P. 1
bien-ban-ban-giao-tai-san

bien-ban-ban-giao-tai-san

|Views: 338|Likes:
Được xuất bản bởidonboss

More info:

Published by: donboss on Mar 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2011

pdf

text

original

Mẫu Biên

bản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậ ! T" #$ ! H%n& &'c
---------------
BI(N B)N BÀN GIAO TÀI *)N
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112 /2006/TT-BTC ngày 27 /12/2006 của Bộ Tà ch!nh"
Thực hiện Quyết định (công văn) số …. ngày….. của…… về việc……
Hô nay! ngày … th"ng … nă….! ch#ng tôi g$%
A+ Đ%i #i,n Bên -i.$/
&. 'ng ……………………..
(h)c v*%…………………….
+. 'ng ……………………..
(h)c v*%…………………….
,- Đ%i #i,n bên n&ận/
&. 'ng ……………………..
(h)c v*%…………………….
+. 'ng ……………………..
(h)c v*%…………………….
C+ Đ%i #i,n c0 1u.n c&2n- 3i4n b5n -i.$/
&. 'ng ……………………..
(h)c v*%…………………….
+. 'ng ……………………..
(h)c v*%…………………….
Thực hiện -àn gia. và tiế/ nh0n số tài s1n 2à…....... t3i ….. nh4 sau%
I6 V7 n&58 9ậ: 3i4n :;'c 95 c<c :5i =ản ->n li7n 9?i n&58 @A:
1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:
&.&.T5ng số ngôi nhà% ......... +
- 6iện t7ch 89y :ựng% ............ + 6iện t7ch sàn% ............... +
- ;guy<n gi" th=. s5 s"ch >ế t."n% đ$ng
- ?i" t@ị cAn 23i th=. s5 s"ch >ế t."n% .......... đ$ng
- ?i" t@ị thực tế đ"nh gi" 23i t3i thBi điC -àn gia.%
&.+. T5ng số v0t >iến t@#c và tài s1n >h"c%
- ;guy<n gi" th=. s5 s"ch >ế t."n% ......... ... đ$ng
- ?i" t@ị cAn 23i th=. s5 s"ch >ế t."n% ......... đ$ng
- ?i" t@ị thực tế đ"nh gi" 23i t3i thBi điC -àn gia.%% ..........đ$ng
2. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với !t:
+.&. ;hà số & (D...)%
- 6iện t7ch 89y :ựng% ....... + 6iện t7ch sàn sE :*ng% ........ +
- (F/ h3ng nhà% ............. Gố tHng% ........................
- ;gu$n hInh thành% (ng9n s"ch nhà n4Jc cF/! vay vốn!… nh0n -àn
gia.…)% .................................
- ;ă 89y :ựng% ................. ;ă c1i t3.! sEa chKa 2Jn% .................
- L*c đ7ch sE :*ng% ....................
- ;guy<n gi" th=. s5 s"ch >ế t."n% ............. đ$ng
- ?i" t@ị cAn 23i th=. s5 s"ch >ế t."n% ......... đ$ng
- ?i" t@ị thực tế đ"nh gi" 23i t3i thBi điC -àn gia.%
+.+. ;hà số + (,...)% ..........................
- 6iện t7ch 89y :ựng% ........... + 6iện t7ch sàn% .................... +
- (F/ h3ng nhà% ............. Gố tHng% .................
- ;gu$n hInh thành% (ng9n s"ch nhà n4Jc cF/! vay vốn!… nh0n -àn
gia.…)% ................................
- ;ă 89y :ựng% ................. ;ă c1i t3.! sEa chKa 2Jn% .....................
- L*c đ7ch sE :*ng% ...........................
- ;guy<n gi" th=. s5 s"ch >ế t."n% ......... đ$ng
- ?i" t@ị cAn 23i th=. s5 s"ch >ế t."n% ........ đ$ng
- ?i" t@ị thực tế đ"nh gi" 23i t3i thBi điC -àn gia.% ..........đ$ng
+.M. N0t >iến t@#c (,C n4Jc! t4Bng @à.…)
- ;gu$n hInh thành% (ng9n s"ch nhà n4Jc cF/! vay vốn!… nh0n -àn
gia.…)% .................................
- ;ă 89y :ựng% ...................... ;ă c1i t3.! sEa chKa 2Jn% .................
- L*c đ7ch sE :*ng% ..................
- ;guy<n gi" th=. s5 s"ch >ế t."n% ........ đ$ng
- ?i" t@ị cAn 23i th=. s5 s"ch >ế t."n% ....... đ$ng
- ?i" t@ị thực tế đ"nh gi" 23i t3i thBi điC -àn gia.%% ..........đ$ng
+.O. ("c tài s1n gPn 2iền vJi nhà! đFt% (Qu3t t@Hn! đRn điện! điều h.à..)
- Gố 24Sng% ...... ("i
- ;guy<n gi" th=. s5 s"ch >ế t."n% ..... đ$ng
- ?i" t@ị cAn 23i th=. s5 s"ch >ế t."n% ...... đ$ng
- ?i" t@ị thực tế đ"nh gi" 23i t3i thBi điC -àn gia.% % ..........đ$ng
(T#$ theo t%nh h%nh th&c t' kh gao nh(n) c* th+ ,- s#ng th.m một số c/c ch0 t.# c1n
th't kh/c"2
II6 V7 @A:
1. "g#$n gốc !t:
a. (T Quan gia. đFt% ...................... Quyết định số% .....................
-. ,1n đ$ gia. đFt số% .....................(T Quan 20/ -1n đ$% ......................
c. ?iFy ch)ng nh0n Quyền sE :*ng đFt số% ......................
:. 6iện t7ch đFt đ4Sc gia.% .......................
2. %i&n tr'ng !t (i khi )àn gi(*:
a. (T Quan đang Qu1n 2U sE :*ng đến thBi điC -àn gia.% ...................
-. T5ng :iện t7ch >huôn vi<n% ...................
c. T5ng :iện t7ch >huôn vi<n cV nhà! công t@Inh% ................................
III6 C<c &B =0 97 n&58 @A:8 :5i =ản ->n li7n @A: b5n -i.$
..............................................................................................................
IV6 C 3i4n c<c bên -i.$ n&ận
&. ,<n nh0n% …...............................................................................................
.........................................................................................................................
+. ,<n gia.% ….................................................................................................
.........................................................................................................................
ĐDI EIỆN B(N NHFN
(34 t.n 5à 6*ng 78#"
ĐDI EIỆN B(N GIAO
(34 t.n 5à 6*ng 78#"
Đ%i #i,n c<c c0 1u.n c&2n- 3i4n
+,n v- .
(34 5à gh 9: h; t.n"
+,n v- /
(34 5à gh 9: h; t.n"
+,n v- C
(34 5à gh 9: h; t.n"

