P. 1
CHUYEN DE - AMIN, AMINOAXIT, PROTEIN

CHUYEN DE - AMIN, AMINOAXIT, PROTEIN

|Views: 2,780|Likes:
Được xuất bản bởilucky_star_85

More info:

Published by: lucky_star_85 on Mar 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN - AMINOAXIT 2011

1 Created by: Trần Văn Trung

AMIN
DẠNG 1: TÍNH KHỐI LƢỢNG AMIN (MUỐI) TRONG PHẢN ỨNG VỚI AXÍT HOẶC VỚI BROM
* Cần nhớ 2 phương trình:
+ Với HCl: RNH
2
+ HCl  RNH
3
Cl (1)
R+16 R+52,5 Tăng 36,5g

+Với Brom: C
6
H
5
NH
2
+ 3Br
2
 C
6
H
2
Br
3
NH
2
↓ + 3HBr
kết tủa trắng
93 333
X g Y g
*PP: 1) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng khối lượng: m
amin
+ m
axit
= m
muối

2) Tính mol của chất đề bài cho rồi đặt vào ptrình để suy ra số mol của chất đề bài hỏi => tính m
3) Áp dụng định luật tăng giảm khối lượng
C
6
H
5
NH
2
+ HCl  C
6
H
5
NH
3
Cl
93  Tăng 36,5
A g  ∆m =
A.36,5
93
= B
 m
Muối
= A +B
3.1. Cho 9,3 gam anilin (C
6
H
5
NH
2
) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là
A. 11,95 gam. B. 12,95 gam. C. 12,59 gam. D. 11,85 gam.
3.2. Cho 5,9 gam Propylamin (C
3
H
7
NH
2
) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C
3
H
7
NH
3
Cl) thu được là (Cho H
= 1, C = 12, N = 14)
A. 8,15 gam. B. 9,65 gam. C. 8,10 gam. D. 9,55 gam.
3.3. Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là
A. 7,65 gam. B. 8,15 gam. C. 8,10 gam. D. 0,85 gam.
3.4. Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là: A. 18,6g
B. 9,3g C. 37,2g D. 27,9g.
3.5. Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam kết tủa 2,4,6 – tribrom anilin là
A. 164,1ml. B. 49,23ml. C 146,1ml. D. 16,41ml.
3.6. Cho 11,25 gam C
2
H
5
NH
2
tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x (M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có
chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là
A. 1,3M B. 1,25M C. 1,36M D. 1,5M
3.7. Cho etyl amin tác dụng đủ 2000 ml dd HCl 0,3M. khối lượng sản phẩm
A. 48,3g. B. 48,9g. C. 94,8g. D. 84,9g.
3.8. Cho 7,75 metyl amin tác dụng đủ HCl khối lượng sản phẩm là
A. 11,7475. B. 16,785. C. 11,7495. D. 16,875.
3.9. Cho anilin tác dụng 2000ml dd Br
2
0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là
A.66.5g B.66g C.33g D.44g
3.10. Cho 9 gam C
2
H
5
NH
2
tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu được là
A. 0,85gam. B. 16,3 gam. C. 7,65gam. D. 8,10gam.
3.11. Cho 0,1 mol anilin (C
6
H
5
NH
2
) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối phenylamoniclorua ( C
6
H
5
NH
3
Cl) thu
được là
A. 25,900 gam . B. 6,475gam. C. 19,425gam. D. 12,950gam
3.12. Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br
2
thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là
A. 0,93 gam B. 2,79 gam C. 1,86 gam D. 3,72 gam
3.13. Thể tích nước brom 5 % (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 3,96 gam kết tủa 2,4,6 – tribrom anilin là
A. 164,1ml. B. 49,23ml. C 88,61 ml. D. số khác .
3.14. Cho 20g hỗn hợpX gồm ba amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô
cạn dung dịch thu được 31,68g muối. Xác định thể tích HCl đã dùng ?
A 16ml B 32ml C 160ml D 320ml

