C3ng ty cC; phfin Sua Vi~t Nam va cac cong ty con

Bao CaD tai chinh hop nhat cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2009

Cong ty cd ph§n Sua Vi~t Nam BaD cao cua Ban Di~u Hanh

Ban f)i~u Ha nh cua Cong ty C6 ph~n Sua Viet Narn ("Cong ty ") trinh bay baa cao ella Ban Di~u Hanh va baa cao taichinh hop nha't cua Cong ty va cac cong ty can (goi chung Ia "T~p doan" hay "Vinamilk") tai ngay va cho nam ket tluic ngay 31 thang 12 narn 2009.

Thong tin v@ Cong ty

Cong ty C6 phdn Sua Vi~t Narn ban u~u uu't;1c thanh l~p thea QuyC't dinh so 420/CNN(fCLD ngay 29 thang 4 narn 1993 thea loai hinh doanh nghiep Nha mroc do B9 Cong nghiep quan 19. Vao ngay I thang 10 nam 2003, Cong ty diroc c6 phdn h6a theo Quyet dinh so 15512003/QDBeN cua BO C6ng nghiep. Vao ngay 20 thang II nam 2003, C6ng ty dl1t;1c dang ky tra thanh mot cong ty c6 ph~n hoat dong thea Luat Doanh nghiep Viet Nam theo Giity Chung nhan dang ky Kinh doanh s6 4103001932 do set KC' hoach va £)gu nr Thanh ph6 H6 Chi Minh dp. Ngay 19 thang 1 nam 2006 e6 phieu ella C6ng ty dU't;:fc niern yet rren thi tru'ong chirng khoan Thanh phd H6 Chi Minh theo Gia'y phep Niem ye't s6 42/UBCK-GPNY do Uy ban Chang khoan Nha mrdc dp ngay 28 thang 12 nam 2005. Hoat dOng chinh cua C6ng ty la san xuft va phan phoi sua dac, sua bqt, stra nroi, banh quy, sua d'~u nanh, sua chua, kern, pho mai, nude tnii cay va cac san ph§.m khac til' sua.

Hi)i d6ng Quan tr]

Ba Mai Kieu Lien

Gng Hoang Nguyen Hoc Ba. Ngo Thj Thu Trang Ong Dominic Scriven Ong Wang Eng Chin

Ban Di~u Hanh

Ba Mai Kigu Lien

Ba Nguyen Th~ Thanh Hoa Btl. Nguy&n Thi NhU' H~ng

Ba Ngo Thi Thu Trang Ong Trdn Minh Van

Ong Nguyen Qu6c Khanh

Ba Nguyen Hl1U Ngoc Tran

Ong Pharn Phd Tua'n

K€ toan trmrng Ong Le Thanh Liem

K€t qua h03tdi)ng va cd tuc

ChU tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien

I

T6ng Giam doc

Giarn d6e Di.@u Hanh Chu6i Cung ang Giamaoc f)i~u Hanh Pha t trifn

Vung Nguyen li~u

Giam d6c Di~u Hanh Tai chinh Giam doc Dien Hanh Du an Quy@n Giarn doc BiGu Hanh San xufr va PM.t triSn San phlm Quyen Giarn d6e Dietl Hanh Marketing

Quyen Giarn doc Di@u Hanh Kinh doanh

Loi nhuan sau thue' hop nha't cho narn ke't thuc ngay 31 thang 12 narn 2009 la 2.375.692 trieu VNf) (ngay 31 thang 12 nam 2008: 1.250.120 trieu VND).

Cong ty c6' ph§n Sua Vi~t Nam

Bae cao ciia Ban Di~u Hanh (tie'p theo)

C6 nrc duqe c6ng b6 lrong narn ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 18.. 351.281 trieu VNB (ngay 31 [hang 12 narn 2008: 683.575 trieu VND).

Va o ngay 9 thang 9 nam 2009, T~p dean dii cong b6 e6 phieu thirdng Ia 1: 1, c6 hieu lire VaG ngay 18 thang 9 narn 2009. C6 phieu thirdng nay dirdc trich tit thang du v6n e6 phan va loi nhuan chua phan ph6i cho ta't ca de e6 dong hien tai ciia T~p dean. C6 phieu thudng nay duoc niem yet tai SCI Giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh vao ngay 15 thang 10 narn 2009.

Cac sl1 ki~n xay ra sau ngay ktt thtic nien dq kt toan

Ngoai trir cac thong tin diroc cong b6 tai Thuyet minh 35 eho bao cao tai chinh hop nhat, khong e6 s1,1' kien trong yeu 011.0 xa y ra sau ngay l~p bang din d6i ke toan c§n phai di~u chlnh bay thuydt minh trong baa cao tai chinh,

Ddn vi ki~m toan

Ddn vi ki~m toan cua T~p dean la Cong ty TNHH KPMG.

Bao cao trach nhi~m ciia Ban Di~u Hanh d6i vO'i bao cao tai chinh hop nha't

Ban Dieu Hanh chiu trach nhiern doi vci bao cao tai chinh hop nha't cua T~p doan tai ngay va cho narn ket thiic ngay 31 thang 12 narn 2009 phan anh trung thuc va hop 1:9 tlnh hlnh tai chinh, ket qua hoat d9ng kinh doanh va luu ehuy~n tic!n t¢ ella T~p doan cho narn nay. Troog qua trinh l~p cac bao cao tai chinh nay, Ban Bieu Hanh co rrach nhiern:

• Lua chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mot each nha't quan;

• Thirc hien cac danh gia va u6e tinh mor each hop 19 va than trong;

• Tily thuoc vao cac sai s6t trong yeu duoc trinh bay va di€:n giil.i trong baa cao tai chinh, xac dinh r5 cac chufn rmrc ke' toan tip dung co diroc tuan thii hay khong: va

• L~p baa cao tai chinh hop nhat tren co sCi nguyen t~c hoat dQng lien t1,lC trir tnrong hop gia dinh khong th~ eho rhg Tap doan se tie'p tuc hoat al/ng.

Ban Di€u Hanh xac nhan dng Tap doan da tuan thu cac yeu du tren trong viec l~p bao cao tai chinh hop nhR't.

Ban Bit%u Hanh chiu trach nhiem dam bao viec hru giu cac 56 sach ke' toan thich hop rna tren do phan anh tlnh hlnh tai chinh ella T~p doan, voi rmrc do chinh xac hop 19 tai bat ky thoi di~rn nao va dam bdo ding cac 56 sach ke' toan trlnh bay tinh hlnh tai chinh cua Tap doan tuan thtl M th6ng ke toan aa dang kyo Ban Bi~u Hanh cling chiu trach nhiem v~ viec qudn 19 cac tai san ella T?p dean va do d6 phai thuc hien cac bien phap thich hop d~ ngan chan va phat hi~n cac hanh vi gian I?D va nhtrng vi pham khac,

2

Ceng ty cs phdn Sua Vi~t Nam

Bao cao eua Ban Di~u Hanh (tiep theo)

PM duy~t cac bao cao tai chfnh

Mai Ki~u Lien Tti'ng Giam doc

o 1 M R 2010

3

KPMG Limhed

10'" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen Hue Street District 1, Ho Chi Minh City

The Socialist Republic of Vietnam

Telephone +84 (8) 3821 9266

Fax +84 (8) 3821 9267

Internet www.kpmg.com.vn

BAo cAo CVA KIEM TOAN VlEN DOC L~P

Kinh gU'i cac eli dong

Cong ty cs ph§n Sua Vi~t Nam

Pharn vi kiim toan

Chung toi CIa ki~m toan bang can do'i ke' roan hop nha't dinh kern cua Cong ty C6 phlln Sua Vi~t Narn va cac cong ty con (goi chung III "T~p doan") tai ngay 31 thang 12 nam 2009, bao do ket qua heat demg kinh doanh, bao cao thay d6i vo'n chu so htru va bao cao luu chuyen tien t~ hop nha't cho nam ket thiic cling ngay va cac thuyet minh kern theo. Cac bao cao (ai chinh nay thuoc trach nhiem cua Ban Bieu Hanh T~p doan. Trach nhiern cua chung toi Ia dua ra y kien ve baa CaD tai chinh nay can c11' tren ket qua ki~m toan cua cluing (oi. Cac bao cao tai chinh hop nha't cua T~p doan cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2008 duoc ki~m toan boi mot cong ty ki€m toan khac va cong ty kiern toan nay da dua ra y kien chap nhan roan phan d6i vci bao cao tai chinh hop nha't trong bao CaD ki~m roan ngay 23 thang 3 nam 2009.

Chung (oi oil thuc hien cong viec ki6m toan thea cac Chug'n muc Ki~m toan Viet Nam. Cac chuan muc nay yell du chiing toi phai l~p k€ hoach va thuc hien cong viec ki~m toan d€ co dUQc su dam bao hop ly rAng bao cao tai chinh kh6ng chua dung cac sai s6t trong yeu. Cong viec kiErn roan bao gam viec kiEm tra, tren co Sd chon m§.u, cac bang chung de minh cho cac so' lieu va thuyet trmh trong baa cao tai chinh, Cong viec ki~m toan ding bao gam viec danh gia cac nguyen tlie ke toan duoc ap dung va cac u'oc tinh trong yeu cua Ban Eheu Hanh, ciing nhu viec danh gia each trmh bay t6ng quat cua bao cao tai ehinh. Chung toi cho rAng cong viec ki~m toan aa dua ra nhtrng co sa hop 19 d~ lam can e11' eho y kie'n cua chung toi.

Y kitn ki@'m toan

Theo y kien cua chung tCii, bao cao tai chinh hop nha't aa phan anh trung thuc va hop 19, tren cac khia canh trong yeu, v~ tlnh hinh tai chinh hop nha't ella Tap doan tai ngay 31 thang 12 nam 2009, ket qua hoar dQng kinh doanh va cac luang hru chuyen ti~n t~ hop nhit trong nam ket thuc cung ngay, phu hop vdi cac Chu§n mire Ke toan Viet Nam, H~ thong Ke toan Viet Narn va cac nguyen tilc ke roan ph6 bie'n diroc Vi¢t Nam chip thuan.

Nguyen Thanh ghi Chung chi kigm toan vien s6 Q304IKTV

Thanh pho' Ho Chi Minh,

4

KPMG Limited, a Vietnamese urnnad l'iabil.ity company and a m-ember firm of the KPMG netwoIk of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperatfve.

