P. 1
qui tắc tính đạo hàm

qui tắc tính đạo hàm

4.67

|Views: 45,902|Likes:
Được xuất bản bởitlxhanh

More info:

Published by: tlxhanh on Nov 20, 2007
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

Tiết 1,2,3: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

I/ Mục tiêu:
1/ Về kiến thc: Giúp học sinh
- Hiểu cách chứng minh các quy tắc tính đ! h"m c#$ t%ng, tích các h"m s&'
- (ắm đ)*c đ+nh ngh,$ -. h"m s& h*p , đ+nh /0 -. c1ng thức tính đ! h"m c#$ h"m s& h*p t2 đ3
4út 4$ c1ng thức tính đ! h"m c#$ h"m s& h*p y5 u
n
678 -" y 5
8 6x u
'
- (h9 h$i :;ng t3m tắc -. đ! h"m c#$ m<t s& h"m s& th)=ng g>p -" quy tắc tính đ! h"m c#$
t%ng, hi?u, tích, th)@ng , h"m h*p'
!/ "# n$n%:
- Giúp học sinh -An BCng th"nh th! các quy tắc tính đ! h"m -" h$i c1ng thức tính đ! h"m c#$
h"m s& h*p
y5 u
n
678 -" y 5
8 6x u
'
&/ Về t' (u)* th+i ,-:
- DEn /uy?n đ)*c các FG nHng t) Buy /!gic -" các đức tính cIn thAn , chính 7ác'
II/ Chu.n /0:
1/ 1i+2 3iên: J;ng phC -" giá! án'
!/ H4c 5inh: Kiến thức cL
III/ 6h'7n% 8h+8 (9) : h4c:
M"m th!i, nNu -On đ. đ$n 7Pn h!t đ<ng nh3m'
IV/ Tiến t;<nh (9) h4c:
Tiết 1:
1/ =n ,0nh >?8:
!/ "i@A t;B: (hắc /i c1ng thức 6c8
Q
5 RS 678
Q
5 R S 67
n
8
Q
5 R S 6 x 8
Q
5 R S
áp BCng tính đ! h"m h"m s& y 5 7
T
S y 5 x '
&/ CDi A?i:
H29t ,-n% cEB 1i+2 3iên H29t ,-n% cEB H4c 5inh N-i (un% F T;<nh chiếu
H Đ1: H<nh thDnh cGn% thc
tHnh ,92 hDA cEB t=n% I hiJuK
hBi hDA 5L
- T4!ng tiết t4)9c t$ đU 7Vy BWng
đ)*c c1ng thXức tính đ! h"m c#$
các h"m s& đ@n gi;n nh) t2 đ+nh
ngh,$ t$ tính đ)*c đ! h"m h"m
s& y 5 7
T
-" y 5 x ' Yi?u đ&i
-9i h"m s& y 5 7
T
Z x t$ c3 thể
tính
đ)*c Fh1ng R JVy gi= chúng t$
c[ng đi t\m c1ng thứcR
Z (ếu đ>t u678 5 7
T
, -678 5 x
th\ h"m s& t4] th"nh :
y 5 u678 Z -678
- (hắc /i các :)9c tính đ! h"m
:^ng đ+nh ngh,$
- H)9ng B_n học sinh thWc hi?n
1/ Đ92 hDA cEB t=n% hB)
hiJu hBi hDA 5L:
6u Z -8
Q
5 u
Q
Z -
Q
'
6u ` -8
Q
5 u
Q
` -
Q

a] 4<ng:
6 u Z - Z '''Z b8
Q
5 u
Q
Z -
Q
Z'''Z
b
QZ
cí BC: Tính đ! h"m c#$ các
h"m s& s$u:
t2ng :)9c
H1: dh! 7 s& gi$ ∆ 7 t$ c3 s& gi$
∆ y 5 R
ZeNu cfu học sinh thWc hi?n t2ng
:)9c tiếp thP! nh) tính
x
y
x


