P. 1
Nguyen ly cua cac loai Cảm biến

Nguyen ly cua cac loai Cảm biến

|Views: 370|Likes:
Được xuất bản bởithelinh1512

More info:

Published by: thelinh1512 on Mar 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

Cảm biến

Module by: Lê Thành Bắc. E-mail the author
User rating (How does the ratin s!stem wor"#$
%
(& ratins$
Summary: 'h(n nà! tr)nh bà! "h*i ni+m chun ,- cảm biến
.H/01 21345 CH627
Khá i niệ m
Ca8m biê0 n la9 ca0c :h;9n t<8 nha4! ca8m du9n =ê8 biê0n =>8i ca0c =a4i l<?4n
=o l<?9 n@ "iê8m tra ha! =iê9u "hiê8n t<9 da4n na9! san da4 n "ha0c
thu;4 n tiê4n h?n cho ,iê4c ta0c =>4n cu8 a ca0c :h;9 n t<8 "ha0c. Ca8m biê0n
la9 m>4t thiê0t bi4 chi4u ta0c =>4n cu8a =a4i l<?4 n c;9 n =o m "h>n co0 ti0nh
ch;0t =iê4n ,a9 cho m>4t =A4c tr<n man ba8 n ch;0t =iê4 n (nh< =iê4n
ti0ch@ =iê4n a0:@ do9n =iê4n@ tr?8 "ha0n$ "i0 hiê4u la9 s co0 s B C(m$. Ca8m
biê0n th<?9 n du9n ?8 "h;u =o l<?9 n ,a9 "iê8m tra.
Ca0c loa4i ca8m biê0n =<?4c s<8 du4 n r>4n raD i tron t<4 =>4n ho0a ca0c
Eua0 tri9 nh sa8n Fu;0t ,a9 =iê9u "hiê8 n t<4 =>4 n ca0c hê4 th>0n "ha0c nhau.
Chu0 n co0 ch<0c nAn biê0n =>8i s<4 tha! =>8i liên tu4c ca0c =a4i l<?4 n
=;9u ,a9o (=a4i l<?4n =o l<?9n - "iê8m tra@ la9 ca0c =a4i l<?4n "h>n
=iê4n na9o =o0 tha9 nh s<4 tha! =>8i cu8a ca0c =a4i l<?4n =;9u ra la9 =a4i
l<?4 n =iê4n@ ,i0 du4% =iê4n tr?8@ =iê4n dun@ =iê4n "ha0n@ do9n =iê4n@ t;9n
s>0 @ =iê4n a0: r?i@ o0c :ha@...
CAn c<0 theo da4n =a4i l<?4 n =;9u ,a9o n<?9i ta :h;n ra ca0c loa4i ca8m
biê0n nh<% ca8m biê0n chu!ê8n di4ch thA8 n@ chu!ê8n di4ch o0c Eua!@ t>0c
=>4 @ ia t>0c@ m> men Eua!@ nhiê4t =>4 @ a0 : su;0t@ Euan@ b<0c Fa4 @...
Cá c thông số cơ bả n củ a cả m biế n
a$ G>4 nha4! SBΔYΔX
H% ia s>0 =a4i l<?4n =;9u ,a9o.I?0i% J
K% ia s>0 =a4i l<?4n =;9u ra.J
Tron th<4c tê0 co9n s<8 du4n =>4 nha4! t<?n =>0i% S&B
I?0i% K la9 =a4i l<?4n ra.
H la9 =a4i l<?4n ,a9o.
Ca8m biê0 n co0 thê8 la9 tu!ê0n ti0nh nê0u L&Bconst hoA4c la9 :hi tu!ê0n nê0u
L&B ,ar. Ca8m biê0 n :hi tu!ê0n co0 =>4 nha4! :hu4 thu>4c ,a9 o ia0 tri4 =a4i
l<?4 n ,a9o (H$.
b$ Lai s>0
L<4 :hu4 thu>4c cu8 a =a4 i l<?4n ra K ,a9o =a4i l<?4 n =;9u ,a9o H o4i la9
=A4c ti0nh ,a9o ra cu8a ca8m biê0n. L<4 sai "ha0c i<Da =A4c ti0nh ,a9o ra
th<4c ,?0i =A4c ti0nh chu;8n (=A4c ti0nh ti0nh toa0 n ha! =A4c ti0 nh cho tron
li0 li4ch$ =<?4c =a0 nh ia0 bA9n sai s>0.
'h;n la9m hai loa4i sai s>0
J Lai s>0 tu!ê4t =>0i ΔXBX'MX
HN% ia0 tri4 =o =<?4cO H% ia0 tri4 th<4c.
J Lai s>0 t<?n =>0i aBΔXX
Ca0c nu!ên nh;n a8 nh h<?8 n t?0i sai s>0
Co0 nhiê9u nu!ên nh;n "ha0ch Euan ,a9 chu8 Euan a8 nh h<?8 n t?0i sai
s>0 @ tron th<4c tê0 n<?9i ta =<a ra ca0c tiêu chu;8n ,a9 ca0c =iê9 u "iê4n
"iD thu;4t =ê8 ha4 n chê0 m<0c =>4 a8 nh h<?8n na9 ! tron :ha4m ,i cho
:he0:.
Lai s>0 ?8 ia0 tri4 =i4nh m<0c do !ê0u t>0 cu8a bên noa9i o4i la9 sai s>0 c?
ba8n. 2ê0 u !ê0u t>0 cu8a bên noa9i ,<?4t ra "ho8i i?0i ha4n =i4nh m<0c thi9
Fu;0t hiê4n sai s>0 :hu4 . Gê8 ia8m sai s>0 :hu4 :ha8i ia8m =>4 nha4! cu8a
ca8m biê0n ,?0i !ê0u t>0 noa9 i hoA4c ha4n chê0 a8nh h<?8n cu8a chu0 n
bA9n ma9n chA0n ha! m>i tr<?9 n "ha0c.
c$ Ca0c !êu c;9 u cu8 a ca8m biê0n
5u>0 n co0 =>4 nha4! cao@ sai s>0 nho8 @ ca8m biê0n c;9n co0 ca0c ti0nh ch;0t
sau%
J Co0 da8i tha! =>8i =a4 i l<?4n ,a9o c;9n thiê0t.
J Thi0ch <0 n ,a9 thu;4n tiê4n ,?0i s? =>9 =o l<?9 n@ "iê8m tra.
J /8nh h<?8n i0t nh;0t =ê0n =a4i l<?4n =;9 u ,a9 o.
J Co0 Eua0n ti0 nh nho8 .
