Kế toán tiêu thụ và kết quản hoạt động kinh doanh

GDHD : Ths. Đặng Thị Hoa

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài : KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ QUANG MINH
Đơn vị thực tập : Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh
MST : 0306864737
Địa chỉ : 92/20 Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
Ngành, nghề kinh doanh : Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công
nghiệp, máy khai khoáng, xây dựng……
CHƯƠNG 1 : TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ QUANG
MINH
1.1 Quá trình hình thành, phát triển, chức năng và lĩnh vực hoạt động của
Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh.
1.1.1
Quá trình hình thành và phát triển :
1.1.2
Chức năng và lĩnh vực hoạt động :
1.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và quy mô hoạt động của Công ty.
1.2.1
Cơ cấu tổ chức :
1.2.2
Tổ chức bộ máy quản lý và quy mô hoạt động :
1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty.
1.3.1
Tổ chức bộ máy kế toán :
1.3.2
Hình thức hạch toán kế toán :
1.3.3
Tổ chức các phần hành kế toán :
1.3.4
Tổ chức chứng từ kế toán :
1.4 Thuận lợi, khó khăn từ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong
thời gian qua.
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH.
2.1 Kế toán tiêu thụ
2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.1.1.1 Khái niệm
2.1.1.2 Chứng từ sử dụng
2.1.1.3 Tài khoản sử dụng
2.1.1.4 Hạch toán kế toán
2.1.2 Kế toán chiết khấu thương mại
2.1.2.1 Khái niệm
2.1.2.2 Chứng từ sử dụng
2.1.2.3 Tài khoản sử dụng
2.1.2.4 Hạch toán kế toán
2.1.3 Kế toán giảm giá hàng bán
2.1.3.1 Khái niệm
2.1.3.2 Chứng từ sử dụng
2.1.3.3 Tài khoản sử dụng
2.1.3.4 Hạch toán kế toán
2.1.4 Kế toán hàng bán bị trả lại
2.1.4.1 Khái niệm
2.1.4.2 Chứng từ sử dụng
2.1.4.3 Tài khoản sử dụng
2.1.4.4 Hạch toán kế toán
2.1.5 Kế toán chiết khấu bán hàng (chiết khấu thanh toán)
2.1.5.1 Khái niệm
2.1.5.2 Chứng từ sử dụng

SVTT : Phạm Văn Hoan

3 Kế toán chi phí khác 2.3.1.1 Khái niệm 2.3 Tài khoản sử dụng 2.3.3.2.1.1.1 Khái niệm 2.3.7.4 Hạch toán kế toán 2.2 Kế toán các khoản thu nhập khác 2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng.2 Kế toán hoạt động tài chính 2.4 Hạch toán kế toán 2.8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2. 3.3 Tài khoản sử dụng 2.2.3.1 Khái niệm 2.3 Tài khoản sử dụng 2.1.6.6.3 Tài khoản sử dụng 2.3.1.1.Kế toán tiêu thụ và kết quản hoạt động kinh doanh GDHD : Ths.4 Hạch toán kế toán 2.3 Kế toán hoạt động khác 2.1.1.2.2.2 Chứng từ sử dụng 3.3.4 Hạch toán kế toán 2.4 Hạch toán kế toán 2.7 Chi phí bán hàng 2.7.1 Khái niệm 2.1.8.3.2.1.3 Tài khoản sử dụng 2.1.6. Đặng Thị Hoa 2.1 Khái niệm 2.3.3.3.3.1.2 Kế toán chi phí tài chính 2.4 Hạch toán kế toán 2.2 Chứng từ sử dụng 2.1.1.2 Chứng từ sử dụng 2.1.6.3 Tài khoản sử dụng 2.2 Chứng từ sử dụng 2.2 Chứng từ sử dụng 2. chi phí khác 2.1.5.2.8.8.3 Tài khoản sử dụng 2.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 2.1.2 Chứng từ sử dụng 2.3.7.3.2.3.8.2.1.1.6 Giá vốn hàng bán 2.2.2 Chứng từ sử dụng 2.2.1.4 Hạch toán kế toán 2.3.4 Hạch toán kế toán 2.5.3.2 Chứng từ sử dụng 2.1 Nội dung thu nhập khác.1.3.2.7.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ QUANG MINH 3.3.3 Tài khoản sử dụng SVTT : Phạm Văn Hoan .1.1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 2.1 Khái niệm 2.1 Khái niệm 2.

1 Nhận xét.2 Chứng từ sử dụng 3.2 Về hoạt động kinh doanh của công ty 4.7.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 3. 3.2 Chứng từ sử dụng 3.4 Hạch toán kế toán 3.6.3 Tài khoản sử dụng 3. CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.2 Chứng từ sử dụng 3.2.2 Chứng từ sử dụng 3.3 Tài khoản sử dụng 3.5 Kế toán chi phí hoạt động tài chính.2 Chứng từ sử dụng 3.4 Hạch toán kế toán 3.3.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.1.6.5.2 Kết luận.1 Về tổ chức công tác kế toán 4.3 Tài khoản sử dụng 3.8. 4.6.8 Kế toán hoạt động khác 3.2.2 Chứng từ sử dụng 3.3.3 Tài khoản sử dụng 3.5.6 Kế toán chi phí khác.2 Kế toán giá vốn bán hàng.5.4 Hạch toán kế toán 3.4 Hạch toán kế toán 3.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.7 Kế toán hoạt động tài chính.5. 3.2 Chứng từ sử dụng 3.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.4.4. 3.3.6.4 Hạch toán kế toán 3.3 Kế toán chi phí bán hàng.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.7.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.8. 3.1. KẾT LUẬN SVTT : Phạm Văn Hoan GDHD : Ths.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.3 Tài khoản sử dụng 3.7. 3.4.3. Đặng Thị Hoa .4 Hạch toán kế toán 3.2.Kế toán tiêu thụ và kết quản hoạt động kinh doanh 3.3 Tài khoản sử dụng 3.7.8.8.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.1.4 Hạch toán kế toán 3.4 Hạch toán kế toán 3.3 Tài khoản sử dụng 3.2.