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH CẤU TẠO AMIN ĐƠN CHỨC DỰA VÀO PHẢN ỨNG CHÁY
* Đối với pứ đốt cháy nhớ: +Đặt CTTQ của amin no đơn chức hoặc amin đơn chức là: C
x
H
y
N
Áp dụng CT:
x
y
=
2
2
2
CO
H O
n
n+ Amin no đơn chức: 2 C
n
H
2n+3
N

+ (6n+3)/2 O
2
→ 2nCO
2
+ (2n+3)H
2
O+ N
2

PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN - AMINOAXIT 2011

2 Created by: Trần Văn Trung

Số mol amin =
2
3
( n
H2O
–n
CO2
) và
2
2 3
n
n 
=
2
2
CO
H O
n
n
 n =?

+Amin không no đơn chức có 1 lk đôi (C
n
H
2n+1
N)

2 C
n
H
2n+1
N

+ (6n+1)/2 O
2
→ 2nCO
2
+ (2n+1)H
2
O + N
2

Số mol amin = 2 ( n
H2O
–n
CO2
) và
2
2 1
n
n 
=
2
2
CO
H O
n
n


+ Amin thôm: 2C
n
H
2n – 5
N + (6n-5)/2 O
2
→ 2nCO
2
+ (2n-5)H
2
O +N
23.2.1. Đốt cháy một đồng đẳng của metylamin, người ta thấy tỉ lệ thể tích các khí và hơi V
CO2
:V
H2O
sinh ra bằng 2:3 Công
thức phân tử của amin là:
A. C
3
H
9
N B. CH
5
N C. C
2
H
7
N D. C
4
H
11
N
3.2.2. Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp 3 amin thu được 3,36lít CO
2
; 1,12lít N
2
(đktc) và 5,4g H
2
O. Giá trị của m là:
A.3,6 B.3,8 C.4 D.3,1
3.2.3. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức thu được 0,2 mol CO
2
và 0,35 mol H
2
O. Công thức phân tử của amin

A. C
4
H
7
N B. C
2
H
7
N C. C
4
H
14
N D. C
2
H
5
N
3.2.4. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức bậ 1 thu được CO
2
và H
2
O theo tỉ

lệ
2
2
CO
H O
=
6
7
. Vậy CT amin đó là: A.
C
3
H
7
N B. C
4
H
9
N C. CH
5
N D. C
2
H
7
N
3.2.5. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no thu được CO
2
và H
2
O theo tỉ

lệ
2
2
CO
H O
=
8
9
. Vậy CT amin đó là:
A. C
3
H
6
N B. C
4
H
9
N C. C
4
H
8
N D. C
3
H
7
N
3.2.6. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO
2
và H
2
O theo tỉ lệ
mol = 6:9. Vậy công thức phân tử của amin là công thức nào?
A. CH
3
NH
2
B. C
4
H
9
N C. C
2
H
7
N D. C
3
H
9
N
3.2.7. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO
2
, 1,4 lít khí N
2
(các thể tích khí đo ở đktc) và
10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16)
A. C
2
H
7
N. B. C
4
H
9
N. C. C
3
H
7
N. D. C
3
H
9
N.
3.2.8. §èt ch¸y mét amin no ®¬n chøc m¹ch th¼ng ta thu ®- îc CO
2
vµ H
2
O cã tØ lÖ mol
2 2
8 11
CO H O
n : n :  . CTCT cña
X lµ :A. (C
2
H
5
)
2
NH B. CH
3
(CH
2
)
3
NH
2
C. CH
3
NHCH
2
CH
2
CH
3
D. C¶ 3
3.2.9. Đốt cháy một amin đơn chức no (hở) thu được tỉ lệ số mol CO
2
: H
2
O là 2 : 5. Amin đã cho có tên gọi nào dưới đây?
A. Đimetylamin. B. Metylamin. C. Trimetylamin. D. Izopropylamin
3.2.10. Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một amin no hở đơn chức X thu được 6,72 lít CO
2
, . Công thức của X là A.
C
3
H
6
O. B. C
3
H
5
NO
3
. C. C
3
H
9
N. D. C
3
H
7
NO
2
.
3.2.11. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no hở đơn chức, cần 10,08 lít O
2
đktc. CTPT là
A. C
4
H
11
N. B. CH
5
N. C. C
3
H
9
N. D. C
5
H
13
N.
3.2.12. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO
2
; 2,8 lít N
2
(đktc) và 20,25 g H
2
O. Công thức phân
tử của X là
A. C
4
H
9
N. B. C
3
H
7
N. C. C
2
H
7
N. D. C
3
H
9
N.
3.2.14. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO
2
và 1,4 lít khí N
2
và 10,125g H
2
O. Công thức
phân tử là (các khí đo ở đktc)
A. C
3
H
5
-NH
2
. B. C
4
H
7
-NH
2
. C. C
3
H
7
-NH
2
. D. C
5
H
9
-NH
2
.
3.2.15. Phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố C, H, O, N là m
C
: m
H
: m
O
: m
N

