P. 1
NỘI DUNG THI GVG CẤP TRƯỜNG

NỘI DUNG THI GVG CẤP TRƯỜNG

|Views: 427|Likes:
Được xuất bản bởihunglxc

More info:

Published by: hunglxc on Mar 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

NỘI DUNG

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2010 – 2011
******
!PH"N #$ THUY%T :
C&' 1 : Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phát động thi đua “ Xây !ng trư"ng h#c thân thi$n % h#c &inh t'ch
c!c ( vào ngày % tháng % n)* nào +
a,--./0.-//1
2,--./0.-//0
c,--./0.-//3
,--./0.-//4
C&' 2 : Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đ5 2an hành th6ng tư &7 *8y v9 :uy đ;nh chu<n ngh9 nghi$p giáo vi=n trung h#c
c> &ở % giáo vi=n trung h#c ph? th6ng +
a,Th6ng tư @/.-//4.TT,BGĐT ngày --.A/.-//4,
2,Th6ng tư @A.-//4.TT,BGĐT ngày --.A/.-//4,
c,Th6ng tư @-.-//4.TT,BGĐT ngày --.A/.-//4,
,Th6ng tư @@.-//4.TT,BGĐT ngày --.A/.-//4,
C&' ( : Bhu<n ngh9 nghi$p giáo vi=n gC* *8y ti=u chu<n % 2ao nhi=u ti=u ch' +
a,D ti=u chu<n E -D ti=u ch'
2,1 ti=u chu<n E -D ti=u ch'
c,0 ti=u chu<n E -D ti=u ch'
,3 ti=u chu<n E -D ti=u ch'
C&' ) : Bác ti=u chu<n ngh9 nghi$p giáo vi=n đưFc cho điG* t7i đa Hà 2ao nhi=u + BI *8y *Jc độ đạt chu<n +
a,3/ điG* E cI - *Jc độ đạt chu<n ,
2,4/ điG* E cI @ *Jc độ đạt chu<n ,
c,A// điG* E cI @ *Jc độ đạt chu<n ,
,AA/ điG* E cI - *Jc độ đạt chu<n ,
C&' * : Bhu<n ngh9 nghi$p giáo vi=n cI :uy đ;nh Hà : Giáo vi=n chưa đạt chu<n E Hoại KL* Khi điG* &7 như thM
nào +
a,ĐiG* ưNi -- hoOc tP -- điG* trở H=n ,
2, ĐiG* ưNi -@ hoOc tP -@ điG* trở H=n ,
c, ĐiG* ưNi -Q hoOc tP -Q điG* trở H=n ,
, ĐiG* ưNi -D hoOc tP -D điG* trở H=n ,
C&' + : RM hoạch &7 4/A.GDĐT ngà /1.A/.-/A/ cSa ThUng Giáo Dục E Đào Tạo Vong Xuy=n , W.v “ Xây !ng
trư"ng h#c thân thi$n % h#c &inh t'ch c!c ( gC* cI *8y nội ung +
a,@ nội ung
2,Q nội ung
c,D nội ung
,1 nội ung
C&' , : Thư>ng ti$n đC Xng ạy h#c 2ao gC* các chJc n)ng +
C&' - : ThYo 2ạn t? trưởng chuy=n *6n cI nhZng nhi$* vụ nào +
C&' . : Trong Bộ Vu[t giáo ục các hành vi nhà giáo Kh6ng đưFv Hà* đưFc :ui đ;nh ở chư>ng và đi9u nào +
C&' 10 : Trong Bộ Vu[t giáo ục ở Kho\n - đi9u 0/ :ui đ;nh nhà giáo ph\i cI nhZng ti=u chu<n nào +
C&' 11 : Th!c hi$n nhi$* vụ n)* h#c -/A/ E -/AA cSa TGD E ĐT TT Vong Xuy=n đ5 t[p trung ch] đạo chuy=n
*6n v9 nội ung g^ +
C&' 12 : _5y n=u nội ung chS đ9 n)* h#c -/A/ E -/AA,
C/U HỎI TR0C NGHI1M
THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
A, Bác th`y ac6 b h5y cho 2iMt đG đánh giá chu<n _i$u trưởng T_Bc thYo th6ng tư
-4.-//4.TTdBGD ĐT ngày --dA/d-//4 cI 2ao nhi=u ti=u chu<n +
X a : @ 2 : D c : 0
-, Bác th`y ac6 b h5y cho 2iMt đG đánh giá chu<n _i$u trưởng T_Bc thYo th6ng tư -4.-//4
.TTdBGD ĐT ngày --dA/d-//4cI 2ao nhi=u ti=u ch' +

a : @- e 2 : -@ c : -D
@, _5y cho 2iMt chu<n ngh9 nghi$p giáo vi=n T_Bc thYo th6ng tư @/.-//4.TTdBGD ĐT ngày
--dAd-//4 cI 2ao nhi=u ti=u chu<n +
a : 4 e 2 : 1 c : D
Q, _5y cho 2iMt chu<n ngh9 nghi$p giáo vi=n T_Bc thYo th6ng tư @/.-//4.TTdBGD ĐT ngày
--dAd-//4 cI 2ao nhi=u ti=u ch' +
a : A4 e 2 : -D c : -
D, _5y cho 2iMt v)n 2\n nào ưNi đây 2an hành :uy chM đánh giá eMp Hoại h#c &inh T_Bc và
h#c &inh trung h#c ph? th6ng +
a, fĐ &7 @-.-//D.fĐdBGD ĐT ngày -QdA/d-//1
2, TT &7 /4.-//4.TTdBGD ĐT ngày /0dDd-//4
e c, fĐ &7 Q/.-//1.fĐdBGD ĐT ngày /DdA/d-//1
1, Đi9u H$ trư"ng trung h#c a thYo fĐ &7 -@.fĐdBGD ĐT ngày AAd0d-/// b giáo vi=n 2ộ
*6n cI *8y nhi$* vụ +
a : A@ 2 : D e c : 0

Hãy cho biết văn bản nào dưới đây ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh trung học phổ thông ? a.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI 1. TT số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07-5-2009 x c. QĐ số 32/2005/QĐ-BGD ĐT ngày 24-10-2006 b. Hãy cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS theo thông tư 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22-1-2009 có bao nhiêu tiêu chí ? a : 19 x b : 25 c :2 5. Các thầy (cô ) hãy cho biết để đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS theo thông tư 29/2009/TT-BGD ĐT ngày 22-10-2009 có bao nhiêu tiêu chuẩn ? X a: 3 b:5 c :7 2. QĐ số 40/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 05-10-2006 6. Hãy cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS theo thông tư 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22-1-2009 có bao nhiêu tiêu chuẩn ? a: 9 xb:6 c :5 4. Điều lệ trường trung học ( theo QĐ số 23/QĐ-BGD ĐT ngày 11-7-2000 ) giáo viên bộ môn có mấy nhiệm vụ ? a : 13 b:5 xc :7 . Các thầy (cô ) hãy cho biết để đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS theo thông tư 29/2009 /TT-BGD ĐT ngày 22-10-2009có bao nhiêu tiêu chí ? a : 32 x b : 23 c : 25 3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->