Hiê4n na! co0 r;0t nhiê9u loa4i ca8m biê0n@ chu0n la9m ,iê4c theo nhiê9u
nu!ên li0 "ha0c nhau@ do ,;4! "ê0t c;0u cu8a ca8m biê0n r;0t =a da4n ,a9
:hon :hu0 . Ba8n P-Q la9 nu!ên li0 la9m ,iê4c ,a9 laDnh ,<4c cu8a ca8m
biê0n ca8m <0n@ la9 loa4i :h>8 biê0n tron t<4 =>4n ho0a ,a9 =iê9u "hiê8n t<4
=>4n.
d$ 'h;n loa4i ca8m biê0n
Co0 thê8 :h;n ca0c ca8m biê0n la9m hai nho0m chi0nh% la9 ca8m biê0n tham
s>0 (thu4 =>4n$ ,a9 ca8m biê0n :ha0 t (chu8 =>4n ha! ti0ch c<4c$.
R 2ho0m :ha0t (la9m ,iê4c nh< m>4t ma0! :ha0t hi9 nh P-Q$ bao >9m ca0c
loa4i ca8m biê0n s<8 du4n hiê4 u <0 n ca8m <0 n =iê4n t<9@ hiê4u <0n =iê4n
a0:@ hiê4u <0n Holl ,a9 s<4 Fu;0t hiê4n s<0c =iê4n =>4n cu8a cA4: nhiê4t
n;D u@ tê0 ba9 o Euan =iê4n.
JHiê4u <0n ca8m <0 n =iê4n t<9% tron m>4t d;! d;D n chu!ê8n =>4n
tron m>4t t<9 tr<?9n "h>n =>8i seD Fu;0t hiê4n m>4t s<0c =iê4n =>4 n ti8
lê4 ,?0i t<9 th>n cA0t nan d;! tron m>4t =?n ,i4 th?9i ian@ nhiDa la9
ti8 lê4 ,?0i t>0c =>4 di4ch chu!ê8 n cu8a d;! d;D n.
Hiê4u <0 n ca8m <0n =iê4n t<9 =<?4c <0n du4n =ê8 Fa0c =i4nh t>0c =>4 di4ch
chu!ê8n cu8a ,;4t th>n Eua ,iê4c =o s<0c =iê4n =>4n ca8m <0 n.
JHiê4u <0n Euan :ha0t Fa4 =iê4n t<8% la9 hiê4n t<?4 n ca0c =iê4n t<8 =<?4c
ia8i :ho0 n thoa0t ra "ho8i ,;4t liê4u ta4o tha9nh do9n =<?4c thu la4i d<?0i
ta0c du4n cu8a =iê4n tr<?9n.
JHiê4u <0n Euan =iê4n tron ch;0 t ba0 n d;D n% la9 hiê4n t<?4 n "hi m>4t
chu!ê8n tiê0: '-2 =<?4c chiê0u sa0n seD :ha0t sinh ra ca0c cA4 : =iê4n t<8 -l>D
tr>0n@ chu0 n chu!ê8n =>4n d<?0i ta0c du4n cu8a =iê4n tr<?9 n chu!ê8n
tiê0: la9m tha! =>8i hiê4u =iê4n thê0 i<Da hai =;9u chu!ê8n tiê0:.
JHiê4u <0n Holl% tron ,;4t liê4u (th<?9 n la9 ba0 n d;D n$ da4n t;0m
mo8n co0 do9n =iê4n cha4! Eua =A4t tron t<9 tr<?9 n B co0 :h<?n ta4o
tha9nh m>4t o0c ,?0i do9 n =iê4 n 1 seD Fu;0t hiê4n m>4t hiê4u =iê4 n thê0 6
theo h<?0n ,u>n o0c ,?0i B ,a9 1. Hiê4u <0n Holl =<?4c <0n du4 n =ê8
Fa0c =i4nh ,i4 tri0 cu8a m>4t ,;4t chu!ê8n =>4n. I;4t seD =<?4c he0: n>0i c?
ho4c ,?0i m>4t thanh nam ch;m@ ?8 mo4i th?9i =iê8m ,i4 tri0 cu8a thanh
nam ch;m Fa0c =i4nh ia0 tri4 cu8a t<9 tr<?9n ,a9 o0c lê4ch t<?n <0n
,?0i t;0m ba0 n d;Dn mo8n la9m trun ian. Hiê4u =iê4 n thê0 =o =<?4c i<D a
hai ca4nh t;0m ba0n d;Dn tron tr<?9n h?4: na9! (ia0 n tiê0:$ la9 ha9m :hu4
thu>4c ,i4 tri0 cu8a ,;4t tron "h>n ian.
Hình 1
Ca8m biê0 n loa4i na9! la9 ca8m biê0n ti0ch c<4c ,i9 tron tr<?9 n h?4: na9!
nu>9n cu8a do9n =iê4n 1 (ch<0 "h>n :ha8i =a4i l<?4 n c;9n =o$ cun
c;0: nAn l<?4n liên Euan =ê0n ti0 n hiê4u =o.
JHiê4u <0n =iê4n a0:% "hi ta0c du4 n l<4c c? ho4 c lên m>4t ,;4t la9m bA9n
,;4t liê4u a0 : =iê4 n (nh< tha4ch anh$ seD ;! nên biê0n da4n cu8a ,;4t =o0
,a9 la9m Fu;0 t hiê4n l<?4n =iê4n ti0ch bA9n nhau nh<n tra0i d;0u nhau
trên ca0c mA4t =>0i diê4n cu8a ,;4t (la9 hiê4u <0n =iê4n a0:$. Hiê4u <0n na9 !
=<?4c <0n du4n =ê8 Fa0c =i4nh l<4c hoA4c ca0c =a4i l<?4 n ;! nên l<4c ta0c
du4n ,a9 o ,;4t liê4u a0: =iê4n (nh< a0 : su;0t@ ia t>0c@...$ th>n Eua ,iê4c
=o =iê4n a0: trên hai ba8n c<4c tu4 =iê4n.
2oa9i ra co9n ca8m biê0n nhiê4t =iê4n@ ca8m biê0n ho0 a =iê4n@...
RCa8m biê0 n tham s>0 (thu4 =>4n$% th<?9n =<?4c chê0 ta4o t<9 nh<Dn tr?8
"ha0n co0 m>4t tron ca0c th>n s>0 chu8 !ê0u nha4! ,?0i =a4i l<?4n c;9n
=o. 5>4t mA4t ia0 tri4 cu8a tr?8 "ha0n :hu4 thu>4c ,a9o "i0ch th<?0c hi9 nh
ho4c cu8a m;Du@ nh<n mA4t "ha0c no0 co9n :hu4 thu>4c ,a9o ti0nh ch;0t
=iê4n cu8a ,;4t liê4u nh<% =iê4 n tr?8 su;0t@ t<9 th;8m@ hA9 n s>0 =iê4n m>i. Ii9
,;4! ia0 tri4 cu8a tr?8 "ha0 n tha! =>8i d<?0i ta0c du4n cu8a =a4i l<?4 n =o
a8nh h<?8n riên biê4t =ê0n ti0 nh ch;0t hi9nh ho4c@ ti0nh ch;0t =iê4n hoA4c
=>9n th?9i a8 nh h<?8 n ca8 hai. Th>n s>0 hi9nh ho4c hoA4c "i0ch th<?0c
cu8a tr?8 "ha0 n co0 thê8 tha! =>8i nê0u ca8m biê0n co0 :h;9 n t<8 chu!ê8n
=>4n hoA4c :h;9n t<8 biê0n da4n.
