P. 1
De tai ve phuong trinh vo ti Nam hoc 2008 2009

De tai ve phuong trinh vo ti Nam hoc 2008 2009

|Views: 133|Likes:
Được xuất bản bởisdhien92

More info:

Published by: sdhien92 on Mar 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2011

pdf

text

original

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

******************************
PHẦN I
MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Toán học là một trong nh!ng môn "hoa học c# $ản mang t%́nh tr̀& t#̣ng' nhng mô h%̀nh ́ng
(&̣ng c&̉a nó r)́t rộng ra!% *à g)̀n g&!% trong mọ% l%!nh *̣c c&̉a +#̀% ,ống -a! hộ%' trong "hoa học l%́ th&./́t
*à "hoa học ́ng (&̣ng0 To1n h2c l3 m4t môn h2c g%5 m4t *a% tr6 7&an tr2ng trong ,&8t $9c h2c :h;
thông0 T&. nh%/n' n< l3 m4t môn h2c "h<' "hô "han *3 +6% h=% > m?% h2c ,%nh :h@% c< m4t ,A n?
lAc rBt lCn +D ch%Em lFnh nh5ng tr% thGc cho mHnh0 IhJnh *H *9.' +8% *C% m?% g%1o *%/n (K. to1n *%Lc
tHm h%D& cB& trMc cNa ch#ng trHnh' n4% (&ng cNa ,1ch g%1o "hoa' nOm *5ng :h#ng :h1: (K. h2c0
PD tQ +< tHm ra nh5ng $%Ln :h1: (K. h2c c< h%L& 7&@ trong *%Lc tr&.Rn thS c1c "%En thGc To1n h2c
cho h2c ,%nh l3 công *%Lc cTn :h@% l3m thUng -&./n
Vạ. học ,%nh học Toán "hông ch%̉ là c&ng c)́: nh!ng "%/́n th́c c# $ản' (ạ. học ,%nh g%ả% $à% t)̣:
,ách g%áo "hoa' ,ách tham "hảo mà +%/̀& 7&an trọng là h%̀nh thành cho học ,%nh :h#ng :há: ch&ng
+/̉ g%ả% các (ạng toán' t̀ +ó g%&́: các Wm t%́ch c̣c hoạt +ộng' +ộc l)̣: ,áng tạo +/̉ ()̀n hoàn th%/̣n "%!
nXng' "%! -ảo' hoàn th%/̣n nh)n cách
G%ả% toán là một trong nh!ng *)́n +/̀ tr&ng t)m c&̉a :h#ng :há: g%ảng (ạ.' $#̉% lW! *%/̣c g%ả% toán
là một *%/̣c mà ng#̀% học l)!n ng#̀% (ạ. th#̀ng -&./n :hả% làm' +X̣c $%/̣t là +ố% *#́% nh!ng học ,%nh
$)̣c THIS th%̀ *%/̣c g%ả% toán là h%̀nh th́c ch&̉ ./́& c&̉a *%/̣c học toán
Trong ch#ng tr%̀nh Toán $)̣c THIS' ch&./n +/̀ */̀ :h#ng tr%̀nh là một trong nh!ng ch&./n +/̀
-&./n ,&ốt Y nXm học c&̉a học ,%nh' $X́t +)̀& t̀ nh!ng $à% toán ZT%̀m - $%/́t 000[ (ành cho học ,%nh
l#́: \' ] +/́n *%/̣c c&̣ th/̉ hóa *)́n +/̀ */̀ :h#ng tr%̀nh #̉ c&ố% nXm học l#́: ^ *à hoàn th%/̣n c# $ản các
nộ% (&ng */̀ :h#ng tr%̀nh +ạ% ,ố #̉ l#́: _0 P). là một nộ% (&ng 7&an trọng $X́t $&ộc học ,%nh $)̣c
THIS :hả% nX́m $X́t +#̣c *à có "%! nXng g%ả% :h#ng tr%̀nh một cách thành thạo
Trong nh!ng *)́n +/̀ */̀ :h#ng tr%̀nh' :h#ng tr%̀nh *ô t%̉ lạ% là một tr#̉ ngạ% "hông nhỏ "h%/́n cho
nh%/̀& học ,%nh "hông %́t ng#! ngàng *à $ố% rố% "h% g%ả% các loạ% :h#ng tr%̀nh nà.0 Tḥc ra' +). c&!ng
là một trong nh!ng *)́n +/̀ "hó0 PX̣c $%/̣t' *#́% nh!ng học ,%nh tham g%a các "%̀ th% học ,%nh g%ỏ% th%̀
+). là một trong nh!ng *)́n +/̀ 7&an trọng mà $X́t $&ộc nh!ng học ,%nh nà. :hả% *#̣t 7&a
`à một g%áo *%/n g%ảng (ạ. Toán $)̣c THIS' $ản th)n tô% lạ% +#̣c Nhà tr#̀ng tṛc t%/́: g%ao
trách nh%/̣m $ồ% (#!ng +ộ% t&./̉n học ,%nh g%ỏ% Toán tham (̣ "%̀ th% các c)́: H&./̣n *à T%̉nh' tô% c&!ng
r)́t trXn tr#̉ */̀ *)́n +/̀ nà.0 V)́n +/̀ +X̣t ra là làm th/́ nào có th/̉ g%&́: cho học ,%nh g%ả% thành thạo các
loạ% :h#ng tr%̀nh *ô t%̉a Và "h% gX̣: $)́t ć một (ạng toán nào */̀ :h#ng tr%̀nh *ô t%̉ các Wm c&!ng có
th/̉ t%̀m ra cách g%ả% một cách tốt nh)́ta
V#́% t)́t cả nh!ng l%́ (o n/& tr/n0 Tô% 7&./́t +%̣nh chọn +/̀ tà% ZMột ,ố :h#ng :há: g%ả% :h#ng
tr%̀nh *ô t%̉[ trong "h&ôn "hổ ch#ng tr%̀nh $)̣c THIS
II. Mục đích của đề tài
Tr/n c# ,> nh5ng "%nh ngh%Lm g%@ng (K. *3 thAc t%bn học t)̣: c&̉a học ,%nh' tHm ra nh5ng :h#ng
:há: g%ả% :h#ng tr%̀nh *ô t%̉ một cách h%/̣& 7&ả nh)́t
III. Ph! "i n#hiên c$%
PD thAc h%Ln +R t3% n3.' tô% thAc h%Ln ngh%/n cG& tạ% +#n *%̣ công tác là Tr#̀ng THIS V)n tộc
Nộ% tr&́0 I&̣ th/̉ là nh!ng học ,%nh tham g%a +ộ% t&./̉n học ,%nh g%ỏ% Toán c&̉a tr#̀ng *à c&̉a H&./̣n
I&. '( )* n#hiên c$%
PD thAc h%Ln +R t3% n3.' tô% (Aa tr/n c# ,> c1c "%En thGc +c h2c > TrUng Iao +dng , :hKm e/n
f1%' c1c t3% l%L& *R :h#ng :h1: g%@ng (K.' c1c t3% l%L& $g% (hng thUng -&./n' ,1ch g%1o "hoa'
,1ch $3% t9:' ,1ch tham "h@o cNa $4 môn To1n $9c tr&ng h2c c# ,>
&. Ph+(n# ,h-, n#hiên c$%
ThAc h%Ln +R t3% n3.' tô% ,i (Sng c1c :h#ng :h1: ,a& +).j
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang 1
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
k Ph#ng :h1: ngh%/n cG& ll l&9n
k Ph#ng :h1: "h@o ,1t thAc t%bn
k Ph#ng :h1: :h)n tJch
k Ph#ng :h1: t;ng hm:
k Ph#ng :h1: "h1% 7&1t h<a
k Ph#ng :h1: 7&an ,1t
k Ph#ng :h1: "%Dm tra
k Ph#ng :h1: t;ng "Et "%nh ngh%Lm
&I. .h/i #ian n#hiên c$%
PR t3% +mc thAc h%Ln tQ ng3. no0n_0pnn^ +En ng3. qn0q0pnn_
&II. 0i1i hn của đề tài
P/̀ tà% +#̣c ,̉ (&̣ng trong *%/̣c $ồ% (#!ng +ộ% t&./̉n học ,%nh g%ỏ% các c)́:' *#́% +ố% t#̣ng là
nh!ng học ,%nh g%ỏ% $ộ môn Toán
PHẦN II
N2̣I 3UN0 Đ4̀ .5̀I
I. 6hảo )át tình hì nh th+̣c tế
NXm học pnn^ k pnn_' tô% +#̣c Phòng g%áo (&̣c r +ào tạo `&̣c e/n :h)n công tXng c#̀ng */̀
Tr#̀ng THIS V)n tộc Nộ% tr&́0 Tḥc h%/̣n công tác $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ% ha% môn Toán *à g%ả%
toán tr/n má. t%́nh c)̀m ta.0 P). là một c# hộ% r)́t tốt +/̉ tô% tḥc h%/̣n +/̀ tà% nà.' :h#ng tr%̀nh *ô t%̉
là một trong nh!ng (ạng :h#ng tr%̀nh "hó0 Trong 7&á tr%̀nh g%ả% toán học ,%nh còn r)́t l&́ng t&́ng' "/̉
cả nh!ng học ,%nh tham g%a trong ha% +ộ% t&./̉n th%̀ nh!ng (ạng :h#ng tr%̀nh *ô t%̉ c&!ng là một (ạng
toán m#́%0 Tr#́c "h% $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ%' tô% +a! tḥc h%/̣n *%/̣c "hảo ,át môn toán tr/n qq học
,%nh c&̉a l#́: _f0 s/́t 7&ả th& +#̣c nh ,a&j
G%ỏ%j tn Wm
sháj tp Wm
Tr&ng $%̀nhj tt Wm
Pộ% t&./̉n học ,%nh g%ỏ% môn Toán (o tô% :h&̣ trách +)̀& tháng ] gồm tY học ,%nh' 7&a 7&á tr%̀nh
$ồ% (#!ng' chọn lọc tṛc t%/́:0 Tô% +a! chọn ra +#̣c ^ Wm *ào +)̀& tháng _ +/̉ t%/́: t&̣c $ồ% (#!ng cho
các Wm trong nXm học nà.
Pộ% t&./̉n học ,%nh g%ỏ% môn g%ả% toán tr/n má. t%́nh c)̀m ta. (o tô% :h&̣ trách *à chọn lọc t̀ +)̀&
tháng _ gồm tt Wm
II. M7̣t )7́ ,h+(n# ,há , #iải ,h+(n# t8ình "7 tỉ
1. Phương pháp nâng ln lũ! thừa
a" Dạng 1# u v-w gv-w · ⇔
p
gv-w n
u v-w xgv-wy
≥ ¹
'
·
¹
V%́ (&̣ 0 G%ả% :h#ng tr%̀nhj
- t - t + · −
vtw
G%ả%j vtw ⇔
p
- t - t - t
- q - q- n - t - t
≥ ≥ ¹ ≥ ¹ ¹
¹
⇔ ⇔
' ' '
· − · + · −
¹ ¹ ¹ ¹
V)̣.j :h#ng tr%̀nh +a! cho có một ngh%/̣m - z q
$" Dạng %# u v-w gv-w hv-w + ·
V%́ (&̣0 G%ả% :h#ng tr%̀nhj - q o - p + · − − vpw
G%ả%0 V#́% +%/̀& "%/̣n - { p0 Ta cój
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang %
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
vpw ⇔ - q - p o + + − ·
⇔ p- t p v- qwv- pw po + + + − ·
⇔ v- qwv- pw tp - + − · −