C6ng ty C6 philn Sua Vi~t Nam

Bang can dol ke toan hop nhdt tai ngay 31 thang 12 nam 2009

Ma Thuye't 31/12/2009 31/12/2008
s6 minh Tri~u VNI) Tri~u VND
TAl SAN
T'" , 100 5.069.157 3.187.605
.. ai san ngan han
Ti~n va cac khoan tu'dng dddllg ti~n 110 4 426.135 338.654
Ti€n III 376.135 132.977
Cac khoan urong dUd'ng ti&n 112 50.000 205.677
miu hi ngin han 120 11 2.314.253 374.002
Sa U 111 ngiin ha n 121 2.400.760 496.998
Du phong giarn gia dau nr ngin han 129 (86.507) 022.996)
Phai tho nglln han 130 5 728.634 646.385
Phdi thu thuong rnai 131 513.346 530.149
Tra tarde eho ngU'Cfi ban 132 139.363 75.460
Cac khodn phiii thu khac 135 76.588 40.923
DlJ phong phai thu kh6 dbi 139 (663) (147)
Hang t6n kho 140 6 1.311.765 1.775.342
Hang r&n kho 141 1.321.271 1.789.646 4
Du phong giarn gia hang tdn kho 149 (9.506) (14.304) ~
J
J
Tai san ng~n han khac 150 288.370 53.222
Chi phi lnl tnrdc ngA n ha n 151 21.986 31.460
Thu8 gia trj gia lang ou(jC khiu tru 152 37.399 19.196
Thue' thu nM p doanh nghiep tra truce NhA
nuae 154 226.000
Tai san ngjln han khac 158 2.985 2.566 Cdc tkuye't mink dlnh. kem lit b(J phqn hap thanh cdc bdo cdo tai chink hop nhttt nay

5

Cong ty cd phdn Sua Vi~t Nam

Bang csn doi ke tuan hc;ip Dhelt tal ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tie'p theo)

Mii Thuy~t 31/12/2009 3lfl2/2008
so minh Tri~uVND Tri~u VND
Tai san dai han 200 3.412.879 2.779.354
Phai thu diti han 210 8.822 475
Phai thu khac 218 8.822 475
T8i san co dinh 220 2.524.964 1.936.923
Tai san c6 dinh huu hlnh 221 7 l.835.583 1.529.187
Nguyen gid 222 3.135.507 2.618.638
Khitu hao lay kt 223 (1.299.924) (1.089.451)
Tai san c6 dinh vo hlnh 227 8 39.241 50.868
Nguyen gia 228 82.339 79.416
PMn b6liiy ke' 229 (43.098) (28.548)
Xaydung CO' ban dd" dang 230 9 650.140 356.868
Bit dOng san dau nr 240 10 27.489 27.489
Nguyen gid 241 27.489 27.489
nau nrdal han 250 11 602.479 570.657
£)~u ur vao cong ty Lien ket 252 26.152 23.702
Biu nr dai han khac 258 672.732 546.955
D\1 phong giarn gia d~u ur dai han 259 (96.405)
T8.i san dai han khac 260 249.125 243.810
Chi phi tra tnrdc dai han 261 13 194.714 195.512
Tai san thue thu nhap hoan lai 262 14 53.521 47.276
Tai san dai han khac 268 890 1.022
""," ... c 8,482,036 5.966.959
TONG TAl SAN 270 Cdc thuye't minh dinh kern fa b6 ph4n hap thann cdc bao cdo tai chink hap nhllt nay

6

Cong ty cli phdn Sua Vi~t Nam
Bang can doi ke toan hop nhilt tai ngay 31 thang 12 Dam 2009 (ti€p theo)
Ma Thuy~t 31/12/2009 31/12/2008
s6 minh Trleu VND Trj~u VND
~ A'
NGUONVON
NQPHAITRA 300 1.808.931 1.154.432
Nil ngan han 310 1.552.606 972.502
Yay ngdn han 311 15 13.283 188.222
Phai [ra thuong mai 312 789.867 492.556
Ngiroi mua td ti~n tnrdc 313 28.827 5.917
Thue' phai n9P Ngan sach Nha nude 314 16 399.962 64.187
Phai tra cong nhan vien 315 28.688 3.104
Chi phi phai [ra 316 17 208.131 144.052
Cac khodn phai lnl khac 319 18 83.848 74.464
Nil dai han 330 256.325 181.930
Phai tra thuong mai 331 116.940 93.612
N<1 dai han khac 333 19 92.000 30.000
Yay dai han 334 20 12.455 22.418
DI! phong tro dip thOi viec va bdo hiem tha't
nghiep 336 21 34.930 35.900
v6N cHi; sO mro 400 6.637.739 4.761.913
"
V6n chii sO' hii'u 410 6.637.739 4.761.913
VO'n e6 ph~n 411 22 3.512.653 1.752.757
Thang du vO'n e6 phdn 412 1.064.948
C6 phieu ngan quy 414 (154)
Quy d~u t11 va phat trien 417 1.756.283 869.697
Quy dl! phong Uti chinh 418 294.348 175.276
Quj' khen thirdng va phuc loi 419 182.265 96.198
LQi nhuan chua phan phoi 420 892.344 803.037
L</I IeH co DONG THIEU 86 439 23 35.366 50.614
TONG NGUbN V6N 440 8.482.036 5.966.959 Nguoi l~p:

Le Thanh Liern Ke'loan truang

o <I I 010

Cdc thuyet rninh dink kern la bQ phan hap thann cdc bdo cdo tai chinh hap nhdt nay

7

C6ng ty cd' phdn Sua Vi~t Nam

Bao cao ket qua heat d{)ng kinh doanh hop nha't cho namk€t tluic ngay 31 thang 12 Dam 2009

Ma Thuytt 31/12/2009 3111212008
s{j' minh Tri~uVND Trii}u VND
TOng doanh thu 01 24 10.820.142 8.380.563
Cackhoan giam lrO' 02 24 (206.371) (171.581)
Doanh tho thoan 10 24 10.613.771 8.208.982
Ghi vOn hang ban 11 25 (6.735.062) (5.610.969)
L(li nhu~n gi)p 20 3.878.709 2.598.013
Doanh thu hoa t uQng lid chinh 21 26 439.936 264.810
Chi phi hoat oQng tai chinh 22 27 (184.828) (197.621)
Chi phi ban hang 24 (1.245.476) ( 1.052.308)
Chi phi quan 19 doanh nghiep 25 (292.942) (297.804)
Lqi nhu3.n ttman tit hoat dQng kinh doanh 30 2.595.399 1.315.090
Ke't qua to' cac hoat dQng khac 40
Tho nhap khac 3l 28 143.031 136.903
Chi phi khac 32 29 (7.072) (6.730)
PhanlO trong lie: n doanh 40 (73.950)
Lqi nhu~ n tru6c thu8' 50 2.731.358 1.371.313
Chi phi thue' thu nh~p hi~n hanh 51 30 (361.536) (161.874)
Ll1i Ich thu@ tho nhap hoin lai 52 30 6.245 39.259
Ll1i nhu~n san thue' 60 2.376.067 1.248.698 Cdc thuye't minh dinh. kern fa br) ph4n hap thanh. cdc bao cdo tili chinh hap nhdt nay

8

Cling ty C6ph§n Sua Vi~t Nam

Bao cao ke't qua hoatdeng kinh doanh h41p nhcft cho flam kit thtic ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tiep theo)

Mil Thuytt 31112/2009 31/12/2008

56 minh 'I'rieu VND Trieu VND

Phin b6 cho:

C6 dong lhi~u s6

61

23

375

(1.422)

C6 d6ng cua Cong ty

62

2.375.692

1.250.120

Liii tren c6 phieu

LiE co ban tren c6 phieu bAng VNB

70

31

6.769

3.563

Nguoi l~p:

L& Tha nh Liern Kl todn mtong

o 1 M

Cdc thuyet minh dinh. kern la bi? ph4n hap than}: cac baa cdo tai chinh hap nhd: nay

9

--

1«'1 .... 0

«'1N ...... t-v ci~

00 N \0 .... '--' '-"

V)M~J In'1'N

...... 00"<:1"

triN~ N N

- ....

'--'

......

8

,ell C ~ eo =; 'ell

-=

....

.... ;.... ,ell Ol)

= ell· ....

":100 "QO

'<00 r.J"JM

NN 0\ 0\

~~

r<J on rC'<'"l

N

--

, _. t-

oo tNO

"":!"'i

on on r<J ...... '--' '--'

---- 0'1-'

000

<=<:t'!

«'1 ..... von N<:""l

. .,_..' ......

'-"

<'I: , tO

0\

...... '

\0 ' 00

V")

-0

00 00

rM o

M o 00

-

00 00 '

V "<:t' 0\ ~ -.i v \0 \0

C! C!

..... '--'

t- \0 ' on 0\ t- 00

N 0\

on In

r-: r-:

_, .....

c, ~.

.....

:0

-= bJ)

'Z

o

.....

Cdng ty C6 phan Sua Vi~t Nam

Bao cao h10 chuysn ti~n t~ hop Dhi(t cho Dam ke't thiic ngay 31 thang 12 Dam 2009

Ma Thuye't 31/12/2009 3111212008
56 minh Tri~u VND Tri~u VND
LUU CHUYEN TIEN 'Ii1 HO~T DONG KINH DOANH
I~qi nhuan tru(k thue' 01 2.731.358 1.371.313
Di~u chinh cho cac khoan
Khau hao va phan b6 02 234.078 178.430
Cac khoa n du phong 03 62.020 124.&92
L6/(lai) chenh lech 1Y gia h6i dOth chua thirc
bien 04 3.4&6 (5.704)
Lai tu thanh 19 taj san eei dinh hiru hlnh 05 (l.251)
Chi phi l1H vay 06 6.655 26.971
Thu nhap ti€n Hii va e6 nrc 07 (134.747) (93.622)
(Uii)/ 16 tir hoar dong d§.u nr khac 07 (23.032) 61.178
L<,1i the thircng rnai am 07 (20)
Thu tit thanh 19 cac khoan d.1u nr trong cong
ty lien doanh 07 (139.577)
Lqi nhuan tU hoat dQng kinh doanh trtrdc 08 2.738.970 1.669.727
nhimg thay d6i v6n hru dQng
Bien dong cac khoan phai thu va lai san ngan
han khac 09 (6&.042) 13.354
Bien dong hang t6n kho 10 453.953 (112.069)
Bien dong cac khoan phai tra va no khac 11 392.537 (l05.919)
Bien dQng chi phi tra tnrdc 12 10.276 (17.077)
3.527.694 1.448.016
Ti8n HE vay da tra 13 (6.942) (25.957)
Thue thu nhap da nop 14 (293.332) (101.861)
Ti~n thu khac nr hoa t dong kinh doanh 15 16.032 53.507
Ti~n chi khac til' hoar dQng kinh doanh 16 (146.949) (103.946)
Tien thuan thu tit hoat dt)ng kinh doanh 20 3.096.503 1.269.759 Cdc thuye't minh dinh. kern fa b¢ phq.n hap thanh cdc bao cao tai chin.h h{JP nhdt nay

11

C6ng ty cli' ph§n SUa Vi~t Nam

Thuyet minh bao do tai chtnh hQ'p Dhat cho Dam ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2009 (tiep theo)

LUU CHUYEN TIEN TU HOJ). T DONG DA U TV

TiSn chi mua tai san c6 dinh Thu tit thanh 19 tai san cei djnh

Mua trai phieu va chang khoan v6n

Thu tit thanh 19 cac khoan d~u nr ngdn han Thu or thanh ly khoan agu t11 trong cong ly lien doanh

Thu tit trai phieu de'n han

Thu h6i khoan vay tit cong ty lien doanh Chi d§.u tu trong cac don vi khac

Mua lai khoan von gop tit cac e6 dong thi&u so trong cong ty con

Thu tit liii ti6n gui va c6 nrc

Tang tiila gai ngan hang co ky han

Khoan von gop cua e6d6ng thieu s6 trong cong ty con

TiI.~n thuan chi cho hoat d{lng dan nr

Ma Thuye] 31/12/2009 31/12/2008

s6 minh Tri~n VND Trieu VND

21 22 23 23

(654.817) 6.747 (200.000) 91.913

(445.062) 4.217

3.010

24 24 24 25

134.267 10.005 207.968 (2.450)

(134.152)

25 27 28

(15.603) 69.083 (2.123.387)

90.373 (50.191)

28

20

30

(2.476.274)

(531.785)

LVU CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG TAl CHiNH

Ti6n thu ur phathanh co phieu 31 3.646
Ti~n chi mua lai c6 phieu 32 (154)
Thu tit vay ngan han 33 3.320 173.547
Hoan td cac khoan vay 34 (188.222) (9.963)
cd nrc iqi nhuan aa tra cho ehu sO huu 36 (351.281) (680.733)
Ti~n thmin chi cho hoar dt)ng tai chinh 40 (532.691) (517.149)
Luu chuycfn ti~n thuAn trong nam 50 87.538 220.825
Ti~n va eac khoan tu'dng dudng ti~n dan Dam 60 338.654 117.819
Anh hu'ang coa thay d6i ty gia h6i doai doi ydi 61 (57) 10
ti~n va cac khmin tu'cing dU'dng ti~n
Ti~n va cac khoan tu'dng dudng ti~n cu6i nam 70 4 426.135 338.654 Cdc thuye't minh dinh kem ta btJ phdn hop thanh cdc bdo cdo tai chlnh hap nh{{t nay

12

Cnng ty C6 phan Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao tal chinh hop nh§t cho Dam ket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tlep theo)

CAC GIAODJCHB.~UTUvA TAl CHINH PHI TmN Tt

Nguyen gia ciia tai san e6 dinh do Tap doan mua chua tra ti6n

31/12/2009 Tri~uVND

167.623

31112/2009 Tri~uVND

36.245

Le Tha nh Liem Ke loan. trli/in.g

o 1 ~AR 2010

Cdc thuye't minh dinh kern la bQ phdn hap thanh. cdc bao cdo tai chinh hop nhdt nay

13

Cong ty cs phan Sua Vii;t Nam

Thuye} minh bao cao tai chinh hop nha't cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2009

Cac thuyet minh nay Hi bQ phan hop thanh va dn dU'<;1c doc dang thoi vdi cac bao cao tai chinh dinh kern.