JTr<?9n h?4 : "hi co0 :h;9n t<8 =>4 n thi9 m>Di ,i4 tri0 cu8a :h;9n t<8 seD
t<?n <0 n ,?0i m>4t ia0 tri4 tr?8 "ha0n@ =o tr?8 "ha0n seD Fa0c =i4nh =<?4c
,i4 tri0 =>0i t<?4 n. G;! la9 nu!ên li0 nhiê9 u ca8m biê0n nh< ca8m biê0n ,i4
tri0 @ ca8m biê0n di4ch chu!ê8n.
JTr<?9n h?4 : ca8m biê0n co0 :h;9n t<8 biê0n da4 n@ thi9 s<4 biê0n da4n ;!
nên b?8i l<4c hoA4c ca0c =a4i l<?4n d;Dn =ê0n l<4c (a0: su;0t@ ia t>0c$ ta0c
du4n tr<4c tiê0: hoA4c ia0n tiê0: lên ca8m biê0n la9m tha! =>8i tr?8 "ha0n.
L<4 tha! =>8i tr?8 "ha0n liên Euan =ê0n l<4c ta0c =>4 n lên c;0u tru0c@
nhiD a la9 ta0c =>4n cu8a =a4i l<?4n c;9n =o =<?4c biê0n =>8i tha9nh ti0n
hiê4u =iê4n (hiê4u <0n a0: tr?8$.
Tr?8 "ha0n cu8a ca8m biê0n thu4 =>4 n ,a9 s<4 tha! =>8i cu8 a tr?8 "ha0n
d<?0 i ta0c du4n cu8 a =a4i l<?4n c;9n =o chi8 co0 thê8 Fa0c =i4nh =<?4c "hi
ca8m biê0n la9 m>4t tha9nh :h;9n cu8a ma4ch =iê4n. Tron th<4c tê0 tu9!
t<9n tr<?9n h?4 : cu4 thê8 ma9 n<?9i ta cho4n ma4ch =o thi0ch h?4: ,?0i
ca8m biê0n. Hi9nh minh hSa d<Ti =;! biê8u diêD n m>4t ma4ch =iê4n =o
=iê4n thê0 trên bê9 mA4t ma9n nha4 ! Euan =<?4c lA0: ra0 : t<9 nhiê9 u
:h;9 n t<8 .
Hình 2
Ba8n Q% 5>4 t s>0 loa4i ca8m biê0n th>n du4n
Đại lượng đầu vào Phương pháp thay đổi từ dẫn
-Cảm biến huyển
dịh ơ họ- !ự "
ho#̣ áp $uất%- &hiệt
độ%- Cường độ từ
t'ường%
-(hay đổi )h* hở )hông )hí-+ùng một t'ong hai phương pháp
$au,- .iệu ứng đàn hồ i từ /từ dẫn thay đổi dưới tá dụng ủa
lự ho#̣ áp lự0%- Độ võng ủa màng d*̉o và huyển dịh ủa
phần ứng liên )ết với húng thay đổi )h* hở )hông )hí%-(hay
đổi độ từ thẩm m %-(hay đổ i độ từ thẩm m /uộn )háng bão
hòa0%
BẢNG 1
Bảng !": #$̣c %iểm một số loại cảm biến
Đại lượng ần đo Đ#̣ t'ưng nhạy ảm !oại vật liệu $ử dụng
&hiệt độ /điện t'ở $uất0 1im loại,Pt"&i"Cu2án dẫn
2ứ 3ạ ánh $áng ρ 2án dẫn
2iến dạng 0(ừ thẩm / .ợp )im &i"4i pha tạp.ợp )im $#́t từ
5ị t'í /nam hâm0ρ 5ật liệu từ t'ở 2i"6n4b
Độ ẩm
/h#̀ng $ố điện
môi0ε ρ
!iCl7l89:"Polim*
;ứ ε Chất lưu áh điện
BẢNG 2
Ta chi8 "ha8o sa0t ?8 =;! m>4t s>0 loa4i co0 nu!ên li0 la9m ,iê4c ;9 n ,?0i
laDnh ,<4c thiê0t bi4 =iê4n@ ca0c ca8m biê0n co9n la4i tham "ha8 o ca0c ta9i liê4u
"ha0c.
C&̉ M B'(́ ) #'(̣ ) *+,̉
Khái niệm
Ca8m biê0 n =iê4n tr?8 co0 =a4i l<?4n =;9u ,a9o la9 ca0c =a4i l<?4n c?%
chu!ê8n di4ch c? ho4c thA8 n hoA4c chu!ê8n di4ch o0c Eua! (hi9nh minh
hSa$@ a0: l<4c@ =>4 biê0n da4n@...
Co9 n =a4i l<?4n =;9u ra la9 =iê4n tr?8 hoA4c s<4 tha! =>8i =iê4n tr?8 cu8 a ca8m
biê0n. Theo "ê0t c;0u ca8m biê0n =iê4n tr?8 co0 ca0c loa4i%
- Ca8m biê0 n =iê4n tr?8 d;! Eu;0n.
- Ca8m biê0 n =iê4n tr?8 tiê0: Fu0c.
- Ca8m biê0 n =iê4n tr?8 biê0 n da4 n (tenU>$.
Hình 3
Cảm biến %iện trở d-y .u-́n
2u!ên li0 loa4i na9 ! hoa9n toa9n i>0 n m>4t biê0n tr?8 tron :ho9n thi0
nhiê4m. 2ê0u c? c;0u =o (:h;9 n t<8 chu!ê8n di4ch$ =<?4c liên hê4 ,ê9 c?
,?0i tiê0: =iê8m =>4n (con tr<?4t biê0 n tr?8$@ thi9 s<4 chu!ê8n di4ch cu8a tiê0:
=iê8m =>4 n seD :hu4 thu>4c chu!ê8n di4ch cu8a c? c;0 u =o (l<?4 n ,a9o$
d;Dn =ê0n =iê4n tr?8 =;9u ra cu8a ca8m biê0n (l<?4n ra$ tha! =>8i t<?n
<0n. Tiê0: =iê8m =>4n co0 thê8 chu!ê8n =>4 n thA8n hoA4c Eua! (hi9nh
minh hSa$.
