P. 1
tư tưởng HCM về văn hoá và vận dụng

tư tưởng HCM về văn hoá và vận dụng

|Views: 2,800|Likes:
Được xuất bản bởiHằng Phạm

More info:

Published by: Hằng Phạm on Mar 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

DANH SÁCH NHÓM 3

1. 2. 3. 4. 5. 4 6. 2

Trần Thị Cẩm Hằng

: Vận dụng đề tài 2

Phạm Thị Minh Hằng (Nhóm trưởng) : Vận dụng đề tài 4 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Anh Hào Hoàng Thị Hải Hậu : Vận dụng đề tài 2 : Vận dụng đề tài 4 : Cơ sở lý thuyết đề tài

Đào Hồng Hạnh

: Cơ sở lý thuyết đề tài

7. Trần Thị Mai Hạnh (Thư ký) biên bản 8. 9. 2 10. Nguyễn Thị Hiên (45D5) Nguyễn Thị Hiên (45D6)

: Tổng hợp, đánh máy, lập

: Vận dụng đề tài 4 : Cơ sở lý thuyết đề tài

Tăng Thị Hiền

: Cơ sở lý thuyết đề tài 4

1

Mở đầu

Nền văn hóa cổ truyền của người Việt Nam được xây dựng trên vùng địa văn hóa gió mùa nhiệt đới, bán đảo. Trong cái nôi phát sinh của loài người, người Việt đã trải qua con người bộ lạc, con người của các mường Đông Nam Á rồi đến con người làng xã định cư, trồng lúa nước. Trải qua các quá trình hoàn thiện các công cụ lao động từ nền văn hóa đá cũ, đá mới đến thời đồ đồng, người Việt đã nhảy xuống đồng bằng khai phá đất đai hoang dại, ẩm thấp, sình lầy, quần cư, từ đó hình thành nên các làng, bản giống như các cư dân Nam Á khác. Nền văn hóa cổ truyền của người Việt đã kết tinh nhiều giá trị tốt đẹp. Chẳng hạn: Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa thích ứng, tình cảm vị tha, đức tính hiếu học, cần cù, tiết kiệm và sáng tạo gắn chặt với cộng đồng làng xã là biểu tượng văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Trong nền văn hóa cổ truyền có sự phát triển ưu trội của các quan hệ đạo đức. Con người phải có bổn phận với cộng đồng trên là vua, dưới là làng là cha mẹ, anh em và gia đình. Thiện ác, các tư tưởng bình quân ngấm rất sâu vào văn hóa lao động, giao tiếp, gia đình và nhân cách mỗi người. Bản chất kinh tế xã hội của nó thể hiện lợi ích cộng đồng. Cơ cấu của nó, như Hồ Chí Minh nhận dạng về chủ nghĩa Khổng Tử: làm cho “sự bình yên trong xã hội không bao giờ thay đổi” (Báo Ngọn lửa nhỏ - Liên Xô, số 39, ngày 23-12-1923). Bài thảo luận gồm 2 phần: PHẦN I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. PHẦN II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển văn hóa học đường của sinh viên đại học Thương Mại ngày nay.

2

Với định nghĩa này. H 2000. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường. Toàn tập. 2. đó là sự hài hoà của tinh hoa văn hoá dân tộc và văn hoá nhân loại. cùng với những biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra. hoặc chỉ đề cập đến vấn đề tinh thần. 4. những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày. loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ. Ngay từ tháng 8/1943. nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống của sự sinh tồn” (Hồ Chí Minh. bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. cách nghĩ. Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm về văn hoá như sau: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. nhằm đáp ứng sự sinh tồn và cũng là mục đích cuộc sống của con người. Hồ Chí Minh đã khắc phục được quan niệm phiến diện về văn hóa trong lịch sử và hiện tại. cách nói của dân tộc. văn hoá.tr 431). khoa học. về mặc. nghệ thuật. Nxb Chính trị quốc gia. Tư tưởng về văn hoá của Người là cách cảm.PHẦN I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ. văn hóa là động lực giúp con người sinh tồn. pháp luật. văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng nhất. tôn giáo. Xây dựng chính trị: dân quyền. phản ánh trình độ học vấn… Trên thực tế. Hồ Chí Minh còn đưa ra Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc: “1. Cùng với định nghĩa về văn hóa. chữ viết đạo đức. cách nghĩ. Nói đến văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh. ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. 3. cách nói của Người luôn thể hiện cách cảm. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình làm lợi cho quần chúng. trong văn học nghệ thuật. văn hóa là mục đích sống của loài người. văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người sáng tạo ra. hoặc chỉ đề cập đến vấn đề giáo dục. Văn hoá là sự tổng hợp của các phương thức sinh hoạt. 3 . Theo đó.

chiến sĩ. “là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rằng nhà văn hóa thời nay khác với nhà văn hóa thời trước. coi nó như một sức mạnh vật chất. một hệ điều tiết xã hội trong quá trình phát triển. Vào những năm tiền khởi nghĩa. dòng văn hóa cách mạng đã tạo ra nhiều nghệ sĩ . Hồ Chí Minh xây dựng nề văn hóa Việt Nam trên cơ sở quan điểm “vượt truyền thống”.” Như vậy. Đây là một quan điểm hoàn toàn mới mẻ. còn ngày nay “thi gia dã yếu hội xung phong”. Bài Tảo giải II là một thí dụ: “ Phương Đông màu trắng chuyển sang hồng Bóng tối đêm tàn. Người đi. Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vai trò và sức mạnh của văn hóa. đưa những giá trị văn hóa đi sâu vào quần chúng. một mục tiêu. Ngay sau khi nước ta giành được độc lập.chiến sĩ đã xuất hiện. Hơi ấm bao la trùm vũ trụ. Xây dựng kinh tế. những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một tâm hồn nghệ sĩ . nhà thơ Sóng Hồng đã gắn toàn bộ sự nghiệp sáng tạo thơ ca với hiện thực cách mạng. Tư tưởng “nhà thơ phải biết xung phong” là một tư tưởng mới và rất quan trọng. UNESCO mới tổng kết và coi đó như một quy luật phát triển của xã hội. đặt nền tảng cho quan niệm “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. điều mà mãi đến những năm 80 của thế kỷ XX. một động lực. khi coi văn hóa là toàn bộ những phát minh sáng tạo. sớm sạch không. nghệ sĩ là chiến sĩ” của Hồ Chí Minh gần 10 năm sau. Các nhà thơ thời trước thường ngâm vịnh nhàn tản. Cũng chính trong khoảng thời gian này. Năm 1942. đã sớm đưa văn hóa váo chiến lược phát triển của đất nước. Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng một nền văn hóa mới ở Việt Nam. 4 .5. Nhà thơ Tố Hữu. thi hứng bỗng thêm nồng”.

