KÝnh tha c¸c ®ång chÝ chñ tr× héi nghÞ! KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu!

Lµ mét gi¸o viªn trêng THCS TT §åi Ng«, vÒ dù Héi nghÞ tæng kÕt 5 n¨m phong trµo thi ®ua :“ Giái viÖc níc, ®¶m viÖc nhµ” giai ®o¹n 2005-2010 do Liªn ®oµn lao ®éng HuyÖn tæ chøc, tõ thùc tÕ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y trong bao n¨m qua, vµ còng lµ tõ nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc cña b¶n th©n, ®îc sù cho phÐp cña Ban tæ chøc, t«I xin cã mét sè ý kiÕn tham luËn vÒ qu¸ tr×nh phÊn ®Êu trë thµnh gi¸o viªn d¹y giái nh sau: KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu! Tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ! lµ ngêi thÇy trong nhµ trêng THCS hiÖn nay, t«i nghÜ ai còng mong muèn trë thµnh ngêi gi¸o viªn giái ®Ó cèng hiÕn cho sù nghiÖp trång ngêi- sù nghiÖp Gi¸o dôc- §µo t¹o cña ®Êt níc, vµ t«I nghÜ, ®©y còng lµ nh÷ng mong muèn rÊt chÝnh ®¸ng cña mçi thÇy, c« gi¸o. Nhng phÊn ®Êu nh thÕ nµo ®Ó trë thµnh ngêi gi¸o viªn d¹y giái theo yªu cÇu, tiªu chuÈn cña ngµnh gi¸o dôc- §µo t¹o? Tõ kinh nghiÖm cña b¶n th©n trong 21 n¨m ®øng trªn bôc gi¶ng ë trêng THCS, t«I tù nhËn thøc vµ x¸c ®Þnh cho m×nh r»ng ®iÒu cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi ngêi thÇy lµ ph¶I cã phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, g¬ng mÉu tríc HS, lu«n lµ tÊm g¬ng s¸ng cho HS noi theo. Cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, chuyªn t©m vµ t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, tËn tuþ víi c«ng viÖc. Ngêi thÇy ph¶I thùc sù th¬ng yªu, t«n träng HS, ®èi sö c«ng b»ng víi HS. Bëi v×, t«I nghÜ ngêi thÇy cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, cã l¬ng t©m nhµ gi¸o, sèng ®óng mùc th× HS míi tin yªu vµ noi theo. §iÒu cÇn thiÕt n÷a cña ngêi GV d¹y giái lµ ph¶I cã lßng yªu nghÒ, hÕt lßng phÊn ®Êu cho sù nghiÖp trång ngêi. NÕu chØ cã ®¹o ®øc tèt, mµ kh«ng cã lßng yªu nghÒ, mÕn trÎ, cã tr¸ch nhiÖm víi HS th× dï ngêi gi¸o viªn ®ã cã kiÕn thøc réng vµ s©u bao nhiªu ®I ch¨ng n÷a còng khã cã thÓ trë thµnh ngêi gi¸o viªn d¹y giái ®îc. ChÝnh lßng yªu nghÒ võa lµ ®éng lùc, võa lµ môc tiªu gióp ngêi gi¸o viªn t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p gi¶ng bµi thiÕt thùc, víi lßng yªu nghÒ, víi kiÕn thøc ®îc dµo t¹o trong nhµ trêng s ph¹m,

