P. 1
Don xin nhap hoc vao lop 1

Don xin nhap hoc vao lop 1

|Views: 2,703|Likes:
Được xuất bản bởithuyle14926160

More info:

Published by: thuyle14926160 on Mar 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phc
Đ!N XIN NH"# H$C VÀO %&# '
N(M H$C )*'' + )*')
Kính gửi: Ông ( bà): Hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương
Họ tên học sinh: PHẠM THI! H"#!$ %!&'( n) : %%!)%%%
!gà* th+ng n,' sinh : -./-0/1--2%%%%%%%%%%%%%%%
!ơi sinh : 3&45c( 67ng Th+8%%%%%%%9:n t;c %%<inh%%%
6=& ch> thường tr? : @.0/.0( HA& <+nh( Phường 1( th= BC 3&45c( 67ng Th+8D
Họ tên ch&: PhE' 3ơn HFi D!ghG nghiệ8: %H+i B5%DD3I 6T: -0-2 202 120
Họ tên 'J: Kê Th= LM' ThN* D!ghG nghiệ8: gi+O Piên%3I 6T: -0-1 Q1R 1@R
6C hOàn thành chương trSnh 'Tu gi+O : 1-@- U1-@@
TEi trường 'Tu gi+O : HO& 35n%%%%%%%%%%%%%%%%%%D
<Vt WuF cuIi n,': X HEnh Yiể' BV8 HOEi:%%%%%%%%%%%%%D
X Học HZc BV8 HOEi : %%%%%%%%%%%%%
[in 4,ng Y\ nh]8 học PàO H^8 @ n,' học: 1-@@ U1-@1
TEi trường : Tiểu học Trưng VươngDD
$i& 4Snh t_i c&' 4O&n Yh_ng Bin th&* 4`i trường 4C nh]8 học Pà n;8 4a* 4N
h7 sơ nh]8 học th5O Wu* 4=nhD
H, -. /0nh 123: 3&45c( !gà* 11 th+ng Q n,' 1-@@
U @/%%%%%%%%%%%%%%%%%%D #H4 H56NH H$C 7INH
U 1/%%%%%%%%%%%%%%%%%% ( Họ tên( ch) Y\)
U Q/%%%%%%%%%%%%%%%%%DD
Kê Th= LM' ThN*

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->