không thể phát triển. thì văn nghệ cũng bị nô lệ. Dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô lệ. vấn đề đặt ra là kinh tế phải đi trước một bước. Theo hướng này. Tục ngữ có câu “có thực mới vực được đạo” cũng theo nghĩa như vậy.Chính trị. giải phóng chính trị. Hồ Chí Minh đã tổng kết: Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa.. kia núi Mác Hai tay xây dựng một sơn hà”. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ kinh tế thuộc về cơ sở hạ tầng. . từ đó giải phóng văn hóa. văn hóa mới kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển được”. Nào phải thênh thang mới gọi là Đây suối Lênin. nước xa xa. là nền tảng của việc xây dựng văn hóa.Văn hóa quan trọng ngang kinh tế. Người cho rằng. xã hội.. tình cảm nhà thơ chiến sĩ Hồ Chí Minh đã quyện cả chủ nghĩa Mác – Lênin với hồn thiêng sông núi và tương lai sáng lạn của cả dân tộc Việt Nam: “Non xa xa. Theo Hồ Chí Minh. Văn hóa có mối quan hệ mật thiết với kinh tế. thuộc kiến trúc thượng tầng. để nâng cao đời sống vật chất 5 . xã hội. mở đường cho văn hóa phát triển. “cơ sở hạ tầng xã hội có kiến thiết rồi. giải phóng xã hội. Từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác . Như vậy. xã hội có được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng. phải tiến hành cách mạng chính trị trước mà cụ thể ở Việt Nam là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc để giành chính quyền. tạo thành bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và được nhận thức như sau: . của xã hội. là thuộc về kiến trúc thượng tầng.Về đến Pắc Pó hùng vĩ. Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. văn hóa được Hồ Chí Minh xác định là đời sống tinh thần của xã hội. chính trị. bị đàn áp. .Xây dựng kinh tế để tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển văn hóa. Chính trị giải phóng mở đường cho văn hóa phát triển. chính trị.Lênin. Quan điểm của Hồ Chí Minh đã được thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. xây dựng kiến trúc thượng tầng.

hoặc đường lối kháng chiến toàn diện.. chống giặc dốt. Theo đó. mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị. 6 . một phong trào văn hóa cách mạng. thi đua trên mọi lĩnh vực. làm kinh tế. nền văn hóa mới ra đời gắn liền với nước Việt Nam mới.. thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. .Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng nhưng không thể đứng ngoài. Văn hóa mới là phải giáo dục nhân dân ta tinh thần cần. kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. đói nghèo. văn hóa mới kiến thiết được”. tham gia cách mạng. liêm. thúc đẩy việc xây dựng và phát triển kinh tế.. của dốt nát. Đặc điểm chung nhất của nền văn hóa mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xua tan bóng tối của chủ nghĩa thực dân. nhưng điều đó không có nghĩa là văn hóa “thụ động” chờ cho kinh tế phát triển xong rồi mới đến lượt mình phát triển. chính. Trước đó ở nước ta là nền văn hóa nô dịch của thực dân phong kiến. “Văn hóa ở trong kinh tế” tức là văn hóa phải phục vụ.và văn hóa của nhân dân ta (Hồ Chí Minh không bao giờ nói phát triển văn hóa trước kinh tế). Làm chính trị. phải có văn hóa. kháng chiến hóa văn hóa”. tự do tín ngưỡng. là với ý nghĩa như vậy... Đây là một đòi hỏi chính đáng của văn hóa hiện đại. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. đóng vai trò to lớn thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển như một động lực. “Văn hóa ở trong kinh tế và chính trị” cũng có nghĩa là chính trị và kinh tế phải có tính văn hóa. làm đồi trụy con người. văn hóa kháng chiến đã diễn ra rất sôi động.. Tuy “kinh tế có kiến thiết rồi.. kiệm. Hồ Chí Minh nêu rõ: “Văn hóa hóa kháng chiến. đế quốc. góp phần đắc lực vào thắnglợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. “Văn hóa ở trong chính trị” tức văn hóa phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị. không hút thuốc phiện. bệnh tật đè nặng lên cuộc sống của nhân dân ta. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Hồ Chí Minh đã quan tâm tới việc xây dựng nền văn hóa mới. Văn hóa có tính tích cực chủ động. Như vậy.