p p
p - tp p - tp
- \
po- ton - - \ tYY - pY-
≤ ≤ ≤ ≤ ¹ ¹
⇔ ⇔ ·
' '
· + − · + −
¹ ¹
V)̣.j :h#ng tr%̀nh +a! cho có một ngh%/̣m - z \
cw Vạng qj u v-w gv-w hv-w + ·
V%́ (&̣0 G%ả% :h#ng tr%̀nhj - t - ] tp - + − − · − vqw
G%ả%j V#́% +%/̀& "%/̣n ] | - | tp0 Ta cój
vqw ⇔ - t tp - - ] + · − + −
⇔ - t o p vtp -wv- ]w + · + − −

p
p t_- - ^Y - Y − − · −
⇔ Yvt_- k -
p
k ^Yw z -
p
k ^- } t\
⇔ ]\- k Y-
p
k qq\ k -
p
} ^- k t\ z n
⇔ o-
p
k ^Y- } qop z n

( ) ( )
p p
p
^Y qop Yp t]\Y t]\Y qop
o - - o - p -
o o o po po o
Yp Y YY
o - o o - ^ - v- ^w o- YY
o po o
¸ _ ¸ _
− + · − × + − +

¸ , ¸ ,
¸ _ ¸ _
· − − × · − − · − −

¸ , ¸ ,
⇔ -
t
z
YY
o
~ -
p
z ^
V)̣.j :h#ng tr%̀nh +a! cho có ha% ngh%/̣m -
t
z
YY
o
~ -
p
z ^
&" Dạng '# u v-w gv-w hv-w "v-w + · +
V%́ (&̣0 G%ả% :h#ng tr%̀nhj - - t - Y - _ n − − − − + + · vYw
G%ả%j V#́% +%/̀& "%/̣n - { Y0 Ta cój
vYw ⇔ - _ - - t - Y + + · − + −
⇔ p- _ p -v- _w p- o p v- Ywv- tw + + + · − + − −
⇔ ] -v- _w v- twv- Yw + + · − −

p p
Y_ - _- tY -v- _w - o- Y + + + + · − +
⇔ Yo } tY- } tY -v- _w + z n
V#́% - { Y ⇒*/́ trá% c&̉a :h#ng tr%̀nh l&ôn là một ,ố (#ng ⇒:h#ng tr%̀nh *ô ngh%/̣m
%" Phương pháp trị tu!̣t (ối h)́a
V%́ (&̣ t0 G%@% :h#ng trHnhj
p
- Y- Y - ^ − + + ·
vtw
G%ả%j vtw ⇔
p
v- pw ^ - − · −
V#́% +%/̀& "%/̣n - | ^0 Ta cój
vtw ⇔ •- k p• z ^ k -
k N/́& - € pj vtw ⇒p k - z ^ k - v*ô ngh%/̣mw
k N/́& p | - | ^j vtw ⇒- k p z ^ k - ⇔ - z o
HVj P1: ,8j - z o0
V%́ (&̣ p0 G%@% :h#ng trHnh
- p p - t - tn \ - t p - p p - t + + + + + − + · + − +
vpw
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang *
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
G%ả%j vpw ⇔
- t p - t t - t p0q - t _ p - t p - t t + + + + + + − + + · + − + +
⇔ - t t • - t q• p0• - t t• + + + + − · + −
PX̣t . z
- t +
v. { nw ⇒:h#ng tr%̀nh +a! cho tr#̉ thànhj
. t • . q• p • . t• + + − · −
k N/́& n | . € tj . } t } q k . z p k p. ⇔ . z kt vloạ%w
k N/́& t | . | qj . } t } q k . z p. k p ⇔ . z q
k N/́& . • qj . } t } . k q z p. k p v*ô ngh%/̣mw
V#́% . z q ⇔ - } t z _ ⇔ - z ^
V)̣.j :h#ng tr%̀nh +a! cho có một ngh%/̣m là - z ^
*" Phương pháp +ư, &ụng $ất (-,ng thức
a" Chứng t), tập giá trị cu,a hai .́ là rời nhau/ 0hi ()́ phương trình .ô nghị1
V%́ (&̣ t . G%ả% :h#ng tr%̀nh - t o- t q- p − − − · −
Iách t0 +%/̀& "%/̣n - { t
V#́% - { t th%̀j V/́ trá%j - t o- t − < − ⇒*/́ trá% l&ôn )m
V/́ :hả%j q- p − { t ⇒*/́ :hả% l&ôn (#ng
V)̣.j :h#ng tr%̀nh +a! cho *ô ngh%/̣m
Iách p0 V#́% - { t' ta cój
- t o- t q- p − · − + −
⇔ - t ^- q p vo- twvq- pw − · − + − −
⇔ p ]- p vo- twvq- pw − · − −
V/́ trá% l&ôn là một ,ố )m *#́% - { t' */́ :hả% (#ng *#́% - { t ⇒:h#ng tr%̀nh *ô ngh%/̣m
$" Sư, &ụng tính (ối nghịch ơ, hai .́
V%́ (&̣ p0 G%@% :h#ng trHnhj
p p p
q- \- ] o- tn- tY Y p- - + + + + + · − −
vtw
G%ả%j Ta có vtw ⇔
p p p
Y _
q - p- t o - p- t v- p- tw o
q o
¸ _ ¸ _
+ + + + + + + · − + + +

¸ , ¸ ,

p p p
qv- tw Y ov- tw _ o v- tw + + + + + · − +
Ta cój V/́ trá% { Y _ p q o + · + · 0 V)́& Zz[ -ả. ra ⇔ - z kt
V/́ :hả% | o0 V)́& Zz[ -ả. ra ⇔ - z kt
V)̣.j :h#ng tr%̀nh +a! cho có một ngh%/̣m - z kt
c" Sư, &ụng tính (ơn (ịu cu,a hà 1 +ố 2tì1 1ột nghị1/ chứng 1inh nghị1 ()́ là &u! nhất"
V%́ (&̣ t0 G%@% :h#ng trHnhj
p
- ]
^ p- p- t
- t
+
+ · + −
+
G%ả%j +%/̀& "%/̣n - {
t
p

V/! th)́. - z p là một ngh%/̣m c&̉a :h#ng tr%̀nh
k N/́&
t
- p
p
≤ < j VT z
\
t ^ ^ q
- t
+ + < +
+
0 M3j VP • ^ q +
k N/́& - • pj VP z p-
p
}
p- t −
• p0p
p
} q z ^ q + 0 VT € ^ q +
- p - t p t
\ \
t t q
- t p t
> ⇒ + > +
+ < + ·
+ +
V)̣.j :h#ng tr%̀nh +a! cho có một ngh%/̣m (&. nh)́t là - z p
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang '
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
V%́ (&̣ p0 G%@% :h#ng trHnhj
p p p p
q- ]- q - p q- o- t - q- Y − + − − · − + − − −
G%ả%j Th̉ *#́% - z p0 Ta cój
p p p
q0Y ]0p q p p q0p o0p t p q0p Y
t p q \
− + − − · − + − − −
⇔ − · −
vtw ⇔
p p p p
vq- o- tw pv- pw v- pw qv- pw q- o- t - p − − − − + − − − · − − − −
NE& - • pj VT € VP
NE& - € pj VT • VP
V9.j - z p l3 ngh%Lm (&. nhBt cNa :h#ng trHnh
V%́ (&̣ q0 G%@% :h#ng trHnhj
\ ^
\
q - p -
+ ·
− −
G%ả% j Psj - € p0 f‚ng c1ch thi' ta thB. - z
q
p
l3 ngh%Lm cNa :h#ng trHnh0 Ta cTn chGng m%nh +<
l3 ngh%Lm (&. nhBt0 Th9t *9.j VC% - €
q
p
j
\
p
q -
<

