Ngày 25-10, Tổng bộ Việt Minh công bố chương trình hành động gồm 10 điểm làm ngôi sao chiếu

sáng cho đồng bào trên con đường cách mạng vẻ vang anh dũng. Đồng chí Nguyễn ái Quốc đã soạn thành bài thơ dài theo thể song thất lục bát gồm 212 câu, trong đó có đoạn: ... Có mười chính sách bày ra Một là ích Nước hai là lợi Dân... MTVM nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tập hợp giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, các tổ chức, đảng phái chính trị yêu nước, các phần tử tiến bộ trong giai cấp địa chủ phong kiến, trong các dân tộc, tôn giáo... dựa trên nền tảng liên minh công - nông, đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp, giành độc lập cho dân tộc Việt Nam, thành lập chính phủ của nhân dân Việt Nam theo chế độ dân chủ cộng hoà. MTVM còn có nhiệm vụ giúp đỡ các dân tộc ở Lào, Cămpuchia lập ra những mặt trận dân tộc rộng rãi để đánh đuổi kẻ thù chung ra khỏi Đông Dương, giành độc lập cho ba nước. Đáp ứng đúng nguyện vọng và yêu cầu cấp bách của toàn dân tộc, MTVM được nhân dân cả nước ủng hộ. Việt minh đã phát triển mạnh, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi (8.1945) và tiếp tục phát huy ảnh hưởng trong cuộc Kháng chiến chống Pháp Bản mệnh lệnh gồm 10 điểm quy quy định phương án tác chiến cho lực lượng vũ trang như tấn công địch ở các đô thị, chính sách đối với quân ngụy, tù binh và hàng binh Nhật, những người thuộc phái Đờ Gôn, vấn đề vũ khí, thông tin liên lạc, phối hợp với các lực lượng nhân dân và cuối cùng nhấn mạnh: “Lúc này quân sự hành động, kỷ luật phải nghiêm”. Để tuyên truyền rộng rãi về chủ trương, chính sách của Mặt trận Việt Minh nhằm thu hút ngày càng đông đảo sự ủng hộ của các tầng lớp, đồng bào các dân tộc, Bác Hồ đã sáng tác Diễn ca “Mười chính sách của Việt Minh” bằng thể thơ lục bát rất dễ nhớ, dễ thuộc, dễ truyền tụng trong quần chúng nhân dân. “Mười chính sách của Việt Minh Việt Nam độc lập đồng minh Có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây. Quyết làm cho nước non này, Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền: Làm cho con cháu Rồng, Tiên, Dân ta giữ lấy lợi quyền của ta. Có mười chính sách bày ra,

đủ mặc. bán to Môn bài thuế ấy bỏ cho phỉ nguyền. Bao nhiêu thuế ruộng. Hội hè. Thương nhân buôn nhỏ. đi lại. khỏi lo cơ hàn. Đàn bà cũng được tự do. Tiền lương phải đủ. . Bất phân nam nữ. Gặp khi tai nạn bất ngờ. hai là lợi dân. Nông dân có ruộng. Đều đem bỏ hết cho dân khỏi phiền. Họp hành. Đều do chính phủ cất tiền ăn cho. tín ngưỡng. Được dân trọng đãi. hết lòng kính yêu. thuế thân. Cải lương đãi ngộ cho yên tấm lòng. Người tàn tật. Thuốc thang chính phủ bấy giờ giúp cho. báo chương. kẻ lão niên.Một là ích nước. Công nhân làm lụng gian nan. bần nho. mỗi ban tám giờ. có quyền tự do. Nào là những kẻ chức viên. đều cho bình quyền. có bò Đủ ăn. Binh lính giữ nước có công. Chính phủ trợ cấp trò nghèo. Thanh niên có trường học nhiều.

Dạy nuôi. đồng sức. Ấy. quyên tiền của ta. bố mẹ khỏi lo. Chúng ta trước phải ra tay kết đoàn. Người có sức. dưới vì nhà. Muốn làm đạt mục đích này. đồng minh ». rạng danh Lạc Hồng Khuyên ai nên nhớ chữ đồng. ấy là công danh. đem sức quyên. Sao cho từ Bắc chí Nam. đồng lòng. Ta có tiền của. Việt Minh có hội muôn vàn hội viên. . chính phủ giúp cho đủ đầy. là sự nghiệp. Chúng ta có hội Việt Minh Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh Rồi ra sự nghiệp hoàn thành Rõ tên Nam Việt.Trẻ em. Trên vì nước. Đồng tình.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful