Fk m = 5.6). (b) Gidn do vdt tu do dOl viii xe truat sau khi xe duac thd ra. Nguoi ta si'r dung mot can 10 xo d~ tic dung mot lire nam ngang len mot vat nhu trong hinh 4-12 va 4-13.___l.51kg.ON-3._~_J. vat se tnrot tren mat phang va Fk = ~kFN = (0. 6 ~6i gia tri cua Fa thap han gia tri tci han nay thl F.51kg :::!4m/s2.ON. ngiroc huang voi lire rna sat: F k = .0 N.c11O mot vat 0..(5. ON51k ON ~ 8 mI s2 .6. co gai tha tay ra va xe ur tnrot mot khoang d = 6. ~6 12 ~ ms. a = 7. --a I -_v Xe truot toi khi dung. ca van toe va gia toe cua vat deu bang khong.Do d6 Fs..8 vi nu 4-8 va f.ON vci khoang tang la 1. 95 .. va khi Fa = 7.8).ON. Gia sir M so rna sat tinh ~s = 0.4m truce khi dung lai.max = ~sFN = (0.. VI mat phang nam ngang nen FN = mg = (0.. Hay xac dinh gia tee cua vat (gan dung) doi voi gia tri cua Fa' Giai. Tren cling mot do thi. khi Fa = 6.ur do (hlnh 4-15b) da chi ra cac hrc tac dung len xe trong khi n6 dang tnrot (sau khi co gai tha tay ra). Khi toe do cua xe la v = 2. hay ve sir phu thuoc cua F.8m/s2) = 5.3.ON.

dieu do eo nghia la FN = mg. Xet vat dung yen tren tam van x nghieng mot goc 8 voi 8 < 8s (hinh 4-16).xo = d..vxo Ap dung phuong 2 2 . = = =- =- Thanh phan x cua dinh luat II Newton 2:Fx Giai ra ta duoc Dau am cua ax chi ra rang gia toe huang nguoc voi van toe.~kg va x . (b) Gidn do vdt t~(do cua vdt.mgeos8 = O.Sm/s) 2(9. Goc 8s giira tam van va mat phang nam ngang ngay tnroc khi vat bat dau tnrot duoc goi la g6c nghi hay la g6c tai han de' vdt bdt ddu truat. ax = .. Xe se trLIqt mot quang dLIang bao xa mroc khi dung lC. F k la mot lire duy nhat nam ngang va 2:Fx Fk ~kmg. VI vat van dung yen nen cac thanh phan cua dinh luat thir hai cua Newton la 2:Fx = 0 va 2:Fy F. Tv gian do vat . . Co mot each thuan tien d~ do he so rna sat tinh gifra mot vat va mot tam van la dat vat 6 tren tam van va nghieng dan tam van (hinh 4-16).lt tren tam van nghieng mot g6c e. = 2ax(x = max la : .mgsin8 = 0 = 0 hay: va FN .d 2 ta eo : ~k .050.==O (a) thea y Giai. ta eo the sir dung phuong trinh : Vx .xo) trinh nay tv khi xe tnrot eho toi khi dirng lai voi van toe ban dau v eo vx = 0 . Khi thay gia tri nay cua FN vao phtrong trinh (4-S) ta eo Fk = ~kFN = ~kmg. trong truong hop nay luc phap tuyen khong bang va nguoc chieu voi trong luong VI trong luong khong vuong goc voi be mat tarn van. vi Dl) 4-9 Goc nghi. Vi du 4-9 : (a) Mot vat dt. Bai tu kiem tra 4-7 Giil SLr xe mrct diroc thil ra khi toe dQ cua no ta 5rn1sdQCthea dLICmgnam ngang day tuyet va ~ giCraxe va m~t tuyet la 0._y_ 2gd (2.~kmg = max . goc 8s' Hay xac dinh tam van khi ~s a==O V.8m/s2)(6. . e\ \ \ mg /~\.nr do. . Giai voi F. va FN ta eo : 96 (b) Hinh 4-16. VI ax khong d6i. vxO = V .li? flap so : 26m.4m) 2 ~ 0 OSO ~.Thanh ph an gia toe thang dung cua xe la bang khong (ay 0) do do 2:Fy 0. ta eo : 2 -v Giai dci voi ~k = 2(-~kg). 0m gsine Chu s.