*3
^
Y
p -
<


\ ^
\
q - p -
+ <
− −
0
T#ng tA *C%
q
p
€ - € pj
\ ^
\
q - p -
+ >
− −
V%́ (&̣ Y0 G%@% :h#ng trHnhj
p p
q-vp _- qw vY- pwvt t - - w n + + + + + + + ·
vtw
G%ả% j vtw
( ) ( )
p p
q- p vq-w q vp- tw p vp- tw q n ⇔ + + + + + + + ·
( ) ( )
p p
q- p vq-w q vp- tw p vp- tw q ⇔ + + · − + + + +
NE& q- z kvp- } tw ⇔ - z
t
o

thH c1c $%D& thGc trong cXn > ha% *E $‚ng nha&0 V9. - z
t
o

l3
m4t ngh%Lm cNa :h#ng trHnh0 H#n n5a ngh%Lm cNa vtw n‚m trong "ho@ng
t
~ n
p
¸ _


¸ ,
0 Ta chGng
m%nh +< l3 ngh%Lm (&. nhBt0
VC%
t t
-
p o
− < < − j q- € kp- k t € n
⇒vq-w
p
• vp- } tw
p

p p
p vq-w q p vp- tw q + + > + + +
S&. raj
( ) ( )
p p
q- p vq-w q vp- tw p vp- tw q n + + + + + + + >
⇒vtw "hông c< ngh%Lm trong "ho@ng
n3.0 IhGng m%nh t#ng tA' ta cƒng +% +En "Et l&9n vtw "hông c< ngh%Lm "h%
t t
-
p o
− < < −
&" Sư, &ụng (ìu 0ịn 3a,! ra &ấu 456 ơ, $ất (-,ng thức 0hông ch-̣t
V%́ (&̣0 G%ả% :h#ng tr%̀nh
- Y- t
p
- Y- t

+ ·

G%ả%j +%/̀& "%/̣n
t
-
Y
>
Á: (&̣ng $)́t +X̉ng th́c
a $
p
$ a
+ ≥ *#́% a$ • n
V#́% +%/̀& "%/̣n
t
- - Y- t n
Y
> ⇒ − > 0 N/nj
- Y- t
p
- Y- t

+ ≥

0 V)́& Zz[ -ả. ra ⇔
p
- Y- t - Y- t n · − ⇔ − + ·
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang 7
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************

p p
- Y- Y q n v- pw q - p q - p q − + − · ⇔ − · ⇔ − · t ⇔ · t
'. Phương pháp (ưa .̀ phương trình tích
V%́ (&̣ t0 G%@% :h#ng trHnhj
p- t - p - q + − − · +
G%ả%0 Psj - { p0 PD l thB.j vp- } tw k v- k pw z - } q0 Vo +<' nh)n lmng l%/n hm: *3o ha% *E cNa
:h#ng trHnhj
v- qwv p- t - p tw n + + + + − · ⇔
- q n
p- t - p t
+ ·

+ + − ·
¸
⇒PT *ô ngh%Lm
V%́ (&̣ p0 G%@% :h#ng trHnhj
p
- t pv- tw - t t - q t - + + + · − + − + −
vtw
G%ả%0 Psj • - • | tj vtw ⇔ ( ) ( )
- t t - p - t t - t n + − − + − − + ·
⇔ -
t
z n~ -
p
z
pY
po

V%́ (&̣ q0 G%@% :h#ng trHnhj
q p Y
- t - - - t t - t − + + + + · + −
vtw
G%ả%0 IhM lj -
Y
k t z v- k twv-
q
} -
p
} - } tw0
vtw ⇔ ( ) ( )
q p
- t t t - - - t n − − − + + + ·
⇔ - z p
7" Phương pháp (-̣t â,n phụ
a" S8 &9ng 1:t ;n ph9
V%́ (&̣ t0 G%@% :h#ng trHnhj
p
- - t t + + ·
vtw
G%ả%0 P„t
- t +
z . v. { nw
⇒.
p
z - } t ⇔ - z .
p
k t ⇔ -
p
z v.
p
k tw
p

⇒vpw ⇔ v.
p
k tw
p
} . k t z n ⇔ .v. −twv.
p
} . −tw z n0
TQ +< ,&. ra t9: ngh%Lm cNa :h#ng trHnh l3j
t o
n~ t~
p
¹ ¹
− ¹ ¹

' ;
¹ ¹
¹ ¹
V%́ (&̣ p0 G%@% :h#ng trHnhj
( )
q
- t t p - t p - − + + − · − vtw
HVj Psj - { t0 P„t
- t t − +
z .
vtw ⇔
( ) ( )
q p
- t t - t t p n − + + − + − ·
⇔ .
q
} .
p
k p z n
⇔ v. k twv.
p
} p. } pw z n ⇔ . z t ⇔ - z t