tính khoa học phải thể hiện trên nhiều mặt: cơ sở hạ tầng. phải có chiến lược văn hóa. Nền văn hóa mới phải phục vụ trào lưu đó. Người có bước phát triển trong tư duy lý luận khi khẳng địnhnền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Tính chất đại chúng của nền văn hóa là phục vụ nhân dân. Tính chất khoa học của nền văn hóa phải thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại: hòa bình.đại chúng. Nó là "căn cước" của một dân tộc. kế thừa. phát triển những truyền thống tốt đẹp ấy cho phù hợp với những điều kiện lịch sử mới của đất nước. Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ. nền tảng kinh tế phải khoa học. khoa học. Đội ngũ những người làm công tác văn hóa phải có trí tuệ. Tính chất dân tộc của nền văn hóa là biết giữ gìn. Nền văn hóa đó có ba tính chất: dân tộc . Muốn vậy. xây dựng lý luận văn hóa mang tầm thời đại. bổ sung những tinh túy mới. hiện đại. đồng thời là nền văn hóa kháng chiến.khoa học . nền văn hóa mới là nền văn hóa dân chủ mới. hiểu biết khoa học tiên tiến. tiến bộ. Từ Đại hội III (tháng 9-1960). đa dạng. Nội dung xã hội chủ nghĩa là thể hiện tính tiên tiến. đậm đà tính nhân văn. mà nó có sự phát triển. không nhầm lẫn với văn hóa của các dân tộc khác. phù hợp với nguyện vọng nhân dân. cốt cách dân tộc) là cái "cốt". Tính chất dân tộc (hay còn gọi là đặc tính dân tộc. độc lập dân tộc. hiện đại. Nó phân biệt. phù hợp với trào lưu tiến hóa trong thời đại mới. thời kỳ đầu Hồ Chí Minh nói tính chất nền văn hóa mới phải "xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc về hình thức". Hồ Chí Minh cho rằng. dân chủ và tiến bộ xã hội. Cốt cách dân tộc không phải "nhất thành bất biến". văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau đây: 7 . biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Chức năng của văn hóa mới rất phong phú. Đó là nền văn hóa do đại chúng nhân dân xây dựng. phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. cái tinh túy bên trong rất đặc trưng của nền văn hóa dân tộc.

quê hương. tình cảm thấp hèn. áp bức. nâng cao dân trí. nhân loại.Lênin. giải phóng giai cấp. làm cho mọi 8 .. Tình cảm đó thể hiện trong nhiều mối quan hệ: với gia đình. kinh tế. theo Hồ Chí Minh.. Vì vậy. tự do. bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. theo Hồ Chí Minh là lòng yêu nước. thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. đồng chí. Văn hóa luôn gắn với dân trí. Nâng cao dân trí bắt đầu từ việc làm cho người dân biết đọc. nhưng phải đặc biệt quan tâm tới những tư tưởng và tình cảm chi phối đời sống tinh thần của mỗi con người và cả dân tộc. Từng bước nâng cao trình độ học vấn. đề cao cái chân. Lý tưởng là điểm hội tụ của tư tưởng lớn. phải làm cho quốc dân "có tinh thần vì nước quên mình.Một là. Đó là quá trình bổ sung kiến thức mới. tin vào nhân dân... Văn hóa còn góp phần xây đắp niềm tin cho con người. Không có văn hóa không có dân trí. tin vào tiền đồ của cách mạng.Văn hóa thuộc đời sống tinh thần của xã hội. quan hệ thầy trò. Đó là tính trung thực. dân tộc. chuyên môn nghiệp vụ. Đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Tình cảm lớn. cái thiện. văn hóa. Tình cảm cao đẹp là con đường dẫn tới tư tưởng đúng đắn. thương nhân loại bị đau khổ. Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ. thực tiễn Việt Nam và thế giới. độc lập. biết viết.. Tiếp đến là sự hiểu biết các lĩnh vực khác nhau về chính trị. tự cường. thương dân. Văn hóa nâng cao dân trí theo từng nấc thang. Một khi con người đã phai nhạt lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì không còn ý nghĩa gì đối với cuộc sống cách mạng. thẳng thắn. với bạn bè. phục vụ mục tiêu cách mạng trước mắt và lâu dài. làm cho con người ngày càng hoàn thiện. Tư tưởng và tình cảm có mối quan hệ gắn bó với nhau.kỹ thuật. khoa học .. tin ở bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác . giải phóng con người. Tư tưởng và tình cảm rất phong phú. đồng thời loại bỏ những tư tưởng sai lầm. vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng". thủy chung.. tư tưởng đúng làm cho tình cảm cao đẹp hơn. Hai là. cái mỹ. văn hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc dân để thực hiện chức năng hàng đầu là bồi dưỡng nâng cao tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người. Tư tưởng và tình cảm là vấn đề chủ yếu nhất của đời sống tinh thần của xã hội và con người..

kiệm. Phẩm chất thường được biểu hiện qua phong cách. Bởi vì. bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. 9 . nếu không có những phẩm chất đó thì không thể biến lý tưởng thành hiện thực. chính. Phẩm chất và phong cách thường gắn bó với nhau.người không chỉ là chuyển biến dân trí mà còn nâng cao dân trí. đảng viên. nhưng tất cả đều nhằm mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. xã hội công bằng. nước mạnh. tham quyền cố vị dẫn tới sự tha hóa con người. Đó có thể là phẩm chất chính trị. dân chủ. phong cách lành mạnh thì mới thúc đẩy sự nghiệp cách mạng đi lên. Tùy từng giai đoạn cách mạng mà mục đích của nâng cao dân trí có điểm chung và riêng. điều mà khi chính trị chưa được giải phóng thì không thể làm được. Muốn có được những phẩm chất và phong cách đó. mà hoạt động văn hóa đóng chức năng rất quan trọng. Lại có những phẩm chất đạo đức dành cho các lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người: phẩm chất nhà giáo. và chỉ khi nào con người có phẩm chất tốt đẹp. Văn hóa giúp cho con người phân biệt cái tốt với cái xấu. lối sống lành mạnh. phù hoa. Có những phẩm chất đạo đức chung cho mọi người Việt Nam trong thời đại mới: cần. xa xỉ. làm việc. tức là lối sinh hoạt. Mỗi người phải biến tư tưởng và tình cảm lớn thành phẩm chất cao đẹp. Ba là. Mục tiêu đó hiện nay Đảng ta chỉ rõ vì "dân giàu. cực khổ thành một nước có văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc. cái mỹ.. phẩm chất thầy thuốc.. chính trị của cán bộ. liêm. nghiệp vụ. chí công vô tư. tự bản thân con người rèn luyện chưa đủ. cái mỹ. phẩm chất chuyên môn. luôn hướng con người vươn tới cái chân. cái thiện. lười biếng. cái thiện. hoạt động. Văn hóa phải tham gia chống được tham nhũng. văn minh"... Những phẩm chất tốt đẹp làm nên giá trị của con người. phẩm chất đạo đức. những phong cách. xử sự của con người. biến một nước dốt nát. cái lạc hậu và cái tiến bộ. chống sự lạm dụng quyền lực. Từ đó văn hóa hướng con người vươn tới cái chân. Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất đạo đức. không ngừng hoàn thiện bản thân mình.