1. Ddn vi bao cao

Cong ty ce ph~n Sua Vi~t Nam ("Cang ty" hay "Vinamilk") Ia cong ty cd ph§n du'<;1c thanh l~p tai Vi~t Nam. Bao cao tai chinh hop nha't ciia T~p doan cho nam kGt thiic ngay 31 thang 12 narn 2009 bao gam Cong ty va de cong ty con (goi chung Ia "T~p doan") va 1'1i Ich ciia T~p doan trong cac cong ty lien kC't va cac co so kinh doanh dong ki~m soat, HOlJ-l dong chinh cua T~p doan ia san xuft va pha n ph6i sua dac, sua bQt, sua nroi, banh quy, sua d~u nanh, sua chua, kern, pho mai, nude trai cay va cac san ph~m khac til' sua.

Ta i ngay 31 thang 12 narn 2009, Cong ty co 4 cong ty con:

Ten cnng ty con

Hoat dQng chinh Ty 1~ v6n do

C6ng ty nAm giU'

Cong ty TNHH Mot Thanh vien Bo sua Vi~t Nam Cong ty ce phdn Sua Lam Son

Cang ty TNHH MOl Thanh vien D§u nr Bilt dOng san Qu6c te

Cang ty C6 ph.b Ba't dOng san Chie'n Thang - Viet Nam

San xuit sua 100%

San xua't sua 55%

Kinh doanh ba't

dong san 100%

Kinh doanh bat

dong san 100%

Cong ty C6 phdn Ba't dong san Chien Th~ng - Viet Nam, la cong ty con 100% so huu boi C6ng ty TNHH MOt Thanh vien f)~u tu Bat dOng san Qu6e t~. Cong ty nay Iii cong ty con 100% so hiru bdi Vinarnilk.

Tai ngay 31 thing 12 narn 2009 T~p doan co 4.670 nhan vien (31/12/2008: 4.532 nhan vien).

j •

2. Tom tdt nhfing chinh 83Ch ke' toan chu ye'u

Sau day Iii nhirng chinh sach ke' loan chii yeu dU'Qe T~p doan ap dung trong viec l~p cac bao cao tai chinh na y.

(a) Co sd I~p bao cao tai chinh

(i) Ca sii kt todn chung

Cac bao cao tid chinh h'1P nha't trinh bay blng f)5ng Vi~t Nam lam tron tdi hang trieu ("tri~u VNf) "), du'(,1c I~p theo cac Chufin muc KG toan Viet Nam, H~ th6ng Ke roan Viet Nam va cac nguyen tac ke roan dll'<;1c chap thuan rong rai tai Vi~t Nam.

Cac bao cao tai chinh hop nha't, ngoai trit baa CaD Iuu chuyen ti~n t~ hcp nhfr, diroc lap tren co so d6n tfeh theo nguyen tae gia g6c. Ba o cao hru chuy€n ti~n te hop nhit diroc l~p theo phuong phap gian tiep.

14

Ceng ty C6 phl1n Siia Vi~t Nam

Thuye] Minh bao cao tai chinh hQ'p nha't cho narnket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (titp theo)

(ii) Ca sa hap nhiit

Cdc cong ty can

Cong ty con Iii cac don vi chiu sir kiern soar cua T~p doan. Sir kiem scat lon tai khi T~p doan co quyen oien ha nh cac chinh sach tal chlnh va hoat d¢ng cua doanh nghiep nharn rbu oU'(!e Ioi ich kinh t6' Itt cac hoat dong ciia doanh nghiep do. Khi danh gia quyen kiam soar c6 xet oe!n quyen bo phieu [iem nang co the thuc hien dut;1c tai thCfi di6m hien tai, Bao cao tai chinh cua cong ty con (111\1C hop nhat trong baa cao tai chinh hop nhdt k~ tll' ngay ki6m soar Nfl d§.u c6 hieu ltrc eho tdi ngay quyen ki6m SOtH cham dill.

Cong ty lien k{/t vel co sO kinh doanh d6ng kiim soat (cac dan vj nhan da.u til duac kt toan thea phuang phap v6n chu sO hilu)

C6ng ty lien ke't Ia nhtrng cong ty rna Tap doan c6 anh hUClng dang kG, nhung khong ki~m soar, 06i vdi cac chinh sach tai chinh va hoar dong cua cong [yo Cac co SCI kinh doanh dong kiem soar la nhting co sa kinh doanh rna Tap dean c6 quyen d6ng kiGm soat dUQc thie't l~p b~ng thOa thuan hop d6ng va dbi hoi sir nhat trl cila cac ben lien doanh d6i vdi cac quyet dinh v€ tai chinh va hoar dOng. Cong ty lien ket va co 56 kinh doanh dOng ki~m soar duoc kG toan theo phucng phap v6n chu so hfiu (cac don vi nhan dgu ur duoc ke toan thea phirong phap v6n clni so htru). Baa cao ta i ehinh hop nhit bao gdm phtln rna Tap doan dllQC hlfong trong thu nhap va chi phi ella don vi nhan ddu tv dUCJe k€ roan theo phuong phap v6n chii sCI hilu, sau khi di€u chinh thea chinh sach ke! roan cua Tap dean, tir ngay b~t d§.u cho t(i'i ngay kgt thuc cua S\l' anh huang dang kG hoac quyen dEing ki8m soat, Khi phan 16 cua don vi nhan d§.u tv rna ~p doan phai chia S6 Vl.{(;H qua 1CJ1 ich cua T~p doan trong don vi nMn diu tu'ou'Qc ke toan thea phirong phap v6n chu so hiru, gia tri ghi s6 cua khoan d§.u ur (bao g6m cac khoan diu til dai han, neu (6) s6 duoc ghi giam toi bAng khong va dung vi~e ghi nhan cac khoan 16 phat sinh trong nrong lai trir khi khoan 16 sau d6 trong pharn vi rna T~p doan e6 nghTa VI:l phai lri hoac (la tra thay eho don vi nhan d§.u tll.

Cdc giao dich duac loai tric khi hap nhdt

Cac s6 dir trong nQi bQ t~pdoan va cac khoan thu nhap va chi phi chua thuc hien tu cac giao dich nQi bQ duoc loai trir khi l~p baa cao tai chinh hop nha't. Khoan hIi va 16 chua thuc hien phat sinh til' cac giao dich vdi Uti khoan v6n ciia cong ty dUQc dau t11 d11(!e tru vao khoan dh ur trong pharn vi 10i Ich ciia T~p doan tai cong ty dtroc d§.u nr,

(b) Cac giao d[ch bing ngoai t(\

Cac khoan rnuc tai san va nq phai tra co g6c bhg don vi li6n t~ khac VND du(!c quy ddi sang VNEl theo ty gia h6i doai cila ngay ke't thric nien do k€ toano Cac giao dich bang cac don vi ti~n khac VNB trong narn dU'l1C quy dei sang VND theo ty gia h6i doa i xap xi ty gia h6i doai tai ngay giao dich.

Tat c8. cac khoan chenh lech ty gia h6i doai dU'Q"c gill nhan vao baa cao k€t qua heat dong kinh doanh phil hop voi Chuan mile Ke! toan Vi~t Nam 56 10 ("CMKT 10") - Anh huang cila vi~c thay ddi tY gid hO'i dodi.

15

C6ng ty C6 ph§.n Sua Vi~t Nam

Thuyet rninh bao cao tai chinh hop nh3't cho Dam ket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tiep theo)

(e) Ti~n va cac khoan tdong dddng ti~n

Ti~n bao g6m ti~n mat va ti~n gii'i ngan hang khong ky han. Cac khoan nrong dirong tit~n la cac khoan oju nr ngifn han co thai han dao han ban oju khong qua ba thang co tinh thanh khoan cao, eo th6 d~ dang chuy6n d6i tha nh mot lU'~ng ti~n xac dinh, It rui ro v~ {hay d6i gia tri va diroc SU' dung cho muc dich dapirng cac cam ket chi ti~n ngdn han hon la cho muc dich oju tu' hay HI. cac muc dlch khac.

(d) Cac khoan d§u nr

Cac khoan oju tu' vao ti€n gui co ky han va cac cong cu no; dllu (11' vao cac cong eu vo'n ciia cac doanh nghiep rna Tap doan khong co quyen ki€m soar hoac c6 anh hu'C1ng trong ye'u; va cac khoan dju nr vao cac cong ty con va cac cong ty lien ket trong bao cao tai chinh rieng ciia C6ng ty dU\1C phan anh thea nguyen gia.. DI,l' phong giam gia dju ur dlit;lC l~p khi Ban Di€u Hanh cho riing viec gidrn gia nay khong mang tinh tarn thoi, Dl,I' phong dUQ'c hoan nhap neu viec tang gia tri co th€ thu h6i san do co th6 lien M mOL each khach quan tdi mot su kien phat sinh sau khi khoan du phong nay dll~C lap. Khoan du phong chi diroc hoan nh~p trong pharn vi sao eho gia tri ghi 86 ciia cac khoan dju l11 khong virot qua gia tri ghi s6 cua de khoan dju nr nay khi gia dinh khOng co khcan du phong nao oa diroc ghi nh~n.

(e) Cac khoan phai thu

Cac khoan phai thu thucng mai va cac khoan phai thu khac Ol1t;fc phan <tnh thea nguyen gia tnr di du phong phai thu kh6 doi.

(0 Hang t6n kho

Hang tOn kho aUQe phan anh thea gia thap hon gitta gia go'e va gia tri co the thuc hien dlit;lC. Gia go'c Ol1t;fc tinh theo phirong phap binh quan gia quyen va bao g6m lal d. cac chi phi phat sinh d.5 co dl1Qc hang t6n kho 0 dia diem va trang thai hien tai. B6i vdi thanh ph~m va san phflm do dang, gia go'e baa gOm nguyen v~ t Ii~u, chi phi nhan e6ng true tiep va cac chi phi san xua't chung dn du't;fc phan b6. Gia tri c6 thS' thuc bien oU'<;le udc tinh dua vao ghi ban cua hang 1dn kho trir di cac khoan chi phitrdc tinh d6 hoan thanh san phl'fm va cac chi phi ban hang.

Tap doan ap dung phuong phap ke khai thirong xuyen d6 hach toan hang {On kho.

16

Cong ty C6 ph§n Sua Vi~t Nam

Thuye't minh bao cao tal chinh hejp nh3't cho narn ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 (tlep theo)

(g) Tai san c6 dlnh hiiu hinh

(i) Nguyen gin.

