MUC LUC

----
Muc luc
Loi cam on
LÒI MO DAU
1. Li do chon dê tai
. Muc dich nghiên cuu
. Nhiêm vu nghiên cuu
. Phuong phap nghiên cuu
. Pham vi nghiên cuu
I. BÓI CANH LICH SU CUA CUOC KHÁNG CHIEN
1. Bôi canh dât nuoc
. Bôi canh quôc tê
. thu chinh cua cach mang miên Nam la dê quôc Mÿ voi chinh sach
thuc dân moi
II. NGHE THUAT LÄNH DAO CUA DANG TRONG KHÁNG CHIEN
CHÓNG MY CUU NUÓC (19-197
1. iêm chê Dê quôc Mÿ dê tháng chung môt cach co loi nhât
1.1 iêm chê Mÿ châm dua quân vao truc tiêp tiên hanh chiên tranh xâm
luoc nuoc ta
1.2 iêm chê dê quôc Mÿ leo thang chiên tranh tung buoc
1.3 iêm chê chiên luoc "chiên tranh cuc bô" cua dê quôc Mÿ trên pham
vi chiên truong miên Nam
2. Biêt gianh tháng loi tung buoc
3. Sang tao nhiêu cach danh, cach tháng dê quôc Mÿ
4. Tô chuc va chi dao phôi hop chát chë cach mang hai miên
5. Doan kêt va tranh thu su giup dõ quôc tê cao nhât
III. Ý NGHÎA LICH SU VÀ BÀI HOC KINH NGHIEM CUA CUOC
KHÁNG CHIEN CHÓNG MY CUU NUÓC (19-197
1. Y nghia lich su cua cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc (1954-1975
2. Bai hoc kinh nghiêm cua cuôc khang chiên chông Mÿ (1954-1975
KET LUAN
Muc luc tham khao
LÒI CAM ON
LÒI MO DAU
1. Lí do chon dê tài
Cac cuôc chiên tranh di qua dê lai bao dau thuong va mât mat. Ai cùng biêt
hâu qua chiên tranh la to lon biêt bao. Song, không phai dât nuoc nao cùng co
quyên chon cho minh nên hoa binh, tu do. Co nhung luc ho không muôn chiên
tranh, nhung ho buôc phai chiên dâu cho nên dôc lâp nuoc nha. Va Viêt Nam -
dât nuoc chung ta roi vao tinh thê do.
Hai cuôc khang chiên chông Phap va Mÿ di qua, chung ta không khoi kinh
hoang truoc nhung con sô thiêt hai ca vê nguoi va cua. Bây gio chung ta dang
huong nên hoa binh, dôc lâp, nhung diêu do không co nghia la chung ta quên
qua khu, boi lë không co qua khu së không co hiên tai va tuong lai.
Chung ta dã chiên dâu anh dùng trong cac cuôc khang chiên. Chung ta co
nhung nguoi lãnh dao tai gioi, chung ta co Dang lãnh dao tai tinh, chung ta co su
doan kêt dông long cua dân tôc va chung ta dã chiên tháng.
Co rât nhiêu yêu tô dê tao nên tháng loi v vang trong cac cuôc khang chiên
chông Phap va Mÿ, nhung o dây tôi xin nêu ra môt trong nhung nguyên nhân
dân dên tháng loi trong cac cuôc khang chiên la 'nghê thuât lãnh dao¨. Co thê
noi vui: 'Lãnh dao la môt nghê thuât va nguoi lãnh dao la môt nghê si¨, ho phai
cân nhác, sang tao dê dua ra nhung sach luoc, chiên luoc vao cac thoi diêm khac
nhau, nhám dem dên chiên tháng ma it tôn hai nhât.
Nguoi xua co câu 'nuoc không co vua nhu rán mât dâu¨ dê noi rõ tâm quan
trong cua nguoi dung dâu dât nuoc. O nuoc ta cùng vây, tu khi con chiên tranh
cho dên luc hoa binh thi Dang Công San Viêt Nam luôn giu môt vai tro cuc ki
quan trong trong tât ca cac linh vuc cua dât nuoc. Bây gio tôi së huong cac ban
vao qua khu, vao thoi ki khang chiên chông Mÿ dê cung phân tich nghê thuât
lãnh dao cua Dang trong cuôc khang chiên chông Mÿ.
Xuât phat tu nhung vân dê noi trên, tôi dã chon dê tai: 'Nghê thuât lãnh dao
cua Dang trong cuôc kháng chiên chông Mÿ (19 - 197¨.
.Muc dích nghiên cúu
Dê tai duoc nghiên cuu nhám muc dich tim hiêu qua khu hao hung cua dân
tôc, ôn lai truyên thông dâu tranh giu nuoc cua cha ông ta va hon hêt la lam rõ
tâm quan trong cua Dang Công San Viêt Nam trong viêc lãnh dao nhân dân dâu
tranh gianh dôc lâp dân tôc. Tu do khoi goi long yêu nuoc, long trung thanh voi
Dang va rut ra nhung kinh nghiêm qui bau tu nghê thuât lãnh dao cua Dang
trong khang chiên chông Mÿ.
.Nhiêm vu nghiên cúu
1. Nghiên cuu tinh hinh dât nuoc trong giai doan 1954-1975.
2. Phân tich nghê thuât lãnh dao cua Dang trong cuôc khang chiên chông
Mÿ(1954 -1975.
3. Bai hoc kinh nghiêm.
. Phuong pháp nghiên cúu
- Phuong phap tro chuvên: trao dôi, tham khao va ghi nhân y kiên cua cac ban,
thây cô.
- Phuong phap dţc sach va tai liêu: dua vao môt sô bai tiêu luân dê biêt duoc
câu truc, cach hanh ván cua môt bai nghiên cuu va con dua vao cac tai liêu liên
quan trên sach, bao, tap chi, internet.
. Pham vi nghiên cúu
Chi nghiên cuu nghê thuât lãnh dao cua Dang trong giai doan cuôc khang
chiên chông Mÿ (1954-1975 o Viêt Nam (không nghiên cuu sâu vân dê trên
pham vi thê gioi va trong cac cuôc khang chiên khac.
BÓI CANH LICH SU CUA CUOC KHÁNG CHIEN
1.Bôi canh dât nuóc

1.1) Cuũc khang chiśn chŧng Mv. cųu nuūc cua nhan dan ů miŝn Nam
(1954-975) la sŻ tiśp tuc cuũc cach mang dan tũc dan chu nhan dan duūi sŻ
lành dʼno cua Ðang.

Tu khi ra doi (3-2-1930, Dang ta dã chi rõ: dât nuoc ta vôn la môt Tô quôc
thông nhât va nhân dân ta co truyên thông doan kêt chông ngoai xâm bao vê
bo cõi va cung nhau xây dung dât nuoc. Nhung tu khi thuc dân Phap xâm
luoc, chung dã cung bon vua quan phong kiên dâu hang, thông tri nhân dân
ta, xã hôi Viêt Nam thanh môt xã hôi thuôc dia nua phong kiên, voi hai mâu
thuân co ban: mâu thuân giua toan thê dân tôc ta voi dê quôc xâm luoc va
mâu thuân giua nhân dân ta, ma chu yêu la nông dân, voi giai câp dia chu
phong kiên. Dang ta ganh vac su mênh lãnh dao dân tôc giai quyêt hai mâu
thuân trên la thuc hiên hai nhiêm vu cua cuôc cach mang dân tôc dân chu
nhân dân: chông dê quôc xâm luoc, gianh dôc lâp thông nhât Tô quôc va
chông phong kiên, gianh lai ruông dât cho nông dân.

Thang 7-1954, miên Bác duoc giai phong, nhung miên Nam con duoi ach
thông tri cua dê quôc va bon tay sai. Dê quôc Mÿ hât cáng thuc dân Phap,
cung bon tay sai Ngô Dinh Diêm tiêp tuc thông tri nhân dân ta o miên Nam,
hai mâu thuân co ban trên vân tôn tai va dât nuoc tam thoi bi chia cát. Nhân
dân ta tiên hanh khang chiên chông dê quôc Mÿ va bon tay sai la tiêp tuc
cuôc cach mang dã duoc tiên hanh duoi su lãnh dao cua Dang tu dâu nàm
1930, nhám hoan thanh su nghiêp gianh dôc lâp dân tôc va thông nhât Tô
quôc dê tiên lên xây dung chu nghia xã hôi. Dây la su tiêp nôi lich su tât yêu.
Dung nhu Dang ta dã kháng dinh tai Dai hôi tân thu III (thang 9-1960:
"Cuôc dâu tranh cach mang cua nhân dân miên Nam la su tiêp tuc cac cuôc
khoi nghia Nam , khoi nghia Ba to, tông khoi nghia thang Tam va cuôc
khang chiên truong k cua nhân dân ta trong diêu kiên moi cua lich su". Tu
bôi canh lich su chiên dâu va chiên tháng ây, nhân dân ta o miên Nam buoc
vao cuôc khang chiên chông dê quôc Mÿ xâm luoc voi tu thê cua nguoi chiên
tháng va dã kê thua duoc nhiêu kinh nghiêm quy bau cua Cach mang thang
Tam va khang chiên chông thuc dân Phap. Do cùng la nhân tô bao dam tháng
loi cua cach mang miên Nam. Dông chi Lê Duân noi: Chung ta tháng Mÿ la
nho co nhung kinh nghiêm quy bau cua Cach mang thang Tam va 9 nàm
khang chiên chông Phap. hông co Cach mang thang Tam, không co 9 nàm
khang chiên chông Phap thi không thê co tháng loi cua khang chiên chông
Mÿ.

1.2) Cuũc khang chiśn chŧng Mv cųu nuūc diên ra trong diŝu kiên dat nuūc
bš chia lam hai miŝn. phai tiśn hanh dong thŭi hai chiśn luoc cach mʼnng
khac nhau duūi sŻ lành dʼno thŧng nhat cua Ðang.

Dây la dác diêm lon nhât va cùng la net dôc dao cua cach mang nuoc ta tu
thang 7 nàm 1954 dên thang 5 nàm 1975.

Trong suôt thoi gian do viêc hoach dinh duong lôi chiên luoc va sach luoc
cach mang cua Dang phai phan anh rõ dác diêm lon nay. Tu muc tiêu chung
cua cach mang ca nuoc va muc tiêu cu thê cua tung miên dên nhung vân dê
chu truong, sach luoc va phuong phap tiên hanh phai phu hop voi dác diêm
trên va sat dung voi diêu kiên lich su cu thê cua tung miên. Dông thoi, phai
xac dinh rõ vi tri cach mang tung miên va môi quan hê khàng khit giua cach
mang hai miên trong thê chiên luoc chung cua ca nuoc.

Dai hôi dai biêu toan quôc lân thu III cua Dang (9-1960, xac dinh duong lôi
cach mang cua nuoc ta:
- Môt la, tiên hanh cach mang xã hôi chu nghia o miên Bác.
- Hai la, giai phong miên Nam khoi ach thông tri cua dê quôc Mÿ va bon tay
sai, thuc hiên thông nhât nuoc nha, hoan thanh dôc lâp va dân chu trong ca
nuoc.

Hai nhiêm vu chiên luoc ây co quan hê mât thiêt voi nhau va co tac dung
thuc dây lân nhau.

Vê vi tri chiên luoc cach mang cua tung miên, Dang ta xac dinh: miên Bác la
càn cu dia chung cua cach mang ca nuoc va su nghiêp cach mang xã hôi chu
nghia o miên Bác co vai tro quyêt dinh nhât dôi voi su phat triên cach mang
ca nuoc.

Cach mang miên Nam co tac dung quyêt dinh truc tiêp dôi voi su nghiêp giai
phong miên Nam khoi ach thông tri cua dê quôc Mÿ va tay sai. Thông qua
thuc hiên nhiêm vu cach mang o môi miên ma gop phân thuc hiên nhiêm vu
chung cua ca nuoc la hoan thanh dôc lâp, thông nhât dât nuoc.

Viêc xac dinh duong lôi cach mang tiên hanh dông thoi hai chiên luoc cach
mang khac nhau o hai miên la net dôc dao, chua co tiên lê trong lich su, la
thanh công lon cua Dang ta.

Do la duong lôi duy nhât dung, biêu hiên tinh thân dôc lâp tu chu, sang tao
cua Dang ta.

Miên Bác hoan toan giai phong, tiên hanh cach mang xã hôi chu nghia va la
hâu phuong lon cua ca nuoc, dã tao cho cach mang miên Nam co diêu kiên
thuân loi moi khac hán cac thoi k lich su truoc dây. Do la môt nguyên nhân
chu yêu dê cach mang miên Nam danh tháng dê quôc Mÿ va tay sai.

Trên thuc tê, viêc tiên hanh dông thoi hai chiên luoc cach mang khac nhau
trên hai miên Nam - Bác cháng nhung không mâu thuân, ma lai tung buoc
dua cach mang hai miên cung phat triên, cung di lên trong thê tuong hô, thuc
dây nhau phat triên, tao ra suc manh tông hop danh tháng hoan toan dê quôc
Mÿ xâm luoc va chê dô tay sai cua chung, giai phong miên Nam, thông nhât
Tô quôc.

. Bôi canh quôc tê.

Hê thông xã hôi chu nghia thê gioi luc nay dang o thoi k phat triên manh
më, co tac dông to lon toi qua trinh phat triên cua thê gioi. Hê thông xã hôi
chu nghia thê gioi nôi liên tu châu a sang châu Âu, không ngung phat triên va
cung cô vê moi mát. Nêu miên Bác la hâu phuong truc tiêp cho cach mang
miên Nam, thi hê thông xã hôi chu nghia thê gioi luc nay nôi liên voi miên
Bác xã hôi chu nghia cua Viêt Nam la hâu phuong rông lon dang tin cây, môt
thuân loi chua bao gio co dôi voi cach mang nuoc ta.

Cung voi su lon manh cua hê thông xã hôi chu nghia thê gioi, phong traon
giai phong dân tôc cuôn cuôn dâng cao o châu a châu Phi va châu Mÿ latinh,
hê thông thuôc dia cua chu nghia dê quôc bi thu hep va di vao qua trinh tan
rã. Cuôc dâu tranh cho dân sinh, dân chu va hoa binh o cac nuoc tu ban chu
nghia phat triên rông kháp va liên tuc. So sanh luc luong trên thê gioi luc do
ngay cang thay dôi co loi cho chu nghia xã hôi, cho luc luong cach mang.
Chu nghia dê quôc tiêp tuc suy yêu va kho khàn. Cach mang thê gioi luc nay
dang o thê tiên công. Cach mang Viêt Nam dã hoa duoc vao trao luu chung
cua cach mang thê gioi.

Thoi k nay cùng cân luu y ráng, tuy chu nghia dê quôc dã suy yêu nhung
chung nao con chu nghia dê quôc thi vân con miêng dât dê xay ra chiên tranh.
Luc luong xâm luoc gây chiên chu yêu trên thê gioi la dê quôc Mÿ. Chung
dang dân dâu cac thê luc dê quôc hiêu chiên chay dua vù trang, cung cô cac
khôi liên minh quân su xâm luoc, xây dung cac càn cu quân su, phuc hôi chu
nghia phatxit o Tây Duc va quân phiêt o Nhât Ban, nhom lên nhung lo lua
chiên tranh o châu Âu va châu a, ra suc chuân bi chiên tranh moi. Nguy co
chiên tranh thê gioi vân tôn tai. Nhân dân cac nuoc dang dung truoc su de
doa hêt suc nghiêm trong cua môt cuôc chiên tranh hat nhân. Mát khac, su tan
sat va huy diêt ghê gom trong cuôc Chiên tranh thê gioi lân thu hai va hâu
qua cua no con lam cho nhiêu nguoi lo ngai va lân lôn giua chiên tranh chinh
nghia va chiên tranh phi nghia. Trong diêu kiên do dã nay sinh nhiêu tu tuong
va khuynh huong cua chu nghia xet lai, chu nghia co hôi, chu nghia dân tôc
lam cho tinh hinh thê gioi phuc tap.

Ho tuyêt dôi hoa duong lôi chung sông hoa binh, di vao phong ngu bi dông,
gây không it kho khàn cho phong trao cach mang thê gioi, dác biêt voi phong
trao giai phong dân tôc. Trong tinh hinh do, nhân dân ta tiên hanh cach mang
giai phong miên Nam, Dang va nhân dân ta phai giai quyêt thanh công môi
quan hê giua hoa binh va cach mang. Giai quyêt môi quan hê nay, doi hoi
Dang ta hêt suc sang suôt va co sach luoc dung dán. Thuc tê Dang ta dã giai
quyêt tôt môi quan hê do, gop phân bao vê hoa binh, dông thoi thuc dây su
nghiêp cach mang tiên lên hoan thanh dôc lâp dân tôc va thông nhât Tô quôc.

hi nhân dân ta tiên hanh khang chiên chông Mÿ cuu nuoc, trên thê gioi tôn
tai bôn mâu thuân chu yêu: mâu thuân giua hê thông xã hôi chu nghia thê gioi
voi cac luc luong tu ban chu nghia thê gioi; mâu thuân giua cac nuoc dê quôc
voi nhau; mâu thuân giua cac dân tôc doi dôc lâp voi cac luc luong dê quôc
thuc dân; mâu thuân giua giai câp vô san voi giai câp tu san

Dê quôc Mÿ xâm chiêmva thiêt lâp su thông tri cua chung o miên Nam nuoc
ta dã lam nay sinh va sâu sác thêm ca bôn mâu thuân trên o miên Nam. Dê
quôc Mÿ thuc hiên âm muu xâm luoc lâu dai miên Nam, biên noi dây thanh
càn cu quân su cua chung nhám ngàn chán "lan song" công san tran xuông
Dông - Nam a, va chuân bi tiên công cac nuoc xã hôi chu nghia. Mÿ tuyên bô
chiên tranh o Viêt Nam la chiên tranh hê tu tuong, giua hê tu tuong công san
voi hê tu tuong "tu do" kiêu Mÿ. Dê quôc Mÿ hât cáng thuc dân Phap, dôc
chiêm miên Nam, dây dân cac dê quôc châu Âu ra khoi Dông Nam a, chen ep
quyên loi cua tu ban thuc dân nhiêu nuoc o vung nay, cang lam cho mâu
thuân giua Mÿ voi cac dê quôc khac thêm sâu sác. Dê quôc Mÿ ap dát chu
nghia thuc dân moi o miên nam, chia cát dât nuoc ta lam cho ca dân tôc ta
mâu thuân gay gát voi chung, nhân dân ta dã dông tâm dung dây chông Mÿ
xâm luoc, kiên quyêt gianh dôc lâp dân tôc, thông nhât dât nuoc. Dê quôc Mÿ
cô xây dung o miên Nam môt giai câp tu san mai ban lam tay sai cho chung,
lam mâu thuân giua giai câp công nhân va tu ban o miên Nam cang tro nên
sâu sác. Dê phuc vu chiên tranh cua chung o miên Nam, dê quôc Mÿ boc lôt
giai câp công nhân va nhân dân lao dông Mÿ, bát ho sang miên Nam lam bia
dõ dan dê bon tu ban Mÿ thu nhung mon loi kêch xu tu cuôc chiên tranh nay.