d~t tren mot tam lhep nghieng (xem bang 4-2). khi do : Ils ~lk Tuong W. Mot ngiroi keo mot hom gCi 45kg voi van toe khong deli tren mot san nam ngang nho mot soi day noi voi hom go nlur tren hinh 4-17a. vi Dl) 4-10 a=O Hom go truot. y (a) Giai. Vi du 4-10 . Dap so: 28°. Tren hinh 4-17b chi ra gian do vat . (b) Gidn do vdt tu do (16'.78 = tg8k Slr 8s = 38° doi voi v~t va tam van. Con mot thanh ph an cua trong luong vuong g6c voi mat phang mgcos8 giam khi 8 tang. = mgsin8 FN = mgcos8 (A) (B) Khi g6c 8 tang dan thanh ph an cua trong luong d9C theo mat phang mgsin8 tang len. = Fs. FN va mg bi triet tieu va ta co : = tg8s = tg38° = 0. cung tang. Hay xac dinh luc cang FT cua day. Khi 8 = 8s hrc rna sat tinh dat toi gia tri eire dai F. G6c 8 giira day va phuong ngang la 33°.nr do va phuong trlnh l:F x = 0 ta co : FTcos8 . Bai tu kiern tra 4-8 Tim goc nghi d6i vai mot v~t bang dong.IlkFN Va tir plurong trinh l:Fy a=O -----+- v e -\-\----_ o X =0 =0 (A) mg (b) = 0 ta c6 : (B) FTsin8 + FN .W do doi v6i hom g6.' (a) Mr)f 7· VLDC·T1 97 .63. Chia plnrong trlnh (C) cho phuong trinh (D). ban co th~ chirng minh ding: G6c 8k la g6c giira tam van va mat phang nam ngang khi vat tnrot voi van toe khong deli. do do M gifr vat dung yen thl F.mg nguoi keo mot hom go truot tren scm. VI gia toe cua hom bang 0 nen cac thanh phan cua dinh luat II Newton ap dung cho hom g6 la l:Fx = 0 va l:F y = O.max = IlsFN do d6 cac phuong trinh (A) va (B) tro thanh : IlsFN = mgsinu. he so rna sat dong gitra hom go va san la 0. Tir gian do v~t .F. viti hom go H1nh 4-17. FN Ils Gia (C) (D) = mgcosn.

bv (De don gian chiing ta da bo qua mot lire rat co chat long. De thuan tien. Khi bi roi.Tit phuong trinh (A) suy ra : _ (FTcose) F NJ. d6i nen no khong chuyen dong mo ta y nghia trong Hinh 4-18. tit trang thai nghi (clnr khong phai huong (a) 6 day han nhu mot hon bi khoi luong trong mot chat hru. con chat long 98 .2m/s2. (a) Milt han bi rai trong ddu. Bai tu kiern tra 4-9 Gia SLr rang ngLfoi trong vi du tren keo day sao cho Ilfc cang FT = 280N. lire can hoac la luc ham.63)(45kg)(9. Boi vi luc nay la khong lam thay d6i cac tinh chat dinh tinh cua 0. bao gam hinh dang cua vat. m. nhu hon da chang han. Boi vi cluing ta muon chi ra mot so dac tinh cua chuyen biet don gian nhu sau : dong trong chat ltru rna khong can di sau vao cac yeu to phirc tap nen chung ta se gia sir rang hrc can Fe co mot dang dac Fe =- bv ti l~. vi du nhu khong khi hoac mroc thi chat hru se tac dung len vat mot luc rna sat. Bieu thirc nay la gan dung doi voi chat long (vi du nhu mroc) hon la doi voi chat khi (vi du nhu khong khi) va khi v la khong chang 100. do la lire d~y Archimedes.tu do doi vai