Tai san e6 dinh hiru hinh diroc th~ hien thea nguyen gia ttl! di khau hao luy kg. Nguyen gia tai san co dinh htru hlnh baa gom gia mua, thue' nhap khiu, cac loai thue' mua hang khOng hoan lai va chi phi phan b6 true tiep d~ dua tai san den vi tri va trang thai hoat dQug cho muc dich su dung da du kien, vii chi phi thao do va di d~i tai san va khoi phuc hien tnrong tai dia di~m d~t rai san. Cac chi phi phat sinh sau khi tai san c6 dinh hiiu hmh oa dira VaG hoat QQng nhu chi phi sil.'a chua, baa dutmg va dai tu thirong diroc ghi nhan vao bao cao ket qua heat dQog kinh doanh trong ky tai (Mi di6m phat sinh chi phi. Trong cac tnrong hop co th~ chirng minh mot each ro rang rang die khoan chi phi nay lam tang 1~1i Ich kinh te trong nrong lai du tinh thu dircc do viec sil.' dung tai san co dinh hiiu hlnh vuot tren rnrrc hoat dQng tieu chuin da du'<;!c danh gia ban dllu, thl cac chi phi nay duoc v6n hoa nhu mOt khoan nguyen gia tang them cua tai san co dinh hiru hlnh,

(ii) Khi{u hao

Khi u hao duoc Huh theo plnrong pha p dl1CJng th~ng dira teen thoi gian hii'u dung u'dc tinh cua tai san e6 dinh hiru hinh. Thoi gian hitu dung u'dc tinh nhu sau:

• nha cil'a va v~t kien true

• may moe va thie't bi

• gia sue

• phirong tien v~n chuyen

• thie't bi van phong

10 - 50 narn 8 - 10 narn 6 narn 10 nam 3 - 5 narn

(h) Tal san c6 dinh vo hinh

(i) Quyin Sll dlJng di{t vo thili han

Quyen su dung dtt vo thoi han dl1<Jc th~ hien theo nguyen gia va kh6ng phan bd. Nguyen gia ban d§.u cua quyen sil' dung dit baa g6m gia tri cua quyen su dung dtt dl1c,1C ghi nhan trong gia mua va cac chi phi tnrc tie'p phat sinh lien quan tdi viec baa Gam quyen sii' dung dit.

(ii) PhOn mdm vi tinh

Gia mua ciia phan mem vi tinh mdi rna phan mern nay khong phai la mnt hi) phsn g~n ket vdi phan cling c6 lien quan thi diroc von hoa va hach toan nhu' ta i san co dinh vo hlnh, Phan m~m vi tlnh diroc tinh phan bo thea phuong phap duang th~ng trong vong 3 nam.

17

Cong ty C6 ph§n Sua Vi~t Nam

Thuye't minh bao CHO tai ehinh hop nhfft cho Dam ke't thtic ngay 31 thang 12 Dam 2009 (titp theo)

(i) Bat d()ng san d§u to'

(i) Nguyen gia

Bat dOng san diu ur diroc th~ hien thea nguyen gia trir' di khsu hao, Nguyen gia ban d~u cua bAt dong san d~u ur bao gom gia mua, chi phi quy6n su- dung dilt va bal ky chi phi phan b6 true tiep lien quan den viec dua tal san den vi tri va trang thai hoat dong hien tai cho muc dich su dung ali du kien, Cac chi phi phat sinh sau khi bit dong san dgu ur da dU<;je dira VaG hoat dong nhtr chi phi sila chua va bao tri thuong diroc ghi nMn VaG bao cao kel qua heat dOng kinh doanh trong narn tai thoi diem phat sinh chi phi. Trong cac tnrong hop co lh6 clnrng minh mot each r6 rang ding cac khoan chi phi nay lam tang lei Ich kinh te trong nrong lai d\f tinh thu (hr~e do viec sir dung bat dOng sandau nr vuot tren rmrc hoar 09ng lieu chufn ali duoc danh gia ban dfiu, thl cac chi phi nay 011<;1C von hoa nhu mot khoan nguyen gia tang them ciia bat dong san dAu nr,

(ii) Khliu hao

Khau hao dU'(5C tinh thea plurong phap dU'O'ng th~ng dua tren thoi gian hiru dung irdc tinh cda bat d(jng san d§u nr, Bat dqng san dAu Ill' Iii. quyen su dung dat vdi thoi han khong xac dinh dU'I;1C tinh theo nguyen gia va khong phan b6.

(j) Xay dung cd ban dd dang

Xay dung co ban dd dang phan anh cac khoan ehi phi xay dung va may moe chua uu(5c hoan thanh hoac chua Hip d~t xong, Khong tinh khau hao eho xay dung co ban dd dang trong qua trmh xay dung va l~p d~t.

(k) Chi phi trii tnine dat han

Chi phi da't tra tnrdc baa g6m ti8n (hue dit trn tnrdc va cac chi phi phat sinh khac lien quan den viec bao dam cho viec 511 dung dat thue. Cac chi phi nay du'Qc ghi nMn vao baa cao kG't qua heat dong kinh doanh thea phucng phap du'Cl'ng thing dira tren thoi han cua hop dang (hue dat ttl 12 den 48 nam.

(I) Cac khoan phai tra thuo'ng mal va phai tra khac

Cac khoan phai tra rhuong mai va phai tea khac thS hien theo nguyen gia,

(m) Du phong

MOt khoan du phong dU<;Ic ghi nMn, do ket qua cua mOl su kien trong qua khu, T~p doan c6 nghia vu phap ly hien tai hoac lien ddi co th~ udc tinh mot each dang tin cay, va chae chan se lam giarn sut cac Ioi ich kinh t6 trong nrong lai M thanh loan cac nghla vu v8 khoan n(5 phai tra d6. Khodn dir phong diroc xac dinh bang each chiet khau dong tiSn du kien co th€ phai rra trong luang lai vdi ty Ie chiet khAu tnrdc thue' phan anh danh gia hien tai cua thi tnrong v6 gia tr] [h(ii gian cua tien va nil co cu th~ cua khoan no d6.

18

C6ng ty ciS phdn Sua Vi~t Nam

Thuye] minh bao cao tai chinh hQ'p nha't cho nam ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 (tie'p theo)

(n) Thue'

Thue thu nMp doanh nghiep tinh tren loi nhuan hoac 16 eua ky bao g6m thue' thu nMp hien hanh va thue' thu nhap doanh nghiep hoan lai. Thue' thu nhap doanh nghiep du\1C ghi nhan trong baa cao ke't qua hoat dong kinh doanh ngoai tra tnrong hQP e6 cac khodn thue' thu nhap doanh nghiep lien quan de'n cac khoan rnuc diroc ghi nhan thang vao von ehu sO" htru, thl khi d6 cac thue' thu nhap doanh nghiep nay cfing dUQe ghi nhan thAng vao v6n clni SO" httu,

Thue' thu nhflp doanh nghiep hien hanh Ia khodn thue' du kien phai nop dua tren thu nhap chiu thue' trong nam, sl.\' dung cac mrrc thue suill e6 hieu Iuc hoac co ban c6 hieu Iuc ta i ngay ke't thuc nien dO ke' roan, va cac khoan di~u chlnh thue' phai nop lien quan de'n nhii'ng narn tnrcc.

ThuiS thu nhap doanh nghi~p hoan lai duc;fc tinh theo phirong phap bang can d6i ke' toan, eho cac chcnh lech tarn thoi gitra gia tri ghi s6 ciia cac khoan muc wi san va no phai tra cho rnuc dich bao cao titi chinh va gia tri sl.\' dung cho muc dich tinh thue, Gia tri ella thue' thu nhap doanh nghiep hoan lai diroc ghi nhan dua tren each thtrc thu h6i hoac thanh toan gia tri ghi 56 cua cac khoan rnuc tai san va no phai tnl du'<;1c du kliSn sl.\' dung cac rmic thuE suilt eo hieu luc tai ngay ket thuc nien dQ kE toano

Ta i san thue thu nh~p hoan lai chi dtroc ghi nhan trong pharn vi chac cMn co du lc;fi nhuan tinh thue' trong tuong lai dS cac chenh lech tam thai nay e6 th~ sl.\' dung duoc. Tai san thue' thu nhap hoan lai duqc ghi giam trong pham vi khOng eon cMe chiln ill cac loi Ich v~ thue lien quan nay se hien thirc hoa dU't;1c.

(0) Doanh thu

(i) Doanb thu ban himg

Doanh thu ban hang dircc ghi nMn trong bao cao ket qua hoar dong kinh doanh khi phan ldn nii ro va loi Ich gan li~n vdi quyen sO" hiru san ph~m hoac hang hoa dU't;1c chuyen giao cho ngirci mua. Doanh thu khong dl1c;fC ghi nhfin nEu nhu e6 nhii'ng ye'u t6 khong chac chan trong yEu lien quan Wi kha nang thu h6i cac khoan phai thu hoac lien quan toi kha nang bang ban bi trei lai,

I

1

(ii) Cung cfip dicb v¥

Doanh thu eung c.tp dich V1,l dl1qc ghi nhan trong bao cao ke't qua hoat dong kinh doanh theo ty l~ phan tram hoan Thanh ella giao dich tai ngay ket thuc nien do. Ty l~ phan tram hoan thanh cong viec dut;1c (tanh gia dua tren khao sal cac cong viec da duqc thirc hien, Doanh thu kh6ng dl1c;fC ghi nhan neu nhtr co nhii'ng ye'u t6 khong chac chan trong yeu lien quan toi kha nang thu h6i cac khoan phai thu.

(iii) Dich V~l gia ding

Doanh thu cung ca'p dich vu gia cong duoc ghi nhan trong bao cao kEt qua hoar dong kinh doanh khi hang hoa diroc gia cong xong va du<1c ngliCfi mua ch.tp nhan, Doanh thu khong diroc ghi nhan neu nhu c6 nhimg yEu to trong yEll khong chc"fc chAn lien quan tdi kha nang thu h6i cac khoan phai thu,

19

Cong ty C6 phc1n Sua Vi~t Nam

Thuy€t minh bao cao tai chinh hQ'p nha't cho narn k€t tlnic ngay 31 thang 12 narn 2009 (tie'p theo)

(p) LQ'i the thridng rnai

L<;l'i the' thu'dng mai phat sinh trong viec mua Iai cong ty con, c6ng ty lien ke't va lien doanh. Lei the thirong rnai duoc xac dinh thea gia gO'c trir di gill. tri hao rnon lily ke'. Gia g6c cua loi the thu'dng mai Iii. khoan chenh l¢ch gifi'a chi phi mua va lei ich ciia T~p doan trong gill. tri hop Iy thuan cua cac tiii san, cong n<,1 va no tiern tang cua don vi bi mua. Khoan chenh lech am (lei the thu'dng mai am) dl1<;1c ghi nMn ngay vao bao cao ket qua heat dong kinh doanh.

(q) Cac khoan thanh roan cho vi~e thue hoat dQng

Cac khoan thanh toan cho viec thue heat dong duoc ghi nhan trong baa cao ke[ qua hoat dong kinh doanh thea phuong phap du'ong th!ng dua vao thoi han ciia hop d6ng thue. Cac khoan hoa hf)ng di thue duoc ghi nhan trong bao cao kel qua hoat d¢ng kinh doanh nhir 1ft mot bQ phan hop thanh ciia t6ng chi phi thue.

(r) Chi phi yay

Chi phi vay dircc ghi nhan la mQI chi phi trong ky khi chi phi nay phat sinh, ngoa i tfit truong hop ehi phi Yay lien quan den cac khoan vay cho muc dich hinh thanh tai san co dinh huu hinh au di~u kien thl khi do chi phi yay se duoc v6n boa va diroc ghi vao nguyen gill. cac tai san cO' dinh nay.