Mÿ con lôi keo cac nuoc tay sai dô cua dô nguoi vao cuôc chiên tranh cua
chung o miên Nam. Do vây, giai câp công nhân, nhân dân lao dông Mÿ va
cac nuoc chu hâu cua Mÿ bi lôi cuôn vao cuôc chiên tranh, ngay cang mâu
thuân quyêt liêt voi tu ban Mÿ, voi cac nha câm quyên Mÿ va giai câp tu ban
cac nuoc chu hâu Mÿ, lam rung chuyên hâu phuong cua chung.

Diêu do noi lên ráng, cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc cua nhân dân ta
la cuôc dung dâu lich su mang tinh thoi dai sâu sác

. Ke thù chính cua cách mang miên Nam là dê quôc Mÿ vói chính sách
thuc dân mói.

Chông dê quôc Mÿ voi chinh sach thuc dân moi cua chung la diêm moi,
mang tinh dác trung cua cach mang miên Nam luc nay, khac cac thoi k
truoc dây cua cach mang nuoc ta la chông chu nghia thuc dân cù cua dê quôc
Phap.

Dê quôc Mÿ pha hoai Hiêp dinh Gio-ne-vo, hât cáng thuc dân Phap, dôc
chiêm miên Nam nuoc ta, biên noi dây thanh thuôc dia kiêu moi va càn cu
quân su cua chung. Tu dây, dê quôc Mÿ dã thanh k thu chu yêu va nguy
hiêm nhât cua nhân dân ta. Tu thang 7 nàm 1954, Nghi quyêt Ban châp hanh
Trung uong Dang lân thu 6 dã xac dinh: "Dê quôc Mÿ la k thu chinh cua
nhân dân yêu chuông hoa binh thê gioi va hiên dang tro thanh k thu chinh,
truc tiêp cua nhân dân Dông Duong". Do vây, trong giai doan moi phai chia
mui nhon vao dê quôc Mÿ.

Chinh sach thuc dân moi cua Mÿ la con d cua chu nghia tu ban lùng doan,
cua chinh sach dê quôc thuc dân. No ra doi trong con tông khung hoang va
truoc nguy co sup dô sau Chiên tranh thê gioi thu hai.
Dang ta nhân biêt som ban chât chu nghia thuc dân moi cua Mÿ. Nghi quyêt
9 cua Trung uong dã chi ra: "Dác diêm chu yêu cua chinh sach thuc dân la dê
quôc Mÿ không truc tiêp cai tri ma thông qua chinh quyên tay sai, dung viên
tro kinh tê va quân su dê ap buc, boc lôt nhân dân miên Nam".

Chinh sach thuc dân moi la hiên tuong moi, do vây ta chua thê hinh dung va
thây rõ, dây du ngay trong thoi gian dâu cua cuôc cach mang miên Nam. Qua
thuc tiên dâu tranh voi Mÿ, chung ta ngay cang hiêu dây du ban chât va thu
doan cua chinh sach thuc dân moi cua chung. Vê chinh tri, Mÿ không thiêt
lâp bô may thuc dân thông qua chinh quyên tay sai voi chiêu bai quôc gia,
dân chu gia hiêu. Vê quân su, Mÿ tin dung va ra suc xây dung dôi quân nguy
du manh lam luc luong chiên dâu chiên luoc cho chung. Voi ca hai mát chinh
tri va quân su nhu vây, dê quôc Mÿ nhâm môt y dô nham hiêm la khoi sâu va
lam dâm net tinh chât nôi chiên cua cuôc dâu tranh, che dây ban chât thuc
dân xâm luoc cua chung. Vê kinh tê, Mÿ dung viên tro lam công cu chu yêu
dê côt giu chê dô tay sai o miên Nam di vao con duong phat triên tu ban chu
nghia, dôi lâp voi miên Bác, chia cát lâu dai nuoc ta. Vê vàn hoa - xã hôi,
chung ra suc du nhâp lôi sông Mÿ, vàn hoa Mÿ, hong lam mât di tât ca nhung
gi la tinh hoa, truyên thông dân tôc ta.

Ngay cang hiêu sâu sác ban chât va thu doan xao quyêt cua chinh sach thuc
dân moi cua Mÿ, Dang va nhân dân ta dã co nhung chu truong, phuong phap
dâu tranh sat dung, thich hop, tung buoc danh bai chung. Phuong phap cach
mang dung dán nhât dê danh bai chu nghia thuc dân moi la phai kêt hop chát
chë luc luong chinh tri voi quân su va hinh thuc dâu tranh chinh tri voi quân
su. Do la quy luât co ban cua phuong phap cach mang bao luc o miên Nam.

Qua trinh xâm luoc va thông tri cua dê quôc Mÿ o miên Nam la qua trinh
nhât quan thuc hiên chu nghia thuc dân moi. Âm muu xâm luoc nuoc ta cua
dê quôc Mÿ dã co tu lâu.

Song, dên giua nàm 1954 moi co thoi co dê Mÿ truc tiêp thuc hiên âm muu
dô cua chung. Ngay 20-7-1954, Hiêp dinh Gionevo vê lâp lai hoa binh o
Dông Duong duoc ky kêt. Dê quôc Mÿ pha hoai Hôi nghi Gionevo. Chung
dã không chiu ky vao ban tuyên bô chung cua Hôi nghi Gionevo. Ngay 20-7-
1954, tông thông Mÿ Aixenhao dã tráng tron tuyên bô: "Mÿ không ky Hiêp
dinh Gionevo nên không bi rang buôc boi Hiêp dinh".

Dê quôc Mÿ rao riêt thuc hiên âm muu cua chung sau Hiêp dinh Gionevo la:
nhanh chong hât cáng Phap, dôc chiêm quyên thông tri o miên Nam va Dông
Duong; dan ap phong trao cach mang va ap dát chu nghia thuc dân moi cua
Mÿ o miên Nam nuoc ta, chia cát lâu dai Viêt Nam, biên miên Nam thanh
thuôc dia va càn cu quân su cua chung o Dông Nam A.

Su thât thi Mÿ dã chuân bi triên khai chu nghia thuc dân moi o miên Nam tu
truoc. Mÿ dã nuôi duõng va dao tao bon tay sai ngay tu dâu nhung nàm 50.
Truoc khi Hiêp dinh Gionevo duoc ky, dê quôc Mÿ dã tim cach ep Phap dua
Ngô Dinh Diêm (tay sai cua Mÿ vê gianh ghê thu tuong nguy cua Buu Lôc
(tay sai cua Phap vao ngay 7-7-1954, mo dâu qua trinh Mÿ hât cáng Phap va
cùng la mo dâu qua trinh Mÿ ap dát chu nghia thuc dân moi o miên Nam
nuoc ta.

Ngay 8-9-1954, Mÿ lôi keo môt sô nuoc dê quôc va chu hâu lâp ra khôi
SEATO, dát miên Nam Viêt Nam, Lao va Campuchia vao khu vuc bao hô
cua khôi nay. Cung luc, Mÿ xuc tiên viêc mua chuôc va tiêu diêt cac luc
luong thân Phap o miên Nam không chiu hang phuc Mÿ, tàng cuong viên tro
truc tiêp cho chinh quyên Diêm va diêu khiên chung chông pha cach mang.
Ngay 2-12-1954, Mÿ ep Phap ky kêt viêc rut quân Phap khoi miên Nam Viêt
Nam va ngay 10-12-1954, thoa thuân môt kê hoach tô chuc, huân luyên quân
nguy theo phuong huong cua Mÿ. Ngay 23-10-1955, Ngô Dinh Diêm tô chuc
cai goi la: "tung câu dân y" phê truât Bao Dai. Sau do ba ngay, Diêm lên lam
tông thông, tuyên bô thanh lâp nha nuoc "Viêt Nam công hoa" va dôi "quân
dôi quôc gia", tay sai cua Phap, thanh ", quân luc Viêt Nam công hoa", tay sai
cua Mÿ. Nhu vây, báng tât ca cac thu doan ngoai giao, quân su, chinh tri,
kinh tê, dê quôc Mÿ dã thuc hiên duoc âm muu hât cáng thuc dân Phap, dôc
chiêm miên Nam, triên khai chinh sach thuc dân moi cua chung o miên Nam
nuoc ta trên cac mát.

Tu dây, dân tôc ta phai truc tiêp duong dâu voi chu nghia thuc dân moi cua
dê quôc Mÿ xâm luoc miên Nam nuoc ta. Qua 21 nàm khang chiên cuc k
gian khô va oanh liêt, dân tôc ta dã toan tháng dê quôc Mÿ, chát dut môt mát
xich trong hê thông chiên luoc toan câu phan cach mang cua dê quôc Mÿ va
dây chu nghia thuc dân moi cua Mÿ thêm môt buoc suy yêu va khung hoang;
thuc hiên duoc nguyên vong thiêng liêng la hoan thanh dôc lâp, thông nhât
dât nuoc. Cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc dã dê lai cho chung ta nhiêu
kinh nghiêm quy gop phân tich cuc vao phong trao dâu tranh chông chu nghia
dê quôc va bao vê hoa binh thê gioi.
I. NGHE THUAT LÄNH DAO CUA DANG TRONG KHÁNG CHIEN
CHÓNG MY CUU NUÓC(19-197
1. Kiêm chê dê quôc Mÿ dê thàng chúng môt cách có loi nhât
Luôn tim cach kiêm chê dê quôc Mÿ dê tranh thê kho khàn bât loi va tháng
chung môt cach co loi nhât la môt chu truong nhât quan cua Dang ta. Chu truong
do dua trên co so phân tich chinh xac âm muu, thu doan va kha nàng hanh dông
cua dê quôc Mÿ trong cac môi quan hê quôc tê duong thoi; mát khac thây rõ thê
va luc cung kha nàng phat triên cua ta.
Dê quôc Mÿ mang dã tâm xâm luoc nuoc ta, vi vây, tim cach kiêm chê nhung
âm muu va hanh dông cua chung la cân thiêt va co thê thuc hiên duoc.

Truoc hêt, tranh nhung kho khàn, bât loi som phai dung dôi voi môt k thu lon
manh hon ta nhiêu lân, ma luc luong cua ta con han chê. Chung ta co chinh
nghia va dang o thê phat triên, nên co kha nàng tâp hop dông dao luc luong cach
mang trong nuoc va tranh thu duoc cac luc luong dân chu va hoa binh trên thê
gioi, co kha nàng ngàn chán, pha tan nhung âm muu va hanh dông chiên tranh
xâm luoc cua dê quôc Mÿ.
Mát khac, dê quôc Mÿ xâm luoc nuoc ta la phi nghia, không thê lua bip duoc
mãi nhân dân va Quôc hôi Mÿ. Nuoc Mÿ tuy giau co bâc nhât thê gioi, song
không phai bon xâm luoc Mÿ muôn huy dông bao nhiêu luc luong vao cuôc
chiên tranh xâm luoc nuoc ta cùng duoc. Mÿ co chiên luoc toan câu phan cach
mang, nhung không phai luc luong cua Mÿ o dâu cùng manh, chung cùng phai
tu kiêm chê.

1.1) Kiŝm chś Mÿ chŏm dua quân vào trŻc tiśp tiśn hành chiśn tranh xâm
luoc nuūc ta
Dâu nhung nàm 40, dê quôc Mÿ dã co âm muu xâm chiêm Viêt Nam, nhât la tu
dâu nhung nàm 50 thi Mÿ triên khai rao riêt. Phân tich dung âm muu cua Mÿ,
Dang ta dã lãnh dao toan dân kiên quyêt dung lên lam Cach mang thang Tam
nàm 1945, gianh chinh quyên vê tay nhân dân truoc khi quân Dông minh keo
vao Dông Duong, cùng nhu danh bai thuc dân Phap xâm luoc va can thiêp Mÿ
trong khang chiên 9 nàm, nên dã kiêm chê va chán dung Mÿ dua quân, keo dai
va mo rông chiên tranh xâm luoc nuoc ta.
Sau Hiêp dinh Gionevo (7-1954, dê quôc Mÿ lân dân thuc dân Phap, dôc chiêm
miên Nam nuoc ta, chung thiêt lâp chê dô thuc dân moi va dung nên chinh
quyên tay sai Ngô Dinh Diêm. Chê dô Mÿ - Diêm dan ap dã man phong trao dâu
tranh cua nhân dân ta o miên Nam. Nhân dân ta không chiu khuât phuc dã vung
lên chông lai chung, Dang ta dã ra Nghi quyêt 15 (1-1959 vê cach mang miên
Nam. Nghi quyêt ra doi tuy co phân muôn, nhung cùng dã kip phat dông quân
chung dâu tranh, di toi cao trao dông khoi kháp miên Nam. Phong trao dông
khoi dã dua cach mang miên Nam "tu thê giu gin luc luong sang thê tiên công",
la su sang tao cach mang cua nhân dân ta o miên Nam, mo dâu cuôc chiên tranh
cach mang tu thâp lên cao, vua tâm, vua suc cua luc luong cach mang miên Nam
moi nôi dây va dã kiêm chê duoc dê quôc Mÿ som dua quân vao miên Nam,
tranh duoc nhung kho khàn, bât loi cua cach mang miên Nam trong buôi ban
dâu.

1.2) Kiŝm chś dś quŧc Mÿ leo thang chiśn tranh tŵng buūc
Buoc vao nhung nàm 60, luc luong so sanh trên thê gioi nghiêng hán vê phia
cach mang va hoa binh. ha nàng ngàn chán chiên tranh thê gioi ngay cang
nhiêu. Chinh sach "bên miêng hô chiên tranh" cua Mÿ cung chiên luoc quân su
mang tinh chât phan công cua chung nhu "trân ap ô at", "tra miêng hang loat" dã
bi pha san. Dê thich ung voi tinh hinh, dê quôc Mÿ cho ra doi chiên luoc quân su
moi vua co tinh chât tiên công, vua co tinh chât phong ngu. Do la chiên luoc
"phan ung linh hoat" voi ba loai chiên tranh: "chiên tranh thê gioi", "chiên tranh
cuc bô", va "chiên tranh dác biêt".
O miên Nam nuoc ta tu khi co Phong trao Dông khoi, dê quôc Mÿ dã thuc hiên
"chiên tranh dác biêt" nhám ba muc dich:
- Dan ap phong trao giai phong dân tôc, thuc hiên chinh sach thuc
dân moi;
- Xây dung càn cu quân su, chuân bi tiên công phe xã hôi chu nghia;
- Ngàn chán chu nghia xã hôi lan xuông Dông Nam a.

Thuc hiên ba muc dich trên, dê quôc Mÿ muôn khác phuc nhung mâu thuân
dang tôn tai o miên Nam Viêt Nam: mâu thuân giua dân tôc Viêt Nam voi dê
quôc Mÿ va be lù tay sai, mâu thuân giua nông dân va dia chu phong kiên, mâu
thuân giua hê thông xã hôi chu nghia voi luc luong dê quôc chu nghia, va mâu
thuân giua dê quôc Mÿ voi cac dê quôc khac, nhât la dê quôc Phap.
Nhung trên thuc tê, Mÿ thuc hiên "chiên tranh dác biêt" chông lai nhân dân ta
lai cang lam sâu sác nhung mâu thuân do.
Dang ta chi ra ráng, cach mang miên Nam dê ra nhiêm vu chông dê quôc xâm
luoc gianh dôc lâp dân tôc, dân chu va hoa binh trung lâp la dê chu dông kiêm
chê dich trong loai "chiên tranh dác biêt" va tim cach hoa hoãn mâu thuân giua
luc luong dê quôc chu nghia voi hê thông xã hôi chu nghia trên vân dê miên
Nam Viêt Nam, tranh thu giai câp tu san dân tôc o miên Nam dê chông dê quôc
Mÿ va tay sai, dông thoi tranh thu su dông tinh cua cac nuoc dân tôc chu nghia
va khoi sâu mâu thuân giua dê quôc Mÿ va dê quôc Phap
Dang ta kháng dinh: Chung ta cân phai va co kha nàng kiêm chê va tháng dich
trong loai "chiên tranh dác biêt". Boi vi, kha nàng nay së tàng lên nhiêu, nêu
chung ta kiên quyêt chông dê quôc Mÿ va tay sai, dông thoi co sach luoc khôn
kheo biêt loi dung hon nua mâu thuân trong nôi bô dich, giua dê quôc Mÿ va cac
dê quôc khac, nhât la dê quôc Phap, giua Mÿ va bon tay sai o miên Nam voi bon
tu ban câm quyên o Dông Nam a, do do ma lam cho dê quôc Mÿ kho su dung
duoc luc luong cua khôi xâm luoc Dông Nam a dê mo rông chiên tranh o miên
Nam. Mát khac, chung ta phai tranh thu mo rông phong trao chông dê quôc Mÿ
gây chiên va xâm luoc, lam cho nhân dân thê gioi, nhât la nhân dân cac nuoc xã
hôi chu nghia, cac dân tôc a, Phi va Mÿ latinh, ung hô cach mang miên Nam
ngay cang sâu rông va thiêt thuc hon nua.
iêm chê va tháng Mÿ trong "chiên tranh dác biêt" la chung ta dã dây Mÿ vao
thê bi dông leo thang chiên tranh tung buoc.
Nhân dân ta dã thuc hiên xuât sác tu tuong chi dao trên cua Dang Do la qua
trinh nhân dân ta tiên hanh ba mát trân dâu tranh chinh tri, dâu tranh quân su
chông dich o miên Nam va dâu tranh ngoai giao dê cô lâp dich, tranh thu su
dông tinh va ung hô dôi voi ta trên truong quôc tê, ma dâu tranh chinh tri va
quân su o miên Nam la co ban va dâu tranh ngoai giao la rât quan trong. Thuc
hiên qua trinh do, nhân dân ta dã pha tan cac hanh dông chiên tranh cua Mÿ -
nguy va lam pha san cac chiên thuât tân k cua chung lam cho "chiên tranh dác
biêt" cua dê quôc Mÿ bi thât bai.
Mát khac, dê quôc Mÿ xâm luoc miên Nam Viêt Nam la nhám thuc hiên môt
khâu quan trong trong chiên luoc toan câu phan cach mang cua chung, nhám
thiêt lâp o miên Nam chê dô thuc dân moi. Tât ca cac âm muu, thu doan chinh
tri va quân su cua Mÿ dêu nhám muc dich do. Do vây, Mÿ thuc hiên "chiên tranh
dác biêt", hay truoc thât bai náng nê ma liêu linh tiên hanh "chiên tranh cuc bô"
o miên Nam va chiên tranh pha hoai miên Bác báng không quân va hai quân
cùng dêu nhám muc dich do. Mÿ không thê liêu linh dên muc co thê gây phuong
hai dên chiên luoc toan câu phan cach mang cua chung. Diêu do doi hoi Mÿ phai
co thoi gian dê xây dung nguy quân, nguy quyên lam công cu thuc hiên chu
nghia thuc dân moi cua chung, danh pha luc luong cach mang miên Nam báng
nhung thu doan thâm dôc, xao quyêt hon. Do vây, Mÿ buôc phai thuc hiên chinh
sach leo thang chiên tranh tung buoc.
1.3) Kiŝm chś chiśn luoc "chiśn tranh cuc bũ" cua dś quŧc Mÿ trên phʼnm vi
chiśn truŭng miŝn Aam


Giua nàm 1965, chiên luoc "chiên tranh dác biêt" cua Mÿ hoan toan pha san,
tông thông Mÿ Giônxon dã tuyên bô dua quân viên chinh Mÿ va quân cac nuoc
chu hâu vao truc tiêp tham chiên o miên Nam, thuc hiên "chiên tranh cuc bô" va
tàng cuong danh pha miên Bác báng không quân va hai quân.