chính trị.. có ý nghĩa chiến lược.Cải cách giáo dục bao gồm xây dựng chương trình. mở mang dân trí. phù hợp với các giai đoạn cách mạng. làm cán bộ. Nội dung giáo dục phải toàn diện: văn hóa. không giáo điều. Học chính trị là học chủ nghĩa Mác . khoa học . Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục: . vì nó góp phần làm cho dân tộc ta xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. nguy hiểm hơn cả sự dốt nát). Văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.kỹ thuật. kế tục sự nghiệp cách mạng. Giáo dục để đào tạo con người có ích cho xã hội. chính sách của Đảng và Nhà nước. xa thực tế. Học để làm việc. coi sách của thánh hiền là đỉnh cao của tri thức. Hồ Chí Minh xác định. thời đại của cách mạng khoa học .công nghệ đang phát triển như vũ bão. Người quan tâm xây dựng nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập. Hồ Chí Minh phê phán nền giáo dục phong kiến (kinh viện..Đặc biệt. Học khoa học kỹ thuật để đáp ứng đòi hỏi của thời đại mới. Cách học phải sáng tạo. Đối với văn hóa giáo dục. văn nghệ. . đời sống. . Các nội dung đó có mối quan hệ mật thiết với nhau.Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã được thể hiện rất rõ ở 3 mảng lĩnh vực: giáo dục. xây dựng nền giáo dục mới là một nhiệm vụ cấp bách. Nền giáo dục này được hình thành từ những năm hai mươi. Giáo dục nhằm đào tạo lớp người có đức.Phương châm. chuyên môn nghiệp vụ. đường lối.) và nền giáo dục thực dân (ngu dân.. xảo trá. đồi bại. làm cho nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu. lao động. bồi dưỡng những phẩm chất và phong cách tốt đẹp cho con người. phương pháp giáo dục: 10 . thực sự ra đời từ Cách mạng Tháng Tám thành công và phát triển cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc.Mục tiêu của văn hóa giáo dục để thực hiện cả ba chức năng của văn hóa bằng giáo dục: Dạy và học để bồi dưỡng lý tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. phương pháp luận. nội dung dạy và học hợp lý. làm người. Học để nắm các quan điểm có tính nguyên tắc.. có tài.

. con người mới. là "phò chính trừ tà". giáo dục phải gắn liền với thi đua. còn sống còn phải học. nặng nề hơn. định hướng. lành mạnh. Học ở mọi lúc. tổ chức lực lượng. học suốt đời. Phương pháp giáo dục phải xuất phát và bám chắc vào mục tiêu giáo dục. Đối với văn hóa văn nghệ. học tập kết hợp với lao động. là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. "dân chủ". giáo dục phải dùng phương pháp nêu gương. âm mưu của lực lượng thù địch đầu độc văn hóa. Văn nghệ được hiểu là văn học và nghệ thuật. tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng. là vạch trần.gia đình . động viên dân chúng phấn khởi. cổ vũ tinh thần đấu tranh. xây dựng nền văn nghệ cách mạng là nhiệm vụ chủ yếu. phải học thêm mãi. về chiêu bài "công lý". quyết liệt. Đồng thời văn nghệ có vai trò thức tỉnh. lý luận liên hệ với thực tế. mọi nơi. phải có đạo đức cách mạng. Cho nên tác phẩm văn nghệ và ngòi bút của các văn nghệ sĩ phải là vũ khí sắc bén.. Giáo dục là một khoa học nên cách dạy phải phù hợp với lứa tuổi. chính sách của Đảng và Nhà nước. học không bao giờ đủ. là đỉnh cao của đời sống tinh thần. thực hiện dân chủ.Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên vì không có giáo viên thì không có giáo dục. đường lối. dạy từ dễ đến khó.Phương châm bao gồm: học đi đôi với hành. biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa. Bởi vì. Hồ Chí Minh là người khai sinh nền văn nghệ cách mạng và có nhiều cống hiến to lớn. đoàn kết. trong xây dựng xã hội mới. là văn nghệ cách mạng. tính chất mặt trận của văn nghệ vẫn không giảm. phải yên tâm công tác.Văn nghệ là một mặt trận. thuần thục về phương pháp. Văn nghệ là mặt trận được hiểu nó là một bộ phận của cách mạng. tin tưởng thực hiện thắng lợi chủ trương. kết hợp học tập với vui chơi có ích. Người đi giáo dục cũng phải được giáo dục. Coi trọng việc tự học. Phải xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất yêu nghề. lâu 11 . Sau đây là một số quan điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ: . mà lại tăng lên. tố cáo tội ác. bình đẳng trong giáo dục.. văn nghệ sĩ là chiến sĩ. tự đào tạo và đào tạo lại. sáng tạo cho nền văn nghệ nước nhà.xã hội. phải giỏi về chuyên môn. Có chính quyền. học mọi người. phối hợp nhà trường . "Mặt trận" là thể hiện tính chất cam go.