(s) Lai tren c6 phieu

T~p doau trinh bay l:h co ban (EPS) cho cac c6 phieu ph6 thong. Lai co ban tren c6 phieu diroc tinh bang each Ury Uii hoac 16 thuoc vG c6 dong ph6 thong ciia T~p doan chia cho solU'«;1ng cO phieu ph6 thong trung blnh htu hanh trong nam. Phat hanh c6 phieu thirdng li\ viec phat hanh c6 phieu phI) thong cho cac c6 dong hien tai rna T~p doan khong thu bat etY khoan £iGn nao, VI v~y, sO' hrong c6 phieu ph6 thong dang 1u'U hanh tang len rna khong c6 su gia tang ngudn von. So IU(J"ng c6 phieu phI) thong dang IU'u hanh tnrdc SI! kien nay du'<;1e di~u chinh theo tl I~ nrong rrng vdi so Iuong thay d6i cua c6 phieu phd thong diroc 1u'U hanh voi gia thuyet su kien nay da xiiy ra ngay tai thoi di~m dau narn bao cao.

(t) Bao cao bQ ph~n

Mot bQ phan la mot hcp phan co th6 de dinh rieng bier cua T~p doan tham gia vao vi~c cung cap cac san phim hoac dich vu lien quan (bi;> phan thea lInh VVc kinh doanh), hoac cung cap san phim hoac dich vu trong pharn vi mot moi tnrong kinh te cu th~ (b(> pMn thco khu vue dia 19), moi b6 pMn nay chiu nii ro va thu dl1<;fC 16i Ich khac bii;:t vdi cac bQ phan khac, Bao CaD bo phan chinh yeu cua T~p doan li\ dira thea bO phan thea khu v1!C dja IY. Hoat dong cua Tap doan narn trong mot Iinh VI!C kinh doanh la san xuat va kinh doanh cac san phifm sua va mroc trai cay.

20

C6ng ty Ctl phdn Sua Vi~t Nam

Thuy~t minh bao cao tai chinh hQ'p nha't cho nam ket thiic ngay 31 thang 12 nam 2009 (tiep theo)

(u) Cac khoan etl phieu phat hanh eho nhan vien

Cac khodn c6 phieu phat hanh eho nhan vien VI nhirng dong g6p cho T~p doan dU'(1c hach toan nhu mOt giao djch tang veln va khong hach toan vao Bao cao kel qua hoat dOng kinh doanh.

(v) Cae chi tieu ngoal bang can d6i ke'toan

Cac chi tieu ngoai bang din doi ke toan, nhu du'(1e dinh nghia trong H~ thong K€ roan Viet Nam, diroc trlnh bay trong cac thuyet minh thich hop ella bao cao tai chinh.

3. Bao cao hi) phan

Thong tin be> phan dllc;JC trlnh bay theo bO ph~n theo khu vue dia 19 ciia Tap doan.

Ket qua cua b9 phan bao gom cac khoan muc phan b6 tnrc tiep cho mQt bQ phan cling nhu cho cac bO phan diroc phan chia thea mot co so hop 19. Cac khoan muc khong diroc phan chia bao g6m tai san va n<j phai td., thu nhap hoat dQng tai chinh va chi phi hoar dOng tai chinh, chi phi ban hang va chi phi quan 19 doanh nghiep, lei nhuan va 16 khac, va thue thu nhap doanh nghiep.

BQ ph~n theo khu vue dla Iy

Khi trinh bay thong tin bQ pMn theo khu vue dia 19, doanh thu ella bO phan dut;1c dua vao vi trf dia 19 ella khach hang tai Vi~t Nam ("Trong nude") hay a cac nude khac Viet Nam ("Xufft khffu ").

Trong mlO'c Xul1't khiiu Hop nha't

3111212009 31112/2008 31112/2009 3111212008 3111212009 31112/2008

Trieu VND

Tri~u VND

Tri~u VND

Trieu VND

Trieu VND

Tri~u VND

Doanh thu ban hang 9.415.221 6.993.223

Gin veln hang ban (5.886.501) (4.727.145)

1.198.550 (848.561)

1.215.759 10.613.771 8.208.982 (883.824) (6.735.062) (5.610.969)

Thu nhap ella bO ph~n

3.528.720 2.266.078

349.989

331.935 3.878.709 2.598.013

21

Cong ty C6 ph~n Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao tili chinh hQ'p nhat cho narn ket thtic ngay 31 thang 12 narn 2009 (tiep theo)

4. Ti@n va cac khoan tmrng du'dng ti~ n

3111212009 31J12/2008

Trieu VND Tri~u VND

Ti6n mat

Ti~n gih ngan hang Ti6n dang chuyen

Cac khodn nrong dirong ti~n

636 374.659 840 50.000

648 130.544 1.785 205.677

426.135

338.654

Trong ti~n va cac khoan tuong dirong tien ngay 31 thang 12 narn 2009 <.:6 sa ti~n khac VND nrong dirong 66.781 trieu VND (ngay 31 thang 12 narn 2008: 137.553 trieu VNB).

5. Cac khoan phai thu ngan han

Bien dong du phong phai thu kh6 doi trong narn nhu sau:

s6 dir cuoi narn

31/12/2009 31/1212008
Tri~u VND Trieu VND
147 751
588 432
(967)
(72) (69)
663 147 se du diu narn

Tang du phong trong narn Sa dung trong narn

Hoan nhap trong narn

Cac khoa n phai thu ngdn han khac bao g6m:

C6 nrc phai thu Lai tien gll'i

Phai thu tai trai phieu va ti~n thu Iiii cho yay Trai phieu c6 ky han

Thue nhap kh~u dl.l\iC hoan lai hoac khong phai nop Phai thu h6 tre,1 tu nha cung cap

Phai thu khac

31/12/2009 31J12/2~08
Tri~u VND Trieu VND
831
56.340 4.176
426 6.227
10.000
8,236 11.905
5.114 742
5.641 7.873
76.588 40.923 22

C6ng ty ce phan Sua Vi~t Nam

Thuytt minh bao cao tal chinh hop nha't cho Dam ket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tiep theo)

6. Hang t6n kho

Ha fig mua dang di dU'Cfng Nguyen v~t lieu

Cong cu va dung cu

San ph~m dd dang Thanh pharn

Hang t&D kho

Hang gui di ban

31112/2009 31/12/2008
Tri(l-u VND Tri~u VND
375.091 219.523
548.539 1.231.151
6.133 5.757
121.595 104.992
250.546 217.382
11.410 10.710
7.957 131
1.321.271 1.789.646
(9.506) (14.304)
1.311.765 1.775.342 D1,1' phOng hang t6n kho

Bien dQng du' phong hang t6n kho trong narn nhu sau:

31/12/2009 31112/2-O08
Tri~u VND Trieu VND
se dudAu flam 14.304 11.629
Tang d1,1' phong trong narn 29.978 22.707
Sa dung du phnng trong Dam (6.386)
Hoan nhap trong nam (28.390) (20.032)
se du cu6i narn 9.506 14.304 23

C6ng ty C6 phan Sua Vi~t Nam

Thuye't minh bao cao tai chinh hop nha't cho Dam ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 (tiep theo)

7. Tai san c6 dinh hun hlnh
Nha eua va May m6e Phu'dng ti~n Thie't hi
v~t kien true va thic't bi Gia sue v~n chuyen van phOng Tdng
Tri~u VND Trieu VND Trieu VND Tri~u VND Tri~u VND Tri~u VND
Nguyen ghl
S6 du olu narn 505.157 1.747.393 21.446 255.103 89.539 2.618.638
Tang trong narn 2.615 25.138 12.535 33.791 18.185 92.264
Chuyen t11 xay dung co
ban dd dang 93.959 258.423 72.087 7.871 432.340
Chuyen tit hang t5n kho 6.816 6.816
Thanh 19 (137) (1.290) (3.309) (8.944) (871) (14.551)
Phan loai l~i 1.678 (4.216) 2.556 (18)
s6 du cudi na m 603.272 2.025.448 37.488 354.593 114.706 3.135.507
Kha'u hao lfiy ke'
se dir ddu narn 138.864 792.233 5.476 93.496 59.382 1.089.451
Kha'u hao trong narn 25.671 145.392 3.948 26.815 17.702 219.528
Thanh 19 (53) (3.775) (1.274) (3.083) (870) (9.055)
Phan loai lai 98 (98)
se dir cu6i narn 164.580 933.752 8.150 117.228 76.214 1.299.924
Gili tr] con lai
s6 dir cu6i na m 438.692 1.091.696 29.338 237.365 38.492 1.835.583
S6 du dilu narn 366.293 955.160 15.970 161.607 30.157 1.529.187 Tai ngay 31 thang 12 narn 2009 tid san cO' dinh hfru hinh vci gia tri ghi s6 If! 98.839 trieu VND (ngay 31 thang 12 narn 2008: 77.554 trieu VND) d1.i«;1c the' chap tai Ngan hang M dam bao cho cac khoan yay cua Tap doan.

Trong tai san c6 dinh hUll hinh c6 cac tAi san vdi nguyen gia lil. 620.924 trieu VNfJ dB: khau hao he't tinh de'n ngay 31 thang 12 na m 2009 (ngay 31 (hang 12 narn 2008: 592.834 trieu VNfJ) , nhirng v~n con duoc S11 dung.

24

Cong ty c6' phan Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao Uti chinh hop nhat cho Dam ket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tie'p theo)

8. Tai san co dinh vo hmh
Quy~n sit Phan mdm
dung da't vitinh TOng
Trteu VND Trieu VND Tri~u VND
Nguyen gia
S6 du (fa u narn 35.751 43.665 79.416
Tang trong na m 2.923 2.923
se dir cuoi narn 35.751 46.588 82.339
Phan bO liiy kif
S6 du (fa u narn 11.608 16.940 28.548
Phan b6 trong narn 14.550 14.550
se du cuoi narn 11.608 31.490 43.098
Gia tri con lai
s6 du cuoi narn 24.143 15.098 39.241
S6 du dau narn 24.143 26.725 50.868 Bao gom trong nguyen gia tai sa n co djnh vO hlnh co cac tai san voi nguyen ghi 26.136 trieu VND da dU<;1c kh5 u ha 0 h€t ta i nga y 31 tha ng 12 na m 2009 (2008: 1.1 03 trieu VNf)), nhirng vh dang duoc sil' dung.

Viec khau hao quyen sil' dung dar dli dU<;1c cham ddt tit ngay 1 thang 1 narn 2004 thea Quyet dinh s6 206/2003/QE>-BTC do B¢ Tai chinh ban hanh ngay 12 thang 12 nam 2003 quy dinh quyen sil' dung dat YO thoi han dU'c;fC ghi nhan thea nguyen gia va khong diroc phan b5.

I

; ~

25

C6ng ty C6 ph§n Sua Vi~t Nam

Thuytt minh bao cao tai chinh hop nhat cho nam ke't thuc ngay 31 thang 12 narn 2009 (tiep theo)

9. Xay dung cd ban dd dang
31112/2009 31/12/2008
Trtsu VND Trteu VND
S6 du d§u narn 356.868 598.308
Tang trong narn 727.248 364.411
Chuyen sang hang tan kho (1.636) (15)
Chuyen sang [ai san c6 dinh hiru hlnh (432.340) (589.341)
Chuyen sang tai san c6djnh vo hlnh (16.441)
Thanhly (54)
So du euoi nam 650.140 356.868 10. Ba't dQng san ddu tti

Btl UQllg san d[u ur thS' hien quyen su dung utt vo th(fi han (j quan Hili Chau, Thanh phD' J:)il N[ng va uli<;1e gill nhan thea nguyen gia va khong dli<;1e phan bS.

