P. 1
DE CUONG KHOA LUAN TOT NGHIEP

DE CUONG KHOA LUAN TOT NGHIEP

|Views: 180|Likes:
Được xuất bản bởiHoan Pham Van

More info:

Published by: Hoan Pham Van on Mar 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2013

pdf

text

original

Kế toán tiêu thụ và kết quản hoạt động kinh doanh GDHD : Ths. Đng Th!

Hoa
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài : KẾ TOÁN TIÊU THỤ V !ÁC Đ"NH KẾT #U$ KINH %OANH T&I C'NG
T( C) PH*N THIẾT +" #UANG ,INH
Đơn vị thực tập : C-./ t0 C1 234. T3i5t 67 #89./ ,i.3
MST : 0306864737
Địa chỉ : 92/20 Nam Hòa !h"#n$ !h"%c &'n$ ( )*ận 9 T!+H,M
N$-nh n$h. /0nh 1'anh : 2*3n 45n m56 m7c th08t 4ị v- ph9 t:n$ m56 c3n$
n$h0;p m56 /ha0 /h'5n$ <=6 1ựn$>>
CHƯƠNG : : T;, HI<U CHUNG VỀ C'NG T( C) PH*N THIẾT +" #UANG
,INH
?+? )*5 t@Anh hAnh th-nh ph5t t@0Bn chCc nDn$ v- EFnh vực h'Gt HIn$ cJa
,3n$ t6 ,K phLn Th08t 4ị )*an$ M0nh+
?+?+? )*5 t@Anh hAnh th-nh v- ph5t t@0Bn :
?+?+2 ,hCc nDn$ v- EFnh vực h'Gt HIn$ :
?+2 ,ơ cM* tK chCc 4I m56 N*On EP v- N*6 m3 h'Gt HIn$ cJa ,3n$ t6+
?+2+? ,ơ cM* tK chCc :
?+2+2 TK chCc 4I m56 N*On EP v- N*6 m3 h'Gt HIn$ :
?+3 TK chCc c3n$ t5c /8 t'5n tG0 ,3n$ t6+
?+3+? TK chCc 4I m56 /8 t'5n :
?+3+2 HAnh thCc hGch t'5n /8 t'5n :
?+3+3 TK chCc c5c phLn h-nh /8 t'5n :
?+3+4 TK chCc chCn$ tQ /8 t'5n :
?+4 Th*ận ER0 /h7 /hDn tQ /8t N*O h'Gt HIn$ /0nh 1'anh cJa ,3n$ t6 t@'n$
th#0 $0an N*a+
CHƯƠNG = : CƠ >? L@ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ V !ÁC Đ"NH
KẾT #U$ KINH %OANHA
2+? S8 t'5n t0T* th9
2+?+? S8 t'5n 1'anh th* 45n h-n$ v- c*n$ cMp 1ịch v9
2+?+?+? Sh50 n0;m
2+?+?+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+?+?+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+?+?+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+?+2 S8 t'5n ch08t /hM* th"ơn$ mG0
2+?+2+? Sh50 n0;m
2+?+2+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+?+2+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+?+2+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+?+3 S8 t'5n $0Om $05 h-n$ 45n
2+?+3+? Sh50 n0;m
2+?+3+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+?+3+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+?+3+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+?+4 S8 t'5n h-n$ 45n 4ị t@O EG0
2+?+4+? Sh50 n0;m
2+?+4+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+?+4+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+?+4+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+?+W S8 t'5n ch08t /hM* 45n h-n$ Xch08t /hM* thanh t'5nY
2+?+W+? Sh50 n0;m
2+?+W+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
"#TT : $hạ% #&n Hoan
Kế toán tiêu thụ và kết quản hoạt động kinh doanh GDHD : Ths. Đng Th! Hoa
2+?+W+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+?+W+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+?+6 Z05 v[n h-n$ 45n
2+?+6+? Sh50 n0;m
2+?+6+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+?+6+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+?+6+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+?+7 ,h0 ph\ 45n h-n$
2+?+7+? Sh50 n0;m
2+?+7+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+?+7+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+?+7+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+?+8 ,h0 ph\ N*On EP 1'anh n$h0;p
2+?+8+? Sh50 n0;m
2+?+8+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+?+8+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+?+8+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+2 S8 t'5n h'Gt HIn$ t-0 ch\nh
2+2+? S8 t'5n 1'anh th* h'Gt HIn$ t-0 ch\nh
2+2+2 S8 t'5n ch0 ph\ t-0 ch\nh
2+2+2+? Sh50 n0;m
2+2+2+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+2+2+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+2+2+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+3 S8 t'5n h'Gt HIn$ /h5c
2+3+? NI0 1*n$ th* nhập /h5c ch0 ph\ /h5c
2+3+?+? Sh50 n0;m
2+3+?+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+3+?+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+3+?+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+3+2 S8 t'5n c5c /h'On th* nhập /h5c
2+3+2+? Sh50 n0;m
2+3+2+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+3+2+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+3+2+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+3+3 S8 t'5n ch0 ph\ /h5c
2+3+3+? Sh50 n0;m
2+3+3+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
2+3+3+3 T-0 /h'On UV 19n$
2+3+3+4 HGch t'5n /8 t'5n
2+4 S8 t'5n <5c Hịnh /8t N*O /0nh 1'anh
CHƯƠNG B : THCC TD&NG KẾ TOÁN TIÊU THỤ V !ÁC Đ"NH KẾT #U$
HO&T ĐENG KINH %OANH T&I C'NG T( C) PH*N THIẾT +" #UANG ,INH
3+? S8 t'5n 1'anh th* 45n h-n$+
3+?+? NI0 1*n$ 1'anh th* 45n h-n$
3+?+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
3+?+3 T-0 /h'On UV 19n$
"#TT : $hạ% #&n Hoan
Kế toán tiêu thụ và kết quản hoạt động kinh doanh GDHD : Ths. Đng Th! Hoa
3+?+4 HGch t'5n /8 t'5n
3+2 S8 t'5n $05 v[n 45n h-n$+
3+2+? NI0 1*n$ 1'anh th* 45n h-n$
3+2+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
3+2+3 T-0 /h'On UV 19n$
3+2+4 HGch t'5n /8 t'5n
3+3 S8 t'5n ch0 ph\ 45n h-n$+
3+3+? NI0 1*n$ 1'anh th* 45n h-n$
3+3+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
3+3+3 T-0 /h'On UV 19n$
3+3+4 HGch t'5n /8 t'5n
3+4 S8 t'5n ch0 ph\ N*On EP 1'anh n$h0;p+
3+4+? NI0 1*n$ 1'anh th* 45n h-n$
3+4+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
3+4+3 T-0 /h'On UV 19n$
3+4+4 HGch t'5n /8 t'5n
3+W S8 t'5n ch0 ph\ h'Gt HIn$ t-0 ch\nh+
3+W+? NI0 1*n$ 1'anh th* 45n h-n$
3+W+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
3+W+3 T-0 /h'On UV 19n$
3+W+4 HGch t'5n /8 t'5n
3+6 S8 t'5n ch0 ph\ /h5c+
3+6+? NI0 1*n$ 1'anh th* 45n h-n$
3+6+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
3+6+3 T-0 /h'On UV 19n$
3+6+4 HGch t'5n /8 t'5n
3+7 S8 t'5n h'Gt HIn$ t-0 ch\nh+
3+7+? NI0 1*n$ 1'anh th* 45n h-n$
3+7+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
3+7+3 T-0 /h'On UV 19n$
3+7+4 HGch t'5n /8 t'5n
3+8 S8 t'5n h'Gt HIn$ /h5c
3+8+? NI0 1*n$ 1'anh th* 45n h-n$
3+8+2 ,hCn$ tQ UV 19n$
3+8+3 T-0 /h'On UV 19n$
3+8+4 HGch t'5n /8 t'5n
3+9 S8 t'5n <5c Hịnh /8t N*O /0nh 1'anh+
CHƯƠNG F : NHẬN !GT V KIẾN NGH"
4+? Nhận <]t+
4+?+? ^. tK chCc c3n$ t5c /8 t'5n
4+?+2 ^. h'Gt HIn$ /0nh 1'anh cJa c3n$ t6
4+2 S8t E*ận+
KẾT LUẬN
"#TT : $hạ% #&n Hoan

