CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

--------------o--------------

HÔÏP ÑOÀNG BAÛO TRÌ MAÙY PHOTOCOPY
-

Caên cöù Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội khóa XI kỳ họp thứ 7. Caên cöù vaøo nhu vaø khaû naêng hai beân.

Hoâm nay, ngaøy 11 thaùng 03 naêm 2011 Chuùng toâi goàm coù : BEÂN A: CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DANH NHÂN . Ñòa chæ: 10 A Dương Quảng Hàm , F. 5 , Q.Gò Vấp , TP.HCM Ñieän thoaïi: (08) 36019577 – 08.62704737 Mã số thuế: 0309131382 Ñaïi dieän: OÂng : Lữ Trọng Sơn – Chöùc vuï: Giám đốc . BEÂN B: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN Ñòa chæ: 27/1 Đường Quang Trung, P12, Quận Gò Vấp, TP.HCM Ñieän thoaïi: (08)39212757 Mã số thuế: 0304607967 Ñaïi dieän: Ông : Hồ Văn Minh - Chức vụ: Giám đốc Sau khi baøn baïc hai beân thoáng nhaát kyù keát Hôïp Ñoàng caùc ñieàu khoaûn sau: ÑIEÀU 1: NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG Noäi dung hôïp ñoàng goàm caùc töø hay thuaät ngöõ ñöôïc ñeà caäp vaø giaûi thích trong vaên baûn” goùi dòch vuï baûo trì” vaø “Nhaät kyù baûo trì” (laø bieân baûn ghi nhaän hieän traïng, chuûng loaïi thieát bò, ghi nhaän söï thay ñoåi hoaëc boå sung linh kieän) ñöôïc xem laø moät phaàn khoâng theå taùch rôøi hôïp ñoàng. Ñeå quaù trình baûo trì ñöôïc thuaän lôïi, ngöôøi ñaïi dieän kyù hôïp ñoàng cuûa beân B laø ngöôøi tröïc tieáp trao ñoåi, tham khaûo yù kieán vôùi beân A vaø ra quyeát ñònh ñôùi vôùi caùc tröôøng hôïp phaùt sinh hoaëc giaûi quyeát söï coá trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng. ÑIEÀU 2: CHEÁ ÑOÄ BAÛO TRÌ VAØ GIAÙ DÒCH VUÏ Beân A nhaän hôïp ñoàng baûo trì cho beân B: MÖÙC CHAÁT TÊN THỜI LÖÔÏNG DÒCH STT S. L HÀNG HẠN VUÏ - Veä sinh kieåm 12 tháng 01 Máy 01 Photocopy tra toaøn boä cuûa maùy ñònh kyø 01 thaùng/02 laàn. ĐƠN GIÁ T. TIỀN (VNĐ/ THÁNG)(VNĐ/ NĂM) 1.980.000 165.000 - Fax : (08) 39212757 - Fax: 38950112

- Kieåm tra vaø ñaûm baûo vieäc hoaït ñoäng cuûa maùy cuõng nhö caùc chöùc naêng khaùc cuûa maùy. TOÅNG THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG 10% TOÅNG GIAÙ TRÒ THANH TOAÙN

1.980.000 198.000 2.178.000

ÑIEÀU 3: GIAÙ TRÒ HÔÏP ÑOÀNG VAØ PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN. -

Thanh toaùn baèng tieàn maët Tổng giá trị hợp đồng theo Điều 2 là: 2 ,178,000 đồng (đã bao gồm VAT 10%). Bằng chữ: Hai triệu một trăm bảy tám mười tám ngàn đồng . Beân B seõ thanh toaùn chi phí baûo trì cho beân A 02 lần:

o Laàn 1: 50% giaù trò hôïp ñoàng vào ngày hợp đồng được ký kết . o Laàn 2: thanh toaùn 50% coøn laïi vaøo ngaøy 11/ 9 / 2011.

ÑIEÀU 4: THÔØI GIAN VAØ ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN BAÛO TRÌ Beân A thöïc hieän baûo trì maùy photocopy cho beân B theo thôøi gian vaø ñòa ñieåm nhö sau: Caùc thieát bò lieät keâ trong nhaät kí baûo trì : 01 trong giôø haønh chaùnh vaøo ngày 01 va 15 hằng tháng 27/1 Đường Quang Trung, P12, Quận Gò Vấp, TP.HCM. ñaàu töø ngaøy 11/ 3 / 2011 ñeán ngaøy 11 / 3 / 2012 thaùng/ 02 laàn taïi ñòa ñieåm : Thôøi gian baét .

Ngoaøi laàn baûo trì ñònh kì neáu coù hö hoûng ñoät xuaát caàn söûa chöõa, beân A seõ lieân heä tröïc tieáp vôùi beân B theo ñòa chæ : CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DANH NHÂN Ñòa chæ: 10 A Dương Quảng Hàm , F. 5 , Q.Gò Vấp , TP.HCM Ñieän thoaïi: (08) 36019577 – 08.62704737 - Fax: 38950112 Beân B seõ cöû nhaân vieân kó thuaät maùy photocopy ñeán khaéc phuïc söï coá trong voøng 01 (moät) giôø trong giôø haønh chaùnh sau khi nhaän ñöôïc thoâng baùo töø beân B. Beân A chòu traùch nhieäm kieåm ra, baûo döôõng, veä sinh maùy theo ñònh kì với thời gian quy định như trên. Höôùng daãn söû duïng, baûo quaûn cho thích hôïp vôùi tình traïng maùy, nhaèm naâng cao tuoåi thoï maùy. Trong thời gian bảo trì, bên B seõ duøng mực photocopy và vật tư thay thế do bên A cung cấp (theo giá thị trường) taïi thôøi ñieåm baùn nếu bên B thấy thích hợp và tương đương với giá thị trường. Khi maùy bò hao moøn, hö hoûng, Beân A seõ hoã trôï kyõ thuaät ñeå giaùm ñònh tình traïng hö hoûng, sau ñoù tieán haønh hôïp ñoàng söûa chöõa thay theá phuï tuøng, linh kieän vôùi chi phí tieát kieäm nhaát.