= 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8. Tỉ khối hơi của X so với He bằng 18,75. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
5
O
2
N. B. C
3
H
7
O
2
N. C. C
4
H
10
O
4
N
2
. D. C
2
H
8
O
2
N
2
3.2.16. Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no, đơn chức thu được 13,2g CO
2
và 8,1g H
2
O.Giá trị của a là:
A.0,05 B.0,1 C.0,07 D.0,2
3.2.17. Đốt cháy hoàn toàn amin no, đơn chức bậc một ,mạch hở thu được tỉ lệ mol CO
2
và H
2
O là 4:7 .Tên gọi của amin
là:
A.etyl amin B. đimetyl amin C.etyl metyl amin D.propyl amin
PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN - AMINOAXIT 2011

3 Created by: Trần Văn Trung

3.2.18. Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hai amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp nhau, thu được 11,2 lít khí CO
2
(đktc).
Hai amin có công thức phân tử là
A. CH
4
N và C
2
H
7
N B. C
2
H
5
N và C
3
H
9
N C. C
2
H
7
N và C
3
H
7
N D. C
2
H
7
N và C
3
H
9
N

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH CẤU TẠO AMIN ĐƠN CHỨC DỰA VÀO PHẢN ỨNG TẠO MUỐI
* Phản ứng tạo muối: Đặt CTTQ của amin no đơn chức C
n
H
2n+1
NH
2
hoặc amin đơn chức là: R-NH
2

Vì đơn chức nên ta luôn có nHCl

= nNH
2
+ Với HCl: RNH
2
+ HCl  RNH
3
Cl (1)

Áp dụng CT:
2
RNH
M
=
2
RNH
HCl
m
n
= a => M
R
=a -16 => CTPT
(hoặc M

RN
=
m

RN
n

HCl
= A  M

R
= A - 14 => CTPT)

3.3.1. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml
dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C
3
H
7
N. B. C
2
H
7
N. C. C
3
H
5
N. D. CH
5
N.
3.3.2. Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công
thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C
2
H
7
N B. CH
5
N C. C
3
H
5
N D. C
3
H
7
N
3.3.3. Trung hòa 3,1 gam một amin đơn chức cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
5
N B. CH
5
N C. C
3
H
9
N D. C
3
H
7
N
3.3.4.Cho 0,4 mol amin no, đơn chức X tác dụng với dd HCl vừa đủ thu được 32,6g muối.CTPT của X là:
A.CH
3
NH
2
B.C
2
H
5
NH
2
C.C
3
H
7
NH
2
D.C
4
H
9
NH
2

3.2.5. Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
5
N B. CH
5
N C. C
3
H
9
N D. C
3
H
7
N
3.3.6. Cho 10 gam amin ®¬n chøc X ph¶n øng hoµn toµn víi HCl (d- ), thu ®- îc 15 gam muèi. Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña
X lµ
A. 5. B. 8. C. 7. D. 4.