Truoc tinh hinh do, Dang ta dã nhân dinh: trong khi chiên luoc quân su cua dich
dã co su thay dôi va dã vuot khoi khuôn khô cua "chiên tranh dác biêt" thi muc
dich chinh tri cua dê quôc Mÿ. o miên Nam vân la tiêp tuc thuc hiên chinh sach
thuc dân kiêu moi, tinh chât co ban cua cuôc chiên tranh cua Mÿ o miên Nam
vân la chiên tranh xâm luoc thuc dân kiêu moi. Dê quôc Mÿ dua quân dôi viên
chinh vao, miên Nam không nhung dê tàng cuong hoat dông quân su va con dê
tao diêu kiên ôn dinh nguy quyên, ra suc xây dung luc luong tay sai cua chung
vê moi mát, tuc la chung cô dung cho duoc chê dô thuc dân kiêu moi cua chung
o miên Nam.
Dang ta phân tich cac môi quan hê giua Mÿ va cac nuoc, cac khu vuc trên thê
gioi: rõ rang la tinh hinh chung trên thê gioi hiên nay cùng nhu tinh hinh riêng
cua nuoc Mÿ không cho phep su dung hêt suc manh vê kinh tê va quân su cua
chung trong cuôc chiên tranh xâm luoc o Viêt Nam.
Mÿ thua trong "chiên tranh dác biêt", buôc phai dua quân viên chinh va chu hâu
vao miên Nam mo rông chiên tranh, chung dã mác sai lâm danh gia qua thâp luc
luong cua ta.
Chung tinh, voi "chiên tranh cuc bô" së thay dôi thê bi dông cua chung thanh thê
chu dông va dây luc luong cach mang tu thê chu dông, thê tháng thanh thê bi
dông va bi tiêu diêt.
Phân tich toan diên thê va luc cach mang ca nuoc ta luc nay, Dang ta kêt luân:
mác du dê quôc Mÿ dua vao miên Nam hang chuc van quân viên chinh, luc
luong so sanh giua ta va dich vân không thay dôi lon. Tuy cuôc chiên tranh ngay
cang tro nên gay go, ac liêt, nhung nhân dân ta dã co co so chác chán dê giu
vung va tiêp tuc gianh thê chu dông trên chiên truong, co luc luong va diêu kiên
danh bai âm muu truoc mât va lâu dai cua dich.
Dê quôc Mÿ ra suc loi dung su bât dông giua Liên Xô va Trung Quôc dê leo
thang chiên tranh chông Viêt Nam, nhung cùng chi co gioi han. Vi voi cach
mang Viêt Nam, Liên Xô, Trung Quôc va cac nuoc xã hôi chu nghia khac luc
nay vân hêt long ung hô va chi viên co hiêu qua. Dông thoi, phong trao dôc lâp
dân tôc, hoa binh, cung nhung nha hoat dông chinh tri - xã hôi nôi tiêng trên thê
gioi, dã hinh thanh trong thuc tê mát trân nhân dân thê gioi ung hô Viêt Nam
khang chiên chông Mÿ cuu nuoc.
Nhu vây, Dang ta danh gia dung viêc Mÿ dua hang chuc van quân vao miên
Nam, mo rông chiên tranh pha hoai miên Bác, danh gia dung luc luong va kha
nàng cua dich, dông thoi danh gia dung luc luong va kha nàng to lon cua nhân
dân ta o ca hai miên va cac diêu kiên quôc tê. Trên co so do, Dang dã xac dinh
quyêt tâm chiên luoc dung dán la: tâp trung luc luong ca nuoc, kiên quyêt danh
dich va tháng dich trong cuôc chiên tranh han chê do. Chung ta dông viên luc
luong ca nuoc dây manh cuôc chiên tranh giai phong miên Nam, gây cho dich
nhiêu tôn thât náng nê, dây chung ngay cang sa lây va thât bai lon, di toi gianh
tháng loi quyêt dinh o miên Nam.
Tuy vây, Dang ta cùng chi ra la cân phai dê phong dê quôc Mÿ liêu linh mo
rông "chiên tranh cuc bô" ra ca miên Bác, phai xây dung va bô tri luc luong sán
sang danh bai chung ngay tu trân dâu nêu xay ra.
Co duong lôi dung dán lai duoc chi dao thuong xuyên va kip thoi cua Trung
uong va cac câp dang bô, nhân dân ta o ca hai miên Nam - Bác dã phôi hop nhip
nhang trong chiên dâu va xây dung luc luong, dã lam thât bai tât ca cac kê hoach
quân su cua Mÿ - nguy, b gây tât ca cac cuôc phan công cua dich, dôn dich vao
thê tiên thoai luõng nan, trên co so do ta mo cuôc tiên công chiên luoc Xuân
1968, lam pha san kê hoach "chiên tranh cuc bô" cua dê quôc Mÿ. Voi tháng loi
nay, nhân dân ta dã giu vung duoc thê tháng, kiêm chê va tháng dich trong
"chiên tranh cuc bô" cua chung trên chiên truong miên Nam.

. Biêt giành thàng loi tùng buóc.
Chuyên cach mang miên Nam tu thê giu gin luc luong sang thê tiên công, danh
tháng "chiên tranh dác biêt" cua Mÿ - nguy
Thang 11-1959, xu uy Nam Bô quan triêt Nghi quyêt 15 cua Trung uong. Nghi
quyêt 15 di vao co so giua luc quân chung dang sôi suc càm thu Mÿ - Diêm, dã
bung lên thanh phong trao dông khoi kháp miên Nam. Phong trao dông khoi dã
giang môt don bât ngo vao chiên luoc Aixenhao, lam thât bai môt hinh thuc
thông tri diên hinh cua chu nghia thuc dân moi cua dê quôc Mÿ. Dây la môt môc
rât quan trong chuyên cach mang miên Nam sang thê tiên công, lam thât bai kê
hoach "chiên tranh dác biêt" cua Mÿ.
Sau Dông khoi, môt vân dê dát ra la lam thê nao dê giu duoc thê lam chu cua
nhân dân. Thang 1-1961, Bô Chinh tri hop va ra nghi quyêt chi rõ huong phat
triên cua cach mang miên Nam sau Dông khoi la chuyên tu khoi nghia tung phân
sang chiên tranh cach mang, kêt hop khoi nghia quân chung voi chiên tranh cach
mang dê dua cach mang tiên lên. Bô Chinh tri cùng chi rõ phuong châm chiên
luoc cua cach mang miên Nam sau Dông khoi la: Dây manh hon nua dâu tranh
chinh tri, dông thoi dây manh dâu tranh vù trang lên song song voi dâu tranh
chinh tri, tân công dich báng ca hai mát quân su va chinh tri. Bô Chinh tri kháng
dinh: Cân phai ra suc xây dung luc luong vù trang du manh dê tiêu diêt nhiêu
sinh luc dich.
Duoi anh sang chi dao cua Nghi quyêt Bô Chinh tri, cach mang miên Nam dã
phat triên va truong thanh nhanh chong. Môt luc luong lon duoc dua tu miên
Bác vao cung luc luong tai chô tao cho cach mang miên Nam vung vang ca vê
thê va luc. Voi thê va luc do, voi phuong huong tiên lên báng ca luc luong chinh
tri va quân su, báng su kêt hop ca hai hinh thuc dâu tranh chinh tri va quân su,
nhân dân ta o miên Nam dã liên tuc tiên công dich, lam pha san kê hoach Xtalây
Taylo nhám binh dinh miên Nam trong vong 18 thang (1961-1962 va kê hoach
Giônxon - Mácnamara cung muc dich trên thuc hiên trong hai nàm (1964-1965.
Dây la qua trinh nhân dân miên Nam danh bai "chiên tranh dác biêt" cua Mÿ -
nguy.
Nhung chiên tháng vang dôi va co y nghia buoc ngoát nhu chiên tháng âp Bác
(2-1-1963, chiên tháng Binh Giã (12-1964, chung to su truong thanh toan diên
cua luc luong cach mang, kháng dinh thê tât tháng cua nhân dân ta, mo ra phong
trao thi dua diêt nguy, diêt Mÿ kháp miên Nam. Dên giua nàm 1965, quân nguy
bi danh tan võ tung mang, nguy quyên khung hoang triên miên, quôc sach "âp
chiên luoc" bi pha san, "chiên tranh dác biêt" cua Mÿ - nguy bi thât bai.

Giu vung thê tháng, thê tiên cong, quyêt chiên quyêt tháng dê quôc Mÿ leo
thang chiên tranh.
"Chiên tranh dác biêt" cua dê quôc Mÿ bi danh bai. Voi ban chât hiêu chiên va
ngoan cô theo duôi chiên luoc toan câu phan cach mang, dê quôc Mÿ dã leo
thang chiên tranh, tiên hanh "chiên tranh cuc bô" o miên Nam va danh pha miên
Bác báng không quân va hai quân ac lêt hon. Dây la môt thu thach quyêt liêt co
tinh chât quyêt dinh tháng bai voi ca hai bên tham chiên.
Truoc chiêu huong do, thang 3-1965, Trung uong Dang dã hop Hôi nghi lân thu
11. Trên co so phân tich hêt suc khach quan cac yêu tô cua cuôc chiên tranh, Hôi
nghi dã nhân dinh: Mÿ së mo rông chiên tranh, dua quân vao miên Nam thuc
hiên "chiên tranh cuc bô" va tiên hanh chiên tranh pha hoai miên Bác thuong
xuyên va ac liêt hon. Trung uong Dang ha quyêt tâm: quyêt tháng dich o muc
cao nhât trong "chiên tranh dác biêt" o miên Nam va chiên tranh pha hoai o miên
Bác.

Chuân bi sán sang danh tháng dich nêu chung biên chiên tranh o miên Nam
thanh "chiên tranh cuc bô" va kê ca khi chung mo rông "chiên tranh cuc bô" ra
hai miên Nam - Bác nuoc ta.
Dây la môt du doan rât dung dán va kip thoi.
Thang 5-1965, Giônxon tuyên bô dua quân Mÿ vao truc tiêp tham chiên o miên
Nam. Thang 9-1965, Bô Chinh tri hop va thang 12-1965, Trung uong Dang hop
Hôi nghi lân thu 12 ban vê cach mang miên Nam dã nhân dinh: Cuôc chiên tranh
xâm luoc cua dê quôc Mÿ o miên Nam dã tu "chiên tranh dác biêt" chuyên thanh
"chiên tranh cuc bô", song vê tinh chât va muc dich vân la nhám thuc hiên chu
nghia thuc dân moi. Hôi nghi dã phân tich rõ chô manh, chô yêu cua dich, dê ra
phuong châm chiên luoc cua chiên tranh giai phong miên Nam va nhung hinh
thuc, biên phap cu thê dê danh tháng ca luc luong Mÿ va nguy. Môt lân nua,
Dang ta ha quyêt tâm: quyêt chiên va quyêt tháng dê quôc Mÿ leo thang chiên
tranh. Phai danh phu dâu quân Mÿ ngay khi chung vua vao miên Nam. Thang 5-
1965, khi quân Mÿ gôm du cac quân binh chung hung hô keo vao miên Nam thi
tai càn cu Nui Thanh, môt dai dôi thuôc bô dôi tinh Quang Nam dã tâp kich tiêu
diêt gon môt dai dôi linh thuy danh bô Mÿ, 180 tên chêt va bi thuong. Dây la
trân dâu tiên luc luong vù trang cach mang giap chiên tiêu diêt gon môt dai dôi
linh Mÿ o miên Nam. Qua trân Nui Thanh, ta hiêu rõ mát manh, mát yêu cua
quân Mÿ trên thuc tê, va kháng dinh ta danh duoc Mÿ. Tiêp trân Nui Thanh la
chiên tháng Van Tuong, Plâyme... la nhung trân phu dâu náng nê dôi voi quân
Mÿ. Phong trao thi dua diêt Mÿ no rô kháp miên Nam. Ngay nàm 1965, nàm dâu
quân Mÿ tham chiên o miên Nam, ta dã tiêu diêt 20 van quân Mÿ - nguy. hi thê
chiên tháng nay dã tao da cho quân dân ta o miên Nam danh bai hai cuôc phan
công chiên luoc cua Mÿ vao hai mua khô 1965-1966 va 1966-1967. Voi cuôc
phan công chiên luoc mua khô 1966-1967 thi su cô gáng cung su thât bai cua
Mÿ dã dên dô cao, bô mát xâm luoc tan bao cua chung dã lô rõ truoc du luân thê
gioi, xã hôi Mÿ khung hoang sâu sác, chinh gioi Mÿ phân hoa va mâu thuân gay
gát. o miên Nam, dê quôc Mÿ lâm vao thê thua, thê bi dông va kho khàn; nguoc
lai, ta dang o thê tháng, thê chu dông va thuân loi. Tinh hinh do cho phep ta
chuyên cuôc chiên tranh cach mang sang môt thoi k moi. Quân va dân ta o
miên Nam dã thuc hiên buoc chuyên do báng cuôc tông tiên công va nôi dây
dông loat kháp nông thôn va thanh thi miên Nam vao dâu Xuân 1968. Dây la
don quyêt dinh danh bai "chiên tranh cuc bô" cua dê quôc Mÿ, buôc chung phai
tung buoc xuông thang chiên tranh va di vao chiêu huong kêt thuc cuôc chiên.
Tuy vây, trong ban anh hung ca Xuân 1968, Dang ta mác sai lâm chu quan, nong
vôi, muôn kêt thuc chiên tranh khi diêu kiên chua du. Boi vây, dot tông tiên
công nôi dây dâu tiên ta gianh tháng loi vang dôi, nhung cac dot sau ta bi tôn
thât náng nê, lam châm lai su phat triên theo chiêu huong trên cua cuôc chiên ma
tháng loi thuôc vê ta dã rõ.
êt hop dâu tranh quân su, chinh tri va ngoai giao gianh tháng loi quyêt dinh
Phai xuông thang chiên tranh, nhung dê quôc Mÿ lai thuc hiên cai goi la hoc
thuyêt Nichxon báng chiên luoc "Viêt Nam hoa chiên tranh" hong keo dai chiên
tranh, duy tri chu nghia thuc dân moi o miên Nam. Chung dô tiên cua vao cô xây
dung cho duoc nguy quyên va nguy quân lam xuong sông cho "Viêt Nam hoa
chiên tranh". Mÿ thuc hiên o miên Nam môt luc ba loai chiên tranh: gianh dân,
bop nghet va huy diêt tan khôc hon bât k thoi k nao truoc do, dông thoi thuc
hiên ngoai giao xao quyêt dê can pha ta gianh tháng loi hoan toan.