đặt lợi ích và nhiệm vụ phụng sự nhân dân và Tổ quốc lên trên hết. lãng phí. tài năng để sáng tạo ra những sản phẩm tinh thần phục vụ cuộc sống. Thực tiễn đời sống nhân dân là những nguồn nhựa sống của văn hóa văn nghệ. chân thật. Muốn phục vụ tốt quần chúng thì phải nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của tác phẩm. sẽ góp phần to lớn đưa cách mạng đến thắng lợi. nghiệp vụ. hùng hồn. nguyện vọng. phải "liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân" để hiểu thấu tâm tư.. tình cảm của quần chúng.dài. của nhân dân là chất liệu không bao giờ cạn. nhũng lạm. vừa xây dựng xã hội mới. là sinh khí vô tận cho văn nghệ sáng tác.. Văn nghệ góp phần định hướng tư tưởng đúng đắn theo quan điểm của Đảng. Họ phải nâng cao trình độ chính trị. Họ là những người đánh giá tác phẩm văn nghệ trung thực. . bóc trần những thói hư tật xấu như tham ô. chính xác. bản lĩnh. vì vậy. chiến đấu. đấu tranh thống nhất nước nhà. phải "từ quần chúng ra. hình thức phải trong sáng. Mặt trận những người làm công tác văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng thựchiện nhiệm vụ "xây" và "chống".. sinh hoạt. Nội dung cần chân thực và phong phú. Muốn làm được điều đó. Nhân dân là người hưởng thụ các giá trị tinh thần.Phải có những tác phẩm xứng đáng với dân tộc và thời đại.. Văn nghệ sĩ là chiến sĩ. quan liêu. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. khách quan. trở lại nơi quần chúng". cái chân thật của sinh hoạt. cần có lập trường vững. Đây là một khía cạnh phản ánh văn nghệ phục vụ quần chúng. Văn nghệ vừa tiếp tục tham gia kháng chiến. vui tươi. 12 . tâm hồn. Quần chúng là những người làm ra lịch sử. tức là phải tạo nên một tác phẩm hay. đặc biệt phải có phẩm chất. và đọc xong phải suy ngẫm và thấy có bổ ích. là những lực cản trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.Phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân. Tác phẩm hay là tác phẩm cần diễn đạt vừa đủ những điều đáng nói. tình cảm. con người mới. chuyển biến trong tư tưởng. Bởi vì quần chúng cần những tác phẩm hay. tạo cho họ sự đam mê. văn hóa. . xây dựng. ai đọc cũng hiểu được. tư tưởng đúng đắn. song phải xuất phát và trở về với cuộc sống thực tại của con người. sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần. Văn nghệ sĩ có quyền hư cấu. Đời sống lao động.

yêu lao động. chân tình.Tác phẩm văn hóa. lối sống mới. về chức quyền. chừng mực. đi lại. quý trọng con người. rồi nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi. Bởi vì. ít lòng ham muốn về vật chất. nếp sống mới. . cách ở. việc tốt.dân chủ. cái sai. giản dị. mang được hơi thở của thời đại. Trong quan hệ với nhân dân. và đạo đức mới lại được thể hiện trong lối sống và nếp sống. tác phong tập thể . đối với người thì khoan dung. bạn bè. Xây dựng đời sống văn hóa mới được Hồ Chí Minh chỉ ra ngay sau khi mới giành được chính quyền. không thể đơn điệu. nếp sống mới. trong đó đạo đức mới đóng vai trò chủ yếu nhất. ngăn nắp. Điều này đặc biệt cần thiết đối với cán bộ quản lý. đồng chí thì cởi mở. vừa phải phê phán cái giả. vừa phải ca ngợi cái chân thật người tốt. Con người văn hóa trong lối sống là phải có một phong cách sống khiêm tốn. Hoạt động của con người gồm: ăn. cách mặc. đối với mình thì nghiêm. lãnh đạo. tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. mặc. Chính món ăn tinh thần phong phú đó cũng sẽ mở ra con đường sáng tạo mới cho văn nghệ sĩ. đa dạng về thể loại. Đối với văn hóa đời sống. tế nhị. làm việc. Tác phẩm văn nghệ phải phong phú. tác phong khoa học. kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại tạo nên lối sống văn minh. danh lợi. cái ác. vừa giáo dục nhắc nhở con cháu đời sau.Đạo đức mới: Thực hành đời sống mới trước hết là thực hành đạo đức cách mạng. điều độ. Văn hóa đời sống thực chất là đời sống mới với ba nội dung: đạo đức mới. văn nghệ hay là tác phẩm phản ánh được những giá trị truyền thống của dân tộc. Tính văn hóa ở đây là biết cách ăn. vệ sinh. Sửa đổi cách làm việc là phải có tác phong quần chúng. có dựa trên nền đạo đức mới thì mới xây dựng được lối sống mới. giàu lòng thương yêu. 13 .. tiên tiến. độ lượng. Những tác phẩm như vậy vừa làm gương mẫu cho các thế hệ hôm nay. quý thời gian. ân cần. nghèo nàn. có đạo đức. ở.Lối sống mới: Lối sống mới là lối sống có lý tưởng. ..