1

víi tr¸ch nhiÖm cao c¶ ®èi víi HS sÏ gióp ngêi Gi¸o viªn cã ®éng lùc phÊn ®Êu trë thµnh gi¸o viªn giái. T«I nghÜ, phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn giái kh«ng ph¶I chØ lµ lµm ®Ñp cho b¶n th©n mµ chÝnh lµ ®Ó d¹t ®îc môc ®Ých lµ gi¶ng d¹y cho thÕ hÖ trÎ nh÷ng kiÕn thøc, chuyªn m«n, nh÷ng vÊn ®Ò ®¹o ®øc lµm ngêi mét c¸ch tèt nhÊt. §iÒu tiÕp theo kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ: ngêi gi¸o viªn muèn d¹y giái th× ph¶I cã kiÕn thøc chuyªn m«n v÷ng vµng, kiÕn thøc x· héi s©u s¾c, cã c¶ bÒ réng vµ bÒ s©u, cã ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y khoa häc, phï hîp víi tõng løa tuæi, tr×nh ®é HS; muèn vËy, ph¶I kh«ng ngõng trau dåi kiÕn thøc, kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, häc ë nhµ trêng, ë b¹n bÌ, ë ®ång nghiÖp, häc qua thùc tÕ, nhÊt lµ ë m«I trêng c«ng t¸c cña b¶n th©n. Tõ mçi bµi gi¶ng cña b¶n th©n, tõ viÖc dù giê th¨m líp cña c¸c ®ång nghiÖp trong trêng, qua nh÷ng buæi häc tËp chuyªn ®Ò, rót kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n, tõ ®ã ngµy cµng hoµn thiÖn kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cho b¶n th©n m×nh h¬n. KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ! Nãi ®Õn gi¸o viªn d¹y giái th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn ®èi tîng HS, nhÊt lµ trong gi¸o dôc hiÖn nay, coi häc trß lµ trung t©m cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc, ®µo t¹o. ngêi gi¸o viªn ph¶I lµ ngêi biÕt kh¬I gîi ®îc trong c¸c em sù say mª häc tËp, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o trong häc tËp, biÕn viÖc truyÒn thô kiÕn thøc cña thÇy tõ mét phÝa thµnh viÖc quan hÖ qua l¹i hai chiÒu gi÷a ngêi d¹y vµ ngêi häc, ®éng viªn, khÝch lÖ c¸c em trong häc tËp, t¹o høng thó, ham thÝch häc tËp. T«I nghÜ, dï lµ ngêi cã kiÕn thøc giái ®Õn ®©u nhng kh«ng cã ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y khoa häc, kh«ng t¹o ®îc sù chñ ®éng, s¸ng t¹o cña HS th× kh«ng bao giê ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong häc tËp ®îc. T«I lu«n nhËn thøc ®îc r»ng, ngêi gi¸o viªn giái ph¶I lµ ngêi truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho c¸c em HS mét c¸ch tèt nhÊt, võa d¹ycho c¸c em kiÕn thøc v¨n ho¸, ph¶I võa d¹y cho c¸c em ®¹o ®øc lµm ngêi,- gi¸o dôc toµn diÖn “ §øc- trÝ- thÓmÜ” vµ ®©y còng lµ môc tiªu gi¸o dôc trong nhµ thêng phæ th«ng hiÖn nay. KÝnh tha c¸c ®ång chÝ!