$" S8 &9ng hai ;n ph9
V%́ (&̣ t0 G%@% :h#ng trHnhj pv-
p
} pw z o
q
- t +
vqw
G%ả%0 P„t & z
- t +
' * z
p
- - t − +
vPsj - { −t' & { n' * { nw0 sh% +<j
&
p
z - } t' *
p
z -
p
k - } t' &
p
*
p
z -
q
} t0 ⇒vqw ⇔ pv&
p
} *
p
w z o&* ⇔ vp& −*wv& −p*w z n
G%@% ra' -1c +…nh -0 sEt 7&@ l3j - ∈
o q] o q]
~
p p
¹ ¹
+ − ¹ ¹
' ;
¹ ¹
¹ ¹
V%́ (&̣ p0 G%@% :h#ng trHnhj ( ) ( )
p
- o - p t - ]- tn q + − + + + + ·
vtw
G%ả%0 Psj - { kp0 vtw ⇔ ( ) ( )
- o - p t v- owv- pw q + − + + + + ·
P„tj - o + z &'
- p +
z * v&' * { nw⇒&
p
k *
p
z q0 vtw ⇔ va k $wvt } a$w z a
p
k $
p
⇔ va k $wvt k a } a$ k $w z n ⇔ va k $wvt k awvt k $w z n
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang <
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
G%@% raj - z kt l3 ngh%Lm (&. nhBt
V%́ (&̣ q0 G%@% :h#ng trHnhj - t q- p- t + − · − vtw
G%ả%0 Psj - { n0 P„t
- t +
z &' q- z * v&' * { nwj vtw ⇔ $ k a z a
p
k $
p
⇔ va k $wva } $ } tw z n
M3 a } $ } t • n ⇒a z $ ⇔ - z
t
p
l3 ngh%Lm (&. nhBt cNa :h#ng trHnh0
V%́ (&̣ Y0 G%@% :h#ng trHnhj
Y t o
- - p-
- - -
+ − · + − vtw
G%ả%0 P„t
t
-
-
− z &'
o
p-
-
− z * v&' * { nw
vtw ⇔
t o t o
- p- - p- n
- - - -
1
¸ _ ¸ _
− − − − − − − ·
1
¸ , ¸ , ¸ ]
⇔ & k v*
p
k &
p
w k * z n
⇔ v& k *wvt } & } *w z n0 VH t } & } $ • n n/nj & z *0 G%@% ra ta +mcj - z p
c" S8 &9ng $a ;n ph9
V%́ (&̣ t G%@% :h#ng trHnhj
p p
- q- p - q - p - p- q + + + + · + + + −
vtw
G%ả%0 Psj - { p0 vtw ⇔ v- twv- pw - q - p v- -wv- qw − − + + · + + − +
P„tj
- t −
z a'
- p −
z $' - q + z c va' $' c { nwj vtw ⇔ a$ } c z $ } ac ⇔ va k twv$ k cw z n
⇔ a z t ho„c $ z c0 Tha. ngmc tr> lK% ta +mc - z p l3 ngh%Lm (&. nhBt cNa :h#ng trHnh
V%́ (&̣ p0 G%@% :h#ng trHnh j - p -0 q - q -0 o - p -0 o - · − − + − − + − −
G%ả%0 P„t j
& p - · −
~ * q - · − ~ t o - · − v& ~ * ~ t { nw
⇒- z p † &
p
z q † *
p
z o † t
p
z &* } *t } t&
TQ +< ta c< hLj
v& *wv& tw p vtw
v* &wv* tw q vpw
vt &wvt *w o vqw
+ + · ¹
¹
+ + ·
'
¹
+ + ·
¹

Nh)n tQng *E cNa vtw' vpw' vqw ta c< j x v& } *wv* } twvt } &w y
p
z qn
VH & ~ * ~ t { n n/nj v& *wv* twvt &w qn + + + · vYw
sEt hm: vYw *C% lTn lmt vtw ~ vpw ~ vqw (‡n +Enj

qn
* t vow
p
qn
& t v\w
q
qn
& * v]w
o
¹
+ ·
¹
¹
¹
¹
+ ·
'
¹
¹
+ ·
¹
¹
¹
I4ng tQng *E cNa vow ~ v\w ~ v]w ta c<j
qt qn qt qn
pv& * tw & * t
qn \n
+ + · ⇒ + + · v^w
sEt hm: v^w *C% lTn lmt vow ~ v\w ~ v]w ta c<j
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang =
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
p
qn
&
\n
tt qn qn pq_
* - p
\n \n tpn
t_ qn
t
\n
¹
·
¹
¹
¹ ¸ _
¹
· ⇒ · − ·
'

¸ , ¹
¹
·
¹
¹
¹
&" S8 &9ng ;n ph9 (ưa .> h? phương tr@nh
V%́ (&̣ t0 G%@% :h#ng trHnh
- t p- t o − + − ·
I1ch tj G%@% t#ng tA $3% t0 Ta +mc - z o
I1ch pj P„t
- t & n − · ≥
*3
p- t * − ·
0 Ta c< hLj
p p
& * o
* p& t
+ ·
¹
'
− ·
¹

& p
& tp
·

· −
¸
⇔ - z o0
V%́ (&̣ p G%@% :h#ng trHnhj
^ - o - o + + − ·
G%ả%0 Psj n | - | po0 P„t
^ - +
z & '
o - * − ·
v&' * { nwj

p p
& * o
& * tq
+ ·
¹
'
+ ·
¹
& p &zq
*
* q *zp
· ¹ ¹

' '
·
¹ ¹
G%@% ra ta c< - z t l3 ngh%Lm (&. nhBt0
V%́ (&̣ q0 G%@% :h#ng trHnhj
p p
po - _ - p − − − ·
G%ả%0 Psj kq | - | qj P„t
p
po - −
z &'
p
_ - −
z * v&' * { nw

p p
& * p
& * t\
+ ·
¹
'
+ ·
¹

& * p & o
& * ^ * q
− · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
0 ThE ngmc tr> lK%j - z n l3 ngh%Lm (&. nhBt0
V%́ (&̣ Y0 G%@% :h#ng trHnhj
t - Y - q − + + ·

G%ả%0 Psj k Y | - | t0 P„t t - & ~ Y - * − · + · v&' * { nw

p p
& * q
& * o
+ ·
¹
'
+ ·
¹

- n
- q
·

· −
¸

V%́ (&̣ o0 G%@% :h#ng trHnhj
p
p - p - Y - p − + + + − ·
G%ả%0 Psj kp | - | pj P„t p - &' p - * − · + · v&' * { nw ⇒
p
v& *w p&* Y
v& *w &* p
¹ + − ·
'
+ + ·
¹
G%@% ra ta +mcj va' $w z ˆvn ~ pw' vp ~ nw‰0 TQ +< thE ngmc tr> lK%j - z Šp
V%́ (&̣ \0 G%@% :h#ng trHnhj
Y Y
_] - - o − + · vtw
G%ả%0 P„t
Y
_] - − z &'
Y
-
z * v&' * { nw
⇒vtw ⇔
Y Y
& * o & p & q - ^t

