Ngày…tháng…năm… Tiết

:

Bài: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tt)
I. Mục tiêu bài dạy:
Kiến thức trọng tâm:
• Hiểu viết phương trình của đường thẳng. • Hiểu cách viết phương trình tổng quát của đường thẳng • Nắm được các trường hợp đặc biệt của phương trình tổng quát.

Kỹ năng:
• Viết được phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm cho trước

Tư duy:
• Logic toán học

Thái độ:
• Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong học tập.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên:
• Chuẩn bị giáo án • Chuẩn bị phiếu học tập

Học sinh:
• Làm bài tập về nhà

III. Dự kiến phương pháp dạy học
• Phương pháp thuyết trình, gợi mở, vấn đáp kết hợp phương pháp hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình bài học
1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ:
a) Lập PTTS của đường thẳng ∆ qua 2 điểm A(2;1) và B(-4;5) r b) Chứng minh n = (2;3) vuông góc với VTCP của đường thẳng ∆

3. Bài mới:

(k khác 0) Đướng thẳng ∆ hoàn toàn được xác định nếu ta biết 1 điểm và VTPT của ∆ 4.Nêu nhận xét: K n ⊥ u  +Một đường thẳng có bao nhiêu VTPT? r Gợi ý: Nếu n là VTPT thì r k n (k ≠ 0) có phải là VTPT của ∆ không? Vì sao + Cho trước một điểm và 1 VTCP.Nếu n là VTPT của ∆ thì k n cũng là VTPT của ∆ .y để M ( x. GV dẫn dắt vào định nghĩa.Định nghĩa: r Vectơ n đgl VTPT của ∆ r r n ≠ 0  ⇔ r r n ⊥ u (VTCP ∆ )  r -Nhấn mạnh vectơ n là VTPT phải thỏa 2 đkiện r r n ≠ 0  r r r r  kn ≠ 0  n ⊥ u (VTCP ∆) r   Có. b) làm VTPT. y ) ∈ ∆ Giải: GV nêu bài toán Giáo viên u u u dẫn: Để hướng r u ur M ∈ ∆ thì MM 0 & n có mối quan hệ như thế nào? Vuông góc M ( x.0 ) ax + by ) c = y My0− y 0 0 b ∆0 a ∆ ∆ . Vectơ pháp tuyến của đưuờng thẳng: r r n u ∆ . Vì nếu n là VTPT ⇔  r r .Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Từ nội dung kiểm tra bài cũ. Hỏi ta có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng qua M Duy nhất r và nhận n làm VTCP Nhận xét: r r . Phương trình tông quát của đường thẳng: Bài toán: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng ∆ qua M 0 ( x0 . y0 ) và r nhận n = (a. Từ bài làm của bạn ta viết được phương trìnhr và ∆ r chứng minh được n ⊥ u -Vectơ có tính chất vuông góc Đọc ĐN SGK/73 với VTCP của đường thẳng đgl VTPT của đường thẳng đó ⇒ ĐN Nội dung ghi bảng 3. Tìm điều kiện của x. y ) -c/b c -c/a a ( x − x0+ + b(0 −(1)()x=.

PTTQ của đường thẳng Vận dụng vào giải bài tập Làm BT SGK . VTPT.5) Củng cố dặn dò: • • • Nắm được định nghĩa.