P. 1
Giao an Tin 10

Giao an Tin 10

|Views: 105|Likes:
Được xuất bản bởipqd80

More info:

Published by: pqd80 on Mar 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2011

pdf

text

original

Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC

Tiết 1: Tin học ! "#t ng!nh $h%& học
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch+ ,-. c/.
1. Cung cấp cho học sinh
 Sự hình thành và phát triển của tin học.
 Đặc tính, vai tr !áy tính "i#n t$.
 %h&'t ng( )Tin học).
2. Yêu cầu
 *ọc sinh n+! ,+t "-.c "ặc tính, vai tr !áy tính "i#n t$. *iể& th&'t ng( tin học.
II' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
 /iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. Bài mới
6
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' S7 h8nh th!nh 4! 9h:t t5i;n c3& tin học
6789 68:9 68;9 68<9 Đ=n nay
 6789 > 68:9: ?hát !inh ra "i#n n@ng, raAio, !áy
,ay...
 B&1i th'p niCn D9 "E& th'p niCn ;9 của th= FG :9
4à thHi FI phát triển của !áy tính "i#n t$ và !2t
s1 thành tự& Fhoa học FJ th&'t Fhác.
 68<9 > nay: %hHi FI phát triển của thKng tin toàn
cE& LMntNrnNtO.
P5i sự ra "Hi của !áy tính "i#n t$ nCn con ng-Hi
cQng tRng ,-5c STy Aựng ngành Fhoa học t-Ung Vng
"ể "áp Vng nh(ng yC& cE& Fhai thác tài ng&yCn
thKng tin.
<' =>c t*nh 4! 4&i t56 c3& ":, t*nh )i?n t@
a. Đc t!nh" # đc t!nh
 %ính ,Wn ,X
 %1c "2 S$ 4Y nhanh
 %ính chính Sác cao
 Z-& tr( nhiW& thKng tin trong FhKng gian hạn
ch=
 [iá thành hạ >>\ tính ph] ,i=n cao
 Ngày càng gọn nh^
 B_ Fhả n@ng 4iCn F=t thành !ạng.
$. %ai t&'
`áy tính "i#n t$ chX 4à !2t cKng c3 4ao "2ng trong
FG ng&yCn thKng tin và ngày càng c_ thC! nhiW& Fhả
n@ng FI Ai#&.
A' Th.Bt ngC tin học
%in học 4à !2t ngành Fhoa học c_:
Đ1i t-.ng nghiCn cV&: %hKng tin
BKng c3 nghiCn cV&: `%Đ%
DB,: Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là
phát triển và sử dụng máy tính đin tử để nghiên
c!u c"u tr#c$ tính ch"t c%a th&ng tin$ ph'(ng pháp
> *ay Fể tCn các Vng A3ng của
tin học trong thực tibn !à các
N! ,i=tc
T5E Fi: dng A3ng trong e&ản
4Y, Finh Aoanh, giáo A3c, giải
trí,...
> P'y các N! c_ ,i=t ngành tin
học hình thành và phát triển nh-
th= nào FhKngc
*S trả 4Hi cT& hfi.
*S ghi ,ài
Pì sao tin học "-.c hình thành
và phát triển thành !2t ngành
Fhoa họcc
*S trả 4Hi cT& hfi.
Bác N! c_ thể Fể tCn nh(ng "ặc
tính -& vi#t của !áy tínhc
*S ghi ,ài
:
(. C)ng c*
 Sự hình thành và phát triển `%Đ%.
 Đặc tính `%Đ%
 %h&'t ng( tin học
+. C,u h-i .à $ài t/p S[/ trang g
h
Tiết <: THGNH TIN DI JK LIỆM
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch+ ,-. c/.
1. 01c đ!ch
/hái ni#! thKng tin, "Un vi "o thKng tin
Bác Aạng thKng tin, ,iể& Aibn thKng tin trong !áy tính
2. Yêu cầu
N+! "-.c Fhái ni#! thKng tin, "Un vi "o thKng tin.
`a h_a A( 4i#&
II' Nhương 9h:9+ 9hương ti?n
S$ A3ng ,ảng, sách giáo Fhoa.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, sU "j 45p
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay nC& các "ặc "iể! cU ,ản của `%Đ%c Pì sao tin học "-.c hình thành
và phát triển thành !2t ngành Fhoa họcc
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' Kh:i ni?" thOng tin 4! 1C i?.
/N: 5h6ng tin 7à s8 hi3u $i9t c)a con
ng:;i .< th9 giới =ung >uanh.
%hKng tin vW !2t "1i t-.ng 4à t'p h.p các
th&2c tính vW "1i t-.ng "_, "-.c Alng "ể Sác
"inh "1i t-.ng, phTn ,i#t "1i t-.ng này v5i
Bác N! ,i=t "-.c nh(ng gì e&a
sách, ,áo, ....
*S trả 4Hi: thKng tin
P'y thKng tin 4à gìc
*S ghi Fhái ni#!
PA: Bác thKng tin vW an toàn
giao thKng, thi t1t nghi#p
%*?%...
P'y 4à! th= nào "ể phTn ,i#t
gi(a các sự v't hi#n t-.ngc
*S trả 4Hi: %h&2c tính của "1i
t-.ng.
*S ghi ,ài
D
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
"1i t-.ng Fhác.
m( 4i#& 4à thKng tin "a "-.c !a h_a và "-a
vào !áy tính.
<' =ơn 4P )% ưQng thOng tin
ĐUn vi "o thKng tin 4à ,it. nit 4à phEn nhf
nhot của ,2 nh5 !áy tính 4-& tr( !2t trong
hai Fí hi#& 9 hoặc 6.
Bác "Un vi "o thKng tin
6 ,ytN p 7 ,it
6/n p 69:D ,ytN
6`n p 69:D /n
6[n p 69:D `n
6%n p 69:D [n
6?n p 69:D %n
A' C:c 10ng thOng tin
a. mạng v@n ,ản: sách, ,áo, ,ảng tin....
,. mạng hình ảnh: ,iển ,áo, ,iển e&ảng cáo...
c. mạng T! thanh: ti=ng n_i của con ng-Hi,
ti=ng s_ng.... "-.c 4-& tr( trong ,@ng tR, "0a
tR
R' MS hT& thOng tin t5%ng ":, t*nh
Để !áy tính c_ thể S$ 4Y "-.c, thKng tin cEn
phải "-.c ,i=n "]i thành Aay ,it. Bách ,i=n
"]i nh- v'y gọi 4à !a h_a thKng tin.
Để !a h_a thKng tin Aạng v@n ,ản ta chX cEn
!a h_a FY tự. n2 !a qSBMM s$ A3ng 7 ,it "ể
!a h_a >>\ !a h_a "-.c :
7
p :;g Fí tự.
n2 !a qSBMM FhKng !a h_a "ủ "-.c các
,ảng ch( cái của các ngKn ng( trCn th= gi5i.
Pì v'y ng-Hi ta STy Aựng ,2 !a rnicoAN s$
Nh- chsng ta "a ,i=t "ể Sác "inh
Fh1i 4-.ng !2t v't ng-Hi ta s$
A3ng "Un vi: g, Fg, tạ... và t-Ung
tự nh- v'y "ể Sác "inh "2 45n
của !2t 4-.ng thKng tin ng-Hi ta
cQng s$ A3ng "Un vi "o.
*S ghi ,ài
P'y thKng tin "-.c "-a vào !áy
tính nh- th= nàoc
*S trả 4Hi: `a h_a
*S ghi ,ài
PA: %hKng tin g1c: qnB
%hKng tin !a h_a:
96999996 96999969 96999966
*S ghi ,ài.
Nh+c học sinh SN! ,2 !a qSBMM
;
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
A3ng : ,ytN "ể !a h_a :
6g
pg;;hg FY tự cU st

+. C)ng c* .à ?n ?'
/hái ni#! thKng tin và A( 4i#&, "Un vi "o thKng tin.
Đọc tr-5c phEn Bi;. 1iUn thOng tin t5%ng ":, t*nh của ,ài ThOng tin 4! 1C
i?.
V' CW. hXi 4! Y!i tB9
nài t'p: 6 "0a !W! c_ A&ng 4-.ng 4à 6,DD `n 4-& tr( "-.c 6;9 trang sách. *fi
6 "0a mPm c_ A&ng 4-.ng D [n 4-& tr( "-.c ,ao nhiC& trang sáchc
g
Tiết A: THGNH TIN DI JK LIỆM Ztiết <[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch+ ,-. c/.
1. 01c đ!ch
Bách ,iể& Aibn thKng tin trong !áy tính: s1 và phi s1.
*# "=! Alng trong !áy tính.
Bách ch&yển "]i gi(a các h# cU s1.
2. Yêu cầu
N+! "-.c h# "=! "-.c Alng trong !áy tính.
ni=t cách ch&yển "]i gi(a các h# cU s1.
II' Nhương 9h:9+ 9hương ti?n
S$ A3ng ,ảng, sách giáo Fhoa.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. 2i3m t&a $ài c4
NC& Fhái ni#! thKng tin, "Un vi "o thKng tinc
[iải ,ài t'p vW nhà
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
V' Bi;. 1iUn thOng tin t5%ng ":, t*nh
a. 5h6ng tin 7o@i s*
) * đ+m
B&2c s1ng th-Hng nh't: th'p phTn 9, 6, ..., 8
%rong tin học:
Nhi phTn: 9, 6
*NSa: 9, 6, :, ..., 8, q, n, B, m, k, u
Bi;. 1iUn \] t5%ng c:c h? )ế"
* th,p ph-n. `ọi s1 N c_ thể "-.c ,iể&
Aibn A-5i Aạng:
N p a
n
69
n
v a
n>6
69
n>6
v...v a
6
69
6
va
9
69
9
v
v a
>6
69
>6
v...va
>!
69
>!
, 9 ≤a
i
≤8.
* nh/ ph-n. t-Ung tự nh- h# th'p phTn, !ọi
s1 N c_ thể "-.c ,iể& Aibn A-5i Aạng:
Bon ng-Hi th-Hng Alng h# "=!
nàoc
*S trả 4Hi: h# th'p phTn
%rong tin học Alng h# "=! nàoc
*S trả 4Hi: *# nhi phTn, hNSa
Bách ,iể& Aibn s1 trong các h#
"=!c
PA: 6:; c_ thể ,iể& Aibn:
6:; p 6S69
:
v :S69
6
v ;S69
9
*S ghi ,ài
PA:
6:; p 6S:
g
v6S:
;
v6S:
D
v6S:
h
v
<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
N p a
n
:
n
v a
n>6
:
n>6
v...v a
6
:
6
va
9
:
9
v
v a
>6
:
>6
v...va
>!
:
>!
, a
i
p 9, 6.
* h01a: t-Ung tự
N p a
n
6g
n
v a
n>6
6g
n>6
v...v a
6
6g
6
va
9
6g
9
v
v a
>6
6g
>6
v...va
>!
6g
>!
, 9≤a
i
≤6;.
P5i e&y -5c: q p 69w n p 66w B p 6:w
m p 6hw k p 6Dw u p 6;
Bi;. 1iUn \] t5%ng ":, t*nh
2iểu di3n s4 nguyên: %a c_ thể chọn 6 ,ytN, :
,ytN, h ,ytN, D ,ytN "ể ,iể& Aibn s1 ng&yCn
c_ Ao& hoặc FhKng Ao&. Bác ,it của 6 ,ytN
"-.c "ánh Ao& tR phải sang ,+t "E& tR 9.
,it < ,it g ,it ; ,it D ,it h ,it : ,it 6 ,it 9
`2t ,ytN ,iể& Aibn "-.c các s1 tR > 6:< "=n
6:<.
nit < 4à ,it Ao& trong "_: 9 4à Ao& A-Ung
6 4à Ao& T!
nit thop nhot 4à: 9 hoặc 6.
2iểu di3n s4 th5c: `ọi s1 thực "W& c_ thể
"-.c ,iể& Aibn A-5i Aạng ±`S69
±
/
9.6
≤`x6 Ld"u ph6y độngO
%rong "_: ` 4à phEn "inh tri
/ 4à phEn ,'c
%rong !áy tính Alng D ,ytN "ể ,iể& Aibn s1
thực. `áy tính sy 4-&: Ao& của s1, phEn "inh
tri, Ao& phEn ,'c và giá tri phEn ,'c.
Ch.,;n )^i giC& c:c h? )ế"
7huyển đ8i t9 h :; sang h <$ :=
6S:
:
v 9S:
6
v6S:
9
p 6666696
:
*S ghi ,ài
PA:
6:; p <S6g
6
v6hS6g
9
p <m
6g
*S ghi ,ài
*S ghi ,ài
PA: >6:< p 66666666
:
6:< p 6666666
:
*S ghi ,ài
PA: 6:hD.;g p 9.6:hD;gS69
D
*S ghi ,ài
PA: 9.99< p 9.<S69
>:
_ 1 ; ; ; ; : ; 9 . . 9 6 6 6
%rong "_: > 9 4à Ao& phEn "inh tri
> 6 4à Ao& phEn ,'c
> ;;;;:; 4à giá tri
phEn
,'c.
> phEn cn 4ại 4à phEn
"inh tri
PA: "]i D; h# 69 sang h# : và 6g
7
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Zoy s1 cEn "]i chia cho : hoặc 6g 4oy phEn
A- ra rji vi=t F=t e&ả 4à phEn A- thNo chiW&
ng-.c 4ại. Bác s1 A- phải vi=t trong h# cU s1
"_.
=^i h? < \&ng 1` 4! ngưQc 0i: > >? := là
l@y th9a c%a < A:=B<
C
D v? v,y để chuyển đ8i
t9 h < sang := th? ta gộp t9ng nhóm C chE
s4 t9 phFi sang trái đ4i vGi phHn nguyên và
t9 trái sang phFi đ4i vGi phHn th,p ph-n
An+u thi+u th? thêm s4 ;DI Thay mJi nhóm C
s4 nh/ ph-n KLi một kM hiu t'(ng !ng L h
h01aI
N Oể chuyển t9 h h01a sang h nh/ ph-n ta
chP cHn thay t9ng kM hiu L h h01a KQng
nhóm K4n chE L h nh/ ph-nI
$. 5h6ng tin 7o@i phi s*
J0ng 4an YEn: `a h_a FY tự và th-Hng s$
A3ng ,2 !a qSBMM hoặc rnicoAN.
C:c 10ng $h:c: T! thanh, hình ảnh cQng
phải !a h_a thành các Aay ,it.
Ng.,-n b "S hT& nhP 9hWn S[/ 6h
sang h nh/ ph-n
D; :: 66 ; : 6 9
6 9 6 6 9 6
D;
69
p 696696
:
Rang h h01a
D; : 9
6h :
D;
69
p :m
6g
PA: 666666
:
ta sy ch&yển thành
9966 6666
:
p hu
6g
vì:
9966 p hw 6666 p u
PA: Dm
6g
p 9699 6696
:
*S ghi ,ài
+. C)ng c*
Bác h# "=! Alng trong !áy tính
Bách ch&yển "]i tR h# 69 sang h# :, 6g và ng-.c 4ại.
A. C,u h-i .à $ài t/p
%rả 4Hi cT& hfi và ,ài t'p của ,ài B!i tB9 4! th7c h!nh 1 trang 6g
8
Tiết R: BII TcN THdC HINH 1
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch+ ,-. c/.
1. 01c đ!ch
> zn t'p 4ại các Fhái ni#! thKng tin, A( 4i#&, "Un vi "o thKng tin.
> `a h_a A( 4i#& LFY tựO s$ A3ng ,2 !a qSBMM.
> zn t'p cách ch&yển "]i gi(a các h# cU s1.
2. Yêu cầu
> *iể& Fhái ni#! thKng tin, A( 4i#&.
> Bác "Un vi "o thKng tin.
> %hành th3c cách ch&yển "]i cU s1
II' Nhương ti?n 9hương 9h:9
S$ A3ng ,ảng, sách giáo Fhoa.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. BuCDn t/p
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' C:c $h:i ni?"
%hKng tin 4à nh(ng hiể& ,i=t của con ng-Hi
vW th= gi5i S&ng e&anh.

%hKng tin vW !2t "1i t-.ng 4à !2t t'p
h.p các th&2c tính vW "1i t-.ng.
m( 4i#& 4à thKng tin "a "-.c !a h_a và "-a
vào !áy tính.
Bác "Un vi "o thKng tin: ,ytN, /n, `n,
[n, %n, ?n.
%hKng tin 4à gìc
*S trả 4Hi
Để phTn ,i#t "1i t-.ng này v5i "1i
t-.ng Fhác ng-Hi ta Aựa vào "T&c
*S trả 4Hi: t'p h.p các th&2c tính
của "1i t-.ng.
*S ghi ,ài
m( 4i#& 4à gìc
*S trả 4Hi.
Để Sác "inh "2 45n của !2t 4-.ng
thKng tin ng-Hi ta Alng gìc
*S trả 4Hi: "Un vi "o thKng tin.
%in học Alng h# "=! nàoc
*S trả 4Hi: h# nhi phTn và hNSa.
Bách ,iể& Aibn s1 ng&yCn và s1
thực trong !áy tínhc
69
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Bách ch&yển "]i tR h# 69 sang h# ? L? 4à
h# : hoặc 6gO.
e., tfc: 4oy s1 cEn ch&yển "]i chia cho ?
4oy s1 A- ra rji vi=t s1 A- thNo chiW& ng-.c
4ại.
<' L.,?n tB9
B!i 1: 6 "0a !W! c_ A&ng 4-.ng 6,DD `n
4-& tr( "-.c D99 trang v@n ,ản. P'y n=&
Alng !2t ] "0a cVng c_ A&ng 4-.ng 6:[n
thì 4-& gi( "-.c ,ao nhiC& trang v@n ,ảnc
B!i <:
may ,it )96996999 96696666 96699996)
t-Ung Vng 4à !a qSBMM của Aay FY tự nàoc
B!i A: Để !a h_a s1 ng&yCn > :< cEn Alng
ít nhot ,ao nhiC& ,ytNc
B!i R: Pi=t các s1 thực sa& "Ty A-5i Aạng
Ao& ph{y "2ng.
6699;w :;.7<8w 9.99987D
B!i V: Đ]i các s1 sa& sang h# : và 6g:
<w 6;w ::w 6:<w 8<w 6:h.<;
*S trả 4Hi.
*S s&y ngh0 và 4à! ,ài.
6 [n p 69:D `n
P'y 6: [n p 6::77 `n
S1 trang v@n ,ản !à ] "0a cVng c_
thể 4-& tr( "-.c 4à:
hD6hhhh.hh v@n ,ản.
*S tra ph3 43c S[/ trang 6g8 và
trả 4Hi.
%-Ung Vng v5i Aay FY tự: *oa.
*S trả 4Hi: BEn Alng ít nhot 6 ,ytN
vì 6 ,ytN c_ thể !a h_a các s1
ng&yCn tR > 6:< "=n 6:<.
*S 4à! ,ài
6699; p 9.6699;S69
;
:;.7<8 p 9.:;7<8S69
:
9.99987D p 9.87DS69
>h
*S 4à! ,ài
*#
S1
: 6g
< 666 <
6; 6666 u
:: 69669 6g
6:< 6666666 <u
8< 6699996 g6
6:h.<; 6666966.66 <n.B
*S 4à! ,ài
;m
6g
p ;S6g
6
v 6hS6g
9
p 8h
69
66
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
B !i `: Đ]i các s1 sa& sang h# cU s1 69
;m
6g
w <m<
6g
w 666666
:
w 69669696
:
B!i g:
a. Đ]i tR h# hNSa sang h# nhi phTn
;kw :qw Dnw gB
,. Đ]i tR h# nhi phTn sang h# hNSa
6696966w 69996996w 6696996w 69669
<m<
6g
p <S6g
:

v 6hS6g
6
v 6DS6g
9
p :99<
69
666666
:
p 6S:
;
v 6S:
D
v 6S:
h
v
6S:
:
v 6S:
6
v 6S:
9
p gh
69
69669696
:
p 6S:
<
v 9S:
g
v 6S:
;
v
6S:
D
v 9S:
h
v 6S:
:
v 9S:
6
v 6S:
9
p
676
69
*S 4à! ,ài
a. Đ]i tR h# hNSa sang h# nhi phTn
;k
6g
: ; p 9696
:
, k p 6D p 6669
:

;k
6g
p 9696 6696
:
%-Ung tự: :q
6g
p 9969 6969
:
Dn
6g
p 9699 6966
:
gB
6g
p 9669 6696
:
,. Đ]i tR nhi phTn sang hNSa
6696966
:
: 9669 p gw 6966 p 66pn

6696966
:
p gn
6g
%-Ung tự: 69996996
:
p 78
6g
6696996
:
p g8
6g
69669
:
p 6g
6g
+. C)ng c*E ?n ?'
Đọc 4ại cách ch&yển "]i gi(a các h# cU s1.
Đọc tr-5c ,ài h: Hihi thi?. 4i ":, t*nh
6:
Tiết V: HIjI THIỆM Dk MÁl TmNH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch ,-. c/.
1. 01c đ!ch
/hái ni#! tin học, co& trsc của !2t !áy tính, ,2 S$ 4Y tr&ng tT!
2. Yêu cầu
> N+! "-.c các thành phEn của h# th1ng tin học.
> Bo& trsc của !2t !áy tính.
> Bác thành phEn của ,2 S$ 4Y tr&ng tT!.
II' Nhương 9h:9+ 9hương ti?n
S$ A3ng ,ảng, S[/.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. 2i3m t&a $ài c4
Đ]i s1 sa& sang h# nhi phTn và hNSa: :hD.g:;
69