Thang 1- 1970, Trung uong Dang ta hop Hôi nghi lân thu 18, Hôi nghi dã phân
tich sâu sác tinh chât thâm dôc cua chiên luoc "Viêt Nam hoa" va nhung mâu
thuân không thê khác phuc duoc cua no. Trên co so do, Hôi nghi dê ra nhiêm vu
truoc mát cho cach mang miên Nam la ra suc xây dung luc luong quân su va
chinh tri, dây manh tiên công quân su, chinh tri va ngoai giao lam thât bai âm
muu "Viêt Nam hoa chiên tranh" cua dê quôc Mÿ.
Quân va dân ta dã thuc hiên xuât sác nhung nhiêm vu trên va dã gianh tháng loi
quyêt dinh. Tân dung sai lâm cua Mÿ mo rông chiên tranh sang Campuchia,
thang 4-1970, Hôi nghi câp cao Dông Duong dã hop, hinh thanh mát trân thông
nhât nhân dân Dông Duong doan kêt chông Mÿ, cung cô vung chác thê liên hoan
Dông Duong la môt chiên truong, phôi hop chát chë voi Mát trân nhân dân thê
gioi ung hô ba nuoc Dông Duong chông Mÿ xâm luoc. Mát trân ngoai giao dã
chu dông va phôi hop chát chë voi dâu tranh quân su va chinh tri, liên tuc tiên
công dê quôc Mÿ tai Hôi nghi Pari va truoc du luân toan thê gioi. Mùi tiên công
quân su dã gianh tháng loi ruc rõ, thuc su lam don xeo cho mùi tiên công chinh
tri va ngoai giao. Nàm 1969-1971, ta phôi hop voi quân dân Lao va Campuchia
gianh tháng loi lon o XàmThông - Loong Cheng, Canh Dông Chum trên chiên
truong Lao va giai phong phân lon dât dai cung 4,5 triêu dân o Campuchia,
chiên tháng duong sô 9 -Nam Lao dã mo ra kha nàng thuc tê lam thât bai chiên
luoc "Viêt Nam hoa chiên tranh" cua Nichxon.
Ngay 30-3-1972, ta mo cuôc tiên công chiên luoc o miên Nam voi quy mô lon,
cuong dô manh, voi du cac binh chung tac chiên hop dông va keo dai suôt nàm
1972. Bi thât bai náng, Mÿ dã "Mÿ hoa" tro lai cuôc chiên tranh, tha min cac cua
sông, cua biên va nem bom tro lai miên Bác, dông thoi thuc hiên chinh sach
ngoai giao xao quyêt hong ngàn can tháng loi cua ta. Mÿ lât long tai Hôi nghi
Pari va thang 12-1972, chung mo cuôc tâp kich chiên luoc báng may bay B.52
vao Ha Nôi, Hai Phong suôt 12 ngay dêm. Nhung cùng nhu o miên Nam, cuôc
tâp kich nay cua Mÿ dã thât bai náng nê. Dung nhu Dai hôi IV cua Dang ta (12-
1976 dã nhân dinh: "Tháng loi to lon cua cuôc tiên công chiên luoc nàm 1972
va chiên công xuât sác cua quân va dân ta dâp tan cuôc tâp kich chiên luoc báng
may bay B. 52 vao Ha Nôi, Hai Phong, cuôi cung dã buôc dê quôc Mÿ phai ky
kêt Hiêp dinh Pari vê Viêt Nam, rut hêt quân Mÿ va quân chu hâu ra khoi nuoc
ta". Ta dã gianh tháng loi quyêt dinh voi dê quôc Mÿ.
Tu tháng loi quyêt dinh tiên lên gianh tháng loi hoan toan .

Phai ky Hiêp dinh Pari, rut quân vê nuoc nhung dê quôc Mÿ vân ngoan cô tiêp
tuc dung nguy quyên Sai Gon lam công cu thuc hiên chu nghia thuc dân moi cua
chung o miên Nam, biên miên Nam thanh môt "quôc gia" thân Mÿ, xoa bo chinh
quyên cach mang.
Sau Hiêp dinh Pari, o miên Nam chua co ngung bán hoan toan, chua co hoa
binh thât su, Mÿ - nguy vân tiên hanh binh dinh va lân chiêm kháp miên Nam.

Thang 7-1973, Trung uong Dang dã kip thoi hop Hôi nghi lân thu 21, phân tich
rõ tinh hinh trên, âm muu va hanh dông pha hoai Hiêp dinh Pari cua Mÿ - nguy.
Hôi nghi cùng chi ra diêm manh, diêm yêu cua dich.
Hôi nghi nhân dinh thê va luc cua cach mang miên Nam hiên manh hon bât cu
thoi k nao kê tu nàm 1954 dên do. Nhung ta cùng con nhiêu mát cân nhanh
chong khác phuc, nhât la dâu tranh quân su, chinh tri, binh vân va xây dung luc
luong phat triên chua dêu tu sau Hiêp dinh Pari. Hôi nghi kháng dinh nhiêm vu
co ban cua cach mang miên Nam luc nay la: tiêp tuc thuc hiên chiên luoc cach
mang dân tôc dân chu nhân dân, danh dô nguy quyên, lam thât bai hoan toan chu
nghia thuc dân moi cua Mÿ. Phuong phap cach mang bao luc la nhât quan ca
qua trinh cach mang miên Nam di toi gianh tháng loi hoan toan.
Nghi quyêt 21 cua Trung uong giup cac dang bô miên Nam kip thoi nhân thuc
va khác phuc nhung thiêu sot, lêch lac tu sau Hiêp dinh Pari. Nho vây, tinh hinh
chiên truong miên Nam co nhung chuyên biên tich cuc va nhanh chong. Dâu
nàm 1974, vê co ban ta dã thu hôi duoc cac vung giai phong va vung tranh châp
bi dich lân chiêm tu sau Hiêp dinh Pari va giai phong thêm duoc gân nua triêu
dân. Tu giua nàm 1974, nhung diêu kiên cho viêc giai phong hoan toan miên
Nam dang chin muôi.
Thang 10 - 1974, Bô Chinh tri hop dê ra kê hoach giai phong miên Nam trong 2
nàm (1975-1976. Sau do Bô Chinh tri lam viêc voi cac dông chi lãnh dao va chi
huy cac chiên truong miên Nam. Thang 1-1975, Bô Chinh tri nhân dinh: "Chua
bao gio ta co diêu kiên dây du vê quân su, chinh tri nhu hiên nay, co thoi co
chiên luoc to lon, thuân loi nhu hiên nay dê hoan thanh cach mang dân tôc dân
chu nhân dân o miên Nam, tiên toi hoa binh thông nhât Tô quôc".
Bô Chinh tri va Quân uy Trung uong quyêt dinh lây chiên truong Tây Nguyên
va Buôn Ma Thuôt lam chiên truong va diêm mo dâu cho kê hoach giai phong
hoan toan miên Nam. Bô Chinh tri theo dõi chát chë va chi dao kip thoi cac buoc
tiên quân gianh tháng loi o cac chiên truong miên Nam.
Chiên dich giai phong Tây Nguyên (tu ngay 10 dên 20-3-1975 dã diêm trung
huyêt vao Buôn Ma Thuôt, lam rung chuyên hê thông bô tri chiên luoc cua quân
nguy Sai Gon, nguy quyên hôt hoang cho rut quân chiên luoc khoi Tây Nguyên,
lam rôi loan quân nguiy. Ta giai phong hoan toan Tây Nguyên.

Chiên dich giai phong Huê - Da Náng (tu ngay 21 dên 29-3-1975 dã pha tan
âm muu co cum vê giu dông báng ven biên miên Trung cua dich, dây dich lun
sâu hon nua vao thê suy sup, tan võ không sao cuu vãn nôi, lam xuât hiên thoi
co tông tiên công va nôi dây vao sao huyêt cuôi cung cua dich: Chiên dich giai
phong Sai Gon va Nam Bô - Chiên dich Hô Chi Minh (tu ngay 26 dên 30-4-
1975. 17 gio ngay 26-4-1975, nàm quân doan cua ta mo cuôc tông tiên công
vao Sai Gon - Gia Dinh, 11 gio ngay 30-4-1975, quân ta chiêm dinh tông thông
ngy, buôc nguy quyên Sai Gon dâu hang vô diêu kiên. Su nghiêp giai phong
hoan toan miên Nam cua nhân dân ta toan tháng.
. Sáng tao nhiêu cách dánh. cách thàng dê quôc Mÿ
Danh tháng dê quôc Mÿ báng phuong phap cach mang bao luc cua quân chung.

Dây la phuong phap nhât quan cua Dang ta suôt qua trinh cach mang dân tôc
dân chu nhân dân. No không ngung duoc bô sung va hoan thiên trong qua trinh
cach mang.
Nghi quyêt 15 cua Trung uong dã chi rõ: "Ngoai con duong cach mang, nhân
dân miên Nam không co con duong nao khac dê tu giai phong khoi xiêng xich
nô lê", "con duong do la lây suc manh cua quân chung, dua vao luc luong chinh
tri cua quân chung la chu yêu, kêt hop voi luc luong vù trang dê danh dô quyên
thông tri cua dê quôc va phong kiên, dung nên chinh quyên cach mang cua nhân
dân".
Vao buoc cuôi cung cua cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc, Hôi nghi trung
uong lân thu 21 lai kháng dinh: tu tuong cach mang bao luc la thông nhât cua ca
qua trinh cach mang miên Nam. Chiên tháng 30-4-1975 chung minh tinh dung
dán, sang tao cua phuong phap cach mang bao luc cua Dang ta.

Bao luc cach mang trong cach mang Viêt Nam co luc luong chinh tri va luc
luong vù trang, voi hai hinh thuc dâu tranh chinh tri va dâu tranh quân su va su
kêt hop dâu tranh chinh tri voi quân su. Qua trinh thuc hiên bao luc cach mang,
nhân dân ta thê hiên sinh dông su kêt hop chát chë giua y chi gianh dôc lâp dân
tôc voi phuong phap cach mang dung dán.
Y chi gianh cho duoc dôc lâp tu do, thông nhât Tô quôc la truyên thông thiêng
liêng cua ca dân tôc ta, la muc tiêu hang dâu cua su nghiêp cach mang do Dang
ta lãnh dao. y chi do dã duoc Chu tich Hô Chi Minh kinh yêu kháng dinh khi ca
dân tôc dung lên lam Cach mang thang Tam 1945: Du phai dôt chay dãy Truong
Son cùng phai gianh cho duoc dôc lâp, tu do. 21 nàm sau, khi cuôc khang chiên
chông Mÿ o thoi diêm quyêt liêt nhât, Nguoi lai noi: hông co gi quy hon dôc
lâp tu do.
Dê giu vung va thuc hiên duoc y chi do, suôt 21 nàm lãnh dao khang chiên
chông Mÿ, Dang ta dã vân dung nhung giai phap hêt suc mêm do va khôn kheo
vê chinh tri, quân su, ngoai giao. Do do, trong khang chiên chông Mÿ cuu nuoc.
Dang ta dã giu vung duoc tinh dôc lâp sang tao vê duong lôi cach mang, dã lãnh
dao tiên hanh chiên tranh cach mang tháng loi, dông thoi gop phân cung nhân
dân cac nuoc bao vê hoa binh thê gioi. Môt nuoc nho, dân sô không dông, kinh
tê con kem phat triên dã liên tuc danh bai cac chiên luoc chiên tranh cua dê quôc
Mÿ, lam thât bai hoan toan chu nghia thuc dân moi cua Mÿ o Viêt Nam.

Tu khoi nghia quân chung chuyên sang tiên hanh chiên tranh cach mang va kêt
hop khoi nghia quân chung voi chiên tranh cach mang .
Dây la phuong phap nôi bât trong khang chiên chông Mÿ cua nhân dân ta o
miên Nam duoc Dang ta tông kêt va chi ra la huong di lên cua cach mang miên
Nam sau Phong trao Dông khoi (1960. Báng cach thuc do, luc luong cach mang
miên Nam dã danh bai "chiên tranh dác biêt" cua Mÿ - nguy, va dã phat triên cao
o cac thoi k tiêp theo, thê hiên hêt suc phong phu, sinh dông trong dâu tranh
chinh tri, quân su va kêt hop giua hai hinh thuc dâu tranh chinh tri va quân su.
Vê sau lai duoc kêt hop voi hinh thuc dâu tranh ngoai giao.
Cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc sang ngoi chinh nghia, do la uu thê
chinh tri rât lon cua ta, cùng la diêm yêu càn ban cua Mÿ - nguy. Dang va nhân
dân ta dã biêt phat huy uu thê nay ma liên tuc tiên công dich trên mát trân chinh
tri, nhung "dôi quân toc dai", hoc sinh, sinh viên, giao phai... dã tiên công chu
nghia thuc dân moi báng chinh nhung luân diêu mi dân cua chung. Dâu tranh
chinh tri kêt hop chát chë voi dâu tranh ngoai giao dã tô cao tôi ac cua dê quôc
Mÿ truoc nhân dân toan thê gioi, hinh thanh ba tâng mát trân: trong nuoc, Dông
Duong va thê gioi, cung tiên công dê quôc Mÿ va bon tay sai.
Tu thuc hiên chiên tranh cach mang chông lai chiên tranh thuc dân moi, dông
thoi cùng la lam chiên tranh giai phong, tât yêu phai xây dung duoc luc luong
quân su va dâu tranh quân su manh. Thuc tiên khang chiên chông Mÿ cho ta
thây không co luc luong quân su va dâu tranh quân su manh thi kho long dây
manh cac mát dâu tranh chinh tri va ngoai giao va không thê co tháng loi triêt dê
nhu mua Xuân 1975.
Mát trân ngoai giao cua ta dã phat huy tinh chu dông liên tuc tiên công dich,
dông thoi phôi hop chát chë, nhip nhang voi mát trân chinh tri va quân su tao
thanh suc manh tông hop danh bai k thu. Dây la môt net dác sác trong lãnh dao
khang chiên chông Mÿ cuu nuoc cua Dang ta.
Danh tháng quân viên chinh Mÿ báng thê trân chiên tranh nhân dân rông kháp.

Phat dông chiên tranh nhân dân chông lai cac thê luc xâm luoc la truyên thông
cua dân tôc ta va cùng la duong lôi nhât quan suôt 30 nàm lãnh dao chiên tranh
cua Dang ta chông lai hai dê quôc to la Phap va Mÿ. Trong khang chiên chông
Mÿ cuu nuoc, chiên tranh nhân dân cua ta phat triên toi dinh cao. Tiên hanh
cuôc chiên tranh nhân dân, Dang ta dã chi dao xây dung luc luong vù trang nhân
dân gôm ba thu quân. Nho vây, tuy quân sô ta không dông, nhung luc luong vù
trang cua ta duoc huy dông va bô tri chiên luoc dông dêu va rông kháp, dich o
dâu cùng co thê bi tiên công.
Net dác trung cua chiên tranh nhân dân Viêt Nam la cach danh dich không chi o
ba thu quân trong luc luong vù trang, ma bât cu ai tu gia dên tr dêu co thê gop
suc minh tiên công giác, gop phân giai phong quê huong. Cach danh so truong,
rông kháp la danh du kich. Báng cach danh nay, ma vù khi thô so cua ta dã nhiêu
lân lam cho k thu co vù khi hiên dai phai châp nhân thât bai. êt hop danh du
kich va danh chinh quy, dã phat huy suc manh tông hop cua tât ca cac luc luong
vù trang va suc manh cua toan dân danh giác.
Hinh thuc tac chiên trong chiên tranh nhân dân cua ta vô cung phong phu, danh
nho, danh vua, danh lon va su kêt hop cac quy mô tac chiên do trong tung chiên
dich môt cach linh hoat va sang tao, lam cho k dich không thê luong hêt duoc
cac mùi tiên công cua ta.
Chiên tranh nhân dân cua ta tiên công dich ca báng quân su, chinh tri va binh
vân, va su phôi hop nhip nhang giua cac hinh thuc nay, nâng cao hiêu qua chiên
dâu cua ta lên rât cao.
Ca ba vung miên nui, dông báng va dô thi dêu co nhung hinh thuc tiên công
dich phu hop la net dác sác trong chiên tranh nhân dân cua ta. Miên nui lây tiên
công quân su la chu yêu; vung nông thôn dông báng tiên công ca quân su va
chinh tri, va kêt hop hai hinh thuc do; o cac dô thi ta tiên công dich báng chinh
tri la chu yêu, dông thoi kêt hop tiên công quân su voi nhung luc luong nho, tinh
nhuê vao cac sao huyêt cua dich dat hiêu qua chiên dâu cao.
. Tô chúc và chi dao phôi hop chàt chê cách mang hai miên


Dât nuoc Viêt Nam vôn thông nhât, tu kinh tê - xã hôi, tiêng noi, tinh cam va
truyên thông, cô kêt nhau trong môt công dông bên vung tu lâu doi ma tôn tai va
phat triên. Tu khi Dang ta lãnh dao cach mang, khôi doan kêt thông nhât cua dân
tôc duoc kê thua va phat triên , tro thanh truyên thông cach mang.

Vao thoi k khang chiên chông Mÿ cuu nuoc, tuy môi miên co nhiêm vu cu thê
khac nhau, nhung dêu co chung môt muc tiêu la hoan thanh dôc lâp va thông
nhât Tô quôc. Nhiêm vu cach mang hai miên co môi quan hê chát chë va thuc
dây lân nhau. Trên co so do, Dang ta dã tô chuc, chi dao su kêt hop chát chë
cach mang hai miên Nam - Bác trên nhiêu mát tu chiên luoc, sach luoc va nhung
nôi dung cu thê.
êt hop vê chiên luoc, Dai hôi III cua Dang ta dã xac dinh: "Nhiêm vu cach
mang xã hôi chu nghia o miên Bác rõ rang la nhiêm vu quyêt dinh nhât dôi voi
su phat triên cua toan bô cach mang nuoc ta, dôi voi su nghiêp thông nhât nuoc
nha cua nhân dân ta". "Cach mang miên Nam co môt vi tri rât quan trong. No co
tac dung quyêt dinh truc tiêp dôi voi su nghiêp giai phong miên Nam khoi ach
thông tri cua dê quôc Mÿ va be lù tay sai, thuc hiên hoa binh thông nhât nuoc
nha, hoan thanh nhiêm vu cach mang dân tôc dân chu nhân dân trong ca nuoc".
Va cach mang hai miên "cung co môt muc tiêu chung la thuc hiên thông nhât
nuoc nha, cho nên quan hê mât thiêt voi nhau, anh huong lân nhau, thuc dây
nhau cung phat triên".
Miên Bác la hâu phuong cua tiên tuyên miên Nam, la nhân tô thuong xuyên
quyêt dinh tháng loi. Vi vây, bât kê trong tinh huông nao, hoa binh hay không co
hoa binh, hoác vua co hoa binh vua co chiên tranh, thi nhân dân ta vân quyêt tâm
xây dung miên Bác vung manh vê moi mát. Cach mang miên Nam con co vai tro
tich cuc bao vê miên Bác. Dông bao miên Nam noi: Mÿ danh miên Bác môt,
chung ta danh Mÿ gâp muoi o miên Nam. Diêu do co y nghia rât lon trong su kêt
hop giua hâu phuong va tiên tuyên, môi don tân công manh cua quân dân ta o
miên Nam co tac dung truc tiêp danh bai cuôc chiên tranh thuc dân moi cua Mÿ.