* q * p - t\ & * _]
+ · · · · ¹ ¹ ¹
⇔ ∨ ⇔
' ' '

· · · + ·
¹ ¹ ¸ ¹
V%́ (&̣ ]0 G%@% :h#ng trHnhj
q q
q
- p- q tpv- tw + − · −
G%ả%0 P„t
q q
- &' p- q * · − · vtw

q q q q q q
q
& * Yv& * w & * q&*v& *w Yv& * w + · + ⇔ + + + · +
p p p
& *
q0v& *w0v& p&* * w n q0v& *w0v& *w n
& *
· −
⇔ + − + · ⇔ + − · ⇔

·
¸
⇒"Et 7&@
<" Aia,i .à $ịn luận phương trình .ô ti,
V%́ (&̣ t0 G%ả% *à $%/̣n l&)̣n :h#ng tr%̀nhj
p
- Y - m − · −
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang B
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
G%ả%0 Ta cój
p
- Y - m − · −

p p p p
- m - m
- Y - Y-m m pm- vm Yw n
≥ ≥ ¹ ¹

' '
− · − + − + ·
¹ ¹
k N/́& m z nj :h#ng tr%̀nh *ô ngh%/̣m
k N/́& m ‹ nj
p
m Y
-
pm
+
· 0 P%/̀& "%/̣n +/̉ có ngh%/̣mj - { m ⇔
p
m Y
pm
+
{ m
} N/́& m • nj m
p
} Y { pm
p
⇔ m
p
| Y ⇔ n m p < ≤
} N/́& m € nj m
p
} Y | pm
p
⇔ m
p
{ Y ⇔ m | kp
Tóm lạ%j
k N/́& m | kp hoX̣c n € m | pj :h#ng tr%̀nh có một ngh%/̣m
p
m Y
-
pm
+
·
k N/́& kp € m | n hoX̣c m • pj :h#ng tr%̀nh *ô ngh%/̣m
V%́ (&̣ p0 G%@% *3 $%Ln l&9n :h#ng trHnh *C% m l3 tham ,8j 1 3 3 − · −q
p
2Đ̀ thi h)̣c +inh gi),i cấp ti,nh n-1 h)̣c 1CCC – %DDD"
G%ả%0 Ta cój
p
p p p p
- m - m
- q - m
- q - m pm- pm- vm qw n
≥ ≥
¹ ¹
− · − ⇔ ⇔
' '
− · + − − + ·
¹ ¹
k N/́& m z nj :h#ng tr%̀nh *ô ngh%/̣m
k N/́& m ‹ nj
p
m q
-
pm
+
· 0 P%/̀& "%/̣n +/̉ có ngh%/̣mj - { m ⇔
p
m q
m
pm
+

} N/́& m • nj m
p
} q { pm
p
⇔ m
p
| q ⇔ n m q ≤ ≤
} N/́& m € nj m
p
} q | pm
p
⇔ m
p
{ q ⇔ m | q −
Tóm lạ%j
k N/́& n m q ≤ ≤ hoX̣c m q ≤ − 0 Ph#ng tr%̀nh có một ngh%/̣mj
p
m q
-
pm
+
·
k N/́& q m n − < ≤ hoX̣c m q > j :h#ng tr%̀nh *ô ngh%/̣m
V%́ (&̣ q0 G%ả% *à $%/̣n l&)̣n thWo tham ,ố m :h#ng tr%̀nhj
- - m m − · −
G%ả%0 P%/̀& "%/̣nj - { n
k N/́& m € nj :h#ng tr%̀nh *ô ngh%/̣m
k N/́& m z nj :h#ng tr%̀nh tr#̉ thành -v - tw n − · ⇒có ha% ngh%/̣mj -
t
z n' -
p
z t
k N/́& m • nj :h#ng tr%̀nh +a! cho t#ng +#ng *#́%
v - mwv - m tw n − + − ·
- m n
- t m