> − ∆
/im
g
Z Kết /uAn /i c1ng thức tính y
Q
5
u
Q
678 Z -
Q
678'
H2: T)@ng tW nh) cách 7Vy BWng
nh) t4Nn t$ c3 thể 4út 4$ c1ng
thức tính đ! h"m ch! h$i h"m s&
:
y 5 u678 - -678 Fh1ng R d1ng
thức nh) thế n"! R
Z Gc t%ng Fết /i h$i c1ng thức
-" ghi /i h$i c1ng thức thu gọn
t4Nn
:;ng
- dh! Hh 4út 4$ c1ng thức tính
đ! h"m m] 4<ng'
- Gc ghi Fết qu; /Nn :;ng'
- dh! Hh h!t đ<ng nh3m thWc
hi?n H1 ] hGK'
Z dhi$ /"m i nh3m 62 nh3m /"m
cVu $, 2 nh3m /"m cVu :8
HĐ!: 1i?i thiJu ,92 hDA cEB
tHch hBi hDA 5L :
- Gi9i thi?u đ+nh /í 2 -. c1ng thức
tính đ! h"m c#$ tích h$i h"m s& '
- H B_n Hh chứng minh
- M>t j678 5 u678'-678
Z dh! Hh tính s& gi$ ∆ y
Z HB_n tính đ)*c:
∆ y 5
v u x u v x v u ∆ ∆ + ∆ + ∆ ' 8 6 ' 8 6 '
- (ghP, hiểu -" thWc hi?n
nhi?m -C
- T4; /=i cVu hki
- Ghi nhAn h$i c1ng thức
- Mọc đ+nh /0 ] sgF
Z Tính
y ∆
'
Z Tính
x
y
x


> − ∆
/im
g
Z Kết /uAn
$l y 5 7
T
- x Z3
:l y 5 7 Z x - i'
!/ Đ92 hDA cEB tHch hBi hDA
5L :
6u'-8
Q
5 u
Q
- Z -
Q
u'
6Fu8
Q
5 Fu
Q

dhứng minh' 6sgF8
M/ CNn% cL: - (hắc /i c1ng thức tính đ! h"m c#$ t%ng , hi?u, tích
- Y"m các :"i tAp:
1l Tính y
Q
638 :iết y 5 7
3
` 27 Z 1'
2l Tính yQ618 :iết y 5 27
T
` 27 Z 3
Tiết !:
mcl Tiến t4\nh By học:
1/ =n ,0nh >?8:
!/ "i@A t;B: - (Nu c1ng thức tính đ! h"m c#$ t%ng, hi?u, tích'
- áp BCng tính đ! h"m c#$ h"m s& y 5 x - 7
T
Z
1gg
1
&/ CDi A?i:
H29t ,-n% cEB 1i+2 3iên H29t ,-n% cEB H4c 5inh N-i (un% F T;<nh chiếu
O M+nh h)9ng ch! Hh thWc
hi?n -í BC
] -í BC $, : t$ c3 thể nhVn
-"! th"nh t%ng -" áp BCng
c1ng thức tính đ! h"m c#$
t%ng để tính 6đU /uy?n tAp ]
tiết t4)9c 8 '(g!"i 4$ T$ c3
thể B[ng c1ng thức tính đ!
h"m c#$ tích để tính '
5n eNu cfu Hh t4\nh :"y /=i
gi;i h$i cVu $, :'
- dVu c: t$ đ>t u 5 8 1 6 + x x S
- 5 i ` 7
2

5n eNu cfu Hh áp BCng
c1ng thức để tính
o Giá! -iNn t4\nh :"y :"i
gi;i'
- T2 -í BC t4Nn B_n Bắt Hh đi
đến c1ng thức 6u'-' b8
Q

HĐ&: Tiế8 cPn cGn% thc
,92 hDA cEB A-t th'7n% :
dh! h"m s& y 5
3 i
2
− x
x
H1: H"m s& c3 Bng th)@ng
c#$ h$i h"m s& n"! R
H2: H"m s& t4] th"nh y 5
8 6
8 6
x v
x u
' T\m c1ng thức tính
đ! h"m c#$ n3R
] -í BC t4Nn t$ Fh1ng thể áp
BCng c1ng thức đ! h"m c#$
t%ng, hi?u, tích 5n d1ng
thức đ! h"m c#$ th)@ng
p


v
u
eNu cfu Hh áp BCng c1ng
thức để thWc hi?n -í BC t4Nn'
Tính đ)*c:
$l y
Q
5 678
Q
'67
2
Z 18 Z 67
2
Z 18'7
5'''
5 37
2
Z 1'
:l y
Q
5 627
2
8
Q
6 8 1 − x Z6 x - 18
Q
27
2
5 ''' 5 T7 x '
cl áp BCng đ)*c:
y
Q
5 q 8 1 6 + x x r
Q
'6i ` 7
2
8 Z
6i ` 7
2
8'67Z18' x 5 '''
Ghi chsp :"i gi;i
u 5 27 S - 5 i7 - 3
ThP! Bti để tiếp thu Fiến thức'
- T4\nh :"y đ)*c:
$l y
Q
5
2
p p
8 3 i 6
2 ' 8 3 i 6 8 3 i '6 8 2 6