4 Hạch toán kế toán 2.3 Tài khoản sử dụng 2. Đặng Thị Hoa 2.1.3 Kế toán chi phí khác 2.3.1 Khái niệm 2.2.1 Khái niệm 2. 3.4 Hạch toán kế toán 2.3 Kế toán hoạt động khác 2.1.2.3 Tài khoản sử dụng 2.1. chi phí khác 2.2 Chứng từ sử dụng 2.3.2.1.3.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ QUANG MINH 3.8.2 Chứng từ sử dụng 2.2.3 Tài khoản sử dụng 2.2 Chứng từ sử dụng 2.1.3.2 Kế toán hoạt động tài chính 2.1.3 Tài khoản sử dụng 2.3.1 Nội dung thu nhập khác.6.1 Khái niệm 2.1.3 Tài khoản sử dụng 2.5.1 Khái niệm 2.1 Nội dung doanh thu bán hàng 3.2 Kế toán các khoản thu nhập khác 2.1.1.4 Hạch toán kế toán 2.3 Tài khoản sử dụng 2.8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.3 Tài khoản sử dụng 2.4 Hạch toán kế toán 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 2.3.1.2.3.7.1 Khái niệm 2.1.2.4 Hạch toán kế toán 2.7.1.2.7 Chi phí bán hàng 2.2 Chứng từ sử dụng 2.2.3.6.3 Tài khoản sử dụng 2.8.2.4 Hạch toán kế toán 2.8.1.2.6 Giá vốn hàng bán 2.1.1.3.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 2.2 Chứng từ sử dụng 3.7.4 Hạch toán kế toán 2.1.3.3.3.4 Hạch toán kế toán 2.1 Khái niệm 2.1.1 Khái niệm 2.1.1.3.2.6.1.2.3.7.1.3.2 Chứng từ sử dụng 2.2 Chứng từ sử dụng 2.5.3.6.3.1.1.1.8.Kế toán tiêu thụ và kết quản hoạt động kinh doanh GDHD : Ths.3 Tài khoản sử dụng SVTT : Phạm Văn Hoan .2 Kế toán chi phí tài chính 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng.3.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->