ÑIEÀU 3: TRAÙCH NHIEÄM BAÛO TRÌ.
-

-

-

Beân A khoâng chòu traùch nhieäm caùc tröôøng hôïp maùy bò söï coá do: Nguoàn ñieän hoaëc ngöôøi söû duïng gaây ra. Neáu beân B söû duïng maùy khoâng ñuùng theo höôùng daãn, hoaëc töï yù cho kyõ thuaät coâng ty khaùc kieåm tra, thay theá, söûa chöõa, ... thì beân A coù quyeàn töø choái traùch nhieäm baûo trì. Beân B phaûi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho beân A coù theå tieán haønh baûo trì ñuùng thôøi haïn ñöôïc qui ñònh ôû ñieàu 4. Beân A seõ cöû nhaân vieân kó thuaät ñeán ñòa ñieåm baûo trì khi ñeán thôøi haïn baûo trì (theo ñieàu 3) vaø tieán haønh thao taùc baûo trì tuaân thuû caùc qui ñònh sau: a) Kieåm tra thieát bò ñònh kì:
o Kieåm tra caùc thieát bò ñöôïc lieät keâ trong nhaät kí baûo trì

-

theo ñuùng trình töï vaø ñaày ñuû caùc böôùc ñöôïc moâ taû trong hôïp ñoàng. Baát cöù moät thay ñoåi hay ñieàu chænh naøo caàn thieát ñeå khaéc phuïc söï coá caàn phaûi ñöôïc chaáp thuaän bôûi ngöôøi ñaïi dieän beân B, hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn theo ñieàu 1, tröôùc khi thöïc hieän söï thay ñoåi hoaëc ñieàu chænh ñoù.
o Beân A khoâng chòu traùch nhieäm veà vieäc baûo trì hay söûa

chöõa baát kì thieát bò naøo khoâng thuoäc danh saùch caùc thieát bò lieät keâ trong nhaät kí baûo trì. Baát cöù yeâu caàu naøo phaùt sinh veà baûo trì, söõa chöõa töø phía beân A cho caùc thieát bò khoâng thuoäc danh muïc (ñaõ ñöôïc lieät keâ trong nhaät kí baûo trì) phaûi ñöôïc thoâng baùo vaø thoûa thuaän tröôùc vôùi beân B vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa beân B. b) Phaïm vi baûo trì:
o Beân A seõ ñoùng vai troø nhaø cung caáp dòch vuï baûo trì, tö

vaán cho beân B ñeå ñaûm baûo cho maùy (ñaõ ñöôïc lieät keâ trong nhaät kí baûo trì) luoân vaän haønh toát. ñang trong thôøi gian ñöôïc baûo haønh, Beân B lieân laïc vôùi nhaø cung caáp ñeå ñaûm baûo vieäc baûo haønh caùc thieát bò (thay theá, söõa chöõa) ñöôïc chu ñaùo ñeán luùc hoaøn taát. o Neáu caùc thieát bò khoâng phaûi do beân A cung caáp vaø

Neáu caùc thieát bò do beân A cung caáp vaø ñang thôøi gian baûo haønh, beân A cam keát giaûi quyeát baûo haønh trong thôøi gian sôùm nhaát. Tröôøng hôïp vieäc baûo haønh thieát bò cuûa beân A keùo daøi quaù moät tuaàn, beân A seõ chuû ñoäng ñöa thieát bò döï phoøng cuûa mình ñeå taïm thôøi thay theá cho beân B. Trường hợp linh kiện trong máy hư hỏng mà chưa có linh kiện thay thế thì bên A sẻ báo cho bên B biết để có phương án chuẩn bị máy đề phòng . Hai beân cam keát thöïc hieän caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu treân vaø ñöôïc thaûo thuaän trong hôïp ñoàng. Moïi thay ñoåi trong hôïp ñoàng phaûi coù söï thoáng nhaát cuûa hai beân. Hai beân chuû ñoäng thoâng baùo cho nhau tieán ñoä thöïc hieän hôïp ñoàng. Nhöõng vaán ñeà phát sinh seõ ñöôïc hai beân ñoàng thôøi

-

ÑIEÀU 5: CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN CHUNG
-

-

thoâng baùo cho nhau vaø tích cöïc hôïp taùc ñeà ra biện phaùp giaûi quyeát.
-

Tröôøng hôïp caùc beân khoâng töï giaûi quyeát ñöôïc maâu thuaån, tranh chaáp thì seõ ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn hoaëc Toøa aùn Kinh teá TPHCM giaûi quyeát. Hôïp ñoàng ñöôïc laäp thaønh 02 (hai) baûn moãi beân giöõ 01 (moät) baûn coù giaù trò ngang nhau.
ÑAÏI DIEÄN BEÂN B DIEÄN BEÂN A ÑAÏI

-