bi.63sin330 2 = 240N. (b) Gidn d6 vat . vi du nhu dau (hinh 4-18).lk Thay ket qua nay vao phuong trinh (B) ta tim duoc : F T = J. Bay gia gia sir cluing ta tha mot vat nao do. chuyen dong trong chat luu. Tinh chat cua chat hru gay ra lire rna sat nay goi la dt) nh61 va lire nay goi la lire nhot. Hay xac dinh d9 Ian gia toc cua horn go.day). Ctic luc rna sat do cluit [au Khi mot vat ran. trong luong cua no tac dung nhu la mot lire khong d6i huong xuong duoi.8m/s ) cos330 + O. Nhu vay chung ta da gia sir rang Fe nguoc chieu voi van toc cua vat va dQ 100 cua lire ti l~ thuan b la mot hang so voi toe dQ.lkmg cosf + J.lksine = (O. cluing ta chon chieu +y huong xuong len) do do: LFy = mg . £lap so : 1. Dang dieu cua lire nay phu thuoc vao nhieu yeu to. van toc cua vat doi voi chat hru va ban chat cua chat hru.

= mg. va b = 8Ns/m thi : = (0.~ (0) g.015kg)(9. ban da thay mot vai vi du v~ cac bai to an co hoc. v = 0 va a = g.. D¢ doc eLla do thi la a. m tren d6 thi n6 la do doc cua dirong cham cham. = maX. Hay nho rang d¢ doc cua d6 thi nay mot thai diem bat kl cho d¢ 16'n gia toc a.bv --==---m = may = rna. Hinh 4-19 chi ra d6 th] cua toc d¢ vien bi v doi voi thai gian t khi bi roi. = 0. LFz = maz LF = rna cho ta mot M6i thanh phan cho ta mot phuong nguyen tac co ban d~ giai mot bai toano rna ta co the su dung trong mot bai toano 99 . ". Ket qua la a giam va tien dan t6i 0 khi t du 16n. . gia sir khoi hrong vien bi m vt = 0. Trong cac chuang sau chung ta se con gap cac plnrong trinh vi phan tirong W nhir phirong trinh nay va se dira ra each giai cluing. 6 day. Do thi cua v theo t dOl voi hi. a v :a g . vt lan. Dinh luat thir hai cua Newton Boi vi dinh vecto. Khi a tien dan t6i 0. ta thanh phan : luat thir hai Ia mot he thirc c6 th~ tach n6 thanh . = = dt dv nen : dv b -= g--v dt m diroc goi la phuong trinh Phuong trinh nay chua v va dao ham cua n6 (~~) vi phan.. v tien ddn dtn VI va a tien ddn den O. hay: bv. cac (4-1) trinh LFx. Tir dinh luat tlnr hai cua Newton LFy ta c6 : a Vi a mg . LFy = may. Tir d6 suy ra : =b mg D~ lam mot vi du.015kg ' / ms. Khi t du I 6 thai diem tha bi (v =0 va t = 0) = = toe dQ gioi han Vt. Bay gia cluing ta se liet ke ra mot so biroc d~ giai cac bai toan va sau d6 cung co cac biroc nay thong qua mot vai vi du.8m/s ) 8Ns/m 2 ~ 0 02 4-7. cluing ta dan gian chi mo ta nghiem cua n6.. Tai t= 0.lai tac dung mot lire thay d6i huong len. Vi LFy bang 0 khi v tien dan t6i vt ta c6 mg . . v tien dan t6i mot gia tri C\!C dai goi 1a Hinh 4-19. CAC PHUONG PHAPGIAI lOAN CO HQC Trong cac rnuc tnroc.bv. Khi v tang len F d = bv cung tang len va do d6 hop hrc giam di.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->