11. Cac khoan dau hi ali ehinh

Cdc khodn dtiu tu tai ehinh dai han

Bffu nr dai han dang von chu so hiru VaG cac cong ty lien doanh, lien k6t:

• C6ng ty cS phdn Nguyen lieu Thirc phl1m A CMu Sai Gon

• DI.)' an Can hO Horizon- Hop dong H<;1p lac Kinh doanh

• Du an PMt tri~n ngudn nguyen lieu sua tai Viet Nam Trai phieu doanh nghiep dai han

Trai phieu Ngan sa ch Nha nude dai han Cac khoan ddu t11 dai han khac:

• Chung khoan uil niern yet

.• Chung khoan chua niern Y€l

• Cac quy u§u nr

• Cac khoan d§U nr khac

3111212009 31/12/2008

Tri~u VND 'I'rieu VND

9.000 9.000
9.943 7.493
7.209 7.209
200.000 3.200
40
223.520 277.933
20.062 36.632
106.350 106.350
122.800 122.800
698.884 570.657 I
(96.405) .\
'j
602.479 570.657 26

C6ng ty cd' ph§n Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao tal chinh hop nh§'t cho nam ktt thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 (ti€p theo)

Cdc khoandiiu til ngdll hlp'

• Chung khoan da niern y€t

• Chung khoan chua niern yet

• Tra i phieu doanh nghiep

• Ti~n gui ngan hang co ky han

• Trai phieu Chinh phil

• Cho cong ty lien doanh vay

87.537 82.283 3.200 2.227.700 40

33.071 147.158 2.400 106.396 5 207.968

D-I! phong giam gi<i d~u ttl' ng~n han

2.400.760 (86.507)

496.998 (122.996)

2.314.253

374.002

Bien dong giarn gia d§u t11 trong nam nhu san:

Diu tu ngilD han

3111212009 31112/2008

Ih~u tu dai han

31112/2009 3lf12/2008

Trieu VND Tri~u VND Tri~u VND Trieu VND

se du dau narn

Tang du phbng trong Dam Hoa n nh~p

122.996

176 122.820

96.405

(36.489)

48.630 (48.630)

S6 du cudi narn

96.405

86.507

122.996

27

Cong ty cd phan Siia Vi~t Nam

Thuy€t minh bao cao tai chinh hqp nha't cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 (tie'p theo)

12. Cac cong ty trong T~p doan
Tai ngay 31 thang 12 narn 2009 c6 cac cong ty con, cong ty lien kel va co S6 kinh doanh d6ng
kiS'm soa t chu yeu sau:
31112/2009 31/12/2008
% %
quyen quy@n
biSu biSu
Ten ding ty Dia chi % sdhilu quyet % Sdhuu quyet
Cong ty con
Cong ty TNHH M(ll 184-1 86-188 Nguyen Dlnh 100% 100% 100% 100%
Thanh vien Bo sua Chi@'u, Phuong 6, Quan 3, Thanh
Viet Narn pho H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Cang ty ce ph~n Sua Khu Cang nghiep L~ Mon, Tinh 55% 55% 55% 55%
Lam Son Thanh H6a, Vi~t Nam
Cong ty TNHH M¢t 184-186-188 Nguyen Dinh 100% 100% 100% 100%
Thanh vien f)~u tU' Chi@'u, Phuong 6, Quan 3, Thanh
Bit d(mg san Quoc pho' H6 Chi Minh, Vi~t Nam
te
Cong ty C6 ph§n Bit 95 t.e L<Ji , Quan Hili Ch§.u, 100% 100% 64.25% 64.25%
dQng san Chie'n Thanh pho' FJa Niing, Viet Nam
Thang - Viet Nam
Cong ty lien doanh
Cong ty lien doanh L6 A, khu C60g Nghiep My 50% 50%
SABMiller Vi~t Nam Phirdc 2, Huyen Ben Cat, doh
Binh Duong, Viet Nam
Du an pha t tri~n Xii Tu Tra, Huyen Don Duong, 25% 25% 25% 25%
nguon nguyen lieu tinh Larn £)5ng, Viet Nam
sua tai Viet Nam
Cong ty lien ke't
C6ng ty C6 ph§n L6 C, 9E Khu Cong nghiep My 20% 20% 20% 20% .~
.~
Nguyen lieu Thuc Phudc 3, Huyen Be'n Cat, tinh ,
ph5m A Chau su Blnh Duong, Viet Nam
Gon
Can h~ Horizon - 214 Tr~n Quang Khiii, Qu~n 1, 24.5% 24.5% 24.5% 24.5%
Hc;1P d6ng HQP tac Thanh phd H6 Chi Minh, Vil$t
Kinh doanh DV an Nam 28

Cong ty C6 phan Sua Vi(Jt Nam

Thuye't minh bao cao tai chinh hop nha't cho Dam ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 (tie'p theo)

Vao ngay 17 thang 2 nam 2009, T~p doan eta ky mot Thea thuan Chuyen nlurong V6n vdi SABMiIler Asia BV d8 chuyen giao toan be;> loi ich cua T~p doan trong C6ng ty lien doanh SABMiller Vie t Nam vdi gia 8.250.000 USD cho SABMiller Asia BV. L<;1i nhuan tu thanh ly khodn d~u ur nay, la chenh lech rlf khodn thu diroc va gill. tri ghi s6 b~ng khong, dU'<;Ic ghi nhan vao baa CaD kiSt qua hoar dOng kinh doanh cho narn nhir Ia doanh thu hoar dong tai chinh.

Vao ngay 31 thang 12 narn 2009, Cong ty TNHH MQt Thanh vien Bitt oQng san Qudc te-m9t cong ty can diroc Vinamilk sd htru hoa n toan-da mua titt ca e6 phieu cua cac c6 dong thiSu s6 con lai ciia C6ng ty Co ph§n Bfit dong san Chien Thil:ng - Vi~[ Nam, d§n den vi~c tang s6 CO phieu nam gill cua T~p doan tu 64,25% len 100%, ehi tiet ciia viec mua lai nay nhir sau:

Trieu VND

Tai san thugn eua cong ty con tai ngay mua Tal san

Ti~n va cac khoan nrong dirong ti~n Tai san ngdn han khac

Tai san c6 dinh

Bitt dong san dh ur

230 211 15.851 27.489

Nq phai tnt

Cac khoan phai tra N<;1 ngdn han khac

(56) (20)

Tal s3n thuancon tai ngay mua

43.705

Trit di:

Dau tU' cua T~p doan vao tai san thuan ciia c6ng ty con tai ngay mua

(28.082)

Lqi Ich cua cd dong thiiu s6 qua vi~c hqp nha't kinh doanh

15.623

Cong ty TNHH Mot Thanh vi en Ba't dong san Quoc te - mot cong ty can GU'<;1e Vinamilk sd hUll hoan toan - da: quyet dinh d6ng eua Cong ty ciS phan Bat dOng san Chien Thang - Vi~t Nam va dang trong qua trlnh phe duyet cham dirt hoat dong.

29

C6ng ty C6 phan Sua Vi~t Nam

Thuye't minh bao cao tai chinh hop nha't cho nam ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 (tiep theo)

13. Chi phi tra trti6'c dlti han

Tling Tri~uVND

s6 du d& u narn

Tang trong narn

Phil. n b6 trong na m Ke't chuyen giam khac

195.512 13.853 (481) (14.170)

s6 du cuoi narn

194.714

14. Tal san thue' thu nhap hoan lai

Du phong cac khoan dfill rtf Trich truck va du phong Loi nhua n chua thuc hien

Chenh lech ty gia h6i doai chua thuc hien

31/12/2009 3111212008
Tri~u VND Tri~uVND
29.782
51.749 17.957
591
1.181 (463)
53.521 47.276 Tai san thu6 thu nMp hoan lai thu§n

15. Vay ng~n han

Yay ngan han

Yay dai han den han tnl (Thuyet minh 20)

31/12/2009 31/12/2008
Tri~u VND Trieu VND
3.320 178.259
9.963 9.963
13.283 188.222 Tai ngay 31 thang 12 narn 2009, khoan yay ngiln han tit ngftn hang Sacombank vdi han muc t6i da Ia 6.300 trieu VND. Khoan yay VNf) dU't;1c darn bao bfing tai san co dinh huu hmh voi gia tri ghi s6 30.454 trieu VND va chiu Uti sua"t narn tit 10,5% dGn 12% (2008: til' 2,45% den 3,8%).

30

C6ng ty cd ph§n Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao ta! chinh hqp nha't cho flam ket thnc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tiep theo)

16. Thut pha! nQp Ngan sach Nha ntiae

31/12/2009 3111212008

Trit:u VND Trit:u VND

Thue' gia tri gia tang Thue nM p kh§' u

Thue' thu nhap doanh nghi~p(') Thue thu nhap ca nhan

Thue khac

52.305 11.474 330.271 5.903 9

12.868 2.341 35.527 13.180 271

399.962

64.187

(*) So dir thue thu nhap doanh nghiep cuoi narn 2009 eao do Tap doan diroc gia han nop thue' thu nhap doanh nghiep (9 thang k~ tu ngay het thci han nop thue theo quy dinh cua Luat quan ly thue) thea Th6ng nr cua BO raj chinh so 03/2009ffT-BTC ngay 13 thang 1 narn 2009 huang d[n thuc hien giarn, gia han nop thue' thu nhap doanh nghiep can ell' tu Ngh] quyet s6 30/20081NQ-CP ngay II thang 12 narn 2008 cua Chinh Phu,

17. Chi phi phai tra

31112/2009 31/12/2008

'I'rieu VND Trieu VND

H6 tro ba n ha ng cho khach ha ng Chi phi quang cao

Chi phi van chuyen

Chi phi bao trl va saa chua Chi phi khac

143.692 38.201 13.592 2.736 9.910

106.701

21.471 5.139 1.531 9.210

208.131

144.052

31

Cong ty e6 phlln Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao tai chioh hQp nhat cho Dam ket thtic ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tiep theo)

18. Phai tni khac

31112/2009 31/12/2008

Tri~u VND Tri~u VND

PhI cong dean Bao hi€m xii hOi

TiSn ky quy nh$n au'Q"c tit khach hang ThuG nhap khiu phdi n9P

Phai tnl e6 nrc

Phai tn'l. cho cac e6 dong thi@u s6 cua eoag ry con"? Phai tnl khac

45 86 48.131 5.179 500 20.407 9.500

514 1 6.247 15.906 8.220 23.016 20.560

83.848

74.464

(*) Khoan phai tra th~ hien khoan irng mrdc nh~n dli~e til' cac e6 dong !hi~u s6 o€ mua c6 phieu do Tap dean n~m giO' dai dien cho caecS dong thi~u 56'.

19. Nt}' diU han khac

Nc} dai han khac th(! hien khoan tam ling nhan dtfc}c tu ben thu ba v~ Yi~c chuyen nhuong khodn d§u ur cua Tap doan vao m¢t t6 chtrc tin dung trong nrong lai. Viec chuy6n dSi ehl co hi~u hrc khi Ch.l\iC su phe duyet ciia Dai hoi C5 dong ho~c Hoi d6ng Quan tr~ va de c5 dong sang l~p ciia ngan hang nay; ho~c sau nam narn ke cit ngay thanh l~p ngan hang nay, lily thea slJ kien nao xay ra trudc.

20. Yay dai han

31/12/2009 31/12i2008

Tri~u VND Tri~u VND

Yay da i han

Hoan tra trong yang 12 thang

22.418 (9.963)

32.381 (9.963)

Hoan tra sau 12 thang

12.455

22.418

Khoan yay nay al1Cjc ky giii'a Quy D§:u nr va PMt triEn Thanh phO' H6 Chi Minh (40%) va Ngan hang Ngoai tlnrong Vi~l Nam - Chi nhanh Thanh ph6 H6 Chi Minh (60%) de tai tro cho dl! an Mp d~t day chuyen d6ng h¢p sua d~c c6 dUCIng tai Nhs may sua Thong Nha't. Khodn vay nay diroc ba o dam bang tai san c6 dinh huu hlnh vdi gia tri ghi s6 tai ngay 31 thang 12 nam 20091a 68.385 trieu VNE> (31112/2008: 77.554 trieu VN£» va chiu Iiii su«t blnh quan ri~n gtii ti€t kiern ky han 12 (hang cQng 2,4% mQt narn trong narnva so du con Iai tai ngay 31 thang 12 narn 2009 du'<;fC hoan tnl trong 9 quy bang nhau, mai quy tra 2.490 lri~u VND.