− + −
x
x x x x
5
2
8 3 i 6
u


x
:l y
Q
5
2 2
p p
1 1 ' ' 8 1 6
x x
x x −
=

cl y
Q
5
2 2
p 2 2 p
8 T 2 6
1 ' 8 T 2 6 8 T 2 '6 8 1 6
+
+ − +
x
x x
5
2 2
8 T 2 6
i
+

x
x
VH (ụ: Tính đ! h"m c#$
các h"m s& s$u:
$l y 5 767
2
Z18'
:l y 5 27
2
6 8 1 − x ' 67ng8
cl y 5 8 i 86 1 6
2
x x x − + '
67ng8
d1ng thức:6u'-' b8
Q
5
uQ'-'bZ u'-Q'bZu'-' b
Q
&/ Đ92 hDA cEB th'7n%
hBi hDA 5L:
8 g 6
' '
2
p p
p


= 

v
v
u v v u
v
u
cí BC: Tính đ! h"m c#$
các h"m s& s$u:
$l y 5
3 i
2
− x
x
:l y 5
x
1
'
cl y 5
T 2
1
2
+ x
H? qu;:
8 g 6
1 1
2
p


= 

x
x x
'
8 g 6
1
2
p
p


= 

u
u
u
u
T2 đ3 đ)$ đến H? qu;
R
1
p
= 

x
R
1
p
= 

u
H!t đ<ng nh3m: dhi$ /9p
th"nh u nh3m để th;! /uAn
Z Gọi đi Bi?n 3 nh3m t4\nh
:"y /=i gi;i '
Z Gọi đi Bi?n 3 nh3m cvn
/i để nhAn 7st -" :% sung
6 nếu cfn thiết8'
2
p
1 1
x x

= 

'
2
p
p
1
u
u
u

= 

- ThWc hi?n yNu cfu
cí BC: Tính đ! h"m c#$
các h"m s& s$u:6:;ng phC8
$l y 5
x
x x 2 3 T
2 i
+ −
:l y 5
1
1 2
2
+
+ −
x
x x
cl y 5 67ZT8
2
'
M/ CNn% cL: - (hắc /i c1ng thức đ! h"m c#$ tích, th)@ng -" h? qu; '
- Y"m :"i tAp nh$nh: tính đ! h"m c#$ các h"m s& s$u:
$l y 5
mx
x
x
− +
T
1
T
6 m: h^ng s&8
:l y 5
2
8 1 6
2
+ x
'
cl y 5 67 Z28
2
62- 78'
Tiết &:
H29t ,-n% cEB 1i+2 3iên H29t ,-n% cEB H4c 5inh N-i (un%Q T;<nh chiếu
(Nu -On đ.: dh! h$i h"m s&: u
5 u678 5 7
2
Z 37 Z1 -" y 5 j6u8
5 u
3

- Th$y :iến u :]i u678 -"! j6u8
- H"m s& y678 5 67
2
Z37 Z18
3
đ)*c gọi /" h"m h*p c#$ h"m
s& j qu$ :iến t4ung gi$n u
- (Nu đ+nh ngh,$ -" ch! Hh
đọc /i -"i /fn'
HĐM:
1l dh! j6u8 5 u S u678 5 7 ` 1
- T\m h"m h*p y 5 jqu678 r 5 R
- T\m tAp 7ác đ+nh
H"m s& y 5 j6u8 5 jqu678 r
5 67
3
Z 37 Z 18
3