. Số tầng: .....Năm xây dựng: ........Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp.......... đồng ..Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ...Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ...… nhận giao…): ... .... m2 Diện tích sàn: ................. II... m2 Diện tích sàn sử dụng: .): .....đồng 2....): ..... ........ vay vốn.....Cơ quan lập bản đồ: . Năm cải tạo.. đất: (quạt trần... sửa chữa lớn: .. Vật kiến trúc (Bể nước........... vay vốn...Nguyên giá theo sổ sách kế toán: .....) ..Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: 2.......................Nguyên giá theo sổ sách kế toán: .. Cơ quan giao đất: ..................... đèn điện.. Năm cải tạo... Quyết định số: .Diện tích xây dựng: .....Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ..Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ..Cấp hạng nhà: .................. tường rào…) .. m2 ......Năm xây dựng: .đồng 2. b................... Cái ........Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:: ....................… nhận giao…): ..... ..............Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ........ Bản đồ giao đất số: .Diện tích xây dựng: ............. .................... đồng ..đồng (Tuỳ theo tình hình thực tế khi giao nhận....... Năm cải tạo....... . ...Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: : .........Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp.... vay vốn..Mục đích sử dụng: .......... Nguồn gốc đất: a..2. .. sửa chữa lớn: ..3............. bàn bàn bàn cần ..................Số lượng: ........... ............... Số tầng: ........2.. m2 ... đồng .....................… nhận giao…): ......Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ..... ........... đồng .... Nhà số 1 (A.. ....................... đồng .............. có thể bổ sung thêm một số các chỉ tiêu thiết khác)....... ................. ....1.Cấp hạng nhà: .........Mục đích sử dụng: ........... Về đất 1............ đồng ...........4.......Mục đích sử dụng: .Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ...Năm xây dựng: ...... Nhà số 2 (B.............. đồng ................Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp.... đồng ......... điều hoà.. sửa chữa lớn: ..... Các tài sản gắn liền với nhà..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->