2

§Þa bµn TT §åi Ng« lµ ®Þa bµn trung t©m cña huyÖn ta vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸,… Tr×nh ®é d©n trÝ cao h¬n so víi c¸c n¬I kh¸c trong huyÖn, tuy nhiªn, tr×nh ®é HS kh«ng ®ång ®Òu. Nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y trªn ®Þa bµn, dï lµ ®îc ph©n c«ng ®øng líp cña ®èi tîng HS kh¸ giái, hay ®èi tîng HS trung b×nh, yÕu kÐm, t«I ®Òu … nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm, lßng yªu nghÒ vµ cè g¾ng häc hái t×m ra ph¬ng ph¸p phï hîp víi tõng ®èi tîng…. chÝnh v× vËy, dï lµ d¹y ®èi tîng hS nµo th× kÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña t«I vÉn ®¹t yªu cÇu vµ nhiÒu n¨m liÒn t«I ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn……… §Ó trë thµnh GV d¹y giái, ë ®Þa bµn TT §åi Ng« nªn t«I cã nh÷ng thuËn lîi h¬n c¸c ®ång nghiÖp kh¸c trong huyÖn, trêng líp khang trang, HS cã tr×nh ®é nhËn thøc XH cao; ®ång thêi b¶n th©n t«i còng ®îc sù quan t©m, gióp ®ì, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cña Ban gi¸o hiÖu, C«ng ®oµn nhµ trêng, c¸c ®ång nghiÖp còng nh sù quan t©m, t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh tÝch trë thµnh gi¸o viªn d¹y giái cña t«I trong nh÷ng n¨m qua. Nhng ®©y chØ lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña kh¸ch quan th«I, nÕu kh«ng cã sù nç lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n, b¶n th©n kh«ng biÕt tù kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña hoµn c¶nh, cña cuéc sèng gia ®×nh, kh«ng biÕt lµm viÖc cã kÕ ho¹ch, vµ khoa häc th× dï ë ®iÒu kiÖn thuËn lîi bao nhiªu còng khã cã thÓ ®¹t ®îc danh hiÖu GV d¹y giái. NÕu nh c¸c thÇy gi¸o lµ nam giíi phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh gi¸o viªn d¹y giái gÆp ph¶I khã kh¨n mét th× nh÷ng gi¸o viªn n÷ nh chóng t«I phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh GV d¹y giái cßn gÆp ph¶I khã kh¨n gÊp hai, hoÆc cßn nhiÒu, rÊt nhiÒu khã kh¨n h¬n. Bëi chóng t«I kh«ng nh÷ng võa ph¶I giái viÖc trêng, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc chuyªn m«n mµ §¶ng- Ngµnh giao phã, mµ chóng t«I cßn võa ph¶I cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ch¨m lo c«ng viÖc gia ®×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho chång c«ng t¸c vµ häc tËp, vµ ®¶m ®¬ng viÖc nu«I d¹y con c¸i ch¨m ngoan, häc tËp tèt. Lêi cuèi, tuy t«I cã ®¹t ®îc danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái trong nh÷ng n¨m qua, nhng t«I nghÜ , ®ã còng chØ lµ nh÷ng thµnh tÝch rÊt nhá, cßn rÊt Ýt ái cña b¶n th©n t«I,

3

gãp phÇn nhë bÐ vµo sù nghiÖp Gi¸o dôc- Sù nghiÖp trång ngêi cña huyÖn nhµ. §©y kh«ng ph¶I lµ mét s¸ng kiÕn, còng kh«ng ph¶I lµ mét ®Ò tµi, mµ nã chØ lµ nh÷ng bµi häc ®îc ®óc rót kinh nghiÖm qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, qua tr¶I nghiÖm cuéc sèng, mµ h«m nay t«I ®îc may m¾n vµ vinh dù cã dÞp tham gia, trong buæi Héi nghÞ tæng kÕt 5 n¨m phong trµo thi ®ua: “ Giái viÖc níc- ®¶m viÖc nhµ” giai ®o¹n 20052010 do Liªn ®oµn lao ®éng huyÖn tæ chøc nµy, ®Ó t«i còng cã dÞp ®îc d·I bµy, t©m sù ®«I ®iÒu mét sè ý kiÕn tham luËn vÒ “ Qu¸ tr×nh phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh gi¸o viªn d¹y giái”. §©y ®ã, quanh t«I cßn cã rÊt nhiÒu c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn d¹y giái kh¸c, cã thµnh tÝch ®¸ng kÓ h¬n t«I, mµ hä kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®îc vÒ dù buæi Héi nghÞ tæng kÕt nµy, ®Ó nãi lªn nh÷ng ®iÒu t©m huyÕt vÒ nghÒ cña m×nh- Sù nghiÖp trång ngêi, mét nghÒ cao quÝ trong nh÷ng nghÒ cao quÝ. Mét lÇn n÷a, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chó ý l¾ng nghe cña c¸c ®ång chÝ, cña c¸c vÞ ®¹i biÓu vÒ dù Héi nghÞ h«m nay. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

4