3.4.1. Cho 17,4 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối so với không khí bằng 2. Tác dụng với dung dịch FeCl
3
dư thu
được kết tủa, đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 16,0 gam B. 10,7 gam C. 24,0 gam D. 8,0 gam
3.4.2. Cho hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với hiđro là 19 (biết có một amin có số mol bằng 0,15) tác dụng
với dung dịch FeCl
3
dư thu được kết tủa A. Đem nung A đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn. Công thức
của 2 amin là
A. CH
3
NH
2
và C
2
H
5
NH
2
B. CH
3
NH
2
và C
2
H
3
NH
2

C. C
2
H
5
NH
2
và C
2
H
3
NH
2
D. CH
3
NH
2
và CH
3
NHCH
3

3.4.3. Cho m gam hỗn hợp hai amin đơn chức bậc I có tỉ khối hơi so với hiđro là 30 tác dụng với FeCl
2
dư thu được kết tủa
X. lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 18,0 gam chất rắn. Vậy giá trị của m là
A. 30,0 gam B. 15,0 gam C. 40,5 gam D. 27,0 gam

AMINOAXIT
DẠNG 1: TÍNH KHỐI LƢỢNG CỦA AMINO AXIT TRONG PHẢN ỨNG VỚI AXÍT HOẶC BAZƠ
* Phải viết được 2 phương trình có dạng:
+ Với axít HCl:
H
2
N– R – COOH + HCl  ClH
3
N– R – COOH
R + 61 R+ 97,5 tăng 36,5
Dạng 4: AMIN TAÙC DUÏNG VÔÙI DUNG DÒCH MUOÁI (töông töï amoniac)
RNH
2
+ H
2
O
+
FeCl
3
→Fe(OH)
3
↓ + RNH
3
+
Cl
-

PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN - AMINOAXIT 2011

4 Created by: Trần Văn Trung

A g  ∆m =
A.36,5
R+61
= B
 m
Muối
= A +B
+ Với bazơ NaOH:
H
2
N– R – COOH+ NaOH  H
2
N– R – COONa+ H
2
O
R + 61 R+ 83 tăng 22
A g  ∆m =
A.22
R+61
= B
 m
Muối
= A +B

**PP: - Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
- Áp dụng iịnh luật bảo toàn khối lượng
- Đặt số mol vào ptrình rồi tính giống pp của các bài đã trình bày ở trên.
3.1.1. Khi cho 3,75 gam axit amino axetic ( NH
2
CH
2
COOH) tác dụng hết với dung dịch NaOH, khối lượng muối tạo thành

A. 4,5gam. B. 9,7gam. C. 4,85gam. D. 10gam.
3.1.2. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H
2
N-CH
2
-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối
thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35, 5)
A. 43,00 gam. B. 44,00 gam. C. 11,05 gam. D. 11,15 gam.
3.1.3. Cho 8,9 gam alanin ( CH
3
CH(NH
2
)COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là. A.
11,2gam. B. 31,9gam. C. 11,1gam. D. 30,9 gam.
3.1.4. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H
2
N-CH
2
-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối
thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35, 5)
A. 43,00 gam. B. 44,00 gam. C. 11,05 gam. D. 11,15 gam.
3.1.5. Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m
đã dùng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
A. 0,89 gam. B. 10,3 gam. C. 8,9 gam. D. 7,5 gam.
3.1.6. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H
2
N-CH
2
-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng
muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
A. 9,9 gam. B. 9,8 gam. C. 7,9 gam. D. 9,7 gam.
3.1.7. Khi cho 3,75 gam axit amino axetic ( NH
2
CH
2
COOH) tác dụng hết với dung dịch NaOH, khối lượng muối tạo thành

