NỘI DUNG

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2010 – 2011
******
A/PHẦN LÝ THUYẾT :
Câu 1 : Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phát động thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích
cực ” vào ngày , tháng , năm nào ?
a.22/07/2006
b.22/07/2007
c.22/07/2008
d.22/07/2009
Câu 2 : Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã ban hành thông tư số mấy về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
cơ sở , giáo viên trung học phổ thông ?
a.Thông tư 30/2009/TT.BGĐT ngày 22/10/2009.
b.Thông tư 31/2009/TT.BGĐT ngày 22/10/2009.
c.Thông tư 32/2009/TT.BGĐT ngày 22/10/2009.
d.Thông tư 33/2009/TT.BGĐT ngày 22/10/2009.
Câu 3 : Chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm mấy tiêu chuẩn , bao nhiêu tiêu chí ?
a.5 tiêu chuẩn – 25 tiêu chí
b.6 tiêu chuẩn – 25 tiêu chí
c.7 tiêu chuẩn – 25 tiêu chí
d.8 tiêu chuẩn – 25 tiêu chí
Câu 4 : Các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên được cho điểm tối đa là bao nhiêu ? Có mấy mức độ đạt chuẩn ?
a.80 điểm – có 2 mức độ đạt chuẩn .
b.90 điểm – có 3 mức độ đạt chuẩn .
c.100 điểm – có 3 mức độ đạt chuẩn .
d.110 điểm – có 2 mức độ đạt chuẩn .
Câu 5 : Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có quy định là : Giáo viên chưa đạt chuẩn – loại kém khi điểm số như thế
nào ?
a.Điểm dưới 22 hoặc từ 22 điểm trở lên .
b. Điểm dưới 23 hoặc từ 23 điểm trở lên .
c. Điểm dưới 24 hoặc từ 24 điểm trở lên .
d. Điểm dưới 25 hoặc từ 25 điểm trở lên .
Câu 6 : Kế hoạch số 901/GDĐT ngà 06/10/2010 của Phòng Giáo Dục – Đào Tạo Long Xuyên . V/v “ Xây dựng
trường học thân thiện , học sinh tích cực ” gồm có mấy nội dung ?
a.3 nội dung
b.4 nội dung
c.5 nội dung
d.6 nội dung
Câu 7 : Phương tiện đồ dùng dạy học bao gồm các chức năng ?
Câu 8 : Theo bạn tổ trưởng chuyên môn có những nhiệm vụ nào ?
Câu 9 : Trong Bộ Luật giáo dục các hành vi nhà giáo không đượv làm được qui định ở chương và điều nào ?
Câu 10 : Trong Bộ Luật giáo dục ở khoản 2 điều 70 qui định nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào ?
Câu 11 : Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của PGD – ĐT TP Long Xuyên đã tập trung chỉ đạo chuyên
môn về nội dung gì ?
Câu 12 : Hãy nêu nội dung chủ đề năm học 2010 – 2011.

TT số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07-5-2009 x c. Hãy cho biết văn bản nào dưới đây ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh trung học phổ thông ? a. QĐ số 32/2005/QĐ-BGD ĐT ngày 24-10-2006 b.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI 1. Các thầy (cô ) hãy cho biết để đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS theo thông tư 29/2009 /TT-BGD ĐT ngày 22-10-2009có bao nhiêu tiêu chí ? a : 32 x b : 23 c : 25 3. Các thầy (cô ) hãy cho biết để đánh giá chuẩn Hiệu trưởng THCS theo thông tư 29/2009/TT-BGD ĐT ngày 22-10-2009 có bao nhiêu tiêu chuẩn ? X a: 3 b:5 c :7 2. Hãy cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS theo thông tư 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22-1-2009 có bao nhiêu tiêu chí ? a : 19 x b : 25 c :2 5. Điều lệ trường trung học ( theo QĐ số 23/QĐ-BGD ĐT ngày 11-7-2000 ) giáo viên bộ môn có mấy nhiệm vụ ? a : 13 b:5 xc :7 . Hãy cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS theo thông tư 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22-1-2009 có bao nhiêu tiêu chuẩn ? a: 9 xb:6 c :5 4. QĐ số 40/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 05-10-2006 6.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.