Xây dung luc luong va tô chuc chiên dâu la linh vuc kêt hop phong phu nhât
cua cach mang hai miên. Miên Bác bao dam cung câp dây du, kip thoi voi chât
luong tôt nhât vê luc luong vù trang, vù khi, trang bi va moi nhu câu thiêt yêu
cho tiên tuyên miên Nam. Cach mang miên Nam bên canh nhiêm vu xây dung
luc luong tai chô, dông thoi phai tô chuc, chuân bi dia ban tiêp nhân luc luong tu
miên Bác chi viên va bao dam su chi viên do phat huy hiêu qua cao nhât. Trong
chiên dâu, cach mang miên Nam co nhiêm vu kiêm chê va tháng Mÿ ngay tai
chiên truong miên Nam. Thuc hiên tôt nhiêm vu do, dông bao ta o miên Nam dã
gop phân tich cuc bao vê miên Bác xã hôi chu nghia. Dông bao ta o miên Bác vi
miên Nam ruôt thit, môi nguoi lam viêc báng hai, vua san xuât gioi vua chiên
dâu gioi.

. Doàn kêt và tranh thu su giúp dõ quôc tê cao nhât
Doan kêt quôc tê la tu tuong chiên luoc nhât quan va sach luoc khôn kheo cua
Dang ta. Ngay tu khi ra doi, Dang ta dã xac dinh cach mang Viêt Nam la môt bô
phân cua cach mang thê gioi. Tai Hôi nghi thanh lâp Dang, trong Sach luoc ván
tát cua Dang dã kháng dinh: "Trong khi tuyên truyên cai khâu hiêu nuoc An
Nam dôc lâp, lai phai dông tuyên truyên va thuc hanh liên lac voi bi ap buc dân
tôc va vô san giai câp thê gioi" . Tu tuong nay la co so cho su phat triên chinh
sach doan kêt quôc tê cua Dang ta. Chinh sach do luôn duoc bô sung, hoan thiên
va la môt nguôn tàng thêm suc manh lon hon suc manh vôn co cua ta, la môt
nhân tô tháng loi cua cach mang Viêt Nam.
Nhân dân ta buoc vao cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc khi tinh hinh thê
gioi dã co nhiêu thay dôi sau Chiên tranh thê gioi thu hai. Cach mang thê gioi o
thê tiên công. Chu nghia dê quôc lâm vao tông khung hoang. Cac dê quôc bi kiêt
quê sau chiên tranh. Riêng dê quôc Mÿ tro thanh giau nhât va manh nhât vê kinh
tê, tai chinh, quân su va tro thanh k thu chung cua cac dân tôc trên thê gioi.

Trong phong trao công san va công nhân quôc tê, dác biêt o môt sô nuoc xã hôi
chu nghia xuât hiên tu tuong hoa binh chu nghia va chu nghia co hôi mang mau
sác dân tôc.
Trong tinh hinh do, chinh sach doan kêt quôc tê cua Dang ta nhám dua cuôc
khang chiên chông Mÿ cuu nuoc cua nhân dân ta vao thê tiên công chung cua
cac luc luong cach mang va tiên bô trên thê gioi chông chu nghia dê quôc.
Chung ta tiên hanh cuôc chiên tranh cach mang, giai phong miên Nam, thông
nhât Tô quôc, dông thoi cung nhân dân thê gioi dâu tranh giu vung hoa binh.

Chinh sach doan kêt quôc tê cua Dang ta luc nay la: tiêp tuc tàng cuong su doan
kêt nhât tri giua nuoc ta va cac nuoc xã hôi chu nghia khac, cung cô tinh huu
nghi không gi lay chuyên nôi giua nuoc ta voi cac nuoc anh em, dông thoi gop
phân tàng cuong su thông nhât cua phong trao công san va công nhân quôc tê.
iên quyêt cung cac nuoc anh em va nhân dân yêu chuông hoa binh va tiên bô
trên thê gioi dâu tranh bao vê hoa binh, chông lai chinh sach xâm luoc va chiên
tranh cua dê quôc Mÿ. Ra suc ung hô phong trao dâu tranh chông chu nghia thuc
dân, gianh dôc lâp dân tôc cua nhân dân cac nuoc châu a, châu Phi va châu Mÿ
latinh. Voi cac nuoc, chung ta xây dung va phat triên môi quan hê hop tac huu
nghi trên co so tôn trong dôc lâp, chu quyên cua nhau, không can thiêp vao công
viêc nôi bô cua nhau. Di dôi voi viêc xây dung va tàng cuong quan hê giua cac
chinh phu, cân mo rông quan hê huu nghi giua nhân dân ta va nhân dân cac
nuoc.

Nho co chinh sach doan kêt quôc tê dung dán lai co sach luoc khôn kheo nên
trong cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc, ta dã gianh duoc su dông tinh ung
hô manh më ca vê tinh thân va vât chât cua cac nuoc xã hôi chu nghia, cac nuoc
yêu chuông hoa binh, cac tô chuc quôc tê va nhiêu ca nhân co tên tuôi o nhiêu
nuoc trên kháp thê gioi. Dây la môt yêu tô cuc k quan trong gop phân dua su
nghiêp vi dai cua dân tôc ta dên tháng loi.
Trong chinh sach doan kêt quôc tê cua minh. Dang ta dác biêt chu y xây dung
va cung cô khôi doan kêt chiên dâu keo son giua ba dân tôc trên ban dao Dông
Duong. Trên thuc tê, ba nuoc Viêt Nam, Lao va Campuchia dã hinh thanh mát
trân chung chông dê quôc Mÿ xâm luoc, phôi hop chát chë trong chiên dâu.
Dông Duong thanh môt chiên truong, cung chiên dâu va cung chiên tháng dê
quôc Mÿ.

Dê quôc Mÿ thuc hiên chiên luoc toan câu phan cach mang nên co mâu thuân
voi ca thê gioi, la k thu chung cua nhân dân thê gioi. Do la môt co so dê nhân
dân ta thuc hiên trên thuc tê mát trân nhân dân toan thê gioi doan kêt, ung hô
Viêt Nam chông dê quôc Mÿ xâm luoc. Chua bao gio nhân dân thê gioi dên voi
nhân dân ta nhiêu va manh më nhu thoi k khang chiên chông Mÿ cuu nuoc.

Trong cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc, nhân dân ta dã hinh thanh trên
thuc tê ba tâng mát trân dông dao, rông kháp, sôi nôi o trong nuoc, trên ban dao
Dông Duong va trên toan thê gioi, tâp trung mùi nhon dâu tranh vao dê quôc
Mÿ, k thu chu yêu, truc tiêp cua nhân dân ta va cùng la k thu chung cua nhân
dân thê gioi.
Su giup dõ vê vât chât cua ban be trên thê gioi la cuc k to lon. Nhân dân ta dã
su dung vù khi, trang bi va cac phuong tiên chiên tranh cua cac nuoc anh em va
ban be giup dõ voi hiêu qua cao.
Dang ta xac dinh: "Cuôc chiên tranh cach mang cua nhân dân miên Nam la
chiên dâu lâu dai, dua vao suc minh la chinh", "nhung dông thoi chung ta hêt
suc tranh thu su dông tinh, ung hô va viên tro quôc tê", "kê ca nhân dân Mÿ".
Thuc tiên duong lôi doan kêt quôc tê cua Dang ta trong khang chiên chông Mÿ
xâm luoc dã lam sang to phuong châm do.
II. Ý NGHÎA LICH SU VÀ BÀI HOC KINH NGHIEM CUA CUOC
KHÁNG CHIEN CHÓNG MY CUU NUÓC (19-197
1. Ý nghia lich su cua cuôc kháng chiên chông Mÿ cúu nuóc (19-197.
Tháng loi cua nhân dân ta trong cuôc khang chiên chông Mÿ cuu nuoc la
thanh qua vi dai nhât cua su nghiêp giai phong dân tôc do Dang va chu tich Hô
Chi Minh lãnh dao. Trai qua 21 nám chiên dâu nhân dân ta dã danh tháng cuôc
chiên tranh xâm luoc kiêu moi cua dê quôc Mÿ, giai phong hoan toan miên
Nam. Tháng loi do dã kêt thuc v vang 30 nám chiên tranh giai phong dân tôc,
bao vê tô quôc, châm dut vinh viên ach thông tri keo dai hon môt thê ky cua chu
nghia thuc dân trên dât nuoc ta, hoan thanh vê co ban cuôc cach mang dân tôc
dân chu nhân dân trên ca nuoc, bao vê va phat triên nhung thanh tuu cua cach
mang xa hôi chu nghia o miên Bác, hoan thanh thông nhât dât nuoc.Tháng loi dã
mo ra 1 ky nguyên moi cho dân tôc Viêt Nam, ky nguyên dôc lâp thông nhât va
chu nghia xã hôi, chiên tháng ngheo nan lac hâu,xây dung dât nuoc giau manh,
xã hôi công báng ván minh va bao vê vung chác tô quôc xã hôi chu nghia, gop
phân lam táng thêm suc manh va thê tiên công cach mang trên thê gioi, dông
viên cô vù hang trám triêu nguoi dang dâu tranh vi hoa binh, dôc lâp dân tôc va
chu nghia xã hôi.
Tháng loi cua nhân dân ta dã dâp tan cuôc phan kich lon nhât, dai ngay nhât
va ac liêt nhât cua tên dê quôc dâu so chông cac luc luong cach mang trên thê
gioi kê tu sau chiên tranh thê gioi thu 2, dây lui va lam suy yêu trân dia cua chu
nghia dê quôc, pha võ phong tuyên quan trong cua Dê quôc Mÿ o Dông Nam A,
lam dao lôn chiên luoc toan câu phan cach mang cua chu nghia dê quôc va thê
luc phan dông quôc tê, mo dâu cho su sup dô không thê tranh khoi cua chu nghia
thuc dân moi.Su nghiêp dâu tranh giai phong dân tôc keo dai 30 nám la môt
trong nhung tháng loi vi dai cua nhân dân Viêt Nam trong thê ky 20, dua Viêt
Nam vao hang ngù cac dân tôc tiên phong cua nhân loai trong su nghiêp dâu
tranh vi dôc lâp, hoa binh va phat triên voi tháng loi cua cuôc khang chiên chông
Mÿ cuu nuoc nhân dân Viêt Nam dã chung minh 1 chân ly: Trong thoi dai ngay
nay, môt dân tôc dât không rông, nguoi không dông, kinh tê kem phat triên
nhung doan kêt chát chë va dâu tranh kiên quyêt duoi su lãnh dao cua Dang
Mac-Lenin co duong lôi va phuong phap cach mang dung dán, nám vung ngon
co dôc lâp dân tôc va chu nghia xã hôi thi hoan toan co thê dang bai moi thê luc
xâm luoc, du do la môt nuoc dê quôc manh.
Ván kiên dai hôi dai biêu toan quôc lân IV cua Dang dã nhân dinh:" Nám
thang së trôi qua nhung tháng loi cua nhân dân ta trong su nghiêp chông Mÿ,
cuu nuoc mãi mãi duoc ghi vao lich su dân tôc ta nhu môt trong nhung trang
choi loi nhât, môt biêu tuong sang ngoi vê su toan tháng cua chu nghia anh hung
cach mang va tri tuê con nguoi va vao lich su thê gioi nhu môt chiên công vi dai
cua thê ky 20, môt su kiên co tâm quan trong quôc tê to lon va tinh thoi dai sâu
sác.
. Bài hoc kinh nghiêm cua cuôc kháng chiên chông Mÿ (19-197
Tháng loi cua cuôc kc chôg Mÿ , cuu nuoc dã dê lai cho Dang ta nhiu bai hoc
kinh nghiêm co gia tri ly luân va thuc tiên sâu sác

- Môt la, dê ra va thuc hiên duong lôi giuong cao ngon co dôc lâp dân tôc va
chu nghia xã hôi nhám huy dông suc manh toan dân danh Mÿ, ca nc danh Mÿ.
Duong lôi do thê hiên y chi va nguyên vong tha thiêt cua nhân dân miên Bác,
miên Nam cua ca dân tôc Viêt Nam, phu hop voi cac trao luu cua cach mang thê
gioi, nên dã dông viên dên muc cao nhât luc luong cua toan dân tôc, kêt hop suc
manh cau tiên tuyên lon voi hâu phuong lon, kêt hop suc manh cua nhân dân ta
voi suc manh cua thoi dai, tao nên suc manh tông hop dê chiên dâu va chiên
tháng giác Mÿ xâm luoc.

- Hai la, tin tuong vao suc manh cua dân tôc, kiên dinh tu tuong chiên luoc tiên
công, quyêt danh va quyêt tháng dê quôc Mÿ xâm luoc. Tu tuong do la 1 nhân tô
hêt suc quan trong dê hoach dinh dung dán duong lôi, chu truong biên phap
danh Mÿ, nhân tô dua cuôc chiên dâu cua dtôc di toi tháng loi
- Ba la, thuc hiên chiên tranh nhân dân, tim ra biên phap chiên dâu dung dán,
sang tao. dê chông lai k dich xâm luoc hung manh, phai thuc hiên chiên tranh
nhân dân. Dông thoi phai chu trong tông kêt thuc tiên dê tim ra phuong phap dâu
tranh, phuong phap chiên dâu dung dán, linh hoat, sang tao.

- Bôn la, trên co so duong lôi, chu truong chiên luoc chung dung dán phai co
công tac tô chuc thuc hiêngioi, náng dông sang tao cua cac câp bô dang trong
quân dôi, cua cac nganh, cac dia phuong, thuc hiên phuong châm gianh tháng loi
tung buoc dê di dên tháng loi hoan toan.

- Nám la, phai hêt suc coi trong công tac xây dung Dang, xây dung luc luong
cach mang o ca hâu phuong va tiên tuyên, phai thuc hiên liên minh ba nuoc
dông duong va tranh thu tôi da su dông tinh, ung hô ngay cang to lon cua cac
nuoc xã hôi chu nghia, cua nhân dân va chinh phu cac nuoc yêu chuông hoa binh
va công ly trên thê gioi.
KET LUAN
Cuôc khang chiên chông Mÿ dã di qua, nhung nhung y nghia va bai hoc kinh
nghiêm cua no thi mãi tôn tai cho dên hôm nay va mai sau. Chinh vi thê ma tôi
lam bai tiêu luân nay mong môt phân nao do khoi dây truyên thông yêu nuoc
trong môi nguoi chung ta ma co lë sông trong thoi binh ta dã quên mât. Cùng voi
bai tiêu luân nay, tôi hi vong cac ban thây rõ duoc tâm quan trong cua Dang
trong cuôc khang chiên chông Mÿ noi riêng va cuôc chiên gianh dôc lâp dân tôc
noi chung. Su lãnh dao dung dán, kip thoi va sang tao do cua Dang dã giup
chung ta co duoc tu do va dôc lâp hôm nay. Diêu nay không chi co y nghia trong
thoi chiên ma con rât y nghia trong thoi binh. Chung ta rât cân su lãnh dao tai
tinh cua Dang trong công cuôc dôi moi dât nuoc - thoi ki co nhung biên dôi sâu
sác vê moi mát va nhung thu thach vô cung lon.
La sinh viên, la nhung chu nhân tuong lai cua dât nuoc chung ta không chi hoc
dê nuôi sông ban thân, gia dinh ma con co trach nhiêm voi xã hôi, voi dât nuoc.
Vi vây, ngay hôm nay chung ta co thê lam duoc nhiêu diêu dê giup ich cho dât
nuoc, cho Dang ta nhu tim hiêu lich su dang, tham gia cac phong trao vê chinh
tri, luôn dát niêm tin vao Dang va kiên quyêt bai tru nhung nguôn tin thât thiêt
gây tôn hai uy tin cua Dang, lên an nhung nguoi phan dông chông lai chinh
quyên, chông lai Dang.Noi tom lai, chung ta hãy lam nhung gi co thê dê gop
phân xây dung dang vung manh va nâng cao uy tin cua Dang trong quân chung
nhân dân Viêt Nam.
MUC LUC THAM KHAO
- Dang công san Viêt Nam :ván kiên dang toan tâp, nha xuât ban. Chinh tri quôc
gia Ha Nôi, 2004.
- http://www.wattpad.com
- Giao trinh lich su dang công san Viêt Nam Nha xuât ban chinh tri quôc gia (
2006
- Website dang công san Viêt Nam : http://www.cpv.org.vn/
- Website bao vietnamnet: http://vietnamnet.vn/
- Website lich su Viêt Nam: http://www.lichsuvietnam.vn/

 939393-..  $E3943:.E. E3 .E.93 6:.  %..;. 455.9..E.23,23  l439;97,3985 6:.9.,439 

$' & &. 
  

3,.8.,.:.E3.3.3.:3.. 
 .332.,.:.E3.3.3 
 %& ..9,24

.

 .3 .O6:E83..3..39.E.3 ''9.2 93.3 3 9..K 6:.49K39 O .3.3 : .E3.O 3. J.3. 8E394 ...3..39.3 9.3 :. -K3 ..: 3.:.3 49 .3973974399..97.O8 439 33.9 2E..3  . .3 6:..:..3 ..338E.4 $43 35 9 3. 5 3. 3 : 93....:.43899.-K39Kl33$3'9..42K333.3..  3.O.O39.O 6:3...3 3.3.39.3 !E5 ... 6:H3 6:E -3.: 3 42939:9.:9. -...3.9...3.3.E.3.E. 3.-3 .3  9 3 3H: 7..33.E3.  6:.3 9 9:93 4 .3 3O97H3 9 .E3..3H3.4 6:E  ..3.3-:.: 32 02 3.E.O.l39743.5.Ol33 499K3 . .3 9.:.393 O793::9 943H393. 93.433 .3-9 :6:.397.3 53 9J.7329 : 3O7926:..3 33 . 29 9743 33 3:H3 33 /3 393 9743. ... . 3 9:9 3 4.7.E.397...3932J99339 . .3..:.292E9 .3 !E5 .2:329. . E3 .3 :95E9933. 3 9..39. . .53.4 9 K E3 .39.3 97.3 /3 9743 .3 .. .: .3 39:93 4 O9 3O.3   .3 9 E.O 333..l& J/4.. 3.4 .3...l39743.4 3. 33.:.397.3. 34.3 973.9.:.E3.3 42938 5 ..3.3 : O 3 .39743.-K3 9/4 O33.:.4.3 .E..3 ./39.7. E3 . 3 3 4397.3 943-9-.32:3.. . 98.. 9.3..