A. 4,5gam. B. 9,7gam. C. 4,85gam. D. 10gam.

DẠNG 2: TÌM CTCT CỦA AMINO AXÍT DỰA VÀO PỨ TẠO MUỐI
*T/ dụng với NaOH:.
Ptpu: (H
2
N)
a
– R – (COOH)
b
+ bNaOH  (H
2
N)
a
– R – (COONa)
b
+ bH
2
O

min a
NaOH
n
n
= b = số nhóm chức axit ( – COOH)
* T/d với HCl
Ptpu: (H
2
N)
a
– R – (COOH)
b
+ aHCl  (ClH
3
N)
a
– R – (COOH)
b


min a
HCl
n
n
= a = số nhóm chức baz (–NH
2
)
3.2.1. Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được
15,06 gam muối. Tên gọi của X là
A. axit glutamic. B. valin. C. alanin. D. Glixin
3.2.2. 0,1 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl hoặc 0,1 mol NaOH. Công thức của X có dạng là.
A. (H
2
N)
2
R(COOH)
2
. B. H
2
NRCOOH. C. H
2
NR(COOH)
2
. D. (H
2
N)
2
RCOOH
3.2.3. X là một  - amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH
2
và 1 nhóm -COOH. Cho 23,4 gam X tác dụng với HCl dư thu được
30,7 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào?
A. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH B. H
2
N-CH
2
-COOH
C.H
2
N-CH
2
CH
2
-COOH D.CH
2
=C(CH
3
)CH(NH
2
)COOH
3.2.4. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH
2
và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a
1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?
A. H
2
N- CH
2
-COOH B. CH
3
- CH(NH
2
)-COOH.C. CH
3
-CH(NH
2
)-CH
2
-COOH. D. C
3
H
7
-CH(NH
2
)-COOH
3.2.5. X là một  - amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH
2
và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được
18,75 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào?
A. C
6
H
5
- CH(NH
2
)-COOH B. CH
3
- CH(NH
2
)-COOH
C. CH
3
-CH(NH
2
)-CH
2
-COOH D. C
3
H
7
CH(NH
2
)CH
2
COOH
PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN - AMINOAXIT 2011

5 Created by: Trần Văn Trung

3.2.6. X lµ mét amino axit. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl 0,125 M vµ thu ®- îc
1,835 g muèi khan. Cßn khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn 25 gam dung dÞch NaOH 3,2%. C«ng
thøc nµo sau ®©y lµ cña X ?
A. C
7
H
12
-(NH)-COOH B. C
3
H
6
-(NH)-COOH C. NH
2
-C
3
H
5
-(COOH) D. (NH
2
)
2
-C
3
H
5
-COOH
3.2.7. Cho 4,41g mét aminoaxit X t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- cho ra 5,73g muèi. MÆt kh¸c còng l- îng X nh- trªn
nÕu cho t¸c dông víi dung dÞch HCl d- thu ®- îc 5,505 g muèi clorua. Xđ CTCT cña X.
A. HOOC-CH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOH B. CH
3
CH(NH
2
)COOH C. HOOCCH
2
CH(NH
2
)CH
2
COOH D.C¶ A,B
3.2.8. 0,1 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl, sản phẩm tạo thành pứ vừa hết với 0,3 mol NaOH. Giá trị n, m lần lượt
là:
A. (H
2
N)
2
R(COOH)
2
. B. H
2
NRCOOH. C. H
2
NR(COOH)
2
. D. (H
2
N)
2
RCOOH
3.2.9. Cho X là một amino axit. Khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0,125M
và thu được 1,835gam muối khan . Còn khi cho 0,01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25gam
NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là
A. NH
2
C
3
H
6
COOH B. ClNH
3
C
3
H
3
(COOH)
2