− ·


· −
¸
} N/́& n € m | tj :h#ng tr%̀nh có ha% ngh%/̣mj -
t
z m~ -
p
z
p
vt mw −
} N/́& m • tj :h#ng tr%̀nh có một ngh%/̣mj - z m
II. 6ết 9%ả th+̣c hiện
Œ&a *%/̣c $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ% ha% mônj Toán *à g%ả% toán tr/n má. t%́nh c)̀m ta.0 Tô% +a! á:
(&̣ng các nộ% (&ng c&̉a +/̀ tà% *ào *%/̣c $ồ% (#!ng cho các Wm0 s/́t 7&ả +ạt +#̣c nh ,a&j
:. M7n 0iải toán t8ên !á; tính c<̀! ta;
aw I)́: H&./̣nj
Tổng ,ố học ,%nh tham (̣ "%̀ th% học ,%nh c)́: H&./̣nj tt Wm
Số học ,%nh +ạt g%ả%j _ Wm vt g%ả% nh)́t' p g%ả% nh%̀' q g%ả% $a *à q g%ả% "h&./́n "h%́chw
$w I)́: T%̉nhj
Tổng ,ố học ,%nh tham (̣ "%̀ th% học ,%nh g%ỏ% c)́: T%̉nhj _ Wm
Số học ,%nh +ạt g%ả%j _ Wm vq g%ả% nh%̀' q g%ả% $a *à q g%ả% "h&./́n "h%́chw
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang C
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
cw Học ,%nh +#̣c tham (̣ "%̀ th% học ,%nh g%ỏ% c)́: Œ&ốc g%aj t Wm vPạt g%ả% 0000000000000000w
=. M7n .oán
aw I)́: H&./̣nj
Tổng ,ố học ,%nh tham (̣ "%̀ th% học ,%nh g%ỏ% c)́: H&./̣nj ^ Wm
Số học ,%nh +ạt g%ả%j o Wm vp g%ả% nh)́t' t g%ả% nh%̀' t g%ả% $a' t g%ả% "h&./́n "h%́chw
Số học ,%nh +#̣c chọn tham (̣ "%̀ th% học ,%nh g%ỏ% c)́: T%̉nhj o Wm
$w I)́: T%̉nhj
Tổng ,ố học ,%nh tham (̣ "%̀ th% học ,%nh g%ỏ% c)́: T%̉nhj o Wm
Số học ,%nh +ạt g%ả%j 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
III. >ài học ?inh n#hiệ!
Œ&a *%/̣c tḥc h%/̣n ch&./n +/̀ g%ả% :h#ng tr%̀nh *ô t%̉ trong ch#ng tr%̀nh c&̉a c)́: THIS *à *%/̣c
$ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ% ha% môn Toán *à G%ả% toán tr/n má. t%́nh c)̀m ta.0 fản th)n tô% +a! r&́t ra
+#̣c một ,ố $à% học "%nh ngh%/̣m nh ,a&j
t0 V/̀ công tác ch%̉ +ạo
P). là một công tác 7&an trọng hàng +)̀& trong *%/̣c $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ%0 Trong nXm học *̀a
7&a' nh)̣n +#̣c ,̣ ch%̉ +ạo ,át ,ao' ,̣ 7&an t)m th#̀ng -&./n t̀ :h%́a fan g%ám h%/̣& Nhà tr#̀ng *à
Phòng g%áo (&̣c +ào tạo0 Iông tác $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ% +a! *à +ang gX̣t há% +#̣c nh!ng thành
công l#́n0 Nh#̀ có ,̣ 7&an t)m +ó' mà ngành g%áo (&̣c `&̣c e/n +a! *#n l/n tr#̉ thành một trong
nh!ng h&./̣n th%̣ +% +)̀& */̀ công tác m&!% nhọn c&̉a T%̉nh e/n fá%
p0 V/̀ :h%́a học ,%nh
P/̉ gX̣t há% +#̣c nh!ng thành t%́ch cao trong công tác m&!% nhọn0 Học ,%nh là nh)n *)̣t tr&ng t)m
trong *%/̣c $ồ% (#!ng +ào tạo' +). là nh)n tố g%! *a% trò 7&./́t +%̣nh trong ,̣ thành công ha. th)́t $ạ%
c&̉a mô!% g%áo *%/n làm công tác g%ảng (ạ.' $ồ% (#!ng0 V%̀ ch%́nh các Wm m#́% là ng#̀% học' là ng#̀%
+% th% *à là ng#̀% +Wm lạ% nh!ng thành t%́ch +ó
T&. nh%/n' +/̉ g%&́: cho học ,%nh có th/̉ gX̣t há% +#̣c nh!ng thành công' +ò% hỏ% các Wm :hả% có
một ,̣ nô! ḷc r)́t l#́n0 Một ,̣ 7&./́t t)m học t)̣: tr/n tnn• "hả nXng c&̉a $ản th)n m%̀nh0 Ih%́nh *%̀
*)̣.' ,̣ +ộng *%/n' 7&an t)m' g%&́: +#! c&̉a la!nh +ạo ngành' g%a +%̀nh các Wm *à nh!ng g%áo *%/n tham
g%a làm công tác $ồ% (#!ng là r)́t l#́n0 Nh)́t là +ố% *#́% ĺa t&ổ% học ,%nh l#́: _' +X̣c +%/̉m t)m l%́ ĺa
t&ổ% c&̉a các Wm có tác +ộng "hông nhỏ +/́n *%/̣c học t)̣: c&̉a các Wm0 Nh)̣n th́c ro! +%/̀& +ó' mô!% g%áo
*%/n làm công tác $ồ% (#!ng c)̀n :hả% (ành một ,̣ 7&an t)m r)́t l#́n +/́n các Wm' th#̀ng -&./n +ộng
*%/n' &ốn nX́n "%̣: th#̀% +/̉ g%&́: cho các Wm có th/̉ có một ,̣ 7&./́t t)m l#́n trong công *%/̣c học t)̣:
c&̉a m%̀nh0 PX̣c $%/̣t là *#́% nh!ng học ,%nh tham g%a học t)̣: $ộ môn Toán' +). là một môn học "hó'
