P. 1
Ban Tu Nhan Xet Danh Gia Xep Loai GV

Ban Tu Nhan Xet Danh Gia Xep Loai GV

|Views: 686|Likes:
Được xuất bản bởistart008

More info:

Published by: start008 on Mar 22, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: Độc lập-Tự do-H!" p"#c
T$%&NG TH'T CH()*N NTM+
,-N T. NH/N X0T Đ1NH GI12 X3' 4O5I CỦA GI1O VI*N
N6M H7C 89:9 - 89::
Họ và tên: .....................................................................................................
Đơn vị công tác: ...........................................................................................
N!"# v$ %&'c ()n công: ..........................................................................
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
*+ N,n t-c t& t&.ng/ c0n t1ị2
3+ C4( àn c0n 5ác/ (á( 67,t c8* nà n&9c2
c+ V!"c c4( àn :7; c< c8* ngàn/ =7; %ịn c8* cơ =7*n/ %ơn vị/ %># 3>? 5@
6&'ng/ c4t 6&'ng ngà;/ g!A công 6*? %Bng2
C+ G!D gEn %F? %-c/ n)n các và 6@! 5@ng 6àn #Fn/ t1?ng 5áng c8* g!á? v!ên2 G
t-c %47 t1*n c@ng các 3!H7 !"n t!ê7 cIc2 5I t0n n!"# c8* %Jng ng!"(/ ọc 5!n và
n)n C)n2
%+ T!n tKn %?àn L<t 2 t0n t17ng tIc t1?ng công tác2 =7*n " %Jng ng!"(2 tá! %B
($c v$ n)n C)n và ọc 5!n.
2. Kết quả cng t!c đ"#c gi$o:
*+ M@! 6&'ng/ c4t 6&'ng/ !"7 =7> g!>ng CF; 3và công tác t1?ng tNng vị t10/ tNng
tA! g!*n và tNng %!O7 L!"n công tác c$ tH2
3+ T!n tKn ọc t,( n)ng c*? t1En %Bc7;ên #ôn/ ng!"( v$2 G t-c tP c-c LQ
67,t/ t!n tKn t1ác n!"#t1?ng g!>ng CF; và công tác2 t!n tKn (ê 3En và tI (ê 3En.
%. Khả n&ng 'h!t tri(n: RvO c7;ên #ôn/ ng!"( v$/ nSng 6Ic =7>n 6G và ?Ft %Bng TU
B!...V
). *+m t,t "u -hu.ết đi(m chính /0 th1c hi2n chức tr!ch, nhi2m /3.
4. *1 đ!nh gi!, 5ế' loại: Rg!W!/ Lá/ t17ng 3En/ ;<7 LX# tY? Đ!Z7 [ c8* :7; c<V
S\c t1Sng/ ngà; ]^ táng _[ nS# `_]_
RNg&A! tI n,n TXt %án g!á LG tênV
a L!<n %\ng g\( c8* t,( tH:
(Thống nhất hay không thống nhất với bản tự đánh giá, nêu lí do).
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
T\# tct n,n TXt/ %án g!á/ T<( 6?F! c8* T8 t1&.ng %ơn vị cơ 5..
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
S\c T1Sng/ ngà; `_ táng _[ nS#
`_]_

xếp loại của Thủ trưởng đơn vị cơ sở. đánh giá. nêu lí do).Ý kiến đóng góp của tập thể: (Thống nhất hay không thống nhất với bản tự đánh giá. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tóm tắt nhận xét. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Sóc Trăng. ngày 20 tháng 06 năm 2010 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->