C. NH
2
C
3
H
5
(COOH)
2
. D. (NH
2
)
2
C
3
H
5
COOH
3.2.10. Cho 14,7 gam một amino axit X (có 1 nhóm NH
2
) tác dụng với NaOH dư thu được 19,1 gam muối. Mặt
khác cũng lượng amino axit trên phản ứng với HCl dư tạo 18,35 gam muối. Công thức cấu tạo của X có thể là
A. NH
2
-CH
2
-COOH B. CH
3
-CH(NH
2
)COOH
C. NH
2
-(CH
2
)
6
-COOH D. HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)COOH
3.2.11. X là một amin a–amino axit chứa 1 nhóm–COOH và 1 nhóm –NH
2
. Cho 8,9g X tác dụng với dung dịch
HCl. Sau đó cô cạn dung dịch thì thu được 12,55g muối khan. Công thức đúng của X là


3.2.12. Amino axit X chứa 1 nhóm–COOH và 2 nhóm –NH
2
. Cho 0,1 mol X tác dụng hết với 270ml dung dịch
NaOH 0,5M cô cạn thu được 15,4g chất rắn. Công thức phân tử có thể có của X là
A. C
4
H
10
N
2
O
2
B. C
5
H
12
N
2
O
2
C. C
5
H
10
NO
2
D. C
3
H
9
NO
4

3.2.13. X là một a – amino axit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH
2
. Cho 8,9g X tác dụng với 200ml dung
dịch HCl 1M. Thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 300ml dung
dịch NaOH 1M. Công thức đúng của X là


DẠNG 3: ĐỐT CHÁY AMINOAXIT
Đặt CTTQ C
x
H
y
O
z
N
t
x: y: z :t = : : :
12 1 16 14
C O N H
m m m m
= nCO
2
: 2.nH
2
O :
16
O
m
: 2.nN
2

Hay x: y: z :t =
% % % %
: : :
12 1 16 14
C H O N


3.3.1. Mét amino axit (X) cã c«ng thøc tæng qu¸t NH
2
RCOOH. §èt ch¸y hoµn toµn a mol X thu ®- îc 6,729 (l) CO
2
(®ktc)
vµ 6,75 g H
2
O. CTCT cña X lµ :
A. CH
2
NH
2
COOH B. CH
2
NH
2
CH
2
COOH C. CH
3
CH(NH
2
)COOH D. C¶ B vµ C
3.3.2. Este X được tạo bởi ancol metylic và  - amino axit A. Tỉ khối hơi của X so với H
2
là 51,5. Amino axit A

A. Axit  - aminocaproic B. Alanin C. Glyxin D. Axit glutamic
3.3.3. Hợp chất X có 40,45%C, 7,86%H, 15,73%N

và còn lại là oxi. Khối lượng mol phân tử của X nhỏ hơn 100
gam. Biết X tác dụng được với hiđro nguyên tử. Công thức cấu tạo của X là
A. CH
3
CH(NH
2
)COOH B. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
NO
2