/|: :hD.g:;
69
p 66696969.696
:
p kq.q
(. Bài mới
B;i .ào $ài" Nh- chsng ta "a ,i=t, tin học 4à !2t ngành Fhoa học c_ "1i t-.ng
nghiCn cV& 4à thKng tin và cKng c3 4à !áy tính. P'y !áy tính "-.c co& tạo nh- th=
nàoc B_ ng&yCn 4Y hoạt "2ng nh- th= nàoc Bhsng ta sy "i tì! hiể& chsng.
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' Kh:i ni?" h? th]ng tin học
2hFi niDm" S[/ trang 68.
*# th1ng !áy tính gj! ,a thành phEn:
?hEn cVng: `áy tính và các thi=t ,i
4iCn e&an.
?hEn !W!: [j! các ch-Ung trình.
Sự e&ản 4Y và "iW& Fhiển của con
ng-Hi.
%r-5c h=t chsng ta sy "i tì! hiể& h#
th1ng tin học.
*S "ọc Fhái ni#! S[/.
*S ghi ,ài
PA: phEn !W! Ai#t vir&s, phEn !W!
e&ản 4Y ,án hàng, }N,sitN,...
%rong "_ sự e&ản 4Y và "iW& Fhiển
của con ng-Hi 4à e&an trọng nhot
trong !2t h# th1ng tin học.
6h
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' Sơ )n co. t5pc c3& "#t ":, t*nh
A' B# q@ b t5.ng tW" ZCNM 2 Crnt5&
N5%cr\\ing Mnit['
> /hái ni#!: S[/ trang :9
> B?r gj! : thành phEn chính: n2 "iW&
Fhiển Br LBontro4 rnitO và n2 s1
học~4Kgic qZr Lqrith!Ntic~Zogic rnitO.
v Br: e&y=t "inh các thao tác phải 4à!
,•ng cách tạo ra các tín hi#& "iW& Fhiển.
v qZr: thực hi#n hE& h=t các ph€p tính
e&an trọng trong !áy tính.
%hanh ghi LrNgistNrO: 4à các K nh5 "ặc ,i#t,
"-.c s$ A3ng "ể 4-& tr( tạ! thHi các 4#nh
`ọi !áy tính "W& c_ !2t sU "j co&
trsc nh- sa&:
*S vy co& trsc của !2t !áy tính
Bác !Qi tCn chX vi#c trao "]i thKng
tin gi(a các ,2 ph'n.
%hi=t ,i vào: Bh&2t, ,àn phí!, !áy
e&€t,...
%hi=t ,i ra: `àn hình, !áy in,...
%i=p thNo chsng ta sy "i tì! hiể& c3
thể tRng thành phEn trong co& trsc
của !áy tính.
*S "ọc phEn in nghiCng S[/ trang
:9.
*S ghi ,ài
Bác ph€p toán s1 học và 4Kgicc
*S trả 4Hi:
?h€p tính s1 học: v w > w S w :
ZKgic: •‚ LhoặcOw qNm LvàOw N•%
Lphủ "inhO.
|&an h#: p w \ w x
Ngoài hai ,2 ph'n n_i trCn, ,Cn
trong B?r cn c_ !2t s1 thanh ghi
LrNgistNrO và ,2 nh5 "#! LcachNO.
6D
n2 nh5 ngoài
n2 nh5 trong
%hi=t ,i ra
%hi=t ,i vào
n2 S$ 4Y tr&ng tT!
n2 "iW& Fhiển
n2 s1 học~4Kgic
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
và A( 4i#& "ang "-.c S$ 4Y, c_ t1c "2 trao
"]i thKng tin gEn nh- tVc thHi.
BachN: 4à ,2 nh5 "#! gi(a ,2 nh5 và các
thanh ghi. BachN c_ t1c "2 S$ 4Y t-Ung "1i
nhanh.
mo t1c "2 của B?r và t1c "2 của
tr&y c'p A( 4i#& t các thi=t ,i 4-& tr(
4à chCnh nha& Fhá 45n vì v'y ,2 nh5
cachN c_ chVc n@ng gisp cho t1c "2
tr&y c'p A( 4i#& nhanh hUn. mo "_
BachN c_ A&ng 4-.ng càng 45n thì
càng cải thi#n t1c "2 của !áy tính.
+. C)ng c*E ?n ?'
/i=n thVc trọng tT!: SU "j co& trsc của !áy tính, n2 S$ 4Y tr&ng tT!
Đọc tr-5c phEn D, ; S[/ trang :9, :6.
6;
Tiết `: HIjI THIỆM Dk MÁl TmNH ZTiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch ,-. c/.
1. 01c đ!ch
[isp học sinh ,i=t vW ,2 nh5 !áy tính.
2. Yêu cầu
ni=t "-.c ,2 nh5 trong gj! ‚q` và ‚•`, ,2 nh5 ngoài
?hTn ,i#t ‚q`, ‚•`. n2 nh5 trong và ,2 nh5 ngoài.
II' Nhương 9h:9 9hương ti?n
S$ A3ng ,ảng, S[/ và các v't !ƒ& c3 thể nh- ‚q`, ] cVng,...
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. 2i3m t&a $ài c4
*ay vy sU "j co& trsc của !áy tínhc B?r gj! !oy thành phEn cU ,ảnc
[P nh'n S€t hình vy và cT& trả 4Hi.
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
R' B# nhh
Zà thi=t ,i c_ chVc n@ng 4-& tr( A( 4i#&
và ch-Ung trình.
a. BG nhớ t&ong
> n2 nh5 trong 4à ,2 nh5 "-.c Alng "ể
ghi A( 4i#& và ch-Ung trình trong thHi
gian S$ 4Y.
> n2 nh5 trong "-.c chia 4à! hai 4oại 4à
‚•` và ‚q`.
„ ‚•` LsNaA tn4y MN!oryO: 4à ,2
nh5 c1 "inh chX cho ph€p ng-Hi s$ A3ng
/hi "ang 4à! vi#c trCn !áy tính "ể
gi( 4ại nh(ng F=t e&ả "a 4à! "-.c thì
ta 4à! gìc
*S trả 4Hi: 4-& 4ại Lghi 4ạiO.
Z-& t "T&c
*S trả 4Hi: n2 nh5 của `%.
n2 nh5 "-.c chia thành hai 4oại: n2
nh5 trong và ,2 nh5 ngoài.
*S ghi ,ài
%hKng tin trCn ‚•` "-.c 4-& tr( cả
Fhi t+t !áy hoặc !ot "i#n. %hKng tin
6g
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
"ọc A( 4i#& ra !à FhKng cho ph€p ghi
A( 4i#& vào.
„ ‚q` LsanAo! AccNss MN!oryO: n2
nh5 tr&y c'p ngƒ& nhiCn. Zà ,2 nh5 c_
thể "ọc và ghi A( 4i#&.
NhWn Yi?t sAM 4! stM
‚•` ‚q`
> Zà ,2 nh5 trong
> %hKng tin Ao
nhà sản S&ot "-a
vào. BhX c_ thể
"ọc thKng tin trCn
‚•`
> /hKng thể S_a,
FhKng !ot "i Fể
cả t+t !áy hoặc
!ot "i#n
> Zà ,2 nh5 trong
> Đọc, ghi A( 4i#&
trong thHi gian S$
4Y Lng-Hi s$ A3ng
"-a vàoO.
> %hKng tin, A(
4i#& sy !ot "i n=&
!ot "i#n hoặc t+t
!áy.
$. BG nhớ ngoài
> n2 nh5 ngoài Alng "ể 4-& tr( A( 4i#&
4T& Aài và h… tr. cho ,2 nh5 trong
Lth-Hng 4à: "0a cVng, "0a !W!, "0a
Bm, ...O
> n2 nh5 ngoài c_ t1c "2 tr&y S&ot A(
4i#& ch'! so v5i ,2 nh5 trong.
> n2 nh5 ngoài c_ A&ng 4-.ng 45n hUn
nhiW& so v5i ,2 nh5 trong.
trCn ‚•` Ao nhà sản S&ot "-a vào Ao
"_ ng-Hi s$ A3ng FhKng thể S_a.
%hKng tin trCn ‚q` sy ,i !ot n=& t+t
!áy hoặc !ot "i#n.
`áy tính hi#n nay c_ ,2 nh5 ‚q` t1i
thiể& 4à 6:7 `n.
?hTn ,i#t gi(a ‚q` và ‚•`c
*S trả 4Hi:
*S ghi ,ài
*ay Fể tCn nh(ng ,2 nh5 ngoài !à
các N! ,i=tc
*S trả 4Hi: Đ0a !W!, "0a Bm, rSn,...
n2 nh5 ngoài Alng "ể 4à! gìc
*S trả 4Hi: 4-& tr( thKng tin 4T& Aài
PA: ] "0a cVng c_ A&ng 4-.ng 69 [nw
D9 [nw 79 [nw 6:9 [nw ....
?hTn ,i#t ,2 nh5 trong v5i ,2 nh5
ngoài.
*S trả 4Hi:
6<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
?hTn ,i#t ,2 nh5 trong, ,2 nh5 ngoài
n2 nh5 trong n2 nh5 ngoài
> Zà thi=t ,i 4-&
tr( A( 4i#& và
ch-Ung trình.
> B_ t1c "2 tr&y
S&ot nhanh.
> Zà nUi A( 4i#&
"-.c S$ 4Y.
> B_ A&ng 4-.ng
nhf.
> Zà thi=t ,i 4-&
tr( A( 4i#& và
ch-Ung trình.
> B_ t1c "2 tr&y
S&ot ch'!.
> Z-& tr( A( 4i#&
4T& Aài.
> B_ A&ng 4-.ng
45n.
*S ghi ,ài
+. C)ng c* ?n ?'
Bác "ặc "iể! ‚q`, ‚•`, ,2 nh5 ngoài.
Đọc tr-5c phEn g, <, 7 S[/ trang ::, :h, :D.
A. C,u h-i .à $ài t/p
?hTn ,i#t ‚q` và ‚•`.
67
Tiết g: HIjI THIỆM Dk MÁl TmNH ZTiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch ,-. c/.
1. 01c đ!ch
[i5i thi#& các thi=t ,i vào, ra.
Ng&yCn 4Y hoạt "2ng của !áy tính.
2. Yêu cầu
?hTn ,i#t "-.c các thi=t ,i vào ra.
*iể& "-.c n2i A&ng, Y ngh0a ng&yCn 4Y ?hKn nKi !an.
II' Nhương 9h:9 9hương ti?n
S$ A3ng ,ảng, S[/ và các thi=t ,i nh-: nàn phí!, ch&2t, 4oa,...
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. 2i3m t&a $ài c4
?hTn ,i#t gi(a ‚q` và ‚•`
[P nh'n S€t và cho "iể!.
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
V' Thiết YP 4!%+ 5&
a. 5hi9t $ị .ào
Zà thi=t ,i Alng "ể "-a thKng tin vào !áy
tính.
%hi=t ,i vào: nàn phí!, ch&2t, !áy e&€t,
}N,ca!.
$. 5hi9t $ị &a
Zà thi=t ,i Alng "ể "-a A( 4i#& tR !áy
tính ra.
%hi=t ,i ra: `àn hình, !áy in, 4oa, !áy
chi=&, ....
`' H%0t )#ng c3& ":, t*nh
HguCên 7I đi<u Jhi3n $Kng ch:Lng
t&Mnh"
Sáy tính hoTt động th0o ch'(ng tr?nhI
k! hay Fể tCn nh(ng thi=t ,i vào !à
N! ,i=tc
*S trả 4Hi:
/ể tCn nh(ng thi=t ,i ra !à N! ,i=tc
*S trả 4Hi:
68
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
`…i !2t ch-Ung trình 4à !2t Aay các
4#nh. %hKng tin vW !2t 4#nh ,ao gj!:
> Đia chX của 4#nh trong ,2 nh5
> `a của thao tác
> Đia chX các K nh5 4iCn e&an.
HguCên 7I 7:u t&N ch:Lng t&Mnh
Unh đ'Vc đ'a vào máy tính d'Gi dTng
mW nh/ ph-n để l'u trE$ 1ử lM nh' nhEng
dE liu khácI
HguCên 7I t&uC c/p thOo địa chP
>ic truy c,p dE liu trong máy tính
đ'Vc th5c hin th&ng Xua đ/a chP n(i l'u
trEI
HguCên 7I Qh6n n6i R man
S[/ > trang :g
B_ D Fiể& 4#nh:
> †$ 4Y A( 4i#&: s1 học và 4Kgic
> Z-& tr( A( 4i#&: ,2 nh5
> mi ch&yển A( 4i#&: vào, ra
> ĐiW& Fhiển: phTn nhánh và Fiể! tra
PA: %ính giá tri của ,iể& thVc: a v ,
a q
,
c
|&á trình tính toán sy "-.c thực hi#n
nh- sa&:
6. Đọc a vào q
:. B2ng q v5i ,
h. [hi q vào c
+. C)ng c*
Nh+c 4ại các thi=t ,i vào, ra.
Ng&yCn 4Y ?hKn nKi > !an
:9
:g
D
Tiết u: BII THdC HINH <
L!" v.rn 4hi ":, t*nh
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch ,-. c/.
|&an sát và nh'n ,i=t các ,2 ph'n chính của !áy tính và !2t s1 thi=t ,i Fhác
nh- !áy in, c]ng rSn,...
II' Nhương 9h:9 9hương ti?n
S$ A3ng !áy tính.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức 7ớp
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. 2i3m t&a $ài c4
Py sU "j co& trsc của !áy tính.
[P nh'n S€t
(. HGi ?ung
Bho học sinh e&an sát các ,2 ph'n của !áy tính.
v Bác thi=t ,i vào: ,àn phí!, ch&2t, }N,ca!, ...
v Bác thi=t ,i ra: !àn hình, !áy in, !áy chi=&,...
v %hi=t ,i 4-& tr(: "0a !W!, "0a Bm, rSn, ] cVng
v B?r, ‚q`, ‚•`, !ain ,oarA
+. C)ng c*
?hTn ,i#t các thi=t ,i của !áy tính
:6
Tiết w: BII THdC HINH <
L!" v.rn 4hi ":, t*nh
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch ,-. c/.
Zà! e&Nn và t'p !2t s1 thao tác s$ A3ng ,àn phí!
II' Nhương 9h:9 9hương ti?n
S$ A3ng !áy tính
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. HGi ?ung
Bho học sinh thực hi#n các thao tác:
> n't~t+t !áy tính, !àn hình,...
> S$ A3ng ,àn phí!:
v ?hTn ,i#t các nh_! phí!: phí! chVc n@ng, phí! FY tự.
v ?hTn ,i#t g‡ 6 phí! và s$ A3ng t] h.p phí!.
v Bách g‡ 69 "E& ng_n tay.
> S$ A3ng ch&2t:
v ?hTn ,i#t ch&2t trái ch&2t phải, nháy "Un và nháy F€p.
v /€o thả ch&2t, cách Ai ch&yển ch&2t.
(. C)ng c*
Bách ,'t~t+t !áy tính, s$ A3ng ,àn phí!, s$ A3ng ch&2t.
::
Tiết 1_: BII TtÁN DI THMcT TtÁN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch ,-. c/.
1. 01c đ!ch
/hái ni#! ,ài toán
2. Yêu cầu
ni=t cách Sác "inh Mnp&t, •&tp&t.
II' Nhương 9h:9 9hương ti?n
S$ A3ng ,ảng, S[/.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' Kh:i ni?" Y!i t%:n
a. 2hFi niDm
Uà vic nào đó mà ta mu4n máy tính
th5c hin để t9 th&ng tin đ'a vào
AYnputD t?m đ'Vc th&ng tin ra AZutputDI
P'y ,ài toán trong tin học gj!:
%hKng tin, A( 4i#& vào: In9.t
%hKng tin ra, F=t e&ả: t.t9.t
$.%! ?1 †ác "inh In9.t và t.t9.t của
các ,ài toán sa&:
D11: [iải ph-Ung trình:
aS v , p 9
Mnp&t: *ai s1 ng&yCn a và ,
k! hay cho !2t ví A3 vW ,ài toán
trong toán họcc
*S cho ví A3
P'y N! c_ nh'n S€t gì vW ,ài toán
trong toán họcc
*S trả 4Hi: Bho giả thi=t và tì! F=t
4&'n.
nài toán trong tin học cQng t-Ung tự
nh- v'y.
*S ghi ,ài
*S 4à! ,ài và nh'n S€t
:h
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
•&tp&t: /=t 4&'n nghi#! của ?%.
D1<: [iải ph-Ung trình
aS
:
v ,S v c p 9 La ≠ 9O
Mnp&t: S1 ng&yCn a, ,, c v5i a ≠ 9.
•&tp&t: Nghi#! của ph-Ung trình.
D1A: %ì! rBZN L`,NO
Mnp&t: *ai s1 ng&yCn A-Ung `, N
•&tp&t: rBZNL`,NO.
D1R: /iể! tra s1 ng&yCn A-Ung N c_
phải 4à s1 ng&yCn t1 FhKngc
Mnp&t: S1 ng&yCn A-Ung N
•&tp&t: /=t 4&'n N c_ phải 4à s1
ng&yCn t1 FhKng.
D1V: %ính t]ng của N s1 ng&yCn A-Ung
"E& tiCn.
Mnp&t: S1 ng&yCn A-Ung N.
•&tp&t: %]ng của N s1 ng&yCn
A-Ung "E& tiCn
*S 4à! ,ài và nh'n S€t
*S 4à! ,ài và nh'n S€t
*S 4à! ,ài và nh'n S€t
*S 4à! ,ài và nh'n S€t
+. C)ng c* ?n ?'
†ác "inh Mnp&t và •&tp&t của các ,ài toán.
Đọc tr-5c phEn : trang hh S[/.
;. BT& hfi và ,ài t'p
†ác "inh Mnp&t và •&tp&t của các ,ài toán sa&:
6.
[ [
R
6
6
6
h
6
:
6
6 +

+ + + + = 
:. %ì! `aS của: a
6
, a
:
, a
h
, a
D
, ...., a
n
:D
Tiết 11: BII TtÁN DI THMcT TtÁN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch ,-. c/.
1. 01c đ!ch
/hái ni#! th&'t toán, các tính chot của th&'t toán.
Bách ,iể& Aibn th&'t toán.
2. Yêu cầu
N+! "-.c các tính chot của th&'t toán.
N+! "-.c cách ,iể& Aibn th&'t toán A-5i hai Aạng: SU "j Fh1i và 4i#t FC.
II' Nhương 9h:9 9hương ti?n
S$ A3ng ,ảng, S[/.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. 2i3m t&a $ài c4
†ác "inh Mnp&t và •&tp&t của ,ài toán:
[ [
R
6
6
6
h
6
:
6
6 +

+ + + + = 
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' Kh:i ni?" th.Bt t%:n
PA: giải ph-Ung trình aS v , p 9
C:ch giEi:
> N=& a p 9, , p 9 ph-Ung trình c_ vK
s1 nghi#!.
> N=&
9 ≠ a
,
9 ≠ K
ph-Ung trình c_
nghi#!
a
K
1

=
> N=& a p 9,
9 ≠ K
ph-Ung trình vK
%rong toán học tR giả thi=t 4à! sao ta
tì! ra "-.c F=t 4&'nc
*S trả 4Hi: tì! ra cách giải của ,ài
toán.
k! hay trình ,ày cách giải của ,ài
toán trCnc
*S trình ,ày cách giải.
*S ghi ,ài.
:;
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
nghi#!.
2hFi niDm thu/t toFn ST2 R ((
x C:c t*nh chot c3& th.Bt t%:n:
> %ính Sác "inh: các ,-5c giải phải r‡
ràng FhKng gTy ra sự 4ƒn 42n hoặc nh'p
nh•ng.
> %ính ARng: %h&'t toán phải ARng 4ại sa&
!2t s1 ,-5c giải.
> %ính "sng: /=t e&ả sa& Fhi thực hi#n
th&'t giải phải 4à F=t e&ả "sng Aựa thNo
!2t "inh ngh0a hoặc !2t F=t e&ả cho
tr-5c.
> %ính hi#& e&ả:
v ?hải s$ A3ng A&ng 4-.ng ,2 nh5 4à
nhf nhot.
v S1 ph€p toán ít nhot.
v %h&'t toán Ab hiể& FhKngc
v mb Fhai ,áo trCn !áy tính.
A' Bi;. 1iUn th.Bt t%:n
a. BiDt Jê cFc $:ớc.
$. BKng sL đU Jh*i
: n+t "E& hoặc F=t thsc
: %hể hi#n ph€p tính toán.
*S ghi ,ài
PA: %h&'t toán no& cU! c_ thể vi=t
nh- sa&:
n6: Zoy gạo thNo "inh 4-.ng cEn thi=t
n:: Po gạo và "] gạo, n-5c vào nji
nh: Đ&n sKi cạn n-5c.
nD: [i( nhf 4$a.
n;: Sa& ; phst Fiể! tra cU! chín
ch-ac
N=& ch-a chín e&ay 4ại n;
N=& chín sang ,-5c g:
ng: t+t 4$a và ,+c nji cU! ra. /=t
thsc.
:g
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
: %hao tác so sánh
: |&y trình thực hi#n thao tác
+. C)ng c*
%rọng tT!: cách ,iể& Aibn th&'t toán A-5i hai Aạng: 4i#t FC và sU "j Fh1i
A. Bài t/p
%ì! Mnp&t, •&tp&t và ,iể& Aibn th&'t toán của các ,ài toán sa& A-5i hai Aạng:
6. [iải ph-Ung trình: aS v , p 9.
:. [iải ph-Ung trình: aS
:
v ,S v c p 9 w a ≠ 9
h. %ì! !aS ,a s1 ng&yCn a, ,, c.
:<
Tiết 1<: BII TtÁN DI THMcT TtÁN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Z&y#n t'p cách STy Aựng Y t-tng, Sác "inh Mnp&t và •&tp&t của ,ài toán.
niể& Aibn th&'t toán ,•ng hai cách: 4i#t FC và sU "j Fh1i.
2. 2V nWng
ni=t cách Sác "inh Mnp&t và •&tp&t.
niể& Aibn th&'t toán ,•ng hai cách th&En th3c.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
:I ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, Sn%, phon
<I ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. BuCDn t/p
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
B!i 1
Bho h s1 a, ,, c ,ot Fì. %ì! s1 45n nhot
trong ,a s1. Pi=t th&'t toán A-5i hai
Aạng.
LFi giEi
Mnp&t: a, ,, c
•&tp&t: `aSLa,,,cO.
z tư{ng:
> Bho !aS p a.
> N=& ,\ !aS thì !aS p ,
> N=& c\ !aS thì !aS p c
Th.Bt t%:n
CFch 7iDt Jê
n6: vào a, ,, c.
n:: !aS :p a.
nh: n=& !aS xp , thì !aS :p ,.
k! hay Sác "inh Mnp&t và •&tp&t của
,ài toán nàyc
*S s&y ngh0 và trả 4Hi:
k! hay cho ,i=t cách tì! s1 45n nhot
trong h s1c
*S ghi ,ài
:7
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
nD: n=& !aS xp c thì !aS :p c.
n;: trả 4Hi s1 45n nhot 4à !aS
SL đU Jh*i
B!i <: [iải ph-Ung trình
aS v , p 9
LFi giEi
Mnp&t: a, ,
•&tp&t: /=t 4&'n nghi#! của ph-Ung
trình.
z tư{ng
> N=& a p 9 thì:
v N=& , p 9 thì ph-Ung trình vK s1
nghi#!.
v Ng-.c 4ại ph-Ung trình vK nghi#!
*ay vy th&'t toán trCn A-5i Aạng sU
"j Fh1i.
*S 4Cn ,ảng vy sU "j Fh1i.
[P s$a ch(a và giải thích
*S ghi ,ài.
k! hay Sác "inh Mnp&t và •&tp&t của
,ài toán.
k! hay phát ,iể& cách giải ,ài toán
trCnc
:8
n+t "E&
Pào a, ,, c
`aS :p a
`aSxp, `aS :p ,
>
v
/=t thsc
S1 45n nhot 4à `aS
`aSxpc `aS :p c
>
v
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> N=& a ≠ 9 ph-Ung trình c_ 6 nghi#!
S p >,~a
Th.Bt t%:n
CFch 7iDt Jê
n6: Pào a, ,
n:: N=& a p 9
n:6: , p 9 F=t 4&'n ?%PSN rji /%
n::: , ≠ 9 F=t 4&'n ?%PN rji /%.
nh: N=& a ≠ 9 F=t 4&'n ph-Ung trình c_
6 nghi#! S p >,~a rji /%
SL đU Jh*i
[ọi : học sinh 4Cn trình ,ày th&'t
toán ,•ng hai cách.
[P s$a ch(a và giải thích.
*S ghi ,ài.
+. C)ng c*
*# th1ng 4ại các thao tác cU ,ản Fhi Sác "inh th&'t toán


h9
n+t "E&
Pào a, ,
a p 9
?%PSN
>
>
v
/=t thsc
,p9
>
v
?% c_ 6 N
o
Sp>,~a
?%PN
Tiết 1A: BII TtÁN DI THMcT TtÁN ZTiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Z&y#n t'p cách STy Aựng Y t-tng, Sác "inh Mnp&t và •&tp&t của ,ài toán.
niể& Aibn th&'t toán ,•ng hai cách: 4i#t FC và sU "j Fh1i.
2. 2V nWng
ni=t cách Sác "inh Mnp&t và •&tp&t.
n-5c "E& c_ thể ,iể& Aibn th&'t toán ,•ng hai cách.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
\I ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, Sn%, phon
CI ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. BuCDn t/p
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
B!i 1: %ính t]ng S của N s1 ng&yCn
A-Ung "E& tiCn.
LFi giEi
Mnp&t: S1 ng&yCn A-Ung N.
•&tp&t: %]ng S.
z tư{ng:
> nan "E& cho S p 9, i p 6
> N=& N xi thKng ,áo S
> N=& N 45n hUn :: S p S v i
> %@ng i Fiể! tra i \ Nc
v N=& i x N thì S p S v i
v N=& i \ N thì thKng ,áo t]ng S

*S Sác "inh Mnp&t và •&tp&t của ,ài
toán.
*S nh'n S€t
[P s$a ch(a
*S nC& Y t-tng "ể giải ,ài toán.
*S nh'n S€t
[P s$a ch(a.
[P [ọi hai học sinh 4Cn trình ,ày
th&'t toán ,•ng hai cách: Zi#t FC và
sU "j Fh1i.
*S 4Cn ,ảng trình ,ày
h6
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Th.Bt t%:n
BiDt Jê"
n6: Nh'p s1 ng&yCn A-Ung N
n:: [án giá tri S p 9w i p 6.
nh: /iể! tra i xp N N=& "sng ch&yển
sang nD. N=& sai ch&yển sang n;.
nD: S p S v iw i p i v 6. Sa& "_ e&ay 4ại
nh.
n;: %hKng ,áo S và F=t thsc
SL đU Jh*i
B!i <: %ính t]ng
S p 6 v 6~: v 6~h v ...v 6~N
LFi giEi
Mnp&t: S1 ng&yCn A-Ung N
•&tp&t: %]ng S
z tư{ng:
> nan "E& cho S p 9, i p 6
> N=& N xi thKng ,áo S
> N=& N 45n hUn :: S p S v 6~i
> %@ng i Fiể! tra i \ Nc
v N=& i x N thì S p S v i
*S nh'n S€t
[P nh'n S€t và s$a ch(a.
*S ghi ,ài
[ọi : *S 4Cn ,ảng trình ,ày th&'t
toán A-5i : cách
*S nh'n S€t
[P s$a ch(a
h:
n+t "E&
Nh'p N
ixp N
%n t]ng S
>
>
v
/=t thsc
S :p 9w i :p 6
S :p S v i
i :p i v 6
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
v N=& i \ N thì thKng ,áo t]ng S
Th.Bt t%:n:
%-Ung tự th&'t toán ,ài 6 nh-ng thay
S p S v 6~i.
*S ghi ,ài
+. Bài t/p .< nhà
†Ty Aựng th&'t toán và ,iể& Aibn chsng A-5i hai cách của các ,ài toán sa&:
6. %ính t]ng S p 6
:
v :
:
v ... v N
:
.
:. %ính t]ng S p 6„:„h v :„h„D v ... v N„LN v 6O„LN v :O.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
hh
Tiết 1R: BII TtÁN DI THMcT TtÁN ZTiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Z&y#n t'p cách STy Aựng Y t-tng, Sác "inh Mnp&t và •&tp&t của ,ài toán.
niể& Aibn th&'t toán ,•ng hai cách: 4i#t FC và sU "j Fh1i.
2. 2V nWng
ni=t cách Sác "inh Mnp&t và •&tp&t.
n-5c "E& c_ thể ,iể& Aibn th&'t toán ,•ng hai cách.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
]I ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, Sn%, phon
=I ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. BuCDn t/p
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
B!i 1: %ì! s1 ng&yCn nhf nhot trong
!2t Aay s1 ng&yCn.
LFi giEi
Mnp&t: may s1 ng&yCn a
6
, a
:
, ..., a
N
•&tp&t: S1 nhf nhot của Aay s1
z tư{ng
> Đặt `in p a
6
> Bho i 4En 4-.t chạy tR : "=n N. So
sánh giá tri của ai v5i `in. N=& a
i
x`in
thì giá tri `in !5i 4à a
i
.
Th.Bt t%:n
) 7ách lit kê
n6: Nh'p N và các s1 ng&yCn a
6
, a
:
, ...,
a
N
.
n:: `in p a
6
w i p :w
[ọi hai học sinh 4Cn 4à! ,ài
*S nh'n S€t
[P nh'n S€t và s$a ch(a
hD
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
nh: N=& i \ N thKng ,áo giá tri `in rji
F=t thsc.
nD:
nD6: N=& a
i
x `in thì `in p a
i
nD:: t@ng i p i v 6 rji e&ay 4ại nh.
) R( đ^ kh4i
B!i <: S+p S=p Aay s1 ng&yCn a
6
, a
:
, ...,
a
N
thNo chiW& giả! AEn.
LFi giEi
Mnp&t: may s1 ng&yCn a
6
, a
:
, ..., a
N
•&tp&t: may s1 "a "-.c s+p S=p.
z tư{ng
P5i !…i cặp s1 "Vng 4iWn FW trong Aay
n=& s1 "Vng tr-5c nhf hUn s1 "Vng
"•ng sa& thì "]i vi trí hai s1 cho nha&.
%i=p t3c thực hi#n Fhi FhKng cn cặp
nào trong Aay
Th.Bt t%:n
7ách lit kê.
n6: Nh'p N và Aay a
6
, a
:
, ..., a
N
n:: [án giá tri ` p N
*S ghi ,ài
*S ghi ,ài
[ọi : *S 4Cn trình ,ày th&'t toán ,•ng
hai cách.
*S nh'n S€t
[P s$a ch(a
h;
n+t "E&
Nh'p a
6
, a
:
, ..., a
N
`in p a
6
w i p :
i \ N
a
i
x`in
`in p a
i
%n `in
i p i v 6
/%
v
v
>
>
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
nh: N=& ` x: thKng ,áo Aay "a "c s+p
S=p và F=t thsc.
nD: [án ` p ` > 6w i p 9w
n;: [án i p i v 6
ng: N=& i \ ` e&ay 4ại nh
n<: so sanh a
i
v5i a
i v 6
. N=& a
i
x a
i v 6
thì
"]i a
i
cho a
i v 6
n7: e&ay 4ai ,-5c ;.
R( đ^ kh4i
B!i A: %ì! giá tri F c_ S&ot hi#n trong
Aay a
6
, a
:
, ..., a
N
FhKngc
x T8" $iế" t./n t7
Mnp&t: may N s1 ng&yCn a
6
, a
:
, ..., a
N

s1 ng&yCn F.
•&tp&t: F c_ S&ot hi#n trong Aay
FhKngc
z tư{ng
%a sy "i so sánh 4En 4-.t F v5i các giá
*S ghi ,ài
*S ghi ,ài.
*S 4à! ,ài.
*S nh'n S€t.
[P nh'n S€t và s$a ch(a
hg
n+t "E&
Nh'p a
6
, a
:
, ..., a
N
` p N
` x :
i \ `
` p ` > 6w
i p 9
may "a S†
i p i v 6
/%
v
>
>
v
a
i
x a
iv6
%ráo "]i a
i
và a
i v6
v
>
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
tri trong Aay cho "=n Fhi a
i
p F. N=& "a
S€t h=t các giá tri trong Aay !à FhKng
c_ giá tri ,•ng F c_ ngh0a 4à giá tri F
FhKng c_ !ặt trong Aay.
Th.Bt t%:n
7ách lit kê
n6: Nh'p N, F và Aay a
6
, a
:
, ..., a
N
n:: [án i p 6
nh: N=& a
i
p F thì thKng ,áo F c_ !ặt
trong Aay và F=t thsc sai sang nD.
nD: i p i v 6.
n;: N=& i \ N thKng ,áo F FhKng c_
!ặt trong Aay rji F=t thsc. Sai e&ay 4ại
nh.
R( đ^ kh4i
*S ghi ,ài
+. Bài t/p
Bho Aay q gj! N s1 ng&yCn A-Ung a
6
, a
:
,..., a
n
và giá tri F. /iể! tra SN! F c_
trong q FhKngc N=& c_ F S&ot hi#n ,ao nhiC& 4En.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
h<
n+t "E&
Nh'p a
6
, a
:
, ..., a
N
Nh'p Fw i p 6.
a
i
p F
i \ N
F c_ trong
Aay t vi trí i
i p i v 6
/%
v
>
v
/ FhKng c_ trong
Aay
>
Tiết 1V: GN TcN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
zn 4ại các Fi=n thVc "a học nh-:
> /hái ni#! thKng tin, A( 4i#&
> Bác h# "=! Alng trong !áy tính và cách ch&yển "]i gi(a các h# "=!
> /hái ni#! th&'t toán, các tính chot của th&'t toán và cách Aibn tả th&'t toán.
2. 2V nWng
*ọc sinh cEn n+! "-.c
> /hái ni#! thKng tin, A( 4i#& và cách ,iể& Aibn thKng tin trong !áy tính.
> Bách ch&yển "]i gi(a các h# "=!.
> Bác tính chot của th&'t toán và cách Aibn tả th&'t toán.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao và c_ Y thVc 4à! vi#c t'p thể.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" SHK+ SHK+ SBT+ 9hon
2. ChuXn $ị c)a học sinh" SHK+ SBT+ 4{ ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. Yn t/p
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' Lb th.,ết
> /hái ni#! thKng tin:
> /hái ni#! A( 4i#&
> ĐUn vi "o thKng tin.
> *# "=! và cách ch&yển "]i gi(a các
h# "=!
> %h&'t toán, các tính chot của th&'t
toán và cách ,iể& Aibn th&'t toán.
<' B!i tB9
B!i 1: `2t "0a PBm c_ A&ng 4-.ng <99
`n 4-& tr( "-.c :999 trang sách. *fi
> *S nh+c 4ại các Fhái ni#!
*S 4à! ,ài
h7
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
v5i D.; [n sy 4-& tr( "-.c ,ao nhiC&
trang sáchc
/|: 6h 6g;.<6 trang sách
B!i <: Bh&yển các s1 sa& sang h# nhi
phTn và hNSa
6D;
69
w :g
69
w 7;
69
w <D
69
w 6hh
69
/|:
6D;
69
p 69969996
:
p 86
6g
:g
69
p 66969
:
p 6q
6g
7;
69
p 6969696
:
p ;;
6g
<;
69
p 6996966
:
p Dn
6g
6hh
69
p 69999696
:
p 7;
6g
B!i A: Đ]i các s1 sa& sang h# th'p phTn
và hNSa: 69696969
:
w 6669996
:
w
69969969
:
w 69669969
:
w 699699696
:
/|:
69696969
:
p qq
6g
p 6<9
69
6669996
:
p <6
6g
p 66h
69
69969969
:
p 8:
6g
p 6Dg
69
69669969
:
p n:
6g
p 6<7
69