-ThWc hi?n -" t4; /=i'
M/ Đ92 hDA cEB hDA 5L hR8:
1/ "h+i niJA cEB hDA 5L
hR8:
dh! h$i h"m s& u 5 u678 -" y 5
j6u8 ' th$y u :]i u678 -"! h"m
s& j6u8 đ)*c y 5 jqu678 r gọi /"
h"m s& h*p c#$ h"m s& j qu$
:iến t4ung gi$n u
cw:
j6u8 5 u
u678 5 7 ` 1 5n jqu678 r 5
1 − x
2l dh! y 5 sin627 Z38 c3 mi.n
7ác đ+nh D /" h"m h*p' T\m
h"m u678 -" j6u8
- M>t -On đ. : Tính đ! h"m
c#$ h"m s& y 5 67
3
Z 37 Z 18
3
6h"m s& h*p8
- Mể gi;i :"i t!án t$ th2$ nhAn
đ+nh /0 s$u
- T4\nh :"y đ+nh /0'
- T2 h"m s& y 5 67
3
Z 37 Z 18
3
chx 4$ h"m s& u678 -" j6u8 '
- Tính u
Q
678 -" j
Q
6u8
- cAn BCng c1ng thức tính
=
p
x
y
j
Q
qu678 r
- dh! u 5 u678 -" j6u8 5 u
n
c3
h"m s& h*p /" y 5 jqu678 r 5
qu678 r
n

- Tính y
Q
678
- HB_n Hh
HĐS: H<nh thDnh cGn% thc:
dh! h"m s& y 5
8 6x u
/" h"m
h*p c#$ h"m s& j -" h"m t4ung
gi$n u5 u678 ' T\m h"m s& j'
- Gi; sy u678 c3 đ! h"m t4Nn z
6u678 n g S 7

z 8 ' T\m đ!
h"m c#$ h"m s& y 5
8 6x u
- G*i 0 :
Z M! h"m c#$ u 5 u678 /"
u
Q
678'
Z M! h"m c#$ y 5 j6u8 /"
x 2
1
- Tính đ! h"m c#$ h"m s&
s$u:
y 5 { 3
2 i
+ − x x
T4; /=i:
u678 5 7
3
Z 37 Z1 S j 6u8 5 u
3

u
Q
678 5 27 Z 3S j
Q
6u8 5 3u
2

y
Q
678 5 367
3
Z 37 Z 18
2
'627 Z
38
Tính:
' u
Q
5 u
Q
678 S y
Q
5 j
Q
6u8 5 j
Q
qu678
r
' j
Q
678 5 n'u
n-1
' u
Q
678
5 n' qu678 r
n-1
'u
Q
678
' y 5 jqur 5 u
y
Q
678 5 j
Q
6u8'u
Q
6785
8 6 '
2
1
p
x u
u
5
8 6 '
8 6 2
1
p
x u
x u
- ThWc hi?n -" t4\nh :"y
!/ C+ch tHnh ,92 hDA cEB
hDA 5L hR8:
(ếu u 5 u678 c3 đ! h"m ti 7
/" u
Q
678 -" h"m s& y 5 j6u8 c3
đ! h"m ti u /" j
Q
6u8 th\: y
Q
678
5 j
Q
6u8 'u
Q
678
y 5 u
n
678 5n y
Q
5 qu
n
678 r
Q

5 n'u
Q
678'u
n-
1
678
( ) g S
2
p
p
> = u
u
u
u
cw:
( ) ( )
u
u
u x x
2
{ 3
p
p
p
2 i
= = + −
5
{ 3 2
u i
2 i
3
+ −

x x
x x
J;ng đ! h"m: hGK
M/ CNn% cL: H? th&ng /i :;ng đ! h"m
S/ TUn ( v: (ắm -|ng /0 thuyết -" /"m :"i tAp 1},2g t4!ng sgF'
MV TWXN ĐY "IZM TWV 1 TI[T
I Ch'7n% IV: 1i?i h9nK
(Dnh ch2 ch'7n% t;<nh n\n% cB2
H<nh thc t;]c n%hiJA h2Dn t2Dn
NC TH VTCT VTCC TC^N1
T_) 5L c` %i?i h9n 1aC 1aC
T_) 5L c` %i?i h9n hbu h9n 1aC 1aC 1Đ" 1aC &aCc1Đ"
T_) 5L c` %i?i h9n 3G cdc 1aC 1aC 1aC &aC
Đ0nh n%heB 3D A-t 5L ,0nh
>f
1aC 1aC !aC
1i?i h9n A-t /ên 1aC 1aC !aC
Qui t]c t<A %i?i h9n 3G cdc 1aC !1Đ 1aC !aCc!1Đ
C+c (9n% 3G ,0nh !aC !aC 1aC SaC
HDA 5L >iên tục 1aC 1aCc1Đg 1aC &aCc1Đg
T=n% c-n% haC iaCc!1Đc1Đg iaCc1Đ" !aC
T=n% ,i@A !jk &ji !jk ljk
ĐY "IZM TWV 1 TI[T IMS 6hmtK
1l Yim 6 -2n
3
Z 3n Z T8 :^ng :
~l Z