C;0u ta4o% Ca0c b>4 :h;4 n chi0 nh cu8a ca8m biê0n >9m%
J .hun cu8a ca8m biê0n th<?9 n bA9n ,;4t liê4u ca0ch =iê4n@ chi4u nhiê4t
nh< hetinA0c@ te0cFt>li0 t@ s<0 hoA4c "im loa4i co0 :hu8 l?0: ca0ch =iê4n@
ca0ch nhiê4t bên noa9i. Tiê0t diê4n nan cu8a "hun co0 thê8 "h>n =>8i
(ca8m biê0n tu!ê0n ti0 nh$ hoA4c tha! =>8i (ca8m biê0n :hi tu!ê0n$.
J V;! =iê4n tr?8 % la9m bA9n "im loa4i i0t bi4 >F! ho0 a co0 =iê4n tr?8 i0t tha!
=>8i theo th?9 i ian ,a9 theo nhiê4t =>4 nh< c>nstAntan@ ,onWram@
maanin@... Bên noa9i d;! =<?4c :hu8 m>4t l?0: s?n ca0ch =iê4n hoA4c
l?0: oFit ,a9 m>4t l?0: s?n =ê8 A0 n chA4t d;! Eu;0n ,?0i "hun. G>4 l?0n
cu8a d;! Eu;0n :hu4 thu>4c ,a9o =>4 chi0nh Fa0c !êu c;9u cu8a ca8m biê0n.
G>0i ,?0i ca8m biê0n co0 =>4 chi0 nh Fa0c cao@ d;! co0 =<?9 n "i0 nh t<9
&@&Xmm =ê0n &@Q mm@ loa4i co0 =>4 chi0nh Fa0c th;0: thi9 =<?9 n "i0 nh d;!
t<9 &@Qmm =ê0n &@Y mm.
J Tiê0: =iê8m% =<?4c la9m bA9n "im loa4 i co0 ti0nh d;D n =iê4n t>0t@ chi4u
ma9i mo9n ,a9 co0 =iê4n tr?8 tiê0: Fu0c nho8@ bê9 r>4n tiê0: Fu0c trên cu>4 n
d;! bA9n Z =ê0 n X l;9n =<?9 n "i0nh d;!. Va8i na9! =<?4c ta4 o ra bA9 n
ca0ch du9n i;0 ! nha0m mo8n =a0nh bo0 n trên cu>4n d;!. L<4c e0: lên
tiê0: =iê8m bA9n &@[ =ê0n Q[ .
Cảm biến tuyến tính
Th<?9n =<?4c n>0i m>4t ca0ch =?n ia8 n bA9n ba ca0ch nh< hi9nh minh
hSa
Hình 4
\8 chê0 =>4 "h>n ta8i hoA4c "hi =iê4 n tr?8 ,a9o cu8a ma4ch l?0 n h?n nhiê9u
so ,?0i =iê4n tr?8 cu8a ca8m biê0n ]& thi9 =iê4n a0: ra 6]& :hu4 thu>4c ,a9 o
chu!ê8n di4ch F hoA4c o0c j theo :h<?n tri9nh sau ma9 "h>n :hu4
thu>4c ,a9 o tri4 s>0 =iê4n tr?8 ]&%
- Ca8m biê0 n thA8n% 6]& B U&R&.rBU&l.xBs.x
- Ca8m biê0 n Eua! % 6]& B U&R&.rBs.ϕ
Tron =o0% s B U&l o4i la9 =>4 nha4! cu8a ca8m biê0n@ trên =A4c ti0nh o0c
hi9nh P-[@ o0c α co0 % t α B s B U&l.
Chu0 !0% nê0u n>0i ca8m biê0n theo s? =>9 a$ ,a9 b$ hi9nh minh hSa trên
thi9 c<4c ti0nh =iê4n a0 : ra cu8a ca8m biê0n "h>n tha! =>8i@ nê0u n>0i theo
s? =>9 c$ co0 thê8 tha! =>8i =<?4c =iê4n a0 : ra l?0n nh;0t ia8m co9n 6&^Z
nh<n ?8 c<4c ti0nh =iê4n a0: ra ,;Dn bA9n 6&@ co0 nhiDa la9 =>4 nha4! ca8m
biê0n tAn lên hai l;9n. Tu! nhiên c;0u ta4o ca8m biê0n theo s? =>9 na9!
seD :h<0c ta4: h?n. 2oa9i ca0c loa4i nh< hi9nh minh hSa a@b@c co9n du9n
s? =>9 "iê8u ca8m biê0n "e0: o0c Eua!.
Hình 5
Th>n th<?9n =ê8 tAn =>4 nha4! cu8a ca8m biê0n n<?9i ta n;n cao
=iê4n a0: la9m ,iê4c 6&.
Iiê4c na9! d;Dn =ê0n tAn c>n su;0t tiêu ta0n cu8a ca8m biê0n. G>4 nha4!
c<4c =a4i :hu4 thu>4c ,a9 o c>n su;0t cho :he0: l?0n nh;0t 'maF cu8a =iê4n
tr?8 ca8m biê0n ]& =<?4c Fa0c =i4nh theo c>n th<0c sau%
SmaFBPmaF.R&MMMMMM_xmaF
Tron =o0% FmaF la9 =>4 di4ch chu!ê8n l?0n nh;0t cu8a tiê0: =iê8m =>4n.
G>4 nha4! cu8a ca8m biê0n =iê4n tr?8 =a4t t<9 X =ê0n [ `I^mma.
5>4t s>0 nu!ên nh;n sai s>0 cu8a ca8m biê0n "hi la9m ,iê4c
J Iu9 n "h>n nha4 ! % do ca8m biê0n >9m nhiê9u ,o9n d;! Eu;0n liên
tiê0: trên "hun nên tron Eua0 tri9nh la9m ,iê4c tiê0: =iê8m =>4 n di4ch
chu!ê8n t<9 ,u9n na9! san ,u9n "ha0c =iê4n a0 : seD tha! =>8i nha8! c;0 :
,?0i ia0 tri4 D6 ( la9 =iê4n a0 : r?i trên m>4t ,o9 n d;!$.
D6 B U&W
I?0i b la9 s>0 ,o9n d;! cu8a ca8m biê0 n.
.hi tiê0: =iê8m ch<a chu!ê8n di4ch =ê0n ,u9n "ha0c thi9 =iê4n a0: ra
"h>n =>8i do =o0 =A4c ti0nh 6]& th<4c ch;0t la9 =<?9 n b;4c than nh<
hi9nh minh hSa.
Hình 6
J Lai s>0 do ta8i% "hi =A4 t ta8i ]t ,a9 =iê4n a0: ,a9o ]o la9 6& thi9 =A4c ti0nh
6] B W (F$ seD tha! =>8 i hi9 nh da4n "h>n co9 n la9 =<?9n thA8n n<D a.
He0t ca8m biê0n =?n ta8i nh< hi9nh minh hSa.
Hình 7
Lau "hi biê0n =>8i ta co0%
UrBIr.RtrJRtIBU&(R&Jr$Jr.RtrJRt .