699699696
:
p 6:;
6g
p :8h
69
B!i R: Đ]i các s1 sa& sang h# nhi phTn
và th'p phTn
qu
6g
w 6:h
6g
w ;B
6g
w gk
6g
w nm
6g
/|:
qu
6g
p 6969 6666
:
p 6<;
69
6:h
6g
p 9996 9969 9966
:
p :86
69
;B
6g
p 9696 6699
:
p 8:
69
gk
6g
p 9669 6669
:
p 669
69

nm
6g
p 6966 6696
:
p 678
69

B!i V:
Bho Aay q gj! N s1 ng&yCn A-Ung a
6
,
a
:
,..., a
n
và giá tri F. /iể! tra SN! F c_
trong q FhKngc N=& c_ F S&ot hi#n ,ao
*S nh'n S€t
[P nh'n S€t và s$a ch(a
*S 4Cn ,ảng 4à! ,ài
*S nh'n S€t
[P nh'n S€t và s$a ch(a
*S 4à! ,ài
*S nh'n S€t
[P nh'n S€t và s$a ch(a
*S 4à! ,ài
*S nh'n S€t
[P nh'n S€t và s$a ch(a
h8
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
nhiC& 4En.
LFi giEi
Mnp&t: may N s1 ng&yCn a
6
, a
:
, ..., a
N
và s1
ng&yCn F.
•&tp&t: F c_ S&ot hi#n trong Aay FhKngc
z tư{ng
%a sy "i so sánh 4En 4-.t F v5i các giá tri
trong Aay n=& a
i
p F thì "=! s1 4En S&ot
hi#n. N=& "a S€t h=t các giá tri trong Aay
!à FhKng c_ giá tri ,•ng F c_ ngh0a 4à giá
tri F FhKng c_ !ặt trong Aay.
Th.Bt t%:n
7ách lit kê
n6: Nh'p N, F và Aay a
6
, a
:
, ..., a
N
n:: [án i p 6w AN! p 9w
nh: N=& a
i
p F thì AN! p AN! v 6
nD: i p i v 6.
n;: /iể! tra i \ N. N=& "sng ch&yển sang
ng . Sai e&ay 4ại nh.
ng: %hKng ,áo: n=& F c_ trong Aay thì "-a
ra s1 4En S&ot hi#n ng-.c 4ại F FhKng c_
!ặt trong Aay
R( đ^ kh4i
*S 4à! ,ài
*S nh'n S€t
[P nh'n S€t và s$a ch(a
*S ghi ,ài
D9
n+t "E&
Nh'p a
6
, a
:
, ..., a
N
Nh'p Fw i p 6w AN! p 9
a
i
p F
i \ N
AN! p AN! v6
i p i v 6
/%
v
>
v
Đ-a ra F=t 4&'n
>
+. HhZc nh[ .à c)ng c*
mặn học sinh vW nhà Kn ,ài ti=t sa& Fiể! tra 6 ti=t.
ID' spt $inh nghi?"
Tiết 1`: KI|M TsA 1 TI}T
Tiết 1g: NHGN NHK LcN Ts~NH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
[isp học sinh n+! "-.c Fhái ni#! ngKn ng( 4'p trình.
ˆ& nh-.c "iể! của các ngKn ng(.
2. 2V nWng
*ọc sinh n+! "-.c Fhái ni#! 4'p trình, -& nh-.c "iể! của các ngKn ng(.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, phon
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
P'y: NgKn ng( 4'p trình 4à ngKn ng( Alng
"ể vi=t ch-Ung trình !áy tính.
NgKn ng( 4'p trình "-.c chia thành: NgKn
ng( !áy, h.p ng(, ngKn ng( ,'c cao.
1' NgOn ngC ":,
Sa& Fhi chsng ta "a Aibn tả th&'t toán
A-5i Aạng 4i#t FC hoặc sU "j Fh1i !áy
tính vƒn ch-a thể trực ti=p thực hi#n th&'t
toánc Pì v'y chsng ta cEn phải "i Aibn tả
th&'t toán ,•ng !2t ngKn ng( "ể !áy
tính hiể& và thực hi#n "-.c. NgKn ng( "_
gọi 4à ngKn ng( 4'p trình.
D6
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
_u điểm. Zà ngKn ng( A&y nhot !áy tính
c_ thể hiể& trực ti=p và thực hi#n, cho ph€p
Fhai thác tri#t "ể và t1i -& hoá Fhả n@ng
của !áy
[h'Vc điểm. NgKn ng( phVc tạp, ph3
th&2c nhiW& vào phEn cVng, ch-Ung trình
vi=t !ot nhiW& cKng sVc, cjng FWnh và Fh_
hi#& chXnh

NgKn ng( này FhKng thích h.p v5i s1
"Kng ng-Hi 4'p trình
<' HQ9 ngC
_u điểm. 4à ngKn ng( F=t h.p ngKn ng(
!áy v5i ngKn ng( tự nhiCn Lth-Hng 4à tR
vi=t t+t của ti=ng qnhO "ể thực hi#n các
4#nh.
[h'Vc điểm. vƒn cn phVc tạp.

NgKn ng( này chX thích h.p v5i nh(ng
nhà 4'p trình ch&yCn nghi#p
A' NgOn ngC YBc c&%
_u điểm.
> Bác cT& 4#nh của ch-Ung trình gEn gQi
v5i ngKn ng( tự nhiCn
> Zà ngKn ng( ít ph3 th&2c vào 4oại !áy,
ch-Ung trình vi=t ng+n gọn, Ab hiể&, Ab
hi#& chXnh, nTng cop.

NgKn ng( này thích h.p v5i phEn "Kng
ng-Hi 4'p trình
`2t s1 ngKn ng( ,'c cao: ?asca4, B, B
vv
,
Pis&a4 nasic,...
*S ghi ,ài.
P'y thNo các N! thì ngKn ng( này c_
"-.c Alng ph] ,i=n FhKngc
*S trả 4Hi
Để !áy tính c_ thể thực hi#n "-.c !2t
ch-Ung trình vi=t ,•ng h.p ng( thì
ch-Ung trình "_ phải Aich ra ngKn ng(
!áy nhH ch-Ung trình h.p Aich.
Bh-Ung trình h.p Aich: `qS`, %qS`.
*S ghi ,ài.
Pà cQng nh- ch-Ung trình "-.c vi=t ,•ng
h.p ng(, ch-Ung trình "-.c vi=t ,•ng
ngKn ng( ,'c cao cQng cEn phải Aich
sang ngKn ng( !áy nhH ch-Ung trình
Aich
(. C)ng c*E ?n ?'
%rọng tT!: /hái ni#! ngKn ng( 4'p trình, các 4oại ngKn ng( 4'p trình, ch-Ung
trình h.p Aich và ch-Ung trình Aich.
D:
Đọc tr-5c ,ài g: giEi Y!i t%:n t5-n ":, t*nh
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
Tiết 1u: HIẢI BII TtÁN Ts•N MÁl TmNH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
B&ng cop cho học sinh các ,-5c "ể giải !2t ,ài toán trCn !áy tính
2. Yêu cầu
N+! "-.c các ,-5c "ể giải !2t ,ài toán trCn !áy tính.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, phon
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. 2i3m t&a $ài c4
†ác "inh Mnp&t và •&tp&t của ,ài toán tì! rBZNL`,NO.
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' €:c )Pnh Y!i t%:n
Zà vi#c "i Sác "inh Mnp&t và •&tp&t.
Mnp&t: "E& vào
•&tp&t: "E& ra
Pí A3: †ác "inh Mnp&t và •&tp&t của
,ài toán: aS
:
v ,S v c p 9 v5i a

9.
%rong toán học tr-5c Fhi giải !2t ,ài
toán vi#c "E& tiCn chsng ta cEn phải
4à! 4à gìc
*S trả 4Hi: †ác "inh ,ài toán
†ác "inh nh(ng gìc
*S trả 4Hi: †ác "inh giả thi=t và F=t
4&'n cEn tì!
*S 4à! ,ài
Mnp&t: a, ,, c v5i a

9.
Dh
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' HiEi Y!i t%:n t5-n ":, t*nh
a. B8a chọn thu/t toFn
Zà ,-5c e&an trọng nhot "ể giải !2t
,ài toán trCn !áy tính
`2t ,ài toán c_ thể "-.c giải ,•ng
nhiW& th&'t toán Fhác nha& nh-ng !2t
th&'t toán chX giải !2t ,ài toán nào "_.
$. \i]n t^ thu/t toFn
B_ hai cách Aibn tả th&'t toán
Zi#t FC và sU "j Fh1i
Pm: mibn tả th&'t toán giải ph-Ung
trình: aS
:
v ,S v c p 9 v5i a

9.
,•ng hai cách
A' Diết chương t58nh
Zà vi#c 4ựa chọn ngKn ng( và s$ A3ng
ngKn ng( "ể 4'p trình
> /hi chọn ngKn ng( 4'p trình nào thì
phải t&Tn thNo các e&y "inh ng( pháp
của ngKn ng( "_.
> Bh-Ung trình Aich chX c_ thể phát hi#n
và ,áo 4…i vW !ặt ng( pháp chV FhKng
thể phát hi#n "-.c cái sai của th&'t
toán.
R' Hi?. ch•nh
•&tp&t: F=t 4&'n nghi#! của pt.
Sa& Fhi "a Sác "inh "-.c giả thi=t và
F=t 4&'n thì cKng vi#c ti=p thNo 4à gìc
*S trả 4Hi: %ì! cách giải của ,ài toán.
N_ t-Ung "-Ung v5i ,-5c Zựa chọn
hoặc thi=t F= th&'t toán "ể giải !2t ,ài
toán trCn !áy tính.
Bhsng ta "a "-.c học nh(ng cách Aibn
tả th&'t toán nàoc
*S trả 4Hi: 4i#t FC và sU "j Fh1i
[ọi hai *S 4Cn ,ảng trình ,ày
[P nh'n S€t.
Sa& Fhi "a c_ th&'t toán ,-5c ti=p thNo
"ể giải !2t ,ài toán trCn !áy tính 4à
vi=t ch-Ung trình.
Pm: BQng t-Ung tự Fhi ta trình ,ày v@n
,ản ,•ng ti=ng qnh n=& ta "i trình ,ày
thNo ng( pháp của ti=ng Pi#t thì ng-Hi
"ọc sy FhKng hiể&.
DD
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> Đ_ chính 4à e&á trình Fiể! th$
ch-Ung trình "a vi=t, s$a sai vW !ặt
ng( pháp, th&'t toán.
V' Diết t!i i?.
`K tả chi ti=t vW ,ài toán, th&'t toán,
ch-Ung trình, F=t e&ả th$ nghi#! và
h-5ng Aƒn s$ A3ng. %R tài 4i#& này,
ng-Hi s$ A3ng "W S&ot ph-Ung án "ể
hoàn thi#n thC!.
Pm: /iể! tra th&'t toán [?% ,'c :
aS
:
v ,S v c p 9 v5i a

9. †N!
th&'t toán c_ "sng v5i !ọi giá tri a, ,,
c FhKngc
*S Fiể! tra v5i các ,2 giá tri.
+. C)ng c* ?n ?'
N+! "-.c các ,-5c cEn phải thực hi#n Fhi giải !2t ,ài toán trCn !áy tính.
Đọc tr-5c ,ài < và 7.
A. C,u h-i .à $ài t/p
S[/ trang ;6
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

D;
Tiết 1w: NH‚N MkM MÁl TmNH DI
NHKNH ƒNH J„NH CỦA TIN HỌC
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
[i5i thi#& cho học sinh Fhái ni#! phEn !W! !áy tính và nh(ng Vng A3ng của
tin học.
2. 2V nWng
?hTn ,i#t "-.c phEn !W! h# th1ng và phEn !W! Vng A3ng
ni=t "-.c nh(ng Vng A3ng của tin học
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, `áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay nC& các ,-5c cEn thực hi#n "ể giải !2t ,ài toán trCn !áy tínhc %hNo
N! thì ,-5c nào 4à ,-5c e&an trọng nhotc Pì saoc
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' Nh/n "i" ":, t*nh
%h&'t toán v Bo& trsc A( 4i#& p ch-Ung trình
`hHn mam máy tính là các ch'(ng tr?nh
thu đ'Vc sau khi th5c hin giFi các Kài
toán trên máy tính và dbng để giFi Kài
toán vGi nhiau Kộ Ynput khác nhauI
a. Qhần m<m hD th*ng
Sản ph{! th& "-.c sa& Fhi giải !2t
,ài toán trCn !áy tính "_ chính 4à !2t
phEn !W!. P'y phEn !W! 4à gìc
mựa vào chVc n@ng của phEn !W! "ể
ng-Hi ta chia phEn !W! 4à! hai 4oại:
phEn !W! h# th1ng và phEn !W! Vng
A3ng.
Dg
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Zà nh(ng ch-Ung trình tạo ra !Ki
tr-Hng 4à! vi#c và c&ng cop Aich v3 cho
các phEn !W! Fhác trong e&á trình hoạt
"2ng của !áy.
$. Qhần m<m ứng ?1ng
Uà phHn mam đ'Vc vi+t để gi#p giFi
Xuy+t nhEng c&ng vic th'cng gdp nh'.
soTn thFo ven KFn$ KFng tính$ XuFn lM$III
Nh/n "i" cOng c(: 4à nh(ng phEn
!W! gisp "ể tạo ra nh(ng phEn !W!
Fhác.
Nh/n "i" ti?n *ch: 4à nh(ng phEn
!W! gisp con ng-Hi 4à! vi#c v5i !áy
tính th&'n 4.i hUn.
<' NhCng …ng 1(ng c3& tin học
a. Ti^i cFc $ài toFn Jhoa học JV thu/t
Pm: %hi=t F= Fi=n trsc, thi=t F= 4ogo,...
$. _` t&a .iDc >u^n 7I
Pm: |Z "iể! *S, |Z ,án hàng,...
c. 58 đGng hoF đi<u Jhi3n
Pm: ĐiW& Fhiển tE& ph_ng tE& vQ tr3,
k! "a ,i=t nh(ng phEn !W! h# th1ng
nàoc
*S trả 4Hi
[P: `S>m•S, ŠinAo}s 87w ŠinAo}s
†?, ŠinAo}s SNrvNr, rniS, Z&niS,...
%hNo các N! th= nào 4à phEn !W! Vng
A3ngc
*S trả 4Hi
k! "a ,i=t "-.c nh(ng phEn !W! Vng
A3ng nàoc
*S trả 4Hi: `S •‹‹icN, tính tiWn "i#n
thoại,...
%rong thực t= c_ nh(ng phEn !W! Vng
A3ng "-.c vi=t riCng cho !2t cá nhTn
hay t] chVc nào "_: e&ản 4Y "iể!,
e&ản 4Y ,án hàng, ...
`2t s1 phEn !W! "-.c vi=t thNo
nh(ng yC& cE& ch&ng nh-: `S •‹‹icN,
?hotoshop, ....
Pm: Pis&a4 nasic, `S qccNss, qS?
LActivN SNrvNr NagNsO,....
Pm: ?hEn !W! Ai#t vir&s, phEn !W!
nghN nhạc, NB,...
Bhia học sinh thNo nh_! "ể thảo 4&'n
D<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
"iW& Fhiển ATy tr&yWn sản S&ot, ...
?. 5&uC<n th6ng
Pm: Bhính phủ "i#n t$, tr&yWn hình trực
t&y=n,...
O. C6ng tFc .Wn ph'ng
Pm: Z'p F= hoạch, t]ng h.p phTn tích,...
b. 5&! tuD nh,n t@o
Pm: tạo ra các ro,ot thKng !inh,...
g. TiFo ?1c
Pm: Đào tạo tR Sa, giáo án "i#n t$,...
h. Ti^i t&!
Pm: NghN nhạc, SN! phi!,...
+. C)ng c* .à ?n ?'
?hTn ,i#t phEn !W! h# th1ng và phEn !W! Vng A3ng
Nh(ng Vng A3ng tin học trong c&2c s1ng.
Đọc tr-5c ,ài 8: Tin học 4! qS h#i
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
D7
Tiết <_: TIN HỌC DI €† HỘI
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
[i5i thi#& cho học sinh vW vai tr của tin học "1i v5i sự phát triển của Sa h2i.
P@n hoá và pháp 4&'t trong Sa h2i tin học hoá.
2. 2V nWng
ni=t "-.c vai tr của tin học "1i v5i sự phát triển của Sa h2i
(. 5hFi đG
B_ tính FG 4&'t cao
Œ thVc, trách nhi#! của ,ản thTn trong Sa h2i tin học hoá.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, phon
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. 2i3m t&a $ài c4
%h= nào 4à phEn !W! !áy tínhc ?hEn !W! Vng A3ng 4à gìc
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' Ảnh hư{ng c3& tin học )]i 4hi \7
9h:t t5i;n c3& qS h#i
> %in học "-.c áp A3ng trong !ọi 40nh
vực của Sa h2i.
> %in học gisp phát triển Finh t= và
nTng cao ATn trí.
> %in học thsc "{y Fhoa học phát triển
và ng-.c 4ại Fhoa học thsc "{y tin học
phát triển.
> Sự phát triển của tin học 4à! cho con
ng-Hi c_ nhiW& nh'n thVc !5i vW cách
thVc t] chVc hoạt "2ng.
%in học "-.c Vng A3ng t nh(ng "T&c
*S trả 4Hi
*S ghi ,ài.
D8
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' €S h#i h%: tin học
> Bác hoạt "2ng chính của Sa h2i trong
tin học sy "-.c "iW& hành v5i sự h… tr.
của các !ạng !áy tính thKng tin 45n,
4iCn F=t các vlng 4anh th] và gi(a các
e&1c gia v5i nha&.
> %ạo ra ph-Ung thVc giao Aich !5i
hi#& e&ả, ti=t Fi#! thHi gian.
> Zà! thay "]i s&y ngh0 tác phong 4à!
vi#c của con ng-Hi, n@ng s&ot 4ao "2ng
t@ng, con ng-Hi t'p tr&ng vào 4ao "2ng
trí _c.
> NTng cao chot 4-.ng c&2c s1ng: vì các
thi=t ,i Alng trong sinh hoạt "W& hoạt
"2ng thNo ch-Ung trình "iW& Fhiển.
A' Dan h%: 4! 9h:9 .Bt t5%ng qS h#i
tin học h%:
> %rong Sa h2i tin học hoá thì thOng tin
4à tài sản ch&ng của !ọi ng-Hi

con
ng-Hi cEn c_ Y thVc ,ảo v# thKng tin.
> BEn phải c_ nh(ng e&y "inh, "iW& 4&'t
"ể ,ảo v# thKng tin và S$ 4Y nghiC! t2i
phạ! phá hoại thKng tin.
> [iáo A3c, "ào tạo th= h# !5i c_ Y
thVc, tác phong 4à! vi#c Fhoa học và
c_ trình "2 phl h.p v5i Sa h2i thKng
tin.
Pm: ĐW án 66: vW chính phủ "i#n t$.
Pm: %h-Ung !ại "i#n t$, tr&yWn hình
trực t&y=n.
Pm: Zà! vi#c thNo các ATy ch&yWn tự
"2ng hoá.
Pm: Nh- các ngKi nhà thKng !inh.
*S ghi ,ài.
Œ thVc, trách nhi#! của các N! trong
Sa h2i thKng tinc
*S trả 4Hi.
+. C)ng c* ?n ?'
N+! "-.c vai tr của tin học "1i v5i sự phát triển Sa h2i, Y thVc trách nhi#!
của ,ản thTn trong Sa h2i tin học.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................

;9
Tiết <1: BII TcN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
> *iể& vW Fhái ni#! ngKn ng( !áy, Fhái ni#! vW h.p ng(, các ngKn ng( ,'c cao và
vW ch-Ung trình Aich.
> Đ-a ra "-.c Mnp&t và •&tp&t của ,ài toán.
> ?hTn ,i#t "-.c phEn !W! h# th1ng và phEn !W! Vng A3ng. NC& "-.c các ảnh
h-tng của tin học "1i v5i sự phát triển của Sa h2i.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, tài 4i#&, phon
2. ChuXn $ị c)a học sinh" /i=n thVc, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' NgOn ngC B9 t58nh'
> NgKn ng( !áy 4à gìc
> NgKn ng( 4'p trình 4à gìc
> Pì sao phải phát triển các ngKn ng( ,'c
caoc
> Bh-Ung trình Aich "ể 4à! gìc
<' HiEi Y!i t%:n t5-n ":, t*nh'
> *ay nC& tiC& ch&{n 4ựa chọn th&'t toán.
> BhX ra Mnp&t, •&tp&t. Pi=t th&'t toán giải
?%: aS v , p 9 và "W S&ot các tNst tiC& ,iể&.
>
A' Nh/n "i" ":, t*nh'
> B_ thể thực hi#n !2t phEn !W! Vng A3ng
!à FhKng cEn *Đ* "-.c FhKngc
> NC& tCn !2t phEn !W!. ?hEn !W! "_
[P : Đặt cT& hfi thNo n2i A&ng của
S[/
*S: %rao "]i, thảo 4&'n, trả 4Hi cT&
hfi của giáo viCn và ,] S&ng Y Fi=n
Fhi các học sinh trả 4Hi.
[P: BEn phTn tích FJ "ể học sinh
hiể& r‡ hUn vW các ngKn ng( 4'p
trình và vW ch-Ung trình Aich
> ,a học sinh 4Cn ,ảng trả 4Hi cT& hfi
và 4à! ,ài t'p
> Bác nh_! học sinh A-5i 45p trao
"]i, thảo 4&'n "ể "_ng g_p Y Fi=n.
> *S "Vng tại ch… trả 4Hi cT& hfi.
;6
Alng "ể 4à! gì và n_ th&2c 4oại nàoc
R' Tin học 4! qS h#i'
> N=& c_ "iW& Fi#n N! !&1n Vng A3ng tin
học vào c&2c s1ng gia "ình N! nh- th= nàoc
> k! thích học e&a !ạng hay học trCn 45p c_
thEy và ,ạnc %ại saoc
> *S "Vng tại ch… trả 4Hi cT& hfi.
(. C)ng c* ?n ?'
Đọc tr-5c ,ài 69: Kh:i ni?" 4i h? )ii. h!nh
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
;:
Chương II: HỆ =IkM HINH
Tiết <<: KHÁI NIỆM Dk HỆ =IkM HINH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
B&ng cop cho học sinh: /hái ni#! h# "iW& hành, chVc n@ng và phTn 4oại h#
"iW& hành.
2. 2V nWng
ni=t: Fhái ni#! h# "iW& hành, chVc n@ng của h# "iW& hành.
?hTn ,i#t "-.c "T& 4à h# "iW& hành "Un nhi#! và "a nhi#!.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, phon
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' Kh:i ni?" h? )ii. h!nh ZtS:
t9r5&ting S,\tr"[
2hFi niDm" S[/ trang g:.
*Đ* "_ng vai tr cE& n1i gi(a thi=t ,i
v5i ng-Hi Alng và gi(a thi=t ,i v5i các
ch-Ung trình.
Để s$ A3ng và Fhai thác !áy tính c_
hi#& e&ả con ng-Hi "iW& Fhiển !áy
tính nhH !2t h# th1ng ch-Ung trình c_
tCn 4à h# "iW& hành. P'y h# "iW& hành
4à gìc
k! hay Fể tCn nh(ng h# "iW& hành !à
N! ,i=tc
*S trả 4Hi: `S>m•S, ŠinAo} 8;,
ŠinAo} 87, ŠinAo} †?, rniS,
Z&niS,...
*S ghi ,ài.
;h
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
*Đ* th-Hng "-.c 4-& tr( A-5i Aạng
!oA&4 "2c 4'p trCn ,2 nh5 ngoài.
<' C:c ch…c nang 4! th!nh 9h/n c3&
h? )ii. h!nh
a. Chức nWng
> %] chVc giao ti=p gi(a ng-Hi Alng và
h# th1ng.
> B&ng cop tài ng&yCn cho các ch-Ung
tình và t] chVc thực hi#n chsng.
> %] chVc 4-& tr( thKng tin trCn ,2 nh5
ngoài, c&ng cop các cKng c3 "ể tì! Fi=!
và tr&y c'p thKng tin.
> /iể! tra và h… tr. phEn !W! cho các
thi=t ,i ngoại vi "ể Fhai thác chsng
th&'n ti#n và hi#& e&ả.
> B&ng cop các Aich v3 ti#n ích h# th1ng.
$. 5hành phần
Zà các ch-Ung trình t-Ung Vng "ể "ả!
,ảo thực hi#n các chVc n@ng trCn.
> B&ng cop !Ki tr-Hng giao ti=p gi(a
ng-Hi Alng và h# th1ng thKng e&a !2t
trong hai cách: S$ A3ng cT& 4#nh hoặc
thKng e&a c$a s], ,iể& t-.ng, ,ảng chọn
> |&ản 4Y tài ng&yCn ,ao gj! phTn ph1i
và th& hji tài ng&yCn.
> %] chVc thKng tin trCn ,2 nh5 ngoài
4-& tr( tì! Fi=! và c&ng cop thKng tin
cho các ch-Ung trình S$ 4Y Fhác.
A' NhWn %0i h? )ii. h!nh
B_ ,a 4oại chính sa&:
> ĐUn nhi#! !2t ng-Hi Alng
*S ghi ,ài.
Pm: Nh'n Ai#n thi=t ,i ngoại vi,...
Pm: Bh1ng phTn !ảnh, Aọn rác ]
cVng, 4-& tr( Aự phng, ...
Pm: s$ A3ng cT& 4#nh "-.c thực hi#n
trong •S `S>m•S:
%ạo th- !3c: `m
%rt vW th- !3c g1c: Bm•
*S ghi ,ài.
ĐUn nhi#! !2t ng-Hi Alng: trong
!2t thHi gian c3 thể chX c_ !2t
ch-Ung trình "-.c thực hi#n
;D
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> Đa nhi#! !2t ng-Hi Alng
> Đa nhi#! nhiW& ng-Hi Alng
Pm: `S>m•S
%rong !2t thHi gian c_ nhiW& ch-Ung
trình "-.c thực hi#n nh-ng chX c_ !2t
ng-Hi "-.c tr&y c'p.
Pm: ŠinAo} 8;, 87
%rong !2t thHi gian c_ nhiW& ch-Ung
trình "-.c thực hi#n và c_ thể c_
nhiW& ng-Hi "-.c tr&y c'p.
Pm: •S: ŠinAo} :999, †?, rniS,
Z&niS,...
+. C)ng c* ?n ?'
N+! "-.c Fhái ni#! h# "iW& hành và chVc n@ng của n_.
?hTn ,i#t "-.c "T& 4à h# "iW& hành "Un nhi#!, "a nhi#!.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