.. bền gan. Phải bổ sung. không thể dùng cách trấn áp thô bạo đối với cái cũ. làng làm gương. chủ nghĩa 14 . Nói đi đôi với làm. nếu không. Phải tuyên truyền. Phải dùng biện pháp nêu gương: người nêu gương. vẫn khác về căn bản với văn hóa tư sản hiện đại về cả bản chất tư tưởng lẫn chức năng xã hội.. giải thích một cách hăng hái. Cũ mà tốt thì phát triển thêm. từng gia đình. phải bắt đầu từ từng người. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin coi quá trình sản xuất của cải vật chất là cơ sở và nguồn gốc để phát triển văn hóa tinh thần. chịu khó. xây dựng thuần phong mỹ tục trong các vấn đề vệ sinh. chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa.. Tất nhiên không phải cái gì cũ là bỏ hết. Mới mà hay thì phải làm. Thực tế cho thấy. ngay cả khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường. phong cách làm việc hợp lòng dân. Vì vậy. cái xấu mà quen. ma chay. nó có sức ỳ cản trở ta. Văn hóa xã hội chủ nghĩa trong khi kế thừa các thành tựu tiến bộ của quá khứ. cái tốt mà lạ. người ta có thể cho là thường. giỗ tết. của tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tính nhân dân. quá trình đổi mới nếp sống phải rất cẩn thận. cưới hỏi. Cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì sửa đổi. ưu tú của văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn ngày càng có vai trò chủ đạo trong xã hội Việt Nam hiện đại. cái gì cũng làm mới. xây dựng văn hóa đời sống chung cho cả xã hội. phức tạp.Hồ Chí Minh yêu cầu ở đội ngũ cán bộ phải có phong cách sống. tuyên truyền giáo dục.. tính tư tưởng và tính đảng cộng sản chủ nghĩa...Nếp sống mới: Xây dựng nếp sống mới (nếp sống văn minh) là xây dựng những thói quen và phong tục tập quán tốt đẹp. Cũ mà xấu thì bỏ. Xây dựng nếp sống mới rất khó khăn. . kế thừa và phát triển được những thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc. chịu khó. khôn khéo. mềm mỏng. phát triển phụ thuộc vào sự thay thế các hình thái kinh tế – xã hội. chủ nghĩa tập thể. xây dựng nếp sống mới khó đạt kết quả. nhà làm gương. thế giới quan khoa học. lâu dài. người ta có thể cho là xấu. đồng thời phải chống các hủ tục như cờ bạc. Tóm lại. lạc hậu.. Những đặc điểm nổi bật. vì thói quen rất khó sửa đổi. cẩn thận. Văn hóa là một phạm trù lịch sử. hút xách.

tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của Việt Nam. tư tưởng về văn hóa chiếm một vị trí quan trọng. đổi mới là văn hóa ” . bản sắc văn hóa dân tộc. Trước hết: văn hóa là mục tiêu. Nguồn động lực ấy sẽ trở thành dồi dào nếu nền văn hóa được xây dựng. sâu sắc của cuộc sống và hướng đến phục vụ cuộc sống. phương châm của mọi hoạt động văn hóa phải xuất phát từ cuộc sống. Văn hóa là kiến trúc thượng tầng của xã hội. của dân tộc và quốc tế mà cốt lõi là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với tinh hoa. nền văn hóa đó phải được đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng cộng sản. giữ gìn phát huy đúng hướng. theo Hồ Chí Minh có vai trò to lớn trong đời sống của mỗi quốc gia dân tộc. ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm… Chúng ta 15 . theo Hồ Chí Minh là phải “thay đổi triệt để những nếp sống. Nó là sự chắt lọc. PHẦN II: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN NGÀY NAY. Hơn thế nữa. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.yêu nước xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế. Toàn bộ hoạt động văn hóa – giáo dục của nhà nước xã hội chủ nghĩa phải được diễn ra dưới tác động của Đảng cộng sản. Như cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nói “Văn hóa là đổi mới. của Phương Đông và Phương Tây. của truyền thống và hiện đại. thói quen. Vì vậy trong sự nghiệp đổi mới đầy khó khăn. Cách mạng XHCN ở nước ta. văn hóa phải đóng vai trò là nguồn động lực quan trọng. động lực của cách mạng. xã hội thực dân phong kiến và xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) tốt đẹp là mục tiêu của văn hóa. đi sâu phản ánh những cơ tầng đa diện. Văn hóa. vì vậy việc lật đổ chế độ xã hội cũ. Muốn thế.

và “đừng chịu vay mà không trả”(11) – “cái gốc của văn hóa mới là dân tộc” (12). cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị. chính trị cũng nằm “trong văn hóa”. song con người là quyết định. kinh tế. Học tập văn hóa hiện đại 16 . văn hóa. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò động lực của văn hóa. Khi chỉ rõ “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”(2). Với một cảm quan văn hóa trên bình diện rộng. Hồ Chí Minh cho rằng. đó chính là bản sắc dân tộc của văn hóa. diện mạo dân tộc. “âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo” (5) và “tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. văn hóa trước hết là văn hóa của một dân tộc. không thể không đặt trọng tâm vào kinh tế. văn hóa không thể tách rời với quốc gia dân tộc. song điều cốt yếu là “đừng biến ta thành kẻ bắt chước” (10). Người tự hào: “nghệ thuật của cha ông ta hay lắm”(4). văn hóa không thể đứng ngoài “mà phải ở trong kinh tế và chính trị” và ngược lại kinh tế. “lột cho hết tinh thần dân tộc” trong xây dựng văn hóa. Người nhấn mạnh: “trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề chú ý đến. nó mang tâm hồn. để đưa đất nước đi lên. xã hội”(3). Rất nhiều lần Người thường nhắc nhở phải “chăm lo đặc tính dân tộc”. Từ đó. Vì thế. Hồ Chí Minh coi Văn hóa là một mặt hợp thành toàn bộ đời sống xã hội. Chúng ta phải giữ gìn nó. “Phương Đông hay Phương Tây có cái gì hay. trong sáng tác nghệ thuật.phải biến một nước dốt nát. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa là linh hồn. nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu duy nhất thì chẳng những môi trường văn hóa – xã hội bị hủy hoại mà mục tiêu kinh tế cũng không đạt được. Theo Người: tiến lên CNXH phải có cả vật chất lẫn tinh thần. cái gì tốt ta phải học lấy”(9). cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”(1). bản sắc dân tộc. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam”(7). “phát huy cốt cách dân tộc”. Với văn hóa Việt Nam. làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”(6). “cần phải mở rộng kiến thức của mình về văn hóa thế giới”(8). nhưng chủ thể của hoạt động kinh tế lại chính là con người và thước đo trình độ con người lại chính là văn hóa. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội. quý trọng nó.