có r)́t %́t học ,%nh ḷa chọn tham g%a th% môn nà.0 I&!ng ch%́nh *%̀ l%́ (o nà.' công tác $ồ% (#!ng học
,%nh g%ỏ% môn Toán càng tr#̉ n/n "hó "hXn h#n r)́t nh%/̀&
q0 V/̀ :h%́a g%áo *%/n tham g%a tṛc t%/́: công tác $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ%
N/́& học ,%nh g%! *a% trò tr&ng t)m trong công tác $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ% th%̀ *%̣ tr%́ c&̉a ng#̀%
th)̀. lạ% g%! *a% trò ch&̉ +ạo0 P/̉ tḥc h%/̣n thành công *%/̣c +ào tạo $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ%' +X̣c $%/̣t
*#́% môn Toán th%̀ "hó "hXn h#n r)́t nh%/̀& ,o *#́% các môn học "hác0 Tḥc t/́ +a! ch́ng m%nh +%/̀& +ó'
trong nh!ng nXm 7&a' h&./̣n `&̣c e/n c&!ng ch%̉ có một l)̀n có học ,%nh g%ỏ% c)́: T%̉nh */̀ $ộ môn
Toán' còn nh!ng nXm tr#́c "hông h/̀ có0 Toán học là một môn học "hó' "hô "han *à l#̣ng "%/́n
th́c r)́t rộng' *%̀ học ,%nh +a! +#̣c học toán t̀ "h% *ào l#́: t' t́c là các Wm +a! +#̣c học toán _ nXm
l%/̀n0 Ih%́nh *%̀ *)̣.' nh!ng g%áo *%/n tham g%a $ồ% (#!ng +ộ% t&./̉n học ,%nh g%ỏ% Toán c)̀n :hả% có
th#̀% g%an $ồ% (#!ng nh%/̀& h#n' :hả% +)̀& t th#̀% g%an' công ,́c' t%/̀n $ạc nh%/̀& h#n ,o *#́% nh!ng
g%áo *%/n tham g%a $ồ% (#!ng nh!ng môn học "hác0 V)́n +/̀ là th#̀% g%an' *%̀ học ,%nh "hông :hả% là
nh!ng cá% má.' ch&́ng ta "hông th/̉ c&̀ng một l&́c nhồ% nhẂt *ào +)̀& các Wm mọ% *)́n +/̀ mà ch&́ng ta
cho rX̀ng các Wm n/n học0 Mà *%/̣c t%/́: th&' học t)̣: c&̉a các Wm là cả một 7&á tr%̀nh $/̀n $%̉' l)& (à% th%̀
m#́% mong +ạt +#̣c h%/̣& 7&ả0 fản th)n tô% là g%áo *%/n tham g%a công tác $ồ% (#!ng học ,%nh g%ỏ%
môn Toán nXm na. là nXm th́ ha%' nó% */̀ "%nh ngh%/̣m th%̀ cha nh%/̀&0 Song tô% c&!ng nh)̣n th)́.
rX̀ng' +/̉ $ồ% (#!ng +#̣c một +ộ% t&./̉n +% th% có g%ả% là cả một *)́n +/̀ nan g%ả%' "hó "hXn0 Ở +). tồn
tạ% ha% *)́n +/̀j
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang 1D
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
Một là' "%/́n th́c c&̉a ng#̀% th)̀.' g%áo *%/n g%ảng (ạ. toán :hả% là ng#̀% có một cá% nh%̀n tổng
7&át */̀ môn toán trong $)̣c học c&̉a m%̀nh' :hả% là ng#̀% g%ả% toán th#̀ng -&./n' cX̣: nh)̣t th#̀ng
-&./n nh!ng th&)̣t toán' nh!ng th&̉ th&)̣t g%ả% toán h%/̣& 7&ả0 Nó% tóm lạ% là "%/́n th́c c&̉a th)̀. :hả%
*!ng *àng' th)̀. tḥc ,̣ :hả% là ng#̀% g%ỏ% toán
Ha% là' c)̀n :hả% l/n +#̣c "/́ hoạch g%ảng (ạ. một cách ch% t%/́t' ch&)̉n ṃc0 IX̣: nh)̣t th#̀ng
-&./n nh!ng "%/́n th́c m#́% mà các Wm *̀a học +/̉ $ồ% (#!ng nga.' +X̣c $%/̣t là :hả% "%́ch th%́ch +#̣c
các Wm ,a. ,a học t)̣:' ṭ g%ác học t)̣:' :hát h&. +#̣c nh!ng tố ch)́t tốt nh)́t c&̉a các Wm +/̉ công
*%/̣c học t)̣: c&̉a các Wm +ạt +#̣c h%/̣& 7&ả cao
PHẦN III
64́. LUẬN
Tr/n +). là một ,ố :h#ng :há: g%ả% :h#ng tr%̀nh *ô t%̉ trong "h&ôn "hổ ch#ng tr%̀nh c)́:
THIS' mà c&̣ th/̉ là nh!ng :h#ng :há: g%ả% :h#ng tr%̀nh *ô t%̉ c&̉a l#́: _0 Ngoà% nh!ng :h#ng
:há: mà tô% chX́t lọc n/& tr/n' chX́c chX́n còn nh%/̀& :h#ng :há: g%ả% "hác mà $ản th)n tô%' (o nXng
ḷc còn hạn ch/́ *à th#̀% g%an ngh%/n ć& cha nh%/̀& n/n +/̀ tà% c&̉a tô% "hông th/̉ "hông còn nh!ng
,# ,&)́t0 Ih%́nh *%̀ *)̣.' tô% r)́t mong có ,̣ +óng gó:' $ổ -&ng c&̉a các +ồng ngh%/̣: +/̉ +/̀ tà% hoàn
th%/̣n h#n
Người thực hịn
Đỗ Trung Thành
NHẬN @Á .B Đ5́NH 0I5́ 'Ủ5 .2̉ 'HUC4N M2N &5̀ >0H NH5̀ .DEỜN0
*******************************************
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang 11
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
******************************
*******************************
Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nộ i trú
Trang 1%