;;
Tiết <A: TỆN DI eMẢN Lz TỆN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bách thVc t] chVc, e&ản 4Y A( 4i#& t ,2 nh5 ngoài
2. 2V nWng
N+! "-.c Fhái ni#! t#p và th- !3c
ni=t e&y t+c "ặt tCn t#p và th- !3c
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, phon
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay nC& Fhái ni#! và các chVc n@ng của h# "iW& hành.
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' T?9 4! thư "(c
a. 5Dp .à tên tDp
fhái nim. S[/ > gD.
%Cn t#p gj! hai thành phEn:
Nh/n t-n'Nh/n "{ 5#ng
*•ng ngày Fhi "i học thì các N!
Alng gì "ể "ựng sách, vt và "j Alng
học t'pc
*S trả 4Hi: cặp sách.
Để phTn ,i#t gi(a vt !Kn này và vt
!Kn Fhác thì các N! Alng gìc
*S trả 4Hi: Nhan vt.
%hKng tin 4-& tr( trCn ,2 nh5 ngoài
cQng sy "-.c t] chVc, phTn 4oại "ể
e&ản 4Y.
Pm: %in hoc 69.Aoc, %oan 69.Aoc,...
P'y N! hay cho ,i=t t hai t#p trCn
"T& 4à phEn tCn và "T& 4à phEn !t
;g
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
|&y t+c "ặt tCn t#p
T5%ng ‡in1%ˆ T5%ng MS2JtS
> /hKng Alng các
FY tự "ặc ,i#t
trong tCn t#p
nh-: • ~ : „ c ) ,x \
Ž ....
> ?hEn tCn: FhKng
e&á :;; FY tự
> ?hEn !t r2ng c_
thể c_ hoặc FhKng
và "-.c h# "iW&
hành Alng "ể
phTn 4oại t#p.
> /hKng Alng các
FY tự "ặc ,i#t
trong tCn t#p
nh-: • ~ : „ c ) ,x \
Ž ....
> ?hEn tCn: FhKng
e&á 7 FY tự.
> ?hEn !t r2ng c_
thể c_ hoặc FhKng.
N=& c_ FhKng e&á
h FY tự.
> %Cn t#p FhKng
"-.c chVa Ao&
cách
> n+t "E& tCn t#p
FhKng "-.c 4à !2t
ch( s1.
$. 5h: m1c
> Để e&ản 4Y các t#p "-.c Ab Aàng, h#
"iW& hành t] chVc 4-& tr( t#p trong các
th- !3c. `…i "0a c_ !2t th- !3c tạo tự
"2ng gọi 4à th- !3c g1c.
> %rong !…i !2t th- !3c g1c 4ại c_ thể
tạo các th- !3c Fhác gọi 4à th- !3c con.
> `…i th- !3c c_ thể chVa các t#p và th-
!3c con.
> %h- !3c chVa th- !3c con gọi 4à th-
!3c !^.
> %rong !2t th- !3c FhKng chVa các t#p
trlng tCn và các th- !3c con trlng tCn.
r2ngc
*S trả 4Hi.
*S ghi ,ài.
Pm: k! hay cho ,i=t trong nh(ng tCn
t#p sa& tCn nào "sng và tCn nào "sng
trong ŠinAo} nh-ng FhKng "sng
trong `S>m•S.
vi A&.pasw tinhoc.co!w %*?% 4ac
th&y B.tStw a6c.co!w anh ANp.‰pgw
toan6~;.Aoc
*S trả 4Hi:
[P nh'n S€t
Pm: `2t ] cVng chsng ta chia thành
h ] 4ogic c_ các tCn t-Ung Vng 4à:
ŠMN LBOw Sk%r? LmOw [MqM %‚M LkO
thì thNo các N! "T& 4à tCn th- !3c
g1cc
*S trả 4Hi: ŠMNw Sk%r?w [MqM %‚M
*S ghi ,ài
Pm: Blng trong th- !3c g1c Sk%r?
c_ thể c_ các th- !3c con và tCn t#p
sa& FhKngc
Šin†?w Šin†?w ng&yNn.tStw
ng&yNn.Aoc
;<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> %Cn của th- !3c "-.c "ặt thNo e&y t+c
phEn tCn của t#p
Chp b: %Cn t#p và th- !3c nCn "ặt thNo
Y ngh0a g.i !t.
c. Đ:;ng ?cn dQathe
Zà phEn chX Aƒn "=n tCn t#p, th- !3c
thNo "-Hng "i tR th- !3c g1c "=n th-
!3c chVa t#p và sa& clng "=n t#p. %rong
"_ tCn các th- !3c và t#p phTn cách nha&
,ti )•)
*S trả 4Hi
*S ghi ,ài
Pm:
*ay chX ra "-Hng Aƒn t5i t#p Tin
:;Idoc
*S trả 4Hi: m:•%in•%in 69.Aoc
+. C)ng c* ?n ?'
N+! "-.c Fhái ni#! t#p và th- !3c
Bách thVc "ặt tCn t#p và th- !3c
A. Bài t/p
Bho ,i=t các tCn t#p sa& "Ty tCn nào "sngc
Ng&yNn.tStw <SS.Aocw a,c.pasw e&itc.co!w tin hoc pho thong.Aoc
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
;7
m:•
%oán %in ZY
%in
66.Aoc
%in
69.Aoc
Tiết <R: TỆN DI eMẢN Lz TỆN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bách thVc t] chVc, e&ản 4Y A( 4i#& t ,2 nh5 ngoài
2. 2V nWng
N+! "-.c Fhái ni#! t#p và th- !3c
|&y t+c "ặt tCn t#p và th- !3c
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, phon
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay nC& Fhái ni#! và cách "ặt tCn t#p trong }inAo}s
(. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' H? th]ng v.En b t?9
*# th1ng e&ản 4Y t#p 4à !2t thành phEn
của h# "iW& hành c_ nhi#! v3 t] chVc
thKng tin trCn ,2 nh5 ngoài, c&ng cop các
Aich v3 "ể ng-Hi Alng c_ thể Ab Aàng
thực hi#n vi#c "ọc~ghi thKng tin trCn ,2
nh5 ngoài và "ả! ,ảo cho ch-Ung trình
"ang hoạt "2ng trong h# th1ng c_ thể
"jng thHi tr&y c'p các t#p.
C:c )>c t5ưng c3& h? th]ng v.En b t?9
> Đả! ,ảo t1c "2 tr&y c'p thKng tin cao.
Sa& Fhi "a tì! hiể& vW t#p và th-
!3c. P'y h# "iW& hành sy e&ản 4Y t#p
nh- th= nàoc
*S ghi ,ài.
;8
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> Đ2c 4'p gi(a thKng tin và ph-Ung ti#n
!ang thKng tin.
> Đ2c 4'p gi(a ph-Ung pháp 4-& tr( và
ph-Ung pháp S$ 4Y.
> %] chVc ,ảo v# thKng tin gisp hạn ch=
ảnh h-tng 4…i FJ th&'t hoặc ch-Ung trình.
C:c th&% t:c v.En b t?9 thưFng 1yng
%ạo th- !3c, S_a, "]i tCn, sao ch€p, Ai
ch&yển t#p~ th- !3c, SN! n2i A&ng t#p,
tì! Fi=! t#p~th- !3c,...
P'y "ể thực hi#n chVc n@ng e&ản 4Y
của !ình thì thNo các N! h# "iW&
hành sy s$ A3ng các thao tác nàoc
*S trả 4Hi:
PA: thao tác tạo th- !3c
Nháy ch&2t phải và chọn NN}
uo4ANr.
Để "]i tCn t#p~th- !3c: Nháy ch&2t
phải vào t#p hay th- !3c cEn "]i tCn
sa& "_ chọn ‚Nna!N và g‡ tCn !5i
vào.
Sao ch€p t#p~th- !3c: Bhọn t#p~th-
!3c cEn sao ch€p sa& "_ nháy ch&2t
phải và chọn Bopy.
+. C)ng c* ?n ?'
N+! "-.c các "ặc tr-ng của h# th1ng e&ản 4Y t#p và các thao tác e&ản 4Y t#p
th-Hng Alng.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

g9
Tiết <V: HIAt TI}N DjI HỆ =IkM HINH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bách nạp, 4à! vi#c v5i h# "iW& hành và ra Fhfi h# th1ng.
2. 2V nWng
%hành thạo !t và t+t !áy tính.
ni=t cách 4à! vi#c v5i h# "iW& hành ,•ng ,ảng chọn.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao.
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức" /iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay nC& các "ặc tr-ng của h# th1ng e&ản 4Y t#p và các thao tác e&ản 4Y t#p
th-Hng s$ A3ng.
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' N09 h? )ii. h!nh
`&1n nạp h# "iW& hành ta cEn:
- B_ "0a Fhti "2ng 4à "0a chVa các
ch-Ung trình ph3c v3 vi#c nạp h#
"iW& hành.
- %hực hi#n !2t trong các thao tác
sa&:
[P: • ,ài tr-5c chsng ta "a tì! hiể&
vW Fhái ni#! *Đ*. P'y !2t !áy
tính c_ thể hoạt "2ng "-.c FhKng
n=& FhKng c_ *Đ*c
*S trả 4Hi:
[P: P'y hK! nay chsng ta sy "i tì!
hiể& c3 thể vW cách nạp *Đ* và giao
ti=p v5i *Đ*.
*S nghN giảng và ghi ,ài.
g6
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
+ n't ng&jn Lnst ?o}NrO Fhi
!áy "ang t+t hoặc ,i trNo
!à FhKng nh'n tín hi#& tR
nst rNsNt hoặc t] h.p Btr4 v
q4t v mN4NtN
+ Nhon nst ‚NsNt Ln=& !áy
"ang hoạt "2ngO.
+ %] h.p phí! Ct5 Š At Š
Jrrtr n=& !áy ,i trNo
Để nạp *Đ* !áy tính tì! ch-Ung trình
Fhti "2ng thNo thV tự: ] "0a cVng, "0a
!W!, "0a Bm. %&y nhiCn thV tự này c_
thể thay "]i Ao ng-Hi s$ A3ng thi=t "ặt.
[P: trình chi=& các cách thVc nạp h#
"iW& hành.
*S e&an sát.
*S ghi ,ài
+. C)ng c* ?n ?'
?hTn ,i#t "-.c các nst Fhi nạp *Đ*.
|&an sát vi trí phí! n_ng: Ct5 Š At Š Jrrtr
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
g:
Tiết <`: HIAt TI}N DjI HỆ =IkM HINH Ztiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bách nạp, 4à! vi#c v5i h# "iW& hành và ra Fhfi h# th1ng.
2. 2V nWng
%hành thạo !t và t+t !áy tính.
ni=t cách 4à! vi#c v5i h# "iW& hành ,•ng ,ảng chọn.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao.
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức" /iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. 2i3m t&a $ài c4"
B_ thể thực hi#n nh(ng thao tác nào "ể c_ thể nạp h# "iW& hànhc
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' C:ch !" 4i?c 4hi H=H
Ng-Hi s$ A3ng c_ thể "-a yC& cE&
hoặc thKng tin vào h# th1ng ,•ng hai
cách sa&:
CFch 1" S$ A3ng các 4#nh Lco!!anAO
CFch 2" mlng ,ảng chọn hoặc c$a s]
[P: Sa& Fhi "a nạp *Đ* thì ng-Hi s$
A3ng sy 4à! vi#c trực ti=p v5i *Đ*.
|&á trình 4à! vi#c "_ ng-Hi ta cn gọi
4à giao ti=p v5i *Đ*.
*S nghN giảng và ghi ,ài
Pm: 4#nh tr&y c'p vào th- !3c Tin h%c
1_ "-.c chVa t ] B
C:‹ c1 Tin h%c 1_
Z#nh Bopy th- !3c %in hoc 69 tR ] B
sang ] m
Bopy B:•%in hoc 69 m: 
Pm: *S e&an sát hình h6 S[/ trang g8
gh
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
chVa h2p thoại hoặc nst 4#nh.
P5i cách thV nhot thì ng-Hi s$ A3ng
phải nh5 rot nhiW& cT& 4#nh và phải
thao tác nhiW&. Nh-ng n_ cho t1c "2
thực hi#n 4#nh nhanh.
Bách thV hai: v5i các h2p thoại, ,iể&
t-.ng, nst 4#nh,... ng-Hi s$ A3ng sy
Fhai thác h# th1ng th&'n 4.i hUn.
[P: P'y thNo các N! thì cách nào c_
-& "iể! hUnc
*S trả 4Hi
[P: S$ A3ng !áy chi=& "ể chX cho *S
,i=t "T& 4à nst chọn Lh2p Fiể!O, h2p
thoại, nst 4#nh, ,iể& t-.ng.
*S e&an sát.
+. C)ng c* ?n ?'
ni=t cách Fhai thác h# th1ng thKng e&a nst 4#nh, ,iể& t-.ng,....
Đọc tr-5c phEn h ,ài 6:: s& $hXi h? th]ng
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

gD
Tiết <g: HIAt TI}N DjI HỆ =IkM HINH Ztiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bách nạp, 4à! vi#c v5i h# "iW& hành và ra Fhfi h# th1ng.
2. 2V nWng
%hành thạo !t và t+t !áy tính.
ni=t cách 4à! vi#c v5i h# "iW& hành ,•ng ,ảng chọn.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao.
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức" /iể! tra s0 s1, n2i v3 45p.
2. 2i3m t&a $ài c4"
%hNo N! thì "ể 4à! vi#c t1t v5i h# "iW& hành thì cách nào c_ -& th= hUnc %ại
saoc
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
A' s& $hXi h? th]ng
Zà thao tác "ể *Đ* Aọn A^p các t#p
tr&ng gian, 4-& các tha! s1 cEn thi=t,
ng+t F=t n1i !ạng.... "ể tránh !ot
!át tài ng&yCn và ch&{n ,i cho phiCn
4à! vi#c ti=p "-.c th&'n ti#n hUn.
Cf ( cFch đ3 &a Jh-i hD th*ng
> Sh&tAo}n L%&rn •‹‹O: 4à cách t+t
!áy an toàn, !ọi thay "]i trong thi=t
"ặt h# th1ng "-.c 4-& vào "0a cVng
tr-5c Fhi ng&jn "-.c t+t.
[P: Sa& Fhi "a thực hi#n Song các cKng
vi#c và !&1n thoát Fhfi h# th1ng thì ta c_
thể 4à! nh(ng cách nàoc
*S ghi ,ài
[P: Bác N! "a ,i=t nh(ng cách nào "ể ra
Fhfi h# th1ngc
*S: chọn Sh&tAo}n, t+t ng&jn
g;
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> StanA ny: `áy tạ! nghX, tiC& th3 ít
n@ng 4-.ng nhot nh-ng "ủ "ể hoạt
"2ng 4ại ngay. Nh-ng n=& !ot "i#n
thì các thKng tin trCn ‚q` sy ,i !ot.
*i,NrnatN: Bn gọi 4à e&á trình t+t và
4-& ti=n trình.
*S nghN giảng và ghi ,ài.
[P: %hực hi#n các thao tác ra Fhfi h#
th1ng.
*S e&an sát.
+. C)ng c* ?n ?'
ni=t các cách "ể ra Fhfi h# th1ng.
Zà! ,ài t'p S[/ trang <6
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
gg
Tiết <u: BII TcN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bủng c1 4ại các e&y t+c "ặt tCn t#p, th- !3c.
Bách giao ti=p v5i h# "iW& hành.
2. 2V nWng
*iể& e&y t+c "ặt tCn t#p, th- !3c
ni=t: !t !áy, t+t !áy, 4à! vi#c v5i *Đ*.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao.
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, Sn%, phon
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, Sn%, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
B!i 1' C:c t-n t?9 n!% \&. )W, ! )png 4!
t?9 n!% )png t5%ng ˆin1%ˆ\ nhưng
$hOng )png t5%ng MS2JtS
%in hoc 69.Aoc, 6:h.‰pg, tinhoc•.co!,
sNt&p.NSN, AonSinnghiphNp.Aoc,
ng&yNn6.pas, &c4n.cpp, anh‘.!pg,
hanhFh&cngayvaAN!.mq%, ti4N’.S4s.
LFi giEi
Bác tCn "sng: %in hoc 69.Aoc, 6:h.‰pg,
sNt&p.NSN, AonSinnghiphNp.Aoc,
ng&yNn6.pas, &c4n.cpp,
hanhFh&cngayvaAN!.Aat.
Bác tCn chX "sng trong `S>m•S:
sNt&p.NSN, ng&yNn6.pas, &c4n.cpp.
B!i <: CT c:c t?9 \&.:
[P: [ọi 6 *S 4Cn ,ảng 4à! ,ài.
*S 4Cn ,ảng 4à! ,ài
[P: `Hi *S nh'n S€t
[P: nh'n S€t và s$a ch(a
*S ghi ,ài
g<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
,ai 6.Aoc, hay hat 4Nn.!ph, anh nNn.‰pg, Ft
6 tiNt.Aoc, !y 4ovN.!ph, ph&ong th&y.‰pg,
Fhoa 4&an.Aoc, anh ANp.‰pg, !ai !ai !ot
tinh yN&.!ph.
%rong "_ t#p c_ "&Ki: .!ph 4à t#p ca
nhạc, .Aoc 4à t#p v@n ,ản, .‰pg 4à t#p ảnh.
k! hay tạo các th- !3c "ể chVa các t#p
trCn sao cho Fhoa học nhotc
LFi giEi
C& nh&c: hay hat 4Nn.!ph, !y 4ovN.!ph
!ai !ai !ot tinh yN&.!ph
D&n Y&n: ,ai 6.Aoc, Ft 6 tiNt.Aoc, Fhoa
4&an.Aoc
Nict.5r: anh nNn.‰pg, ph&ong th&y.‰pg,
anh ANp.‰pg
B!i A: Œ" hS, ch% Yiết i?. cT tnn t0i
)nng thFi < t?9 \&. )ưQc $hOng•
/hKng B_
6.
B:•Z•?69•*•B/“6•%•qN.m•B

B:•Z•?69•*•B/“6•PqN.m•B

:. B:•Z•?69•*•B/“6•%•qN.m•B
và B:•Z•?69•*•B/“6•%•qN.m•B

h.
B:•Z•?69•*•B/“6•%•qN.m•B
và B:•Z•?69•%•qN.m•B

D. B:•Z•?69•*•B/“6•%•qN.m•B
và q:•Z•?69•*•B/“6•%•qN.m•B

B!i R: /hi giao ti=p v5i *Đ* ŠinAo}s thì
ng-Hi ta sy "-a yC& cE& hoặc thKng tin vào
h# th1ng ,•ng cách nàoc
B!i V: Zà! ,ài < sách giáo Fhoa trang <6
[P: [ọi *S 4Cn ,ảng 4à! ,ài
*S 4Cn ,ảng 4à! ,ài
[P: [ọi 6 *S Fhác nh'n S€t
[P: nh'n S€t và s$a ch(a
*S ghi ,ài.
[P: [ọi 6 *S 4Cn ,ảng 4à! ,ài
*S 4Cn ,ảng 4à! ,ài
[P: [ọi 6 *S Fhác nh'n S€t
[P: Nh'n S€t và s$a ch(a.
[P: [ọi hs "Vng tại ch… trả 4Hi cT&
hfi.
*S trả 4Hi cT& hfi
[P nh'n S€t
[P: [ọi 6 *S 4Cn ,ảng chX ra
"-Hng Aƒn "=n các t#p
happy,irthAay.!ph,
g7
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
k!*oc%oan.”ip
+. C)ng c* ?n ?'
ni=t cách "ặt tCn t#p, th- !3c.
†ác "inh "-.c "-Hng Aƒn "=n t#p và th- !3c.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

g8
Tiết <w: B!i tB9 th7c h!nh A
LIM eMŒN DjI HỆ =IkM HINH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch+ ,-. c/.
%hực hi#n các thao tác vào~ra h# th1ng.
%hực hành các thao tác cU ,ản v5i ch&2t, ,àn phí!
Zà! e&Nn v5i các ] "0a, c]ng rSn.
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. HGi ?ung
_o@t đGng 1" 5h8c hiDn thao tFc .ào &a hD th*ng
[P: %hực hi#n !ƒ& các thao tác: "@ng nh'p h# th1ng, ra Fhfi h# th1ng.
*S: |&an sát và thực hi#n thNo.
_o@t đGng 2" 5hao tFc .ới chuGt .à $àn ph!m
[P: %hực hi#n !ƒ& các thao tác Ai ch&yển ch&2t, nháy ch&2t, nháy phải, nháy "sp,
các phí! trCn ,àn phí!.
*S: |&an sát và thực hi#n
_o@t đGng (" guan sFt ổ đha .à cổng iSB
[P: BhX cho *S ,i=t "T& 4à ] "0a: cVng, !W!, Bm, c]ng rSn.
*S: |&an sát.
(. C)ng c* ?n ?'
/i=n thVc trọng tT!: Bách vào ra h# th1ng, các thao tác v5i ch&2t
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
<9
Tiết A_: B!i tB9 4! th7c h!nh R
HIAt TI}N DjI HỆ =IkM HINH ‡INJt‡S
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
Zà! e&Nn v5i các thao tác cU ,ản trong giao ti=p v5i ŠinAo}s :999, ŠinAo}s
†p, ... nh- thao tác v5i c$a s], ,iể& t-.ng, ,ảng chọn.
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. HGi ?ung
[P: `t !áy, sa& Fhi !áy Fhfi "2ng Song thì chX cho *S "T& 4à !àn hình mNsFtop,
"T& 4à thanh tác v3, "T& 4à nst Start, c$a s] và cách thay "]i Fích th-5c, 4à! vi#c v5i:
c$a s], ,iể& t-.ng, ,ảng chọn, ...
*S: |&an sát và sa& "_ thực hi#n các thao tác: thay "]i Fích th-5c c$a s], 4à! vi#c
v5i ,iể& t-.ng, ,ảng chọn,...
(. C)ng c* ?n ?'
Bhs Y các thao tác 4à! vi#c v5i c$a s], ,ảng chọn, ,iể& t-.ng.
Bh&{n ,i tr-5c ,ài t'p và thực hành ;: "ọc 4ại các e&y t+c "ặt tCn t#p, th- !3c.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

<6
Tiết A1+ A<: B!i tB9 4! th7c h!nh V
THAt TÁC DjI TỆN DI THŽ M„C
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch+ ,-. c/.
 Zà! e&Nn v5i h# th1ng e&ản 4Y t#p trong ŠinAo}s :999, ŠinAo}s †p,....
 %hực hi#n !2t s1 thao tác v5i t#p và th- !3c.
 /hti "2ng "-.c !2t s1 ch-Ung trình "a cài "ặt trong h# th1ng.
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. HGi ?ung
H%0t )#ng 1: €r" n#i 1.ng )•&•thư "(c
[P: *-5ng Aƒn các SN! n2i A&ng của !2t ] "0a~th- !3c.
*S: |&an sát và thực hi#n
H%0t )#ng <: T0%+ )^i t-n+ \&% ch‘9+ 1i ch.,;n+ q%: t?9•thư "(c
_o@t đGng 2.1" 5@o .à đổi tên th: m1c
[P: *-5ng Aƒn học sinh thực hi#n thao tác tạo, "]i tCn t#p~th- !3c
%ạo: `t th- !3c sy chVa th- !3c !5i, sa& "_ nháy ch&2t phải và chọn Nrˆ, sa& "_
chọn ’%1r5 g‡ tCn th- !3c sa& "_ Œntr5
Đ]i tCn: Bhọn th- !3c !&1n "]i tCn sa& "_ nháy ch&2t phải chọn srn&"r, g‡ tCn
!5i rji nhon phí! Œntr5 Lcó thể thay KQng K"n phím j2 sau đó gg tên mGi r^i kntO&O
*S: |&an sát sa& "_ thực hi#n
%ạo th- !3c
Đ]i tCn th- !3c !à !ình vRa tạo.
_o@t đGng 2.2" Sao chlpE ?i chuC3n tDpmth: m1c
[P: *-5ng Aƒn học sinh thực hi#n thao tác sao ch€p và Ai ch&yển tCp~th- !3c
Sao ch€p: chọn t#p, th- !3c con sao ch€p >>\ nháy ch&2t phải chọn C%9, hoặc Œ1it
chọn C%9, ZCt5 Š C[>>\ Bhọn th- !3c sy chVa t#p hoặc th- !3c>>\ nháy ch&2t phải chọn
N&\tr hoặc Œ1it chọn N&\tr ZCt5 Š D[
mi ch&yển: Bhọn t#p, th- !3c cEn Ai ch&yển >>\ nháy ch&2t phải chọn C.t hoặc
Œ1it chọn C.t ZCt5 Š €[ >>\ Bhọn th- !3c sy chVa t#p hoặc th- !3c vRa Ai ch&yển >>\
nháy ch&2t phải chọn N&\tr hoặc Œ1it chọn N&\tr ZCt5 Š D[
*S: |&an sát và thực hi#n thao tác trCn các th- !3c !à !ình vRa tạo tr-5c "_.
<:
_o@t đGng 2.(" noF tDpmth: m1c
[P: *-5ng Aƒn học sinh cách Soá t#p~th- !3c
Bhọn t#p~th- !3c cEn Soá>>\ ,o! Jrrtr trCn ,àn phí! hoặc Alng t] h.p phí! Shi“t
Š Jrrtr.
Z-& Y: †oá t#p~th- !3c ,•ng phí! Jrrtr thì t#p~th- !3c, sy ch-a ,i Soá hoàn toàn
Lcn 4-& trong thlng rác src,cr BinO tVc 4à c_ thể 4oy 4ại "-.c, nh-ng n=& S_a ,•ng t] h.p
phí! Shi“t Š Jrrtr thì t#p~th- !3c sy ,i S_a thực sự.
*S: |&an sát và thực hi#n S_a t#p~th- !3c ,•ng cả hai cách.
H%0t )#ng A: €r" n#i 1.ng t?9 4! $h{i )#ng "#t \] chương t58nh )S c!i )>t \”n t5%ng
h? th]ng
_o@t đGng (.1" nOm nGi ?ung tDp
[P: *-5ng Aƒn cách SN! !2t s1 t#p thKng A3ng: .Aoc, .S4s, .pA‹
*S: |&an sát và thực hi#n
_o@t đGng (.2" 2h[i đGng mGt s* ch:Lng t&Mnh đo cài đt spn t&ong hD th*ng
[P: *-5ng Aƒn học sinh Fhti "2ng, s$ A3ng !2t s1 ch-Ung trình "a cài "ặt s•n
trong h# th1ng nh-: Ji\$ cr&n.9+ S,\tr" sr\t%5r+ Ji\$ Jr“5&g"rntr5,...
*S: |&an sát và thực hi#n
H%0t )#ng R: T^ng hQ9
[P: Bho học sinh thực hi#n 4ại các thao tác 4iCn e&an "=n t#p~th- !3c
*S: %hực hi#n các thao tác.
(. C)ng c* ?n ?'
Z-& Y các 4à! vi#c v5i t#p~th- !3c.
Zà! ,ài t'p S[/ trang 7D.
zn ,ài ti=t sa& Fiể! tra thực hành 6 ti=t
ID' spt $inh nghi?"
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