2.:.9743..9.. % O.2  8 9 59$. 43   !3 9J.3/39 ..3 433/3 : 97.4 298-9: :3 -9 ./3 9...33 3.:9K3K3 93.E.:32 2. .3   .3 ..: 8: .. .:.. 397:393.33. E3 . ./3.9K2:6:E43.  !35E5 ... 43 .3/..3.:"397.332  !. 33 3 32 6:J -E: 9 3 9:9 3 4 .29743..5/39....39. E3 ..E.l 3 . 79 7...: !35E597.J 3907309  !2..l9 . l3 9743E3. 397:393 :97.3H:3.3H3. : 3 .:.3973.g3.-3 9.9":/.3927 926:.: 3H3 ..24. E3 . ..3.3H3.:. $&  .29-3H3.35E53H3.: H3.2 3 3H3 ..$.E.3 97H3 52.   : . l3 9743 .: 3 9:9 3 4 .3 .$33/3/ 8 3 4. J.E.3 93.4 9..3   '9 ... 3 .4.3E. l3 .397H38E.. 3 % .$. l3 9743 .9:H3 6:.33 .3H3.: .. 33 /3 2 3 .3  2.9743..l33$3'9. -E4 95. 3 9:9 3 4 .:97.8E.E.E3.

: /3 9 3. 9E3 %E2 .3.. E3.6:9. .. .8 233 4/39..E3 .. . 32 . .3.:.O32 .3 6:.3..939733/39. -3 9.6:. 9. /3 !E5 . 5O3 3...3 23 .8... 93 39 % 6:.. 8..JH:33O39. . 93 97 . 943 9 /3 9. %7.8 % -.5433 .3 .E.23. 93 3.39.. 8.:.3 6:.7 93. /3 .E3.899: l3 3.2: 9:3 . . . E.3:3326: -E:..397.3 3. 9. .2.E...3.. E. 33 /3 ..2:9:3. .33/39.3 93 . -3 9./3!E5 lO.8. l3 9 : 32  32 43 93 8 35 3 . - . . .3 .:. 3 . .33/323. 6:. 93H3/3. .:. 2: 9:3 .lK32959.3. 6:. 239E3 %E2. l3 9.2-.929-. 9. 9 . 93 3 /. . .O97:393 439. .3-39.239E3%E2 3. 5 /3 9.35433 :3 939733/3 9.3939....E.9.3 /..E..93 3 . 9339.28959. .2323. . 8 3 4 .9.:. 33 /3 9. ..293299:. : 33 /3 . 3.3.4.3 6:.5 . 93 3 E3 .9743 :32.2 ..393 33/39. l8953.   l39. /3 !E5 2 . 32 E3. 2: 9:3 97H3 9. . 23 /3 9. ..2 . 95 9.2  3...3 :.33/39. 5 93 39 % 6:..2 l3. 23 9E3 %E2 . l 6:.3. 3 3 9 l 93 9 9E3  :.E. . 93. .3 9.3.3.23. 3 . 2 . . . 2 ....3342-4.433/3  %E3  23 .-397H3. ..E3. 2 . 23 ..9 3 /3 9.E..:.23.3-3 . :97.3!E5 3.3339-4 293 .35433 37:3 9.3 9 9.E.329%6:.. -3 2: 9:3 . 5433 l39.O 33 3 32 6: -E: . .OE. '9.9.

. 33..  .9 9E332 39E332  %7438:99.9397. 3.9...3   : .23. 3.3 . 3 4393 .. .8. 233 %2.. 37.. 2339.9H:.9323 333.E.: .. 4.E3 .3 29 99 .23..3 !E5 9K 3 9 . 2 3 E. 2 .9743 :"3 93 .3. 6:....23. . .E... /3 9. 32 .. 23  .:  '. 8.9. E4.9323 l39.E... 3 $. .97. 323. 23 . ...E. 3%. 2 3 5 9 3 3 #3 9 .O 6:.E. 3 .2E.. .3 .E. :3.97J.l 3  l .E.. 3..9743.3 .9323 l39 5 E.  . 5O323.33J9. .35E5933555.3.$.3 .2397439..:3..3 .9. 5 ...3.E. 393 393.E.3. E3 . 2 97H3.3 O . 3 ..233.. .  l -:9436:.33F9 .-39.3.2.97J.E. ..O 9E.l3  E.8E.. .. 23.  9  93 3 ..8E9 3.3.23.39.3 ...9.239323.E3.. :3 .5.26:...9H:.O 93 ..:/ 8 3 49 33 9./"37. 3.3 8E. 9.:3 .3 ..l3553E37 ./3..

 23 23..E. 23 .23935 E39343943 6:..E. 9.2. 3.3.. : . 8E394 ..9 . 5 93 39 9 3.. 9. .: 97H3 . 8.8 93.2 E.23.3 9.23... 3.85E9973. . 3.E.3...976:9 339 .3 H3974399. 23 23 ..33.l39..E...O....95 .O :3 9:32E. 23 3F9 . .3.9.23..E..3. 3 . %3 6:..  %7H39.O93 9743 .4.835 5O3 23 ..E.23.59.:3 ...:..2 .E. 2.232232O5539.36:.23.:5E9973 947. .. .2.. 6:.9 .. 9.2 E3 93 6:.3/:39 3 -:39393 .E.23.897.3 33 3 2: 9:3 2 93 -.3 3. 3.  lO .O9E.8. 94..3.  E..3. 9..3./36:9 397.23933 39. lO293:H333 ..E.l39.332..:3..  .3.332..835.. 23E..  '.8. 8..E.93 3 39.  3.. 43 93 ..3..2 9339 %6:..E..3 5O323..E. 3. 23 E. 93 97 . .E. :5.35E9973 . E4 .2323.23 . .439435O3 933.

3.239  % 3. .9339.43:3.O3 E.3.8..83 23.3/3 :. 3 .9.. 893 8E9 .: : 3335E9973.O9E. 6:.3 .3.:E 7. $48E3. :97.:!.: : . :97H39  6:.. .4 .2 4 .3. .E.959. 6:3 59 9 3 3O2 H3 33 ... :5.. . ..:.E.3 93 9 3 /3 .95.9 5439743 5O3/39. 3.3733 E393..3.3 3 97.E.334.:E8.4....E.32. .9.3 ..3 . . : 6:..3 .: 73 9:.:.3H2973.5E9973735.....395E9973 23 2 .3 9.323 9 7.3 .. 8 0 /498.3 ..93 939:. .  3 .9 .397.3O. 3. H3236:382.3 97.4/383 /3.O . 8: : 3. .3. /3.3933 9E. .3. :..O . 2 29 : 23.. .3 9 .:3/3.4. 3.'9.397..3 E. .3 7 :.E. 3 . 29 9:3..3.:3-.397.4-K3.43... 23 23.:E.:. 6:.3.29.-. 5E9J9 % l.E.E.. 394396:E97K35E9973...23'9..9K.9 93 ..E.4.3..H39..-3.353.3.397. 23 3..2:5.-9:5..3993. : /9 H 2 9743 ..3.46:E97K39.:3. 3. 33 3 .E. O 3 .3 .32 .397.397H39.397. %743 :3 O 3833:9.9 . 23 . 6:.4974. 3 97.2 9K 93 . 3.3 2 :..3..:3 ..3.. .397. 93 .:. 6:. 3.233.8::..3 9 3 9 .9.  .4 .3.3.6:38 5.. 93 .3.3.J3 3.33. 3.239.:. 6:..97.9.

/39.4.239 .397. . -3 9...59..933E3..3. 9.543 9745O3/39.2.9..3 32 33 ....G3F5 6:3 .3.3.4 2: 9:3 .49K3K395.9 93.3. E5 9 .. E.9.E.l3.832-329.2E .4-K3 399.5/39. .3.E.  33/39.3.E.3 33/39. 9. .8:8./39.E.:2.-3 2:9:397H3 23./32:9:3. 6:.:3-93. 4 -K3 . 97H3993 9-32:9:3./3!E5 .3 9/4: l6:.2. ..:/23. 2. 3.:2:9:3.9 . 9:H3- .3 2 6:.3 2 . 8 35.3.397.:3.2 /3..3'9..9.933.4533- 3 3J9O3.2 . 6:999 26:.9...9.3.. %7439K3K3 O 33/39./3 2 23 3... 392 3/.:3.3.5....2 l 6:.E.2E ./323.3. .3. 93 .. 9339 93.. 2 383..F9 .E.9.8.23.E.3. /3 3: 3..4. 6:3 8 ..98.E..2 l3 ..59. .3..93. 9.99589397.83.3 .3 .: :7.3 6:.8E38:9. 23  6:9 2 6:.3 .92:9:3.5..5/39. .. .3 3  l39.9H2..3 O O553-4.3 .39.-3.3..9l39. 9H2 8: 8.229. .39.. l6:.83 l6:.223.. 2:9:3. l 6:.. 6:..O8E. H36:93 .. .2. 6:.3 3 8O3 .E./39.383 ..:3834-K3 . 3 3 %.2.-9..3 2.9.2 -33.23 5O3 23.323.E.2393H34393 .95  9:9 4E ..9.5 6:993.9.322..E.3 83 973 :3 l3 .:2:9:3.9. 33/39.3. 9.3 3 .39..9339%6:.4543974.

. .. . ..9.2 4 ./32..397. 5E 4 5 3 ..3973H3 8:8.53 %7:3 ..2323.33/39.3.:3 . 4325. .233.  93 9 .. 3.3 9J3 ..3....3 23 . !E5  l 6:.5... .2 2:9:3.. 23 23 .397.9...323.:3 : 5.:.397.:34-K39.3  l: O3OH373 .3 .E.2.3.. 3: 239.5.3 l3 3 9  E.. 9.4 6:..E.33/3l3. . : . 3 :..E.59. /3 !E5 .33/3.3 2 2 2.9..3 F4.E. . :.-3 .9. .:.5 ..: 2 .. .33  .2 3.E. ..3.3 2: 9:36:99.397939..-3 ..43 .3.. 97.3..  9 .. l5.4 3 ...3 4.. -3 3.E.3 3.3.J3 97.-O./3.-39:332O3..3 ...9. 6:3 8 .3 9.3 %  6:.2 .9. 9 97..3 .  9.3 33 33 /3 . . 6:.  J38E. .9 .33/39.E. .:3. /3 2 .9./32  3 6:. 3 -39..323.:.J3 . .E3.3.-323.2 6:. .333.22-.39J39 8:8..3.... 33/3H:. 9743..26:3.J3. :  2 7:3 . %9E332 6:9.. 939:... 3 E.2 6:.. 2:33. 9.8. 30 .2 23..4.9...3.333.397.. .- .:..4..4 3 -98..J38E.E. .3..95..-33 43 . 9 .9. 3.82. 3 l 6:.J3 8E.:.3.

... 97:393/39.3:8:8. 9743.K39.933/323.32 /4.5.9. .. . 9.. 8..8:. /3./:3583 .6:383.3.9.85 8.J36:39...6:38.33-982-3.9.35E5 :97..397. 9..3229 3.38E9 3 9J.9.6:38 E5-. /32.3.22.J38E.3 ... l39.3.3.0 -3 .. /32.:./32 22. 23 3 339 E3-.9 .23..97439.-3..E.:.2 6:E 97K3 396:E39.J3 8E.  23 .3933 43 .29...-3.9.: '6:38 93/3.9.3 .. /3.2 ":.2  ":E 97K3 2 .3 !.:2..3:..3 '.23-4.2323.4..33 K934.8. 97./32. ' .J397.J3 97  3 99 5 - 2E 9.: .399.8. 6:.. /3 2 . -O.4. 23 . .9.. . 9.2 .23...9 43 ..39.5 93-./32595.3.8.J397.3 ' . .3 9739. /3 93 6:./3239...H: - 6:.3.. .3972.3 '39 /3.3 5...E.:397.  ..9 3 . :97.43 .%7:3..O33.-3. : 97..9. 3.9. 93 97 .9 : / 3.E. 9..35E5..9. . ..97. 97  3..2  J38E. ... .3..3 4E   ./3 O7.3: -3. 6:.34E 3229 99.93 :97..l.:.3.9 4346:9.9. E3-.3 :.O9: .J38E.3./3 6:. l3..3 .. 6:.9. 6:. .972936:.7.95.6:3 8 lO6::9. 6:9 .35E5. 2..3.J3 97.33/39. 2 2 3F9 9J3 .9.  5 ./3 6:33: 232.8.3 :.J38E.3..9..7...9 9.. .3..9K3/:3. .37.35E99739..J3 6:3 9.

'9.  23 . 9 l6:. 9. . 3.3l3. -4 .. 23   F5!E5 9. $% 9 23 ..9..3H33-73-:. 9. .: . .3. 6:. 97.:..322. 3 3.43  2 :6:E97K39.O9..:3-973..E5 9. 3:/.2  $999K .5E 4 3.3..2. 494-39..E. . .2 4 .3 2H32 9393 9:H3-93533.3.  .3. 93.3..:/3 597:94l $.: .. ..3!E5.30.4 : . lK32 9..  lK329.25:.3.3  9..: O-.J36:32 .2 3. .397 97.l3 .29 97.. .E.3 .796:3!E523. 93 . . 9H: /9 .9.9....959.. 9K2.E.2 -3 23 .:. .3.3. ..:5 3.9:3294.9.9 :3332 %7.399.4-39:H3-.!E5 . 3...3 3E5543974..4.2'9 .E9./32.3!E5 .30. .E.6:38.35E. 6:. .3. ...4 9739739:H3-3 5 3.26:3939723...30. . 6:3 .30. 3 3 .     F4 29 8 3..23.3.95.7E4799..:.O39. 5 4 -K3 l3 ..F5!E5 .3..322..8.. .8. 2:... :3... 9.393!E523.2 '9 .34./3223.:3.322.30.38...9 : / '9 .:35.2. .33:.3..5 3..2.. $43 3..3    5 3 ..-5 3  l6:.2 3.3 2 : 6:E 97K3 E5 9 .2 93 9:.. : 5 7..8.30.. :3:36:3 3:9045.23. /3 2 23 .  939303.

E..329..3335E9973.23. .3. 9. 3: 3 2 .  97E3 9 O 3 -9 ...8...l39..974393.. 3:3 .J3 97 39 6:.3396:E3. 97. 9.E. . 6:.O 9 9.J3 3.2 3./3!E5 .3 .3/922.9.. . 29  % /39.: .97H3. 2 ...3 9H3 H3 43 93 .3..4-K397H39 .22.3. ...395E9973 3H3.2993 23 .2 3..3.2. :.3 O/. ":.E3.4-K39  %&% l l%#  &.8.3.-4.E.2 973.:53.E. . ...9H229-.. 6:.97.O .2..3..3332 2. 5 93 39 93. 3 9.J3E... 9K2..: .979 .3 5E9.39 /39.9...O39 :3 9K2 .3: 3326: O5539J..9 92929 J.95 .3 :.2.397. 94393 6:.9 ..E.39 .3.3/3. 93 .4 6:3 8 ..3 3.8::. . ..  %7.3 2... . 9.E..K. 2 .34 9.9.E. 32E3..3 .97. .4. 6:.3.'9..O33 33. 6:. 6:. 6:..9743.3. .943. . .   2..22...3..9.:3.26:.39. l6:./32.6:.3 9.E.333 3 .3929E.O33955 3 4..9. .4.3.J38E.3 99 .:9. 3 .597.. 9 43 34 . 6:.9.9 97E333O3 -9825 3 .3 3 ... -3 99 ..33 2 2. 2397433.9.. .!E5 93 6:3.4543974 :97.223... 9.343 9.39.323.E. 3 3 ..9..... 23.O3929..8539J.: 9 43. .3..36:..3 .E...  . 93./32./32. 3 .329. 97H3 .

35 9 2 . .32.4l3..2 .E..332 3H3 2.3.E.299K3.4 .2323 .2 9743 -: -.E.2 399 : 33 32 9K973./3!E52.O22.9.33/39....2 97E3 . E3-9.2 3/39...92 ... 6:3 l3 23 F4 ..3 3 . l3 9.. 39 9  843 3 5 -3 2 .O -.3 .273.4 3H: ..:. l:3332 6:.3 .32.395 9743E3.3543974 : 97.4 974 3 5 23 .3 2 $..23... 2:3 : 3 -.33. 2 .:53.-5 ...3 ..6:3 F4/ ..2 2 3 / . 9: : .3 . .3.397.  . /3 3H3 . 2 .397..... 23 ..:.. 7E479 !39J. 39. $.3. . ":.E.4 97 ..3 99 5 ... . 23 9E3 %E2 32  3 .J3 6:3 . 23 23 .. 7. .3 :   2.E.4 . .39 3- .3..9.. . 32 2.3.335.E.:2.E.2 2 :.lK32  2 3E5/2.3.3  9 . /3 2 .J3 6:39.8.:5 3..%049.O. % .3/39. 3 4 943 /3 H3 6:9 3 H3 2 E.23.3.3. :.33/39.3 97.. 6: . 9:.3993. 9 5 9 3 3 .323 ..943. .3. .3.E.53..3 . 3..O53 2:3 3.8. 6:3 .3.30. ./3!E5 .397. 82 . 33 /3 97.6:9  . .::95.9E.9.3 l39.3 .. 397.38.3 : 97..4 33 32 .2323.3 9 3 .2 3.9. 9.3 H3.2323.23995H3. 9..  6:.3 55E9 36:3 .2'9. 6:3 . -K3  33 33 .2 !43 974 3  .23... 9..... 23 3.. 2 33 /3 .2 6:97. . 33 O 3 -9 .5J.3 . .4 23 .:.3848E3 97H39 3H3 3 .3 88E394.. 6:. 3 97.2 23 . 6:.    2 .