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ ****************************** – Phương pháp nghiên cứu lý luận – Phương pháp khảo sát thực tiễn – Phương pháp phân tích – Phương pháp tổng hợp – Phương pháp khái quát hóa – Phương pháp quan sát – Phương pháp kiểm tra – Phương pháp tổng kết kinh nghiệm VI. Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ 1. kể cả những học sinh tham gia trong hai đội tuyển thì những dạng phương trình vô tỉ cũng là một dạng toán mới. Với điều kiện x ≥ 2.2009 VII. Phương pháp nâng lên lũy thừa g(x) ≥ 0 a) Dạng 1: f (x) = g(x) ⇔  2 f (x) = [g(x)] Ví dụ. tôi đã thực hiện việc khảo sát môn toán trên 33 học sinh của lớp 9B. qua quá trình bồi dưỡng. Giới hạn của đề tài Đề tài được sử dụng trong việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp. chọn lọc trực tiếp. Giải phương trình: x + 3 = 5 − x − 2 (2) Giải. Trong quá trình giải toán học sinh còn rất lúng túng. Ta có: ******************************* Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nội trú Trang 2 . Khảo sát tình hình thực tế Năm học 2008 – 2009.2008 đến ngày 30. phương trình vô tỉ là một trong những dạng phương trình khó. Thời gian nghiên cứu Đề tài được thực hiện từ ngày 05. Đây là một cơ hội rất tốt để tôi thực hiện đề tài này.3. Kết quả thu được như sau: Giỏi: 10 em Khá: 12 em Trung bình: 11 em Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán do tôi phụ trách đầu tháng 7 gồm 14 học sinh. Thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hai môn Toán và giải toán trên máy tính cầm tay. với đối tượng là những học sinh giỏi bộ môn Toán PHẦN II NỘI DUNG ĐỀ TÀI I.09. Giải phương trình: x + 1 = x − 1 (1) x ≥ 1 x ≥ 1 x ≥ 1  ⇔ 2 ⇔ Giải: (1) ⇔   x + 1 = x − 1  x − 3x = 0 x = 3  Vậy: phương trình đã cho có một nghiệm x = 3 b) Dạng 2: f (x) + g(x) = h(x) Ví dụ. Trước khi bồi dưỡng học sinh giỏi. tôi được Phòng giáo dục & đào tạo Lục Yên phân công tăng cường về Trường THCS Dân tộc Nội trú. Tôi đã chọn ra được 8 em vào đầu tháng 9 để tiếp tục bồi dưỡng cho các em trong năm học này Đội tuyển học sinh giỏi môn giải toán trên máy tính cầm tay do tôi phụ trách và chọn lọc từ đầu tháng 9 gồm 11 em II.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->