<h
Tiết AA: KI|M TsA 1 TI}T
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. ):nh gi:
1. 2i9n thức
/iể! tra "ánh giá Fi=n thVc của học sinh e&a các ,ài học
%hKng e&a ,ài Fiể! tra "ánh giá n@ng 4ực, Fhả n@ng của học sinh
2. 2V nWng
%hực hi#n "-.c các thao tác 4iCn e&an "=n th- !3c: %ạo, "]i tCn, sao ch€p, Ai
ch&yển, Soá.
(. 5hFi đG
B_ thái "2 nghiC! tsc Fhi 4à! ,ài
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr, "W Fiể! tra
2. ChuXn $ị c)a học sinh" /i=n thVc
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. 2i3m t&a
*ình thVc: ZY th&y=t L:;–O v thực hành L69–O tG 4# ;:;
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tiết AR: MỘT SỐ HỆ =IkM HINH THGNH J„NH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
<D
ni=t 4ich s$ phát triển của h# "iW& hành
ni=t !2t s1 "ặc tr-ng cU ,ản của !2t s1 h# "iW& hành hi#n nay
2. 2V nWng
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' Ch.‰n YP c3& gi:% 4i-n 4! học \inh
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, tài 4i#&
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' H? )ii. h!nh MS2JtS
`S>m•Sp MicroSo‹t JisF tpNrating
SystN!
Zà *Đ* của hang `icroso‹t trang ,i
cho !áy tính cá nhTn Mn` ?B
Zà *Đ* "Un giản, hi#& e&ả phl h.p
v5i thi=t ,i trong th'p FG 79 của th= FG
††.
Zà *Đ* "Un nhi#!, thực hi#n thKng
e&a h# th1ng 4#nh.
<' H? )ii. h!nh ‡in1%ˆ\
ĐPĐ: Bhsng ta "a ,i=t Fhái ni#! vW
*Đ* và "a "-.c nghN gi5i thi#& e&a
!2t s1 *Đ*. Nh-ng hK! nay chsng ta
sy "i tì! hiể& c3 thể !2t s1 *Đ* thKng
A3ng.
[P: Nh- t nh(ng ,ài tr-5c chsng ta "a
học vW *Đ* "Un nhi#! và "a nhi#!.
P'y *Đ* "Un nhi#! !2t ng-Hi Alng 4à
*Đ* nàoc
*S trả 4Hi: `S>m•S
[P: k! c_ ,i=t `S>m•S vi=t t+t của tR
gì FhKngc
*S trả 4Hi:
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: Nh-ng hi#n nay !áy tính "-.c
trang ,i *Đ* nàoc
*S trả 4Hi: *Đ* ŠinAo}s
<;
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Zà *Đ* của hang `icroso‹t v5i nhiW&
phiCn ,ản Fhác nha&, song c_ !2t s1
"ặc tr-ng ch&ng:
> Bh= "2 "a nhi#!
> B_ !2t h# th1ng giao Ai#n Aựa trCn cU
st ,ảng chọn v5i các ,iể& t-.ng F=t
h.p gi(a "j họa và v@n ,ản giải thích
> B&ng cop nhiW& cKng c3 S$ 4Y "j họa
và "a ph-Ung ti#n "ả! ,ảo Fhai thác c_
hi#& e&ả nhiW& 4oại A( 4i#& Fhác nha&
nh- T! thanh, hình ảnh....
> Đả! ,ảo các Fhả n@ng 4à! vi#c trong
!Ki tr-Hng !ạng.
A' C:c h? )ii. h!nh Mniq 4! Lin.q
a. _D đi<u hành ini=
> Zà *Đ* "a nhi#! nhiW& ng-Hi Alng
> B_ h# th1ng e&ản 4Y t#p "Un giản và
hi#& e&ả
> B_ !2t h# th1ng phong phs các
!oA&4 và ch-Ung trình ti#n ích h#
th1ng
$. _D đi<u hành Binu=
Zà *Đ* c_ !a ng&jn !t
Đ-.c s$ A3ng ph] ,i=n t nh(ng tr-Hng
"ại học chT& —&
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: ví A3 !2t s1 h# "iW& hành }inAo}s
ŠinAo} 87, Šin !N, ŠinAo} †?,
ŠinAo} :999, ŠinAo}s SNrvNr,....
[P: P5i nh(ng "ặc tr-ng cU ,ản nh-
trCn nCn *Đ* ŠinAo}s "-.c s$ A3ng
ph] ,i=n hi#n nay.
*S nghN giảng và ghi ,ài.
[P: `a ng&jn !t c_ ngh0a 4à ng-Hi s$
A3ng c_ thể ,] s&ng, s$a ch(a, nTng cop
nh(ng tính n@ng !5i !à FhKng ,i vi
phạ! vW ,ản e&yWn.
(. C)ng c* ?n ?'
ni=t các "ặc tr-ng cU ,ản của các h# "iW& hành.
PW nhà Kn 4ại Fi=n thVc tR ch-Ung M
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tiết AV: GN TcN
<g
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
zn t'p, củng c1 4ại nh(ng Fi=n thVc "a học "ể ch&{n ,i cho ,ài thi F=t thsc học
FI M.
2. 2V nWng
Bách ch&yển "]i gi(a các h# cU s1.
Bác thao tác 4iCn e&an "=n t#p và th- !3c
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, tài 4i#&
2. ChuXn $ị c)a _S" /i=n thVc, S[/, Pt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. Bài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' =ơn 4P )% thOng tin
nit 4à "Un vi "o thKng tin nhf nhot
6,ytN p 7 ,it
6/n p 69:D ,ytN
6`n p 69:D/n
6[n p 69:D`n
6%n p 69:D[n
6?n p 69:D%n
<' C:ch ch.,;n )^i giC& c:c h? cơ
\]
a. Bh&yển tR h# 69 sang h# : và 6g
,. Bách ch&yển "]i tR h# : và 6g
sang h# 69
[P: Bho *S nh+c 4ại các "Un vi "o
thKng tin.
*S "Vng tại ch… nh+c 4ại các "Un vi "o
thKng tin.
[P: [ọi 6 *S Fhác nh'n S€t
[P: Bho *S nh+c 4ại e&y t+c ch&yển
"]i tR h# 69 sang h# : và 6g
*S "Vng tại ch… trả 4Hi
[P: [ọi 6 *S Fhác nh'n S€t
[P: Bho *S nh+c 4ại e&y t+c ch&yển
"]i tR h# : và 6g sang h# 69
<<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
c. Bách ch&yển "]i tR h# : sang h#
6g và ng-.c 4ại
A' Co. t0% c3& ":, t*nh
a. Cấu t&qc chung
N+! "-.c co& tạo ch&ng của !áy
tính
$. BG nhớ
?hTn ,i#t "-.c ,2 nh5 trong và ,2
nh5 ngoài. ?hTn ,i#t "-.c ‚q` và
‚•`
c. 5hi9t $ị .àoE &a
?hTn ,i#t "-.c "T& 4à thi=t ,i vào và
"T& 4à thi=t ,i ra
R' B!i t%:n 4! th.Bt t%:n
> Bác tính chot của th&'t toán
> Bách ,iể& Aibn th&'t toán: Zi#t FC
và sU "j Fh1i
V' HiEi Y!i t%:n t5-n ":, t*nh
> Bác ,-5c "ể thực hi#n giải !2t ,ài
toán trCn !áy tính.
> n-5c thV :: 4ựa chọn hoặc thi=t F=
th&'t toán 4à ,-5c e&an trọng nhot.
`' H? )ii. h!nh
> *# "iW& hành 4à phTn !W! h# th1ng
> ?hTn 4oại h# "iW& hành
g' T?9 4! v.En b t?9
> |&y t+c "ặt tCn t#p, th- !3c
> Đ-Hng Aƒn "=n t#p và th- !3c
*S "Vng tại ch… trả 4Hi
[P: [ọi 6 *S Fhác nh'n S€t
[P: Bho *S nh+c 4ại e&y t+c ch&yển
"]i tR h# : sang h# 6g và ng-.c 4ại
*S "Vng tại ch… trả 4Hi
[P: [ọi 6 *S Fhác nh'n S€t
[P: %rong co& tạo ch&ng của !áy tính
phEn nào 4à e&an trọng nhotc
*S: "Vng tại ch… trả 4Hi cT& hfi
[P: ‚q` và ‚•` "T& 4à ,2 nh5 chX
"ọc và "T& 4à ,2 nh5 vRa cho ph€p "ọc
vRa cho ph€p ghi.
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: Nh'n S€t và "ính chính
[P: [ọi 6 *S Fể tCn !2t s1 thi=t ,i
vào và !2t s1 thi=t ,i ra
*S: ĐVng tại ch… trả 4Hi
[P: Nh'n S€t và "ính chính
[P: [ọi 6 *S nh+c 4ại nh(ng tính chot
của th&'t toán và các e&y -5c "ể ,iể&
Aibn th&'t toán A-5i Aạng sU "j Fh1i
*S: ĐVng tại ch… trả 4Hi cT& hfi
[P: Bác ,-5c "ể giải !2t ,ài toán trCn
!áy tínhc %ại sao n_i ,-5c 4ựa chọn
hoặc thi=t F= th&'t toán 4à ,-5c e&an
trọng nhotc
*S: ĐVng tại ch… trả 4Hi cT& hfi
[P: Ng-Hi ta phTn *Đ* thành !oy
4oạic
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: |&y t+c "ặt tCn t#p trong *Đ*
`S>m•S và *Đ* ŠinAo}s
<7
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
u' Hi&% tiế9 4hi H=H
> Bác thao tác 4iCn e&an "=n t#p và
th- !3c
*S trả 4Hi e&y t+c
[P: Bác thao tác: tạo, "]i tCn, sao
ch€p, Ai ch&yển, Soá th- !3c
*S trả 4Hi cT& hfi
ID' C3ng c] 1>n 16
PW nhà ch&{n ,i t1t Fi=n thVc "ể ti=t sa& 4à! ,ài Fiể! tra F=t thsc học FI M
D' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
<8
Tiết A`: KI|M TsA HỌC K• I
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c )*ch ,-. c/.
> /iể! tra, "ánh giá nh(ng Fi=n thVc !à học sinh "a học trong !2t học FI e&a
> *S h# th1ng 4ại Fi=n thVc, v'n A3ng 4inh hoạt "ể "ạt F=t e&ả cao nhot
II' =n 1yng 10, 2 học
1. ChuXn $ị c)a T%" ĐW Fiể! tra
2. ChuXn $ị c)a _S" /i=n thVc
III' N#i 1.ng $i;" t5&

CHŽƠNH III: St–N THẢt D—N BẢN
Tiết Ag: KHÁI NIỆM Dk St–N THẢt D—N BẢN
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
ni=t chVc n@ng ch&ng của h# soạn thảo v@n ,ản
ni=t các "Un vi S$ 4Y trong v@n ,ản
ni=t các von "W 4iCn e&an "=n soạn thảo v@n ,ản ,•ng ti=ng Pi#t.
2. 2V nWng
Nh5 các e&y -5c "ể g‡ ti=ng Pi#t.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
[P: %rong c&2c s1ng th-Hng nh't
chsng ta ti=p Ssc rot nhiW& v5i sách, vt,
,áo, thKng ,áo... tot cả ng-Hi ta gọi
79
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' C:c ch…c nang ch.ng c3& h? \%0n
thE% 4an YEn
Soạn thảo v@n ,ản 4à cKng vi#c 4iCn
e&an "=n v@n ,ản nh-: ĐUn tR, thKng
,áo, sách,...
P'y: *# soạn thảo v@n ,ản 4à !2t
phEn !W! Vng A3ng cho ph€p thực
hi#n các thao tác 4iCn e&an "=n cKng
vi#c soạn v@n ,ản.
`2t s1 h# tr. gisp soạn thảo v@n ,ản:
`S ŠorA, `S kScN4, NotNpaA,....
a. Hh/p .à 7:u t&N .Wn $^n
Bho ph€p "-a n2i A&ng v@n ,ản vào
!áy tính và cho ph€p 4-& tr( n2i A&ng
vRa "-a vào.
$. Sra đổi .Wn $^n
S$a "]i FY tự, cT& tR, co& trsc.
c. 5&Mnh $àC .Wn $^n
fhF neng đ/nh dTng kM t5. B˜ ch(,
Fiể& ch(, !E& ch(, phKng ch(,...
O/nh dTng đoTn ven KFn. B@n 4W,
Fhoảng cách các "oạn, Fhoảng cách
các Ang,...
Đinh Aạng trang gioy: B˜ gioy, chiW&
gioy, Fhoảng cách 4W,....
ch&ng 4à v@n ,ản. P'y soạn thảo v@n
,ản 4à gìc *# soạn thảo v@n ,ản 4à gìc
*K! nay chsng ta sy "i tì! hiể&.
[P: k! hay so sánh v@n ,ản soạn thảo
,•ng ,•ng !áy và vi=t tayc
*S trả 4Hi:
[P: k! hay Fể tCn nh(ng h# tr. gisp
soạn thảo v@n ,ản !à N! ,i=tc
*S trả 4Hi:
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hNo các N! thì n_ sy cho s$a "]i
nh(ng thành phEn nào của v@n ,ảnc
*S trả 4Hi: toàn ,2
[P: Bho *S e&an sát S[/ trang 8h và
!Hi học sinh nh'n S€t
*S nh'n S€t: trình ,ày v@n ,ản c_ "inh
Aạng FY tự, "oạn v@n, trang gioy.
*S nghN giảng và ghi ,ài.
[P: Ngoài !2t s1 chVc n@ng "a gi5i
thi#& t trCn thì h# soạn thảo v@n ,ản
cn c&ng cop cho chsng ta !2t s1 chVc
76
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
?. 0Gt s* chức nWng JhFc
%ì! Fi=! và thay th=, g‡ t+t, tạo ,ảng
và tính toán, s+p S=p trCn ,ảng, "ánh
s1 trang, ....
n@ng nTng cao Fhác.
[P: trình chi=& và thao tác !2t s1 chVc
n@ng của h# soạn thảo "a nC& t trCn.
*S e&an sát.
(. C)ng c* ?n ?'
*S nh+c 4ại: !2t s1 chVc n@ng ch&ng của h# soạn thảo v@n ,ản, !2t s1 h# soạn
thảo th-Hng Alng.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tiết Au: KHÁI NIỆM Dk St–N THẢt D—N BẢN Ztiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
ni=t chVc n@ng ch&ng của h# soạn thảo v@n ,ản
ni=t các "Un vi S$ 4Y trong v@n ,ản
ni=t các von "W 4iCn e&an "=n soạn thảo v@n ,ản ,•ng ti=ng Pi#t.
2. 2V nWng
Nh5 các e&y -5c "ể g‡ ti=ng Pi#t.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. 2i3m t&a $ài c4
*ay Fể tCn !2t s1 h# tr. gisp soạn thảo v@n ,ản và nC& !2t s1 chVc n@ng
ch&ng của chsngc
(. HGi ?ung $ài mới
7:
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' M#t \] v., ưhc t5%ng 4i?c g˜ 4an
YEn
a. CFc đLn .ị =r 7I t&ong .Wn $^n
/Y tự, tR, cT&, Ang, "oạn v@n, trang.
$. 0Gt s* >uC :ớc t&ong .iDc gs .Wn
$^n
> %r-5c Ao& ph{y L,O, cho! L.O, cho!
than L‘O... /hKng c_ Ao& cách nh-ng sa&
n_ phải c_ Ao& cách.
> [i(a các tR phTn cách nha& ,ti Ao&
cách. [i(a các "oạn thì phải S&1ng Ang
,•ng phí! kntNr.
> Bác Ao& !t ngoặc, "_ng ngoặc, Ao&
nháy phải "-.c "ặt sát v5i các FY tự.
A' ChC Di?t t5%ng \%0n thE% 4an YEn
a. nr 7I chN %iDt t&ong mFC t!nh
> Nh'p v@n ,ản ch( Pi#t vào !áy tính.
> Z-& tr(, hiển thi và in on v@n ,ản ch(
Pi#t.
$. Ts chN %iDt
> BEn c_ phEn !W! h… tr. g‡ ti=ng Pi#t.
> B_ hai Fiể& g‡ cU ,ản: %kZk† và PNM
v5i !…i Fiể& g‡ thì n_ c_ các e&y -5c
riCng.
[P: Để c_ thể soạn thảo "sng e&y
cách, trình ,ày "^p,... thì tr-5c h=t
chsng ta cEn phải ,i=t !2t s1 e&y -5c
trong vi#c g‡ v@n ,ản.
[P:/hi soạn thảo v@n ,ản ,•ng tay
thì chsng ta c_ nh(ng "Un vi nàoc
*S trả 4Hi: FY tự, tR, cT&, "oạn v@n.
[P: t-Ung tự nh- v'y Fhi soạn thảo
v@n ,ản ,•ng !áy tính cQng c_ các
"Un vi nh- trCn.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: Pi#c S$ 4Y ch( Pi#t trong !áy
tính cQng t-Ung tự nh- vi#c S$ 4Y các
ch( của các e&1c gia hay ATn t2c
Fhác. N_ gj! c_ các cKng vi#c chính
sa&:
[P: Để g‡ "-.c ch( ti=ng Pi#t vào
!áy tính chsng ta cEn phải c_ nh(ng
phEn !W! h… tr. g‡ ti=ng Pi#t nh-:
PiNtFNy, rniFNy, qnB,...
7h
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Lư. b: Alng ph] ,i=n Fiể& g‡ %kZk†.
c. BG mo chN %iDt
n2 !a 7,it LqSBMMO: %BPNh và PNM
n2 !a 6g,it rnicoAN: "a "-.c e&y "inh
"ể s$ A3ng trong các v@n ,ản hành
chính.
1' B# 9hOng chC Di?t
P5i ,2 !a 7,it: c_ 'Dnti"r,
'Dnti"rH, ... hoặc DNI2Ti"r\, DNI2
A5i&+...
P5i ,2 !a rnicoAN: %i!Ns NN}
‚o!an, qria4, PNrAana,...
[P: Bho *S ghi nh5 e&y -5c g‡ ti=ng
Pi#t thNo Fiể& g‡ %kZk†.
[P: %r-5c "Ty Alng ph] ,i=n ,2 !a
7,it: %BPNh và PNM nh-ng Ao n=&
v@n ,ản s$ A3ng ,2 !a này Fhi "-a
4Cn !ạng sy ,i 4…i phKng ch( vì v'y
ngày nay ng-Hi ta Alng ph] ,i=n ,2
!a rnicoAN.
+. C)ng c* ?n ?'
Bho *S nh+c 4ại các Fi=n thVc trọng tT!: |&y -5c trong vi#c g‡ v@n ,ản, g‡
ch( Pi#t.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

7D
Tiết Aw: LIM eMŒN DjI MICstSt’T ‡tsJ
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
 ni=t !àn hình 4à! vi#c của ŠorA
 *iể& các thao tác soạn thảo v@n ,ản "Un giản: !t t#p v@n ,ản, g‡ t#p v@n ,ản
và 4-& t#p v@n ,ản
2. 2V nWng
 %hực hi#n "-.c vi#c soạn thảo v@n ,ản "Un giản
 %hực hi#n "-.c các thao tác: !t t#p, "_ng t#p, 4-& t#p, tạo t#p !5i
(. 5hFi đG
 *a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay nC& nh(ng e&y -5c cU ,ản trong vi#c g‡ v@n ,ảnc Để g‡ ch( Pi#t thì
cEn c_ nh(ng y=& t1 gìc
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' M!n h8nh !" 4i?c c3& ‡%51
B_ : cách "ể Fhti "2ng ŠorA
CFch 1" Bhọn ,iể& t-.ng của ŠorA
trCn !àn hình nWn Ln=& c_O.
[P: Nh- t ,ài tr-5c chsng ta "a
học thì c_ rot nhiW& phEn !W! h… tr.
soạn thảo v@n ,ản nh-ng hK! nay
chsng ta sy "i tì! hiể& !2t trong
nh(ng phEn !W! "-.c s$ A3ng
thKng A3ng nhot "_ 4à `icroso‹t
ŠorA.
[P: B_ thể Fhti "2ng ŠorA ,•ng
nh(ng cách nàoc
*S trả 4Hi cT& hfi.
7;
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
CFch 2" St&5t22™ A N5%g5&"
22™Mic5%\%“t ‡%51
a. CFc thành phần ch!nh t&ên màn hMnh
7àm .iDc c)a to&?
$. 5hanh $^ng chọn
c. 5hanh c6ng c1
B_ rot nhiW& thanh cKng c3 Fhác nha&:
nh- thanh cKng c3 ch&{n, thanh cKng c3
"inh Aạng,...
*S nghN giảng và ghi ,ài.
[P: %rình chi=& !àn hình 4à! vi#c
của ŠorA và chX các thành phEn
chính của !àn hình soạn thảo.
*S: |&an sát
[P: %R !àn hình 4à! vi#c của
ŠorA chX cho *S e&an sát c3 thể các
,ảng chọn trong thanh ,ảng chọn:
ui4N, kAit, PiN},...
*S e&an sát
[P: BhX cho *S !2t s1 thanh cKng
c3 th-Hng s$ A3ng: thanh cKng c3
ch&{n và thanh cKng c3 "inh Aạng
(. C)ng c* ?n ?'
*S nh+c 4ại các cách Fhti "2ng ŠorA, thanh ,ảng chọn và !2t s1 thanh cKng
c3 th-Hng s$ A3ng.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7g
Tiết R_: LIM eMŒN DjI MICstSt’T ‡tsJ Ztiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
 ni=t !àn hình 4à! vi#c của ŠorA
 *iể& các thao tác soạn thảo v@n ,ản "Un giản: !t t#p v@n ,ản, g‡ t#p v@n ,ản
và 4-& t#p v@n ,ản
2. 2V nWng
 %hực hi#n "-.c vi#c soạn thảo v@n ,ản "Un giản
 %hực hi#n "-.c các thao tác: !t t#p, "_ng t#p, 4-& t#p, tạo t#p !5i
(. 5hFi đG
 *a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay nC& các cách c_ thể "ể Fhti "2ng ŠorA.
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' S%0n thE% 4an YEn )ơn giEn
a. 0[ tDp .Wn $^n .à 7:u .Wn $^n
) SL tp ven KFn mGi. B_ h cách
> ui4N chọn NN}
> Nháy vào ,iể& t-.ng NN} trCn thanh
cKng c3 ch&{n.
> %] h.p phí! Btr4 v N.
) SL tp ven KFn có shn. c_ h cách
> ui4N chọn •pNn
> Nháy ,iể& t-.ng •pNn trCn thanh
cKng c3 ch&{n.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: /hti "2ng !àn hình 4à! vi#c của
ŠorA và trình chi=& các cách !t t#p,
4-& t#p v@n ,ản.
7<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> %] h.p phí! Btr4 v •
ti=p thNo chọn t#p v@n ,ản cEn !t.
) U'u tp ven KFn
> ui4N chọn SavN
> niể& t-.ng SavN trCn thanh cKng c3
ch&{n.
> Btr4 v S
$. Con t&[ .Wn $^n .à con t&[ chuGt
mi ch&yển ch&2t và Ai ch&yển các phí!
!Qi tCn trCn ,àn phí!.
c. Ts .Wn $^n
> Bon trf v@n ,ản t c&1i Ang n_ sy tự
"2ng S&1ng Ang.
> /=t thsc "oạn v@n ,ản g‡ kntNr.
Z-& Y: hai ch= "2 g‡ v@n ,ản: ch™n và
"™.
?. CFc thao tFc $iên t/p .Wn $^n
Chọn 4an YEn:
Bách 6: /€o thả ch&2t
Bách :: [i( Shi‹t và Ai ch&yển phí!
!Qi tCn hoặc *o!N, knA
Để chọn toàn ,2 v@n ,ản Btr4 v q
€T& 4an YEn
%r-5c tiCn chọn phEn v@n ,ản "inh S_a
Sa& "_ Alng phí! mN4NtN hoặc
nacFspacN.
Ji ch.,;n 4! \&% ch‘9
Bhọn phEn v@n ,ản "inh Ai ch&yển
hoặc sao ch€p sa& "_ c_ thể thực hi#n 6
trong h cách sa&
mi ch&yển Sao ch€p
> kAit >>\ B&t
> Btr4 v †
> niể& t-.ng
> kAit >>\Bopy
> Btr4 v B
> niể& t-.ng
[P: %rình chi=& cho *S e&an sát và
phTn ,i#t hai 4oại trCn.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hao tác cả h cách trCn
*S e&an sát và ghi ,ài
[P thao tác
*S e&an sát và ghi ,ài
[P: thực hi#n các thao tác Ai ch&yển
và sao ch€p
*S: e&an sát và ghi ,ài
77
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> Đ-a con trf "=n
vi trí !5i
> kAit >>\ ?astN
LBtr4 v PO hoặc
> Đ-a con trf "=n
vi trí !5i
> kAit >>\?astN
LBtr4 v PO hoặc
O. 29t thqc 7àm .iDc .ới to&?
> ui4N >>\ NSit
> /ích vào ,iể& t-.ng Ao& † "f t g_c
phải !àn hình trCn thanh tiC& "W
[P: thực hi#n thao tác
*S: e&an sát và ghi ,ài
+. C)ng c* ?n ?'
*S nh+c 4ại cách: !t t#p, 4-& t#p, g‡ v@n ,ản, chọn v@n ,ản, Ai ch&yển và sao
ch€p v@n ,ản.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

78
Tiết R1: BII TcN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bủng c1 4ại nh(ng Fi=n thVc "a học t ,ài 6D và 6;
2. 2V nWng
ni=t các e&y -5c trong vi#c g‡ v@n ,ản
ni=t các e&y -5c "ể g‡ ti=ng Pi#t v5i Fiể& g‡ %N4NS
%hực hi#n "-.c !2t s1 thao tác soạn thảo v@n ,ản "Un giản.
(. 5hFi đG
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a học sinh" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' M!n h8nh !" 4i?c c3& ‡%51
Bách 6: Nháy "sp ,iể& t-.ng trCn !àn
hình LN=& c_O
Bách :: Start~ q44 ?rogra!~ `icroso‹t
ŠorA
<' C:ch $hXi )#ng 9h/n "i" hš t5Q
g˜ tiếng Di?t A>i0tk0y <;;;D
%-Ung tự nh- Fhti "2ng ŠorA
[P: yC& cE& *S n_i thao tác "ể Fhti
"2ng ŠorA.
*S trình ,ày : cách Fhti "2ng
*S nh'n S€t
[P: Nh'n S€t và thực hi#n ngay trCn
!áy tính cho *S e&an sát
[P: [ọi *S "Vng tại ch… n_i các thành
phEn chính trCn !àn hình của ŠorA.
*S trả 4Hi cT& hfi.
[P: Nh'n S€t và chX ngay trCn !àn
hình cho *S e&an sát.
[P: %hực hi#n thao tác Fhti "2ng phEn
!W! h… tr. g‡ ti=ng Pi#t và chọn Fiể&
g‡ %N4NS
89
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
A' M#t \] v., ưhc t5%ng 4i?c g˜ 4an
YEn 4! c:c v., ưhc g˜ tiếng Di?t
dkiểu gg T0l01e
R' M#t \] th&% t:c !" 4i?c 4hi ‡%51
> Bách tạo !2t t#p !5i
> Bách !t !2t t#p "a c_
> Bách 4-& v@n ,ản !5i
> Bách thoát Fhfi ŠorA
V' DBn 1(ng
*S: e&an sát [P thực hi#n thao tác và
ghi ,ài
[P: [ọi *S nh+c 4ại !2t s1 e&y -5c cU
,ản trong vi#c g‡ v@n ,ản
*S: Nh+c 4ại !2t s1 e&y -5c
[P: [ọi *S nh+c 4ại !2t s1 thao tác cU
,ản
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: Nh'n S€t và thực hi#n các thao tác
trCn !áy tính
*S e&an sát
[P: %rình chi=& !2t "oạn v@n ,ản "a
ch&{n ,i tr-5c và c_ !2t s1 4…i trong
e&y -5c g‡ v@n ,ản và yC& cE& *S tì!
ra nh(ng 4…i "_
*S e&an sát và trả 4Hi
(. C)ng c* ?n ?'
PW nhà Kn 4ại !2t s1 FJ n@ng 4à! vi#c v5i ŠorA và e&y -5c g‡ ti=ng Pi#t "ể
ti=t sa& thực hành
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
86
Tiết R<: B!i tB9 4! th7c h!nh `
LIM eMŒN DjI ‡tsJ
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
/hti "2ng~F=t thsc Fhi 4à! vi#c v5i ŠorA
%ì! hiể& các thành phEn trCn !àn hình 4à! vi#c của ŠorA
n-5c "E& tạo !2t v@n ,ản ti=ng Pi#t "Un giản.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. CFc ho@t đGng ch!nh
[P: /hti "2ng !àn hình 4à! vi#c của ŠorA ,•ng cả : cách
*S: %hực hi#n vi#c Fhti "2ng }orA ,•ng cả hai cách
[P: %ì! hiể& các thành phEn chính trCn !àn hình 4à! vi#c của ŠorA: thanh
tiC& "W, thanh cKng c3 ch&{n, thanh cKng c3 "inh Aạng, thanh trạng thái, th-5c Aọc,
th-5c ngang
*S: |&an sát ngay trCn !áy tính của !ình
[P: %hực hi#n !2t s1 thao tác: %ạo t#p !5i, !t t#p "a c_, 4-& t#p v@n ,ản,
4-& v@n ,ản sang !2t tCn !5i, thoát Fhfi ŠorA ,•ng h cách
*S: |&an sát và thực hi#n thao tác
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