C. H
2
NCH
2
CH
2
COOH D. CH
3
-CH
2
-CH
2
-NO
2


A. CH
2
– COOH B. CH
3
– CH
2
– CH – COOH


C. CH
3
– CH – COOH D.NH
2

NH
2COOH CH
2

NH
2

CH
2

C. Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức bậ 1 thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ C3H7N B.2g CO2 và 8. C4H9N. Công thức phân tử của amin là A. cần 10.2.125g H2O. C. C3H7O2N. C3H7NO2. thu được 8. CTPT là A. C.2. C3H5NO3. C3H9N. C5H9-NH2. D. 1. Vậy công thức phân tử của amin là công thức nào? A. Vậy CT amin đó là: H2O 9 A. 3. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X. C3H7N 3.17. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ CO2 8 = .36lít CO2. D.07 D. C2H5N 3. D. Đốt cháy một đồng đẳng của metylamin. O = 16) A. . B. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol = 6:9.25 g H2O. O.12. C2H7N. C3H9N.4 D.mạch hở thu được tỉ lệ mol CO 2 và H2O là 4:7 . 2. Phân tích định lượng hợp chất hữu cơ X ta thấy tỉ lệ khối lượng giữa 4 nguyên tố C.2 3.08 lít O2 đktc.1g H2O. CH5N D.2.4 lít khí N2 và 10. C3H9N.8 : 1 : 6. Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp 3 amin thu được 3.AMINOAXIT 2011 2 ( nH2O –n CO2) 3 Số mol amin = và nCO 2n 2 =  n =? 2n  3 n H O 2 +Amin không no đơn chức có 1 lk đôi (CnH2n+1N) 2 CnH2n+1N + (6n+1)/2 O2 → 2nCO2 + (2n+1)H2O + N2 Số mol amin = 2 ( nH2O –n CO2) và nCO 2n 2 = 2n  1 n H O 2 + Amin thôm: 2CnH2n – 5 N + (6n-5)/2 O2 → 2nCO2 + (2n-5)H2O +N2 3. C4H9N C.2.propyl amin 2 Created by: Trần Văn Trung . Đimetylamin.9.0. C4H9N. 3. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X.12lít N2(đktc) và 5.2. C5H13N. C3H7-NH2. người ta thấy tỉ lệ thể tích các khí và hơi V CO2:VH2O sinh ra bằng 2:3 Công thức phân tử của amin là: A.2 gam một amin no hở đơn chức. C2H7N C. đơn chức bậc một .2. đimetyl amin C.0. (C2H5)2NH B. C3H7N. B.4 lít khí CO2. đơn chức thu được 13. Công thức phân tử là (các khí đo ở đktc) A. D.10.5.15.72 lít CO2.4. Giá trị của m là: A.8 C.8 lít N2 (đktc) và 20.11. Công thức phân tử của X là (cho H = 1. C3H5-NH2. C2H7N D. Tỉ khối hơi của X so với He bằng 18. Đốt cháy một amin đơn chức no (hở) thu được tỉ lệ số mol CO2 : H2O là 2 : 5. CH3NH2 B. Trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 6. 1. C4H14N D.05 B. C3H7N. CH5N C. CH3NHCH2CH2CH3 D. B. C4H10O4N2. C4H9N C.14.4g H2O.3.6.2.Giá trị của a là: A.16. N là mC : mH : mO : mN = 4. CH3(CH2)3NH2 C. B. D.35 mol H2O. Amin đã cho có tên gọi nào dưới đây? A.75.0.9 gam một amin no hở đơn chức X thu được 6. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X. Metylamin.8.3. C4H11N 3. C2H7N D.Tên gọi của amin là: A. H. C3H6N B. C4H8N D.8 lít CO2 . C3H6O.4 : 2. Công thức của X là A. Đốt cháy hoàn toàn amin no. Izopropylamin 3. C2H8O2N2 3. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức thu được 0. D.PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN .1 C. C2H7N CO2 6 = . D.7. H2O 7 3.2. B.2. 3.2 mol CO2 và 0. C2H5O2N. C4H9N C. C2H7N. C3H9N 3.4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10. §èt ch¸y mét amin no ®¬n chøc m¹ch th¼ng ta thu ®-îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ mol nCO : n H O  8 : 11 . Công thức phân tử của X là A.125 gam H2O. 3. B.0. Công thức phân tử của X là A. C3H9N. C.1. Đốt cháy hoàn toàn 5. thu được 8.3.2.2. B. C3H9N B.2. thu được 16.2.4 lít khí CO2 và 1. C4H11N. CH5N. C4H7N B.2.1 3.etyl amin B. C4H7-NH2. C. Vậy CT amin đó là: A.2.6 B.etyl metyl amin D. CTCT cña 2 2 X lµ :A.3.2. C. C. C¶ 3 3.2.8. 3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->