T<9 =o0 ta co0 %
6r B 1.r B U&.rR&Jr.R&RtMrZRt ( P.Q$
-2ê0 u ]t cc ]& thi9 R&Rtd& ,a9 rZRtd& ta co0%
6r B U&.rR&BU& .
]t h;9 u nh< "h>n a8nh h<?8n =ê0n =iê4n a0 : ra ,a9 =A4c ti0nh ;9 n da4n
"h>n ta8i.
-2ê0 u ]t e ]& thi9 sai s>0 ;! ra seD la9%
ΔUBU&.rZ(R&Mr$R&ZRtJRZ&.rMR&.rZ.
Ia9 ta co0 sai s>0 t<?n =>0i l?0n nh;0 t%
amaF B ΔUU& ta4i r B ZXR& <0n ,?0i F B ZXl
,a9 amaF B YZPη ,?0i ηBRtR& la9 hê4 s>0 ta8i. Ta th;0! hê4 s>0 ta8i ca9n
l?0n h ca9 n l?0n thi9 sai s>0 a ca9n nho8.
2oa9i ra sai s>0 cu8a ca8m biê0 n co9 n do s<4 tha! =>8i cu8 a nhiê4t =>4@ ma
sa0t do =iê4n a0 : r?i trên tiê0: Fu0c ;! ra.
Cảm biến /hi tuyến
Tron "iD thu;4t noa9i ca8m biê0n =iê4n tr?8 tu!ê0n ti0nh co9n c;9n ca8
nh<D n ca8m biê0n =iê4n tr?8 :hi tu!ê0n la9 loa4i co0 =A4c ti0 nh Euan hê4 6r
B W(F$ da4 n :hi tu!ê0n. Gê8 ta4o ra loa4i ca8m biê0n co0 Euan hê4 6r B
W(F$ theo !êu c;9u cho tr<?0c co0 thê8 th<4c hiê4n theo ca0c :h<?n
:ha0: sau%
a$ Tha! =>8i =<?9n "i0nh d;! Eu;0n.
b$ Tha! =>8i b<?0c d;! Eu;0 n.
c$ Tha! =>8i tiê0t diê4n nan cu8 a "hun d;!.
d$ 5A0c =iê4n tr?8 sun ,a9 o t<9 n :h;n =oa4 n cu8a ca8m biê0 n tu!ê0n ti0 nh
co0 tri4 s>0 "ha0c nhau.
Th<4c tê0 :h<?n :ha0: a ,a9 b r;0 t "ho0 th<4c hiê4n do c>n nhê4 chê0
ta4o@ chi8 co0 hai :h<?n :ha0 : sau th<?9n =<?4c s<8 du4 n. 'h<?n
:ha0: tha! =>8i tiê0t diê4n nan cu8 a "hun d;! th<?9 n =ê8 =?n ia8 n
cho chê0 ta4o. 2<?9i ta s<8 du4n d;! Eu;0n tiê0t diê4n "h>n =>8i ,a9 bê9
mA4t "hun nh< nhau su>0t chiê9u da9i "hun (nh< hi9 nh minh hSa$.
Hình 8
Tron =o0 co0%
hF la9 chiê9u cao "hun ta4i ,i4 tri0 F.
l%chiê9u da9i la9m ,iê4c cu8a ca8m biê0n .
b% s>0 ,o9n d;!.
]& la9 =iê4n tr?8 toa9 n b>4 cu8 a ca8m biê0n.
L la9 tiê0t diê4n d;! Eu;0n.
rF la9 =iê4n tr?8 <0n ,?0i ,i4 tri0 F.
2ê0u tiê0: =iê8m =>4n di4ch chu!ê8 n t<9 ,i4 tri0 F =i m>4t =oa4 n dF thi9 =iê4n
tr?8 <0 n ,?0i =>4 di4ch chu!ê8n =o0 la9%
drF B ρ..Z(bJhx$.Wl.dxs
Hi9nh P-f% 5a4ch =o m<0c ch;0t lo8n du9 n ca8m biê0n Ii9 bgg hF ,a9 coi
nh< bJhF ehF nên co0%
drF ρ..Z.hx.Wl.s .
h0n du4n ca8m biê0n =iê4n tr?8 tron bê8 =o m<0c ch;0t lo8n hi9 nh P-f.
Tron =o0%
Q. Bê8 ch;0t lo8 n.
Z. 'hao n>0i ,?0i b>4 :h;4 n c? "hi0 .
X. Tiê0: =iê8m =>4 n.
Y. Ca8m biê0 n. [- L> > me0t.
Cảm biến %iện trở tiế/ 0úc 1biến trở than2
V<4a trên nu!ên li0 s<4 tha! =>8 i =iê4n tr?8 tiê0: Fu0c i<Da ca0c ha4t than
"hi l<4c e0: lên (a0: l<4c$ trên chu0n tha! =>8i.
X&$i. Ga4i l<?4 n ,a9o la9 l<4c C ra la9 ]" =A4c ti0nh ,a9 o ra nh< hi9nh
minh hSa.÷ j&$ "^cmZ thi9 =iê4n tr?8 ca8m biê0n ia8m (Z& C;0u ta4o%
>9m ca0c ha4t than =<?4c "ê0t di0nh theo m>4t :h<?n :ha0: nh;0t =i4nh
tha9nh ca0c =iDa =<?9n "i0 nh t<9 [ =ê0n X& mm da9! Qmm =ê0n Zmm.
5>Di ca8m biê0n >9m Q& =ê0n Q[ =iDa than Fê0: ch>9 n nên nhau ,a9 co0
=iê4n tr?8 "hoa8n ,a9i chu4c km. Gê8 tAn =>4 >8n =i4nh "hi la9m ,iê4c
ca8m biê0n =<?4c =A4t d<?0i a0 : su;0t ban =;9u ("hi "h>n ta8i$ "hoa8n
Z&"^cmZ@ a0: su;0t l?0 n nh;0t "hi la9m ,iê4c (co0 ta8 i$ =ê0 n ([&
Hình 9
Euan hê4 ]" B W(C$ m> ta8 theo c>n th<0c % RkBKFmJRk&@ ,?0i%
K:hlm sno :hum thunpc ,*mt lilmu ;qa thanm:hlm sno :hum
thunpc damn tilo: FurcR"&:;ilmn trst tsri hamn ,sri ar: lumc er:
tsri hamn.vv2ê0u ca8m biê0n >9m n =iDa thi9%
RkB(nMQ$KFmJRk&
tAn do m>i tr<?9n hoA4c do t>8n hao tron ca8m biê0n$.θ tAn thi9
=iê4n tr?8 ca8m biê0n ia8m (wuan hê4 ]" B W(C$ la9 :hi tu!ê0 n "hi C
tAn =ê0n m>4t ia0 tri4 na9o =o0 thi9 ]" "h>n ia8m n<Da ,a9 co0 ti0 nh ch;0t
trêD nh< =A4c ti0nh hi9nh P-Q& la9 do ti0nh ch;0t "h>n =a9n h>9i cu8a ,;4t
liê4u ta4o nên. G;! la9 m>4t nu!ên nh;n ;! ra sai s>0@ noa9i ra "hi
nhiê4t =>4
hu =iê8m % =?n ia8n@ ch;0t ta4o t<9 ,;4t liê4u re8 tiê9n@ c>n su;0t t<?n
=>0i l?0n t?0i ha9 n trAm b ,a9 do9 n Eua =ê0 n ,a9i /@ "h>n c;9n c? c;0u
"huê0ch =a4i. Th<?9 n du9n =o a0: l<4c ,a9 tron ca0c b>4 :h;4n t<4 =>4 n
=iê9u chi8nh =iê4n a0: ma0! :ha0t m>4t chiê9u ,a9 Foa! chiê9u.