8:
Tiết RA: B!i tB9 4! th7c h!nh `
LIM eMŒN DjI ‡tsJ
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
/hti "2ng~F=t thsc Fhi 4à! vi#c v5i ŠorA
%ì! hiể& các thành phEn trCn !àn hình 4à! vi#c của ŠorA
n-5c "E& tạo !2t v@n ,ản ti=ng Pi#t "Un giản.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a giFo .iên" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p
2. CFc ho@t đGng ch!nh
[P: Bho *S g‡ "oạn v@n ,ản trong S[/ trang 69<
*S: %hực hi#n thao tác
[P: |&an sát và h-5ng Aƒn *S. Sa& Fhi thoy Fhoảng 89’ "a g‡ Song thì yC&
cE& *S 4-& v@n ,ản v5i tCn của !ình.
*S: %hực hi#n yC& cE& của [P
[P: “C& cE& *S e&an sát v@n ,ản !à !ình vRa g‡ SN! c_ 4…i chính tả nào
FhKngc N=& c_ thì yC& cE& s$a ch(a.
*S: |&an sát và s$a ch(a n=& c_
[P: “C& cE& *S 4-& 4ại v@n ,ản vRa s$a ,•ng chính tCn tr-5c "_ và v5i !2t
tCn Fhác n(a 4à tCn v@n ,ản tr-5c v "a s$a sa& "_ thoát Fhfi ŠorA.
*S: %hực hi#n yC& cE& của [P.
(. C)ng c* ?n ?'
*S vW nhà "ọc và ch&{n ,i tr-5c ,ài 6g: Đinh Aạng v@n ,ản
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
8h
Tiết RR: =›NH J–NH D—N BẢN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
*iể& Fhái ni#! và các thao tác "inh Aạng FY tự, "inh Aạng "oạn v@n ,ản và
"inh Aạng trang
2. 2V nWng
n-5c "E& ,i=t cách "inh Aạng !2t s1 v@n ,ản thNo !ƒ&
(. 5hFi đGRt: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1 n2i v3 45p
2. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
O/nh dTng ven KFn là tr?nh Kày các
phHn ven KFn nhQm mục đích cho ven
KFn đ'Vc rg ràng và đip$ nh"n mTnh
nhEng phHn Xuan trọng$ gi#p ng'ci
đọc njm Kjt d3 h(n các nội dung ch%
y+u c%a ven KFnI
1' =Pnh 10ng $b t7
[P: %rình chi=& : "oạn v@n ,ản ch&{n
,i s•n !2t "oạn c_ "inh Aạng FY tự,
"oạn, trang v@n ,ản và !2t "oạn ch-a
"inh Aạng.
*S: |&an sát và nh'n S€t vW cách trình
,ày của hai "oạn v@n ,ản trCn.
[P: Để gisp trình ,ày v@n ,ản "-.c
"sng e&y cách, c_ th{! !J thì
`icroso‹t ŠorA c&ng cop cho chsng ta
các cKng c3 gisp "inh Aạng v@n ,ản.
[P: B_ ,a 4oại "inh Aạng chính: Đinh
Aạng FY tự, "inh Aạng "oạn và "inh
Aạng trang.
[P: %rình chi=& FY tự "a "-.c "inh
8D
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Bác th&2c tính của "inh Aạng FY tự:
?hKng ch(, c˜ ch(, Fiể& ch(, !E& ch(
và !2t s1 th&2c tính Fhác
CFc $:ớc định ?@ng JI t8
Bhọn FY tự hoặc v@n ,ảncEn "inh
Aạng. Sa& "_ ta c_ thể thực hi#n ,•ng
các cách sa&:
7ách :. uor!at• uont LBtr4 v mO h2p
thoại uont S&ot hi#n sa& "_ chọn các
th&2c tính trong h2p thoại. Sa& Fhi
chọn Song ,o! •/
Z-& Y: N=& !&1n "inh Aạng cho tot cả
các 4En sa& thì sa& Fhi chọn Song thì
chọn nst Jr“&.t
7ách <. S$ A3ng các nst 4#nh trCn
thanh cKng c3 "inh Aạng
0Gt s* ph!m tZt đ3 định ?@ng Ji3u
chNE cu chN
Btr4 v n Lv$ MO: Để "inh Aạng Fiể& ch(
"'!, nghiCng, gạch chTn hoặc t]ng
h.p các th&2c tính trCn
Btr4 v š: Để t@ng c˜ ch(
Btr4 v ›: Để giả! c˜ ch(
<' =Pnh 10ng )%0n 4an YEn
Bác th&2c tính "inh Aạng "oạn v@n:
 B@n 4W
 ZW Ang "E& tiCn
 /hoảng cách gi(a các Ang
 /hoảng cách gi(a các "oạn
Bác ,-5c "ể "inh Aạng "oạn v@n
Bhọn "oạn v@n ,ản !&1n "inh Aạng
Bách 6: Bhọn uor!at•?aragraph... sa&
"_ chọn các th&2c tính nh-: c@n 4W, 4W
Ang "E& tiCn... trong h2p thoại
Aạng và cho *S nh'n S€t SN! 4à FY tự
"_ c_ nh(ng th&2c tính gìc
*S trả 4Hi
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n các thao tác trCn !áy
tính
*S: |&an sát
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n các thao tác trCn !áy
tính
*S: |&an sát
[P: %rình chi=& "oạn v@n ,ản "a "-.c
"inh Aạng s•n.
*S: |&an sát
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %rình Aibn các thao tác trCn !áy
tính.
8;
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
?aragraph.
Bách :: S$ A3ng các nst 4#nh trCn
thanh cKng c3 "inh Aạng.
A' =Pnh 10ng t5&ng
Bác th&2c tính cU ,ản của "inh Aạng
trang:
 B˜ gioy
 *-5ng gioy
 ZW của trang
Bác ,-5c "ể "inh Aạng trang
Bhọn ui4N•?agN SNt&p h2p thoại ?agN
sNt&p S&ot hi#n
Đinh Aạng các th&2c tính trong h2p
thoại
*S: |&an sát
[P: Zà !2t phEn FhKng thể thi=& "-.c
trong "inh Aạng v@n ,ản
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: thực hi#n thao tác "inh Aạng trang:
ZW trCn, 4W A-5i, 4W trái, 4W phải, h-5ng
gioy, c˜ gioy
*S e&an sát
(. C)ng c* ?n ?'
*S nh+c 4ại cách "inh Aạng FY tự, "oạn v@n, trang v@n ,ản.
Bh&{n ,i tr-5c Fi=n thVc ti=t sa& thực hành trCn !áy.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

8g
Tiết RV: B!i tB9 4! th7c h!nh g
=›NH J–NH D—N BẢN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
zn t'p 4ại nh(ng Fi=n thVc "a học vW e&y t+c g‡ ti=ng Pi#t, "inh Aạng v@n ,ản
2. 2V nWng
œp A3ng "-.c các th&2c tính "inh Aạng v@n ,ản "Un giản
Z&y#n FJ n@ng g‡ ti=ng Pi#t
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung th8c hành
[P: Bho *S !t 4ại t#p v@n ,ản "a soạn thảo hK! tr-5c sa& "_ "inh Aạng thNo
!ƒ& trong S[/ trang 66h và 4-& 4ại v5i tCn cQ
*S: %hực hi#n các thao tác
[P: |&an sát và gisp "˜ nh(ng *S cn 4sng tsng.
[P: Sa& Fhi Fhoảng 89’ "a hoàn thành cKng vi#c trCn thì cho *S g‡ ti=p phEn
cEnh )œ9 v.- hương vào trang v@n ,ản "_ và 4-& 4ại. LU'u M. 7hP nh,p ven KFn
ch'a cHn tr?nh KàyO
*S: thực hi#n
(. C)ng c* ?n ?'
Nh+c *S cEn ch&{n ,i ,ài t1t hUn.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
8<
.........................................................................................................................................
Tiết R`: B!i tB9 4! th7c h!nh g
=›NH J–NH D—N BẢN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
zn t'p 4ại nh(ng Fi=n thVc "a học vW e&y t+c g‡ ti=ng Pi#t, "inh Aạng v@n ,ản
2. 2V nWng
œp A3ng "-.c các th&2c tính "inh Aạng v@n ,ản "Un giản
Z&y#n FJ n@ng g‡ ti=ng Pi#t
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung th8c hành
[P: Bho *S !t 4ại t#p v@n ,ản "a thực hi#n hK! tr-5c "ể hoàn thành n1t vi#c nh'p
v@n ,ản CEnh )œ9 v.- hương
*S: %hực hi#n thao tác
[P: |&an sát *S thực hi#n và gisp "˜. Sa& Fhi thoy 89’ hoàn thành thì h-5ng Aƒn
các N! "inh Aạng thNo !ƒ&.
*S: %hực hi#n thao tác
[P: B_ thể h-5ng Aƒn thC! *S thực hi#n "inh Aạng ,•ng các t] h.p phí! t+t
(. C)ng c* ?Wn ?'
*S vW nhà ch&{n ,i tr-5c Y!i 1g: M#t \] ch…c nang $h:c
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
87

Tiết Rg: MỘT SỐ CHƒC N—NH KHÁC
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
ni=t các thao tác "ể "inh Aạng Fiể& Aanh sách, ng+t trang, "ánh s1 trang và in
v@n ,ản
2. 2V nWng
%hực hi#n "-.c "inh Aạng Fiể& Aanh sách thNo !ƒ&
Đánh "-.c s1 trang trong v@n ,ản và ,i=t cách SN! v@n ,ản tr-5c Fhi in
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' =Pnh 10ng $i;. 1&nh \:ch
B_ hai 4oại: 4i#t FC Aạng s1 thV tự và
4i#t FC Aạng FY hi#&
Bách thực hi#n
CFch 1" Bhọn uor!at•n&44Nt anA
N&!,Nring...
N=& "inh Aạng Fiể& FY hi#& chọn
n&44Nt.
N=& "inh Aạng Fiể& s1 thV tự chọn
N&!,Nring
[P: Ngoài nh(ng Fiể& "inh Aạng v@n
,ản !à chsng ta "a "-.c học thì ŠorA
cn c&ng cop cho chsng ta !2t s1 Fiể&
"inh Aạng v@n ,ản Fhác.
[P: %rình chi=& hai 4oại "inh Aạng "a
"-.c ch&{n ,i s•n.
*S e&an sát và nh'n S€t
*S ghi ,ài
88
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
CFch 2" Bhọn nst 4#nh trCn thanh
cKng c3 "inh Aạng
B:u I" P5i cách thV nhot chsng ta c_
thể "inh Aạng 4ại Fiể& FY tự, Fiể& s1
<' Ngft t5&ng 4! ):nh \] t5&ng
a. HgZt t&ang
 Đặt con trf t vi trí !&1n ng+t
trang
 MnsNrt•nrNaF... rji chọn ?agN
nrNaF••/ LBtr4 v kntNrO
$. ĐFnh s* t&ang
Bách thực hi#n
 MnsNrt• ?agN N&!,Nrs...h2p
thoại ?agN N&!,Nrs S&ot hi#n
 Bhọn vi trí s1 trang: ?osition
 B@n 4W: q4ign!Nnt
 Đánh s1 trang "E& tiCn: Sho}....
 Sa& "_ •/
A' In 4an YEn
a. nOm t&:ớc Jhi in
B_ h cách:
7ách :. ui4N•?rint ?rNviN}
7ách <. Nst 4#nh ?rint ?rNviN} trCn
thanh cKng c3 ch&{n Lc_ ,iể& t-.ng
Fính 4spO.
7ách \. %] h.p phí! Btr4 v u:
$. vn .Wn $^n
B_ h cách "ể in v@n ,ản
[P: thực hi#n các thao tác trCn !áy
tính.
*S e&an sát
[P: %hực hi#n thao tác
*S e&an sát và ghi ,ài
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n các thao tác trCn !áy
tính.
*S e&an sát
[P: P5i !2t v@n ,ản c_ nhiW& trang "ể
ti#n thNo A‡i ta c_ thể "ánh s1 trang cho
v@n ,ản.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n thao tác "ánh s1 trang
và gi5i thi#& thC! cho *S cách "ánh s1
trang ,+t "E& tR !2t s1 ,ot FI.
*S e&an sát và ghi ,ài.
[P: %r-5c Fhi in !2t v@n ,ản ta cEn
SN! v@n ,ản "_ "a "-.c trình ,ày h.p
4Y ch-a, c@n 4W "a "-.c ch-a,....ta c_ thể
SN! v@n ,ản tr-5c Fhi in ,•ng cách sa&.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n thao tác trCn !áy tính
và gi5i thi#& thC! cho *S các Fiể&
SN!: tX 4# th& nhf, s1 trang trCn !àn
hình
699
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
7ách :. ui4N•?rint
7ách <. Nst 4#nh ?rint trCn thanh cKng
c3 ch&{n L,iể& t-.ng !áy inO.
7ách \. %] h.p phí! Btr4 v ?
%a c_ thể chọn !áy in trong !3c
?rintNr, chọn các trang "ể in, s1 ,ản
in...
B:u I" N=& chọn nst 4#nh ?rint trCn
thanh cKng c3 ch&{n thì !áy in sy in
thNo nh(ng !ặc "inh "a c_ s•n.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n thao tác trCn !áy tính
*S e&an sát
(. C)ng c* ?n ?'
Zà! 4ại các thao tác trCn !áy tính "ể *S e&an sát.
*S vW nhà "ọc tr-5c ,ài 67: Bác cKng c3 tr. gisp soạn thảo.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
696
Tiết Ru: CÁC CGNH C„ Ts• HIžN St–N THẢt
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
ni=t các thao tác tì! Fi=!, thay th= và "inh ngh0a g‡ t+t.
2. 2V nWng
%hực hi#n "-.c tì! Fi=!, thay th= và "inh ngh0a g‡ t+t.
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi.
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học.
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay cho ,i=t các thao tác chính cEn phải thực hi#n "ể "inh Aạng v@n ,ản
Fiể& Aanh sách và "ánh s1 trangc
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' T8" $iế" 4! th&, thế
a. 5Mm Ji9m
Để thực hi#n tì! Fi=! !2t tR hoặc
!2t c3! tR ta c_ thể 4à! cách sa&:
 kAit•uinA LBtr4 v uO
 [‡ tR Lc3! tRO cEn tì! vào K
uinA Šhat
 Nhon nst uinA NNSt
%R tì! "-.c sy hiển thi A-5i Aạng ,i
,Ki "Nn
[P: Ngoài vi#c h… tr. g‡ và trình ,ày
v@n ,ản, ŠorA cn c&ng cop cho chsng
ta các cKng c3 tr. gisp 4à! t@ng hi#& e&ả
cKng vi#c. Bhsng ta sy tì! hiể& !2t s1
chVc n@ng nh- v'y
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n thao tác tì! Fi=! !2t tR
hoặc !2t c3! tR trong !2t v@n ,ản "a
ch&{n ,i tr-5c
*S e&an sát
[P: N_i thC! vW chVc n@ng tì! Fi=!
nTng cao
69:
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
$. 5haC th9
Bách thực hi#n
 kAit• ‚Np4acN... LBtr4 v *O
 [‡ tR Lc3! tRO cEn tì! vào K
uinA Šhat
 [‡ tR Lc3! tRO !5i vào K
‚Np4acN }ith
 no! vào ‚Np4acN hoặc ‚Np4acN
a44 "ể thay th= toàn ,2
<' H˜ tft 4! \@& ši
Bách thực hi#n
 %oo4•q&toBorrNct •ptions... "ể
!t h2p thoại q&toBorrNct
 %ích vào K Fiể! ‚Np4acN tNSt as
yo& typN "ể g‡ t+t
 [‡ tR vi=t t+t vào K ‚Np4acN
 [‡ tR "Ey "ủ vào K Šith
 Nháy vào nst qAA
 Để S_a !3c FhKng cn s$ A3ng
"=n thì chọn !3c cEn S_a và
nháy vào nst AN4NtN
U'u M. kord đ'Vc vi+t tr'Gc h+t là để
soTn thFo ven KFn KQng ti+ng lnh do
đó đW có shn một s4 tin ích khi soTn
thFo ven KFn KQng ti+ng lnh mà
kh&ng phb hVp vGi soTn thFo KQng
ti+ng >it nh'. fiểm tra lJi chính tF$
ngE pháp ti+ng lnh$ tra t9 đ^ng
nghmaIIII
Pm: N=& chọn cho ph€p "inh ngh0a
g‡ t+t ta sy gặp tr-Hng h.p nh- sa&:
ĐạM, aM,...
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n thao tác thay th= !2t tR
Lc3! tRO nào "_ trong v@n ,ản c_ s•n
*S e&an sát
[P: N_i thC! sự Fhác ,i#t Fhi Alng
‚Np4acN và ‚Np4acN a44 và cách nhảy "=n
!2t trang ,ot FI trong v@n ,ản.
[P: /hi soạn thảo v@n ,ản c_ nh(ng tR
hay c3! tR ta phải 4ặp 4ại nhiW& 4En "ể
4à! t@ng hi#& e&ả 4à! vi#c thì ŠorA
c&ng cop cho chsng ta !2t cKng c3 gisp
"inh ngh0a g‡ t+t và tự "2ng s$a 4…i.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n các thao tác "inh ngh0a
g‡ t+t
*S e&an sát
*S ghi ,ài
69h
+. C)ng c* ?n ?'
Bho *S nh+c 4ại các thao tác cEn thi=t "ể thực hi#n tì! Fi=! hoặc thay th= !2t
tR Lc3! tRO. Đinh ngh0a g‡ t+t !2t s1 c3! tR th-Hng gặp trong các v@n ,ản ch&{n.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

69D
Tiết Rw: BII TcN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bủng c1 4ại !2t s1 Fi=n thVc vW: "inh Aạng Fiể& Aanh sách, "ánh s1 trang, SN!
v@n ,ản tr-5c Fhi in, tì! Fi=!, thay th=, g‡ t+t và s$a 4…i
2. 2V nWng
%hực hi#n "-.c !2t s1 thao tác "Un giản thNo !ƒ&.
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung $ài t/p
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' =Pnh 10ng $i;. 1&nh \:ch
<' =:nh \] t5&ng
A' In 4an YEn
R' T8" $iế" 4! th&, thế
[P: [ọi *S nh+c 4ại !2t s1 thao tác cU
,ản "ể "inh Aạng v@n ,ản Fiể& Aanh
sách.
*S "Vng tại ch… trả 4Hi cT& hfi
[P: Bác thao tác cEn phải thực hi#n "ể
"ánh s1 trang cho !2t v@n ,ản c_ nhiW&
trangc
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: B_ !oy cách "ể SN! !2t v@n ,ản
tr-5c Fhi inc
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: Bác thao tác cEn phải thực hi#n "ể
thực hi#n vi#c tì! Fi=! hoặc thay th=
!2t tR Lc3! tROc
*S trả 4Hi cT& hfi
69;
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
V' H˜ tft 4! \@& ši
`' B!i tB9 4Bn 1(ng
6. `2t v@n ,ản c_ nhiW& trang "-.c
chia cho : ng-Hi soạn thảo. Ng-Hi thV
nhot soạn tR trang 6 "=n trang ;9.
Ng-Hi thV : soạn tR trang ;6 "=n h=t.
Zà! cách nào "ể ng-Hi thV : c_ thể
"ánh s1 trang tR ;6c
:. Zà! th= nào "ể c_ thể "inh Aạng
"oạn v@n ,ản sa& thNo !ƒ&c
♦ P™
♦ %3c ng(
♦ Ba Aao
♦ mTn ca
♦ Đjng Aao
h. ?hát hi#n 4…i và s$a sai trong "oạn
v@n sa&:
D. *ay "inh ngh0a g‡ t+t c3! tR sa&:
%r-Hng %*?% Zạc %hủy B ,•ng tR g‡
t+t 4à 4t
[P: các thao tác cEn thi=t "ể thực hi#n
vi#c "inh ngh0a g‡ t+tc
*S "Vng tại ch… trả 4Hi cT& hfi
[P: [ọi các *S Fhác nh'n S€t
[P: %]ng F=t các nh'n S€t và thực hi#n
vi#c "ánh s1 trang ,+t "E& tR !2t s1 ,ot
FI.
*S "Vng tại ch… "ể trả 4Hi cT& hfi
[P: [ọi các *S Fhác nh'n S€t.
[P: t]ng F=t và thực hi#n thao tác cEn
thi=t.
[P: %rình chi=& "oạn v@n ,ản c_ s•n
"a ,i !2t s1 4…i vW e&y -5c v@n ,ản.
[P: “C& cE& *S 4à! cách nào "ể s$a
nh(ng 4…i "_ !2t cách nhanh nhot
*S trả 4Hi
[P: Nh'n S€t và thực hi#n thao tác s$a
ch(a s$ A3ng cKng c3 tì! Fi=! và thay
th=
*S nC& các thao tác cEn thi=t
[P: Nh'n S€t và thực hi#n thao tác
MP. ‚st Finh nghi#!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
69g
Tiết V_: B!i tB9 4! th7c h!nh u
SŸ J„NH MỘT SỐ CGNH C„ Ts• HIžN St–N THẢt
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bủng c1 4ại các Fi=n thVc vW: "inh Aạng Aanh sách 4i#t FC Aạng FY hi#& và s1
thV tự, "ánh s1 trang và s$ A3ng !2t s1 cKng c3 tr. gisp soạn thảo.
2. 2V nWng
Đinh Aạng "-.c Aanh sách 4i#t FC Aạng FY hi#& và s1 thV tự thNo !ƒ&.
Đánh "-.c s1 trang v@n ,ản thNo yC& cE&
n-5c "E& ,i=t s$ A3ng !2t s1 cKng c3 tr. gisp soạn thảo "ể 4à! t@ng hi#& e&ả
cKng vi#c
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung th8c hành
[P: “C& cE& *S !t t#p v@n ,ản hK! tr-5c "a g‡. Sa& "_ thay tCn riCng trong
"Un Sin nh'p học ,•ng tCn của !ình Ls$ A3ng cKng c3 tì! Fi=! và thay th=O.
*S thực hi#n thao tác
[P: |&an sát và gisp "˜ nh(ng *S cn 4sng tsng. /hi 89’ *S "a hoàn thành
vi#c thay th= này thì yC& cE& *S s$ A3ng cKng c3 tì! Fi=! và thay th= "ể s$a nh(ng
4…i vi phạ! e&y -5c soạn thảo v@n ,ản.
*S: %hực hi#n thao tác
[P: Bho *S g‡ và trình ,ày thNo !ƒ& S[/ trang 6::
*S: thực hi#n thao tác
(. C)ng c*
%hực hi#n 4ại cho *S e&an sát !2t s1 thao tác cU ,ản của tì! Fi=! và thay th=,
"inh Aạng Fiể& Aanh sách.
Tiết V1: B!i tB9 4! th7c h!nh u
69<
SŸ J„NH MỘT SỐ CGNH C„ Ts• HIžN St–N THẢt
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bủng c1 4ại các Fi=n thVc vW: "inh Aạng Aanh sách 4i#t FC Aạng FY hi#& và s1
thV tự, "ánh s1 trang và s$ A3ng !2t s1 cKng c3 tr. gisp soạn thảo.
2. 2V nWng
Đinh Aạng "-.c Aanh sách 4i#t FC Aạng FY hi#& và s1 thV tự thNo !ƒ&.
Đánh "-.c s1 trang v@n ,ản thNo yC& cE&
n-5c "E& ,i=t s$ A3ng !2t s1 cKng c3 tr. gisp soạn thảo "ể 4à! t@ng hi#& e&ả
cKng vi#c
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung th8c hành
[P: “C& cE& *S thực hi#n "ánh s1 trang cho v@n ,ản của !ình soạn thảo v5i
4En 6 s1 trang ,+t "E& tR 6 và 4En : ,+t "E& tR !2t s1 ,ot FI nào "_
*S: %hực hi#n thao tác cEn thi=t
[P: |&an sát *S thực hi#n và chX Aƒn cho nh(ng *S cn 4sng tsng. Sa& Fhi
89’ "a hoàn thành thì yC& cE& *S s$ A3ng cKng c3 "inh ngh0a và g‡ t+t "ể hoàn
thành nhanh nhot "oạn v@n ,ản trong S[/ trang 6:h
*S: %hực hi#n các thao tác cEn thi=t
(. C)ng c* ?n ?'
*S vW nhà "ọc tr-5c ,ài 68: %ạo và 4à! vi#c v5i ,ảng
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
697
Tiết V<: KI|M TsA THdC HINH Z1 tiết[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. c3& Y!i
1. 2i9n thức
/iể! tra Fhả n@ng n+! ,+t Fi=n thVc của *S
2. 2V nWng
Bác thao tác cU ,ản "ể soạn thảo !2t v@n ,ản "Un giản
(. 5hFi đG R t: t:[ng
B_ Y thVc tự giác 4à! ,ài
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" nài Fiể! tra, !áy tinh, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" /i=n thVc
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung Ji3m t&a