397. 93  ..3.3 .:3 - 93 .K  33 3 8 93 H3 3: 3: .E.3 . 39... 39 6:.2323..!E5 l39.E..O332.3. 9. /3 2  /3 .39 .39J3.E..3. 3.3 ..397.-H323.398 39K3.9 53 3 lO .953.3: J38E.47.33.2.-G9.8.39.33/3. J. .3 339. ..6:38 2. l3E55439745O3/39.397. 33 2: 9:3 . . ..2. 2.-39.H36:9.. 97H3  6:.397.3 6:.2 2: 9:3 .9.3 .O 9J3 .2 E  %.3 .. 6:3 8 .5433 2: 9:3.33.2'9..93 .83/39. 6:.3.-9 23.3..2 .9. 3..3 97.-3. ..73 ..2E /4 O2 2.23.3 .3 93 9 23 . 39 6:.7.!E5 .3. .3..9 9.9 93 .9K2.93.3 6:. .O8E.4432:9:3.3 6:. .2 .397.2 7.3 . -9  ...8:2:9:3.- .. 32 .23...397. /3 9.2:9:397433- .3..9. 97H3 ..9.9..3. 3 -.9K3K3 6:..328:8.  3 ..8. 9.8. J.97434.8.J38E.3 50  .E.4. 6:.23. 2:3 .332:9:3 O l39.333/39..3 6:.3.3.4-K397:35 .E.3.2 .3 . 6:. 6:.5/39.O8/3 .3 6:.-9.2 '9 .O!43974l3 6:. 533349.3 :3 l3 .39. 3. 2:9:3.4 6:.3 .3 .3 23 .. 3997..35. 9743 4 .973E59 9723349 -5E83 l9J.. 5. 6:.-3 9.397.2 97.6:38 2 .-.2: 9:3. .O 9J3 . .-932-. 6:.!E5 . ...3..E. .-9. 3...26:3l3.32.3 .3 . /3.E.3 F4-9/3...397.397H39. .  ./39. ..59.. 6:. '9 ..

3. 9.%97H35 2.. . 9. 3 3 .2 32 9. J.- 23 .323 . H:322.59. . 97..4 9- 3049. : 97. 9. 3 /3 9.3 97.O95.3 .433/39 3933/3..2 .3. 93 3 -.32..-99- 9 E. 3  .$.. J.3. E ! .3.E..-9 .4.4 . -:.3 6:. 397.. 9.3 .E. 6: . O 39:3 32..-9.25E83. 3 :9 8.22.3 :322.39273543974. -9 . .049.3 .397.. .2.E..-3. 6:. 6:3 . 23 . 9.3.. /3 9. 397 32 3. :97..3 .397.3 5E 4 23 .2 '9 .3 32 99523. 5 .397.38:73.  6:. 6:3823.3.3.2 ..6:38.2 3.3973 %. 2.2.2.397.9..3 E35E.E..99-3332:3933. ..97.597.3 . 9./3 2.6:3.E.3 l: O 5 . 9.J3 97 .3 .:53.33.3 34 . .. .J3 97.93 3 .2 9E.3 97.3 .$.943.: 53 .. .939743. 3.. 23 .3 .E. 9 2 : 97.3 .393-...3 4.3 973 9743 . 3 .397..E. 3 6:E 97K3 O 33 /3 9. 23 .23 23.39. 5E 9..3.334. 4 97H3 .23.. . 23 23 .  3..39. 97H3 97.3 3..397.E. O 4..J3 8E.3 9:H3- .3  /3 3 6:3 3 6:3 2 .   2.J3 97 : 97.. -9.3 6:..l3.. ..E.397. 943 .3.3.. l3 lO 6:E 97K3 33 /3 9. 2 .3 .E.2-3 339 4392 .3 6:3 8 .4796:.999..2. 29 973 : 97. . .3 ./32 %9.39:993.3 9 8 3 9K3 .2E 273. 3$.2  .O 9 .3....3. -3 3 6:3 . 3. 3 29 : 6:.3 97.3 .3...393-.: 9 43. 43 943 5E 83 93933. 32  .3 .3. 46:9....6:3. 2.

9.3.. :3 E3-22..3..E. ..3. 7.. %7:3 ":..6:38.E.2 H3  %7:3 ":.397.2 9..O:6: l39 543974 .: .3./3. 23 '9 ./3. ...4 23 .29..3.3..943/39.397.45F58/398..3. . 3 9 93 93 9 - 3.229 9..397.5 ..349 36:38.J397.  ..O 3 'K .9K3K37H3 .3 33 /3 9.97H39 7739K3K3.. . 23..3. .3 .2. . . 3 %:..397.3 .9..397. .. /3 8 -9 3 . ...32. -3 3 6:3 . . 93 .8..3 97.959.-.497.397.9..3 . 8.39...2 3...3 .3 l39.959..-3. .539J.E.3 .-89.E.4 23.39. .9K3K3 O l39..397..O .6:3..9:3 2.3.2 E3E6:E95..3..8. .423. 33 39743.3 94 :33 336:3 7. .3. 3./3:2 l6:.2273.3933... 39J3 . 9 3../3:2. .3 23. .397.:.3.. J.9:3. .3 .5 /39. 397H3.2.. .39743. l 6:..:.3 .3.323.9.3 . ..23..:.4 . 9.-9 -:.397..:.3. 9- 3.O..2333 93...O89.J397 39397H39 .. 3 .:397H3933.9743. 4-K3 .2 3 .:/..3 .E. / 6:.-9H:/9 !39J. 8 .E.... E.2 9:.. .J38E. 3.. 9.:.33 .3959.3 .3 2..339.3848E3.2 l39.6:3 ..3.3 6:3 .3. H3 ..39..... 3.397.-99K2.2 .8.9.33.6:38.. .3.23.3 '9 . .9.26:.3 .32.3 E3 5E 23 . 23 9 9 ./3: 2 9J3. .3.3  .3 . 6:...'9.:97.3.3.. 6:3  %7. 23. 4 E.3 ..E..333349 3. 04 9.3 97 3H3 .3939 .

 39 E3E 3.299K3.3 .3 97.3.383 83 E3-. 6:. :3.3 :.H3 .2 273.397.3 299- 4. 3: -99.3 5 53 6:.3..397.-9. 9 93 2 .. 6:. 93 .3 . . l292.33.. ..3 299-99.29 2  -3H393543974 3523.-97J.. O 3 9.2  939393-. 33. 3 39597:3.2323. .2 E3.3 97...E...-..397.38. .3 .:3.3 E3 93.:.3. 3 .397... 3:9399333 .. 3 . E3 E 3 ..8. 5535 339743. 3 %E3 :... :3 25E834.35E4 23. : 3 2 73.5 3- 33/39./32. E3E 3.3 .2 . 03.3993..3 . O .E..397..4 .38. '93 3 33 /3 9.E. 9397 3K3.3.3 97.. 93 . 5/3.3.3 6:3 .:.4....E....2323.53.9973 :3:7.:..-9.  . :36:. 796:.99-3 93 936:9 323.3 97H3 . /3 .59.2 .3.3..4 ... 7.23. .28.4 2 99 - 29 K3 9. 8 O 9...%7:3 .3 ..3.3 97H3 .23.23.. 93 . 9 29 973 33 /3 9 3 '9 . 49.33 /39.. 3 6:992.3973.388.397.26:E39796:9.6:3. ../3. 9743 .:3. H36:9 E3 .3 .3.. ..35O3 23. 9743 .3 3 3 . ...3. l3 9.3993.3 .3 3 ...33. ..... .E.4 23 .8 O l3 E.:. 23. .4 9 93 94E ..3.E. - .2 %: .3.3 23 ..9.%7:3.3 . .3 6:9 ... l3 9.33943.. .3 3..  K3 93 9743 9.3.4.2 !43974 3 E3 29 3 -9 3 ..3.3:H3. 6:38.9 %7H3..-7... 2 .. ..

393K3  ..39E3  .6:9J397 .2.:l3...28.3..3 .3 ..3 5E9 973.94.393H3-3.397.6:38 -3895.3.3 6:9 93 6:.39897. 3.E.$.E. 23 .3...397.2.E.75.9353 8.97H39.-9.3 .3 933..32 6:33: - E3 9...3.2 5E9 973 . 7.3 .-. .3 97.. 904 : .. 27. 2393 H3 J397..3. 5 .-3.3.3.39.3. 7 .3 .3/.3 9 93 9 93 . 97.397. 97.:l3l23.E.E.3 .7..3 97.93 23 36:33 43973 2H3 6:.393.J397 J3973 335 7.393943/3 ./93: /9523..397..3 .2 E3-.29743.3. 04 9.O 3. 23 23.3.8E.3 .4.3493.3 .33.2.3935.23 3 399993. -9 ..3.3 93 3.23.-9..-23. 6:..3 .... 4..296:38. '9..3..93.. :97.6:38 33/39.2 l3.3 .K39. 9 23 .E.3.:l3 29.:393.E..3 23 9H: /9 3: 83. 3 6:9 . 34.4. :97. O .3 .3 .. %.3 3 .3 397. .- E3- '-3. /3 . .3 H3 843 843 ..33/39.32..4.2323.. .39743.E.8.3.O3 9 ..3.3 .3 .3.92.J397.2 H39.. .5.397. : 97. J. - 5E 83 .9..: 53 .J3 97.543 9749 :.3. 9..2323..J3 97 3 9 23 : 97.9:.32  l 6:E97K3 33/3 23.97.2934 . E35E23 .E. 3: 3.. 943 .3. 25E834.  3 - 99 -  .28.6:3.397.3 6:9 ... 23  6:.J397 93... 33 /3 %E3   J3 97 5 .32-K3 323.23 953..E38E3..2.  04 9.3.  .2323.

2 ":.6:3-3..3 . 6:397H39.E.3.3 2.E.3 %7.97.3273...3l3 5339 %7H3.36:3 3 J9 .2323....2 . l39.-923.397.. 9 .2 %E3 6:32 .3 !20 339735 :33 3 ../937523.-H39.2.2.6:993 6:.3 23 . .3 97./32 3 539J..2.9 .4 23 .3.3 .2 9.3 97.59 %E3 3..3 l2999E..497.3 -3 .397.-7.O 9J3.3.9..23.96:9 393-.%3 29 9:.3 5E 4 23 .33F4.2 %E3 J3975. 33 K3 9.3 . 7.3 39.39H:/9329  J3  23 ... 3 .2 9. 2.3 .4399743.23.9H: /9 3 29  J3 9 E3 -   9H3 ..3 5O3 23 .6:3 !439749 :. : 7 29 23 29 : . - .397.39:H3- . - 9.9.397.9 ....397.9E3 %7:3.9.3 :H3 . l29/ 4E379 3 3..3 O 9E3 %7:3.3 ..3 97.9J3.3l35 339-3. 9H:/9 . E3 .E.423...- 93":3.3 %7:3 .. 93 3 .6:.2 .3.2 9.6:3E..29K 9. 6:9926:9.397. 6:...3.3329.- 843.397.98. .  :3 - 83 83 E3 93 .. 3: .3 .2 .35E423 .:.8539J. .2 95J.E.3..959. ..3.-9..23E5.3 ...32 32 : 6:39.323.:9... 9 E3 93 ..3 97.3l3 6:9 926:993 .3 .2.:.3.7.2 93. .3.3 97.9.. 049.6:99. 9. 6:3 .3 l 973 :9H3.-.3. .E.323 .2 33 3:.393'3%.3. -3 5E5 .6:3.2 . 5..:393 .3 3 33 3 8 2 73 . %5973%3 .E.3 ! E35 :6:33. J.423.397..23 . 3: 9 3 3..-336:3.3 97.:. 3.2. . 973 %3 9..

 36:3 . .397.36:38 ...8 O 3 7.:.:...  9K 8 ..4 . -:.3 .J397.3 97.2 6:.3 3.9 92 ..4 '9. 8: 8.5339 3 53 9J.3O %7H3.93-4... 93 93 .397.33/3 -O539..4 .3 .. 3 . 34 .:.3933 94 .53 ..3 797.3 %:. .397...:3 O -3 ..3.3 .6:.2 .3 6:3 8 . . /3 9.. .4 ..E./3223..-. 23 23 .4 5F5 9.:..3 /:97K. 9:9J.:'9.35 93-.46:3/39./. 3 / 3 49 5 33 93 .. 2. .24E.383...5...3 6:3 8 . 3 93 43 943  %E3 %7:3.4 2 99 - 2 2.285E9973904.  .3 5E 9. ..2..2. /3.499:. . O 399.3-993497.J3 97 .. 3 93 . 23 8.3 9.J3 97  23 93 .3 97. 2.9.2 E3-.3 .: 9.:39.:.4.3 .. 9- 3.4 -292.  9..3.J3534E.  . 6:.. 29 ..2 4E . 9:3  %K3 K3 O . 2:3 9 9.2 9.33. .3 .3 9 93 9 .:. 3 .E.32.3.397.:.E  .3 29 9 2 ":3 .. 9 23.. .4 : :3  l 36:9 3 E3-.2 3 93. 93 9 23 .'9.3 . 3 34 .2 7..4 4 6:9 .3 97..3 : 3 .399. 9J3 . 9 8.323.397. . 36:32 . 3 -.34.229.3-3.3 97. 23 .4.. 9743-3. 8.3 6:.3.397H3...3. 53 .E.  3 .4. '9 .3 8 99 - .  9.. .:/993.32 939:.33F4/...24E. .2:9:3.3 / 3. 97.:3 . 6:.397. ..O33.:3 l39.3 3 / : 9H3 9.:39 3438:8.. 9 93 93 .3 3O3 . 7 95 :97. 3 .-. . .43936:9 3 ! :3 9..9.2 4E ..  ' .2. - 93 99333 2.3 .:. /3 .3.8. 33 2: 9:339.3l39.3 .23.

 % 93 6:9 3 93 H3 3 93 43 943  ! 5 3!.:39439 93./32.. -3 . 3 9 9. 9.97H3.:..35 3. ..9299-.. 9.4293.J3 97.5 95 3!../.32 .l3.7.24E.7 796:3.393 .95J.:.6:3..-3. 2 .3.3 5 K3932997393 3933/3l3..95 9.97. .3. 6:.3.34..55.3 92K3. 3936:9 3..3   9.. 3F2 -42 97 23 .6:3/34.F4/8:932 99-33 4E97.25:..3332..2.. 9E3 3.9E3 . 3 .-3 2E-.3 439.'9.. .9.. 393 6:9 3 %3 /3 8. 34 .5 5.3.3 6:38 3937..3:98.397.6:23 .l'.997333/39 3-..3..3 55.:7.25:.3..93!..25:. . 83 . .E.323..3. 99-333 l33.4l3. 997334..":3. 6:.4 !3 .95J.5.7..:.:.2 -323.397.3.../336:3$32.J397 H39.38 .3 93 ...3.-3 2E-..3 8.J3 6:3..23.3.3:98.3 .3 -:..9. 59..E.l39.3.9.4 2 9.3.3.93 4E-./39.. 3 . 2 73 ..3 4 . 95J.J3 8E.:..:.24 27.23 .4 4 6:9 3 33 .  9 3 9 3 !.3.2 .3. .39E.'9..3 23 .3 .397..93.3.4 !38:93 H2 .. 5O3 53 3 9 .9.82 304..3 6:.93 .329. 9.33.J.3 2.9H343 l3...3..3 .3.339.3  97: /3 . 393 32%3 443 3 E3l3:297H3.2.7 9./39.3.3 97.7.4 .3 97.  33 3%3943. %.3. ..:.3.3.23.3 ..93.3 6:.334..6:3.36:38.293296:.E. :97.2 7996:3..32..

 3.E.397..4. 3: 3. . .3.5.. 936:3393. 23 -4 ...3.:3 -3 9J.5O3 4394323.E. .:5 3!.2  %E3 %7:3..35E9973.E./3...O 4 -K3998 3..O3. .7.339:8O9 .4:3..7  23 .397..E. 4393.3 3. ./3 .E.7 .3959.98. /3 2 ..O 9 . -. 39 :97..33.. 333 39.323.J3 4. 9..6:3 .2323.":3:%7:3.33/323. 6:E97K3.E...2 %E3 J39733 3.3.259339.36:38 ..:. .3.3 97. 9: .3.3%:H3 .2 J397904/.44. 5O3 %:H3 9 3 3   2973 :9.E.-39. . 223 2:. .$. 2 2 :.5O323.3 23 .97: /3 % .E.O : 3  .J32: %E3  J3975 7.397..2 .E..7.J3 97 3.2323.3l3 595339 539J.. J397.36:9 3.:393-97J.397.5O39H2 .2 .35O3. 6:3 8 .3.29743 32  $.3..3.2323. 5O3 43 943 23 . 459.3 ..%7:3..4 9.5.4 ...33/3 E3 36:3 299-43943..3933-K3 3.O 33 ..33.3 3: 29 .943 9:33... 3 3..298..E.35.3 . ..9.: OJ3972.2 3/.3 ...7. . 3-23.: 5 3 !.2523.O 33 -3 43 943 .  !.-.E..3.%:92. 79K3K397H3 22. .3 ...397..3 35E45 3!.3. 3..:3.. 39 6:E3 . 9K3K3 . .5 - .3 9.7 33 332.23/39. 9 34 9 32 3 O .3-9.O3 l: 32 .2 9394-K39339%6:.J397 -3..9.:5 3!.3 5E5 . :98.2 939343943 6:9..E.2. 32  33 : 3 .-3..%:9 27:3. :...23 23.323.:5 3!../3...2 .. 3. 23/39.