Ii0 du4% ca8m biê0n tron t<4 =>4 n =iê9u chi8nh =iê4n a0 : ma0! :ha0t m>4t
chiê9u hi9nh P-QQ >9m%
Hi9nh P-QQ% T<4 =>4n =iê9u chi8nh =iê4n a0: ma0! =iê4n m>4t chiê9uQ-nam
ch;m =iê4 n m>4t chiê9u co0 cu>4n d;! n>0i son son ,?0i =iê4n a0 : ma0!
:ha0t@ l<4c hu0t nam ch;m seD tha! =>8i tu9! =iê4n a0: ra.
Z- lo9 Fo c;n bA9n ,?0i l<4c nam ch;m Q@ ta4o ra l<4c e0: lên =iDa than
nh?9 ta! =o9 n X@ b>4 :h;4n th<9a ha9nh la9 ca8m biê0n Y n>0i ,?0i ma4ch "i0ch
t<9 ma0! :ha0t.
Cảm biến 3iể u biến dạng 1ten4ô2
Ta biê0t rA9n "hi co0 l<4c ta0c du4n ,a9o ,;4t d;Dn thi9 "i0ch th<?0c ,a9 c;0u
tru0c cu8a chu0 n seD tha! =>8i la9m =iê4n tr?8 tha! =>8i. L?4i du4n ti0nh
ch;0t na9! n<?9i ta chê0 ta4o ca8m biê0n biê0n da4n du9 n =ê8 =o ,a9 "iê8m
tra ca0c l<4c biê0n da4n c? cu8a ca0c chi tiê0t ma0!@ co0 loa4i "iê8u d;!
Eu;0 n@ "iê8u ba0 n d;Dn.
C&̉ M B'(́ ) #'(̣ ) C&̉ M
Cảm biến có %iện cảm thay %ổi
Hình 10
Hi9nh minh hSa la9 loa4i ca8m biê0n =iê4n ca8m =?n ia8n nê0u bo8 Eua t<9
tr?8 loD i the0:@ t<9 th>n ro9 ,a9 t<9 th>n ta8n "he h?8 "h>n "hi0 la9m ,iê4c
thi9 ta co0 =iê4 n ca8m.
BWZ!"BWZ#&S"`$aIsri% bla) sno ,o)n d*! cunpn d*!#&:B
Q@Z[.Q&-j`$%mala&;np tu) th*xm cuta "hnn "hê.L % tilot dilmn
nan mamch tu)`mZa."% chilyu da)i "he hst la)m ,ilmc`ma.Ta
cor%IBU(R'JR$ZJ(($ZMMMMMMMMMMMMM
M_BUR&ZJ(Zz)WZ!"$ZMMMMMMMMMMMMM_
@ d;Dn =ê0n do9n =iê4n i biê0n thiên t<?n <0n. h00 n du4n hiê4n t<?4n
na9! n<?9i ta chê0 ta4o ca0c loa4i ca8m biê0n =iê4n ca8m "ha0c nhau.µ @
diê4n ti0ch L hoA4c =>4 t<9 th;8m ]T% =iê4n tr?8 ta8i@ ]% =iê4n tr?8 cu>4n
d;!. Giê4n ca8m L seD tha! =>8i nê0u ta la9m tha! =>8i "he h?8
Ca8m biê0 n co0 :h;9 n <0 n chu!ê8n di4ch nan nh< hi9nh P-QX. G>4 nha4!
cu8a ca8m biê0n "hi "he h?8 tha! =>8i %
K"BMΔΔ"B&"&(QJΔ""&$Z
Viê4n ti0ch "he h?8 tha! =>8i la9% K"BMΔΔSB&S&
&O L B L&. B L& % ia0 tri4 =iê4n ca8m ban =;9u cu8a ca8m biê0n ?8
L % =>4 tha! =>8i "he h?8 ,a9 diê4n ti0ch. ,a9 δ ∆
tron =o0 ca0c tr<?9n h?4: la9m ,iê4c co0 =>4 :hi tu!ê0n nho8 co0 thê8
cho4 n∆ la9 ha9m :hi tu!ê0n ,?0i δ G>4 nha4! . Δ""&B&@Z.
Sai số của cảm biến
Lai s>0 cu8a ca8m biê0n chi4u a8nh h<?8n cu8a nhiê9u !ê0u t>0 nh< %
J G>4 >8 n =i4nh cu8a biên =>4 ,a9 t;9 n s>0 nu>9n cun c;0:
J /8nh h<?8n cu8a nhiê4t =>4 =ê0n =iê4n tr?8 d;! Eu;0 n ,a9 "i0ch th<?0c
"he h?8 la9m ,iê4c.
)h5ợc %iểm
Ca8m biê0 n =iê4n ca8m co0 ca0c nh<?4c =iê8m sau%
a$ Hu;0t hiê4n l<4c hu0t =iê4n t<9 ta0c du4n lên :h;9n <0 n@ ta4 o ra :hu4 ta8i
c? trên :h;9n t<8 c;9n =o l<?9 n@ "iê8m tra nên d;Dn =ê0n ia8m =>4 chi0 nh
Fa0c "hi ca8m biê0n la9m ,iê4c.
be0 nh;0t (diê4n ti0ch L l?0n nh;0t$ ,a9 bA9n do9n t<9 ho0 a i&. Giê9u na9!
"h>n thu;4n tiê4n tron Eua0 tri9nh =o l<?9 n ,a9 la9m ,iê4c.δ b$ Vo9n
tron ma4ch lu>n "ha0c "h>n@ ia0 tri4 nho8 nh;0t cu8a no0 <0n ,?0i ,i4 tri0
"he h?8
X&&&$ HU ,a9 l?0n h?n.÷ l?0n@ =ê8 ia8m "i0ch th<?0c ,a9 ia0 tha9nh thi9
du9n nu>9n cun c;0u co0 t;9n s>0 cao (Q&& δ c$ Ii9 ca8m biê0 n co0 "he
h?8
h0n du4n ca8m biê0n =iê4n ca8m nh< tron thiê0t bi4 t<4 =>4n =o a0:
su;0t bi9nh h?i t<9 Fa@...