698
Tiết VA: T–t DI LIM DIỆC DjI BẢNH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
ni=t các thao tác: tạo ,ảng, ch™n, S_a, tách, g2p các K, hàng và c2t
ni=t soạn thảo và "inh Aạng ,ảng
2. 2V nWng
%hực hi#n "-.c tạo ,ảng, các thao tác 4iCn e&an "=n ,ảng, soạn thảo v@n ,ản
trong ,ản
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tinh thEn FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' T0% YEng
&' T0% YEng
B_ : cách tạo ,ảng:
Bách 6: %a,4N•MnsNrt• %a,4N h2p thoại
MnsNrt ta,4N S&ot hi#n Lhình <6aO.
Nh'p s1 c2t vào K N."Yr5 %“
c%."n\ và s1 hàng vào K N."Yr5
%“ s%ˆ\
Bách :: Nháy vào nst MnsNrt ta,4N trCn
[P: %rong soạn thảo v@n ,ản "Ki Fhi ta
phải 4à! vi#c v5i v@n ,ản "-.c t] chVc
A-5i Aạng ,ảng nh-: manh sách, th1ng
FC... hay "Un giản hUn cái chsng ta
th-Hng gặp 4à thHi Fh_a ,iể&. P'y 4à!
th= nào "ể c_ thể soạn thảo "-.c v@n ,ản
c_ Fiể& ,ảngc
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n cả hai thao tác tạo ,ảng
trCn !áy tính
*S: e&an sát
669
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
thanh cKng c3 ch&{n rji gi( ch&2t
phải và F€o S&1ng A-5i "=n Fhi "-.c
s1 hàng và c2t !ong !&1n.
$. Chọn cFc thành phần c)a $^ng
B_ : cách "ể chọn các thành phEn của
,ảng.
CFch 1" %a,4N•SN4Nct rji sa& "_ chọn
các thành phEn BN44, ‚o}, Bo4&!n
hay ta,4N
CFch 2" mlng ch&2t chọn trực ti=p:
Bhọn K: nháy ch&2t tại cạnh trái của
n_.
Bhọn hàng: nháy ch&2t ,Cn trái hàng
"_.
Bhọn c2t: Nháy ch&2t trái t phEn "E&
c2t.
Bhọn ,ảng: Đặt ch&2t t g_c trCn ,Cn
trái của ,ảng và nháy ch&2t
c. 5haC đổi J!ch th:ớc c)a cGt haC
hàng
B_ h cách:
C:ch 1: Đ-a trf ch&2t vào ,iCn của
hàng Lc2tO Fhi trf ch&2t thành hình
!Qi tCn : chiW& thì F€o và thả ch&2t
"ể "-.c Fích th-5c !ong !&1n.
C:ch <: mlng ch&2t "ể F€o thả các
nst trCn th-5c ngang hoặc Aọc
<' C:c th&% t:c 4hi YEng
a. Chwn thêm hoc =fa 6E hàng .à
cGt
Bách thực hi#n:
 Bhọn K, hàng, c2t cEn S_a hoặc
[P: `&1n thao tác v5i thành phEn nào
"_ trong ,ảng thì tr-5c h=t ta phải chọn
thành phEn "_
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hao tác chọn các thành phEn của
,ảng ,•ng cả hai cách.
*S: |&an sát
[P: k! c_ nh'n S€t vW Fích th-5c của
các c2t trong hình <9 S[/c
*S: e&an sát hình vy và nh'n S€t
[P: %h= "ể thay "]i Fích th-5c của hàng
hoặc c2t ta c_ nh(ng cách nàoc
*S: NghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n cả hai thao tác thay "]i
Fích th-5c của hàng Lc2tO.
*S: e&an sát
[P: B_ thể gi5i thi#& thC! cách thV h:
%a,4N•%a,4N ?ropNrtiNs.
[P: Để phl h.p v5i yC& cE& của tRng
,ảng c3 thể ng-Hi ta c_ thể thC! hoặc
S_a K, hàng, c2t.
666
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
n•! ,Cn cạnh "1i t-.ng cEn
ch™n
 mlng 4#nh %a,4N• mN4NtN
LMnsNrtO sa& "_ chọn 4#nh t-Ung
Vng cho K, hàng hay c2t
$. 5Fch mGt 6 thành nhi<u 6
Bách thực hi#n:
 Bhọn K !&1n tách
 %a,4N•Sp4it BN44... hoặc nst
4#nh Sp4it BN44 trCn thanh cKng
c3 %a,4N anA norANrs
 Nh'p s1 hàng, c2t t-Ung Vng
c. TGp nhi<u 6 thành 1 6
Bách thực hi#n:
 Bhọn các K !&1n g2p
 %a,4N•!argN cN44s hoặc nst
4#nh !NrgN cN44 trCn thanh cKng
c3 %a,4N anA norANrs
?. Định ?@ng .Wn $^n t&ong 6
Bách thực hi#n:
 Bhọn K !&1n "inh Aạng
 Nháy ch&2t phải chọn BN44
q4ign!Nnt hoặc chọn nst 4#nh
BN44 q4ign!Nnt trCn thanh cKng
c3 %a,4N anA norANrs
 Sa& "_ chọn Fiể& "inh Aạng
!ong !&1n
*S: nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n thao tác thC! hoặc S_a:
K, hàng, c2t
*S: |&an sát
*S: NghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n thao tác tách 6 K thành
nhiW& K và g2p nhiW& K thành 6 K.
*S: |&an sát
*S: nghN giảng và ghi ,ài
[P: %hực hi#n thao tác "inh Aạng v@n
,ản trong K
*S: |&an sát
(. C)ng c* ?n ?'
*S nh+c 4ại cách tạo ,ảng
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
66:
Tiết VR: BII TcN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bủng c1 Fi=n thVc vW tạo và 4à! vi#c v5i ,ảng
2. 2V nWng
ni=t các thao tác cU ,ản "ể 4à! vi#c v5i ,ảng
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=&
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung $ài t/p
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' C:ch t0% YEng
B_ : cách tạo ,ảng
<' C:c th&% t:c 4hi YEng
a. Chọn thành phần c)a $^ng
$. 5haC đổi J!ch th:ớc c)a hàngE cGt
c. ChwnE =fa 6E hàng cGt
?. 5FchE gGp 6
O. Định ?@ng .Wn $^n t&ong $^ng
[P: “C& cE& *S nh+c 4ại cách tạo ,ảng
*S: ĐVng tại ch… trình ,ày cách tạo
,ảng.
[P: “C& cE& *S nh+c 4ại cách chọn các
thành phEn của ,ảng
*S: %rả 4Hi
[P: “C& cE& *S nh+c 4ại cách chọn các
thành phEn của ,ảng
*S: %rả 4Hi
[P: “C& cE& *S nh+c 4ại cách chọn các
thành phEn của ,ảng
*S: %rả 4Hi
[P: “C& cE& *S nh+c 4ại cách chọn các
thành phEn của ,ảng
*S: %rả 4Hi
[P: “C& cE& *S nh+c 4ại cách chọn các
66h
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
A' DBn 1(ng
*S e&an sát hình <9 S[/ trang 6:D
sa& "_ cho ,i=t các thao tác cEn thi=t
"ể tạo "-.c 5h;i Jhfa $i3u nh- !ƒ&
%rả 4Hi
ĐE& tiCn tạo !2t ,ảng c_ < c2t và g
hàng
Sa& "_ g‡ các thKng tin chi ti=t vào
các K t-Ung Vng.
Bhọn c2t thV nhot và hàng thV nhot
sa& "_ "inh Aạng Fiể& ch( "'!, in
nghiCng và c@n 4W gi(a
Bác K cn 4ại "inh Aạng v@n ,ản v5i
Fiể& 4à c@n 4W gi(a
thành phEn của ,ảng
*S: %rả 4Hi
*S e&an sát, s&y ngh0 và trả 4Hi
[P: Nh'n S€t và s$a ch(a.
*S ghi nh5 các thao tác
(. C)ng c* ?n ?'
†N! tr-5c ,ài t'p và thực hành 8 S[/ trang 6:<
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

66D
Tiết VV: B!i tB9 4! th7c h!nh w
BII TcN DI THdC HINH TNH H•N
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
%hực hành 4à! vi#c v5i ,ảng
P'n A3ng t]ng h.p các FJ n@ng "a học trong soạn thảo.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung th8c hành
[P: “C& cE& *S tạo !2t thHi Fh_a ,iể& cho chính !ình thNo !ƒ& trong S[/
trang 6:<
*S: %hực hi#n thao tác cEn thi=t
[P: |&an sát và gisp "˜ nh(ng *S cn 4sng tsng
[P: |&an sát Fhoảng 89’ *S "a thực hi#n Song tạo thHi Fh_a ,iể& thì yC&
cE& *S trình ,ày ,ảng thNo !ƒ& &A S[/ trang 6:<
*S: %hực hi#n thao tác cEn thi=t
[P: |&an sát và gisp "˜ *S
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
66;
Tiết V`: B!i tB9 4! th7c h!nh w Ztiế9[
BII TcN DI THdC HINH TNH H•N
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
%hực hành 4à! vi#c v5i ,ảng
P'n A3ng t]ng h.p các FJ n@ng "a học trong soạn thảo.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung th8c hành
[P: “C& cE& *S soạn thảo và trình ,ày v@n ,ản thNo !ƒ& trong S[/ trang
6:7
*S: %hực hi#n các thao tác cEn thi=t
[P: |&an sát và gisp "˜ *S
[P: N=& *S "a soạn thảo và trình ,ày t-Ung "1i t1t thNo !ƒ& !à cn nhiW&
thHi gian thì c_ thể gi5i thi#& thC! cho *S cách tạo ch( 45n "E& Ang, tạo ch( ngh#
th&'t.
*S: |&an sát, ghi ,ài và thực hi#n thao tác
(. C)ng c* ?n ?'
*S vW nhà ch&{n ,i tr-5c ,ài :9 `ạng !áy tính
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

66g
CHŽƠNH ID
M–NH MÁl TmNH DI INTŒsNŒT
Tiết Vg: M–NH MÁl TmNH
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
 ni=t nh& cE& của !ạng !áy tính trong 40nh vực tr&yWn thKng.
 ni=t Fhái ni#! !ạng !áy tính.
 ni=t !2t s1 4oại !ạng !áy tính.
2. 2V nWng
 B_ thể phTn ,i#t "-.c các !ạng !áy tính
 ni=t "-.c !2t s1 thi=t ,i cEn thi=t "ể c_ !2t !ạng !áy tính
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' M0ng ":, t*nh ! g8•
N1i !ạng !áy tính nh•!:
> Sao ch€p, tr&yWn A( 4i#&
> Bhia s• tài ng&yCn: ?hEn cVng, phEn
!W!, A( 4i#&
[P: `áy tính ra "Hi và ngày càng 4à!
"-.c nhiW& vi#c hUn. mo "_ nh& cE&
vW trao "]i và S$ 4Y thKng tin t@ng AEn.
Pì v'y vi#c F=t n1i !ạng 4à !2t tot
y=&. P'y !ạng !áy tính 4à gìc
[P: %hNo các N! vi#c n1i !ạng !áy
tính nh•! !3c "ích gìc
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: Nh'n S€t và s$a ch(a
*S nghN giảng và ghi ,ài
66<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
`ạng !áy tính ,ao gj! ,a thành
phEn:
> Bác !áy tính
> Bác thi=t ,i !ạng "ả! ,ảo F=t n1i
các !áy tính v5i nha&.
> ?hEn !W! cho ph€p thực hi#n vi#c
giao ti=p gi(a các !áy tính.
<' Nhương ti?n 4! gi&% th…c t5.,in
thOng c3& "0ng ":, t*nh
a. Qh:Lng tiDn t&uC<n th6ng d0O?iae
B_ hai hình thVc F=t n1i:
> B_ ATy
> /hKng ATy
x Kết n]i cT 1W,
S$ A3ng h 4oại cáp cU ,ản: Báp "jng
tr3c, cáp So+n "Ki và cáp e&ang.
 Bách ,1 trí các !áy tính trong
!ạng:
> /iể& "-Hng thžng
> /iể& vng
> /iể& hình sao
 Bác thi=t ,i cEn thi=t
2 H.Y: 4à thi=t ,i F=t n1i Alng trong
!ạng ZqN, c_ chVc n@ng sao ch€p tín
hi#& "=n tR c]ng ra tot cả các c]ng cn
4ại.
> B5i1gr: /hác v5i *&, t ch… FhKng
tr&yWn tín hi#& tR !2t c]ng vào "=n tot
[P: N_i !2t cách "Un giản, !2t s1
!áy tính "-.c F=t n1i v5i nha& và c_
thể trao "]i thKng tin cho nha& gọi 4à
!ạng !áy tính.
[P: P'y !ạng !áy tính ,ao gj!
nh(ng thành phEn nàoc
*S trả 4Hi
[P: nTy giH chsng ta sy "i tì! hiể&
hai thành phEn cn 4ại "ể tạo nCn
!ạng !áy tính.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %rong h 4oại cáp trCn thì cáp
e&ang c_ t1c "2, thKng 4-.ng cao nhot
nh-ng c_ giá thành cao.
[P: %rình chi=& cách ,1 trí của ,a
Fiể& trCn.
[P: %ly thNo nh'n thVc của *S c_ thể
n_i thC! vW -&, nh-.c "iể! của h
cách n1i trCn.
*S nghN giảng và ghi ,ài
667
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
cả các c]ng ra !à Sác "inh "ia chX
"ích và ch&yển tín hi#& "=n c]ng ra
A&y nhot Aƒn vW "ích.
> Sˆitch: 4à !2t nriAgN nhiW& c]ng
hi#& s&ot cao. nriAgN chX c_ tR : "=n D
c]ng cn S}itch c_ nhiW& c]ng.
> s%.tr5: 4à thi=t ,i "inh h-5ng t&y=n
"-Hng "i của các g_i tin tR !áy tính
g$i "=n !áy nh'n. /hi !2t g_i tin "=n
"E& vào của !2t ‚o&tNr, n_ phải e&y=t
"inh g$i g_i tin "_ "=n "E& ra thích
h.p nào.
x Kết n]i $hOng 1W,
> Điể! tr&y c'p FhKng ATy Šq?
LŠirN4Nss qccNss ?ointO: 4à thi=t ,i c_
chVc n@ng F=t n1i v5i !áy tính trong
!ạng, F=t n1i !ạng FhKng ATy v5i
!ạng c_ ATy.
> `…i !áy tính tha! gia !ạng FhKng
ATy "W& phải c_ vX !ạng FhKng ATy
LcarA !ạng FhKng ATy Ÿ ŠirN4Nss
NNt}orF BarAO.
Y' Hi&% th…c
/N: S[/ trang 6h<
*i#n nay giao thVc Alng ph] ,i=n 4à
%B?~M? L%rans!ission Bontro4
?rotoco4~MntNrnNt ?rotoco4O
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: B_ thể n_i thC! vW -& và nh-.c
"iể! của hai 4oại F=t n1i: c_ ATy và
FhKng ATy.
[P: Để các !áy tính trong !ạng giao
ti=p "-.c v5i nha& chsng ta phải s$
A3ng clng !2t giao thVc nh- !2t
ngKn ng( giao ti=p ch&ng của !ạng.
(. C)ng c* ?n ?'
*S nh+c 4ại Fhái ni#! !ạng !áy tính, các thành phEn cU ,ản "ả! ,ảo F=t n1i
gi(a các !áy tính.
Đọc tr-5c phEn h và D S[/ trang 6h<, 6h8
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
668
Tiết Vu: M–NH MÁl TmNH Ztiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
 ni=t nh& cE& của !ạng !áy tính trong 40nh vực tr&yWn thKng.
 ni=t Fhái ni#! !ạng !áy tính.
 ni=t !2t s1 4oại !ạng !áy tính.
2. 2V nWng
 B_ thể phTn ,i#t "-.c các !ạng !áy tính
 ni=t "-.c !2t s1 thi=t ,i cEn thi=t "ể c_ !2t !ạng !áy tính
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, c_ tính FG 4&'t cao
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. 2i3m t&a $ài c4
k! hay cho ,i=t !ạng !áy tính 4à gì và "ể c_ "-.c !2t !ạng !áy tính thì cEn
nh(ng gìc
%ại sao 4ại cEn phải c_ giao thVc tr&yWn thKngc
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
A' NhWn %0i "0ng ":, t*nh
ZqN, `qN, ŠqN, [qN
ZqN LZoca4 qrNa NNt}orFO: `ạng c3
,2, F=t n1i các !áy tính trong Fh& vực
c_ ,án Fính h^p th-Hng 4à trong !2t
ta nhà, cKng ty, tr-Hng học...
`qN L`Ntropo4itan qrNa NNt}orFO:
/=t n1i các !áy tính trong phạ! vi
!2t thành ph1 F=t n1i thKng e&a
"-Hng tr&yWn thKng
[P: Ng-Hi ta phTn 4oại !ạng !áy tính
Aựa vào phạ! vi "ia 4Y.
*S nghN giảng và ghi ,ài
6:9
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
ŠqN LŠiAN qrNa NNt}orFO: `ạng
Ai#n r2ng F=t n1i các !áy tính trong
!2t e&1c gia hay Fh& vực
[qN L[4o,a4 qrNa NNt}orFO: /=t n1i
các ŠqN v5i nha&
R' C:c "O h8nh "0ng
&' MO h8nh ng&ng h!ng ZNrr5 2 t% 2
Nrr5[
trong !K hình tot cả các !áy "W& ,ình
"žng nh- nha&. Bác !áy "W& c_ thể s$
A3ng tài ng&yCn của !áy Fhác và
ng-.c 4ại.
$. 06 hMnh JhFch ch) dC7iOnt R
SO&.O&e
`áy chủ 4à !áy tính "ả! ,ảo vi#c
ph3c v3 các !áy Fhác ,•ng cách "iW&
Fhiển vi#c phTn ,] các tài ng&yCn v5i
!3c "ích s$ A3ng các tài ng&yCn Ao
!áy chủ c&ng cop.
[P: †€t thNo chVc n@ng của các !áy
tính trong !ạng, c_ thể phTn !ạng
thành : !K hình
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: %rong !K hình Fhách > chủ thì
!áy chủ 4à !áy c_ co& hình !ạnh, 4-&
tr( "-.c 4-.ng thKng tin 45n
+. C)ng c* ?n ?'
/i=n thVc trọng tT!: N+! "-.c hai 4oại !ạng: ZqN và ŠqN, các !K hình
!ạng
*S vW nhà ch&{n ,i tr-5c ,ài :6: `ạng thKng tin toàn cE& MntNrnNt
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

6:6
Tiết Vw: M–NH THGNH TIN TtIN C‚M INTŒsNŒT
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
ni=t Fhái ni#! và 4.i ích !ạng thKng tin toàn cE& MntNrnNt.
ni=t các ph-Ung thVc F=t n1i thKng A3ng v5i MntNrnNt.
ni=t sU 4-.c cách F=t n1i các !ạng trong MntNrnNt.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, %ài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. 2i3m t&a $ài c4
`ạng !áy tính 4à gìc Ng-Hi ta Aựa vào "T& "ể phTn 4oại !ạng !áy tínhc
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' Intr5nrt ! g8•
fhái nim. S[/ trang 6D6
> MntNrnNt 4à !ạng !áy tính 45n nhot
toàn cE&, nhiW& ng-Hi s$ A3ng nhot
nh-ng FhKng c_ ai 4à chủ st h(& của n_.
MntNrnNt "-.c tài tr. ,ti các chính phủ,
các cU e&an Fhoa học và "ào tạo, Aoanh
nghi#p và hàng tri#& ng-Hi trCn th= gi5i.
MntNrnNt c&ng cop ng&jn tài ng&yCn
thKng tin hE& nh- vK t'n, gisp học t'p,
v&i chUi, giải trí MntNrnNt "ả! ,ảo
ph-Ung thVc giao ti=p hoàn toàn !5i
gi(a con ng-Hi v5i con ng-Hi. P'y
MntNrnNt 4à gìc
[P: k! hay Fể tCn nh(ng Vng A3ng
của MntNrnNt !à N! ,i=tc
*S: s&y ngh0 và trả 4Hi cT& hfi.
[P: MntNrnNt c_ th&2c e&yWn st h(& của
riCng ai FhKngc
*S: trả 4Hi cT& hfi
*S ghi ,ài
6::
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
> P5i sự phát triển của cKng ngh#,
MntNrnNt phát triển FhKng ngRng cả vW s1
4-.ng và chot 4-.ng.
<' Kết n]i Intr5nrt Y¡ng c:ch n!%•
a. Sr ?1ng mo?Om >ua đ:;ng điDn
tho@i
Để F=t n1i MntNrnNt s$ A3ng !oAN! e&a
"-Hng ATy "i#n thoại:
- `áy tính cEn "-.c cài "ặt
!oAN! và F=t n1i e&a "-Hng
"i#n thoại.
- *.p "jng v5i nhà c&ng cop Aich
v3 MntNrnNt "ể "-.c cop e&yWn s$
A3ng và !'t Fh{&.
Bách F=t n1i này c_ nh-.c "iể! 4à t1c
"2 t1i "a "-Hng tr&yWn A( 4i#& FhKng
cao, chi phí "+t.
[P: Ng&K¡ n gK¢ c "T¡ & tiCn c&£ a MntNrnNt 4a¡
hC¤ thK¢ ng !a¢y ti¢ nh c&a£ nK¤ |&K¢ c ?ho¡ng
`y¥, go¤ i 4a¡ !a¤ng q‚?qNk% LqAvancNA
‚NsNarch ?ro‰Ncts qgNncyO, !K¤ t !a¤ ng
thi¢ nghiC¤! "-U¤c thiC¢ t FC¢ t-¡ n@! 68g8
"C£ ta¤ o "iC¡ & FiC¤n th&T¤n 4U¤i cho viC¤c hU¤ p
ta¢c Fhoa ho¤ c trong ca¢c cKng tri¡ nh
nghiCn c-¢& e&K¢c pho¡ ng.
[P: MntNrnNt t Pi#t Na! tr-5c n@!
688< "ang t giai "oạn th$ nghi#!, chX
c_ !2t s1 cKng ty 45n của n-5c ngoài
c_ "-Hng th&C ,ao riCng.
[P: P'y 4à! th= nào "ể F=t n1i
MntNrnNtc
*ai cách ph] ,i=n F=t n1i !áy tính v5i
MntNrnNt 4à s$ A3ng !oAN! e&a "-Hng
"i#n thoại và s$ A3ng "-Hng tr&yWn
riCng.
[P: `oAN! 4a¡ Aanh t-¡ r&¢ t go¤ n c&£ a
!oA&4ator~AN!oA&4ator L"iC¡& ,iC¢n~gia£i
"iC¡ & ,iC¢ nO.
`oAN! trong LvntO&na7O
`oAN! ngoài Lk=tO&na7O
[P: `2t s1 nhà c&ng cop Aich v3:
vnn6:g9, vnn6:g7, vnn6:g8
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: Ng-Hi ta gọi cách F=t n1i này 4à
Ji& .9 Le&ay s1O
D. Bủng c1 Aặn A
*S nh+c 4ại Fhái ni#! MntNrnNt và cách F=t n1i s$ A3ng !oAN! e&a "-Hng ATy
"i#n thoại.
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6:h
.........................................................................................................................................
Tiết `_: M–NH THGNH TIN TtIN C‚M INTŒsNŒT Ztiế9[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
ni=t Fhái ni#! và 4.i ích !ạng thKng tin toàn cE& MntNrnNt.
ni=t các ph-Ung thVc F=t n1i thKng A3ng v5i MntNrnNt.
ni=t sU 4-.c cách F=t n1i các !ạng trong MntNrnNt.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, %ài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr.
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. 2i3m t&a $ài c4
MntNrnNt 4à gìc Zà! th= nào "ể c_ thể F=t n1i MntNrnNt s$ A3ng !oAN! e&a
"-Hng ATy "i#n thoạic /ể tCn !2t s1 nhà c&ng cop Aich v3c
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
<' Kết n]i Intr5nrt Y¡ng c:ch n!%•
a. Sr ?1ng mo?Om >ua đ:;ng điDn
tho@i
$. Sr ?1ng đ:;ng t&uC<n &iêng
dBOasO? 7inOe
Để s$ A3ng "-Hng tr&yWn riCng:
- Ng-Hi Alng th&C "-Hng tr&yWn
riCng.
- `2t !áy chủ F=t n1i v5i
"-Hng tr&yWn và chia s• cho
các !áy con.
ˆ& "iể! 45n nhot của cách F=t n1i
này 4à c_ t1c "2 cao.
c. 0Gt s* ph:Lng thức J9t n*i JhFc.
S$ A3ng "-Hng tr&yWn qmSZ
[P: Bhsng ta sy "i tì! hiể& ti=p các
cách F=t n1i MntNrnNt.
[P: Bách F=t n1i này th-Hng "-.c
các cU e&an, t] chVc, cKng ty, tr-Hng
học,... s$ A3ng.
*S nghN giảng và ghi ,ài
6:D
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Lqsy!!Ntric migita4 S&,scri,Nr
ZinNO "-Hng th&C ,ao ,ot "1i SVng.
*i#n nay "a c_ nhiW& nhà c&ng cop
Aich v3 F=t n1i MntNrnNt e&a "-Hng
tr&yWn hình cáp.
%rong cKng ngh# FhKng ATy, Ši>ui 4à
!2t ph-Ung thVc F=t n1i MntNrnNt
th&'n ti#n.
A' C:c "0ng t5%ng Intr5nrt gi&%
tiế9 4hi nh&. Y¡ng c:ch n!%•
> n2 giao thVc %B?~M? gj! nhiW&
giao thVc, trong "_ c_ hai giao thVc
cU ,ản: %B? và M?.
> %B?: [iao thVc "iW& Fhiển tr&yWn
tin. [iao thVc này c_ chVc n@ng phTn
chia thKng tin thành các g_i nhf,
ph3c hji thKng tin tR các g_i tin nh'n
"-.c và tr&yWn 4ại các g_i tin c_ 4…i.
> M?: [iao thVc t-Ung tác trong !ạng,
chi& trách nhi#! vW "ia chX và cho
ph€p g_i tin trCn "-Hng "=n "ích e&a
!2t s1 !áy.
> `…i !áy tính tha! gia vào !ạng
"W& phải c_ !2t "ia chX A&y nhot và
"-.c gọi 4à "ia chX M?. Để th&'n ti#n
thì ng-Hi ta ,iể& Aibn "ia chX M? A-5i
Aạng FY hi#& ng-Hi ta hay gọi 4à tCn
!iWn.
[P: *i#n nay F=t n1i MntNrnNt s$ A3ng
"-Hng tr&yWn qmSZ "ang phát triển
!ạnh Ao n_ c_ giá thành r• và t1c "2
tr&y c'p cao.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: Để các !áy tính c_ thể trao "]i
thKng tin "-.c v5i nha&, các !áy tính
trong MntNrnNt s$ A3ng ,2 giao thVc
tr&yWn thKng th1ng nhot %B?~M?.
[P: N2i A&ng g_i tin ,ao gj! các
thành phEn:
- Đia chX g$i, "ia chX nh'n.
- m( 4i#&, "2 Aài.
- %hKng tin Fiể! soát 4…i và các
thKng tin Fhác.
[P: Zà! th= nào g_i tin "=n "sng
!áy của ng-Hi nh'nc
*S: trả 4Hi cT& hfi.
[P: %Cn !iWn c_ nhiW& tr-Hng phTn
cách nha& ,ti Ao& cho!.
%rong tCn !iWn, tr-Hng c&1i clng ,Cn
phải th-Hng 4à tCn vi=t t+t của n-5c
hay t] chVc e&ản 4Y: ví A3 Pi#t Na! 4à
vn, %r&ng |&1c 4à cn
+. C)ng c* ?n ?'
*S nh+c 4ại các F=t n1i MntNrnNt s$ A3ng "-Hng tr&yWn riCng, qmSZ.
n2 giao thVc %B?~M?
6:;
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