 5.J397..J3 97..03-3 23%7:3.3.33. 3 6:3 $ 3 : 3 .6:3. 6:. 8:9 6:E 97K3 .33 2:939 ... . ..3 /..3 E3 6:3 9397. .J3 97 . l3 9.E3.6:38 ":E97K39.6:3.334E..439397436:E97K3 . 9.3 2 2.. 5O3 43 943 % :H3  3 /..2/39393 3 -:...3.:.4.3393 39.8 95 :97.23-4.E. %7:3.3.E...3 239J3 3 3 8E3 94 .E.E.. .2.43 . 23 /3 9..3.3.74.E. 397:3 . .3/. 3 8:.l3 3  6:39. : 3 $ 35 5O3 4394323. 2 .. . E3 . 3 ..498:85 9.3. lE393 6:.:.23. 23 '9 .2 3 93 .4796:3.93 6:.3$3 36:3943. 3-3 ...3..4.94393  $E3943:.E.9393.O .33 /3 '4-.3 5E5 39 6:E3 .E.33/39.  .3.3.9. 23 23.E...35E5.484:9.23 6:9. :97.E..:.E. l3 9.23.97.23.97. 93 93 . .3.36:38.. 6:E97K3.J36:3..3 O8.3.43 .3.3 .43 ..3 5E5 .3 ..2..38..E... /3.3 .33/3 O333 .K39.. 5O3 $ 3 .3.23 .E.-35.E.:3.: 95. J 3 9 3 3    3   32 6:3 43 ..3.3  l 5.%:H3 2 7 43 6:3 3: %. 23 9743 .2  3 /. 95O33J. ..5433 /33H3..6:3. 23 33 /3 23.-8:3.3 .:.2 . :97.:.3..J397.3-4.4$3 .  4 . 5O3 : l 3 9 3 3   5E 9...4.O.23-4.3/.9339. 23 -4 .:.

97:3939H3 H3.  '9 .397.E. O .E. /3 2 -3 .33 /39. 6:.2 .E.3 l: 97.J397793. 9 95 904 9 3 9 8... 3 .83 83 . 8E3 3 .3933.239E3%E25 9.3.. ...23 23.. 3 .:38./39..3 .3.l39. 9. .334. l39.9.3 .3/3335E598.835..9.J397 6:38.9.23 3 3  .4 :.3..:3.: .3 .4 4 O 9743E3. -95E9:.2 E3-.397. 33 /3 9.59/4 9339%6:..E.J397 6:38 34.J3 33 :3 : 2 /3 .3-3.397. .E3.6:3.. /39.J3 .3.J397.. .E.3.9J3 .2  %3..33/39.E..E.3.3..  2 99 - 43 943 .J3J3H:3 3....4 .3 . O .3 . ..35E5.23 l 5. 543 5 83 3 9743 : 97.3.9.3 . 6:.:.28.3O3..3 4 ..7.5/3 9.3 l39.-9.: 9 ...OK6: . 23.39 26:9939 .4-K39 93.58E394..5.2323 .3 .3. 2.3F25E9973 H39..939..353. 23 93  3 9 O5 53 ..95. 3 l3.97H329973.J3 3. .K39.23 3 4 93 3 ..J O .9383 3895.J /O 8:9 32 3 4 E3 . 59/4 l .3 5E5 3 -9 9743 E3 .E49E.3.9..5 9/4 328. .3 /383 3 3 9./ .E/%7. 9. :97..K39.334.397. 3.4 .9 53.-4.. 9.3.E.E. .9.. E3 .3 2:.23.E.3F4 . 3.9H:3 :.3 .J3 97 33 6:39O.6:38 '8. E3-.3 . . :97.22/4.3 $.95. /3 2 . 3H32E. .3 33 /3..4 9.E. 5E9973.3 ..J3..H3 E45E 93.: ..3 . :97...3 .J39795.93..4 .E.:932H39.3 H3.23/4l3 9.6:3.: 3.3 .3..3 97.3.3.3 .:!43974l3 3.

397. K39. 35 33 .9.29 :97.3. ...39743.397.E. E3 .-39.9E. 3 :.3 F9 .53399- 95 E3/: J.349.l39.3.3 .3396:E38:9 323 4.3 /.E.97. : 97.33/39439 K393-.97.3. O5535O36:H.3./39.4 .E.3 .J36: 5E9:8.-97J.3 O974393. E3897....3.895.3..3 E.E.333/3735  !E9 3.. E33 2.397.2K393... 6:.3..9.3 6:3 8 23 9K O 3 23.l39..3.E.E.735 . : 97.: 3.3 2.3..O9O5 8.3 6:3 8 23 %.3 2-9.97. lE3936:3.3 735 E3/:J. 5E9 973 9 3 ...O93979 3. 5E9 : 9J3 . 4/3..J3 97 .4 %3 3 .8E394 2.9 397 :..333/3.35435 E3 3 E3. 93 .3 6:3 8 .2.397..9. :.333/3.397.. ..397.O . 97./3 2 3 9..6:29E.96:39743...293.J397..34.96:3 .3...2.39.3. .3 33 /3 . 3: 32.3 3 3..23935 E3-9 l293F9 .3 .9.E..333/3'9.8... .. l3 ..3. 3 H3 9.3 5O3 99:5 /3 . 23. 29 973 .J3 5..E.3 6:.97:393 .3.3. E33. -. 3. E3.8.29..94!E5.3 .49.3.E.397.39.23..4 9.9. %743E3.393.932997397433.3 . .97.:..3-39973.99..943/3 E3.3 97.397.39..9.3 6:3 8 .39 .3.4 .3 . .23935. 9...3.3.3 .3.9 ..333 /32-.2.333/3 l39.3. 9.3 .O9-93.97.. 9:6:389.3.J98.: 3.397. 9 3 .... 3.. 3 9 5 5 . 93 E3 .97433 4 E3. .:3 9 973 34 .O. 6:3 8 94 938.8.4. %9.:3.9 . .

 E.3 23 3 3 -3 .H379.9 . .33.:3 29 2.23  l93...3. 9:6:. .:3 9..O 33 K3 9.97H33:299. 6:3 8 .. .3 3 3..O 2 6:..E. 455.E.E.. 9 ..9743.95 .E.J3 97..93.3 . 23.8553533. 8E.K39.: 399593.233.2 . 23 .8355O3 23. 3 4-K393 39 3..3 ./36:9 397. 3. 9H: 43 93 .3973 O. 93 39 %6:.83593393.E.: 9. 3393 .3 :.9.9.E.3 ..3 29 99 ..8.23 4399339.E.3. 9H: ..:3.3 .9.J397 .. 5E9 973 97 93 97:3 93 . 3 2 .93.E. ' .3 :.3 6:3 8 . 9. 8 O l3 9. O.35E9973 .3 : ..397.23.2 .2E..9 E.:974329.O29.97J796:. 5E9973 %l39.39339 939 933O 9K3.36:38..33/39743. 9397.2.2323. 99..O ..4  %. 6:. 9 : .3 3-3..E...23. .553F9 ..-3 ..'9. 3.O 29 2.. 23 .9 9 5 ..4 3H3 6:.3 33 /3.8. 3 93 39 3. 3 3. 23 ./3 9. 93 . 3.: 3 . 97:393 .23.397.-36:38 .E.: 3. E.33 93 3:. l  . 5 .3 .E. 23  '49E3.9. 3 .3.. 4 8 9 5 . l3 9.33/39.3 4.3 . 3.. : .-3.. 85E9973.9.3 ..23/39..33 3/:3.3 33 93 3 -3 93 .943-./3. .9.3. .6:9 339 .-G 9. 23.O32.. .95. 9:223.. .J397 . 3 439332. . 9.3 33.23.84:9. . 2 ..E.K39.4  -..2 .: %7H3 .3 .4:6:.39: 2939.. . .:.3.93.77332.333/3.4..9.O 9E.

 3 .97..4.793974389 5 ..4939:3 23..2 7:9 99 2 3.23.99.9. 29 3:3 93 9H2 8..439 %743 .. -4 .3 : 3 ..3.3...3.97.:99: ..:3.3.-4 2.O .397.3.O 3.439 l4396:.2 O5539J. l3 -4 23 .O 32 .. .2 %.323..J 97..3..-.239 %3935l3 9743$E..-4 28.399.....229 E.O4-K3.:..3....2 l: O.:3- .23. E.. J38E. 23 23.:397.O 4-K3 4.l39.O.39 23.97.5  59.939:3 2 393..9.3H3. O:3 . ..9.97 9J.. .K 23 .E. 4396:.  29 33993..-8:3 4393 .:5.2..397..3 . . 23 23 ..3 :   l439.23 3.23'9.39.2 3O E3 23 .229- 53.59 %.3 . E. .2 3399.. 2 . -997439K3:334 4-K3.9K3K39 ..E. l3-49.2 -H3. 23 .3 8.83.23.2323.J3 8E.... 23 3 .3 O5E9::6:.. l39.323.. 9 .3985 6:.9.3 .39.8.5 5 39:H397:3. E352.9 .9.3 .O9E. 93 3.9 55435 39 .:5.39932. 3959. .36:992 /323.3. ..3 9K33/39.3 32 .E3...O.23'9.-39533.3:H3 6:9 393 'K...-4.E : : 3.3-.3 99 .3 : . 8../397.. -3 .939:323.6:3/39... 2 .E..2 E.8E.39. 23 .:3.2 3/39.397. 29 .O3:9.. 3..9. 9.. 23. 23:.3.2 .-E5-./32.2 .2..239 .39939 .396:E3..3 23.E.... l39.485E9973.23./3 9.33.3F4. 83 :9 . /3 .....95 E3-.  /3 ..3. l3 3 3 %743 9:H3 97:3 ..23.E.:..3. O 3-49.

6:.6:.383.J3 8E.. 6:.. 4396:. .5/39..39.33/3..97H359 l29:9....4-K3 .:.93- 97H39 :97.:.. 33 /3 .2.E..J3 6:3 8 .3543974 :97.3 33 /3 9 : 97. E.E3. .:3 .93.. 3 .3 . E3 ...:3.3.9 .J38E. H:..33/3H:.9. 3.93. 6:.:.3 . ..3-4.3..2.36:.3973O553 . 9K3 : 33K.993..3..3 .9.E. 9.E.3. .:34-K3.O9H39:3: 3.3 .:E .E./39... .3.893973 .9.6:3.3.3 336:. .9 3 3 .2339. %743 9K3 K3 O . 9.3 .l39.:939.E.-9 6:8.E33.3-....:34-K3 ./39.E.3..: 397H3. 33 /3 9. 33 /3 9.O8E.. .2 93 39 % 6:. ...: 3.3..E.93 '.3..9393.359E...E.3 2 73 6:...3 97..9.5 .E.3.493343 E. 4396:. 3.3. 9 .8../3. 3 9.383.543974.J3 5 .3 #H3 6:.3....8 35.9.E. .9.. l3 9. 93 - 97H3 9 .3. .3 .5E997326:.397.3 ...395..34-K3..32: 8.: l .3..3. 3 9 .3:..9793:39.3893 39.. 93 3 .. 393 .: . . 3. .8 39K33 232....4. /3 9. ..E.3.O.3336:... 97H3 9  %743543974.3F4 3H3 9743.3 .3959. 97 93 9 .  .3.-92983.:33.9 H36:9... /3 3 .: 3.. .38 43 9 39 97J .J38E.4 9 93 .:.9.9. 6:.302..302 39O5 5393. #.. .3.3 .3 9 9 .2. 23  5O3 23 . .3 4 -K3  J38E..:3 . . 43 9 6:...3.3. .3. 6:.9.3 3.3 : 3 .3.3 97.:!..E.E./3.E. 23 ... 3. 32 .  . 3.

..:3.3 2..:...33/39.E.:53.3 6:. 39.39...: 3.. E3 .-. 23 2 3.398 39K3 3 .3 ..E. K39329 973 .3 .33 /39 $5 . 5 5 ..3 : .3 :048.2.9743E3.397.33/39 lO29.393..3 :33/39.97H3-E3 4l3 .97.3 . 23 3H3.302. 8/3. 3..E.: 3..4 8.'9.9.9.. 9 E3 .O 2:9:3 . 9 8.. K3 93 97H3 9.E..2 .2 4... 33 /3 9.3 . /3 .9329973 3 4 735 8397433./39.3976:. 9.3...3.J38E.3 . E.. . . -3-G5 .  %3 .  5O3 43 943 23 .:3.  l6:.4 l3 9. 2 .95.  %743 ... 33 /3 23 .9 9.3...:.. 9743 .3 : : / /.8355O3/39.J3 3.3 4396:.9 ...9-.3. 3 97H3 9..3 . .93 .-..3g2..9 -. E393.E3.8.. 4396:. 33 /3 9. 33/3 %. .3 3 9 .433/39 3. . 33 /3 9. 9743 ..9.3.:. 28E395.3.   3... J33 4 %76:.3-.3 %7H39. 2K3 ...3 .3 97.4 6:.3 .3.:.3 : l3 .l39.943.9.2.3 .3 93 6:.-9. 97H3 943 9  95 97:3 2 33 : 97. E3 .9. 3: . 6:. ... 3 :.%743.3 97.3 6:.25:.3.2 O  $' & &. : 2 . 97H3-E3 4 l3 . 439..:3 . 936:.:3.5. .:6:. 9 29 973 33 /3 943 9 43 9 3 '9.3 2 .2K3 l39..3...943 3/39..-3-G97H39.8 33 /3 9.: 97..9.J 97. 9.: 3.3 9. 23 ./4l3.3 ..3 .3 .3 93 29 .9 .3 97.3 .

 6:.3 :97.3.:.. 9.3.3  .2 %3 O 99. ..9H3 6:.29743 9  ..3..9 39.4 . %3.2/9.. 6:..3E.E3.33/39. 2... ...5 . 33 /3'9 .. l3 .5/39. 23/39..3 5O3 /3 9. :8.E..-K3. -4.3..5E9973 3393 9:.3. 3 3 3 9 F2 5E9 973 3.. /3.38E33.3.3. 9743 8 35 .9 2 :.3. 4393.3.3 . 29 /3 9..59339.l3. ..3.53J.3:H32. 59.3.3 H3 6:9 /.9 . 2397H39 98.5..:....K ..4 3 3 . /3 9.29. 43939339 93. : 97. ..E. 3'.-K3 ...g323...539:36:. 23E..323. 33 4 9743 8 35 : 97.E.3 . 8 /3 9.333 . 3.. 33/397H3. 2 2 .3.397.-4.399 .3 93 ..l6:.4.3.-3.23.:..397g297:3. 033..23 'g33 -:9436:.2 2 43.E.O9 E3-29. . 3.H3.9K43943./397H3 93.3 3g2.E..E.33/3'9..93.l3 33 3g2 9E3 8 97 6:.35O3/39. %3 27.E. 9H3 543 . F4 /  3g2 29 9743 33 93 .9..3.33 .893.28::973 .433.397.3 %7439 3 3.9.96:.943.339 /339 . /3 2 $ 35 : 97...4885 3997E3...:53.9 . 23 97H3 9  3 .. -4.K..2.97J9:.3 43 9 . O5 53 2 9g3 9H2 8.3.3.53 36:.3299.. 9 93 .23. 3. 8 3 4 .23. 3.E. .:.'9..3973. 5E. 3.O .3-3...O39 29-:9.: 3. . .:3.. .E.2 3:H3 .5E9973.35E5.3... 6:. 23 .E. 33 /3 9.: /3 93... .3933G433.. / O293..4/39. 9 3 73 3..3.. .2 .23 3 3 32. 29 9743 33 97.3 .3.5/39. 9.894393...96:.3.:23 .9397F4/.'9 .

 .'9. .. 9.9943.  9 7. 6:. 9 .5 - 3 9743 6:3 .239 3H3 3.2.23.3. 958.3. ..93 . 97.E..32: 38.33 .3 93. 3 .E. H3 39...3.:.  .. 993 .8 .. .2393 93-.6:993 6:.2 55.23.:323 59...3  .:3 3 35.5.H3 32.3 9E.J ..9.943/39.33/39.:5./9..... 9.974..OE97 :3. .332. 99 .2.48.... 332..3.3 9.35E5 : 97.E.39736:. %.35E5.5.. ... 9  94 3H3 8..4973.:3.33 958.3 .3.9J39 8: 8.3 94 .:..3 : 3 3 8.3 -3 5E5 E3 339 ..3 : 3 3 349 8.. 3 3g3 3 8.2.3 . 3 3 3 .97.9.3.E.3 : ..:..2.5/39.35.  39343943  g2 5 98. 23 ..39E.3 . E3 l. .9.....3 973 4.3.E..3 O339 9 8. . . 8.394 . 939.3 .:. .3.-35E5.3.  .3 33/3 l395.3 :.O .3 6:9 E3. 33 /3 23 .3K:-...E3. 23 93 5 .3 5.394  3 97H3. 3.3..9739399..433.938:8. 3:3 .4l39.397.3 ...3  %3./3l3 /3 ..3 33/3 9K27.397.3 9./39..3.9.439.93 9K27.... . 23..3 O 9 3 .:939:33../39.O926:. 23.9 2983...23943/3 E3 ..

H36:9-97333:3939999 93 : 9J3 .379 3.2.:..8. 9K...4 323. : 5. l3 9743.2 33 K. 3..543974.3.23.32.H:.383 49 9K3..O9 O5 53/3 3..39..2 % l3. 93. 92 6:..33 83.E..33.3.O 3...O97E.3 2. K32.3 973 .229.323.3.3 .9/4.3.l39743.3O9K2939.g33 394395 3:9-3 J3976:. 3.3 ..2.4l3.: J3. - 9: :3 3.  995.3 .97439-K3 39. 'K..8 3 9..2. 3O .3 94 3.3399E...E. 23 .O33-3 8: 8. 3 H3 23 -. l3 5 .339.3 97H39 %& :. 3:83-393 ...2.:3. 3/.97.33 . l:33..3 33 3. 6:H329 3..9743 9.3 l3 O9O2 ..O92 .J3 97 :3 93293.39.33O7H3. 9 .K929 2 - 9: :3 3 243 29 53 34 O .4l39.. 93.8 39K3 3 3.399 .- .3 33/3'9.3.3 ....:..J35.:3 $ 3 4 3 3 5 9 .E3....3 6:. .3..9K2:. .3: : 5J.....O . 53 3 .E.33/3. / 97:3 93 H: 3. 974323.E..E.3 32.5/39...-K3 .39.39. 3.O8397439-K39..4:9J3. -3 9 7 . 93 9:3 5 9.4 9 3. .J3 6:3 .39.l397436:3. 2 93.. . l3 H3 E3 33 3. 3.....3.H3 33.3.523.383'9.:. .3..E3. . 8E3 94 O ..79..

.

 ./ .995.42 .

383'9.   0-890 3.J3976:.8 3.383'9.2995.. E497K3.2:9-3.

.

 . 47 .3.5.

 0-890-E4.093.2309995.

.

3..093.2309 .

2995. 0-890.8'9.

.

8:.3.2 .093. .

 .