32

Cong ty C6phiin Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao tal chinh hup nhat cho Dam ke't thiic ngay 31 thang 12 nam .2009 (titp theo)

21. Dl1 phong trQ cap thdi viec va bao hi~m that nghi~p

Bien dOng du phong tro ca'p th6i viec va bdo hi~m that nghiep trong narn nhu sau:

Trteu VND

so' du u~ u nam

Tnch Hip du' phong trong narn Sa dung dt! phong trong narn Hoan nh~p du phong trong narn

35.900 4.543 (3.542) (1.971)

S6 du cuoi narn

34.930

Theo BQ luat Lao d1)ng Vi¢t Nam, khi nhan vien lam viec cho cong ty ttY 12 thang trD len ("nhin vien au dieu kien") 11,1' nguyen cham dat hop a6ng lao dQng cua mtnh thl ben 5U dung lao d¢llg phai thanh roan tien tro dp thOi viec cho nhan vien d6 tinh dua tren 56 narn lam viec va rmrc hrong tai thci di~m th6i viec ciia nhan vien d6. Du phong tro dp thoi viec dU'I1C l~p tren co so mac hrong hi¢n tai ella nhan vien va thoi gian ho lam viec cho Tap doan,

Theo Luat Bao hi~m Xli hoi, k~ til' ngay 1 thang I narn 2009, Tap doan va cac nhan vien phai dong vao quy bao hi~m that nghiep do Baa hi~m Xii hOi Viet Narn qudn 19. Mtrc d6ng bai mbi ben dll'!;fC tinh bang 1 % ella ml1'c thffp hon gitta hrong co ban cua nhan vien hoac 20 l§.n rmic hrong t6i thiSu chung dU<;Jc Chinh phd quy dinh trong tung thoi kyo Voi viec ap dung che' de> ba o hiSm tbat nghiep, Tap doan khong phdi l~p dV phong tro cap thoi viec cho thoi gian lam viec cua nhan vien sau ngay I thang 1 nam 2009. Tuy nhien, trc cap thoi viec phai tra cho cac nhan vien ou dit!u kien bien co tai thoi di~m 31 thang 12nam 2008 5e oU'(,1c xac dinh dua tren 56 narn lam viec cua nhan vien diroc tinh den 31 [hang 12 na m 2008 va muc hieing btnh quan cua ho trong vong sau thang truce thoi oi8m th6i viec,

Cho narn ket thuc ngay 31 (hang 12 narn 2009, Tap doan oa d6ng 2.135 trieu VND (31112/2008: Khong) vao guy bao hi8m tha't nghiep vii khoan nay diroc ghi nhan vao chi phi nhan cong trong bao CaD ket qua hoat dQng kinh doanh.

33

Cong ty C6 phan Sua Vi~t Nam

Thuy~t minh bao cao tai chinh hop nhat cho nam ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2009 (tie'p theo)

22. Von c6 phan

v6'n e6 phdn ciia T~p dean diroc duyet va da phat hanh nhu sau:

31/12/2009 861u'<jng .a h'r: co p ieu

Trieu VND

31/12/2008 861u'<jng elI phieu

l'rj~u VND

vlfn cd philn dli<jc duy~t

351.265.300

3.512.653 175.275.670

1.752.757

Vlfn cO ph~n da phat hanh C6 phieu phd thong

351.265.300

3.512.653 175.275.670

1.752.757

clI phieu ngan quy CO phieu phd thong

(15.320)

(154)

86 cO phi€u hi~n dang hru hanh

CO phieu phd thong 351.249.980

3.512.499 175.275.670

1.752.757

C6 phie'u phd thong e6 menh gia la 10.000 VNf). M6i e6 phieu ph6 thong nrong ung vdi mot phieu bigu quyet tai cac cuoc hop c6 dong cua T~p doan, Cac e6 dong ou<!c nh~n c6 rue rna T~p doan cong bo vao tirng thai di€m. Tat d. e6 phieu phd thong d~u co tha nr u'u tien nhu nhau d6'i vdi tai san eon lai ella T~p doan, Cac quyen lei cua cac c6 phieu dii duoc T~p doan mua lai u~u bi tarn ngirng cho rdi khi chnng diroc phat hanh lai.

Bien dong v6n c6 ph~n (rang narn nhu sau:

31/12/2009 31/12/2008
Sfj'lu'Qng S61u'f!ng
cO phie'u Trieu VND cO phleu l'ri~u VND
s6 dllQ[u narn 175.275.670 1.752.757 175.275.670 1.752.757
V6'n e5 phdn phat sinh trang narn 364.640 3.646
C6 phieu ngan guy mua trong
narn (15.320) (154)
CO phieu thudng trong narn 175.624.990 1.756.250
s6 du cudi narn 351.249.980 3.512.499 175.275.670 1.752.757 Va o ngay 10 thang 6 narn 2009, T~p doan phat h1111h 364.640 e6 phieu vdi rnenh gia cho nhan vien hang tien m~ L

Vao ngay 3 thang 9 narn 2009, Tap dean oa mua lai 15.320 e6 phieu cua cac nhan vien trong cong ty da: nghi viec,

34

Cong ty c6' phan Sua Vil$t Nam

Thuyet minh bao cao tal chfnh hqp nha't cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2009 (tilp theo)

Vao ngay 9 thang 9 narn 2009, T~p doan cia cong b6 c6 phieu thirdng la 1: 1, co hieu IVc vao ngay 18 thang 9 narn 2009 va du'~c trich ttl' thang du' v6n c6 phdn va lei nhuan chua phan phdi cho tilt ca cac c6 dong hien tai ella T~p doa n. ci5 phieu [huang nay oU(jc niern ye't tai sa Giao dich Chang khoan Thanh phd H6 Chi. Minh vao ngay 15 thang 10 Dam 2009.

23. Lt1i Ich cd dong thien so

Tril$u VND

SO' du' tai ngay 1 thang 1 nsm 2008 Von g6p

L6 sau thue' trong ky thuoc cac c6 dong lhiEu s6

35.950 16.086 (1.422)

So' du tai ngay 31 thang 12 nam 2008

L1i nhuan sau thue trong ky thuoc cac c5 d6ng thi&u so Mua cong ty con t11 cac c6 dong thicgu SO

50.614 375 (15.623)

S6 du tai ngay 31 thang 12 narn 2009

35.366

24. T6ng doanh thu

T6ng doanh thu th~ hicn t6ng gia tri hang ban va dich vu dii cung dp dUQe ghi tren hoa don khOng bao g6m thue' gia tr] gia lang.

Doanh thu thu~n bao g6m:

31/12/2009 31/12/2008

Trieu VND Tri~u VND

T6ng doanh thu

• San hang

• Hang hoa va v~t lieu

• Dich vu

10.730.665 69.238 20.239

8.292.713 76.760 11.090

Cac khoan giiim tnt doanh thu

• Chie'l khau thuong rnai

• Hang ban bi tra lai

(196.965) (9.406)

(141.199) (30.382)

Doanh thu thudn

10.613.771

8.208.982

35

Cong ty c6' phan Sua Vi~t Nam

Thuylt minh bao cao tat chinh hop nheft cho Dam ke't thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (titp theo)

25. Gia v6n hang ban

31/12/2009 31112/2008

Trieu VND Trieu VND

T6ng gia v6n hang ball

• Thanh pharn aa ball

• Wing hoa ail ban

• Dich vu oa cung ung

• Hao hut, mitt mat hang tOn kho

• Chi phi do hoat dQng diroi cong suit bmh thuong

• DtI' phong giam gia hang t5n kho

6.637.850 50.001 3.850 910 40.863 1.588

5.532.689 60.770 1.445 605 15.050 410

6.735.062

5.610.969

26. Doanh thu hoat dt)ng taichfnh

31112/2009 31/12/2008

Tri~u VND Tri~u VNl)

Thu nhap lar tign gai tit k9 quy Thu nhap l:h tU trai phieu

Thu tit thanh 19 khoan aau ttl' trong cong ty lien doanh Thu iU' ban chang khoan v6n

Thu nhap e6 nrc, e6 phieu thirdng Lai chenh Iech ty gin h6i doa.i Cac khoan khac

106.573 9.274 139.577 33.191 18.900 132.217 204

60.109 3.593

119.553 29.890 46.050 5.615

439.936

264.810

27. Chi phi hoat d()ng tai chinh

31112/2009 31/12/2008

Tri~u VND Trii}u VND

Chi phi Hii Yay

DI,l' phong giarn gia diIu ttl'

L6 chenh lech ty ghi h6i doai Cac khoan khac

6.655 59.916 118.124 133

26.971 122.820 47.314 516

184.828

197.621

36

Cong ty C6 phan Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao tai chinh hop nha"t cho narn ket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tiep theo)

28. Thu nhap khac

31/12/2009 31/12/2008

Tri~u VND Tri~u VNB

Ti8n b6i thuong nMn duqc tit cac ben khac Thu lU' thanh ly (ai san c6 dinh

Thu lit thanh ly phS lieu, cong cu va dung C1,l H6 tro [tf nha cung cap

Thu nhap khac

1.952 6.749 38.634 91.480 4.216

4.190 4.265 50.097 73.558 4.793

143.031

136.903

29. Chi phi kha c

31/1212009 31/1212008

Trieu VND Tri~u VNB

Gia tri con lai cua thanh 19 ta i san co dinh Chi phi khac

5.496 1.576

3.317 3.413

7.072 6.730

37

Cnng ty C6 phc1n Sua Vi\H Nam

Thuyet minh bao cao tal chinh hQ'p nhat cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tiep theo)

30. Thue' thu nh4 p

(a) Ghi nh{in trong bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh

31/1212009 31/12/2008

Tri~u VND Trieu VND

Chi phi thue hi~n hanh Nam hien tai

DI1 phong thira trong nhitng nam tnroc

410.309 (48..773)

161.874

Chi phi/(IQ'i feh) thu€ tho nhiJp hoao l;,ti Phat sinh va hoan nhap chenh lech tarn thCfi Anh lnrong cua thay d6i thue' suat

X6a s6 tAi san thue' hoan lai

Chi phi thue' thu nhap

361.536

161.874

11.386 (17.730)
(17.631) (12.910)
(8.619)
(6.245) (39.259)
355.291 122.615 (b) Doi chieu thue' suat thuc te

31112/2009 31/12/2008

Tri~u VND Trii}u VND

L<Ji nhua n truce thue

2.731.358

1.371.313

Thue' theo thue sua't eua Tap dean Anh hunng cua thay d6i th~e' suit

A.nh hirdng ella viec loai trir cac khoan 16 chua thuc hien rna tai san thue thu nhap hoa n 1':\1 khong duoc ghi nhan nrong irng

Anh hudng ella chenh lech thue suit trong cac cong ty con va cac chi nhanh cua Vinami1k

Chi phi khong diroc kha u trit thuc Thu nhap khong tinh thue'

Anh hmrng cua U'U diii thue

Tai sa n thue' hoan Iai kh6ng ou'<Jc ghi nhan X6a s6 tai san thue hoan lai

D1$ phong thira trong nhitng narn trudc

682.816 (17.631)

(125)

(113.548) 3.131 (2.632) (149.076) 1.129

(48.773)

383.968 (12.910)

(1.074)

(91.749) 5.988 (3.081) (150.946) 1.038 (8.619)

355.291

122.615

38

Cong ty C6 ph§n Sua Vi~t Narn

Thuy~t minh bao do tai chfnh hqp Dha't cho Dam ke't thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tiep theo)

(c) Thue snat lip dung

C6ng ty va cac cong ty eon eo nghia vu nop thue' thu nMp cho Nha nude nhtr sau:

Don vi

Thut sua't hj~n hanh

Vinamilk Tru 56 chinh

25%

NM may Ca phe SaJ Gon

25%

Mi~n thul

Khong

Mien thue' [U' nam 2009 oln narn 2011 va giam 50% til' Dam 2012 oe'n narn 2016.