6:g
Tiết `1: MỘT SỐ J›CH D„ CƠ BẢN CỦA INTŒsNŒT
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
 ni=t Fhái ni#! trang ŠN,, ŠN,sitN.
 ni=t chVc n@ng trình A&y#t ŠN,.
 ni=t các Aich v3: tì! Fi=! thKng tin, th- "i#n t$.
2. 2V nWng
 S$ A3ng "-.c trình A&y#t ŠN,.
 %hực hi#n "-.c tì! Fi=! thKng tin trCn MntNrnNt.
 %hực hi#n "-.c vi#c g$i và nh'n th- "i#n t$.
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, Y thVc, trách nhi#! của ,ản thTn Fhi tr&y c'p MntNrnNt.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. 2i3m t&a $ài c4
*i#n nay ng-Hi ta s$ A3ng cách F=t n1i MntNrnNt nào 4à nhiW& nhotc %ại saoc
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
1' T^ ch…c 4! t5., cB9 thOng tin
a. 5ổ chức th6ng tin
2 Si-. 4an YEn 4à v@n ,ản th-Hng "-.c
tạo ra ,•ng ngKn ng( *%`Z
L*ypNr%NSt `arF&p Zang&agNO tích
h.p nhiW& ph-Ung ti#n Fhác nh-: v@n
[P: k! hay Fể tCn !2t s1 Aich v3
của MntNrnNt !à N! "a s$ A3ngc
*S: %rả 4Hi cT& hfi
[P: %rong nh(ng Aich v3 trCn FhKng
thể FhKng Fể "=n Aich v3 tì! Fi=!
thKng tin và th- "i#n t$
[P: Bác thKng tin trCn MntNrnNt
th-Hng "-.c t] chVc A-5i Aạng siC&
v@n ,ản.
*S nghN giảng và ghi ,ài
6:<
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
,ản, hình ảnh, T! thanh, viANo và
4iCn F=t v5i các v@n ,ản Fhác.
> %rang }N, 4à !2t siC& v@n ,ản "a
"-.c gán "ia chX tr&y c'p.
> Để tì! Fi=! các trang }N, n_i riCng,
các tài ng&yCn trCn MntNrnNt n_i ch&ng
và "ả! ,ảo vi#c tr&y c'p "=n chsng,
ng-Hi ta s$ A3ng h# th1ng ŠŠŠ
LŠor4A ŠiAN ŠN,O.
> %rang }N, "ặt trCn !áy chủ tạo thành
}N,sitN th-Hng 4à t'p h.p các trang
}N, chVa thKng tin 4iCn e&an "=n !2t
"1i t-.ng, t] chVc
T5&ng ch3: trang }N, chVa các 4iCn
F=t trực ti=p hay gián ti=p "=n tot cả các
trang cn 4ại.
Đia chX trang chủ 4à "ia chX của
}N,sitN.
B_ : 4oại trang }N,: n0K tmnh và n0K
động.
$. 5&uC c/p t&ang xO$
T58nh 1.,?t ˆrY 4à ch-Ung trình gisp
ng-Hi Alng giao ti=p v5i h# th1ng
ŠŠŠ: A&y#t các trang }N,, t-Ung tác
v5i các !áy chủ trong h# th1ng ŠŠŠ
và các tài ng&yCn Fhác của MntNrnNt.
B_ nhiW& trình A&y#t }N, Fhác nha&:
MntNrnNt kSp4orNr, NNtcapN Navigator,
uirNuoS,
[P: P'y N! hiể& th= nào 4à trang
}N,c
*S trả 4Hi cT& hfi.
[P: *# th1ng ŠŠŠ "-.c co&
thành tR các trang }N, và "-.c STy
Aựng trCn giao thVc tr&yWn tin "ặc
,i#t gọi 4à giao thVc tr&yWn tin siC&
v@n ,ản *%%? L*ypNr %NSt %rans‹Nr
?rotoco4O.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: `…i }N,sitN c_ thể c_ nhiW&
trang }N, nh-ng 4&Kn c_ !2t trang
"-.c gọi 4à trang chủ L*o!NpagNO.
[P: k! hiể& th= nào 4à ŠN, t0nh và
ŠN, "2ngc
*S: trả 4Hi cT& hfi
[P: Để tr&y c'p "=n trang }N,
ng-Hi Alng cEn phải s$ A3ng !2t
ch-Ung trình "ặc ,i#t gọi 4à trình
A&y#t }N,.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: NhH n_ ta c_ thể ch&yển tR
trang }N, này sang trang }N, Fhác
!2t cách Ab Aàng.
Để tr&y c'p "=n trang }N, nào ta
phải ,i=t "ia chX của trang }N, "_, g‡
6:7
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
Để tr&y c'p "=n trang }N, nào ta phải
,i=t "ia chX của trang }N, "_, g‡ "ia
chX vào Ang "ia chX LqAArNssO, n_ sy
hi#n thi n2i A&ng trang }N, n=& tì!
thoy.
Bác trình A&y#t }N, c_ Fhả n@ng t-Ung
tác v5i nhiW& 4oại !áy chủ.
<' T8" $iế" thOng tin t5-n Intr5nrt
B_ : cách th-Hng "-.c s$ A3ng:
> %ì! Fi=! thNo Aanh !3c "ia chX,
thKng tin "-.c các nhà c&ng cop Aich
v3 "ặt trCn các trang }N,.
> %ì! Fi=! nhH trCn các !áy tì! Fi=!
LSNarch knginNO. `áy tì! Fi=! cho
ph€p tì! Fi=! thKng tin trCn MntNrnNt
thNo yC& cE& của ng-Hi Alng.
`2t s1 trang }N,sitN c&ng cop !áy tì!
Fi=!:
}}}.“ahoo.co!
}}}.[oog4N.co!.vn
}}}.!sn.co!
}}}.vinasNNF.co!
"ia chX vào Ang "ia chX LqAArNssO,
n_ sy hi#n thi n2i A&ng trang }N, n=&
tì! thoy.
[P: `2t nh& cE& ph] ,i=n của ng-Hi
Alng 4à: 4à! th= nào "ể tr&y c'p
"-.c các trang }N, chVa n2i A&ng
4iCn e&an "=n von "W !ình e&an tT!c
*S nghN giảng và ghi ,ài.
[P: Để s$ A3ng !áy tì! Fi=!, g‡
"ia chX trang }N, vào thanh "ia chX
và nhon kntNr.
+. C)ng c* ?n ?'
*S cEn ,i=t cách tr&y c'p !2t trang }N, và tì! Fi=! thKng tin ,•ng !áy tì!
Fi=!
MP. ‚st Finh nghi#!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6:8
Tiết `<: MỘT SỐ J›CH D„ CƠ BẢN CỦA INTŒsNŒT‹
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
 ni=t Fhái ni#! trang ŠN,, ŠN,sitN.
 ni=t chVc n@ng trình A&y#t ŠN,.
 ni=t các Aich v3: tì! Fi=! thKng tin, th- "i#n t$.
2. 2V nWng
 S$ A3ng "-.c trình A&y#t ŠN,.
 %hực hi#n "-.c tì! Fi=! thKng tin trCn MntNrnNt.
 %hực hi#n "-.c vi#c g$i và nh'n th- "i#n t$.
(. 5hFi đG R t: t:[ng
*a! thích !Kn học, Y thVc, trách nhi#! của ,ản thTn Fhi tr&y c'p MntNrnNt.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, S[P, tài 4i#&, !áy tính, !áy chi=& ?ro‰NctNr
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học
2. 2i3m t&a $ài c4
B_ !oy cách "ể tì! Fi=! thKng tin trCn MntNrnNtc k! hay Fể tCn !2t s1 trang
}N, tì! Fi=!c
(. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
A' Thư )i?n t@
> %h- "i#n t$ Lk4Nctronic `ai4 hay k>
!ai4O 4à Aich v3 thực hi#n vi#c
ch&yển thKng tin trCn MntNrnNt thKng
e&a các h2p th- "i#n t$.
> Ng-Hi Alng !&1n s$ A3ng, phải
"@ng FY h2p th- "i#n t$. `…i "ia chX
[P: `2t trong nh(ng Aich v3 FhKng
F€! phEn e&an trọng của MntNrnNt 4à
th- "i#n t$ Lk > !ai4: k4Nctronic !ai4O
[P: P'y 4à! th= nào "ể c_ thể g$i và
nh'n th- "i#n t$c
*S trả 4Hi cT& hfi
6h9
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
th- 4à A&y nhot.
=P& ch• thư:
otên hộp th'pqotên máy ch% n(i
đdt hộp th'\
Pm: 4acth&y•yahoo.co!
`2t s1 nhà c&ng cop Aich v3 th- "i#n
t$ !ibn phí: yahoo.co!, hot!ai4.co!,
g!ai4.co!, vnn.vn,....
R' Don )i YE% "Bt thOng tin
a. guC<n t&uC c/p xO$sitO
Ng-Hi ta gi5i hạn e&yWn tr&y c'p v5i
ng-Hi Alng ,•ng tCn và !'t Fh{&
"@ng nh'p.
$. 0o hfa ?N 7iDu
`a h_a A( 4i#& "-.c s$ A3ng "ể t@ng
c-Hng tính ,ảo !'t cho các thKng
"i#p !à chX ng-Hi ,i=t giải !a !5i
"ọc "-.c.
Pi#c !a h_a "-.c thực hi#n ,•ng
nhiW& cách, cả phEn cVng 4ƒn phEn
!W!.
c. HguC cL nhi]m .i&us Jhi sr ?1ng
cFc ?ịch .1 vntO&nOt
Z-& Y: chX nCn s$ A3ng MntNrnNt vào
các !3c "ích học t'p, v&i chUi, giải
trí 4ành !ạnh, "sng 4sc.
[P: S$ A3ng Aich v3 này ngoài n2i
A&ng th- c_ thể tr&yWn F™! t#p Lv@n
,ản, T! thanh, hình ảnh, viANoO, ta
c_ thể g$i "jng thHi cho nhiW& ng-Hi
clng 4sc, hE& nh- !ọi ng-Hi "W& nh'n
"-.c "jng thHi.
[P: Ngoài vi#c Fhai thác Aich v3 trCn
MntNrnNt, ng-Hi Alng cEn phải ,i=t ,ảo
v# !ình tr-5c ng&y cU trCn MntNrnNt
nh- tin tặc, vir&s, th- "i#n t$ e&ảng
cáo, Pon "W ,ảo !'t thKng tin rot
e&an trọng trong thHi "ại MntNrnNt.
[P: N=& FhKng "-.c cop e&yWn hoặc
g‡ FhKng "sng !'t Fh{& thì sy FhKng
thể tr&y c'p "-.c n2i A&ng của }N,sitN
"_.
*S nghN giảng và ghi ,ài
[P: Ng-Hi ta s$ A3ng nhiW& th&'t toán
"ể !a h_a nh- th&'t toán ‚Sq, ch( FY
s1, chVng chX s1,...
[P: /hi tr&y c'p MntNrnNt FhKng nCn
Fích vào nh(ng "-Hng 4inF 4ạ, 4Hi !Hi
FhKng r‡ ng-Hi g$i,... vì "_ 4à nUi tiW!
{n ng&y cU 4Ty nhib! vir&s hàng "E&.
6h6
+. C)ng c* ?n ?'
Nh+c 4ại cho *S ,i=t Fhai thác và s$ A3ng th- "i#n t$ "jng thHi phải ,i=t
phng tránh ng&y cU nhib! vir&s Fhi s$ A3ng các Aich v3 của MntNrnNt.
ID' spt $inh nghi?"
Tiết `A: BII TcN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
Nh+c 4ại, củng c1 các Fi=n thVc cU st vW !ạng !áy tính
Bách tr&y c'p trang }N,
Bách tì! Fi=! thKng tin trCn MntNrnNt thKng e&a !áy tì! Fi=!
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" S[/, Sn%, S[P, tài 4i#&
2. ChuXn $ị c)a _S" S[/, Sn%, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học...
2. HGi ?ung $ài mới
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
B!i 1: ZBT& h > 6D9 > S[/O: *ay nC&
sự gi1ng và Fhác nha& của !ạng
FhKng ATy và !ạng c_ ATy.
B!i <: LBT& g > 6D9 > S[/O: *ay nC&
sự gi1ng và Fhác nha& của các !ạng
ZqN và ŠqN
B!i A: Zà! các ,ài t'p Dg, D6h, D6D,
D6g Sách ,ài t'p
B!i R: *i#n nay ng-Hi ta s$ A3ng các
F=t n1i MntNrnNt nào 4à ph] ,i=nc %ại
saoc
B!i V: Để c_ thể tr&y c'p "-.c !2t
[P gọi *S "Vng tại ch… trả 4Hi cT& hfi
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: [ọi *S nh'n S€t cT& trả 4Hi và
"ính chính.
[P gọi *S "Vng tại ch… trả 4Hi cT& hfi
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: [ọi *S nh'n S€t cT& trả 4Hi và
"ính chính.
[P: [ọi : *S 4Cn 4à! ,ài t'p
*S 4Cn ,ảng 4à! ,ài t'p
[P: [ọi *S nh'n S€t và chXnh s$a.
[P: [ọi *S "Vng tại ch… trả 4Hi cT&
hfi.
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: [ọi *S "Vng tại ch… trả 4Hi cT&
6h:
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
trang }N, thì ta cEn phải c_ nh(ng gìc
B!i `: k! hay nC& cách "ể tì! Fi=!
thKng tin trCn MntNrnNt ,•ng !áy tì!
Fi=!c /ể tCn !2t vài }N,sitN c&ng
cop !áy tì! Fi=!c Bách tì! Fi=! tR,
c3! tR ti=ng Pi#t trCn MntNrnNt.
hfi
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: [ọi *S "Vng tại ch… trả 4Hi cT&
hfi.
*S trả 4Hi cT& hfi
[P: *-5ng Aƒn *S cách tì! Fi=! tR,
c3! tR ti=ng Pi#t trCn MntNrnNt.
+. C)ng c* ?n ?'
Bác cách F=t n1i MntNrnNt, ,i=t cách tr&y nh'p }N,sitN và s$ A3ng trang }N,
tì! Fi=!
ID' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6hh
Tiết `R B!i tB9 4! th7c h!nh 1_
S@ 1(ng t58nh 1.,?t Intr5nrt Œq9%5r5
Ngày soạn:...... Ngày giảng......
I' M(c ti-.
6. /i=n thVc:
:. /0 n@ng:
> Zà! e&Nn v5i vi#c s$ A3ng trình A&y#t Mk
> Zà! e&Nn v5i !2t s1 trang ŠN, "ể "ọc, 4-& thKng tin và A&y#t các trang ŠN,
,•ng các 4iCn F=t.
II' Ch.‰n YP c3& HD 4! HS'
6. *ọc sinh: S[/
:. [iáo viCn: ?hng !áy, cài s•n *Đ* ŠinAo}s †?, trình A&y#t Mk
III' N#i 1.ng:
. ¦n "inh 45p:
. /iể! tra ,ài cQ: *ay cho ,i=t các cách th-Hng "-.c s$ A3ng "ể tì! Fi=! thKng tinc
. nài giảng:
N#i 1.ng H%0t )#ng c3& HD 4! HS
&[ Kh{i )#ng t58nh 1.,?t IŒ'
%hực hi#n !2t trong s1 các thao tác sa&:
> Nháy "sp ch&2t vào ,iể& t-.ng Mk trCn
!àn hình nWnw
> Nhon phí! MntNrnNt trCn ,àn phí! Ln=&
c_O.
Y[ T5., cB9 t5&ng ‡rY Y¡ng )P& ch•'
/hi "a ,i=t "ia chX của !2t trang ŠN,, ví
A3: http:~~}}}.vtv.vn. Để tr&y c'p trang
ŠN, "_ thực hi#n thNo các ,-5c sa&:
- [‡ vào K "ia chX:
http:~~}}}.vtv.vn
- Nhon phí! kntNr.
%rang ŠN, "-.c !t ra.
c[ J.,?t t5&ng ‡rY'
> Nháy vào nst 4#nh LB&c$[ "ể e&ay
vW trang tr-5c "a A&y#t e&a.
> Nháy vào nst 4#nh L’%5ˆ&51O "ể
"=n trang ti=p thNo trong các trang "a
A&y#t e&a.
B_ thể nh'n ,i=t các 4iCn F=t ,•ng vi#c
con trf ch&2t ch&yển thành hình ,àn tay
Fhi Ai ch&2t vào chsng.
*-5ng Aƒn *S Fhi tr&y c'p MntNrnNt.
|&ản 4í t1t các trang ŠN, !à *S tr&y
c'p.
*S: %hực hành thNo chX Aƒn của [P
ID' C3ng c]:
D' J>n 16:
6hD
Tiết `V B!i tB9 4! th7c h!nh 1_
S@ 1(ng t58nh 1.,?t Intr5nrt Œq9%5r5 ZT[
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
.
I' M(c ti-.
6. /i=n thVc:
:. /0 n@ng:
> Zà! e&Nn v5i vi#c s$ A3ng trình A&y#t Mk
> Zà! e&Nn v5i !2t s1 trang ŠN, "ể "ọc, 4-& thKng tin và A&y#t các trang ŠN,
,•ng các 4iCn F=t.
II' Ch.‰n YP c3& HD 4! HS'
6. *ọc sinh: S[/
:. [iáo viCn: ?hng !áy, cài s•n hAh ŠinAo}s †?, trình A&y#t Mk
III' N#i 1.ng:
. ¦n "inh 45p:
. /iể! tra ,ài cQ:
. nài giảng:
N#i 1.ng H%0t )#ng c3& HD 4! HS
1[ Lư. thOng tin'
NKi A&ng trCn trang ŠN, L"oạn v@n ,ản
hoặc ảnh hoặc cả ảnh và v@n ,ảnO c_ thể
"-.c in ra và 4-& vào "0a.
Để 4-& hình ảnh trCn trang ŠN, "ang !t,
ta thực hi#n các thao tác:
6. Nháy ch&2t phải vào hình ảnh cEn
4-&, !2t ,ảng chọn "-.c !t raw
:. Nháy ch&2t vào !3c S&4r Nict.5r
&\''' Fhi "_ ŠinAo}s sy hiển thi
h2p thoại "ể ta 4ựa chọn vi trí 4-&
ảnhw
h. Zựa chọn vi trí 4-& ảnh và "ặt tCn
cho t#p ảnh.
D. Nháy ch&2t vào nst S&4r "ể hoàn
tot.
Để 4-& tot cả các thKng tin trCn trang ŠN,
hi#n thHi, ta thực hi#n các thao tác sa&:
6. Bhọn 4Cnh ’ir•S&4r &\''
:. Đặt tCn t#p và chọn vi trí 4-& t#p
trong h2p thoại "-.c !t raw
h. Nháy ch&2t vào nst S&4r "ể hoàn
tot vi#c 4-& tr(.
Để in thKng tin trCn trang ŠN, hi#n thHi,
ta chọn 4#nh ’ir•N5int'''
*-5ng Aƒn *S Fhi tr&y c'p MntNrnNt.
|&ản 4í t1t các trang ŠN, !à *S tr&y
c'p.
*S: %hực hành thNo chX Aƒn của [P.
*S: Bhs Y Fhi chọn vi trí 4-& ảnh và
thKng tin.
6h;
ID' C3ng c]:
D' J>n 16:
6hg
Tiết `` B!i tB9 4! th7c h!nh 11
Thư )i?n t@ 4! ":, t8" $iế" thOng tin'
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-.
6. /i=n thVc:
:. /0 n@ng:
> Đ@ng Fí !2t h2p th- "i#n t$ !5iw
> Đọc và soạn th- "i#n t$w
> %ì! Fi=! thKng tin "Un giản nhH !áy tì! Fi=! thKng tin.
II' Ch.‰n YP c3& HD 4! HS'
6. *ọc sinh: S[/
:. [iáo viCn: ?hng !áy, cài s•n hAh ŠinAo}s †?, trình A&y#t Mk
III' N#i 1.ng:
. ¦n "inh 45p:
. /iể! tra ,ài cQ:
. nài giảng:
N#i 1.ng H%0t )#ng c3& HD 4! HS
&[ Thư )i?n t@'
&1[ =ang $* h#9 thư: %a sy thực hi#n
"@ng Fí h2p th- trCn ŠN,siAN của “ahoo
Pi#t Na! thKng e&a "ia chX
http:~~!ai4.yahoo.co!.vn.
6. `t trang ŠN,
http:~~!ai4.yahoo.co!.vn
:. Nháy ch&2t vào nst =ang K*
Ng&, "ể !t trang ŠN, "@ng Fí
h2p th- !5i.
h. /hai ,áo các thKng tin cEn thi=t
vào !ƒ& "@ng Fí.
D. %hNo các chX Aƒn ti=p "ể hoàn thành
vi#c "@ng Fí h2p th-.
&<[ =ang nhB9 h#9 thư'
6. `t trang chủ của }N,siAN th- "i#n
t$w
:. [‡ tCn tr&y c'p và !'t Fh{&w
h. Nháy ch&2t vào nst =ang nhB9 "ể
!t h2p th-
&A[ S@ 1(ng h#9 thư
=ọc thư
6. Nháy ch&2t vào nst H#9 Thư "ể
SN! Aanh sách các th-w
:. Nháy ch&2t vào phEn chủ "W của
th- !&1n "ọc.
*-5ng Aƒn *S "@ng Fí !2t "ia chX th-
"i#n t$ !5i thNo tRng ,-5c.
*S: Đọc S[/ và 4à! thNo chX Aƒn của
[P.
*-5ng Aƒn *S "@ng "@ng nh'p h2p th-
"i#n t$ thNo tRng ,-5c.
*S: Đọc S[/ và 4à! thNo chX Aƒn của
[P.
6h<
S%0n thư 4! g@i thư'
6. Nháy ch&2t vào nst S%0n thư "ể
g$i th- !5i.
:. [‡ "ia chX ng-Hi nh'n vào K NgưFi
NhBn¢
h. Soạn n2i A&ng th-w
D. Nháy ch&2t vào nst H@i "ể g$i
th-.
=Tng h#9 thư: Nháy ch&2t vào nst =ang
€.ot "ể F=t thsc Fhi FhKng 4à! vi#c v5i
h2p th- n(a.
`2t s1 thành phEn cU ,ản của !2t th-
"i#n t$:
> Đia chX ng-Hi nh'n L%oO
> Đia chX ng-Hi g$i Luro!O
> Bhủ "W LS&,‰NctO
> Ngày tháng g$i LmatNO
> N2i A&ng th- L`ain noAyO
> %#p "ính F™! Lqttach!NntsO
> [$i !2t ,ản sao "=n "ia chX Fhác LBBO
*-5ng Aƒn *S s$ A3ng h2p th- "i#n t$.
*S: Đọc S[/ và 4à! thNo chX Aƒn của
[P.
ID' C3ng c]:
D' J>n 16:
6h7
Tiết `g B!i tB9 4! th7c h!nh 1<
Thư )i?n t@ 4! ":, t8" $iế" thOng tin ZT['
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-.
6. /i=n thVc:
:. /0 n@ng:
> Đ@ng Fí !2t h2p th- "i#n t$ !5iw
> Đọc và soạn th- "i#n t$w
> %ì! Fi=! thKng tin "Un giản nhH !áy tì! Fi=! thKng tin.
II' Ch.‰n YP c3& HD 4! HS'
6. *ọc sinh: S[/
:. [iáo viCn: ?hng !áy, cài s•n hAh ŠinAo}s †?, trình A&y#t Mk.
III' N#i 1.ng:
. ¦n "inh 45p:
. /iể! tra ,ài cQ:
. nài giảng:
N#i 1.ng H%0t )#ng c3& HD 4! HS
Y[ M:, t8" $iế" H%%gr
Zà! e&Nn v5i vi#c tì! Fi=! thKng tin
nhH !áy tì! Fi=! thKng tin [oog4N Ÿ !2t
trong nh(ng !áy tì! Fi=! hàng "E& hi#n
nay.
6. /hti "2ng: `t trang }N,
http:~~}}}.goog4N.co!.vn.
:. S$ A3ng Fh_a tì! Fi=!: [‡ Fh_a
tì! Fi=! 4iCn e&an "=n von "W
!ình e&an tT! vào K tì! Fi=!.
h. Nhon Œntr5 hoặc nháy ch&2t vào
nst T8" $iế" 4hi H%%gr'
`áy tì! Fi=! sy "-a ra Aanh sách các
trang }N, 4iCn e&an !à n_ th& th'p "-.c .
*-5ng Aƒn *S s$ A3ng trang }N, tì!
Fi=! "ể tì! Fi=! nh(ng thKng tin cEn
thi=t.
*-5ng Aƒn *S cách tạo Fh_a tì! Fi=!,
cách tì! Fi=! hình ảnh.
*S: Zà! thNo chX Aƒn của [P.
ID' C3ng c]:
D' J>n 16:
6h8
Tiết `u
KI|M TsA 1 TI}T
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 01c đ!ch
Đánh giá Fhả n@ng ti=p th& và nh'n thVc của học sinh.
2. Yêu cầu
*S thực hi#n "sng các thao tác cEn thi=t
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" ĐW Fiể! tra, !áy tính
2. ChuXn $ị c)a _S" /i=n thVc
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học...
2. HGi ?ung $ài Ji3m t&a
6D9
Tiết `w:
GN TcN
Ngày soạn:...... ....Ngày giảng.....
I' M(c ti-. Y!i học
1. 2i9n thức
Bủng c1 4ại Fi=n thVc cho học sinh "ể ch&{n ,i Fiể! tra học FI
2. 2V nWng
[i5i thi#& thC! cho học sinh FJ n@ng s$ A3ng phí! t+t Fhi soạn thảo v@n ,ản.
II' =n 1yng 10, học
1. ChuXn $ị c)a T%" %ài 4i#&
2. ChuXn $ị c)a _S" /i=n thVc, vt ghi
III' H%0t )#ng 10, 2 học
1. Ổn định tổ chức
/iể! tra s0 s1, n2i v3 45p học,
2. 5i9n t&Mnh $ài học
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
M. *# soạn thảo v@n ,ản `S ŠorA
6. Bách Fhti "2ng và thoát Fhfi h#
soạn thảo `S ŠorA
:. Bách tạo, 4-&, !t !2t t#p v@n
,ản ŠorA
h. `2t s1 phí! t+t thKng A3ng Fhi
soạn thảo v@n ,ản
*S "Vng tại ch… trả 4Hi cT& hfi
[P
`t !2t tài 4i#& !5i: Btr4 v N
Z-& !2t v@n ,ản: Btr4 v S
`t !2t v@n ,ản "a c_: Btr4 v •
%hoát Fhfi ŠorA: q4t v uD
/iể& ch( "'!: Btr4 v n
/iể& ch( nghiCng: Btr4 v M
/iể& gạch chTn: Btr4 v r
%@ng c˜ ch(: Btr4 v š
[iả! c˜ ch(: Btr4 v ›
B@n 4W trái: Btr4 v Z
B@n 4W phải: Btr4 v ‚
B@n 4W gi(a: Btr4 v k
B@n "W& : ,Cn: Btr4 v §
6D6
N#i 1.ng c/n )0t H%0t )#ng c3& th/, 4! t56
MM. `ạng !áy tính
6. /hái ni#! và các thành phEn của
!ạng !áy tính
:. Bác Fiể& ,1 trí trong !ạng
h. ?hTn 4oại !ạng !áy tính
D. [iao thVc
;. Bác cách "ể F=t n1i MntNrnNt
g. %] chVc và tr&y c'p thKng tin
<. `2t s1 Aich v3 cU ,ản của
MntNrnNt.
`t h2p thoại uont: Btr4 v m
%hực hi#n 4#nh in: Btr4 v ?
.
*s trả 4Hi cT& hfi
ID' C3ng c] 1>n 16
PW nhà ch&{n ,i t1t Fi=n thVc "ể ti=t sa& Fiể! tra học FI
D' spt $inh nghi?"
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6D:
6Dh

Nội dung cần đạt

1. Sự hình thành và phát triển của tin học 1890 1920 1950 1970 Đến nay

Hoạt động của thầy và trò - Hãy kể tên các ứng dụng của tin học trong thực tiễn mà các em biết? Trả lời: Ứng dụng trong quản lý, kinh doanh, giáo dục, giải trí,... - Vậy các em có biết ngành tin học hình thành và phát triển như thế nào không? HS trả lời câu hỏi.

 1890 - 1920: Phát minh ra điện năng, radio, máy bay...  Cuối thập niên 40 đầu thập niên 50 của thế kỷ 20 là thời kỳ phát triển của máy tính điện tử và một số thành tựu khoa học kỹ thuật khác.  1970 - nay: Thời kỳ phát triển của thông tin toàn cầu (Internet). Với sự ra đời của máy tính điện tử nên con người cũng từng bước xây dựng ngành khoa học tương ứng để đáp ứng những yêu cầu khai thác tài nguyên thông tin. 2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử a. Đặc tính: 7 đặc tính  Tính bền bỉ  Tốc độ xử lý nhanh  Tính chính xác cao  Lưu trữ nhiều thông tin trong không gian hạn chế  Giá thành hạ --> tính phổ biến cao  Ngày càng gọn nhẹ  Có khả năng liên kết thành mạng. b. Vai trò Máy tính điện tử chỉ là một công cụ lao động trong kỷ nguyên thông tin và ngày càng có thêm nhiều khả năng kỳ diệu. 3. Thuật ngữ tin học Tin học là một ngành khoa học có: Đối tượng nghiên cứu: Thông tin Công cụ nghiên cứu: MTĐT 2 Vậy: Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên HS ghi bài HS ghi bài

Vì sao tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học? HS trả lời câu hỏi. Các em có thể kể tên những đặc tính ưu việt của máy tính?

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->