CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 1
NĂM HỌC 2011 - 2012
Kính gửi: Ông ( bà): Hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương
Họ tên học sinh: PHẠM THIÊN HƯƠNG …Nam, nữ : ……Nữ………
Ngày tháng năm sinh : 04/09/2005………………………………………
Nơi sinh : Sađec, Đồng Tháp…………………Dân tộc ……Kinh………
Địa chỉ thường trú : 149/49, Hòa Kánh, Phường 2, thị xã Sađec, Đồng Tháp.
Họ tên cha: Phạm Sơn Hải .Nghề nghiệp: …lái xe…..Số ĐT: 0905 595 259
Họ tên mẹ: Lê Thị Cẩm Thủy .Nghề nghiệp: giáo viên…Số ĐT: 0902 327 217
Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo : 2010 -2011
Tại trường mẫu giáo : Hoa Sen……………………………………………….
Kết quả cuối năm:
+ Hạnh kiểm xếp loại:………………………………….
+ Học lực xếp loại : …………………………………
Xin đăng ký nhập học vào lớp 1 năm học: 2011 -2012
Tại trường : Tiểu học Trưng Vương..
Gia đình tôi cam đoan không xin thay đổi trường đã nhập học và nộp đầy đủ
hồ sơ nhập học theo quy định.

Hồ sơ đính kèm:
- 1/……………………………………………….
- 2/………………………………………………
- 3/……………………………………………..

Sađec, Ngày 22 tháng 3 năm 2011

PHỤ HUYNH HỌC SINH
( Họ tên, chữ ký)

Lê Thị Cẩm Thủy