Lý lÞch c¸ nh©n

1. Họ và tên 2. Vị trí đề xuất 3. Ngày tháng năm sinh Quốc tịch 4. Giáo dục 5. Thành viên các hiệp hội chuyên gia 6. Đào tạo khác 7. Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài 8. Trình độ ngoại ngữ

Đỗ Văn Tùng

12/09/1985 Việt Nam Kỹ sư Công nghệ Nhiệt Điện Lạnh ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Tiếng Anh

Nói Trung bình

Đọc Khá

Viết Trung bình

9. Quá trình công tác 11/ 2009 đến 10/ 2010 Kinh nghiệm làm việc Tên dự án Chủ đầu tư Yêu cầu chính của dự án
1

Công ty Phát triển Công nghệ máy ADC Nhân viên phòng Kế hoạch dự án Toà nhà Văn phòng Viện Dầu Khí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Giám sát thi công hệ thống ĐHKK & TG, khí thải, khí nén và hệ thống cấp nước nóng. - Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ thanh quyết toán. 2009 – 2010 73 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội Nhà ăn Vĩnh Phúc UBND tỉnh Vĩnh Phúc Thiết kế hệ thống ĐHKK và Thông gió 2009 – 2010 Tỉnh Vĩnh Phúc Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ UBND tỉnh Phú Thọ Thiết kế hệ thống ĐHKK và Thông gió

Thời gian Địa điểm Tên dự án
2

Chủ đầu tư Yêu cầu chính của dự án Thời gian Địa Điểm

3

Tên dự án Chủ đầu tư Yêu cầu chính của dự án

1

Lập hồ sơ thầu gói thầu ĐHKK & TG . khí thải.Lập bản vẽ thi công hạng mục ĐHKK & TG 2009 – 2010 Ban Mê Thuật Công ty Cổ phần EMC Nhân viên phòng Kế hoạch dự án Toà nhà Văn phòng Viện Dầu Khí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam .Thời gian Địa Điểm Tên dự án Chủ đầu tư 4 2009 – 2010 Tỉnh Phú Thọ Trung tâm truyền thông đa phương tiện VTC Tổng cty Truyền thông đa phương tiện VTC . xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ hoµn toµn ®óng sù thËt vÒ t«i. 2009 – 2010 73 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội Yêu cầu chính của dự án Thời gian Địa Điểm Tên dự án Chủ đầu tư 5 Yêu cầu chính của dự án Thời gian Địa Điểm 11/2010 đến nay Kinh nghiệm làm việc Tên dự án Chủ đầu tư Yêu cầu chính của dự án 1 Thời gian Địa điểm 12.NÕu cã g× sai sãt t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. Cam kÕt T«i.Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ thanh quyết toán. ngêi ký tªn díi ®©y. khí nén và hệ thống cấp nước nóng. vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n.Lập bản vẽ thi công hạng mục ĐHKK & TG 2009 – 2010 65 Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội Sân bay Ban Mê Thuật .Giám sát thi công hệ thống ĐHKK & TG.Lập hồ sơ thầu gói thầu ĐHKK & TG . Ký tªn: Ngµy: 27/09/2010 X¸c nhËn cña ®¬n vÞ : 2 . . kinh nghiÖm lµm viÖc cña t«i.

3 .