2oa9i ra co9n ca8m biê0n "iê8 u biê0n =iê4n a0:@ biê0n a0: ,i sai ,a9 ca8m
biê0n =a9n h>9i t<9 .
Hình 11
C&̉ M B'(́ ) C&̉ M 6́ )7 ! C&̉ M B'(́ ) #'(̣ ) 8U)7 ! C&̉ M B'(́ ) #'(̉ M
)guyên lí cảm biến cảm 5́ ng
La9m ,iê4c d<4a trên hiê4n t<?4 n ca8m <0 n =iê4n t<9. 2ê0u t<9 th>n mo0c
,o9n Eua cu>4n d;! tha! =>8i thi9 seD Fu;0t hiê4n m>4t s<0c =iê4n =>4n
ca8m <0n trên cu>4n d;!. Loa4i na9! =<?4c chê0 ta4 o la9m hai loa4i@ cu>4n
d;! chu!ê8n =>4 n tron t<9 tr<?9n ,a9 cu>4 n d;! =<0n !ên tron t<9
tr<?9n biê0n thiên.
h0n du4n % la9m ca8m biê0n =o t>0c =>4 .
Cảm biến %iện dung
2u!ên li0 % s<4 tha! =>8i th>n s>0 c;9n =o d;Dn =ê0n tha! =>8i th>n s>0
cu8a =iê4n dun tu4 =iê4n ("hoa8n ca0ch ha! bê9 mA4t diê4n ti0ch =A4t l<4c
tha! =>8i$.
Cảm biến %iểm
La9 loa4i =?n ia8n nh;0t@ =a4i l<?4 n ,a9o la9 =>4 chu!ê8n d?9i@ co9 n =a4i
l<?4 n ra la9 tra4n tha0i =o0 n ha! m?8 (=>4 d;D n =iê4 n cu8a hê4 th>0n tiê0:
=iê8m$.
I?0i m>4t "hoa8n chu!ê8n d?9i Eu! =i4nh na9o =o0 tiê0: =iê8m cu8a no0 seD
=o0n ha! m?8 la9m Fu;0t hiê4 n ti0n hiê4u ra cho ta biê0t =>4 di4ch chu!ê8n
(=>4 d?9i l?0n ha! nho8 so ,?0i Eu! =i4nh$.
Vu9n tron "iê8m tra "i0ch th<?0c ,a9 :h;n loa4i chi tiê0t theo "i0ch
th<?0c.
C&̉ M B'(́ ) 9U&)7
*ế ba:o .uang d-;n
Ca0c tê0 ba9 o Euan d;Dn la9 m>4t tron nh<Dn ca8m biê0n Euan co0 =>4
nha4 ! cao. C? s?8 ,;4t li0 cu8 a tê0 ba9o Euan d;D n la9 hiê4n t<?4n Euan
d;Dn do "ê0t Eua8 cu8 a hiê4 u <0 n Euan =iê4n n>4i (hiê4 n t<?4n ia8i
:ho0 n ha4t ta8i =iê4 n tron ,;4t liê4u d<?0i ta0c du4n cu8a a0nh sa0n la9m
tAn =>4 d;Dn =iê4n cu8a ,;4t liê4u$.
a$ I;4t liê4u =ê8 chê0 ta4o ca8m biê0n
Ca8m biê0 n Euan th<?9 n =<?4c chê0 ta4 o bA9n ca0c ch;0t ba0n d;Dn =a
tinh thê8 =>9n nh;0t hoA4c =?n tinh thê8 @ ba0 n d;D n riên hoA4c ba0n d;Dn
:ha ta4:@ ,i0 du4 nh<%
JGa tinh thê8 %CdL@ CdLe@ CdTe@ 'bL@ 'bLe@ 'bTe.
JG?n tinh thê8%7e@ Li tinh "hiê0t hoA4c :ha ta4: /u@ Cu@ Lb@ 1n@ Lb1n@
/s1n@ '1n@ CdHTe.
Iu9n :h>8 la9m ,iê4c cu8a ca0c ,;4t liê4u na9! "ha0c nhau.
b$ Ca0c =A4c tr<n
J Giê4n tr?8% ia0 tri4 =iê4 n tr?8 t>0i ]c& :hu4 thu>4c ,a9 o da4n hi9nh ho4c@
"i0ch th<?0c@ nhiê4t =>4 ,a9 ba8n ch;0t li0 ho0 a cu8 a ,;4 t liê4u Euan d;Dn.
Giê4n tr?8 ]c cu8a ca8m biê0n "hi bi4 chiê0u sa0n ia8m r;0t nhanh "hi =>4
ro4 i tAn lên. L<4 :hu4 thu>4c cu8a =iê4n tr?8 ,a9 o th>n l<?4 n a0 nh sa0n
"h>n tu!ê0n ti0 nh@ tu! nhiên co0 thê8 tu!ê0n ti0nh ho0 a bA9 n ca0ch s<8
du4n m>4t =iê4n tr?8 mA0c son son ,?0i tê0 ba9 o Euan d;Dn.
JG>4 nha4 !% =>4 d;Dn cu8a tê0 ba9o Euan d;D n la9 t>8n cu8 a =>4 d;D n tron
t>0i ,a9 =>4 d;Dn "hi chiê0u sa0n. G>4 nha4! :h>8 la9 ha9m cu8 a nhiê4t =>4
nu>9n sa0n% "hi nhiê4t =>4 tAn thi9 =>4 nha4! :h>8 tAn lên.
Q. h0n du4n cu8a tê0 ba9o Euan d;Dn
Tê0 ba9o Euan d;Dn =<?4c <0n du4n nhiê9u b?8i chu0n co0 ti8 lê4 chu!ê8n
=>8i tiDnh ,a9 =>4 nha4 ! cao cho :he0: =?n ia8n ho0a tron ,iê4c <0 n
du4n (,i0 du4 =iê9u "hiê8n ca0c r?le hi9nh P-QY$. 2h<?4c =iê8m chi0nh cu8a
tê0 ba9 o Euan d;Dn la9%
JH>9i =a0 : :hu4 thu>4c m>4t ca0ch "h>n tu!ê0n ti0nh ,a9o th>n l<?4n.
JTh?9 i ian h>9i =a0: l?0n.
JCa0c =A4c tr<n "h>n >8 n =i4nh (ia9 ho0 a$.
JG>4 nha4 ! :hu4 thu>4c ,a9o nhiê4t =>4 .
J5>4t s>0 loa4i =o9i ho8i :ha8i la9m nu>4i.