phụ thuộc. nhiều sinh viên cho rằng đó là chuyện bình thường. và hiện tượng “sống thử” cũng đang tồn tại khá phổ biến trong đời sống sinh viên. thanh thiếu niên mà đặc biệt là sinh viên. sinh viên hiện nay. 30. Trong tình trạng “báo động đỏ” về lối sống của thanh niên. Hội sinh viên cấp thiết cần phải trở về với tư 17 . net.của các nước phải phù hợp với điều kiện Việt Nam. cá nhân. ưa dùng bạo lực… Lối sống đó đang tác động mạnh mẽ đến một bộ phận nhân dân. Tuy nhiên.9% sinh viên đã vào các trang websex. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa từ lâu đã trở thành kim chỉ nam của Đảng trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến. dù muốn hay không cũng đều chịu sự tác động của nó. ỷ lại vốn có của người Việt Nam sang một lối sống cởi mở. cũng chính việc tiếp thu lối sống đó một cách thiếu định hướng mà dẫn đến việc xa rời lối sống theo chuẩn mực đạo đức dân tộc. Đó chính là biểu hiện của sự xuống cấp về lối sống của một bộ phận sinh viên. Đáng lo ngại hơn. Và sinh viên trường đại học Thương Mại cũng có rất nhiều hiện tượng đó. nó là một xu thế khách quan mà mọi dân tộc. tự lập. phù hợp với xu thế thời đại. sống trụy lạc. toàn xã hội mà đặc biệt là nhà trường. đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều sinh viên bỏ học. lãng phí. Toàn cầu hóa đang đưa lối sống Phương Tây vào nước ta. đua đòi. Ngày nay. toàn cầu hóa không còn là hiện tượng mới mẽ. kết hợp với văn hóa Việt Nam tạo ra những giá trị mới đóng góp vào việc phát triển văn hóa nhân loại. là biểu hiện của quan niệm “lệch chuẩn”. năng động. thanh niên Việt Nam. thác loạn. Điều đáng buồn là tỷ lệ sinh viên có những biểu hiện đó ngày càng nhiều hơn. vị kỷ. cam chịu. một mặt. Lối sống ấy. thậm chí là những kết cục bi thảm đã xảy ra. ký nợ để “sống chung” với games. Các công nghệ thông tin hiện đại đang truyền bá khắp thế giới lối sống sùng bái vật chất. đối lập với quan niệm văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. họ tự nguyện đến với nhau như một kiểu “góp gạo thổi cơm chung”. dám chịu trách nhiệm. thực dụng. ăn chơi xa hoa. trong khi hậu quả là nhiều sự việc đáng tiếc. tác động tích cực đến việc làm thay đổi lối sống khép kín. Đoàn thanh niên.

chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp cụ thể sau: . Vì thế nên. đoàn thể và các phòng ban liên quan. chủ động. mặc dù không phải là chuyên ngành song vẫn đạt được kết quả rất cao. hoài bão tốt đẹp.tưởng Hồ Chí Minh. Trường đại học Thương Mại đang tích cực và cố gắng nhiều hơn nữa 18 . Các bài khoa học của các nghiên cứu sinh có những tìm tòi. chất lượng học ngày càng được nâng cao. với các nội dung: quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng. hình thành nhân cách. trường đã tổ chức nhiều buổi thảo luận. Tư tưởng Hồ Chí Minh. việc học tập các môn học này ngày càng nghiêm túc chặt chẽ hơn.Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên. Điều đáng vui mừng là thầy và trò trường ta đã có những thành công lớn. Với việc triển khai học theo quy chế tín chỉ thi càng làm cho sinh viên năng động. Văn hóa và lối sống của sinh viên cũng từ đó mà trở nên tốt hơn. Nhiều bài viết của các sinh viên. quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường. Phải nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có những bài đươc các thầy cô đánh giá rât tôt. giúp họ tin tưởng vào công cuộc đổi mới hiện nay. chính sách pháp luật của Nhà nước. hội. phải có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng. vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị. để vận dụng và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên. giới thiệu về tổ chức và các hoạt động của Đoàn. Trong phạm vi bài viết này. Ngày hôm nay. Muốn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên. tránh được âm mưu lôi kéo của kẻ thù. tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ. Thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa. sáng tạo vô cùng đáng quý. Về hoạt động này thì trường đại học Thương Mại đã có nhiều hành động thiết thực. hiểu biết xã hội của sinh viên. hội thảo… và nhất là việc nghiên cứu các đề tài khoa học về bộ môn Mác-Lenin. đồng thời phải có hình thức tuyên truyền sâu rộng làm cho sinh viên hiểu rõ việc sinh hoạt chính trị vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của bản thân. tích cực tìm tòi nghiên cứu hơn.