' Jl -

' dl -2' wl 2'
2l Yim
1 2
1 3

+
n
n
:^ng:
~l Z

' Jl -

' dl
2
3
' wl g
3l Yim 6 T Z
n
n
3
8 1 6−
8 :^ng :
~l T' Jl g' dl
3
1u
' wlZ

'
il Yim 76 1 -
x
1
8 :^ng:
~l g' Jl 1' dl -1' wl 2'
Tl Yim
8 2 86 1 6
1
+ + n n
:^ng :
~l g' Jl 1' dl
2
1
' wlZ

'
ul Yim
1 3
3 T
2
2

+ −
n
n n
:^ng:
~l
3
1
' Jl g' dl -1' wlZ

'
{l Yim
n
n
3 1
1 2
2

+
:^ng:
~l 2' Jl 2 ' dl
3
2
' wl -
3
2
'
•l Yim
n n
n
2 3
3 ' 2
+
:^ng:
~l u' Jl i' dl 2' Bl 1'
}l Mi.n -"! ch% t4&ng để đ)*c m?nh đ. đúng:
T%ng c#$ cOp s& nhVn: 1,
3
1
,
2
3
1
,''',
n
3
1
,''' :^ng'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1gl
2 3
2
1
2
x x
x x
Lim
x
+
− −
− > −
:^ng:
~l g' Jl 1' dl 3' wl -3'
11l
1
2 3
2
1

− +
+
> −
x
x x
Lim
x
:^ng:
~l -
2
T
' Jl -

T
' dl

{ −
' wl
2
{ −
'
12l
3
3
3> −
x
x
Lim
x
:^ng:
~l 1' Jl -1' dl Z

' wl -

'
13l
2
2
2
2

− +

> −
x
x x
Lim
x
:^ng:
~l 1' Jl g' dl Z

' wl -

'
1il (&i các cVu s$u:
~l
2
1 2
2

+
+
> −
x
x
Lim
x
$l -

Jl
2
1 2
2

+

> −
x
x
Lim
x
:l Z

cl 1'
Bl -1'
1Tl
12 3 2
2
+ −
+ ∞ > −
x x Lim
x
:^ng:
~l 2 ' Jl - 2 ' dl Z

' wl -

'
1ul
3 {
2
2
− +

> −
x
x
Lim
x
:^ng:
~l u' Jl -u' dl -
3
2
' wl -1'
1{l
8 T u 6
2
x x x Lim
x
+ + +
− ∞ > −
:^ng:
~lZ

' Jl -

' dl -3' wl 3'
1•l
2
3
1
1
8 1 6
x
x
x Lim
x

+
− > −
:^ng:
~lZ

' Jl -

' dl 1' wl g'
1}l
x x
x
Lim
x
2

2
3
2


+
> −
:^ng:
~lZ

' Jl -

' dl 1' wl i'
2gl
3 T
1 3 2
2 T
3
+ −
+ +
− ∞ > −
x x
x x
x Lim
x
:^ng:
~lZ

' Jl -

' dl 1' wl i'
21l Kh!$nh t4vn ch| M h!>c ch| h nếu m?nh đ. s$u đVy t)@ng ứng đúng h!>c s$i : M h
7
2
- 37 Z 2
H"m s& j678 5 7 ` 1 nếu 7

1
1 n ếu 7 5 1 S /i Nn t Cc t i 7 5 1
22l H"m s& n"! s$u đVy /iNn tCc ti mọi điểm 7

D
~l y 5 7
3
Z T7
2
` 1' Jl y 5
1
2 3
2
2
+
+ −
x
x x
' dl y 5 sin7' wl TOt c; đ.u đúng'
23l H"m s& y 5
2
1 x − /":
~l YiNn tCcl 6-1S18' Jl YiNn tCclq-1S1r' dl YiNn tCc t4Nn D' wl Gián đ!n ti 7 5 1'
2il T\m $ để h"m s& s$u /iNn tCc ti điểm 7 5 2
7
2
` u7 ZT
j678 5 7
2
` 7 nếu 7

1
$ Z T7 nếu 7 5 1
~l -}' Jl -T' dl -1, wl 1'
Hết'
Máp án € :iểu điểm: a•i cVu đúng ch! g,i đ' DiNng cVu 1i đúng ch! g,• đ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B D A C A A D C 3/2 D C B
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D A->b
B->a
C B C D A D B D B A

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->