2<?9i ta "h>n du9n tê0 ba9o Euan d;Dn =ê8 Fa0c =i4nh chi0nh Fa0c
th>n l<?4n. Th>n th<?9 n chu0n =<?4c s<8 du4n =ê8 :h;n biê4t m<0c
sa0n "ha0c nhau (tra4n tha0i t>0i- sa0n hoA4c Fun a0 nh sa0n$. Th<4c
tê0 thi9 tê0 ba9o Euan d;D n th<?9n <0 n du4n tron hai tr<?9 n h?4:%
JGê8 =iê9 u "hiê8n r?le thi9 "hi co0 th>n l<?4n a0nh sa0n chiê0u lên tê0
ba9o Euan d;Dn@ =iê4n tr?8 cu8 a no0 ia8m =a0n "ê8 =u8 =ê8 cho do9n
=iê4n 1 cha4! Eua tê0 ba9o. Vo9n =iê4n na9! =<?4c s<8 du4n tr<4c tiê0:
hoA4c th>n Eua "huê0ch =a4i =ê8 =o0n m?8 r?le.
JThu ti0n hiê4u Euan du9n =ê8 biê0n =>8i Fun Euan tha9 nh Fun
=iê4n. L<4 nA0t EuaDn cu8a Fun a0nh sa0 n chiê0u lên tê0 ba9o Euan
d;Dn seD =<?4c :ha8n a0nh trun th<4c Eua Fun =iê4n cu8a ma4ch =o@
<0n d;Dn =ê8 =o t>0c =>4 Eua! cu8a =iDa hoA4c =ê0m ,;4t.
Hình 12
Cá/ .uang
a$ C;0u ta4 o ,a9 ca0c ti0nh ch;0t chun
m$ ,a9 m>4t ,o8 co0 chiê0t su;0t nZHi9nh P-Q[ biê8u diêDn da4n =?n ia8 n
cu8a ca0: Euan. 2o0 >9m m>4t loDi ,?0i chiê0t su;0t nQ ba0n "i0 nh a (Q&
=ê0n Q&& g m. I;4t liê4u =ê8 chê0 ta4o ca0: Euan bao >9m%nQ da9!
"hoa8 n [&
JLi{Z tinh "hiê0t hoA4c :ha ta4: nhe4 .
JThu8 ! tinh@ tha9nh :h;9n cu8a Li{Z ,a9 :hu4 ia 2aZ{X@ BZ{X@ 'b{@..
J'olime(tron m>4t s>0 tr<?9n h?4:$.
Hình 13
Z.θ QB nZ sinZ do tia sa0n ta4o tha9nh ,?0i =<?9n tr<4c ia0c cu8 a
mA4t :hA8n (hi9 nh P-Qj$ liên hê4 ,?0i nhau b?8i biê8u th<0c Vescates
nQsinθ Q ,a9 θ \8 mA4t :h;n ca0ch i<Da hai m>i tr<?9n co0 chiê0t su;0t
t<?n <0 n bA9n nQ ,a9 nZ ca0c o0c
.hi nQc nZ seD Fa8 ! ra :ha8n Fa4 toa9n :h;9 n nê0u%
Qc &/rcsin(nZ^nQ$ B
&B|X&X&}.θ I?0i =iê9u "iê4n nh< ,;4!@ tron ca0: Euan tia sa0n seD bi4
iam i<D tron loDi ,a9 =<?4c tru!ê9n =i bA9n :ha8n Fa4 liên tu4c n>0i tiê0:
nhau (hi9nh P-Qjb$. Ii0 du4 nê0u nQBQ@Q[ ,a9 nZB Q@[& seD co0 o0c i?0i
ha4n
Hình 14
b$h0n du4n cu8a ca0: Euan
JTron tru!ê9 n tin% =;! la9 <0n du4n Euan tro4n nh;0t@ tru!ê9n th>n
tin d<?0i da4 n ti0 n hiê4 u a0nh sa0 n lan tru!ê9n tron ca0: Euan la9 =ê8
tra0 nh ca0c ti0n hiê4u =iê4n t<9 "i0 sinh hoA4c =ê8 =a8m ba8o ca0ch =iê4n i<Da
ma4ch =iê4 n nu>9n ,a9 ma0! thu. Tron <0n du4 n na9! th>n tin =<?4c
tru!ê9n =i chu8 !ê0u bA9n ca0ch maD ho0a ca0c Fun a0 nh sa0n. G>i "hi
n<?9i ta co0 thê8 tru!ê9 n th>n tin =i bA9n ca0ch biê0n =iê4u biên =>4
hoA4c t;9n s>0 cu8a a0nh sa0n. .hi thiê0t l;4: m>4t =<?9n d;! tru!ê9 n tin
bA9n ca0: Euan@ :ha8i =a0 nh ia0 c>n su;0t cu8a ti0n hiê4u thu =<?4c
cuDn nh< s<4 tiêu hao nAn l<?4n do ca0: Euan ,a9 ca0c m>0i n>0i ;!
ra.
Jwuan sa0t ,a9 =o bA9 n :h<?n tiê4n Euan ho4c% ca0: Euan cho
:he0: Euan sa0t hoA4c =o =a4c bA9n ca0c :h<?n :ha0: Euan ?8 nh<Dn
ch>D "ho0 tiê0: c;4n hoA4c tron ca0c m>i tr<?9n =>4c ha4i. L<8 du4 n ca0 :
Euan co0 thê8 d;Dn a0nh sa0n t?0i =<?4c nh<Dn ,i4 tri0 ma9 tron =iê9u
"iê4n bi9nh th<?9 n a0 nh sa0n "h>n thê8 chiê0u t?0i =<?4c.

Y: gia số đại lượng đầu ra.+ Trong thực tế còn sử dụng độ nhạy tương đối: S0= Với: Y là đại lượng ra. X là đại lượng vào. Cảm biến có thể là tuyến tính nếu S0=const hoặc là phi tuyến nếu S0= var. Cảm biến phi tuyến có độ nhạy phụ thuộc vào giá trị đại lượng vào (X). b) Sai số Sự phụ thuộc của đại lượng ra Y vào đại lượng đầu vào X gọi là đặc tính vào ra của cảm biến. Sự sai khác giữa đặc tính vào ra thực với đặc tính chuẩn (đặc tính tính toán hay đặc tính cho trong lí lịch) được đánh giá bằng sai số. Phân làm hai loại sai số + Sai số tuyệt đối ΔX=X'−X X': giá trị đo được; X: giá trị thực. + Sai số tương đối a=ΔXX Các nguyên nhân ảnh hưởng tới sai số Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới sai số, trong thực tế người ta đưa ra các tiêu chuẩn và các điều kiện kĩ thuật để hạn chế mức độ ảnh hưởng này trong phạm vi cho phép. Sai số ở giá trị định mức do yếu tố của bên ngoài gọi là sai số cơ bản. Nếu yếu tố của bên ngoài vượt ra khỏi giới hạn định mức thì xuất hiện sai số phụ. Để giảm sai số phụ phải giảm độ nhạy của cảm biến với yếu tố ngoài hoặc hạn chế ảnh hưởng của chúng bằng màn chắn hay môi trường khác.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->