Nha may Sua C~n Tho 15% dSn flam Mien thu€ to' nam 2004 oe'n narn 2008 va giam

2014 va 25% cac 50% til' nam 2009 aGn narn 2013.

nam sau d6

Nha may Sua Dielae

15% den narn Mien thue' lit nam 2004 oC'n nam 2008 va giarn

2014 va 25% cac 50% til' flam 2009de'n nam 2013.

narn sau d6

NM may SG"a Sa i Gon 15% dGn flam Mien thuG lu narn 2003 dGn narn 2005 va giarn

2012 va 25% cac 50% til' narn 2006 dC'n narn 2012.

flam sau d6

Nha may SO'a Ngh~ An

25%

Nha may Sua Binh Dinh

25%

Nba may Sua Hi NQi

25%

NM may Sua Th6ng Nha't

25%

Nha may Sua Truong Th9

25%

Chi nhanh Hi! NQi

25%

Chi nhanh Da Nang

25%

Chi nhanh coin Tho

25%

Xi nghiep kho v~n Thanh pha Ho Chi Minh

25%

Phong kham An Khang

25%

Nha may sua Tien Son

25%

Kh6ng

KhOng

Kh6ng

Khong

Khong

Khong

KhOng

Kh6ng

Kh6ng

Kh6ng

Mien thue' til nam 2008 de'n narn 2010 va giarn 50% til nam 2011 den narn 2015.

39

Cdng ty cli ph~n Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao tal chinh ht;fp Dhat cho narn ket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tie'p theo)

Don v]

Cong ty TNHH Bo sua Vi(!-tNam

Tru sd chinh va Chi nhanh Tuyen Quang

Chi nhanh Blnh Dinh

Chi nhanh Nghe An Cong ty elf phlln Sua Lam Sdn

Cong ty TNHH M4}t Thanh vien miu hi Bit dQng san Qu6c te'

Cong ty elf phan Bat d4}ng san Chie'n Thang

Thue'suat hi~n hanh

Mi~n thue'

15% den narn Mi6n thue tit narn 2009 den nam 2011 va giarn

2018 va 25% cac 50% tit narn 2012 oen narn 2018.

narn sau d6

25%

Mien thue trong narn 2009 va giarn 50% til' narn 2010 den nam 2013.

25%

Khong

15% den narn Mien thue' trong 3 narn dftu kG tii' narn dftu tien c6

2018 va 25% cac lei nhuan chiu thue va giarn 50% cho 7 narn tie'p

narn sau d6 theo.

25%

KhOng

25%

KMng

Trong narn tai chinh kel [hue ngay 31 thang 12 nam 2006 va 2007, Cong ty aii ke khai la au'<;fc mi~n thue thu nhap doanh nghiep ("TNDN") tren co sd cong gQP hai rmrc uu dai: (1) mi~n thue' TNDN trong narn ket thtic ngay 31 thang 12 narn 2004 va 2005 va giam 50% thue TNDN cho giai dean 3 nam tiep theo kC't thuc ngay 31 thang 12 narn 2006,2007 va 2008 do e6 philn h6a Cong ty; va (2) du'QC giarn them 50% (hue TNDN trong hai narn sau khi niem yet chirng khoan tren san giao dich chrrng khoan Thanh phO' H6 Chi Minh ("HOSE") vao ngay 19 thang 1 Dam 2006. Viec cong d6n hai rmrc thue' suat uu dai nay da: diroc T6ng O,1C thue cho thee cong van s6 1591fTCT-CST ngay 4 thang 5 narn 2006.

Vao ngay 22 thang 5 narn 2008, Ct,IC thue Thanh ph6 H6 Chi Minh thong bao rang C6ng ty khong diroc cong gOp hai loai iru oai thue lien quan de'n viec niem yet chung khoan tren HOSE va c6 phdn hoa trong narn ke't tlnic ngay 31 thang 12 narn 2006 va 2007. Do d6 Cong ty chi att<;fC giarn 50% thue thay VI mien (hue' va Cl,IC thue Thanh ph6 H6 Chi Minh yeu du Cong ty fl(jp khoan thue' 225.803 trieu VNFJ (76.637 trieu VNB eho nam 2006 va 149.166 trieu VNB cho narn 2007).

Va o ngay 25 chang 7 narn 2008, Thanh rra Chinh phil sau khi hoan [at viec thanh tra tai Cong ty ail yeu du Cong ty ke khai va nop thue'TNDN lien quan den nam 2006 va 2007 vao Ngan sach Nha mroc.

40

Cong ty Cd phdn Sua Vi~t Nam

Thuyet minh bao cao tAi chinh hop Dhat cho Dam ket thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tilp theo)

Vao ngay 13 thang 11 nam 2008, Van phong Thu nrdng Chinh phil ra Thong bao so 31SrrBVPCP xac nhan rang cac cong ty niern ye't clnrng khoan tren thi rnrong chirng khoan trong giai doan til' narn 2004 de'n nam 2006 dU<;1C giarn 50% thue' TNDN cho hai narn sau khi chiing khoan duoc niern ye't. Tuy nhien thong bao so 318rrB-VPCP khong d~ c~p de'n viec co cho phep doanh nghiep dtf<;1c cong gOp hai khoan thue uu diU khac nhau hay khong.

Vao ngay 20 thang 3 na m 2009, Ban Di~u Hanh nhan du<;1C til' C\lC thue Thanh pho HI) Chi Minh mot ban sao cua Cong dit;':n so 31rrCT-VP ngay 16 thang 3 narn 2009 ciia T6ng C\lC thue' gii'i cho CI:lC thue Thanh pho HI) Chi Minh thea d6 thong bao cho CI:lC thue' Thanh pho HI) Chi Minh rang BO tai chinh dli c6 cong van bao CaD Thf nrong Chinh phil xin y kien chl dao v€ vice mien, giarn thue'TNDN doi voi cac cong ty niem yet chd'ng khoan Ian dfru. T6ng CI:lC [hue' yeu du CI:lC thue' Thanh pho HI) Chi Minh khong thuc hien viec thong baa hoac tarn thu thue TNDN doi vdi cac cong ty niern yet chrrng khoan neu tren trong khi cho quyet dinh euoi cung cua Thu nrong Chinh phil.

Sau ngay I~p bang can d6i ke' toan, ngay 14 tha ng 1 nam 2010, T6ng CI,IC thue co Cong van so 148rrCT-PC gii'i Cue Thue Thanh phd HI) Chi Minh va Cong ty trong d6 neu r5: cho phep Cong ty dU<;1C cOng gop U'U dai lhue' theo Luat thue' TNDN va U'U aai thue do niern yet chung khoan Ih dgu khi xac dinh 11U dai thue'TNDN.

31. Lai cd ban tren cd phieu

Vi~e tinh loan Uii co ban tren e6 phieu tai ngay 31 thang 12 narn 2009 dua vao loi nhuan phan b6 cho cac c6 dong chinh cho nam ket thtic ngay 31 thang 12 narn 20091a 2.375.692 trieu VND (ngay 31 thang 12 narn 200S: 1.250.120 trieu VND) va solu<;1ng blnh quan gia quyen cua s6 c6 phieu ph6 thong dang hru ha nh Ia 350.950.861 (ngay 31 thang 12 narn 2008: 350.900.660).

ss cd phitu phri tkong bink quiin gia quye'n dang luu hanh.

31/12/2009 S6htQ'ng e6 phie'u

31112/2008 S61uQng e6 phieu

ce phieu ph6 thong da phat hanh narn tnroc mang sang

Anh hU'6ng cua s6 c6 phieu ph6 thong phat hanh vao ngay 10 thang 6 narn 2009

Anh hU6ng cua c6 phieu giam VaG ngay 3 thang 9 nam 2009 Anh huang cua c6 phieu c6 thong tlnrdng phat hanh vao ngay 18 thang 9 nam 2009

175.275.670 175.275.670

204.798

(5.037)

175.475.430 175.624.990

S61U<;lng blnh quan gia quyen cua so c6 phieu ph6 thong dang hru hanh

350.950.861 350.900.660

Tai ngay 31 thang 12 nam 2009, Tap doan kh6ng c6 c6 phieu tiern nang c6 tac dong suy giarn Iai tren c6 phieu,

41

C6ng ty ciJ ph§n Sua Vif;t Nam

Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhat cho nam ket thuc ngay 31 thang 12 narn 2009 (tiep theo)

32. Cd tne

Cuoc hQP ella E><,Li hOi d6ng e6 dong cua Cong ty vao ngay 22 thang 7 nam 2009 ali quyet dinh phan phdi khoan e6 ttl'e 351.281 trieu VND (2.000 VND teen mot c6 phieu).

33. Cac giao dich chii yen vai cac ben lien quan

Gia tr] giao dich

31/12/2009 31112/2008

Tri~u VND Tri~u VND

Thanh vien Hqi d6ng Qmln tr] va Ban Di~u hanh Tien hrong va thirong

28.959

33.401

34. Cac cam ke't

(a) Chi tieu v6n

T<,Li ngay 31 thang 12 narn 2009, T~p doan c6 cac earn k€t v6n sau aa oU<;1C duyet nhung chua OU<;1C phan anh trong bang din c16i k€ toan:

31/12/2009 31/12/2008

Tri~u VND Tri~u VND

Em o11<;1e duyet va clii ky ket hop d6ng

365.161

216.343

(b) HQ'p d6ng thue

Cac khoan ti~n thue t6i thi~u phai tni cho cac hop d6ng thue heat dong khong duoc hUy ngang nhu sau:

31/12/2009 31/12/2008

Trteu VND Trieu VND

Trong yang mot nam

Trong vong hai den narn narn Tren narn narn

4.626 18.530 159.364

2.295 9.230 76.384

182.520

87.909

42

Cong ty cd' phdn Sua Vi~t Nam

Thuye't minh bao cao tai chinh htjp Dhat cho nam ke't thuc ngay 31 thang 12 Dam 2009 (tie'p theo)

35. Slf kil;o sau ogay tren bang can dol ke" toan

Cac sl,l' kien trong yeu phat sinh sau ngay ket thuc nien dO nhir sau:

• T~p doa n da thuc hien viec ky hop d6ng chuyen nhirong nha may san xuar ca phe. Viec chuyen nhuong nay du kien se hoan tat trong quy I narn 2010.

• Vao ngay 8 thang 2 narn 2010, T$p doan phat hanh 1.806.820 c6 phieu vci menh gia cho nhan vien b~ng ti&n mat.

36. Chi phi san xufft va kinh doanh theo y€u to"

Chi phi nguyen v~t lieu bao g6m trong chi phi san xua't Chi phi nhan cong va nhan vien

Chi phi kM(u hao va phan b6

Chi phi dich vu mua ngoai

Chi phi khac

31/12/2009 3111212008
Tri~u VND Tri~u VND
6.528.518 5.415.693 )
460.890 405.048
234.078 178.340
377.410 295.550 )
996.131 902.548 Ngiroi l~p:

t.e Thanh Liem Kt loan trudng

o 1 t- AR 2010

)

\

)

43