cam kết không mua bán. thành lập các câu lạc bộ theo sở thích: câu lạc bộ thơ. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thể thao. đăng ký thực hiện các quy chế về nếp sống văn hóa trong nhà trường. để sống. Tổ chức cho sinh viên đăng ký. Trong các năm học. đưa đất nươc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú lành mạnh. kết nghĩa với các đơn vị bên ngoài như bộ đội. phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới. sử dụng văn hóa phẩm độc hại trong sinh viên. ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. các buổi tọa đàm. Trước hết. tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội. trường đại học Thương Mại đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống. lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các loại hình tổ chức giáo dục truyền thống cho sinh viên phải đa dạng. đặc biệt là những địa danh gắn liền với quá trình hoạt động cứu nước của Hồ Chí Minh. trên địa bàn mà sinh viên đang cư trú. “Sống và làm việc theo pháp luật”. ngày truyền thống học sinh sinh viên. trong ký túc xá. gặp mặt giữa các thế hệ… vào các dịp lễ lớn của dân tộc. chiến đấu. câu lạc bộ âm nhạc… 19 . .để đào tạo một thế hệ trẻ có đủ tài năng và nhân cách để làm chủ đất nước. Tích cực đấu tranh chống các hình thức mê tín dị đoan. phải bài trừ các tệ nạn xã hội. Bằng cách tổ chức. đoàn thanh niên địa phương và các trường bạn. Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cội nguồn bằng hình thức cho sinh viên tham quan các di tích lịch sử. xây dựng chế độ tự quản trong sinh viên. nhà bảo tàng. văn hóa văn nghệ. để sinh viên hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của dân tộc. ngày thành lập Đoàn thanh niên. văn nghệ. Tổ chức các buổi hội thảo. đêm thơ. tàng trữ sử dụng chất ma túy và sa vào các tệ nạn xã hội. làm trong sạch học đường. phù hợp với tâm lý tuổi trẻ như: sinh hoạt văn hóa. Mở rộng các loại hình văn hóa văn nghệ mang tính quần chúng. thỏa lòng mong ước của Bác. cổ vũ sinh viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp”.

nghị lực vượt khó. môn học.Giáo dục lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua việc đẩy mạnh chương trình học tập. ủng hộ đồng bào lũ lụt và tham gia các hoạt động kinh tế .Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên thông qua các hoạt động xã hội từ thiện. lòng nhân ái. câu lạc bộ ngành học. nên cần phải tăng thêm số đầu báo. các nhà tài trợ hỗ trợ cho sinh viên học tập thông qua việc xây dựng “Quỹ học bổng vì bạn nghèo”. . qua đó giáo dục truyền thống cách mạng. vận động sinh viên tham gia các hội nghị khoa học mang tính chất chuyên ngành. . hoài bão. Quá trình học tập. chuyên san.Do đặc điểm lứa tuổi sinh viên có nhu cầu về sinh hoạt văn hóa tinh thần cao. tạp chí để làm tăng hiệu quả giáo dục văn hoá. vùng xa. ý thức trách nhiệm cá nhân. phương pháp tư duy sáng tạo. Nhà trường phải tạo môi trường và điều kiện cho sinh viên học tập: phát huy các phong trào vượt khó học tốt. trình độ nhận thức thẩm mỹ tốt. Qua đó. Tổ chức các kỳ thi Olimpic môn học để chọn các tài năng trẻ trong nghiên cứu khoa học. rèn luyện cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học. Các chi đoàn cần phải tiến hành sinh hoạt đoc báo. ước mơ. trung thực khiêm tốn. Hoạt động từ thiện xã hội của sinh viên cần tập trung vào việc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ. Kêu gọi.xã hội góp phần phát triển kinh tế văn hóa vùng sâu. nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng trẻ. phát triển mạnh mẽ các loại hình hoạt động hỗ trợ học tập. tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên bộc lộ tài năng thông qua hình thức nội san. báo của chi đoàn cần được đóng thành tập lưu trữ năm này sang năm khác. những người tàn tật khó khăn. 20 . ý thức chung sống trong cộng đồng của người sinh viên. vận động các tổ chức kinh tế . Tổ chức. nghiên cứu khoa học nghiêm túc đòi hỏi nhiều mặt ở sinh viên như: trí tuệ. ý chí. đặc san. một phong cách hiện đại và một lối sống lành mạnh. bản lĩnh cá nhân.xã hội. sinh hoạt lớp thường xuyên. thương yêu đùm bọc lẫn nhau. câu lạc bộ nghiên cứu trẻ.

21 . vùng xa.những người trẻ tuổi. triển khai nhanh chóng và đạt được nhiều kết quả. Mỗi mùa thi đến. nhất là vùng sâu.hàng loạt những hoạt động tình nguyện. xây dựng được môi trường văn hóa tiến bộ. văn nghệ… được tổ chức rất hiệu quả. thể hiện chất lượng văn hoá và trí tuệ của một con người. cầu. các hoạt động văn hóa. Với sự hỗ trợ của các giảng viên. Trong xu thế đối thoại giữa các nền văn hóa trên thế giới hiện nay. hay tham gia vào hoạt động coi thi ở các trường… Còn có các chương trình. sinh viên tình nguyện lại làm rất nhiều hoạt đông như hương dẫn đường đi cho các sỹ tử ơ các điểm chốt. cống. gây nhiều sự hưởng ứng và ủng hộ của sinh viên. chắc chắn sẽ tạo được cho sinh viên một lối sống lành mạnh. nhũng chiến dịch lớn của trường và của thành phố đã được thực hiện. Tóm lại: Lối sống là tiêu chí đầu tiên. tổ chức vào thời điểm phù hợp. “Xóa nạn mù chữ”. nơi căn cứ cách mạng. nhà trẻ… ở các địa phương. góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. mở các hội chợ của sinh viên. Và hoạt động làm tình nguyện của sinh viên trường đại học Thương mại đã và đang được thực hiện rất tốt. Thực hiện tốt hệ giải pháp trên. tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa mãi mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc ta trong quá trình xây dựng “nền tảng tinh thần của xã hội”. có hiệu quả cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. các cuộc thi về kinh doanh. tiêu chí tổng hợp nhất. các đợt lao động tình nguyện làm đường.Để hoạt động này trở thành phong trào sâu rộng. các khoa và nhất là sự nhiệt tình năng nổ của sinh viên. Hình thức tổ chức là phối hợp chặt chẽ giữa các ngành hữu quan để tổ chức chiến dịch “Ánh sáng văn hóa”. “Mùa hè xanh”.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->